Samsung HT-DM550 Handleiding

Samsung HT-DM550 Handleiding
Digitaal Systeem
voor Thuistheater
HT-DM550
DIT APPARAAT IS VERVAARDIGD DOOR:
Gebruiksaanwijzing
COMPACT
AH68-01142G
VIDEO
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Waarschuwingen
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
VOORZICHTIG
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
VOORZICHTIG:
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT
APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET
GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN
ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN
DE VAKHANDEL.
Veiligheid
Laser product van klasse 1
De CD-speler is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1.
Als u bedieningsorganen aanpast of procedures
hanteert die niet in deze handleiding zijn
beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan
gevaarlijke straling.
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met deze aangeduid op het identificatieplaatje vastgeplakt aan de achterkant van uw
apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10
cm). Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet afgedekt worden. Plaats niets op uw DVD-speler. Plaats hem niet op versterkers of op ening andere
installatie die warmte verspreiden. Voordat u de speler verplaatst ervoor zorgen dat de disklade leeg is. Deze DVD-speler werd ontworpen voor een
continue werking. De overgang naar de stand standby onderbreekt de aansluiting op het lichtnet niet. Om de speler volledig van het lichtnet af te
snijden dient u de stekker uit het stopcontact te halen hetgeen aangeraden is wanneer u hem gedurende een lange tijd niet gebruikt.
WAARSCHUWING: NA OPENEN OF GEOPENDE
VERGRENDELING GEVAAR
OP ONZICHTBARE
LASERSTRALING. VERMIJD
BLOOTSTELLING AAN
STRAAL.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijk hoge
spanning staan, zodat u een elektrische schok kunt krijgen.
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen. Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen
voor de bediening en het onderhoud bevat.
WAARSCHUWING : Om het gevaar op brand of een elektrische schok te verlagen mag u
dit apparaat nooit blootstellen aan regen of vocht.
1
Phones
Bescherm de speler tegen vocht en hitte (haardvuur), evenals tegen iedere installatie die
sterke magnetische of elektrische velden opwekken (luidsprekers...). Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert. Uw speler werd niet
ontworpen voor industrieel gebruik, doch voor huiselijk gebruik. Het gebruik van dit
product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren of opladen van
muziekfiles met commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een
schending kunnen zijn van de Wetgeving op de Industriële Eigendom. Uitsluiting : in de
mate dat de wet het toelaat. Is iedere verklaring of iedere garantie van niet namaak van
de auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het
gebruik van het product in omstandigheden, andere dan hierboven aangeduid,
uitgesloten. Condensatie : Wanneer u het toestel en/of uw disks van een koude in een
warme omgeving brengt, bijv. bij een transport in de winter, moet u ong, twee uur
wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de speler en de disks op
kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige beschadigingen.
De batterij die in dit product is gebruikt, bevat chemicaliÎn die
schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen
nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de
batterij te laten vervangen door een deskundige.
2
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 1.
HOOFDSTUK 4.
VOORBEREIDING
INSTELLINGEN
Waarschuwingen
1
~ 6
Beschrijving
Afstandsbediening
• TV bedienen met de afstandsbediening
De balans van de luidsprekers instellen
Luisteren met realistische geluidsvelden
Het effect versterken
HOOFDSTUK 2.
Instellen van parameters voor DSP-geluid
AANSLUITINGEN
Aansluiten van de antennes voor FM en AM(MW/LW)
AUX aansluitingen
Uw systeem aansluiten op de voedingsbron
Luisteren met een hoofdtelefoon
Alvorens de DVD speler in gebruik te nemen
9
10
11
12
13
13
14
28
29
31
33
34
35
37
38
38
HOOFDSTUK 5.
BEDIENING VAN RADIO
Naar de radio luisteren
Voorkeurzenders instellen
RDS-het Radio Data Systeem
INSTELLINGEN
•
Wanneer men probeert zulke disks af te spelen, verschijnt de mededeling “WRONG DISC FORMAT”
op het beeldscherm.
DVD disks die in het buitenland zijn gekocht kunnen niet altijd afgespeeld worden met deze speler.
Wanneer men probeert zulke disks af te spelen, verschijnt de mededeling “WRONG REGION CODE”
(verkeerde regiocode) op het beeldscherm.
Luidsprekerinstelling
DSP (Digital Signal Processor) functies
Video aansluiten op TV
• LD, CDG, CD-I, CD-ROM en DVD-ROM disks kunnen niet op deze speler worden afgespeeld.
Systeeminstelling
Dolby Pro Logic II-decoder
Aansluiten van de luidsprekers
Gebruik geen van de volgende soorten disks!
De taalfuncties instellen
BEDIENING
DVD spelers en disks zijn voorzien van een regiocode. De disk kan alleen
worden afgespeeld wanneer deze regiocodes met elkaar overeenkomen.
Wanneer de codes verschillend zijn, kan de disk niet afgespeeld worden.
De Regiocode van deze speler staat vermeld op het achterpaneel van de speler.
(Uw DVD speler, voorzien van een regiocode, zal alleen DVD disks afspelen die
gemerkt zijn met een identieke regiocode.)
1
2
5
7
8
AANSLUITINGEN
Veiligheid
VOORBEREIDING
VIDEO
De DVD (Digital Versatile Disk) biedt fantastische audio- en
videokwaliteit, dankzij Dolby Digital surround geluid en MPEG-2 video
compressie technologie. U kunt nu ook thuis van deze realistische
effecten genieten, net als in een filmtheater of een concertzaal.
39
40
41
HOOFDSTUK 3.
Kopieerbescherming
• Veel DVD disks bevatten een kopieerbeveiliging. Sluit uw DVD-speler daarom rechtstreeks aan op
uw TV, en niet op een videorecorder. Aansluiten via een videorecorder resulteert in vervormde
weergave van tegen kopiëren beveiligde DVD disks.
• Dit product bevat technieken ter bescherming van de auteursrechten, waarvan de methoden beschermd
3
MP3-CD weergave
Voorwaarts/Achterwaarts zoeken
Langzaam afspelen / De resterende speelduur controleren
Herhaald afspelen
Disk Menu / Titelmenu gebruiken
De Audio Taal / Ondertitelingstaal selecteren
Zoom/Angle functies
Geprogrammeerd afspelen
Sluimer/D.R.C functie
15
17
19
20
21
22
23
24
25
27
HOOFDSTUK 6.
OVERIGE
Problemen oplossen
Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan
met en opbergen van disks
Eigenschappen van de
verschillende soorten disks
Specificaties
Woordenlijst
43
45
OVERIGE
zijn onder bepaalde V.S. patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision
Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technieken ter bescherming van de
auteursrechten moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is uitsluitend bedoeld voor
thuisgebruik en andere beperkte vertoning, tenzij anders geautoriseerd door Macrovision Corporation.
Reverse engineering en disassembleren verboden.
Het afspelen van disks
BEDIENING VAN RADIO
BEDIENING
46
47
48
4
Beschrijving
Functietoets
Met gebruik van de SCART-kabel
Play/Pause (
Power
VOORBEREIDING
Achterpaneel
Voorpaneel
) toets
Volume
Stop ( ) toets
(aan/uit) toets
RGB
• Indien uw TV geschikt is voor S-Video (Y/C-gescheiden), moet u de
Y/C–COMP. schakelaar van het hoofdtoestel op Y/C stellen. U heeft
een betere beeldkwaliteit met de S-Video (Y/C-gescheiden) instelling.
• Indien uw TV niet geschikt is voor S-Video (Y/C-gescheiden), moet u
de Y/C–COMP. schakelaar op COMP. stellen.
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
Disk-houder
SCART AV (scart uitgang)
Video-uitgang
Om een tv aan te sluiten die over een SCART ingang
beschikt.
Verbind de video ingangsstekkers van de TV
(VIDEO IN) met de VIDEO OUT uitgang.
SCART AV aansluiting
Ingangen voor de aansluiting van
externe digitale componenten
Om de speler op een TV met scart
ingang aan te sluiten.
AM antenne
aansluiting
Sluit hier externe apparatuur met een digitale
uitgang op aan.
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Open/Close toets
Standby indicator
Hoofdtelefoon aansluiting
Volume lager/ Terugspelen (
) knop
Volume hoger/ Vooruitspelen ( ) knop
Uitgangen voor de aansluiting
van 5.1-kanaals luidsprekers Ingang voor de aansluiting van
externe audio-apparatuur
Display
LINER PCM
indicator
DSP
PBC
indicator
indicator
TITLE
PROGRAM
indicator
indicator
LINEAR PCM DSP TITLE
L
C
R
LFE
LS
S
PRGM
TUNER indicator
STEREO indicator
Accessoires
ST
TUNED
PRO LOGIC
kHZ
MHZ
D I G ITAL
RS
SPEAKER (luidspreker)
indicator
DTS DISK indicator
DOLBY DIGITAL indicator
PRO LOGIC indicator
5
PBC
FM antenne
aansluiting
Weergave Status Systeem
Afstandsbediening
Video/Audio kabel
AM antenne
FM antenne
Gebruikershandleiding
RADIO
FREQUENTIE
indicator
6
Afstandsbediening
BATTERIJEN PLAATSEN IN DE
AFSTANDSBEDIENING
1
2
TV
TV Power button
DVD toets
TUNER toets
AUX toets
Open/Close toets
Title toets
Menu toets
Audio MO/ST (mono/stereo) toets
TV/VIDEO
TV/VIDEO button
3
TV Channel Selection button
Volume
TV Volume Control button
Stop button
Display toets
Tuning Up/Down/CD Search button
Return toets
Direction/Enter button
Zoom toets
Sleep button
Mute button
7~10m
Geluidsbewerking toets
SPK toets
Pro Logic II toets
Testtoon toets
Clear (wissen) toets
Stap toets
Setup (instelling) toets
Voor het openen van de klep
van de afstandsbediening
moet u hier drukken
en dan de klep
omlaag schuiven.
U kunt uw TV bedienen door het signaal van de afstandsbediening aan te passen met de
afstandsbediening van de DVD-speler.
1
2
3
Repeat (herhalen) A↔B toets
Remain (resterende speelduur) toets
Zet de TV aan.
Richt de afstandsbediening van de DVD-speler
op de TV.
TV
Terwijl u de
toets ingedrukt houdt, drukt u
op de afstandsbediening de toets voor uw merk
en type TV in.
• Als er meerdere codes in de tabel worden aangegeven,
Go To (Ga naar…) toets
probeert u de verschillende codes één voor één om te
bepalen welke code werkt.
Programmatoets
D.R.C toets
Voorbeeld : Voor Samsung_1 TV-toestellen (type D)
Terwijl u de
toets ingedrukt houdt,
drukt
.
TV
4
7
30
TV bedienen met de afstandsbediening
Speaker output volume control
Slow (langzaam) toets
Angle (hoek) toets
Repeat (herhalen) toets
Plaats het klepje van het
batterijvakje weer terug.
Voorkom het lekken of barsten van batterijen en let
daarom op het volgende:
Plaats batterijen altijd met de polen in de juiste richting in het
Waarschuwing •
vak van de afstandsbediening: (+) naar (+) en (–) naar (–).
• Gebruik uitsluitend het gespecificeerde type batterij. Batterijen van
dezelfde afmetingen hebben namelijk mogelijk een ander voltage.
• Vervang altijd beide batterijen tegelijkertijd door nieuwe.
• Stel batterijen niet aan hitte of vlammen bloot.
Volume Control buttons
Cijfertoetsen
30
Play/Pause button
Tuning Preset/CD Skip button
RDS selectie toets
Plaats twee 1,5V AAA-batterijen
en zorg daarbij dat deze in de
juiste richting worden geplaatst
(+ en –).
Channel
Subtitle (ondertiteling) toets
DSP/DPL II Mode toets
DSP/DPL II Effect toets
De afstandsbediening kan maximaal tot op een
afstand van ongeveer 7 meter, gemeten in
rechte lijn, gebruikt worden. Zij kan maximaal
onder een hoek van 30º in horizontale richting
ten opzichte van de afstandsbedieningsensor
gebruikt worden.
Als de TV uit gaat, is de afstandsbediening goed
ingesteld.
Code
Brand
Code
Brand
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
SAMSUNG 1
SHARP 2
SONY
MAGNAVOX
SANYO 1
LG 2
RCA
LG 1
TOSHIBA
HITACHI
JVC
PANASONIC 1
MITSUBISHI 2
SAMSUNG 2
SAMSUNG 3
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
SHARP 3
ZENITH
LG 3
DAEWOO 8
SANYO 2
EMERSON
SHARP 3
SAMSUNG 4
MATSUSHITA
NOBLEX
TELEFUNKEN
NEWSAN
LOEWE
RCA2
Opmer
king
• Het is mogelijk dat de
afstandsbediening niet iedere
TV van de merken in de tabel
kan bedienen.
8
VOORBEREIDING
DVD POWER (aan/uit) toets
Verwijder het klepje van het
batterijvakje aan de achterzijde van
de afstandsbediening door het klepje
omlaag te drukken en naar buiten te
schuiven, in de richting van de pijl.
Bereik van de afstandsbediening
Aansluiten van de luidsprekers
Linkervoorluidspreker
Middenluid
spreker Rechtervoorluidspreker
• Verbind de satellietluidsprekers, middenluidspreker en
subwoofer met gebruik van de bijgeleverde
luidsprekersnoeren met de aansluitingen op het
achterpaneel.
• Sluit het rode snoer aan op de rode aansluitklem (+) en het
zwarte snoer op de zwarte aansluitklem (-).
Subwoofer
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Druk het lipje van de aansluiting
omlaag.
1
AANSLUITINGEN
Linkerachterluidspreker
1
2
3
Video aansluiten op TV
Rechterachterluidspreker
2
rode
Steek het luidsprekersnoer in.
Laat het lipje los.
3
zwarte
TV
VIDEO
IN
SCART
IN
Subwoofer
Linkerachter-luidspreker
Rechterachter-luidspreker
Composite Video (Goede kwaliteit)
Sluit de meegeleverde videokabel aan op de uitgang VIDEO OUT op het
achterpaneel van het systeem en op de ingang VIDEO IN op uw televisietoestel.
S-Video (Betere kwaliteit)
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Als uw televisietoestel is uitgerust met een ingang voor S-Video, sluit u een
S-Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de uitgang S-VIDEO OUT op het
achterpaneel van het systeem en op de ingang S-VIDEO IN van uw
televisietoestel.
Scart (Beste kwaliteit)
Als uw televisietoestel is uitgerust met een ingang voor SCART, sluit u een SCART
AV aansluiting (niet meegeleverd) aan op de uitgang AV OUT op het achterpaneel
van het systeem en op de ingang SCART IN van uw televisietoestel.
Middenluidspreker
Rechtervoor-luidspreker
OPMER
KING
9
Linkervoor-luidspreker
• Zie pagina 32 voor nadere details over de “Ideale positie voor luidsprekers”.
Voordat u de keuzeknop Y/C-COMP instelt, moet u de eenheid en het televisietoestel op
stand-by zetten.
Als u ruis ziet op het televisietoestel na het instellen van de Y/C-stand, schakelt u de eenheid
opnieuw in.
10
Aansluiten van de antennes voor FM en AM(MW/LW)
1
2
AUX aansluitingen
3
Als de AM-ontvangst slecht is, sluit u een
AM-buitenantenne aan (niet meegeleverd).
Ingang voor de aansluiting van
externe digitale componenten
TV
Sluit hier externe apparatuur met
een digitale uitgang op aan.
VIDEO IN
AM-ringantenne
(bijgeleverd)
(niet bijgeleverd)
ANTENNA
Optische kabel
AV OUT
AANSLUITINGEN
Voorbeeld: CD recorders, MD (Mini Disk) D/A
omzetters of andere apparatuur voorzien van digitale
uitgangen.
DIGITAL OUT
Verbind een FM-buitenantenne (niet bijgeleverd)
indien de FM-ontvangst slecht is.
Als u beelden wilt bekijken
via de externe ingang
(AUX 1 , AUX 2 ), sluit u
eerst de ingang VIDEO IN
en vervolgens de uitgang
VIDEO OUT aan.
RGB
COMPOSITE
FM-antenne (bijgeleverd)
Druk de lipjes van de ring in de
openingen op de basis om de
AM-ringantenne in elkaar te zetten.
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Audio kabel (rood/wit)
Koelventilator (Zie “Meer over de koelventilator” hieronder).
Aansluiten van de antenne voor FM
1. Verbind de bijgeleverde FM-antenne met de FM
75Ω COAXIAL aansluiting als tijdelijke oplossing.
2. Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een
locatie vindt waar de ontvangst goed is en bevestig de draad
vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.
• Verbind een buitenantenne indien de ontvangst slecht is.
Alvorens een 75Ω coaxkabel (met een standaardstekker) aan te
sluiten, moet u de bijgeleverde FM-antenne ontkoppelen.
(Meer over de koelventilator)
Bij het achterpaneel van het hoofdtoestel is een koelventilator
gemonteerd zodat de temperatuur in het toestel niet te hoog
kan oplopen en het toestel normaal kan blijven functioneren.
De ventilator start automatisch te draaien om koele lucht van
buitenaf naar het hoofdtoestel te blazen wanneer de interne
temperatuur stijgt.
11
Aansluiten van de antenne voorAM(MW/LW)
1. Verbind de bijgeleverde AM-ringantenne
met de AM en
aansluitingen.
2. Verbind een enkel vinyl-geïsoleerd
buitendraad met de AM aansluiting
indien de ontvangst slecht is. (Houd in
dat geval de ringantenne voor AM ook
aangesloten).
Wanneer het externe apparaat
slechts één uitgang heeft kunt
u deze ofwel met L ofwel met
R verbinden.
Externe analoge
apparatuur
R
Waarschuwing
L
Sluit hier externe apparatuur met een
analoge uitgang op aan.
Voorbeeld: Video, TV, enz.
• Sluit de video en audio
verbindingskabels altijd aan op de
aansluiting met dezelfde kleur.
Een extern digitaal/analoog apparaat afspelen
Let voor de veiligheid op de volgende punten.
• Zorg dat er een goede ventilatie rond het hoofdtoestel is. Het
hoofdtoestel kan oververhitten en worden beschadigd wanneer de
ventilatie rond het toestel geblokkeerd is.
• Blokkeer de koelventilator en de ventilatie-openingen of gaten NIET.
(De warme lucht kan niet worden afgevoerd indien de ventilator of
openingen door bijvoorbeeld een krant of doek zijn geblokkeerd).
Druk op AUX op de afstandsbediening om DIGITAL IN, AUX1 of AUX2 te selecteren.
Druk op Function op het hoofdsysteem om DIGITAL IN, AUX1 of AUX2 te selecteren.
• Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de modusaanduiding als volgt:
FM ➞ AM ➞ DVD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2.
12
Uw systeem aansluiten op de voedingsbron
Alvorens de DVD speler in gebruik te nemen
Met uw DVD speler kunt u DVD, VCD en CD disks afspelen.
De instructies voor gebruik verschillen per type disk. Lees de aanwijzingen zorgvuldig
door voor u begint.
Het netsnoer moet worden aangesloten op een daarvoor geschikt stopcontact.
Voordat u het systeem aansluit op een stopcontact moet u het voltage controleren.
1
1. Sluit het netsnoer (aangeduid met 'AC Cord' op de achterkant van het systeem) aan op een geschikt stopcontact.
2. Druk op de knop On/Standby om uw DVD speler in te schakelen.
2
Zet uw DVD speler
Voorbe en uw TV aan.
COMPOSITE
OPMER
KING
TV
•
•
Luisteren met een hoofdtelefoon
•
TV/VIDEO
Druk op de DVD toets om
de DVD signaalinvoer te
selecteren.
AANSLUITINGEN
AV OUT
RGB
reiding
en voor
het
gebruik
Selecteer een video functie
door op de TV/VIDEO toets
te drukken.
3
DVD
Het bericht “WAIT” (Wachten) dat gedurende zeven tot acht seconden wordt weergegeven
op het display wanneer u het apparaat inschakelt of een DVD-functie selecteert, geeft aan
dat uw DVD-speler wordt geoptimaliseerd. Terwijl dit bericht wordt weergegeven, zijn alle
andere knoppen inactief.
Als de stroom niet is ingeschakeld, drukt u minimaal 5 seconden lang op de knop Stop ( )
op het apparaat.
Het product wordt geïnitialiseerd totdat de optimale instelling actief is.
Sommige functies, zoals luidsprekermodus, testtoon, volume, enz. van uw dvd-speler
worden niet weergegeven op het televisiescherm.
Luisteren met een hoofdtelefoon
Gebruik een hoofdtelefoon om privé van muziek te kunnen genieten (niet bijgeleverd).
Sluit de hoofdtelefoon aan op de HEADPHONES aansluiting op het voorpaneel.
• Er wordt geen geluid weergegeven via de luidsprekers.
• Om schade aan het gehoor te voorkomen dient u het volume niet te hoog te zetten wanneer
u een hoofdtelefoon gebruikt.
TV-uitzendsysteem
• Dit apparaat is ontworpen om te werken met het PAL-videoformaat.
• Het videoformaat van uw dvd-schijven moet overeenkomen met het
videoformaat van uw televisie om de schijven normaal te kunnen
afspelen.
HEADPHONE (hoofdtelefoon) aansluiting
13
14
Het afspelen van disks
1
Display
Het Schermdisplay gebruiken
Druk op de Open/Close( ) toets
om de disk-houder te openen
Druk op de Display toets
• Deze toets bevindt zich alleen op het voorpaneel
Display
van de speler (niet op de afstandsbediening).
T1/2
VIDEO
2
DVD indicator
Plaats een DVD disk.
C 1/8
00:00:00
TITLE indicator
CHAPTER (hoofdstuk) TITLE ELAPSED (titel
indicator
verstreken) indicator
VIDEO
BEDIENING
Display
• Leg voorzichtig een disk in de lade,
DOLBY
met het etiket omhoog.
VIDEO
ENG
ENG 1/3
D I G I T A L
OFF
1/1
ANGLE (hoek) indicator
REPEAT (herhalen) indicator
SUBTITLE LANGUAGE
(ondertitelingstaal) indicator
AUDIO LANGUAGE DISK TYPE indicator
(audio taal) indicator
3
Druk nogmaals op de Open/Close( )
toets om de disk-houder te sluiten.
Display
• Het apparaat begint automatisch met afspelen.
Het afspelen stoppen
Het afspelen pauzeren
Druk op de Play/Pause (
afspelen.
) toets tijdens het
• Om het afspelen te hervatten, druk nogmaals op
de Play/Pause (
Opmer
king
15
) toets.
• Afhankelijk van de disk kan het eerste
•
Het Schermdisplay verdwijnt.
disk informatie scherm er anders
uitzien.
Wanneer men een DVD afspeelt die
MPEG formaat informatie bevat, kan
het zijn dat videobeelden niet correct
worden weergegeven en dat het beeld
vervormd wordt.
Druk op de Stop (
) toets tijdens het afspelen.
• Wanneer men op de STOP (
) toets drukt tijdens het
afspelen, wordt deze positie vastgelegd in het
geheugen, en
STOP wordt weergegeven op het
display.
Wanneer er vervolgens op de Play/Pause (
) of de
Return toets wordt gedrukt, wordt het afspelen hervat
vanaf de positie waar men het afspelen eerder heeft
gestopt.
• Wanneer de Stop ( ) toets een tweede maal wordt
ingedrukt, wordt de 'resume play' (afspelen hervatten)
functie geannuleerd, en wordt
STOP weergegeven
op het display. Wanneer de Play/Pause (
) toets
wordt ingedrukt, wordt het afspelen hervat vanaf het
begin.
Mute
Wat is een Titel?
Een film op een DVD
disk.
Wat is een Chapter
(hoofdstuk)?
Iedere Titel op een DVD
disk wordt
onderverdeeld in diverse
kleinere delen die
"hoofdstukken" genoemd
worden.
Het geluid tijdelijk uitzetten?
Druk op de Mute (stil) toets tijdens
het afspelen.
• Deze functie kan nuttig zijn wanneer u
bezoekers moet verwelkomen of de telefoon
moet beantwoorden.
OPMER Wanneer de speler langer dan 3 minuten in de
KING pauzestand wordt gelaten, zal het afspelen worden
gestopt.
16
MP3-CD weergave
Dit systeem heeft een MP3 decoder. U kunt MP3 fragmenten (bestanden) die op
CD-R, CD-RW en CD-ROM zijn opgenomen met dit systeem afspelen.
Wat is MP3? MP3 is de afkorting van Motion Picture Experts Group (of MPEG) Audio Layer 3. MP3 is
eigenlijk gewoon een bestandformaat met een datacompressieratio van 1:10 (128 Kbps*). Dat betekent
dat met gebruik van het MP3 formaat op een CD-R of CD-RW 10 keer zoveel data als op een normale CD
kan worden opgenomen.
Starten van de weegave
Bedieningen met gebruik van het in-beelddisplay
Schakel bij voorkeur uw TV in voor weergave van een MP3 disc.
Nadat de geplaatste MP3 disc is herkend, verschijnt het
volgende in-beelddisplay op het TV-scherm. (De inhoud
van dit in-beelddisplay is verschillend afhankelijk van de
disc—de manier waarop MP3 fragmenten op de disc
werden opgenomen).
• Schakel bij voorkeur uw TV in voor weergave van een MP3-CD.
ENTER,
▲/ ▼
Werking
Starten van weergave of in een map gaan.
Kiezen van een fragment of map.
Compatibiliteit voor het afspelen van CD-R/RW disks
1
• Uw DVD speler kan ook CD-R en CD-RW disks
2
) toets.
• De weergave start nadat de disc is herkend.
• De in-beeldstaaf en de andere
opnamegegevens van de MP3-CD worden op
de TV getoond indien de TV is ingeschakeld.
Repeat
Herhalen van de weergave
Stoppen tijdens weergave
Druk op de Stop ( ) toets.
CD-R MP3-schijf
• Alleen CD-R-schijven met MP3-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van het MP3-bestand mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens bevatten.
• Gebruik schijven die zijn opgenomen met een compressie-/decompressiesnelheid die groter is dan 128Kbps.
• Alleen bestanden met de extensie ".mp3" en ".MP3" kunnen worden afgespeeld.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment op de
multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen
bestanden afgespeeld.
• Bij bestanden in VBR-indeling (Variable Bit Rate), oftewel bestanden die zijn gecodeerd met zowel lage als hoge bitsnelheid
(bijv. 32Kbps ~ 320Kbps), kan het geluid overslaan tijdens het afspelen.
17
Opmer
king
Met een MP3 disc kunt u A↔B herhalen niet gebruiken.
Normale herhaalde weergave is wel mogelijk.
Druk herhaaldelijk op Repeat.
• Door iedere druk op de toets verandert de
herhaalfunctie in de volgende volgorde:
De aanduiding die overeenkomt met de gekozen
functie wordt op het TV-scherm getoond.
REPEAT:RANDOM
: Alle op de disc opgenomen fragmenten worden eenmaal in een willekeurige
volgorde afgespeeld en de willekeurige weergave wordt vervolgens herhaald.
REPEAT:ONE
: Het spelende fragment wordt herhaald.
REPEAT:DIR
: De fragmenten van de huidige map worden herhaald.
REPEAT:DISC
: Alle fragmenten van de disc worden herhaald.
REPEAT OFF
: De herhaalde weergave is uitgeschakeld. (De normale weergave wordt hervat).
Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's niet worden afgespeeld.
18
BEDIENING
afspelen die zijn opgenomen in een digitaal audioformaat. Wanneer u uw eigen CD-R of CD-RW disks
opneemt, verzeker u er dan van dat de opnamesessie
correct wordt afgesloten, anders zal de disk niet
afgespeeld kunnen worden. (Afhankelijk van de
specificaties van de disk en de opnamekwaliteit zullen
sommige CD-R/RWs disks niet afgespeeld kunnen
worden.)
• Een CD-RW heeft een lagere reflectiecoëfficiënt dan
een CD-R disk zodat het langer zal duren om een CDR uit te lezen.
• CD-RW disks die op hoge snelheid zijn opgenomen
zijn meestal moeilijk uit te lezen voor de DVD speler.
Wanneer de opnamesnelheid van de CD-RW disk niet
gedefinieerd is, schrijf er dan op lage snelheid op.
Druk op de Open/Close( ) om de
disc te plaatsen.
Druk op de Play/Pause(
Toets
Voorwaarts/Achterwaarts zoeken
Tijdens het afspelen kunt u snel door een hoofdstuk of nummer zoeken naar een
bepaalde scène of melodie.
Langzaam afspelen
toets drukt
Steeds wanneer men op de
X2
toets drukt
Bij elke volgende druk op de Slow toets
X2
SLOW 1/2
X4
X4
SLOW 1/4
X8
PLAY
PLAY
▲
▲
▲
▲
of de
De snelheid van het langzaam afspelen
verandert (1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X en
normaal afspelen) en de selectie wordt
herhaald.
PLAY
BEDIENING
X8
Remain
Door een hoofdstuk heen springen
Druk op de
Slow
Druk op de Slow (langzaam) toets.
▲
▲
Steeds wanneer men op de
toets.
▲
▲
of
▲
▲
▲
▲
Afspelen op hoge snelheid
Druk op de
Langzaam afspelen / De
resterende speelduur controleren
De resterende speelduur controleren
toets.
Druk op de Remain toets.
• Steeds wanneer deze toets wordt ingedrukt tijdens het afspelen, springt men
naar het volgende of vorige hoofdstuk en wordt het afgespeeld.
SEARCH
SEARCH
• U kunt de totale speeltijd en de resterende
speelduur van een titel of een hoofdstuk die/dat
aan het spelen is controleren.
Steeds wanneer men op de Remain toets drukt
TITLE TIME
TRACK TIME
REMAIN TIME : TITLE
REMAIN TIME : TRACK
CHAPTER TIME
DISC TIME
REMAIN TIME : CHAPTER
REMAIN TIME : DISC
Step
OPMER Er wordt geen geluid
KING weergegeven tijdens het
afspelen op hoge snelheid,
Druk op de Step toets.
het langzaam afspelen, of
het stapsgewijs zoeken.
Elke
keer
dat
men
op
de
toets
drukt
verspringt
de
film
met
één
beeld
tegelijk.
•
Beeld voor beeld afspelen
19
20
Herhaald afspelen
Disk Menu / Titelmenu gebruiken
Met behulp van de functie herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel of
nummer herhalen.
Menu
Het Disk Menu selecteren
Repeat
Herhaald afspelen
U kunt de menu's gebruiken om de audio taal, de ondertitelingstaal,
het profiel, enz. in te stellen. De samenstelling van het DVD menu
verschilt van disk tot disk.
Druk op de Repeat toets.
1
Steeds wanneer men op de Repeat toets drukt
2
▲
▲
Gebruik de Up/Down (▲ / ▼ ) of
Left/Right( / ) toetsen om de
verschillende functies te selecteren.
Druk op de Menu toets tijdens het
afspelen.
3
Druk op de Enter toets.
• Het Menu scherm verschijnt.
• Wanneer men een VCD versie 2.0
• Het geselecteerde element
wordt afgespeeld.
afspeelt, kan men deze bedienen met
behulp van de PBC Aan/Uit functie.
Het Titelmenu gebruiken
OPMER De functie herhaald afspelen is niet beschikbaar bij VCD disks versie 2.0 wanneer de PBC
KING functie geactiveerd is.
Om deze functie te gebruiken, druk op de Menu toets en selecteer vervolgens "PBC OFF".
A↔B Repeat Playback (herhaald afspelen)
BEDIENING
Title
Bij DVD's die meerdere titels bevatten kunt u de titel
van elke film zien.
Afhankelijk van het soort disk kan het zijn dat deze
functie niet werkt of op een andere manier werkt.
Repeat
Go To
A B
Om direct naar een bepaald(e) titel, hoofdstuk of tijdstip te springen
Druk op de Repeat A↔B toets aan het
eind (B) van het segment dat u herhaald
wilt bekijken.
1
2
Druk op de Go To toets.
Druk op de cijfertoetsen of op de
Left/Right ( / ) toets.
• Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de
• De gewenste scène wordt opgezocht
scène herhaald zoals hieronder getoond.
• Het segment wordt herhaald.
Om terug te keren naar het normaal afspelen
VIDEO
TITLE
T1/2
C 1/8
00:00:00
VIDEO
T1/2
CHAPTER
C 1/8
00:00:00
VIDEO
TIME
T1/2
C 1/8
:
00:00:00
:
▲
2
Druk op de Repeat A↔B toets aan het
begin (A) van het segment dat u
herhaald wilt bekijken.
▲
1
•
en afgespeeld.
Afhankelijk van de schijf is het mogelijk
dat de Titelfunctie niet werkt.
Druk nogmaals op Repeat A↔B
21
22
De Audio Taal / Ondertitelingstaal selecteren
Zoom/Angle functies
Audio
De Auto Taal selecteren
MO/ST
Druk op de Audio toets.
Om een beeld uit te vergroten
• Afhankelijk van het aantal talen dat is opgenomen op een DVD
disk, wordt er bij elke volgende druk op de toets een andere audio
taal geselecteerd (Engels, Spaans, Frans, enz.)
Zoom
Druk op de Zoom toets.
• De beelden kunnen worden vergroot met een
factor 2 of 4.
ENG 1/3
OFF
• Tijdens het afspelen van een DVD, druk op de
1/1
SPA 2/3
OPMER
KING
BEDIENING
OPMER Afhankelijk van de schijf kunt u DTS of DIGITAL PRO LOGIC selecteren.
KING
2
▲
•
FRE 3/3
Zoom toets. De keuzemogelijkheden voor de
uitvergroting zijn 2X/4X/normaal, in deze volgorde.
Druk op / / ▲ / ▼ om naar het gedeelte dat u
wilt vergroten te verplaatsen.
▲
ENG
VIDEO
Tijdens het terugspelen van een VCD kan uitsluitend de 2X zoom-functie
worden gebruikt.
Subtitle
De Ondertitelingstaal selecteren
Druk op de Subtitle toets.
• Afhankelijk van het aantal talen dat is opgenomen op een DVD disk,
•
wordt er bij elke volgende druk op de toets een andere ondertitelingstaal
geselecteerd (Engels, Spaans, Frans, enz.)
Om geen ondertiteling weer te laten geven, selecteer "OFF".
VIDEO
ENG 1/3
ENG 1/1
OFF
1/1
SPA 2/3
FRE 3/3
Angle
Selecteer de gewenste camerahoek
Druk op de Angle toets.
• Deze functie werkt alleen bij disks waarop meerdere camerahoeken zijn opgenomen.
• Druk op de Angle toets tijdens het afspelen om de gewenste hoek te selecteren.
De keuzemogelijkheden zijn 1/3, 2/3, 3/3 of normaal, in deze volgorde.
OFF
OFF
OPMER
KING
• Het woord
•
23
INVALID (ongeldig) verschijnt op het
beeldscherm van de TV!
Wanneer deze boodschap op het TV scherm verschijnt
bij het bedienen van toetsen, kan de betreffende functie
niet uitgevoerd worden bij deze disk.
Afhankelijk van het soort disk kan het voorkomen dat de
audio of ondertitelingstaal functies niet werken.
1/3
2/3
3/3
24
Geprogrammeerd afspelen
Met behulp van deze functie kunt u de nummers van video en muziek CD's in een
bepaalde volgorde afspelen.
Program
Om de nummers in een bepaalde volgorde te programmeren
Druk op de Program toets.
2
3
Druk op Enter en selecteer
vervolgens de gewenste titel
met de cijfertoetsen.
1
Druk op Enter en selecteer
vervolgens het gewenste
hoofdstuk met de cijfertoetsen
Druk op de Up/Down ( ▲ / ▼ )
toets om het nummer te
selecteren dat u wilt wijzigen.
PLAY :
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
4
Druk op Enter.
• Het gewenste nummer wordt
geprogrammeerd en de cursor
verplaatst zich naar het
volgende nummer.
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
1
2
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
▲
▲
1
2
3
4
5
PREVIOUS
TITLE CHAPT
(
/
• Het volgende nummer wordt
/ ▲ / ▼ ) toets gebruiken.
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
geselecteerd wanneer de Enter
toets nogmaals wordt ingedrukt.
4
Druk op de Enter toets.
NEXT
FINISH : PROGRAM
• U kunt ook gewoon de Left/Right
(
/
) toets gebruiken.
BEDIENING
TITLE CHAPT
/ ▲ / ▼ ) toets gebruiken.
3
Druk op de Clear (wissen)
toets en druk vervolgens op
de cijfertoetsen.
▲
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
/
▲
(
▲
• U kunt ook gewoon de Left/Right • U kunt ook gewoon de Left/Right
2
Druk op Enter om de selectie
van de titel of het hoofdstuk
die/dat gewijzigd moet worden
te bevestigen.
▲
1
Om het programma te wijzigen
5
Herhaal stappen 1-4 hierboven
om meer wijzigingen aan te
brengen in het programma.
• De cursor verplaatst zich
5
naar het volgende nummer.
Indien gewenst, kunt U verder
gaan met programmeren.
Om de nummers in
de geprogrammeerde
volgorde af te spelen
• Wanneer u meer dan 10 nummers
programmeert, selecteer NEXT
(volgende) en druk vervolgens op Enter.
Het programma selectiescherm waarmee
u maximaal 10 additionele nummers kunt
programmeren verschijnt.
Het hele programma wissen
Druk op de Play/Pause
(
) toets.
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
1
1
2
2
1
7
3
2
3
4
2
4
5
PREVIOUS
PLAY :
6
7
8
9
10
TITLE CHAPT
4
1
6
2
3
4
5
5
1
2
• Druk tweemaal op de Stop (
• Druk éénmaal op de Stop (
) toets wanneer het afspelen gestopt is.
• Druk op de Open/Close (
) toets op de hoofdeenheid.
De disk-houder zal open en weer dicht gaan. Het programma wordt gewist.
NEXT
FINISH : PROGRAM
) toets tijdens het afspelen.
Indien u een verkeerd nummer
heeft ingevoerd
Clear
OPMER U kunt bepaalde nummers op
KING dezelfde manier programmeren
bij VCD of CD disks.
Druk op de Clear toets.
Om het programma te annuleren
Druk op de Program toets of op de Stop ( ) toets.
• Wanneer u een gemaakte selectie wilt annuleren tijdens het
programmeren, selecteer het nummer (of het hoofdstuk of de
titel) dat u wilt wissen en druk vervolgens op de Clear toets.
25
26
Sluimer/D.R.C functie
De taalfuncties instellen
Met behulp van de instelfunctie van de DVD speler kunt u de Menutaal, de
Ondertitelingstaal en de Disk Menu taal naar wens instellen.
Setup
De taalfuncties instellen
Sleep
De sluimerfunctie instellen
1
Druk op de Sleep toets.
• Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt verspringt
de selectie als volgt: SLEEP 10 ➔ SLEEP 20 ➔
SLEEP 30 ➔ SLEEP 60 ➔ SLEEP 90 ➔
SLEEP 120 ➔ SLEEP 150 ➔ OFF (uit).
Wat is de
sluimerfunctie?
2
Druk op de Up/Down ( ▲ / ▼ ) toets om het
gewenste element te selecteren
Druk op de Setup toets terwijl het afspelen
gestopt is.
U kunt een vertraging instellen zodat
het apparaat automatisch uitschakelt
na een bepaalde tijdsperiode.
LANGUAGES
SYSTEM
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
De instelling van de sluimerfunctie controleren
: Move
LANGUAGES
OSD LANGUAGE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHI NESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
Setup : Exit
: Move
• De resterende tijdsduur van de ingestelde sluimertijd
•
SYSTEM
wordt weergegeven op het display.
Door nogmaals op de toets te drukken wordt de sluimertijd
op de voorgaande waarde ingesteld.
Setup : Exit
OSD LANGUAGE
(Menutaal van de speler)
AUDIO
(Audio taal)
Als op de knop Setup/P.Adj
wordt gedrukt tijdens het
instellen van de taal, wordt
het apparaat weer in de
stopmodus gezet.
(Ondertitelingstaal)
SUBTITLE
MENU LANGUAGE (Disk menu taal)
INSTELLINGEN
3
4
▲
Druk op Enter of op de Rechts (
Druk op de Up/Down ( ▲ / ▼ ) toets om de
gewenste taal te selecteren en druk vervolgens
op de Enter toets.
) toets.
D.R.C
Activeren van compressie van het dynamisch bereik
LANGUAGES
Voor een krachtig geluid, ook bij een laag volume, kan het dynamisch bereik
(het verschil tussen de hardste en zachtste geluiden) worden gecomprimeerd.
LANGUAGES
SYSTEM
SYSTEM
OSD LANGUAGE
ENGLISH
OSD LANGUAGE
ENGLISH
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
FRENCH
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
ALLEEN met de afstandsbediening:
Druk op de D.R.C toets.
• Door iedere druk op de toets wordt de functie voor compressie van
het dynamisch bereik afwisselend geactiveerd en uitgeschakeld.
Kies “D.R.C. ON” voor het bekijken van een DVD ‘s avonds laat.
(U hoort dan namelijk ook bij een laag volume een krachtig geluid).
• Deze functie is uitsluitend effectief wanneer Dolby Digital of DTS
Digital Surround is geactiveerd.
BEDIENING
OSD LANGUAGE
: Move
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
Setup : Exit
: Move
GERMAN
Setup
: Exit
JAPANESE
D I G ITAL
Om de instelling van de taalfuncties
te beëindigen
Setup
• Druk op de Setup toets.
27
28
Systeeminstelling
De breedte/hoogteverhouding (beeldformaat) van de TV aanpassen
Met behulp van de Setup (instellen) functie van de DVD speler kunt u het
beeldformaat van de TV, de maximaal toegestane classificatie en het type
digitale uitvoer instellen.
De horizontale en verticale beeldverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij breedbeeldtelevisies
en TV's met hoge beeldresolutie 16:9 is. Deze verhouding wordt de breedte/hoogteverhouding genoemd. Tijdens het
afspelen van DVD's die zijn opgenomen bij verschillende beeldformaten, moet u de breedte/hoogteverhouding
aanpassen voor uw TV of beeldscherm.
✱ Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties "4:3LB" of "4:3PS"
kiezen. Selecteer "16:9" als u over een breedschermtelevisie beschikt.
Setup
Het systeem instellen
4:3LB
(4:3 Letterbox)
1
2
▲
SYSTEM
LANGUAGES
OSD LANGUAGE
ENGLISH
TV SCREEN
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
Setup : Exit
/
▲
Gebruik de Left/Right (
toets om het systeem te
selecteren.
Druk op de Setup toets
terwijl het afspelen gestopt
is.
LANGUAGES
3
)
Druk op de Up/Down ( ▲ / ▼ )
toets om het gewenste
element te selecteren
SYSTEM
: Move
LANGUAGES
TV SCREEN
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
Setup : Exit
: Move
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3LB
LB
4:3
OFFPS
4:3
16:9
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Selecteer deze optie om een film die is opgenomen bij
een verhouding van 16:9 weer te geven in de
breedbeeldmodus van een conventionele TV.
• De zwarte balken boven en onder aan het scherm verdwijnen nu.
4:3PS
: Selecteer deze optie om een film die is opgenomen bij
(4:3 Pan&Scan) een verhouding van 16:9 weer te geven in de "pan &
: Move
Setup : Exit
scan"-modus van een conventionele TV.
•U kunt alleen het middelste deel van het scherm zien (de zijkanten
van het 16:9-beeld vallen weg).
16:9
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
: Selecteer deze optie om een film die is opgenomen bij
een verhouding van 16:9 weer te geven in de modus
voor volledig scherm van uw breedbeeldtelevisie.
•U kunt nu genieten van breedbeeldweergave.
OPMER • Als een film echter op de DVD is opgeslagen in de verhouding 4:3, kunt u deze niet in
KING
breedbeeld bekijken.
Setup : Exit
4
5
Druk op de Up/Down ( ▲ / ▼ ) toets om het
gewenste onderdeel te selecteren en druk
vervolgens op de Enter toets.
▲
Druk op Enter of op de Rechts (
) toets.
CLASSIFICATIE
De classificatie functie werkt bij DVD's die geclassificeerd zijn. Met behulp hiervan
kunt u bepalen welk type DVD's uw familie kan bekijken.
LANGUAGES
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
LANGUAGES
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3LB
LB
4:3
OFFPS
4:3
16:9
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
Setup : Exit
Setup : Exit
: Move
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
1. Selecteer RATING LEVEL, en druk
vervolgens op Enter.
Setup : Exit
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
BITSTREAM
: Move
Setup : Exit
2. Gebruik de cijfertoetsen om een
paswoord van 4 cijfers in te voeren.
• Bij levering is het wachtwoord van de
Wanneer u het wachtwoord voor het
classificatieniveau bent vergeten
Terwijl het afspelen gestopt is, druk
op de Stop ( ) toets op de
hoofdeenheid en houd deze toets
langer dan 5 seconden ingedrukt.
• "INITIAL" wordt weergegeven op het
speler "7890".
•
Setup
Om de systeeminstelling te beëindigen
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
• Druk op de Setup toets
INSTELLINGEN
• Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit,
afhankelijk van de software, het type TV en de hoogte/breedteverhouding van de TV.
: Move
Setup : Exit
display en alle instellingen keren terug
naar hun oorspronkelijke waarden.
Druk op de Power toets.
3.Gebruik de Up/Down (▲ / ▼ ) toetsen en selecteer RATING LEVEL
(classificatieniveau) of NEW PASSWORD (nieuw wachtwoord).
Druk vervolgens op Enter.
• Er zijn maximaal 8 classificatieniveaus voor een disk.
• Wanneer men niveau 6 selecteert, kan een disk met niveau 7 of hoger niet
afgespeeld worden.
29
• Wanneer u NEW PASSWORD kiest, verandert het scherm zodat u het nieuwe wachtwoord
in kunt voeren.
30
Luidsprekerinstelling
De vertragingstijd van de luidspreker instellen
Wanneer 5.1-kanaals Surround-geluid wordt weergegeven, krijgt u de beste geluidsresultaten als de afstand tussen u en elke
luidspreker even groot is. Aangezien de geluiden op verschillende tijdstippen de luisterpositie bereiken vanwege de plaatsing
van de luidsprekers, kunt u dit verschil aanpassen door een vertragingseffect toe te voegen aan het geluid van de middelste
luidspreker en de surround-luidsprekers.
• MIDDELSTE LUIDSPREKER instellen
Als de afstand van Dc gelijk is aan of groter is dan
de afstand van Df in de afbeelding, stelt u deze
modus in op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u
de instelling aan de hand van de tabel.
SPK Mode
De luidsprekerfunctie en de
vertraging instellen
Afstand tussen Df en Dc
2
Druk op de SPK Mode toets.
Druk op de Left/Right ( / ) toets om het
gewenste element te selecteren
• Steeds wanneer u op deze toets drukt, wordt er een andere
functieselectie weergegeven op het display van het voorpaneel,
zoals hieronder getoond.
LUIDSPREKERS instellen
Als de afstand van Df gelijk is aan de afstand van Ds
in de afbeelding, stelt u deze modus in op 0ms. Als
dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de
hand van de tabel.
200
400
600
Luidspreker voor: Kort
Middenluidspreker:
Niet gebruikt
Luidspreker achter: Kort
Luidspreker achter:
Niet gebruikt
Ideale positie
SURROUND-LUIDSPREKER
Het is wenselijk alle luidsprekers binnen deze cirkel te positioneren.
Df: De afstand tot de VOORSTE LUIDSPREKER
Dc: De afstand tot de MIDDELSTE LUIDSPREKER
Ds: De afstand tot de SURROUND-LUIDSPREKER
Vertragingstijd
5.3 ms
10.6 ms
15.9 ms
OPMER De instelling voor de vertragingstijd van de luidsprekers is een professionele methode voor de
KING aanpassing van het geluidsvolume voor de echte audioliefhebber. Als u deze optie thuis wilt
gebruiken, raadpleegt u de onderstaande sectie "Ideale positie voor luidsprekers" om uw
luidsprekers op de best mogelijke plaats te installeren.
INSTELLINGEN
Middenluidspreker: Kort
1.3 ms
2.6 ms
3.9 ms
5.3 ms
• ACHTERSTE (SURROUND)
Afstand tussen Ds en Dc
Speaker
Mode
(luidspreker
functie)
Vertragingstijd
50
100
150
200
▲
▲
1
Ideale positie MIDDELSTE
LUIDSPREKER
Ideale positie voor luidsprekers
Subwoofer: Gebruikt
Luidsprekers voor
De vertraging instellen tussen 00~05ms
Delay Time
(vertraging)
Vertraging middenluidspreker
Plaats de luidsprekers voor zodanig dat de tweeters (hoge
tonen luidsprekers) zich ongeveer op oorhoogte en onder een
hoek van 45º ten opzicht van de hoofdluisterpositie bevinden.
De vertraging instellen tussen 00~15ms
Vertraging luidspreker achter
• SMALL: Wanneer u deze instelling kiest, worden lage frequenties van minder dan 200 Hz
uitsluitend toegewezen aan de subwoofer.
• USE (Gebruiken): Kies deze instelling als u luidsprekers gebruikt.
• NONE (Geen): Kies deze instelling als geen luidsprekers zijn geïnstalleerd.
OPME Het display verandert als functie van de huidige audio
RKING uitvoerfunctie (DSP, PRO LOGIC, 3-STEREO, STEREO, enz.).
Middenluidspreker
In het ideale geval moet de bovenkant van de middenluidspreker zich
op dezelfde hoogte bevinden als die van de luidsprekers voor. U kunt
de luidspreker echter ook bovenop of juist onder uw TV plaatsen.
Luidsprekers achter
Plaats de luidsprekers achter verder terug, parallel aan de
muren, en 60 tot 90 centimeter boven het oorniveau van de
hoofdluisterpositie.
Wanneer de ruimte achter de luisterpositie onvoldoende is (en
die zich dus te dicht bij de muur bevindt), plaats de luidsprekers
achter dan aan beide zijden, zodanig dat ze naar elkaar wijzen.
Subwoofer
31
Plaats de subwoofer op elke geschikte plek in de
nabijheid van de luisterpositie.
32
De balans van de luidsprekers instellen
U kunt de volgende surroundformaten gebruiken voor weergave met een realistisch geluidsveld.
• Digital Multichannel Surround—Dolby Digital en DTS Digital Surround
• Dolby Pro Logic II
Sound Edit
De balans van de luidsprekers instellen
2
Dolby Digital en DTS Digital Surround
Voor een effectief gebruik van surround moeten alle luidsprekers zijn aangesloten en ingeschakeld.
/
▲
Gebruik de Left/Right (
instelling te verrichten.
Druk op de Sound Edit toets.
▲
1
) toets om de
Voorbeeld: 5.1CH Sound Setup (5.1-kanaals geluidsinstelling)
L
C
S
OFF (uit), bereik – 6 ~ 0
R
LFE
D I G ITAL
RS
Luidsprekers voor: L niveau, R niveau
L
C
S
OFF (uit), bereik – 6 ~ 0
R
LFE
LS
D I G ITAL
L
C
De DOLBY DIGITAL indicator licht op het display op wanneer het systeem Dolby Digital signalen ontvangt en herkent.
(uit), bereik – 6 ~ – 00 ~ +6
R
LFE
S
D I G ITAL
DTS Digital Surround
Voor het reproduceren van multikanaal geluidssporen van software die met DTS Digital Surround (
RS
Middenluidspreker
L
C
S
D I G ITAL
RS
L
C
S
(uit), bereik – 6 ~ – 00 ~ +6
R
LFE
D I G ITAL
De DTS indicator licht op het display op wanneer het systeem DTS Digital Surround signalen ontvangt en herkent.
RS
Subwoofer
Dolby Pro Logic II
• Dolby Pro-Logic II is een nieuwe afspeelindeling voor meerdere kanalen die is ontwikkeld door Dolby Laboratories
op basis van besturingstechnologie voor feedbacklogica en die duidelijke voordelen biedt ten opzichte van
conventionele Dolby Pro Logic-circuits.
• Dolby Pro Logic II kan niet alleen worden gebruikt voor het decoderen van bronnen die zijn opgenomen in Dolby
Surround (
) maar ook voor surround-weergave van normale stereobronnen via vijf kanalen
(linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links en surround rechts).
• Terwijl bij conventionele Dolby Pro Logic de frequentieband voor surround-weergave beperkt was, biedt Dolby Pro
Logic II een grotere bandbreedte. Bovendien boden de surround-kanalen bij Dolby Pro Logic monoweergave (het
linker en rechter surround-kanaal waren gelijk), terwijl bij Dolby Pro Logic II sprake is van stereoweergave.
Opmer Het display verandert als functie van de huidige audio uitvoerfunctie
king (DSP, PRO LOGIC, 3-STEREO, STEREO, enz.)
Test Tone
De luidsprekers instellen met de Test functie
Druk op de Test Tone toets.
• De testsignalen worden in de volgende volgorde weergegeven:
L(Luidspreker voor/Links) ➞ C(Middenluidspreker) ➞ R(Luidspreker
voor/Rechts) ➞ RS(Luidspreker Surround /Rechts) ➞ LS(Luidspreker
Surround /Links) ➞ Subwoofer.
L
Test Tone
De luidsprekertest beëindigen
C
R
SUB
WOOFER
LS
RS
• Druk nogmaals op de Test Tone toets.
33
Opmer Indien u zich in de DSP of PRO LOGIC-functie bevindt, is het mogelijk dat de
king TESTTOON anders functioneert voor VCD’s dan voor CD’s.
* Bronnen die zijn opgenomen in Dolby Surround
Dit zijn bronnen waarbij twee of meer surround-kanalen zijn opgenomen als twee kanalen met signalen die Dolby
Surround-coderingstechnologie gebruiken. Dolby Surround wordt gebruikt voor de geluidstracks van films die zijn
opgenomen op dvd's, ld's en videocassettes die kunnen worden afgespeeld op stereo videorecorders. Dolby
Surround wordt tevens gebruikt voor de stereosignalen van FM-radio, televisie, satellietuitzendingen en
kabeltelevisie. Door het decoderen van deze signalen met Dolby Pro Logic wordt het mogelijk meerkanaals
surround-weergave te realiseren. De signalen kunnen tevens worden afgespeeld via normale stereoapparatuur. In
dat geval wordt er normaal stereogeluid weergegeven.
Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro
Logic”, en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories. Vertrouwelijk, ongepubliceerd materiaal.
©1992–1997 Dolby Laboratories, Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater Systems, Inc.
USA patentnummer 5.451.942 en andere wereldwijde patenten
verstrekt en aangevraagd. “DTS” en “DTS Digital Surround”
zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. ©1996
Digital Theater System, Inc. Alle rechten voorbehouden.
34
INSTELLINGEN
Luidsprekers achter
LS
) is gecodeerd.
DTS Digital Surround is een ander discreet 5,1 kanaal digitaal audioformaat voor een CD, LD en DVD.
In vergelijking met Dolby Digital is de verhouding van de audiocompressie relatief laag. Hierdoor kan het DTS Digital
Surround formaat extra diepte en breedte aan het geluid toevoegen. Met DTS Digital Surround krijgt u derhalve een
natuurgetrouw, overtuigend en helder geluid.
(uit), bereik – 6 ~ – 00 ~ +6
R
LFE
LS
) is gecodeerd.
RS
Luidsprekers achter: L niveau, R niveau
LS
Dolby Digital
Voor het reproduceren van multikanaal geluidssporen van software die met Dolby Digital (
Bij codering met Dolby Digital (het zogeheten discrete 5,1 kanaal digitale audioformaat) worden de signalen van het
linkervoorkanaal, rechtervoorkanaal, middenkanaal, linkerachterkanaal, rechterachterkanaal en LFE-kanaal digitaal
opgenomen en gecomprimeerd. (In totaal zijn er dus 6 kanalen maar het LFE-kanaal wordt aangeduid als het 0,1
kanaal, vandaar de aanduiding 5,1 kanaal). Ieder kanaal is geheel onafhankelijk van de signalen van de andere kanalen
zodat interferentie wordt voorkomen en u een veel betere geluidskwaliteit met goede stereo-effecten en
surroundeffecten krijgt.
Daarbij kan met Dolby Digital tevens het geluid via de achterluidsprekers stereo worden gereproduceerd en wordt de
drempelfrequentie van de achterste hoge tonen op 20 kHz gesteld, wat bij Dolby Pro Logic 7 kHz is. Al met al wordt
hierdoor de beweging van het geluid verbeterd en krijgt u een sterker aanwezigheidsgevoel dan bij gebruik van Dolby
Pro Logic.
• Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt verspringt de selectie zoals hieronder getoond.
LS
Luisteren met realistische geluidsvelden
Dolby Pro Logic II-decoder
Effect
Functie Dolby Pro Logic II Effect
Dolby Pro Logic II is een nieuwe indeling voor het weergeven van audiosignalen via meerdere kanalen die
voordelen biedt ten opzichte van het conventionele Dolby Pro Logic. Het kan niet alleen worden gebruikt
voor bronnen die zijn opgenomen in Dolby Surround, maar ook voor weergave van normale
stereobronnen via vijf kanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links en surround rechts).
Bovendien kunnen verschillende parameters worden ingesteld afhankelijk van het type bron en de inhoud,
zodat u het geluidsveld nauwkeuriger kunt afstellen.
1
Druk op de knop DSP/DPL II Effect.
2
Gebruik de Left/Right ( /
aanpassingen uit te voeren.
▲
1
Deze functie werkt alleen in de modus DPL II M (Dolby Pro Logic II Music).
▲
Pro Logic II-modus
) toets om
Druk op de knop Function om de gewenste functie te selecteren.
• Kies uit de opties FM ➞ AM ➞ DVD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2.
2
Druk op de knop Pro Logic II.
L
R
3
Selecteer "0" of "1"
Druk op de knop DSP/DPL II Mode.
De besturing kan
worden ingesteld
in 8 stappen van
0 t/m 7.
• Telkens wanneer op de knop DSP/DPL II Mode wordt gedrukt.
PRO LOGIC
PRO LOGIC II : Linker-, middelste, rechter,
subwoofer- en surroundkanalen (links, rechts).
L
R
PRO LOGIC
L
R
PRO LOGIC
De besturing kan
worden ingesteld
in 7 stappen van
0 t/m 6.
• Panorama-modus
L
R
L
R
PRO LOGIC
L
R
PRO LOGIC
STEREO : Linker-, rechter- en subwooferkanaal.
Pro Logic II-modus
Kies één van de beschikbare modi ("MUSIC", "CINEMA", "PRO LOGIC" of "MATRIX").
• De Music-modus wordt aanbevolen bij het beluisteren van cd's of het bekijken van
dvd's die hoofdzakelijk muziek bevatten.
• De Cinema-modus is het meest geschikt voor het bekijken van films.
• De Pro Logic-modus biedt dezelfde surround-opties als de oorspronkelijke Pro Logic en
kan het beste worden gebruikt als de broninhoud niet van optimale kwaliteit is.
• De Matrix-modus is vooral handig bij monogeluid.
35
Met deze modus wordt het stereobeeld aan de voorzijde uitgebreid met het geluid van
de surround-luidsprekers, waardoor een schitterend "omhullend" effect ontstaat met
weergave via de zijwanden.
• Regeling voor centrale weergave (C-WIDTH)
Met deze regeling kunt u het centrale stereobeeld aanpassen zodat dit alleen hoorbaar
is via de middelste luidspreker, alleen via de linker/rechter luidspreker als fantoombeeld,
of (in verschillende graderingen) via alle drie de luidsprekers aan de voorzijde.
• Dimensieregeling (DIM)
Met deze regeling wordt het geluidsveld naar voren of naar achteren aangepast.
Opmer
king
• Tijdens het afspelen van een dvd die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is de
DOLBY PRO LOGIC II-modus niet beschikbaar.
36
INSTELLINGEN
• Telkens wanneer op de knop Pro Logic II wordt gedrukt.
• Telkens wanneer op de knop DSP/DPL II Effect wordt gedrukt.
DSP (Digital Signal Processor) functies
Met de DSP-functies kunt u uw muziek met een van de gewenste akoestische
surround-effecten beluisteren. Het geluid dat u in een grote zaal, theater, paviljoen,
dansclub of live-club hoort, bestaat uit het directe geluid en het indirecte geluid—de
eerste reflecties en de latere reflecties via achtermuren. Het directe geluid bereikt de
luisteraar direct zonder enige reflectie of echo. Het indirecte geluid daarentegen wordt
vertraagd door de afstanden tot de muren en het plafond. Deze indirecte geluiden zijn
een belangrijk onderdeel van de akoestische surround-effecten.
Het effect versterken
Het effect versterken
Effect
Druk op de DSP/DPL II Effect toets.
• Het effectniveau kan in stappen van 1 t/m 4 worden ingesteld
Wat is een Effect?
•
Hiermee kan het
effectniveau van de DSP
functie worden ingesteld.
EFFECT1 ➔ EFFECT2 ➔ EFFECT3 ➔ OFF (DEFAULT).
Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt verspringt de selectie naar
het volgende niveau.
Hoe hoger het nummer, hoe sterker het DSP surround effect zal zijn.
Druk op de knop DSP/DPLII Mode.
• Deze functie werkt alleen in de modus STEREO.
Opmer
king
• Dit toestel heeft de volgende DSP-functies.
➠
HALL
• Deze functie werkt alleen in de modus DSP.
Geeft heldere zang en het gevoel van een concertzaal.
➠
THEATER
Geeft het gevoel van een theater.
Instellen van parameters voor DSP-geluid
➠
PAVILION
Geeft het ruime gevoel van een paviljoen met een hoog plafond.
➠
U kunt de DSP-functies nauwkeurig instellen door drie
parameters te veranderen—kamer, levendigheid en nagalm.
➠
INSTELLINGEN
DANCE CLUB Geeft een ritmische dreun zoals in een dancing.
Geeft de sfeer van een live club met een laag plafond.
1
• Deze DSP-functies kunt u gebruiken voor het toevoegen van akoestische surround•
Beschikbare surroundfuncties in overeenstemming met
het formaat van het ingangssignaal
O : Mogelijk, X : Niet mogelijk
2
3
Druk op de knop Sound Edit.
• Door iedere druk op de toets verandert de aanduiding
op het display in de volgende volgorde:
00 F 00
00 R 00
REAR
▲
effecten bij weergave van analoge stereobronnen of Lineair PCM digitale software
zodat u het gevoel krijgt dat u werkelijk “aanwezig” bent bij de uitvoering.
De DSP indicator licht op het display op indien u een van de DSP-functies heeft
gekozen.
Druk op de knop DSP/DPL II Mode.
Druk op Left/Right ( / ) om de
geluidsparameter voor DSP in te stellen.
▲
LIVE CLUB
SW
Normale
REVERB
LIVE
ROOM
aanduiding
(geannuleerd)
ROOM : Voor het instellen van de resonantie gebaseerd op de
afmetingen van de kamer. Des te hoger de ingestelde
waarde, des te effectiever de resonantie (vanaf 04 t/m 16,
instelbaar met stappen van 2).
LIVE (levendigheid) : Voor het instellen van de levendigheid. Des te
hoger de ingestelde waarde, des te levendiger het geluid
zal klinken (vanaf 04 t/m 16, instelbaar met stappen van 2).
REVERB (nagalm) : Voor het instellen van de nagalmtijd van het
geluid (vanaf 0,0 msec t/m 1,6 msec, instelbaar met
stappen van 0,2 msec).
37
Opmer
king
• Deze functie werkt alleen in de modus DSP.
38
Naar de radio luisteren
Voorkeurzenders instellen
U kunt naar de gewenste frequentieband (FM, MW of LW zendstations) luisteren door
de automatische of handmatige afstemming te gebruiken.
U kunt maximaal het volgende aantal zenders opslaan:
15 FM zenders
8 AM(MW) zenders
7 LW zenders
2
Druk op de Tuner (Band)
toets.
• Iedere keer dat u op de
1
Selecteer een zender.
Auto Station 1
Auto Station 2
Wanneer de
of de
toets wordt ingedrukt,
wordt een voorkeurzender geselecteerd.
Houd de
of de
toets ingedrukt. Het
apparaat zoekt automatisch en stopt wanneer het een
zender heeft gevonden.
Druk op de Function toets om
de gewenste frequentieband te
selecteren (FM, MW of LW).
selectie van "
L
L
R
MHZ
5
Druk op de knop Program op
de afstandsbediening. De
aanduiding FM1 knippert nu
op het display. Als u
frequentie 89.1 wilt opslaan
onder FM1, drukt u nogmaals
op Program.
Als u frequentie 89.1 wilt
opslaan onder een andere
voorgeprogrammeerde locatie
(FM2~FM15), drukt u op
of
en vervolgens op
Program om deze frequentie
op te slaan op deze locatie.
PRGM
L
6
U kunt andere zenders
instellen door stappen 1 t/m 5
nogmaals uit te voeren.
PRGM
R
L
R
MHZ
) toets om de MANUAL functie te
Manual Station
selecteren. Druk op de
of
toets om op de
(handmatig
gewenste zender af te stemmen. De frequentie verandert
afstemmen) in de gekozen richting telkens wanneer er op de
BEDIENING VAN RADIO
Druk op de Stop (
R
4
Druk op de Stop (
) toets om de PRESET functie te
selecteren. Druk vervolgens op de
of
toets
om een zender te selecteren uit de opgeslagen
voorkeurzenders.
Druk op de Stop (
) toets om de MANUAL (handmatig)
functie te selecteren. Houd vervolgens de
of
toets ingedrukt om het apparaat automatisch naar
zenders te laten zoeken.
L
MHZ
▲
▲
Auto Station 2
" of weer terug.
R
Selecteer een zender.
Auto Station 1
Stem af op 89.1 met behulp
van de
en
toetsen.
• Iedere keer dat u op de TUNER toets drukt verspringt de
2
1
3
Selecteer MANUAL door op
de Stop ( ) toets op de
hoofdeenheid te drukken.
Druk op de Tuner Band toets
en selecteer de FM band.
Manual Station Druk op de
of
toets om op de gewenste zender
(handmatig
af te stemmen. De frequentie verandert in de gekozen richting
afstemmen) telkens wanneer er op de overeenkomstige toets wordt gedrukt.
De
hoof
deen
heid
2
▲
▲
TUNER (Band) toets drukt
verspringt de selectie van
"FM", “MW” op "LW" of weer
terug.
Voorbeeld: De zender FM 89.1 in het geheugen vastleggen
▲
▲
Afstand
sbedien
ing
Frequentiemodulatie
Middengolf, AM
Lange golf
▲
▲
1
• FM
• AM(MW)
• LW
MHZ
L
R
MHZ
overeenkomstige toets wordt gedrukt.
Afstemmen op een vooraf ingestelde zender
Audio
In Mono/Stereo luisteren
MO/ST
• Zie de vorige pagina.
Druk op de MO/ST toets (alleen bij de FM)
• Iedere keer dat u op de MO/ST toets drukt verspringt de selectie van
•
39
"STEREO" op "MONO" of weer terug.
In gebieden waar de ontvangst slecht is, wordt de geluidskwaliteit
verbeterd door Mono te kiezen.
40
RDS-het Radio Data Systeem
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen.
Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie over het type programma’s dat
zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.
Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt, begint de RDS-indicator te knipperen
in het weergavevenster.
• Omschrijving van de RDS-functie
1. PTY (Program Type - Programmaclassificatie): het soort programma dat wordt uitgezonden.
2. PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice): geeft de naam van de zender weer (max. 8 tekens).
3. RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender
wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.
4. CT (Clock Time - Tijd): Decodeert de klok van de FM-frequentie.
• Niet alles zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet altijd op het beeldscherm.
5. TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er
verkeersinformatie aan de gang is.
Denk, voordat u begint, aan het volgende...
• De PTY-zoekactie kan alleen worden
•
•
•
RDS Display
Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
1
uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.
Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om
het zoeken te onderbreken.
Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van
de volgende stappen. Als de instelling wordt
geannuleerd voordat u gereed bent, moet u
opnieuw bij stap 1 beginnen.
Controleer, voordat u op de knoppen op de
afstandsbediening drukt, of u de juiste
FM-zender hebt geselecteerd met de
afstandsbediening.
1
Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een
FM-zender luistert.
De RDS-signalen weergeven
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie afgebeeld:
Tekens in het weergavevenster
Wanneer in het venster PS-, PTY- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens gebruikt.
•
41
OPME
RKING
Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden “PS”, “PTY” en “RT” niet
weergegeven in het venster.
2
3
Druk op PTY - op PTY+ en houd deze
knop ingedrukt of totdat de gewenste PTYcode wordt weergegeven in het venster,
terwijl “PTY SELECT” staat te knipperen.
• Rechts van de PTY-codes wordt een
uitleg van de desbetreffende code
gegeven.
Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl
de in de vorige stap gekozen PTY-code
nog steeds in het venster wordt
weergegeven.
• De centrale eenheid zoekt 15 vooraf
ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer
het de geselecteerde code heeft
gevonden en stemt af op de bijbehorende
zender.
Soort programma
Display
NEWS
• Nieuwsberichten, aankondigingen,
rapportages, aktualiteiten
AFFAIRS
• Algemene zaken, suggesties, gebeurtenissen,
documentaires, discussies en analyses
INFO
• Dagelijkse informaties, weerberichten,
consumenteninformaties, medische tips enz.
• Informatie over sportevenementen
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.
• Series, concerten enz.
CULTURE
• Nationale en lokale evenementen, religieuze
en wetenschappelijke programma’s, taal,
theater enz.
SCIENCE
• Natuurwetenschappelijke en technologische
programma’s
VARIED
• Populaire programma’s en amusement (zoals
spelprogramma’s, interviews, komedies, satires
enz.)
POP M
• Popmuziek
ROCK M
• Rockmuziek
LIGHT M
• Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang
koormuziek
CLASSIC
• Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen,
symfonieën, kamermuziek en opera
OTHER M
• Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.
WEATHER
• Weer
FINANCE
• Financiën
CHILDREN
• Kinderprogramma’s
SOCIAL A
• Sociale kwesties
RELIGION
• Godsdienst
PHONE IN
• Inbellen
TRAVEL
• Reizen
LEISURE
• Vrije tijd
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL M
• Jazzmuziek
• Countrymuziek
• Volksmuziek
OLDIES
• Oude hits
FOLK M
• Folkmuziek
DOCUMENT
BEDIENING VAN RADIO
PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, wordt “PS” en vervolgens de zendernaam weergegeven.
“NO PS” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
PTY (Programmatype) : Terwijl u zoekt, wordt “PTY” en vervolgens het type uitgezonden programma
weergegeven. “NO PTY” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden “RT” en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden
verstuurd weergegeven. “NO RT” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
gebruik gemaakt van hoofdletters.
In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven. Zo wordt voor een A met een
accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd “A” gebruikt.
6
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.
• In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Er wordt altijd
PTY+
5
Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken onder
de vooraf ingestelde zenders (zie pagina 40) door de PTY-codes op te geven.
• RDS is niet beschikbaar voor MW/LW uitzendingen.
• RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct
Welke informatie kunnen RDS-signalen bevatten?
PTY Search
4
PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen
OPME
RKING
PTY-
• Documentaires
42
Problemen oplossen
Problem
NL
De disk-houder gaat niet
open.
Check
• Is de disk met het etiket naar boven geplaatst?
• Zit de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact?
) toets te drukken,
• Zet het apparaat uit door op de Power (
en zet het vervolgens weer aan.
De disk wordt niet
afgespeeld.
•
•
•
•
Het afspelen begint niet
onmiddellijk wanneer de
Play/Pause toets wordt ingedrukt.
Controleer het regionummer van de DVD.
DVD disks die in het buitenland zijn gekocht kunnen niet altijd
afgespeeld worden.
Deze speler kan geen CD-ROMs, DVD-ROMs, enz., afspelen.
Controleer de classificatie van de DVD.
• Controleer dat de disk geen krassen heeft of vervormd is.
Problem
• De disk draait maar er
verschijnt geen beeld.
• Staat de TV aan?
• Zijn de videokabels juist aangesloten?
• Staat de speler in de PAUSE stand?
• Is het video formaat van uw TV (NTSC/PAL) juist ingesteld? Druk
• Het beeld bevat
interferentie en de
kwaliteit is slecht.
• Is de disk vuil of beschadigd?
• Sommige DVD disks kunnen niet afgespeeld worden vanwege slechte makelij.
• Wanneer een donker beeld plots in een helder beeld overgaat tijdens
Er komt alleen geluid uit
enkele luidsprekers en
niet uit alle zes.
snelheid, het langzaam afspelen, of het stapsgewijs zoeken.
• Zijn de luidsprekers juist aangesloten?
Zijn de luidsprekerinstellingen goed verricht?
• Is de disk ernstig beschadigd?
Misschien is de disk vuil. Veeg vingerafdrukken of vuil op de
disk schoon.
• Wanneer u naar een CD of naar de radio luistert, komt er alleen
•
geluid uit de voorste luidsprekers (L/R). Selecteer de optie “PRO
LOGIC” door op de knop Pro Logic op de afstandsbediening te
drukken om alle zes de luidsprekers te gebruiken.
Controleer of uw DVD 5.1-compatibel is.
• Is de speler plotseling van een koude naar een warme ruimte
De geluidskwaliteit is
slecht.
• Zitten de luidsprekerkabels los?
• Zijn de luidsprekerstekkers vuil of zit er vreemd materiaal in?
Er wordt geen Dolby
Digital 5.1-kanaals
surround geluid
weergegeven.
• Is de disk die aan het spelen is voorzien van het "Dolby Digital
43
verplaatst? Wanneer er zich condens vormt in de speler, verwijder
de disk en laat de speler 1 tot 2 uur aan staan. (U kunt de speler
weer gebruiken nadat de condens is verdwenen.)
•
5.1CH" merkteken?
Er wordt alleen 5.1-kanaals geluid weergegeven wanneer de disk is
opgenomen met 5.1-kanaals geluid.
Is de DVD speler aangesloten op de juiste luidsprekers?
het afspelen, kan het beeld kort verticaal trillen. Enige storing is normaal.
hoek waaronder zij werkt?
• Bevinden er zich obstakels tussen de afstandsbediening en de
•
afstandsbedieningsensor?
Zijn de batterijen leeg?
De audio of ondertitelingstaal
functies werken niet.
• De audio en ondertitelingstaal functies werken niet bij DVD's die niet
U heeft de Menutoets
ingedrukt maar het
Menuscherm verschijnt
niet.
• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen de afstand en de
zijn opgenomen met meervoudige geluidssporen of ondertitelingstalen.
hoek waaronder zij werkt? Bevinden er zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de afstandsbedieningsensor?
• Zijn de batterijen leeg?
• Beschikt de disk over een Menu?
• U kunt DVD's met een breedbeeldformaat van 16:9 afspelen met de
Het beeldformaat kan
niet worden gewijzigd.
Er kan niet worden
afgestemd op de
gewenste radiozender.
WIDE (breed) functie, met de 4:3 LETTER BOX functie of met de 4:3
PAN-SCAN functie, maar DVD's met een beeldformaat van 4:3
kunnen alleen met de 4:3 functie weergegeven worden. Raadpleeg het
doosje van de DVD disk en selecteer de van toepassing zijnde functie.
• Is de antenne juist geïnstalleerd?
• Wanneer het ingangssignaal van de antenne zwak is, plaats dan
een externe FM antenne op een plek met een goede ontvangst.
• Men heeft het wachtwoord • Terwijl het afspelen gestopt is, druk op de Stop ( ) toets op het
voorpaneel en houd deze toets langer dan 5 seconden ingedrukt.
voor het classificatieniveau
"INITIAL" wordt weergegeven op het display en alle instellingen
vergeten.
keren terug naar hun oorspronkelijke waarden.
• De DVD speler werkt niet De RESET functie wist alle instellingen, gebruik deze functie
correct.
niet tenzij strikt noodzakelijk.
44
OVERIGE
Er is geen beeld, er wordt geen
geluid voortgebracht; de diskhouder opent 2–5 seconden later.
nogmaals op de NTSC/PAL toets om de huidige selectie te wijzigen.
• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen de afstand en de
De afstandsbediening
werkt niet.
• Er wordt geen geluid weergegeven tijdens het afspelen op hoge
Er wordt geen geluid
weergegeven.
Check
Eigenschappen van de
verschillende soorten disks
Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met en opbergen van disks
Door kleine krasjes op de disk kan de geluids- en beeldkwaliteit achteruitgaan of
kan het afspelen haperen. Wees bijzonder voorzichtig de disks niet te krassen
wanneer u ze beetpakt.
Geschikte disks
NL
Omgaan met en bewaren van disks
Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de disk zitten,
maak deze dan schoon met een zacht in water verdund
reinigingsmiddel, en veeg hem af met een zachte doek.
Soorten disks
• Veeg bij het schoonmaken voorzichtig van de binnen-
DVD
Logo's
Opnamety
pes
12cm
VIDEO
Audio + Video
8cm
naar de buitenkant van de disk.
COMPACT
VIDEO-CD
OPMER Er kan zich condens vormen wanneer warme
KING lucht in contact komt met koude onderdelen
binnenin de speler. Wanneer er zich condens
vormt in de speler werkt deze wellicht niet
correct. Wanneer dit het geval is, verwijder de
disk en laat de speler 1 tot 2 uur aan staan.
Diskformaat
DIGITAL VIDEO
DIGITAL AUDIO
Ongeveer 240 min. (Enkelzijdig)
Ongeveer 480 min. (Dubbelzijdig)
Ongeveer 80 min. (Enkelzijdig)
Ongeveer 160 min. (Dubbelzijdig)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Audio + Video
COMPACT
AUDIO-CD
Max. Speelduur
Audio
Disks bewaren
Bewaar de disks niet
in direct zonlicht.
Bewaar de disks op
een koele en
geventileerde plaats.
Bewaar de disks in een
schone omhulling.
Bewaar ze verticaal.
DOLBY
DIGITAL
Digitale Audio
Disk
Stereo Disk
Het NTSC
zendsysteem is in
gebruik in de VS,
Canada, Japan,
Zuid Korea, enz.
MP3 Disk
OVERIGE
Waarschuwing
DTS Disk
• Zorg ervoor dat de disks niet vuil worden.
• Plaats geen gebroken of gekraste disks in het
apparaat.
45
46
Specificaties
A
L
G
E
M
E
E
N
F
M
A
M
T
U
N
E
R
T
U
N
E
R
V
I
D
E
O
U
I
T
G
A
N
G
Stroomverbruik
160W
Gewicht
8.3Kg
Afmetingen (B x H x D)
430mm x 80mm x 365mm
Temperatuurbereik
+5°C~+35°C
Vochtigheidsbereik
10%~75%
Gevoeligheid
10dB
Signaal/Ruis verhouding
60dB
Vervorming
0.5%
Gevoeligheid
54dB
Signaal/Ruis verhouding
40dB
Vervorming
2%
Composite Video
1.0Vp-p(75Ω belasting)
SCART aansluiting
HOOFDSTUKNUM
MER
Luminantie signaal: 1,0 Vp-p (75Ω belasting)
Luminantie signaal: 1.0Vt-t(75Ω belasting)
60W x 2(6Ω)
Middenluidspreker
60W(6Ω)
Luidsprekers achter
60W x 2(6Ω)
Subwoofer
100W(3Ω)
Frequentiebereik
20Hz~20KHz
Signaal/Ruis verhouding
75dB
Kanaalscheiding
50dB
Ingangsgevoeligheid
(AUX)500mV
Subwoofer
Impedantie
6Ω x 5
3Ω
Frequentiebereik
100Hz~18KHz
40Hz~200Hz
Uitgangsmuziekvermogen
87dB/W/M
86dB/W/M
Continu ingangsniveau
40W
70W
Maximaal ingangsniveau
80W
140W
Afmetingen (B x H x D)
PCM
Dit is een afkorting van Puls Code Modulatie - hetgeen een andere naam is voor digitale audio.
PBC (PLAYBACK
CONTROL)
Dit is een functionaliteit die op een Video CD (versie 2.0) wordt opgenomen.
Hierdoor kunnen bepaalde scènes of informatie worden geselecteerd uit een
menu dat wordt weergegeven op het beeldscherm.
REGIONUMMER
Zowel de DVD speler als de DVD disks zijn voorzien van een regionummer.
Wanneer het regionummer van de DVD disk niet overeenkomt met het
regionummer van de DVD speler, kan de speler de disk niet afspelen.
ONDERTITELS
Dit is een vertaling van de dialoog die onderaan het beeldscherm wordt
weergegeven. Een DVD disk kan maximaal 32 ondertitelingstalen bevatten.
TITELNUMMER
Deze nummers worden op DVD disks opgenomen. Wanneer een disk twee of
meer films bevat, worden deze genummerd als Titel 1, Titel 2, enz.
Front/Rear
120mm x 186mm x 136mm
Center
300mm x 139mm x 136mm
Front/Rear
0.8Kg
Center
1.0Kg
VIDEO CD
6.0Kg
Bevat opnames van beeld en geluid met een kwaliteit die ongeveer vergelijkbaar
is met een videocassette.
Deze speler kan tevens video CD's met playback control (versie 2.0) afspelen.
U kunt genieten van 5.1 (of 6)-kanaals digitaal geluid van hoge kwaliteit,
voortgebracht door diverse digitale geluidsbronnen zoals laser disks, DVD, CD, enz.
DTS levert een realistisch en helder surround geluid dat voorheen niet beschikbaar
was bij het conventionele surround systeem.
DOLBY
210mm x 367mm x 332mm
Deze nummers worden toegekend aan de nummers die zijn opgenomen op video en
audio CD's. Met behulp hiervan kunnen bepaalde nummers snel worden gevonden.
D I G I T A L
5.1 (of 6)-kanaals digitaal surround geluid, afkomstig van DVD's en LD's, opgenomen
als digitale signalen (met het
disk-logo). Hierdoor kunt u genieten van een
dynamisch en realistisch geluid met een betere geluidskwaliteit, dynamisch bereik en
richtingsgevoeligheid dan bij de traditionele Dolby surround technologie.
DOLBY
D I G I T A L
Een 4-kanaals analoog geluid dat wordt gereproduceerd uitgaande van een geluidsbron
zoals een videocassette of een LD met het
logo. Hierbij kunt u genieten van een
realistischer en meer robuust geluid dan bij gewone stereo geluidsbronnen.
48
OVERIGE
Voor/Midden/Achter luidspreker
Deze nummers zijn op DVD disks opgenomen. Een Titel is onderverdeeld in
vele onderdelen, die alle genummerd zijn, en men kan snel naar een bepaald
deel van de video zoeken met behulp van deze nummers.
Dit is een optische disk met een hoge informatiedichtheid waarop beeld en geluid van hoge kwaliteit zijn
opgenomen als digitale signalen. Dankzij een nieuwe video compressietechniek (MPEG-2) en hoge
dichtheid opnametechnologie bevat een DVD disk evenveel informatie als twee 0.6 mm dikke disks samen.
SPOORNUMMER
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Op sommige DVD disks zijn scènes opgenomen die gelijktijdig uit verschillende hoeken zijn
gefilmd (dezelfde scène is gefilmd van voren, van links, van rechts, enz.). Bij zulke disks kan men
de Angle toets gebruiken om de camerahoek te wijzigen bij bepaalde scènes.
DVD
Kleursignaal: 0.286Vt-t(75Ω belasting)
Luidsprekers voor
Gewicht
47
HOEK
Kleursignaal: 0,286 Vp-p (75Ω belasting)
Luidspreker
L
U
I
D
S
P
R
E
K
E
R
Terminologie
Composite Video: 1,0 Vp-p (75Ω belasting)
S-VIDEO
V
E
R
S
T
E
R
K
E
R
Woordenlijst
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement