Samsung 2443DW Owner's manual

Samsung 2443DW Owner's manual

SyncMaster 2243DW/2443DW

LCD-skjerm

Brukerhåndbok

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLERE PRODUKTET

Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installere stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Installere stativet for veggfestet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Koble til DP-kablene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Koble til USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

BRUKE PRODUKTET

Angi den optimale oppløsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Installere enhetsdriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Produktstyringsknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5

INSTALLERE PROGRAMVAREN

Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

MagicRotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

FEILSØKING

Egendiagnose for skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Vanlige spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

MER INFORMASJON

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Kontakt SAMSUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og

elektronisk utstyr) - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Viktige sikkerhetsregler

1-1 Før du starter

Ikoner som brukes i denne håndboken

IKON NAVN

Forsiktig

BETYDNING

Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.

Merk Angir et hint eller et tips for en funksjon.

Bruke denne håndboken

• Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.

• Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.

Opphavsrettsmerknad

Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra

Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG-logoen og SyncMaster er registrerte varemerker for Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standard Association.

ENERGY STAR

®

-logoen er et registrert varemerke for U.S. Environmental Protection Agency.

Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, tilhører sine respektive firmaer.

Viktige sikkerhetsregler 1-1

1-2 Juridisk ansvar og vedlikehold

Vedlikehold av ekstern overflate og skjerm

Rengjør produktet med en myk, tørr klut.

• Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller tynner med en våt klut. Dette kan føre til et problem med produktet.

• Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.

Dette kan føre til riper eller skader på produktet.

• Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det.

Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

• En hvit flekk kan oppstå på overflaten av den høyglansede modellen på grunn av materialets iboende egenskaper, hvis en supersonisk luftfukter brukes.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Sikre installasjonsområdet

• Hold nødvendig avstand mellom produktet og andre gjenstander (f.eks. vegger) for å sikre skikkelig ventilasjon.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Installer produktet så de nødvendige avstandene som vises i figuren, beholdes.

Utseendet kan variere avhengig av produktet.

Når du installerer produktet med et stativ Når du installerer produktet med et veggfeste

Om vedvarende bilder

• Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen. Hvis du har tenkt å la skjermen være på, men ikke bruke den på en stund, setter du på strømsparingsmodus eller en skjermsparer for å beskytte skjermen.

• På grunn av teknologiske begrensninger hos LCD-panelprodusenten, kan bildene som genereres av dette produktet vises som enten lysere eller mørkere enn vanlig med omtrent.1 ppm (milliondel) piksel.

Antallet underpiksler på et LCD-panel etter størrelse: Antallet underpiksler = Maks. horisontal oppløsning x Maks. vertikal oppløsning x 3

Eksempel) Hvis den maksimale oppløsningen er 1680 x 1050, er antallet underpiksler 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.

1-2 Viktige sikkerhetsregler

1-3 Sikkerhetsregler

Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

IKON NAVN

Advarsel

Forsiktig

BETYDNING

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade eller død.

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.

Tegnenes betydning

Ikke utfør.

Ikke demonter.

Ikke berør.

Må følges.

Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.

Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

Strømrelaterte

Produktbildet som brukes i følgende bilder til referanse, kan være annerledes enn det faktiske produktet.

Advarsel

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

• Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse

1).

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

Hold strømledningen og produktet unna varmeapparater.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

• Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.

Sett strømpluggen skikkelig i.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Hvis pluggene på strømledningen eller vegguttaket er dekket av støv, rengjør du med en tørr klut.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Viktige sikkerhetsregler 1-3

Forsiktig

Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.

• Ellers kan det oppstå skader på produktet på grunn av elektrisk støt.

Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Installasjonsrelaterte

Advarsel

Ikke plasser levende lys, myggspray eller sigaretter på produktet og ikke installer produktet i nærheten av en varmeovn.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Hold plastposene som ble brukt til emballasjen på produktet, unna barn.

• Hvis barn plasserer plastposer over hodet, kan de kveles.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (badstu), olje, røyk eller vann (regndråper) og ikke installer det i et kjøretøy.

• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet i lav høyde så barn kan nå det.

• Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.

• Siden forsiden er tyngre, installerer du produktet på et flatt og stabilt underlag.

1-3

Sørg for å bare bruke strømledningen som leveres av firmaet vårt. I tillegg må du ikke bruke strømledningen til andre elektriske apparater.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

• Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.

Få en installatør eller et godkjent firma til å installere produktet på veggen.

• Ellers kan det medføre personskader.

• Sørg for å bruke det spesifiserte veggfestet.

Hold en avstand på minst 10 cm fra veggen når du installerer produktet for tilstrekkelig ventilasjon.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Ikke installer produktet på et sted som er ustabilt eller utsatt for store vibrasjoner, som en ustabil eller skjev hylle.

• Produktet kan falle og dette kan føre til skader på produktet eller personer.

• Hvis du bruker produktet på et sted som er utsatt for vibrasjoner, kan det medføre problemer med produktet eller brannfare.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en peis eller varmeovn.

• Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

Viktige sikkerhetsregler

Forsiktig

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

• Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

• Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.

• Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet installerer du produktet først etter at du har kontaktet en servicetekniker om problemet.

• Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Ikke plasser produktet ned mot gulvet.

• Dette kan skade panelet på produktet.

Når du setter ned produktet, må du være forsiktig.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Rengjøringsrelaterte

Bruk av et overflateaktivt stoff som inneholder store mengder alkohol, løsningsmidler eller andre sterke kjemikalier, kan føre til misfarging eller sprekking av produktets eksteriør eller at paneloverflaten løsner. Sørg for å bare bruke anbefalte rensemidler.

Du kan kjøpe anbefalte rensemidler fra et servicesenter.

Før du rengjør produktet, kobler du fra strømledningen.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet må du ikke spraye vann direkte over produktdelene.

• Sørg for at vann ikke trenger inn i produktet.

• Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

Viktige sikkerhetsregler 1-3

Forsiktig

Unngå å spraye rengjøringsmidler direkte på produktet.

• Dette kan føre til misfarging eller sprekking av eksteriøret til produktet eller at panelet løsner.

Bruk en myk, fuktig klut med et spesielt skjermrensemiddel og tørk produktet med den.

• Hvis ingen spesielle skjermrensemidler er tilgjengelige, sper du ut et rensemiddel med vann i forholdet 1:10 før du rengjør produktet.

Bruksrelaterte

Advarsel

Siden det går høyspenning gjennom produktet, må du aldri demontere, reparere eller endre produktet selv.

• Ellers kan det forårsake brann eller elektrisk støt.

• Hvis produktet trenger reparasjon, kontakt et servicesenter.

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

• Ellers kan det forårsake brann eller elektrisk støt.

Når det er tordenvær, kobler du fra strømledningen og du må ikke under noen omstendighet berøre antennekabelen da dette er farlig.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

• Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.

Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

Siden eksteriøret av produktet lett får riper, må du bruke en skikkelig renseklut. Men hvis kluten inneholder fremmedlegemer, kan det føre til riper på eksteriøret. Rist derfor eventuelle fremmedlegemer av kluten før du bruker den.

Når du rengjør produktet må du ikke spraye vann direkte over produktdelene.

• Sørg for at vann ikke trenger inn i produktet.

• Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.

• Ellers kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til personskader eller død.

Ikke plasser gjenstander som leker og kaker oppå produktet.

• Hvis et barn henger over produktet for å få tak i en gjenstand, kan gjenstanden eller produktet falle og dette kan føre til skader eller død.

Unngå å slippe en gjenstand over produktet eller påføre støt på produktet.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

Ikke flytt produktet ved å dra i strømledningen eller antennekabelen.

• Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann eller et problem med produktet som skyldes skader på kabelen.

Ikke løft eller flytt produktet ved å bare holde i strømledningen eller signalkabelen.

• Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann eller et problem med produktet som skyldes skader på kabelen.

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler

øyeblikkelig.

• En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.

• Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

• Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen.

• Hvis du ikke bruker produktet over lengre tid, bruker du strømsparingsmodusen eller angir skjermspareren til modus for bilde som beveger seg.

Angi riktig oppløsning og frekvens for produktet.

• Ellers kan det medføre øyeslitasje.

Hvis du ser på produktet på for nært hold kontinuerlig, kan skade synet ditt.

Viktige sikkerhetsregler

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

• Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller et elektrisk støt.

Ikke sett produktet opp ned eller flytt produktet bare ved å holde i stativet.

• Dette kan gjøre at produktet faller og fører til skader på produkt eller personer.

Unngå å bruke en luftfukter eller ovn for nærme produktet.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

1-3

Det er viktig å la øynene hvile (5 minutter hver time) når du ser på produktskjermen i lange perioder om gangen.

• Dette letter øyeslitasje.

Hold små tilbehørsdeler utenfor barns rekkevidde.

Siden skjermpanelet er varmt etter å ha blitt brukt over lengre tid, må du ikke ta på produktet.

Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden på stativet.

• Hvis du setter fast hånden eller en finger, kan du bli skadet.

• Hvis produktet vippes for mye, kan det falle og dette kan føre til skader.

Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet

Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.

• Rett deg opp i ryggen.

• Hold en avstand på 45-50 cm mellom øynene og skjermen. Se ned på skjermen og vend deg mot skjermen forfra.

• Juster produktvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.

• Hold albuen i en rett vinkel og hold armen på nivå med baksiden av hånden.

• Hold albuen i en rett vinkel.

• Plasser hælene flatt på gulvet mens du holder knærne i en vinkel på 90 grader eller høyere og opprettholder stillingen på armen så armen er under hjertet.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

2 Installere produktet

2-1 Innholdet i pakken

• Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.

• Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

• Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.

• Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.

Type 1

Skjerm og HAS-stativ

Type 2

Skjerm og HAS-USB-stativ

Installere produktet 2-1

INNHOLD

Monteringsveiledning Produktgaranti

(Ikke tilgjengelig alle steder)

Brukerveiledning D-Sub-kabel

Strømledning Rengjøringsklut Holdering for kabel

VALGFRIE DELER

DVI-kabel USB-kabel DP-kabel

• Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

• Rengjøringskluten leveres bare med svarte høyglansmodeller.

2-1 Installere produktet

2-2 Installere stativet

Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.

Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så forsiden av produktet vender nedover.

Sett stativet i stativfoten som vist på figuren.

Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.

- Forsiktig

Ikke løft produktet når du bare holder i stativet.

Demontering gjøres i motsatt rekkefølge av montering.

Installere produktet 2-2

Stativstopper

Når du dreier skjermen fra horisontal til vertikal, vipper du først skjermen maksimalt bakover.

2-2 Installere produktet

2-3 Installere stativet for veggfestet

Dette produktet har et stativfeste på 100 mm x 100 mm som samsvarer med VESA-spesifikasjonene.

HAS-stativ

Skjerm

Monteringsplate (selges separat)

1. Slå av produktet og koble strømledningen fra vegguttaket.

2. Plasser en myk klut eller pute på et flatt underlag for å beskytte skjermen og plasser produktet på kluten med forsiden vendt nedover.

3. Separer stativet.

4. Still sporet på produktdelen som skal kobles til stativet, på linje med sporet i stativet (skrivebordsstativ, veggfestestativ eller annet stativ) og fest stativet skikkelig ved å stramme til skruen.

• Hvis du bruker en skrue som er lenger enn standardspesifikasjonene, kan innsiden av produktet bli skadet.

• For veggmonteringer som ikke er kompatible med standard VESA-spesifikasjonene, kan lengden på skruene variere avhengig av tilsvarende spesifikasjoner.

• Ikke bruk skruer som er inkompatible med standard VESA-spesifikasjoner og ikke monter dem ved bruk av makt.

Dette kan føre til skader på produktet eller skader på grunn av at produktet faller.

Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for noen skader på produkt eller person.

• Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader som forårsakes ved å bruke et stativ som ikke er kompatibelt med de angitte spesifikasjonene eller på grunn av at en installasjon ikke er utført av en autorisert servicetekniker.

• Når du installerer produktet med et lite veggfeste, kjøper du et veggfeste som har er minst 10 cm fra veggen.

• Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for problemer som forårsakes av bruk av stativ som ikke er kompatible med de angitte spesifikasjonene.

• Bruk veggfestet i henhold til de internasjonale spesifikasjonene.

Installere produktet 2-3

2-4 Koble til en PC

Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.

1. Koble produktet til en PC avhengig av videoutgangen som støttes av PCen.

• Når grafikkortet tilbyr D-Sub (<analog>) utgang

• Koble [RGB IN]-porten på produktet til [D-Sub]-porten på PCen med D-Sub-kabelen.

• Når grafikkortet tilbyr DVI (<Digital>) utgang

• Koble [DVI IN]-porten på produktet til [DVI]-porten på PCen med DVI-kabelen.

2. Koble en side av strømledningen til [POWER]-porten på produktet og koble den andre enden av strømledningen til vegguttaket med 220 V eller 110 V.

(Inngangsspenningen veksles automatisk.)

2-4 Installere produktet

Når produktet er koblet til en PC, kan du slå på produktet og bruke det.

POWER ON [ │ ] / OFF

Slår strømmen på/av.

Installere produktet 2-4

2-5 Koble til DP-kablene

Koble til [DP IN]-portene på PCen og alle de installerte skjermene med DP-kabler.

2-5 Installere produktet

2-6 Koble til USB

Gjelder bare stativmodeller med USB-port.

Du kan koble til en USB-enhet som mus, tastatur, minneplugg eller ekstern harddisk ved å koble den til DOWN-porten på skjermen uten å koble den til PC-en.

USB-porten på skjermen støtter High-Speed Certified USB 2.0.

Datahastighet

Strømforbruk

Høy hastighet

480 Mbps

2,5 W

(Maks. hver port)

Full hastighet

12 Mbps

2,5 W

(Maks. hver port)

Lav hastighet

1,5 Mbps

2,5 W

(Maks. hver port)

• Hvis du skal bruke DOWN-porten, må du koble UP (oppstrømsporten) til PC-en.

• Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med denne skjermen for å koble sammen skjermens UP -port og datamaskinens USB-port.

3. Fremgangsmåten er den samme som for å koble en ekstern enhet til PC-en.

• Du kan koble til og bruke tastatur og mus.

Installere produktet 2-6

• Du kan spille av en fil fra en medieenhet

(Eksempler på medieenheter: MP3-spiller, digitalkamera, osv.)

• Du kan kjøre, flyte kopiere eller slette filene på lagringsenheten.

(Eksempler på lagringsenheter: ekstern disk, minnekort, kortleser, MP3-spiller med harddisk, osv.)

• Du kan bruke andre USB-enheter som kan kobles til en datamaskin.

• Når du skal koble en enhet til DOWN-porten på skjermen, bruker du en kabel passer til enheten.

• (Kontakt produktleverandøren for en ekstern enhet for informasjon og kjøp av kompatibel kabel.)

• Selskapet påtar seg ikke ansvar for problemer eller skade på eksterne enheter som skyldes tilkobling med ikke godkjent kabel.

• Enkelte produkter følger ikke USB-standarden, og dette kan forårsake apparatfeil.

• Hvis enheten ikke fungerer selv når den er koblet til datamaskinen, kontakter du leverandør/servicesenter for enheten eller datamaskinen.

2-6 Installere produktet

2-7 Kensington-lås

En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder.

Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten, for mer informasjon.

Du må kjøpe Kensington-låsen separat.

For å låse produktet følger du disse trinnene:

1. Vikle Kensington-låsekabelen rundt en stor, stillestående gjenstand som en skrivepult eller en stol.

2. Skyv enden av kabelen med låsen som er festet rundt den sløyfede enden av Kensington-låsekabelen.

3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på skjermen ( ).

4. Lås låsen ( ).

• Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som fulgte med låseenheten.

• Du kan kjøpe låseenheten fra en elektronikkbutikk, en onlinebutikk eller vårt servicesenter.

Installere produktet 2-7

3 Bruke produktet

3-1 Angi den optimale oppløsningen

Hvis du slår på strømmen etter at du har kjøpt produktet, vises en melding på skjermen angående den optimale oppløsningsinnstillingen.

Velg et språk og den optimale oppløsningen.

▲/▼ : Du kan velge et språk med disse knappene.

MENU : Hvis du trykker på denne knappen, vises meldingen.

• Det kan bare vises opptil (1) ganger. Sørg for å justere oppløsningen på PC-en før du når maksimumstallet.

• Slik angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen

• Når PCen slås av, kobler du til produktet og PCen og slår på strømmen.

• Høyreklikk over skrivebordet og velg "Properties (Egenskaper)" fra menyen som vises.

• I kategorien "Settings (Innstillinger)" angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen.

3-1 Bruke produktet

3-2 Tabell for standard signalmodus

LCD-skjermen har en optimal oppløsning for den beste visuelle kvaliteten avhengig av skjermstørrelsen på grunn av de iboende egenskapene til panelet, i motsetning til en CDT-skjerm.

Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.

Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.

2243DW

SKJERMMODUS

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1440 x 900

VESA, 1680 x 1050

2443DW

HORISONTAL

FREKVENS (KHZ)

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

49,702

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

35,156

62,795

60,000

63,981

79,976

55,935

70,635

64,674

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

59,810

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

56,250

74,934

60,000

60,020

75,025

59,887

74,984

59,883

PIKSELKLOKKE

(MHZ)

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

83,500

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

36,000

106,500

108,000

108,000

135,000

106,500

136,750

119,000

SYNK.POLARITET

(H/V)

-/-

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

-/+

-/+

+/-

-/+

+/+

+/+

+/+

Bruke produktet 3-2

SKJERMMODUS

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 1200

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1200

HORISONTAL

FREKVENS (KHZ)

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

49,702

60,000

63,981

79,976

55,935

70,635

75,000

65,290

74,038

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

59,810

60,000

60,020

75,025

59,887

74,984

60,000

59,954

59,950

PIKSELKLOKKE

(MHZ)

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

83,500

108,000

108,000

135,000

106,500

136,750

162,000

146,250

154,000

Horisontal frekvens

Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen representeres i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.

SYNK.POLARITET

(H/V)

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/+

-/+

+/+

+/-

+/-

-/+

+/+

+/+

+/+

3-2 Bruke produktet

3-3 Installere enhetsdriveren

Hvis du installerer enhetsdriveren, kan du angi riktig oppløsning og frekvens for produktet. Enhetsdriveren er inkludert på

CD-ROMen som fulgte med produktet. Hvis den medfølgende driverfilen er ødelagt, går du til et servicesenter eller webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) og laster ned driveren.

1. Sett CD-ROMen med driverinstallasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Klikk på "Windows-driver".

3. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

4. Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.

5. Kontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i innstillingene for kontrollpanelet. Du finner mer informasjon i dokumentet om Windows-operativsystemet.

Bruke produktet 3-3

3-4 Produktstyringsknapper

Produktstyringsknapper

Du bruker disse knappene ved å berøre dem forsiktig med fingrene.

IKON

MENU

BESKRIVELSE

▲/▼

Trykk på denne knappen for å vise skjermmenyen (OSD).

Denne knappen brukes også til å avslutte skjermmenyen eller til å returnere til en skjermmeny på høyere nivå.

* Justeringslås for skjermmeny

Denne funksjonen låser skjermmenyen for å opprettholde gjeldende innstillinger eller hindre innstillingene i å endres av en annen person.

På: Hvis du trykker og holder MENU-knappen nede i 5 sekunder, aktiveres justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen.

Av: Hvis du trykker og holder MENU-knappen nede i 5 sekunder på nytt, deaktiveres justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen.

Selv om justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen er aktivert, kan brukere justere lysstyrken og kontrasten og angi justeringsfunksjonen som er tilorndet til [ ].

Bruk disse knappene til å navigere i menyen eller til å justere en verdi i skjermmenyen.

Bruk denne knappen til å kontrollere lysstyrken på skjermen.

Brukere kan angi <Customized Key> til en av følgende funksjoner. Hvis brukeren trykker på

Tilpasset-tasten [ ] etter å ha angitt den, utføres den konfigurerte funksjonen.

• <MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>

Du kan angi funksjonen for <Customized Key> ved å velge <SETUP&RESET> ->

<Customized Key> i skjermmenyen.

Bruk denne knappen til å velge en funksjon.

Hvis du trykker på [ ]-knappen når det ikke er noen skjermmeny, veksles inngangssignalet (Analog/Digital/DP). Når inngangssignalet veksles ved å trykke på [ ]-knappen eller produktet slås på, vises en melding med det valgte inngangssignalet øverst til venstre på skjermen.

• For å velge digital modus må du koble til produktet og PCen med DVI-kabelen.

• For å velge DP modus må du koble til produktet og PCen med DP-kabelen.

3-4 Bruke produktet

IKON

AUTO

Strømindikator

BESKRIVELSE

Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

Hvis oppløsningsinnstillingene endres i Display Properties (Skjermegenskaper), utføres funksjonen AUTO adjustment.

Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av

Denne lampen lyser ved normal drift, og blinker en gang når justeringene dine lagres.

Du finner mer informasjon om funksjonen power-saving (strømsparing) i strømsparingsfunksjonen under Annen informasjon. Når du ikke bruker produktet på en lang stund, anbefales det å koble fra strømledningen for å minimere strømforbruket.

Bruke produktet 3-4

3-5 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

TOPPMENYER

PICTURE

COLOR

Brightness

Coarse

MagicColor

Color Effect

H-Position

SIZE & POSI-

TION

T

SETUP&RESE

Reset

Customized Key

Contrast

Fine

Red

Gamma

V-Position

Language

Auto Source

UNDERMENYER

Sharpness MagicBright MagicAngle

Green Blue Color Tone

Image Size Menu H-Position Menu V-Position

MagicEco

Display Time

Off Timer On/Off

PC/AV Mode

Off Timer Setting

Menu Transparency

INFORMA-

TION

Skjermfunksjoner kan variere avhengig av modeller. Se på det faktiske produktet.

PICTURE

MENY

Brightness

Contrast

BESKRIVELSE

Kontrollerer skjermens lysstyrke.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicEco> er valgt.

Kontrollerer kontrasten på bildene som vises på skjermen

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>- eller

<Cinema>-modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller

<Intelligent> modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <Color Effect> er valgt.

3-5 Bruke produktet

MENY

Sharpness

MagicBright

BESKRIVELSE

Kontrollerer detaljklarheten i bilder som vises på skjermen

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>- eller

<Cinema>-modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller

<Intelligent> modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <Color Effect> er valgt.

Gir forhåndsinnstilte bildeinnstillinger som er optimalisert for forskjellige brukeromgivelser som å redigere et dookument, surfe på Internett, spille spill, se på filmer osv.

• <Custom>

Hvis de forhåndsinnstilte bildemodusene ikke er tilstrekkelig, kan brukere konfigurere

<Brightness> og <Contrast> direkte med denne modusen.

• <Standard>

Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å redigere et dokument og surfe på

Internett (tekst + bilde).

• <Game>

Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å spille spill med masse grafikk og som krever en rask oppdateringsfrekvens på skjermen.

• <Cinema>

Denne modusen tilbyr lysstyrke- og skarphetsinnstillinger som ligner de til en TV for å gi best mulig underholdningsomgivelser (film, DVD osv.).

• <Dynamic Contrast>

Kontrollerer bildekontrasten automatisk så lyse og mørke bilder balanseres totalt.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicAngle> eller <MagicEco> er valgt.

Bruke produktet 3-5

MENY

MagicAngle

BESKRIVELSE

Med denne funksjonen kan du se optimal skjermkvalitet i henhold til din visningsposisjon.

Når du ser på skjermen nedenfra eller fra siden, kan du oppnå en lignende bildekvalitet som når du ser på skjermen direkte forfra, ved å stille inn riktig modus for hver posisjon.

Angi til <Off> når du ser på skjermen direkte forfra.

• <Off> - Velg når du ser fra frontposisjonen.

• <Lean Back Mode1> - Velg når du ser fra en litt lavere posisjon.

• <Lean Back Mode2> - Velg når du ser fra den nedre posisjonen.

• <Standing Mode> - Velg når du ser fra den øvre posisjonen.

• <Side Mode> - Velg når du ser fra venstre eller høyre posisjon.

• <Group View> - Velg når to eller flere personer ser fra posisjon , , samtidig.

• <Custom> -Når <Custom> er valgt, brukes innstillingene for <Lean Back Mode 1> som standard.

Brukere kan angi passende bildekvalitet etter behov.

Coarse

Fine

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>- eller

<Cinema>-modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> eller <Color Effect> er valgt.

Fjerner vertikale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.

Plasseringen av skjermen kan endres etter justeringen. I dette tilfellet flytter du skjermen så skjermen vises på midten av visningspanelet med <H-Position>-menyen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

Fjerner horisontale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.

Hvis du ikke kan fjerne støyen fullstendig med <Fine>-funksjonen, justerer du <Coarse> før du bruker

<Fine>-funksjonen igjen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

3-5 Bruke produktet

COLOR

Bruke produktet 3-5

MENY

MagicColor

Red

Green

Blue

Color Tone

BESKRIVELSE

Viser naturlige farger tydeligere uten å endre bildekvaliteten ved å bruke vår egen teknologi for digital bildekvalitetsforbedring som er utviklet av Samsung Electronics.

• <Off> - Slår av MagicColor-funksjonen.

• <Demo> - Du kan sammenligne bilder som er behandlet av MagicColor med de originale bildene.

• <Full> - Gir et tydeligere bilde inkludert områder som tilsvarer hudfarge.

• <Intelligent> - Forbedrer fargetonen i bilder unntatt for områder som tilsvarer hudfarge.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicAngle> er valgt.

• Denne menyen er utilgjengelig når <Color Effect> er valgt.

Du kan justere den røde fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller

<Intelligent> modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <Color Effect> er valgt.

Du kan justere den grønne fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller

<Intelligent> modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <Color Effect> er valgt.

Du kan justere den blå fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller

<Intelligent> modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <Color Effect> er valgt.

Du kan angi fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.

• <Cool> - Angir fargetemperaturen på skjermen til en kjøligere farge.

• <Normal> - Angir fargetemperaturen på skjermen til standard fargetemperatur.

• <Warm> - Angir fargetemperaturen på skjermen til en varmere farge.

• <Custom> - Velg denne menyen for å angi fargetemperaturen manuelt.

Hvis du ikke liker de forhåndsinnstilte fargetemperaturene, kan du manuelt justere RGB-verdien.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller

<Intelligent> modus.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicAngle> er valgt.

• Denne menyen er utilgjengelig når <Color Effect> er valgt.

3-5 Bruke produktet

MENY

Color Effect

Gamma

BESKRIVELSE

Du kan endre den generelle atmosfæren ved å endre fargene på bildene.

• <Off> - Slår av <Color effect>-funksjonen.

• <Grayscale> -Viser bilder i svart/hvitt.

• <Green> - Viser bilder i grønn monofarge.

• <Aqua> - Viser bilder i blågrønn monofarge.

• <Sepia> - Viser bilder i sepia monofarge.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicAngle> er valgt.

• Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er valgt.

Med denne menyen kan du endre intensiteten på fargene til middels lysstyrke.

• <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicAngle> er valgt.

(Denne er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>- og <Cinema>-modus.)

SIZE & POSITION

MENY

H-Position

V-Position

BESKRIVELSE

Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen horisontalt.

• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

• Når TV-signalet kommer i AV-modus, velger du <Screen Fit> for å justere horisontal posisjon i 0-6 nivåer.

Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen vertikalt.

• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

• Når TV-signalet kommer i AV-modus, velger du <Screen Fit> for å justere vertikal posisjon i

0-6 nivåer.

Bruke produktet 3-5

MENY

Image Size

Menu H-Position

Menu V-Position

SETUP&RESET

BESKRIVELSE

Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.

PC-signaler

• <Auto> - Bildet vises i sideforholdet til inngangssignalet.

• <Wide> - Bildet vises i fullskjerm uavhengig av sideforholdet til inngangssignalet.

• Et signal som ikke er i standardmodustabellen, støttes ikke.

• Hvis oppløsningen er angitt til den optimale oppløsningen, endres ikke sideforholdet uansett om <Image Size> er angitt til <Auto> eller <Wide>.

AV-signaler

• <4 : 3> - Viser bilder i sideforholdet 4:3.

• <16 : 9> - Viser bilder i sideforholdet 16:9.

• <Screen Fit> - Hvis et 720P-, 1080i- eller 1080P-signal brukes i DVI-inngangsmodus, vises bildet slik det er uten beskjæring.

Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom DVI og <PC/AV Mode> er angitt til <AV>.

• <4 : 3> - Viser bilder i sideforholdet 4:3.

• <wide> - Viser bilder i sideforholdet 16:10.

• <Screen Fit> - Hvis et 720P-, 1080i- eller 1080P-signal brukes i DVI-inngangsmodus, vises bildet slik det er uten beskjæring.

• Det kan bare velges hvis en ekstern inngang er koblet til DVI-terminalen og <PC/AV Mode> er satt til <AV>.

• Når panelet er 16:10, inkluderer alternativene for skjermstørrelse <4:3>,<wide> og <Screen fit>.

Du kan justere den horisontale posisjonen til skjermmenyen.

Du kan justere den vertikale posisjonen til skjermmenyen.

3-5 Bruke produktet

Reset

MENY

Language

BESKRIVELSE

Bruk denne funksjonen til å gjenopprette den visuelle kvaliteten og fargeinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

• <No> - <Yes>

Velg et språk til skjermmenyen.

MagicEco

Off Timer On/Off

Off Timer Setting

Customized Key

Auto Source

Display Time

PC/AV Mode

Menu Transparency

Det valgte språket brukes bare på skjermmenyen til produktet. Denne innstillingen påvirker ikke de andre funksjonene til PCen.

Denne funksjonen gir brukeren en lavere strømmodus som realiseres ved å senke strømmen på skjermen.

• <100%>

Når <100%> er valgt, er strømforbruket 100% av standardinnstillingen.

• <75%>

Når <75%> er valgt, er strømforbruket omtrent 75% av standardinnstillingen.

• <50%>

Når <50%> er valgt, er strømforbruket omtrent 50 % av standardinnstillingen.

• <Power Saving Off>

Når <Power Saving Off> er valgt, er funksjonen slått av.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.

Du kan slå Av-timer på eller av.

• <Off> - <On>

Slår strømmen automatisk av når den konfigurerte tiden nås.

Bare når <On> i <Off Timer On/Off> er valgt, er denne funksjonen tilgjengelig.

Du kan angi funksjonen for Tilpasset-tasten til en av følgende.

<MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>

• <Auto> - Skjermen velger automatisk et inngangssignal.

• <Manual> - Brukere må manuelt velge et inngangssignal.

Skjermmenyen forsvinner automatisk hvis brukeren ikke gjør noe.

Du kan bestemme hvor lang tid det skal gå før skjermmenyen skjules.

• <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>

Angi til PC når den er koblet til en PC.

Angi til AV når den er koblet til en AV-enhet.

• Denne funksjonen støtter ikke analog modus.

• Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.

Du kan velge gjennomsiktighet fra skjermmenyen.

• <Off> - <On>

Bruke produktet 3-5

INFORMATION

MENY

INFORMATION

BESKRIVELSE

Viser frekvensen og oppløsningen som er angitt på PCen.

3-5 Bruke produktet

4 Installere programvaren

4-1 Natural Color

Hva er Natural Color ?

Denne programvaren fungerer bare for Samsung-produkter og gjør det mulig å justere fargene som vises på produktet og matcher fargene på produktet med fargene på de trykte bildene. Du finner mer informasjon i programvarens elektroniske hjelp

(F1).

Natural Color leveres over nettet. Du kan laste det ned fra nettsidene nedenfor og installere: http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Installere programvaren 4-1

4-2 MagicTune

Hva er MagicTune ?

MagicTune er en programvare som er med på å overvåke justeringer ved å gi omfattende beskrivelser av skjermfunksjoner og lettforståelige retningslinjer.

Brukere kan justere produktet med musen og tastaturet uten å bruke styreknappene på produktet.

Tilgjengelig kun i Digital modus.

Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Velg MagicTune-installasjonsprogrammet.

Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på

MagicTune-installasjonsfilen på CD-ROMen.

3. Velg installasjonsspråket og klikk på [Next (Neste)].

4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

• Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.

• Ikonet MagicTune vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.

• Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MagicTune™)

Installasjonen av MagicTune™kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Systemkrav

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista 32Bit

• Windows 7 32Bit

For MagicTune™, Windows 2000 eller nyere anbefales.

Maskinvare

• Minst 32 MB minne

• Minst 60 MB ledig plass på harddisken

Hvis du vil ha mer informasjon, se webområdet.

Fjerne programvaren

Du kan bare fjerne MagicTune™gjennom [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer) ] i Windows.

Du fjerner MagicTune™ ved å følge disse trinnene.

4-2 Installere programvaren

1. Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)], og velg [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.

For Windows XP klikker du på [Start] og velger [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.

2. I ikonet [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)] på kontrollpanelet.

3. I vinduet [Add/Remove (Legg til/fjern)] finner og velger du MagicTune™ så det utheves.

4. Klikk på [Change or Remove Programs (Endre eller fjern programmer)] for å fjerne programvaren.

5. Velg [Yes (Ja)] for å begynne å fjerne MagicTune™.

6. Vent til en meldingsboks vises og informerer deg om at programvaren har blitt fjernet helt.

For teknisk støtte, vanlige spørsmål eller informasjon om programvareoppgraderingen for MagicTune™, går du til vårt webområde.

Installere programvaren 4-2

4-3 MagicRotation

Hva erMagicRotation ?

The MagicRotation-programvaren fra Samsung Electronics, Inc. utstyrer brukeren med en rotasjonsfunksjon (0, 90, 180, 270 graders dreining) som gjør optimal utnyttelse av datskjermen lettere, og gjør det bedre å se og gir forbedret brukerproduktivitet.

Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Velg MagicRotation-installasjonsprogrammet.

Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på

MagicRotation-installasjonsfilen på CD-ROMen.

3. Velg installasjonsspråket og klikk på [Next (Neste)].

4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

• Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.

• Ikonet MagicRotation vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.

• Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MagicRotation)

Installasjonen av MagicRotationkan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Begrensning

1. Skjermdriveren må være riktig lastet for at MagicRotation skal fungere ordentlig.

Den installerte skjermdriveren bør være den nyeste driveren som ble levert av forhandleren.

2. Hvis enkelte programmer som Windows Media Player, Real Player osv. ikke viser filmfiler ordentlig i rotasjoner på 90, 180 og 270, skal du gjøre følgende:

• Lukk programmet.

• Velg rotasjonen (90, 180, 270) du ønsker å se programmet i.

• Åpne programmet på nytt.

I de fleste tilfeller skal dette løse problemet.

3. Brukerprogrammer som bruker OpenGL og DirectDraw (3D-tegning) vil ikke fungere i henhold til den valgte rotasjonen

(90, 180, 270).

F.eks. 3D-spill

4. DOS-baserte programmer i fullskjermmodus vil ikke fungere i henhold til den valgte rotasjonen (90, 180, 270).

5. To skjermer støttes ikke i Windows™ 98, ME, NT 4.0.

6. MagicRotation tilbyr ikke støtte for 24 bit per piksel (bitdybde/fargekvalitet).

7. Hvis du skal bytte grafikkort, anbefales det at du først avinstallerer programvaren MagicRotation.

Systemkrav

OS

• Windows™ 98 SE

• Windows™ Me

• Windows™ NT 4.0

• Windows™ 2000

• Windows XP Home Edition

4-3 Installere programvaren

• Windows XP Professional

• Windows Vista 32Bit

• Windows 7 32Bit

For MagicRotation, Windows 2000 eller nyere anbefales.

Maskinvare

• Minst 128 MB minne (anbefales)

• Minst 25MB ledig plass på harddisken

Servicepakker

• Det anbefales å installere den nyeste servicepakken.

• For Windows™, NT 4.0, anbefales det å installere Internet Explorer 5.0 eller nyere med komponenten Active Desktop.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se webområdet.

• Windows™ er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation, Inc.

Fjerne programvaren

Du kan bare fjerne MagicRotation gjennom [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer) ] i Windows.

Du fjerner MagicRotation ved å følge disse trinnene.

1. Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)], og velg [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.

For Windows XP klikker du på [Start] og velger [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.

2. I ikonet [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)] på kontrollpanelet.

3. I vinduet [Add/Remove (Legg til/fjern)] finner og velger du MagicRotation så det utheves.

4. Klikk på [Change or Remove Programs (Endre eller fjern programmer)] for å fjerne programvaren.

5. Velg [Yes (Ja)] for å begynne å fjerne MagicRotation.

6. Vent til en meldingsboks vises og informerer deg om at programvaren har blitt fjernet helt.

For teknisk støtte, vanlige spørsmål eller informasjon om programvareoppgraderingen for MagicRotation, går du til vårt webområde.

Installere programvaren 4-3

4-4 MultiScreen

Hva er MultiScreen ?

MultiScreen lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.

Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Velg MultiScreen-installasjonsprogrammet.

Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på

MultiScreen-installasjonsfilen på CD-ROMen.

3. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på [Next (Neste)].

4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

• Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.

• Ikonet MultiScreen vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.

• Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MultiScreen)

MultiScreen-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Operativsystem

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista 32Bit

• Windows 7 32Bit

For MultiScreen anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.

Maskinvare

• Minst 32 MB minne

• Minst 60 MB ledig plass på harddisken

Fjerne programvaren

Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)]/[Control Panel (Kontrollpanel)], og dobbeltklikk deretter på [Add or Remove

Programs (Legg til eller fjern programmer)].

Velg MultiScreen fra programlisten og klikk på [Add/Delete (Legg til/Slett)]-knappen.

4-4 Installere programvaren

5 Feilsøking

5-1 Egendiagnose for skjerm

• Du kan kontrollere om produktet fungerer som det skal ved å bruke funksjonen Egendiagnose.

• Hvis en tom skjerm vises og strømlampen blinker selv om produktet og PCen er skikkelig koblet til, utfører du egendiagnosefunksjonen i henhold til prosedyrene nedenfor.

1. Slå av produktet og PCen.

2. Separer signalkabelen fra produktet.

3. Slå produktet på.

4. Hvis produktet fungerer skikkelig, vises meldingen <Check Signal Cable>.

Hvis en tom skjerm vises på nytt i dette tilfellet, må du kontrollere at det ikke er problemer med PCen og tilkoblingen.

Produktet fungerer som det skal.

Feilsøking 5-1

5-2 Før du ber om service

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung

Electronics servicesenter.

EN TOM SKJERM VISES / JEG KAN IKKE SLÅ PÅ PRODUKTET

Er strømledningen riktig tilkoblet?

Vises meldingen <Check Signal Cable> på skjermen?

Vises meldingen <Not Optimum Mode> på skjermen?

Vises en tom skjerm og blinker strømlampen i intervaller på 1 sekund?

Koblet du til med en DVI-kabel?

Kontroller tilkoblingsstatusen til strømledningen.

Kontroller kabelen som kobler sammen PCen og produktet.

Hvis meldingen vises på skjermen selv om kabelen er skikkelig tilkoblet, kontrollerer du inngangssignalet på nytt ved å trykke på -knappen på produktet.

Dette oppstår når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller den maksimale frekvensen til produktet.

I dette tilfellet angir du passende oppløsning og frekvens for produktet.

Dette oppstår når strømsparingsfunksjonen er i gang.

Hvis du klikker på musen eller trykker på en tast, slås skjermen på.

Hvis du kobler til DVI-kabelen når PCen har startet opp eller hvis du kobler til DVI-kabelen på nytt etter å ha koblet fra kabelen mens du bruker en PC, kan det hende at skjermen ikke vises fordi noen grafikkort ikke sender videosignalet.

I dette tilfellet starter du PCen på nytt mens DVI-kabelen er koblet til.

BILDET ER FOR LYST ELLER FOR MØRKT.

Juster <Brightness> og <Contrast>.

(Se <Brightness>, <Contrast>)

Skjermens lysstyrke kan variere i henhold til modusen som er angitt for <MagicAngle>.

Hvis <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>, kan skjermens lysstyrke variere i henhold til innsignalet.

SKJERMMENYEN FOR JUSTERING VISES IKKE.

Avbrøt du skjermjusteringen?

Kontroller om funksjonen Justeringslås for skjermmeny er angitt til Av.

FARGEN ER MERKELIG / BILDET VISES I SVART/HVITT

Vises hele skjermen i samme farge som om du ser på skjermen gjennom cellofanpapir?

Er grafikkortet konfigurert riktig?

Kontroller kabeltilkoblingen til datamaskinen.

Sett grafikkortet helt inn i datamaskinen på nytt.

Kontroller om <Color Effect> er angitt til <Off>.

Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.

SKJERMOMRÅDET FLYTTER SEG PLUTSELIG TIL EN KANT ELLER TIL MIDTEN.

Har du endret grafikkortet eller driveren?

Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?

Er grafikkortet konfigurert riktig?

Trykk på [AUTO]-knappen for å kjøre autojusteringsfunksjonen.

Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i grafikkortet se (Tabell for standard signalmodus)

Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.

5-2 Feilsøking

BILDENE ER UFOKUSERTE.

Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?

Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i grafikkortet se (Tabell for standard signalmodus)

FARGEN VISES I 16 BIT (16 FARGER). FARGEN HAR BLITT ENDRET ETTER ENDRING AV GRAFIKKORTET.

Har du installert enhetsdriveren for produktet?

Er grafikkortet konfigurert riktig?

Windows XP : Angi fargen på nytt ved å velge Control

Panel(Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm)→ Settings (Innstillinger).

Windows ME/2000 : Angi fargen på nytt ved å velge Control

Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

Windows Vista: Endre fargeinnstillingene ved å velge Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personalisering

→ Skjermnnstillinger.

Windows 7: Endre fargeinnstillingene ved å velge Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Vis → Juster oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm.

(Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til datamaskinen.)

Konfigurer fargen på nytt i henhold til den nye grafikkortdriveren.

NÅR JEG KOBLER TIL SKJERMEN, VISES MELDINGEN 'UKJENT SKJERM, PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR

FOUND'.

Har du installert enhetsdriveren for produktet?

Kontroller om alle Plug&Play (VESA DDC)-funksjonene støttes i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.

Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.

Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.

NÅR JEG SER PÅ DE YTTERSTE KANTENE AV PRODUKTET, VISES SMÅ FREMMEDELEMENTER PÅ DET.

Siden dette produktet er designet slik at fargen har et mykt utseende siden det er dekket med et gjennomsiktig materiale over de svarte kantene, kan slike ting bli sett. Dette er ikke en produktfeil.

EN PIPELYD HØRES NÅR DATAMASKINEN STARTES OPP.

Hvis pipelyden høres mer enn 3 ganger ved oppstart av datamaskinen, ber du om service på datamaskinen.

Feilsøking 5-2

5-3 Vanlige spørsmål

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvordan kan jeg endre frekvensen (oppdateringsfrekvensen) på videosignalet?

PRØV FØLGENDE!

Du må endre frekvensen på grafikkortet.

Windows XP : Endre frekvensen ved å velge Control

Panel(Kontrollpanel) → Appearance and Themes(Utseende og temaer) → Display (Skjerm)→ Settings(Innstillinger) →

Advanced(Avanserte) → Monitor(Skjerm), og deretter endre oppdateringsfrekvens under Monitor Settings(Skjerminnstillinger).

Windows ME/2000 : Endre frekvensen ved å velge Control

Panel (Kontrollpanel) → Display → Settings (Innstillinger) →

Advanced (Avansert) → Monitor (Skjerm), og deretter endre oppdateringsfrekvens under Monitor Settings (Skjerminnstillinger).

Windows Vista: Endre frekvensen ved å velge Control Panel

(Kontrollpanel) → Appearance and Personalization (Utseende og personalisering) → Personalization (Personalisering) →

Display settings (Skjermnnstillinger) → Advanced settings

(Avanserte innstillinger) → Monitor (Skjerm), og deretter endre oppdateringsfrekvensen under Monitor Settings

(Skjerminnstillinger).

Windows 7: Endre frekvensen ved å velge Kontrollpanel →

Utseende og personalisering→ Vis → Juster oppløsning →

Avanserte innstillinger → Skjerm, og deretter endre oppdateringsfrekvensen under Skjerminnstillinger.

(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)

5-3 Feilsøking

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvordan endrer jeg oppløsningen?

Hvordan kan jeg bruke strømsparingsfunksjonen?

PRØV FØLGENDE!

Windows XP : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel

(Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm)→ Settings (Innstillinger).

Windows ME/2000 : Endre oppløsningen ved å velge Control

Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

Windows Vista: Endre oppløsningen ved å velge Control

Panel(Kontrollpanel) → Appearance and Personalization(Utseende og personalisering) → Personalization(Personalisering) → Display settings(Skjermnnstillinger).

Windows 7: Endre oppløsningen ved å velge Kontrollpanel →

Utseende og personalisering → Vis → Juster oppløsning.

(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)

Windows XP : Konfigurer den ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer)

→ Display (Skjerm) → Screen Saver Setting (Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.

Windows ME/2000 : Konfigurer den ved å velge Control Panel

(Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting

(Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.

Windows Vista: Endre innstillinger ved å velge Kontrollpanel→ Utseende og personalisering → Personalisering → skjermbeskytter. Du kan også bruke BIOS-OPPSETTmenyen på PCen.

Windows 7: Endre innstillinger ved å velge Kontrollpanel→

Utseende og personalisering → Personalisering → skjermbeskytter. Du kan også bruke BIOS-OPPSETT-menyen på

PCen.

(Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til datamaskinen.)

Feilsøking 5-3

6 Mer informasjon

6-1 Spesifikasjoner

MODELLNAVN 2243DW 2443DW

LCD-panel

Synkronisering

Visningsfarge

Oppløsning

Størrelse

Visningsområde

Pikselstørrelse

Horisontal

Vertikal

Optimal oppløsning

Maksimal oppløsning

Inngangssignal, terminert

22 tommer (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

30 ~ 81 kHz

24 tommer (61 cm)

518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)

0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)

56 ~ 75 Hz

16,7 M

1680 x 1050 @ 60 Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

1920 x 1200 @ 60 Hz

1920 x 1200 @ 60 Hz

RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB, DP(Display

Port)

0,7 Vp-p ± 5%

Separat H/V sync, Kompositt, SOG

TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)

150 MHz (Analog, DVI, skjermport) 170 MHz (Analog, DVI, skjermport) Maksimal pikselklokke

Strømforsyning

Signalkabel

Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.

15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar

DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar

DP-kabel,avtakbar

Dimensjoner (BxHxD) / Vekt (Enkelt stativ) 505,5 x 331,5 x 67,6 mm (Uten stativ)

505,5 x 375,4 x 200,0 mm (Med stativ)

/ 5,7 kg

VESA monteringsplate 100 mm x 100 mm

Miljøhensyn Drift

Lagring

556,2 x 360,8 x 67,0 mm (Uten stativ)

556,2 x 432,2 x 250,0 mm (Med stativ)

/ 7,7 kg

Temperatur : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende

Temperatur : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for hjemmebruk)

Denne enheten er registrert for EMC-krav for hjemmebruk (klasse B). Den kan brukes i alle områder. (Klasse B-utstyr slipper ut mindre elektromagnetisk stråling enn klasse A-utstyr.)

6-1 Mer informasjon

6-2 Strømsparingsfunksjon

Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.

STATUS

Strømindikator

Strømforbruk

NORMAL DRIFT

2243DW:28 W

2443DW:47 W

ENERGISPARINGSMODU

S

Blinker

Mindre enn 1 watt

STRØM AV

Av

Mindre enn 1 watt

Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.

Mer informasjon 6-2

6-3 Kontakt SAMSUNG

• Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267 http://www.samsung.com

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com

02-201-24-18

800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

6-3

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Mer informasjon

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Mer informasjon

EUROPE

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820-SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

6-3

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

JORDAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

800-22273

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

6-3 Mer informasjon

6-4 Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Mer informasjon 6-4

6-4 Mer informasjon

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project