Samsung HW-D450 User's guide
HW-D450
HW-D451
Crystal Surround Air Track
(Aktivt høyttalersystem)
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt Dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
egenskaper
Aktivt høyttalersystem
Denne enheten har det aktive høyttalersystemet som gir høy lydkvalitet i en enkel, slank enhet. Denne enheten
krever ikke noen satellitthøyttaler eller kabling, hvilket normalt er forbundet med vanlige surroundlydsystemer.
Flerfunksjons fjernkontroll
Den medfølgende fjernkontrollen kan brukes til å betjene TV-apparatet som er tilkoblet denne enheten.
Fjernkontrollen har en TV-hotkey som gjør det mulig å utføre ulike operasjoner med bare et enkelt knappetrykk.
Spesiallyd-modus
Du kan velge mellom 7 ulike lydfeltmoduser (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Original
lyd)) avhengig av hvilke innholdstyper du vil nyte.
Kompatibilitet med teknologien
Denne enheten anvender dekodere som er kompatible med Dolby Digital og DTS (Digital Theater Systems).
− Dolby Digital
D
ette er standard lydsignalformat som brukes på DVD-er og annen rent digitalt media. Denne surroundteknologien gir høykvalitets digital lyd i opptil 5.1 kanaler for en mer retningsbestemt og realistisk effekt.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS gir et 5.1 CH digitalt lydsignal for både musikk og film og benytter mindre kompresjon enn Dolby Digital
for rikere lyd.
Trådløs subwoofer
Samsungs trådløse modul fjerner behovet for kabler mellom hovedenheten og subwooferen.
I stedet kobles subwooferen til en kompakt trådløs modul som kommuniserer med hovedenheten.
3D dybde-lyd
3D-lydfunksjonen tilfører dybde og rom til lytteopplevelsen.
NOR
hVaerinklUDerT
Se etter medfølgende tilbehør nedenfor.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
fjernkontroll
/Batterier(aaa-størrelse)
Veggmonteringsbrakett
Brukerhåndbok
(For strømkabel til basselement 1 EA)
(Stor)
(Liten)
(For lydkabel 1 EA)
audiokabel
ferrittkjerne
optiskkabel
▪ Tilleggsutstyret kan se noe annerledes ut enn det som er avbildet ovenfor.
3
sikkerhetsinformasjon
Sikerhetsforanstaltninger
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV
BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
Dette symbolet indikerer at farlig spenning
som kan forårsake elektrisk støt, er til stede
inni denne enheten.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på
viktige betjenings - og vedlikeholdinstruksjoner
som følger med enheten.
ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I
KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.
• Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
• For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten vare klar
til bruk.
FORSIKTIG • Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske, som for
eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må være klar til bruk til en hver tid.
NOR
forholDSregler
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet
base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (3~4 tommer) Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke
plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk.
Hvis du vil koble enheten helt og holdent fra strømnettet, må du trekke ut strømledningen. Dette må du gjøre når spilleren ikke skal
benyttes over en lengre periode.
Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten.
Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.
Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan føre til overoppheting og feilfunksjon på enheten.
Phones
Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner)
eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk
støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten.
Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet
på personlig bruk.
Det kan oppstå kondens hvis enheten eller platen lagret i lave temperaturer.
Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2
timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.
Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er
miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
5
innhold
egenskaper
2
3
Egenskaper
Hva er inkludert
sikkerhetsinformasjon
4
5
Sikerhetsforanstaltninger
Forholdsregler
komme i gang
7
Før du leser brukerhåndboken
beskrivelser
8
9
Frontpanel
Bakpanel
2
4
7
8
10
11
fjernkontroll
tilkoblinger
funksjoner
16
20
21
feilsøking
tillegg
10 Oversikt over fjernkontrollen
11 Montere veggfestet
12 Koble til den trådløse subwooferen
13 Feste ferrittkjernen på strømledningen til
basselementet
13 Installere ferrittkjernen til basselementet
13 Installere ferrittkjerne på lydkabelen
14 Bruke iPod/iPhone med en trådløs dokk for
iPod/iPhone (selges separat (HT-WDC10))
14 Koble den trådløse senderen til
hovedenheten
15 Koble til crystal surround air track
16 Basisfunksjoner
16 Avanserte funksjoner
19 Programoppgradering
20 Feilsøking
21 Spesifikasjoner
NOR
komme i gang
FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser brukerhåndboken.
Ikoner som brukes i håndboken
Term
● komme i gang
Ikon
Definisjon
Forsiktig
Involverer et tilfelle hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan bli
avbrutt.
Merk
Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til
å fungere.
Om bruken av denne brukerhåndboken
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsintruksjonene før du bruker dette produktet. (se side 4)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (Se side 20)
Copyright
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
beskrivelser
FRONTPANEL
1
2
3
4
5
DISPLAY
Viser gjeldende modus.
INNGANGSMODUS
Velger optisk inngang, lydinngang eller W.iPod-inngang.
LYDMODUS
Velger lydmodus.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Original lyd))
VOLUME +/-
Justerer lydnivået.
POWER-knapp
Slår Crystal Surround Air Track på og av.
▪ Når du slår på strømmen på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder
før den kan reprodusere lyd.
NOR
BAKPANEL
ONLY FOR UPDATE
● beskrivelser
1
2
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
OPTICAL
4
DIGITAL
AUDIO
IN 1
USB PORT
Du kan oppdatere enhetens programvare gjennom USB-porten.
STRØMFORSYNINGS
Plugg strømforsyningskabelen i stikkontakten.
KABEL
AUDIO IN-KONTAKT
Her kan du koble til den analoge utgangen fra en ekstern enhet.
DIGITAL LYD INN 1,2 Her kan du koble til den digitale (optiske) utgangen fra en ekstern
enhet.
▪ Når du kobler fra strømkabelen fra stikkontakten, må du holde i støpselet. Ikke trekk i
kabelen.
▪ Du må ikke koble denne enheten eller andre enheter til strømnettet før alle ledningene
mellom komponentene er rett tilkoblet.
fjernkontroll
OVERSIKT OVER FJERNKONTROLLEN
POWER -KNAPP
Slår Crystal Surround Air Track
på og av.
POWER
TV INFO
Bruk denne for å vise
informasjon om TV-kanalen.
TV POWER
TV INFO
VOLUM
Justerer lydnivået til enheten.
VOL
MUTE
Demper lyden fra enheten.
Trykk igjen for å gjenopprette
lyden til det forrige lydnivået.
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
3D SOUND
Denne funksjonen tilfører
dybde og rom til lyden.
SMART VOLUME
Regulerer og stabiliserer
lydnivået slik at du unngår
drastiske lydforandringer.
TV
CH
MUTE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
Du kan justere
lysstyrken på skjermen.
Du kan bruke denne
funksjonen til å få full nytte
av Dolby Digital når du ser
på filmer med lavt volum
om natten (Standard, MAX, MIN).
STRØMBR YTER FOR TVAPPARAT
Slår Samsung TV-apparatet
på og av.
TV CHANNEL (TV-KANAL)
Skifter mellom de tilgjengelige
TV-kanalene.
SOUND MODE
Velger lydmodus.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (Original lyd))
INPUT SELECT
Velger den digitale (optiske)
inngangen, lydinngangen eller
W.iPod-inngangen
AUTO POWER
Synkroniserer Air Track via optisk
tilkobling via den optiske kontakten,
slik at den slås på automatisk når
du slår på TV-apparatet.
Anynet+, AUDIO
(NOT AVAILABLE)
Denne knappen er deaktivert.
Hvis du trykker på denne
knappen, vises meldingen
"NOT AVAILABLE" på
hovedenheten.
S/W LEVEL, AV SYNC
Justerer lydnivået til
basselementet. Benyttes til å
synkronisere videobildet med
lydsignalet når du er tilkoblet et
digitalt TV-apparat.
▪ Fjernkontrollen kan bare styre TV-apparater fra Samsung.
▪ Avhengig av hvilket TV-apparat du bruker, kan det være at du ikke kan betjene
TVapparatet med denne fjernkontrollen. I dette tilfellet skal du betjene TV-apparatet med
TVapparatets fjernkontroll.
Installere batterier i fjernkontrollen
1. Løft dekslet på baksiden av
fjernkontrollen oppover som
illustrert.
2. Legg inn to AAA-batterier. Sørg for at “+”
og “–”-polene på batteriene korresponderer
med illustrasjonen inne i batterirommet.
3. Sett dekselet tilbake på
plass. Batteriene varer i ca.
ett år ved vanlig TV-bruk.
Bruke fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på omtrent 7 meter i en rett linje. Den kan også brukes horisontalt i en
vinkel på opp til 30° fra sensoren.
10
NOR
tilkoblinger
MONTERE VEGGFESTET
Du kan bruke veggbraketten til å montere enheten på veggen.
Forholdsregler ved montering
1. Sett veggbraketten på veggen, og fest den med to skruer
(Ikke vedlagt).
2. Deretter må du sette enheten inn i de korresponderende
sporene på veggbraketten. For sikker montering, må
monteringsstenderne gli godt ned i bunnen av sporene.
1
2
3. Dermed har du montert enheten på veggen iht.
instruksjonene.
5 cm eller mer
▪ Ikke heng på den installerte enheten, og unngå at den utsettes for slag og støt.
▪ Fest enheten godt på veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette føre
til personskader eller skader på produkter.
▪ Når enheten er installert på veggen, må du sørge for at barn ikke trekker i noen av
kablene.
▪ For optimal ytelse ved montering på vegg må man holde høyttalersystemet minst 5 cm fra
TV-en.
11
● tilkoblinger
• Må ikke monteres på andre vegger enn vertikale.
• Husk at du må montere på steder hvor du ikke er utsatt for høy temperatur eller fuktighet, eller på vegger
som ikke kan bære vekten av enheten.
• Kontroller veggens styrke. Hvis veggens styrke ikke er tilstrekkelig for montering av enheten, må du
forsterke veggen før du monterer enheten på den.
• Kontroller materialet i veggen. Hvis Det er brukt gips-, marmor- eller metallplater på veggen, må du kjøpe,
og bruke egnede skruer for platene.
• Kablene som skal til eksterne enheter må kobles til før montering.
• Husk at enheten må slås av og kobles fra strømnettet før montering. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre
til støt.
koBleTilDenTrÅDlØSeSUBWooferen
Koblings-ID på basselementet er forhåndssatt på fabrikken, og hovedenheten og basselementet skal koble
seg sammen (trådløs tilkobling) automatisk når de er slått på. Hvis link-indikatoren ikke lyser når hovedenheten
og basselementet er slått på, må du angi ID i henhold til prosessen nedenfor.
1. Koble hovedenheten og basselementet til strømnettet.
2. Trykk iD SeT på baksiden av basselementet med en spiss gjenstand i 5 sekunder.
• STANDBY-indikatoren slås av, og LINK-indikatoren (Blå Lysdiode) blinker raskt.
STANDBY
LINK
POWER
3. Mens hovedenheten er i ventemodus, må du trykke muTe på
fjernkontrollen i 5 sekunder.
POWER
4. Strømindikatoren på hovedenheten slår seg av, og returnerer
deretter til STAnDbY-modus.
• Hovedenheten og basselementet er nå sammenkoblet (linket).
• Link-indikatoren (blå lysdiode) på basselementet er slått på.
• Ved å velge lydmodus, kan du nå få bedre lyd fra det trådløse
basselementet. (se side 17)
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
▪ Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
▪ Hvis hovedenheten er slått av, vil det trådløse basselementet være i ventemodus og
AUDIO
AH59-02330A
STANDBY-dioden på den oversiden vil blinke etter 30 sekunder. Linkindikator (Blå
diode)blinker.
▪ Hvis du bruker en enhet som benytter samme frekvens (5,2 GHz eller 5,8 GHz) i nærheten av
systemet, kan man høre noe støy på grunn av interferens.
▪ Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av
omgivelsene de brukes i. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten
og den trådløse mottakermodulen, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi
radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
▪ Hvis hovedenheten ikke kan koble til det trådløse basselementet (Subwoofer), følg trinnene 1-4
over for å prøve tilkoblingen mellom hovedenheten og det trådløse basselementet.
▪ Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse subwooferen. Hold enheten unna
vann og fuktighet.
▪ For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i
området rundt den trådløse subwooferen.
1
Hvis du fester en ferrittkjernen til strømkabelen til basselementet, vil dette dempe radiostøysignaler fra radiosignaler.
NOR
feSTeferriTTkJernenPÅSTrØMleDningenTilBaSSeleMenTeT
1. Trekk i festehaken til ferrittkjernen for å åpne den.
2. Legg strømkabelen til basselementet i tre sløyfer.
3. Fest ferrittkjernen til strømkabelen til basselementet slik figuren
viser og trykk til den klikker på plass.
● tilkObliNgeR
inSTallereferriTTkJernenTilBaSSeleMenTeT
Løft opp for å løse ut låsen og åpne kjernen.
Lukk låsen igjen.
Lag tre runder på spolen med strømkabelen.
(Start viklingen 5-10 cm unna bryteren)
inSTallereferriTTkJernePÅlYDkaBelen
Løft opp for å løse ut låsen og åpne kjernen.
Lukk låsen igjen.
Plasser lydkabelen på den åpnede kjernen.
13
BrUkeiPod/iPhoneMeDenTrÅDlØSDokkforiPod/iPhone
(Selgesseparat(hT-WDC10))
Du kan oppleve en bedre kvalitet på musikken fra høyttalerne hvis du sender signalet fra din iPod/iPhone ved
hjelp av en trådløs sender.
For å koble hovedenheten til den trådløse senderen må du foreta ID-innstilling når både hovedenhet og den
trådløse senderen er i hvilemodus.
Slå på hovedenheten og koble din iPod/iPhone til den trådløse senderen.
Trykk så inpuT SeleCTpå fjernkontrollen for å velge "W iPod"-modus.
inpuT SeleCTmodus til hovedenheten blir svitsjet som følger.
Trykk flere ganger DIGI.1 ➡DIGI.2 ➡ANALOG ➡WiPod(se side 18)
Lydsøylen slås ikke av hvis iPod/iPhone ikke er tilkoblet den trådløse senderen.
Se i brukerhåndboken til HT-WDC10 for mer informasjon.
koBleDenTrÅDlØSeSenDerenTilhoVeDenheTen
Velg ID på basselementet før du velger en sender-ID. (Se side 12 )
1. Slå av hjemmekinoanlegget (HW-D450, HW-D451).
2. Trykk "3DSoUnD" på fjernkontrollen ned i 5 sekunder.
Statuslampen på HW-D450, HW-D451 vil blinke en gang.
3. Koble din iPod/iPhone til den trådløse senderen.
4. Slå på din iPod/iPhone. Trykk "iDSeT" på baksiden av den
trådløse senderen ned i 5 sekunder. Koblingslampen på den
trådløse senderen vil blinke raskt.
5. Slå på hjemmekinoanlegget (Kontroller at koblingslampen på den
trådløse senderen er på). Når du skal lytte på musikken fra din iPod/
iPhone over hjemmekinoanlegget, må du velge iPod-modus som
kilde.
• Du kan styre lydstyrken fra iPod/iPhone med et lydhjul eller
lydstolpe.
• Når din iPod/iPhone stoppes, eller går inn i strømsparemodus,
blir den trådløse senderen satt i dvalemodus. Når din iPod/
iPhone settes i Deep Sleep Mode (Dypt dvaledmodus), blir den
trådløse senderen slått av.
POWER
TV POWER
TV INFO
TV
CH
LIN
K
VOL
STA
ND
BY
MUTE
CH
AR
POWER
GE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Hvisdubrukerhovedenheteninærhetenaventrådløsenhet,somf.eks.enbærbar
datamaskin,ettilgangspunktellerWiFi,kandetteresultereiustabilitet.
▪ IkkeparbasselementetogiPod/iPhonesamtidig.Hvisduparerdemsamtidig,erdetikke
sikkertatiPod/iPhoneogbasselementetkoblestillydsøylen.
iPod/iPhone-MoDellerSoMkanBenYTTeSMeDDeTTeProDUkTeT
iPodtouch
iPodclassic
iPodmedvideo
(1.,2.,3.,4.,5.og6.
generasjon)
iPhone4
iPhone3gS
iPhone3g
iPhone
(1.,2.,3.og4.
generasjon)
iPodnano
▪ "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk utstyr er
konstruert til å koble spesifikt til henholdsvis iPod eller iPhone og er
sertifisert av produsenten til å tilfredsstille ytelsesstandardene til Apple.
Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til denne enheten eller at den er i
samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPod
eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
▪ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., og som
er registrert i USA og andre land.
▪ Det er ikke sikkert at volumkontrollen kan brukes som normalt bortsett fra refererte modeller. Hvis det
har oppstått feil på modellene over, vennligst oppdater programvaren på iPod/iPhone til siste versjon.
1
Denne delen beskriver to måter (digital og analog) man kan koble enheten til TV-apparatet på.
Denne enheten er utstyrt med to optiske digitale kontakten og én analog lydkontakt for tilkobling av et TV-apparat.
NOR
KOBLE TIL CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
ONLY FOR UPDATE
● tilkoblinger
AUDIO IN
Audio kabel
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
White
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN 1
eller
AUDIO
OUT
L
R
Red
eller
OPTICAL
OUT
Optisk kabel
BD-/DVD-spiller/
Set-Top-boks/
spillkonsoll
AUDIO IN
Trekk en ledning fra AUDIO IN på hovedenheten til AUDIO OUT på TV-apparatet eller kildeenheten.
Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
eller,
OPTICAL DIGITAL IN 1,2
Trekk en ledning fra den digitale inngangen på hovedenheten til OPTICAL OUT på TV-apparatet eller
kildeenheten.
▪ Du må ikke koble strømledningen fra dette produktet eller TV-apparatet ditt til strømnettet før
alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.
▪ Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
▪ Hvis du velger "ANALOG" uten å koble til en analogkabel, blir anlegget slått av automatisk
etter 20 minutter.
▪ Hvis et TV-apparat eller annen enhet er tilkoblet Air Track med en optisk kabel er slått av, og
det ikke er noe digitalt signal fra disse enhetene, vil Air Track slå seg av etter 20 minutter.
(Hvis det ikke har vært noe inngangssignal på over 20 minutter fra DIGITAL AUDIO IN 1 eller
2, vil Air Track slå seg av.)
▪ Hvis ikke Air Track er koblet til HT-WDC10-modellen i W.iPod-modus, vil Air Track slå seg av
etter 20 minutter.
15
funksjoner
BASISFUNKSJONER
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Slå strømmen av og på
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
1.Berør POWER ( ) på frontpanelet.
eller,
Trykk POWER på fjernkontrollen for å slå på strømmen.
AUDIO
2.Berør POWER ( ) på frontpanelet.
eller,
Trykk POWER på fjernkontrollen igjen for å slå av strømmen.
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
HDMI
TV POWER
Justere lydnivået
TV INFO
VOL
AV SYNC
AUDIO
INPUT
SELECT
S.VOL
AH59-02330A
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
Berør VOLUME +/– på frontpanelet.
eller,
Trykk på VOLUME +/– på fjernkontrollen for å øke eller redusere lydnivået.
AH59-02330A
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
• Tallverdien til lydnivået vises på frontpanelet.
SOUND
MODE
3D
SOUND
HDMI
▪ Lydnivået øker eller reduseres når du trykker VOLUME +/–.
▪ Hvis du ønsker å høre lyden fra Crystal Surround Air Track, må du
slå av høyttalerne på TV-apparatet i menyen på TV-apparatet ditt.
Se i TV-håndboken som fulgte med TV-apparatet.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AVANSERTE FUNKSJONER
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Dempe lyden
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Dette er nyttig når det ringer på eller du får en telefon.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
1.Trykk MUTE (
) på fjernkontrollen for å dempe lyden.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
AH59-02330A
Bruke 3D dybde-lydfunksjonen
HDMI
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
MUTE
3D-lydfunksjonen tilfører dybde og rom til lytteopplevelsen ved å trykke på
3D SOUND.
Trykk 3D SOUND på fjernkontrollen.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AH59-02330A
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
HDMI
▪ Når du slår på 3D dybde-lyd, vil lydmodus automatisk endres til
PASS.
AV SYNC
AUDIO
16
2.Trykk MUTE på fjernkontrollen på nytt (eller trykk VOLUME +/–) for å høre
lyden igjen.
NOR
Bruke lydmodus
Du kan velge mellom 7 ulike lydfeltmoduser (MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Original lyd)) avhengig av hvilke
innholdstyper du vil nyte.
Trykk SOUND MODE på fjernkontrollen , eller berør SOUND MODE (
på frontpanelet gjentatte ganger for å velge lydfeltmodusen du ønsker.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
)
• Velg modusen PASS hvis du vil høre på originallyden.
● funksjoner
▪ Det anbefales at du velger en lydmodus som er basert på
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
S/W LEVEL
automatisk slås AV.
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
kildematerialet og dine personlige preferanser.
▪ Når du velger lydmodus (unntatt PASS), vil 3D dybde-lyd
TV INFO
VOL
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
S.VOL
INPUT
SELECT
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SPK CONTROL
HDMI
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
TV INFO
VOL
3D
SOUND
HDMI
POWER
S/W LEVEL
VOL
TV POWER
AV SYNC
TV
CH
AUDIO
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
3D
SOUND
VOL
S.VOL
INPUT
SELECT
3D
DIMMER
AUTO
DRC SOUND
POWER
SOUND
POWER
TV POWER
TV INFO
SOUND
MODE TV
CH
MUTE
MODE
SPK CONTROL
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
DIMMER
HDMI
INPUT
SELECT
AUTO
POWER
AV SYNC
DRC
AUDIO
AH59-02330A
SPK CONTROL
HDMI
Bruke TV-funksjonen
1.Trykk TV POWER på fjernkontrollen til denne enheten.
2.Trykk TV INFO på fjernkontrollen for å vise informasjon om TV-kanalen.
3.Trykk TV CH på fjernkontrollen for å velge en TV-kanal.
▪ Fjernkontrollen kan bare styre TV-apparater fra Samsung.
Bruke AUTO POWER LINK-funksjonen
Crystal Surround Air Track vil bli slått på automatisk når du slår på et
TVapparat eller annen enhet som er tilkoblet Air Track med en optisk kabel.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Trykk AUTO POWER på fjernkontrollen til denne enheten.
• Den automatiske strømkoblingen slås av og på hver gang du trykker
AUTO POWER.
AH59-02330A
AUTO POWER LINK
På
Av
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
TV
CH
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
▪ Hvis et TV-apparat eller annen enhet er tilkoblet Air Track med en
optisk kabel er slått av, og det ikke er noe digitalt signal fra disse
enhetene, vil Air Track slå seg av etter 20 minutter.
Bruke funksjonen S/W LEVEL
Du kan styre bassvolumet med S/W LEVEL på fjernkontrollen.
1.Trykk S/W Level på fjernkontrollen.
2.“SW 00” vises på skjermen.
HDMI
AH59-02330A
Skjerm
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
3.Trykk “+” på LEVEL hvis du ønsker å øke lydstyrken til basselementet. Du
kan sette dette alternativet i området SW+01 til SW+06.
4.Trykk “-” på LEVEL hvis du ønsker å redusere lydstyrken til
basselementet. Du kan sette dette alternativet i området SW-01 til SW-06.
17
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
TVHDMI
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AH59-02330A
AH59-02330A
VOL
POWER
TV INFO
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
DIMMER
SPK CONTROL
HDMI
POWER
TV POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AH59-02330A
TV INFO
AUDIO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV
CH
MUTE
TV POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
AH59-02330A
VOL
AH59-02330A
MUTE
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 300 ms med +, - tastene.
Denne funksjonen balanserer området mellom de høyeste og svakeste
lydene.
Du kan bruke denne funksjonen til å få full nytte av Dolby Digital når du ser
på filmer med lavt volum om natten.
Trykk DRC på fjernkontrollen til denne enheten.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Trykk DIMMER for å kontrollere lysstyrken til skjermen.
Trykk DIMMER på fjernkontrollen til denne enheten.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
Bruke S.VOLUM-funksjonen
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
Trykk AV SYNC +/–. på fjernkontrollen til denne enheten.
Bruke DIMMER-funksjonen
AUTO
POWER
DRC
Video kan virke tregere enn lyden hvis enheten er tilkoblet en digital TV.
Hvis dette oppstår må du justere lydforsinkelsen slik at den stemmer med
videoen.
Bruke DRC-funksjonen
AUTO
POWER
DRC
AH59-02330A
VOL
AUDIO
MUTE
TV INFO
VOL
Bruke AV SYNC-funksjonen
AH59-02330A
Dette vil regulere, og stabilisere lydnivået slik at drastiske volumendringer
reduseres når du bytter kanal, eller scene.
Trykk S.VOL på fjernkontrollen til denne enheten.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
Bruke inngangsmodus
Du kan velge enten optisk digital inngang, lydinngang eller W.iPod-inngang.
Trykk INPUT SELECT på fjernkontrollen , eller berør INPUT SELECT
( ) på frontpanelet gjentatte ganger for å velge optisk digital inngang,
lydinngang eller W.iPod-inngang.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
POWER
TV POWER
Inngangsmodus
TV INFO
VOL
POWER
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Optisk digital inngang
Skjerm
DIGI.1
DIGI.2
Lydinngang
ANALOG
iPod-modus
W.iPod
HDMI
HDMI
AV SYNC
AH59-02330A
18
TV
CH
▪ Selv om den vises på inngangvisningsmodusen, er det ikke mulig
å koble til iPod med denne modellen. Denne funksjonen er kun
tilgjengelig på modellen HT-WDC10 (selges separat)
Samsung kan tilby oppgraderinger av fastvaren til Crystal
Sound Air Track i fremtiden.
Gå til Samsung.com, eller ta kontakt med Samsungs
kundeservice for mer informasjon om nedlasting av
oppgraderinger og bruken av USB-baserte lagringsmedia.
Du oppgraderer ved å koble til en USB-enhet til
USB-porten på din Air Track.
NOR
PROGRAMOPPGRADERING
ONLY FOR UPDATE
● funksjoner
ONLY FOR UPDATE
▪ Sett en USB-enhet som inneholder fastvareoppgraderingen inn i USB-porten på baksiden av hovedenheten.
▪ Pass på at du ikke kobler fra strømtilførselen eller tar ut USB-enheten mens oppgraderingen utføres.
Hovedenheten slår seg av automatisk etter at fastvaren er ferdig oppgradert. Når programvaren oppgraderes, vil
alle innstillinger du har gjort bli satt tilbake til fabrikkoppsettet. Vi anbefaler at du skriver ned innstillingene slik at
du enkelt kan tilbakestille disse etter oppgraderingen.
▪ Hvis du ikke får til å oppgradere fastvaren, anbefaler vi at du formaterer USB-enheten med filsystemet FAT16 og
forsøker igjen.
▪ For oppgradering må man ikke formatere USB-data i NTFS fordi dette filsystemet støttes ikke.
▪ Det er ikke sikkert at USB-lagringsenheter støttes, dette avhenger av produsenten.
19
feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
Symptom
Kontroller
Løsning
Enheten vil ikke slå seg på.
• Er støpselet satt inn i
kontakten?
• Sett inn strømledningen.
En funksjon virker ikke når en
knapp trykkes.
• Er det statisk elektrisitet i
luften?
• Trekk ut støpselet og sett
det inn igjen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Er enheten korrekt tilkoblet
TV-apparatet?
• Er MUTE-funksjonen
aktivert?
• Er lydstyrken satt til laveste
nivå?
• Sett kablene inn korrekt.
• Trykk MUTE for å avbryte
funksjonen.
• Juster volumet.
Bildet vises ikke på TV-apparatet
når funksjonen velges.
• Er TV-apparatet korrekt
tilkoblet?
• Sett kablene inn korrekt.
Fjernkontrollen fungerer ikke..
• Er batteriene oppbrukte?
• Er det for stor avstand
mellom fjernkontrollen og
hovedenheten?
• Sett inn nye batterier.
• Bruk fjernkontrollen
nærmere hovedenheten.
Lyden fra høyre/venstre kanal er
reversert.
• Er venstre/høyre
lydutgangkabler fra
TVapparatet korrekt
tilkoblet?
• Kontroller høyre/venstre
kanal og korriger
tilkoblingen.
20
NOR
tillegg
SPESIFIKASJONER
Strømforbruk hvilemodus
GENERELT
FORSTERKER
FREKVENSRESPONS
Vekt
Hovedenhet
45W
Basselement
20W
Hovedenhet
2.3 kg
Basselement
5.4 kg
Dimensjoner Hovedenhet
(B x H x D)
Basselement
957 x 91.9 x 44.9 mm
Driftstemperaturområde
+ 5 °C til 35 °C
Fuktighetsområde drift
10 % til 75 %
Hovedenhet
Nominell
utgangseffekt Basselement
80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Inngangsfølsomhet/impedans
570mV/20KΩ
S/N-forhold (analog inngang)
70 dB
Separasjon (1kHz)
70 dB
Analog inngang
20Hz~20kHz(±3 dB)
Digital inngang/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
● tillegg
Effekt
0.75W
175 x 350 x 295 mm
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene
til AES (Audio Engineering Society).
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
21
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* I frekvensområdet mellom 2454 MH og 2483,5 MHz i Frankrike, skal dette produktet kun brukes innendørs.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
05 133 1999
07001 33 11
www.samsung.com
062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační www.samsung.com
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
+381 0113216899
261 03 710
www.samsung.com
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
www.samsung.com
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
www.samsung.com
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Spain
Sweden
Contact Center 
902-1-SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858 / 010-6475 1880 www.samsung.com
www.samsung.com/hk
(852) 3698 4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
www.samsung.com
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
www.samsung.com
021-5699-7777
0120-327-527
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-29-3232 / 02-689-3232 www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
1 800 588 889
www.samsung.com
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.a.e
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av
batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
AH68-02334X(00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages