Samsung NX300 User manual

Samsung NX300 User manual
Bruksanvisning
NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte
bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne
bruksanvisningen grundig.
Informasjon om opphavsrett
• Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker som
tilhører Microsoft Corporation.
• Mac og Apple App Store er registrerte varemerker som tilhører Apple
Corporation.
• Google Play Store er et registrert varemerke som tilhører Google, Inc.
• Adobe, Adobe-logoen, Photoshop og Lightroom er registrerte
varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i
USA og/eller andre land.
• microSD™, microSDHC™ og microSDXC™ er registrerte varemerker som
• Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne bruksanvisningen
kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av
kamerafunksjonene.
• Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet der du kjøpte det.
• Bruk dette kameraet på en ansvarlig måte og følg alle lover og regler
vedrørende bruk.
• Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere deler av denne
bruksanvisningen uten forhåndsgodkjennelse.
tilhører SD Association.
• HDMI, HDMI-logoen og begrepet "High
Definition Multimedia Interface" er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC.
PlanetFirst representerer Samsung Electronics sin forpliktelse
til bærekraftig utvikling og sosialt ansvar gjennom
miljøvennlige forretnings- og ledelsesaktiviteter.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker
som tilhører Wi-Fi Alliance.
• Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,
tilhører sine respektive eiere.
1
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å
unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.
Advarsel − situasjoner som kan forårsake skade på deg
selv eller andre
Unngå å skade synet til motivene.
Ikke bruk blits når du tar nærbilder (nærmere enn 1 meter) av mennesker
eller dyr. Hvis du bruker blits for nær motivenes øyne, kan dette forårsake
midlertidig eller permanent skade på synet.
Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
Dette kan føre til elektrisk støt eller skader på kameraet.
Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og
dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.
Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer.
Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller
eksplosive gasser og væsker.
Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer
over lengre tid.
Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan
forårsake permanent skade på kameraets interne komponenter.
Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar
slike materialer i nærheten av kameraet.
Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy.
Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk kameraet med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.
Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre til
brann.
Ikke håndter strømledningen eller gå nær laderen når det
tordner.
Dette kan føre til elektrisk støt.
2
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Hvis det kommer væske eller ukjente gjenstander inn i
kameraet, må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som
batteriet eller laderen, og deretter kontakte et Samsung
servicesenter.
Følg alle forskrifter som begrenser bruk av kameraet i
bestemte områder.
• Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.
• Slå av kameraet ombord på fly. Kameraet kan forårsake forstyrrelser for
utstyr i flyet. Følg alle reglene til flyselskapet, og slå av kameraet når du
blir bedt om det av flyselskapets personale.
Obs! − situasjoner som kan forårsake skade på kameraet
eller annet utstyr
Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid.
Batteriene kan lekke eller korrodere over tid, og kan forårsake alvorlig
skade på kameraet.
Bruk bare autentisk litiumion-batteri som er anbefalt av
produsenten, når du skifter batteri. Ikke skad eller varm opp
batteriet.
Dette kan føre til brann eller personskader.
• Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr. Kameraet kan forårsake
forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske
anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra
medisinsk personale.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere
(hjertestimulatorer).
Oppretthold avstand mellom dette kameraet og alle pacemakere
for å unngå potensiell interferens, som anbefalt av produsenten og
forskningsgrupper. Hvis du har noen grunn til å mistenke at kameraet
fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du
umiddelbart slå av kameraet og kontakte produsenten av pacemakeren
eller det medisinske utstyret for veiledning.
Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og
tilbehør.
• Uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at batterier
eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av batterier, ladere,
kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.
Ikke bruk batterier til ikke tiltenkte formål.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
3
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke berør blitsen mens den utløses.
Blitsen er veldig varm når den utløses og kan gi brannskader på huden.
Når du bruker vekselstrømladeren, slår du av kameraet før du
kobler fra strømmen til vekselstrømladeren.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak
når du lader batteriene.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke la vekselstrømladeren komme i kontakt med terminalene
+/- på batteriet.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke mist kameraet eller utsett det for kraftige støt.
Det kan føre til skader på skjermen eller eksterne eller interne
komponenter.
Vær forsiktig når du kobler til kabler eller adaptere og setter
inn batterier og minnekort.
Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter
inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og
tilleggsutstyr.
Hold kort med magnetstriper unna kamerahuset.
Informasjon som er lagret på kortet, kan bli skadet eller slettet.
Bruk aldri ladere, batterier eller minnekort som er skadet.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer
som det skal.
Kameraet må ikke plasseres i eller i nærheten av magnetiske
felter.
Det kan føre til at kameraet ikke fungerer som det skal.
Ikke bruk kameraet hvis skjermen er skadet.
Hvis glass- eller akryldeler er ødelagte, må du oppsøke et Samsung
servicesenter for å få reparert kameraet.
4
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader
som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.
Hvis kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.
Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
Dette kan føre til at bildesensoren blir misfarget eller ikke fungerer som
den skal.
Hvis kameraet blir overopphetet, tar du ut batteriet og lar det
kjøle seg ned.
• Vedvarende bruk av kameraet kan overopphete batteriet og heve
kameraets interntemperatur. Hvis kameraet slutter å fungere, tar du ut
batteriet og lar det kjøle seg ned.
• Høye interne temperaturer kan føre til støy på bildene. Dette er normalt
og vil ikke påvirke kameraets generelle ytelse.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske
enheter.
Kameraet gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre
til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for
eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk
utstyr og andre elektroniske apparater innendørs eller i kjøretøy. Be om
råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for løse eventuelle
problemer med forstyrrelser. For å hindre uønskede forstyrrelser bruker du
bare Samsung-godkjente enheter eller tilleggsutstyr.
Bruk kameraet i normal posisjon.
Unngå kontakt med kameraets interne antenne.
Dataoverføring og ansvar
• Data som blir overført via WLAN kan lekkes, så unngå å overføre
sensitive data i offentlige områder eller på åpne nettverk.
• Kameraprodusenten er ikke ansvarlig for eventuell dataoverføring som
bryter opphavsrettslover, varemerkelover og lover om opphavsrett eller
offentlige sømmelighetsbestemmelser.
5
Indikasjoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikoner brukt i denne brukerveiledningen
Ikon
Funksjon
Modus
Indikasjon
Tilleggsinformasjon
Smart Auto
t
Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler
Program
P
Blenderprioritet
A
Lukkerprioritet
S
Manuell
M
Objektivprioritet
i
Smart
s
Wi-Fi
B
[
]
Kameraknapper. For eksempel representerer [Utløser]
utløserknappen.
(
)
Sidenummer for relatert informasjon
ĺ
*
Modusindikasjoner
Rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge
for å utføre et trinn, for eksempel følgende: Velg 1 ĺ
Kvalitet (betyr at du skal velge 1 og deretter Kvalitet).
Kommentar
6
Innhold
Tips
Kapittel 1
Konsepter innen fotografering
Mitt kamera
Fotograferingsstillinger ............................................................................. 13
Komme i gang .............................................................................................. 29
Pakke ut ........................................................................................................................ 29
Kameraets layout ........................................................................................ 30
Holde kameraet ............................................................................................................. 13
Stående fotografering................................................................................................. 13
Knelende fotografering .............................................................................................. 14
Bruke skjermen .............................................................................................................. 14
Lavvinkelbilde ................................................................................................................ 15
Høyvinkelbilde............................................................................................................... 15
Blender .......................................................................................................... 16
Blenderverdi og dybdeskarphet ............................................................................. 17
Lukkerhastighet .......................................................................................... 18
ISO-følsomhet .............................................................................................. 19
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet
kontrollerer eksponeringen...................................................................... 20
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og perspektiv ....................... 21
Dybdeskarphet ............................................................................................ 22
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter? ............................................................... 22
Optisk forhåndsvisning .............................................................................................. 24
Komposisjon ................................................................................................ 24
Bruke DIRECT LINK-knappen ................................................................................... 32
Sette inn batteriet og minnekortet ......................................................... 33
Ta ut batteriet og minnekortet ............................................................................... 33
Bruke minnekortadapteren ...................................................................................... 33
Lade batteriet og slå på kameraet ........................................................... 34
Lade batteriet ............................................................................................................. 34
Slå på kameraet ......................................................................................................... 34
Utføre innledende oppsett ....................................................................... 35
Velge funksjoner (alternativer) ................................................................ 36
Velge med knapper .................................................................................................. 36
Velge med berøring.................................................................................................. 36
Bruke m.............................................................................................................. 37
Eksempel: Velg bildestørrelse i P-modus ........................................................... 37
Bruke smartpanelet .................................................................................................. 38
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus....................................... 38
Regelen om tredjedeler.............................................................................................. 24
Bilder med to motiver ................................................................................................. 25
Blits................................................................................................................. 26
Blitsens ledetall.............................................................................................................. 26
Fotografering med reflektert lys ............................................................................. 27
7
Innhold
Vise ikoner .................................................................................................... 40
I fotograferingsmodus............................................................................................. 40
Ta bilder ........................................................................................................................... 40
Spille inn videoer ......................................................................................................... 41
Om vaterpasset ............................................................................................................ 41
I avspillingsmodus .................................................................................................... 42
Vise bilder ....................................................................................................................... 42
Spille av videoer ........................................................................................................... 42
Endre informasjonen som vises ........................................................................... 43
Objektiv ......................................................................................................... 44
Objektivets layout ..................................................................................................... 44
Låse eller låse opp objektivet .................................................................................. 45
Objektivmerker .......................................................................................................... 47
Tilleggsutstyr ............................................................................................... 48
Layout på ekstern blits ............................................................................................ 48
Feste den eksterne blitsen........................................................................................ 49
GPS-modulens layout (tilbehør) .......................................................................... 51
Feste GPS-modulen .................................................................................................. 51
Fotograferingsmodus ................................................................................ 53
t Smart Auto-modus ................................................................................... 53
P Programmodus...................................................................................................... 55
Programskift .................................................................................................................. 56
Minimum lukkerhastighet ........................................................................................ 56
A Blenderprioritetsmodus .................................................................................... 57
S Lukkerprioritetsmodus ....................................................................................... 58
M Manuell modus .................................................................................................... 59
Rammemodus .............................................................................................................. 59
Bruke Bulb-funksjonen .............................................................................................. 60
i Objektivprioritetsmodus ................................................................................. 60
Bruke E ............................................................................................................. 60
Bruke i-Function i modiene P/A/S/M ............................................................... 61
Bruke Z .............................................................................................................. 63
s Smart-modus ...................................................................................................... 64
Bruke Beste ansikt-modus ........................................................................................ 65
Ta panoramabilder ...................................................................................................... 66
Spille inn en video..................................................................................................... 68
3D-modus .................................................................................................................... 69
Tilgjengelige funksjoner etter fotograferingsmodus................................... 71
8
Innhold
Kapittel 2
Optisk bildestabilisering (OIS) ................................................................. 89
Fotograferingsfunksjoner
Drift (fotograferingsmetode).................................................................... 90
Enkelt ............................................................................................................................. 90
Kontinuerlig ................................................................................................................ 90
Avbrudd ........................................................................................................................ 91
Selvutløser ................................................................................................................... 91
Trinnvis justering av autoeksponering (AE BKT) ............................................ 92
Trinnvis justering av hvitbalanse (WB BKT) ..................................................... 92
Trinnvis justering av bildeveiviser (Bildeveiviserbrakett) ........................... 93
Innstilling for trinnvis justering ............................................................................ 93
Blits................................................................................................................. 94
Redusere røde øyne-effekten ............................................................................... 95
Justere blitsintensiteten ......................................................................................... 95
Måling............................................................................................................ 97
Multi ............................................................................................................................... 97
Punkt .............................................................................................................................. 98
Sentervektet................................................................................................................ 98
Størrelse og oppløsning ............................................................................ 73
Bildestørrelse .............................................................................................................. 73
Kvalitet .......................................................................................................................... 74
ISO-følsomhet .............................................................................................. 75
Hvitbalanse .................................................................................................. 76
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for hvitbalanse .................................. 77
Bildeveiviser (bildestiler) ........................................................................... 79
AF-modus ..................................................................................................... 80
Enkeltbilde AF ............................................................................................................ 81
Kontinuerlig AF .......................................................................................................... 81
Manuell fokus ............................................................................................................. 82
AF-område .................................................................................................... 83
Utvalgs-AF ................................................................................................................... 83
Multi AF......................................................................................................................... 84
Ansiktsregistrering-AF ............................................................................................. 84
Selvportrett-AF........................................................................................................... 85
Berørings-AF ................................................................................................ 86
Berørings-AF ............................................................................................................... 86
AF-punkt....................................................................................................................... 86
Sporing AF ................................................................................................................... 86
Opptak med én berøring........................................................................................ 87
Fokushjelp .................................................................................................... 88
MF assistanse .............................................................................................................. 88
Fokusfremheving ...................................................................................................... 88
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet .................................................. 99
Dynamisk område ..................................................................................... 100
Smartfilter................................................................................................... 101
Eksponeringskompensasjon .................................................................. 102
Eksponeringslås ........................................................................................ 103
Videofunksjoner ........................................................................................ 104
Filmstørrelse ............................................................................................................. 104
Filmkvalitet ............................................................................................................... 104
Multibevegelse........................................................................................................ 105
Fader ........................................................................................................................... 105
Tale .............................................................................................................................. 106
Vindskjerming ......................................................................................................... 106
Mikrofonnivå............................................................................................................ 106
9
Innhold
Kapittel 3
Kapittel 4
Avspilling/redigering
Trådløst nettverk
Søke etter og administrere filer ............................................................. 108
Vise bilder.................................................................................................................. 108
Vise miniatyrbilder ................................................................................................. 108
Vise filer etter kategori ......................................................................................... 109
Vise filer som en mappe....................................................................................... 109
Beskytte filer............................................................................................................. 110
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger ................. 123
Koble til et WLAN.................................................................................................... 123
Lås eller lås opp alle filene ...................................................................................... 110
Slette filer .................................................................................................................. 111
Slette én enkelt fil ...................................................................................................... 111
Slette flere filer ............................................................................................................ 111
Slette alle filer.............................................................................................................. 112
Vise bilder ................................................................................................... 113
Forstørre et bilde .................................................................................................... 113
Vise en lysbildevisning ......................................................................................... 113
Auto-rotering ........................................................................................................... 114
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF) ................................................................. 114
Spille av videoer ........................................................................................ 115
Beskjære en video under avspilling................................................................. 115
Hente ut et bilde under avspilling ................................................................... 116
Redigere bilder .......................................................................................... 117
Beskjære et bilde .................................................................................................... 117
Rotere et bilde ......................................................................................................... 118
Endre størrelsen på bilder ................................................................................... 118
Justere bildene ........................................................................................................ 119
Retusjere ansikter ................................................................................................... 120
Bruke Smartfilter-effekter.................................................................................... 121
Stille inn nettverksalternativer.............................................................................. 124
Angi IP-adressen manuelt....................................................................................... 124
Bruke nettleseren for pålogging....................................................................... 125
Tips for tilkobling til nettverk............................................................................. 126
Skrive inn tekst ........................................................................................................ 127
Lagre filer automatisk i en smarttelefon .............................................. 128
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon .................................... 129
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp ......................... 131
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer......................... 133
Installere programmet for autokopiering på PC-en .................................. 133
Sende bilder eller videoer til en PC.................................................................. 133
Sende bilder eller videoer via e-post .................................................... 135
Endre e-postinnstillinger ..................................................................................... 135
Lagre informasjon ..................................................................................................... 135
Angi et e-postpassord.............................................................................................. 136
Endre e-postpassordet ............................................................................................ 137
Sende bilder eller videoer via e-post .............................................................. 137
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer ....................... 139
Gå til et webområde.............................................................................................. 139
Laste opp bilder eller video ................................................................................ 140
Bruke AllShare Play til å sende filer ....................................................... 141
Laste opp bilder til en nettbasert lagringsplass.......................................... 141
Vise bilder eller videoer på enheter som støtter AllShare Play .............. 142
Sende bilder via Wi-Fi Direct ................................................................... 144
10
Innhold
Kapittel 5
Kapittel 6
Kamerainnstillingsmeny
Koble til eksterne enheter
Brukerinnstillinger .................................................................................... 146
ISO-tilpassing ........................................................................................................... 146
Vise filer på en HDTV eller 3D-TV ........................................................... 158
Vise filer på en HDTV ............................................................................................. 158
Vise filer på en 3D-TV ............................................................................................ 159
Overføre filer til datamaskinen .............................................................. 160
Overføre filer til en Windows-datamaskin..................................................... 160
ISO-trinn ........................................................................................................................ 146
Automatisk ISO-rekkevidde ................................................................................... 146
Støyreduksjon..........................................................................................................
Brakett angitt ...........................................................................................................
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................................
Fargerom ...................................................................................................................
Korrigering av forvrengning ..............................................................................
Berøringsoperasjon ...............................................................................................
iFn-tilpasning ...........................................................................................................
Brukerskjerm ............................................................................................................
Knappetilordning ...................................................................................................
Rutenett .....................................................................................................................
AF-lampe ...................................................................................................................
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
Innstillinger ................................................................................................ 152
Koble til kameraet som en flyttbar disk ............................................................. 160
Koble fra kameraet (for Windows XP) ................................................................. 161
Overføre filer til Mac OS-maskinen .................................................................. 161
Bruke programmer på en PC .................................................................. 163
Installere programmer fra CD-en som følger med..................................... 163
Tilgjengelige programmer ved bruk av i-Launcher ...................................... 163
Bruke i-Launcher .................................................................................................... 163
Krav for Windows OS ................................................................................................ 163
Krav for Mac OS .......................................................................................................... 164
Åpne i-Launcher......................................................................................................... 164
Bruke Multimedia Viewer ........................................................................................ 165
Laste ned fastvaren ................................................................................................... 166
Laste ned PC-autokopieringsprogrammet....................................................... 166
Installere Adobe Photoshop Lightroom ........................................................ 167
Bruke Adobe Photoshop Lightroom ............................................................... 167
11
Innhold
Kapittel 7
Før du kontakter et servicesenter .......................................................... 181
Vedlegg
Kameraspesifikasjoner............................................................................. 184
Feilmeldinger ............................................................................................. 169
Ordliste ........................................................................................................ 189
Vedlikeholde kameraet............................................................................ 170
Rengjøre kameraet ................................................................................................ 170
Tilleggsutstyr ............................................................................................. 195
Indeks .......................................................................................................... 197
Objektiv og skjerm .................................................................................................... 170
Bildesensor ................................................................................................................... 170
Kamerahus ................................................................................................................... 170
Bruke eller oppbevare kameraet ...................................................................... 171
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet på ........................... 171
Bruk på strand eller ved vannet............................................................................ 171
Oppbevaring over lengre tid ................................................................................. 171
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser .................................. 172
Andre forsiktighetsregler ........................................................................................ 172
Om minnekort ......................................................................................................... 173
Støttede minnekort .................................................................................................. 173
Minnekortkapasitet .................................................................................................. 174
Forholdsregler ved bruk av minnekort .............................................................. 176
Om batteriet............................................................................................................. 177
Batterispesifikasjoner ............................................................................................... 177
Batterilevetid ............................................................................................................... 178
Melding om lavt batterinivå .................................................................................. 178
Merknader om bruk av batteriet .......................................................................... 178
Forholdsregler om bruk av batteriet .................................................................. 179
Merknader om lading av batteriet ...................................................................... 179
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet .................................... 180
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet ................................. 180
12
Konsepter innen fotografering
Fotograferingsstillinger
Riktig holdning for stabilisering av kameraet er nødvendig for å ta et bra
bilde. Selv om du holder kameraet riktig, kan feil holdning forårsake at
kameraet rister. Stå rett og helt stille for å opprettholde en stødig base for
kameraet. Når du fotograferer med langsom lukkerhastighet, må du holde
pusten for å minimere kroppsbevegelser.
Stående fotografering
Sett sammen bildet, stå oppreist med føttene en skulderbredde fra
hverandre og hold albuene nedover.
Holde kameraet
Hold kameraet med høyre hånd og plasser høyre pekefinger på
utløserknappen. Plasser venstre hånd under objektivet for støtte.
13
Konsepter innen fotografering
Knelende fotografering
Sett sammen bildet, knel med ett kne i bakken og ha en rett holdning.
Bruke skjermen
Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler.
Du kan vippe skjermen opptil 90° oppover ( ) eller 45° nedover ( ).
• Ha skjermen lukket ( ) når kameraet ikke er i bruk.
• Vipp skjermen bare innenfor tillatt vinkel. Hvis ikke, kan kameraet
bli ødelagt.
14
Konsepter innen fotografering
Lavvinkelbilde
Et lavvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert under øyehøyde,
vinklet opp mot motivet.
Høyvinkelbilde
Et høyvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert over øyehøyde,
vinklet ned mot motivet.
15
Konsepter innen fotografering
Blender
Blenderen, et hull som kontrollerer mengden lys som slipper inn
i kameraet, er én av de tre faktorene som fastslår eksponeringen.
Blenderhuset inneholder tynne metallplater som åpnes og lukkes
for å slippe gjennom lys til blenderen og inn i kameraet. Størrelsen
på blenderen er nært relatert med lysstyrken i bildet: desto større
blenderåpning, desto lysere bilde, desto mindre blenderåpning, desto
mørkere bilde.
Blenderstørrelser
Størrelsen på blenderen representeres av en verdi kjent som et
"F-nummer". F-nummeret representerer brennvidden delt på objektivets
diameter. Hvis for eksempel et objektiv med en brennvidde på 50 mm har
f-nummeret F2, er diameteren til blenderen 25 mm (50 mm / 25 mm = F2).
Jo mindre f-nummer, jo større blender.
Åpningen i blenderen er beskrevet som eksponeringsverdien (EV). Økning
av eksponeringsverdien (+1 EV) betyr at mengden lys dobles. Reduksjon
av eksponeringsverdien (-1 EV) betyr at mengden lys halveres. Du kan
også bruke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til å finjustere
mengden lys ved å dele eksponeringsverdier inn i 1/2, 1/3 EV og så videre.
+1 EV
Minimum blender
Middels blender
Maksimum blender
F1.4
-1 EV
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Eksponeringsverditrinn
Mørkere bilde
(blender åpnet lite)
Lysere bilde
(blender åpnet mye)
16
Konsepter innen fotografering
Blenderverdi og dybdeskarphet
Du kan gjøre bakgrunnen i et bilde uklart eller skarpere ved å kontrollere
blenderåpningen. Den er nært relatert til dybdeskarpheten (DOF), som
kan uttrykkes som liten eller stor.
Blenderhuset inneholder flere blad. Disse bladene beveger seg sammen og
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom midten av blenderen. Antall
blader påvirker også fasongen på lyset når du fotograferer nattscener. Hvis en
blender har et jevnt antall blader, fordeles lys i et likt antall deler. Hvis det er et
ujevnt antall blader, er antallet deler dobbelt så mange som antall blader.
For eksempel deler en blender med 8 blader lyset inn i 8 deler og en blender
med 7 blader deler lyset inn i 14 deler.
Et bilde med stor dybdeskarphet
Et bilde med liten dybdeskarphet
7 blader
8 blader
17
Konsepter innen fotografering
Derfor slipper mindre lys inn jo høyere lukkerhastigheten er. På samme
måte slipper mer lys inn jo lavere lukkerhastigheten er.
Lukkerhastighet
Lukkerhastigheten henviser til tiden det tar å åpne og lukke utløseren, og
det er en viktig faktor når det gjelder lysstyrken i et bilde, ettersom den
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom blenderåpningen før den
når bildesensoren.
Som bildene illustrerer, gir en lav lukkerhastighet mer tid til å slippe inn
lys, slik at bildet blir lysere. På den annen side gir høy lukkerhastighet
mindre tid til å slippe lyset inn, og bildet blir mørkere og fryser enklere
motiver i bevegelse.
Vanligvis kan lukkerhastigheten justeres manuelt. Målingen av
lukkerhastigheten er kjent som eksponeringsverdien (EV), som er merket
i intervaller på 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/1000 sek,
1/2000 sek og så videre.
+1 EV
Eksponering
-1 EV
0,8 sek
1 sek
1/2 sek
1/4 sek
1/8 sek
1/15 sek
0,004 sek
1/30 sek
Lukkerhastighet
18
Konsepter innen fotografering
ISO-følsomhet
Eksponeringen av et bilde fastslås av kameraets følsomhet. Denne
følsomheten er basert på internasjonale filmstandarder, kjent som
ISO-standarder. På digitale kameraer brukes denne følsomhetsrangeringen
for å representere følsomheten til den digitale mekanismen som tar bildet.
ISO-følsomheten dobles når tallet dobles. For eksempel kan en innstilling
på ISO 200 ta bilder med dobbelt hastighet som ISO 100. Imidlertid kan
høyere ISO-innstillinger føre til "støy" - små flekker, punkter og andre
fenomener i et bilde som gir bildet et støyet eller skittent utseende.
Som en generell regel er det best å bruke en lav ISO-innstilling for å
forhindre støy i bildene, med mindre du fotograferer i mørke miljøer eller
på kveldstid.
Ettersom en lav ISO-følsomhet betyr at kameraet vil være mindre
følsomt for lys, trenger du mer lys for å få en optimal eksponering. Når
du bruker lav ISO-følsomhet, må du åpne blenderen mer eller redusere
lukkerhastigheten for å slippe mer lys inn i kameraet. For eksempel på
en solfylt dag når det er rikelig med lys, krever ikke lav ISO-følsomhet en
langsom lukkerhastighet. Imidlertid vil langsom ISO-følsomhet føre til et
uklart bilde hvis du tar bilde på et mørkt sted eller på kveldstid. Derfor
anbefales det en moderat økning av ISO-følsomheten.
Et bilde tatt med stativ og
høy ISO-følsomhet
Et uklart bilde med lav ISO-følsomhet
Endringer i kvaliteten og lysstyrken i henhold til ISO-følsomhet
19
Konsepter innen fotografering
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet
og ISO-følsomhet kontrollerer
eksponeringen
Blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet er tett forbundet
innen fotografering. Blenderinnstillingen kontrollerer åpningen som
regulerer lyset som kommer inn i kameraet, mens lukkerhastigheten
bestemmer tidslengden som lys slipper inn. ISO-følsomheten fastslår
hastigheten som sensoren reagerer på lys med. Sammen blir disse tre
aspektene beskrevet som eksponeringstriangelet.
En endring i lukkerhastighet, blenderinnstilling eller ISO-følsomhet kan
utløses av justeringer av de andre faktorene for å opprettholde mengden
lys. Resultatene endres imidlertid i henhold til innstillingene. For eksempel
er lukkerhastighet nyttig for å uttrykke bevegelse, blenderåpningen kan
kontrollere dybdeskarpheten, og ISO-følsomheten kan kontrollere hvor
kornete et bilde ser ut.
Innstillinger
Innstillinger
Lukkerhastighet
Resultater
Høy hastighet
= mindre lys
Lav hastighet
= mer lys
Rask = stille
Langsom = uklar
ISO-følsomhet
Høy følsomhet
= mer følsom for lys
Lav følsomhet
= mindre følsom for
lys
Resultater
Høy = mer kornet
Lav = mindre kornet
Blenderverdi
Stor blenderåpning
blender = mer lys
Liten blenderåpning
blender = mindre lys
Stor = liten dybdeskarphet
Liten = stor dybdeskarphet
20
Konsepter innen fotografering
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og
perspektiv
Lang brennvidde
Brennvidde, som måles i millimeter, er avstanden mellom midten av
objektivet og brennpunktet. Den påvirker vinkelen og perspektivet på
bildene. En kort brennvidde gir vidvinkel, som lar deg ta et bredt bilde.
En lang brennvidde gir smal vinkel, som lar deg ta telefotobilder.
teleobjektiv
telefotobilde
Kort brennvidde
smal vinkel
Se på bildene nedenfor og sammenlign endringene.
vidvinkelobjektiv
bredt bilde
vidvinkel
18 mm vinkel
55 mm vinkel
200 mm vinkel
Vanligvis er et objektiv med vidvinkel egnet for å fotografere landskap og et
objektiv med smal vinkel er anbefalt for å fotografere sportshendelser eller
portretter.
21
Konsepter innen fotografering
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter?
Dybdeskarphet
Portretter eller stillbilder som i størst grad beundres av mennesker, er
bilder der bakgrunnen er ute av fokus slik at motivet ser mer markert ut.
Avhengig av de fokuserte områdene, kan et bilde være uklart eller klart.
Dette kalles "liten dybdeskarphet" eller "stor dybdeskarphet".
Dybdeskarpheten er det fokuserte området rundt motivet. Derfor
tilsier en liten dybdeskarphet at det fokuserte området er lite og en stor
dybdeskarphet betyr at det fokuserte området er stort.
Dybdeskarphet avhenger av blenderverdi
Jo større blenderåpningen er (jo lavere blenderverdi), jo mindre
blir dybdeskarpheten. Under forhold der andre verdier inkludert
lukkerhastighet og ISO-følsomhet er like, fører en stor blenderåpning lav
blenderverdi til et bilde med liten dybdeskarphet.
Et bilde med liten dybdeskarphet, som legger vekt på motivet og gjør
resten av bildet uklart, kan oppnås ved å bruke en teleobjektiv eller velge
en lav blenderverdi. Tilsvarende kan et bilde med stor dybdeskarphet
der alle elementene i bildet er i skarpt fokus, oppnås ved å bruke et
vidvinkelobjektiv eller velge en høy blenderverdi.
55 mm F5.7
Liten feltdybde
55 mm F22
Stor dybdeskarphet
22
Konsepter innen fotografering
Dybdeskarphet avhenger av brennvidde
Jo lengre brennvidde, jo lavere dybdeskarphet. Det er bedre å bruke et
teleobjektiv med lang brennvidde enn et vidvinkelobjektiv med kort
brennvidde når du skal ta bilde med lav feltdybde.
Dybdeskarpheten avhenger av avstanden mellom motivet og
kameraet
Desto kortere avstand mellom motivet og kameraet er, desto mindre blir
dybdeskarpheten. Derfor kan det føre til et bilde med liten dybdeskarphet
hvis du tar et bilde nærme motivet.
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Et bilde tatt med 18 mm
vidvinkelobjektiv
Et bilde tatt med 100 mm
teleobjektiv
Et bilde tatt nært motivet
23
Konsepter innen fotografering
Optisk forhåndsvisning
Du kan trykke på tilpasningsknappen for å vise den optiske
forhåndsvisningen før du tar et bilde. Kameraet justerer blenderen til
forhåndsinnstilte innstillinger og viser resultatene på skjermen.
Sett tilpasningsknappen til Optisk forhåndsvisning. (s. 150)
Komposisjon
Det er moro å ta et bilde av skjønnheten i verden med et kamera.
Uansett hvor vakker verden er, kan ikke et dårlig sammensatt bilde fange
inn skjønnheten.
Når det gjelder komposisjon, er det veldig viktig å prioritere motiver.
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde.
Vanligvis vil du få en god komposisjon om du følger regelen om
tredjedeler.
Regelen om tredjedeler
For å bruke regelen om tredjedeler, må du dele bildet inn i et 3x3 mønster
av like rektangler.
For å sette sammen bilder som legger god vekt på motivet, må du passe
på at motivet befinner seg ved et av hjørnene av det midtre rektangelet.
24
Konsepter innen fotografering
Hvis du bruker regelen om tredjedeler, vil dette gi bilder med stabile og
tiltalende komposisjoner. Under ser du noen eksempler.
Bilder med to motiver
Hvis motivet er i et hjørne av bildet, skaper det en ubalansert
komposisjon. Du kan stabilisere bildet ved å ta bilde av et motiv til i
motsatt hjørne for å balansere vekten av bildet.
Motiv 2
Motiv 1
Ustabil
Motiv 2
Motiv 1
Stabil
Når du tar landskapsbilder, vil sentrering av horisonten skape en
ubalansert effekt. Gi bildet mer vekt ved å flytte horisonten opp eller ned.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Motiv 2
Ustabil
Stabil
25
Konsepter innen fotografering
Blitsens ledetall
Blits
Lyset er en av de viktigste komponentene innen fotografering. Det er
imidlertid ikke enkelt å ha nok lys når som helst og hvor som helst. Hvis du
bruker en blits kan du optimalisere lysinnstillingene og skape forskjellige
effekter.
Blits, også kjent som strobe- eller fartslys, hjelper deg med å skape
tilstrekkelig eksponering ved lav belysning. Det er også nyttig i situasjoner
med mye lys. For eksempel kan blitsen brukes til å kompensere
eksponeringen av motivets skygge eller å fange inn både motivet og
bakgrunnen ved bakgrunnsbelysning.
Blitsens modellnummer henviser til blitsens kraft, og maksimum mengde
lys som skapes, representeres av en verdi kjent som et ledetall. Jo høyere
ledetallet er, jo mer lys gir blitsen fra seg. Ledetallet oppnås ved å
multiplisere avstanden mellom blitsen og motivet med blenderverdien
når ISO-følsomheten er stilt inn på 100.
Ledetall = avstand mellom blits og motiv X blenderverdi
Blenderverdi = ledetall / avstand mellom blits og motiv
Avstand mellom blits og motiv = ledetall / blenderverdi
Hvis du kjenner guidenummeret til blitsen, kan du derfor estimere optimal
avstand mellom blits og motiv når du stiller inn blitsen manuelt.
Hvis blitsen for eksempel har et ledetall på GN 20 og er 4 meter fra
motivet, er optimal blenderverdi F5.0.
Før korrigering
Etter korrigering
26
Konsepter innen fotografering
Fotografering med reflektert lys
Fotografering med reflektert lys viser til metoden som brukes til å
reflektere lys fra taket eller veggene slik at det spres jevnt over motivet.
Vanligvis kan bilder tatt med blits komma slettes virke unaturlige og gi
skygger. Motivet i bilder tatt med fotografering med reflektert lys avgir
ikke skygger, og ser jevnt ut på grunn av at lyset spres jevnt.
27
Kapittel 1
Mitt kamera
Her finner du informasjon om kameraets layout, skjermikoner,
objektiv, tilbehør og grunnleggende funksjoner.
Mitt kamera
Komme i gang
Pakke ut
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
Kamera
(inkludert kamerahusdeksel
og hot shoe-deksel)
Strømadapter/USB-kabel
Oppladbart batteri
Ekstern blits
Programvare-CD-ROM
(bruksanvisning medfølger)
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Hurtigstartsveiledning
Stropp
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
• Du kan kjøpe tilleggsutstyr hos en forhandler eller et Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer
forårsaket av bruk av uautorisert tilleggsutstyr. Du finner mer informasjon om tilbehøret på side 195.
29
Mitt kamera
Kameraets layout
1
2
3 4
5 6
16
15
7
14
Nr.
Navn
Nr.
Navn
4
Mikrofon
5
Hot shoe-deksel
1
Modushjul
• t: Smart Auto-modus (s. 53)
• P: Programmodus (s. 55)
• A: Blenderprioritetsmodus (s. 57)
• S: Lukkerprioritetsmodus (s. 58)
• M: Manuellmodus (s. 59)
• i: Objektivprioritetsmodus (s. 60)
• s: Smart-modus (s. 64)
• B: Wi-Fi (s. 122)
6
Hot shoe
7
Feste for kamerastropp
8
Bildesensor
4
7
8
13
9
10
12
Dreiebryter
• På menyskjermbildet: Gå til ønsket
menyelement.
11
• I smartpanelet: Juster et valgt
alternativ.
• I fotograferingsmodus:
2
3
Juster utløserhastigheten
eller blenderverdien i enkelte
fotograferingsmodi, eller endre
størrelsen på et fokusområde.
• I avspillingsmodus: Vis miniatyrbilder,
forstørr eller forminsk et bilde eller
åpne eller lukk en mappe med
kontinuerlige bilder eller seriebilder i
avspillingsmodus.
Intern antenne / NFC-brikke
9
* Unngå kontakt med den interne
antennen mens du bruker det trådløse
nettverket.
10
Høyttaler
11
Objektivfrigjøringsknapp
12
Objektivfeste
13
Objektivfestemarkør
14
AF-hjelpelys/timerlampe
15
Strømbryter
16
Utløserknapp
DIRECT LINK-knappen: Start en
forhåndsinnstilt Wi-Fi-funksjon. (s. 32)
30
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
1
Navn
Videoinnspillingsknapp
Start innspilling av video.
EV-justeringsknapp (s. 102)
1
2
3
4
9
5
8
2
Nr.
Trykk og hold på knappen og
bruk dreiebryteren til å justere
eksponeringsverdien. I M-modus blir
blenderverdien justert.
6
7
Få tilgang til smartpanelet og finjuster
enkelte innstillinger.
o-knapp
• På menyskjermbildet: Lagre de valgte
7 6
4
8
alternativene.
• I fotograferingsmodus: Velg
fokusområde manuelt i enkelte
fotograferingsmodi.
Navigasjonsknapp
• I fotograferingsmodus
- D: Vis kamerainnstillinger og endre
Slette-/Tilpasningsknapp
• I fotograferingsmodus: Utfør den
tilordnede funksjonen. (s. 150)
• I avspillingsmodus: Slett filer.
Avspillingsknapp
Gå til avspillingsmodus.
Statuslampe
Fn-knappen
3
Navn
9
Angir status for kameraet.
• Blinker: Når du lagrer et bilde,
spiller inn en video, sender data til
en datamaskin, kobler til WLAN eller
sender et bilde.
• Lyser: Når det ikke er noen
dataoverføring, når dataoverføringen
til en datamaskin er fullført, eller når
batteriet lades.
MENU-knapp
Åpne alternativer eller menyer.
alternativer.
5
- I: Velg en ISO-verdi.
- C: Velg et opptaksalternativ.
- F: Velg en AF-modus.
• I andre situasjoner
Gå henholdsvis opp, ned, til venstre,
til høyre.
31
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
Navn
USB-port og port til utløserkabel
1
2
5
4
1
Koble kameraet til en datamaskin eller utløserkabel. Bruk en utløserkabel og stativ for å
minimere kamerabevegelse.
2
HDMI-port
3
Deksel for batterikammer/minnekort
Sett inn minnekort og batteri.
4
Skjerm
• Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler. (s. 14)
• Berør skjermen for å velge en meny eller et alternativ. (s. 36)
5
Stativfeste
3
Bruke DIRECT LINK-knappen
Du kan enkelt slå på Wi-Fi-funksjonen ved å trykke på [DIRECT LINK].
Trykk på [DIRECT LINK] én gang til for å gå tilbake til forrige modus.
Stille inn DIRECT LINK-knappen
Du kan velge en Wi-Fi-funksjon som skal startes når du trykker på [DIRECT LINK]. (s. 150)
Slik angir du et DIRECT
LINK-alternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 5 ĺ Knappetilordning ĺ
DIRECT LINKĺ et alternativ.
32
Mitt kamera
Sette inn batteriet og minnekortet
Her finner du informasjon om hvordan du setter inn batteriet og et ekstra
minnekort i kameraet.
Ta ut batteriet og minnekortet
Skyv låsen opp for å frigi batteriet.
Batterilås
Oppladbart batteri
Skyv kortet forsiktig til det løsner fra
kameraet, og dra det deretter ut av sporet.
Sett inn et minnekort med de gullfargede
kontaktene vendt ned.
Minnekort
Minnekort
Sett inn batteriet med Samsung-logoen
vendt opp.
Bruke minnekortadapteren
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller
en minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
Oppladbart batteri
Du må ikke fjerne minnekortet eller batteriet mens statuslampen på kameraet
blinker. Hvis du gjør det, kan det skade dataene som er lagret på minnekortet
eller kameraet.
33
Mitt kamera
Lade batteriet og slå på kameraet
Lade batteriet
Slå på kameraet
Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet. Koble
den minste enden av USB-kabelen til kameraet, og koble deretter den
andre enden til strømadapteren.
Sett strømbryteren til ON.
• Slå av kameraet ved å sette strømbryteren til OFF.
• Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for
første gang. (s. 35)
Statuslampe
• Rødt lys på: Lader
• Rødt lys av: Fulladet
• Rødt lys blinker: Feil
• Bruk bare strømadapteren og USB-kabelen som følger med kameraet. Hvis du
bruker en annen strømadapter, kan det hende at kamerabatteriet ikke lades
eller fungerer på riktig måte.
• Du kan lade batteriet med USB-kabelen bare når kameraet er slått av.
34
Mitt kamera
Utføre innledende oppsett
Første gang du slår på kameraet, vises det innledende
installasjonskjermbildet. Språket er forhåndsinnstilt for landet eller
området kameraet ble solgt i. Du kan endre språket etter ønske. Du kan
også velge et element ved å trykke på det på skjermen.
1
2
Trykk på [I] for å velge Tidssone, og trykk deretter på [F]
eller [o].
4
Trykk på [C/F] for å velge et element (År/Md./Dag/Time/
Min/DST).
5
Trykk på [D/I] for å stille inn alternativet, og trykk
deretter på [o].
6
Trykk på [I] for å velge Datotype, og trykk deretter på
[F] eller [o].
7
Trykk på [D/I] for å velge en datotype, og trykk deretter
på [o].
8
Trykk på [I] for å velge Tidsformat, og trykk deretter på
[F] eller [o].
9
Trykk på [D/I] for å velge et tidsformat, og trykk
deretter på [o].
Trykk på [D/I] for å velge en tidssone, og trykk deretter
på [o].
Tidssone
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Tilbake
3
Angi
Trykk på [I] for å velge Dato og klokkeslett, og trykk
deretter på [F] eller [o].
10 Trykk på [m] for å fullføre det innledende oppsettet.
Dato og klokkeslett
År
Md. Dag Time Min
Tilbake
DST
Angi
• Skjermbildet kan variere avhengig av valgt språk.
35
Mitt kamera
Velge funksjoner (alternativer)
Velge med knapper
Velge med berøring
Bla med dreiebryteren eller trykk på [D/I/C/F] for å navigere,
og trykk deretter på [o] for å velge et alternativ.
Ikke bruk skarpe gjenstander som penner eller blyanter til å berøre skjermen.
Dette kan skade skjermen.
Berøre: Berør et ikon for å velge en meny eller et alternativ.
MobileLink
Remote Autokopiering E-post
Viewfinder
SNS og
Sky
AllShare
Play
Dra: Berør og hold på et område på skjermen, og dra deretter
fingeren.
AutoShare
Bildestørrelse
Kvalitet
ISO
Hvitbalanse
Tilbake
Velg
36
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
Knipsing: Knips fingeren forsiktig over skjermen.
Bruke m
Trykk på [m] eller berør
på skjermen, og endre deretter
fotograferingsalternativene eller innstillingene.
Eksempel: Velg bildestørrelse i P-modus
• Det kan hende at berøringsskjermen ikke gjenkjenner inndataene hvis du
berører flere elementer samtidig.
• Når du berører eller drar skjermen, kan det oppstå misfarginger. Dette er ikke
en feil, men en egenskap ved berøringsskjermen. Berør eller dra forsiktig for å
redusere misfargingen.
• Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du
bruker kameraet i svært fuktige omgivelser.
• Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du
bruker skjermbeskyttelsesfilm eller annet tilbehør på skjermen.
• Skjermen kan se nedtonet ut, avhengig av visningsvinkelen. Juster lysstyrken
eller visningsvinkelen for å forbedre oppløsningen.
1
Roter modushjulet til P.
2
Trykk på [m] eller berør
3
Trykk på [C] ĺ [D/I] for å gå til 1, og trykk deretter
på [o].
.
• Du kan også berøre 1 på skjermen.
4
Bla med dreiebryteren eller trykk på [D/I] for å gå til
Bildestørrelse, og trykk deretter på [o].
• Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.
AutoShare
Bildestørrelse
Kvalitet
ISO
Hvitbalanse
Tilbake
Velg
37
Mitt kamera >
5
Velge funksjoner (alternativer)
Bla med dreiebryteren eller trykk på [D/I] for å gå til et
alternativ, og trykk deretter på [o].
Bruke smartpanelet
• Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.
Trykk på [f] eller berør
på skjermen for å få tilgang til bestemte
funksjoner, for eksempel eksponering, ISO og hvitbalanse.
• Trykk på [m] eller berør Tilbake for å gå tilbake til forrige
meny.
AutoShare
5472x3648 (3:2)
Bildestørrelse
3888x2592 (3:2)
Kvalitet
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
Hvitbalanse
5472x3080 (16:9)
Tilbake
6
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus
1
Roter modushjulet til P.
2
Trykk på [f] eller berør
.
Angi
Trykk på [m] eller berør Tilbake for å bytte til
fotograferingsmodus.
38
Mitt kamera >
3
Velge funksjoner (alternativer)
Trykk på [D/I/C/F] for å gå til EV, og trykk deretter
på [o].
• Du kan velge et alternativ direkte ved å bla med dreiebryteren uten
å måtte trykke på [o].
4
Bla med dreiebryteren eller trykk på [C/F] for å justere
eksponeringsverdien, og trykk deretter på [o].
• Du kan også dra bryteren på skjermen og deretter velge Angi for å
justere alternativet.
• Du kan også velge et alternativ ved å trykke på det.
EV : 0.0
EV : 0.0
Du kan justere enkelte
alternativer ved å dra dem.
Tilbake
Tilbake
Angi
Juster
39
Mitt kamera
Vise ikoner
I fotograferingsmodus
Ikon
Ta bilder
1
London
Beskrivelse
Ikon
Autofokusramme
AF-modus (s. 80)
Punktmålingsområde
Fokusområde
Kameraristing
Ansiktsregistrering
Manuell fokusskala
Hvitbalanse (s. 76)
Mikrojustering av hvitbalanse
Vaterpass (s. 41)
2
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 89)
Histogram (s. 150)
Z på
Fokus
Z -forhold
Utløserhastighet
3
RAW-fil
Blenderverdi
Ikon
Beskrivelse
Fotograferingsmodus
Dagens dato
Nåværende klokkeslett
GPS aktivert*
London
Stedsinformasjon*
ISO-følsomhet (s. 75)
* Disse ikonene vises når du kobler til en GPS-modul (tilbehør).
** Bilder som er tatt uten at det er satt inn et minnekort, kan
ikke overføres til et minnekort eller en datamaskin.
3. Fotograferingsalternativer (berøring)
Ikon
Beskrivelse
Endre Smart-modus***
AutoShare
2. Fotograferingsalternativer
Ikon
Beskrivelse
Minnekort ikke satt inn**
Bildestørrelse
Autoeksponeringslås (s. 103)
Opptaksmodus
Tilgjengelig antall bilder
Flash (s. 94)
•
•
•
Justering av blitsintensitet
: Fulladet
: Delvis ladet
(rød): Tomt (lad opp
batteriet)
Dynamisk område (s. 100)
Justeringsverdi for
eksponering
1. Fotograferingsinformasjon
Beskrivelse
Måling (s. 97)
Alternativer for berørings-AF
Fotograferingsalternativer
Smartpanel
*** Dette ikonet vises kun når du velger Smart-modus.
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
40
Mitt kamera >
Vise ikoner
2. Fotograferingsalternativer
Spille inn videoer
1
Ikon
Beskrivelse
Videostørrelse
AF-modus (s. 80)
2
Måling (s. 97)
Hvitbalanse (s. 76)
Om vaterpasset
Vaterpasset hjelper deg med å rette inn
kameraet etter de vannrette og loddrette linjene
på skjermen. Hvis vaterpasset ikke er rett,
kalibrerer du vaterpasset med den horisontale
kalibreringsfunksjonen. (s. 152)
Loddrett
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 89)
Mikrojustering av hvitbalanse
1. Fotograferingsinformasjon
Ikon
Beskrivelse
Fotograferingsmodus
Gjeldende innspillingstid /
tilgjengelig innspillingstid
•
•
•
: Fulladet
: Delvis ladet
(rød): Tomt (lad opp
batteriet)
Fader (s. 105)
Multibevegelse (s. 105)
Taleopptak av (s. 106)
Vannrett
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
▲ I vater
▲ Ikke i vater
Du kan ikke bruke nivåmåleren når du tar bilder
i portrettmodus.
Utløserhastighet
Blenderverdi
Eksponeringsverdi
ISO-følsomhet (s. 75)
41
Mitt kamera >
Vise ikoner
I avspillingsmodus
Vise bilder
1
Spille av videoer
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
2
Informasjon
3
London
Stopp
Ikon
Beskrivelse
Beskrivelse
Nr.
Beskrivelse
Fil med kontinuerlig opptak
1
2
Tatt bilde
Avspillingshastighet
RGB-histogram (s. 150)
Multibevegelse
Gjeldende fil / totalt antall filer
Mappenummer - Filnummer
Fil med stedsinformasjon
London
Ikon
3
Fotograferingsmodus, Måling, Blits,
Hvitbalanse, Blenderverdi,
Utløserhastighet, ISO, Brennvidde,
Eksponeringsverdi, Bildestørrelse, Dato,
Stedsinformasjon
Gjeldende avspillingstid
Videolengde
/
Vis forrige fil / søk bakover.
(Hver gang du trykker på ikonet
for søking bakover, endrer du
søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
/
Pause eller gjenoppta avspilling.
/
Beskjære en video (berøring)
Vis neste fil / søk fremover.
(Hver gang du trykker på ikonet
for søking fremover, endrer du
søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
Vise miniatyrbilder (berøring)
Juster volumet eller demp lyden.
Stedsinformasjon
RAW-fil
Beskyttet fil
Utskriftsinformasjon er lagt til filen
(s. 114)
3D-fil
m
Fang inn
Avspillings-/redigeringsmeny (berøring)
Redigere bilder (berøring)
42
Mitt kamera >
Vise ikoner
Endre informasjonen som vises
Trykk på [D] gjentatte ganger for å endre skjermtypen.
Modus
Skjermtype
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon
Fotografering
Avspilling
(Fotograferingsmodus, lukkerhastighet, blenderverdi,
eksponeringsverdi, ISO-sensitivitet, osv.)
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon +
Fotograferingsalternativ-knapper (MENU, Fn, AutoShare,
Berørings-AF) + Nivåmåler
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon +
Fotograferingsalternativ-knapper + Nåværende
informasjon om fotograferingsalternativer (bildestørrelse,
kjøremodus, blitz, måling, AF-modus, osv.)
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon +
Fotograferingsalternativ-knapper + Nåværende
informasjon om fotograferingsalternativer + Histogram +
Dato og tid
• Grunnleggende informasjon
• Vis all informasjon om aktuell fil.
• Vis all informasjon om aktuell fil, inkludert RGB-histogram.
43
Mitt kamera
Objektiv
Du kan kjøpe valgfrie objektiver som er produsert eksklusivt for
NX-kameraet.
Nr.
Beskrivelse
1
2
Objektivfestemarkør
3
Fokusring (s. 88)
4
Festeindeks for objektivdeksel
5
Objektiv
6
i-Function-knappen (s. 60)
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III-objektiv (eksempel)
7
AF/MF-bryter (s. 80)
8
8
Objektivkontakter
Lær om funksjonen til hvert objektiv og velg et som passer dine behov og
preferanser.
Objektivets layout
1
2
Zoomring
Når du ikke bruker objektivet, må du feste objektivdekselet og festedekselet for
å beskytte linsen mot støv og riper.
3
4
5
6
7
44
Mitt kamera >
Objektiv
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)
7
Låse eller låse opp objektivet
Du låser objektivet ved å trekke og holde zoomlåsbryteren bort fra
kamerahuset og rotere zoomringen som vist i illustrasjonen.
1
2
6
3
5
4
Nr.
Beskrivelse
1
2
Objektivfestemarkør
3
Objektiv
4
Fokusring (s. 88)
5
i-Function-knappen (s. 60)
6
Zoomring
7
Objektivkontakter
Zoomlåsbryter
45
Mitt kamera >
Objektiv
Du låser opp objektivet ved å rotere zoomringen mot klokken til du hører
et klikk.
SAMSUNG 16 mm F2.4-objektiv (eksempel)
5
1
2
3
4
Du kan ikke ta bilder når objektivet er låst.
Nr.
Beskrivelse
1
2
3
i-Function-knappen (s. 60)
4
Objektiv
5
Objektivkontakter
Objektivfestemarkør
Fokusring (s. 88)
46
Mitt kamera >
Objektiv
Objektivmerker
Nr.
Finn ut hva tallene på objektivet betyr.
1
Beskrivelse
Blenderverdi
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)
En serie støttede blenderverdier. For eksempel betyr 1:3.5–6.3
maksimum blenderverdi som varierer mellom 3,5 og 6,3.
Brennvidde
2
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter).
Dette tallet uttrykkes i en rekkevidde: minimum brennvidde til
maksimum brennvidde for objektivet.
Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir
forstørret. Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
ED
3
1
2
3 4 5
ED står for ekstra lav dispersjon. Glass med ekstra lav dispersjon er
effektivt for å minimere kromatisk aberrasjon (en forvrengning som
forekommer når et objektiv ikke klarer å fokusere alle fargene til
samme konvergenspunkt).
OIS (s. 89)
4
Optisk bildestabilisering. Objektiv med denne funksjonen kan
oppdage kameraristing og oppheve bevegelsen inne i kameraet.
Ø
5
Objektivets diameter. Hvis du skal feste et filter til objektivet, må du
forsikre deg om at diameteren på objektivet og filteret er den samme.
47
Mitt kamera
Tilleggsutstyr
Du kan bruke tilleggsutstyr, blant annet ekstern blits og GPS-modul, som
kan hjelpe deg med å ta bedre bilder på en enklere måte.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsutstyr, kan du lese
bruksanvisningen for tilleggsutstyret.
Layout på ekstern blits
SEF8A (eksempel)
1
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
• Du kan kjøpe Samsung-godkjent tilleggsutstyr hos en forhandler eller et
Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader forårsaket av
bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
2
3
Nr.
Beskrivelse
1
Lyspære
2
Hot-shoe-festehjul
3
Hot-shoe-tilkobling
48
Mitt kamera >
Tilleggsutstyr
Feste den eksterne blitsen
1
Fjern hot shoe-dekselet fra kameraet.
2
Koble til blitsen ved å skyve den inn i hot shoe-punktet.
3
Lås blitsen på plass ved å dreie hot shoe-festehjulet med
klokken.
4
Løft opp blitsen når du skal bruke den.
49
Mitt kamera >
Tilleggsutstyr
• Du kan ta bilde med en blits som ikke er fulladet, men det anbefales at du
•
•
•
•
•
bruker en fulladet blits.
Se siden om tilbehør for informasjon om tilgjengelige eksterne blitser. (s. 195)
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
utløses for andre gang.
Det kan hende at SEF8A ikke er kompatibel med andre kameraer i NX-serien.
Hvis du ønsker mer informasjon om valgfrie blitser, kan du lese
brukerveiledningen for blitsen.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
SEF220A (eksempel) (tilbehør)
7
8
1
2
3
6
5
4
Nr.
Beskrivelse
1
Skjermikoner
2
READY-lampe/Test-knapp
3
MODE-knapp
4
Blitsfrigjøringsknapp
5
Strømbryter
6
Batterideksel
7
Lyspære
8
TELE/WIDE-modusbryter
9
Hot shoe-tilkobling
9
50
Mitt kamera >
Tilleggsutstyr
GPS-modulens layout (tilbehør)
1
Feste GPS-modulen
1
Fjern hot shoe-dekselet fra kameraet.
2
Monter GPS-modulen ved å skyve den inn i hot
shoe-punktet.
2
3
4
5
Nr.
Beskrivelse
1
Statuslampe
2
Strømbryter
3
Hot shoe-festehjul
4
Hot shoe-tilkobling
5
Batterideksel
51
Mitt kamera >
Tilleggsutstyr
3
Lås GPS-modulen på plass ved å dreie hot shoe-festehjulet
mot LOCK.
4
Trykk på strømbryteren på GPS-modulen.
52
Mitt kamera
Fotograferingsmodus
To enkle fotograferingsmodi – Smart Auto og Smart – hjelper deg med å
ta bilder med en rekke automatiske innstillinger. Ytterligere modi gir deg
mulighet til å tilpasse flere innstillinger.
Ikon
t Smart Auto-modus
I Smart Auto-modus gjenkjenner kameraet omgivelsene og justerer
automatisk faktorer som bidrar til eksponering, inkludert lukkerhastighet,
blenderverdi, lysmåling, hvitbalanse og eksponeringskompensasjon.
Ettersom kameraet kontrollerer de fleste funksjonene, blir noen
fotograferingsfunksjoner begrenset. Denne modus er nyttig for å ta raske
bilder med minst mulig justering.
Beskrivelse
t
Smart Auto-modus (s. 53)
P
Programmodus (s. 55)
A
Blenderprioritetsmodus (s. 57)
S
Lukkerprioritetsmodus (s. 58)
M
Manuellmodus (s. 59)
i
Objektivprioritetsmodus (s. 60)
s
Smart-modus (s. 64)
B
Wi-Fi-funksjoner (s. 122)
53
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
1
Roter modushjulet til t.
2
Juster motivet i rammen.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.
Ikon
Beskrivelse
Portretter om natten
Landskap med bakgrunnsbelysning
Portretter med bakgrunnsbelysning
Portretter
• Kameraet velger en scene. Et tilhørende sceneikon vises på
Nærbilder av motiver
skjermen.
Nærbilder av tekst
Solnedganger
Innendørs, mørkt
Delvis opplyst
Nærbilde med punktbelysning
Portretter med punktbelysning
Blå himmel
Skogsområder består vanligvis av motiver i grønnfarger
Nærbilder av fargerike motiver
Gjenkjennelige scener
Ikon
Kameraet er stabilisert på et stativ og objektet beveger seg ikke i en
gitt tidsperiode. (når du tar bilder i mørket)
Beskrivelse
Motiver i aktiv bevegelse
Landskap
Fyrverkeri (når du bruker tripod)
Scener med lyse, hvite bakgrunner
Landskap om natten
4
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
54
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
• Det kan hende at kameraet ikke oppdager forskjellige scener, selv med de
•
•
•
•
samme motivene, avhengig av eksterne faktorer, for eksempel kameraristing,
belysning og avstand til motivet.
Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, brukes
standardinnstillingene for Smart Auto-modus.
Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert at kameraet velger en
portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og belysning.
Selv om du bruker stativ, kan det hende at kameraet ikke registrerer
stativmodusen ( ) hvis motivet er i bevegelse.
Kameraet bruker mer batteristrøm, fordi det endrer innstillingene ofte for å
velge passende scener.
P Programmodus
Kameraet justerer automatisk lukkerhastighet og blenderverdi for å oppnå
en optimal eksponeringsverdi.
Denne modusen er nyttig når du ønsker å ta bilder med konstant
eksponering, samtidig som du har mulighet til å justere andre innstillinger.
1
Roter modushjulet til P.
2
Angi ønskede alternativer.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
55
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Programskift
Programskift-funksjonen lar deg justere utløserhastigheten og
blenderverdien mens kameraet beholder samme eksponering.
Når du blar til venstre med dreiebryteren, reduseres utløserhastigheten,
og blenderverdien økes. Når du blar til høyre med dreiebryteren, økes
utløserhastigheten, og blenderverdien reduseres.
Minimum lukkerhastighet
Du må ikke angi en lukkerhastighet som er tregere enn valgt hastighet.
Hvis det derimot ikke kan oppnås en optimal eksponeringsverdi fordi ISOsensitiviteten har nådd den maksimale ISO-verdien som ble angitt for Auto
ISO-området, kan lukkerhastigheten være lavere enn den valgte minimum
lukkerhastigheten.
Angi minimum
lukkerhastighet:
I fotograferingsmodus ved å trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Minimum lukkerhastighet ĺ et alternativ.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når ISO-sensitiviteten er satt til Auto.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Program- eller
blenderprioriteringsmodus.
56
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
A Blenderprioritetsmodus
1
Roter modushjulet til A.
I blenderprioritetsmodus beregner kameraet automatisk utløserhastighet i
henhold til blendeverdien du velger.
2
Bla med dreiebryteren for å justere blenderverdien.
• Du kan også justere blenderverdien ved å trykke på [f], gå
til blenderverdien og deretter bla med dreiebryteren eller dra
skjermen.
Du kan justere feltdybden (DOF-Depth Of Field) ved å endre
blenderverdien. Denne modusen er nyttig når du tar portretter og bilder
av blomster og landskap.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
• Ved lav belysning kan det hende du må øke ISO-følsomheten for å forhindre
uklare bilder.
• Angi minimum lukkerhastighet i fotograferingsmodus ved å trykke på
[m] ĺ 1 ĺ Minimum lukkerhastighet ĺ et alternativ.
Stor dybdeskarphet
Liten dybdeskarphet
57
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
S Lukkerprioritetsmodus
1
Roter modushjulet til S.
I lukkerprioritetsmodus beregner kameraet automatisk blenderverdien i
henhold til lukkerhastigheten du velger. Denne modusen er nyttig når du
tar bilder av motiver i rask bevegelse eller for å skape sporingseffekter i et
bilde.
2
Bla med dreiebryteren for å justere utløserhastigheten.
For eksempel kan du stille lukkerhastigheten til over 1/500 sek for å fryse
motivet. Hvis du vil at motivet skal se uklart ut, stiller du lukkerhastigheten
til under 1/30 sek.
• Du kan også justere utløserhastigheten ved å trykke på [f], gå
til utløserhastigheten og deretter bla med dreiebryteren eller dra
skjermen.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
For å kompensere for den reduserte mengden lys ved høyere lukkerhastigheter,
åpnes blenderen for å slippe inn mer lys. Hvis bildene fortsatt er for mørke, øker
du ISO-verdien.
Lav lukkerhastighet
Høy lukkerhastighet
58
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
M Manuell modus
Manuell modus lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien
manuelt. I denne modus kan du fullt ut kontrollere eksponering av bildene.
Denne modus er nyttig i kontrollerte fotograferingsmiljøer, for eksempel i
studio, eller når det er nødvendig å finjustere kamerainnstillingene. Manuell
modus anbefales også for fotografering av nattscener eller fyrverkeri.
1
Roter modushjulet til M.
2
Bla med dreiebryteren for å justere utløserhastigheten.
3
Trykk og hold [W], og roter deretter dreiebryteren for å
justere blenderverdien.
Rammemodus
Når du justerer blenderverdien eller lukkerhastigheten, endres
eksponeringen i henhold til innstillingene, slik at skjermen kan bli mørkere.
Når denne funksjonen er på, er lysstyrken til skjermen konstant uavhengig
av innstillingene, slik at det blir lettere å ramme inn bildet.
Bruke rammemodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Rammemodus ĺ et alternativ.
• Du kan også justere utløserhastigheten eller blenderverdien ved
å trykke på [f], gå til utløserhastigheten eller blenderverdien og
deretter bla med dreiebryteren eller dra skjermen.
4
Angi ønskede alternativer.
5
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
59
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Bruke Bulb-funksjonen
i Objektivprioritetsmodus
Bruk Bulb-funksjonen til å fotografere nattscener eller nattehimmelen.
Utløseren forblir åpen når du trykker på [Utløser], slik at du kan skape
bevegelige lyseffekter.
Bruke E
Du kan justere feltdybden for å gjøre bakgrunnen mer eller mindre skarp.
Bruke en bulb:
Bla dreiebryteren helt til venstre til Bulb ĺ Trykk og hold inne
[Utløser] så lenge du ønsker.
• Hvis du angir en høy ISO-verdi eller har utløseren åpen lenge, kan det oppstå
•
•
•
•
•
mer støy i bildet.
Opptaksalternativer, blits og Opptak med én berøring kan ikke brukes
sammen med Bulb-funksjonen.
Bulb-funksjonen er bare tilgjengelig i manuellmodus.
Bruk stativ og utløserkabel for å forhindre at kameraet rister.
Jo lengre utløseren er åpen, jo lengre tid tar det å lagre et bilde. Ikke slå av
kameraet mens kameraet lagrer et bilde.
Bruk et fulladet batteri hvis du skal bruke denne funksjonen i lengre perioder.
1
Roter modushjulet til i.
2
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge E.
• Du kan også trykke på [i-Function] og deretter trykke på [C/F]
eller dra skjermen for å velge E.
60
Mitt kamera >
3
Fotograferingsmodus
Bruke i-Function i modiene P/A/S/M
Juster fokusringen for å velge en verdi.
• Du kan også bla med dreiebryteren for å justere verdien.
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere verdien.
Fjern fokus
Gjør skarpere
E
4
Når du bruker iFunction-knappen på et iFunction-objektiv, kan du manuelt
velge og justere lukkerhastighet, blenderverdi, eksponeringsverdi,
ISO-følsomhet og hvitbalanse for objektivet.
1
Roter modushjulet til P, A, S eller M.
2
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge en innstilling.
• Du kan også trykke på [i-Function] og deretter trykke på [C/F]
eller dra skjermen for å velge en innstilling.
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
• Når du gjør bilder skarpere, øker blenderverdien, og utløserhastigheten
reduseres. Bildene kan være uklare på mørke steder.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du angir 3D Auto-modus i
3D-modus.
61
Mitt kamera >
3
Fotograferingsmodus
Juster fokusringen for å velge et alternativ.
• Du kan også bla med dreiebryteren eller dra skjermen for å velge et
alternativ.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
Tilgjengelige alternativer
Fotograferingsmodus
P
A
S
M
3D
Blender
-
O
-
O
-
Lukkerhastighet
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Hvitbalanse
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• Du kan velge elementer som vises når du trykker på [i-Function] på
objektivet i fotograferingsmodus, ved å trykke på [m] ĺ 5 ĺ
iFn-tilpasning ĺ et element.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du angir 3D Auto-modus i
3D-modus.
62
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Bruke Z
4
Med Z kan du zoome inn på et motiv med mindre reduksjon i
bildekvaliteten enn med digital zoom. Bildeoppløsningen kan imidlertid
være annerledes enn når du zoomer inn ved å rotere zoomringen.
1
2
Roter modushjulet til P, A, S, M eller i.
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
• Z er ikke tilgjengelig når du tar seriebilder.
• Z er ikke tilgjengelig når du tar bilder i RAW-filformatet.
• Z er deaktivert når du spiller inn videoer ved å trykke på
videoinnspillingsknappen.
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge Z.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du angir 3D Auto-modus i
3D-modus.
• Du kan også trykke på [i-Function] og deretter trykke på [C/F]
eller dra skjermen for å velge Z.
3
Juster fokusringen for å velge et zoomforhold.
• Du kan også bla med dreiebryteren eller dra skjermen for å velge et
alternativ.
• Bildeoppløsningen varierer i henhold til zoomforholdet hvis du
bruker Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4
3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Disse tallene er basert på maksimaloppløsningen for hvert bildeforhold.
63
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
s Smart-modus
Alternativ
Beskrivelse
I Smart-modus kan du ta bilder med alternativer som er forhåndsinnstilt
for en bestemt scene.
Makro
Ta bilder av små motiver eller nærbilder.
Handlingsfrysning
Ta bilder av motiver i høy hastighet.
Fyldig fargetone
Ta bilder med livfulle farger.
Panorama
Fang opp en bred panoramascene i ett enkelt bilde.
Foss
Ta bilder av fosser.
Silhuett
Ta bilder av motiver som mørke silhuetter mot en lys
bakgrunn.
Solnedgang
Ta bilder ved solnedgang, med naturlige røde og gule
farger.
Natt
Ta flere bilder i dårlig lys uten blits. Kameraet setter
sammen bildene til ett enkelt bilde som er lysere og
mindre uskarpt.
Fyrverkeri
Ta bilder av fyrverkeri.
Lysspor
Ta bilder med lysspor i dårlig lys.
Kreativt bilde
Ta bilder og legg til effekter automatisk.
1
Roter modushjulet til s.
2
Velg en scene.
• Du kan velge en annen fotograferingsmodus når modushjulet er
satt til s, ved å trykke på [f] eller berøre
ønsket modus.
, og deretter velge
Smart : Skjønnhetsansikt
Angi
Alternativ
Beskrivelse
Skjønnhetsansikt
Ta et portrettbilde med alternativer for skjuling av
skjønnhetsfeil.
Beste ansikt
Ta flere bilder og erstatt ansikter for å skape et best
mulig bilde.
Landskap
Ta stillbilder og landskapsbilder.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
64
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Bruke Beste ansikt-modus
5
I Beste ansikt-modus kan du ta flere bilder og erstatte ansikter for å skape
et best mulig bilde. Bruk denne modusen til å velge det beste bildet for
hver enkelt person når du tar gruppebilder.
1
Roter modushjulet til s og velg deretter Beste ansikt.
2
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å
fokusere.
3
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Av de fem bildene som ble tatt, berører du det som har det
beste ansiktet.
• Gjenta trinn 4 og 5 for å erstatte resten av ansiktene.
• Ikonet
vises på bildet som kameraet anbefaler.
• Kameraet tar fem bilder fortløpende.
• Det første bildet brukes som bakgrunnsbilde.
• Kameraet registrerer ansikter automatisk etter fotograferingen.
4
Berør et ansikt for å erstatte det.
6
Berør
for å lagre bildet.
• Bruk en tripod for å forhindre at kameraet rister.
• Bildeoppløsningen er satt til 5.9M eller mindre.
65
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Ta panoramabilder
5
Ta et 2D- eller 3D-panoramabilde. 3D-panoramabilder kan bare vises på en
3D-TV eller 3D-skjerm.
1
Roter modushjulet til s, og velg deretter Panorama.
2
Trykk på [m] ĺ 1 ĺ Panorama ĺ Live-panorama
eller 3D.
3
Trykk på [m] for å gå tilbake til fotograferingsmodus.
4
Trykk og hold på [Utløser] for å begynne å ta bildet.
Hold [Utløser] trykket ned, og beveg kameraet sakte i valgt
retning.
• I 3D-panoramamodus kan du bare ta bilde i vannrett retning.
• Du ser en pil som peker i den retningen du beveger kameraet, og
hele bildet vises i forhåndsvisningsboksen.
• Når scenene er justert, tar kameraet det neste bildet automatisk.
6
Slipp [Utløser] når du er ferdig.
• Kameraet vil automatisk lagre bildene som ett bilde.
• Hvis du slipper [Utløser] mens du tar bildet, stopper
panoramaopptaket, og bildene som er tatt, blir lagret.
66
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
• Oppløsningen varierer avhengig av panoramabildet du har tatt.
• Noen fotograferingsalternativer er ikke tilgjengelige i panoramamodus.
• Det kan hende at kameraet slutter å fotografere på grunn av
bildesammensetningen eller motivets bevegelse.
• I panoramamodus kan det hende at kameraet ikke tar bilde av hele den siste
•
•
•
•
scenen hvis du slutter å bevege kameraet for å bedre bildekvaliteten. For å få
med hele scenen bør du bevege kameraet litt forbi punktet der du ønsker at
scenen skal slutte.
I 3D-panoramamodus kan det hende at kameraet ikke tar bilde helt på
begynnelsen eller slutten av scenen. Dette skyldes 3D-effektens karakter.
For å få med hele scenen bør du bevege kameraet litt forbi start- og
sluttpunktene du vil ha med.
Bilder som blir tatt med 3D-funksjon, lagres i formatene JPEG (2D) og
MPO (3D). På kameraskjermen kan du bare vise JPEG-filer.
Hvis du vil vise 3D-filer, kan du koble kameraet ditt til en 3D-TV eller
3D-skjerm ved å bruke en HDMI-kabel (ekstrautstyr). Bruk egnede 3D-briller
mens du ser på 3D-bildene.
Bilder som er tatt i 3D-panoramamodus kan få en mindre markant 3D-effekt
enn bilder som er tatt med 3D-objektiv. Du kan øke 3D-effekten ved å sette
på 3D-objektivet (tilbehør) og bruke 3D-modus. (s. 69)
• Du oppnår best resultater når du tar panoramabilder ved å unngå følgende:
- bevege kameraet for raskt eller for sakte
- bevege kameraet for lite når det neste bildet skal tas
- bevege kameraet med ujevn hastighet
- riste kameraet
- ta bilde på et mørkt sted
- ta bilde av motiver som beveger seg i nærheten
- ta bilder i forhold der lysstyrken eller fargen på lyset endres
• Bildene som tas, lagres automatisk, og fotograferingen stoppes i følgende
situasjoner:
- hvis du endrer fotograferingsretningen mens du tar bilder
- hvis du beveger kameraet for raskt
- hvis du ikke beveger på kameraet
67
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Spille inn en video
I fotograferingsmodus kan du spille inn videoer i Full HD (1920X1080) ved
å trykke på
(Videoinnspilling). Du kan spille inn en video som er opptil
29 minutter og 59 sekunder lang ved 60, 30, 24 eller 15 BPS, og bildene
blir lagret i MP4-format (H.264). 60 BPS er kun tilgjengelig med 1920X1080
og 1280X720, og 24 BPS er kun tilgjengelig med 1920X810. 15 bps er
kun tilgjengelig med enkelte smartfilteralternativer. Lyden spilles inn via
kameraets mikrofon.
Du kan angi eksponeringen ved å justere blenderverdien og
utløserhastigheten for den valgte modusen. Når du bruker et objektiv
uten AF/MF-bryter når du spiller inn en video, trykker du på [F] for å
deaktivere eller aktivere AF-funksjonen. Når du bruker objektivet med
AF/MF-bryter, fungerer AF-funksjonen i henhold til innstillingen for
bryteren.
Velg Fader for å fase en scene ut eller inn. Du kan også velge Tale,
Vindskjerming eller andre alternativer for å angi innspillingsalternativer.
(s. 106)
1
Roter modushjulet til t, P, A, S, M, i eller s.
• Denne funksjonen fungerer kanskje ikke i enkelte moduser.
2
Angi ønskede alternativer.
3
Trykk på
(Videoinnspilling) for å starte innspillingen.
4
Trykk på
(Videoinnspilling) én gang til for å stoppe.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er det nyeste kodingsformatet for videoer, og det
•
•
•
•
•
ble opprettet i 2003 av ISO-IEC og ITU-T. Siden dette formatet bruker en høy
komprimeringsgrad, kan mer data lagres på mindre minneplass.
Hvis du bruker bildestabilisering mens du spiller inn en film, kan det hende at
kameraet spiller inn lyden av bildestabilisatoren.
Zoomlyden eller andre objektivlyder kan bli spilt inn hvis du justerer
objektivet mens du spiller inn en video.
Ved bruk av et valgfritt videoobjektiv blir ikke autofokusstøyen spilt inn.
Hvis du tar av objektivet mens du spiller inn en film, blir opptaket forstyrret.
Ikke skift objektiv mens du spiller inn.
Hvis du kobler til en ekstern mikrofon mens du tar opp en film, blir ikke lyden
tatt opp gjennom den eksterne mikrofonen. (De tidligere innstillingene
opprettholdes.) Hvis du fjerner den eksterne mikrofonen mens du tar opp
en film, vil ikke lyden tas opp. Slå av kameraet før du fester eller fjerner den
eksterne mikrofonen.
68
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
• Hvis du plutselig skifter fotograferingsvinkel med kameraet mens du spiller
•
•
•
•
•
•
•
inn en film, er det ikke sikkert at kameraet klarer å spille inn bildene nøyaktig.
Bruk et stativ for å minimere kameraristing.
Kameraet støtter bare Multi AF-funksjonen under innspilling av en video.
Du kan ikke bruke andre funksjoner for innstilling av fokusområde,
for eksempel Ansiktsregistrering AF.
Når størrelsen på en filmfil overstiger 4 GB, avsluttes kamerainnspillingen
automatisk selv om den maksimale innspillingstiden (29 minutter og
59 sekunder) ikke er nådd.
Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, kan innspilling av
filmen bli forstyrret fordi kortet ikke klarer å behandle data i samme hastighet
som videoen blir spilt inn i. Hvis dette skjer, bytter du til et raskere minnekort
eller reduserer bildestørrelsen (for eksempel fra 1280X720 til 640X480).
Når du formaterer et minnekort, må du alltid formatere det med kameraet.
Hvis du formaterer det på et annet kamera eller en PC, kan du miste filer på
kortet eller forårsake en endring i kortets kapasitet.
Når du trykker på videoinnspillingsknappen, blir Z slått av.
Når du spiller inn en video med samme ISO-følsomhet som brukes når du tar
bilder, kan det hende at skjermen blir mørkere enn ved fotografering. Juster
ISO-følsomheten.
Når du spiller inn en video i P-, A- eller S-modus, stilles ISO automatisk til
Auto.
3D-modus
Du kan ta 3D-bilder eller -videoer med et 3D-objektiv (tilbehør).
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D-objektiv (eksempel)
Sett 2D/3D-bryteren på objektivet til 3D, og ta deretter et bilde eller spill
inn video med 1,5–5 meters avstand fra motivet.
69
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
• 3D-modus er nå alltid aktivert, uansett hva modushjulet på kameraet er
satt til, bortsett fra B.
fotograferingsmodi.
• Hvis du vil bruke automatiske 3D-alternativer som gjør at kameraet
kan stille inn fotograferingsalternativer automatisk, avhengig av
fotograferingsforholdene i 3D-modus, trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
3D Auto-modus ĺ På.
• Hvis du vil endre alternativet for 3D-innspilling, trykker du på [m]
ĺ 6 ĺ 3D REC-modus ĺ et ønsket alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
• Tilgjengelige fotograferingsalternativer skiller seg ut fra andre
• Du kan velge enten 4.1M (2688X1512) eller 2.1M (1920X1080) som
bildestørrelse.
• Videooppløsningen er satt til 1920X1080.
• Videoer som spiller inn i 3D, kan være mørke, eller avspillingen kan være
ujevn.
• Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det føre til fargeforvrengning
i bilder og høyere batteriforbruk.
• Du vil kanskje ikke kunne ta gode bilder ved forhold under 8,5 LV / 900 lux.
Du får best resultater ved å ta bilder på steder med tilstrekkelig lys.
• Når du tar bilder av gjenstander som inneholder polariserende materiale,
Side-ved-side*: Viser to bilder ved siden av hverandre.
Rammepakking: Viser bildene for høyre og venstre øye
annenhver gang i rammer.
•
•
•
•
•
•
•
•
for eksempel en skjerm, solbriller eller et polariserende filter, eller bruker det
polariserende materialet med objektivet ditt, kan bildene se mørke ut, eller så
fungerer kanskje ikke 3D-effekten ordentlig.
Bruk en tripod for å forhindre at kameraet rister.
Hvis du roterer eller vipper kameraet vertikalt mens du bruker det, er det ikke
sikkert at 3D-effekten fungerer ordentlig. Ta bilder med kameraet i normal
posisjon.
Hvis du tar bilder i fluorescerende lys eller fotograferer projektor- eller
TV-bilder, kan flimringseffekten gjøre at bildene ser svarte ut.
Det kan hende at alternativet Forstørr x8 i MF assistanse ikke vil være
tilgjengelig i 3D-modus.
På kameraskjermen vises 3D-videoer bare i 2D.
Bilder som blir tatt med 3D-funksjon, lagres i formatene JPEG (2D) og
MPO (3D). På kameraskjermen kan du bare vise JPEG-filer.
Hvis du vil vise 3D-filer, kan du koble kameraet ditt til en 3D-TV eller
3D-skjerm ved å bruke en HDMI-kabel (ekstrautstyr). Bruk egnede 3D-briller
mens du ser på 3D-bildene.
Du kan ikke bruke blitsen i 3D-modus.
70
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Tilgjengelige funksjoner etter
fotograferingsmodus
Hvis du vil ha mer informasjon om fotograferingsfunksjoner, kan du se
kapittel 2. Trykk på en snarvei for hver enkelt funksjon.
Funksjon
Tilgjengelig i
Snarvei
Rammemodus (s. 59)
P/A/S/M
-
OIS (Antirist) (s. 89)
P/A/S/M/i/s*/t*
-
Funksjon
Tilgjengelig i
Snarvei
Drift (Kontinuerlig/Avbrudd/
Selvutløser/trinnvis
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D* f/C
justering) (s. 90)
Bildestørrelse (s. 73)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Måling (s. 97)
P/A/S/M
f
Kvalitet (s. 74)
P/A/S/M/i/s*
-
Dynamic Range (s. 100)
P/A/S/M
-
ISO (s. 75)
P/A/S/M
f/I
Blits (s. 94)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Hvitbalanse (s. 76)
P/A/S/M
f
Bildeveiviser (s. 79)
P/A/S/M
f
Eksponeringskompensasjon
P/A/S
(s. 102)
Smartfilter (s. 101)
P/A/S/M
f
Eksponeringslås (s. 103)
AF-modus (s. 80)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
AF-område (s. 83)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Berørings-AF (s. 86)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
MF assistanse (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Fokusfremheving (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t
-
Koble AE til AF-punkt (s. 99)
P/A/S/M
-
P/A/S
f/W
-
* Noen funksjoner er begrenset i disse modus.
71
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Lær om funksjonene du kan stille inn i fotograferingsmodus.
Du kan få bedre bilder og videoer ved å bruke fotograferingsfunksjonene.
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse og oppløsning
Bildestørrelse
Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere piksler.
Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises på en større skjerm.
Når du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke. Velg lav
oppløsning for bilder som skal vises i en digital bilderamme eller lastes
opp til Internett.
Stille inn størrelse:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Bildestørrelse ĺ et alternativ.
Ikon
Størrelse
Anbefalt for
5472x3648 (3:2)
Utskrift på A1-ark.
3888x2592 (3:2)
Utskrift på A2-ark.
2976x1984 (3:2)
Utskrift på A3-ark.
1728x1152 (3:2)
Utskrift på A5-ark.
5472x3080 (16:9)
Utskrift på A1-ark eller visning på HDTV.
3712x2088 (16:9)
Utskrift på A3-ark eller visning på HDTV.
2944x1656 (16:9)
Utskrift på A4-ark eller visning på HDTV.
1920x1080 (16:9)
Utskrift på A5-ark eller visning på HDTV.
3648x3648 (1:1)
Utskrift av firkantet bilde på A1-ark.
2640x2640 (1:1)
Utskrift av firkantet bilde på A3-ark.
2000x2000 (1:1)
Utskrift av firkantet bilde på A4-ark.
1024x1024 (1:1)
Utskrift av firkantet bilde på A5-ark.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
73
Fotograferingsfunksjoner >
Størrelse og oppløsning
Kvalitet
Ikon
Kameraet lagrer bilder i enten JPEG- eller RAW-format.
Bilder tatt av et kamera blir ofte konvertert til JPEG-format
og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på
fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og
blir lagret i minnet uten endringer.
RAW-filer har filforlengelsen "SRW". Hvis du vil justere og kalibrere
eksponering, hvitbalanse, toner, kontrast og farger i RAW-filer eller
konvertere dem til JPEG eller TIFF-format, bruker du Adobe Photoshop
Lightroom-programmet som finnes på den medfølgende DVD-ROM-en.
Sørg for at du har nok tilgjengelig lagringsplass til å lagre bilder i
RAW-format.
Stille inn kvalitet:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Kvalitet ĺ et alternativ.
Formater
Beskrivelse
JPEG
Superfin:
• Komprimert for best kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i store størrelser.
JPEG
Fin:
• Komprimert for bedre kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i normal størrelse.
Formater
Beskrivelse
JPEG
Normal:
• Komprimert for normal kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i liten størrelse eller
opplasting til Internett.
RAW
RAW:
• Lagre et bilde uten datatap.
• Anbefalt for redigering etter fotografering.
RAW+JPEG
RAW + S.Fin: Lagre et bilde i både JPEG-format
(superfin kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Fin: Lagre et bilde i både JPEG- (fin kvalitet)
og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Lagre et bilde i både JPEG(normal kvalitet) og RAW-format.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
74
Fotograferingsfunksjoner
ISO-følsomhet
ISO-følsomhetsverdien representerer kameraets følsomhet for lys.
Eksempler
Jo høyere ISO-verdi, jo mer følsomt er kameraet for lys. Derfor kan du
ta bilder på lysfattige eller mørke steder med raskere lukkerhastigheter
ved å velge en høyere ISO-følsomhetsverdi. Dette kan imidlertid øke den
elektroniske støyen og føre til et kornet bilde.
Stille inn
ISO-følsomheten:
I fotograferingsmodus trykker du på [I] ĺ et alternativ.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ 1 ĺ ISO ĺ
et alternativ i fotograferingsmodus.
• Øk ISO-verdien på steder der bruk av blits er forbudt. Du kan ta et klart bilde
ved å angi en høy ISO-verdi uten at du trenger mer lys.
• Bruk støyreduksjonsfunksjonen for å redusere den visuelle støyen som kan
vises på bilder med høy ISO-verdi. (s. 146)
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av opptaksforholdene.
75
Fotograferingsfunksjoner
Hvitbalanse
Hvitbalanse representerer lyskilden som påvirker fargen i et bilde.
Fargen på bildet avhenger av typen lyskilde og kvaliteten på den. Hvis du
vil ha en mer realistisk farge på bildene, velger du passende lysforhold
for å kalibrere hvitbalanse, for eksempel Auto HB, Dagslys, Overskyet,
Glødelampe, eller justerer fargetemperaturen manuelt.
Du kan også justere fargen for de forhåndsinnstilte lyskildene slik at
fargene på bildet stemmer overens med den faktiske scenen under
blandede lysforhold.
Stille inn
hvitbalansen:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Hvitbalanse ĺ et alternativ.
Beskrivelse
Auto HB: Bruk automatiske innstillinger avhengig av lysforholdene.
Dagslys: Velg når du tar bilder utendørs på en solfylt dag.
Dette alternativet fører til bilder som ligger nærmest de naturlige
fargene i scenen.
Ikon
Beskrivelse
Fluoriserende hvit: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid. Spesielt for hvitt fluorescerende lys
med en fargetemperatur på cirka 4200 K.
Fluoriserende NW: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid. Spesielt for hvitt fluorescerende lys i
svært hvite fargetoner med en temperatur på cirka 5000 K.
Fluoriserende dagslys: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid. Spesielt for hvitt fluorescerende lys
med lett blåaktig fargetone med en temperatur på cirka 6500 K.
Glødelampe: Velg når du tar bilder innendørs under lyspærer
eller halogenlamper. Lyspærer har ofte en rødlig fargetone. Dette
alternativet eliminerer den effekten.
Blits HB: Velg når du bruker blits.
Tilpasset: Bruk forhåndsdefinerte innstillinger. Du kan stille inn
hvitbalansen manuelt ved å trykke på [D] og fotografere
et hvitt ark. Fyll punktmålingssirkelen med arket og still inn
hvitbalansen.
Overskyet: Velg når du tar bilder utendørs på en overskyet dag
eller i skyggen. Bilder som tas på overskyede dager, blir ofte mer
blåaktige enn bilder som tas på solfylte dager. Dette alternativet
eliminerer den effekten.
76
Fotograferingsfunksjoner >
Ikon
Hvitbalanse
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for hvitbalanse
Beskrivelse
Fargetemperatur: Juster fargetemperaturen til lyskilden
manuelt. Fargetemperaturen er en måling i grader Kelvin som
angir fargen til en bestemt type lyskilde. Når fargetemperaturen
øker, blir fargefordelingen kaldere. Alternativt blir
fargefordelingen varmere når fargetemperaturen reduseres.
Trykk på [D] og juster fargetemperaturen.
Du kan også tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for hvitbalanse.
Tilpasse
forhåndsinnstilte
alternativer:
Blå himmel
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1
ĺ Hvitbalanse ĺ et alternativ ĺ [D] ĺ blar med
dreiebryteren eller trykker på [D/I/C/F].
Hvitbalanse : Dagslys
Fluoriserende_H
Overskyet
Dagslys
Fluoriserende_L
Tilbake
Angi
Nullstill
Halogenlampe
Glødelampe
Du kan også berøre et område på skjermen.
Stearinlys
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
77
Fotograferingsfunksjoner >
Hvitbalanse
Eksempler
Auto HB
Dagslys
Fluoriserende dagslys
Glødelampe
78
Fotograferingsfunksjoner
Bildeveiviser (bildestiler)
Med bildeveiviseren kan du bruke forskjellige bildestiler på bildet for å
skape forskjellig utseende og stemninger. Du kan også opprette og lagre
dine egne bildestiler ved å justere farge, metning, skarphet og kontrast for
hver stil.
Det er ingen regler for hvilken stil som er egnet under hvilke forhold.
Eksperimenter med forskjellige stiler og finn dine egne innstillinger.
Angi en bildestil:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Bildeveiviser ĺ et alternativ.
Eksempler
Standard
Livlig
Portrett
Landskap
Skog
Retro
Kald
Rolig
Klassisk
• Du kan også justere verdien for de forhåndsinnstilte stilinnstillingene. Velg et
alternativ for Bildeveiviser, trykk på [D] og juster deretter farge, metning,
skarphet eller kontrast.
• Tilpass din egen bildeveiviser ved å velge ,
eller
, og juster deretter
fargen, metningen, skarpheten og kontrasten.
• Alternativer for bildeveiviseren kan ikke angis med Smartfilter-alternativer
samtidig.
79
Fotograferingsfunksjoner
AF-modus
Lær hvordan du justerer kameraets fokus i henhold til motivene.
Du kan velge en fokuseringsmodus som passer til motivet – enkeltbildeautofokus, kontinuerlig autofokus og manuell fokus. AF-funksjonen blir
aktivert når du trykker [Utløser] halvveis ned. I MF-modus må du rotere
fokusringen på objektivet for å fokusere manuelt.
I de fleste tilfeller kan du ha et fokus ved å velge Enkelt AF. Motiver i
rask bevegelse eller motiver av en lignende farge som bakgrunnen er
vanskelige å fokusere på. Velg en passende fokuseringsmodus for slike
tilfeller.
Stille inn
autofokusmodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [F] ĺ et alternativ.
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ 1 ĺ AF-modus
ĺ et alternativ i fotograferingsmodus.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av objektivet du bruker.
Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, må du stille inn bryteren i henhold
til valgt modus. Sett bryteren til AF når du velger Enkeltbilde AF eller
Kontinuerlig AF. Sett bryteren til MF når du velger Manuell fokus.
Hvis objektivet ikke har en AF/MF-bryter, trykker du på [F] for å velge
ønsket AF-modus.
80
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Enkeltbilde AF
Kontinuerlig AF
Enkeltbilde AF er passende for å fotografere et stille motiv. Når du trykker
[Utløser] halvveis ned, festes fokuset på fokusområdet. Området blir grønt
når fokuset er aktivert.
Mens du trykker [Utløser] halvveis ned, fortsetter kameraet å fokusere
automatisk. Når fokusområdet er festet på motivet, er motivet alltid i fokus
selv når det beveger seg. Denne modusen er anbefalt for fotografering av
en person på sykkel, hund som løper eller scene fra et billøp.
81
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Manuell fokus
Du kan fokusere manuelt på et motiv ved å rotere fokusringen på
objektivet. MF-hjelpefunksjonen gjør det enkelt å fokusere. Fokusområdet
er forstørret mens du roterer fokusringen. Når du bruker Focus Peakingfunksjonen, vises den valgte fargen på fokusmotivet. Denne modusen
anbefales når du skal fotografere et motiv i lignende farge som
bakgrunnen, en nattscene eller fyrverkeri.
Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativene Berørings-AF,
AF-område og Koble AE til AF-punkt.
82
Fotograferingsfunksjoner
AF-område
AF-områdefunksjonen endrer posisjonene i fokusområdet.
Utvalgs-AF
Generelt fokuserer kameraer på det nærmeste motivet. Når det er flere
motiver, kan imidlertid uønskede motiver være i fokus. For å forhindre at
uønskede motiver blir i fokus, endrer du fokusområdet slik at et ønsket
motiv er i fokus. Du kan få et klarere og skarpere bilde ved å velge et
passende fokusområde.
Du kan stille inn fokus på området du ønsker. Bruk en ute av
fokus-effekt for å gjøre motivet mer markert.
Stille inn
autofokusområdet:
Fokuset på bildet nedenfor ble omplassert og endret størrelse på slik at det
passer motivets ansikt.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ1 ĺ
AF-område ĺ et alternativ.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
• Når AF/MF-bryteren er satt til MF, kan du ikke endre AF-området fra
fotograferingsmenyen.
• Når du bruker Ansiktsregistrering AF-alternativet, fokuserer kameraet
automatisk på området med den hvite rammen.
• Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt, avhengig av
Bildeveiviser-alternativene.
• Når du angir manuell fokus, er det ikke sikkert at ansiktsregistrering er
tilgjengelig.
I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet ved
å trykke på [o]. Bruk navigasjonsknappen til å flytte fokusområdet. Bla med
dreiebryteren for å endre størrelsen på fokusområdet.
• Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt når:
- motivet er langt borte fra kameraet
- det er for lyst eller for mørkt
- motivet ikke er vendt mot kameraet
- motivet bruker solbriller eller maske
- motivets ansiktsuttrykk endrer seg drastisk
- motivet er bakgrunnsbelyst eller lysforholdene er ustabile
83
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Multi AF
Ansiktsregistrering-AF
Kameraet viser en grønn rektangel på steder der fokuset er stilt riktig.
Bildet er delt inn i to eller flere områder, og kameraet innhenter
fokuspunkter fra hvert område. Det anbefales for landskapsbilder.
Kameraet fokuserer helst på menneskeansikter. Opptil 10 ansikter kan
gjenkjennes. Denne innstillingen anbefales for å fotografere en gruppe
mennesker.
Når du trykker halvveis på [Utløser], viser kameraet fokusområdene som
vist på bildet nedenfor.
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, fokuserer kameraet på ansiktene
som vist på bildet nedenfor. Når du fotograferer en gruppe med
mennesker, viser kameraet fokuset på nærmeste persons ansikt i hvitt og
resten av ansiktene i grått.
84
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Selvportrett-AF
Det kan være vanskelig å kontrollere om ansiktet ditt er i fokus når du tar
et selvportrett. Når denne funksjonen er på, går pipelyden fra kameraet
raskere når ansiktet ditt er i midten av komposisjonen.
85
Fotograferingsfunksjoner
Berørings-AF
Velg eller fokuser på et fokalt område som du berører på skjermen.
Alternativt kan du fokusere på motivet og ta et bilde ved å berøre
skjermen.
Angi berørings-AF:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ1 ĺ
Berørings-AF ĺ et alternativ.
Sporing AF
Sporing AF gjør det mulig å spore og automatisk fokusere på objektet, selv
når objektet beveger seg eller når du endrer bildekomposisjonen.
Hvit ramme: Kameraet sporer
motivet.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av opptaksforholdene.
Berørings-AF
Berørings-AF gir deg mulighet til å velge og fokusere på fokusområdet
som du berører på skjermen.
Grønn ramme: Motivet er i fokus
når du trykker [Utløser] halvveis
ned.
Rød ramme: Kameraet mislyktes
med å fokusere.
AF-punkt
Fokalområdet vil korrespondere til området du berører på skjermen, og
fokus vil ikke kunne oppnås.
86
Fotograferingsfunksjoner >
Berørings-AF
• Hvis du ikke velger et fokusområdet, fungerer ikke autofokusfunksjonen.
• Sporing av et motiv kan mislykkes i følgende tilfeller:
- motivet er for lite
- motivet beveger seg for mye
- motivet er bakgrunnsbelyst, eller du tar bildet på et mørkt sted
- farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme
- motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner
- kameraet rister mye
• Når sporing mislykkes, tilbakestilles funksjonen.
• Hvis kameraet ikke kan spore objektet, nullstilles fokusområdet.
• Hvis kameraet mislykkes med fokuseringen, endres fokusrammen til rødt, og
Opptak med én berøring
Du kan ta et bilde ved hjelp av en fingerberøring. Når du berører et motiv,
fokuserer kameraet automatisk på motivet og tar et bilde.
fokuset tilbakestilles.
87
Fotograferingsfunksjoner
Fokushjelp
I modusen for manuell fokus må du rotere fokusringen på objektivet
for å fokusere. Når du bruker funksjonen MF assistanse eller
fokusfremhevingsfunksjonen, kan du oppnå klarere fokus. Denne
funksjonen er kun tilgjengelig på et objektiv som støtter manuell fokus.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Fokusområdet forstørres 8 ganger når du roterer fokusringen.
Forstørr x8
MF assistanse
I modusen for manuell fokus kan du forstørre scenen og enkelt justere
fokus mens du roterer fokusringen.
Stille inn
hjelpefunksjonen for
manuelt fokus:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
MF assistanse ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av
Ikke bruk funksjonen MF assistanse.
Fokusområdet forstørres 5 ganger når du roterer fokusringen.
Forstørr
x5*
Fokusfremheving
I modus for manuell fokus vises den valgte fargen på fokusmotivet for å
hjelpe deg med å fokusere når du roterer fokusringen.
Angi alternativer for
fokusfremheving:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Fokusfremheving ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Nivå
Angi sensitivitet for registrering av fokusmotivet.
(Av, Høy, Normal*, Lav)
Farge
Angi en farge som skal vises på fokusmotivet.
(Hvit*, Rød, Grønn)
88
Fotograferingsfunksjoner
Optisk bildestabilisering (OIS)
Bruke funksjonen optisk bildestabilisering (OIS) for å minimere
kameraristing. Det er ikke sikkert at OIS er tilgjengelig med alle objektiver.
Kameraristing pleier å forekomme på mørke steder eller ved fotografering
innendørs. I slike tilfeller bruker kameraet lavere lukkerhastigheter for å
øke mengden lys som slippes inn. Dette kan føre til et uklart bilde. Du kan
forhindre denne situasjonen ved å bruke OIS-funksjonen.
Hvis objektivet har OIS-bryter, må du sette bryteren til ON for å kunne
bruke OIS-funksjonen.
Uten OIS-korrigering
Angi OIS-alternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ1 ĺ
OIS (Antirist) ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av: OIS-funksjonen er av. (Det kan hende at dette alternativet ikke
er tilgjengelig med alle objektiver.)
Modus 1*: OIS-funksjonen brukes kun når du trykker [Utløser]
halvveis eller helt ned.
Med OIS-korrigering
• Det er ikke sikkert OIS fungerer ordentlig når:
- du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse
- det er for mye kameraristing
- utløserhastigheten er for lav (for eksempel når du velger Natt i s-modus)
- batteriet er dårlig
- du tar et nærbilde
• Hvis du bruker OIS-funksjonen med en tripod, kan bildene bli uklare på grunn
•
Modus 2: OIS-funksjonen er på.
•
•
•
•
av vibrasjoner fra OIS-sensoren. Deaktiver OIS-funksjonen når du bruker et
stativ.
Hvis kameraet blir utsatt for støt eller mistes i bakken, kan skjermen bli uklar.
Hvis dette skjer, slår du kameraet av og deretter på igjen.
Du bør bare bruke OIS-funksjonen når det er nødvendig, ettersom den bruker
mer batteristrøm.
Angi et OIS-alternativ på menyen ved å sette OIS-bryteren på objektivet
til ON.
Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig med alle objektiver.
Det er ikke sikkert at Av er tilgjengelig med alle objektiver.
89
Fotograferingsfunksjoner
Drift (fotograferingsmetode)
Du kan angi ulike fotograferingsmetoder, for eksempel Kontinuerlig, Serie
eller Selvutløser.
Velg Enkel for å ta ett bilde om gangen. Velg Kontinuerlig eller Avbrudd
for å ta bilder av motiver i rask bevegelse. Velg AE BKT, WB BKT eller
Bildeveiviserbrakett for å justere eksponering eller hvitbalanse eller
bruke bildeveivisereffekter. Du kan også velge Selvutløser for å ta bilde av
deg selv.
Angi
fotograferingsmetode:
Kontinuerlig
Ta bilder kontinuerlig når du trykker på [Utløser]. Du kan ta opptil fem
bilder (Kontinuerlig lav) eller 8,6 bilder (Kontinuerlig høy) per sekund.
I fotograferingsmodus trykker du på [C] → et alternativ.
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] → 1 → Drift →
et alternativ i fotograferingsmodus.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Enkelt
Ta et bilde når du trykker på [Utløser]. Anbefalt for generelle forhold.
• Hvis du velger Kontinuerlig høy, er ikke støyreduksjonsfunksjonen
tilgjengelig.
• Maksimal opptakshastighet er 8,6 bilder per sekund. Det vil avta etter
omtrent 13 JPEG-bilder eller 5 RAW-bilder. (Basert på UHS-1 SD-kort. Kan
variere avhengig av spesifikasjoner på minnekortet.)
90
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Avbrudd
Selvutløser
Ta fortløpende opptil 10 bilder per sekund (3 sekunder), 15 bilder per
sekund (2 sekunder) eller 30 bilder per sekund (1 sekund) når du trykker
én gang på [Utløser]. Det anbefales for fotografering av rask bevegelse i
motiver, for eksempel racerbiler.
Ta et bilde med en forsinkelse på 2 til 30 sekunder. Forsinkelsen kan
justeres i trinn på 1 sekund.
• Du angir antallet bilder i fotograferingsmodus ved å trykke på [C] ĺ
•
•
•
•
•
•
•
Avbrudd og deretter [D].
Bildestørrelsen er satt til 5M.
Det kan ta lengre tid å lagre et bilde.
Du kan ikke bruke blitsen med dette alternativet.
Utløserhastigheten må være raskere enn 1/30 sekund.
Bilder som er tatt med dette alternativet, kan bli litt større ved lagring.
Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 3200.
Dette alternativet kan ikke brukes med RAW-filformatet og er ikke tilgjengelig
når bildekvaliteten er satt til RAW.
Du angir forsinkelsen i fotograferingsmodus ved å trykke på [C] ĺ Selvutløser
og deretter [D].
91
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Trinnvis justering av autoeksponering
(AE BKT)
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 bilder fortløpende: originalen,
ett litt mørkere og ett litt lysere. Bruk et stativ for å forhindre uklare bilder
når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan justere innstillingene i
menyen Brakett angitt.
Eksponering +2
Eksponering -2
Original
Trinnvis justering av hvitbalanse (WB BKT)
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 bilder fortløpende: originalen
og to til med forskjellige innstillinger for hvitbalanse. Originalbildet tas
når du trykker på [Utløser]. De andre to blir justert automatisk i henhold
til hvitbalansen du har stilt inn. Du kan justere innstillingene i menyen
Brakett angitt.
WB+2
WB-2
Original
Dette alternativet kan ikke brukes med RAW-filformatet og er ikke tilgjengelig
når bildekvaliteten er satt til RAW.
92
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Trinnvis justering av bildeveiviser
(Bildeveiviserbrakett)
Innstilling for trinnvis justering
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet tre bilder fortløpende, hvert med
ulike innstillinger for Bildeveiviser. Kameraet tar ett bilde og bruker de tre
alternativene for Bildeveiviser som du har angitt, på bildet du tok. Du kan
velge tre ulike innstillinger i menyen Brakett angitt.
Du kan stille inn alternativer for AE BKT, WB BKT og Bildeveiviserbrakett.
(s. 147)
Angi et alternativ for
trinnvis justering:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 5 ĺ
Brakett angitt ĺ et alternativ.
Retro
Livlig
Standard
Dette alternativet kan ikke brukes med RAW-filformatet og er ikke tilgjengelig
når bildekvaliteten er satt til RAW.
93
Fotograferingsfunksjoner
Blits
For å ta et realistisk bilde av et motiv bør mengden lys være konstant. Hvis
lyskilden varierer, kan du bruke blits og sørge for en konstant mengde lys.
Velg passende innstillinger i henhold til lyskilde og motiv.
Angi blitsalternativer:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ Blits
ĺet alternativ.
Ikon
Beskrivelse
1. gardin: Blitsen utløses
umiddelbart etter at utløseren
åpnes. Kameraet tar et klart
bilde av et motiv tidligere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
Beskrivelse
Av: Ikke bruk blitsen.
Smart-blits: Kameraet justerer automatisk lysstyrken til blitsen i
henhold til mengden lys i omgivelsene.
Auto: Blitsen utløses automatisk på mørke steder.
2. gardin: Blitsen utløses rett før
utløseren lukkes. Kameraet tar et
klart bilde av et motiv senere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
Røde øyne (auto): Utløser blitsen og reduserer røde øyne
automatisk.
Motlysblits: Blitsen utløses når du tar et bilde. (Lysstyrken justeres
automatisk.)
Motlysblits rød: Blitsen utløses når du tar et bilde, og røde øyne
reduseres.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
utløses for andre gang.
• Hvis du velger Av, utløses ikke blitsen selv når du bruker en ekstern blits.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
94
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Redusere røde øyne-effekten
Justere blitsintensiteten
Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan du se et
rødt lys i øynene. Reduser røde øyne-effekten ved å velge Røde øyne
(auto) eller Motlysblits rød.
Juster blitsintensiteten +/-2 nivåer mens blitsen er på.
Angi
blitsintensiteten:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] ĺ Blits ĺ
et alternativ ĺ [D] ĺ blar med dreiebryteren eller trykker
på [C/F] for å justere blitsintensiteten.
Blits : 0.0
Uten reduksjon av røde øyne
Med reduksjon av røde øyne
Tilbake
Angi
Hvis motivet er for nært kameraet eller beveger seg når blitsen utløses, kan det
hende røde øyne ikke blir redusert.
95
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere intensiteten.
• Det er ikke sikkert at justering av blitsintensiteten er effektivt når:
- motivet er for nært kameraet
- du stiller inn en høy ISO-følsomhet
- eksponeringsverdien er for stor eller for liten
• I enkelte fotograferingsmodier kan du ikke bruke denne funksjonen.
• Hvis du fester en ekstern blits der du kan justere intensiteten, til kameraet,
brukes intensitetsinnstillingene til blitsen.
• Hvis motivet er for nært når du bruker blitsen, kan noe av lyset bli blokkert og
bildet bli mørkt. Sørg for at motivet er innenfor anbefalt rekkevidde, noe som
varierer fra objektiv til objektiv.
• Når du bruker solblender, kan lyset fra blitsen bli blokkert av solblenderen.
Fjern solblenderen når du skal bruke blits.
96
Fotograferingsfunksjoner
Måling
Måling henviser til måten kameraet måler mengden lys.
Multi
Kameraet måler mengden lys i en scene, og i mange av modiene brukes
målingen til å justere ulike innstillinger. Hvis for eksempel et motiv ser
mørkere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et overeksponert bilde
av det. Hvis et motiv ser lysere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et
undereksponert bilde av det.
I multimodus beregnes mengden lys i flere ulike områder. Når lyset er
tilstrekkelig eller utilstrekkelig, justerer kameraet eksponeringen ved
å finne gjennomsnittet av den generelle lysstyrken i scenen. Denne
modusen er egnet for generelle bilder.
Lysstyrken og hele stemningen i bildet kan også bli påvirket av hvordan
kameraet måler mengden lys. Velg en passende innstilling for et
fotograferingsforhold.
Stille inn et
målingsalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ Måling
ĺ et alternativ.
97
Fotograferingsfunksjoner >
Måling
Punkt
Sentervektet
Punktmodus beregner mengden lys i midten. Når du tar et bilde
i omgivelser der det er sterk bakgrunnsbelysning bak et motiv,
justerer kameraet eksponeringen slik at motivet blir fotografert riktig.
Når du for eksempel velger modusen Multi i omgivelser med sterk
bakgrunnsbelysning, beregner kameraet at den generelle mengden lys
er rikelig, noe som fører til et mørkere bilde. Punktmodus kan forhindre
denne situasjonen siden mengden lys beregnes i et bestemt område.
I sentervektet modus beregnes et bredere område enn i punktmodus.
Mengden lys i den midtre delen av bildet (60–80 %) legges sammen,
og lysmengden i resten av bildet (20–40 %) legges sammen. Modusen
anbefales i situasjoner der det er en liten forskjell i lysstyrke mellom
motivet og bakgrunnen, eller der et område av motivet er stort
sammenlignet med den generelle sammensetningen av bildet.
Motivet er i klare farger mens bakgrunnen er mørk. Punktmodus anbefales
for en situasjon som dette, der det er stor forskjell i eksponering mellom
motivet og bakgrunnen.
98
Fotograferingsfunksjoner >
Måling
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet
Når denne funksjonen er slått på, stiller kameraet automatisk inn optimal
eksponering ved å beregne lysstyrken i fokusområdet. Denne funksjonen
er kun tilgjengelig når du velger Punkt-måling eller Multi-måling og
Valg AF.
Stille inn denne
funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Koble AE til AF-punkt ĺ et alternativ.
99
Fotograferingsfunksjoner
Dynamisk område
Denne funksjonen korrigerer automatisk tap av klare detaljer som kan
forekomme på grunn av skyggeforskjeller i bildet.
Stille inn alternativer
for smart rekkevidde:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Dynamic Range ĺ et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Av: Ikke bruk Dynamisk område.
Dynamisk omfang+: Korriger tap av klare detaljer.
Du kan ikke angi ISO 100.
HDR: Ta to bilder med ulike eksponeringer, og sett dem deretter
automatisk sammen til ett bilde.
• Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 3200.
• Dynamisk område-alternativer kan ikke angis samtidig med
Bildeveiviser-alternativene.
Uten Dynamisk område-effekt
Med Dynamisk område-effekt
100
Fotograferingsfunksjoner
Smartfilter
Med Smartfilter kan du bruke spesialeffekter på bildene. Du kan velge
forskjellige filteralternativer til å skape spesialeffekter som er vanskelige å
oppnå med vanlige objektiver.
Stille inn alternativer
for Smartfilter:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 1 ĺ
Smartfilter ĺ et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Av
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt, som i
Lomo-kameraer.
Miniatyr
Bruk en "tilt-shift"-effekt slik at det ser ut som om motivet
vises i miniatyr.
Fargeblyant
Bruk en fargeblyanteffekt.
Akvarell
Bruk en akvarelleffekt.
Lavert tegning
Påfør en falmet effekt.
Oljeskisse
Bruk en oljeskisseeffekt.
Blekkskisse
Bruk en blekkskisseeffekt.
Akryl
Bruk en akrylmalerieffekt.
Alternativ
Beskrivelse
Negativ
Bruk en negativfilmeffekt.
Rød
Avmett alle farger bortsett fra rød.
Grønn
Avmett alle farger bortsett fra grønn.
Blå
Avmett alle farger bortsett fra blå.
Gul
Avmett alle farger bortsett fra gul.
Smartfilteralternativer kan ikke angis med bildeveiviseralternativer samtidig.
101
Fotograferingsfunksjoner
Eksponeringskompensasjon
Kameraet stiller automatisk inn eksponeringen ved å måle lysnivåene fra
bildets komposisjon og posisjonen til motivet. Hvis eksponeringen som er
stilt inn av kameraet, er høyere eller lavere enn du forventer, kan du justere
eksponeringsverdien manuelt. Eksponeringsverdien kan justeres i ±3 trinn.
Kameraet viser eksponeringsadvarselen i rødt for hvert trinn utover ±3.
Juster eksponeringsverdien ved å bla med dreiebryteren mens du holder
nede [W]. Du kan også justere eksponeringsverdien ved å trykke på [f]
og deretter velge EV.
+2
-2
Original
Du kan kontrollere eksponeringsverdien med posisjonen til
eksponeringsnivåindikatoren.
Eksponeringsadvarsel
Standard eksponeringsindeks
Eksponeringsnivåindikator
Redusert eksponering
(mørkere)
Økt eksponering
(lysere)
102
Fotograferingsfunksjoner
Eksponeringslås
Hvis du ikke oppnår passende eksponering på grunn av en sterk
fargekontrast, låser du eksponeringen og tar deretter bildet.
Etter at du har låst eksponeringen, retter du objektivet dit du ønsker og
trykker på [Utløser].
Lås eksponeringsverdien ved å justere bildets eksponering og deretter
trykke på tilpasningsknappen.
• Sett funksjonen for tilpasningsknappen til AEL for å låse aktuell
eksponeringsverdi. (s. 150)
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i manuell modus.
103
Fotograferingsfunksjoner
Videofunksjoner
Funksjonene som er tilgjengelige for videoer, er forklart nedenfor.
Filmkvalitet
Angi filmkvaliteten.
Filmstørrelse
Angi alternativer
for filmkvalitet:
Still inn filmstørrelsen.
Angi alternativer
for filmstørrelse:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 6 ĺ
Filmstørrelse ĺ et alternativ.
Størrelse
Anbefalt for
1920X1080 (60 bps) (16:9)
Visning på TV med full HD. (Kan kun
spilles av på full-HDTV-er som støtter
avspilling i 60 BPS.)
1920X1080 (30 bps) (16:9)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (15 bps) (16:9)
Visning på TV med full HD.
(Kun tilgjengelig med enkelte
smartfilteralternativer.)
1920X810 (24 bps)
(Ca. 2,35:1)
Visning på HDTV.
1280X720 (60 bps) (16:9)
Visning på HDTV.
1280X720 (30 bps) (16:9)
Visning på HDTV.
640X480 (30 bps) (4:3)
Visning på TV.
320X240 (30 bps) (4:3)
Legg ut på en webside ved hjelp
av trådløst nettverk (maksimum
30 sekunder).
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 6 ĺ
Filmkvalitet ĺ et alternativ.
Forlengelse
Beskrivelse
MP4 (H.264)
Normal: Spille inn videoer i normal kvalitet.
MP4 (H.264)
HQ: Spille inn videoer i høy kvalitet.
104
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Multibevegelse
Fader
Angi avspillingshastigheten til en video.
Du kan fase inn eller ut av en scene med fader-funksjonen på kameraet
uten at du må gjøre det på en PC. Angi alternativet for innfasing slik
at scenen fases gradvis inn fra starten av scenen. Angi alternativet for
utfasing slik at scenen fases gradvis ut. Bruk funksjonen passende og legg
til dramatiske effekter i videoene.
Angi alternativer for
avspillinghastighet:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ6 ĺ
Multibevegelse ĺ et alternativ.
Beskrivelse
x0.25: Spill inn en video og spill den av med 1/4 av normal
hastighet. (Bare tilgjengelig med 640x480 eller 320x240)
x0.5: Spill inn en video og spill den av med 1/2 av normal
hastighet. (Bare tilgjengelig med 1280x720 (30 bps), 640x480 eller
320x240)
Stille inn
fader-funksjonen:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 6 ĺ
Fader ĺ et alternativ.
Beskrivelse
Av: Fader-funksjon brukes ikke.
x1: Spill inn en video og spill den av med normal hastighet.
Inn: Scenen fases gradvis inn.
x5: Spill inn en video og spill den av med 5X normal hastighet.
x10: Spill inn en video og spill den av med 10X normal hastighet.
x20: Spill inn en video og spill den av med 20X normal hastighet.
• Hvis du velger et annet alternativ enn x1, vil ikke lyden bli spilt inn.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Ut: Scenen fases gradvis ut.
Inn-Ut: Fader-funksjonen brukes på starten og slutten av scenen.
Når du bruker fasefunksjonen, kan det ta lengre tid å lagre en fil.
105
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Tale
Mikrofonnivå
Noen ganger er en video uten lyd mer tiltrekkende enn en video med lyd.
Slå av tale for å spille inn en video uten lyd.
Angi mikrofonnivået for fotograferingsalternativene.
Stille inn
talealternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 6 ĺ Tale
ĺ et alternativ.
Angi
mikrofonnivået:
I fotograferingsmodus ved å trykke på [m] ĺ 6 ĺ
Mikrofonnivå ĺ et alternativ.
Vindskjerming
Når du spiller inn videoer i støyende omgivelser, kan utilsiktede lyder
spilles inn i videoene. Spesielt kan høy vindstøy distrahere deg fra
å nyte videoene. Bruk Vindskjerming-funksjonen til å fjerne noe av
omgivelsesstøyen i tillegg til vindstøy.
Redusere vindstøy:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 6 ĺ
Vindskjerming ĺ et alternativ.
106
Kapittel 3
Avspilling/redigering
Lær om hvordan du spiller av og redigerer bilder og videoer.
Se kapittel 6 for redigering av filer på en PC.
Avspilling/redigering
Søke etter og administrere filer
Her finner du informasjon om miniatyrbildevisning av bilder og videoer og
hvordan du beskytter eller sletter filer.
Hvis det går litt tid uten at du utfører noen handlinger, forsvinner informasjonen
og ikonene på skjermen. Når du bruker kameraet igjen, kommer de til syne
igjen.
Vise miniatyrbilder
Når du skal søke etter ønskede bilder og videoer, må du først konvertere
til miniatyrbildevisning. Miniatyrbildevisning viser flere bilder samtidig,
slik at du raskt kan se gjennom elementer du ønsker å finne. Du kan også
klassifisere og viser filer etter kategori, for eksempel dato eller filtype.
Vise bilder
1
Trykk på [y].
• Den nyeste filen du tok vises.
Bla med dreiebryteren til venstre for å velge modus for
miniatyrvisning.
(Bla med dreiebryteren til høyre for å gå tilbake til forrige
modus.)
2
Trykk på [C/F] for å bla gjennom filer.
• Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til en annen
fil.
Det kan hende at du ikke kan redigere eller spille av filer som ble spilt inn med
andre kameraer, på grunn av størrelser eller kodeker som ikke støttes. Bruk en
datamaskin eller en annen enhet til å redigere eller spille av disse filene.
108
Avspilling/redigering >
Søke etter og administrere filer
Vise filer etter kategori
1
Vise filer som en mappe
I miniatyrbildevisning trykker du på [m] ĺ z ĺ Filter
ĺen kategori.
• Du kan også berøre FILTER for å velge en kategori.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Alle*
Vis filer på vanlig måte.
Dato
Vis filer etter datoen de ble lagret.
Type
Vis filer etter filtype.
Sted
Vis filer etter stedet de ble lagret. (Kun bilder som
er tatt med en GPS-modul (ekstrautstyr) inneholder
stedsinformasjon.)
2
Velg en liste for å åpne den.
3
Velg en fil for å vise den.
4
Berør
Kontinuerlige bilder og seriebilder vises som en mappe. Hvis du velger en
mappe, spilles alle bildene automatisk av. Hvis du sletter en mappe, slettes
alle bildene i mappen.
1
I avspillingsmodus trykker du på [C/F] eller drar bildet mot
venstre eller høyre for å gå til ønsket mappe.
• Kameraet spiller automatisk av bildene i mappen.
2
Bla med dreiebryteren til høyre for å åpne mappen.
• Du kan også berøre mappen på skjermen for å åpne mappen.
for å gå tilbake til forrige visning.
3
Trykk på [C/F] eller dra bildet mot venstre eller høyre for å
gå til en annen fil.
4
Bla med dreiebryteren til venstre for å gå tilbake til
avspillingsmodus.
109
Avspilling/redigering >
Søke etter og administrere filer
Lås eller lås opp alle filene
Beskytte filer
Beskytt filene dine mot utilsiktet sletting.
1
Trykk på [m] ĺ z ĺ Beskytt ĺ Velg
i avspillingsmodus.
2
Trykk på [C/F] for å velge en fil, og trykk deretter på [o].
3
Trykk på [f].
Lås eller lås opp alle filene.
1
Trykk på [m] ĺ z ĺ Beskytt ĺ Alle i avspillingsmodus.
2
Velg et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Lås
Lås alle filene.
Lås opp
Lås opp alle filene.
Avbryt
Gå tilbake til forrige meny.
Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.
110
Avspilling/redigering >
Søke etter og administrere filer
Slette flere filer
Slette filer
Slett filer i avspillingsmodus og sikre mer plass på minnekortet. Beskyttede
filer blir ikke slettet.
Du kan velge flere filer og slete dem.
1
• Alternativt trykker du på [n] i miniatyrbildevisning. Velg deretter
Slette én enkelt fil
Du kan velge en enkelt fil og slette den.
1
Velg en fil i avspillingsmodus og trykk deretter på [n].
2
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Trykk på [m] ĺ z ĺ Slett ĺ Velg i avspillingsmodus.
filene som skal slettes.
2
Velg filene du vil slette, ved å trykke på [C/F], og trykk
deretter på [o].
• Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
3
Trykk på [n].
4
Velg Ja når popup-meldingen vises.
111
Avspilling/redigering >
Søke etter og administrere filer
Slette alle filer
Du kan slette alle filene på minnekortet samtidig.
1
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
2
Velg z ĺ Slett ĺ Alle.
3
Velg Ja når popup-meldingen vises.
112
Avspilling/redigering
Vise bilder
Forstørre et bilde
Vise en lysbildevisning
Du kan forstørre bilder når du viser dem i avspillingsmodus. Du kan også
bruke reduksjonsfunksjonen til å trekke ut delen av bildet som vises på
skjermen, og lagre den som en ny fil.
Du kan vise bilder i en lysbildefremvisning, bruke forskjellige effekter i
lysbildefremvisningen og spille av bakgrunnsmusikk.
1
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
2
Velg z ĺ Alternativer for bildefremvisning.
3
Velg et alternativ for lysbildefremvisningseffekt.
Forstørret område
Forstørrelse (maksimum forstørrelse
kan variere etter oppløsning)
• Hopp til trinn 4 for å starte lysbildefremvisningen uten effekter.
Fullt bilde
* Standard
Beskjær
Bla med dreiebryteren til høyre for å forstørre et bilde.
(Bla med dreiebryteren til venstre for å forminske et bilde.)
Til
Gjør dette
Flytte forstørret område
Trykk på [D/I/C/F].
Beskjær det forstørrede bildet
Trykk på [f]. (lagret som en ny fil)
Gå tilbake til originalbildet
Trykk på [o].
Alternativ
Beskrivelse
Avspillingsmodus
Angi om du vil gjenta lydbildevisningen eller ikke.
(Én avspilling*, Repeat)
Intervall
Angi intervallet mellom bildene.
(1 sek*, 3 sek, 5 sek, 10 sek)
Musikk
Angi bakgrunnslyd.
Effekt
• Angi en sceneendringseffekt mellom bilder.
• Velg Av for å avbryte effektene.
Du kan også klemme fingrene sammen eller spre dem fra hverandre på
skjermen for å redusere eller forstørre et fotografi. Du kan også dobbeltklikke på
et område for å forstørre det raskt.
113
Avspilling/redigering >
Vise bilder
4
Trykk på [m].
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF)
5
Velg Start bildefremv..
DPOF (Digital Print Order Format) lar deg angi antallet kopier som skal
skrives ut.
6
Vis lysbildevisningen.
Kameraet lagrer DPOF-informasjon i MISC-mappen på minnekortet. Hvis
du har stilt inn DPOF-informasjon for bildene, kan du ta med minnekortet
til en fotobutikk for utskrift. Du kan ikke angi utskriftsrekkefølgen for filer i
RAW-format.
• Trykk på [o] for å sette på pause.
• Trykk på [o] igjen for å gjenoppta.
• Trykk på [m] for å stoppe lysbildevisningen og gå tilbake til
avspillingsmodus.
• Trykk på [D/I] for å justere volumnivået.
Auto-rotering
Når auto-rotering er på, roterer kameraet automatisk bildene du har tatt
vertikalt, slik at de passer på skjermen horisontalt.
Stille inn alternativer
for auto-rotering:
Bilder med dimensjoner som er bredere enn papiret, kan bli beskåret på
venstre og høyre side. Kontroller at bildedimensjonene er kompatible med
papiret du velger.
1
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk deretter på [m].
2
Velg z ĺ DPOF.
3
Trykk på [D/I] for å angi antall kopier.
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Auto-roter ĺ et alternativ.
• Trykk på [C/F] for å velge et annet bilde.
4
Trykk på [o] for å lagre.
114
Avspilling/redigering
Spille av videoer
I avspillingsmodus kan du spille av en video, ta ut et bilde fra en video eller
beskjære en video og lagre den som en ny fil.
Stopp
Fang inn
Videovisningskontroller
Ikon/Knapp
/
1
Bla frem til en video i avspillingsmodus og berør deretter
2
Trykk på [o] eller berør for å starte avspillingen av videoen.
3
Trykk på [o] eller berør på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal starte.
4
Trykk på [f] eller berør Startpunkt.
5
Trykk på [o] eller berør for å gjenoppta avspillingen av
videoen.
6
Trykk på [o] eller berør på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal slutte.
Beskrivelse
/[C]
/ /[o]
/
Beskjære en video under avspilling
/[F]
/[D/I]
Vis forrige fil / søk bakover. (Hver gang du trykker
på ikonet eller trykker på knappen under avspilling
av videoen, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
.
Sett avspillingen på pause eller gjenoppta
avspillingen.
Vis neste fil / søk fremover. (Hver gang du trykker
på ikonet eller trykker på knappen under avspilling
av videoen, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
Juster volumet eller demp lyden.
115
Avspilling/redigering >
Spille av videoer
7
Trykk på [f] eller berør Sluttpunkt.
Hente ut et bilde under avspilling
8
Trykk på [f] eller berør Beskjær for å beskjære en video.
1
Mens du ser på en video, trykker du på [o] eller berører på
det punktet hvor du vil hente ut et bilde.
2
Trykk på [f] eller berør Fang inn.
• Du kan justere scenen som skal beskjæres, ved å dra i håndtakene
som vises på fremdriftslinjen.
9
Velg Ja når popup-meldingen vises.
• Du kan ikke beskjære en video som er spilt inn i 3D-modus.
• Originalvideoen bør være minst ti sekunder lang.
• Kameraet lagrer den redigerte videoen som en ny fil og beholder
• Du kan ikke fange inn et bilde fra en video som er spilt inn i 3D-modus.
• Oppløsningen til bildet som er hentet ut, vil være den samme som i
originalvideoen.
• Bildet blir lagret som en ny fil.
originalvideoen intakt.
116
Avspilling/redigering
Redigere bilder
Redigerte bilder blir lagret som nye filer under forskjellige filnavn.
Bilder som tas i enkelte moduser, kan ikke redigeres med
bilderedigeringsfunksjonen.
Redigere bilder:
Bla frem til et bilde i avspillingsmodus og berør deretter
et alternativ.
Beskjære et bilde
ĺ
• Du kan også redigere bilder i avspillingsmodus ved å velge et bilde og
deretter trykke på [f] eller [m] ĺ Bilderedigering.
• Det kan hende at enkelte bilder ikke kan redigeres med
bilderedigeringsfunksjonen. I så fall må du bruke et bilderedigeringsprogram
som følger med.
• Kameraet lagrer redigerte bilder som nye filer.
• Når du redigerer bilder, konverterer kameraet dem automatisk til en lavere
oppløsning. Bilder som du roterer eller endrer størrelse på manuelt, blir ikke
automatisk konvertert til en lavere oppløsning.
• Du kan ikke redigere bilder mens du viser filer som en mappe. Åpne mappen
og velg et bilde for å redigere det.
1
Berør
2
Dra hjørnene i boksen for å justere størrelsen på området.
3
Dra boksen for å flytte plasseringen til området.
4
Berør OK.
5
Berør
ĺ
.
for å lagre.
117
Avspilling/redigering >
Redigere bilder
Rotere et bilde
Endre størrelsen på bilder
1
Berør
Endre størrelsen på et bilde og lagre det som en ny fil.
2
Berør et alternativ.
ĺ
.
Roter : Høyre 90˚
1
Berør
2
Berør et alternativ.
ĺ
.
Endre størrelse : 10.1M 3:2
3
Berør OK.
4
Berør
for å lagre.
• Du kan også rotere et bilde i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og
deretter velge z ĺ Roter ĺ alternativet du ønsker.
• Kameraet overskriver originalfilen.
3
Berør OK.
4
Berør
for å lagre.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige for endring av størrelse, varierer
avhengig av originalstørrelsen på bildet.
118
Avspilling/redigering >
Redigere bilder
Justere bildene
Du kan korrigere bilder ved å justere lysstyrken, kontrasten eller
metningen.
1
Berør
.
2 Berør et justeringsalternativ.
Ikon
Beskrivelse
3 Trykk på [C/F] for å justere alternativet.
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere
alternativet.
• Hvis du velger
, kan du gå til trinn 4.
4 Berør OK.
5 Berør
for å lagre.
Original (tilbakestill til originalbildet)
Automatisk justering
Lysstyrke
Kontrast
Metning
NFC-justering
Fargetemperatur
Eksponering
Fargetone
119
Avspilling/redigering >
Redigere bilder
Retusjere ansikter
1
Berør
2
Trykk på [C/F] for å justere alternativet.
ĺ
.
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere
alternativet.
• Når nummeret økes, blir hudtonen lysere og jevnere.
3
Berør OK.
• Berør
4
Berør
for å avbryte korrigeringen.
for å lagre.
120
Avspilling/redigering >
Redigere bilder
Bruke Smartfilter-effekter
Bruk spesialeffekter på bildene.
1
Berør
, og berør deretter et alternativ.
Smartfilter : Vignettering
Alternativ
Beskrivelse
Original
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk
vignetteffekt, som i Lomo-kameraer.
Miniatyr
Bruk en "tilt-shift"-effekt slik at det ser ut som
om motivet vises i miniatyr.
Fargeblyant
Bruk en fargeblyanteffekt.
Akvarell
Bruk en akvarelleffekt.
Lavert tegning
Påfør en falmet effekt.
Alternativ
Beskrivelse
Oljeskisse
Bruk en oljeskisseeffekt.
Blekkskisse
Bruk en blekkskisseeffekt.
Akryl
Bruk en akrylmalerieffekt.
Negativ
Bruk en negativfilmeffekt.
Rød
Avmett alle farger bortsett fra rød.
Grønn
Avmett alle farger bortsett fra grønn.
Blå
Avmett alle farger bortsett fra blå.
Gul
Avmett alle farger bortsett fra gul.
2
Berør OK.
3
Berør
for å lagre.
121
Kapittel 4
Trådløst nettverk
Lær hvordan du kobler til trådløse lokalnett (WLAN) og bruker funksjoner.
Trådløst nettverk
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Lær å koble til via et tilgangspunkt (AP) når du er innenfor rekkevidden til
et WLAN. Du kan også konfigurere nettverksinnstillinger.
Ikon/Alternativ
Beskrivelse
Ad hoc-AP
Sikret AP
WPS-AP
Koble til et WLAN
Signalstyrke
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
3
Trykk på [m] og velg deretter Wi-Fi-innstilling.
,
,
eller
.
• I enkelte moduser følger du instruksjonene på skjermen til
skjermbildet Wi-Fi-innstilling vises.
• Kameraet søker automatisk etter tilgjengelige AP-enheter.
4
Velg et AP.
Oppdater
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Trykk på [F] eller berør for å åpne alternativene for
nettverksinnstillinger.
• Når du velger et sikret AP, åpnes et popup-vindu. Angi passordene
som kreves for å koble til WLAN. Du finner informasjon om hvordan
du skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst". (s. 127)
• Når det vises en påloggingsside, kan du se "Bruke nettleseren for
pålogging". (s. 125)
• Når du velger et usikret AP, kobler kameraet til WLAN.
• Hvis du velger et AP som støtter WPS-profil, velger du
ĺ
WPS PIN-tilkobling og skriver inn en PIN-kode på AP-enheten.
Du kan også koble til et AP som støtter WPS-profil, ved å velge
ĺ WPS-knapptilkobling på kameraet og deretter trykke på
WPS-knappen på AP-enheten.
• Det kan være at det samme AP-et står oppført to ganger med ulike
frekvenser, fordi kameraet ditt støtter Dual Band-funksjonen.
Samsung4
Tilbake
• Velg Oppdater for å koble til tilkoblingsbare AP-er.
• Velg Legg til trådløst nettverk for å legge til et AP manuelt.
AP-navnet må være på engelsk for at du skal kunne legge til AP-et
manuelt.
123
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Stille inn nettverksalternativer
Angi IP-adressen manuelt
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [F] eller berører .
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [F] eller berører .
2
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
2
Velg IP-innstilling ĺ Manuell.
3
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
Nettverkspassord
Skriv inn nettverkspassordet.
IP-innstilling
Angi IP-adressen automatisk eller manuelt.
Alternativ
Beskrivelse
IP
Tast inn statisk IP-adresse.
Subnet-maske
Tast inn subnettmaske.
Gateway
Tast inn gateway.
DNS-server
Tast inn DNS-adresse.
124
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Bruke nettleseren for pålogging
• Det kan hende at det er enkelte elementer du ikke kan velge, avhengig av
Du kan angi påloggingsinformasjonen via nettleseren for pålogging når du
kobler til enkelte AP-er, områder for fildeling eller skybaserte servere.
• Det kan hende at nettleseren for pålogging ikke lukkes automatisk etter
Ikon
Beskrivelse
Lukk nettleseren for pålogging.
hvilken side du er koblet til. Dette er ikke en feil.
at du har logget på enkelte sider. Hvis dette skjer, lukker du nettleseren for
pålogging ved å berøre og deretter fortsette med ønsket handling.
• Det kan ta lengre tid å laste inn påloggingssiden, avhengig av sidestørrelsen
eller nettverkshastigheten. I så fall venter du til vinduet for innskriving av
påloggingsinformasjon vises.
Gå til forrige side.
Gå til neste side.
Stopp innlastingen av siden.
Last inn siden på nytt.
125
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Tips for tilkobling til nettverk
• Du må sette inn et minnekort for å kunne bruke Wi-Fi-funksjonene.
• Kvaliteten på nettverkstilkoblingen avhenger av AP-et.
• Jo større avstand mellom kameraet og AP-et, jo lenger tid tar det å koble
til nettverket.
• Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvenssignal som
kameraet, kan dette forstyrre tilkoblingen.
• Hvis AP-navnet ikke er på engelsk, kan det hende at kameraet ikke klarer
å finne enheten, eller at navnet vises på feil måte.
• Kontakt nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren for
nettverksinnstillinger eller passord.
• Hvis et WLAN krever godkjenning fra tjenesteleverandøren, kan det
hende du ikke kan koble til. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren for å
koble til WLAN.
• Hvis du ikke kan koble til et WLAN-nettverk, kan du prøve et annet AP fra
listen over tilgjengelige AP-er.
• Det kan hende at det vises en påloggingsside hvis du velger gratis-WLAN
fra enkelte nettverkstjenesteleverandører. Oppgi ID og passord for å
koble til WLAN-nettverket. Hvis du vil ha informasjon om registrering
eller tjenesten, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.
• Vær forsiktig når du angir personlig informasjon for AP-tilkobling. Ikke
angi betalings- eller kredittkortinformasjon på kameraet. Produsenten
er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at du har angitt slik
informasjon.
• Tilgjengelige nettverkstilkoblinger kan variere etter land.
• WLAN-funksjonen i kameraet må overholde radiooverføringslovene i ditt
område. For å sikre at du overholder reglene, bør du kun bruke
WLAN-funksjonen i landet der du kjøpte kameraet.
• Prosessen for justering av nettverksinnstillinger kan variere avhengig av
nettverksforholdene.
• Antall sifre i passordet kan variere avhengig av krypteringstypen.
• Ikke koble til et nettverk som du ikke er autorisert til å bruke.
• Avhengig av omgivelsene kan det hende at en WLAN-tilkobling ikke er
• Når du kobler til nettverk, må du kontrollere at batteriet er ladet helt
mulig.
• Det kan hende at kameraet viser en WLAN-aktivert skriver i AP-listene.
Du kan ikke koble til et nettverk via en skriver.
• Du kan ikke koble kameraet til et nettverk og en TV samtidig.
opp.
• Du kan ikke laste opp eller sende filer som er tatt i enkelte moduser.
• Filer som du overfører til en annen enhet, støttes kanskje ikke av den
enheten. I så fall må du bruke en datamaskin til å spille av filene.
• Det kan tilkomme avgifter når du kobler til et nettverk. Kostnadene vil
variere avhengig av vilkårene i kontrakten din.
126
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Skrive inn tekst
Lær hvordan du skriver inn tekst. Med ikonene i tabellen kan du flytte
markøren, bytte mellom stor og liten bokstav osv. Trykk på en tast for å gå
inn i den.
Ikon
Beskrivelse
Flytt markøren.
Slutt å skrive inn tekst og gå tilbake til forrige side.
Bytt mellom stor og liten bokstav.
Veksle mellom symbol-/tallmodus og normal modus.
Endre skrivespråk.
Sett inn et mellomrom.
Lagre den viste teksten.
Slett siste bokstav.
• Du kan kun bruke bokstaver i det engelske alfabetet i enkelte moduser,
uavhengig av skjermspråk.
• Du kan angi opptil 64 tegn.
• Skjermbildet kan variere avhengig av innskrivingsmodusen.
• Berør og hold en tast for å skrive inn tegnet i øvre høyre hjørne av tasten.
127
Trådløst nettverk
Lagre filer automatisk i en smarttelefon
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter AutoShare-funksjonen,
via et WLAN-nettverk. Når du tar et bilde med kameraet, lagres bildet
automatisk i smarttelefonen.
3
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 30) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 6.
• AutoShare-funksjonen støttes av smarttelefoner i Galaxy-serien eller Galaxy
•
•
•
•
•
Tab-modeller med Android 2.3 OS eller nyere eller iOS-enheter med iOS 6.0
eller nyere. Før du bruker denne funksjonen, må du kontrollere enhetens
fastvare og om nødvendig oppdatere den.
Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung Apps,
Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App er
kompatibel med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller
senere.
For å installere og starte Samsung SMART CAMERA App på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen nær en
NFC-brikke (s. 30) på kameraet. Denne funksjonen støttes av smarttelefoner
som kjører Android OS 2.3 eller høyere. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
for iOS-enheter.
Du må sette inn et minnekort for å bruke denne funksjonen.
Hvis du angir denne funksjonen, beholdes innstillingen selv om du endrer
fotograferingsmodus.
Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes i enkelte moduser, eller at
den ikke er tilgjengelig med enkelte fotograferingsalternativer.
1
Trykk på [m] på kameraet i fotograferingsmodus.
2
Velg 1 ĺ AutoShare ĺ På på kameraet.
Slå på Samsung SMART CAMERA App på smarttelefonen.
4
Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
5
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Et ikon som viser tilkoblingsstatusen (
6
), vises på kameraskjermen.
Ta et bilde med kameraet.
• Bildet lagres i kameraet og overføres deretter til smarttelefonen.
• Hvis du spilte inn en video, lagres den kun i kameraet.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
128
Trådløst nettverk
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter MobileLink-funksjonen,
via et WLAN-nettverk. Du kan enkelt sende bilder eller videoer til
smarttelefonen din.
• MobileLink-funksjonen støttes av smarttelefoner i Galaxy-serien eller Galaxy
Tab-modeller med Android 2.3 OS eller nyere eller iOS-enheter med iOS 6.0
eller nyere. Før du bruker denne funksjonen, må du kontrollere enhetens
fastvare og om nødvendig oppdatere den.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung Apps,
Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App er
kompatibel med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller
senere.
• For å installere og starte Samsung SMART CAMERA App på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen nær en
NFC-brikke (s. 30) på kameraet. Denne funksjonen støttes av smarttelefoner
som kjører Android OS 2.3 eller høyere. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
for iOS-enheter.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Hvis du velger filer fra smarttelefonen, kan du vise opptil de 1000 nyeste
filene og sende opptil 150 filer samtidig. Hvis du velger filer fra kameraet, kan
du vise filer som ble valgt fra kameraet. Det maksimale antallet filer som kan
sendes, varierer avhengig av lagringsplassen i smarttelefonen.
• Når du bruker MobileLink-funksjonen til å sende videoer i Full HD, kan det
hende at du ikke kan spille av filene på enkelte enheter.
• Når du bruker denne funksjonen på en iOS-enhet, kan enheten miste
Wi-Fi-forbindelsen.
• Du kan ikke sende RAW-filer.
1
På kameraet roterer du modushjulet til B.
2 Velg
på kameraet.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
3 Velg et alternativ for sending på kameraet.
• Hvis du velger Velg Filer fra Smarttelefon, kan du bruke
smarttelefonen til å vise filer som er lagret på kameraet, og dele
dem med andre.
• Hvis du velger Velg Filer fra Kamera, kan du velge filer som skal
sendes fra kameraet.
4 Slå på Samsung SMART CAMERA App på smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 30) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 7.
129
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon
5 Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
6 På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
7
På smarttelefonen eller kameraet velger du filer som skal
overføres fra kameraet.
8 Berør kopieringsknappen på smarttelefonen, eller velg Send
på kameraet.
• Kameraet sender filene.
130
Trådløst nettverk
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter Remote Viewfinderfunksjonen, via et WLAN-nettverk. Bruk smarttelefonen som en fjernstyrt
utløserknapp ved hjelp av Remote Viewfinder-funksjonen. Bildet som blir
tatt, vises på smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen støttes av smarttelefoner i Galaxy-serien
eller Galaxy Tab-modeller med Android 2.3 OS eller nyere eller iOS-enheter
med iOS 6.0 eller nyere. Før du bruker denne funksjonen, må du kontrollere
enhetens fastvare og om nødvendig oppdatere den.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung Apps,
Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App er
kompatibel med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller
senere.
• For å installere og starte Samsung SMART CAMERA App på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen nær en
NFC-brikke (s. 30) på kameraet. Denne funksjonen støttes av smarttelefoner
som kjører Android OS 2.3 eller høyere. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
for iOS-enheter.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i 3D-modus.
1
På kameraet roterer du modushjulet til B.
2 Velg
på kameraet.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
3 Slå på Samsung SMART CAMERA App på smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 30) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 6.
4 Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
131
Trådløst nettverk >
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
5 På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
7
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
6 Angi følgende fotograferingsalternativer på smarttelefonen.
Ikon
Berør og hold på
på smarttelefonen for å fokusere.
• Fokuset blir automatisk satt til Multi AF.
8 Slipp
for å ta bildet.
• Bilder som er lagret på smarttelefonen vil få endret størrelse til
1616X1080 når bildet tas i
oppløsning.
Beskrivelse
Blitsalternativ
og til 1920X1080 når det tas i
Selvutløseralternativ
• Når du bruker denne funksjonen, kan den ideelle avstanden mellom kameraet
Bildestørrelse
• Smarttelefonen må være innen 7 m fra kameraet for at du skal kunne bruke
Lagringsplassering
• Det vil ta litt tid før bildet blir tatt, etter at du har sluppet
og smarttelefonen variere, avhengig av omgivelsene.
denne funksjonen.
• Når du bruker denne funksjonen, er det noen av knappene på
kameraet som ikke er tilgjengelige.
• Zoomknappen og utløserknappen på smarttelefonen vil ikke
fungere når du bruker denne funksjonen.
• Remote Viewfinder-modus støtter kun bildestørrelsene
og
.
på
smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen deaktiveres i følgende situasjoner:
-- det kommer et innkommende anrop på smarttelefonen
-- kameraet eller smarttelefonen slås av
-- minnet er fullt
-- enheten mister WLAN-tilkoblingen
-- Wi-Fi-tilkoblingen er dårlig eller ustabil
-- du ikke utfører noen operasjoner i omtrent 5 minutter mens du er tilkoblet
132
Trådløst nettverk
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer
Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst
til en PC.
Installere programmet for autokopiering på
PC-en
1
Installer i-Launcher på PC-en. (s. 163)
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
3
Når Autokopiering-programikonet vises, klikker du på det.
• Autokopiering-programmet installeres på PC-en, og informasjonen
om PC-en lagres i kameraet. Fullfør installeringen ved å følge
instruksjonene på skjermen.
• Du kan også lagre PC-informasjonen i kameraet ved å koble til
PC-en og kameraet via Wi-Fi.
4
Sende bilder eller videoer til en PC
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• Du må konfigurere informasjonen om sikkerhetskopi-PC-en for å
bruke autokopieringsfunksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se "Installere programmet for autokopiering på PC-en".
(s. 133) Hvis autokopieringsprogrammet er installert på PC-en, kan
du lagre PC-informasjonen ved hjelp av en USB-kabel eller
Wi-Fi-tilkobling.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
Fjern USB-kabelen.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
Hvis ingen Internett-tilkobling er tilgjengelig, må du installere programmet fra
den medfølgende CD-en.
133
Trådløst nettverk >
3
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer
Velg en sikkerhetskopi-PC.
• Gå til trinn 4 hvis du har utført en sikkerhetskopiering tidligere.
4
• Når du kobler kameraet til WLAN, må du velge det AP-et som er koblet til
PC-en.
• Kameraet vil søke etter tilgjengelige tilgangspunkter selv om du kobler
kameraet til det samme tilgangspunktet igjen.
Velg OK.
• Hvis du slår av kameraet eller tar ut batteriet under sending av filer, blir
• Avbryt sendingen ved å velge Avbryt.
•
•
•
•
• Du kan ikke velge enkeltfiler for sikkerhetskopiering. Denne
funksjonen sikkerhetskopierer bare nye filer på kameraet.
• Fremdriften til sikkerhetskopieringen vises på PC-skjermen.
• Når overføringen er fullført, slås kameraet automatisk av etter
•
omtrent 30 sekunder. Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige
skjermbilde og hindre at kameraet slås av automatisk.
•
• Du kan slå av PC-en automatisk etter at overføringen er fullført, ved
å velge Slå av PC etter kopiering.
• Velg
hvis du vil bytte sikkerhetskopi-PC.
•
•
•
filoverføringen avbrutt.
Når du bruker denne funksjonen, er utløserkontrollen deaktivert på kameraet.
Du kan kun koble ett kamera til PC-en om gangen for sending av filer.
Kopieringen kan bli avbrutt på grunn av nettverksforholdene.
Bilder eller videoer kan bare sendes til en PC én gang. Filene kan ikke sendes
på nytt selv om du kobler kameraet til en annen PC.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Du må slå av Windows-brannmuren og andre brannmurer før du bruker
denne funksjonen.
Du kan sende opptil 1000 av de nyeste filene.
I PC-programvaren må servernavnet være angitt med latinsk alfabet og bestå
av maksimalt 48 tegn.
Når det opprettes flere filtyper samtidig, blir bare bildefilene (JPG) sendt til
PCen med denne funksjonen.
134
Trådløst nettverk
Sende bilder eller videoer via e-post
Du kan endre innstillingene i e-postmenyen og sende bilder eller videoer
som er lagret på kameraet, via e-post.
5
Velg Navn-boksen, skriv inn navnet ditt og trykk deretter
på .
Senderinnstilling
Navn
Endre e-postinnstillinger
I e-postmenyen kan du endre innstillingene for lagring av informasjon.
Du kan også angi eller endre e-postpassordet. Du finner informasjon om
hvordan du skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst". (s. 127)
Lagre informasjon
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
E-post
Lagre
Nullstill
6
Velg E-post-boksen, skriv inn navnet ditt og trykk deretter
på .
7
Velg Lagre for å lagre endringene.
• Du kan slette informasjonen ved å velge Nullstill.
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
3
Trykk på [m].
4
Velg Senderinnstilling.
135
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer via e-post
Angi et e-postpassord
6
Skriv inn et 4-sifret passord.
1
Roter modushjulet til B.
7
Skriv inn passordet på nytt.
2
Velg
8
Velg OK når popup-vinduet vises.
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
3
Trykk på [m].
4
Velg Angi passord ĺ På.
Hvis du ikke husker passordet, kan du tilbakestille det ved å velge RESET på
skjermen for passordinnstilling. Når du tilbakestiller informasjonen, slettes den
forrige lagrede brukerens innstillingsinformasjon, e-postadresse og liste over
nylig sendte e-postmeldinger.
• Du kan deaktivere passordet ved å velge Av.
5
Velg OK når popup-vinduet vises.
136
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer via e-post
Endre e-postpassordet
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
Sende bilder eller videoer via e-post
Du kan sende bilder eller videoer som er lagret på kameraet, via e-post.
Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst".
(s. 127)
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
3
Trykk på [m].
4
Velg Endre passord.
5
Skriv inn det gjeldende, 4-sifrede passordet.
6
Skriv inn et nytt 4-sifret passord.
• Hvis du har lagret informasjonen allerede, blir den satt inn
7
Skriv inn det nye passordet på nytt.
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere avsendere ved å
velge ĺ en adresse.
8
Velg OK når popup-vinduet vises.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
3
Velg Sender-boksen, skriv inn e-postadressen din og trykk
deretter på .
automatisk. (s. 135)
137
Trådløst nettverk >
4
Sende bilder eller videoer via e-post
Velg Mottaker-boksen, skriv inn en e-postadresse og trykk
deretter på .
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere mottakere, ved å
velge ĺ en adresse.
• Velg
for å legge til ytterligere mottakere. Du kan legge inn opptil
30 mottakere.
• Velg
for å slette en adresse fra listen.
5
Velg Neste.
6
Velg filer som skal sendes.
• Selv om det ser ut til at et bilde er overført, kan feil ved mottakerens
e-postkonto føre til at bildet avvises eller registreres som spam.
• Det kan hende du ikke kan sende e-post hvis det ikke finnes en tilgjengelig
nettverkstilkobling eller hvis kontoinnstillingene for e-post ikke er riktige.
• Du kan ikke sende en e-post hvis filstørrelsen er over grensen. Maksimal
bildeoppløsning for sending er 2M, og den lengste videoen du kan laste opp,
er en video spilt inn med . Hvis den valgte bildeoppløsningen er høyere
enn 2M, blir størrelsen automatisk endret til en lavere oppløsning.
• Hvis du ikke kan sende en e-post på grunn av en brannmur eller innstillinger
for brukergodkjenning, kontakter du nettverksadministratoren eller
tjenesteleverandøren.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du kan også sende en e-post i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og
deretter velge Del (Wi-Fi) ĺ E-post.
• Du kan velge opptil 20 filer. Totalstørrelsen må være 7 MB eller
mindre.
7
Velg Neste.
8
Velg kommentarboksen, skriv inn kommentarene dine og
trykk deretter på .
9
Velg Send.
• Kameraet sender e-posten.
138
Trådløst nettverk
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer
Last opp bildene og videoene dine til webområder for deling av filer.
Tilgjengelige webområder vises på kameraet. Hvis du vil laste opp filer til
bestemte webområder, må du gå til webområdet og registrere deg før du
kobler til kameraet.
4
Oppgi ID-en og passordet for å logge på.
• Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i
"Skrive inn tekst". (s. 127)
• Hvis du koblet til SkyDrive, ser du "Bruke nettleseren for pålogging".
(s. 125)
Gå til et webområde
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
3
Velg et webområde.
.
• Du velger en ID fra listen ved å velge
ĺ en ID.
• Hvis du har logget på webområdet tidligere, kan du bli logget inn
automatisk.
Du må ha en eksisterende konto på fildelingswebområdet for å kunne bruke
denne funksjonen.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å opprette en
konto, velger du OK.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
139
Trådløst nettverk >
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer
Laste opp bilder eller video
• Du kan angi en opplastingsmappe for Facebook ved å trykke på [m] og
1
Gå til webområdet med kameraet.
• Du kan ikke laste opp filer hvis filstørrelsen er over grensen. Maksimal
2
Velg filer som skal lastes opp.
3
deretter velge Last opp mappe (Facebook) på webområdets listeskjerm.
• Du kan velge opptil 20 filer. Totalstørrelsen må være 10 MB eller
•
mindre. (På enkelte webområder kan total filstørrelse eller totalt
antall filer variere.)
•
Velg Last opp.
• På enkelte webområder kan du skrive inn kommentarer ved å velge
kommentarboksen. Du finner informasjon om hvordan du skriver
inn tekst, i "Skrive inn tekst". (s. 127)
•
•
•
•
•
•
bildeoppløsning for opplasting er 2M, og den lengste videoen du kan laste
opp, er en video spilt inn med . Hvis den valgte bildeoppløsningen er
høyere enn 2M, blir størrelsen automatisk endret til en lavere oppløsning.
(På enkelte webområder kan den maksimale bildeoppløsningen variere.)
Metoden for opplasting av bilder og videoer kan variere avhengig av det
valgte webområdet.
Hvis du ikke får tilgang til et webområde på grunn av en brannmur eller
innstillinger for brukergodkjenning, kontakter du nettverksadministratoren
eller tjenesteleverandøren.
Bilder eller videoer som er lastet opp, kan automatisk få navn etter datoen de
ble tatt.
Hastigheten på Internett-tilkoblingen kan påvirke hvor raskt bildene lastes
opp eller websidene åpnes.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Du kan også laste opp bilder eller videoer til webområder for fildeling
i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og deretter velge Del (Wi-Fi) ĺ
ønsket webområde.
Du kan ikke laste opp videoer til enkelte webområder.
Når du laste opp bilder til SkyDrive, blir størrelsen endret til 2M samtidig med
at størrelsesforholdet opprettholdes.
140
Trådløst nettverk
Bruke AllShare Play til å sende filer
Du kan laste opp filer fra kameraet til AllShare Play eller vise filer på en
AllShare Play-enhet som er koblet til den samme AP-en.
3
Angi ID og passord, og velg deretter Logg inn ĺ OK.
• Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i "Skrive inn
tekst". (s. 127)
• Du velger en ID fra listen ved å velge
Laste opp bilder til en nettbasert
lagringsplass
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
ĺ en ID.
• Hvis du har logget på webområdet tidligere, kan du bli logget inn
automatisk.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du opprette en AllShare Play-konto
samt en konto hos en tilknyttet tjeneste for nettbasert lagring ved hjelp av
PC-en. Når du er ferdig med å opprette kontoene, legger du til kontoen for
nettbasert lagringsplass i AllShare Play.
ĺWeblagring.
• Hvis det vises en veiledningsmelding, velger du OK.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
• Endre størrelsen for opplastede bilder ved å trykke på [m] og
deretter velge Bildestørrelse for opplasting.
• Hvis du har registrert mer enn én weblagringsplass, kan du
velge fra listen ved å trykke på [m] og deretter velge Endre
nettlagring.
4
Velg filene du vil laste opp, og velg deretter Last opp.
• Hvis du har registrert mer enn én weblagringsplass, må du først velge en
weblagringsplass.
• Du kan ikke laste opp videofiler til AllShare Play.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du kan laste opp opptil 20 filer.
• Du kan også laste opp bilder i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og
deretter velge Del (Wi-Fi) ĺ AllShare Play.
141
Trådløst nettverk >
Bruke AllShare Play til å sende filer
Vise bilder eller videoer på enheter som
støtter AllShare Play
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
ĺEnheter i nærheten.
• Hvis det vises en veiledningsmelding, velger du Ja.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
6
På AllShare Play-enheten blar du gjennom de delte bildene
eller videoene.
• Se bruksanvisningen til enheten for å få informasjon om hvordan
du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og videoene på
AllShare Play-enheten.
• Det kan hende at videoer ikke spilles jevnt av, avhengig av type
AllShare Play-enhet eller nettverksforholdene. For jevn avspilling
bør du bruke en 5 Ghz Dual Band AP-enhet.
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 123)
• Du kan angi at alle eller kun utvalgte enheter skal kunne kobles til,
ved å trykke på [m] og deretter velge DLNA-tilgangskontroll
på skjermen.
• En delingsfilliste opprettes. Vent til andre enheter kan finne
kameraet ditt.
3
Koble AllShare Play-enheten til et nettverk og slå deretter på
AllShare Play-funksjonen.
• Se bruksanvisningen for enheten hvis du vil ha mer informasjon.
4
På kameraet lar du AllShare Play-enheten kobles til kameraet.
5
På AllShare Play-enheten velger du et kamera som skal kobles
til.
AP
S Et kamera er koblet til en TV som støtter AllShare Play via WLAN.
142
Trådløst nettverk >
Bruke AllShare Play til å sende filer
• Du kan dele opptil 1000 av de nyeste filene.
• På en AllShare Play-enhet kan du bare se bilder eller videoer du har tatt med
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kameraet.
Rekkevidden til den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og en AllShare
Play-enhet kan variere avhengig av AP-spesifikasjonene.
Hvis kameraet er koblet til 2 AllShare Play-enheter, kan avspillingshastigheten
blir redusert.
Bildene eller videoene blir delt i opprinnelig størrelse.
Du kan bare bruke denne funksjonen med enheter som støtter AllShare Play.
Delte bilder eller videoer blir ikke lagret på AllShare Play-enheten, men de
kan lagres i kameraet i henhold til enhetens spesifikasjoner.
Overføring av bilder eller videoer til AllShare Play-enheten kan ta litt
tid, avhengig av nettverkstilkoblingen, antallet filer som skal deles, eller
størrelsen på filene.
Hvis du slår av kameraet på en unormal måte mens du ser på bilder eller
videoer på en AllShare Play-enhet (for eksempel ved å ta ut batteriet), antar
enheten at kameraet fortsatt er tilkoblet.
Rekkefølgen på bilder eller videoer på kameraet kan være annerledes enn på
AllShare Play-enheten.
Avhengig av antallet bilder eller videoer du vil dele, kan det ta litt
tid å laste inn bildene eller videoene og fullføre den innledende
konfigurasjonsprosessen.
Hvis du kontinuerlig bruker AllShare Play-enhetens fjernkontroll eller utfører
andre operasjoner på enheten mens du ser på bilder eller videoer på den, kan
dette forhindre at denne funksjonen fungerer ordentlig.
• Hvis du endrer rekkefølgen på eller sorterer filene på kameraet mens
•
•
•
•
•
du ser på dem på en AllShare Play-enhet, må du gjenta den innledende
konfigurasjonsprosessen for å oppdatere listen over filer på enheten.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Vi anbefaler at du bruker en nettverkskabel til å koble AllShare Play-enheten
til AP-en. Dette vil redusere forekomsten av "hakking" i videoene, noe som
kan forekomme under direkteavspilling av innhold.
Hvis du vil vise filer på en AllShare Play-enhet ved hjelp av funksjonen
Enheter i nærheten, må du aktivere multikastingsmodusen på AP-en.
Videoer i 1920X1080 (60 BPS) kan kun spilles av på full-HDTV-er som støtter
avspilling i 60 BPS.
Du kan bare vise 3D-filer på 3D-kompatible TV-er eller skjermer.
143
Trådløst nettverk
Sende bilder via Wi-Fi Direct
Når kameraet via WLAN kobles til en enhet som støtter funksjonen Wi-Fi
Direct, kan du sende bilder til enheten. Det er ikke sikkert at alle enheter
støtter denne funksjonen.
5
På enheten lar du kameraet kobles til enheten.
• Bildet blir sendt til enheten.
1
På enheten slår du på alternativet for Wi-Fi Direct.
• Du kan sende opptil 20 filer samtidig.
• Hvis det ikke er noen bilder i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
2
På kameraet blar du til et bilde i avspillingsmodus.
• Hvis du ikke kan koble til en Wi-Fi Direct-enhet, må du oppdatere enheten
3
Trykk på [m] og velg deretter Del (Wi-Fi) ĺ Wi-Fi Direct.
funksjonen.
med den nyeste fastvaren. Det er ikke sikkert at alle enheter støtter denne
funksjonen.
• I enkeltbildevisning kan du bare sende ett bilde om gangen.
• Du kan velge flere bilder i miniatyrbildevisning. Velg Last opp når
du er ferdig med å velge bilder.
4
Velg enheten fra kameraets liste over Wi-Fi Direct-enheter.
• Kontroller at alternativet Wi-Fi Direct for enheten er slått på.
• Du kan også velge kameraet ditt fra enhetens liste over Wi-Fi
Direct-enheter.
144
Kapittel 5
Kamerainnstillingsmeny
Lær om brukerinnstillinger og menyen med generelle innstillinger.
Du kan justere innstillingene slik at de passer dine behov og preferanser bedre.
Kamerainnstillingsmeny
Brukerinnstillinger
Du kan stille inn brukermiljøet med disse innstillingene.
Stille inn
brukeralternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ 5 ĺ
et alternativ.
Automatisk ISO-rekkevidde
Du kan angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges under, når du
setter ISO Auto til Auto.
* Standard
Tilgjengelige elementer og rekkefølgen på dem kan variere avhengig av
fotograferingsforholdene.
Alternativ
Verdi
1/3 trinn
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 trinn
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
ISO-tilpassing
ISO-trinn
Du kan justere størrelsen for ISO-følsomheten i trinn på enten 1/3 eller 1.
Støyreduksjon
Bruk støyreduksjon til å redusere den visuelle støyen i bilder.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Høy ISO NR
Denne funksjonen reduserer støy som kan forekomme
når du angir en høy ISO-følsomhet.
(Av, Høy, Normal*, Lav)
Lang NR
Denne funksjonen reduserer støy når du stiller inn
kameraet til lang eksponering. (Av, På*)
146
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Brakett angitt
DMF (Direct Manual Focus)
Du kan stille inn alternativer for AE BKT, WB BKT og Bildeveiviserbrakett.
Du kan justere fokus manuelt ved å rotere fokusringen etter at du har
oppnådd fokus ved å trykke [Utløser] halvveis ned. Det er ikke sikkert
denne funksjonen er tilgjengelig for alle objektiver.
Alternativ
Beskrivelse
Autoeks.brakett angitt
Angi eksponeringsintervallet. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3 EV)
Hvitbalansebrakett angitt
Angi hvitbalanseintervallområdet til de tre
bildene med trinnvis justering. (AB-/+3*,
AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
For eksempel justerer AB-/+3 verdien for gult
pluss eller minus tre trinn. MG-/+3 justerer
verdien for rødt med samme mengde.
Bildeveiviserbrakett
angitt
Velg 3 innstillinger for bildeveiviseren som
kameraet skal bruke til å ta 3 bilder med
trinnvis justering.
147
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Fargerom
Fargeromsalternativet gir deg mulighet til å velge metoder for å
representere farger. Digitale bildeenheter, for eksempel digitalkameraer,
skjermer og skrivere, har sine egne metoder for å representere farger.
Disse kalles Fargerom.
Alternativ
Beskrivelse
sRGB
sRGB (Standard RGB) er en internasjonal spesifikasjon
for definering av fargerommet opprettet av IEC
(International Electrotechnical Commission).
sRGB brukes ofte til å skape farger på PC-skjermer og
er også standard fargerom for Exif. sRGB anbefales for
vanlige bilder og bilder du planlegger å publisere på
Internett.
Adobe RGB
Adobe RGB brukes til kommersiell utskrift og
har et større fargespekter enn sRGB. Det større
fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en
datamaskin. Vær oppmerksom på at enkeltstående
programmer vanligvis er kompatible med et begrenset
antall fargerom.
Adobe RGB
sRGB
Når fargerommet er satt til Adobe RGB, lagres bildene som "_SAMXXXX.JPG".
148
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Korrigering av forvrengning
Brukerskjerm
Du kan korrigere linseforvrengning som kan forekomme fra objektiver.
Det er ikke sikkert denne funksjonen er tilgjengelig for alle objektiver.
Du kan legge til eller fjerne fotograferingsinformasjon fra skjermen.
1
Berøringsoperasjon
London
Angi for å aktivere berøringsstyring i fotograferingsmodus.
Alternativ
Beskrivelse
På
Bruk berøringsstyringer i fotograferingsmodus.
Av
Du må ikke bruke berøringsstyringer i fotograferingsmodus.
(Du kan bruke berøringsstyringer i andre situasjoner.)
iFn-tilpasning
Du kan velge alternativer som kan justeres når du trykker på [i-Function]
på et i-Function-objektiv.
Alternativ
Beskrivelse
Blender
Angi for å justere blenderverdien.
Lukkerhastighet
Angi for å justere lukkerhastigheten.
EV
Angi for å justere eksponeringsverdien.
ISO
Angi for å justere ISO-følsomheten.
Hvitbalanse
Angi for å justere hvitbalansen.
Z
Angi for å justere zoomforholdet.
2
3
Nr.
1
2
Beskrivelse
Dato og klokkeslett
Angir at dato og klokkeslett skal vises.
Icons
Angir at ikoner skal vises på høyre side i fotograferingsmodus.
149
Kamerainnstillingsmeny >
Nr.
Brukerinnstillinger
Knappetilordning
Beskrivelse
Histogram
Slå på eller av histogram på skjermen.
3
Du kan endre funksjonen som er tildelt tilpasningsknappen eller DIRECT
LINK-knappen.
Om histogrammer
Et histogram er en graf som viser fordeling av lysstyrke i et bilde.
Et histogram som heller mot venstre, indikerer et mørkt bilde.
Et histogram som heller mot høyre, indikerer et lyst bilde. Høyden
på grafen er relatert til fargeinformasjon. Grafen blir høyere hvis en
bestemt farge er mer tilstede i bildet.
Utilstrekkelig
eksponering
Balansert eksponering
* Standard
Knapp
Funksjon
Tilpass
Angi en funksjon for tilpasningsknappen.
• Optisk forhåndsvisning*: Kjør funksjonen
for feltdybdeforhåndsvisning for gjeldende
blenderverdi. (s. 24)
• Ettrykks HB (hvitbalanse): Kjør funksjonen for
tilpasset hvitbalanse.
• RAW + med én berøring: Lagre en fil i RAW+JPEGformatet. Trykk én gang til på knappen for å lagre en
fil i JPEG-format.
• Nullstill: Tilbakestill enkelte innstillinger.
• AEL: Kjør funksjonen for autoeksponeringslås.
• AEL-hold: Fortsett å kjøre funksjonen for
autoeksponeringslås etter fotograferingen.
DIRECT LINK
Angi en funksjon for DIRECT LINK-knappen.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Autokopiering, E-post, SNS og Sky, AllShare Play)
Overdreven eksponering
150
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Rutenett
Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.
(Av*, 3 X 3, 2 X 2, Kryss, Diagonal)
AF-lampe
Når du fotograferer på mørke steder, slår du på AF-lampen for å få bedre
autofokus. Autofokus fungerer mer nøyaktig på mørke steder når
AF-lampen er på.
151
Kamerainnstillingsmeny
Innstillinger
Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer
kamerainnstillingene.
Angi
innstillingsalternativer:
* Standard
Element
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på
[m] ĺ q ĺ et alternativ.
* Standard
Element
Beskrivelse
• Systemvolum: Angi lydvolumet eller slå alle lyder
helt av. (Av, Lav, Medium*, Høy)
Lyd
Displayjustering
Selv om du slår av systemvolumet, gir kameraet
fra seg lyd når du spiller av en video eller
lysbildevisning.
Hurtigvisning
Juster skjermens lysstyrke, innstilling for automatisk
lysstyrke, skjermfarge eller vaterpass.
• Lysstyrke skjerm: Du kan justere skjermens
lysstyrke manuelt.
• Auto lysstyrke: Slår automatisk lysstyrke på eller av.
(Av, På*)
• Skjermfarge: Du kan justere skjermfargen manuelt.
• Horisontal kalibrering: Kalibrer vaterpasset. Hvis
vaterpasset ikke er rett, plasserer du kameraet på et
rett underlag og følger instruksjonene på skjermen.
• Du kan ikke få tilgang til alternativet Horisontal
kalibrering i avspillingsmodus.
• Du kan ikke kalibrere nivåmåleren i stående
• AF-lyd: Angi lyden som kameraet lager når du
trykker utløserknappen halvveis ned. (Av, På*)
• Knappelyd: Angi lyden som kameraet lager når du
trykker på knappene eller berører skjermen.
(Av, På*)
Beskrivelse
retning.
Skjerm
automatisk av
Angi når skjermen skal slås av. Skjermen slås av hvis du
ikke har brukt kameraet i tiden du har angitt.
(Av, 30 sek*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Angi tidslengde for hurtigvisning – tiden kameraet
viser et bilde rett etter at du tar det. (Av, 1 sek*,
3 sek, 5 sek, Hold)
152
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Beskrivelse
Video ut
Angi videoutgangssignalet som passer for landet ditt,
når du kobler kameraet til en ekstern videoenhet, for
eksempel en skjerm eller HDTV.
• NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico,
osv.
• PAL (støtter bare PAL B, D, G, H eller I): Australia,
Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, England, Italia, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Singapore, Spania, Sverige, Sveits,
Thailand, Norge, osv.
Anynet+ (HDMICEC)
Når du kobler kameraet til en HDTV som støtter
Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre avspillingsfunksjonen
på kameraet med TV-ens fjernkontroll.
• Av: Du kan ikke kontrollere kameraet
avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.
• På*: Du kan kontrollere kameraet avspillingsfunksjon
med TV-ens fjernkontroll.
Stiller inn strømsparingstid. Kameraet slår seg av hvis
du ikke bruker det i tiden du har angitt.
(30 sek, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
Strømsparing
• Kameraet beholder strømsparingsinnstillingen
selv om du skifter batteri.
• Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer hvis
kameraet er koblet til en datamaskin, TV eller
skriver, eller spiller av en lysbildevisning eller film.
• Hjelpeveiledning for moduser: Angi for å
Visning av
hjelpeveiledning
vise hjelpetekst om valgt modus når du endrer
fotograferingsmodi. (Av, På*)
• Hjelpeveiledning for funksjoner: Angi at det skal
vises hjelpetekst om menyer og funksjoner. (Av, På*)
Trykk på [n] for å skjule hjelpeteksten.
Language
Dato og
klokkeslett
Angi språket kameraet viser på skjermen.
Angi dato, klokkeslett, datoformat, tidssone og om
datoen skal skrives ut på bildene. (Tidssone,
Dato og klokkeslett, Datotype, Tidsformat, Trykk)
• Dato vises på nedre høyre side av bildet.
• Når du skriver ut et bilde, kan det hende at noen
HDMI-utgang
Når du kobler kameraet til en HDTV med en
HDMI-kabel, kan du endre bildeoppløsningen.
• NTSC: Auto*, 1080p, 720p, 480p,
576p (aktiveres kun når PAL er valgt)
Hvis den tilkoblede HDTV-en ikke støtter
oppløsningen du har valgt, stiller kameraet
oppløsningen ett nivå lavere.
skrivere ikke skriver ut datoen på riktig måte.
153
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
3D HDMI-utgang
Velg et alternativ for avspilling av filer på en 3D-TV.
• Side-ved-side*: Viser to bilder ved siden av
hverandre.
• Rammepakking: Viser bildene for høyre og venstre
øye annenhver gang i rammer.
* Standard
Element
Angir metode for nummerering av filer og mapper.
• Nullstill: Etter at du bruker nullstillingsfunksjonen,
starter neste filnavn på 0001.
• Serier*: Nye filnumre fortsetter den eksisterende
nummerrekkefølgen, selv om du har installert et nytt
minnekort, formatert kortet eller slettet alle bilder.
Stiller inn metode for å lage filnavn.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dato:
- sRGB-filer – MMDDXXXX.JPG. For eksempel vil
Filnavn
Beskrivelse
• Det første mappenavnet er 100PHOTO. Hvis du har
Filnummer
filnavnet være 0101XXXX.jpg for et bilde som blir tatt
1. januar.
- Adobe RGB-filer – _MDDXXXX.JPG for månedene
januar–september. For månedene oktober–
desember erstattes månedstallet med bokstavene
A (oktober), B (november) og C (desember).
Et bilde som tas 3. februar, vil altså få filnavnet
_203XXXX.jpg. For et bilde som blir tatt 5. oktober, vil
filnavnet være _A05XXXX.jpg.
•
•
•
•
•
Mappetype
valgt sRGB-fargekart og standard filnavn, er det
første filnavnet SAM_0001.
Numrene i filnavnet øker med 1 fra SAM_0001 til
SAM_9999.
Mappenumre økes med 1 fra 100PHOTO til
999PHOTO.
Maksimalt antall filer som kan lagres i en mappe,
er 9999.
Filnumre tildeles i henhold til DCF-spesifikasjonene
(designregel for kamerafilsystem).
Hvis du endrer et filnavn (for eksempel på en
datamaskin), kan ikke kameraet spille av filen.
Velger mappetype.
• Standard*: XXXPHOTO
• Dato: XXX_MMDD
154
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Formater minnekortet. Formatering sletter alle
eksisterende filer, inkludert beskyttede filer.
(Ja, Nei)
Format
Feil kan forekomme hvis du bruker et minnekort
som er formatert av et kamera av et annet merke,
en minnekortleser eller en datamaskin. Formater
minnekort i kameraet før du bruker dem til å ta
bilder.
Angi en frekvens for å bruke kameraet som et
tilgangspunkt for funksjonene AutoShare, MobileLink
eller Remote Viewfinder. (5 GHz, 2,4 GHz*)
Mobilt
tilgangspunkt med
to bånd
• Du kan laste ned fastvareoppgraderinger fra
www.samsung.com.
• Du kan ikke kjøre en fastvareoppgradering uten et
fullstendig oppladet batteri. Lad batteriet helt opp
før du kjører en fastvareoppgradering.
• Hvis du oppdaterer fastvaren, blir
brukerinnstillingene og -verdiene nullstilt. (Dato,
klokkeslett, språk og video ut blir ikke endret.)
• Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.
Hvis du bruker kameraet i et annet land enn der det
ble kjøpt, kan det hende 5 GHz Wi-Fi-funksjonen
ikke fungerer som den skal på grunn av forskjeller i
radiofrekvenser. I så fall kan du bruke 2,4 GHz
Wi-Fi-funksjonen i stedet.
• Geografisk merking: Angi for å ta bilder
Vis fastvareversjonen for kamerahuset og objektivet,
MAC-adressen og nettverkssertifiseringsnummeret, eller
oppdater fastvaren.
• Fastvareoppdatering: Oppdater fastvaren for
kamerahuset eller objektivet. (Kamerahusfastvare,
Objektivfastvare)
Enhetsinformasjon
Beskrivelse
GPS
med stedsinformasjon ved hjelp av GPS.
Stedsinformasjon blir lagt til i Exif-dataene som er
tilknyttet bildet. (Av, På*)
• GPS gyld tidsinn: Angi tiden for bruk av siste
stedsinformasjon når kameraet ikke mottar GPSsignaler. Hvis kameraet ikke mottar GPS-signaler
etter den angitte tiden, blir ikke stedsinformasjon
registrert på bildene. (15 sek*, 30 sek, 1 min, 3 min,
10 min, 30 min)
• Stedsvisning: Angi visning av stedsinformasjon på
skjermen i fotograferingsmodus. Stedsinformasjon
vises kun på koreansk hvis du er i Korea og
menyspråket er angitt til koreansk. Når et annet
språk er valgt, vises stedsinformasjonen på engelsk.
(Av, På*)
• GPS-nullstilling: Angi for å søke etter GPS-satellitter
nærmest den gjeldende posisjonen. (Ja, Nei)
Du må kjøpe en ekstern GPS-enhet for å kunne bruke
GPS-funksjonen.
155
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
• Sensorrengjøring: Fjern støv fra sensoren.
• Oppstartshandling: Når den er på, utfører kameraet
sensorrengjøring hver gang du slår det på. (Av*, På)
Sensorrengjøring
Ettersom dette produktet bruker utskiftbare
objektiver, kan det komme støv på sensoren når du
skifter objektiv. Dette kan føre til at støvpartikler
vises på bildene du tar. Det anbefales at du ikke
skifter objektiv når du er på spesielt støvete områder.
Du må også forsikre deg om at objektivdekselet er
festet på objektivet når du ikke bruker det.
Nullstill
Tilbakestill oppsettsmeny og fotograferingsalternativer
til fabrikkinnstillingene. (Dato, klokkeslett, språk og
videoutgangsinnstillinger blir ikke endret.) (Ja, Nei)
Åpne
kildelisenser
Vis lisenser for åpen kildekode.
156
Kapittel 6
Koble til eksterne enheter
Benytt deg av alle funksjonene til kameraet ved å koble det til eksterne enheter som datamaskin, HDTV eller 3D-TV.
Koble til eksterne enheter
Vise filer på en HDTV eller 3D-TV
Spill av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en HDTV (3D-TV) med
en HDMI-kabel (tilleggsutstyr).
5
Slå på kameraet.
• Kameraet går automatisk til avspillingsmodus når du kobler det til
en HDTV.
Vise filer på en HDTV
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
ĺ q ĺ HDMI-utgang ĺ et alternativ. (s. 153)
6
Vis bilder eller spill av videoer ved å bruke knappene på
kameraet.
• Når du bruker HDMI-kabelen, kan du koble kameraet til en HDTV ved hjelp av
Anynet+(CEC)-metoden.
2
Slå av kameraet og HDTV-en.
• Med Anynet+(CEC)-funksjonene kan du styre tilkoblede enheter ved hjelp av
TV-ens fjernkontroll.
• Hvis HDTV-en støtter Anynet+(CEC), slår TV-en seg automatisk på når den
3
Koble kameraet til HDTV-en ved hjelp av en HDMI-kabel
(tilbehør).
•
•
•
•
4
Slå på HDTV-en og velg deretter HDMI-videokilden.
brukes sammen med kameraet. Det er ikke sikkert at denne funksjonen er
tilgjengelig på alle HDTV-er.
Når kameraet er koblet til en HDTV med en HDMI-kabel, kan du ikke ta bilder
eller spille inn videoer.
Når kameraet er koblet til en HDTV, kan det hende at noen av
avspillingsfunksjonene ikke er tilgjengelige.
Hvor lenge kameraet og HDTV-en er koblet sammen, kan variere avhengig
av minnekortet du bruker. Selv om hovedfunksjonen til et minnekort er å øke
overføringshastigheten, er det ikke nødvendigvis slik at et minnekort med
raskere overføringshastighet også er raskt ved bruk av HDMI-funksjonen.
Videoer i 1920X1080 (60 BPS) kan kun spilles av på full-HDTV-er som støtter
avspilling i 60 BPS.
158
Koble til eksterne enheter >
Vise filer på en HDTV eller 3D-TV
Vise filer på en 3D-TV
7
Du kan vise bilder eller videoer som er tatt i 3D-modus eller med
3D-panoramaalternativet i Smart-modus, på en 3D-TV.
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
ĺ q ĺ HDMI-utgang ĺ et alternativ. (s. 153)
2
Velg 3D HDMI-utgang ĺ et alternativ. (s. 154)
3
Slå av kameraet og 3D-TV-en.
4
Koble kameraet til 3D-TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel
(tilbehør).
Gå til en 3D-fil, og trykk deretter på [I] for å bytte til
3D-modus.
• Trykk på [I] igjen for å bytte til 2D-modus.
8
Slå på 3D-funksjonen i TV-en.
• Se brukerveiledningen til TV-en for å få mer informasjon.
9
Vis 3D-bilder eller spill av 3D-videoer ved å bruke knappene
på kameraet.
• Du kan ikke vise en MPO-fil i 3D-effekt på TV-er som ikke støtter det
filformatet.
• Bruk egnede 3D-briller når du ser på en MPO-fil eller en 3D-videofil på en
3D-TV.
• Bilder som er tatt i 3D-panoramamodus, kan få en mindre markant 3D-effekt
enn bilder som er tatt i 3D-modus med 3D-objektiv.
Ikke se på 3D-bilder eller videoer som er tatt eller spilt inn med kameraet, på
en 3D-TV eller 3D-skjerm over en lengre periode. Det kan medføre ubehagelige
symptomer som blant annet slitne øyne, tretthet eller kvalme.
5
Slå på 3D-TV-en og velg deretter HDMI-videokilden.
6
Slå på kameraet.
• Kameraet går automatisk til avspillingsmodus når du kobler det til
en 3D-TV.
159
Koble til eksterne enheter
Overføre filer til datamaskinen
Overfør filer på et minnekort til datamaskinen ved å koble kameraet til
PC-en.
3
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.
4
På datamaskinen velger du Min datamaskin ĺ Flyttbar disk
ĺ DCIM ĺ 100PHOTO eller 101_0101.
5
Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem
på datamaskinen.
Overføre filer til en Windows-datamaskin
Koble til kameraet som en flyttbar disk
Slå på kameraet.
Du kan koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk.
1
Slå av kameraet.
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
Hvis Mappetype er satt til Dato, vises mappenavnet som "XXX_MMDD". Hvis du
for eksempel tar et bilde den 1. januar, blir mappenavnet "101_0101".
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.
Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
160
Koble til eksterne enheter >
Overføre filer til datamaskinen
Koble fra kameraet (for Windows XP)
Overføre filer til Mac OS-maskinen
Du kobler fra kameraet i Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 på
tilsvarende måte.
1
Kontroller at det ikke blir overført data mellom kameraet og
datamaskinen.
• Hvis statuslampen på kameraet blinker, betyr det at dataoverføring
pågår. Vent til statuslampen slutter å blinke.
2
Klikk på
på verktøylinjen nederst til høyre på
dataskjermen.
3
Klikk på popup-meldingen.
4
Klikk på meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.
5
Fjern USB-kabelen.
Mac OS 10.5 eller nyere støttes.
1
Slå av kameraet.
2
Koble kameraet til Macintosh-datamaskinen med
USB-kabelen.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.
Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
161
Koble til eksterne enheter >
3
Overføre filer til datamaskinen
Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk og viser ikonet for
flyttbar disk.
4
Åpne den flyttbare disken.
5
Overfør bilder eller videoer til Mac OS-maskinen.
162
Koble til eksterne enheter
Bruke programmer på en PC
Du kan vise og redigere filer ved hjelp av programmene som følger med.
Du kan også sende filene trådløst til en PC.
Bruke i-Launcher
i-Launcher gir deg mulighet til å spille av filer med Multimedia Viewer og
gir deg en kobling for nedlasting av PC-autokopieringsprogrammet.
Installere programmer fra CD-en som følger
med
1
Sett inn installerings-CD-en i PC-en.
2
Velg et språk.
3
Velg et program du vil installere.
4
Følg instruksjonene på skjermen.
5
Klikk på Exit (Avslutte) for å fullføre installeringen.
Krav for Windows OS
Element
Krav
Prosessor
Intel® i5 3,3 GHz eller mer /
AMD Phenom™ II x4 3,2 GHz eller mer
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB eller mer anbefales)
Operativsystem*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
Harddiskkapasitet
250 MB eller mer (1 GB og mer anbefales)
• CD-ROM-stasjon
• 1024x768 piksler, 16-bits fargeskjerm
(1280x1024 piksler, 32-bits fargeskjerm anbefales)
Annet
Tilgjengelige programmer ved bruk av i-Launcher
Element
Beskrivelse
Multimedia Viewer
Du kan vise filer med Multimedia Viewer.
Firmware Upgrade
Du kan laste ned fastvaren for kameraet.
PC Auto Backup
Du kan sende bilder eller videoer som du har
tatt med kameraet, trådløst til en PC.
• USB 2.0-port
• nVIDIA Geforce 7600GT eller nyere /
ATI X1600-serien eller nyere
• Microsoft DirectX 9.0c eller nyere
* En 32-bitsversjon av i-Launcher blir installert – også på 64-bitsutgaver av Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 og Windows 8.
163
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
• Kravene er bare anbefalinger. Det kan hende at i-Launcher ikke fungerer
ordentlig selv om datamaskinen overholder kravene, avhengig av tilstanden til
datamaskinen.
• Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, kan det hende at videoer
ikke spilles av på riktig måte.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som resulterer fra bruk av ukvalifiserte
datamaskiner, for eksempel selvbygde datamaskiner.
Krav for Mac OS
Element
Krav
Operativsystem
Mac OS 10.5 eller nyere (med unntak av
PowerPC)
RAM
Minimum 256 MB RAM (512 MB eller mer
anbefales)
Harddiskkapasitet
Minimum 110 MB
Annet
USB 2.0-port, CD-ROM-stasjon
Åpne i-Launcher
Velg Start ĺ Alle programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ
Samsung i-Launcher på datamaskinen. Klikk eventuelt på Applications
(Programmer) ĺ Samsung ĺ i-Launcher på Mac OS-maskinen.
164
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Bruke Multimedia Viewer
Multimedia Viewer gir deg mulighet til å spille av filer. Klikk på
Multimedia Viewer på Samsungs i-Launcher-skjerm.
• Multimedia Viewer støtter følgende formater:
- Videoer: MP4 (video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Det kan hende at filer som er tatt opp med enheter fra andre produsenter,
ikke spilles av på riktig måte.
Vise bilder
1
Nr.
Beskrivelse
1
Filnavn
2
Forstørret område
3
Histogram
4
Åpne den valgte filen.
5
Histogramknapp
6
Roter mot venstre / roter mot høyre.
7
Gå til forrige fil / gå til neste fil.
8
Tilpass bildet til skjermen.
9
Vis bildet i opprinnelig størrelse.
10
Zoom inn / zoom ut
11
Veksle mellom 2D- og 3D-modus.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Vise videoer
1
Nr.
Beskrivelse
6
Pause
7
Gå til forrige fil.
8
Fremdriftslinje
Laste ned fastvaren
Klikk på Firmware Upgrade på Samsungs i-Launcher-skjerm.
Laste ned PC-autokopieringsprogrammet
2
8
Nr.
Beskrivelse
1
Filnavn
2
Juster volumet.
3
Åpne den valgte filen.
4
Gå til neste fil.
5
Stopp
7 6 5 4
Klikk på PC Auto Backup på Samsungs i-Launcher-skjerm. Hvis du vil ha
informasjon om installering av PC-autokopieringsprogrammet, kan du se
side 133.
3
166
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Installere Adobe Photoshop Lightroom
Bruke Adobe Photoshop Lightroom
1
Sett inn Adobe Photoshop Lightroom-DVD-ROM-en i PC-en.
2
Velg et språk.
3
Følg instruksjonene på skjermen.
Bilder tatt av et kamera, blir ofte konvertert til JPEG-format
og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på
fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og
blir lagret i minnet uten endringer. Med Adobe Photoshop Lightroom kan
du kalibrere eksponering, hvitbalanse, toner, kontrast og farger i bildene.
Du kan også redigere JPEG- eller TIFF-filer samt RAW-filer. Du finner mer
informasjon i programveiledningen.
167
Kapittel 7
Vedlegg
Her finner du informasjon om feilmeldinger, kameravedlikehold,
feilsøkingstips, spesifikasjoner og tilleggsutstyr.
Vedlegg
Feilmeldinger
Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Objektivet er låst
Objektivet er låst. Roter objektivet mot klokken til du
hører et klikk. (s. 45)
Kortfeil
• Slå av kameraet og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Svakt batteri
Slett inn et ladet batteri eller lad opp batteriet.
Ingen bildefil
Ta bilder eller sett inn et minnekort som inneholder
bilder.
Filfeil
Slette den skadde filen eller kontakt et servicesenter.
Minne fullt
Slett unødvendige filer eller sett inn et nytt
minnekort.
Kort låst
Du kan låse SD-, SDHC-, SDXC- eller UHS-1-kortet for å
forhindre at filer blir slettet. Lås opp kortet når du tar
bilder. (s. 173)
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Mappe- og
filnummer er
maksverdier. Bytt
ut kortet.
Filnavnene stemmer ikke overens med
DCF-standarden. Overfør filene på minnekortet til
datamaskinen, og formater kortet. (s. 155)
Error 00
Slå av kameraet og fest objektivet på nytt.
Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
Error 01/02
Slå av kameraet, ta ut batteriet og sett det inn
igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
169
Vedlegg
Vedlikeholde kameraet
Rengjøre kameraet
Objektiv og skjerm
Bruk en kost til å fjerne støv og tørk forsiktig av objektivet med en myk
klut. Hvis det blir igjen støv, kan du påføre en rengjøringsvæske for linser
på et rengjøringspapir og tørke forsiktig.
Bildesensor
Avhengig av forskjellige fotograferingsforhold, kan det vises støv på
bildene fordi bildesensoren blir utsatt for det eksterne miljøet. Dette
problemet er normalt, og eksponering mot støv forekommer ved
daglig bruk av kameraet. Du kan fjerne støv fra sensoren ved å bruke
sensorrengjøringsfunksjonen. (s. 156) Hvis det er støv igjen etter
rengjøring av sensoren, kontakter du et servicesenter. Ikke sett blåseren
inn i monteringsåpningen på objektivet.
Kamerahus
Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.
Bruk aldri benzen, tynnere eller alkohol til å rengjøre enheten. Disse løsningene
kan skade kameraet eller føre til at det svikter.
170
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruke eller oppbevare kameraet
Bruk på strand eller ved vannet
• Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på strender eller
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet på
• Ikke utsett kameraet for svært lave eller høye temperaturer.
• Ikke bruk kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i
på lignende steder.
• Kameraet er ikke vanntett. Ikke berør batteriet, adapteren eller
minnekortet med våte hender. Hvis du bruker kameraet med våte
hender, kan det bli ødelagt.
områder hvor fuktigheten endres drastisk.
• Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar det i
varme, dårlig ventilerte områder, som i bilen om sommeren.
• Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og omfattende
vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.
• Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig
ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler og
interne komponenter.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff, brennbare stoffer eller
Oppbevaring over lengre tid
• Når du skal oppbevare kameraet over lengre tid, plasserer du det i
en forseglet beholder med et absorberende materiale, for eksempel
silisiummasse.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før
bruk.
• Dato og klokkeslett må kanskje stilles inn når kameraet blir slått på, hvis
kameraet har vært uten batteri i en lang periode.
lettantennelige kjemikalier. Ikke oppbevar eller transporter brennbar
væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som
kameraet eller ekstrautstyr.
• Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.
171
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser
Når du flytter kameraet fra kalde til varme omgivelser, kan det dannes
kondens på objektivet eller de interne komponentene i kameraet.
Hvis dette skjer, slår du av kameraet og venter minst én time. Hvis det
dannes kondens på minnekortet, tar du det ut av kameraet og venter til all
fuktigheten har fordampet før du setter det inn igjen.
Andre forsiktighetsregler
• Ikke sving kameraet rundt etter stroppen. Du kan skade deg selv eller
andre og ødelegge kameraet.
• Ikke mal kameraet. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at
kameraet fungerer som det skal.
• Slå av kameraet når du ikke bruker det.
• Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.
• Beskytt skjermen mot eksterne støt ved å ha det i etuiet når det ikke er
i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna sand, skarpe
gjenstander eller mynter.
• Ikke bruk kameraet hvis skjermen er sprukket eller knust. Knust glass
eller akryl kan forårsake skader på hendene og ansiktet. Ta med
kameraet til et Samsung-servicesenter for å få det reparert.
• Kameraer, batterier, ladere og tilbehør må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner
eller radiatorer. Disse enhetene kan bli deformert og overopphetet og
forårsake brann eller eksplosjon.
• Ikke utsett linsen for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge
bildesensoren eller føre til at den svikter.
• Beskytt linsen mot fingeravtrykk og riper. Tørk av linsen med en myk og
ren linseklut som ikke loer.
• Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette gjøres for å
beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke det igjen.
• Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og skal
ikke påvirke kameraets levetid eller ytelse.
• Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det ta litt tid å slå det
på, fargen på skjermen kan endres midlertidig eller etterbilder kan vises.
Disse forholdene er ikke feil, og de vil korrigere seg selv når kameraet
returneres til mildere temperatur.
• Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake allergier, kløe,
eksem og hevelser for personer med følsom hud. Hvis du opplever noen
av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke kameraet og
kontakte lege.
• Ikke før ukjente gjenstander inn i kameraets oppbevaringsrom, spor
eller tilgangspunkter. Det er ikke sikkert at skader på grunn av feil bruk
dekkes av garantien.
• Ikke la ukvalifisert personale utføre service på kameraet eller prøv å
utføre service på det selv. Eventuelle skader som oppstår fra ukvalifisert
service, dekkes ikke av garantien.
172
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om minnekort
Minnekortadapter
Støttede minnekort
Dette produketet har støtte for minnekort av typen SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), UHS-1 (Ultra High Speed-1), microSD, microSDHC, microSDXC
og microUHS-1.
Minnekort
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller en
minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
Kontakt
Bryter for skrivebeskyttelse
Etikett (forside)
Du kan hindre at filer blir slettet ved å bruke bryteren for skrivebeskyttelse
på SD-, SDHC-, SDXC- eller UHS-1-kortet. Lås kortet ved å skyve bryteren
ned, eller lås det opp ved å skyve den opp. Lås opp kortet når du tar bilder
og videoer.
173
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Minnekortkapasitet
Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivene og forholdene. Disse kapasitetene er basert på et 2 GB SD-kort.
Størrelse
Bilde
Kvalitet
Superfin
Fin
Normal
RAW
RAW + S.Fin
RAW + Fin
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
151
179
218
69
47
49
52
10.1M (3888X2592)
276
321
384
-
62
64
66
5.9M (2976X1984)
423
484
565
-
71
72
74
2.0M (1728X1152)
845
923
1016
-
82
83
84
Avbrudd
479
545
631
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
177
208
252
-
51
53
56
7.8M (3712X2088)
343
396
467
-
66
68
70
4.9M (2944X1656)
487
553
640
-
74
75
76
2.1M (1920X1080)
827
905
999
-
82
83
84
13.3M (3648X3648)
218
255
307
-
56
58
61
7.0M (2640X2640)
373
429
504
-
68
70
72
4.0M (2000X2000)
559
630
721
-
76
77
78
1.1M (1024X1024)
1111
1180
1258
-
86
86
87
174
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Kvalitet
Størrelse
HQ
Normal
Ca. 10' 10"
Ca. 12' 43"
Ca. 17' 41"
Ca. 22' 09"
Ca. 23' 38"
Ca. 29' 24"
Ca. 21' 35"
Ca. 27' 02"
Ca. 16' 51"
Ca. 21' 06"
Ca. 29' 11"
Ca. 36' 35"
Ca. 120' 47"
Ca. 153' 30"
Ca. 218' 48"
Ca. 278' 24"
1920X1080 (60 BPS)
1920X1080 (30 BPS)
*
1920X1080 (15 BPS)
Video
1920X810 (24 BPS)
1280X720 (60 BPS)
1280X720 (30 BPS)
640X480 (30 BPS)
For deling (30 BPS)
*
•
•
•
•
•
er kun tilgjengelig med enkelte smartfilteralternativer.
Tallene ovenfor er målt uten bruk av zoomfunksjonen.
Tilgjengelig opptakstid kan variere hvis du bruker zoom.
Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.
Den maksimale innspillingstiden er 29 minutter og 59 sekunder per fil.
Den maksimale avspillingstiden for For deling-videoer er 30 sekunder per fil.
175
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler ved bruk av minnekort
• Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer
(under 0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °F). Ekstreme temperaturer kan
føre til at minnekort svikter.
• Sett inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei,
kan det skade kameraet og minnekortet.
• Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer eller av
en datamaskin. Reformater minnekortet med kameraet.
• Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
• Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen blinker,
ettersom dette kan skade data.
• Når levetiden til minnekortet er utløpt, kan du ikke lagre flere bilder på
• Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller ukjente
stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det med en myk klut før
du setter det inn i kameraet.
• Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt med
minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at minnekortet eller
kameraet svikter.
• Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å beskytte
kortet mot elektrostatisk stråling.
• Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk eller
CD/DVD.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet bli
varmt. Dette er normalt og er ikke en feil.
• Bruk et minnekort som overholder standardkravene.
kortet. Bruk et nytt minnekort.
• Ikke bøy minnekortet, mist det i bakken eller utsett det for harde støt
eller trykk.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i nærheten av sterke magnetiske felt.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i områder med høy temperatur, høy
fuktighet eller etsende stoffer.
176
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om batteriet
• Ikke hvil enheten på brennbare overflater, for eksempel senger, tepper eller
Bruk bare Samsung-godkjente batterier.
• Når enheten er slått på, må du ikke etterlate den på trange steder over lengre
elektriske tepper, over lengre perioder.
perioder.
• Ikke la batteriterminalene komme i kontakt med metallgjenstander, for
eksempel kjeder, mynter, nøkler eller klokker.
Batterispesifikasjoner
• Bruk bare ekte litiumion-batteri som er anbefalt av produsenten når du skifter
Element
Beskrivelse
Modell
BP1130
Type
Litiumion-batteri
Cellekapasitet
1130 mAh
Spenning
7,6 V
Ladetid* (når batteriet er helt tomt)
Cirka 215 min
batteri.
• Ikke demonter eller punkter batteriet med en skarp gjenstand.
• Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller knusekrefter.
• Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å slippe det fra høye
steder.
• Ikke utsatt batteriet for temperaturer på 60 °C (140 °F) eller høyere.
• Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet og væsker.
• Batteriet skal ikke utsettes for omfattende varme, for eksempel sollys, brann
eller tilsvarende.
* Dersom kameraet kobles til en datamaskin, kan oppladingen ta lengre tid.
Retningslinjer for kasting
Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet håndteres
uforsiktig og feil. For din egen sikkerhet må du følge disse instruksjonene
for riktig håndtering av batteriet:
• Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke håndteres ordentlig.
•
•
•
•
Hvis du legger merke til deformasjoner, sprekker eller andre unormale
ting ved batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og kontakte
produsenten.
Bruk bare originale batteriladere som er anbefalt av produsenten, og lad bare
batteriet etter metoden som er beskrevet i denne brukerveiledningen.
Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for varme miljøer, for
eksempel innsiden av en lukket bil på sommertid.
Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.
Unngå å lagre eller bruke batteriet på varme, fuktige steder, for eksempel spa
eller dusjavlukker.
• Kast batteriet med forsiktighet.
• Ikke kast batteriet i åpen ild.
• Forskrifter for kasting kan variere avhengig land og region. Kast batteriet i
henhold til alle lokale og nasjonale forskrifter.
Retningslinjer for lading av batteriet
Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke
lades ordentlig.
177
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Batterilevetid
Merknader om bruk av batteriet
Fotograferingsmodus
Snittid / Antall bilder
Bilder
Ca. 165 min/Ca. 330 bilder
Videoer
Ca. 110 min (Spill inn videoer med oppløsning på
1920X1080 og 60 BPS.)
• Tallene ovenfor er basert på CIPAs teststandarder. Dine resultater kan
variere avhengig av faktisk bruk.
• Tilgjengelig fotograferingstid varierer avhengig av bakgrunn,
fotograferingsintervall og bruksforhold.
• Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale
opptakstiden.
• Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer (under
0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere
ladekapasiteten til batteriene.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området rundt
batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale bruken av
kameraet.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da
dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
• I temperaturer under 0 °C / 32 °F kan batterikapasiteten og batteriets
levetid svekkes.
• Batterikapasiteten kan svekkes i lave temperaturer, men går tilbake til
normalt i mildere temperaturer.
Melding om lavt batterinivå
Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt, og meldingen
"Svakt batteri" vises.
• Ta ut batteriene fra kameraet hvis du skal oppbevare det over lengre
tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig
skade på kameraet. Langvarig oppbevaring av kameraet med batteriet
installert fører til at batteriet lades ut. Det kan hende at det ikke er mulig
å lade opp et batteri som er helt utladet.
• Når du ikke bruker kameraet i en lengre periode (tre måneder eller mer),
må du kontrollere batteriet og lade det opp med jevne mellomrom.
Hvis du lar batteriet bli helt utladet gjentattet ganger, kan det hende at
kapasiteten og levetiden reduseres, noe som kan føre til funksjonsfeil,
brann eller eksplosjon.
178
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler om bruk av batteriet
Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader.
Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette
kan danne kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til
midlertidig eller permanent skade på batteriene.
• Hvis du kobler kameraet til en ekstern strømkilde mens batteriet er tomt,
vil kameraet slås av dersom du bruker funksjoner som krever mye strøm.
Lad opp batteriet for å bruke kameraet som normalt.
• Hvis du kobler til strømkabelen igjen når batteriet er ladet helt opp, lyser
statuslampen i omtrent 30 minutter.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt.
Lad batteriet til den røde statuslampen slukkes.
Merknader om lading av batteriet
• Hvis statuslampen er av, må du forsikre deg om at batteriet er satt riktig
inn.
• Hvis kameraet er på mens du lader, vil ikke batteriet lades helt fullt. Slå
av kameraet før du lader batteriet.
• Ikke bruk kameraet når du lader batteriet. Dette kan forårsake brann eller
elektrisk støt.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da
dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Hvis statuslampen blinker rødt, kobler du til kabelen igjen eller fjerner
batteriet og setter det inn igjen.
• Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller temperaturen
er for høy, kan statuslampen blinke rødt. Lading starter når batteriet
kjøler seg ned.
• Overlading av batterier kan forkorte batteriets levetid. Etter at ladingen
er fullført, må du koble kabelen fra kameraet.
• Ikke bøy strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på den. Dette kan
skade kabelen.
• Lad opp batteriet i minst ti minutter før du slår på kameraet.
179
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet
• Bruk kun USB-kabelen som medfølger.
• Det kan hende at batteriet ikke lades når:
- du bruker en USB-hub
- andre USB-enheter er koblet til datamaskinen
- du kobler kabelen til porten på forsiden av datamaskinen
- USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømstandarden
(5 V, 500 mA)
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet
• Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av
brukte batterier.
• Batterier eller kameraer må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller
radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
180
Vedlegg
Før du kontakter et servicesenter
Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse
feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter.
Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn
alle andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort og
batteri.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Kan ikke slå på
kameraet
• Kontroller at batteriet er satt inn.
• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
• Lad batteriet.
• Lad batteriet.
• Kameraet kan være i strømsparingsmodus eller
Kameraet slår seg
plutselig av
skjermen slår seg av automatisk. (s. 153)
• Det kan hende kameraet slår seg av automatisk
for å forhindre at minnekortet blir skadet på
grunn av et overdreven varme. Slå på kameraet
igjen.
• Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved lave
Kameraet mister
batteristrøm raskt
temperaturer (under 0 °C / 32 °F). Hold batteriet
varmt ved å legge det i lommen.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer
batteriet raskt. Lad opp batteriet ved behov.
• Batterier er forbruksdeler som må skiftes ut
fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri hvis
batteristrømmen tappes raskt.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
• Det er ikke plass på minnekortet. Slett
Kan ikke ta bilder
•
•
•
•
•
•
unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.
Formater minnekortet.
Minnekortet er defekt. Skaff et nytt minnekort.
Minnekortet er låst. Lås opp kortet. (s. 173)
Forsikre deg om at kameraet er slått på.
Lade batteriet.
Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
Kameraet fryser
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Kameraet blir varmere
Kameraet kan bli varmere når du bruker det.
Dette er normalt, og skal ikke påvirke kameraets
levetid eller ytelse.
Blitsen utløses uventet
Blitsen kan utløses på grunn av statisk elektrisitet.
Det er ikke en feil med kameraet.
Blitsen virker ikke
• Blitsalternativet kan være satt til Av. (s. 94)
• Du kan ikke bruke blitsen i enkelte modi.
Dato og klokkeslett
er feil
Still inn dato og klokkeslett i q-menyen. (s. 153)
Skjermen eller
knappene fungerer
ikke
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
181
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Det er feil på
minnekortet
Foreslåtte løsninger
Situasjon
Foreslåtte løsninger
• Slå av kameraet og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Fargene i bildet
stemmer ikke overens
med den faktiske
scenen
Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge.
Velg et alternativ for hvitbalansen som passer til
lyskilden. (s. 76)
Bildet er for lyst eller
mørkt
Bildet er overeksponert eller undereksponert.
• Juster blenderverdi og lukkerhastighet.
• Juster ISO-følsomheten. (s. 75)
• Slå av blitsen. (s. 94)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 102)
Bildene blir forvrengt
Dette kameraet kan ha litt forvrengning når du
bruker vidvinkelobjektiv for fotografering av
vidvinkelvisning. Dette er normalt og forårsaker
ikke feilbruk.
Se "Forholdsregler ved bruk av minnekort" for
mer informasjon. (s. 176)
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
SDXC- eller UHS-1minnekort
SDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT. Bruk
SDXC- eller UHS-1-minnekort som er formatert
med exFAT-filsystemet på en Windows XPdatamaskin ved å laste ned og oppdatere exFATfilsystemdriveren fra Microsofts webområde.
TV-en eller
datamaskinen kan
ikke vise bilder og
videoer som er lagret
på et SDXC- eller
UHS-1-minnekort
SDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT. Bruk
SDXC- eller UHS-1-minnekort som er formatert
med exFAT-filsystemet ved å sørge for at den
eksterne enheten er kompatibel med exFATfilsystemet før du kobler kameraet til enheten.
Kan ikke vise filer
Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke
sikkert at den kan spilles av (navnet på filen skal
være i henhold til DCF-standarden). Hvis du
opplever dette problemet, kan du vise filene på
datamaskinen.
• Sørg for at fokusalternativet du valgte, er egnet
Bildet er uklart
for den type fotografering du gjør.
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke må du
rengjøre objektivet. (s. 170)
Avspillingsskjermen
vises ikke på den
tilkoblede eksterne
enheten
• Kontroller at HDMI-kabelen er ordentlig koblet
til den eksterne skjermen.
• Kontroller at minnekortet er ordentlig
registrert.
• Kontroller at USB-kabelen er satt inn på riktig
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
kameraet
måte.
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Kontroller at du bruker et operativsystem som
støttes.
Datamaskinen kobler
fra kameraet mens det
overfører filer
Filoverføring kan forstyrres av statisk elektrisitet.
Koble fra USB-kabelen og koble til igjen.
182
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Datamaskinen kan
ikke spille av videoer
Videoer spilles kanskje ikke av i enkelte
videoavspillingsprogrammer. Hvis du vil spille
av videofiler du har spilt inn med kameraet,
må du bruke Multimedia Viewer-programmet,
som du kan installere sammen med i-Launcherprogrammet på datamaskinen.
• Avslutt i-Launcher og start programmet på nytt.
• Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner og
i-Launcher fungerer
ikke ordentlig
Kan ikke angi DPOF
for RAW-filer
miljø, er det ikke sikkert at programmet starter
automatisk. I så fall klikker du på Start ĺ
Alle programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher
ĺ Samsung i-Launcher på Windowsdatamaskinen. (For Windows 8 klikker du på
Start-menyen og velger deretter All apps
(Alle apper) ĺ Samsung i-Launcher.) Klikk
eventuelt på Applications (Programmer) ĺ
Samsung ĺ i-Launcher på Mac OS-maskinen.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
AEL-funksjonen
fungerer ikke
AEL-funksjonen fungerer ikke i modiene t,
M, i og s. Velg en annen modus for å bruke
denne funksjonen.
Objektivet fungerer
ikke
• Kontroller at objektivet er riktig montert.
• Ta objektivet av kameraet og sett det på igjen.
Ekstern blits eller GPS
virker ikke
Kontroller at den eksterne enheten er riktig
montert og slått på.
Skjermen for
innstilling av dato og
klokkeslett vises når
du slår på kameraet
• Still inn dato og klokkeslett igjen.
• Denne skjermen vises når kameraets interne
strømkilde er fullstendig utladet. Sett inn et
fulladet batteri og vent minst 72 timer uten å
slå på kameraet, slik at den interne strømkilden
kan lades opp igjen.
Du kan ikke angi DPOF for RAW-filer.
• Motivet er ikke i fokus. Når motivet er utenfor
Autofokus fungerer
ikke
autofokusområdet, fotograferer du ved å flytte
motivet inn i autofokusområdet og trykke
[Utløser] halvveis ned.
• Motivet er for nærme. Flytt deg bakover fra
motivet og ta bildet.
• Fokusmodus er stilt til MF. Bytt modus til AF.
183
Vedlegg
Kameraspesifikasjoner
Bildesensor
Skjerm
Type
CMOS
Sensorstørrelse
23,5 X 15,7 mm
Effektive piksler
Cirka 20,3 megapiksler
Totale piksler
Cirka 21,6 megapiksler
Fargefilter
RGB primærfargefilter
Objektivfeste
Type
Samsung NX-feste
Tilgjengelig objektiv
Samsung-objektiver
Bildestabilisering
Type
AMOLED med berøringspanel (aktivert for
berøringskontroll av type C)
Størrelse
3,31" (Ca. 84,0 mm)
Oppløsning
WVGA (800X480) 768 000 punkter (PenTile)
Visningsfelt
Cirka 100 %
Vinkel
Vippbar (opp 90°, ned 45°)
Brukerskjerm
Rutenett, Ikoner, Histogram, Avstandsskala,
Vaterpass
Fokusering
Type
Type
Objektiv-shift (avhenger av objektiv)
Modus
Av/Modus 1/Modus 2
Korrigering av forvrengning
• Totalt AF-punkt:
Fokuspunkt
Av/på (avhenger av objektiv)
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Støvreduksjon
Type
Faseregistrerings- og kontrast-AF
105 punkt (faseregistrerings-AF),
247 punkt (kontrast-AF)
• Valg: 1 punkt (fritt valg)
• Multi: Normal 21 (3 X 7) punkt
(krysspunkt 1), Nærbilde 35 punkt
• Ansiktsregistrering: Maks. 10 ansikter
Modus
Enkeltbilde AF, Kontinuerlig AF,
Manuell fokus, Berørings-AF og Utløser
AF-hjelpelampe
Grønn LED
Super sonic drive
184
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Utløser
Opptaksmodus
Type
Elektronisk kontrollert utløser med vertikalt
fokusplan
Hastighet
• Auto: 1/6000–1/4 sek.
• Manuell: 1/6000–30 sek. (1/3 EV-trinn)
• Bulb (tidsgrense: 4 min)
Eksponering
Modus
8,6 BPS
Kontinuerlig
fotografering
TTL 221 (17 X 13) blokksegment
Målingssystem
Måling: Multi, Sentrumsvektet, Punkt
Målingsrekkevidde:
EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensasjon
±3 EV (1/3 EV-trinn)
AE-lås
EGENDEFINERT tast
• 1 trinn: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO tilsvarende
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 trinn: Auto, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000,
ISO 25600
Enkel, Kontinuerlig, Avbrudd (kun 5M),
Selvutløser, Bracket (Autoeksponering,
Hvitbalanse, Bildeveiviser)
* Maksimal opptakshastighet er 8,6 bilder per sekund.
Det vil avta etter omtrent 13 JPEG-bilder eller
5 RAW-bilder. (Basert på UHS-1 SD-kort. Kan variere
avhengig av spesifikasjoner på minnekortet.)
Fotografering med
trinnvis justering
Trinnvis justering av autoeksponering
(±3 EV), Trinnvis justering av hvitbalanse,
Trinnvis justering av bildeveiviser
Selvutløser
2–30 sek (1 sekunds intervall).
Utløserkabel
SR2NX02 (via Micro USB-port) (tilbehør)
Blits
Type
Ekstern blits (leveres med SEF8A)
Modus
Smart-blits, Auto, Røde øyne (auto),
Motlysblits, Motlysblits rød, 1. gardin,
2. gardin, Av
Ledetall
8 (basert på ISO 100) (SEF8A)
Visningsvinkel
28 mm (tilsvarer 35 mm film)
Synkroniseringshastighet
Mindre enn 1/180 sek
Blitseksponering
-2–+2 EV (0,5 EV-trinn)
Ekstern blits
Eksterne Samsung-blitser (tilleggsutstyr)
Synkroniseringsterminal
Hot shoe
185
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Hvitbalanse
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Modus
Auto HB, Dagslys, Overskyet, Fluoriserende
hvit, Fluoriserende NW, Fluoriserende
dagslys, Glødelampe, Blits HB, Tilpasset,
Fargetemperatur (manuell)
Mikrojustering
Gul/Blå/Grønn/Rød, Henholdsvis 7 trinn
Størrelse
Dynamic Range
Av/Dynamisk omfang+/HDR
Bildeveiviser
Modus
Standard, Livlig, Portrett, Landskap, Skog,
Retro, Kald, Rolig, Klassisk, Egendefinert1,
Egendefinert2, Egendefinert3
Parameter
Farge, Metning, Skarphet, Kontrast
Fotografering
Modus
Smart Auto, Program, Blenderprioritet,
Lukkerprioritet, Manuell, Objektivprioritet,
Smart
Smart-modus
Skjønnhetsansikt, Beste ansikt, Landskap,
Makro, Handlingsfrysning, Fyldig fargetone,
Panorama, Foss, Silhuett, Solnedgang, Natt,
Fyrverkeri, Lysspor, Kreativt bilde
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr, Fargeblyant, Akvarell,
Lavert tegning, Oljeskisse, Blekkskisse, Akryl,
Negativ, Rød, Grønn, Blå, Gul
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824)
(kun seriefotograferingsmodus),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* 3D-modus med 3D-objektiv er kun tilgjengelig
med JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512) eller
2.1M (1920X1080).
Kvalitet
Superfin, Fin, Normal
RAW standard
SRW (ver.2.0.0)
Fargerom
sRGB, Adobe RGB
186
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Video
Avspilling
Type
MP4 (H.264)
Formater
Film: H.264, lyd: AAC
Film AE-modus
Type
Enkeltbilde, Miniatyrbilder (15/28),
Lysbildevisning, Film
Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,
Manuell
Rediger
Smartfilter, Endre størrelse, Roter,
Ansiktsretusjering, Lysstyrke, Kontrast
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr, Fargeblyant, Akvarell,
Lavert tegning, Oljeskisse, Blekkskisse, Akryl,
Negativ, Rød, Grønn, Blå, Gul
Smart filter
Vignettering, Miniatyr, Fargeblyant, Akvarell,
Lavert tegning, Oljeskisse, Blekkskisse, Akryl,
Negativ, Rød, Grønn, Blå, Gul
Størrelse
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For deling)
Bildefrekvens
60 BPS, 30 BPS, 24 BPS (kun tilgjengelig med
1920X810), 15 BPS (kun tilgjengelig med
enkelte Smartfilter-alternativer)
Multibevegelse
x0.25 (kun 640X480, 320X240), x0.5 (1280X720
(kun 30 BPS), 640X480, 320X240), x1, x5, x10,
x20
Kvalitet
HQ, Normal
Lyd
Stereo
Rediger
Stillbildehenting, Tidsreduksjon
Lagringsplass
Media
Eksternt minne (tilbehør)*:
SD-kort (2 GB garantert),
SDHC-kort (opptil 32 GB garantert),
SDXC-kort (opptil 64 GB garantert), UHS-1-kort
* Klasse 6 eller høyere anbefales
Filformat
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), DCF, DPOF 1.1
GPS
Type
Geo-tagging med GPS-modul (tilbehør)
(WGS 84)
Funksjon
Stedsnavn (kun engelsk og koreansk)
187
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Trådløst nettverk
Strømkilde
Type
IEEE 802.11b/g/n med støtte for Dual Band
Funksjon
MobileLink, Remote Viewfinder,
Autokopiering, E-post, SNS og Sky,
AllShare Play, AutoShare, Wi-Fi Direct
NFC
Type
Oppladbart batteri: BP1130 (1130 mAh)
* Strømkilden kan variere avhengig av region.
Mål (B x H x D)
122 x 63,7 x 40,7 mm (uten utstikkende deler)
Vekt
Ja
284 g (uten batteri og minnekort)
Grensesnitt
Driftstemperatur
Digital utgang
USB 2.0 (mikro-USB-kontakt)
Videoutgang
• NTSC, PAL (velges)
• HDMI
Driftsfuktighet
Ekstern utløser
Ja (mikro-USB)
Programvare
Likestrømsinntak
DC 5,0 V, 1A via mikro-USB
0–40 °C
5–85 %
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Andre varemerker og produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere.
188
Vedlegg
Ordliste
AP (Tilgangspunkt)
AEL/AFL (Autoeksponeringslås/Autofokuslås)
Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble trådløse enheter
til et kabelbasert nettverk.
Med disse funksjonene kan du låse eksponeringen eller fokuset for det du
vil fokusere på eller beregne eksponeringen for.
Ad hoc-nettverk
AF (Autofokus)
Et ad hoc-nettverk er en midlertidig tilkobling for deling av filer eller en
Internett-tilkobling mellom datamaskiner og enheter.
Et system som gjør at kameraobjektivet automatisk fokuserer på motivet.
Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.
AdobeRGB
AMOLED (Organisk lysdiode med aktiv matrise) /
LCD (Skjerm med flytende krystaller)
Adobe RGB brukes til kommersiell utskrift og har et større fargespekter
enn sRGB. Det større fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en
datamaskin.
AMOLED er en visuell skjerm som er svært tynn og lett siden den
ikke trenger baklys. LCD er en visuell skjerm som vanligvis brukes i
forbrukerelektronikk. Denne skjermen trenger et eget baklys, for eksempel
CCFL eller LED, til å reprodusere farger.
AEB (Trinnvis justering av autoeksponering)
Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige
eksponeringer for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.
Blender
Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når kameraets
sensor.
189
Vedlegg >
Ordliste
Kameraristing (uskarphet)
Komposisjon
Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli uskarpt.
Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Hindre kameraristing ved å
øke følsomheten, bruke blitsen eller bruke en høyere lukkerhastighet.
Du kan også bruke et stativ eller OIS-funksjonen til å stabilisere kameraet.
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde. Vanligvis
vil du få en god komposisjon hvis du følger regelen om tredjedeler.
DCF (Designregel for kamerafilsystem)
Skybasert databehandling
Skybasert databehandling er en teknologi som gjør det mulig å lagre data
på eksterne servere og bruke dem fra en enhet med Internett-tilgang.
En spesifikasjon for å definere et filformat og et filsystem for
digitalkameraer som ble opprettet av Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Dybdeskarphet
Fargerom
Fargespekteret som kameraet kan se.
Fargetemperatur
Fargetemperaturen måles i kelvin og angir fargetonen til en bestemt type
lyskilde. Når fargetemperaturen øker, får lyskildens farge et mer blålig
preg. Når fargetemperaturen reduseres, får lyskildens farge et mer rødlig
preg. Ved en temperatur på 5500 kelvin kan lyskildens farge sammenlignes
med middagssolen.
Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er lengst
borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Dybdeskarpheten varierer
etter blenderåpningen til objektivet, brennvidden og avstanden fra
kameraet til motivet. Hvis du for eksempel velger en liten blenderåpning,
økes dybdeskarpheten, og bakgrunnen i en komposisjon blir uskarp.
DPOF (Digital Print Order Format)
Et format for skriving av utskriftsinformasjon, for eksempel valgte bilder
og antall utskrifter, på et minnekort. DPOF-kompatible skrivere, som noen
ganger er tilgjengelige i fotobutikker, kan lese informasjonen fra kortet for
praktisk utskrift.
190
Vedlegg >
Ordliste
EV (Eksponeringsverdi)
Blits
Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og blenderåpningen
på objektivet som resulterer i den samme eksponeringen.
Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under forhold
med lite lys.
EV-kompensasjon
Brennvidde
Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien som
måles av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre eksponeringen
av bildene.
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter).
Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir
forstørret. Kortere brennvidde fører til bredere visningsvinkler.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Histogram
En spesifikasjon for definering av et bildefilformat for digitalkameraer som
ble opprettet av Japan Electronic Industries Development Association
(JEIDA).
En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale aksen
representerer lysstyrken og den vertikale aksen representerer antall piksler.
Høye punkter til venstre (for mørk) og til høyre (for lys) på histogrammet
angir et bilde som ikke er riktig eksponert.
Eksponering
Mengden lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen styres ved
hjelp av en kombinasjon av lukkerhastighet, blenderåpningsverdi og
ISO-følsomhet.
H.264/MPEG-4
Et høykomprimert videoformat opprettet av de internasjonale
standardorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T. Denne kodeken er utviklet av
Joint Video Team (JVT) og kan gi god videokvalitet ved lave bithastigheter.
191
Vedlegg >
Ordliste
Bildesensor
Måling
Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et bildeområde for
hver piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer lysstyrken til lyset som
treffer det under en eksponering. Vanlige sensortyper er CCD (Chargecoupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys på for å
angi eksponeringen.
MF (Manuell fokus)
IP-adresse (Internet Protocol)
Et system for manuell fokusering på motivet med kameraobjektivet.
Du kan bruke fokusringen til å fokusere på et motiv.
En IP-adresse er et unikt tall som blir tilordnet alle enheter som er koblet til
Internett.
MJPEG (Motion JPEG)
ISO-følsomhet
Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme
filmhastigheten som brukes i et filmkamera. Ved innstillinger for høyere
ISO-følsomhet bruker kameraet høyere lukkerhastighet, noe som kan
redusere uskarphet forårsaket av kameraristing og lite lys. Bilder med høy
følsomhet er imidlertid mer mottakelige for støy.
Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.
MPO (Multi Picture Object)
Et bildefilformat som inneholder flere bilder i én fil. En MPO-fil gir en
3D-effekt på MPO-kompatible skjermer, for eksempel 3D-TV-er eller
3D-skjermer.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
En komprimeringsmetode med kvalitetstap for digitale bilder.
JPEG-bilder blir komprimert for å redusere den totale filstørrelsen med
minimal forringelse av bildeoppløsningen.
192
Vedlegg >
Ordliste
Støy
PAL (Phase Alternate Line)
Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som malplasserte eller
vilkårlige, lyse piksler. Støy forekommer vanligvis når det tas bilder med
høy følsomhet eller når følsomhet angis automatisk på et mørkt sted.
En fargekodingsstandard for videoer som brukes i mange land i Afrika,
Asia, Europa og Midt-Østen.
Kvalitet
NFC (Near Field Communication)
NFC er et sett med standarder for radiokommunikasjon på svært kort
avstand. Du kan bruke NFC-aktiverte enheter til å aktivere funksjoner eller
utveksle data med andre enheter.
Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde. Bilder av
høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, noe som vanligvis resulterer i
en større filstørrelse.
RAW (CCD-rådata)
NTSC (National Television System Committee)
En fargekodingsstandard for videoer som vanligvis brukes i Japan,
Nord-Amerika, Filippinene, Sør-Amerika, Sør-Korea og Taiwan.
De originale, ubehandlede dataene som samles direkte fra kameraets
bildesensor. Hvitbalanse, kontrast, metning, skarphet og andre data kan
manipuleres med redigeringsprogramvare før bildet komprimeres til et
standard filformat.
Optisk zoom
Dette er en generell zoom som kan forstørre bilder med et objektiv og som
ikke reduserer kvaliteten på bilder.
Oppløsning
Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy oppløsning
inneholder flere piksler og viser vanligvis flere detaljer enn bilder med lav
oppløsning.
193
Vedlegg >
Ordliste
Lukkerhastighet
Hvitbalanse (Fargebalanse)
Lukkerhastigheten henviser til tiden det tar å åpne og lukke utløseren, og
det er en viktig faktor når det gjelder lysstyrken i et bilde, ettersom den
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom blenderen før den når
bildesensoren. Høy lukkerhastighet gir mindre tid til å slippe lyset inn slik
at bildet blir mørkere og motiver i bevegelse fryser lettere.
En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød, grønn og
blå) i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller fargebalansen, er
å gjengi fargene i et bilde på riktig måte.
Wi-Fi
sRGB (Standard RGB)
Internasjonal standard for fargerom opprettet av IEC (International
Electrotechnical Commission). Standarden defineres ut fra fargerommet
for PC-skjermer og brukes også som standard fargerom for Exif.
Wi-Fi er en teknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å
utveksle data trådløst over et nettverk.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS er en teknologi som sikrer trådløse hjemmenettverk.
Vignettering
En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien (ytterkanter),
sammenlignet med midtpunktet på bildet. Vignettering kan tiltrekke
oppmerksomhet på motiver som er plassert i midten av et bilde.
194
Vedlegg
Tilleggsutstyr
Objektiv
Objektiv
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Ekstern blits
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
195
Vedlegg >
Tilleggsutstyr
Utløserkabel (Mikro-USB-type)
Mikrofon
SR2NX02
EM10
Oppladbart batteri
Batterilader
BP1130
BC3NX01
• Disse illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
Kameraveske
Kameraetui
• Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr. Samsung er ikke ansvarlig for
USB-kabel
HDMI-kabel
Stropp
Se brukerveiledningene for dette valgfrie tilbehøret for informasjon.
skader forårsaket av bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
Minnekort
Filter
196
Vedlegg
Indeks
A
Adobe Photoshop Lightroom 167
AllShare Play 141
Bildeveiviser 79
Blender 16, 20
Blits
Blitsalternativer 94
Fotografering med reflektert lys 27
Intensitet 95
Ledetall 26
Autofokus 80
Autokopiering 133
Brennvidde 21
B
F
H
Fader 105
Hvitbalanse 76
Fargerom 148
Filer
Beskytte 110
Bildetype 74
Slette 111
Videotype 104
I
i-Function 61
Ikoner
Avspillingsmodus 42
Fotograferingsmodus 40
F-nummer 16
Batteri
D
Fokusfremheving 88
i-Launcher 163
Dato og klokkeslett 153
Fokushjelp 88
Innstillinger 152
ISO-følsomhet 75
Berørings-AF 86
Digital Print Order Format
(DPOF) 114
Forstørre 113
Fotograferingsmodi
i-Zoom 63
Berøringsskjerm 36
DIRECT LINK 32
Beste ansikt-modus 65
Dybdeskarphet 17, 22
Forsiktig 177
Lade 34
Sett inn 33
Bildejustering
Justere bilder 119
Retusjere ansikter 120
Bilder
Forstørre 113
Fotograferingsalternativer 73
Redigere 117
Vise på 3D-TV 159
Vise på HDTV 158
Vise på kamera 108
E
Eksponeringsverdi (EV) 16, 102
Blenderprioritet 57
Lukkerprioritet 58
Manuell 59
Objektivprioritet 60
Program 55
Smart 64
Smart Auto 53
Spille inn 68
K
Kamera
Koble fra (Windows) 161
Koble til PC 160
Koble til som en flyttbar disk 160
Pakke ut 30
Kameraspesifikasjoner 184
197
Vedlegg >
Indeks
Opptak 90
L
Lade 34
Lukkerhastighet 18, 20
Lysbildevisning 113
Opptak med én berøring 87
Optisk bildestabilisering (OIS) 89
Overføre filer
Mac 161
Windows 160
V
Selvutløser 91
Valgfritt tilbehør
Skjermlysstyrke 152
Skjermtype 43
Avspillingsmodus 121
Fotograferingsmodus 101
P
Miniatyrbilder 108
Pakke ut 29
Smartpanel 38
Minnekort
Panoramamodus 66
Sporing AF 86
Stilling 13
Forsiktig 173
Sett inn 33
MobileLink 129
R
Regelen om tredjedeler 24
O
Objektiver
Låse 45
Låse opp 46
Layout 44
Merker 47
Remote Viewfinder 131
Blitsens layout 48
Feste GPS-modulen 51
GPS-modulens layout 51
Koble til blitsen 49
Servicesenter 181
Smartfilter
M
Måling 97
S
Strømsparingsmodus 153
T
Retusjere ansikter 120
Trådløst nettverk 123
Røde øyne-effekt 95
Trinnvis justering 92
Rotere 118
TV 158
Vedlikehold 170
Videoer
Alternativer 104
Spille inn 68
Ta 116
Vise 115
Video ut 153
3
3D-modus 69
Oppløsning
Avspillingsmodus 118
Fotograferingsmodus (bilde) 73
Fotograferingsmodus (film) 104
198
Vedlegg
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Korrekt avhending av batterier i dette produktet
(Gjelder i land med avfallssortering)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for
eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade
på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir
at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir
de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv,
kadmium eller bly over referansenivåene i EU- direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade
menneskers helse eller miljøet.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse
artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber
vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved
å levere dem på din lokale mottaksstasjon.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
199
FORSIKTIG
RISIKO FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET BYTTES UT MED
FEIL TYPE.
AVHEND BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL
INSTRUKSJONENE.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
I Frankrike kan dette utstyret kun brukes innendørs.
200
Les garantien som fulgte med produktet eller besøk
www.samsung.com hvis du trenger service eller har spørsmål.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement