Samsung 800W, 1000W User guide

Samsung 800W, 1000W User guide

Digital Fotoramme

Brukerhåndbok

800W

1000W

Klikk

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler

Komme i gang

Spille av multimedia

Bla gjennom og administrere multimedia

Tilpasse innstillingene

Vedlegg

Innholdsfortegnelse

Les denne håndboken grundig for instruksjoner om riktig bruk og vedlikehold.

Bildene og skjermbildene brukt i denne håndboken, er fra 800W.

Instruksjonsikoner

Før du starter, må du gjøre deg kjent med ikonene du ser i denne håndboken:

Advarsel - situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr

Merk - merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

• Det er strengt forbudt å kopiere eller distribuere innholdet i denne håndboken uten tillatelse fra SAMSUNG

ELECTRONICS CO., LTD

Produktspesifikasjoner eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler .................... 3

Komme i gang .................................... 6

I esken .....................................................6

Bli kjent med rammen ..............................7

Konfigurere rammen ...............................10

Koble til adapteren og slå på strømmen ...10

Tilpasse grunnleggende innstillinger .......11

Bli kjent med hovedmenyen ...................12

Vise tid og dato ......................................13

Koble til eksterne minneenheter .............14

Velge minneplassering ............................15

Koble til en PC .......................................16

Overføre filer fra en PC ...........................17

Spille av multimedia ......................... 19

Spille en lysbildevisning ..........................19

Spille videoer ..........................................24

Spille av musikk .....................................27

Bla gjennom og administrere multimedia ........................................ 29

Bla gjennom filer ....................................29

Administrere filer .....................................30

Tilpasse innstillingene ...................... 33

Justere effekter for lysbildevisning ..........33

Stille inn tid og dato ................................33

Stille inn og bruke alarmer ......................34

Tilpasse generelle innstillinger .................36

Oppdatere eller tilbakestille rammen .......38

Vedlegg ............................................. 39

Bruke som en miniskjerm til PC ..............39

Oppdatere firmware ...............................40

Feilsøking ...............................................41

Spesifikasjoner .......................................43

Riktig avhending av rammen ..................44

Kontaktinformasjon for

Samsung Worldwide ..............................45

Programvarelisens ..................................45

Innholdsfortegnelse ................................46

Sikkerhetsforholdsregler

ADVARSEL:

FOR Å FORHINDRE ELEKTRISK STØT, MÅ DU IKKE ÅPNE ELLER FJERNE DEKSELET ELLER BAKSIDEN AV RAMMEN. DET ER INGEN

INNVENDIGE DELER BRUKEREN SELV KAN UTFØRE SERVICE PÅ. LA KUN KVALIFISERT PERSONALE UTFØRE SERVICE PÅ DENNE

RAMMEN.

FOR Å FORHINDRE BRANN, MÅ DU HOLDE DENNE RAMMEN UNNA ALLE ÅPNE FLAMMER, FOR EKSEMPEL STEARINLYS, TIL ENHVER TID.

• Sporene og åpningene i rammen gir nødvendig ventilasjon. For å sikre pålitelig drift og forhindre overoppheting, må ikke disse åpningene blokkeres eller dekkes:

Ikke dekk sporene eller åpningene.

Ikke blokker sporene eller åpningene ved å plassere rammen på myke overflater, for eksempel senger, sofaer eller tepper.

Ikke plasser på et innelukket sted, for eksempel en bokramme eller skap uten ordentlig ventilasjon.

• Ikke plasser rammen i nærheten av eller på varmekilder, for eksempel radiatorer, eller i direkte sollys.

• Ikke la rammen komme i kontakt med vann. Ikke plasser rammen i nærheten av vannkilder, for eksempel badekar eller vasker, eller der vann eller andre væsker kan sprute eller dryppe på rammen. Dersom rammen blir våt, må du umiddelbart koble den fra og kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter.

• Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller adaptere utover deres tiltenkte kapasitet, ettersom dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

• Led alle strømledninger bort fra trafikkerte områder og andre gjenstander, slik at de ikke blir tråkket på eller klemt av gjenstander som står på eller mot dem.

Kontroller at ledningene ikke er bøyd eller klemt ved kontaktendene eller adapterforbindelsene.

• Under tordenvær eller når rammen kommer til å stå uten oppsyn eller ubrukt i lengre perioder, må du koble rammen fra vegguttaket. Dette forhindrer skader på rammen fra spenningstopper.

• Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at spenningsangivelsen på rammen tilsvarer den lokale strømforsyningen.

3

Sikkerhetsforholdsregler

• Før aldri inn metallgjenstander i de åpne delene av denne rammen, ettersom dette kan føre til elektrisk støt. Kontroller at strømledningen er satt helt inn når du bruker rammen. Ta godt tak i kontakten når du fjerner strømledningen, og berør aldri strømledningen med våte hender.

• Hvis du legger merke til uvanlig drift, for eksempel uvanlige lyder eller brent lukt som kommer fra rammen, kobler du den umiddelbart fra og kontakter forhandleren eller et autorisert servicesenter.

• Det anbefales ikke å installere rammen på et sted der den vil være eksponert mot tungt støv, høye eller lave temperaturer, høy fuktighet eller kjemiske stoffer eller der den blir brukt kontinuerlig.

• Bruk kun ordentlig jordede kontakter og uttak ved tilkobling av rammen. Feilaktig jording kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret.

• Hold denne rammen og alt tilbehøret utenfor barns rekkevidde.

• Ikke installer rammen på ustabile steder, for eksempel feilmonterte hyller, vinklede overflater eller der rammen kan være utsatt for vibrasjoner.

• Ikke mist rammen eller utsett den for sterke sammenstøt. Dersom rammen blir skadet, trekker du ut strømledningen og kontakter en forhandler eller et autorisert servicesenter.

• Trekk alltid ut strømledningen ved rengjøring av rammen. Bruk kun en myk, tørr klut for å tørke av rammen. Ikke utsett rammen for kjemikalier, for eksempel voks, benzen, alkohol, fortynningsvæske, insektsmidler, friskluftspray, smøremidler eller vaskemidler, ettersom disse kan skade overflatene på rammen og ugyldiggjør garantien.

• Rengjør produktet med en myk, tørr klut.

Unngå rengjøring av produktet med et brennbart stoff, for eksempel benzen eller fortynningsvæske eller med en våt klut. Dette kan føre til skader på produktet.

Unngå å skrape skjermen med neglene eller en skarp gjenstand.

Unngå å rengjøre produktet ved å spraye vann på det.

Dersom det kommer vann inn i produktet, kan dette føres til brann, elektrisk støt eller produktfeil.

Unngå å bruke luftfukter med overlyd nær produktet. Det kan forårsake hvite flekker på overflaten til produktet.

4

Sikkerhetsforholdsregler

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,

USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

5

Komme i gang

I esken

Digital ramme Rammestativ Strømkabel* Adapter USB-kabel

Hurtigstartveiledning og garanti**

CD-ROM

(Brukerhåndbok)

Fjernkontroll/

Batteri (CR2032)***

* Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.

** Garantien kan være utilgjengelig avhengig av region.

*** Avhengig av region, er det ikke sikkert at batteriet er inkludert.

Klut

6

Komme i gang

Bli kjent med rammen

Forsiden av rammen

Fjernkontrollsensor

Skjerm

Berøringstast* Beskrivelse u / p m d / l / r

Slå på rammen; Slå av rammen

(berør og hold)

Åpne menyer

Lås eller lås opp berøringstastene (berør og hold)

Bla gjennom menyer eller elementer (opp/ned/venstre/ høyre) e

Velge menyer eller elementer; Utføre utvalgte funksjoner b s

Gå tilbake til det forrige nivået

Spille av en lysbildeserie i en skjerm; Endre visningsmodus i løpet av en lysbildeserie

* Beskrivelsene i denne håndboken er basert på berøringsskjermen. Les denne håndboken grundig og bruk den korrekt.

Bruk av berøringstastene

Bruk kun berøringstastene med fingrene. Forsikre deg om at hendene er rene og tørre når du bruker berøringstastene.

Berør lett tasten som korresponderer med ønsket funksjon.

Det kan hende at berøringssensoren ikke fungerer ordentlig på våte eller fuktige steder.

Når berøringstastene forsvinner, berører du berøringspanelet forsiktig for å vise tastene.

Ikke dekk til fjernkontrollsensoren. Det blokkerer signalet fra fjernkontrollen.

• Når berøringstastene er låst, kan du bare styre enheten med fjernkontrollen. Enheten forblir låst etter at du har slått den av og på.

Du låser opp enheten ved å berøre og holde m i mer enn 5 sekunder.

7

Komme i gang

Bli kjent med rammen (fortsatt)

Baksiden av rammen

Høyttaler

SD-minnekortspor

Rammestativlagring

Rammestativ

Veggmonteringshull

Veggmonteringshull

Høyttaler

USB-minnekortport

USB-kabelport

Heasettport

Strømkabelport

8

Komme i gang

Bli kjent med rammen (fortsatt)

Fjernkontroll

Husk å peke fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på rammen (s. 7).

Tast Beskrivelse

Slå rammen på eller av

Åpne hovedmenyen

Åpne menyer

Gå tilbake til det forrige nivået

For å skifte batteri i fjernkontrollen

Bla gjennom menyer eller elementer (opp/ned/venstre/høyre)

Velge menyer eller elementer

Spille av av lysbildeserie i en skjerm; Endre visningsmodus i løpet av en lysbildeserie

Vise tid og dato

Rotere et bilde i løpet av en lysbildeserie

Åpne fotolisteskjermen

Åpne musikklisteskjermen

Åpne videolisteskjermen

9

Komme i gang

Konfigurere rammen

Du kan bruke den digitale rammen i både landskaps- og portrettvisning.

Lagre rammestativet inne i holderen når du ikke bruker det.

Ikke trykk ned på rammen eller bruk sterkt trykk på rammestativet, ettersom dette kan skade rammestativet.

Koble til adapteren og slå på strømmen

Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.

Du slår på rammen ved å berøre p etter at du har koblet til strømadapteren. Lyset slår seg på for p og hovedmenyen vises. Du slår av rammen ved å berøre og holde p.

• Lyset på p

blir slått av automatisk etter en liten stund.

10

Komme i gang

Tilpasse grunnleggende innstillinger

Når du slår på rammen for første gang, vises hurtigoppsettsskjermen.

Velg et språk og tilpasse rammens grunnleggende innstillinger.

Start Quick Setup

Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame. This includes View Mode, Slideshow Transition,

Clock Set, and Startup Mode settings. Do you want to start?

Yes No

ENTER BACK EXIT

1

Bla til språket og berør e

.

2

Velg Yes for å starte oppsettsveiviseren.

3

Følg instruksjonene på skjermen for å tilpassen rammen i henhold til dine preferanser.

Innstilling

View Mode

Slideshow

Transition

Clock Set

Beskrivelse

Velge visningsmodus for en lysbildeserie (s. 20)

Velge overgangseffekt for en lysbildeserie (s. 22)

Startup Mode

Stille inn gjeldende tid og dato (s. 13)

Velge en modus som skal aktiveres når rammen slås på

(s. 36)

4

Når du har fullført oppsettet, velger du produktoversikten.

Yes for å vise

5

Gjennomgå de grunnleggende bruksinstruksjonene for rammen og velg deretter

Done

.

11

Komme i gang

Bli kjent med hovedmenyen

Fra hovedmenyskjermen får du tilgang til følgende menyer.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Meny

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Beskrivelse

Bla gjennom bilder som er lagret i internminnet eller en

ekstern minneenhet og endre alternativene (s. 29)

Lytt til musikk som er lagret i internminnet eller en ekstern

minneenhet og endre alternativene (s. 27)

Se på videoer som er lagret i internminnet eller en ekstern

minneenhet og endre alternativene (s. 24)

Vise gjeldende tid og dato (s. 13)

Bruke rammen som en ekstraskjerm for PCen (s. 39)

Tilpasse innstillinger (s. 33)

• Du kan angi at andre funksjoner skal aktiveres i stedet for

hovedmenyen når du slår på rammen (Startup Mode s. 36).

Trykk på s

fra menylisten for å starte en lysbildefremvisning.

12

Komme i gang

Vise tid og dato

Kontroller gjeldende tid og dato eller tilpass klokkeinnstillingene.

▲ Clock 1

▲ Clock 3

▲ Clock 2

▲ Clock 4

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Clock og berører e.

Gjeldende tid og dato vises.

2

Berør m

og velg Settings .

3

Bla til

Clock

og berør e.

4

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

For Clock Set berører du l eller r for å velge alternativet du vil ha, og deretter berører du u eller d for å stille inn verdien.

Alternativ

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

Beskrivelse

Stille inn gjeldende tid og dato

Velge hvordan datoer vises (YYYY.MM.DD, MM.DD.

YYYY, DD.MM.YYYY)

Velge hvordan tiden vises (12 Hours, 24 Hours)

Velge klokketype (Clock 1~4, Clock & Calendar 1~2)

Du kan også endre klokketypen ved å trykke på -knappen på fjernkontrollen.

▲ Clock & Calendar 1 ▲ Clock & Calendar 2

13

Komme i gang

Koble til eksterne minneenheter

Du kan koble USB-minneenheter eller SD-kort til rammen. Rammen støtter filformatsystemene FAT16 og FAT32 for eksterne minneenheter.

Sett inn et SD-kort med metallkontaktene vendt mot rammen. Skyv kortet inn til det låses på plass.

Du fjerner SD-kortet ved

å skyve det forsiktig til det løses ut fra rammen.

• Noen USB-minneenheter er kanskje ikke kompatible med rammen på grunn av størrelse og fasong.

Hvis du kobler til en ekstern minneenhet mens strømmen er på, vises et popup-vindu.

Hvis du vil starte en lysbildevisning med minner som er lagret på en ekstern minneenhet, velger du Slideshow.

Maksimumskapasitet på minnekort**

SD microSD* miniSD*

SDHC microSDHC* miniSDHC*

USB

Opptil 2 GB

Opptil 2 GB

Opptil 2 GB

Opptil 32 GB

Opptil 8 GB

Opptil 4 GB

Opptil 32 GB

* Det er nødvendig med en adapter for å bruke micro- eller mini SD-kort.

** Kapasiteten på den eksterne minneenheten kan variere avhengig av produsent, ettersom den er basert på testresultatene fra SAMSUNG da enheten ble lansert.

14

Komme i gang

Velge minneplassering

Når en ekstern minneenhet er koblet til (SD-kort eller USB-minneenhet), kan du velge kilde for filene.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til listen på minneplasseringen.

2

Bla til én av følgende minneplasseringer, og berør e

.

Minneplassering Beskrivelse

Frame Memory

SD Card

USB

Internminne

SD-minnekort (eksternt)

USB-minneenhet (ekstern)

Du kan også endre minneplasseringen mens du blar i bilder, musikkfiler eller videoer, ved å berøre m og velge Select Storage

Device (s. 30).

15

Komme i gang

Koble til en PC

Du kan overføre filer (s. 17) eller bruke rammen som en miniskjerm ved å koble den til en PC (s. 39).

Koble den minste enden av USB-kabelen til rammen og den største enden til USB-porten på PCen.

USB-kontakt

16

Komme i gang

Overføre filer fra en PC

Mass Storage

Connected to PC USB port.

Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.

You can switch to Mini Monitor mode by using Frame Manager.

Noen filer er innebygd i rammen som standard.

Når det ikke er nok minne, slettes disse filene.

Hvis bildene er store, bruker de mer minne og forhåndsvisningen vises saktere. Endre bildeoppløsningen til 800 X 600 (for 800W) eller

1024 X 768 (for 1000W). Eller angi at rammen kopierer og automatisk endrer størrelsen på

bildene (Frame Memory Copy s. 36).

Overføre filer fra en PC

1

Koble rammen til en PC med den medfølgende

USB-kabelen (s. 16).

Når rammen er slått av, kobler du den til PCen først og slår den deretter på.

2

Velg

Mass Storage

.

Når den er koblet til, vises “ Mass Storage” på skjermen og et popup-vindu vises på PCen.

Hvis du kobler rammen til en PC mens du bruker den som en

miniskjerm (s. 39), må du skifte til masselagringsmodus ved å

bruke Frame Manager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese

• brukerhåndboken for Frame Manager.

Den eksterne stasjonen vises som “

800W” eller “1000W” på PCen. Åpne stasjonen for den tilsvarende modellen i Min datamaskin og kopier bildene.

17

Komme i gang

Overføre filer fra en PC (fortsatt)

Koble rammen fra en PC

Pass på å avslutte tilkoblingen ordentlig for å forhindre skader på rammen eller dataene.

1

Klikk på oppgavelinjen i Windows.

2

Klikk meldingen som vises.

Trygg fjerning av USB Mass Storage Device

3

Koble ikke fra USB-kabelen før meldinger sier at det er trygt å fjerne maskinvaren.

Ikke koble fra USB-kabelen mens filene blir kopiert, ettersom dette kan føre til tap av data eller skader på rammen.

Tilkoblingen avsluttes ikke hvis du har rammefiler åpne på PCen. Lukk alle rammefilene og prøv igjen.

18

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til

Photos

og berør e.

3

Bla til en fil og berør e

eller s for å spille av en lysbildevisning.

Hvis du vil vise en lysbildevisning med bestemte bilder, berører du m

og velger Select Multiple Files (s. 30).

4

Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstaster Beskrivelse m d

/u l

/r e b s

Åpne lysbildevisningsmenyen

Justere volumet på bakgrunnsmusikken

Vise forrige eller neste bilde

Pause eller gjenoppta visning av lysbildeserien

Gå tilbake til det forrige nivået

Endre visningsmodus

19

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

▲ Photo Only ▲ Photo & Clock

Endre visningsmodus

Viser en klokke eller kaldner under en lysbildevisning eller viser flere bilder samtidig under lysbildevisning.

Berør s gjentatte ganger under en lysbildevisning for å endre visningsmodus.

Hver gang du berører s

, endres visningsmodus til (Photo Only

Photo & Clock

→ Photo & Calendar → Multiview 1 →

Multiview 2

→ Multiview 3).

Angi gjeldende tid og dato før visning av klokke eller kalender (s. 33).

Du kan vise forrige eller neste bilde ved å berøre l

eller r under en lysbildevisning.

Med

Multiview 1-3 endrer de viste bildene på skjermen seg samtidig med en gang du endrer visningsmodus.

▲ Photo & Calendar ▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

Home

Rotate

Zoom

Background Music

Settings

On

Off

Select Music

Bruke menyer for lysbildevisning

Kontrollere en lysbildevisning og justere innstillingene for lysbildevisningen.

1

Berør m

under en lysbildevisning.

2

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Home

Rotate

Zoom

Background

Music

Settings

Se hovedmenyen

Rotere et bilde (Original, 90°, -90°, 180°)

Forstørre i et bilde (x1, x2, x4)

Slå bakgrunnsmusikken på eller av

Åpne menyen Settings (s. 22)

• Du kan kun rotere eller zoome inn i et bilde i

Photo Only eller

Photo & Clock-modus.

Når du zoomer inn i et bilde, kan du bevege deg rundt i bildet ved

å berøre u, d, l eller r. Du avslutter zoommodus ved å berøre b

.

Velg bakgrunnsmusikk hvis du vil nyte musikk og bilder samtidig.

Alle musikkfiler i den valgte musikkmappen spilles av automatisk når du velger lysbildevisningen.

3

Når du er ferdig, berører du e

.

Når du berører b

i menyen Settings, vises hovedmenyskjermen.

Vil du spille av lysbildevisningen, berører du s.

21

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: On

Fast

Normal

Slow

Velge effekter for lysbildevisning

Juster overgangseffekt, hastighet, avspillingsmodus eller rekkefølge for bildene for en lysbildevisning.

1

Berør m

under en lysbildevisning.

2

Velg Settings .

3

Bla til Photos og berør e.

Du kan også velge effekter for lysbildevisning ved å åpne Photos i

Settings.

4

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Slideshow

Transition

Velg en overgangseffekt (No Effect, Fade, Blinds, Cross

Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,

Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs,

Random)

Slideshow

Speed

Velg en lysbildehastighet (Fast, Normal, Slow)

Slideshow

Mode

Slideshow

Order

View Mode

All photos : Spille av alle bilder i rekkefølge etter filnavn

Photos in folder : Spille av alle bilder i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn

One photo

: Gjenta det valgte bildet

Normal : Spille av bilder i rekkefølge etter filnavn

Shuffle : Spille av bilder i tilfeldig rekkefølge

Endre visningsmodus (s. 20)

22

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

Original Fit

Auto Fit

Fit to Width

Fit to Screen

Slide Fit

Alternativ

Slideshow

Aspect Ratio

Auto Rotation

Beskrivelse

Original Fit : Viser bilder i original størrelse. Hvis et bilde er større enn skjermen, blir det justert til å passe skjermen i samme forhold

Auto Fit

: Endre størrelsen på bildene for å passe skjermen i samme forhold (det kan hende at noen deler av bildet ikke vises)

Fit to Width : Endre størrelsen til å passe skjermens bredde

Fit to Screen

: Endre størrelsen på bildene til å passe skjermen

Slide Fit *: Endre størrelsen på bildet til å passe den lengste kanten av skjermen. Rammen blar automatisk gjennom resten av bildene fra venstre til høyre eller topp til bunn (for eksempel panoramabilder eller portrettbilder)

Automatisk rotere bilder til å passe på skjermen under en lysbildefremvisning (for eksempel reduseres bredden på et panoramabilde for å passe skjermen i portrettvisning)

Display Photo

Info

Angi at lysbildevisningen skal vise detaljer om bildene

* Hvis du prøver å vise bilder med oppløsning under 184 ppi, størrelse over 2600 piksler i bredden eller 2000 piksler i høyden i Slide Fit-modus, kan bildene virke forvrengt

5

Berør s

for å spille av lysbildevisningen.

23

Spille av multimedia

Spille videoer

Pause Volume Prev/Next

Optimal videooppløsning eller kodeks

Video

Audio

Codec MPEG4 (*.avi)

Bit rate

Resolution

2000 Kbps

800W : 720 X 540

1000W : 720 X 540

Frame rate 30fps, CBR

Codec

Bit rate

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

Sample rate 48 KHz

Channel 2

A/V Sync

Basic

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til Videos og berør e.

3

4

Bla til en fil og berør e

for å spille en video.

Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstast Beskrivelse m

Åpne videomenyen d

/u l

/r e b

Justere volumet

Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i en fil (berør og hold inne)

Pause eller gjenoppta visning av avspillingen

Gå tilbake til det forrige nivået

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens videoen er satt på pause, starter skjermspareren. Hvis du vil gå tilbake vil videoavspillingen, berører du en hvilken som helst tast unntatt p.

24

Spille av multimedia

Spille videoer (fortsatt)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Bruke videomenyer

1

Berør m

under en avspilling.

2

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Home Se hovedmenyen

Play Mode

Play Order

All videos : Spille av alle videoer i rekkefølge etter filnavn

Videos in folder : Spille av alle videoer i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn

One video

: Gjenta den valgte videoen

Normal

Shuffle

: Spille av videoer i rekkefølge etter filnavn

: Spille av videoer i tilfeldig rekkefølge

Spille av gjentatte ganger

Repeat

Video Aspect

Ratio

Original Fit : Viser bilder i original størrelse. Hvis et bilde er større enn skjermen, blir det justert til å passe skjermen i samme forhold

Fit to Width : Endre størrelsen til å passe skjermens bredde

Fit to Screen skjermen

: Endre størrelsen på bildene til å passe

Subtitle

Encoding*

Velge kodingsalternativ

Default

: Koder undertitler på samme språk som er angitt i

• de generelle innstillingene for rammen

Forskjellige språk: Koder untertitler til det designerte språket i en fil

UTF-8 : Koder undertitler til Unicode-format (UTF-8)

• Hvis en undertittel støtter mer enn ett språk, viser rammen bare det første oppgitte språket i visningen.

Undertittelen vises ikke ordentlig hvis språkinnstillingen er feil

25

Spille av multimedia

Spille videoer (fortsatt)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Alternativ Beskrivelse

Subtitle

Sync*

Stille inn synkroniseringshastighet for undertitlene

• Select : Lagrer valgt synkroniseringshastighet (Den valgte synkroniseringshastigheten gjelder andre videoer. Nullstill synkroniseringshastigheten ved å velge Subtitle Sync Reset før du spiller av en annen video)

Back : Går tilbake til videomenyen

Volume

: Justerer volumnivået

±0.5 sec : Justerer synkroniseringshastigheten

Subtitle Sync

Reset *

Nullstill synkroniseringshastigheten til standard

Settings Åpne Settings-menyen

* Denne menyen gjelder bare når en undertittelfil er tilgjengelig.

Navnet på undertittelfilen og videofilen bør være identisk, og rammen støtter bare filformatene *.smi og *.srt. Rammen støtter opptil skriftsstørrelse 18.

En defekt undertittel kan forårsake problemer når du spiller av videoen.

Synkroniseringshastigheten nullstilles også når du slår av strømmen og deretter slår den på igjen.

3

Når du er ferdig, berører du b

.

Når du berører b

i menyen Settings, vises hovedmenyskjermen.

Vil du spille av videoen, kan du se trinn 1~3 i “Spille av videoer”.

26

Spille av multimedia

Spille av musikk

Pause Volume Prev/Next

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til Music og berør e.

3

4

Bla til en fil og berør e

for å spille av musikk.

Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstast Beskrivelse m

Åpne musikkmenyen d

/u l

/r e b

Justere volumet

Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i en fil (berør og hold inne)

Pause eller gjenoppta visning av avspillingen

Gå tilbake til det forrige nivået

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens den ikke spiller av musikk, vises en skjermsparer. Hvis du vil gå tilbake til musikkavspillerskjermen, berører du en hvilken som helst tast unntatt p

.

Når du spiller av musikkfiler kodet i en variabel bithastighet (VBR), kan avspillingstiden som vises på skjermen avvike fra den faktiske avspillingstiden.

Velg bakgrunnsmusikken i lysbildevisningsmodus hvis du vil nyte musikk og bilder samtidig.

27

Spille av multimedia

Spille av musikk (fortsatt)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All music

: Normal

: On

Pause Volume Prev/Next

Bruke musikkmenyer

1

Berør m

under en avspilling.

2

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Se hovedmenyen

All music : Spille av alle musikkfiler i rekkefølge etter filnavn

Music in folder : Spille av alle musikkfiler i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn

One music : Gjenta den valgte musikkfilen

Normal : Spille av musikkfiler i rekkefølge etter filnavn

Shuffle : Spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge

Spille av gjentatte ganger

Åpne Settings-menyen

3

Når du er ferdig, berører du b

.

Når du berører b

i menyen

Settings, vises hovedmenyskjermen.

Vil du spille av musikken, kan du se trinn 1~3 i “Spille musikk”.

28

Bla gjennom og administrere multimedia

Bla gjennom filer

Åpne menyene Photos , Videos eller Music og bla gjennom filene.

Minneplassering/

Mappenavn/Filnavn

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Music

Frame Memory • 2009 • Music

Title

Gjeldende filnummer/ totalt antall filer

Artist

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til

Photos

,

Videos

eller

Music

og berør e.

3

Berør d

, u, l eller r for å bla gjennom filer.

Hvis du vil vise filene i en mappe, blar du til mappen og berører e

.

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund, starter skjermspareren.

I avspillingsmodus for musikk og videoer, vises bare klokken som skjermsparer. Du vekker rammen ved å berøre en av knappene (men ikke strømbryteren). (Skjermsparerinnstillinger

→ s. 37)

29

Bla gjennom og administrere multimedia

Administrere filer

Kopiere eller slette filer lagret i internminnet eller eksterne minneenheter.

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Photo Size

File Size

Date

Home

Copy

Delete

Select Multiple Files

Select Storage Device

Settings

1

2

Mens du blar gjennom filer, berører du m

.

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Home

Copy

Delete

Select Multiple

Files

Select Storage

Device

Settings

Se hovedmenyen

Kopiere den valgte mappen eller filen til en annen

minneplassering (s. 31)

Slette den valgte mappen eller filen (s. 32)

Velge flere filer som skal vises som en lysbildevisning, kopiere eller slette

Endre minneplassering (s. 15)

Åpne menyen Settings (s. 33)

30

Bla gjennom og administrere multimedia

Administrere filer (fortsatt)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Copy

Choose a device to copy a photo to.

SD Card

USB

Bilder kopiert til rammen beholder den originale størrelsen. Hvis du vil kopiere bildene i optimale størrelser, fra hovedmenyskjermen, velger du

Settings

→ General → Frame Memory Copy →

Resized (s. 36).

• Hvis du kopierer bilder med høy oppløsning med bruk av alternativet Resized, blir størrelsen på bildene endret til lavere oppløsning og dermed mindre størrelser. Dette gjør at du kan lagre flere bilder på rammen.

Kopiere filer

Koble til en ekstern minneenhet (SD-kort eller USB-minneenhet) til rammen og kopiere filene fra den eksterne minneenheten til rammen eller motsatt.

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til Photos , Videos eller Music og berør e.

3

Bla til filen du vil kopiere og berør m

.

Hvis du vil kopiere alle filene i den valgte mappen, velger du mappen.

4

Bla til Copy og berør e.

Hvis du vil kopiere flere filer, velger du Select Multiple Files.

5

Velg en destinasjon for filene.

De valgte filene blir kopiert.

31

Bla gjennom og administrere multimedia

Administrere filer (fortsatt)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Delete

Do you want to delete the photo?

Yes

No

Slette filer

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

(

Frame Memory

,

SD Card

eller

USB

).

2

Bla til Photos , Videos eller Music og berør e.

3

Bla til filen du vil slette og berør m

.

Hvis du vil slette alle filene i den valgte mappen, velger du mappen.

4

Bla til Delete og berør e.

Hvis du vil slette flere filer, velger du

Select Multiple Files.

5

Velg

Yes

for å bekrefte.

Den valgte filen blir slettet.

32

Tilpasse innstillingene

Definere rammeinnstillinger i henhold til dine preferanser.

Justere effekter for lysbildevisning

Settings

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til

Settings

og berører e.

Category

2

Bla til Photos og berør e.

Photos

Option

Slideshow Transition : Fade

Clock

3

Velg og juster effekter for lysbildevisning (s. 22).

Alarm

Slideshow Speed

Slideshow Mode

: Fast

: All photos

General Slideshow Order : Normal

Support View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: Photo Only

: Auto Fit

: On

: On

Stille inn tid og dato

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

: DD.MM.YYYY

: 12 Hours

: Clock 1

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til Clock og berør e.

3

Stille inn tid og dato og tilpasse klokkeinnstilinger (s. 13).

33

Tilpasse innstillingene

Stille inn og bruke alarmer

Stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

Stille inn en ny alarm

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til

Settings

og berører e.

2

Bla til Alarm og berør e.

3

Bla til en tom alarm og berør e

.

4

Berør d

, u, l eller r for å angi alarmdetaljer.

Activation

On

AM/PM

AM

Set time

Manual

Repeat

Once

OK

Hour

12

Sound

Sound 1

Cancel

Minute

00

Volume

70

5

Når du er ferdig, velger du

OK

.

vises i øvre høyre hjørne av skjermen.

Du kan bare stille en alarm for et bestemt tidspunkt. Duplikatalarmer blir ignorert.

34

Tilpasse innstillingene

Stille inn og bruke alarmer (fortsatt)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm1

Current

Alarm

OK

PM

PM

PM

Stoppe en alarm

Når en alarm utløses, trykker du hvilken som helst tast unntatt p for

å stoppe alarmen. Hvis du ikke stopper alarmen, lyder den i 1 minutt.

Deaktivere en alarm

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til Alarm og berør e.

3

Bla til alarmen du vil deaktivere og berør e

.

4

Bla til

Off

og velg e.

35

Tilpasse innstillingene

Tilpasse generelle innstillinger

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: Home

: Original size

: Slideshow

: On

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til General og berør e.

3

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Quick Setup

Language

Konfigurere grunnleggende innstillinger, inkludert språk for

rammen (s. 11)

Velg et språk som skal vises

Brightness Juster lysstyrken på skjermen

Button Sound Angi tastelyd

Angir tiden da skjermen skal slå seg automatisk på eller av (for eksempel kan du angi at skjermen slår seg av når du legger deg eller slår seg på når du står opp om morgenen)

Auto Picture

On/Off

Når du angir disse alternativene og skjermen er av, berører du en hvilken som helst tast unntatt p

for å slå den på igjen.

Hvis du slår av rammen ved å trykke på p

, slår den seg ikke på automatisk. Auto Picture fungerer bare når rammen er slått av som planlagt.

36

Tilpasse innstillingene

Tilpasse generelle innstillinger (fortsatt)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: On

Home

Last Mode

Slideshow

Alternativ

Startup Mode

Frame Memory

Copy

Screen Saver

Logo

Beskrivelse

Velg en modus som skal aktiveres når rammen slås på

Home : Start med hovedmenyen

Last Mode

Slideshow

: Start med modusen du brukte sist

: Start med en lysbildevisning

Original size

: Kopier bildene i originalstørrelse

Resized : Kopier bilder i reduserte størrelse for optimal oppløsning på skjermen

Velg en skjermsparer (Slideshow eller Clock)

• I avspillingsmodus for musikk og videoer, vises bare klokken som skjermsparer.

Still inn bakgrunnslyset i Samsung-logoen til å slå seg på eller av (Bakgrunnslyset slår seg ikke på i portrettvisning)

37

Tilpasse innstillingene

Oppdatere eller tilbakestille rammen

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Upgrade Software

Reset

Product Guide

Product Information

Open Source License

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til Support og berør e.

3

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Upgrade

Software

Oppdatere rammen med den nyeste firmware (s. 40)

Reset

Tilbakestille alle innstillinger og alternativer til fabrikkinnstillinger (unntatt tids- og språkinnstillinger)

Product Guide

Vise grunnleggende instruksjoner for bruk av rammen

Product

Information

Open Source

License

Vise produktinformasjon, for eksempel modellnavn, firmwareversjon, minnebruk eller copyright

Vis lisensinformasjon for den åpne kilden

38

Vedlegg

Bruke som en miniskjerm til PC

Du kan bruke rammen som en miniskjerm (ekstraskjerm) for en PC. Installer Frame Manager-programmet på

PCen og koble rammen til PCen med USB-kabelen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke webområdet til Samsung

Electronics (http://www.samsung.com) og søke etter “800W” eller “1000W”.

Systemkrav for å bruke rammen som en miniskjerm

OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 biters/64 biters)

USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0

RAM: 512 MB eller mer

CPU: 2,4 GHz eller mer

Før bruk

Les brukerhåndboken til Frame Manager for å installere programmet riktig.

Bruk USB-kabelen som medfølger rammen.

Ikke bruk rammen som hovedskjerm. Det er ikke sikkert at skjermen fungerer ordentlig.

Berør d

eller u for å justere lysstyrken når du bruker rammen som miniskjerm.

Skjermen blinker når det ikke er nok ledig minne.

Hvis du har flyttet et programikon eller vindu til den sekundære skjermen, flytter du den tilbake til hovedskjermen etter bruk.

Det kan hende at rammen ikke fungerer ordentlig med noen videokort. I disse tilfellene kan du prøve å stille inn maskinvareakselerasjonen til

None.

Slik stiller du inn maskinvareakselerasjonen til None: (for Windows XP)

1. Høyreklikk på skrivebordet på datamaskinen og velg Properties.

2. Når vinduet Display Properties vises, velger du Settings

→ Advanced →

Troubleshoot

→ Hardware acceleration og drar indikatoren til None.

For Windows Vista er det ikke sikkert at Aero 3D-effekten fungerer mens rammen brukes som miniskjerm og det kan være noen videoer som ikke spilles av på rammen.

Rammen fungerer ikke som et Windows Presentation Foundationprogram.

Hvis du opplever et problem etter installasjonen avinstallerer du programmet. Etter avinstallasjonen starter du datamaskinen på nytt og reinstallerer programmet. Rammen må være frakoblet under installasjonen.

39

Vedlegg

Oppdatere firmware

Last ned og installer den siste firmware fra webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Upgrade Software

Reset

Upgrade Software

Getting upgrade files now.

Do not remove the storage device.

Upgrading…

Sikkerhetskopier filene (bilder, videoer eller musikk) før du oppdaterer firmware-versjonen for å unngå

å miste dem.

-

-

-

-

Mens oppdateringen pågår,

Ikke koble fra den eksterne enheten

(SD-kort eller USB-minneenhet) fra rammen.

Ikke rør noen av tastene.

Ikke sett inn andre minnekort.

Ikke slå av rammen.

• Du kan bekrefte at firmware er oppdatert til nyeste versjon ved å åpne Product Information i

Settings

→ Upgrade Software.

1

Koble den eksterne minneenheten

(SD-kort eller USB-minneenhet) til PCen (s. 14).

2

Kopier den siste firmware du har lastet ned til den eksterne minneenheten.

Kopier firmware til rotmappen på minneenheten.

3

Koble fra den eksterne minneenheten fra PCen og koble den deretter til rammen.

4

Fra hovedmenyskjermen blar du til

Settings og berører e.

5

Bla til Support og berør e.

6

Bla til Upgrade Software og berør e.

7

Velg den eksterne minneenheten og berør e

.

Firmware blir oppdatert.

8

Når oppgraderingen er fullført, starter rammen på nytt automatisk.

Fjern den eksterne minneenheten.

40

Vedlegg

Feilsøking

Prøv følgende hvis du har problemer med å bruke rammen.

Problem Løsning

Kontroller om strømkabelen er satt ordentlig i.

Rammen slår seg ikke på.

Når du kobler rammen til en PC med USBkabelen, blinker skjermen og rammen slår seg av automatisk.

Det er en lyslekkasje langs kanten av klokkeskjermen.

Tidsinnstillingen er ikke korrekt.

Det tar tid før et bilde vises når rammen slås på eller under en lysbildevisning.

Selv om det er ledig plass i internminnet, blir ikke bildene kopiert dit.

Eksterne enheter (USB-minneenhet eller

SD-kort) fungerer ikke ordentlig.

JPEG-bilder spilles ikke av.

Det er noen bilder som ikke vises i en lysbildevisning.

Proporsjonene til et bilde er ikke riktige.

Forhåndsvisningen spilles av sakte.

Det kan være et problem med USB-porten på PCen.

Hvis skjermen er svart, kan det være at lyset vises gjennom på grunn av egenskapene til LCDpanelet. Dette er normalt.

Når strømadapteren har vært koblet fra over en lengre tidsperiode, kan de gjeldende tidsinnstillingene gå tapt. Koble til strømadapteren til enhver tid.

Hvis oppløsningen til et bilde er høy eller filstørrelsen er stor, kan det ta lengre tid før bildet vises.

Hvis FAT-delen av det interne minnet blir skadet, kan ikke bildene kopieres dit.

Lag en mappe inne i internminnet du kan kopiere bilder til.

Bekreft at enhetene fungerer ordentlig.

Kontroller at bildene som er lagret på de eksterne minneenhetene er i JPEG-format. Ødelagte eller skadde filer vises ikke.

Det er ikke sikkert at enheten støttes av rammen. Prøv en annen enhet.

JPEG-bilder lagret i CMYK-modus vises ikke.

Det er ikke sikkert at JPEG-bilder redigert av bilderedigeringsprogrammer (f.eks. Photoshop eller Paintshop) vises Lagre bilder i JPEG-format etter redigering på en PC og vis lysbildevisningen igjen.

Rammen kan lese opptil 10 000 bilder. Bilder som overstiger grensen vises ikke i en lysbildevisning.

Fra hovedmenyskjermen velger du Settings

→ Photos → Slideshow Aspect Ratio → Original

Fit.

Når det er mange bilder eller store bildestørrelser, kan forhåndsvisningen være treg.

41

Vedlegg

Feilsøking (fortsatt)

Problem

Selv om det bare er ett bilde på minnekortet eller Slideshow

Mode er angitt til One photo, blir lysbildevisningseffekten brukt på bildet.

I hvilken rekkefølge vises bildene på et minnekort?

Lysbildevisningen starter ikke automatisk.

Jeg kan ikke spille av en videofil.

Jeg aktiverte Auto Picture On/Offfunksjonen, men skjermen slår seg ikke på automatisk.

Jeg vil tilbakestille rammen.

Løsning

Effekten blir brukt for å beskytte panelet.

Bildene blir organisert etter filnavn, i rekkefølgen tall - store bokstaver - små bokstaver.

Kontroller at Startup Mode er satt til Slideshow i Settings

→ General (s. 36).

Bekreft at rammen støtter videokodeksen (s. 41).

Hvis kodeksen ikke støttes, kan du konvertere den med en videokodekskonverter (Optimal videooppløsning eller kodeks

→ s. 44).

Kontroller at den gjeldende tiden er riktig stilt inn.

Hvis du har berørt p

for å slå av rammen når Auto Picture On/Off-funksjonen er aktivert, slås ikke skjermen automatisk på. Skjermen slår seg bare automatisk på når skjermen ble slått av automatisk med Off Time-innstillngen.

Velg Reset i Settings

→ Support til fabrikkinnstillinger, men tids- og språkinnstillingene blir ikke tilbakestilt.

42

Vedlegg

Spesifikasjoner

Digital ramme

Modellnavn

Panel

Type

Oppløsning

Bilde

Musikk

Filformater

Video

Innebygd minne

USB

Strøm

Effekt

Forbruk

800W 1000W

8” TFT LCD 10” TFT LCD

800 X 600

BMP

JPEG (CMYK-formater støttes ikke)

Støtter maksimum oppløsning på 16 000 X 16 000

Støtter maksimum forhold fra 1:6 til 6:1

MP3 (Frekvens: 8 - 48 Khz, Bitrater: 8 - 320 Kbps)

1024 X 768

Video-kodeks

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

MPEG-1 (*.MPG)

Formatkombinasjon

Hoved

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Lyd

PCM

PCM

* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Hoved

MPG

Video

MPEG-1

Lyd

MP2

Kapasitet

VGA (640 X 480),

30 Fps, 15000 Kbps

* MP2 : MPEG-1 Layer II

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

Hoved Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4 : MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

1 GB

Vert (USB 2.0) / Enhet (USB 2.0)

Ekstern DC 12 V

På: 10 W / Av: mindre enn 1 W

Lyd

MP3/PCM/AC-3

AAC

D1 (720 X 480), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

D1 (720 X 540), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

På: 11 W / Av: mindre enn 1 W

43

Vedlegg

Spesifikasjoner (fortsatt)

Generelt

Mål (B X H X D)

Vekt

Med rammestativet: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 116,1 mm)

Uten rammestativet: 8,9 X 6,9 X 1 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 27,0 mm)

20,1 oz (570 g)

* Produktets design kan variere avhengig av modell. Spesifikasjonene er gjenstand for endring uten varsel.

* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.

Med rammestativet: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 116,1 mm)

Uten rammestativet: 10,5 X 8,5 X 1 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 27,0 mm)

26,3 oz (745 g)

Optimal videooppløsning eller kodeks

Video options

Codec

Bit rate

Resolution

Frame Rate

MPEG4 (*.avi)

2000kbps

800W(720x540), 1000W(720x540)

30fps, CBR

Audio options

Codec

Bit Rate

Sample Rate

Channel

A/V Sync

* Videokodeksen som er forklart ovenfor er basert på AVI Movie-fil.

* Verdiene ovenfor er basert på AVC (Any Video Converter), og verdiene kan variere i andre videokonverterere.

Riktig avhending av rammen

Avhend produktet i henhold til lokale forskrifter og gjeldende lover.

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48kHz

2

Basic

44

Vedlegg

Kontaktinformasjon for Samsung Worldwide

Hvis du har spørsmål eller kommentarer relatert til Samsung-produkter, ber vi deg om å kontakte oss.

Region Region

Europa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Kontaktsenter Webområde

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis

Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00 www.samsung.com

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Europa

(fortsatt)

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Kontaktsenter Webområde

8000-7267

8-800-77777 www.samsung.com

www.samsung.com

261 03 710

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33 www.samsung.com

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678) www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Programvarelisens

Du sender spørsmål og forespørsler om spørsmål angående åpne kilder ved å kontakte Samsung via e-post ([email protected]).

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Freetype Project.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under OpenSSL Project.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under MPL.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under GPL/LGPL-lisensen.

GPL-programvare: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-programvare: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Hvis du vil se mer informasjon, klikker du Software License på hovedskjermen på CD-platen.

45

Vedlegg

Innholdsfortegnelse

A alarm

opprette, 34

stoppe, 35

B

berøringstaster, 7

E

ekstraskjerm, 39

F

feilsøking, 41

fil

administrere filer, 30

bla gjennom filer, 29

kopiere filer, 31

overføre filer, 17

slette filer, 32

firmwareoppgradering, 40

fjernkontroll, 9

forhold bredde/høyde, 23

Frame Manager, 39

G

grunnleggende innstillinger, 11

H

hovedmeny, 12

hurtigoppsett, 11

K klokke

datoformat, 13 klokketype, 13 tid og dato, 13 tidsformat, 13

koble til

eksterne minneenheter, 14

PC, 16

L lysbildevisning

bakgrunnsmusikk, 21

forhold bredde/høyde, 23

hastighet, 22

innstillinger, 21

modus, 22 overgang, 22 rekkefølge, 22

rotere, 21

spille av en lysbildevisning, 19

vise bildeinfo, 23

visningsmodus, 20, 22

zoom, 21

lysstyrke, 36

M

masselagring, 17

miniskjerm, 39

minneplassering, 15

46

Vedlegg

Innholdsfortegnelse (fortsatt) musikk

gjenta, 28 innstillinger, 28 modus, 28 rekkefølge, 28

spille av musikk, 27

O

oppstartsmodus, 37

P

PC-krav, 39

produktavhending, 44

R

rotere, 21

S

skjermsparer, 37

spesifikasjoner, 43

språk, 11, 36

T

tilbakestille innstillinger, 38

U undertittel

subtitle encoding, 25

subtitle sync, 26 subtitle sync reset, 26

USB-kontakt, 16

V video

gjenta, 25

innstillinger, 26

rekkefølge, 25

spille video, 24

visningsmodus, 20

Z

zoom, 21

47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project