Samsung HW-E450 User guide

Samsung HW-E450 User guide
HW-E450
Crystal Surround Air Track
(Aktivt høyttalersystem)
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt Dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende
service, må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
egenskaper
HDMI
HDMI sender video- og lydsignaler samtidig, og gir et klarere bilde.
Enheten er også utstyrt med ARC-funksjonen hvor du kan lytte til lyd fra TV-apparatet via en HDMI-kabel via Crystal Surround Air
Track. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du kobler enheten til et ARC-kompatibelt TV-apparat.
3D dybde-lyd
3D-lydfunksjonen tilfører dybde og rom til lytteopplevelsen.
Trådløs subwoofer
Samsungs trådløse modul fjerner behovet for kabler mellom hovedenheten og subwooferen.
I stedet kobles subwooferen til en kompakt trådløs modul som kommuniserer med hovedenheten.
Spesiallyd-modus
Du kan velge mellom 7 forskjellige lydmoduser – MUSIC (Musikk), NEWS (Nyheter), DRAMA (Drama), CINEMA (Kino), SPORTS
(Sport), GAME (Spill) og OFF (Av) (originallyd) – avhengig av type innhold du ønsker å se eller lytte til.
Flerfunksjons fjernkontroll
Den medfølgende fjernkontrollen kan brukes til å betjene TV-apparatet som er tilkoblet denne enheten.
(Fungerer kun for Samsung TV-apparater)
Fjernkontrollen har en TV-hotkey som gjør det mulig å utføre ulike operasjoner med bare et enkelt knappetrykk.
Aktivt høyttalersystem
Denne enheten har det aktive høyttalersystemet som gir høy lydkvalitet i en enkel, slank enhet.
Denne enheten krever ikke noen satellitthøyttaler eller kabling, hvilket normalt er forbundet med vanlige surroundlydsystemer.
USB Host-støtte
Du kan koble til og spille musikkfiler fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp av
Air Track's USB HOST-funksjon.
Bluetooth-funksjon
Du kan bruke en Bluetooth-enhet til å høre på musikk med en høy stereo kvalitet, helt trådløst!
Lisens
2.0 Channel
Dolby og det doble D-symbolet
er registrerte varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Lisensprodusert i henhold til amerikansk patentnummer: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre patenter for USA og/
eller andre land, utstedte og patentsøkt. DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens
DTS 2.0 Channel er et varemerke som tilhører DTS, Inc. Produkt inkluderer programvare. © DTS, Inc. Alle rettigheter
forbeholdt.
HDMI, HDMI-logoen og High Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
- Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt åpen kildekode kan du ta kontakt med Samsung på e-post
([email protected]).
• Dette produktet bruker enkelte programmer som distribueres under den uavhengige JPEG Group.
NOR
sikkerhetsinformasjon
Sikerhetsforanstaltninger
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET.
INNVENDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Dette symbolet indikerer at farlig spenning
som kan forårsake elektrisk støt, er til stede
inni denne enheten.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på
viktige betjenings - og vedlikeholdinstruksjoner
som følger med enheten.
ADVARSEL : F
or å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG : F
OR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER
DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.
• Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
• For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid
strømkontakten vare klar til bruk.
FORSIKTIG
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks.
vaser, på apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid
være lett tilgjengelig.
forhoLDsregLer
2.7
inch
6.86cm
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9
inch
9.91cm
3.9
inch
Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet
base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7~10 cm) Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke
plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten
helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.
Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten.
Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.
Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan føre til overoppheting og feilfunksjon på enheten.
Phones
Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner)
eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk
støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten.
Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet
på personlig bruk.
Det kan oppstå kondens hvis enheten eller platen lagret i lave
temperaturer. Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente
omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.
4
Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er
miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
NOR
innhold
egenskaper
2
2
Egenskaper
Lisens
sikkerhetsinformasjon
3
4
Sikerhetsforanstaltninger
Forholdsregler
komme i gang
6
6
Før du leser brukerhåndboken
Hva er inkludert
beskrivelser
7
Front/bakpanel
fjernkontroll
9
Oversikt over fjernkontrollen
2
3
6
7
9
10
tilkoblinger
10 Montere veggfestet
11 Koble til den trådløse subwooferen
12 Installere ferrittkjernen på HDMI IN/OUTkabelen
12 Installere ferrittkjernen på lyd/usb-kabelen
13 Koble til crystal surround air track
funksjoner
15
Feilsøking
23
24
tillegg
15 Basisfunksjoner
16 Avanserte funksjoner
22 Programoppgradering
23 Feilsøking
24 Spesifikasjoner
komme i gang
fØr DU Leser brUkerhÅnDboken
Vær oppmerksom på følgende terminologi før du leser brukerhåndboken.
ikoner som brukes i håndboken
ikon
term
forsiktig
Merk
Definisjon
Henviser til en situasjon hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger
kan bli avbrutt.
Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til å
fungere.
sikkerhetsinstruksjoner og feilsøking
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsintruksjonene før du bruker dette produktet. (se side 3)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (Se side 23)
Copyright
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
hVa er inkLUDert
Kontroller at tilbehøret under følger med.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
fjernkontroll
/ batterier (aaa-størrelse)
Veggmonteringsbrakett
brukerhåndbok
(For HDMI-kabel 1 EA)
(Stor)
(Liten)
(For lydkabel 1 EA)
(For USB-kabel 1 EA)
audio kabel
ferrittkjerne
Usb-kabel
▪ Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene ovenfor.
▪ Bruk den dedikerte USB-kabelen når du skal koble eksterne USB-enheter til enheten.
6
HDMI OUT
HDMI IN
● beskrivelser
3
4
5v 500mA
10
OPTICAL IN
9
AUX IN
7
8
6
NOR
beskrivelser
Front/Bakpanel
1
2
5
SKJERM
Viser gjeldende modus.
STRØMKNAPP
Velger optisk inngang eller audio-inngang.
FUNKSJONSKNAPP
Velger DIGITAL-, AUX-, HDMI-, BT-, USB-inngangen.
VOLUM +/-
Justerer lydnivået.
5
USB-PORT
Koble til her og spill filer fra de eksterne USB lagringsenhetene
som f.eks. MP3-spillere.
6
OPTISK INNGANG
Her kan du koble til den digitale (optiske) utgangen fra en
ekstern enhet.
7
AUX-INNGANG
Her kan du koble til den analoge utgangen fra en ekstern
enhet.
8
HDMI-INNGANGER
Mottar digitale video- og lydsignaler samtidig ved hjelp av en
HDMI-kabel.
9
HDMI-UTGANG
Sender digitale video- og lydsignaler samtidig ved hjelp av en
HDMI-kabel.
10
STRØMFORSYNINGSKABEL
Plugg strømforsyningskabelen i stikkontakten.
▪ Når du slår på strømmen på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder
før den kan reprodusere lyd.
▪ Når du kobler fra strømkabelen fra stikkontakten, må du holde i støpselet. Ikke trekk i
kabelen.
▪ Du må ikke koble denne enheten eller andre enheter til strømnettet før alle ledningene
mellom komponentene er rett tilkoblet.
NOR
fjernkontroll
OVERSIKT OVER FJERNKONTROLLEN
STRØMBRYTER FOR TV-APPARAT
Slår Samsung TV-apparatet på og av.
POWER
SAT
SOURCE
REPEAT
Velg Repeat File, All, Random.
DRC, DIMMER
Du kan bruke denne funksjonen til
å få full nytte av Dolby Digital når
du ser på filmer med lavt volum
om natten (Standard, MAX, MIN).
Du kan justere lysstyrken på
skjermen.
KONTROLL-KNAPP
Spill, pause eller stopp å spille
en musikkfil, eller søk forover
eller bakover etter musikkfilen.
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SOUND EFFECT
Velger lydeffekten: (MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (Original lyd))
SAT MUTE
Demper lyden fra enheten. Trykk
igjen for å gjenopprette lyden til
det forrige lydnivået.
VOLUME
Justerer lydnivået til enheten.
TV POWER
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
SPEAKER
Med denne knappen kan du velge å
lytte til lyd fra Air Track på TVapparatet ditt. (Denne funksjonen
støttes via en HDMI-kabel.)
SMART VOLUME, 3D SOUND
Regulerer og stabiliserer lydnivået
slik at du unngår drastiske
lydforandringer. Denne funksjonen
tilfører dybde og rom til lyden.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Justerer lydnivået til basselementet.
Benyttes til å synkronisere
videobildet med lydsignalet når du er
tilkoblet et digitalt TV-apparat.
AUTO POWER
Synkroniserer Air Track via optisk
tilkobling via den optiske kontakten,
slik at den slås på automatisk når du
slår på TV-apparatet.
TV INFO
Viser gjeldende TV-status.
TV-KANAL, TV-VOLUM
Skifter mellom de tilgjengelige TVkanalene. Juster lydnivået til TVapparatet.
TV SOURCE
Trykk her for å velge det tilkoblede
TV-apparatets videokilde.
TV PRE-CH
Går til forrige TV-kanal
TV EXIT
Avslutter TV-apparat (funksjoner
samme som EXIT (Avslutt)knappen på TV-apparatets
fjernkontroll)
TV MUTE
Demper lyden fra TV-apparatet.
Trykk igjen for å gjenopprette
lyden til det forrige lydnivået.
▪
▪
▪
Anynet+
Anynet+ er en funksjon som gjør at
du kan betjene andre Samsungenheter med fjernkontrollen til TVapparatet ditt fra Samsung.
SAT står for Surround Air Track, som er et Samsung-varemerke.
Fjernkontrollen kan bare styre TV-apparater fra Samsung.
Avhengig av hvilket TV-apparat du bruker, kan det være at du ikke kan betjene TVapparatet med denne
fjernkontrollen. Hvis du ikke får det til, betjener du TV-apparatet med fjernkontrollen til TV-apparatet.
Installere batterier i fjernkontrollen
1. Løft dekslet på baksiden av
fjernkontrollen oppover som
illustrert.
2. Legg inn to AAA-batterier. Sørg for at “+” og
“–”-polene på batteriene korresponderer med
illustrasjonen inne i batterirommet.
3. Sett dekselet tilbake på plass.
Batteriene varer i ca. ett år
ved vanlig TV-bruk.
Bruke fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på omtrent 7 meter i en rett linje. Den kan også brukes horisontalt i en vinkel
på opp til 30° fra sensoren.
● fjernkontroll
STRØMKNAPP
Slår Crystal Surround Air Track
på og av.
SAT SOURCE
Trykk for å velge en tilkoblet SATkilde. (SAT: Surround Air Track)
tilkoblinger
MONTERE VEGGFESTET
Du kan bruke veggbraketten til å montere enheten på veggen.
Forholdsregler ved montering
• Må kun installeres på en loddrett vegg.
• Husk at du må montere på steder hvor du ikke er utsatt for høy temperatur eller fuktighet, eller på vegger
som ikke kan bære vekten av enheten.
• Kontroller veggens styrke. Hvis veggens styrke ikke er tilstrekkelig for montering av enheten, må du
forsterke veggen før du monterer enheten på den.
• Kontroller materialet i veggen. Hvis det er brukt gips-, marmor- eller metallplater på veggen, må du kjøpe,
og bruke egnede festeskruer eller plugger.
• Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du monterer den på veggen.
• Husk at enheten må slås av og kobles fra strømnettet før montering. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre
til støt.
1. Sett veggbraketten på veggen, og fest den med to skruer
(Ikke vedlagt).
Hvis du henger enheten under et TV-apparat, må du
huske å montere veggmonteringsbraketten slik at pilen
( ) befinner seg midt på TV-apparatet.
Du må også sørge for at enheten befinner seg minimum
5 cm under TV-apparatet.
2. Deretter må du sette enheten inn i de korresponderende
sporene på veggbraketten. For sikker montering, må
monteringsstenderne gli godt ned i bunnen av sporene.
1
2
3.Installeringen er fullført.
5 cm eller mer
▪ Ikke heng på den installerte enheten, og unngå at den utsettes for slag og støt.
▪ Fest enheten godt på veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette føre
til personskader eller skader på produkter.
▪ Når enheten er installert på veggen, må du sørge for at barn ikke trekker i noen av
kablene.
▪ For optimal ytelse ved montering på vegg må man holde høyttalersystemet minst 5 cm fra
TV-en.
10
NOR
KOBLE TIL DEN TRÅDLØSE SUBWOOFEREN
Koblings-ID på basselementet er forhåndssatt på fabrikken, og hovedenheten og basselementet skal koble
seg sammen (trådløs tilkobling) automatisk når de er slått på. Hvis link-indikatoren ( ) ikke lyser når
hovedenheten og basselementet er slått på, må du angi ID i henhold til prosessen nedenfor.
LINK
1. Koble hovedenheten og basselementet til strømnettet.
2. Trykk ID SET på baksiden av basselementet med en spiss gjenstand i 5 sekunder.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SMART
• Hovedenheten og basselementet er nå sammenkoblet (linket).
• Link-indikatoren (blå lysdiode) på basselementet er slått på.
• Ved å velge lydeffekt, kan du få bedre lyd fra det trådløse
basselementet. (se side 20)
TV POWER
3D SOUND
VOLUME
5. For å sluttbehandle koblingen slår du på strømmen på
hovedenheten mens den blå lysdioden til bassen blinker.
POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
4. Meldingen ID SET vises på hovedenhetens VFD.
● tilkoblinger
• STANDBY-indikatoren slås av, og LINK-indikatoren (blå lysdiode) blinker raskt.
3. Mens hovedenheten er i ventemodus, må du trykke SAT MUTE
på fjernkontrollen i 5 sekunder.
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV CH
TV
▪ Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen. MUTE
▪ Hvis hovedenheten er slått av, vil det trådløse basselementet være i ventemodus og
STANDBY
TV INFO
TV VOL
TV CH
STANDBY-dioden på den oversiden vil blinke etter 30 sekunder. Linkindikator
TV PRE-CH (Blå diode)
TV EXIT
blinker.
▪ Hvis du bruker en enhet som benytter samme frekvens (2,4 GHz) i nærheten av systemet, kan
man høre noe støy på grunn av interferens.
▪ Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av
omgivelsene de brukes i. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten
og den trådløse mottakermodulen, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi
radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
▪ Hvis hovedenheten ikke kan koble til det trådløse basselementet (Subwoofer), følg trinnene 1-5
over for å prøve tilkoblingen mellom hovedenheten og det trådløse basselementet.
AH59-02434A
▪ Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse subwooferen. Hold enheten unna
vann og fuktighet.
▪ For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i
området rundt den trådløse subwooferen.
11
instaLLere ferrittkJernen PÅ hDMi in/oUt-kabeLen
Løft opp for å løse ut låsen og åpne kjernen.
Lukk låsen igjen.
Vikle begge HDMI IN/OUT-kablene sammen, vikle én
gang rundt kjernen.
(Start viklingen 5-10 cm unna pluggene)
instaLLere ferrittkJernen PÅ LYD/Usb-kabeLen
Løft opp for å løse ut låsen og åpne kjernen.
Lukk låsen igjen.
1
Plasser lydkabelen eller USB-kabelen på den
åpnede kjernen.
NOR
kobLe tiL CrYstaL sUrroUnD air traCk
HDMI er et standard digitalt grensesnitt mellom enheter som TV-apparat. projektorer, DVD- og Blu-rayspillere, Set-Top-bokser og mer.
HDMI IN
● tiLkobLinger
HDMI IN
HDMI fjerner signaltap som skyldes analog konvertering, slik at du kan nyte video- og bildekvalitet som den
opprinnelig var skapt i den digitale kilden.
hDMi-kabel
HDMI OUT
Digitale enheter
HDMI OUT
hDMi-kabel
HDMI In
Koble en HDMI-kabel (Ikke vedlagt) mellom HDMI IN-kontakten bak på produktet og HDMI OUT-kontakten på
din digitale enhet.
og,
HDMI oUT (HDMI)
• Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten på TV-apparatet.
▪ HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt.
HDMI oUT (ArC)
OPTICAL
OUT
• ARC-funksjonen muliggjør digital lydutgang via HDMI OUT (ARC) -porten. Den kan bare aktiveres når Air Track er
tilkoblet et TV-apparat som støtter ARC-funksjonen.
• Anynet+ må være slått på.
▪ Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
1
KOBLE TIL CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Denne delen beskriver to måter (digital og analog) man kan koble enheten til TV-apparatet på.
Denne enheten er utstyrt med én optisk digital kontakt og én audio analog kontakt for tilkobling av et TVapparat.
OPTICAL IN
OPTICAL IN
Optisk kabel (Ikke vedlagt)
OPTICAL
OUT
AUX IN
AUX IN
BD-/DVD-spiller/
Set-Top-boks/
spillkonsoll
eller
White
Audio kabel
AUDIO
OUT
eller
L
R
Red
OPTISK INNGANG
Trekk en ledning fra den digitale inngangen på hovedenheten til OPTICAL OUT på TV-apparatet eller
kildeenheten.
eler,
AUX-INNGANG
Koble AUX IN (Audio) på hovedenheten til AUDIO OUT på TV-apparatet eller kildeenheten.
Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
▪ Du må ikke koble strømledningen fra dette produktet eller TV-apparatet ditt til strømnettet før
alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.
▪ Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
▪ Hvis du velger 'AUX' uten å koble til en analogkabel, blir anlegget slått av automatisk etter 20
minutter.
▪ Hvis et TV-apparat eller annen enhet er tilkoblet Air Track med en optisk kabel er slått av, og
det ikke er noe digitalt signal fra disse enhetene, vil Air Track slå seg av etter 20 minutter. (Hvis
det ikke har vært noe inngangssignal på over 20 minutter fra OPTICAL AUDIO IN (Optisk
audio inn), vil Air Track slå seg av.)
14
NOR
funksjoner
BASISFUNKSJONER
Slå strømmen av og på
● funksjoner
1.Trykk POWER ( )-knappen i høyre hjørne på frontpanelet.
eller,
Trykk POWER på fjernkontrollen for å slå på strømmen.
2.Trykk POWER ( )-knappen i høyre hjørne på frontpanelet.
eller,
Trykk POWER på fjernkontrollen igjen for å slå av strømmen.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SMART
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
AUDIO SYNC
TV INFO
TV VOL
Justere lydnivået
Trykk VOLUME +/– knappen i høyre hjørne på frontpanelet.
eller,
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
Trykk på VOLUME +/– på fjernkontrollen for å øke eller redusere lydnivået.
• Tallverdien til lydnivået vises på frontpanelet.
▪ Lydnivået øker eller reduseres når du trykker VOLUME +/–.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
SOUND
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
▪ Hvis du ønsker å høre lyden fra Crystal Surround Air Track, må du
slå av høyttalerne på TV-apparatet i menyen på TV-apparatet ditt.
Se i TV-håndboken som fulgte med TV-apparatet.
VOLUME
TV VOL
TV PRE-CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
15
AVANSERTE FUNKSJONER
Bruke inngangsmodus
Du kan velge enten D.IN-, AUX-, HDMI-, BT-inngang eller USB-inngang.
Trykk på riktig knapp på fjernkontrollen for å velge ønsket modus, eller trykk
for å velge mellom: D.IN-, AUX-, HDM-I, BT- eller USB-modus.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Inngangsmodus
Skjerm
Optisk digital inngang
D.IN
AUX-inngang
AUX
HDMI-inngang
HDMI
BLUETOOTH-modus
BT
USB-modus
USB
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Enheten slås av automatisk under følgende forhold:
• D.In-modus: Hvis det ikke legges inn noen inngangskilde på 20 minutter.
• Aux-modus: Hvis det ikke blir plugget inn noe støpsel i kontakten i løpet av
20 minutter.
• BT-modus: Hvis det ikke blir gjort noen tilkobling i løpet av 20 minutter.
• USB-modus: Hvis "Ingen USB" eller "Stopp" varer i 20 minutter.
▪ ARC-funksjonen aktiveres i D.IN-modus hvis enheten er tilkoblet
et TV-apparat som støtter ARC.
▪ Slå Anynet av for å slå av ARC-funksjonen.
▪ Bruk kabelen som følger med hvis den USB-baserte
flashenheten ikke er direkte tilgjengelig i enheten.
BRUKE BLUETOOTH
Du kan bruke en Bluetooth-enhet til å høre på musikk med en høy stereo kvalitet, helt trådløst!
Hva er Bluetooth?
Bluetooth er en teknologi som lar Bluetooth-kompatible enheter samarbeide med hverandre ved
hjelp av trådløse signaler.
• En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
- En del av kroppen er i kontakt med mottaker/sender på en Bluetooth-enhet eller Air Track.
- Utsettes for elektriske variasjoner fra elektronisk støy ved en vegg, i et hjørne eller ved en
kontordeler.
- Utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk
utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
• Par Air Track med Bluetooth-enheten med kort avstand mellom enhetene.
• Jo lengre avstand det er mellom Air Track og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten.
Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.
• I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
• Air Track har en effektiv rekkevidde på 10 meter i alle retninger hvis det ikke er noen hindringer.
Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis avstanden blir for lang. Selv innenfor dette området
kan lydkvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.
• Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk forstyrrelser under bruk.
16
NOR
Koble Air Track til en Bluetooth-enhet
Kontroller om Bluetooth-enheten støtter den Bluetooth-kompatible stereo
hodesett-funksjonen.
1.Trykk knappen FUNCTION på fjernkontrollen til AirTrack for å vise
BT-meldingen.
• Du vil se WAIT i 4 sekunder og deretter READY i frontdisplayet på Air
Track.
● funksjoner
2.Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten du vil koble til. (se i
Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)
Koble til
3.Velg menyen for stereo hodesett på Bluetooth-enheten.
• Du kan se en liste over skannede enheter.
4. Velg "Samsung Home Audio" på listen.
Bluetooth-enhet
• Når Air Track er koblet til Bluetooth-enheten, vil enhetsnavnet til den
tilkoblede Bluetooth-enheten, etterfulgt av Air Track vise CONN i
frontdisplayet.
• Hvis Bluetooth-enheten ikke har lyktes i å bli paret med Air Track, sletter
du forrige "SAMSUNG HOME AUDIO" som Bluetooth-enheten fant og
lar den søke etter Air Track igjen.
5. Spill av musikk på den tilkoblede enheten.
• Du kan lytte til musikken som spilles på den tilkoblede Bluetoothenheten via Crystal Surround Air Track-systemet.
• I BT-modus er ikke funksjonene spill av/gjenta/stopp/neste/tilbake
tilgjengelige.
▪ Det kan hende du trenger en PIN-kode (passord) når du kobler
Bluetooth-enheten til Air Track. hjemmekinoanlegget. Hvis du
blir bedt om å taste inn en PIN-kode, må du taste inn <0000>.
▪ Air Track støtter bare middels kvalitet SBC-data (opp til
[email protected]), og støtter ikke høykvalitets SBC-data
([email protected]).
▪ AVRCP-funksjonen støttes ikke.
▪ Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)funksjonen.
▪ Du kan ikke koble til en Bluetooth-enhet som bare støtter
håndfrifunksjonen.
▪ Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
▪ Når du har slått av Air Track og paringen er frakoblet, vil ikke
paringen bli gjenopprettet automatisk. For å koble til igjen må du
pare enheten igjen.
▪ I følgende tilfeller er det ikke sikkert at søk eller tilkobling kan
utføres riktig med Air Track:
- Hvis det er et kraftig elektrisk felt rundt Air Track.
- Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med AirTrack
- Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis
den ikke fungerer som den skal
- Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-
adaptere, fluorescerende lys og gasskomfyrer bruker samme
frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan
forårsake elektriske forstyrrelser.
17
Koble Bluetooth-enheten fra Air Track
Du kan koble Bluetooth-enheten fra Air Track. For instruksjoner, se i
Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.
• Air Track vil bli frakoblet.
• Når Air Track er koblet fra Bluetooth-enheten, vil Air Track vise DISC ON i
frontdisplayet.
Koble Air Track fra Bluetooth-enheten
Trykk knappen ( ) på frontpanelet til Air Track for å skifte fra BT til en
annen modus eller for å slå av Air Track.
• Den tilkoblede Bluetooth-enheten vil vente en viss tid på respons fra Air
Track før den avbryter koblingen.
(Hvor lang tid det tar før enhetene er frakoblet kan variere etter Bluetoothenhet)
• Aktivt tilkoblet enhet vil bli frakoblet.
▪ I Bluetooth tilkoblingsmodus vil koblingen bli tapt hvis avstanden
mellom hjemmekinoanlegget og Bluetooth-enheten overskrider 10
m. Hvis du korter inn avstanden igjen, eller at du starter Bluetoothenheten på nytt, du muligens gjenopprette Bluetooth-tilkoblingen.
▪ Hvis Bluetooth-enheten kommer tilbake til det effektive området,
kan du starte på nytt for å gjenopprette paringen med Bluetoothenheten.
▪ Air Track slås av automatisk etter 20 minutter i Ready (Klar)-status.
Koble Crystal Surround Air Track til en USB
HOST-enhet
1.Koble USB-enheten til USB-porten på siden av enheten.
2.Trykk knappen (
) på frontpanelet til hjemmekinoanlegget gjentatte
ganger til USB vises.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.USB vises på skjermen og forsvinner deretter.
• Crystal Surround Air Track-tilkoblingen er fullført.
• Den slås av automatisk (Automatisk avslåing) hvis ingen USB-enhet har
vært tilkoblet i mer enn 20 minutter.
Før du kobler til en USB-enhet
Kompatibilitet: USB-basert lagring.
• Hvis mappen med filnavn i en USB-enhet er lenger enn 10 tegn, vises
det ikke på VFD-en.
• Det er ikke sikkert at dette produktet er kompatibelt med visse typer
USB-baserte lagringsmedia.
• Filsystemene FAT16 og FAT32 støttes.
- Filsystemet NTFS støttes ikke.
• Koble en USB-enhet direkte til USB-porten på produktet.
I motsatt fall kan du få problem med USB-kompatibiliteten.
18
Bithastighet
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
Spille av / Pause / Stoppe
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Versjon
Piksel
Samplinghastighet
Musikk
MP3
WMA
.MP3
.WMA
80~320
56~128
kbps
kbps
V8
44.1KHz
44.1KHz
● funksjoner
Format
Filnavn
Filtype
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
TV INFO
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
SAT
TV CH
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
S/W LEVEL
TV CH
AUDIO SYNC
TV VOL
TV POWER
SOUND
Trykk +#,@-knappen under avspilling.
• Trykk +#-knappen igjen for å stoppe midlertidig avspillingen av filen.
Trykk +#-knappen for å spille av den valgte filen.
• For å stoppe avspillingen trykker du Stopp (@)-knappen under avspilling.
Hoppe framover/bakover
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
VOLUME
TTV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
DRC
TV SOURCE
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
REPEAT
POWER
DRC
DIMMER TV
AUTO
POWER
POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
SAT
SOURCE
TV SOURCE
AH59-02434A
SOUND
SPEAKER
TV INFO
EFFECT
TV CH
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
VOLUME
SPEAKER
SMART
3D SOUND
VOLUME
AUDIO SYNC
TV CH
POWER
DRC
DIMMER AUTO
TV EXIT
EFFECT
SAT MUTE
TV VOL
S/W LEVEL
TTV PRE-CH
REPEAT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV VOL
Trykk [,]-knappen under avspilling.
• Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker ]-knappen.
• Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker [-knappen.
Bruke REPETER-funksjonen
Med Repeter avspilling kan du gjentatte ganger spille av en fil, repetere alle,
spille av filer tilfeldig eller slå Repeter av.
Trykk på REPEAT-knappen.
• GJENTA FIL: Gjenta avspilling av et spor
• GJENTA ALLE: Gjenta avspilling av alle spor
• TILFELDIG AVSPILLING: Spiller av i tilfeldig rekkefølge (Et spor som
allerede er avspilt kan spilles av igjen.)
• GJENTA AV: Avslutter gjentatt avspilling.
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV
MUTE
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SAT MUTE
SAT MUTE
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
REPEAT
REPEAT
POWER
DRC
DRC
DIMMER AUTO POWER
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV PRE-CH
AH59-02434A
AH59-02434A
TV CH
TV CH
▪ Du kan stille inn REPEAT-funksjonen under avspilling av musikk fra
USB-enheten.
Dempe lyden
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
AUDIO SYNC
SAT
SAT
SOUND
SOURCE
SOURCE SOUND
TV EXIT
TV EXIT
Dette er nyttig når det ringer på eller du får en telefon.
1.For å dempe lyden til enheten trykker du knappen SAT MUTE (
fjernkontrollen.
NOR
• Ikke koble flere lagringsenheter til produktet via en kortleser med flere
kortspor. Det er ikke sikkert at det vil fungere som det skal.
• PTP-protokoller for digitale kameraer støttes ikke.
• Du må ikke fjerne USB-enheten mens den leses.
• DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) fra et kommersielt nettsted
vil ikke bli spilt.
• Eksterne harddisker støttes ikke.
• Kompatibilitetsliste
) på
2.For å dempe lyden på TV-apparatet, trykker du knappen TV MUTE
på fjernkontrollen.
3.Trykk SAT MUTE (
)/ TV MUTE på fjernkontrollen igjen (eller trykk
VOLUME +/– for å gjenopprette lyden.
19
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Bruke 3D dybde-lydfunksjonen
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
TV
MUTE
TV CH
TVPOWER
PRE-CH
AUDIO SYNC
3D-lydfunksjonen gir lyden dybde og rom.
Press 3D SOUND on the remote control.
• Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
3D SOUND
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
▪ Når du slår på 3D dybde-lyd, vil lydeffekten automatisk endres til
AV.
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
AH59-02434A
Bruke funksjonen SMARTVOLUM
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV VOL
SOURCE
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
TV INFO
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
TV SOURCE
TV CH
POWER
TV VOLSAT
SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV INFO
TV POWER
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
Trykk SMART VOLUME på fjernkontrollen.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
Dette vil regulere, og stabilisere lydnivået slik at drastiske volumendringer
reduseres når du bytter kanal, eller scene.
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
Bruke lydeffekten
Du kan velge mellom 7 ulike lydfeltmoduser -MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Original lyd-) avhengig av hvilke
innholdstyper du vil nyte.
Trykk SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
• Velg modusen OFF hvis du vil høre på originallyden.
▪ Vi anbefaler at du velger en lydeffekt som er basert på
kildematerialet og dine personlige preferanser.
▪ Når du velger lydmodus (unntatt AV), slås 3D dybde-lyd automatisk
AV.
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
Bruke AUTO POWER LINK-funksjonen
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
Crystal Surround Air Track vil bli slått på automatisk når du slår på TV-apparatet
eller annen enhet som er tilkoblet Air Track med en optisk kabel.
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
TV
MUTE
TV VOL
AH59-02434A
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV EXIT
Trykk AUTO POWER på fjernkontrollen til denne enheten.
• Den automatiske strømkoblingen slås av og på hver gang du trykker
AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
On
Off
Skjerm
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Hvis et TV-apparat eller annen enhet er tilkoblet Air Track med en
optisk kabel er slått av, og det ikke er noe digitalt signal fra disse
enhetene, vil Air Track slå seg av etter 20 minutter.
▪ Disse funksjonene er bare tilgjengelig når CEC er slått av.
20
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Bruke funksjonen S/W LEVEL
NOR
SAT
SOURCE
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
SOUND
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SAT
SOURCE
TV INFO
TV POWER
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
POWER
TV CH
SMART
SAT MUTE
TV PRE-CH
AH59-02434A
3D SOUND
TV EXIT
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
POWER
TV POWER
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
REPEAT
S/W LEVEL
SOUND
DRC
AUDIO SYNC
SPEAKER
POWER
DIMMER AUTO
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV SOURCE
TV CH
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
S/W LEVEL
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
3D SOUND
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
TV CH
TV PRE-CH
TV SOURCE
AH59-02434A
TV CH
POWER
TV EXIT
TV INFO
TV POWER
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SAT
SOURCE
AH59-02434A
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
Video kan virke tregere enn lyden hvis Air Track er tilkoblet et digital TVapparat. Hvis dette oppstår må du justere lydforsinkelsen slik at den
stemmer med videoen.
Trykk AUDIO SYNC +/–. på fjernkontrollen til denne enheten.
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 300 ms med +, - tastene.
▪ Det er ikke sikkert at funksjonen for synkronisering av lyd eller BTmodus virker i USB-modus.
Bruke DRC-funksjonen
SPEAKER
SMART
VOLUME
VOLUME
REPEAT
Bruke AUDIO SYNC-funksjonen
AUDIO SYNC
EFFECT
SAT MUTE
3.Trykk “+” eller “-” på LEVEL-tasten hvis du ønsker å øke eller redusere
volumet på basselementet. Du kan velge i området SW -6 til SW +6.
TV INFO
TV
TV VOL
MUTE
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV VOL
REPEAT
1.Trykk S/W Level på fjernkontrollen.
● funksjoner
TV POWER
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
Du kan styre bassvolumet med S/W LEVEL på fjernkontrollen.
2.“SW 0” vises på skjermen.
TV EXIT
REPEAT
SAT
SOURCE
3D SOUND
TV VOL
AH59-02434A
POWER
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
Denne funksjonen balanserer området mellom de høyeste og svakeste
lydene.Du kan bruke denne funksjonen til å få full nytte av Dolby Digital når
du ser på filmer med lavt volum om natten.
Trykk DRC på fjernkontrollen til denne enheten.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Bruke DIMER-funksjonen
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV CH
TV PRE-CH
Trykk DIMMER for å kontrollere lysstyrken til skjermen.
Trykk DIMMER på fjernkontrollen til denne enheten.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene andre Samsung-enheter
med fjernkontrollen til TV-apparatet ditt fra Samsung.
Anynet+ slås på og av hver gang du trykker på Anynet+.
1.Koble produktet til et Samsung TV-apparat ved hjelp av HDMI-kabelen.
(Se side 13)
2.Aktiver Anynet+-funksjonen på TV-apparatet. (se TV-apparatets
brukerveiledning for mer informasjon).
▪ Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer,
avhengig av TV-apparatet.
TV EXIT
▪ Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil vite mer. Se
etter
logoen (Hvis TV-apparatet har en
det Anynet+ funksjonen).
logo, støtter
21
POWER
SAT
SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
TV POWER
SPEAKER
HØYTTALER-knapp
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
Trykk SPEAKER på fjernkontrollen til denne enheten.
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
Med denne knappen kan du velge å lytte til lyd fra TV-apparatet eller Air
Track når det er tilkoblet via HDMI.
S/W LEVEL
POWER
REPEAT
SAT
SOURCE
DRC
AUDIO SYNC
TV POWER
DIMMER AUTO POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV SOURCE
SMART
VOLUME
TV CH
3D SOUND
TV INFO
AUDIO-MODUS
HDMI in
ARC
VOLUME
TV VOL
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV PRE-CH
S/WTV
LEVEL
MUTE
DRC
AUDIO SYNC
TV VOL
Scroll Display
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Skjerm
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
SPEAKER
HØYTTALER
TV
Air Track
TV
Air Track
Bruke TV-funksjonen
EFFECT
SAT MUTE
SMART
TV SOURCE
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
1.Trykk TV SOURCE på fjernkontrollen til denne enheten.
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
2.Trykk TV INFO på fjernkontrollen for å vise informasjon om TV-kanalen.
3.Trykk TV CH på fjernkontrollen for å velge en TV-kanal.
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV CH
AH59-02434A
TV EXIT
4.Trykk på TV VOL på fjernkontrollen for å øke eller redusere lydnivået.
5.Bruk TV PRE-CH-knappen for å gå til forrige TV-kanal i TV-modus.
6.Bruk TV EXIT-knappen for å gå ut av TV-menyen. (Funksjoner
samme som EXIT-knappen på TV-apparatets fjernkontroll)
▪ Fjernkontrollen kan bare styre TV-apparater fra SAMSUNG.
PROGRAMOPPGRADERING
Samsung kan tilby oppgraderinger av fastvaren til
Crystal Sound Air Track i fremtiden.
5v 500mA
Vær oppmerksom på at hvis det er flere
oppgraderingsfiler, må du laste dem på USB-enheten
enkeltvis, og bruke dem til å oppgradere fastvaren en
etter en.
5v 500mA
Hvis det tilbys en oppgradering, kan du oppgradere
fastvaren ved å koble en USB-enhet til
fastvareoppgraderingen som er lagret på den på
USB-porten på Air Track.
Se Samsung.com eller kontakt Samsungs
servicesenter for å få mer informasjon om nedlasting
av oppgraderingsfiler.
▪ Sett en USB-enhet som inneholder fastvareoppgraderingen inn i USB-porten på baksiden av
hovedenheten.
▪ Pass på at du ikke kobler fra strømtilførselen eller tar ut USB-enheten mens oppgraderingen utføres.
Hovedenheten slår seg av automatisk etter at fastvaren er ferdig oppgradert. Når programvaren
oppgraderes, vil alle innstillinger du har gjort bli satt tilbake til fabrikkoppsettet. Vi anbefaler at du skriver
ned innstillingene slik at du enkelt kan tilbakestille disse etter oppgraderingen.
▪ Hvis du ikke får til å oppgradere fastvaren, anbefaler vi at du formaterer USB-enheten med filsystemet
FAT16 og forsøker igjen.
▪ For oppgradering må man ikke formatere USB-data i NTFS fordi dette filsystemet støttes ikke.
▪ Det er ikke sikkert at USB-lagringsenheter støttes, dette avhenger av produsenten.
22
NOR
feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
Symptom
Kontroller
Løsning
• Er støpselet satt inn i
kontakten?
• Sett inn strømledningen.
En funksjon virker ikke når en
knapp trykkes.
• Er det statisk elektrisitet i
luften?
• Trekk ut støpselet og sett
det inn igjen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Er enheten korrekt tilkoblet
TV-apparatet?
• Er MUTE-funksjonen
aktivert?
• Er lydstyrken satt til laveste
nivå?
• Sett kablene inn korrekt.
• Trykk MUTE for å avbryte
funksjonen.
• Juster volumet.
Bildet vises ikke på TV-apparatet
når funksjonen velges.
• Er TV-apparatet korrekt
tilkoblet?
• Sett kablene inn korrekt.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er batteriene oppbrukte?
• Er det for stor avstand
mellom fjernkontrollen og
hovedenheten?
• Sett inn nye batterier.
• Bruk fjernkontrollen
nærmere hovedenheten.
Lyden fra høyre/venstre kanal er
reversert.
• Er venstre/høyre
lydutgangkabler fra
TVapparatet korrekt
tilkoblet?
• Kontroller høyre/venstre
kanal og korriger
tilkoblingen.
● feilsøking
Enheten vil ikke slå seg på.
23
tillegg
SPESIFIKASJONER
Modellnavn
HW-E450
Strømforbruk hvilemodus
Effekt
GENERELT
FORSTERKER
FREKVENSRESPONS
Vekt
0.45W
Hovedenhet
25.9W
Basselement
20W
Hovedenhet
1.9 kg
Basselement
5.4 kg
Dimensjoner Hovedenhet
(B x H x D)
Basselement
906 x 45 x 70.1 mm
Driftstemperaturområde
+ 5 °C til 35 °C
Fuktighetsområde drift
10 % til 75 %
Hovedenhet
Nominell
utgangseffekt Basselement
80 W/CH, 4 OHM, THD = 10 %, 1k Hz
Inngangsfølsomhet/impedans
570 mV / 20 Kohm
S/N-forhold (analog inngang)
70dB
Separasjon (1kHz)
65dB
Analog inngang
20Hz~20kHz(±3dB)
Digital inngang/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
175 x 350 x 295 mm
120 W, 4 OHM, THD = 10 %, 100 Hz
* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene
til AES (Audio Engineering Society).
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
[ Anbefaling ] - Kun EU
Samsung Electronics erklærer med dette at denne Crystal Surround Air Track er i samsvar
med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Den offisielle konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com,
gå til Support > Search Product Support (søk igjennom kundestøtte) og skriv inn modellnavnet.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
I Frankrike kan dette utstyret bare benyttes innendørs.
24
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung
Support.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av
batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Code No. AH68-02431F (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement