Samsung Systemkamera NX500 16-50 mm objektiv Bruksanvisning

advertisement

Samsung Systemkamera NX500 16-50 mm objektiv Bruksanvisning
Bruksanvisning
NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte
bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne
bruksanvisningen grundig.
Informasjon om opphavsrett
• Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker som
eies av Microsoft Corporation.
• Mac og Apple App Store er registrerte varemerker som eies av Apple
Corporation.
• Google Play Store er et registrert varemerke som eies av Google, Inc.
• SD™, SDHC™, og SDXC™ er registrerte varemerker som eies av SD
Association.
• HDMI, HDMI-logoen og begrepet ”High
Definition Multimedia Interface” er varemerker
eller registrerte varemerker som eies av HDMI
Licensing LLC.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. for
• Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne bruksanvisningen
kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av
kamerafunksjonene.
• Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere hele eller deler av
denne bruksanvisningen uten forhåndsgodkjennelse.
• Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet der du kjøpte det.
• Bruk dette kameraet ansvarlig og i overensstemmelse med alle lover og
reguleringer vedrørende bruken av det.
PlanetFirst representerer Samsung Electronics' forpliktelse til
bærekraftig utvikling og sosialt ansvar gjennom miljøvennlige
forretnings- og ledelsesaktiviteter.
hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker
som eies av Wi-Fi Alliance.
• Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,
eies av sine respektive eiere.
1
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å
unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.
Advarsel − situasjoner som kan forårsake skade på deg
selv eller andre
Unngå å skade synet til motivene.
Ikke bruk blits når du tar nærbilder (1 m) av mennesker eller dyr. Hvis du
bruker blits for nært motivenes øyne, kan dette forårsake midlertidig eller
permanent skade på synet.
Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
Du kan komme til å skade kameraet og utsette deg selv for elektrisk støt.
Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og
dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.
Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer.
Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller
eksplosive gasser og væsker.
Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer
over lengre tid.
Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan
forårsake permanent skade på kameraets interne komponenter.
Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar
slike materialer i nærheten av kameraet.
Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy.
Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk kameraet med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.
Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre til
brann.
Ikke berør strømledningen eller laderen i tordenvær.
Dette kan føre til elektrisk støt.
2
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Hvis det kommer inn væske eller fremmedlegemer i kameraet,
må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som batteriet
eller laderen, og deretter kontakte et Samsung servicesenter.
Obs! − situasjoner som kan forårsake skade på kameraet
eller annet utstyr
Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid.
Følg alle forskrifter som begrenser bruk av kameraet i
bestemte områder.
Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig skade på
kameraet.
• Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.
• Slå av kameraet når du er ombord i fly. Kameraet kan skape forstyrrelser
på utstyr ombord i fly. Følg flyselskapets regler og slå av kameraet når
besetningen ber om det.
• Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr. Kameraet kan skape
forstyrrelser på medisinsk utstyr i sykehus eller helsesentre. Følg alle
regler, oppslåtte advarsler og instrukser fra medisinsk personell.
Unngå forstyrrelser med pacemakere.
Hold god avstand mellom kameraet og pacemakere for å unngå
potensielle forstyrrelser, som anbefalt av produsenten og
forskningsgrupper. Hvis du har grunn til å mistenke at kameraet skaper
forstyrrelser på en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du straks
slå av kameraet og kontakte produsenten av pacemakeren eller den
medisinske enheten for å få hjelp.
Bruk bare ekte litiumion-batterier som anbefales av
produsenten. Ikke skad eller varm opp batteriet.
Uoriginale, skadde eller oppvarmede eller batterier kan føre til brann eller
personskade.
Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og
tilbehør.
• Bruk av uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at
batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.
• Samsung er ikke ansvarlige for skader som forårsakes av batterier,
ladere, kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.
Batteriet må bare brukes til det formålet det er beregnet for.
Feil bruk av batteriet kan føre til brann eller elektrisk støt.
3
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke berør blitsen mens den utløses.
Blitsen er svært varm når den utløses, og kan gi brannskader på huden.
Når du bruker strømladeren, må du slå av kameraet før du
kobler fra strømmen til strømladeren.
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk.
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak
når du lader batteriene.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke la strømladeren komme i kontakt med +/- kontaktene på
batteriet.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke slipp kameraet eller utsett det for sterke rystelser.
Dette kan skade skjermen eller eksterne eller interne komponenter.
Vær forsiktig når du kobler til kabler og setter inn batterier og
minnekort.
Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter
inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og
tilleggsutstyr.
Hold kort med magnetiske striper unna kameraetuiet.
Informasjon som er lagret på kortet, kan bli skadet eller slettet.
Bruk aldri batterier eller minnekort som er skadet.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer
som det skal.
Ikke plasser kameraet i eller i nærheten av magnetiske felt.
Dette kan føre til at kameraet svikter.
Kameraet må ikke brukes hvis skjermen er skadet.
Hvis glass- eller akryldeler er ødelagte, må du oppsøke et Samsung
servicesenter for å få reparert kameraet.
Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader
som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.
4
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.
Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten
er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Dataoverføring og ansvar
• Data som blir overført via WLAN, kan bli stjålet, så du må unngå å
overføre sensitive data i offentlige områder eller på åpne nettverk.
• Kameraprodusenten er ikke ansvarlig for eventuell dataoverføring som
Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
Dette kan føre til at bildesensoren blir misfarget eller ikke fungerer som
den skal.
bryter opphavsrettslover, varemerkelover og lover om åndsverk eller
offentlige sømmelighetsbestemmelser.
Forholdsregler ved bruk av Bluetooth
Hvis kameraet blir overopphetet, tar du ut batteriet og lar det
kjøle seg ned.
• Produsenten er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data
• Vedvarende bruk av kameraet kan overopphete batteriet og heve
• Sørg alltid for at du deler og mottar data med enheter som er klarerte
kameraets interntemperatur. Hvis kameraet slutter å fungere, tar du ut
batteriet og lar det kjøle seg ned.
• Høye interne temperaturer kan føre til støy på bildene. Dette er normalt
og vil ikke påvirke kameraets generelle ytelse.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske
enheter.
Kameraet sender ut radiofrekvenssignaler som kan forstyrre uskjermet
eller utilstrekkelig skjermet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere,
høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter
hjemme eller i kjøretøy. Kontakt produsenten av den elektroniske enheten
for å løse eventuelle forstyrrelsesproblemer. Bruk bare enheter eller
tilleggsutstyr godkjent av Samsung for å hindre uønskede forstyrrelser.
som sendes eller mottas ved hjelp av Bluetooth-funksjonen.
og riktig sikret. Hvis det finnes hindringer mellom enhetene, kan
driftsavstanden bli redusert.
• Enkelte enheter, spesielt de som ikke er testet eller godkjente av
Bluetooth SIG, kan være inkompatible med enheten din.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel
piratkopiering av filer eller ulovlig avlytting av kommunikasjon for
kommersielle formål). Produsenten er ikke ansvarlig for følgene av
ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.
• Ikke koble til Bluetooth-høyttaler, hodesett eller annet tilbehør.
Bruk kameraet i normal stilling.
Unngå kontakt med kameraets interne antenne.
5
Indikasjoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikon
Funksjon
Modus
Indikasjon
Tilleggsinformasjon
Auto
t
Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler
Program
P
Blenderprioritet
A
Lukkerprioritet
S
Manuell
M
Tilpass
T
Samsung Auto Shot
i
Smart
s
[
]
Kameraknapper. For eksempel representerer [Utløser]
utløserknappen.
(
)
Sidenummer for relatert informasjon
ĺ
*
Modusindikasjoner
Rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge
for å utføre et trinn, for eksempel følgende: Velg b ĺ
Kvalitet (betyr at du skal velge b og deretter Kvalitet).
Kommentar
6
Innhold
Tips
Kapittel 1
Konsepter innen fotografering
Mitt kamera
Fotograferingsstillinger ............................................................................. 13
Komme i gang .............................................................................................. 29
Pakke ut ........................................................................................................................ 29
Kameraets layout ........................................................................................ 30
Bruke skjermen .......................................................................................................... 33
Holde kameraet ............................................................................................................. 13
Stående fotografering................................................................................................. 13
Knelende fotografering .............................................................................................. 14
Bruke skjermen .............................................................................................................. 14
Lavvinkelbilde ................................................................................................................ 15
Høyvinkelbilde............................................................................................................... 15
Blender .......................................................................................................... 16
Blenderverdi og feltdybde ........................................................................................ 17
Lukkerhastighet .......................................................................................... 18
ISO-følsomhet .............................................................................................. 19
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet
kontrollerer eksponeringen...................................................................... 20
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og perspektiv ....................... 21
Feltdybde ...................................................................................................... 22
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter? ............................................................... 22
Forhåndsvisning av feltdybde.................................................................................. 24
Komposisjon ................................................................................................ 24
Regelen om tredjedeler.............................................................................................. 24
Bilder med to motiver ................................................................................................. 25
Blits................................................................................................................. 26
Blitsguidenummer ....................................................................................................... 26
Fotografering med reflektert lys ............................................................................. 27
Bruke selvportrettmodus .......................................................................................... 33
Sette inn batteriet og minnekortet ......................................................... 34
Ta ut batteriet og minnekortet ............................................................................. 34
Bruke minnekortadapteren ................................................................................... 35
Lade batteriet og slå på kameraet ........................................................... 36
Lade batteriet ............................................................................................................. 36
Slå på kameraet ......................................................................................................... 36
Utføre innledende oppsett ....................................................................... 37
Velge funksjoner (alternativer) ................................................................ 39
Bruke knapper og hjul ............................................................................................. 39
Bruke egendefinerte knapper og hjul .................................................................. 39
Velge med berøring.................................................................................................. 40
Bruke m ................................................................................................................. 40
Eksempel: Velge bildestørrelse i P-modus ......................................................... 40
Bruke smartpanelet .................................................................................................. 42
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus ....................................... 42
Bruke iFn ....................................................................................................................... 43
Bruke iFn Standard-funksjonen .............................................................................. 43
Bruke iFn Plus-funksjonen ........................................................................................ 45
7
Innhold
Skjermikoner ................................................................................................ 46
I fotograferingsmodus............................................................................................. 46
Ta bilder ........................................................................................................................... 46
Spille inn videoer ......................................................................................................... 48
Om vaterpasset ............................................................................................................ 49
I avspillingsmodus .................................................................................................... 50
Vise bilder ....................................................................................................................... 50
Spille av videoer ........................................................................................................... 50
Endre informasjonen som vises ........................................................................... 51
Vise varselspanelet ................................................................................................... 52
Objektiver ..................................................................................................... 53
Objektivets layout ..................................................................................................... 53
Låse eller låse opp objektivet .................................................................................. 54
Bruke funksjonen for egendefinert fokusområde ........................................... 56
Objektivmerker .......................................................................................................... 57
Ekstrautstyr .................................................................................................. 58
Layout på ekstern blits ............................................................................................ 58
Feste den eksterne blitsen........................................................................................ 59
Velge tilpassede moduser ........................................................................................ 68
Slette tilpassede moduser ........................................................................................ 68
i Samsung Auto Shot-modus ........................................................................ 69
s Smartmodus ........................................................................................................ 71
Ta panoramabilder ...................................................................................................... 72
Spille inn video........................................................................................................... 73
3D-modus .................................................................................................................... 75
Tilgjengelige funksjoner etter fotograferingsmodus................................... 76
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse og oppløsning ............................................................................ 78
Bildestørrelse .............................................................................................................. 78
Kvalitet .......................................................................................................................... 79
ISO-følsomhet .............................................................................................. 80
Fotograferingsmoduser ............................................................................. 60
t Automodus .................................................................................................... 60
P Programmodus ...................................................................................................... 62
OLED-farge ................................................................................................... 82
Programskift .................................................................................................................. 63
Minimum lukkerhastighet ........................................................................................ 63
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse ................................. 84
A Blenderprioritetsmodus .................................................................................... 64
S Lukkerprioritetsmodus ....................................................................................... 65
M Manuellmodus ..................................................................................................... 66
Bruke Bulb-funksjonen .............................................................................................. 66
T Tilpasset modus .................................................................................................... 67
Lagre tilpassede moduser ........................................................................................ 67
Laste ned tilpassede moduser ................................................................................ 68
Tilpasse ISO-innstillingene ....................................................................................... 81
Hvitbalanse .................................................................................................. 83
Bildeveiviser (bildestiler) ........................................................................... 85
Smartfilter..................................................................................................... 86
AF-modus ..................................................................................................... 87
Enkeltbilde AF ............................................................................................................ 88
Fortløpende AF .......................................................................................................... 88
Aktiv AF ......................................................................................................................... 89
Manuell fokus ............................................................................................................. 89
8
Innhold
AF-område .................................................................................................... 90
Valg AF .......................................................................................................................... 90
Lagre valgt AF-posisjon ............................................................................................. 90
Sone-AF ........................................................................................................................ 91
Multi AF......................................................................................................................... 91
Ansiktsregistrering ..................................................................................... 92
Normal........................................................................................................................... 92
Smilebilde .................................................................................................................... 93
Blinkebilde ................................................................................................................... 93
Berørings-AF ................................................................................................ 94
Berørings-AF ............................................................................................................... 94
AF-punkt....................................................................................................................... 94
Sporing AF ................................................................................................................... 94
Opptak med ett trykk .............................................................................................. 95
Fokushjelp .................................................................................................... 96
MF assistanse .............................................................................................................. 96
DMF (direkte manuell fokus) ................................................................................. 97
Angi MF- og DMF-reaksjonsevne........................................................................... 97
AF-utløserprioritet .................................................................................................... 97
Fokusfremheving ...................................................................................................... 98
Optisk bildestabilisering (OIS).................................................................. 99
Drift (fotograferingsmetode).................................................................. 100
Enkel............................................................................................................................ 100
Kontinuerlig ............................................................................................................. 101
Serie ............................................................................................................................ 101
Selvutløser ................................................................................................................ 102
Autoeksponeringsbrakett (AE-brakett) .......................................................... 102
Hvitbalansebrakett (Hvitbalansebrakett) ...................................................... 103
Bildestilbrakett (Bildestilbrakett) ...................................................................... 103
Dybdebrakett .......................................................................................................... 104
Brakett-innstillinger .................................................................................................. 104
Intervallbilder ............................................................................................ 105
Blits............................................................................................................... 106
Redusere røde øyne-effekten ............................................................................ 107
Justere blitsintensiteten ...................................................................................... 107
Blitsinnstillinger ...................................................................................................... 108
Stille inn ekstern blits ............................................................................................... 108
Angi trådløs synkronisering for den eksterne blitsen .................................. 109
Låse blitsintensiteten ............................................................................................ 110
Lysmåling .................................................................................................... 111
Multi ............................................................................................................................ 111
Sentrumsvektet....................................................................................................... 112
Punkt ........................................................................................................................... 112
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet ................................................ 113
Dynamisk omfang..................................................................................... 114
Eksponeringskompensasjon .................................................................. 115
Bruke rammemodus ................................................................................................. 115
Bruke veiledningen for justering av lysstyrke ................................................. 116
Vise overeksponeringsveiledningen .................................................................. 116
Eksponerings-/Fokuslås ........................................................................... 117
Eksponerings-/Fokusseparasjon............................................................ 118
Videofunksjoner ........................................................................................ 119
Filmstørrelse ............................................................................................................. 119
Når Video ut er stilt inn til NTSC............................................................................ 119
Når Video ut er stilt inn til PAL ............................................................................... 120
Filmkvalitet ............................................................................................................... 120
Bithastigheter for filmstørrelser ........................................................................... 121
Rask/langsom film ................................................................................................. 122
AF-reaksjonsevne ................................................................................................... 122
AF-skiftehastighet .................................................................................................. 123
Fader ........................................................................................................................... 123
9
Innhold
Tale ..............................................................................................................................
Vindskjerming .........................................................................................................
Mikrofonnivå............................................................................................................
Dynamisk omfang+ ...............................................................................................
124
124
124
124
Kapittel 3
Avspilling/Redigering
Søke etter og administrere filer ............................................................. 126
Vise bilder.................................................................................................................. 126
Vise miniatyrbilder ................................................................................................. 126
Vise filer etter kategori ......................................................................................... 127
Vise kontinuerlige bilder og seriebilder ......................................................... 128
Beskytte filer............................................................................................................. 129
Lås eller lås opp alle filene ...................................................................................... 129
Slette filer .................................................................................................................. 130
Slette én enkelt fil ...................................................................................................... 130
Slette flere filer ............................................................................................................ 130
Slette alle filer.............................................................................................................. 130
Vise bilder ................................................................................................... 131
Forstørre et bilde .................................................................................................... 131
Vise en lysbildevisning ......................................................................................... 132
Vise overeksponeringsveiledningen ............................................................... 133
Vise intervallopptak............................................................................................... 133
Sortere filer ............................................................................................................... 133
Rotere automatisk .................................................................................................. 133
Konvertere til JPEG ................................................................................................ 133
Spille av videoer ........................................................................................ 134
Spole bak- eller fremover .................................................................................... 134
Justere lysstyrken i en video .............................................................................. 135
Justere volumet i en video .................................................................................. 135
Beskjære en video under avspilling................................................................. 136
Hente ut et bilde under avspilling ................................................................... 136
Redigere bilder .......................................................................................... 137
Beskjære et bilde .................................................................................................... 137
Rotere et bilde ......................................................................................................... 138
Endre størrelsen på bilder ................................................................................... 138
Justere bildene ........................................................................................................ 139
Retusjere ansikter ................................................................................................... 139
Bruke Smartfilter-effekter.................................................................................... 140
Kapittel 4
Tilkobling og overføring
Koble til en smarttelefon ......................................................................... 142
Bruk NFC-funksjonen ............................................................................................ 142
Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus ................................................ 142
Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus (Photo Beam)............................ 143
Bruke GPS-posisjonstaggfunksjonen..............................................................
Sende filer til en smarttelefon ...........................................................................
Betjene kameraet eksternt med en smarttelefon ......................................
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp .................................
Lagre filer automatisk i en smarttelefon ........................................................
Nedlasting av tilpassede moduser via smarttelefon .................................
143
144
146
148
149
151
10
Innhold
Sende bilder via e-post ............................................................................ 153
Koble til et WLAN.................................................................................................... 153
Angi nettverksalternativer...................................................................................... 154
Angi IP-adressen manuelt....................................................................................... 154
Tips for tilkobling til nettverk............................................................................. 155
Skrive inn tekst ........................................................................................................ 156
Sende bilder via e-post ........................................................................................ 157
Lagre informasjon om en avsender .................................................................... 158
Angi et e-postpassord.............................................................................................. 159
Endre e-postpassordet ............................................................................................ 160
Vise bilder eller video på et TV-apparat ............................................... 161
Trådløs tilkobling .................................................................................................... 161
Tilkobling ved hjelp av kabel ............................................................................. 163
Vise filer på en TV ....................................................................................................... 163
Vise filer på en 3D-TV................................................................................................ 164
Tilkobling til en datamaskin ................................................................... 165
Bruke Autokopiering for bilder eller videoer ............................................... 165
Installere programmet for autokopiering på PC-en...................................... 165
Bruke Autokopiering-funksjonen ........................................................................ 165
Koble til kameraet som en flyttbar disk ......................................................... 167
Overføre filer til en Windows-datamaskin ........................................................ 167
Koble fra kameraet (for Windows 7).................................................................... 168
Overføre filer til Mac OS-maskinen ..................................................................... 168
Kapittel 5
Kamerainnstillingsmeny
Brukerinnstillinger .................................................................................... 171
Administrer Tilpasset modus ............................................................................. 171
RAW-komprimering............................................................................................... 171
Støyreduksjon.......................................................................................................... 171
Fargerom ................................................................................................................... 172
Korrigering av forvrengning .............................................................................. 173
Brukerskjerm ............................................................................................................ 173
Rutenett ..................................................................................................................... 173
Midtmarkør............................................................................................................... 174
Knappetilordning ................................................................................................... 174
Tilpass ............................................................................................................................ 174
AEL .................................................................................................................................. 175
EV ..................................................................................................................................... 176
Kommandohjul........................................................................................................... 177
iFn-innstilling ...........................................................................................................
Objektivknappens hastighetsinnstillinger....................................................
Berøringsoperasjon ...............................................................................................
Automatisk selvportrett .......................................................................................
AF-lampe ...................................................................................................................
E-lukker ......................................................................................................................
MobileLink/NFC-bildestørrelse .........................................................................
177
178
178
178
178
179
179
Innstillinger ................................................................................................ 180
11
Innhold
Kapittel 6
Vedlegg
Feilmeldinger ............................................................................................. 186
Vedlikeholde kameraet............................................................................ 187
Rengjøre kameraet ................................................................................................ 187
Kameraobjektiv og skjerm ..................................................................................... 187
Bildesensor ................................................................................................................... 187
Kamerahus ................................................................................................................... 187
Bruke eller oppbevare kameraet ...................................................................... 188
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet ................................. 188
Bruk på strand eller ved vannet............................................................................ 188
Oppbevaring over lengre tid ................................................................................. 188
Forsiktig bruk av kameraet i fuktige omgivelser ............................................ 189
Andre forholdsregler ................................................................................................ 189
Om minnekort ......................................................................................................... 190
Støttede minnekort .................................................................................................. 190
Minnekortkapasitet .................................................................................................. 191
Forholdsregler ved bruk av minnekort .............................................................. 193
Om batteriet............................................................................................................. 194
Batterispesifikasjoner ............................................................................................... 194
Batterilevetid ............................................................................................................... 195
Melding om lavt batterinivå .................................................................................. 195
Merknader om bruk av batteriet .......................................................................... 195
Forholdsregler for batteriet.................................................................................... 196
Merknader om lading av batteriet ...................................................................... 196
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet .................................... 197
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet ................................. 197
Bruke programmer på en PC .................................................................. 198
Installering av i-Launcher .................................................................................... 198
Bruke i-Launcher .................................................................................................... 200
Åpne i-Launcher......................................................................................................... 200
Tilgjengelige programmer ..................................................................................... 200
Krav ................................................................................................................................. 201
Installere Samsung RAW Converter ................................................................. 202
Bruke Samsung RAW Converter ........................................................................ 202
Oppdatere fastvaren ................................................................................ 203
Koble til via USB-kabel ......................................................................................... 203
Koble til via Wi-Fi .................................................................................................... 204
Før du kontakter et servicesenter .......................................................... 205
Kameraspesifikasjoner............................................................................. 208
Ordliste ........................................................................................................ 211
Valgfritt ekstrautstyr ................................................................................ 217
Indeks .......................................................................................................... 218
12
Konsepter innen fotografering
Fotograferingsstillinger
Riktig stilling for stabilisering av kameraet er nødvendig for å ta et bra
bilde. Selv om du holder kameraet riktig, kan feil stilling forårsake at
kameraet rister. Stå rett og helt stille for å opprettholde en stødig base for
kameraet. Når du fotograferer med langsom lukkerhastighet, må du holde
pusten for å minimere kroppsbevegelser.
Stående fotografering
Sett sammen bildet, stå oppreist med føttene en skulderbredde fra
hverandre og hold albuene nedover.
Holde kameraet
Hold kameraet med høyre hånd og plasser høyre pekefinger på
utløserknappen. Plasser venstre hånd under objektivet for støtte.
13
Konsepter innen fotografering
Knelende fotografering
Sett sammen bildet, knel med ett kne i bakken og ha en rett holdning.
Bruke skjermen
Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler.
1
Skyv skjermen forsiktig nedover.
2
Vipp skjermen fra 180° oppover til 45° nedover.
14
Konsepter innen fotografering
• Ta et selvportrett ved å stille Automatisk selvportrett til På, vippe
skjermen 180° oppover og trykke på motivet på skjermen. (s. 33)
•
•
•
•
Ha skjermen lukket når kameraet ikke er i bruk.
Vipp skjermen bare innenfor tillatt vinkel. Hvis ikke, kan kameraet bli ødelagt.
Pass på at du ikke skader skjermen når du vipper den.
Når kameraet ikke holdes i hendene og skjermen vippes oppover, bør du
bruke et stativ. Ellers kan det føre til skader på kameraet.
• Ikke vipp skjermen oppover når en ekstern blits er festet på kameraet. Ellers
kan det føre til skader på kameraet.
Lavvinkelbilde
Et lavvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert under øyehøyde,
vinklet opp mot motivet.
Høyvinkelbilde
Et høyvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert over øyehøyde,
vinklet ned mot motivet.
15
Konsepter innen fotografering
Blender
Blenderen er en av de tre faktorene som avgjør eksponeringen.
Blenderhuset inneholder tynne metallplater som åpnes og lukkes for
å slippe gjennom lys til blenderen og inn i kameraet. Størrelsen på
blenderen er relatert til mengden lys: En større blender slipper gjennom
mer lys og en mindre blender slipper gjennom mindre lys.
Blenderstørrelser
Størrelsen på blenderen representeres av en verdi kjent som et
”F-nummer”. F-nummeret representerer brennvidden delt på objektivets
diameter. Hvis for eksempel et objektiv med en brennvidde på 50 mm har
f-nummeret F2, er diameteren til blenderen 25 mm (50 mm/25 mm = F2).
Jo mindre f-nummer, jo større blender.
Blenderåpningen defineres som eksponeringsverdien (EV). Økning av
eksponeringsverdien (+1 EV) betyr at mengden lys dobles. Reduksjon av
eksponeringsverdien (-1 EV) betyr at mengden lys halveres. Du kan også
bruke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til å finjustere mengden lys
ved å dele eksponeringsverdier inn i 1/2, 1/3 EV og så videre.
+1 EV
Minimum blender
Middels blender
-1 EV
Maksimum blender
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Eksponeringsverditrinn
Blender åpnet litt
Blender åpnet helt
16
Konsepter innen fotografering
Blenderverdi og feltdybde
Du kan gjøre bakgrunnen i et bilde uklar eller skarpere ved å endre
blenderåpningen. En stor blenderåpning gir bildene liten feltdybde.
Gjenstander rett foran eller bak motivet vil bli uklare, mens motivet er i
fokus. En liten blenderåpning gir bildene stor feltdybde. Både gjenstander
langt foran eller bak motivet og selve motivet vil være i fokus.
Blenderhuset inneholder flere blad. Disse bladene beveger seg sammen og
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom midten av blenderen. Antall
blader påvirker også fasongen på lyset når du fotograferer nattscener. Hvis en
blender har et likt antall blader, fordeles lys i et likt antall deler. Hvis det er et
ulikt antall blader, er antallet deler dobbelt så mange som antall blader.
For eksempel deler en blender med 8 blader lyset inn i 8 deler og en blender
med 7 blader deler lyset inn i 14 deler.
7 blader
Et bilde med stor feltdybde
8 blader
Et bilde med liten feltdybde
17
Konsepter innen fotografering
Jo høyere lukkerhastighet, jo mindre lys slippes inn, og jo lavere
lukkerhastighet, jo mer lys slippes inn.
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet refererer til hvor lang tid det tar å åpne og lukke
utløseren. Dette kontrollerer mengden lys som passerer gjennom
blenderen før det når bildesensoren.
Lukkerhastigheter måles i sekunder og brøkdeler av sekunder. På mange
kameraer blir lukkerhastigheten omtrent halvert for hver påfølgende
innstilling – 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek osv. På samme måte
som med blenderåpningen vil hver påfølgende lukkerhastighet slippe
inn omtrent halvparten så mye lys. Det medfører at hver påfølgende
lukkerhastighetsinnstilling er lik en endring i eksponeringsverdien (EV) på
omtrent 1 EV.
En høy lukkerhastighet slipper inn mer lys i kameraet og gjør bildet lysere.
Motiver som er i bevegelse, vil imidlertid bli uklare fordi lukkeren er
åpen lenger. En høy lukkerhastighet slipper mindre lys inn og gjør bildet
mørkere. Motiver i bevegelse vil imidlertid bli skarpere og mer fokusert
fordi lukkeren er åpen i kortere tid.
+1 EV
Eksponering
1 sek
-1 EV
1 sek
1/2 sek
1/4 sek
1/8 sek
1/15 sek
1/250 sek
1/30 sek
Lukkerhastighet
18
Konsepter innen fotografering
ISO-følsomhet
Eksponeringen av et bilde fastslås av kameraets følsomhet. Denne
følsomheten er basert på internasjonale filmstandarder, kjent som ISOstandarder. På digitale kameraer brukes denne følsomhetsrangeringen for
å representere følsomheten til den digitale mekanismen som tar bildet.
ISO-følsomheten dobles når tallet dobles. For eksempel kan en innstilling
på ISO 200 ta bilder med dobbel hastighet sammenlignet med ISO 100.
Imidlertid kan høyere ISO-innstillinger føre til ”støy” – små flekker, punkter
og andre fenomener i et bilde og gi bildet et uklart eller skittent utseende.
Som en generell regel er det best å bruke en lav ISO-innstilling for å
forhindre støy i bildene, med mindre du fotograferer under mørke forhold
eller på kveldstid.
Ettersom en lav ISO-følsomhet betyr at kameraet vil være mindre
følsomt for lys, trenger du mer lys for å få en optimal eksponering. Når
du bruker lav ISO-følsomhet, må du åpne blenderen mer eller redusere
lukkerhastigheten for å slippe mer lys inn i kameraet. For eksempel på
en solfylt dag når det er rikelig med lys, krever ikke lav ISO-følsomhet en
langsom lukkerhastighet. Imidlertid vil langsom ISO-følsomhet føre til et
uklart bilde hvis du tar bilde på et mørkt sted eller på kveldstid. Derfor
anbefales det en moderat økning av ISO-følsomheten.
Et bilde tatt med stativ og høy ISOfølsomhet
Et uklart bilde med lav ISO-følsomhet
Endringer i kvaliteten og lysstyrken i henhold til ISO-følsomhet
19
Konsepter innen fotografering
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet
og ISO-følsomhet kontrollerer eksponeringen
Blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet er tett forbundet
innen fotografering. Blenderinnstillingen kontrollerer åpningen som
regulerer lyset som kommer inn i kameraet, mens lukkerhastigheten
bestemmer tidslengden som lys slipper inn. ISO-følsomheten fastslår
hastigheten som filmen reagerer på lys med. Sammen blir disse tre
aspektene beskrevet som eksponeringstriangelet.
En endring i lukkerhastighet, blenderverdi eller ISO-følsomhet kan utløses
av justeringer av de andre faktorene for å opprettholde mengden lys.
Resultatene endres imidlertid i henhold til innstillingene. For eksempel er
lukkerhastighet nyttig for å uttrykke bevegelse, blenderen kan kontrollere
feltdybden, og ISO-følsomheten kan kontrollere hvor kornete et bilde ser
ut.
Innstillinger
Resultater
Innstillinger
Lukkerhastighet
Resultater
Høy hastighet
= mindre lys
Lav hastighet
= mer lys
Rask = stille
Langsom = uklar
ISO-følsomhet
Høy følsomhet
= mer følsom for lys
Lav følsomhet
= mindre følsom for
lys
Høy = mer kornet
Lav = mindre kornet
Blenderverdi
Bred blender
= mer lys
Smal blender
= mindre lys
Bred = liten feltdybde
Smal = stor feltdybde
20
Konsepter innen fotografering
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og
perspektiv
Lang brennvidde
Brennvidde, som måles i millimeter, er avstanden mellom midten av
objektivet og brennpunktet. Den påvirker vinkelen og perspektivet på
bildene. En kort brennvidde gir vidvinkel, som lar deg ta et bredt bilde. En
lang brennvidde gir smal vinkel, som lar deg ta telefotobilder.
teleobjektiv
telefotobilde
Kort brennvidde
smal vinkel
Se på bildene nedenfor og sammenlign endringene.
vidvinkelobjektiv
bredt bilde
vidvinkel
16 mm vinkel
50 mm vinkel
200 mm vinkel
Vanligvis er et objektiv med vidvinkel egnet for å fotografere landskap og et
objektiv med smal vinkel er anbefalt for å fotografere sportshendelser eller
portretter.
21
Konsepter innen fotografering
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter?
Feltdybde
Feltdybden er det området rundt motivet som er i fokus.
Generelt sett kan feltdybden være liten eller stor. I bilder med liten
feltdybde kommer motivet i skarp fokus mens bakgrunnen blir uklare og
motivet skiller seg klart ut. Bilder med stor feltdybde vil derimot vise alle
elementene i bildet i skarp fokus.
Feltdybde avhenger av blenderverdien
En lav blenderåpningsverdi betyr at blenderåpningen er stor. Jo større
blenderåpningen er, jo mindre blir feltdybden. Tilsvarende betyr en
høy blenderåpningsverdi at blenderåpningen er liten. Jo mindre
blenderåpningen er, jo større blir feltdybden.
Du kan ta et bilde med liten feltdybde ved å bruke et vidvinkellinse
eller ved å velge høy blenderåpningsverdi. Du kan ta et bilde med
stor feltdybde ved å bruke en vidvinkellinse eller ved å velge høy
blenderåpningsverdi.
50 mm F5.7
Liten feltdybde
50 mm F22
Stor feltdybde
22
Konsepter innen fotografering
Feltdybde avhenger av brennvidde
Jo lengre brennvidde, jo mindre feltdybde. En telelinse med lang
brennvidde er bedre til å ta bilder med liten feltdybde enn en linse med
mindre brennvidde.
Feltdybden avhenger av avstanden mellom motivet og
kameraet
Jo kortere avstanden mellom motivet og kameraet er, jo mindre blir
feltdybden. Derfor kan det føre til et bilde med lav feltdybde hvis du
holder kameraet nær inntil motivet.
Et bilde tatt med 16 mm vidvinkelobjektiv
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Et bilde tatt nært motivet
23
Konsepter innen fotografering
Forhåndsvisning av feltdybde
Du kan trykke på tilpasningsknappen for å få en idé om hvordan
bildet kommer til å se ut, før du tar det. Kameraet justerer blenderen
til forhåndsinnstilte innstillinger og viser resultatene på skjermen. Sett
funksjonen for tilpasningsknappen til Optisk forhåndsvisning. (s. 174)
Komposisjon
Måten gjenstander og personer er ordnet på i et bilde, betegnes som
komposisjonen. En god komposisjon vektlegger hovedmotivene i bildet
ved å trekke oppmerksomheten mot dem og balansere dem med andre
elementer i bildet.
Tredelingsregelen nedenfor er en metode som ofte gir gode
komposisjoner.
Regelen om tredjedeler
Du bruker regelen om tredjedeler ved å dele bildet inn i et mønster med
3x3 like rektangler.
For å sette sammen bilder som legger god vekt på motivet, må du passe
på at motivet befinner seg ved et av hjørnene av det midtre rektangelet.
24
Konsepter innen fotografering
Hvis du bruker regelen om tredjedeler, vil dette gi bilder med stabile og
tiltalende komposisjoner. Under ser du noen eksempler.
Bilder med to motiver
Hvis motivet er i et hjørne av bildet, skaper det en ubalansert
komposisjon. Du kan stabilisere bildet ved å ta bilde av et motiv til i
motsatt hjørne for å balansere vekten av bildet.
Motiv 2
Motiv 1
Ustabil
Motiv 2
Motiv 1
Stabil
Når du tar landskapsbilder, vil sentrering av horisonten skape en
ubalansert effekt. Gi bildet mer vekt ved å flytte horisonten opp eller ned.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Motiv 2
Ustabil
Stabil
25
Konsepter innen fotografering
Blitsguidenummer
Blits
Lyset er en av de viktigste komponentene innen fotografering. Det
er imidlertid ikke alltid man har godt lys. Ved å bruke blits kan du
kompensere for manglende lys og skape en rekke forskjellige effekter.
Blitsen, som også kalles strobe- eller fartslys, gir tilstrekkelig eksponering
ved lav belysning. Det er også nyttig i situasjoner med mye lys. Du kan for
eksempel bruke blitsen til å lyssette et motiv som befinner seg i skyggen,
eller bruke den til å få med både motivet og bakgrunnen når motivet har
lyset bak seg.
Blitsens modellnummer henviser til blitsens kraft, og maksimum mengde
lys som skapes, representeres av en verdi kjent som ”guidenummeret”. En
blits med høyere guidenummer gir kraftigere lys enn en blits med lavere
guidenummer. Guidenummeret beregnes ved å multiplisere avstanden
mellom blitsen og motivet med blenderverdien når ISO-følsomheten er
stilt inn på 100.
Guidenummer = avstand mellom blits og motiv X blenderverdi
Blenderverdi = guidenummer/avstand mellom blits og motiv
Avstand mellom blits og motiv = guidenummer/blenderverdi
Hvis du vet hvilket guidenummer blitsen har, kan du beregnet en
passende avstand mellom blitsen og motivet når du stiller inn blitsen
manuelt. Hvis blitsen for eksempel har et guidenummer på GN 20 og er
4 meter fra motivet, er optimal blenderverdi F5.0.
Bakgrunnsbelyste motiver uten blits
Bakgrunnsbelyste motiver med blits
26
Konsepter innen fotografering
Fotografering med reflektert lys
Fotografering med reflektert lys viser til metoden som brukes til å
reflektere lys fra taket eller veggene slik at det spres jevnt over motivet.
Vanligvis kan bilder tatt med blits virke unaturlige og gi skygger. Motivet
i bilder tatt med fotografering med reflektert lys avgir ikke skygger, og ser
jevnt ut på grunn av at lyset spres jevnt.
27
Kapittel 1
Mitt kamera
Her finner du informasjon om kameraets layout, skjermikoner, objektiv, tilbehør og grunnleggende
funksjoner.
Mitt kamera
Komme i gang
Pakke ut
Kontroller at produktesken inneholder følgende.
Kamera
(inkludert kamerahusdeksel)
Strømadapter/USB-kabel
Oppladbart batteri
Stropp
Ekstern blits
Hurtigstartsveiledning
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske produktene.
• Du kan kjøpe tilleggsutstyr hos en forhandler eller et Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer
forårsaket av bruk av uautorisert tilleggsutstyr. Du finner mer informasjon om tilleggsutstyr på side 217.
29
Mitt kamera
Kameraets layout
1
2
3
Nr.
4 5
4
6
17
16
15
14
7
8
9
13 12
Nr.
1
11
2
10
Navn
Modushjul
• t: Automodus (s. 60)
• P: Programmodus (s. 62)
• A: Blenderprioritetsmodus (s. 64)
• S: Lukkerprioritetsmodus (s. 65)
• M: Manuellmodus (s. 66)
• T: Tilpasset modus (s. 67)
• i: Samsung Auto Shot-modus (s. 69)
• s: Smartmodus (s. 71)
3
Navn
Kommandohjul 1
• På menyskjermbildet: Gå til et ønsket
8
menyelement.
• I smartpanelet: Juster et valgt
alternativ.
• I fotograferingsmodus: Juster
lukkerhastigheten, blenderverdien,
Programskift-innstillinger,
eksponeringsverdi eller ISO-følsomhet
i enkelte fotograferingsmoduser, eller
endre størrelsen på fokusområdet.
(s. 177)
• I avspillingsmodus: Vis miniatyrbilder,
eller forminsk et bilde. Åpne eller lukk
en fotopakke i avspillingsmodus. Spol
bak- eller fremover i en video.
9
MOBILE-knapp
10
11
Mikrofon
5
Hot shoe
6
Høyttaler
Objektivkontakter
Navn
Feste for kamerastropp
Intern antenne
* Unngå kontakt med den interne antennen når
du bruker det trådløse nettverket.
Objektivfrigjøringsknapp
Bildesensor
* Unngå kontakt med bildesensoren for å unngå
at den tar skade.
12
Objektivfeste
13
Objektivfestemarkør
14
AF-hjelpelys/Timerlampe
15
Strømbryter
16
Utløserknapp
Velg en Wi-Fi-funksjon.
4
7
Nr.
AEL-knapp (s. 117)
• I fotograferingsmodus: Lås den
17
justerte eksponeringsverdien eller
fokuset eller utfør den tilordnede
funksjonen.
• I avspillingsmodus: Beskytt den valgte
filen.
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å
unngå at de tar skade.
30
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
2
1
2
3
3
10 9
8
Nr.
7
5
menyelement.
• På smartpanelet: Gå til et ønsket
1
alternativ.
• I fotograferingsmodus: Juster
lukkerhastigheten, blenderverdien,
Programskift-innstillinger,
eksponeringsverdi eller ISO-følsomhet
i enkelte fotograferingsmoduser, eller
flytt fokusområdet. (s. 177)
• I avspillingsmodus: Vis forrige eller
neste fil. Spol bak- eller fremover i en
video.
7
ventemodus for videoinnspilling, eller
kjør den tilordnede funksjonen. (s. 174)
• I avspillingsmodus: Slett filer.
Avspillingsknapp
8
Aktiver avspillingsmodus for å se på bilder
eller videoer.
Statuslampe
9
alternativene.
• I fotograferingsmodus: Gjør det mulig
å velge et fokusområde manuelt i
enkelte fotograferingsmodi.
Navigasjonsknapp
• I fotograferingsmodus
- D: Endre informasjonen på
Navn
Slette-/Tilpasningsknapp
• I fotograferingsmodus: Bytt til
for å finjustere innstillingene.
• Når du tar opp en video: Bytt mellom
AF og MF.
o-knapp
• På menyskjermbildet: Lagre de valgte
Navn
Kommandohjul 2
• På menyskjermbildet: Gå til et ønsket
bruk kommandohjul 1 til å justere
eksponeringsverdien. (s. 115)
• Utfør den tilordnede funksjonen. (s. 176)
f-knapp
• Når du tar et bilde: Åpne smartpanelet
4
Nr.
Videoinnspillingsknapp
EV-knapp
• Trykk og hold på knappen, og
4
5
6
Navn
10
Angir status for kameraet.
• Blinker: Når du lagrer et bilde,
spiller inn en video, sender data til
en datamaskin, kobler til WLAN eller
sender et bilde.
• Lyser: Når det ikke er noen
dataoverføring, når dataoverføringen
til en datamaskin er fullført, eller når
batteriet lades.
m-knapp
Åpne alternativer eller menyer.
skjermen.
6
- I: Velg en ISO-verdi.
- C: Velg en fotograferingsmetode eller
still inn selvutløseren.
- F: Velg en AF-modus.
• I andre situasjoner
Flytt henholdsvis opp, ned, til venstre
og til høyre.
31
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
Navn
1
Deksel for batterikammer/Minnekort
2
Stativfeste
3
NFC-brikke
USB-port og port til utløserkabel
4
Koble kameraet til en datamaskin eller utløserkabel. Bruk en utløserkabel og et stativ for å
minimere kamerabevegelse.
5
HDMI-port
6
Berøringsskjerm
• Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler. (s. 14, 33)
• Berør skjermen for å velge en meny eller et alternativ. (s. 40)
1
6
5 4
2
3
32
Mitt kamera >
Kameraets layout
Bruke skjermen
3
Berør
Du kan ta et selvportrett mens du ser på deg selv på skjermen ved å vippe
skjermen opp.
4
Dra glidebryteren eller berør ikonene +/- for å justere
Ansiktsretusjering.
5
Trykk på [o] eller Angi.
6
Berør rammeområdet på skjermen, eller trykk på [Utløser].
Bruke selvportrettmodus
Når du aktiverer alternativet for automatisk selvportrett (s. 178), aktiveres
automatisk selvportrett-modus når du vipper skjermen oppover.
I selvportrettmodus aktiveres funksjonene for selvutløser (2 sekunder), etttrykksbilde, ansiktsregistrering og skjønnhetsansikt automatisk.
1
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ d ĺ
Automatisk selvportrett ĺ På.
2
Vipp skjermen oppover.
.
• Etter 2 sekunder utløser kameraet automatisk lukkeren.
• Hvis du vipper skjermen for å ta et selvportrett, blir bildet tatt vannrett. Trykk
på [m] ĺ b ĺ Lagre som Vendt ĺ På for å aktivere eller deaktivere
funksjonen.
• Du kan deaktivere selvportrettmodus ved å berøre
. Kameraet kan bytte
selvportrettmodus til foregående modus (vende ned).
• Kameraet stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
• Du kan ikke justere ønsket lukkerhastighet og blenderverdi.
•
•
•
•
Ha skjermen lukket når kameraet ikke er i bruk.
Vipp skjermen bare innenfor tillatt vinkel. Hvis ikke, kan kameraet bli ødelagt.
Pass på at du ikke skader skjermen når du vipper den.
Når kameraet ikke holdes i hendene og skjermen vippes oppover, bør du
bruke et stativ. Ellers kan det føre til skader på kameraet.
• Ikke vipp skjermen oppover når en ekstern blits er festet på kameraet. Ellers
kan det føre til skader på kameraet.
33
Mitt kamera
Sette inn batteriet og minnekortet
Her finner du informasjon om hvordan du setter inn batteriet og et ekstra
minnekort i kameraet.
Ta ut batteriet og minnekortet
Batterilås
Skyv låsen opp for å frigi batteriet.
Sett inn minnekortet med de gullfargede
kontaktene vendt oppover.
Oppladbart batteri
Skyv kortet forsiktig til det løsner fra
kameraet, og dra det deretter ut av sporet.
Minnekort
Sett inn batteriet med Samsung-logoen
vendt opp.
Minnekort
Oppladbart batteri
34
Mitt kamera >
Sette inn batteriet og minnekortet
Bruke minnekortadapteren
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller
en minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
Du må ikke fjerne minnekortet eller batteriet mens statuslampen på kameraet
blinker. Hvis du gjør det, kan det skade dataene som er lagret på minnekortet
eller kameraet.
35
Mitt kamera
Lade batteriet og slå på kameraet
Lade batteriet
Slå på kameraet
Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet. Koble
den minste enden av USB-kabelen til kameraet, og koble deretter den
andre enden til strømadapteren.
Sett strømbryteren til ON.
Statuslampe
• Rødt lys på: Lader
• Grønt lys på: Fulladet
• Rødt lys blinker: Ladefeil
• Slå av kameraet ved å sette strømbryteren til OFF.
• Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for
første gang. (s. 37)
• Lad batteriet mens kameraet er slått av.
• Bruk bare strømadapteren og USB-kabelen som følger med kameraet. Hvis du
bruker en annen strømadapter, kan det hende at kamerabatteriet ikke lades
eller fungerer på riktig måte.
36
Mitt kamera
Utføre innledende oppsett
Første gang du slår på kameraet, vises det innledende
installasjonskjermbildet. Språket er forhåndsinnstilt for landet eller
området kameraet ble solgt i. Du kan endre språket etter ønske. Du kan
også velge et element ved å trykke på det på skjermen.
1
Trykk på [I] for å velge Tidssone, og trykk deretter på [o].
2
Trykk på [D/I] for å velge en tidssone, og trykk deretter
på [o].
4
Trykk på [C/F] for å velge et element (År/Måned/Dag).
5
Trykk på [D/I] for å stille inn alternativet, og trykk
deretter på [o].
Tilbake
Datoinnstillinger
Måned
Dag
Angi
År
Tilbake
Tidssone
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
• Skjermbildet kan variere avhengig av valgt språk.
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
3
Trykk på [I] for å velge Datoinnstillinger, og trykk deretter
på [o].
6
Trykk på [I] for å velge Tidsinnstillinger, og trykk deretter
på [o].
7
Trykk på [C/F] for å velge et element (Time/Minutt/
Sommertid).
37
Mitt kamera >
8
Utføre innledende oppsett
Trykk på [D/I] for å stille inn alternativet, og trykk
deretter på [o].
Tilbake
Angi
Tidsinnstillinger
Time
Min
11
Trykk på [I] for å velge Tidsformat, og trykk deretter på
[o].
12 Trykk på [D/I] for å velge et tidsformat, og trykk
deretter på [o].
DST
Tilbake
Tidssone
Datoinnstillinger
9
Trykk på [I] for å velge Datotype, og trykk deretter på [o].
10 Trykk på [D/I] for å velge en datotype, og trykk deretter
på [o].
Tidsinnstillinger
Tidsformat
Datotype
12t
London
01/01/2015
10:00 AM
Tidsformat 24t
13 Trykk på [m] for å fullføre det innledende oppsettet.
Tilbake
Language
English
Tidssone
London
Datotype
Datoinnstillingers
ÅÅÅÅ/MM/DD
Tidsinnstillingers
MM/DD/ÅÅÅÅ
Datotype DD/MM/ÅÅÅÅ
38
Mitt kamera
Velge funksjoner (alternativer)
Bruke egendefinerte knapper og hjul
Bruke knapper og hjul
Bruk en av følgende metoder for å velge et alternativ:
• Bla med kommandohjul 1, og trykk deretter på [o].
• Bla med kommandohjul 2, og trykk deretter på [o].
Tilordne forskjellige knapper og hjul for å starte favorittfunksjonene dine.
Funksjoner kan tilordnes følgende knapper og hjul: Egendefinert knapp,
AEL-knapp, EV-knapp og kommandohjul 1 og 2.
1
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ d ĺ
Knappetilordning.
2
Velg en knapp fra listen.
3
Velg en funksjon.
• Trykk på [D/I/C/F] og trykk deretter på [o].
• Du kan endre de tilordnede funksjonene for hver knapp til den
funksjonen du ønsker.
4
Trykk på [m] for å gå til forrige skjermbilde.
5
Angi fotograferingsalternativer ved hjelp av de egendefinerte
knappene, og ta et bilde.
39
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
Velge med berøring
• Når du berører eller drar skjermen, kan det oppstå misfarginger. Dette er ikke
en feil, men en egenskap ved berøringsskjermen. Berør eller dra forsiktig for å
redusere misfargingen.
• Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du
bruker kameraet i svært fuktige omgivelser.
• Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du
bruker skjermbeskyttelsesfilm eller annet tilbehør på skjermen.
• Skjermen kan se nedtonet ut, avhengig av innsynsvinkelen. Juster lysstyrken
eller innsynsvinkelen for å forbedre oppløsningen.
Ikke bruk skarpe gjenstander som penner eller blyanter til å berøre skjermen.
Dette kan skade skjermen.
Dra: Berør og hold på et område på
skjermen, og dra deretter fingeren.
Berøre: Berør et ikon for å velge en
meny eller et alternativ.
Bruke m
Trykk på [m] eller berør
på skjermen, og endre deretter
fotograferingsalternativene eller innstillingene.
Knipsing: Knips fingeren forsiktig
over skjermen.
Eksempel: Velge bildestørrelse i P-modus
1
Roter modushjulet til P.
2
Trykk på [m], eller berør
.
40
Mitt kamera >
3
Velge funksjoner (alternativer)
Bla med kommandohjul 1, eller trykk på [D/I] for å gå til
b, og trykk deretter på [o].
5
• Du kan også berøre b på skjermen.
4
Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [D/I] for å gå til
et alternativ, og trykk deretter på [o].
• Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.
• Trykk på [m] eller berør Tilbake for å gå tilbake til forrige meny.
Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [D/I] for å gå til
Bildestørrelse, og trykk deretter på [o].
Tilbake
Bildestørrelse
Bildestørrelse
• Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.
Tilbake
Kvalitet
(3:2) (6480 X 4320)
ISO
(3:2) (4560 X 3040)
(3:2) (3264 X 2176)
ISO-tilpassing
(3:2) (2112 X 1408)
Minimum lukkerhastighet
(16:9) (6480 X 3648)
Bildestørrelse
Kvalitet
ISO
ISO-tilpassing
Minimum lukkerhastighet
6
Trykk på [m] eller berør Tilbake for å bytte til
fotograferingsmodus.
Du kan trykke på [m] eller på
på skjermen for å endre
fotograferingsalternativene også under ventemodus for videoinnspilling.
41
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
• Du kan også velge et alternativ ved å trykke på det.
Bruke smartpanelet
Tilbake
Trykk på [f] eller berør
på skjermen for å få tilgang til bestemte
funksjoner, for eksempel eksponering, ISO og Hvitbalanse.
Knappetilordning
Juster
EV : 0.0
Du kan justere enkelte
alternativer ved å dra dem.
Eksempel: Justere eksponeringsverdien i P-modus
1
Roter modushjulet til P.
2
Trykk på [f], eller berør
.
4
Bla med kommandohjul 1 eller 2, eller trykk på [C/F] for å
justere eksponeringsverdien, og trykk deretter på [o].
• Du kan også dra bryteren på skjermen og deretter berøre Angi for å
justere alternativet.
Tilbake
Angi
EV
3
Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [D/I/C/F] for
å gå til EV, og trykk deretter på [o].
• Du kan velge et alternativ direkte ved å bla med kommandohjul 1
uten å måtte trykke på [o].
42
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
Bruke iFn Standard-funksjonen
Bruke iFn
Trykk på [i-Function] på et i-Function-objektiv for å manuelt velge og
justere lukkerhastighet, blenderverdi, eksponeringsverdi, ISO-følsomhet
og Hvitbalanse for objektivet.
Velg et alternativ.
0.0
Når du bruker [i-Function] på et i-Function-objektiv, kan du manuelt
velge og justere lukkerhastighet, blenderverdi, eksponeringsverdi, ISOfølsomhet og Hvitbalanse for objektivet. Du kan også bruke Intelli-Zoomfunksjonen.
1
Roter modushjulet til P, A, S eller M.
2
Trykk på [m] ĺ d ĺ iFn-innstilling ĺ iFn Standard.
3
Trykk på [m] for å gå tilbake til fotograferingsmodus.
4
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge en innstilling.
AWB
Juster en verdi.
• For å velge elementer som skal vises, trykker du på [m] ĺ d ĺ
iFn-innstilling ĺ iFn Standard ĺ og velger et element.
43
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
• Du kan også trykke på [i-Function] og deretter trykke på
[D/I] eller dra skjermen for å velge en innstilling.
5
Juster fokusringen for å velge et alternativ.
• Du kan også bla med kommandohjul 2 eller dra skjermen for å
velge et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Blender
Juster blenderverdien.
Lukkerhastighet
Juster lukkerhastigheten.
EV
Juster eksponeringsverdien.
ISO
Juster ISO-følsomheten.
Hvitbalanse
Velg et alternativ for Hvitbalanse.
Intelli Zoom
Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon
i bildekvaliteten enn med digital zoom.
Bildeoppløsningen eller -størrelsen kan imidlertid
være annerledes enn når du zoomer inn ved å
rotere zoomringen.
6
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
44
Mitt kamera >
Velge funksjoner (alternativer)
Bruke iFn Plus-funksjonen
Tilgjengelige alternativer
Fotograferingsmodus
P
A
S
M
3D
Blender
-
O
-
O
-
Lukkerhastighet
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Hvitbalanse
O
O
O
O
O
Intelli Zoom
O
O
O
O
-
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du kobler til et 3D-objektiv og
aktiverer 3D Auto-modus i 3D-modus.
• Intelli-Zoom er ikke tilgjengelig når du tar bilder i RAW-filformat.
• Intelli-Zoom deaktiveres når du tar bilder kontinuerlig.
• Intelli-Zoom deaktiveres når du spiller inn video ved å trykke på
videoinnspillingsknappen.
På et i-Function-objektiv trykker du på [i-Function] og deretter på [a]
eller [B] på kameraet. Du kan starte tilordnede funksjoner eller åpne
innstillingsmenyen med i-Function.
Eksempel: Tilordne bildekvalitetsfunksjonen til AEL-knappen.
1
Roter modushjulet til P, A, S eller M.
2
Trykk på [m] ĺ d ĺ iFn-innstilling.
3
Trykk på iFn Plus, og velg deretter AEL ĺ Kvalitet.
4
Trykk på [m] for å gå tilbake til fotograferingsmodus.
5
Trykk på [i-Function] på et i-Function-objektiv, og trykk
deretter på [a] på kameraet.
6
Velg et alternativ for bildekvalitet.
7
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
45
Mitt kamera
Skjermikoner
I fotograferingsmodus
Ta bilder
1. Fotograferingsinformasjon
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Fotograferingsmodus
Kameraristing
Dagens dato
Manuell fokusskala
Nåværende klokkeslett
Bluetooth på
Vaterpass (s. 49)
Brennvidde*
Fokus
Varslingslinje (berøring)
Lukkerhastighet
Advarsel om overoppheting
Blenderverdi
Minnekort ikke satt inn**
Autoeksponeringslås (s. 117)
Justeringsverdi for
eksponering
Autofokuslås (s. 117)
Eksponeringsnivåskjerm
Låsing av blitsintensitet
(s. 110)
ISO-følsomhet (s. 80)
Tilgjengelig antall bilder
Histogram (s. 116)
* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.
** Bilder som er tatt uten at det er satt inn et minnekort, kan
ikke overføres til et minnekort eller en datamaskin.
Autofokusramme
Punktmålingsområde
•
•
•
: Fulladet
: Delvis ladet
(Rød): Tomt (lad opp
batteriet)
•
: Lader
46
Mitt kamera >
Skjermikoner
2. Fotograferingsalternativer
Ikon
Beskrivelse
3. Fotograferingsalternativer (berøring)
Ansiktsregistrering
Hvitbalanse (s. 83)
Mikrojustering av Hvitbalanse
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 99)
intelli-zoom på
intelli-zoom-frekvens
Dynamisk omfang (s. 114)
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Bildestørrelse
Bytte Smart-modus*
RAW-fil
Opptaksmodus
Lagre en tilpasset modus
Blits (s. 106)
Alternativer for berørings-AF
Justering av blitsintensitet
Lysmåling (s. 111)
AF-modus (s. 87)
Fokusområde
Fotograferingsalternativer
Quick Transfer (s. 149)
Smartpanel
* Dette ikonet vises kun når du velger Smart-modus.
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
47
Mitt kamera >
Skjermikoner
Spille inn videoer
Ikon
Beskrivelse
Fotograferingsmodus
1. Fotograferingsinformasjon
Bytt mellom AF og MF.
(berøring)
Bytt mellom Enkeltbilde AF og
Fortløpende AF. (berøring)
Valg for Berørings-AF (berøring)
Gjeldende innspillingstid/
Tilgjengelig innspillingstid
Ikon
Beskrivelse
•
•
•
: Fulladet
: Delvis ladet
(Rød): Tomt (lad opp
batteriet)
•
: Lader
Zoomindikator*
Eksponeringsverdi
ISO-følsomhet (s. 80)
Rask/langsom film (s. 122)
Avspillingstid etter bruk av
funksjonen Rask/langsom film
Lydnivå for video
Advarsel om overoppheting
* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.
48
Mitt kamera >
Skjermikoner
2. Fotograferingsalternativer
Ikon
Beskrivelse
Fader (s. 123)
Rask/langsom film (s. 122)
Taleopptak av (s. 124)
Zoom-knapp*
Om vaterpasset
Vaterpasset hjelper deg med å rette inn kameraet
etter de horisontale og vertikale linjene på
skjermen. Hvis vaterpasset ikke er rett, kalibrerer
du det med funksjonen for horisontal kalibrering.
(s. 180)
* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.
Vertikal
Ikon
Beskrivelse
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
Videostørrelse
Lysmåling (s. 111)
AF-modus (s. 87)
Horisontal
Hvitbalanse (s. 83)
Mikrojustering av Hvitbalanse
Ÿ I vater
Ÿ Ikke i vater
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 99)
49
Mitt kamera >
Skjermikoner
I avspillingsmodus
Vise bilder
1
Spille av videoer
Stopp
Modus
F No
Lukker
ISO
Lysmåling
Blits
Brennvidde
Hvitbalanse
EV
Bildestørrelse
Mappe-Filnr.
Dato og klokkeslett
Fargerom
Informasjon
Ikon
Beskrivelse
Se på miniatyrbilder. (berøring)
2
3
Nr.
Beskrivelse
1
2
Tatt bilde
Avspillingshastighet
RGB-histogram (s. 116)
Gjeldende avspillingstid
Fotograferingsmodus, Lysmåling, Blits,
Hvitbalanse, Blenderverdi, Lukkerhastighet,
ISO, Brennvidde, Eksponeringsverdi,
Bildestørrelse, Mappe-Filnr., Dato
Videolengde
Gjeldende fil/Totalt antall filer
Varslingslinje (berøring)
Send bilder via e-post. (berøring)
3
Del filer med andre enheter. (berøring)
m
Ta bilde
Avspillings-/Redigerings-/
Innstillingsmeny (berøring)
Ikon
Beskrivelse
Rask/langsom film
Vis forrige fil/Søk bakover. (Hver
gang du trykker på ikonet for søking
bakover, endrer du søkehastigheten i
følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
Sett avspillingen på pause eller
gjenoppta avspillingen.
RAW-fil
Vis neste fil/Søk fremover. (Hver
gang du trykker på ikonet for søking
fremover, endrer du søkehastigheten i
følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
3D-fil
Beskyttet fil
Grunnleggende Exif-informasjon
Juster volumet eller demp lyden.
50
Mitt kamera >
Skjermikoner
Endre informasjonen som vises
Trykk på [D] gjentatte ganger for å endre skjermtypen.
Modus
Skjermtype
• Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper for
•
•
Fotografering
•
•
Avspilling
fotograferingsalternativer + Informasjon om gjeldende
fotograferingsalternativer
Grunnleggende fotograferingsinformasjon
(Fotograferingsmodus, Lukkerhastighet, Blenderverdi,
Eksponeringsverdi, ISO-følsomhet, etc.)
Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper
for fotograferingsalternativer (MENY, Fn, Quick Transfer,
Berørings-AF, lagring av tilpasset modus) + Informasjon
om gjeldende fotograferingsalternativer (Bildestørrelse,
Opptaksmodus, Blits, Lysmåling, AF-modus, etc.)
+ Histogram
Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper for
fotograferingsalternativer + Informasjon om gjeldende
fotograferingsalternativer + Vaterpass
Ingen informasjon (koblet til en HDMI-støttet TV eller
skjerm)
• Grunnleggende informasjon
• Vis all informasjon om aktuell fil.
• Vis all informasjon om aktuell fil, inkludert RGBhistogram.
51
Mitt kamera >
Skjermikoner
Vise varselspanelet
Berør
øverst på skjermen for å åpne varselspanelet. Du kan justere
lysstyrken for skjermen eller se gjeldende dato og klokkeslett, batterinivået
og informasjon om datalagringsplass. Du kan også vise status for en
Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling og aktivere eller deaktivere den. Hvis det
finnes en ny versjon av fastvaren tilgjengelig når kameraet kobles til et
Wi-Fi-nettverk, blinker varslingsinjen, og det vises et varsel øverst til høyre
på varslingspanelet. Berør bunnen av varslingspanelet eller trykk på
[m] eller [f] for å lukke det.
Ny fastvare
Lysstyrke skjerm
Auto
Lagring og batterinivå
Lagringsplass
10 bildetaking(er)
Tilkoblingsstatus
Bluetooth
Batterinivå
Wi-Finettverk
52
Mitt kamera
Objektiver
Du kan kjøpe valgfrie objektiver som er produsert eksklusivt for NXkameraet.
Lær om funksjonen til hvert objektiv og velg et som passer dine behov og
preferanser.
Objektivets layout
SAMSUNG 16–50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS-objektiv (eksempel)
1
6
2
3
Nr.
Beskrivelse
1
i-Function-knapp (s. 43)
2
Objektivfestemarkør
3
Fokusring (s. 96)
• Drei fokusringen for å justere zoominnstillingen når du bruker
autofokusfunksjonen.
4
Objektiv
5
Zoomknapp
• Trykk på zoomknappen for å justere zoomforholdet.
6
Objektivkontakter*
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.
Når du ikke bruker objektivet, må du feste objektivdekselet og
objektivfestedekselet for å beskytte objektivet mot støv og riper.
4
5
53
Mitt kamera >
Objektiver
SAMSUNG 20–50mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)
7
Låse eller låse opp objektivet
Du låser objektivet ved å skyve og holde zoomlåsbryteren bort fra
kamerahuset og deretter rotere zoomringen som vist i illustrasjonen.
1
2
6
3
5
4
Nr.
Beskrivelse
1
Objektivfestemarkør
2
Zoomlåsbryter
3
Objektiv
4
Fokusring (s. 96)
5
i-Function-knapp (s. 43)
6
Zoomring
7
Objektivkontakter*
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.
54
Mitt kamera >
Objektiver
Du låser opp objektivet ved å rotere zoomringen som vist i illustrasjonen til
du hører et klikk.
NX 50–150mm F2.8 S ED OIS-objektiv (eksempel)
1
2
8
9
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
Du kan ikke ta bilder når objektivet er låst.
Nr.
Beskrivelse
1
Fokusring (s. 96)
2
Festemarkør for objektivdeksel
3
i-Function-knapp (s. 43)
4
AF/MF-bryter
5
Bryter for egendefinert fokusområde
6
OIS-bryter
55
Mitt kamera >
Objektiver
Nr.
Beskrivelse
7
Zoomring
8
Stativring
9
Objektivfestemarkør
10
Objektivkontakter*
11
Stativring-låsehjul
12
Festemekanisme for stativfestering
13
Stativfeste
14
Stativfestering-låsehjul
2
Gjeldende fokusavstand
Minste fokusavstand
Bla med kommandohjul 2 for å
justere fokusområdet.
Du kan justere fokus raskt og presist ved å stille inn området for
fokusavstand.
1
Maksimal fokusavstand
Bla med kommandohjul 1 for å
justere fokusområdet.
Illustrasjonen ovenfor kan variere fra det faktiske skjermbildet på kameraet.
* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.
Bruke funksjonen for egendefinert fokusområde
Angi et fokusområde.
3
Angi bryteren for egendefinert fokusområde til CUSTOM, og
ta et bilde.
Sett bryteren for egendefinert fokusområde til SET.
56
Mitt kamera >
Objektiver
Objektivmerker
Nr.
Finn ut hva tallene på objektivet betyr.
Beskrivelse
Blenderverdi
1
SAMSUNG 18–200mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)
Et område med støttede blenderverdier. 1:3.5–6.3 betyr for eksempel
at området for blenderverdi går fra 3,5 til 6,3.
Brennvidde
2
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter).
Dette tallet uttrykkes i et intervall fra minimum til maksimum
brennvidde for objektivet.
Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir
forstørret. Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
ED
3
1
2
3 4 5
ED står for ekstra lav dispersjon. Glass med ekstra lav dispersjon er
effektivt for å minimere kromatisk aberrasjon (en forvrengning som
forekommer når et objektiv ikke klarer å fokusere alle fargene til
samme konvergeringspunkt).
OIS (Antirist) (s. 99)
4
Optisk bildestabilisering. Objektiver med denne funksjonen kan
oppdage kameraristing og oppheve bevegelsen inne i kameraet.
Ø
5
Objektivets diameter. Hvis du skal feste et filter til objektivet, må du
forsikre deg om at diameteren på objektivet og filteret er den samme.
57
Mitt kamera
Ekstrautstyr
Du kan bruke en ekstern blits som kan hjelpe deg å få bedre bilder.
Layout på ekstern blits
Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsutstyr, kan du lese
bruksanvisningen for tilleggsutstyret.
SEF8A (eksempel)
1
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
• Du kan kjøpe Samsung-godkjent ekstrautstyr hos en forhandler eller et
Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader forårsaket av
bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
2
3
Nr.
Beskrivelse
1
AF-hjelpelys
2
Hot shoe-festehjul
3
Hot shoe-tilkobling
58
Mitt kamera >
Ekstrautstyr
Feste den eksterne blitsen
1
Monter blitsen ved å skyve den inn i hot shoe-punktet.
2
Lås blitsen på plass ved å dreie hot shoe-festehjulet med
klokken.
3
Løft opp blitsen når du skal bruke den.
• Du kan ta bilder med en blits som ikke er fulladet, men det anbefales at du
bruker en fulladet blits.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
utløses for andre gang.
• Det kan hende at SEF8A ikke er kompatibel med andre kameraer i NX-serien.
• Hvis du ønsker mer informasjon om valgfrie blitser, kan du lese
bruksanvisningen for blitsen.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
59
Mitt kamera
Fotograferingsmoduser
To enkle fotograferingsmodi – Auto og Smart – hjelper deg å ta bilder med
en rekke automatiske innstillinger. Ytterligere moduser gir deg mulighet til
å tilpasse flere innstillinger.
Ikon
Beskrivelse
t
Automodus (s. 60)
P
Programmodus (s. 62)
A
Blenderprioritetsmodus (s. 64)
S
Lukkerprioritetsmodus (s. 65)
M
Manuellmodus (s. 66)
T
Tilpasset modus (s. 67)
i
s
t Automodus
I automodus gjenkjenner kameraet omgivelsene og justerer automatisk
faktorer som bidrar til eksponering, inkludert lukkerhastighet,
blenderverdi, måling, Hvitbalanse og eksponeringskompensasjon.
Ettersom kameraet kontrollerer de fleste funksjonene, blir noen
fotograferingsfunksjoner begrenset. Denne modusen er nyttig for å ta
raske bilder med minst mulig justering.
Samsung Auto Shot-modus (s. 69)
Smart-modus (s. 71)
1
Roter modushjulet til t.
2
Juster motivet i rammen.
60
Mitt kamera >
3
Fotograferingsmoduser
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.
Ikon
• Kameraet velger en scene. Et tilhørende sceneikon vises på
Beskrivelse
Solnedganger
skjermen.
Innendørs, mørkt
Delvis opplyst
Nærbilde med punktbelysning
Portretter med punktbelysning
Blå himmel
Skogsområder består vanligvis av motiver i grønnfarger
Nærbilder av fargerike motiver
Kameraet er stabilisert på et stativ, og motivet beveger seg ikke
innen en bestemt periode. (ved fotografering i mørket)
Motiver i aktiv bevegelse
Gjenkjennelige scener
Ikon
Beskrivelse
Landskap
Scener med lyse, hvite bakgrunner
4
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• Kameraet kan velge ulike scener og justere innstillingene annerledes, også
Landskap om natten
Portretter om natten
Landskap med bakgrunnsbelysning
•
Portretter med bakgrunnsbelysning
•
Portretter
•
Nærbilder av motiver
Nærbilder av tekst
•
når du retter det mot det samme motivet. Scenevalg avhenger av eksterne
faktorer, så som kameraskjelving, belysning og avstand til motivet.
Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, brukes
standardinnstillingene for Auto-modus.
Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert at kameraet velger en
portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og belysning.
Selv om du bruker stativ, kan det hende at kameraet ikke registrerer
stativmodusen ( ) hvis motivet er i bevegelse.
Kameraet bruker mer batteristrøm, fordi det endrer innstillingene ofte for å
velge passende scener.
61
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
P Programmodus
1
Roter modushjulet til P.
Kameraet justerer automatisk lukkerhastighet og blenderverdi for å oppnå
en optimal eksponeringsverdi.
2
Angi ønskede alternativer.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
Denne modusen er nyttig når du ønsker å ta bilder med konstant
eksponering, samtidig som du har mulighet til å justere andre innstillinger.
62
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Programskift
Programskift-funksjonen lar deg justere lukkerhastigheten og
blenderverdien mens kameraet beholder samme eksponering. Når du
blar til venstre med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2, reduseres
lukkerhastigheten, og blenderverdien økes. Når du blar til høyre med
kommandohjul 1 eller kommandohjul 2, økes lukkerhastigheten, og
blenderverdien reduseres.
Minimum lukkerhastighet
Angi lukkerhastigheten til ikke å være lavere enn valgt hastighet. Hvis
det derimot ikke kan oppnås en optimal eksponeringsverdi fordi ISOfølsomheten har nådd den maksimale ISO-verdien som ble angitt for Auto
ISO-verdi, kan lukkerhastigheten være lavere enn den valgte minimum
lukkerhastigheten.
Angi minimum
lukkerhastighet på
følgende måte:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Minimum lukkerhastighet ĺ et alternativ.
• Hvis du velger Auto (link til brennvidde), velger kameraet automatisk
minimum lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde. Bla til Auto (link
til brennvidde), og trykk deretter på [F] for å redusere eller øke minimum
lukkerhastighet.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når ISO-følsomheten er satt til Auto.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig i program- eller
blenderprioritetsmodus.
Retning
Justerbart element
Lukkerhastigheten reduseres og blenderverdien økes.
Lukkerhastigheten økes og blenderverdien reduseres.
Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2. (s. 177)
63
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
A Blenderprioritetsmodus
1
Roter modushjulet til A.
I blenderprioritetsmodus beregner kameraet automatisk
lukkerhastigheten i henhold til blenderverdien du velger.
2
Bla med kommandohjul 1 eller 2 for å justere blenderverdien.
• Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2.
(s. 177)
Du kan justere feltdybden (DOF-Depth Of Field) ved å endre
blenderverdien. Denne modusen er nyttig når du tar portretter og bilder
av blomster og landskap.
• Du kan også justere blenderverdien ved å trykke på [f], gå til
blenderverdien og deretter bla med kommandohjul 1 eller dra
fingeren på skjermen.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
• Ved lav belysning kan det hende at du må øke ISO-følsomheten for å
forhindre uklare bilder.
• Slik velger du minimum lukkerhastighet: I fotograferingsmodus trykker du på
[m] ĺ b ĺ Minimum lukkerhastighet ĺ et alternativ.
Stor feltdybde
Liten feltdybde
64
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
S Lukkerprioritetsmodus
1
Roter modushjulet til S.
I lukkerprioritetsmodus beregner kameraet automatisk blenderverdien i
henhold til lukkerhastigheten du velger. Denne modusen er nyttig når du
tar bilder av motiver i rask bevegelse eller for å skape sporingseffekter i et
bilde.
2
Bla med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2 for å justere
lukkerhastigheten.
• Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2.
(s. 177)
For eksempel kan du stille lukkerhastigheten til over 1/500 sek for å fryse
motivet. Hvis du vil at motivet skal se uklart ut, stiller du lukkerhastigheten
til under 1/30 sek.
• Du kan også justere lukkerhastigheten ved å trykke på [f], gå til
lukkerhastigheten og deretter bla med kommandohjul 1 eller dra
fingeren på skjermen.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
For å kompensere for den reduserte mengden lys ved høyere lukkerhastigheter,
åpnes blenderen for å slippe inn mer lys. Hvis bildene fortsatt er for mørke, øker
du ISO-verdien.
Lav lukkerhastighet
Høy lukkerhastighet
65
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
M Manuellmodus
Manuellmodus lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien
manuelt. I denne modusen har du full kontroll over eksponeringen av
bildene.
Denne modusen er nyttig i kontrollerte fotograferingsmiljøer, for eksempel
i studio, eller når det er nødvendig å finjustere kamerainnstillingene.
Manuellmodus anbefales også for fotografering av nattscener eller
fyrverkeri.
1
Bruke Bulb-funksjonen
Bruk Bulb-funksjonen til å fotografere nattscener eller nattehimmelen. Når
du trykker og holder på [Utløser], forblir lukkeren åpen slik at du kan lage
effekter med lysbevegelser. Slipp opp [Utløser] for å lukke blenderen.
Slik bruker du Bulbfunksjonen:
Bla kommandohjul 1 helt til venstre til Bulb ĺ Trykk og hold
på [Utløser] så lenge du ønsker.
• Hvis du angir en høy ISO-verdi eller har utløseren åpen lenge, kan det oppstå
mer støy i bildet.
Roter modushjulet til M.
• Opptaksalternativer, blits og Opptak med ett trykk kan ikke brukes sammen
Bla med kommandohjul 1 og 2 for å justere henholdsvis
lukkerhastigheten og blenderverdien.
• Bulb-funksjonen er bare tilgjengelig i manuellmodus.
• Bruk stativ og utløserkabel for å forhindre at kameraet rister.
• Jo lenger utløseren er åpen, desto lenger tid tar det å lagre bildet. Ikke slå av
med Bulb-funksjonen.
2
• Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2.
(s. 177)
• Du kan også justere lukkerhastigheten eller blenderverdien ved
kameraet mens det lagrer et bilde.
• Hvis du bruker denne funksjonen over lengre tid, må du passe på at batteriet
er fulladet.
å trykke på [f], gå til lukkerhastigheten eller blenderverdien og
deretter bla med kommandohjul 1 eller dra fingeren på skjermen.
3
Angi ønskede alternativer.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
66
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
T Tilpasset modus
I tilpasset modus kan du opprette dine egne fotograferingsmodi
ved å tilpasse alternativer og lagre dem. Lagre innstillinger di ofte
bruker, som en tilpasset modus, og bruk den deretter som din egen
fotograferingsmodus, tilpasset etter din måte å ta bilder på. Bruk tilpasset
modus når du tar bilder i forskjellige omgivelser, du har foretrukne
fotograferingsinnstillinger eller du ofte bruker forhåndsinnstilte
alternativer under bestemte forhold.
Lagre tilpassede moduser
1
4
Verifiser fotograferingsalternativene, og velg deretter Lagre
eller Lagre som.
5
Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn et navn for
modusen. (s. 156)
6
Trykk på [o] for å lagre modusnavnet.
7
Ta et representativt bilde for modusen som skal lagres.
8
Velg Lagre.
Roter modushjulet til P, A, S, M eller T.
Du kan lagre opptil 40 tilpassede moduser.
2
Still inn fotograferingsalternativene.
3
Trykk på [m], og velg deretter d ĺ Administrer Tilpasset
modus ĺ Lagre.
• Du kan også lagre en tilpasset modus ved å trykke på
eller
ĺ
Lagre på skjermen.
67
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Laste ned tilpassede moduser
Du kan laste ned forskjellige fotograferingsinnstillinger (film) til en
smarttelefon og dele dem med kameraet. (s. 151)
1
Koble sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth.
2
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
3
Velg Pro Suggest Market.
4
Last ned en ønsket film.
• Nedlastede filmer lagres på kameraet som tilpassede moduser.
Velge tilpassede moduser
1
Roter modushjulet til T.
2
I et sprettoppvindu velger du Ja ĺ en modus.
• Du kan også trykke på [m] og deretter velge d ĺ Administrer
Tilpasset modus ĺ Åpne ĺ en modus.
• Du kan også trykke på
på skjermen og velge Åpne ĺ en modus.
• Hvis det ikke er lagret noen tilpassede modi, kan du velge en
fotograferingsmodus fra et sprettoppvindu på kameraet, stille inn
fotograferingsalternativer og deretter lagre nye tilpassede moduser.
3
Verifiser fotograferingsalternativene, og velg deretter OK.
• Den tilpassede modusen som er lagret på kameraet, deles automatisk med en
smarttelefon når kameraet og en smarttelefon kobles sammen.
Slette tilpassede moduser
• Enkelte av fotograferingsinnstillingene (film) støttes kanskje ikke på kameraet.
1
Roter modushjulet til P, A, S, M eller T.
2
Trykk på [m], og velg deretter d ĺ Administrer Tilpasset
modus ĺ Slett ĺ Sletting av flere.
• Hvis du vil slette alle lagrede tilpassede modi, velger du Slett alle
og deretter Ja når sprettoppvinduet vises.
3
Velg en modus du vil slette, og trykk deretter på [n].
68
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
i Samsung Auto Shot-modus
Når Jump Shot er valgt
Med Samsung Auto Shot kan du ta actionbilder, for eksempel når noen slår
en baseball, gjør et hoppskudd i basketball, eller når motivet passerer et
forhåndsinnstilt punkt.
Fokuser på motivet, og begynn å ta bilder. Kamerat tar automatisk bildet
når det registrerer at det hoppende motivet er på sitt høyeste punkt. Du
kan også velge og fokusere på et område som du berører på skjermen.
1
Roter modushjulet til i.
• Hvis mange personer hopper samtidig, kan kameraet bruke den personen
som hopper høyest som referanse for når bildet skal tas.
2
Trykk på , , eller
eller Trap-bilde.
, og velg deretter Baseball, Jump Shot
• Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:
- Når høyden på motivet er mindre enn 50 % av visningsvinkelen fra den
vertikale referansen.
- Når selve hoppingen er ikke tilstrekkelig avvikende fra stillestående til at
3
Trykk på [Utløser] for å ta et bilde.
kameraet gjenkjenner den.
• Kameraet tar bilder kontinuerlig når det oppdager at motivet
beveger på seg.
• Trykk på [m] for å slutte å ta bilder.
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• I mørke omgivelser kan det hende at kameraet ikke klarer å oppfatte motivets
bevegelser skikkelig.
• Du kan bare velge en bildestørrelse med sideforhold 3:2.
69
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Når Baseball er valgt
Når Trap-bilde er valgt
Kameraet tar automatisk bildet når det oppdager en ball på det beregnede
treffstedet du har angitt.
Kameraet tar bilder fortløpende når det oppdager at motivet beveger på
seg i pilens retning ved den linjen du har fastsatt.
Plasser den loddrette linjen på treffpunktet ved å dra linjen på skjermen
eller dreie kommandohjul 1 eller 2.
Du plasserer den loddrette linjen på skjermen ved å dra pilikonet på den
loddrette linjen til ønsket sted eller dreie kommandohjul 1 eller 2.
Hvis du vil endre plasseringen av spilleren med balltreet og ballen, trykker
du på den vertikalen linjen og drar den til plasseringen av spilleren mot
kasteren. Du kan ikke dra linjen til det ugjennomskinnelige området på
skjermen.
Du kan også berøre et område på skjermen hvor motivet forventes å
passere, eller manuelt justere fokus ved å dreie på fokusringen etter å ha
trykt [Utløser] halvveis ned.
• Når du velger Trap-bilde, angis funksjonen Direkte manuell fokus (DMF)
automatisk.
• Når du velger Trap-bilde, angis AF-modus automatisk til Enkeltbilde AF, og
AF-området angis til Valg AF.
• Området hvor motivet forventes å passere, må være i fokus.
• Du kan ikke dra linjen til den ugjennomskinnelige delen av skjermen.
• Motiver som beveger seg i samme retning, blir kanskje ikke oppdaget
skikkelig, avhengig av synsvinkelen eller størrelsen på motivene.
• Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:
- Når du fotograferer utenfor en visningsvinkel på ± 20° fra spillerens side (i
ballbanens retning).
- Når det beregnede treffpunktet er utenfor området som kan velges.
- Hvis det er et nett eller gjerde mellom deg og motivet.
• Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:
- Når motivet er for lite.
- Når motivet beveger seg for fort.
- Når det er bevegelse i bakgrunnen.
- Når du tar bilder i mørke omgivelser innendørs, for eksempel i en
idrettshall.
• Kameraet kan ta et bilde også når det ikke oppdager en ball, for eksempel når
motivet er bakgrunnsbelyst, når du tar bilder innendørs, eller når du tar bilder
uten å bruke kamerastativ.
70
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
s Smartmodus
Alternativ
Beskrivelse
I smartmodus kan du ta bilder med forhåndsinnstilte parametere når
du tar bilder av bestemte motiver, under bestemte forhold eller med
bestemte effekter.
Skjønnhetsansikt
Ta et portrettbilde med alternativer for skjuling av
skjønnhetsfeil.
Landskap
Ta stillbilder og landskapsbilder.
Handlingsfrysning
Ta bilder av motiver i høy hastighet.
Fyldig fargetone
Ta bilder med livfulle farger.
Panorama
Fang opp en bred panoramascene i ett enkelt
bilde.
Foss
Ta bilder av fosser.
Flerekspon.
Ta flere bilder, og overlapp dem til ett enkelt
bilde.
Silhuett
Ta bilder av motiver som mørke silhuetter mot en
lys bakgrunn.
Solnedgang
Ta bilder ved solnedgang, med naturlige røde og
gule farger.
Natt
Ta klarere bilder med mindre uskarpheter og
visuell støy.
Fyrverkeri
Ta bilder av fyrverkeri.
Lysspor
Ta bilder med lysspor i dårlig lys.
1
Roter modushjulet til s.
2
Velg en scene.
Skjønnhetsansikt
Dra for å navigere mellom
alternativene.
Bytt til rutenettvisning.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta bildet.
Bytt til listevisning.
71
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Ta panoramabilder
I panoramamodus kan du ta bilde av et vidt panorama i ett enkelt bilde.
Panoramamodus tar en serie med bilder og setter disse sammen til ett
panoramabilde.
1
Roter modushjulet til s, og velg deretter Panorama.
2
Trykk på og hold inne [Utløser] for å begynne å ta bilder.
3
Hold [Utløser] inne, og beveg kameraet sakte i valgt retning.
• Du ser en pil som peker i bevegelsesretningen, og hele bildet vises i
forhåndsvisningsboksen.
• Når scenene er justert, tar kameraet det neste bildet automatisk.
4
Slipp [Utløser] når du er ferdig.
• Kameraet vil automatisk lagre bildene som ett bilde.
• Hvis du slipper [Utløser] mens du tar bildet, stopper
panoramafotograferingen, og bildene som er tatt, blir lagret.
• Oppløsningen varierer avhengig av panoramabildet du har tatt.
• Noen fotograferingsalternativer er ikke tilgjengelige i panoramamodus.
• Det kan hende at kameraet slutter å fotografere på grunn av
bildesammensetningen eller motivets bevegelse.
• For at bildekvaliteten skal bli best mulig, kan det i panoramamodus hende
at kameraet ikke tar inn hele motivet hvis du slutter å bevege kameraet når
slutten på motivet på skjermen. For å få med hele scenen bør du bevege
kameraet litt forbi punktet der du ønsker at scenen skal slutte.
• Du oppnår best resultater når du tar panoramabilder ved å unngå følgende:
- bevege kameraet for raskt eller for sakte
- bevege kameraet for lite når det neste bildet skal tas
- bevege kameraet med ujevn hastighet
- riste kameraet
- ta bilde på et mørkt sted
- ta bilde av motiver som beveger seg i nærheten
- ta bilder i forhold der lysstyrken eller fargen på lyset endres
• Bildene som tas, lagres automatisk, og fotograferingen stoppes i følgende
situasjoner:
- Hvis du endrer fotograferingsretningen mens du tar bilder.
- Hvis du beveger kameraet for raskt.
- Hvis du ikke beveger kameraet.
72
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Spille inn video
1
• Hvis [U] er stilt til VENTEMODUS for film, trykker du på
I fotograferingsmodus kan du spille inn 4K-videoer (opptil 4096X2160) ved
å trykke på
(Videoinnspilling). (s. 192) Kameraet lagrer videoen i
HEVC-format. Når du spiller inn video i 640X480 (MJPEG), lagres videoen i
AVI-format. Hvis du vil vise HEVC-filer, må du ha en enhet eller et program
med HEVC-kodeker installert. Lyden spilles inn via kameraets mikrofon.
Du kan angi eksponeringen ved å justere blenderverdien og
lukkerhastigheten for den valgte modusen. Når du bruker et objektiv uten
AF/MF-bryter når du spiller inn en video, trykker du på [F] for å velge
ønsket AF-funksjon. Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, stiller du inn
bryteren i samsvar med valgt modus. Sett bryteren på AF hvis du har valgt
Enkeltbilde AF eller Fortløpende AF. Sett bryteren på MF hvis du har valgt
Manuell fokus.
Trykk på [f] for å bytte mellom AF og MF mens du spiller inn en video.
Trykk på AEL-knappen for å bruke fokuslåsfunksjonen (når AFL-funksjonen
er tilordnet AEL-knappen).
Velg Fader for å fade inn i eller ut av en scene. Du kan også velge Tale,
Vindskjerming eller andre alternativer. (s. 123)
Mens du spiller inn en video, kan du berøre
for å velge et alternativ for
Berørings-AF. Hvis du velger Berørings-AF, kan du holde kameraets fokus
på et motiv ved å trykke på motivet på skjermen. Hvis du velger Sporing
AF, vil fokusen følge og automatisk fokusere på motivet, selv når motivet
beveger seg eller når du endrer komposisjonen i bildet.
Angi ønskede alternativer.
[U] for å gå inn i ventemodus for videoinnspilling.
• I videoventemodus blir videofunksjonen stående på
etter at innspillingen er avsluttet. Hvis du vil gå tilbake til
fotograferingsmodus, trykker du på [Utløser].
2
Trykk på
(Videoinnspilling) for å starte innspillingen.
• Videoinnspilling støttes kanskje ikke, avhengig av de valgte
innspillingsalternativene.
3
Trykk på
(Videoinnspilling) én gang til for å stoppe.
• High-efficiency Video Coding (HEVC) er det nyeste formatet for videokoding,
•
•
•
•
•
opprettet i 2013 i et samarbeid mellom ISO-IEC og ITU-T. Siden dette formatet
bruker høy komprimering, kan mer data lagres på mindre minneplass. Alt
etter spesifikasjonene og grensesnittet på datamaskinen kan det hende at
filer ikke spilles av i full oppløsning, på grunn av høy komprimeringsfrekvens
på enkelte datamaskiner. Hvis du vil vise filen i HEVC-format, må du bruke en
enhet eller et program som har HEVC-kodeker installert.
Når du tar opp 4K- eller UHD-video, blir bildevinkelen smalere. (Effektiv
synsvinkel: omtrent 4K 1,68 ganger, UHD 1,77 ganger brennvidden)
Hvis du bruker bildestabilisatoren mens du spiller inn en film, kan kameraet
komme til å spille inn lyden av bildestabilisatoren.
Når du tar opp en video, kan kameraet ta opp lyden fra zoomen eller andre
objektivjusteringer.
Ved bruk av et videoobjektiv (ekstrautstyr) blir ikke autofokusstøyen spilt inn.
Hvis du tar av objektivet mens du spiller inn en film, blir opptaket avbrutt.
Ikke skift objektiv under innspilling.
73
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
• Du kan stille ISO-følsomheten opp til ISO 6400 når du tar opp en video.
• Hvis du plutselig skifter fotograferingsvinkel med kameraet mens du spiller inn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
en film, er det ikke sikkert at kameraet klarer å spille inn bildene nøyaktig. Bruk
et stativ for å minimere kameraristing.
Når du formaterer et minnekort, må du alltid formatere det med kameraet. Hvis
du formaterer et minnekort med en kapasitet på 32 GB eller mindre i kameraet,
endres filsystemet automatisk til FAT32. Hvis du formaterer et minnekort med
en kapasitet på 64 GB eller mer, endres filsystemet automatisk til exFAT. Hvis du
formaterer det på et annet kamera eller en datamaskin, kan du miste filer på
kortet eller forårsake en endring i kortets kapasitet.
Når du bruker et minnekort som er formatert for filsystemet FAT32, vil kameraet
automatisk slutte å ta opp når størrelsen på videoen kommer over 4 GB, også
når maksimal innspillingstid ikke er nådd. Når du bruker et minnekort som
er formatert for filsystemet exFAT, kan du spille inn opp en video med den
maksimale innspillingstiden uavhengig av videoens filstørrelse. Maksimal
innspillingstid er 29 minutter og 59 sekunder.
(Hvis du velger 1920X1080 (60p/50p), er maksimal innspillingstid 25 minutter.
Hvis du velger 4096X2160, 3840X2160 eller 640X480 (MJPEG), er maksimal
innspillingstid 15 minutter.)
Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, kan innspilling av filmen
bli forstyrret fordi kortet ikke klarer å behandle data i samme hastighet som
videoen blir spilt inn i. Hvis dette skjer, bytter du til et raskere minnekort eller
reduserer bildestørrelsen (for eksempel fra 1280X720 til 640X480).
Når du spiller inn en UHD-video, anbefaler vi å bruke et minnekort med en
skrivehastighet på mer enn 30 MB/sek.
Når du trykker på videoinnspillingsknappen, blir intelli-zoom slått av.
Videoer kan bli mørkere enn stillbilder som er tatt på samme tidspunkt med
samme ISO-følsomhet. Juster ISO-følsomheten hvis videoen ser mørk ut.
Når du spiller inn en video i P-, A- eller S-modus, stilles ISO automatisk til Auto.
Hvis du berører skjermen for å velge et fokusområde under opptak med
Fortløpende AF, byttes AF-modus til Enkeltbilde AF.
Fokustopp-funksjonen er ikke tilgjengelig når du velger en oppløsning på
4096X2160 eller 3840X2160.
Hvis kameraet blir overopphetet under innspilling, vil advarselsikonet for
overoppheting vises på skjermen. Kameraet vil automatisk lagre videoen og
stoppe innspillingen. Kjøl ned kameraet før du fortsetter med innspillingen.
74
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
3D-modus
• De tilgjengelige fotograferingsalternativene skiller seg ut fra andre
Du kan ta 3D-bilder eller -videoer med et 3D-objektiv (ekstrautstyr).
• Du kan velge 5.9M (3232X1824) eller 2.1M (1920X1080) som bildestørrelse.
• Videooppløsningen er satt til 1920X1080.
• Videoer som spilles inn i 3D, kan være mørke, eller avspillingen kan være
fotograferingsmoduser.
ujevn.
• Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det føre til fargeforvrengning
i bilder og høyere batteriforbruk.
• Det er kanskje ikke mulig å ta skikkelige bilder ved forhold under 8,5 LV /
900 lux. Du får best resultater ved å ta bilder på steder med tilstrekkelig lys.
• Når du tar bilder av gjenstander som inneholder polariserende materiale,
•
•
SAMSUNG 45mm F1.8 [T6] 2D/3D-objektiv (eksempel)
Sett 2D/3D-bryteren på objektivet til 3D, og ta deretter et bilde eller spill
inn video med 1,5–5 m avstand fra motivet.
• 3D-modus er nå alltid aktivert, uansett hva modushjulet på kameraet er
satt til.
• Hvis du vil bruke automatiske 3D-alternativer som gjør at kameraet
kan stille inn fotograferingsalternativer automatisk, avhengig av
fotograferingsforholdene i 3D-modus, trykker du på [m] ĺ b ĺ
3D Auto-modus ĺ På.
•
•
•
•
•
•
for eksempel en skjerm, solbriller eller et polariserende filter, eller bruker det
polariserende materialet med objektivet ditt, kan bildene se mørke ut, eller så
fungerer kanskje ikke 3D-effekten ordentlig.
Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
Hvis du roterer eller vipper kameraet vertikalt mens du bruker det, er det ikke
sikkert at 3D-effekten fungerer ordentlig. Ta bilder med kameraet i normal
posisjon.
Hvis du fotograferer i fluorescerende lys eller tar bilder som vises av
projektorer eller TV-er, kan bildene bli svarte på grunn av flimreeffekten.
I 3D-modus kan alternativet Forstørr x8 for MF assistanse være
utilgjengelig.
På kameraskjermen vises 3D-videoer bare i 2D.
Bilder som er tatt med 3D-funksjonen, lagres i JPEG-format (2D) og MPOformat (3D). På kameraskjermen kan du bare se JPEG-filer.
For å se 3D-filer må du koble kameraet til en 3D-TV eller 3D-skjerm med en
HDMI-kabel (ekstrautstyr). Bruk de riktige 3D-brillene når du ser på bildene.
Du kan ikke bruke blitsen i 3D-modus.
75
Mitt kamera >
Fotograferingsmoduser
Tilgjengelige funksjoner etter
fotograferingsmodus
Du finner informasjon om fotograferingsfunksjoner i kapittel 2.
Du kan trykke på snarveisknappene for å få tilgang til de valgte funksjonene
som angitt.
Funksjon
Tilgjengelig i
Snarvei
Rammemodus (s. 115)
P/A/S/M
-
Bildestørrelse (s. 78)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
-
Kvalitet (s. 79)
P/A/S/M/s*
-
ISO (s. 80)
P/A/S/M
f/I
OLED-farge (s. 82)
P/A/S/M/s/t/3D
-
Hvitbalanse (s. 83)
P/A/S/M
f
Bildestiler (s. 85)
P/A/S/M
f
Smartfilter (s. 86)
P/A/S/M
-
AF-modus (s. 87)
P/A/S/M/s*/t/3D*
f/F
AF-område (s. 90)
P/A/S/M/s*
f
Berørings-AF (s. 94)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
-
MF assistanse (s. 96)
P/A/S/M/s/t/3D*
-
Funksjon
Tilgjengelig i
Snarvei
Fokusfremheving (s. 98)
P/A/S/M/s/t
-
OIS (Antirist) (s. 99)
P/A/S/M/s*/t
-
Drift (Enkel/Fortløpende/
Serie/Selvutløser/Brakett)
(s. 100)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
f/C
Intervallbilder (s. 105)
P/A/S/M
-
Blits (s. 106)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
f
Lysmåling (s. 111)
P/A/S/M
f
Koble AE til AF-punkt (s. 113) P/A/S/M
-
Dynamisk omfang (s. 114)
P/A/S/M
-
Eksponeringskompensasjon
(s. 115)
P/A/S/M/s*
f
Eksponerings-/Fokuslås
(s. 117)
P/A/S
a
* Noen funksjoner er begrenset i disse modusene.
76
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Lær om funksjonene du kan stille inn i fotograferingsmodus.
Du kan få bedre bilder og videoer ved å bruke fotograferingsfunksjonene.
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse og oppløsning
Bildestørrelse
* Standard
Ikon
Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere piksler.
Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises på en større skjerm.
Når du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke. Velg lav
oppløsning for bilder som skal vises i en digital bilderamme eller lastes
opp til Internett.
Slik angir du
størrelsen:
Størrelse
Anbefalt for
(3:2) 6480X4320*
Skrive ut på A0-papir.
(3:2) 4560X3040
Skrive ut på A2-papir.
(3:2) 3264X2176
Skrive ut på A3-papir.
(3:2) 2112X1408
Skrive ut på A5-papir.
(16:9) 6480X3648
Skrive ut på A0-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 4608X2592
Skrive ut på A2-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 3328X1872
Skrive ut på A4-papir eller vise på en HDTV.
(16:9) 2048X1152
Skrive ut på A5-papir eller vise på en HDTV.
(1:1) 4320X4320
Skrive ut et firkantet bilde på A2-papir.
(1:1) 3088X3088
Skrive ut et firkantet bilde på A3-papir.
(1:1) 2160X2160
Skrive ut et firkantet bilde på A4-papir.
(1:1) 1408X1408
Skrive ut et firkantet bilde på A5-papir.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Bildestørrelse ĺ et alternativ.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
78
Fotograferingsfunksjoner >
Størrelse og oppløsning
Kvalitet
* Standard
Ikon
Formater
Beskrivelse
JPEG
Fin:
• Komprimert for bedre kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i normal størrelse.
JPEG
Normal:
• Komprimert for normal kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i små størrelser eller
opplasting til Internett.
RAW
RAW:
• Lagre en ubehandlet versjon av bildet.
• Anbefalt for redigering etter fotografering.
RAW+JPEG
RAW + S.Fin: Lagre et bilde både i JPEG-format
(S.Fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Fin: Lagre et bilde både i JPEG-format (Finkvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Lagre et bilde både i JPEG-format
(Normal-kvalitet) og RAW-format.
Kameraet lagrer bilder i enten JPEG- eller RAW-format.
Bilder som tas av et kamera, blir ofte konvertert til JPEG-format
og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på
fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og
blir lagret i minnet uten endringer.
RAW-filer har filforlengelsen ”SRW”. Hvis du vil justere og kalibrere
eksponering, Hvitbalanse, toner, kontrast og farger i RAW-filer eller
konvertere dem til JPEG- eller TIFF-format, bruker du det medfølgende
Samsung RAW Converter-programmet.
Siden RAW-filer kan bli veldig store, må du forsikre deg om at du har nok
plass på minnekortet til å lagre dem i dette formatet.
Stille inn kvalitet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Kvalitet ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
Formater
Beskrivelse
JPEG
Superfin*:
• Komprimert for best kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i store størrelser.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
79
Fotograferingsfunksjoner
ISO-følsomhet
ISO-følsomhetsverdien representerer kameraets følsomhet for lys.
Eksempler
Jo høyere ISO-verdi, jo mer følsomt er kameraet for lys. Derfor kan du ta
bilder på dimmede eller mørke steder med raskere lukkerhastigheter
ved å velge en høyere ISO-følsomhetsverdi. Dette kan imidlertid øke den
elektroniske støyen og føre til et kornet bilde.
Stille inn ISOfølsomheten:
I fotograferingsmodus trykker du på [I] ĺ et alternativ.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ b ĺ ISO ĺ et
alternativ i fotograferingsmodus.
• Øk ISO-verdien på steder der bruk av blits er forbudt. Du kan ta et klart bilde
ved å angi en høy ISO-verdi uten at du trenger mer lys.
• Bruk støyreduksjonsfunksjonen til å redusere den visuelle støyen som kan
vises på bilder med høye ISO-verdier. (s. 171)
• Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.
• Du kan stille ISO-følsomheten opp til ISO 6400 når du tar opp en video.
80
Fotograferingsfunksjoner >
ISO-følsomhet
Tilpasse ISO-innstillingene
Angi for å justere ISO-trinn, Auto ISO-verdi eller ISO-utvidelse.
Slik stiller du inn ISOinnstillingene:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ ISOtilpassing ĺ et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
ISO-trinn
Du kan stille inn størrelsen på justeringstrinnene for
ISO-følsomheten til enten 1/3 eller 1.
Auto ISO-verdi
Du kan angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn
velges under, når du setter ISO til Auto.
ISO-utvidelse
Du kan velge ISO 51200.
Du kan velge opptil ISO 25600 når du bruker Fortløpende normal, eller opptil
ISO 6400 når du bruker Fortløpende høy.
81
Fotograferingsfunksjoner
OLED-farge
Still inn kameraet til å optimere fargene for avspilling på OLED-skjermer.
En OLED-skjerm har et bredere fargereproduksjonsområde enn en skjerm
med flytende krystaller og gir lysere, mer naturlige farger.
Slik angir du OLEDfarge:
Eksempler
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ OLEDfarge ĺ et alternativ.
Uten OLED-fargeeffekt
Med OLED-fargeeffekt
82
Fotograferingsfunksjoner
Hvitbalanse
Hvitbalansefunksjonen justerer fargen i bildene så de blir mer naturlige.
Du kan bruke denne funksjonen hvis fargen påvirkes av lyskildens type og
kvalitet. Fluorescerende lamper kan for eksempel gi fargene litt blåskjær.
Du kan fjerne denne effekten ved å velge et alternativ for hvitbalansen
som justerer kameraets innstillinger til å oppveie for lyskilden. Du kan også
justere hvitbalansen ved å justere kameraets fargetemperaturinnstilling
manuelt.
I tillegg kan du tilpasse de forhåndsinnstilte alternativene for hvitbalanse
slik at fargene på bildet stemmer overens med den faktiske scenen under
blandede lysforhold.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
W
Fuorescerende hvitt: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid, spesielt et hvitt lysrør.
N
Fuorescerende naturlig hvitt: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid, spesielt veldig hvite lysrør.
D
Fuorescerende dagslys: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid, spesielt lysrør med litt blåskjær.
Glødelampe: Velg når du tar bilder innendørs under lyspærer
eller halogenlamper. Lyspærer har ofte en rødlig fargetone. Dette
alternativet eliminerer denne effekten.
Blits HB: Velg når du bruker blits.
Stille inn
hvitbalansen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Hvitbalanse ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Auto HB*: Juster hvitbalanseinnstillingen etter lyskilden.
Auto HB+Wolfram: Juster hvitbalansen automatisk etter
lyskilden, unntatt når du tar bilder i lyset fra glødelamper
eller halogenlamper. Dette alternativet oppveier ikke for den
rødfargede nyansen i glødelamper eller wolframlamper.
Dagslys: Velg når du tar bilder utendørs på en solfylt dag. Dette
alternativet fører til bilder som ligger nærmest de naturlige fargene
i scenen.
Tilpasset: Bruk forhåndsdefinerte innstillinger. Du kan stille inn
hvitbalansen manuelt ved å trykke på [D] og fotografere
et hvitt ark. Fyll punktmålingssirkelen med arket og still inn
hvitbalansen.
Fargetemperatur: Juster fargetemperaturen til lyskilden manuelt.
Fargetemperaturen er en måling i grader Kelvin som angir fargen
til en bestemt type lyskilde. Du kan få et varmere bilde med en
høyere verdi, og et kaldere bilde med en lavere verdi. Trykk på
[D] og juster fargetemperaturen.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Overskyet: Velg når du tar bilder utendørs på en overskyet dag
eller i skyggen. Bilder som tas på overskyede dager, blir ofte mer
blåaktige enn bilder som tas på solfylte dager. Dette alternativet
eliminerer denne effekten.
83
Fotograferingsfunksjoner >
Hvitbalanse
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse
Eksempler
Du kan også tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Hvitbalanse ĺ et alternativ ĺ [D] ĺ bla med
kommandohjul 1 eller 2 eller trykk på [D/I/C/F].
Slik tilpasser du
forhåndsinnstilte
alternativer:
Tilbake
Angi
Tilbakestill
Hvitbalanse : Dagslys
Auto HB
Dagslys
Fuorescerende dagslys
Glødelampe
Du kan også berøre et område på skjermen.
84
Fotograferingsfunksjoner
Bildeveiviser (bildestiler)
Bruk ulike bildestiler på bildet for å skape forskjellig utseende og
stemninger. Du kan også opprette og lagre dine egne bildestiler ved å
justere farge, metning, skarphet, kontrast og fargetone for hver stil.
Det er ingen regler som fastslår hvilken stil som egner seg under
ulike forhold. Eksperimenter med forskjellige stiler og finn dine egne
innstillinger.
Angi en bildestil:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Bildestiler ĺ et alternativ.
Eksempler
Standard
Klassisk
Livlig
Portrett
Landskap
Skog
Retro
Kald
Rolig
• Du kan også justere verdien for de forhåndsinnstilte stilinnstillingene. Velg en
bildestil, trykk på [D], og juster deretter farge, metning, skarphet, kontrast
eller fargetone.
• Tilpass dine egne bildestiler ved å velge ,
eller
, og juster deretter
fargen, metningen, skarpheten og kontrasten.
• Du kan bruke
(Egendefinert Pro) i T modus etter at du har lastet ned
innspillingsinnstillingene (film) via en smarttelefon. (s. 68)
• Bildestiler-alternativer kan ikke angis samtidig med Smartfilter-alternativer.
85
Fotograferingsfunksjoner
Smartfilter
Med smartfilter kan du bruke spesialeffekter på bildene. Du kan velge
forskjellige filteralternativer for å skape spesialeffekter som er vanskelige å
oppnå med vanlige objektiver.
Slik stiller du inn
alternativer for
Smartfilter:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Smartfilter ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av*
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt, som i
Lomo-kameraer.
Miniatyr (H)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet
vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt øverst og nederst.
Miniatyr (V)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet
vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt til venstre og høyre.
Akvarell
Bruk en akvarelleffekt.
Rød
Avmett alle farger bortsett fra rød.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Grønn
Avmett alle farger bortsett fra grønn.
Blå
Avmett alle farger bortsett fra blå.
Gul
Avmett alle farger bortsett fra gul.
• Du kan ikke stille inn Smartfilter-alternativer og Bildestiler-alternativer
samtidig.
• Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.
86
Fotograferingsfunksjoner
AF-modus
Lær hvordan du justerer kameraets fokus i henhold til motivene.
Du kan velge den mest passende fokusmodusen for motivet: Enkel
autofokus, Kontinuerlig autofokus, Aktiv autofokus eller Manuell fokus. AFfunksjonen blir aktivert når du trykker [Utløser] halvveis ned. I MF-modus
må du rotere fokusringen på objektivet for å fokusere manuelt.
I de fleste tilfeller kan du få kameraet til å fokusere ved å velge
Enkeltbilde AF. Motiver som beveger seg raskt eller motiver der
skyggeforskjellen mot bakgrunnen er liten, er vanskelige å fokusere på.
Velg en passende fokuseringsmodus for slike tilfeller.
Stille inn
autofokusmodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [F] ĺ et alternativ.
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ b ĺ AF-modus
ĺ et alternativ i fotograferingsmodus.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av objektivet du bruker.
Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, må du stille inn bryteren i henhold til
valgt modus. Sett bryteren til AF når du velger Enkeltbilde AF, Fortløpende
AF eller Aktiv AF. Sett bryteren på MF hvis du har valgt Manuell fokus.
Hvis objektivet ikke har en AF/MF-bryter, trykker du på [F] for å velge
ønsket AF-modus.
87
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Enkeltbilde AF
Fortløpende AF
Enkeltbilde AF er passende for å fotografere et stille motiv. Når du trykker
[Utløser] halvveis ned, festes fokuset på fokusområdet. Området blir grønt
når fokuset er aktivert.
Så lenge du holder [Utløser] halvveis nede, fortsetter kameraet å fokusere
automatisk. Denne modusen anbefales når du skal ta bilder av ting som
skjer.
• Resultatene av autofokus kan variere, avhengig av objektivtype, når du
kontinuerlig tar bilder med Fortløpende AF. Bruk et ekstraobjektiv for
problemfri autofokusbetjening. Du kan velge et ekstraobjektiv fra følgende:
- SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS
- SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS
- NX 50-150mm F2.8 S ED OIS
• Når du bruker Fortløpende AF og Multi AF, trykker du på [o] for å
endre størrelse på eller flytte fokusområdet mens du fotograferer. Bruk
kommandohjul 2 til å flytte fokusområdet. Bla med kommandohjul 1 for
å endre størrelse på fokusområdet. Når du trykker [Utløser] halvveis ned,
fokuserer kameraet bare på fokusområdet. Fokusområdet beveger seg med
motivet etter at fokus er stilt inn riktig.
88
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Aktiv AF
Manuell fokus
Så lenge du holder [Utløser] halvveis nede, oppdager kameraet
automatisk bevegelsene i motivet, og bytter mellom Enkeltbilde AF og
Fortløpende AF. Fokus låses på motivet når motivet beveger seg langt fra
kameraet (Enkeltbilde AF). Kameraet fortsetter å fokusere automatisk når
motivet kommer nærmere kameraet (Fortløpende AF). Denne modusen
anbefales for fotografering av motiver som beveger seg uforutsigbart.
Du kan fokusere manuelt på et motiv ved å rotere fokusringen på
objektivet. Funksjonen MF assistanse gjør det enkelt å fokusere på et
motiv. Fokusområdet er forstørret mens du roterer fokusringen. Når
du bruker Fokusfremheving-funksjonen, vises den valgte fargen på
fokusmotivet. Denne modusen anbefales når du skal fotografere et motiv
med en farge som ligner på bakgrunnen, en nattscene eller fyrverkeri.
Dette alternativet er ikke tilgjengelig under innspilling av video.
Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativene Berørings-AF,
AF-område, Ansiktsregistrering og Koble AE til AF-punkt.
89
Fotograferingsfunksjoner
AF-område
AF-områdefunksjonen endrer posisjonene i fokusområdet.
Generelt fokuserer kameraer på det nærmeste motivet. Når det er flere
motiver i bildet, kan imidlertid uønskede motiver komme i fokus. For å
forhindre at uønskede motiver kommer i fokus, må du endre fokusområdet
slik at det ønskede motivet kommer i fokus. Du kan få et klarere og
skarpere bilde ved å velge et passende fokusområde.
Slik stiller du inn
autofokusområdet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
AF-område ĺ et alternativ.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
• Når AF/MF-bryteren er satt til MF, kan du ikke endre AF-området fra
I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet
ved å trykke på [o]. Bruk kommandohjul 2 til å flytte fokusområdet. Bla med
kommandohjul 1 for å endre størrelse på fokusområdet.
fotograferingsmenyen.
Lagre valgt AF-posisjon
Valg AF
Du kan stille inn fokus på området du ønsker. Bruk en ute av fokus-effekt
for å gjøre motivet mer markert.
Du kan stille inn kameraet til å huske den siste AF-posisjonen som ble
brukt med Valg AF og Berørings-AF, før du slår av kameraet.
Slik stiller du inn
denne funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Lagre
Valg AF-posisjon ĺ et alternativ.
Fokuset på bildet nedenfor ble omplassert og endret størrelse på slik at det
passer motivets ansikt.
90
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Sone-AF
Multi AF
Kameraet fokuserer bare på området du velger. Fokusområdet låses på det
valgte området, selv om motivet forflytter seg ut av fokusområdet. Denne
modusen anbefales når du ønsker å låse fokuset på et bestemt område.
Kameraet viser et grønt rektangel på steder der fokuset er stilt riktig. Bildet
er delt inn i to eller flere områder, og kameraet innhenter fokuspunkter fra
hvert område. Denne modusen anbefales til å ta naturbilder.
I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet
ved å trykke på [o].
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, viser kameraet fokusområdene som
vist på bildet nedenfor.
91
Fotograferingsfunksjoner
Ansiktsregistrering
Bruk ansiktsregistreringsalternativet for å ta et selvportrett eller et bilde av
et smilende ansikt.
Slik bruker du
nsiktsregistreringsfunksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ
b ĺ Ansiktsregistrering ĺ et alternativ.
• Når kameraet registrerer et ansikt, sporer det ansiktet automatisk.
• Avhengig av Bildestiler-alternativene kan det hende at Ansiktsregistrering
ikke fungerer.
• Når du angir manuell fokus, er det ikke sikkert at ansiktsregistrering er
tilgjengelig.
Normal
Kameraet fokuserer helst på menneskeansikter. Opptil 10 ansikter kan
gjenkjennes. Denne innstillingen anbefales for å fotografere en gruppe
mennesker.
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, fokuserer kameraet på ansiktene
som vist på bildet nedenfor. Når du fotograferer en gruppe med
mennesker, viser kameraet fokuset på ansiktet til den nærmeste personen
eller ansiktet på midten av skjermen i hvitt, mens resten av ansiktene vises
i grått.
• Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt når:
- motivet er for nær eller for langt fra kameraet
- det er for lyst eller for mørkt
- motivet ikke er vendt mot kameraet
- motivet bruker solbriller eller maske
- motivets ansiktsuttrykk endrer seg drastisk
- motivet er bakgrunnsbelyst eller lysforholdene er ustabile
• Når du stiller inn ansiktsregistreringsalternativene, vil AF-området automatisk
stilles til Multi AF.
• Avhengig av hvilket ansiktsregistreringsalternativ du velger, kan noen
fotograferingsalternativ være utilgjengelige.
92
Fotograferingsfunksjoner >
Ansiktsregistrering
Smilebilde
Blinkebilde
Kameraet utløser automatisk når det registrerer et smilende ansikt.
Kameraet utløser automatisk 2 sekunder etter at det registrerer et ansikt
som blinker.
Hvis motivet smiler bredt, kan kameraet lettere registrere smilet.
• Blunk i mer enn 1 sekund for bedre registrering.
• Blunkeregistrering kan mislykkes i følgende tilfeller:
- kameraet er under øyenivå
- motivet virker mørkt på grunn av bakgrunnsbelysning
- motivet bruker briller
93
Fotograferingsfunksjoner
Berørings-AF
Velg eller fokuser på et område som du berører på skjermen. Alternativt
kan du fokusere på motivet og ta et bilde ved å berøre skjermen.
Slik angir du
berørings-AF:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Berørings-AF ĺ et alternativ.
Sporing AF
Med sporing AF kan du spore og automatisk fokusere på motivet, selv når
motivet beveger seg eller når du endrer fotograferingskomposisjonen.
Hvit ramme: Kameraet sporer
motivet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.
Berørings-AF
Berørings-AF gir deg mulighet til å velge og fokusere på fokusområdet
som du berører på skjermen.
Grønn ramme: Motivet er i fokus
når du trykker [Utløser] halvveis
ned.
Rød ramme: Kameraet mislyktes
med å fokusere.
AF-punkt
Fokusområdet vil samsvare med området du berører på skjermen, og fokus
vil ikke kunne oppnås.
94
Fotograferingsfunksjoner >
Berørings-AF
• Hvis du ikke velger et fokusområde, fungerer ikke autofokusfunksjonen.
• Sporing av et motiv kan mislykkes i følgende tilfeller:
- Motivet er for lite.
- Motivet beveger seg uregelmessig.
- Motivet er bakgrunnsbelyst, eller du fotograferer på et mørkt sted.
- Farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme.
- Motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner.
- Kameraet rister mye.
- Når du tar bilder fortløpende.
• Når sporing mislykkes, tilbakestilles funksjonen.
• Hvis kameraet ikke kan spore motivet, tilbakestilles fokusområdet.
• Hvis kameraet mislykkes med fokuseringen, endres fokusrammen til rødt, og
Opptak med ett trykk
Du kan ta et bilde ved hjelp av en fingerberøring. Når du berører et motiv,
fokuserer kameraet automatisk på motivet og tar et bilde.
fokuset tilbakestilles.
• Når du velger Sporing AF, stilles AF-modus til Fortløpende AF.
95
Fotograferingsfunksjoner
Fokushjelp
Bruk ulike alternativer for fokusassistanse mens du fokuserer kameraet
automatisk eller manuelt. Assistansefunksjoner for manuell fokus er bare
tilgjengelig med objektiver som støtter manuell fokus.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av
Ikke bruk funksjonen MF assistanse.
Fokusområdet forstørres 5 ganger når du roterer fokusringen.
MF assistanse
I modusen for manuell fokus kan du forstørre scenen og enkelt justere
fokus mens du roterer fokusringen.
Slik stiller du inn
hjelpefunksjonen for
manuelt fokus:
Forstørr
x5*
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ MF
assistanse ĺ et alternativ.
Fokusområdet forstørres 8 ganger når du roterer fokusringen.
Forstørr x8
96
Fotograferingsfunksjoner >
Fokushjelp
DMF (direkte manuell fokus)
AF-utløserprioritet
Du kan justere fokus manuelt ved å vri fokusringen etter at du har
oppnådd fokus, ved å trykke [Utløser] halvveis ned.
Angi for å ta bildet når fokus er oppnådd, eller for å velge mellom å
prioritere nøyaktighet eller fotograferingshastighet.
Slik angir du DMFfunksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ DMF
ĺ et alternativ.
Slik stiller du inn AFutløserprioritet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ AFutløserprioritering ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Fokus*
Ta et bilde bare når fokuset er oppnådd. Du kan
stille inn prioriteten enten på fokusnøyaktighet eller
fotograferingshastighet.
• Auto*: Kameraet velger automatisk om det skal
prioritere nøyaktighet eller hastighet.
• Nøyaktighet prioritert: Angir nøyaktig fokus som
prioritet. Hvis du velger Fortløpende høy eller Serie
som fotograferingsmetode, prioriteres fokus bare på
det første bildet.
• Fotograferingshastighet prioritert: Angir
fotograferingshastighet som prioritet.
Utløser
Tar et bilde når du trykker på [Utløser], selv om fokus
ikke er stabilt.
Angi MF- og DMF-reaksjonsevne
Velg fokusringens respons når du bruker manuell fokus eller DMFfunksjonen. Hvis du velger Høy, gir små dreiebevegelser på fokusringen
justere fokus. Hvis du velger Lav, må du bruke større dreiebevegelser på
fokusringen for å justere fokus.
Slik angir du
alternativer for MFreaksjonsevne:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
MF-reaksjonsevne ĺ et alternativ.
97
Fotograferingsfunksjoner >
Fokushjelp
Fokusfremheving
I modus for manuell fokus vises den valgte fargen på fokusmotivet for å
hjelpe deg med å fokusere når du roterer fokusringen.
Angi alternativer for
fokusfremheving:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Fokusfremheving ĺ et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Nivå
Angi sensitivitet for registrering av fokusmotivet.
(Av, Høy, Normal*, Lav)
Farge
Angi en farge som skal vises på fokusmotivet.
(Hvit*, Rød, Grønn)
Fokustopp-funksjonen er ikke tilgjengelig når du velger en oppløsning på
4096X2160 eller 3840X2160.
98
Fotograferingsfunksjoner
Optisk bildestabilisering (OIS)
Bruk funksjonen optisk bildestabilisering (OIS) for å minimere
kameraristing. Det er ikke sikkert at OIS er tilgjengelig med alle objektiver.
Kameraristing pleier å forekomme på mørke steder eller ved fotografering
innendørs. Under slike forhold bruker kameraet lavere lukkerhastigheter
for å øke mengden lys som slippes inn, og det kan føre til uklare bilder. Du
kan forhindre denne situasjonen ved hjelp av OIS-funksjonen.
Hvis objektivet har en OIS-bryter, må du stille bryteren på ON for å kunne
bruke OIS-funksjonen.
Uten OIS-korrigering
Slik angir du OISalternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ OIS
(Antirist) ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av: OIS-funksjonen er av.
Modus 1*: OIS-funksjonen brukes bare når du trykker [Utløser]
helt eller halvveis ned.
Med OIS-korrigering
• Det er ikke sikkert OIS fungerer ordentlig når:
- Du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse.
- Kameraet rister for mye.
- Lukkerhastigheten er for lav (for eksempel når du velger Natt i s-modus).
- Batteriet er dårlig.
- Du tar et nærbilde.
• Hvis du bruker OIS-funksjonen med et stativ, kan bildene bli uklare på grunn
Modus 2: OIS-funksjonen er på.
•
•
•
•
av vibrasjoner fra OIS-sensoren. Deaktiver OIS-funksjonen når du bruker et
stativ.
Hvis kameraet blir utsatt for støt eller mistes i bakken, kan skjermen bli uklar.
Hvis dette skjer, slår du kameraet av og deretter på igjen.
Du bør bare bruke OIS-funksjonen når det er nødvendig, ettersom den bruker
mer batteristrøm.
Angi et OIS-alternativ på menyen ved å sette OIS-bryteren på objektivet til
ON.
Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig med alle objektiver.
99
Fotograferingsfunksjoner
Drift (fotograferingsmetode)
Du kan angi ulike fotograferingsmetoder, for eksempel Kontinuerlig, Serie,
Selvutløser eller Brakett.
Enkel
Ta ett bilde når du trykker på [Utløser]. Anbefalt for generelle forhold.
Velg Enkel for å ta ett bilde om gangen. Velg Fortløpende normal,
Fortløpende høy, eller Serie for å ta bilder av motiver i rask bevegelse.
Velg AE-brakett, Hvitbalansebrakett, Bildestilbrakett eller
Dybdebrakett for å justere eksponering, Hvitbalanse, bruke effekter i
Bildestiler eller ta bilder med forskjellig feltdybde. Du kan også velge
Selvutløser for å ta et bilde automatisk etter en angitt tid.
Slik endrer du
fotograferingsmetoden:
I fotograferingsmodus trykker du på [C] ĺ et alternativ.
• Du kan også angi alternativet ved å trykke på [m] ĺ b ĺ Drift ĺ
en fotograferingsmetode i fotograferingsmodus.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
100
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Kontinuerlig
Serie
Ta bilder kontinuerlig når du trykker på [Utløser]. Du kan ta opptil 4 bilder
(Fortløpende normal) eller 9 bilder (Fortløpende høy) per sekund.
Ta fortløpende opptil 10 bilder per sekund (3 sekunder), 15 bilder per
sekund (2 sekunder) eller 30 bilder per sekund (1 sekund) når du trykker
én gang på [Utløser]. Det anbefales for fotografering av rask bevegelse i
motiver, for eksempel racerbiler.
• Støyreduksjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig når Fortløpende høy er valgt.
• Sporing AF-funksjonen er ikke tilgjengelig med dette alternativet.
• Du kan velge opptil ISO 25600 når du bruker Fortløpende normal, eller
opptil ISO 6400 når du bruker Fortløpende høy.
• Når du tar kontinuerlige bilder får du best resultat ved å stille
inn lukkerhastigheten til 1/250 s eller høyere. Hvis du stiller inn
fotograferingshastigheten til 9 BPS i Fortløpende høy, stiller du inn
lukkerhastigheten til 1/500 s eller høyere.
• Maksimal opptakshastighet er 9 bilder per sekund. Det vil avta etter omtrent
40 JPEG-bilder eller 5 RAW-bilder. (Basert på UHS-I SD-kort. Kan variere
avhengig av spesifikasjoner på minnekortet.)
• For å angi fotograferingshastigheten trykker du på [C] ĺ Serie og deretter
•
•
•
•
•
•
•
på [D] i fotograferingsmodus.
Bildestørrelsen er satt til 7 M.
Det kan ta lengre tid å lagre et bilde.
Du kan ikke bruke blitsen med dette alternativet.
Lukkerhastigheten må være raskere enn 1/30 sekund.
Bilder som er tatt med dette alternativet, kan bli litt større ved lagring.
Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 6400.
Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette
alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.
101
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Selvutløser
Autoeksponeringsbrakett (AE-brakett)
Ta et bilde etter en angitt tid. Du kan også angi fotograferingsintervallet,
antall bilder og fotograferingstiden.
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 fortløpende bilder: Originalen
og to til med forskjellige hvitbalanseinnstillinger. Bruk et stativ for å
forhindre uklare bilder når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan
justere innstillingene på menyen for brakettinnstillinger.
Eksponering +2
Eksponering -2
Original
• Trykk på [Utløser] for å slutte å ta bilder.
• Du kan stille inn detaljene for selvutløseren ved å trykke på [C] ĺ
Selvutløser ĺ [D] ĺ angi fotograferingsintervall, antall bilder og
fotograferingstidspunkt.
102
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Hvitbalansebrakett (Hvitbalansebrakett)
Bildestilbrakett (Bildestilbrakett)
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 fortløpende bilder: Originalen
og to til med forskjellige hvitbalanseinnstillinger. Originalbildet tas når
du trykker på [Utløser]. De andre to blir justert automatisk i henhold til
hvitbalansen du har stilt inn. Du kan justere innstillingene på menyen for
brakettinnstillinger.
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 bilder fortløpende, hvert
med ulike Bildestiler-innstillinger. Kameraet tar ett bilde og bruker de tre
Bildeveiviser-alternativene som du har angitt, på bildet du tok. Du kan
velge tre ulike innstillinger på menyen for brakettinnstillinger.
Retro
Livlig
MG+2
MG-2
Standard
Original
Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette
alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.
Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette
alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.
103
Fotograferingsfunksjoner >
Drift (fotograferingsmetode)
Dybdebrakett
* Standard
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 bilder fortløpende, hvert med
ulik feltdybde, ved å justere blenderverdien. Bruk et stativ for å forhindre
uklare bilder når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan justere
innstillingene på menyen for brakettinnstillinger.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i programmodus eller
blenderprioritetsmodus.
Alternativ
Beskrivelse
AE-brakett
Angi eksponeringsintervallet. (-/+ 0.3 EV*, -/+ 0.7
EV, -/+ 1.0 EV, -/+ 1.3 EV, -/+ 1.7 EV, -/+ 2.0 EV,
-/+ 2.3 EV, -/+ 2.7 EV, -/+ 3.0 EV)
Hvitbalansebrakett
Angi Hvitbalanseintervallområdet til de 3 bildene
med trinnvis justering. (AB -/+1, AB -/+2, AB -/+3*,
MG -/+1, MG -/+2, MG -/+3)
For eksempel justerer AB -/+3 verdien for gult pluss
eller minus tre trinn. MG -/+3 justerer verdien for
rødt med samme mengde.
Bildestilbrakett
Velg de 3 Bildestiler-innstillingene som kameraet
skal bruke til å ta 3 bilder med brakettjustering.
Dybdebrakett
Angi dybdeintervallet. Bruk kommandohjul 1
eller 2 til å velge et alternativ. Du kan også dra
glidebryteren eller berøre pilene for å velge et
alternativ. (-/+ 0.3, -/+ 0.7, -/+ 1.0*, -/+ 1.3, -/+ 1.7,
-/+ 2.0, -/+ 2.3, -/+ 2.7, -/+ 3.0)
Brakett-innstillinger
Du kan stille inn alternativene for hver brakettfunksjon.
Slik angir du et
brakettalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Drift
ĺ og et brakettalternativ, og deretter trykker du på [F] ĺ
og angir alternativene for hver brakett.
104
Fotograferingsfunksjoner
Intervallbilder
Angi fotograferingsintervallet, antall bilder og starttiden for
fotograferingen. Bruk denne funksjonen til å ta bilder med regelmessige
intervaller under en begivenhet, for eksempel en måneformørkelse eller en
soloppgang.
Slik tar du et
intervallopptak:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b
ĺ Intervallbilder ĺ angi et fotograferingsintervall,
antall bilder og starttiden for fotograferingen ĺ Start
intervallfotografering ĺ vent til fotograderingen begynner
på det tidspunktet du angir. (Hvis du ikke har angitt et
starttidspunkt for fotograferingen, trykker du på [Utløser] for
å ta bildet.)
• Hvis du vil lagre intervallbilder som en video, velger du Tidsforløp ĺ På.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kameraet spiller inn en UHD-video på opptil 60 sekunder med en hastighet
på 10 BPS. Når du bruker Tidsforløp-funksjonen, kan du stille inn antallet til
under 600 bilder.
Hvis du stiller inn bildeantallet til mer enn 600, eller hvis det ikke er nok plass
på minnekortet etter at Tidsforløp-funksjonen er angitt, vil bildeantallet
automatisk endres slik at du kan bruke Tidsforløp-funksjonen.
Berør
for å sette på pause mens du tar bilder.
Berør
for å gjenoppta.
Trykk på
eller trykk på [m] for å slutte å ta bilder.
Bruk en utløserkabel og et stativ for å minimere kamerabevegelse når du tar
intervallopptak.
Koble til strømkabelen hvis fotograferingsintervallet er langt, eller hvis du skal
ta mange bilder.
Hvis fotograferingsintervallet er angitt til mellom 1 og 10 minutter, går
kameraet i skjermsparingsmodus etter at det begynner å ta et bilde.
Hvis et fotograferingsintervall overstiger 10 minutter, går kameraet i
strømsparingsmodus og slår seg på og tar et bilde automatisk ved neste
intervall. Trykk på [Utløser] for å avbryte strømsparingsmodus.
Hvis du tar ut batteriet eller minnekortet mens du tar bilder, vil
fotograferingen stoppe. Før du tar ut batteriet eller minnekortet, må
intervallbilder være satt på pause og kameraet må være slått av.
105
Fotograferingsfunksjoner
Blits
For å ta et realistisk bilde av et motiv bør mengden lys være konstant. Hvis
lyskilden varierer, kan du bruke blits og sørge for en konstant mengde lys.
Velg passende innstillinger i henhold til lyskilde og motiv.
Slik angir du
blitsalternativer:
Ikon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Blits
ĺ et alternativ.
Beskrivelse
Av: Blitsen er av.
Smart-blits: Kameraet justerer automatisk lysstyrken til blitsen i
henhold til mengden lys i omgivelsene.
Auto: Blitsen utløses automatisk på mørke steder.
Røde øyne (auto): Utløser blitsen og reduserer røde øyne
automatisk.
Motlysblits: Blitsen utløses når du tar et bilde. (Lysstyrken justeres
automatisk.)
Motlysblits rød: Blitsen utløses når du tar et bilde, og røde øyne
reduseres.
1. gardin: Blitsen utløses
umiddelbart etter at utløseren
åpnes. Kameraet tar et klart
bilde av et motiv tidligere i en
handlingssekvens.
Ikon
Beskrivelse
2. gardin: Blitsen utløses rett før
utløseren lukkes. Kameraet tar et
klart bilde av et motiv senere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
Høyhastighets-synkronisering: Hvis lukkerhastigheten er raskere
enn kameraets synkroniseringshastighet (den raskeste tiden det
tar å åpne og lukke utløseren), utløses blitsen flere ganger i høy
hastighet. Blitsen begynner å utløses når utløseren åpnes. Dette
aløternativet kam bare stilles inn når du setter på en kompatibel,
ekstern blits (tilleggsutstyr). (SEF-580A)
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
utløses for andre gang.
• Hvis du velger Av, utløses ikke blitsen selv når du bruker en ekstern blits. Hvis
du justerer blitsstyrken manuelt, vil blitsen fyre en gang uten en pre-blits.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
Ballbevegelsesretning
106
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Redusere røde øyne-effekten
Justere blitsintensiteten
Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan du se et
rødt lys i personens øyne. Reduser røde øyne-effekten ved å velge Røde
øyne (auto) eller Motlysblits rød.
Juster blitsintensiteten +/-2 nivåer mens blitsen er på.
I fotograferingsmodus velger du [m] ĺ b ĺ Blits ĺ et
alternativ ĺ [D] ĺ bla med kommandohjul 1 eller 2 eller
trykk på [C/F] for å justere blitsintensiteten.
Angi
blitsintensiteten:
Tilbake
Angi
Tilbakestill
Blits : Motlysblits
Uten reduksjon av røde øyne
Med reduksjon av røde øyne
Når funksjonen for røde øyne er angitt, brukes to separate blitser. Motivet må
ikke bevege seg før etter den andre blitsen. Hvis motivet er for lang fra kameraet
eller beveger seg etter den første blitsen, kan det hende at røde øyne ikke blir
redusert.
107
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre / for å justere intensiteten.
• Det er ikke sikkert at justering av blitsintensiteten er effektivt når:
- Motivet er for nærme kameraet.
- Du stiller inn en høy ISO-følsomhet.
- Eksponeringsverdien er for stor eller for liten.
- Det er for lyst eller for mørkt.
• I enkelte fotograferingsmoduser kan du ikke bruke denne funksjonen.
• Hvis du fester en ekstern blits der du kan justere intensiteten, til kameraet,
Blitsinnstillinger
Angi blitsmodus, eksponeringsverdi, blitslysstyrke eller multiblits når
du monterer en ekstern blits på kameraet. Du kan også angi trådløs
synkronisering for å styre den eksterne blitsen. Blitsinnstillingene
støttes bare når du setter på en kompatibel, ekstern blits (SEF580A)
(tilleggsutstyr).
brukes intensitetsinnstillingene til blitsen.
• Hvis motivet er for nært når du bruker blitsen, kan noe av lyset bli blokkert og
bildet bli mørkt. Sørg for at motivet er innenfor anbefalt rekkevidde, noe som
varierer fra objektiv til objektiv.
• Når du bruker objektivhette, kan lyset fra blitsen bli blokkert av hetten. Fjern
hetten for å bruke blitsen.
Stille inn ekstern blits
Slik stiller du inn
ekstern blits:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Innstillinger for ekstern blits ĺ et alternativ.
108
Fotograferingsfunksjoner >
Alternativ
Blits
Beskrivelse
• A-TTL: I modusen A-TTL (avansert gjennom objektivet)
Blitsmodus
måler kameraet lyset som reflekteres av motivet
gjennom objektivet. Deretter beregnes optimal
eksponering basert på eksponeringsverdien og
lukkerhastigheten.
• Manuell blits: Blitsen utstråler hele lysmengden, eller
blitsintensiteten kan justeres manuelt.
• Multiblits: Når du trykker på [Utløser], utløses blitsen
flere ganger basert på antallet du har angitt.
Blits EV
Angi eksponeringen for blitsen når blitsmodusen er
A-TTL.
Blitslysstyrke
Angi lysstyrken for blitsen når blitsmodusen er Manuell
blits.
Innstillinger
for multiblits
Angi antall, lysstyrke eller frekvens for blitsen når
blitsmodusen er Multiblits.
Angi trådløs synkronisering for den eksterne blitsen
Angi trådløs synkronisering for å styre innebygde og eksterne blitsenheter
eksternt via trådløse signaler. Fjernutløsersystemet består av en hovedblits
som er montert på kameraet, og en eller flere underordnede blitsenheter.
En underordnet blits er tilordnet til en av tre grupper: A, B eller C.
Slik angir du trådløs
synkronisering:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Ekstern trådløs blits ĺ et alternativ.
Hvis data kan utveksles mellom kameraet og blitsen, kan innstillingene for den
eksterne blitsen bli justert på kameraet eller blitsen. Dine tidligere alternativene
vil bli brukt.
109
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Bruk trådløs blits
Angi dette for å bruke trådløs synkronisering. (Av*, På)
Kanal
Velg kanaler for trådløs synkronisering. Fire
eksterne kanaler er tilgjengelige, slik at flere
fjernutløsersystemer kan være aktive samtidig.
Hovedblitsenheter og underordnede blitsenheter i
samme fjernutløsersystem må være stilt inn på samme
kanal. (Kan. 1, Kan. 2, Kan. 3, Kan. 4)
Gruppeblitsmodus
Låse blitsintensiteten
Når blitsmodusen er angitt til A-TTL, beregner kameraet automatisk
optimal eksponering via pre-blits. Hvis eksponeringen ikke er beregnet
riktig, bruker du FEL-funksjonen. Pre-blitsen utløses på området du angir,
og blitsintensiteten låses.
Slik låser du
blitsintensiteten:
Angi funksjonen [a] til FEL ĺ fokuser på
eksponeringsområdet ĺ trykk på [a].
Angi blitsmodusen for gruppe A, B eller C. Endringer i
blitsmodusen må foretas på hovedblitsen. Endringene
brukes deretter på slavegruppe A, B eller C, og
slavegruppene fungerer som et eksternt system
for blitsmodusen (TTL eller manuell) i henhold til
innstillingene for hovedblitsen.
• A-TTL: Angi eksponeringen for blitsen når
blitsmodusen er A-TTL.
• Manuell blits: Angi lysstyrken for blitsen når
blitsmodusen er Manuell blits.
• Av: Ikke bruk blitsen.
• Du kan ikke velge Innstillinger for ekstern blits når du bruker funksjonen
for ekstern trådløs blits.
• For informasjon om bruk av den trådløse synkroniseringsfunksjonen med en
ekstern blits, ser du i bruksanvisningen for den eksterne blitsen (SEF-580A).
110
Fotograferingsfunksjoner
Lysmåling
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys.
Multi
Kameraet måler mengden lys i en scene, og i mange av modiene brukes
målingen til å justere ulike innstillinger. Hvis for eksempel et motiv ser
mørkere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et overeksponert bilde
av det. Hvis et motiv ser lysere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et
undereksponert bilde av det.
Multimodus beregner mengden lys i forskjellige områder. Når lyset er
tilstrekkelig eller utilstrekkelig, justerer kameraet eksponeringen ved
å finne gjennomsnittet av den generelle lysstyrken i scenen. Denne
modusen er egnet for generelle bilder.
Lysstyrken og hele stemningen i bildet kan også bli påvirket av hvordan
kameraet måler mengden lys. Velg en passende innstilling for et
fotograferingsforhold.
Slik stiller du inn et
målingsalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Lysmåling ĺ et alternativ.
111
Fotograferingsfunksjoner >
Lysmåling
Sentrumsvektet
Punkt
I sentrumsvektet modus beregnes et bredere område enn i punktmodus.
Mengden lys i den midtre delen av bildet (60–80 %) legges sammen,
og lysmengden i resten av bildet (20–40 %) legges sammen. Modusen
anbefales i situasjoner der det er en liten forskjell i lysstyrke mellom
motivet og bakgrunnen, eller der området rundt motivet er stort i forhold
til den generelle komposisjonen i bildet.
Punktmodus beregner mengden lys i midten. Når du tar et bilde i
omgivelser der det er sterk bakgrunnsbelysning bak et motiv, justerer
kameraet eksponeringen slik at motivet blir fotografert riktig. Når du for
eksempel velger Multimodus ved forhold med sterk bakgrunnsbelysning,
beregner kameraet at den generelle mengden lys er rikelig, noe som fører
til et mørkere bilde. Punktmodus kan forhindre denne situasjonen, siden
den beregner mengden lys i et bestemt område.
Som bildet viser, befinner motivet seg i et lyst område mens bakgrunnen
er mørk. Punktmodus anbefales for en situasjon som dette, der det er stor
forskjell på eksponeringsverdiene for motivet og bakgrunnen.
112
Fotograferingsfunksjoner >
Lysmåling
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet
Når denne funksjonen er slått på, stiller kameraet automatisk inn optimal
eksponering ved å beregne lysstyrken i fokusområdet. Denne funksjonen er
kun tilgjengelig når du velger Punkt-måling eller Multi-måling og Valg AF.
Slik stiller du inn
denne funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ Koble
AE til AF-punkt ĺ et alternativ.
113
Fotograferingsfunksjoner
Dynamisk omfang
Denne funksjonen korrigerer automatisk for tap av lyse eller mørke detaljer
som kan forekomme på grunn av skyggeforskjeller i bildet.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Av*: Dynamisk omfang er av.
Slik angir du
alternativer for
Dynamisk omfang:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Dynamisk omfang ĺ et alternativ.
Dynamisk omfang+: Korrigerer for tap av lyse eller mørke
detaljer.
HDR: Ta flere bilder med ulike eksponeringer, og sett dem
deretter automatisk sammen til ett bilde.
• Du kan angi justeringsverdien for eksponering ved å trykke på
[F] og deretter velge Lav, Medium eller Høy.
• Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 6400.
• Alternativer for Dynamisk omfang og bildestiler kan ikke angis
samtidig.
Uten Dynamisk omfang-effekt
Med Dynamisk omfang-effekt
114
Fotograferingsfunksjoner
Eksponeringskompensasjon
Kameraet stiller automatisk inn eksponeringen ved å måle lysnivåene fra
bildets komposisjon og posisjonen til motivet. Hvis eksponeringen som er
stilt inn av kameraet, er høyere eller lavere enn du forventer, kan du justere
eksponeringsverdien manuelt. Eksponeringsverdien kan justeres i trinn på
±5. Kameraet viser eksponeringsadvarselen i rødt for hvert trinn utover ±5.
Når du tar opp video, kan eksponeringsverdien justeres i trinn på ±3.
Juster eksponeringsverdien ved å bla med kommandohjul 1 mens du
trykker på og holder inne [B]. Du kan også justere eksponeringsverdien
ved å trykke på [f] og deretter velge EV.
Når du kompenserer eksponeringsverdien i manuell modus, endres
ikke gjeldende lukkerhastighet eller blenderverdi. Når du justerer
eksponeringsverdien ved å bla med kommandohjul 1 mens du holder
nede [B] og ISO-følsomheten er satt til Auto, blir eksponeringsverdien
justert ved å endre på ISO-følsomheten.
Justeringsverdi for eksponering
Standard
eksponeringsindeks
Eksponeringsadvarsel
+2
-2
Original
Bruke rammemodus
Når du justerer blenderverdien eller lukkerhastigheten, endres
eksponeringen i henhold til innstillingene, slik at skjermen kan bli mørkere.
Når denne funksjonen er på, er lysstyrken til skjermen konstant uavhengig
av innstillingene, slik at det blir lettere å komponere bildet.
Slik bruker du
Rammemodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b ĺ
Rammemodus ĺ et alternativ.
Eksponeringsnivåindikator
Redusert eksponering
(mørkere)
Økt eksponering
(lysere)
115
Fotograferingsfunksjoner >
Eksponeringskompensasjon
Bruke veiledningen for justering av lysstyrke
Juster lysstyrken ved å bruke det valgte området som referanse. Lysstyrken
i det valgte området vises som en verdi for å hjelpe deg å justere lysstyrken
på en enkel måte.
Slik justerer du lysstyrken:
I fotograferingsmodus, trykk på [m] ĺ b ĺ
Veiledning for justering av lysstyrke ĺ På ĺ
finn frem til
på skjermen i referanseområdet
ĺ trykk på [a] ĺ bruk kommandohjul 1 og
2 eller [C/F] eller dra glidebryteren for å justere
lysstyrken.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig i modiene Program, Blenderprioritet
Vise overeksponeringsveiledningen
Vis overeksponerte områder på et bilde i fotograferingsmodus før du tar et
bilde. Når du stiller inn denne funksjonen, vil de overeksponerte områdene
i bildet blinke.
Slik viser du
overeksponeringsveiledningen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ b
ĺ Overeksponeringsveil. ĺ et alternativ.
Histogram
Slå på eller av histogrammet på skjermen.
og Lukkerprioritet.
• Denne funksjonen og overeksponeringsveiledningen kan ikke angis samtidig.
• Denne funksjonen og Dynamisk omfang HDR kan ikke angis samtidig.
• Denne funksjonen og blitsalternativene kan ikke angis samtidig.
Om histogrammer
Et histogram er en graf som viser fordeling av lysstyrke i et bilde. Et
histogram som heller mot venstre, indikerer et mørkt bilde. Et histogram
som heller mot høyre, indikerer et lyst bilde. Høyden på grafen er relatert
til fargeinformasjon. Grafen blir høyere hvis en bestemt farge er mer vanlig.
Utilstrekkelig
eksponering
Balansert eksponering
Overdreven eksponering
116
Fotograferingsfunksjoner
Eksponerings-/Fokuslås
Hvis du ikke oppnår passende eksponering på grunn av stor forskjell i
belysning mellom for- og bakgrunn, eller hvis du vil ta et bilde der motivet
er utenfor autofokusområdet, låser du fokus eller eksponeringen og tar
bildet.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter
på [Utløser] for å ta et bilde.
Når eksponeringslåsfunksjonen er tilordnet [a] (eksempel)
1
Sett fokusrammen, og trykk [Utløser] halvveis ned for å måle
eksponeringen.
Når fokuslåsfunksjonen er tilordnet til [a] (eksempel)
1
Sett fokusrammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å
fokusere.
2
Trykk på [a] for å låse fokus.
2
Trykk på [a] for å låse eksponeringen.
3
Gjør endringer i bildekomposisjonen etter at fokus er låst.
3
Gjør endringer i bildekomposisjonen etter at eksponeringen
er låst.
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å måle eksponeringen, og
trykk deretter på [Utløser] for å ta et bilde.
Du kan endre funksjonen som er tilordnet [a] til fokuslås, eksponeringslås
eller begge deler. (s. 175)
117
Fotograferingsfunksjoner
Eksponerings-/Fokusseparasjon
Separer eksponeringsområdet og fokusområdet eller slå dem sammen
igjen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Berørings-AF er satt til
Berørings-AF.
1
2
til eksponeringsområdet.
• Fokusområdet og eksponeringsområdet blir separert.
• Berør og hold hvert område for å låse fokus- eller
eksponeringsinnstillingen.
Berør et område på skjermen for å fokusere på det.
• Ikonet for eksponeringsseparasjon
Dra
• Dra områdene sammen for å slå sammen fokusområdet og
vises på fokusrammen.
eksponeringsområdet.
Eksponering
Fokus
3
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• Hvis du trykker på [a] mens funksjonen er angitt til AEL-hold, separeres
ikke eksponeringen/fokuset.
• Du kan angi at du vil bruke funksjonen for eksponerings-/fokusseparasjon,
ved å trykke på [m] ĺ b ĺ Eksponering/fokusseparasjon ĺ Av eller
På i fotograferingsmodus.
118
Fotograferingsfunksjoner
Videofunksjoner
Funksjonene som er tilgjengelige for videoer, er forklart nedenfor.
Når Video ut er stilt inn til NTSC
* Standard
Ikon
Filmstørrelse
Still inn filmstørrelsen.
Slik angir du
alternativer for
filmstørrelse:
*
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Filmstørrelse ĺ et alternativ.
Størrelse
Anbefalt for
4096X2160 (24p)
Visning på en 4K UHDTV.
3840X2160 (30p)
Visning på en 4K UHDTV.
1920X1080 (60p)
Visning på TV med full HD. (Videoer som
er spilt inn med dette alternativet vil
ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller
smarttelefoner som ikke støtter 60p.)
1920X1080 (30p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (24p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (15p)
Visning på TV med full HD. (Kun tilgjengelig
med enkelte smartfilteralternativer.)
1280X720 (120p)
Visning på HDTV. (Videoer som er spilt inn
med dette alternativet vil ikke spilles av på
enkelte HDTV-er eller smarttelefoner som
ikke støtter 120p.)
1280X720 (60p)
Visning på HDTV.
1280X720 (30p)
Visning på HDTV.
640X480 (60p)
Visning på TV.
640X480 (30p)
Visning på TV.
640X480 (MJPEG)
Visning på TV.
119
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Når Video ut er stilt inn til PAL
Filmkvalitet
* Standard
Ikon
*
Størrelse
Anbefalt for
4096X2160 (24p)
Visning på en 4K UHDTV.
3840X2160 (25p)
Visning på en 4K UHDTV.
1920X1080 (50p)
Visning på TV med full HD. (Videoer som
er spilt inn med dette alternativet vil
ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller
smarttelefoner som ikke støtter 50p.)
1920X1080 (25p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (24p)
Visning på TV med full HD.
1920X1080 (12.5p)
Visning på TV med full HD. (Kun tilgjengelig
med enkelte smartfilteralternativer.)
1280X720 (100p)
Visning på HDTV. (Videoer som er spilt inn
med dette alternativet vil ikke spilles av på
enkelte HDTV-er eller smarttelefoner som
ikke støtter 100p.)
1280X720 (50p)
Visning på HDTV.
1280X720 (25p)
Visning på HDTV.
640X480 (50p)
Visning på TV.
640X480 (25p)
Visning på TV.
640X480 (MJPEG)
Visning på TV.
Angi filmkvaliteten.
Angi alternativer for
filmkvalitet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Filmkvalitet ĺ et alternativ.
Ikon
Forlengelse
Beskrivelse
HEVC, MP4
Normal: Spille inn videoer i normal kvalitet.
HEVC, MP4
HQ*: Spille inn videoer i høy kvalitet.
HEVC, MP4
Pro: Spill inn videoer i ultrahøy kvalitet. Bare
tilgjengelig når videostørrelsen er satt til 1920X1080
eller høyere.
* Standard
er et format beregnet på redigering. Video i
-format vil kanskje ikke
spilles av jevnt, avhengig av datamaskinens spesifikasjoner. Vi anbefaler at du
kobler kameraet til en UHD-TV med en HDMI-kabel for å sikre at videoen spilles
av jevnt.
Hvis du velger en videostørrelse på 4096X2160 eller 3840X2160 og kobler
kameraet til en HDMI-støttet TV via en HDMI-kabel, settes videostørrelsen
automatisk til 1920X1080 (30p).
120
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Bithastigheter for filmstørrelser
Filformat
Filmstørrelse
4K
4096X2160
UHD
3840X2160
FHD
1920X1080
MP4
HD
VGA
AVI
VGA
1280X720
640X480
640X480
Bithastighet
(Pro) Mbit/s
Bithastighet
(HQ) Mbit/s
Bithastighet
(Normal) Mbit/s
Bilder per sek.
Sensorutdata
70
40
32
24p
24p
70
40
32
30p
29.97p
70
40
32
25p
25.00p
70
37
19
60p
59.94p
70
37
19
50p
50.00p
60
25
13
30p
29.97p
60
25
13
25p
25.00p
60
25
13
24p
24.00p
-
30
15
120p
119.88p
-
30
15
100p
100p
-
19
9
60p
59.94p
-
19
9
50p
50.00p
-
13
6
30p
29.97p
-
13
6
25p
25.00p
-
7
3
60p
59.94p
-
7
3
50p
50.00p
-
4
2
30p
29.97p
-
4
2
25p
25.00p
-
13,8
11,1
30p
29.97p
-
11,5
9,2
25p
25.00p
* Bithastighetene ovenfor kan variere, avhengig av innspillingsforholdene.
* Bithastighetene ovenfor er basert på HEVC-kodeken.
121
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Rask/langsom film
AF-reaksjonsevne
Angi avspillingshastigheten til en video.
Still inn forsinkelsestiden for automatisk skifte av fokus under videoopptak.
Når et nytt motiv kommer inn i bildet, overfører kameraet fokus sakte hvis
reaksjonsevnen er satt til lav. Hvis reaksjonsevnen er satt til høy, overføres
fokus raskt.
Slik angir du
alternativer for
avspillinghastighet:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ Rask/
langsom film ĺ et alternativ.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
x0.25: Spill inn en video som skal vises i 1/4 av normal hastighet
under avspilling. Bare tilgjengelig med 1280X720 (30p/25p) og
640X480 (30p/25p).
x0.5: Spill inn en video som skal vises i 1/2 av normal hastighet
under avspilling. Bare tilgjengelig med 1920X1080 (30p/25p),
1280X720 (60p/50p/30p/25p) og 640X480 (60p/50p/30p/25p).
x1*: Spill inn en video som skal vises i normal hastighet under
avspilling.
x5: Spill inn en video som skal vises i 5 ganger normal hastighet
under avspilling.
Slik justerer du AFreaksjonsevnen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ AFreaksjonsevne ĺ et alternativ.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Rask/langsom film er satt til x1.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:
- SAMSUNG 16mm F2.4
- SAMSUNG 20mm F2.8
- SAMSUNG 30mm F2
- SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
- SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA
- SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II
x10: Spill inn en video som skal vises i 10 ganger normal hastighet
under avspilling.
x20: Spill inn en video som skal spilles av i 20 ganger normal
hastighet under avspilling.
• Hvis du velger et annet alternativ enn x1, støttes ikke funksjonene for
lydopptak og korrigering av forvrengning.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
122
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
AF-skiftehastighet
Fader
Angi hvor rakst autofokusfunksjonen skal fungere under videoopptak.
Rask forskyvning er nyttig når du skal spille inn video med mye bevegelse,
for eksempel sport. Langsom forskyvning gir jevne fokusoverganger,
avhengig av motivet.
Bruk funksjonen passende og legg til dramatiske effekter i videoene. Angi
alternativet for innfasing for å fase inn gradvis på begynnelsen av en scene.
Angi alternativet for utfasing for å fase ut gradvis på slutten av en scene.
Slik justerer du AFforskyvningshastigheten:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
AF-skiftehastighet ĺ et alternativ.
Slik angir du alternativer
for fasing:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Fader ĺ et alternativ.
* Standard
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Rask/langsom film er satt til x1.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:
- SAMSUNG 16mm F2.4
- SAMSUNG 20mm F2.8
- SAMSUNG 30mm F2
- SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
- SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA
- SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II
Ikon
Beskrivelse
Av*: Fasefunksjonen er av.
Inn: Scenen fases gradvis inn.
Ut: Scenen fases gradvis ut.
Inn-Ut: Fadefunksjonen brukes på begynnelsen og slutten av
scenen.
Når du bruker fadefunksjonen, kan det ta lengre tid å lagre en fil.
123
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Tale
Mikrofonnivå
Noen ganger kan en video uten lyd ha bedre effekt enn en video med lyd.
Slå av Tale for å spille inn en video uten lyd.
Angi mikrofonnivået etter fotograferingsforholdene.
Slik angir du
talealternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ Tale
ĺ et alternativ.
Slik angir du
mikrofonnivået:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Mikrofonnivå ĺ bla med kommandohjul 1 og 2 eller trykk
på [C/F] for å justere mikrofonnivået ĺ berør Angi.
Vindskjerming
Dynamisk omfang+
Når du spiller inn videoer i støyende omgivelser, kan utilsiktede lyder
spilles inn i videoene. Spesielt kan høy vindstøy under innspilling av
videoer virke forstyrrende på seeropplevelsen. Bruk Vindskjermingfunksjonen til å fjerne noe av omgivelsesstøyen i tillegg til vindstøy.
Korriger for tap av lyse eller mørke detaljer.
Slik reduserer du
vindstøy:
Stille inn alternativer
for dynamisk
omfang+:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Dynamisk omfang+ ĺ et alternativ.
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ g ĺ
Vindskjerming ĺ et alternativ.
124
Kapittel 3
Avspilling/Redigering
Lær om hvordan du spiller av og redigerer bilder og videoer.
Avspilling/Redigering
Søke etter og administrere filer
Her finner du informasjon om miniatyrbildevisning av bilder og videoer og
hvordan du beskytter eller sletter filer.
Hvis det går litt tid uten at du utfører noen handlinger, forsvinner informasjonen
og ikonene på skjermen. Når du trykker på en knapp eller berører skjermen,
vises de på nytt.
Vise miniatyrbilder
Hvis du vil søke etter bilder og videoer, må du først konvertere til
miniatyrbildevisning. I miniatyrbildevisning vises flere bilder samtidig, slik
at du raskt kan se gjennom etter elementene du ønsker å finne. Du kan
også klassifisere og viser filer etter kategori, for eksempel dato eller filtype.
Alle
Vise bilder
1
Trykk på [y].
• Den nyeste filen du tok, vises.
Bla med kommandohjul 1 til venstre for å velge modus for
miniatyrvisning.
(Bla med kommandohjul 1 til høyre for å gå tilbake til forrige
modus.)
2
Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [C/F] for å bla
gjennom filer.
• Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til en annen fil.
Det kan hende at du ikke kan redigere eller spille av filer som er tatt med
andre kameraer, på grunn av størrelser eller kodeker som ikke støttes. Bruk en
datamaskin eller en annen enhet til å redigere eller spille av disse filene.
126
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Vise filer etter kategori
1
I miniatyrbildevisning trykker du på [m] ĺ z ĺ Filter ĺ
en kategori.
• Du kan også berøre navnet på den gjeldende kategorien for å åpne
alternativlisten.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Alle*
Vis filer på vanlig måte.
Dato
Vis filer etter datoen de ble lagret.
Type
Vis filer etter filtype.
2
Velg en liste for å åpne den.
3
Velg en fil for å vise den.
4
Berør
for å gå tilbake til forrige visning.
127
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Vise kontinuerlige bilder og seriebilder
Vis kontinuerlige bilder og seriebilder fra en fotopakke. Velg en fotopakke
for automatisk avspilling av alle bildene i pakken. Hvis du sletter en
fotopakke, vil alle bildene i fotopakken slettes. Bildene i en fotopakke
lagres som én enkelt bildefil på minnekortet, og det vil ikke bli opprettet
noen separat mappe. Du kan velge å vise kontinuerlige bilder som en serie
eller hver for seg.
1
2
Bla med kommandohjul 1 til høyre for å åpne fotopakken.
• Du kan også trykke på fotopakken på skjermen eller trykke på [o]
for å åpne den.
3
Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [C/F] for å bla
gjennom filer.
• Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til en annen
fil.
I avspillingsmodus blar du med kommandohjul 2 eller trykker
på [C/F] for å gå til ønsket fotopakke.
• Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til ønsket
mappe.
4
Bla med kommandohjul 1 til venstre eller trykk på [o] for å gå
tilbake til avspillingsmodus.
• Du kan også berøre
for å gå tilbake til avspillingsmodus.
• Kameraet spiller automatisk av bildene i fotopakken.
• Trykk på [m] ĺ z ĺ Vis fortløpende bilder ĺ Brett ut hvis
du vil vise kontinuerlige bilder hver for seg.
128
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Lås eller lås opp alle filene
Beskytte filer
Beskytt filene dine mot utilsiktet sletting.
Lås eller lås opp alle filene.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ Beskytt ĺ
Beskyttelse av flere.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ Beskytt ĺ
Beskytte alle.
2
Bla med kommandohjul 2 eller trykk på [C/F] for å gå til en
fil, og velg deretter filen ved å trykke på [o].
2
Velg et alternativ.
3
Trykk på [a].
• Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.
• Du kan beskytte en fil direkte i avspillingsmodus ved å velge filen og deretter
Alternativ
Beskrivelse
Avbryt
Gå tilbake til forrige meny.
Lås opp
Lås opp alle filene.
Lås
Lås alle filene.
trykke på [a]. Du kan fjerne beskyttelsen av filen ved å trykke på [a] en
gang til.
• Trykk på [a] mens fotopakken er valgt for å beskytte alle kontinuerlige
bilder i pakken.
129
Avspilling/Redigering >
Søke etter og administrere filer
Slette filer
2
Slett filer i avspillingsmodus, slik at du får mer plass på minnekortet.
Beskyttede filer kan slettes etter at beskyttelsen er fjernet.
Slette én enkelt fil
Du kan velge en enkelt fil og slette den.
1
Velg en fil i avspillingsmodus og trykk deretter på [n].
2
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Slette flere filer
Du kan velge flere filer og slette dem.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ Slett ĺ
Sletting av flere.
Bla med kommandohjul 2 eller trykk på [C/F] for å gå til en
fil, og velg deretter filen ved å trykke på [o].
• Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
3
Trykk på [n].
4
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Slette alle filer
Du kan slette alle filene på minnekortet samtidig.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m].
2
Velg z ĺ Slett ĺ Slett alle.
3
Velg Ja når popup-meldingen vises.
• I miniatyrbildevisning kan du trykke på [m] ĺ z ĺ Velg
element.
• Alternativt kan du trykke på [n] i miniatyrbildevisning og deretter
velge filene som skal slettes.
130
Avspilling/Redigering
Vise bilder
Forstørre et bilde
Du kan forstørre bilder når du viser dem i avspillingsmodus. Du kan også
bruke beskjæringsfunksjonen til å trekke ut den delen av bildet som vises
på skjermen, og lagre den som en ny fil.
Fullt bilde
Beskjær
Forstørrelse (maksimum forstørrelse
kan variere etter oppløsning.)
Bla med kommandohjul 1 til høyre for å forstørre et bilde.
(Bla med kommandohjul 1 til venstre for å forminske et
bilde.)
Til
Gjør dette
Flytte forstørret område
Trykk på [D/I/C/F].
Beskjære det forstørrede bildet
Trykk på [f]. (lagret som en ny fil)
Gå tilbake til originalbildet
Trykk på [o].
• Du kan også knipe fingrene sammen eller spre dem fra hverandre
Forstørret område
på skjermen for å forminske eller forstørre et fotografi. Du kan også
dobbeltklikke på et område for å forstørre det raskt.
• Du kan bla gjennom filer ved å bla med kommandohjul 2 også når et bilde er
forstørret.
131
Avspilling/Redigering >
Vise bilder
Vise en lysbildevisning
4
Trykk på [m].
Du kan vise bilder i en lysbildevisning og bruke forskjellige effekter.
5
Velg Start bildefremvisning.
6
Vis lysbildevisningen.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m].
2
Velg z ĺ Alternativer for bildefremvisning.
3
Velg et alternativ for lysbildevisningseffekt.
• Trykk på [o] for å sette på pause.
• Trykk på [o] igjen for å gjenoppta.
• Trykk på [m] for å stoppe lysbildevisningen og gå tilbake til
avspillingsmodus.
• Hopp til trinn 4 for å starte lysbildevisningen uten effekter.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Avspillingsmodus
Still inn for å spille av en lysbildevisning én gang
eller gjentatte ganger. (Én avspilling*, Gjenta)
Intervall
Angi intervallet mellom bildene.
(1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.)
Effekt
• Angi en sceneendringseffekt mellom bilder.
• Velg Av for å avbryte effektene.
132
Avspilling/Redigering >
Vise bilder
Vise overeksponeringsveiledningen
Rotere automatisk
Få de overeksponerte områdene i et bilde til å blinke.
Når Auto-roter er på, roterer kameraet automatisk bildene du har tatt
vertikalt, slik at de får plass på skjermen horisontalt.
Slik viser du
overeksponeringsveiledningen:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Overeksponeringsveil. ĺ et alternativ.
Vise intervallopptak
Vise bilder som er tatt med funksjonen Intervallbilder.
Slik angir du alternativer for
automatisk rotering:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Auto-roter ĺ et alternativ.
Konvertere til JPEG
Du kan konvertere RAW-filer til JPG-filer.
Slik viser du intervallopptak:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Spill av intervallbilder.
Slik konverterer du filer:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Konverter til JPG.
Sortere filer
Sorter filene etter nyeste eller eldste.
Slik stiller du inn et
sorteringsalternativ:
I avspillingsmodus trykker du på [m] ĺ z ĺ
Sorter etter ĺ et alternativ.
133
Avspilling/Redigering
Spille av videoer
I avspillingsmodus kan du spille av en video, ta ut et bilde fra en video eller
beskjære en video og lagre den som en ny fil.
Stopp
Ta bilde
Spole bak- eller fremover
Hvis du vil spole bak- eller fremover i en videofil mens den spilles av,
bruker du en av metodene nedenfor.
• Berør
. Hver gang du berører ikonet, endrer du spolehastigheten i
følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.
• Trykk på [C/F]. Hver gang du trykker på knappen, endrer du
spolehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.
• Bla med kommandohjul 1 eller 2 til venstre eller høyre. Hver gang du
Ikon
Beskrivelse
Vis forrige fil/Søk bakover. (Hver gang du trykker på ikonet under
avspilling av en video, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen.
Vis neste fil/Søk fremover. (Hver gang du trykker på ikonet under
avspilling av en video, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)
blar med kommandohjul 1 eller 2, endrer du søkehastigheten i følgende
rekkefølge: 2X, 4X, 8X.
• Dra håndtakene som vises i fremdriftslinjen til venstre eller høyre. Du kan
endre avspillingsposisjonen i videoen.
Du kan sette en video på pause og dreie kommandohjul 2 for å spole bakover
eller fremover ett bilde om gangen.
Juster volumet eller demp lyden.
134
Avspilling/Redigering >
Spille av videoer
Justere lysstyrken i en video
Justere volumet i en video
Juster lysstyrken i en video mens du spiller den av.
Juster volumet i en video mens du spiller den av.
Slik justerer du
lysstyrken i en video:
Berør venstre halvdel av skjermen ĺ dra oppover eller
nedover.
Stopp
Ta bilde
Slik justerer du
volumet i en video:
Berør den høyre halvdelen av skjermen ĺ dra oppover eller
nedover.
Stopp
Ta bilde
• Du kan også berøre
og dra glidebryteren på lydstyrkekontrollen oppover
eller nedover.
• Du kan også trykke på [D/I] for å justere volumet i en video.
135
Avspilling/Redigering >
Spille av videoer
Beskjære en video under avspilling
1
Bla frem til en video i avspillingsmodus, og trykk deretter på
[m].
2
Velg Beskjær film.
3
Trykk på [o] eller berør
4
Trykk på [o] eller berør på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal starte.
10 Velg Ja når popup-meldingen vises.
• Du kan ikke beskjære en video som er spilt inn i 3D-modus.
• Originalvideoen bør være minst 10 sekunder lang.
• Kameraet lagrer den redigerte videoen som en ny fil og beholder
originalvideoen intakt.
for å starte avspillingen av videoen.
5
Trykk på [f] eller berør Startpunkt.
6
Trykk på [o] eller berør
videoen.
for å gjenoppta avspillingen av
7
Trykk på [o] eller berør på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal slutte.
8
Trykk på [f] eller berør Sluttpunkt.
9
Trykk på [f] eller berør Beskjær for å beskjære en video.
Hente ut et bilde under avspilling
1
Mens du ser på en video, trykker du på [o] eller berører
det punktet hvor du vil hente ut et bilde.
2
Trykk på [f] eller berør Ta bilde.
på
• Du kan ikke hente ut et bilde fra en video som er spilt inn i 3D-modus.
• Oppløsningen til bildet som er hentet ut, vil være den samme som i
originalvideoen.
• Bildet blir lagret som en ny fil.
• Du kan justere scenen som skal beskjæres, ved å dra i håndtakene
som vises på fremdriftslinjen.
136
Avspilling/Redigering
Redigere bilder
Utfør bilderedigeringsoppgaver, for eksempel endring av størrelse eller
rotering. Redigerte bilder blir lagret som nye filer under forskjellige
filnavn. Bilder som tas i enkelte modi, kan ikke redigeres med
bilderedigeringsfunksjonen.
Redigere bilder:
Bla frem til et bilde i avspillingsmodus, og trykk deretter på
[m] ĺ z ĺ Rediger bilde ĺ et alternativ.
• Enkelte bilder kan ikke redigeres med bilderedigeringsfunksjonen. I så fall må
du bruke den medfølgende bilderedigeringsprogramvaren.
• Kameraet lagrer redigerte bilder som nye filer.
• Redigerte bilder kan bli konvertert til lavere oppløsning.
• Du kan ikke redigere bilder under visning av kontinuerlige bilder i en
fotopakke. Åpne fotopakken og velg et bilde for å redigere det.
Beskjære et bilde
1
Berør
2
Dra sidene av boksen for å justere størrelsen på
beskjæringsområdet.
3
Dra boksen for å flytte beskjæringsområdet.
4
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
5
Berør
ĺ
.
for å lagre.
137
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Rotere et bilde
Endre størrelsen på bilder
1
Berør
Endre størrelsen på et bilde og lagre det som en ny fil.
2
Berør et alternativ.
ĺ
.
Avbryt
Ferdig
1
Berør
2
Berør et alternativ.
ĺ
.
Avbryt
Ferdig
Roter : Høyre 90˚
Endre størrelse : 13.9 M (3:2)
3
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
4
Berør
for å lagre.
• Du kan også rotere et bilde i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og
deretter velge z ĺ Roter ĺ et ønsket alternativ.
• Kameraet overskriver originalfilen.
3
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
4
Berør
for å lagre.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige for endring av størrelse, varierer
avhengig av originalstørrelsen på bildet.
138
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Justere bildene
3 Bla med kommandohjul 1 eller 2 eller trykk på [C/F] for å
justere alternativet.
Du kan korrigere bilder ved å justere lysstyrken, kontrasten eller fargen.
1
Berør
alternativet.
.
2 Berør et justeringsalternativ.
• Hvis du valgte
Ikon
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere
(Automatisk justering), går du til trinn 4.
4 Trykk på [o] eller berør Ferdig.
5 Berør
for å lagre.
Beskrivelse
Original (tilbakestill til originalbildet)
Automatisk justering
Lysstyrke
Kontrast
Metning
NFC-justering
Fargetemperatur
Eksponering
Fargenyanse
Retusjere ansikter
1
Berør
→
.
2 Bla med kommandohjul 1 eller 2 eller trykk på [C/F] for å
justere alternativet.
• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere
alternativet.
• Når nummeret økes, blir hudtonen lysere og jevnere.
3 Trykk på [o] eller berør Ferdig.
• Berør
4 Berør
for å avbryte korrigeringen.
for å lagre.
139
Avspilling/Redigering >
Redigere bilder
Bruke Smartfilter-effekter
Bruk spesialeffekter på bildene.
1
Berør
, og berør deretter et alternativ.
Avbryt
Ferdig
Smartfilter : Vignettering
Alternativ
Beskrivelse
Original
Ingen effekt
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk
vignetteffekt, som i Lomo-kameraer.
Miniatyr (H)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om
motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt øverst
og nederst.
Miniatyr (V)
Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som
om motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt til
venstre og høyre.
Alternativ
Beskrivelse
Akvarell
Bruk en akvarelleffekt.
Rød
Avmett alle farger bortsett fra rød.
Grønn
Avmett alle farger bortsett fra grønn.
Blå
Avmett alle farger bortsett fra blå.
Gul
Avmett alle farger bortsett fra gul.
2
Trykk på [o] eller berør Ferdig.
3
Berør
for å lagre.
140
Kapittel 4
Tilkobling og overføring
Lær hvordan du deler bilder eller videoer og bruker diverse funksjoner.
Tilkobling og overføring
Koble til en smarttelefon
Bruk NFC-funksjonen
Plasser NFC-antennen på en smarttelefon i nærheten av NFC-brikken på
kameraet for å koble kameraet til smarttelefonen. Du kan også overføre
filer til en NFC-aktivert enhet i avspillingsmodus.
• Denne funksjonen støttes av NFC-aktiverte smarttelefoner som kjører
•
•
•
•
Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus
Koble sammen et kamera og en smarttelefon mens du er i
fotograferingsmodus ved å plassere NFC-antennen på den ene enheten
rett ved NFC-brikken på den andre. Trykk på [R], eller slå på Samsung
Camera Manager på smarttelefonen, og åpne deretter MobileLink, Remote
Viewfinder, Quick Transfer eller Pro Suggest Market. (s. 144, 146, 149)
Android OS. Vi anbefaler å bruke den nyeste versjonen. Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig for iOS-enheter.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før
du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager
Inst. fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen.
Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere.
Når du skal lese en NFC-brikke, plasserer du den NFC-aktiverte enheten i
nærheten av NFC-brikken på kameraet i over 2 sekunder.
Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [m], og
deretter velge d ĺ MobileLink/NFC-bildestørrelse ĺ et alternativ.
Ikke modifiser NFC-brikken på noen som helst måte.
142
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus (Photo Beam)
I avspillingsmodus overfører kameraet de gjeldende filene til
smarttelefonen automatisk når du plasserer de to enhetene nær hverandre
mens de er koblet sammen via Bluetooth.
Bruke GPS-posisjonstaggfunksjonen
Hvis du vil lagre GPS-informasjon når du tar et bilde med kameraet, kobler
du sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth. Deretter aktiverer
du GPS-funksjonen på smarttelefonen.
• Hvis du vil overføre flere filer, merker du filer i miniatyrbildevisning og
leser deretter en brikke fra en NFC-aktivert enhet.
143
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Sende filer til en smarttelefon
Du kan bruke MobileLink-funksjonen til å sende bilder til smarttelefonen
din på en enkel måte.
• MobileLink-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.) Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i
bruk denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det
hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
• Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før
du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager
Inst. fra Google Play Butikk eller Apple App Store for å installere Samsung
Camera Manager. Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 og
iOS 6.1 eller høyere.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du kan vise opptil 1000 nylige filer, og sende opptil 1000 filer om gangen.
• Når du bruker denne funksjonen på en iOS-enhet, kan enheten miste Wi-Fiforbindelsen.
• Du kan ikke sende MJPEG-filer.
• Du kan ikke sende videoer til iOS-enheter.
• RAW-filer sendes etter konvertering til JPEG-format.
• Videoavspilling er ikke tilgjengelig på smarttelefoner som ikke støtter
H.265-kodeker.
• Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [m], og
deretter velge d → MobileLink/NFC-bildestørrelse → et alternativ.
• Skjermen slås av hvis du ikke utfører noen handlinger på kameraet i løpet av
30 sekunder.
• Du kan også trykke på
i avspillingsmodus og deretter velge
.
1
Trykk på [R] i fotograferingsmodus.
• Du kan også trykke på og holde [R] for å starte MobileLink-
funksjonen direkte.
2 Berør
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 183)
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.
3 Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 6.
144
Tilkobling og overføring >
4
Koble til en smarttelefon
Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du
skrive inn PIN-koden som vises på kameraet, på smarttelefonen.
5
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller
bekrefter registreringsforespørselen.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk,
vises, velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet på
kameraet med smarttelefonen. (s. 183)
6
Velg filer som skal overføres.
7
Trykk på
på smarttelefonen.
• Kameraet sender filene til smarttelefonen.
145
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Betjene kameraet eksternt med en
smarttelefon
1
Trykk på [R] i fotograferingsmodus.
2
Berør
Bruk funksjonen Remote Viewfinder på smarttelefonen til å betjene
kameraet og ta bilder eller spille inn video fra telefonen.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
• Remote Viewfinder-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som
kjører Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.) Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i
bruk denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det
hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
• Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før
du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager
Inst. fra Google Play Butikk eller Apple App Store for å installere Samsung
Camera Manager. Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 og
iOS 6.1 eller høyere.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du kobler til et 3D-objektiv i
3D-modus.
.
smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 183)
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.
3
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 6.
4
Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du
skrive inn PIN-koden som vises på kameraet, i smarttelefonen.
146
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
5 På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller
bekrefter registreringsforespørselen.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk,
vises, velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet på
kameraet med smarttelefonen. (s. 183)
6 På smarttelefonen velger du q for å åpne smartpanelet.
7
Angi fotograferingsalternativene på smarttelefonen.
• Når du bruker denne funksjonen, er det noen av knappene på
kameraet som ikke er tilgjengelige.
• Zoomknappen og utløserknappen på smarttelefonen vil ikke
fungere når du bruker denne funksjonen.
• Enkelte fotograferingsalternativer støttes ikke.
• Fotograferingsalternativer du har angitt, beholdes på kameraet
etter at tilkoblingen med smarttelefonen er avsluttet.
8 Berør
for å gå tilbake til fotograferingsskjermen.
9 Berør og hold
på smarttelefonen for å fokusere, og slipp
deretter for å ta bildet.
• Berør
for å spille inn en video, og berør
for å stoppe en video.
• Berør
for å vise bildet som ble tatt og sende det til
smarttelefonen.
• Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres GPS-
informasjonen sammen med bildet.
• Når du bruker denne funksjonen, kan den ideelle avstanden mellom kameraet
og smarttelefonen variere, avhengig av omgivelsene.
• Smarttelefonen må være innenfor en avstand på 7 m fra kameraet for at du
skal kunne bruke denne funksjonen.
• Det vil ta litt tid før bildet blir tatt etter at du har sluppet
på
smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen deaktiveres i følgende situasjoner:
-- Du svarer på et innkommende anrop på iOS-enheten.
-- Enten kameraet eller smarttelefonen slås av.
-- Enheten mister Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelsen.
-- Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelsen er dårlig eller ustabil.
-- Du ikke utfører noen handlinger i omtrent 3 minutter mens du er tilkoblet.
147
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt
utløserknapp
Bruk Bluetooth-lukkerfunksjonen i Samsung Camera Manager på
smarttelefonen hvis du vil bruke smarttelefonen som ekstern lukker for
kameraet.
• Denne funksjonen støttes av smarttelefoner som kjører Android OS. Vi
anbefaler å bruke den nyeste versjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
for iOS-enheter.
• Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før
du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager
Inst. fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen.
Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere.
4
Trykk på
på smarttelefonen for å ta bildet.
• Velg Trykk og trykk på
trykker på
for å ta ett enkelt bilde hver gang du
.
• Velg Trykk og hold og trykk på
for å la [Utløser] være
åpen. Trykk på en gang til for å slippe [Utløser]. Når du tar
kontinuerlige bilder eller bruker Bulb-funksjonen, velger du Trykk
og hold og trykker på for å ta bilder i den ønskede tidsperioden.
• Trykk på
for å begynne å spille inn en video, og på
stoppe en video.
for å
• Den ideelle avstanden mellom enheter for en Bluetooth-forbindelse kan
variere avhengig av omgivelsene og smarttelefonen.
• Smarttelefonen må være innenfor en avstand på 7 m fra kameraet for at du
skal kunne bruke denne funksjonen.
1
Koble sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth.
2
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
3
Velg Bluetooth-lukker.
• Bluetooth-lukkerfunksjonen deaktiveres når:
- Enten kameraet eller smarttelefonen slås av.
- Enheten mister Bluetooth-forbindelsen.
- Bluetooth-forbindelsen er dårlig eller ustabil.
148
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Lagre filer automatisk i en smarttelefon
1
I fotograferingsmodus berører du
.
• Du kan også trykke på [R] og deretter velge
Når du tar et bilde med kameraet, lagres bildet automatisk på
smarttelefonen ved hjelp av funksjonen Quick Transfer.
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• Quick Transfer-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører
•
•
•
•
•
•
Android OS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.)
Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne
funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende at
denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før
du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager
Inst. fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen.
Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere.
Hvis du angir denne funksjonen, beholdes innstillingen selv om du endrer
fotograferingsmodus.
Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes i enkelte moduser, eller at
den ikke er tilgjengelig med enkelte fotograferingsalternativer.
Quick Transfer-funksjonen støttes bare via en Bluetooth-tilkobling.
Du kan ikke bruke Quick Transfer-funksjonen hvis kameraet er koblet til en
smarttelefon som ikke støtter Bluetooth via en Wi-Fi-tilkobling.
Hvis en smarttelefon som ikke støtter Bluetooth, er registrert på kameraet, må
du slette den og registrere en smarttelefon som støtter Bluetooth.
2
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 5.
3
Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
149
Tilkobling og overføring >
4
Koble til en smarttelefon
Bekreft registreringsforespørselen fra smarttelefonen på
kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Quick Transfer-ikonet på kameraskjermen endres til et ikon som
viser tilkoblingsstatusen (
).
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk,
vises, velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet på
kameraet med smarttelefonen. (s. 183)
5
Ta et bilde.
• Bildet du tok, blir lagret på kameraet i sin opprinnelige størrelse, og
et forhåndsvisningsbilde blir overført til smarttelefonen. Hvis du vil
importere originalbildet fra kameraet til en smarttelefon, velger du
forhåndsvisningsbildet på smarttelefonen.
• Hvis du tok kontinuerlige bilder, overføres bildet som ble tatt først,
til smarttelefonen.
• Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres GPS-
informasjonen sammen med bildet.
150
Tilkobling og overføring >
Koble til en smarttelefon
Nedlasting av tilpassede moduser via
smarttelefon
1
I fotograferingsmodus trykker du på [R].
2
Berør
Du kan laste ned diverse bildeinnstillinger (film) til en smarttelefon og dele
dem med kameraet ved hjelp av funksjonen Pro Suggest Market.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
appen, velger du Neste.
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
• Pro Suggest Market-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som
•
•
•
•
•
kjører Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.) Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i
bruk denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det
hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal.
Hvis du bruker en iOS-enhet, støttes Pro Suggest Market på enheten ved bruk
av 3G- eller LTE-data.
Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før
du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager
Inst. fra Google Play Butikk eller Apple App Store for å installere Samsung
Camera Manager. Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 og
iOS 6.1 eller høyere.
Du kan ikke slette de fire filmene som er forhåndslagret i kameraet.
Den tilpassede modusen som er lagret på kameraet, deles automatisk med en
smarttelefon når kameraet og en smarttelefon kobles sammen.
Enkelte av fotograferingsinnstillingene (film) støttes kanskje ikke på kameraet.
.
smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 183)
• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en
smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.
3
Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.
• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert
smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen
nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen
er koblet til kameraet og gå til trinn 6.
151
Tilkobling og overføring >
4
Koble til en smarttelefon
Velg kameraet på listen på smarttelefonen.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du
skrive inn PIN-koden som vises på kameraet, i smarttelefonen.
5
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller
bekrefter registreringsforespørselen.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk,
vises, velger du Ja for å synkronisere datoen og klokkeslettet på
kameraet med smarttelefonen. (s. 183)
6
Velg Pro Suggest Market.
7
Last ned en ønsket film.
• Du må opprette din egen Samsung-konto for å laste ned filmer fra
Pro Suggest Market.
• Nedlastede filmer lagres på kameraet som tilpassede moduser.
152
Tilkobling og overføring
Sende bilder via e-post
Koble til et nettverk, og send bilder som er lagret på kameraet, via e-post.
• Velg Oppdater for å oppdatere listen over tilkoblingsbare AP-er.
• Velg Legg til trådløst nettverk for å legge til et AP manuelt. Når du
legger til et AP manuelt, må AP-navnet være på engelsk.
Koble til et WLAN
Ikon
Lær å koble til via et tilgangspunkt (AP) når du er innenfor rekkevidden til
et WLAN. Du kan også konfigurere nettverksinnstillinger.
Beskrivelse
Ad hoc-AP
Sikret AP
WPS-AP
1
I avspillingsmodus, berør
.
• Kameraet søker automatisk etter tilgjengelige AP-enheter.
• Hvis en popup-melding om forskrifter for datasamling vises, må du
lese gjennom den og godta den.
2
Oppdater
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Trykk på [F] eller berør
nettverksinnstillinger.
for å åpne alternativene for
• Når du velger et sikret AP, åpnes et popup-vindu. Angi passordene
som kreves for å koble til WLAN. Du finner informasjon om hvordan
du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst. (s. 156)
Velg et AP.
Wi-Fi-innstilling
Signalstyrke
Menu
Tilbake
• Når du velger et usikret AP, kobler kameraet til WLAN.
• Hvis du velger et AP som støtter WPS-profil, velger du
ĺ WPS
PIN-tilkobling og skriver inn en PIN-kode på AP-enheten. Du kan
også koble til et AP som støtter WPS-profil, ved å velge ĺ WPSknapptilkobling på kameraet og deretter trykke på WPS-knappen
på AP-enheten.
153
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Angi nettverksalternativer
Angi IP-adressen manuelt
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [F] eller berører .
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [F] eller berører .
2
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
2
Velg IP-innstilling ĺ Manuell.
3
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
Nettverkspassord
Skriv inn nettverkspassordet.
IP-innstilling
Angi IP-adressen automatisk eller manuelt.
Alternativ
Beskrivelse
IP
Tast inn statisk IP-adresse.
Subnet-maske
Tast inn subnettmaske.
Gateway
Tast inn gateway.
DNS-server
Tast inn DNS-adresse.
154
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Tips for tilkobling til nettverk
• Du kan ikke koble kameraet til et nettverk og en TV samtidig.
• Du må sette inn et minnekort for å kunne bruke Wi-Fi-funksjonene.
• Det kan tilkomme avgifter når du kobler til et nettverk. Kostnadene vil
• Kvaliteten på nettverkstilkoblingen avhenger av AP-et.
• Jo større avstand mellom kameraet og AP-et, jo mer tid tar det å koble til
nettverket.
• Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvenssignal som
kameraet, kan dette forstyrre tilkoblingen.
• Hvis AP-navnet ikke er på engelsk, kan det hende at kameraet ikke klarer
å finne enheten, eller at navnet vises på feil måte.
• Kontakt nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren for
nettverksinnstillinger eller passord.
• Antall sifre i passordet kan variere avhengig av krypteringstypen.
• Avhengig av omgivelsene kan det hende at en WLAN-tilkobling ikke er
mulig.
• Det kan hende at kameraet viser en WLAN-aktivert skriver i AP-listene.
Du kan ikke koble til et nettverk via en skriver.
variere avhengig av vilkårene i abonnementet ditt.
• Hvis du ikke kan koble til et WLAN-nettverk, kan du prøve et annet AP fra
listen over tilgjengelige AP-er.
• Tilgjengelige nettverkstilkoblinger kan variere etter land.
• WLAN-funksjonen i kameraet må overholde radiooverføringslovene i ditt
område. For å sikre at du overholder reglene, bør du kun bruke WLANfunksjonen i landet der du kjøpte kameraet.
• Prosessen for justering av nettverksinnstillinger kan variere avhengig av
nettverksforholdene.
• Ikke koble til et nettverk som du ikke er autorisert til å bruke.
• Når du kobler til nettverk, må du kontrollere at batteriet er ladet helt
opp.
• Filer som du overfører til en annen enhet, støttes kanskje ikke av den
enheten. I så fall må du bruke en datamaskin til å spille av filene.
• Nettverkshastigheten kan variere avhengig av Wi-Fi-spesifikasjonen som
støttes av tilgangspunktet.
155
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Skrive inn tekst
Lær hvordan du skriver inn tekst. Med ikonene i tabellen kan du flytte
markøren, bytte mellom stor og liten bokstav osv. Trykk på en tast for å
skrive den inn.
Ikon
Beskrivelse
Bytt mellom stor og liten bokstav.
Veksle mellom symbol-/tallmodus og normal modus.
• Trykk her for å sette inn et mellomrom.
• Endre inndataspråk ved å dra den mot venstre eller høyre.
Lagre den viste teksten.
Slett siste bokstav.
• Uavhengig av skjermspråk kan du i enkelte moduser bare bruke bokstavene i
det engelske alfabetet.
• Antallet bokstaver du kan skrive inn varierer avhengig av situasjonen.
• Skjermbildet kan variere avhengig av innskrivingsmodusen.
• Berør og hold en tast for å skrive inn tegnet i øvre høyre hjørne av tasten.
156
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
4
Sende bilder via e-post
Du kan sende bilder som er lagret på kameraet, via e-post. Du finner
informasjon om hvordan du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst.
(s. 156)
1
I avspillingsmodus, berør
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere mottakere, ved å
velge ĺ en adresse.
• Velg
for å legge til ytterligere mottakere. Du kan legge inn opptil
30 mottakere.
.
• I miniatyrbildevisning velger du
Merk av for Mottaker, skriv inn en e-postadresse, og berør
deretter .
• Velg
ĺ en fil og trykker deretter på
[f]. Du kan velge opptil 5 filer. Totalstørrelsen må være 7 MB eller
mindre.
for å slette en adresse fra listen.
5
Velg Neste.
2
Koble til et WLAN. (s. 153)
6
Velg kommentarboksen, skriv inn kommentaren din og trykk
deretter på .
3
Merk av for Avsender, skriv inn e-postadressen din, og berør
deretter .
7
Velg Send.
• Hvis du har lagret informasjonen allerede, blir den satt inn
automatisk. (s. 158)
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere avsendere ved å
velge ĺ en adresse.
• Kameraet sender e-posten.
• Hvis e-posten ikke kan sendes, vises en melding om at du må sende
den på nytt.
157
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
• Selv om det ser ut til at et bilde er overført, kan feil ved mottakerens
•
•
•
•
e-postkonto føre til at bildet avvises eller registreres som spam.
Det kan hende du ikke kan sende e-post hvis det ikke finnes en tilgjengelig
nettverkstilkobling eller hvis kontoinnstillingene for e-post ikke er riktige.
Du kan ikke sende en e-post hvis den kombinerte filstørrelsen er over
7 MB. Hvis det valgte bildet har høyere oppløsning enn 2M, blir størrelsen
automatisk endret til en lavere oppløsning.
Hvis du ikke kan sende en e-post på grunn av en brannmur eller innstillinger
for brukergodkjenning, kontakter du nettverksadministratoren eller
tjenesteleverandøren.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Lagre informasjon om en avsender
I e-postmenyen kan du endre innstillingene for lagring av informasjon om
en avsender. Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, under
Skrive inn tekst. (s. 156)
1
I avspillingsmodus, berør
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)
2
Trykk på [f].
3
Velg Senderinnstilling.
4
Berør Navn-boksen, skriv inn navnet ditt, og berør deretter
Senderinnstilling
.
Tilbake
Navn
E-post
Lagre
Tilbakestill
158
Tilkobling og overføring >
5
6
Sende bilder via e-post
Merk av for E-post, skriv inn e-postadressen din, og berør
deretter .
3
Velg Lagre for å lagre endringene.
4
Velg OK når sprettoppvinduet vises.
5
Skriv inn et 4-sifret passord.
6
Skriv inn passordet på nytt.
7
Velg OK når sprettoppvinduet vises.
Velg Angi passord ĺ På.
• Du kan deaktivere passordet ved å velge Av.
• Du kan slette informasjonen ved å velge Tilbakestill.
Angi et e-postpassord
På e-postmenyen kan du stille inn e-postpassordet. Du finner informasjon
om hvordan du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst. (s. 156)
1
I avspillingsmodus, berør
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
Hvis du har glemt passordet, kan du nullstille det ved å velge Tilbakestill på
skjermbildet for passordinnstilling. Når du tilbakestiller informasjonen, slettes
den forrige lagrede brukerens innstillingsinformasjon og e-postadresse.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)
2
Trykk på [f].
159
Tilkobling og overføring >
Sende bilder via e-post
Endre e-postpassordet
På e-postmenyen kan du endre e-postpassordet. Du finner informasjon
om hvordan du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst. (s. 156)
1
I avspillingsmodus, berør
.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)
2
Trykk på [f].
3
Velg Endre passord.
4
Skriv inn det gjeldende, 4-sifrede passordet.
5
Skriv inn et nytt 4-sifret passord.
6
Skriv inn det nye passordet på nytt.
7
Velg OK når sprettoppvinduet vises.
160
Tilkobling og overføring
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Bruk Wi-Fi-funksjonen eller en USB-kabel til å spille av filer fra kameraet på
en TV som støtter hjemmenettverksfunksjoner.
4
Koble kameraet til et TV-apparat.
• Hvis du velger
, velger du et TV-apparat som skal kobles til i listen
på kameraet.
• Hvis du velger
, aktiverer du TV-apparatet, og velger deretter
kameraet du vil koble til i listen på TV-apparatet.
Trådløs tilkobling
1
I avspillingsmodus, berør
2
Velg
eller
.
.
• Hvis det vises en veiledningsmelding, velger du OK.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
5
Se gjennom delte bilder eller videoer.
• Se bruksanvisningen for TV-en hvis du trenger informasjon om
hvordan du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og
videoene på TV-en.
• Videoer vil kanskje ikke spilles av helt jevnt, avhengig av typen TV
eller nettverkets tilstand.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)
• Hvis du velger
, vises en liste over filer som kan deles med TV-en,
på kameraet. Vent til andre enheter oppdager kameraet ditt.
3
Koble TV-en til et nettverk, og aktiver deretter den tilhørende
funksjonen.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.
AP
Ÿ Kameraet blir koblet til en TV via trådløst nettverk.
161
Tilkobling og overføring >
Vise bilder eller video på et TV-apparat
• Du kan dele opptil 1000 av de nyeste filene.
• På TV-en kan du bare se bilder eller videoer du har tatt med kameraet.
• Rekkevidden til den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og TV-en kan
variere avhengig av AP-spesifikasjonene.
• Hvis kameraet er koblet til to TV-er, kan avspillingshastigheten blir redusert.
• Bildene eller videoene blir delt i deres opprinnelige størrelse.
• Du kan bare bruke denne funksjonen med en TV som støtter
hjemmenettverksfunksjoner.
• Delte bilder eller videoer blir ikke lagret på TV-en, men de kan lagres på
• Hvis du endrer rekkefølgen på eller sorterer filene på kameraet mens du ser
•
•
•
kameraet i henhold til TV-ens spesifikasjoner.
• Overføring av bilder eller videoer til TV-en kan ta litt tid, avhengig av
nettverkstilkoblingen, antallet filer som skal deles, eller størrelsen på filene.
• Hvis du slår av kameraet på en unormal måte mens du ser på bilder eller
videoer på en TV (for eksempel ved å ta ut batteriet), antar TV-en at kameraet
fortsatt er tilkoblet.
• Rekkefølgen på bilder eller videoer på kameraet kan være annerledes enn på
TV-en.
• Avhengig av antallet bilder eller videoer du vil dele, og størrelsen på
disse, kan det ta litt tid å laste inn filene og fullføre den innledende
konfigurasjonsprosessen.
• Hvis du kontinuerlig bruker TV-ens fjernkontroll eller utfører andre
operasjoner på TV-en mens du ser på bilder eller videoer på TV-en, kan dette
forhindre at denne funksjonen fungerer ordentlig.
•
•
•
•
•
på dem på en TV, må du gjenta den innledende konfigurasjonsprosessen for
å oppdatere listen over filer på TV-en.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Vi anbefaler at du bruker en nettverkskabel til å koble TV-en til AP-en
din. Dette vil redusere forekomsten av ”hakking” i videoene, noe som kan
forekomme under direkteavspilling av innhold.
Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvens som kameraet,
kan videoen bli rykkete når du streamer innhold. Vi anbefaler at du prøver
andre kanaler på tilgangspunktet. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bytter tilgangspunktkanal, må du kontakte produsenten av
tilgangspunktet.
Hvis du vil vise filer på en TV, må du aktivere multikastingsmodusen på AP-en.
Videoer i 1920X1080 (60p) kan bare spilles av på Full HDTV-er eller UHD-TV-er
som kan spille av ved 60p.
Du kan bare vise 3D-filer på 3D-kompatible TV-er eller dataskjermer.
Videoavspilling er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter som ikke
støtter HEVC-kodekene.
UHD-videoavspilling fungerer kanskje ikke på enkelte TV-apparater.
162
Tilkobling og overføring >
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Tilkobling ved hjelp av kabel
Spill av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en TV som støtter
HDMI med en HDMI-kabel (tilleggsutstyr).
6
Vis bilder eller spill av videoer ved å bruke knappene på
kameraet.
• Hvis TV-en din støtter Anynet+(CEC), kan du koble kameraet til TV-en med en
HDMI-kabel ved hjelp av Anynet+(CEC)-metoden.
• Med Anynet+(CEC)-funksjonene kan du styre tilkoblede enheter ved hjelp av
Vise filer på en TV
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
ĺ q ĺ HDMI-utgang ĺ et alternativ. (s. 182)
2
Slå av kameraet og TV-en.
3
Koble kameraet til TV-en med en HDMI-kabel.
TV-ens fjernkontroll.
• Hvis TV-en støtter Anynet+(CEC), slår TV-en seg automatisk på når den brukes
•
•
•
•
•
4
Slå på TV-en, og velg HDMI-kilden.
5
Slå på kameraet.
•
•
•
med kameraet. Det er ikke sikkert at denne funksjonen er tilgjengelig på alle
TV-er.
Du kan ta bilder og spille inn videoer mens kameraet er koblet til en TV,
men noen funksjoner er begrenset. Fotograferingsfunksjoner støttes bare
når HDMI-utgang er angitt til 1920 X 1080p eller Auto på kameraet og
alternativet for HDMI-utgang på TV-en er angitt til 1920 X 1080p.
Hvis du velger en videostørrelse på 4096X2160 eller 3840X2160 og kobler
kameraet til en HDMI-støttet TV via en HDMI-kabel, settes videostørrelsen
automatisk til 1920X1080 (30p).
Når kameraet er koblet til en TV, kan det hende at noen av
avspillingsfunksjonene ikke er tilgjengelige.
Hvor lang tid det tar å koble til kameraet og en TV, kan variere, alt etter
minnekortet som brukes. Selv om hovedfunksjonen til et minnekort er å øke
overføringshastigheten, er det ikke nødvendigvis slik at et minnekort med
raskere overføringshastighet også er raskt ved bruk av HDMI-funksjonen.
Videoer i 1920X1080 (60p) kan bare spilles av på Full HDTV-er eller UHD-TV-er
som kan spille av ved 60p.
Du kan vise 3D-bilder på en TV som ikke støtter 3D-funksjonen, ved å trykke
på [I] for å bytte til anaglyf modus og bruke anaglyfe briller.
Du kan også spille av eller ta bilder eller spille inn videoer mens kameraet er
koblet til en HDMI-aktivert skjerm. Forbindelser og tilgjengelig funksjonalitet
kan variere avhengig av skjermen. Se brukerveiledningen til skjermen for å få
mer informasjon.
UHD-videoavspilling fungerer kanskje ikke på enkelte TV-apparater.
163
Tilkobling og overføring >
Vise bilder eller video på et TV-apparat
Vise filer på en 3D-TV
6
Du kan vise bilder eller videoer som er tatt i 3D-modus, på en 3D-TV.
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
ĺ q ĺ HDMI-utgang ĺ et alternativ. (s. 182)
2
Slå av kameraet og 3D-TV-en.
Gå til en 3D-fil, og trykk deretter på [I] for å bytte til
3D-modus.
• Trykk på [I] igjen for å bytte til 2D-modus.
7
Slå på 3D-funksjonen på TV-en.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.
3
8
Koble kameraet til 3D-TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel.
Vis 3D-bilder eller spill av 3D-videoer ved å bruke knappene
på kameraet.
• Du kan ikke vise en MPO-fil i 3D på TV-er som ikke støtter det filformatet.
• Bruk 3D-briller når du ser på en MPO-fil eller en 3D-videofil på en 3D-TV.
Ikke se på 3D-bilder eller videoer som er tatt eller spilt inn med kameraet, på
en 3D-TV eller 3D-skjerm over en lengre periode. Det kan medføre ubehagelige
symptomer som blant annet slitne øyne, tretthet eller kvalme.
4
Slå på 3D-TV-en og velg deretter HDMI-videokilden.
5
Slå på kameraet.
164
Tilkobling og overføring
Tilkobling til en datamaskin
Bruke Autokopiering-funksjonen
Bruke Autokopiering for bilder eller videoer
Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst
til en PC.
1
Velg en fil i avspillingsmodus, og trykk deretter på
ĺ
.
• Du kan ikke bruke funksjonen for automatisk sikkerhetskopiering i
miniatyrbildevisning.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
Installere programmet for autokopiering på PC-en
1
appen, velger du Neste.
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
2
Start i-Launcher-programmet, og velg deretter PC Auto
Backup.
• Programmet Autokopiering installeres på PC-en. Fullfør
installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen.
3
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)
2
Velg en sikkerhetskopi-PC.
Fjern USB-kabelen.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
165
Tilkobling og overføring >
3
Tilkobling til en datamaskin
Velg OK.
• Avbryt sendingen ved å velge Avbryt.
• Du kan ikke velge enkeltfiler for sikkerhetskopiering. Denne
funksjonen sikkerhetskopierer bare nye filer på kameraet.
• Fremdriften til sikkerhetskopieringen vises på PC-skjermen.
• Når overføringen er fullført, slås kameraet automatisk av etter
omtrent 30 sekunder. Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige
skjermbilde og hindre at kameraet slås av automatisk.
• Du kan slå av PC-en automatisk etter at overføringen er fullført, ved
å velge Slå av PC etter kopiering.
• Hvis du vil bytte sikkerhetskopi-PC-en, velger du Bytt PC.
• Når du kobler kameraet til WLAN, må du velge den AP-en som er koblet til
PC-en.
• Kameraet vil søke etter tilgjengelige tilgangspunkter selv om du kobler
kameraet til det samme tilgangspunktet igjen.
• Hvis du slår av kameraet eller tar ut batteriet under sending av filer, blir
filoverføringen avbrutt.
Når du bruker denne funksjonen, er utløserkontrollen deaktivert på kameraet.
Du kan kun koble ett kamera til PC-en om gangen for sending av filer.
Kopieringen kan bli avbrutt på grunn av nettverksforholdene.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du må slå av Windows-brannmuren og andre brannmurer før du bruker
denne funksjonen.
• Du kan sende opptil 1000 av de nyeste filene.
• I PC-programvaren må servernavnet være angitt med latinsk alfabet og bestå
av maksimalt 48 tegn.
•
•
•
•
166
Tilkobling og overføring >
Tilkobling til en datamaskin
Koble til kameraet som en flyttbar disk
Overfør filer på et minnekort til datamaskinen ved å koble kameraet til
PC-en.
Overføre filer til en Windows-datamaskin
Du kan koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk. Åpne den
flyttbare disken, og overfør filene til datamaskinen.
1
Slå av kameraet.
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
3
Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.
4
På datamaskinen velger du Min datamaskin ĺ Flyttbar disk
ĺ DCIM ĺ 100PHOTO eller 101_0101.
5
Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem
på datamaskinen.
Hvis Mappetype er satt til Dato, vises mappenavnet som ”XXX_MMDD”. Hvis du
for eksempel tar et bilde den 1. januar, blir mappenavnet ”101_0101”.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
167
Tilkobling og overføring >
Tilkobling til en datamaskin
Koble fra kameraet (for Windows 7)
Overføre filer til Mac OS-maskinen
Når kameraet er koblet til datamaskinen som en flyttbar disk, følger du
instruksjonene nedenfor for å koble fra kameraet. Du kobler fra kameraet i
Windows 8 og Windows 8.1 på tilsvarende måte.
1
Mac OS 10.7 eller nyere støttes.
Kontroller at det ikke blir overført data mellom kameraet og
datamaskinen.
1
Slå av kameraet.
• Hvis statuslampen på kameraet blinker, betyr det at dataoverføring
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
pågår. Vent til statuslampen slutter å blinke.
2
Klikk på
3
Klikk på popup-meldingen.
4
Klikk på meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.
5
Fjern USB-kabelen.
på verktøylinjen nederst til høyre på dataskjermen.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
168
Tilkobling og overføring >
3
Tilkobling til en datamaskin
Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk og viser ikonet for
flyttbar disk.
4
Åpne den flyttbare disken på datamaskinen.
5
Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem
på datamaskinen.
169
Kapittel 5
Kamerainnstillingsmeny
Lær om brukerinnstillinger og menyen med generelle innstillinger.
Du kan justere innstillingene slik at de passer dine behov og preferanser bedre.
Kamerainnstillingsmeny
Brukerinnstillinger
Du kan stille inn brukermiljøet med disse innstillingene.
Stille inn
brukeralternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] ĺ d ĺ et
alternativ.
RAW-komprimering
Angi komprimeringstype for RAW-filer.
* Standard
Tilgjengelige elementer og rekkefølgen på dem kan variere avhengig av
fotograferingsforholdene.
Alternativ
Beskrivelse
Tapsfri
komprimering*
RAW-filer komprimeres uten tap av data.
Normal
komprimering
RAW-filer komprimeres med ubetydelig innvirkning på
bildekvaliteten.
Administrer Tilpasset modus
Du kan opprette dine egne fotograferingsmoduser ved å justere
alternativene og lagre dem. Åpne lagrede tilpassede moduser, eller slett
dem. (s. 67)
Støyreduksjon
Bruk støyreduksjon til å redusere den visuelle støyen i bilder.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Høy ISO NR
Denne funksjonen reduserer støy som kan forekomme
når du angir en høy ISO-følsomhet.
(Av, Høy, Normal*, Lav)
Lang NR
Denne funksjonen reduserer støy når du stiller inn
kameraet til lang eksponering. (Av, På*)
Hvis Lang NR er av, kan bildestøyen øke når du tar et bilde med Bulbfunksjonen. Når du bruker Bulb-funksjonen, anbefales det å sette Lang NR på
På.
171
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Fargerom
Fargeromsalternativet gir deg mulighet til å velge metoder for å
representere farger. Digitale bildeenheter, for eksempel digitalkameraer,
skjermer og skrivere, har sine egne metoder for å representere farger som
kalles fargerom.
Adobe RGB
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
sRGB*
sRGB (Standard RGB) er en internasjonal spesifikasjon
som definerer fargerommet, definert av IEC
(International Electrotechnical Commission). Det
brukes mye til å skape farger på PC-skjermer, og er
også standardfargerommet for Exif. For vanlige bilder
og bilder som skal publiseres på Internett, anbefaler vi
å bruke sRGB.
Adobe RGB
Adobe RGB brukes til kommersiell trykking og
har et større fargespekter enn sRGB. Det større
fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en
datamaskin. Vær oppmerksom på at enkeltstående
programmer vanligvis er kompatible med et begrenset
antall fargerom.
sRGB
Når fargerommet er satt til Adobe RGB, lagres bildene som ”_SAMXXXX.JPG”.
172
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Korrigering av forvrengning
Rutenett
Du kan rette opp forvrengninger som kan forårsakes av objektiver. Det kan
hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig med alle objektiver.
Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av*
Deaktiver rutenett.
Brukerskjerm
4X4
Bruk et rutenett på 4 X 4.
Du kan legge til eller fjerne fotograferingsinformasjon fra skjermen.
3X3
Bruk et rutenett på 3 X 3.
Kryss
Bruk rutenettlinjer i trådkorsform.
Diagonal
Bruk rutenettlinjer i diagonal kryssform.
Trygt
skjermområde
Vis rutenettlinjer for gjeldende sideforhold for en
video. Dette er nyttig når du spiller inn en video som
skal passe inn på skjermen på en annen enhet, eller
når du redigerer en video.
4:3 sikkert
område
Vis rutenettlinjer for standard TV-sideforhold (4:3).
Dette er nyttig når du spiller inn en video som skal
passe inn på skjermen på en annen enhet, eller når du
redigerer en video.
2,35:1 sikkert
område
Vis rutenettlinjer for standard Cinemascopesideforhold (2,35:1). Dette er nyttig når du spiller inn
en video som skal passe inn på skjermen på en annen
enhet, eller når du redigerer en video.
1
2
3
Nr.
1
2
Beskrivelse
Ikoner
Angir at ikoner skal vises på høyre side i fotograferingsmodus.
Dato og klokkeslett
Angir at dato og klokkeslett skal vises.
Knapp
3
Rutenettlinjene vises også under innspilling av video.
Angir at berøringsikoner skal vises på venstre side og nederst i
fotograferingsmodus.
173
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Midtmarkør
Knappetilordning
Angi for å vise en kryssformet markør som viser midten av skjermen.
Midtmarkøren er en standard som viser rette linjer for å markere loddrett
og vannrett på skjermen. Du kan stille inn størrelsen på midtmarkøren eller
bruke effekter på den.
Du kan endre funksjonen som er tilordnet til Tilpass-knappen, AELknappen, EV-knappen eller kommandohjul 1 og 2.
* Standard
Tilpass
Alternativ
Beskrivelse
Skjerm
Angi for å slå midtmarkøren på eller av. (Av*, På)
Størrelse
Angi størrelsen på midtmarkøren. (Stor, Normal*)
Alternativ
Beskrivelse
Gjennomsiktighet
Angi for å bruke en transparenteffekt på
midtmarkøren. (Av*, På)
Optisk
forhåndsvisning
Kjør funksjonen for feltdybdeforhåndsvisning for
gjeldende blenderverdi. (s. 24)
Ettrykks HB
Kjør den tilpassede hvitbalansefunksjonen.
RAW + med ett
trykk
Lagre en fil i RAW+JPEG-format. Trykk én gang til på
knappen for å lagre en fil i JPEG-format.
Ettrykks HDR
Aktiver eller deaktiver alternativet Dynamisk omfang
HDR.
VENTEMODUS for
film*
Bytt til ventemodus for videoinnspilling.
Midtmarkøren vises også under innspilling av video.
Angi Tilpass-knappens funksjon.
* Standard
174
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
AEL
* Standard
Angi en funksjon for AEL-knappen. Du kan endre funksjonen som
er tilordnet knappen, til å låse fokus, låse eksponering eller andre
fotograferingsfunksjoner. AEL- og AFL-funksjonene lagrer henholdsvis
eksponeringsverdi eller fokusområde når du trykker på [a]. Funksjonen
som utføres ved å trykke [Utløser] halvveis ned, varierer i henhold til
funksjonen som er tilordnet til [a].
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
AEL*
Kjør funksjonen for autoeksponeringslås. (Når
[Utløser] trykkes halvveis ned, kjøres funksjonen for
autofokuslås.)
AEL-hold
Behold funksjonen for autoeksponeringslås etter
fotograferingen. (Eksponeringen forblir låst selv
etter at du har tatt et bilde.)
Alternativ
Beskrivelse
FEL-hold
Behold funksjonen for låsing av blitsintensitet etter
fotograferingen. (Intensiteten forblir låst selv etter at
du har tatt et bilde.) (s. 110)
AF-modus
Velg en fokusmetode.
AF-område
Velg et autofokusområde.
Hvitbalanse
Angi et alternativ for Hvitbalanse (lyskilde) som
påvirker fargen på bildene.
ISO
Angi lysfølsomheten for kameraet.
Lysmåling
Velg hvordan kameraet skal måle lysmengden.
Berøringsoperasjon
Angi for å aktivere berøringsoperasjon i
fotograferingsmodus.
Dynamisk omfang
Velg et alternativ for å korrigere for lysforskjeller
forårsaket av skygger i bildet.
Minimum
lukkerhastighet
Angi lukkerhastigheten til ikke å være lavere enn
valgt hastighet.
AFL
Kjør funksjonen for autofokuslås. (Når [Utløser]
trykkes halvveis ned, kjøres funksjonen for
autoeksponeringslås.)
AFL-hold
Behold funksjonen for autofokuslås etter
fotograferingen. (Fokuset forblir låst selv etter at du
har tatt et bilde.)
Auto ISO-verdi
Angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges
under, når du setter ISO til Auto.
Smartfilter
Bruk spesialeffekter på bildene.
AEL + AFL
Kjør funksjonene for autoeksponerings- og
autofokuslås samtidig.
Bildestiler
Bruk effekter i et bilde avhengig av tema.
Drift
Angi alternativer for fotografering fortløpende, i
serie, med selvutløser eller med brakett.
AEL+AFL-hold
Behold funksjonene for autoeksponerings- og
autofokuslås på sammen etter fotograferingen.
(Eksponeringen og fokuset forblir låst selv etter at du
har tatt et bilde.)
FEL
Kjør funksjonen for låsing av blitsintensitet. (s. 110)
175
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
* Standard
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Alternativ
Beskrivelse
Blits
Still inn blitsalternativer i henhold til
fotograferingsforholdene.
Berøringsoperasjon
Angi for å aktivere berøringsoperasjon i
fotograferingsmodus.
Intelli Zoom
Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon i
bildekvaliteten enn med digital zoom.
Dynamisk omfang
Velg et alternativ for å korrigere for lysforskjeller
forårsaket av skygger i bildet.
MF assistanse
Still inn hjelpefunksjonen som gjør det enklere å
fokusere når du roterer fokusringen manuelt.
Minimum
lukkerhastighet
Angi lukkerhastigheten til ikke å være lavere enn
valgt hastighet.
Rutenett
Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen
en scene.
Auto ISO-verdi
Angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges
under, når du setter ISO til Auto.
Smartfilter
Bruk spesialeffekter på bildene.
Bildestiler
Bruk effekter i et bilde avhengig av tema.
Drift
Angi alternativer for fotografering fortløpende, i
serie, med selvutløser eller med brakett.
Blits
Still inn blitsalternativer i henhold til
fotograferingsforholdene.
Intelli Zoom
Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon i
bildekvaliteten enn med digital zoom.
MF assistanse
Still inn hjelpefunksjonen som gjør det enklere å
fokusere når du roterer fokusringen manuelt.
Rutenett
Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen
en scene.
EV
Angi en funksjon for EV-knappen.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
EV*
Juster eksponeringsverdien.
AF-modus
Velg en fokusmetode.
AF-område
Velg et autofokusområde.
Hvitbalanse
Angi et alternativ for Hvitbalanse (lyskilde) som
påvirker fargen på bildene.
ISO
Angi lysfølsomheten for kameraet.
Lysmåling
Velg hvordan kameraet skal måle lysmengden.
176
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Kommandohjul
iFn-innstilling
Tilordne funksjonene som skal justeres når du dreier kommandohjul 1
eller 2.
* Standard
Juster iFn-innstillingen for et i-Function-objektiv.
Alternativ
Beskrivelse
Modus
Justerbare funksjoner (kommandohjul 1 / kommandohjul 2)
iFn Standard
Program
Programskift/Programskift*
Programskift/EV
Programskift/ISO
EV/Programskift
ISO/Programskift
Juster lukkerhastigheten, blenderverdien og andre
alternativer på objektivet ved å trykke på [i-Function],
eller velg alternativer som kan justeres når du trykker
på [i-Function] på et i-Function-objektiv.
iFn Plus
Blenderprioritet
Blender/Blender*
Blender/EV
Blender/ISO
EV/Blender
ISO/Blender
På et i-Function-objektiv trykker du på [i-Function]
og en knapp på kameraet samtidig for å tildele en
funksjon til den knappen.
• AEL: Velg et alternativ som kan justeres når du
trykker på [i-Function] og [a] samtidig.
• EV: Velg et alternativ som kan justeres når du trykker
på [i-Function] og [B] samtidig.
Lukkerprioritet
Lukkerhastighet/Lukkerhastighet*
Lukkerhastighet/EV
Lukkerhastighet/ISO
EV/Lukkerhastighet
ISO/Lukkerhastighet
Manuell
Lukkerhastighet/Blender*
Blender/Lukkerhastighet
177
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Objektivknappens hastighetsinnstillinger
Automatisk selvportrett
Angi zoomhastigheten for de elektriske zoomobjektivknappene til enten
rask, medium eller treg hastighet. Ved rask hastighet øker zoomstøyen og
kan bli registrert i videoer. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du
setter på Power Zoom-objektivet.
Kan stilles inn til å gå til selvportrettmodus automatisk når du vipper
skjermen oppover. I selvportrettmodus aktiveres selvutløseren
(2 sekunder), ansiktsregistrering og skjønnhetsansikt automatisk.
AF-lampe
Berøringsoperasjon
Angi for å aktivere berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av
Deaktiver berøringsoperasjon i fotograferingsmodus. (Du kan
bruke berøringsoperasjon i andre situasjoner.)
På*
Aktiver berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.
Når du fotograferer på mørke steder, kan du slå på AF-lampen for å få
bedre autofokus. Autofokus fungerer mer nøyaktig på mørke steder
når AF-lampen er på. AF-lampen sender ut lys i uregelmessige vertikale
mønstre.
178
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
E-lukker
MobileLink/NFC-bildestørrelse
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Av*
Angi at den mekaniske utløseren skal brukes.
På
Angi at den elektroniske utløsergardinen skal brukes først, og
den mekaniske etterpå.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du setter på et Samsung-objektiv
med Samsung NX-feste.
• Vi anbefaler at du bruker den elektroniske lukkeren for å minimere
Angi størrelsen på bildene som skal sendes til en smarttelefon ved å bruke
MobileLink- eller NFC-funksjonen.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Omgjør
størrelsen til 2M
eller mindre
Hvis et bilde er større enn 3M, vil kameraet overføre
det etter at det er blitt skalert til 2M eller lavere.
Original*
Bildet vil bli overført i sin opprinnelige størrelse.
kamerabevegelser når du bruker et teleobjektiv eller tar et nærbilde.
• Når du bruker et objektiv med stor diameter og rask lukkerhastighet, kan
”bokeh”-effekten (en estetisk uskarphet i områder utenfor fokus) påvirkes av
motivet og fotograferingsforholdene. For å få bokeh-effekten til å vises riktig
setter du E-lukker til Av.
• Når du endrer innstillinger for E-lukker, justeres den første lukkergardinen
og du hører en lyd mens utløseren justerer seg. Dette er normalt når du
forbereder kameraet til å bruke E-lukker.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du setter på den eksterne blitsen
(SEF-580A).
179
Kamerainnstillingsmeny
Innstillinger
Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer
kamerainnstillingene.
Angi
innstillingsalternativer:
* Standard
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på
[m] ĺ q ĺ et alternativ.
Element
Beskrivelse
Hurtigvisning
Angi tidslengde for hurtigvisning – tiden
kameraet viser et bilde rett etter at du tar det. Velg
Hold+Fokuszoom for å vise bildet etter fotografering
med forstørret fokusområde. (Av*, Hold+Fokuszoom,
Hold, 1 sek., 3 sek., 5 sek.)
* Standard
Element
Beskrivelse
• Systemvolum: Angi lydvolumet eller slå alle lyder
helt av. (Av, Lav, Medium*, Høy)
Selv om du slår av systemvolumet, gir kameraet fra
seg lyd når du spiller av en video.
• AF-lyd: Angi lyden som kameraet lager når du
Lyd
trykker utløserknappen halvveis ned. (Av, På*)
• Knappelyd: Slå på eller av lyden kameraet lager når
du trykker på knappene eller berører skjermen.
(Av, På*)
• E-lukkerlyd: Angi at det skal høres en lyd når du
bruker den elektroniske utløseren. (Av*, På)
Displayjustering
Juster skjermens lysstyrke, innstilling for autolysstyrke, skjermfarge eller vaterpass.
• Lysstyrke skjerm: Du kan justere skjermens
lysstyrke manuelt.
• Auto lysstyrke: Slår automatisk lysstyrke på eller av.
(Av, På*)
• Skjermfarge: Du kan justere skjermfargene
manuelt.
• Horisontal kalibrering: Kalibrering av vaterpasset.
Hvis vaterpasset ikke er rett, plasserer du kameraet
på et rett underlag og følger instruksjonene på
skjermen.
• Du har ikke tilgang til Horisontal kalibreringalternativet i avspillingsmodus.
• Du kan ikke bruke vaterpasset i portrettmodus.
• Kameraet lager bare en lyd når lukkerhastigheten
er tregere enn 0,5 sekund.
• Det kan hende at dette alternativet ikke er
tilgjengelig i Smartmodus.
Skjerm
automatisk av
Angi når skjermen skal slås av. Skjermen slås av hvis
du ikke bruker kameraet i tiden du har angitt.
(Av, 30 sek.*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
180
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
* Standard
Beskrivelse
Element
Beskrivelse
Stiller inn strømsparingstid. Kameraet slår seg av hvis
du ikke bruker det i tiden du har angitt.
(30 sek., 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
Language
Angi språket kameraet viser på skjermen.
Dato og
klokkeslett
Angi dato, klokkeslett, datoformat og tidssone.
(Tidssone, Datoinnstillinger, Tidsinnstillinger,
Datotype, Tidsformat)
Video ut
Angi videoutgangssignalet til riktig system for landet
ditt når du kobler kameraet til en ekstern videoenhet,
for eksempel en HDMI-støttet TV.
• NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico,
etc.
• PAL (støtter bare PAL B, D, G, H eller I): Australia,
Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, England, Italia, Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand,
Norge osv.
Anynet+ (HDMICEC)
Når du kobler kameraet til en HDMI-støttet TV
som støtter Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre
avspillingsfunksjonene på kameraet med TV-ens
fjernkontroll.
• Av: Du kan ikke kontrollere kameraets
avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.
• På*: Du kan kontrollere kameraets
avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.
• Kameraet beholder strømsparingsinnstillingen
selv om du skifter batteri.
• Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer hvis
Strømsparing
kameraet er koblet til en datamaskin eller TV, eller
spiller av en lysbildevisning eller film.
• Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer når
kameraet er koblet til en smarttelefon og Pro
Suggest Market er i bruk.
• Dette produktet reduserer energiforbruket ved
hjelp av strømsparende funksjoner.
• Hjelpeveiledning for moduser: Angi for å
Hjelpevisning
vise hjelpetekst om valgt modus når du bytter
fotograferingsmodus. (Av*, På)
• Hjelpeveiledning for funksjoner: Angi at det skal
vises hjelpetekst om menyer og funksjoner.
(Av*, På)
Trykk på [n] for å skjule hjelpeteksten.
181
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
HDMI-utgang
Når du kobler kameraet til en HDMI-støttet TV med en
HDMI-kabel, kan du endre bildeoppløsningen.
• NTSC: Auto*, 1920 X 1080p, 1280 X 720p, 720 X
480p, 720 X 576p (aktiveres bare når PAL er valgt)
* Standard
Element
Angi metode for nummerering av filer og mapper.
• Tilbakestill: Etter at du har brukt
tilbakestillingsfunksjonen, starter neste filnavn på
0001.
• Serier*: Nye filnumre fortsetter den eksisterende
nummerrekkefølgen, selv om du har installert et
nytt minnekort, formatert kortet eller slettet alle
bilder.
Angi metode for å lage filnavn.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dato:
• Det første mappenavnet er 100PHOTO. Hvis du har
- sRGB-filer – MMDDXXXX.JPG. For eksempel vil
Filnavn
filnavnet være 0101XXXX.jpg for et bilde som blir
tatt 1. januar.
- Adobe RGB-filer – _MDDXXXX.JPG for månedene
januar–september. For månedene oktober–
desember erstattes månedstallet med bokstavene A
(oktober), B (november) og C (desember).
Et bilde som tas 3. februar, vil altså få filnavnet
_203XXXX.jpg. For et bilde som blir tatt 5. oktober
blir filnavnet _A05XXXX.jpg.
Beskrivelse
Filnummer
•
•
•
•
•
Mappetype
valgt sRGB-fargerommet og standard filnavn, er
det første filnavnet SAM_0001.
Numrene i filnavnet øker med 1 fra SAM_0001 til
SAM_9999.
Mappenumre økes med 1 fra 100PHOTO til
999PHOTO.
Maksimalt antall filer som kan lagres i en mappe,
er 9999.
Filnumre tildeles i henhold til DCFspesifikasjonene (designregel for kamerafilsystem).
Hvis du endrer et filnavn (for eksempel på en
datamaskin), kan ikke kameraet spille av filen.
Angi mappetype.
• Standard*: XXXPHOTO
• Dato: XXX_MMDD
182
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Formater minnekortet. Formatering sletter alle
eksisterende filer, inkludert beskyttede filer. (Nei*, Ja)
Format
Feil kan forekomme hvis du bruker et minnekort
som er formatert av et kamera av et annet merke,
en minnekortleser eller en datamaskin. Formater
minnekort i kameraet før du bruker dem til å ta
bilder.
Bluetooth
Angi dette for å koble kameraet automatisk til en
smarttelefon ved hjelp av Bluetooth-funksjonen. Hvis
du tidligere har koblet sammen enhetene og du starter
Samsung Camera Manager på smarttelefonen, vil de
automatisk kobles sammen ved hjelp av Bluetooth.
(Av*, På)
Wi-Fi-nettverk
Angi dette for å koble til et Wi-Fi-nettverk. (Av*, På)
Min smarttelefon
Vis modellnavnet og forbindelsesstatusen for den
tilkoblede smarttelefonen. Du kan også redigere eller
slette den registrerte smarttelefonen.
Still inn Bluetoothklokke automatisk
Angi dette for å synkronisere datoen og klokkeslettet
på kameraet med smarttelefonen når du kobler
kameraet til en smarttelefon via Bluetooth. (Av*, På)
Beskrivelse
Angi at du må skrive inn en PIN-kode når du kobler
kameraet til en smarttelefon.
• PIN: Skriv inn en PIN-kode før du kobler til.
• Ingen*: Tillat tilkobling uten å kreve en PIN-kode.
• Tilkoblinger blir utført automatisk uten at
Wi-Fipersonvernlås
det kreves en PIN-kode når du bruker NFCfunksjonen.
• PIN-kodene genereres automatisk og fornyes bare
når du tilbakestiller kamerainnstillingene eller
oppdaterer fastvaren.
• Hvis du tidligere har koblet kameraet til en
smarttelefon ved hjelp av en PIN-kode, kobles de
til automatisk.
• Sensorrengjøring: Fjern støv fra sensoren.
• Oppstartshandling: Når den er på, utfører
kameraet sensorrengjøring hver gang du slår det
på. (Av*, På)
• Avstengning: Når den er på, utfører kameraet
sensorrengjøring hver gang du slår det av. (Av*, På)
Sensorrengjøring
Ettersom dette produktet bruker utskiftbare
objektiver, kan det komme støv på sensoren når du
skifter objektiv. Dette kan føre til at støvpartikler
vises på bildene du tar. Vi anbefaler at du ikke bytter
objektiv mens du er på et spesielt støvete sted.
Du må også forsikre deg om at objektivdekselet er
festet på objektivet når du ikke bruker det.
183
Kamerainnstillingsmeny >
Innstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
• Kamerameny*: Tilbakestill oppsettsmenyen og
•
•
Tilbakestill
•
•
fotograferingsalternativene til fabrikkinnstillingene.
Knappetilordning: Tilbakestill de egendefinerte
knappefunksjonene til fabrikkinnstillingene.
C-modus: Tilbakestill T-modusinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
Bluetooth/Wi-Fi: Tilbakestill tilkoblingshistorikk, ID
og passord for Bluetooth- og Wi-Fi-funksjonene til
fabrikkinnstillingene.
Alle: Tilbakestill alle innstillinger til
fabrikkinnstillingene. (Innstillingene for dato,
klokkeslett, språk og videoutgang blir ikke endret.)
Beskrivelse
Vis fastvareversjonen for kamerahuset og objektivet,
Wi-Fi-MAC-adressen og Bluetooth-MAC-adressen, eller
oppdater fastvaren.
• Programvareoppdatering: Oppdater fastvaren for
kamerahuset eller objektivet eller last ned fastvaren
via Wi-Fi. (Kamerahusfastvare, Objektivfastvare,
Last ned via Wi-Fi)
• Du kan oppdatere fastvaren ved å koble kameraet
•
Enhetsinformasjon
•
•
•
•
Open sourcelisens
til en datamaskin og starte i-Launcher. Du finner
mer informasjon på side 203.
Du kan ikke kjøre en fastvareoppdatering uten
et fullstendig oppladet batteri. Lad batteriet helt
opp før du kjører en fastvareoppdatering.
Hvis du oppdaterer fastvaren, blir
brukerinnstillingene og -verdiene tilbakestilt.
(Dato, klokkeslett, språk og video ut blir ikke
endret.)
Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.
Resterende lagringsplass på minnekortet må
være over 1 GB for å oppdatere fastvaren via
Wi-Fi.
Oppdatering av fastvare via Wi-Fi kan
være ustabilt, avhengig av kvaliteten på
nettverksforbindelsen.
Vis lisenser for åpen kildekode.
184
Kapittel 6
Vedlegg
Få informasjon om feilmeldinger, vedlikehold av kameraet, bruk av programmer på en datamaskin,
fastvareoppdateringer, feilsøkingstips, spesifikasjoner og begreper i ordlisten.
Vedlegg
Feilmeldinger
Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Kort låst
Du kan låse SD-, SDHC- eller SDXC-kortene for å
forhindre at filer blir slettet. Lås opp kortet når du
tar bilder. (s. 190)
Kan ikke ta et bilde
fordi mappe- og
filnummeret på
minnekortet har nådd
maksimumsverdier.
Tilbakestill
mappenummeret?
Filnavnene stemmer ikke overens med DCFstandarden. Følg instruksjonene på skjermen for å
tilbakestille mappenummeret.
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Objektivet er låst
Objektivet er låst. Roter objektivet mot klokken til
du hører et klikk. (s. 54)
Kortfeil
• Slå av kameraet, og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Svakt batteri
Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet.
Ingen bildefil.
Ta bilder eller sett inn et minnekort som
inneholder bilder.
Filfeil
Slett den skadde filen, eller kontakt et
servicesenter.
Error 00
Slå av kameraet og fest objektivet på nytt.
Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
Innspilling stanset. Du
kan spille inn igjen når
kameraet er avkjølt.
Kjøl ned kameraet.
Error 01/02
Slå av kameraet, ta ut batteriet, og sett det inn
igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du
et servicesenter.
Minne fullt
Slett unødvendige filer, eller sett inn et nytt
minnekort.
186
Vedlegg
Vedlikeholde kameraet
Rengjøre kameraet
Kameraobjektiv og skjerm
Bruk en pensel for å fjerne støv, og tørk forsiktig av objektivet med
en myk klut. Hvis det fortsatt er støv på objektivet, kan du påføre en
rengjøringsvæske for objektiver på et stykke pussepapir for objektiver og
forsiktig tørke av støvet.
Bildesensor
Avhengig av forskjellige fotograferingsforhold, kan det vises støv på
bildene fordi bildesensoren blir utsatt for det eksterne miljøet. Dette
problemet er normalt, og eksponering mot støv forekommer ved daglig
bruk av kameraet. Du kan fjerne støv fra sensoren ved å bruke funksjonen
for sensorrengjøring. (s. 183) Hvis det er støv igjen etter rengjøring
av sensoren, kontakter du et servicesenter. Ikke sett inn blåseren i
monteringsåpningen på objektivet.
Kamerahus
Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.
Bruk aldri benzen, tynnere eller alkohol til å rengjøre kameraet. Disse løsningene
kan skade kameraet eller føre til at det svikter.
187
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruke eller oppbevare kameraet
Bruk på strand eller ved vannet
• Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på strender eller
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet
• Ikke utsett kameraet for svært kalde eller varme temperaturer.
• Ikke bruk kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i
på lignende steder.
• Kameraet er ikke vanntett. Ikke berør batteriet, adapteren eller
minnekortet med våte hender. Hvis du bruker kameraet med våte
hender, kan det bli ødelagt.
områder hvor fuktigheten endres drastisk.
• Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar det i
varme, dårlig ventilerte områder, som i bilen om sommeren.
• Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og omfattende
vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.
• Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig
ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler og
interne komponenter.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff, brennbare stoffer eller
Oppbevaring over lengre tid
• Når du skal oppbevare kameraet over lengre tid, plasserer du det i
en forseglet beholder med et absorberende materiale, for eksempel
silisiummasse.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før
bruk.
• Dato og klokkeslett må stilles inn på nytt hvis kameraet blir slått på etter
at det har vært uten batteri i en lang periode.
lettantennelige kjemikalier. Ikke oppbevar eller transporter brennbar
væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som
kameraet eller ekstrautstyr.
• Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.
188
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forsiktig bruk av kameraet i fuktige omgivelser
Når du flytter kameraet fra kalde til varme omgivelser, kan det dannes
kondens på objektivet eller de interne komponentene i kameraet. Hvis
dette skjer, må du slå av kameraet og vente minst 1 time. Hvis det dannes
kondens på minnekortet, må du ta det ut av kameraet og vente til all
fuktigheten har fordampet før du setter det inn igjen.
Andre forholdsregler
• Ikke sving kameraet rundt etter stroppen. Du kan skade deg selv eller
andre og ødelegge kameraet.
• Ikke mal på kameraet, fordi maling kan blokkere bevegelige deler og
forhindre at kameraet fungerer som det skal.
• Slå av kameraet når du ikke bruker det.
• Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.
• Beskytt skjermen mot skader ved å ha kameraet i etuiet når det ikke er
i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna sand, skarpe
gjenstander eller mynter.
• Ikke bruk kameraet hvis skjermen har sprekker eller er knust. Skår av
glass eller akryl kan forårsake skader på hendene og i ansiktet. Ta med
kameraet til et Samsung-servicesenter for å få det reparert.
• Kameraer, batterier, ladere eller tilleggsutstyr må aldri plasseres
i nærheten av, på eller i oppvarmingsapparater, for eksempel
mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Varme kan deformere eller
overopphete disse enhetene, noe som kan føre til brann eller eksplosjon.
• Ikke utsett objektivet for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge
bildesensoren eller føre til at den svikter.
• Beskytt objektivet mot fingeravtrykk og riper. Tørk av objektivet med en
myk og ren objektivklut som ikke loer.
• Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette gjøres for å
beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke det igjen.
• Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og vil ikke
påvirke kameraets levetid eller ytelse.
• Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det ta litt tid å slå det
på, fargen på skjermen kan endres midlertidig eller etterbilder kan vises.
Disse forholdene er ikke feil, og de vil korrigere seg selv når kameraet
returneres til mildere temperatur.
• Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake allergier, kløe,
eksem eller hevelser for personer med følsom hud. Hvis du opplever
noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke kameraet
og kontakte lege.
• Ikke før ukjente gjenstander inn i kameraets oppbevaringsrom, spor
eller tilgangspunkter. Det er ikke sikkert at skader på grunn av feil bruk
dekkes av garantien.
• Ikke la ukvalifisert personale utføre service på kameraet eller prøv å
utføre service på det selv. Eventuelle skader som oppstår fra ukvalifisert
service, dekkes ikke av garantien.
189
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om minnekort
Minnekortadapter
Støttede minnekort
Dette produktet har støtte for minnekort av typen SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC og microSDXC.
Kontakt
Minnekort
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller en
minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
Bryter for
skrivebeskyttelse
Etikett (forside)
Du kan hindre at filer blir slettet, ved å bruke bryteren for skrivebeskyttelse
på SD-, SDHC- eller SDXC-kortet. Lås kortet ved å skyve bryteren ned,
eller lås det opp ved å skyve den opp. Lås opp kortet når du tar bilder og
videoer.
190
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Minnekortkapasitet
Minnekapasiteten kan variere avhengig av hva slags scener du spiller inn og innspillingsforholdene.
Disse kapasitetene er basert på et SD-kort på 4 GB.
Kvalitet
RAW (Tapsfri
komprimering)
+ Fin
RAW (Tapsfri
komprimering)
+ Normal
51
57
60
-
58
61
63
-
-
62
64
65
2259
-
-
65
65
66
1259
1750
-
-
-
-
-
299
542
911
-
-
53
58
61
11.9M (4608X2592)
537
905
1376
-
-
59
62
63
6.2M (3328X1872)
879
1346
1832
-
-
63
64
65
2.4M (2048X1152)
1545
2008
2363
-
-
65
66
66
18.7M (4320X4320)
368
653
1064
-
-
56
60
62
9.5M (3088X3088)
642
1050
1537
-
-
61
63
64
4.7M (2160X2160)
1064
1553
2015
-
-
64
65
65
2M (1408X1408)
1668
2109
2431
-
-
65
66
66
Størrelse
Bilde
RAW (Tapsfri
RAW
RAW
komprimering)
(Normal komprimering) (Tapsfri komprimering)
+ S.Fin
Superfin
Fin
Normal
28M (6480X4320)
256
471
810
102
64
13.9M (4560X3040)
475
815
1270
-
7.1M (3264X2176)
801
1253
1744
3M (2112X1408)
1379
1863
Serie
806
23.6M (6480X3648)
191
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Størrelse
Video
Kvalitet
Pro
HQ
Normal
4096X2160 (24p/NTSC, PAL)
Ca. 7' 30"
Ca. 13' 6"
Ca. 16' 23"
3840X2160 (30p/NTSC, 25p/PAL)
Ca. 7' 30"
Ca. 13' 6"
Ca. 16' 23"
1920X1080 (60p/NTSC, 50p/PAL)
Ca. 7' 30"
Ca. 14' 9"
Ca. 27' 31"
1920X1080 (30p/NTSC, 25p/PAL)
Ca. 8' 45"
Ca. 20' 54"
Ca. 40' 4"
1920X1080 (24p/NTSC, PAL)
Ca. 8' 45"
Ca. 20' 54"
Ca. 40' 4"
1920X1080 (15p/NTSC, 12.5p/PAL)*
Ca. 17' 26"
Ca. 39' 52"
Ca. 73' 41"
1280X720 (120p/NTSC, 100p/PAL)
-
Ca. 17' 26"
Ca. 34' 47"
1280X720 (60p/NTSC, 50p/PAL)
-
Ca. 27' 25"
Ca. 57' 35"
1280X720 (30p/NTSC, 25p/PAL)
-
Ca. 39' 52"
Ca. 85' 39"
640X480 (60p/NTSC, 50p/PAL)
-
Ca. 73' 2"
Ca. 167' 8"
640X480 (30p/NTSC, 25p/PAL)
-
Ca. 124' 58"
Ca. 244' 43"
640X480 (MJPEG, 30p/NTSC)
-
Ca. 34' 27"
Ca. 42' 3"
640X480 (MJPEG, 25p/PAL)
-
Ca. 40' 34"
Ca. 49' 19"
* Dette alternativet er bare tilgjengelig med enkelte smartfilteralternativer.
•
•
•
•
Tallene ovenfor er målt uten bruk av zoomfunksjonen.
Tilgjengelig innspillingstid kan variere hvis du bruker zoomfunksjonen.
Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.
Maksimal innspillingstid er 29 minutter og 59 sekunder.
(Hvis du velger 1920X1080 (60p/50p), er maksimal innspillingstid 25 minutter. Hvis du velger 4096X2160, 3840X2160 eller 640X480 (MJPEG), er maksimal innspillingstid 15 minutter.)
192
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler ved bruk av minnekort
• Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer (under
0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan føre til at
minnekort svikter.
• Sett inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei,
kan det skade kameraet og minnekortet.
• Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer eller av
en datamaskin. Reformater minnekortet med kameraet.
• Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
• Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen blinker,
ettersom dette kan skade data.
• Når levetiden til minnekortet er utløpt, kan du ikke lagre flere bilder på
kortet. Bruk et nytt minnekort.
• Ikke bøy minnekortet, mist det i bakken eller utsett det for harde støt
eller trykk.
• Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller ukjente
stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det med en myk klut før
du setter det inn i kameraet.
• Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt med
minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at minnekortet eller
kameraet svikter.
• Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å beskytte
kortet mot elektrostatiske utladninger.
• Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk eller CD/
DVD.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet bli
varmt. Dette er normalt og er ikke en feil.
• Bruk et minnekort som overholder standardkravene.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i nærheten av sterke magnetiske felt.
• Unngå å bruke eller oppbevare minnekort i veldig varme, fuktige eller
korroderende miljøer.
193
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om batteriet
• Unngå å lagre eller bruke batteriet på varme, fuktige steder, for eksempel spa
Bruk bare Samsung-godkjente batterier.
• Ikke hvil kameraet på brennbare overflater, for eksempel senger, tepper eller
eller dusjavlukker.
elektriske tepper, over lengre perioder.
• Når kameraet er slått på, må du ikke etterlate det på trange steder over lengre
perioder.
Batterispesifikasjoner
• Ikke la batterikontaktene komme i kontakt med metallgjenstander, for
Element
Beskrivelse
Modell
BP1130
Type
Litiumion-batteri
Cellekapasitet
1130 mAh
Spenning
7,6 V
Ladetid* (når batteriet er helt tomt)
Ca. 200 min.
* Figurene over er basert på bruk av medfølgende USB-kabel og strømadapter. Lading av
batteriet ved å koble det til en datamaskin kan ta lengre tid.
eksempel kjeder, mynter, nøkler eller klokker.
Bruk bare ekte litiumion-batterier som anbefales av produsenten.
Ikke demonter batteriet eller stikk hull i det med en skarp gjenstand.
Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller knusekrefter.
Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å slippe det fra høye
steder.
• Ikke utsatt batteriet for temperaturer på 60 °C (140 °F) eller høyere.
• Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet og væsker.
• Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, for eksempel sollys, åpen ild eller
tilsvarende.
•
•
•
•
Retningslinjer for avfallshåndtering
Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet håndteres
uforsiktig og feil. For din egen sikkerhet må du følge disse instruksjonene
for riktig håndtering av batteriet:
• Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke håndteres ordentlig.
Hvis du legger merke til deformasjoner, sprekker eller andre unormale
ting ved batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og kontakte
produsenten.
• Bruk bare originale batteriladere som er anbefalt av produsenten, og lad bare
batteriet etter metoden som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for varme miljøer, for
eksempel innsiden av en lukket bil på sommertid.
• Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.
• Kast batteriet med forsiktighet.
• Ikke kast batteriet i åpen ild.
• Forskrifter for avfallshåndtering kan variere avhengig land og region. Kast
batteriet i henhold til alle lokale og nasjonale forskrifter.
Retningslinjer for lading av batteriet
Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke
lades ordentlig.
194
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Batterilevetid
Merknader om bruk av batteriet
Fotograferingsmodus
Snittid/Antall bilder
Bilder
Ca. 185 min./Ca. 370 bilder
Videoer
Ca. 100 min. (innspilling av videoer på 1920X1080
(60p))
• Tallene ovenfor er basert på CIPAs teststandarder. Dine resultater kan
variere avhengig av faktisk bruk.
• Tilgjengelig fotograferingstid varierer avhengig av bakgrunn,
fotograferingsintervall og bruksforhold.
• Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale
opptakstiden.
• Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under
0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere
ladekapasiteten til batteriene.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området rundt
batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale bruken av
kameraet.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da
dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
• I temperaturer under 0 °C/32 °F kan batterikapasiteten og batteriets
levetid svekkes.
• Batterikapasiteten kan svekkes i lave temperaturer, men går tilbake til
normalt i mildere temperaturer.
Melding om lavt batterinivå
Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt, og meldingen
”Svakt batteri” vises.
• Ta ut batteriene fra kameraet hvis du skal oppbevare det over lengre
tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig
skade på kameraet. Langvarig oppbevaring av kameraet med batteriet
installert fører til at batteriet lades ut. Det kan hende at det ikke er mulig
å lade opp et batteri som er helt utladet.
• Når du ikke bruker kameraet i en lengre periode (3 måneder eller mer),
må du kontrollere batteriet og lade det opp med jevne mellomrom.
Hvis du lar batteriet bli helt utladet gjentatte ganger, kan det hende at
kapasiteten og levetiden reduseres, noe som kan føre til funksjonsfeil,
brann eller eksplosjon.
195
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler for batteriet
Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader.
Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette
kan danne kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til
midlertidig eller permanent skade på batteriene, og kan føre til brann eller
elektrisk støt.
Merknader om lading av batteriet
• Hvis statuslampen er av, må du forsikre deg om at batteriet er satt riktig
inn.
• Hvis kameraet står på mens du lader, vil ikke batteriet lades helt opp. Slå
av kameraet før du lader batteriet.
• Ikke bruk kameraet når du lader batteriet. Dette kan forårsake brann eller
elektrisk støt.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da
dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Lad opp batteriet i minst 10 minutter før du slår på kameraet.
• Hvis du kobler kameraet til en ekstern strømkilde mens batteriet er tomt,
vil kameraet slås av dersom du bruker funksjoner som krever mye strøm.
Lad opp batteriet for å bruke kameraet som normalt.
• Hvis du kobler til strømkabelen igjen når batteriet er ladet helt opp, lyser
statuslampen i omtrent 30 minutter.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt. Lad
batteriet fullt opp før du bruker kameraet.
• Hvis statuslampen blinker rødt, kobler du til kabelen igjen eller fjerner
batteriet og setter det inn igjen.
• Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller temperaturen
er for høy, kan statuslampen blinke rødt. Ladingen starter når batteriet
kjøler seg ned.
• Overlading av batterier kan forkorte batteriets levetid. Etter at ladingen
er fullført, må du koble kabelen fra kameraet.
• Ikke bøy strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på den. Dette kan
skade kabelen.
• Hvis du bruker kameraet over lengre tid mens det er koblet til en
strømkabel, kan statuslampen begynne å blinke rødt og grønt. Kameraet
kan også slutte å lade for å beskytte batteriet mot overlading. Koble til
kabelen på nytt, og lad batteriet helt opp før du bruker kameraet igjen.
196
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet
• Bruk kun USB-kabelen som medfølger.
• Det kan hende at batteriet ikke lades når:
- Du bruker en USB-hub.
- Andre USB-enheter er koblet til datamaskinen.
- Du kobler kabelen til porten på forsiden av datamaskinen.
- USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømstandarden (5 V, 500 mA).
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet
• Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av
brukte batterier.
• Batterier eller kameraer må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller
radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
197
Vedlegg
Bruke programmer på en PC
Du kan vise og redigere filer ved hjelp av programmene som følger med.
Du kan også sende filene trådløst til en PC.
3
Slå på kameraet.
4
Installer i-Launcher på PC-en.
Operativsystem
Slik installerer du
Windows
Når sprettoppvinduet ber deg installere i-Launcher,
velger du Ja.
• Hvis sprettoppvinduet ikke vises, velger du Min
datamaskin ĺ i-Launcher ĺ iLinker.exe.
• Hvis du ser et popup-vindu som ber deg kjøre
iLinker.exe, må du gjøre det først.
• Når du kobler kameraet til en datamaskin når
i-Launcher er installert, startes programmet
automatisk.
Mac
Klikk på Enheter ĺ i-Launcher ĺ Mac ĺ iLinker.app.
Installering av i-Launcher
1
Slå av kameraet.
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
5
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
Følg instruksjonene på skjermen for å installere i-Launcher.
• Hvilke programmer som er tilgjengelige, avhenger av
spesifikasjonene for datamaskinen din.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
198
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Krav for Windows OS
• Kravene på de følgende sidene er bare å anse som anbefalinger. Det kan
Element
Krav
Prosessor
Intel® 3rd Gen. i5 3,4 GHz eller høyere (eller
tilsvarende AMD-prosessor)
RAM
Minimum 1 GB RAM
Operativsystem
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Harddiskkapasitet
400 MB (1 GB eller mer anbefales)
Annet
USB 2.0-port
* Full HD støttes bare for 32-bitersutgaver. .NET Framework 4.0 eller over støttes i Windows 7.
hende at i-Launcher ikke fungerer ordentlig selv om datamaskinen overholder
kravene, avhengig av tilstanden til datamaskinen.
• Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, kan det hende at videoer
ikke spilles av på riktig måte.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av bruk av ukvalifiserte
datamaskiner, for eksempel selvbygde datamaskiner.
Krav for Mac OS
Element
Krav
Operativsystem
Mac OS 10.7 eller nyere
RAM
Minimum 256 MB RAM
(512 MB eller mer anbefales)
Harddiskkapasitet
Minimum 110 MB
Annet
USB 2.0-port
199
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Bruke i-Launcher
Tilgjengelige programmer
Med i-Launcher kan du oppdatere fastvaren til kameraet eller objektivet
eller laste ned bruksanvisningen. Med den kan du også laste ned og
installere Samsung Movie Converter, Samsung DNG Converter, PC Auto
Backup, Samsung RAW Converter og Power Media Player.
Element
Beskrivelse
Software Update
Last ned fastvaren for kamerahuset eller
objektivet. Du finner mer informasjon om
oppdatering av fastvaren på side 203.
Manual Download
Last ned bruksanvisningen.
Samsung Movie
Converter
Last ned dette programmet for å konvertere
HEVC-filer til et annet format. Du kan
konvertere HEVC-filer til andre formater
(H.264) og redigere dem i programmer som
ikke er kompatible med HEVC. Konvertering av
UHD-videoer støttes bare på 64-bitsutgaver.
Samsung DNG Converter
Last ned dette programmet for å konvertere
Samsung RAW-filer (SRW) til DNG-filer.
PC Auto Backup
i-Launcher tilbyr en kobling for nedlasting
av PC Auto Backup-programmet når du
kobler kameraet til en datamaskin. Du kan
sende bilder eller videoer som du har tatt
med kameraet, trådløst til en PC. Hvis du vil
ha informasjon om installasjon av PC Auto
Backup, kan du se side 165.
Samsung RAW Converter
Last ned dette programmet for å konvertere
RAW-filer til ønsket filformat.
Power Media Player
Last ned dette programmet hvis du vil spille
av videoer i HEVC- eller H.264-format. Dette
programmet kan bare brukes på Windows OS.
Åpne i-Launcher
Velg Start ĺ Alle programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ Samsung
i-Launcher på datamaskinen. Du kan også klikke på Programmer ĺ
Samsung ĺ i-Launcher på Mac OS-maskinen.
200
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Krav
Element
PC Auto Backup
Samsung Movie
Converter
Power Media
Player
Samsung DNG
Converter
Element
Krav
Windows
Windows 7/8/8.1
PC basert på Intel Pentium, AMD Athlonprosessor eller kompatibel datamaskin (Core
2 Quad eller nyere anbefales)
1 GB eller høyere anbefales
XGA (1024X768), Full Color (24-biters eller
høyere)
Mac
Apple® Mac® OS X v10.7/10.8/10.9/10.10
Klar for Intel Pentium-prosessor (Core 2
Quad eller nyere anbefales)
XGA eller høyere
Kompatibel med 16-bit fargedisplay (24-bit
eller høyere)
Krav
Windows
Windows 7/8/8.1
Mac
Mac OS 10.7 eller nyere
Windows
64-biters Windows 7/8/8.1
(32-bitersutgaver støtter opptil Full HD. .NET
Framework 4.0 eller over støttes i Windows 7.)
Mac
Mac OS 10.7 eller nyere
Windows
Windows 7/8/8.1
Intel® 3rd Gen. i5 3,4 GHz eller høyere (eller
tilsvarende AMD-prosessor)
Minimum 1 GB RAM
400 MB tilgjengelig harddiskplass (1 GB eller
mer anbefales)
Windows
Windows 7/8/8.1
Mac
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10
Samsung RAW
Converter
201
Vedlegg >
Bruke programmer på en PC
Installere Samsung RAW Converter
Bruke Samsung RAW Converter
Start i-Launcher og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere
programmet.
Bilder som tas av et kamera, blir ofte konvertert til JPEG-format
og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på
fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og
blir lagret i minnet uten endringer. Med Samsung RAW Converter kan du
kalibrere eksponering, Hvitbalanse, toner, kontrast og farger i bildene. Du
kan også redigere JPEG- eller TIFF-filer i tillegg til RAW-filer. Du finner mer
informasjon i programveiledningen.
• Avhengig av hvilken versjon av Samsung RAW Converter du har, kan det
hende du ikke kan åpne RAW-filer. I så fall må du oppdatere programmet.
• I Samsung RAW Converter kan lysstyrken, fargene og andre effekter i bildene
vises forskjellig. Dette skjer fordi de opprinnelige kamerainnstillingene og
alternativene som var i bruk under fotograferingen, fjernes for å kjøre bildene
klare til å behandles i Samsung RAW Converter.
202
Vedlegg
Oppdatere fastvaren
Bruk Wi-Fi eller en USB-kabel til å koble kameraet til datamaskinen og
oppdatere fastvaren på kameraet eller objektivet.
3
Slå på kameraet.
4
På datamaskinen velger du i-Launcher ĺ Software Update.
(s. 200)
5
Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned fastvaren til
kameraet.
• Du kan ikke kjøre en fastvareoppdatering uten et fullstendig oppladet batteri.
Lad batteriet helt opp før du kjører en fastvareoppdatering.
• Hvis du oppdaterer fastvaren, blir brukerinnstillingene og -verdiene
tilbakestilt. (Dato, klokkeslett, språk og video ut blir ikke endret.)
• Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.
• Du kan laste ned fastvaren til kameraet eller objektivet.
Koble til via USB-kabel
1
Slå av kameraet.
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
6
Slå av kameraet når nedlastingen er fullført.
7
Fjern USB-kabelen.
8
Slå på kameraet.
9
Trykk på [m] ĺ q ĺ Enhetsinformasjon ĺ
Programvareoppdatering ĺ Kamerahusfastvare eller
Objektivfastvare.
10 Velg Oppdatering i sprettoppvinduet på kameraet for å
oppdatere fastvaren.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert
at kameraet fungerer på riktig måte.
203
Vedlegg >
Oppdatere fastvaren
Koble til via Wi-Fi
1
Trykk på [m] ĺ q ĺ Enhetsinformasjon ĺ
Programvareoppdatering ĺ Last ned via Wi-Fi.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede
AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)
2
Velg Laster ned i popup-vinduet.
• Hvis en allerede nedlastet fastvare er tilgjengelig, velger du OK i
popup-vinduet.
3
Velg OK i popup-vinduet på kameraet for å oppdatere
fastvaren.
• Resterende lagringsplass på minnekortet må være over 1 GB for å oppdatere
fastvaren via Wi-Fi.
• Oppdatering av fastvare via Wi-Fi kan være ustabilt, avhengig av kvaliteten på
nettverksforbindelsen.
204
Vedlegg
Før du kontakter et servicesenter
Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse
feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter.
Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn
alle andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort og
batteri.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Kan ikke slå på
kameraet
• Kontroller at batteriet er satt inn.
• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
• Lad batteriet.
Kameraet slår seg
plutselig av
Foreslåtte løsninger
• Det er ikke plass på minnekortet. Slett
Kan ikke ta bilder
•
•
•
•
•
•
unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.
Formater minnekortet.
Minnekortet er defekt. Skaff et nytt minnekort.
Minnekortet er låst. Lås opp kortet. (s. 190)
Forsikre deg om at kameraet er slått på.
Lad batteriet.
Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
Kameraet fryser
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
• Lad batteriet.
• Kameraet kan være i strømsparingsmodus, eller
Kameraet blir varmere
Kameraet kan bli varmt når du bruker det. Dette
er normalt, og vil ikke påvirke kameraets levetid
eller ytelse.
skjermen slår seg av automatisk. (s. 181)
• Det kan hende kameraet slår seg av automatisk
for å forhindre at minnekortet blir skadet på
grunn av et overdreven varme. Slå på kameraet
igjen.
Blitsen utløses uventet
Blitsen kan utløses på grunn av statisk elektrisitet.
Det er ikke en feil med kameraet.
Blitsen virker ikke
• Blitsalternativet kan være satt til Av. (s. 106)
• Du kan ikke bruke blitsen i enkelte modi.
Dato og klokkeslett
er feil
Still inn dato og klokkeslett i q-menyen. (s. 181)
Skjermen eller
knappene fungerer
ikke
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
• Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved lave
Kameraet mister
batteristrøm raskt
Situasjon
temperaturer (under 0 °C/32 °F). Hold batteriet
varmt ved å legge det i lommen.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer
batteriet raskt. Lad opp batteriet ved behov.
• Batterier er forbruksdeler som må skiftes ut
fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri hvis
batteristrømmen tappes raskt.
205
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Det er feil på
minnekortet
Foreslåtte løsninger
• Slå av kameraet, og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Situasjon
• Sørg for at fokusalternativet du valgte, er egnet
for den type fotografering du gjør.
Bildet er uklart
Se ”Forholdsregler ved bruk av minnekort” for
mer informasjon. (s. 193)
Datamaskinen
gjenkjenner ikke et
SDXC- eller UHS-I-/
UHS-II-minnekort
SDXC-minnekortet bruker filsystemet exFAT.
For å bruke SDXC-minnekort eller UHS-I-/
UHS-II-minnekort som er formatert med exFATfilsystemet på en Windows XP-datamaskin, må du
laste ned og oppdatere exFAT-filsystemdriveren
fra Microsofts nettsider.
TV-en eller
datamaskinen kan
ikke vise bilder
og videoer som er
lagret på et SDXCeller UHS-I-/UHS-IIminnekort
SDXC-minnekortet bruker filsystemet exFAT.
For å bruke SDXC-minnekort eller UHS-I-/
UHS-II-minnekort som er formatert med exFATfilsystemet, må du sørge for at den eksterne
enheten er kompatibel med exFAT-filsystemet før
du kobler kameraet til enheten.
Kan ikke vise filer
Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke
sikkert at den kan vises (navnet på filen må
være i samsvar med DCF-standarden). Hvis du
opplever dette problemet, kan du vise filene på
datamaskinen.
Foreslåtte løsninger
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke må du
rengjøre objektivet. (s. 187)
Fargene i bildet
stemmer ikke overens
med den faktiske
scenen
Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge. Velg
et alternativ for hvitbalansen som passer til
lyskilden. (s. 83)
Bildet er for lyst eller
mørkt.
Bildet er overeksponert eller undereksponert.
• Juster blenderverdi eller lukkerhastighet.
• Juster ISO-følsomheten. (s. 80)
• Slå blitsen av eller på. (s. 106)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 115)
Bildene blir forvrengt
Det kan oppstå mindre forvrengninger når du
bruker dette kameraet med et vidvinkelobjektiv
som gir mulighet for fotografering med en
vid synsvinkel. Dette er normalt og ikke en
funksjonsfeil.
Horisontale linjer vises
på bildet
Dette kan oppstå når motivet befinner seg under
en fluorescerende lampe eller en kvikksølvlampe.
Velg en lav lukkerhastighet.
206
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Avspillingsskjermen
vises ikke på den
tilkoblede eksterne
enheten
• Kontroller at HDMI-kabelen er ordentlig koblet
til den eksterne skjermen.
• Kontroller at minnekortet har spilt inn riktig.
Situasjon
• Motivet er ikke i fokus. Når motivet er utenfor
Autofokus fungerer
ikke
• Kontroller at USB-kabelen er satt inn på riktig
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
kameraet
måte.
• Forsikre deg om at kameraet er slått på.
• Kontroller at du bruker et operativsystem som
AEL-funksjonen fungerer ikke i modiene t,
M og s. Velg en annen modus for å bruke
denne funksjonen.
Filoverføring kan forstyrres av statisk elektrisitet.
Koble fra USB-kabelen, og koble den til igjen.
Objektivet virker ikke
• Kontroller at objektivet er riktig montert.
• Ta objektivet av kameraet, og sett det på igjen.
• Avslutt i-Launcher, og start programmet på
Den eksterne blitsen
virker ikke
Kontroller at den eksterne enheten er riktig
montert og slått på.
nytt.
• Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner
i-Launcher fungerer
ikke ordentlig
AF-området, fokuserer du ved å flytte motivet
inn i AF-området og trykke [Utløser] halvveis
ned.
• Motivet er for nærme. Flytt deg bakover fra
motivet, og ta bildet.
• Fokusmodus er stilt til MF. Bytt modus til AF.
AEL-funksjonen virker
ikke
støttes.
Datamaskinen kobler
fra kameraet mens det
overfører filer
Foreslåtte løsninger
og miljø er det ikke sikkert at programmet
starter automatisk. I så fall klikker du på
Start ĺ Alle programmer ĺ Samsung
ĺ i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher på
Windows-datamaskinen. (I Windows 8 åpner
du Start-skjermen og velger Alle apper ĺ
Samsung i-Launcher) Du kan også klikke på
Programmer ĺ Samsung ĺ i-Launcher eller
i-Launcher Assistant på en maskin som kjører
Mac OS.
Skjermbildet for
innstilling av dato og
klokkeslett vises når
du slår på kameraet
• Still inn dato og klokkeslett igjen.
• Dette skjermbildet vises når kameraets interne
strømkilde er fullstendig utladet. Sett inn et
fulladet batteri, slå av kameraet, og vent minst
72 timer slik at den interne strømkilden blir
ladet opp.
207
Vedlegg
Kameraspesifikasjoner
Bildesensor
Visningsfelt
Ca. 100%
Type
BSI CMOS
Vinkel
Snu (opp 180°), Vipp (opp 90°, ned 45°)
Sensorstørrelse
23,5 X 15,7 mm
Fokusering
Effektive piksler
Ca. 28,2 megapiksler
Type
Hybrid AF
Totale piksler
Ca. 30,7 megapiksler
Fokuspunkt
Fargefilter
RGB-primærfarger
205 punkter (faseregistrerings-AF),
209 punkter (kontrast-AF)
Modus
Aktiv AF, Enkeltbilde AF, Fortløpende AF,
Manuell fokus
Objektivfeste
Type
Samsung NX-feste
Utløser
Bildestabilisering
Type
Objektiv-shift (avhenger av objektiv)
Hastighet
Blenderverdi, Lukkerhastighet,
Eksponeringsverdi, ISO, Hvitbalanse,
Intelli Zoom
Eksponering
i-Function
Funksjoner
Støvreduksjon
Superrask disk
Lysmålingssystem
TTL 221 blokksegment
Kompensasjon
Stillbilde: ±5 EV, Film: ±3 EV (1/3 EV-trinn)
ISO-ekvivalent
Skjerm
Type
Super-AMOLED med berøringsskjerm
Størrelse
3,0" (Ca. 76,6 mm)
Oppløsning
1036 punkter
• Automatisk: 1/6000 sek.–1/4 sek.
• Manuell: 1/6000 sek.–30 sek.
• Bulb (tidsgrense: 8 min.)
Auto, 100–25600 (1 EV eller 1/3 EV-trinn)
* Du kan utvide opptil ISO 51200.
208
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Opptaksmodus
Dynamisk områdeutvidelse
Enkel, Fortløpende, Selvutløser, Brakett
Av/Dynamisk omfang+/HDR
9 BPS
Effekter
* Maksimal opptakshastighet er 9 bilder per sekund.
Det vil avta etter omtrent 40 JPEG-bilder eller 5 RAWbilder. (Basert på UHS-I SD-kort. Kan variere avhengig
av spesifikasjoner på minnekortet.)
Bildestiler
Standard, Livlig, Portrett, Landskap, Skog,
Retro, Kald, Rolig, Klassisk, Egendefinert1,
Egendefinert2, Egendefinert3
Bracket-fotografering
Autoeksponeringsbrakett, Hvitbalansebrakett,
Bildestilbrakett, Dybdebrakett
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr (H), Miniatyr (V),
Akvarell, Utvalgt farge (R/G/B/Y, 4 farger)
Selvutløser
2–30 sek. (1 sekunds intervall)
Modus
Kontinuerlig
fotografering
Blits
Type
Ekstern blits (leveres med SEF8A)
Modus
Smart-blits, Auto, Røde øyne (auto), Motlysblits,
Motlysblits rød, 1. gardin, 2. gardin, Av
Guidenummer
8 (basert på ISO 100)
Synkroniseringshastighet
Mindre enn 1/200 sek.
Hvitbalanse
Modus
Auto HB, Dagslys, Overskyet, Fuorescerende
hvitt, Fuorescerende naturlig hvitt,
Fuorescerende dagslys, Glødelampe,
Glødelampe (Auto), Blits HB, Tilpasset,
Fargetemperatur (Manuell)
Bilder
Modus
Auto, Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,
Manuell, Tilpass, Samsung Auto Shot, Smart
Smartmodus
Skjønnhetsansikt, Landskap, Handlingsfrysning,
Fyldig fargetone, Panorama, Foss, Silhuett,
Solnedgang, Natt, Fyrverkeri, Lysspor,
Flerekspon.
• (3:2): 28M (6480X4320), 13.9M (4560X3040),
7.1M (3264X2176), 3M (2112X1408)
Størrelse, JPEG
• (16:9): 23.6M (6480X3648), 11.9M (4608X2592),
6.2M (3328X1872), 2.4M (2048X1152)
• (1:1): 18.7M (4320X4320), 9.5M (3088X3088),
4.7M (2160X2160), 2M (1408X1408)
Størrelse, RAW
28M (6480X4320)
RAW-format
SRW (Komprimering: Tapsfri komprimering,
Normal komprimering)
Fargerom
sRGB, Adobe RGB
209
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Video
Grensesnitt
Format
MP4, AVI
Digital utgang
Ja (USB 2.0)
Kompresjon, video
HEVC, MJPEG (bare VGA)
Videoutgang
HDMI (NTSC, PAL)
4096X2160 (24 BPS), 3840X2160 (30 BPS),
1920X1080, 1280X720, 640X480
Batteri
Størrelse
* Når du tar opp 4K- eller UHD-video, blir bildevinkelen
smalere. (Effektiv synsvinkel: omtrent 4K 1,68 ganger,
UHD 1,77 ganger brennvidden)
• NTSC: 120 BPS (bare HD), 60 BPS, 30 BPS,
Bilder per sek.
Lyd
24 BPS
• PAL: 100 BPS (bare HD), 50 BPS, 25 BPS,
24 BPS
Stereo
Kapasitet
Fysiske spesifikasjoner
Mål (B X H X D)
119,5 X 63,6 X 42,5 mm uten utstikkende deler
Vekt
Ca. 292 g (bare kamerahus)
Driftstemperatur
0–40 °C
Driftsfuktighet
5–85 %
Systemkrav
Lagringsplass
Eksterne medier
SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort (opptil 64 GB
garanteres), (UHS-I støttes)
Filformat
RAW, JPEG, MPO (3D)
Nettverk og trådløs tilkobling
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n
NFC
Ja
Bluetooth
Ja
1130 mAh
Windows
Windows 7/8/8.1, Intel® 3rd Gen. i5 3,4 GHz
eller høyere (eller tilsvarende AMD-prosessor)
Macintosh
Mac OS 10.7 eller nyere
* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Andre varemerker og produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere.
210
Vedlegg
Ordliste
Anaglyf modus
AEB (Autoeksponeringsbrakett)
Anaglyf modus gir mulighet til å bruke en 3D-effekt på bilder når de vises
gjennom optiske enheter som for eksempel spesialbriller. Kameraet tar
to atskilte bilder i rødt og cyan (kromatisk motsatte farger). Bildene settes
sammen, og når de vises gjennom spesialbriller med rød- og cyanfargede
filtre, får man en 3D-effekt.
Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige
eksponeringer for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.
AEL/AFL (Autoeksponeringslås/Autofokuslås)
AP (Tilgangspunkt)
Disse funksjonene hjelper deg å låse innstillingene for eksponering eller
fokus for et motiv.
Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble trådløse enheter
til et kabelbasert nettverk.
AF (Autofokus)
Ad hoc-nettverk
Et system som gjør at kameraobjektivet automatisk fokuserer på motivet.
Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.
Et ad hoc-nettverk er en midlertidig tilkobling for deling av filer eller en
Internett-tilkobling mellom datamaskiner og enheter.
AdobeRGB
Adobe RGB brukes til kommersiell trykking og har et større fargespekter
enn sRGB. Det større fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en
datamaskin.
AMOLED (Organisk lysdiode med aktiv matrise) / LCD (Skjerm
med flytende krystaller)
AMOLED er en veldig tynn og lett visningsskjerm som ikke krever baklys.
LCD er en visuell skjerm som vanligvis brukes i forbrukerelektronikk. En
LCD-skjerm trenger en egen baklyskilde, for eksempel CCFL eller LED, for å
gjengi farger.
211
Vedlegg >
Ordliste
Blender
Fargerom
Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når kameraets
sensor.
Området av farger som kameraet kan identifisere og gjengi i bilder.
Fargetemperatur
Bluetooth
Med denne funksjonen kan du utveksle filer med andre enheter.
Kameraristing (Uskarphet)
Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli uskarpt.
Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Hindre kameraristing ved å
øke følsomheten, bruke blitsen eller bruke en høyere lukkerhastighet. Du
kan også bruke et stativ eller OIS-funksjonen til å stabilisere kameraet.
Fargetemperaturen måles i kelvin og angir fargetonen til en bestemt type
lyskilde. Når fargetemperaturen øker, får lyskildens farge et mer blålig
preg. Når fargetemperaturen reduseres, får lyskildens farge et mer rødlig
preg. Ved en temperatur på 5500 kelvin kan lyskildens farge sammenlignes
med middagssolen.
Komposisjon
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde. Vanligvis
vil du få en god komposisjon hvis du følger regelen om tredjedeler.
Nettskybasert databehandling
Skybasert databehandling er en teknologi som gjør det mulig å lagre data
på eksterne servere og bruke dem fra en enhet med Internett-tilgang.
DCF (designregel for kamerafilsystem)
En spesifikasjon som definerer et filformat og et filsystem for
digitalkameraer, definert av Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
212
Vedlegg >
Ordliste
Feltdybde
Exif (Exchangeable Image File Format)
Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er lengst
borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Feltdybden varierer etter
blenderåpningen til objektivet, brennvidden og avstanden fra kameraet
til motivet. Hvis du for eksempel velger en liten blenderåpning, økes
feltdybden, og bakgrunnen i en sammensetning blir uskarp.
En spesifikasjon som definerer et bildefilformat for digitalkameraer,
definert av Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEIDA).
Eksponering
Elektronisk første utløser
Denne sensoren fungerer som den første gardinen for utløseren. Med
denne funksjonen reagerer utløseren raskere fordi det ikke kreves en
prosess for å betjene den mekaniske gardinen.
Mengden lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen styres ved
hjelp av en kombinasjon av lukkerhastighet, blenderverdi og ISOfølsomhet.
Blits
EV (Eksponeringsverdi)
Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under forhold
med svakt lys.
Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og blenderåpningen
på objektivet som resulterer i den samme eksponeringen.
Brennvidde
EV-kompensasjon
Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien som
måles av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre eksponeringen
av bildene.
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter). Lengre
brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir forstørret.
Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
213
Vedlegg >
Ordliste
Histogram
ISO-følsomhet
En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale aksen
representerer lysstyrken og den vertikale aksen representerer antall piksler.
Høye punkter til venstre (for mørk) og til høyre (for lys) på histogrammet
angir et bilde som ikke er riktig eksponert.
Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme
filmhastigheten som brukes i et filmkamera. Ved høyere ISO-innstillinger
kan kameraet bruke høyere lukkerhastighet for å redusere uskarphet
forårsaket av kameraristing og lite lys. Bilder med høy ISO-innstilling er
imidlertid mer mottakelige for støy.
HEVC
Et høyeffektivt videokodingsformat opprettet av de internasjonale
standardorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T. Denne kodeken kan gi god
videokvalitet ved lave bithastigheter.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
En komprimeringsmetode med kvalitetstap for digitale bilder. JPEGbilder blir komprimert for å redusere den totale filstørrelsen med minimal
forringelse av bildeoppløsningen.
Bildesensor
Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et bildeområde for
hver piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer lysstyrken til lyset som
treffer det under en eksponering. Vanlige sensortyper er CCD (Chargecoupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Lysmåling
Lysmåling henviser til måten kameraet måler mengden lys på for å angi
eksponeringen.
MF (Manuell fokus)
IP-adresse (IP – Internet Protocol)
En IP-adresse er et unikt tall som blir tilordnet alle enheter som er koblet til
Internett.
Et system som gjør at kameraobjektivet fokuserer manuelt på motivet. Du
kan bruke fokusringen til å fokusere på et motiv.
214
Vedlegg >
Ordliste
MJPEG (Motion JPEG)
NTSC (National Television System Committee)
Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.
En fargekodingsstandard for videoer som vanligvis brukes i Japan, NordAmerika, Filippinene, Sør-Amerika, Sør-Korea og Taiwan.
MPO (Multi Picture Object)
Et bildefilformat som inneholder flere bilder i én fil. En MPO-fil gir en
3D-effekt på MPO-kompatible skjermer, for eksempel 3D-TV-er eller
3D-skjermer.
Optisk zoom
Dette er en generell zoom som kan forstørre bilder med et objektiv og som
ikke reduserer kvaliteten på bildene.
Støy
PAL (Phase Alternate Line)
Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som malplasserte eller
vilkårlige, lyse piksler. Støy forekommer vanligvis når det tas bilder med
høy ISO-følsomhet eller når følsomheten angis automatisk på et mørkt
sted.
En fargekodingsstandard for videoer som brukes i mange land i Afrika,
Asia, Europa og Midt-Østen.
Kvalitet
NFC (Near Field Communication)
NFC er et sett med standarder for radiokommunikasjon på svært kort
avstand. Du kan bruke NFC-aktiverte enheter til å aktivere funksjoner eller
utveksle data med andre enheter.
Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde. Bilder av
høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, noe som vanligvis resulterer i
en større filstørrelse.
215
Vedlegg >
Ordliste
RAW (CCD-rådata)
Vignettering
De originale, ubehandlede dataene som samles direkte fra kameraets
bildesensor. Hvitbalanse, kontrast, metning, skarphet og andre data kan
manipuleres med redigeringsprogramvare før bildet komprimeres til et
standard filformat.
En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien (ytterkanter),
sammenlignet med midtpunktet på bildet. Vignettering kan tiltrekke
oppmerksomhet til motiver som er plassert i midten av et bilde.
Hvitbalanse (Fargebalanse)
Oppløsning
Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy oppløsning
inneholder flere piksler og viser vanligvis flere detaljer enn bilder med lav
oppløsning.
En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød, grønn og
blå) i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller fargebalansen, er
å gjengi fargene i et bilde på riktig måte.
Wi-Fi
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet refererer til hvor lang tid det tar å åpne og lukke utløseren.
Dette er en viktig faktor for lysstyrken i et bilde, siden den styrer hvor mye
lys som kommer gjennom blenderen før det når frem til bildesensoren. En
høy lukkerhastighet gir mindre tid til å slippe inn lys. Bildet blir mørkere,
men motiver i bevegelse blir skarpere og klarere.
Wi-Fi er en teknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å
utveksle data trådløst over et nettverk.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS er en teknologi som sikrer trådløse hjemmenettverk.
sRGB (Standard RGB)
Internasjonal standard for fargerom opprettet av IEC (International
Electrotechnical Commission). Dette er det definerte fargerommet for PCskjermer, og brukes også som standard fargerom for Exif.
216
Vedlegg
Valgfritt ekstrautstyr
Du kan kjøpe følgende typer tilleggsutstyr:
Objektiv, ekstern blits, utløserkabel (av typen mikro-USB), oppladbart
batteri, batterilader, kameraveske, kameraetui, minnekort, filter, USB-kabel,
HDMI-kabel og kamerastropp.
• Du finner informasjon om ekstrautstyr og hvordan du får tak i det, på
Samsungs nettsider.
• Før du kjøper tilleggsutstyr, må du sjekke at det er kompatibelt med kameraet
ditt.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr. Samsung er ikke ansvarlig for
skader forårsaket av bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
217
Vedlegg
Indeks
A
AEL 117
Aktiv AF 89
Autofokus 87
Autokopiering 165
Bilder
Forstørre 131
Fotograferingsalternativer 78
Redigere 137
Vise på kamera 126
Eksponeringsverdi (EV) 16, 115
Ekstrautstyr
Blitsens layout 58
Koble til blitsen 59
Bildeveiviser 85
Blender 16, 20
F-nummer 16
E
E-post 157
Blits
B
Batteri
Forsiktig 194
Lade 36
Sett inn 34
Blitsalternativer 106
Fotografering med reflektert lys 27
Guidenummer 26
Intensitet 107
Bluetooth-lukker 148
Berørings-AF 94
Brakett 102
Berøringsskjerm 40
Brennvidde 21
Bildejustering
Justere bilder 139
Retusjere ansikter 139
F
Fader 123
Fargerom 172
Feilmeldinger 186
Dato og klokkeslett 181
Drift 100
Fokushjelp 96
Forstørre 131
Fotograferingsmoduser
Auto 60
Blenderprioritet 64
Lukkerprioritet 65
Manuell 66
Program 62
Samsung Auto Shot 69
Smart 71
Spille inn 73
Tilpass 67
FEL 110
Feltdybde 17, 22
Filer
D
Fokusfremheving 98
Beskytte 129
Forlengelse 120
Format 79
Slette 130
H
Hvitbalanse 83
Dynamisk omfang+ 124
218
Vedlegg >
Indeks
Koble til en TV
I
3D-TV 164
TV 163
TV-kobling 161
Ikoner
Avspillingsmodus 50
Fotograferingsmodus 46
Kontinuerlig fotografering 101
N
P
NFC 142
Pakke ut 29
Panoramamodus 72
i-Launcher 198
O
Innledende innstillinger 37
Objektiver
Innstillinger 180
L
Intervallbilder 105
Lukkerhastighet 18, 20
ISO 19, 20, 80
Lysbildevisning 132
Lysmåling 111
K
Kamera
Koble fra (Windows) 168
Layout 30
Kameraspesifikasjoner 208
Koble til en smarttelefon
Bluetooth-lukker 148
MobileLink 144
Quick Transfer 149
Remote Viewfinder 146
M
Låse 54
Låse opp 55
Layout 53
Merker 57
Oppløsning
Avspillingsmodus 138
Fotograferingsmodus (bilde) 78
Fotograferingsmodus (film) 119
MF assistanse 96
Opptak med ett trykk 95
Miniatyrbilder 126
Optisk bildestabilisering (OIS) 99
Minnekort
Overføre filer
Forsiktig 190
Sett inn 34
Q
Quick Transfer 149
R
Regelen om tredjedeler 24
Remote Viewfinder 146
Røde øyne-effekt 107
Rotere 138
Mac 168
Windows 167
MobileLink 144
219
Vedlegg >
Indeks
Vedlikehold 187
S
T
Samsung RAW Converter 202
Tidsforløp 105
Selvutløser 102
Tilkobling til en datamaskin
Autokopiering 165
Koble til som en flyttbar disk 167
Mac OS 168
Windows-operativsystem 167
Servicesenter 205
Skjermlysstyrke 180
Skjermtype 51
Smartfilter
Avspillingsmodus 140
Fotograferingsmodus 86
Videoer
Alternativer 119
Hente 136
Spille inn 73
Vise 134
Video ut 181
Trådløst nettverk 153
TV-kobling 161
3
3D-modus 75
Smartpanel 42
Sporing AF 94
V
Stilling 13
Valgfritt ekstrautstyr 217
Strømsparingsmodus 181
Varslingspanel 52
220
Les garantien som fulgte med produktet eller besøk
www.samsung.com hvis du trenger service eller har spørsmål.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement