Samsung NX3300, NX3000 User guide

Samsung NX3300, NX3000 User guide
Bruksanvisning
NOR  Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte
bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne
bruksanvisningen grundig.
Informasjon om opphavsrett
• Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker som
• Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne veiledningen kan endres
• Mac og Apple App Store er registrerte varemerker som eies av Apple
• Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere deler av denne
• Google Play Store er et registrert varemerke som eies av Google, Inc.
• Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet der du kjøpte det.
• microSD™, microSDHC™, og microSDXC™ er registrerte varemerker som
• Bruk dette kameraet ansvarlig og i overensstemmelse med alle lover og
eies av Microsoft Corporation.
Corporation.
eies av SD Association.
uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av kamerafunksjonene.
bruksanvisningen uten forhåndsgodkjennelse.
reguleringer vedrørende bruken av det.
• HDMI, HDMI-logoen og begrepet "High
Definition Multimedia Interface" er varemerker
eller registrerte varemerker som eies av HDMI
Licensing LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker
som eies av Wi-Fi Alliance.
• Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,
eies av sine respektive eiere.
Kameraet kan justere energiforbruket med strømsparingsfunksjonene.
PlanetFirst representerer Samsung Electronics’ forpliktelse til
bærekraftig utvikling og sosialt ansvar gjennom miljøvennlige
forretnings- og ledelsesaktiviteter.
1
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å
unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.
  Advarsel − situasjoner som kan forårsake skade på deg
selv eller andre
Unngå å skade synet til motivene.
Ikke bruk blits når du tar nærbilder (nærmere enn 1 meter) av mennesker
eller dyr. Hvis du bruker blits for nært motivenes øyne, kan dette forårsake
midlertidig eller permanent skade på synet.
Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
Du kan skade kameraet og utsette deg selv for fare for elektrisk støt.
Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og
dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.
Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer.
Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller
eksplosive gasser og væsker.
Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer
over lengre tid.
Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.
Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan
forårsake permanent skade på kameraets interne komponenter.
Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar
slike materialer i nærheten av kameraet.
Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk kameraet med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.
Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre til
brann.
Ikke håndter strømledningen eller laderen når det tordner.
Dette kan føre til elektrisk støt.
2
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Hvis det kommer inn væske eller fremmedlegemer i kameraet,
må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som batteriet
eller laderen, og deretter kontakte et Samsung servicesenter.
Følg alle forskrifter som begrenser bruk av kameraet i
bestemte områder.
• Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.
  Obs! − situasjoner som kan forårsake skade på kameraet
eller annet utstyr
Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid.
Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig skade på
kameraet.
• Slå av kameraet når du er ombord i fly. Kameraet kan skape forstyrrelser
Bruk bare ekte litiumion-batterier som er anbefalt av
produsenten, når du skifter batteri. Ikke skad eller varm opp
batteriet.
• Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr. Kameraet kan skape
Uoriginale, skadde eller oppvarmede eller batterier kan føre til brann eller
personskade.
på utstyr ombord i fly. Følg flyselskapets regler og slå av kameraet når
besetningen ber om det.
forstyrrelser på medisinsk utstyr i sykehus eller helsesentre. Følg alle
regler, oppslåtte advarsler og instrukser fra medisinsk personell.
Unngå forstyrrelser med pacemakere.
Oppretthold trygg avstand mellom dette kameraet og alle pacemakere
for å unngå potensiell interferens, som anbefalt av produsenten og
forskningsgrupper. Hvis du har grunn til å mistenke at kameraet skaper
forstyrrelser på en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du straks
slå av kameraet og kontakte produsenten av pacemakeren eller den
medisinske enheten for å få hjelp.
Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og
tilbehør.
• Bruk av uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at
batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.
• Samsung er ikke ansvarlige for skader som forårsakes av batterier,
ladere, kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.
Batteriet må bare brukes til det formålet det er beregnet for.
Feil bruk av batteriet kan føre til brann eller elektrisk støt.
3
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke berør blitsen mens den utløses.
Blitsen er svært varm når den utløses, og kan gi brannskader på huden.
Når du bruker strømladeren, må du slå av kameraet før du
kobler fra strømmen til strømladeren.
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk.
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak
når du lader batteriene.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke la strømladeren komme i kontakt med +/- kontaktene på
batteriet.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke slipp kameraet eller utsett det for sterke rystelser.
Vær forsiktig når du kobler til kabler og setter inn batterier og
minnekort.
Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter
inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og
tilleggsutstyr.
Hold kort med magnetiske striper unna kamerahuset.
Informasjon som er lagret på kortet, kan bli skadet eller slettet.
Bruk aldri batterier eller minnekort som er skadet.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer
som det skal.
Ikke plasser kameraet i eller i nærheten av magnetiske felt.
Dette kan føre til at kameraet svikter.
Kameraet må ikke brukes hvis skjermen er skadet.
Hvis glass- eller akryldeler er ødelagte, må du oppsøke et Samsung
servicesenter for å få reparert kameraet.
Dette kan skade skjermen eller eksterne eller interne komponenter.
4
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader
som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.
Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten
er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
Dette kan føre til at bildesensoren blir misfarget eller ikke fungerer som
den skal.
Hvis kameraet blir overopphetet, tar du ut batteriet og lar det
kjøle seg ned.
• Vedvarende bruk av kameraet kan overopphete batteriet og heve
kameraets interntemperatur. Hvis kameraet slutter å fungere, tar du ut
batteriet og lar det kjøle seg ned.
• Høye interne temperaturer kan føre til støy på bildene. Dette er normalt
og vil ikke påvirke kameraets generelle ytelse.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske
enheter.
Kameraet sender ut radiofrekvenssignaler som kan forstyrre uskjermet
eller utilstrekkelig skjermet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere,
høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter
hjemme eller i kjøretøy. Kontakt produsenten av den elektroniske enheten
for å løse eventuelle forstyrrelsesproblemer. Bruk bare enheter eller
tilleggsutstyr godkjent av Samsung for å hindre uønskede forstyrrelser.
Bruk kameraet i normal stilling.
Unngå kontakt med kameraets interne antenne.
Dataoverføring og ansvar
• Data som blir overført via WLAN, kan lekkes, så unngå å overføre
sensitive data i offentlige områder eller på åpne nettverk.
• Kameraprodusenten er ikke ansvarlig for eventuell dataoverføring som
bryter opphavsrettslover, varemerkelover og lover om åndsverk eller
offentlige sømmelighetsbestemmelser.
5
Ikoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikon
Modusindikasjoner
Funksjon
Modus
Indikasjon
Tilleggsinformasjon
Smart Auto
t
Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler
Program
P
[  ]
Kameraknapper. For eksempel representerer [Utløser]
utløserknappen.
Blenderprioritet
A
(  )
Sidenummer for relatert informasjon
Lukkerprioritet
S
Manuell
M
→
Rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å
utføre et trinn, for eksempel følgende: Velg b → Kvalitet
(betyr at du skal velge b og deretter Kvalitet).
Smart
s
Skjønnhetsansikt
R
Trådløst nettverk
B
*
Kommentar
6
Innhold
Tips
Kapittel 1
Konsepter innen fotografering
Mitt kamera
Fotograferingsstillinger.............................................................................. 13
Komme i gang............................................................................................... 28
Pakke ut......................................................................................................................... 28
Kameraets layout......................................................................................... 29
Bruke MOBILE-knappen........................................................................................... 31
Bruke skjermen........................................................................................................... 32
Holde kameraet.............................................................................................................. 13
Stående fotografering.................................................................................................. 14
Knelende fotografering............................................................................................... 14
Blender........................................................................................................... 15
Blenderverdi og feltdybde......................................................................................... 16
Lukkerhastighet........................................................................................... 17
ISO-følsomhet............................................................................................... 18
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet
kontrollerer eksponeringen....................................................................... 19
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og perspektiv........................ 20
Feltdybde....................................................................................................... 21
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter?................................................................ 21
Forhåndsvisning av feltdybde.................................................................................. 23
Sammensetning........................................................................................... 23
Regelen om tredjedeler............................................................................................... 23
Bilder med to motiver.................................................................................................. 24
Blits.................................................................................................................. 25
Blitsguidenummer........................................................................................................ 26
Fotografering med reflektert lys.............................................................................. 26
Bruk av selvportrettmodus....................................................................................... 32
Sette inn batteriet og minnekortet.......................................................... 33
Ta ut batteriet og minnekortet................................................................................ 33
Bruke minnekortadapteren...................................................................................... 33
Lade batteriet og slå på kameraet............................................................ 34
Lade batteriet.............................................................................................................. 34
Slå på kameraet.......................................................................................................... 34
Utføre innledende oppsett........................................................................ 35
Velge funksjoner (alternativer)................................................................. 37
Bruke m .................................................................................................................. 37
Eksempel: Velg bildestørrelse i P-modus............................................................. 37
Bruke smartpanelet................................................................................................... 38
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus......................................... 38
Bruke iFn........................................................................................................................ 39
Skjermikoner................................................................................................. 41
I fotograferingsmodus.............................................................................................. 41
Ta bilder............................................................................................................................ 41
Spille inn videoer.......................................................................................................... 42
Om vaterpasset............................................................................................................. 42
7
Innhold
I avspillingsmodus..................................................................................................... 43
Vise bilder........................................................................................................................ 43
Avspilling av videoer................................................................................................... 43
Endre informasjonen som vises............................................................................ 44
Objektiver...................................................................................................... 45
Objektivets layout...................................................................................................... 45
Låse eller låse opp objektivet................................................................................... 46
Objektivmerker........................................................................................................... 48
Ekstrautstyr................................................................................................... 49
Layout på ekstern blits............................................................................................. 49
Feste den eksterne blitsen........................................................................................ 50
Fotograferingsmoduser.............................................................................. 51
t Smart Auto-modus...................................................................................... 52
P Programmodus........................................................................................................ 54
Programskift................................................................................................................... 55
Minimum lukkerhastighet......................................................................................... 55
A Blenderprioritetsmodus...................................................................................... 56
S Lukkerprioritetsmodus......................................................................................... 57
M Manuellmodus....................................................................................................... 58
Bruke rammemodus.................................................................................................... 58
Bruke Bulb-funksjonen............................................................................................... 59
s Smart-modus......................................................................................................... 60
Bruke Beste ansikt-modus......................................................................................... 61
Bruke panoramamodus.............................................................................................. 62
R Skjønnhetsansiktmodus.................................................................................... 63
Spille inn video............................................................................................................ 64
Tilgjengelige funksjoner etter fotograferingsmodus.................................... 66
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse og oppløsning............................................................................. 68
Bildestørrelse............................................................................................................... 68
Kvalitet........................................................................................................................... 69
ISO-følsomhet............................................................................................... 70
Hvitbalanse................................................................................................... 71
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for hvitbalanse................................... 72
Bildestiler....................................................................................................... 73
AF-modus...................................................................................................... 74
Enkeltbilde AF............................................................................................................. 75
Kontinuerlig AF........................................................................................................... 75
Manuell fokus.............................................................................................................. 76
AF-område..................................................................................................... 77
Valg AF........................................................................................................................... 77
Multi AF.......................................................................................................................... 78
Sporing AF.................................................................................................................... 78
Ansiktsregistrering...................................................................................... 80
Normal........................................................................................................................... 80
Smilebilde..................................................................................................................... 81
Blinkebilde.................................................................................................................... 81
MF assistanse................................................................................................ 82
Optisk bildestabilisering (OIS)................................................................... 83
8
Innhold
Drift (fotograferingsmetode)..................................................................... 84
Enkel............................................................................................................................... 84
Kontinuerlig................................................................................................................. 85
Serie................................................................................................................................ 85
Selvutløser.................................................................................................................... 86
Trinnvis justering av autoeksponering (AE-brakett)...................................... 86
Trinnvis justering av hvitbalanse (Hvitbalanse-brakett).............................. 87
Trinnvis justering av Bildestiler (Bildeveiviserbrakett).................................. 87
Trinnvis dybdejustering........................................................................................... 88
Blits.................................................................................................................. 89
Redusere røde øyne-effekten................................................................................ 90
Justere blitsintensiteten.......................................................................................... 90
Lysmåling....................................................................................................... 91
Multi................................................................................................................................ 91
Sentrumsvektet........................................................................................................... 92
Punkt............................................................................................................................... 92
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet...................................................... 93
Dynamisk omfang........................................................................................ 94
Smartfilter...................................................................................................... 95
Eksponeringskompensasjon..................................................................... 96
Eksponeringslås........................................................................................... 97
Videofunksjoner........................................................................................... 98
Filmstørrelse................................................................................................................. 98
Når Video ut er stilt inn til NTSC.............................................................................. 98
Når Video ut er stilt inn til PAL.................................................................................. 98
Filmkvalitet................................................................................................................... 99
Multibevegelse........................................................................................................... 99
Fader............................................................................................................................ 100
Tale............................................................................................................................... 100
Kapittel 3
Avspilling/Redigering
Søke etter og administrere filer.............................................................. 102
Vise bilder................................................................................................................... 102
Vise miniatyrbilder.................................................................................................. 102
Vise filer etter kategori.......................................................................................... 103
Vise filer som en mappe........................................................................................ 103
Beskytte filer.............................................................................................................. 104
Slette filer................................................................................................................... 104
Slette én enkelt fil....................................................................................................... 104
Slette flere filer............................................................................................................. 105
Slette alle filer............................................................................................................... 105
9
Innhold
Vise bilder.................................................................................................... 106
Forstørre et bilde..................................................................................................... 106
Vise en lysbildevisning.......................................................................................... 106
Rotere automatisk................................................................................................... 107
Spille av videoer......................................................................................... 108
Beskjære en video under avspilling.................................................................. 108
Hente ut et bilde under avspilling.................................................................... 109
Redigere bilder........................................................................................... 110
Rotere et bilde.......................................................................................................... 110
Endre størrelsen på bilder.................................................................................... 111
Justere bildene......................................................................................................... 111
Retusjere ansikter.................................................................................................... 112
Bruke Smartfilter-effekter..................................................................................... 113
Kapittel 4
Trådløst nettverk
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger.................. 115
Koble til et WLAN..................................................................................................... 115
Angi nettverksalternativer....................................................................................... 116
Angi IP-adressen manuelt....................................................................................... 116
Tips for tilkobling til nettverk.............................................................................. 117
Skrive inn tekst......................................................................................................... 118
Bruke NFC-funksjonen (Tag & Go).......................................................... 119
Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus.............................................. 119
Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus (Photo Beam)......................... 119
Bruke NFC-funksjoner i Wi-Fi-modus............................................................... 119
Lagre filer automatisk i en smarttelefon............................................... 120
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon..................................... 122
Sende bilder eller videoer til flere smarttelefoner.............................. 124
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp.......................... 126
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer.......................... 128
Installere programmet for autokopiering på PC-en................................... 128
Sende bilder eller videoer til en PC................................................................... 128
Bruke Samsung Link til å vise filer.......................................................... 130
10
Innhold
Kapittel 5
Kapittel 6
Kamerainnstillingsmeny
Koble til eksterne enheter
Brukerinnstillinger..................................................................................... 133
ISO-tilpassing............................................................................................................ 133
Vise filer på en HDTV................................................................................. 145
ISO-trinn......................................................................................................................... 133
Auto ISO-verdi.............................................................................................................. 133
Støyreduksjon...........................................................................................................
Innstillinger for trinnvis justering......................................................................
DMF (direkte manuell fokus)...............................................................................
Fargerom....................................................................................................................
Forvrengningskorreksjon.....................................................................................
iFn-tilpasning............................................................................................................
Brukerskjerm.............................................................................................................
Knappetilordning....................................................................................................
NFC med Live-visning............................................................................................
Bildestørrelse for MobileLink/NFC ...................................................................
Rutenett......................................................................................................................
AF-lampe....................................................................................................................
Automatisk selvportrett........................................................................................
Objektivknappens hastighetsinnstillinger.....................................................
133
134
134
135
136
136
137
138
138
138
139
139
139
139
Overføre filer til datamaskinen............................................................... 146
Overføre filer til en Windows-datamaskin..................................................... 146
Koble til kameraet som en flyttbar disk.............................................................. 146
Koble fra kameraet (for Windows 7)..................................................................... 147
Overføre filer til Mac OS-maskinen................................................................... 147
Bruke programmer på en PC................................................................... 149
Installering av i-Launcher..................................................................................... 149
Bruke Samsung i-Launcher..................................................................................... 150
Bruke Samsung RAW Converter............................................................................ 150
Bruke i-Launcher..................................................................................................... 150
Krav for Windows OS................................................................................................. 150
Krav for Mac OS........................................................................................................... 151
Åpne Samsung i-Launcher...................................................................................... 151
Laste ned fastvaren.................................................................................................... 151
Laste ned PC Auto Backup...................................................................................... 151
Innstillinger................................................................................................. 140
11
Innhold
Kapittel 7
Vedlegg
Feilmeldinger.............................................................................................. 153
Vedlikeholde kameraet............................................................................. 154
Rengjøre kameraet................................................................................................. 154
Kameraobjektiv og skjerm...................................................................................... 154
Bildesensor.................................................................................................................... 154
Kamerahus.................................................................................................................... 154
Bruke eller oppbevare kameraet....................................................................... 155
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet.................................. 155
Bruk på strand eller ved vannet............................................................................. 155
Oppbevaring over lengre tid.................................................................................. 155
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser................................... 156
Andre forsiktighetsregler......................................................................................... 156
Om minnekort.......................................................................................................... 157
Støttede minnekort................................................................................................... 157
Minnekortkapasitet................................................................................................... 158
Forholdsregler ved bruk av minnekort............................................................... 159
Om batteriet.............................................................................................................. 160
Batterispesifikasjoner................................................................................................ 160
Batterilevetid................................................................................................................ 162
Melding om lavt batterinivå................................................................................... 162
Merknader om bruk av batteriet........................................................................... 162
Forholdsregler om bruk av batteriet................................................................... 163
Merknader om lading av batteriet....................................................................... 163
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet..................................... 164
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet.................................. 164
Oppdatere fastvaren................................................................................. 165
Før du kontakter et servicesenter........................................................... 166
Kameraspesifikasjoner.............................................................................. 169
Ordliste......................................................................................................... 174
Tilleggsutstyr.............................................................................................. 180
Indeks........................................................................................................... 181
12
Konsepter innen fotografering
Fotograferingsstillinger
Riktig stilling for stabilisering av kameraet er nødvendig for å ta et bra
bilde. Selv om du holder kameraet riktig, kan feil stilling forårsake at
kameraet rister. Stå rett og helt stille for å opprettholde en stødig base for
kameraet. Når du fotograferer med langsom lukkerhastighet, må du holde
pusten for å minimere kroppsbevegelser.
Holde kameraet
Hold kameraet med høyre hånd og plasser høyre pekefinger på
utløserknappen. Plasser venstre hånd under objektivet for støtte.
13
Konsepter innen fotografering
Stående fotografering
Sett sammen bildet, stå oppreist med føttene en skulderbredde fra
hverandre og hold albuene nedover.
Knelende fotografering
Sett sammen bildet, knel med ett kne i bakken og ha en rett holdning.
14
Konsepter innen fotografering
Blender
Blenderen er en av de tre faktorene som avgjør eksponeringen.
Blenderhuset inneholder tynne metallplater som åpnes og lukkes for
å slippe gjennom lys til blenderen og inn i kameraet. Størrelsen på
blenderen er relatert til mengden lys: En større blender slipper gjennom
mer lys og en mindre blender slipper gjennom mindre lys.
Blenderstørrelser
Størrelsen på blenderen representeres av en verdi kjent som et
”F-nummer”. F-nummeret representerer brennvidden delt på objektivets
diameter. Hvis for eksempel et objektiv med en brennvidde på 50 mm har
f-nummeret F2, er diameteren til blenderen 25 mm (50 mm / 25 mm = F2).
Jo mindre f-nummer, jo større blender.
Åpningen i blenderen er beskrevet som eksponeringsverdien (EV). Økning
av eksponeringsverdien (+1 EV) betyr at mengden lys dobles. Reduksjon
av eksponeringsverdien (-1 EV) betyr at mengden lys halveres. Du kan
også bruke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til å finjustere
mengden lys ved å dele eksponeringsverdier inn i 1/2, 1/3 EV og så videre.
+1 EV
Minimum blender
Middels blender
-1 EV
Maksimum blender
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Eksponeringsverditrinn
Blender åpnet litt
Blender åpnet helt
15
Konsepter innen fotografering
Blenderverdi og feltdybde
Du kan gjøre bakgrunnen i et bilde uklart eller skarpere ved å kontrollere
blenderen. Den er nært relatert til feltdybden (DOF), som kan uttrykkes
som liten eller stor.
Blenderhuset inneholder flere blad. Disse bladene beveger seg sammen og
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom midten av blenderen. Antall
blader påvirker også fasongen på lyset når du fotograferer nattscener. Hvis en
blender har et likt antall blader, fordeles lys i et likt antall deler. Hvis det er et
ulikt antall blader, er antallet deler dobbelt så mange som antall blader.
For eksempel deler en blender med 8 blader lyset inn i 8 deler og en blender
med 7 blader deler lyset inn i 14 deler.
Et bilde med stor feltdybde
Et bilde med liten feltdybde
7 blader
8 blader
16
Konsepter innen fotografering
Lukkerhastighet
Jo høyere lukkerhastighet, jo mindre lys slippes inn, og jo lavere
lukkerhastighet, jo mer lys slippes inn.
Lukkerhastighet refererer til hvor lang tid det tar å åpne og lukke
utløseren. Den kontrollerer mengden lys som passerer gjennom
blenderen før det når bildesensoren.
Vanligvis kan lukkerhastigheten justeres manuelt. Målingen av
lukkerhastigheten er kjent som eksponeringsverdien (EV), som er merket i
intervaller på 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/1000 sek,
1/2000 sek og så videre.
Bildene nedenfor illustrerer at en treg lukkerhastighet gir lyset mer tid til å
slippe inn i kameraet. Dette gir en bevegelsesuskarphetseffekt til motiver
i bevegelse. På den annen side gir høy lukkerhastighet mindre tid til å
slippe lyset inn, og bildet fryser enklere motiver i bevegelse.
+1 EV
Eksponering
-1 EV
0,8 sek
1 sek
1/2 sek
1/4 sek
1/8 sek
1/15 sek
0,004 sek
1/30 sek
Lukkerhastighet
17
Konsepter innen fotografering
ISO-følsomhet
Eksponeringen av et bilde fastslås av kameraets følsomhet. Denne
følsomheten er basert på internasjonale filmstandarder, kjent som ISOstandarder. På digitale kameraer brukes denne følsomhetsrangeringen for
å representere følsomheten til den digitale mekanismen som tar bildet.
ISO-følsomheten dobles når tallet dobles. For eksempel kan en innstilling
på ISO 200 ta bilder med dobbel hastighet sammenlignet med ISO 100.
Imidlertid kan høyere ISO-innstillinger føre til ”støy” - små flekker, punkter
og andre fenomener i et bilde og gi bildet et uklart eller skittent utseende.
Som en generell regel er det best å bruke en lav ISO-innstilling for å
forhindre støy i bildene, med mindre du fotograferer under mørke forhold
eller på kveldstid.
Ettersom en lav ISO-følsomhet betyr at kameraet vil være mindre
følsomt for lys, trenger du mer lys for å få en optimal eksponering. Når
du bruker lav ISO-følsomhet, må du åpne blenderen mer eller redusere
lukkerhastigheten for å slippe mer lys inn i kameraet. For eksempel på
en solfylt dag når det er rikelig med lys, krever ikke lav ISO-følsomhet en
langsom lukkerhastighet. Imidlertid vil langsom ISO-følsomhet føre til et
uklart bilde hvis du tar bilde på et mørkt sted eller på kveldstid. Derfor
anbefales det en moderat økning av ISO-følsomheten.
Et bilde tatt med stativ og høy ISOfølsomhet
Et uklart bilde med lav ISO-følsomhet
Endringer i kvaliteten og lysstyrken i henhold til ISO-følsomhet
18
Konsepter innen fotografering
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet
og ISO-følsomhet kontrollerer
eksponeringen
Blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet er tett forbundet
innen fotografering. Blenderinnstillingen kontrollerer åpningen som
regulerer lyset som kommer inn i kameraet, mens lukkerhastigheten
bestemmer tidslengden som lys slipper inn. ISO-følsomheten fastslår
hastigheten som filmen reagerer på lys med. Sammen blir disse tre
aspektene beskrevet som eksponeringstriangelet.
En endring i lukkerhastighet, blenderverdi eller ISO-følsomhet kan utløses
av justeringer av de andre faktorene for å opprettholde mengden lys.
Resultatene endres imidlertid i henhold til innstillingene. For eksempel er
lukkerhastighet nyttig for å uttrykke bevegelse, blenderen kan kontrollere
feltdybden, og ISO-følsomheten kan kontrollere hvor kornete et bilde ser
ut.
Innstillinger
Innstillinger
Lukkerhastighet
Resultater
Høy hastighet
= mindre lys
Lav hastighet
= mer lys
Rask = stille
Langsom = uklar
ISO-følsomhet
Høy følsomhet
= mer følsom for lys
Lav følsomhet
= mindre følsom for lys
Resultater
Høy = mer kornet
Lav = mindre kornet
Blenderverdi
Bred blender
= mer lys
Smal blender
= mindre lys
Bred = liten feltdybde
Smal = stor feltdybde
19
Konsepter innen fotografering
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og
perspektiv
Lang brennvidde
Brennvidde, som måles i millimeter, er avstanden mellom midten av
objektivet og brennpunktet. Den påvirker vinkelen og perspektivet på
bildene. En kort brennvidde gir vidvinkel, som lar deg ta et bredt bilde. En
lang brennvidde gir smal vinkel, som lar deg ta telefotobilder.
teleobjektiv
telefotobilde
Kort brennvidde
smal vinkel
Se på bildene nedenfor og sammenlign endringene.
vidvinkelobjektiv
bredt bilde
vidvinkel
16 mm vinkel
50 mm vinkel
200 mm vinkel
Vanligvis er et objektiv med vidvinkel egnet for å fotografere landskap og et
objektiv med smal vinkel er anbefalt for å fotografere sportshendelser eller
portretter.
20
Konsepter innen fotografering
Feltdybde
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter?
Portretter eller stillbilder som i størst grad beundres av mennesker, er
bilder der bakgrunnen er ute av fokus slik at motivet ser mer markert ut.
Avhengig av de fokuserte områdene, kan et bilde være uklart eller klart.
Dette kalles "lav feltdybde" eller "høy feltdybde".
Feltdybden er det fokuserte området rundt motivet. Derfor tilsier en liten
feltdybde at det fokuserte området er smalt og en stor feltdybde betyr at
det fokuserte området er bredt.
Feltdybde avhenger av blenderverdi
Desto bredere blenderen er (jo lavere blenderverdi), desto lavere blir
feltdybden. Under forhold der brennvidden er lik, fører en lav blenderverdi
til et bilde med lav feltdybde.
Et bilde med lav feltdybde, som legger vekt på motivet og gjør resten
av bildet uklart, kan oppnås ved å bruke en teleobjektiv eller velge
en lav blenderverdi. Tilsvarende kan et bilde med stor feltdybde
der alle elementene i bildet er i skarpt fokus, oppnås ved å bruke et
vidvinkelobjektiv eller velge en høy blenderverdi.
50 mm F5.7
Liten feltdybde
50 mm F22
Stor feltdybde
21
Konsepter innen fotografering
Feltdybde avhenger av brennvidde
Jo lengre brennvidde, jo lavere feltdybde. Det er bedre å bruke et
teleobjektiv med lang brennvidde enn et vidvinkelobjektiv med kort
brennvidde når du skal ta bilde med lav feltdybde.
Et bilde tatt med 16 mm vidvinkelobjektiv
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Feltdybden avhenger av avstanden mellom motivet og
kameraet
Desto kortere avstand mellom motivet og kameraet er, desto lavere blir
feltdybden. Derfor kan det føre til et bilde med lav feltdybde hvis du tar et
bilde nærme motivet.
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Et bilde tatt nært motivet
22
Konsepter innen fotografering
Forhåndsvisning av feltdybde
Du kan trykke på tilpasningsknappen for å få en idé om hvordan
bildet kommer til å se ut, før du tar det. Kameraet justerer blenderen
til forhåndsinnstilte innstillinger og viser resultatene på skjermen. Sett
funksjonen for tilpasningsknappen til Optisk forhåndsvisning. (s. 138)
Sammensetning
Det er moro å ta et bilde av skjønnheten i verden med et kamera. Uansett
hvor vakker verden er, kan ikke et dårlig sammensatt bilde fange inn
skjønnheten.
Når det gjelder komposisjon, er det veldig viktig å prioritere motiver.
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde. Vanligvis
vil du få en god komposisjon hvis du følger regelen om tredjedeler.
Regelen om tredjedeler
Du bruker regelen om tredjedeler ved å dele bildet inn i et mønster med
3x3 like rektangler.
For å sette sammen bilder som legger god vekt på motivet, må du passe
på at motivet befinner seg ved et av hjørnene av det midtre rektangelet.
23
Konsepter innen fotografering
Hvis du bruker regelen om tredjedeler, vil dette gi bilder med stabile og
tiltalende komposisjoner. Under ser du noen eksempler.
Bilder med to motiver
Hvis motivet er i et hjørne av bildet, skaper det en ubalansert
komposisjon. Du kan stabilisere bildet ved å ta bilde av et motiv til i
motsatt hjørne for å balansere vekten av bildet.
Motiv 2
Motiv 1
Ustabil
Motiv 2
Motiv 1
Stabil
24
Konsepter innen fotografering
Når du tar landskapsbilder, vil sentrering av horisonten skape en
ubalansert effekt. Gi bildet mer vekt ved å flytte horisonten opp eller ned.
Motiv 1
Blits
Lyset er en av de viktigste komponentene innen fotografering. Det er
imidlertid ikke enkelt å ha nok lys når som helst og hvor som helst. Hvis du
bruker en blits, kan du optimalisere lysinnstillingene og skape forskjellige
effekter.
Motiv 1
Blits, også kjent som strobe- eller fartslys, hjelper deg med å skape
tilstrekkelig eksponering ved lav belysning. Det er også nyttig i situasjoner
med mye lys. For eksempel kan blitsen brukes til å kompensere
eksponeringen av motivets skygge eller å fange inn både motivet og
bakgrunnen ved bakgrunnsbelysning.
Motiv 2
Motiv 2
Ustabil
Stabil
Før korrigering
Etter korrigering
25
Konsepter innen fotografering
Blitsguidenummer
Blitsens modellnummer henviser til blitsens kraft, og maksimum mengde
lys som skapes, representeres av en verdi kjent som et "guidenummer".
Desto høyere guidenummeret er, desto mer lys gir blitsen fra seg.
Guidenummeret oppnås ved å multiplisere avstanden mellom blitsen og
motivet med blenderverdien når ISO-følsomheten er stilt inn på 100.
Fotografering med reflektert lys
Fotografering med reflektert lys viser til metoden som brukes til å
reflektere lys fra taket eller veggene slik at det spres jevnt over motivet.
Vanligvis kan bilder tatt med blits virke unaturlige og gi skygger. Motivet
i bilder tatt med fotografering med reflektert lys avgir ikke skygger, og ser
jevnt ut på grunn av at lyset spres jevnt.
Guidenummer = avstand mellom blits og motiv X blenderverdi
Blenderverdi = guidenummer / avstand mellom blits og motiv
Avstand mellom blits og motiv = guidenummer / blenderverdi
Hvis du kjenner guidenummeret til blitsen, kan du derfor estimere optimal
avstand mellom blits og motiv når du stiller inn blitsen manuelt. Hvis
blitsen for eksempel har et guidenummer på GN 20 og er 4 meter fra
motivet, er optimal blenderverdi F5.0.
26
Kapittel 1
Mitt kamera
Her finner du informasjon om kameraets layout, skjermikoner, objektiv, tilbehør og grunnleggende
funksjoner.
Mitt kamera
Komme i gang
Pakke ut
Kontroller at produktesken inneholder følgende.
Kamera
Strømadapter/USB-kabel
Oppladbart batteri
Ekstern blits
Stropp
Hurtigstartsveiledning
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske produktene.
• Du kan kjøpe tilleggsutstyr hos en forhandler eller et Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer
forårsaket av bruk av uautorisert tilleggsutstyr. Du finner mer informasjon om tilleggsutstyr på side 180.
28
Mitt kamera
Kameraets layout
1 2 3
4
5
6
5 7
Nr.
Navn
1
Modushjul
• t: Smart Auto-modus (s. 52)
• P: Programmodus (s. 54)
• A: Blenderprioritetsmodus (s. 56)
• S: Lukkerprioritetsmodus (s. 57)
• M: Manuellmodus (s. 58)
• s: Smartmodus (s. 60)
• R: Skjønnhetsansiktmodus (s. 63)
• B: Trådløst nettverk (s. 114)
2
Utløserknapp
3
Strømbryter
8
9
13 12 11
10
4
Nr.
Navn
7
Høyttaler
8
NFC-brikke
9
Objektivfrigjøringsknapp
10
Bildesensor*
11
Objektivfeste
12
Objektivfestemarkør
13
AF-hjelpelys/Timerlampe
* Vær forsiktig så du ikke berører den eller skader den på
noen måte.
MOBILE-knapp
Velg en Wi-Fi-funksjon som skal kobles til
den mobile enheten. (s. 31)
5
Mikrofon
6
Hot shoe
Fest den eksterne blitsen. (s. 50)
29
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
1
2
3
4
5
6
11
Navn
1
Videoinnspillingsknapp
2
Feste for kamerastropp
3
Intern antenne*
4
Nr.
Navigasjonsknapp (smarthjul)
• I fotograferingsmodus:
-- D: Endre informasjonen på
Start innspilling av video.
skjermen.
-- I: Velg lukkerhastigheten,
f-knapp
Få tilgang til smartpanelet og finjuster
enkelte innstillinger.
8
o -knapp
• På menyskjermbildet: Lagre de valgte
10 9 8 7
5
6
7
opp, ned, til venstre og til høyre. (Du
kan også rotere navigasjonsknappen.)
9
tilordnede funksjonen. (s. 138)
• I avspillingsmodus: Slett filer.
m-knapp
Åpne alternativer eller menyer.
Statuslampe
Avspillingsknapp
Aktiver avspillingsmodus for å se på bilder
eller videoer.
blenderverdien,
eksponeringskompensasjonen eller
ISO-følsomheten.
-- C: Velg en fotograferingsmetode eller
still inn selvutløseren.
-- F: Velg en AF-modus.
• I avspillingsmodus:
-- I: Se på miniatyrbilder.
• I andre situasjoner: Flytt henholdsvis
alternativene.
• I fotograferingsmodus: Gjør det mulig
å velge et fokusområde manuelt i noen
fotograferingsmoduser.
Slette-/Tilpasningsknapp
• I fotograferingsmodus: Utfør den
Navn
10
Angir status for kameraet.
• Blinker: Når du lagrer et bilde,
spiller inn en video, sender data til
en datamaskin, kobler til WLAN eller
sender et bilde.
• Lyser: Når det ikke foregår
dataoverføring eller batterioppladning.
Skjerm
11
Du kan ta et selvportrett mens du ser
på deg selv på skjermen ved å vippe
skjermen opp. (s. 32)
* Unngå kontakt med den interne antennen når du bruker
det trådløse nettverket.
30
Mitt kamera >
Kameraets layout
1
2
4
Nr.
Navn
1
HDMI-port
2
USB-port
3
Deksel for batterikammer/Minnekort
4
Stativfeste
Koble kameraet til en datamaskin.
Sett inn minnekort og batteri.
3
Bruke MOBILE-knappen
Velg en Wi-Fi-funksjon som kobler til en smarttelefon ved å trykke på [
Trykk på [ ] på nytt for å gå til forrige modus.
].
31
Mitt kamera >
Kameraets layout
Bruke skjermen
Du kan ta et selvportrett mens du ser på deg selv på skjermen ved å vippe
skjermen opp.
2 Trykk [Utløser] halvveis for å fokusere, og trykk deretter
[Utløser].
• Etter 3 sekunder utløser kameraet automatisk lukkeren.
• Når kameraet er slått av vipper du skjermen oppover for å slå på kameraet
Bruk av selvportrettmodus
Når kameraet er av og du har aktivert selvportrettalternativet (s. 139),
vipper du skjermen oppover for å slå på kameraet og starte
selvportrettmodus.
I selvportrettmodus aktiveres selvutløser (3 sekunder), ansiktsregistrering
og skjønnhetsansikt automatisk.
automatisk.
• Selvportrettmodus er ikke tilgjengelig i Wi-Fi-modus.
• Ha skjermen lukket når kameraet ikke er i bruk.
• Vipp skjermen bare innenfor tillatt vinkel. Hvis ikke, kan kameraet bli ødelagt.
• Når kameraet ikke holdes i hendene og skjermen vippes oppover, bør du
bruke et stativ. Ellers kan det føre til skader på kameraet.
• Ikke vipp skjermen oppover når en ekstern blits er festet på kameraet. Ellers
kan det føre til skader på kameraet.
Trykk på [o] for å endre alternativet for ansiktsregistrering. Trykk på [n] for
å deaktivere eller aktivere skjønnhetsansiktfunksjonen.
1
Vipp skjermen oppover.
180˚
32
Mitt kamera
Sette inn batteriet og minnekortet
Her finner du informasjon om hvordan du setter inn eller fjerner batteriet
og et ekstra minnekort i kameraet.
Ta ut batteriet og minnekortet
Batterilås
Skyv låsen ned for å løsne
batteriet.
Oppladbart batteri
Skyv kortet forsiktig til det
løsner fra kameraet, og dra
det deretter ut av sporet.
Sett inn batteriet med de
gullfargede kontaktene vendt til
høyre.
Minnekort
Oppladbart batteri
Sett inn et minnekort med de
gullfargede kontaktene vendt
ned.
Bruke minnekortadapteren
Hvis du vil lese dataene med en PC eller minnekortleser, setter du
inn minnekortet i en minnekortadapter.
Minnekort
Du må ikke fjerne minnekortet eller batteriet mens statuslampen på kameraet
blinker. Hvis du gjør det, kan det skade dataene som er lagret på minnekortet
eller kameraet.
33
Mitt kamera
Lade batteriet og slå på kameraet
Lade batteriet
Slå på kameraet
Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet. Koble
den minste enden av USB-kabelen til kameraet, og koble deretter den
andre enden til strømadapteren.
Kameraet slås av og på ved å trykke på [ ].
• Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for
første gang. (s. 35)
Statuslampe
• Rødt lys på: Lader
• Grønt lys på: Fulladet
• Rødt lys blinker: Ladefeil
Bruk bare strømadapteren og USB-kabelen som følger med kameraet. Hvis du
bruker en annen strømadapter, kan det hende at kamerabatteriet ikke lades eller
fungerer på riktig måte.
34
Mitt kamera
Utføre innledende oppsett
Første gang du slår på kameraet, vises det innledende
installasjonskjermbildet. Språket er forhåndsinnstilt for landet eller
området kameraet ble solgt i. Du kan endre språket etter ønske.
1
5 Trykk på [D/I] for å stille inn alternativet, og trykk
deretter på [o].
Stille dato/klokkeslett
Trykk på [I] for å velge Tidssone, og trykk deretter på [o].
År
Måned Dag
Time
Min
DST
2 Trykk på [D/I] for å velge en tidssone, og trykk deretter
på [o].
Tidssone
Avbryt
Angi
[GMT +00:00] London
• Skjermbildet kan variere avhengig av valgt språk.
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
6 Trykk på [I] for å velge Datotype, og trykk deretter på
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[o].
[GMT -03:30] Newfoundland
Tilbake
Angi
7
3 Trykk på [I] for å velge Stille dato/klokkeslett, og trykk
deretter på [o].
4 Trykk på [C/F] for å velge et element (År/Måned/Dag/Time/
Minutt/Sommertid).
Trykk på [D/I] for å velge en datotype, og trykk
deretter på [o].
Datotype
ÅÅÅÅ/MM/DD
MM/DD/ÅÅÅÅ
DD/MM/ÅÅÅÅ
Tilbake
Angi
35
Mitt kamera >
Utføre innledende oppsett
8 Trykk på [I] for å velge Tidsformat, og trykk deretter på
[o].
9 Trykk på [D/I] for å velge et tidsformat, og trykk
deretter på [o].
Tidsformat
12 t
24 t
Tilbake
Angi
10Trykk på [m] for å fullføre det innledende oppsettet.
36
Mitt kamera
Velge funksjoner (alternativer)
Drei navigasjonsknappen eller trykk på [D/I/C/F] for å navigere,
og trykk deretter på [o] for å velge et alternativ.
Bruke m
Trykk på [m], og endre deretter fotograferingsalternativer eller
-innstillinger.
Eksempel: Velg bildestørrelse i P-modus
1
Roter modushjulet til P.
2 Trykk på [m].
3 Trykk på [C], roter navigasjonsknappen eller trykk på
[D/I] for å flytte til b, og trykk deretter på [o].
4 Roter navigasjonsknappen, eller trykk på [D/I] for å
flytte til Bildestørrelse, og trykk deretter på [o].
AutoShare
Bildestørrelse
Kvalitet
ISO
Minimum lukkerhastighet
Tilbake
Velg
37
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
5 Roter navigasjonsknappen, eller trykk på [D/I] for å
flytte til et alternativ, og trykk deretter på [o].
• Trykk på [m] for å gå tilbake til forrige meny.
Bruke smartpanelet
Trykk på [f] for å få tilgang til bestemte funksjoner, for eksempel
eksponering, ISO og hvitbalanse.
Bildestørrelse
(3:2) (5472x3648)
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
1
(3:2) (1728x1152)
Roter modushjulet til P.
(16:9) (5472x3080)
Tilbake
Angi
6 Trykk på [m] for å bytte til fotograferingsmodus.
2 Trykk på [f].
3 Trykk på [D/I/C/F] for å gå til EV, og trykk deretter
på [o].
• Du kan velge et alternativ direkte ved å rotere navigasjonsknappen
uten å måtte trykke på [o].
EV : 0
Tilbake
Juster
4 Roter navigasjonsknappen, eller trykk på [C/F] for å
justere eksponeringsverdien, og trykk deretter på [o].
38
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
Bruke iFn
Trykk på [i-Function] på et i-Function-objektiv for å manuelt velge og
justere lukkerhastighet, blenderverdi, eksponeringsverdi, ISO-følsomhet
og hvitbalanse for objektivet.
1
Roter modushjulet til P, A, S eller M.
2 Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge en innstilling.
• For å velge elementer som skal vises, velger du [m] → d →
iFn-tilpasning → et element.
Alternativ
Beskrivelse
Blender
Juster blenderverdien.
Lukkerhastighet
Juster lukkerhastigheten.
EV
Juster eksponeringsverdien.
ISO
Juster ISO-følsomheten.
Hvitbalanse
Velg et alternativ for hvitbalanse.
3 Juster fokusringen for å velge et alternativ.
• Du kan også rotere navigasjonsknappen.
• Du kan også trykke på [i-Function] og deretter trykke på
[D/I] for å velge en innstilling.
4 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
39
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
Tilgjengelige alternativer
Fotograferingsmodus
P
A
S
M
Blender
-
O
-
O
Lukkerhastighet
-
-
O
O
EV
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Hvitbalanse
O
O
O
O
40
Mitt kamera
Skjermikoner
I fotograferingsmodus
Ikon
Ta bilder
1
2
1. Fotograferingsinformasjon
Ikon
Beskrivelse
•
•
•
: Fulladet
: Delvis ladet
(Rød): Tomt
(lad opp batteriet)
•
: Lader
Bildestørrelse
Opptaksmodus
Blits (s. 89)
Justering av blitsintensitet
Lysmåling (s. 91)
Kameraristing
AF-modus (s. 74)
Manuell fokusskala
Ansiktsregistrering
Vaterpass (s. 42)
Fokusområde
Histogram (s. 137)
Fotograferingsmodus
Lukkerhastighet
Dagens dato
Blenderverdi
Nåværende klokkeslett
Justeringsverdi for
eksponering
Tilgjengelig antall bilder
Beskrivelse
Punktmålingsområde
Fokus
Autoeksponeringslås
(s. 97)
Ikon
Autofokusramme
Beskrivelse
Brennvidde*
2. Fotograferingsalternativer
Hvitbalanse (s. 71)
Mikrojustering av hvitbalanse
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 83)
Skjønnhetsansikt
RAW-fil
Dynamisk omfang (s. 94)
ISO-følsomhet (s. 70)
* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.
** Bilder som er tatt uten at det er satt inn et minnekort, kan
ikke overføres til et minnekort eller en datamaskin.
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
Minnekort satt inn
Minnekort ikke satt inn**
41
Mitt kamera >
Skjermikoner
Spille inn videoer
2. Fotograferingsalternativer
1
Ikon
Beskrivelse
Videostørrelse
AF-modus (s. 74)
2
Lysmåling (s. 91)
Hvitbalanse (s. 71)
Om vaterpasset
Vaterpasset hjelper deg med å rette inn kameraet
etter de horisontale og vertikale linjene på
skjermen. Hvis vaterpasset ikke er rett, kalibrerer
du det med funksjonen for horisontal kalibrering.
(s. 140)
Vertikal
Mikrojustering av hvitbalanse
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 83)
1. Fotograferingsinformasjon
Ikon
Beskrivelse
Fader (s. 100)
Taleopptak av (s. 100)
Fotograferingsmodus
Gjeldende innspillingstid /
tilgjengelig innspillingstid
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
Horisontal
▲ I vater
▲ Ikke i vater
Multibevegelse (s. 99)
Avspillingstid etter bruk av
multibevegelsefunksjonen
Du kan ikke bruke vaterpasset når du tar bilder i
portrettmodus.
Minnekort satt inn
•
•
•
: Fulladet
: Delvis ladet
(Rød): Tomt (lad opp
batteriet)
•
: Lader
Eksponeringsverdi
ISO-følsomhet (s. 70)
42
Mitt kamera >
Skjermikoner
I avspillingsmodus
Vise bilder
Modus
F No
Utløser
ISO
Lysmåling
Blits
Brennvidde
Hvitbalanse
EV
Bildestørrelse
Dato
Ikon
1
Avspilling av videoer
2
Informasjon
3
Stopp
Spill av
Beskrivelse
Nr.
Beskrivelse
Gjeldende fil/Totalt antall filer
1
2
Tatt bilde
Gjeldende fil/Totalt antall filer
RGB-histogram (s. 137)
Avspillingshastighet
Fotograferingsmodus, Lysmåling,
Blits, Hvitbalanse, Blenderverdi,
Lukkerhastighet, ISO, Brennvidde,
Eksponeringsverdi, Bildestørrelse, Dato
Mappenummer-Filnummer
Mappenummer-Filnummer
RAW-fil
Beskyttet fil
Bilder som er tatt kontinuerlig (de vil
vises som en mappe) (s. 103)
3
Ikon
Beskrivelse
Multibevegelse
Gjeldende avspillingstid
Videolengde
43
Mitt kamera >
Skjermikoner
Endre informasjonen som vises
Trykk på [D] gjentatte ganger for å endre skjermtypen.
Modus
Skjermtype
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon
Fotografering
Avspilling
(Fotograferingsmodus, Lukkerhastighet, Blenderverdi,
Eksponeringsverdi, ISO-følsomhet, etc.)
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon + vaterpasset
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon +
Informasjon om gjeldende fotograferingsalternativer
(Bildestørrelse, Opptaksmodus, Blits, Lysmåling, AFmodus, etc.)
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon +
Informasjon om gjeldende fotograferingsalternativer +
Histogram + Dato og klokkeslett
• Grunnleggende informasjon
• Vis all informasjon om aktuell fil.
• Vis all informasjon om aktuell fil, inkludert RGB-histogram.
44
Mitt kamera
Objektiver
Du kan kjøpe valgfrie objektiver som er produsert eksklusivt for
NX-kameraet.
Nr.
Beskrivelse
1
i-Function-knappen (s. 39)
Lær om funksjonen til hvert objektiv og velg et som passer dine behov og
preferanser.
2
Objektivfestemarkør
3
Fokusring
4
Objektiv
Objektivets layout
5
Zoomknapp
• Trykk på zoomknappen for å justere zoomforholdet.
SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS-objektiv (eksempel)
6
Objektivkontakter*
1
6
* Vær forsiktig så du ikke berører de eller skader de på noen måte.
Når du ikke bruker objektivet, må du feste objektivdekselet og
objektivfestedekselet for å beskytte objektivet mot støv og riper.
2
3
4
5
45
Mitt kamera >
Objektiver
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)
7
Låse eller låse opp objektivet
Du låser objektivet ved å trekke og holde zoomlåsbryteren bort fra
kamerahuset og rotere zoomringen som vist i illustrasjonen.
1
2
6
3
5
4
Nr.
Beskrivelse
1
Objektivfestemarkør
2
Zoomlåsbryter
3
Objektiv
4
Fokusring (s. 82)
5
i-Function-knappen (s. 39)
6
Zoomring
7
Objektivkontakter*
Du låser opp objektivet ved å rotere zoomringen som vist i illustrasjonen til
du hører et klikk.
Du kan ikke ta bilder når objektivet er låst.
* Vær forsiktig så du ikke berører de eller skader de på noen måte.
46
Mitt kamera >
Objektiver
SAMSUNG 16 mm F2.4-objektiv (eksempel)
5
1
2
3
4
Nr.
Beskrivelse
1
i-Function-knappen (s. 39)
2
Objektivfestemarkør
3
Fokusring (s. 82)
4
Objektiv
5
Objektivkontakter*
* Vær forsiktig så du ikke berører de eller skader de på noen måte.
47
Mitt kamera >
Objektiver
Objektivmerker
Nr.
Finn ut hva tallene på objektivet betyr.
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)
Beskrivelse
Blenderverdi
En serie støttede blenderverdier. 1:3.5–6.3 betyr for eksempel at
maksimum blenderverdi går fra 3,5 til 6,3.
Brennvidde
2
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter).
Dette tallet uttrykkes i et område: minimum brennvidde til
maksimum brennvidde for objektivet.
Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet
blir forstørret. Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
ED
3
1
2
3 4 5
4
ED står for ekstra lav dispersjon. Glass med ekstra lav dispersjon er
effektivt for å minimere kromatisk aberrasjon (en forvrengning som
forekommer når et objektiv ikke klarer å fokusere alle fargene til
samme konvergeringspunkt).
OIS (s. 83)
Optisk bildestabilisering. Objektiver med denne funksjonen kan
oppdage kameraristing og oppheve bevegelsen inne i kameraet.
Ø
5
Objektivets diameter. Hvis du skal feste et filter til objektivet, må
du forsikre deg om at diameteren på objektivet og filteret er den
samme.
48
Mitt kamera
Ekstrautstyr
Du kan bruke ekstrautstyr, blant annet ekstern blits, som kan hjelpe deg
med å ta bedre bilder på en enklere måte.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsutstyr, kan du lese
bruksanvisningen for tilleggsutstyret.
Layout på ekstern blits
SEF8A (eksempel)
1
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
• Du kan kjøpe Samsung-godkjent ekstrautstyr hos en forhandler eller et
Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader forårsaket av
bruk av andre produsenters ekstrautstyr.
2
3
Nr.
Beskrivelse
1
Lampe
2
Hot shoe-festehjul
3
Hot shoe-tilkobling
49
Mitt kamera >
Ekstrautstyr
Feste den eksterne blitsen
1
3 Løft opp blitsen når du skal bruke den.
Monter blitsen ved å skyve den inn i hot shoe-punktet.
2 Lås blitsen på plass ved å dreie hot shoe-festehjulet med
klokken.
• Du kan ta bilder med en blits som ikke er fulladet, men det anbefales at du
bruker en fulladet blits.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
utløses for andre gang.
• Det kan hende at SEF8A ikke er kompatibel med andre kameraer i NX-serien.
• Hvis du ønsker mer informasjon om valgfrie blitser, kan du lese
bruksanvisningen for blitsen.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
50
Mitt kamera
Fotograferingsmoduser
To enkle fotograferingsmodi – Smart Auto og Smart-modus – hjelper
deg med å ta bilder med en rekke automatiske innstillinger. Ytterligere
moduser gir deg mulighet til å tilpasse flere innstillinger.
Ikon
Beskrivelse
t
Smart Auto-modus (s. 52)
P
Programmodus (s. 54)
A
Blenderprioritetsmodus (s. 56)
S
Lukkerprioritetsmodus (s. 57)
M
Manuellmodus (s. 58)
s
Smart-modus (s. 60)
R
Skjønnhetsansiktmodus (s. 63)
B
Trådløst nettverk (s. 114)
51
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
t Smart Auto-modus
1
I Smart Auto-modus gjenkjenner kameraet omgivelsene og justerer
automatisk faktorer som bidrar til eksponering, inkludert lukkerhastighet,
blenderverdi, lysmåling, hvitbalanse og eksponeringskompensasjon.
Ettersom kameraet kontrollerer de fleste funksjonene, blir noen
fotograferingsfunksjoner begrenset. Denne modusen er nyttig for å ta
raske bilder med minst mulig justering.
2 Juster motivet i rammen.
Roter modushjulet til t.
3 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.
• Kameraet velger en scene. Et tilhørende sceneikon vises på
skjermen.
52
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Gjenkjennelige scener
Ikon
Beskrivelse
Landskap
Scener med lyse, hvite bakgrunner
Landskap om natten
Portretter om natten
Landskap med bakgrunnsbelysning
Portretter med bakgrunnsbelysning
Portretter
Nærbilder av motiver
Nærbilder av tekst
Solnedganger
Innendørs, mørkt
Delvis opplyst
Nærbilde med punktbelysning
Portretter med punktbelysning
Blå himmel
Ikon
Beskrivelse
Skogsområder består vanligvis av motiver i grønnfarger
Nærbilder av fargerike motiver
Kameraet er stabilisert på et stativ, og motivet beveger seg ikke
innen en bestemt periode (ved fotografering i mørket).
Motiver i aktiv bevegelse
4 Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• Det kan hende at kameraet ikke oppdager forskjellige scener, selv med de
samme motivene, avhengig av eksterne faktorer, for eksempel kameraristing,
belysning eller avstand til motivet.
• Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, brukes
standardinnstillingene for t-modus.
• Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert at kameraet velger en
portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og belysning.
• Selv om du bruker stativ, kan det hende at kameraet ikke registrerer
stativmodusen ( ) hvis motivet er i bevegelse.
• Kameraet bruker mer batteristrøm, fordi det endrer innstillingene ofte for å
velge passende scener.
53
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
P Programmodus
1
Kameraet justerer automatisk lukkerhastighet og blenderverdi for å oppnå
en optimal eksponeringsverdi.
2 Angi ønskede alternativer.
Denne modusen er nyttig når du ønsker å ta bilder med konstant
eksponering, samtidig som du har mulighet til å justere andre innstillinger.
3 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
Roter modushjulet til P.
på [Utløser] for å ta bildet.
54
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Programskift
Programskift-funksjonen lar deg justere lukkerhastigheten og
blenderverdien mens kameraet beholder samme eksponering. Trykk
på [I] for å velge lukkerhastighet og blenderverdi samt rotere
navigasjonsknappen for å justere nlenderverdien. Lukkerhastigheten
endres i henhold til blenderverdien.
Minimum lukkerhastighet
Du må ikke angi en lukkerhastighet som er tregere enn valgt hastighet.
Hvis det derimot ikke kan oppnås en optimal eksponeringsverdi fordi ISOfølsomheten har nådd den maksimale ISO-verdien som ble angitt for Auto
ISO-verdi, kan lukkerhastigheten være lavere enn den valgte minimum
lukkerhastigheten.
Angi minimum
lukkerhastighet på
følgende måte:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Minimum lukkerhastighet → et alternativ.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når ISO-følsomheten er satt til Auto.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Program-modus eller Blenderprioritet.
55
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
A Blenderprioritetsmodus
1
I blenderprioritetsmodus beregner kameraet automatisk
lukkerhastigheten i henhold til blendeverdien du velger.
2 Trykk på [I] for å velge blenderverdien.
Du kan justere feltdybden (DOF-Depth Of Field) ved å endre
blenderverdien. Denne modusen er nyttig når du tar portretter og bilder
av blomster og landskap.
3 Roter navigasjonsknappen for å justere blenderverdien.
Roter modushjulet til A.
4 Angi ønskede alternativer.
5 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
• Ved lav belysning kan det hende du må øke ISO-følsomheten for å forhindre
uklare bilder.
• Slik velger du minimum lukkerhastighet: I fotograferingsmodus trykker du på
[m] → b → Minimum lukkerhastighet → et alternativ.
Stor feltdybde
Liten feltdybde
56
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
S Lukkerprioritetsmodus
1
I Lukkerprioritetsmodus beregner kameraet automatisk blenderverdien i
henhold til lukkerhastigheten du velger. Denne modusen er nyttig når du
tar bilder av motiver i rask bevegelse eller for å skape sporingseffekter i et
bilde.
2 Trykk på [I] for å velge lukkerhastigheten.
For eksempel kan du stille lukkerhastigheten til over 1/500 sek for å fryse
motivet. Hvis du vil at motivet skal se uklart ut, stiller du lukkerhastigheten
til under 1/30 sek.
4 Angi ønskede alternativer.
Roter modushjulet til S.
3 Roter navigasjonsknappen for å justere lukkerhastigheten.
5 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
For å kompensere for den reduserte mengden lys ved høyere lukkerhastigheter,
åpnes blenderen for å slippe inn mer lys. Hvis bildene fortsatt er for mørke, øker
du ISO-verdien.
Lav lukkerhastighet
Høy lukkerhastighet
57
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
M Manuellmodus
Manuellmodus lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien
manuelt. I denne modusen har du full kontroll over eksponeringen av
bildene.
Denne modusen er nyttig i kontrollerte fotograferingsmiljøer, for eksempel
i studio, eller når det er nødvendig å finjustere kamerainnstillingene.
Manuellmodus anbefales også for fotografering av nattscener eller
fyrverkeri.
1
Bruke rammemodus
Når du justerer blenderverdien eller lukkerhastigheten, endres
eksponeringen i henhold til innstillingene, slik at skjermen kan bli mørkere.
Når denne funksjonen er på, er lysstyrken til skjermen konstant uavhengig
av innstillingene, slik at det blir lettere å komponere bildet.
Slik bruker du
Rammemodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Rammemodus → et alternativ.
Roter modushjulet til M.
2 Trykk på [I] for å velge blenderverdi eller lukkerhastighet.
3 Roter navigasjonsknappen for å justere blenderverdien eller
lukkerhastigheten.
4 Angi ønskede alternativer.
5 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
58
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Bruke Bulb-funksjonen
Bruk Bulb-funksjonen til å fotografere nattscener eller nattehimmelen. I
intervallet mellom første gang du trykker på [Utløser] og andre gang du
trykker på [Utløser], forblir lukkeren åpen, slik at du kan skape effekter
med bevegelig lys.
Slik bruker du
Bulb-funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [I] for å velge
lukkerhastigheten → Roter navigasjonsknappen helt mot
klokken for å angi lukkerhastigheten til Bulb → Trykk på
[Utløser] for å begynne å ta bilder → Trykk på [Utløser] på nytt
for å avslutte fotograferingen.
• Hvis du angir en høy ISO-verdi eller har utløseren åpen lenge, kan det oppstå
mer støy i bildet.
• Opptaks- og blitsalternativer kan ikke brukes sammen med Bulb-funksjonen.
• Bulb-funksjonen er bare tilgjengelig i manuellmodus.
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• Jo lenger utløseren er åpen, desto lenger tid tar det å lagre bildet. Ikke slå av
kameraet mens det lagrer et bilde.
• Bruk et fulladet batteri hvis du skal bruke denne funksjonen i lengre perioder.
59
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
s Smart-modus
I Smart-modus kan du ta bilder med alternativer som er forhåndsinnstilt
for en bestemt scene.
1
Roter modushjulet til s.
2 Velg en scene.
Alternativ
Beskrivelse
Beste ansikt
Ta flere bilder og erstatt ansikter for å skape et
best mulig bilde.
Fortløpende
opptak
Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
Barnebilde
Ta et bilde med en morsom lyd for å få barnas
oppmerksomhet.
Landskap
Ta stillbilder og landskapsbilder.
Makro
Ta bilder av små motiver eller nærbilder.
Mat
Ta et bilde av mat i sterkere fargetoner.
Alternativ
Beskrivelse
Fester og
innendørs
Ta et skarpt innendørsbilde.
Handlingsfrysning
Ta bilder av motiver i høy hastighet.
Fyldig fargetone
Ta bilder med livfulle farger.
Panorama
Ta bilde av en bred panoramascene i ett enkelt
bilde.
Foss
Ta bilder av fosser.
Silhuett
Ta bilder av motiver som mørke silhuetter mot en
lys bakgrunn.
Solnedgang
Ta bilder ved solnedgang, med naturlige røde og
gule farger.
Natt
Ta et bilde med mindre uskarphet og bildestøy i
dårlige lysforhold.
Fyrverkeri
Ta bilder av fyrverkeri.
Lysspor
Ta bilder med lysspor i dårlig lys.
3 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
60
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Bruke Beste ansikt-modus
I Beste ansikt-modus kan du ta flere bilder og erstatte ansikter for å skape
et best mulig bilde. Bruk denne modusen til å velge det beste bildet for
hver enkelt person når du tar gruppebilder.
1
5 Av de 5 bildene som ble tatt, velger du det med best ansikt.
• Gjenta trinn 4 og 5 for å bytte ut resten av ansiktene i bildet.
• Ikonet
vises på bildet som kameraet anbefaler.
Roter modushjulet til s og velg deretter Beste ansikt.
2 Juster motivet i rammen, og trykk [Utløser] halvveis ned for å
fokusere.
3 Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• Kameraet tar 5 bilder fortløpende.
• Det første bildet brukes som bakgrunnsbilde.
• Kameraet registrerer ansikter automatisk etter fotograferingen.
4 Velg et ansikt å erstatte ved å bruke navigasjonsknappen.
Avbryt
Tilbake
Angi
6 Trykk på [f] for å lagre bildet.
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• Oppløsningen er satt til 5.9M eller mindre.
Lagre
61
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Bruke panoramamodus
I panoramamodus kan du ta bilde av et vidt panorama i ett enkelt bilde.
Panoramamodus tar en serie med bilder og setter disse sammen til et
panoramabilde.
1
Roter modushjulet til s og velg deretter Panorama.
2 Trykk og hold inne [Utløser], og beveg kameraet sakte i valgt
retning.
• Du ser en pil som peker i den retningen du beveger kameraet, og
hele bildet vises i forhåndsvisningsboksen.
• Når scenene er justert, tar kameraet det neste bildet automatisk.
3 Slipp [Utløser] når du er ferdig.
• Kameraet vil automatisk lagre bildene som ett bilde.
• Hvis du slipper [Utløser] mens du tar bildet, stopper
panoramafotograferingen, og bildene som er tatt, blir lagret.
• Oppløsningen varierer avhengig av panoramabildet du har tatt.
• Noen fotograferingsalternativer er ikke tilgjengelige i panoramamodus.
• Det kan hende at kameraet slutter å fotografere på grunn av
bildesammensetningen eller motivets bevegelse.
• I panoramamodus kan det hende at kameraet ikke tar bilde av hele den siste
scenen hvis du slutter å bevege kameraet for å bedre bildekvaliteten. For å få
med hele scenen bør du bevege kameraet litt forbi punktet der du ønsker at
scenen skal slutte.
• Du oppnår best resultater når du tar panoramabilder ved å unngå følgende:
-- bevege kameraet for raskt eller for sakte
-- bevege kameraet for lite når det neste bildet skal tas
-- bevege kameraet med ujevn hastighet
-- riste kameraet
-- ta bilde på et mørkt sted
-- ta bilde av motiver som beveger seg i nærheten
-- ta bilder i forhold der lysstyrken eller fargen på lyset endres
• Bildene som tas, lagres automatisk, og fotograferingen stoppes i følgende
situasjoner:
-- hvis du endrer fotograferingsretningen mens du tar bilder
-- hvis du beveger kameraet for raskt
-- hvis du ikke beveger kameraet
62
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
R Skjønnhetsansiktmodus
5 Drei navigasjonsknappen eller trykk på [C/F] for å justere
den ønskede innstillingen.
I skjønnhetsansiktmodus kan du ta portrettbilder med alternativer for å
skjule skjønnhetsfeil.
1
Roter modushjulet til R.
• Du kan for eksempel øke innstillingen for ansiktsretusjering for å
skjule flere skjønnhetsfeil eller få huden til å se lysere ut.
6 Trykk på [o] for å lagre innstillingen.
2 Trykk på [m].
7
3 Velg b → Ansiktsretusjering.
8 Juster motivet i rammen, og trykk [Utløser] halvveis ned for å
4 Trykk på [D/I] for å velge ønsket alternativ.
Ansiktsretusjering : Lysere 7
Lysere
7
Mykere
15
Tilbake
Trykk på [m].
fokusere.
9 Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• I skjønnhetsansiktmodus stilles ISO-følsomheten på Auto.
• Du kan ikke justere lukkerhastigheten og blenderverdien.
Tilbakestill
63
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Spille inn video
I fotograferingsmodus kan du spille inn videoer i Full HD (1920X1080)
ved å trykke på
(Videoinnspilling). Du kan spille inn videoer på opptil
20 minutter ved 30 BPS, og filene blir lagret i MP4-format (H.264). Lyden
spilles inn via kameraets mikrofon.
Når du bruker et objektiv uten AF/MF-bryter når du spiller inn en video,
trykker du på [F] for å deaktivere eller aktivere AF-funksjonen. Når du
bruker et objektiv med AF/MF-bryter, fungerer AF-funksjonen i henhold til
innstillingen for bryteren.
Velg Fader for å fase en scene ut eller inn. Du kan også velge Tale eller
andre alternativer for å angi innspillingsalternativer. (s. 100)
1
Roter modushjulet til t, P, A, S, M, eller s.
• Denne funksjonen fungerer kanskje ikke i enkelte moduser.
2 Angi ønskede alternativer.
3 Trykk på
(Videoinnspilling) for å starte innspillingen.
• Kameraet beholder lukkerhastigheten og blenderverdien som du
har angitt før du begynner å fotografere.
4 Trykk på
(Videoinnspilling) én gang til for å stoppe.
• Du kan også trykke på [Utløser] for å avslutte innspillingen.
64
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er det nyeste formatet for videokoding, opprettet
i 2003 i et samarbeid mellom ISO-IEC og ITU-T. Siden dette formatet bruker
høy komprimering, kan mer data lagres på mindre minneplass.
• Hvis du bruker bildestabilisatoren mens du spiller inn en film, kan det hende
at kameraet spiller inn lyden av bildestabilisatoren.
• Zoomlyden eller andre objektivlyder kan bli spilt inn hvis du justerer
objektivet mens du spiller inn en video.
• Ved bruk av et videoobjektiv (ekstrautstyr) blir ikke autofokusstøyen spilt inn.
• Hvis du tar av objektivet mens du spiller inn en film, blir opptaket avbrutt.
Ikke skift objektiv mens spiller inn.
• Hvis du plutselig skifter fotograferingsvinkel med kameraet mens du spiller
inn en film, er det ikke sikkert at kameraet klarer å spille inn bildene nøyaktig.
Bruk et stativ for å minimere kameraristing.
• Kameraet støtter bare Multi AF-funksjonen under innspilling av video. Du kan
ikke bruke funksjonsinnstillinger tilhørende noen andre fokusområder.
• Når størrelsen på en filmfil overstiger 4 GB, avsluttes kamerainnspillingen
automatisk selv om den maksimale innspillingstiden (20 minutter) ikke er
nådd.
• Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, kan innspilling av
filmen bli forstyrret fordi kortet ikke klarer å behandle data i samme hastighet
som videoen blir spilt inn i. Hvis dette skjer, bytter du til et raskere minnekort
eller reduserer bildestørrelsen (for eksempel fra 1280X720 til 640X480).
• Når du formaterer et minnekort, må du alltid formatere det med kameraet.
Hvis du formaterer det på et annet kamera eller en PC, kan du miste filer på
kortet eller forårsake en endring i kortets kapasitet.
• Når du spiller inn en video med samme ISO-følsomhet, kan det hende at
skjermen blir mørkere enn ved fotografering. Juster ISO-følsomheten.
• Når du spiller inn en video i modusen Program, Blenderprioritet eller
Lukkerprioritet, stilles ISO automatisk til Auto.
65
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Tilgjengelige funksjoner etter
fotograferingsmodus
Du finner informasjon om fotograferingsfunksjoner i kapittel 2.
Funksjon
Bildestørrelse (s. 68)
Kvalitet (s. 69)
ISO (s. 70)
Hvitbalanse (s. 71)
Bildestiler (s. 73)
Smartfilter (s. 95)
AF-modus (s. 74)
AF-område (s. 77)
MF assistanse (s. 82)
Koble AE til AF-punkt (s. 93)
Rammemodus (s. 58)
Tilgjengelig i
P/A/S/M/s*/R/t
P/A/S/M/s*/R*
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M/s*/R*
P/A/S/M/s*
P/A/S/M/s/R/t
P/A/S/M
Funksjon
Tilgjengelig i
OIS (Antirist) (s. 83)
P/A/S/M/s*/R*/t
Drift (Enkel/Kontinuerlig/Serie/
Selvutløser/Bracket) (s. 84)
P/A/S/M/s*/R*/t*
Lysmåling (s. 91)
P/A/S/M
Dynamisk omfang (s. 94)
P/A/S/M
Blits (s. 89)
P*/A*/S*/M*/s*/R*/t*
Eksponeringskompensasjon
(s. 96)
P/A/S
Eksponeringslås (s. 97)
P/A/S
* Noen funksjoner er begrenset i disse modusene.
P/A/S/M
66
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Lær om funksjonene du kan stille inn i fotograferingsmodus.
Du kan få bedre bilder og videoer ved å bruke fotograferingsfunksjonene.
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse og oppløsning
Bildestørrelse
Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere piksler.
Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises på en større skjerm.
Når du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke. Velg lav
oppløsning for bilder som skal vises i en digital bilderamme eller lastes
opp til Internett.
Slik angir du
størrelsen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Bildestørrelse → et alternativ.
* Standard
Ikon
Størrelse
Anbefalt for
(3:2) 5472x3648*
Skrive ut på A1-ark.
(3:2) 3888x2592
Skrive ut på A2-papir.
(3:2) 2976x1984
Skrive ut på A3-ark.
(3:2) 1728x1152
Skrive ut på A5-papir.
(16:9) 5472x3080
Skrive ut på A1-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 3712x2088
Skrive ut på A3-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 2944x1656
Skrive ut på A4-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 1920x1080
Skrive ut på A5-papir eller vise på en HDTV.
(1:1) 3648x3648
Skrive ut et firkantet bilde på A1-papir.
(1:1) 2640x2640
Skrive ut et firkantet bilde på A3-papir.
(1:1) 2000x2000
Skrive ut et firkantet bilde på A4-papir.
(1:1) 1024x1024
Legge ved en e-postmelding.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
68
Fotograferingsfunksjoner >
Størrelse og oppløsning
Kvalitet
* Standard
Ikon
Formater
Beskrivelse
RAW
• Lagre et bilde uten datatap.
• Anbefalt for redigering etter fotografering.
Kameraet lagrer bilder i enten JPEG- eller RAW-format.
RAW:
Bilder tatt av et kamera blir ofte konvertert til JPEG-format og lagret i minnet
i henhold til innstillingene på kameraet på fotograferingstidspunktet.
RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og blir lagret i minnet uten
endringer.
RAW+JPEG
RAW + S.Fin: Lagre et bilde både i JPEG-format
(S.Fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Fin: Lagre et bilde både i JPEG-format
(Fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Lagre et bilde både i JPEG-format
(Normal-kvalitet) og RAW-format.
Sørg for at du har nok plass på minnekortet til å lagre bilder i RAW-format.
Stille inn kvalitet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Kvalitet → et alternativ.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
* Standard
Ikon
Formater
Beskrivelse
JPEG
Superfin*:
• Komprimert for best kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i store størrelser.
Fin:
JPEG
• Komprimert for bedre kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i normal størrelse.
Normal:
JPEG
• Komprimert for normal kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i liten størrelse eller
opplasting til Internett.
69
Fotograferingsfunksjoner
ISO-følsomhet
ISO-følsomhetsverdien representerer kameraets følsomhet for lys.
Eksempler
Jo høyere ISO-verdi, jo mer følsomt er kameraet for lys. Derfor kan du ta
bilder på dimmede eller mørke steder med raskere lukkerhastigheter
ved å velge en høyere ISO-følsomhetsverdi. Dette kan imidlertid øke den
elektroniske støyen og føre til et kornet bilde.
Stille inn ISOfølsomheten:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
ISO → et alternativ.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Øk ISO-verdien på steder der bruk av blits er forbudt. Du kan ta et klart bilde
ved å angi en høy ISO-verdi uten at du trenger mer lys.
• Bruk støyreduksjonsfunksjonen for å redusere den visuelle støyen som kan
vises på bilder med høy ISO-verdi. (s. 133)
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av opptaksforholdene.
70
Fotograferingsfunksjoner
Hvitbalanse
Hvitbalanse representerer lyskilden som påvirker fargen i et bilde.
* Standard
Ikon
Fargen på bildet avhenger av typen lyskilde og kvaliteten på den. Hvis du
vil ha en mer realistisk farge på bildene, velger du passende lysforhold
for å kalibrere hvitbalanse, for eksempel Auto HB, Dagslys, Overskyet,
Glødelampe, eller justerer fargetemperaturen manuelt.
Du kan også justere fargen for de forhåndsinnstilte lyskildene slik at
fargene på bildet stemmer overens med den faktiske scenen under
blandede lysforhold.
Stille inn
hvitbalansen:
N
Lysrør naturlig hvitt: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid, spesielt veldig hvite lysrør.
D
Lysrør dagslys: Velg når du fotograferer under et fluorescerende
lys på dagtid, spesielt lysrør med litt blåskjær.
Glødelampe: Velg når du tar bilder innendørs under lyspærer
eller halogenlamper. Lyspærer har ofte en rødlig fargetone. Dette
alternativet eliminerer den effekten.
Blits HB: Velg når du bruker blits.
Tilpasset: Bruk forhåndsdefinerte innstillinger. Du kan stille inn
hvitbalansen manuelt ved å trykke på [D] og fotografere et hvitt
ark. Fyll punktmålingssirkelen med arket og still inn hvitbalansen.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Hvitbalanse → et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Beskrivelse
Auto HB*: Bruk automatiske innstillinger avhengig av
lysforholdene.
Dagslys: Velg når du tar bilder utendørs på en solfylt dag. Dette
alternativet fører til bilder som ligger nærmest de naturlige fargene
i scenen.
Fargetemperatur: Juster fargetemperaturen til lyskilden manuelt.
Fargetemperaturen er en måling i grader Kelvin som angir fargen
til en bestemt type lyskilde. Du kan få et varmere bilde med en
høyere verdi, og et kaldere bilde med en lavere verdi. Trykk på
[D] og juster fargetemperaturen.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Overskyet: Velg når du tar bilder utendørs på en overskyet dag
eller i skyggen. Bilder som tas på overskyede dager, blir ofte mer
blåaktige enn bilder som tas på solfylte dager. Dette alternativet
eliminerer den effekten.
Lysrør hvitt: Velg når du fotograferer under et fluorescerende lys
på dagtid, spesielt et hvitt lysrør.
71
Fotograferingsfunksjoner >
Hvitbalanse
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for hvitbalanse
Eksempler
Du kan også tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for hvitbalanse.
Slik tilpasser du
forhåndsinnstilte
alternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Hvitbalanse → et alternativ → [D] → Trykk på
[D/I/C/F].
Hvitbalanse : Dagslys
Tilbake
Auto HB
Dagslys
Lysrør dagslys
Glødelampe
Tilbakestill
72
Fotograferingsfunksjoner
Bildestiler
Med bildeveiviseren kan du bruke forskjellige bildestiler på bildet for å
skape forskjellig utseende og stemninger. Du kan også opprette og lagre
dine egne bildestiler ved å justere farge, metning, skarphet og kontrast for
hver stil.
Det er ingen regler for hvilken stil som er egnet i hvilke forhold.
Eksperimenter med forskjellige stiler og finn dine egne innstillinger.
Angi en bildestil:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Bildestiler → et alternativ.
Eksempler
Standard
Livlig
Portrett
Landskap
Skog
Retro
Kald
Rolig
Klassisk
• Du kan også justere verdien for de forhåndsinnstilte stilinnstillingene. Velg
et alternativ for Bildestiler, trykk på [D], og juster deretter farge, metning,
skarphet eller kontrast.
• Tilpass din egen bildeveiviser ved å velge ,
eller
, og juster deretter
fargen, metningen, skarpheten og kontrasten.
• Bildestiler-alternativer kan ikke angis samtidig med Smartfilter-alternativer.
73
Fotograferingsfunksjoner
AF-modus
Lær hvordan du justerer kameraets fokus i henhold til motivene.
Du kan velge en fokuseringsmodus som passer til motivet – enkeltbildeautofokus, kontinuerlig autofokus og manuell fokus. AF-funksjonen blir
aktivert når du trykker [Utløser] halvveis ned. I MF-modus må du rotere
fokusringen på objektivet for å fokusere manuelt.
I de fleste tilfeller kan du ha et fokus ved å velge Enkeltbilde AF. Raskt,
frivillige eller pasienter med små skygge forskjeller mot bakgrunnen er
vanskelig å fokusere. Velg en passende fokuseringsmodus for slike tilfeller.
Stille inn
autofokusmodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [F] → et alternativ.
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] → b →
AF-modus → et alternativ i fotograferingsmodus.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av objektivet du bruker.
Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, må du stille inn bryteren i henhold
til valgt modus. Sett bryteren til AF når du velger Enkeltbilde AF eller
Kontinuerlig AF. Sett bryteren til MF når du velger Manuell fokus.
Hvis objektivet ikke har en AF/MF-bryter, trykker du på [F] for å velge
ønsket AF-modus.
74
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Enkeltbilde AF
Kontinuerlig AF
Enkeltbilde AF er passende for å fotografere et stille motiv. Når du trykker
[Utløser] halvveis ned, festes fokuset på fokusområdet. Området blir grønt
når fokuset er aktivert.
Mens du trykker [Utløser] halvveis ned, fortsetter kameraet å fokusere
automatisk. Denne modusen er anbefalt for fotografering av en person på
sykkel, hund som løper eller scene fra et billøp.
75
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Manuell fokus
Du kan fokusere manuelt på et motiv ved å rotere fokusringen på
objektivet. Funksjonen MF assistanse gjør det enkelt å fokusere.
Fokusområdet er forstørret mens du roterer fokusringen. Denne
modusen anbefales når du skal fotografere et motiv i lignende farge som
bakgrunnen, en nattscene eller fyrverkeri.
• Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativene
Ansiktsregistrering, AF-område og Koble AE til AF-punkt.
• Når du justerer fokuseringen, vil skalaen for manuell fokus
(
) vises.
76
Fotograferingsfunksjoner
AF-område
AF-områdefunksjonen endrer posisjonene i fokusområdet.
Valg AF
Generelt fokuserer kameraer på det nærmeste motivet. Når det er flere
motiver, kan imidlertid uønskede motiver være i fokus. For å forhindre at
uønskede motiver blir i fokus, endrer du fokusområdet slik at et ønsket
motiv er i fokus. Du kan få et klarere og skarpere bilde ved å velge et
passende fokusområde.
Du kan stille inn fokus på området du ønsker. Bruk en ute av fokus-effekt
for å gjøre motivet mer markert.
Slik stiller du inn
autofokusområdet:
Fokuset på bildet nedenfor ble omplassert og endret størrelse på slik at det
passer motivets ansikt.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
AF-område → et alternativ.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
• Når AF/MF-bryteren er satt til MF, kan du ikke endre AF-området fra
fotograferingsmenyen.
AF-størrelse
Flytt
I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet ved
å trykke på [o]. Trykk på [D/I/C/F] for å flytte til fokusområdet. Bruk
navigasjonsknappen til å endre størrelsen på fokusområdet.
77
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Multi AF
Sporing AF
Kameraet viser et grønt rektangel på steder der fokuset er stilt riktig. Bildet
er delt inn i to eller flere områder, og kameraet innhenter fokuspunkter fra
hvert område. Det anbefales for landskapsbilder.
Komponer bildet, og trykk på [o] for å fokusere på motivet. Med Sporing
AF kan du spore og automatisk fokusere på motivet, selv når motivet
beveger seg eller når du endrer fotograferingskomposisjonen.
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, viser kameraet fokusområdene som
vist på bildet nedenfor.
Hvit ramme: Kameraet sporer
motivet.
Grønn ramme: Motivet er i fokus
når du trykker [Utløser] halvveis
ned.
Rød ramme: Kameraet mislyktes
med å fokusere.
78
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
• Hvis du ikke velger et fokusområde, vises fokusrammen midt på skjermen.
• Sporing av et motiv kan mislykkes i følgende tilfeller:
-- motivet er for lite
-- motivet beveger seg uregelmessig
-- motivet er bakgrunnsbelyst, eller du fotograferer på et mørkt sted
-- farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme
-- motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner
-- kameraet rister mye
-- når du tar bilder fortløpende
• Når sporing mislykkes, tilbakestilles funksjonen.
• Hvis kameraet ikke kan spore motivet, tilbakestilles fokusområdet.
• Hvis kameraet mislykkes med fokuseringen, endres fokusrammen til rødt, og
fokuset tilbakestilles.
79
Fotograferingsfunksjoner
Ansiktsregistrering
Bruk ansiktsregistreringsalternativet for å ta et selvportrett eller et bilde av
et smilende ansikt.
Slik bruker du
ansiktsregistreringsfunksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b
→ Ansiktsregistrering → et alternativ.
• Når kameraet registrerer et ansikt, sporer det ansiktet automatisk.
• Avhengig av Bildeveiviser-alternativene kan det hende at ansiktsregistrering
ikke er effektivt.
• Når du angir manuell fokus, er det ikke sikkert at ansiktsregistrering er
Normal
Kameraet fokuserer helst på menneskeansikter. Opptil 10 ansikter kan
gjenkjennes. Denne innstillingen anbefales for å fotografere en gruppe
mennesker.
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, fokuserer kameraet på ansiktene
som vist på bildet nedenfor. Når du fotograferer en gruppe med
mennesker, viser kameraet fokuset på nærmeste persons ansikt i hvitt og
resten av ansiktene i grått.
tilgjengelig.
• Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt når:
-- motivet er langt borte fra kameraet
-- det er for lyst eller for mørkt
-- motivet ikke er vendt mot kameraet
-- motivet bruker solbriller eller maske
-- motivets ansiktsuttrykk endrer seg drastisk
-- motivet er bakgrunnsbelyst eller lysforholdene er ustabile
• Når du stiller inn ansiktsregistreringsalternativene, vil AF-området automatisk
stilles til Multi AF.
• Avhengig av hvilket ansiktsregistreringsalternativ du velger, kan noen
fotograferingsalternativ være utilgjengelige.
80
Fotograferingsfunksjoner >
Ansiktsregistrering
Smilebilde
Blinkebilde
Kameraet utløser automatisk når det registrerer et smilende ansikt.
Kameraet utløser automatisk 2 sekunder etter at det registrerer et ansikt
som blinker.
Hvis motivet smiler bredt, kan kameraet lettere registrere smilet.
• Blunk i mer enn 1 sekund for bedre registrering.
• Blunkeregistrering kan mislykkes i følgende tilfeller:
-- kameraet er under øyenivå
-- motivet virker mørkt på grunn av bakgrunnsbelysning
-- motivet bruker briller
-- motivet er langt borte fra kameraet
81
Fotograferingsfunksjoner
MF assistanse
I modusen for manuell fokus må du rotere fokusringen på objektivet for å
fokusere. Når du bruker funksjonen MF assistanse, kan du forstørre scenen
og enkelt justere fokus mens du roterer fokusringen. Denne funksjonen er
kun tilgjengelig på et objektiv som støtter manuell fokus.
Slik stiller du inn
hjelpefunksjonen
for manuelt fokus:
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av: Ikke bruk funksjonen MF assistanse.
Forstørr x5*: Fokusområdet forstørres 5 ganger når du
justerer fokuset.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
MF assistanse → et alternativ.
Forstørr x8: Fokusområdet forstørres 8 ganger når du justerer
fokuset.
82
Fotograferingsfunksjoner
Optisk bildestabilisering (OIS)
Bruk funksjonen optisk bildestabilisering (OIS) for å minimere
kameraristing. Det er ikke sikkert at OIS er tilgjengelig med alle objektiver.
Kameraristing pleier å forekomme på mørke steder eller ved fotografering
innendørs. I slike tilfeller bruker kameraet lavere lukkerhastigheter for å
øke mengden lys som slippes inn. Dette kan føre til et uklart bilde. Du kan
forhindre denne situasjonen ved å bruke OIS-funksjonen.
Hvis objektivet har OIS-bryter, må du sette bryteren til ON for å kunne
bruke OIS-funksjonen.
Slik angir du OISalternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
OIS (Antirist) → et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Modus 1*: OIS-funksjonen brukes kun når du trykker [Utløser]
halvveis eller helt ned.
Modus 2: OIS-funksjonen er på.
Av: OIS-funksjonen er av.
Uten OIS-korrigering
Med OIS-korrigering
• Det er ikke sikkert OIS fungerer ordentlig når:
-- du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse
-- det er for mye kameraristing
-- lukkerhastigheten er for lav (for eksempel når du velger Natt i s-modus)
-- batteriet er dårlig
-- du tar et nærbilde
• Hvis du bruker OIS-funksjonen med et stativ, kan bildene bli uklare på grunn
av vibrasjoner fra OIS-sensoren. Deaktiver OIS-funksjonen når du bruker et
stativ.
• Hvis kameraet blir utsatt for støt eller mistes i bakken, kan skjermen bli uklar.
Hvis dette skjer, slår du kameraet av og deretter på igjen.
• Du bør bare bruke OIS-funksjonen når det er nødvendig, ettersom den bruker
mer batteristrøm.
• Angi et OIS-alternativ på menyen ved å sette OIS-bryteren på objektivet til
ON.
• Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig med alle objektiver.
• Det er ikke sikkert at Av er tilgjengelig på alle objektiver.
83
Fotograferingsfunksjoner
Drift (fotograferingsmetode)
Du kan angi ulike fotograferingsmetoder, for eksempel Kontinuerlig, Serie,
Selvutløser eller Trinnvis justering.
Velg Enkel for å ta ett bilde om gangen. Velg Kontinuerlig eller Serie for
å ta bilder av motiver i rask bevegelse. Velg AE-brakett, Hvitbalansebrakett, Bildeveiviserbrakett eller Dybdebrakett for å justere
eksponering, hvitbalanse, bruke effekter i Bildestiler eller ta bilder med
forskjellig feltdybde. Du kan også velge Selvutløser for å ta et bilde
automatisk etter en angitt tid.
Slik endrer du
fotograferingsmetoden:
Enkel
Ta ett bilde når du trykker på [Utløser]. Anbefalt for generelle forhold.
I fotograferingsmodus trykker du på [C] → et alternativ.
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] → b → Drift → en
fotograferingsmetode i fotograferingsmodus.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
84
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Kontinuerlig
Serie
Ta bilder kontinuerlig når du trykker på [Utløser]. Du kan ta opptil 5 bilder
per sekund.
Ta fortløpende opptil 10 bilder per sekund (3 sekunder), 15 bilder per
sekund (2 sekunder) eller 30 bilder per sekund (1 sekund) når du trykker
én gang på [Utløser]. Det anbefales for fotografering av rask bevegelse i
motiver, for eksempel racerbiler.
• For å angi antall bilder trykker du på [C] → Serie og deretter på [D] i
fotograferingsmodus.
Hvis du velger Kontinuerlig, er ikke støyreduksjonsfunksjonen tilgjengelig.
• Bildestørrelsen er satt til 5M.
• Det kan ta lengre tid å lagre et bilde.
• Du kan ikke bruke blitsen med dette alternativet.
• Lukkerhastigheten må være raskere enn 1/30 sekund.
• Bilder som er tatt med dette alternativet, kan bli litt større ved lagring.
• Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 3200.
• Dette alternativet kan ikke brukes med RAW-filformatet og er ikke tilgjengelig
når bildekvaliteten er satt til RAW.
85
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Selvutløser
Ta et bilde etter en angitt tid. Du kan stille inn selvutløseren til mellom
2 og 30 sekunder.
Trinnvis justering av autoeksponering
(AE-brakett)
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 fortløpende bilder: Originalen,
et bilde ett nivå mørkere og et bilde ett nivå lysere. Bruk et stativ for å
forhindre uklare bilder når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan
justere innstillingene på menyen Brakett angitt.
Eksponering +2
Eksponering -2
Original
• Trykk på [Utløser] for å slutte å ta bilder.
• For å stille inn selvutløseren trykker du på [C] → Selvutløser, og deretter på
[D] i fotograferingsmodus.
For å stille inn trinnvis justering trykker du på [m] → d → Brakett angitt
→ et alternativ.
86
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Trinnvis justering av hvitbalanse
(Hvitbalanse-brakett)
Trinnvis justering av Bildestiler
(Bildeveiviserbrakett)
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 fortløpende bilder: Originalen
og to til med forskjellige hvitbalanseinnstillinger. Originalbildet tas når
du trykker på [Utløser]. De andre to blir justert automatisk i henhold til
hvitbalansen du har stilt inn. Du kan justere innstillingene på menyen
Brakett angitt.
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet tre bilder fortløpende, hvert
med ulike Bildestiler-innstillinger. Kameraet tar ett bilde og bruker de tre
Bildestiler-alternativene som du har angitt, på bildet du tok. Du kan velge
tre ulike innstillinger i menyen Brakett angitt.
Retro
Livlig
WB+2
WB-2
Standard
Original
• For å stille inn trinnvis justering trykker du på [m] → d → Brakett angitt
→ et alternativ.
• Dette alternativet kan ikke brukes med RAW-filformatet og er ikke tilgjengelig
• For å stille inn trinnvis justering trykker du på [m] → d → Brakett angitt
→ et alternativ.
• Dette alternativet kan ikke brukes med RAW-filformatet og er ikke tilgjengelig
når bildekvaliteten er satt til RAW.
når bildekvaliteten er satt til RAW.
87
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Trinnvis dybdejustering
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet tre bilder fortløpende, hvert med
ulik feltdybde, ved å justere blenderverdien. Bruk et stativ for å forhindre
uklare bilder når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan justere
innstillingene på menyen Brakett angitt.
• For å stille inn trinnvis justering trykker du på [m] → d → Brakett angitt
→ et alternativ.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Program-modus eller Blenderprioritet.
• Hvis blenderverdien er angitt til maksimal eller minimum, blir det tatt to
bilder med maksimal eller minimum blenderverdi.
88
Fotograferingsfunksjoner
Blits
For å ta et realistisk bilde av et motiv bør mengden lys være konstant. Hvis
lyskilden varierer, kan du bruke blits og sørge for en konstant mengde lys.
Velg passende innstillinger i henhold til lyskilde og motiv.
Slik angir du
blitsalternativer:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Blits → et alternativ.
A
Beskrivelse
2. gardin: Blitsen utløses rett før
utløseren lukkes. Kameraet tar et
klart bilde av et motiv senere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
Beskrivelse
Av: Ikke bruk blitsen.
A
Ikon
Smart-blits: Kameraet justerer automatisk lysstyrken til blitsen i
henhold til mengden lys i omgivelsene.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
Auto: Blitsen utløses automatisk på mørke steder.
• Hvis du velger Av, utløses ikke blitsen selv når du bruker en ekstern blits.
Røde øyne (auto): Utløser blitsen og reduserer røde øyne
automatisk.
Motlysblits: Blitsen utløses når du tar et bilde. (Lysstyrken justeres
automatisk.)
utløses for andre gang.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible eksterne blitser kan
skade kameraet.
Motlysblits rød: Blitsen utløses når du tar et bilde, og røde øyne
reduseres.
1. gardin: Blitsen utløses
umiddelbart etter at utløseren
åpnes. Kameraet tar et klart
bilde av et motiv tidligere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
89
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Redusere røde øyne-effekten
Justere blitsintensiteten
Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan du se et
rødt lys i øynene. Reduser røde øyne-effekten ved å velge Røde øyne
(auto) eller Motlysblits rød.
Juster blitsintensiteten ±2 nivåer mens blitsen er på.
Angi
blitsintensiteten:
I fotograferingsmodus velger du [m] → b → Blits → et
alternativ → [D] → Roter navigasjonsknappen eller trykk på
[C/F] for å justere blitsintensiteten.
Blits: Motlysblits
Uten reduksjon av røde øyne
Med reduksjon av røde øyne
Hvis motivet er for nært kameraet eller beveger seg når blitsen utløses, kan det
hende røde øyne ikke blir redusert.
Tilbake
Tilbakestill
• Det er ikke sikkert at justering av blitsintensiteten er effektivt når:
-- motivet er for nært kameraet
-- du stiller inn en høy ISO-følsomhet
-- eksponeringsverdien er for stor eller for liten
-- det er for lyst eller for mørkt
• I enkelte fotograferingsmoduser kan du ikke bruke denne funksjonen.
• Hvis du fester en ekstern blits der du kan justere intensiteten, til kameraet,
brukes intensitetsinnstillingene til blitsen.
• Hvis motivet er for nært når du bruker blitsen, kan noe av lyset bli blokkert og
bildet bli mørkt. Sørg for at motivet er innenfor anbefalt rekkevidde, noe som
varierer fra objektiv til objektiv.
• Når du bruker objektivhette, kan lyset fra blitsen bli blokkert av hetten. Fjern
hetten for å bruke blitsen.
90
Fotograferingsfunksjoner
Lysmåling
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys.
Multi
Kameraet måler mengden lys i en scene, og i mange av modiene brukes
målingen til å justere ulike innstillinger. Hvis for eksempel et motiv ser
mørkere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et overeksponert bilde
av det. Hvis et motiv ser lysere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et
undereksponert bilde av det.
Multimodus beregner mengden lys i forskjellige områder. Når lyset er
tilstrekkelig eller utilstrekkelig, justerer kameraet eksponeringen ved
å finne gjennomsnittet av den generelle lysstyrken i scenen. Denne
modusen er egnet for generelle bilder.
Lysstyrken og hele stemningen i bildet kan også bli påvirket av hvordan
kameraet måler mengden lys. Velg en passende innstilling for et
fotograferingsforhold.
Slik stiller du inn et
målingsalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Lysmåling → et alternativ.
91
Fotograferingsfunksjoner >
Lysmåling
Sentrumsvektet
Punkt
I sentrumsvektet modus beregnes et bredere område enn i punktmodus.
Mengden lys i den midtre delen av bildet (60–80%) legges sammen,
og lysmengden i resten av bildet (20–40%) legges sammen. Modusen
anbefales i situasjoner der det er en liten forskjell i lysstyrke mellom
motivet og bakgrunnen, eller der et område av motivet er stort
sammenlignet med den generelle sammensetningen av bildet.
Punktmodus beregner mengden lys i midten. Når du tar et bilde i
omgivelser der det er sterk bakgrunnsbelysning bak et motiv, justerer
kameraet eksponeringen slik at motivet blir fotografert riktig. Når du for
eksempel velger Multimodus ved forhold med sterk bakgrunnsbelysning,
beregner kameraet at den generelle mengden lys er rikelig, noe som fører
til et mørkere bilde. Punktmodus kan forhindre denne situasjonen , etter
mengden lys beregnes i et bestemt område.
Motivet er i klare farger mens bakgrunnen er mørk. Punktmodus anbefales
for en situasjon som dette, der det er stor forskjell i eksponering mellom
motivet og bakgrunnen.
92
Fotograferingsfunksjoner >
Lysmåling
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet
Når denne funksjonen er slått på, stiller kameraet automatisk inn optimal
eksponering ved å beregne lysstyrken i fokusområdet. Denne funksjonen
er kun tilgjengelig når du velger Punkt-måling eller Multi-måling og
Valg AF.
Slik stiller du inn
denne funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Koble AE til AF-punkt → et alternativ.
93
Fotograferingsfunksjoner
Dynamisk omfang
Denne funksjonen korrigerer automatisk tap av klare detaljer som kan
forekomme på grunn av skyggeforskjeller i bildet.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av*: Ikke bruk Dynamisk omfang.
Slik angir du
alternativer for
Dynamisk omfang:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Dynamisk omfang → et alternativ.
Dynamisk omfang+: Korriger tap av klare detaljer.
HDR: Ta 3 bilder med ulike eksponeringer, og sett dem deretter
automatisk sammen til ett bilde.
• Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 3200.
• Dette alternativet kan ikke stilles inn ved andre
driftsalternativer enn Enkel eller Selvutløser.
Alternativer for dynamisk omfang kan ikke stilles inn med Bulb-funksjonen.
Uten Dynamisk omfang-effekt
Med Dynamisk omfang-effekt
94
Fotograferingsfunksjoner
Smartfilter
Med Smartfilter kan du bruke spesialeffekter på bilder eller video. Du
kan velge forskjellige filteralternativer for å skape spesialeffekter som er
vanskelige å oppnå med vanlige objektiver.
Slik stiller du inn
alternativer for
Smartfilter:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → b →
Smartfilter → et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av*
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt, som i
Lomo-kameraer.
Miniatyr
Bruk en "tilt-shift"-effekt slik at det ser ut som om motivet
vises i miniatyr.
Skisse
Bruk en pennskisseeffekt.
Fiskeøye
Forvreng gjenstander i nærheten for å imitere den visuelle
effekten av fiskeøyelinser.
Smartfilter-alternativer kan ikke angis samtidig med Bildestiler-alternativer.
95
Fotograferingsfunksjoner
Eksponeringskompensasjon
Kameraet stiller automatisk inn eksponeringen ved å måle lysnivåene fra
bildets komposisjon og posisjonen til motivet. Hvis eksponeringen som er
stilt inn av kameraet, er høyere eller lavere enn du forventer, kan du justere
eksponeringsverdien manuelt. Eksponeringsverdien kan justeres i ±3 trinn.
Kameraet viser eksponeringsadvarselen i rødt for hvert trinn utover ±3.
For å justere eksponeringsverdi trykker du på [f] og deretter velger du
EV. Du kan også trykke på [I] for å velge eksponeringsverdi og rotere
navigasjonsknappen for å justere den.
+2
-2
Original
Du kan kontrollere eksponeringsverdien med posisjonen til
eksponeringsnivåindikatoren.
Eksponeringsadvarsel
Standard eksponeringsindeks
Eksponeringsnivåindikator
Redusert eksponering
(mørkere)
Økt eksponering
(lysere)
96
Fotograferingsfunksjoner
Eksponeringslås
Hvis du ikke oppnår passende eksponering på grunn av en sterk
lyskontrast, kan du låse eksponeringen og deretter ta bildet.
Etter at du har låst eksponeringen, retter du objektivet dit du ønsker og
trykker på [Utløser].
Du låser eksponeringen ved å justere bildets sammensetning der du vil
beregne eksponeringen, og deretter trykke på tilpasningsknappen. (hvis
funksjonen til tilpasningsknappen er stilt inn til AEL) (s. 138)
97
Fotograferingsfunksjoner
Videofunksjoner
Når Video ut er stilt inn til PAL
Funksjonene som er tilgjengelige for videoer, er forklart nedenfor.
* Standard
Ikon
Filmstørrelse
*
Still inn filmstørrelsen.
Slik angir du alternativer
for filmstørrelse:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → g →
Filmstørrelse → et alternativ.
Størrelse
Anbefalt for
1920X1080 (25 BPS) (16:9)
Visning på TV med full HD.
1280X720 (25 BPS) (16:9)
Visning på HDTV.
640X480 (25 BPS) (4:3)
Visning på TV.
320X240 (25 BPS) (4:3)
Legg ut på en webside ved hjelp av
trådløst nettverk (maksimum
30 sekunder).
Når Video ut er stilt inn til NTSC
* Standard
Ikon
*
Størrelse
Anbefalt for
1920X1080 (30 BPS) (16:9)
Visning på TV med full HD.
1280X720 (30 BPS) (16:9)
Visning på HDTV.
640X480 (30 BPS) (4:3)
Visning på TV.
320X240 (30 BPS) (4:3)
Legg ut på en webside ved hjelp av
trådløst nettverk (maksimum
30 sekunder).
98
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Filmkvalitet
Multibevegelse
Angi filmkvaliteten.
Angi avspillingshastigheten til en video.
Angi alternativer
for filmkvalitet:
Slik angir du
alternativer for
avspillinghastighet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → g →
Filmkvalitet → et alternativ.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → g →
Multibevegelse → et alternativ.
* Standard
Ikon
Forlengelse
Beskrivelse
MP4 (H.264)
Normal: Spille inn videoer i normal kvalitet.
MP4 (H.264)
HQ*: Spille inn videoer i høy kvalitet.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
x0.25: Spill inn en video for å vise den på 1/4 normal hastighet
under avspilling. (Bare tilgjengelig med 640x480 eller 320x240)
x1*: Spill inn en video og spill den av med normal hastighet under
avspilling.
x5: Spill inn en video og spill den av med 5X normal hastighet
under avspilling.
x10: Spill inn en video og spill den av med 10X normal hastighet
under avspilling.
x20: Spill inn en video og spill den av med 20X normal hastighet.
• Hvis du velger et annet alternativ enn x1, støttes ikke funksjonen for
lydopptak.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
99
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Fader
Tale
Du kan fase inn eller ut av en scene med faderfunksjonen på kameraet
uten at du må gjøre det på en PC. Angi alternativet for innfasing slik
at scenen fases gradvis inn fra starten av scenen. Angi alternativet for
utfasing slik at scenen fases gradvis ut. Bruk funksjonen passende og legg
til dramatiske effekter i videoene.
Noen ganger er en video uten lyd mer tiltrekkende enn en video med lyd.
Slå av tale for å spille inn en video uten lyd.
Slik angir du
alternativer for
fasing:
Slik angir du
talealternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → g →
Tale → et alternativ.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → g →
Fader → et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av*: Faderfunksjonen brukes ikke.
Inn: Scenen fases gradvis inn.
Ut: Scenen fases gradvis ut.
Inn-Ut: Faderfunksjonen brukes på starten og slutten av scenen.
Når du bruker faderfunksjonen, kan det ta lengre tid å lagre en fil.
100
Kapittel 3
Avspilling/Redigering
Lær om hvordan du spiller av og redigerer bilder og videoer.
Se kapittel 6 for redigering av filer på en PC.
Avspilling/Redigering
Søke etter og administrere filer
Her finner du informasjon om miniatyrbildevisning av bilder og videoer og
hvordan du beskytter eller sletter filer.
Hvis det går litt tid uten at du utfører noen handlinger, forsvinner informasjonen
og ikonene på skjermen. Når du bruker kameraet igjen, kommer de til syne
igjen.
Vise miniatyrbilder
For å søke etter ønskede bilder eller video kan du skifte til visning
av miniatyrbilder ved å trykke på [I] i avspillingsmodus.
Miniatyrbildevisningen viser flere bilder samtidig, slik at du raskt kan se
gjennom elementer du ønsker å finne. Du kan også klassifisere og viser
filer etter kategori, for eksempel dato eller filtype.
Vise bilder
1
Trykk på [y].
• Den nyeste filen du tok, vises.
7X4 miniatyrvisning
I miniatyrbildevisning trykker du på [f] for å velge modus for visning av
miniatyrbilde. Du kan også trykke på [m] → y → Visning → et element
for å velge modus for miniatyrbildevisning.
2 Roter navigasjonsknappen eller trykk på [C/F] for å bla
gjennom filene.
Det kan hende at du ikke kan redigere eller spille av filer som er tatt med
andre kameraer, på grunn av størrelser eller kodeker som ikke støttes. Bruk en
datamaskin eller en annen enhet til å redigere eller spille av disse filene.
102
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Vise filer etter kategori
1
Vise filer som en mappe
I miniatyrbildevisning trykker du på [m] → y → Filter →
en kategori.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Alle*
Vis filer på vanlig måte.
Dato
Vis filer etter datoen de ble lagret.
Filtype
Vis filer etter filtype.
Kontinuerlige bilder og seriebilder vises som en mappe. Hvis du velger en
mappe, spilles alle bildene automatisk av. Hvis du sletter en mappe, slettes
alle bildene i mappen.
1
I avspillingsmodus roterer du navigasjonsknappen eller
trykker på [C/F] for å gå til ønsket mappe.
• Kameraet spiller automatisk av bildene i mappen.
2 Velg en liste for å åpne den.
3 Velg en fil for å vise den.
Enkeltvisning
2 Trykk på [o] for å åpne mappen.
3 Roter navigasjonsknappen eller trykk på [C/F] for å gå til en
annen fil.
4 Trykk på [f] for å gå tilbake til avspillingsmodus.
103
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Beskytte filer
Slette filer
Beskytt filene dine mot utilsiktet sletting.
Slett filer i avspillingsmodus, slik at du får mer plass på minnekortet.
Beskyttede filer blir ikke slettet.
1
Bla fram til en fil i avspillingsmodus.
2 Trykk på [m] → y → Beskytt → På.
Slette én enkelt fil
Du kan velge en enkelt fil og slette den.
• Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.
• Når bildene er lagret som en mappe, beskyttes alle bildene i mappen ved å
beskytte selve mappen.
1
Velg en fil i avspillingsmodus og trykk deretter på [n].
2 Velg Ja når popup-meldingen vises.
104
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Slette flere filer
Du kan velge flere filer og slette dem.
1
Slette alle filer
Du kan slette alle filene på minnekortet samtidig.
Trykk på [m] → y → Slett → Sletting av flere i
avspillingsmodus.
1
• Alternativt trykker du på [n] i miniatyrbildevisning. Velg deretter
2 Velg y → Slett → Slett alle.
filene som skal slettes.
2 Velg filene du vil slette, ved å rotere navigasjonsknappen eller
I avspillingsmodus trykker du på [m].
3 Velg Ja når popup-meldingen vises.
trykke på [C/F], og trykk deretter på [o].
• Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
3 Trykk på [n].
4 Velg Ja når popup-meldingen vises.
105
Avspilling/Redigering
Vise bilder
Forstørre et bilde
Vise en lysbildevisning
Du kan forstørre bilder når du viser dem i avspillingsmodus. Trykk på [o],
og roter deretter navigasjonsknappen for å forstørre eller forminske et
bilde. Trykk på [D/I/C/F] for å flytte det forstørrede området. Du
kan også bruke beskjæringsfunksjonen til å trekke ut den delen av bildet
som vises på skjermen, og lagre den som en ny fil.
Du kan vise bilder i en lysbildevisning og bruke forskjellige effekter i
lysbildevisningen.
Forstørret område
Forstørrelse (maksimum forstørrelse
kan variere etter oppløsning.)
1
I avspillingsmodus trykker du på [m].
2 Velg y → Alternativer for bildefremvisning.
3 Velg et alternativ for lysbildevisningseffekt.
• Hopp til trinn 4 for å starte lysbildevisningen uten effekter.
* Standard
Tilbake
Beskjær
Til
Gjør dette
Flytte forstørret område
Trykk på [D/I/C/F].
Beskjære det forstørrede bildet
Trykk på [o]. (lagret som en ny fil)
Gå tilbake til originalbildet
Trykk på [m].
Alternativ
Beskrivelse
Avspillingsmodus
Angi om du vil gjenta lydbildevisningen eller ikke.
(Én avspilling*, Gjenta)
• Angi intervallet mellom bildene.
Intervall
(1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.)
• Intervall kan bare stilles inn når
sceneendringseffekten er Av.
Effekt
• Angi en sceneendringseffekt mellom bilder.
• Velg Av for å avbryte effektene.
106
Avspilling/Redigering >
Vise bilder
4 Trykk på [m].
Rotere automatisk
5 Velg Start bildefremvisning.
Når Auto-roter er på, roterer kameraet automatisk bildene du har tatt
vertikalt, slik at de får plass på skjermen horisontalt.
6 Vis lysbildevisningen.
• Trykk på [o] for å sette på pause.
• Trykk på [o] igjen for å gjenoppta.
Slik angir du
alternativer for
automatisk rotering:
I avspillingsmodus trykker du på [m] → y →
Auto-roter → et alternativ.
• Trykk på [m] for å stoppe lysbildevisningen og gå tilbake til
avspillingsmodus.
107
Avspilling/Redigering
Spille av videoer
I avspillingsmodus kan du spille av en video, ta ut et bilde fra en video eller
beskjære en video og lagre den som en ny fil.
Beskjære en video under avspilling
1
Bla frem til en video i avspillingsmodus, og trykk deretter på
[m].
2 Velg Beskjær film.
3 Trykk på [o] for å spille av videoen.
Stopp
Hvis du vil
Spill av
Beskrivelse
• Trykk på [C]. (Hver gang du trykker på knappen
Søke bakover
Pause/Spill av
4 Trykk på [o] der du ønsker at beskjæringen skal starte.
under avspilling av videoen, endrer du
søkehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
• Roter navigasjonsknappen mot klokken. (Hver gang
du roterer navigasjonsknappen under avspilling
av videoen, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
5 Trykk på [f].
6 Trykk på [o] for å gjenoppta avspilling av videoen.
7
Trykk på [o] der du ønsker at beskjæringen skal slutte.
Trykk på [o].
• Trykk på [F]. (Hver gang du trykker på
Søke forover
knappen under avspilling av videoen, endrer du
søkehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
• Roter navigasjonsknappen med klokken. (Hver gang
du roterer navigasjonsknappen under avspilling
av videoen, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
Endre volumet
Trykk på [D/I].
Stopp
Trykk på [m].
108
Avspilling/Redigering >
Spille av videoer
8 Trykk på [f].
Hente ut et bilde under avspilling
9 Trykk på [f] for å beskjære en video.
1
10Velg Ja når popup-meldingen vises.
• Originalvideoen bør være minst 10 sekunder lang.
• Kameraet lagrer den redigerte videoen som en ny fil og beholder
originalvideoen intakt.
• Punktet hvor du ønsker at beskjæringen skal begynne kan velges 2 sekunder
etter at avspillingen starter.
Når du ser på en video kan du trykke på [o] på det punktet
der du vil hente ut et bilde.
2 Trykk på [f].
• Oppløsningen til bildet som er hentet ut, vil være den samme som i
originalvideoen.
• Bildet blir lagret som en ny fil.
109
Avspilling/Redigering
Redigere bilder
Redigerte bilder blir lagret som nye filer under forskjellige filnavn.
Bilder som tas i enkelte moduser, kan ikke redigeres med
bilderedigeringsfunksjonen.
Redigere bilder:
Bla frem til et bilde i avspillingsmodus, og trykk deretter på
[m] → y → Rediger bilde → et alternativ.
Rotere et bilde
1
Velg
→
2 Velg et alternativ.
• Det kan hende at enkelte bilder ikke kan redigeres med
bilderedigeringsfunksjonen. I så fall må du bruke et annet
bilderedigeringsprogram.
• RAW-filer kan ikke redigeres med Rediger bilde-funksjonen. I så fall må du
bruke den medfølgende bilderedigeringsprogramvaren.
• Kameraet lagrer redigerte bilder som nye filer.
• Når du redigerer bilder, konverterer kameraet dem automatisk til en lavere
oppløsning. Bilder som du roterer eller endrer størrelse på manuelt, blir ikke
automatisk konvertert til en lavere oppløsning.
• Du kan ikke redigere bilder mens du viser filer som en mappe. Åpne mappen
og velg et bilde for å redigere det.
.
Roter: Høyre 90˚
Avbryt
Lagre
3 Trykk på [o] for å lagre.
• Du kan også rotere et bilde i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og
deretter velge y → Roter → et ønsket alternativ.
• Kameraet overskriver originalfilen.
110
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Endre størrelsen på bilder
Justere bildene
Endre størrelsen på et bilde og lagre det som en ny fil.
Du kan korrigere bilder ved å justere lysstyrken, kontrasten eller fargen.
1
Velg
→
.
1
2 Velg et alternativ.
Velg
.
2 Velg et justeringsalternativ.
• Hvis du valgte
automatisk.
Endre størrelse : 3888 x 2592
Ikon
(autojustering), lagres det justerte bildet
Beskrivelse
Original (tilbakestill til originalbildet)
Automatisk justering
Avbryt
Lagre
3 Trykk på [o] for å lagre.
Lysstyrke
Kontrast
Metning
Hvilke alternativer som er tilgjengelige for endring av størrelse, varierer
avhengig av originalstørrelsen på bildet.
NFC-justering
Fargetemperatur
Eksponering
111
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
3 Roter navigasjonsknappen, eller trykk på [C/F] for å justere
alternativet.
4 Trykk på [o].
5
Trykk på [m].
6 Trykk på [f] for å lagre.
Retusjere ansikter
1
Velg
→
.
2 Roter navigasjonsknappen, eller trykk på [C/F] for å justere
alternativet.
• Når nummeret økes, blir hudtonen lysere og jevnere.
3 Trykk på [o] for å lagre.
112
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Bruke Smartfilter-effekter
Alternativ
Beskrivelse
Bruk spesialeffekter på bildene.
Fiskeøye
Forvreng gjenstander i nærheten for å imitere
den visuelle effekten av fiskeøyelinser.
Klassisk
Bruk en sort-hvitt-effekt.
Retro
Bruk en sepiaeffekt.
Oljemaleri
Bruk en oljemalerieffekt.
Tegneserie
Bruk en tegneserieeffekt.
Blekkmaleri
Bruk blekkskisse-effekten.
Kryssfilter
Legg til linjer som stråler utover fra lyse
objekter for å etterligne den visuelle effekten
av et stjernefilter.
Zoomingbilde
Visk ut kantene på et bilde for å fremheve
motivene i midten.
1
Velg
, og velg deretter et alternativ.
Smartfilter : Vignettering
Avbryt
Angi
Alternativ
Beskrivelse
Original
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk
vignetteffekt, som i Lomo-kameraer.
2 Trykk på [o].
Miniatyr
Bruk en "tilt-shift"-effekt slik at det ser ut som
om motivet vises i miniatyr.
3 Trykk på [f] for å lagre.
Soft-fokus
Skjul skjønnhetsfeil eller bruk drømmeaktige
effekter.
Skisse
Bruk en pennskisseeffekt.
113
Kapittel 4
Trådløst nettverk
Lær hvordan du kobler til trådløse lokalnett (WLAN) og bruker funksjoner.
Trådløst nettverk
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Lær å koble til via et tilgangspunkt (AP) når du er innenfor rekkevidden til
et WLAN. Du kan også konfigurere nettverksinnstillinger.
Ikon
Beskrivelse
Ad hoc-AP
Sikret AP
Koble til et WLAN
1
Roter modushjulet til B.
2 Velg
3
WPS-AP
eller
Signalstyrke
• Trykk på [F] for å åpne alternativene for nettverksinnstillinger.
• Når du velger et sikret AP, åpnes et popup-vindu. Angi passordene
.
som kreves for å koble til WLAN. Du finner informasjon om hvordan
du skriver inn tekst, i ”Skrive inn tekst”. (s. 118)
Følg instruksjonene på skjermen til skjermbildet
Wi-Fi-innstilling vises.
• Når du velger et usikret AP, kobler kameraet til WLAN.
• Kameraet søker automatisk etter tilgjengelige AP-enheter.
• Hvis du velger et AP som støtter WPS-profil, velger du WPS PIN-
4 Velg et AP.
Wi-Fi-innstilling
Oppdater
tilkobling, og deretter angir du en PIN-kode på AP-enheten. Du
kan også koble til et AP som støtter WPS-profil, ved å velge WPSknapptilkobling på kameraet og deretter trykke på WPS-knappen
på AP-enheten.
• Hvis en popup-melding om forskrifter for datasamling vises, må du
Samsung1
lese gjennom den og godta den.
Samsung2
Samsung3
Tilbake
Manuell
• Velg Oppdater for å oppdatere tilkoblingsbare AP-er.
• Velg Legg til trådløst nettverk for å legge til et AP manuelt.
AP-navnet må være på engelsk for at du skal kunne legge til AP-et
manuelt.
115
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Angi nettverksalternativer
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [F].
2 Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
Nettverkspassord
Skriv inn nettverkspassordet.
IP-innstilling
Angi IP-adressen automatisk eller manuelt.
Angi IP-adressen manuelt
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [F].
2 Velg IP-innstilling → Manuell.
3 Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
IP
Tast inn statisk IP-adresse.
Subnet-maske
Tast inn subnettmaske.
Gateway
Tast inn gateway.
DNS-server
Tast inn DNS-adresse.
116
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Tips for tilkobling til nettverk
• Noen Wi-Fi-funksjoner er utilgjengelige hvis du ikke setter inn et
minnekort.
• Kvaliteten på nettverkstilkoblingen avhenger av AP-et.
• Jo større avstand mellom kameraet og AP-et, jo mer tid tar det å koble til
nettverket.
• Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvenssignal som
kameraet, kan dette forstyrre tilkoblingen.
• Hvis AP-navnet ikke er på engelsk, kan det hende at kameraet ikke klarer
å finne enheten, eller at navnet vises på feil måte.
• Kontakt nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren for
nettverksinnstillinger eller passord.
• Antall sifre i passordet kan variere avhengig av krypteringstypen.
• Avhengig av omgivelsene kan det hende at en WLAN-tilkobling ikke er
• Hvis du ikke kan koble til et WLAN-nettverk, kan du prøve et annet AP fra
listen over tilgjengelige AP-er.
• Tilgjengelige nettverkstilkoblinger kan variere etter land.
• WLAN-funksjonen i kameraet må overholde radiooverføringslovene i ditt
område. For å sikre at du overholder reglene, bør du kun bruke WLANfunksjonen i landet der du kjøpte kameraet.
• Prosessen for justering av nettverksinnstillinger kan variere avhengig av
nettverksforholdene.
• Ikke koble til et nettverk som du ikke er autorisert til å bruke.
• Når du kobler til nettverk, må du kontrollere at batteriet er ladet helt
opp.
• Filer som du overfører til en annen enhet, støttes kanskje ikke av den
enheten. I så fall må du bruke en datamaskin til å spille av filene.
• Hvis et AP krever at du angir påloggingsinformasjon, kan du ikke koble
til.
mulig.
• Det kan hende at kameraet viser en WLAN-aktivert skriver i AP-listene.
Du kan ikke koble til et nettverk via en skriver.
• Du kan ikke koble kameraet til et nettverk og en TV samtidig.
117
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Skrive inn tekst
Ikon
Beskrivelse
Slett siste bokstav.
Lær hvordan du skriver inn tekst. Roter navigasjonsknappen eller trykk på
[D/I/C/F] for å bla til en tast, og trykk på [o] for å angi den.
Flytt markøren.
Bytt mellom stor og liten bokstav i ABC-modus.
Veksle mellom symbolmodus og ABC-modus.
Sett inn et mellomrom.
Ferdig
Ferdig
Tilbake
Tilbake
Lagre den viste teksten.
• Trykk på [y] for å gå direkte til Ferdig.
• Antallet bokstaver du kan skrive inn varierer avhengig av situasjonen.
• Skjermbildet kan variere avhengig av innskrivingsmodusen.
118
Trådløst nettverk
Bruke NFC-funksjonen (Tag & Go)
Plasser NFC-antennen til en smarttelefon i nærheten av kameraets NFC-tag
for å starte funksjonen for lagring av bilder på smarttelefonen automatisk
eller funksjonen for å bruke smarttelefonen som en ekstern lukker. Du kan
også overføre filer til en NFC-aktivert enhet i avspillingsmodus.
• Denne funksjonen støttes av NFC-aktiverte smarttelefoner som kjører
Android OS. Det anbefales at du bruker den nyeste versjonen. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig for iOS-enheter.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned programmet fra Samsung
Apps eller Google Play Store. Samsung SMART CAMERA App er kompatibel
med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller senere.
• For enheter som kjører Android OS 2.3.3 – 2.3.7, kan du laste ned
Samsung SMART CAMERA App fra www.samsung.com.
• Når du skal lese en NFC-brikke, plasserer du den NFC-aktiverte enheten i
nærheten av NFC-brikken på kameraet i over 2 sekunder.
• Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [m], og
deretter velge d → MobileLink/NFC-bildestørrelse → et alternativ.
• Ikke modifiser NFC-merket på noen som helst måte.
Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus
(Photo Beam)
I avspillingsmodus overfører kameraet den gjeldende filen til
smarttelefonen automatisk når du leser en brikke fra en NFC-aktivert
enhet.
• Hvis du vil overføre flere filer, merker du filer i miniatyrbildevisning og
leser deretter en brikke fra en NFC-aktivert enhet.
Bruke NFC-funksjoner i Wi-Fi-modus
Velg MobileLink eller Remote Viewfinder fra popup-vinduet som vises, ved
å lese en brikke fra en NFC-aktivert enhet. (s. 122, 126)
Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus
Start AutoShare eller Remote Viewfinder ved å lese en brikke fra en NFCaktivert enhet. (s. 120, 126) Klargjør start av Wi-Fi-funksjonen ved å lese en
brikke på en NFC-aktivert enhet. (s. 138)
119
Trådløst nettverk
Lagre filer automatisk i en smarttelefon
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter AutoShare-funksjonen,
via et WLAN-nettverk. Når du tar et bilde med kameraet, lagres bildet
automatisk i smarttelefonen.
• AutoShare-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.) Oppdater enhetens fastvare til nyeste versjon før du tar i bruk
denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende
denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung Apps,
Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App er
kompatibel med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller
senere.
• For enheter som kjører Android OS 2.3.3 – 2.3.7, kan du laste ned
Samsung SMART CAMERA App fra www.samsung.com.
• Hvis du angir denne funksjonen, beholdes innstillingen selv om du endrer
fotograferingsmodus.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes i enkelte moduser, eller at
den ikke er tilgjengelig med enkelte fotograferingsalternativer.
1
I fotograferingsmodus velger du [m] → b →
AutoShare → På.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• For å kreve PIN-godkjenning når du kobler smarttelefonen til
kameraet velger du Sikkerhetsinnstillinger. (s. 143)
2 Slå på Samsung SMART CAMERA App på smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 29) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 5.
3 Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert, må du skrive inn PIN-koden
som vises på kameraet, i smarttelefonen.
120
Trådløst nettverk >
Lagre filer automatisk i en smarttelefon
4 På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Et ikon som viser tilkoblingsstatusen (
), vises på kameraskjermen.
5 Ta et bilde.
• Bildet lagres i kameraet og overføres deretter til smarttelefonen.
Hvis det ikke er satt inn et minnekort, eller hvis minnet er fullt,
overføres bildet til smarttelefonen uten å lagres i kameraet.
• Hvis du spilte inn en video, lagres den kun i kameraet.
• Bildefilen som ble tatt under innspilling av videoen, lagres ikke på
smarttelefonen.
• Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres GPS-
informasjonen sammen med bildet.
121
Trådløst nettverk
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter MobileLink-funksjonen
via et WLAN-nettverk. Du kan enkelt sende bilder eller videoer til
smarttelefonen din.
• MobileLink-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.) Oppdater enhetens fastvare til nyeste versjon før du tar i bruk
denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende
denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung Apps,
Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App er
kompatibel med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller
senere.
• For enheter som kjører Android OS 2.3.3 – 2.3.7, kan du laste ned
Samsung SMART CAMERA App fra www.samsung.com.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du kan vise opptil 1000 nylige filer, og sende opptil 1000 filer om gangen.
• Når du bruker MobileLink-funksjonen til å sende videoer i full HD, kan det
hende at du ikke kan spille av filene på enkelte enheter.
• Når du bruker denne funksjonen på en iOS-enhet, kan enheten miste
Wi-Fi-forbindelsen.
• Du kan ikke sende RAW-filer.
• Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [m], og
deretter velge d → MobileLink/NFC-bildestørrelse → et alternativ.
• Du kan også sende filer i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og deretter
velge Del (Wi-Fi) → MobileLink.
• Skjermen slås av hvis du ikke utfører noen handlinger på kameraet i løpet av
30 sekunder.
1
Roter modushjulet til B.
2 Velg
på kameraet.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• For å kreve PIN-godkjenning når du kobler smarttelefonen til
kameraet velger du Sikkerhetsinnstillinger. (s. 143)
3 Velg et alternativ for sending på kameraet.
• Hvis du velger Velg Filer fra Smarttelefon, kan du bruke
smarttelefonen til å vise filer som er lagret på kameraet, og dele
dem med andre. Skjermen slås av hvis du ikke utfører noen
handlinger på smarttelefonen i løpet av 30 sekunder.
• Hvis du velger Velg Filer fra Kamera, kan du velge filer som skal
sendes fra kameraet.
4 Slå på Samsung SMART CAMERA App på smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 29) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 7.
122
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon
5 Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert, må du skrive inn PIN-koden
som vises på kameraet, i smarttelefonen.
6 På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
7
På smarttelefonen eller kameraet velger du filer som skal
overføres fra kameraet.
8 Berør kopieringsknappen på smarttelefonen, eller velg Send
på kameraet.
• Kameraet sender filene til smarttelefonen.
123
Trådløst nettverk
Sende bilder eller videoer til flere smarttelefoner
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter Group Share-funksjonen,
via et WLAN-nettverk. Du kan enkelt sende bilder eller videoer til flere
smarttelefoner.
• Group Share-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.) Oppdater enhetens fastvare til nyeste versjon før du tar i bruk
denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende
denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung Apps,
Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App er
kompatibel med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller
senere.
• For enheter som kjører Android OS 2.3.3 – 2.3.7, kan du laste ned
Samsung SMART CAMERA App fra www.samsung.com.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Det kan ta mer tid å overføre filer til flere smarttelefoner enn å overføre filer
til én enhet.
• Når du bruker Group Share-funksjonen til å sende videoer i full HD, kan det
hende at du ikke kan spille av filene på enkelte enheter.
• Når du bruker denne funksjonen på en iOS-enhet, kan enheten miste Wi-Fiforbindelsen.
• Du kan ikke sende RAW-filer.
• Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [m], og
deretter velge d → MobileLink/NFC-bildestørrelse → et alternativ.
• Du kan også sende filer i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og deretter
velge Del (Wi-Fi) → Group Share.
1
Roter modushjulet til B.
2 Velg
på kameraet.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• For å kreve PIN-godkjenning når du kobler smarttelefonen til
kameraet velger du Sikkerhetsinnstillinger. (s. 143)
3 Slå på Samsung SMART CAMERA App på smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
124
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer til flere smarttelefoner
4 Velg smarttelefon fra listen.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Du kan koble til opptil 4 smarttelefoner.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert, må du skrive inn PIN-koden
som vises på kameraet, i smarttelefonen.
5 Velg Neste.
6 På kameraet velger du filer som skal overføres fra kameraet.
7
På kameraet velger du Send.
• Kameraet sender filene til smarttelefonen.
• Når du kobler til flere smarttelefoner, sender kameraet filene til alle
enhetene samtidig.
125
Trådløst nettverk
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter Remote Viewfinderfunksjonen, via et WLAN-nettverk. Bruk smarttelefonen som en fjernstyrt
utløserknapp ved hjelp av Remote Viewfinder-funksjonen. Bildet som blir
tatt, vises på smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som
kjører Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.) Oppdater enhetens fastvare til nyeste versjon før du tar i bruk
denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende
denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung Apps,
Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App er
kompatibel med Samsung-kameramodeller som er produsert i 2013 eller
senere.
• For enheter som kjører Android OS 2.3.3 – 2.3.7, kan du laste ned
Samsung SMART CAMERA App fra www.samsung.com.
• Bilder eller videoer som tas kontinuerlig, vises ikke på smarttelefonen.
1
Roter modushjulet til B.
2 Velg
på kameraet.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• For å kreve PIN-godkjenning når du kobler smarttelefonen til
kameraet velger du Sikkerhetsinnstillinger. (s. 143)
3 Slå på Samsung SMART CAMERA App på smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 29) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 6.
4 Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert, må du skrive inn PIN-koden
som vises på kameraet, i smarttelefonen.
126
Trådløst nettverk >
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
5 På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
6 På smarttelefonen velger du q for å åpne smartpanelet.
7
Angi fotograferingsalternativene på smarttelefonen.
• Når du bruker denne funksjonen, er det noen av knappene på
kameraet som ikke er tilgjengelige.
• Med smarttelefonen kan du bare operere kameraet ved å berøre
skjermen.
• Enkelte fotograferingsalternativer støttes ikke.
• Fotograferingsalternativer du har angitt, beholdes på kameraet
etter at tilkoblingen med smarttelefonen er avsluttet.
8 Berør
for å gå tilbake til fotograferingsskjermen.
9 Berør og hold
på smarttelefonen for å fokusere, og slipp
deretter for å ta bildet.
• Berør
for å spille inn en video, og berør
for å stoppe en video.
• Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres
GPS-informasjonen sammen med bildet.
• Når du bruker denne funksjonen, kan den ideelle avstanden mellom kameraet
og smarttelefonen variere, avhengig av omgivelsene.
• Smarttelefonen må være innen 7 m fra kameraet for at du skal kunne bruke
denne funksjonen.
• Det vil ta litt tid før bildet blir tatt, etter at du har sluppet
på
smarttelefonen.
• Om lagringsalternativet for filer settes til Smarttelefon + Kamera, vil kun
bilder bli overført til smarttelefonen. (Video- og RAW-filer vil ikke bli overført.)
• Hvis du tar bilder kontinuerlig når lagringsalternativet for filer settes til
Smarttelefon + Kamera, vil ikke bilder bli overført til smarttelefonen.
• Skjermen på smarttelefonen vil ikke reflektere kameradisplayet når du spiller
inn en video.
• Remote Viewfinder-funksjonen deaktiveres i følgende situasjoner:
-- det kommer et innkommende anrop på smarttelefonen
-- kameraet eller smarttelefonen slås av
-- enheten mister WLAN-tilkoblingen
-- Wi-Fi-tilkoblingen er dårlig eller ustabil
-- du utfører ingen handlinger i omtrent 3 minutter mens du er tilkoblet
-- mappe- og filnummer er maksverdier
• Skjermen slås av hvis du ikke utfører noen handlinger på kameraet i løpet av
30 sekunder.
127
Trådløst nettverk
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer
Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst
til en PC.
Sende bilder eller videoer til en PC
1
Installere programmet for autokopiering på
PC-en
1
Installer i-Launcher på PC-en. (s. 149)
2 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
3 Når programikonet for Autokopiering vises, klikker du på det.
• Programmet Autokopiering installeres på PC-en. Fullfør
Roter modushjulet til B.
2 Velg
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 115)
3 Velg en sikkerhetskopi-PC.
installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen.
4 Fjern USB-kabelen.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
128
Trådløst nettverk >
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer
4 Velg OK.
• Avbryt sendingen ved å velge Avbryt.
• Du kan ikke velge enkeltfiler for sikkerhetskopiering. Denne
funksjonen sikkerhetskopierer bare nye filer på kameraet.
• Fremdriften til sikkerhetskopieringen vises på PC-skjermen.
• Når overføringen er fullført, slås kameraet automatisk av etter
omtrent 30 sekunder. Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige
skjermbilde og hindre at kameraet slås av automatisk.
• Når du kobler kameraet til WLAN, må du velge det AP-et som er koblet til
PC-en.
• Kameraet vil søke etter tilgjengelige tilgangspunkter selv om du kobler
kameraet til det samme tilgangspunktet igjen.
• Hvis du slår av kameraet eller tar ut batteriet under sending av filer, blir
filoverføringen avbrutt.
• Når du bruker denne funksjonen, er utløserkontrollen deaktivert på kameraet.
• Du kan kun koble ett kamera til PC-en om gangen for sending av filer.
• Kopieringen kan bli avbrutt på grunn av nettverksforholdene.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du kan slå av PC-en automatisk etter at overføringen er fullført, ved
• Du må slå av Windows-brannmuren og andre brannmurer før du bruker
• Hvis du vil bytte sikkerhetskopi-PC-en, velger du Bytt PC.
• Du kan sende opptil 1000 av de nyeste filene.
• I PC-programvaren må servernavnet være angitt med latinsk alfabet og bestå
å velge Slå av PC etter kopiering.
denne funksjonen.
av maksimalt 48 tegn.
129
Trådløst nettverk
Bruke Samsung Link til å vise filer
Du kan vise filer på en Samsung Link-enhet som er tilkoblet samme AP.
1
Roter modushjulet til B.
2 Velg
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 115)
• Du kan angi at alle eller kun utvalgte enheter skal kunne kobles til,
5 På Samsung Link-enheten velger du et kamera som skal
kobles til.
6 På Samsung Link-enheten blar du gjennom de delte bildene
eller videoene.
• Se bruksanvisningen til enheten for å få informasjon om hvordan
du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og videoene på
Samsung Link-enheten.
• Det kan hende at videoer ikke spilles jevnt av, avhengig av type
Samsung Link-enhet eller nettverksforholdene.
ved å trykke på [f] og deretter velge DLNA-tilgangskontroll på
skjermen.
• En delingsfilliste opprettes. Vent til andre enheter kan finne
kameraet ditt.
3 Koble Samsung Link-enheten til et nettverk, og slå deretter på
Samsung Link-funksjonen.
• Se bruksanvisningen for enheten hvis du vil ha mer informasjon.
4 På kameraet lar du Samsung Link-enheten kobles til kameraet.
AP
▲ Kameraet er koblet til en TV som støtter Samsung Link via WLAN.
130
Trådløst nettverk >
Bruke Samsung Link til å vise filer
• Du kan dele opptil 1000 av de nyeste filene.
• På en Samsung Link-enhet kan du bare se bilder eller videoer du har tatt med
kameraet.
• Rekkevidden til den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og en Samsung
Link-enhet kan variere avhengig av AP-spesifikasjonene.
• Hvis kameraet er koblet til 2 Samsung Link-enheter, kan
avspillingshastigheten bli redusert.
• Bildene eller videoene blir delt i opprinnelig størrelse.
• Du kan bare bruke denne funksjonen med enheter som støtter Samsung Link.
• Delte bilder eller videoer blir ikke lagret på Samsung Link-enheten, men de
kan lagres i kameraet i henhold til enhetens spesifikasjoner.
• Overføring av bilder eller videoer til Samsung Link-enheten kan ta litt
tid, avhengig av nettverkstilkoblingen, antallet filer som skal deles, eller
størrelsen på filene.
• Hvis du slår av kameraet på en unormal måte mens du ser på bilder eller
videoer på en Samsung Link-enhet (for eksempel ved å ta ut batteriet), antar
enheten at kameraet fortsatt er tilkoblet.
• Rekkefølgen på bilder eller videoer på kameraet kan være annerledes enn på
Samsung Link-enheten.
• Avhengig av antallet bilder eller videoer du vil dele, kan det ta litt
tid å laste inn bildene eller videoene og fullføre den innledende
konfigurasjonsprosessen.
• Hvis du kontinuerlig bruker Samsung Link-enhetens fjernkontroll eller utfører
andre operasjoner på enheten mens du ser på bilder eller videoer på den, kan
dette forhindre at denne funksjonen fungerer ordentlig.
• Hvis du endrer rekkefølgen på eller sorterer filer på kameraet mens du
viser dem på en Samsung Link-enhet, må du gjenta den innledende
konfigurasjonsprosessen for å oppdatere listen over filer på enheten.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Vi anbefaler at du bruker en nettverkskabel til å koble Samsung Link-enheten
til AP-en. Dette vil redusere forekomsten av "hakking" i videoene, noe som
kan forekomme under direkteavspilling av innhold.
• Hvis du vil vise filer på en Samsung Link-enhet, må du aktivere
multikastingsmodusen på AP-et.
131
Kapittel 5
Kamerainnstillingsmeny
Lær om brukerinnstillinger og menyen med generelle innstillinger.
Du kan justere innstillingene slik at de passer dine behov og preferanser bedre.
Kamerainnstillingsmeny
Brukerinnstillinger
Du kan stille inn brukermiljøet med disse innstillingene.
Stille inn
brukeralternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → d →
et alternativ.
Tilgjengelige elementer og rekkefølgen på dem kan variere avhengig av
fotograferingsforholdene.
Støyreduksjon
Bruk støyreduksjon til å redusere den visuelle støyen i bilder.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Høy ISO NR
Denne funksjonen reduserer støy som kan forekomme
når du angir en høy ISO-følsomhet.
(Av, Høy, Normal*, Lav)
Lang NR
Denne funksjonen reduserer støy når du stiller inn
kameraet til lang eksponering. (Av, På*)
ISO-tilpassing
ISO-trinn
Du kan justere størrelsen for ISO-følsomheten i trinn på enten 1/3 eller 1.
Auto ISO-verdi
Du kan angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges under, når du
setter ISO Auto til Auto.
133
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Innstillinger for trinnvis justering
DMF (direkte manuell fokus)
Du kan stille inn alternativene for hver trinnvise justering.
Du kan justere fokus manuelt ved å vri fokusringen etter at du har
oppnådd fokus, ved å trykke [Utløser] halvveis ned. Det er ikke sikkert
denne funksjonen er tilgjengelig for alle objektiver.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Innstillinger for
autoeksponeringsbrakett
Angi eksponeringsintervallet. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1.0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
Hvitbalansebrakett angitt
Angi hvitbalanseintervallområdet til de 3
bildene med trinnvis justering. (AB-/+3*,
AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
For eksempel justerer AB-/+3 verdien for gult
pluss eller minus tre trinn. MG-/+3 justerer
verdien for rødt med samme mengde.
Bildeveiviserbrakett
angitt
Velg 3 Bildestiler-innstillinger som kameraet
skal bruke til å ta 3 bilder med trinnvis
justering.
Dybdebrakettinnstillinger
Angi dybdeintervallet. (-/+0.3, -/+0.7, -/+1.0*,
-/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7, -/+3.0)
134
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Fargerom
Fargeromsalternativet gir deg mulighet til å velge metoder for å
representere farger. Digitale bildeenheter, for eksempel digitalkameraer,
skjermer og skrivere, har sine egne metoder for å representere farger.
Disse kalles Fargerom.
Adobe RGB
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
sRGB*
sRGB (Standard RGB) er en internasjonal spesifikasjon
for definering av fargerommet opprettet av IEC
(International Electrotechnical Commission). sRGB
brukes ofte til å skape farger på PC-skjermer og er også
standard fargerom for Exif. sRGB anbefales for vanlige
bilder og bilder du planlegger å publisere på Internett.
Adobe RGB
Adobe RGB brukes til kommersiell utskrift og
har et større fargespekter enn sRGB. Det større
fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en
datamaskin. Vær oppmerksom på at enkeltstående
programmer vanligvis er kompatible med et begrenset
antall fargerom.
sRGB
Når fargerommet er satt til Adobe RGB, lagres bildene som ”_SAMXXXX.JPG”.
135
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Forvrengningskorreksjon
iFn-tilpasning
Du kan korrigere objektivforvrengningen som kan forekomme fra
objektiver. Denne funksjonen er tilgjengelig for objektiver som støtter den.
Du kan velge alternativer som kan justeres når du trykker på [i-Function]
på et i-Function-objektiv.
Alternativ
Beskrivelse
Blender
Angi for å justere blenderverdien.
Lukkerhastighet
Angi for å justere lukkerhastigheten.
EV
Angi for å justere eksponeringsverdien.
ISO
Angi for å justere ISO-følsomheten.
Hvitbalanse
Angi for å justere hvitbalansen.
136
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Brukerskjerm
Nr.
Du kan legge til eller fjerne fotograferingsinformasjon fra skjermen.
1
Ikoner
2
Dato og klokkeslett
1
2
Beskrivelse
Angir at ikoner skal vises på høyre side i fotograferingsmodus.
Angir at dato og klokkeslett skal vises.
Histogram
Slå på eller av histogrammet på skjermen.
3
3
Om histogrammer
Et histogram er en graf som viser fordeling av lysstyrke i et bilde.
Et histogram som heller mot venstre, indikerer et mørkt bilde. Et
histogram som heller mot høyre, indikerer et lyst bilde. Høyden på
grafen er relatert til fargeinformasjon. Grafen blir høyere hvis en
bestemt farge er mer vanlig.
Utilstrekkelig eksponering
Balansert eksponering
Overdreven eksponering
137
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Knappetilordning
NFC med Live-visning
Du kan endre funksjonen som er tildelt tilpasningsknappen.
I fotograferingsmodus slår du på NFC-funksjonen på en NFC-aktivert
smarttelefon og plasserer NFC-antennen på telefonen nær kameraets
NFC-tag for å starte AutoShare eller Remote Viewfinder. Denne
funksjonen støttes på NFC-aktiverte smarttelefoner som kjører Android
OS. Det anbefales at du bruker nyeste versjon. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig for iOS-enheter.
* Standard
Knapp
Funksjon
Tilpass
Still inn funksjonen for Tilpass-knappen.
• Optisk forhåndsvisning*: Kjør funksjonen
for feltdybdeforhåndsvisning for gjeldende
blenderverdi. (s. 23)
• Ettrykks HB (hvitbalanse): Kjør funksjonen for
tilpasset hvitbalanse.
• RAW + med én berøring: Lagre en fil i RAW+JPEGformatet. Trykk én gang til på knappen for å lagre en
fil i JPEG-format.
• Tilbakestill: Tilbakestill noen innstillinger.
• AEL: Kjør funksjonen for autoeksponeringslås. (Når
[Utløser] trykkes halvveis ned, kjøres funksjonen for
autoeksponeringslås.)
• AEL-hold: Fortsett å kjøre funksjonen for
autoeksponeringslås etter fotograferingen.
(Eksponeringen forblir låst selv etter at du har tatt et
bilde.)
Bildestørrelse for MobileLink/NFC
Angi størrelsen på bildene som skal sendes til en smarttelefon ved å bruke
MobileLink- eller NFC-funksjonen.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Omgjør størrelsen til
2M eller mindre
Hvis et bilde er større enn 3M, vil det bli overført
etter at det er blitt skalert til 2M eller lavere.
Original*
Bildet vil bli overført i sin opprinnelige størrelse.
138
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Rutenett
Automatisk selvportrett
Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.
(Av*, 4 X 4, 3 X 3, Kryss, Diagonal)
Kan stilles inn til å automatisk slå på kameraet og gå til selvportrettmodus
når du vipper skjermen oppover. I selvportrettmodus aktiveres
selvutløseren (3 sekunder), ansiktsregistrering og skjønnhetsansikt
automatisk.
AF-lampe
Når du fotograferer på mørke steder, kan du slå på AF-lampen for å få
bedre autofokus. Autofokus fungerer mer nøyaktig på mørke steder når
AF-lampen er på.
Objektivknappens hastighetsinnstillinger
Angi zoomhastigheten for de elektriske zoomobjektivknappene til enten
rask, medium eller treg hastighet. Ved rask hastighet øker zoomstøyen og
kan bli registrert i videoer. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du
setter på Power Zoom-objektivet.
139
Kamerainnstillingsmeny
Innstillinger
Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer
kamerainnstillingene.
Angi
innstillingsalternativer:
* Standard
Element
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på
[m] → q → et alternativ.
* Standard
Element
Beskrivelse
• Systemvolum: Angi lydvolumet eller slå alle lyder
helt av. (Av, Lav, Medium*, Høy)
Lyd
Displayjustering
Selv om du slår av systemvolumet, gir kameraet
fra seg lyd når du spiller av en video eller
lysbildevisning.
Hurtigvisning
Angi tidslengde for hurtigvisning – tiden kameraet
viser et bilde rett etter at du tar det.
(Av, 1 sek.*, 3 sek., 5 sek., Hold)
Juster skjermens lysstyrke, innstilling for autolysstyrke, skjermfarge eller vaterpass.
• Lysstyrke skjerm: Du kan justere skjermens
lysstyrke manuelt.
• Auto lysstyrke: Slår automatisk lysstyrke på eller
av. (Av, På*)
• Skjermfarge: Du kan justere skjermfargene
manuelt.
• Horisontal kalibrering: Kalibrering av
vaterpasset. Hvis vaterpasset ikke er rett, plasserer
du kameraet på et rett underlag og følger
instruksjonene på skjermen.
• Du har ikke tilgang til Horisontal kalibrering-
• AF-lyd: Angi lyden som kameraet lager når du
trykker utløserknappen halvveis ned. (Av, På*)
• Knappelyd: Still inn lyden kameraet lager når du
trykker knapper på eller av. (Av, På*)
Beskrivelse
alternativet i avspillingsmodus.
• Du kan ikke bruke vaterpasset i portrettmodus.
Skjerm automatisk
av
Angi når skjermen skal slås av. Skjermen slås av hvis
du ikke bruker kameraet i tiden du har angitt.
(Av, 30 sek.*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
140
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Stiller inn strømsparingstid. Kameraet slår seg av
hvis du ikke bruker det i tiden du har angitt.
(Av, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
Automatisk av
• Kameraet beholder strømsparingsinnstillingen
selv om du skifter batteri.
• Det er ikke sikkert at Automatisk av virker hvis
kameraet er koblet til en datamaskin eller TV,
eller spiller av en lysbildevisning eller video.
Angi dato, klokkeslett, datoformat, tidssone og om
datoen skal integreres i bildene.
(Tidssone, Stille dato/klokkeslett, Datotype,
Tidsformat, Trykk)
Dato og klokkeslett
Hjelpevisning
Video ut
Angi videoutgangssignalet som passer for
landet ditt, når du kobler kameraet til en ekstern
videoenhet, for eksempel en skjerm eller HDTV.
• NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico,
etc.
• PAL (Støtter bare PAL B, D, G, H eller I): Australia,
Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland,
Frankrike, Tyskland, England, Italia, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Singapore, Spania, Sverige,
Sveits, Thailand, Norge, etc.
Anynet+ (HDMICEC)
Når du kobler kameraet til en HDTV som
støtter Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre
avspillingsfunksjonen på kameraet med TV-ens
fjernkontroll.
• Av: Du kan ikke kontrollere kameraets
avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.
• På*: Du kan kontrollere kameraets
avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.
Trykk på [n] for å skjule hjelpeteksten.
Language
• Datoen vises nederst til høyre på bildet.
• Når du skriver ut et bilde, kan det hende at
noen skrivere ikke skriver ut datoen på riktig
måte.
• Hjelpeveiledning for moduser: Angi for å
vise hjelpetekst om valgt modus når du bytter
fotograferingsmodus. (Av, På*)
• Hjelpeveiledning for funksjoner: Angi at det skal
vises hjelpetekst om menyer og funksjoner.
(Av, På*)
Beskrivelse
Angi språket kameraet viser på skjermen.
141
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
HDMI-utgang
Beskrivelse
* Standard
Element
Når du kobler kameraet til en HDTV med en
HDMI-kabel, kan du endre bildeoppløsningen.
• NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p,
576p (aktiveres bare når PAL er valgt)
Angi metode for nummerering av filer og mapper.
• Tilbakestill: Etter at du har brukt
tilbakestillingsfunksjonen, starter neste filnavn på
0001.
• Serier*: Nye filnumre fortsetter den eksisterende
nummerrekkefølgen, selv om du har installert et
nytt minnekort, formatert kortet eller slettet alle
bilder.
Hvis den tilkoblede HDTV-en ikke støtter
oppløsningen du har valgt, stiller kameraet
oppløsningen ett nivå lavere.
Angi metode for å lage filnavn.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dato:
• Det første mappenavnet er 100PHOTO. Hvis
Filnummer
-- sRGB-filer – MMDDXXXX.JPG. For eksempel vil
Filnavn
Beskrivelse
filnavnet være 0101XXXX.jpg for et bilde som blir
tatt 1. januar.
-- Adobe RGB-filer – _MDDXXXX.JPG for månedene
januar–september. For månedene oktober–
desember erstattes månedstallet med bokstavene
A (oktober), B (november) og C (desember). For
eksempel vil filnavnet være _203XXXX.jpg for et
bilde som blir tatt 3. februar. For et bilde som blir
tatt 5. oktober blir filnavnet _A05XXXX.jpg.
Mappetype
du har valgt sRGB-fargerommet og standard
filnavn, er det første filnavnet SAM_0001.
• Numrene i filnavnet øker med 1 fra SAM_0001 til
SAM_9999.
• Mappenumre økes med 1 fra 100PHOTO til
999PHOTO.
• Maksimalt antall filer som kan lagres i en mappe,
er 9999.
• Filnumre tildeles i henhold til DCF-spesifikasjonene
(designregel for kamerafilsystem).
• Hvis du endrer et filnavn (for eksempel på en
datamaskin), kan ikke kameraet spille av filen.
Angi mappetype.
• Standard*: XXXPHOTO
• Dato: XXX_MMDD
142
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Formater minnekortet. Formatering sletter alle
eksisterende filer, inkludert beskyttede filer.
(Nei*, Ja)
Format
Feil kan forekomme hvis du bruker et minnekort
som er formatert av et kamera av et annet merke,
en minnekortleser eller en datamaskin. Formater
minnekort i kameraet før du bruker dem til å ta
bilder.
Angi at du må skrive inn en PIN-kode når du kobler
kameraet til en smarttelefon.
• PIN: Skriv inn en PIN-kode før du kobler til.
• Ingen*: Tillat tilkobling uten å kreve en PIN-kode.
• Tilkoblinger blir utført automatisk uten at
Wi-Fi-personvernlås
Vis fastvareversjonen for kamerahuset og objektivet,
Mac-adressen og nettverkssertifiseringsnummeret,
eller oppdater fastvaren.
• Programvareoppdatering: Oppdater
programvaren for kamerahuset eller objektivet.
(Kamerahusfastvare, Objektivfastvare)
• Du kan oppdatere fastvaren ved å koble
Enhetsinformasjon
kameraet til datamaskinen og start i-Launcher.
Du finner mer informasjon på side 165.
• Du kan ikke kjøre en fastvareoppgradering uten
et fullstendig oppladet batteri. Lad batteriet
helt opp før du kjører en fastvareoppgradering.
• Hvis du oppdaterer fastvaren, blir
brukerinnstillingene og -verdiene tilbakestilt.
(Dato, klokkeslett, språk og video ut blir ikke
endret.)
• Ikke slå av kameraet mens oppdateringen
pågår.
Beskrivelse
det kreves en PIN-kode når du bruker NFCfunksjonen.
• PIN-kodene genereres automatisk og fornyes
bare når du tilbakestiller kamerainnstillingene
eller oppdaterer fastvaren.
• Hvis du tidligere har koblet kameraet til en
smarttelefon ved hjelp av en PIN-kode, kobles
de til automatisk.
Tilbakestill
Tilbakestill oppsettsmeny og
fotograferingsalternativer til fabrikkinnstillingene.
(Innstillingene for dato, klokkeslett, språk og
videoutgang blir ikke endret.) (Nei*, Ja)
Open source-lisens
Vis lisenser for åpen kildekode.
143
Kapittel 6
Koble til eksterne enheter
Benytt deg av alle funksjonene til kameraet ved å koble det til eksterne enheter, som f.eks. en datamaskin eller HDTV.
Koble til eksterne enheter
Vise filer på en HDTV
Spill av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en HDTV med en
HDMI-kabel (tilleggsutstyr).
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
→ q → HDMI-utgang → et alternativ. (s. 142)
2 Slå av kameraet og HDTV-en.
3 Koble kameraet til HDTV-en ved hjelp av en HDMI-kabel.
5 Slå på kameraet.
• Kameraet går automatisk til avspillingsmodus når du kobler det til
en HDTV.
6 Vis bilder eller spill av videoer ved å bruke knappene på
kameraet.
• Når du bruker HDMI-kabelen, kan du koble kameraet til en HDTV med bruk av
Anynet+(CEC)-metoden.
• Med Anynet+(CEC)-funksjonene kan du styre tilkoblede enheter ved hjelp av
TV-ens fjernkontroll.
• Hvis HDTV-en støtter Anynet+(CEC), slår TV-en seg automatisk på når den
4 Slå på HDTV-en og velg deretter HDMI-videokilden.
brukes med kameraet. Det er ikke sikkert at denne funksjonen er tilgjengelig
på alle HDTV-er.
• Når kameraet er koblet til en HDTV med en HDMI-kabel, kan du ikke ta bilder
eller spille inn videoer.
• Når kameraet er koblet til en HDTV, kan det hende at noen av
avspillingsfunksjonene ikke er tilgjengelige.
• Hvor lang tid det tar før kameraet og HDTV-en kobles sammen, kan variere
avhengig av minnekortet du bruker. Selv om hovedfunksjonen til et
minnekort er å øke overføringshastigheten, er det ikke nødvendigvis slik at et
minnekort med raskere overføringshastighet også er raskt ved bruk av
HDMI-funksjonen.
145
Koble til eksterne enheter
Overføre filer til datamaskinen
Overfør filer på et minnekort til datamaskinen ved å koble kameraet til
PC-en.
Overføre filer til en Windows-datamaskin
Koble til kameraet som en flyttbar disk
Du kan koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk. Åpne den
flyttbare disken, og overfør filene til datamaskinen.
1
3 Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.
4 På datamaskinen velger du Min datamaskin → Flyttbar disk
→ DCIM → 100PHOTO eller 101_0101.
5 Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem
på datamaskinen.
Hvis Mappetype er satt til Dato, vises mappenavnet som "XXX_MMDD". Hvis du
for eksempel tar et bilde den 1. januar, blir mappenavnet "101_0101".
Slå av kameraet.
2 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
146
Koble til eksterne enheter >
Overføre filer til datamaskinen
Koble fra kameraet (for Windows 7)
Overføre filer til Mac OS-maskinen
Du kobler fra kameraet på en lignende måte med Windows 8.
1
Mac OS 10.7 eller nyere støttes.
Kontroller at det ikke blir overført data mellom kameraet og
datamaskinen.
• Hvis statuslampen på kameraet blinker, betyr det at dataoverføring
pågår. Vent til statuslampen slutter å blinke.
2 Klikk på
på verktøylinjen nederst til høyre på dataskjermen.
1
Slå av kameraet.
2 Koble kameraet til Macintosh-datamaskinen med USBkabelen.
3 Klikk på popup-meldingen.
4 Klikk på meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.
5 Fjern USB-kabelen.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
147
Koble til eksterne enheter >
Overføre filer til datamaskinen
3 Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk og viser ikonet for
flyttbar disk.
4 Åpne den flyttbare disken.
5 Overfør bilder eller videoer til Mac OS-maskinen.
148
Koble til eksterne enheter
Bruke programmer på en PC
Du kan vise og redigere filer ved hjelp av programmene som følger med.
Du kan også sende filene trådløst til en PC.
4 Installer i-Launcher på PC-en.
Operativsystem
Slik installerer du
Windows
Når popup-vinduet ber deg installere i-Launcher,
velger du Ja.
• Hvis popup-vinduet ikke vises, velger du
Min datamaskin → i-Launcher → iLinker.exe.
• Hvis du ser et popup-vindu som ber deg kjøre
iLinker.exe, må du gjøre det først.
• Når du kobler kameraet til en datamaskin når
i-Launcher er installert, startes programmet
automatisk.
Mac
Klikk på Enheter → i-Launcher → Mac → iLinker.
Installering av i-Launcher
1
Slå av kameraet.
2 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
5 Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen
er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke
ansvarlig for eventuelle tap av data.
3 Slå på kameraet.
149
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Bruke Samsung i-Launcher
Bruke i-Launcher
Ikon
i-Launcher tillater deg å oppdatere fastvaren til kameraet eller linsen, eller
gir en kobling til nedlasting av PC Auto Backup-programmet.
Beskrivelse
Du kan laste ned fastvaren for kameraet.
Last ned bruksanvisningen.
Last ned dette programmet for å konvertere Samsung RAW-filer
(SRW) til DNG-filer.
Last ned dette programmet for å konvertere Samsung RAW-filer
til de formatene du vil ha filene i.
i-Launcher tilbyr en kobling for nedlasting av PC Auto Backupprogrammet når du kobler kameraet til en datamaskin. Du kan
sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst
til en PC.
Krav for Windows OS
Element
Krav
Prosessor
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz eller nyere /
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz eller nyere
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB eller mer anbefales)
Operativsystem*
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Harddiskkapasitet
250 MB eller mer (1 GB og mer anbefales)
• 1024X768 piksler, 16-bits fargeskjerm
Bruke Samsung RAW Converter
Du kan justere bildene som du har tatt, inkludert RAW-filene, med de
avanserte redigeringsfunksjonene i Samsung RAW Converter. Du finner
nærmere informasjon om hvordan du bruker programmet, i hjelpfunksjonen.
Annet
(1280X1024 piksler, 32-bits fargeskjerm anbefales)
• USB 2.0-port
• nVIDIA Geforce 7600GT eller nyere /
ATI X1600-serien eller nyere
* En 32-bitersversjon av i-Launcher blir installert – også på 64-bitersutgaver av Windows.
Det er mulig at RAW-filer ikke kan åpnes, avhengig av hvilken versjon du har
av Samsung RAW Converter. Hvis dette skjer, bør du oppdatere Samsung RAW
Converter til nyeste programversjon.
150
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
• Kravene på følgende side er bare anbefalinger. Det kan hende at i-Launcher
ikke fungerer ordentlig selv om datamaskinen overholder kravene, avhengig
av tilstanden til datamaskinen.
• Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, kan det hende at videoer
ikke spilles av på riktig måte.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av bruk av ukvalifiserte
datamaskiner, for eksempel selvbygde datamaskiner.
Åpne Samsung i-Launcher
Velg Start → Alle programmer → Samsung → i-Launcher →
Samsung i-Launcher på datamaskinen. Klikk eventuelt på Programmer
→ Samsung → i-Launcher på Mac OS-maskinen.
Laste ned fastvaren
På Samsung i-Launcher-skjermbildet klikker du på . Du finner mer
informasjon om oppdatering av fastvaren på side 165.
Krav for Mac OS
Element
Krav
Operativsystem
Mac OS 10.7 eller nyere
RAM
Minimum 256 MB RAM (512 MB eller mer
anbefales)
Harddiskkapasitet
Minimum 110 MB
Annet
USB 2.0-port
Laste ned PC Auto Backup
På Samsung i-Launcher-skjermbildet klikker du på . Hvis du vil ha
informasjon om installasjon av PC Auto Backup, kan du se side 128.
151
Kapittel 7
Vedlegg
Her finner du informasjon om feilmeldinger, kameravedlikehold,
feilsøkingstips, spesifikasjoner og tilleggsutstyr.
Vedlegg
Feilmeldinger
Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Objektivet er låst
Objektivet er låst. Roter objektivet mot klokken
til du hører et klikk. (s. 46)
Kortfeil
• Slå av kameraet, og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Svakt batteri
Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet.
Ingen bildefil
Ta bilder eller sett inn et minnekort som
inneholder bilder.
Enhet koplet fra.
Nettverksforbindelsen ble brutt mens bildene
ble overført til støttede enheter. Velg en støttet
enhet på nytt.
Filfeil
Slett den skadde filen, eller kontakt et
servicesenter.
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Minne fullt
Slett unødvendige filer, eller sett inn et nytt
minnekort.
Overføring mislyktes.
• Kameraet lyktes ikke å sende e-post eller filer
til andre enheter. Prøv å sende på nytt.
• Sjekk nettverksforbindelsen og prøv igjen.
Kan ikke ta et bilde
fordi mappe- og
filnummeret på
minnekortet har nådd
maksimumsverdier.
Tilbakestill
mappenummeret?
Filnavnene stemmer ikke overens med DCFstandarden. Følg instruksjonene på skjermen
for å tilbakestille mappenummeret.
Error 00
Slå av kameraet og fest objektivet på nytt.
Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
Error 01/02
Slå av kameraet, ta ut batteriet, og sett det inn
igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter
du et servicesenter.
153
Vedlegg
Vedlikeholde kameraet
Rengjøre kameraet
Kameraobjektiv og skjerm
Bruk en pensel for å fjerne støv, og tørk forsiktig av objektivet med
en myk klut. Hvis det fortsatt er støv på objektivet, kan du påføre en
rengjøringsvæske for objektiver på et rengjøringspapir og tørke over
forsiktig.
Bildesensor
Avhengig av forskjellige fotograferingsforhold, kan det vises støv på
bildene fordi bildesensoren blir utsatt for det eksterne miljøet. Dette
problemet er normalt, og eksponering mot støv forekommer ved daglig
bruk av kameraet. Ikke sett blåseren inn i monteringsåpningen på
objektivet.
Kamerahus
Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.
Bruk aldri benzen, tynnere eller alkohol til å rengjøre enheten. Disse løsningene
kan skade kameraet eller føre til at det svikter.
154
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruke eller oppbevare kameraet
Bruk på strand eller ved vannet
• Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på strender eller
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet
• Ikke utsett kameraet for svært kalde eller varme temperaturer.
på lignende steder.
• Kameraet er ikke vanntett. Ikke berør batteriet, adapteren eller
• Ikke bruk kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i
minnekortet med våte hender. Hvis du bruker kameraet med våte
hender, kan det bli ødelagt.
• Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar det i
Oppbevaring over lengre tid
områder hvor fuktigheten endres drastisk.
varme, dårlig ventilerte områder, som i bilen om sommeren.
• Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og omfattende
vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.
• Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig
ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler og
interne komponenter.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff, brennbare stoffer eller
lettantennelige kjemikalier. Ikke oppbevar eller transporter brennbar
væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som
kameraet eller ekstrautstyr.
• Når du skal oppbevare kameraet over lengre tid, plasserer du det i
en forseglet beholder med et absorberende materiale, for eksempel
silisiummasse.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før
bruk.
• Dato og klokkeslett må kanskje stilles inn når kameraet blir slått på, hvis
kameraet har vært uten batteri i en lang periode.
• Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.
155
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser
Når du flytter kameraet fra kalde til varme omgivelser, kan det dannes
kondens på objektivet eller de interne komponentene i kameraet. Hvis
dette skjer, må du slå av kameraet og vente minst 1 time. Hvis det dannes
kondens på minnekortet, må du ta det ut av kameraet og vente til all
fuktigheten har fordampet før du setter det inn igjen.
Andre forsiktighetsregler
• Ikke sving kameraet rundt etter stroppen. Du kan skade deg selv eller
andre og ødelegge kameraet.
• Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at kameraet fungerer
som det skal.
• Slå av kameraet når du ikke bruker det.
• Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.
• Beskytt skjermen mot eksterne støt ved å ha det i etuiet når det ikke er
i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna sand, skarpe
gjenstander eller mynter.
• Ikke bruk kameraet hvis skjermen har sprekker eller er knust. Skår av
glass eller akryl kan forårsake skader på hendene og i ansiktet. Ta med
kameraet til et Samsung-servicesenter for å få det reparert.
• Kameraer, batterier, ladere eller tilleggsutstyr må aldri plasseres
i nærheten av, på eller i oppvarmingsapparater, for eksempel
mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Varme kan deformere disse
enhetene eller føre til overoppheting, noe som kan føre til brann eller
eksplosjon.
• Ikke utsett objektivet for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge
bildesensoren eller føre til at den svikter.
• Beskytt objektivet mot fingeravtrykk og riper. Tørk av objektivet med en
myk og ren objektivklut som ikke loer.
• Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette gjøres for å
beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke det igjen.
• Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og vil ikke
påvirke kameraets levetid eller ytelse.
• Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det ta litt tid å slå det
på, fargen på skjermen kan endres midlertidig eller etterbilder kan vises.
Disse forholdene er ikke feil, og de vil korrigere seg selv når kameraet
returneres til mildere temperatur.
• Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake allergier, kløe,
eksem eller hevelser for personer med følsom hud. Hvis du opplever
noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke kameraet
og kontakte lege.
• Ikke før ukjente gjenstander inn i kameraets oppbevaringsrom, spor
eller tilgangspunkter. Det er ikke sikkert at skader på grunn av feil bruk
dekkes av garantien.
• Ikke la ukvalifisert personale utføre service på kameraet eller prøv å
utføre service på det selv. Eventuelle skader som oppstår fra ukvalifisert
service, dekkes ikke av garantien.
156
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om minnekort
Støttede minnekort
Dette produktet støtter microSD, microSDHC eller microSDXC minnekort.
Minnekortadapter
Minnekort
Hvis du vil lese dataene med en PC eller minnekortleser, setter du inn
minnekortet i en minnekortadapter.
157
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Minnekortkapasitet
Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivene og forholdene. Disse kapasitetene er basert på et 2 GB SD-kort.
Kvalitet
Størrelse
Bilde
Superfin
Fin
Normal
RAW
RAW + S.Fin
RAW + Fin
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
162
294
403
57
26
32
35
10.1M (3888X2592)
292
492
638
-
32
37
39
5.9M (2976X1984)
440
688
846
-
36
40
41
2.0M (1728X1152)
841
1095
1217
-
41
42
43
Serie
495
753
911
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
188
337
456
-
27
34
37
7.8M (3712X2088)
359
585
739
-
34
38
40
4.9M (2944X1656)
503
762
919
-
37
40
41
2.1M (1920X1080)
1566
2840
3897
-
44
45
46
13.3M (3648X3648)
231
403
536
-
30
35
38
7.0M (2640X2640)
390
624
781
-
35
39
40
4.0M (2000X2000)
573
839
993
-
38
41
42
1.1M (1024X1024)
2814
4750
6163
-
45
46
46
158
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Størrelse
1920X1080 (30 BPS)
Video
1280X720 (30 BPS)
640X480 (30 BPS)
For deling (30 BPS)
Forholdsregler ved bruk av minnekort
Kvalitet
HQ
Normal
Ca. 17' 02"
Ca. 19' 50"
Ca. 23' 46"
Ca. 29' 37"
• Sett inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei,
Ca. 58' 24"
Ca. 77' 06"
• Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer eller av
-
Ca. 261' 21"
• Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
• Tallene ovenfor er målt uten bruk av zoomfunksjonen.
• Tilgjengelig opptakstid kan variere hvis du bruker zoom.
• Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.
• Den maksimale innspillingstiden er 20 minutter per fil.
• Den maksimale avspillingstiden for For deling-videoer er 30 sekunder per fil.
• Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer (under
0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan føre til at
minnekort svikter.
kan det skade kameraet og minnekortet.
en datamaskin. Reformater minnekortet med kameraet.
• Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen blinker,
ettersom dette kan skade data.
• Når levetiden til minnekortet er utløpt, kan du ikke lagre flere bilder på
kortet. Bruk et nytt minnekort.
• Ikke bøy minnekortet, mist det i bakken eller utsett det for harde støt
eller trykk.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i nærheten av sterke magnetiske felt.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i områder med høy temperatur, høy
fuktighet eller etsende stoffer.
159
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
• Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller ukjente
stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det med en myk klut før
du setter det inn i kameraet.
Om batteriet
Bruk bare Samsung-godkjente batterier.
• Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt med
minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at minnekortet eller
kameraet svikter.
• Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å beskytte
kortet mot elektrostatiske utladninger.
• Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk eller
CD/DVD.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet bli
varmt. Dette er normalt og er ikke en feil.
• Bruk et minnekort som overholder standardkravene.
Batterispesifikasjoner
Element
Beskrivelse
Modell*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Type
Litiumion-batteri
Cellekapasitet
2330 mAh
Spenning
3,8 V
Ladetid** (når batteriet er helt tomt)
Ca. 270 min.
* Batterispesifikasjonene eller modellen kan variere avhengig av ditt område.
** Verdiene over er basert på bruk av medfølgende USB-kabel og strømadapter. Lading av
batteriet ved å koble det til en datamaskin kan ta lengre tid.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
160
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet håndteres
uforsiktig og feil. For din egen sikkerhet må du følge disse instruksjonene
for riktig håndtering av batteriet:
• Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke håndteres ordentlig.
Hvis du legger merke til deformasjoner, sprekker eller andre unormale
ting ved batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og kontakte
produsenten.
• Bruk bare originale batteriladere som er anbefalt av produsenten, og lad bare
batteriet etter metoden som er beskrevet i denne brukerveiledningen.
• Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for varme miljøer, for
eksempel innsiden av en lukket bil på sommertid.
• Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.
• Unngå å lagre eller bruke batteriet på varme, fuktige steder, for eksempel spa
eller dusjavlukker.
• Ikke hvil enheten på brennbare overflater, for eksempel senger, tepper eller
elektriske tepper, over lengre perioder.
• Når enheten er slått på, må du ikke etterlate den på trange steder over lengre
perioder.
• Ikke la batterikontaktene komme i kontakt med metallgjenstander, for
eksempel kjeder, mynter, nøkler eller klokker.
• Bruk bare ekte litiumion-batterier som er anbefalt av produsenten, når du
skifter batteri.
• Ikke demonter batteriet eller stikk hull i det med en skarp gjenstand.
• Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller knusekrefter.
• Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å slippe det fra høye
steder.
• Ikke utsatt batteriet for temperaturer på 60 °C (140 °F) eller høyere.
• Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet og væsker.
• Batteriet skal ikke utsettes for overdreven varme, for eksempel sollys, åpen ild
eller tilsvarende.
Retningslinjer for kasting
• Kast batteriet med forsiktighet.
• Ikke kast batteriet i åpen ild.
• Forskrifter for kasting kan variere avhengig land og region. Kast batteriet i
henhold til alle lokale og nasjonale forskrifter.
Retningslinjer for lading av batteriet
Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke
lades ordentlig.
161
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Batterilevetid
Merknader om bruk av batteriet
Fotograferingsmodus
Snittid / Antall bilder
Bilder
Ca. 185 min./Ca. 370 bilder
Videoer
Ca. 135 min. (spill inn videoer med oppløsning på
1920X1080 og 30 BPS.)
• Tallene ovenfor er basert på CIPAs teststandarder. Dine resultater kan
variere avhengig av faktisk bruk.
• Tilgjengelig fotograferingstid varierer avhengig av bakgrunn,
fotograferingsintervall og bruksforhold.
• Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale
opptakstiden.
Melding om lavt batterinivå
Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt, og meldingen
"Svakt batteri" vises.
• Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under
0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere
ladekapasiteten til batteriene.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området rundt
batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale bruken av
kameraet.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da
dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
• I temperaturer under 0 °C/32 °F kan batterikapasiteten og batteriets
levetid svekkes.
• Batterikapasiteten kan svekkes i lave temperaturer, men går tilbake til
normalt i mildere temperaturer.
• Ta ut batteriene fra kameraet hvis du skal oppbevare det over lengre
tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig
skade på kameraet. Langvarig oppbevaring av kameraet med batteriet
installert fører til at batteriet lades ut. Det kan hende at det ikke er mulig
å lade opp et batteri som er helt utladet.
• Når du ikke bruker kameraet i en lengre periode (3 måneder eller mer),
må du kontrollere batteriet og lade det opp med jevne mellomrom.
Hvis du lar batteriet bli helt utladet gjentatte ganger, kan det hende at
kapasiteten og levetiden reduseres, noe som kan føre til funksjonsfeil,
brann eller eksplosjon.
162
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler om bruk av batteriet
Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader.
Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette
kan danne kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til
midlertidig eller permanent skade på batteriene.
• Hvis du kobler kameraet til en ekstern strømkilde mens batteriet er tomt,
vil kameraet slås av dersom du bruker funksjoner som krever mye strøm.
Lad opp batteriet for å bruke kameraet som normalt.
• Hvis du kobler til strømkabelen igjen når batteriet er ladet helt opp, lyser
statuslampen i omtrent 30 minutter.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt. Lad
batteriet fullt opp før du bruker kameraet.
Merknader om lading av batteriet
• Hvis statuslampen er av, må du forsikre deg om at batteriet er satt riktig
inn.
• Hvis kameraet er på mens du lader, vil ikke batteriet lades helt fullt. Slå
av kameraet før du lader batteriet.
• Hvis statuslampen blinker rødt, kobler du til kabelen igjen eller fjerner
batteriet og setter det inn igjen.
• Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller temperaturen
er for høy, kan statuslampen blinke rødt. Ladingen starter når batteriet
kjøler seg ned.
• Ikke bruk kameraet når du lader batteriet. Dette kan forårsake brann eller
• Overlading av batterier kan forkorte batteriets levetid. Etter at ladingen
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da
• Ikke bøy strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på den. Dette kan
elektrisk støt.
dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
er fullført, må du koble kabelen fra kameraet.
skade kabelen.
• Lad opp batteriet i minst 10 minutter før du slår på kameraet.
163
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet
• Bruk kun USB-kabelen som medfølger.
• Det kan hende at batteriet ikke lades når:
-- du bruker en USB-hub
-- andre USB-enheter er koblet til datamaskinen
-- du kobler kabelen til porten på forsiden av datamaskinen
-- USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømstandarden (5 V, 500 mA)
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet
• Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av
brukte batterier.
• Batterier eller kameraer må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller
radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
164
Vedlegg
Oppdatere fastvaren
Forbind kameraet til datamaskinen og oppdater fastvaren til kameraet
eller linsen.
• Du kan ikke kjøre en fastvareoppgradering uten et fullstendig oppladet
batteri. Lad batteriet helt opp før du kjører en fastvareoppgradering.
• Hvis du oppdaterer fastvaren, blir brukerinnstillingene og -verdiene
3 Slå på kameraet.
4 På datamaskinen velger du i-Launcher →
5 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned fastvaren til
kameraet.
tilbakestilt. (Dato, klokkeslett, språk og video ut blir ikke endret.)
• Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.
1
Slå av kameraet.
2 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
.
• Du kan laste ned fastvaren til kameraet eller linsen.
6 Slå av kameraet når nedlastingen er fullført.
7
Fjern USB-kabelen.
8 Slå på kameraet.
9 Trykk på [m] → q → Enhetsinformasjon →
Programvareoppdatering → Kamerahusfastvare eller
Objektivfastvare.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
10Velg Ja fra et popup-vindu på kameraet for å oppdatere
fastvaren.
165
Vedlegg
Før du kontakter et servicesenter
Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse
feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
• Det er ikke plass på minnekortet. Slett
unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.
Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn
alle andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort og
batteri.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Kan ikke slå på
kameraet
• Kontroller at batteriet er satt inn.
• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
• Lad batteriet.
• Lad batteriet.
• Kameraet kan være i en modus der det slår
Kameraet slår seg
plutselig av
seg av automatisk, eller skjermen slår seg av
automatisk. (s. 141)
• Det kan hende kameraet slår seg av automatisk
for å forhindre at minnekortet blir skadet på
grunn av et overdreven varme. Slå på kameraet
igjen.
• Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved lave
Kameraet mister
batteristrøm raskt
temperaturer (under 0 °C/32 °F). Hold batteriet
varmt ved å legge det i lommen.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer
batteriet raskt. Lad opp batteriet ved behov.
• Batterier er forbruksdeler som må skiftes ut
fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri hvis
batteristrømmen tappes raskt.
Kan ikke ta bilder
• Formater minnekortet.
• Minnekortet er defekt. Skaff et nytt minnekort.
• Forsikre deg om at kameraet er slått på.
• Lad batteriet.
• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
Kameraet fryser
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Kameraet blir varmere
Kameraet kan bli varmt når du bruker det. Dette
er normalt, og vil ikke påvirke kameraets levetid
eller ytelse.
Blitsen utløses uventet
Blitsen kan utløses på grunn av statisk elektrisitet.
Det er ikke en feil med kameraet.
Blitsen virker ikke
• Blitsalternativet kan være satt til Av. (s. 89)
• Du kan ikke bruke blitsen i enkelte modi.
Dato og klokkeslett
er feil
Still inn dato og klokkeslett i q-menyen. (s. 141)
Skjermen eller
knappene fungerer
ikke
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
166
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Det er feil på
minnekortet
Foreslåtte løsninger
• Slå av kameraet, og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Situasjon
• Sørg for at fokusalternativet du valgte, er egnet
for den type fotografering du gjør.
Bildet er uklart
Se "Forholdsregler ved bruk av minnekort" for
mer informasjon. (s. 159)
TV-en eller
datamaskinen kan
ikke vise bilder og
videoer som er lagret
på et microSDXCminnekort
microSDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT.
Kontroller at den eksterne enheten er kompatibel
med filsystemet exFAT før du kobler kameraet til
enheten.
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
microSDXC-minnekort
microSDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT.
Hvis du vil bruke microSDXC-minnekort på en
Windows XP-datamaskin, må du laste ned og
oppdatere exFAT-filsystemdriveren fra Microsofts
nettside.
Kan ikke vise filer
Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke
sikkert at den kan åpnes (navnet på filen skal
være i henhold til DCF-standarden). Hvis du
opplever dette problemet, kan du vise filene på
datamaskinen.
Foreslåtte løsninger
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke må du
rengjøre objektivet. (s. 154)
Fargene i bildet
stemmer ikke overens
med den faktiske
scenen
Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge. Velg
et alternativ for hvitbalansen som passer til
lyskilden. (s. 71)
Bildet er for lyst eller
mørkt
Bildet er overeksponert eller undereksponert.
• Juster blenderverdi eller lukkerhastighet.
• Juster ISO-følsomheten. (s. 70)
• Slå blitsen av eller på. (s. 89)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 96)
Bildene blir forvrengt
Dette kameraet kan ha litt forvrengning når du
bruker vidvinkelobjektivet for fotografering med
vid visningsvinkel. Dette er normalt og er ikke et
tegn på at noe er galt.
Horisontale linjer vises
på bildet
Dette kan oppstå når motivet befinner seg under
en fluorescerende eller kvikksølvdampende
lyskilde. Velg en lav lukkerhastighet.
Avspillingsskjermen
vises ikke på den
tilkoblede eksterne
enheten
• Kontroller at HDMI-kabelen er ordentlig koblet
til den eksterne skjermen.
• Kontroller at minnekortet er ordentlig
registrert.
167
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
kameraet
Datamaskinen kobler
fra kameraet mens det
overfører filer
Foreslåtte løsninger
• Kontroller at USB-kabelen er satt inn på riktig
måte.
• Forsikre deg om at kameraet er slått på.
• Kontroller at du bruker et operativsystem som
støttes.
Filoverføring kan forstyrres av statisk elektrisitet.
Koble fra USB-kabelen, og koble den til igjen.
• Avslutt i-Launcher og start programmet på nytt.
• Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner og
i-Launcher fungerer
ikke ordentlig
Situasjon
miljø, er det ikke sikkert at programmet starter
automatisk. I så fall klikker du på Start →
Alle programmer → Samsung → i-Launcher
→ Samsung i-Launcher på Windowsdatamaskinen. (For Windows 8 klikker du på
Start-menyen og velger deretter Alle apper
→ Samsung i-Launcher.) Klikk eventuelt på
Programmer → Samsung → i-Launcher på
Mac OS-maskinen.
Foreslåtte løsninger
• Motivet er ikke i fokus. Når motivet er utenfor
Autofokus fungerer
ikke
AF-området, fotograferer du ved å flytte
motivet inn i AF-området og trykke [Utløser]
halvveis ned.
• Motivet er for nær. Flytt deg bakover fra
motivet, og ta bildet.
• Fokusmodus er stilt til MF. Bytt modus til AF.
AEL-funksjonen
fungerer ikke
AEL-funksjonen fungerer ikke i modusene t,
M, s og R. Velg en annen modus for å bruke
denne funksjonen.
Objektivet fungerer
ikke
• Kontroller at objektivet er riktig montert.
• Ta objektivet av kameraet, og sett det på igjen.
Ekstern blits virker
ikke
Påse at den eksterne blitsen er godt fest i den
eksterne blitsporten.
Skjermen for
innstilling av dato og
klokkeslett vises når
du slår på kameraet
• Still inn dato og klokkeslett igjen.
• Denne skjermen vises når kameraets interne
strømkilde er fullstendig utladet. Sett inn et
fulladet batteri og vent minst 72 timer uten å
slå på kameraet, slik at den interne strømkilden
kan lades opp igjen.
168
Vedlegg
Kameraspesifikasjoner
Bildesensor
Skjerm
Type
CMOS
Type
TFT LCD
Sensorstørrelse
23,5 mm X 15,7 mm
Størrelse
3,0" (Ca. 75,2 mm)
Effektive piksler
Ca. 20,3 megapiksler
Oppløsning
HVGA (320X480) 460,8 punkter
Totale piksler
Ca. 21,6 megapiksler
Visningsfelt
Ca. 100%
Fargefilter
RGB primærfargefilter
Vinkel
Vipp opp: 180°
Brukerskjerm
Rutenett, Ikoner, Histogram, Vaterpass
Objektivfeste
Type
Samsung NX-feste
Tilgjengelig objektiv
Samsung NX-objektiver (3D-objektiv støttes ikke)
Fokusering
Type
Kontrast-AF
Fokuspunkt
• Valg: 1 punkt (fritt valg)
• Multi: Normal 21 punkter, Nærbilde 35 punkter
• Ansiktsregistrering: Maks. 10 ansikter
• Objektsporing AF
Modus
Enkeltbilde AF, Kontinuerlig AF, Manuell fokus
AF-hjelpelampe
Ja
Bildestabilisering
Type
Objektiv-shift (avhenger av objektiv)
Modus
Av/Modus 1/Modus 2
Korrigering av forvrengning
Av/På (avhenger av objektiv)
i-Function
Støttes (Blenderverdi, Lukkerhastighet, EV, ISO, Hvitbalanse)
169
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Utløser
Type
Elektronisk første utløser, utløser med fokusplan
Hastighet
• Auto: 1/4000–1/4 sek.
• Manuell: 1/4000–30 sek. (1/3 EV-trinn)
• Bulb (tidsgrense: 4 min.)
Eksponering
TTL 221 (17X13) blokksegment
Lysmålingssystem
Lysmåling: Multi, Sentrumsvektet, Punkt
Lysmålingsradius: EV 0–18 (ISO 100 · 30 mm, F2)
Kompensasjon
±3 EV (1/3 EV-trinn)
AE-lås
Tilpasningsknapp
ISO-ekvivalent
Auto, 100-25600 (1 eller 1/3 EV-trinn)
Opptaksmodus
Modus
Enkel, Kontinuerlig, Serie (5M), Selvutløser,
Bracket (Autoeksponering, Hvitbalanse,
Bildestiler, Dybde)
Kontinuerlig
fotografering
5 BPS
*Maksimal opptakshastighet er 5 bilder per
sekund. Det vil avta etter omtrent 13 JPEG-bilder
eller 5 RAW- bilder. (Kan variere, avhengig av
spesifikasjoner på minnekortet.)
Bracket-fotografering
Trinnvis justering av autoeksponering
(±3 EV), Trinnvis justering av hvitbalanse,
Trinnvis justering av bildeveiviser, Dybdebrakett
(bare i modusene Program og Blenderprioritet)
Selvutløser
2–30 sek. (1 sekunds intervall)
Utløserkabel
Støttes (via smarttelefon)
Blits
Type
Ekstern blits (følger med SEF8A)
Modus
Smart-blits, Auto, Røde øyne (auto), Motlysblits,
Motlysblits rød, 1. gardin, 2. gardin, Av
Synkroniseringshastighet
Mindre enn 1/180 sek.
Blits EV
-2–+2 EV (0,5 EV-trinn)
Ekstern blits
Valgfrie eksterne Samsung-blitser
Synkroniseringskontakt
Hot shoe
Hvitbalanse
Modus
Auto HB, Dagslys, Overskyet, Lysrør hvitt,
Lysrør naturlig hvitt, Lysrør dagslys, Glødelampe,
Blits HB, Tilpasset, Fargetemperatur (Manuell)
Mikrojustering
Gul/Blå/Grønn/Rød, henholdsvis 7 trinn
170
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Dynamisk omfang
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Av/Dynamisk omfang+/HDR
Bildeveiviser
Modus
Standard, Livlig, Portrett, Landskap, Skog,
Retro, Kald, Rolig, Klassisk, Egendefinert1,
Egendefinert2, Egendefinert3
Parameter
Farge, Metning, Skarphet, Kontrast
Størrelse
Fotografering
Modus
Smart Auto, Smart, Program, Blenderprioritet,
Lukkerprioritet, Manuell, Skjønnhetsansikt
Smart-modus
Beste ansikt, Fortløpende opptak, Barnebilde,
Landskap, Makro, Mat, Fester og innendørs,
Handlingsfrysning, Fyldig fargetone, Foss,
Panorama, Silhuett, Solnedgang, Natt, Fyrverkeri,
Lysspor
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr, Skisse, Fiskeøye
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (bare Serie-modus),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kvalitet
Superfin, Fin, Normal, RAW, RAW + S.Fin,
RAW + Fin, RAW + Normal
RAW-standard
SRW (ver.3.0.0)
Fargerom
sRGB, Adobe RGB
Video
Type
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Lyd: AAC
Film AE-modus
Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,
Manuell
Filmklipp
Lyd på/av (fotograferingstid: maks. 20')
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr, Skisse, Fiskeøye
171
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Størrelse
1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240
(For deling)
Bilder per sek.
30 BPS (NTSC), 25 BPS (PAL)
Multibevegelse
x0.25 (kun 640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Kvalitet
HQ, Normal
Lyd
Stereo
Redigering
Stillbildehenting, Tidsreduksjon
Avspilling
Type
Enkeltbilde, Miniatyrbilder (15/28),
Lysbildevisning, Film
Redigering
Smartfilter, Endre størrelse, Roter,
Ansiktsretusjering, Lysstyrke, Kontrast,
Autojustering, Metning, NFC-justering,
Fargetemperatur, Eksponering
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr, Soft-fokus, Skisse, Fiskeøye,
Klassisk, Retro, Oljemaleri, Tegneserie, Blekkmaleri,
Kryssfilter, Zoomingbilde
Lagringsplass
Media
Eksternt minne (valgfritt):
microSD-kort (2 GB garantert),
microSDHC-kort (opptil 32 GB garantert),
microSDXC-kort (opptil 64 GB garantert,
UHS-1 støttes)
- Klasse 6 og høyere anbefales
Filformat
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), DCF
Trådløst nettverk
Type
IEEE 802.11b/g/n
Funksjon
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink,
Photo Beam, Autokopiering, Samsung Link,
Group Share
NFC
Ja
Grensesnitt
Digital utgang
USB 2.0 (mikro-USB-kontakt)
Videoutgang
• NTSC, PAL (velges)
• HDMI
Strøminngang
DC 5,0 V, 0,55 A via mikro-USB
172
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Strømkilde
Type
Oppladbart batteri: B740AE/B740AC/B740AU/
B740AK (2330 mAh, 3,8 V)
* Batterispesifikasjonene eller modellen kan variere
avhengig av ditt område.
Mål (B x H x D)
117,4 mm x 65,9 mm x 39,0 mm
Vekt
Ca. 230 g (uten batteri og minnekort)
Driftstemperatur
0–40 °C
Driftsfuktighet
5–85%
Programvare
i-Launcher, Samsung Raw Converter, Samsung DNG Converter
* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Andre varemerker og produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere.
173
Vedlegg
Ordliste
AP (Tilgangspunkt)
AEL (Autoeksponeringslås)
Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble trådløse enheter
til et kabelbasert nettverk.
Med disse funksjonene kan du låse eksponeringen på det du vil beregne
eksponeringen for.
Ad hoc-nettverk
AF (autofokus)
Et ad hoc-nettverk er en midlertidig tilkobling for deling av filer eller en
Internett-tilkobling mellom datamaskiner og enheter.
Et system som gjør at kameraobjektivet automatisk fokuserer på motivet.
Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.
Adobe RGB
AMOLED (organisk lysdiode med aktiv matrise) /
LCD (skjerm med flytende krystaller)
Adobe RGB brukes til kommersiell utskrift og har et større fargespekter
enn sRGB. Det større fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en
datamaskin.
AEB (Trinnvis justering av autoeksponering)
Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige
eksponeringer for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.
AMOLED er en visuell skjerm som er svært tynn og lett siden den ikke
trenger bakgrunnsbelysning. LCD er en visuell skjerm som vanligvis brukes
i forbrukerelektronikk. Denne skjermen trenger egen bakgrunnsbelysning,
for eksempel CCFL eller LED, for å gjengi farger.
Blender
Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når kameraets
sensor.
174
Vedlegg >
Ordliste
Kameraristing (Uskarphet)
Sammensetning
Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli uskarpt.
Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Hindre kameraristing ved å
øke følsomheten, bruke blitsen eller bruke en høyere lukkerhastighet. Du
kan også bruke et stativ eller OIS-funksjonen til å stabilisere kameraet.
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde. Vanligvis
vil du få en god komposisjon hvis du følger regelen om tredjedeler.
Fargerom
Fargespekteret som kameraet kan se.
En spesifikasjon for å definere et filformat og et filsystem for
digitalkameraer som ble opprettet av Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Fargetemperatur
Feltdybde
Fargetemperaturen måles i kelvin og angir fargetonen til en bestemt type
lyskilde. Når fargetemperaturen øker, får lyskildens farge et mer blålig
preg. Når fargetemperaturen reduseres, får lyskildens farge et mer rødlig
preg. Ved en temperatur på 5500 kelvin kan lyskildens farge sammenlignes
med middagssolen.
Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er lengst
borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Feltdybden varierer etter
blenderåpningen til objektivet, brennvidden og avstanden fra kameraet
til motivet. Hvis du for eksempel velger en liten blenderåpning, økes
feltdybden, og bakgrunnen i en sammensetning blir uskarp.
DCF (designregel for kamerafilsystem)
175
Vedlegg >
Ordliste
EV (eksponeringsverdi)
Blits
Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og blenderåpningen
på objektivet som resulterer i den samme eksponeringen.
Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under forhold
med svakt lys.
EV-kompensasjon
Brennvidde
Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien som
måles av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre eksponeringen
av bildene.
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter). Lengre
brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir forstørret.
Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Histogram
En spesifikasjon for definering av et bildefilformat for digitalkameraer som
ble opprettet av Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEIDA).
En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale aksen
representerer lysstyrken og den vertikale aksen representerer antall piksler.
Høye punkter til venstre (for mørk) og til høyre (for lys) på histogrammet
angir et bilde som ikke er riktig eksponert.
Eksponering
Mengden lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen styres ved
hjelp av en kombinasjon av lukkerhastighet, blenderverdi og ISOfølsomhet.
H.264/MPEG-4
Et høykomprimert videoformat opprettet av de internasjonale
standardorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T. Denne kodeken er utviklet av
Joint Video Team (JVT) og kan gi god videokvalitet ved lave bithastigheter.
176
Vedlegg >
Ordliste
Bildesensor
Lysmåling
Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et bildeområde for
hver piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer lysstyrken til lyset som
treffer det under en eksponering. Vanlige sensortyper er CCD (Chargecoupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Måling henviser til måten kameraet måler mengden lys på for å angi
eksponeringen.
IP-adresse (IP – Internet Protocol)
Et system som gjør at kameraobjektivet fokuserer manuelt på motivet. Du
kan bruke fokusringen til å fokusere på et motiv.
En IP-adresse er et unikt tall som blir tilordnet alle enheter som er koblet til
Internett.
ISO-følsomhet
MF (manuell fokus)
MJPEG (Motion JPEG)
Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.
Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme
filmhastigheten som brukes i et filmkamera. Ved innstillinger for høyere
ISO-følsomhet bruker kameraet høyere lukkerhastighet, noe som kan
redusere uskarphet forårsaket av kameraristing og lite lys. Bilder med høy
følsomhet er imidlertid mer mottakelige for støy.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
En komprimeringsmetode med kvalitetstap for digitale bilder. JPEGbilder blir komprimert for å redusere den totale filstørrelsen med minimal
forringelse av bildeoppløsningen.
177
Vedlegg >
Ordliste
Støy
PAL (Phase Alternate Line)
Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som malplasserte eller
vilkårlige, lyse piksler. Støy forekommer vanligvis når det tas bilder med
høy følsomhet eller når følsomhet angis automatisk på et mørkt sted.
En fargekodingsstandard for videoer som brukes i mange land i Afrika,
Asia, Europa og Midt-Østen.
NFC (Near Field Communication)
NFC er et sett med standarder for radiokommunikasjon på svært kort
avstand. Du kan bruke NFC-aktiverte enheter til å aktivere funksjoner eller
utveksle data med andre enheter.
NTSC (National Television System Committee)
En fargekodingsstandard for videoer som vanligvis brukes i Japan, NordAmerika, Filippinene, Sør-Amerika, Sør-Korea og Taiwan.
Optisk zoom
Dette er en generell zoom som kan forstørre bilder med et objektiv og som
ikke reduserer kvaliteten på bilder.
Kvalitet
Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde. Bilder av
høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, noe som vanligvis resulterer i
en større filstørrelse.
RAW (CCD-rådata)
De originale, ubehandlede dataene som samles direkte fra kameraets
bildesensor. Hvitbalanse, kontrast, metning, skarphet og andre data kan
manipuleres med redigeringsprogramvare før bildet komprimeres til et
standard filformat.
Oppløsning
Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy oppløsning
inneholder flere piksler og viser vanligvis flere detaljer enn bilder med lav
oppløsning.
178
Vedlegg >
Ordliste
Lukkerhastighet
Hvitbalanse (fargebalanse)
Lukkerhastigheten henviser til tiden det tar å åpne og lukke utløseren, og
det er en viktig faktor når det gjelder lysstyrken i et bilde, ettersom den
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom blenderen før den når
bildesensoren. Høy lukkerhastighet gir mindre tid til å slippe lyset inn slik
at bildet blir mørkere og motiver i bevegelse fryser lettere.
En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød, grønn og
blå) i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller fargebalansen, er
å gjengi fargene i et bilde på riktig måte.
sRGB (standard RGB)
Wi-Fi er en teknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å
utveksle data trådløst over et nettverk.
Internasjonal standard for fargerom opprettet av IEC (International
Electrotechnical Commission). Standarden defineres ut fra fargerommet
for PC-skjermer, og brukes også som standard fargerom for Exif.
Wi-Fi
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS er en teknologi som sikrer trådløse hjemmenettverk.
Vignettering
En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien (ytterkanter),
sammenlignet med midtpunktet på bildet. Vignettering kan tiltrekke
oppmerksomhet til motiver som er plassert i midten av et bilde.
179
Vedlegg
Tilleggsutstyr
Du kan kjøpe følgende typer tilleggsutstyr:
Objektiv, ekstern blits, oppladbart batteri, batterilader, kameraveske,
kameraetui, minnekort, filter, USB-kabel, HDMI-kabel, stropp
• Du kan finne type, bilde og tilgjengelighet for tilleggsutstyr ved å besøke
Samsungs webområde.
• Før du kjøper tilleggsutstyr, må du sjekke at det er kompatibelt med kameraet
ditt. GPS10 og EM10 er ikke kompatible med dette kameraet.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr. Samsung er ikke ansvarlig for
skader forårsaket av bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
180
Vedlegg
Indeks
A
Blits
Blitsalternativer 89
Fotografering med reflektert lys 26
Guidenummer 26
Intensitet 90
Autofokus 74
Autokopiering 128
Brennvidde 20
B
Batteri
Forsiktig 160
Lade 34
Sett inn 33
Beste ansikt-modus 61
Bildejustering
Justere bilder 111
Retusjere ansikter 112
Bilder
Forstørre 106
Fotograferingsalternativer 68
Redigere 110
Vise på kamera 102
D
Dato og klokkeslett 141
Drift 84
E
Filer
Beskytte 104
Bildetype 69
Slette 104
Videotype 99
Ikoner
Avspillingsmodus 43
Fotograferingsmodus 41
F-nummer 15
i-Launcher 150
Forstørre 106
Innstillinger 140
Fotograferingsmoduser
ISO-følsomhet 70
Auto 52
Blenderprioritet 56
Lukkerprioritet 57
Manuell 58
Skjønnhetsansikt 63
Smart 60
Spille inn 64
Eksponeringsverdi (EV) 15, 96
H
F
I
K
Kamera
Koble fra (Windows) 147
Koble til PC 146
Koble til som en flyttbar disk 146
Layout 29
Kameraspesifikasjoner 169
Hvitbalanse 71
Fader 100
Bildestiler 73
Fargerom 135
Blender 15, 19
Feltdybde 16, 21
181
Vedlegg >
Indeks
L
O
R
T
Lade 34
Objektiver
Regelen om tredjedeler 23
Tilleggsutstyr
Låse 46
Låse opp 46
Layout 45
Merker 48
Lukkerhastighet 17, 19
Lysbildevisning 106
Lysmåling 91
Lysstyrke skjerm 140
Oppløsning
Avspillingsmodus 111
Fotograferingsmodus (bilde) 68
Opptaksmodus (film) 98
M
Miniatyrbilder 102
Minnekort
Optisk bildestabilisering (OIS) 83
Overføre filer
Mac 147
Windows 146
Forsiktig 157
Sett inn 33
Mobil forbindelse 31
P
Pakke ut 28
N
NFC (Tag & Go) 119
Retusjere ansikter 112
Røde øyne-effekt 90
Rotere 110
S
Samsung Link 130
Selvutløser 86
Servicesenter 166
Skjermtype 44
MobileLink 122
Panoramamodus 62
Blitsens layout 49
Koble til blitsen 50
Remote Viewfinder 126
Skjønnhetsansiktmodus 63
Smartfilter
Avspillingsmodus 113
Fotograferingsmodus 95
Trådløst nettverk 115
Trinnvis justering 86
TV 145
V
Vedlikehold 154
Videoer
Alternativer 98
Hente 109
Spille inn 64
Vise 108
Video ut 141
Smartpanel 38
Sporing AF 78
Stilling 13
Strømsparingsmodus 141
182
Les garantien som fulgte med produktet eller besøk
www.samsung.com hvis du trenger service eller har spørsmål.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement