Samsung 1000P, 800P Owner's manual

Samsung 1000P, 800P Owner's manual

Digital Fotoramme

Brukerhåndbok

800P

1000P

Klikk

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler

Komme i gang

Spille av multimedia

Bla gjennom og administrere multimedia

Bruke den trådløse Bluetoothfunksjonen

Tilpasse innstillingene

Vedlegg

Innholdsfortegnelse

Les denne håndboken grundig for instruksjoner om riktig bruk og vedlikehold.

Bildene og skjermbildene brukt i denne håndboken, er fra 800P.

Instruksjonsikoner

Før du starter, må du gjøre deg kjent med ikonene du ser i denne håndboken:

Advarsel - situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr

Merk - merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

• Det er strengt forbudt å kopiere eller distribuere innholdet i denne håndboken uten tillatelse fra SAMSUNG

ELECTRONICS CO., LTD

Produktspesifikasjoner eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler .................... 3

Komme i gang .................................... 6

I esken .....................................................6

Bli kjent med rammen ..............................7

Konfigurere rammen ...............................10

Koble til adapteren og slå på strømmen ...10

Tilpasse grunnleggende innstillinger .......11

Bli kjent med hovedmenyen ...................12

Vise tid og dato ......................................13

Koble til eksterne minneenheter .............14

Velge minneplassering ............................15

Koble til en PC .......................................16

Overføre filer fra en PC ...........................17

Spille av multimedia ......................... 19

Spille en lysbildevisning ..........................19

Spille videoer ..........................................24

Spille av musikk .....................................26

Bla gjennom og administrere multimedia ........................................ 28

Bla gjennom filer ....................................28

Administrere filer .....................................29

Bruke den trådløse

Bluetooth-funksjonen ....................... 32

Finne og sammenkoble med andre

Bluetooth-enheter ..................................32

Hent data med den trådløse

Bluetooth-funksjonen .............................33

Bruke Bluetooth-menyer ........................34

Informasjon for bruk av Bluetooth ...........35

Tilpasse innstillingene ...................... 36

Justere effekter for lysbildevisning ..........36

Stille inn tid og dato ................................36

Stille inn og bruke alarmer ......................37

Tilpasse generelle innstillinger .................39

Tilpasse Bluetooth-innstillinger ...............40

Oppdatere eller tilbakestille rammen .......41

Vedlegg ............................................. 42

Bruke som en miniskjerm til PC ..............42

Oppdatere firmware ...............................43

Feilsøking ...............................................44

Spesifikasjoner .......................................46

Riktig avhending av rammen ..................47

Kontaktinformasjon for

Samsung Worldwide ..............................48

Programvarelisens ..................................48

Innholdsfortegnelse ................................49

Sikkerhetsforholdsregler

ADVARSEL:

FOR Å FORHINDRE ELEKTRISK STØT, MÅ DU IKKE ÅPNE ELLER FJERNE DEKSELET ELLER BAKSIDEN AV RAMMEN. DET ER INGEN

INNVENDIGE DELER BRUKEREN SELV KAN UTFØRE SERVICE PÅ. LA KUN KVALIFISERT PERSONALE UTFØRE SERVICE PÅ DENNE

RAMMEN.

FOR Å FORHINDRE BRANN, MÅ DU HOLDE DENNE RAMMEN UNNA ALLE ÅPNE FLAMMER, FOR EKSEMPEL STEARINLYS, TIL ENHVER TID.

• Sporene og åpningene i rammen gir nødvendig ventilasjon. For å sikre pålitelig drift og forhindre overoppheting, må ikke disse åpningene blokkeres eller dekkes:

Ikke dekk sporene eller åpningene.

Ikke blokker sporene eller åpningene ved å plassere rammen på myke overflater, for eksempel senger, sofaer eller tepper.

Ikke plasser på et innelukket sted, for eksempel en bokramme eller skap uten ordentlig ventilasjon.

• Ikke plasser rammen i nærheten av eller på varmekilder, for eksempel radiatorer, eller i direkte sollys.

• Ikke la rammen komme i kontakt med vann. Ikke plasser rammen i nærheten av vannkilder, for eksempel badekar eller vasker, eller der vann eller andre væsker kan sprute eller dryppe på rammen. Dersom rammen blir våt, må du umiddelbart koble den fra og kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter.

• Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller adaptere utover deres tiltenkte kapasitet, ettersom dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

• Led alle strømledninger bort fra trafikkerte områder og andre gjenstander, slik at de ikke blir tråkket på eller klemt av gjenstander som står på eller mot dem.

Kontroller at ledningene ikke er bøyd eller klemt ved kontaktendene eller adapterforbindelsene.

• Under tordenvær eller når rammen kommer til å stå uten oppsyn eller ubrukt i lengre perioder, må du koble rammen fra vegguttaket. Dette forhindrer skader på rammen fra spenningstopper.

• Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at spenningsangivelsen på rammen tilsvarer den lokale strømforsyningen.

3

Sikkerhetsforholdsregler

• Før aldri inn metallgjenstander i de åpne delene av denne rammen, ettersom dette kan føre til elektrisk støt. Kontroller at strømledningen er satt helt inn når du bruker rammen. Ta godt tak i kontakten når du fjerner strømledningen, og berør aldri strømledningen med våte hender.

• Hvis du legger merke til uvanlig drift, for eksempel uvanlige lyder eller brent lukt som kommer fra rammen, kobler du den umiddelbart fra og kontakter forhandleren eller et autorisert servicesenter.

• Det anbefales ikke å installere rammen på et sted der den vil være eksponert mot tungt støv, høye eller lave temperaturer, høy fuktighet eller kjemiske stoffer eller der den blir brukt kontinuerlig.

• Bruk kun ordentlig jordede kontakter og uttak ved tilkobling av rammen. Feilaktig jording kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret.

• Hold denne rammen og alt tilbehøret utenfor barns rekkevidde.

• Ikke installer rammen på ustabile steder, for eksempel feilmonterte hyller, vinklede overflater eller der rammen kan være utsatt for vibrasjoner.

• Ikke mist rammen eller utsett den for sterke sammenstøt. Dersom rammen blir skadet, trekker du ut strømledningen og kontakter en forhandler eller et autorisert servicesenter.

• Trekk alltid ut strømledningen ved rengjøring av rammen. Bruk kun en myk, tørr klut for å tørke av rammen. Ikke utsett rammen for kjemikalier, for eksempel voks, benzen, alkohol, fortynningsvæske, insektsmidler, friskluftspray, smøremidler eller vaskemidler, ettersom disse kan skade overflatene på rammen og ugyldiggjør garantien.

• Rengjør produktet med en myk, tørr klut.

Unngå rengjøring av produktet med et brennbart stoff, for eksempel benzen eller fortynningsvæske eller med en våt klut. Dette kan føre til skader på produktet.

Unngå å skrape skjermen med neglene eller en skarp gjenstand.

Unngå å rengjøre produktet ved å spraye vann på det.

Dersom det kommer vann inn i produktet, kan dette føres til brann, elektrisk støt eller produktfeil.

Unngå å bruke luftfukter med overlyd nær produktet. Det kan forårsake hvite flekker på overflaten til produktet.

4

Sikkerhetsforholdsregler

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,

USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

5

Komme i gang

I esken

Digital ramme Strømkabel* Adapter USB-kabel

Hurtigstartveiledning og garanti**

CD-ROM

(Brukerhåndbok)

* Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.

** Garantien kan være utilgjengelig avhengig av region.

Fjernkontroll Klut

6

Komme i gang

Bli kjent med rammen

Forsiden av rammen

Skjerm

Fjernkontrollsensor

Base

Berøringstast* Beskrivelse p

Slå på rammen; Slå av rammen

(berør og hold) h

Åpne hovedmenyen u / m d e

/ l / r

Åpne menyer

Bla gjennom menyer eller elementer (opp/ ned/venstre/høyre)

Velge menyer eller elementer; Utføre utvalgte funksjoner b s

Gå tilbake til det forrige nivået

Spille av en lysbildeserie i en skjerm; Endre visningsmodus i løpet av en lysbildeserie

* Beskrivelsene i denne håndboken er basert på berøringsskjermen. Les denne håndboken grundig og bruk den korrekt.

Bruk av berøringstastene

Bruk kun berøringstastene med fingrene. Forsikre deg om at hendene er rene og tørre når du bruker berøringstastene.

Berør lett tasten som korresponderer med ønsket funksjon.

Det kan hende at berøringssensoren ikke fungerer ordentlig på våte eller fuktige steder.

• Når berøringstastene forsvinner, berører du berøringspanelet forsiktig for å vise tastene.

7

Komme i gang

Bli kjent med rammen (fortsatt)

Baksiden av rammen

Høyttaler

Strømkabelport

Heasettport

Høyttaler

SD-minnekortspor

USB-kabelport

USB-minnekortport

8

Komme i gang

Bli kjent med rammen (fortsatt)

Fjernkontroll

• Husk å peke fjernkontrollen mot

fjernkontrollsensoren på rammen (s. 7).

• Åpne batteridekselet ved å dreie til venstre, skift ut batteriet og lukk batterietdekselet ved å dreie til høyre.

Tast Beskrivelse

Slå rammen på eller av

Åpne hovedmenyen

Åpne menyer

Gå tilbake til det forrige nivået

Bla gjennom menyer eller elementer (opp/ned/venstre/høyre)

Velge menyer eller elementer

Spille av av lysbildeserie i en skjerm; Endre visningsmodus i løpet av en lysbildeserie

Vise tid og dato

Rotere et bilde i løpet av en lysbildeserie

Åpne fotolisteskjermen

Åpne musikklisteskjermen

Åpne videolisteskjermen

9

Komme i gang

Konfigurere rammen

Ikke putt for mye trykk på rammen eller tving skjermen til å rotere i feil retning, ettersom dette kan skade rammen.

Koble til adapteren og slå på strømmen

Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.

Berør p for å slå på rammen. Lyset på p slår seg på og hovedmenyen vises.

Du slår av rammen ved å berøre og holde p.

10

Komme i gang

Tilpasse grunnleggende innstillinger

Når du slår på rammen for første gang, vises hurtigoppsettsskjermen.

Velg et språk og tilpasse rammens grunnleggende innstillinger.

Start Quick Setup

Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame.

This includes View Mode, Slideshow

Transition, Clock Set, and Startup Mode settings

Do you want to start?

Yes No

ENTER BACK EXIT

1

Bla til språket og berør e

.

2

Velg Yes for å starte oppsettsveiviseren.

3

Følg instruksjonene på skjermen for å tilpassen rammen i henhold til dine preferanser.

Innstilling

View Mode

Slideshow

Transition

Clock Set

Beskrivelse

Velge visningsmodus for en lysbildeserie (s. 20)

Velge overgangseffekt for en lysbildeserie (s. 22)

Startup Mode

Stille inn gjeldende tid og dato (s. 13)

Velge en modus som skal aktiveres når rammen slås på

(s. 39)

4

Når du har fullført oppsettet, velger du produktoversikten.

Yes for å vise

5

Gjennomgå de grunnleggende bruksinstruksjonene for rammen og velg deretter

Done

.

11

Komme i gang

Bli kjent med hovedmenyen

Fra hovedmenyskjermen får du tilgang til følgende menyer.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

Meny

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

Beskrivelse

Bla gjennom bilder som er lagret i internminnet eller en

ekstern minneenhet og endre alternativene (s. 19)

Lytt til musikk som er lagret i internminnet eller en ekstern

minneenhet og endre alternativene (s. 26)

Se på videoer som er lagret i internminnet eller en ekstern

minneenhet og endre alternativene (s. 24)

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen til å koble til andre

trådløse enheter (s. 32)

Vise gjeldende tid og dato (s. 13)

Bruke rammen som en ekstraskjerm for PCen (s. 42)

Tilpasse innstillinger (s. 36)

Du kan angi at andre funksjoner skal aktiveres i stedet for

hovedmenyen når du slår på rammen (Startup Mode s. 39).

Mens du bruker andre funksjoner eller skjermspareren er aktiv, berører du h for å åpne hovedmenyskjermen.

12

Komme i gang

Vise tid og dato

Kontroller gjeldende tid og dato eller tilpass klokkeinnstillingene.

▲ Clock 1

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Clock og berører e.

Gjeldende tid og dato vises.

2

Berør m

og velg Settings .

3

Bla til

Clock

og berør e.

4

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

For Clock Set berører du l eller r for å velge alternativet du vil ha, og deretter berører du u eller d for å stille inn verdien.

Alternativ

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

Beskrivelse

Stille inn gjeldende tid og dato

Velge hvordan datoer vises (YYYY.MM.DD, MM.DD.

YYYY, DD.MM.YYYY)

Velge hvordan tiden vises (12 Hours, 24 Hours)

Velge klokketype (Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2)

▲ Clock 2 ▲ Clock 3

▲ Clock & Calendar 1 ▲ Clock & Calendar 2

13

Komme i gang

Koble til eksterne minneenheter

Du kan koble USB-minneenheter eller SD-kort til rammen. Rammen støtter filformatsystemene FAT16 og FAT32 for eksterne minneenheter.

Sett inn et SD-kort med metallkontaktene vendt nedover. Skyv kortet inn til det låses på plass.

Du fjerner SD-kortet ved å skyve det forsiktig til det løses ut fra rammen.

• Hvis du kobler til en ekstern minneenhet mens strømmen er på, vises et popup-vindu.

Hvis du vil starte en lysbildevisning med minner som er lagret på en ekstern minneenhet, velger du Slideshow.

• Anbefalt minnekapasitet for forskjellige typer minnekort:

SD microSD miniSD

SDHC microSDHC miniSDHC

USB

Opptil 2 GB

Opptil 2 GB

Opptil 2 GB

Opptil 32 GB

Opptil 8 GB

Opptil 4 GB

Opptil 32 GB

14

Komme i gang

Velge minneplassering

Når en ekstern minneenhet er koblet til (SD-kort eller USB-minneenhet), kan du velge kilde for filene.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til listen på minneplasseringen.

2

Bla til én av følgende minneplasseringer, og berør e

.

Minneplassering Beskrivelse

Frame Memory

SD Card

USB

Internminne

SD-minnekort (eksternt)

USB-minneenhet (ekstern)

Du kan også endre minneplassering mens du blari bildene vedå

berøre m og velge Select Storage Device (s. 29).

15

Komme i gang

Koble til en PC

Du kan overføre filer (s. 17) eller bruke rammen som en miniskjerm ved å koble den til en PC (s. 42).

Koble den minste enden av USB-kabelen til rammen og den største enden til USB-porten på PCen.

USB-kontakt

16

Komme i gang

Overføre filer fra en PC

Mass Storage

Connected to PC USB port.

Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.

You can switch to Mini Monitor mode by using

Frame Manager.

• Noen filer er innebygd i rammen som standard.

Når det ikke er nok minne, slettes disse filene.

• Hvis bildene er store, bruker de mer minne og forhåndsvisningen vises saktere. Endre bildeoppløsningen til 800 X 480 (for 800P) eller

1024 X 600 (for 1000P). Eller angi at rammen kopierer og automatisk endrer størrelsen på

bildene (Frame Memory Copy s. 39).

Overføre filer fra en PC

1

Koble rammen til en PC med den medfølgende

USB-kabelen (s. 16).

Når rammen er slått av, kobler du den til PCen først og slår den deretter på.

2

Velg Mass Storage .

Når den er koblet til, vises “

Mass Storage” på skjermen og et popup-vindu vises på PCen.

Hvis du kobler rammen til en PC mens du bruker den som en

miniskjerm (s. 42), må du skifte til masselagringsmodus ved å

bruke Frame Manager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerhåndboken for Frame Manager.

3

Åpne en mappe for å vise filene.

Den eksterne stasjonen vises som “ 800P” eller “1000P” på PCen.

Åpne stasjonen for den tilsvarende modellen i Min datamaskin og kopier bildene.

4

Kopier filer fra PCen til rammen eller motsatt.

17

Komme i gang

Overføre filer fra en PC (fortsatt)

Koble rammen fra en PC

Pass på å avslutte tilkoblingen ordentlig for å forhindre skader på rammen eller dataene.

1

Klikk på oppgavelinjen i Windows.

2

Klikk meldingen som vises.

Trygg fjerning av USB Mass Storage Device

3

Koble ikke fra USB-kabelen før meldinger sier at det er trygt å fjerne maskinvaren.

Ikke koble fra USB-kabelen mens filene blir kopiert, ettersom dette kan føre til tap av data eller skader på rammen.

Tilkoblingen avsluttes ikke hvis du har rammefiler åpne på PCen. Lukk alle rammefilene og prøv igjen.

18

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til

Photos

og berør e.

3

Bla til en fil og berør e

eller s for å spille av en lysbildevisning.

Hvis du vil vise en lysbildevisning med bestemte bilder, berører du m

og velger Select Multiple Files (s. 29).

4

Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstaster Beskrivelse h m d

/u l

/r e b s

Åpne hovedmenyen

Åpne lysbildevisningsmenyen

Justere volumet på bakgrunnsmusikken

Vise forrige eller neste bilde

Pause eller gjenoppta visning av lysbildeserien

Gå tilbake til det forrige nivået

Endre visningsmodus

19

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

▲ Photo Only ▲ Photo & Clock

▲ Photo & Calendar ▲ Multiview 1

Endre visningsmodus

Viser en klokke eller kaldner under en lysbildevisning eller viser flere bilder samtidig under lysbildevisning.

Berør s gjentatte ganger under en lysbildevisning for å endre visningsmodus.

Hver gang du berører s

, endres visningsmodus til (Photo Only

Photo & Clock

→ Photo & Calendar → Multiview 1 →

Multiview 2

→ Multiview 3).

Du kan også endre visningsmodus ved å åpne View Mode i Settings

→ Photos (s. 23).

Angi gjeldende tid og dato før visning av klokke eller kalender (s. 36).

Du kan vise forrige eller neste bilde ved å berøre l

eller r under en lysbildevisning.

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

Rotate

Zoom

Background Music

Settings

On

Off

Select Music

Bruke menyer for lysbildevisning

Kontrollere en lysbildevisning og justere innstillingene for lysbildevisningen.

1

Berør m

under en lysbildevisning.

2

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Rotate

Zoom

Background

Music

Settings

Rotere et bilde (Original, 90°, -90°, 180°)

Forstørre i et bilde (x1, x2, x4)

Slå bakgrunnsmusikken på eller av

Åpne menyen Settings (s. 22)

Du kan kun rotere eller zoome inn i et bilde i Photo Only eller

Photo & Clock-modus.

• Når du zoomer inn i et bilde, kan du bevege deg rundt i bildet ved

å berøre u, d, l eller r. Du avslutter zoommodus ved å berøre b

.

3

Når du er ferdig, berører du e

.

Når du berører b

i menyen

Settings, vises hovedmenyskjermen.

Vil du spille av lysbildevisningen, berører du s.

21

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

Display Photo Info

: On

Fast

Normal

Slow

Velge effekter for lysbildevisning

Juster overgangseffekt, hastighet, avspillingsmodus eller rekkefølge for bildene for en lysbildevisning.

1

Berør m

under en lysbildevisning.

2

Velg Settings .

3

Bla til Photos og berør e.

Du kan også velge effekter for lysbildevisning ved å åpne Photos i

Settings.

4

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Slideshow

Transition

Velg en overgangseffekt (No Effect, Fade, Blinds, Cross

Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,

Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs,

Random)

Slideshow

Speed

Velg en lysbildehastighet (Fast, Normal, Slow)

Slideshow

Mode

All photos : Spille av alle bilder i rekkefølge etter filnavn

Photos in folder : Spille av alle bilder i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn

One photo

: Gjenta det valgte bildet

22

Spille av multimedia

Spille en lysbildevisning (fortsatt)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

Display Photo Info

Original Fit

Auto Fit

Fit to Width

Fit to Screen

Slide Fit

Alternativ

Slideshow

Order

View Mode

Aspect Ratio

Beskrivelse

Normal : Spille av bilder i rekkefølge etter filnavn

Shuffle : Spille av bilder i tilfeldig rekkefølge

Endre visningsmodus (s. 20)

Original Fit : Viser bilder i original størrelse. Hvis et bilde er større enn skjermen, blir det justert til å passe skjermen i samme forhold

Auto Fit : Endre størrelsen på bildene for å passe skjermen i samme forhold (det kan hende at noen deler av bildet ikke vises)

Fit to Width : Endre størrelsen til å passe skjermens bredde

Fit to Screen : Endre størrelsen på bildene til å passe skjermen

Slide Fit

*: Endre størrelsen på bildet til å passe den lengste kanten av skjermen. Rammen blar automatisk gjennom resten av bildene fra venstre til høyre eller topp til bunn (for eksempel panoramabilde eller portrettbilde)

Display Photo

Info

Angi at lysbildevisningen skal vise detaljer om bildene

* I

Slide Fit-modus kan bildet virke forvrengt hvis du prøver å vise bilder med oppløsning under 184 ppi eller der den lengste kanten er større enn 2600 piksler.

5

Berør s

for å spille av lysbildevisningen.

23

Spille av multimedia

Spille videoer

Pause Volume Prev/Next

Optimal videooppløsning eller kodek

Video

Lyd

Bithastighet 1000 ~ 1500 Kbps

Oppløsning

AVI

MP4

800P

: 640 X 384

1000P : 640 X 375

MP3, 48 KHz

(samplingsfrekvens),

2 kanaler, 128 Kbps mp4a (AAC-LC), 48 KHz

(samplingsfrekvens),

2 kanaler, 128 Kbps

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til Videos og berør e.

3

4

Bla til en fil og berør e

for å spille en video.

Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstast Beskrivelse h

Åpne hovedmenyen m d

/u l

/r e b

Åpne videomenyen

Justere volumet

Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i en fil (berør og hold inne)

Pause eller gjenoppta visning av avspillingen

Gå tilbake til det forrige nivået

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens videoen er satt på pause, starter skjermspareren. Hvis du vil gå tilbake vil videoavspillingen, berører du en hvilken som helst tast unntatt p.

24

Spille av multimedia

Spille videoer (fortsatt)

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All videos

: Normal

: On

Bruke videomenyer

1

Berør m

under en avspilling.

2

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ

Play Mode

Play Order

Repeat

Beskrivelse

All videos : Spille av alle videoer i rekkefølge etter filnavn

Videos in folder : Spille av alle videoer i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn

One video

: Gjenta den valgte videoen

Normal : Spille av videoer i rekkefølge etter filnavn

Shuffle : Spille av videoer i tilfeldig rekkefølge

Spille av gjentatte ganger

Settings Åpne Settings-menyen

3

Når du er ferdig, berører du b

.

Når du berører b

i menyen Settings, vises hovedmenyskjermen.

Vil du spille av videoen, kan du se trinn 1~3 i “Spille av videoer”.

25

Spille av multimedia

Spille av musikk

Pause Volume Prev/Next

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til Music og berør e.

3

4

Bla til en fil og berør e

for å spille av musikk.

Kontroll avspillingen med følgende taster:

Berøringstast Beskrivelse h

Åpne hovedmenyen m d

/u l

/r e b

Åpne musikkmenyen

Justere volumet

Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i en fil (berør og hold inne)

Pause eller gjenoppta visning av avspillingen

Gå tilbake til det forrige nivået

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens den ikke spiller av musikk, starter skjermspareren. Hvis du vil gå tilbake til musikkavspillerskjermen, berører du en hvilken som helst tast unntatt p

.

Når du spiller av musikkfiler kodet i en variabel bithastighet (VBR), kan avspillingstiden som vises på skjermen avvike fra den faktiske avspillingstiden.

26

Spille av multimedia

Spille av musikk (fortsatt)

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All music

: Normal

: On

Pause Volume Prev/Next

Bruke musikkmenyer

1

Berør m

under en avspilling.

2

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ

Play Mode

Play Order

Repeat

Beskrivelse

All music : Spille av alle musikkfiler i rekkefølge etter filnavn

Music in folder : Spille av alle musikkfiler i den valgte mappen i rekkefølge etter filnavn

One music : Gjenta den valgte musikkfilen

Normal : Spille av musikkfiler i rekkefølge etter filnavn

Shuffle : Spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge

Spille av gjentatte ganger

Settings Åpne Settings-menyen

3

Når du er ferdig, berører du b

.

Når du berører b

i menyen

Settings, vises hovedmenyskjermen.

Vil du spille av musikken, kan du se trinn 1~3 i “Spille musikk”.

27

Bla gjennom og administrere multimedia

Bla gjennom filer

Åpne menyene Photos , Videos eller Music og bla gjennom filene.

Minneplassering/

Mappenavn/Filnavn

Photos

Frame Memory • 2009 • IMG1

Gjeldende filnummer/ totalt antall filer

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til

Photos

,

Videos

eller

Music

og berør e.

3

Berør d

, u, l eller r for å bla gjennom filer.

Hvis du vil vise filene i en mappe, blar du til mappen og berører e

.

Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund, starter skjermspareren.

Berør b for å åpne den nylig brukte skjermen.

Music

Frame Memory • 2009 • Musikk

Title Artist

28

Bla gjennom og administrere multimedia

Administrere filer

Kopiere eller slette filer lagret i internminnet eller eksterne minneenheter.

Photos

Photo Size

File Size

Date

Copy

Delete

Select Multiple Files

Select Storage Device

Settings

1

2

Mens du blar gjennom filer, berører du m

.

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Copy

Delete

Select Multiple

Files

Select Storage

Device

Settings

Kopiere den valgte mappen eller filen til en annen

minneplassering (s. 30)

Slette den valgte mappen eller filen (s. 31)

Velge flere filer som skal vises som en lysbildevisning, kopiere eller slette

Endre minneplassering (s. 15)

Åpne menyen Settings (s. 36)

29

Bla gjennom og administrere multimedia

Administrere filer (fortsatt)

Photos

Copy

Choose a device to copy a photo to.

SD Card

USB

Bildene som blir kopiert til rammen får automatisk endret størrelsen for å passe optimalt for skjermen.

Hvis du vil kopiere bildene i originalstørrelsen, fra hovedmenyskjermen, velger du Settings

General

→ Frame Memory Copy → Original

Size (s. 39).

Bildene med endret størrelse vil ha lavere oppløsning sammenlignet med originalbildene, men med mindre filstørrelser, kan du lagre flere bilder.

Kopiere filer

Koble til en ekstern minneenhet (SD-kort eller USB-minneenhet) til rammen og kopiere filene fra den eksterne minneenheten til rammen eller motsatt.

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Bla til Photos , Videos eller Music og berør e.

3

Bla til filen du vil kopiere og berør m

.

Hvis du vil kopiere alle filene i den valgte mappen, velger du mappen.

4

Bla til Copy og berør e.

Hvis du vil kopiere flere filer, velger du Select Multiple Files.

5

Velg en destinasjon for filene.

De valgte filene blir kopiert.

30

Bla gjennom og administrere multimedia

Administrere filer (fortsatt)

Photos

Delete

Do you want to delete the photo?

Yes

No

Slette filer

1

Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering

(

Frame Memory

,

SD Card

eller

USB

).

2

Bla til Photos , Videos eller Music og berør e.

3

Bla til filen du vil slette og berør m

.

Hvis du vil slette alle filene i den valgte mappen, velger du mappen.

4

Bla til Delete og berør e.

Hvis du vil slette flere filer, velger du

Select Multiple Files.

5

Velg

Yes

for å bekrefte.

Den valgte filen blir slettet.

31

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Koble til andre trådløse enheter for utveksling av data.

Finne og sammenkoble med andre Bluetooth-enheter

Bluetooth

Type Device Name

Com 01 (000F:CC:AC842)

Phone 01 (0015:00:158E2)

Bluetooth (001F:60:15842)

Bluetooth 000F:00:15CG4D)

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Bluetooth og berører e

.

Den trådløse Bluetooth-funksjonen slås på som standard.

Hvis du vil slå av den trådløse Bluetooth-funksjonen, fra hovedmenyskjermen, velger du

Settings

→ Bluetooth →

Bluetooth Mode

→ Off.

Search

Com 02 (000F:B9:153264)

Phone 02 (001F:00:354832)

CSR (0010:00:1S5D42)

Com 03 (000F:00:038317)

2

Velg Search for å finne andre Bluetooth-enheter.

3

Bla til en enhet og berør e

.

Når eieren av den andre enheten taster inn samme PIN eller godtar sammenkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Rammens standard-PIN er 0000.

Hvis du vil avslutte Bluetooth-tilkoblingen, kan du gå til et annet skjermbilde, så stoppes tilkoblingen automatisk.

Hvis du vil avslutte Bluetooth-tilkoblingen når du er koblet til A2DPenheter, for eksempel headsett, blar du til den tilkoblede enheten og trykker e.

Hvis du gjentatte ganger søker etter og avbryter Bluetooth-funksjoner, kan fjernkontrollen og berøringstastene slutte å fungere på grunn av ustabiliteten i rammen.

Du kan ikke motta filer når du er koblet til et A2DP-enhet, for eksempel en Bluetooth-headset. For å motta filer, avslutter forbindelse med A2DP enheten.

32

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Hent data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

Bluetooth

File Name

All

Upper Folder

Folder(12)

Sky.jpg

Hi.jpg

Hello.jpg

Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.

Reset : Cancel all selections.

[xx] photos selected.

Select BACK

Copy

Reset

Select All

1

I enhetslisten blar du til en av de sammenkoblede enhetene og berører m.

2

Bla til Photo List og berør e.

Bildelisten til den tilkoblede enheten vises.

Photo List blir deaktivert når du kobler til et headsett eller høyttaler.

3

Velg filene du vil kopiere og velg Copy .

De valgte filene blir kopiert til rammens minne.

Du kan hente filer fra alle skjermer unntatt fra Bluetooth-skjermen.

Hvis du ikke kan hente filer, restart Bluetooth trådløs-egenskapen ved å velge Settings

→ Bluetooth → Bluetooth Mode → On og

så Off (s. 40).

33

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Bruke Bluetooth-menyer

Bluetooth

Device Name

Com 01 (000F:CC:AC842)

Phone 01 (0015:00:158E2)

Search

Bluetooth (001F:60:15842)

Bluetooth 000F:00:15CG4D)

Com 02 (000F:B9:153264)

Phone 02 (001F:00:354832)

CSR (0010:00:1S5D42)

Com 03 (000F:00:038317)

Photo List

Rename

Delete

Delete All

Settings

1

I enhetslisten blar du til en av de sammenkoblede enhetene og berører m.

2

Bla til en av følgende menyer og berør e

.

Meny Beskrivelse

Photo List*

Rename

Delete

Delete All

Settings

Åpne fotolisten for den sammenkoblede enheten (s. 33)

Gi nytt navn til den sammenkoblede enheten

Slette en av de sammenkoblede enhetene

Slette alle sammenkoblede enheter

Åpne menyen Settings (s. 40)

* Photo List blir deaktivert når du velger en enhet som ikke er koblet til rammen.

34

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Informasjon for bruk av Bluetooth

• Den trådløse Bluetooth-funksjonen kan overføre data over maksimum 10 meter (30 fot). Denne avstanden kan reduseres av hindringer, for eksempel vegger eller personer, eller andre enheter som bruker eller produserer radiobølger, for eksempel WLAN-enheter eller andre mobiltelefoner med 2,4 GHz bånd. Hindringer eller andre trådløse enheter kan interferere med den trådløse Bluetooth-forbindelsen og redusere den effektive rekkevidden.

• Rammens trådløse antenne er plassert foran p

. For best resulat bør du sikre at du er innen maksimum avstand for en Bluetooth-forbindelse og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Interferens fra andre enheter kan forårsake at rammen lager uvanlige lyder eller ikke fungerer ordentlig.

• Den trådløse Bluetooth-funksjonen kan forårsake interferens med medisinsk utstyr. Ikke bruk rammen eller andre

Bluetooth-enheter på sykehus, fly, tog eller nær automatiske dører, alarmer eller brennbare gasser.

Rammen støtter sikkerhetsinnstillinger for sikre forbindelser med andre Bluetooth-enheter. Imidlertid bør du alltid ta forholdsregler for å sikre dataene når du kobler til andre Bluetooth-enheter. Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tap av privat informasjon over en trådløs Bluetooth-forbindelse.

• Det er ikke sikkert at den trådløse Bluetooth-funksjonen i rammen er kompatibel med alle Bluetooth-enheter. For best resultat, bør du kun sammenkoble med og koble til enheter som er sertifisert av Bluetooth SIG og kontrollere at

Bluetooth-profilene til enhetene er kompatible. Selv når en enhet er sertifisert av Bluetooth SIG, kan det forekomme noen uforenligheter og noen funksjoner kan være utilgjengelige.

• Når du spiller av musikk over en trådløs Bluetooth-forbindelse, kan du oppleve interferens fra andre enheter, midlertidige forstyrrelser i musikken eller begrenset funksjonalitet på rammen, avhengig av hvilke trådløse enheter som er til stede i området eller det fysiske miljøet.

35

Tilpasse innstillingene

Definere rammeinnstillinger i henhold til dine preferanser.

Justere effekter for lysbildevisning

Settings

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til

Settings

og berører e.

Category

Photos

Clock

Alarm

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

: Fade

: Fast

: All photos

2

Bla til Photos og berør e.

3

Velg og juster effekter for lysbildevisning (s. 22).

General

Bluetooth

Support

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

: Normal

: Auto Fit

: Photo Only

Display Photo Info : On

Stille inn tid og dato

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General24 Hours

Bluetooth

Support

Option

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

: DD.MM.YYYY

: 24 Hours

: Clock 1

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til Clock og berør e.

3

Stille inn tid og dato og tilpasse klokkeinnstilinger (s. 13).

36

Tilpasse innstillingene

Stille inn og bruke alarmer

Stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Off

: Off

: Off

: Off

: Off

Stille inn en ny alarm

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til

Settings

og berører e.

2

Bla til Alarm og berør e.

3

Bla til en tom alarm og berør e

.

4

Berør d

, u, l eller r for å angi alarmdetaljer.

Activation

On

AM/PM

AM

Set time

Manual

Repeat

Once

OK

Hour

12

Sound

Sound 1

Cancel

Minute

00

Volume

70

5

Når du er ferdig, velger du

OK

.

vises i øvre høyre hjørne av skjermen.

Du kan bare stille en alarm for et bestemt tidspunkt. Duplikatalarmer blir ignorert.

37

Tilpasse innstillingene

Stille inn og bruke alarmer (fortsatt)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Alarm1

Alarm1

Current

Alarm

OK

PM

PM

PM

Stoppe en alarm

Når en alarm utløses, trykker du hvilken som helst tast unntatt p for

å stoppe alarmen. Hvis du ikke stopper alarmen, lyder den i 1 minutt.

Deaktivere en alarm

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til Alarm og berør e.

3

Bla til alarmen du vil deaktivere og berør e

.

4

Bla til

Off

og velg

OK

.

38

Tilpasse innstillingene

Tilpasse generelle innstillinger

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

: English

: 70

: Off

: Home

: Original Size

: Slideshow

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til

General

og berør e.

3

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Quick Setup

Language

Konfigurere grunnleggende innstillinger, inkludert språk for

rammen (s. 11)

Velg et språk som skal vises (s. 11)

Brightness Juster lysstyrken på skjermen

Button Sound Angi tastelyd

Auto Picture

On/Off

Angir tiden da skjermen skal slå seg automatisk på eller av (for eksempel kan du angi at skjermen slår seg av når du legger deg eller slår seg på når du står opp om morgenen)

Når du angir disse alternativene og skjermen er av, berører du en hvilken som helst tast unntatt p for

å slå den på igjen.

Startup Mode

Frame Memory

Copy

Velg en modus som skal aktiveres når rammen slås på

Home

: Start med hovedmenyen

Last Mode

: Start med modusen du brukte sist

Slideshow : Start med en lysbildevisning

Original Size

Resized

: Kopier bildene i originalstørrelse

: Kopier bilder i reduserte størrelse for optimal oppløsning på skjermen

Screen Saver Velg en skjermsparer (Slideshow eller Clock)

39

Tilpasse innstillingene

Tilpasse Bluetooth-innstillinger

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Settings

Option

Bluetooth Mode

Password

Device Information

: On

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til Bluetooth og berør e.

3

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Bluetooth

Mode

Slå på eller av den trådløse Bluetooth-funksjonen

Password

Angi et passord for den trådløse Bluetooth-funksjonen

Rammens standard-PIN er 0000

Device

Information

Vise enhetsinformasjon eller gi nytt navn til rammen

40

Tilpasse innstillingene

Oppdatere eller tilbakestille rammen

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Settings

Option

Upgrade Software

Reset

Product Guide

Product Information

1

Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.

2

Bla til Support og berør e.

3

Bla til en av følgende alternativer og berør e

.

Alternativ Beskrivelse

Upgrade

Software

Oppdatere rammen med den nyeste firmware (s. 43)

Reset

Tilbakestille alle innstillinger og alternativer til fabrikkinnstillinger (unntatt tids- og språkinnstillinger)

Product Guide

Vise grunnleggende instruksjoner for bruk av rammen

Product

Information

Vise produktinformasjon, for eksempel modellnavn, firmwareversjon, minnebruk eller copyright

41

Vedlegg

Bruke som en miniskjerm til PC

Du kan bruke rammen som en miniskjerm (ekstraskjerm) for en PC. Installer Frame Manager-programmet på

PCen og koble rammen til PCen med USB-kabelen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke webområdet til Samsung

Electronics (http://www.samsung.com) og søke etter “800P” eller “1000P”.

Systemkrav for å bruke rammen som en miniskjerm

OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 biters)

USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0

RAM: 512 MB eller mer

CPU: 2,4 GHz eller mer

Før bruk

Les brukerhåndboken til Frame Manager for å installere programmet riktig.

Bruk USB-kabelen som medfølger rammen.

Ikke bruk rammen som hovedskjerm. Det er ikke sikkert at skjermen fungerer ordentlig.

Berør d

eller u for å justere lysstyrken når du bruker rammen som miniskjerm.

Hvis du har flyttet et programikon eller vindu til den sekundære skjermen, flytter du den tilbake til hovedskjermen etter bruk.

Det kan hende at rammen ikke fungerer ordentlig med noen videokort. I disse tilfellene kan du prøve å stille inn maskinvareakselerasjonen til

None.

Slik stiller du inn maskinvareakselerasjonen til None:

1. Høyreklikk på skrivebordet på datamaskinen og velg Properties.

2. Når vinduet Display Properties vises, velger du Settings

→ Advanced →

Troubleshoot

→ Hardware acceleration og drar indikatoren til None.

For Windows Vista er det ikke sikkert at Aero 3D-effekten fungerer mens rammen brukes som miniskjerm og det kan være noen videoer som ikke spilles av på rammen.

Rammen fungerer ikke som et Windows Presentation Foundationprogram.

42

Vedlegg

Oppdatere firmware

Last ned og installer den siste firmware fra webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

Upgrade Software

Getting upgrade files now.

Do not remove the storage device.

Upgrading…

Sikkerhetskopier filene (bilder, videoer eller musikk) før du oppdaterer firmware-versjonen for å unngå

å miste dem.

-

-

-

-

Mens oppdateringen pågår,

Ikke koble fra den eksterne enheten

(SD-kort eller USB-minneenhet) fra rammen.

Ikke rør noen av tastene.

Ikke sett inn andre minnekort.

Ikke slå av rammen.

Du kan bekrefte at firmware er oppdatert til nyeste versjon ved å åpne Product Information i

Settings

→ Upgrade Software.

1

Koble den eksterne minneenheten

(SD-kort eller USB-minneenhet) til PCen (s. 14).

2

Kopier den siste firmware du har lastet ned til den eksterne minneenheten.

Kopier firmware til rotmappen på minneenheten.

3

Koble fra den eksterne minneenheten fra PCen og koble den deretter til rammen.

4

Fra hovedmenyskjermen blar du til

Settings og berører e.

5

Bla til Support og berør e.

6

Bla til Upgrade Software og berør e.

7

Velg den eksterne minneenheten.

Firmware blir oppdatert.

8

Når oppdateringen er fullført, slår du av rammen, fjerner den eksterne minneenheten (SD-kort eller USB-minneenhet) og slår på rammen.

43

Vedlegg

Feilsøking

Prøv følgende hvis du har problemer med å bruke rammen.

Problem Løsning

Kontroller om strømkabelen er satt ordentlig i.

Rammen slår seg ikke på.

Når du kobler rammen til en PC med USBkabelen, blinker skjermen og rammen slår seg av automatisk.

Det er en lyslekkasje langs kanten av klokkeskjermen.

Tidsinnstillingen er ikke korrekt.

Det tar tid før et bilde vises når rammen slås på eller under en lysbildevisning.

Selv om det er ledig plass i internminnet, blir ikke bildene kopiert dit.

Eksterne enheter (USB-minneenhet eller

SD-kort) fungerer ikke ordentlig.

JPEG-bilder spilles ikke av.

Det er noen bilder som ikke vises i en lysbildevisning.

Proporsjonene til et bilde er ikke riktige.

Det kan være et problem med USB-porten på PCen.

Hvis skjermen er svart, kan det være at lyset vises gjennom på grunn av egenskapene til LCDpanelet. Dette er normalt.

Når strømadapteren har vært koblet fra over en lengre tidsperiode, kan de gjeldende tidsinnstillingene gå tapt. Koble til strømadapteren til enhver tid.

Hvis oppløsningen til et bilde er høy eller filstørrelsen er stor, kan det ta lengre tid før bildet vises.

Hvis FAT-delen av det interne minnet blir skadet, kan ikke bildene kopieres dit.

Lag en mappe inne i internminnet du kan kopiere bilder til.

Bekreft at enhetene fungerer ordentlig.

Kontroller at bildene som er lagret på de eksterne minneenhetene er i JPEG-format. Ødelagte eller skadde filer vises ikke.

Det er ikke sikkert at enheten støttes av rammen. Prøv en annen enhet.

JPEG-bilder lagret i CMYK-modus vises ikke.

Det er ikke sikkert at JPEG-bilder redigert av bilderedigeringsprogrammer (f.eks. Photoshop eller Paintshop) vises Lagre bilder i JPEG-format etter redigering på en PC og vis lysbildevisningen igjen.

Rammen kan lese opptil 10 000 bilder. Bilder som overstiger grensen vises ikke i en lysbildevisning.

Fra hovedmenyskjermen velger du Settings

→ Photos → Aspect Ratio → Original Fit.

Forhåndsvisningen spilles av sakte.

Når det er mange bilder eller store bildestørrelser, kan forhåndsvisningen være treg.

44

Vedlegg

Feilsøking (fortsatt)

Problem

Selv om det bare er ett bilde på minnekortet eller Slideshow

Mode er angitt til One photo, blir lysbildevisningseffekten brukt på bildet.

I hvilken rekkefølge vises bildene på et minnekort?

Lysbildevisningen starter ikke automatisk.

Jeg aktiverte Auto Picture On/Offfunksjonen, men skjermen slår seg ikke på automatisk.

Jeg vil tilbakestille rammen.

Løsning

Effekten blir brukt for å beskytte panelet.

Bildene blir organisert etter filnavn, i rekkefølgen tall - store bokstaver - små bokstaver.

Kontroller at Startup Mode er satt til Slideshow i Settings

→ General (s. 39).

Kontroller at den gjeldende tiden er riktig stilt inn.

Hvis du har berørt p

for å slå av rammen når Auto Picture On/Off-funksjonen er aktivert, slås ikke skjermen automatisk på. Skjermen slår seg bare automatisk på når skjermen ble slått av automatisk med Off Time-innstillngen.

Velg Reset i Settings

→ Support til fabrikkinnstillinger, men tids- og språkinnstillingene blir ikke tilbakestilt.

45

Vedlegg

Spesifikasjoner

Digital ramme

Modellnavn

Panel

Type

Oppløsning

Bilde

Musikk

Filformater

Innebygd minne

USB

Video

800P 1000P

8” TFT LCD 10” TFT LCD

800 X 480

BMP

JPEG (CMYK-formater støttes ikke)

Støtter maksimum oppløsning på 16 000 X 16 000

Støtter maksimum forhold fra 1:6 til 6:1

MP3 (Frekvens: 8 ~ 48 Khz, Bitrater: 8 ~ 320 Kbps)

1024 X 600

Video-kodeks

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

MPEG-1 (*.MPG)

Formatkombinasjon

Hoved

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Lyd

PCM

PCM

* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Hoved

MPG

Video

MPEG-1

Lyd

MP2

* MP2 : MPEG-1 Layer II

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

Hoved Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4 : MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

2 GB

Vert (USB 2.0) / Enhet (USB 2.0)

Lyd

MP3/PCM/AC-3

AAC

Kapasitet

VGA (640 X 480),

30 Fps, 15000 Kbps

D1 (720 X 480), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

D1 (720 X 480), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

46

Vedlegg

Spesifikasjoner (fortsatt)

Strøm

Generelt

Effekt

Forbruk

Mål (B X H X D)

Ekstern DC 12 V

På: 11 W / Av: mindre enn 1 W

228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (når rammen er montert)

228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm

670 g

På: 11 W / Av: mindre enn 1 W

272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (når rammen er montert)

272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm

750 g

Vekt

* Produktets design kan variere avhengig av modell. Spesifikasjonene er gjenstand for endring uten varsel.

* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.

Bluetooth

Utslippstype

HF-effekt

Overføring effekt

Overføring frekvens

Antall kanaler

Moduleringssystem

Kommunikasjonssystem

Oscillatorsystem

F1D

KLASSE II

0,1 mW

2402 ~ 2480 MHz

79 kanaler

GFSK / 8D PSK

Vekseloperasjon

Crystall Oscillation System

* HF-effekt kan variere avhengig av brukermiljø.

Riktig avhending av rammen

Avhend produktet i henhold til lokale forskrifter og gjeldende lover.

Spesifikasjoner Støttet versjon

Profil

Bluetooth QD ID

Modul

Temperatur

Fuktighet

2.0+EDR

OPP(Client), FTP(Server/Client),

A2DP, AVRCP, GAVDP

B015915

BTM0605C4NA

0 °C ~ +40 °C

0 % ~ 95 %

47

Vedlegg

Kontaktinformasjon for Samsung Worldwide

Hvis du har spørsmål eller kommentarer relatert til Samsung-produkter, ber vi deg om å kontakte oss.

Region Region

Europa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Kontaktsenter Webområde

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis

Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00 www.samsung.com

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Europa

(fortsatt)

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Kontaktsenter Webområde

8000-7267

8-800-77777 www.samsung.com

www.samsung.com

261 03 710

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33 www.samsung.com

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678) www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Programvarelisens

Du sender spørsmål og forespørsler om spørsmål angående åpne kilder ved å kontakte Samsung via e-post ([email protected]).

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Freetype Project.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under OpenSSL Project.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under MPL.

Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under GPL/LGPL-lisensen.

GPL-programvare: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-programvare: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Hvis du vil se mer informasjon, klikker du Software License på hovedskjermen på CD-platen.

48

Vedlegg

Innholdsfortegnelse

A alarm

opprette, 37

stoppe, 38

B

berøringstaster, 7

Bluetooth

Bluetooth-modus, 32 motta data, 32

E

ekstraskjerm, 42

F

feilsøking, 44

fil

administrere filer, 29

bla gjennom filer, 28

kopiere filer, 30

overføre filer, 17

slette filer, 31

firmwareoppgradering, 43

fjernkontroll, 9

forhold bredde/høyde, 23

Frame Manager, 42

G

grunnleggende innstillinger, 11

H

hovedmeny, 12

hurtigoppsett, 11

K klokke

datoformat, 13 klokketype, 13 tid og dato, 13 tidsformat, 13

koble til

eksterne minneenheter, 14

PC, 16

L lysbildevisning

bakgrunnsmusikk, 21

forhold bredde/høyde, 23

hastighet, 22

innstillinger, 21

modus, 22 overgang, 22

rekkefølge, 23

rotere, 21

spille av en lysbildevisning, 19

vise bildeinfo, 23 visningsmodus, 20, 23

zoom, 21

lysstyrke, 39

M

masselagring, 17

miniskjerm, 42

minneplassering, 15

49

Vedlegg

Innholdsfortegnelse (fortsatt) musikk

gjenta, 27 innstillinger, 27 modus, 27 rekkefølge, 27

spille av musikk, 26

O

oppstartsmodus, 39

P

PC-krav, 42

produktavhending, 47

produktinformasjon, 40

R

rotere, 21

S

skjermsparer, 39

spesifikasjoner, 46

språk, 11, 39

T

tilbakestille innstillinger, 41

U

USB-kontakt, 16

V video

gjenta, 25 innstillinger, 25 modus, 25 rekkefølge, 25

spille video, 24

visningsmodus, 20

Z

zoom, 21

50

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project