Samsung 800P Betjeningsvejledning

Samsung 800P Betjeningsvejledning
Digital Fotoramme
Brukerhåndbok
Klikk
Innhold
Sikkerhetsforholdsregler
Komme i gang
Spille av multimedia
800P
1000P
Bla gjennom og administrere
multimedia
Bruke den trådløse Bluetoothfunksjonen
Tilpasse innstillingene
Vedlegg
Innholdsfortegnelse
Les denne håndboken grundig for
instruksjoner om riktig bruk og vedlikehold.
Bildene og skjermbildene brukt i denne håndboken, er fra 800P.
Innhold
Instruksjonsikoner
Sikkerhetsforholdsregler..................... 3
Før du starter, må du gjøre deg kjent med ikonene du ser i
denne håndboken:
Komme i gang..................................... 6
Advarsel - situasjoner som kan forårsake
skade på enheten eller annet utstyr
Merk - merknader, brukstips eller ytterligere
informasjon
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Det er strengt forbudt å kopiere eller distribuere innholdet
i denne håndboken uten tillatelse fra SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD
• Produktspesifikasjoner eller innholdet i denne håndboken
kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering
av produktfunksjoner.
I esken ...................................................... 6
Bli kjent med rammen ............................... 7
Konfigurere rammen ............................... 10
Koble til adapteren og slå på strømmen.... 10
Tilpasse grunnleggende innstillinger ........ 11
Bli kjent med hovedmenyen .................... 12
Vise tid og dato . ..................................... 13
Koble til eksterne minneenheter .............. 14
Velge minneplassering . ........................... 15
Koble til en PC ........................................ 16
Overføre filer fra en PC ............................ 17
Spille av multimedia.......................... 19
Spille en lysbildevisning ........................... 19
Spille videoer .......................................... 24
Spille av musikk ...................................... 26
Bla gjennom og administrere
multimedia......................................... 28
Bla gjennom filer ..................................... 28
Administrere filer ..................................... 29
Bruke den trådløse
Bluetooth-funksjonen. ...................... 32
Finne og sammenkoble med andre
Bluetooth-enheter ................................... 32
Hent data med den trådløse
Bluetooth-funksjonen .............................. 33
Bruke Bluetooth-menyer ......................... 34
Informasjon for bruk av Bluetooth ........... 35
Tilpasse innstillingene....................... 36
Justere effekter for lysbildevisning ........... 36
Stille inn tid og dato ................................ 36
Stille inn og bruke alarmer ....................... 37
Tilpasse generelle innstillinger ................. 39
Tilpasse Bluetooth-innstillinger ................ 40
Oppdatere eller tilbakestille rammen . ...... 41
Vedlegg.............................................. 42
Bruke som en miniskjerm til PC . ............. 42
Oppdatere firmware ................................ 43
Feilsøking . .............................................. 44
Spesifikasjoner . ...................................... 46
Riktig avhending av rammen ................... 47
Kontaktinformasjon for
Samsung Worldwide ............................... 48
Programvarelisens .................................. 48
Innholdsfortegnelse ................................. 49
Sikkerhetsforholdsregler
ADVARSEL:
• FOR Å FORHINDRE ELEKTRISK STØT, MÅ DU IKKE ÅPNE ELLER FJERNE DEKSELET ELLER BAKSIDEN AV RAMMEN. DET ER INGEN
INNVENDIGE DELER BRUKEREN SELV KAN UTFØRE SERVICE PÅ. LA KUN KVALIFISERT PERSONALE UTFØRE SERVICE PÅ DENNE
RAMMEN.
• FOR Å FORHINDRE BRANN, MÅ DU HOLDE DENNE RAMMEN UNNA ALLE ÅPNE FLAMMER, FOR EKSEMPEL STEARINLYS, TIL ENHVER TID.
• Sporene og åpningene i rammen gir nødvendig
ventilasjon. For å sikre pålitelig drift og forhindre
overoppheting, må ikke disse åpningene blokkeres eller
dekkes:
-- Ikke dekk sporene eller åpningene.
-- Ikke blokker sporene eller åpningene ved å plassere rammen
på myke overflater, for eksempel senger, sofaer eller tepper.
-- Ikke plasser på et innelukket sted, for eksempel en
bokramme eller skap uten ordentlig ventilasjon.
• Ikke plasser rammen i nærheten av eller på varmekilder,
for eksempel radiatorer, eller i direkte sollys.
• Ikke la rammen komme i kontakt med vann. Ikke
plasser rammen i nærheten av vannkilder, for eksempel
badekar eller vasker, eller der vann eller andre væsker
kan sprute eller dryppe på rammen. Dersom rammen
blir våt, må du umiddelbart koble den fra og kontakte
forhandleren eller et autorisert servicesenter.
• Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller
adaptere utover deres tiltenkte kapasitet, ettersom dette
kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Led alle strømledninger bort fra trafikkerte områder
og andre gjenstander, slik at de ikke blir tråkket på
eller klemt av gjenstander som står på eller mot dem.
Kontroller at ledningene ikke er bøyd eller klemt ved
kontaktendene eller adapterforbindelsene.
• Under tordenvær eller når rammen kommer til å stå
uten oppsyn eller ubrukt i lengre perioder, må du koble
rammen fra vegguttaket. Dette forhindrer skader på
rammen fra spenningstopper.
• Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at
spenningsangivelsen på rammen tilsvarer den lokale
strømforsyningen.
3
Sikkerhetsforholdsregler
• Før aldri inn metallgjenstander i de åpne delene av
denne rammen, ettersom dette kan føre til elektrisk
støt. Kontroller at strømledningen er satt helt inn når du
bruker rammen. Ta godt tak i kontakten når du fjerner
strømledningen, og berør aldri strømledningen med våte
hender.
• Hvis du legger merke til uvanlig drift, for eksempel
uvanlige lyder eller brent lukt som kommer fra rammen,
kobler du den umiddelbart fra og kontakter forhandleren
eller et autorisert servicesenter.
• Det anbefales ikke å installere rammen på et sted der
den vil være eksponert mot tungt støv, høye eller lave
temperaturer, høy fuktighet eller kjemiske stoffer eller der
den blir brukt kontinuerlig.
• Bruk kun ordentlig jordede kontakter og uttak ved
tilkobling av rammen. Feilaktig jording kan forårsake
elektrisk støt eller skade på utstyret.
• Hold denne rammen og alt tilbehøret utenfor barns
rekkevidde.
• Ikke installer rammen på ustabile steder, for eksempel
feilmonterte hyller, vinklede overflater eller der rammen
kan være utsatt for vibrasjoner.
• Ikke mist rammen eller utsett den for sterke
sammenstøt. Dersom rammen blir skadet, trekker du
ut strømledningen og kontakter en forhandler eller et
autorisert servicesenter.
• Trekk alltid ut strømledningen ved rengjøring av
rammen. Bruk kun en myk, tørr klut for å tørke av
rammen. Ikke utsett rammen for kjemikalier, for
eksempel voks, benzen, alkohol, fortynningsvæske,
insektsmidler, friskluftspray, smøremidler eller
vaskemidler, ettersom disse kan skade overflatene på
rammen og ugyldiggjør garantien.
• Rengjør produktet med en myk, tørr klut.
-- Unngå rengjøring av produktet med et brennbart stoff, for
eksempel benzen eller fortynningsvæske eller med en våt
klut. Dette kan føre til skader på produktet.
-- Unngå å skrape skjermen med neglene eller en skarp
gjenstand.
-- Unngå å rengjøre produktet ved å spraye vann på det.
Dersom det kommer vann inn i produktet, kan dette føres til
brann, elektrisk støt eller produktfeil.
-- Unngå å bruke luftfukter med overlyd nær produktet. Det
kan forårsake hvite flekker på overflaten til produktet.
4
Sikkerhetsforholdsregler
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør
eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det
elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,
USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet
holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette
produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske
union og i andre europeiske land med
separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller
emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved
slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig
måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller
miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk
av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale,
gratis mottaksstasjon.
5
Komme i gang
I esken
Digital ramme
Strømkabel*
Adapter
USB-kabel
Hurtigstartveiledning
og garanti**
CD-ROM
(Brukerhåndbok)
Fjernkontroll
Klut
* Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.
** Garantien kan være utilgjengelig avhengig av region.
6
Komme i gang
Bli kjent med rammen
Forsiden av rammen
Berøringstast* Beskrivelse
p
Slå på rammen; Slå av rammen
(berør og hold)
h
Åpne hovedmenyen
m
Åpne menyer
Bla gjennom menyer eller elementer (opp/
Skjerm
u/d/l/r ned/venstre/høyre)
e
Velge menyer eller elementer; Utføre utvalgte
funksjoner
b
Gå tilbake til det forrige nivået
s
Spille av en lysbildeserie i en skjerm; Endre
visningsmodus i løpet av en lysbildeserie
* Beskrivelsene i denne håndboken er basert på berøringsskjermen. Les
denne håndboken grundig og bruk den korrekt.
Fjernkontrollsensor
Base
Bruk av berøringstastene
• Bruk kun berøringstastene med fingrene. Forsikre
deg om at hendene er rene og tørre når du bruker
berøringstastene.
• Berør lett tasten som korresponderer med ønsket
funksjon.
• Det kan hende at berøringssensoren ikke fungerer
ordentlig på våte eller fuktige steder.
• Når berøringstastene forsvinner, berører du
berøringspanelet forsiktig for å vise tastene.
7
Komme i gang
Bli kjent med rammen (fortsatt)
Baksiden av rammen
Høyttaler
SD-minnekortspor
Høyttaler
USB-kabelport
Strømkabelport
USB-minnekortport
Heasettport
8
Komme i gang
Bli kjent med rammen (fortsatt)
Fjernkontroll
Tast
Beskrivelse
Slå rammen på eller av
Åpne hovedmenyen
Åpne menyer
Gå tilbake til det forrige nivået
Bla gjennom menyer eller elementer (opp/ned/venstre/høyre)
Velge menyer eller elementer
Spille av av lysbildeserie i en skjerm; Endre visningsmodus i
løpet av en lysbildeserie
Vise tid og dato
• Husk å peke fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på rammen (s. 7).
• Åpne batteridekselet ved å dreie til venstre, skift
ut batteriet og lukk batterietdekselet ved å dreie til
høyre.
Rotere et bilde i løpet av en lysbildeserie
Åpne fotolisteskjermen
Åpne musikklisteskjermen
Åpne videolisteskjermen
9
Komme i gang
Konfigurere rammen
Ikke putt for mye trykk på rammen eller tving
skjermen til å rotere i feil retning, ettersom dette
kan skade rammen.
Koble til adapteren og slå på strømmen
Fasongen på kontakten kan variere avhengig av region.
Berør p for å slå på rammen. Lyset på p slår
seg på og hovedmenyen vises.
Du slår av rammen ved å berøre og holde p.
10
Komme i gang
Tilpasse grunnleggende innstillinger
Når du slår på rammen for første gang, vises hurtigoppsettsskjermen.
Velg et språk og tilpasse rammens grunnleggende innstillinger.
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow
Transition, Clock Set, and Startup Mode
settings
Do you want to start?
Yes
ENTER
No
BACK
EXIT
1 Bla til språket og berør e.
2 Velg Yes for å starte oppsettsveiviseren.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å tilpassen rammen i
henhold til dine preferanser.
Innstilling
Beskrivelse
View Mode
Velge visningsmodus for en lysbildeserie (s. 20)
Slideshow
Transition
Velge overgangseffekt for en lysbildeserie (s. 22)
Clock Set
Stille inn gjeldende tid og dato (s. 13)
Startup Mode
Velge en modus som skal aktiveres når rammen slås på
(s. 39)
4 Når du har fullført oppsettet, velger du Yes for å vise
produktoversikten.
5 Gjennomgå de grunnleggende bruksinstruksjonene for
rammen og velg deretter Done.
11
Komme i gang
Bli kjent med hovedmenyen
Fra hovedmenyskjermen får du tilgang til følgende menyer.
Meny
Photos
Music
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Videos
Bluetooth
Beskrivelse
Bla gjennom bilder som er lagret i internminnet eller en
ekstern minneenhet og endre alternativene (s. 19)
Lytt til musikk som er lagret i internminnet eller en ekstern
minneenhet og endre alternativene (s. 26)
Se på videoer som er lagret i internminnet eller en ekstern
minneenhet og endre alternativene (s. 24)
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen til å koble til andre
trådløse enheter (s. 32)
Clock
Vise gjeldende tid og dato (s. 13)
Mini Monitor
Bruke rammen som en ekstraskjerm for PCen (s. 42)
Settings
Tilpasse innstillinger (s. 36)
• Du kan angi at andre funksjoner skal aktiveres i stedet for
hovedmenyen når du slår på rammen (Startup Mode s. 39).
• Mens du bruker andre funksjoner eller skjermspareren er aktiv, berører
du h for å åpne hovedmenyskjermen.
12
Komme i gang
Vise tid og dato
Kontroller gjeldende tid og dato eller tilpass klokkeinnstillingene.
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Clock og berører e.
• Gjeldende tid og dato vises.
2 Berør m og velg Settings.
3 Bla til Clock og berør e.
4 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
• For Clock Set berører du l eller r for å velge alternativet du vil
ha, og deretter berører du u eller d for å stille inn verdien.
▲ Clock 1
▲ Clock 2
▲ Clock 3
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock & Calendar 2
Alternativ
Beskrivelse
Clock Set
Stille inn gjeldende tid og dato
Date Format
Velge hvordan datoer vises (YYYY.MM.DD, MM.DD.
YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format
Velge hvordan tiden vises (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type
Velge klokketype (Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2)
13
Komme i gang
Koble til eksterne minneenheter
Du kan koble USB-minneenheter eller SD-kort til rammen. Rammen støtter filformatsystemene FAT16 og FAT32 for eksterne
minneenheter.
Sett inn et SD-kort med metallkontaktene vendt
nedover. Skyv kortet inn til det låses på plass.
Du fjerner SD-kortet ved å skyve
det forsiktig til det løses ut fra
rammen.
• Hvis du kobler til en ekstern minneenhet mens strømmen er på, vises et popup-vindu.
Hvis du vil starte en lysbildevisning med minner som er lagret på en ekstern minneenhet, velger du Slideshow.
• Anbefalt minnekapasitet for forskjellige typer minnekort:
SD
Opptil 2 GB
microSD
Opptil 2 GB
miniSD
Opptil 2 GB
SDHC
Opptil 32 GB
microSDHC
Opptil 8 GB
miniSDHC
Opptil 4 GB
USB
Opptil 32 GB
14
Komme i gang
Velge minneplassering
Når en ekstern minneenhet er koblet til (SD-kort eller USB-minneenhet), kan du velge kilde for filene.
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til listen på
minneplasseringen.
2 Bla til én av følgende minneplasseringer, og berør e.
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Minneplassering
Beskrivelse
Frame Memory
Internminne
SD Card
SD-minnekort (eksternt)
USB
USB-minneenhet (ekstern)
Du kan også endre minneplassering mens du blari bildene vedå
berøre m og velge Select Storage Device (s. 29).
15
Komme i gang
Koble til en PC
Du kan overføre filer (s. 17) eller bruke rammen som en miniskjerm ved å koble den til en PC (s. 42).
Koble den minste enden av USB-kabelen til rammen og den største enden til USB-porten på PCen.
USB-kontakt
16
Komme i gang
Overføre filer fra en PC
Overføre filer fra en PC
Mass Storage
1 Koble rammen til en PC med den medfølgende
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by using
Frame Manager.
USB-kabelen (s. 16).
Når rammen er slått av, kobler du den til PCen først og slår den
deretter på.
2 Velg Mass Storage.
• Når den er koblet til, vises “Mass Storage” på skjermen og et
popup-vindu vises på PCen.
• Noen filer er innebygd i rammen som standard.
Når det ikke er nok minne, slettes disse filene.
• Hvis bildene er store, bruker de mer minne
og forhåndsvisningen vises saktere. Endre
bildeoppløsningen til 800 X 480 (for 800P) eller
1024 X 600 (for 1000P). Eller angi at rammen
kopierer og automatisk endrer størrelsen på
bildene (Frame Memory Copy s. 39).
Hvis du kobler rammen til en PC mens du bruker den som en
miniskjerm (s. 42), må du skifte til masselagringsmodus ved å
bruke Frame Manager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese
brukerhåndboken for Frame Manager.
3 Åpne en mappe for å vise filene.
• Den eksterne stasjonen vises som “800P” eller “1000P” på PCen.
Åpne stasjonen for den tilsvarende modellen i Min datamaskin og
kopier bildene.
4 Kopier filer fra PCen til rammen eller motsatt.
17
Komme i gang
Overføre filer fra en PC (fortsatt)
Koble rammen fra en PC
Pass på å avslutte tilkoblingen ordentlig for å forhindre skader på rammen eller dataene.
1 Klikk
på oppgavelinjen i Windows.
2 Klikk meldingen som vises.
Trygg fjerning av USB Mass Storage Device
3 Koble ikke fra USB-kabelen før meldinger sier at det er trygt å fjerne maskinvaren.
• Ikke koble fra USB-kabelen mens filene blir kopiert, ettersom dette kan føre til tap av data eller skader på rammen.
• Tilkoblingen avsluttes ikke hvis du har rammefiler åpne på PCen. Lukk alle rammefilene og prøv igjen.
18
Spille av multimedia
Spille en lysbildevisning
1 Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering
(Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Bla til Photos og berør e.
3 Bla til en fil og berør e eller s for å spille av en
lysbildevisning.
Hvis du vil vise en lysbildevisning med bestemte bilder, berører du
m og velger Select Multiple Files (s. 29).
4 Kontroll avspillingen med følgende taster:
Berøringstaster Beskrivelse
h
Åpne hovedmenyen
m
Åpne lysbildevisningsmenyen
d/u
Justere volumet på bakgrunnsmusikken
l/r
Vise forrige eller neste bilde
e
Pause eller gjenoppta visning av lysbildeserien
b
Gå tilbake til det forrige nivået
s
Endre visningsmodus
19
Spille av multimedia
Spille en lysbildevisning (fortsatt)
Endre visningsmodus
Viser en klokke eller kaldner under en lysbildevisning eller viser flere
bilder samtidig under lysbildevisning.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
Berør s gjentatte ganger under en lysbildevisning for å endre
visningsmodus.
• Hver gang du berører s, endres visningsmodus til (Photo Only →
Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →
Multiview 2 → Multiview 3).
• Du kan også endre visningsmodus ved å åpne View Mode i Settings
→ Photos (s. 23).
• Angi gjeldende tid og dato før visning av klokke eller kalender (s. 36).
• Du kan vise forrige eller neste bilde ved å berøre l eller r under en
lysbildevisning.
20
Spille av multimedia
Spille en lysbildevisning (fortsatt)
Bruke menyer for lysbildevisning
Kontrollere en lysbildevisning og justere innstillingene for
lysbildevisningen.
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
On
Off
Select Music
1 Berør m under en lysbildevisning.
2 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
Alternativ
Beskrivelse
Rotate
Rotere et bilde (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
Forstørre i et bilde (x1, x2, x4)
Background
Music
Slå bakgrunnsmusikken på eller av
Settings
Åpne menyen Settings (s. 22)
• Du kan kun rotere eller zoome inn i et bilde i Photo Only eller
Photo & Clock-modus.
• Når du zoomer inn i et bilde, kan du bevege deg rundt i bildet ved
å berøre u, d, l eller r. Du avslutter zoommodus ved å berøre
b.
3 Når du er ferdig, berører du e.
• Når du berører b i menyen Settings, vises hovedmenyskjermen.
Vil du spille av lysbildevisningen, berører du s.
21
Spille av multimedia
Spille en lysbildevisning (fortsatt)
Velge effekter for lysbildevisning
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Fast
Normal
Slow
: On
Juster overgangseffekt, hastighet, avspillingsmodus eller rekkefølge
for bildene for en lysbildevisning.
1 Berør m under en lysbildevisning.
2 Velg Settings.
3 Bla til Photos og berør e.
Du kan også velge effekter for lysbildevisning ved å åpne Photos i
Settings.
4 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
Alternativ
Beskrivelse
Slideshow
Transition
Velg en overgangseffekt (No Effect, Fade, Blinds, Cross
Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,
Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs,
Random)
Slideshow
Speed
Velg en lysbildehastighet (Fast, Normal, Slow)
Slideshow
Mode
• All photos: Spille av alle bilder i rekkefølge etter filnavn
• Photos in folder: Spille av alle bilder i den valgte
mappen i rekkefølge etter filnavn
• One photo: Gjenta det valgte bildet
22
Spille av multimedia
Spille en lysbildevisning (fortsatt)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Alternativ
Beskrivelse
Slideshow
Order
• Normal: Spille av bilder i rekkefølge etter filnavn
• Shuffle: Spille av bilder i tilfeldig rekkefølge
View Mode
Endre visningsmodus (s. 20)
Aspect Ratio
• Original Fit: Viser bilder i original størrelse. Hvis et
bilde er større enn skjermen, blir det justert til å passe
skjermen i samme forhold
• Auto Fit: Endre størrelsen på bildene for å passe
skjermen i samme forhold (det kan hende at noen deler
av bildet ikke vises)
• Fit to Width: Endre størrelsen til å passe skjermens
bredde
• Fit to Screen: Endre størrelsen på bildene til å passe
skjermen
• Slide Fit*: Endre størrelsen på bildet til å passe den
lengste kanten av skjermen. Rammen blar automatisk
gjennom resten av bildene fra venstre til høyre eller topp
til bunn (for eksempel panoramabilde eller portrettbilde)
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
Display Photo
Angi at lysbildevisningen skal vise detaljer om bildene
Info
* I Slide Fit-modus kan bildet virke forvrengt hvis du prøver å vise bilder med
oppløsning under 184 ppi eller der den lengste kanten er større enn 2600 piksler.
5 Berør s for å spille av lysbildevisningen.
23
Spille av multimedia
Spille videoer
1 Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering
(Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Bla til Videos og berør e.
3 Bla til en fil og berør e for å spille en video.
4 Kontroll avspillingen med følgende taster:
Berøringstast
Pause
Volume
Prev/Next
Optimal videooppløsning eller kodek
Bithastighet 1000 ~ 1500 Kbps
Video
Oppløsning
AVI
Lyd
MP4
• 800P : 640 X 384
• 1000P : 640 X 375
MP3, 48 KHz
(samplingsfrekvens),
2 kanaler, 128 Kbps
mp4a (AAC-LC), 48 KHz
(samplingsfrekvens),
2 kanaler, 128 Kbps
Beskrivelse
h
Åpne hovedmenyen
m
Åpne videomenyen
d/u
Justere volumet
l/r
Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i
en fil (berør og hold inne)
e
Pause eller gjenoppta visning av avspillingen
b
Gå tilbake til det forrige nivået
Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens videoen er
satt på pause, starter skjermspareren. Hvis du vil gå tilbake vil
videoavspillingen, berører du en hvilken som helst tast unntatt p.
24
Spille av multimedia
Spille videoer (fortsatt)
Bruke videomenyer
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
1 Berør m under en avspilling.
2 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
Alternativ
Settings
Play Mode
Play Order
Beskrivelse
• All videos: Spille av alle videoer i rekkefølge etter filnavn
• Videos in folder: Spille av alle videoer i den valgte
mappen i rekkefølge etter filnavn
• One video: Gjenta den valgte videoen
• Normal: Spille av videoer i rekkefølge etter filnavn
• Shuffle: Spille av videoer i tilfeldig rekkefølge
Repeat
Spille av gjentatte ganger
Settings
Åpne Settings-menyen
3 Når du er ferdig, berører du b.
• Når du berører b i menyen Settings, vises hovedmenyskjermen.
Vil du spille av videoen, kan du se trinn 1~3 i “Spille av videoer”.
25
Spille av multimedia
Spille av musikk
1 Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering
(Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Bla til Music og berør e.
3 Bla til en fil og berør e for å spille av musikk.
4 Kontroll avspillingen med følgende taster:
Berøringstast
Pause
Volume
Prev/Next
Beskrivelse
h
Åpne hovedmenyen
m
Åpne musikkmenyen
d/u
Justere volumet
l/r
Hoppe bakover eller forover, Skanne bakover eller forover i
en fil (berør og hold inne)
e
Pause eller gjenoppta visning av avspillingen
b
Gå tilbake til det forrige nivået
• Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund mens den ikke
spiller av musikk, starter skjermspareren. Hvis du vil gå tilbake til
musikkavspillerskjermen, berører du en hvilken som helst tast unntatt
p.
• Når du spiller av musikkfiler kodet i en variabel bithastighet (VBR),
kan avspillingstiden som vises på skjermen avvike fra den faktiske
avspillingstiden.
26
Spille av multimedia
Spille av musikk (fortsatt)
Bruke musikkmenyer
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
1 Berør m under en avspilling.
2 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
Alternativ
Settings
Play Mode
Pause
Volume
Prev/Next
Play Order
Beskrivelse
• All music: Spille av alle musikkfiler i rekkefølge etter
filnavn
• Music in folder: Spille av alle musikkfiler i den valgte
mappen i rekkefølge etter filnavn
• One music: Gjenta den valgte musikkfilen
• Normal: Spille av musikkfiler i rekkefølge etter filnavn
• Shuffle: Spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge
Repeat
Spille av gjentatte ganger
Settings
Åpne Settings-menyen
3 Når du er ferdig, berører du b.
• Når du berører b i menyen Settings, vises hovedmenyskjermen.
Vil du spille av musikken, kan du se trinn 1~3 i “Spille musikk”.
27
Bla gjennom og administrere multimedia
Bla gjennom filer
Åpne menyene Photos, Videos eller Music og bla gjennom filene.
Minneplassering/
Mappenavn/Filnavn
Gjeldende filnummer/
totalt antall filer
1 Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering
Photos
(Frame Memory, SD Card eller USB).
Frame Memory • 2009 • IMG1
2 Bla til Photos, Videos eller Music og berør e.
3 Berør d, u, l eller r for å bla gjennom filer.
• Hvis du vil vise filene i en mappe, blar du til mappen og berører
e.
Hvis rammen ikke har blitt brukt på en stund, starter skjermspareren.
Berør b for å åpne den nylig brukte skjermen.
Music
Frame Memory • 2009 • Musikk
Title
Artist
28
Bla gjennom og administrere multimedia
Administrere filer
Kopiere eller slette filer lagret i internminnet eller eksterne minneenheter.
Photos
Photo Size
File Size
Date
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 Mens du blar gjennom filer, berører du m.
2 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
Alternativ
Beskrivelse
Copy
Kopiere den valgte mappen eller filen til en annen
minneplassering (s. 30)
Delete
Slette den valgte mappen eller filen (s. 31)
Select Multiple
Files
Velge flere filer som skal vises som en lysbildevisning,
kopiere eller slette
Select Storage
Device
Endre minneplassering (s. 15)
Settings
Åpne menyen Settings (s. 36)
29
Bla gjennom og administrere multimedia
Administrere filer (fortsatt)
Kopiere filer
Photos
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
• Bildene som blir kopiert til rammen får automatisk
endret størrelsen for å passe optimalt for skjermen.
Hvis du vil kopiere bildene i originalstørrelsen,
fra hovedmenyskjermen, velger du Settings →
General → Frame Memory Copy → Original
Size (s. 39).
• Bildene med endret størrelse vil ha lavere
oppløsning sammenlignet med originalbildene,
men med mindre filstørrelser, kan du lagre flere
bilder.
Koble til en ekstern minneenhet (SD-kort eller USB-minneenhet) til
rammen og kopiere filene fra den eksterne minneenheten til rammen
eller motsatt.
1 Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering
(Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Bla til Photos, Videos eller Music og berør e.
3 Bla til filen du vil kopiere og berør m.
• Hvis du vil kopiere alle filene i den valgte mappen, velger du
mappen.
4 Bla til Copy og berør e.
• Hvis du vil kopiere flere filer, velger du Select Multiple Files.
5 Velg en destinasjon for filene.
• De valgte filene blir kopiert.
30
Bla gjennom og administrere multimedia
Administrere filer (fortsatt)
Slette filer
Photos
1 Fra hovedmenyskjermen velger du en minneplassering
Delete
(Frame Memory, SD Card eller USB).
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Bla til Photos, Videos eller Music og berør e.
3 Bla til filen du vil slette og berør m.
• Hvis du vil slette alle filene i den valgte mappen, velger du
mappen.
4 Bla til Delete og berør e.
• Hvis du vil slette flere filer, velger du Select Multiple Files.
5 Velg Yes for å bekrefte.
• Den valgte filen blir slettet.
31
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen
Koble til andre trådløse enheter for utveksling av data.
Finne og sammenkoble med andre Bluetooth-enheter
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Bluetooth og berører
Bluetooth
Type
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Phone 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Com 03 (000F:00:038317)
e.
• Den trådløse Bluetooth-funksjonen slås på som standard.
• Hvis du vil slå av den trådløse Bluetooth-funksjonen, fra
hovedmenyskjermen, velger du Settings → Bluetooth →
Bluetooth Mode → Off.
2 Velg Search for å finne andre Bluetooth-enheter.
3 Bla til en enhet og berør e.
• Når eieren av den andre enheten taster inn samme PIN eller
godtar sammenkoblingen, er sammenkoblingen fullført.
Rammens standard-PIN er 0000.
• Hvis du vil avslutte Bluetooth-tilkoblingen, kan du gå til et annet
skjermbilde, så stoppes tilkoblingen automatisk.
• Hvis du vil avslutte Bluetooth-tilkoblingen når du er koblet til A2DPenheter, for eksempel headsett, blar du til den tilkoblede enheten
og trykker e.
• Hvis du gjentatte ganger søker etter og avbryter Bluetooth-funksjoner,
kan fjernkontrollen og berøringstastene slutte å fungere på grunn av
ustabiliteten i rammen.
• Du kan ikke motta filer når du er koblet til et A2DP-enhet, for eksempel
en Bluetooth-headset. For å motta filer, avslutter forbindelse med A2DP
enheten.
32
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen
Hent data med den trådløse Bluetooth-funksjonen
1 I enhetslisten blar du til en av de sammenkoblede enhetene
Bluetooth
og berører m.
File Name
Copy
All
Upper Folder
• Bildelisten til den tilkoblede enheten vises.
Folder(12)
Sky.jpg
Photo List blir deaktivert når du kobler til et headsett eller høyttaler.
Hi.jpg
Reset
Hello.jpg
3 Velg filene du vil kopiere og velg Copy.
Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.
Reset : Cancel all selections.
[xx] photos selected.
2 Bla til Photo List og berør e.
Select
BACK
Select All
• De valgte filene blir kopiert til rammens minne.
Du kan hente filer fra alle skjermer unntatt fra Bluetooth-skjermen.
Hvis du ikke kan hente filer, restart Bluetooth trådløs-egenskapen
ved å velge Settings → Bluetooth → Bluetooth Mode → On og
så Off (s. 40).
33
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen
Bruke Bluetooth-menyer
1 I enhetslisten blar du til en av de sammenkoblede enhetene
Bluetooth
og berører m.
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
2 Bla til en av følgende menyer og berør e.
Meny
Beskrivelse
Photo List*
Åpne fotolisten for den sammenkoblede enheten (s. 33)
Rename
Gi nytt navn til den sammenkoblede enheten
CSR (0010:00:1S5D42)
Delete
Slette en av de sammenkoblede enhetene
Com 03 (000F:00:038317)
Delete All
Slette alle sammenkoblede enheter
Settings
Åpne menyen Settings (s. 40)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Phone 02 (001F:00:354832)
Search
Photo List
Rename
Delete
Delete All
Settings
* Photo List blir deaktivert når du velger en enhet som ikke er koblet til rammen.
34
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen
Informasjon for bruk av Bluetooth
• Den trådløse Bluetooth-funksjonen kan overføre data over maksimum 10 meter (30 fot). Denne avstanden kan
reduseres av hindringer, for eksempel vegger eller personer, eller andre enheter som bruker eller produserer radiobølger,
for eksempel WLAN-enheter eller andre mobiltelefoner med 2,4 GHz bånd. Hindringer eller andre trådløse enheter kan
interferere med den trådløse Bluetooth-forbindelsen og redusere den effektive rekkevidden.
• Rammens trådløse antenne er plassert foran p. For best resulat bør du sikre at du er innen maksimum avstand for
en Bluetooth-forbindelse og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Interferens fra andre enheter kan forårsake at
rammen lager uvanlige lyder eller ikke fungerer ordentlig.
• Den trådløse Bluetooth-funksjonen kan forårsake interferens med medisinsk utstyr. Ikke bruk rammen eller andre
Bluetooth-enheter på sykehus, fly, tog eller nær automatiske dører, alarmer eller brennbare gasser.
• Rammen støtter sikkerhetsinnstillinger for sikre forbindelser med andre Bluetooth-enheter. Imidlertid bør du alltid ta
forholdsregler for å sikre dataene når du kobler til andre Bluetooth-enheter. Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tap
av privat informasjon over en trådløs Bluetooth-forbindelse.
• Det er ikke sikkert at den trådløse Bluetooth-funksjonen i rammen er kompatibel med alle Bluetooth-enheter. For
best resultat, bør du kun sammenkoble med og koble til enheter som er sertifisert av Bluetooth SIG og kontrollere at
Bluetooth-profilene til enhetene er kompatible. Selv når en enhet er sertifisert av Bluetooth SIG, kan det forekomme
noen uforenligheter og noen funksjoner kan være utilgjengelige.
• Når du spiller av musikk over en trådløs Bluetooth-forbindelse, kan du oppleve interferens fra andre enheter,
midlertidige forstyrrelser i musikken eller begrenset funksjonalitet på rammen, avhengig av hvilke trådløse enheter som
er til stede i området eller det fysiske miljøet.
35
Tilpasse innstillingene
Definere rammeinnstillinger i henhold til dine preferanser.
Justere effekter for lysbildevisning
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
Settings
2 Bla til Photos og berør e.
3 Velg og juster effekter for lysbildevisning (s. 22).
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Bluetooth
View Mode
: Auto Fit
Support
Aspect Ratio
: Photo Only
Display Photo Info
: On
Stille inn tid og dato
Settings
Category
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 24 Hours
General24 Hours
Clock Type
: Clock 1
Bluetooth
Support
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
2 Bla til Clock og berør e.
3 Stille inn tid og dato og tilpasse klokkeinnstilinger (s. 13).
36
Tilpasse innstillingene
Stille inn og bruke alarmer
Stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.
Stille inn en ny alarm
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Off
Clock
Alarm2
: Off
Alarm
Alarm3
: Off
General
Alarm4
: Off
Bluetooth
Alarm5
: Off
Support
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
2 Bla til Alarm og berør e.
3 Bla til en tom alarm og berør e.
4 Berør d, u, l eller r for å angi alarmdetaljer.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Når du er ferdig, velger du OK.
•
vises i øvre høyre hjørne av skjermen.
Du kan bare stille en alarm for et bestemt tidspunkt. Duplikatalarmer
blir ignorert.
37
Tilpasse innstillingene
Stille inn og bruke alarmer (fortsatt)
Stoppe en alarm
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
General
Bluetooth
Support
Når en alarm utløses, trykker du hvilken som helst tast unntatt p for
å stoppe alarmen. Hvis du ikke stopper alarmen, lyder den i 1 minutt.
Alarm
Clock
Alarm
PM
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Deaktivere en alarm
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
2 Bla til Alarm og berør e.
3 Bla til alarmen du vil deaktivere og berør e.
4 Bla til Off og velg OK .
38
Tilpasse innstillingene
Tilpasse generelle innstillinger
Settings
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Bluetooth
Auto Picture On/Off
Support
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
: Original Size
Screen Saver
: Slideshow
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
2 Bla til General og berør e.
3 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
Alternativ
Beskrivelse
Quick Setup
Konfigurere grunnleggende innstillinger, inkludert språk for
rammen (s. 11)
Language
Velg et språk som skal vises (s. 11)
Brightness
Juster lysstyrken på skjermen
Button Sound
Angi tastelyd
Auto Picture
On/Off
Angir tiden da skjermen skal slå seg automatisk på eller
av (for eksempel kan du angi at skjermen slår seg av
når du legger deg eller slår seg på når du står opp om
morgenen)
Når du angir disse alternativene og skjermen er av,
berører du en hvilken som helst tast unntatt p for
å slå den på igjen.
Velg en modus som skal aktiveres når rammen slås på
• Home: Start med hovedmenyen
Startup Mode
• Last Mode: Start med modusen du brukte sist
• Slideshow: Start med en lysbildevisning
• Original Size: Kopier bildene i originalstørrelse
Frame Memory
• Resized: Kopier bilder i reduserte størrelse for optimal
Copy
oppløsning på skjermen
Screen Saver
Velg en skjermsparer (Slideshow eller Clock)
39
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Bluetooth-innstillinger
Settings
Category
Option
Photos
Bluetooth Mode
Clock
Password
Alarm
Device Information
: On
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
2 Bla til Bluetooth og berør e.
3 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
General
Alternativ
Beskrivelse
Bluetooth
Bluetooth
Mode
Slå på eller av den trådløse Bluetooth-funksjonen
Password
Angi et passord for den trådløse Bluetooth-funksjonen
• Rammens standard-PIN er 0000
Device
Information
Vise enhetsinformasjon eller gi nytt navn til rammen
Support
40
Tilpasse innstillingene
Oppdatere eller tilbakestille rammen
Settings
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
Bluetooth
Settings
1 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
2 Bla til Support og berør e.
3 Bla til en av følgende alternativer og berør e.
Alternativ
Beskrivelse
Upgrade
Software
Oppdatere rammen med den nyeste firmware (s. 43)
Reset
Tilbakestille alle innstillinger og alternativer til
fabrikkinnstillinger (unntatt tids- og språkinnstillinger)
Product Guide
Vise grunnleggende instruksjoner for bruk av rammen
Product
Information
Vise produktinformasjon, for eksempel modellnavn,
firmwareversjon, minnebruk eller copyright
41
Vedlegg
Bruke som en miniskjerm til PC
Du kan bruke rammen som en miniskjerm (ekstraskjerm) for en PC. Installer Frame Manager-programmet på
PCen og koble rammen til PCen med USB-kabelen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke webområdet til Samsung
Electronics (http://www.samsung.com) og søke etter “800P” eller “1000P”.
Før bruk
•• Les brukerhåndboken til Frame Manager for å installere programmet riktig.
•• Bruk USB-kabelen som medfølger rammen.
•• Ikke bruk rammen som hovedskjerm. Det er ikke sikkert at skjermen
fungerer ordentlig.
•• Berør d eller u for å justere lysstyrken når du bruker rammen som
miniskjerm.
•• Hvis du har flyttet et programikon eller vindu til den sekundære skjermen,
flytter du den tilbake til hovedskjermen etter bruk.
•• Det kan hende at rammen ikke fungerer ordentlig med noen videokort. I
disse tilfellene kan du prøve å stille inn maskinvareakselerasjonen til
None.
ystemkrav for å bruke rammen
S
som en miniskjerm
•• OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 biters)
•• USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0
•• RAM: 512 MB eller mer
•• CPU: 2,4 GHz eller mer
Slik stiller du inn maskinvareakselerasjonen til None:
1. Høyreklikk på skrivebordet på datamaskinen og velg Properties.
2. N
år vinduet Display Properties vises, velger du Settings → Advanced →
Troubleshoot → Hardware acceleration og drar indikatoren til None.
•• For Windows Vista er det ikke sikkert at Aero 3D-effekten fungerer mens
rammen brukes som miniskjerm og det kan være noen videoer som ikke
spilles av på rammen.
•• Rammen fungerer ikke som et Windows Presentation Foundationprogram.
42
Vedlegg
Oppdatere firmware
Last ned og installer den siste firmware fra webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com).
1 Koble den eksterne minneenheten
(SD-kort eller USB-minneenhet) til PCen (s. 14).
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 Kopier den siste firmware du har lastet ned til den eksterne
minneenheten.
• Kopier firmware til rotmappen på minneenheten.
3 Koble fra den eksterne minneenheten fra PCen og koble
den deretter til rammen.
• Sikkerhetskopier filene (bilder, videoer eller musikk)
før du oppdaterer firmware-versjonen for å unngå
å miste dem.
• Mens oppdateringen pågår,
-- Ikke koble fra den eksterne enheten
(SD-kort eller USB-minneenhet) fra rammen.
-- Ikke rør noen av tastene.
-- Ikke sett inn andre minnekort.
-- Ikke slå av rammen.
• Du kan bekrefte at firmware er oppdatert til
nyeste versjon ved å åpne Product Information i
Settings → Upgrade Software.
4 Fra hovedmenyskjermen blar du til Settings og berører e.
5 Bla til Support og berør e.
6 Bla til Upgrade Software og berør e.
7 Velg den eksterne minneenheten.
• Firmware blir oppdatert.
8 Når oppdateringen er fullført, slår du av rammen, fjerner den
eksterne minneenheten (SD-kort eller USB-minneenhet) og
slår på rammen.
43
Vedlegg
Feilsøking
Prøv følgende hvis du har problemer med å bruke rammen.
Problem
Løsning
Rammen slår seg ikke på.
Kontroller om strømkabelen er satt ordentlig i.
Når du kobler rammen til en PC med USBkabelen, blinker skjermen og rammen slår
seg av automatisk.
Det er en lyslekkasje langs kanten av
klokkeskjermen.
Tidsinnstillingen er ikke korrekt.
Det tar tid før et bilde vises når rammen
slås på eller under en lysbildevisning.
Det kan være et problem med USB-porten på PCen.
Hvis skjermen er svart, kan det være at lyset vises gjennom på grunn av egenskapene til LCDpanelet. Dette er normalt.
Når strømadapteren har vært koblet fra over en lengre tidsperiode, kan de gjeldende
tidsinnstillingene gå tapt. Koble til strømadapteren til enhver tid.
Hvis oppløsningen til et bilde er høy eller filstørrelsen er stor, kan det ta lengre tid før bildet vises.
Det er noen bilder som ikke vises i en
lysbildevisning.
• Hvis FAT-delen av det interne minnet blir skadet, kan ikke bildene kopieres dit.
• Lag en mappe inne i internminnet du kan kopiere bilder til.
• Bekreft at enhetene fungerer ordentlig.
• Kontroller at bildene som er lagret på de eksterne minneenhetene er i JPEG-format. Ødelagte
eller skadde filer vises ikke.
• Det er ikke sikkert at enheten støttes av rammen. Prøv en annen enhet.
• JPEG-bilder lagret i CMYK-modus vises ikke.
• Det er ikke sikkert at JPEG-bilder redigert av bilderedigeringsprogrammer (f.eks. Photoshop
eller Paintshop) vises Lagre bilder i JPEG-format etter redigering på en PC og vis
lysbildevisningen igjen.
Rammen kan lese opptil 10 000 bilder. Bilder som overstiger grensen vises ikke i en
lysbildevisning.
Proporsjonene til et bilde er ikke riktige.
Fra hovedmenyskjermen velger du Settings → Photos → Aspect Ratio → Original Fit.
Forhåndsvisningen spilles av sakte.
Når det er mange bilder eller store bildestørrelser, kan forhåndsvisningen være treg.
Selv om det er ledig plass i internminnet,
blir ikke bildene kopiert dit.
Eksterne enheter (USB-minneenhet eller
SD-kort) fungerer ikke ordentlig.
JPEG-bilder spilles ikke av.
44
Vedlegg
Feilsøking (fortsatt)
Problem
Selv om det bare er ett bilde
på minnekortet eller Slideshow
Mode er angitt til One photo, blir
lysbildevisningseffekten brukt på bildet.
I hvilken rekkefølge vises bildene på et
minnekort?
Lysbildevisningen starter ikke automatisk.
Jeg aktiverte Auto Picture On/Offfunksjonen, men skjermen slår seg ikke på
automatisk.
Jeg vil tilbakestille rammen.
Løsning
Effekten blir brukt for å beskytte panelet.
Bildene blir organisert etter filnavn, i rekkefølgen tall - store bokstaver - små bokstaver.
Kontroller at Startup Mode er satt til Slideshow i Settings → General (s. 39).
• Kontroller at den gjeldende tiden er riktig stilt inn.
• Hvis du har berørt p for å slå av rammen når Auto Picture On/Off-funksjonen er aktivert,
slås ikke skjermen automatisk på. Skjermen slår seg bare automatisk på når skjermen ble slått
av automatisk med Off Time-innstillngen.
Velg Reset i Settings → Support til fabrikkinnstillinger, men tids- og språkinnstillingene blir ikke
tilbakestilt.
45
Vedlegg
Spesifikasjoner
Digital ramme
Modellnavn
Panel
800P
1000P
Type
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Oppløsning
800 X 480
1024 X 600
Bilde
BMP
JPEG (CMYK-formater støttes ikke)
• Støtter maksimum oppløsning på 16 000 X 16 000
• Støtter maksimum forhold fra 1:6 til 6:1
Musikk
MP3 (Frekvens: 8 ~ 48 Khz, Bitrater: 8 ~ 320 Kbps)
Video-kodeks
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Filformater
Formatkombinasjon
Kapasitet
Hoved
Video
Lyd
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
VGA (640 X 480),
30 Fps, 15000 Kbps
* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Video
MPEG-1 (*.MPG)
Hoved
Video
Lyd
MPG
MPEG-1
MP2
* MP2 : MPEG-1 Layer II
Hoved
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)
Video
AVI
MPEG-4
MP4
mp4v
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Innebygd minne
2 GB
USB
Vert (USB 2.0) / Enhet (USB 2.0)
D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR
Lyd
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 X 480), 30 Fps,
AAC
2000 Kbps CBR
46
Vedlegg
Spesifikasjoner (fortsatt)
Strøm
Generelt
Effekt
Ekstern DC 12 V
Forbruk
På: 11 W / Av: mindre enn 1 W
På: 11 W / Av: mindre enn 1 W
Mål (B X H X D)
228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (når rammen
er montert)
228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm
272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (når rammen
er montert)
272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
Vekt
670 g
750 g
* Produktets design kan variere avhengig av modell. Spesifikasjonene er gjenstand for endring uten varsel.
* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
Bluetooth
Utslippstype
F1D
Spesifikasjoner Støttet versjon
2.0+EDR
HF-effekt
KLASSE II
Overføring effekt
0,1 mW
Profil
OPP(Client), FTP(Server/Client),
A2DP, AVRCP, GAVDP
Overføring frekvens
2402 ~ 2480 MHz
Bluetooth QD ID
B015915
Antall kanaler
79 kanaler
Modul
BTM0605C4NA
Moduleringssystem
GFSK / 8D PSK
Temperatur
0 °C ~ +40 °C
Kommunikasjonssystem
Vekseloperasjon
Fuktighet
0 % ~ 95 %
Oscillatorsystem
Crystall Oscillation System
* HF-effekt kan variere avhengig av brukermiljø.
Riktig avhending av rammen
Avhend produktet i henhold til lokale forskrifter og gjeldende lover.
47
Vedlegg
Kontaktinformasjon for Samsung Worldwide
Hvis du har spørsmål eller kommentarer relatert til Samsung-produkter, ber vi deg om å kontakte oss.
Region
Kontaktsenter
Webområde
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800 - SAMSUNG
www.samsung.com
(800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
AUSTRIA
Europa
Region
LATVIA
Europa
(fortsatt)
Kontaktsenter
Webområde
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
Programvarelisens
Du sender spørsmål og forespørsler om spørsmål angående åpne kilder ved å kontakte Samsung via e-post ([email protected]).
••
••
••
••
••
Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Independent JPEG Group.
Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under Freetype Project.
Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under OpenSSL Project.
Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under MPL.
Dette produktet bruker noen programmer som er distribuert under GPL/LGPL-lisensen.
GPL-programvare: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-programvare: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
Hvis du vil se mer informasjon, klikker du Software License på hovedskjermen på CD-platen.
48
Vedlegg
Innholdsfortegnelse
A
firmwareoppgradering, 43
alarm
opprette, 37
stoppe, 38
B
berøringstaster, 7
Bluetooth
Bluetooth-modus, 32
motta data, 32
fjernkontroll, 9
forhold bredde/høyde, 23
Frame Manager, 42
G
grunnleggende innstillinger, 11
H
hovedmeny, 12
E
hurtigoppsett, 11
ekstraskjerm, 42
K
F
klokke
feilsøking, 44
fil
administrere filer, 29
bla gjennom filer, 28
kopiere filer, 30
overføre filer, 17
slette filer, 31
datoformat, 13
klokketype, 13
tid og dato, 13
tidsformat, 13
koble til
eksterne minneenheter, 14
PC, 16
L
lysbildevisning
bakgrunnsmusikk, 21
forhold bredde/høyde, 23
hastighet, 22
innstillinger, 21
modus, 22
overgang, 22
rekkefølge, 23
rotere, 21
spille av en lysbildevisning, 19
vise bildeinfo, 23
visningsmodus, 20, 23
zoom, 21
lysstyrke, 39
M
masselagring, 17
miniskjerm, 42
minneplassering, 15
49
Vedlegg
Innholdsfortegnelse (fortsatt)
musikk
gjenta, 27
innstillinger, 27
modus, 27
rekkefølge, 27
spille av musikk, 26
T
tilbakestille innstillinger, 41
U
USB-kontakt, 16
O
V
oppstartsmodus, 39
video
produktavhending, 47
gjenta, 25
innstillinger, 25
modus, 25
rekkefølge, 25
spille video, 24
produktinformasjon, 40
visningsmodus, 20
R
Z
P
PC-krav, 42
rotere, 21
zoom, 21
S
skjermsparer, 39
spesifikasjoner, 46
språk, 11, 39
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement