Samsung 225MD Owner's manual

Samsung 225MD Owner's manual

SyncMaster 225MD

SyncMaster 225MD

Installere drivere

Modell

SyncMaster 225MD

Symboler

Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv eller utstyret.Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv eller utstyret.

Forbudt

Ikke demonter

Ikke berør

Viktig å lese og forstå til alle tider

Koble pluggen fra kontakten

Jording for å forhindre elektrisk støt

Strøm

Når den ikke skal brukes i lengre tidsperioder, setter du PCen til DPM. Hvis du bruker en skjermsparer, setter du den til aktiv skjermmodus.

Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).

Ikke bruk en skadet eller løs plugg.

z

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk ut pluggen ved å dra i kabelen, og ikke berør pluggen med våte hender.

z

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Bruk bare en riktig jordet plugg og kontakt.

z

Feilaktig jording kan føre til elektrisk støt eller skade på utstyret.

(Kun utstyr i klasse l.)

Sett støpselet skikkelig i, så det ikke løsner.

z

Dårlig forbindelse kan forårsake brann.

Ikke bøy pluggen eller kabelen unødvendig, og ikke plasser tunge gjenstander på dem. Det kan føre til skader.

z

Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke koble for mange skjøteledninger eller støpsler itl en kontakt.

z

Det kan føre til brann.

Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.

z

Hvis du trekker ut kontakten, kan det oppstå et spenningsfall som kan skade skjermen.

Ikke bruk strømledningen hvis støpselet eller kontakten er full av støv.

z z

Hvis støpselet eller kontakten er full av støv, må du rengjøre den med en tørr klut.

Hvis du bruker strømledningen når støpselet eller kontakten er full av støv, kan du få elektrisk støt eller forårsake brann.

Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt ut av stikkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett tilgjengelig.

z

Fare for elektrisk støt eller brann.

Installasjon

Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer, og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.

Plasser skjermen et sted med lav fuktighet og et minimum av støv.

z

Elektrisk støt eller brann kan oppstå inne i skjermen.

Ikke mist skjermen når du flytter den.

z

Det kan føre til skader på produktet eller fysisk skade for mennesker.

Monter skjermfundamentet i en utstillingsmonter eller hylle slik at enden av fundamentet ikke stikker ut.

z

Unngå å slippe ned produktet. Dette kan føre til skade på produktet, eller personskade.

Produktet må ikke plasseres på ustabile eller små underlag.

z

Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag, ellers kan produktet falle ned og forårsake skade på forbipasserende, spesielt barn.

Produktet må ikke plasseres på gulvet.

z

Dette kan føre til at forbipasserende, spesielt barn, snubler i produktet.

FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS

ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET TIL

ENHVER TID.

z

Ellers kan det oppstå brannfare.

Hold varmeovner borte fra strømkabelen.

z

Hvis isolasjonen smelter kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Produktet må ikke installeres på steder med dårlig ventilasjon, for eksempel i en bokhylle, et skap eller lignende.

z

Hvis den innvendige temperaturen stiger kan det føre til brann.

Sett skjermen forsiktig ned.

z

Eller kan den bli skadet eller ødelagt.

Ikke plasser skjermen med forsiden ned.

z

Skjermoverflatenoverflaten kan bli skadet.

Installasjon av veggfeste må gjøres av en kvalifisert fagperson.

z

Installasjon ved ukvalifiserte kan føre til personskader. z

Bruk alltid monteringsenhetene som er spesifisert i brukerhåndboken.

Produktet må monteres minst 10 cm fra veggen, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

z

Dårlig ventilasjon kan gjøre at temperaturen inne i produktet øker, og dermed føre til kortere komponentlevetid og dårligere ytelse.

For å hindre at regnvann renner langs den utendørs antennekabelen og inn i huset, passer du på at den utendørs delen av antennekabelen henger ned under inngangspunktet.

z

Regnvann som trenger inn i produktet, kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis du bruker en utendørsantenne, bør du passé på at det er tilstrekkelig avstand mellom antennen og elektriske ledninger i nærheten slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre dersom antennen skulle bli blåst overende i sterk vind.

z

En nedblåst antenne kan føre til elektrisk støt eller andre skader.

Oppbevar plastemballasjen (posen) utilgjengelig for barn.

z

Plastemballasjen (posen) kan føre til kvelning hvis barn leker med den.

Rengjøring

Når du skal rengjøre skjermkabinettet eller overflaten på skjermen, tørker du med en lett fuktet og myk klut.

Ikke sprut rengjøringsmiddel direkte på skjermen.

z

Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann.

Bruk det anbefalte rengjøringsmiddelt på en myk klut.

Hvis kontakten mellom pluggen og pinnen er støvete eller skitten, må du rengjøre den forsiktig med en tørr klut.

z

En skitten kontakt kan føre til elektrisk støt eller brann.

Trekk alltid ut strømledningen før du rengjør produktet.

z

Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Trekk støpselet ut av stikkontakten, og tørk av produktet med en myk, tørr klut.

z

Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, insektmiddel, luftforfrisker, smøremiddel eller vaskemiddel.

Kontakt et servicesenter eller kundesenter forinnvendig rengjøring en gang om

året.

z

Når du bytter batterier, passer du på å plasseredem med riktig polaritet (+/-) som vist på batteriholderen.

Annet

Ikke ta av dekslet (eller baksiden).

z z

Fare for elektrisk støt eller brann.

Overlat service til kvalifisert servicepersonell.

Hvis skjermen ikke fungerer normalt, nærmere bestemt hvis det kommer uvanlige lyder eller lukter fra den, trekker du ut pluggen med en gang og kontakter en autorisert forhandler eller servicetilbyder .

z

Fare for elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk produktet på steder som er utsatt for olje, røyk eller fuktighet.

Produktet må ikke installeres i en bil.

z z

Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.

Unngå især å bruke skjermen nær vann eller utendørs der den kan utsettes for snø eller regn.

Hvis skjermen faller ned eller kabinettet blir skadet, slår du av skjermen og kopler fra strømledningen.

Deretter kontakter du forhandlerens Servicesenter .

z

Skjermen kan utvikle funksjonsfeil, som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Kople fra strømledningen under tordenvær, eller når skjermen skal stå ubrukt over lengre tid.

z

Skjermen kan utvikle funksjonsfeil, som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke prøv å flytte skjermen ved å trekke i ledningen eller signalkabelen.

z

Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en skadet kabel

Ikke flytt skjermen til høyre eller venstre ved å dra i strømledningen eller signalkabelen.

z

Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en skadet kabel.

Ikke dekk til åpningene på skjermkabinettene.

z

Dårlig ventilasjon kan føre til funksjonssvikt eller brann.

Ikke plasser væskebeholdere, kjemiske produkter eller små metallgjenstander på skjermen.

z z

Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.

Hvis fremmedelementer kommer inn i skjermen, må du trekke ut kontakten og kontakte servicesenteret .

Hold produktet borte fra brennbar kjemisk spray eller brennbare substanser.

z

Fare for eksplosjon eller brann.

Sett aldri inn noe av metall i skjermens åpninger.

z

Fare for elektrisk støt, brann eller skader.

Skarpe metallgjenstander eller brennbare gjenstander må ikke stikkes inn i ventilasjonshullene, hodetelefonkontakten eller AV-kontaktene.

z

Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre væsker kommer inn i produktet, slår du det av og trekker ut strømledningen, og kontakter Servicesenteret.

Hvis du viser et fast skjermbilde i lengre tid, kan det oppstå restbilder eller uskarphet.

z

Skift til strømsparingsmodus eller sett på en skjermsparer for å flytte bildet når du må være borte fra skjermen i lengre tid.

Juster oppløsningen og frekvensen til nivåer som er passende for modellen.

z

Uheldige nivåer av oppløsning og frekvens kan skade synet.

22 tommer bred (55 cm) - 1680 x 1050

Hold volumet på et rimelig nivå når du bruker hodetelefoner.

z

For kort avstand mellom øynene og skjermen over lengre tid kan skade synet.

Hvis du ser kontinuerlig på skjermen på kort avstand, kan det føre til at synet blir skadet.

For å hvile øynene bør du ta pause i minst fem minutter etter hver time du bruker skjermen.

Produktet må ikke installeres på ustabile eller ujevne underlag, eller på steder som er utsatt for vibrasjoner.

z

Unngå å slippe ned produktet. Dette kan føre til skade på produktet, eller personskade. Hvis produktet brukes på et sted der det er utsatt for vibrasjoner, kan det føre til at produktets levetid reduseres, eller at det tar fyr.

Slå skjermen av og trekk ut strømledningen når skjermen skal flyttes. Pass på at alle kabler, inkludert antennekabelen og kabler til andre enheter, er koplet fra før du flytter skjermen.

z

Kabler som ikke koples fra, kan bli skadet, og føre til brann eller elektrisk støt.

Slå skjermen av og trekk ut strømledningen når skjermen skal flyttes. Pass på at alle kabler, inkludert antennekabelen og kabler til andre enheter, er koplet fra før du flytter skjermen.

z

Kabler som ikke koples fra, kan bli skadet, og føre til brann eller elektrisk støt.

Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, trekker du ut strømledningen.

z

Ellers kan det oppstå varme på grunn av oppsamlet smuss eller dårlig isolasjon, som kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser barnas favorittgjenstander (eller annet som kan være fristende) på produktet.

z

Barn kan prøve å klatre opp på produktet for å hente en gjenstand. Dette kan føre til at produktet faller, slik at det kan oppstå personskade eller til og med livsfare.

Når du fjerner batterier fra fjernkontrollen, passer du på at barn ikke putter dem i munnen. Hold batterier utenfor barns rekkevidde.

z

Ved svelging kontaktes lege umiddelbart.

Når du bytter batterier, passer du på å plassere dem med riktig polaritet (+/-) som vist på batteriholderen.

z

Feil polaritet kan gjøre at batteriet skades eller begynner å lekke, og kan føre til brann, skader eller forurensing (skade).

Bruk bare spesifiserte standard batterier. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.

z

Kan gjøre at batteriet skades eller begynner å lekke, og kan føre til brann, skader eller forurensing (skade).

Batteriet (og oppladbart batteri) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til resirkulering.

Som forbruker av batteriet er kunden ansvarlig for å levere brukte batterier og oppladbart batteri til resirkulering.

z

Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type batterier eller oppladbare batterier.

Når du skal løfte eller flytte skjermen, må du ikke holde den opp-ned hvis du bare holder i stativet.

z

Skjermen kan da falle i gulvet og enten bli ødelagt eller skade personer.

Gode stillinger ved bruk av skjermen

Prøv å holde en god stilling når du arbeider ved skjermen. z z z

Hold ryggen rett.

Hold en avstand på omtrent 45-50cm mellom øynene og skjermen. Se på skjermen litt ovenfra, og ha skjermen rett foran deg.

Vipp skjermen 10-20 grader opp. Juster skjermhøyden slik at toppen av skjermen er så vidt over øyenhøyde. z z z z

Juster skjermvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.

Prøv å holde armene loddrett ned fra armhulene. Hold underarmene på linje med håndbaken.

Ha rett vinkel i albuene.

Prøv å holde en vinkel på mer enn 90 grader i knærne. Ikke la føttene henge over gulvet. Juster armstillingen slik at de holder seg nedenfor hjertet.

Modell

SyncMaster 225MD

Funksjoner

Funksjoner i digital kringkasting

- Alle prosesser innen multimediekringkasting inkludert oppretting, overføring og mottaking av programmer blir behandlet digitalt. Det gir mottakerne gleden av en meget høy skjermbildekvalitet uten signaltap og de får dessuten fordelen av forskjellige tilleggstjenester.

Se på digital kringkasting

- For å se digital kringkasting trenger du en skjerm som kan motta digitale sendinger og som oppfyller de nødvendige betingelser for å motta digitale kringkastingssignaler.

HDMI-funksjoner

- Dette er en allment akseptert metode for overføring av høyoppløselig video- og lydinnhold uten komprimeringstap.

- Du kan enkelt koble til enhetene ved hjelp av en enkelt kabel og kontrollere dem på en integrert måte.

Førsteklasses utforming

- Dette produktet har en enkel, ren, førsteklasses utforming.

Skinnende, blanke materialer

- Det svarte og skinnende materialet gir et elegant og klassisk preg.

Høyfølsom berøringsknapp

- Knappene for strøm og justering benytter begge en høyfølsom berøringsflate, som både gir kvalitet i utformingen og brukervennlighet.

Høy responshastighet

- Med responshastighet på 5 ms får du gleden av klarere og raskere kringkasting.

Kontroller at følgende elementer er inkludert med skjermen.

Kontakt forhandler hvis det mangler deler

.

Kontakt en lokal forhandler hvis du vil kjøpe ekstrautstyr.

Pakke opp

Uten stativ Med stativ

Håndbok

Kabel

Hurtigoppsettguide

Garantikort

(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

Brukerveiledning, skjermdriver

Annet

Signalkabel(15 pin D-Sub) Strømledning Lydkabel

Selges separat

Fjernkontroll Batteries (AAA X 2) Støvklut

TV-antennekabel RCA-kabel Komponent-kabel

S-VIDEOkabel Hodetelefoner SCART-plugg

DVI-kabel DVI-til-HDMI-kabelen HDMI-kabel

RCA-til-stereo-kabelen (for

PC)

Digitale, optiske lydkabler for lydutgang

Vil bare bli brukt på svarte og glansede modeller.

Forside

1. TV/DTV

2. PIP

3.

4. - +

5. MENU

6.

7. Sensor for fjernkontroll

8. [ ] Av/på-knapp

9. Strømindikator

10. Høyttaler

1.

TV/DTV

Denne knappen benyttes til å veksle mellom vanlige og digitale kringkastingssignaler.

[TV]

[DTV]

>>Klikk her for å se et animasjonsklipp

2.

PIP - Bare tilgjengelig i PC/DVI modus.

I PC-modus, slår på video- eller TV-skjermer i PIP-modus.

3.

Flytter fra et menyelement til et annet vertikalt, eller justerer valgte menyverdier. Velger TVkanaler i TV-modus.

4.

- +

Flytter fra ett menyvalg til et annet horisontalt, eller justerer valgte menyverdier. Justerer også lyd Volumt. Also adjusts the audio volume.

5.

MENU

Bruk denne knappen til å åpne OSD og aktivere et merket menyelement.

6.

Brukes til å velge OSD-menyen

Skifter fra PC-modus til Videomodus.

Slik bytter du skjermmodi:

[PC]

[DVI]

[Ext.]

[AV]

[S-Video]

[Component]

[HDMI]

>>Klikk her for å se et animasjonsklipp

7.

Sensor for fjernkontroll

Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på skjermen.

8.

[

Lyser opp når du slår av strømmen.

9.

Strømindikator

Dette vil gjøre det mulig å se den totale strømstatusen for apparatet. For nærmere informasjon, se avsnittet PowerSaver (Strømsparing) .

10.

Høyttaler

Du kan høre lyd ved å koble lydkortet på datamaskinen til skjermen.

Se beskrivelsen av strømsparing i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.

Bakside

1.

POWER

(Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.)

z

Koble strømledningen til skjermen til POWER bak på skjermen.

Dette produktet kan bli brukt med 100 ~ 240VAC (+/-

10%).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1.

PC

: Koble signalkabelen til

PC

-porten bak på skjermen.

2.

DVI-D

: Koble DVI-kabelen til

DVI-D

-porten bak på skjermen.

3.

HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Koble

HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN

-porten på baksiden av skjermen til lydkortet på PCen.

3.

COMPONENT IN

1.

R - AUDIO - L

: Koble DVD-/videospiller (DVD/digitalboks) til

R-

AUDIO-L

-porten på skjermen.

2.

P

R

, P

B

,Y

: Koble VIDEO UT-porten på DVDspilleren/digitalboksen til P

R

, P

B

,Y-inndataportene ved hjelp av en komponentvideokabel (P

R

, P

B

,Y).

4.

ANT IN

z

Koble den koaksiale CATV- eller antennekabelen til antenneterminalen på baksiden av skjermen.

Du må bruke en koaksial antennekabel.

5.

HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1.

HDMI IN

: Koble HDMI-kontakten på baksiden av skjermen til

HDMI-kontakten på den digitale utgangsenheten med en HDMI-kabel.

2.

DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

: Koble kontakten for

DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

på skjermen til den digitale lydutgangen eller standard lydutgangskontakten på DVD-anlegget (eller forsterkeren) ved hjelp av en digital optisk lydutgangskabel.

6.

EXT(RGB) / SERVICE

1.

EXT(RGB)

: Koble EXT (RGB)-porten på skjermen til DVDspilleren med en SCART-kontakt.

EXT(RGB)-porten på skjermen er inn- og utgang for

TV- eller VIDEO-signaler.

2.

SERVICE

: Dette er en reservert kontakt til bruk for service.

7.

z

Koble hodetelefonene til hodetelefon ut-porten.

8.

z

En Kensington-lås er en enhet som brukes for fysisk sikring av maskinen når du bruker den på et offentlig sted. (Låseenheten må kjøpes som en separat enhet. )

Hvis du trenger hjelp med å bruke låseinnretningen, kan du kontakte forhandleren du kjøpte den av.

9.

COMMON INTERFACE

z

Dette inneholder informasjon om CAM som er satt inn i

CIsporet, og viser den.

Programinformasjonen handler om å sette inn CI

CARD.

Du kan installere CAM både når TV-apparatet er PÅ eller AV.

10. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L

1.

S-VIDEO / VIDEO

: AV-enheter, for eksempel en DVD-spiller, videospiller eller et kamera, kobles til S-Video- (V1) eller Videoterminalen (V2) på skjermen ved hjelp av S-VHS- eller

RCA-kabelen.

2.

R - AUDIO -L

: Koble DVD-/videospiller (DVD/digitalboks) til

R-

AUDIO-L

-porten på skjermen.

Se Koble til skjermen hvis du vil ha mer informasjon om kabeltilkoblinger.

Fjernkontroll

Ytelsen til fjernkontrollen kan bli påvirket av et TV-apparat eller andre elektroniske enheter i nærheten av skjermen, slik at de påvirker enheten pga freksvensforstyrrelser.

1.

POWER

2.

Nummerknapp

3.

-/--

4.

TV/DTV

5.

CH LIST

6.

7.

8.

MENU

9.

MUTE

Knappene opp-ned, høyrevenstre

ENTER 10.

11.

RETURN

12.

SOURCE

13. PRE-CH

14. GUIDE

15. D.MENU

16.

P

17.

EXIT

18.

INFO

19. TTX/MIX

20. COLOR BUTTON

21. P.MODE, M/B (MagicBright™)

22. S.MODE

23. AUTO

24. P.SIZE

25. DUAL I-II

26. SUBTITLE

27.

SOURCE

28.

PIP

1. POWER

Bruk denne knappen til å slå skjermen av og på.

2.Nummerknapp

Velger TV-kanaler i TV-modus. Brukes til å skifte kanal når PIP (bilde i bilde) er valgt og PIP

SOURCE (bilde i bilde-kilde) er satt til TV.

3.-/--

(En-/tosifret kanalvalg)

Brukes til å velge kanalnummer ti og oppover.

Når du trykker denne knappen, vises symbolet "--". Tast inn et tosifret kanalnummer.

4.TV/DTV

Velger TV- og DTV-modus direkte

5.CH LIST

"Channel List" vises på skjermen.

6.

Justerer også lydvolumet.

7. MENU

Bruk denne knappen til å åpne OSD og aktivere et merket menyelement.

8. MUTE

Trykk for å dempe lyden midlertidig.

Vises nederst til venstre på skjermen.

Trykk på MUTE-knappen igjen for å oppheve Mute (demp)-funksjonen. Du kan også trykke

for å oppheve Mute (demp)-funksjonen. på

9.

Knappene opp-ned, høyre-venstre

Flytter fra ett menyvalg til et annet horisontalt, eller justerer valgte menyverdier.

10.

ENTER

Brukes til å velge OSD-menyen.

11.

RETURN

Går tilbake til forrige meny

12.

SOURCE

Velger PCen, videokilde hver gang du trykker på knappen.

- Du kan ikke se på TV eller DTV ved hjelp av SOURCE-knappen

- Du kan bare se på TV ved hjelp av TV- eller DTV-knappen.

13.PRE-CH

Flytter fra et menyelement til et annet vertikalt, eller justerer valgte menyverdier.

14.GUIDE

Visning av Elektronisk programguide (EPG)

15.D.MENU

DTV-menyvisning

16. P

Velger TV-kanaler i TV-modus.

17.

EXIT

Avslutter eller lukker menyskjermen.

18.

INFO

Viser en Video SOURCE, Audio SOURCE, gjeldende kanalnummer, en lydtype og Høyttaler

Mute ON/OFF øverst til høyre på skjermen.

19.TTX/MIX

TV-kanaler leverer tekstinformasjonstjenester via Tekst-TV. z

Tekst-TV-knapper

Hvis du vil ha mer informasjon >> TTX / MIX

20.COLOR BUTTON

Trykk for å legge til eller slette kanaler og lagre kanaler på favorittkanallisten påmenyen Kanalliste.

21.P.MODE, M/B (MagicBright™)

Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende modus midt på nedre del av skjermen.

TV / DTV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE

Skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er forhåndsinnstilt fra fabrikken.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )

MagicBrightT er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på eksisterende skjermer.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

22.S.MODE ( Sound Mode )

Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende lydmodus nederst til venstre på skjermen.

Skjermen har en innebygd hi-fi stereoforsterker.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

23.AUTO - Bare tilgjengelig i PC

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Funksjoner for direkte tilgang.(PC)

24.P.SIZE

Trykk for å endre skjermstørrelsen.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

25.DUAL I-II

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan brukes i henhold til kringkastingsstandard ved å bruke DUAL-knappen på fjernkontrollen mens du ser på TV.

26.SUBTITLE

Digital undertekstvisning

27.

SOURCE - Kan justeres når PIP-funksjonen (bilde i bilde) er PÅ

Velg SOURCE (signalkilde) for PIP.

28.

PIP - Bare tilgjengelig i PC/DVI modus.

Trykk denne knappen for å kontrollere PIP-vinduet.

Koble til skjermen

1. Koble til en datamaskin

1.

2.

3.

4.

Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.

Plugg skjermens strømledning inn i en kontakt i nærheten.

Bruk en tilkobling som passer for datamaskinen.

2-1.

Bruke D-sub-kontakten (analog) på skjermkortet.

Koble signalkabelen til

PC

-porten bak på skjermen.

[PC]

2-2.

Bruke DVI-kontakten (digital) på skjermkortet.

Koble DVI-kabelen til

DVI-D

-porten bak på skjermen.

[DVI-D]

Koble

HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN

-porten på baksiden av skjermen til lydkortet på PCen.

Slå på både datamaskinen og skjermen.

2. Koble til en Macintosh

Modell

SyncMaster 225MD

1. Bruke D-sub-kontakten (analog) på skjermkortet.

Koble signalkabelen til D-SUB-porten bak på skjermen.

[PC]

2. Slå på skjermen og Macintosh-maskinen.

Koble til andre enheter

Audiovisuelle (AV) enheter, som for eksempel DVD-spillere, videospillere eller kameraer samt din datamaskin, kan kobles til skjermen.

Konfigurasjonen bak på skjermen kan variere fra produkt til produkt.

Konfigurasjonen bak på skjermen kan variere fra produkt til produkt.

DVI-til-HDMI-kabelen, den optiske kabelen for digital lydutgang og RCA-til-stereo-kabelen (for

PC) selges separat.

Kontakt et

Servicesenter

for å kjøpe eventuelle tilleggsprodukter som selges separat.

1. Koble til AV-enheter

Skjermen har tilkoblingsterminaler for å koble til AV-enheter, for eksempel DVD-spiller, videospiller eller videokamera. Skjermen må være slått på for at du skal ha glede av AV-signalene.

1. AV-enheter, for eksempel en DVD-spiller, videospiller eller et kamera, kobles til S-Video- (V1) eller

Video-terminalen (V2) på skjermen ved hjelp av S-VHS- eller RCA-kabelen.

2. Koble AUDIO OUT-porten på DVD-spilleren/videospilleren/videokameraet til

R-AUDIO-L

-porten på skjermen.

3. Deretter starter du DVD-spilleren, videospilleren eller kameraet med en DVD-plate eller bånd satt inn.

4. Bruk

SOURCE

-knappen til å velge AV eller S-Video..

2. Kontakt for EXT (RGB)-tilkobling. - Dette gjelder bare AV-ENHET som støtter SCART.

Koble EXT (RGB)-porten på skjermen til DVD-spilleren med en SCART-kontakt. Du kan se på DVD ved å koble opp DVDen til skjermen, så lenge strømmen er på.

1. Koble

EXT (RGB)

-porten på skjermen til DVD-spilleren med en SCART-kontakt.

2. Når en Scart-enhet er koblet til skjermen, endres

Source

automatisk til

Ext

.

3. Koble til et TV-apparat

Du kan se på TV-programmer på skjermen hvis den er koblet til en antenne eller CATV-kabel uten å måtte installere en separat TV-mottaker eller TV-programvare på datamaskinen.

1. Koble den koaksiale CATV- eller antennekabelen til antenneterminalen på baksiden av skjermen.

Du må bruke en koaksial antennekabel.

Når du bruker en innendørs antenneterminal:

Kontroller antenneterminalen på veggen først, og plugg inn antennekabelen.

Når du bruker en utendørs antenne:

Hvis du bruker en utendørs antenne, bør installasjonen gjøres av en kvalifisert tekniker.

For å kople RF-kabelen til antenne inn-terminalen:

Hold kopperkjernen i RF-kabelen rett.

2. Slå på skjermen.

3. Velg TV ved hjelp av

TV/DTV

-knappen.

4. Velg ønsket TV-kanal.

Fører svakt signal til dårlig mottak?

Kjøp og installer en signalforsterker for bedre mottak.

4. Koble til en DVD/DTV Set Top-boks

Koble til inngangen på DVD/DTV Set Top-boksen hvis enheten har en DVD/DTV-kontakt. Du kan se på

Component ganske enkelt ved å koble komponenten til skjermen så lenge strømmen er på.

1. Koble AUDIO OUT-porten på DVD-spilleren/DTV-boksen til

R-AUDIO-L

-porten på skjermen.

2. Koble VIDEO UT-porten på DVD-spilleren/digitalboksen til P

R

, P

B

,Y-inndataportene ved hjelp av en komponentvideokabel (P

R

, P

B

,Y).

3. Bruk

SOURCE

-knappen til å velge Component.

5. Koble til HDMI

Du kan ikke koble en PC til HDMI IN-kontakten.

1. Signalenheter som digital DVD kobles til HDMI IN-kontakten på skjermen med HDMI-kabelen.

2. Deretter starter du DVDen med en DVD-plate i plateskuffen.

3. Bruk

SOURCE

-knappen til å velge HDMI.

6. Koble til med en DVI-til-HDMI-kabel

1. Koble DVI-utgangskontakten på en digital utgangsenhet til HDMI IN-kontakten på skjermen med en

DVI-til-HDMI-kabel.

2. Koble de røde og hvite pluggene på en RCA-til-stereo-kabel (for PC) til de tilsvarende fargekodede lydutgangskontaktene på den digitale utgangsenheten, og koble pluggen på den andre enden til kontakten merket

HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN

på skjermen.

3. Deretter starter du DVDen med en DVD-plate i plateskuffen.

4. Bruk

SOURCE

-knappen til å velge HDMI.

7. Koble til og bruke en forsterker

Du kan koble den digitale inngangslyden (optisk kabel) eller den vanlig lydinngangsterminalen på forsterkeren til skjermen med den tilhørende kabelen.

1. Koble kontakten for

[DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)]

på skjermen til den digitale lydinngangen på den digitale forsterkeren din ved hjelp av en optisk kabel.

2. till

Internal Mute

On

i

Sound

-menyen ved hjelp av

MENU

-knappen.

3. uster

Sound Volume

ved bruk av knappene for

Volume ( + , - )

på forsterkeren din.

4. Når tilkoblingene er gjort, slår du skjermen og forsterkeren på.

Fordi ingen lyd sendes ut fra skjermen, må du bruke en forsterker.

For informasjon om hvordan du kobler til en høyttaler og forsterker kan du se i brukerhåndbøkene levert av produsentene.

8. Koble til COMMON INTERFACE

Du kan installere CAM både når TV-apparatet er PÅ eller AV.

Kjøp CI CAM-modulen hos din nærmeste forhandler eller på telefon.

1. Sett inn CI CARD i CAM i pilretningen til det sitter på plass.

2. Sett inn CAM med CI CARD installert i common interface-sporet.

(Sett inn CAM i pilretningen helt til enden slik at det er parallelt med sporet.)

3. Kontroller om du kan se et bilde på en forvrengt signalkanal.

9. Koble til hodetelefoner

Du kan koble hodetelefoner til skjermen.

1. Koble hodetelefonene til hodetelefon ut-porten.

Bruke sokkelen

Den här bildskärmen stöder olika typer av VESA-standardfot. Du måste fälla ihop eller ta bort foten för att kunna installera en VESA-fot.

1. Fälla ihop foten

Skjermen kan bøyes bakover fra -1 til 23 grader.

2. Feste en støtte

Denne skjermen godtar en 100 mm x 100 mm VESA-kompliant monteringsbrakett.

A. Skjerm og skjermfot

B. Brakett(Selges separat)

1. Slå av skjermen og trekk ut strømkabelen.

2. Plasser LCD-skjermen med forsiden ned på en plan overflate med en pute under for å beskytte skjermen.

3. Drei håndtaket på festeskruen mot klokken for å løsne den og fjerne den fra stativet.

4. Juster monteringsbraketten med hullene i bakre deksel på braketten og fest den med de fire skruene som følger med armstøtten, veggfestet eller en annen støtte. z z z z

Unngå å bruke skruer som er lenger enn standardskruene, da dette kan føre til skader inni skjermen.

For veggmonteringer som ikke oppfyller VESA-spesifikasjonene for standardskruer, kan lengden på skruene variere avhengig av spesifikasjoner.

Ikke bruk skruer som ikke oppfyller VESA-spesifikasjonene for standardskruer. Ikke stram skruene for hardt, da dette kan føre til skader på produktet eller at produktet faller ned og dermed forårsaker personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.

Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader hvis en veggmontering som

ikke oppfyller VESAs eller andre spesifikasjoner blir brukt, eller hvis forbrukeren ikke følger instruksjonene for installering av produktet. z z z

Hvis du monterer monitoren på en vegg, bør du kjøpe veggmonteringssettet, som lar deg montere monitoren minst 10 cm fra veggen.

Kontakt nærmeste Samsung Service Center for mer informasjon. Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes bruk av en annen fot enn de som er angitt.

Veggfestet skal brukes i tråd med internasjonale standarder.

Installere skjermdriveren (automatisk)

z

Når du blir bedt om å angi operativsystemet for skjermdriveren, setter du inn CD- ROM-platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig avhengig av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.

Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.

Internet-side: http://www.samsung.com/ (WorldWide) http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A) http://www.samsung.se/

1. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Klikk "

Windows

".

3. Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på

OK

.

4. Hvis du ser følgende

Meldingsvindu

, klikker du

Fortsett uansett

-knappen. Klikk

Fullfør

.

(Microsoft

®

Windows

®

XP Operativsystem)

* Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen ska systemet. Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden.

http://www.samsung.com/

5. Skjermdriveren er ferdig installert.

Installere skjermdriveren (manuelt)

z

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Når operativsystemet ber deg om å oppgi skjermdriveren, setter du inn CD- ROM-platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig avhengig av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.

Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.

Internet-side: http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A) http://www.samsung.se/

Microsoft

®

Windows Vista™ Operativsystem

1. Sett inn CDen Manual i CD-ROM-stasjonen.

2. Klikk på (Start) og Kontrollpanel. Dobbeltklikk deretter på Utseende og personalisering.

3. Klikk Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

4. Klikk på Avanserte innstillinger....

5. Klikk på Egenskaper i kategorien Skjerm. Hvis knappen Egenskaper er deaktivert, betyr det at konfigurasjonen av skjermen er fullført. Skjermen kan brukes som den er.

Hvis meldingen "

Windows trenger…

" vises, som vist i illustrasjonen nedenfor, klikker du på

Fortsett.

Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.

Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden http://www.samsung.com/

6. Klikk på Oppdater driver… i kategorien Driver.

7. Merk av for Søk på datamaskinen etter driverprogramvare og klikk på La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

8. Klikk på Har diskett…, og velg mappen (for eksempel D:\Driver) hvor installasjonsfilen for driveren ligger, og klikk på OK.

9.

Velg den neste modellen som samsvarer med skjermen fra listen med skjermmodeller, og klikk på Neste.

10. Klikk på Lukk

Lukk

OK

OK på de påfølgende skjermbildene.

Microsoft

®

Windows

®

XP Operativsystem

1. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Klikk

Start

,

Kontrollpanel

og velg ikonet Utseende og temaer.

3. Klikk ikonet Skjerm, velg kategorien Innstillinger og deretter Avansert.

4. Klikk Egenskaper i kategorien Skjerm og velg kategorien Driver.

5. Klikk Oppdater driver..., velg Installer fra en liste eller..., og klikk Neste.

6. Velg Ikke søk, jeg skal..., klikk Neste og deretter Har diskett.

7. Klikk Bla gjennom, velg A:\(D:\driver) og velg din skjermmodell.

8. Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du Fortsett uansett-knappen.

Klikk Fullfør.

Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.

*Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden. http://www.samsung.com/

9. Klikk Lukk og klikk OK gjentatte ganger.

10. Skjermdriveren er ferdig installert.

Microsoft

®

Windows

®

2000 Operativsystem

Når du ser "digital signatur ikke funnet" på skjermen, følger du disse trinnene.

1. Velg "

OK

" knappen i vinduet "

Sett inn disk

" .

2. Klikk "

Bla gjennom

" i vinduet "

fil nødvendig

" .

3. Velg A:(D:\Driver), klikk "

Åpne

" og velg "

OK

" .

Veiledning for manuell installering

1. Klikk "

Start

", "

Innstillinger

", "

Kontrollpanel

".

2. Dobbeltklikk ikonet "

Skjerm

".

3. Velg kategorien "

Innstillinger

" og klikk deretter Avansert.

4. Velg "

Skjerm

".

Tilfelle 1: Hvis knappen "Egenskaper" er nedtonet, betyr det skjermen er riktig konfigurert.

Stopp installasjonen.

Tilfelle 2: Hvis knappen "Egenskaper" er Aktiv, klikker du

Egenskaper

.

Følg deretter neste trinn.

5. Klikk

Driver

og deretter

Oppdater driver

, og klikk deretter

Next

.

6. Velg "Vis en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt driver", klikk

Neste

og deretter

Har diskett

.

7. Klikk

Bla

gjennom og velg A:\(D:\driver).

8. Klikk

Åpne

og deretter

OK

.

9. Velg skjermmodellen og klikk

Neste

to ganger.

10. Klikk

Fullfør

og deretter Lukk.

Hvis du ser vinduet "digital signatur ikke funnet" , klikker du "

Ja

" knappen. Klikk "

Fullfør

" og deretter "

Lukk

" .

Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1. Klikk "

Start

", "

Innstillinger

", "

Kontrollpanel

".

2. Dobbeltklikk ikonet "

Skjerm

".

3. Velg kategorien Innstillinger og klikk Avanserte egenskaper-knappen.

4. Velg kategorien Skjerm.

5. Klikk Endre-knappen i Skjermtype-området.

6. Velg Angi driverens plassering.

7. Velg Vis en liste over alle driverne..., og klikk Neste-knappen.

8. Klikk Har diskett-knappen.

9. Angi A:\(D:\driver) og klikk OK.

10. Velg Vis alle enheter, velg skjermen du har koblet til datamaskinen, og klikk OK.

11. Fortsett å velge Lukk-knappen og OK-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper for

Skjerm.

(Du kan få et annet skjermbilde for advarselsmeldinger eller andre ting. Klikk deretter det aktuelle alternativet for skjermen din.)

Microsoft

®

Windows

®

NT Operating System

1. Klikk

Start

,

Innstillinger

,

Kontrollpanel

og dobbeltklikk deretter

Skjerm

.

2. I vinduet

Display Registration Information

velger du kategorien

Innstillinger

og klikker

Alle skjermmodi

.

3. Velg en modus du vil bruke (

oppløsning

,

antall farger

og

vertikal frekvens

), og klikk

OK

.

4. Klikk

Bruk

hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter at du har klikket

Test

. Hvis skjermen ikke er normal, bytter du til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger eller lavere frekvens).

Merk

: Hvis det ikke finnes en modus for

alle skjermmodi

, velger du nivået for oppløsning og vertial frekvens ved å referere til Forhåndsinnstilte skjermmodi i denne veiledningen.

Linux

Hvis du vil kjører X-Windows, må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.

1. Trykk

Enter

på det første og andre skjermbildet etter at du har utført

X86Config-filen

.

2. Det tredje skjermbildet er for å

angi musen

.

3. Angi en mus for datamaskinen.

4. Det neste skjermbildet er for å

velge et tastatur

.

5. Angi et tastatur for datamaskinen.

6. Det neste skjermbildet er for å

angi skjermen

.

7. Først angir du en

horisontal frekvens

for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)

8. Angi en

vertikal frekvens

for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)

9. Angi

modellnavnet på skjermen

. Denne informasjonen påvirker ikke den faktiske utførelsen av

X-Windows.

10. Du er ferdig med å sette opp skjermen.

Kjør

X-Windows etter at du har angitt annen nødvendig maskinvare

Input

Modell

SyncMaster 225MD

Tilgjengelige moduser

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus

(inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Innhold

Source List

Slår på indikatoren for å angi det gjeldende viste inngangssignalet.

Direkteknappen på fjernkontrollen er "SOURCE"-knappen.

Du kan veksle mellom TV- og DTV-modus ved å trykke på TV/DTVknappen.

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

Spill av

/ stopp

PIP

7) Component

8) HDMI

9) DTV

Når eksterne AV-enheter, for eksempel en video- eller DVD-spiller kobles til skjermen, lar PIP deg se på video fra slike enheter i et lite vindu som ligger over PC-videosignalet. (Off / On)

- Tilgjengelig i PC/ DVI -modus.

1) PIP

: Turn the PIP Screen on or off.

Direkteknappen på fjernkontrollen er " PIP "-knappen.

Off / On

2) SOURCE

: Endre plasseringen av PIP-vinduet.

Direkteknappen på fjernkontrollen er " SOURCE "-knappen.

PC / DVI

: TV / Ext. / AV / S-Video / Component

3) Size

: Lar brukeren slå av eller justere størrelsen på PinP-skjermen.

/ / /

Hvis du velger , i Size, vil Position og Transparency ikke bli aktivert.

4) Position

: Endre plasseringen av PinP-vinduet.

/ / /

5) Transparency

: Justerer Transparency (gjennomsiktigheten) i PIPvinduene.

High / Medium / Low / Opaque

Edit Name

Gi navn til inngangsenheten som er koblet til inngangskontaktene, slik at det blir lettere å velge inngangskilde.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Transparency

Picture

PC / DVI Mode

Tilgjengelige moduser

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus

(inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Innhold

MagicBright™

MagicBright™ er en ny funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. I øyeblikket er 4 forskjellige moduser tilgjengelig: Text,

Internet, Entertain og Custom. Hver modus har sin egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de 4 innstillingene ved å trykke på "M/B"-knappen.

Direkteknappen på fjernkontrollen er "M/B"-knappen.

1) Entertain

: Når Entertain er valgt, settes skjermen til maksimal lysstyrke, som er identisk med lysstyrken i TV-apparater, og denne er optimal for visning av underholdningsprogrammer (animasjon, DVD-filmer, TV eller nettspill).

2) Internet

: Når Internet er valgt, settes skjermen til en forsterket lysstyrke for søking på Internett (tekst og grafikk), samtidig som lesbarheten for teksttegn beholdes.

3) Text

: Når Text er valgt, settes skjermen til normal lysstyrke identisk med eksisterende skjermer, som er velegnet for å lese eller arbeide med tekst.

4) Custom

Selv om verdiene er nøye utvalgt av ingeniører, kan det hende du ikke synes de forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine.I så fall kan du justere Lysstyrke og Kontrast ved hjelp av OSD-menyen

Custom

Du kan bruke skjermmenyene til å endre Contrast (Kontrast), Brightness

(Lysstyrke), Sharpness (Skarphet), Color (Farge) og Tint (Fargetone) etter eget ønske.

1) Contrast

: Justere kontrast.

2) Brightness

: Juster lydstyrke.

3) Sharpness

: Justerer Sharpness (Skarphet).

Spill av

/ stopp

Hvis du justerer bildet med funksjonen Custom, vil MagicBright settes til Custom-modus.

Colour Tone

Fargetonen kan endres.

1) Cool

2) Normal

3) Warm

Colour

Control

4) Custom

Bruk denne funksjonen til fininnstilling av farger.

1) R-Gain

2) G-Gain

3) B-Gain

Hvis du justerer bildet med funksjonen Colour Control, vil Colour Tone settes til Custom-modus.

Image Lock

Image Lock brukes til å fininnstille og få best mulig bilder ved å fjerne støy som gjør bildene ustabile med dirring og flimring. Hvis du ikke oppnår tilfredsstillende resultat ved å bruke Fine-justering, bruker du Coarsejustering og deretter Fine-justering på nytt.

- Tilgjengelig i PCmodus.

1) Coarse

: Fjerner støy, som for eksempel vertikale striper. Grovjustering kan flytte skjermens bildeområde. Du kan flytte den tilbake til midten ved bruk av menyen for horisontal kontroll.

2) Fine

: Fjerner støy, for eksempel horisontale striper. Hvis støyen vedvarer selv etter Fine-justering, gjentar du det etter justering av frekvensen (klokkehastighet).

3) Position

: Dette justerer skjermplasseringen horisontalt og vertikalt.

1) Coarse

2) Fine

3) Position

Auto

Adjustment

Size

Verdiene for fin, grov og posisjon justeres automatisk.

Hvis du bytter oppløsning i kontrollpanelet, vil funksjonfen Auto Adjustment bli iverksatt.

Direkteknappen på fjernkontrollen er "AUTO"-knappen.

Lar deg velge blant ulike bildestørrelser.

1) Wide

2) 4:3

PIP Picture

Du kan justere skjerminnstillingene for PIP (Bilde-i-bilde).

- Tilgjengelig i PC/DVI -modus.

1) Contrast

: Justerer Contrast (Kontrast) for PIP-vinduet (Bilde-i-bilde) på skjermen.

2) Brightness

: Justerer Brightness (Lysstyrke) for PIP-vinduet (Bilde-i-bilde) på skjermen.

3) Sharpness

: Brukes til å justere forskjellen mellom de lyseste og de mørkeste delene av PIP-vinduet (Bilde-i-bilde).

4) Colour

: Brukes til å justere lys/mørke i PIP-vinduet (Bilde-i-bilde).

Tilgjengelige moduser : PIP ON

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Mode

Tilgjengelige moduser

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus

(inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Innhold

Mode

Custom

Colour

Tone

Size

Screen

Mode

Skjermen har fire automatiske fabrikkinnstilte bildeinnstillinger,

("Dynamic" (Dynamisk), "Standard", "Movie" (Film) og

"Custom" (Egendefinert). Du kan aktivere enten Dynamic (Dynamisk),

Standard, Movie (Film) eller Custom (Egendefinert). Du kan velge

"Custom" (Egendefinert), som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.1) Dynamic

Direkteknappen på fjernkontrollen er "P.MODE"-knappen.

1) Dynamic

2) Standard

3) Movie

4) Custom

Du kan bruke skjermmenyene til å endre kontrasten og lysstyrken etter egne

ønsker og behov.

1) Contrast

: Justere kontrast.

2) Brightness

: Juster lydstyrke.

3) Sharpness

: Justere bildeskarphet.

4) Colour

: Brukes til å justere lys/mørke

Fargetonen kan endres.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Lar deg velge blant ulike bildestørrelser.

Direkteknappen på fjernkontrollen er "P.SIZE"-knappen.

z

TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9

/ Zoom1 / Zoom2 / 4:3

z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Verken Zoom1 eller Zoom2 støtter oppløsninger på mer enn 720p når inngangsmodus er Component (Komponent) eller HDMI.

Bare ved å stille inn picture size (bildestørrelse) til Auto Wide (automatisk bredde) kan brukeren bestemme Screen mode (skjermmodus). Hvert enkelt

Spill av

/ stopp

europeisk land krever ulike bildestørrelser, og denne funksjonen er laget for at brukerne kan velge.

- Picture Size (bildestørrelse) er tilgjengelig i Auto Wide-modus

(automatisk bredde)

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i PC- eller Component-modus.

1) Wide

2) 16:9

3) Zoom1

4) Zoom2

5) 4:3

Digital NR

- Digital Noise Reduction.

Du kan stille støyreduksjonsfunksjonen til Off / Low / Medium / High / Auto.

Den digitale støyfjerningsfunksjonen gir deg klarere og skarpere bilder.

1) Off

2) Low

3) Medium

4) High

5) Auto

Film Mode

Du kan slå Film Mode Off og On.

Med funksjonen Film Mode (Filmmodus) får du en seeropplevelse i kinokvalitet.

- Denne funksjonen støtter bare oppløsninger opptil 480i/576i når inngangsmodus er Component (Komponent) eller HDMI.

Off

On

Sound

Tilgjengelige moduser

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus

(inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

OSD Innhold

Mode

Custom

Auto

Volume

Skjermen har en innebygd hi-fi stereo-lydforsterker.

Direkteknappen på fjernkontrollen er "S.MODE"-knappen.

1) Standard

: Velg dette for standard fabrikkinnstillinger.

2) Music

: Velg dette når du ser på en musikkvideo eller en konsert.

3) Movie

: Velg dette når du skal se på en film.

4) Speech

: Velg dette når du ser på et program som hovedsakelig består av tale

(f.eks. nyheter).

5) Custom

: Velg dette for å gjenopprette dine personlige innstillinger.

Du kan justere lydinnstillingene etter dine egne ønsker og behov.

1) Bass

: Fremhev lavfrekvenslyd.

2) Treble

: Fremhev høyfrekvenslyd.

3) Balance

: Lydbalanse ==> Lar deg justere lydbalansen mellom venstre og høyre høyttaler.

Du kan høre lyden selv om lydverdien er satt til 0.

Reduserer volumforskjeller mellom ulike kringkastere.

Off

On

Internal

Mute

SRS

TruSurround

XT

Du kan oppleve klangfull og livaktig lyd, som om du bruker 5.1-kanalers høyttalere.

Off

On

Sound

Select

Hvis du stiller denne menyen på "On", vil lydutgangen fra høyttalerne dempes når du bruker hjemmeanlegget.

Off

On

Du kan velge enten Main (Hoved) eller Sub (Under) når PIP er på.

1) Main

2) Sub

Tilgjengelige moduser : PIP ON

Spill av

/ stopp

Channel

Tilgjengelige moduser

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus

(inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Innhold

Country

DTV

Country

Velg landet der produktet brukes, før du bruker "Auto Store"-funksjonen.

Hvis du ikke ser ditt land på listen, velger du "Other".

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

Velg DTV Country (DTV-land) hvor produktet brukes, før du bruker funksjonen Auto Store (automatisk lagring).

1) France

2) Germany

3) Italy

4) Spain

5) Switzerland

6) United Kingdom

7) Austria

8) Sweden

9) Finland

10) Denmark

Auto Store

Du kan skanne frekvensområdene som er tilgjengelig på TV-apparatet i ditt område, og lagre alle kanalene som blir funnet, automatisk.

Manual

Store

Channel

Manager

Du kan skanne frekvensområdene som er tilgjengelig på TV-apparatet i ditt område, og lagre alle kanalene som blir funnet, manuelt.

1) Programme

: Angi riktig programnummer på skjermen.

2) Colour System

: Juster gjentatte ganger til fargen er av beste kvalitet.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Sound System

: Juster gjentatte ganger til lyden er av beste kvalitet.

(B/G <-> D/K <-> I <-> L)

4) Channel

: Velge luftkanalen ved å justere opp/ned under gjeldende frekvens.

5) Search

: Tuneren skanner frekvensområdet til den første kanalen eller kanalen du har valgt, mottas på skjermen.

6) Store

: Brukes til å gjenopprette antall brukerinnganger.

1) Channel List

: Du kan legge til eller fjerne kanaler, slik at bare de kanalene du ønsker vises.

" " er aktiv når barnesikringen er på.

2) Child Lock

: Beskytter barn mot å se upassende programmer ved at visse fjernsyns- eller videoprogrammer blokkeres. Child Lock-funksjonen

(Barnelås-funksjonen) kan bare velges fra fjernkontrollen.

Spill av

/ stopp

1) Channel List

2) Child Lock

Sort

Brukes til å bytte om numrene på to kanaler.

Name

Hvis informasjon om kanalnavn blir kringkastet når du lagrer kanalene manuelt eller automatisk, blir navnene tildelt til kanalene direkte.Du kan også endre disse navnene eller lage nye navn etter eget ønske.

Fine Tune

På grunn av svake signaler eller feil antennekonfigurasjon, kan enkelte kanaler bli feil innstilt.

LNA

Forsterker signaler når mottaket via antennen er dårlig. Men hvis innkommende signaler forstyrrer hverandre, bør du slå av LNA da det kan fungere feil.

Off

On

Setup

Tilgjengelige moduser

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Language

Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus

(inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Innhold

Du kan velge et av 8 språk.

Merk:

Det valgte språket påvirker bare språket i visningen på skjermen.

Det har ingen innvirkning på datamaskinens programvare.

Sleep Timer

Slår av skjermen automatisk etter et programmert tidsrom.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

- Direkteknappen på fjernkontrollen er "SLEEP"-knappen.

Menu

Endre bakgrunnsopasiteten for OSD.

Spill av

/ stopp

Transparency

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Blue Screen

Hvis du likevel vil vise det dårlige bildet, må du sette innstillingen Blue screen (Blå skjerm) til Off (Av). Bildeparameterne erstattes av standardverdiene fra fabrikken.

Off

On

HDMI Black

Level

Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via HDMI, kan det føre til svekking av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved å konfigurere HDMI black level. Denne funksjonen er bare aktiv når en ekstern enhet (DVD-spiller, STB osv.) er koblet til TVen via HDMI.

- Bare tilgjengelig i HDMI-modus

Normal

Low

Reset

Fargeparametere erstattes med standardinnstillingene fra fabrikken.

1) Image Reset - Tilgjengelig i PCmodus.

2) Colour Reset - Tilgjengelig i PC/DVImodus.

1) Image

Reset

2) Colour

Reset

|

Komme i gang

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Vi garanterer ikke normal drift av DTV-menyen i andre land enn de 8 støttede landene (Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sverige, Finland, Italia, Spania,

Østerrike) fordi kun disse standardene støttes. Nar landet til kringkastingsstrømmen er et annet enn landet som er valgt av brukeren, kan det ogsa hende at strengen som vises i kanalbanneret, Info, Guide,

Kanalstyring osv. ikke vises skikkelig.

Tilgjengelig i DTV-modus. Forhandsinnstill til DTV-modus ved a bruke TV/DTVknappen på fjernkontrollen. Se pa folgende illustrasjon for a fa mer informasjon om navigering pa skjermmenysystemet og justering av de forskjellige innstillingene.

Trykk på D.MENU-knappen.

- Guide

| - Now & Next Guide

| - Full Guide

| - Scheduled List

| - Default Guide

|

- Channel

| - Auto Store

| - Manual Store

| - Edit Favourite Channels

| - Channel List

|

- Now/Next, Full Guide

|

|

- Setup

| - Menu Transparency

| - Parental Lock

| - Subtitle

- Subtitle Mode

- Audio Format

| - Digital Text

| - Time Zone

- High, Medium, Low, Opaque

- Enter PIN

- Off, On

- Normal, Hard of hearing

- PCM, Dolby Digital

- Disable, Enable

| - System - Product Information

| Information

|

|

- Software Upgrade

- Common Interface

| -

|

- Language

| - Audio Language

| - Subtitle Language

| - Teletext Language

| - Preference

|

|

|

|

-

- Primary Audio Language

- Secondary Audio Language

- Primary Subtitle Language

- Secondary Subtitle Language

- Primary Teletext Language

- Secondary Teletext Language

Du kan enkelt velge disse alternativene ved a trykke pa D.MENU-knappen på fjernkontrollen.

Underelementene på CI-menyen kan variere avhengig av CAM-modellen.

|

Komme i gang

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Auto Store

/

Manual Store

/

Edit Favourite Channels

/

Channel List

Oppdatere kanallisten automatisk

Du kan oppdatere kanallisten nar kringkasteren legger til nye tjenester eller hvis du flytter TVen til et annet sted.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Channel", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på ENTER-knappen igjen for a velge "Auto Store".

Trykk på ENTER-knappen.

4. Nar den er ferdig, vises antall skannede tjenester.

Den eksisterende listen over favorittkanaler slettes ikke nar kanallisten oppdateres. For a stoppe søket før det er fullført trykker du på ENTER-knappen nar "Stopp" er valgt.

Velg først et land ved a trykke på

MENU

i

DTV

og deretter på

Channel -> DTV Country

.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Hvis signalstatusen er darlig, vises meldingen "No Service found! Check the aerial connection".

Oppdatere kanallisten manuelt

Du kan angi kanalen for et raskt kanalsok.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Channel", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Manual Store", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

4. Trykk på

eller for a velge "Channel", Trykk på den RØDE knappen på fjernkontrollen.

Channel: Channel "5" til "69" i rekkefølge vises i "Storbritannia". (Avhengig av landet)

Frequency: Den tilgjengelige frekvensen i gruppen Kanal vises.

Bandwidth: De tilgjengelige bandbreddene er 7 og 8 MHz.

5. Nar den er ferdig, vises antall skannede tjenester.

6. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Redigere favorittkanalene

Du kan redigere favorittkanalene dine med de fire fargeknappene.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Channel", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Edit Favourite Channels", og trykk deretter på ENTER-knappen.

4. Trykk på den rode knappen for a vise alle kanalene som er lagret.

5. Trykk på

eller for a velge en kanal du onsker.

Trykk på ENTER-knappen.

Et " " -ikon vises ved siden av den valgte kanalen, og kanalen legges til på listen over favorittkanaler.

- For a oppheve valget trykker du på ENTER-knappen igjen.

- Select All: Velger alle kanalene som vises.

- Select None: Velger bort alle de valgte kanalene.

- Preview: Viser valgt(e) kanal(er).

Innstillingene for favorittkanaler er fullfort.

6. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

- Add

Du kan bruke denne funksjonen nar en eller flere favorittkanaler har blitt valgt.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Channel", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Edit Favourite Channels", og trykk deretter på ENTER-knappen.

4. Trykk på den rode knappen i menyen "Edit Favourite Channels".

For a legge til flere kanaler ser du trinn 5 i beskrivelsen over.

5. Hvis du vil kontrollere kanalen som skal lagres, trykker du på RETURNknappen. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

For a legge alle kanaler til på listen over favorittkanaler trykker du på den rode knappen.

For a fjerne alle kanaler trykker du på den gronne knappen.

Preview : Viser valgt(e) kanal(er).

Trykk på CH LIST-knappen for a vise kanalstyring for favoritter.

- Renumber

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Channel", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Edit Favourite Channels", og trykk deretter på ENTER-knappen.

4. Velg onsket kanal ved a trykke på eller button.

5. Trykk på den gronne knappen.

Nummerplassen er tom.

6. Angi det nye kanalnummeret. Trykk ENTER for a lagre eller RETURN for a avbryte.

Trykk på knappen for a slette et tall du har skrevet inn.

Hvis du angir et nummer som allerede er tilordnet en annen kanal, tilordnes nummeret til den valgte kanalen, og det tidligere nummeret på den valgte kanalen, tilordnes den andre kanalen. De to numrene bytter altsa plass.

Favorittkanalene sorteres automatisk i stigende rekkefolge etter kanalnumre.

7. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

- Preview

1. Pa menyen "Edit Favourite Channels" v elger du kanalen som skal forhandsvises ved a trykke på eller .

2. Trykk på den gule knappen.

Den valgte kanalen vises på skjermen.

- Delete

1. Pa menyen "Edit Favourite Channels" velger du kanalen som skal slettes fra listen over favorittkanaler ved a trykke på eller .

2. Trykk på den bla knappen.

Kanalen og nummeret som er valgt, slettes.

For a legge en slettet kanal tilbake på listen over favorittkanaler.

Velge kanalliste

Du kan utelate kanalene som du har valgt fra kanalene du har sokt etter. Nar du soker gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de du har valgt a hoppe over. Alle kanaler du ikke spesifikt har valgt a hoppe over, vises under sokingen.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Channel", og trykk deretter på ENTER-knappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Channel List".

Trykk på ENTER-knappen.

4. Trykk på

eller for a velge "All", "Favourites" eller

"Default".

Trykk på ENTER-knappen.

5. Trykk på den gule knappen for a veksle mellom favorittkanalene og alle kanalene.

Favorittkanalene vises bare hvis de tidligere har blitt angitt i menyen "Editing Your Favourite Channels".

6. Trykk på den rode eller gronne knappen for a vise den forrige eller neste "Channel List".

7. Trykk på

eller for a velge en kanal som skal stilles inn.

Trykk på ENTER-knappen.

Kanalnummeret, navnet og et ikon vises overst i venstre hjorne mens kanalen endres.

Kanalnummeret og navnet vises hvis kanalen er en av alle kanaler, og et ikon vises hvis kanalen er en av favorittkanalene.

8. Trykk på den bla knappen for a veksle mellom TV, Radio, Data/annet og Alle.

9. Trykk på den CH LIST-knappen for a ga ut av kanallisten.

Vise programinformasjon

Mens du ser på en kanal kan det vises tilleggsinformasjon om det gjeldende programmet.

1. Trykk på INFO-knappen mens du ser på et program.

Programinformasjonen vises.

2. For a ga ut av bannerinformasjonen trykker du på INFOknappen.

|

Komme i gang

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Now & Next Guide

/

Full Guide

/

Scheduled List

/

Default Guide

Vise EPG-informasjon (elektronisk programguide)

EPG-informasjonen tilbys av kringkasterne.

Programinformasjonen kan vare tom eller gammel som et resultat av informasjonssendingen til en bestemt kanal.

Visningen oppdateres dynamisk sa snart ny informasjon blir tilgjengelig.

Now & Next Guide

For de seks kanalene som er angitt i venstre kolonne, vises informasjon om gjeldende program og neste program.

Full Guide

Viser programinformasjonen hver time. To timer med programinformasjon vises, og du kan bla frem og tilbake i tid.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på ENTER-knappen for a velge "Guide".

3. Trykk på

eller for a velge "Now & Next Guide"eller

"Full Guide".

Trykk på ENTER-knappen.

Du kan ogsa vise veiledningsmenyen ved kun a trykke på

GUIDE-knappen.

4.

Hvis du vil... Gjør deretter slik …

Se på et program i EPG-listen

- Velg et program ved a trykke på , ,

, .

- Trykk på ENTER-knappen.

Hvis neste program blir valgt, planlegges det og klokkeikonet vises. Hvis du trykker på ENTER-knappen igjen, avbrytes det planlagte programmet og klokkeikonet forsvinner. Se neste side for mer informasjon om planlegging av programmer.

Vise programinformasjon - Velg et program du onsker ved a

trykke på , , , .

- Trykk på INFO-knappen nar ditt

program utheves.

Veksle mellom "Now & Next Guide" eller

"Full Guide"

- Trykk på den rode knappen gjentatte

ganger.

Vise listen "Favourites" og "All Channels" - Trykk på den gronne knappen

gjentatte ganger.

Bla tilbake raskt (24 timer).

Bla forover raskt (24 timer).

- Trykk på den gule knappen gjentatte

ganger.

- Trykk på den bla knappen gjentatte

ganger.

- Trykk på EXIT-knappen.

Ga ut av veiledningen

Programtittelen er i den overste delen midt på skjermen. Klikk på INFO-knappen for a fa detaljert informasjon. Kanalnummer, kjoretid, statuslinje, voksenniva, videokvalitetsinformasjon (HS/SD), lydmoduser, undertekst eller tekst-TV, spark for undertekst

eller tekst-TV, og en kort oppsummering av det uthevede programmet er inkludert i den detaljerte informasjonen. ?..?vises hvis oppsummeringen er lang.

Seks kanaler vises. For a bla mellom kanaler, bytter du til en kanal ved a bruke eller . For a vise side for side, bruker du

Bruke Planlagt liste

Hvis du lager en planlagt visningsliste over programmer du har lyst til a se, bytter kanalen automatisk til det planlagte programmet til planlagt tid selv om du ser på et annet program.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på ENTER-knappen for a velge "Guide"

3. Trykk på

eller for a velge "Scheduled List", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

4. Trykk på den rode knappen.

Kanalen bytter til planlagt program.

5. Trykk på ENTER-knappen for a velge et element og tilpass det med eller .

Du kan ogsa angi time og minutt ved a trykke nummertastene på fjernkontrollen.

- Channel: Angi kanal.

- Time: Angi klokkeslett.

- Date: Angi ar, maned og dag.

- Frequency: Angi frekvens.

("En gang", "Hver dag" eller "Hver uke")

6. Nar du har angitt planen, trykker du på den rode knappen.

7. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

- Save: Lagre den justerte planen.

- Cancel: Avbryt den justerte planen.

- Add Programme: Legg til en ny plan.

- Edit: Juster den valgte planen igjen.

- Delete: Slett den valgte planen.

Stille inn standardveiledningen

Du kan forhandsinnstille stilen på standardveiledningen.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på ENTER-knappen for a velge "Guide".

3. Trykk på

eller for a velge "Default Guide", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

4. Velg "Now/Next" eller "Full Guide" med

eller , og trykk deretter på

ENTER-knappen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Vise alle kanaler og favorittkanaler

Pa EPG-menyen kan du vise alle kanaler eller favorittkanaler.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på ENTER-knappen igjen for a velge "Guide".

3.

Velg onsket veiledning ("Now & Next Guide" eller "Full

Du kan velge disse alternativene ved a trykke på GUIDE-knappen pa fjernkontrollen.

Guide") ved a trykke på eller .

4. Trykk på ENTER-knappen.

5. Trykk på den gronne knappen.

Det blir vekslet mellom alle kanallistene og listene over favorittkanaler.

6. Velg et program du onsker ved a trykke på

, , eller

.

7. Trykk på INFO-knappen for a vise informasjon om det uthevede programmet.

8. Nar listen Rediger favorittkanaler ikke er angitt:

- Meldingen "The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now?" vises.

- Velg "Yes". Menyen "Edit Favourite Channels" vises.

Hvis du velger "No", endres ingen kanaler.

9. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

"All Channels" er listen over kanaler som har blitt sokt frem av oppdateringen av kanallisten. Alle kanalaer vises i modusen Alle kanaler.

"Favourites" (favourite channels) er listen over kanaler som har blitt angitt i menyen "Edit Favourite Channels".

|

Komme i gang

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Menu Transparency

/

Parental Lock

/

Subtitle

/

Subtitle Mode

/

Audio Format

/

Digital Text

/

Time Zone

/

System

Justere menyens gjennomskinnelighet

Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Menu Transparency" then Trykk på

ENTER-knappen.

4. Velg onsket alternativ ("High", "Medium", "Low", or "Opaque") ved a trykke på eller , og trykk deretter på ENTERknappen for a endre innstillingen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Stille inn barnelas

Denne funksjonen gjor at du kan hindre uautoriserte brukere, som barn, i a se på upassende programmer ved bruk av en -sifret PIN-kode som er angitt av brukeren. Skjermmenyen ber deg om a angi en PIN-kode (du kan endre den senere om nodvendig).

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Parental Lock.", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

4. "Enter PIN" vises.

5. Skriv inn din 4-sifrede PIN-kode ved a bruke nummertastene (0~9).

De tilgjengelige alternativene i gruppen "Parental Lock" vises med

"Parental Rating" valgt.

Standard PIN-kode for et nytt TV-apparat er 0000.

Hvis du skriver inn en ugyldig PIN-kode, vises meldingen "Invalid PIN code.

Please try again.".

6. Trykk på ENTER-knappen.

7. Trykk på

eller for a velge en aldersrangering du onsker a hindre adgang. Trykk på ENTER-knappen.

8. Hvis du vil endre PIN-koden, velger du "Change PIN" ved a trykke på eller . Trykk på ENTER-knappen.

"Enter New PIN" vises.

9. Skriv inn din nye PIN-kode ved a bruke nummertastene (0~9).

"Confirm New PIN" vises.

10. Skriv inn din nye PIN-kode på nytt for a bekrefte ved a bruke nummertastene (0~9).

Meldingen Endring av PIN-koden var vellykket vises.

11. Trykk på ENTER-knappen.

12. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Hvis du glemmer PIN-koden, trykker du på fjernkontrollens knapper i rekkefolgen nedenfor. Da tilpakestilles PIN-koden til

0-0-0-0: POWER (Off),

MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).

Stille inn undertekst

Du kan aktivere og deaktivere undertekstene.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Subtitle ", og trykk deretter på ENTERknappen.

4. Velg "On" ved a trykke på eller . Trykk på ENTER-knappen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Stille inn undertekstmodus

Bruk denne menyen til a stille inn Undertekstmodus. "Normal" på menyen er den grunnleggende underteksten og "Hard of hearing" er underteksten for horselshemmede personer.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Subtitle Mode ", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

4. Trykk på

eller for a velge "Normal" eller "Hard of hearing".

Trykk på ENTER-knappen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Hvis programmet du ser på ikke stotter funksjonen "Hard of hearing", aktiveres "Normal" automatisk selv om modusen

"Hard of hearing" mode is selected.

Velge lydformat

Du kan bare høre Dolby Digital-lyd gjennom en lydforsterker tilkoblet med en optisk kabel. Du kan bare høre PCM-lyd gjennom hovedhøyttaleren. Hvis det sendes lyd til bade hovedhøyttaleren og en lydforsterker, kan det oppsta en ekkoeffekt på grunn av ulik dekodingshastighet mellom hovedhøyttaleren og lydforsterkeren. I sa fall bruker du den interne dempefunksjonen.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Audio Format", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

4. Trykk på

eller for a velge "PCM" eller "Dolby Digital".

Trykk på ENTER-knappen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Lydformat vises i henhold til kringkastingssignalet.

Dolby digitallyd er kun tilgjengelig nar TV-apparatet er koblet til med en ekstern høyttaler med en optisk kabel.

Velge digital tekst (kun Storbritannia)

Hvis programmet sendes med digital tekst, er denne funksjonen aktivert.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTER-knappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Digital Text", og trykk deretter på ENTER-knappen.

4. Trykk på

eller for a velge "Disable" eller

"Enable".

Trykk på ENTER-knappen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

MHEG (Kodingsekspertgruppe for multimedia- og hypermediainformasjon) En internasjonal standard for datakodingssystemer som brukes i multimedia og hypermedia. Dette er på et høyere niva enn MPEG-systemet som omfatter datakobling av hypermedia som stillbilder, tegnservice, animasjon, grafikk og videofiler samt multimediadata.

MHEG er samhandlingteknologi for brukerkjøretid og brukes pa forskjellige omrader inkludert VOD (Video-On-Demand, video på forespørsel), ITV (Interaktiv TV), EC (Electronic Commerce, elektronisk handel), teleutdanning, telekonferanser,

digitale biblioteker og nettverksspill.

Velge tidssone (kun Spaia)

Velg tidssone for omradet du bor i.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Time Zone", og trykk deretter på ENTERknappen.

4. Velg tidssonen for omradet du bor i ved a trykke på

eller .

Trykk på ENTER-knappen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Vise produktinformasjon

Du kan se på produktinformasjonen. Trengs det service eller reparasjon, kontakter du en godkjent Samsung-forhandler.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "System", og trykk deretter på ENTERknappen.

4. Trykk på ENTER-knappen igjen for a velge "Product Information".

Menyen Produktinformasjon velges.

- Programvareversjon, Fastvareversjon

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Kontrollere signalinformasjonen

Du kan fa informasjon om signalstatusen.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "System", og trykk deretter på ENTERknappen.

4. Trykk på

eller for a velge "Signal Information", og trykk deretter på

ENTER-knappen., og trykk deretter på ENTER-knappen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Hvis signalstatusen er darlig, vises meldingen "No signal.".

Oppgradere programvaren

For a holde produktet oppdatert med nye funksjoner for digital- TV kringkastes programvareoppgraderinger som en del av det normale TV-signalet. Det vil automatisk oppdage disse signalene og vise banneret for programvareoppgradering. Du kan velge a installere oppgraderingen.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "System", og trykk deretter på ENTERknappen.

Trykk på eller for a velge "Software Upgrade", og trykk deretter på

4. ENTER-knappen.

5. Trykk på

eller for a velge "Software Infomation", "Manual Upgrade" eller "Satandby Mode upgrade".

Trykk på ENTER-knappen.

Trykk på ENTER-knappen for a vise gjeldende programvareversjon.

For a vise programvarens versjoninformasjon trykker du på ENTERknappen igjen.

Trykk på ENTER-knappen for a søke etter ny programvare fra kanalene som kringkaster.

- Standby Mode Upgrade : On / Off

Trykk på ENTER-knappen. For a fortsette med programvareoppgradering med hovedstrømmen pa, velger due på ved a trykke på eller .

45 minutter etter at du har gatt inn i standbymodus, gjennomføres en manuell oppgradering automatisk. Siden strømmen til enheten slas på internt, kan skjermen være noe på for LCD-produktet. Dette fenomenet kan fortsette i mer enn 1 time til programvareoppgraderingen er fullført.

6. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Vise Common Interface

Dette inneholder informasjon om CAM som er satt inn i CIsporet, og viser den.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "System", og trykk deretter på ENTERknappen.

4. Trykk på

eller for a velge "Common Interface", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

5. Trykk på ENTER-knappen for a vise programinformasjon.

6. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Programinformasjonen handler om a sette inn CI CARD.

Du kan installere CAM bade nar TV-apparatet er på eller AV.

1. Kjøp CI CAM-modulen hos din nærmeste forhandler eller på telefon.

2. Sett inn CI CARD i CAM i pilretningen til det sitter på plass.

3. Sett inn CAM med CI CARD installert i common interfacesporet.

(Sett inn CAM i pilretningen helt til enden slik at det er parallelt med sporet.)

4. Kontroller om du kan se et bilde på en forvrengt signalkanal.

Velge menyen CI (Common Interface)

Dette gjør at brukeren kan velge fra CAM-menyen.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "System", og trykk deretter på ENTERknappen.

4. Trykk på

eller for a velge "Common Interface", og trykk deretter på

ENTER-knappen.

5. Velg "CI Menu" ved a trykke på eller , og trykk på ENTER-knappen.

6. Velg ønsket alternativ ved a trykke på

eller og trykk deretter på

ENTER-knappen.

7. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Velg CI-meny basert på menyen PC-kort.

Tilbakestille

Du kan tilbakestille lagrede verdier til fabrikkinnstillinger.

Bruk av Tilbakestill sletter all kanalinformasjon og alle brukerpreferanser, og alle verdier gar tilbake til fabrikkinnstillinger.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Setup", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "System", og trykk deretter på ENTERknappen.

4. Trykk på

eller for a velge "Reset", og trykk deretter på ENTERknappen.

5. Skjermen "Enter PIN" vises.

6. Skriv inn din 4-sifrede PIN-kode ved a bruke nummertastene (0~9).

Advarselsmeldingen vises. Alle verdier tilbakestilles ved a trykke på fargeknappene (rød, grønn, gul og bla) i rekkefølge.

7. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

|

Komme i gang

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Audio Language

/

Subtitle Language

/

Teletext Language

/

Preference

Velge foretrukket sprak (Lyd, Undertekst eller Tekst-TV)

Du kan endre standardverdien for sprak på undertekst, lyd og tekst-TV. Viser sprakinformasjonen for den innkommende strengen.

1. Trykk på D.MENU-knappen for a vise DTV-menyen.

2. Trykk på

eller for a velge "Language", og trykk deretter på ENTERknappen.

3. Trykk på

eller for a velge "Audio Language", "Subtitle Language" eller "Teletext Language".

Trykk på ENTER-knappen.

4. Velg et bestemt sprak ved a trykke gjentatte ganger på

eller .

Trykk på ENTER-knappen.

Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte spraket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.

5. Trykk på EXIT-knappen for a avslutte.

Mens du ser på et program kan underteksten velges. Mens du ser på et program kan lydsprak velges.

Foretrukket

Denne menyen bestar av 6 undermenyer: Primærsprak, undertekster,

Sekundærsprak, undertekster, Primærsprak, lyd, Sekundærsprak, lyd,

Primærsprak, tekst-TV og Sekundærsprak, tekst-TV.

Ved hjelp av denne funksjonen kan brukere velge ett av sprakene (engelsk, tysk, italiensk, svensk, fransk, walisisk, skotsk-gælisk, irsk-gælisk, dansk, finsk, norsk, spansk, tsjekkisk og gresk). Spraket som velges her er standarden nar brukeren velger en kanal.

- Trykk på

eller for a velge ønsket meny (Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Audio

Language, Secondary Audio Language, Primary Teletext Language, or Secondary Teletext Language), og trykk deretter på ENTER-knappen. Alternativene på den valgte menyen vises.

- Trykk på eller for a velge ønsket alternativ (engelsk, tysk, italiensk, svensk, fransk, walisisk, skotsk-gælisk, irskgælisk, dansk, finsk, norsk, spansk, tsjekkisk eller gresk), og trykk deretter på ENTER-knappen.

Hvis du endrer sprakinnstillingen, endres Sprak, undertekster, Sprak, lyd og Sprak, tekst-TV på Sprakmenyen automatisk til det valgte spraket.

Sprak, undertekster, Sprak, lyd og Sprak, tekst-TV på Sprak-menyen viser en liste med sprak som støttes av den gjeldende kanalen, og valget utheves. Hvis du endrer denne sprakinnstillingen, er det nye valget kun gyldig for gjeldende kanal. Den endrede innstillingen endrer ikke innstillingen for Primærsprak, undertekster, Primærsprak, lyd eller

Primærsprak, tekst-TV på menyen Foretrukket.

Modell

SyncMaster 225MD

Selvtestfunksjon

Kontroller følgende selv før du kontakter service. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer du ikke klarer å løse selv.

Selvtestfunksjon | Not optimum mode | Skjermkortdriver |

Vedlikehold og rengjøring | Symptomer og anbefalte løsninger

1. Selvtestfunksjon

Skjermen foretar en selvtest som gir deg mulighet til å undersøke om skjermen fungerer korrekt.

1. Slå av både datamaskinen og skjermen.

2. Trekk ut skjermkabelen på baksiden av datamaskinen.

3. Slå av skjermen.

Figuren som vises nedenfor (Check Signal Cable) vises med svart bakgrunn når arbeidsforholdene for skjermen er normale, men det gjenkjenner ingen videosignaler: I selvtestmodus lyser strømlampen grønt, og figuren beveger seg rundt på skjermen.

Hvis ingen av disse boksene vises, angir det et problem med skjermen. Denne boksen vises også under normal drift hvis skjermkabelen kobles fra eller blir skadet.

4. Slå av skjermen og koble til skjermkabelen igjen; og slå deretter på både datamaskinen og skjermen.

Hvis skjermen fortsatt er blank etter at du har brukt forrige fremgangsmåte, kontrollerer du både skjermkontrolleren og datasystemet. Skjermen fungerer korrekt.

2. Not optimum mode

Hvis den vertikale oppløsningen ikke er i optimal modus, kan du fortsatt se displayet, men varselsmeldingen nedenfor vil vises og forsvinne etter ett minutt.

Brukeren må justere frekvensen i løpet av dette ene minuttet.

Se Forhåndsinnstilte visningsmodi for oppløsningene eller frekvensene som støttes av skjermen.

3. Skjermkortdriver

Skjermkort henviser til datamaskinens videokortdriver. Hvis kortet ikke er riktig innstilt, kan du ikke justere oppløsningen, frekvensen eller farger, og du kan ikke installere skjermdriveren.

1. Kontrollere kortdriver

Klikk på Start --> Innstillinger --> Kontrollpanel --> Skjerm --> Innstillinger --> Avansert --> Kort.

Hvis "Default" (standard) eller feil produktmodell angis, betyr det at adapterdriveren ikke er korrekt installert. Installer adapterdriveren på nytt i samsvar med informasjonen fra produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.

2. Installere kortdriver

Instruksjonene nedenfor er for generelle forhold. For spesielle forhold tar du kontakt med produsenten av datamaskinen eller videokortet.

1) Klikk på Start --> Innstillinger --> Kontrollpanel --> Skjerm --> Innstillinger --> Avansert --> Kort -

-> Oppdater driver --> Neste --> Vis en liste over kjente drivere, slik at jeg kan velge en bestemt driver --> Neste -> Har diskett (sett inn disketten med videokortdriveren) -> OK -> Neste ->

Neste -> Fullfør.

2) Hvis du har en installasjonsfil for kortdriver på datamaskinen:

Kjør Setup.exe eller Install.exe, som du finner i installasjonsfilen for kortdriveren.

4. Vedlikehold og rengjøring

1. Vedlikeholde skjermkabinettet

Koble fra strømledningen og vask med en myk klut. z z

Bruk ikke stoffer som inneholder benzen, tynner eller andre brannfarlige stoffer, eller en våt klut.

Vi anbefaler at et rengjøringsmiddel fra Samsung brukes for å unngå skade på skjermen.

2. Vedlikeholde flatpanelskjermen

Rengjør forsiktig med en myk klut (bomullsflanell). z z

Never use acetone, benzene or thinner.

(Disse stoffene kan føre til at skjermoverflaten ødelegges eller deformeres.)

Brukeren vil bli bedt om å betale kostnadene og tilhørende utgifter til reparasjon av skader som brukeren har skyld i.

5. Symptomer og anbefalte løsninger

En skjerm gjenskaper visuelle signaler som mottas fra PCen. Hvis det er problemer med PCen eller skjermkortet, kan dette forårsake at skjermen blankes, får dårlige farger, støy, Videomodus støttes ikke, osv. I dette tilfellet sjekker du først kilden til problemet og kontakter et servicesenter eller forhandleren din .

1. Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.

2. Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.

(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)

3. Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at kortdriveren (for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert.

4. Kontroller at skanneforholdet for videoskjermen er satt på 56Hz ~ 75Hz.

(Ikke overskrid 60 Hz når du bruker maksimal oppløsning.)

5. Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker modus, fjerner skjermkortet under "

Kontrollpanel, System, Enhetsbehandling

" og starter datamaskinen på nytt etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.

Sjekkliste

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over mulige problemer og løsningen på disse. Før du kontakter service, må du kontrollere informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse

problemene selv. Hvis du trenger hjelp, ringer du telefonnummeret på garantikortet, telefonnummeret i informasjonsdelen eller kontakter din forhandler .

Installasjon | Skjerm | Lydsystem | Fjernkontroll

1. Problemer i forbindelse med installasjon

Problemer i forbindelse med installasjon av skjermen og løsninger på disse er angitt.

PC

TV

Problemer

Det virker som om PCen ikke fungerer normalt.

Skjermen flimrer.

TV-skjermen er uklar eller viser støysignaler.

TV-signal mottas ikke.

Løsninger

z

Kontroller at skjermkortdriveren (VGA-driver) er riktig installert. (Se Installere driver ) z

Kontroller at signalkabelen mellom datamaskinen og skjermen er riktig tilkoblet og strammet. (Se Koble til en datamaskin ) z

Kontroller at TV-antennen er riktig koblet til den eksterne antennen. (Se Koble til et TV-apparat ) z

Velg Auto Store for å konfigurere kanalsystemet automatisk. (Se Auto Store )

2. Problemer med skjermen

Problemer i forbindelse med skjermen og løsninger på dem er angitt.

Problemer

Skjermen er tom og strømindikatoren er av.

Meldingen "Check Signal Cable"

Meldingen "Video mode not supported"

Bildet ruller vertikalt.

Bildet er uklart.

Bildet er ustabilt og vibrerer.

Skyggebilder vises i bildet.

Bildet er for lyst eller for mørkt.

z

Løsninger

Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet, og at LCDskjermen er på. (Se Koble til Skjerm ) z z

Kontroller at signalkabelen er riktig koblet til PCen eller videokildene. (Se Koble til Skjerm )

Kontroller at PCen eller videokildene er slått på. z z

Kontroller den maksimale oppløsningen og frekvensen for videokortet.

Sammenligne disse verdiene med dataene i oversikten

Forhåndsinnstilte visningsmodi . z

Kontroller at signalkabelen er riktig tilkoblet. Koble den til igjen på riktig måte. (Se Koble til en datamaskin ) z z z

Kjør Coarse - og Fine -justering for frekvens.

Slå på igjen etter å ha fjernet alt ekstrautstyr

(videoforlengelsesledning, osv.).

Innstill oppløsningen og frekvensen på anbefalte verdier. z

Kontroller om oppløsningen og frekvensen som er innstilt for datamaskinens videokort er innenfor området som støttes av skjermen. Hvis ikke, innstill disse verdiene på nytt i henhold til gjeldende Information under skjermmenyen og

Forhåndsinnstilte visningsmodi. z

Adjust the Brightness and Contrast.

(Se Brightness , Contrast ) z

Juster fargen ved hjelp av Custom under OSD Colormenyen.

Skjermfargen er ujevn.

Fargebildet er forvrengt med mørke skygger.

Hvitfargen er dårlig.

Strømindikatoren blinker grønt.

z

Skjermen lagrer endringene som er gjort i innstillingene, i

OSD-minnet.

Skjermen er tom og strømindikatoren lyser grønt eller blinker med 0,5 eller 1 sekunds mellomrom.

Skjermen er tom og blinker.

z z

Skjermen bruker sitt strømstyringssystem.

Beveg musen eller trykk på en tast på tastaturet. z

Hvis du ser meldingen "TEST GOOD" på skjermen når du trykker på MENU-knappen, må du sjekke kabelen mellom monitoren og datamaskinen for å sikre at kontakten er ordentlig satt i.

3. Problemer med lyden

Problemer i forbindelse med lydsignaler og løsningene på dem er angitt nedenfor.

Ingen lyd.

Problemer Løsninger

z z

Kontroller at lydkabelen er riktig koblet til både lyd inn-porten på skjermen og lyd ut-porten på lydkortet. (Se Koble til

Skjerm )

Kontroller volumnivået. (Se Volum )

A hangerõ túl alacsony.

z z

Kontroller volumnivået. (Se Volum )

Hvis volumet fremdeles er for lavt etter at du har satt kontrollene til et maksimum, kontrollerer du volumkontrollen på datamaskinens lydkort eller programvaren. z

Juster Treble og Bass til riktig nivå.

Lyden har for høy eller for lav tonehøyde.

4. Problemmer med fjernkontrollen

Problemer i forbindelse med fjernkontrollen og løsningene på dem er angitt.

Problemer

Knappene på fjernkontrollen reagerer ikke.

Ting du bør sjekke

z z z z z

Kontroller batteripolariteten (+/-).

Kontroller at batteriene ikke er utbrukt.

Kontroller at strømmen er på.

Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.

Kontroller om en spesiell fluorescerende lampe eller neonlampe er på i nærheten.

Spørsmål og svar

Spørsmål

Hvordan kan jeg endre frekvens?

Hvordan kan jeg justere oppløsningen?

Miként állithatom be az Árammegtakaritót?

Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panel?

Svar

z z

Frekvensen kan endres ved å konfigurere skjermkortet på nytt.

Legg merke til at skjermkortstøtten kan variere, avhengig av driverversjonen du bruker.(Slå opp i datamaskin- eller skjermkorthåndboken hvis du vil ha detaljer.) z z

Windows ME/XP/2000 : Sett oppløsningene ved hjelp av

Kontrollpanel --> Skjerm --> Innstillinger.

Kontakt skjermkortprodusenten hvis du vil ha flere detaljer. z

Windows ME/XP/2000 : Innstill funksjonen i systemets BIOS-

SETUP eller skjermbeskytteren. (Se Windows/Computer

Manual). z z

Koble fra strømledningen, og rengjør skjermen med en myk klut, fuktet med en rengjøringsoppløsning eller rent vann.

Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddelet eller rip opp

kabinettet. Ikke la vann komme inn i skjermen.

Modell

SyncMaster 225MD

Generelle spesifikasjoner

Generelt

Modellnavn SyncMaster 225MD

LCD-panel

Størrelse

Visningsområde

Pikselpitch

Synkronisering

Horisontal

Vertikal

22,0" tommer diagonalt (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Visningsfarge

16,7 M

Oppløsning

Optimal oppløsning

Maksimal oppløsning

1680 x 1050 @ 60 Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

Inndatasignal, terminert

RGB Analog

TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Makimal pikselklokke

135 MHz

Strømforsyning

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalkabel

15-pinners til 15-pinners D-sub-kabel, avtakbar

DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar (Selges separat)

Signalkontakt

15-pinners 3-raders D-SUB-kontakt, 24-pinners 3-raders DVI-D-kontakt

19pin Type A HDMI Conntector (19 pinners HDMI-kontakt av type A), Composite (Sammensatt), S-Video (S-

Video), Component (Komponent), SCART, TV, DTV

Dimensjoner (BxHxD) / Vekt

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (Når foten er foldet sammen)

520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Når foten er installert)

VESA-brakett

100 mm X 100 mm

Environmental considerations

Drift Temperatur: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Luftfuktighet: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende

Lagring Temperatur: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Luftfuktighet: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende

Plug and Play-funksjonalitet

Denne skjermen kan installeres i et hvilket som helst Plug & Play-kompatibelt system. Samspill mellom skjermen og datamaskinsystemer vil gi de bestemte driftsforholdene og skjerminnstillingene. I de fleste tilfeller vil skjerminstallasjon skje automatisk, med mindre brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.

Punktakseptanse

TFT LCD-panelet er produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliontedel) over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT farge kan noen ganger virke for lyse, eller noen svarte piksler kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer. z

For eksempel er antallet TFT LCD-subpiksler i skjermen i dette produktet 5.292.000.

Merknad: Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Klasse B utstyr (Informasjons kommunikasjonsutstyr for bruk i hjem)

Dette produktet samsvarer med EC-direktiver (Electromagnetic Compatibility) for bruk i hjem, og kan brukes i alle områder inkludert vanlige boligområder.

(Utstyr i klasse B slipper ut mindre elektromagnetisk stråling enn utstyr i klasse A.)

Strømsparing

Denne skjermen her et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Dette systemet sparer energi ved å koble skjermen over i lavstrømsmodus når den har vært i bruk i et bestemt tidsrom. Skjermen returnerer automatisk til normal drift når du flytter datamaskinens mus eller trykker en tast på tastaturet.

Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-komplianet skjermkort installert på datamaskinen. Bruk en programvarefunksjon installert i datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.

Tilstand Normal drift Driftsstrøm Strøm av-modus

Strøm av

EPA/ENERGY 2000

Strømindikator Blå Blå, blinkende Svart

Strømforbruk Mindre enn 58 W Mindre enn 1 W Mindre enn 1 W

Denne skjermen er EPA ENERGY STAR

DPM-funksjonalitet.

®

kompliant og ENERGY2000kompliant når den brukes sammen med en datamaskin utstyrt med VESA

Som en ENERGY STAR

® oppfyller ENERGY STAR

®

Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet

retningslinjene for energieffektivitet.

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA,1680 x 1050

Forhåndsinnstilte skjermmoduser

Hvis signalet som overføres fra datamaskinen, er det samme som følgende forhåndsinnstilte tidsmodi, vil skjermen justeres automatisk. Hvis signalet er forskjellig, kan skjermen imidlertid blankes mens strømlampen er på. Slå opp i skjermkorthåndboken og juster skjermen som følger.

Table 1. Montere stativ som følger VESA-standarden

Skjermmodus

Horisontal frekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

Vertikal frekvens

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

Pikselklokke

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

108,000

135,000

Sync Polarity

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

64,674

Horisontal frekvens

59,883 119,000 +/-

Tiden for å lese én linje fra høyre til venstre kant av skjermen, kalles den horisontale syklusen, og den omvendte tallet av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz

Vertikal frekvens

I likhet med en fluorescerende lampe må skjermen gjenta samme bilde mange ganger per sekund for å vise et bilde til brukeren. Frekvensen for denne repetisjonen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens.

Enhet: Hz

De støttede modusene for hvert eksterne inndatasignal.

Støttede oppløsninger

Input Source

Component

HDMI

480i

@60Hz

O

X

576i

@50Hz

O

X

480p

@60Hz

O

O

576p

@50Hz

O

O

720p

@50/60Hz

1080i

@50/60Hz

1080p

@50/60Hz

O

O

O

O

O

O

Input Source

AV(CVBS)

S-VIDEO

EXT

TV(Analog)

DTV

Støttede systemer

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB

PAL B,G,D,K,I

SECAM L/L', D,K

DVB-T

Modell

SyncMaster 225MD

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

U.S.A

North America

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Betingelser

Synk-signal

Synk-signaler (synkroniserte) henviser til standardsignalene som er nødvendig for å vise ønskede farger på skjermen. De er inndelt i vertikale og horisontale synk-signaler. Disse signalene viser normale fargebilder med innstilt oppløsning og frekvens.

Typer synk-signaler

Separat

Composite

Dette er en fremgangsmåte for overføring av separate vertikale og horisontale synkroniseringssignaler til skjermen.

Dette er en fremgangsmåte som kombinerer vertikale og horisontale synkroniseringssignaler til et sammensatt signal, og overfører det til skjermen.

The monitor displays the color signals by separating the composite signal into original color signals.

Punktstigning

Bildet på skjermen består av røde, blå og grønne punkter. Jo nærmere punktene er hverandre, desto høyere oppløsning. Avstanden mellom to punkter av samme farge kalles 'punktstigning. Enhet: mm

Vertikal frekvens

Skjermbildet må oppdateres flere ganger per sekund for å opprette og vise et bilde for brukeren.

Frekvensen for denne repetisjonen per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens.

Enhet: Hz

Eksempel: Hvis samme lys gjentar seg selv 60 ganger i sekundet, anses det som 60 Hz.

Horisontal frekvens

Tiden det tar å lese én linje som forbindelser høyre kant med venstre kant på skjermen, kalles den horisontale syklusen. Det omvendte tallet for den horisontale syklusen kalles den horisontal frekvensen.

Enhet: kHz

Interlace- og ikke-interlace-metoer

Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-interlace-metoden, mens å vise ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles interlace-metoden. Ikke-interlace-metoden brukes på de fleste skjermer for å sikre et rent bilde. Interlace-metoden er den samme som brukes på

TVer.

Plug & Play

Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren gjennom å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden VESA

DDC for Plug & Play-funksjonen.

Oppløsning

Antall horisontale og vertikale punkter som brukes til å sette sammen skjermbildet, kalles oppløsning.

Dette tallet viser visningens nøyaktighet. Høy oppløsning er bra til å utføre flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.

Eksempel: Hvis oppløsningen er 1680 x 1050, betyr dette at skjermen består av 1680 horisontale punkter (horisontal oppløsning) og 1050 vertikale linjer (vertikal oppløsning).

RF-kabel

En rund signalkabel som gjerne brukes til antenneformål.

Satellittkringkasting

Kringkastingstjeneste som bruker satellitt. Muliggjør høy bildekvalitet og klar lyd på alle mottakssteder uansett seerens posisjon.

Lydbalanse

Balanserer lydnivået mellom høyre/venstre høyttaler på TV-apparater med to høyttalere.

Kabel-TV

Der sendinger fra bakkestasjoner mottas via frekvenssignaler gjennom luften, leveres kabelsendinger via et kabelnettverk. For å se på kabel-TV trenger man som oftest en kabelmottaker i tillegg til en tilkopling til kabelnettet.

CATV

«CATV» er en type sendinger som hoteller, skoler og andre bygninger tilbyr gjennom sitt interne kringkastingssystem, atskilt fra VHF- eller UHF-sendinger fra bakkesendere. CATV-programmer kan omfatte filmer, underholdning og undervisningsprogrammer. (Forskjellig fra kabel-TV.)

CATV kan bare mottas innenfor området der CATV-tjenesten tilbys.

S-Video

Forkortelse for "Super Video". S-Video tillater opp til 800 linjers horisontal oppløsning, og klargjør for høykvalitets video.

VHF/UHF

VHF benytter TV-kanalene 2 til 13, og UHF bruker kanalene 14 til 69.

Fininnstilling av kanaler

Denne funksjonen lar seeren fininnstille TV-kanalene for å oppnå de beste mulige mottaksforholdene.

Samsung TV har både automatisk og manuell fininnstilling slik at seeren kan justere innstillingene optimalt.

Innganger fra eksterne enheter

Med innganger fra eksterne enheter menes videosignaler fra enheter som videokameraer, videospillere og DVD-spillere, i motsetning til fra en TV-sending.

DVD

En type digital diskteknologi som tar det beste fra CD og LD og implementerer høy oppløsning og kvalitet, som igjen gir våre kunder skarpere og klarere bilder.

DTV-kringkasting (digital TV-kringkasting)

En forbedret kringkastingsteknologi som behandler digitale videosignaler ved hjelp av en digitalboks, som implementerer en høy oppløsning og gir klarere og skarpere bilder på skjermen.

LNA (Low Noise Amplifier, lavstøyforsterker)

Avledet fra kunstig satellitteknologi som forsterker svake signaler, selv i områder med dårlige forhold, og gir klarere og skarpere bilder.

Antenneomformer

En tilkoblingsdel som brukes til å koble en bred antennekabel (mateledning) til TVen.

Engelsk tekst (= tekstinnstilling)

En form for språkvalgsfunksjon som gir engelske tekster eller tekst-TV-tjenester fra kringkastingstjenester (for eksempel AFKN) eller videokassetter (merket CC) som er spesielt nyttige når du studerer engelsk.

Multiplex-sending

Dette gjør det mulig for brukeren å se sendinger både på koreansk og originalspråket, og i stereomodus.

A2

Dette systemet bruker to bærere til å overføre stemmedata. Dette systemet brukes for eksempel i Sør-

Korea og Tyskland.

BTSC

Broadcast Television System Committee

Stereokringkastingssystemet som brukes i de fleste land som har tatt i bruk NTSC-systemet, blant andre

USA, Canada, Chile, Venezuela og Taiwan. Det refererer også til organisasjonen som er dannet for å arbeide for utvikling og styring av systemet.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan.

DVI

DVI er en forkortelse for Digital Video Interface. Det er en ny type teknologi for videogrensesnitt som gir maksimal skjermbildekvalitet for visningsenheter av høy kvalitet og avanserte grafikkort inkludert LCDflatskjermer.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Dette er et grensesnitt som kobler både videosignaler og digitale lydsignaler av høy kvalitet med en kabel uten bruk av komprimering.

- HD (High Definition)

HD benytter 1080 linjer, stråling med 2x tetthet (1080i). HD gir fem ganger så klar skjermbildekvalitet som eksisterende analog metode og har et sideforhold på 16:9.

- SD (Standard Definition)

SD benytter 480 linjer, dobbel stråling (480i). SD gir en skjermbildekvalitet et sted mellom HD og eksisterende analog metode. Det gir en skjermbildekvalitet som er to ganger så god som analog TV.

SRS TruSurround XT

Denne funksjonen gir klangfull og livaktig 3D-lyd som for 5.1-kanalers høyttalerlyd, men benytter bare 2kanalers høyttalere. Den har kraftig effekt når inngangen er stereosignaler.

z

For bedre visning

1. Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens i kontrollpanelet som beskrevet for å oppnå best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på skjermen hvis den beste bildekvaliteten ikke er angitt for TFT-LCD.

{

{

Oppløsning: 1680 x 1050

Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz

2. TFT LCD-panelet ble produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 1 ppm

(en milliontedel) over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og

HVIT farge kan noen ganger være for lys, og noen av de svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.

{

For eksempel er antallet TFT LCD-subpiksler i skjermen i dette produktet 5.292.000.

3. Når du rengjør skjermen og panelet utenfor, bruker du den anbefalte (beherskede) mengden av rengjøringsmiddel og en ren og myk klut til å tørke av med. Vær lett på hånden når du tørker av LCDområdet. Hvis du bruker for stor kraft, risikerer du å sette flekker.

4. Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du oppnå bedre bildekvalitet ved å utføre den

"automatiske justeringsfunksjonen" på skjermbildet som vises når du trykker på avslutningsknappen.

Hvis det fortsatt er støy etter automatisk justering, bruker du justeringsfunksjonen FIN/GROV.

5. Hvis du viser et fast skjermbilde i lengre tid, kan det oppstå restbilder eller uskarphet.

Skift til strømsparingsmodus eller sett på en skjermsparer for å flytte bildet når du må være borte fra skjermen i lengre tid.

6. Unngå at det vises stillestående bilder (for eksempel fra et videospill eller ved tilkobling av en DVDspiller) på TFT-LCD-fargeskjermen ( Thin Film Transister Liquid Crystal Display) over lang tid. Dette kan føre til at bildet brennes fast i skjermen. Fastbrenning kan unngås ved at lysstyrken og kontrasten på skjermen reduseres når det vises et stillestående bilde.

Se på digital kringkasting riktig

Digitalt 16:9 HDkringkastingsskjermbilde

Digitalt SDkringkastingsskjermbilde

Digitalt 4:3 HDkringkastingsskjermbilde

Dette skjermbildet vises når scenene tas opp med digitalt kringkastingsutstyr og når de sendes i HDTV-modus (16:9).

Dette skjermbildet vises når scenene omformes til analoge kringkastingssignaler før de sendes. Mennesker og ting vises tyngre enn i virkeligheten.

Dette skjermbildet vises når scenene er opprettet via analoge signaler og vises når du ser på

HDTV-kringkasting.

Hvis taggete, oppdelte eller frosne skjermbilder opptrer, er det ikke et TV-problem.

Kontakt din kabel-TV-leverandør for kontroll. For informasjon om hvordan du kobler til og bruker video, DVD, DVD-kombistasjon, hjemmekino, PC osv. må du se i de aktuelle brukerhåndbøkene.

Myndighet

Informasjon om dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

Reproduksjon av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd kan ikke holdes ansvarlig for feil i dette dokumentet eller for tildeldige skader eller følgeskader i forbindelse med publisering, resultater eller bruk av dette materialet.

Samsumg

er et registrert varemerke for SamsungElectronics Co.; Ltd.

Microsoft

,

Windows

og

Windows NT

er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA

, DPM og

DDC

er registrerte varemerker for Video

Electronics Standards Association; navnet og logoen

ENERGY STAR®

er registrerte varemerker for U.S.

Environmental Protection Agency (EPA). Som ENERGY STAR® partner har Samsung Electronics Co., Ltd fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR® retningslinjene for energieffektivitet.

Alle andre produktnavn nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.

Anmerkning om lisens for varemerker og merker

PRODUKTINFORMASJON (uten etterbilder)

LCD-baserte data- og TV-skjermer kan være utsatt for etterbilder ved veksling fra ett bilde til et annet, særlig etter å ha vist et stillestående bilde over lengre tid.

Denne veiledningen orienterer om korrekt bruk av LCD-produkter for å hindre at etterbilder oppstår.

Garanti

Garantien dekker ikke skader forårsaket av bilderetensjon.

Innbrenning dekkes ikke av denne garantien.

Hva er etterbilder?

Under normal bruk av et LCD-panel vil ikke piksler med etterbilder oppstå. Men hvis det samme bildet vises over lengre tid, vil det akkumuleres en liten forskjell i den elektriske ladingen mellom de to elektrodene som omrammer den flytende krystallen. Dette kan føre til en oppbygging av de flytende kyrystallene i bestemte områder på skjermen.

Dermed kan det forrige bildet fortsatt være synlig som en svak skygge etter at skjermen har skiftet til et nytt bilde. Alle displayprodukter, inkludert LCD-skjermer, er utsatt for slike etterbilder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

Følg forslagene nedenfor for å beskytte LCD-skjermen mot etterbilder

Slå av, skjermsparer eller strømsparingsmodus

Eksempel) z

Slå av skjermen når et stillestående mønster vises.

- Slå av strømmen i 4 timer etter 20 timers bruk z

- Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk

Bruk en skjermsparer hvis mulig

- En skjermsparer i en enkelt farge eller et bevegelig bilde anbefales. z

Still inn PCen for automatisk avstenging av inaktiv skjerm med egenskaper for strømsparing.

Forslag for spesifikke anvendelser

Eksempel) Flyplasser, transittsteder, aksjemarkeder, banker og kontrollsystemer

Vi anbefaler at du setter opp egenskapene for informasjonssystemet som følger:

Informasjonsvisning som alternerer med logo eller bevegelig bilde.

Syklus: La informasjonen vises i én time etterfulgt av en skjermlogo eller et bevegelig bilde i ett minutt.

Bytt farger periodisk (bruk to ulike farger).

Eksempel) Bytt mellom sett av to farger hvert 30. minutt.

Unngå å bruke en kombinasjon av tegn og bakgrunn som gir stor forskjell i lysstyrke.

Unngå å bruke gråfarger, som er særlig utsatt for etterbilder. z

Unngå: Farger som gir stor forskjell i lysstyrke (svart-hvitt, grått)

Eksempel) z

Anbefalte innstillinger: Sterke farger med liten forskjell i lysstyrke

- Skift tegnfarge og bakgrunnsfarge hvert 30. minutt

Eksempel)

- Sørg for bevegelse i tegnene hvert 30. minutt.

Eksempel)

Den beste måten å beskytte skjermen mot etterbilder er å stille inn PC'en for å iverksette en skjermsparer når skjermbildet er inaktivt.

Etterbilder vil ikke oppstå nr en LCD-skjerm brukes under normale forhold.

Med normale forhold menes i denne sammenhengen kontinuerlig skiftende, bevegelige mønstre. Når LCD-skjermen brukes til å vise et fast mønster over lang tid (mer enn 12 timer), kan det oppstå en liten forskjell i den elektriske ladingen mellom de to elektrodene som omrammer den flytende krystallen (LCen) i en piksel.

Spenningsforskjellen mellom elektrodene øker over tid, og tvinger de flytende krystallene til å skråne. Når dette inntreffer, vil det forrige bildet kunne skimtes som en skygge etter at bildet er forandret.

For å motvirke dette må den akkumulerte spenningsforskjellen reduseres.

Vår LCD-skjerm overholder ISO13406-2, pikselfeil klasse II.

Korrekt avhending av dette produkt

(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement