Samsung | NX1100 | Bruksanvisning | Samsung NX1000 Brugermanual

Bruksanvisning
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet.
Les denne bruksanvisningen grundig.
NOR
Informasjon om opphavsrett
• Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker
som eies av Microsoft Corporation.
• Mac og Apple App Store er registrerte varemerker som tilhører Apple
Corporation.
• Google Play Store er et registrert varemerke som tilhører Google, Inc.
• microSD™, microSDHC™ og microSDXC™ er registrerte varemerker
som eies av SD Association.
• HDMI, HDMI-logoen og begrepet "High
Definition Multimedia Interface" er varemerker
eller registrerte varemerker som eies av
HDMI Licencing LLC.
• Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne veiledningen kan
endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av
kamerafunksjonene.
• Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere deler av denne
bruksanvisningen uten forhåndsgodkjennelse.
• Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet der du kjøpte det.
• Bruk dette kameraet på en ansvarlig måte og følg alle lover og
regler vedrørende bruk.
• Hvis du ønsker lisensinformasjon om åpne kilder, kan du lese
“OpenSourceInfo.pdf” på den medfølgende CD-ROM-platen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte
varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
• Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,
eies av sine respektive eiere.
PlanetFirst representerer Samsung Electronics’ forpliktelse til
bærekraftig utvikling og sosialt ansvar gjennom miljøvennlige
forretnings- og ledelsesaktiviteter.
1
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å
unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.
Advarsel − situasjoner som kan forårsake skade på
deg selv eller andre
Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.
Dette kan føre til elektrisk støt eller skader på kameraet.
Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller
eksplosive gasser og væsker.
Unngå å skade synet til motivene.
Ikke bruk blits når du tar nærbilder (nærmere enn 1 meter) av
mennesker eller dyr. Hvis du bruker blits for nært motivenes øyne, kan
dette forårsake midlertidig eller permanent skade på synet.
Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn
og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de
svelges. Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer.
Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye
temperaturer over lengre tid.
Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan
forårsake permanent skade på kameraets interne komponenter.
Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller
oppbevar slike materialer i nærheten av kameraet.
Unngå å dekke til kameraet med tepper eller tøy.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk kameraet med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.
Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre
til brann.
Ikke håndter strømledningen eller gå nær laderen når det
tordner.
Dette kan føre til elektrisk støt.
2
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Hvis det kommer væske eller ukjente gjenstander inn i
kameraet, må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder,
for eksempel batteriet, og deretter kontakte et Samsung
servicesenter.
Følg alle forskrifter som begrenser bruk av kameraet i
bestemte områder.
Obs! − situasjoner som kan forårsake skade på
kameraet eller annet utstyr
Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre
tid.
Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig skade
på kameraet.
• Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske enheter.
• Slå av kameraet når du er ombord i fly. Kameraet kan skape
forstyrrelser på utstyr ombord i fly. Følg flyselskapets regler og slå av
kameraet når besetningen ber om det.
• Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr. Kameraet kan skape
forstyrrelser på medisinsk utstyr i sykehus eller helsesentre. Følg alle
regler, oppslåtte advarsler og instrukser fra medisinsk personell.
Unngå forstyrrelser med pacemakere.
Hold en avstand på minst 15 cm mellom kameraet og pacemakere
for å unngå potensielle forstyrrelser, som anbefalt av produsenten og
den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research.
Hvis du har grunn til å mistenke at kameraet skaper forstyrrelser på en
pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du straks slå av kameraet
og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten
for å få hjelp.
Bruk bare ekte litiumion-batterier som er anbefalt av
produsenten, når du skifter batteri. Ikke skad eller varm
opp batteriet.
Uoriginale, skadde eller oppvarmede eller batterier kan føre til brann
eller personskade.
Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og
tilbehør.
• Bruk av uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at
batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av batterier,
ladere, kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.
Batteriet må bare brukes til det formålet det er beregnet
for.
Feil bruk av batteriet kan føre til brann eller elektrisk støt.
3
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke berør blitsen mens den utløses.
Bruk aldri batterier eller minnekort som er skadet.
Blitsen er svært varm når den utløses, og kan gi brannskader på huden.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer
som det skal.
Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller
strømuttak når du lader batteriene.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader
som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.
Ikke bruk makt på kameraet eller kameradelene.
Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer som det skal.
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til
kameraet.
Vær forsiktig når du kobler til kabler og setter inn batterier
og minnekort.
Hvis kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter
inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og
tilleggsutstyr.
Beskytt objektivet.
Ikke utsett objektivet for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge
bildesensoren eller føre til at den svikter.
Hold kort med magnetstriper striper unna kamerahuset.
Informasjon som er lagret på kortet, kan bli skadet eller slettet.
Hvis kameraet blir overopphetet, tar du ut batteriet og lar
det kjøle seg ned.
• Vedvarende bruk av kameraet kan overopphete batteriet og heve
kameraets interntemperatur. Hvis kameraet slutter å fungere, tar du ut
batteriet og lar det kjøle seg ned.
• Høye interne temperaturer kan føre til støy på bildene. Dette er
normalt og vil ikke påvirke kameraets generelle ytelse.
4
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske
enheter.
Kameraet sender ut radiofrekvenssignaler som kan forstyrre uskjermet
eller utilstrekkelig skjermet elektronisk ustyr, for eksempel pacemakere,
høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter
hjemme eller i kjøretøy. Kontakt produsenten av den elektroniske
enheten for å løse eventuelle forstyrrelsesproblemer. Bruk bare
enheter eller tilleggsutstyr godkjent av Samsung for å hindre uønskede
forstyrrelser.
Bruk kameraet i normal stilling.
Unngå kontakt med kameraets interne antenne.
Dataoverføring og ansvar
• Data som blir overført via WLAN, kan lekkes, så unngå å overføre
sensitive data i offentlige områder eller på åpne nettverk.
• Kameraprodusenten er ikke ansvarlig for eventuell dataoverføring som
bryter opphavsrettslover, varemerkelover og lover om opphavsrett
eller offentlige sømmelighetsbestemmelser.
5
Indikasjoner brukt i denne bruksanvisningen
Ikoner brukt i denne brukerveiledningen
Ikon
Funksjon
Fotograferingsmodusindikasjoner
Fotograferingsmodus
Indikasjon
Tilleggsinformasjon
Smart Auto
t
Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler
Program
P
[ ]
Kameraknapper. For eksempel representerer [Utløser]
utløserknappen.
Blenderprioritet
A
Lukkerprioritet
S
( )
Sidenummer for relatert informasjon
Manuell
M
Objektivprioritet
i
→
Rekkefølgen på alternativene eller menyene du må
velge for å utføre et trinn, for eksempel: Velg J
→ Kvalitet (betyr at du skal velge J og deretter
Kvalitet). Tallet ved siden av ikonet kan variere avhengig
av fotograferingsmodus. Det vil si at noen alternativer
kan være plassert under K eller L.
Denne bruksanvisningen er basert på programmodus.
Magi
g
Scene
s
Film
v
Wi-Fi
B
*
Kommentar
6
Innhold
Tips
Kapittel 1
Konsepter innen fotografering
Mitt kamera
Fotograferingsstillinger ............................................................... 13
Komme i gang ............................................................................. 27
Pakke ut ........................................................................................ 27
Kameraets layout ........................................................................ 28
Holde kameraet................................................................................ 13
Stående fotografering....................................................................... 13
Knelende fotografering ..................................................................... 14
Blender ........................................................................................ 14
Blenderverdi og dybdeskarphet ........................................................ 15
Lukkerhastighet ........................................................................... 16
ISO-følsomhet ............................................................................. 17
Hvordan blenderinnstilling, lukkerhastighet og
ISO-følsomhet kontrollerer eksponeringen................................ 18
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel og perspektiv .............. 19
Dybdeskarphet ............................................................................ 20
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter? ............................................. 20
Forhåndsvisning av dybdeskarphet .................................................. 22
Komposisjon................................................................................ 22
Regelen om tredjedeler .................................................................... 22
Bilder med to motiver ....................................................................... 23
Blits .............................................................................................. 24
Blitsens ledetall ................................................................................ 24
Fotografering med reflektert lys ........................................................ 25
Bruke SMART LINK-knappen.......................................................... 30
Vise ikoner ................................................................................... 31
I fotograferingsmodus .................................................................... 31
Ta bilder .......................................................................................... 31
Spille inn videoer ............................................................................. 32
Om vaterpasset............................................................................... 32
I avspillingsmodus ......................................................................... 33
Vise bilder ....................................................................................... 33
Spille av videoer .............................................................................. 33
Objektiv ........................................................................................ 34
Objektivets layout .......................................................................... 34
Låse eller låse opp objektivet........................................................... 35
Objektivmerker .............................................................................. 37
Tilleggsutstyr ...............................................................................
Layout på ekstern blits ..................................................................
Koble til blitsen ..............................................................................
GPS-modulens layout (tilbehør) .....................................................
Feste GPS-modulen ......................................................................
38
38
39
41
41
7
Innhold
Fotograferingsmodus.................................................................. 43
t Smart Auto-modus ......................................................... 43
P Programmodus .......................................................................... 44
Programskifte ..................................................................................
A Blenderprioritetsmodus .............................................................
S Lukkerprioritetsmodus ...............................................................
M Manuellmodus ..........................................................................
Innrammingsmodus ........................................................................
Bruke lang eksponeringstid .............................................................
i Objektivprioritetsmodus............................................................
Bruke E-modus ....................................................................
Bruke i-Function i modiene PASM ................................................
Bruke Z .................................................................................
g Magimodus .............................................................................
s Scenemodus ........................................................................
v Filmmodus ..............................................................................
Tilgjengelige funksjoner etter fotograferingsmodus.........................
44
45
45
46
46
46
47
47
48
49
50
51
54
55
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse.......................................................................................
Bildestørrelsesalternativer ..............................................................
Videostørrelsesalternativer .............................................................
Kvalitet .........................................................................................
Bildekvalitetsalternativer.................................................................
Videokvalitetsalternativer ...............................................................
57
57
58
59
59
59
ISO-følsomhet ............................................................................. 60
Hvitbalanse (lyskilde) .................................................................. 61
Hvitbalansealternativer ................................................................... 61
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer .............................................. 62
Bildeveiviser (bildestiler) ............................................................. 64
AF-modus ....................................................................................
Enkelt AF .......................................................................................
Kontinuerlig AF ..............................................................................
Manuell fokus ................................................................................
AF-område ...................................................................................
Utvalgs-AF ....................................................................................
Multi AF .........................................................................................
Ansiktsregistrering-AF ....................................................................
Selvportrett-AF ..............................................................................
MF Hjelp.......................................................................................
65
65
66
66
67
67
68
68
69
70
Optisk bildestabilisering (OIS) ...................................................
OIS-alternativer..............................................................................
Opptak (fotograferingsmetode) ..................................................
Enkelt ............................................................................................
Kontinuerlig ...................................................................................
Serie ..............................................................................................
Selvutløser.....................................................................................
Trinnvis justering av autoeksponering (AE BKT) ..............................
Trinnvis justering av hvitbalanse (WB BKT) .....................................
Trinnvis justering av bildeveiviser (Bildeveiviserbrakett) ...................
Innstilling for trinnvis justering.........................................................
71
71
72
72
72
73
73
74
74
75
75
8
Innhold
Blits ..............................................................................................
Blitsalternativer ..............................................................................
Korrigere røde øyne-effekten .........................................................
Justere blitsintensiteten .................................................................
Måling ..........................................................................................
Multi ..............................................................................................
Sentervektet ..................................................................................
Punkt ............................................................................................
76
76
77
77
79
79
80
80
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet ................................... 81
Dynamisk omfang ....................................................................... 82
Utvalgt farge ................................................................................ 83
Fargerom ..................................................................................... 84
Eksponeringskompensasjon/-lås ...............................................
Eksponeringskompensasjon ..........................................................
Eksponeringslås ............................................................................
Videofunksjoner ..........................................................................
Modusen Film AE ..........................................................................
Multibevegelse...............................................................................
Fader.............................................................................................
Tale ...............................................................................................
85
85
86
87
87
87
88
88
Kapittel 3
Avspilling/redigering
Søke etter og administrere filer ..................................................
Vise bilder......................................................................................
Vise miniatyrbilder..........................................................................
Vise filer etter kategori ...................................................................
Vise filer som en mappe ................................................................
Beskytte filer ..................................................................................
Slette filer ......................................................................................
90
90
90
91
91
92
92
Slette én enkelt fil ............................................................................ 92
Slette flere filer................................................................................. 93
Slette alle filer .................................................................................. 93
Vise bilder ....................................................................................
Forstørre et bilde ...........................................................................
Vise en lysbildevisning ...................................................................
Rotere automatisk .........................................................................
Stille inn miniatyrbildemodus .........................................................
Spille av videoer ..........................................................................
Beskjære en video under avspilling ................................................
Hente ut et bilde under avspilling ...................................................
Redigere bilder ............................................................................
Alternativer ....................................................................................
94
94
94
95
95
96
96
97
98
98
9
Innhold
Kapittel 4
Trådløst nettverk
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger ......... 101
Koble til et WLAN ........................................................................ 101
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer ............... 117
Installere programmet for autokopiering på PCen ........................ 117
Sende bilder eller videoer til en PC............................................... 117
Se bilder eller videoer på en TV aktivert for TV-kobling .......... 119
Stille inn nettverksalternativer ........................................................ 102
Angi IP-adressen manuelt ............................................................. 102
Sende bilder via Wi-Fi Direct .................................................... 121
Bruke nettleseren for pålogging ................................................... 103
Tips for tilkobling til nettverk......................................................... 104
Skrive inn tekst ............................................................................ 105
Stille inn PC-en for aktivering fra hvilemodus .................................. 122
Stille inn PC-en for påslåing............................................................ 123
Om funksjonen Wake on LAN (WOL) ....................................... 122
Lagre filer automatisk i en smarttelefon .................................. 106
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon .......................... 107
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp ............... 109
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer .............. 111
Gå til et webområde .................................................................... 111
Sende bilder eller videoer via e-post ....................................... 113
Endre e-postinnstillinger .............................................................. 113
Lagre informasjon.......................................................................... 113
Angi et e-postpassord ................................................................... 114
Endre e-postpassordet.................................................................. 114
Sende bilder eller videoer via e-post ............................................ 115
10
Innhold
Kapittel 5
Kapittel 6
Kamerainnstillingsmeny
Koble til eksterne enheter
Brukerinnstillinger ..................................................................... 125
ISO-tilpassing .............................................................................. 125
Vise filer på en HDTV eller 3D-TV ............................................. 135
Vise filer på en HDTV ................................................................... 135
Vise filer på en 3D-TV .................................................................. 136
Skrive ut bilder .......................................................................... 137
Skrive ut bilder med en PictBridge-fotoskriver.............................. 137
ISO-trinn ....................................................................................... 125
Automatisk ISO-rekkevidde ........................................................... 125
Støyreduksjon .............................................................................
DMF (Direct Manual Focus)..........................................................
AF-prioritet ..................................................................................
Korrigering av forvrengning ..........................................................
iFn-tilpasning ...............................................................................
Brukerskjerm ...............................................................................
Knappetilordning .........................................................................
Rutenett ......................................................................................
AF-lampe ....................................................................................
125
125
126
126
126
127
128
128
128
Innstilling 1................................................................................. 129
Innstilling 2................................................................................. 131
Innstilling 3................................................................................. 132
GPS ............................................................................................ 133
Konfigurere utskriftsinnstillinger ..................................................... 138
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF) .............................................. 138
DPOF-alternativer.......................................................................... 139
Overføre filer til datamaskinen ................................................. 140
Overføre filer til en Windows-datamaskin ..................................... 140
Koble til kameraet som en flyttbar disk .......................................... 140
Koble fra kameraet (for Windows XP) ............................................ 141
Overføre filer til en Mac-datamaskin ............................................. 141
Bruke programmer på en PC.................................................... 142
Installere programvare ................................................................. 142
Programmer på CD-en ..................................................................
Bruke Intelli-studio .......................................................................
Krav ..............................................................................................
Bruke grensesnittet i Intelli-studio ..................................................
Overføre filer med Intelli-studio ......................................................
Installere Adobe Photoshop Lightroom ........................................
Bruke Adobe Photoshop Lightroom ............................................
142
143
143
144
145
146
146
11
Innhold
Kapittel 7
Før du kontakter et servicesenter ............................................ 157
Vedlegg
Kameraspesifikasjoner ............................................................. 160
Feilmeldinger ............................................................................. 148
Ordliste....................................................................................... 165
Vedlikeholde kameraet.............................................................. 149
Rengjøre kameraet ...................................................................... 149
Tilleggsutstyr ............................................................................. 171
Objektiv og skjerm ........................................................................ 149
Bildesensor ................................................................................... 149
Kamerahus ................................................................................... 149
Erklæringssetning på offisielle språk ....................................... 177
Bruke eller oppbevare kameraet ..................................................
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet på ...............
Bruk på strand eller ved vannet .....................................................
Oppbevaring over lengre tid ..........................................................
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser ......................
Andre forsiktighetsregler ................................................................
Om minnekort .............................................................................
Støttede minnekort .......................................................................
Minnekortkapasitet ........................................................................
Forholdsregler ved bruk av minnekort............................................
Om batteriet ................................................................................
Batterispesifikasjoner ....................................................................
Batterilevetid .................................................................................
Melding om lavt batterinivå ............................................................
Merknader om bruk av batteriet ....................................................
Merknader om lading av batteriet ..................................................
Indeks ........................................................................................ 173
150
150
150
150
151
151
152
152
152
154
155
155
156
156
156
156
12
Konsepter innen fotografering
Fotograferingsstillinger
Riktig holdning for stabilisering av kameraet er nødvendig for å ta et bra
bilde. Selv om du holder kameraet riktig, kan feil holdning forårsake at
kameraet rister. Stå rett og helt stille for å opprettholde en stødig base
for kameraet. Når du fotograferer med lav lukkerhastighet, må du holde
pusten for å minimere kroppsbevegelser.
Stående fotografering
Sett sammen bildet, stå oppreist med føttene en skulderbredde fra
hverandre og hold albuene nedover.
Holde kameraet
Hold kameraet med høyre hånd og plasser høyre pekefinger på
utløserknappen. Plasser venstre hånd under objektivet for støtte.
13
Konsepter innen fotografering
Knelende fotografering
Sett sammen bildet, knel med ett kne i bakken og ha en rett holdning.
Blender
Blenderen, et hull som kontrollerer mengden lys som slipper inn i
kameraet, er én av de tre faktorene som fastslår eksponeringen.
Blenderhuset inneholder tynne metallplater som åpnes og lukkes
for å slippe gjennom lys til blenderen og inn i kameraet. Størrelsen
på blenderen er nært relatert med lysstyrken i bildet: desto større
blenderåpning, desto lysere bilde, desto mindre blenderåpning, desto
mørkere bilde.
Blenderstørrelser
Minimum blender
Mørkere bilde
(blender åpnet lite)
Middels blender
Maksimum blender
Lysere bilde
(blender åpnet mye)
14
Konsepter innen fotografering
Størrelsen på blenderen representeres av en verdi kjent som et
"F-nummer". F-nummeret representerer brennvidden delt på objektivets
diameter. Hvis for eksempel et objektiv med en brennvidde på 50 mm
har f-nummeret F2, er diameteren til blenderen 25 mm (50 mm /
25 mm = F2). Jo mindre f-nummer, jo større blender.
Blenderverdi og dybdeskarphet
Du kan gjøre bakgrunnen i et bilde uklart eller skarpere ved å kontrollere
blenderåpningen. Den er nært relatert til dybdeskarpheten (DOF), som
kan uttrykkes som liten eller stor.
Åpningen i blenderen er beskrevet som eksponeringsverdien (EV).
Økning av eksponeringsverdien (+1 EV) betyr at mengden lys dobles.
Reduksjon av eksponeringsverdien (-1 EV) betyr at mengden lys
halveres. Du kan også bruke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til
å finjustere mengden lys ved å dele eksponeringsverdier inn i 1/2,
1/3 EV og så videre.
+1 EV
-1 EV
Et bilde med stor dybdeskarphet
F1.4
F2
F2.8
F4
Eksponeringsverditrinn
F5.6
F8
Et bilde med liten dybdeskarphet
Blenderhuset inneholder flere blad. Disse bladene beveger seg sammen og
kontrollerer mengden lys som passerer gjennom midten av blenderen. Antall
blader påvirker også fasongen på lyset når du fotograferer nattscener. Hvis
en blender har et jevnt antall blader, fordeles lys i et likt antall deler. Hvis det
er et ujevnt antall blader, er antallet deler dobbelt så mange som antall blader.
For eksempel deler en blender med 8 blader lyset inn i 8 deler og en blender
med 7 blader deler lyset inn i 14 deler.
7 blader
8 blader
15
Konsepter innen fotografering
Derfor slipper mindre lys inn jo høyere lukkerhastigheten er. På samme
måte slipper mer lys inn jo lavere lukkerhastigheten er.
Lukkerhastighet
Lukkerhastigheten henviser til tiden det tar å åpne og lukke utløseren,
og det er en viktig faktor når det gjelder lysstyrken i et bilde, ettersom
den kontrollerer mengden lys som passerer gjennom blenderåpningen
før den når bildesensoren.
Som bildene illustrerer, gir en lav lukkerhastighet mer tid til å slippe inn
lys, slik at bildet blir lysere. På den annen side gir høy lukkerhastighet
mindre tid til å slippe lyset inn, og bildet blir mørkere og fryser enklere
motiver i bevegelse.
Vanligvis kan lukkerhastigheten justeres manuelt. Målingen av
lukkerhastigheten er kjent som eksponeringsverdien (EV), som er
merket i intervaller på 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek,
1/1000 sek, 1/2000 sek og så videre.
+1 EV
Eksponering
-1 EV
0,8 sek
1 sek
1/2 sek
1/4 sek
1/8 sek
1/15 sek
0,004 sek
1/30 sek
Lukkerhastighet
16
Konsepter innen fotografering
ISO-følsomhet
Eksponeringen av et bilde fastslås av kameraets følsomhet. Denne
følsomheten er basert på internasjonale filmstandarder, kjent som
ISO-standarder. På digitale kameraer brukes denne
følsomhetsrangeringen for å representere følsomheten til den digitale
mekanismen som tar bildet.
Ettersom en lav ISO-følsomhet betyr at kameraet vil være mindre
følsomt for lys, trenger du mer lys for å få en optimal eksponering.
Når du bruker lav ISO-følsomhet, må du åpne blenderen mer eller
redusere lukkerhastigheten for å slippe mer lys inn i kameraet.
For eksempel på en solfylt dag når det er rikelig med lys, krever ikke lav
ISO-følsomhet en lav lukkerhastighet. Imidlertid vil lav ISO-følsomhet og
høy lukkerhastighet føre til et uklart bilde hvis du tar bilde på et mørkt
sted eller på kveldstid.
ISO-følsomheten dobles når tallet dobles. For eksempel kan en
innstilling på ISO 200 ta bilder med dobbelt hastighet som ISO 100.
Imidlertid kan høyere ISO-innstillinger føre til "støy" - små flekker,
punkter og andre fenomener i et bilde som gir bildet et støyet eller
skittent utseende. Som en generell regel er det best å bruke en lav
ISO-innstilling for å forhindre støy i bildene, med mindre du fotograferer i
mørke miljøer eller på kveldstid.
Et bilde tatt med stativ og høy følsomhet
Et uklart bilde med lav ISO-følsomhet
Endringer i kvaliteten og lysstyrken i henhold til ISO-følsomhet
17
Konsepter innen fotografering
Hvordan blenderinnstilling,
lukkerhastighet og ISO-følsomhet
kontrollerer eksponeringen
Blenderinnstilling, lukkerhastighet og ISO-følsomhet er tett forbundet
innen fotografering. Blenderinnstillingen kontrollerer åpningen som
regulerer lyset som kommer inn i kameraet, mens lukkerhastigheten
bestemmer tidslengden som lys slipper inn. ISO-følsomheten fastslår
hastigheten som sensoren reagerer på lys med. Sammen blir disse tre
aspektene beskrevet som eksponeringstriangelet.
En endring i lukkerhastighet, blenderinnstilling eller ISO-følsomhet
kan utløses av justeringer av de andre faktorene for å opprettholde
mengden lys. Resultatene endres imidlertid i henhold til innstillingene.
For eksempel er lukkerhastighet nyttig for å uttrykke bevegelse,
blenderåpningen kan kontrollere dybdeskarpheten, og ISO-følsomheten
kan kontrollere hvor kornete et bilde ser ut.
Innstillinger
Innstillinger
Lukkerhastighet
Resultater
Høy hastighet
= mindre lys
Lav hastighet
= mer lys
Rask = stille
Langsom = uklar
ISO-følsomhet
Høy følsomhet
= mer følsom for lys
Lav følsomhet
= mindre følsom for lys
Resultater
Høy = mer kornet
Lav = mindre kornet
Blenderverdi
Stor blenderåpning
blender
= mer lys
Liten blenderåpning
blender
= mindre lys
Stor = liten dybdeskarphet
Liten = stor dybdeskarphet
18
Konsepter innen fotografering
Korrelasjon mellom brennvidde, vinkel
og perspektiv
Lang brennvidde
Brennvidde, som måles i millimeter, er avstanden mellom midten av
objektivet og brennpunktet. Den påvirker vinkelen og perspektivet på
bildene. En kort brennvidde gir vidvinkel, som lar deg ta et bredt bilde.
En lang brennvidde gir smal vinkel, som lar deg ta telefotobilder.
teleobjektiv
telefotobilde
Kort brennvidde
smal vinkel
Se på bildene nedenfor og sammenlign endringene.
vidvinkelobjektiv
bredt bilde
vidvinkel
20 mm vinkel
50 mm vinkel
200 mm vinkel
Vanligvis er et objektiv med vidvinkel egnet for å fotografere landskap og et
objektiv med smal vinkel er anbefalt for å fotografere sportshendelser eller
portretter.
19
Konsepter innen fotografering
Hva kontrollerer ute-av-fokus-effekter?
Dybdeskarphet
Portretter eller stillbilder som i størst grad beundres av mennesker, er
bilder der bakgrunnen er ute av fokus slik at motivet ser mer markert ut.
Avhengig av de fokuserte områdene, kan et bilde være uklart eller klart.
Dette kalles "liten dybdeskarphet" eller "stor dybdeskarphet".
Dybdeskarpheten er det fokuserte området rundt motivet. Derfor tilsier
en liten dybdeskarphet at det fokuserte området er lite og en stor
dybdeskarphet betyr at det fokuserte området er stort.
Dybdeskarphet avhenger av blenderverdi
Jo større blenderåpningen er (jo lavere blenderverdi), jo mindre
blir dybdeskarpheten. Under forhold der andre verdier inkludert
lukkerhastighet og ISO-følsomhet er like, fører en stor blenderåpning
(lav blenderverdi til et bilde med liten dybdeskarphet.
Et bilde med liten dybdeskarphet, som legger vekt på motivet og
gjør resten av bildet uklart, kan oppnås ved å bruke en teleobjektiv
eller velge en lav blenderverdi. Tilsvarende kan et bilde med stor
dybdeskarphet der alle elementene i bildet er i skarpt fokus, oppnås ved
å bruke et vidvinkelobjektiv eller velge en høy blenderverdi.
20 mm F5.7
Liten feltdybde
50 mm F22
Stor dybdeskarphet
20
Konsepter innen fotografering
Dybdeskarphet avhenger av brennvidde
Jo lengre brennvidde, jo lavere dybdeskarphet. Det er bedre å bruke en
teleobjektiv med lang brennvidde enn en med kort brennvidde når du
skal ta bilde med liten dybdeskarphet.
Dybdeskarpheten avhenger av avstanden mellom motivet
og kameraet
Desto kortere avstand mellom motivet og kameraet er, desto mindre
blir dybdeskarpheten. Derfor kan det føre til et bilde med liten
dybdeskarphet hvis du tar et bilde nærme motivet.
Et bilde tatt med 100 mm teleobjektiv
Et bilde tatt med 20 mm
teleobjektiv
Et bilde tatt med 100 mm
teleobjektiv
Et bilde tatt nært motivet
21
Konsepter innen fotografering
Forhåndsvisning av dybdeskarphet
Du kan bruke tilpasningsknappen for å få en idé om hvordan bildet
kommer til å se ut, før du tar det. Når du trykker på knappen, justerer
kameraet blenderen til forhåndsinnstilte innstillinger og viser resultatene
på skjermen. Sett funksjonen for tilpasningsknappen til Optisk
forhåndsvisning. (s. 128)
Komposisjon
Det er moro å ta et bilde av skjønnheten i verden med et kamera.
Uansett hvor vakker verden er, kan ikke et dårlig sammensatt bilde
fange inn skjønnheten.
Når det gjelder komposisjon, er det veldig viktig å prioritere motiver.
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde.
Vanligvis vil du få en god komposisjon om du følger regelen om
tredjedeler.
Regelen om tredjedeler
For å bruke regelen om tredjedeler, må du dele bildet inn i et 3x3
mønster av like rektangler.
For å sette sammen bilder som legger god vekt på motivet, må du
passe på at motivet befinner seg ved et av hjørnene av det midtre
rektangelet.
22
Konsepter innen fotografering
Hvis du bruker regelen om tredjedeler, vil dette gi bilder med stabile og
tiltalende komposisjoner. Under ser du noen eksempler.
Bilder med to motiver
Hvis motivet er i et hjørne av bildet, skaper det en ubalansert
komposisjon. Du kan stabilisere bildet ved å ta bilde av et motiv til i
motsatt hjørne for å balansere vekten av bildet.
Motiv 2
Motiv 1
Ustabil
Motiv 2
Motiv 1
Stabil
Når du tar landskapsbilder, vil sentrering av horisonten skape en
ubalansert effekt. Gi bildet mer vekt ved å flytte horisonten opp eller
ned.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Motiv 2
Ustabil
Stabil
23
Konsepter innen fotografering
Blitsens ledetall
Blits
Lyset er en av de viktigste komponentene innen fotografering. Det er
imidlertid ikke enkelt å ha nok lys når som helst og hvor som helst.
Hvis du bruker en blits kan du optimalisere lysinnstillingene og skape
forskjellige effekter.
Blits, også kjent som strobe- eller fartslys, hjelper deg med å skape
tilstrekkelig eksponering ved lav belysning. Det er også nyttig i
situasjoner med mye lys. For eksempel kan blitsen brukes til å
kompensere eksponeringen av motivets skygge eller å fange inn både
motivet og bakgrunnen ved bakgrunnsbelysning.
Blitsens modellnummer henviser til blitsens kraft, og maksimum
mengde lys som skapes, representeres av en verdi kjent som et
ledetall. Jo høyere ledetallet er, jo mer lys gir blitsen fra seg. Ledetallet
oppnås ved å multiplisere avstanden mellom blitsen og motivet med
blenderverdien når ISO-følsomheten er stilt inn på 100.
Ledetall = avstand mellom blits og motiv X blenderverdi
Blenderverdi = ledetall / avstand mellom blits og motiv
Avstand mellom blits og motiv = ledetall / blenderverdi
Hvis du kjenner guidenummeret til blitsen, kan du derfor estimere
optimal avstand mellom blits og motiv når du stiller inn blitsen manuelt.
Hvis blitsen for eksempel har et ledetall på GN 20 og er 4 meter fra
motivet, er optimal blenderverdi F5.0.
Før korrigering
Etter korrigering
24
Konsepter innen fotografering
Fotografering med reflektert lys
Fotografering med reflektert lys viser til metoden som brukes til å
reflektere lys fra taket eller veggene slik at det spres jevnt over motivet.
Vanligvis kan bilder tatt med blits komma slettes virke unaturlige og gi
skygger. Motivet i bilder tatt med fotografering med reflektert lys avgir
ikke skygger, og ser jevnt ut på grunn av at lyset spres jevnt.
25
Kapittel 1
Mitt kamera
Lær om kameraets layout, ikoner, grunnleggende funksjoner,
det medfølgende objektivet og tilleggsutstyr.
Mitt kamera
Komme i gang
Pakke ut
Kontroller at produktesken inneholder følgende.
Kamera
(inkludert kamerahusdeksel
og hot shoe-deksel)
Batteriholder/strømledning
Ekstern blits
Programvare-CD-ROM
(bruksanvisning medfølger)
USB-kabel
Adobe Photoshop
Lightroom DVD-ROM
Brukerveiledning
Grunnleggende bruk
Oppladbart batteri
Stropp
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
• Du kan kjøpe tilleggsutstyr hos en forhandler eller et Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer
forårsaket av bruk av uautorisert tilleggsutstyr. Du finner mer informasjon om tilbehøret på side 171.
27
Mitt kamera
Kameraets layout
1
2
3
Nr.
12
11
10
9
4
1
5
6
7
8
Navn
Modushjul
• t: Smart Auto-modus (s. 43)
• P: Programmodus (s. 44)
• A: Blenderprioritetsmodus (s. 45)
• S: Lukkerprioriteringsmodus (s. 45)
• M: Manuellmodus (s. 46)
• i: Objektivprioritetsmodus (s. 47)
• g: Magimodus (s. 50)
• s: Scenemodus (s. 51)
• v: Filmmodus (s. 54)
• B: Wi-Fi (s. 100)
2
SMART LINK-knappen
3
Mikrofon
4
Feste for kamerastropp
5
Høyttaler
6
Bildesensor
Nr.
Navn
7
Objektivfrigjøringsknapp
8
Objektivfeste
9
Objektivfestemarkør
10
AF-hjelpelys/timerlampe
11
Strømbryter
12
Utløserknapp
Start en ønsket Wi-Fi-funksjon. (s. 30)
28
Mitt kamera >
Kameraets layout
1 2
3
Nr.
4
5
6
7
12
1
Hot shoe-deksel
2
Hot shoe
3
4
Nr.
8
Intern antenne
* Unngå kontakt med den interne antennen når
du bruker det trådløse nettverket.
Videoinnspillingsknapp
5
6
7
Slette-/Tilpasningsknapp
• I fotograferingsmodus: Utfør den
tilordnede funksjonen. (s. 128)
alternativer
Start innspilling av video.
Angir status for kameraet.
• Blinker: Når du lagrer et bilde,
spiller inn en video, sender data til
en datamaskin eller skriver, kobler til
WLAN eller sender et bilde.
• Lyser: Når det ikke pågår
dataoverføring, eller når dataoverføring
til en datamaskin eller skriver er fullført.
Navn
• I avspillingsmodus: Slett filer.
Navigasjonsknapp (Smarthjul)
• I fotograferingsmodus
- D: Vis kamerainnstillinger og endre
- I: Juster eksponeringsverdien/
Statuslampe
8
11 10
9
Navn
9
I M-modus velger du en blenderverdi
eller lukkerhastighet
- C: Velg et opptaksalternativ
- F: Velg en AF-modus
• I andre situasjoner
Gå henholdsvis opp, ned, til venstre,
til høyre. (Du kan også rotere
navigasjonsknappen for å bevege deg
gjennom skjermer eller bla gjennom
filer.)
Fn-knappen
Få tilgang til viktige funksjoner og
fininnstill noen innstillinger.
10
Avspillingsknapp
o-knapp
• På menyskjermbildet: Lagre de
11
MENU-knapp
valgte alternativene.
• I fotograferingsmodus: Velg
fokusområde manuelt i enkelte
fotograferingsmodi.
12
Skjerm
Gå til avspillingsmodus.
Åpne alternativer eller menyer.
29
Mitt kamera >
Kameraets layout
Nr.
1
1
2
4
Navn
USB-port og port til utløserkabel
Koble kameraet til en datamaskin eller utløserkabel. Bruk en utløserkabel og stativ for å
minimere kamerabevegelse.
2
HDMI-port
3
Deksel for batterikammer/minnekort
4
Stativfeste
Sett inn minnekort og batteri.
3
Bruke SMART LINK-knappen
Du kan enkelt slå på Wi-Fi-funksjonen med SMART LINK-knappen.
Trykk SMART LINK-knappen for å aktivere Wi-Fi-funksjonen som du har
tilordnet. Ringen rundt knappen lyser og kameraet aktiverer den tilordnede
funksjonen.
Stille inn et SMART LINK-alternativ
Du kan velge en Wi-Fi-funksjon som skal startes når du trykker SMART LINK-knappen.
Slik stiller du inn
et SMART LINKalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du [m] → X → Knappetilordning →
SMART LINK → et alternativ.
30
Mitt kamera
Vise ikoner
I fotograferingsmodus
Ikon
Ta bilder
1
London
2
3
1. Fotograferingsalternativer (venstre)
Ikon
Beskrivelse
Bildekvalitet
Avstandsskala (s. 127)
Blitsintensitet
Vaterpass (s. 32)
Måling (s. 79)
Kameraristing
Hvitbalanse (s. 61)
Histogram (s. 127)
Mikrojustering av hvitbalanse
Fotograferingsmodus
Hudtone
Fokus
Ansiktsretusjering
Blitsindikator
Bildeveiviser (s. 64)
Lukkerhastighet
Smartfilter (s. 50)
Blenderverdi
Magic frame (s. 50)
Eksponeringsverdi
Utvalgt farge (s. 83)
ISO-følsomhet (s. 60)
Autoeksponeringslås (s. 86)
3. Fotograferingsinformasjon
Tilgjengelig antall bilder
Fokusområde
Z på
Ansiktsregistrering
Z-forhold
AF-modus (s. 65)
AutoShare på
•
•
•
Fargekart
GPS aktivert*
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 71)
Ikon
Minnekort ikke satt inn***
Beskrivelse
Dynamisk omfang (s. 82)
Dato
Tid
Stedsinformasjon*
2. Fotograferingsalternativer (høyre)
Ikon
Beskrivelse
Blitsalternativ
Beskrivelse
Bildestørrelse
Ikon
Fokushjelpelinje (s. 70)**
Beskrivelse
Autofokusramme
Opptaksmodus
Punktmålingsområde
: Fulladet
: Delvis ladet
(rødt): Tomt (lad opp
batteriet)
* Disse ikonene vises når du kobler til en GPS-modul
(ekstrautstyr).
** Dette ikonet vises når du velger FA-alternativet til MF
Assist-funksjonen.
*** Bilder som er tatt uten at det er satt inn et minnekort,
kan ikke skrives ut eller overføres til et minnekort eller en
datamaskin.
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
31
Mitt kamera >
Vise ikoner
Spille inn videoer
2. Fotograferingsalternativer (høyre)
Ikon
1
Ikon
Beskrivelse
Beskrivelse
Tilgjengelig opptakstid
Selvutløser
•
•
•
Måling (s. 79)
: Fulladet
: Delvis ladet
(rødt): Tomt (lad opp batteriet)
Hvitbalanse (s. 61)
2
Bildeveiviser (s. 64)
Utvalgt farge (s. 83)
3
3. Fotograferingsinformasjon
Ikon
1. Fotograferingsalternativer (venstre)
Ikon
Ikonene som vises, endres i henhold til valgt
modus eller innstilte alternativer.
Beskrivelse
Dato
Beskrivelse
Tid
Autofokus aktivert
Histogram (s. 127)
Videostørrelse
Film AE-modus
Videokvalitet
Lukkerhastighet
Multibevegelse
Blenderverdi
AF-modus (s. 65)
Eksponeringsverdi
Fader (s. 88)
ISO-følsomhet
Taleopptak på (s. 88)
Autoeksponeringslås (s. 86)
Optisk bildestabilisering (OIS) (s. 71)
Minnekort ikke satt inn
Om vaterpasset
Vaterpasset hjelper deg med å rette inn
kameraet etter de vannrette og loddrette linjene
på skjermen. Hvis vaterpasset ikke er rett,
kalibrerer du vaterpasset med den horisontale
kalibreringsfunksjonen. (s. 131)
Loddrett
Vannrett
▲ I vater
▲ Ikke i vater
32
Mitt kamera >
Vise ikoner
I avspillingsmodus
1
Vise bilder
London
Mode
Måling
Blits
Focal Length
Hvitbalanse
EV
Bildeveiviser
Størrelse
Dato
Ikon
Spille av videoer
2
Informasjon
Beskrivelse
Volum
Fil med kontinuerlig opptak
4
Nr.
1
2
Ikon
Beskrivelse
Avspillingshastighet
RGB-histogram (s. 127)
Volum
3
Fotograferingsmodus, måling, blits,
hvitbalanse, bildeveiviser, fokusområde,
eksponeringsverdi, bildestørrelse, dato
Mappenummer - Filnummer
4
Lukkerhastighet, blenderverdi,
ISO-verdi, gjeldende fil / totalt antall filer
3D-fil
Utskriftsinformasjon er lagt til filen
(s. 138)
Beskrivelse
Stopp
Pause
Tatt bilde
Stedsinformasjon
RAW-fil
Filmstørrelse
Dato
3
Multibevegelse
Gjeldende avspillingstid
Videolengde
Beskyttet fil
Mappenummer - Filnummer
Stedsinformasjon
Lukkerhastighet
Blenderverdi
ISO-følsomhetsverdi
Gjeldende fil / Totalt antall filer
33
Mitt kamera
Objektiv
Du kan kjøpe valgfrie objektiver som er produsert eksklusivt for
NX-kameraet. Lær om funksjonen til hvert objektiv og velg et som
passer dine behov og preferanser.
Objektivets layout
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)
7
Nr.
Beskrivelse
1
2
Objektivfestemarkør
3
Objektiv
4
Fokusring (s. 66)
5
i-Function-knappen (s. 48)
6
Zoomring
7
Objektivkontakter
Zoomlåsbryter
1
Når du ikke bruker objektivet, må du feste objektivdekselet og festedekselet
for å beskytte linsen mot støv og riper.
2
6
3
5
4
34
Mitt kamera >
Objektiv
Låse eller låse opp objektivet
Du låser opp objektivet ved å rotere zoomringen mot klokken til du hører
et klikk.
Du låser objektivet ved å trekke og holde zoomlåsbryteren bort fra
kamerahuset og rotere zoomringen med klokken.
Du kan ikke ta bilder når objektivet er låst.
35
Mitt kamera >
Objektiv
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III-objektiv (eksempel)
8
1
2
SAMSUNG 16 mm F2.4-objektiv (eksempel)
5
1
2
3
3
4
4
5
6
7
Nr.
Beskrivelse
1
2
Objektivfestemarkør
1
2
3
Zoomring
4
Objektiv
3
Fokusring (s. 66)
5
Objektivkontakter
4
Festeindeks for objektivdeksel
5
Objektiv
6
i-Function-knappen (s. 48)
7
AF/MF-bryter (s. 65)
8
Objektivkontakter
Nr.
Beskrivelse
i-Function-knappen (s. 48)
Objektivfestemarkør
Fokusring (s. 66)
36
Mitt kamera >
Objektiv
Objektivmerker
Nr.
Finn ut hva tallene på objektivet betyr.
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)
Beskrivelse
Blenderverdi
En serie støttede blenderverdier. For eksempel betyr 1:3.5-6.3
maksimum blenderverdi som varierer mellom 3,5 og 6,3.
Brennvidde
2
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter). Dette
tallet uttrykkes i en rekkevidde: minimum brennvidde til maksimum
brennvidde for objektivet.
Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir
forstørret. Kortere brennvidder fører til bredere visningsvinkler.
ED
3
1
2
3 4 5
4
5
ED står for ekstra lav dispersjon. Glass med ekstra lav dispersjon
er effektivt for å minimere kromatisk aberrasjon (en forvrengning
som forekommer når et objektiv ikke klarer å fokusere alle fargene til
samme konvergenspunkt).
OIS (s. 71)
Optisk bildestabilisering. Objektiv med denne funksjonen kan
oppdage kameraristing og oppheve bevegelsen inne i kameraet.
Ø
Objektivets diameter. Hvis du skal feste et filter til objektivet, må du
forsikre deg om at diameteren på objektivet og filteret er den samme.
37
Mitt kamera
Tilleggsutstyr
Du kan bruke tilleggsutstyr, blant annet ekstern blits og GPS-modul,
som kan hjelpe deg med å ta bedre bilder på en enklere måte.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsutstyr, kan du lese
bruksanvisningen for tilleggsutstyret.
• Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
• Du kan kjøpe Samsung-godkjent tilleggsutstyr hos en forhandler eller et
Samsung-servicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader forårsaket av
bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
Layout på ekstern blits
SEF220A (eksempel) (tilbehør)
7
8
1
2
3
6
5
4
Nr.
9
Beskrivelse
1
Skjermikoner
2
READY-lampe / Test-knapp
3
MODE-knapp
4
Blitsfrigjøringsknapp
5
POWER-knapp
6
Batterideksel
7
Lyspære
8
TELE/WIDE-modusbryter
9
Hot shoe-tilkobling
38
Mitt kamera >
Tilleggsutstyr
SEF8A (eksempel)
Koble til blitsen
1
1
Fjern hot shoe-dekselet fra kameraet.
2
Koble til blitsen ved å skyve den inn i hot shoe-punktet.
2
3
Nr.
Beskrivelse
1
Lyspære
2
Hot shoe-festehjul
3
Hot shoe-tilkobling
39
Mitt kamera >
3
Tilleggsutstyr
Lås blitsen på plass ved å dreie hot shoe-festehjulet med
klokken.
• Du kan ta bilde med en blits som ikke er fulladet, men det anbefales at du
bruker en fulladet blits.
• Se siden om tilleggsutstyr for informasjon om tilgjengelige eksterne blitser.
(s. 171)
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
utløses for andre gang.
• Det kan hende at SEF8A ikke er kompatibel med andre kameraer i
NX-serien.
• Hvis du ønsker mer informasjon om valgfrie blitser, kan du lese
brukerveiledningen for blitsen.
4
Løft opp blitsen når du skal bruke den.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
40
Mitt kamera >
Tilleggsutstyr
GPS-modulens layout (tilbehør)
1
Feste GPS-modulen
1
Fjern hot shoe-dekselet fra kameraet.
2
Monter GPS-modulen ved å skyve den inn i hot shoepunktet.
2
3
4
5
Nr.
Beskrivelse
1
Statuslampe
2
POWER-knapp
3
Hot shoe-festehjul
4
Hot shoe-tilkobling
5
Batterideksel
41
Mitt kamera >
Tilleggsutstyr
3
Lås GPS-modulen på plass ved å dreie hot shoefestehjulet mot LOCK.
4
Trykk på strømbryteren på GPS-modulen.
42
Mitt kamera
Fotograferingsmodus
To enkle fotograferingsmodi – Smart Auto og Scene – hjelper deg med å
ta bilder med en rekke automatiske innstillinger. Ytterligere modi gir deg
mulighet til å tilpasse flere innstillinger.
Ikon
t Smart Auto-modus
I Smart Auto-modus gjenkjenner kameraet omgivelsene og justerer
automatisk faktorer som bidrar til eksponering, inkludert lukkerhastighet,
blenderverdi, måling, hvitbalanse og eksponeringskompensasjon.
Ettersom kameraet kontrollerer de fleste funksjonene, blir noen
fotograferingsfunksjoner begrenset. Denne modus er nyttig for å ta
raske bilder med minst mulig justering.
Beskrivelse
t Smart Auto-modus (s. 43)
P
Programmodus (s. 44)
A
Blenderprioritetsmodus (s. 45)
S
Lukkerprioriteringsmodus (s. 45)
M
Manuellmodus (s. 46)
i
Objektivprioritetsmodus (s. 47)
g
Magimodus (s. 50)
s
Scenemodus (s. 51)
v
Filmmodus (s. 54)
B
Det kan hende at kameraet ikke oppdager forskjellige scener, selv med de
samme motivene, avhengig av eksterne faktorer, for eksempel kameraristing,
belysning og avstand til motivet.
Wi-Fi (s. 100)
43
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
P Programmodus
Kameraet justerer automatisk lukkerhastighet og blenderverdi for å
oppnå en optimal eksponeringsverdi.
Denne modusen er nyttig når du ønsker å ta bilder med konstant
eksponering, samtidig som du har mulighet til å justere andre
innstillinger.
Programskifte
Program Shift-funksjonen lar deg justere lukkerhastigheten og
blendeverdien mens kameraet beholder samme eksponering.
Når du roterer navigasjonsknappen mot klokken, reduseres
lukkerhastigheten og blenderverdien økes. Når du roterer
navigasjonsknappen med klokken, økes lukkerhastigheten og
blenderverdien reduseres.
44
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
A Blenderprioritetsmodus
S Lukkerprioritetsmodus
I blenderprioritetsmodus beregner kameraet automatisk lukkerhastighet i
henhold til blendeverdien du velger. Du kan justere dybdeskarpheten
(DOF-Depth Of Field) ved å endre blenderverdien. Denne modus er
nyttig når du tar portretter og landskapsbilder.
I lukkerprioritetsmodus beregner kameraet automatisk blenderverdien i
henhold til lukkerhastigheten du velger. Denne modusen er nyttig når du
tar bilder av motiver i rask bevegelse eller for å skape sporingseffekter i
et bilde.
For eksempel kan du stille lukkerhastigheten til over 1/500 sek for
å fryse motivet. Hvis du vil at motivet skal se uklart ut, stiller du
lukkerhastigheten til under 1/30 sek.
Stor dybdeskarphet
Liten dybdeskarphet
Ved lav belysning kan det hende du må øke ISO-følsomheten for å forhindre
uklare bilder.
Lav lukkerhastighet
Høy lukkerhastighet
For å kompensere for den reduserte mengden lys ved høyere
lukkerhastigheter, åpnes blenderen for å slippe inn mer lys. Hvis bildene
fortsatt er for mørke, øker du ISO-verdien.
45
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
M Manuellmodus
Manuellmodus lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien
manuelt. I denne modusen kan du fullt ut kontrollere eksponering av
bildene.
Denne modusen er nyttig i kontrollerte fotograferingsmiljøer, for eksempel i
studio, eller når det er nødvendig å finjustere kamerainnstillingene.
Manuellmodus anbefales også for fotografering av nattscener eller
fyrverkeri.
Bruke lang eksponeringstid
Bruk Bulb-funksjonen til å fotografere nattscener eller nattehimmelen.
Utløseren forblir åpen når du trykker på [Utløser], slik at du kan skape
bevegelige lyseffekter.
Bruke lang
eksponeringstid:
Trykk på [I] for å velge en lukkerhastighet og deretter
roterer du navigasjonsknappen mot klokken til Bulb →
Trykk på og hold inne [Utløser] så lenge du ønsker.
• Hvis du angir en høy ISO-verdi eller har utløseren åpen lenge, kan det
oppstå mer støy i bildet.
Innrammingsmodus
• Funksjonen for kontinuerlig fotografering kan ikke brukes med
Bulb-funksjonen.
Når du justerer blenderverdien eller lukkerhastigheten, endres
eksponeringen i henhold til innstillingene, slik at skjermen kan bli
mørkere. Når denne funksjonen er på, er lysstyrken til skjermen konstant
uavhengig av innstillingene, slik at det blir lettere å ramme inn bildet.
Bruke
Innrammingsmodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → K →
Rammemodus → et alternativ.
46
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
i Objektivprioritetsmodus
3
Juster fokusringen for å velge scene eller filtereffekt.
• Hvis du trykket på [f] for å velge E, trykker du på [o], og
deretter roterer du navigasjonsknappen eller trykker på [C/F]
for å velge et alternativ.
Bruke E-modus
Du kan velge en passende scene (i-Scene) eller filtereffekt for objektivet
du har satt på. Tilgjengelige scenevalg og filtereffekter kan variere
avhengig av objektivet.
1
Roter modushjulet til i.
2
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge E.
Bakgrunnsbelysning
• Du kan bruke denne funksjonen ved å trykke på [f].
E
4
Trykk [Utløser] helt ned for å ta et bilde.
Tilgjengelige scenemodi og filtereffekter (for SAMSUNG 20-50 mm F3.55.6 ED II-objektiv): Skjønnhetsbilde, Portrett, Barn, Bakgrunnsbelysning,
Landskap, Solnedgang, Daggry, Strand og snø, Natt, Vignettering, Miniatyr,
Fiskeøye, Skisse, Fjern tåke, Halvtone
47
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Bruke i-Function i modiene PASM
3
Juster fokusringen for å velge et alternativ.
Når du bruker iFunction-knappen på et iFunction-objektiv,
kan du manuelt velge og justere lukkerhastighet, blenderverdi,
eksponeringsverdi, ISO-følsomhet og hvitbalanse for objektivet.
1
Roter modushjulet til P, A, S eller M.
2
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge en
innstilling.
AUTO
• Du kan også rotere navigasjonsknappen eller trykke på [C/F]
for å velge en innstilling.
4
Trykk [Utløser] helt ned for å ta et bilde.
AUTO
48
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
3
Tilgjengelige alternativer
P
A
S
M
Blenderverdi
-
O
-
O
Lukkerhastighet
-
-
O
O
Eksponeringsverdi
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Hvitbalanse
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
Fotograferingsmodus
• Bildeoppløsningen varierer i henhold til zoomgraden hvis du
bruker Z.
Du kan velge elementer som vises når du trykker på [i-Function] på
objektivet i fotograferingsmodus, ved å trykke på [m] → X →
iFn-tilpasning → et alternativ → [m].
Med Z kan du zoome inn på et motiv med mindre reduksjon i
bildekvaliteten enn med digital zoom. Bildeoppløsningen kan imidlertid
være annerledes enn når du zoomer inn ved å rotere zoomringen.
1
Roter modushjulet til P, A, S, M eller i.
2
Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Disse tallene er basert på maksimaloppløsningen for hvert bildeforhold.
4
Bruke Z
Juster fokusringen for å velge et alternativ.
Trykk [Utløser] helt ned for å ta et bilde.
• Z er ikke tilgjengelig når du tar seriebilder.
• Z er ikke tilgjengelig når du tar bilder i RAW-filformatet.
• Z er deaktivert når du spiller inn videoer ved å trykke på
videoinnspillingsknappen.
• Du kan også rotere navigasjonsknappen eller trykke på [C/F]
for å velge en innstilling.
49
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
g Magimodus
Du kan bruke forskjellige filter- og rammeeffekter på bildene og videoene
for å skape unike bilder. Fasongen til og følelsen i bildene og videoene
endrer seg avhengig av hvilken effekt du velger.
Slik angir du en
effekt:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Magimodus →
Magic frame eller Smartfilter → ønsket effekt.
• Hvis du velger Skisse fra filtereffektene, endres bildestørrelsen automatisk
til 5.9M eller lavere.
• Hvis du angir en rammeeffekt, settes bildestørrelsen automatisk til 2M.
• Du kan ikke spille inn en video med rammeeffekt.
• Hvis du velger en filtereffekt, blir størrelsen på videoen 640X480 eller
mindre.
50
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
s Scenemodus
I scenemodus velger kameraet de beste innstillingene for hver type
scene.
Du kan velge ønsket scene ved å trykke på [f] i fotograferingsmodus.
Ikon
Beskrivelse
Panorama: Ta et 2D- eller
3D-panoramabilde. 3D-panoramabilder
kan bare vises på en 3D-TV.
• Maksimalstørrelsen til et 2D-panoramabilde er 8000 X 1152
Ikon
Beskrivelse
• I 3D-panoramamodus kan det hende at kameraet ikke tar bilde
helt på begynnelsen eller slutten av scenen. Dette skyldes
3D-effektens karakter. For å få med hele scenen bør du bevege
kameraet litt forbi start- og sluttpunktene du vil ha med.
• I 3D-panoramamodus blir bildene tatt i både JPEG- og
MPO-filformat.
• Du kan bare vise en MPO-fil som støtter 3D-effekten, på
en MPO-kompatibel skjerm, for eksempel en 3D-TV eller
3D-skjerm. På kameraskjermen kan du bare vise JPEG-filer.
• Bruk 3D-briller når du viser en MPO-fil på en 3D-TV eller
3D-skjerm.
Skjønnhetsbilde: Skjul skjønnhetsfeil
i ansiktet.
(vannrett) og 1728 X 4752 (loddrett).
• Maksimalstørrelsen til et 3D-panoramabilde er 3300 X 768
(vannrett).
• Noen fotograferingsalternativer er ikke tilgjengelige i
panoramamodus.
• Det kan hende at kameraet slutter å fotografere på grunn av
bildesammensetningen eller motivets bevegelse.
• I panoramamodus kan det hende at kameraet ikke tar bilde av
hele den siste scenen hvis du slutter å bevege kameraet for å
bedre bildekvaliteten. For å få med hele scenen bør du bevege
kameraet litt forbi punktet der du ønsker at scenen skal slutte.
Natt: Tar bilder om kvelden eller i
dårlig lys. Bruk stativ for å hindre
at kameraet rister som følge av lav
lukkerhastighet.
51
Mitt kamera >
Ikon
Fotograferingsmodus
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Landskap: Ta stillbilder og
landskapsbilder.
Nærbilde: Tar bilder av detaljerte
deler av et motiv eller små motiver, for
eksempel blomster eller insekter.
Portrett: Oppdag og fokuser
automatisk på menneskeansikter og
oppnå klare, myke portretter.
Tekst: Tar klare bilder av tekst fra
trykte eller elektroniske dokumenter.
Barn: Gjør barn mer synlige ved
å ta livlige bilder av klærne og
bakgrunnen.
Solnedgang: Ta bilder ved
solnedgang, med naturlige røde og
gule farger.
Sport: Tar bilder av motiver i rask
bevegelse.
Daggry: Ta bilder ved soloppgang.
52
Mitt kamera >
Ikon
Fotograferingsmodus
Beskrivelse
Bakgrunnsbelysning: Ta bilder av
bakgrunnsbelyste motiver.
Fyrverkeri: Ta bilder av fargerikt
fyrverkeri på kveldstid. Bruk en tripod
for å forhindre at kameraet rister.
Strand og snø: Reduserer
undereksponerte bilder på grunn av
sollys som blir reflektert fra sand eller
snø.
3D: 3D-bilder som bare kan vises på
en 3D-TV. (s. 136)
53
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
v Filmmodus
I filmmodus kan du spille inn videoer i full HD (1920X1080) og spille inn
lyd via kameraets mikrofon.
Du kan justere eksponeringsnivået ved å velge Program i
alternativmenyen for Film AE-modus slik at blenderverdien og
lukkerhastigheten kan stilles inn automatisk, eller du kan velge
Blenderprioritet for å stille inn blenderverdien manuelt. Du kan også
velge Lukkerprioritet for å angi lukkerhastigheten manuelt, eller velge
Manuell for å angi både blenderverdi og lukkerhastighet manuelt. Mens
du spiller inn en video, trykker du på [F] for å aktivere eller deaktivere
AF-funksjonen.
Velg Fader for å fase en scene ut eller inn. Du kan også velge Tale for å
dempe tale eller oppheve dempingen.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er det nyeste kodingsformatet for videoer, og
•
•
•
•
•
•
•
Du kan spille inn videofiler som er opptil 25 minutter lange, ved 30 eller
24 bps, og bildene blir lagret i MP4-format (H.264). 24 bps er bare
tilgjengelig med 1920X810.
•
•
•
det ble opprettet i 2003 av ISO-IEC og ITU-T. Siden dette formatet bruker
en høy komprimeringsgrad, kan mer data lagres på mindre minneplass.
Hvis du bruker bildestabilisering mens du spiller inn en film, kan det hende
at kameraet spiller inn lyden av bildestabilisatoren.
Zoomlyden eller andre objektivlyder kan bli spilt inn hvis du justerer
objektivet mens du spiller inn en video.
Ved bruk av et valgfritt videoobjektiv blir ikke autofokusstøyen spilt inn.
Hvis du tar av objektivet mens du spiller inn en film, blir opptaket forstyrret.
Ikke skift objektiv mens du spiller inn.
Hvis du kobler til en ekstern mikrofon mens du tar opp en film, blir ikke
lyden tatt opp gjennom den eksterne mikrofonen. (De tidligere innstillingene
opprettholdes.) Hvis du fjerner den eksterne mikrofonen mens du tar opp
en film, vil ikke lyden tas opp. Slå av kameraet før du fester eller fjerner den
eksterne mikrofonen.
Hvis du plutselig skifter fotograferingsvinkel med kameraet mens du
spiller inn en film, er det ikke sikkert at kameraet klarer å spille inn bildene
nøyaktig. Bruk et stativ for å minimere kameraristing.
I filmmodus støtter kameraet kun Multi AF-funksjonen. Du kan ikke
bruke andre funksjoner for innstilling av fokusområde, for eksempel
Ansiktsregistrering-AF.
Hvis størrelsen på en filmfil overstiger 4 GB, stopper kameraet automatisk
opptaket. Hvis dette skjer, fortsetter du opptaket ved å starte en ny filmfil.
Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, kan innspilling
av filmen bli forstyrret fordi kortet ikke klarer å behandle data i samme
hastighet som videoen blir spilt inn i. Hvis dette skjer, bytter du til et raskere
minnekort eller reduserer bildestørrelsen (for eksempel fra 1280X720 til
640X480).
Når du formaterer et minnekort, må du alltid formatere det med kameraet.
Hvis du formaterer det på et annet kamera eller en PC, kan du miste filer
på kortet eller forårsake en endring i kortets kapasitet.
54
Mitt kamera >
Fotograferingsmodus
Tilgjengelige funksjoner etter
fotograferingsmodus
Du finner informasjon om fotograferingsfunksjoner i kapittel 2.
Funksjon
Tilgjengelig i
Størrelse (s. 57)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
Kvalitet (s. 59)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
ISO (s. 60)
P/A/S/M*/v*
Hvitbalanse (s. 61)
P/A/S/M/v
Bildeveiviser (s. 64)
P/A/S/M/v
Utvalgt farge (s. 83)
P/A/S/M/v
AF-modus (s. 65)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
AF-område (s. 67)
P/A/S/M/i*/s*
MF assistanse (s. 70)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (s. 71)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Drift (Kontinuerlig/Avbrudd/
Selvutløser/trinnvis justering) (s. 72)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
t*
Funksjon
Tilgjengelig i
Måling (s. 79)
P/A/S/M/v
Dynamisk omfang (s. 82)
P/A/S/M
Fargerom (s. 84)
P/A/S/M/i/g/s/t
Blits (s. 76)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
Eksponeringskompensasjon (s. 85)
P/A/S/i/g/s/v
Eksponeringslås (s. 86)
P/A/S/v*
Støyreduksjon (s. 125)
P/A/S/M
* Noen funksjoner er begrenset i disse modiene.
55
Kapittel 2
Fotograferingsfunksjoner
Lær om funksjonene du kan stille inn i fotograferingsmodus.
Du kan få bedre bilder og videoer ved å bruke fotograferingsfunksjonene.
Fotograferingsfunksjoner
Størrelse
Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere piksler.
Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises på en større skjerm.
Når du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke. Velg lav
oppløsning for bilder som skal vises i en digital bilderamme eller lastes
opp til Internett.
Stille inn størrelse:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Bildestørrelse
eller Filmstørrelse → et alternativ.
Bildestørrelsesalternativer
Ikon
Størrelse
Anbefalt for
20.0M (5472X3648) (3:2)
Utskrift på A1-ark.
10.1M (3888X2592) (3:2)
Utskrift på A2-ark.
5.9M (2976X1984) (3:2)
Utskrift på A3-ark.
2.0M (1728X1152) (3:2)
Utskrift på A5-ark.
16.9M (5472X3080) (16:9)
Utskrift på A1-ark eller visning på
HDTV.
7.8M (3712X2088) (16:9)
Utskrift på A3-ark eller visning på
HDTV.
4.9M (2944X1656) (16:9)
Utskrift på A4-ark eller visning på
HDTV.
2.1M (1920X1080) (16:9)
Utskrift på A5-ark eller visning på
HDTV.
13.3M (3648X3648) (1:1)
Utskrift av firkantet bilde på A1-ark.
7.0M (2640X2640) (1:1)
Utskrift av firkantet bilde på A3-ark.
4.0M (2000X2000) (1:1)
Utskrift av firkantet bilde på A4-ark.
1.1M (1024X1024) (1:1)
Legge ved en e-postmelding.
57
Fotograferingsfunksjoner >
Størrelse
Videostørrelsesalternativer
Ikon
Størrelse
Anbefalt for
1920X1080 (30 BPS) (16:9) Visning på TV med full HD.
1920X810 (24 BPS)
(Ca. 2,35:1)
Visning på HDTV.
1280X720 (30 BPS) (16:9)
Visning på HDTV.
640X480 (30 BPS) (4:3)
Visning på TV.
320X240 (30 BPS) (4:3)
Legg ut på en webside ved hjelp
av trådløst nettverk (maksimum
30 sekunder).
Hvis du angir videoutgangsalternativet til PAL, reduseres bildehastigheten fra
30 bps til 25 bps.
58
Fotograferingsfunksjoner
Kvalitet
Kameraet lagrer bilder i enten JPEG- eller RAW-format.
Ikon
Formater
Beskrivelse
JPEG
Normal:
• Komprimert for normal kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i liten størrelse eller
opplasting til Internett.
RAW-filer har filforlengelsen "SRW". Hvis du vil justere og kalibrere
eksponering, hvitbalanse, toner, kontrast og farger i RAW-filer eller
konvertere dem til JPEG eller TIFF-format, bruker du Adobe Photoshop
Lightroom-programmet som finnes på den medfølgende DVD-ROM-en.
RAW
RAW:
• Lagre et bilde uten datatap.
• Anbefalt for redigering etter fotografering.
RAW+JPEG
RAW + S.Fin: Lagre et bilde i både JPEG-format
(superfin kvalitet) og RAW-format.
Sørg for at du har nok tilgjengelig lagringsplass til å lagre bilder i
RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Fin: Lagre et bilde i både JPEG(fin kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Lagre et bilde i både JPEG(normal kvalitet) og RAW-format.
Bilder tatt av et kamera blir ofte konvertert til JPEG-format
og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på
fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format
og blir lagret i minnet uten endringer.
Stille inn kvalitet:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Kvalitet →
et alternativ.
Videokvalitetsalternativer
Bildekvalitetsalternativer
Ikon
Formater
Beskrivelse
JPEG
Superfin:
• Komprimert for best kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i store størrelser.
JPEG
Fin:
• Komprimert for bedre kvalitet.
• Anbefalt for utskrift i normal størrelse.
Ikon
Forlengelse
Beskrivelse
MP4 (H.264)
Normal: Spille inn videoer i normal kvalitet.
MP4 (H.264)
HQ: Spille inn videoer i høy kvalitet.
59
Fotograferingsfunksjoner
ISO-følsomhet
ISO-følsomhetsverdien representerer kameraets følsomhet for lys.
Eksempler
Jo høyere ISO-verdi, jo mer følsomt er kameraet for lys. Derfor kan du
ta bilder på lysfattige eller mørke steder med raskere lukkerhastigheter
ved å velge en høyere ISO-følsomhetsverdi. Dette kan imidlertid øke den
elektroniske støyen og føre til et kornet bilde.
Stille inn
ISO-følsomheten:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → ISO →
et alternativ.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Øk ISO-verdien på steder der bruk av blits er forbudt. Du kan ta et klart
bilde ved å angi en høy ISO-verdi uten at du trenger mer lys.
• Bruk Høy ISO NR-funksjonen for å redusere den visuelle støyen som kan
vises på bilder med høy ISO-verdi. (s. 125)
60
Fotograferingsfunksjoner
Hvitbalanse (lyskilde)
Fargen på bildet avhenger av typen lyskilde og kvaliteten på den.
Hvis du vil ha en mer realistisk farge på bildene, velger du passende
lysforhold for å kalibrere hvitbalanse, for eksempel Auto HB, Dagslys,
Overskyet eller Glødelampe, eller justerer fargetemperaturen manuelt.
Du kan også justere fargen for de forhåndsinnstilte lyskildene slik at
fargene på bildet stemmer overens med den faktiske scenen under
blandede lysforhold.
Stille inn
hvitbalansen:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Hvitbalanse →
et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Fluoriserende NW*: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid. Spesielt for hvitt fluorescerende lys
i svært hvite fargetoner med en temperatur på cirka 5000 K.
Fluoriserende dagslys*: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid. Spesielt for hvitt fluorescerende lys
med lett blåaktig fargetone med en temperatur på cirka 6500 K.
Glødelampe*: Velg når du tar bilder innendørs under lyspærer
eller halogenlamper. Lyspærer har ofte en rødlig fargetone.
Denne effekten eliminerer den effekten.
Blits HB*: Velg når du bruker blits.
Hvitbalansealternativer
Ikon
Beskrivelse
Tilpasset: Bruke forhåndsdefinerte innstillinger. Du kan stille
inn hvitbalansen manuelt ved å fotografere et hvitt ark. Fyll
punktmålingssirkelen med arket og still inn hvitbalansen.
* Disse alternativene kan tilpasses.
Auto HB*: Bruk automatiske innstillinger avhengig av
lysforholdene.
Dagslys*: Velg når du tar bilder utendørs på en solfylt dag.
Dette alternativet fører til bilder som ligger nærmest de naturlige
fargene i scenen.
Overskyet*: Velg når du tar bilder utendørs på en overskyet dag
eller i skyggen. Bilder som tas på overskyede dager, blir ofte mer
blåaktige enn bilder som tas på solfylte dager. Dette alternativet
eliminerer den effekten.
Fluoriserende hvit*: Velg når du fotograferer under et
fluorescerende lys på dagtid. Spesielt for hvitt fluorescerende lys
med en fargetemperatur på cirka 4200 K.
61
Fotograferingsfunksjoner >
Alternativ
Hvitbalanse (lyskilde)
Tilpasse forhåndsinnstilte alternativer
Beskrivelse
Fargetemperatur: Justere fargetemperaturen til lyskilden
manuelt. Fargetemperaturen er en måling i grader Kelvin som
angir fargen til en bestemt type lyskilde. Når fargetemperaturen
øker, blir fargefordelingen kaldere. Alternativt blir
fargefordelingen varmere når fargetemperaturen reduseres.
Du kan også tilpasse forhåndsinnstilte alternativer for hvitbalanse.
Tilpasse
forhåndsinnstilte
alternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Hvitbalanse →
et alternativ → [D] → roterer navigasjonsknappen eller
trykker på [D/I/C/F].
Blå himmel
Hvitbalanse : Dagslys
Fluoriserende_H
Overskyet
Dagslys
Dagslys
Fluoriserende_L
Halogenlampe
Glødelampe
Tilbake
Nullstill
Stearinlys
62
Fotograferingsfunksjoner >
Hvitbalanse (lyskilde)
Eksempler
Auto HB
Dagslys
Fluoriserende dagslys
Glødelampe
63
Fotograferingsfunksjoner
Bildeveiviser (bildestiler)
Med bildeveiviseren kan du bruke forskjellige bildestiler på bildet for å
skape forskjellig utseende og stemninger. Du kan også opprette og lagre
dine egne bildestiler ved å justere farge, metning, skarphet og kontrast
for hver stil.
Hvis du velger et alternativ, justerer kameraet automatisk bilde i henhold
til alternativet. Eksperimenter med forskjellige stiler og finn dine egne
innstillinger.
Angi en bildestil:
Eksempler
Standard
Livlig
Portrett
Landskap
Skog
Retro
Kald
Rolig
Klassisk
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Bildeveiviser
→ et alternativ.
Du kan også justere verdien for de forhåndsinnstilte stilinnstillingene. Velg et
alternativ for Bildeveiviser, trykk på [D] og juster deretter farge, metning,
skarphet eller kontrast.
64
Fotograferingsfunksjoner
AF-modus
Lær hvordan du justerer kameraets fokus i henhold til motivene.
Enkelt AF
Du kan velge en fokuseringsmodus som passer til motivet – enkeltbildeautofokus, kontinuerlig autofokus og manuell fokus. AF-funksjonen blir
aktivert når du trykker [Utløser] halvveis ned. I MF-modus må du rotere
fokusringen på objektivet for å fokusere manuelt.
Enkeltbilde AF er passende for å fotografere et stille motiv. Når du
trykker [Utløser] halvveis ned, festes fokuset på fokusområdet. Området
blir grønt når fokuset er aktivert.
I de fleste tilfeller kan du ha et fokus ved å velge Enkeltbilde AF. Motiver
i rask bevegelse eller motiver av en lignende farge som bakgrunnen er
vanskelige å fokusere på. Velg en passende fokuseringsmodus for slike
tilfeller.
Hvis objektivet har en AF/MF-bryter, setter du bryteren til å velge en
fokuseringsmodus. Sett bryteren til AF for å velge Enkeltbilde AF eller
Kontinuerlig AF. Sett bryteren til MF for å justere fokuset manuelt.
Hvis objektivet ikke har en AF/MF-bryter, trykker du på [F] for å velge
ønsket AF-modus.
Stille inn
autofokusmodus:
I fotograferingsmodus trykker du på [F] → et alternativ.
65
Fotograferingsfunksjoner >
AF-modus
Kontinuerlig AF
Manuell fokus
Mens du trykker [Utløser] halvveis ned, fortsetter kameraet å fokusere
automatisk. Når fokusområdet er festet på motivet, er motivet alltid
i fokus selv når det beveger seg. Denne modusen er anbefalt for
fotografering av en person på sykkel, hund som løper eller scene fra et
billøp.
Du kan fokusere manuelt på et motiv ved å rotere fokusringen på
objektivet. MF-hjelpefunksjonen gjør det enkelt å fokusere. Når du
roterer fokusringen, blir fokusområdet forstørret eller fokushjelpelinjen
vises for å hjelpe deg med å oppnå fokus. Denne modus er anbefalt for
å fotografere et motiv i lignende farge som bakgrunnen, en nattscene
eller fyrverkeri.
66
Fotograferingsfunksjoner
AF-område
AF-områdefunksjonen endrer posisjonene i fokusområdet.
Utvalgs-AF
Generelt fokuserer kameraer på det nærmeste motivet. Når det er flere
motiver, kan imidlertid uønskede motiver være i fokus. For å forhindre at
uønskede motiver blir i fokus, endrer du fokusområdet slik at et ønsket
motiv er i fokus. Du kan få et klarere og skarpere bilde ved å velge et
passende fokusområde.
Du kan stille inn fokus på området du ønsker. Bruk en ute av
fokus-effekt for å gjøre motivet mer markert.
Stille inn
autofokusområdet:
Fokuset på bildet nedenfor ble omplassert og endret størrelse på slik at
det passer motivets ansikt.
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → AF-område →
et alternativ.
AF Zoom
Flytt
I fotograferingsmodus endrer du størrelsen på eller flytter fokusområdet ved
å trykke på [o]. Trykk på [D/I/C/F] for å justere plasseringen
av fokusområdet. Roter navigasjonsknappen for å justere størrelsen på
fokusområdet.
67
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Multi AF
Ansiktsregistrering-AF
Kameraet viser en grønn rektangel på steder der fokuset er stilt riktig.
Bildet er delt inn i flere områder, og kameraet innhenter fokuspunkter fra
hvert område. Det anbefales for landskapsbilder.
Kameraet fokuserer helst på menneskeansikter. Opptil 10 ansikter kan
gjenkjennes. Denne innstillingen anbefales for å fotografere en gruppe
mennesker.
Når du trykker halvveis på [Utløser], viser kameraet fokusområdene i
grønt som vist på bildet nedenfor.
Når du trykker [Utløser] halvveis ned, fokuserer kameraet på ansiktene
som vist på bildet nedenfor. Når du fotograferer en gruppe med
mennesker, viser kameraet fokuset på nærmeste persons ansikt i hvitt
og resten av ansiktene i grått.
68
Fotograferingsfunksjoner >
AF-område
Selvportrett-AF
Det kan være vanskelig å kontrollere om ansiktet ditt er i fokus når du tar
et selvportrett. Når denne funksjonen er på, går pipelyden fra kameraet
raskere når ansiktet ditt er i midten av komposisjonen.
69
Fotograferingsfunksjoner
MF Hjelp
I manuell fokus (MF) må du rotere fokusringen på objektivet for å
fokusere manuelt. Når du stiller inn MF-hjelpefunksjonen kan du oppnå
klarere fokus. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på et objektiv som
støtter manuell fokus.
Stille inn
hjelpefunksjonen
for manuelt fokus:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] →
K eller k → MF assistanse → et alternativ.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Fokusområdet forstørres 8 ganger når du roterer
fokusringen.
Forstørr x8
* Standard
Alternativ
Av
Beskrivelse
Ikke bruk funksjonen MF assistanse.
Fokushjelpelinjen heves når fokuset forbedres, når du
roterer fokusringen.
Fokusområdet forstørres 5 ganger når du roterer
fokusringen.
Forstørr x5*
FA
(Fokushjelpelinje)
70
Fotograferingsfunksjoner
Optisk bildestabilisering (OIS)
Bruke funksjonen optisk bildestabilisering (OIS) for å minimere
kameraristing. Det er ikke sikkert at OIS er tilgjengelig med alle
objektiver.
OIS-alternativer
* Standard
Ikon
Kameraristing pleier å forekomme på mørke steder eller ved
fotografering innendørs. I slike tilfeller bruker kameraet lavere
lukkerhastigheter for å øke mengden lys som slippes inn. Dette kan føre
til et uklart bilde. Du kan forhindre denne situasjonen ved å bruke
OIS-funksjonen.
Beskrivelse
Modus 1*: OIS-funksjonen brukes kun når du trykker [Utløser]
halvveis eller helt ned.
Modus 2: OIS-funksjonen er på.
Av: OIS-funksjonen er av. (Det kan hende at dette alternativet
ikke er tilgjengelig med alle objektiver.)
Hvis objektivet har OIS-bryter, må du sette bryteren til ON for å kunne
bruke OIS-funksjonen.
Angi OISalternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] →
K eller k → OIS → et alternativ.
Uten OIS-korrigering
Med OIS-korrigering
71
Fotograferingsfunksjoner
Opptak (fotograferingsmetode)
Du kan angi ulike fotograferingsmetoder, for eksempel Kontinuerlig,
Serie eller Selvutløser.
Velg Enkel for å ta ett bilde om gangen. Velg Kontinuerlig eller
Avbrudd for å ta bilder av motiver i rask bevegelse. Velg AE BKT,
WB BKT eller Bildeveiviserbrakett for å justere eksponering eller
hvitbalanse eller bruke bildeveivisereffekter. Du kan også velge
Selvutløser for å ta bilde av deg selv.
Angi
fotograferingsmetode:
Kontinuerlig
Ta bilder kontinuerlig når du trykker på [Utløser]. Du kan ta opptil
3 bilder (Kontinuerlig lav (3fps)) eller 8 bilder (Kontinuerlig høy (8fps))
per sekund.
I fotograferingsmodus trykker du på [C] → et alternativ.
Enkelt
Ta et bilde når du trykker på [Utløser]. Anbefalt for generelle forhold.
72
Fotograferingsfunksjoner >
Opptak (fotograferingsmetode)
Serie
Selvutløser
Ta fortløpende opptil 10 bilder per sekund (3 sekunder), 15 bilder per
sekund (2 sekunder) eller 30 bilder per sekund (1 sekund) når du trykker
én gang på [Utløser]. Anbefalt for fotografering av rask bevegelse i
motiver, for eksempel racerbiler.
Ta et bilde med en forsinkelse på 2 til 30 sekunder. Forsinkelsen kan
justeres i trinn på 1 sekund.
Du angir antallet bilder i fotograferingsmodus ved å trykke på [C] →
Avbrudd og deretter [D].
Du angir forsinkelsen i fotograferingsmodus ved å trykke på [C] →
Selvutløser og deretter [D].
73
Fotograferingsfunksjoner >
Opptak (fotograferingsmetode)
Trinnvis justering av autoeksponering
(AE BKT)
Trinnvis justering av hvitbalanse
(WB BKT)
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 bilder fortløpende: originalen,
ett litt mørkere og ett litt lysere. Bruk et stativ for å forhindre uklare bilder
når kameraet tar tre bilder fortløpende. Du kan justere innstillingene i
menyen Brakett angitt.
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet 3 bilder fortløpende: originalen
og to til med forskjellige innstillinger for hvitbalanse. Originalbildet tas
når du trykker på [Utløser]. De andre to blir justert automatisk i henhold
til hvitbalansen du har stilt inn. Du kan justere innstillingene i menyen
Brakett angitt.
Eksponering +2
Eksponering -2
Original
WB+2
WB-2
Original
74
Fotograferingsfunksjoner >
Opptak (fotograferingsmetode)
Trinnvis justering av bildeveiviser
(Bildeveiviserbrakett)
Innstilling for trinnvis justering
Du kan stille inn alternativer for AE BKT, WB BKT, Bildeveiviserbrakett.
Når du trykker på [Utløser], tar kameraet tre bilder fortløpende, hvert
med ulike innstillinger for Bildeveiviser. Kameraet tar ett bilde og bruker
de tre alternativene for Bildeveiviser som du har angitt, på bildet du tok.
Du kan velge tre ulike innstillinger i menyen Brakett angitt.
Angi et alternativ
for trinnvis
justering:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → L →
Brakett angitt → et alternativ.
Alternativ
Autoeksponeringsbrakett
angitt
Still inn rekkefølgen og området for trinnvis
justering.
• Brakettrekkefølge: Angi i hvilken
rekkefølge kameraet skal ta originalen,
det lysere bildet og det mørkere bildet
(representert av 0, + og -).
• Brakettområde: Angi
eksponeringsområdet til de 3 bildene med
trinnvis justering.
Hvitbalansebrakett angitt
Angi hvitbalanseintervallområdet til de
3 bildene med trinnvis justering.
For eksempel justerer AB-/+3 verdien for gult
pluss eller minus tre trinn. MG-/+3 justerer
verdien for rødt med samme mengde.
Bildeveiviserbrakett
angitt
Velg 3 innstillinger for bildeveiviseren som
kameraet skal bruke til å ta 3 bilder med
trinnvis justering.
Retro
Livlig
Beskrivelse
Standard
75
Fotograferingsfunksjoner
Blits
For å ta et realistisk bilde av et motiv bør mengden lys være konstant.
Hvis lyskilden varierer, kan du bruke blits og sørge for en konstant
mengde lys. Velg passende innstillinger i henhold til lyskilde og motiv.
Angi
blitsalternativer:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Blits →
et alternativ.
Blitsalternativer
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
1. gardin: Blitsen utløses
umiddelbart etter at utløseren
åpnes. Kameraet tar et klart
bilde av et motiv tidligere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
2. gardin: Blitsen utløses rett før
utløseren lukkes. Kameraet tar et
klart bilde av et motiv senere i en
handlingssekvens.
Ballbevegelsesretning
Av: Ikke bruk blitsen.
Smart-blits: Kameraet justerer automatisk lysstyrken til blitsen i
henhold til mengden lys i omgivelsene.
Auto: Blitsen utløses automatisk på mørke steder.
Røde øyne (auto): Utløser blitsen og reduserer røde øyne
automatisk.
Motlysblits: Blitsen utløses når du tar et bilde.
Motlysblits rød: Blitsen utløses når du tar et bilde, og røde øyne
forhindres.
• Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen
utløses for andre gang.
• Blitsalternativene og justeringen av blitsintensitet er bare tilgjengelig når du
bruker NX ekstern blits.
• Du kan ta bilde med en blits som ikke er fulladet, men det anbefales at du
bruker en fulladet blits.
Bruk bare Samsung-godkjente blitser. Bruk av inkompatible blitser kan skade
kameraet.
76
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
Korrigere røde øyne-effekten
Justere blitsintensiteten
Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan du se et
rødt lys i øynene. Korriger røde øyne-effekten ved å velge Røde øyne
(auto) eller Motlysblits rød.
Juster blitsintensiteten for å unngå overeksponering eller undereksponering.
Du kan justere den med ±2 nivåer.
Angi
blitsintensiteten:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Blits →
et alternativ → [D] → roterer navigasjonsknappen eller
trykker på [C/F].
Blits : Motlysblits
Uten korrigering av røde øyne
Med korrigering av røde øyne
Hvis motivet er for nært kameraet eller beveger seg når blitsen utløses, kan
det hende røde øyne ikke blir redusert.
Blitsalternativ
Tilbake
Nullstill
77
Fotograferingsfunksjoner >
Blits
• Det er ikke sikkert at justering av blitsintensiteten er effektivt når:
- motivet er for nært kameraet
- du stiller inn en høy ISO-følsomhet
- eksponeringsverdien er for stor eller for liten
• I enkelte fotograferingsmodier kan du ikke bruke denne funksjonen.
• Hvis du fester en ekstern blits der du kan justere intensiteten, til kameraet,
brukes intensitetsinnstillingene til blitsen.
• Hvis motivet er for nært når du bruker blitsen, kan noe av lyset bli blokkert
og bildet bli mørkt. Sørg for at motivet er innenfor anbefalt rekkevidde, noe
som varierer fra objektiv til objektiv.
• Når du bruker solblender, kan lyset fra blitsen bli blokkert av solblenderen.
Fjern solblenderen når du skal bruke blits.
78
Fotograferingsfunksjoner
Måling
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys.
Multi
Kameraet måler mengden lys i en scene, og i mange av modiene brukes
målingen til å justere ulike innstillinger. Hvis for eksempel et motiv ser
mørkere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet et overeksponert bilde
av det. Hvis et motiv ser lysere ut enn den faktiske fargen, tar kameraet
et undereksponert bilde av det.
I multimodus beregnes mengden lys i flere ulike områder. Når lyset er
tilstrekkelig eller utilstrekkelig, justerer kameraet eksponeringen ved
å finne gjennomsnittet av den generelle lysstyrken i scenen. Denne
modusen er egnet for generelle bilder.
Lysstyrken og hele stemningen i bildet kan også bli påvirket av hvordan
kameraet måler mengden lys. Velg en passende innstilling for et
fotograferingsforhold.
Stille inn et
målingsalternativ:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] → Måling →
et alternativ.
79
Fotograferingsfunksjoner >
Måling
Sentervektet
Punkt
I sentervektet modus beregnes et bredere område enn i punktmodus.
Mengden lys i den midtre delen av bildet (60~80 %) legges sammen,
og lysmengden i resten av bildet (20~40 %) legges sammen. Modusen
anbefales i situasjoner der det er en liten forskjell i lysstyrke mellom
motivet og bakgrunnen, eller der et område av motivet er stort
sammenlignet med den generelle sammensetningen av bildet.
Punktmodus beregner mengden lys i midten. Når du tar et bilde
i omgivelser der det er sterk bakgrunnsbelysning bak et motiv,
justerer kameraet eksponeringen slik at motivet blir fotografert riktig.
Når du for eksempel velger modusen Multi i omgivelser med sterk
bakgrunnsbelysning, beregner kameraet at den generelle mengden lys
er rikelig, noe som fører til et mørkere bilde. Punktmodus kan forhindre
denne situasjonen siden mengden lys beregnes i et bestemt område.
Motivet er i klare farger mens bakgrunnen er mørk. Punktmodus
anbefales for en situasjon som dette, der det er stor forskjell i
eksponering mellom motivet og bakgrunnen.
80
Fotograferingsfunksjoner >
Måling
Måle eksponeringsverdien til fokusområdet
Når denne funksjonen er slått på, stiller kameraet automatisk inn
optimal eksponering ved å beregne lysstyrken i fokusområdet. Denne
funksjonen er kun tilgjengelig når du velger Punkt-måling eller
Multi-måling og Valg AF.
Stille inn denne
funksjonen:
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → K →
Koble AE til AF-punkt → et alternativ.
81
Fotograferingsfunksjoner
Dynamisk omfang
Denne funksjonen korrigerer automatisk tap av klare detaljer som kan
forekomme på grunn av skyggeforskjeller i bildet.
Stille inn alternativer
for dynamisk omfang:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] →
Dynamisk omfang → et alternativ.
Uten Dynamisk omfang-effekt
Med Dynamisk omfang-effekt
82
Fotograferingsfunksjoner
Utvalgt farge
Med denne funksjonen kan du velge en farge du vil fremheve, og
avmette de andre. Du kan velge rødt, grønt, blått eller gult fra menyen.
Stille inn alternativer
for Utvalgt farge:
I fotograferingsmodus trykker du på [f] →
Utvalgt farge → et alternativ.
Eksempler
Original
Rødt er valgt
83
Fotograferingsfunksjoner
Fargerom
Digitale bildeenheter, for eksempel digitalkameraer, skjermer og skrivere,
har sine egne metoder for å representere farger. Disse kalles fargerom.
Kameraet lar deg velge to fargerom: sRGB eller Adobe RGB.
Adobe RGB
sRGB brukes ofte til å skape farger på PC-skjermer og er også standard
fargerom for Exif. sRGB er anbefalt for vanlige bilder og bilder du
planlegger å publisere på Internett.
Adobe RGB brukes for kommersielle utskrifter og har et større fargerom
enn sRGB. Det utvidede fargerommet gjør det enklere å redigere bilder
på en datamaskin. Vær oppmerksom på at individuelle programmer
generelt er kompatible med et begrenset fargerom. Hvis du åpner et
bilde i et program som ikke er kompatibelt med bildets fargerom, vil
fargene virke lysere.
Angi fargerom:
sRGB
I fotograferingsmodus trykker du på [m] → L →
Fargerom → et alternativ.
84
Fotograferingsfunksjoner
Eksponeringskompensasjon/-lås
Eksponeringskompensasjon
Kameraet stiller automatisk inn eksponeringen ved å måle lysnivåene fra
bildets komposisjon og posisjonen til motivet. Hvis eksponeringen som
er stilt inn av kameraet, er høyere eller lavere enn du forventer, kan du
justere eksponeringsverdien manuelt. Eksponeringsverdien kan justeres
i ±3 trinn. Kameraet viser eksponeringsadvarselen i rødt for hvert trinn
utover ±3.
+2
-2
Original
For å justere eksponeringsverdien trykker du på [I], og
deretter roterer du navigasjonsknappen. Du kan også justere
eksponeringsverdien ved å trykke på [f] og deretter velge EVC.
Du kan kontrollere eksponeringsverdien med posisjonen til
eksponeringsnivåindikatoren.
Eksponeringsadvarsel
Standard eksponeringsindeks
Eksponeringsnivåindikator
Redusert eksponering
(mørkere)
Økt eksponering
(lysere)
85
Fotograferingsfunksjoner >
Eksponeringskompensasjon/-lås
Eksponeringslås
Hvis du ikke oppnår passende eksponering på grunn av en sterk
fargekontrast, låser du eksponeringen og tar deretter bildet.
Etter at du har låst eksponeringen, retter du objektivet dit du ønsker og
trykker på [Utløser].
Du låser eksponeringen ved å justere sammensetningen der du vil
beregne eksponeringen, og deretter trykke på tilpasningsknappen.
(s. 128)
86
Fotograferingsfunksjoner
Videofunksjoner
Funksjonene som er tilgjengelige for videoer, er forklart nedenfor.
Multibevegelse
Angi avspillingshastigheten til en video.
Modusen Film AE
Angi
alternativer for
opptakshastighet:
Still inn eksponeringsmodusen for innspilling av en video.
Angi alternativer
for filmblender:
I videoopptaksmodus trykker du på [f] → Film AE-modus
→ et alternativ.
Ikon
I videoopptaksmodus trykker du på [m] → l →
Multibevegelse → et alternativ.
Beskrivelse
x0.25: Spill inn en video og spill den av med 1/4 av normal
hastighet.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
x0.5: Spill inn en video og spill den av med 1/2 av normal
hastighet.
Program*: Blenderverdien og lukkerhastigheten justeres
automatisk.
x1: Spill inn en video og spill den av med normal hastighet.
Blenderprioritet: Angi blenderverdien manuelt før innspilling av
en video. Roter navigasjonsknappen for å justere blenderverdien.
x5: Spill inn en video og spill den av med 5X normal hastighet.
Lukkerprioritet: Angi lukkerhastigheten manuelt før innspilling
av en video. Roter navigasjonsknappen for å justere
lukkerhastigheten.
Manuell: Angi både blenderverdien og lukkerhastigheten
manuelt før innspilling av en video. Trykk på [I] for å velge
en blenderverdi eller lukkerhastighet og deretter roterer du
navigasjonsknappen for å justere verdien.
x10: Spill inn en video og spill den av med 10X normal hastighet.
x20: Spill inn en video og spill den av med 20X normal hastighet.
• Hvis du velger et annet alternativ enn x1, vil ikke lyden bli spilt inn.
• Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere i henhold til filmstørrelse.
87
Fotograferingsfunksjoner >
Videofunksjoner
Fader
Tale
Du kan fase inn eller ut av en scene med utfasingsfunksjonen på
kameraet uten at du må gjøre det på en PC. Bruk funksjonen passende
og tilføy dramatiske effekter til videoene.
Noen ganger er en video uten lyd mer tiltrekkende enn en video med
lyd. Slå av tale for å spille inn en video uten lyd.
Stille inn
utfasingsalternativer:
Ikon
I videoopptaksmodus trykker du på [f] → Fader →
et alternativ.
Stille inn
talealternativer:
I videoopptaksmodus trykker du på [f] → Tale →
et alternativ.
Beskrivelse
Av: Utfasingsfunksjon brukes ikke.
Inn: Scenen fases gradvis inn.
Ut: Scenen fases gradvis ut.
Inn-Ut: Utfasingsfunksjonen brukes på starten og slutten av
scenen.
88
Kapittel 3
Avspilling/redigering
Lær om hvordan du spiller av og redigerer bilder og videoer.
Se kapittel 6 for redigering av filer på en PC.
Avspilling/redigering
Søke etter og administrere filer
Lær hvordan du raskt søker etter bilder og videoer gjennom
miniatyrvisning og beskytter og sletter filer.
Vise bilder
1
Vise miniatyrbilder
Når du skal søke etter ønskede bilder og videoer, må du først konvertere
til miniatyrbildevisning. Miniatyrbildevisning viser flere bilder samtidig, slik
at du raskt kan se gjennom elementer du ønsker å finne. Du kan også
klassifisere og vise filer etter type, dag de er innspilt/tatt og uke de er
innspilt/tatt.
Trykk på [y].
• Den nyeste filen du tok vises.
Meny
Trykk på [I] for å vise filene som miniatyrbilder.
2
Roter navigasjonsknappen eller trykk på [C/F] for å bla
gjennom filene.
Det kan hende at du ikke kan redigere eller spille av filer som ble spilt inn med
andre kameraer, på grunn av størrelser eller kodeker som ikke støttes. Bruk
en datamaskin eller en annen enhet til å redigere eller spille av disse filene.
• Trykk en gang for å vise 3 miniatyrbilder.
• Trykk to ganger for å vise 15 eller 40 miniatyrbilder.
(I enkeltvisningen trykker du på [m] → x →
Miniatyrbildemodus for å velge antallet filer som skal vises. (s. 95))
Alternativt kan du i enkeltvisningen trykke på [m] → x →
Visning → et alternativ.
90
Avspilling/redigering >
Søke etter og administrere filer
Vise filer etter kategori
Vise filer som en mappe
1
Trykk på [m] i miniatyrbildevisning.
Kontinuerlige bilder og seriebilder vises som en mappe. Hvis du sletter
en mappe, slettes alle bildene i mappen.
2
Velg Filter → en kategori, og trykk deretter på [o].
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Type
Vis filer etter filtype, for eksempel bilde eller video.
Dato*
Vis filer etter datoen de ble lagret.
Uke
Vis filer etter ukedagen de ble lagret.
Sted
Vis filer etter stedet de ble lagret. (Kun bilder som er
tatt med en GPS-modul har stedsinformasjon.)
: Enkeltvisning
Hvis du trykker [I] i mappevisningen, vises filene i den aktuelle mappen
som miniatyrbilder.
91
Avspilling/redigering >
Søke etter og administrere filer
Beskytte filer
Slette filer
Beskytt filene dine mot utilsiktet sletting.
Slett filer i avspillingsmodus og sikre mer plass på minnekortet.
Beskyttede filer blir ikke slettet.
1
I avspillingsmodus trykker du på [m] → z →
Beskytt → et alternativ. (Enkel, Velg, Alle)
2
Roter navigasjonsknappen eller trykk på [C/F] for å
velge en fil, og trykk deretter på [o].
3
Trykk på [f].
Slette én enkelt fil
Du kan velge en enkelt fil og slette den.
1
Velg en fil i avspillingsmodus, og trykk deretter på [
].
• Alternativt trykker du i avspillingsmodus på [m] → z →
Slett → Enkel.
2
Velg Ja når popup-meldingen vises.
92
Avspilling/redigering >
Søke etter og administrere filer
Slette flere filer
Slette alle filer
Du kan velge flere filer og slete dem.
1
I avspillingsmodus trykker du på [
Du kan slette alle filene på minnekortet samtidig.
] → Sletting av flere.
• Alternativt trykker du i avspillingsmodus på [m] → z →
Slett → Velg.
2
Velg filene du vil slette, ved å rotere navigasjonsknappen
eller trykke på [C/F], og trykk deretter på [o].
1
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
2
Velg z → Slett → Alle.
3
Velg Ja når popup-meldingen vises.
• Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
3
Trykk på [
4
Velg Ja når popup-meldingen vises.
].
93
Avspilling/redigering
Vise bilder
Forstørre et bilde
Vise en lysbildevisning
Du kan forstørre bilder når du viser dem i avspillingsmodus. Du kan også
flytte det forstørrede området og bruke reduksjonsfunksjonen til å trekke
ut delen av bildet som vises på skjermen og lagre den som en ny fil.
Du kan vise bilder i en lysbildefremvisning, bruke forskjellige effekter i
lysbildefremvisningen og spille av bakgrunnsmusikk.
Forstørret område
Forstørrelse (maksimum forstørrelse
kan variere etter oppløsning)
1
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
2
Velg
3
Velg et alternativ for lysbildefremvisningseffekt.
.
• Hopp til trinn 4 for å starte lysbildefremvisningen uten effekter.
Alternativ
Fullt bilde
Bilder
Velg bildene du vil vise som en lysbildefremvisning.
• Alle: Vise alle bilder i en lysbildefremvisning.
• Dato: Vise bilder tatt på en bestemt dato i en
lysbildefremvisning.
• Velg: Vise valgte bilder i en lysbildefremvisning.
Effekt
Velg en overgangseffekt. Velg Av for ingen effekter.
Intervall
Velg tidslengden hvert bilde skal vises.
Musikk
Spill av bakgrunnsmusikk.
Beskjær
Trykk på [o], og roter deretter navigasjonsknappen med
klokken for å forstørre et bilde.
(Roter navigasjonsknappen mot klokken for å redusere et bilde.)
Til
Gjør dette
Flytte forstørret område
Trykk på [D/I/C/F].
Beskjær det forstørrede bildet
Trykk på [f]. (lagret som en ny fil)
Gå tilbake til originalbildet
Trykk på [o].
4
Beskrivelse
Velg Lysbildeshow → Spill av eller Gjenta.
• Lysbildeserien begynner med en gang.
94
Avspilling/redigering >
Vise bilder
Rotere automatisk
Når automatisk rotering er på, roterer kameraet automatisk bildene du
har tatt vertikalt, slik at de passer på skjermen horisontalt.
Stille inn
alternativer
for automatisk
rotering:
I avspillingsmodus trykker du på [m] → x →
Auto-roter → et alternativ.
Stille inn miniatyrbildemodus
Du kan velge antallet filer som skal vises i miniatyrbildemodus.
Stille inn
alternativer for
miniatyrbilder:
I avspillingsmodus trykker du [m] → x →
Miniatyrbildemodus → et alternativ.
95
Avspilling/redigering
Spille av videoer
Du kan spille av en video, ta ut et bilde fra en video eller beskjære en
video og lagre den som en ny fil.
Pause
Stopp
Beskjære en video under avspilling
1
Trykk på [o] på det punktet der du vil at den nye videoen
skal begynne.
2
Når videoen er satt på pause, trykker du på [
3
Trykk på [o] på det punktet der du vil at den nye videoen
skal slutte.
4
Når videoen er satt på pause, trykker du på [
5
Velg Ja når popup-meldingen vises.
].
].
Videovisningskontroller
Til
Gjør dette
Søke bakover
Trykk på [C].
Søk bakover i trinn på 2X, 4X og 8X hver gang du
trykker på [C].
Pause / spille av
Trykk på [o].
Søke forover
Trykk på [F].
Søk fremover i trinn på 2X, 4X og 8X hver gang
du trykker på [F].
Endre volumet
Roter navigasjonsknappen til venstre eller høyre.
Stoppe
Trykk på [D].
Den beskjærte filen blir lagret som en separat fil under et nytt navn.
96
Avspilling/redigering >
Spille av videoer
Hente ut et bilde under avspilling
1
Trykk på [o] på det punktet der du vil lagre et stillbilde.
2
Trykk på [I].
• Oppløsningen i bildet du henter ut er den samme som videooppløsningen.
• Den uthentede filen blir lagret som en separat fil under et nytt navn.
97
Avspilling/redigering
Redigere bilder
Gjennomfør bilderedigeringsoppgaver som endring av størrelse, rotering
eller fjerning av røde øyne. Redigerte bilder blir lagret som nye filer under
forskjellige filnavn. 3D-bilder, panoramabilder og 3D-panoramabilder kan
ikke redigeres med funksjonen Bilderedigering.
Stille inn
alternativer for
bilderedigering:
Beskrivelse
Bakgrunnsbelysning: Korrigerer lysstyrken i et undereksponert
bilde. (Av*, På)
I avspillingsmodus trykker du på [f] → et alternativ.
Før korrigering
Alternativer
* Standard
Ikon
* Standard
Ikon
Etter korrigering
Den nye filen kan være mindre enn originalen.
Beskrivelse
Smartfilter: Bruk forskjellige filtereffekter og skap unike bilder.
(Av*, Miniatyr, Soft-fokus, Gammel film 1, Gammel film 2,
Halvtone, Skisse, Fiskeøye, Fjern tåke, Negativ)
Endre størrelse: Endre størrelsen på et bilde.
Tilgjengelige oppløsninger kan variere avhengig av størrelsen på
det valgte bildet.
Den nye filen kan være mindre enn originalen.
Røde øyne - korrigering : Fjerner røde øyne fra et bilde.
(Av*, På)
Roter: Roter et bilde. (Av*, Høyre 90˚, Venstre 90˚, 180˚,
Horisontal, Vertikal)
Du kan ikke rotere beskyttede filer eller RAW-filer.
Den nye filen kan være mindre enn originalen.
98
Avspilling/redigering >
Redigere bilder
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Ansiktsretusjering: Skjul skjønnhetsfeil i ansiktet.
Den nye filen kan være mindre enn originalen.
Lysstyrke: Juster lysstyrken til et bilde.
Den nye filen kan være mindre enn originalen.
Kontrast: Juster skarpheten til et bilde.
Den nye filen kan være mindre enn originalen.
Vignettering: Bruk retrofarger, høy kontrast
og sterk vignetteffekt, som i Lomo-kameraer.
Den nye filen kan være mindre enn originalen.
99
Kapittel 4
Trådløst nettverk
Lær hvordan du kobler til trådløse lokalnett (WLAN) og bruker funksjoner.
Trådløst nettverk
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Lær å koble til via et tilgangspunkt (AP) når du er innenfor rekkevidden til
et WLAN. Du kan også konfigurere nettverksinnstillinger.
Ikon/Alternativ
Oppdater
Beskrivelse
Oppdater tilkoblingsbare APer.
Ad hoc-AP
Sikret AP
Koble til et WLAN
WPS-AP
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
3
Trykk på [m] og velg deretter Wi-Fi-innstilling.
WPS-knapptilkobling
,
,
eller
.
• I enkelte modi trykker du på [m] eller følger instruksjonene
på skjermen til skjermbildet Wi-Fi-innstilling vises.
• Kameraet søker automatisk etter tilgjengelige AP-enheter.
4
Signalstyrke
Velg et AP.
Legg til et AP manuelt.
• Trykk på [f] for å åpne alternativene for nettverksinnstillinger.
• Når du velger et sikret AP, åpnes et popup-vindu. Angi
passordene som kreves for å koble til WLAN. Du finner
informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst".
(s. 105)
• Når det vises en påloggingsside, ser du "Bruke nettleseren for
pålogging". (s. 103)
Wi-Fi-innstilling
• Når du velger et usikret AP, kobler kameraet til WLAN.
Oppdater
• Hvis du velger et AP som støtter WPS-profil, velger du
Samsung 1
WPS PIN-tilkobling og skriver inn en PIN-kode på AP-enheten.
Du kan også koble til et AP som støtter WPS-profil, ved å velge
WPS-knapptilkobling på kameraet og deretter trykke på
WPS-knappen på AP-enheten.
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Avslutt
Legg til trådløst
nettverk
Koble til et WPS-AP.
Manuell
101
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Stille inn nettverksalternativer
Angi IP-adressen manuelt
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [f].
1
I skjermbildet Wi-Fi-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [f].
2
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
2
Velg IP-innstilling → Manuell.
3
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
Autentifisering
Velg en nettverksgodkjenningstype.
Datakryptering
Velg en krypteringstype.
Nettverksnøkkel
Skriv inn nettverkspassordet.
IP-innstilling
Angi IP-adressen manuelt.
Alternativ
Beskrivelse
IP
Tast inn statisk IP-adresse.
Subnet-maske
Tast inn subnettmaske.
Gateway
Tast inn gateway.
DNS-server
Tast inn DNS-adresse.
102
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Bruke nettleseren for pålogging
Du kan angi påloggingsinformasjonen via nettleseren for pålogging når
du kobler til enkelte tilgangspunkt, områder for fildeling eller skybaserte
servere.
Knapp
Beskrivelse
[D/I/C/F]
Gå til et element eller bla på siden.
[o]
Velg et element.
[m]
Få tilgang til følgende alternativer:
• Forrige side: Gå til forrige side.
• Neste side: Gå til neste side.
• Last på nytt: Last inn siden på nytt.
• Stopp: Stopp innlastingen av siden.
• Avslutt: Lukk nettleseren for pålogging.
[
Lukk nettleseren for pålogging.
]
• Det kan hende det er enkelte elementer du ikke kan velge, avhengig av
hvilken side du er koblet til. Dette er ikke en feil.
• Det kan hende at nettleseren for pålogging ikke lukkes automatisk etter at
du har logget på enkelte sider. Hvis dette skjer, lukker du nettleseren for
pålogging ved å trykke på [ ], og fortsetter deretter med ønsket handling.
• Det kan ta lengre tid å laste inn påloggingssiden, avhengig av
sidestørrelsen eller nettverkshastigheten. I så fall venter du til vinduet for
innskriving av påloggingsinformasjon vises.
103
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Tips for tilkobling til nettverk
• Du må sette inn et minnekort for å kunne bruke Wi-Fi-funksjonene.
• Kvaliteten på nettverkstilkoblingen avhenger av AP-et.
• Jo større avstand mellom kameraet og AP-et, jo lenger tid tar det å
koble til nettverket.
• Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme radiofrekvenssignal
som kameraet, kan dette forstyrre tilkoblingen.
• Hvis AP-navnet ikke er på engelsk, kan det hende at kameraet ikke
klarer å finne enheten, eller at navnet vises på feil måte.
• Kontakt nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren for
nettverksinnstillinger eller passord.
• Hvis et WLAN krever godkjenning fra tjenesteleverandøren, kan det
hende du ikke kan koble til. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren for
å koble til WLAN.
• Antall sifre i passordet kan variere avhengig av krypteringstypen.
• Avhengig av omgivelsene kan det hende at en WLAN-tilkobling ikke er
mulig.
• Det kan hende at kameraet viser en WLAN-aktivert skriver i AP-listene.
Du kan ikke koble til nettverket via en skriver.
• Du kan ikke koble kameraet til et nettverk og en TV samtidig. Du kan
heller ikke vise bilder eller videoer på en TV mens du er koblet til et
nettverk.
• Det kan tilkomme avgifter når du kobler til et nettverk. Kostnadene vil
variere avhengig av vilkårene i kontrakten din.
• Hvis du ikke kan koble til et WLAN-nettverk, kan du prøve et annet
tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige tilgangspunkt.
• Du kan også koble til gratis-WLAN i enkelte andre land.
• Det kan hende at det vises en påloggingsside hvis du velger
gratis-WLAN fra enkelte nettverkstjenesteleverandører. Oppgi
ID og passord for å koble til WLAN-nettverket. Hvis du vil ha
informasjon om registrering eller tjenesten, kan du kontakte
nettverkstjenesteleverandøren.
• Vær forsiktig når du angir personlig informasjon for AP-tilkobling. Ikke
angi betalings- eller kredittkortinformasjon på kameraet. Produsenten
er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at du har angitt slik
informasjon.
• Tilgjengelige nettverkstilkoblinger kan variere etter land.
• WLAN-funksjonen i kameraet må overholde radiooverføringslovene i
ditt område. For å sikre at du overholder reglene, bør du kun bruke
WLAN-funksjonen i landet der du kjøpte kameraet.
• Prosessen for justering av nettverksinnstillinger kan variere avhengig av
nettverksforholdene.
• Ikke koble til et nettverk som du ikke er autorisert til å bruke.
• Når du kobler til nettverk, må du kontrollere at batteriet er ladet helt
opp.
• Hvis en DHCP-server ikke er tilgjengelig, må du lage en autoip.txt-fil og
kopiere den til minnekortet i kameraet for å kunne koble til nettverket
ved hjelp av Auto IP.
104
Trådløst nettverk >
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Skrive inn tekst
Ikon
Beskrivelse
Slett siste bokstav.
Lær hvordan du skriver inn tekst. Ikonene i tabellen nedenfor brukes til
å flytte markøren, skifte mellom stor og liten bokstav og så videre. Bruk
navigasjonsknappen til å bla til ønsket tast, og trykk deretter på [o] for å
skrive inn bokstaven.
Flytt markøren.
Bytt mellom stor og liten bokstav i ABC-modus.
Skriv inn ".com".
Veksle mellom symbolmodus og ABC-modus.
Sett inn et mellomrom.
Fullført
Lagre den viste teksten.
Vis veiledningen for skriving av tekst.
Fullført
Tilbake
Tilbake
• Du kan kun bruke bokstaver i det engelske alfabetet, uavhengig av
menyspråk.
• Du kan gå rett til Fullført ved å trykke på [y].
• Du kan angi opptil 64 tegn.
105
Trådløst nettverk
Lagre filer automatisk i en smarttelefon
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter AutoShare-funksjonen,
via et WLAN-nettverk. Når du tar et bilde med kameraet, lagres bildet
automatisk i smarttelefonen.
4
• AutoShare-funksjonen støttes av smarttelefoner i Galaxy-serien eller Galaxy
5
Tab-modeller med Android 2.2 OS eller nyere eller iOS-enheter med
iOS 4.3 eller nyere. Før du bruker denne funksjonen, må du kontrollere
enhetens fastvare og om nødvendig oppdatere den.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller
enheten før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra
Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store.
1
På kameraet roterer du modushjulet til B.
2
Velg
på kameraet.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til
kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
• Et ikon som viser tilkoblingsstatusen (
), vises på
kameraskjermen.
6
Ta et bilde med kameraet.
• Bildet lagres i kameraet og overføres deretter til smarttelefonen.
• Du kan ikke ta opp videoer så lenge AutoShare-funksjonen er
aktivert.
appen, velger du Next.
3
Slå på Samsung SMART CAMERA App på
smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
106
Trådløst nettverk
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter MobileLink-funksjonen,
via et WLAN-nettverk. Du kan enkelt sende bilder eller videoer til
smarttelefonen din.
1
På kameraet roterer du modushjulet til B.
2
På kameraet velger du
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
• MobileLink-funksjonen støttes av smarttelefoner i Galaxy-serien eller
•
•
•
•
Galaxy Tab-modeller med Android 2.2 OS eller nyere eller iOS-enheter med
iOS 4.3 eller nyere. Før du bruker denne funksjonen, må du kontrollere
enhetens fastvare og om nødvendig oppdatere den.
Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller
enheten før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra
Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Hvis du velger filer fra smarttelefonen, kan du vise opptil de 1000 nyeste
filene og sende opptil 150 filer samtidig. Hvis du velger filer fra kameraet,
kan du vise filer som ble valgt fra kameraet. Det maksimale antallet filer
som kan sendes, varierer avhengig av lagringsplassen i smarttelefonen.
Du kan ikke sende RAW-filer.
.
programmet, velger du Next.
3
Velg et alternativ for sending på kameraet.
• Hvis du velger Velg Filer fra Smarttelefon, kan du bruke
smarttelefonen til å vise filer som er lagret på kameraet, og dele
dem med andre.
• Hvis du velger Velg Filer fra Kamera, kan du velge filer som skal
sendes fra kameraet.
4
Slå på Samsung SMART CAMERA App på
smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
107
Trådløst nettverk >
5
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon
Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til
kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
6
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
7
På smarttelefonen eller kameraet velger du filer som skal
overføres fra kameraet.
8
Berør kopieringsknappen på smarttelefonen, eller velg Del
på kameraet.
• Kameraet sender filene.
108
Trådløst nettverk
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
Kameraet kobler til en smarttelefon via et WLAN-nettverk. Bruk
smarttelefonen som en fjernstyrt utløserknapp ved hjelp av
Remote Viewfinder-funksjonen. Bildet som blir tatt, vises på
smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen støttes av smarttelefoner i Galaxy-serien
eller Galaxy Tab-modeller med Android 2.2 OS eller nyere eller iOS-enheter
med iOS 4.3 eller nyere. Før du bruker denne funksjonen, må du kontrollere
enhetens fastvare og om nødvendig oppdatere den.
• Du må installere Samsung SMART CAMERA App på telefonen eller enheten
før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned appen fra Samsung
Apps, Google Play Store eller Apple App Store.
3
Slå på Samsung SMART CAMERA App på
smarttelefonen.
• For iOS-enheter slår du på Wi-Fi-funksjonen før du slår på appen.
4
Velg kameraet fra listen og koble smarttelefonen til
kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
5
På kameraet lar du smarttelefonen kobles til kameraet.
• Hvis smarttelefonen har vært koblet til kameraet tidligere, kobles
den til automatisk.
1
På kameraet roterer du modushjulet til B.
2
På kameraet velger du
.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
programmet, velger du Ja.
109
Trådløst nettverk >
6
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
7
Angi følgende fotograferingsalternativer på
smarttelefonen.
Ikon
Berør og hold på
for å fokusere.
• Fokuset blir automatisk satt til multi-AF.
Beskrivelse
8
Blitsalternativ
Slipp
for å ta bildet.
• Bilder som er lagret på smarttelefonen vil få endret størrelse
Selvutløseralternativ
til 640X424 når bildet tas i
oppløsning.
Bildestørrelse
og til 640X360 når det tas i
Lagringsplassering
• Når du bruker denne funksjonen, kan den ideelle avstanden mellom
• Når du bruker denne funksjonen, er det noen av knappene på
kameraet og smarttelefonen variere, avhengig av omgivelsene.
• Smarttelefonen må være innen 7 m fra kameraet for at du skal kunne bruke
kameraet som ikke er tilgjengelige.
denne funksjonen.
• Zoomknappen og utløserknappen på smarttelefonen vil ikke
• Det vil ta litt tid før bildet blir tatt, etter at du har sluppet
fungere når du bruker denne funksjonen.
• Remote Viewfinder-modus støtter bare bildestørrelsene
og
.
på
smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen deaktiveres i følgende situasjoner:
- det kommer et innkommende anrop på smarttelefonen
- kameraet eller smarttelefonen slås av
- minnet er fullt
- en av enhetene mister WLAN-tilkoblingen
- Wi-Fi-tilkoblingen er dårlig eller ustabil
110
Trådløst nettverk
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer
Last opp bildene og videoene dine til webområder for deling av filer.
Tilgjengelige webområder vises på kameraet. Hvis du vil laste opp filer
til bestemte webområder, må du gå til webområdet og registrere deg før
du kobler til kameraet.
4
Angi ID og passord, og velg deretter Logg inn.
• Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i
"Skrive inn tekst". (s. 105)
• Hvis du koblet til SkyDrive, ser du "Bruke nettleseren for
pålogging". (s. 103)
Gå til et webområde
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
3
Velg et webområde.
.
• Du velger en ID fra listen ved å velge
→ en ID.
• Hvis du har logget på webområdet tidligere, kan du bli logget inn
automatisk.
Du må ha en eksisterende konto på fildelingswebområdet for å kunne bruke
denne funksjonen.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å opprette en
konto, velger du OK.
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist
tilkoblede AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 101)
111
Trådløst nettverk >
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer
Laste opp bilder eller video
1
Gå til webområdet med kameraet.
2
Bla til filene du vil laste opp, og trykk deretter på [o].
• Du kan ikke laste opp RAW-filer.
• Du kan laste opp inntil 20 filer samtidig.
• Du kan ikke laste opp filer hvis filstørrelsen er over grensen. Maksimal
• Du kan velge opptil 20 filer. Totalstørrelsen må være 10 MB eller
mindre. (På enkelte webområder kan total filstørrelse eller totalt
antall filer variere.)
3
•
•
Velg Upload.
• Hvis du koblet til Facebook, velger du Upload → Last opp.
•
• Hvis du koblet til Facebook, kan du skrive inn kommentarer ved å
•
velge boksen Kommentar. Du finner informasjon om hvordan du
skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst". (s. 105)
•
•
•
bildeoppløsning du kan laste opp, er 2M, og den lengste videoen du
kan laste opp, er en video spilt inn ved å bruke
. Hvis den valgte
bildeoppløsningen er høyere enn 2M, blir størrelsen automatisk endret til
en lavere oppløsning. Hvis du koblet til Facebook, blir bildeoppløsningen
endret til 1M.
Metoden for opplasting av bilder og videoer kan variere avhengig av det
valgte webområdet.
Hvis du ikke får tilgang til et webområde på grunn av en brannmur eller
innstillinger for brukergodkjenning, kontakter du nettverksadministratoren
eller tjenesteleverandøren.
Bilder eller videoer som er lastet opp, kan automatisk få navn etter datoen
de ble tatt.
Hastigheten på Internett-tilkoblingen kan påvirke hvor raskt bildene lastes
opp eller websidene åpnes.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Du kan også laste opp bilder eller videoer til webområder for fildeling i
avspillingsmodus ved å trykke på [m] og deretter velge z →
Del (Wi-Fi) → ønsket webområde.
Når du laste opp bilder til SkyDrive, blir størrelsen endret til 2M samtidig
med at størrelsesforholdet opprettholdes.
112
Trådløst nettverk
Sende bilder eller videoer via e-post
Du kan endre innstillingene i e-postmenyen og sende bilder eller videoer
som er lagret på kameraet, via e-post.
5
Velg Navn-boksen, skriv inn navnet ditt og velg deretter
Fullført.
Senderinnstilling
Endre e-postinnstillinger
Navn
I e-postmenyen kan du endre innstillingene for lagring av informasjon.
Du kan også angi eller endre e-postpassordet. Du finner informasjon om
hvordan du skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst". (s. 105)
E-post
Lagre
Tilbake
Lagre informasjon
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
3
Trykk på [m].
4
Velg
Nullstill
6
Velg E-post-boksen, skriv inn e-postadressen din og velg
deretter Fullført.
7
Velg Lagre for å lagre endringene.
.
• Du kan slette informasjonen ved å velge Nullstill.
→ Senderinnstilling.
113
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer via e-post
Angi et e-postpassord
Endre e-postpassordet
1
Roter modushjulet til B.
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
2
Velg
3
Trykk på [m].
3
Trykk på [m].
4
Velg
4
Velg
5
Skriv inn det gjeldende, 4-sifrede passordet.
6
Skriv inn et nytt 4-sifret passord.
7
Skriv inn det nye passordet på nytt.
8
Trykk på [o] når popup-vinduet vises.
.
→ Angi
passord → På.
• Du kan deaktivere passordet ved å velge Av.
5
Trykk på [o] når popup-vinduet vises.
• Popup-vinduet forsvinner automatisk, selv om du ikke trykker på
[o].
6
Skriv inn et 4-sifret passord.
7
Skriv inn passordet på nytt.
.
→ Endre
passord.
• Popup-vinduet forsvinner automatisk, selv om du ikke trykker på
[o].
8
Trykk på [o] når popup-vinduet vises.
• Popup-vinduet forsvinner automatisk, selv om du ikke trykker på
[o].
Hvis du har mistet passordet, kan du nullstille det ved å velge Nullstill på
skjermbildet for passordinnstilling. Når du nullstiller informasjonen, slettes
tidligere lagret brukerinnstillingsinformasjon, e-postadresse og liste over nylig
sendt e-post.
114
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer via e-post
Sende bilder eller videoer via e-post
Du kan sende bilder eller videoer som er lagret på kameraet, via e-post.
Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst".
(s. 105)
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
3
Velg Sender-boksen, skriv inn e-postadressen din og velg
deretter Fullført.
automatisk. (s. 113)
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere mottakere,
ved å velge → en adresse.
Bla til filene som skal sendes, og trykk deretter på [o].
• Du kan velge opptil 20 filer. Totalstørrelsen må være 7 MB eller
mindre.
7
Velg Send.
8
Velg Kommentar-boksen, skriv inn kommentaren din og
velg deretter Fullført.
9
Velg Send.
.
• Hvis du har lagret informasjonen allerede, blir den satt inn
4
6
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist
tilkoblede AP-enheten, og sende e-posten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 101)
Velg Mottaker-boksen, skriv inn en e-postadresse og velg
deretter Fullført.
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere mottakere,
ved å velge → en adresse.
• Velg
for å legge til ytterligere mottakere. Du kan legge inn opptil
30 mottakere.
• Velg
5
for å slette en adresse fra listen.
Velg Neste.
115
Trådløst nettverk >
Sende bilder eller videoer via e-post
• Du kan ikke sende RAW-filer.
• Du kan sende opptil 20 filer samtidig.
• Selv om det ser ut til at et bilde er overført, kan feil ved mottakerens
e-postkonto føre til at bildet avvises eller registreres som spam.
• Det kan hende du ikke kan sende e-post hvis det ikke finnes en tilgjengelig
nettverkstilkobling eller hvis kontoinnstillingene for e-post ikke er riktige.
• Du kan ikke sende en e-post hvis filstørrelsen er over grensen. Maksimal
bildeoppløsning for sending er 2M, og den lengste videoen du kan sende,
er video spilt inn med
. Hvis den valgte bildeoppløsningen er høyere enn
2M, blir størrelsen automatisk endret til en lavere oppløsning.
• Hvis du ikke kan sende en e-post på grunn av en brannmur eller
innstillinger for brukergodkjenning, kontakter du nettverksadministratoren
eller tjenesteleverandøren.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du kan også sende en e-post i avspillingsmodus ved å trykke på [m]
og deretter velge z → Del (Wi-Fi) → E-post.
116
Trådløst nettverk
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer
Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet,
trådløst til en PC. Autokopiering-funksjonen fungerer kun med
Windows-operativsystemet.
Sende bilder eller videoer til en PC
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
Installere programmet for autokopiering
på PCen
1
Installer Intelli-studio på PC-en. (s. 142)
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
3
Klikk på OK i popup-vinduet.
• Du må konfigurere informasjonen om sikkerhetskopi-PCen for å
bruke Autokopieringsfunksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se "Installere programmet for autokopiering på PCen".
(s. 117)
3
• Du kan vise hjelpen for Autokopiering-funksjonen ved å velge
→ Guide.
installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen.
Fjern USB-kabelen.
Trykk på [m] for å angi alternativer.
• Du kan slå av PC-en automatisk etter at overføringen er fullført,
→ Slå av PC etter kopiering → På.
ved å velge
• Autokopiering-programmet installeres på PC-en. Fullfør
4
.
4
Trykk på [o] for å starte sikkerhetskopieringen.
• Trykk på [o] for å avbryte sendingen.
5
Koble kameraet til PC-en igjen med USB-kabelen.
• Kameraet lagrer informasjon om PC-en, slik at kameraet kan
sende filer til den.
• Du kan ikke velge enkeltfiler for sikkerhetskopiering. Denne
funksjonen sikkerhetskopierer bare nye filer på kameraet.
• Fremdriften til sikkerhetskopieringen vises på PC-skjermen.
• Når overføringen er fullført, slås kameraet automatisk av etter
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet. Hvis
ingen Internett-tilkobling er tilgjengelig, må du installere programmet fra den
medfølgende CD-en.
omtrent 30 sekunder. Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige
skjermbilde og hindre at kameraet slås av automatisk.
117
Trådløst nettverk >
Bruke Autokopiering til å sende bilder eller videoer
• Hvis PC-en har støtte for funksjonen Wake on LAN (WOL), kan du slå på
PC-en automatisk ved å søke etter den fra kameraet. (s. 122)
• Når du kobler kameraet til WLAN, må du velge det AP-et som er koblet til
PC-en.
• Kameraet vil søke etter tilgjengelige tilgangspunkter selv om du kobler
kameraet til det samme tilgangspunktet igjen.
• Hvis du slår av kameraet eller tar ut batteriet under sending av filer, blir
•
•
•
•
•
•
•
•
filoverføringen avbrutt.
Når du bruker denne funksjonen, er kun [Av/på] tilgjengelig på kameraet.
Du kan kun koble ett kamera til PC-en om gangen for sending av filer.
Kopieringen kan bli avbrutt på grunn av nettverksforholdene.
Bilder eller videoer kan bare sendes til en PC én gang. Filene kan ikke
sendes på nytt selv om du kobler kameraet til en annen PC.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Du må slå av Windows-brannmuren og andre brannmurer før du bruker
denne funksjonen.
Du kan sende opptil 1000 filer.
I PC-programvaren må servernavnet være angitt med latinsk alfabet og
bestå av maksimalt 48 tegn.
118
Trådløst nettverk
Se bilder eller videoer på en TV aktivert for TV-kobling
TV-kobling er en teknologi for deling av mediefiler mellom et kamera og
en TV som er koblet til samme AP-enhet. Med denne teknologien kan
du se bilder eller videoer på en widescreen-TV.
1
Roter modushjulet til B.
2
Velg
.
• Hvis det vises en veiledningsmelding, trykker du på [o].
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist
tilkoblede AP-enheten.
4
Søk etter kameraet på TV-en, og bla gjennom de delte
bildene og videoene.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få informasjon om hvordan
du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og videoene på
TV-en.
• Det kan hende at videoer ikke spilles jevnt av, avhengig av TV-
typen eller nettverksforholdene. Hvis dette skjer, kan du spille inn
videoen på nytt i - eller -kvalitet og spille den av en gang
til. Hvis videoene ikke spilles av jevnt på TV-en over den trådløse
tilkoblingen, kobler du kameraet til TV-en med HDMI-kabelen.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker det
etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 101)
3
Koble TV-en til et trådløst nettverk via en AP-enhet.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.
AP
119
Trådløst nettverk >
Se bilder eller videoer på en TV aktivert for TV-kobling
• Du kan ikke dele RAW-filer.
• Du kan dele opptil 1000 bilder eller videoer.
• På TV-skjermen kan du bare se bilder eller videoer du har tatt med
kameraet.
• Rekkevidden til den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og TV-en kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
variere avhengig av AP-spesifikasjonene.
Hvis kameraet er koblet til to TV-er, kan avspillingshastigheten bli redusert.
Du kan bare bruke denne funksjonen med TV-er aktivert for TV-kobling.
Bildene eller videoene blir delt i opprinnelig størrelse.
Noen videoer kan bli bufret senere enn andre.
Delte bilder eller videoer blir ikke lagret på TV-en, men de kan lagres på
kameraet i henhold til TV-ens spesifikasjoner.
Overføring av bilder eller videoer til TV-en kan ta litt tid, avhengig av
nettverkstilkoblingen, antallet filer som skal deles, eller størrelsen på filene.
Hvis du slår av kameraet på en unormal måte mens du ser på bilder
eller videoer på en TV (for eksempel ved å ta ut batteriet), antar TV-en at
kameraet fortsatt er tilkoblet.
Rekkefølgen på bilder eller videoer på kameraet kan være annerledes enn
på TV-en.
Avhengig av antallet bilder eller videoer du vil dele, kan det ta litt
tid å laste inn bildene eller videoene og fullføre den innledende
konfigurasjonsprosessen.
Hvis du kontinuerlig bruker TV-ens fjernkontroll eller utfører andre
operasjoner på TV-en mens du ser på bilder eller videoer på TV-en, kan
dette forhindre at denne funksjonen fungerer ordentlig.
Hvis du endrer rekkefølgen på eller sorterer filene på kameraet mens du ser
på dem på en TV, må du gjenta den innledende konfigurasjonsprosessen
for å oppdatere listen over filer på TV-en.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Vi anbefaler at du bruker en nettverkskabel til å koble TV-apparatet til
din AP-enhet. Dette minimerer flimring som kan oppstå når du streamer
innhold.
120
Trådløst nettverk
Sende bilder via Wi-Fi Direct
Når kameraet via WLAN kobles til en enhet som støtter funksjonen
Wi-Fi Direct, kan du sende bilder til enheten. Det er ikke sikkert at alle
enheter støtter denne funksjonen.
4
Velg enheten fra kameraets liste over Wi-Fi Direct-enheter.
• Kontroller at alternativet Wi-Fi Direct for enheten er slått på.
• Du kan også velge kameraet ditt fra enhetens liste over Wi-Fi
1
På enheten slår du på alternativet for Wi-Fi Direct.
2
På kameraet blar du til et bilde i avspillingsmodus.
3
Trykk på [m], og velg deretter z → Del (Wi-Fi) →
Wi-Fi Direct.
Direct-enheter.
5
På enheten lar du kameraet kobles til enheten.
• Bildet blir sendt til enheten.
• I enkeltbildevisning kan du bare sende ett bilde om gangen.
• I miniatyrbildevisning kan du velge flere bilder ved å bla til
miniatyrbildene og trykke på [o]. Velg Send når du er ferdig med
å velge bilder.
• Du kan sende opptil 20 filer samtidig.
• Hvis det ikke er noen bilder i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Hvis du avbryter tilkoblingsforsøket før det blir fullført, kan det hende at
kameraet ikke kan koble til enheten igjen. I så fall oppdaterer du enheten
med den nyeste fastvaren.
121
Trådløst nettverk
Om funksjonen Wake on LAN (WOL)
Med WOL-funksjonen kan du automatisk slå på eller aktivere en PC ved hjelp av kameraet. Denne funksjonen har vært tilgjengelig for Samsung-PC-er
de siste 5 årene (ikke tilgjengelig for "alt i ett"-PC-er).
Andre endringer i PC-ens BIOS-innstillinger enn de som er beskrevet nedenfor, kan skade PC-en. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av at du har
endret PC-ens BIOS-innstillinger.
Stille inn PC-en for aktivering fra hvilemodus
1
Klikk på Start og åpne Control Panel (Kontrollpanel).
2
Konfigurer nettverkstilkoblingen.
• Windows 7:
3
Høyreklikk på Local Area (Lokal tilkobling) og klikk
deretter på Properties (Egenskaper).
4
Klikk på Configure (Konfigurer) → kategorien Power
manage (Strømstyring) → Allow this device to wake
the computer (Tillat at denne enheten reaktiverer
datamaskinen).
5
Klikk på OK.
6
Start PC-en på nytt.
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) →
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) →
Change adapter settings (Endre innstillinger for nettverkskort).
• Windows Vista:
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) →
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)
→ Manage network connections (Administrer
nettverkstilkoblinger).
• Windows XP:
Klikk på Network and Internet Connection (Nettverksog Internett-tilkoblinger) → Network Connection
(Nettverkstilkoblinger).
122
Trådløst nettverk >
Om funksjonen Wake on LAN (WOL)
Stille inn PC-en for påslåing
1
Slå på PC-en og trykk på F2 mens PC-en starter opp.
• BIOS-innstillingsmenyen vises.
2
Velg kategorien Advanced (Avansert) → Power
management Setup (Strømstyringsoppsett).
3
Velg Resume on PME (Fortsett ved PME) → Enabled
(Aktivert).
4
Trykk på F10 for å lagre endringene og fortsette
oppstartingen.
5
Klikk på Start og åpne Control Panel (Kontrollpanel).
6
Konfigurer nettverkstilkoblingen.
• Windows 7:
7
Velg drivere som er relatert til nettverkskortet.
8
Klikk på kategorien Advanced (Avansert) og angi
WOL-menyer.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen gjennom en brannmur eller hvis et
sikkerhetsprogram er installert.
• PC-en må ha aktiv tilkobling til lokalnettet for at den skal kunne slås på
med WOL-funksjonen. Kontroller at indikatorlampen på LAN-porten på
PC-en lyser, noe som viser at LAN-tilkoblingen er aktiv.
• Det kan hende at kameraet kun kan aktivere PC-en, avhengig av
PC-modell.
• Navnene på WOL-innstillingsmenyen kan variere, avhengig av PC-ens
operativsystem eller drivere.
- eksempler på innstillingsmenynavn: Aktiver PME, Wake on LAN og så
videre.
- eksempler på innstillingsmenyverdier: Aktiver, Magisk pakke og så
videre.
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) →
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) →
Change adapter settings (Endre innstillinger for nettverkskort).
• Windows Vista:
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) →
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)
→ Manage network connections (Administrer
nettverkstilkoblinger).
• Windows XP:
Klikk på Network and Internet Connection (Nettverksog Internett-tilkoblinger) → Network Connection
(Nettverkstilkoblinger).
123
Kapittel 5
Kamerainnstillingsmeny
Lær om brukerinnstillinger og menyen med generelle innstillinger.
Du kan justere innstillingene slik at de passer dine behov og preferanser bedre.
Kamerainnstillingsmeny
Brukerinnstillinger
Du kan stille inn brukermiljøet med disse innstillingene.
Stille inn
brukeralternativer:
Støyreduksjon
I fotograferingsmodus trykker du på [m] →
u eller X → et alternativ.
Bruk støyreduksjon til å redusere den visuelle støyen i bilder.
* Standard
Alternativ
Tilgjengelige elementer og rekkefølgen på dem kan variere avhengig av
fotograferingsmodus.
Beskrivelse
Høy ISO NR
Denne funksjonen reduserer støy som kan
forekomme når du angir en høy ISO-følsomhet.
(Av, På*)
Lang NR
Denne funksjonen reduserer støy når du stiller inn
kameraet til lang eksponering. (Av, På*)
ISO-tilpassing
DMF (Direct Manual Focus)
ISO-trinn
Du kan justere størrelsen for ISO-følsomheten i trinn på enten 1/3 eller 1.
Du kan justere fokus manuelt ved å rotere fokusringen etter at du har
oppnådd fokus ved å trykke [Utløser] halvveis ned. Det er ikke sikkert
denne funksjonen er tilgjengelig for alle objektiver.
Automatisk ISO-rekkevidde
Du kan angi maksimal ISO-verdi som hvert EV-trinn velges under, når du
angir ISO Auto.
* Standard
Alternativ
Verdi
1 trinn
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 trinn
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
AF-prioritet
iFn-tilpasning
Du kan stille inn kameraet til bare å ta bilder når motivet er i fokus.
Du kan velge alternativer som kan justeres når du trykker på
[i-Function] på et i-Function-objektiv.
Når du tar kontinuerlige bilder eller seriebilder, vil kameraet ta bilder selv om
AF-prioritetsfunksjonen er slått på og motivet ikke er i fokus.
Alternativ
Beskrivelse
Blender
Angi for å justere blenderverdien.
Lukkerhastighet
Angi for å justere lukkerhastigheten.
EV
Angi for å justere eksponeringsverdien.
Korrigering av forvrengning
ISO
Angi for å justere ISO-følsomheten.
Du kan korrigere linseforvrengning som kan forekomme fra objektiver.
Det er ikke sikkert denne funksjonen er tilgjengelig for alle objektiver.
HB
Angi for å justere hvitbalansen.
Z
Angi for å justere zoomforholdet.
126
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Brukerskjerm
Nr.
Histogram
Du kan legge til eller fjerne fotograferingsinformasjon fra skjermen.
Slå på eller av histogram på skjermen.
3
1
2
4
5
Nr.
Beskrivelse
4
Om histogrammer
Et histogram er en graf som viser fordelingen av lysstyrke i et bilde.
Et histogram som heller mot venstre, indikerer et mørkt bilde.
Et histogram som heller mot høyre, indikerer et lyst bilde. Høyden
på grafen er relatert til fargeinformasjon. Grafen blir høyere hvis en
bestemt farge er mer vanlig.
Utilstrekkelig
eksponering
Beskrivelse
Balansert eksponering Overdreven eksponering
1
Høyre ikoner
Avstandsskala
Angir at ikoner skal vises på høyre side i fotograferingsmodus.
2
Venstre ikoner
Angi at avstanden mellom et motiv og kameraet skal vises når du
setter på et objektiv som støtter funksjonen Avstandsskala.
(Av, ft, m*)
3
Dato og klokkeslett
Angir at ikoner skal vises på venstre side i fotograferingsmodus.
Angir at dato og klokkeslett skal vises.
5
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du setter på et objektiv
som støtter funksjonen Avstandsskala.
127
Kamerainnstillingsmeny >
Brukerinnstillinger
Knappetilordning
Rutenett
Du kan endre funksjonen som er tildelt tilpasningsknappen eller SMART
LINK-knappen.
Velg en guide som hjelper deg med å sette sammen en scene.
(Av*, 3 X 3, 2 X 2, Kryss, Diagonal)
* Standard
Knapp
Funksjon
Tilpass
Angi en funksjon for tilpasningsknappen.
• Optisk forhåndsvisning*, som utfører funksjonen for
feltdybdeforhåndsvisning for gjeldende blenderverdi.
(s. 22)
• Ettrykks HB (hvitbalanse), som utfører funksjonen for
tilpasset hvitbalanse.
• RAW + med én berøring, som aktiverer eller
deaktiverer RAW+JPEG-funksjonen.
• Nullstill, som tilbakestiller enkelte innstillinger.
• AEL, som utfører funksjonen for autoeksponeringslås.
SMART LINK
Angi en funksjon for SMART LINK-knappen.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
SNS og Sky, E-post, Autokopiering, TV-kobling)
AF-lampe
Når du fotograferer på mørke steder, slår du på AF-lampen for å få
bedre autofokus. Autofokus fungerer mer nøyaktig på mørke steder når
AF-lampen er på.
128
Kamerainnstillingsmeny
Innstilling 1
Lær om menyobjektene i innstilling 1.
* Standard
Element
Stille inn
alternativer for
innstilling 1:
Angir metode for nummerering av filer og mapper.
• Nullstill: Etter at du bruker nullstillingsfunksjonen,
starter neste filnavn på 0001.
• Serier*: Nye filnumre fortsetter den eksisterende
nummerrekkefølgen, selv om du har installert et nytt
minnekort, formatert kortet eller slettet alle bilder.
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
→ q → et alternativ.
* Standard
Element
Language
Beskrivelse
Angi språket kameraet viser på skjermen.
Stiller inn metode for å lage filnavn.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dato:
- sRGB-filer – MMDDxxxx.JPG. For eksempel vil filnavnet
Filnavn
være 0101xxxx.jpg for et bilde som blir tatt 1. januar.
- Adobe RGB-filer – _MDDxxxx.JPG for månedene
januar–september. For månedene oktober–desember
erstattes månedstallet med bokstavene A (oktober),
B (november) og C (desember).
Et bilde som tas 3. februar, vil altså få filnavnet
_203xxxx.jpg. For et bilde som blir tatt 5. oktober,
vil filnavnet være _A05xxxx.jpg.
Beskrivelse
• Det første mappenavnet er 100PHOTO. Hvis du har
Filnummer
•
•
•
•
•
valgt sRGB-fargekart og standard filnavn, er det første
filnavnet SAM_0001.
Numrene i filnavnet øker med 1 fra SAM_0001 til
SAM_9999.
Mappenumre økes med 1 fra 100PHOTO til
999PHOTO.
Maksimalt antall filer som kan lagres i en mappe, er
9999.
Filnumre tildeles i henhold til DCF-spesifikasjonene
(designregel for kamerafilsystem).
Hvis du endrer et filnavn (for eksempel på en
datamaskin), kan ikke kameraet spille av filen.
129
Kamerainnstillingsmeny >
Innstilling 1
* Standard
Element
Mappetype
Beskrivelse
Velger mappetype.
• Standard*: XXXPHOTO
• Dato: XXX_MMDD
Formater minnekortet. Formatering klargjør et minnekort
for bruk i kameraet og sletter alle eksisterende filer,
inkludert beskyttede filer. (Ja, Nei)
Format
Nullstill
Feil kan forekomme hvis du bruker et minnekort som
er formatert av et kamera av et annet merke, en
minnekortleser eller en datamaskin. Formater minnekort
i kameraet før du bruker dem til å ta bilder.
Tilbakestill oppsettsmeny og fotograferingsalternativer
til fabrikkinnstillingene. (Dato, klokkeslett, språk og
videoutgangsinnstillinger blir ikke endret.) (Ja, Nei)
130
Kamerainnstillingsmeny
Innstilling 2
Lær om menyobjektene i innstilling 2.
* Standard
Element
Stille inn
alternativer for
innstilling 2:
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
→ w → et alternativ.
Skjerm
automatisk av
Hurtigvisning
Displayjustering
Beskrivelse
Angi tidslengde for hurtigvisning – tiden kameraet viser
et bilde rett etter at du tar det.
(Av, 1 sek*, 3 sek, 5 sek, Hold)
Juster skjermens lysstyrke, innstilling for automatisk
lysstyrke, skjermfarge eller vaterpass.
• Display Lysstyrke: Du kan justere skjermens
lysstyrke manuelt.
• Auto lysstyrke: Slår automatisk lysstyrke på eller av.
(Av, På*)
• Skjermfarge: Du kan justere skjermfargen manuelt.
• Horisontal kalibrering: Kalibrer vaterpasset. Hvis
vaterpasset ikke er rett, plasserer du kameraet på et
rett underlag og følger instruksjonene på skjermen.
Angi når skjermen skal slås av. Skjermen slås av hvis du
ikke har brukt kameraet i tiden du har angitt.
(Av, 30 sek*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Stiller inn strømsparingstid. Kameraet slår seg av hvis
du ikke bruker det i tiden du har angitt.
(30 sek, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
* Standard
Element
Beskrivelse
• Kameraet beholder strømsparingsinnstillingen
Strømsparing
selv om du skifter batteri.
• Det er ikke sikkert at strømsparing fungerer hvis
kameraet er koblet til en datamaskin, TV eller
skriver, eller spiller av en lysbildefremvisning eller
film.
Angi dato, klokkeslett, datoformat, tidssone og om
datoen skal skrives ut på bildene.
(Tidssone, Dato, Klokkeslett, Type, Trykk)
Dato og
klokkeslett
• Dato vises på nedre høyre side av bildet.
• Når du skriver ut et bilde, kan det hende at noen
skrivere ikke skriver ut datoen på riktig måte.
• Du kan ikke få tilgang til alternativet Horisontal
kalibrering i avspillingsmodus.
Angi at det skal vises hjelpetekst om menyer og
funksjoner. (Av, På*)
• Du kan ikke kalibrere nivåmåleren i stående
retning.
Visning av
hjelpeveiledning
Trykk på [
] for å skjule hjelpeteksten.
131
Kamerainnstillingsmeny
Innstilling 3
Lær om menyobjektene i innstilling 3.
* Standard
Element
Stille inn alternativer
for innstilling 3:
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på
[m] → e → et alternativ.
* Standard
Element
Beskrivelse
Anynet+ (HDMICEC)
• Systemvolum: Angi lydvolumet eller slå alle lyder helt av.
(Av, Lav, Medium*, Høy)
Lyd
• AF-lyd: Slå på eller av lyden kameraet lager i AF-modus.
(Av, På*)
• Knappelyd: Still inn lyden kameraet lager når du trykker
knapper på eller av. (Av, På*)
• Sensorrengjøring: Fjern støv fra sensoren.
• Oppstartshandling: Når den er på, utfører kameraet
HDMI-utgang
Video ut
Ettersom dette produktet bruker utskiftbare objektiver,
kan det komme støv på sensoren når du skifter
objektiv. Dette kan føre til at støvpartikler vises på
bildene du tar. Det anbefales at du ikke skifter objektiv
når du er på spesielt støvete områder. Du må også
forsikre deg om at objektivdekselet er festet på
objektivet når du ikke bruker det.
Angi videoutgangssignalet som passer for landet ditt, når
du kobler kameraet til en ekstern videoenhet, for eksempel
en skjerm eller TV.
• NTSC*: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico
osv.
• PAL (støtter bare PAL B, D, G, H eller I): Australia,
Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, England, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, Norge osv.
Når du kobler kameraet til en HDTV som støtter
Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre avspillingsfunksjonen på
kameraet med TV-ens fjernkontroll.
• Av: Du kan ikke kontrollere kameraet avspillingsfunksjon
med TV-ens fjernkontroll.
• På*: Du kan kontrollere kameraet avspillingsfunksjon
med TV-ens fjernkontroll.
Når du kobler kameraet til en HDTV med en
HDMI-kabel, kan du endre bildeoppløsningen.
• NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p, 576p (aktiveres kun
når PAL er valgt)
Hvis den tilkoblede HDTV-en ikke støtter
oppløsningen du har valgt, stiller kameraet
oppløsningen ett nivå lavere.
sensorrengjøring hver gang du slår det på. (Av*, På)
Sensorrengjøring
Beskrivelse
Vis fastvareversjonen for kamerahuset og objektivet,
Wi-Fi MAC-adressen og nettverkssertifiseringsnummeret,
eller oppdater fastvaren.
• Fastvareoppdatering: Oppdater fastvaren for
kamerahuset eller objektivet.
(Kamerahusfastvare, Linsefastvare)
• Du kan laste ned fastvareoppgraderinger fra
Enhetsinformasjon
www.samsung.com.
• Du kan ikke kjøre en fastvareoppgradering uten et
fullstendig oppladet batteri. Lad batteriet helt opp
før du kjører en fastvareoppgradering.
• Hvis du oppdaterer fastvaren, blir
brukerinnstillingene nullstilt. (Dato, klokkeslett,
språk og video ut blir ikke endret.)
• Ikke slå av kameraet mens oppdateringen pågår.
132
Kamerainnstillingsmeny
GPS
Lær om menyelementene for GPS-innstillingen. Du må kjøpe
GPS-ekstrautstyr for å kunne bruke GPS-funksjonen.
Angi GPSalternativer:
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [m]
→ U → et alternativ.
* Standard
Element
Beskrivelse
Geografisk
merking
Angi for å ta bilder med stedsinformasjon ved hjelp av
GPS. Stedsinformasjon blir lagt til i Exif-dataene som er
tilknyttet bildet. (Av, På*)
GPS gyld
tidsinn
Angi tiden for bruk av siste stedsinformasjon når
kameraet ikke mottar GPS-signaler. Hvis kameraet ikke
mottar GPS-signaler etter den angitte tiden, blir ikke
stedsinformasjon registrert på bildene.
(15 sek*, 30 sek, 1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
Stedsvisning
Still inn visning av stedsinformasjon øverst til høyre
på skjermen i fotograferingsmodus. Stedsinformasjon
vises kun på koreansk hvis du er i Korea og
menyspråket er angitt til koreansk. Når et annet språk
er valgt, vises stedsinformasjonen på engelsk. (Av, På*)
GPS-nullstilling
Angi for å søke etter GPS-satellitter nærmest den
gjeldende posisjonen. (Ja, Nei)
133
Kapittel 6
Koble til eksterne enheter
Benytt deg av alle funksjonene til kameraet ved å koble det til eksterne enheter som datamaskin, HDTV eller fotoskriver.
Koble til eksterne enheter
Vise filer på en HDTV eller 3D-TV
Spill av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en HDTV
(3D-TV) med en HDMI-kabel (tilleggsutstyr).
4
Forsikre deg om at HDTV-en og kameraet er slått på, og
velg deretter HDMI-modus på HDTV-en.
• HDTV-skjerm viser et speilbilde av kameraskjermen.
Vise filer på en HDTV
1
2
3
5
Vise videoer og bilder med knappene på kameraet.
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på
[m] → e → HDMI-utgang → et alternativ. (s. 132)
• Når du bruker HDMI-kabelen, kan du koble kameraet til en HDTV ved hjelp
Slå av kameraet og HDTV-en.
• Hvis HDTV-en støtter Anynet+(CEC), slår TV-en seg automatisk på når den
Koble kameraet til HDTV-en med HDMI-kabelen
(tilleggsutstyr).
av Anynet+(CEC)-metoden.
• Med Anynet+(CEC)-funksjonene kan du styre tilkoblede enheter ved hjelp
av TV-ens fjernkontroll.
•
•
•
•
brukes sammen med kameraet. Det er ikke sikkert at denne funksjonen er
tilgjengelig på alle HDTV-er.
Når kameraet er koblet til en HDTV med en HDMI-kabel, kan du ikke ta
bilder eller spille inn videoer.
Når kameraet er koblet til en HDTV, kan det hende at noen av
avspillingsfunksjonene ikke er tilgjengelige.
Hvor lenge kameraet og HDTV-en er koblet sammen, kan variere avhengig
av minnekortet du bruker.
Selv om hovedfunksjonen til et minnekort er å øke overføringshastigheten,
er det ikke nødvendigvis slik at et minnekort med raskere
overføringshastighet også er raskt ved bruk av HDMI-funksjonen.
135
Koble til eksterne enheter >
Vise filer på en HDTV eller 3D-TV
Vise filer på en 3D-TV
5
Du kan vise bilder som er tatt i 3D-modus eller 3D-panoramamodus, på
en 3D-TV.
1
I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på
[m] → e → HDMI-utgang → et alternativ.
2
Slå av kameraet og 3D-TV-en.
3
Koble kameraet til 3D-TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel
(tilbehør).
4
Slå på kameraet.
Trykk på [I] på kameraet eller
modusvekslingsknappen på TV-en for å bytte til
3D-modus.
• Trykk på [I] eller modusvekslingsknappen igjen for å bytte til
2D-modus.
6
Slå på 3D-funksjonen i TV-en.
• Se brukerveiledningen til TV-en for å få mer informasjon.
7
Vis 3D-bildene ved å bruke knappene på fjernkontrollen til
TV-en.
• Du kan ikke vise en MPO-fil i 3D-effekt på TV-er som ikke støtter det
• Hvis du har en Anynet+-kompatibel 3D-TV fra Samsung og
har slått på Anynet+-funksjonen i kameraet, slås 3D-TV-en
på automatisk og viser kameraskjermbildet, mens kameraet
automatisk går over til avspillingsmodus.
filformatet.
• Bruk 3D-briller når du viser en MPO-fil på en 3D-TV.
Ikke se på 3D-bilder tatt med kameraet, på en 3D-TV eller 3D-skjerm
over en lengre periode. Det kan medføre ubehagelige symptomer som
blant annet slitne øyne, tretthet eller kvalme.
• Hvis du slår Anynet+ av på kameraet, slås ikke 3D-TV-en på
automatisk.
136
Koble til eksterne enheter
Skrive ut bilder
Skriv ut bilder på kameraet ved å koble det direkte til skrivere eller lagre
DPOF-informasjon (Digital Print Order Format) på et minnekort.
2
Slå på kameraet.
• Når popup-meldingen vises på kameraskjermen, velger du
Skriver.
Skrive ut bilder med en PictBridgefotoskriver
3
Du kan skrive ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver ved å
koble kameraet direkte til skriveren.
4
1
Trykk på [C/F] for å velge et bilde.
• Trykk på [m] for å angi utskriftsalternativer.
Trykk på [o] for å skrive ut.
Når skriveren er på, kobler du kameraet til den med
USB-kabelen.
137
Koble til eksterne enheter >
Skrive ut bilder
Konfigurere utskriftsinnstillinger
Bilder
Ett bilde
Størrelse
Layout
Type
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) lar deg stille inn utskriftsstørrelsen for
et bilde og antallet kopier som skal skrives ut. Kameraet lagrer DPOFinformasjon i MISC-mappen på minnekortet. Kameraet viser en DPOFindikator når det viser et bilde med DPOF-informasjon. Hvis du har stilt
inn DPOF-informasjon for bildene, kan du ta med minnekortet til en
fotobutikk for utskrift.
Kvalitet
Dato
Avslutt
Alternativ
Skriv ut
Stille inn DPOFalternativer:
I avspillingsmodus trykker du på [m] → x →
DPOF → et element.
Beskrivelse
Bilder
Velg om du vil skrive ut det gjeldende bildet eller alle
bildene.
Størrelse
Angi størrelsen på utskriften.
Layout
Angi antall bilder per side.
Type
Velg papirtype.
Kvalitet
Angi utskriftskvaliteten.
Dato
Still inn utskrift av dato.
Filnavn
Angi at filnavnet skal skrives ut.
Nullstill
Tilbakestill innstillingene til standardverdiene.
Enkelte alternativer støttes ikke av alle skrivere.
138
Koble til eksterne enheter >
Skrive ut bilder
DPOF-alternativer
Alternativ
Beskrivelse
Standard
Du kan velge bilder å skrive ut og antallet kopier for
bildene.
• Velg: Velg antall kopier for bildene du velger.
(Bla til bildene du ønsker å skrive ut → Velg antall kopier
ved å rotere navigasjonsknappen, og deretter trykke på
[f].)
• Alle: Velg antall kopier av alle bildene. (Velg antallet
kopier ved å trykke på [D/I] og deretter trykke
på [o].)
• Nullstill: Avbryt alle valg for DPOF utskriftsantall.
Indeks
Dette alternativet lar deg skrive ut alle bildene som skal
skrives ut, som miniatyrbilder på ett enkelt ark. Den
angitte utskriftsstørrelsen er kun tilgjengelig med
DPOF 1.1-kompatible skrivere.
Størrelse
Du kan angi størrelsen på utskriften.
• Velg: Velg utskriftsstørrelsen for bildene du velger.
(Bla til bildene du ønsker å skrive ut → Velg
utskriftsstørrelsen ved å rotere navigasjonsknappen, og
deretter trykke på [f].)
• Alle: Velg utskriftsstørrelsen for alle bildene som er
lagret på minnekortet. (Velg utskriftsstørrelsen ved å
trykke på [D/I] og deretter trykke på [o].)
• Nullstill: Avbryt DPOF utskriftsstørrelse for alle bildene.
139
Koble til eksterne enheter
Overføre filer til datamaskinen
Overfør filer på et minnekort til datamaskinen ved å koble kameraet til
PC-en.
3
Slå på kameraet.
• Når popup-meldingen vises på kameraskjermen, velger du
Datamaskin.
Overføre filer til en Windows-datamaskin
Koble til kameraet som en flyttbar disk
Du kan koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk.
1
Slå av kameraet.
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
4
På datamaskinen velger du Min datamaskin →
Flyttbar disk → DCIM → XXXPHOTO eller XXX_MMDD.
5
Velg filene du ønsker, og dra dem deretter til eller lagre
dem på datamaskinen.
Hvis Mappetype er satt til Dato, vises mappenavnet som "XXX_MMDD".
Hvis du for eksempel tar et bilde den 1. januar, blir mappenavnet "101_0101".
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten
er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke
sikkert at kameraet fungerer på riktig måte. Hvis det skjer, må du
starte kameraet på nytt.
140
Koble til eksterne enheter >
Overføre filer til datamaskinen
Koble fra kameraet (for Windows XP)
Overføre filer til en Mac-datamaskin
Du kobler fra kameraet i Windows Vista og Windows 7 på tilsvarende
måte.
1
Slå av kameraet.
1
2
Koble kameraet til Macintosh-datamaskinen med
USB-kabelen.
Kontroller at det ikke blir overført data mellom kameraet
og datamaskinen.
• Hvis statuslampen på kameraet blinker, betyr det at
Mac OS 10.4 eller senere støttes.
dataoverføring pågår. Vent til statuslampen slutter å blinke.
2
Klikk på
på verktøylinjen nederst til høyre på
dataskjermen.
3
Klikk på popup-meldingen.
4
Klikk på meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.
5
Fjern USB-kabelen.
• Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten
er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke
sikkert at kameraet fungerer ordentlig. Hvis det skjer, må du starte
kameraet på nytt.
3
Slå på kameraet.
• Når popup-meldingen vises på kameraskjermen, velger du
Datamaskin.
4
Åpne den flyttbare disken.
5
Overfør bilder eller videoer til datamaskinen.
141
Koble til eksterne enheter
Bruke programmer på en PC
Du kan redigere filer ved hjelp av programmene som følger med.
Du kan også sende filene trådløst til en PC.
Programmer på CD-en
Program
Installere programvare
1
Sett inn CD-ROM-platen i PC-en.
2
Når innstillingsveiviseren vises, klikker du på
Samsung Digital Camera Installer.
Formål
Intelli-studio
Rediger bilder og videoer.
PC Auto Backup
Send opptaksfilene til en tilkoblet PC via
Wi-Fi.
• Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, er det ikke sikkert at
videoer spilles av ordentlig, eller det kan ta lengre tid å redigere videoer.
• Installer DirectX 9.0c eller nyere før du bruker programmet.
• Du må ha Windows XP/Vista/7 eller Mac OS 10.4 eller nyere for å koble til
kameraet som en flyttbar disk.
3
Velg programmene du vil installere, og klikk på Install
(Installere).
4
Følg instruksjonene på skjermen.
5
Når installeringen er fullført, klikker du på Exit (Avslutt).
Bruk av en selvbygget PC eller en PC og et operativsystem som ikke støttes,
kan gjøre garantien ugyldig.
142
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Bruke Intelli-studio
• Kravene er bare anbefalinger. Det kan hende at programmet ikke fungerer
Intelli-studio er et innebygd program som lar deg spille av og redigere
filer. Du kan også laste opp filer til favorittwebområdene dine. Du finner
mer informasjon ved å velge Help (Hjelp) → Help (Hjelp) i programmet.
•
•
Krav
Element
Krav
Operativsystem*
Windows XP SP2, Windows Vista eller Windows 7
(32-bitsutgaver)
Prosessor
Intel® Core 2 Duo 1,66GHz eller mer /
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2GHz eller mer
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB eller mer anbefales)
Harddiskkapasitet
250 MB eller mer (1 GB eller mer anbefales)
•
•
ordentlig selv om datamaskinen overholder kravene, avhengig av tilstanden
til datamaskinen.
Intelli-studio er kun kompatibelt med Windows.
Intelli-studio støtter følgende formater:
- Videoer: MP4 (Video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Du kan ikke åpne filer i RAW-format med Intelli-studio.
Du kan ikke redigere filer direkte på kameraet. Overfør filer til en mappe på
datamaskinen før du redigerer.
• CD-ROM-stasjon
• 1024x768 piksler, 16-bits fargeskjerm
(1280x1024 piksler, 32-bits fargeskjerm anbefales)
Annet
• USB 2.0-port
• nVIDIA Geforce 7600GT eller nyere /
ATI X1600-serien eller nyere
• Microsoft DirectX 9.0c eller nyere
* En 32-bitsversjon av Intelli-studio blir installert – også på 64-bitsutgaver av Windows XP,
Windows Vista og Windows 7.
143
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Bruke grensesnittet i Intelli-studio
1
2
3
4
Nr.
5
6
7
15
14
8
13
9
12
10
Beskrivelse
8
Vis filer i den valgte mappen på datamaskinen.
9
Vis eller skjul filer på det tilkoblede kameraet.
10
Vis filer i den valgte mappen på kameraet.
11
Vis filer som miniatyrer eller på et kart.
12
Bla gjennom mapper i den tilkoblede enheten.
13
Bla gjennom mapper på datamaskinen.
14
Flytt til forrige eller neste mappe.
15
Skriv ut filer, vis filer på et kart, lagre filer i Min mappe eller registrer
ansikter.
11
Nr.
Beskrivelse
1
Åpne menyer.
2
Vis filer i den valgte mappen.
3
Endre til fotoredigeringsmodus.
4
Endre til videoredigeringsmodus.
5
Bytt til delingsmodus. (Du kan sende filer via e-post eller laste opp
filer til webområder som Flickr og YouTube.)
6
Forstørr eller reduser miniatyrbildene i listen.
7
Velg en filtype.
144
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Overføre filer med Intelli-studio
Det er enkelt å overføre filer på kameraet til datamaskinen med Intelli-studio.
1
Slå av kameraet.
2
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
3
Kjør Intelli-studio på datamaskinen.
4
Slå på kameraet.
• Når popup-meldingen vises på kameraskjermen, velger du
Datamaskin.
5
Velg en mappe på datamaskinen hvor du vil lagre de nye
filene, og velg Ja.
• Nye filer blir overført til datamaskinen.
• Hvis kameraet ikke har nye filer, vil ikke popup-vinduet for lagring
av nye filer vises.
• Du må koble til enden av kabelen med riktig kontakt til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.
• Hvis du prøver å koble USB-kabelen til en HDMI-port, er det ikke
sikkert at kameraet fungerer ordentlig. Hvis det skjer, må du starte
kameraet på nytt.
145
Koble til eksterne enheter >
Bruke programmer på en PC
Installere Adobe Photoshop Lightroom
Bruke Adobe Photoshop Lightroom
1
Sett inn Adobe Photoshop Lightroom-DVD-ROM-en i
PC-en.
2
Velg et språk.
3
Følg instruksjonene på skjermen.
Bilder tatt av et kamera, blir ofte konvertert til JPEG-format
og lagret i minnet i henhold til innstillingene på kameraet på
fotograferingstidspunktet. RAW-filer blir ikke konvertert til JPEG-format
og blir lagret i minnet uten endringer. Med Adobe Photoshop Lightroom
kan du kalibrere eksponering, hvitbalanse, toner, kontrast og farger i
bildene. Du kan også redigere JPEG- eller TIFF-filer samt RAW-filer. Du
finner mer informasjon i programveiledningen.
146
Kapittel 7
Vedlegg
Her finner du informasjon om feilmeldinger, kameravedlikehold,
feilsøkingstips, spesifikasjoner og tilleggsutstyr.
Vedlegg
Feilmeldinger
Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Linsen er låst
Objektivet er låst. Roter objektivet mot klokken til du
hører et klikk. (s. 35)
Kortfeil
• Slå av kameraet og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Svakt batteri
Slett inn et ladet batteri eller lad opp batteriet.
Ingen bildefil
Ta bilder eller sett inn et minnekort som inneholder
bilder.
Filfeil
Slette den skadde filen eller kontakt et servicesenter.
Minne fullt
Slett unødvendige filer eller sett inn et nytt
minnekort.
Kort låst
Du kan låse SD-, SDHC- eller SDXC-kortet for å
forhindre at filer blir slettet. Lås opp kortet når du tar
bilder. (s. 152)
Feilmeldinger
Foreslåtte løsninger
Mappe- og
filnummer er
maksverdier. Bytt
ut kortet.
Filnavnene stemmer ikke overens med
DCF-standarden. Overfør filene på minnekortet til
datamaskinen, og formater kortet. (s. 130)
Error 00
Slå av kameraet og fest objektivet på nytt.
Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
Error 01/02
Slå av kameraet, ta ut batteriet og sett det inn
igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du et
servicesenter.
148
Vedlegg
Vedlikeholde kameraet
Rengjøre kameraet
Objektiv og skjerm
Bruk en kost til å fjerne støv og tørk forsiktig av objektivet med en myk
klut. Hvis det blir igjen støv, kan du påføre en rengjøringsvæske for linser
på et rengjøringspapir og tørke forsiktig.
Bildesensor
Avhengig av forskjellige fotograferingsforhold, kan det vises støv på
bildene fordi bildesensoren blir utsatt for det eksterne miljøet. Dette
problemet er normalt, og eksponering mot støv forekommer ved
daglig bruk av kameraet. Du kan fjerne støv fra sensoren ved å bruke
sensorrengjøringsfunksjonen. (s. 132) Hvis det er støv igjen etter
rengjøring av sensoren, kontakter du et servicesenter. Ikke sett blåseren
inn i monteringsåpningen på objektivet.
Kamerahus
Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.
Bruk aldri benzen, fortynnende væsker eller alkohol til å rengjøre enheten.
Disse løsningene kan skade kameraet eller føre til at det svikter.
149
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruke eller oppbevare kameraet
Bruk på strand eller ved vannet
• Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på strender
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet på
• Ikke utsett kameraet for svært lave eller høye temperaturer.
• Ikke bruk kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i
eller på lignende steder.
• Kameraet er ikke vanntett. Ikke berør batteriet eller minnekortet med
våte hender. Hvis du bruker kameraet med våte hender, kan det bli
ødelagt.
områder hvor fuktigheten endres drastisk.
• Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar det i
varme, dårlig ventilerte områder, som i bilen om sommeren.
• Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og
omfattende vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.
• Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig
ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler og
interne komponenter.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff, brennbare stoffer eller
lettantennelige kjemikalier. Ikke oppbevar eller transporter brennbar
væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom
som kameraet eller ekstrautstyr.
Oppbevaring over lengre tid
• Når du skal oppbevare kameraet over lengre tid, plasserer du det i
en forseglet beholder med et absorberende materiale, for eksempel
silisiummasse.
• Ta ut batteriene fra kameraet hvis du skal oppbevare det over lengre
tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og forårsake alvorlig
skade på kameraet.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før
bruk.
• Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.
150
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser
Når du flytter kameraet fra kalde til varme omgivelser, kan det dannes
kondens på objektivet eller de interne komponentene i kameraet.
Hvis dette skjer, slår du av kameraet og venter minst én time. Hvis det
dannes kondens på minnekortet, tar du det ut av kameraet og venter til
all fuktigheten har fordampet før du setter det inn igjen.
• Kameraer, batterier, ladere og tilbehør må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner
eller radiatorer. Disse enhetene kan bli deformert og overopphetet og
forårsake brann eller eksplosjon.
• Ikke utsett linsen for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge
bildesensoren eller føre til at den svikter.
• Beskytt linsen mot fingeravtrykk og riper. Tørk av linsen med en myk
Andre forsiktighetsregler
• Ikke sving kameraet rundt etter stroppen. Du kan skade deg selv eller
andre og ødelegge kameraet.
• Ikke mal kameraet. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre
at kameraet fungerer som det skal.
• Slå av kameraet når du ikke bruker det.
• Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.
• Beskytt skjermen mot eksterne støt ved å ha det i etuiet når det ikke
er i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna sand,
skarpe gjenstander eller mynter.
• Ikke bruk kameraet hvis skjermen er sprukket eller knust. Knust glass
og ren linseklut som ikke loer.
• Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette gjøres for
å beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke det igjen.
• Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og skal
ikke påvirke kameraets levetid eller ytelse.
• Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det ta litt tid å slå
det på, fargen på skjermen kan endres midlertidig eller etterbilder kan
vises. Disse forholdene er ikke feil, og de vil korrigere seg selv når
kameraet returneres til vanlig temperatur.
• Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake allergier, kløe,
eksem og hevelser for personer med følsom hud. Hvis du opplever
noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke
kameraet og kontakte lege.
eller akryl kan forårsake skader på hendene og ansiktet. Ta med
kameraet til et Samsung-servicesenter for å få det reparert.
151
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om minnekort
Støttede minnekort
Minnekortkapasitet
Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivene og forholdene.
Disse kapasitetene er basert på et 2 GB SD-kort.
Dette produktet har støtte for minnekort av typen SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC og microSDXC.
Størrelse
Kontakt
Bryter for
skrivebeskyttelse
Etikett (forside)
Video*
Du kan hindre at filer blir slettet, ved å bruke bryteren for
skrivebeskyttelse på SD-, SDHC- eller SDXC-kortet. Lås kortet ved å
skyve bryteren ned, eller lås det opp ved å skyve den opp. Lås opp
kortet når du tar bilder og videoer.
Minnekortadapter
Kvalitet
HQ
Normal
1920X1080
(30 BPS)
Ca. 17' 35"
Ca. 21' 56"
1920X810
(24 BPS)
Ca. 19' 00"
Ca. 23' 43"
1280X720
(30 BPS)
Ca. 29' 10"
Ca. 36' 20"
640X480
(30 BPS)
Ca. 73' 26"
Ca. 91' 00"
For deling
(30 BPS)
Ca. 236' 16"
Ca. 287' 12"
* Opptakstiden kan variere hvis du bruker zoom. Flere videoer ble spilt inn etter hverandre
for å fastslå den totale opptakstiden.
Minnekort
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller en
minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
152
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Størrelse
Bilde
Kvalitet
Superfin
Fin
Normal
RAW
RAW + S.Fin
RAW + Fin
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1043
-
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1168
1642
-
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1627
2742
3553
-
58
60
61
Avbrudd
731
1349
1878
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
448
655
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1310
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1376
1912
-
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1573
2666
3468
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1010
1432
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1621
2224
-
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2645
4057
4936
-
60
61
61
153
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Forholdsregler ved bruk av minnekort
• Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer
(under 0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °F). Ekstreme temperaturer
kan føre til at minnekort svikter.
• Sett inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei,
kan det skade kameraet og minnekortet.
• Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer eller av
en datamaskin. Reformater minnekortet med kameraet.
• Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
• Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen blinker,
ettersom dette kan skade data.
• Når levetiden til minnekortet er utløpt, kan du ikke lagre flere bilder på
• Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller
ukjente stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det med en
myk klut før du setter det inn i kameraet.
• Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt med
minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at minnekortet eller
kameraet svikter.
• Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å
beskytte kortet mot elektrostatisk stråling.
• Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk eller
CD/DVD.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet bli
varmt. Dette er normalt og er ikke en feil.
• Bruk et minnekort som overholder standardkravene.
kortet. Bruk et nytt minnekort.
• Ikke bøy minnekortet, mist det i bakken eller utsett det for harde støt
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
eller trykk.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i nærheten av sterke magnetiske
felt.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekort i områder med høy temperatur,
høy fuktighet eller etsende stoffer.
154
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Om batteriet
• Ikke hvil enheten på brennbare overflater, for eksempel senger, tepper eller
Bruk bare Samsung-godkjente batterier.
• Når enheten er slått på, må du ikke etterlate den på trange steder over
elektriske tepper, over lengre perioder.
lengre perioder.
• Ikke la batteriterminalene komme i kontakt med metallgjenstander, for
eksempel kjeder, mynter, nøkler eller klokker.
Batterispesifikasjoner
Element
• Bruk bare ekte litiumion-batteri som er anbefalt av produsenten når du
Beskrivelse
Modell
BP1030
Type
Litiumion-batteri
Cellekapasitet
1030 mAh
Spenning
7,4 V
Ladetid
(Når batteriet er helt tomt)
Ca. 140 min
skifter batteri.
• Ikke demonter eller punkter batteriet med en skarp gjenstand.
• Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller knusekrefter.
• Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å slippe det fra
høye steder.
• Ikke utsatt batteriet for temperaturer på 60 °C (140 °F) eller høyere.
• Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet og væsker.
• Batteriet skal ikke utsettes for omfattende varme, for eksempel sollys,
brann eller tilsvarende.
Retningslinjer for kasting
Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet
håndteres uforsiktig og feil. For din egen sikkerhet må du følge disse
instruksjonene for riktig håndtering av batteriet:
• Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke håndteres
•
•
•
•
ordentlig. Hvis du legger merke til deformasjoner, sprekker eller andre
unormale ting ved batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og
kontakte produsenten.
Bruk bare originale batteriladere som er anbefalt av produsenten, og lad
bare batteriet etter metoden som er beskrevet i denne brukerveiledningen.
Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for varme miljøer, for
eksempel innsiden av en lukket bil på sommertid.
Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.
Unngå å lagre eller bruke batteriet på varme, fuktige steder, for eksempel
spa eller dusjavlukker.
• Kast batteriet med forsiktighet.
• Ikke kast batteriet i åpen ild.
• Forskrifter for kasting kan variere avhengig land og region. Kast batteriet i
henhold til alle lokale og nasjonale forskrifter.
Retningslinjer for lading av batteriet
Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke
lades ordentlig.
155
Vedlegg >
Vedlikeholde kameraet
Batterilevetid
Fotograferingsmodus
Merknader om bruk av batteriet
Snittid / Antall bilder
Bilder
Ca. 160 min / Ca. 320 bilder
Videoer
Ca. 110 min (spill inn videoer med oppløsning
på 1920X1080 og 30 BPS.)
• Tallene ovenfor er basert på Samsungs teststandarder. Dine resultater
kan variere avhengig av faktisk bruk.
• I temperaturer under 0 °C / 32 °F kan batterikapasiteten og batteriets
levetid svekkes.
• Batterikapasiteten kan svekkes ved lave temperaturer, men går tilbake
til normalt ved høyere temperaturer.
• Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området rundt
batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale bruken av
kameraet.
• Tilgjengelig fotograferingstid varierer avhengig av bakgrunn,
fotograferingsintervall og bruksforhold.
• Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale
opptakstiden.
Merknader om lading av batteriet
• Hvis indikatorlyset er av, må du forsikre deg om at batteriet er satt
riktig inn.
Melding om lavt batterinivå
Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt og meldingen
"Svakt batteri" vises.
• Ikke trekk i strømledningen for å trekke kontakten ut av stikkontakten.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
• Hvis batteriet er fullstendig utladet, må du lade det i minst 10 minutter
før du bruker det med kameraet.
• Hvis indikatorlyset blinker oransje eller ikke lyser, kobler du til kabelen
igjen eller fjerner batteriet og setter det inn igjen.
• Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller temperaturen
er for høy, kan indikatorlyset bli oransje. Lading starter når batteriet
kjøler seg ned.
• Ikke bøy strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på den.
Dette kan skade kabelen.
156
Vedlegg
Før du kontakter et servicesenter
Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse
feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
• Det er ikke plass på minnekortet. Slett
unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.
• Når AF-prioritering-funksjonen er slått på,
Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn
alle andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort
og batteri.
Situasjon
Kan ikke slå på
kameraet
Kameraet slår seg
plutselig av
•
•
•
•
•
•
Kameraet fryser
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Kameraet blir varmere
Kameraet kan bli varmere når du bruker det.
Dette er normalt, og skal ikke påvirke kameraets
levetid eller ytelse.
Blitsen utløses uventet
Blitsen kan utløses på grunn av statisk
elektrisitet. Det er ikke en feil med kameraet.
Blitsen virker ikke
• Blitsalternativet kan være satt til Av. (s. 76)
• Du kan ikke bruke blitsen i enkelte modi.
Dato og klokkeslett
er feil
Still inn dato og klokkeslett i w-menyen.
(s. 131)
• Kontroller at batteriet er satt inn.
• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
• Lad batteriet.
eller skjermen slår seg av automatisk. (s. 131)
• Det kan hende kameraet slår seg av
automatisk for å forhindre at minnekortet blir
skadet på grunn av et overdreven varme. Slå
på kameraet igjen.
• Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved
Kameraet mister
batteristrøm raskt
Kan ikke ta bilder
Foreslåtte løsninger
• Lad batteriet.
• Kameraet kan være i strømsparingsmodus
lave temperaturer (under 0 °C / 32 °F). Hold
batteriet varmt ved å legge det i lommen.
• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer
batteriet raskt. Lad opp batteriet ved behov.
• Batterier er forbruksdeler som må skiftes ut
fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri hvis
batteristrømmen tappes raskt.
kan du ikke ta bilder med mindre fokus er
riktig angitt. Sett AF-prioritering til Av eller
fokuser riktig på motivet. (s. 126)
Formater minnekortet.
Minnekortet er defekt. Skaff et nytt minnekort.
Minnekortet er låst. Lås opp kortet. (s. 152)
Forsikre deg om at kameraet er slått på.
Lade batteriet.
Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
157
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Skjermen eller
knappene fungerer
ikke
Det er feil på
minnekortet
Foreslåtte løsninger
Situasjon
Foreslåtte løsninger
• Sørg for at fokusalternativet du valgte, er
egnet for den type fotografering du gjør.
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Bildet er uklart
• Slå av kameraet og slå det på igjen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Se "Forholdsregler ved bruk av minnekort" for
mer informasjon. (s. 154)
TV-en eller
datamaskinen kan
ikke vise bilder og
videoer som er
lagret på et SDXCminnekort.
SDXC-minnekort bruker filfystemet exFAT.
Kontroller at den eksterne enheten er
kompatibel med filsystemet exFAT før du kobler
kameraet til enheten.
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
SDXC-minnekort.
SDXC-minnekort bruker filfystemet exFAT. Hvis
du vil bruke SDXC-minnekort på en Windows
XP-datamaskin, må du laste ned og oppdatere
exFAT-filsystemdriveren fra Microsofts
webområde.
Kan ikke vise filer
Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke
sikkert at den kan spilles av (navnet på filen skal
være i henhold til DCF-standarden). Hvis du
opplever dette problemet, kan du vise filene på
datamaskinen.
• Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke må
du rengjøre objektivet. (s. 149)
Fargene i bildet
stemmer ikke overens
med den faktiske
scenen
Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge.
Velg et alternativ for hvitbalansen som passer til
lyskilden. (s. 61)
Bildet er for lyst
Bildet er overeksponert.
• Juster blenderverdi og lukkerhastighet.
• Juster ISO-følsomheten. (s. 60)
• Slå av blitsen. (s. 76)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 85)
Bildet er for mørkt
Bildet er undereksponert.
• Juster blenderverdi og lukkerhastighet.
• Juster ISO-følsomheten. (s. 60)
• Slå på blitsen. (s. 76)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 85)
158
Vedlegg >
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Bildene blir forvrengt
Avspillingsskjermen
vises ikke på den
tilkoblede eksterne
enheten
Foreslåtte løsninger
Dette kameraet kan ha litt forvrengning når du
bruker vidvinkelobjektiv for fotografering av
vidvinkelvisning. Dette er normalt og er ikke et
tegn på feilbruk.
• Kontroller at HDMI-kabelen er ordentlig koblet
til den eksterne skjermen.
• Kontroller at minnekortet er ordentlig
registrert.
Situasjon
Kan ikke angi DPOF
for RAW-filer
måte.
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Kontroller at du bruker et operativsystem som
støttes.
Datamaskinen kobler
fra kameraet mens det
overfører filer
Filoverføring kan forstyrres av statisk elektrisitet.
Koble fra USB-kabelen og koble til igjen.
Datamaskinen kan
ikke spille av videoer
Avhengig av programvaren du bruker, kan
det hende at videofilene ikke spilles av. Hvis
du vil spille av videofiler du har spilt inn med
kameraet, må du installere og bruke
Intelli-studio på datamaskinen. (s. 142)
• Avslutt Intelli-studio og start programmet på
Intelli-studio fungerer
ikke ordentlig
Du kan ikke angi DPOF for RAW-filer.
• Motivet er ikke i fokus. Når motivet er utenfor
Autofokus fungerer
ikke
• Kontroller at USB-kabelen er satt inn på riktig
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
kameraet
Foreslåtte løsninger
autofokusområdet, fotograferer du ved å flytte
motivet inn i autofokusområdet og trykke
[Utløser] halvveis ned.
• Motivet er for nærme. Flytt deg bakover fra
motivet og ta bildet.
• Fokusmodus er stilt til MF. Bytt modus til AF.
AEL-funksjonen
fungerer ikke
AEL-funksjonen fungerer ikke i modiene
t, M, i, g og s. Velg en annen
modus for å bruke denne funksjonen.
Objektivet fungerer
ikke
• Kontroller at objektivet er riktig montert.
• Ta objektivet av kameraet og sett det på igjen.
Ekstern blits eller GPS
virker ikke
Kontroller at den eksterne enheten er riktig
montert og slått på.
Skjermen for innstilling
av dato og klokkeslett
vises når du slår på
kameraet
• Still inn dato og klokkeslett igjen.
• Denne skjermen vises når kameraets interne
strømkilde er fullstendig utladet. Sett inn
et fulladet batteri og vent minst 72 timer
uten å slå på kameraet, slik at den interne
strømkilden kan lades opp igjen.
nytt.
• Du kan ikke bruke Intelli-studio på Macintoshdatamaskiner.
159
Vedlegg
Kameraspesifikasjoner
Bildesensor
Skjerm
Type
CMOS
Type
TFT LCD
Sensorstørrelse
23,5 X 15,7 mm
Størrelse
3,0" (Ca. 7,6 cm)
Effektive piksler
Cirka 20,3 megapiksler
Oppløsning
VGA (640X480) Ca. 921 000 punkter
Totale piksler
Cirka 21,6 megapiksler
Visningsfelt
Ca. 100 %
Fargefilter
RGB primærfargefilter
Brukerskjerm
Rutenett, Ikoner, Histogram, Avstandsskala,
Vaterpass
Objektivfeste
Type
Samsung NX-feste
Tilgjengelig objektiv
Samsung-objektiver
Fokusering
Type
Bildestabilisering
Type
Modus
Objektiv-shift (avhenger av objektiv)
Fokuspunkt
Korrigering av linseforvrengning på/av (avhenger av objektiv)
i-Function
35 punkter
Modus
Enkeltbilde AF, Kontinuerlig AF, Manuell fokus
AF-hjelpelampe
Inkludert (Grønn lampe)
Utløser
E (avhenger av objektivet), Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Type
Elektronisk kontrollert utløser med vertikalt
fokusplan
Hastighet
• Auto: 1/4000–30 sek.
• Manuell: 1/4000–30 sek (1/3 EV trinn)
• Bulb (tidsgrense: 4 min.)
Støvreduksjon
Type
• Valg: 1 punkt (fritt valg)
• Multi: Normal 15 punkter, nærbilde
• Ansiktsregistrering: Maks. 10 ansikter
Modus 1 / Modus 2 / Av
Korrigering av forvrengning
Kontrast-AF
Super sonic drive
160
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Eksponering
TTL 221 (17 X 13) blokksegment
Målingssystem
Måling: Multi, Sentrumsvektet, Punkt
Målingsrekkevidde: EV 0–18
(ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensasjon
±3 EV (1/3 EV trinn)
AE-lås
Tilpasningsknapp
• 1 trinn: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO tilsvarende
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800
• 1/3 trinn: Auto, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500,
ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400,
ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800
Opptaksmodus
Modus
Enkel, Kontinuerlig, Avbrudd (5M bare),
Selvutløser, Bracket (Autoeksponering,
Hvitbalanse, Bildeveiviser)
Kontinuerlig fotografering
• JPEG
- Høy (8 bps): opptil 11 bilder mulig
- Lav (3 bps): opptil 15 bilder mulig
• RAW
- Høy (8 bps), lav (3 bps): opptil 8 bilder mulig
Seriefotografering
• 10, 15 eller 30 bilder per sekund
• Opptil 30 bilder per trykk på utløseren
Fotografering med
trinnvis justering
Trinnvis justering av autoeksponering (±3 EV),
Trinnvis justering av hvitbalanse,
Trinnvis justering av bildeveiviser
Selvutløser
2–30 sek (1 sekunds intervall).
Utløserkabel
SR2NX02 (via mikro-USB-port) (tilbehør)
Blits
Type
Bare ekstern blits (leveres med SEF8A)
Modus
Smart-blits, Auto, Røde øyne (auto),
Motlysblits, Motlysblits rød, 1. gardin,
2. gardin, Av
Ledetall
8 (basert på ISO 100)
Visningsvinkel
28 mm (tilsvarer 35 mm film)
Synkroniseringshastighet
Mindre enn 1/180 sek
Blitseksponering
-2–+2 EV (0,5 EV trinn)
Ekstern blits
Eksterne Samsung-blitser (tilleggsutstyr):
SEF42A, SEF220A
Synkroniseringsterminal
Hot shoe
Hvitbalanse
Modus
Auto HB, Dagslys, Overskyet, Fluoriserende
hvit, Fluoriserende NW, Fluoriserende
dagslys, Glødelampe, Blits HB, Tilpasset,
Fargetemperatur (manuell)
Mikrojustering
Gul/blå/grønn/rød, henholdsvis 7 trinn
161
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Dynamisk omfang
Utvalgt farge
Dynamisk omfang På/Av
Rød, Grønn, Blå, Gul
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Bildeveiviser
Modus
Standard, Livlig, Portrett, Landskap, Skog,
Retro, Kald, Rolig, Klassisk, Egendefinert1,
Egendefinert2, Egendefinert3
Parameter
Kontrast, Skarphet, Metning, Farge
Størrelse
Fotografering
Modus
Smart Auto, Program, Blenderprioritet,
Lukkerprioritet, Manuell, Objektivprioritet,
Magi, Scene, Film, Wi-Fi
Scenemodus
Panorama (Live-panorama, 3D),
Skjønnhetsbilde, Natt, Landskap, Portrett,
Barn, Sport, Nærbilde, Tekst, Solnedgang,
Daggry, Bakgrunnsbelysning, Fyrverkeri,
Strand og snø, 3D
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr, Fiskeøye, Skisse,
Fjern tåke, Halvtone, Soft-fokus,
Gammel film 1, Gammel film 2, Negativ
Magic frame
Gammelt album, Gammel film, Bølge,
Fullmåne, Gammelt opptak, Magasin, Avis,
Solskinnsdag, Klassisik TV, Veggkunst, Ferie,
Oppslagstavle 1, Oppslagstavle 2
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (kun
seriefotograferingsmodus),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kvalitet
Superfin, Fin, Normal
RAW standard
SRW
Fargerom
sRGB, Adobe RGB
Video
Type
MP4 (H.264)
Formater
Film: H.264, lyd: AAC
162
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
Film AE-modus
Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,
Manuell
Filmklipp
Lyd på/av (fotograferingstid: opptil 25 min)
Smartfilter
Vignettering, Miniatyr, Fiskeøye, Skisse,
Fjern tåke, Halvtone, Soft-fokus,
Gammel film 1, Gammel film 2, Negativ
Smart filter
Miniatyr, Soft-fokus, Gammel film 1,
Gammel film 2, Halvtone, Skisse, Fiskeøye,
Fjern tåke, Negativ
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
Smart filterstørrelse
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
Størrelse
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For deling)
Bildefrekvens
24 eller 30 bilder per sekund
(24 bps er bare tilgjengelig med 1920X810.)
x0.25 (bare 640X480, 320X240),
x0.5 (bare 1280X720, 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
Media
Multibevegelse
Eksternt minne (tilbehør):
SD-kort (opptil 1–2 GB garantert),
SDHC-kort (opptil 32 GB garantert),
SDXC-kort (opptil 128 GB garantert)
Kvalitet
HQ, Normal
Filformat
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Lyd
Stereo
Rediger
Stillbildehenting, Tidsreduksjon
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Lagringsplass
Direkteutskrifter
PictBridge
Avspilling
Type
Enkeltbilde, Miniatyrbilder (3/15/40),
Lysbildevisning, Film
Rediger
Smartfilter, Røde øyne - korrigering,
Bakgrunnsbelysning, Endre størrelse, Roter,
Ansiktsretusjering, Lysstyrke, Kontrast,
Vignettering
163
Vedlegg >
Kameraspesifikasjoner
GPS
Mål (B x H x D)
Type
Geo-tagging med GPS-modul (ekstrautstyr)
(WGS 84)
Funksjon
• Stedsnavn (kun engelsk og koreansk)
• Google Map-kobling (med Intelli-studio)
Trådløst nettverk
114 x 62,5 x 37,5 mm (uten utstikkende deler)
Vekt
222 g (uten batteri og minnekort)
Driftstemperatur
0–40 °C
Type
IEEE 802.11n støttes
Funksjon
SNS og Sky, E-post, MobileLink, Remote
Viewfinder, Autokopiering, TV-kobling,
Wi-Fi Direct, AutoShare
Driftsfuktighet
5–85 %
Programvare
Intelli-studio, Adobe Photoshop Lightroom, PC Auto Backup
Grensesnitt
Digital utgang
USB 2.0 (HI-SPEED) (mikro-USB-kontakt)
Videoutgang
NTSC, PAL (velges)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p/480p)
Ekstern utløser
Ja (mikro-USB)
Ekstern mikrofon
Ja
* Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel for å oppgradere ytelsen.
* Andre varemerker og produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Strømkilde
Type
• Oppladbart batteri: BP1030 (1030 mAh)
• Lader: BC1030
* Strømkilden kan variere avhengig av region.
164
Vedlegg
Ordliste
AP (Tilgangspunkt)
AEL (Autoeksponeringslås)
Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble trådløse enheter
til et kabelbasert nettverk.
Med denne funksjonen kan du låse eksponeringen på det du vil beregne
eksponeringen for.
Ad hoc-nettverk
AF (Autofokus)
Et ad hoc-nettverk er en midlertidig tilkobling for deling av filer eller en
Internett-tilkobling mellom datamaskiner og enheter.
Et system som gjør at kameraobjektivet automatisk fokuserer på
motivet. Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.
AdobeRGB
AMOLED (Organisk lysdiode med aktiv matrise) /
LCD (Skjerm med flytende krystaller)
Adobe RGB brukes til kommersiell utskrift og har et større fargespekter
enn sRGB. Det større fargespekteret gjør det enkelt å redigere bilder på
en datamaskin.
AMOLED er en visuell skjerm som er svært tynn og lett siden den
ikke trenger baklys. LCD er en visuell skjerm som vanligvis brukes
i forbrukerelektronikk. Denne skjermen trenger et eget baklys, for
eksempel CCFL eller LED, til å reprodusere farger.
AEB (Trinnvis justering av autoeksponering)
Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige
eksponeringer for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.
Blender
Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når kameraets
sensor.
165
Vedlegg >
Ordliste
Kameraristing (Uskarphet)
Komposisjon
Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli uskarpt.
Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Hindre kameraristing ved
å øke følsomheten, bruke blitsen eller bruke en høyere lukkerhastighet.
Du kan også bruke et stativ eller OIS-funksjonen til å stabilisere
kameraet.
Komposisjon innen fotografering betyr å ordne motiver i et bilde.
Vanligvis vil du få en god komposisjon hvis du følger regelen om
tredjedeler.
DCF (Designregel for kamerafilsystem)
Skybasert databehandling
Skybasert databehandling er en teknologi som gjør det mulig å lagre
data på eksterne servere og bruke dem fra en enhet med Internetttilgang.
En spesifikasjon for å definere et filformat og et filsystem for
digitalkameraer som ble opprettet av Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Dybdeskarphet
Fargerom
Fargespekteret som kameraet kan se.
Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er lengst
borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Dybdeskarpheten varierer
etter blenderåpningen til objektivet, brennvidden og avstanden fra
kameraet til motivet. Hvis du for eksempel velger en liten blenderåpning,
økes dybdeskarpheten, og bakgrunnen i en komposisjon blir uskarp.
Fargetemperatur
Fargetemperaturen måles i kelvin og angir fargetonen til en bestemt
type lyskilde. Når fargetemperaturen øker, får lyskildens farge et mer
blålig preg. Når fargetemperaturen reduseres, får lyskildens farge et
mer rødlig preg. Ved en temperatur på 5500 kelvin kan lyskildens farge
sammenlignes med middagssolen.
DPOF (Digital Print Order Format)
Et format for skriving av utskriftsinformasjon, for eksempel valgte bilder
og antall utskrifter, på et minnekort. DPOF-kompatible skrivere, som
noen ganger er tilgjengelige i fotobutikker, kan lese informasjonen fra
kortet for praktisk utskrift.
166
Vedlegg >
Ordliste
EV (Eksponeringsverdi)
Blits
Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og blenderåpningen
på objektivet som resulterer i den samme eksponeringen.
Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under forhold
med lite lys.
EV-kompensasjon
Brennvidde
Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien som
måles av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre eksponeringen
av bildene.
Avstanden fra midten av objektivet til fokalpunktet (i millimeter). Lengre
brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir forstørret.
Kortere brennvidde fører til bredere visningsvinkler.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Histogram
En spesifikasjon for definering av et bildefilformat for digitalkameraer
som ble opprettet av Japan Electronic Industries Development
Association (JEIDA).
En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale aksen
representerer lysstyrken og den vertikale aksen representerer antall
piksler. Høye punkter til venstre (for mørk) og til høyre (for lys) på
histogrammet angir et bilde som ikke er riktig eksponert.
Eksponering
Mengden lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen styres ved
hjelp av en kombinasjon av lukkerhastighet, blenderåpningsverdi og
ISO-følsomhet.
167
Vedlegg >
Ordliste
H.264/MPEG-4
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Et høykomprimert videoformat opprettet av de internasjonale
standardorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T. Denne kodeken er
utviklet av Joint Video Team (JVT) og kan gi god videokvalitet ved lave
bithastigheter.
En komprimeringsmetode med kvalitetstap for digitale bilder. JPEGbilder blir komprimert for å redusere den totale filstørrelsen med minimal
forringelse av bildeoppløsningen.
Måling
Bildesensor
Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et bildeområde
for hver piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer lysstyrken til lyset
som treffer det under en eksponering. Vanlige sensortyper er CCD
(Charge-coupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor).
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys på for å
angi eksponeringen.
MF (Manuell fokus)
Et system for manuell fokusering på motivet med kameraobjektivet.
Du kan bruke fokusringen til å fokusere på et motiv.
IP-adresse (Internet Protocol)
En IP-adresse er et unikt tall som blir tilordnet alle enheter som er koblet
til Internett.
ISO-følsomhet
Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme
filmhastigheten som brukes i et filmkamera. Ved innstillinger for høyere
ISO-følsomhet bruker kameraet høyere lukkerhastighet, noe som kan
redusere uskarphet forårsaket av kameraristing og lite lys. Bilder med
høy følsomhet er imidlertid mer mottakelige for støy.
MJPEG (Motion JPEG)
Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.
MPO (Multi Picture Object)
Et bildefilformat som inneholder flere bilder i én fil. En MPO-fil gir en
3D-effekt på MPO-kompatible skjermer, for eksempel 3D-TV-er eller
3D-skjermer.
168
Vedlegg >
Ordliste
Støy
Kvalitet
Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som malplasserte eller
vilkårlige, lyse piksler. Støy forekommer vanligvis når det tas bilder med
høy følsomhet eller når følsomhet angis automatisk på et mørkt sted.
Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde.
Bilder av høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, noe som vanligvis
resulterer i en større filstørrelse.
NTSC (National Television System Committee)
RAW (Sensorrådata)
En fargekodingsstandard for videoer som vanligvis brukes i Japan,
Nord-Amerika, Filippinene, Sør-Amerika, Sør-Korea og Taiwan.
De originale, ubehandlede dataene som samles direkte fra kameraets
bildesensor. Hvitbalanse, kontrast, metning, skarphet og andre data kan
manipuleres med redigeringsprogramvare før bildet komprimeres til et
standard filformat.
Optisk zoom
Dette er en generell zoom som kan forstørre bilder med et objektiv og
som ikke reduserer kvaliteten på bilder.
PAL (Phase Alternate Line)
Oppløsning
Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy oppløsning
inneholder flere piksler og viser vanligvis flere detaljer enn bilder med lav
oppløsning.
En fargekodingsstandard for videoer som brukes i mange land i Afrika,
Asia, Europa og Midt-Østen.
169
Vedlegg >
Ordliste
Lukkerhastighet
Hvitbalanse (Fargebalanse)
Lukkerhastigheten henviser til tiden det tar å åpne og lukke utløseren,
og det er en viktig faktor når det gjelder lysstyrken i et bilde, ettersom
den kontrollerer mengden lys som passerer gjennom blenderen før den
når bildesensoren. Høy lukkerhastighet gir mindre tid til å slippe lyset inn
slik at bildet blir mørkere og motiver i bevegelse fryser lettere.
En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød, grønn og
blå) i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller fargebalansen,
er å gjengi fargene i et bilde på riktig måte.
Wi-Fi
sRGB (Standard RGB)
Internasjonal standard for fargerom opprettet av IEC (International
Electrotechnical Commission). Standarden defineres ut fra fargerommet
for PC-skjermer og brukes også som standard fargerom for Exif.
Wi-Fi er en teknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å
utveksle data trådløst over et nettverk.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS er en teknologi som sikrer trådløse hjemmenettverk.
Vignettering
En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien (ytterkanter),
sammenlignet med midtpunktet på bildet. Vignettering kan tiltrekke
oppmerksomhet på motiver som er plassert i midten av et bilde.
170
Vedlegg
Tilleggsutstyr
Objektiv
Objektiv
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Ekstern blits
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
171
Vedlegg >
Tilleggsutstyr
Annet tilleggsutstyr
Annet tilleggsutstyr
Kameraveske
Du kan kjøpe kameravesken separat.
Utløserkabel (Mikro-USB-type)
Utløserkabelen gir mindre risting ved bruk med
stativ.
Kameraetui
Du kan kjøpe kameraetuiet separat.
Mikrofon
Mikrofonen fanger opp lyden fra motivet
tydeligere når du spiller inn en video med
zoomfunksjonen.
Minnekort
Dette produktet har støtte for minnekort av
typen SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital
High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC og microSDXC.
Stropp
Du kan kjøpe ytterligere stropper.
Filter
Du kan skape forskjellige fargeeffekter ved å
feste filtre på linsen.
Batteripakke
Du kan kjøpe ekstra batteripakker.
USB-kabel
Du kan kjøpe flere USB-kabler.
Hurtiglader
Du kan kjøpe en hurtiglader som tilleggsustyr.
HDMI-kabel
Du kan vise høydefinisjonsbilder og -videoer ved
å koble kameraet til en HDMI-kompatibel skjerm
med HDMI-kabelen (HDMI-type D).
• Disse illustrasjonene kan avvike fra de faktiske gjenstandene.
Se brukerveiledningene for dette valgfrie tilbehøret for informasjon.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr. Samsung er ikke ansvarlig for
skader forårsaket av bruk av andre produsenters tilleggsutstyr.
172
Vedlegg
Indeks
A
Adobe Photoshop Lightroom 146
Autofokus 65
Autokopiering 117
Bildestiler 64
Bildeveiviser 64
Blender 14, 18
Blits
Blitsalternativer 76
Fotografering med reflektert lys 25
Intensitet 77
Ledetall 24
AutoShare 106
B
Brennvidde 19
Batteri
Levetid 156
Spesifikasjoner 155
Bilder
Forstørre 94
Fotograferingsalternativer 57
Redigere 98
Vise på 3D-TV 136
Vise på HDTV 135
Vise på kamera 90
D
Digital Print Order Format
(DPOF) 138
Dybdeskarphet 15, 20
Dynamisk omfang 82
E
Eksponeringsverdi (EV) 15, 85
F
I
Fader 88
i-Function 48
Fargerom 84
Intelli-Studio 143
Filer
ISO-følsomhet 17, 18, 60
Beskytte 92
Bildeformat 59
Overføre til Mac 141
Overføre til PC 140
Slette 92
Videoformat 59
i-Zoom 49
K
Kamera
F-nummer 15
Koble fra (Windows) 141
Koble til PC 140
Koble til som en flyttbar disk 140
Pakke ut 28
Fotograferingsmetode 72
Fotograferingsmodi
Blenderprioritet 45
Film 54
Lukkerprioritet 45
Manuell 46
Objektivprioritet 47
Program 44
Scene 51
Smart Auto 43
L
Lukkerhastighet 16, 18
Lysbildevisning 94
E-post 113
173
Vedlegg >
Indeks
M
P
T
Måling 79
PictBridge 137
Tilleggsutstyr
Blitsens layout 38
Feste GPS-modulen 41
GPS-modulens layout 41
MF Hjelp 70
Minnekort 152
R
Regelen om tredjedeler 22
O
Remote Viewfinder 109
Objektiver
Røde øyne-effekt 77
Låse 35
Låse opp 35
Merker 37
Opptak
(se fotograferingsmetode) 72
Optisk bildestabilisering (OIS) 71
Ordliste 165
Tilpasningsknapp 128
Trådløst nettverk 101
Trinnvis justering 72, 74
TV-kobling 119
S
V
Selvutløser 73
SMART LINK-knappen 30
Stilling 13
Vedlikehold 149
Videoer
Alternativer 87
Vise 96
3
3D-bilde 53
174
Vedlegg
Korrekt avfallshåndtering for dette produktet
(avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder EU og andre europeiske land med egne
avfallshåndteringssystemer)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med
annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell
skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending
ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og
resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren
de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor
og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avfallshåndtering for batteriene i dette produktet
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre
europeiske land med separate systemer for retur av batterier)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir
at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de
kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv,
kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade
menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer,
ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved
å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
I Frankrike kan dette utstyret kun brukes innendørs.
175
ELECTRONICS
Samsvarserklæring
og direktivet (2011/65/EU) om begrensning av bruk av
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og
Økodesigndirektivet (2009/125/EF) implementert av
forordning (EF) nr. 278/2009 for eksterne strømforsyninger.
Produktdetaljer
For følgende
Produkt : DIGITALKAMERA
Modell(er) : NX1100
Representant i EU
Erklæring og gjeldende standarder
Vi erklærer herved at det ovenstående produktet er i samsvar
med de nødvendige kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EF)
ved å anvende:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(ÅR MAN BEGYNNER Å SETTE PÅ
08. februar 2013
Joong-Hoon Choi / Lab.-leder
(Sted og dato for utstedelse)
(Navn og signatur for autorisert person)
CE-MERKING 2013)
* Dette er ikke adressen til et Samsung servicesenter. For
adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter,
se garantikortet eller ta kontakt med forhandleren du kjøpte
produktet fra.
176
Vedlegg
Erklæringssetning på offisielle språk
Nasjon
Erklæring
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
177
Vedlegg >
Erklæringssetning på offisielle språk
Nasjon
Erklæring
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronics erklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
178
Les garantien som fulgte med produktet eller besøk
www.samsung.com hvis du trenger service eller har spørsmål.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising