Samsung NX500 Owner's manual

Samsung NX500 Owner's manual

Bruksanvisning

NOR

Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig.

Informasjon om opphavsrett

Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker som eies av Microsoft Corporation.

Mac og Apple App Store er registrerte varemerker som eies av Apple

Corporation.

Google Play Store er et registrert varemerke som eies av Google, Inc.

SD™, SDHC™, og SDXC™ er registrerte varemerker som eies av SD

Association.

HDMI, HDMI-logoen og begrepet ”High

Definition Multimedia Interface” er varemerker eller registrerte varemerker som eies av HDMI

Licensing LLC.

Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. for hele verden.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.

Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen, eies av sine respektive eiere.

Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne bruksanvisningen kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av kamerafunksjonene.

Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere hele eller deler av denne bruksanvisningen uten forhåndsgodkjennelse.

Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet der du kjøpte det.

Bruk dette kameraet ansvarlig og i overensstemmelse med alle lover og reguleringer vedrørende bruken av det.

PlanetFirst representerer Samsung Electronics' forpliktelse til bærekraftig utvikling og sosialt ansvar gjennom miljøvennlige forretnings- og ledelsesaktiviteter.

1

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.

Advarsel − situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.

Du kan komme til å skade kameraet og utsette deg selv for elektrisk støt.

Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller eksplosive gasser og væsker.

Dette kan føre til brann eller eksplosjon.

Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar slike materialer i nærheten av kameraet.

Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke bruk kameraet med våte hender.

Dette kan føre til elektrisk støt.

Unngå å skade synet til motivene.

Ikke bruk blits når du tar nærbilder (1 m) av mennesker eller dyr. Hvis du bruker blits for nært motivenes øyne, kan dette forårsake midlertidig eller permanent skade på synet.

Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr.

Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer.

Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer over lengre tid.

Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan forårsake permanent skade på kameraets interne komponenter.

Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy.

Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre til brann.

Ikke berør strømledningen eller laderen i tordenvær.

Dette kan føre til elektrisk støt.

2

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Hvis det kommer inn væske eller fremmedlegemer i kameraet, må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som batteriet eller laderen, og deretter kontakte et Samsung servicesenter.

Følg alle forskrifter som begrenser bruk av kameraet i bestemte områder.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.

Slå av kameraet når du er ombord i fly. Kameraet kan skape forstyrrelser på utstyr ombord i fly. Følg flyselskapets regler og slå av kameraet når besetningen ber om det.

Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr. Kameraet kan skape forstyrrelser på medisinsk utstyr i sykehus eller helsesentre. Følg alle regler, oppslåtte advarsler og instrukser fra medisinsk personell.

Unngå forstyrrelser med pacemakere.

Hold god avstand mellom kameraet og pacemakere for å unngå potensielle forstyrrelser, som anbefalt av produsenten og forskningsgrupper. Hvis du har grunn til å mistenke at kameraet skaper forstyrrelser på en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du straks slå av kameraet og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få hjelp.

Obs! − situasjoner som kan forårsake skade på kameraet eller annet utstyr

Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid.

Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig skade på kameraet.

Bruk bare ekte litiumion-batterier som anbefales av produsenten. Ikke skad eller varm opp batteriet.

Uoriginale, skadde eller oppvarmede eller batterier kan føre til brann eller personskade.

Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og tilbehør.

Bruk av uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.

Samsung er ikke ansvarlige for skader som forårsakes av batterier, ladere, kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.

Batteriet må bare brukes til det formålet det er beregnet for.

Feil bruk av batteriet kan føre til brann eller elektrisk støt.

3

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Ikke berør blitsen mens den utløses.

Blitsen er svært varm når den utløses, og kan gi brannskader på huden.

Når du bruker strømladeren, må du slå av kameraet før du kobler fra strømmen til strømladeren.

Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk.

Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak når du lader batteriene.

Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke la strømladeren komme i kontakt med +/- kontaktene på batteriet.

Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke slipp kameraet eller utsett det for sterke rystelser.

Dette kan skade skjermen eller eksterne eller interne komponenter.

Vær forsiktig når du kobler til kabler og setter inn batterier og minnekort.

Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og tilleggsutstyr.

Hold kort med magnetiske striper unna kameraetuiet.

Informasjon som er lagret på kortet, kan bli skadet eller slettet.

Bruk aldri batterier eller minnekort som er skadet.

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer som det skal.

Ikke plasser kameraet i eller i nærheten av magnetiske felt.

Dette kan føre til at kameraet svikter.

Kameraet må ikke brukes hvis skjermen er skadet.

Hvis glass- eller akryldeler er ødelagte, må du oppsøke et Samsung servicesenter for å få reparert kameraet.

Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.

4

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.

Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.

Ikke utsett objektivet for direkte sollys.

Dette kan føre til at bildesensoren blir misfarget eller ikke fungerer som den skal.

Hvis kameraet blir overopphetet, tar du ut batteriet og lar det kjøle seg ned.

Vedvarende bruk av kameraet kan overopphete batteriet og heve kameraets interntemperatur. Hvis kameraet slutter å fungere, tar du ut batteriet og lar det kjøle seg ned.

Høye interne temperaturer kan føre til støy på bildene. Dette er normalt og vil ikke påvirke kameraets generelle ytelse.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.

Kameraet sender ut radiofrekvenssignaler som kan forstyrre uskjermet eller utilstrekkelig skjermet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter hjemme eller i kjøretøy. Kontakt produsenten av den elektroniske enheten for å løse eventuelle forstyrrelsesproblemer. Bruk bare enheter eller tilleggsutstyr godkjent av Samsung for å hindre uønskede forstyrrelser.

Bruk kameraet i normal stilling.

Unngå kontakt med kameraets interne antenne.

Dataoverføring og ansvar

Data som blir overført via WLAN, kan bli stjålet, så du må unngå å overføre sensitive data i offentlige områder eller på åpne nettverk.

Kameraprodusenten er ikke ansvarlig for eventuell dataoverføring som bryter opphavsrettslover, varemerkelover og lover om åndsverk eller offentlige sømmelighetsbestemmelser.

Forholdsregler ved bruk av Bluetooth

Produsenten er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som sendes eller mottas ved hjelp av Bluetooth-funksjonen.

Sørg alltid for at du deler og mottar data med enheter som er klarerte og riktig sikret. Hvis det finnes hindringer mellom enhetene, kan driftsavstanden bli redusert.

Enkelte enheter, spesielt de som ikke er testet eller godkjente av

Bluetooth SIG, kan være inkompatible med enheten din.

Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig avlytting av kommunikasjon for kommersielle formål). Produsenten er ikke ansvarlig for følgene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Ikke koble til Bluetooth-høyttaler, hodesett eller annet tilbehør.

5

Indikasjoner brukt i denne bruksanvisningen

Ikoner brukt i denne bruksanvisningen

Ikon

[ ]

( )

ĺ

*

Funksjon

Tilleggsinformasjon

Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler

Kameraknapper. For eksempel representerer [

Utløser

] utløserknappen.

Sidenummer for relatert informasjon

Rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel følgende: Velg b ĺ

Kvalitet

(betyr at du skal velge b

og deretter

Kvalitet

).

Kommentar

Modusindikasjoner

Modus

Auto

Program

Blenderprioritet

Lukkerprioritet

Manuell

Tilpass

Samsung Auto Shot

Smart

Indikasjon

t

P

A

S

M

T i s

6

Innhold

Tips

Konsepter innen fotografering

Fotograferingsstillinger ............................................................................. 13

Holde kameraet ............................................................................................................. 13

Stående fotografering ................................................................................................. 13

Knelende fotografering .............................................................................................. 14

Bruke skjermen .............................................................................................................. 14

Lavvinkelbilde ................................................................................................................ 15

Høyvinkelbilde ............................................................................................................... 15

Blender .......................................................................................................... 16

Blenderverdi og feltdybde ........................................................................................ 17

Lukkerhastighet .......................................................................................... 18

ISO-følsomhet .............................................................................................. 19

Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet kontrollerer eksponeringen ...................................................................... 20

Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og perspektiv ....................... 21

Feltdybde ...................................................................................................... 22

Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter? ............................................................... 22

Forhåndsvisning av feltdybde.................................................................................. 24

Komposisjon ................................................................................................ 24

Regelen om tredjedeler .............................................................................................. 24

Bilder med to motiver ................................................................................................. 25

Blits ................................................................................................................. 26

Blitsguidenummer ....................................................................................................... 26

Fotografering med reflektert lys ............................................................................. 27

Kapittel 1

Mitt kamera

Komme i gang .............................................................................................. 29

Pakke ut ........................................................................................................................ 29

Kameraets layout ........................................................................................ 30

Bruke skjermen .......................................................................................................... 33

Bruke selvportrettmodus .......................................................................................... 33

Sette inn batteriet og minnekortet ......................................................... 34

Ta ut batteriet og minnekortet ............................................................................. 34

Bruke minnekortadapteren ................................................................................... 35

Lade batteriet og slå på kameraet ........................................................... 36

Lade batteriet ............................................................................................................. 36

Slå på kameraet ......................................................................................................... 36

Utføre innledende oppsett ....................................................................... 37

Velge funksjoner (alternativer) ................................................................ 39

Bruke knapper og hjul ............................................................................................. 39

Bruke egendefinerte knapper og hjul .................................................................. 39

Velge med berøring.................................................................................................. 40

Bruke m ................................................................................................................. 40

Eksempel: Velge bildestørrelse i

P

-modus ......................................................... 40

Bruke smartpanelet .................................................................................................. 42

Eksempel: Justere eksponeringsverdien i

P

-modus ....................................... 42

Bruke iFn ....................................................................................................................... 43

Bruke iFn Standard-funksjonen .............................................................................. 43

Bruke iFn Plus-funksjonen ........................................................................................ 45

7

Innhold

Skjermikoner ................................................................................................ 46

I fotograferingsmodus ............................................................................................. 46

Ta bilder ........................................................................................................................... 46

Spille inn videoer ......................................................................................................... 48

Om vaterpasset ............................................................................................................ 49

I avspillingsmodus .................................................................................................... 50

Vise bilder ....................................................................................................................... 50

Spille av videoer ........................................................................................................... 50

Endre informasjonen som vises ........................................................................... 51

Vise varselspanelet ................................................................................................... 52

Objektiver ..................................................................................................... 53

Objektivets layout ..................................................................................................... 53

Låse eller låse opp objektivet .................................................................................. 54

Bruke funksjonen for egendefinert fokusområde ........................................... 56

Objektivmerker .......................................................................................................... 57

Ekstrautstyr .................................................................................................. 58

Layout på ekstern blits ............................................................................................ 58

Feste den eksterne blitsen........................................................................................ 59

Fotograferingsmoduser ............................................................................. 60

t

Automodus .................................................................................................... 60

P

Programmodus ...................................................................................................... 62

Programskift .................................................................................................................. 63

Minimum lukkerhastighet ........................................................................................ 63

A Blenderprioritetsmodus .................................................................................... 64

S Lukkerprioritetsmodus ....................................................................................... 65

M

Manuellmodus ..................................................................................................... 66

Bruke Bulb-funksjonen .............................................................................................. 66

T

Tilpasset modus .................................................................................................... 67

Lagre tilpassede moduser ........................................................................................ 67

Laste ned tilpassede moduser ................................................................................ 68

Velge tilpassede moduser ........................................................................................ 68

Slette tilpassede moduser ........................................................................................ 68

i Samsung Auto Shot-modus ........................................................................ 69

s Smartmodus ........................................................................................................ 71

Ta panoramabilder ...................................................................................................... 72

Spille inn video ........................................................................................................... 73

3D-modus .................................................................................................................... 75

Tilgjengelige funksjoner etter fotograferingsmodus ................................... 76

Kapittel 2

Fotograferingsfunksjoner

Størrelse og oppløsning ............................................................................ 78

Bildestørrelse .............................................................................................................. 78

Kvalitet .......................................................................................................................... 79

ISO-følsomhet .............................................................................................. 80

Tilpasse ISO-innstillingene ....................................................................................... 81

OLED-farge ................................................................................................... 82

Hvitbalanse .................................................................................................. 83

Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse ................................. 84

Bildeveiviser (bildestiler) ........................................................................... 85

Smartfilter ..................................................................................................... 86

AF-modus ..................................................................................................... 87

Enkeltbilde AF ............................................................................................................ 88

Fortløpende AF .......................................................................................................... 88

Aktiv AF ......................................................................................................................... 89

Manuell fokus ............................................................................................................. 89

8

Innhold

AF-område .................................................................................................... 90

Valg AF .......................................................................................................................... 90

Lagre valgt AF-posisjon ............................................................................................. 90

Sone-AF ........................................................................................................................ 91

Multi AF ......................................................................................................................... 91

Ansiktsregistrering ..................................................................................... 92

Normal........................................................................................................................... 92

Smilebilde .................................................................................................................... 93

Blinkebilde ................................................................................................................... 93

Berørings-AF ................................................................................................ 94

Berørings-AF ............................................................................................................... 94

AF-punkt ....................................................................................................................... 94

Sporing AF ................................................................................................................... 94

Opptak med ett trykk .............................................................................................. 95

Fokushjelp .................................................................................................... 96

MF assistanse .............................................................................................................. 96

DMF (direkte manuell fokus) ................................................................................. 97

Angi MF- og DMF-reaksjonsevne ........................................................................... 97

AF-utløserprioritet .................................................................................................... 97

Fokusfremheving ...................................................................................................... 98

Optisk bildestabilisering (OIS) .................................................................. 99

Drift (fotograferingsmetode) .................................................................. 100

Enkel............................................................................................................................ 100

Kontinuerlig ............................................................................................................. 101

Serie ............................................................................................................................ 101

Selvutløser ................................................................................................................ 102

Autoeksponeringsbrakett (AE-brakett) .......................................................... 102

Hvitbalansebrakett (Hvitbalansebrakett) ...................................................... 103

Bildestilbrakett (Bildestilbrakett) ...................................................................... 103

Dybdebrakett .......................................................................................................... 104

Brakett-innstillinger .................................................................................................. 104

Intervallbilder ............................................................................................ 105

Blits ............................................................................................................... 106

Redusere røde øyne-effekten ............................................................................ 107

Justere blitsintensiteten ...................................................................................... 107

Blitsinnstillinger ...................................................................................................... 108

Stille inn ekstern blits ............................................................................................... 108

Angi trådløs synkronisering for den eksterne blitsen .................................. 109

Låse blitsintensiteten ............................................................................................ 110

Lysmåling .................................................................................................... 111

Multi ............................................................................................................................ 111

Sentrumsvektet ....................................................................................................... 112

Punkt ........................................................................................................................... 112

Måle eksponeringsverdien til fokusområdet ................................................ 113

Dynamisk omfang ..................................................................................... 114

Eksponeringskompensasjon .................................................................. 115

Bruke rammemodus ................................................................................................. 115

Bruke veiledningen for justering av lysstyrke ................................................. 116

Vise overeksponeringsveiledningen .................................................................. 116

Eksponerings-/Fokuslås ........................................................................... 117

Eksponerings-/Fokusseparasjon ............................................................ 118

Videofunksjoner ........................................................................................ 119

Filmstørrelse ............................................................................................................. 119

Når Video ut er stilt inn til NTSC............................................................................ 119

Når Video ut er stilt inn til PAL ............................................................................... 120

Filmkvalitet ............................................................................................................... 120

Bithastigheter for filmstørrelser ........................................................................... 121

Rask/langsom film ................................................................................................. 122

AF-reaksjonsevne ................................................................................................... 122

AF-skiftehastighet .................................................................................................. 123

Fader ........................................................................................................................... 123

9

Innhold

Tale .............................................................................................................................. 124

Vindskjerming ......................................................................................................... 124

Mikrofonnivå ............................................................................................................ 124

Dynamisk omfang+ ............................................................................................... 124

Kapittel 3

Avspilling/Redigering

Søke etter og administrere filer ............................................................. 126

Vise bilder .................................................................................................................. 126

Vise miniatyrbilder ................................................................................................. 126

Vise filer etter kategori ......................................................................................... 127

Vise kontinuerlige bilder og seriebilder ......................................................... 128

Beskytte filer ............................................................................................................. 129

Lås eller lås opp alle filene ...................................................................................... 129

Slette filer .................................................................................................................. 130

Slette én enkelt fil ...................................................................................................... 130

Slette flere filer ............................................................................................................ 130

Slette alle filer .............................................................................................................. 130

Vise bilder ................................................................................................... 131

Forstørre et bilde .................................................................................................... 131

Vise en lysbildevisning ......................................................................................... 132

Vise overeksponeringsveiledningen ............................................................... 133

Vise intervallopptak ............................................................................................... 133

Sortere filer ............................................................................................................... 133

Rotere automatisk .................................................................................................. 133

Konvertere til JPEG ................................................................................................ 133

Spille av videoer ........................................................................................ 134

Spole bak- eller fremover .................................................................................... 134

Justere lysstyrken i en video .............................................................................. 135

Justere volumet i en video .................................................................................. 135

Beskjære en video under avspilling ................................................................. 136

Hente ut et bilde under avspilling ................................................................... 136

Redigere bilder .......................................................................................... 137

Beskjære et bilde .................................................................................................... 137

Rotere et bilde ......................................................................................................... 138

Endre størrelsen på bilder ................................................................................... 138

Justere bildene ........................................................................................................ 139

Retusjere ansikter ................................................................................................... 139

Bruke Smartfilter-effekter .................................................................................... 140

Kapittel 4

Tilkobling og overføring

Koble til en smarttelefon ......................................................................... 142

Bruk NFC-funksjonen ............................................................................................ 142

Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus ................................................ 142

Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus (Photo Beam)............................ 143

Bruke GPS-posisjonstaggfunksjonen .............................................................. 143

Sende filer til en smarttelefon ........................................................................... 144

Betjene kameraet eksternt med en smarttelefon ...................................... 146

Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp ................................. 148

Lagre filer automatisk i en smarttelefon ........................................................ 149

Nedlasting av tilpassede moduser via smarttelefon ................................. 151

10

Innhold

Sende bilder via e-post ............................................................................ 153

Koble til et WLAN .................................................................................................... 153

Angi nettverksalternativer ...................................................................................... 154

Angi IP-adressen manuelt....................................................................................... 154

Tips for tilkobling til nettverk ............................................................................. 155

Skrive inn tekst ........................................................................................................ 156

Sende bilder via e-post ........................................................................................ 157

Lagre informasjon om en avsender .................................................................... 158

Angi et e-postpassord .............................................................................................. 159

Endre e-postpassordet ............................................................................................ 160

Vise bilder eller video på et TV-apparat ............................................... 161

Trådløs tilkobling .................................................................................................... 161

Tilkobling ved hjelp av kabel ............................................................................. 163

Vise filer på en TV ....................................................................................................... 163

Vise filer på en 3D-TV ................................................................................................ 164

Tilkobling til en datamaskin ................................................................... 165

Bruke Autokopiering for bilder eller videoer ............................................... 165

Installere programmet for autokopiering på PC-en ...................................... 165

Bruke Autokopiering-funksjonen ........................................................................ 165

Koble til kameraet som en flyttbar disk ......................................................... 167

Overføre filer til en Windows-datamaskin ........................................................ 167

Koble fra kameraet (for Windows 7) .................................................................... 168

Overføre filer til Mac OS-maskinen ..................................................................... 168

Kapittel 5

Kamerainnstillingsmeny

Brukerinnstillinger .................................................................................... 171

Administrer Tilpasset modus ............................................................................. 171

RAW-komprimering ............................................................................................... 171

Støyreduksjon .......................................................................................................... 171

Fargerom ................................................................................................................... 172

Korrigering av forvrengning .............................................................................. 173

Brukerskjerm ............................................................................................................ 173

Rutenett ..................................................................................................................... 173

Midtmarkør ............................................................................................................... 174

Knappetilordning ................................................................................................... 174

Tilpass ............................................................................................................................ 174

AEL .................................................................................................................................. 175

EV ..................................................................................................................................... 176

Kommandohjul........................................................................................................... 177 iFn-innstilling ........................................................................................................... 177

Objektivknappens hastighetsinnstillinger .................................................... 178

Berøringsoperasjon ............................................................................................... 178

Automatisk selvportrett ....................................................................................... 178

AF-lampe ................................................................................................................... 178

E-lukker ...................................................................................................................... 179

MobileLink/NFC-bildestørrelse ......................................................................... 179

Innstillinger ................................................................................................ 180

11

Innhold

Kapittel 6

Vedlegg

Feilmeldinger ............................................................................................. 186

Vedlikeholde kameraet ............................................................................ 187

Rengjøre kameraet ................................................................................................ 187

Kameraobjektiv og skjerm ..................................................................................... 187

Bildesensor ................................................................................................................... 187

Kamerahus ................................................................................................................... 187

Bruke eller oppbevare kameraet ...................................................................... 188

Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet ................................. 188

Bruk på strand eller ved vannet ............................................................................ 188

Oppbevaring over lengre tid ................................................................................. 188

Forsiktig bruk av kameraet i fuktige omgivelser ............................................ 189

Andre forholdsregler ................................................................................................ 189

Om minnekort ......................................................................................................... 190

Støttede minnekort .................................................................................................. 190

Minnekortkapasitet .................................................................................................. 191

Forholdsregler ved bruk av minnekort .............................................................. 193

Om batteriet ............................................................................................................. 194

Batterispesifikasjoner ............................................................................................... 194

Batterilevetid ............................................................................................................... 195

Melding om lavt batterinivå .................................................................................. 195

Merknader om bruk av batteriet .......................................................................... 195

Forholdsregler for batteriet.................................................................................... 196

Merknader om lading av batteriet ...................................................................... 196

Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet .................................... 197

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet ................................. 197

Bruke programmer på en PC .................................................................. 198

Installering av i-Launcher .................................................................................... 198

Bruke i-Launcher .................................................................................................... 200

Åpne i-Launcher ......................................................................................................... 200

Tilgjengelige programmer ..................................................................................... 200

Krav ................................................................................................................................. 201

Installere Samsung RAW Converter ................................................................. 202

Bruke Samsung RAW Converter ........................................................................ 202

Oppdatere fastvaren ................................................................................ 203

Koble til via USB-kabel ......................................................................................... 203

Koble til via Wi-Fi .................................................................................................... 204

Før du kontakter et servicesenter .......................................................... 205

Kameraspesifikasjoner ............................................................................. 208

Ordliste ........................................................................................................ 211

Valgfritt ekstrautstyr ................................................................................ 217

Indeks .......................................................................................................... 218

12

Konsepter innen fotografering

Fotograferingsstillinger

Riktig stilling for stabilisering av kameraet er nødvendig for å ta et bra bilde. Selv om du holder kameraet riktig, kan feil stilling forårsake at kameraet rister. Stå rett og helt stille for å opprettholde en stødig base for kameraet. Når du fotograferer med langsom lukkerhastighet, må du holde pusten for å minimere kroppsbevegelser.

Holde kameraet

Hold kameraet med høyre hånd og plasser høyre pekefinger på utløserknappen. Plasser venstre hånd under objektivet for støtte.

Stående fotografering

Sett sammen bildet, stå oppreist med føttene en skulderbredde fra hverandre og hold albuene nedover.

13

Konsepter innen fotografering

Knelende fotografering

Sett sammen bildet, knel med ett kne i bakken og ha en rett holdning.

Bruke skjermen

Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler.

1

Skyv skjermen forsiktig nedover.

2

Vipp skjermen fra 180° oppover til 45° nedover.

14

Konsepter innen fotografering

Ta et selvportrett ved å stille

Automatisk selvportrett

til

, vippe

skjermen 180° oppover og trykke på motivet på skjermen. (s. 33)

Lavvinkelbilde

Et lavvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert under øyehøyde, vinklet opp mot motivet.

Ha skjermen lukket når kameraet ikke er i bruk.

Vipp skjermen bare innenfor tillatt vinkel. Hvis ikke, kan kameraet bli ødelagt.

Pass på at du ikke skader skjermen når du vipper den.

Når kameraet ikke holdes i hendene og skjermen vippes oppover, bør du bruke et stativ. Ellers kan det føre til skader på kameraet.

Ikke vipp skjermen oppover når en ekstern blits er festet på kameraet. Ellers kan det føre til skader på kameraet.

Høyvinkelbilde

Et høyvinkelbilde er et bilde tatt med kameraet plassert over øyehøyde, vinklet ned mot motivet.

15

Konsepter innen fotografering

Blender

Blenderen er en av de tre faktorene som avgjør eksponeringen.

Blenderhuset inneholder tynne metallplater som åpnes og lukkes for

å slippe gjennom lys til blenderen og inn i kameraet. Størrelsen på blenderen er relatert til mengden lys: En større blender slipper gjennom mer lys og en mindre blender slipper gjennom mindre lys.

Blenderstørrelser

Størrelsen på blenderen representeres av en verdi kjent som et

”F-nummer”. F-nummeret representerer brennvidden delt på objektivets diameter. Hvis for eksempel et objektiv med en brennvidde på 50 mm har f-nummeret F2, er diameteren til blenderen 25 mm (50 mm/25 mm = F2).

Jo mindre f-nummer, jo større blender.

Blenderåpningen defineres som eksponeringsverdien (EV). Økning av eksponeringsverdien (+1 EV) betyr at mengden lys dobles. Reduksjon av eksponeringsverdien (-1 EV) betyr at mengden lys halveres. Du kan også bruke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til å finjustere mengden lys ved å dele eksponeringsverdier inn i 1/2, 1/3 EV og så videre.

+1 EV -1 EV

Minimum blender Middels blender Maksimum blender

F1.4

F2 F2.8

F4

Eksponeringsverditrinn

F5.6

F8

Blender åpnet litt Blender åpnet helt

16

Konsepter innen fotografering

Blenderverdi og feltdybde

Du kan gjøre bakgrunnen i et bilde uklar eller skarpere ved å endre blenderåpningen. En stor blenderåpning gir bildene liten feltdybde.

Gjenstander rett foran eller bak motivet vil bli uklare, mens motivet er i fokus. En liten blenderåpning gir bildene stor feltdybde. Både gjenstander langt foran eller bak motivet og selve motivet vil være i fokus.

Blenderhuset inneholder flere blad. Disse bladene beveger seg sammen og kontrollerer mengden lys som passerer gjennom midten av blenderen. Antall blader påvirker også fasongen på lyset når du fotograferer nattscener. Hvis en blender har et likt antall blader, fordeles lys i et likt antall deler. Hvis det er et ulikt antall blader, er antallet deler dobbelt så mange som antall blader.

For eksempel deler en blender med 8 blader lyset inn i 8 deler og en blender med 7 blader deler lyset inn i 14 deler.

7 blader 8 blader

Et bilde med stor feltdybde Et bilde med liten feltdybde

17

Konsepter innen fotografering

Lukkerhastighet

Lukkerhastighet refererer til hvor lang tid det tar å åpne og lukke utløseren. Dette kontrollerer mengden lys som passerer gjennom blenderen før det når bildesensoren.

Lukkerhastigheter måles i sekunder og brøkdeler av sekunder. På mange kameraer blir lukkerhastigheten omtrent halvert for hver påfølgende innstilling – 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek osv. På samme måte som med blenderåpningen vil hver påfølgende lukkerhastighet slippe inn omtrent halvparten så mye lys. Det medfører at hver påfølgende lukkerhastighetsinnstilling er lik en endring i eksponeringsverdien (EV) på omtrent 1 EV.

Jo høyere lukkerhastighet, jo mindre lys slippes inn, og jo lavere lukkerhastighet, jo mer lys slippes inn.

En høy lukkerhastighet slipper inn mer lys i kameraet og gjør bildet lysere.

Motiver som er i bevegelse, vil imidlertid bli uklare fordi lukkeren er

åpen lenger. En høy lukkerhastighet slipper mindre lys inn og gjør bildet mørkere. Motiver i bevegelse vil imidlertid bli skarpere og mer fokusert fordi lukkeren er åpen i kortere tid.

+1 EV

Eksponering

-1 EV

1 sek 1/250 sek

1 sek 1/2 sek 1/4 sek 1/8 sek

Lukkerhastighet

1/15 sek 1/30 sek

18

Konsepter innen fotografering

ISO-følsomhet

Eksponeringen av et bilde fastslås av kameraets følsomhet. Denne følsomheten er basert på internasjonale filmstandarder, kjent som ISOstandarder. På digitale kameraer brukes denne følsomhetsrangeringen for

å representere følsomheten til den digitale mekanismen som tar bildet.

ISO-følsomheten dobles når tallet dobles. For eksempel kan en innstilling på ISO 200 ta bilder med dobbel hastighet sammenlignet med ISO 100.

Imidlertid kan høyere ISO-innstillinger føre til ”støy” – små flekker, punkter og andre fenomener i et bilde og gi bildet et uklart eller skittent utseende.

Som en generell regel er det best å bruke en lav ISO-innstilling for å forhindre støy i bildene, med mindre du fotograferer under mørke forhold eller på kveldstid.

Ettersom en lav ISO-følsomhet betyr at kameraet vil være mindre følsomt for lys, trenger du mer lys for å få en optimal eksponering. Når du bruker lav ISO-følsomhet, må du åpne blenderen mer eller redusere lukkerhastigheten for å slippe mer lys inn i kameraet. For eksempel på en solfylt dag når det er rikelig med lys, krever ikke lav ISO-følsomhet en langsom lukkerhastighet. Imidlertid vil langsom ISO-følsomhet føre til et uklart bilde hvis du tar bilde på et mørkt sted eller på kveldstid. Derfor anbefales det en moderat økning av ISO-følsomheten.

Et bilde tatt med stativ og høy ISOfølsomhet

Et uklart bilde med lav ISO-følsomhet

Endringer i kvaliteten og lysstyrken i henhold til ISO-følsomhet

19

Konsepter innen fotografering

Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet kontrollerer eksponeringen

Blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet er tett forbundet innen fotografering. Blenderinnstillingen kontrollerer åpningen som regulerer lyset som kommer inn i kameraet, mens lukkerhastigheten bestemmer tidslengden som lys slipper inn. ISO-følsomheten fastslår hastigheten som filmen reagerer på lys med. Sammen blir disse tre aspektene beskrevet som eksponeringstriangelet.

En endring i lukkerhastighet, blenderverdi eller ISO-følsomhet kan utløses av justeringer av de andre faktorene for å opprettholde mengden lys.

Resultatene endres imidlertid i henhold til innstillingene. For eksempel er lukkerhastighet nyttig for å uttrykke bevegelse, blenderen kan kontrollere feltdybden, og ISO-følsomheten kan kontrollere hvor kornete et bilde ser ut.

Innstillinger Resultater

Innstillinger

Lukkerhastighet

Høy hastighet

= mindre lys

Lav hastighet

= mer lys

ISO-følsomhet

Høy følsomhet

= mer følsom for lys

Lav følsomhet

= mindre følsom for lys

Resultater

Rask = stille

Langsom = uklar

Høy = mer kornet

Lav = mindre kornet

Blenderverdi

Bred blender

= mer lys

Smal blender

= mindre lys

Bred = liten feltdybde

Smal = stor feltdybde

20

Konsepter innen fotografering

Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og perspektiv

Brennvidde, som måles i millimeter, er avstanden mellom midten av objektivet og brennpunktet. Den påvirker vinkelen og perspektivet på bildene. En kort brennvidde gir vidvinkel, som lar deg ta et bredt bilde. En lang brennvidde gir smal vinkel, som lar deg ta telefotobilder.

Kort brennvidde

Lang brennvidde

smal vinkel

Se på bildene nedenfor og sammenlign endringene.

vidvinkelobjektiv teleobjektiv telefotobilde bredt bilde vidvinkel

16 mm vinkel 50 mm vinkel 200 mm vinkel

Vanligvis er et objektiv med vidvinkel egnet for å fotografere landskap og et objektiv med smal vinkel er anbefalt for å fotografere sportshendelser eller portretter.

21

Konsepter innen fotografering

Feltdybde

Feltdybden er det området rundt motivet som er i fokus.

Generelt sett kan feltdybden være liten eller stor. I bilder med liten feltdybde kommer motivet i skarp fokus mens bakgrunnen blir uklare og motivet skiller seg klart ut. Bilder med stor feltdybde vil derimot vise alle elementene i bildet i skarp fokus.

Du kan ta et bilde med liten feltdybde ved å bruke et vidvinkellinse eller ved å velge høy blenderåpningsverdi. Du kan ta et bilde med stor feltdybde ved å bruke en vidvinkellinse eller ved å velge høy blenderåpningsverdi.

Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter?

Feltdybde avhenger av blenderverdien

En lav blenderåpningsverdi betyr at blenderåpningen er stor. Jo større blenderåpningen er, jo mindre blir feltdybden. Tilsvarende betyr en høy blenderåpningsverdi at blenderåpningen er liten. Jo mindre blenderåpningen er, jo større blir feltdybden.

50 mm F5.7

50 mm F22

Liten feltdybde Stor feltdybde

22

Konsepter innen fotografering

Feltdybde avhenger av brennvidde

Jo lengre brennvidde, jo mindre feltdybde. En telelinse med lang brennvidde er bedre til å ta bilder med liten feltdybde enn en linse med mindre brennvidde.

Feltdybden avhenger av avstanden mellom motivet og kameraet

Jo kortere avstanden mellom motivet og kameraet er, jo mindre blir feltdybden. Derfor kan det føre til et bilde med lav feltdybde hvis du holder kameraet nær inntil motivet.

Et bilde tatt med 16 mm vidvinkelobjektiv

Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv

Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv

Et bilde tatt nært motivet

23

Konsepter innen fotografering

Forhåndsvisning av feltdybde

Du kan trykke på tilpasningsknappen for å få en idé om hvordan bildet kommer til å se ut, før du tar det. Kameraet justerer blenderen til forhåndsinnstilte innstillinger og viser resultatene på skjermen. Sett funksjonen for tilpasningsknappen til

Optisk forhåndsvisning

. (s. 174)

Komposisjon

Måten gjenstander og personer er ordnet på i et bilde, betegnes som komposisjonen. En god komposisjon vektlegger hovedmotivene i bildet ved å trekke oppmerksomheten mot dem og balansere dem med andre elementer i bildet.

Tredelingsregelen nedenfor er en metode som ofte gir gode komposisjoner.

Regelen om tredjedeler

Du bruker regelen om tredjedeler ved å dele bildet inn i et mønster med

3x3 like rektangler.

For å sette sammen bilder som legger god vekt på motivet, må du passe på at motivet befinner seg ved et av hjørnene av det midtre rektangelet.

24

Konsepter innen fotografering

Hvis du bruker regelen om tredjedeler, vil dette gi bilder med stabile og tiltalende komposisjoner. Under ser du noen eksempler.

Bilder med to motiver

Hvis motivet er i et hjørne av bildet, skaper det en ubalansert komposisjon. Du kan stabilisere bildet ved å ta bilde av et motiv til i motsatt hjørne for å balansere vekten av bildet.

Motiv 2 Motiv 2

Motiv 1 Motiv 1

Ustabil Stabil

Når du tar landskapsbilder, vil sentrering av horisonten skape en ubalansert effekt. Gi bildet mer vekt ved å flytte horisonten opp eller ned.

Motiv 1

Motiv 1

Motiv 2

Ustabil

Motiv 2

Stabil

25

Konsepter innen fotografering

Blits

Lyset er en av de viktigste komponentene innen fotografering. Det er imidlertid ikke alltid man har godt lys. Ved å bruke blits kan du kompensere for manglende lys og skape en rekke forskjellige effekter.

Blitsen, som også kalles strobe- eller fartslys, gir tilstrekkelig eksponering ved lav belysning. Det er også nyttig i situasjoner med mye lys. Du kan for eksempel bruke blitsen til å lyssette et motiv som befinner seg i skyggen, eller bruke den til å få med både motivet og bakgrunnen når motivet har lyset bak seg.

Blitsguidenummer

Blitsens modellnummer henviser til blitsens kraft, og maksimum mengde lys som skapes, representeres av en verdi kjent som ”guidenummeret”. En blits med høyere guidenummer gir kraftigere lys enn en blits med lavere guidenummer. Guidenummeret beregnes ved å multiplisere avstanden mellom blitsen og motivet med blenderverdien når ISO-følsomheten er stilt inn på 100.

Guidenummer = avstand mellom blits og motiv X blenderverdi

Blenderverdi = guidenummer/avstand mellom blits og motiv

Avstand mellom blits og motiv = guidenummer/blenderverdi

Hvis du vet hvilket guidenummer blitsen har, kan du beregnet en passende avstand mellom blitsen og motivet når du stiller inn blitsen manuelt. Hvis blitsen for eksempel har et guidenummer på GN 20 og er

4 meter fra motivet, er optimal blenderverdi F5.0.

Bakgrunnsbelyste motiver uten blits Bakgrunnsbelyste motiver med blits

26

Konsepter innen fotografering

Fotografering med reflektert lys

Fotografering med reflektert lys viser til metoden som brukes til å reflektere lys fra taket eller veggene slik at det spres jevnt over motivet.

Vanligvis kan bilder tatt med blits virke unaturlige og gi skygger. Motivet i bilder tatt med fotografering med reflektert lys avgir ikke skygger, og ser jevnt ut på grunn av at lyset spres jevnt.

27

Kapittel

1

Mitt kamera

Her finner du informasjon om kameraets layout, skjermikoner, objektiv, tilbehør og grunnleggende funksjoner.

Mitt kamera

Komme i gang

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende.

Kamera

(inkludert kamerahusdeksel)

Strømadapter/USB-kabel Oppladbart batteri

Stropp Ekstern blits Hurtigstartsveiledning

Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske produktene.

Du kan kjøpe tilleggsutstyr hos en forhandler eller et Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer

forårsaket av bruk av uautorisert tilleggsutstyr. Du finner mer informasjon om tilleggsutstyr på side 217.

29

Mitt kamera

Kameraets layout

17

16

15

14

1

2

3

13

4 5

12

11

4

10

6

Nr.

Navn

1

Modushjul

• t

: Automodus (s. 60)

P

: Programmodus (s. 62)

A

: Blenderprioritetsmodus (s. 64)

S

: Lukkerprioritetsmodus (s. 65)

M

: Manuellmodus (s. 66)

T

: Tilpasset modus (s. 67)

• i

: Samsung Auto Shot-modus (s. 69)

• s

: Smartmodus (s. 71)

7

8

9

Nr.

Navn

2

Kommandohjul 1

På menyskjermbildet

: Gå til et ønsket menyelement.

I smartpanelet

: Juster et valgt alternativ.

I fotograferingsmodus

: Juster lukkerhastigheten, blenderverdien,

Programskift-innstillinger, eksponeringsverdi eller ISO-følsomhet i enkelte fotograferingsmoduser, eller endre størrelsen på fokusområdet.

(s. 177)

I avspillingsmodus

: Vis miniatyrbilder, eller forminsk et bilde. Åpne eller lukk en fotopakke i avspillingsmodus. Spol bak- eller fremover i en video.

3

MOBILE-knapp

Velg en Wi-Fi-funksjon.

4

Mikrofon

5

Hot shoe

6

Høyttaler

7

Objektivkontakter

* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.

Nr.

Navn

8

Feste for kamerastropp

9

Intern antenne

* Unngå kontakt med den interne antennen når du bruker det trådløse nettverket.

10

Objektivfrigjøringsknapp

11

Bildesensor

* Unngå kontakt med bildesensoren for å unngå at den tar skade.

12

Objektivfeste

13

Objektivfestemarkør

14

AF-hjelpelys/Timerlampe

15

Strømbryter

16

Utløserknapp

17

AEL-knapp (s. 117)

I fotograferingsmodus

: Lås den justerte eksponeringsverdien eller fokuset eller utfør den tilordnede funksjonen.

I avspillingsmodus

: Beskytt den valgte filen.

30

Mitt kamera >

Kameraets layout

10

9

8

7

Nr.

Navn

1

Kommandohjul 2

På menyskjermbildet

: Gå til et ønsket menyelement.

På smartpanelet

: Gå til et ønsket alternativ.

I fotograferingsmodus

: Juster lukkerhastigheten, blenderverdien,

Programskift-innstillinger, eksponeringsverdi eller ISO-følsomhet i enkelte fotograferingsmoduser, eller

flytt fokusområdet. (s. 177)

I avspillingsmodus

: Vis forrige eller neste fil. Spol bak- eller fremover i en video.

1

2

3

4

5

6

Nr.

Navn

2

Videoinnspillingsknapp

3

EV-knapp

Trykk og hold på knappen, og bruk kommandohjul 1 til å justere

eksponeringsverdien. (s. 115)

Utfør den tilordnede funksjonen. (s. 176)

4

5

6 f

-knapp

Når du tar et bilde

: Åpne smartpanelet for å finjustere innstillingene.

Når du tar opp en video

: Bytt mellom

AF og MF.

o

-knapp

På menyskjermbildet

: Lagre de valgte alternativene.

I fotograferingsmodus

: Gjør det mulig

å velge et fokusområde manuelt i enkelte fotograferingsmodi.

Navigasjonsknapp

I fotograferingsmodus

-

D : Endre informasjonen på skjermen.

-

I

: Velg en ISO-verdi.

-

C : Velg en fotograferingsmetode eller still inn selvutløseren.

-

F : Velg en AF-modus.

I andre situasjoner

Flytt henholdsvis opp, ned, til venstre og til høyre.

Nr.

Navn

7

Slette-/Tilpasningsknapp

I fotograferingsmodus

: Bytt til ventemodus for videoinnspilling, eller

kjør den tilordnede funksjonen. (s. 174)

I avspillingsmodus

: Slett filer.

8

9

10

Avspillingsknapp

Aktiver avspillingsmodus for å se på bilder eller videoer.

Statuslampe

Angir status for kameraet.

Blinker

: Når du lagrer et bilde, spiller inn en video, sender data til en datamaskin, kobler til WLAN eller sender et bilde.

Lyser

: Når det ikke er noen dataoverføring, når dataoverføringen til en datamaskin er fullført, eller når batteriet lades.

m

-knapp

Åpne alternativer eller menyer.

31

Mitt kamera >

Kameraets layout

6

5

4

3

2

1

Nr.

Navn

1

Deksel for batterikammer/Minnekort

2

Stativfeste

3

NFC-brikke

4

USB-port og port til utløserkabel

Koble kameraet til en datamaskin eller utløserkabel. Bruk en utløserkabel og et stativ for å minimere kamerabevegelse.

5

HDMI-port

6

Berøringsskjerm

Vipp skjermen opp eller ned for å ta bilder fra høye eller lave vinkler. (s. 14, 33)

Berør skjermen for å velge en meny eller et alternativ. (s. 40)

32

Mitt kamera >

Kameraets layout

Bruke skjermen

Du kan ta et selvportrett mens du ser på deg selv på skjermen ved å vippe skjermen opp.

Bruke selvportrettmodus

Når du aktiverer alternativet for automatisk selvportrett (s. 178), aktiveres

automatisk selvportrett-modus når du vipper skjermen oppover.

I selvportrettmodus aktiveres funksjonene for selvutløser (2 sekunder), etttrykksbilde, ansiktsregistrering og skjønnhetsansikt automatisk.

1

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ d ĺ

Automatisk selvportrett

ĺ

.

2

Vipp skjermen oppover.

3

Berør .

4

Dra glidebryteren eller berør ikonene +/- for å justere

Ansiktsretusjering

.

5

Trykk på [ o ] eller

Angi

.

6

Berør rammeområdet på skjermen, eller trykk på [

Utløser

].

Etter 2 sekunder utløser kameraet automatisk lukkeren.

Hvis du vipper skjermen for å ta et selvportrett, blir bildet tatt vannrett. Trykk på [ m ] ĺ b ĺ

Lagre som Vendt

ĺ

for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Du kan deaktivere selvportrettmodus ved å berøre . Kameraet kan bytte selvportrettmodus til foregående modus (vende ned).

Kameraet stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

Du kan ikke justere ønsket lukkerhastighet og blenderverdi.

Ha skjermen lukket når kameraet ikke er i bruk.

Vipp skjermen bare innenfor tillatt vinkel. Hvis ikke, kan kameraet bli ødelagt.

Pass på at du ikke skader skjermen når du vipper den.

Når kameraet ikke holdes i hendene og skjermen vippes oppover, bør du bruke et stativ. Ellers kan det føre til skader på kameraet.

Ikke vipp skjermen oppover når en ekstern blits er festet på kameraet. Ellers kan det føre til skader på kameraet.

33

Mitt kamera

Sette inn batteriet og minnekortet

Her finner du informasjon om hvordan du setter inn batteriet og et ekstra minnekort i kameraet.

Ta ut batteriet og minnekortet

Batterilås

Skyv låsen opp for å frigi batteriet.

Sett inn minnekortet med de gullfargede kontaktene vendt oppover.

Oppladbart batteri

Skyv kortet forsiktig til det løsner fra kameraet, og dra det deretter ut av sporet.

Minnekort

Sett inn batteriet med Samsung-logoen vendt opp.

Minnekort

Oppladbart batteri

34

Mitt kamera >

Sette inn batteriet og minnekortet

Bruke minnekortadapteren

Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller en minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.

Du må ikke fjerne minnekortet eller batteriet mens statuslampen på kameraet blinker. Hvis du gjør det, kan det skade dataene som er lagret på minnekortet eller kameraet.

35

Mitt kamera

Lade batteriet og slå på kameraet

Lade batteriet

Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet. Koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet, og koble deretter den andre enden til strømadapteren.

Statuslampe

Rødt lys på

: Lader

Grønt lys på

: Fulladet

Rødt lys blinker

: Ladefeil

Slå på kameraet

Sett strømbryteren til

ON

.

Slå av kameraet ved å sette strømbryteren til

OFF

.

Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for

første gang. (s. 37)

Lad batteriet mens kameraet er slått av.

Bruk bare strømadapteren og USB-kabelen som følger med kameraet. Hvis du bruker en annen strømadapter, kan det hende at kamerabatteriet ikke lades eller fungerer på riktig måte.

36

Mitt kamera

Utføre innledende oppsett

Første gang du slår på kameraet, vises det innledende installasjonskjermbildet. Språket er forhåndsinnstilt for landet eller området kameraet ble solgt i. Du kan endre språket etter ønske. Du kan også velge et element ved å trykke på det på skjermen.

1

Trykk på [

I

] for å velge

Tidssone

, og trykk deretter på [ o

].

2

Trykk på [ D / I ] for å velge en tidssone, og trykk deretter på [ o ].

Tilbake

Tidssone

[GMT +00:00] London

[GMT -01:00] Cape Verde

[GMT -02:00] Mid-Atlantic

[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo

[GMT -03:30] Newfoundland

3

Trykk på [ I ] for å velge

Datoinnstillinger

, og trykk deretter på [ o ].

4

Trykk på [

C

/

F

] for å velge et element (År/Måned/Dag).

5

Trykk på [ D / I ] for å stille inn alternativet, og trykk deretter på [ o ].

Tilbake Angi

Datoinnstillinger

Måned Dag År

Skjermbildet kan variere avhengig av valgt språk.

6

Trykk på [ I ] for å velge

Tidsinnstillinger

, og trykk deretter på [ o ].

7

Trykk på [

C

/

F

] for å velge et element (Time/Minutt/

Sommertid).

37

Mitt kamera >

Utføre innledende oppsett

8

Trykk på [

D

/

I

] for å stille inn alternativet, og trykk deretter på [ o

].

Tidsinnstillinger

Time Min

Tilbake

DST

Angi

9

Trykk på [ I ] for å velge

Datotype

, og trykk deretter på [ o ].

10

Trykk på [ D / I ] for å velge en datotype, og trykk deretter på [ o ].

Language

Tidssone

Datotype

Datoinnstillingers

ÅÅÅÅ/MM/DD

Tilbake

English

London

Datotype DD/MM/ÅÅÅÅ

11

Trykk på [

I

] for å velge

Tidsformat

, og trykk deretter på

[ o

].

12

Trykk på [ D / I ] for å velge et tidsformat, og trykk deretter på [ o ].

Tidssone

Datoinnstillinger

Tidsinnstillinger

Tidsformat

Datotype

12t

Tidsformat

24t

Tilbake

London

01/01/2015

10:00 AM

13

Trykk på [ m ] for å fullføre det innledende oppsettet.

38

Mitt kamera

Velge funksjoner (alternativer)

Bruke knapper og hjul

Bruk en av følgende metoder for å velge et alternativ:

Bla med kommandohjul 1, og trykk deretter på [ o

].

Bla med kommandohjul 2, og trykk deretter på [ o ].

Trykk på [ D / I / C / F ] og trykk deretter på [ o ].

Bruke egendefinerte knapper og hjul

Tilordne forskjellige knapper og hjul for å starte favorittfunksjonene dine.

Funksjoner kan tilordnes følgende knapper og hjul: Egendefinert knapp,

AEL-knapp, EV-knapp og kommandohjul 1 og 2.

1

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ d ĺ

Knappetilordning

.

2

Velg en knapp fra listen.

3

Velg en funksjon.

Du kan endre de tilordnede funksjonene for hver knapp til den funksjonen du ønsker.

4

Trykk på [ m

] for å gå til forrige skjermbilde.

5

Angi fotograferingsalternativer ved hjelp av de egendefinerte knappene, og ta et bilde.

39

Mitt kamera >

Velge funksjoner (alternativer)

Velge med berøring

Ikke bruk skarpe gjenstander som penner eller blyanter til å berøre skjermen.

Dette kan skade skjermen.

Når du berører eller drar skjermen, kan det oppstå misfarginger. Dette er ikke en feil, men en egenskap ved berøringsskjermen. Berør eller dra forsiktig for å redusere misfargingen.

Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du bruker kameraet i svært fuktige omgivelser.

Det kan hende at berøringsskjermen ikke fungerer på riktig måte hvis du bruker skjermbeskyttelsesfilm eller annet tilbehør på skjermen.

Skjermen kan se nedtonet ut, avhengig av innsynsvinkelen. Juster lysstyrken eller innsynsvinkelen for å forbedre oppløsningen.

Dra

: Berør og hold på et område på skjermen, og dra deretter fingeren.

Berøre

: Berør et ikon for å velge en meny eller et alternativ.

Knipsing

: Knips fingeren forsiktig over skjermen.

Bruke

m

Trykk på [ m ] eller berør på skjermen, og endre deretter fotograferingsalternativene eller innstillingene.

Eksempel: Velge bildestørrelse i

P

-modus

1

Roter modushjulet til

P

.

2

Trykk på [ m ], eller berør .

40

Mitt kamera >

Velge funksjoner (alternativer)

3

Bla med kommandohjul 1, eller trykk på [

D

/

I

] for å gå til b

, og trykk deretter på [ o

].

Du kan også berøre b

på skjermen.

4

Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [ D / I ] for å gå til

Bildestørrelse

, og trykk deretter på [ o ].

Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.

Tilbake

Bildestørrelse

Kvalitet

ISO

ISO-tilpassing

Minimum lukkerhastighet

5

Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [

D

/

I

] for å gå til et alternativ, og trykk deretter på [ o

].

Du kan også dra alternativlisten og deretter berøre et alternativ.

Trykk på [ m

] eller berør

Tilbake

for å gå tilbake til forrige meny.

Tilbake

Kvalitet

ISO

(3:2) (6480 X 4320)

(3:2) (4560 X 3040)

(3:2) (2112 X 1408)

Minimum lukkerhastighet

(16:9) (6480 X 3648)

6

Trykk på [ m ] eller berør

Tilbake

for å bytte til fotograferingsmodus.

Du kan trykke på [ m ] eller på på skjermen for å endre fotograferingsalternativene også under ventemodus for videoinnspilling.

41

Mitt kamera >

Velge funksjoner (alternativer)

Bruke smartpanelet

Trykk på [ f ] eller berør på skjermen for å få tilgang til bestemte funksjoner, for eksempel eksponering, ISO og Hvitbalanse.

Eksempel: Justere eksponeringsverdien i

P

-modus

1

Roter modushjulet til P .

2

Trykk på [ f ], eller berør .

Du kan også velge et alternativ ved å trykke på det.

Tilbake Knappetilordning

EV : 0.0

Juster

Du kan justere enkelte alternativer ved å dra dem.

4

Bla med kommandohjul 1 eller 2, eller trykk på [ C / F ] for å justere eksponeringsverdien, og trykk deretter på [ o ].

Du kan også dra bryteren på skjermen og deretter berøre

Angi

for å justere alternativet.

Tilbake

Angi

EV

3

Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [

D

/

I

/

C

/

F

] for

å gå til

EV

, og trykk deretter på [ o

].

Du kan velge et alternativ direkte ved å bla med kommandohjul 1 uten å måtte trykke på [ o ].

42

Mitt kamera >

Velge funksjoner (alternativer)

Bruke iFn

Trykk på [

i-Function

] på et i-Function-objektiv for å manuelt velge og justere lukkerhastighet, blenderverdi, eksponeringsverdi, ISO-følsomhet og Hvitbalanse for objektivet.

Velg et alternativ.

0.0

AWB

Juster en verdi.

Bruke iFn Standard-funksjonen

Når du bruker [

i-Function

] på et i-Function-objektiv, kan du manuelt velge og justere lukkerhastighet, blenderverdi, eksponeringsverdi, ISOfølsomhet og Hvitbalanse for objektivet. Du kan også bruke Intelli-Zoomfunksjonen.

1

Roter modushjulet til

P

,

A

,

S

eller

M

.

2

Trykk på [ m ] ĺ d ĺ

iFn-innstilling

ĺ

iFn Standard

.

3

Trykk på [ m ] for å gå tilbake til fotograferingsmodus.

4

Trykk på [

i-Function

] på objektivet for å velge en innstilling.

For å velge elementer som skal vises, trykker du på [ m ] ĺ d ĺ

iFn-innstilling

ĺ

iFn Standard

ĺ og velger et element.

43

Mitt kamera >

Velge funksjoner (alternativer)

Du kan også trykke på [

i-Function

] og deretter trykke på

[ D / I ] eller dra skjermen for å velge en innstilling.

5

Juster fokusringen for å velge et alternativ.

Du kan også bla med kommandohjul 2 eller dra skjermen for å velge et alternativ.

Alternativ

Blender

Lukkerhastighet

Juster lukkerhastigheten.

EV

Juster eksponeringsverdien.

ISO

Hvitbalanse

Beskrivelse

Juster blenderverdien.

Juster ISO-følsomheten.

Velg et alternativ for Hvitbalanse.

Intelli Zoom

Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon i bildekvaliteten enn med digital zoom.

Bildeoppløsningen eller -størrelsen kan imidlertid være annerledes enn når du zoomer inn ved å rotere zoomringen.

6

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta bildet.

44

Mitt kamera >

Velge funksjoner (alternativer)

Tilgjengelige alternativer

Fotograferingsmodus

Blender

Lukkerhastighet

EV

ISO

Hvitbalanse

Intelli Zoom

P

O

O

-

-

O

O

A

O

O

O

-

O

O

S

O

O

-

O

O

O

M

-

O

O

O

O

O

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du kobler til et 3D-objektiv og aktiverer

3D Auto-modus

i 3D-modus.

Intelli-Zoom er ikke tilgjengelig når du tar bilder i RAW-filformat.

Intelli-Zoom deaktiveres når du tar bilder kontinuerlig.

Intelli-Zoom deaktiveres når du spiller inn video ved å trykke på videoinnspillingsknappen.

O

-

3D

-

-

O

-

Bruke iFn Plus-funksjonen

På et i-Function-objektiv trykker du på [

i-Function

] og deretter på [ a ] eller [ B ] på kameraet. Du kan starte tilordnede funksjoner eller åpne innstillingsmenyen med i-Function.

Eksempel: Tilordne bildekvalitetsfunksjonen til AEL-knappen.

1

Roter modushjulet til

P

,

A

,

S

eller

M

.

2

Trykk på [ m ] ĺ d ĺ

iFn-innstilling

.

3

Trykk på

iFn Plus

, og velg deretter

AEL

ĺ

Kvalitet

.

4

Trykk på [ m

] for å gå tilbake til fotograferingsmodus.

5

Trykk på [

i-Function

] på et i-Function-objektiv, og trykk deretter på [ a ] på kameraet.

6

Velg et alternativ for bildekvalitet.

7

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta bildet.

45

Mitt kamera

Skjermikoner

I fotograferingsmodus

Ta bilder

1. Fotograferingsinformasjon

Ikon Beskrivelse

Fotograferingsmodus

Dagens dato

Nåværende klokkeslett

Bluetooth på

Brennvidde*

Varslingslinje (berøring)

Advarsel om overoppheting

Minnekort ikke satt inn**

Autoeksponeringslås (s. 117)

Autofokuslås (s. 117)

Låsing av blitsintensitet

(s. 110)

Tilgjengelig antall bilder

Autofokusramme

Punktmålingsområde

: Fulladet

: Delvis ladet

(Rød): Tomt (lad opp batteriet)

: Lader

Ikon Beskrivelse

Kameraristing

Manuell fokusskala

Vaterpass (s. 49)

Histogram (s. 116)

Fokus

Lukkerhastighet

Blenderverdi

Justeringsverdi for eksponering

Eksponeringsnivåskjerm

ISO-følsomhet (s. 80)

* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.

** Bilder som er tatt uten at det er satt inn et minnekort, kan ikke overføres til et minnekort eller en datamaskin.

46

Mitt kamera >

Skjermikoner

2. Fotograferingsalternativer

Ikon Beskrivelse

Bildestørrelse

RAW-fil

Opptaksmodus

Blits (s. 106)

Justering av blitsintensitet

Lysmåling (s. 111)

AF-modus (s. 87)

Fokusområde

Ikon Beskrivelse

Ansiktsregistrering

Hvitbalanse (s. 83)

Mikrojustering av Hvitbalanse

Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 99)

intelli-zoom på intelli-zoom-frekvens

Dynamisk omfang (s. 114)

3. Fotograferingsalternativer (berøring)

Ikon Beskrivelse

Bytte Smart-modus*

Lagre en tilpasset modus

Quick Transfer (s. 149)

Alternativer for berørings-AF

Fotograferingsalternativer

Smartpanel

* Dette ikonet vises kun når du velger Smart-modus.

Ikonene som vises, endres i henhold til valgt modus eller innstilte alternativer.

47

Mitt kamera >

Skjermikoner

Spille inn videoer

1. Fotograferingsinformasjon

Ikon Beskrivelse

Fotograferingsmodus

Bytt mellom AF og MF.

(berøring)

Bytt mellom Enkeltbilde AF og

Fortløpende AF. (berøring)

Valg for Berørings-AF (berøring)

Gjeldende innspillingstid/

Tilgjengelig innspillingstid

Rask/langsom film (s. 122)

Avspillingstid etter bruk av funksjonen Rask/langsom film

Advarsel om overoppheting

Ikon Beskrivelse

: Fulladet

: Delvis ladet

(Rød): Tomt (lad opp batteriet)

: Lader

Zoomindikator*

Eksponeringsverdi

ISO-følsomhet (s. 80)

Lydnivå for video

* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.

48

Mitt kamera >

Skjermikoner

2. Fotograferingsalternativer

Ikon Beskrivelse

Videostørrelse

Lysmåling (s. 111)

AF-modus (s. 87)

Hvitbalanse (s. 83)

Mikrojustering av Hvitbalanse

Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 99)

Ikon Beskrivelse

Fader (s. 123)

Rask/langsom film (s. 122)

Taleopptak av (s. 124)

Zoom-knapp*

* Dette ikonet vises når du setter på Power Zoom-objektivet.

Ikonene som vises, endres i henhold til valgt modus eller innstilte alternativer.

Om vaterpasset

Vaterpasset hjelper deg med å rette inn kameraet etter de horisontale og vertikale linjene på skjermen. Hvis vaterpasset ikke er rett, kalibrerer du det med funksjonen for horisontal kalibrering.

(s. 180)

Vertikal

Ÿ

I vater

Horisontal

Ÿ

Ikke i vater

49

Mitt kamera >

Skjermikoner

I avspillingsmodus

Vise bilder

Modus

F No

Lukker

ISO

Lysmåling

Blits

Brennvidde

Hvitbalanse

EV

Bildestørrelse

Mappe-Filnr.

Dato og klokkeslett

Fargerom

Informasjon

Ikon

m

Beskrivelse

Se på miniatyrbilder. (berøring)

Gjeldende fil/Totalt antall filer

Varslingslinje (berøring)

Send bilder via e-post. (berøring)

Del filer med andre enheter. (berøring)

Avspillings-/Redigerings-/

Innstillingsmeny (berøring)

RAW-fil

3D-fil

Beskyttet fil

1

Spille av videoer

Stopp Ta bilde

2

3

Nr.

Beskrivelse

1 Tatt bilde

2

RGB-histogram (s. 116)

3

Fotograferingsmodus, Lysmåling, Blits,

Hvitbalanse, Blenderverdi, Lukkerhastighet,

ISO, Brennvidde, Eksponeringsverdi,

Bildestørrelse, Mappe-Filnr., Dato

Grunnleggende Exif-informasjon

Ikon Beskrivelse

Avspillingshastighet

Gjeldende avspillingstid

Videolengde

Rask/langsom film

Vis forrige fil/Søk bakover. (Hver gang du trykker på ikonet for søking bakover, endrer du søkehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)

Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen.

Vis neste fil/Søk fremover. (Hver gang du trykker på ikonet for søking fremover, endrer du søkehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)

Juster volumet eller demp lyden.

50

Mitt kamera >

Skjermikoner

Endre informasjonen som vises

Trykk på [

D

] gjentatte ganger for å endre skjermtypen.

Modus

Fotografering

Avspilling

Skjermtype

Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper for fotograferingsalternativer + Informasjon om gjeldende fotograferingsalternativer

Grunnleggende fotograferingsinformasjon

(Fotograferingsmodus, Lukkerhastighet, Blenderverdi,

Eksponeringsverdi, ISO-følsomhet, etc.)

Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper for fotograferingsalternativer (MENY, Fn, Quick Transfer,

Berørings-AF, lagring av tilpasset modus) + Informasjon om gjeldende fotograferingsalternativer (Bildestørrelse,

Opptaksmodus, Blits, Lysmåling, AF-modus, etc.)

+ Histogram

Grunnleggende fotograferingsinformasjon + Knapper for fotograferingsalternativer + Informasjon om gjeldende fotograferingsalternativer + Vaterpass

Ingen informasjon (koblet til en HDMI-støttet TV eller skjerm)

Grunnleggende informasjon

Vis all informasjon om aktuell fil.

Vis all informasjon om aktuell fil, inkludert RGBhistogram.

51

Mitt kamera >

Skjermikoner

Vise varselspanelet

Berør øverst på skjermen for å åpne varselspanelet. Du kan justere lysstyrken for skjermen eller se gjeldende dato og klokkeslett, batterinivået og informasjon om datalagringsplass. Du kan også vise status for en

Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling og aktivere eller deaktivere den. Hvis det finnes en ny versjon av fastvaren tilgjengelig når kameraet kobles til et

Wi-Fi-nettverk, blinker varslingsinjen, og det vises et varsel øverst til høyre på varslingspanelet. Berør bunnen av varslingspanelet eller trykk på

[ m

] eller [ f

] for å lukke det.

Ny fastvare

Lysstyrke skjerm

Auto

Lagring og batterinivå

Lagringsplass

10 bildetaking(er)

Tilkoblingsstatus

Bluetooth

Batterinivå

Wi-Finettverk

52

Mitt kamera

Objektiver

1

2

3

Du kan kjøpe valgfrie objektiver som er produsert eksklusivt for NXkameraet.

Lær om funksjonen til hvert objektiv og velg et som passer dine behov og preferanser.

Objektivets layout

SAMSUNG 16–50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS-objektiv (eksempel)

6

Nr.

Beskrivelse

1

i-Function-knapp (s. 43)

2

Objektivfestemarkør

3

Fokusring (s. 96)

Drei fokusringen for å justere zoominnstillingen når du bruker autofokusfunksjonen.

4

Objektiv

5

Zoomknapp

Trykk på zoomknappen for å justere zoomforholdet.

6

Objektivkontakter*

* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.

Når du ikke bruker objektivet, må du feste objektivdekselet og objektivfestedekselet for å beskytte objektivet mot støv og riper.

4

5

53

Mitt kamera >

Objektiver

SAMSUNG 20–50mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)

7

1

2

3

6

5

4

Nr.

Beskrivelse

1

Objektivfestemarkør

2

Zoomlåsbryter

3

Objektiv

4

Fokusring (s. 96)

5

i-Function-knapp (s. 43)

6

Zoomring

7

Objektivkontakter*

* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.

Låse eller låse opp objektivet

Du låser objektivet ved å skyve og holde zoomlåsbryteren bort fra kamerahuset og deretter rotere zoomringen som vist i illustrasjonen.

54

Mitt kamera >

Objektiver

Du låser opp objektivet ved å rotere zoomringen som vist i illustrasjonen til du hører et klikk.

3

4

5

6

7

NX 50–150mm F2.8 S ED OIS-objektiv (eksempel)

1

2

Du kan ikke ta bilder når objektivet er låst.

8

9

10

11

12

13

14

Nr.

Beskrivelse

1

Fokusring (s. 96)

2

Festemarkør for objektivdeksel

3

i-Function-knapp (s. 43)

4

AF/MF-bryter

5

Bryter for egendefinert fokusområde

6

OIS-bryter

55

Mitt kamera >

Objektiver

Nr.

Beskrivelse

7

Zoomring

8

Stativring

9

Objektivfestemarkør

10

Objektivkontakter*

11

Stativring-låsehjul

12

Festemekanisme for stativfestering

13

Stativfeste

14

Stativfestering-låsehjul

* Unngå kontakt med objektivkontaktene for å unngå at de tar skade.

Bruke funksjonen for egendefinert fokusområde

Du kan justere fokus raskt og presist ved å stille inn området for fokusavstand.

1

Sett bryteren for egendefinert fokusområde til

SET

.

2

Angi et fokusområde.

Gjeldende fokusavstand

Minste fokusavstand

Bla med kommandohjul 2 for å justere fokusområdet.

Maksimal fokusavstand

Bla med kommandohjul 1 for å justere fokusområdet.

Illustrasjonen ovenfor kan variere fra det faktiske skjermbildet på kameraet.

3

Angi bryteren for egendefinert fokusområde til

CUSTOM

, og ta et bilde.

56

Mitt kamera >

Objektiver

Objektivmerker

Finn ut hva tallene på objektivet betyr.

SAMSUNG 18–200mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)

1 2 3 4 5

Nr.

Beskrivelse

1

Blenderverdi

Et område med støttede blenderverdier. 1:3.5–6.3 betyr for eksempel at området for blenderverdi går fra 3,5 til 6,3.

2

3

Brennvidde

Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter).

Dette tallet uttrykkes i et intervall fra minimum til maksimum brennvidde for objektivet.

Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir forstørret. Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.

ED

ED står for ekstra lav dispersjon. Glass med ekstra lav dispersjon er effektivt for å minimere kromatisk aberrasjon (en forvrengning som forekommer når et objektiv ikke klarer å fokusere alle fargene til samme konvergeringspunkt).

4

5

OIS (Antirist) (s. 99)

Optisk bildestabilisering. Objektiver med denne funksjonen kan oppdage kameraristing og oppheve bevegelsen inne i kameraet.

Ø

Objektivets diameter. Hvis du skal feste et filter til objektivet, må du forsikre deg om at diameteren på objektivet og filteret er den samme.

57

Mitt kamera

Ekstrautstyr

Du kan bruke en ekstern blits som kan hjelpe deg å få bedre bilder.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsutstyr, kan du lese bruksanvisningen for tilleggsutstyret.

Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.

Du kan kjøpe Samsung-godkjent ekstrautstyr hos en forhandler eller et

Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.

Layout på ekstern blits

SEF8A (eksempel)

1

2

3

Nr.

Beskrivelse

1

AF-hjelpelys

2

Hot shoe-festehjul

3

Hot shoe-tilkobling

58

Mitt kamera >

Ekstrautstyr

Feste den eksterne blitsen

1

Monter blitsen ved å skyve den inn i hot shoe-punktet.

3

Løft opp blitsen når du skal bruke den.

2

Lås blitsen på plass ved å dreie hot shoe-festehjulet med klokken.

Du kan ta bilder med en blits som ikke er fulladet, men det anbefales at du bruker en fulladet blits.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.

Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen utløses for andre gang.

Det kan hende at SEF8A ikke er kompatibel med andre kameraer i NX-serien.

Hvis du ønsker mer informasjon om valgfrie blitser, kan du lese bruksanvisningen for blitsen.

Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade kameraet.

59

Mitt kamera

Fotograferingsmoduser

To enkle fotograferingsmodi – Auto og Smart – hjelper deg å ta bilder med en rekke automatiske innstillinger. Ytterligere moduser gir deg mulighet til

å tilpasse flere innstillinger.

t

Automodus

I automodus gjenkjenner kameraet omgivelsene og justerer automatisk faktorer som bidrar til eksponering, inkludert lukkerhastighet, blenderverdi, måling, Hvitbalanse og eksponeringskompensasjon.

Ettersom kameraet kontrollerer de fleste funksjonene, blir noen fotograferingsfunksjoner begrenset. Denne modusen er nyttig for å ta raske bilder med minst mulig justering.

Ikon

t

P

A

S

M

T i s

Beskrivelse

Automodus (s. 60)

Programmodus (s. 62)

Blenderprioritetsmodus (s. 64)

Lukkerprioritetsmodus (s. 65)

Manuellmodus (s. 66)

Tilpasset modus (s. 67)

Samsung Auto Shot-modus (s. 69)

Smart-modus (s. 71)

1

Roter modushjulet til t .

2

Juster motivet i rammen.

60

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

3

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere.

Kameraet velger en scene. Et tilhørende sceneikon vises på skjermen.

Gjenkjennelige scener

Ikon Beskrivelse

Landskap

Scener med lyse, hvite bakgrunner

Landskap om natten

Portretter om natten

Landskap med bakgrunnsbelysning

Portretter med bakgrunnsbelysning

Portretter

Nærbilder av motiver

Nærbilder av tekst

Ikon Beskrivelse

Solnedganger

Innendørs, mørkt

Delvis opplyst

Nærbilde med punktbelysning

Portretter med punktbelysning

Blå himmel

Skogsområder består vanligvis av motiver i grønnfarger

Nærbilder av fargerike motiver

Kameraet er stabilisert på et stativ, og motivet beveger seg ikke innen en bestemt periode. (ved fotografering i mørket)

Motiver i aktiv bevegelse

4

Trykk på [

Utløser

] for å ta bildet.

Kameraet kan velge ulike scener og justere innstillingene annerledes, også når du retter det mot det samme motivet. Scenevalg avhenger av eksterne faktorer, så som kameraskjelving, belysning og avstand til motivet.

Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, brukes standardinnstillingene for Auto-modus.

Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert at kameraet velger en portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og belysning.

Selv om du bruker stativ, kan det hende at kameraet ikke registrerer stativmodusen ( ) hvis motivet er i bevegelse.

Kameraet bruker mer batteristrøm, fordi det endrer innstillingene ofte for å velge passende scener.

61

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

P

Programmodus

Kameraet justerer automatisk lukkerhastighet og blenderverdi for å oppnå en optimal eksponeringsverdi.

Denne modusen er nyttig når du ønsker å ta bilder med konstant eksponering, samtidig som du har mulighet til å justere andre innstillinger.

1

Roter modushjulet til

P

.

2

Angi ønskede alternativer.

3

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta bildet.

62

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

Programskift

Programskift-funksjonen lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien mens kameraet beholder samme eksponering. Når du blar til venstre med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2, reduseres lukkerhastigheten, og blenderverdien økes. Når du blar til høyre med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2, økes lukkerhastigheten, og blenderverdien reduseres.

Minimum lukkerhastighet

Angi lukkerhastigheten til ikke å være lavere enn valgt hastighet. Hvis det derimot ikke kan oppnås en optimal eksponeringsverdi fordi ISOfølsomheten har nådd den maksimale ISO-verdien som ble angitt for Auto

ISO-verdi, kan lukkerhastigheten være lavere enn den valgte minimum lukkerhastigheten.

Angi minimum lukkerhastighet på følgende måte:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

Minimum lukkerhastighet

ĺ

et alternativ.

Hvis du velger

Auto (link til brennvidde)

, velger kameraet automatisk minimum lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde. Bla til

Auto (link til brennvidde)

, og trykk deretter på [ F ] for å redusere eller øke minimum lukkerhastighet.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når ISO-følsomheten er satt til Auto.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i program- eller blenderprioritetsmodus.

Retning Justerbart element

Lukkerhastigheten reduseres og blenderverdien økes.

Lukkerhastigheten økes og blenderverdien reduseres.

Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2. (s. 177)

63

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

A

Blenderprioritetsmodus

I blenderprioritetsmodus beregner kameraet automatisk lukkerhastigheten i henhold til blenderverdien du velger.

Du kan justere feltdybden (DOF-Depth Of Field) ved å endre blenderverdien. Denne modusen er nyttig når du tar portretter og bilder av blomster og landskap.

1

Roter modushjulet til

A

.

2

Bla med kommandohjul 1 eller 2 for å justere blenderverdien.

Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2.

(s. 177)

Du kan også justere blenderverdien ved å trykke på [ f ], gå til blenderverdien og deretter bla med kommandohjul 1 eller dra fingeren på skjermen.

3

Angi ønskede alternativer.

4

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta bildet.

Ved lav belysning kan det hende at du må øke ISO-følsomheten for å forhindre uklare bilder.

Slik velger du minimum lukkerhastighet: I fotograferingsmodus trykker du på

[ m ] ĺ b ĺ

Minimum lukkerhastighet

ĺ

et alternativ.

Stor feltdybde Liten feltdybde

64

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

S

Lukkerprioritetsmodus

I lukkerprioritetsmodus beregner kameraet automatisk blenderverdien i henhold til lukkerhastigheten du velger. Denne modusen er nyttig når du tar bilder av motiver i rask bevegelse eller for å skape sporingseffekter i et bilde.

For eksempel kan du stille lukkerhastigheten til over 1/500 sek for å fryse motivet. Hvis du vil at motivet skal se uklart ut, stiller du lukkerhastigheten til under 1/30 sek.

1

Roter modushjulet til

S

.

2

Bla med kommandohjul 1 eller kommandohjul 2 for å justere lukkerhastigheten.

Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2.

(s. 177)

Du kan også justere lukkerhastigheten ved å trykke på [ f ], gå til lukkerhastigheten og deretter bla med kommandohjul 1 eller dra fingeren på skjermen.

3

Angi ønskede alternativer.

4

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta bildet.

For å kompensere for den reduserte mengden lys ved høyere lukkerhastigheter,

åpnes blenderen for å slippe inn mer lys. Hvis bildene fortsatt er for mørke, øker du ISO-verdien.

Lav lukkerhastighet Høy lukkerhastighet

65

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

M

Manuellmodus

Manuellmodus lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien manuelt. I denne modusen har du full kontroll over eksponeringen av bildene.

Denne modusen er nyttig i kontrollerte fotograferingsmiljøer, for eksempel i studio, eller når det er nødvendig å finjustere kamerainnstillingene.

Manuellmodus anbefales også for fotografering av nattscener eller fyrverkeri.

1

Roter modushjulet til

M

.

2

Bla med kommandohjul 1 og 2 for å justere henholdsvis lukkerhastigheten og blenderverdien.

Du kan også tilordne andre funksjoner til kommandohjul 1 og 2.

(s. 177)

Du kan også justere lukkerhastigheten eller blenderverdien ved

å trykke på [ f ], gå til lukkerhastigheten eller blenderverdien og deretter bla med kommandohjul 1 eller dra fingeren på skjermen.

3

Angi ønskede alternativer.

4

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta bildet.

Bruke Bulb-funksjonen

Bruk Bulb-funksjonen til å fotografere nattscener eller nattehimmelen. Når du trykker og holder på [

Utløser

], forblir lukkeren åpen slik at du kan lage effekter med lysbevegelser. Slipp opp [

Utløser

] for å lukke blenderen.

Slik bruker du Bulbfunksjonen:

Bla kommandohjul 1 helt til venstre til

Bulb

ĺ

Trykk og hold på [

Utløser

] så lenge du ønsker.

Hvis du angir en høy ISO-verdi eller har utløseren åpen lenge, kan det oppstå mer støy i bildet.

Opptaksalternativer, blits og Opptak med ett trykk kan ikke brukes sammen med Bulb-funksjonen.

Bulb-funksjonen er bare tilgjengelig i manuellmodus.

Bruk stativ og utløserkabel for å forhindre at kameraet rister.

Jo lenger utløseren er åpen, desto lenger tid tar det å lagre bildet. Ikke slå av kameraet mens det lagrer et bilde.

Hvis du bruker denne funksjonen over lengre tid, må du passe på at batteriet er fulladet.

66

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

T

Tilpasset modus

I tilpasset modus kan du opprette dine egne fotograferingsmodi ved å tilpasse alternativer og lagre dem. Lagre innstillinger di ofte bruker, som en tilpasset modus, og bruk den deretter som din egen fotograferingsmodus, tilpasset etter din måte å ta bilder på. Bruk tilpasset modus når du tar bilder i forskjellige omgivelser, du har foretrukne fotograferingsinnstillinger eller du ofte bruker forhåndsinnstilte alternativer under bestemte forhold.

Lagre tilpassede moduser

1

Roter modushjulet til P , A , S , M eller T .

2

Still inn fotograferingsalternativene.

3

Trykk på [ m ], og velg deretter d ĺ

Administrer Tilpasset modus

ĺ

Lagre

.

Du kan også lagre en tilpasset modus ved å trykke på eller ĺ

Lagre

på skjermen.

4

Verifiser fotograferingsalternativene, og velg deretter

Lagre

eller

Lagre som

.

5

Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn et navn for

modusen. (s. 156)

6

Trykk på [ o ] for å lagre modusnavnet.

7

Ta et representativt bilde for modusen som skal lagres.

8

Velg

Lagre

.

Du kan lagre opptil 40 tilpassede moduser.

67

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

Laste ned tilpassede moduser

Du kan laste ned forskjellige fotograferingsinnstillinger (film) til en

smarttelefon og dele dem med kameraet. (s. 151)

1

Koble sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth.

2

Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.

3

Velg

Pro Suggest Market

.

4

Last ned en ønsket film.

Nedlastede filmer lagres på kameraet som tilpassede moduser.

Den tilpassede modusen som er lagret på kameraet, deles automatisk med en smarttelefon når kameraet og en smarttelefon kobles sammen.

Enkelte av fotograferingsinnstillingene (film) støttes kanskje ikke på kameraet.

Velge tilpassede moduser

1

Roter modushjulet til

T

.

2

I et sprettoppvindu velger du

Ja

ĺ

en modus.

Du kan også trykke på [ m ] og deretter velge d ĺ

Administrer

Tilpasset modus

ĺ

Åpne

ĺ

en modus.

Du kan også trykke på på skjermen og velge

Åpne

ĺ

en modus.

Hvis det ikke er lagret noen tilpassede modi, kan du velge en fotograferingsmodus fra et sprettoppvindu på kameraet, stille inn fotograferingsalternativer og deretter lagre nye tilpassede moduser.

3

Verifiser fotograferingsalternativene, og velg deretter

OK

.

Slette tilpassede moduser

1

Roter modushjulet til P , A , S , M eller T .

2

Trykk på [ m

], og velg deretter d ĺ

Administrer Tilpasset modus

ĺ

Slett

ĺ

Sletting av flere

.

Hvis du vil slette alle lagrede tilpassede modi, velger du

Slett alle

og deretter

Ja

når sprettoppvinduet vises.

3

Velg en modus du vil slette, og trykk deretter på [ n ].

68

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser i

Samsung Auto Shot-modus

Med Samsung Auto Shot kan du ta actionbilder, for eksempel når noen slår en baseball, gjør et hoppskudd i basketball, eller når motivet passerer et forhåndsinnstilt punkt.

1

Roter modushjulet til i

.

2

Trykk på , , eller , og velg deretter

Baseball

,

Jump Shot

eller

Trap-bilde

.

3

Trykk på [

Utløser

] for å ta et bilde.

Kameraet tar bilder kontinuerlig når det oppdager at motivet beveger på seg.

Trykk på [ m ] for å slutte å ta bilder.

Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.

I mørke omgivelser kan det hende at kameraet ikke klarer å oppfatte motivets bevegelser skikkelig.

Du kan bare velge en bildestørrelse med sideforhold 3:2.

Når Jump Shot er valgt

Fokuser på motivet, og begynn å ta bilder. Kamerat tar automatisk bildet når det registrerer at det hoppende motivet er på sitt høyeste punkt. Du kan også velge og fokusere på et område som du berører på skjermen.

Hvis mange personer hopper samtidig, kan kameraet bruke den personen som hopper høyest som referanse for når bildet skal tas.

Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:

-

Når høyden på motivet er mindre enn 50 % av visningsvinkelen fra den vertikale referansen.

-

Når selve hoppingen er ikke tilstrekkelig avvikende fra stillestående til at kameraet gjenkjenner den.

69

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

Når Baseball er valgt

Kameraet tar automatisk bildet når det oppdager en ball på det beregnede treffstedet du har angitt.

Plasser den loddrette linjen på treffpunktet ved å dra linjen på skjermen eller dreie kommandohjul 1 eller 2.

Hvis du vil endre plasseringen av spilleren med balltreet og ballen, trykker du på den vertikalen linjen og drar den til plasseringen av spilleren mot kasteren. Du kan ikke dra linjen til det ugjennomskinnelige området på skjermen.

Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:

-

Når du fotograferer utenfor en visningsvinkel på ± 20° fra spillerens side (i ballbanens retning).

-

Når det beregnede treffpunktet er utenfor området som kan velges.

-

Hvis det er et nett eller gjerde mellom deg og motivet.

Kameraet kan ta et bilde også når det ikke oppdager en ball, for eksempel når motivet er bakgrunnsbelyst, når du tar bilder innendørs, eller når du tar bilder uten å bruke kamerastativ.

Når Trap-bilde er valgt

Kameraet tar bilder fortløpende når det oppdager at motivet beveger på seg i pilens retning ved den linjen du har fastsatt.

Du plasserer den loddrette linjen på skjermen ved å dra pilikonet på den loddrette linjen til ønsket sted eller dreie kommandohjul 1 eller 2.

Du kan også berøre et område på skjermen hvor motivet forventes å passere, eller manuelt justere fokus ved å dreie på fokusringen etter å ha trykt [

Utløser

] halvveis ned.

Når du velger Trap-bilde, angis funksjonen Direkte manuell fokus (DMF) automatisk.

Når du velger Trap-bilde, angis AF-modus automatisk til Enkeltbilde AF, og

AF-området angis til Valg AF.

Området hvor motivet forventes å passere, må være i fokus.

Du kan ikke dra linjen til den ugjennomskinnelige delen av skjermen.

Motiver som beveger seg i samme retning, blir kanskje ikke oppdaget skikkelig, avhengig av synsvinkelen eller størrelsen på motivene.

Bildet kan bli mislykket under følgende forhold:

-

-

Når motivet er for lite.

Når motivet beveger seg for fort.

-

Når det er bevegelse i bakgrunnen.

-

Når du tar bilder i mørke omgivelser innendørs, for eksempel i en idrettshall.

70

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser s

Smartmodus

I smartmodus kan du ta bilder med forhåndsinnstilte parametere når du tar bilder av bestemte motiver, under bestemte forhold eller med bestemte effekter.

1

Roter modushjulet til s

.

2

Velg en scene.

Skjønnhetsansikt

Dra for å navigere mellom alternativene.

Bytt til rutenettvisning.

Alternativ

Skjønnhetsansikt

Beskrivelse

Ta et portrettbilde med alternativer for skjuling av skjønnhetsfeil.

Landskap

Ta stillbilder og landskapsbilder.

Handlingsfrysning

Ta bilder av motiver i høy hastighet.

Fyldig fargetone

Ta bilder med livfulle farger.

Panorama

Fang opp en bred panoramascene i ett enkelt bilde.

Foss

Flerekspon.

Silhuett

Ta bilder av fosser.

Ta flere bilder, og overlapp dem til ett enkelt bilde.

Ta bilder av motiver som mørke silhuetter mot en lys bakgrunn.

Solnedgang

Natt

Fyrverkeri

Lysspor

Ta bilder ved solnedgang, med naturlige røde og gule farger.

Ta klarere bilder med mindre uskarpheter og visuell støy.

Ta bilder av fyrverkeri.

Ta bilder med lysspor i dårlig lys.

3

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta bildet.

Bytt til listevisning.

71

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

Ta panoramabilder

I panoramamodus kan du ta bilde av et vidt panorama i ett enkelt bilde.

Panoramamodus tar en serie med bilder og setter disse sammen til ett panoramabilde.

1

Roter modushjulet til s , og velg deretter

Panorama

.

2

Trykk på og hold inne [

Utløser

] for å begynne å ta bilder.

3

Hold [

Utløser

] inne, og beveg kameraet sakte i valgt retning.

Du ser en pil som peker i bevegelsesretningen, og hele bildet vises i forhåndsvisningsboksen.

Når scenene er justert, tar kameraet det neste bildet automatisk.

4

Slipp [

Utløser

] når du er ferdig.

Kameraet vil automatisk lagre bildene som ett bilde.

Hvis du slipper [

Utløser

] mens du tar bildet, stopper panoramafotograferingen, og bildene som er tatt, blir lagret.

Oppløsningen varierer avhengig av panoramabildet du har tatt.

Noen fotograferingsalternativer er ikke tilgjengelige i panoramamodus.

Det kan hende at kameraet slutter å fotografere på grunn av bildesammensetningen eller motivets bevegelse.

For at bildekvaliteten skal bli best mulig, kan det i panoramamodus hende at kameraet ikke tar inn hele motivet hvis du slutter å bevege kameraet når slutten på motivet på skjermen. For å få med hele scenen bør du bevege kameraet litt forbi punktet der du ønsker at scenen skal slutte.

Du oppnår best resultater når du tar panoramabilder ved å unngå følgende:

bevege kameraet for raskt eller for sakte

bevege kameraet for lite når det neste bildet skal tas

bevege kameraet med ujevn hastighet

riste kameraet

ta bilde på et mørkt sted

ta bilde av motiver som beveger seg i nærheten

ta bilder i forhold der lysstyrken eller fargen på lyset endres

Bildene som tas, lagres automatisk, og fotograferingen stoppes i følgende situasjoner:

-

Hvis du endrer fotograferingsretningen mens du tar bilder.

-

-

Hvis du beveger kameraet for raskt.

Hvis du ikke beveger kameraet.

72

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

Spille inn video

I fotograferingsmodus kan du spille inn 4K-videoer (opptil 4096X2160) ved

å trykke på

(Videoinnspilling). (s. 192) Kameraet lagrer videoen i

HEVC-format. Når du spiller inn video i 640X480 (MJPEG), lagres videoen i

AVI-format. Hvis du vil vise HEVC-filer, må du ha en enhet eller et program med HEVC-kodeker installert. Lyden spilles inn via kameraets mikrofon.

Du kan angi eksponeringen ved å justere blenderverdien og lukkerhastigheten for den valgte modusen. Når du bruker et objektiv uten

AF/MF-bryter når du spiller inn en video, trykker du på [

F

] for å velge

ønsket AF-funksjon. Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, stiller du inn bryteren i samsvar med valgt modus. Sett bryteren på AF hvis du har valgt

Enkeltbilde AF eller Fortløpende AF. Sett bryteren på MF hvis du har valgt

Manuell fokus.

Trykk på [ f ] for å bytte mellom AF og MF mens du spiller inn en video.

Trykk på AEL-knappen for å bruke fokuslåsfunksjonen (når AFL-funksjonen er tilordnet AEL-knappen).

Velg

Fader

for å fade inn i eller ut av en scene. Du kan også velge

Tale

,

Vindskjerming

eller andre alternativer. (s. 123)

Mens du spiller inn en video, kan du berøre for å velge et alternativ for

Berørings-AF. Hvis du velger

Berørings-AF

, kan du holde kameraets fokus på et motiv ved å trykke på motivet på skjermen. Hvis du velger

Sporing

AF

, vil fokusen følge og automatisk fokusere på motivet, selv når motivet beveger seg eller når du endrer komposisjonen i bildet.

1

Angi ønskede alternativer.

Hvis [

U

] er stilt til

VENTEMODUS for film

, trykker du på

[ U ] for å gå inn i ventemodus for videoinnspilling.

I videoventemodus blir videofunksjonen stående på etter at innspillingen er avsluttet. Hvis du vil gå tilbake til fotograferingsmodus, trykker du på [

Utløser

].

2

Trykk på (Videoinnspilling) for å starte innspillingen.

Videoinnspilling støttes kanskje ikke, avhengig av de valgte innspillingsalternativene.

3

Trykk på (Videoinnspilling) én gang til for å stoppe.

High-efficiency Video Coding (HEVC) er det nyeste formatet for videokoding, opprettet i 2013 i et samarbeid mellom ISO-IEC og ITU-T. Siden dette formatet bruker høy komprimering, kan mer data lagres på mindre minneplass. Alt etter spesifikasjonene og grensesnittet på datamaskinen kan det hende at filer ikke spilles av i full oppløsning, på grunn av høy komprimeringsfrekvens på enkelte datamaskiner. Hvis du vil vise filen i HEVC-format, må du bruke en enhet eller et program som har HEVC-kodeker installert.

Når du tar opp 4K- eller UHD-video, blir bildevinkelen smalere. (Effektiv synsvinkel: omtrent 4K 1,68 ganger, UHD 1,77 ganger brennvidden)

Hvis du bruker bildestabilisatoren mens du spiller inn en film, kan kameraet komme til å spille inn lyden av bildestabilisatoren.

Når du tar opp en video, kan kameraet ta opp lyden fra zoomen eller andre objektivjusteringer.

Ved bruk av et videoobjektiv (ekstrautstyr) blir ikke autofokusstøyen spilt inn.

Hvis du tar av objektivet mens du spiller inn en film, blir opptaket avbrutt.

Ikke skift objektiv under innspilling.

73

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

Du kan stille ISO-følsomheten opp til ISO 6400 når du tar opp en video.

Hvis du plutselig skifter fotograferingsvinkel med kameraet mens du spiller inn en film, er det ikke sikkert at kameraet klarer å spille inn bildene nøyaktig. Bruk et stativ for å minimere kameraristing.

Når du formaterer et minnekort, må du alltid formatere det med kameraet. Hvis du formaterer et minnekort med en kapasitet på 32 GB eller mindre i kameraet, endres filsystemet automatisk til FAT32. Hvis du formaterer et minnekort med en kapasitet på 64 GB eller mer, endres filsystemet automatisk til exFAT. Hvis du formaterer det på et annet kamera eller en datamaskin, kan du miste filer på kortet eller forårsake en endring i kortets kapasitet.

Når du bruker et minnekort som er formatert for filsystemet FAT32, vil kameraet automatisk slutte å ta opp når størrelsen på videoen kommer over 4 GB, også når maksimal innspillingstid ikke er nådd. Når du bruker et minnekort som er formatert for filsystemet exFAT, kan du spille inn opp en video med den maksimale innspillingstiden uavhengig av videoens filstørrelse. Maksimal innspillingstid er 29 minutter og 59 sekunder.

(Hvis du velger 1920X1080 (60p/50p), er maksimal innspillingstid 25 minutter.

Hvis du velger 4096X2160, 3840X2160 eller 640X480 (MJPEG), er maksimal innspillingstid 15 minutter.)

Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, kan innspilling av filmen bli forstyrret fordi kortet ikke klarer å behandle data i samme hastighet som videoen blir spilt inn i. Hvis dette skjer, bytter du til et raskere minnekort eller reduserer bildestørrelsen (for eksempel fra 1280X720 til 640X480).

Når du spiller inn en UHD-video, anbefaler vi å bruke et minnekort med en skrivehastighet på mer enn 30 MB/sek.

Når du trykker på videoinnspillingsknappen, blir intelli-zoom slått av.

Videoer kan bli mørkere enn stillbilder som er tatt på samme tidspunkt med samme ISO-følsomhet. Juster ISO-følsomheten hvis videoen ser mørk ut.

Når du spiller inn en video i P -, A - eller S -modus, stilles ISO automatisk til

Auto

.

Hvis du berører skjermen for å velge et fokusområde under opptak med

Fortløpende AF, byttes AF-modus til Enkeltbilde AF.

Fokustopp-funksjonen er ikke tilgjengelig når du velger en oppløsning på

4096X2160 eller 3840X2160.

Hvis kameraet blir overopphetet under innspilling, vil advarselsikonet for overoppheting vises på skjermen. Kameraet vil automatisk lagre videoen og stoppe innspillingen. Kjøl ned kameraet før du fortsetter med innspillingen.

74

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

3D-modus

Du kan ta 3D-bilder eller -videoer med et 3D-objektiv (ekstrautstyr).

SAMSUNG 45mm F1.8 [T6] 2D/3D-objektiv (eksempel)

Sett 2D/3D-bryteren på objektivet til

3D

, og ta deretter et bilde eller spill inn video med 1,5–5 m avstand fra motivet.

3D-modus er nå alltid aktivert, uansett hva modushjulet på kameraet er satt til.

Hvis du vil bruke automatiske 3D-alternativer som gjør at kameraet kan stille inn fotograferingsalternativer automatisk, avhengig av fotograferingsforholdene i 3D-modus, trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

3D Auto-modus

ĺ

.

De tilgjengelige fotograferingsalternativene skiller seg ut fra andre fotograferingsmoduser.

Du kan velge 5.9M (3232X1824) eller 2.1M (1920X1080) som bildestørrelse.

Videooppløsningen er satt til 1920X1080.

Videoer som spilles inn i 3D, kan være mørke, eller avspillingen kan være ujevn.

Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det føre til fargeforvrengning i bilder og høyere batteriforbruk.

Det er kanskje ikke mulig å ta skikkelige bilder ved forhold under 8,5 LV /

900 lux. Du får best resultater ved å ta bilder på steder med tilstrekkelig lys.

Når du tar bilder av gjenstander som inneholder polariserende materiale, for eksempel en skjerm, solbriller eller et polariserende filter, eller bruker det polariserende materialet med objektivet ditt, kan bildene se mørke ut, eller så fungerer kanskje ikke 3D-effekten ordentlig.

Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.

Hvis du roterer eller vipper kameraet vertikalt mens du bruker det, er det ikke sikkert at 3D-effekten fungerer ordentlig. Ta bilder med kameraet i normal posisjon.

Hvis du fotograferer i fluorescerende lys eller tar bilder som vises av projektorer eller TV-er, kan bildene bli svarte på grunn av flimreeffekten.

I 3D-modus kan alternativet

Forstørr x8

for

MF assistanse

være utilgjengelig.

På kameraskjermen vises 3D-videoer bare i 2D.

Bilder som er tatt med 3D-funksjonen, lagres i JPEG-format (2D) og MPOformat (3D). På kameraskjermen kan du bare se JPEG-filer.

For å se 3D-filer må du koble kameraet til en 3D-TV eller 3D-skjerm med en

HDMI-kabel (ekstrautstyr). Bruk de riktige 3D-brillene når du ser på bildene.

Du kan ikke bruke blitsen i 3D-modus.

75

Mitt kamera >

Fotograferingsmoduser

Tilgjengelige funksjoner etter fotograferingsmodus

Du finner informasjon om fotograferingsfunksjoner i kapittel 2.

Du kan trykke på snarveisknappene for å få tilgang til de valgte funksjonene som angitt.

Funksjon

Rammemodus (s. 115)

Bildestørrelse (s. 78)

Kvalitet (s. 79)

ISO (s. 80)

OLED-farge (s. 82)

Hvitbalanse (s. 83)

Bildestiler (s. 85)

Smartfilter (s. 86)

AF-modus (s. 87)

AF-område (s. 90)

Berørings-AF (s. 94)

MF assistanse (s. 96)

Tilgjengelig i

P

/

A

/

S

/

M

P

/

A

/

S

/

M

/ s

*/ t

*/

3D

*

P / A / S / M / s *

P / A / S / M

P / A / S / M / s / t /

3D

P / A / S / M

P

/

A

/

S

/

M

P

/

A

/

S

/

M

P / A / S / M / s */ t /

3D

*

P / A / S / M / s *

P / A / S / M / s */ t */

3D

*

P / A / S / M / s / t /

3D

* -

-

-

-

-

Snarvei

f / I f f

f / F f

Funksjon

Fokusfremheving (s. 98)

Tilgjengelig i

P / A / S / M / s / t

OIS (Antirist) (s. 99)

Drift (Enkel/Fortløpende/

Serie/Selvutløser/Brakett)

(s. 100)

Intervallbilder (s. 105)

P / A / S / M / s */ t

P

/

A

/

S

/

M

/ s

*/ t

*/

3D

*

Blits (s. 106)

Lysmåling (s. 111)

P / A / S / M

P

*/

A

*/

S

*/

M

*/ s

*/ t

*

P

/

A

/

S

/

M

Koble AE til AF-punkt (s. 113)

P / A / S / M

Dynamisk omfang (s. 114)

Eksponeringskompensasjon

(s. 115)

Eksponerings-/Fokuslås

(s. 117)

P / A / S / M

P

/

A

/

S

/

M

/ s

*

P / A / S

* Noen funksjoner er begrenset i disse modusene.

a

f

-

f f

-

-

Snarvei

f

/

C

76

Kapittel

2

Fotograferingsfunksjoner

Lær om funksjonene du kan stille inn i fotograferingsmodus.

Du kan få bedre bilder og videoer ved å bruke fotograferingsfunksjonene.

Størrelse og oppløsning

Bildestørrelse

Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere piksler.

Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises på en større skjerm.

Når du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke. Velg lav oppløsning for bilder som skal vises i en digital bilderamme eller lastes opp til Internett.

Slik angir du størrelsen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Bildestørrelse

ĺ

et alternativ.

Ikon Størrelse

(3:2) 6480X4320*

(3:2) 4560X3040

(3:2) 3264X2176

(3:2) 2112X1408

(16:9) 6480X3648

(16:9) 4608X2592

(16:9) 3328X1872

(16:9) 2048X1152

(1:1) 4320X4320

(1:1) 3088X3088

(1:1) 2160X2160

(1:1) 1408X1408

* Standard

Anbefalt for

Skrive ut på A0-papir.

Skrive ut på A2-papir.

Skrive ut på A3-papir.

Skrive ut på A5-papir.

Skrive ut på A0-papir eller vise på en HDTV.

Skrive ut på A2-papir eller vise på en HDTV.

Skrive ut på A4-papir eller vise på en HDTV.

Skrive ut på A5-papir eller vise på en HDTV.

Skrive ut et firkantet bilde på A2-papir.

Skrive ut et firkantet bilde på A3-papir.

Skrive ut et firkantet bilde på A4-papir.

Skrive ut et firkantet bilde på A5-papir.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

Fotograferingsfunksjoner >

Størrelse og oppløsning

Kvalitet

Kameraet lagrer bilder i enten JPEG- eller RAW-format.

Bilder som tas av et kamera, blir ofte konvertert til JPEG-format og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og blir lagret i minnet uten endringer.

RAW-filer har filforlengelsen ”SRW”. Hvis du vil justere og kalibrere eksponering, Hvitbalanse, toner, kontrast og farger i RAW-filer eller konvertere dem til JPEG- eller TIFF-format, bruker du det medfølgende

Samsung RAW Converter-programmet.

Siden RAW-filer kan bli veldig store, må du forsikre deg om at du har nok plass på minnekortet til å lagre dem i dette formatet.

Stille inn kvalitet:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Kvalitet

ĺ

et alternativ.

* Standard

Ikon Formater

JPEG

Beskrivelse

Superfin*

:

Komprimert for best kvalitet.

Anbefalt for utskrift i store størrelser.

Ikon Formater

JPEG

JPEG

RAW

RAW+JPEG

RAW+JPEG

RAW+JPEG

* Standard

Beskrivelse

Fin

:

Komprimert for bedre kvalitet.

Anbefalt for utskrift i normal størrelse.

Normal

:

Komprimert for normal kvalitet.

Anbefalt for utskrift i små størrelser eller opplasting til Internett.

RAW

:

Lagre en ubehandlet versjon av bildet.

Anbefalt for redigering etter fotografering.

RAW + S.Fin

: Lagre et bilde både i JPEG-format

(S.Fin-kvalitet) og RAW-format.

RAW + Fin

: Lagre et bilde både i JPEG-format (Finkvalitet) og RAW-format.

RAW + Normal

: Lagre et bilde både i JPEG-format

(Normal-kvalitet) og RAW-format.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

79

ISO-følsomhet

ISO-følsomhetsverdien representerer kameraets følsomhet for lys.

Jo høyere ISO-verdi, jo mer følsomt er kameraet for lys. Derfor kan du ta bilder på dimmede eller mørke steder med raskere lukkerhastigheter ved å velge en høyere ISO-følsomhetsverdi. Dette kan imidlertid øke den elektroniske støyen og føre til et kornet bilde.

Stille inn ISOfølsomheten:

I fotograferingsmodus trykker du på [ I ] ĺ

et alternativ.

Eksempler

ISO 100 ISO 400

ISO 800 ISO 3200

Du kan også angi alternativet ved å trykke på [ m ] ĺ b ĺ

ISO

ĺ

et alternativ i fotograferingsmodus.

Øk ISO-verdien på steder der bruk av blits er forbudt. Du kan ta et klart bilde ved å angi en høy ISO-verdi uten at du trenger mer lys.

Bruk støyreduksjonsfunksjonen til å redusere den visuelle støyen som kan

vises på bilder med høye ISO-verdier. (s. 171)

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.

Du kan stille ISO-følsomheten opp til ISO 6400 når du tar opp en video.

Fotograferingsfunksjoner >

ISO-følsomhet

Tilpasse ISO-innstillingene

Angi for å justere ISO-trinn, Auto ISO-verdi eller ISO-utvidelse.

Slik stiller du inn ISOinnstillingene:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

ISOtilpassing

ĺ

et alternativ.

Alternativ

ISO-trinn

Auto ISO-verdi

ISO-utvidelse

Beskrivelse

Du kan stille inn størrelsen på justeringstrinnene for

ISO-følsomheten til enten 1/3 eller 1.

Du kan angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges under, når du setter ISO til Auto.

Du kan velge ISO 51200.

Du kan velge opptil ISO 25600 når du bruker

Fortløpende normal

, eller opptil

ISO 6400 når du bruker

Fortløpende høy

.

81

OLED-farge

Still inn kameraet til å optimere fargene for avspilling på OLED-skjermer.

En OLED-skjerm har et bredere fargereproduksjonsområde enn en skjerm med flytende krystaller og gir lysere, mer naturlige farger.

Slik angir du OLEDfarge:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

OLEDfarge

ĺ

et alternativ.

Eksempler

Uten OLED-fargeeffekt

Med OLED-fargeeffekt

Hvitbalanse

Hvitbalansefunksjonen justerer fargen i bildene så de blir mer naturlige.

Du kan bruke denne funksjonen hvis fargen påvirkes av lyskildens type og kvalitet. Fluorescerende lamper kan for eksempel gi fargene litt blåskjær.

Du kan fjerne denne effekten ved å velge et alternativ for hvitbalansen som justerer kameraets innstillinger til å oppveie for lyskilden. Du kan også justere hvitbalansen ved å justere kameraets fargetemperaturinnstilling manuelt.

I tillegg kan du tilpasse de forhåndsinnstilte alternativene for hvitbalanse slik at fargene på bildet stemmer overens med den faktiske scenen under blandede lysforhold.

Stille inn hvitbalansen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Hvitbalanse

ĺ

et alternativ.

Ikon

* Standard

Beskrivelse

Auto HB*

: Juster hvitbalanseinnstillingen etter lyskilden.

Auto HB+Wolfram

: Juster hvitbalansen automatisk etter lyskilden, unntatt når du tar bilder i lyset fra glødelamper eller halogenlamper. Dette alternativet oppveier ikke for den rødfargede nyansen i glødelamper eller wolframlamper.

Dagslys

: Velg når du tar bilder utendørs på en solfylt dag. Dette alternativet fører til bilder som ligger nærmest de naturlige fargene i scenen.

Overskyet

: Velg når du tar bilder utendørs på en overskyet dag eller i skyggen. Bilder som tas på overskyede dager, blir ofte mer blåaktige enn bilder som tas på solfylte dager. Dette alternativet eliminerer denne effekten.

Ikon

W

N

D

* Standard

Beskrivelse

Fuorescerende hvitt

: Velg når du fotograferer under et fluorescerende lys på dagtid, spesielt et hvitt lysrør.

Fuorescerende naturlig hvitt

: Velg når du fotograferer under et fluorescerende lys på dagtid, spesielt veldig hvite lysrør.

Fuorescerende dagslys

: Velg når du fotograferer under et fluorescerende lys på dagtid, spesielt lysrør med litt blåskjær.

Glødelampe

: Velg når du tar bilder innendørs under lyspærer eller halogenlamper. Lyspærer har ofte en rødlig fargetone. Dette alternativet eliminerer denne effekten.

Blits HB

: Velg når du bruker blits.

Tilpasset

: Bruk forhåndsdefinerte innstillinger. Du kan stille inn hvitbalansen manuelt ved å trykke på [

D

] og fotografere et hvitt ark. Fyll punktmålingssirkelen med arket og still inn hvitbalansen.

Fargetemperatur

: Juster fargetemperaturen til lyskilden manuelt.

Fargetemperaturen er en måling i grader Kelvin som angir fargen til en bestemt type lyskilde. Du kan få et varmere bilde med en høyere verdi, og et kaldere bilde med en lavere verdi. Trykk på

[

D

] og juster fargetemperaturen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

Fotograferingsfunksjoner >

Hvitbalanse

Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse

Du kan også tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for Hvitbalanse.

Slik tilpasser du forhåndsinnstilte alternativer:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Hvitbalanse

ĺ

et alternativ ĺ

[ D ] ĺ

bla med kommandohjul 1 eller 2 eller trykk på [ D / I / C / F ].

Tilbake Angi

Hvitbalanse : Dagslys

Tilbakestill

Eksempler

Auto HB

Du kan også berøre et område på skjermen.

Fuorescerende dagslys

Dagslys

Glødelampe

84

Bildeveiviser (bildestiler)

Bruk ulike bildestiler på bildet for å skape forskjellig utseende og stemninger. Du kan også opprette og lagre dine egne bildestiler ved å justere farge, metning, skarphet, kontrast og fargetone for hver stil.

Det er ingen regler som fastslår hvilken stil som egner seg under ulike forhold. Eksperimenter med forskjellige stiler og finn dine egne innstillinger.

Angi en bildestil:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Bildestiler

ĺ

et alternativ.

Eksempler

Standard Klassisk Livlig

Retro Kald Rolig

Du kan også justere verdien for de forhåndsinnstilte stilinnstillingene. Velg en bildestil, trykk på [

D

], og juster deretter farge, metning, skarphet, kontrast eller fargetone.

Tilpass dine egne bildestiler ved å velge , eller , og juster deretter fargen, metningen, skarpheten og kontrasten.

Du kan bruke (Egendefinert Pro) i T modus etter at du har lastet ned

innspillingsinnstillingene (film) via en smarttelefon. (s. 68)

Bildestiler-alternativer kan ikke angis samtidig med Smartfilter-alternativer.

Portrett Landskap Skog

Smartfilter

Med smartfilter kan du bruke spesialeffekter på bildene. Du kan velge forskjellige filteralternativer for å skape spesialeffekter som er vanskelige å oppnå med vanlige objektiver.

Slik stiller du inn alternativer for

Smartfilter:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

]

Smartfilter

ĺ

et alternativ.

ĺ b ĺ

Alternativ

Av*

Vignettering

Miniatyr (H)

Miniatyr (V)

Akvarell

Rød

* Standard

Beskrivelse

Ingen effekt

Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt, som i

Lomo-kameraer.

Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt øverst og nederst.

Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt til venstre og høyre.

Bruk en akvarelleffekt.

Avmett alle farger bortsett fra rød.

* Standard

Alternativ

Grønn

Blå

Gul

Beskrivelse

Avmett alle farger bortsett fra grønn.

Avmett alle farger bortsett fra blå.

Avmett alle farger bortsett fra gul.

Du kan ikke stille inn Smartfilter-alternativer og Bildestiler-alternativer samtidig.

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.

AF-modus

Lær hvordan du justerer kameraets fokus i henhold til motivene.

Du kan velge den mest passende fokusmodusen for motivet: Enkel autofokus, Kontinuerlig autofokus, Aktiv autofokus eller Manuell fokus. AFfunksjonen blir aktivert når du trykker [

Utløser

] halvveis ned. I MF-modus må du rotere fokusringen på objektivet for å fokusere manuelt.

I de fleste tilfeller kan du få kameraet til å fokusere ved å velge

Enkeltbilde AF

. Motiver som beveger seg raskt eller motiver der skyggeforskjellen mot bakgrunnen er liten, er vanskelige å fokusere på.

Velg en passende fokuseringsmodus for slike tilfeller.

Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, må du stille inn bryteren i henhold til valgt modus. Sett bryteren til AF når du velger Enkeltbilde AF, Fortløpende

AF eller Aktiv AF. Sett bryteren på MF hvis du har valgt Manuell fokus.

Stille inn autofokusmodus:

I fotograferingsmodus trykker du på [ F ] ĺ

et alternativ.

Du kan også angi alternativet ved å trykke på [ m ] ĺ b ĺ

AF-modus

ĺ

et alternativ i fotograferingsmodus.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av objektivet du bruker.

Hvis objektivet ikke har en AF/MF-bryter, trykker du på [ F ] for å velge

ønsket AF-modus.

Fotograferingsfunksjoner >

AF-modus

Enkeltbilde AF

Enkeltbilde AF er passende for å fotografere et stille motiv. Når du trykker

[

Utløser

] halvveis ned, festes fokuset på fokusområdet. Området blir grønt når fokuset er aktivert.

Fortløpende AF

Så lenge du holder [

Utløser

] halvveis nede, fortsetter kameraet å fokusere automatisk. Denne modusen anbefales når du skal ta bilder av ting som skjer.

Resultatene av autofokus kan variere, avhengig av objektivtype, når du kontinuerlig tar bilder med Fortløpende AF. Bruk et ekstraobjektiv for problemfri autofokusbetjening. Du kan velge et ekstraobjektiv fra følgende:

-

SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS

-

SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS

-

NX 50-150mm F2.8 S ED OIS

Når du bruker

Fortløpende AF

og

Multi AF

, trykker du på [ o ] for å endre størrelse på eller flytte fokusområdet mens du fotograferer. Bruk kommandohjul 2 til å flytte fokusområdet. Bla med kommandohjul 1 for

å endre størrelse på fokusområdet. Når du trykker [

Utløser

] halvveis ned, fokuserer kameraet bare på fokusområdet. Fokusområdet beveger seg med motivet etter at fokus er stilt inn riktig.

88

Fotograferingsfunksjoner >

AF-modus

Aktiv AF

Så lenge du holder [

Utløser

] halvveis nede, oppdager kameraet automatisk bevegelsene i motivet, og bytter mellom Enkeltbilde AF og

Fortløpende AF. Fokus låses på motivet når motivet beveger seg langt fra kameraet (Enkeltbilde AF). Kameraet fortsetter å fokusere automatisk når motivet kommer nærmere kameraet (Fortløpende AF). Denne modusen anbefales for fotografering av motiver som beveger seg uforutsigbart.

Manuell fokus

Du kan fokusere manuelt på et motiv ved å rotere fokusringen på objektivet. Funksjonen MF assistanse gjør det enkelt å fokusere på et motiv. Fokusområdet er forstørret mens du roterer fokusringen. Når du bruker Fokusfremheving-funksjonen, vises den valgte fargen på fokusmotivet. Denne modusen anbefales når du skal fotografere et motiv med en farge som ligner på bakgrunnen, en nattscene eller fyrverkeri.

Dette alternativet er ikke tilgjengelig under innspilling av video.

Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativene

Berørings-AF

,

AF-område

,

Ansiktsregistrering

og

Koble AE til AF-punkt

.

89

AF-område

AF-områdefunksjonen endrer posisjonene i fokusområdet.

Generelt fokuserer kameraer på det nærmeste motivet. Når det er flere motiver i bildet, kan imidlertid uønskede motiver komme i fokus. For å forhindre at uønskede motiver kommer i fokus, må du endre fokusområdet slik at det ønskede motivet kommer i fokus. Du kan få et klarere og skarpere bilde ved å velge et passende fokusområde.

Slik stiller du inn autofokusområdet:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

AF-område

ĺ

et alternativ.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

Når AF/MF-bryteren er satt til

MF

, kan du ikke endre AF-området fra fotograferingsmenyen.

I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet ved å trykke på [ o ]. Bruk kommandohjul 2 til å flytte fokusområdet. Bla med kommandohjul 1 for å endre størrelse på fokusområdet.

Valg AF

Du kan stille inn fokus på området du ønsker. Bruk en ute av fokus-effekt for å gjøre motivet mer markert.

Fokuset på bildet nedenfor ble omplassert og endret størrelse på slik at det passer motivets ansikt.

Lagre valgt AF-posisjon

Du kan stille inn kameraet til å huske den siste AF-posisjonen som ble brukt med Valg AF og Berørings-AF, før du slår av kameraet.

Slik stiller du inn denne funksjonen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Lagre

Valg AF-posisjon

ĺ

et alternativ.

Fotograferingsfunksjoner >

AF-område

Sone-AF

Kameraet fokuserer bare på området du velger. Fokusområdet låses på det valgte området, selv om motivet forflytter seg ut av fokusområdet. Denne modusen anbefales når du ønsker å låse fokuset på et bestemt område.

I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet ved å trykke på [ o ].

Multi AF

Kameraet viser et grønt rektangel på steder der fokuset er stilt riktig. Bildet er delt inn i to eller flere områder, og kameraet innhenter fokuspunkter fra hvert område. Denne modusen anbefales til å ta naturbilder.

Når du trykker [

Utløser

] halvveis ned, viser kameraet fokusområdene som vist på bildet nedenfor.

91

Ansiktsregistrering

Bruk ansiktsregistreringsalternativet for å ta et selvportrett eller et bilde av et smilende ansikt.

Slik bruker du nsiktsregistreringsfunksjonen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Ansiktsregistrering

ĺ

et alternativ.

Når kameraet registrerer et ansikt, sporer det ansiktet automatisk.

Avhengig av Bildestiler-alternativene kan det hende at Ansiktsregistrering ikke fungerer.

Når du angir manuell fokus, er det ikke sikkert at ansiktsregistrering er tilgjengelig.

Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt når:

motivet er for nær eller for langt fra kameraet

det er for lyst eller for mørkt

motivet ikke er vendt mot kameraet

-

motivet bruker solbriller eller maske

motivets ansiktsuttrykk endrer seg drastisk motivet er bakgrunnsbelyst eller lysforholdene er ustabile

Når du stiller inn ansiktsregistreringsalternativene, vil AF-området automatisk stilles til Multi AF.

Avhengig av hvilket ansiktsregistreringsalternativ du velger, kan noen fotograferingsalternativ være utilgjengelige.

Normal

Kameraet fokuserer helst på menneskeansikter. Opptil 10 ansikter kan gjenkjennes. Denne innstillingen anbefales for å fotografere en gruppe mennesker.

Når du trykker [

Utløser

] halvveis ned, fokuserer kameraet på ansiktene som vist på bildet nedenfor. Når du fotograferer en gruppe med mennesker, viser kameraet fokuset på ansiktet til den nærmeste personen eller ansiktet på midten av skjermen i hvitt, mens resten av ansiktene vises i grått.

Fotograferingsfunksjoner >

Ansiktsregistrering

Smilebilde

Kameraet utløser automatisk når det registrerer et smilende ansikt.

Blinkebilde

Kameraet utløser automatisk 2 sekunder etter at det registrerer et ansikt som blinker.

Hvis motivet smiler bredt, kan kameraet lettere registrere smilet.

Blunk i mer enn 1 sekund for bedre registrering.

Blunkeregistrering kan mislykkes i følgende tilfeller:

kameraet er under øyenivå

-

motivet virker mørkt på grunn av bakgrunnsbelysning motivet bruker briller

93

Berørings-AF

Velg eller fokuser på et område som du berører på skjermen. Alternativt kan du fokusere på motivet og ta et bilde ved å berøre skjermen.

Slik angir du berørings-AF:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Berørings-AF

ĺ

et alternativ.

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksforholdene.

Sporing AF

Med sporing AF kan du spore og automatisk fokusere på motivet, selv når motivet beveger seg eller når du endrer fotograferingskomposisjonen.

Hvit ramme

: Kameraet sporer motivet.

Berørings-AF

Berørings-AF gir deg mulighet til å velge og fokusere på fokusområdet som du berører på skjermen.

Grønn ramme

: Motivet er i fokus når du trykker [

Utløser

] halvveis ned.

Rød ramme

: Kameraet mislyktes med å fokusere.

AF-punkt

Fokusområdet vil samsvare med området du berører på skjermen, og fokus vil ikke kunne oppnås.

Fotograferingsfunksjoner >

Berørings-AF

Hvis du ikke velger et fokusområde, fungerer ikke autofokusfunksjonen.

Sporing av et motiv kan mislykkes i følgende tilfeller:

-

Motivet er for lite.

-

Motivet beveger seg uregelmessig.

-

Motivet er bakgrunnsbelyst, eller du fotograferer på et mørkt sted.

-

Farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme.

-

Motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner.

-

Kameraet rister mye.

-

Når du tar bilder fortløpende.

Når sporing mislykkes, tilbakestilles funksjonen.

Hvis kameraet ikke kan spore motivet, tilbakestilles fokusområdet.

Hvis kameraet mislykkes med fokuseringen, endres fokusrammen til rødt, og fokuset tilbakestilles.

Når du velger Sporing AF, stilles AF-modus til Fortløpende AF.

Opptak med ett trykk

Du kan ta et bilde ved hjelp av en fingerberøring. Når du berører et motiv, fokuserer kameraet automatisk på motivet og tar et bilde.

95

Fokushjelp

Bruk ulike alternativer for fokusassistanse mens du fokuserer kameraet automatisk eller manuelt. Assistansefunksjoner for manuell fokus er bare tilgjengelig med objektiver som støtter manuell fokus.

MF assistanse

I modusen for manuell fokus kan du forstørre scenen og enkelt justere fokus mens du roterer fokusringen.

Slik stiller du inn hjelpefunksjonen for manuelt fokus:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

MF assistanse

ĺ

et alternativ.

Alternativ

Av

* Standard

Beskrivelse

Ikke bruk funksjonen MF assistanse.

Fokusområdet forstørres 5 ganger når du roterer fokusringen.

Forstørr x5*

Fokusområdet forstørres 8 ganger når du roterer fokusringen.

Forstørr x8

Fotograferingsfunksjoner >

Fokushjelp

DMF (direkte manuell fokus)

Du kan justere fokus manuelt ved å vri fokusringen etter at du har oppnådd fokus, ved å trykke [

Utløser

] halvveis ned.

Slik angir du DMFfunksjonen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

DMF

ĺ

et alternativ.

Angi MF- og DMF-reaksjonsevne

Velg fokusringens respons når du bruker manuell fokus eller DMFfunksjonen. Hvis du velger

Høy

, gir små dreiebevegelser på fokusringen justere fokus. Hvis du velger

Lav

, må du bruke større dreiebevegelser på fokusringen for å justere fokus.

Slik angir du alternativer for MFreaksjonsevne:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

MF-reaksjonsevne

ĺ

et alternativ.

AF-utløserprioritet

Angi for å ta bildet når fokus er oppnådd, eller for å velge mellom å prioritere nøyaktighet eller fotograferingshastighet.

Slik stiller du inn AFutløserprioritet:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

AFutløserprioritering

ĺ

et alternativ.

Alternativ

Fokus*

Utløser

* Standard

Beskrivelse

Ta et bilde bare når fokuset er oppnådd. Du kan stille inn prioriteten enten på fokusnøyaktighet eller fotograferingshastighet.

Auto

*: Kameraet velger automatisk om det skal prioritere nøyaktighet eller hastighet.

Nøyaktighet prioritert

: Angir nøyaktig fokus som prioritet. Hvis du velger

Fortløpende høy

eller

Serie

som fotograferingsmetode, prioriteres fokus bare på det første bildet.

Fotograferingshastighet prioritert

: Angir fotograferingshastighet som prioritet.

Tar et bilde når du trykker på [

Utløser

], selv om fokus ikke er stabilt.

97

Fotograferingsfunksjoner >

Fokushjelp

Fokusfremheving

I modus for manuell fokus vises den valgte fargen på fokusmotivet for å hjelpe deg med å fokusere når du roterer fokusringen.

Angi alternativer for fokusfremheving:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Fokusfremheving

ĺ

et alternativ.

* Standard

Alternativ Beskrivelse

Nivå

Angi sensitivitet for registrering av fokusmotivet.

(

Av

,

Høy

,

Normal

*,

Lav

)

Farge

Angi en farge som skal vises på fokusmotivet.

(

Hvit

*,

Rød

,

Grønn

)

Fokustopp-funksjonen er ikke tilgjengelig når du velger en oppløsning på

4096X2160 eller 3840X2160.

98

Optisk bildestabilisering (OIS)

Bruk funksjonen optisk bildestabilisering (OIS) for å minimere kameraristing. Det er ikke sikkert at OIS er tilgjengelig med alle objektiver.

Kameraristing pleier å forekomme på mørke steder eller ved fotografering innendørs. Under slike forhold bruker kameraet lavere lukkerhastigheter for å øke mengden lys som slippes inn, og det kan føre til uklare bilder. Du kan forhindre denne situasjonen ved hjelp av OIS-funksjonen.

Hvis objektivet har en OIS-bryter, må du stille bryteren på

ON

for å kunne bruke OIS-funksjonen.

Slik angir du OISalternativer:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

OIS

(Antirist)

ĺ

et alternativ.

Ikon

* Standard

Beskrivelse

Av

: OIS-funksjonen er av.

Modus 1

*: OIS-funksjonen brukes bare når du trykker [

Utløser

] helt eller halvveis ned.

Modus 2

: OIS-funksjonen er på.

Uten OIS-korrigering Med OIS-korrigering

Det er ikke sikkert OIS fungerer ordentlig når:

-

Du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse.

-

Kameraet rister for mye.

-

-

Lukkerhastigheten er for lav (for eksempel når du velger

Natt

i s -modus).

-

Batteriet er dårlig.

Du tar et nærbilde.

Hvis du bruker OIS-funksjonen med et stativ, kan bildene bli uklare på grunn av vibrasjoner fra OIS-sensoren. Deaktiver OIS-funksjonen når du bruker et stativ.

Hvis kameraet blir utsatt for støt eller mistes i bakken, kan skjermen bli uklar.

Hvis dette skjer, slår du kameraet av og deretter på igjen.

Du bør bare bruke OIS-funksjonen når det er nødvendig, ettersom den bruker mer batteristrøm.

Angi et OIS-alternativ på menyen ved å sette OIS-bryteren på objektivet til

ON

.

Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig med alle objektiver.

Drift (fotograferingsmetode)

Du kan angi ulike fotograferingsmetoder, for eksempel Kontinuerlig, Serie,

Selvutløser eller Brakett.

Velg

Enkel

for å ta ett bilde om gangen. Velg

Fortløpende normal

,

Fortløpende høy

, eller

Serie

for å ta bilder av motiver i rask bevegelse.

Velg

AE-brakett

,

Hvitbalansebrakett

,

Bildestilbrakett

eller

Dybdebrakett

for å justere eksponering, Hvitbalanse, bruke effekter i

Bildestiler eller ta bilder med forskjellig feltdybde. Du kan også velge

Selvutløser

for å ta et bilde automatisk etter en angitt tid.

Slik endrer du fotograferingsmetoden:

I fotograferingsmodus trykker du på [ C ] ĺ

et alternativ.

Du kan også angi alternativet ved å trykke på [ m

] ĺ b ĺ

Drift

ĺ en fotograferingsmetode i fotograferingsmodus.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

Enkel

Ta ett bilde når du trykker på [

Utløser

]. Anbefalt for generelle forhold.

Fotograferingsfunksjoner >

Drift (fotograferingsmetode)

Kontinuerlig

Ta bilder kontinuerlig når du trykker på [

Utløser

]. Du kan ta opptil 4 bilder

(

Fortløpende normal

) eller 9 bilder (

Fortløpende høy

) per sekund.

Serie

Ta fortløpende opptil 10 bilder per sekund (3 sekunder), 15 bilder per sekund (2 sekunder) eller 30 bilder per sekund (1 sekund) når du trykker

én gang på [

Utløser

]. Det anbefales for fotografering av rask bevegelse i motiver, for eksempel racerbiler.

Støyreduksjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig når

Fortløpende høy

er valgt.

Sporing AF-funksjonen er ikke tilgjengelig med dette alternativet.

Du kan velge opptil ISO 25600 når du bruker

Fortløpende normal

, eller opptil ISO 6400 når du bruker

Fortløpende høy

.

Når du tar kontinuerlige bilder får du best resultat ved å stille inn lukkerhastigheten til 1/250 s eller høyere. Hvis du stiller inn fotograferingshastigheten til 9 BPS i

Fortløpende høy

, stiller du inn lukkerhastigheten til 1/500 s eller høyere.

Maksimal opptakshastighet er 9 bilder per sekund. Det vil avta etter omtrent

40 JPEG-bilder eller 5 RAW-bilder. (Basert på UHS-I SD-kort. Kan variere avhengig av spesifikasjoner på minnekortet.)

For å angi fotograferingshastigheten trykker du på [

C

] ĺ

Serie

og deretter på [ D ] i fotograferingsmodus.

Bildestørrelsen er satt til 7 M.

Det kan ta lengre tid å lagre et bilde.

Du kan ikke bruke blitsen med dette alternativet.

Lukkerhastigheten må være raskere enn 1/30 sekund.

Bilder som er tatt med dette alternativet, kan bli litt større ved lagring.

Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 6400.

Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.

101

Fotograferingsfunksjoner >

Drift (fotograferingsmetode)

Selvutløser

Ta et bilde etter en angitt tid. Du kan også angi fotograferingsintervallet, antall bilder og fotograferingstiden.

Autoeksponeringsbrakett (AE-brakett)

Når du trykker på [

Utløser

], tar kameraet 3 fortløpende bilder: Originalen og to til med forskjellige hvitbalanseinnstillinger. Bruk et stativ for å forhindre uklare bilder når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan justere innstillingene på menyen for brakettinnstillinger.

Eksponering -2

Original

Eksponering +2

Trykk på [

Utløser

] for å slutte å ta bilder.

Du kan stille inn detaljene for selvutløseren ved å trykke på [ C ] ĺ

Selvutløser

ĺ

[

D

] ĺ

angi fotograferingsintervall, antall bilder og fotograferingstidspunkt.

102

Fotograferingsfunksjoner >

Drift (fotograferingsmetode)

Hvitbalansebrakett (Hvitbalansebrakett)

Når du trykker på [

Utløser

], tar kameraet 3 fortløpende bilder: Originalen og to til med forskjellige hvitbalanseinnstillinger. Originalbildet tas når du trykker på [

Utløser

]. De andre to blir justert automatisk i henhold til hvitbalansen du har stilt inn. Du kan justere innstillingene på menyen for brakettinnstillinger.

Bildestilbrakett (Bildestilbrakett)

Når du trykker på [

Utløser

], tar kameraet 3 bilder fortløpende, hvert med ulike Bildestiler-innstillinger. Kameraet tar ett bilde og bruker de tre

Bildeveiviser-alternativene som du har angitt, på bildet du tok. Du kan velge tre ulike innstillinger på menyen for brakettinnstillinger.

MG-2

MG+2

Original

Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.

Livlig Retro

Standard

Dette alternativet kan ikke brukes på filer i RAW-format. Hvis du velger dette alternativet, vil bildekvaliteten endres fra RAW til JPEG.

103

Fotograferingsfunksjoner >

Drift (fotograferingsmetode)

Dybdebrakett

Når du trykker på [

Utløser

], tar kameraet 3 bilder fortløpende, hvert med ulik feltdybde, ved å justere blenderverdien. Bruk et stativ for å forhindre uklare bilder når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan justere innstillingene på menyen for brakettinnstillinger.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i programmodus eller blenderprioritetsmodus.

Brakett-innstillinger

Du kan stille inn alternativene for hver brakettfunksjon.

Slik angir du et brakettalternativ:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Drift

ĺ

og et brakettalternativ, og deretter trykker du på [ F ] ĺ og angir alternativene for hver brakett.

Alternativ

AE-brakett

Hvitbalansebrakett

Bildestilbrakett

Dybdebrakett

* Standard

Beskrivelse

Angi eksponeringsintervallet. (

-/+ 0.3 EV

*,

-/+ 0.7

EV

,

-/+ 1.0 EV

,

-/+ 1.3 EV

,

-/+ 1.7 EV

,

-/+ 2.0 EV

,

-/+ 2.3 EV

,

-/+ 2.7 EV

,

-/+ 3.0 EV

)

Angi Hvitbalanseintervallområdet til de 3 bildene med trinnvis justering. (

AB -/+1

,

AB -/+2

,

AB -/+3

*,

MG -/+1

,

MG -/+2

,

MG -/+3

)

For eksempel justerer AB -/+3 verdien for gult pluss eller minus tre trinn. MG -/+3 justerer verdien for rødt med samme mengde.

Velg de 3 Bildestiler-innstillingene som kameraet skal bruke til å ta 3 bilder med brakettjustering.

Angi dybdeintervallet. Bruk kommandohjul 1 eller 2 til å velge et alternativ. Du kan også dra glidebryteren eller berøre pilene for å velge et alternativ. (

-/+ 0.3

,

-/+ 0.7

,

-/+ 1.0

*,

-/+ 1.3

,

-/+ 1.7

,

-/+ 2.0

,

-/+ 2.3

,

-/+ 2.7

,

-/+ 3.0

)

104

Intervallbilder

Angi fotograferingsintervallet, antall bilder og starttiden for fotograferingen. Bruk denne funksjonen til å ta bilder med regelmessige intervaller under en begivenhet, for eksempel en måneformørkelse eller en soloppgang.

Slik tar du et intervallopptak:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

Intervallbilder

ĺ

angi et fotograferingsintervall, antall bilder og starttiden for fotograferingen ĺ

Start intervallfotografering

ĺ

vent til fotograderingen begynner på det tidspunktet du angir. (Hvis du ikke har angitt et starttidspunkt for fotograferingen, trykker du på [

Utløser

] for

å ta bildet.)

Hvis du vil lagre intervallbilder som en video, velger du

Tidsforløp

ĺ

.

Kameraet spiller inn en UHD-video på opptil 60 sekunder med en hastighet på 10 BPS. Når du bruker Tidsforløp-funksjonen, kan du stille inn antallet til under 600 bilder.

Hvis du stiller inn bildeantallet til mer enn 600, eller hvis det ikke er nok plass på minnekortet etter at Tidsforløp-funksjonen er angitt, vil bildeantallet automatisk endres slik at du kan bruke Tidsforløp-funksjonen.

Berør for å sette på pause mens du tar bilder.

Berør for å gjenoppta.

Trykk på eller trykk på [ m ] for å slutte å ta bilder.

Bruk en utløserkabel og et stativ for å minimere kamerabevegelse når du tar intervallopptak.

Koble til strømkabelen hvis fotograferingsintervallet er langt, eller hvis du skal ta mange bilder.

Hvis fotograferingsintervallet er angitt til mellom 1 og 10 minutter, går kameraet i skjermsparingsmodus etter at det begynner å ta et bilde.

Hvis et fotograferingsintervall overstiger 10 minutter, går kameraet i strømsparingsmodus og slår seg på og tar et bilde automatisk ved neste intervall. Trykk på [

Utløser

] for å avbryte strømsparingsmodus.

Hvis du tar ut batteriet eller minnekortet mens du tar bilder, vil fotograferingen stoppe. Før du tar ut batteriet eller minnekortet, må intervallbilder være satt på pause og kameraet må være slått av.

Blits

For å ta et realistisk bilde av et motiv bør mengden lys være konstant. Hvis lyskilden varierer, kan du bruke blits og sørge for en konstant mengde lys.

Velg passende innstillinger i henhold til lyskilde og motiv.

Slik angir du blitsalternativer:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

Blits

ĺ

et alternativ.

Ikon Beskrivelse

Av

: Blitsen er av.

Smart-blits

: Kameraet justerer automatisk lysstyrken til blitsen i henhold til mengden lys i omgivelsene.

Auto

: Blitsen utløses automatisk på mørke steder.

Røde øyne (auto)

: Utløser blitsen og reduserer røde øyne automatisk.

Motlysblits

: Blitsen utløses når du tar et bilde. (Lysstyrken justeres automatisk.)

Motlysblits rød

: Blitsen utløses når du tar et bilde, og røde øyne reduseres.

1. gardin

: Blitsen utløses umiddelbart etter at utløseren

åpnes. Kameraet tar et klart bilde av et motiv tidligere i en handlingssekvens.

Ballbevegelsesretning

Ikon Beskrivelse

2. gardin

: Blitsen utløses rett før utløseren lukkes. Kameraet tar et klart bilde av et motiv senere i en handlingssekvens.

Ballbevegelsesretning

Høyhastighets-synkronisering

: Hvis lukkerhastigheten er raskere enn kameraets synkroniseringshastighet (den raskeste tiden det tar å åpne og lukke utløseren), utløses blitsen flere ganger i høy hastighet. Blitsen begynner å utløses når utløseren åpnes. Dette aløternativet kam bare stilles inn når du setter på en kompatibel, ekstern blits (tilleggsutstyr). (SEF-580A)

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen utløses for andre gang.

Hvis du velger

Av

, utløses ikke blitsen selv når du bruker en ekstern blits. Hvis du justerer blitsstyrken manuelt, vil blitsen fyre en gang uten en pre-blits.

Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade kameraet.

Fotograferingsfunksjoner >

Blits

Redusere røde øyne-effekten

Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan du se et rødt lys i personens øyne. Reduser røde øyne-effekten ved å velge

Røde

øyne (auto)

eller

Motlysblits rød

.

Justere blitsintensiteten

Juster blitsintensiteten +/-2 nivåer mens blitsen er på.

Angi blitsintensiteten:

I fotograferingsmodus velger du [ m

] ĺ b ĺ

Blits

ĺ

et alternativ ĺ

[ D ] ĺ

bla med kommandohjul 1 eller 2 eller trykk på [

C

/

F

] for å justere blitsintensiteten.

Tilbakestill Tilbake Angi

Blits : Motlysblits

Uten reduksjon av røde øyne Med reduksjon av røde øyne

Når funksjonen for røde øyne er angitt, brukes to separate blitser. Motivet må ikke bevege seg før etter den andre blitsen. Hvis motivet er for lang fra kameraet eller beveger seg etter den første blitsen, kan det hende at røde øyne ikke blir redusert.

107

Fotograferingsfunksjoner >

Blits

Du kan også dra glidebryteren eller berøre / for å justere intensiteten.

Det er ikke sikkert at justering av blitsintensiteten er effektivt når:

-

Motivet er for nærme kameraet.

-

Du stiller inn en høy ISO-følsomhet.

-

Eksponeringsverdien er for stor eller for liten.

-

Det er for lyst eller for mørkt.

I enkelte fotograferingsmoduser kan du ikke bruke denne funksjonen.

Hvis du fester en ekstern blits der du kan justere intensiteten, til kameraet, brukes intensitetsinnstillingene til blitsen.

Hvis motivet er for nært når du bruker blitsen, kan noe av lyset bli blokkert og bildet bli mørkt. Sørg for at motivet er innenfor anbefalt rekkevidde, noe som varierer fra objektiv til objektiv.

Når du bruker objektivhette, kan lyset fra blitsen bli blokkert av hetten. Fjern hetten for å bruke blitsen.

Blitsinnstillinger

Angi blitsmodus, eksponeringsverdi, blitslysstyrke eller multiblits når du monterer en ekstern blits på kameraet. Du kan også angi trådløs synkronisering for å styre den eksterne blitsen. Blitsinnstillingene støttes bare når du setter på en kompatibel, ekstern blits (SEF580A)

(tilleggsutstyr).

Stille inn ekstern blits

Slik stiller du inn ekstern blits:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Innstillinger for ekstern blits

ĺ

et alternativ.

108

Fotograferingsfunksjoner >

Blits

Alternativ

Blitsmodus

Blits EV

Blitslysstyrke

Innstillinger for multiblits

Beskrivelse

A-TTL

: I modusen A-TTL (avansert gjennom objektivet) måler kameraet lyset som reflekteres av motivet gjennom objektivet. Deretter beregnes optimal eksponering basert på eksponeringsverdien og lukkerhastigheten.

Manuell blits

: Blitsen utstråler hele lysmengden, eller blitsintensiteten kan justeres manuelt.

Multiblits

: Når du trykker på [

Utløser

], utløses blitsen flere ganger basert på antallet du har angitt.

Angi eksponeringen for blitsen når blitsmodusen er

A-TTL

.

Angi lysstyrken for blitsen når blitsmodusen er

Manuell blits

.

Angi antall, lysstyrke eller frekvens for blitsen når blitsmodusen er

Multiblits

.

Hvis data kan utveksles mellom kameraet og blitsen, kan innstillingene for den eksterne blitsen bli justert på kameraet eller blitsen. Dine tidligere alternativene vil bli brukt.

Angi trådløs synkronisering for den eksterne blitsen

Angi trådløs synkronisering for å styre innebygde og eksterne blitsenheter eksternt via trådløse signaler. Fjernutløsersystemet består av en hovedblits som er montert på kameraet, og en eller flere underordnede blitsenheter.

En underordnet blits er tilordnet til en av tre grupper: A, B eller C.

Slik angir du trådløs synkronisering:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Ekstern trådløs blits

ĺ

et alternativ.

109

Fotograferingsfunksjoner >

Blits

Alternativ

Bruk trådløs blits

Kanal

Gruppeblitsmodus

* Standard

Beskrivelse

Angi dette for å bruke trådløs synkronisering. (

Av

*,

)

Velg kanaler for trådløs synkronisering. Fire eksterne kanaler er tilgjengelige, slik at flere fjernutløsersystemer kan være aktive samtidig.

Hovedblitsenheter og underordnede blitsenheter i samme fjernutløsersystem må være stilt inn på samme kanal. (

Kan. 1

,

Kan. 2

,

Kan. 3

,

Kan. 4

)

Angi blitsmodusen for gruppe A, B eller C. Endringer i blitsmodusen må foretas på hovedblitsen. Endringene brukes deretter på slavegruppe A, B eller C, og slavegruppene fungerer som et eksternt system for blitsmodusen (TTL eller manuell) i henhold til innstillingene for hovedblitsen.

A-TTL

: Angi eksponeringen for blitsen når blitsmodusen er

A-TTL

.

Manuell blits

: Angi lysstyrken for blitsen når blitsmodusen er

Manuell blits

.

Av

: Ikke bruk blitsen.

Du kan ikke velge

Innstillinger for ekstern blits

når du bruker funksjonen for ekstern trådløs blits.

For informasjon om bruk av den trådløse synkroniseringsfunksjonen med en ekstern blits, ser du i bruksanvisningen for den eksterne blitsen (SEF-580A).

Låse blitsintensiteten

Når blitsmodusen er angitt til A-TTL, beregner kameraet automatisk optimal eksponering via pre-blits. Hvis eksponeringen ikke er beregnet riktig, bruker du FEL-funksjonen. Pre-blitsen utløses på området du angir, og blitsintensiteten låses.

Slik låser du blitsintensiteten:

Angi funksjonen [ a ] til

FEL

ĺ

fokuser på eksponeringsområdet ĺ

trykk på [ a ].

110

Lysmåling

Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys.

Kameraet måler mengden lys i en scene, og i mange av modiene brukes målingen til å justere ulike innstillinger. Hvis for eksempel et motiv ser mørkere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et overeksponert bilde av det. Hvis et motiv ser lysere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et undereksponert bilde av det.

Lysstyrken og hele stemningen i bildet kan også bli påvirket av hvordan kameraet måler mengden lys. Velg en passende innstilling for et fotograferingsforhold.

Slik stiller du inn et målingsalternativ:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

Lysmåling

ĺ

et alternativ.

Multi

Multimodus beregner mengden lys i forskjellige områder. Når lyset er tilstrekkelig eller utilstrekkelig, justerer kameraet eksponeringen ved

å finne gjennomsnittet av den generelle lysstyrken i scenen. Denne modusen er egnet for generelle bilder.

Fotograferingsfunksjoner >

Lysmåling

Sentrumsvektet

I sentrumsvektet modus beregnes et bredere område enn i punktmodus.

Mengden lys i den midtre delen av bildet (60–80 %) legges sammen, og lysmengden i resten av bildet (20–40 %) legges sammen. Modusen anbefales i situasjoner der det er en liten forskjell i lysstyrke mellom motivet og bakgrunnen, eller der området rundt motivet er stort i forhold til den generelle komposisjonen i bildet.

Punkt

Punktmodus beregner mengden lys i midten. Når du tar et bilde i omgivelser der det er sterk bakgrunnsbelysning bak et motiv, justerer kameraet eksponeringen slik at motivet blir fotografert riktig. Når du for eksempel velger Multimodus ved forhold med sterk bakgrunnsbelysning, beregner kameraet at den generelle mengden lys er rikelig, noe som fører til et mørkere bilde. Punktmodus kan forhindre denne situasjonen, siden den beregner mengden lys i et bestemt område.

Som bildet viser, befinner motivet seg i et lyst område mens bakgrunnen er mørk. Punktmodus anbefales for en situasjon som dette, der det er stor forskjell på eksponeringsverdiene for motivet og bakgrunnen.

112

Fotograferingsfunksjoner >

Lysmåling

Måle eksponeringsverdien til fokusområdet

Når denne funksjonen er slått på, stiller kameraet automatisk inn optimal eksponering ved å beregne lysstyrken i fokusområdet. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du velger

Punkt

-måling eller

Multi

-måling og

Valg AF

.

Slik stiller du inn denne funksjonen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

Koble

AE til AF-punkt

ĺ

et alternativ.

113

Dynamisk omfang

Denne funksjonen korrigerer automatisk for tap av lyse eller mørke detaljer som kan forekomme på grunn av skyggeforskjeller i bildet.

Slik angir du alternativer for

Dynamisk omfang:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ]

Dynamisk omfang

ĺ

et alternativ.

ĺ b ĺ

Ikon

* Standard

Beskrivelse

Av

*: Dynamisk omfang er av.

Dynamisk omfang+

: Korrigerer for tap av lyse eller mørke detaljer.

HDR

: Ta flere bilder med ulike eksponeringer, og sett dem deretter automatisk sammen til ett bilde.

Du kan angi justeringsverdien for eksponering ved å trykke på

[

F

] og deretter velge

Lav

,

Medium

eller

Høy

.

Du kan ikke angi et ISO-alternativ høyere enn ISO 6400.

Alternativer for Dynamisk omfang og bildestiler kan ikke angis samtidig.

Uten Dynamisk omfang-effekt Med Dynamisk omfang-effekt

Eksponeringskompensasjon

Kameraet stiller automatisk inn eksponeringen ved å måle lysnivåene fra bildets komposisjon og posisjonen til motivet. Hvis eksponeringen som er stilt inn av kameraet, er høyere eller lavere enn du forventer, kan du justere eksponeringsverdien manuelt. Eksponeringsverdien kan justeres i trinn på

±5. Kameraet viser eksponeringsadvarselen i rødt for hvert trinn utover ±5.

Når du tar opp video, kan eksponeringsverdien justeres i trinn på ±3.

Juster eksponeringsverdien ved å bla med kommandohjul 1 mens du trykker på og holder inne [ B ]. Du kan også justere eksponeringsverdien ved å trykke på [ f

] og deretter velge

EV

.

Når du kompenserer eksponeringsverdien i manuell modus, endres ikke gjeldende lukkerhastighet eller blenderverdi. Når du justerer eksponeringsverdien ved å bla med kommandohjul 1 mens du holder nede [

B

] og ISO-følsomheten er satt til Auto, blir eksponeringsverdien justert ved å endre på ISO-følsomheten.

Justeringsverdi for eksponering

Standard eksponeringsindeks

Eksponeringsadvarsel

Eksponerings- nivåindikator

Redusert eksponering

(mørkere)

Økt eksponering

(lysere)

-2

Original

+2

Bruke rammemodus

Når du justerer blenderverdien eller lukkerhastigheten, endres eksponeringen i henhold til innstillingene, slik at skjermen kan bli mørkere.

Når denne funksjonen er på, er lysstyrken til skjermen konstant uavhengig av innstillingene, slik at det blir lettere å komponere bildet.

Slik bruker du

Rammemodus :

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ b ĺ

Rammemodus

ĺ

et alternativ.

Fotograferingsfunksjoner >

Eksponeringskompensasjon

Bruke veiledningen for justering av lysstyrke

Juster lysstyrken ved å bruke det valgte området som referanse. Lysstyrken i det valgte området vises som en verdi for å hjelpe deg å justere lysstyrken på en enkel måte.

Slik justerer du lysstyrken:

I fotograferingsmodus, trykk på [ m ] ĺ b ĺ

Veiledning for justering av lysstyrke

ĺ

ĺ finn frem til på skjermen i referanseområdet ĺ

trykk på [ a ] ĺ

bruk kommandohjul 1 og

2 eller [ C / F ] eller dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i modiene Program, Blenderprioritet og Lukkerprioritet.

Denne funksjonen og overeksponeringsveiledningen kan ikke angis samtidig.

Denne funksjonen og Dynamisk omfang HDR kan ikke angis samtidig.

Denne funksjonen og blitsalternativene kan ikke angis samtidig.

Vise overeksponeringsveiledningen

Vis overeksponerte områder på et bilde i fotograferingsmodus før du tar et bilde. Når du stiller inn denne funksjonen, vil de overeksponerte områdene i bildet blinke.

Slik viser du overeksponeringsveiledningen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ b ĺ

Overeksponeringsveil.

ĺ

et alternativ.

Histogram

Slå på eller av histogrammet på skjermen.

Om histogrammer

Et histogram er en graf som viser fordeling av lysstyrke i et bilde. Et histogram som heller mot venstre, indikerer et mørkt bilde. Et histogram som heller mot høyre, indikerer et lyst bilde. Høyden på grafen er relatert til fargeinformasjon. Grafen blir høyere hvis en bestemt farge er mer vanlig.

Utilstrekkelig eksponering

Balansert eksponering Overdreven eksponering

116

Eksponerings-/Fokuslås

Hvis du ikke oppnår passende eksponering på grunn av stor forskjell i belysning mellom for- og bakgrunn, eller hvis du vil ta et bilde der motivet er utenfor autofokusområdet, låser du fokus eller eksponeringen og tar bildet.

Når eksponeringslåsfunksjonen er tilordnet [

a

] (eksempel)

1

Sett fokusrammen, og trykk [

Utløser

] halvveis ned for å måle eksponeringen.

4

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta et bilde.

2

Trykk på [ a

] for å låse eksponeringen.

3

Gjør endringer i bildekomposisjonen etter at eksponeringen er låst.

Når fokuslåsfunksjonen er tilordnet til [

a

] (eksempel)

1

Sett fokusrammen og trykk [

Utløser

] halvveis ned for å fokusere.

2

Trykk på [ a

] for å låse fokus.

3

Gjør endringer i bildekomposisjonen etter at fokus er låst.

4

Trykk [

Utløser

] halvveis ned for å måle eksponeringen, og trykk deretter på [

Utløser

] for å ta et bilde.

Du kan endre funksjonen som er tilordnet [ a ] til fokuslås, eksponeringslås

eller begge deler. (s. 175)

Eksponerings-/Fokusseparasjon

Separer eksponeringsområdet og fokusområdet eller slå dem sammen igjen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Berørings-AF er satt til

Berørings-AF

.

1

Berør et område på skjermen for å fokusere på det.

Ikonet for eksponeringsseparasjon vises på fokusrammen.

2

Dra til eksponeringsområdet.

Fokusområdet og eksponeringsområdet blir separert.

Berør og hold hvert område for å låse fokus- eller eksponeringsinnstillingen.

Dra områdene sammen for å slå sammen fokusområdet og eksponeringsområdet.

Fokus

Eksponering

3

Trykk på [

Utløser

] for å ta bildet.

Hvis du trykker på [ a ] mens funksjonen er angitt til

AEL-hold

, separeres ikke eksponeringen/fokuset.

Du kan angi at du vil bruke funksjonen for eksponerings-/fokusseparasjon, ved å trykke på [ m ] ĺ b ĺ

Eksponering/fokusseparasjon

ĺ

Av

eller

i fotograferingsmodus.

Videofunksjoner

Funksjonene som er tilgjengelige for videoer, er forklart nedenfor.

Filmstørrelse

Still inn filmstørrelsen.

Slik angir du alternativer for filmstørrelse:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ g ĺ

Filmstørrelse

ĺ

et alternativ.

Når Video ut er stilt inn til NTSC

Ikon Størrelse

4096X2160 (24p)

3840X2160 (30p)

*

1920X1080 (60p)

1920X1080 (30p)

1920X1080 (24p)

1920X1080 (15p)

1280X720 (120p)

1280X720 (60p)

1280X720 (30p)

640X480 (60p)

640X480 (30p)

640X480 (MJPEG)

* Standard

Anbefalt for

Visning på en 4K UHDTV.

Visning på en 4K UHDTV.

Visning på TV med full HD. (Videoer som er spilt inn med dette alternativet vil ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller smarttelefoner som ikke støtter 60p.)

Visning på TV med full HD.

Visning på TV med full HD.

Visning på TV med full HD. (Kun tilgjengelig med enkelte smartfilteralternativer.)

Visning på HDTV. (Videoer som er spilt inn med dette alternativet vil ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller smarttelefoner som ikke støtter 120p.)

Visning på HDTV.

Visning på HDTV.

Visning på TV.

Visning på TV.

Visning på TV.

Fotograferingsfunksjoner >

Videofunksjoner

Når Video ut er stilt inn til PAL

Ikon Størrelse

4096X2160 (24p)

3840X2160 (25p)

*

1920X1080 (50p)

1920X1080 (25p)

1920X1080 (24p)

1920X1080 (12.5p)

1280X720 (100p)

1280X720 (50p)

1280X720 (25p)

640X480 (50p)

640X480 (25p)

640X480 (MJPEG)

* Standard

Anbefalt for

Visning på en 4K UHDTV.

Visning på en 4K UHDTV.

Visning på TV med full HD. (Videoer som er spilt inn med dette alternativet vil ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller smarttelefoner som ikke støtter 50p.)

Visning på TV med full HD.

Visning på TV med full HD.

Visning på TV med full HD. (Kun tilgjengelig med enkelte smartfilteralternativer.)

Visning på HDTV. (Videoer som er spilt inn med dette alternativet vil ikke spilles av på enkelte HDTV-er eller smarttelefoner som ikke støtter 100p.)

Visning på HDTV.

Visning på HDTV.

Visning på TV.

Visning på TV.

Visning på TV.

Hvis du velger en videostørrelse på 4096X2160 eller 3840X2160 og kobler kameraet til en HDMI-støttet TV via en HDMI-kabel, settes videostørrelsen automatisk til 1920X1080 (30p).

Filmkvalitet

Angi filmkvaliteten.

Angi alternativer for filmkvalitet:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ g ĺ

Filmkvalitet

ĺ

et alternativ.

Ikon Forlengelse

HEVC, MP4

HEVC, MP4

HEVC, MP4

* Standard

Beskrivelse

Normal

: Spille inn videoer i normal kvalitet.

HQ

*: Spille inn videoer i høy kvalitet.

Pro

: Spill inn videoer i ultrahøy kvalitet. Bare tilgjengelig når videostørrelsen er satt til 1920X1080 eller høyere.

er et format beregnet på redigering. Video i -format vil kanskje ikke spilles av jevnt, avhengig av datamaskinens spesifikasjoner. Vi anbefaler at du kobler kameraet til en UHD-TV med en HDMI-kabel for å sikre at videoen spilles av jevnt.

120

Fotograferingsfunksjoner >

Videofunksjoner

Bithastigheter for filmstørrelser

Filformat

MP4

AVI

Filmstørrelse

4K

UHD

FHD

HD

VGA

VGA

4096X2160

3840X2160

1920X1080

1280X720

640X480

640X480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

60

Bithastighet

(Pro) Mbit/s

70

70

70

70

70

60

* Bithastighetene ovenfor kan variere, avhengig av innspillingsforholdene.

* Bithastighetene ovenfor er basert på HEVC-kodeken.

19

19

13

13

25

25

30

30

Bithastighet

(HQ) Mbit/s

40

40

40

37

37

25

4

4

7

7

13,8

11,5

9

9

6

6

13

13

15

15

Bithastighet

(Normal) Mbit/s

32

32

32

19

19

13

2

2

3

3

11,1

9,2

Bilder per sek.

60p

50p

30p

25p

60p

50p

30p

25p

30p

25p

24p

30p

25p

60p

50p

30p

25p

24p

120p

100p

Sensorutdata

59.94p

50.00p

29.97p

25.00p

59.94p

50.00p

29.97p

25.00p

29.97p

25.00p

24p

29.97p

25.00p

59.94p

50.00p

29.97p

25.00p

24.00p

119.88p

100p

121

Fotograferingsfunksjoner >

Videofunksjoner

Rask/langsom film

Angi avspillingshastigheten til en video.

Slik angir du alternativer for avspillinghastighet:

Ikon

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ]

langsom film

ĺ

et alternativ.

ĺ g ĺ

Rask/

* Standard

Beskrivelse x0.25

: Spill inn en video som skal vises i 1/4 av normal hastighet under avspilling. Bare tilgjengelig med 1280X720 (30p/25p) og

640X480 (30p/25p).

x0.5

: Spill inn en video som skal vises i 1/2 av normal hastighet under avspilling. Bare tilgjengelig med 1920X1080 (30p/25p),

1280X720 (60p/50p/30p/25p) og 640X480 (60p/50p/30p/25p).

x1

*: Spill inn en video som skal vises i normal hastighet under avspilling.

x5

: Spill inn en video som skal vises i 5 ganger normal hastighet under avspilling.

x10

: Spill inn en video som skal vises i 10 ganger normal hastighet under avspilling.

x20

: Spill inn en video som skal spilles av i 20 ganger normal hastighet under avspilling.

Hvis du velger et annet alternativ enn

x1

, støttes ikke funksjonene for lydopptak og korrigering av forvrengning.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

AF-reaksjonsevne

Still inn forsinkelsestiden for automatisk skifte av fokus under videoopptak.

Når et nytt motiv kommer inn i bildet, overfører kameraet fokus sakte hvis reaksjonsevnen er satt til lav. Hvis reaksjonsevnen er satt til høy, overføres fokus raskt.

Slik justerer du AFreaksjonsevnen:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ g ĺ

AFreaksjonsevne

ĺ

et alternativ.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når

Rask/langsom film

er satt til

x1

.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:

-

-

SAMSUNG 16mm F2.4

SAMSUNG 20mm F2.8

-

SAMSUNG 30mm F2

-

SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA

-

-

SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA

SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II

122

Fotograferingsfunksjoner >

Videofunksjoner

AF-skiftehastighet

Angi hvor rakst autofokusfunksjonen skal fungere under videoopptak.

Rask forskyvning er nyttig når du skal spille inn video med mye bevegelse, for eksempel sport. Langsom forskyvning gir jevne fokusoverganger, avhengig av motivet.

Slik justerer du AFforskyvningshastigheten:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ g ĺ

AF-skiftehastighet

ĺ

et alternativ.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når

Rask/langsom film

er satt til

x1

.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:

-

-

SAMSUNG 16mm F2.4

SAMSUNG 20mm F2.8

-

SAMSUNG 30mm F2

-

SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA

-

-

SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA

SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II

Fader

Bruk funksjonen passende og legg til dramatiske effekter i videoene. Angi alternativet for innfasing for å fase inn gradvis på begynnelsen av en scene.

Angi alternativet for utfasing for å fase ut gradvis på slutten av en scene.

Slik angir du alternativer for fasing:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ g ĺ

Fader

ĺ

et alternativ.

Ikon

* Standard

Beskrivelse

Av

*: Fasefunksjonen er av.

Inn

: Scenen fases gradvis inn.

Ut

: Scenen fases gradvis ut.

Inn-Ut

: Fadefunksjonen brukes på begynnelsen og slutten av scenen.

Når du bruker fadefunksjonen, kan det ta lengre tid å lagre en fil.

123

Fotograferingsfunksjoner >

Videofunksjoner

Tale

Noen ganger kan en video uten lyd ha bedre effekt enn en video med lyd.

Slå av Tale for å spille inn en video uten lyd.

Slik angir du talealternativer:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ g ĺ

Tale

ĺ

et alternativ.

Mikrofonnivå

Angi mikrofonnivået etter fotograferingsforholdene.

Slik angir du mikrofonnivået:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ g ĺ

Mikrofonnivå

ĺ

bla med kommandohjul 1 og 2 eller trykk på [

C

/

F

] for å justere mikrofonnivået ĺ

berør

Angi

.

Vindskjerming

Når du spiller inn videoer i støyende omgivelser, kan utilsiktede lyder spilles inn i videoene. Spesielt kan høy vindstøy under innspilling av videoer virke forstyrrende på seeropplevelsen. Bruk Vindskjermingfunksjonen til å fjerne noe av omgivelsesstøyen i tillegg til vindstøy.

Slik reduserer du vindstøy:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ g ĺ

Vindskjerming

ĺ

et alternativ.

Dynamisk omfang+

Korriger for tap av lyse eller mørke detaljer.

Stille inn alternativer for dynamisk omfang+:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m ] ĺ g ĺ

Dynamisk omfang+

ĺ

et alternativ.

124

Kapittel

3

Avspilling/Redigering

Lær om hvordan du spiller av og redigerer bilder og videoer.

Avspilling/Redigering

Søke etter og administrere filer

Her finner du informasjon om miniatyrbildevisning av bilder og videoer og hvordan du beskytter eller sletter filer.

Hvis det går litt tid uten at du utfører noen handlinger, forsvinner informasjonen og ikonene på skjermen. Når du trykker på en knapp eller berører skjermen, vises de på nytt.

Vise miniatyrbilder

Hvis du vil søke etter bilder og videoer, må du først konvertere til miniatyrbildevisning. I miniatyrbildevisning vises flere bilder samtidig, slik at du raskt kan se gjennom etter elementene du ønsker å finne. Du kan også klassifisere og viser filer etter kategori, for eksempel dato eller filtype.

Alle

Vise bilder

1

Trykk på [ y

].

Den nyeste filen du tok, vises.

Bla med kommandohjul 1 til venstre for å velge modus for miniatyrvisning.

(Bla med kommandohjul 1 til høyre for å gå tilbake til forrige modus.)

2

Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [ C / F ] for å bla gjennom filer.

Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til en annen fil.

Det kan hende at du ikke kan redigere eller spille av filer som er tatt med andre kameraer, på grunn av størrelser eller kodeker som ikke støttes. Bruk en datamaskin eller en annen enhet til å redigere eller spille av disse filene.

126

Avspilling/Redigering >

Søke etter og administrere filer

Vise filer etter kategori

1

I miniatyrbildevisning trykker du på [ m ] ĺ z ĺ

Filter

ĺ en kategori.

Du kan også berøre navnet på den gjeldende kategorien for å åpne alternativlisten.

* Standard

Alternativ

Alle*

Beskrivelse

Vis filer på vanlig måte.

Dato

Type

Vis filer etter datoen de ble lagret.

Vis filer etter filtype.

2

Velg en liste for å åpne den.

3

Velg en fil for å vise den.

4

Berør for å gå tilbake til forrige visning.

127

Avspilling/Redigering >

Søke etter og administrere filer

Vise kontinuerlige bilder og seriebilder

Vis kontinuerlige bilder og seriebilder fra en fotopakke. Velg en fotopakke for automatisk avspilling av alle bildene i pakken. Hvis du sletter en fotopakke, vil alle bildene i fotopakken slettes. Bildene i en fotopakke lagres som én enkelt bildefil på minnekortet, og det vil ikke bli opprettet noen separat mappe. Du kan velge å vise kontinuerlige bilder som en serie eller hver for seg.

1

I avspillingsmodus blar du med kommandohjul 2 eller trykker på [ C / F ] for å gå til ønsket fotopakke.

Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til ønsket mappe.

Kameraet spiller automatisk av bildene i fotopakken.

Trykk på [ m

] ĺ z ĺ

Vis fortløpende bilder

ĺ

Brett ut

hvis du vil vise kontinuerlige bilder hver for seg.

2

Bla med kommandohjul 1 til høyre for å åpne fotopakken.

Du kan også trykke på fotopakken på skjermen eller trykke på [ o

] for å åpne den.

3

Bla med kommandohjul 2, eller trykk på [ C / F ] for å bla gjennom filer.

Du kan også dra bildet mot venstre eller høyre for å gå til en annen fil.

4

Bla med kommandohjul 1 til venstre eller trykk på [ o ] for å gå tilbake til avspillingsmodus.

Du kan også berøre for å gå tilbake til avspillingsmodus.

128

Avspilling/Redigering >

Søke etter og administrere filer

Beskytte filer

Beskytt filene dine mot utilsiktet sletting.

1

I avspillingsmodus trykker du på [ m

] ĺ z ĺ

Beskytt

ĺ

Beskyttelse av flere

.

2

Bla med kommandohjul 2 eller trykk på [ C / F ] for å gå til en fil, og velg deretter filen ved å trykke på [ o ].

3

Trykk på [ a

].

Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.

Du kan beskytte en fil direkte i avspillingsmodus ved å velge filen og deretter trykke på [ a

]. Du kan fjerne beskyttelsen av filen ved å trykke på [ a

] en gang til.

Trykk på [ a ] mens fotopakken er valgt for å beskytte alle kontinuerlige bilder i pakken.

Lås eller lås opp alle filene

Lås eller lås opp alle filene.

1

I avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ z ĺ

Beskytt

ĺ

Beskytte alle

.

2

Velg et alternativ.

Alternativ

Avbryt

Lås opp

Lås

Beskrivelse

Gå tilbake til forrige meny.

Lås opp alle filene.

Lås alle filene.

129

Avspilling/Redigering >

Søke etter og administrere filer

Slette filer

Slett filer i avspillingsmodus, slik at du får mer plass på minnekortet.

Beskyttede filer kan slettes etter at beskyttelsen er fjernet.

Slette én enkelt fil

Du kan velge en enkelt fil og slette den.

1

Velg en fil i avspillingsmodus og trykk deretter på [ n ].

2

Velg

Ja

når popup-meldingen vises.

Slette flere filer

Du kan velge flere filer og slette dem.

1

I avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ z ĺ

Slett

ĺ

Sletting av flere

.

I miniatyrbildevisning kan du trykke på [ m ] ĺ z ĺ

Velg element

.

Alternativt kan du trykke på [ n ] i miniatyrbildevisning og deretter velge filene som skal slettes.

2

Bla med kommandohjul 2 eller trykk på [

C

/

F

] for å gå til en fil, og velg deretter filen ved å trykke på [ o

].

Trykk på [ o

] på nytt for å avbryte valget.

3

Trykk på [ n ].

4

Velg

Ja

når popup-meldingen vises.

Slette alle filer

Du kan slette alle filene på minnekortet samtidig.

1

I avspillingsmodus trykker du på [ m

].

2

Velg z ĺ

Slett

ĺ

Slett alle

.

3

Velg

Ja

når popup-meldingen vises.

130

Avspilling/Redigering

Vise bilder

Forstørre et bilde

Du kan forstørre bilder når du viser dem i avspillingsmodus. Du kan også bruke beskjæringsfunksjonen til å trekke ut den delen av bildet som vises på skjermen, og lagre den som en ny fil.

Fullt bilde Beskjær

Forstørrelse (maksimum forstørrelse kan variere etter oppløsning.)

Forstørret område

Til

Bla med kommandohjul 1 til høyre for å forstørre et bilde.

(Bla med kommandohjul 1 til venstre for å forminske et bilde.)

Flytte forstørret område

Beskjære det forstørrede bildet

Gå tilbake til originalbildet

Gjør dette

Trykk på [ D / I / C / F ].

Trykk på [ f

]. (lagret som en ny fil)

Trykk på [ o

].

Du kan også knipe fingrene sammen eller spre dem fra hverandre på skjermen for å forminske eller forstørre et fotografi. Du kan også dobbeltklikke på et område for å forstørre det raskt.

Du kan bla gjennom filer ved å bla med kommandohjul 2 også når et bilde er forstørret.

131

Avspilling/Redigering >

Vise bilder

Vise en lysbildevisning

Du kan vise bilder i en lysbildevisning og bruke forskjellige effekter.

1

I avspillingsmodus trykker du på [ m

].

2

Velg z ĺ

Alternativer for bildefremvisning

.

3

Velg et alternativ for lysbildevisningseffekt.

Hopp til trinn 4 for å starte lysbildevisningen uten effekter.

Alternativ

Avspillingsmodus

* Standard

Beskrivelse

Still inn for å spille av en lysbildevisning én gang eller gjentatte ganger. (

Én avspilling

*,

Gjenta

)

Intervall

Effekt

Angi intervallet mellom bildene.

(

1 sek.

*,

3 sek.

,

5 sek.

,

10 sek.

)

Angi en sceneendringseffekt mellom bilder.

Velg

Av

for å avbryte effektene.

4

Trykk på [ m

].

5

Velg

Start bildefremvisning

.

6

Vis lysbildevisningen.

Trykk på [ o ] for å sette på pause.

Trykk på [ o ] igjen for å gjenoppta.

Trykk på [ m ] for å stoppe lysbildevisningen og gå tilbake til avspillingsmodus.

132

Avspilling/Redigering >

Vise bilder

Vise overeksponeringsveiledningen

Få de overeksponerte områdene i et bilde til å blinke.

Slik viser du overeksponeringsveiledningen:

I avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ z ĺ

Overeksponeringsveil.

ĺ

et alternativ.

Rotere automatisk

Når Auto-roter er på, roterer kameraet automatisk bildene du har tatt vertikalt, slik at de får plass på skjermen horisontalt.

Slik angir du alternativer for automatisk rotering:

I avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ z ĺ

Auto-roter

ĺ

et alternativ.

Vise intervallopptak

Vise bilder som er tatt med funksjonen Intervallbilder.

Slik viser du intervallopptak:

I avspillingsmodus trykker du på [ m

] ĺ z ĺ

Spill av intervallbilder

.

Konvertere til JPEG

Du kan konvertere RAW-filer til JPG-filer.

Slik konverterer du filer:

I avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ z ĺ

Konverter til JPG

.

Sortere filer

Sorter filene etter nyeste eller eldste.

Slik stiller du inn et sorteringsalternativ:

I avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ z ĺ

Sorter etter

ĺ

et alternativ.

133

Avspilling/Redigering

Spille av videoer

I avspillingsmodus kan du spille av en video, ta ut et bilde fra en video eller beskjære en video og lagre den som en ny fil.

Stopp Ta bilde

Ikon Beskrivelse

Vis forrige fil/Søk bakover. (Hver gang du trykker på ikonet under avspilling av en video, endrer du søkehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)

Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen.

Vis neste fil/Søk fremover. (Hver gang du trykker på ikonet under avspilling av en video, endrer du søkehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.)

Juster volumet eller demp lyden.

Spole bak- eller fremover

Hvis du vil spole bak- eller fremover i en videofil mens den spilles av, bruker du en av metodene nedenfor.

Berør . Hver gang du berører ikonet, endrer du spolehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.

Trykk på [ C / F ]. Hver gang du trykker på knappen, endrer du spolehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.

Bla med kommandohjul 1 eller 2 til venstre eller høyre. Hver gang du blar med kommandohjul 1 eller 2, endrer du søkehastigheten i følgende rekkefølge: 2X, 4X, 8X.

Dra håndtakene som vises i fremdriftslinjen til venstre eller høyre. Du kan endre avspillingsposisjonen i videoen.

Du kan sette en video på pause og dreie kommandohjul 2 for å spole bakover eller fremover ett bilde om gangen.

134

Avspilling/Redigering >

Spille av videoer

Justere lysstyrken i en video

Juster lysstyrken i en video mens du spiller den av.

Slik justerer du lysstyrken i en video:

Berør venstre halvdel av skjermen ĺ

dra oppover eller nedover.

Stopp Ta bilde

Justere volumet i en video

Juster volumet i en video mens du spiller den av.

Slik justerer du volumet i en video:

Berør den høyre halvdelen av skjermen ĺ

dra oppover eller nedover.

Stopp Ta bilde

Du kan også berøre og dra glidebryteren på lydstyrkekontrollen oppover eller nedover.

Du kan også trykke på [

D

/

I

] for å justere volumet i en video.

135

Avspilling/Redigering >

Spille av videoer

Beskjære en video under avspilling

1

Bla frem til en video i avspillingsmodus, og trykk deretter på

[ m ].

2

Velg

Beskjær film

.

3

Trykk på [ o ] eller berør for å starte avspillingen av videoen.

4

Trykk på [ o ] eller berør på det punktet hvor du vil at beskjæringen skal starte.

5

Trykk på [ f

] eller berør

Startpunkt

.

6

Trykk på [ o ] eller berør for å gjenoppta avspillingen av videoen.

7

Trykk på [ o

] eller berør på det punktet hvor du vil at beskjæringen skal slutte.

8

Trykk på [ f ] eller berør

Sluttpunkt

.

9

Trykk på [ f ] eller berør

Beskjær

for å beskjære en video.

Du kan justere scenen som skal beskjæres, ved å dra i håndtakene som vises på fremdriftslinjen.

10

Velg

Ja

når popup-meldingen vises.

Du kan ikke beskjære en video som er spilt inn i 3D-modus.

Originalvideoen bør være minst 10 sekunder lang.

Kameraet lagrer den redigerte videoen som en ny fil og beholder originalvideoen intakt.

Hente ut et bilde under avspilling

1

Mens du ser på en video, trykker du på [ o ] eller berører på det punktet hvor du vil hente ut et bilde.

2

Trykk på [ f

] eller berør

Ta bilde

.

Du kan ikke hente ut et bilde fra en video som er spilt inn i 3D-modus.

Oppløsningen til bildet som er hentet ut, vil være den samme som i originalvideoen.

Bildet blir lagret som en ny fil.

136

Avspilling/Redigering

Redigere bilder

Utfør bilderedigeringsoppgaver, for eksempel endring av størrelse eller rotering. Redigerte bilder blir lagret som nye filer under forskjellige filnavn. Bilder som tas i enkelte modi, kan ikke redigeres med bilderedigeringsfunksjonen.

Redigere bilder:

Bla frem til et bilde i avspillingsmodus, og trykk deretter på

[ m ] ĺ z ĺ

Rediger bilde

ĺ

et alternativ.

Enkelte bilder kan ikke redigeres med bilderedigeringsfunksjonen. I så fall må du bruke den medfølgende bilderedigeringsprogramvaren.

Kameraet lagrer redigerte bilder som nye filer.

Redigerte bilder kan bli konvertert til lavere oppløsning.

Du kan ikke redigere bilder under visning av kontinuerlige bilder i en fotopakke. Åpne fotopakken og velg et bilde for å redigere det.

Beskjære et bilde

1

Berør ĺ

.

2

Dra sidene av boksen for å justere størrelsen på beskjæringsområdet.

3

Dra boksen for å flytte beskjæringsområdet.

4

Trykk på [ o ] eller berør

Ferdig

.

5

Berør for å lagre.

137

Avspilling/Redigering >

Redigere bilder

Rotere et bilde

1

Berør ĺ

.

2

Berør et alternativ.

Avbryt Ferdig

Roter : Høyre 90˚

Endre størrelsen på bilder

Endre størrelsen på et bilde og lagre det som en ny fil.

1

Berør ĺ

.

2

Berør et alternativ.

Avbryt Ferdig

Endre størrelse : 13.9 M (3:2)

3

Trykk på [ o

] eller berør

Ferdig

.

4

Berør for å lagre.

Du kan også rotere et bilde i avspillingsmodus ved å trykke på [ m

] og deretter velge z ĺ

Roter

ĺ

et ønsket alternativ.

Kameraet overskriver originalfilen.

3

Trykk på [ o ] eller berør

Ferdig

.

4

Berør for å lagre.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige for endring av størrelse, varierer avhengig av originalstørrelsen på bildet.

138

Avspilling/Redigering >

Redigere bilder

Justere bildene

Du kan korrigere bilder ved å justere lysstyrken, kontrasten eller fargen.

1

Berør .

2

Berør et justeringsalternativ.

Hvis du valgte (Automatisk justering), går du til trinn 4.

Ikon Beskrivelse

Original (tilbakestill til originalbildet)

Automatisk justering

Lysstyrke

Kontrast

Metning

NFC-justering

Fargetemperatur

Eksponering

Fargenyanse

3

Bla med kommandohjul 1 eller 2 eller trykk på [

C

/

F

] for å justere alternativet.

Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere alternativet.

4

Trykk på [

o

] eller berør

Ferdig

.

5

Berør for å lagre.

Retusjere ansikter

1

Berør

.

2

Bla med kommandohjul 1 eller 2 eller trykk på [

C

/

F

] for å justere alternativet.

• Du kan også dra glidebryteren eller berøre +/- for å justere alternativet.

Når nummeret økes, blir hudtonen lysere og jevnere.

3

Trykk på [

o

] eller berør

Ferdig

.

Berør for å avbryte korrigeringen.

4

Berør for å lagre.

139

Avspilling/Redigering >

Redigere bilder

Bruke Smartfilter-effekter

Bruk spesialeffekter på bildene.

1

Berør , og berør deretter et alternativ.

Avbryt Ferdig

Smartfilter : Vignettering

Alternativ

Original

Vignettering

Miniatyr (H)

Miniatyr (V)

Beskrivelse

Ingen effekt

Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt, som i Lomo-kameraer.

Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt øverst og nederst.

Bruk en ”tilt-shift”-effekt slik at det ser ut som om motivet vises i miniatyr. Bildet blir uskarpt til venstre og høyre.

Alternativ

Akvarell

Rød

Grønn

Blå

Gul

Beskrivelse

Bruk en akvarelleffekt.

Avmett alle farger bortsett fra rød.

Avmett alle farger bortsett fra grønn.

Avmett alle farger bortsett fra blå.

Avmett alle farger bortsett fra gul.

2

Trykk på [ o ] eller berør

Ferdig

.

3

Berør for å lagre.

140

Kapittel

4

Tilkobling og overføring

Lær hvordan du deler bilder eller videoer og bruker diverse funksjoner.

Tilkobling og overføring

Koble til en smarttelefon

Bruk NFC-funksjonen

Plasser NFC-antennen på en smarttelefon i nærheten av NFC-brikken på kameraet for å koble kameraet til smarttelefonen. Du kan også overføre filer til en NFC-aktivert enhet i avspillingsmodus.

Denne funksjonen støttes av NFC-aktiverte smarttelefoner som kjører

Android OS. Vi anbefaler å bruke den nyeste versjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for iOS-enheter.

Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager

Inst. fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen.

Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere.

Når du skal lese en NFC-brikke, plasserer du den NFC-aktiverte enheten i nærheten av NFC-brikken på kameraet i over 2 sekunder.

Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [ m ], og deretter velge d ĺ

MobileLink/NFC-bildestørrelse

ĺ

et alternativ.

Ikke modifiser NFC-brikken på noen som helst måte.

Bruke NFC-funksjoner i fotograferingsmodus

Koble sammen et kamera og en smarttelefon mens du er i fotograferingsmodus ved å plassere NFC-antennen på den ene enheten rett ved NFC-brikken på den andre. Trykk på [ R ], eller slå på Samsung

Camera Manager på smarttelefonen, og åpne deretter MobileLink, Remote

Viewfinder, Quick Transfer eller Pro Suggest Market. (s. 144, 146, 149)

142

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

Bruke NFC-funksjoner i avspillingsmodus (Photo Beam)

I avspillingsmodus overfører kameraet de gjeldende filene til smarttelefonen automatisk når du plasserer de to enhetene nær hverandre mens de er koblet sammen via Bluetooth.

Hvis du vil overføre flere filer, merker du filer i miniatyrbildevisning og leser deretter en brikke fra en NFC-aktivert enhet.

Bruke GPS-posisjonstaggfunksjonen

Hvis du vil lagre GPS-informasjon når du tar et bilde med kameraet, kobler du sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth. Deretter aktiverer du GPS-funksjonen på smarttelefonen.

143

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

Sende filer til en smarttelefon

Du kan bruke MobileLink-funksjonen til å sende bilder til smarttelefonen din på en enkel måte.

MobileLink-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører

Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.) Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal.

Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager

Inst. fra Google Play Butikk eller Apple App Store for å installere Samsung

Camera Manager. Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 og iOS 6.1 eller høyere.

Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.

Du kan vise opptil 1000 nylige filer, og sende opptil 1000 filer om gangen.

Når du bruker denne funksjonen på en iOS-enhet, kan enheten miste Wi-Fiforbindelsen.

Du kan ikke sende MJPEG-filer.

Du kan ikke sende videoer til iOS-enheter.

RAW-filer sendes etter konvertering til JPEG-format.

Videoavspilling er ikke tilgjengelig på smarttelefoner som ikke støtter

H.265-kodeker.

Du kan konfigurere størrelsen på overførte bilder ved å trykke på [ m ], og deretter velge d

MobileLink/NFC-bildestørrelse

et alternativ.

Skjermen slås av hvis du ikke utfører noen handlinger på kameraet i løpet av

30 sekunder.

Du kan også trykke på i avspillingsmodus og deretter velge .

1

Trykk på [

R

] i fotograferingsmodus.

Du kan også trykke på og holde [ R ] for å starte MobileLinkfunksjonen direkte.

2

Berør .

Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen, velger du

Neste

.

Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en

smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 183)

• Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.

3

Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.

• For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen

nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen

er koblet til kameraet og gå til trinn 6.

144

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

4

Velg kameraet på listen på smarttelefonen.

Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.

Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du skrive inn PIN-koden som vises på kameraet, på smarttelefonen.

5

På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller bekrefter registreringsforespørselen.

Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den til automatisk.

Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk, vises, velger du

Ja

for å synkronisere datoen og klokkeslettet på

kameraet med smarttelefonen. (s. 183)

6

Velg filer som skal overføres.

7

Trykk på på smarttelefonen.

Kameraet sender filene til smarttelefonen.

145

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

Betjene kameraet eksternt med en smarttelefon

Bruk funksjonen Remote Viewfinder på smarttelefonen til å betjene kameraet og ta bilder eller spille inn video fra telefonen.

Remote Viewfinder-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.) Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal.

Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager

Inst. fra Google Play Butikk eller Apple App Store for å installere Samsung

Camera Manager. Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 og iOS 6.1 eller høyere.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du kobler til et 3D-objektiv i

3D-modus.

1

Trykk på [

R

] i fotograferingsmodus.

2

Berør .

Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen, velger du

Neste

.

Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en

smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 183)

Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.

3

Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.

For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen

nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen

er koblet til kameraet og gå til trinn 6.

4

Velg kameraet på listen på smarttelefonen.

Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.

Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du skrive inn PIN-koden som vises på kameraet, i smarttelefonen.

146

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

5

På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller bekrefter registreringsforespørselen.

Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den til automatisk.

• Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk, vises, velger du

Ja

for å synkronisere datoen og klokkeslettet på

kameraet med smarttelefonen. (s. 183)

6

På smarttelefonen velger du

q

for å åpne smartpanelet.

7

Angi fotograferingsalternativene på smarttelefonen.

Når du bruker denne funksjonen, er det noen av knappene på kameraet som ikke er tilgjengelige.

• Zoomknappen og utløserknappen på smarttelefonen vil ikke fungere når du bruker denne funksjonen.

Enkelte fotograferingsalternativer støttes ikke.

Fotograferingsalternativer du har angitt, beholdes på kameraet etter at tilkoblingen med smarttelefonen er avsluttet.

8

Berør for å gå tilbake til fotograferingsskjermen.

9

Berør og hold på smarttelefonen for å fokusere, og slipp deretter for å ta bildet.

• Berør for å spille inn en video, og berør for å stoppe en video.

• Berør for å vise bildet som ble tatt og sende det til smarttelefonen.

Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres GPSinformasjonen sammen med bildet.

Når du bruker denne funksjonen, kan den ideelle avstanden mellom kameraet og smarttelefonen variere, avhengig av omgivelsene.

Smarttelefonen må være innenfor en avstand på 7 m fra kameraet for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Det vil ta litt tid før bildet blir tatt etter at du har sluppet på smarttelefonen.

Remote Viewfinder-funksjonen deaktiveres i følgende situasjoner:

-

Du svarer på et innkommende anrop på iOS-enheten.

-

Enten kameraet eller smarttelefonen slås av.

-

Enheten mister Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelsen.

-

Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelsen er dårlig eller ustabil.

-

Du ikke utfører noen handlinger i omtrent 3 minutter mens du er tilkoblet.

147

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp

Bruk Bluetooth-lukkerfunksjonen i Samsung Camera Manager på smarttelefonen hvis du vil bruke smarttelefonen som ekstern lukker for kameraet.

Denne funksjonen støttes av smarttelefoner som kjører Android OS. Vi anbefaler å bruke den nyeste versjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for iOS-enheter.

Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager

Inst. fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen.

Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere.

1

Koble sammen kameraet og en smarttelefon via Bluetooth.

2

Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.

3

Velg

Bluetooth-lukker

.

4

Trykk på på smarttelefonen for å ta bildet.

Velg

Trykk

og trykk på for å ta ett enkelt bilde hver gang du trykker på .

Velg

Trykk og hold

og trykk på for å la [

Utløser

] være

åpen. Trykk på en gang til for å slippe [

Utløser

]. Når du tar kontinuerlige bilder eller bruker Bulb-funksjonen, velger du

Trykk og hold

og trykker på for å ta bilder i den ønskede tidsperioden.

Trykk på for å begynne å spille inn en video, og på for å stoppe en video.

Den ideelle avstanden mellom enheter for en Bluetooth-forbindelse kan variere avhengig av omgivelsene og smarttelefonen.

Smarttelefonen må være innenfor en avstand på 7 m fra kameraet for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Bluetooth-lukkerfunksjonen deaktiveres når:

-

-

Enten kameraet eller smarttelefonen slås av.

Enheten mister Bluetooth-forbindelsen.

-

Bluetooth-forbindelsen er dårlig eller ustabil.

148

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

Lagre filer automatisk i en smarttelefon

Når du tar et bilde med kameraet, lagres bildet automatisk på smarttelefonen ved hjelp av funksjonen Quick Transfer.

Quick Transfer-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører

Android OS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.)

Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal.

Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager

Inst. fra Google Play Butikk, for å installer Samsung Camera Manager-appen.

Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 eller høyere.

Hvis du angir denne funksjonen, beholdes innstillingen selv om du endrer fotograferingsmodus.

Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes i enkelte moduser, eller at den ikke er tilgjengelig med enkelte fotograferingsalternativer.

Quick Transfer-funksjonen støttes bare via en Bluetooth-tilkobling.

Du kan ikke bruke Quick Transfer-funksjonen hvis kameraet er koblet til en smarttelefon som ikke støtter Bluetooth via en Wi-Fi-tilkobling.

Hvis en smarttelefon som ikke støtter Bluetooth, er registrert på kameraet, må du slette den og registrere en smarttelefon som støtter Bluetooth.

1

I fotograferingsmodus berører du .

Du kan også trykke på [ R ] og deretter velge .

Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen, velger du

Neste

.

2

Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.

For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen

nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen

er koblet til kameraet og gå til trinn 5.

3

Velg kameraet på listen på smarttelefonen.

Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.

149

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

4

Bekreft registreringsforespørselen fra smarttelefonen på kameraet.

Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den til automatisk.

Quick Transfer-ikonet på kameraskjermen endres til et ikon som viser tilkoblingsstatusen ( ).

Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk, vises, velger du

Ja

for å synkronisere datoen og klokkeslettet på

kameraet med smarttelefonen. (s. 183)

5

Ta et bilde.

Bildet du tok, blir lagret på kameraet i sin opprinnelige størrelse, og et forhåndsvisningsbilde blir overført til smarttelefonen. Hvis du vil importere originalbildet fra kameraet til en smarttelefon, velger du forhåndsvisningsbildet på smarttelefonen.

Hvis du tok kontinuerlige bilder, overføres bildet som ble tatt først, til smarttelefonen.

Hvis GPS-funksjonen er aktivert på smarttelefonen, lagres GPSinformasjonen sammen med bildet.

150

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

Nedlasting av tilpassede moduser via smarttelefon

Du kan laste ned diverse bildeinnstillinger (film) til en smarttelefon og dele dem med kameraet ved hjelp av funksjonen Pro Suggest Market.

Pro Suggest Market-funksjonen støttes av smarttelefoner eller nettbrett som kjører Android OS eller iOS. (Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på enkelte modeller.) Oppdater enhetens fastvare til den nyeste versjonen før du tar i bruk denne funksjonen. Hvis fastvareversjonen ikke er den nyeste, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal.

Hvis du bruker en iOS-enhet, støttes Pro Suggest Market på enheten ved bruk av 3G- eller LTE-data.

Du må installere Samsung Camera Manager på telefonen eller enheten før du bruker denne funksjonen. Last ned og installer Samsung Camera Manager

Inst. fra Google Play Butikk eller Apple App Store for å installere Samsung

Camera Manager. Samsung Camera Manager støttes av Android OS 4.2.2 og iOS 6.1 eller høyere.

Du kan ikke slette de fire filmene som er forhåndslagret i kameraet.

Den tilpassede modusen som er lagret på kameraet, deles automatisk med en smarttelefon når kameraet og en smarttelefon kobles sammen.

Enkelte av fotograferingsinnstillingene (film) støttes kanskje ikke på kameraet.

1

I fotograferingsmodus trykker du på [

R

].

2

Berør .

Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen, velger du

Neste

.

Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en

smarttelefon, kan du aktivere personvernlåsen for Wi-Fi. (s. 183)

Hvis du bruker manuell Wi-Fi-tilkobling til å koble kameraet til en smarttelefon, er ikke Bluetooth-funksjonen tilgjengelig.

3

Slå på Samsung Camera Manager på smarttelefonen.

For å starte programmet automatisk på en NFC-aktivert smarttelefon må du slå på NFC-funksjonen og sette smarttelefonen

nær en NFC-brikke (s. 32) på kameraet. Kontroller at smarttelefonen

er koblet til kameraet og gå til trinn 6.

151

Tilkobling og overføring >

Koble til en smarttelefon

4

Velg kameraet på listen på smarttelefonen.

Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.

Hvis Wi-Fi-personvernlås er aktivert og Wi-Fi er tilkoblet, må du skrive inn PIN-koden som vises på kameraet, i smarttelefonen.

5

På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet eller bekrefter registreringsforespørselen.

Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles den til automatisk.

Hvis popup-meldingen som ber deg om å stille tid automatisk, vises, velger du

Ja

for å synkronisere datoen og klokkeslettet på

kameraet med smarttelefonen. (s. 183)

6

Velg

Pro Suggest Market

.

7

Last ned en ønsket film.

Du må opprette din egen Samsung-konto for å laste ned filmer fra

Pro Suggest Market.

Nedlastede filmer lagres på kameraet som tilpassede moduser.

152

Tilkobling og overføring

Sende bilder via e-post

Koble til et nettverk, og send bilder som er lagret på kameraet, via e-post.

Koble til et WLAN

Lær å koble til via et tilgangspunkt (AP) når du er innenfor rekkevidden til et WLAN. Du kan også konfigurere nettverksinnstillinger.

1

I avspillingsmodus, berør .

Kameraet søker automatisk etter tilgjengelige AP-enheter.

Hvis en popup-melding om forskrifter for datasamling vises, må du lese gjennom den og godta den.

2

Velg et AP.

Wi-Fi-innstilling

Oppdater

Samsung1

Samsung2

Samsung3

Samsung4

Menu

Tilbake

Velg

Oppdater

for å oppdatere listen over tilkoblingsbare AP-er.

Velg

Legg til trådløst nettverk

for å legge til et AP manuelt. Når du legger til et AP manuelt, må AP-navnet være på engelsk.

Ikon Beskrivelse

Ad hoc-AP

Sikret AP

WPS-AP

Signalstyrke

Trykk på [ F ] eller berør for å åpne alternativene for nettverksinnstillinger.

Når du velger et sikret AP, åpnes et popup-vindu. Angi passordene som kreves for å koble til WLAN. Du finner informasjon om hvordan

du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst. (s. 156)

Når du velger et usikret AP, kobler kameraet til WLAN.

Hvis du velger et AP som støtter WPS-profil, velger du ĺ

WPS

PIN-tilkobling

og skriver inn en PIN-kode på AP-enheten. Du kan også koble til et AP som støtter WPS-profil, ved å velge ĺ

WPSknapptilkobling

på kameraet og deretter trykke på

WPS

-knappen på AP-enheten.

153

Tilkobling og overføring >

Sende bilder via e-post

Angi nettverksalternativer

1

I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker deretter på [

F

] eller berører .

2

Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig informasjon.

Alternativ

Nettverkspassord

IP-innstilling

Beskrivelse

Skriv inn nettverkspassordet.

Angi IP-adressen automatisk eller manuelt.

Angi IP-adressen manuelt

1

I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker deretter på [

F

] eller berører .

2

Velg

IP-innstilling

ĺ

Manuell

.

3

Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig informasjon.

Alternativ

IP

Subnet-maske

Gateway

DNS-server

Beskrivelse

Tast inn statisk IP-adresse.

Tast inn subnettmaske.

Tast inn gateway.

Tast inn DNS-adresse.

154

Tilkobling og overføring >

Sende bilder via e-post

Tips for tilkobling til nettverk

Du må sette inn et minnekort for å kunne bruke Wi-Fi-funksjonene.

Kvaliteten på nettverkstilkoblingen avhenger av AP-et.

Jo større avstand mellom kameraet og AP-et, jo mer tid tar det å koble til nettverket.

Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvenssignal som kameraet, kan dette forstyrre tilkoblingen.

Hvis AP-navnet ikke er på engelsk, kan det hende at kameraet ikke klarer

å finne enheten, eller at navnet vises på feil måte.

Kontakt nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren for nettverksinnstillinger eller passord.

Antall sifre i passordet kan variere avhengig av krypteringstypen.

Avhengig av omgivelsene kan det hende at en WLAN-tilkobling ikke er mulig.

Det kan hende at kameraet viser en WLAN-aktivert skriver i AP-listene.

Du kan ikke koble til et nettverk via en skriver.

Du kan ikke koble kameraet til et nettverk og en TV samtidig.

Det kan tilkomme avgifter når du kobler til et nettverk. Kostnadene vil variere avhengig av vilkårene i abonnementet ditt.

Hvis du ikke kan koble til et WLAN-nettverk, kan du prøve et annet AP fra listen over tilgjengelige AP-er.

Tilgjengelige nettverkstilkoblinger kan variere etter land.

WLAN-funksjonen i kameraet må overholde radiooverføringslovene i ditt område. For å sikre at du overholder reglene, bør du kun bruke WLANfunksjonen i landet der du kjøpte kameraet.

Prosessen for justering av nettverksinnstillinger kan variere avhengig av nettverksforholdene.

Ikke koble til et nettverk som du ikke er autorisert til å bruke.

Når du kobler til nettverk, må du kontrollere at batteriet er ladet helt opp.

Filer som du overfører til en annen enhet, støttes kanskje ikke av den enheten. I så fall må du bruke en datamaskin til å spille av filene.

Nettverkshastigheten kan variere avhengig av Wi-Fi-spesifikasjonen som støttes av tilgangspunktet.

155

Tilkobling og overføring >

Sende bilder via e-post

Skrive inn tekst

Lær hvordan du skriver inn tekst. Med ikonene i tabellen kan du flytte markøren, bytte mellom stor og liten bokstav osv. Trykk på en tast for å skrive den inn.

Ikon Beskrivelse

Bytt mellom stor og liten bokstav.

Veksle mellom symbol-/tallmodus og normal modus.

Trykk her for å sette inn et mellomrom.

Endre inndataspråk ved å dra den mot venstre eller høyre.

Lagre den viste teksten.

Slett siste bokstav.

Uavhengig av skjermspråk kan du i enkelte moduser bare bruke bokstavene i det engelske alfabetet.

Antallet bokstaver du kan skrive inn varierer avhengig av situasjonen.

Skjermbildet kan variere avhengig av innskrivingsmodusen.

Berør og hold en tast for å skrive inn tegnet i øvre høyre hjørne av tasten.

156

Tilkobling og overføring >

Sende bilder via e-post

Sende bilder via e-post

Du kan sende bilder som er lagret på kameraet, via e-post. Du finner

informasjon om hvordan du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst.

(s. 156)

1

I avspillingsmodus, berør .

I miniatyrbildevisning velger du ĺ

en fil og trykker deretter på

[ f ]. Du kan velge opptil 5 filer. Totalstørrelsen må være 7 MB eller mindre.

2

Koble til et WLAN. (s. 153)

3

Merk av for

Avsender

, skriv inn e-postadressen din, og berør deretter .

Hvis du har lagret informasjonen allerede, blir den satt inn

automatisk. (s. 158)

Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere avsendere ved å velge ĺ en adresse.

4

Merk av for

Mottaker

, skriv inn en e-postadresse, og berør deretter .

Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere mottakere, ved å velge ĺ en adresse.

Velg for å legge til ytterligere mottakere. Du kan legge inn opptil

30 mottakere.

Velg for å slette en adresse fra listen.

5

Velg

Neste

.

6

Velg kommentarboksen, skriv inn kommentaren din og trykk deretter på .

7

Velg

Send

.

Kameraet sender e-posten.

Hvis e-posten ikke kan sendes, vises en melding om at du må sende den på nytt.

157

Tilkobling og overføring >

Sende bilder via e-post

Selv om det ser ut til at et bilde er overført, kan feil ved mottakerens e-postkonto føre til at bildet avvises eller registreres som spam.

Det kan hende du ikke kan sende e-post hvis det ikke finnes en tilgjengelig nettverkstilkobling eller hvis kontoinnstillingene for e-post ikke er riktige.

Du kan ikke sende en e-post hvis den kombinerte filstørrelsen er over

7 MB. Hvis det valgte bildet har høyere oppløsning enn 2M, blir størrelsen automatisk endret til en lavere oppløsning.

Hvis du ikke kan sende en e-post på grunn av en brannmur eller innstillinger for brukergodkjenning, kontakter du nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren.

Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.

Lagre informasjon om en avsender

I e-postmenyen kan du endre innstillingene for lagring av informasjon om en avsender. Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, under

Skrive inn tekst. (s. 156)

1

I avspillingsmodus, berør .

Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede

AP-enheten.

Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det

etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)

2

Trykk på [ f

].

3

Velg

Senderinnstilling

.

4

Berør

Navn

-boksen, skriv inn navnet ditt, og berør deretter .

Tilbake

Senderinnstilling

Navn

E-post

Lagre Tilbakestill

158

Tilkobling og overføring >

Sende bilder via e-post

5

Merk av for

E-post

, skriv inn e-postadressen din, og berør deretter .

6

Velg

Lagre

for å lagre endringene.

Du kan slette informasjonen ved å velge

Tilbakestill

.

Angi et e-postpassord

På e-postmenyen kan du stille inn e-postpassordet. Du finner informasjon

om hvordan du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst. (s. 156)

1

I avspillingsmodus, berør .

Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede

AP-enheten.

Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det

etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)

2

Trykk på [ f

].

3

Velg

Angi passord

ĺ

.

Du kan deaktivere passordet ved å velge

Av

.

4

Velg

OK

når sprettoppvinduet vises.

5

Skriv inn et 4-sifret passord.

6

Skriv inn passordet på nytt.

7

Velg

OK

når sprettoppvinduet vises.

Hvis du har glemt passordet, kan du nullstille det ved å velge

Tilbakestill

på skjermbildet for passordinnstilling. Når du tilbakestiller informasjonen, slettes den forrige lagrede brukerens innstillingsinformasjon og e-postadresse.

159

Tilkobling og overføring >

Sende bilder via e-post

Endre e-postpassordet

På e-postmenyen kan du endre e-postpassordet. Du finner informasjon

om hvordan du skriver inn tekst, under Skrive inn tekst. (s. 156)

1

I avspillingsmodus, berør .

Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede

AP-enheten.

Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det

etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)

2

Trykk på [ f

].

3

Velg

Endre passord

.

4

Skriv inn det gjeldende, 4-sifrede passordet.

5

Skriv inn et nytt 4-sifret passord.

6

Skriv inn det nye passordet på nytt.

7

Velg

OK

når sprettoppvinduet vises.

160

Tilkobling og overføring

Vise bilder eller video på et TV-apparat

Bruk Wi-Fi-funksjonen eller en USB-kabel til å spille av filer fra kameraet på en TV som støtter hjemmenettverksfunksjoner.

Trådløs tilkobling

1

I avspillingsmodus, berør .

2

Velg eller .

Hvis det vises en veiledningsmelding, velger du

OK

.

Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede

AP-enheten.

Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det

etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)

Hvis du velger , vises en liste over filer som kan deles med TV-en, på kameraet. Vent til andre enheter oppdager kameraet ditt.

3

Koble TV-en til et nettverk, og aktiver deretter den tilhørende funksjonen.

Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.

4

Koble kameraet til et TV-apparat.

Hvis du velger , velger du et TV-apparat som skal kobles til i listen på kameraet.

Hvis du velger , aktiverer du TV-apparatet, og velger deretter kameraet du vil koble til i listen på TV-apparatet.

5

Se gjennom delte bilder eller videoer.

Se bruksanvisningen for TV-en hvis du trenger informasjon om hvordan du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og videoene på TV-en.

Videoer vil kanskje ikke spilles av helt jevnt, avhengig av typen TV eller nettverkets tilstand.

AP

Ÿ

Kameraet blir koblet til en TV via trådløst nettverk.

161

Tilkobling og overføring >

Vise bilder eller video på et TV-apparat

Du kan dele opptil 1000 av de nyeste filene.

På TV-en kan du bare se bilder eller videoer du har tatt med kameraet.

Rekkevidden til den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og TV-en kan variere avhengig av AP-spesifikasjonene.

Hvis kameraet er koblet til to TV-er, kan avspillingshastigheten blir redusert.

Bildene eller videoene blir delt i deres opprinnelige størrelse.

Du kan bare bruke denne funksjonen med en TV som støtter hjemmenettverksfunksjoner.

Delte bilder eller videoer blir ikke lagret på TV-en, men de kan lagres på kameraet i henhold til TV-ens spesifikasjoner.

Overføring av bilder eller videoer til TV-en kan ta litt tid, avhengig av nettverkstilkoblingen, antallet filer som skal deles, eller størrelsen på filene.

Hvis du slår av kameraet på en unormal måte mens du ser på bilder eller videoer på en TV (for eksempel ved å ta ut batteriet), antar TV-en at kameraet fortsatt er tilkoblet.

Rekkefølgen på bilder eller videoer på kameraet kan være annerledes enn på

TV-en.

Avhengig av antallet bilder eller videoer du vil dele, og størrelsen på disse, kan det ta litt tid å laste inn filene og fullføre den innledende konfigurasjonsprosessen.

Hvis du kontinuerlig bruker TV-ens fjernkontroll eller utfører andre operasjoner på TV-en mens du ser på bilder eller videoer på TV-en, kan dette forhindre at denne funksjonen fungerer ordentlig.

Hvis du endrer rekkefølgen på eller sorterer filene på kameraet mens du ser på dem på en TV, må du gjenta den innledende konfigurasjonsprosessen for

å oppdatere listen over filer på TV-en.

Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.

Vi anbefaler at du bruker en nettverkskabel til å koble TV-en til AP-en din. Dette vil redusere forekomsten av ”hakking” i videoene, noe som kan forekomme under direkteavspilling av innhold.

Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvens som kameraet, kan videoen bli rykkete når du streamer innhold. Vi anbefaler at du prøver andre kanaler på tilgangspunktet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter tilgangspunktkanal, må du kontakte produsenten av tilgangspunktet.

Hvis du vil vise filer på en TV, må du aktivere multikastingsmodusen på AP-en.

Videoer i 1920X1080 (60p) kan bare spilles av på Full HDTV-er eller UHD-TV-er som kan spille av ved 60p.

Du kan bare vise 3D-filer på 3D-kompatible TV-er eller dataskjermer.

Videoavspilling er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter som ikke støtter HEVC-kodekene.

UHD-videoavspilling fungerer kanskje ikke på enkelte TV-apparater.

162

Tilkobling og overføring >

Vise bilder eller video på et TV-apparat

Tilkobling ved hjelp av kabel

Spill av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en TV som støtter

HDMI med en HDMI-kabel (tilleggsutstyr).

Vise filer på en TV

1

I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ q ĺ

HDMI-utgang

ĺ

et alternativ. (s. 182)

2

Slå av kameraet og TV-en.

3

Koble kameraet til TV-en med en HDMI-kabel.

4

Slå på TV-en, og velg HDMI-kilden.

5

Slå på kameraet.

6

Vis bilder eller spill av videoer ved å bruke knappene på kameraet.

Hvis TV-en din støtter Anynet+(CEC), kan du koble kameraet til TV-en med en

HDMI-kabel ved hjelp av Anynet+(CEC)-metoden.

Med Anynet+(CEC)-funksjonene kan du styre tilkoblede enheter ved hjelp av

TV-ens fjernkontroll.

Hvis TV-en støtter Anynet+(CEC), slår TV-en seg automatisk på når den brukes med kameraet. Det er ikke sikkert at denne funksjonen er tilgjengelig på alle

TV-er.

Du kan ta bilder og spille inn videoer mens kameraet er koblet til en TV, men noen funksjoner er begrenset. Fotograferingsfunksjoner støttes bare når

HDMI-utgang

er angitt til

1920 X 1080p

eller

Auto

på kameraet og alternativet for HDMI-utgang på TV-en er angitt til 1920 X 1080p.

Hvis du velger en videostørrelse på 4096X2160 eller 3840X2160 og kobler kameraet til en HDMI-støttet TV via en HDMI-kabel, settes videostørrelsen automatisk til 1920X1080 (30p).

Når kameraet er koblet til en TV, kan det hende at noen av avspillingsfunksjonene ikke er tilgjengelige.

Hvor lang tid det tar å koble til kameraet og en TV, kan variere, alt etter minnekortet som brukes. Selv om hovedfunksjonen til et minnekort er å øke overføringshastigheten, er det ikke nødvendigvis slik at et minnekort med raskere overføringshastighet også er raskt ved bruk av HDMI-funksjonen.

Videoer i 1920X1080 (60p) kan bare spilles av på Full HDTV-er eller UHD-TV-er som kan spille av ved 60p.

Du kan vise 3D-bilder på en TV som ikke støtter 3D-funksjonen, ved å trykke på [ I ] for å bytte til anaglyf modus og bruke anaglyfe briller.

Du kan også spille av eller ta bilder eller spille inn videoer mens kameraet er koblet til en HDMI-aktivert skjerm. Forbindelser og tilgjengelig funksjonalitet kan variere avhengig av skjermen. Se brukerveiledningen til skjermen for å få mer informasjon.

UHD-videoavspilling fungerer kanskje ikke på enkelte TV-apparater.

163

Tilkobling og overføring >

Vise bilder eller video på et TV-apparat

Vise filer på en 3D-TV

Du kan vise bilder eller videoer som er tatt i 3D-modus, på en 3D-TV.

1

I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [ m ] ĺ q ĺ

HDMI-utgang

ĺ

et alternativ. (s. 182)

2

Slå av kameraet og 3D-TV-en.

3

Koble kameraet til 3D-TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel.

6

Gå til en 3D-fil, og trykk deretter på [

I

] for å bytte til

3D-modus.

Trykk på [

I

] igjen for å bytte til 2D-modus.

7

Slå på 3D-funksjonen på TV-en.

Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.

8

Vis 3D-bilder eller spill av 3D-videoer ved å bruke knappene på kameraet.

Du kan ikke vise en MPO-fil i 3D på TV-er som ikke støtter det filformatet.

Bruk 3D-briller når du ser på en MPO-fil eller en 3D-videofil på en 3D-TV.

Ikke se på 3D-bilder eller videoer som er tatt eller spilt inn med kameraet, på en 3D-TV eller 3D-skjerm over en lengre periode. Det kan medføre ubehagelige symptomer som blant annet slitne øyne, tretthet eller kvalme.

4

Slå på 3D-TV-en og velg deretter HDMI-videokilden.

5

Slå på kameraet.

164

Tilkobling og overføring

Tilkobling til en datamaskin

Bruke Autokopiering for bilder eller videoer

Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst til en PC.

Installere programmet for autokopiering på PC-en

1

Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.

2

Start i-Launcher-programmet, og velg deretter

PC Auto

Backup

.

Programmet Autokopiering installeres på PC-en. Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen.

3

Fjern USB-kabelen.

Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.

Bruke Autokopiering-funksjonen

1

Velg en fil i avspillingsmodus, og trykk deretter på ĺ

.

Du kan ikke bruke funksjonen for automatisk sikkerhetskopiering i miniatyrbildevisning.

Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned appen, velger du

Neste

.

Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede

AP-enheten.

Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det

etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)

2

Velg en sikkerhetskopi-PC.

165

Tilkobling og overføring >

Tilkobling til en datamaskin

3

Velg

OK

.

Avbryt sendingen ved å velge

Avbryt

.

Du kan ikke velge enkeltfiler for sikkerhetskopiering. Denne funksjonen sikkerhetskopierer bare nye filer på kameraet.

Fremdriften til sikkerhetskopieringen vises på PC-skjermen.

Når overføringen er fullført, slås kameraet automatisk av etter omtrent 30 sekunder. Velg

Avbryt

for å gå tilbake til forrige skjermbilde og hindre at kameraet slås av automatisk.

Du kan slå av PC-en automatisk etter at overføringen er fullført, ved

å velge

Slå av PC etter kopiering

.

Hvis du vil bytte sikkerhetskopi-PC-en, velger du

Bytt PC

.

Når du kobler kameraet til WLAN, må du velge den AP-en som er koblet til

PC-en.

Kameraet vil søke etter tilgjengelige tilgangspunkter selv om du kobler kameraet til det samme tilgangspunktet igjen.

Hvis du slår av kameraet eller tar ut batteriet under sending av filer, blir filoverføringen avbrutt.

Når du bruker denne funksjonen, er utløserkontrollen deaktivert på kameraet.

Du kan kun koble ett kamera til PC-en om gangen for sending av filer.

Kopieringen kan bli avbrutt på grunn av nettverksforholdene.

Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.

Du må slå av Windows-brannmuren og andre brannmurer før du bruker denne funksjonen.

Du kan sende opptil 1000 av de nyeste filene.

I PC-programvaren må servernavnet være angitt med latinsk alfabet og bestå av maksimalt 48 tegn.

166

Tilkobling og overføring >

Tilkobling til en datamaskin

Koble til kameraet som en flyttbar disk

Overfør filer på et minnekort til datamaskinen ved å koble kameraet til

PC-en.

Overføre filer til en Windows-datamaskin

Du kan koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk. Åpne den flyttbare disken, og overfør filene til datamaskinen.

1

Slå av kameraet.

2

Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.

3

Slå på kameraet.

Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.

4

På datamaskinen velger du

Min datamaskin

ĺ

Flyttbar disk

ĺ

DCIM

ĺ

100PHOTO

eller

101_0101

.

5

Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem på datamaskinen.

Hvis

Mappetype

er satt til

Dato

, vises mappenavnet som ”XXX_MMDD”. Hvis du for eksempel tar et bilde den 1. januar, blir mappenavnet ”101_0101”.

Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.

Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at kameraet fungerer på riktig måte.

167

Tilkobling og overføring >

Tilkobling til en datamaskin

Koble fra kameraet (for Windows 7)

Når kameraet er koblet til datamaskinen som en flyttbar disk, følger du instruksjonene nedenfor for å koble fra kameraet. Du kobler fra kameraet i

Windows 8 og Windows 8.1 på tilsvarende måte.

1

Kontroller at det ikke blir overført data mellom kameraet og datamaskinen.

Hvis statuslampen på kameraet blinker, betyr det at dataoverføring pågår. Vent til statuslampen slutter å blinke.

2

Klikk på på verktøylinjen nederst til høyre på dataskjermen.

Overføre filer til Mac OS-maskinen

Mac OS 10.7 eller nyere støttes.

1

Slå av kameraet.

2

Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.

3

Klikk på popup-meldingen.

4

Klikk på meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.

5

Fjern USB-kabelen.

Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.

Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at kameraet fungerer på riktig måte.

168

Tilkobling og overføring >

Tilkobling til en datamaskin

3

Slå på kameraet.

Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk og viser ikonet for flyttbar disk.

4

Åpne den flyttbare disken på datamaskinen.

5

Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre dem på datamaskinen.

169

Kapittel

5

Kamerainnstillingsmeny

Lær om brukerinnstillinger og menyen med generelle innstillinger.

Du kan justere innstillingene slik at de passer dine behov og preferanser bedre.

Kamerainnstillingsmeny

Brukerinnstillinger

Du kan stille inn brukermiljøet med disse innstillingene.

Stille inn brukeralternativer:

I fotograferingsmodus trykker du på [ m

] ĺ d ĺ

et alternativ.

Tilgjengelige elementer og rekkefølgen på dem kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.

RAW-komprimering

Angi komprimeringstype for RAW-filer.

Alternativ

Tapsfri komprimering*

Normal komprimering

* Standard

Beskrivelse

RAW-filer komprimeres uten tap av data.

RAW-filer komprimeres med ubetydelig innvirkning på bildekvaliteten.

Administrer Tilpasset modus

Du kan opprette dine egne fotograferingsmoduser ved å justere alternativene og lagre dem. Åpne lagrede tilpassede moduser, eller slett

dem. (s. 67)

Støyreduksjon

Bruk støyreduksjon til å redusere den visuelle støyen i bilder.

Alternativ

Høy ISO NR

Lang NR

* Standard

Beskrivelse

Denne funksjonen reduserer støy som kan forekomme når du angir en høy ISO-følsomhet.

(

Av

,

Høy

,

Normal

*,

Lav

)

Denne funksjonen reduserer støy når du stiller inn kameraet til lang eksponering. (

Av

,

*)

Hvis

Lang NR

er av, kan bildestøyen øke når du tar et bilde med Bulbfunksjonen. Når du bruker Bulb-funksjonen, anbefales det å sette

Lang NR

.

171

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

Fargerom

Fargeromsalternativet gir deg mulighet til å velge metoder for å representere farger. Digitale bildeenheter, for eksempel digitalkameraer, skjermer og skrivere, har sine egne metoder for å representere farger som kalles fargerom.

Alternativ sRGB*

Adobe RGB

* Standard

Beskrivelse

sRGB (Standard RGB) er en internasjonal spesifikasjon som definerer fargerommet, definert av IEC

(International Electrotechnical Commission). Det brukes mye til å skape farger på PC-skjermer, og er også standardfargerommet for Exif. For vanlige bilder og bilder som skal publiseres på Internett, anbefaler vi

å bruke sRGB.

Adobe RGB brukes til kommersiell trykking og har et større fargespekter enn sRGB. Det større fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en datamaskin. Vær oppmerksom på at enkeltstående programmer vanligvis er kompatible med et begrenset antall fargerom.

Adobe RGB sRGB

Når fargerommet er satt til Adobe RGB, lagres bildene som ”_SAMXXXX.JPG”.

172

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

Korrigering av forvrengning

Du kan rette opp forvrengninger som kan forårsakes av objektiver. Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig med alle objektiver.

Brukerskjerm

Du kan legge til eller fjerne fotograferingsinformasjon fra skjermen.

1

2

3

Nr.

Beskrivelse

1

Ikoner

Angir at ikoner skal vises på høyre side i fotograferingsmodus.

2

Dato og klokkeslett

Angir at dato og klokkeslett skal vises.

3

Knapp

Angir at berøringsikoner skal vises på venstre side og nederst i fotograferingsmodus.

Rutenett

Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.

Alternativ

Av*

4 X 4

3 X 3

Kryss

Diagonal

Trygt skjermområde

4:3 sikkert område

2,35:1 sikkert område

* Standard

Beskrivelse

Deaktiver rutenett.

Bruk et rutenett på 4 X 4.

Bruk et rutenett på 3 X 3.

Bruk rutenettlinjer i trådkorsform.

Bruk rutenettlinjer i diagonal kryssform.

Vis rutenettlinjer for gjeldende sideforhold for en video. Dette er nyttig når du spiller inn en video som skal passe inn på skjermen på en annen enhet, eller når du redigerer en video.

Vis rutenettlinjer for standard TV-sideforhold (4:3).

Dette er nyttig når du spiller inn en video som skal passe inn på skjermen på en annen enhet, eller når du redigerer en video.

Vis rutenettlinjer for standard Cinemascopesideforhold (2,35:1). Dette er nyttig når du spiller inn en video som skal passe inn på skjermen på en annen enhet, eller når du redigerer en video.

Rutenettlinjene vises også under innspilling av video.

173

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

Midtmarkør

Angi for å vise en kryssformet markør som viser midten av skjermen.

Midtmarkøren er en standard som viser rette linjer for å markere loddrett og vannrett på skjermen. Du kan stille inn størrelsen på midtmarkøren eller bruke effekter på den.

Alternativ

Skjerm

Størrelse

Gjennomsiktighet

* Standard

Beskrivelse

Angi for å slå midtmarkøren på eller av. (

Av

*,

)

Angi størrelsen på midtmarkøren. (

Stor

,

Normal

*)

Angi for å bruke en transparenteffekt på midtmarkøren. (

Av

*,

)

Midtmarkøren vises også under innspilling av video.

Knappetilordning

Du kan endre funksjonen som er tilordnet til Tilpass-knappen, AELknappen, EV-knappen eller kommandohjul 1 og 2.

Tilpass

Angi Tilpass-knappens funksjon.

Alternativ

Optisk forhåndsvisning

Ettrykks HB

RAW + med ett trykk

Ettrykks HDR

* Standard

Beskrivelse

Kjør funksjonen for feltdybdeforhåndsvisning for

gjeldende blenderverdi. (s. 24)

Kjør den tilpassede hvitbalansefunksjonen.

Lagre en fil i RAW+JPEG-format. Trykk én gang til på knappen for å lagre en fil i JPEG-format.

Aktiver eller deaktiver alternativet Dynamisk omfang

HDR.

VENTEMODUS for film*

Bytt til ventemodus for videoinnspilling.

174

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

AEL

Angi en funksjon for AEL-knappen. Du kan endre funksjonen som er tilordnet knappen, til å låse fokus, låse eksponering eller andre fotograferingsfunksjoner. AEL- og AFL-funksjonene lagrer henholdsvis eksponeringsverdi eller fokusområde når du trykker på [ a ]. Funksjonen som utføres ved å trykke [

Utløser

] halvveis ned, varierer i henhold til funksjonen som er tilordnet til [ a ].

Alternativ

AEL*

AEL-hold

AFL

AFL-hold

AEL + AFL

AEL+AFL-hold

FEL

* Standard

Beskrivelse

Kjør funksjonen for autoeksponeringslås. (Når

[

Utløser

] trykkes halvveis ned, kjøres funksjonen for autofokuslås.)

Behold funksjonen for autoeksponeringslås etter fotograferingen. (Eksponeringen forblir låst selv etter at du har tatt et bilde.)

Kjør funksjonen for autofokuslås. (Når [

Utløser

] trykkes halvveis ned, kjøres funksjonen for autoeksponeringslås.)

Behold funksjonen for autofokuslås etter fotograferingen. (Fokuset forblir låst selv etter at du har tatt et bilde.)

Kjør funksjonene for autoeksponerings- og autofokuslås samtidig.

Behold funksjonene for autoeksponerings- og autofokuslås på sammen etter fotograferingen.

(Eksponeringen og fokuset forblir låst selv etter at du har tatt et bilde.)

Kjør funksjonen for låsing av blitsintensitet. (s. 110)

Alternativ

FEL-hold

AF-modus

AF-område

Hvitbalanse

ISO

Lysmåling

Berøringsoperasjon

Dynamisk omfang

Minimum lukkerhastighet

Auto ISO-verdi

Smartfilter

Bildestiler

Drift

* Standard

Beskrivelse

Behold funksjonen for låsing av blitsintensitet etter fotograferingen. (Intensiteten forblir låst selv etter at

du har tatt et bilde.) (s. 110)

Velg en fokusmetode.

Velg et autofokusområde.

Angi et alternativ for Hvitbalanse (lyskilde) som påvirker fargen på bildene.

Angi lysfølsomheten for kameraet.

Velg hvordan kameraet skal måle lysmengden.

Angi for å aktivere berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.

Velg et alternativ for å korrigere for lysforskjeller forårsaket av skygger i bildet.

Angi lukkerhastigheten til ikke å være lavere enn valgt hastighet.

Angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges under, når du setter ISO til Auto.

Bruk spesialeffekter på bildene.

Bruk effekter i et bilde avhengig av tema.

Angi alternativer for fotografering fortløpende, i serie, med selvutløser eller med brakett.

175

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

Alternativ

Blits

Intelli Zoom

MF assistanse

Rutenett

* Standard

Beskrivelse

Still inn blitsalternativer i henhold til fotograferingsforholdene.

Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon i bildekvaliteten enn med digital zoom.

Still inn hjelpefunksjonen som gjør det enklere å fokusere når du roterer fokusringen manuelt.

Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.

EV

Angi en funksjon for EV-knappen.

Alternativ

EV*

AF-modus

AF-område

Hvitbalanse

ISO

Lysmåling

* Standard

Beskrivelse

Juster eksponeringsverdien.

Velg en fokusmetode.

Velg et autofokusområde.

Angi et alternativ for Hvitbalanse (lyskilde) som påvirker fargen på bildene.

Angi lysfølsomheten for kameraet.

Velg hvordan kameraet skal måle lysmengden.

Alternativ

Berøringsoperasjon

Dynamisk omfang

Minimum lukkerhastighet

Auto ISO-verdi

Smartfilter

Bildestiler

Drift

Blits

Intelli Zoom

MF assistanse

Rutenett

* Standard

Beskrivelse

Angi for å aktivere berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.

Velg et alternativ for å korrigere for lysforskjeller forårsaket av skygger i bildet.

Angi lukkerhastigheten til ikke å være lavere enn valgt hastighet.

Angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges under, når du setter ISO til Auto.

Bruk spesialeffekter på bildene.

Bruk effekter i et bilde avhengig av tema.

Angi alternativer for fotografering fortløpende, i serie, med selvutløser eller med brakett.

Still inn blitsalternativer i henhold til fotograferingsforholdene.

Zoom inn på et motiv med mindre reduksjon i bildekvaliteten enn med digital zoom.

Still inn hjelpefunksjonen som gjør det enklere å fokusere når du roterer fokusringen manuelt.

Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.

176

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

Kommandohjul

Tilordne funksjonene som skal justeres når du dreier kommandohjul 1 eller 2.

Modus

Program

Blenderprioritet

Lukkerprioritet

Manuell

* Standard

Justerbare funksjoner (kommandohjul 1 / kommandohjul 2)

Programskift/Programskift*

Programskift/EV

Programskift/ISO

EV/Programskift

ISO/Programskift

Blender/Blender*

Blender/EV

Blender/ISO

EV/Blender

ISO/Blender

Lukkerhastighet/Lukkerhastighet*

Lukkerhastighet/EV

Lukkerhastighet/ISO

EV/Lukkerhastighet

ISO/Lukkerhastighet

Lukkerhastighet/Blender*

Blender/Lukkerhastighet

iFn-innstilling

Juster iFn-innstillingen for et i-Function-objektiv.

Alternativ iFn Standard iFn Plus

Beskrivelse

Juster lukkerhastigheten, blenderverdien og andre alternativer på objektivet ved å trykke på [

i-Function

], eller velg alternativer som kan justeres når du trykker på [

i-Function

] på et i-Function-objektiv.

På et i-Function-objektiv trykker du på [

i-Function

] og en knapp på kameraet samtidig for å tildele en funksjon til den knappen.

AEL

: Velg et alternativ som kan justeres når du trykker på [

i-Function

] og [ a ] samtidig.

EV

: Velg et alternativ som kan justeres når du trykker på [

i-Function

] og [ B ] samtidig.

177

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

Objektivknappens hastighetsinnstillinger

Angi zoomhastigheten for de elektriske zoomobjektivknappene til enten rask, medium eller treg hastighet. Ved rask hastighet øker zoomstøyen og kan bli registrert i videoer. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du setter på Power Zoom-objektivet.

Automatisk selvportrett

Kan stilles inn til å gå til selvportrettmodus automatisk når du vipper skjermen oppover. I selvportrettmodus aktiveres selvutløseren

(2 sekunder), ansiktsregistrering og skjønnhetsansikt automatisk.

Berøringsoperasjon

Angi for å aktivere berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.

* Standard

Alternativ Beskrivelse

Av

Deaktiver berøringsoperasjon i fotograferingsmodus. (Du kan bruke berøringsoperasjon i andre situasjoner.)

På*

Aktiver berøringsoperasjon i fotograferingsmodus.

AF-lampe

Når du fotograferer på mørke steder, kan du slå på AF-lampen for å få bedre autofokus. Autofokus fungerer mer nøyaktig på mørke steder når AF-lampen er på. AF-lampen sender ut lys i uregelmessige vertikale mønstre.

178

Kamerainnstillingsmeny >

Brukerinnstillinger

E-lukker

Alternativ

Av*

* Standard

Beskrivelse

Angi at den mekaniske utløseren skal brukes.

Angi at den elektroniske utløsergardinen skal brukes først, og den mekaniske etterpå.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du setter på et Samsung-objektiv med Samsung NX-feste.

Vi anbefaler at du bruker den elektroniske lukkeren for å minimere kamerabevegelser når du bruker et teleobjektiv eller tar et nærbilde.

Når du bruker et objektiv med stor diameter og rask lukkerhastighet, kan

”bokeh”-effekten (en estetisk uskarphet i områder utenfor fokus) påvirkes av motivet og fotograferingsforholdene. For å få bokeh-effekten til å vises riktig setter du

E-lukker

til

Av

.

Når du endrer innstillinger for E-lukker, justeres den første lukkergardinen og du hører en lyd mens utløseren justerer seg. Dette er normalt når du forbereder kameraet til å bruke E-lukker.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du setter på den eksterne blitsen

(SEF-580A).

MobileLink/NFC-bildestørrelse

Angi størrelsen på bildene som skal sendes til en smarttelefon ved å bruke

MobileLink- eller NFC-funksjonen.

Alternativ

Omgjør størrelsen til 2M eller mindre

Original*

* Standard

Beskrivelse

Hvis et bilde er større enn 3M, vil kameraet overføre det etter at det er blitt skalert til 2M eller lavere.

Bildet vil bli overført i sin opprinnelige størrelse.

179

Kamerainnstillingsmeny

Innstillinger

Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer kamerainnstillingene.

Angi innstillingsalternativer:

I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på

[ m ] ĺ q ĺ

et alternativ.

Element

Lyd

* Standard

Beskrivelse

Systemvolum

: Angi lydvolumet eller slå alle lyder helt av. (

Av

,

Lav

,

Medium

*,

Høy

)

Selv om du slår av systemvolumet, gir kameraet fra seg lyd når du spiller av en video.

AF-lyd

: Angi lyden som kameraet lager når du trykker utløserknappen halvveis ned. (

Av

,

*)

Knappelyd

: Slå på eller av lyden kameraet lager når du trykker på knappene eller berører skjermen.

(

Av

,

*)

E-lukkerlyd

: Angi at det skal høres en lyd når du bruker den elektroniske utløseren. (

Av

*,

)

Kameraet lager bare en lyd når lukkerhastigheten er tregere enn 0,5 sekund.

Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig i Smartmodus.

Element

Hurtigvisning

Displayjustering

Skjerm automatisk av

* Standard

Beskrivelse

Angi tidslengde for hurtigvisning – tiden kameraet viser et bilde rett etter at du tar det. Velg

Hold+Fokuszoom

for å vise bildet etter fotografering med forstørret fokusområde. (

Av

*,

Hold+Fokuszoom

,

Hold

,

1 sek.

,

3 sek.

,

5 sek.

)

Juster skjermens lysstyrke, innstilling for autolysstyrke, skjermfarge eller vaterpass.

Lysstyrke skjerm

: Du kan justere skjermens lysstyrke manuelt.

Auto lysstyrke

: Slår automatisk lysstyrke på eller av.

(

Av

,

*)

Skjermfarge

: Du kan justere skjermfargene manuelt.

Horisontal kalibrering

: Kalibrering av vaterpasset.

Hvis vaterpasset ikke er rett, plasserer du kameraet på et rett underlag og følger instruksjonene på skjermen.

Du har ikke tilgang til

Horisontal kalibrering

alternativet i avspillingsmodus.

Du kan ikke bruke vaterpasset i portrettmodus.

Angi når skjermen skal slås av. Skjermen slås av hvis du ikke bruker kameraet i tiden du har angitt.

(

Av

,

30 sek.

*,

1 min

,

3 min

,

5 min

,

10 min

)

180

Kamerainnstillingsmeny >

Innstillinger

Element

Strømsparing

Hjelpevisning

* Standard

Beskrivelse

Stiller inn strømsparingstid. Kameraet slår seg av hvis du ikke bruker det i tiden du har angitt.

(

30 sek.

,

1 min

*,

3 min

,

5 min

,

10 min

,

30 min

)

Kameraet beholder strømsparingsinnstillingen selv om du skifter batteri.

Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer hvis kameraet er koblet til en datamaskin eller TV, eller spiller av en lysbildevisning eller film.

Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer når kameraet er koblet til en smarttelefon og Pro

Suggest Market er i bruk.

Dette produktet reduserer energiforbruket ved hjelp av strømsparende funksjoner.

Hjelpeveiledning for moduser

: Angi for å vise hjelpetekst om valgt modus når du bytter fotograferingsmodus. (

Av

*,

)

Hjelpeveiledning for funksjoner

: Angi at det skal vises hjelpetekst om menyer og funksjoner.

(

Av

*,

)

Trykk på [ n

] for å skjule hjelpeteksten.

Element

Language

Dato og klokkeslett

Video ut

Anynet+ (HDMI-

CEC)

* Standard

Beskrivelse

Angi språket kameraet viser på skjermen.

Angi dato, klokkeslett, datoformat og tidssone.

(

Tidssone

,

Datoinnstillinger

,

Tidsinnstillinger

,

Datotype

,

Tidsformat

)

Angi videoutgangssignalet til riktig system for landet ditt når du kobler kameraet til en ekstern videoenhet, for eksempel en HDMI-støttet TV.

NTSC

: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico, etc.

PAL

(støtter bare PAL B, D, G, H eller I): Australia,

Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Frankrike,

Tyskland, England, Italia, Kuwait, Malaysia, New

Zealand, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand,

Norge osv.

Når du kobler kameraet til en HDMI-støttet TV som støtter Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre avspillingsfunksjonene på kameraet med TV-ens fjernkontroll.

Av

: Du kan ikke kontrollere kameraets avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.

*: Du kan kontrollere kameraets avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.

181

Kamerainnstillingsmeny >

Innstillinger

Element

HDMI-utgang

Filnavn

* Standard

Beskrivelse

Når du kobler kameraet til en HDMI-støttet TV med en

HDMI-kabel, kan du endre bildeoppløsningen.

NTSC

:

Auto

*,

1920 X 1080p

,

1280 X 720p

,

720 X

480p

,

720 X 576p

(aktiveres bare når

PAL

er valgt)

Angi metode for å lage filnavn.

Standard

*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/

_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)

Dato

:

sRGB-filer – MMDDXXXX.JPG. For eksempel vil filnavnet være 0101XXXX.jpg for et bilde som blir tatt 1. januar.

-

Adobe RGB-filer – _MDDXXXX.JPG for månedene januar–september. For månedene oktober– desember erstattes månedstallet med bokstavene A

(oktober), B (november) og C (desember).

Et bilde som tas 3. februar, vil altså få filnavnet

_203XXXX.jpg. For et bilde som blir tatt 5. oktober blir filnavnet _A05XXXX.jpg.

Element

Filnummer

Mappetype

* Standard

Beskrivelse

Angi metode for nummerering av filer og mapper.

Tilbakestill

: Etter at du har brukt tilbakestillingsfunksjonen, starter neste filnavn på

0001.

Serier

*: Nye filnumre fortsetter den eksisterende nummerrekkefølgen, selv om du har installert et nytt minnekort, formatert kortet eller slettet alle bilder.

Det første mappenavnet er 100PHOTO. Hvis du har valgt sRGB-fargerommet og standard filnavn, er det første filnavnet SAM_0001.

Numrene i filnavnet øker med 1 fra SAM_0001 til

SAM_9999.

Mappenumre økes med 1 fra 100PHOTO til

999PHOTO.

Maksimalt antall filer som kan lagres i en mappe, er 9999.

Filnumre tildeles i henhold til DCFspesifikasjonene (designregel for kamerafilsystem).

Hvis du endrer et filnavn (for eksempel på en datamaskin), kan ikke kameraet spille av filen.

Angi mappetype.

Standard

*: XXXPHOTO

Dato

: XXX_MMDD

182

Kamerainnstillingsmeny >

Innstillinger

Element

Format

* Standard

Beskrivelse

Formater minnekortet. Formatering sletter alle eksisterende filer, inkludert beskyttede filer. (

Nei

*,

Ja

)

Feil kan forekomme hvis du bruker et minnekort som er formatert av et kamera av et annet merke, en minnekortleser eller en datamaskin. Formater minnekort i kameraet før du bruker dem til å ta bilder.

Bluetooth

Wi-Fi-nettverk

Min smarttelefon

Still inn Bluetoothklokke automatisk

Angi dette for å koble kameraet automatisk til en smarttelefon ved hjelp av Bluetooth-funksjonen. Hvis du tidligere har koblet sammen enhetene og du starter

Samsung Camera Manager på smarttelefonen, vil de automatisk kobles sammen ved hjelp av Bluetooth.

(

Av

*,

)

Angi dette for å koble til et Wi-Fi-nettverk. (

Av

*,

)

Vis modellnavnet og forbindelsesstatusen for den tilkoblede smarttelefonen. Du kan også redigere eller slette den registrerte smarttelefonen.

Angi dette for å synkronisere datoen og klokkeslettet på kameraet med smarttelefonen når du kobler kameraet til en smarttelefon via Bluetooth. (

Av

*,

)

Element

Wi-Fipersonvernlås

Sensorrengjøring

* Standard

Beskrivelse

Angi at du må skrive inn en PIN-kode når du kobler kameraet til en smarttelefon.

PIN

: Skriv inn en PIN-kode før du kobler til.

Ingen

*: Tillat tilkobling uten å kreve en PIN-kode.

Tilkoblinger blir utført automatisk uten at det kreves en PIN-kode når du bruker NFCfunksjonen.

PIN-kodene genereres automatisk og fornyes bare når du tilbakestiller kamerainnstillingene eller oppdaterer fastvaren.

Hvis du tidligere har koblet kameraet til en smarttelefon ved hjelp av en PIN-kode, kobles de til automatisk.

Sensorrengjøring

: Fjern støv fra sensoren.

Oppstartshandling

: Når den er på, utfører kameraet sensorrengjøring hver gang du slår det på. (

Av

*,

)

Avstengning

: Når den er på, utfører kameraet sensorrengjøring hver gang du slår det av. (

Av

*,

)

Ettersom dette produktet bruker utskiftbare objektiver, kan det komme støv på sensoren når du skifter objektiv. Dette kan føre til at støvpartikler vises på bildene du tar. Vi anbefaler at du ikke bytter objektiv mens du er på et spesielt støvete sted.

Du må også forsikre deg om at objektivdekselet er festet på objektivet når du ikke bruker det.

183

Kamerainnstillingsmeny >

Innstillinger

Element

Tilbakestill

* Standard

Beskrivelse

Kamerameny

*: Tilbakestill oppsettsmenyen og fotograferingsalternativene til fabrikkinnstillingene.

Knappetilordning

: Tilbakestill de egendefinerte knappefunksjonene til fabrikkinnstillingene.

C-modus

: Tilbakestill T -modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Bluetooth/Wi-Fi

: Tilbakestill tilkoblingshistorikk, ID og passord for Bluetooth- og Wi-Fi-funksjonene til fabrikkinnstillingene.

Alle

: Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene. (Innstillingene for dato, klokkeslett, språk og videoutgang blir ikke endret.)

Element

Enhetsinformasjon

* Standard

Beskrivelse

Vis fastvareversjonen for kamerahuset og objektivet,

Wi-Fi-MAC-adressen og Bluetooth-MAC-adressen, eller oppdater fastvaren.

Programvareoppdatering

: Oppdater fastvaren for kamerahuset eller objektivet eller last ned fastvaren via Wi-Fi. (

Kamerahusfastvare

,

Objektivfastvare

,

Last ned via Wi-Fi

)

Du kan oppdatere fastvaren ved å koble kameraet til en datamaskin og starte i-Launcher. Du finner

mer informasjon på side 203.

Du kan ikke kjøre en fastvareoppdatering uten et fullstendig oppladet batteri. Lad batteriet helt opp før du kjører en fastvareoppdatering.

Hvis du oppdaterer fastvaren, blir brukerinnstillingene og -verdiene tilbakestilt.

(Dato, klokkeslett, språk og video ut blir ikke endret.)

Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.

Resterende lagringsplass på minnekortet må være over 1 GB for å oppdatere fastvaren via

Wi-Fi.

Oppdatering av fastvare via Wi-Fi kan være ustabilt, avhengig av kvaliteten på nettverksforbindelsen.

Open sourcelisens

Vis lisenser for åpen kildekode.

184

Kapittel

6

Vedlegg

Få informasjon om feilmeldinger, vedlikehold av kameraet, bruk av programmer på en datamaskin, fastvareoppdateringer, feilsøkingstips, spesifikasjoner og begreper i ordlisten.

Vedlegg

Feilmeldinger

Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.

Feilmeldinger

Objektivet er låst

Kortfeil

Svakt batteri

Ingen bildefil.

Filfeil

Foreslåtte løsninger

Objektivet er låst. Roter objektivet mot klokken til

du hører et klikk. (s. 54)

Slå av kameraet, og slå det på igjen.

Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.

Formater minnekortet.

Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet.

Ta bilder eller sett inn et minnekort som inneholder bilder.

Slett den skadde filen, eller kontakt et servicesenter.

Innspilling stanset. Du kan spille inn igjen når kameraet er avkjølt.

Kjøl ned kameraet.

Minne fullt

Slett unødvendige filer, eller sett inn et nytt minnekort.

Feilmeldinger

Kort låst

Foreslåtte løsninger

Du kan låse SD-, SDHC- eller SDXC-kortene for å forhindre at filer blir slettet. Lås opp kortet når du

tar bilder. (s. 190)

Kan ikke ta et bilde fordi mappe- og filnummeret på minnekortet har nådd maksimumsverdier.

Tilbakestill mappenummeret?

Filnavnene stemmer ikke overens med DCFstandarden. Følg instruksjonene på skjermen for å tilbakestille mappenummeret.

Error 00

Error 01/02

Slå av kameraet og fest objektivet på nytt.

Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et servicesenter.

Slå av kameraet, ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et servicesenter.

186

Vedlegg

Vedlikeholde kameraet

Rengjøre kameraet

Kameraobjektiv og skjerm

Bruk en pensel for å fjerne støv, og tørk forsiktig av objektivet med en myk klut. Hvis det fortsatt er støv på objektivet, kan du påføre en rengjøringsvæske for objektiver på et stykke pussepapir for objektiver og forsiktig tørke av støvet.

Bildesensor

Avhengig av forskjellige fotograferingsforhold, kan det vises støv på bildene fordi bildesensoren blir utsatt for det eksterne miljøet. Dette problemet er normalt, og eksponering mot støv forekommer ved daglig bruk av kameraet. Du kan fjerne støv fra sensoren ved å bruke funksjonen

for sensorrengjøring. (s. 183) Hvis det er støv igjen etter rengjøring

av sensoren, kontakter du et servicesenter. Ikke sett inn blåseren i monteringsåpningen på objektivet.

Kamerahus

Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.

Bruk aldri benzen, tynnere eller alkohol til å rengjøre kameraet. Disse løsningene kan skade kameraet eller føre til at det svikter.

187

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Bruke eller oppbevare kameraet

Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet

Ikke utsett kameraet for svært kalde eller varme temperaturer.

Ikke bruk kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i områder hvor fuktigheten endres drastisk.

Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar det i varme, dårlig ventilerte områder, som i bilen om sommeren.

Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og omfattende vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.

Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler og interne komponenter.

Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff, brennbare stoffer eller lettantennelige kjemikalier. Ikke oppbevar eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som kameraet eller ekstrautstyr.

Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.

Bruk på strand eller ved vannet

Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på strender eller på lignende steder.

Kameraet er ikke vanntett. Ikke berør batteriet, adapteren eller minnekortet med våte hender. Hvis du bruker kameraet med våte hender, kan det bli ødelagt.

Oppbevaring over lengre tid

Når du skal oppbevare kameraet over lengre tid, plasserer du det i en forseglet beholder med et absorberende materiale, for eksempel silisiummasse.

Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

Dato og klokkeslett må stilles inn på nytt hvis kameraet blir slått på etter at det har vært uten batteri i en lang periode.

188

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Forsiktig bruk av kameraet i fuktige omgivelser

Når du flytter kameraet fra kalde til varme omgivelser, kan det dannes kondens på objektivet eller de interne komponentene i kameraet. Hvis dette skjer, må du slå av kameraet og vente minst 1 time. Hvis det dannes kondens på minnekortet, må du ta det ut av kameraet og vente til all fuktigheten har fordampet før du setter det inn igjen.

Andre forholdsregler

Ikke sving kameraet rundt etter stroppen. Du kan skade deg selv eller andre og ødelegge kameraet.

Ikke mal på kameraet, fordi maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at kameraet fungerer som det skal.

Slå av kameraet når du ikke bruker det.

Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.

Beskytt skjermen mot skader ved å ha kameraet i etuiet når det ikke er i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna sand, skarpe gjenstander eller mynter.

Ikke bruk kameraet hvis skjermen har sprekker eller er knust. Skår av glass eller akryl kan forårsake skader på hendene og i ansiktet. Ta med kameraet til et Samsung-servicesenter for å få det reparert.

Kameraer, batterier, ladere eller tilleggsutstyr må aldri plasseres i nærheten av, på eller i oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Varme kan deformere eller overopphete disse enhetene, noe som kan føre til brann eller eksplosjon.

Ikke utsett objektivet for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge bildesensoren eller føre til at den svikter.

Beskytt objektivet mot fingeravtrykk og riper. Tørk av objektivet med en myk og ren objektivklut som ikke loer.

Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette gjøres for å beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke det igjen.

Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og vil ikke påvirke kameraets levetid eller ytelse.

Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det ta litt tid å slå det på, fargen på skjermen kan endres midlertidig eller etterbilder kan vises.

Disse forholdene er ikke feil, og de vil korrigere seg selv når kameraet returneres til mildere temperatur.

Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake allergier, kløe, eksem eller hevelser for personer med følsom hud. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke kameraet og kontakte lege.

Ikke før ukjente gjenstander inn i kameraets oppbevaringsrom, spor eller tilgangspunkter. Det er ikke sikkert at skader på grunn av feil bruk dekkes av garantien.

Ikke la ukvalifisert personale utføre service på kameraet eller prøv å utføre service på det selv. Eventuelle skader som oppstår fra ukvalifisert service, dekkes ikke av garantien.

189

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Om minnekort

Støttede minnekort

Dette produktet har støtte for minnekort av typen SD (Secure Digital),

SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended

Capacity), microSD, microSDHC og microSDXC.

Kontakt

Bryter for skrivebeskyttelse

Etikett (forside)

Du kan hindre at filer blir slettet, ved å bruke bryteren for skrivebeskyttelse på SD-, SDHC- eller SDXC-kortet. Lås kortet ved å skyve bryteren ned, eller lås det opp ved å skyve den opp. Lås opp kortet når du tar bilder og videoer.

Minnekortadapter

Minnekort

Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller en minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.

190

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Minnekortkapasitet

Minnekapasiteten kan variere avhengig av hva slags scener du spiller inn og innspillingsforholdene.

Disse kapasitetene er basert på et SD-kort på 4 GB.

Størrelse

Bilde

28M (6480X4320)

13.9M (4560X3040)

7.1M (3264X2176)

3M (2112X1408)

Serie

23.6M (6480X3648)

11.9M (4608X2592)

6.2M (3328X1872)

2.4M (2048X1152)

18.7M (4320X4320)

9.5M (3088X3088)

4.7M (2160X2160)

2M (1408X1408)

Superfin

537

879

1545

368

642

1064

1668

256

475

801

1379

806

299

Fin

905

1346

2008

653

1050

1553

2109

471

815

1253

1863

1259

542

Normal

1832

2363

1064

1537

2015

2431

810

1270

1744

2259

1750

911

1376

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

-

-

RAW

(Normal komprimering)

Kvalitet

RAW

(Tapsfri komprimering)

64

RAW (Tapsfri komprimering)

+ S.Fin

51

-

-

-

58

62

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

59

63

65

56

61

64

65

RAW (Tapsfri komprimering)

+ Fin

57

61

RAW (Tapsfri komprimering)

+ Normal

60

63

64

65

-

58

62

64

66

60

63

65

66

63

65

66

65

66

-

61

62

64

65

66

191

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Video

Størrelse

4096X2160 (24p/NTSC, PAL)

3840X2160 (30p/NTSC, 25p/PAL)

1920X1080 (60p/NTSC, 50p/PAL)

1920X1080 (30p/NTSC, 25p/PAL)

1920X1080 (24p/NTSC, PAL)

1920X1080 (15p/NTSC, 12.5p/PAL)*

1280X720 (120p/NTSC, 100p/PAL)

1280X720 (60p/NTSC, 50p/PAL)

1280X720 (30p/NTSC, 25p/PAL)

640X480 (60p/NTSC, 50p/PAL)

640X480 (30p/NTSC, 25p/PAL)

640X480 (MJPEG, 30p/NTSC)

640X480 (MJPEG, 25p/PAL)

Pro

Ca. 7' 30"

Ca. 7' 30"

Ca. 7' 30"

Ca. 8' 45"

Ca. 8' 45"

Ca. 17' 26"

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitet

HQ

Ca. 13' 6"

Ca. 13' 6"

Ca. 14' 9"

Ca. 20' 54"

Ca. 20' 54"

Ca. 39' 52"

Ca. 17' 26"

Ca. 27' 25"

Ca. 39' 52"

Ca. 73' 2"

Ca. 124' 58"

Ca. 34' 27"

Ca. 40' 34"

* Dette alternativet er bare tilgjengelig med enkelte smartfilteralternativer.

Tallene ovenfor er målt uten bruk av zoomfunksjonen.

Tilgjengelig innspillingstid kan variere hvis du bruker zoomfunksjonen.

Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.

Maksimal innspillingstid er 29 minutter og 59 sekunder.

(Hvis du velger 1920X1080 (60p/50p), er maksimal innspillingstid 25 minutter. Hvis du velger 4096X2160, 3840X2160 eller 640X480 (MJPEG), er maksimal innspillingstid 15 minutter.)

Normal

Ca. 16' 23"

Ca. 16' 23"

Ca. 27' 31"

Ca. 40' 4"

Ca. 40' 4"

Ca. 73' 41"

Ca. 34' 47"

Ca. 57' 35"

Ca. 85' 39"

Ca. 167' 8"

Ca. 244' 43"

Ca. 42' 3"

Ca. 49' 19"

192

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Forholdsregler ved bruk av minnekort

Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer (under

0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan føre til at minnekort svikter.

Sett inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei, kan det skade kameraet og minnekortet.

Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer eller av en datamaskin. Reformater minnekortet med kameraet.

Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.

Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen blinker, ettersom dette kan skade data.

Når levetiden til minnekortet er utløpt, kan du ikke lagre flere bilder på kortet. Bruk et nytt minnekort.

Ikke bøy minnekortet, mist det i bakken eller utsett det for harde støt eller trykk.

Ikke bruk eller oppbevar minnekort i nærheten av sterke magnetiske felt.

Unngå å bruke eller oppbevare minnekort i veldig varme, fuktige eller korroderende miljøer.

Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller ukjente stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det med en myk klut før du setter det inn i kameraet.

Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt med minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at minnekortet eller kameraet svikter.

Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å beskytte kortet mot elektrostatiske utladninger.

Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk eller CD/

DVD.

Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet bli varmt. Dette er normalt og er ikke en feil.

Bruk et minnekort som overholder standardkravene.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.

193

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Om batteriet

Bruk bare Samsung-godkjente batterier.

Batterispesifikasjoner

Element

Modell

Type

Cellekapasitet

Spenning

Beskrivelse

BP1130

Litiumion-batteri

1130 mAh

7,6 V

Ca. 200 min.

Ladetid* (når batteriet er helt tomt)

* Figurene over er basert på bruk av medfølgende USB-kabel og strømadapter. Lading av batteriet ved å koble det til en datamaskin kan ta lengre tid.

Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet håndteres uforsiktig og feil. For din egen sikkerhet må du følge disse instruksjonene for riktig håndtering av batteriet:

Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke håndteres ordentlig.

Hvis du legger merke til deformasjoner, sprekker eller andre unormale ting ved batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og kontakte produsenten.

Bruk bare originale batteriladere som er anbefalt av produsenten, og lad bare batteriet etter metoden som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for varme miljøer, for eksempel innsiden av en lukket bil på sommertid.

Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.

Unngå å lagre eller bruke batteriet på varme, fuktige steder, for eksempel spa eller dusjavlukker.

Ikke hvil kameraet på brennbare overflater, for eksempel senger, tepper eller elektriske tepper, over lengre perioder.

Når kameraet er slått på, må du ikke etterlate det på trange steder over lengre perioder.

Ikke la batterikontaktene komme i kontakt med metallgjenstander, for eksempel kjeder, mynter, nøkler eller klokker.

Bruk bare ekte litiumion-batterier som anbefales av produsenten.

Ikke demonter batteriet eller stikk hull i det med en skarp gjenstand.

Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller knusekrefter.

Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å slippe det fra høye steder.

Ikke utsatt batteriet for temperaturer på 60 °C (140 °F) eller høyere.

Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet og væsker.

Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, for eksempel sollys, åpen ild eller tilsvarende.

Retningslinjer for avfallshåndtering

Kast batteriet med forsiktighet.

Ikke kast batteriet i åpen ild.

Forskrifter for avfallshåndtering kan variere avhengig land og region. Kast batteriet i henhold til alle lokale og nasjonale forskrifter.

Retningslinjer for lading av batteriet

Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke lades ordentlig.

194

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Batterilevetid

Fotograferingsmodus Snittid/Antall bilder

Bilder

Ca. 185 min./Ca. 370 bilder

Videoer

Ca. 100 min. (innspilling av videoer på 1920X1080

(60p))

Tallene ovenfor er basert på CIPAs teststandarder. Dine resultater kan variere avhengig av faktisk bruk.

Tilgjengelig fotograferingstid varierer avhengig av bakgrunn, fotograferingsintervall og bruksforhold.

Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.

Melding om lavt batterinivå

Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt, og meldingen

Svakt batteri

” vises.

Merknader om bruk av batteriet

Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under

0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten til batteriene.

Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området rundt batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale bruken av kameraet.

Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

I temperaturer under 0 °C/32 °F kan batterikapasiteten og batteriets levetid svekkes.

Batterikapasiteten kan svekkes i lave temperaturer, men går tilbake til normalt i mildere temperaturer.

Ta ut batteriene fra kameraet hvis du skal oppbevare det over lengre tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig skade på kameraet. Langvarig oppbevaring av kameraet med batteriet installert fører til at batteriet lades ut. Det kan hende at det ikke er mulig

å lade opp et batteri som er helt utladet.

Når du ikke bruker kameraet i en lengre periode (3 måneder eller mer), må du kontrollere batteriet og lade det opp med jevne mellomrom.

Hvis du lar batteriet bli helt utladet gjentatte ganger, kan det hende at kapasiteten og levetiden reduseres, noe som kan føre til funksjonsfeil, brann eller eksplosjon.

195

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Forholdsregler for batteriet

Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader.

Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan danne kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene, og kan føre til brann eller elektrisk støt.

Merknader om lading av batteriet

Hvis statuslampen er av, må du forsikre deg om at batteriet er satt riktig inn.

Hvis kameraet står på mens du lader, vil ikke batteriet lades helt opp. Slå av kameraet før du lader batteriet.

Ikke bruk kameraet når du lader batteriet. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Lad opp batteriet i minst 10 minutter før du slår på kameraet.

Hvis du kobler kameraet til en ekstern strømkilde mens batteriet er tomt, vil kameraet slås av dersom du bruker funksjoner som krever mye strøm.

Lad opp batteriet for å bruke kameraet som normalt.

Hvis du kobler til strømkabelen igjen når batteriet er ladet helt opp, lyser statuslampen i omtrent 30 minutter.

Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt. Lad batteriet fullt opp før du bruker kameraet.

Hvis statuslampen blinker rødt, kobler du til kabelen igjen eller fjerner batteriet og setter det inn igjen.

Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller temperaturen er for høy, kan statuslampen blinke rødt. Ladingen starter når batteriet kjøler seg ned.

Overlading av batterier kan forkorte batteriets levetid. Etter at ladingen er fullført, må du koble kabelen fra kameraet.

Ikke bøy strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på den. Dette kan skade kabelen.

Hvis du bruker kameraet over lengre tid mens det er koblet til en strømkabel, kan statuslampen begynne å blinke rødt og grønt. Kameraet kan også slutte å lade for å beskytte batteriet mot overlading. Koble til kabelen på nytt, og lad batteriet helt opp før du bruker kameraet igjen.

196

Vedlegg >

Vedlikeholde kameraet

Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet

Bruk kun USB-kabelen som medfølger.

Det kan hende at batteriet ikke lades når:

-

-

-

-

Du bruker en USB-hub.

Andre USB-enheter er koblet til datamaskinen.

Du kobler kabelen til porten på forsiden av datamaskinen.

USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømstandarden (5 V, 500 mA).

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier.

Batterier eller kameraer må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.

197

Vedlegg

Bruke programmer på en PC

Du kan vise og redigere filer ved hjelp av programmene som følger med.

Du kan også sende filene trådløst til en PC.

Installering av i-Launcher

1

Slå av kameraet.

2

Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.

Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.

Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at kameraet fungerer på riktig måte.

3

Slå på kameraet.

4

Installer i-Launcher på PC-en.

Operativsystem Slik installerer du

Windows

Når sprettoppvinduet ber deg installere i-Launcher, velger du

Ja

.

Hvis sprettoppvinduet ikke vises, velger du

Min datamaskin

ĺ

i-Launcher

ĺ

iLinker.exe

.

Hvis du ser et popup-vindu som ber deg kjøre iLinker.exe, må du gjøre det først.

Når du kobler kameraet til en datamaskin når i-Launcher er installert, startes programmet automatisk.

Mac

Klikk på

Enheter

ĺ

i-Launcher

ĺ

Mac

ĺ

iLinker.app

.

5

Følg instruksjonene på skjermen for å installere i-Launcher.

Hvilke programmer som er tilgjengelige, avhenger av spesifikasjonene for datamaskinen din.

Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.

198

Vedlegg >

Bruke programmer på en PC

Krav for Windows OS

Element

Prosessor

RAM

Operativsystem

Harddiskkapasitet

Annet

Krav

Intel® 3rd Gen. i5 3,4 GHz eller høyere (eller tilsvarende AMD-prosessor)

Minimum 1 GB RAM

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

400 MB (1 GB eller mer anbefales)

USB 2.0-port

* Full HD støttes bare for 32-bitersutgaver. .NET Framework 4.0 eller over støttes i Windows 7.

Kravene på de følgende sidene er bare å anse som anbefalinger. Det kan hende at i-Launcher ikke fungerer ordentlig selv om datamaskinen overholder kravene, avhengig av tilstanden til datamaskinen.

Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, kan det hende at videoer ikke spilles av på riktig måte.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av bruk av ukvalifiserte datamaskiner, for eksempel selvbygde datamaskiner.

Krav for Mac OS

Element

Operativsystem

RAM

Harddiskkapasitet

Annet

Krav

Mac OS 10.7 eller nyere

Minimum 256 MB RAM

(512 MB eller mer anbefales)

Minimum 110 MB

USB 2.0-port

199

Vedlegg >

Bruke programmer på en PC

Bruke i-Launcher

Med i-Launcher kan du oppdatere fastvaren til kameraet eller objektivet eller laste ned bruksanvisningen. Med den kan du også laste ned og installere Samsung Movie Converter, Samsung DNG Converter, PC Auto

Backup, Samsung RAW Converter og Power Media Player.

Åpne i-Launcher

Velg

Start

ĺ

Alle programmer

ĺ

Samsung

ĺ

i-Launcher

ĺ

Samsung i-Launcher

på datamaskinen. Du kan også klikke på

Programmer

ĺ

Samsung

ĺ

i-Launcher

på Mac OS-maskinen.

Tilgjengelige programmer

Element

Software Update

Beskrivelse

Last ned fastvaren for kamerahuset eller objektivet. Du finner mer informasjon om

oppdatering av fastvaren på side 203.

Manual Download

Samsung Movie

Converter

Samsung DNG Converter

PC Auto Backup

Samsung RAW Converter

Power Media Player

Last ned bruksanvisningen.

Last ned dette programmet for å konvertere

HEVC-filer til et annet format. Du kan konvertere HEVC-filer til andre formater

(H.264) og redigere dem i programmer som ikke er kompatible med HEVC. Konvertering av

UHD-videoer støttes bare på 64-bitsutgaver.

Last ned dette programmet for å konvertere

Samsung RAW-filer (SRW) til DNG-filer.

i-Launcher tilbyr en kobling for nedlasting av PC Auto Backup-programmet når du kobler kameraet til en datamaskin. Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst til en PC. Hvis du vil ha informasjon om installasjon av PC Auto

Backup, kan du se side 165.

Last ned dette programmet for å konvertere

RAW-filer til ønsket filformat.

Last ned dette programmet hvis du vil spille av videoer i HEVC- eller H.264-format. Dette programmet kan bare brukes på Windows OS.

200

Vedlegg >

Bruke programmer på en PC

Krav

Element

PC Auto Backup

Samsung Movie

Converter

Power Media

Player

Samsung DNG

Converter

Krav

Windows Windows 7/8/8.1

Mac

Windows

Mac OS 10.7 eller nyere

64-biters Windows 7/8/8.1

(32-bitersutgaver støtter opptil Full HD. .NET

Framework 4.0 eller over støttes i Windows 7.)

Mac

Windows

Mac OS 10.7 eller nyere

Windows 7/8/8.1

Intel® 3rd Gen. i5 3,4 GHz eller høyere (eller tilsvarende AMD-prosessor)

Minimum 1 GB RAM

400 MB tilgjengelig harddiskplass (1 GB eller mer anbefales)

Windows Windows 7/8/8.1

Mac Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10

Element

Samsung RAW

Converter

Krav

Windows

Mac

Windows 7/8/8.1

PC basert på Intel Pentium, AMD Athlonprosessor eller kompatibel datamaskin (Core

2 Quad eller nyere anbefales)

1 GB eller høyere anbefales

XGA (1024X768), Full Color (24-biters eller høyere)

Apple® Mac® OS X v10.7/10.8/10.9/10.10

Klar for Intel Pentium-prosessor (Core 2

Quad eller nyere anbefales)

XGA eller høyere

Kompatibel med 16-bit fargedisplay (24-bit eller høyere)

201

Vedlegg >

Bruke programmer på en PC

Installere Samsung RAW Converter

Start i-Launcher og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere programmet.

Bruke Samsung RAW Converter

Bilder som tas av et kamera, blir ofte konvertert til JPEG-format og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format og blir lagret i minnet uten endringer. Med Samsung RAW Converter kan du kalibrere eksponering, Hvitbalanse, toner, kontrast og farger i bildene. Du kan også redigere JPEG- eller TIFF-filer i tillegg til RAW-filer. Du finner mer informasjon i programveiledningen.

Avhengig av hvilken versjon av Samsung RAW Converter du har, kan det hende du ikke kan åpne RAW-filer. I så fall må du oppdatere programmet.

I Samsung RAW Converter kan lysstyrken, fargene og andre effekter i bildene vises forskjellig. Dette skjer fordi de opprinnelige kamerainnstillingene og alternativene som var i bruk under fotograferingen, fjernes for å kjøre bildene klare til å behandles i Samsung RAW Converter.

202

Vedlegg

Oppdatere fastvaren

Bruk Wi-Fi eller en USB-kabel til å koble kameraet til datamaskinen og oppdatere fastvaren på kameraet eller objektivet.

Du kan ikke kjøre en fastvareoppdatering uten et fullstendig oppladet batteri.

Lad batteriet helt opp før du kjører en fastvareoppdatering.

Hvis du oppdaterer fastvaren, blir brukerinnstillingene og -verdiene tilbakestilt. (Dato, klokkeslett, språk og video ut blir ikke endret.)

Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.

Koble til via USB-kabel

1

Slå av kameraet.

2

Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.

3

Slå på kameraet.

4

På datamaskinen velger du

i-Launcher

ĺ

Software Update

.

(s. 200)

5

Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned fastvaren til kameraet.

Du kan laste ned fastvaren til kameraet eller objektivet.

6

Slå av kameraet når nedlastingen er fullført.

7

Fjern USB-kabelen.

8

Slå på kameraet.

9

Trykk på [ m

] ĺ q ĺ

Enhetsinformasjon

ĺ

Programvareoppdatering

ĺ

Kamerahusfastvare

eller

Objektivfastvare

.

10

Velg

Oppdatering

i sprettoppvinduet på kameraet for å oppdatere fastvaren.

Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.

Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke sikkert at kameraet fungerer på riktig måte.

203

Vedlegg >

Oppdatere fastvaren

Koble til via Wi-Fi

1

Trykk på [ m ] ĺ q ĺ

Enhetsinformasjon

ĺ

Programvareoppdatering

ĺ

Last ned via Wi-Fi

.

Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist tilkoblede

AP-enheten.

Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det

etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 153)

2

Velg

Laster ned

i popup-vinduet.

Hvis en allerede nedlastet fastvare er tilgjengelig, velger du

OK

i popup-vinduet.

3

Velg

OK

i popup-vinduet på kameraet for å oppdatere fastvaren.

Resterende lagringsplass på minnekortet må være over 1 GB for å oppdatere fastvaren via Wi-Fi.

Oppdatering av fastvare via Wi-Fi kan være ustabilt, avhengig av kvaliteten på nettverksforbindelsen.

204

Vedlegg

Før du kontakter et servicesenter

Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter.

Situasjon

Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn alle andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort og batteri.

Kan ikke slå på kameraet

Kameraet slår seg plutselig av

Kameraet mister batteristrøm raskt

Foreslåtte løsninger

Kontroller at batteriet er satt inn.

Kontroller at batteriet er satt inn riktig.

Lad batteriet.

Lad batteriet.

Kameraet kan være i strømsparingsmodus, eller

skjermen slår seg av automatisk. (s. 181)

Det kan hende kameraet slår seg av automatisk for å forhindre at minnekortet blir skadet på grunn av et overdreven varme. Slå på kameraet igjen.

Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved lave temperaturer (under 0 °C/32 °F). Hold batteriet varmt ved å legge det i lommen.

Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt. Lad opp batteriet ved behov.

Batterier er forbruksdeler som må skiftes ut fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri hvis batteristrømmen tappes raskt.

Situasjon

Kan ikke ta bilder

Kameraet fryser

Kameraet blir varmere

Blitsen utløses uventet

Blitsen virker ikke

Foreslåtte løsninger

Det er ikke plass på minnekortet. Slett unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.

Formater minnekortet.

Minnekortet er defekt. Skaff et nytt minnekort.

Minnekortet er låst. Lås opp kortet. (s. 190)

Forsikre deg om at kameraet er slått på.

Lad batteriet.

Kontroller at batteriet er satt inn riktig.

Ta ut batteriet og sett det inn igjen.

Kameraet kan bli varmt når du bruker det. Dette er normalt, og vil ikke påvirke kameraets levetid eller ytelse.

Blitsen kan utløses på grunn av statisk elektrisitet.

Det er ikke en feil med kameraet.

Blitsalternativet kan være satt til

Av

. (s. 106)

Du kan ikke bruke blitsen i enkelte modi.

Dato og klokkeslett er feil

Skjermen eller knappene fungerer ikke

Still inn dato og klokkeslett i q

-menyen. (s. 181)

Ta ut batteriet og sett det inn igjen.

205

Vedlegg >

Før du kontakter et servicesenter

Situasjon

Det er feil på minnekortet

Datamaskinen gjenkjenner ikke et

SDXC- eller UHS-I-/

UHS-II-minnekort

TV-en eller datamaskinen kan ikke vise bilder og videoer som er lagret på et SDXC- eller UHS-I-/UHS-IIminnekort

Kan ikke vise filer

Foreslåtte løsninger

Slå av kameraet, og slå det på igjen.

Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen.

Formater minnekortet.

Se ”Forholdsregler ved bruk av minnekort” for mer informasjon. (s. 193)

SDXC-minnekortet bruker filsystemet exFAT.

For å bruke SDXC-minnekort eller UHS-I-/

UHS-II-minnekort som er formatert med exFATfilsystemet på en Windows XP-datamaskin, må du laste ned og oppdatere exFAT-filsystemdriveren fra Microsofts nettsider.

SDXC-minnekortet bruker filsystemet exFAT.

For å bruke SDXC-minnekort eller UHS-I-/

UHS-II-minnekort som er formatert med exFATfilsystemet, må du sørge for at den eksterne enheten er kompatibel med exFAT-filsystemet før du kobler kameraet til enheten.

Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke sikkert at den kan vises (navnet på filen må være i samsvar med DCF-standarden). Hvis du opplever dette problemet, kan du vise filene på datamaskinen.

Situasjon

Bildet er uklart

Foreslåtte løsninger

Sørg for at fokusalternativet du valgte, er egnet for den type fotografering du gjør.

Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.

Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke må du

rengjøre objektivet. (s. 187)

Fargene i bildet stemmer ikke overens med den faktiske scenen

Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge. Velg et alternativ for hvitbalansen som passer til

lyskilden. (s. 83)

Bildet er for lyst eller mørkt.

Bildene blir forvrengt

Horisontale linjer vises på bildet

Bildet er overeksponert eller undereksponert.

Juster blenderverdi eller lukkerhastighet.

Juster ISO-følsomheten. (s. 80)

Slå blitsen av eller på. (s. 106)

Juster eksponeringsverdien. (s. 115)

Det kan oppstå mindre forvrengninger når du bruker dette kameraet med et vidvinkelobjektiv som gir mulighet for fotografering med en vid synsvinkel. Dette er normalt og ikke en funksjonsfeil.

Dette kan oppstå når motivet befinner seg under en fluorescerende lampe eller en kvikksølvlampe.

Velg en lav lukkerhastighet.

206

Vedlegg >

Før du kontakter et servicesenter

Situasjon

Avspillingsskjermen vises ikke på den tilkoblede eksterne enheten

Foreslåtte løsninger

Kontroller at HDMI-kabelen er ordentlig koblet til den eksterne skjermen.

Kontroller at minnekortet har spilt inn riktig.

Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet

Kontroller at USB-kabelen er satt inn på riktig måte.

Forsikre deg om at kameraet er slått på.

Kontroller at du bruker et operativsystem som støttes.

Datamaskinen kobler fra kameraet mens det overfører filer

Filoverføring kan forstyrres av statisk elektrisitet.

Koble fra USB-kabelen, og koble den til igjen.

i-Launcher fungerer ikke ordentlig

Avslutt i-Launcher, og start programmet på nytt.

Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner og miljø er det ikke sikkert at programmet starter automatisk. I så fall klikker du på

Start

ĺ

Alle programmer

ĺ

Samsung

ĺ

i-Launcher

ĺ

Samsung i-Launcher

Windows-datamaskinen. (I Windows 8 åpner du Start-skjermen og velger

Alle apper

ĺ

Samsung i-Launcher

) Du kan også klikke på

Programmer

ĺ

Samsung

ĺ

i-Launcher

eller

i-Launcher Assistant

på en maskin som kjører

Mac OS.

Situasjon

Autofokus fungerer ikke

AEL-funksjonen virker ikke

Objektivet virker ikke

Den eksterne blitsen virker ikke

Skjermbildet for innstilling av dato og klokkeslett vises når du slår på kameraet

Foreslåtte løsninger

Motivet er ikke i fokus. Når motivet er utenfor

AF-området, fokuserer du ved å flytte motivet inn i AF-området og trykke [

Utløser

] halvveis ned.

Motivet er for nærme. Flytt deg bakover fra motivet, og ta bildet.

Fokusmodus er stilt til MF. Bytt modus til AF.

AEL-funksjonen fungerer ikke i modiene t ,

M og s . Velg en annen modus for å bruke denne funksjonen.

Kontroller at objektivet er riktig montert.

Ta objektivet av kameraet, og sett det på igjen.

Kontroller at den eksterne enheten er riktig montert og slått på.

Still inn dato og klokkeslett igjen.

Dette skjermbildet vises når kameraets interne strømkilde er fullstendig utladet. Sett inn et fulladet batteri, slå av kameraet, og vent minst

72 timer slik at den interne strømkilden blir ladet opp.

207

Vedlegg

Kameraspesifikasjoner

Bildesensor

Type

Sensorstørrelse

Effektive piksler

Totale piksler

Fargefilter

Objektivfeste

Type

Bildestabilisering

Type i-Function

Funksjoner

Støvreduksjon

Superrask disk

Skjerm

Type

Størrelse

Oppløsning

BSI CMOS

23,5 X 15,7 mm

Ca. 28,2 megapiksler

Ca. 30,7 megapiksler

RGB-primærfarger

Samsung NX-feste

Objektiv-shift (avhenger av objektiv)

Blenderverdi, Lukkerhastighet,

Eksponeringsverdi, ISO, Hvitbalanse,

Intelli Zoom

Super-AMOLED med berøringsskjerm

3,0" (Ca. 76,6 mm)

1036 punkter

Visningsfelt

Vinkel

Fokusering

Type

Fokuspunkt

Modus

Utløser

Hastighet

Eksponering

Lysmålingssystem

Kompensasjon

ISO-ekvivalent

Ca. 100%

Snu (opp 180°), Vipp (opp 90°, ned 45°)

Hybrid AF

205 punkter (faseregistrerings-AF),

209 punkter (kontrast-AF)

Aktiv AF, Enkeltbilde AF, Fortløpende AF,

Manuell fokus

Automatisk: 1/6000 sek.–1/4 sek.

Manuell: 1/6000 sek.–30 sek.

Bulb (tidsgrense: 8 min.)

TTL 221 blokksegment

Stillbilde: ±5 EV, Film: ±3 EV (1/3 EV-trinn)

Auto, 100–25600 (1 EV eller 1/3 EV-trinn)

* Du kan utvide opptil ISO 51200.

208

Vedlegg >

Kameraspesifikasjoner

Opptaksmodus

Modus

Kontinuerlig fotografering

Bracket-fotografering

Enkel, Fortløpende, Selvutløser, Brakett

9 BPS

* Maksimal opptakshastighet er 9 bilder per sekund.

Det vil avta etter omtrent 40 JPEG-bilder eller 5 RAWbilder. (Basert på UHS-I SD-kort. Kan variere avhengig av spesifikasjoner på minnekortet.)

Autoeksponeringsbrakett, Hvitbalansebrakett,

Bildestilbrakett, Dybdebrakett

2–30 sek. (1 sekunds intervall)

Selvutløser

Blits

Type

Modus

Ekstern blits (leveres med SEF8A)

Smart-blits, Auto, Røde øyne (auto), Motlysblits,

Motlysblits rød, 1. gardin, 2. gardin, Av

Guidenummer

8 (basert på ISO 100)

Synkroniseringshastighet

Mindre enn 1/200 sek.

Hvitbalanse

Modus

Auto HB, Dagslys, Overskyet, Fuorescerende hvitt, Fuorescerende naturlig hvitt,

Fuorescerende dagslys, Glødelampe,

Glødelampe (Auto), Blits HB, Tilpasset,

Fargetemperatur (Manuell)

Dynamisk områdeutvidelse

Av/Dynamisk omfang+/HDR

Effekter

Bildestiler

Smartfilter

Standard, Livlig, Portrett, Landskap, Skog,

Retro, Kald, Rolig, Klassisk, Egendefinert1,

Egendefinert2, Egendefinert3

Vignettering, Miniatyr (H), Miniatyr (V),

Akvarell, Utvalgt farge (R/G/B/Y, 4 farger)

Bilder

Modus

Smartmodus

Størrelse, JPEG

Størrelse, RAW

RAW-format

Fargerom

Auto, Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,

Manuell, Tilpass, Samsung Auto Shot, Smart

Skjønnhetsansikt, Landskap, Handlingsfrysning,

Fyldig fargetone, Panorama, Foss, Silhuett,

Solnedgang, Natt, Fyrverkeri, Lysspor,

Flerekspon.

(3:2): 28M (6480X4320), 13.9M (4560X3040),

7.1M (3264X2176), 3M (2112X1408)

(16:9): 23.6M (6480X3648), 11.9M (4608X2592),

6.2M (3328X1872), 2.4M (2048X1152)

(1:1): 18.7M (4320X4320), 9.5M (3088X3088),

4.7M (2160X2160), 2M (1408X1408)

28M (6480X4320)

SRW (Komprimering: Tapsfri komprimering,

Normal komprimering) sRGB, Adobe RGB

209

Vedlegg >

Kameraspesifikasjoner

Video

Format

Kompresjon, video

Størrelse

Bilder per sek.

MP4, AVI

HEVC, MJPEG (bare VGA)

4096X2160 (24 BPS), 3840X2160 (30 BPS),

1920X1080, 1280X720, 640X480

* Når du tar opp 4K- eller UHD-video, blir bildevinkelen smalere. (Effektiv synsvinkel: omtrent 4K 1,68 ganger,

UHD 1,77 ganger brennvidden)

NTSC: 120 BPS (bare HD), 60 BPS, 30 BPS,

24 BPS

PAL: 100 BPS (bare HD), 50 BPS, 25 BPS,

24 BPS

Stereo

Lyd

Lagringsplass

Eksterne medier

Filformat

Nettverk og trådløs tilkobling

Wi-Fi

NFC

Bluetooth

SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort (opptil 64 GB garanteres), (UHS-I støttes)

RAW, JPEG, MPO (3D)

IEEE 802.11b/g/n

Ja

Ja

Grensesnitt

Digital utgang

Videoutgang

Batteri

Kapasitet

Fysiske spesifikasjoner

Mål (B X H X D)

Vekt

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

Systemkrav

Ja (USB 2.0)

HDMI (NTSC, PAL)

1130 mAh

119,5 X 63,6 X 42,5 mm uten utstikkende deler

Ca. 292 g (bare kamerahus)

0–40 °C

5–85 %

Windows

Windows 7/8/8.1, Intel® 3rd Gen. i5 3,4 GHz eller høyere (eller tilsvarende AMD-prosessor)

Mac OS 10.7 eller nyere

Macintosh

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

* Andre varemerker og produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere.

210

Vedlegg

Ordliste

Anaglyf modus

Anaglyf modus gir mulighet til å bruke en 3D-effekt på bilder når de vises gjennom optiske enheter som for eksempel spesialbriller. Kameraet tar to atskilte bilder i rødt og cyan (kromatisk motsatte farger). Bildene settes sammen, og når de vises gjennom spesialbriller med rød- og cyanfargede filtre, får man en 3D-effekt.

AP (Tilgangspunkt)

Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble trådløse enheter til et kabelbasert nettverk.

Ad hoc-nettverk

Et ad hoc-nettverk er en midlertidig tilkobling for deling av filer eller en

Internett-tilkobling mellom datamaskiner og enheter.

AdobeRGB

Adobe RGB brukes til kommersiell trykking og har et større fargespekter enn sRGB. Det større fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på en datamaskin.

AEB (Autoeksponeringsbrakett)

Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige eksponeringer for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.

AEL/AFL (Autoeksponeringslås/Autofokuslås)

Disse funksjonene hjelper deg å låse innstillingene for eksponering eller fokus for et motiv.

AF (Autofokus)

Et system som gjør at kameraobjektivet automatisk fokuserer på motivet.

Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.

AMOLED (Organisk lysdiode med aktiv matrise) / LCD (Skjerm med flytende krystaller)

AMOLED er en veldig tynn og lett visningsskjerm som ikke krever baklys.

LCD er en visuell skjerm som vanligvis brukes i forbrukerelektronikk. En

LCD-skjerm trenger en egen baklyskilde, for eksempel CCFL eller LED, for å gjengi farger.

211

Vedlegg >

Ordliste

Blender

Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når kameraets sensor.

Bluetooth

Med denne funksjonen kan du utveksle filer med andre enheter.

Kameraristing (Uskarphet)

Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli uskarpt.

Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Hindre kameraristing ved å

øke følsomheten, bruke blitsen eller bruke en høyere lukkerhastighet. Du kan også bruke et stativ eller OIS-funksjonen til å stabilisere kameraet.

Nettskybasert databehandling

Skybasert databehandling er en teknologi som gjør det mulig å lagre data på eksterne servere og bruke dem fra en enhet med Internett-tilgang.

Fargerom

Området av farger som kameraet kan identifisere og gjengi i bilder.

Fargetemperatur

Fargetemperaturen måles i kelvin og angir fargetonen til en bestemt type lyskilde. Når fargetemperaturen øker, får lyskildens farge et mer blålig preg. Når fargetemperaturen reduseres, får lyskildens farge et mer rødlig preg. Ved en temperatur på 5500 kelvin kan lyskildens farge sammenlignes med middagssolen.

Komposisjon

Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde. Vanligvis vil du få en god komposisjon hvis du følger regelen om tredjedeler.

DCF (designregel for kamerafilsystem)

En spesifikasjon som definerer et filformat og et filsystem for digitalkameraer, definert av Japan Electronics and Information Technology

Industries Association (JEITA).

212

Vedlegg >

Ordliste

Feltdybde

Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er lengst borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Feltdybden varierer etter blenderåpningen til objektivet, brennvidden og avstanden fra kameraet til motivet. Hvis du for eksempel velger en liten blenderåpning, økes feltdybden, og bakgrunnen i en sammensetning blir uskarp.

Elektronisk første utløser

Denne sensoren fungerer som den første gardinen for utløseren. Med denne funksjonen reagerer utløseren raskere fordi det ikke kreves en prosess for å betjene den mekaniske gardinen.

EV (Eksponeringsverdi)

Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og blenderåpningen på objektivet som resulterer i den samme eksponeringen.

EV-kompensasjon

Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien som måles av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre eksponeringen av bildene.

Exif (Exchangeable Image File Format)

En spesifikasjon som definerer et bildefilformat for digitalkameraer, definert av Japan Electronics and Information Technology Industries

Association (JEIDA).

Eksponering

Mengden lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen styres ved hjelp av en kombinasjon av lukkerhastighet, blenderverdi og ISOfølsomhet.

Blits

Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under forhold med svakt lys.

Brennvidde

Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter). Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir forstørret.

Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.

213

Vedlegg >

Ordliste

Histogram

En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale aksen representerer lysstyrken og den vertikale aksen representerer antall piksler.

Høye punkter til venstre (for mørk) og til høyre (for lys) på histogrammet angir et bilde som ikke er riktig eksponert.

ISO-følsomhet

Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme filmhastigheten som brukes i et filmkamera. Ved høyere ISO-innstillinger kan kameraet bruke høyere lukkerhastighet for å redusere uskarphet forårsaket av kameraristing og lite lys. Bilder med høy ISO-innstilling er imidlertid mer mottakelige for støy.

HEVC

Et høyeffektivt videokodingsformat opprettet av de internasjonale standardorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T. Denne kodeken kan gi god videokvalitet ved lave bithastigheter.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

En komprimeringsmetode med kvalitetstap for digitale bilder. JPEGbilder blir komprimert for å redusere den totale filstørrelsen med minimal forringelse av bildeoppløsningen.

Bildesensor

Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et bildeområde for hver piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer lysstyrken til lyset som treffer det under en eksponering. Vanlige sensortyper er CCD (Chargecoupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Lysmåling

Lysmåling henviser til måten kameraet måler mengden lys på for å angi eksponeringen.

IP-adresse (IP – Internet Protocol)

En IP-adresse er et unikt tall som blir tilordnet alle enheter som er koblet til

Internett.

MF (Manuell fokus)

Et system som gjør at kameraobjektivet fokuserer manuelt på motivet. Du kan bruke fokusringen til å fokusere på et motiv.

214

Vedlegg >

Ordliste

MJPEG (Motion JPEG)

Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.

MPO (Multi Picture Object)

Et bildefilformat som inneholder flere bilder i én fil. En MPO-fil gir en

3D-effekt på MPO-kompatible skjermer, for eksempel 3D-TV-er eller

3D-skjermer.

Støy

Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som malplasserte eller vilkårlige, lyse piksler. Støy forekommer vanligvis når det tas bilder med høy ISO-følsomhet eller når følsomheten angis automatisk på et mørkt sted.

NFC (Near Field Communication)

NFC er et sett med standarder for radiokommunikasjon på svært kort avstand. Du kan bruke NFC-aktiverte enheter til å aktivere funksjoner eller utveksle data med andre enheter.

NTSC (National Television System Committee)

En fargekodingsstandard for videoer som vanligvis brukes i Japan, Nord-

Amerika, Filippinene, Sør-Amerika, Sør-Korea og Taiwan.

Optisk zoom

Dette er en generell zoom som kan forstørre bilder med et objektiv og som ikke reduserer kvaliteten på bildene.

PAL (Phase Alternate Line)

En fargekodingsstandard for videoer som brukes i mange land i Afrika,

Asia, Europa og Midt-Østen.

Kvalitet

Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde. Bilder av høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, noe som vanligvis resulterer i en større filstørrelse.

215

Vedlegg >

Ordliste

RAW (CCD-rådata)

De originale, ubehandlede dataene som samles direkte fra kameraets bildesensor. Hvitbalanse, kontrast, metning, skarphet og andre data kan manipuleres med redigeringsprogramvare før bildet komprimeres til et standard filformat.

Vignettering

En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien (ytterkanter), sammenlignet med midtpunktet på bildet. Vignettering kan tiltrekke oppmerksomhet til motiver som er plassert i midten av et bilde.

Oppløsning

Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy oppløsning inneholder flere piksler og viser vanligvis flere detaljer enn bilder med lav oppløsning.

Hvitbalanse (Fargebalanse)

En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød, grønn og blå) i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller fargebalansen, er

å gjengi fargene i et bilde på riktig måte.

Lukkerhastighet

Lukkerhastighet refererer til hvor lang tid det tar å åpne og lukke utløseren.

Dette er en viktig faktor for lysstyrken i et bilde, siden den styrer hvor mye lys som kommer gjennom blenderen før det når frem til bildesensoren. En høy lukkerhastighet gir mindre tid til å slippe inn lys. Bildet blir mørkere, men motiver i bevegelse blir skarpere og klarere.

Wi-Fi

Wi-Fi er en teknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å utveksle data trådløst over et nettverk.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS er en teknologi som sikrer trådløse hjemmenettverk.

sRGB (Standard RGB)

Internasjonal standard for fargerom opprettet av IEC (International

Electrotechnical Commission). Dette er det definerte fargerommet for PCskjermer, og brukes også som standard fargerom for Exif.

216

Vedlegg

Valgfritt ekstrautstyr

Du kan kjøpe følgende typer tilleggsutstyr:

Objektiv, ekstern blits, utløserkabel (av typen mikro-USB), oppladbart batteri, batterilader, kameraveske, kameraetui, minnekort, filter, USB-kabel,

HDMI-kabel og kamerastropp.

Du finner informasjon om ekstrautstyr og hvordan du får tak i det, på

Samsungs nettsider.

Før du kjøper tilleggsutstyr, må du sjekke at det er kompatibelt med kameraet ditt.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr. Samsung er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.

217

Vedlegg

Indeks

A

AEL 117

Aktiv AF 89

Autofokus 87

Autokopiering 165

B

Batteri

Forsiktig 194

Lade 36

Sett inn 34

Berørings-AF 94

Berøringsskjerm 40

Bildejustering

Justere bilder 139

Retusjere ansikter 139

Bilder

Forstørre 131

Fotograferingsalternativer 78

Redigere 137

Vise på kamera 126

Bildeveiviser 85

Blender 16, 20

Blits

Blitsalternativer 106

Fotografering med reflektert lys 27

Guidenummer 26

Intensitet 107

Bluetooth-lukker 148

Brakett 102

Brennvidde 21

D

Dato og klokkeslett 181

Drift 100

Dynamisk omfang+ 124

E

Eksponeringsverdi (EV) 16, 115

Ekstrautstyr

Blitsens layout 58

Koble til blitsen 59

E-post 157

F

Fader 123

Fargerom 172

Feilmeldinger 186

FEL 110

Feltdybde 17, 22

Filer

Beskytte 129

Forlengelse 120

Format 79

Slette 130

F-nummer 16

Fokusfremheving 98

Fokushjelp 96

Forstørre 131

Fotograferingsmoduser

Auto 60

Blenderprioritet 64

Lukkerprioritet 65

Manuell 66

Program 62

Samsung Auto Shot 69

Smart 71

Spille inn 73

Tilpass 67

H

Hvitbalanse 83

218

Vedlegg >

Indeks

I

Ikoner

Avspillingsmodus 50

Fotograferingsmodus 46

i-Launcher 198

Innledende innstillinger 37

Innstillinger 180

Intervallbilder 105

ISO 19, 20, 80

K

Kamera

Koble fra (Windows) 168

Layout 30

Kameraspesifikasjoner 208

Koble til en smarttelefon

Bluetooth-lukker 148

MobileLink 144

Quick Transfer 149

Remote Viewfinder 146

Koble til en TV

3D-TV 164

TV 163

TV-kobling 161

Kontinuerlig fotografering 101

L

Lukkerhastighet 18, 20

Lysbildevisning 132

Lysmåling 111

M

MF assistanse 96

Miniatyrbilder 126

Minnekort

Forsiktig 190

Sett inn 34

MobileLink 144

N

NFC 142

P

Pakke ut 29

Panoramamodus 72

O

Objektiver

Låse 54

Låse opp 55

Layout 53

Merker 57

Oppløsning

Avspillingsmodus 138

Fotograferingsmodus (bilde) 78

Fotograferingsmodus (film) 119

Opptak med ett trykk 95

Optisk bildestabilisering (OIS) 99

Overføre filer

Mac 168

Windows 167

Q

Quick Transfer 149

R

Regelen om tredjedeler 24

Remote Viewfinder 146

Røde øyne-effekt 107

Rotere 138

219

Vedlegg >

Indeks

S

Samsung RAW Converter 202

Selvutløser 102

Servicesenter 205

Skjermlysstyrke 180

Skjermtype 51

Smartfilter

Avspillingsmodus 140

Fotograferingsmodus 86

Smartpanel 42

Sporing AF 94

Stilling 13

Strømsparingsmodus 181

T

Tidsforløp 105

Tilkobling til en datamaskin

Autokopiering 165

Koble til som en flyttbar disk 167

Mac OS 168

Windows-operativsystem 167

Trådløst nettverk 153

TV-kobling 161

V

Valgfritt ekstrautstyr 217

Varslingspanel 52

Vedlikehold 187

Videoer

Alternativer 119

Hente 136

Spille inn 73

Vise 134

Video ut 181

3

3D-modus 75

220

Les garantien som fulgte med produktet eller besøk www.samsung.com hvis du trenger service eller har spørsmål.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents