Samsung VC240 Betjeningsvejledning

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Samsung VC240 Betjeningsvejledning | Manualzz
SyncMaster VC240
Videokonferanseskjerm
Brukerhåndbok
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLERE PRODUKTET
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installere stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Slik fjerner du stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Installere et VESA veggfeste eller skrivebordsfeste . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Koble til videokonferanseskjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
BRUKE PRODUKTET
Systemoppvarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Installere enhetsdriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Produktstyringsknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Videokonferansefunksjoner med RADVISION SCOPIA-infrastruktur 3-5
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
LAYOUT-endring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-8
FEILSØKING
Egendiagnose for skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Vanlige spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa . . . . . . . . 5-4
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
BETYDNING
Forsiktig
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Merk
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i "Feilsøking"-delen.
Opphavsrettsmerknad
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
SAMSUNG-logoen og SyncMaster er registrerte varemerker for Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standard Association.
ENERGY STAR®-logoen er et registrert varemerke for U.S. Environmental Protection Agency.
Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, tilhører sine respektive firmaer.
Viktige sikkerhetsregler
1-1
1-2
Juridisk ansvar og vedlikehold
Vedlikehold av ekstern overflate og skjerm
Rengjør produktet med en myk, tørr klut.
•
Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller tynner med
en våt klut. Dette kan føre til et problem med produktet.
•
Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.
Dette kan føre til riper eller skader på produktet.
•
Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det.
Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt
eller et problem med produktet.
•
En hvit flekk kan oppstå på overflaten av den høyglansede modellen på
grunn av materialets iboende egenskaper, hvis en supersonisk luftfukter
brukes.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Om vedvarende bilder
•
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen. Hvis du har tenkt å la skjermen
være på, men ikke bruke den på en stund, setter du på strømsparingsmodus eller en skjermsparer for å beskytte skjermen.
•
En LCD-skjerm består av millioner av underpiksler. På grunn av teknologiske begrensninger i produksjonen av LCD-skjermer
vil omtrent 1 av 1 million underpiksler være enten lysere eller mørkere enn normalt.
For å beregne antallet underpiksler på LCD-skjermen din, ganger du maksimal horisontal oppløsning med maksimal vertikal
oppløsning og deretter ganger du resultatet med 3.
Eksempel: Hvis den maksimale oppløsningen på LCD-skjermen er 1680 x 1050, er antallet underpiksler = 1680 x 1050 x 3
som blir 5.292.000.
1-2
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Forsiktig
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Tegnenes betydning
Ikke utfør.
Må følges.
Ikke demonter.
Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.
Ikke berør.
Må være jordet for å hindre elektrisk støt.
Strømrelaterte
Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.
Advarsel
Ikke bruk skadde strømledninger eller
støpsler eller løse stikkontakter.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
!
!
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Hold strømledningen og produktet unna varmeapparater.
•
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Hvis pluggene på strømledningen eller
vegguttaket er dekket av støv, rengjør du
med en tørr klut.
!
•
Ellers kan det medføre brannfare.
1-3
Forsiktig
Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.
•
Ellers kan det oppstå skader på
produktet på grunn av elektrisk støt.
!
Sørg for å bare bruke strømledningen som
leveres av firmaet vårt. I tillegg må du ikke
bruke strømledningen til andre elektriske
apparater.
•
Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.
!
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
!
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke plasser levende lys, myggspray eller
sigaretter på produktet og ikke installer produktet i nærheten av en varmeovn.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Få en installatør eller et godkjent firma til å
installere produktet på veggen.
!
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Hold plastposene som ble brukt til emballasjen på produktet, unna barn.
•
!
!
Hvis barn plasserer plastposer over
hodet, kan de kveles.
•
Ellers kan det medføre personskader.
•
Sørg for å bruke det spesifiserte
veggfestet.
Hold en avstand på minst 10 cm fra veggen
når du installerer produktet for tilstrekkelig
ventilasjon.
!
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Ikke installer produktet på et sted som er
ustabilt eller utsatt for store vibrasjoner,
som en ustabil eller skjev hylle.
•
Produktet kan falle og dette kan føre til
skader på produktet eller personer.
•
Hvis du bruker produktet på et sted som
er utsatt for vibrasjoner, kan det
medføre problemer med produktet eller
brannfare.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fuktighet (badstu), olje, røyk
eller vann (regndråper) og ikke installer det i
et kjøretøy.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Dette kan forkorte produktets levetid
eller føre til brann.
Ikke installer produktet i lav høyde så barn
kan nå det.
1-3
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
•
Siden forsiden er tyngre, installerer du
produktet på et flatt og stabilt underlag.
Viktige sikkerhetsregler
Forsiktig
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
•
!
SAMSUNG
•
Dette kan skade panelet på produktet.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
!
Ikke plasser produktet ned mot gulvet.
•
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
•
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
Når du setter ned produktet, må du være
forsiktig.
•
!
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
installerer du produktet først etter at du har
kontaktet en servicetekniker om problemet.
•
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Rengjøringsrelaterte
Bruk av et overflateaktivt stoff som inneholder store mengder alkohol, løsningsmidler eller andre sterke kjemikalier, kan føre til misfarging eller sprekking av produktets eksteriør eller at paneloverflaten løsner. Sørg for å bare
bruke anbefalte rensemidler.
Du kan kjøpe anbefalte rensemidler fra et servicesenter.
Før du rengjør produktet, kobler du fra
strømledningen.
Når du rengjør produktet må du ikke spraye
vann direkte over produktdelene.
•
•
Sørg for at vann ikke trenger inn i
produktet.
•
Ellers kan det føre til brann, elektrisk
støt eller et problem med produktet.
!
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
1-3
Forsiktig
Unngå å spraye rengjøringsmidler direkte
på produktet.
•
Dette kan føre til misfarging eller
sprekking av eksteriøret til produktet
eller at panelet løsner.
Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk
og tørr klut.
!
Bruk en myk, fuktig klut med et spesielt
skjermrensemiddel og tørk produktet med
den.
•
!
Hvis ingen spesielle skjermrensemidler
er tilgjengelige, sper du ut et
rensemiddel med vann i forholdet 1:10
før du rengjør produktet.
!
•
Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen,
alkohol, tynner, myggspray, parfyme,
smøremiddel eller rensemiddel når du
rengjør produktet.
Dette kan føre til at eksteriøret blir
deformert eller at trykket fjernes.
Siden eksteriøret av produktet lett får riper,
må du bruke en skikkelig renseklut. Men
hvis kluten inneholder fremmedlegemer,
kan det føre til riper på eksteriøret. Rist derfor eventuelle fremmedlegemer av kluten
før du bruker den.
Bruksrelaterte
Advarsel
Siden det går høyspenning gjennom produktet, må du aldri demontere, reparere
eller endre produktet selv.
!
•
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
•
Hvis produktet trenger reparasjon,
kontakt et servicesenter.
Når du rengjør produktet må du ikke spraye
vann direkte over produktdelene.
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
•
!
1-3
•
Ellers kan det føre til brann, elektrisk
støt eller et problem med produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ellers kan det føre til at produktet faller
og dette kan føre til personskader eller
død.
Ikke plasser gjenstander som leker og kaker
oppå produktet.
•
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
Når det er tordenvær, kobler du fra strømledningen og du må ikke under noen
omstendighet berøre antennekabelen da
dette er farlig.
•
Sørg for at vann ikke trenger inn i
produktet.
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
Hvis du mister produktet eller huset har gått
i stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
•
!
Hvis et barn henger over produktet for å
få tak i en gjenstand, kan gjenstanden
eller produktet falle og dette kan føre til
skader eller død.
Unngå å slippe en gjenstand over produktet
eller påføre støt på produktet.
•
!
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Viktige sikkerhetsregler
Ikke flytt produktet ved å dra i strømledningen eller antennekabelen.
•
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
!
GAS
Ikke løft eller flytt produktet ved å bare
holde i strømledningen eller signalkabelen.
•
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
•
Under tordenvær må du ikke berøre
strømledningen eller antennekabelen.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray
eller gjenstander nær produktet.
•
!
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
•
•
100
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Forsiktig
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på
skjermen.
!
•
Hvis du ikke bruker produktet over
lengre tid, bruker du
strømsparingsmodusen eller angir
skjermspareren til modus for bilde som
beveger seg.
-_!
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller et
elektrisk støt.
Angi riktig oppløsning og frekvens for produktet.
Ikke sett produktet opp ned eller flytt produktet bare ved å holde i stativet.
•
•
Ellers kan det medføre øyeslitasje.
!
Hvis du ser på produktet på for nært hold
kontinuerlig, kan skade synet ditt.
Unngå å bruke en luftfukter eller ovn for
nærme produktet.
•
!
Viktige sikkerhetsregler
Dette kan gjøre at produktet faller og
fører til skader på produkt eller
personer.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
1-3
Det er viktig å la øynene hvile (5 minutter
hver time) når du ser på produktskjermen i
lange perioder om gangen.
!
•
Siden skjermpanelet er varmt etter å ha blitt
brukt over lengre tid, må du ikke ta på produktet.
Dette letter øyeslitasje.
Hold små tilbehørsdeler utenfor barns rekkevidde.
!
Vær forsiktig når du justerer vinkelen på
produktet eller høyden på stativet.
•
Hvis du setter fast hånden eller en
finger, kan du bli skadet.
•
Hvis produktet vippes for mye, kan det
falle og dette kan føre til skader.
!
Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i
munnen når du fjerner det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor
det er utenfor barnas rekkevidde.
•
Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
•
Når du setter batteriet inn, vær oppmerksom på riktig polaritet (+, -).
•
!
Hvis du finner ut at barna har allerede
hatt batteriet i munnet, ta straks kontakt
med lege.
Bare bruk spesifiserte standardbatterier.
Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre.
•
Dette kan forårsake at batteriet sprekker
eller begynner å lekke og dermed fare
for brann, skader eller forurensing
(skader).
Å ha lyden for høy kan påføre deg
hørselskader.
!
Ellers kan batteriet ta skade eller det kan
oppstå brannfare, eller fare for
personskader eller skader grunnet
lekkasje av batteriets indre væske.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke
vanlig avfall, og må innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de
brukte eller oppladbare batteriene til resirkulering.
•
Kunden kan levere brukte eller
oppladbare batterier til nærmeste
offentlige returstasjon, eller til en
forhandler som selger samme type
batterier eller oppladbare batterier.
Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet
Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.
1-3
•
Rett deg opp i ryggen.
•
Hold en avstand på 45-50 cm mellom øynene og skjermen. Se ned på skjermen og vend
deg mot skjermen forfra.
•
Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.
•
Juster produktvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.
•
Hold albuen i en rett vinkel og hold armen på nivå med baksiden av hånden.
•
Hold albuen i en rett vinkel.
•
Plasser hælene flatt på gulvet mens du holder knærne i en vinkel på 90 grader eller høyere
og opprettholder stillingen på armen så armen er under hjertet.
Viktige sikkerhetsregler
2
Installere produktet
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
•
Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
•
Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.
Skjerm
INNHOLD
Monteringsveiledning
Produktgaranti
Brukerveiledning
Strømledning
D-Sub-kabel
LAN-kabel
Fjernkontroll
Batterier (AAA X 2)
(Ikke tilgjengelig alle steder)
DVI-kabel
Ferrittkjerne for lokalnettkabel
Stereokabel
Rengjøringsklut
Rengjøringskluten leveres bare med svarte høyglansmodeller.
Installere produktet
2-1
2-2
Installere stativet
Før du fester stativet legger du et mykt tøystykke på en flat, stabil overflate før du plasserer produktet på tøystykket slik at
skjermen vender nedover.
Forsiktig: Når du plasserer produktet på et flatt underlag, kan du skade projeksjonen på kameraet. For å hindre skader
legger du skjermen rolig og forsiktig ned.
Plasser et mykt tøystykke på et flatt, solid bord og legg deretter produktet oppå tøystykket slik at skjermen vender nedover.
Vend stativet i retningen som angis av pilen.
Ikke fjern stopperpinnen før du installerer foten.
2
3
4
2-2
Kontroller at stativet har blitt skikkelig vendt i riktig retning.
Dytt stativfoten inn i produktets stativ i retningen som angis av pilen.
Ikke fjern stopperpinnen før stativfoten er helt installert.
Ellers kan det føre til fysiske skader.
Installere produktet
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.
5
6
Etter at installasjonen av basen er fullført, reiser du produktet.
Fjern stopperpinnen.
Juster høyden på skjermen etter dine spesifikasjoner.
- Forsiktig
Unngå å løfte produktet når du bare holder i stativet.
- Forsiktig
Unngå å flytte på produktet bare ved å holde i kameraet.
Demontering gjøres i motsatt rekkefølge av monteringen.
Installere produktet
2-2
2-3
Slik fjerner du stativet
Før du fjerner stativet legger du et mykt tøystykke på en flat, stabil overflate før du plasserer produktet på tøystykket slik at
skjermen vender nedover.
Forsiktig: Når du plasserer produktet på et flatt underlag, kan du skade projeksjonen på kameraet. For å hindre skader
legger du skjermen rolig og forsiktig ned.
Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så
forsiden av produktet vender nedover.
Hold produktstativet som vist på bildet og fjern deretter bakdekselet.
Løsne skruene som angitt med "
2
."
Stativet kan løsnes etter at skruene er fjernet.
A
3
2-3
Hold hoveddelen av produktet som vist på bildet.
Løft og skill det løsnede stativet.
Installere produktet
2-4
Installere et VESA veggfeste eller skrivebordsfeste
Dette produktet har et VESA-kompatibelt stativ på 100 mm x 100 mm / 200 mm x 100 mm.
A
B
A. Stativfeste
B. Stativ (valgfritt)
Du fester et VESA-kompatibelt veggfeste ved å følge disse trinnene:
1. Slå av produktet og koble strømledningen fra vegguttaket.
2. Plasser et mykt tøystykke eller en pute på et flatt underlag for å beskytte skjermen, og plasser produktet med forsiden ned på
tøystykket eller puten.
3. Ta av bakdekselet.
4. Fjern stativet som tidligere beskrevet.
5. Still sporet på produktdelen som skal kobles til stativet, på linje med sporet i stativet (skrivebordsstativ, veggfestestativ eller
annet stativ) og fest stativet skikkelig ved å stramme til skruen.
•
Hvis du bruker en skrue som er lenger enn standardspesifikasjonene, kan innsiden av produktet bli skadet.
•
For veggmonteringer som ikke er kompatible med standard VESA-spesifikasjonene, kan lengden på skruene variere
avhengig av tilsvarende spesifikasjoner.
•
Ikke bruk skruer som er inkompatible med standard VESA-spesifikasjoner og ikke monter dem ved bruk av makt.
Dette kan føre til skader på produktet eller skader på grunn av at produktet faller.
Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for noen skader på produkt eller person.
•
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for noen produkt- eller personskader som skyldes at man har brukt et stativ som
ikke er kompatibelt med de angitte spesifikasjonene, eller at en installasjon ikke er utført av en autorisert
servicetekniker.
•
Når du installerer produktet med et veggfeste, kjøper du et veggfeste som er minst 10 cm fra veggen.
•
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for problemer som skyldes at man har brukt et stativ som ikke er kompatibelt med
de angitte spesifikasjonene.
•
Bruk et veggfeste som overholder spesifikasjonene for ditt land.
Installere produktet
2-4
2-5
Koble til en PC
Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.
1
2
POWER S/W POWER
3-1
3-2
4
5
DVI IN
RGB IN
SERVICE
AUDIO IN
Computer
Koble skjermen til PCen som illustrert når du har tenkt å bruke skjermen kun som dataskjerm og ikke har tenkt å bruke
funksjonen for videosamtale.
Hvis du vil koble til skjermen og bare bruke den som en dataskjerm, følger du disse trinnene:
1. POWER S/W : Slår produktet på og av.
2. Koble en side av strømledningen til [POWER]-porten på produktet og koble den andre enden av strømledningen til
vegguttaket med 220 V eller 110 V.
Skjermen gjenkjenner inngangsspenningen og veksler automatisk.
3. Koble produktet til en PC avhengig av videoutgangen som støttes av PCen.
3-1. Når grafikkortet tilbyr DVI (digital) utgang
•
Koble [DVI IN]-porten på produktet til DVI-porten på PCen med DVI-kabelen.
3-2. Når grafikkortet tilbyr D-Sub (analog) utgang
•
Koble [RGB IN]-porten på produktet til [RGB IN]-porten på PCen med D-Sub-kabelen.
4. TJENESTE: Dedisert til A/S
5. Koble [AUDIO IN]-porten på baksiden av skjermen til lydkortet på PCen.
Når produktet er koblet til en PC, kan du slå på produktet og bruke det.
Når både DVI- (<DVI>) og D-Sub-kabelen (<PC>) er koblet til, kan du velge inngangssignalet <PC eller DVI> ved å trykke
på [ /SOURCE]-knappen.
2-5
Installere produktet
2-6
Koble til videokonferanseskjermen
Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.
6
7
1
2
POWER S/W POWER
MIC
3
4
5
LAN
LAN
SERVICE
Computer
Hub
Koble skjermen til PCen som illustrert når du har tenkt å bruke skjermen som dataskjerm og sende og motta videosamtaler
eller delta i videokonferanser.
Kontroller at bare en av de to [LAN]-portene er koblet til nettverket med en LAN-kabel.
Hvis du vil koble skjermen til PCen og bruke den som dataskjerm og til videosamtaler og videokonferanser, følger du disse
trinnene:
1. POWER S/W : Slår produktet på og av.
2. Koble en side av strømledningen til [POWER]-porten på produktet og koble den andre enden av strømledningen til
vegguttaket med 220 V eller 110 V.
Skjermen gjenkjenner inngangsspenningen og veksler automatisk.
3. Koble til mellom [LAN]-porten på produktet og nettverket ved hjelp av en LAN-kabel.
4. Koble til LAN-kabelen mellom [LAN]-porten på produktet og [LAN]-porten på PCen.
Du trenger ikke å koble skjermen til en PC for å starte videosamtaler.
Når du bruker samme IP til både PCen og videokonferanseskjermen, må du koble til LAN-kablene som vist over.
5. SERVICE : Dedisert til A/S
6. Koble hodetelefonledningen til hodetelefonporten på produktet.
Koble den bare til ved behov siden dette produktet har en intern høyttaler.
7. Koble mikrofonledningen til mikrofonporten på produktet.
Koble den bare til ved behov siden dette produktet har en intern mikrofon. Merk at det bare kan brukes til en
videosamtale.
Når tilkoblingen er fullført, slår du på strømmen og trykker på [
inngangssignal.
Installere produktet
/SOURCE]-knappen for å velge <VC> som
2-6
Ferrittkjerne
2-6
•
Ferrittkjernene brukes til å beskytte kablene mot interferens.
•
Når du kobler til en kabel, åpner du ferrittkjernen og klipper den rundt kabelen i nærheten av
kontakten.
Installere produktet
2-7
Kensington-lås
En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder.
Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som
følger med låseenheten, for mer informasjon.
Du må kjøpe Kensington-låsen separat.
A
B
For å låse produktet følger du disse trinnene:
1. Vikle Kensington-låsekabelen rundt en stor, stillestående gjenstand som en skrivepult eller en stol.
2. Skyv enden av kabelen med låsen som er festet rundt den sløyfede enden av Kensington-låsekabelen.
3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på skjermen (
4. Lås låsen (
).
).
Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som fulgte med låseenheten.
Du kan kjøpe låseenheten fra en elektronikkbutikk, en onlinebutikk eller vårt servicesenter.
Installere produktet
2-7
3
Bruke produktet
3-1
Systemoppvarming
En 30 sekunders standbytid er nødvendig etter at du slår på produktet.
Tyttlwt…tyr*^„~px
3-1
•
Bildet for Initialiserer system vises hver gang du slår på produktet.
•
Hvis du vil motta en videosamtale uten å slå av produktet, angir du <Standby> og <Maks strømsparing> til på.
Bruke produktet
3-2
Tabell for standard signalmodus
Hvis du velger en av de vanlige skjermmodusene som er listet opp nedenfor (for eksempel 800 x 600 eller 1440 x 900), vil
skjermen automatisk justere PC-skjermen til riktig horisontal og vertikal frekvens. Men hvis du forsøker å bruke en
skjermmodus som ikke er vanlig, kan skjermen bli tom selv om strømlampen angir at skjermen er på.
Den optimale skjermmodusen for denne skjermen er 1920 x 1080 med en oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Hvis du velger
en skjermmodus på 1920 x 1080, vil skjermen automatisk justere PC-skjermen til riktig horisontal og vertikal frekvens.
For best mulig visuell kvalitet angir du oppløsningen på skjermen til den optimale oppløsningen.
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Bruke produktet
3-2
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-2
Bruke produktet
3-3
Installere enhetsdriveren
Enhetsdriveren er inkludert på CD-ROMen som fulgte med produktet. Hvis den medfølgende driverfilen er ødelagt, kan du
laste ned skjermdriveren ved å klikke på Støtte > Nedlastinger på http://www.samsung.com, og deretter følge
instruksjonene på websiden.
Etter at du har lastet ned driverfilen dobbeltklikker du på filen og følger deretter instruksjonene som vises på skjermen.
For å installere driveren følger du disse trinnene:
1. Sett CD-ROMen med driverinstallasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på "Windows-driver".
3. Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
5. Kontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i Egenskaper for skjerm. Du finner mer
informasjon om dialogboksen Egenskaper for skjerm i dokumentasjonen for Windows-operativsystemet.
Bruke produktet
3-3
3-4
Produktstyringsknapper
Produktinformasjon
Du kan bruke skjermen som en standardskjerm eller som en videosamtaleskjerm. Videosamtalefunksjonene er innebygd i
skjermen.
Det kan hende at noen funksjoner ikke fungerer når du bruker produktet som en skjerm, siden de bare er designet for
videosamtalefunksjonen.
ELEMENT
BESKRIVELSE
Kamera
Mottar og overfører bilder under en videosamtale.
Mikrofon
Gir lyd under en videosamtale.
Sensor for fjernkontroll
Høyttaler
Mottar signaler fra fjernkontrollen.
Gir lyd fra den eksterne parten under en videosamtale.
Gir lyd fra PCen når produktet er koblet til en PC med en lydkabel.
Produktstyringsknapper
Knappene er plassert nederst på skjermen.
IKON
BESKRIVELSE
Trykk på denne knappen for å vise skjermmenyen (OSD).
Denne knappen brukes også til å avslutte skjermmenyen eller til å returnere til en skjermmeny på høyere nivå.
Bruk disse knappene til å navigere i menyen eller til å justere en verdi i skjermmenyen.
Bruk denne knappen til å starte en videosamtale.
Tillater deg å dempe enten tale eller video eller både tale og video, i henhold til gjeldende
skjermmenyinnstillinger (<Settings> → <Mute Option>).
Bruk disse knappene til å navigere i menyen eller til å justere en verdi i skjermmenyen.
Når skjermmenyen ikke vises, kan du trykke på knappene for å justere volumet.
3-4
Bruke produktet
IKON
BESKRIVELSE
Hvis skjermmenyen vises, bruker du knappen til å velge en funksjon
Når skjermmenyen ikke vises på skjermen, bruker du denne knappen til å velge inndatasignalet (PC/DVI/VC). Når inngangssignalet veksles ved å trykke på [ /SOURCE]-knappen
eller produktet slås på, vises en melding med det valgte inngangssignalet øverst til venstre
på skjermen.
For at du skal kunne velge <PC/DVI>-modus må produktet være tilkoblet PC-ens
grafikkort ved hjelp av en D-SUB-kabel (PC) eller en DVI-D-kabel (DVI).
Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av.
Strømlampe
Denne lampen slås på når produktet fungerer som normalt.
Strømlampen finner du over knappene nederst på skjermen.
For informasjon om strømsparingsfunksjonen ser du i delen strømsparingsfunksjon i
produktspesifikasjonene. Når du ikke bruker produktet på en lang stund, anbefales det
å koble fra strømledningen for å minimere strømforbruket.
Bruke produktet
3-4
3-5
Videokonferansefunksjoner med RADVISION SCOPIA-infrastruktur
Du kan bruke VC240 alene for punkt til punkt-videosamtaler med høydefinisjon.
Men det er ikke alt. Du kan nyte ekstra funksjoner som sentralisert styring, flerpartskonferanser, opptak og strømming og
brannmurgjennomløping ved å legge til en infrastruktur for videokonferanser med RADVSION SCOPIA.
RADVISION SCOPIA er en familie av infrastrukturprodukter som leveres som nettverksapparater og programvare som er
optimalisert til å fungere sammen med din VC240.
Med RADVISION SCOPIA kan du raskt bruke et skalerbart visuelt kommunikasjonsnettverk og sentralt administrere
videonettverket, aktivere flerpartsmøter og forlenge videokonferanser til alle bærbare datamaskiner over alle typer brannmur.
Flere parter (flerpunktskonferanser)
Videokommunikasjon med VC240 kan være mer effektivt med Flerpunktskonferanse (Flere parter). Dette er når mer enn to
deltakere kobler seg til samtidig.
Med flerpunktskonferanser kan VC240-brukere se og høre flere andre deltakere og føle det som om de alle er på samme sted – i
et slags "virtuelt konferanserom" på nettverket.
Flerpartssamtale
Punkt til punkt-samtale
Flerpunktskonferanser oppnås med en MCU (flerpunktskonferanseenhet) som er en enhet som administrerer en
flerpunktskonferanse ved å koble til flere områder i samme videokonferanse.
RADVISIONs SCOPIA Elite MCU tilbyr 1080p høydefinisjonsbehandling og personlige oppsett for hver deltaker.
Du, sammen med andre deltakere, kontrollerer SCOPIA elitekonferanser med VC240-fjernkontrollen og utfører slike handlinger
som demping av deltakere, endring av videooppsett og invitering av andre sluttpunkter til konferansen.
3-5
Bruke produktet
Eksklusive skrivebordsvideokonferanser
Administratorer og ledere som bruker VC240 til sine videosamtaler, ønsker løsninger for å forlenge videokonferansen enkelt til et
stort antall eksterne brukere og skrivebordsbrukere og gjøre kommunikasjon mer effektiv, enklere og bredere.
RADVISIONs SCOPIA Desktop tillater brukere å delta i konferanser uansett hvor de er.
SCOPIA Desktop er designet for å imøtekomme kravene til videokonferanser med høy ytelse for vanlig PC og
Internettforbindelse.
Det inkluderer det nyeste innen videoteknologi og tilbyr HD H.264 til å vise både møtedeltakere og datasamarbeid.
Lydsystemet fjerner ekko, bakgrunnsstøy og er meget motstandsdyktig mot vanlige feil på Internett.
SCOPIA Desktop er et enkelt tilleggsprogram for nettlesere som er sentralt styrt og kan brukes på en PC uten komplekse
lisensavgifter eller installasjonsproblemer.
Bare klikk på en kobling og inkluder telearbeidere i møter, delta i videokonferanser fra veien, samarbeid med partnere og
leverandører, og koble deg sømløst til gjennom brannmurer.
Administrasjon av videonettverk
VC240-systemadministratorer og brukere kan bli betraktelig mer effektive når de bruker et sentralt administrasjonssystem til å
utføre oppgaver som eksterne programvareoppgraderinger, systemkonfigurasjon, overvåkning og drift.
Siden antallet VC240-systemer vokser i en utvikling, kan et sentralt administrasjonssystem gjøre administratorer betraktelig mer
effektive til å administrere distribuerte VC240-systemer fra ett enkelt punkt.
RADVISIONs iVIEW Suite er den perfekte løsningen på dette kravet.
iVIEW Suite tilbyr en omfattende administrasjonsløsning for kommunikasjon gjennom tale og video.
Med iVIEW kan et videonettverk effektivt administreres og overvåkes for å sikre effektiv utnyttelse av båndbredden.
Møter kan også enkelt planlegges og administreres og leverer en videokommunikasjonsopplevelse av høy kvalitet.
Bruke produktet
3-5
Konferanseopptak og strømming
Konferanseopptak kan også aktiveres gjennom RADVISIONs SCOPIA-løsning.
Opptaksfunksjonen fanger lyd, video og data og bevarer møter i høydefinisjon for fremtidig avspilling.
Kontroller i videospillerstil er tilgjengelige og gir tilgang til alle deler av opptaket.
RADVISIONs SCOPIA gjør det i tillegg mulig med integrert strømming for konferansewebcasting til både PC- og Mac-baserte
deltakere.
Dette gir også titterne mulighet til å se både talerens og presentasjonsinnholdets videostrømmer. Støtte for samtidig kringkasting
av data til en eller flere brukere utvider møtet til et nesten ubegrenset antall deltakere.
Brannmurgjennomløping og NAT-løsning
Brannmurer er barriereenheter som er plassert mellom to separate nettverk som filtrerer ut uønskede pakker, og i mange tilfeller
blokkerer de videokonferansetrafikk utilsiktet.
Mange brannmurer kombinerer også filtreringsfunksjonen med NAT-funksjonen (nettverksadresseoversetting) og befinner seg
vanligvis på grensen av nettverket de beskytter.
SCOPIA PathFinder-brannmuren og NAT-løsningen sørger for sikker tilkobling mellom selskapets nettverk og eksterne områder.
SCOPIA PathFinder opprettholder sikkerheten og fordelene med brannmur og NAT over videonettverk og tillater sømløs
integrering med eksisterende videosluttpunkter og infrastruktur.
Lær mer
Hvis du vil lære mer om hvordan RADVISION SCOPIA kan hjelpe din VC240-utvikling, besøker du http://www.radvision.com/
VC240 eller kontakter ditt regionale RADVISION-kontor.
USA/AMERIKA
EMEA
APAC
T +1 201 689 6300
T +44 20 3178 8685
T +852 3472 4388
F +1 201 689 6301
F +44 20 3178 5717
F +852 2801 4071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3-5
Bruke produktet
3-6
Fjernkontroll
TVer eller andre elektroniske enheter i nærheten av skjermen kan påvirke ytelsen til fjernkontrollen ved å forstyrre signalet
som fjernkontrollen bruker til å overføre til skjermen.
POWER
Slår produktet på/av.
Spesielle tegn
Tillater deg å skrive inn '*' og '.'
annenhver gang ved å trykke på
denne knappen flere ganger.
SOURCE
1/A/a
Veksler inndatasignalet. (PC/DVI/
VC)
Tillater deg å endre modusen på
tekstinndatavinduet (Tall → Store
bokstaver → Små bokstaver).
LAYOUT
Tillater deg å velge en rekke
skjermdelinger ved å trykke på
denne knappen gjentatte ganger.
Aktiverer PIP-funksjonen.
+ ZOOMTillater deg å zoome inn og/eller ut
på kameraet til den eksterne parten
hvor kameraet støtter ZOOM-funksjonen.
MIC MUTE
Tillater deg å dempe enten tale
eller video eller både tale og
video, i henhold til gjeldende
skjermmenyinnstillinger (<Settings> → <Mute Option>).
Trykk for å senke eller heve volumet.
(Dette produktet støtter ikke ZOOMfunksjonen)
Opp-ned Venstre-Høyreknapper
Bekreftelse
Går fra et menyelement til et annet
horisontalt, vertikalt eller justerer
valgte menyverdier.
Demper lyden fra den eksterne
parten mens en samtale kobles
til.
(Lyden din overføres)
SETUP
Tillater deg å velge kameraet du
ønsker å zoome inn/ut på.
•
Denne enden: Ditt kamera
•
Den andre enden: Ekstern parts
kamera
Dette er snarveistasten til <Settings>-menyen.
BACK
Går tilbake til forrige meny.
Sletter teksten ved tekstinndata.
PRESENTATION
END
Bestemmer om du skal gjennomføre funksjonen som sender PC-skjermen til den eksterne parten.
Avslutter en videosamtale.
INFO
<PC/DVI> : Viser oppløsningen.
<VC> : Viser detaljert informasjon
om den gjeldende tilkoblingen.
Spesielle tegn
Tillater deg å skrive inn '#', '@' og
':' etter hverandre ved å trykke på
denne knappen gjentatte ganger.
PHONE BOOK
Viser telefonboken på skjermen.
Bruke produktet
3-6
CALL
HOLD
Starter en videosamtale.
Tillater deg å sette gjeldende
samtale på vent (mens du forblir
tilkoblet) for å snakke med noen
andre.
Nummertaster
Tillater deg å skrive inn tall og tekst i
henhold til inndatamodusen.
Denne funksjonen vil bli
tilgjengelig senere.
3-6
Bruke produktet
Sette batterier i fjernkontrollen
1. Åpne dekselet på baksiden av fjernkontrollen som vist på bildet.
2. Sett inn to AAA-batterier.
Pass på at polene + og - på batteriene står den veien som diagrammet viser.
3. Lukk dekselet.
Fjern batteriene og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kontrollerer du følgende:
•
Er TV-apparatet slått på?
•
Står batteriene riktig vei?
•
Er batteriene tomme?
•
Er det strømbrudd, eller er strømledningen trukket ut?
•
Er det et fluoriserende lys eller et neonskilt i nærheten som forstyrrer fjernkontrollens overføringer?
Bruke produktet
3-6
3-7
LAYOUT-endring
VC-modusen viser en videosamtaleskjerm i fullskjerm.
Du kan endre videosamtaleoppsettet med LAYOUT-knappen på fjernkontrollen.
Videosamtalens LAYOUT er representert som nedenfor som en kombinasjon av din skjerm (egen kameraskjerm), den eksterne
partens skjerm (ekstern skjerm) og PC/DVI-skjermen. Fargene som representerer hver skjerm, listes opp nedenfor:
•
: PC/DVI
•
: Egen kameraskjerm
•
: Ekstern skjerm
PC/ DVI-modus:
•
•
Når tilkoblingen har mislyktes
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
Når linjen er opptatt
VC-modus
•
•
Når tilkoblingen har mislyktes
Når linjen er opptatt
LAYOUT-innstillingene som er lagret i <PC/DVI>-modusene (PC-modus og DVI-modus deler innstillinger), gjelder ikke
<VC>-modusoppsettet.
3-7
Bruke produktet
3-8
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
MENY
Call
Call history
Phone book
Settings
Hvis du trykker på " "-knappen på fjernkontrollen eller MENU-knappen på forsiden av produktet i PC(DVI)-inndatamodus eller
VC-modus (videokonferanse), vises alltid V2oIP-hovedmenyen (leverandør av tale og video over Internett) nederst på skjermen
som vist nedenfor.
Nlww
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
^p€{
.BLFBDBMM
Call
Vises når du trykker på CALL-knappen på fjernkontrollen. Brukes til å starte en videosamtale.
U9S9*S‚lyr =;9=<D9=>C9CCC
Bruke produktet
Ul~zy
=;9=<D9=>C9BC
Ul~zy
=;=A;A=@@C
S‚lyr
=;=>;>;<<=
Uzsy
<AC9=<D9@;9<CA
Xtnspw
=;=A;A=@@C
=;=9<;9>>9<<*8*Mzyrmzyr
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
Nlww*_„{p*E*atopz
3-8
1. Samtaleliste: Viser listen over innkommende og utgående samtaler.
<Name> og <IP> vises begge for kontakter som er registrert i <Phone Book>.
Bare <IP> vises med tomt <Name> for kontakter som ikke er registrert i <Phone Book>.
2. Starte en samtale: Avhengig av om du bruker en SIP-server eller portner kan du starte en samtale ved å angi et IP-, ID- eller
E.164-nummer.
2-1. Gjeldende statusvisning: Ikonet vises med gult eller grått i henhold til tilsvarende servers påloggingsstatus hvis en SIPserver eller portner brukes. Avhengig av statusen på nettverket, vises det enten med gult eller grått hvis serveren ikke
brukes.
2-2. Telefonnummerinndata: Hvis du trykker på "CALL"-knappen på fjernkontrollen etter at du har angitt den eksterne
partens <IP>-, <SIP ID>- eller E.164-nummer, starter du en samtale.
<SIP ID> tillater deg å bruke IDene til brukere som har logget seg på gjennom en SIP-server, mens E.164-nummeret
tillater deg å bruke numrene til brukere som har logget seg på gjennom en portner.
2-3. Samtaletype: Tillater deg å velge mellom <Video>-samtale og <Voice>-samtale.
3. Egen kameraskjerm: Egen kameraskjerm vises når du er frakoblet. Tillater deg å vise en liste over brukerne som er tilkoblet
for øyeblikket og avbryte en tilkobling mens du er på linjen.
3-8
Bruke produktet
Call history
Viser nylig samtaleliste for <Received>, <Sent> og <Missed> samtaler.
Det registrerte navnet <Name> på og tiden for siste samtale vises for en <IP> som er lagret i <Phone Book>. <IP> og tiden for
siste samtale vises i en <IP> som ikke ble lagret.
Det nøyaktige klokkeslettet (AM/PM) vises for samtaler som er gjort samme dag, og datoen vises for samtaler som er gjort andre
dager.
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
Xt~~po
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
=;;D*:*<;*:*<B
Xtnspw
=;;D*:*<;*:*<B
P€rpyp
=;;D*:*<;*:*<B
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
ap}zytnl
Nlww
U€yp*Vtx
]pnptpo
^py
Xt~~po
^lp
^txzy*U999
Opwpp
Lyyp
Xtnspw
Opwpp*Lww
P€rpyp
atp‚
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
6OTFMFDU"MM
Xtnspw
Xt~~po
%FMFUF
P€rpyp
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Vise undermenyer
1. <Call> : Starter en samtale ved hjelp av samtaleinformasjon.
2. <Save > : Tillater deg å lagre informasjon eller redigere lagret informasjon i <Phone Book>.
3. <Delete> : Sletter enkelte elementer fra listen.
Bruke produktet
3-8
4. <Delete All> : Sletter alle elementene fra listen.
5. <View> : Tillater deg å vise detaljerte samtaleregistre.
6. <Unselect All> : Velger bort en liste.
Phone book
Hvis du trykker på PHONE BOOK-knappen på fjernkontrollen, vises <Phone book>.
[szyp*Mzzv
Loo*Nzyln
Lww
lmn
R}z€{
Uzsy
=<B9<?<9>9=@<
_zx
=<B9<?<9>9=@=
Ulyp
=<B9<?<9>9=@>
^p}l
=<B9<?<9>9=@?
Xtnslpw
=<B9<?<9>9=@@
VO*Szyr
=<B9<?<9>9=@A
Nsty*Nsty
=<B9<?<9>9=@B
Xzp
MENY
All
Pyp}
Mlnv
BESKRIVELSE
Tillater deg å bla gjennom, legge til, redigere og/eller slette en bruker.
Søk etter en bruker i henhold til <Name>, <SIP ID>, <IP> eller <Call Number> avhengig av serverinnstillingene.
Legg til en bruker ved å velge <Add Contact> og angi <Name>, <IP>, <SIP ID>, <Call Number> og
<Group>.
Group
Tillater deg å legge til, redigere og/eller slette en gruppe.
Hvis du velger en gruppe og trykker på “
under den gruppen.
”-knappen på fjernkontrollen, vises listen over brukere
Velg <Add Group> for å legge til en gruppe. Hvis en bruker ikke er i en gruppe, kan du legge brukeren til i en gruppe ved hjelp av <[Unassigned]>-menyen.
Settings
Hvis du trykker på SETUP-knappen på fjernkontrollen, vises <Settings>-menyen.
TOPPMENYER
General
UNDERMENYER
Language
Clock
Standby
Max. Power Saving
SW Upgrade
Reset System
SW version
Open Source
Call Control
Auto Answer
Mute Option
Do not Disturb
Default Call Type
Input
Source List
PIP Size
PIP Position
PIP Transparency
Picture [PC/DVI]
MagicBright
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Option
Picture Reset
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Picture Option
Picture Reset
Picture [VC]
3-8
Security
Call Quality
Bruke produktet
TOPPMENYER
Network
UNDERMENYER
IP Settings
User Name
SIP Settings
Network Test
Audio
Sounds
Camera
Power Frequency
White Balance
Phone Number
Network Preference
Brightness
Flip
H.323 Settings
General-meny
PC / DVI
VC
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
^p€{
E*Pyrt~s
Wlyr€lrp
Rpyp}lw
Nwznv
Nlww*Nzy}zw
Xlƒ9*[z‚p}*^ltyr
E*Zqq
$MPDL
Ty{€
4UBOECZ
[tn€}p
^pn€}t„
[tn€}p
4FDVSJUZ
Yp‚z}v
^b*`{r}lop
Yp‚z}v
486QHSBEF
L€otz
]p~p*^„~px
L€otz
3FTFU4ZTUFN
Nlxp}l
^b*ap}~tzy
Nlxp}l
Xzp
Pyp}
Language
NJO
487FSTJPO
Mlnv
MENY
&OHJTI
-BOHVBHF
Xzp
Pyp}
Mlnv
BESKRIVELSE
Velg et språk til skjermmenyen.
<English> - <Français> - <Italiano> - <Español> - <Deutsch> - <한국어> - <日本語>
•
Det valgte språket brukes bare på skjermmenyen til produktet. Denne innstillingen påvirker ikke
de andre funksjonene til PCen.
Clock
Tillater deg å angi gjeldende dato og klokkeslett for systemet ditt.
•
<Clock Set> - Tillater deg å angi <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Minute> og <AM/PM>.
•
<Date Format> - Tilpass datovisningsformatet.
•
•
•
Standby
<YYYY/MM/DD> - <MM/DD/YYYY> - <DD/MM/YYYY>
<Time Format> - Tilpass <Time Format>.
<12 hours> - <24 hours>
Viser standbytiden for det aktive systemet i <VC>-modus.
Standbytiden er hvor lenge panelet kan stå uberørt i før det slås av automatisk.
•
<Now> - <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> - <60 min>
<Standby> deaktiveres mens du er på linjen.
Max. Power Saving
Dette er en strømsparingsfunksjon som er aktiv i <PC/DVI>-modus.
Hvis PC går inn i strømsparingsmodus når <Max. Power Saving> er <On>, går produktet også inn i
strømsparingsmodus.
•
<On> - <Off>
Å starte en samtale er umulig hvis <Max. Power Saving> er angitt til <On>.
Bruke produktet
3-8
MENY
Security
BESKRIVELSE
Oppretter et brukerpassord med et firesifret nummer.
•
<Functions Lock> - <Change PIN>
Standard passord er 0000.
SW Upgrade
Oppdaterer programvaren gjennom nettverket.
Deaktivert mens du er på linjen.
Reset System
Returnerer produktet til fabrikkinnstillinger.
Deaktivert mens du er på linjen.
SW version
Kontrollerer programvareversjonen til det gjeldende systemet.
Open Source
Viser hvilken programvare som er brukt til å utvikle dette produktet.
Call Control-meny
^p€{
Rpyp}lw
L€z*Ly~‚p}
E*Zqq
Nlww*Nzy}zw
X€p*Z{tzy
E*aztnp*6*atopz
Oz*yz*Ot~€}m
E*Zqq
[tn€}p
Opql€w*Nlww*_„{p
E*atopz
Yp‚z}v
Nlww*\€lwt„
Ty{€
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENY
Auto Answer
Pyp}
Mlnv
BESKRIVELSE
Svarer automatisk på en innkommende samtale.
•
<On> - <Off>
Deaktivert mens du er på linjen.
Mute Option
Do not Disturb
Lar deg velge ønsket <Mute Option> mens du er på linjen.
•
<Voice> - Stopper overføring av mikrofoninndata til den eksterne parten.
•
<Video> - Stopper overføring av bildeinndata til den eksterne parten.
•
<Voice + Video> - Stopper overføring av bilde- og mikrofoninndata til den eksterne parten.
Avviser automatisk en innkommende samtale.
•
<On> - <Off>
Deaktivert mens du er på linjen.
3-8
Bruke produktet
MENY
Default Call Type
Call Quality
BESKRIVELSE
Velger en ønsket samtaletype.
•
<Video> - <Voice>
•
<Video Mode> - Prioriterer bildekvalitet og bilder per sekund.
•
•
<Sharpness> - Prioriterer bilder per sekund over bildekvalitet under kommunikasjon.
•
<Motion> - Prioriterer bildekvalitet over bilder per sekund under kommunikasjon.
<Max Bandwidth> - Tillater deg å angi maksimal båndbredde som trengs til kommunikasjon. Jo
lavere båndbredden er, jo dårligere er samtalekvaliteten.
•
< 1920 kbps> - < 1472 kbps> - < 1024 kbps> - < 768 kbps> - < 512 kbps> - < 384 kbps> - <
320 kbps> - < 256 kbps> - < 192 kbps> - < 128 kbps>
Deaktivert mens du er på linjen.
Input-meny
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
^z€}np*Wt~
E*[N
[T[*^t…p
E
[T[*[z~ttzy
E
[T[*_}ly~{l}pyn„
E*Z{l|€p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENY
Source List
Mlnv
BESKRIVELSE
Tillater deg å velge å vise skjermen for en ekstern inndataenhet som er koblet til skjermen.
•
PIP Size
Pyp}
<PC> - <DVI> - <VC>
Velger størrelsen på PIP-skjermen.
•
<
>-<
>
Blir aktivert i PIP-modus. PIP-modusen blir aktivert når LAYOUT-knappen på fjernkontrollen
trykkes inn.
Gjelder PIP-skjermen innenfor skjermen eller den eksterne partens skjerm under en samtale.
Gjelder ikke for ekstern inndata.
Bruke produktet
3-8
MENY
PIP Position
BESKRIVELSE
Flytter PIP-skjermen til en ønsket plassering.
•
<
>-<
>-<
>-<
>
Blir aktivert i PIP-modus. PIP-modusen blir aktivert når LAYOUT-knappen på fjernkontrollen
trykkes inn.
Gjelder PIP-skjermen innenfor skjermen eller den eksterne partens skjerm under en samtale.
Gjelder ikke for ekstern inndata.
PIP Transparency
Justerer gjennomsiktigheten på PIP-skjermen.
•
<Opaque> - <Low> - <Medium> - <High>
Bare tilgjengelig i <PC> / <DVI>-modus
Blir aktivert i PIP-modus ved å trykke på LAYOUT-knappen på fjernkontrollen under <PC/DVI>modus.
Picture [PC/DVI]-meny
^p€{
XlrtnM}trs
E*N€~zx
Nzy}l~
E*DC
Ty{€
M}trsyp~~
E*<;;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*AA
Yp‚z}v
L€z*Lou€~xpy*
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
^n}ppy
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
MENY
MagicBright
Pyp}
Mlnv
BESKRIVELSE
Gir de ideelle skjerminnstillingene for forskjellige brukeromgivelser som dokumentoppretting, Internett, filmer osv.
•
<Entertain>
Denne modusen tilbyr lysstyrke- og skarphetsinnstillinger som ligner de til en TV for å gi best
mulig underholdningsomgivelser (film, DVD osv.).
•
<Internet>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å surfe på Internett (tekst + bilde).
•
<Text>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å redigere et dokument.
•
<Custom>
Hvis de forhåndsinnstilte bildemodusene ikke er tilstrekkelig, kan brukere konfigurere
<Brightness> og <Contrast> direkte med denne modusen.
Kun tilgjengelig i <PC> -modus
Contrast
Stiller inn kontrasten.
Brightness
Stiller inn lysstyrken.
Sharpness
Justerer Sharpness (Skarphet).
3-8
Bruke produktet
MENY
Auto Adjustment
BESKRIVELSE
Ved å bruke <Auto Adjustment>-funksjonen, justerer skjermen automatisk videosignalene den mottar.
Verdiene <Fine>, <Coarse> og <PC Position> justeres automatisk.
Kun tilgjengelig i <PC> -modus
Screen
•
<Coarse>
Fjerner støy som for eksempel vertikale striper.
<Coarse> justering kan flytte skjermens bildeområde. Du kan flytte det tilbake til midten ved å
bruke menyen for horisontal kontroll.
•
<Fine>
Fjerner støy som for eksempel horisontale striper.
Dersom støyen vedvarer selv etter <Fine>-innstilling, gjentar du <Fine > etter at du har justert
frekvensen (<Coarse >).
•
<PC-posisjon>
Justerer skjermposisjonen horisontalt og vertikalt.
•
<Image Reset>
Bildeparametre erstattes med fabrikkinnstillingene.
Kun tilgjengelig i <PC> -modus
Picture Option
•
<Color Tone> - Fargetonen kan endres.
•
<Cool> - <Warm> - <Standard> - <Custom>
•
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Justerer de individuelle fargekontrollene for R, G, B (rød, grønn, blå).
•
<Size> - Du kan bytte størrelsen.
•
<16:9> - <4:3>
•
<Digital NR> - Digital støyreduksjon.
•
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Kun tilgjengelig i <PC> -modus
Picture Reset
Gjenoppretter fabrikkinnstillingene for alle skjermmoduser.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Picture [VC]-meny
^p€{
Xzop*
E*^lyol}o
Nzy}l~
E*D@
Ty{€
M}trsyp~~
E*@;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*A;
Yp‚z}v
Nzwz}
E*A@
_ty*3R:]4*
E*R@;:]@;
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
Bruke produktet
Pyp}
Mlnv
3-8
MENY
Mode
BESKRIVELSE
Velg en forhåndsinnstilt skjermmodus for skjermen eller endre skjerminnstillingene så de passer til
dine preferanser.
•
<Dynamic>
Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i <Standard>-modus.
•
<Standard>
Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også skarpt
bilde.
•
<Movie>
Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
Contrast
Stiller inn kontrasten.
Brightness
Stiller inn lysstyrken.
Sharpness
Justerer Sharpness (Skarphet).
Color
Justerer fargemetningen for bildet.
Tint (G/R)
Justerer fargenyansen for bildet.
Picture Option
•
<Color Tone> - Fargetonen kan endres.
•
<Cool2> - <Cool1> -<Normal> - <Warm1> - <Warm2>
<Warm1> og <Warm2> kan bare velges når <Mode> er angitt til <Movie>.
•
<Digital NR> - Digital støyreduksjon.
•
Picture Reset
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Gjenoppretter fabrikkinnstillingene for alle skjermmoduser.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Network
^p€{
Rpyp}lw
T[*^ptyr~
E*^ltn
Nlww*Nzy}zw
`~p}*Ylxp
E*Uzsy
Ty{€
[szyp*Y€xmp}
[tn€}p
Yp‚z}v*[}pqp}pynp
Yp‚z}v
S9>=>*^ptyr~
L€otz
^T[*^ptyr~
Nlxp}l
Yp‚z}v*_p~
4*1
Xzp
Pyp}
Mlnv
Nettverksmenyen deaktiveres mens du er på linjen.
MENY
IP Settings
User Name
3-8
BESKRIVELSE
Konfigurer IP-adressen.
•
<Dynamic> - Tildeler en dynamisk IP-adresse.
•
<Static> - Tildeler en statisk IP-adresse.
Angi brukernavnet som skal brukes til å logge på SIP-serveren eller H.323-portneren.
Bruke produktet
MENY
BESKRIVELSE
Phone Number
Angi telefonnummeret som skal brukes til å starte en samtale som en E.164-adresse som skal sendes til H.323-portneren.
Network Preference
Velg den grunnleggende protokollen som skal brukes under en samtale.
H.323 Settings
Endre H.323-innstillingene (portner osv.).
SIP Settings
Konfigurer SIP-proxyserverinformasjonen.
Network Test
•
<SIP Proxy Server> - Slå på/av proxyserveren.
•
<Display Name> - Angi navnet som enheten kan gjenkjennes med på et nettverk.
•
<Server Address> - Angi adressen til proxyserveren.
•
<Password> - Angi brukerpassordet.
Kontroller den gjeldende nettverkstilstanden.
Vis innstillinger som MAC-adresse, IP-adresse, subnettmaske, gateway, DNS, gatewayping og IPkollisjon. Hvis merket (
ket (
) vises før hvert element, angir det at det fungerer som det skal, mens mer-
) angir at det ikke fungerer som det skal.
Hvis merket (
) vises under en nettverkstest, vil den ikke gå videre til neste trinn.
Audio
^p€{
Rpyp}lw
^z€yo~
E*Zy
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENY
Sounds
Pyp}
Mlnv
BESKRIVELSE
Slå <Sounds> (innkommende samtalering, utgående samtalering osv.) på eller av.
•
<On> - <Off>
Deaktivert mens du er på linjen.
Bruke produktet
3-8
Camera
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
[z‚p}*Q}p|€pyn„
E*A;*S…
bstp*Mlwlynp
E*L€z
M}trsyp~~
E*L€z
Qwt{
E*Yz}xlw
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENY
Power Frequency
Juster kamerafrekvensen.
<Auto> - <Manual>
Juster lysstyrken til kamerabildene.
•
Flip
<50 Hz> - < 60 Hz>
Juster hvitbalansen til kamerabildene.
•
Brightness
Mlnv
BESKRIVELSE
•
White Balance
Pyp}
<Auto> - <Manual>
Snu bildene på kameraskjermen.
•
<Normal> - <Horizontal> - <Vertical> - <Horiz. + Verti.>
Bildene kan bli tåkete hvis man retter kameraet rett mot en lyskilde, for eksempel en lampe.
Bildet kan se unaturlig ut i et mørkt miljø.
3-8
Bruke produktet
4
Feilsøking
4-1
Egendiagnose for skjerm
•
Du kan kontrollere om produktet fungerer som det skal ved å bruke funksjonen Egendiagnose.
•
Hvis skjermen viser en tom skjerm og strømlampen blinker selv om produktet og PCen er koblet til, kjører du
selvdiagnosefunksjonen.
For å kjøre en selvdiagnose på skjermen følger du disse trinnene:
1. Slå av skjermen og PCen.
2. Separer D-Sub-kabelen fra produktet.
3. Slå på på skjermen.
4. Hvis skjermen fungerer skikkelig, vises meldingen 'Check Signal Cable'.
Feilsøking
4-1
4-2
Før du ber om service
Kontroller følgende løsninger før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet vedvarer, kontakter du nærmeste Samsung
Electronics Service Center eller besøker støttesiden på www.samsung.com.
EN TOM SKJERM VISES / JEG KAN IKKE SLÅ PÅ PRODUKTET
Er strømledningen riktig tilkoblet?
Kontroller at strømledningen er koblet til riktig i begge ender.
Vises meldingen "Check Signal Cable" på skjermen?
Kontroller kabelen som kobler sammen PCen og produktet.
Hvis kabelen er riktig tilkoblet, trykker du på [ /SOURCE]knappen gjentatte ganger for å bekrefte at produktet er angitt
til riktig kilde og at det mottar et inndatasignal.
Vises meldingen "Not Optimum Mode" på skjermen?
Dette oppstår når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller den maksimale frekvensen (oppdateringsfrekvensen) til produktet.
I dette tilfellet angir du passende oppløsning og frekvens for
produktet. For de riktige verdiene ser du Tabell for standard
signalmodus.
Vises en tom skjerm og blinker strømlampen i intervaller på 1
sekund?
Dette oppstår når strømsparingsfunksjonen er i gang.
Koblet du til med en DVI-kabel?
Hvis du kobler til DVI-kabelen mens PCen starter opp eller
hvis du kobler til DVI-kabelen på nytt etter at du har koblet fra
kabelen mens PCen er på, kan det hende at skjermen ikke
vises siden noen grafikkort ikke kan sende et videosignal
under disse forholdene.
Hvis du klikker på musen eller trykker på en tast, slås skjermen på.
I dette tilfellet starter du PCen på nytt mens DVI-kabelen er
koblet til.
FARGEN ER MERKELIG / BILDET VISES I SVART/HVITT
Vises hele skjermen i samme farge som om du ser på skjermen gjennom cellofanpapir?
Kontroller kabeltilkoblingen til datamaskinen.
Sett grafikkortet helt inn i datamaskinen på nytt.
Kontroller om <Color Effect> er angitt til <Off>.
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer grafikkortet på nytt i henhold til kortets brukerhåndbok.
SKJERMOMRÅDET FLYTTER SEG PLUTSELIG TIL EN KANT ELLER TIL MIDTEN.
Har du endret grafikkortet eller driveren?
Prøv å kjøre <Auto Adjustment> i <Picture> under <Settings>.
Endret du oppløsningen eller frekvensen (oppdateringsfrekvensen)?
Angi grafikkortet til riktig oppløsning og frekvens.
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer grafikkortet på nytt i henhold til kortets brukerhåndbok.
For de riktige verdiene ser du Tabell for standard signalmodus.
BILDENE ER UFOKUSERTE.
Endret du oppløsningen eller frekvensen (oppdateringsfrekvensen)?
4-2
Angi grafikkortet til riktig oppløsning og frekvens.
For de riktige verdiene ser du Tabell for standard signalmodus.
Feilsøking
FARGEN VISES I 16 BIT (16 FARGER). FARGEN HAR BLITT ENDRET ETTER ENDRING AV GRAFIKKORTET.
Har du installert enhetsdriveren for produktet?
Windows ME/XP/2000 : Angi fargen på nytt ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer fargen på nytt i henhold til den nye grafikkortdriveren.
NÅR JEG KOBLER TIL SKJERMEN, VISES MELDINGEN 'UKJENT SKJERM, PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR
FOUND'.
Har du installert enhetsdriveren for produktet?
Installer enhetsdriveren i henhold til retningslinjene for installasjon av driveren i denne håndboken.
Kontroller om alle Plug&Play (VESA DDC)-funksjonene støttes i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Hvis grafikkortet støtter Plug&Play-funksjonene, installerer du
kortets driver på nytt. Se instruksjoner i kortets brukerhåndbok.
NÅR JEG SER PÅ DE YTRE KANTENE AV PRODUKTET, SER JEG SMÅ FORVRENGNINGER.
For å beskytte skjermen er de svarte kantene til produktet dekket med et gjennomsiktig materiale som gjør fargene i skjermens
kanter mykere. Dette materialet kan noen ganger føre til små forvrengninger i bildet på kantene av skjermen. Dette er ikke en
produktfeil.
EN PIPELYD HØRES NÅR DATAMASKINEN STARTES OPP.
Hvis pipelyden høres mer enn 3 ganger ved oppstart av datamaskinen, ber du om service på datamaskinen.
Feilsøking
4-2
4-3
Vanlige spørsmål
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvordan kan jeg endre frekvensen (oppdateringsfrekvensen)
på videosignalet?
PRØV FØLGENDE
Du må endre frekvensen på grafikkortet.
Windows XP : Endre frekvensen ved å velge Control Panel
(Kontrollpanel) → Appearance and Themes(Utseende og
temaer) → Display → Settings (Innstillinger) → Advanced
(Avansert) → Monitor (Skjerm), og deretter endre oppdateringsfrekvens under Monitor Settings (Skjerminnstillinger).
Windows ME/2000 : Endre frekvensen ved å velge Control
Panel (Kontrollpanel) → Display → Settings (Innstillinger) →
Advanced (Avansert) → Monitor (Skjerm), og deretter endre
oppdateringsfrekvens under Monitor Settings (Skjerminnstillinger).
Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
Windows XP : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel
(Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og
temaer) → Display (Skjerm)→ Settings (Innstillinger).
Windows ME/2000 : Endre oppløsningen ved å velge Control
Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg bruke strømsparingsfunksjonen?
Windows XP : Configure it by selecting Control Panel (Konfigurer den ved å velge Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) →
Skjermsparerinnstilling eller konfigurer den i BIOS-oppsettet
til datamaskinen.
Windows ME/2000 : Konfigurer den ved å velge Control Panel
(Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting
(Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet
til datamaskinen.
Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til
datamaskinen.
4-3
Feilsøking
5
Mer informasjon
5-1
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
LCD-panel
Synkronisering
Størrelse
23,6 tommer (59 cm)
Visningsområde
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Pikselstørrelse
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Horisontal
30 kHz ~ 81 kHz
Vertikal
56 Hz ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
VC240
16,7 M
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB analog, DVI(Digital Visual Interface)
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5 %
separat H/V-synk, kompositt
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal pikselklokke
170 MHz (Analog, Digital)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V.
Ettersom standard spenningsverdi kan variere fra land til land, bør du kontrollere
etiketten på baksiden av produktet.
Signalkontakter
15pin D-sub connector, 24pin DVI-D connector,
Analog Sound In (Phone Jack),
Mic In (Phone Jack), Headphone Out (Phone Jack),
RJ-45 Ethernet Jack x2, 1 USB Jack for service port
Dimensjoner (BxHxD) / Vekt (Enkelt stativ)
568,6 x 397,4 x 77,7 mm (Uten stativ)
568,6 x 440,0 x 226,0 mm (Med stativ) / 8,8 kg
VESA monteringsplate
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
Miljøhensyn
Temperatur : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drift
Luftfuktighet :20 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1˚ ~ 25˚
Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for hjemmebruk)
Denne enheten har blitt registrert for EMI for hjemmebruk (klasse B). Det kan brukes i alle områder. (Klasse B-utstyr slipper
ut mindre elektromagnetisk stråling enn klasse A-utstyr.)
Mer informasjon
5-1
5-2
Strømsparingsfunksjon
Dette produktet tilbyr en strømsparingsfunksjon som automatisk slår av skjermen når produktet ikke brukes i en forhåndsbestemt
tidsperiode for å redusere strømforbruket. Hvis produktet går inn i strømsparingsmodus, endres strømlampen til en annen farge
for å angi at produktet er i strømsparingsmodus. Når produktet er i strømsparingsmodus, slås ikke produktet av og du kan slå på
skjermen igjen ved å trykke på en hvilken som helst tast eller klikke på musen. Men strømsparingsfunksjonen fungerer bare når
produktet er koblet til en datamaskin som tilbyr strømsparingsfunksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODU
S
STRØM AV
(STRØMKNAPP)
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
Mindre enn 85 W
Mindre enn 3 W
Mindre enn 3 W
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
Strømsparingsfunksjonen aktiveres hvis <Max. Power Saving> er angitt til <On> under <PC/DVI>-modus.
5-2
Mer informasjon
5-3
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
•
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/
Min)
http://www.samsung.de
Mer informasjon
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
5-3
Mer informasjon
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
1800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Mer informasjon
5-3
5-4
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr) - kun Europa
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte
for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
5-4
Mer informasjon

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement