Samsung NX1, NXF1 User guide

Samsung NX1, NXF1 User guide
Bruksanvisning
NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte
bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne
bruksanvisningen grundig.
Informasjon om opphavsrett
• Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker som eies
av Microsoft Corporation.
• Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne bruksanvisningen kan endres
uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av kamerafunksjonene.
• Mac og Apple App Store er registrerte varemerker som eies av Apple
Corporation.
• Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere hele eller deler av
denne bruksanvisningen uten forhåndsgodkjennelse.
• Google Play Store er et registrert varemerke som eies av Google, Inc.
• Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet der du kjøpte det.
• Adobe, Adobe-logoen, Photoshop og Lightroom er registrerte varemerker
eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller
andre land.
• Bruk dette kameraet ansvarlig og i overensstemmelse med alle lover og
reguleringer vedrørende bruken av det.
• SD™, SDHC™, og SDXC™ er registrerte varemerker som eies av
SD Association.
• HDMI, HDMI-logoen og begrepet ”High
Definition Multimedia Interface” er varemerker
eller registrerte varemerker som eies av HDMI
Licensing LLC.
• Denne brukerveiledningen gjelder for NX1-kameraer med fastvareversjon
1.40 eller senere.
PlanetFirst representerer Samsung Electronics' forpliktelse til
bærekraftig utvikling og sosialt ansvar gjennom miljøvennlige
forretnings- og ledelsesaktiviteter.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. for
hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker
som eies av Wi-Fi Alliance.
• ATOMOS er et registrert varemerke for ATOMOS Pty Ltd.
• Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen, eies
av sine respektive eiere.
1
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å unngå
farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.
Advarsel − situasjoner som kan forårsake skade på deg selv
eller andre
Unngå å skade synet til motivene.
Ikke bruk blits når du tar nærbilder (nærmere enn 1 meter) av mennesker
eller dyr. Hvis du bruker blits for nært motivenes øyne, kan dette forårsake
midlertidig eller permanent skade på synet.
Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
Du kan komme til å skade kameraet og utsette deg selv for elektrisk støt.
Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og
dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.
Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer.
Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller
eksplosive gasser og væsker.
Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer
over lengre tid.
Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.
Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan forårsake
permanent skade på kameraets interne komponenter.
Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar slike
materialer i nærheten av kameraet.
Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk kameraet med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.
Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre til
brann.
Ikke berør strømledningen eller laderen i tordenvær.
Dette kan føre til elektrisk støt.
2
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Hvis det kommer inn væske eller fremmedlegemer i kameraet,
må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som batteriet eller
laderen, og deretter kontakte et Samsung servicesenter.
Obs! − situasjoner som kan forårsake skade på kameraet
eller annet utstyr
Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid.
Følg alle forskrifter som begrenser bruk av kameraet i bestemte
områder.
Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig skade på
kameraet.
• Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.
• Slå av kameraet når du er om bord i fly. Kameraet kan skape forstyrrelser
på utstyr ombord i fly. Følg flyselskapets regler og slå av kameraet når
besetningen ber om det.
• Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr. Kameraet kan skape
forstyrrelser på medisinsk utstyr i sykehus eller helsesentre. Følg alle regler,
oppslåtte advarsler og instrukser fra medisinsk personell.
Unngå forstyrrelser med pacemakere.
Hold god avstand mellom kameraet og pacemakere for å unngå potensielle
forstyrrelser, som anbefalt av produsenten og forskningsgrupper. Hvis du
har grunn til å mistenke at kameraet skaper forstyrrelser på en pacemaker
eller annen medisinsk enhet, må du straks slå av kameraet og kontakte
produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få hjelp.
Bruk bare ekte litiumion-batterier som anbefales av produsenten.
Ikke skad eller varm opp batteriet.
Uoriginale, skadde eller oppvarmede eller batterier kan føre til brann eller
personskade.
Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og
tilbehør.
• Bruk av uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at
batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.
• Samsung er ikke ansvarlige for skader som forårsakes av batterier, ladere,
kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.
Batteriet må bare brukes til det formålet det er beregnet for.
Feil bruk av batteriet kan føre til brann eller elektrisk støt.
3
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke berør blitsen mens den utløses.
Blitsen er svært varm når den utløses, og kan gi brannskader på huden.
Når du bruker strømladeren, må du slå av kameraet før du kobler
fra strømmen til strømladeren.
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Vær forsiktig når du kobler til kabler og setter inn batterier og
minnekort.
Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter inn batterier
og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og tilleggsutstyr.
Hold kort med magnetiske striper unna kameraetuiet.
Informasjon som er lagret på kortet, kan bli skadet eller slettet.
Koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk.
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak
når du lader batteriene.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Bruk aldri batterier eller minnekort som er skadet.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer som
det skal.
Ikke plasser kameraet i eller i nærheten av magnetiske felt.
Dette kan føre til at kameraet svikter.
Ikke la strømladeren komme i kontakt med +/- kontaktene på
batteriet.
Kameraet må ikke brukes hvis skjermen er skadet.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Hvis glass- eller akryldeler er ødelagte, må du oppsøke et Samsung
servicesenter for å få reparert kameraet.
Ikke slipp kameraet eller utsett det for sterke rystelser.
Dette kan skade skjermen eller eksterne eller interne komponenter.
Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader som
kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.
4
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.
Bruk kameraet i normal stilling.
Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Unngå kontakt med kameraets interne antenne.
Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
Dette kan føre til at bildesensoren blir misfarget eller ikke fungerer som den
skal.
Hvis kameraet blir overopphetet, tar du ut batteriet og lar det
kjøle seg ned.
Dataoverføring og ansvar
• Data som blir overført via WLAN, kan bli stjålet, så du må unngå å overføre
sensitive data i offentlige områder eller på åpne nettverk.
• Kameraprodusenten er ikke ansvarlig for eventuell dataoverføring som
bryter opphavsrettslover, varemerkelover og lover om åndsverk eller
offentlige sømmelighetsbestemmelser.
• Vedvarende bruk av kameraet kan overopphete batteriet og heve
kameraets interntemperatur. Hvis kameraet slutter å fungere, tar du ut
batteriet og lar det kjøle seg ned.
• Høye interne temperaturer kan føre til støy på bildene. Dette er normalt og
vil ikke påvirke kameraets generelle ytelse.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.
Kameraet sender ut radiofrekvenssignaler som kan forstyrre uskjermet
eller utilstrekkelig skjermet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere,
høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter hjemme
eller i kjøretøy. Kontakt produsenten av den elektroniske enheten for å løse
eventuelle forstyrrelsesproblemer. Bruk bare enheter eller tilleggsutstyr
godkjent av Samsung for å hindre uønskede forstyrrelser.
5
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Forholdsregler ved bruk av Bluetooth
Forholdsregler ved bruk av kameraet
• Produsenten er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som
sendes eller mottas ved hjelp av Bluetooth-funksjonen.
• Ikke utsett kameraet for vann.
• Sørg alltid for at du deler og mottar data med enheter som er klarerte
og riktig sikret. Hvis det finnes hindringer mellom enhetene, kan
driftsavstanden bli redusert.
• Sørg for at dekselet på batterirommet, minnekortet og de eksterne
tilkoblingene er tett lukket.
• Enkelte enheter, spesielt de som ikke er testet eller godkjente av Bluetooth
SIG, kan være inkompatible med enheten din.
• Unngå å ta av eller bytte objektiv i støvete omgivelser.
• Produktet er ikke vann- eller støvsikkert. Det anbefales ikke å eksponere det
for ekstreme forhold. Vær forsiktig når du åpner og lukker dekslene for å
unngå å skade gummitetningen.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel
piratkopiering av filer eller ulovlig avlytting av kommunikasjon for
kommersielle formål). Produsenten er ikke ansvarlig for følgene av ulovlig
bruk av Bluetooth-funksjonen.
• Ikke koble til Bluetooth-høyttaler, hodesett eller annet tilbehør.
6
Indikasjoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikon
Funksjon
Modus
Indikasjon
Tilleggsinformasjon
Auto
t
Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler
Program
P
Blenderprioritet
A
Lukkerprioritet
S
Manuell
M
Egendefinert1
T
Egendefinert2
U
Smart
s
[
]
Kameraknapper. For eksempel representerer [Utløser]
utløserknappen.
(
)
Sidenummer for relatert informasjon
ĺ
*
Modusindikasjoner
Rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å
utføre et trinn, for eksempel følgende: Velg b ĺ Kvalitet
(betyr at du skal velge b og deretter Kvalitet).
Kommentar
7
Innhold
Tips
Kapittel 1
Konsepter innen fotografering
Mitt kamera
Fotograferingsstillinger ............................................................................. 14
Komme i gang .............................................................................................. 30
Pakke ut ........................................................................................................................ 30
Kameraets layout ........................................................................................ 31
Bruke EVF-knappen .................................................................................................. 36
Sette inn batteriet og minnekortet ......................................................... 37
Sette inn batteriet ..................................................................................................... 37
Sette inn et minnekort ............................................................................................ 37
Ta ut batteriet og minnekortet ............................................................................. 38
Bruke minnekortadapteren ................................................................................... 38
Lade batteriet og slå på kameraet ........................................................... 39
Lade batteriet ............................................................................................................. 39
Slå på kameraet ......................................................................................................... 40
Utføre innledende oppsett ....................................................................... 41
Holde kameraet ............................................................................................................. 14
Stående fotografering................................................................................................. 14
Knelende fotografering .............................................................................................. 15
Bruke skjermen .............................................................................................................. 15
Lavvinkelbilde ................................................................................................................ 16
Høyvinkelbilde............................................................................................................... 16
Blender .......................................................................................................... 17
Blenderverdi og feltdybde ........................................................................................ 18
Lukkerhastighet .......................................................................................... 19
ISO-følsomhet .............................................................................................. 20
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet
kontrollerer eksponeringen...................................................................... 21
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og perspektiv ....................... 22
Feltdybde ...................................................................................................... 23
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter? ............................................................... 23
Forhåndsvisning av feltdybde.................................................................................. 25
Komposisjon ................................................................................................ 25
Regelen om tredjedeler.............................................................................................. 25
Bilder med to motiver ................................................................................................. 26
Blits................................................................................................................. 27
Blitsguidenummer ....................................................................................................... 27
Fotografering med reflektert lys ............................................................................. 28
Velge funksjoner (alternativer) ................................................................ 43
Bruke knapper og hjul ............................................................................................. 43
Bruke egendefinerte knapper og hjul .................................................................. 43
Velge med berøring.................................................................................................. 44
Bruke m ................................................................................................................. 45
Eksempel: Velge bildestørrelse i P-modus ......................................................... 45
Bruke smartpanelet .................................................................................................. 46
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus ....................................... 46
Bruke iFn ....................................................................................................................... 48
8
Innhold
Skjermikoner ................................................................................................ 50
I fotograferingsmodus............................................................................................. 50
Ta bilder ........................................................................................................................... 50
Spille inn videoer ......................................................................................................... 52
Om vaterpasset ............................................................................................................ 53
I avspillingsmodus .................................................................................................... 54
Vise bilder ....................................................................................................................... 54
Spille av videoer ........................................................................................................... 54
Endre informasjonen som vises ........................................................................... 55
Vise statusdisplayvinduet....................................................................................... 56
Ta bilder eller video ..................................................................................................... 56
Tilkobling til en datamaskin..................................................................................... 56
Lade batteriene ............................................................................................................ 56
Varslingspanelet ........................................................................................................ 57
Objektiver ..................................................................................................... 58
Objektivets layout ..................................................................................................... 58
Låse eller låse opp objektivet .................................................................................. 59
Hvordan bruke funksjonen for egendefinert fokusområde ......................... 61
Objektivmerker .......................................................................................................... 62
Ekstrautstyr .................................................................................................. 63
Layout på ekstern blits ............................................................................................ 63
Feste den eksterne blitsen........................................................................................ 65
Utforming av vertikalt grep ................................................................................... 66
Sette inn batteriet........................................................................................................ 67
Koble til kameraet ....................................................................................................... 67
Batterilader .................................................................................................................. 69
Lade batteriet ................................................................................................................ 69
Fotograferingsmoduser ............................................................................. 70
t Automodus ........................................................................................................ 70
P Programmodus ...................................................................................................... 72
Programskift .................................................................................................................. 73
Minimum lukkerhastighet ........................................................................................ 73
A Blenderprioritetsmodus .................................................................................... 74
S Lukkerprioritetsmodus ....................................................................................... 75
M Manuellmodus ..................................................................................................... 76
Bruke Bulb-funksjonen .............................................................................................. 76
T U Tilpasset modus ............................................................................................ 77
Lagre tilpassede moduser ........................................................................................ 77
Laste ned tilpassede moduser ................................................................................ 78
Velge tilpassede moduser ........................................................................................ 78
Slette tilpassede moduser ........................................................................................ 78
s Smartmodus ........................................................................................................ 79
Ta panoramabilder ...................................................................................................... 81
Bruke Samsung Auto Shot-modus ........................................................................ 82
Spille inn video........................................................................................................... 84
3D-modus .................................................................................................................... 86
Tilgjengelige funksjoner etter fotograferingsmodus................................... 87
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse og oppløsning ............................................................................ 89
Bildestørrelse .............................................................................................................. 89
Kvalitet .......................................................................................................................... 90
ISO-følsomhet .............................................................................................. 91
Tilpasse ISO-innstillingene ....................................................................................... 92
9
Innhold
OLED-farge ................................................................................................... 93
Hvitbalanse .................................................................................................. 94
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse ................................. 95
Bildestiler ...................................................................................................... 96
Smartfilter..................................................................................................... 97
AF-modus ..................................................................................................... 98
Enkeltbilde AF ............................................................................................................ 99
Kontinuerlig AF .......................................................................................................... 99
Aktiv AF ...................................................................................................................... 100
Manuell fokus .......................................................................................................... 100
AF-område .................................................................................................. 101
Valg AF ....................................................................................................................... 101
Lagre Valg AF-posisjon ............................................................................................ 102
Sone-AF ..................................................................................................................... 102
Multi AF...................................................................................................................... 102
Ansiktsregistrering AF .......................................................................................... 103
Selvportrett AF ........................................................................................................ 103
Berørings-AF .............................................................................................. 104
Berørings-AF ............................................................................................................ 104
AF-punkt.................................................................................................................... 104
Sporing AF ................................................................................................................ 104
Opptak med én berøring..................................................................................... 105
Fokushjelp .................................................................................................. 106
MF assistanse ........................................................................................................... 106
DMF (direkte manuell fokus) .............................................................................. 107
Angi MF- og DMF-reaksjonsevne......................................................................... 107
AF-utløserprioritet ................................................................................................. 107
Fokusfremheving ................................................................................................... 108
Drift (fotograferingsmetode).................................................................. 110
Enkel............................................................................................................................ 111
Kontinuerlig ............................................................................................................. 111
Selvutløser ................................................................................................................ 112
Autoeksponeringsbrakett (AE-brakett) .......................................................... 112
Hvitbalansebrakett ................................................................................................ 113
Bildestilbrakett ........................................................................................................ 113
Dybdebrakett .......................................................................................................... 114
Brakett-innstillinger .................................................................................................. 114
Intervallbilder ............................................................................................ 115
Blits............................................................................................................... 116
Redusere røde øyne-effekten ............................................................................ 117
Bruke den innebygde blitsen............................................................................. 117
Justere blitsintensiteten ...................................................................................... 118
Blitsinnstillinger ...................................................................................................... 119
Stille inn ekstern blits ............................................................................................... 119
Angi trådløs synkronisering for den innebygde eller eksterne blitsen ...120
Låse blitsintensiteten ............................................................................................ 121
Lysmåling .................................................................................................... 122
Multi ............................................................................................................................ 122
Sentrumsvektet....................................................................................................... 123
Punkt ........................................................................................................................... 123
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet ................................................ 124
Dynamisk omfang..................................................................................... 125
Eksponeringskompensasjon .................................................................. 126
Bruke rammemodus ................................................................................................. 126
Vise overeksponeringsveiledningen .................................................................. 127
Bruke veiledningen for lysstyrkejustering ........................................................ 127
Eksponerings-/Fokuslås ........................................................................... 128
Optisk bildestabilisering (OIS)................................................................ 109
10
Innhold
Eksponerings-/Fokusseparasjon............................................................ 129
Videofunksjoner ........................................................................................ 130
Filmstørrelse ............................................................................................................. 130
Når Video ut er stilt inn til NTSC............................................................................ 130
Når Video ut er stilt inn til PAL ............................................................................... 131
Filmkvalitet ............................................................................................................... 131
Bithastighet etter filmstørrelse ............................................................................. 132
Rask/langsom film ................................................................................................. 133
Gammakontroll ....................................................................................................... 133
Justere innstillingene ............................................................................................... 134
Mastersvartnivå ...................................................................................................... 134
Lystetthet .................................................................................................................. 134
AF-reaksjonsevne ................................................................................................... 134
AF-forskyvningshastighet ................................................................................... 135
DIS (Antirist) ............................................................................................................. 135
Fader ........................................................................................................................... 136
Tale .............................................................................................................................. 136
Vindskjerming ......................................................................................................... 136
Mikrofonnivå............................................................................................................ 137
Automatisk mikrofonkontroll ............................................................................ 137
Dynamisk omfang+ ............................................................................................... 137
Tidskode (HDMI) ..................................................................................................... 138
Kapittel 3
Avspilling/Redigering
Søke etter og administrere filer ............................................................. 140
Vise bilder.................................................................................................................. 140
Vise miniatyrbilder ................................................................................................. 140
Vise filer etter kategori ......................................................................................... 141
Vise kontinuerlige bilder ..................................................................................... 142
Beskytte filer............................................................................................................. 143
Lås eller lås opp alle filene ...................................................................................... 143
Slette filer .................................................................................................................. 144
Slette én enkelt fil ...................................................................................................... 144
Slette flere filer ............................................................................................................ 144
Slette alle filer.............................................................................................................. 144
Vise bilder ................................................................................................... 145
Forstørre et bilde .................................................................................................... 145
Vise en lysbildevisning ......................................................................................... 146
Vise overeksponeringsveiledningen ............................................................... 147
Vise intervallopptak............................................................................................... 147
Sortere filer ............................................................................................................... 147
Rotere automatisk .................................................................................................. 147
Konvertere til JPEG ................................................................................................ 147
Spille av videoer ........................................................................................ 148
Spole bak- eller fremover .................................................................................... 148
Justere lysstyrken i en video .............................................................................. 149
Justere volumet i en video .................................................................................. 149
Beskjære en video under avspilling................................................................. 150
Hente ut et bilde under avspilling ................................................................... 150
Redigere bilder .......................................................................................... 151
Beskjære et bilde .................................................................................................... 151
Rotere et bilde ......................................................................................................... 152
Endre størrelsen på bilder ................................................................................... 152
Justere bildene ........................................................................................................ 153
Retusjere ansikter ................................................................................................... 153
Bruke Smartfilter-effekter.................................................................................... 154
11
Innhold
Kapittel 4
Tilkobling til en datamaskin ................................................................... 179
Bruke Autokopiering for bilder eller videoer ............................................... 179
Tilkobling og overføring
Koble til en smarttelefon ......................................................................... 156
Bruk NFC-funksjonen ............................................................................................ 156
Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus ................................................ 156
Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus (Photo Beam)............................ 156
Bruke GPS-posisjonstaggfunksjonen..............................................................
Sende filer til en smarttelefon ...........................................................................
Betjene kameraet eksternt med en smarttelefon ......................................
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp .................................
Lagre filer automatisk i en smarttelefon ........................................................
Nedlasting av tilpassede moduser via smarttelefon .................................
156
157
159
161
162
164
Sende bilder via e-post ............................................................................ 165
Koble til et WLAN.................................................................................................... 165
Angi nettverksalternativer...................................................................................... 166
Angi IP-adressen manuelt....................................................................................... 166
Bruke nettleseren for pålogging....................................................................... 167
Tips for tilkobling til nettverk............................................................................. 168
Skrive inn tekst ........................................................................................................ 169
Sende bilder via e-post ........................................................................................ 170
Lagre informasjon om en avsender .................................................................... 171
Angi et e-postpassord.............................................................................................. 172
Endre e-postpassordet ............................................................................................ 173
Vise bilder eller video på et TV-apparat ............................................... 174
Trådløs tilkobling .................................................................................................... 174
Vise filer etter Bluetooth-registrering................................................................. 176
Tilkobling ved hjelp av kabel ............................................................................. 177
Vise filer på en TV ....................................................................................................... 177
Vise filer på en 3D-TV................................................................................................ 178
Installere programmet for autokopiering på PC-en...................................... 179
Bruke Autokopiering-funksjonen ........................................................................ 179
Koble til kameraet som en flyttbar disk ......................................................... 181
Overføre filer til en Windows-datamaskin ........................................................ 181
Koble fra kameraet (for Windows 7).................................................................... 182
Overføre filer til Mac OS-maskinen ..................................................................... 183
Kapittel 5
Kamerainnstillingsmeny
Brukerinnstillinger .................................................................................... 185
Administrer Tilpasset modus ............................................................................. 185
Støyreduksjon.......................................................................................................... 185
Fargerom ................................................................................................................... 186
Korrigering av forvrengning .............................................................................. 187
Brukerskjerm ............................................................................................................ 187
Rutenett ..................................................................................................................... 187
Midtmarkør............................................................................................................... 188
Knappetilordning ................................................................................................... 188
AEL .................................................................................................................................. 188
AF ON ............................................................................................................................. 189
Egendefinert hjul ....................................................................................................... 190
Kommandohjul........................................................................................................... 190
Kommandohjulets retning ..................................................................................... 190
Videoinnspilling/MOBILE ........................................................................................ 191
AF ON / AEL .................................................................................................................. 191
Forhåndsvisningsknappen/navigasjonsknappen/sletteknappen........... 192
12
Innhold
iFn-tilpasning ...........................................................................................................
Objektivknappens hastighetsinnstillinger....................................................
Berøringsoperasjon ...............................................................................................
AF-lampe ...................................................................................................................
E-lukker ......................................................................................................................
MobileLink/NFC-bildestørrelse .........................................................................
193
193
193
193
194
194
Innstillinger ................................................................................................ 195
Kapittel 6
Vedlegg
Feilmeldinger ............................................................................................. 202
Vedlikeholde kameraet............................................................................ 203
Rengjøre kameraet ................................................................................................ 203
Kameraobjektiv og skjerm ..................................................................................... 203
Bildesensor ................................................................................................................... 203
Kamerahus ................................................................................................................... 203
Bruke eller oppbevare kameraet ...................................................................... 204
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet ................................. 204
Bruk på strand eller ved vannet............................................................................ 204
Oppbevaring over lengre tid ................................................................................. 204
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser .................................. 205
Andre forholdsregler ................................................................................................ 205
Om minnekort ......................................................................................................... 206
Støttede minnekort .................................................................................................. 206
Minnekortkapasitet .................................................................................................. 207
Forholdsregler ved bruk av minnekort .............................................................. 209
Om batteriet............................................................................................................. 210
Batterispesifikasjoner ............................................................................................... 210
Batterilevetid ............................................................................................................... 211
Melding om lavt batterinivå .................................................................................. 211
Merknader om bruk av batteriet .......................................................................... 211
Forholdsregler for batteriet.................................................................................... 212
Merknader om lading av batteriet ...................................................................... 212
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet .................................... 213
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet ................................. 213
Bruke programmer på en PC .................................................................. 214
Installere i-Launcher eller i-Launcher Web.................................................... 214
Bruke i-Launcher eller i-Launcher Web .......................................................... 216
Åpne i-Launcher......................................................................................................... 216
Tilgjengelige programmer ..................................................................................... 216
Krav ................................................................................................................................. 217
Installere Adobe Photoshop Lightroom ....................................................... 218
Bruke Adobe Photoshop Lightroom ............................................................... 218
Oppdatere fastvaren ................................................................................ 219
Koble til via USB-kabel ......................................................................................... 219
Koble til via Wi-Fi .................................................................................................... 220
Før du kontakter et servicesenter .......................................................... 221
Kameraspesifikasjoner............................................................................. 224
Ordliste ........................................................................................................ 229
Tilleggsutstyr ............................................................................................. 235
Indeks .......................................................................................................... 236
13
Konsepter innen fotografering
Fotograferingsstillinger
Riktig stilling for stabilisering av kameraet er nødvendig for å ta et bra bilde.
Selv om du holder kameraet riktig, kan feil stilling forårsake at kameraet
rister. Stå rett og helt stille for å opprettholde en stødig base for kameraet.
Når du fotograferer med langsom lukkerhastighet, må du holde pusten for å
minimere kroppsbevegelser.
Stående fotografering
Sett sammen bildet, stå oppreist med føttene en skulderbredde fra hverandre
og hold albuene nedover.
Holde kameraet
Hold kameraet med høyre hånd og plasser høyre pekefinger på
utløserknappen. Plasser venstre hånd under objektivet for støtte.
14
Konsepter innen fotografering
Knelende fotografering
Sett sammen bildet, knel med ett kne i bakken og ha en rett holdning.
Bruke skjermen
Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler. Du kan
vippe skjermen opptil 90° oppover ( ) eller 45° nedover ( ).
•
•
Ha skjermen lukket ( ) når kameraet ikke er i bruk.
Vipp skjermen bare innenfor tillatt vinkel. Hvis ikke, kan kameraet bli ødelagt.
15
Konsepter innen fotografering
Lavvinkelbilde
Et lavvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert under øyehøyde,
vinklet opp mot motivet.
Høyvinkelbilde
Et høyvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert over øyehøyde,
vinklet ned mot motivet.
16
Konsepter innen fotografering
Blender
Blenderen er en av de tre faktorene som avgjør eksponeringen. Blenderhuset
inneholder tynne metallplater som åpnes og lukkes for å slippe gjennom lys til
blenderen og inn i kameraet. Størrelsen på blenderen er relatert til mengden
lys: En større blender slipper gjennom mer lys og en mindre blender slipper
gjennom mindre lys.
Blenderstørrelser
Størrelsen på blenderen representeres av en verdi kjent som et ”F-nummer”.
F-nummeret representerer brennvidden delt på objektivets diameter. Hvis for
eksempel et objektiv med en brennvidde på 50 mm har f-nummeret F2, er
diameteren til blenderen 25 mm (50 mm/25 mm = F2). Jo mindre f-nummer,
jo større blender.
Blenderåpningen defineres som eksponeringsverdien (EV). Økning av
eksponeringsverdien (+1 EV) betyr at mengden lys dobles. Reduksjon av
eksponeringsverdien (-1 EV) betyr at mengden lys halveres. Du kan også
bruke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til å finjustere mengden lys
ved å dele eksponeringsverdier inn i 1/2, 1/3 EV og så videre.
+1 EV
Minimum blender
Middels blender
-1 EV
Maksimum blender
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Eksponeringsverditrinn
Blender åpnet litt
Blender åpnet helt
17
Konsepter innen fotografering
Blenderverdi og feltdybde
Du kan gjøre bakgrunnen i et bilde uklar eller skarpere ved å endre
blenderåpningen. En stor blenderåpning gir bildene liten feltdybde.
Gjenstander rett foran eller bak motivet vil bli uklare, mens motivet er i fokus.
En liten blenderåpning gir bildene stor feltdybde. Både gjenstander langt
foran eller bak motivet og selve motivet vil være i fokus.
Blenderhuset inneholder flere blad. Disse bladene beveger seg sammen og
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom midten av blenderen. Antall blader
påvirker også fasongen på lyset når du fotograferer nattscener. Hvis en blender har
et likt antall blader, fordeles lys i et likt antall deler. Hvis det er et ulikt antall blader, er
antallet deler dobbelt så mange som antall blader.
For eksempel deler en blender med 8 blader lyset inn i 8 deler og en blender med
7 blader deler lyset inn i 14 deler.
7 blader
Et bilde med stor feltdybde
8 blader
Et bilde med liten feltdybde
18
Konsepter innen fotografering
Jo høyere lukkerhastighet, jo mindre lys slippes inn, og jo lavere
lukkerhastighet, jo mer lys slippes inn.
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet refererer til hvor lang tid det tar å åpne og lukke utløseren.
Dette kontrollerer mengden lys som passerer gjennom blenderen før det når
bildesensoren.
Lukkerhastigheter måles i sekunder og brøkdeler av sekunder. På mange
kameraer blir lukkerhastigheten omtrent halvert for hver påfølgende
innstilling – 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek osv. På samme måte
som med blenderåpningen vil hver påfølgende lukkerhastighet slippe
inn omtrent halvparten så mye lys. Det medfører at hver påfølgende
lukkerhastighetsinnstilling er lik en endring i eksponeringsverdien (EV) på
omtrent 1 EV.
En høy lukkerhastighet slipper inn mer lys i kameraet og gjør bildet lysere.
Motiver som er i bevegelse, vil imidlertid bli uklare fordi lukkeren er åpen
lenger. En høy lukkerhastighet slipper mindre lys inn og gjør bildet mørkere.
Motiver i bevegelse vil imidlertid bli skarpere og mer fokusert fordi lukkeren er
åpen i kortere tid.
+1 EV
Eksponering
-1 EV
1 sek
1/2 sek
1/4 sek
1 sek
1/8 sek
1/15 sek
1/250 sek
1/30 sek
Lukkerhastighet
19
Konsepter innen fotografering
ISO-følsomhet
Eksponeringen av et bilde fastslås av kameraets følsomhet. Denne
følsomheten er basert på internasjonale filmstandarder, kjent som ISOstandarder. På digitale kameraer brukes denne følsomhetsrangeringen for å
representere følsomheten til den digitale mekanismen som tar bildet.
ISO-følsomheten dobles når tallet dobles. For eksempel kan en innstilling
på ISO 200 ta bilder med dobbel hastighet sammenlignet med ISO 100.
Imidlertid kan høyere ISO-innstillinger føre til ”støy” – små flekker, punkter og
andre fenomener i et bilde og gi bildet et uklart eller skittent utseende. Som
en generell regel er det best å bruke en lav ISO-innstilling for å forhindre støy i
bildene, med mindre du fotograferer under mørke forhold eller på kveldstid.
Ettersom en lav ISO-følsomhet betyr at kameraet vil være mindre følsomt
for lys, trenger du mer lys for å få en optimal eksponering. Når du bruker lav
ISO-følsomhet, må du åpne blenderen mer eller redusere lukkerhastigheten
for å slippe mer lys inn i kameraet. For eksempel på en solfylt dag når det er
rikelig med lys, krever ikke lav ISO-følsomhet en langsom lukkerhastighet.
Imidlertid vil langsom ISO-følsomhet føre til et uklart bilde hvis du tar bilde på
et mørkt sted eller på kveldstid. Derfor anbefales det en moderat økning av
ISO-følsomheten.
Et bilde tatt med stativ og høy ISO-følsomhet
Et uklart bilde med lav ISO-følsomhet
Endringer i kvaliteten og lysstyrken i henhold til ISO-følsomhet
20
Konsepter innen fotografering
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet
og ISO-følsomhet kontrollerer eksponeringen
Blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet er tett forbundet innen
fotografering. Blenderinnstillingen kontrollerer åpningen som regulerer
lyset som kommer inn i kameraet, mens lukkerhastigheten bestemmer
tidslengden som lys slipper inn. ISO-følsomheten fastslår hastigheten som
filmen reagerer på lys med. Sammen blir disse tre aspektene beskrevet som
eksponeringstriangelet.
Innstillinger
Lukkerhastighet
Blenderverdi
Resultater
Høy hastighet
= mindre lys
Lav hastighet
= mer lys
Rask = stille
Langsom = uklar
En endring i lukkerhastighet, blenderverdi eller ISO-følsomhet kan utløses
av justeringer av de andre faktorene for å opprettholde mengden lys.
Resultatene endres imidlertid i henhold til innstillingene. For eksempel er
lukkerhastighet nyttig for å uttrykke bevegelse, blenderen kan kontrollere
feltdybden, og ISO-følsomheten kan kontrollere hvor kornete et bilde ser ut.
Innstillinger
Resultater
ISO-følsomhet
Høy følsomhet
= mer følsom for lys
Lav følsomhet
= mindre følsom for lys
Høy = mer kornet
Lav = mindre kornet
Bred blender
= mer lys
Smal blender
= mindre lys
Bred = liten feltdybde
Smal = stor feltdybde
21
Konsepter innen fotografering
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og
perspektiv
Lang brennvidde
teleobjektiv
Brennvidde, som måles i millimeter, er avstanden mellom midten av objektivet
og brennpunktet. Den påvirker vinkelen og perspektivet på bildene. En kort
brennvidde gir vidvinkel, som lar deg ta et bredt bilde. En lang brennvidde gir
smal vinkel, som lar deg ta telebilder.
telefotobilde
Kort brennvidde
smal vinkel
vidvinkelobjektiv
Se på bildene nedenfor og sammenlign endringene.
bredt bilde
vidvinkel
16 mm vinkel
50 mm vinkel
200 mm vinkel
Vanligvis er et objektiv med vidvinkel egnet for å fotografere landskap og et objektiv
med smal vinkel er anbefalt for å fotografere sportshendelser eller portretter.
22
Konsepter innen fotografering
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter?
Feltdybde
Feltdybden er det området rundt motivet som er i fokus.
Generelt sett kan feltdybden være liten eller stor. I bilder med liten feltdybde
kommer motivet i skarp fokus mens bakgrunnen blir uklare og motivet skiller
seg klart ut. Bilder med stor feltdybde vil derimot vise alle elementene i bildet
i skarp fokus.
Feltdybde avhenger av blenderverdi
En lav blenderverdi betyr at blenderåpningen er stor. Jo større
blenderåpningen er, jo mindre blir feltdybden. Tilsvarende betyr en høy
blenderverdi at blenderåpningen er liten. Jo mindre blenderåpningen er, jo
større blir feltdybden.
Du kan ta et bilde med liten feltdybde ved å bruke en telelinse eller ved å
velge lav blenderverdi. Du kan ta et bilde med stor feltdybde ved å bruke en
vidvinkellinse eller ved å velge høy blenderverdi.
50 mm F5.7
Liten feltdybde
50 mm F22
Stor feltdybde
23
Konsepter innen fotografering
Feltdybde avhenger av brennvidde
Feltdybden avhenger av avstanden mellom motivet og kameraet
Jo lengre brennvidde, jo mindre feltdybde. En telelinse med lang brennvidde
er bedre til å ta bilder med liten feltdybde enn en linse med mindre
brennvidde.
Jo kortere avstanden mellom motivet og kameraet er, jo mindre blir
feltdybden. Derfor kan det å holde kameraet nært inntil motivet, føre til et
bilde med lav feltdybde.
Et bilde tatt med 16 mm vidvinkelobjektiv
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Et bilde tatt nært motivet
24
Konsepter innen fotografering
Forhåndsvisning av feltdybde
Du kan trykke på forhåndsvisningsknappen for å få en idé om hvordan
bildet kommer til å se ut, før du tar det. Kameraet justerer blenderen
til forhåndsinnstilte innstillinger og viser resultatene på skjermen. Sett
funksjonen for forhåndsvisningsknappen til Optisk forhåndsvisning. (s. 192)
Komposisjon
Måten gjenstander og personer er ordnet på i et bilde, betegnes som
komposisjonen. En god komposisjon vektlegger hovedmotivene i bildet ved å
trekke oppmerksomheten mot dem og balansere dem med andre elementer
i bildet.
Tredelingsregelen nedenfor er en metode som ofte gir gode komposisjoner.
Regelen om tredjedeler
Du bruker regelen om tredjedeler ved å dele bildet inn i et mønster med 3x3
like rektangler.
For å sette sammen bilder som legger god vekt på motivet, må du passe på at
motivet befinner seg ved et av hjørnene av det midtre rektangelet.
25
Konsepter innen fotografering
Hvis du bruker regelen om tredjedeler, vil dette gi bilder med stabile og
tiltalende komposisjoner. Under ser du noen eksempler.
Bilder med to motiver
Hvis motivet er i et hjørne av bildet, skaper det en ubalansert komposisjon.
Du kan stabilisere bildet ved å ta bilde av et motiv til i motsatt hjørne for å
balansere vekten av bildet.
Motiv 2
Motiv 1
Ustabil
Motiv 2
Motiv 1
Stabil
Når du tar landskapsbilder, vil sentrering av horisonten skape en ubalansert
effekt. Gi bildet mer vekt ved å flytte horisonten opp eller ned.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Motiv 2
Ustabil
Stabil
26
Konsepter innen fotografering
Blitsguidenummer
Blits
Lyset er en av de viktigste komponentene innen fotografering. Det er
imidlertid ikke alltid man har godt lys. Ved å bruke blits kan du kompensere
for manglende lys og skape en rekke forskjellige effekter.
Blitsen, som også kalles strobe- eller fartslys, gir tilstrekkelig eksponering
ved lav belysning. Det er også nyttig i situasjoner med mye lys. Du kan for
eksempel bruke blitsen til å lyssette et motiv som befinner seg i skyggen, eller
bruke den til å få med både motivet og bakgrunnen klart når motivet har lyset
bak seg.
Blitsens modellnummer henviser til blitsens kraft, og maksimum mengde
lys som skapes, representeres av en verdi kjent som et ”guidenummer”. En
blits med høyere guidenummer gir kraftigere lys enn en blits med lavere
guidenummer. Guidenummeret beregnes ved å multiplisere avstanden
mellom blitsen og motivet med blenderverdien når ISO-følsomheten er stilt
inn på 100.
Guidenummer = avstand mellom blits og motiv X blenderverdi
Blenderverdi = guidenummer/avstand mellom blits og motiv
Avstand mellom blits og motiv = guidenummer/blenderverdi
Hvis du vet hvilket guidenummer blitsen har, kan du beregne en passende
avstand mellom blitsen og motivet når du stiller inn blitsen manuelt. Hvis
blitsen for eksempel har et guidenummer på GN 20 og er 4 meter fra motivet,
er optimal blenderverdi F5.0.
Bakgrunnsbelyste motiver uten blits
Bakgrunnsbelyste motiver med blits
27
Konsepter innen fotografering
Fotografering med reflektert lys
Fotografering med reflektert lys viser til metoden som brukes til å reflektere
lys fra taket eller veggene slik at det spres jevnt over motivet. Vanligvis kan
bilder tatt med blits virke unaturlige og gi skygger. Motivet i bilder tatt med
fotografering med reflektert lys avgir ikke skygger, og ser jevnt ut på grunn av
at lyset spres jevnt.
28
Kapittel 1
Mitt kamera
Her finner du informasjon om kameraets layout, skjermikoner, objektiv,
tilbehør og grunnleggende funksjoner.
Mitt kamera
Komme i gang
Pakke ut
Kontroller at produktesken inneholder følgende.
Kamera
(inkludert kamerahusdeksel,
Hot shoe-deksel og vertikalgrepsdeksel)
Strømadapter/USB-kabel
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Hurtigstartsveiledning
•
•
Oppladbart batteri
Stropp
Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske produktene.
Du kan kjøpe tilleggsutstyr hos en forhandler eller et Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer forårsaket av
bruk av uautorisert tilleggsutstyr. Du finner mer informasjon om tilleggsutstyr på side 235.
30
Mitt kamera
Kameraets layout
5
1 2 3
67 8 9
4
Nr.
1
2
Navn
Nr.
Videoinnspillingsknapp
7
Hot shoe
EV-knapp
8
Mikrofon
9
Popup-knapp for blits (s. 117)
10
Objektivfrigjøringsknapp
Trykk på og hold knappen inne, og
bruk kommandohjul 2 til å justere
eksponeringsverdien. (s. 126)
Kommandohjul 1
• På menyskjermbildet: Gå til et ønsket
18 17 16
15 14
13 12 11
10
3
Navn
menyelement.
• I smartpanelet: Juster et valgt alternativ.
• I fotograferingsmodus: Juster
lukkerhastigheten, blenderverdien,
Programskift-innstillinger,
eksponeringsverdi eller ISO-følsomhet i
enkelte fotograferingsmodi, eller endre
størrelsen på fokusområdet. (s. 190)
• I avspillingsmodus: Vis miniatyrbilder,
eller forstørr eller forminsk et bilde. Åpne
eller lukk en fotopakke i avspillingsmodus.
Spol bak- eller fremover i en video.
4
AF-hjelpelys/Timerlampe
5
Innebygd blits (s. 117)
6
Hot shoe-deksel
11
12
Objektivkontakter
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå
at de tar skade.
Bildesensor
* Unngå kontakt med bildesensoren for å unngå at
den tar skade.
13
Høyttaler
14
Objektivfeste
15
Knapp for forhåndsvisning (s. 25)
16
Objektivfestemarkør
17
Strømbryter
18
Utløserknapp
31
Mitt kamera >
Kameraets layout
1 2 3 4 5
6 7
Nr.
8 9
Navn
1
Driverhjul (s. 110)
2
ISO-knapp
3
AF-modusknapp
4
Lysmålerknapp
5
WB-knapp
6
Søker
Diopterjusteringshjul
7
13 12 11
10
Hvis bildet ikke er tydelig i søkeren, roterer
du diopterjusteringshjulet for å forbedre
bildet.
Nr.
Navn
Låseknapp for modushjul
9
10
Trykk på låseknappen for å låse modushjulet
for å hindre at det roterer utilsiktet.
MOBILE-knapp
Velg en Wi-Fi-funksjon.
11
Nærhetssensor
12
Øyemusling
EVF-knapp
13
Angi om søkeren eller hovedskjermen skal
brukes. (s. 36)
Modushjul
8
•
•
•
•
•
•
•
•
t: Automodus (s. 70)
P: Programmodus (s. 72)
A: Blenderprioritetsmodus (s. 74)
S: Lukkerprioritetsmodus (s. 75)
M: Manuellmodus (s. 76)
T: Egendefinert1-modus (s. 77)
U: Egendefinert2-modus (s. 77)
s: Smartmodus (s. 79)
32
Mitt kamera >
Kameraets layout
1 2 3 4 5
Nr.
Navn
Nr.
• I fotograferingsmodus: Juster
2
6
7
3
8
12 11 10 9
Nr.
• Når du tar et bilde: Trykk på og hold
1
2
4
• På menyskjermbildet: Gå til et ønsket
menyelement.
• I smartpanelet: Gå til et ønsket alternativ.
• Når du tar et bilde: Åpne smartpanelet for
7
o-knapp
• På menyskjermbildet: Lagre de valgte
8
Sletteknapp
• I avspillingsmodus: Slett filer.
• I fotograferingsmodus: Still inn
9
• I fotograferingsmodus: Lås den justerte
5
eksponeringsverdien eller fokuset.
• I avspillingsmodus: Beskytt den valgte
filen.
6
fotograferingshastigheten når Kontinuerlig
høy er valgt, still inn selvutløserdetaljer
når Selvutløser er valgt, eller still inn
brakettmetode når du har valgt Brakett.
(s. 192)
Avspillingsknapp
10
Statuslampe
Angir status for kameraet.
• Blinker: Når du lagrer et bilde, spiller inn
en video, sender data til en datamaskin,
kobler til WLAN eller sender et bilde.
• Lyser: Når det ikke er noen
dataoverføring, når dataoverføringen
til en datamaskin er fullført, eller når
batteriet lades.
alternativene.
• I fotograferingsmodus: Gjør det mulig
å velge et fokusområde manuelt i noen
fotograferingsmodi.
Belys statusdisplayvinduet.
Vis gjeldende AF-modus,
lysmålingsalternativ, batterilevetid,
hvitbalansealternativ eller ISO-følsomhet.
(s. 56)
å finjustere innstillingene.
• Når du tar opp en video: Bytt mellom enkel
og kontinuerlig AF.
AEL-knapp (s. 128)
denne knappen inne for å måle lysstyrken
i fokusområdet, stille inn optimal
eksponeringsverdi og låse fokus.
• Når du tar opp en video: Bytt mellom AF
og MF.
Kommandohjul 2
Knapp for belysning av statusdisplayvindu
f-knapp
Statusdisplayvindu
Navn
AF-startknapp
lukkerhastigheten, blenderverdien,
Programskift-innstillinger,
eksponeringsverdi eller ISO-følsomhet
i enkelte fotograferingsmodi, eller flytt
fokusområdet. (s. 190)
• I avspillingsmodus: Vis forrige eller neste
fil. Spol bak- eller fremover i en video.
Navn
Aktiver avspillingsmodus for å se på bilder eller
videoer.
Navigasjonsknapp (egendefinert hjul)
11
• I fotograferingsmodus
- D: Endre informasjonen på skjermen.
- e/h/e: Utfør den tilordnede funksjonen.
(s. 192)
• I andre situasjoner
Flytt henholdsvis opp, ned, til venstre og til
høyre. (Du kan også rotere hjulet.)
12
m-knapp
Åpne alternativer eller menyer.
33
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
1
1
2
2
3
4
3
5
4
Navn
Feste for kamerastropp
Utgang til hodesett
Sett inn en 3,5 mm-pluggen til et stereohodesett.
Ekstern mikrofonport
Sett inn en 3,5 mm-pluggen til en stereomikrofon.
HDMI-port
USB-port og port til utløserkabel
5
Koble kameraet til en datamaskin eller utløserkabel. Bruk en utløserkabel og et stativ for å minimere
kamerabevegelse.
6
Intern antenne
7
NFC-brikke
* Unngå kontakt med den interne antennen når du bruker det trådløse nettverket.
6
7
34
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
1
2
Navn
Minnekortspor
Sett inn et minnekort.
Batterikammerdeksel
Sett inn et batteri.
Vertikalgrepskontakt (deksel)
3
Koble til det vertikale grepet (tilleggsutstyr) for å ta portrettbilder på en praktisk måte og utvide
batteriets levetid.
* Når du kobler til et vertikalt grep, fjern dekselet på det vertikale koblingsgrepet og lagre det i sporet på det vertikale
grepet.
5
4
4
Stativfeste
Berøringsskjerm (hovedskjerm)
3
5
2
1
• Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler. (s. 15)
• Berør skjermen for å velge en meny eller et alternativ. (s. 44)
35
Mitt kamera >
Kameraets layout
Bruke EVF-knappen
* Standard
Alternativ
Trykk på [E] gjentatte ganger for å stille inn hvordan hoveddisplayet og
søkeren skal fungere.
Angi at søkeren skal brukes.
•
•
EVF
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
EVF: Auto*
Angi at nærhetssensoren skal velge skjermen eller søkeren
automatisk.
Beskrivelse
•
EVF: Av
Hurtigvisning er ikke tilgjengelig når du bruker søkeren.
Når du tar øyet bort fra søkeren innen 5 sekunder
etter at bildet er tatt, vises et forhåndsvisningsbilde
på hovedskjermen i så lang tid som du har angitt.
Kameraet går automatisk tilbake stil søkermodus når
forhåndsvisningsbildet lukkes.
Kameraet velger automatisk hoveddisplayet eller søkeren
ved hjelp av nærhetssensoren i de følgende situasjonene:
- når du bruker menyene eller smartpanelet eller
forhåndsviser bilder.
- når du justerer fotograferingsalternativer ved å trykke
på [I], [N], [F] eller [C].
Angi at skjermen skal brukes.
•
•
Wi-Fi-funksjoner, lysbildevisning, avspilling av intervallopptak og funksjonene
Administrer Tilpasset modus og Rediger bilde er ikke tilgjengelige når du
bruker søkeren.
Kameraet velger ikke automatisk hovedskjerm eller søker når du spiller inn eller
spiller av videoer. Hvis du for eksempel begynner å spille inn eller spille av en
video mens du ser gjennom søkeren, er ikke hovedskjermen tilgjengelig under
innspilling eller avspilling.
36
Mitt kamera
Sette inn batteriet og minnekortet
Her finner du informasjon om hvordan du setter inn batteriet og et ekstra
minnekort i kameraet.
Sette inn et minnekort
Sette inn batteriet
Sett inn et minnekort med de gullfargede
kontaktene vendt oppover.
Sett inn batteriet med de gullfargede
kontaktene vendt opp.
37
Mitt kamera >
Sette inn batteriet og minnekortet
Ta ut batteriet og minnekortet
Skyv låsen ned for å frigi batteriet.
Bruke minnekortadapteren
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller en
minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
Batterilås
Oppladbart batteri
Du må ikke fjerne minnekortet eller batteriet mens statuslampen på kameraet blinker.
Hvis du gjør det, kan det skade dataene som er lagret på minnekortet eller kameraet.
Skyv kortet forsiktig til det løsner fra
kameraet, og dra det deretter ut av sporet.
Minnekort
38
Mitt kamera
Lade batteriet og slå på kameraet
Lade batteriet
•
•
Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet. Koble den
minste enden av USB-kabelen til kameraet, og koble deretter den andre enden
til strømadapteren.
•
Lad batteriet mens kameraet er slått av.
Bruk bare strømadapteren og USB-kabelen som følger med kameraet. Hvis du
bruker en annen strømadapter, kan det hende at kamerabatteriet ikke lades eller
fungerer på riktig måte.
Når du bruker en USB 3.0-kabel (valgfri) må du koble til USB-kabelen som vist på
illustrasjonen.
Statuslampe
• Rødt lys på: Lader
• Grønt lys på: Fulladet
• Rødt lys blinker: Ladefeil
Ved bruk av en USB 2.0-kabel kobler du USB-kabelen til den nederste siden av
USB-porten. Hvis du bruker makt på forbindelsespluggene, kan enheten bli skadet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
39
Mitt kamera >
Lade batteriet og slå på kameraet
Slå på kameraet
Sett strømbryteren til ON.
• Slå av kameraet ved å sette strømbryteren til OFF.
• Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for første
gang. (s. 41)
40
Mitt kamera
Utføre innledende oppsett
Første gang du slår på kameraet, vises det innledende installasjonskjermbildet.
Språket er forhåndsinnstilt for landet eller området kameraet ble solgt i. Du
kan endre språket etter ønske. Du kan også velge et element ved å trykke på
det på skjermen.
1
Trykk på [h] for å velge Tidssone, og trykk deretter på [o].
2
Trykk på [D/h] for å velge en tidssone, og trykk deretter på
[o].
Menu
5
Trykk på [D/h] for å stille inn alternativet, og trykk deretter på
[o].
Menu
Datoinnstillinger
Måned
Tilbake
Dag
Angi
År
Tilbake
• Skjermbildet kan variere avhengig av valgt språk.
Tidssone
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
6
Trykk på [h] for å velge Tidsinnstillinger, og trykk deretter på
[o].
7
Trykk på [e/e] for å velge et element (Time/Minutt/Sommertid).
8
Trykk på [D/h] for å stille inn alternativet, og trykk deretter på
[o].
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
3
Trykk på [h] for å velge Datoinnstillinger, og trykk deretter på
[o].
4
Trykk på [e/e] for å velge et element (År/Måned/Dag).
Menu
Tilbake
Angi
Tidsinnstillinger
Time
Min
DST
41
Mitt kamera >
9
Utføre innledende oppsett
Trykk på [h] for å velge Datotype, og trykk deretter på [o].
12 Trykk på [D/h] for å velge et tidsformat, og trykk deretter på
[o].
10 Trykk på [D/h] for å velge en datotype, og trykk deretter på
[o].
Tidssone
Tilbake
Language
English
Tidssone
London
Datotype
Datoinnstillingers
ÅÅÅÅ/MM/DD
Tidsinnstillingers
MM/DD/ÅÅÅÅ
Datotype DD/MM/ÅÅÅÅ
11
Tilbake
Datoinnstillinger
Tidsinnstillinger
Tidsformat
Datotype
12t
London
07/01/2014
10:00 AM
Tidsformat 24t
13 Trykk på [m] for å fullføre det innledende oppsettet.
Trykk på [h] for å velge Tidsformat, og trykk deretter på [o].
42
Mitt kamera
Velge funksjoner (alternativer)
Bruke egendefinerte knapper og hjul
Bruke knapper og hjul
Bruk en av følgende metoder for å velge et alternativ:
• Bla med kommandohjul 1, og trykk deretter på [o].
• Bla med kommandohjul 2, og trykk deretter på [o].
• Roter navigasjonsknappen og trykk deretter på [o].
• Trykk på [D/h/e/e] og trykk deretter på [o].
Tilordne forskjellige knapper og hjul for å starte favorittfunksjonene dine.
Funksjoner kan tilordnes følgende knapper og hjul: forhåndsvisningsknappen,
AEL-knappen, AF-startknappen, navigeringsknappen (egendefinert hjul),
sletteknappen, kommandohjul 1 og 2, videoinnspillingsknappen og MOBILEknappen.
Du kan for eksempel følge fremgangsmåten nedenfor for å tilordne Blits-,
ISO- og Lysmåling til navigasjonsknappen.
1
I fotograferingsmodus, [m] ĺ d ĺ Knappetilordning.
2
Velg en knapp fra listen.
43
Mitt kamera >
3
Velge funksjoner (alternativer)
Velg en funksjon.
• Du kan endre de tilordnede funksjonene for hver knapp til den funksjonen
du ønsker.
Velge med berøring
Ikke bruk skarpe gjenstander som penner eller blyanter til å berøre skjermen. Dette
kan skade skjermen.
Dra: Berør og hold på et område på
skjermen, og dra deretter fingeren.
1
2
3
Nr.
Standard
Tilordnet
1
2
AF-område
Blits
VENTEMODUS for film
ISO
3
Bildestiler
Lysmåling
4
Trykk på [m] for å gå til forrige skjermbilde.
5
Angi fotograferingsalternativer ved hjelp av de egendefinerte
knappene, og ta et bilde.
Berøre: Berør et ikon for å velge en
meny eller et alternativ.
Knipsing: Knips fingeren forsiktig over
skjermen.
44
Mitt kamera >
•
•
•
•
Velge funksjoner (alternativer)
Når du berører eller drar skjermen, kan det oppstå misfarginger. Dette er ikke
en feil, men en egenskap ved berøringsskjermen. Berør eller dra forsiktig for å
redusere misfargingen.
Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du bruker
kameraet i svært fuktige omgivelser.
Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du bruker
skjermbeskyttelsesfilm eller annet tilbehør på skjermen.
Skjermen kan se nedtonet ut, avhengig av innsynsvinkelen. Juster lysstyrken eller
innsynsvinkelen for å forbedre oppløsningen.
3
Bla med kommandohjul 1, eller trykk på [D/h] for å gå til b,
og trykk deretter på [o].
• Du kan også berøre b på skjermen.
4
Roter navigasjonsknappen, eller trykk på [D/h] for å flytte til
Bildestørrelse, og trykk deretter på [o].
• Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.
Menu
Tilbake
Bildestørrelse
Bruke m
Kvalitet
Trykk på [m] eller berør
på skjermen, og endre deretter
fotograferingsalternativene eller innstillingene.
ISO-tilpassing
ISO
Minimum lukkerhastighet
Eksempel: Velge bildestørrelse i P-modus
1
Roter modushjulet til P.
2
Trykk på [m], eller berør
.
45
Mitt kamera >
5
Velge funksjoner (alternativer)
Roter navigasjonsknappen, eller trykk på [D/h] for å flytte til et
alternativ, og trykk deretter på [o].
Bruke smartpanelet
• Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.
Trykk på [f] eller berør
på skjermen for å få tilgang til bestemte
funksjoner, for eksempel eksponering, ISO og Hvitbalanse.
• Trykk på [m] eller berør Tilbake for å gå tilbake til forrige meny.
Menu
Tilbake
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus
Bildestørrelse
Bildestørrelse
Kvalitet
(3:2) (6480x4320)
ISO
(3:2) (4560x3040)
(3:2) (3264x2176)
ISO-tilpassing
(3:2) (2112x1408)
Minimum lukkerhastighet
(16:9) (6480x3648)
6
1
Roter modushjulet til P.
2
Trykk på [f], eller berør
.
Trykk på [m] eller berør Tilbake for å bytte til
fotograferingsmodus.
Du kan trykke på [m] eller på
på skjermen for å endre
fotograferingsalternativene også under ventemodus for videoinnspilling.
46
Mitt kamera >
3
Velge funksjoner (alternativer)
Bla med kommandohjul 2, roter navigasjonsknappen eller trykk
på [D/h/e/e] for å gå til EV, og trykk deretter på [o].
• Du kan velge et alternativ direkte ved å bla med kommandohjul 1 uten
• Du kan også velge et alternativ ved å trykke på det.
Tilbake
Knappetilordning
Bla med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2, roter
navigasjonsknappen eller trykk på [e/e] for å justere
eksponeringsverdien, og trykk deretter på [o].
• Du kan også dra bryteren på skjermen og deretter berøre Angi for å
å måtte trykke på [o].
Menu
4
justere alternativet.
Menu
Juster
Tilbake
Angi
EV : 0.0
Du kan justere enkelte alternativer
ved å dra dem.
EV : 0.0
47
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
• Du kan også trykke på [i-Function] og deretter trykke på [D/h] eller
Bruke iFn
dra skjermen for å velge en innstilling.
Trykk på [i-Function] på et i-Function-objektiv for å manuelt velge og
justere lukkerhastighet, blenderverdi, eksponeringsverdi, ISO-følsomhet og
Hvitbalanse for objektivet.
Velg et alternativ.
0.0
AWB
Juster en verdi.
Alternativ
Beskrivelse
Blender
Juster blenderverdien.
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge en innstilling.
Lukkerhastighet
Juster lukkerhastigheten.
• For å velge elementer som skal vises, velger du [m] ĺ d ĺ
iFn-tilpasning ĺ et element.
EV
Juster eksponeringsverdien.
ISO
Juster ISO-følsomheten.
Hvitbalanse
Velg et alternativ for Hvitbalanse.
Intelli Zoom
Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon
i bildekvaliteten enn med digital zoom.
Bildeoppløsningen eller -størrelsen kan imidlertid
være annerledes enn når du zoomer inn ved å rotere
zoomringen.
1
Roter modushjulet til P, A, S eller M.
2
48
Mitt kamera >
3
Velge funksjoner (alternativer)
Juster fokusringen for å velge et alternativ.
• Du kan også bla med kommandohjul 2, rotere navigasjonsknappen
eller dra skjermen for å velge et alternativ.
Tilgjengelige alternativer
Fotograferingsmodus
P
A
S
M
3D
Blender
-
O
-
O
-
Lukkerhastighet
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Hvitbalanse
O
O
O
O
O
Intelli Zoom
O
O
O
O
-
•
•
•
•
4
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du kobler til et 3D-objektiv og aktiverer
3D Auto-modus i 3D-modus.
Intelli Zoom er ikke tilgjengelig når du tar bilder i RAW-filformatet.
Intelli Zoom deaktiveres når du tar bilder kontinuerlig.
Intelli Zoom er deaktivert når du spiller inn videoer ved å trykke på
videoinnspillingsknappen.
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på
[Utløser] for å ta bildet.
49
Mitt kamera
Skjermikoner
I fotograferingsmodus
Ikon
Beskrivelse
Ta bilder
1. Fotograferingsinformasjon
Ikon
Beskrivelse
Fotograferingsmodus
Dagens dato
Nåværende klokkeslett
Bluetooth på
Brennvidde*
Varslingslinje (berøring)
100%
Ikon
Beskrivelse
Autoeksponeringslås (s. 128)
Kameraristing
Autofokuslås (s. 128)
Manuell fokusskala
Låsing av blitsintensitet (s. 121)
Vaterpass (s. 53)
Tilgjengelig antall bilder
Histogram (s. 127)
Batteriprosent
Fokus
Autofokusramme
Lukkerhastighet
Punktmålingsområde
Blenderverdi
•
•
•
•
: Fulladet
: Delvis ladet
(Rød): Tomt (lad opp
batteriet)
•
: Lader
•
: Eksternt batteri i
bruk (når det vertikale grepet
er koblet til)
•
: Internt batteri i
bruk (når det vertikale grepet
er koblet til)
•
: Eksternt batteri i bruk
(når det vertikale grepet
er koblet til og det interne
batteriet ikke ligger i
kameraet)
: Justeringsverdi for
eksponering
•
: Mengde blits
Eksponeringsnivåskjerm
ISO-følsomhet (s. 91)
* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.
** Bilder som er tatt uten at det er satt inn et minnekort, kan ikke
overføres til et minnekort eller en datamaskin.
Minnekort ikke satt inn**
50
Mitt kamera >
Skjermikoner
2. Fotograferingsalternativer
Ikon
Beskrivelse
3. Fotograferingsalternativer (berøring)
Hvitbalanse (s. 94)
Mikrojustering av Hvitbalanse
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 109)
intelli-zoom på
intelli-zoom-frekvens
Dynamisk omfang (s. 125)
Hodetelefoner tilkoblet
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Bildestørrelse
Bytte Smart-modus*
RAW-fil
Lagre en tilpasset modus
Opptaksmodus
Quick Transfer (s. 162)
Blits (s. 116)
Alternativer for berørings-AF
Justering av blitsintensitet
Fotograferingsalternativer
Lysmåling (s. 122)
Smartpanel
AF-modus (s. 98)
* Dette ikonet vises kun når du velger Smart-modus.
Fokusområde
Ansiktsregistrering
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt modus
eller innstilte alternativer.
51
Mitt kamera >
Skjermikoner
Spille inn videoer
Ikon
Beskrivelse
Fotograferingsmodus
1. Fotograferingsinformasjon
7
Mikrofonnivå (berøring)
Bytt mellom AF og MF (berøring).
Bytt mellom Enkeltbilde AF og
Kontinuerlig AF (berøring).
7
Ikon
Beskrivelse
•
•
•
•
•
Valg for Berørings-AF (berøring)
Vaterpass (s. 53)
•
Histogram (s. 127)
Gjeldende innspillingstid/
tilgjengelig innspillingstid
Rask/langsom film (s. 133)
Avspillingstid etter bruk av
funksjonen Rask/langsom film
100%
Batteriprosent
•
: Fulladet
: Delvis ladet
(Rød): Tomt (lad opp
batteriet)
: Lader
: Eksternt batteri i
bruk (når det vertikale grepet er
koblet til)
: Internt batteri i bruk
(når det vertikale grepet er
koblet til)
: Eksternt batteri i bruk (når
det vertikale grepet er koblet
til og det interne batteriet ikke
ligger i kameraet)
Zoomindikator*
Eksponeringsverdi
ISO-følsomhet (s. 91)
Lydnivå for video
* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.
52
Mitt kamera >
Skjermikoner
2. Fotograferingsalternativer
Ikon
Beskrivelse
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 109)
Digital bildestabilisering (DIS) (s. 135)
7
Fader (s. 136)
Rask/langsom film (s. 133)
Taleopptak av (s. 136)
Om vaterpasset
Vaterpasset hjelper deg med å rette inn kameraet
etter de horisontale og vertikale linjene på
skjermen. Hvis vaterpasset ikke er rett, kalibrerer du
det med funksjonen for horisontal kalibrering.
(s. 195)
Vertikal
Zoom-knapp*
* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.
Ikon
Beskrivelse
Videostørrelse
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt modus
eller innstilte alternativer.
AF-modus (s. 98)
Lysmåling (s. 122)
Ekstern mikrofon er tilkoblet
Hvitbalanse (s. 94)
Horisontal
Ÿ I vater
Ÿ Ikke i vater
Mikrojustering av Hvitbalanse
53
Mitt kamera >
Skjermikoner
I avspillingsmodus
Vise bilder
1
Spille av videoer
Menu
Modus
F No
Utløser
ISO
Lysmåling
Blits
Brennvidde
Hvitbalanse
EV
Bildestørrelse
Mappe-Filnr.
Dato og klokkeslett
Fargerom
Informasjon
Ikon
Beskrivelse
Se på miniatyrbilder. (berøring)
Send bilder via e-post. (berøring)
3
Ikon
Beskrivelse
Nr.
Beskrivelse
1
2
Tatt bilde
Avspillingshastighet
RGB-histogram (s. 127)
Gjeldende avspillingstid
Fotograferingsmodus, Lysmåling, Blits,
Hvitbalanse, Blenderverdi, Lukkerhastighet,
ISO, Brennvidde, Eksponeringsverdi,
Bildestørrelse, Mappenummer-Filnummer,
Dato
Videolengde
3
Dele filer med andre enheter. (berøring)
m
Ta bilde
2
Gjeldende fil/Totalt antall filer
Varslingslinje (berøring)
Stopp
Avspillings-/Redigerings-/
Innstillingsmeny (berøring)
Rask/langsom film
Vis forrige fil/Søk bakover. (Hver gang
du trykker på ikonet for søking bakover,
endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
Sett avspillingen på pause eller
gjenoppta avspillingen.
RAW-fil
Vis neste fil/Søk fremover. (Hver gang du
trykker på ikonet for søking fremover,
endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
3D-fil
Beskyttet fil
Koble til en TV. (Registrer via Bluetooth)
(berøring) (s. 176)
Juster volumet eller demp lyden.
Grunnleggende Exif-informasjon
54
Mitt kamera >
Skjermikoner
Endre informasjonen som vises
Trykk på [D] gjentatte ganger for å endre skjermtypen.
Modus
Skjermtype
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper for
•
•
Fotografering
•
•
Avspilling
fotograferingsalternativer + Informasjon om gjeldende
fotograferingsalternativer
Grunnleggende fotograferingsinformasjon
(Fotograferingsmodus, Lukkerhastighet, Blenderverdi,
Eksponeringsverdi, ISO-følsomhet, etc.)
Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper
for fotograferingsalternativer (MENY, Fn, Quick Transfer,
Berørings-AF, Lagring av tilpasset modus) + Informasjon
om gjeldende fotograferingsalternativer (Bildestørrelse,
Opptaksmodus, Blits, Lysmåling, AF-modus, etc.) +
Histogram
Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper for
fotograferingsalternativer + Informasjon om gjeldende
fotograferingsalternativer + Vaterpass
Ingen informasjon (når tilkoblet til en TV eller dataskjerm
som støtter HDMI)
• Grunnleggende informasjon
• Vis all informasjon om aktuell fil.
• Vis all informasjon om aktuell fil, inkludert RGB-histogram.
55
Mitt kamera >
Skjermikoner
Vise statusdisplayvinduet
Nr.
Vis grunnleggende fotograferingsinformasjon, for eksempel AF-modus,
lysmålingsalternativ og batteriets levetid på statusdisplayvinduet uten å måtte
vise displayet. Trykk på [O] for å belyse displayvinduet.
Beskrivelse
7
Justeringsverdi for eksponering
8
Tilgjengelig antall bilder
9
Batterilevetid
10
RAW-fil
Ta bilder eller video
1
10
2
9
Tilkobling til en datamaskin
3
4
8
5
7
6
Nr.
Når du er koblet til en datamaskin med en
USB-kabel
Beskrivelse
1
Lysmåling (s. 122)
2
AF-modus (s. 98)
3
Hvitbalanse (s. 94)
4
ISO-følsomhet (s. 91)
5
Lukkerhastighet
6
Blenderverdi
Lade batteriene
Når du lader det interne batteriet
(kameraet)
Når du lader det eksterne batteriet
(vertikalt grep)
56
Mitt kamera >
Skjermikoner
Varslingspanelet
Berør
øverst på skjermen for å åpne varslingspanelet. Du kan justere
lysstyrken for skjermen eller se gjeldende dato og klokkeslett, batterinivået
og informasjon om datalagringsplass. Du kan også vise status for en
Bluetooth eller Wi-Fi-tilkobling og aktivere eller deaktivere den. Hvis en ny
fastvareversjon er tilgjengelig for nedlasting, blinker varselspanellinjen, og det
vises et varsel øverst til høyre på panelet når kameraet er koblet til et
Wi-Fi-nettverk. Berør bunnen av varslingspanelet eller trykk på [m] eller
[f] for å lukke det.
Ny fastvare
Lysstyrke skjerm
Auto
Lagring og batterinivå
Lagringsplass
10 bilde(r)
Tilkoblingsstatus
Bluetooth
Strøm
100 %
Wi-Finettverk
57
Mitt kamera
Objektiver
Du kan kjøpe valgfrie objektiver som er produsert eksklusivt for NX-kameraet.
Nr.
Beskrivelse
1
2
Festemarkør for objektivdeksel
3
OIS-bryter
4
AF/MF-bryter (s. 98)
Objektivets layout
5
i-Function-knapp (s. 48)
SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS-objektiv (eksempel)
6
Zoomring
7
Objektivfestemarkør
8
Fokusring (s. 106)
9
Objektivkontakter*
Lær om funksjonen til hvert objektiv og velg et som passer dine behov og
preferanser.
9
7
8
Objektiv
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.
6
5
1
2
Når du ikke bruker objektivet, må du feste objektivdekselet og objektivfestedekselet
for å beskytte objektivet mot støv og riper.
4
3
58
Mitt kamera >
Objektiver
SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)
7
Låse eller låse opp objektivet
Du låser objektivet ved å skyve og holde zoomlåsbryteren bort fra
kamerahuset og deretter rotere zoomringen som vist i illustrasjonen.
1
2
6
3
5
4
Nr.
Beskrivelse
1
2
Objektivfestemarkør
3
Objektiv
4
Fokusring (s. 106)
5
i-Function-knapp (s. 48)
6
Zoomring
7
Objektivkontakter*
Zoomlåsbryter
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.
59
Mitt kamera >
Objektiver
Du låser opp objektivet ved å rotere zoomringen som vist i illustrasjonen til du
hører et klikk.
NX 50-150mm F2.8 S ED OIS-objektiv (eksempel)
1
2
8
9
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
Du kan ikke ta bilder når objektivet er låst.
Nr.
Beskrivelse
1
2
3
Fokusring (s. 106)
4
AF/MF-bryter
5
Bryter for egendefinert fokusområde
6
OIS-bryter
Festemarkør for objektivdeksel
i-Function-knapp (s. 48)
60
Mitt kamera >
Objektiver
Nr.
Beskrivelse
7
Zoomring
8
Stativring
9
Objektivfestemarkør
10
Objektivkontakter*
11
Stativring-låsehjul
12
Festemekanisme for stativfestering
13
Stativfeste
14
Stativfestering-låsehjul
2
Angi et fokusområde.
Gjeldende fokusavstand
Minste fokusavstand
Bla med kommandohjul 2 for å
justere fokusområdet.
Maksimal fokusavstand
Bla med kommandohjul 1 for å
justere fokusområdet.
Fokusområde
Roter navigasjonsknappen for å justere
fokusområdet.
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.
Hvordan bruke funksjonen for egendefinert fokusområde
Illustrasjonen ovenfor kan variere fra det faktiske skjermbildet på kameraet.
Du kan justere fokus raskt og presist ved å stille inn området for fokusavstand.
1
Sett Bryter for egendefinert fokusområde til SET.
3
Angi bryteren for egendefinert fokusområde til CUSTOM og ta et
bilde.
61
Mitt kamera >
Objektiver
Objektivmerker
Nr.
Finn ut hva tallene på objektivet betyr.
Beskrivelse
Blenderverdi
1
SAMSUNG 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)
Et område med støttede blenderverdier. 1:3.5–6.3 betyr for eksempel at
området for blenderverdi går fra 3,5 til 6,3.
Brennvidde
2
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter).
Dette tallet uttrykkes i et område: Minimum brennvidde til maksimum
brennvidde for objektivet.
Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir
forstørret. Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
ED
3
ED står for ekstra lav dispersjon. Glass med ekstra lav dispersjon er
effektivt for å minimere kromatisk aberrasjon (en forvrengning som
forekommer når et objektiv ikke klarer å fokusere alle fargene til samme
konvergeringspunkt).
OIS (s. 109)
1
2
3 4 5
4
Optisk bildestabilisering. Objektiver med denne funksjonen kan oppdage
kameraristing og oppheve bevegelsen inne i kameraet.
Ø
5
Objektivets diameter. Hvis du skal feste et filter til objektivet, må du
forsikre deg om at diameteren på objektivet og filteret er den samme.
62
Mitt kamera
Ekstrautstyr
Du kan bruke en ekstern blits som kan hjelpe deg å få bedre bilder på en
enklere måte.
Du kan bruke vertikalgrepet til å ta bilder i stående format på en praktisk måte.
Batterikapasiteten i det eksterne utstyret bidrar også til at du har mer tid til å
ta bilder.
Du kan bruke batteriladeren til å lade et batteri.
•
•
Layout på ekstern blits
SEF-580A (eksempel) (tilleggsutstyr)
1
2
3
4
Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
Du kan kjøpe Samsung-godkjent ekstrautstyr hos en forhandler eller et Samsungservicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av andre
produsenters tilleggsutstyr.
5
6
7
Nr.
Beskrivelse
1
Blitshode
2
Reflektorkort
3
Vidvinkelpanel
4
Lampe
5
AF-hjelpelys
6
Hot shoe-festehjul
7
Hot shoe-tilkobling
63
Mitt kamera >
Ekstrautstyr
1
2
3
5
6
7
4
Nr.
Beskrivelse
1
2
Nr.
Beskrivelse
1
Blitshodevinkler
1
USB-port
2
Blitsskjermbilde
2
Batterikammerdeksel
3
Blitsknapper
4
Strømbryter
5
Indikator for riktig eksponering
6
Manuell utløserknapp/blits klar-indikator
7
Lyssensor for trådløs fjernblits
64
Mitt kamera >
Ekstrautstyr
Feste den eksterne blitsen
1
2
3
Drei hot shoe-festehjulet som vist i illustrasjonen, for å låse
blitsen på plass.
4
Skyv strømbryteren mot ON for å slå på blitsen.
Fjern hot shoe-dekselet fra kameraet.
Monter blitsen ved å skyve den inn i hot shoe-punktet.
•
•
•
•
Du kan ta bilder med en blits som ikke er fulladet, men det anbefales at du bruker
en fulladet blits.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen utløses for
andre gang.
Hvis du ønsker mer informasjon om valgfrie blitser, kan du lese bruksanvisningen
for blitsen.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
65
Mitt kamera >
Ekstrautstyr
Utforming av vertikalt grep
ED-VGNX01 (eksempel) (tilleggsutstyr)
Nr.
Beskrivelse
1
Festeskrue
2
Plass til kontaktdeksel (for kamerahuset)
4
3
Låsehendel for batterikammer
1
5
4
Styrepinne for kamera
2
6
5
Deksel for elektrisk tilkobling
7
6
Kommandohjul 2
4
7
AF-startknapp
8
Låsehjul for vertikalt grep
9
Utløserknapp
8
3
9
10
11
10
Kommandohjul 1
12
11
AEL-knapp
13
12
Låsebryter for vertikalt grep
14
13
EV-knapp
15
14
Feste for kamerastropp
15
Stativfeste
66
Mitt kamera >
Ekstrautstyr
Sette inn batteriet
1
3
Trykk ned låsehendelen for batterikammeret, og vri den som vist
i illustrasjonen, og fjern deretter batterikammeret.
Sett inn batterikammeret i det vertikale grepet, og lukk deretter
låsehendelen for batterikammeret som vist i illustrasjonen.
2
1
1
2
Koble til kameraet
2
Sett inn et batteri i batterikammeret.
• Sett inn batteriet med gullkontaktene opp, som vist i illustrasjonen.
1
Åpne dekselet for de elektriske tilkoblingene.
67
Mitt kamera >
2
Ekstrautstyr
Rett inn de elektriske kontaktene, festeskruen og styrepinnen for
kameraet med bunnen av kameraet.
Slå av kameraet før du fester det til det vertikale grepet. Kameraet virker kanskje ikke
som det skal hvis du fester det mens det er slått på.
•
•
•
3
Ikke utsett enheten for vann.
Unngå å ta av eller endre bytte enheten i støvete omgivelser.
Produktet er ikke vann- eller støvsikkert. Det anbefales ikke å eksponere det for
ekstreme forhold.
Lås det vertikale grepet på plass ved å vri låseringen for det
vertikale grepet til LOCK.
68
Mitt kamera >
Ekstrautstyr
Lade batteriet
Batterilader
ED-BC4NX03 (eksempel) (tilleggsutstyr)
Statuslampe
• Rødt lys på: Lader
• Grønt lys på: Fulladet
• Oransje blinkende lys eller av/på-lampe av: Feil
2
1
1
Sett inn batteriet. (
2
Koble den minste enden av USB-kabelen til laderen. (
3
Koble den andre enden av USB-kabelen til strømadapteren eller
USB-porten på datamaskinen. ( )
)
)
Bruk den USB-kabelen og strømadapteren som følger med i kameraesken.
3
69
Mitt kamera
Fotograferingsmoduser
To enkle fotograferinsmoduser – Auto og Smart – hjelper deg med å ta bilder
med en rekke automatiske innstillinger. Ytterligere moduser gir deg mulighet
til å tilpasse flere innstillinger.
t Automodus
I automodus gjenkjenner kameraet omgivelsene og justerer automatisk
faktorer som bidrar til eksponering, inkludert lukkerhastighet, blenderverdi,
måling, Hvitbalanse og eksponeringskompensasjon. Ettersom kameraet
kontrollerer de fleste funksjonene, blir noen fotograferingsfunksjoner
begrenset. Denne modusen er nyttig for å ta raske bilder med minst mulig
justering.
Ikke roter modushjulet hvis låseknappen for modushjulet er trykket ned. Dette kan
skade kameraet.
Ikon
Beskrivelse
t
Automodus (s. 70)
P
Programmodus (s. 72)
A
Blenderprioritetsmodus (s. 74)
S
Lukkerprioritetsmodus (s. 75)
M
Manuellmodus (s. 76)
T
Egendefinert1-modus (s. 77)
U
Egendefinert2-modus (s. 77)
s
Smart-modus (s. 79)
1
Roter modushjulet til t.
2
Juster motivet i rammen.
70
Mitt kamera >
3
Fotograferingsmoduser
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.
Ikon
• Kameraet velger en scene. Et tilhørende sceneikon vises på skjermen.
Beskrivelse
Solnedganger
Innendørs, mørkt
Delvis opplyst
Nærbilde med punktbelysning
Portretter med punktbelysning
Blå himmel
Skogsområder består vanligvis av motiver i grønnfarger
Nærbilder av fargerike motiver
Kameraet er stabilisert på et stativ, og motivet beveger seg ikke innen
en bestemt periode. (ved fotografering i mørket)
Gjenkjennelige scener
Ikon
Motiver i aktiv bevegelse
Beskrivelse
Landskap
4
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Scener med lyse, hvite bakgrunner
Landskap om natten
•
Portretter om natten
Landskap med bakgrunnsbelysning
Portretter med bakgrunnsbelysning
Portretter
•
•
Nærbilder av motiver
•
Nærbilder av tekst
•
Kameraet kan velge ulike scener og justere innstillingene annerledes, også når du
retter det mot det samme motivet. Scenevalg avhenger av eksterne faktorer, så
som kameraristing, belysning og avstand til motivet.
Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, brukes
standardinnstillingene for Auto-modus.
Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert at kameraet velger en
portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og belysning.
Selv om du bruker stativ, kan det hende at kameraet ikke registrerer
stativmodusen ( ) hvis motivet er i bevegelse.
Kameraet bruker mer batteristrøm, fordi det endrer innstillingene ofte for å velge
passende scener.
71
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
P Programmodus
1
Roter modushjulet til P.
Kameraet justerer automatisk lukkerhastighet og blenderverdi for å oppnå en
optimal eksponeringsverdi.
2
Angi ønskede alternativer.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på
[Utløser] for å ta bildet.
Denne modusen er nyttig når du ønsker å ta bilder med konstant eksponering,
samtidig som du har mulighet til å justere andre innstillinger.
72
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Programskift
Programskift-funksjonen lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien
mens kameraet beholder samme eksponering. Når du blar til venstre med
kommandohjul 1 eller kommandohjul 2, reduseres lukkerhastigheten,
og blenderverdien økes. Når du blar til høyre med kommandohjul 1 eller
kommandohjul 2, økes lukkerhastigheten, og blenderverdien reduseres.
Minimum lukkerhastighet
Angi lukkerhastigheten til ikke å være lavere enn valgt hastighet. Hvis det
derimot ikke kan oppnås en optimal eksponeringsverdi fordi ISO-følsomheten
har nådd den maksimale ISO-verdien som ble angitt for Auto ISO-verdi, kan
lukkerhastigheten være lavere enn den valgte minimum lukkerhastigheten.
Angi minimum
lukkerhastighet på
følgende måte:
•
•
•
Retning
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Minimum lukkerhastighet ĺ et alternativ.
Hvis du velger Auto (link til brennvidde), velger kameraet automatisk minimum
lukkerhastighet basert på linsens brennvidde. Bla til Auto (link til brennvidde),
og trykk deretter på [e] (høyre) for å redusere eller øke minimum lukkerhastighet.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når ISO-følsomheten er satt til Auto.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Program-modus eller Blenderprioritet.
Justerbart element
Lukkerhastigheten reduseres og blenderverdien økes.
Lukkerhastigheten økes og blenderverdien reduseres.
Du kan også stille inn andre funksjoner og angi bruksretningen for kommandohjul
1 og 2. (s. 190)
73
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
A Blenderprioritetsmodus
1
Roter modushjulet til A.
I blenderprioritetsmodus beregner kameraet automatisk lukkerhastigheten i
henhold til blenderverdien du velger.
2
Bla med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2 for å justere
blenderverdien.
• Du kan også stille inn andre funksjoner og angi bruksretningen for
Du kan justere feltdybden (DOF-Depth Of Field) ved å endre blenderverdien.
Denne modusen er nyttig når du tar portretter og bilder av blomster og
landskap.
kommandohjul 1 og 2. (s. 190)
• Du kan også justere blenderverdien ved å trykke på [f], gå til
blenderverdien og deretter bla med kommandohjul 1 eller dra
fingeren på skjermen.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på
[Utløser] for å ta bildet.
•
•
Stor feltdybde
Ved lav belysning kan det hende at du må øke ISO-følsomheten for å forhindre
uklare bilder.
Slik velger du minimum lukkerhastighet: I fotograferingsmodus trykker du på
[m] ĺ b ĺ Minimum lukkerhastighet ĺ et alternativ.
Liten feltdybde
74
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
S Lukkerprioritetsmodus
1
Roter modushjulet til S.
I lukkerprioritetsmodus beregner kameraet automatisk blenderverdien i
henhold til lukkerhastigheten du velger. Denne modusen er nyttig når du tar
bilder av motiver i rask bevegelse eller for å skape sporingseffekter i et bilde.
2
Bla med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2 for å justere
lukkerhastigheten.
• Du kan også stille inn andre funksjoner og angi bruksretningen for
kommandohjul 1 og 2. (s. 190)
For eksempel kan du stille lukkerhastigheten til over 1/500 sek for å fryse
motivet. Hvis du vil at motivet skal se uklart ut, stiller du lukkerhastigheten til
under 1/30 sek.
• Du kan også justere lukkerhastigheten ved å trykke på [f], gå til
lukkerhastigheten og deretter bla med kommandohjul 1 eller dra
fingeren på skjermen.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på
[Utløser] for å ta bildet.
For å kompensere for den reduserte mengden lys ved høyere lukkerhastigheter,
åpnes blenderen for å slippe inn mer lys. Hvis bildene fortsatt er for mørke, øker du
ISO-verdien.
Lav lukkerhastighet
Høy lukkerhastighet
75
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
M Manuellmodus
Manuellmodus lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien manuelt. I
denne modusen har du full kontroll over eksponeringen av bildene.
Denne modusen er nyttig i kontrollerte fotograferingsmiljøer, for eksempel
i studio, eller når det er nødvendig å finjustere kamerainnstillingene.
Manuellmodus anbefales også for fotografering av nattscener eller fyrverkeri.
Bruke Bulb-funksjonen
Bruk Bulb-funksjonen til å fotografere nattscener eller nattehimmelen. Når du
trykker på og holder inne [Utløser], forblir lukkeren åpen slik at du kan lage
effekter med lysbevegelser. Slipp opp [Utløser] for å lukke blenderen.
Slik bruker du Bulbfunksjonen:
1
Roter modushjulet til M.
•
2
Bla med kommandohjul 1 og 2 for å justere henholdsvis
lukkerhastigheten og blenderverdien.
•
• Du kan også stille inn andre funksjoner og angi bruksretningen for
kommandohjul 1 og 2. (s. 190)
• Du kan også justere lukkerhastigheten eller blenderverdien ved
å trykke på [f], gå til lukkerhastigheten eller blenderverdien og
deretter bla med kommandohjul 1 eller dra fingeren på skjermen.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på
[Utløser] for å ta bildet.
•
•
•
•
Bla kommandohjul 1 helt til venstre til Bulb ĺ Trykk på og hold
inne [Utløser] så lenge du ønsker.
Hvis du angir en høy ISO-verdi eller har utløseren åpen lenge, kan det oppstå mer
støy i bildet.
Opptaksalternativer, blits og Opptak med én berøring kan ikke brukes sammen
med Bulb-funksjonen.
Bulb-funksjonen er bare tilgjengelig i manuellmodus.
Bruk stativ og utløserkabel for å forhindre at kameraet rister.
Jo lenger utløseren er åpen, desto lenger tid tar det å lagre bildet. Ikke slå av
kameraet mens det lagrer et bilde.
Hvis du bruker denne funksjonen over lengre tid, må du passe på at batteriet er
fulladet.
76
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
T U Tilpasset modus
I tilpasset modus kan du opprette dine egne fotograferingsmodi ved å tilpasse
alternativer og lagre dem. Lagre innstillinger som du ofte bruker, som en
tilpasset modus, og bruk den deretter som din egen fotograferingsmodus,
tilpasset etter omgivelsene bildet blir tatt i. Bruk tilpasset modus når du tar
bilder i forskjellige omgivelser, du har foretrukne fotograferingsinnstillinger
eller du ofte bruker forhåndsinnstilte alternativer under bestemte forhold.
Lagre tilpassede moduser
1
Roter modushjulet til P, A, S, M, T, eller U.
2
Still inn fotograferingsalternativene.
3
Trykk på [m], og velg deretter d ĺ Administrer Tilpasset
modus ĺ Lagre.
• Du kan også lagre en tilpasset modus ved å trykke på
4
Verifiser fotograferingsalternativene, og velg deretter Lagre eller
Lagre som.
5
Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn et navn for modusen.
(s. 169)
6
Trykk på [o] for å lagre modusnavnet.
7
Ta et representativt bilde for modusen som skal lagres.
8
Velg Lagre.
Du kan lagre opptil 40 tilpassede moduser.
ĺ Lagre på
skjermen.
• Du kan også lagre en tilpasset modus ved å trykke på [f], og deretter
berøre
.
77
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Laste ned tilpassede moduser
Du kan laste ned forskjellige fotograferingsinnstillinger (film) på en
smarttelefon og dele med kameraet. (s. 164)
1
Koble til kameraet og en smarttelefon via Bluetooth.
2
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
3
Velg Pro Suggest Market.
4
Last ned en ønsket film.
• Nedlastede filmer lagres på kameraet som tilpassede moduser.
•
•
Velge tilpassede moduser
1
Roter modushjulet til T eller U.
2
I et sprettoppvindu velger du Ja ĺ en modus.
• Du kan også trykke på [m] og deretter velge d ĺ Administrer
Tilpasset modus ĺ Åpne ĺ en modus.
• Du kan også trykke på
på skjermen og velge Åpne ĺ en modus.
• Om det ikke er noen tilpasset modus lagret kan du velge en
bildetakingsmodus fra et sprettoppvindu på kameraet – stille inn
bildetakingsalternativer, og lagre nye tilpassede moduser.
3
Den tilpassede modusen som er lagret på kameraet, deles automatisk med en
smarttelefon når kameraet og en smarttelefon kobles sammen.
Enkelte av fotograferingsinnstillingene (film) støttes kanskje ikke på kameraet.
Verifiser fotograferingsalternativene, og velg deretter OK.
Slette tilpassede moduser
1
Roter modushjulet til P, A, S, M, T, eller U.
2
Trykk på [m], og velg deretter d ĺ Administrer Tilpasset
modus ĺ Slett ĺ Sletting av flere.
• For å slette alle lagrede brukerdefinerte moduser, velger du Slett alle, og
deretter Ja når sprettoppmeldingen dukker opp.
3
Velg en modus du vil slette, og trykk deretter på [n].
78
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
s Smartmodus
Alternativ
Beskrivelse
I smartmodus kan du ta bilder med forhåndsinnstilte parametere når du
tar bilder av bestemte motiver, under bestemte forhold eller med bestemte
effekter.
Skjønnhetsansikt
Ta et portrettbilde med alternativer for skjuling av
skjønnhetsfeil.
Landskap
Ta stillbilder og landskapsbilder.
Handlingsfrysning
Ta bilder av motiver i høy hastighet.
Fyldig fargetone
Ta bilder med livfulle farger.
Panorama
Fang opp en bred panoramascene i ett enkelt bilde.
Foss
Ta bilder av fosser.
Flerekspon.
Ta flere bilder, og overlapp dem til ett enkelt bilde.
Samsung Auto
Shot
Ta actionbilder, for eksempel når noen slår en baseball,
gjør et hoppskudd i basketball, eller når motivet passerer
et visst punkt.
Silhuett
Ta bilder av motiver som mørke silhuetter mot en lys
bakgrunn.
Solnedgang
Ta bilder ved solnedgang, med naturlige røde og gule
farger.
1
2
Roter modushjulet til s.
Velg en scene.
Skjønnhetsansikt
Dra for å navigere mellom
alternativene.
Bytt til rutenettvisning.
Bytt til listevisning.
79
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Alternativ
Beskrivelse
Natt
Ta klarere bilder med mindre uskarpheter og visuell støy.
Fyrverkeri
Ta bilder av fyrverkeri.
Lysspor
Ta bilder med lysspor i dårlig lys.
Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige når du bruker søkeren.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på
[Utløser] for å ta bildet.
80
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Ta panoramabilder
I panoramamodus kan du ta bilde av et vidt panorama i ett enkelt bilde.
Panoramamodus tar en serie med bilder og setter disse sammen til ett
panoramabilde.
1
Roter modushjulet til s, og velg deretter Panorama.
2
Trykk på og hold inne [Utløser] for å begynne å ta bilder.
3
Hold [Utløser] inne, og beveg kameraet sakte i valgt retning.
4
Slipp [Utløser] når du er ferdig.
• Kameraet vil automatisk lagre bildene som ett bilde.
• Hvis du slipper [Utløser] mens du tar bildet, stopper
panoramafotograferingen, og bildene som er tatt, blir lagret.
•
•
•
•
• Du ser en pil som peker i bevegelsesretningen, og hele bildet vises i
forhåndsvisningsboksen.
•
• Når scenene er justert, tar kameraet det neste bildet automatisk.
•
Oppløsningen varierer avhengig av panoramabildet du har tatt.
Noen fotograferingsalternativer er ikke tilgjengelige i panoramamodus.
Det kan hende at kameraet slutter å fotografere på grunn av
bildesammensetningen eller motivets bevegelse.
For at bildekvaliteten skal bli best mulig, kan det i panoramamodus hende at
kameraet ikke tar inn hele motivet hvis du slutter å bevege kameraet når slutten
på motivet vises på skjermen eller i søkeren. For å få med hele scenen bør du
bevege kameraet litt forbi punktet der du ønsker at scenen skal slutte.
Du oppnår best resultater når du tar panoramabilder ved å unngå følgende:
- bevege kameraet for raskt eller for sakte
- bevege kameraet for lite når det neste bildet skal tas
- bevege kameraet med ujevn hastighet
- riste kameraet
- ta bilde på et mørkt sted
- ta bilde av motiver som beveger seg i nærheten
- ta bilder i forhold der lysstyrken eller fargen på lyset endres
Bildene som tas, lagres automatisk, og fotograferingen stoppes i følgende
situasjoner:
- hvis du endrer fotograferingsretningen mens du tar bilder
- hvis du beveger kameraet for raskt
- hvis du ikke beveger kameraet
81
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Bruke Samsung Auto Shot-modus
I Samsung Auto Shot-modus kan du ta actionbilder, for eksempel når noen slår
en baseball, gjør et hoppskudd i basketball, eller når motivet passerer et visst
punkt.
1
Drei modushjulet til s, og velg deretter Samsung Auto Shot.
2
Trykk på , , eller
eller Trap-bilde.
3
Trykk på [Utløser] for å ta et bilde.
, og velg deretter Baseball, Jump Shot
Når Jump Shot er valgt
Fokuser på motivet, og begynn å ta bilder. Kamerat tar automatisk bildet når
det registrerer at det hoppende motivet er på sitt høyeste punkt. Du kan også
velge og fokusere på et område som du berører på skjermen.
•
•
Hvis mange personer hopper samtidig, kan kameraet bruke den personen som
hopper høyest som referanse for når bildet skal tas.
Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:
- høyden på motivet er mindre enn 50% av visningsvinkelen fra den vertikale
referansen
- selve hoppingen er ikke tilstrekkelig avvikende fra stillestående til at kameraet
gjenkjenner den
• Kameraet tar bilder fortløpende når det oppdager at motivet beveger
på seg.
• Trykk på [m] for å slutte å ta bilder.
•
•
•
Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
I mørke omgivelser kan det hende at kameraet ikke klarer å oppfatte motivets
bevegelser skikkelig.
Du kan bare velge en bildestørrelse på 3:2.
82
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Når Baseball er valgt
Når Trap-bilde er valgt
Kameraet tar automatisk bildet når det oppdager en ball på det beregnede
treffstedet du har angitt.
Kameraet tar bilder fortløpende når det oppdager at motivet beveger på seg i
pilens retning ved den linjen du har fastsatt.
Plasser den loddrette linjen på treffpunktet ved å dra linjen på skjermen, rulle
kommandohjul 1 eller 2 eller dreie navigasjonsknappen.
Du plasserer den loddrette linjen på skjermen ved å dra pilikonet på den
loddrette linjen til ønsket sted, rulle kommandohjul 1 eller 2 eller dreie
navigasjonsknappen.
Hvis du vil endre plasseringen av spilleren med balltreet og ballen, trykker du
på den vertikalen linjen og drar den til plasseringen av spilleren mot kasteren.
Du kan ikke dra linjen til det ugjennomskinnelige området på skjermen.
Du kan også berøre et område på skjermen hvor motivet forventes å passere,
eller manuelt justere fokus ved å dreie på fokusringen etter å ha trykt [Utløser]
halvveis ned.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:
- når du fotograferer utenfor en visningsvinkel på ± 20° fra spillerens side
(i ballbanens retning)
- når det beregnede treffpunktet er utenfor området som kan velges
- hvis det er et nett eller gjerde mellom deg og motivet
Kameraet kan ta et bilde også når det ikke oppdager en ball, for eksempel når
motivet er bakgrunnsbelyst, når du tar bilder innendørs, eller når du tar bilder uten
å bruke kamerastativ.
Når du velger Trap-bilde, angis funksjonen Direkte manuell fokus (DMF)
automatisk.
Når du velger Trap-bilde, angis AF-modus automatisk til Enkeltbilde AF,
og AF-området angis til Valg AF.
Området hvor motivet forventes å passere, må være i fokus.
Du kan ikke dra linjen til den ugjennomskinnelige delen av skjermen.
Motiver som beveger seg i samme retning, blir kanskje ikke oppdaget skikkelig,
avhengig av synsvinkelen eller størrelsen på motivene.
Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:
- Når motivet er for lite
- Når motivet beveger seg for fort
- Når det er bevegelse i bakgrunnen
- Når du tar bilder i mørke omgivelser innendørs, for eksempel i en idrettshall
83
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
1
Spille inn video
I fotograferingsmodus kan du spille inn UHD-videoer (opptil 4096X2160)
ved å trykke på
(Videoinnspilling) (s. 208). Video lagres i HEVC-format på
kameraet. Hvis du vil vise HEVC-filer, må du ha en enhet eller et program med
HEVC-kodeker installert. Lyden spilles inn via kameraets mikrofon. (Hvis du
setter på en ekstern mikrofon, spilles lyden inn via den eksterne mikrofonen.)
Du kan stille inn mikrofonnivået ved å trykke på
mens du spiller inn en
video.
• Hvis [e/h/e] er angitt til VENTEMODUS for film, trykker du på
[e/h/e] for å angi standbymodus for videoinnspilling.
2
Trykk på AF-startknappen for å bytte mellom AF og MF, og trykk på [f] for
å bytte mellom Enkeltbilde AF og Kontinuerlig AF mens du spiller inn video.
Trykk på AEL-knappen for å bruke fokuslåsfunksjonen (når AFL-funksjonen er
tilordnet AEL-knappen).
Velg Fader for å fase en scene ut eller inn. Du kan også velge Tale,
Vindskjerming eller andre alternativer. (s. 136)
for å velge et alternativ for
Mens du spiller inn en video, kan du berøre
Berørings-AF. Hvis du velger Berørings-AF, kan du holde kameraets fokus på
et motiv ved å trykke på motivet på skjermen. Hvis du velger Sporing AF, vil
fokusen følge og automatisk fokusere på motivet, selv når motivet beveger
seg eller når du endrer komposisjonen i bildet.
Trykk på
(Videoinnspilling) for å starte innspillingen.
• Videoinnspilling støttes kanskje ikke, avhengig av de valgte
innspillingsalternativene.
7
Du kan angi eksponeringen ved å justere blenderverdien og lukkerhastigheten
for den valgte modusen. Når du bruker et objektiv uten AF/MF-bryter når du
spiller inn en video, trykker du på [F] for å velge ønsket AF-funksjon. Hvis
objektivet har en AF/MF-bryter, stiller du inn bryteren i samsvar med valgt
modus. Sett bryteren på AF hvis du har valgt Enkeltbilde AF eller Kontinuerlig
AF. Sett bryteren på MF hvis du har valgt Manuell fokus.
Angi ønskede alternativer.
3
Trykk på
•
•
•
•
•
•
•
(Videoinnspilling) én gang til for å stoppe.
High-efficiency Video Coding (HEVC) er det nyeste formatet for videokoding,
opprettet i 2013 i et samarbeid mellom ISO-IEC og ITU-T. Siden dette formatet
bruker høy komprimering, kan mer data lagres på mindre minneplass. Alt etter
spesifikasjonene og grensesnittet på datamaskinen kan det hende at filer ikke
spilles av i full oppløsning, på grunn av høy komprimeringsfrekvens på enkelte
datamaskiner. Hvis du vil vise HEVC-filer, må du ha en enhet eller et program med
HEVC-kodeker installert.
Hvis du bruker bildestabilisatoren mens du spiller inn en film, kan det hende at
kameraet spiller inn lyden av bildestabilisatoren.
Når du tar opp en video, kan kameraet ta opp lyden fra zoomen eller andre
objektivjusteringer.
Ved bruk av et videoobjektiv (ekstrautstyr) blir ikke autofokusstøyen spilt inn.
Hvis du tar av objektivet mens du spiller inn en film, blir opptaket avbrutt. Ikke
skift objektiv under innspilling.
Hvis du setter på en ekstern mikrofon under opptaket, spilles lyden inn via den
eksterne mikrofonen. Hvis du fjerner den eksterne mikrofonen under opptaket,
spilles lyden inn via kameraets mikrofon.
Du kan stille ISO-følsomheten opp til ISO 6400 når du tar opp en video.
84
Mitt kamera >
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotograferingsmoduser
Lyd som spilles inn via en ekstern mikrofon, kan være forskjellig i tone og kvalitet
fra lyd som spilles inn med mikrofonen på kameraet.
Hvis du plutselig skifter fotograferingsvinkel med kameraet mens du spiller inn
en film, er det ikke sikkert at kameraet klarer å spille inn bildene nøyaktig. Bruk et
stativ for å minimere kameraristing.
Når du formaterer et minnekort, må du alltid formatere det med kameraet. Hvis
du formaterer et minnekort med en kapasitet på 32 GB eller mindre i kameraet,
endres filsystemet automatisk til FAT32. Hvis du formaterer et minnekort med
en kapasitet på 64 GB eller mer, endres filsystemet automatisk til exFAT. Hvis du
formaterer det på et annet kamera eller en datamaskin, kan du miste filer på kortet
eller forårsake en endring i kortets kapasitet.
Når du bruker et minnekort som er formatert med filsystemet FAT32, vil kameraet
automatisk slutte å ta opp når størrelsen på videoen kommer over 4 GB, også når
maksimal opptakstid (29 minutter og 59 sekunder) ikke er nådd. Når du bruker et
minnekort som er formatert med filsystemet exFAT, kan du ta opp en video med
den maksimale opptakstiden (29 minutter og 59 sekunder) uavhengig av videoens
filstørrelse.
Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, kan innspilling av filmen bli
forstyrret fordi kortet ikke klarer å behandle data i samme hastighet som videoen
blir spilt inn i. Hvis dette skjer, bytter du til et raskere minnekort eller reduserer
bildestørrelsen (for eksempel fra 1280X720 til 640X480).
Når du spiller inn en UHD-video, anbefales det å bruke et minnekort med en
raskere skrivehastighet enn 30 MB/sek.
Når du trykker på videoinnspillingsknappen, blir intelli-zoom slått av.
Videoer kan bli mørkere enn stillbilder som er tatt på samme tidspunkt med
samme ISO-følsomhet. Juster ISO-følsomheten hvis videoen ser mørk ut.
Når du spiller inn en video i P-, A- eller S-modus, stilles ISO automatisk til Auto.
Hvis du berører skjermen for å velge et fokusområde under opptak med
Kontinuerlig AF, byttes AF-modus til Enkeltbilde AF.
85
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
3D-modus
•
Du kan ta 3D-bilder eller -videoer med et 3D-objektiv (ekstrautstyr).
•
•
•
•
•
•
•
•
SAMSUNG 45mm F1.8 [T6] 2D/3D-objektiv (eksempel)
Sett 2D/3D-bryteren på objektivet til 3D, og ta deretter et bilde eller spill inn
video med 1,5–5 meters avstand fra motivet.
• 3D-modus er nå alltid aktivert, uansett hva modushjulet på kameraet er satt
til.
•
•
•
•
•
•
De tilgjengelige fotograferingsalternativene skiller seg ut fra andre
fotograferingsmoduser.
Du kan velge 5.9M (3232X1824) eller 2.1M (1920X1080) som bildestørrelse.
Videooppløsningen er satt til 1920X1080.
Videoer som spilles inn i 3D, kan være mørke, eller avspillingen kan være ujevn.
Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det føre til fargeforvrengning i
bilder og høyere batteriforbruk.
Det er kanskje ikke mulig å ta skikkelige bilder ved forhold under 8,5 LV / 900 lux.
Du får best resultater ved å ta bilder på steder med tilstrekkelig lys.
Når du tar bilder av gjenstander som inneholder polariserende materiale,
for eksempel en skjerm, solbriller eller et polariserende filter, eller bruker det
polariserende materialet med objektivet ditt, kan bildene se mørke ut, eller så
fungerer kanskje ikke 3D-effekten ordentlig.
Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
Hvis du roterer eller vipper kameraet vertikalt mens du bruker det, er det ikke
sikkert at 3D-effekten fungerer ordentlig. Ta bilder med kameraet i normal
posisjon.
Hvis du fotograferer i fluorescerende lys eller tar bilder som vises av projektorer
eller TV-er, kan bildene bli svarte på grunn av flimreeffekten.
I 3D-modus kan alternativet Forstørr x8 for MF assistanse være utilgjengelig.
På kameraskjermen vises 3D-videoer bare i 2D.
Bilder som er tatt med 3D-funksjonen, lagres i JPEG-format (2D) og MPO-format
(3D). På kameraskjermen kan du bare se JPEG-filer.
For å se 3D-filer må du koble kameraet til en 3D-TV eller 3D-skjerm med en HDMIkabel (ekstrautstyr). Bruk de riktige 3D-brillene når du ser på bildene.
Du kan ikke bruke blitsen i 3D-modus.
• Hvis du vil bruke automatiske 3D-alternativer som gjør at kameraet
kan stille inn fotograferingsalternativer automatisk, avhengig av
fotograferingsforholdene i 3D-modus, trykker du på [m] ĺ b ĺ
3D Auto-modus ĺ På.
86
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Tilgjengelige funksjoner etter
fotograferingsmodus
Hvis du vil ha mer informasjon om fotograferingsfunksjoner, kan du se
kapittel 2. Du kan trykke på snarveisknappene for å få tilgang til de valgte
funksjonene som angitt.
Funksjon
Tilgjengelig i
Snarvei
MF assistanse (s. 106)
P/A/S/M/s/t/3D*
-
Fokusfremheving (s. 108)
P/A/S/M/s/t
-
OIS (Antirist) (s. 109)
P/A/S/M/s*/t
-
Drift (Enkel/Kontinuerlig/
Selvutløser/Brakett) (s. 110)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
f
Funksjon
Tilgjengelig i
Snarvei
Rammemodus (s. 126)
P/A/S/M
-
Intervallbilder (s. 115)
P/A/S/M
-
Bildestørrelse (s. 89)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
-
Blits (s. 116)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
f
Kvalitet (s. 90)
P/A/S/M/s*/t*
-
Lysmåling (s. 122)
P/A/S/M
f/N
ISO (s. 91)
P/A/S/M
f/I
Koble AE til AF-punkt (s. 124)
P/A/S/M
-
OLED-farge (s. 93)
P/A/S/M/s/t/3D
-
Dynamisk omfang (s. 125)
P/A/S/M
-
Hvitbalanse (s. 94)
P/A/S/M/3D
f/C
Eksponeringskompensasjon
(s. 126)
P/A/S/M/s*/3D
f
Bildestiler (s. 96)
P/A/S/M/3D
f
Eksponerings-/Fokuslås (s. 128)
P/A/S
a
Smartfilter (s. 97)
P/A/S/M
-
AF-modus (s. 98)
P/A/S/M/s*/t/3D*
f
AF-område (s. 101)
P/A/S/M/s*
f/F
Berørings-AF (s. 104)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
-
* Noen funksjoner er begrenset i disse modusene.
87
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Lær om funksjonene du kan stille inn i fotograferingsmodus.
Du kan få bedre bilder og videoer ved å bruke fotograferingsfunksjonene.
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse og oppløsning
Bildestørrelse
Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere piksler.
Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises på en større skjerm. Når
du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke. Velg lav oppløsning for
bilder som skal vises i en digital bilderamme eller lastes opp til Internett.
Slik angir du
størrelsen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Bildestørrelse ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
Størrelse
Anbefalt for
(3:2) 6480X4320*
Skrive ut på A0-papir.
(3:2) 4560X3040
Skrive ut på A2-papir.
(3:2) 3264X2176
Skrive ut på A3-papir.
(3:2) 2112X1408
Skrive ut på A5-papir.
(16:9) 6480X3648
Skrive ut på A0-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 4608X2592
Skrive ut på A2-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 3328X1872
Skrive ut på A4-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 2048X1152
Skrive ut på A5-papir eller vise på en HDTV.
(1:1) 4320X4320
Skrive ut et firkantet bilde på A2-papir.
(1:1) 3088X3088
Skrive ut et firkantet bilde på A3-papir.
(1:1) 2160X2160
Skrive ut et firkantet bilde på A4-papir.
(1:1) 1408X1408
Skrive ut et firkantet bilde på A5-papir.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
89
Fotograferingsfunksjoner >
Størrelse og oppløsning
Kvalitet
* Standard
Ikon
Formater
Beskrivelse
JPEG
• Komprimert for bedre kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i normal størrelse.
Kameraet lagrer bilder i enten JPEG- eller RAW-format.
Fin:
Bilder tatt av et kamera blir ofte konvertert til JPEG-format og lagret i minnet i
henhold til innstillingene på kameraet på fotograferingstidspunktet. RAW-filer
blir ikke konvertert til JPEG-format og blir lagret i minnet uten endringer.
RAW-filer har filforlengelsen ”SRW”. Hvis du vil justere og kalibrere
eksponering, hvitbalanse, toner, kontrast og farger i RAW-filer eller konvertere
dem til JPEG eller TIFF-format, bruker du Adobe Photoshop Lightroomprogrammet som finnes på den medfølgende DVD-ROM-en.
Siden RAW-filer kan bli veldig store, må du forsikre deg om at du har nok plass
på minnekortet til å lagre dem i dette formatet.
Stille inn kvalitet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Kvalitet ĺ
et alternativ.
Normal:
JPEG
• Komprimert for normal kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i liten størrelse eller opplasting
RAW
RAW:
• Lagre et bilde uten datatap.
• Anbefalt for redigering etter fotografering.
RAW+JPEG
RAW + S.Fin: Lagre et bilde både i JPEG-format
(S.Fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Fin: Lagre et bilde både i JPEG-format
(Fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Lagre et bilde både i JPEG-format
(Normal-kvalitet) og RAW-format.
til Internett.
* Standard
Ikon
Formater
Beskrivelse
JPEG
Superfin*:
• Komprimert for best kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i store størrelser.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
90
Fotograferingsfunksjoner
ISO-følsomhet
ISO-følsomhetsverdien representerer kameraets følsomhet for lys.
Eksempler
Jo høyere ISO-verdi, jo mer følsomt er kameraet for lys. Derfor kan du ta bilder
på dimmede eller mørke steder med raskere lukkerhastigheter ved å velge en
høyere ISO-følsomhetsverdi. Dette kan imidlertid øke den elektroniske støyen
og føre til et kornet bilde.
Stille inn ISOfølsomheten:
I fotograferingsmodus trykker du på [I] ĺ et alternativ.
•
•
•
•
•
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ b ĺ ISO ĺ et
alternativ i fotograferingsmodus.
Øk ISO-verdien på steder der bruk av blits er forbudt. Du kan ta et klart bilde ved å
angi en høy ISO-verdi uten at du trenger mer lys.
Bruk støyreduksjonsfunksjonen til å redusere den visuelle støyen som kan vises på
bilder med høye ISO-verdier. (s. 185)
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.
Du kan stille ISO-følsomheten opp til ISO 6400 når du tar opp en video.
91
Fotograferingsfunksjoner >
ISO-følsomhet
Tilpasse ISO-innstillingene
Angi for å justere ISO-trinn, Auto ISO-verdi eller ISO-utvidelse.
Slik stiller du inn ISOinnstillingene:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
ISO-tilpassing ĺ et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
ISO-trinn
Du kan stille inn størrelsen på justeringstrinnene for ISOfølsomheten til enten 1/3 eller 1.
Auto ISO-verdi
Du kan angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges
under, når du setter ISO Auto til Auto.
ISO-utvidelse
Du kan velge ISO 51200.
Du kan velge opptil ISO 25600 når du bruker Fortløpende normal, eller opptil
ISO 6400 når du bruker Kontinuerlig høy.
92
Fotograferingsfunksjoner
OLED-farge
Still inn kameraet til å optimere fargene for avspilling på OLED-skjermer. En
OLED-skjerm har et bredere fargereproduksjonsområde enn en skjerm med
flytende krystaller og gir lysere, mer naturlige farger.
Slik angir du OLEDfarge:
Eksempler
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
OLED-farge ĺ et alternativ.
Uten OLED-fargeeffekt
Med OLED-fargeeffekt
93
Fotograferingsfunksjoner
Hvitbalanse
Hvitbalansefunksjonen justerer fargen i bildene så de ser mer naturlige ut.
Du kan bruke denne funksjonen hvis fargen påvirkes av lyskildens type og
kvalitet. Fluorescerende lamper kan for eksempel gi fargene litt blåskjær.
Du kan fjerne denne effekten ved å velge et alternativ for hvitbalansen som
justerer kameraets innstillinger til å oppveie for lyskilden. Du kan også justere
hvitbalansen ved å justere kameraets fargetemperaturinnstilling manuelt.
I tillegg kan du tilpasse de forhåndsinnstilte alternativene for hvitbalanse
slik at fargene på bildet stemmer overens med den faktiske scenen under
blandede lysforhold.
Stille inn
hvitbalansen:
Beskrivelse
W
Lysrør hvitt: Velg når du fotograferer under et fluorescerende lys på
dagtid, spesielt et hvitt lysrør.
N
Lysrør naturlig hvitt: Velg når du fotograferer under et fluorescerende
lys på dagtid, spesielt veldig hvite lysrør.
D
Lysrør dagslys: Velg når du fotograferer under et fluorescerende lys på
dagtid, spesielt lysrør med litt blåskjær.
Glødelampe: Velg når du tar bilder innendørs under lyspærer
eller halogenlamper. Lyspærer har ofte en rødlig fargetone. Dette
alternativet eliminerer den effekten.
Blits HB: Velg når du bruker blits.
I fotograferingsmodus trykker du på [C] ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Auto HB*: Juster hvitbalanseinnstillingen automatisk etter lyskilden.
Auto HB+Wolfram: Juster hvitbalansen automatisk etter lyskilden,
unntatt når du tar bilder i lyset fra glødelamper eller halogenlamper.
Dette alternativet oppveier ikke for den rødfargede nyansen i
glødelamper eller wolframlamper.
Dagslys: Velg når du tar bilder utendørs på en solfylt dag. Dette
alternativet fører til bilder som ligger nærmest de naturlige fargene i
scenen.
Overskyet: Velg når du tar bilder utendørs på en overskyet dag eller
i skyggen. Bilder som tas på overskyede dager, blir ofte mer blåaktige
enn bilder som tas på solfylte dager. Dette alternativet eliminerer
denne effekten.
Tilpasset: Bruk forhåndsdefinerte innstillinger. Du kan stille inn
hvitbalansen manuelt ved å trykke på [D] og fotografere et hvitt
ark. Fyll punktmålingssirkelen med arket og still inn hvitbalansen.
Fargetemperatur: Juster fargetemperaturen til lyskilden manuelt.
Fargetemperaturen er en måling i grader Kelvin som angir fargen til
en bestemt type lyskilde. Du kan få et varmere bilde med en høyere
verdi, og et kaldere bilde med en lavere verdi. Trykk på [D] og juster
fargetemperaturen.
•
•
Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ b ĺ Hvitbalanse ĺ
et alternativ i fotograferingsmodus.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
94
Fotograferingsfunksjoner >
Hvitbalanse
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse
Eksempler
Du kan også tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse.
I fotograferingsmodus trykker du på [C] ĺ et alternativ
ĺ [D] ĺ bla med kommandohjul 1 eller 2, roter
navigasjonsknappen, eller trykk på [D/h/e/e].
Slik tilpasser du
forhåndsinnstilte
alternativer:
Menu
Tilbake
Angi
Tilbakestill
Hvitbalanse : Dagslys
Auto HB
Dagslys
Lysrør dagslys
Glødelampe
Du kan også berøre et område på skjermen.
95
Fotograferingsfunksjoner
Bildestiler
Bruk ulike bildestiler på bildet for å skape forskjellig utseende og stemninger.
Du kan også opprette og lagre dine egne bildestiler ved å justere farge,
metning, skarphet, kontrast og fargetone for hver stil.
Det er ingen regler som fastslår hvilken stil som egner seg under ulike forhold.
Eksperimenter med forskjellige stiler og finn dine egne innstillinger.
Retro
Angi en bildestil:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Bildestiler
ĺ et alternativ.
•
•
Eksempler
•
•
Standard
Klassisk
Livlig
Portrett
Landskap
Skog
Kald
Rolig
Du kan også justere verdien for de forhåndsinnstilte stilinnstillingene. Velg et
Bildestiler-alternativ, trykk på [D], og juster deretter farge, metning, skarphet,
kontrast eller fargetone.
Tilpass din egen bildeveiviser ved å velge
,
eller
, og juster deretter
fargen, metningen, skarpheten og kontrasten.
Du kan bruke
(Egendefinert Pro) i T- og U-modus etter at du har lastet ned
opptaksinnstillingene (film) via en smarttelefon. (s. 78)
Alternativer for bildeveiviseren kan ikke angis samtidig med Smartfilteralternativer.
96
Fotograferingsfunksjoner
Smartfilter
Med smartfilter kan du bruke spesialeffekter på bildene. Du kan velge
forskjellige filteralternativer for å skape spesialeffekter som er vanskelige å
oppnå med vanlige objektiver.
Slik stiller du inn
alternativer for
Smartfilter:
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Blå
Avmett alle farger bortsett fra blå.
Gul
Avmett alle farger bortsett fra gul.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Smartfilter
ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av*
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt, som i
Lomo-kameraer.
Miniatyr (H)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet
vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt øverst og nederst.
Miniatyr (V)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet
vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt til venstre og høyre.
Akvarell
Bruk en akvarelleffekt.
Rød
Avmett alle farger bortsett fra rød.
Grønn
Avmett alle farger bortsett fra grønn.
•
•
Du kan ikke angi Smartfilter-alternativer og Bildestiler-alternativer samtidig.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.
97
Fotograferingsfunksjoner
AF-modus
Lær hvordan du justerer kameraets fokus i henhold til motivene.
Du kan velge den mest passende fokusmodusen for motivet: Enkel autofokus,
Kontinuerlig autofokus, Aktiv autofokus eller Manuell fokus. AF-funksjonen
blir aktivert når du trykker [Utløser] halvveis ned. I MF-modus må du rotere
fokusringen på objektivet for å fokusere manuelt.
I de fleste tilfeller kan du få kameraet til å fokusere ved å velge Enkeltbilde AF.
Motiver som beveger seg raskt eller motiver der skyggeforskjellen mot
bakgrunnen er liten, er vanskelige å fokusere på. Velg en passende
fokuseringsmodus for slike tilfeller.
Stille inn
autofokusmodus:
•
•
I fotograferingsmodus trykker du på [F] ĺ et alternativ.
Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ b ĺ AF-modus ĺ
et alternativ i fotograferingsmodus.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av objektivet du bruker.
Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, må du stille inn bryteren i henhold til
valgt modus. Sett bryteren til AF når du velger Enkeltbilde AF, Kontinuerlig AF
eller Aktiv AF. Sett bryteren til MF når du velger Manuell fokus.
Hvis objektivet ikke har en AF/MF-bryter, trykker du på [F] for å velge ønsket
AF-modus.
98
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Enkeltbilde AF
Kontinuerlig AF
Enkeltbilde AF er passende for å fotografere et stille motiv. Når du trykker
[Utløser] halvveis ned, festes fokuset på fokusområdet. Området blir grønt når
fokuset er aktivert.
Mens du trykker [Utløser] halvveis ned, fortsetter kameraet å fokusere
automatisk. Denne modusen anbefales når du skal ta bilder av ting som skjer.
•
•
Resultatene av autofokus kan variere, avhengig av objektivtype, når du
kontinuerlig tar bilder med Kontinuerlig AF. Bruk et ekstraobjektiv for problemfri
autofokusbetjening. Du kan velge et ekstraobjektiv fra følgende:
- SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS
- SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS
- NX 50-150mm F2.8 S ED OIS
Når du bruker Kontinuerlig AF og Multi AF, kan du trykke på [o] for å
endre størrelse på eller flytte fokusområdet mens du fotograferer. Bruk
navigasjonsknappen eller kommandohjul 2 til å flytte fokusområdet. Bla med
kommandohjul 1 for å endre størrelse på fokusområdet. Når du trykker [Utløser]
halvveis ned, fokuserer kameraet bare på fokusområdet. Fokusområdet beveger
seg med motivet etter at fokus er stilt inn riktig.
99
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Aktiv AF
Manuell fokus
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, oppdater kameraet automatisk
bevegelsene i motivet, og bytter mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig
AF. Fokus låses på motivet når motivet beveger seg langt fra kameraet
(Enkeltbilde AF). Kameraet fortsetter å fokusere automatisk når motivet
kommer nærmere kameraet (Kontinuerlig AF). Denne modusen anbefales for
fotografering av motiver som beveger seg uforutsigbart.
Du kan fokusere manuelt på et motiv ved å rotere fokusringen på
objektivet. Funksjonen MF assistanse gjør det enkelt å fokusere på et motiv.
Fokusområdet er forstørret mens du roterer fokusringen. Når du bruker
Fokusfremheving-funksjonen, vises den valgte fargen på fokusmotivet. Denne
modusen anbefales når du skal fotografere et motiv med en farge som ligner
på bakgrunnen, en nattscene eller fyrverkeri.
Dette alternativet er ikke tilgjengelig under innspilling av video.
Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativene Berørings-AF,
AF-område og Koble AE til AF-punkt.
100
Fotograferingsfunksjoner
AF-område
AF-områdefunksjonen endrer posisjonene i fokusområdet.
Valg AF
Generelt fokuserer kameraer på det nærmeste motivet. Når det er flere
motiver, kan imidlertid uønskede motiver være i fokus. For å forhindre at
uønskede motiver blir i fokus, endrer du fokusområdet slik at et ønsket motiv
er i fokus. Du kan få et klarere og skarpere bilde ved å velge et passende
fokusområde.
Du kan stille inn fokus på området du ønsker. Bruk en ute av fokus-effekt for å
gjøre motivet mer markert.
Slik stiller du inn
autofokusområdet:
•
•
•
•
•
•
Fokuset på bildet nedenfor ble omplassert og endret størrelse på slik at det
passer motivets ansikt.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺb ĺ AF-område
ĺ et alternativ.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Når AF/MF-bryteren er satt til MF, kan du ikke endre AF-området fra
fotograferingsmenyen.
Når du bruker AF-alternativet for Ansiktsregistrering AF, fokuserer kameraet
automatisk på området med den hvite rammen.
Avhengig av Bildestiler-alternativene kan det hende at Ansiktsregistrering ikke er
effektivt.
Når du angir manuell fokus, er det ikke sikkert at ansiktsregistrering er tilgjengelig.
Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt når:
- motivet er langt borte fra kameraet
- det er for lyst eller for mørkt
- motivet ikke er vendt mot kameraet
- motivet bruker solbriller eller maske
- motivets ansiktsuttrykk endrer seg drastisk
- motivet er bakgrunnsbelyst eller lysforholdene er ustabile
I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet ved å trykke
på [o]. Bruk navigasjonsknappen eller kommandohjul 2 til å bevege fokusområdet.
Bla med kommandohjul 1 for å endre størrelsen på fokusområdet.
101
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Lagre Valg AF-posisjon
Du kan stille inn kameraet til å huske den siste AF-posisjonen som ble brukt
med Valg AF og Berørings-AF, før du slår av kameraet.
Slik stiller du inn denne
funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Lagre Valg AF-posisjon ĺ et alternativ.
Multi AF
Kameraet viser et grønt rektangel på steder der fokuset er stilt riktig. Bildet er
delt inn i to eller flere områder, og kameraet innhenter fokuspunkter fra hvert
område. Det anbefales for landskapsbilder.
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, viser kameraet fokusområdene som vist
på bildet nedenfor.
Sone-AF
Kameraet fokuserer bare på området du velger. Fokusområdet låses på det
valgte området, selv om motivet forflytter seg ut av fokusområdet. Denne
modusen anbefales når du ønsker å låse fokuset på et bestemt område.
I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet ved å
trykke på [o].
102
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Ansiktsregistrering AF
Selvportrett AF
Kameraet fokuserer helst på menneskeansikter. Opptil 10 ansikter kan
gjenkjennes. Denne innstillingen anbefales for å fotografere en gruppe
mennesker.
Det kan være vanskelig å kontrollere om ansiktet ditt er i fokus når du tar et
selvportrett. Når denne funksjonen er aktivert, piper kameraet raskere når
ansiktet ditt er i fokus og plassert midt i komposisjonen.
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, fokuserer kameraet på ansiktene som
vist på bildet nedenfor. Når du fotograferer en gruppe med personer, fokuserer
kameraet på ansiktet til den nærmeste personen eller ansiktet i midten av
skjermen. Ansiktet til motivet i fokus vises i hvitt, og ansiktene til de andre
personene vises i grått.
103
Fotograferingsfunksjoner
Berørings-AF
Velg eller fokuser på et område som du berører på skjermen. Alternativt kan
du fokusere på motivet og ta et bilde ved å berøre skjermen.
Slik angir du
berørings-AF:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺb ĺ
Berørings-AF ĺ et alternativ.
Sporing AF
Med sporing AF kan du spore og automatisk fokusere på motivet, selv når
motivet beveger seg eller når du endrer fotograferingskomposisjonen.
Hvit ramme: Kameraet sporer
motivet.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av opptaksforholdene.
Berørings-AF
Berørings-AF gir deg mulighet til å velge og fokusere på fokusområdet som du
berører på skjermen.
Grønn ramme: Motivet er i fokus
når du trykker [Utløser] halvveis
ned.
Rød ramme: Kameraet mislyktes
med å fokusere.
AF-punkt
Fokusområdet vil samsvare med området du berører på skjermen, og fokus vil
ikke kunne oppnås.
104
Fotograferingsfunksjoner >
•
•
•
•
•
•
Berørings-AF
Hvis du ikke velger et fokusområde, fungerer ikke autofokusfunksjonen.
Sporing av et motiv kan mislykkes i følgende tilfeller:
- motivet er for lite
- motivet beveger seg uregelmessig
- motivet er bakgrunnsbelyst, eller du fotograferer på et mørkt sted
- farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme
- motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner
- kameraet rister mye
- når du tar bilder fortløpende
Når sporing mislykkes, tilbakestilles funksjonen.
Hvis kameraet ikke kan spore motivet, tilbakestilles fokusområdet.
Hvis kameraet mislykkes med fokuseringen, endres fokusrammen til rødt, og
fokuset tilbakestilles.
Når du velger Sporing AF, stilles AF-modus til Kontinuerlig AF.
Opptak med én berøring
Du kan ta et bilde ved hjelp av en fingerberøring. Når du berører et motiv,
fokuserer kameraet automatisk på motivet og tar et bilde.
105
Fotograferingsfunksjoner
Fokushjelp
Bruk ulike alternativer for fokusassistanse mens du fokuserer kameraet
automatisk eller manuelt. Assistansefunksjoner for manuell fokus er bare
tilgjengelig med objektiver som støtter manuell fokus.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av
Ikke bruk funksjonen MF assistanse.
Fokusområdet forstørres 5 ganger når du roterer fokusringen.
MF assistanse
I modusen for manuell fokus kan du forstørre scenen og enkelt justere fokus
mens du roterer fokusringen.
Slik stiller du inn
hjelpefunksjonen
for manuelt fokus:
Forstørr x5*
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
MF assistanse ĺ et alternativ.
Fokusområdet forstørres 8 ganger når du roterer fokusringen.
Forstørr x8
106
Fotograferingsfunksjoner >
Fokushjelp
DMF (direkte manuell fokus)
AF-utløserprioritet
Du kan justere fokus manuelt ved å vri fokusringen etter at du har oppnådd
fokus, ved å trykke [Utløser] halvveis ned.
Angi for å ta bildet når fokus er oppnådd, eller for å velge mellom å prioritere
nøyaktighet eller fotograferingshastighet.
Slik angir du DMFfunksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ DMF ĺ
et alternativ.
Slik stiller du inn AFutløserprioritet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
AF-utløserprioritering ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Fokus*
Ta et bilde bare når fokuset er oppnådd. Du kan
stille inn prioriteten enten på fokusnøyaktighet eller
fotograferingshastighet.
• Auto*: Kameraet velger automatisk om det skal
prioritere nøyaktighet eller fotograferingshastighet.
• Nøyaktighet prioritert: Angi nøyaktig fokus som
prioritet. Hvis du velger fotograferingsmetoden
Kontinuerlig høy, blir innstillingen for
fokusnøyaktighet brukt bare på det første bildet.
• Fotograferingshastighet prioritert: Angi
fotograferingshastighet som prioritet.
Utløser
Ta et bilde når du trykker på [Utløser], selv om fokus ikke
er stabilt.
Angi MF- og DMF-reaksjonsevne
Velg fokusringens respons når du bruker manuell fokus eller DMF-funksjonen.
Hvis du velger Høy, vil små dreiebevegelser på fokusringen justere fokus. Hvis
du velger Lav, må du bruke større dreiebevegelser på fokusringen for å justere
fokus.
Slik angir du
alternativer for MFreaksjonsevne:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
MF-reaksjonsevne ĺ et alternativ.
107
Fotograferingsfunksjoner >
Fokushjelp
Fokusfremheving
I modus for manuell fokus vises den valgte fargen på fokusmotivet for å hjelpe
deg med å fokusere når du roterer fokusringen.
Angi alternativer for
fokusfremheving:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Fokusfremheving ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Nivå
Angi sensitivitet for registrering av fokusmotivet.
(Av, Høy, Normal*, Lav)
Farge
Angi en farge som skal vises på fokusmotivet.
(Hvit*, Rød, Grønn)
108
Fotograferingsfunksjoner
Optisk bildestabilisering (OIS)
Bruk funksjonen optisk bildestabilisering (OIS) for å minimere kameraristing.
Det er ikke sikkert at OIS er tilgjengelig med alle objektiver.
Kameraristing pleier å forekomme på mørke steder eller ved fotografering
innendørs. I slike tilfeller bruker kameraet lavere lukkerhastigheter for å
øke mengden lys som slippes inn. Dette kan føre til et uklart bilde. Du kan
forhindre denne situasjonen ved å bruke OIS-funksjonen.
Hvis objektivet har OIS-bryter, må du stille bryteren på ON for å kunne bruke
OIS-funksjonen.
Uten OIS-korrigering
Slik angir du OISalternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺb ĺ
OIS (Antirist) ĺ et alternativ.
•
Det er ikke sikkert OIS fungerer ordentlig når:
du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse
det er for mye kameraristing
lukkerhastigheten er for lav (for eksempel når du velger Natt i s-modus)
batteriet er dårlig
du tar et nærbilde
Hvis du bruker OIS-funksjonen med et stativ, kan bildene bli uklare på grunn av
vibrasjoner fra OIS-sensoren. Deaktiver OIS-funksjonen når du bruker et stativ.
Hvis kameraet blir utsatt for støt eller mistes i bakken, kan skjermen bli uklar. Hvis
dette skjer, slår du kameraet av og deretter på igjen.
Du bør bare bruke OIS-funksjonen når det er nødvendig, ettersom den bruker mer
batteristrøm.
Angi et OIS-alternativ på menyen ved å sette OIS-bryteren på objektivet til ON.
Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig med alle objektiver.
-
* Standard
Ikon
Med OIS-korrigering
Beskrivelse
Av: OIS-funksjonen er av.
Modus 1*: OIS-funksjonen brukes kun når du trykker [Utløser] halvveis
eller helt ned.
•
Modus 2: OIS-funksjonen er på.
•
•
•
•
109
Fotograferingsfunksjoner
Drift (fotograferingsmetode)
Du kan angi ulike fotograferingsmetoder, for eksempel Kontinuerlig,
Selvutløser eller Brakett.
Velg Enkel for å ta ett bilde om gangen. Velg Fortløpende normal eller
Kontinuerlig høy for å ta bilde av motiver i rask bevegelse. Velg AEbrakett, Hvitbalansebrakett, Bildestilbrakett eller Dybdebrakett for å
justere eksponering, Hvitbalanse, bruke effekter i Bildestiler eller ta bilder
med forskjellig feltdybde. Du kan også velge Selvutløser for å ta et bilde
automatisk etter en angitt tid.
Velg fotograferingsmetode ved å rotere driftshjulet.
Når Kontinuerlig høy er valgt (eksempel)
Ikon
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Beskrivelse
H
Enkel (s. 111)
i
Fortløpende normal (s. 111)
W
Kontinuerlig høy (s. 111)
K
L
Selvutløser (s. 112)
Brakett (s. 112)
Du må ikke rotere driftshjulet utover de tillatte grensene. Dette kan skade kameraet.
110
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Enkel
Kontinuerlig
Ta ett bilde når du trykker på [Utløser]. Anbefalt for generelle forhold.
Ta bilder kontinuerlig når du trykker på [Utløser]. Hvis du valgte Kontinuerlig
høy, kan du ta opptil 8, 10, 12 eller 15 bilder per sekund.
Slik angir du
fotograferingsmetoden:
Roter driverhjulet til H.
Slik angir du
fotograferingsmetoden:
•
•
•
•
•
•
Roter driverhjulet til i (Fortløpende normal) eller
W (Kontinuerlig høy).
For å stille inn fotograferingshastigheten, dreier du stasjonshjulet til W, og
deretter trykker du på [m] ĺ b ĺ Driverinnstillinger ĺ Kontinuerlig
høy ĺ og velger fotograferingshastigheten som du vil bruke.
Støyreduksjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig når Kontinuerlig høy er valgt.
Sporing AF-funksjonen er tilgjengelig med dette alternativet.
Du kan velge opptil ISO 25600 når du bruker Fortløpende normal, eller opptil
ISO 6400 når du bruker Kontinuerlig høy.
Når du tar kontinuerlige bilder får du best resultat ved å stille inn lukkerhastigheten
til 1/250 s eller høyere. Hvis du stiller inn fotograferingshastigheten til 15 BPS i
Kontinuerlig høy, stiller du inn lukkerhastigheten til 1/500 s eller høyere.
Maksimal opptakshastighet er 15 bilder per sekund. Det vil avta etter omtrent
90 JPEG-bilder eller 25 RAW-bilder. (Kan variere avhengig av spesifikasjoner på
minnekortet.)
111
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Selvutløser
Autoeksponeringsbrakett (AE-brakett)
Ta et bilde etter en angitt tid. Du kan også angi fotograferingsintervallet, antall
bilder og fotograferingstiden.
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 5 fortløpende bilder: Originalen og
fire til med forskjellige hvitbalanseinnstillinger. Bruk et stativ for å forhindre
uklare bilder når kameraet tar fem bilder fortløpende. Du kan justere
innstillingene på menyen Brakett-innstillinger.
Slik angir du
fotograferingsmetoden:
Roter driverhjulet til K.
Slik angir du
fotograferingsmetoden:
Mørkere
•
•
Roter driverhjulet til L, og trykk deretter på [m] ĺ b
ĺ Driverinnstillinger ĺ Brakett ĺ AE-brakett.
Original
Lysere
Trykk på [Utløser] for å slutte å ta bilder.
Still inn selvutløserdetaljer ved å rotere driverhjulet til K, og trykk deretter
på [m] ĺb ĺ Driverinnstillinger ĺ Selvutløser ĺ angi
fotograferingsintervall, antall bilder og fotograferingstid.
112
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Hvitbalansebrakett
Bildestilbrakett
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 fortløpende bilder: Originalen og
to til med forskjellige hvitbalanseinnstillinger. Originalbildet tas når du trykker
på [Utløser]. De andre to blir justert automatisk i henhold til hvitbalansen du
har stilt inn. Du kan justere innstillingene på menyen Brakett-innstillinger.
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet tre bilder fortløpende, hvert med
ulike Bildeveiviser-innstillinger. Kameraet tar ett bilde og bruker de tre
Bildeveiviser-alternativene som du har angitt, på bildet du tok. Du kan velge
tre ulike innstillinger på menyen Brakett-innstillinger.
Slik angir du
fotograferingsmetoden:
Roter driverhjulet til L, og trykk deretter på [m] ĺ b
ĺ Driverinnstillinger ĺ Brakett ĺ Hvitbalansebrakett.
MG+2
MG-2
Original
Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette
alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.
Slik angir du
fotograferingsmetoden:
Roter driverhjulet til L, og trykk deretter på [m] ĺ b
ĺ Driverinnstillinger ĺ Brakett ĺ Bildestilbrakett.
Retro
Livlig
Standard
Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette
alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.
113
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Dybdebrakett
* Standard
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet tre bilder fortløpende, hvert med ulik
feltdybde, ved å justere blenderverdien. Bruk et stativ for å forhindre uklare
bilder når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan justere innstillingene på
menyen Brakett-innstillinger.
Slik angir du
fotograferingsmetoden:
Roter driverhjulet til L, og trykk deretter på [m] ĺ b
ĺ Driverinnstillinger ĺ Brakett ĺ Dybdebrakett.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i programmodus eller blenderprioritetsmodus.
Brakett-innstillinger
Alternativ
Beskrivelse
AE-brakett
Angi eksponeringsintervallet. (-/+ 0.3 EV*, -/+ 0.7 EV,
-/+ 1.0 EV, -/+ 1.3 EV, -/+ 1.7 EV, -/+ 2.0 EV,
-/+ 2.3 EV, -/+ 2.7 EV, -/+ 3.0 EV)
Hvitbalansebrakett
Angi Hvitbalanseintervallområdet til de 3 bildene med
trinnvis justering. (AB -/+1, AB -/+2, AB -/+3*, MG -/+1,
MG -/+2, MG -/+3)
For eksempel justerer AB -/+3 verdien for gult pluss
eller minus tre trinn. MG -/+3 justerer verdien for rødt
med samme mengde.
Bildestilbrakett
Velg 3 Bildeveiviser-innstillinger som kameraet skal
bruke til å ta 3 bilder med trinnvis justering.
Dybdebrakett
Angi dybdeintervallet. Bruk kommandohjul 1 eller 2
eller navigasjonsknappen til å velge et alternativ. Du
kan også dra glidebryteren eller berøre pilene for å
velge et alternativ. (-/+ 0.3, -/+ 0.7, -/+ 1.0*, -/+ 1.3,
-/+ 1.7, -/+ 2.0, -/+ 2.3, -/+ 2.7, -/+ 3.0)
Du kan stille inn alternativene for hver brakettfunksjon.
Slik angir du et
brakettalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Driverinnstillinger ĺ Brakett ĺ blar til et alternativ,
og trykker deretter på [e] (høyre) ĺ og angir deretter
alternativene for hver brakett.
114
Fotograferingsfunksjoner
Intervallbilder
Angi fotograferingsintervallet, antall bilder og starttiden for fotograferingen.
Bruk denne funksjonen til å ta bilder med regelmessige intervaller under en
begivenhet, for eksempel en måneformørkelse eller en soloppgang.
Slik tar du et
intervallopptak:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Intervallbilder ĺ angi et fotograferingsintervall, antallet bilder og
starttidspunktet for fotograferingen ĺ Start intervallbilder ĺ
vent til fotograferingen begynner på tidspunktet du har angitt. (Hvis
du ikke har angitt et starttidspunkt for fotograferingen, trykker du på
[Utløser] for å ta bildet.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis du vil lagre intervallbilder som en video, velger du Tidsforløp ĺ På.
Kameraet spiller inn en UHD-video på opptil 5 minutter med en hastighet på
10 BPS. Når du bruker Tidsforløp-funksjonen, kan du stille inn antallet til under
3000 bilder.
Hvis du stiller inn bildeantallet til mer enn 3000, eller hvis det ikke er nok plass på
minnekortet etter at Tidsforløp-funksjonen er angitt, vil bildeantallet automatisk
endres slik at du kan bruke Tidsforløp-funksjonen.
Hvis du stiller inn intervalltiden til 1 sekund og aktiverer Tidsforløp-funksjonen, vil
intervalltiden bli endret til 2 sekunder.
Berør
for å sette på pause mens du tar bilder.
Berør
for å gjenoppta.
Berør
eller trykk på [m] for å slutte å ta bilder.
Bruk en utløserkabel og et stativ for å minimere kamerabevegelse når du tar
intervallopptak.
Koble til strømkabelen hvis fotograferingsintervallet er langt, eller hvis du skal ta
mange bilder.
Hvis fotograferingsintervallet er angitt til mellom 1 og 10 minutter, går
kameraet i skjermsparingsmodus etter at det begynner å ta et bilde. Hvis et
fotograferingsintervall overstiger 10 minutter, går kameraet i strømsparingsmodus
og slår seg på og tar et bilde automatisk ved neste intervall. Trykk på [Utløser] for
å avbryte strømsparingsmodus.
Hvis du tar ut batteriet eller minnekortet mens du tar bilder, vil fotograferingen
stoppe. Før du tar ut batteriet eller minnekortet, må intervallbilder være satt på
pause og kameraet må være slått av.
115
Fotograferingsfunksjoner
Blits
For å ta et realistisk bilde av et motiv bør mengden lys være konstant. Hvis
lyskilden varierer, kan du bruke blits og sørge for en konstant mengde lys. Velg
passende innstillinger i henhold til lyskilde og motiv.
Slik angir du
blitsalternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Blits ĺ
et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
2. gardin: Blitsen utløses rett før
utløseren lukkes. Kameraet tar et
klart bilde av et motiv senere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
Ikon
Beskrivelse
Av: Blitsen er av.
Smart-blits: Kameraet justerer automatisk lysstyrken til blitsen i
henhold til mengden lys i omgivelsene.
Auto: Blitsen utløses automatisk på mørke steder.
Høyhastighets-synkronisering: Hvis lukkerhastigheten er raskere
enn kameraets synkroniseringshastighet (den raskeste tiden det tar å
åpne og lukke utløseren), utløses blitsen flere ganger i høy hastighet.
Blitsen begynner å utløses når utløseren åpnes. Dette aløternativet
kam bare stilles inn når du setter på en kompatibel, ekstern blits
(tilleggsutstyr). (SEF-580A)
Røde øyne (auto): Utløser blitsen og reduserer røde øyne automatisk.
Motlysblits: Blitsen utløses når du tar et bilde. (Lysstyrken justeres
automatisk.)
•
•
Motlysblits rød: Blitsen utløses når du tar et bilde, og røde øyne
reduseres.
•
1. gardin: Blitsen utløses umiddelbart
etter at utløseren åpnes. Kameraet tar
et klart bilde av et motiv tidligere i en
handlingssekvens.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen utløses for
andre gang.
Hvis du velger Av, utløses ikke blitsen selv når du bruker en ekstern blits. Hvis du
justerer blitsstyrken manuelt, vil blitsen fyre en gang uten en pre-blits.
Ballbevegelsesretning
116
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Redusere røde øyne-effekten
Bruke den innebygde blitsen
Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan du se et rødt
lys i øynene. Reduser røde øyne-effekten ved å velge Røde øyne (auto) eller
Motlysblits rød.
Du åpner den innebygde blitsen ved å trykke på popup-knappen for den.
Blitsen utløses ikke når den innebygde blitsen er lukket.
Uten reduksjon av røde øyne
Med reduksjon av røde øyne
Når funksjonen for røde øyne er angitt, brukes to separate blitser. Motivet må ikke
bevege seg før etter den andre blitsen. Hvis motivet er for langt fra kameraet eller
beveger seg etter den første blitsen, kan det hende at røde øyne ikke blir redusert.
117
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Justere blitsintensiteten
Juster blitsintensiteten +/-2 nivåer mens blitsen er på.
I fotograferingsmodus velger du [m] ĺ b ĺ Blits ĺ
et alternativ ĺ [D] ĺ bla med kommandohjul 1 eller
kommandohjul 2, roter navigasjonsknappen eller trykk på [e/e] for
å justere blitsintensiteten.
Angi
blitsintensiteten:
Menu
Tilbake
Angi
Tilbakestill
•
•
•
•
•
•
Du kan også dra glidebryteren eller berøre / for å justere intensiteten.
Det er ikke sikkert at justering av blitsintensiteten er effektivt når:
- motivet er for nært kameraet
- du stiller inn en høy ISO-følsomhet
- eksponeringsverdien er for stor eller for liten
- det er for lyst eller for mørkt
I enkelte fotograferingsmoduser kan du ikke bruke denne funksjonen.
Hvis du fester en ekstern blits der du kan justere intensiteten, til kameraet, brukes
intensitetsinnstillingene til blitsen.
Hvis motivet er for nært når du bruker blitsen, kan noe av lyset bli blokkert og
bildet bli mørkt. Sørg for at motivet er innenfor anbefalt rekkevidde, noe som
varierer fra objektiv til objektiv.
Når du bruker objektivhette, kan lyset fra blitsen bli blokkert av hetten. Fjern
hetten for å bruke blitsen.
Blits : Motlysblits
118
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Blitsinnstillinger
Angi blitsmodus, eksponeringsverdi, blitslysstyrke eller multiblits når
du monterer en ekstern blits på kameraet. Du kan også angi trådløs
synkronisering for å styre den innebygde eller eksterne blitsen.
Blitsinnstillingene støttes bare når du setter på en kompatibel, ekstern blits
(SEF-580A) (tilleggsutstyr).
Stille inn ekstern blits
Slik stiller du inn
ekstern blits:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Innstillinger
for ekstern blits ĺ et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
• A-TTL: I modusen A-TTL (avansert gjennom objektivet)
Blitsmodus
måler kameraet lyset som reflekteres av motivet gjennom
objektivet. Deretter beregnes optimal eksponering basert
på eksponeringsverdien og lukkerhastigheten.
• Manuell blits: Blitsen utstråler hele lysmengden, eller
blitsintensiteten kan justeres manuelt.
• Flere blitser: Når du trykker på [Utløser], utløses blitsen
flere ganger basert på antallet du har angitt.
Blits EV
Angi eksponeringen for blitsen når blitsmodusen er A-TTL.
Blitslysstyrke
Angi lysstyrken for blitsen når blitsmodusen er Manuell blits.
Innstillinger
for flere blitser
Angi antall, lysstyrke eller frekvens for blitsen når
blitsmodusen er Flere blitser.
Hvis data kan utveksles mellom kameraet og blitsen, kan innstillingene for den
eksterne blitsen bli justert på kameraet eller blitsen. Dine tidligere alternativene vil
bli brukt.
119
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Angi trådløs synkronisering for den innebygde eller eksterne
blitsen
Angi trådløs synkronisering for å styre innebygde og eksterne blitsenheter
eksternt via trådløse signaler. Fjernutløsersystemet består av en hovedblits
som er montert på kameraet, og en eller flere underordnede blitsenheter. En
underordnet blits er tilordnet til en av tre grupper: A, B eller C.
Slik angir du trådløs
synkronisering:
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Bruk trådløs blits
Angi dette for å bruke trådløs synkronisering. (Av*, På)
Kanal
Velg kanaler for trådløs synkronisering. Fire eksterne
kanaler er tilgjengelige, slik at flere fjernutløsersystemer
kan være aktive samtidig. Hovedblitsenheter og
underordnede blitsenheter i samme fjernutløsersystem
må være stilt inn på samme kanal. (Kan. 1, Kan. 2, Kan. 3,
Kan. 4)
Gruppeblitsmodus
Angi blitsmodusen for gruppe A, B eller C. Endringer i
blitsmodusen må foretas på hovedblitsen. Endringene
brukes deretter på slavegruppe A, B eller C, og
slavegruppene fungerer som et eksternt system for
blitsmodusen (TTL eller manuell) i henhold til
innstillingene for hovedblitsen.
• A-TTL: Angi eksponeringen for blitsen når
blitsmodusen er A-TTL.
• Manuell blits: Angi lysstyrken for blitsen når
blitsmodusen er Manuell blits.
• Av: Ikke bruk blitsen.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Intern
trådløs blits eller Ekstern trådløs blits ĺ et alternativ.
•
•
Du kan ikke velge Innstillinger for ekstern blits når du bruker funksjonen for
ekstern trådløs blits.
For informasjon om bruk av den trådløse synkroniseringsfunksjonen med en
ekstern blits, ser du i bruksanvisningen for den eksterne blitsen (SEF-580A).
120
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Låse blitsintensiteten
Når blitsmodusen er angitt til A-TTL, beregner kameraet automatisk optimal
eksponering via pre-blits. Hvis eksponeringen ikke er beregnet riktig,
bruker du FEL-funksjonen. Pre-blitsen utløses på området du angir, og
blitsintensiteten låses.
Slik låser du
blitsintensiteten:
Angi funksjonen [a] til FEL ĺ fokuser på eksponeringsområdet
ĺ trykk på [a].
121
Fotograferingsfunksjoner
Lysmåling
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys.
Multi
Kameraet måler mengden lys i en scene, og i mange av modiene brukes
målingen til å justere ulike innstillinger. Hvis for eksempel et motiv ser mørkere
ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et overeksponert bilde av det. Hvis et
motiv ser lysere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et undereksponert
bilde av det.
Multimodus beregner mengden lys i forskjellige områder. Når lyset er
tilstrekkelig eller utilstrekkelig, justerer kameraet eksponeringen ved å finne
gjennomsnittet av den generelle lysstyrken i scenen. Denne modusen er egnet
for generelle bilder.
Lysstyrken og hele stemningen i bildet kan også bli påvirket av hvordan
kameraet måler mengden lys. Velg en passende innstilling for et
fotograferingsforhold.
Slik stiller du inn et
målingsalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [N] ĺ et alternativ.
122
Fotograferingsfunksjoner >
Lysmåling
Sentrumsvektet
Punkt
I sentrumsvektet modus beregnes et bredere område enn i punktmodus.
Mengden lys i den midtre delen av bildet (60–80%) legges sammen, og
lysmengden i resten av bildet (20–40%) legges sammen. Modusen anbefales
i situasjoner der det er en liten forskjell i lysstyrke mellom motivet og
bakgrunnen, eller der et område av motivet er stort sammenlignet med den
generelle sammensetningen av bildet.
Punktmodus beregner mengden lys i midten. Når du tar et bilde i omgivelser
der det er sterk bakgrunnsbelysning bak et motiv, justerer kameraet
eksponeringen slik at motivet blir fotografert riktig. Når du for eksempel velger
Multimodus ved forhold med sterk bakgrunnsbelysning, beregner kameraet
at den generelle mengden lys er rikelig, noe som fører til et mørkere bilde.
Punktmodus kan forhindre denne situasjonen, siden den beregner mengden
lys i et bestemt område.
Som bildet viser, befinner motivet seg i et lyst område mens bakgrunnen
er mørk. Punktmodus anbefales for en situasjon som dette, der det er stor
forskjell i eksponeringsverdien mellom motivet og bakgrunnen.
123
Fotograferingsfunksjoner >
Lysmåling
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet
Når denne funksjonen er slått på, stiller kameraet automatisk inn optimal
eksponering ved å beregne lysstyrken i fokusområdet. Denne funksjonen er
kun tilgjengelig når du velger Punkt-måling eller Multi-måling og Valg AF.
Slik stiller du inn
denne funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Koble AE til
AF-punkt ĺ et alternativ.
124
Fotograferingsfunksjoner
Dynamisk omfang
Denne funksjonen korrigerer automatisk tap av klare detaljer som kan
forekomme på grunn av skyggeforskjeller i bildet.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av*: Dynamisk omfang er av.
Slik angir du alternativer
for Dynamisk omfang:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Dynamisk omfang ĺ et alternativ.
Smart omfang+: Korriger tap av klare detaljer.
HDR: Ta flere bilder med ulike eksponeringer, og sett dem deretter
automatisk sammen til ett bilde.
•
•
•
Uten Dynamisk omfang-effekt
Du kan angi justeringsverdien for eksponering ved å trykke på [e]
(høyre) og deretter velge Lav, Medium eller Høy.
Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 6400.
Alternativer for Dynamisk omfang og bildestiler kan ikke angis
samtidig.
Med Dynamisk omfang-effekt
125
Fotograferingsfunksjoner
Eksponeringskompensasjon
Kameraet stiller automatisk inn eksponeringen ved å måle lysnivåene fra
bildets komposisjon og posisjonen til motivet. Hvis eksponeringen som er
stilt inn av kameraet, er høyere eller lavere enn du forventer, kan du justere
eksponeringsverdien manuelt. Eksponeringsverdien kan justeres i trinn på ±5.
Kameraet viser eksponeringsadvarselen i rødt for hvert trinn utover ±5.
Når du tar opp video, kan eksponeringsverdien justeres i trinn på ±3.
Juster eksponeringsverdien ved å bla med kommandohjul 2 mens du trykker
på og holder inne [B]. Du kan også justere eksponeringsverdien ved å trykke
på [f] og deretter velge EV.
Når du kompenserer eksponeringsverdien i manuell modus, endres
ikke gjeldende lukkerhastighet eller blenderverdi. Når du kompenserer
eksponeringsverdien ved å rulle kommandohjul 2 mens du holder nede [B]
og ISO-følsomheten er satt til Auto, blir eksponeringsverdien justert ved å
endre på ISO-følsomheten.
+2
-2
Original
Bruke rammemodus
Når du justerer blenderverdien eller lukkerhastigheten, endres eksponeringen
i henhold til innstillingene, slik at skjermen kan bli mørkere. Når denne
funksjonen er på, er lysstyrken til skjermen konstant uavhengig av
innstillingene, slik at det blir lettere å komponere bildet.
Justeringsverdi for eksponering
Eksponeringsadvarsel
Standard eksponeringsindeks
Slik bruker du
Rammemodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Rammemodus ĺ et alternativ.
Eksponeringsnivåindikator
Redusert eksponering
(mørkere)
Økt eksponering
(lysere)
126
Fotograferingsfunksjoner >
Eksponeringskompensasjon
Vise overeksponeringsveiledningen
Vis overeksponerte områder på et bilde i fotograferingsmodus før du tar et
bilde. Når du stiller inn denne funksjonen, vil de overeksponerte områdene i
bildet blinke.
Histogram
Slå på eller av histogrammet på skjermen.
Om histogrammer
Slik viser du
overeksponeringsveiledningen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Overeksponeringsveil. ĺ et alternativ.
Et histogram er en graf som viser fordeling av lysstyrke i et bilde eller en video.
Et histogram som heller mot venstre, indikerer et mørkt bilde. Et histogram
som heller mot høyre, indikerer et lyst bilde. Høyden på grafen er relatert til
fargeinformasjon. Grafen blir høyere hvis en bestemt farge er mer vanlig.
Bruke veiledningen for lysstyrkejustering
Juster lysstyrken ved å bruke det valgte området som referanse. Lysstyrken i
det valgte området vises som en verdi for å hjelpe deg å justere lysstyrken på
en enkel måte.
Slik justerer du lysstyrken:
•
•
•
•
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b
ĺ Veiledning for justering av lysstyrke ĺ På
ĺ finn på skjermen for referanseområdet ĺ
trykk på [a] ĺ bruk kommandohjul 1 og 2 eller
navigasjonsknappen, eller dra glidebryteren for å
justere lysstyrken.
Utilstrekkelig
eksponering
Balansert eksponering
Overdreven eksponering
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i modiene Program, Blenderprioritet og
Lukkerprioritet.
Denne funksjonen og overeksponeringsveiledningen kan ikke angis samtidig.
Denne funksjonen og Dynamisk omfang HDR kan ikke angis samtidig.
Denne funksjonen og blitsalternativene kan ikke angis samtidig.
127
Fotograferingsfunksjoner
Eksponerings-/Fokuslås
Hvis du ikke oppnår passende eksponering på grunn av stor forskjell i
belysning mellom for- og bakgrunn, eller hvis du vil ta et bilde der motivet er
utenfor autofokusområdet, låser du fokus eller eksponeringen og tar bildet.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på
[Utløser] for å ta et bilde.
Når eksponeringslåsfunksjonen er tildelt til [a] (eksempel)
1
Sett fokusramme og trykk halvveis ned [Utløser] for å måle
eksponeringen.
Når fokuslåsfunksjonen er tildelt til [a] (eksempel)
1
Sett fokusrammen og trykk halvveis ned [Utløser] for å fokusere.
2
Trykk på [a] for å låse fokus.
2
Trykk på [a] for å låse eksponeringen.
3
Gjør endringer i bildekomposisjonen etter at fokus er låst.
3
Gjør endringer i bildekomposisjonen etter at eksponeringen er
låst.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å måle eksponeringen, og trykk
deretter på [Utløser] for å ta et bilde.
•
•
Du kan endre funksjonen som er tilordnet [a] til fokuslås, eksponeringslås eller
begge deler. (s. 188)
AEL-funksjonen er ikke tilgjengelig i Auto- og Smartmodus. I manuell modus er
denne funksjonen bare tilgjengelig når ISO-følsomheten er satt til Auto.
128
Fotograferingsfunksjoner
Eksponerings-/Fokusseparasjon
Separer eksponeringsområdet og fokusområdet eller slå dem sammen igjen.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Berørings-AF er satt til Berørings-AF.
1
2
til eksponeringsområdet.
• Fokusområdet og eksponeringsområdet blir separert.
• Berør og hold hvert område for å låse fokus- eller
Berør et område på skjermen for å fokusere på det.
• Ikonet for eksponeringsseparasjon
Dra
eksponeringsinnstillingen.
vises på fokusrammen.
• Dra områdene sammen for å slå sammen fokusområdet og
eksponeringsområdet.
Eksponering
Fokus
3
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
•
•
Hvis du trykker på [a] mens funksjonen er angitt til AEL-hold, separeres ikke
eksponeringen/fokuset.
Du kan angi at du vil bruke funksjonen for eksponerings-/fokusseparasjon, ved
å trykke på [m] ĺ b ĺ Eksponering/fokusseparasjon ĺ Av eller På i
fotograferingsmodus.
129
Fotograferingsfunksjoner
Videofunksjoner
Funksjonene som er tilgjengelige for videoer, er forklart nedenfor.
* Standard
Ikon
Filmstørrelse
Størrelse
Anbefalt for
1920X1080 (120p)
Visning på TV med full HD. (Videoer som
er spilt inn med dette alternativet vil
ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller
smarttelefoner som ikke støtter 120p.)
1920X1080 (60p)
Visning på TV med full HD. (Videoer som
er spilt inn med dette alternativet vil
ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller
smarttelefoner som ikke støtter 60p.)
1920X1080 (30p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (24p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (23.98p)
Visning på TV med full HD.
(Kun tilgjengelig med enkelte
smartfilteralternativer.)
1920X1080 (15p)
Visning på TV med full HD.
(Kun tilgjengelig med enkelte
smartfilteralternativer.)
Still inn filmstørrelsen.
*
Slik angir du
alternativer for
filmstørrelse:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Filmstørrelse ĺ et alternativ.
Når Video ut er stilt inn til NTSC
* Standard
Ikon
Størrelse
Anbefalt for
4096X2160 (24p)
Visning på en 4K UHDTV.
3840X2160 (30p)
Visning på en 4K UHDTV.
1280X720 (60p)
Visning på HDTV.
3840X2160 (24p)
Visning på en 4K UHDTV.
1280X720 (30p)
Visning på HDTV.
3840X2160 (23.98p)
Visning på en 4K UHDTV.
640X480 (60p)
Visning på TV.
640X480 (30p)
Visning på TV.
640X480 (MJPEG)
Visning på TV.
130
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Når Video ut er stilt inn til PAL
Filmkvalitet
* Standard
Ikon
*
Størrelse
Anbefalt for
4096X2160 (24p)
Visning på en 4K UHDTV.
3840X2160 (25p)
Visning på en 4K UHDTV.
3840X2160 (24p)
Visning på en 4K UHDTV.
1920X1080 (100p)
Visning på TV med full HD. (Videoer som
er spilt inn med dette alternativet vil
ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller
smarttelefoner som ikke støtter 100p.)
1920X1080 (50p)
Visning på TV med full HD. (Videoer som
er spilt inn med dette alternativet vil
ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller
smarttelefoner som ikke støtter 50p.)
1920X1080 (25p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (24p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (12.5p)
Visning på TV med full HD.
(Kun tilgjengelig med enkelte
smartfilteralternativer.)
1280X720 (50p)
Visning på HDTV.
1280X720 (25p)
Visning på HDTV.
640X480 (50p)
Visning på TV.
640X480 (25p)
Visning på TV.
640X480 (MJPEG)
Visning på TV.
Når du tar opp en video med
, må du sette HDMI-utgang til 4096x2160p på
kameraet for at videoen skal vises jevnt på en UHD-TV.
Angi filmkvaliteten.
Angi alternativer for
filmkvalitet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ Filmkvalitet
ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
Forlengelse
Beskrivelse
HEVC, MP4
Normal: Spille inn videoer i normal kvalitet.
HEVC, MP4
HQ*: Spille inn videoer i høy kvalitet.
HEVC, MP4
Pro: Spille inn videoer i ultrahøy kvalitet. Kun
tilgjengelig når videostørrelsen er satt til 1920X1080
eller høyere.
er et format for redigering, og video i
spilles kanskje ikke av jevnt, alt etter
spesifikasjonene på datamaskinen. Det anbefales at du kobler kameraet til en UHD
TV med HDMI-kabelen for å spille av videoen jevnt.
131
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Bithastighet etter filmstørrelse
Filformat
Filmstørrelse
4K
UHD
FHD
Bithastighet (Pro) Mbit/s
Bithastighet (HQ) Mbit/s
Bithastighet (Normal)
Mbit/s
Bilder per sek.
Sensorutdata
80
50
32
24p
24p
80
50
32
30p
29.97p
80
50
32
25p
25.00p
80
50
32
24.00p
24.00p
80
50
32
23.98p
23.98p
80
50
32
120p
119.88p
80
50
32
100p
100p
80
37
19
60p
59.94p
80
37
19
50p
50.00p
60
25
13
30p
29.97p
60
25
13
25p
25.00p
60
25
13
24.00p
24.00p
60
25
13
23.98p
23.98p
19
9
60p
59.94p
19
9
50p
50.00p
13
6
30p
29.97p
13
6
25p
25.00p
4096X2160
3840X2160
1920X1080
MP4
HD
VGA
1280X720
640X480
* Bithastighetene ovenfor kan variere, avhengig av innspillingsforholdene.
* Bithastighetene ovenfor er basert på HEVC-kodeken.
-
-
7
3
60p
59.94p
7
3
50p
50.00p
4
2
30p
29.97p
4
2
25p
25.00p
132
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Rask/langsom film
Gammakontroll
Angi avspillingshastigheten til en video.
Bruk gammainnstillingene til å justere farge, metning, skarphet, kontrast og
fargenyanse slik at du oppnår ønsket effekt.
Slik angir du
alternativer for
avspillinghastighet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺg ĺ
Rask/langsom film ĺ et alternativ.
Gamma står for forholdet mellom lysstyrke og lystetthet ved visning på skjerm
eller kamera. Under innspilling av video eller når kameraet står i ventemodus
for videoinnspilling, kan du vise en video med de endrede gammaverdiene.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
x0.25: Spill inn en video for å vise den på 1/4 normal hastighet under
avspilling. Bare tilgjengelig med 1920X1080 (30p/25p), 1280X720
(30p/25p), 640X480 (30p/25p).
Slik stiller du inn
alternativene for
gammakontroll:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Gammakontroll ĺ et alternativ.
* Standard
x0.5: Spill inn en video for å vise den på 1/2 normal hastighet under
avspilling. Bare tilgjengelig med 1920X1080 (60p/50p/30p/25p),
1280X720 (60p/50p/30p/25p), 640X480 (60p/50p/30p/25p).
Alternativ
Beskrivelse
Normal*
Bruk standardeffekter.
x1*: Spill inn en video og spill den av med normal hastighet under
avspilling.
Gamma C
Bruk økt kontrast.
Gamma DR
Bruk et vidt Dynamisk omfang.
x5: Spill inn en video og spill den av med 5X normal hastighet under
avspilling.
x10: Spill inn en video og spill den av med 10X normal hastighet under
avspilling.
Gamma C eller Gamma DR kan ikke brukes samtidig med Bildestiler-alternativer.
x20: Spill inn en video og spill den av med 20X normal hastighet under
avspilling.
•
•
Hvis du velger et annet alternativ enn x1, støttes ikke funksjonene for lydopptak
og korrigering av forvrengning.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
133
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Justere innstillingene
Lystetthet
Mens Gamma C eller Gamma DR er valgt, trykker du på [D] for å justere
innstillingene.
Slik justerer du
gammainnstillingene:
Menu
Tilbake
Farge
Farge
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Gammakontroll ĺ gå til Gamma C eller Gamma DR ĺ trykk på
[D] ĺ juster farge, metning, skarphet, kontrast eller nyanse.
Angi
Rød
X1.00
Grønn
X1.00
Blå
X1.00
Metning
Skarphet
Kontrast
Angi lystetthetsnivået. Lystetthet er et mål for lysintensitet. Det indikerer hvor
lyst motivet vil se ut når den tilgjengelige lyskilden gjenspeiles på motivet.
Slik angir du
lystettheten:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Luminansnivå ĺ et alternativ.
Tilbakestill
AF-reaksjonsevne
Fargenyanse
Still inn forsinkelsestiden for automatisk skifte av fokus under videoopptak.
Når et nytt motiv kommer inn i bildet, overfører kameraet fokus sakte hvis
reaksjonsevnen er satt til lav. Hvis reaksjonsevnen er satt til høy, overføres
fokus raskt.
Slik justerer du AFreaksjonsevnen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
AF-reaksjonsevne ĺ et alternativ.
Mastersvartnivå
Angi mastersvartverdien. Mastersvartverdien (sokkelnivå) fungerer som
referanse for svart i videoen. Hvis innstillingen er en positiv verdi, blir de
mørke områdene i videoen lysere, og kontrasten blir mindre. Hvis innstillingen
er en negativ verdi, blir de mørke områdene i videoen mørkere, og kontrasten
blir større.
Slik angir du
Mastersvart-nivået:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Hovedsvartnivå ĺ bruk kommandohjul 1 og 2 eller
navigasjonsknappen, eller dra glidebryteren for å justere verdien.
•
•
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Rask/langsom film er satt til x1.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:
- SAMSUNG 16mm F2.4
- SAMSUNG 20mm F2.8
- SAMSUNG 30mm F2
- SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
- SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA
- SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II
134
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
AF-forskyvningshastighet
DIS (Antirist)
Angi hvor rakst autofokusfunksjonen skal fungere under videoopptak. Rask
forskyvning er nyttig når du skal spille inn video med mye bevegelse, for
eksempel sport. Langsom forskyvning gir jevne fokusoverganger, avhengig av
motivet.
Angi den digitale bildestabiliseringsfunksjonen.
Slik justerer du AFforskyvningshastigheten:
•
•
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
AF-skiftehastighet ĺ et alternativ.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Rask/langsom film er satt til x1.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:
- SAMSUNG 16mm F2.4
- SAMSUNG 20mm F2.8
- SAMSUNG 30mm F2
- SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
- SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA
- SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II
Slik angir du DISfunksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺg ĺ
DIS (Antirist) ĺet alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av*
Ikke bruk DIS-funksjonen.
På
Bruk DIS-funksjonen.
•
•
•
Hvis du spiller inn en video med DIS-funksjonen, spilles videoen inn i en smalere
vinkel enn objektivvinkelen.
Deaktiver DIS-funksjonen i situasjoner der kameraet ikke rister, for eksempel ved
bruk av kamerastativ. Hvis DIS-funksjonen brukes i slike situasjoner, kan det føre til
at kameraet gjenkjenner bevegelsene i motivet som kameraristing og korrigerer
videoen utilsiktet.
DIS-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
- når et fiskeøyeobjektiv er koblet til
- når videooppløsingen er satt til 1920X1080 (120p), 1920X1080 (100p),
VGA eller MJPEG
- når HDMI-utdataene er satt til 4096x2160p (24p)-klarering, 3840x2160p
(24p)-klarering, 3840x2160p (30p)-klarering, eller 3840x2160p (25p)klarering
- når alternativet for smartfilter er angitt
135
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Fader
Tale
Bruk funksjonen passende og legg til dramatiske effekter i videoene. Angi
alternativet for innfasing for å fase inn gradvis på begynnelsen av en scene.
Angi alternativet for utfasing for å fase ut gradvis på slutten av en scene.
Noen ganger er en video uten lyd mer tiltrekkende enn en video med lyd. Slå
av tale for å spille inn en video uten lyd.
Slik angir du
alternativer for
fasing:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺFader ĺ
et alternativ.
Slik angir du
talealternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ Tale ĺ
et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av*: Fasefunksjonen er av.
Inn: Scenen fases gradvis inn.
Ut: Scenen fases gradvis ut.
Inn-Ut: Faderfunksjonen brukes på starten og slutten av scenen.
Når du bruker fasefunksjonen kan det ta lengre tid å lagre en fil.
Vindskjerming
Når du spiller inn videoer i støyende omgivelser, kan utilsiktede lyder spilles
inn i videoene. Spesielt kan høy vindstøy under innspilling av videoer virke
forstyrrende på seeropplevelsen. Bruk Vindskjerming-funksjonen til å fjerne
noe av omgivelsesstøyen i tillegg til vindstøy.
Slik reduserer du
vindstøy:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Vindskjerming ĺ et alternativ.
136
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Mikrofonnivå
Hvis du velger Av, kan innspillingsresultatet variere avhengig av omgivelsene. Juster
mikrofonnivået manuelt for å få best mulig lydkvalitet. Vi anbefaler å teste lydnivåene
på forhånd for viktige innspillingsoppgaver. Hvis du bruker en ekstern mikrofon,
justerer du mikrofonnivået manuelt for å få best mulig lydkvalitet. (s. 137)
Angi mikrofonnivået etter fotograferingsforholdene.
Slik angir du
mikrofonnivået:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Mikrofonnivå ĺ roter navigasjonsknappen eller trykk på [e/e]
for å justere mikrofonnivået ĺ berør Angi.
Dynamisk omfang+
Korriger tap av klare detaljer.
Automatisk mikrofonkontroll
Still mikrofonnivået automatisk etter forholdene, og ta opp den justerte lyden.
Slik angir du
Automatisk
mikrofonkontroll:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ Automatisk
mikrofonkontroll ĺ et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Av
Ikke bruk Automatisk mikrofonkontroll.
På*
Justerer mikrofonnivået automatisk etter lyden i
omgivelsene, og spiller inn lyd.
Stille inn alternativer
for Dynamisk
omfang+:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Smart omfang+ ĺ et alternativ.
* Standard
137
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Tidskode (HDMI)
* Standard
Tidskode viser til et unikt tall som tilordnes hvert enkelt bilde i en videofil.
Det er nyttig innen redigering fordi nummeret er angitt for hvert enkelt bilde,
slik at du kan synkronisere med andre enheter som viser andre formater.
Med denne funksjonen kan du stille inn kameraet til å sende tidskoden til en
ekstern opptaksenhet* når de er koblet sammen via en HDMI-kabel. Hvis en
video lagres på minnekortet i kameraet, vil ikke tidskoden bli registrert.
Alternativ
Beskrivelse
Tidsnotasjon
Angi time, minutt, sekund og bilde manuelt, eller still inn
tidskoden etter kameraets klokke.
• Manuelle innstillinger: Still inn time, minutt, sekund
eller bildenummer for tidskoden manuelt.
• Kameratid*: Vis tidskoden i klokkeslettformatet (time,
minutt, sekund) som angitt på kameraet.
Tidskodemodus
Angi for å justere avstanden mellom kameratiden og
tidskoden automatisk eller for å ikke gjøre endringer.
• Juster tidsavstand*: Angi for å justere avstanden
mellom kameratiden og tidskoden automatisk.
Denne funksjonen brukes vanligvis når det er
nødvendig å bruke den nøyaktige kjøretiden for en
video, for eksempel et TV-program.
• Ikke juster tidsavstand: Angi for å ikke justere
avstanden mellom kameratiden og tidskoden.
* Eksterne opptaksenheter som støtter Atomos Protocol v2.0, støttes for øyeblikket, og andre
opptaksenheter kan bli tilgjengelige snart.
Slik stiller du inn
tidskodealternativene:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Tidskode (HDMI) ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Tidskode
Angi for å vise eller skjule tidskoden.
• Av*: Ikke vis tidskoden.
• På: Vis tidskoden.
Opptelling
Velg tellemodus for tidskoden.
• Record Run (Keep time)*: Bare tell tidskoden under
opptak. Dette gjør det mulig å få et sammendrag av
den totale opptakstiden på en enkel måte.
• Record Run (Reset time): Start tidskoden fra
standardverdien hver gang du begynner å ta opp, og
bare tell tidskoden under opptak.
• Free Run: Oppdater tidskoden selv når du ikke tar
opp, og synkroniser tidskoden med kameraets interne
klokke. Tidskoden gjenspeiler tiden på dagen og gjør
det mulig å finne opptak fra bestemte tidspunkter.
138
Kapittel 3
Avspilling/Redigering
Lær om hvordan du spiller av og redigerer bilder og videoer.
Avspilling/Redigering
Søke etter og administrere filer
Her finner du informasjon om miniatyrbildevisning av bilder og videoer og
hvordan du beskytter eller sletter filer.
Hvis det går litt tid uten at du utfører noen handlinger, forsvinner informasjonen og
ikonene på skjermen. Når du trykker på en knapp eller berører skjermen, vises de på
nytt.
Vise miniatyrbilder
Når du skal søke etter ønskede bilder og videoer, må du først konvertere til
miniatyrbildevisning. Miniatyrbildevisningen viser flere bilder samtidig, slik at
du raskt kan se gjennom elementer du ønsker å finne. Du kan også klassifisere
og viser filer etter kategori, for eksempel dato eller filtype.
Alle
Vise bilder
1
Trykk på [y].
• Den nyeste filen du tok, vises.
Bla med kommandohjul 1 til venstre for å velge modus for
miniatyrvisning.
(Bla med kommandohjul 1 til høyre for å gå tilbake til forrige
modus.)
2
Bla med kommandohjul 2, roter navigasjonsknappen eller trykk
på [e/e] for å bla gjennom filer.
• Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til en annen fil.
Det kan hende at du ikke kan redigere eller spille av filer som er tatt med andre
kameraer, på grunn av størrelser eller kodeker som ikke støttes. Bruk en datamaskin
eller en annen enhet til å redigere eller spille av disse filene.
140
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Vise filer etter kategori
1
I miniatyrbildevisning trykker du på [m] ĺ z ĺ Filter ĺen
kategori.
• Du kan også berøre navnet på den gjeldende kategorien for å åpne
alternativlisten.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Alle*
Vis filer på vanlig måte.
Dato
Vis filer etter datoen de ble lagret.
Type
Vis filer etter filtype.
2
Velg en liste for å åpne den.
3
Velg en fil for å vise den.
4
Berør
for å gå tilbake til forrige visning.
141
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Vise kontinuerlige bilder
Vis kontinuerlige bilder fra en fotopakke. Velg en fotopakke for automatisk
avspilling av alle bildene i pakken. Hvis du sletter en fotopakke, vil alle bildene
i fotopakken slettes. Bildene i en fotopakke lagres som én enkelt bildefil på
minnekortet og det vil ikke opprettes en separat mappe. Du kan velge å vise
kontinuerlige bilder som en serie eller hver for seg.
1
2
Bla med kommandohjul 1 til høyre for å åpne fotopakken.
• Du kan også trykke på fotopakken på skjermen eller trykke på [o] for å
åpne fotografipakken.
3
Bla med kommandohjul 2, roter navigasjonsknappen eller trykk
på [e/e] for å gå til en annen fil.
• Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til en annen fil.
I avspillingsmodus blar du med kommandohjul 2, roterer
navigasjonsknappen eller trykker på [e/e] for å gå til ønsket
fotopakke.
• Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til ønsket
4
Bla med kommandohjul 1 til venstre eller trykk på [o] for å gå
tilbake til avspillingsmodus.
• Du kan også berøre
for å gå tilbake til avspillingsmodus.
mappe.
• Kameraet spiller automatisk av bildene i fotopakken.
• Trykk på [m] ĺ z ĺ Vis fortløpende bilder ĺ Brett ut hvis du
vil vise kontinuerlige bilder hver for seg.
142
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Lås eller lås opp alle filene
Beskytte filer
Beskytt filene dine mot utilsiktet sletting.
Lås eller lås opp alle filene.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ Beskytt ĺ
Beskyttelse av flere.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ Beskytt ĺ
Beskytte alle.
2
Bla med kommandohjul 2, roter navigasjonsknappen eller trykk
på [e/e] for å gå til en fil, og velg deretter filen ved å trykke på
[o].
2
Velg et alternativ.
3
Trykk på [
•
•
•
].
Alternativ
Beskrivelse
Avbryt
Gå tilbake til forrige meny.
Lås opp
Lås opp alle filene.
Lås
Lås alle filene.
Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.
Du kan beskytte en fil direkte i avspillingsmodus ved å velge filen og deretter
trykke på [
]. Du fjerner beskyttelsen av filen ved å trykke på [
] en gang til.
Trykk på [
] mens fotopakken er valgt for å beskytte alle kontinuerlige bilder i
pakken.
143
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Slette filer
2
Slett filer i avspillingsmodus, slik at du får mer plass på minnekortet.
Beskyttede filer kan slettes etter at beskyttelsen er fjernet.
Slette én enkelt fil
Du kan velge en enkelt fil og slette den.
1
Velg en fil i avspillingsmodus og trykk deretter på [n].
2
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Bla med kommandohjul 2, roter navigasjonsknappen eller trykk
på [e/e] for å gå til en fil, og velg deretter filen ved å trykke på
[o].
• Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
3
Trykk på [n].
4
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Slette alle filer
Slette flere filer
Du kan velge flere filer og slette dem.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ Slett ĺ
Sletting av flere.
Du kan slette alle filene på minnekortet samtidig.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m].
2
Velg z ĺ Slett ĺ Slett alle.
3
Velg Ja når popup-meldingen vises.
• I miniatyrbildevisning kan du trykke på [m] ĺ z ĺ
Velg element.
• Alternativt trykker du på [n] i miniatyrbildevisning. Velg deretter filene
som skal slettes.
144
Avspilling/Redigering
Vise bilder
Forstørre et bilde
Du kan forstørre bilder når du viser dem i avspillingsmodus. Du kan også
bruke beskjæringsfunksjonen til å trekke ut den delen av bildet som vises på
skjermen, og lagre den som en ny fil.
Fullt bilde
Beskjær
Forstørrelse (maksimum forstørrelse
kan variere etter oppløsning.)
Bla med kommandohjul 1 til høyre for å forstørre et bilde.
(Bla med kommandohjul 1 til venstre for å forminske et bilde.)
Til
Gjør dette
Flytte forstørret område
Trykk på [D/h/e/e].
Beskjære det forstørrede bildet
Trykk på [f]. (lagret som en ny fil)
Gå tilbake til originalbildet
Trykk på [o].
•
Forstørret område
•
Du kan også knipe fingrene sammen eller spre dem fra hverandre på skjermen for
å forminske eller forstørre et fotografi. Du kan også dobbeltklikke på et område for
å forstørre det raskt.
Du kan bla gjennom filer ved å rotere navigasjonsknappen, selv når et bilde er
forstørret.
145
Avspilling/Redigering >
Vise bilder
Vise en lysbildevisning
4
Trykk på [m].
Du kan vise bilder i en lysbildevisning og bruke forskjellige effekter.
5
Velg Start bildefremvisning.
6
Vis lysbildevisningen.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m].
2
Velg z ĺ Alternativer for bildefremvisning.
3
Velg et alternativ for lysbildevisningseffekt.
• Trykk på [o] for å sette på pause.
• Trykk på [o] igjen for å gjenoppta.
• Trykk på [m] for å stoppe lysbildevisningen og gå tilbake til
avspillingsmodus.
• Hopp til trinn 4 for å starte lysbildevisningen uten effekter.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Avspillingsmodus
Still inn for å spille av en lysbildevisning én gang eller
gjentatte ganger. (Én avspilling*, Gjenta)
Intervall
Angi intervallet mellom bildene.
(1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.)
Effekt
• Angi en sceneendringseffekt mellom bilder.
• Velg Av for å avbryte effektene.
146
Avspilling/Redigering >
Vise bilder
Vise overeksponeringsveiledningen
Rotere automatisk
Angi at de overeksponerte områdene i et bilde skal blinke.
Når Auto-roter er på, roterer kameraet automatisk bildene du har tatt vertikalt,
slik at de får plass på skjermen horisontalt.
Slik viser du
overeksponeringsveiledningen:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Overeksponeringsveil. ĺ et alternativ.
Vise intervallopptak
Vise bilder som er tatt med funksjonen Intervallbilder.
Slik angir du alternativer for
automatisk rotering:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Auto-roter ĺ et alternativ.
Konvertere til JPEG
Du kan konvertere RAW-filer til JPG-filer.
Slik viser du intervallopptak:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Spill av intervallbilder.
Slik konverterer du filer:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Konverter til JPG.
Sortere filer
Sorter filene etter nyeste eller eldste.
Slik stiller du inn et
sorteringsalternativ:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Sorter etter ĺ et alternativ.
147
Avspilling/Redigering
Spille av videoer
I avspillingsmodus kan du spille av en video, ta ut et bilde fra en video eller
beskjære en video og lagre den som en ny fil.
Menu
Stopp
Ta bilde
Spole bak- eller fremover
Hvis du vil spole bak- eller fremover i en videofil mens den spilles av, bruker du
en av metodene nedenfor.
• Berør
. Hver gang du berører ikonet, endrer du spolehastigheten i
følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.
• Trykk på [e/e]. Hver gang du trykker på knappen, endrer du
spolehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.
Ikon
Beskrivelse
Vis forrige fil/Søk bakover. (Hver gang du trykker på ikonet under
avspilling av videoen, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen.
Vis neste fil/Søk fremover. (Hver gang du trykker på ikonet under
avspilling av videoen, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
• Bla med kommandohjul 1 eller 2 eller drei navigasjonsknappen til venstre
eller høyre. Hver gang du blar med kommandohjul 1 eller 2 eller dreier
navigasjonsknappen, endrer du spolehastigheten i følgende rekkefølge:
2X, 4X, 8X.
• Dra håndtakene som vises i fremdriftslinjen til venstre eller høyre. Du kan
endre avspillingsposisjonen i videoen.
Du kan sette en video på pause og dreie navigasjonsknappen for å spole bakover
eller fremover ett bilde om gangen.
Juster volumet eller demp lyden.
148
Avspilling/Redigering >
Spille av videoer
Justere lysstyrken i en video
Justere volumet i en video
Juster lysstyrken i en video mens du spiller den av.
Juster volumet i en video mens du spiller den av.
Slik justerer du
lysstyrken i en
video:
Berør venstre halvdel av skjermen ĺ dra oppover eller nedover.
Berør den høyre halvdelen av skjermen ĺ dra oppover eller
nedover.
Slik justerer du
volumet i en video:
Menu
Menu
Stopp
Stopp
Ta bilde
Ta bilde
•
•
Du kan også berøre
og dra glidebryteren på lydstyrkekontrollen oppover eller
nedover.
Du kan også trykke på [D/h] for å justere volumet til en video.
149
Avspilling/Redigering >
Spille av videoer
Beskjære en video under avspilling
1
Bla frem til en video i avspillingsmodus, og trykk deretter på
[m].
2
Velg Beskjær film.
3
Trykk på [o] eller berør
4
Trykk på [o] eller berør på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal starte.
10 Velg Ja når popup-meldingen vises.
•
•
•
Du kan ikke beskjære en video som er spilt inn i 3D-modus.
Originalvideoen bør være minst 10 sekunder lang.
Kameraet lagrer den redigerte videoen som en ny fil og beholder originalvideoen
intakt.
for å starte avspillingen av videoen.
5
Trykk på [f] eller berør Startpunkt.
6
Trykk på [o] eller berør
videoen.
for å gjenoppta avspillingen av
7
Trykk på [o] eller berør på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal slutte.
8
Trykk på [f] eller berør Sluttpunkt.
9
Trykk på [f] eller berør Beskjær for å beskjære en video.
Hente ut et bilde under avspilling
1
Mens du ser på en video, trykker du på [o] eller berører
punktet hvor du vil hente ut et bilde.
2
Trykk på [f] eller berør Ta bilde.
•
•
•
på det
Du kan ikke hente ut et bilde fra en video som er spilt inn i 3D-modus.
Oppløsningen til bildet som er hentet ut, vil være den samme som i
originalvideoen.
Bildet blir lagret som en ny fil.
• Du kan justere scenen som skal beskjæres, ved å dra i håndtakene som
vises på fremdriftslinjen.
150
Avspilling/Redigering
Redigere bilder
Utfør bilderedigeringsoppgaver, for eksempel endring av størrelse eller
rotering. Redigerte bilder blir lagret som nye filer under forskjellige
filnavn. Bilder som tas i enkelte modi, kan ikke redigeres med
bilderedigeringsfunksjonen.
Redigere bilder:
•
•
•
•
Bla frem til et bilde i avspillingsmodus, og trykk deretter på [m]
ĺ z ĺ Rediger bilde ĺet alternativ.
Enkelte bilder kan ikke redigeres med bilderedigeringsfunksjonen. I så fall må du
bruke den medfølgende bilderedigeringsprogramvaren.
Kameraet lagrer redigerte bilder som nye filer.
Redigerte bilder kan bli konvertert til lavere oppløsning.
Du kan ikke redigere bilder under visning av kontinuerlige bilder i en fotopakke.
Åpne fotopakken og velg et bilde for å redigere det.
Beskjære et bilde
1
Berør
2
Dra sidene av boksen for å justere størrelsen på
beskjæringsområdet.
3
Dra boksen for å flytte beskjæringsområdet.
4
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
5
Berør
ĺ
.
for å lagre.
151
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Rotere et bilde
Endre størrelsen på bilder
1
Berør
Endre størrelsen på et bilde og lagre det som en ny fil.
2
Berør et alternativ.
ĺ
.
Menu
Avbryt
Ferdig
1
Berør
2
Berør et alternativ.
ĺ
.
Menu
Avbryt
Ferdig
Roter : Høyre 90˚
Endre størrelse : 13.9M (3:2)
3
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
4
Berør
•
•
for å lagre.
Du kan også rotere et bilde i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og deretter
velge z ĺ Roter ĺ et ønsket alternativ.
Kameraet overskriver originalfilen.
3
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
4
Berør
for å lagre.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige for endring av størrelse, varierer avhengig av
originalstørrelsen på bildet.
152
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Justere bildene
3 Bla med kommandohjul 1 eller 2, roter med navigasjonsknappen
eller trykk på [e/e] for å justere alternativet.
Du kan korrigere bilder ved å justere lysstyrken, kontrasten eller fargen.
1
Berør
.
4 Trykk på [o] eller berør Ferdig.
2 Berør et justeringsalternativ.
• Hvis du valgte
Ikon
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere alternativet.
(Automatisk justering), går du til trinn 4.
5 Berør
for å lagre.
Beskrivelse
Original (tilbakestill til originalbildet)
Retusjere ansikter
Automatisk justering
1
Lysstyrke
Kontrast
Metning
NFC-justering
Fargetemperatur
Eksponering
Fargetone
Berør
→
.
2 Bla med kommandohjul 1 eller 2, roter med navigasjonsknappen
eller trykk på [e/e] for å justere alternativet.
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere alternativet.
• Når nummeret økes, blir hudtonen lysere og jevnere.
3 Trykk på [o] eller berør Ferdig.
• Berør
4 Berør
for å avbryte korrigeringen.
for å lagre.
153
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Bruke Smartfilter-effekter
Alternativ
Beskrivelse
Bruk spesialeffekter på bildene.
Miniatyr (V)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om
motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt til venstre
og høyre.
1
Akvarell
Bruk en akvarelleffekt.
Rød
Avmett alle farger bortsett fra rød.
Grønn
Avmett alle farger bortsett fra grønn.
Blå
Avmett alle farger bortsett fra blå.
Gul
Avmett alle farger bortsett fra gul.
Berør
, og berør deretter et alternativ.
Menu
Avbryt
Ferdig
Smartfilter : Vignettering
Alternativ
Beskrivelse
Original
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt,
som i Lomo-kameraer.
Miniatyr (H)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om
motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt øverst og
nederst.
2
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
3
Berør
for å lagre.
154
Kapittel 4
Tilkobling og overføring
Lær hvordan du deler bilder eller videoer og bruker diverse funksjoner.
Tilkobling og overføring
Koble til en smarttelefon
Bruk NFC-funksjonen
Plasser NFC-antennen på en smarttelefon i nærheten av NFC-brikken på
kameraet for å koble kameraet til smarttelefonen. Du kan også overføre filer til
en NFC-aktivert enhet i avspillingsmodus.
•
•
•
•
•
Denne funksjonen støttes på NFC-aktiverte smarttelefoner som kjører Android
OS. Det anbefales at du bruker den nyeste versjonen. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig for iOS-enheter.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du
bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager Inst.
fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen. Samsung
Camera Manager er kompatibel med Samsung NX1-kameraet og støttes av
Android OS 4.2.2 eller høyere.
Når du skal lese en NFC-brikke, plasserer du den NFC-aktiverte enheten i nærheten
av NFC-brikken på kameraet i over 2 sekunder.
Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [m], og
deretter velge d ĺ MobileLink/NFC-bildestørrelse ĺ et alternativ.
Ikke modifiser NFC-brikken på noen som helst måte.
Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus (Photo Beam)
I avspillingsmodus overfører kameraet de gjeldende filene til smarttelefonen
automatisk når du plasserer de to enhetene nær hverandre mens de er koblet
sammen via Bluetooth.
• Hvis du vil overføre flere filer, merker du filer i miniatyrbildevisning og leser
deretter en brikke fra en NFC-aktivert enhet.
Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus
Koble sammen et kamera og en smarttelefon mens du er i
fotograferingsmodus ved å plassere NFC-antennen på den ene enheten rett
ved NFC-brikken på den andre. Trykk på [R], eller slå på Samsung Camera
Manager på smarttelefonen, og åpne deretter MobileLink, Remote Viewfinder,
Quick Transfer eller Pro Suggest Market. (s. 157, 159, 162)
Bruke GPS-posisjonstaggfunksjonen
Hvis du vil lagre GPS-informasjon når du tar et bilde med kameraet, kobler du
sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth. Deretter aktiverer du
GPS-funksjonen på smarttelefonen.
156
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Sende filer til en smarttelefon
1
• Du kan også trykke på og holde [R] for å starte MobileLink-
Du kan enkelt sende bilder eller videoer til smarttelefonen ved hjelp av
MobileLink-funksjonen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
funksjonen direkte.
2
MobileLink-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.)
Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne
funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende denne
funksjonen ikke fungerer som den skal.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du
bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager Inst.
fra Google Play Butikk eller Apple App Store, for å installer Samsung Camera
Manager-appen. Samsung Camera Manager er kompatibel med Samsung Camera
NX1-kameraet og støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere eller iOS 6.1 eller høyere.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.
Du kan vise opptil 1000 nylige filer, og sende opptil 1000 filer om gangen.
Når du bruker denne funksjonen på en iOS-enhet, kan enheten miste Wi-Fiforbindelsen.
Du kan ikke sende MJPEG-filer.
Du kan ikke sende videoer til iOS-enheter.
RAW-filer sendes etter konvertering til JPEG-format.
Videoavspilling er ikke tilgjengelig på smarttelefoner som ikke støtter H.265kodeker.
Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [m], og
deretter velge d ĺ MobileLink/NFC-bildestørrelse ĺ et alternativ.
Skjermen slås av hvis du ikke utfører noen handlinger på kameraet i løpet av
30 sekunder.
Du kan også trykke på
i avspillingsmodus og deretter velge
.
Trykk på [R] i fotograferingsmodus.
Berør
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen,
velger du Neste.
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 198)
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.
3
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon
må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen nær en NFCbrikke (s. 34) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen er koblet til
kameraet og gå til trinn 6.
157
Tilkobling og overføring >
4
Koble til en smarttelefon
Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du skrive
inn PIN-koden som vises på kameraet, i smarttelefonen.
5
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller
bekrefter registreringsforespørselen.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den
til automatisk.
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk, vises,
velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet på kameraet
med smarttelefonen. (s. 198)
6
Velg filer som skal overføres.
7
Trykk på
på smarttelefonen.
• Kameraet sender filene til smarttelefonen.
158
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Betjene kameraet eksternt med en
smarttelefon
1
Trykk på [R] i fotograferingsmodus.
2
Berør
Bruk funksjonen "Remote Viewfinder" på smarttelefonen til å betjene
kameraet og ta bilder eller spille inn video fra telefonen.
•
•
•
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen,
velger du Neste.
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
Remote Viewfinder-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.)
Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne
funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende at denne
funksjonen ikke fungerer som den skal.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du
bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager Inst. fra
Google Play Butikk eller Apple App Store, for å installer Samsung Camera Managerappen. Samsung Camera Manager er kompatibel med Samsung Camera NX1kameraet og støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere eller iOS 6.1 eller høyere.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du kobler til et 3D-objektiv i 3D-modus.
smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 198)
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.
3
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon
må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen nær en NFCbrikke (s. 34) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen er koblet til
kameraet og gå til trinn 6.
159
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
4 Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du skrive
inn PIN-koden som vises på kameraet, i smarttelefonen.
5 På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller
bekrefter registreringsforespørselen.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den
til automatisk.
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk, vises,
velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet på kameraet
med smarttelefonen. (s. 198)
6 På smarttelefonen velger du q for å åpne smartpanelet.
7
Angi fotograferingsalternativene på smarttelefonen.
• Når du bruker denne funksjonen, er det noen av knappene på
kameraet som ikke er tilgjengelige.
• Zoomknappen og utløserknappen på smarttelefonen vil ikke fungere
8 Berør
for å gå tilbake til fotograferingsskjermen.
9 Berør og hold
på smarttelefonen for å fokusere, og slipp
deretter for å ta bildet.
• Berør
for å spille inn en video, og berør
• Berør
for å vise bildet som ble tatt og sende det til smarttelefonen.
for å stoppe en video.
• Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres GPS-
informasjonen sammen med bildet.
• Når du bruker denne funksjonen, kan den ideelle avstanden mellom kameraet og
smarttelefonen variere, avhengig av omgivelsene.
• Smarttelefonen må være innen 7 m fra kameraet for at du skal kunne bruke denne
funksjonen.
• Det vil ta litt tid før bildet blir tatt, etter at du har sluppet på smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen deaktiveres i følgende situasjoner:
-- du svarer på et innkommende anrop på iOS-enheten
-- det kommer et innkommende anrop på smarttelefonen
-- kameraet eller smarttelefonen slås av
-- enheten mister en Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling
-- Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkoblingen er dårlig eller ustabil
-- du utfører ingen handlinger i omtrent 3 minutter mens du er tilkoblet
når du bruker denne funksjonen.
• Enkelte fotograferingsalternativer støttes ikke.
• Fotograferingsalternativer du har angitt, beholdes på kameraet etter at
tilkoblingen med smarttelefonen er avsluttet.
160
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt
utløserknapp
Bruk Bluetooth-lukkerfunksjonen i Samsung Camera Manager på
smarttelefonen hvis du vil bruke smarttelefonen som ekstern lukker for
kameraet.
•
•
Denne funksjonen støttes av smarttelefoner som kjører Android OS. Vi anbefaler å
bruke den nyeste versjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for iOS-enheter.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du
bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager Inst.
fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen. Samsung
Camera Manager er kompatibel med Samsung NX1-kameraet og støttes av
Android OS 4.2.2 eller høyere.
4
Trykk på
• Velg Trykk og trykk på
på
Koble sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth.
2
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
3
Velg Bluetooth-lukker.
for å ta ett enkelt bilde hver gang du trykker
.
• Velg Trykk og hold og trykk på
for å la [Utløser] være åpen. Trykk
på en gang til for å slippe [Utløser]. Når du tar kontinuerlige bilder
eller bruker Bulb-funksjonen, velger du Trykk og hold og trykker på
for å ta bilder i den ønskede tidsperioden.
• Trykk på
for å begynne å spille inn en video, og på
for å stoppe
en video.
•
•
•
1
på smarttelefonen for å ta bildet.
Den ideelle avstanden mellom enheter for en Bluetooth-forbindelse kan variere
avhengig av omgivelsene og smarttelefonen.
Smarttelefonen må være innenfor en avstand på 7 m fra kameraet for at du skal
kunne bruke denne funksjonen.
Bluetooth-lukkerfunksjonen deaktiveres når:
- Det kommer et innkommende anrop på smarttelefonen
- Enten kameraet eller smarttelefonen slås av
- Enheten mister Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelsen
- Wi-Fi-forbindelsen er dårlig eller ustabil
161
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Lagre filer automatisk i en smarttelefon
1
I fotograferingsmodus berører du
.
• Du kan også trykke på [R] og deretter velge
Når du tar et bilde med kameraet, lagres bildet automatisk på smarttelefonen
ved hjelp av funksjonen Quick Transfer.
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen,
velger du Neste.
•
•
•
•
•
•
•
Quick Transfer-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.)
Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne
funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende denne
funksjonen ikke fungerer som den skal.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du
bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager Inst.
fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen. Samsung
Camera Manager er kompatibel med Samsung NX1-kameraet og støttes av
Android OS 4.2.2 eller høyere.
Hvis du angir denne funksjonen, beholdes innstillingen selv om du endrer
fotograferingsmodus.
Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes i enkelte moduser, eller at den
ikke er tilgjengelig med enkelte fotograferingsalternativer.
Quick Transfer-funksjonen støttes bare via en Bluetooth-tilkobling.
Du kan ikke bruke Quick Transfer-funksjonen hvis kameraet er koblet til en
smarttelefon som ikke støtter Bluetooth via en Wi-Fi-tilkobling.
Hvis en smarttelefon som ikke støtter Bluetooth, er registrert på kameraet, må du
slette den og registrere en smarttelefon som støtter Bluetooth.
2
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon
må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen nær en NFCbrikke (s. 34) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen er koblet til
kameraet og gå til trinn 5.
3
Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
162
Tilkobling og overføring >
4
Koble til en smarttelefon
Bekreft registreringsforespørselen fra smarttelefonen på
kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den
til automatisk.
• Quick Transfer-ikonet på kameraskjermen endres til et ikon som viser
tilkoblingsstatusen (
).
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk, vises,
velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet på kameraet
med smarttelefonen. (s. 198)
5
Ta et bilde.
• Bildet du tok, blir lagret på kameraet i sin opprinnelige størrelse, og
et forhåndsvisningsbilde blir overført til smarttelefonen. Hvis du vil
importere originalbildet fra kameraet til en smarttelefon, velger du
forhåndsvisningsbildet på smarttelefonen.
• Hvis du tok kontinuerlige bilder, overføres bildet som ble tatt først, til
smarttelefonen.
• Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres GPS-
informasjonen sammen med bildet.
163
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
Nedlasting av tilpassede moduser via
smarttelefon
Du kan laste ned diverse bildeinnstillinger (film) til en smarttelefon og dele
dem med kameraet ved hjelp av funksjonen Pro Suggest Market.
•
•
•
•
•
•
Pro Suggest Market-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.)
Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne
funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende at denne
funksjonen ikke fungerer som den skal.
Hvis du bruker en iOS-enhet, støttes Pro Suggest Market på enheten ved bruk av
3G- eller LTE-data.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du
bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager Inst.
fra Google Play Butikk eller Apple App Store for å installere Samsung Camera
Manager. Samsung Camera Manager er kompatibel med Samsung NX1-kameraet
og støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere eller iOS 6.1 eller høyere.
Du kan ikke slette de fire filmene som er forhåndslagret i kameraet.
Den tilpassede modusen som er lagret på kameraet, deles automatisk med en
smarttelefon når kameraet og en smarttelefon kobles sammen.
Enkelte av fotograferingsinnstillingene (film) støttes kanskje ikke på kameraet.
smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.
3
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon
må du slå på funksjonen og sette smarttelefonen nær NFC-brikken
(s. 34) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen er koblet til kameraet
og gå til trinn 6.
4
Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du skrive
inn PIN-koden som vises på kameraet, i smarttelefonen.
5
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller
bekrefter registreringsforespørselen.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den
til automatisk.
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk,
1
I fotograferingsmodus trykker du på [R].
2
Berør
.
• Hvis du ser en popup-melding som ber deg om å laste ned
programmet, velger du Neste.
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
vises, velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet med
smarttelefonen. (s. 198)
6
Velg Pro Suggest Market.
7
Last ned en ønsket film.
• Nedlastede filmer lagres på kameraet som tilpassede moduser.
smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 198)
164
Tilkobling og overføring
Sende bilder via e-post
Koble til et nettverk, og send bilder som er lagret på kameraet, via e-post.
2
Velg et AP.
Wi-Fi-innstilling
Tilbake
Oppdater
Koble til et WLAN
Samsung1
Lær å koble til via et tilgangspunkt (AP) når du er innenfor rekkevidden til et
WLAN. Du kan også konfigurere nettverksinnstillinger.
Samsung2
1
Samsung4
I avspillingsmodus, berør
Menu
.
Samsung3
• Kameraet søker automatisk etter tilgjengelige AP-enheter.
• Velg Oppdater for å oppdatere listen over tilkoblingsbare AP-er.
• Hvis en popup-melding om forskrifter for datasamling vises, må du
• Velg Legg til trådløst nettverk for å legge til et AP manuelt. Når du
lese gjennom den og godta den.
legger til et AP manuelt, må AP-navnet være på engelsk.
Ikon
Beskrivelse
Ad hoc-AP
Sikret AP
WPS-AP
Signalstyrke
Trykk på [e] (høyre) eller på
nettverksinnstilling.
for å åpne alternativene for
• Når du velger et sikret AP, åpnes et popup-vindu. Angi passordene
som kreves for å koble til WLAN. Du finner informasjon om hvordan du
skriver inn tekst, i ”Skrive inn tekst”. (s. 169)
165
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
• Når en påloggingsside vises, kan du se ”Bruke nettleseren for
pålogging”. (s. 167)
• Når du velger et usikret AP, kobler kameraet til WLAN.
Angi IP-adressen manuelt
1
Går du til et AP på skjermen for Wi-Fi-innstillinger, og trykk
deretter på [e] (høyre) eller .
2
Velg IP-innstilling ĺ Manuell.
3
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig informasjon.
• Hvis du velger et AP som støtter WPS-profil, velger du
ĺ
WPS PIN-tilkobling og skriver inn en PIN-kode på AP-enheten.
Du kan også koble til et AP som støtter WPS-profil, ved å velge
ĺ WPS-knapptilkobling på kameraet og deretter trykke på WPSknappen på AP-enheten.
• Det kan være at det samme AP-et står oppført to ganger med ulike
frekvenser, fordi kameraet ditt støtter Dual Band-funksjonen.
Angi nettverksalternativer
1
Går du til et AP på skjermen for Wi-Fi-innstillinger, og trykk
deretter på [e] (høyre) eller .
2
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
Nettverkspassord
Skriv inn nettverkspassordet.
IP-innstilling
Angi IP-adressen automatisk eller manuelt.
Alternativ
Beskrivelse
IP
Skriv inn statisk IP-adresse.
Subnet-maske
Skriv inn subnettmaske.
Gateway
Skriv inn gateway.
DNS-server
Skriv inn DNS-adresse.
166
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Bruke nettleseren for pålogging
•
Du kan angi påloggingsinformasjonen din via påloggingsskjermen når du
kobler til enkelte tilgangspunkter.
•
Ikon
Beskrivelse
Lukk nettleseren for pålogging.
•
Det kan hende at det er enkelte elementer du ikke kan velge, avhengig av hvilken
side du er koblet til. Dette er ikke en feil.
Det kan hende at nettleseren for pålogging ikke lukkes automatisk etter at du har
logget på enkelte sider. Hvis dette skjer, lukker du nettleseren for pålogging ved å
berøre
og deretter fortsette med ønsket handling.
Det kan ta lengre tid å laste inn påloggingssiden, avhengig av sidestørrelsen
eller nettverkshastigheten. I så fall venter du til vinduet for innskriving av
påloggingsinformasjon vises.
Gå til forrige side.
Gå til neste side.
Stopp innlastingen av siden.
Last inn siden på nytt.
167
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Tips for tilkobling til nettverk
• Du må sette inn et minnekort for å kunne bruke Wi-Fi-funksjonene.
• Kvaliteten på nettverkstilkoblingen avhenger av AP-et.
• Jo større avstand mellom kameraet og AP-et, jo mer tid tar det å koble til
nettverket.
• Hvis du ikke kan koble til et WLAN-nettverk, kan du prøve et annet AP fra
listen over tilgjengelige AP-er.
• Det kan hende at det vises en påloggingsside hvis du velger gratis-WLAN fra
enkelte nettverkstjenesteleverandører. Oppgi ID og passord for å koble til
WLAN-nettverket. Hvis du vil ha informasjon om registrering eller tjenesten,
kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.
• Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvenssignal som
kameraet, kan dette forstyrre tilkoblingen.
• Vær forsiktig når du angir personlig informasjon for AP-tilkobling. Ikke angi
betalings- eller kredittkortinformasjon på kameraet. Produsenten er ikke
ansvarlig for problemer som skyldes at du har angitt slik informasjon.
• Hvis AP-navnet ikke er på engelsk, kan det hende at kameraet ikke klarer å
finne enheten, eller at navnet vises på feil måte.
• Tilgjengelige nettverkstilkoblinger kan variere etter land.
• Kontakt nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren for
nettverksinnstillinger eller passord.
• WLAN-funksjonen i kameraet må overholde radiooverføringslovene i ditt
område. For å sikre at du overholder reglene, bør du kun bruke WLANfunksjonen i landet der du kjøpte kameraet.
• Hvis et WLAN krever godkjenning fra tjenesteleverandøren, kan det hende
du ikke kan koble til. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren for å koble til
WLAN.
• Prosessen for justering av nettverksinnstillinger kan variere avhengig av
nettverksforholdene.
• Antall sifre i passordet kan variere avhengig av krypteringstypen.
• Avhengig av omgivelsene kan det hende at en WLAN-tilkobling ikke er
mulig.
• Det kan hende at kameraet viser en WLAN-aktivert skriver i AP-listene. Du
kan ikke koble til et nettverk via en skriver.
• Du kan ikke koble kameraet til et nettverk og en TV samtidig.
• Det kan tilkomme avgifter når du kobler til et nettverk. Kostnadene vil
variere avhengig av vilkårene i kontrakten din.
• Ikke koble til et nettverk som du ikke er autorisert til å bruke.
• Når du kobler til nettverk, må du kontrollere at batteriet er ladet helt opp.
• Filer som du overfører til en annen enhet, støttes kanskje ikke av den
enheten. I så fall må du bruke en datamaskin til å spille av filene.
• Nettverkshastigheten kan variere avhengig av Wi-Fi-spesifikasjonen som
støttes av tilgangspunktet.
• Vi anbefaler å bruke et tilgangspunkt som støtter 802.11ac eller 5 GHzbåndet på 802.11n hvis nettverkshastigheten er lav.
168
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Skrive inn tekst
Ikon
Beskrivelse
Bytt mellom stor og liten bokstav.
Lær hvordan du skriver inn tekst. Med ikonene i tabellen kan du flytte
markøren, bytte mellom stor og liten bokstav osv. Trykk på en tast for å skrive
den inn.
Veksle mellom symbol-/tallmodus og normal modus.
• Trykk her for å sette inn et mellomrom.
• Endre inndataspråk ved å dra den mot venstre eller høyre.
Lagre den viste teksten.
Slett siste bokstav.
•
•
•
•
Du kan kun bruke bokstaver i det engelske alfabetet i enkelte moduser, uavhengig
av skjermspråk.
Antallet bokstaver du kan skrive inn varierer avhengig av situasjonen.
Skjermbildet kan variere avhengig av innskrivingsmodusen.
Berør og hold en tast for å skrive inn tegnet i øvre høyre hjørne av tasten.
169
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Sende bilder via e-post
4
Merk av for Mottaker, skriv inn en e-postadresse, og berør
deretter .
Du kan sende bilder som er lagret på kameraet, via e-post. Du finner
informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i ”Skrive inn tekst”. (s. 169)
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere mottakere, ved å velge
ĺ en adresse.
1
• Velg
I avspillingsmodus, berør
for å legge til ytterligere mottakere. Du kan legge inn opptil 30
mottakere.
.
• I miniatyrbildevisning velger du
ĺ en fil og trykker deretter på
[f]. Du kan velge opptil 5 filer. Totalstørrelsen må være 7 MB eller
mindre.
2
Koble til et WLAN. (s. 165)
3
Merk av for Avsender, skriv inn e-postadressen din, og berør
deretter .
• Hvis du har lagret informasjonen allerede, blir den satt inn automatisk.
(s. 171)
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere avsendere ved å velge
ĺ en adresse.
• Velg
for å slette en adresse fra listen.
5
Velg Neste.
6
Velg kommentarboksen, skriv inn kommentaren din og berør
deretter .
7
Velg Send.
• Kameraet sender e-posten.
• Hvis e-posten ikke kan sendes, vises en melding om at du må sende
den på nytt.
170
Tilkobling og overføring >
•
•
•
•
•
Sende bilder via e-post
Selv om det ser ut til at et bilde er overført, kan feil ved mottakerens e-postkonto
føre til at bildet avvises eller registreres som spam.
Det kan hende du ikke kan sende e-post hvis det ikke finnes en tilgjengelig
nettverkstilkobling eller hvis kontoinnstillingene for e-post ikke er riktige.
Du kan ikke sende en e-post hvis den kombinerte filstørrelsen er over 7 MB. Hvis
det valgte bildet har høyere oppløsning enn 2M, blir størrelsen automatisk endret
til en lavere oppløsning.
Hvis du ikke kan sende en e-post på grunn av en brannmur eller innstillinger
for brukergodkjenning, kontakter du nettverksadministratoren eller
tjenesteleverandøren.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.
Lagre informasjon om en avsender
1
I avspillingsmodus, berør
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det etter
tilgjengelige AP-enheter. (s. 165)
2
Trykk på [f].
3
Velg Senderinnstilling.
4
Berør Navn-boksen, skriv inn navnet ditt, og berør deretter
Senderinnstilling
I e-postmenyen kan du endre innstillingene for lagring av informasjon om en
avsender. Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i ”Skrive inn
tekst”. (s. 169)
.
.
Tilbake
Navn
E-post
Lagre
Tilbakestill
171
Tilkobling og overføring >
5
6
Sende bilder via e-post
Merk av for E-post, skriv inn e-postadressen din, og berør
deretter .
3
Velg Lagre for å lagre endringene.
4
Velg OK når popup-vinduet vises.
5
Skriv inn et 4-sifret passord.
6
Skriv inn passordet på nytt.
7
Velg OK når popup-vinduet vises.
Velg Angi passord ĺ På.
• Du kan deaktivere passordet ved å velge Av.
• Du kan slette informasjonen ved å velge Tilbakestill.
Angi et e-postpassord
På e-postmenyen kan du stille inn e-postpassordet. Du finner informasjon om
hvordan du skriver inn tekst, i ”Skrive inn tekst”. (s. 169)
1
I avspillingsmodus, berør
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
Hvis du ikke husker passordet, kan du tilbakestille det ved å velge Tilbakestill på
skjermen for passordinnstilling. Når du tilbakestiller informasjonen, slettes den
forrige lagrede brukerens innstillingsinformasjon og e-postadresse.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det etter
tilgjengelige AP-enheter. (s. 165)
2
Trykk på [f].
172
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Endre e-postpassordet
På e-postmenyen kan du endre e-postpassordet. Du finner informasjon om
hvordan du skriver inn tekst, under ”Skrive inn tekst”. (s. 169)
1
I avspillingsmodus, berør
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det etter
tilgjengelige AP-enheter. (s. 165)
2
Trykk på [f].
3
Velg Endre passord.
4
Skriv inn det gjeldende, 4-sifrede passordet.
5
Skriv inn et nytt 4-sifret passord.
6
Skriv inn det nye passordet på nytt.
7
Velg OK når sprettoppvinduet vises.
173
Tilkobling og overføring
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Bruk trådløsfunksjonene eller en USB-kabel til å spille av filer fra kameraet på
en TV som støtter hjemmenettverksfunksjoner.
4
Koble kameraet til et TV-apparat.
• Hvis du velger
, velger du et TV-apparat som skal kobles til i listen på
kameraet.
• Hvis du velger
, aktiverer du TV-apparatet, og velger deretter
kameraet du vil koble til i listen på TV-apparatet.
Trådløs tilkobling
Vis bilder eller spill av videoer ved å koble kameraet til en TV via Wi-Fi.
1
I avspillingsmodus, berør
2
Velg
eller
.
.
• Hvis det vises en veiledningsmelding, velger du OK.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
5
Se gjennom delte bilder eller videoer.
• Se bruksanvisningen for TV-en hvis du trenger informasjon om
hvordan du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og
videoene på TV-en.
• Videoer vil kanskje ikke spilles av helt jevnt, avhengig av typen TV eller
nettverkets tilstand. For jevn avspilling bør du bruke en 5 GHz Dual
Band AP-enhet.
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det etter
tilgjengelige AP-enheter. (s. 165)
• Hvis du velger
, vises en liste over filer som kan deles med TV-en, på
kameraet. Vent til andre enheter oppdager kameraet ditt.
3
Koble TV-en til et nettverk, og aktiver deretter den tilhørende
funksjonen.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.
AP
Ÿ Kameraet blir koblet til en TV via trådløst nettverk.
174
Tilkobling og overføring >
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Du kan dele opptil 1000 av de nyeste filene.
På en TV kan du bare se bilder eller videoer du har tatt med kameraet.
Rekkevidden til den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og TV-en kan variere
avhengig av AP-spesifikasjonene.
Hvis kameraet er koblet til to TV-er, kan avspillingshastigheten blir redusert.
Bildene eller videoene blir delt i deres opprinnelige størrelse.
Du kan bare bruke denne funksjonen med en TV som støtter
hjemmenettverksfunksjoner.
Delte bilder eller videoer blir ikke lagret på TV-en, men de kan lagres på kameraet i
henhold til TV-ens spesifikasjoner.
Overføring av bilder eller videoer til TV-en kan ta litt tid, avhengig av
nettverkstilkoblingen, antallet filer som skal deles, eller størrelsen på filene.
Hvis du slår av kameraet på en unormal måte mens du ser på bilder eller videoer
på en TV (for eksempel ved å ta ut batteriet), antar TV-en at kameraet fortsatt er
tilkoblet.
Rekkefølgen på bilder eller videoer på kameraet kan være annerledes enn på
TV-en.
Avhengig av antallet bilder eller videoer du vil dele, og størrelsen på disse, kan det
ta litt tid å laste inn filene og fullføre den innledende konfigurasjonsprosessen.
Hvis du kontinuerlig bruker TV-ens fjernkontroll eller utfører andre operasjoner på
TV-en mens du ser på bilder eller videoer på TV-en, kan dette forhindre at denne
funksjonen fungerer ordentlig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis du endrer rekkefølgen på eller sorterer filene på kameraet mens du ser
på dem på en TV, må du gjenta den innledende konfigurasjonsprosessen for å
oppdatere listen over filer på TV-en.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.
Vi anbefaler at du bruker en nettverkskabel til å koble TV-en til AP-en din. Dette
vil redusere forekomsten av ”hakking” i videoene, noe som kan forekomme under
direkteavspilling av innhold.
Hvis du vil vise filer på en TV, må du aktivere multikastingsmodusen på AP-en.
Videoer i 1920X1080 (60p) kan bare spilles av på Full HDTV-er eller UHD TV-er som
kan spille av ved 60p.
For å se UHD-video på en TV anbefaler vi å bruke et AP som støtter 802.11ac eller
5 GHz-båndet med 802.11n.
Du kan bare vise 3D-filer på 3D-kompatible TV-er eller dataskjermer.
Videoavspilling er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter som ikke støtter
HEVC-kodekene.
UHD-videoavspilling fungerer kanskje ikke på enkelte TV-apparater.
175
Tilkobling og overføring >
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Vise filer etter Bluetooth-registrering
•
Spill av bilder eller videoer på en Tizen-TV ved å registrere TV-en på kameraet
via BLE (Bluetooth Low Energy) og deretter koble til via Wi-Fi.
•
1
•
I avspillingsmodus, berør
.
• Dette ikonet vises når en Tizen-TV er i nærheten av kameraet. Plasser
kameraet i nærheten av en Tizen-TV.
Denne funksjonen støttes av Samsungs Smart-TV-er som er lansert i 2015 eller
senere, og som støtter Tizen OS og Bluetooth Low Energy (BLE).
Du kan registrere opptil fem TV-er på kameraet. Hvis antall registrerte
TV-er er høyere enn fem, slettes en TV fra listen som vises på kameraet, i
registreringsrekkefølgen.
Denne funksjonen aktiveres av Wi-Fi Direct, som oppretter et lokalt Wi-Finettverk som kobler sammen kameraet og en smarttelefon direkte uten
å bruke et tilgangspunkt. Hvis en TV er koblet til et tilgangspunkt, kan
overføringsmulighetene reduseres av forstyrrelser mellom Wi-Fi Direct-kanalen
som opprettes av kameraet og tilgangspunktkanalen.
• Perioden ikonet vises i kan variere avhengig av situasjonen.
• Hvis du ser en popup-melding som ber deg om å bekrefte
registreringen, velger du Ja.
2
Koble kameraet til et TV-apparat.
• Hvis flere TV-er oppdages, velger du en TV som skal kobles til, i listen
på kameraet.
3
Se gjennom delte bilder eller videoer.
• Se bruksanvisningen for TV-en hvis du trenger informasjon om
hvordan du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og
videoene på TV-en.
• Berør
for å koble fra.
176
Tilkobling og overføring >
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Tilkobling ved hjelp av kabel
Vis bilder eller spill av videoer ved å koble kameraet til en TV som støtter
HDMI, med en HDMI-kabel (tilleggsutstyr).
6
Vis bilder eller spill av videoer ved å bruke knappene på
kameraet.
•
•
Vise filer på en TV
•
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ HDMI-utgang ĺ et alternativ. (s. 196)
•
2
Slå av kameraet og TV-en.
•
3
Koble kameraet til TV-en med en HDMI-kabel.
•
•
•
•
4
Slå på TV-en og velg HDMI-kilden.
5
Slå på kameraet.
•
Hvis TV-en din støtter Anynet+(CEC), kan du koble kameraet til TV-en med en
HDMI-kabel ved hjelp av Anynet+(CEC)-metoden.
Med Anynet+(CEC)-funksjonene kan du styre tilkoblede enheter ved hjelp av TVens fjernkontroll.
Hvis TV-en støtter Anynet+(CEC), slår TV-en seg automatisk på når den brukes med
kameraet. Det er ikke sikkert at denne funksjonen er tilgjengelig på alle TV-er.
Du kan ta bilder og spille inn videoer mens kameraet er koblet til en TV, men noen
funksjoner er begrenset. Fotograferingsfunksjoner støttes bare når HDMI-utgang
er angitt til 1920x1080p eller Auto på kameraet og alternativet for HDMI-utgang
på TV-en er angitt til 1920x1080p.
Når kameraet er koblet til en TV, kan det hende at noen av avspillingsfunksjonene
ikke er tilgjengelige.
Hvor lang tid det tar å koble til kameraet og en TV, kan variere, alt etter
minnekortet som brukes. Selv om hovedfunksjonen til et minnekort er å øke
overføringshastigheten, er det ikke nødvendigvis slik at et minnekort med raskere
overføringshastighet også er raskt ved bruk av HDMI-funksjonen.
Videoer i 1920X1080 (60p) kan bare spilles av på Full HDTV-er eller UHD TV-er som
kan spille av ved 60p.
Du kan vise 3D-bilder på en TV som ikke støtter 3D-funksjonen, ved å trykke på
ź-knappen for å bytte til anaglyf modus og bruke anaglyfe briller.
Du kan også spille av eller ta bilder eller spille inn videoer mens kameraet er koblet
til en HDMI-aktivert skjerm. Forbindelser og tilgjengelig funksjonalitet kan variere
avhengig av skjermen. Se brukerveiledningen til skjermen for å få mer informasjon.
UHD-videoavspilling fungerer kanskje ikke på enkelte TV-apparater.
177
Tilkobling og overføring >
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Vise filer på en 3D-TV
6
• Trykk på [h] igjen for å bytte til 2D-modus.
Du kan vise bilder eller videoer som er tatt i 3D-modus, på en 3D-TV.
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ HDMI-utgang ĺ et alternativ. (s. 196)
7
2
Slå av kameraet og 3D-TV-en.
8
3
Koble kameraet til 3D-TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel.
1
Gå til en 3D-fil, og trykk deretter på [h] for å bytte til 3D-modus.
Slå på 3D-funksjonen på TV-en.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.
Vis 3D-bilder eller spill av 3D-videoer ved å bruke knappene på
kameraet.
•
•
Du kan ikke vise en MPO-fil i 3D-effekt på TV-er som ikke støtter det filformatet.
Bruk 3D-briller når du ser på en MPO-fil eller en 3D-videofil på en 3D-TV.
Ikke se på 3D-bilder eller videoer som er tatt eller spilt inn med kameraet, på en 3DTV eller 3D-skjerm over en lengre periode. Det kan medføre ubehagelige symptomer
som blant annet slitne øyne, tretthet eller kvalme.
4
Slå på 3D-TV-en og velg deretter HDMI-videokilden.
5
Slå på kameraet.
178
Tilkobling og overføring
Tilkobling til en datamaskin
Bruke Autokopiering-funksjonen
Bruke Autokopiering for bilder eller videoer
Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst til en
PC.
1
Velg en fil i avspillingsmodus og berør deretter
ĺ
.
• Du kan ikke bruke Autokopiering-funksjonen i miniatyrbildevisning.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen,
velger du Neste.
Installere programmet for autokopiering på PC-en
1
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ USB-tilkobling ĺ Masselagring. (s. 197)
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det etter
tilgjengelige AP-enheter. (s. 165)
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
3
Start i-Launcher-programmet, og velg deretter PC Auto Backup.
2
Velg en sikkerhetskopi-PC.
• Programmet Autokopiering installeres på PC-en. Fullfør installeringen
ved å følge instruksjonene på skjermen.
4
Fjern USB-kabelen.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
179
Tilkobling og overføring >
3
Tilkobling til en datamaskin
Velg OK.
• Avbryt sendingen ved å velge Avbryt.
•
•
• Du kan ikke velge enkeltfiler for sikkerhetskopiering. Denne
•
funksjonen sikkerhetskopierer bare nye filer på kameraet.
• Fremdriften til sikkerhetskopieringen vises på PC-skjermen.
• Når overføringen er fullført, slås kameraet automatisk av etter omtrent
30 sekunder. Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige skjermbilde og
hindre at kameraet slås av automatisk.
• Du kan slå av PC-en automatisk etter at overføringen er fullført, ved å
velge Slå av PC etter kopiering.
• Hvis du vil bytte sikkerhetskopi-PC-en, velger du Bytt PC.
•
•
•
•
•
•
•
•
Når du kobler kameraet til WLAN, må du velge den AP-en som er koblet til PC-en.
Kameraet vil søke etter tilgjengelige tilgangspunkter selv om du kobler kameraet
til det samme tilgangspunktet igjen.
Hvis du slår av kameraet eller tar ut batteriet under sending av filer, blir
filoverføringen avbrutt.
Når du bruker denne funksjonen, er utløserkontrollen deaktivert på kameraet.
Du kan kun koble ett kamera til PC-en om gangen for sending av filer.
Kopieringen kan bli avbrutt på grunn av nettverksforholdene.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.
Du må slå av Windows-brannmuren og andre brannmurer før du bruker denne
funksjonen.
Du kan sende opptil 1000 av de nyeste filene.
I PC-programvaren må servernavnet være angitt med latinsk alfabet og bestå av
maksimalt 48 tegn.
Når det opprettes flere filtyper samtidig, blir bare bildefilene (JPG) sendt til PC-en
med denne funksjonen.
180
Tilkobling og overføring >
Tilkobling til en datamaskin
Koble til kameraet som en flyttbar disk
Overfør filer på et minnekort til datamaskinen ved å koble kameraet til PC-en.
Overføre filer til en Windows-datamaskin
Du kan koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk. Åpne den
flyttbare disken, og overfør filene til datamaskinen.
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ USB-tilkobling ĺ Masselagring. (s. 197)
2
Slå av kameraet.
3
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
•
•
•
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er
koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig
for eventuelle tap av data.
Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at
kameraet fungerer på riktig måte.
Ved bruk av en USB 2.0-kabel kobler du USB-kabelen til den nederste siden
av USB-porten. Hvis du bruker makt på forbindelsespluggene, kan enheten
bli skadet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Når du bruker en USB 3.0-kabel (valgfri) må du koble til USB-kabelen som vist
på illustrasjonen.
181
Tilkobling og overføring >
4
Tilkobling til en datamaskin
Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.
5
6
På datamaskinen velger du Min datamaskin ĺ Flyttbar disk ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO eller 101_0101.
Koble fra kameraet (for Windows 7)
Når kameraet er koblet til datamaskinen som en flyttbar disk, følger du
instruksjonene nedenfor for å koble fra kameraet. Du kobler fra kameraet i
Windows Vista og Windows 8 på tilsvarende måte.
1
Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem på
datamaskinen.
Kontroller at det ikke blir overført data mellom kameraet og
datamaskinen.
• Hvis statuslampen på kameraet blinker, betyr det at dataoverføring
pågår. Vent til statuslampen slutter å blinke.
Hvis Mappetype er satt til Dato, vises mappenavnet som ”XXX_MMDD”. Hvis du for
eksempel tar et bilde den 1. januar, blir mappenavnet ”101_0101”.
2
Klikk på
3
Klikk på popup-meldingen.
4
Klikk på meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.
5
Fjern USB-kabelen.
på verktøylinjen nederst til høyre på dataskjermen.
182
Tilkobling og overføring >
Tilkobling til en datamaskin
Overføre filer til Mac OS-maskinen
Når du bruker en USB 3.0-kabel (valgfri) må du koble til USB-kabelen som vist
på illustrasjonen.
Mac OS 10.7 eller nyere støttes.
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ USB-tilkobling ĺ Masselagring. (s. 197)
2
Slå av kameraet.
3
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
4
Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk og viser ikonet for
flyttbar disk.
•
•
•
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er
koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig
for eventuelle tap av data.
Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at
kameraet fungerer på riktig måte.
Ved bruk av en USB 2.0-kabel kobler du USB-kabelen til den nederste siden
av USB-porten. Hvis du bruker makt på forbindelsespluggene, kan enheten
bli skadet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
5
Åpne den flyttbare disken på datamaskinen.
6
Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem på
datamaskinen.
183
Kapittel 5
Kamerainnstillingsmeny
Lær om brukerinnstillinger og menyen med generelle innstillinger.
Du kan justere innstillingene slik at de passer dine behov og preferanser bedre.
Kamerainnstillingsmeny
Brukerinnstillinger
Du kan stille inn brukermiljøet med disse innstillingene.
Stille inn
brukeralternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ d ĺ et alternativ.
Støyreduksjon
Bruk støyreduksjon til å redusere den visuelle støyen i bilder.
* Standard
Tilgjengelige elementer og rekkefølgen på dem kan variere avhengig av
fotograferingsforholdene.
Administrer Tilpasset modus
Alternativ
Beskrivelse
Høy ISO NR
Denne funksjonen reduserer støy som kan forekomme når
du angir en høy ISO-følsomhet. (Av, Høy, Normal*, Lav)
Lang NR
Denne funksjonen reduserer støy når du stiller inn
kameraet til lang eksponering. (Av, På*)
Hvis Lang NR er av, kan bildestøyen øke når du tar et bilde med Bulb-funksjonen. Når
du bruker Bulb-funksjonen, anbefales det å sette Lang NR til På.
Du kan opprette dine egne fotograferingsmoduser ved å justere alternativene
og lagre dem. Åpne lagrede tilpassede moduser, eller slett dem. (s. 77)
185
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Fargerom
Fargeromsalternativet gir deg mulighet til å velge metoder for å representere
farger. Digitale bildeenheter, for eksempel digitalkameraer, skjermer og
skrivere, har sine egne metoder for å representere farger som kalles fargerom.
Adobe RGB
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
sRGB*
sRGB (Standard RGB) er en internasjonal spesifikasjon for
definering av fargerommet opprettet av IEC (International
Electrotechnical Commission). sRGB brukes ofte til
å skape farger på PC-skjermer og er også standard
fargerom for Exif. For vanlige bilder og bilder som skal
publiseres på Internett, anbefaler vi å bruke sRGB.
Adobe RGB
Adobe RGB brukes til kommersiell trykking og har et
større fargespekter enn sRGB. Det større fargespekteret
gjør det enkelt å redigere bilder på en datamaskin. Vær
oppmerksom på at enkeltstående programmer vanligvis
er kompatible med et begrenset antall fargerom.
sRGB
Når fargerommet er satt til Adobe RGB, lagres bildene som ”_SAMXXXX.JPG”.
186
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Korrigering av forvrengning
Rutenett
Du kan rette opp forvrengninger som kan forårsakes av objektiver.
Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.
* Standard
Brukerskjerm
Du kan legge til eller fjerne fotograferingsinformasjon fra skjermen.
1
2
3
Nr.
1
2
Beskrivelse
Av*
Deaktiver rutenett.
4X4
Bruk et rutenett på 4 X 4.
3X3
Bruk et rutenett på 3 X 3.
Kryss
Bruk rutenettlinjer i trådkorsform.
Diagonal
Bruk rutenettlinjer i diagonal kryssform.
Trygt
skjermområde
Vis rutenettlinjer for gjeldende sideforhold for en video.
Dette er nyttig når du spiller inn en video som skal passe
inn på skjermen på en annen enhet, eller når du redigerer
en video.
4:3 sikkert
område
Vis rutenettlinjer for standard TV-sideforhold (4:3). Dette
er nyttig når du spiller inn en video som skal passe inn
på skjermen på en annen enhet, eller når du redigerer en
video.
2,35:1 sikkert
område
Vis rutenettlinjer for standard Cinemascope-sideforhold
(2,35:1). Dette er nyttig når du spiller inn en video som
skal passe inn på skjermen på en annen enhet, eller når
du redigerer en video.
Beskrivelse
Ikoner
Angir at ikoner skal vises på høyre side i fotograferingsmodus.
Dato og klokkeslett
Angir at dato og klokkeslett skal vises.
Knapp
3
Alternativ
Angir at berøringsikoner skal vises på venstre side og nederst i
fotograferingsmodus.
Rutenettlinjene vises også under innspilling av video.
187
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Midtmarkør
Knappetilordning
Angi for å vise en kryssformet markør som viser midten av skjermen.
Midtmarkøren er en standard som viser rette linjer for å markere loddrett og
vannrett på skjermen. Du kan stille inn størrelsen på midtmarkøren eller bruke
effekter på den.
Du kan endre funksjonen som er tilordnet til forhåndsvisningsknappen,
AEL-knappen, AF-startknappen, navigasjonsknappen (egendefinert hjul),
sletteknappen, kommandohjul 1 og 2, videoinnspillingsknappen eller
MOBILE-knappen.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Skjerm
Angi for å slå midtmarkøren på eller av. (Av*, På)
Størrelse
Angi størrelsen på midtmarkøren. (Stor, Normal*)
Gjennomsiktighet
Angi for å bruke en transparenteffekt på midtmarkøren.
(Av*, På)
AEL
Angi en funksjon for AEL-knappen. Du kan endre funksjonen som er
tilordnet hver knapp, til eksponerings- eller fokusinnstilling, fokuslås
eller eksponeringslås. AEL- og AFL-funksjonene lagrer henholdsvis
eksponeringsverdi eller fokusområde når du trykker på [a]. Funksjonen
som utføres ved å trykke [Utløser] halvveis ned, varierer i henhold til
funksjonen som er tilordnet til [a].
Midtmarkøren vises også under innspilling av video.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
AEL*
Kjør funksjonen for autoeksponeringslås. (Når [Utløser]
trykkes halvveis ned, kjøres funksjonen for autofokuslås.)
AEL-hold
Behold funksjonen for autoeksponeringslås etter
fotograferingen. (Eksponeringen forblir låst selv etter at
du har tatt et bilde.)
AFL
Kjør funksjonen for autofokuslås. (Når [Utløser] trykkes
halvveis ned, kjøres funksjonen for autoeksponeringslås.)
188
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
AFL-hold
Behold funksjonen for autofokuslås etter fotograferingen.
(Fokuset forblir låst selv etter at du har tatt et bilde.)
AEL + AFL
Kjør funksjonene for autoeksponerings- og autofokuslås
samtidig.
AEL+AFL-hold
Behold funksjonene for autoeksponerings- og
autofokuslås på sammen etter fotograferingen.
(Eksponeringen og fokuset forblir låst selv etter at du har
tatt et bilde.)
FEL
Kjør funksjonen for låsing av blitsintensitet. (s. 121)
FEL-hold
Behold funksjonen for låsing av blitsintensitet på etter
fotograferingen. (Intensiteten forblir låst selv etter at du
har tatt et bilde.) (s. 121)
AF ON
Angi en funksjon for AF-startknappen.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
AF start
Kjør autofokusfunksjonen.
AF start + lås
Kjør autofokusfunksjonen. Behold funksjonene
for autoeksponerings- og autofokuslås på etter
fotograferingen. (Eksponeringen og fokuset forblir låst
selv etter at du har tatt et bilde.)
Måling & AF start*
Angi en optimal eksponering ved å beregne lysstyrken i
fokusområdet og kjøre autofokusfunksjonen samtidig.
Måling & AF start
+ lås
Angi en optimal eksponering ved å beregne lysstyrken
i fokusområdet og kjøre autofokusfunksjonen samtidig.
Behold funksjonene for autoeksponerings- og
autofokuslås på etter fotograferingen. (Eksponeringen og
fokuset forblir låst selv etter at du har tatt et bilde.)
189
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Egendefinert hjul
* Standard
Modus
Justerbare funksjoner (kommandohjul 1 / kommandohjul 2)
Lukkerprioritet
Lukkerhastighet/Lukkerhastighet*
Lukkerhastighet/EV
Lukkerhastighet/ISO
EV/Lukkerhastighet
ISO/Lukkerhastighet
Manuell
Lukkerhastighet/Blender*
Blender/Lukkerhastighet
Velg et element som skal justeres når du roterer navigasjonsknappen.
((Ingen)*, Lukkerhastighet, Blender, ISO, AF-størrelse, EV, Mikrofonnivå)
Kommandohjul
Tilordne funksjonene som skal justeres når du dreier kommandohjul 1 og 2.
* Standard
Modus
Justerbare funksjoner (kommandohjul 1 / kommandohjul 2)
Program
Programskift/Programskift*
Programskift/EV
Programskift/ISO
EV/Programskift
ISO/Programskift
Blenderprioritet
Blender/Blender*
Blender/EV
Blender/ISO
EV/Blender
ISO/Blender
Kommandohjulets retning
Still inn rekkefølgen som kommandohjul 1 og 2 skal endre verdier
i. Kommandohjulene fungerer bare i motsatt retninger når du
justerer lukkerhastighet og blenderverdi. I andre situasjoner fungerer
kommandohjulene som normalt. (Normal*, Motsatt)
190
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Videoinnspilling/MOBILE
AF ON / AEL
Angi eller bytt funksjonene som er tilordnet videoinnspillingsknappen og
MOBILE-knappen.
Angi eller bytt funksjonene som er tilordnet AF ON-knappen og AEL-knappen.
* Standard
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Alternativ
Beskrivelse
AF ON/AEL*
Hver knapp beholder sine opprinnelige funksjoner.
Videopptak/
MOBILE*
Hver knapp beholder sine opprinnelige funksjoner.
AEL/AF ON
Tilordne AEL-funksjonen til AF ON-knappen og AF ONfunksjonen til AEL-knappen.
MOBILE/
Videopptak
Tilordne Wi-Fi-funksjonen til videoinnspillingsknappen og
videoinnspillingsfunksjonen til MOBILE-knappen.
191
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Forhåndsvisningsknappen/navigasjonsknappen/sletteknappen
Angi en funksjon for hver knapp.
* Standard
Alternativ
Forhåndsvisning
(Optisk forhåndsvisning*)
Egendefinert Ż-tast
(AF-område*)
Egendefinert Ź-tast
(VENTEMODUS for film*)
Egendefinert ź-tast
(Bildestiler*)
Slett
(Driverinnstillinger*)
Beskrivelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Ingen): Ikke tilordne noen funksjon til knappen.
AF-modus: Velg en fokusmetode.
AF-område: Velg et autofokusområde.
Hvitbalanse: Angi et alternativ for Hvitbalanse (lyskilde) som påvirker fargen på bildene.
ISO: Angi lysfølsomheten for kameraet.
Lysmåling: Velg hvordan kameraet skal måle lysmengden.
Berøringsoperasjon: Angi for å aktivere berøringsstyring i fotograferingsmodus.
Dynamisk omfang: Velg et alternativ for å korrigere for lysforskjeller forårsaket av skygger i bildet.
Minimum lukkerhastighet: Ikke angi en lukkerhastighet som er større enn valgt hastighet.
Auto ISO-verdi: Angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges under, når du setter ISO Auto til Auto.
Bildestiler: Bruk effekter i et bilde avhengig av tema.
Smartfilter: Bruk spesialeffekter på bildene.
Driverinnstillinger: Angi alternativer for kontinuerlig fotografering, selvutløserfotografering eller brakettfotografering.
Blits: Still inn blitsalternativer i henhold til fotograferingsforholdene.
Intelli Zoom: Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon i bildekvaliteten enn med digital zoom.
MF assistanse: Still inn hjelpefunksjonen som gjør det enklere å fokusere når du roterer fokusringen manuelt.
Betjening av fokusfremheving: Still inn funksjonen til å vise farger på motivet i fokus mens du dreier fokusringen manuelt.
Rammemodus: Angi at lysstyrken på skjermen skal være konstant, uavhengig av blenderverdi eller lukkerhastighet.
Rutenett: Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.
VENTEMODUS for film: Bytt til ventemodus for videoinnspilling.
Optisk forhåndsvisning: Bruk funksjonen for feltdybdeforhåndsvisning for gjeldende blenderverdi.
Ettrykks HB: Bruk funksjonen for tilpasset hvitbalanse.
RAW + med én berøring: Lagre en fil i RAW+JPEG-formatet. Trykk én gang til på knappen for å lagre en fil i JPEG-format.
Ettrykks HDR: Aktiver eller deaktiver alternativet Dynamisk omfang HDR.
192
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
iFn-tilpasning
Berøringsoperasjon
Du kan velge alternativer som kan justeres når du trykker på [i-Function] på et
i-Function-objektiv.
Angi for å aktivere berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Alternativ
Blender
Angi for å justere blenderverdien.
Av
Deaktiver berøringsoperasjon i fotograferingsmodus. (Du kan bruke
berøringsoperasjon i andre situasjoner.)
Lukkerhastighet
Angi for å justere lukkerhastigheten.
På*
Aktiver berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.
EV
Angi for å justere eksponeringsverdien.
ISO
Angi for å justere ISO-følsomheten.
Hvitbalanse
Angi for å justere hvitbalansen.
Intelli Zoom
Angi for å justere zoomskalaen.
Objektivknappens hastighetsinnstillinger
Beskrivelse
AF-lampe
Velg lysstyrken for AF-lampen. Når du fotograferer på mørke steder, kan du slå
på AF-lampen for å få bedre autofokus. Autofokus fungerer mer nøyaktig på
mørke steder når AF-lampen er på. AF-lampen sender ut lys i uregelmessige
vertikale mønstre. (Av, Høy lysstyrke*, Middels lysstyrke, Lav lysstyrke)
Angi zoomhastigheten for de elektriske zoomobjektivknappene til enten rask,
medium eller treg hastighet. Ved rask hastighet øker zoomstøyen og kan bli
registrert i videoer. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du setter på
Power Zoom-objektivet.
193
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
E-lukker
MobileLink/NFC-bildestørrelse
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av*
Angi at den mekaniske utløseren skal brukes.
På
Angi at den elektroniske utløsergardinen skal brukes først, og
den mekaniske etterpå.
•
•
•
•
•
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du setter på et Samsung-objektiv med
Samsung NX-feste.
Vi anbefaler at du bruker den elektroniske lukkeren for å minimere
kamerabevegelser når du bruker et teleobjektiv eller tar et nærbilde.
Når du bruker et objektiv med stor diameter og rask lukkerhastighet, kan ”bokeh”effekten (en estetisk uskarphet i områder utenfor fokus) påvirkes av motivet
og fotograferingsforholdene. For å få bokeh-effekten til å vises riktig setter du
E-lukker til Av.
Når du endrer innstillinger for E-lukker, justeres den første lukkergardinen og du
hører en lyd mens utløseren justerer seg. Dette er en normal situasjon når du
forbereder kameraet til å bruke E-lukker.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du setter på den eksterne blitsen
(SEF-580A).
Angi størrelsen på bildene som skal sendes til en smarttelefon ved å bruke
MobileLink- eller NFC-funksjonen.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Omgjør størrelsen
til 2M eller mindre
Hvis et bilde er større enn 3M, vil kameraet overføre det
etter at det er blitt skalert til 2M eller lavere.
Original*
Bildet vil bli overført i sin opprinnelige størrelse.
194
Kamerainnstillingsmeny
Innstillinger
Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer kamerainnstillingene.
* Standard
Element
Angi
innstillingsalternativer:
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ et alternativ.
* Standard
Element
Beskrivelse
• Systemvolum: Angi lydvolumet eller slå alle lyder helt
av. (Av, Lav, Medium*, Høy)
Displayjustering
Selv om du slår av systemvolumet, gir kameraet fra seg
lyd når du spiller av en video.
•
utløserknappen halvveis ned. (Av, På*)
Du har ikke tilgang til Horisontal kalibreringalternativet i avspillingsmodus.
Du kan ikke bruke vaterpasset i portrettmodus.
• Knappelyd: Slå på eller av lyden kameraet lager når du
trykker på knappene eller berører skjermen. (Av, På*)
•
•
Hurtigvisning
Juster skjermens lysstyrke, innstilling for auto-lysstyrke,
skjermfarge eller vaterpass.
• Lysstyrke skjerm: Du kan justere skjermens lysstyrke
manuelt.
• Auto lysstyrke: Slår automatisk lysstyrke på eller av.
(Av, På*)
• Skjermfarge: Du kan justere skjermfargene manuelt.
• Horisontal kalibrering: Kalibrering av vaterpasset. Hvis
vaterpasset ikke er rett, plasserer du kameraet på et rett
underlag og følger instruksjonene på skjermen.
•
• AF-lyd: Angi lyden som kameraet lager når du trykker
Lyd
Beskrivelse
Kameraet lager bare en lyd når lukkerhastigheten er
tregere enn 0,5 sekund.
Det kan hende at dette alternativet ikke er
tilgjengelig i Smartmodus.
Skjerm automatisk
av
Angi når skjermen skal slås av. Skjermen slås av hvis du
ikke bruker kameraet i tiden du har angitt.
(Av, 30 sek.*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Angi tidslengde for hurtigvisning – tiden kameraet viser et
bilde rett etter at du tar det. Velg Hold+Fokuszoom for å
vise bildet etter fotografering med forstørret fokusområde.
(Av*, Hold+Fokuszoom, Hold, 1 sek., 3 sek., 5 sek.)
195
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Beskrivelse
Video ut
Angi videoutgangssignalet til riktig system for landet
ditt når du kobler kameraet til en ekstern videoenhet, for
eksempel en HDMI-støttet TV.
• NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico, etc.
• PAL (Støtter bare PAL B, D, G, H eller I): Australia,
Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, England, Italia, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Singapore, Spania, Sverige, Sveits,
Thailand, Norge, etc.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Når du kobler kameraet til en HDMI-støttet TV som støtter
Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre avspillingsfunksjonene
på kameraet med TV-ens fjernkontroll.
• Av: Du kan ikke kontrollere kameraets
avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.
• På*: Du kan kontrollere kameraets avspillingsfunksjon
med TV-ens fjernkontroll.
Stiller inn strømsparingstid. Kameraet slår seg av hvis du
ikke bruker det i tiden du har angitt. (30 sek., 1 min*,
3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
•
•
Strømsparing
•
•
Kameraet beholder strømsparingsinnstillingen selv
om du skifter batteri.
Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer hvis
kameraet er koblet til en datamaskin eller TV, eller
spiller av en lysbildevisning eller film.
Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer når
kameraet er koblet til en smarttelefon og Pro Suggest
Market er i bruk.
Dette produktet reduserer energiforbruket ved hjelp
av strømsparende funksjoner.
• Hjelpeveiledning for moduser: Angi for å
Hjelpevisning
vise hjelpetekst om valgt modus når du bytter
fotograferingsmodus. (Av*, På)
• Hjelpeveiledning for funksjoner: Angi at det skal
vises hjelpetekst om menyer og funksjoner. (Av*, På)
Trykk på [n] for å skjule hjelpeteksten.
HDMI-utgang
Language
Angi språket kameraet viser på skjermen.
Dato og
klokkeslett
Angi dato, klokkeslett, datoformat og tidssone.
(Tidssone, Datoinnstillinger, Tidsinnstillinger,
Datotype, Tidsformat)
Når du kobler kameraet til en HDMI-støttet TV med en
HDMI-kabel, kan du endre oppløsningen i bildet.
• NTSC: Auto*, 4096x2160p, 4096x2160p (24p)klarering, 3840x2160p, 3840x2160p (24p)-klarering,
3840x2160p (30p)-klarering, 1920x1080p,
1280x720p, 720x480p, 720x576p (aktiveres bare når
PAL er valgt)
Hvis du velger 4096x2160p (24p)-klarering,
3840x2160p (24p)-klarering eller 3840x2160p
(30p)-klarering, vises bare videoen, uten kameraets
skjerminformasjon, på TV-en.
196
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
USB-tilkobling
Angi hvilken handling som skal utføres når kameraet
kobles til en PC via USB.
• Masselagring*: Angi at kameraet skal gjenkjennes av
datamaskinen som en flyttbar disk.
• Ekstern tilgang: Angi at kameraet skal kunne styres
av programvaren (Samsung Remote Studio) på en
datamaskin som kobles til kameraet via USB.
Angi metode for å lage filnavn.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dato:
* Standard
Element
Angi metode for nummerering av filer og mapper.
• Tilbakestill: Etter at du har brukt
tilbakestillingsfunksjonen, starter neste filnavn på 0001.
• Serier*: Nye filnumre fortsetter den eksisterende
nummerrekkefølgen, selv om du har installert et nytt
minnekort, formatert kortet eller slettet alle bilder.
•
Filnummer
- sRGB-filer – MMDDXXXX.JPG. For eksempel vil filnavnet
Filnavn
Beskrivelse
•
•
•
være 0101XXXX.jpg for et bilde som blir tatt 1. januar.
- Adobe RGB-filer – _MDDXXXX.JPG for månedene
januar–september. For månedene oktober–desember
erstattes månedstallet med bokstavene A (oktober),
B (november) og C (desember).
For eksempel vil filnavnet være _203XXXX.jpg for et
bilde som blir tatt 3. februar. For et bilde som blir tatt 5.
oktober blir filnavnet _A05XXXX.jpg.
•
•
Mappetype
Det første mappenavnet er 100PHOTO. Hvis du har
valgt sRGB-fargerommet og standard filnavn, er det
første filnavnet SAM_0001.
Numrene i filnavnet øker med 1 fra SAM_0001 til
SAM_9999.
Mappenumre økes med 1 fra 100PHOTO til 999PHOTO.
Maksimalt antall filer som kan lagres i en mappe, er
9999.
Filnumre tildeles i henhold til DCF-spesifikasjonene
(designregel for kamerafilsystem).
Hvis du endrer et filnavn (for eksempel på en
datamaskin), kan ikke kameraet spille av filen.
Angi mappetype.
• Standard*: XXXPHOTO
• Dato: XXX_MMDD
197
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Formater minnekortet. Formatering sletter alle
eksisterende filer, inkludert beskyttede filer. (Nei*, Ja)
Format
Feil kan forekomme hvis du bruker et minnekort
som er formatert av et kamera av et annet merke, en
minnekortleser eller en datamaskin. Formater minnekort
i kameraet før du bruker dem til å ta bilder.
Bluetooth
Angi dette for å koble kameraet automatisk til en
smarttelefon ved hjelp av Bluetooth-funksjonen. Hvis
du tidligere har koblet til enheter og du starter Samsung
Camera Manager på smarttelefonen, vil de automatisk
kobles sammen ved hjelp av Bluetooth. (Av*, På)
Wi-Fi-nettverk
Angi dette for å koble til et Wi-Fi-nettverk. (Av*, På)
Min smarttelefon
Vis modellnavnet og forbindelsesstatusen for den
tilkoblede smarttelefonen. Du kan også redigere eller slette
den registrerte smarttelefonen.
Still inn Bluetoothklokke automatisk
Angi dette for å synkronisere datoen og klokkeslettet på
kameraet med smarttelefonen når du kobler kameraet til
en smarttelefon via Bluetooth. (Av*, På)
Beskrivelse
Angi at du må skrive inn en PIN-kode når du kobler
kameraet til en smarttelefon.
• PIN: Skriv inn en PIN-kode før du kobler til.
• Ingen*: Tillat tilkobling uten å kreve en PIN-kode.
Wi-Fipersonvernlås
•
•
•
Tilkoblinger blir utført automatisk uten at det kreves
en PIN-kode når du bruker NFC-funksjonen.
PIN-kodene genereres automatisk og fornyes bare når
du tilbakestiller kamerainnstillingene eller oppdaterer
fastvaren.
Hvis du tidligere har koblet kameraet til en
smarttelefon ved hjelp av en PIN-kode, kobles de til
automatisk.
Angi en frekvens for å bruke kameraet som et AP for
funksjonene Quick Transfer, MobileLink eller Remote
Viewfinder. (2,4 GHz*, 5 GHz)
Mobilt
tilgangspunkt med
to bånd
Hvis du bruker kameraet i et annet land enn der det
ble kjøpt, kan det hende 5 GHz Wi-Fi-funksjonen
ikke fungerer som den skal på grunn av forskjeller i
radiofrekvenser. I så fall kan du bruke 2,4 GHz Wi-Fifunksjonen i stedet.
198
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
• Sensorrengjøring: Fjern støv fra sensoren.
• Oppstartshandling: Når den er på, utfører kameraet
• Kamerameny*: Tilbakestill oppsettsmenyen og
fotograferingsalternativene til fabrikkinnstillingene.
• Knappetilordning: Tilbakestill de egendefinerte
sensorrengjøring hver gang du slår det på. (Av*, På)
• Avstengning: Når den er på, utfører kameraet
sensorrengjøring hver gang du slår det av. (Av*, På)
Sensorrengjøring
Batterivalg
Ettersom dette produktet bruker utskiftbare objektiver,
kan det komme støv på sensoren når du skifter objektiv.
Dette kan føre til at støvpartikler vises på bildene du
tar. Det anbefales at du ikke skifter objektiv når du er på
spesielt støvete områder. Du må også forsikre deg om
at objektivdekselet er festet på objektivet når du ikke
bruker det.
Beskrivelse
knappefunksjonene til fabrikkinnstillingene.
• C1-/C2-modus: Tilbakestill innstillingene for
Tilbakestill
modusene Egendefinert 1 og Egendefinert 2 til
fabrikkinnstillingene.
• Bluetooth/Wi-Fi: Tilbakestill tilkoblingshistorikk, ID
og passord for Bluetooth- og Wi-Fi-funksjonene til
fabrikkinnstillingene.
• Alle: Tilbakestill alle innstillinger til
fabrikkinnstillingene. (Innstillingene for dato,
klokkeslett, språk og videoutgang blir ikke endret.)
Angi prioriteten for å bruke og lade det interne batteriet
(i kameraet) og det eksterne batteriet (i det vertikale
grepet) når du bruker et vertikalt grep. Denne funksjonen
støttes bare når det vertikale grepet er koblet til.
• Auto*: Bruk det eksterne batteriet (i det vertikale
grepet) først, og lad opp det interne batteriet
(i kameraet) først.
• Internt: Bruk og lad opp det interne batteriet (i kameraet)
først. Bruk det eksterne batteriet (i det vertikale grepet)
etter at det er tomt for strøm på det interne batteriet
(i kameraet).
• Eksternt: Bruk og lad opp det eksterne batteriet
(i det vertikale grepet) først. Bruk det interne batteriet
(i kameraet) etter at det er tomt for strøm på det
eksterne batteriet (i det vertikale grepet).
199
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
Vis fastvareversjonen for kamerahuset og objektivet, Wi-Fi
MAC-adressen, Bluetooth MAC-adressen og nettverkssertifiseringsnummeret, eller oppdater fastvaren.
• Programvareoppdatering: Oppdater fastvaren for
kamerahuset eller objektivet eller last ned fastvaren via
Wi-Fi. (Kamerahusfastvare, Objektivfastvare,
Last ned via Wi-Fi)
•
Enhetsinformasjon
•
•
•
•
•
Open sourcelisens
Du kan oppdatere fastvaren ved å koble kameraet
til datamaskinen og starte i-Launcher. Du finner mer
informasjon på side 219.
Du kan ikke kjøre en fastvareoppdatering uten et
fullstendig oppladet batteri. Lad batteriet helt opp før
du kjører en fastvareoppdatering.
Hvis du oppdaterer fastvaren, blir
brukerinnstillingene og -verdiene tilbakestilt. (Dato,
klokkeslett, språk og video ut blir ikke endret.)
Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.
Resterende lagringsplass på minnekortet må være
over 1 GB for å oppdatere fastvaren via Wi-Fi.
Oppdatering av fastvare via Wi-Fi kan være ustabilt,
avhengig av kvaliteten på nettverksforbindelsen.
Vis lisenser for åpen kildekode.
200
Kapittel 6
Vedlegg
Få informasjon om feilmeldinger, vedlikehold av kameraet, bruk av programmer på en datamaskin,
fastvareoppdateringer, feilsøkingstips, spesifikasjoner og begreper i ordlisten.
Vedlegg
Feilmeldinger
Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Objektivet er låst
Objektivet er låst. Roter objektivet mot klokken til du
hører et klikk. (s. 59)
Kortfeil
• Slå av kameraet, og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Svakt batteri
Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet.
Ingen bildefil
Ta bilder eller sett inn et minnekort som inneholder
bilder.
Filfeil
Slett den skadde filen, eller kontakt et servicesenter.
Minne fullt
Slett unødvendige filer, eller sett inn et nytt
minnekort.
Kort låst
Du kan låse SD-, SDHC- eller SDXC-kortet for å
forhindre at filer blir slettet. Lås opp kortet når du tar
bilder. (s. 206)
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Kan ikke ta et bilde
fordi mappe- og
filnummeret på
minnekortet har nådd
maksimumsverdier.
Tilbakestill
mappenummeret?
Filnavnene stemmer ikke overens med DCFstandarden. Følg instruksjonene på skjermen for å
tilbakestille mappenummeret.
Error 00
Slå av kameraet og fest objektivet på nytt.
Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
Error 01/02
Slå av kameraet, ta ut batteriet, og sett det inn
igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
202
Vedlegg
Vedlikeholde kameraet
Rengjøre kameraet
Kameraobjektiv og skjerm
Bruk en pensel for å fjerne støv, og tørk forsiktig av objektivet med en myk
klut. Hvis det fortsatt er støv på objektivet, kan du påføre en rengjøringsvæske
for objektiver på et rengjøringspapir og tørke over forsiktig.
Bildesensor
Avhengig av forskjellige fotograferingsforhold, kan det vises støv på bildene
fordi bildesensoren blir utsatt for det eksterne miljøet. Dette problemet er
normalt, og eksponering mot støv forekommer ved daglig bruk av kameraet.
Du kan fjerne støv fra sensoren ved å bruke funksjonen for sensorrengjøring.
(s. 199) Hvis det er støv igjen etter rengjøring av sensoren, kontakter du et
servicesenter. Ikke sett inn blåseren i åpningen på objektivfestet.
Kamerahus
Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.
Bruk aldri benzen, tynnere eller alkohol til å rengjøre kameraet. Disse løsningene kan
skade kameraet eller føre til at det svikter.
203
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruke eller oppbevare kameraet
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet
• Ikke utsett kameraet for svært kalde eller varme temperaturer.
• Ikke bruk kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i områder
hvor fuktigheten endres drastisk.
• Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar det i varme,
dårlig ventilerte områder, som i bilen om sommeren.
• Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og omfattende
vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.
• Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig
ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler og interne
komponenter.
Bruk på strand eller ved vannet
• Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på strender eller på
lignende steder.
• Kameraet er ikke vanntett. Ikke berør batteriet, adapteren eller minnekortet
med våte hender. Hvis du bruker kameraet med våte hender, kan det bli
ødelagt.
Oppbevaring over lengre tid
• Når du skal oppbevare kameraet over lengre tid, plasserer du det i
en forseglet beholder med et absorberende materiale, for eksempel
silisiummasse.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
• Dato og klokkeslett må stilles inn på nytt hvis kameraet blir slått på etter at
det har vært uten batteri i en lang periode.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff, brennbare stoffer eller
lettantennelige kjemikalier. Ikke oppbevar eller transporter brennbar væske,
gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som kameraet
eller ekstrautstyr.
• Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.
204
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser
Når du flytter kameraet fra kalde til varme omgivelser, kan det dannes
kondens på objektivet eller de interne komponentene i kameraet. Hvis dette
skjer, må du slå av kameraet og vente minst 1 time. Hvis det dannes kondens
på minnekortet, må du ta det ut av kameraet og vente til all fuktigheten har
fordampet før du setter det inn igjen.
Andre forholdsregler
• Ikke sving kameraet rundt etter stroppen. Du kan skade deg selv eller andre
og ødelegge kameraet.
• Ikke mal på kameraet, fordi maling kan blokkere bevegelige deler og
forhindre at kameraet fungerer som det skal.
• Slå av kameraet når du ikke bruker det.
• Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.
• Beskytt skjermen mot skader ved å ha kameraet i etuiet når det ikke er
i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna sand, skarpe
gjenstander eller mynter.
• Ikke bruk kameraet hvis skjermen har sprekker eller er knust. Skår av glass
eller akryl kan forårsake skader på hendene og i ansiktet. Ta med kameraet
til et Samsung-servicesenter for å få det reparert.
• Kameraer, batterier, ladere eller tilleggsutstyr må aldri plasseres i nærheten
av, på eller i oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner,
stekeovner eller radiatorer. Varme kan deformere eller overopphete disse
enhetene, noe som kan føre til brann eller eksplosjon.
• Ikke utsett objektivet for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge
bildesensoren eller føre til at den svikter.
• Beskytt objektivet mot fingeravtrykk og riper. Tørk av objektivet med en myk
og ren objektivklut som ikke loer.
• Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette gjøres for å
beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke det igjen.
• Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og vil ikke
påvirke kameraets levetid eller ytelse.
• Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det ta litt tid å slå det på,
fargen på skjermen kan endres midlertidig eller etterbilder kan vises. Disse
forholdene er ikke feil, og de vil korrigere seg selv når kameraet returneres til
mildere temperatur.
• Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake allergier, kløe,
eksem eller hevelser for personer med følsom hud. Hvis du opplever noen av
disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke kameraet og kontakte
lege.
• Ikke før ukjente gjenstander inn i kameraets oppbevaringsrom, spor eller
tilgangspunkter. Det er ikke sikkert at skader på grunn av feil bruk dekkes av
garantien.
• Ikke la ukvalifisert personale utføre service på kameraet eller prøv å utføre
service på det selv. Eventuelle skader som oppstår fra ukvalifisert service,
dekkes ikke av garantien.
205
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om minnekort
Minnekortadapter
Støttede minnekort
Dette produktet har støtte for minnekort av typen SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity),
microSD, microSDHC og microSDXC.
Kontakt
Minnekort
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller en
minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
Bryter for skrivebeskyttelse
Etikett (forside)
Du kan hindre at filer blir slettet ved å bruke bryteren for skrivebeskyttelse på
SD-, SDHC- eller SDXC-kortet. Lås kortet ved å skyve bryteren ned, eller lås det
opp ved å skyve den opp. Lås opp kortet når du tar bilder og videoer.
206
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Minnekortkapasitet
Minnekapasiteten kan variere avhengig av hva slags scener du spiller inn og innspillingsforholdene.
Disse kapasitetene er basert på et 4 GB SD-kort.
Størrelse
Bilde
Kvalitet
Superfin
Fin
Normal
RAW
RAW + S.Fin
RAW + Fin
RAW + Normal
28M (6480X4320)
256
471
809
84
63
71
76
13.9M (4560X3040)
475
815
1270
-
73
79
81
7.1M (3264X2176)
801
1253
1744
-
80
83
84
3M (2112X1408)
1379
1863
2259
-
84
86
86
23.6M (6480X3648)
299
542
911
-
66
73
77
11.9M (4608X2592)
537
905
1376
-
75
80
82
6.2M (3328X1872)
879
1346
1832
-
81
83
85
2.4M (2048X1152)
1545
2008
2363
-
85
86
87
18.7M (4320X4320)
368
653
1064
-
70
76
79
9.5M (3088X3088)
642
1050
1537
-
77
81
83
4.7M (2160X2160)
1064
1553
2015
-
82
84
86
2M (1408X1408)
1668
2109
2431
-
85
86
87
207
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Størrelse
Video
•
•
•
•
Kvalitet
Pro
HQ
Normal
4096X2160 (24p/NTSC, PAL)
Ca. 6' 34"
Ca. 10' 34"
Ca. 16' 22"
3840X2160 (30p/NTSC, 25p/PAL)
Ca. 6' 34"
Ca. 10' 34"
Ca. 16' 22"
3840X2160 (24p/NTSC, PAL)
Ca. 6' 34"
Ca. 10' 34"
Ca. 16' 22"
3840X2160 (23.98p/NTSC)
Ca. 6' 34"
Ca. 10' 34"
Ca. 16' 22"
1920X1080 (120p/NTSC, 100p/PAL)
Ca. 6' 34"
Ca. 10' 34"
Ca. 16' 22"
1920X1080 (60p/NTSC, 50p/PAL)
Ca. 6' 34"
Ca. 14' 09"
Ca. 27' 29"
1920X1080 (30p/NTSC, 25p/PAL)
Ca. 8' 45"
Ca. 20' 53"
Ca. 40'
1920X1080 (24p/NTSC, PAL)
Ca. 8' 45"
Ca. 20' 53"
Ca. 40'
1920X1080 (23.98p/NTSC)
Ca. 8' 45"
Ca. 20' 53"
Ca. 40'
1280X720 (60p/NTSC, 50p/PAL)
-
Ca. 27' 23"
Ca. 57' 26"
1280X720 (30p/NTSC, 25p/PAL)
-
Ca. 39' 48"
Ca. 85' 20"
640X480 (60p/NTSC, 50p/PAL)
-
Ca. 72' 48"
Ca. 165' 56"
640X480 (30p/NTSC, 25p/PAL)
-
Ca. 124' 18"
Ca. 242' 07"
640X480, MJPEG (30p/NTSC)
-
Ca. 34' 27"
Ca. 42' 03"
640X480, MJPEG (25p/PAL)
-
Ca. 40' 34"
Ca. 49' 19"
Tallene ovenfor er målt uten bruk av zoomfunksjonen.
Tilgjengelig opptakstid kan variere hvis du bruker zoom.
Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.
Den maksimale innspillingstiden er 29 minutter og 59 sekunder per fil.
208
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler ved bruk av minnekort
• Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer (under
0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan føre til at
minnekort svikter.
• Sett inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei, kan
det skade kameraet og minnekortet.
• Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer eller av en
datamaskin. Reformater minnekortet med kameraet.
• Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
• Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen blinker, ettersom
dette kan skade data.
• Når levetiden til minnekortet er utløpt, kan du ikke lagre flere bilder på
kortet. Bruk et nytt minnekort.
• Ikke bøy minnekortet, mist det i bakken eller utsett det for harde støt eller
trykk.
• Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller ukjente
stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det med en myk klut før du
setter det inn i kameraet.
• Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt med
minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at minnekortet eller
kameraet svikter.
• Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å beskytte
kortet mot elektrostatiske utladninger.
• Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk eller CD/DVD.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet bli varmt.
Dette er normalt og er ikke en feil.
• Bruk et minnekort som overholder standardkravene.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i nærheten av sterke magnetiske felt.
• Unngå å bruke eller oppbevare minnekort i veldig varme, fuktige eller
korroderende miljøer.
209
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om batteriet
•
Bruk bare Samsung-godkjente batterier.
•
•
Batterispesifikasjoner
Element
Beskrivelse
Modell
BP1900
Type
Litiumion-batteri
Cellekapasitet
1860 mAh
Spenning
7,2 V
Ladetid* (når batteriet er helt tomt)
Ca. 170 min. (Ca. 340 min. når det
vertikale grepet er koblet til)
* Figurene over er basert på når du bruker medfølgende USB-kabel og strømadapter. Lading av
batteriet ved å koble det til en datamaskin kan ta lengre tid.
Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet håndteres
uforsiktig og feil. For din egen sikkerhet må du følge disse instruksjonene for
riktig håndtering av batteriet:
•
•
•
•
•
Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke håndteres ordentlig.
Hvis du legger merke til deformasjoner, sprekker eller andre unormale ting ved
batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og kontakte produsenten.
Bruk bare originale batteriladere som er anbefalt av produsenten, og lad bare
batteriet etter metoden som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for varme miljøer, for
eksempel innsiden av en lukket bil på sommertid.
Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.
Unngå å lagre eller bruke batteriet på varme, fuktige steder, for eksempel spa eller
dusjavlukker.
•
•
•
•
•
•
•
Ikke hvil kameraet på brennbare overflater, for eksempel senger, tepper eller
elektriske tepper, over lengre perioder.
Når kameraet er slått på, må du ikke etterlate det på trange steder over lengre
perioder.
Ikke la batterikontaktene komme i kontakt med metallgjenstander, for eksempel
kjeder, mynter, nøkler eller klokker.
Bruk bare ekte litiumion-batterier som anbefales av produsenten.
Ikke demonter batteriet eller stikk hull i det med en skarp gjenstand.
Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller knusekrefter.
Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å slippe det fra høye steder.
Ikke utsatt batteriet for temperaturer på 60 °C (140 °F) eller høyere.
Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet og væsker.
Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, for eksempel sollys, åpen ild eller
tilsvarende.
Retningslinjer for avfallshåndtering
•
•
•
Kast batteriet med forsiktighet.
Ikke kast batteriet i åpen ild.
Forskrifter for avfallshåndtering kan variere avhengig land og region. Kast batteriet
i henhold til alle lokale og nasjonale forskrifter.
Retningslinjer for lading av batteriet
Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke lades ordentlig.
210
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Batterilevetid
Merknader om bruk av batteriet
Fotograferingsmodus
Snittid/Antall bilder
Bilder
Ca. 250 min./Ca. 500 bilder
Videoer
Ca. 100 min. (Spill inn videoer på 3840X2160 (30p))
• Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under
0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere
ladekapasiteten til batteriene.
• Tallene ovenfor er basert på CIPAs teststandarder. Dine resultater kan variere
avhengig av faktisk bruk.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området rundt
batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale bruken av
kameraet.
• Tilgjengelig fotograferingstid varierer avhengig av bakgrunn,
fotograferingsintervall og bruksforhold.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da dette
kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale
opptakstiden.
• I temperaturer under 0 °C/32 °F kan batterikapasiteten og batteriets levetid
svekkes.
Melding om lavt batterinivå
Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt, og meldingen
”Svakt batteri” vises.
• Batterikapasiteten kan svekkes i lave temperaturer, men går tilbake til
normalt i mildere temperaturer.
• Ta ut batteriene fra kameraet hvis du skal oppbevare det over lengre tid.
Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig skade på
kameraet. Langvarig oppbevaring av kameraet med batteriet installert fører
til at batteriet lades ut. Det kan hende at det ikke er mulig å lade opp et
batteri som er helt utladet.
• Når du ikke bruker kameraet i en lengre periode (3 måneder eller mer), må
du kontrollere batteriet og lade det opp med jevne mellomrom. Hvis du
lar batteriet bli helt utladet gjentatte ganger, kan det hende at kapasiteten
og levetiden reduseres, noe som kan føre til funksjonsfeil, brann eller
eksplosjon.
211
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler for batteriet
Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader.
Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette
kan danne kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til
midlertidig eller permanent skade på batteriene, og kan føre til brann eller
elektrisk støt.
Merknader om lading av batteriet
• Hvis statuslampen er av, må du forsikre deg om at batteriet er satt riktig inn.
• Hvis kameraet står på mens du lader, vil ikke batteriet lades helt opp. Slå av
kameraet før du lader batteriet.
• Ikke bruk kameraet når du lader batteriet. Dette kan forårsake brann eller
elektrisk støt.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da dette
kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Hvis du kobler kameraet til en ekstern strømkilde mens batteriet er tomt, vil
kameraet slås av dersom du bruker funksjoner som krever mye strøm. Lad
opp batteriet for å bruke kameraet som normalt.
• Hvis du kobler til strømkabelen igjen når batteriet er ladet helt opp, lyser
statuslampen i omtrent 30 minutter.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt. Lad batteriet
fullt opp før du bruker kameraet.
• Hvis statuslampen blinker rødt, kobler du til kabelen igjen eller fjerner
batteriet og setter det inn igjen.
• Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller temperaturen er
for høy, kan statuslampen blinke rødt. Ladingen starter når batteriet kjøler
seg ned.
• Overlading av batterier kan forkorte batteriets levetid. Etter at ladingen er
fullført, må du koble kabelen fra kameraet.
• Ikke bøy strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på den. Dette kan
skade kabelen.
• Lad opp batteriet i minst 10 minutter før du slår på kameraet.
212
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet
• Bruk kun USB-kabelen som medfølger.
• Det kan hende at batteriet ikke lades når:
- du bruker en USB-hub
- andre USB-enheter er koblet til datamaskinen
- du kobler kabelen til porten på forsiden av datamaskinen
- USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømstandarden (5 V, 500 mA)
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet
• Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av
brukte batterier.
• Batterier eller kameraer må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater,
for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan
eksplodere når de overopphetes.
213
Vedlegg
Bruke programmer på en PC
Du kan vise og redigere filer ved hjelp av programmene som følger med. Du
kan også sende filene trådløst til en PC.
4
Slå på kameraet.
5
Installer i-Launcher på PC-en.
Operativsystem
Slik installerer du
Windows
Når popup-vinduet ber deg installere i-Launcher, velger
du Ja.
• Hvis popup-vinduet ikke vises, velger du
Min datamaskin ĺ i-Launcher ĺ iLinker.exe.
• Hvis du ser et popup-vindu som ber deg kjøre iLinker.
exe, må du gjøre det først.
• Når du kobler kameraet til en datamaskin når
i-Launcher er installert, startes programmet automatisk.
Mac
Klikk på Enheter ĺ i-Launcher ĺ Mac ĺ iLinker.app.
Installere i-Launcher eller i-Launcher Web
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ USB-tilkobling ĺ Masselagring. (s. 197)
2
Slå av kameraet.
3
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
6
Følg instruksjonene på skjermen for å installere i-Launcher eller
i-Launcher Web.
• Hvilke programmer som er tilgjengelige, avhenger av spesifikasjonene
for datamaskinen din.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
•
•
•
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er
koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for
eventuelle tap av data.
Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at
kameraet fungerer på riktig måte.
Ved bruk av en USB 2.0-kabel kobler du USB-kabelen til den nederste siden av
USB-porten. Hvis du bruker makt på forbindelsespluggene, kan enheten bli
skadet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
214
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Krav for Windows OS
Element
Krav
Prosessor
Intel® 3rd Gen. i5 3,4 GHz eller høyere
(eller tilsvarende AMD-prosessor)
RAM
Minimum 2 GB RAM
Operativsystem
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Harddiskkapasitet
20 GB eller mer
Nettleser
Internet Explorer 10 eller senere (når i-Launcher Web er
slått på)
Annet
• CD-ROM-stasjon
• USB 2.0-port
•
•
Kravene på de følgende sidene er bare å anse som anbefalinger. Det kan hende
at i-Launcher ikke fungerer ordentlig selv om datamaskinen overholder kravene,
avhengig av tilstanden til datamaskinen.
Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, kan det hende at videoer ikke
spilles av på riktig måte.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av bruk av ukvalifiserte
datamaskiner, for eksempel selvbygde datamaskiner.
Krav for Mac OS
Element
Krav
Operativsystem
Mac OS 10.7 eller høyere
RAM
Minimum 2 GB RAM
Harddiskkapasitet
Minimum 7 GB
Nettleser
Safari 6 eller senere (når i-Launcher Web er slått på)
Annet
USB 2.0-port, CD-ROM-stasjon
215
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Bruke i-Launcher eller i-Launcher Web
Tilgjengelige programmer
Med i-Launcher eller i-Launcher Web kan du oppdatere fastvaren til kameraet
eller objektivet eller laste ned bruksanvisningen. Med den kan du også laste
ned og installere Samsung Movie Converter, Samsung DNG Converter, PC Auto
Backup, Power Media Player og SDK-referanseprogram.
Element
Beskrivelse
Software Update
Last ned fastvaren for kamerahuset eller objektivet.
Du finner mer informasjon om oppdatering av
fastvaren på side 219.
Manual Download
Last ned bruksanvisningen.
Samsung Movie
Converter
Last ned dette programmet for å konvertere
HEVC-filer til et annet format. Du kan konvertere
HEVC-filer til andre formater (H.264) og redigere
dem i programmer som ikke er kompatible med
HEVC. Konvertering av UHD-videoer støttes bare på
64-bitsutgaver.
Samsung DNG
Converter
Last ned dette programmet for å konvertere
Samsung RAW-filer (SRW) til DNG-filer.
PC Auto Backup
i-Launcher tilbyr en kobling for nedlasting av PC
Auto Backup-programmet når du kobler kameraet
til en datamaskin. Du kan sende bilder eller videoer
som du har tatt med kameraet, trådløst til en PC.
Hvis du vil ha informasjon om installasjon av PC Auto
Backup, kan du se side 179.
Power Media Player
Last ned dette programmet hvis du vil spille
av videoer i HEVC- eller H.264-format. Dette
programmet kan bare brukes på Windows OS.
Åpne i-Launcher
Hvis i-Launcher Web er installert, åpnes det automatisk når kameraet kobles
til en PC med USB-kabelen. Hvis det ikke åpnes automatisk, velger du Start ĺ
Alle programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher Web ĺ Samsung i-Launcher
Web på datamaskinen. Du kan også klikke på Programmer ĺ Samsung ĺ
i-Launcher_Start på en maskin som kjører Mac OS.
Hvis PC-versjonen av i-Launcher er installert, velger du Start ĺ
Alle programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher
på datamaskinen din. Du kan også klikke på Programmer ĺ Samsung ĺ
i-Launcher på en datamaskin med Mac OS.
216
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Element
Beskrivelse
Samsung Remote
Studio
Last ned SDK Reference Program (Samsung Remote
Studio) på datamaskinen, og koble til kameraet
via USB for å styre kameraet med datamaskinen.
Før du kobler kameraet til datamaskinen, må du
i fotograferings- eller avspillingsmodus trykke
på [m] ĺ q ĺ USB-tilkobling ĺ Ekstern
tilgang. (s. 197)
SDK Request
Be om SDK (Sample Source, SDK User Manual).
• Sample Source: Vis eksemplene på kildekode for
å utvikle SDK.
• SDK User Manual: Vis beskrivelsen av SDK-API-en
og brukerinformasjon om SDK.
Krav
Element
i-Launcher Web
PC Auto backup
Samsung Movie
Converter
Power Media
Player
Samsung DNG
Converter
Samsung
Remote Studio
Krav
Windows
Windows 7/8/8.1
Internet Explorer 10 eller senere
Mac
Mac OS 10.7 eller høyere
Safari 6 eller senere
Windows
64-bits Windows 7/8/8.1
(32-bitersutgaver støtter opptil Full HD.
.NET Framework 4.0 eller over støttes i
Windows 7.)
Mac
Mac OS 10.7 eller høyere
Windows
Windows 7/8/8.1
Intel® 3. gen. i5 3,4 GHz eller høyere
(tilsvarende for AMD-prosessor)
Minimum 1 GB RAM
400 MB ledig plass på harddisken
(1 GB og mer anbefales)
Windows
Windows 7/8/8.1
Mac
Mac OS 10.7/10.8/10.9
Windows
32-bits eller 64-bits Windows 7/8
Minimum 4 GB RAM
100 GB ledig plass på harddisken
USB 2.0- eller 3.0-port
217
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Installere Adobe Photoshop Lightroom
Bruke Adobe Photoshop Lightroom
1
Sett DVD-ROM-en med Adobe Photoshop Lightroom inn i
PC-en.
2
Velg et språk.
3
Følg instruksjonene på skjermen.
Bilder som tas av et kamera, blir ofte konvertert til JPEG-format og lagret i
minnet i henhold til innstillingene på kameraet på fotograferingstidspunktet.
RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og blir lagret i minnet uten
endringer. Med Adobe Photoshop Lightroom kan du kalibrere eksponering,
hvitbalanse, toner, kontrast og farger i bildene. Du kan også redigere
JPEG- eller TIFF-filer i tillegg til RAW-filer. Du finner mer informasjon i
programveiledningen.
•
•
Hvis du ikke kan åpne Samsung RAW-filer (SRW) i Adobe Photoshop Lightroom,
kan du konvertere filformatet til DNG med Samsung DNG Converter eller
oppdatere Adobe Photoshop Lightroom.
I Adobe Photoshop Lightroom kan lysstyrken, fargene og andre effekter i bildene
vises forskjellig. Dette skjer fordi den opprinnelige kamerainnstillingene og
alternativene som var i bruk under fotograferingen, fjernes, slik at bildene er klare
til å behandles i Adobe Photoshop Lightroom.
218
Vedlegg
Oppdatere fastvaren
Bruk Wi-Fi eller en USB-kabel til å koble kameraet til datamaskinen og
oppdatere fastvaren på kameraet eller objektivet.
•
•
•
•
•
Du kan ikke kjøre en fastvareoppdatering uten et fullstendig oppladet batteri. Lad
batteriet helt opp før du kjører en fastvareoppdatering.
Hvis du oppdaterer fastvaren, blir brukerinnstillingene og -verdiene tilbakestilt.
(Dato, klokkeslett, språk og video ut blir ikke endret.)
Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.
•
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er
koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for
eventuelle tap av data.
Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at
kameraet fungerer på riktig måte.
Ved bruk av en USB 2.0-kabel kobler du USB-kabelen til den nederste siden av
USB-porten. Hvis du bruker makt på forbindelsespluggene, kan enheten bli
skadet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Når du bruker en USB 3.0-kabel (valgfri) må du koble til USB-kabelen som vist
på illustrasjonen.
Koble til via USB-kabel
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ
q ĺ USB-tilkobling ĺ Masselagring. (s. 197)
2
Slå av kameraet.
3
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
219
Vedlegg >
Oppdatere fastvaren
4
Slå på kameraet.
Koble til via Wi-Fi
5
På datamaskinen velger du i-Launcher eller i-Launcher Web ĺ
Software Update. (s. 216)
1
6
Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned fastvaren til
kameraet.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det etter
• Du kan laste ned fastvaren til kameraet eller objektivet.
7
Slå av kameraet når nedlastingen er fullført.
8
Fjern USB-kabelen.
9
Slå på kameraet.
tilgjengelige AP-enheter. (s. 165)
2
Velg Laster ned i popup-vinduet.
• Hvis en allerede nedlastet fastvare er tilgjengelig, velger du OK i
10 Trykk på [m] ĺ q ĺEnhetsinformasjon ĺ
ProgramvareoppdateringĺKamerahusfastvare eller
Objektivfastvare.
11
Trykk på [m] ĺ q ĺ Enhetsinformasjon ĺ
Programvareoppdatering ĺ Last ned via Wi-Fi.
popup-vinduet.
3
Velg OK i popup-vinduet på kameraet for å oppdatere fastvaren.
•
•
Resterende lagringsplass på minnekortet må være over 1 GB for å oppdatere
fastvaren via Wi-Fi.
Oppdatering av fastvare via Wi-Fi kan være ustabilt, avhengig av kvaliteten på
nettverksforbindelsen.
Velg Oppdatering fra et popup-vindu på kameraet for å
oppdatere fastvaren.
220
Vedlegg
Før du kontakter et servicesenter
Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse
feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter.
Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn alle
andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort og batteri.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Kan ikke slå på
kameraet
• Kontroller at batteriet er satt inn.
• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
• Lad batteriet.
• Lad batteriet.
• Kameraet kan være i strømsparingsmodus, eller
Kameraet slår seg
plutselig av
skjermen slår seg av automatisk. (s. 196)
• Det kan hende kameraet slår seg av automatisk
for å forhindre at minnekortet blir skadet på grunn
av et overdreven varme. Slå på kameraet igjen.
• Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved lave
Kameraet mister
batteristrøm raskt
temperaturer (under 0 °C/32 °F). Hold batteriet
varmt ved å legge det i lommen.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer
batteriet raskt. Lad opp batteriet ved behov.
• Batterier er forbruksdeler som må skiftes ut
fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri hvis
batteristrømmen tappes raskt.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
• Det er ikke plass på minnekortet. Slett
Kan ikke ta bilder
•
•
•
•
•
•
unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.
Formater minnekortet.
Minnekortet er defekt. Skaff et nytt minnekort.
Minnekortet er låst. Lås opp kortet. (s. 206)
Forsikre deg om at kameraet er slått på.
Lad batteriet.
Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
Kameraet fryser
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Kameraet blir varmere
Kameraet kan bli varmt når du bruker det. Dette er
normalt, og vil ikke påvirke kameraets levetid eller
ytelse.
Blitsen utløses uventet
Blitsen kan utløses på grunn av statisk elektrisitet.
Det er ikke en feil med kameraet.
Blitsen virker ikke
• Blitsalternativet kan være satt til Av. (s. 116)
• Du kan ikke bruke blitsen i enkelte modi.
Dato og klokkeslett er
feil
Still inn dato og klokkeslett i q-menyen. (s. 196)
Skjermen eller
knappene fungerer ikke
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
221
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Det er feil på
minnekortet
Foreslåtte løsninger
• Slå av kameraet, og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
• Sørg for at fokusalternativet du valgte, er egnet for
den type fotografering du gjør.
Bildet er uklart
Se ”Forholdsregler ved bruk av minnekort” for mer
informasjon. (s. 209)
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke må du
rengjøre objektivet. (s. 203)
Datamaskinen
gjenkjenner ikke et
SDXC- eller UHS-I-/UHSII-minnekort
SDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT. For
å bruke SDXC-minnekort eller UHS-I-/UHS-IIminnekort som er formatert med exFAT-filsystemet
på en Windows XP-datamaskin, må du laste ned og
oppdatere exFAT-filsystemdriveren fra Microsofts
nettsider.
Fargene i bildet
stemmer ikke overens
med den faktiske
scenen
Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge. Velg et
alternativ for hvitbalansen som passer til lyskilden.
(s. 94)
TV-en eller
datamaskinen kan ikke
vise bilder og videoer
som er lagret på et
SDXC- eller UHS-I-/UHSII-minnekort
SDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT. For
å bruke SDXC-minnekort eller UHS-I-/UHS-IIminnekort som er formatert med exFAT-filsystemet,
må du sørge for at den eksterne enheten er
kompatibel med exFAT-filsystemet før du kobler
kameraet til enheten.
Bildet er for lyst eller
mørkt.
Bildet er overeksponert eller undereksponert.
• Juster blenderverdi eller lukkerhastighet.
• Juster ISO-følsomheten. (s. 91)
• Slå blitsen av eller på. (s. 116)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 126)
Bildene blir forvrengt
Kan ikke vise filer
Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke sikkert
at den kan åpnes (navnet på filen skal være i
henhold til DCF-standarden). Hvis du opplever dette
problemet, kan du vise filene på datamaskinen.
Det kan oppstå mindre forvrengninger når du
bruker dette kameraet med et vidvinkelobjektiv som
gir mulighet for fotografering med en vid synsvinkel.
Dette er normalt og ikke en funksjonsfeil.
Horisontale linjer vises
på bildet
Dette kan oppstå når motivet befinner seg under en
fluorescerende lampe eller en kvikksølvlampe. Velg
en lav lukkerhastighet.
222
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Avspillingsskjermen
vises ikke på den
tilkoblede eksterne
enheten
• Kontroller at HDMI-kabelen er ordentlig koblet til
den eksterne skjermen.
• Kontroller at minnekortet er ordentlig registrert.
Situasjon
• Motivet er ikke i fokus. Når motivet er utenfor
Autofokus fungerer
ikke
• Kontroller at USB-kabelen er satt inn på riktig
måte.
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
kameraet
• Forsikre deg om at kameraet er slått på.
• Kontroller at du bruker et operativsystem som
støttes.
Datamaskinen kobler
fra kameraet mens det
overfører filer
Filoverføring kan forstyrres av statisk elektrisitet.
Koble fra USB-kabelen, og koble den til igjen.
• Lukk i-Launcher eller i-Launcher Web, og start
i-Launcher eller
i-Launcher Web
fungerer ikke som det
skal
programmet på nytt.
• Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner og
miljø er det ikke sikkert at programmet starter
automatisk. I så fall klikker du på Start ĺ Alle
programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher eller
i-Launcher Web ĺ Samsung i-Launcher eller
i-Launcher Web på en Windows-datamaskin. (For
Windows 8 klikker du på Start-menyen og velger
deretter Alle apper ĺ Samsung i-Launcher
eller i-Launcher Web.) Du kan også klikke på
Programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher eller
i-Launcher Assistant på en maskin som kjører
Mac OS.
AF-området, fokuserer du ved å flytte motivet inn i
AF-området og trykke [Utløser] halvveis ned.
• Motivet er for nær. Flytt deg bakover fra motivet,
og ta bildet.
• Fokusmodus er stilt til MF. Bytt modus til AF.
AEL-funksjonen
fungerer ikke
AEL-funksjonen er ikke tilgjengelig i t- og s
modus. Velg en annen modus for å bruke denne
funksjonen. I M modus er denne funksjonen bare
tilgjengelig når ISO-følsomheten er satt til Auto.
Objektivet fungerer
ikke
• Kontroller at objektivet er riktig montert.
• Ta objektivet av kameraet, og sett det på igjen.
Ekstern blits virker ikke
Kontroller at den eksterne enheten er riktig montert
og slått på.
• Før du kobler kameraet til datamaskinen, må
du i fotograferings- eller avspillingsmodus
trykke på [m] ĺ q ĺ USB-tilkobling ĺ
Masselagring. (s. 197)
Foreslåtte løsninger
Skjermbildet for
innstilling av dato og
klokkeslett vises når du
slår på kameraet
• Still inn dato og klokkeslett igjen.
• Dette skjermbildet vises når kameraets interne
strømkilde er fullstendig utladet. Sett inn et
fulladet batteri, slå av kameraet, og vent minst
72 timer slik at den interne strømkilden blir ladet
opp.
223
Vedlegg
Kameraspesifikasjoner
Bildesensor
Støvreduksjon
Type
BSI CMOS
Superrask disk
Sensorstørrelse
23,5 X 15,7 mm
Skjerm
Effektive piksler
Ca. 28,2 megapiksler
Type
Super-AMOLED med berøringsskjerm
Totale piksler
Ca. 30,7 megapiksler
Størrelse
3,0" (Ca. 76,6 mm)
Fargefilter
RGB-primærfarger
Oppløsning
1036 k punkter
Visningsfelt
Ca. 100%
Samsung NX-feste
Visning av støttelinjer
Ja
Samsung NX-objektiver (3D-objektiv støttes)
Søker
Objektivfeste
Type
Tilgjengelig objektiv
Bildestabilisering
Type
Elektronisk søker (OLED) (øyekontaktssensor)
Type
Objektiv-shift (avhenger av objektiv)
Oppløsning
XGA 2360 punkter
Modus
Av/Modus 1/Modus 2
Visningsfelt
Ca. 100%
Korrigering av forvrengning
Forstørrelse
Ca. 1,04 X (APS-C, 50 mm, -1 m-1)
Av/På (avhenger av objektiv)
Øyepunkt
Ca. 21,0 mm
Diopterjustering
Ca. -4,0–+2,0 m-1
i-Function
Blenderverdi, lukkerhastighet, eksponeringsverdi, ISO, hvitbalanse, Intelli Zoom
224
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Fokusering
Type
Opptaksmodus
Hybrid AF
• AF-punkter totalt: 205 punkter
Modus
Enkel, Kontinuerlig, Selvutløser, Brakett
15 BPS
(faseregistrerings-AF), 209 punkter (kontrast-AF)
• AF-intervall: EV -4–20
Kontinuerlig
fotografering
Modus
Aktiv AF, Enkeltbilde AF, Kontinuerlig AF,
Manuell fokus
Bracket-fotografering
AE-brakett, Hvitbalansebrakett, Bildestilbrakett,
Dybdebrakett
AF-hjelpelampe
Ja
Selvutløser
2–30 sek. (1 sekunds intervall)
Fokuspunkt
Utløser
Hastighet
• Automatisk: 1/8000 sek.–1/4 sek.
• Manuell: 1/8000 sek.–30 sek.
• Bulb
Blits
Type
Innebygd blits
Modus
Smart-blits, Auto, Røde øyne (auto), Motlysblits,
Motlysblits rød, 1. gardin, 2. gardin, Av
TTL 221 Blokksegment
Guidenummer
11 (basert på ISO 100)
Lysmåling: Multi, Sentrumsvektet, Punkt
Visningsvinkel
28 mm (35 mm filmtilsvarende)
Stillbilde: ±5 EV, Film: ±3 EV (1/3 EV-trinn)
Synkroniseringshastighet
Mindre enn 1/250 sek.
Auto, 100–25600 (1 eller 1/3 EV-trinn)
Blits EV
-2–+2 EV, FEL
* Du kan utvide opptil ISO 51200.
Ekstern blits
Valgfrie eksterne Samsung-blitser
Synkroniseringskontakt
Hot shoe
Eksponering
Lysmålingssystem
Kompensasjon
ISO-ekvivalent
* Maksimal opptakshastighet er 15 bilder per sekund. Det vil
avta etter omtrent 90 JPEG-bilder eller 25 RAW-bilder. (Kan
variere avhengig av spesifikasjoner på minnekortet.)
225
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
• JPEG (3:2): 28M (6480X4320),
Hvitbalanse
Modus
Auto HB, Dagslys, Overskyet, Lysrør hvitt,
Lysrør naturlig hvitt, Lysrør dagslys, Glødelampe,
Glødelampe (Auto), Blits HB, Tilpasset,
Fargetemperatur (Manuell)
Mikrojustering
Gul/Blå/Grønn/Rød, henholdsvis 7 trinn
Størrelse
Dynamisk områdeutvidelse
Av/Smart omfang+/HDR
Effekt
Bildestiler
Smartfilter
Standard, Livlig, Portrett, Landskap, Skog, Retro,
Kald, Rolig, Klassisk, Egendefinert1, Egendefinert2,
Egendefinert3
Vignettering, Miniatyr (H), Miniatyr (V), Akvarell,
Utvalgt farge (R/G/B/Y, 4 farger)
Stillbilde
Modus
Auto, Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,
Manuell, Egendefinert1, Egendefinert2, Smart
Smartmodus
Skjønnhetsansikt, Landskap, Handlingsfrysning,
Fyldig fargetone, Panorama, Foss, Silhuett,
Solnedgang, Natt, Fyrverkeri, Lysspor, Flerekspon.,
Samsung Auto Shot
13.9M (4560X3040), 7.1M (3264X2176),
3M (2112X1408)
• JPEG (16:9): 23.6M (6480X3648),
11.9M (4608X2592), 6.2M (3328X1872),
2.4M (2048X1152)
• JPEG (1:1): 18.7M (4320X4320),
9.5M (3088X3088), 4.7M (2160X2160),
2M (1408X1408)
• RAW: 28M (6480X4320)
Kvalitet
Superfin, Fin, Normal
Fargerom
sRGB, Adobe RGB
Video
Format
MP4 (HEVC), AVI (MJPEG)
Komprimering
Film: HEVC (H.265), MJPEG (VGA, bare 30p),
Lyd: AAC (MP4), Linear PCM (AVI)
Film AE-modus
Auto, Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,
Manuell, Egendefinert1, Egendefinert2, Smart
Størrelse
4096X2160 (bare 24 BPS), 3840X2160 (30 BPS,
24 BPS, 23,98 BPS), 1920X1080, 1280X720, 640X480
• NTSC: 120 BPS (bare Full HD), 60 BPS, 30 BPS,
Bilder per sek.
24 BPS, 23,98 BPS
• PAL: 100 BPS (bare Full HD), 50 BPS, 25 BPS,
24 BPS
226
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
x0.25 (1920X1080 30p/25p, 1280X720 30p/25p,
640X480 30p/bare 25p), x0.5 (1920X1080
60p/50p/30p/25p, 1280X720 60p/50p/30p/25p,
640X480 60p/50p/30p/bare 25p), x5, x10, x20
Grensesnitt
Kvalitet
HQ, Normal, Pro (bare 4096X2160, 3840X2160,
1920X1080)
Lyd
Stereo
Rask/langsom film
Avspilling
Type
USB 3.0
Videoutgang
HDMI (NTSC, PAL)
Ekstern utløser
Ja
USB
Ja
Audio
3,5 mm stereo MIC-inngang, 3,5 mm stereoutgang
Batteri
Enkeltbilde, Miniatyrbilder (15/24),
Lysbildevisning, Film
Redigering
Stillbilde
Rediger, Farge, Portrett, Smartfilter
Film
Stillbildefotografering, tidsreduksjon
Kapasitet
1860 mAh
Lade
DC 5,0 V, 2 A via mikro-USB-port
Stillbildefotografering,
tid
500 bilder (CIPA-standard)
Fysiske spesifikasjoner
Minne
Eksterne medier
Digital utgang
SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort (opptil 64 GB
garanteres), UHS-I, UHS-II støttes
Nettverk og trådløs tilkobling
Mål (B X H X D)
138,5 X 102,3 X 65,8 mm
Vekt (bare kamerahus)
Ca. 550 g
Driftsmiljø
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n/ac
Driftstemperatur
0–40 °C
NFC
Ja
Driftsfuktighet
5–85%
Tilkoblingsstøtte
Bluetooth
227
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Programvare
i-Launcher (nettversjon inkludert), Adobe Photoshop Lightroom 5,
Samsung DNG Converter, Samsung Movie Converter, Power Media Player,
Samsung Remote Studio
Systemkrav
Windows
Windows 7/8/8.1, Intel® 3. gen. i5 3,4 GHz eller
høyere (tilsvarende AMD-prosessor)
Macintosh
Mac OS 10.7 eller nyere
* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Andre varemerker og produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere.
228
Vedlegg
Ordliste
Anaglyf modus
AEB (Autoeksponeringsbrakett)
Anaglyf modus gir mulighet til å bruke en 3D-effekt på bilder når de vises
gjennom optiske enheter som for eksempel spesialbriller. Kameraet tar
to atskilte bilder i rødt og cyan (kromatisk motsatte farger). Bildene settes
sammen, og når de vises gjennom spesialbriller med rød- og cyanfargede
filtre, får man en 3D-effekt.
Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige eksponeringer
for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.
AEL/AFL (Autoeksponeringslås/Autofokuslås)
AP (Tilgangspunkt)
Disse funksjonene hjelper deg å låse innstillingene for eksponering eller fokus
for et motiv.
Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble trådløse enheter til et
kabelbasert nettverk.
AF (autofokus)
Ad hoc-nettverk
Et system som gjør at kameraobjektivet automatisk fokuserer på motivet.
Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.
Et ad hoc-nettverk er en midlertidig tilkobling for deling av filer eller en
Internett-tilkobling mellom datamaskiner og enheter.
AdobeRGB
Adobe RGB brukes til kommersiell trykking og har et større fargespekter
enn sRGB. Det større fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en
datamaskin.
AMOLED (organisk lysdiode med aktiv matrise)/
LCD (skjerm med flytende krystaller)
AMOLED er en veldig tynn og lett visningsskjerm som ikke krever baklys. LCD
er en visuell skjerm som vanligvis brukes i forbrukerelektronikk. En LCD-skjerm
trenger en egen baklyskilde, for eksempel CCFL eller LED, for å gjengi farger.
229
Vedlegg >
Ordliste
Blender
Fargerom
Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når kameraets sensor.
Området av farger som kameraet kan identifisere og gjengi i bilder.
Bluetooth
Fargetemperatur
Med denne funksjonen kan du utveksle filer med andre enheter.
Fargetemperaturen måles i kelvin og angir fargetonen til en bestemt type
lyskilde. Når fargetemperaturen øker, får lyskildens farge et mer blålig preg.
Når fargetemperaturen reduseres, får lyskildens farge et mer rødlig preg.
Ved en temperatur på 5500 kelvin kan lyskildens farge sammenlignes med
middagssolen.
Kameraristing (Uskarphet)
Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli uskarpt.
Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Hindre kameraristing ved å øke
følsomheten, bruke blitsen eller bruke en høyere lukkerhastighet. Du kan også
bruke et stativ eller OIS-funksjonen til å stabilisere kameraet. Du kan redusere
ristingen i kameraet mens du tar opp en video, ved hjelp av DIS-funksjonen.
Komposisjon
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde. Vanligvis vil
du få en god komposisjon hvis du følger regelen om tredjedeler.
Nettskybasert databehandling
Nettskybasert databehandling er en teknologi som gjør det mulig å lagre data
på eksterne servere og bruke dem fra en enhet med Internett-tilgang.
DCF (designregel for kamerafilsystem)
En spesifikasjon for å definere et filformat og et filsystem for digitalkameraer
som ble opprettet av Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEIDA).
230
Vedlegg >
Ordliste
Feltdybde
Exif (Exchangeable Image File Format)
Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er lengst
borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Feltdybden varierer etter
blenderåpningen til objektivet, brennvidden og avstanden fra kameraet til
motivet. Hvis du for eksempel velger en liten blenderåpning, økes feltdybden,
og bakgrunnen i en sammensetning blir uskarp.
En spesifikasjon for definering av et bildefilformat for digitalkameraer som
ble opprettet av Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEIDA).
Eksponering
Elektronisk første utløser
Mengden lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen styres ved hjelp av
en kombinasjon av lukkerhastighet, blenderverdi og ISO-følsomhet.
Denne sensoren fungerer som den første gardinen for utløseren. Med denne
funksjonen reagerer utløseren raskere fordi det ikke kreves en prosess for å
betjene den mekaniske gardinen.
Blits
EV (eksponeringsverdi)
Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under forhold med
svakt lys.
Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og blenderåpningen på
objektivet som resulterer i den samme eksponeringen.
Brennvidde
EV-kompensasjon
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter). Lengre
brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir forstørret.
Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien som måles
av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre eksponeringen av bildene.
231
Vedlegg >
Ordliste
Histogram
ISO-følsomhet
En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale aksen
representerer lysstyrken og den vertikale aksen representerer antall piksler.
Høye punkter til venstre (for mørk) og til høyre (for lys) på histogrammet angir
et bilde som ikke er riktig eksponert.
Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme filmhastigheten
som brukes i et filmkamera. Ved høyere ISO-innstillinger kan kameraet bruke
høyere lukkerhastighet for å redusere uskarphet forårsaket av kameraristing
og lite lys. Bilder med høy ISO-innstilling er imidlertid mer mottakelige for støy.
HEVC
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Et høyeffektivt videokodingsformat opprettet av de internasjonale
standardorganisasjonen ISO-IEC og ITU-T. Denne kodeken kan gi god
videokvalitet ved lave bithastigheter.
En komprimeringsmetode med kvalitetstap for digitale bilder. JPEG-bilder blir
komprimert for å redusere den totale filstørrelsen med minimal forringelse av
bildeoppløsningen.
Bildesensor
Lysmåling
Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et bildeområde for hver
piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer lysstyrken til lyset som treffer det
under en eksponering. Vanlige sensortyper er CCD (Charge-coupled Device)
og CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Lysmåling henviser til måten kameraet måler mengden lys på for å angi
eksponeringen.
MF (manuell fokus)
IP-adresse (IP – Internet Protocol)
Et system som gjør at kameraobjektivet fokuserer manuelt på motivet.
Du kan bruke fokusringen til å fokusere på et motiv.
En IP-adresse er et unikt tall som blir tilordnet alle enheter som er koblet til
Internett.
232
Vedlegg >
Ordliste
MJPEG (Motion JPEG)
NTSC (National Television System Committee)
Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.
En fargekodingsstandard for videoer som vanligvis brukes i Japan, NordAmerika, Filippinene, Sør-Amerika, Sør-Korea og Taiwan.
MPO (Multi Picture Object)
Et bildefilformat som inneholder flere bilder i én fil. En MPO-fil gir en 3D-effekt
på MPO-kompatible skjermer, for eksempel 3D-TV-er eller 3D-skjermer.
Optisk zoom
Dette er en generell zoom som kan forstørre bilder med et objektiv og som
ikke reduserer kvaliteten på bildene.
Støy
Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som malplasserte eller
vilkårlige, lyse piksler. Støy forekommer vanligvis når det tas bilder med høy
følsomhet eller når følsomhet angis automatisk på et mørkt sted.
PAL (Phase Alternate Line)
En fargekodingsstandard for videoer som brukes i mange land i Afrika, Asia,
Europa og Midt-Østen.
NFC (Near Field Communication)
Kvalitet
NFC er et sett med standarder for radiokommunikasjon på svært kort avstand.
Du kan bruke NFC-aktiverte enheter til å aktivere funksjoner eller utveksle data
med andre enheter.
Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde. Bilder av
høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, noe som vanligvis resulterer i en
større filstørrelse.
233
Vedlegg >
Ordliste
RAW (CCD-rådata)
Vignettering
De originale, ubehandlede dataene som samles direkte fra kameraets
bildesensor. Hvitbalanse, kontrast, metning, skarphet og andre data kan
manipuleres med redigeringsprogramvare før bildet komprimeres til et
standard filformat.
En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien (ytterkanter),
sammenlignet med midtpunktet på bildet. Vignettering kan tiltrekke
oppmerksomhet til motiver som er plassert i midten av et bilde.
Hvitbalanse (fargebalanse)
Oppløsning
Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy oppløsning
inneholder flere piksler og viser vanligvis flere detaljer enn bilder med lav
oppløsning.
En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød, grønn og blå)
i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller fargebalansen, er å gjengi
fargene i et bilde på riktig måte.
Wi-Fi
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet refererer til hvor lang tid det tar å åpne og lukke utløseren.
Dette er en viktig faktor for lysstyrken i et bilde, siden den styrer hvor mye
lys som kommer gjennom blenderen før det når frem til bildesensoren. En
høy lukkerhastighet gir mindre tid til å slippe inn lys. Bildet blir mørkere, men
motiver i bevegelse fryser lettere.
Wi-Fi er en teknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å utveksle
data trådløst over et nettverk.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS er en teknologi som sikrer trådløse hjemmenettverk.
sRGB (standard RGB)
Internasjonal standard for fargerom opprettet av IEC (International
Electrotechnical Commission). Dette er det definerte fargerommet for PCskjermer, og brukes også som standard fargerom for Exif.
234
Vedlegg
Tilleggsutstyr
Du kan kjøpe følgende typer tilleggsutstyr:
Objektiv, ekstern blits, utløserkabel (mikro USB-typen), vertikalt grep,
ekstern mikrofon, oppladbart batteri, batterilader, kameraveske, kameraetui,
minnekort, filter, USB-kabel, HDMI-kabel, stropp
•
•
•
Du finner informasjon om ekstrautstyr og hvordan du får tak i det, på Samsungs
nettsider.
Før du kjøper tilleggsutstyr, må du sjekke at det er kompatibelt med kameraet ditt.
Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr. Samsung er ikke ansvarlig for skader
forårsaket av bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
235
Vedlegg
Indeks
A
Adobe Photoshop Lightroom 218
AEL 128
Aktiv AF 100
Autofokus 98
Autokopiering 179
B
Batteri
Forsiktig 210
Lade 39
Sett inn 37
Bilder
Forstørre 145
Fotograferingsalternativer 89
Redigere 151
Vise på kamera 140
Bildeveiviser 96
Bildejustering
Justere bilder 153
Retusjere ansikter 153
Eksponeringsverdi (EV) 17, 126
Ekstrautstyr 235
E-post 170
Blender 17, 21
Blits
Blitsalternativer 116
Fotografering med reflektert lys 28
Guidenummer 27
Intensitet 118
F
Fader 136
Fargerom 186
Feilmeldinger 202
Brakett 112
FEL 121
Brennvidde 22
Feltdybde 18, 23
Filer
Berørings-AF 104
Berøringsskjerm 44
F-nummer 17
E
D
Dato og klokkeslett 196
Drift 110
Beskytte 143
Forlengelse 131
Format 90
Slette 144
Fokusfremheving 108
Fokushjelp 106
Forstørre 145
Fotograferingsmoduser
Auto 70
Blenderprioritet 74
Lukkerprioritet 75
Manuell 76
Program 72
Smart 79
Spille inn 84
Tilpass 77
H
Hvitbalanse 94
Dynamisk omfang+ 137
236
Vedlegg >
Indeks
Koble til en smarttelefon
I
MobileLink 157
Quick Transfer 162, 164
Remote Viewfinder 159
Ikoner
Avspillingsmodus 54
Fotograferingsmodus 50
3D-TV 178
TV 177
TV-kobling 174
Innledende innstillinger 41
Intervallbilder 115
Kontinuerlig fotografering 111
L
Lukkerhastighet 19, 21
Kamera
Koble fra (Windows) 182
Layout 31
Kameraspesifikasjoner 224
Overføre filer
Mac 183
Windows 181
MobileLink 157
N
P
NFC 156
Pakke ut 30
Panoramamodus 81
ISO 20, 21, 91
K
Forsiktig 206
Sett inn 37
Optisk bildestabilisering (OIS) 109
Koble til en TV
i-Launcher 214
Innstillinger 195
Minnekort
Lysbildevisning 146
Lysmåling 122
M
MF assistanse 106
Miniatyrbilder 140
O
Objektiver
Låse 59
Låse opp 60
Layout 58
Merker 62
Oppløsning
Avspillingsmodus 152
Fotograferingsmodus (bilde) 89
Fotograferingsmodus (film) 130
Opptak med én berøring 105
Q
Quick Transfer 162, 164
R
Regelen om tredjedeler 25
Remote Viewfinder 159
Røde øyne-effekt 117
Rotere 152
237
Vedlegg >
Indeks
S
T
V
Selvutløser 112
Tidsforløp 115
Varslingspanel 57
Servicesenter 221
Tilkobling til en datamaskin
Vedlikehold 203
Skjermlysstyrke 195
Skjermtype 55
Smartfilter
Avspillingsmodus 154
Fotograferingsmodus 97
Autokopiering 179
Koble til som en flyttbar disk 181
Mac OS 183
Windows-operativsystem 181
Alternativer 130
Hente 150
Spille inn 84
Vise 148
Tilleggsutstyr
Smartpanel 46
Blitsens layout 63
Koble til blitsen 65
Sporing AF 104
Trådløst nettverk 165
Statusdisplaypanel 56
TV-kobling 174
Stilling 14
Videoer
Video ut 196
3
3D-modus 86
Strømsparingsmodus 196
238
Les garantien som fulgte med produktet eller besøk
www.samsung.com hvis du trenger service eller har spørsmål.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement