Samsung DVD-VR320 Owner's manual

Samsung DVD-VR320 Owner's manual
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 1
Brukerveiledning
DVD-VR320
PAL
www.samsung.no
Svenska
Norsk
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 2
Komme i gang
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET
(ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN BETJENE INNE I DEN.
LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er “farlig
spenning” i produktet, som medfører fare for
elektrisk støt eller personskade.
Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
som følger med produktet.
Ikke plasser dette utstyret på et innelukket sted, for
eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL : Ikke utsett dette apparatet for regn eller
fuktighet, da det kan forårsake skade som
kan føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG : DVD-OPPTAKER OG VIDEOSPILLER
BRUKER EN USYNLIG LASERSTRÅLE SOM
KAN GI FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING
DER DEN RETTES.SØRG FOR Å BRUKE
OPPTAKEREN KORREKT I HENHOLD
TIL INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER.
BRUK AV KONTROLLER, JUSTERINGER, YTELSE
ELLER PROSEDYRER SOM IKKE ER ANGITT HER,
KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING.
IKKE ÅPNE DEKSLENE OG IKKE UTFØ REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for beskyttede
kabler og kontakter som brukes til å koble enheten til
annet utstyr. For å hindre elektromagnetiske forstyrrelser
fra elektriske apparater som radio og fjernsyn, brukes
beskyttede kabler og kontakter ved tilkoblinger.
2 - Norsk
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med en
formstøpt kontakt som inneholder en sikring.Sikringens
verdi er angitt på kontaktens pinneside. Hvis den må
byttes ut, må det brukes en BS1362-sikring med
samme styrke. Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri
bruke kontakten uten at dekselet er på.
Hvis du må bytte ut sikringsdekselet, må det ha
samme farge som kontaktens pinneside. Deksler kan
du få kjøpt hos forhandleren din. Hvis kontakten ikke
passer til kontakthullene i huset ditt, eller hvis ledningen
ikke er lang nok til å nå en kontakt, må du skaffe en
passende sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller
spørre forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen før
du deponerer kontakten på en forsvarlig måte. Koble
ikke kontakten til en strømkontakt, den ubeskyttede
ledningen kan gi elektrisk støt. Produktet som følger
med denne brukerveiledningen, er lisensiert under
visse tredjeparters opphavsrettigheter. Denne lisensen er
begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk av sluttbrukere
for lisensiert innhold. Det gis ingen rett til kommersiell
bruk. Lisensen dekker ingen andre produktenheter enn
denne produktenheten, og lisensen utvides ikke til noen
ulisensiert produktenhet eller prosess som overholder
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, som brukes
eller ble solgt sammen med denne produktenheten.
Lisensen dekker bare bruk av denne produktenheten
for koding og/eller dekoding av lydfiler som overholder
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 12818-3. Det gis ingen
rettigheter under denne lisensen for produktegenskaper
eller funksjoner som ikke overholder ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 3
Forholdsregler
• Ytre påvirkning som lynnedslag og statisk elektrisitet
•
Sørg for å fjerne platen og slå av opptakeren etter
bruk.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
• Ta strømledningen ut av stikkontakten hvis du ikke
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor. Oppbevar denne brukerveiledningen
for fremtidig oppslag.
• Rengjør platen ved å tørke den på tvers av rillene,
skal bruke opptakeren på en stund.
1) Les disse instruksjonene.
2) Behold disse instruksjonene.
3) Lytt til alle advarsler.
4) Følg alle instruksjoner.
5) Ikke bruk dette apparatet nær vann.
6) Rengjør bare med en tørr klut.
7) Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger, installer i
tråd med produsentens instruksjoner.
8) Ikke installer nær noen varmekilder, for eksempel
radiatorer, varmepaneler, ovner eller andre apparater
(inkludert forsterkere) som produserer varme.
9) Ikke motvirk sikkerhetshensikten med den
polariserte eller jordede kontakten. En polarisert
kontakt har to pinner hvor én er bredere enn den
andre. En jordet kontakt har to pinner og en tredje
jordingstind. Den brede, tredje pinnen er der for
din sikkerhets skyld. Hvis den medfølgende
kontakten ikke passer i din stikkontakt, kan du be
en elektriker erstatte stikkontakten.
10) Beskytt strømledningen slik at den ikke kan
tråkkes på eller komme i klem, spesielt ved
kontakter, stikkontakter og der de går ut fra
apparatet.
11) Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er spesifisert
av produsenten.
12) Brukes bare med vognen, stativet, fotostativet,
braketten eller bordet som er angitt av produsenten
eller som selges med apparatet. Når en vogn
brukes, vær forsiktig når du beveger vognen med
apparatet på for å unngå at den velter og forårsaker
skade.
13) Ta kontakten ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt
over lengre tid.
14) La kvalifisert servicepersonell ta hånd om alt
servicearbeid. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis
strømledningen eller kontakten er skadet, væske
søles på apparatet eller objekter kommer inn i
det, apparatet eksponeres for regn eller fuktighet,
ikke fungerer som det skal eller har falt ned.
Forsiktighetsregler
• Før du kobler andre komponenter til denne opptakeren,
sørg for at alle komponentene er slått av.
• Ikke flytt opptakeren mens en plate spilles av siden
platen kan få riper eller ødelegges og spillerens
interne deler kan skades.
• Sett ikke en vannfylt blomstervase eller små
metallobjekter på opptakeren.
• Skyv aldri hånden inn i plateskuffen.
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
fra innerst til ytterst på platen.
Vedlikehold av kabinettet
Av sikkerhetsgrunner bør du ta strømledningen ut av
stikkontakten.
• Ikke bruk benzen, tynner eller andre løsemidler til
rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
Håndtering av plater
• Bruk plater med regelmessig
form. Hvis det brukes en uregelmessig plate (en plate
med en spesiell form), kan
denne DVD-opptakeren eller
videospilleren bli skadet.
Holde plater
• Unngå å berøre overflaten av
platen under innspilling.
DVD-RAM/-RW/-R
• Rengjør med en DVD-RAM/
PD-diskrengjører (ekstrautstyr).
Ikke bruk rengjøringsmidler eller
kluter for CDer når du rengjør
DVD-RAM/-RW/-R -plater.
DVD-Video, Audio-CD
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med en
myk klut.
Forsiktighet ved håndtering av plater
• Ikke skriv på den trykte siden med en kulepenn
eller blyant.
• Ikke bruk spray eller antistatiske midler for
rengjøring av LP-plater.
Bruk heller ikke flyktige kjemikalier som benzen
eller tynner.
Norsk - 3
Komme i gang
kan hindre normal bruk av denne opptakeren. Hvis
dette skjer, slår du DVD-opptakeren eller
videospilleren av og deretter på med /I STANDBY/
ON-knappen, eller ved å ta strømkontakten ut av
stikkontakten før du setter den inn igjen. Opptakeren
vil igjen fungere som normalt.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 4
• Ikke fest etiketter eller klistremerker på plater. (Bruk ikke plater
Komme i gang
med rester av tapeklister eller fjernede klistremerker.)
• Ikke bruk ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Ikke bruk palter som er skrevet på med etikettskrivere
som finnes på markedet.
• Ikke legg inn skjeve eller sprukne plater.
Lagring av plater
Pass på at du ikke skader platen siden dataene på disse
platene er svært sårbare for miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis du plutselig flytter DVD-opptakeren eller videospilleren fra
et kaldt til et varmt sted, kan det bli kondens på de bevegelige
delene og linsen, noe som kan forårsake unormal
diskavspilling. Hvis dette skjer, fjerner du platen og venter i én
til to timer mens spilleren er påslått før du prøver å spille av.
Bruke CD-RW/-R
• Bruk en CD-RW/-R-plate på 700 MB (80 minutter).
Hvis mulig, unngå å bruke en plate på 800 MB (90 minutter)
eller høyere siden platen kanskje ikke lar seg spille av.
• Hvis CD-RW/-R-platen ikke ble spilt inn som en lukket
økt, kan det bli en forsinkelse tidlig i avspillingstiden, og
det kan hende at noen innspilte filer ikke kan spilles av.
• Noen CD-RW/-R-plater vil kanskje ikke kunne spilles av på
denne enheten, avhengig av enheten som ble brukt til brenningen.
For innhold spilt inn på CD-RW/-R-medier fra CDer for
personlig bruk, kan spillbarhet variere i forhold til innhold
og plater.
Bruke MPEG4-plate
• Plate : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4-fil med følgende filtyper kan spilles av : avi,
.mpeg, .divx, .AVI, .MPEG, .DIVX (unntatt .MPG)
• MPEG4 Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro (uten QPEL og GMC)
Platespesifikasjoner
• Tilgjengelige lydformater : “MP3”, “MPEG”, “WMA”,
“LPCM”, “AC3”
• SFilformater for undertekster som støttes: .smi, .srt, .sub,
DVD-Video
• En DVD (Digital Versatile Disc) kan inneholde inntil 135
minutter med bilder, 8 talespråk og 32 undertekstspråk
Den er utstyrt med MPEG-2-bildekomprimering og Dolby
3D-surround som gir livaktige og klare bilder i kinokvalitet
i din egen stue
• Når du bytter fra det første til det andre laget i en tolags
DVD Video-plate, kan det være små forstyrrelser i bilde
og lyd.
Dette er ikke et tegn på feil i spilleren.
• Når en DVD-RW/-R som er innspilt i V modus, er
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
.psb, .txt, .ass
Avspilling og innspilling av DVD-R-plate
• Når en DVD-R som er innspilt i V modus, blir sluttbehandlet,
blir den en DVD-Video.
• Du kan spille inn til plassen som er tilgjengelig på platen, og
•
•
Lyd-CD
•
• En lyd-plate med innspilt 44,1 kHz PCM-lyd.
• Spiller av CD-R- og CD-RW-plater med CD-DA-formatert lyd.
Denne enheten kan kanskje ikke kunne spille av enkelte CD-Reller CD-RW-plater på grunn av kvaliteten på innspillingen.
CD-RW/-R
MP3 CD-RW/-R
• Kun CD-R-plater med MP3-filer innspilt i ISO9669 eller
JOLIET-format kan spilles av.
• Kun MP3-filer med filtypen “mp3” eller “MP3” kan brukes.
• For MP3-filer innspilt med VBR (Variable Bit Rates varierende bithastighet), fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan
lydenkvaliteten variere.
• Spillbart bithastighetområde er fra 56 Kbps til 320 Kbps.
• Enheten kan maksimalt håndtere 1000 filer og mapper.
JPEG CD-RW/-R
• Bare JPEG-filer med filtypen “.jpg” eller “.JPG” kan
brukes.
• Enheten kan maksimalt håndtere 1000 filer og mapper.
• Maksimal størrelse på progressiv JPEG er 3M piksler.
• MOTION JPEG støttes ikke.
4 - Norsk
•
•
utføre redigeringsfunksjoner som å lage titler for plater og
programmer samt slette programmer før sluttbehandlingen.
Når programmering slettes fra en DVD-R, vil ikke den
plassen bli tilgjengelig. Når det spilles inn data til et
område på en DVD-R, vil ikke det området bli tilgjengelig
igjen, uansett om innspillingen slettes eller ikke.
Det tar rundt 30 sekunder for enheten å fullføre innspillingsbehandlingsinformasjon etter at innspillingen er ferdig.
Dette produktet optimaliserer DVD-R-platen for hver
innspilling. Optimaliseringen utføres når innspillingen
starter etter at platen er satt inn eller enheten slått på.
Det kan bli umulig å spille inn til platen hvis optimaliseringen
utføres for mange ganger.
Avspilling kan i noen tilfeller bli umulig på grunn av
kvaliteten på innspillingen.
Denne enheten kan spille av DVD-R-plater som er innspilt
og sluttbehandlet med en Samsung DVD-/videoopptaker.
Den vil kanskje ikke kunne spille av noen DVD-R-plater,
avhengig av platen og kvaliteten på innspillingen.
Avspilling og innspilling av DVD-RW-plate
• Innspilling til og avspilling av DVD-RW-plater kan skje i
både Video- og VR modus.
• Når en DVD-RW som er innspilt i VR modus er
sluttbehandlet, kan du ikke utføre flere innspillinger.
• Når en DVD-RW som er innspilt i V modus, blir
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• I begge modusene kan avspilling utføres før og etter
sluttbehandling, men ekstra innspilling, sletting og
redigering kan ikke utføres etter sluttbehandling.
• Hvis du vil spille inn platen i VR modus og deretter spille inn i V
modus, må du sørge for å kjøre Format (Formater). Vær forsiktig
med å kjøre Format (Formater) siden alle innspilte data vil gå tapt.
• En tom DVD-RW-plate initialiseres til VR modus første
gang den initialiseres.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 5
• DVD-RW (VR modus)
• DVD-RW (V modus)
- Dette er et format som brukes til innspilling av data på en
DVD-RW- eller DVD-R-plate. Platen kan spilles av på en
eksisterende DVD-spiller etter at den er sluttbehandlet.
- Hvis en plate er spilt inn i V modus på en opptaker fra en annen
produsent, uten å være sluttbehandlet, kan den ikke spilles av
eller motta flere innspillinger fra denne opptakeren.
Avspilling og innspilling med DVD-RAM-plate
• Hvis DVD-RAM-platen er av kassettype, fjerner du kassetten
og bruker bare platen. Maks antall innspillinger per platetype
• Sørg for at innspillingsmodusen er satt til VR modus. Ellers
vil ikke dette produktet kunne spille av innspillingen.
Ikke bruk følgende plater!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R og
DVD+RW-plater bør ikke brukes i dette produktet.
[Merk]
Platetyper som kan spilles av : CD/CD-RW/-R/MP3/JPEG/
DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R. Hvis imidlertid DVD-RWplaten din ble innspilt på en annen enhet, kan den bare
spilles av hvis den ble innspilt og sluttbehandlet i V modus.
• Noen kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpt
utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne spilles av med
dette produktet. Når disse platene spilles av, vises en av
meldingene “No disc” (Ingen plate) eller “Please check
the regional code” (Kontroller områdekoden).
• Hvis din DVD-RW-plate er en ulovlig kopi eller ikke er i
DVD-video-format, kan det også hende at den ikke kan
spilles av.
❇ Vi anbefaler platene i tabellen nedenfor siden det er
bekreftet at de er kompatible med denne enheten.
Andre plater vil kanskje ikke fungere som de skal
• En DVD-RAM kan ikke spilles av på vanlige DVD-spillere
på grunn av kompatibilitetsproblemer.
• Kun standard DVD-RAM Versjon 2.0-plater kan spilles av på denne
enheten.
• En DVD-RAM som er innspilt på denne enheten, vil kanskje ikke
fungere med andre DVD-spillere. Du kan sjekke kompatibiliteten med
disse DVD-RAM-platene ved å se i spillerens brukerhåndbok.
Medier
DVD-R
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Derfor bør DVD-opptakeren eller videospilleren bare
kobles direkte til fjernsynet, ikke til en videospiller.
Hvis den kobles til en videospiller, fører det til et
forvrengt bilde fra kopibeskyttede DVD-plater
• Dette produktet inneholder kopibeskyttelsesteknologi
som er beskyttet av metodekrav i visse amerikanske
patentrettigheter og andre opphavsrettigheter som eies
av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere.
Bruk av denne kopibeskyttelsesteknologien må
autoriseres av Macrovision Corporation, og kan bare
brukes til visning hjemme og i andre begrensede
kretser uten godkjenning av Macrovision
Corporation. Omvendt utvikling eller demontering er
forbudt.
• Det er kun tillatt å spille inn fjernsynsprogrammer, film,
videobånd og annet materiale hvis tredjeparters
opphavsrettigheter og andre rettigheter blir respektert.
Beskyttelse
• Programbeskyttelse: Se side 73 “Låse en tittel”
• Platebeskyttelse: Se side 85 “Platebeskyttelse”
DVD-RW
DVD-RAW
Plate
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
Merke
TDK
Beall
That’s
Maxell
Panasonic
TDK
Maxell
Optodisc
Radius
Verbatim
Maxell
Fujifilm
TDK
Panasonic
Hastighet
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
Maks antall innspillinger per disc type
100,000
1,000
1
• Vi tar ikke noe ansvar og tilbyr ingen kompensasjon for
mislykkede innspillinger, tap av innspilt eller redigert
materiale og/eller skade på spilleren som skyldes bruk
av plater som ikke er anbefalt, og tar ikke noe ansvar
og tilbyr ingen erstatning for noen påfølgende skader
forårsaket av problemene som er nevnt ovenfor.
❋ DVD-RAM/-RW/-R -plater som ikke er kompatible med
DVD-VIDEO-formatet, kan ikke spilles på dette produktet.
❋ Mer informasjon om kompatibilitet ved DVD-innspilling får du
ved å kontakte produsenten av din DVD-RAM/-RW/-R.
❋ Bruk av DVD-RAM/-RW/-R -plater med dårlig kvalitet kan
forårsake følgende uventede problemer, inkludert, uten
begrensning, mislykket innspilling, tap av innspilt eller
redigert materiale eller skade på spilleren.
Norsk - 5
Komme i gang
- Dette er et format som brukes til innspilling av data på en
DVD-RAM- eller DVD-RW-plate. Du kan utføre flere innspillinger,
redigeringer, slettinger, delvise slettinger, opprettelser av
spillelister osv.
- En plate som blir innspilt i denne modusen, kan ikke
spilles av på eksisterende DVD-spillere.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 6
Komme i gang
Innhold
Komme i gang
Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Viktige sikkerhetsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vedlikehold av kabinettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Håndtering av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Lagring av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Platespesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Før du leser brukerhåndboken . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Slik bruker du DVD-opptakeren eller videospilleren . . .9
Utpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Frontpanelets skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Gjennomgang av fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Tilkobling og forberedelser
Rask oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av RF-kabelen . . . . . . . . .16
Tilkobling av SCART-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tilfelle 1 : Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av SCART-kabelen . . .16
Tilfelle 2 : Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til en parabolmottaker eller annet utstyr . . . . .17
Koble til lyd-/videokabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Koble til S-Video-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Koble til Component Video-kabelen . . . . . . . . . . . .19
Tilkoblinger for AV-mottaker . . . . . . . . . . . . . . . .20
Koble til en ekstern enhet . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Tilfelle 1 : Koble en ekstern enhet til
AUX-kontaktene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Tilfelle 2 : Koble en DV-enhet til DV IN-kontakten . . . . .20
6 - Norsk
Systemoppsett
Bruke skjermmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tilkobling og automatisk oppsett . . . . . . . . . . . . . .22
Angi dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Automatisk oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Manuelt oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Fjerne en forhåndsinnstilt stasjon . . . . . . . . . . . . . .26
Endre den forhåndsinnstilte tabellen
med manuelt oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Velge RF OUT lydmodus (B/G-D/K) . . . . . . . . . . . .28
VIDEO Output CH (Video ut-kanal) . . . . . . . . . . . .28
Angi språkalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Angi alternativer for lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Angi alternativer for skjerm (video) . . . . . . . . . . . . .31
DivX(R)-registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Innstille foreldrekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
VCR-innstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
DVD EP Mode Time (Tid for DVD EP-modus) . . . .35
Lage kapitler automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Frontdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
NICAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Video-utdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Angi “Progressive”-innstilling . . . . . . . . . . . . . .38
Avbryte “Progressive”-innstillingen . . . . . . . . . .39
Avspilling
◆ DVD-avspilling
Før du spiller av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Spille en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Bruke Disc (Plate)-menyen og Title(Tittel)-menyen . . .42
Bruke funksjonene Search (Søk) og Skip (Hopp) . . .42
Sakte avspilling / trinnvis avspilling . . . . . . . . . . . . .43
Om ANYKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Velge språk for undertekst og lyd . . . . . . . . . . . . . .47
Bytte kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Zoome inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Bruke bokmerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Bruke merkefunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Spille av en lyd-CD (CD-DA) . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Spille av en MP3-plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Modus for Play Option (Spillealternativ) . . . . . . . . .52
Programmering av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 7
Spille av en bildeplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Spille av en MPEG4-plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Redigere en scene for spillelisten . . . . . . . . . . . . . . . .79
Kopiere en spilleliste til videospilleren . . . . . . . . . . . . .82
Slette en spilleliste fra spillelisten . . . . . . . . . . . . . . . .83
Diskbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Redigere platenavnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Disc Protection (Platebeskyttelse) . . . . . . . . . . . . . . . .85
Formatere en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Sluttbehandle en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Fjerne sluttbehandling på en plate (V/VR modus) . . .87
Innspilling
◆ DVD-innspilling
Før innspillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Innspillbare plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Innspillingsformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Slette alle tittellister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Referanse
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Innspillingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Ikke-innspillbar video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Spille inn kanalen du ser på . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Spille inn fra eksterne enheter . . . . . . . . . . . . . . . .60
Spille inn via en DV-kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Gjøre et One Touch-opptak (OTR) . . . . . . . . . . . . .61
Gjøre en timer-inspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Redigere den planlagte innspillingslisten . . . . . . . .63
Slette den planlagte innspillingslisten . . . . . . . . . . .64
Bruke ShowView-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . .65
ShowView Extended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
◆ VHS-innspilling
Grunnleggende VHS-innspilling . . . . . . . . . . . . . . .66
Sjekke gjenværende tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Spesielle innspillingsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . .67
Kopiere til DVD eller VHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Redigering
Spille av tittellisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Grunnleggende redigering (tittelliste) . . . . . . . . . . .72
Gi en tittel nytt navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Låse (beskytte) en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Slette en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Slette en del av en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Avansert redigering (spilleliste) . . . . . . . . . . . . . . . .76
Opprette en spilleliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Spille titler i spillelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Renaming a Playlist Title . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Norsk - 7
Komme i gang
◆ Videoavspilling
Spille av et VHS-bånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Spesielle videoavspillingsfunksjoner . . . . . . . . . . .55
Variabel søk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 8
Komme i gang
Generelle funksjoner
DVD-VR320 lar deg spille inn og spille av digitalbilder i
høy kvalitet på en DVD-RAM/-RW/-R-plate. Du kan
også redigere digitale bilder på DVD-RAM/-RW-plater.
Høykvalitets digital innspilling og avspilling av lyd
og video
Spill inn omtrent 16 timer med bilder med en dobbeltsidig
9,4 GB DVD-RAM-plate, og inntil 8 timer med bilder
med en 4,7 G DVD-RAM/-RW/-R-plate, avhengig av
innspillingsmodusen.
Før du leser
brukerhåndboken
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser
brukerhåndboken.
Ikoner som brukes i håndboken
Ikon
Term
DVD
Definisjon
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD- eller DVDRW/-R-plater som er innspilt og
sluttbehandlet i V modus.
RAM
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-RAM.
Lage DVD-videotitler med DVD-RW-/DVD-R-plater
RW
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-RW.
Med DVD-VR320 kan du lage dine egne titler for
DVD-videoer på 4,7 GB DVD-RW/-R-plater.
R
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-R.
CD
Involverer en funksjon som er tilgjengelig
for data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Involverer en funksjon som er tilgjengelig
for data-CD med bilder (CD-R eller CD-RW).
MP3
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for data-CD (CD-R eller CD-RW
med innspilte MP3-filer).
MPEG4
Involverer en funksjon som er
funksjon som er tilgjengelig for
data-CD-RW/-R, -DVD-RAM/-RW/-R.
Forsiktig
Involverer et tilfelle hvor en
funksjon ikke fungerer eller hvor
innstillinger kan bli avbrutt.
Mange forskjellige innspillingsalternativer
Velg den av innspillingsmodusene XP, SP, LP og EP
som passer best for dine innspillingsbehov.
(Se side 58.)
• XP-modus - Høy kvalitet, omtrent 1 time
• SP-modus - Standard kvalitet, omtrent 2 timer
• LP-modus - Lavere kvalitet, omtrent 4 timer
• EP-modus - Laveste kvalitet, omtrent 6 til 8 timer
Kopiering av innhold fra digitalt videokamera med
DV-inngang
Spill inn DV-enhet til DVD-RAM/-RW/-R-plater eller
videobånd gjennom DV-inngangen (IEEE 1394-4pinners). (Se side 20.)
VHS
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for VIDEO-bånd.
Merk
Involverer tips eller instruksjoner
på siden som kan bidra til å få
hver funksjon til å fungere.
Progressive Scan med høy kvalitet
Progressiv skanning gir høy oppløsning og flimmerfrie
bilder. 10-biters 54 MHz DAC og 2D Y/C-skillende
elektroniske kretser og prosessorteknologien Time
Base Corrector gir høyeste kvalitet på bilder ved av-og
innspilling. (Se side 19.)
Mange forskjellige funksjoner med brukervennlige brukergrensesnitt
Med et integrert menysystem og meldingsfunksjonalitet
kan du utføre de ønskede operasjonene på en enkel og
praktisk måte. Med en DVD-RAM/-RW(VR modus)-plate
kan du redigere innspilte bilder, opprette spillelister og
redigere bilder i angitt rekkefølge etter behov.
Ettryk
En funksjon som kan brukes
ks-knapp med bare én knapp.
ANYKEY
En funksjon som kan brukes via
ANYKEY-knappen.
Om bruken av denne brukerhåndboken
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du bruker dette produktet. (Se side 2~5)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking.
(Se side 90~92)
Copyright
8 - Norsk
©2005 Samsung Electronics Co.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 9
Slik bruker du DVD-opptakeren eller videospilleren
Velg platetypen
Innspilling
Det finnes to forskjellige innspillingsmetoder :
Direkteinnspilling og innspilling med timer.
Innspilling med timer klassifiseres som en dato : En
gang, daglig eller ukentlig
Innspillingsmodus : XP (høy kvalitet-modus), SP
(standard kvalitet-modus), LP (lang innspilling-modus)
og EP (forlenget modus).
Denne enheten kan spille inn til følgende platetyper.
Hvis du vil spille inn flere ganger til samme plate
eller redigere platen etter innspilling, velger du en
overskrivbar DVD-RW- eller DVD-RAM-plate. Hvis
du vil lagre en innspilling uten noen endringer, velger du en ikke-overskrivbar DVD-R.
Trinn 4
Trinn 2 Formater platen for å starte innspilling
Avspilling
Velg ønsket tittel fra en meny, og start deretter
avspillingen umiddelbart.
En DVD består av deler kalt titler og underdeler kalt
kapitler
Under innspilling opprettes en tittel mellom de to
punktene hvor innspillingen startes og sluttes.
Kapitlene opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på en DVD-RW-/R-plate i V modus.
Kapittelets lengde (intervallet mellom kapitlene) varierer, avhengig av innspillingsmodus.
Til forskjell fra en videospiller begynner opptakeren
automatisk å formatere når en ubrukt plate settes
inn. Dette er en nødvendig del av forberedelsene før
en plate kan innspilles
Bruke en DVD-RAM
Denne typen plate kan formateres i DVD-Videoinnspillingsformat (VR modus).Du kan redigere
innspilte bilder og opprette en spilleliste i en spesiell
rekkefølge i henhold til dine ønsker.
Bruke en DVD-RW
Denne typen plate kan enten formateres med DVD Videoformat (V modus) eller DVD-Video-innspillingsformat
(VR modus). Hvis platen er ubrukt, vises en melding
med spørsmål om den skal formateres i VR modus
eller ikke. En V modus plate kan spilles av på
forskjellige DVD-komponenter. En plate i VR modus
tillater mer variert redigering.
Bruke en DVD-R
Denne typen plate kan formateres i DVD Video-format.
Etter at formateringen er fullført, kan platen innspilles.
Denne typen plater kan bare avspilles på forskjellige
DVD-komponenter etter at de har blitt sluttbehandlet.
Trinn 5
Redigere en innspilt plate
Det er lettere å redigere plater enn vanlige videobånd.
Spilleren støtter mange forskjellige redigeringsfunksjoner som bare kan brukes på DVD-plater.
Fra en enkel meny kan du utføre forskjellige redigeringsfunksjoner som sletting, kopiering, gi nytt navn,
låsing osv., for en innspilt tittel.
Opprette en spilleliste (DVD-RAM/-RW i VR modus)
Med denne spilleren kan en ny spilleliste lages og
redigeres på samme plate uten at originalinnspillingen
endres.
■ Du
Merk
kan bruke enten VR eller V modus på
en DVD-RW, men ikke begge samtidig.
■ Du kan endre DVD-RW-formatet til et annet
format. Legg merke til at dataene på platen
kan gå tapt når formateringen endres.
Norsk - 9
Komme i gang
Trinn 1
Trinn 3
00671G-VR320-1-NOR
Komme i gang
Trinn 6
5/21/05
2:17 PM
Page 10
Sluttbehandling og avspilling på
andre DVD-komponenter
Før DVD-platen kan spilles på andre DVD-komponenter,
må den sluttbehandles. Først må alle redigerings- og
innspillingsoperasjoner fullføres, deretter må platen
sluttbehandles.
Med en DVD-RW-plate i VR modus
Selv om sluttbehandling vanligvis er unødvendig når
platen spilles på en komponent i VR modus, bør det
brukes en sluttbehandlet plate ved avspilling.
Med en DVD-RW-plate i V modus
Platen bør sluttbehandles før den kan spilles på noe
annet enn denne opptakeren. Når platen har blitt
sluttbehandlet, er det ikke lenger mulig å redigere
eller spille inn på den.
Med en DVD-R-plate
Du bør sluttbehandle platen før den kan spilles av på
noen annen komponent enn denne spilleren. Etter
sluttbehandling kan ikke platen redigeres eller spilles
inn til.
Utpakking
Tilbehør
• Lyd/videokabel
• RF-kabel for TV-kontroll
• Fjernkontroll
• Batterier for fjernkontroll (AAA-størrelse)
• Brukerhåndbok
• Hurtigveiledning
Klargjøre fjernkontrollen
Installere batterier i fjernkontrollen
• Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
• Sett inn to AAA-batterier. Sørg for at polene (+ og -)
blir riktig plassert
• Sett batteridekselet tilbake på plass.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den
skal:
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til
polene + - (tørrbatteri)
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale
miljøbestemmelser.
De må ikke legges i husholdningsavfallet.
10 - Norsk
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 11
Stille inn fjernkontrollen
Fjernkontrollen for DVD-opptakeren eller videospilleren
vil fungere med Samsung-fjernsynsapparater og
kompatible merker.
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk på TV-knappen og hold den og tast samtidig
den tosifrede koden som tilsvarer ditt fjernsynsmerke
ved å trykke på de aktuelle nummerknappene.
Merke
SAMSUNG
AKAI
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FORMENTI
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
Koder
TV +01, +02, +03, +04, +05, +06, +35
TV +12
TV +22
TV +09
TV +14
TV +22
TV +21
TV +24
TV +14
TV +02, +17, +21
TV +12
TV +22
TV +09, +17, +21
TV +11, +13, +14, +24
TV +21
Koder
TV +32
TV +02, +30
TV +02
TV +02, +22
TV +22
TV +02, +16
TV +21, +29
TV +23
TV +13, +14, +22, +24
TV +08, +23, +24, +25, +26, +27
TV +02, +20, +22
TV +02, +20, +22
TV +14, +23
TV +02, +20
TV +22
TV +23
TV +13, +14, +22, +23, +24
TV +23
TV +12, +16
TV +02
TV +23
TV +10, +16, +31
TV +09
TV +22
TV +22
TV +15, +16
TV +14
TV +14, +24, +28
TV +13, +14, +24
TV +33, +34
TV +07, +16, +17, +18, +19, +21
TV +22
TV +02
Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Nå er det programmert for å fungere med
fjernkontrollen.
■ Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke,
Merk
prøver du dem etter tur til du finner én som
fungerer.
■ Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut, må
produsentkoden angis på nytt.
Deretter kan du kontrollere fjernsynet med
følgende knapper.
Knapp
Funksjon
TV STANDBY/ON Brukes til å slå fjernsynet på og av.
INPUT SEL.
Brukes til å velge en ekstern kilde.
VOL + eller PROG/TRK (
TV MUTE
0~9
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
/
) Brukes til å velge ønsket program.
Brukes til å slå lyden på og av.
Brukes til direkte inntasting av tall.
Norsk - 11
Komme i gang
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut
om fjernsynet er kompatibelt.
Merke
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 12
Komme i gang
Beskrivelse
Frontpanel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
7
8
2
4
3
11
10
9
DVD-SPILLER
ÅPNE-/LUKK-KNAPP FOR DVD
VIDEOSPILLER
UTLØSERKNAPP FOR VIDEOSPILLER
STANDBY/ON-KNAPP
P.SCAN-KNAPP
VIDEO-INNGANG (AUX)
AUDIO L.R-INNGANG (AUX)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
12
13
14
15
DV-INNGANG
FRONTPANELETS SKJERM
VALGKNAPP FOR DVD/VIDEO
INNSPILLINGSKNAPP
PROG / -KNAPPER
KOPIERINGSKNAPPER
KNAPPENE SPILL/STILLB., BAK/HOPP,
F.F./HOPP, STOPP
Frontpanelets skjerm
1
2
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DVD er aktivert.
DVD-RAM er aktivert.
DVD-R eller DVD-RW er aktivert.
Progressive Scan-modus er aktivert.
Innspillingsfunksjon er aktivert..
Video er aktivert.
12 - Norsk
3
4
8
5
6
9
10
7. DVD- eller CD-medier er lagt inn.
8. Viser klokkeslett, tellerposisjon eller status
for gjeldende spiller.
9. Når du angir innspilling med timer, tennes
dette lyset.
10. Det er lagt inn videobånd.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 13
Bakpanel
Komme i gang
1 2
3
4
5
Vifte
Viften går alltid rundt mens strømmen er på.
Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av viften når du
plasserer produktet.
1.
2.
3.
4.
S-VIDEO OUT-UTGANG
V, H LYD-UTGANG
DIGITAL LYD-UTGANG
(OPTISK/KOAKSIAL)
LYD/VIDEO-UTGANG(AV OUT)
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
8
9
AV1 (TV) SCART INN/UT
AV2 (EXT) SCART
COMPONENT VIDEO OUT-kontakter
UT TIL TV-KONTAKT
ANTENNE INN-KONTAKT
Norsk - 13
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 14
Gjennomgang av fjernkontrollen
11. OK/DIRECTION-knapper
… / † / œ / √ knapper)
(…
12. RETURN-knapp
Går tilbake til en tidligere meny.
Komme i gang
13. TV/VCR-knapp
14. INFO.-knapp
Viser gjeldende innstillinger eller platestatus.
15. REC-knapp
Trykk på denne for å lage en innspilling på
DVD-RAM-/-RW-/-R-plater og videobånd.
16. Kopier TIL DVD-knapp
Trykk på denne for å kopiere fra videospilleren til
DVD.
17. REC SPEED-knapp
Trykk på denne for å angi ønsket innspillingstid
og bildekvalitet.
18. TV STANDBY/ON-knapp
19. AUDIO/TV MUTE-knapp
Trykk på denne for å få tilgang til forskjellige lydfunksjoner.
Denne fungerer som lyddemping. (TV modus)
20. TV-knapp
Trykk på denne for å betjene fjernsynet.
21. INPUT SEL.-knapp
Velg innsignal i ekstern inn-modus (Tuner eller AV1,
AV2, AUX eller DV-inn)
22. OPEN/CLOSE-knapp
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
23. TIMER REC-knapp
Trykk på denne for å bruke innspilling med timer.
1. STANDBY/ON-knapp
2. NUMMER-knapp
3. IPC-knapp
4. VCR-knapp
Trykk på denne når du bruker videospiller.
5. DVD-knapp
Trykk på denne når du bruker DVD-spiller.
6. Kontrollknapper for TV
• VOLUM-knapp
Volumjustering for fjernsynet
• PROG-knapp
Trykk på denne for å velge TV-kanal.
• TRK-knapp
Trykk på denne for å fjerne den hvite linjen.
7. F.ADV-/SKIP-knapp
8. Avspillingsrelaterte knapper
Spol fremover/bakover, Søk, Hopp, Stopp, Spill/Stillb
9. TITLE LIST/ DISC MENU-knapp
Bruk denne til å gå inn i tittelliste/platemeny.
10. MENU-knapp
Viser innstillingsmeny for DVD-opptakeren eller
videospilleren.
14 - Norsk
24. MARKER-knapp
Trykk på denne for å bokmerke eller merke en
posisjon mens platen spilles av.
25. PLAY LIST-/TITLE MENU-knappen
Trykk på denne for å redigere tittelliste/platemeny.
26. ANYKEY-knapp
Trykk på denne for å vise status for platen som
spilles.
27. CLEAR-knapp
28. SUBTITLE-knapp
Trykk på denne for å bytte språk for DVD-undertekster.
29. ANGLE-knapp
Trykk på denne for å få tilgang til forskjellige
kameravinkler på en plate (hvis platen har flere
kameravinkler).
30. ZOOM-knapp
Zoomer inn på skjermen.
31. Kopier TIL VCR-knapp
Trykk på denne for å kopiere fra DVD til videospiller.
32. REC PAUSE-knapp
Trykk på denne for å ta en pause under innspilling.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 15
Tilkobling og
forberedelser
Rask oversikt
I denne raske oversikten får du den informasjonen
du trenger for å kunne ta DVD-opptakeren eller
videospilleren i bruk.
Tilkobling og forberedelser
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av RF-kabelen.
Tilkobling av SCART-kabelen
Koble til lyd-/videokabelen
Koble til S-Video-kabelen
Koble til Component Video-kabelen
Tilkoblinger for AV-mottaker
Koble til en ekstern enhet
Rask oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av RF-kabelen . . . . . . . . . . . . . .16
Tilkobling av SCART-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Koble til lyd-/videokabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Koble til S-Video-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Koble til Component Video-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tilkoblinger for AV-mottaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Koble til en ekstern enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Norsk - 15
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 16
Koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til fjernsynet
ved hjelp av RF-kabelen.
■
Tilkobling og forberedelser
Merk
Sørg for at fjernsynet og DVD-opptakeren
eller videospilleren er slått av før du kobler til
kablene.
Tilkobling av SCARTkabelen
❚
Tilfelle 1 : Koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til fjernsynet
ved hjelp av SCART-kabelen
1
Fjern antennekabelen eller kabel-TV-kabelen
fra fjernsynet.
DVD-opptakeren eller videospilleren kan kobles til
fjernsynet med SCART-kabelen hvis fjernsynet har den
aktuelle kontakten. Dermed får du:
2
Koble denne kabelen til 75Ω antennekontakten
merket
på baksiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren.
• Bedre kvalitet på lyd og bilder
• Forenklet innstillingsprosedyre for DVD-opptakeren
eller videospilleren
3
Sett den medfølgende RF-kabelen inn i
inngangen på DVD-opptakeren eller
videospilleren.
4
Sett den andre enden av RF-kabelen inn i
kontakten som tidligere ble brukt av fjernsynets
antenneledning.
■
■ Hvis du vil ha bedre bilder og lyd på fjernsynet,
Merk
kan du også koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til fjernsynet via SCART-kabelen hvis fjernsynet har den typen tilkobling.
Uansett hva slags tilkobling som velges, må
alltid RF-kabelen kobles til. Ellers vil ikke noe
Merk
bilde vises på skjermen når DVD-opptakeren
eller videospilleren er slått på.
■ Sørg for at fjernsynet og DVD-opptakeren eller
videospilleren er slått av før kablene kobles til.
1
2
Koble til antennekabelen.
3
Koble den andre enden til aktuell kontakt på
fjernsynet.
Koble én ende av SCART-kabelen til AV1(TV)kontakten på baksiden av DVD-opptakeren eller
videospilleren.
Antenne
Til RF IN
Til RF OUT
SCART-kabel
RF-kabel
Til ANT INN
RF-kabel
16 - Norsk
00671G-VR320-1-NOR
❚
5/21/05
2:17 PM
Page 17
Tilfelle 2 : Koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til en parabolmottaker eller annet utstyr .
1
Sett SCART-kabelen fra parabolmottaker eller
annet utstyr, inn i AV2(EXT)-inngangen på baksiden
av DVD-opptakeren eller videospilleren.
Etter denne tilkoblingen velger du kilden ved å
trykke INPUT SEL.-knappen for AV2-inndatakildene.
Du kan koble DVD-opptakeren eller videospilleren til en
parabolmottaker eller en annen DVD-opptakeren eller
videospilleren med SCART-kabelen hvis de aktuelle
inn-kontaktene finnes på det valgte utstyret.
Følgende illustrasjon gir noen eksempler på de mulige
tilkoblingene.
AV1(TV): Med en 21-pinners Scart-kabel
2
Etter å ha gjort denne tilkoblingen må du
forhåndsinnstille stasjonen som mottas gjennom
parabolmottakeren.
RF ut-kanalen på parabolmottakeren må justeres
bort fra kanal 36 som brukes av DVD-opptakeren
eller videospilleren, den kan for eksempel justeres til
kanal 33.
Sett SCART-kabelen fra parabolmottakeren eller
annet utstyr, inn i AV1-kontakten (TV) på baksiden
av DVD-opptakeren eller videospilleren.
Etter denne tilkoblingen velger du kilden ved å
trykke INPUT SEL.-knappen for AV1-inndatakildene.
2
3
Med en RF-kabel
Etter å ha gjort denne tilkoblingen må du
forhåndsinnstille stasjonen som mottas gjennom
parabolmottakeren.
RF ut-kanalen på parabolmottakeren må justeres
bort fra kanal 36 som brukes av DVD-opptakeren
eller videospilleren, den kan for eksempel justeres
til kanal 33.
Med en RF-kabel
AV1(TV) : Med en 21-pinners Scart-kabel
Koble enden av SCART-kabelen til AV1 (TV)-kontakten
på baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren.
Koble den andre enden til aktuell kontakt på
fjernsynet.
Parabolmottaker eller annet utstyr
Antennekontakt
Parabolmottaker eller annet utstyr
Antennekontakt
RF-kabel
RF-kabel
Norsk - 17
Tilkobling og forberedelser
1
AV2 IN (EXT) Med en 21-pinners Scart-kabel
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 18
Koble til lyd-/videokabelen
Tilkobling og forberedelser
DVD-opptakeren eller videospilleren kan kobles til
fjernsynet med RCA-ledningen for lyd/video hvis
fjernsynet har den aktuelle kontakten.
Koble til S-Video-kabelen
Dette gir høy bildekvalitet. S-video deler bildeelementet
i sort-hvitt-signaler (Y) og fargesignaler (C), noe som gir
skarpere bilde enn med composite video ut-modus.
1
Koble én ende av videokabelen til VIDEOutgangen på baksiden av DVD-opptakeren eller
videospilleren.
1
Koble én ende av S-Video-kabelen til S-VIDEOutgangen på baksiden av DVD-opptakeren eller
videospilleren.
2
Koble den andre enden av videokabelen til den
aktuelle inn-kontakten på fjernsynet.
2
Koble den andre enden av S-Video-kabelen til den
aktuelle inn-kontakten på fjernsynet.
3
Koble én ende av den medfølgende lydkabelen til
AUDIO-utgangene på baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Kontroller at du bruker riktig farge for venstre og
høyre kanal.
3
Koble én ende av den medfølgende lydkabelen til
AUDIO-utgangene på baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Kontroller at du bruker riktig farge for venstre og
høyre kanal
4
Koble den andre enden av lydkablene til de
aktuelle inn-kontaktene på fjernsynet.
4
Koble den adre enden av lydkablene til de
aktuelle inn-kontaktene på fjernsynet
hvit
hvit
rød
rød
hvit
hvit
rød
rød
18 - Norsk
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 19
Koble til Component
Video-kabelen
❚
Progressive Scan
Fjernsynsapparatet må støtte Progressive Scan for at
du skal kunne se component video ut med
Progressive Scan. (Se side 38)
Dette gir et bilde med høy kvalitet og presis
fargegjengivelse. Med Component-video deles
bildeelementet i sort-hvitt-signaler (Y), blå (PB) og røde
(PR) signaler, for å få de skarpeste og reneste bildene.
Koble Component video-kabler mellom COMPONENT VIDEO OUT på baksiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren, og COMPONENT VIDEO INinngangene på baksiden av fjernsynet.
2
Koble lydkablene mellom lyd-utgangene på
baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren
og AUDIO IN-inngangene på baksiden av fjernsynet.
• Kontroller at du bruker riktig farge for øvre og
nedre kanal.
• For nærmere informasjon om Progressive-innstillingen, se side 38~39.
• Sørg for at de fargekodede koblingene samsvarer.
Det innebærer at Y-, PB- og PR-Component outputkontakter på DVD-opptakeren eller videospilleren
må være koblet til fjernsynets tilsvarende Component
input-kontakter. Ellers vil røde eller blå bilder vises
på TV-skjermen.
• Brukere bør legge merke til at ikke alle high
definition-fjernsynsapparater er fullt ut kompatible
med dette produktet, noe som kan føre til at
uregelmessigheter vises i bildet. Skulle det oppstå
bildeproblemer i forbindelse med Progressive
Scan, anbefales det at tilkoblingen endres til
visning med ‘standard definition’. Skulle du ha
spørsmål om fjernsynets kompatibilitet med denne
typen DVD-opptakeren eller videospilleren, kan du
kontakte vårt kundeservicesenter.
hvit
■ Se
rød
Merk
COMPONENT INPUT
hvit
rød
i brukerveiledningen for fjernsynet om det
støtter progressiv skanning.
Hvis apparatet støtter progressiv skanning,
følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen
for hvordan Progressive Scan angis i
fjernsynets menysystem.
■ Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig fra
illustrasjonen over, avhengig av fjernsynsapparatet.
■ Hva er “Progressive Scan”?
Progressive Scan har dobbelt så mange
skannelinjer som metoden med linjesprang.
Progressiv skanning kan gi bedre og skarpere
bildekvalitet.
■ Du må koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til komponenten(e) før du
bruker Progressive Scan-funksjonen.
Norsk - 19
Tilkobling og forberedelser
1
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 20
Tilkobling og forberedelser
Tilkoblinger for
AV-mottaker
Koble til en ekstern
enhet
Før du kan dra full nytte av kinoopplevelsen DVD kan
tilby, vil du kanskje koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til et komplett system for surround-lyd, inkludert en A/Vmottager og seks surroundhøyttalere.
Hvis A/V-mottakeren er utstyrt med en Dolby Digital-dekoder,
er det mulig å overstyre DVD-opptakeren eller
videospillerens innebygde Dolby Digital-dekoder
Bruk Digital Audio Out-koblingen nedenfor.
Hvis du vil nyte Dolby digitallyd eller DTS-lyd, må du
konfigurere lydinnstillingene (se side 30).
“Dolby” og det dobbelte D-symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er registrerte varemerker
fra Digital Theater Systems, Inc.
1
Koble en Digital Audio-kabel (optisk/koaksial) fra
Digital Audio-utgangene på baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren, til de tilsvarende Digital
Audio-inngangene på A/V-mottakeren:
❚
Tilfelle 1 : Koble en ekstern enhet til AUX-kontaktene
Du kan koble annet lyd-/videoutstyr til DVD-opptakeren
eller videospilleren med lyd-/videokabler hvis de
aktuelle ut-kontaktene finnes på det aktuelle utstyret.
• Du vil kopiere en videokassett ved hjelp av en andre
videospiller
• Du vil spille av og/eller kopiere bilder tatt med et
videokamera.
• Sørg for at både de eksterne enhetene og DVD-opptakeren eller videospilleren er slått av før kablene kobles til.
1
Koble én ende av videokabelen til VIDEOinngangen på baksiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren.
2
Koble den andre enden av videokabelen til den
aktuelle utkontakten på det andre systemet
(videospiller eller videokamera osv.).
3
Koble én ende av den medfølgende lydkabelen til
AUDIO-inngangene på forsiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren.
• Kontroller at du bruker riktig farge for øvre og nedre kanal.
4
Koble den andre enden av lydkabelen til de
aktuelle kontaktene på det andre systemet
(videospiller eller videokamera osv.)
❚
Tilfelle 2 : Koble en DV-enhet til DV IN-kontakten
Hvis DV-enheten har en DV-utgang, koble den til
DV-inngangen på DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Hvis videokameraet har en DV-utgang.
Se side 60 for mer informasjon.
eller
Bak (V)
Bak (H)
Foran(V)
Foran(H)
Subwoofer Senter
Til Digital Audio inn for en A/Vmottaker med en digital dekoder for
Dolby, MPEG2 eller DTS
■
Merk
20 - Norsk
Hvis innsignalene ikke velges automatisk,
bruk INPUT SEL.-knappen til å velge riktig
innsignal.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 21
Bruke skjermmenyen
Systemoppsett
Fra skjermmenyene kan du aktivere eller deaktivere
forskjellige funksjoner på DVD-opptakeren eller
videospilleren.
Bruk følgende knapper til å åpne og navigere
gjennom menyene på skjermen.
No Disc
Programme
Setup
Setup
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
MOVE
OK
RETURN
1
MENU-knapp
2
Knappene … / †,œ /√
3
OK-knapp
4
RETURN-knapp
EXIT
Trykk denne knappen på fjernkontrollen for å åpne
MENU på skjermen.
Trykk igjen for å avslutte MENU på skjermen.
Bruke skjermmenyen..................................................................21
Tilkobling og automatisk oppsett...............................................22
Angi dato og klokkeslett.............................................................23
Automatisk oppsett .....................................................................24
Manuelt oppsett ..........................................................................25
Fjerne en forhåndsinnstilt stasjon .............................................26
Trykk på disse knappene på fjernkontrollen for å
flytte merkingen … / †,œ /√ og gå gjennom
menyalternativene.
Endre den forhåndsinnstilte tabellen
med manuelt oppsett...................................................................27
Velge RF OUT lydmodus (B/G-D/K) .........................................28
VIDEO Output CH (Video ut-kanal) ........................................28
Angi språkalternativer ...............................................................29
Trykk på denne knappen på fjernkontrollen for å
bekrefte alle nye innstillinger.
Angi alternativer for lyd.............................................................30
Angi alternativer for skjerm (video) .........................................31
DivX(R)-registrering...................................................................31
Innstille foreldrekontroll.............................................................32
VCR-innstilling............................................................................33
DVD EP Mode Time (Tid for DVD EP-modus)........................35
Trykk på denne knappen på fjernkontrollen for å
gå tilbake til den forrige MENU-skjermen eller gå
ut av MENU-skjermen.
Lage kapitler automatisk ...........................................................35
Frontdisplay ................................................................................36
NICAM ........................................................................................37
Video-utdata................................................................................37
Angi “Progressive”-innstilling....................................................38
Avbryte “Progressive”-innstillingen...........................................39
Norsk - 21
Systemoppsett
System
00671G-VR320-NOR-1
5/21/05
3:16 PM
Page 22
Tilkobling og
automatisk oppsett
DVD-opptakeren eller videospilleren vil innstille seg selv
automatisk første gang den kobles til strømnettet.
TV-stasjoner blir lagret i minnet. Prosessen tar noen
minutter. Deretter er DVD-opptakeren eller
videospilleren klar til å brukes.
1
Koble RF-kabelen som angitt på side 16.
• Koble DVD-opptakeren eller videospilleren til
fjernsynet ved hjelp av RF-kabelen
5
Velg “Country” ved hjelp av …† œ √ for å velge et
land.
Auto Setup
Country Selection
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
OK
RETURN
• Se forkortingstabellen når du velger “Country”.
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
Systemoppsett
D(Deutschland) E(Spain)
2
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren til
strømuttaket.
• “Auto” blinker på frontpanelet.
6
HU(Hungary)
Start automatisk skanning.
Auto Setup
Please wait.....
Scanning...
50%
RETURN
3
Menyen for innstilling av språk vises.
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket språk,
og trykk deretter på OK-knappen.
Auto Setup
Language Set
7
Vent til gjeldende dato og klokkeslett vises
automatisk.
English
Clock Set
Français
Deutsch
Español
MOVE
Italiano
Time
Nederlands
12 : 00
OK
Auto clcok
On
RETURN
MOVE
4
Date
20 / JAN / 2005 THU
OK
RETURN
Start automatisk oppsett.
Auto Setup
Auto setup wil be started.
Check antenna and
TV cable connection.
OK
22 - Norsk
RETURN
8
Sjekk dato og klokkeslett.
• hvis det er: Riktig
Trykk OK-knappen, så lagres datoen og
klokkeslettet.
• hvis det er: Feil
Se “Angi dato og klokkeslett”-menyen
(se side 23) hvis du vil endre dato og
klokkeslett.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 23
Angi dato og klokkeslett
4
Trykk på œ √ knappene for å angi timer, minutter,
dag, måned og år.
• Det valgte alternativet markeres.
No Disc
Clock Set
Programme
Setup
Time
12 : 00
DVD-opptakeren eller videospilleren inneholder en 24timers klokke og kalender som brukes til å:
• Stanse programinnspilling automatisk
• Forhåndsinnstille DVD-opptakeren eller videospilleren
til å spille inn et program automatisk
• Du må angi dato og klokkeslett når du kjøper DVDopptakeren eller videospilleren
• Ikke glem å tilbakestille klokkeslettet når det endres
fra vintertid til sommertid og omvendt.
5
OK
Auto clcok
SAT
RETURN
On
EXIT
Trykk på …† knappene for å øke eller minske
verdien.
• Dagen i uken vises automatisk.
• Du kan holde nede …† knappene for å rulle
raskere gjennom verdiene.
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
No Disc
Programme
Setup
Programme
ShowView
√
Standard Timer
Stille klokken automatisk
√
ShowView Extended
: Off
√
6
MOVE
OK
RETURN
Trykk på œ √ knappene for å velge Auto Clock.
Trykk på …† knappene for å velge On.
EXIT
No Disc
Clock Set
Programme
Setup
2
Trykk på …† knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller √ knappen.
No Disc
Programme
Setup
3
Date
01 / JAN / 2005
Auto clcok
SAT
On
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
MOVE
Time
12 : 00
OK
MOVE
RETURN
EXIT
7
Trykk på OK-knappen, så lagres datoen og
klokkeslettet. Hvis du ikke trykker på OK-knappen,
blir det ikke lagret.
8
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
√
RETURN
OK
EXIT
Trykk på …† knappene for å velge Clock Set, og
trykk deretter på OK- eller √ knappen.
■
Merk
Antennen må være tilkoblet før du kan angi Auto
Clock. Koble til antennekabelen på side 16.
■ Hvis du setter “Auto Clock” til “On”, aktiveres
funksjonen for automatisk klokkeinnstilling hver
gang DVD-opptakeren eller videospilleren blir
slått av.
Klokkeslettet justeres automatisk ved å lage
referanser til klokkeslettsignalet fra stasjonen.
Norsk - 23
Systemoppsett
1
MOVE
Date
01 / JAN / 2005
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 24
Automatisk oppsett
■ IHvis klokken er satt til feil tidssone eller sommertid,
Systemoppsett
Merk
kan du justere disse innstillingene uten å deaktivere
funksjonen for automatisk klokkeinnstilling.
Stasjonene trenger ikke å forhåndinnstilles hvis de
allerede er angitt automatisk (Se Tilkobling og automatiske oppsett på side 22).
DVD-opptakeren eller videospilleren har en innebygd
tuner som brukes til å motta fjernsynskringkastinger.
Du må forhåndsinnstille stasjonene som mottas gjennom tuneren.
Dette kan gjøres:
• Tilkobling og automatiske oppsett (se side 22)
• Automatisk oppsett
• Manuelt oppsett (se side 25~26)
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …† knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √ knappen.
• Se forkortingsetabellen når du velger “Country”.
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
D(Deutschland) E(Spain)
5
HU(Hungary)
Trykk …† œ √ for å velge ditt land “Country”.
Du ser meldingen “Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit.”
No Disc
Auto Setup
Programme
Setup
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit.
MOVE
6
OK
RETURN
EXIT
Trykk på OK-knappen for å starte den automatiske skanningen.
No Disc
Auto Setup
Programme
Setup
Please wait.....
Scanning...
50%
Stop
3
Trykk på …† knappene for å velge Install, og
trykk deretter på OK- eller √ knappen.
MOVE
No Disc
Programme
Setup
MOVE
4
Auto Setup
√
Manual Setup
√
OK
RETURN
EXIT
Auto Setup
Country Selection
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
24 - Norsk
RETURN
EXIT
• Det første frekvensbåndet skannes og den første
stasjonen som blir funnet, vises og lagres.
Deretter søker DVD-opptakeren eller
videospilleren etter den andre stasjonen, og så
videre.
• Når den automatiske skanneprosedyren er
fullført, bytter DVD-opptakeren eller
videospilleren automatisk til program 1.
• Antall stasjoner som lagres automatisk av
DVD-opptakeren eller videospilleren, avhenger
av hvor mange stasjoner den har funnet.
Trykk på …† knappene for å velge Auto Setup,
og trykk deretter på OK- eller √ knappen.
• DVD-spilleren søker stasjoner ifølge en forinstilt
liste som motsvarer landet du har valgt.
MOVE
OK
Install
OK
RETURN
7
Hvis du vil avbryte den automatiske skanningen
før slutten, trykker du på OK-knappen.
• Klokkeslettet og datoen angis automatisk fra
kringkastingssignalet. Hvis signalet er svakt eller
får ekkobilde, lar det seg kanskje ikke gjøre å
angi dato og klokkeslett automatisk.
• Når den automatiske skanningen er fullført, kan
det hende at noen stasjoner er lagret flere
ganger. Velg stasjonen med best mottaksforhold
og slett de som ikke lenger trengs.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 25
6
Manuelt oppsett
Trykk på …† -knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK- eller √ -knappen Manual Setup menyen vises.
Manual Setup
Hvis de allerede er angitt automatisk, trenger du ikke å
forhåndsinnstille stasjonene manuelt
PR
01
CH
---
Name
Decoder
---Off
--- ❚ ---
MFT
Save
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √ -knappen.
No Disc
7
Trykk på œ √ -knappene for å starte skanningen
av kanalene. Det første frekvensbåndet skannes,
og den første stasjonen som blir funnet, vises.
MOVE
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
8
Trykk på …† -knappene for å velge Name.
Stasjonsnavnet angis automatisk fra kringkastingssignalet.
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
EXIT
9
Du kan endre programnavnet ved å trykke på √ knappen.
Trykk på …†-knappene for å velge Install, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Manual Setup
01
PR
2
CH
No Disc
Install
Programme
Setup
MOVE
5
Name
Auto Setup
√
Decoder
Manual Setup
√
MFT
Off
--- ❚ --Save
TV System
:G
VIDEO Output CH
: Ch 36
OK
----
RETURN
√
MOVE
10
EXIT
OK
Hvis du vil...
Velge et tegn
Gjør du følgende...
Trykk på …† -knappene til det
ønskede navnetegnet vises
(bokstaver, tall eller “-”-tegn)
Gå til neste eller
forrige tegn
Trykk på den aktuelle av œ √ knappene.
Trykk på …† -knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller √ button.
Trykk på …† -knappene for å velge ønsket PR-nummer, og trykk deretter på OK- eller √ -knappen.
No Disc
Manual Setup
PR
CH
Name
01
---
----
- - Edit
√
02
---
----
- - Delete
√
03
---
----
- - Swap
√
04
---
----
--
√
05
---
----
--
√
06
---
----
--
√
07
---
----
--
MOVE
Trykk på OK-knappen for å lagre navnet.
OK
Decoder
RETURN
Edit
√
EXIT
Norsk - 25
Systemoppsett
Setup
4
OK
Setup
Programme
3
MOVE
00671G-VR320-1-NOR
11
5/21/05
2:17 PM
Page 26
Trykk på …† -knappene for å velge Decoder.
Trykk på œ √ -knappene for å velge On eller Off.
Angi om du vil bruke en dekoder På eller Av.
Fjerne en
forhåndsinnstilt stasjon
Manual Setup
01
PR
2
CH
Name
Decoder
MFT
AABB
Off
--- ❚ --Save
MOVE
Systemoppsett
12
13
14
Hvis du har lagret en fjernsynsstasjon:
• Som du ikke trenger
• På feil programposisjon, kan du avbryte den.
OK
Hvis du vil...
Lagre den viste
stasjonen
Gjør du følgende...
• Trykk på …† -knappene for å
velge MFT.
• Trykk om nødvendig på œ √ knappene for å justere bildet.
• Velg Save for å lagre stasjonen.
La være å lagre den • Trykk på …† -knappene for å
viste stasjonen
velge CH.
• Trykk på œ √ knappene for å
fortsette skanningen av frekvensbåndet og vise neste stasjon.
• Gå tilbake til begynnelsen av
trinnet.
Trykk på …† -knappene for å velge Save, og
trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte
manuell innstilling.
• Gjenta denne prosedyren fra trinn 5 og fremover
til alle de ønskede stasjonene har blitt lagret.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …† knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
3
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge Install, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Install
Auto Setup
Programme
√
Manual Setup
Setup
√
TV System
:G
VIDEO Output CH
: Ch 36
√
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
4
Trykk på …†-knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
5
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket PRnummer, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
CH
Name
01
4
AADD
02
3
03
Decoder
Edit
√
AACC
OffEdit
OffDelete
2
AABB
OffSwap
√
04
---
----
--
√
05
---
----
--
√
06
---
----
--
√
07
---
----
--
MOVE
26 - Norsk
Manual Setup
PR
OK
RETURN
√
√
EXIT
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 27
6
Trykk på …†-knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
4
Trykk på …†-knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
7
Trykk på œ √ -knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK-knappen.
5
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket PR-nummer, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
8
Gjenta samme fremgangsmåte fra trinn 5 og fremover til alle de ønskede stasjonene har blitt fjernet
No Disc
9
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
Manual Setup
PR
CH
Name
01
4
AADD
02
3
03
2
04
---
05
√
AACC
AABB
OffSwap
√
----
--
√
---
----
--
√
06
---
----
--
√
07
---
----
--
OK
2
Velg Swap med …†-knappene.
Hvis du vil endre programnummeret som er tilordnet en
stasjon, trykker du på OK-knappen på fjernkontrollen.
• Du kan for eksempel flytte en TV-stasjon i program 1 til
program 3.
7
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket posisjon,
og trykk deretter på OK-knappen igjen for å bytte
plasseringene.
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Setup
CH
Name
Decoder
Edit
01
2
AABB
Off
√
02
3
AACC
Off
√
03
4
AADD
Off
√
04
---
----
--
√
05
---
----
--
√
06
---
----
--
√
07
---
----
--
3
OK
RETURN
√
EXIT
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
MOVE
Manual Setup
PR
MOVE
No Disc
EXIT
6
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
Programme
√
RETURN
No Disc
1
√
OK
8
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
√
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge Install, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
TV System
:G
VIDEO Output CH
: Ch 36
OK
RETURN
√
EXIT
Norsk - 27
Systemoppsett
Du kan omorganisere den manuelt oppsatte tabellen og
gi andre programnumre til den manuelt oppsatte listen i
tråd med dine egne ønsker.
Edit
OffEdit
OffDelete
MOVE
Endre den
forhåndsinnstilte tabellen
med manuelt oppsett
Decoder
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 28
Velge RF OUT lydmodus
(B/G-D/K)
Du kan velge lydmodus (B/G eller D/K) etter TV-apparatet som er tilkoplet videospilleren din.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Systemoppsett
Programme
Setup
MOVE
VIDEO Output CH
(Video ut-kanal)
DVD-opptakeren eller videospillerens utkanal må kanskje endres hvis bildet har forstyrrelser eller hvis fjernsynet ikke finner bildene.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
No Disc
Programme
Setup
EXIT
MOVE
3
Trykk på …†-knappene for å velge Install, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Install
Auto Setup
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge Install, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
√
Manual Setup
No Disc
√
TV System
:G
VIDEO Output CH
: Ch 36
OK
3
Setup
System
RETURN
Programme
Setup
√
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
TV System
:G
VIDEO Output CH
: Ch 36
√
EXIT
MOVE
4
Trykk på …†-knappene for å velge TV System,
og trykk deretter på OK- eller √-knappen for å
velge G eller K.
5
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
OK
RETURN
EXIT
4
Trykk på … † -knappene for å velge Video Output
CH, og trykk deretter på OK- eller √ -knappen.
5
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket VIDEO
ut-kanal, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
TV System
Ch35
:Ch36
K
VIDEO Output CH
:Ch37
Ch 36
√
Ch38
Ch39
Ch40
Ch41
MOVE
28 - Norsk
OK
RETURN
EXIT
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 29
Angi språkalternativer
Hvis du angir språk for lyd, undertekster, platemeny,
skjermmeny og DivX-undertekster, vil disse vises
automatisk hver gang du ser en film.
Hvis det valgte språket ikke fines på platen, brukes det
opprinnelige, forhåndsinnspilte språket.
1
2
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Setup
MOVE
3
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
Central
(Sentralt)
Engelsk, albansk, kroatisk, tsjekkisk,
ungarsk, polsk, rumensk, slovakisk,
slovensk, og serbisk (latin)
Greek
(Gresk)
5
Engelsk og moderne gresk
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket språk,
og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
■ Trykk på RETURN- eller œ-knappen for å gå
Merk
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
■ Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
■ Hvis språket for underteksten vises i ødelagt
skrifttype, endrer du DivX-underteksten til riktig
område. Hvis det fremdeles ikke fungerer, blir
ikke formatet støttet.
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge Language, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Menyen for språkoppsett vil vises.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
4
Engelsk, bretonsk, katalansk,dansk,
nederlandsk, færøysk,finsk, fransk, gallisk,
tysk, islandsk, irsk, italiensk, norsk,
portugisisk, spansk og, svensk
Language
Audio
: Original
√
Subtitle
: Automatic
√
Disc Menu
: Norsk
√
On-Screen Menu
: Norsk
√
DivX Subtitle
: Western
√
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket
språkalternativ, og trykk deretter på OK- eller √knappen.
No Disc
Programme
Setup
Language
Audio
Subtitle
Disc Menu
On-Screen Menu
DivX Subtitle
Original
: Original
Norsk
: Automatic
√
√
Français
: Norsk
Deutsch
: Norsk
Español
: Western
Italiano
√
√
√
Nederlands
Korean
MOVE
OK
RETURN
EXIT
• Audio: For platens talespråk.
• Subtitle: For platens undertekster.
• Disc Menu: For platemenyen på platen.
• On-Screen Menu: For skjer mmenyen på
DVD-opptakeren eller videospilleren.
• DivX Subtitle: Velger et DivX-undertekstspråk
etter område.
Norsk - 29
Systemoppsett
No Disc
Programme
Western
(Vestlig)
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 30
Angi alternativer for
lyd
Lar deg konfigurere lydenheten og lydstatusinnstillingene i forhold til lydsystemet som brukes.
Digitale signaler
• PCM :
Konverterer til PCM(2CH) 48kHz-lyd.
Velg PCM når du bruker Analog Audio
Outputs (analogt utsignal for lyd).
• Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream
(5,1CH). Velg Bitstream når du bruker
Digital Audio Output (digitalt utsignal
for lyd).
■ Sørg for å velge riktig digitalt utsignal, ellers
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Systemoppsett
Programme
Setup
MOVE
3
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge Audio, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Menyen for lydoppsett vil vises.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Audio
Digital Output
: PCM
√
DTS
: Off
√
Dynamic Compression
: On
√
OK
RETURN
EXIT
4
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket alternativ for lyd, og trykk deretter på OK- eller √knappen.
5
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket element, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
■ Trykk på RETURN- eller œ-knappen for å gå
Merk
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
30 - Norsk
vil det ikke høres noen lyd.
Merk
DTS
• Off : Sender ikke ut digitalt signal.
• On : Sender bare DTS-bitstrøm via digital utgang.
Velg DTS når du kobler til en DTS-dekoder.
■ Når DTS-lydsporet spilles av, kommer det
Merk
ingen lyd fra Analog Audio Output.
Dynamic Compression
Dette er bare aktivt når et Dolby Digital-signal blir
identifisert.
• On : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke riktig
komprimering slik at innhold på lavt nivå blir
tydelig nok samtidig som dramatiske partier
ikke får for sterk lyd.
• Off : kan nyte filmen i standard dynamikkområde.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 31
Angi alternativer for
skjerm (video)
Med denne funksjonen kan du konfigurere innstillinger
for fjernsynsskjermen.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Setup
MOVE
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjerminnstillingen. (sideforhold)
• 4:3 Letter Box: Velges hvis du ønsker å se hele
16:9-skjermen DVD-spilleren støtter, selv om fjernsynet har en 4:3skjerm. Det vises da sorte felter
øverst og nederst på skjermen.
• 4:3 Pan - Scan : Velges for fjernsyn med standard
størrelse når du ønsker å se den
midtre delen av 16:9-skjermen.
(Det av bildet som er ytterst til
høyre og venstre i filmbildet, vil
bli kuttet bort.)
• 16:9 Wide : Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis du
har fjernsyn med bredskjerm.
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
3D Noise Reduction
• Off : Normalt.
• On : Gir et renere bilde gjennom støyreduksjon
(for innspilling).
EXIT
■
3
Trykk på …†-knappene for å velge Video, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Menyen for videooppsett vil vises.
No Disc
Programme
Setup
Merk
Denne funksjonen avhenger av platetype. Den
vil kanskje ikke fungere for enkelte platetyper.
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction : Off
√
DivX(R) Registration
√
DivX(R)-registrering
MOVE
OK
RETURN
EXIT
4
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket videoalternativ, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
5
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket element, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
■
Note
Vennligst bruk registreringskoden for å registrere denne
DVD-opptakeren eller videospilleren med DivX(R) Video
On Demand-format.
Hvis du vil vite mer, kan du besøke www.divx.com/vod.
Trykk på RETURN- eller œ-knappen for å gå
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
Norsk - 31
Systemoppsett
Programme
TV Aspect
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 32
Innstille foreldrekontroll
5
Skriv inn passordet på nytt, og trykk deretter på
OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Parental Control
Password
Off
On
Setup
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått en klassifisering som hjelper deg med å
kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan få se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
MOVE
Systemoppsett
6
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på fjernkontrollens MENU-knapp.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
MOVE
OK
RETURN
EXIT
RETURN
■
Trykk på RETURN- eller œ-knappen for å gå
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
■
Hvis du glemmer passordet ditt, ser du i
Feilsøking. (Se side 90)
Om klassifiseringsnivået
1
Trykk på …†-knappene for å velge Rating Level, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
3
Trykk på …†-knappene for å velge Parental
Control, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
• Du ser meldingen ‘Create the password’.
No Disc
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Skjermen for foreldrekontroll vises.
Merk
Setup
OK
Programme
Setup
Parental Control
Password
: On
√
Rating Level
: Level 1 kids
√
Change password
√
Parental Control
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Create the password
No Disc
Programme
Setup
NUMBER
OK
RETURN
EXIT
Parental Control
Password
Level 8 Adults
Rating Level
Level 7
Change password
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
4
Level 2
Skriv inn det 4-sifrede passordet med fjernkontrollens talltaster 0 til 9.
• Du ser meldingen ‘Confirm the password’.
No Disc
Parental Control
2
Programme
Setup
Confirm the password
NUMBER
32 - Norsk
Level 1 Kids
MOVE
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket klassifiseringsnivå, og trykk deretter på OK- eller √knappen.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan
ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun
for voksen bruk.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 33
Om endringsnivået
1
VCR-innstilling
Trykk på …†-knappene for å velge Change
Password, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
Parental Control
Password
: On
√
Rating Level
: Level 1 kids
√
Change password
Hvis du vil at videobåndene dine skal spilles av automatisk
når du setter dem inn, slår du på Auto Play.
√
■
MOVE
OK
No Disc
RETURN
EXIT
Change Password
Programme
Setup
Enter the password
OK
RETURN
EXIT
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
2
Setup
Skriv inn det 4-sifrede passordet med fjernkontrollens talltaster 0 til 9.
• Du ser meldingen ‘Confirm the password’.
No Disc
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Change Password
MOVE
Timer Rec.
OK
RETURN
EXIT
Setup
Confirm the password
3
Trykk på …†-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
NUMBER
OK
RETURN
Programme
Setup
3
Skriv inn passordet igjen med fjernkontrollens talltaster 0 til 9.
MOVE
■
Merk
System
EXIT
Trykk på RETURN- eller œ-knappen for å gå
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
4
VCR
√
DVD EP Mode Time
: 6 Hours
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Automatic
√
NICAM
: On
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
√
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge VCR, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
VCR
Tape Length
: E180
√
Auto Play
: On
√
Auto Repeat
: Off
√
IPC
: On
√
Colour System
: Automatic
√
OK
RETURN
EXIT
Norsk - 33
Systemoppsett
NUMBER
Merk
Bare bånd hvor sikkerhetstappen for innspilling er
fjernet, vil spilles av automatisk når den settes inn.
00671G-VR320-1-NOR
5
6
5/21/05
2:17 PM
Page 34
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket alternativ for
videospiller, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket element, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Tape Length
IPC (Intelligent Picture Control)
IPC-funksjonen muliggjør automatisk justering av
skarpheten i bildet i tråd med egne preferanser.
• On - bildeskarpheten justeres automatisk.
• Off - Bildeskarpheten må justeres manuelt
No Disc
Programme
Denne informasjonen er vanligvis skrevet på
videoboksen. Menyen veksler mellom: E180, E240,
E280, E300. Når kassettypen er angitt, kan
videospilleren vise hvor mye tid det gjenstår o på
båndet når du trykker INFO.-knappen.
Setup
MOVE
No Disc
Programme
Systemoppsett
Setup
E180
: E180
√
Auto Play
E240
: On
√
Auto Repeat
IPC
E280
: Off
E300
: On
√
Auto Play
: On
√
Auto Repeat
: Off
√
IPC
: On
Off
√
Colour System
On
: Automatic
√
OK
RETURN
EXIT
Colour System
: Automatic
OK
RETURN
Colour System
√
√
Før innspilling eller avspilling av et bånd, kan du
velge ønsket systemstandard.
Ellers velger systemet automatisk mottaksstandarden når du velger Automatic.
• Når et bånd spilles av, blir automatisk standardinnstillingen valgt av DVD-opptakeren eller
videospilleren.
√
EXIT
Auto Play
• On - Videospilleren vil automatisk starte avspilling
av videobåndet når det settes inn såfremt
sikkerhetstappen på kassetten har blitt fjernet.
• Off - Autoavspilling er deaktivert.
No Disc
Setup
: E180
VCR
Tape Length
MOVE
Programme
VCR
Tape Length
• Automatic : Når et bånd spilles av, blir automatisk
systemets standardinnstilling valgt av
DVD-opptakeren eller videospilleren.
• PAL : PAL videosystem
• B/W : Svart-hvit.
VCR
No Disc
Tape Length
: E180
√
Auto Play
√
Programme
Auto Repeat
:Off
On
:On
Off
√
Setup
IPC
: On
Colour System
: Automatic
VCR
Tape Length
: E180
√
Auto Play
: On
√
√
Auto Repeat
: Off
√
√
IPC
: On
√
Colour System
:Automatic
Automatic
√
PAL
B/W
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
Auto Repeat
Innstiller videospilleren for å spille av et bånd om og
om igjen (hvis ikke en båndkontroll er aktivert: stopp,
fremoverspoling eller bakoverspoling).
No Disc
Programme
Setup
MOVE
34 - Norsk
VCR
Tape Length
: E180
√
Auto Play
: On
√
Auto Repeat
: Off
Off
√
IPC
On
: On
√
Colour System
: Automatic
√
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 35
DVD EP Mode Time
(Tid for DVD EP-modus)
Lage kapitler automatisk
Du kan innstille tidsinnstillingen for EP-modus
(Extended Play - utvidet avspillingstid) til 6 til 8 timer.
Denne funksjonen fungerer bare med DVD-RW(V modus) og DVD-R-plater.
En DVD-video består av ‘Titler’ og ‘Kapitler’.
Når du spiller inn ett program, utgjør det én tittel.
Hvis du bruker denne funksjonen vil tittelen bli delt inn i
kapitler.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Setup
MOVE
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Disc Navigation
Parental Control
√
Disc Manager
OK
RETURN
DVD-RW(V)
Copy
EXIT
Programme
Setup
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
3
Trykk på …†-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
4
Trykk på …†-knappene for å velge DVD EP Mode
Time, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
√
RETURN
EXIT
3
Trykk på …†-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
4
Trykk på …†-knappene for å velge Chapter
Creator, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
System
VCR
√
DVD EP Mode Time
: 66Hours
Hours
√
Chapter Creator
: Off
8 Hours
√
Front Display
: Automatic
√
NICAM
: On
√
Video Output
: Component
√
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc Manager
MOVE
OK
OK
RETURN
Copy
EXIT
Programme
System
VCR
√
DVD EP Mode Time
: 6 Hours
Chapter Creator
: Off
Off
√
Front Display
: On
Automatic
√
NICAM
: On
√
Video Output
: Component
√
√
Setup
5
Trykk på …†-knappene for å velge 6 Hours eller
8 Hours, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
5
Trykk på …†-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
6
Angi innspillingshastigheten ved å trykke på REC
SPEED-knappen på fjernkontrollen (se side 58
hvis du vil vite mer om innspillingshastigheter).
Norsk - 35
Systemoppsett
Programme
1
00671G-VR320-1-NOR
7
5/21/05
2:17 PM
Page 36
Trykk REC-knappen for å starte innspilling.
Du ser meldingen “Do you want to create the
chapter menu after this recording?”.
Frontdisplay
Juster lysstyrken i skjermen på enhetens frontpanel.
Systemoppsett
8
Trykk på œ √ -knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK-knappen. I XP- og SP-modus må
du spille inn minst 5 minutter for å opprette et
kapittel. I LP- og EP-modus, 15 minutter.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Trykk på STOP-knappen for å stanse innspillingen.
9
10
No Disc
Programme
Setup
Du kan vise de opprettede titlene ved å sluttbehandle platen (se side 86) og deretter trykke på
TITLE MENU-knappen. Tittelmenyen vil bli vist
11
Top
Next
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
MOVE
Previous
Setup
System
OK
Trykk på …†-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
4
Trykk på …†-knappene for å velge Front
Display, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Du kan vise de opprettede kapitlene ved å velge
den ønskede tittelen, og deretter trykke på DISC
MENU-knappen. Kapittel-menyen for den
ønskede tittelen blir vist.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
5
■ På
DVD-RW-plater kan flere kapitler og titler
legges til på en sluttbehandlet plate ved å
reversere sluttbehandlingen og spille inn på
nytt. På DVD-RW-plater som er sluttbehandlet,
kan ingen flere kapitler eller titler spilles inn.
■ Funksjonen Automatic
Chapter Creator (Lage
kapitler automatisk) fungerer ikke under innspilling
FORSIKTIG
med timer eller når strømmen er slått av.
■ En DVD-R-plates sluttbehandling kan ikke reverseres.
36 - Norsk
EXIT
3
System
VCR
√
DVD EP Mode Time
: 6 Hours
Chapter Creator
: Off
Front Display
Merk
√
RETURN
√
√
√
NICAM
: Automatic
Automatic
: On
Bright
Video Output
: Component
Dim
√
OK
RETURN
√
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge ønsket element, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
• Automatic : Skjermen på frontpanelet vil automatisk bli mørk når strømmen slås av.
• Bright : Skjermen på frontpanelet vil alltid være lys.
• Dim : Skjermen på frontpanelet vil alltid være mørk.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 37
NICAM
Video-utdata
NICAM-programmer er inndelt i 3 typer.
NICAM Stereo, NICAM Mono og tospråklig (overføring
til et annet språk).
NICAM-programmer har alltid en kringkasting med standard monolyd, og du kan velge ønsket lyd.
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på …†-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Programme
Setup
Setup
Setup
System
√
Clock Set
√
Install
√
Language
√
Audio
√
System
√
Video
√
Clock Set
√
Parental Control
√
Install
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
OK
RETURN
MOVE
3
EXIT
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
3
4
Trykk på …†-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Setup
Trykk på …†-knappene for å velge NICAM, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
System
VCR
√
DVD EP Mode Time
: 6 Hours
√
Front Display
: Automatic
√
NICAM
: On
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
EXIT
System
VCR
√
DVD EP Mode Time
: 6 Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Automatic
√
NICAM
:Off
On
:On
Component
√
Video Output
4
Trykk på …†-knappene for å velge Video Output, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
No Disc
Programme
OK
RETURN
System
VCR
√
√
Setup
MOVE
Systemoppsett
1
Du får bilde med høy kvalitet gjennom RGB- eller
Component video-tilkobling.
EXIT
DVD EP Mode Time
: 6 Hours
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Automatic
√
NICAM
: On
√
Video Output
: Component
Component√
√
RGB
5
Trykk på …†-knappene for å velge Off eller On,
og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
• Off : Bruk bare denne posisjonen til å spille inn
standard monolyd under NICAM-kringkastinger
hvor stereolyden forstyrres på grunn av dårlige
mottaksforhold.
• On : NICAM-modus
MOVE
5
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene for å velge Component eller
RGB, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
• Component : Velg denne når spilleren er koblet til et
fjernsyn med en Component-inngang.
• RGB : Velg denne når spilleren er koblet til et
fjernsyn med SCART-kabelen.
Norsk - 37
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 38
I Component-modus kan du sette video-signalet til
Progressive (P.SCAN) eller Interlace. Se side 38~39.
2
Følgende video-utganger er tilgjengelige.
Meldingen “Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.” vises.
Trykk på OK-knappen.
Tilgjengelige video ut-kontakter
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
Systemoppsett
Innstillingsmodus
Component-modus
RGB-modus
Ut-kontakt
P.SCAN off-modus (Linjesprangmodus) P.SCAN on-modus
Component-utgang
O
O
X
(Y, Pb, Pr)
(TV i progressiv modus)
X
R, G, B
X
O
AV1 Scart
X
O
X
Composite
AV2 Scart Composite
X
O
O
Composite Video out
X
O
O
S-Video out
X
O
O
OK
3
Du ser meldingen “Video Output Mode Progressive
Scan”.
Video Output Mode
Progressive Scan
Oppsett av Progressive
scan
Hvis fjernsynet støtter Progressive Scan, trykker
du på P.SCAN-knappen på forsiden av DVD-opptakeren eller videospilleren for å se video.
1
Mens enheten er i stoppmodus, trykker du på
P.SCAN-knappen på forsiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren. Du ser meldingen “Press [Yes] to
confirm Progressive scan mode. Otherwise, press
[No].”. Trykk på œ √ -knappene for å velge Yes, og
trykk deretter på OK-knappen.
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Yes
38 - Norsk
No
■
Merk
■
■
Progressive-innstillingen er bare tilgjengelig
når Video Out er satt til Component.
(Se side 37)
Hvis P.SCAN-knappen foran på DVD-opptakeren eller videospilleren trykkes inn under
avspilling, vil meldingen “This function is only
possible in stop mode” vises på
skjermen.
Progressive-innstillingen er bare tilgjengelig
når DVD-opptakeren eller videospilleren er i
stoppmodus.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 39
Avbryte Progressive
scan
1
Mens enheten er i stoppmodus, trykker du på
P.SCAN-knappen på forsiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren. Du ser meldingen “Press [Yes] to
confirm Interlace scan mode. Otherwise, press
[No].”. Trykk på œ √ -knappene for å velge Yes, og
trykk deretter på OK-knappen.
■
Merk
■
Ikke trykk på P.SCAN-knappen hvis du bruker et TV-apparat som ikke støtter
progressiv modus. Hvis du trykker på denne
knappen vises ingenting på skjermen.
Hvis du trykker på P.SCAN-knappen ved en
feil, selv om TV-apparatet ikke støtter
progressiv modus, må du slå av progressiv
modus. Trykk på P.SCAN-knappen på
frontpanelet 3 ganger for å slå av progressiv
modus. Skjermen gjenopprettes etter at
PSO-LED-indikatoren på frontpanelet er
slukket.
Systemoppsett
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Yes
2
No
Meldingen “Please, set your TV to Interlace input. To
deactivate, press [STOP] key.” vises.
Trykk på OK-knappen.
Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
3
Du ser meldingen “Video Output Mode Interlace Scan” .
Video Output Mode
Interlace Scan
Norsk - 39
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 40
Før du spiller av
Avspilling
Les følgende informasjon før du spiller en plate.
Denne delen introduserer basisfunksjoner for
avspilling etter platetype.
Dolby Digital
Stereo
DTS
PAL-kringkastingssystem
i Storbritannia, Norge,
Tyskland osv.
Områdekode (bare DVD-Video)
Både DVD-opptakeren eller videospilleren og
platene er kodet etter område. Disse regionale
kodene må passe sammen hvis platen skal kunne
spilles av. Hvis kodene ikke passer sammen, kan
ikke platen spilles. Områdenummeret for denne
DVD-opptakeren eller videospilleren er beskrevet
på spillerens bakpanel.
Digital Audio
MP3
Platetyper som kan spilles av
Platetyper
DivX
Avspilling
◆ DVD-avspilling
Plate-logo
Innspilt innhold
DVD-VIDEO
LYD + VIDEO
AUDIO-CD
LYD
Før du spiller av..........................................................................40
Spille en plate..............................................................................41
Enkeltsidig
5" (4,7GB)
Bruke Disc (Plate)-menyen og
Title(Tittel)-menyen....................................................................42
Bruke funksjonene Search
Plateform
Enkeltsidig (5")
Tosidig (5")
Enkeltsidig (3,5")
Tosidig (3,5")
Enkeltsidig (5")
Enkeltsidig (3,5")
DVD-RAM
LYD + VIDEO
Dobbeltsidig
5" (9,4 GB)
(Søk) og Skip (Hopp) ..................................................................42
Sakte avspilling / trinnvis avspilling..........................................43
Om ANYKEY...............................................................................43
Gjentatt avspilling.......................................................................44
Velge språk for undertekst og lyd ..............................................46
DVD-RW
LYD + VIDEO
5" (4,7 GB)
DVD-R
LYD + VIDEO
5" (4,7 GB)
JPEG
MP3
MPEG4
-
Bytte kameravinkel.....................................................................47
Zoome inn....................................................................................47
Bruke bokmerker ........................................................................48
Bruke merkefunksjonen..............................................................49
Spille av en lyd-CD (CD-DA) ....................................................50
Spille av en MP3-Disc.................................................................51
Modus for Play Option (Spillealternativ)..................................52
CD-RW/-R
DVD-RAM/-RW/-R
Maks spilletid
240
480
80
160
74
20
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspilling)
6 eller 8 (EP:Extended)
2 (XP: Overlegen kvalitet)
4 (SP: Standard kvalitet)
8 (LP: Lang avspilling)
12 eller 16 (EP:Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP:Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP:Extended)
-
Programmering av spor..............................................................52
Vise et bilde .................................................................................53
Plater som ikke kan spilles av
Spille av en MPEG4....................................................................54
◆ Videoavspilling
Bruke videospilleren ...................................................................55
Tracking .......................................................................................55
Spesielle videoavspillingsfunksjoner..........................................55
Variabel søk.................................................................................56
40 - Norsk
• DVD-Video med et annet områdenummer enn “2” eller
“ALL” (Alle)
• 3,9 GB DVD-R-plate for redigering.
• Uinnspilt DVD-RAM som følger videoinnspillingsstandarden
• Ikke sluttbehandlet DVD-R innspilt på annet utstyr.
• DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc osv.
00671G-VR320-1-NOR
■
Merk
■
■
■
■
5/21/05
2:17 PM
Page 41
Denne DVD-opptakeren eller videospilleren
kan bare brukes med plater som er kompatible
med DVD-RAM-standard versjon 2.0.
Avspilling og/eller innspilling vil kanskje ikke
fungere for noen platetyper, eller når det
utføres spesielle operasjoner som endring av
vinkel eller justering av sideforhold.
Informasjon om platene er skrevet i detalj på
boksen.
Se om nødvendig på den.
La ikke platen bli skitten eller få riper.
Fingeravtrykk, smuss, støv, riper eller
avleiringer av sigarettrøyk på innspillingssiden
kan gjøre det umulig å bruke platen til innspilling.
DVD-RAM/-RW/-R-plater vil kanskje ikke
kunne spilles av på enkelte DVD-spillere,
avhengig av spilleren, platen og kvaliteten på
innspillingen.
Du kan ikke bruke denne DVD-opptakeren
1
2
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
3
Trykk på OPEN/CLOSE -knappen for å lukke
plateskuffen.
• DVD-opptakeren eller videospilleren lukker
plateskuffen og spiller automatisk platen.
• Spilleren spiller ikke automatisk av plater etter
at den slås på første gang.
• Når spilleren blir slått på og det ligger en plate i
skuffen, vil enheten bli aktivert og vente i
stopptilstand.
• Trykk på PLAY-knappen for å starte avspilling.
• Hvis du setter inn en MP3-plate, vil DVD-opptakeren eller videospilleren vise fillisten på skjermen og begynne avspilling.
• Hvis du setter inn en JPEG-plate, vises mapper
og en filliste.
4
Press the STOP button to stop playback.
Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
Spille en plate
Når avspillingen av en plate stanses, husker
DVD-opptakeren eller videospilleren hvor den
stanset. Når PLAY-knappen trykkes igjen,
fortsetter den der du sluttet. (hvis ikke platen er
fjernet elle DVD-opptakeren eller videospilleren
er frakoblet, eller hvis du trykker to ganger på
STOP-knappen.) Denne funksjonen kan bare
brukes for DVD VIDEO, DVD-RAM/-RW/-R eller
lyd-CDer (CD-DA).
■
Ikke flytt DVD-opptakeren eller videospilleren
under avspilling da det kan føre til at platen
skades.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen når du skal
åpne eller lukke plateskuffen.
Ikke trykk på plateskuffen mens den blir åpnet
eller lukket da det kan forårsake en produktfeil.
Ikke plasser fremmedobjekter på eller i
plateskuffen.
Noen funksjoner kan utføres annerledes eller bli
deaktivert avhengig av platetype. Hvis dette
skjer, se instruksjonene som er skrevet på platecoveret.
Sørg spesielt for at barns fingre ikke blir sittende
fast mellom plateskuffen og dekselet når den
lukkes.
Etter at strømmen har blitt slått på, tar det noen
sekunder før DVD-opptakeren eller videospilleren
er funksjonsdyktig.
Merk
FORSIKTIG
■
■
■
■
■
■
Norsk - 41
Avspilling
■
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 42
Bruke Disc (Plate)-menyen
og Title(Tittel)-menyen
Noen plater har et eget menysystem hvor du kan velge
spesielle funksjoner for tittel, kapitler, lydspor, undertekster, filmtrailere, informasjon om rollefigurer osv.
For DVD-VIDEO-plate
Søke gjennom et kapittel eller spor
Under avspilling trykker du på SEARCH œœ eller
√√-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du
trykker på SEARCH-knappen, endres avspillingshastigheten som følger.
Trykk på DISC MENU-knappen for å åpne platemenyen for platen.
• Gå til installasjonsmenyen for avspillingsoperasjonen.
• Du kan velge lydspråk, undertekster osv.
som følger med på platen.
1
2
Avspilling
Bruke funksjonene Search
(Søk) og Skip (Hopp)
Trykk på TITLE MENU-knappen får å gå til platens
tittelmeny.
• Bruk denne knappen hvis platen inneholder mer
enn én tittel. Noen plater støtter kanskje ikke
tittelmenyfunksjonaliteten.
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
√√Rask X 2 ➝ √√Rask ✕ 4 ➝ √√Rask ✕ 8 ➝
√√Rask ✕ 16 ➝ √√Rask ✕ 32 ➝ √√Rask ✕ 128
MPEG4
AUDIO CD(CD-DA)
➝ √√Rask ✕ 2 ➝ √√Rask ✕ 4 ➝ √√Rask ✕ 8
• Du kan skanne programmet i omvendt rekkefølge.
Trykk på √ll-knappen for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
■
Merk
Ingen lyd høres under Scan-modus
(Skannemodus), bortsett fra CD-er (CD-DA).
For DVD-RAM/-RW/-R -plate
Hoppe over kapitler eller spor
1
Trykk på TITLE LIST-knappen for å vise tittellisten.
■
Merk
■
Title List : Title refererer til en innspilt videostrøm
Title List viser en liste hvor du kan velge
en tittel.
Fordi tittellisten består av informasjonen
om strøm som faktisk er innspilt, vil ikke
en tittel som er slettet kunne spilles av
igjen.
Play List : Dette refererer til en enhet med
avspillinger som utføres ved å velge en
ønsket scene i hele tittellisten. Når én
spilleliste spilles, vises bare scenen som
brukeren har valgt, og deretter stanser
avspillingen. Fordi det bare er informasjonen som trengs for å spille av en ønsket
scene som er med i en spilleliste, vil ikke
originaldataene bli slettet hvis spillelisten
slettes.
Under avspilling trykker du på lœœ- eller √√
- knappen på fjernkontrollen.
• Hvis du trykker på lœœ -knappen
Hvis du trykker på lœœ-knappen, går den til begynnelsen
av kapitlet, sporet eller markøren (DVD-RAM/-RW
(VR modus)). Hvis du trykker én gang til på
knappen innen 3 sekunder, går den til av foregående
kapittel, spor eller markør (DVD-RAM/-RW (VR modus)).
• Hvis du trykker på √√l-knappen
Hvis du trykker på √√l-knappen, går den til neste
kapittel, spor eller markør (DVD-RAM/-RW (VR
modus)).
Hoppe 30 sekunder fremover
I avspillingsmodus trykker du på F.ADV/SKIP-knappen for å hoppe nøyaktig 30 sekunder fremover.
42 - Norsk
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 43
Sakte avspilling /
trinnvis avspilling
Slow Motion Play (Sakte film)
Om ANYKEY
Med ANYKEY-funksjonene kan du enkelt søke etter en
ønsket scene ved å søke på tittel, kapittel, spor og tid.
Du kan også endre innstillinger for undertekst og lyd og
angi noen funksjoner, inkludert Repeat, Angle og Zoom.
Under pausemodus trykker du på SEARCH œœ
eller √√-knappen på fjernkontrollen i minst 1
sekund.
Gå direkte til en scene ved hjelp
av ANYKEY
• Hver gang du trykker på √√-knappen:
l √ Sakte1/8 ➝ l √ Sakte 1/4 ➝ l √ Sakte 1/2
• Hver gang du trykker på œœ -knappen:
œl Sakte 1/8 ➝ œl Sakte 1/4 ➝ œl Sakte 1/2
• Hvis du vil gå til en tittel, et kapittel eller et spor for
å finne en ønsket scene..
1
Trykk på √ll -knappen for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
1/10
1/40
Avspilling
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
Step Motion Play (Trinnvis avspilling)
Off
MOVE
Under pausemodus trykker du på F.ADV/SKIPknappen på fjernkontrollen.
• Hver gang knappen trykkes, vises en ny
ramme.
2
CHANGE
Trykk på …† -knappene for å velge Title,
Chapter eller Track.
DVD-VIDEO
1/10
1/40
00:01:45
Trykk på √ll -knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
Off
MOVE
■
Merk
■
Ingen lyd høres under STEP eller SLOW
modus.
Sakte film fungerer kun fremover på MPEG4plater.
3
CHANGE
Trykk på œ √ -knappene eller tallknappene (0~9)
for å velge ønsket scene.
Deretter trykker du på OK-knappen.
Norsk - 43
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 44
• Hvis du vil gå til et ønsket tidspunkt for å finne en
scene.
1
Gjentatt avspilling
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
Spille av flere ganger (Gjentatt
avspilling)
1/10
1/40
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
Off
MOVE
CHANGE
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
1/10
1/40
2
Trykk på …† -knappene for å velge Time.
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
DVD-VIDEO
Off
1/10
MOVE
CHANGE
1/40
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
Avspilling
Off
MOVE
NUMBER
2
Trykk på …†-knappene for å velge Repeat.
DVD-VIDEO
1/10
1/40
00:01:45
3
Skriv inn tiden i sekvensen av timer, minutter og
sekunder ved hjelp av nummerknappene, og trykk
deretter OK-knappen
Off
ENG
1/1
Off
MOVE
■
Merk
Dette vil kanskje ikke fungere for enkelte
platetyper. Når en lyd-CD (CD-DA) eller en
MP3-plate settes inn, vil kanskje ikke informasjonsdisplayet vises avhengig av hva
slags plate det er.
■
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
■
Trykk på ANYKEY-knappen igjen hvis du
fjerne skjermbildet.
3
CHANGE
Velg repetisjonsmodus med œ √ -knappen.
Trykk på OK-knappen.
• Trykk på ANYKEY- eller RETURN-knappen for å
tømme skjermbildet.
■
Merk
44 - Norsk
D 5.1CH
Off
På DVD-RAM/-RW (VR modus), ikke
sluttbehandlet DVD-RW (V modus) og ikke
sluttbehandlet DVD-R kan ikke kapitler
repeteres.
00671G-VR320-1-NOR
5/21/05
2:17 PM
Page 45
Spille av flere ganger
(Gjentatt avspilling)
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
Repeat er uthevet.
Spille en spesiell del flere ganger
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
CD
Music
Repeat : Off
01. TRACK 1
1/40
00:01:45
00 : 52
01/12
MOVE
1/10
Play Option : Normal
OK
Off
01. TRACK 1
4:39
ENG
02. TRACK 2
4:31
Off
03. TRACK 3
4:30
1/1
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
Off
MOVE
CHANGE
EXIT
2
2
D 5.1CH
Trykk på …†-knappene for å velge Repeat.
Trykk på …†-knappene for å velge Track eller
Disc du vil spille av flere ganger. Trykk på OKknappen. For MP3-plater kan du velge Track,
Folder eller Disc.
DVD-VIDEO
1/10
1/40
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
Off
MOVE
CHANGE
3
Trykk på CLEAR-knappen for å gå tilbake til
normal avspilling.
3
Trykk på œ √-knappen for å velge A-B, og trykk
deretter på OK-knappen.
4
Trykk på OK-knappen når du vil at repetisjonen skal
starte (A) og trykk den igjen der du vil at repetisjonen
skal slutte (B). Den repeterte avspillingen av A-Bdelen starter.
Repeat A-B
■
Merk
■
A-B
Hvis du angir punkt (B) før det har gått fem
sekunder, vil forbudsmerket ( ) vises.
Lyd-CD-er (CD-DA) og MP3-plater støtter
ikke funksjonen Repeat A-B.
- Gå tilbake til normal avspilling -
5
Trykk på CLEAR-knappen for å gå tilbake til normal avspilling.
Norsk - 45
Avspilling
- Gå tilbake til normal avspilling -
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 46
Trykk på …†-knappene for å velge Subtitle, og
trykk deretter på œ √-knappene for å velge ønsket språk for undertekst.
2
Velge språk for
undertekst og lyd
DVD-VIDEO
1/10
1/40
00:01:45
ENG
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
(VR modus)
Off
MOVE
Velge språk for UNDERTEKSTER
Språk for undertekster vil kanskje ikke fungere, avhengig
av platetypen. Dette er bare tilgjengelig under avspilling.
■
Skjermen for undertekster kan variere
avhengig av platetypen.
■
Noen plater lar deg bare velge språk for
platemenyen.
Merk
Bruke SUBTITLE-knappen
1
Velge lydspråk
Trykk på SUBTITLE-knappen under avspilling.
Subtitle
Lydspråk vil kanskje ikke fungere, avhengig av
platetypen. Dette er bare tilgjengelig under avspilling.
ENG
1
Avspilling
CHANGE
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
1/10
1/40
00:01:45
2
Bruke ANYKEY-knappen
1
Off
Trykk på …†-knappen for å velge ønsket språk
for undertekster.
• Trykk på CLEAR- eller RETURN-knappen for å
få skjermbildet til å forsvinne.
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
Off
MOVE
2
CHANGE
Trykk på …† -knappene for å velge Audio, og
trykk deretter på œ √ -knappene for å velge
ønsket lydspråk.
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
DVD-VIDEO
1/10
1/10
1/40
1/40
00:01:45
00:01:45
Off
Off
ENG
ENG
D 5.1CH
1/1
1/1
Off
Off
MOVE
MOVE
CHANGE
CHANGE
■
Lydspråk kan variere fordi de er
platespesifikke.
■
På noen plater kan du bare velge
lydspråk for platemenyen.
Merk
46 - Norsk
D 5.1CH
Off
Off
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 47
Bytte kameravinkel
Hvis en DVD-plate inneholder flere vinkler for en
bestemt scene, kan du bruke funksjonen Angle (Vinkel).
Zoome inn
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
Bruke ANGLE-knappen
1/10
1/40
Hvis platen inneholder flere vinkler, vises ANGLE
(Vinkel) på skjermen.
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/1
1
Trykk på ANGLE-knappen. ANGLE-ikonet vises
sammen med nummeret til den aktive vinkelen og
antall tilgjengelige vinkler.
2
Trykk på …† for å velge ønsket vinkel.
Off
MOVE
CHANGE
2
Velg Zoom ved å trykke på …†-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen. ( ) vises.
3
Flytt til området du vil forstørre ved å trykke på
…† og œ √.
4
Trykk på OK-knappen.Skjermen forstørres til to
ganger normal størrelse. Skjermstørrelsen forstørres til fire ganger normal størrelse.
1
Avspilling
Bruke ANYKEY-knappen
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
DVD-VIDEO
1/10
1/40
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
Off
1/3
Off
MOVE
2
CHANGE
Velg Angle ved å trykke på …†-knappene, og
trykk deretter på œ √ -knappene eller nummerknappene (0~9) for å velge ønsket scene.
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
DVD-VIDEO
1/10
normal størrelse ➝X2➝X4➝X2➝normal størrelse
1/40
00:01:45
Off
ENG
D 5.1CH
■
Off
1/3
Merk
Off
MOVE
■
Merk
■
CHANGE
Når opptak gjøres i EP-modus, støttes
ikke Zoom-funksjonen. (Bortsett fra når
opptaket har blitt gjort i V-modus.)
Denne funksjonen er avhengig av platen, og
fungerer kanskje ikke med alle DVD-er.
Denne funksjonen fungerer ikke hvis en
DVD ikke er spilt inn med et system med
flere kameravinkler.
Norsk - 47
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 48
Spille av et bokmerke
Bruke bokmerker
(V modus)
1
Trykk på MARKER-knappen.
2
Velg en merket scene ved å trykke på œ √.
Du kan legge bokmerker ved scener du vil se om igjen, slik at
du kan begynne avspillingen fra den avmerkede posisjonen.
1
Bookmark 1 2
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
MOVE
Bookmark
MOVE
Avspilling
2
OK
RETURN
3
Bookmark
1
CANCEL
RETURN
Trykk på OK eller √ll-knappen. Avspillingen startes
fra den valgte scenen.
Slette et bokmerke
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker
vises.
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
PLAY
1
Trykk på MARKER-knappen.
2
Velg en merket scene ved å trykke på œ √.
Bookmark 1 2
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
3
Gå til neste posisjon ved å trykke på œ √-knappen.
4
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
• Tallet 2 vises, og scenen lagres.Gjenta prosessen
over hvis du vil legge inn flere bokmerker.
Du kan legge inn bokmerke på inntil 10 scener.
MOVE
Bookmark
MOVE
48 - Norsk
CANCEL
RETURN
CANCEL
RETURN
Trykk på CLEAR-knappen. Det valgte bokmerket
slettes.
Bookmark
1 2
PLAY
3
PLAY
MOVE
1
OK
RETURN
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 49
Spille av et merke
Bruke merkefunksjonen
(VR modus)
1
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2
Velg en merket scene ved å trykke på œ √-knappene.
Marker
N:2
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
N:0
Marker
MOVE
OK
2
01 02
RETURN
3
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker vises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
Marker
01
N:1
PLAY
CANCEL
RETURN
Trykk på OK eller √ll-knappen. Avspillingen
startes fra den valgte scenen.
• Hvis du trykker NEST SKIP (√√l ) eller PREVIOUS SKIP (l œœ) i Marker-modus, vil avspillingen begynne fra det forrige avmerkede punktet
hvis neste eller aktive merkede punkt spiller i
mindre enn tre sekunder.
MOVE
3
4
PLAY
CANCEL
RETURN
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2
Velg en merket scene ved å trykke på œ √-knappene. Trykk på CLEAR-knappen. Det valgte merket slettes.
Gå til neste posisjon ved å trykke på œ √-knappen.
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
Marker
MOVE
01 02
PLAY
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 √N:10
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 09
N:2
CANCEL
N:9
RETURN
• Tallet 02 vises, og scenen lagres.
• Plater med formatet DVD-RAM eller DVD-RW (VR
modus) har en merkefunksjon (Marker) i stedet for
bokmerker. Med merkefunksjonen kan du merke
inntil 99 scener. Siden scenene kan vises som
mange ulike sider, er det nødvendig å nummerere
dem. Hvis en plate i bruk er kodet med Disc
Protect, kan ikke merker angis eller slettes.
Den kan bare spilles av.
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
• Hvis et merke slettes mens DVD-RAM/-RW (VR
modus) spilles av, vil merkenumrene endres.
Hvis for eksempel det sjuende merket er fjernet
etter at ti merker har blitt registrert, vil
merkenumrene etter det åttende automatisk
flyttes ett hakk fremover, mens det åttende merket
blir det sjuende.
Norsk - 49
Avspilling
Slette et merke
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 50
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til CD-avspilling
Spille av en lyd-CD
(CD-DA)
Hver plate har en rekke menyfunksjoner tilgjengelig.
Spille av en lyd-CD (CD-DA)
Legg en lyd-CD (CD-DA) i plateskuffen.
• Menyen for lyd-CD vises, og sporene (sangene)
spilles automatisk.
1
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
Avspilling
MOVE
2
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
OK
Velg sporet (sangen) du vil spille ved å trykke på
…†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
• Du kan også velge sporet (sangen) ved å trykke
på nummerknappene på fjernkontrollen.
Skjermelementer for lyd-CD (CD-DA)
CD
!
@
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
#
MOVE
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
&
$
%
^
! Repeat mode : Repeat off/Repeat Track/Repeat Disc.
@ Current track (en sang) : Viser nummeret til sporet
som spilles for øyeblikket.
# Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
$ Dette viser driftsstatusen til en plate og en avspillingstid
som samsvarer med delen som spilles av for øyeblikket.
% Viser sporlisten og avspillingstid for hvert spor.
^ Knappelinje.
& Play Option : Normal, Random, Intro eller Playlist.
50 - Norsk
1. …†, 0~9 : Velger et spor (en sang).
2. √ : Spiller av det valgte sporet (en sang).
3. OK-knappen : Spiller av det valgte sporet (en sang).
4. √√l -knappen: Spiller av neste spor.
5. l œœ -knappen: Går tilbake til begynnelsen av det
aktive sporet hvis den trykkes ned under avspilling.
Hvis du trykker på den en gang til, går DVD-opptakeren
eller videospilleren til forrige spor og spiller det av.
Hvis du trykker på denne knappen innen tre
sekunder etter at avspillingen begynner, spilles
forrige spor.
Hvis du trykker på denne knappen etter at tre
sekunder har gått, spilles det aktive sporet om igjen
fra begynnelsen.
6. Trykk på (œœ /√√) -knappen : Hurtigspoling
(√√✕2, √√✕4, √√✕8)
7. ■ : Stopper et spor (en sang).
8. √ll : Spiller av et spor (en sang) eller setter
avspillingen på pause.
9. ANYKEY : Velger den øverste menyen på displayet
(Repeat eller Play Option).
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 51
Spille av en MP3-Disc
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til MP3-avspilling
Spille av en MP3-plate
Legg en MP3-CD i plateskuffen.
• MP3-menyen vises, og sporene (sangene)
spilles automatisk.
1
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
Straight from the heart
ROOT
03/06
Run to you
Heaven
MOVE
2
OK
EXIT
RETURN
Skjermelementer for MP3
CD
!
@
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
&
$
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
%
Straight from the heart
#
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
^
! Repeat mode : Repeat off, Repeat Track, Repeat
Folder eller Repeat Disc.
@ Current track (en sang) : Viser navnet til sporet
som spilles.
# Viser aktiv mappe og spilleindeks.
$ Dette viser driftsstatusen til en plate og en
avspillingstid som samsvarer med en del som spilles
av for øyeblikket.
% Viser informasjon for mappen og sporene i mappen.
^ Knappelinje.
& Play Option : Normal, Random, Intro eller Playlist.
1. …†, 0~9: Velger et spor (en sang).
2. √ : Spiller av det valgte sporet (en sang).
3. OK-knappen: Spiller det valgte sporet (en sang) eller
viser filene i den valgte mappen.
4. RETURN-knappen: Går til mappen der den aktive
sangen hører hjemme.
5. √√l -knappen: Spiller av neste spor.
6. lœœ -knappen: Går tilbake til begynnelsen av det
aktive sporet hvis den trykkes ned under avspilling.
Hvis du trykker på den en gang til, går DVD-opptakeren
eller videospilleren til forrige spor og spiller det av.
Hvis du trykker på denne knappen innen tre sekunder etter at avspillingen begynner, spilles forrige spor.
Hvis du trykker på denne knappen etter at tre sekunder har gått, spilles det aktive sporet om igjen fra
begynnelsen.
7. ■ : Stopper et spor (en sang).
8. √ll : Spiller av et spor (en sang) eller setter avspillingen
på pause.
9. ANYKEY : Velger den øverste menyen på displayet
(Repeat eller Play Option).
Norsk - 51
Avspilling
Velg mappen du vil høre ved å trykke på …†knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
• Velg sporet (sangen) du vil høre ved å trykke på
…†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
• Du kan også velge sporet (sangen) du ønsker ved
å trykke på nummerknappene på fjernkontrollen.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 52
Modus for Play Option
(Spillealternativ)
Play Option kan brukes med en lyd-CD eller MP3-CD i
modusene Play eller Stop.
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
Repeat mode markeres.
CD
Programmering av spor
Du kan registrere maksimalt 30 spor i spillelisten.
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
Repeat mode markeres.
• avspillingen er stoppet, markeres Play option.
2
Velg Play Option ved å trykke på œ √-knappene.
3
Velg Playlist ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Spillelisteskjermen vises.
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
CD
MOVE
OK
RETURN
Music
EXIT
Repeat : Off
Play Option : Playlist
00 : 00
• Hvis avspillingen er stoppet, markeres Play option.
01. TRACK 1
02. TRACK 2
03. TRACK 3
2
05. TRACK 5
06. TRACK 6
CD
Avspilling
04. TRACK 4
Velg Play Option ved å trykke på œ √-knappene.
Music
MOVE
Repeat : Off
OK
EXIT
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4
Velg sporene i rekkefølgen du ønsker å spille dem i ved å
trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
CD
Music
Repeat : Off
4:24
Play Option : Playlist
00 : 00
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
Velg ønsket spillealternativ ved å trykke på …†knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
• Normal : Sporene på en plate spilles i den
rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
• Random : Alternativet Random spiller av
sporene på platen i tilfeldig rekkefølge.
Etter at en tilfeldig liste er generert og ferdigspilt,
genereres og spilles en ny tilfeldig liste.
Tilfeldig avspilling fortsetter til et annet
spillealternativ velges.
• Intro : De første 10 sekundene av hvert spor
spilles. Hvis du vil lytte til musikken du har valgt,
trykker du på OK-knappen eller √ll-knappen.
Spillealternativet endres til Normal. Når Introavspillingen er fullført, kjøres Normal-avspilling.
• Playlist : Med alternativet Playlist kan du velge
rekkefølge for avspilling av sporene.
01. P_TRACK 1
02. TRACK 2
02. P_TRACK 2
03. TRACK 3
03. P_TRACK 3
04. TRACK 4
04. P_TRACK 4
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
5
OK
EXIT
Hvis du legger inn feil spor i spillelisten, trykker du
på √-knappen og deretter …†-knappene for velge
sporet. Trykk på CLEAR-knappen. Sporet som ble
lagt inn feil fjernes.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Playlist
P_TRACK 1
01 : 36
01. TRACK 1
01. P_TRACK 1
02. TRACK 2
02. P_TRACK 2
03. TRACK 3
03. P_TRACK 3
04. TRACK 4
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
6
52 - Norsk
01. TRACK 1
OK
CANCEL
EXIT
Trykk på PLAY-knappen for å spille av spillelisten.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 53
Spille av en bildeplate
4
Velg et bilde med …† œ √-knappene.
CD
Photo
Index 6 /
73
Slide Show
ROOT / DSC01189
Page 2 /
Det finnes to typer bilde-CDer. Den ene er en CD med
kun JPEG-filer. Den andre er en CD med JPEG-filer og
MP3-filer (blandet CD).
1
CD
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
OK
RETURN
RETURN
EXIT
• Trykk på √√l-knappen hvis du vil se de neste
6 bildene.
5-1
Setup
MOVE
13
OK
• Hvis du vil se de 6 forrige bildene, trykk på l œœ
knappen.
Legg en JPEG-CD i plateskuffen.
Disc Navigation
MOVE
Hvis du trykker på √ll -knappen, vises Slide
show-skjermen.
Trykk på œ √ -knappene for å angi hastighet på
lysbildevisningen, og trykk deretter på OK-knappen.
EXIT
Slide Show Speed
Velg Disc Navigation ved å trykke på …†-knappene, og trykker deretter på OK- eller √-knappen.
DSC01189
MOVE
CD
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
Disc Navigation
OK
RETURN
5-2
Velg en bildefil ved å trykke på œ √-knappene på
Album-skjermen, og trykk deretter på OK-knappen.
EXIT
Velg Photo med …† -knappene, og trykk deretter på
OK- eller √ -knappen.
DSC01189
MOVE
PHOTO
OK
RETURN
: Går tilbake til Album-skjermen.
: Aktiverer lysbildemodus.
Før lysbildefremvisningen kan begynne, må
bildeintervallet (Slide show speed) spesifiseres.
: Hver gang OK-knappen trykkes inn, roteres
bildet 90 grader med klokken.
: Hver gang OK-knappen trykkes inn, forstørres bildet til 4X (fire ganger normal størrelse).
Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal
• Trykk på ANYKEY-knappen hvis du vil åpne menylinjen.
• Trykk på RETURN-knappen hvis du vil tømme menylinjen.
Norsk - 53
Avspilling
2
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 54
Spille av en MPEG4plate
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
Beskrivelse
Skip (Hopp) Under avspilling trykker du på Iœœ eller √√I-knappen. Disse
(Iœœ eller √√I) flytter avspillingen fem minutter fremover eller bakover.
Search (Søk) Under avspilling trykker du på SEARCH- (œœ eller √√),
(œœ eller √√) og trykker om igjen for å søke med høyere hastighet.
MPEG4-filer inneholder lyd- og videodata.
MPEG4-filer med følgende filetternavn kan spilles.
- .AVI, .MPEG, .DIVX
➝ 2X ➝ 4X ➝ 8X
Slow Motion Play I pausemodus eller under trinnvis avspilling trykker
du SEARCH ( √√) på fjernkontrollen.
(Sakte film)
➝ 1/8X ➝ 1/4X ➝ 1/2X
1
Legg en MPEG4-plate i plateskuffen.
2
Velg Disc Navigation ved å trykke på …†-knappene,
og trykker deretter på OK- eller √-knappen.
Step Motion Play Trykk på F.ADV/SKIP-knappen på fjernkontrollen i
(Trinnvis avspilling) stillbildemodus.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
■
Dette apparatet kan spille følgende
videokompresjonsformater
MPEG4 Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x
DivX 5.x DivX-Pro (uten QPEL og GMC)
Lydformat : “MP3”, “MPEG”, “WMA”,
“LPCM”, “AC3”
■
Noen MPEG4-filer som er laget på en PC vil
kanskje ikke kunne spilles av.
Det er derfor kodektype, versjon og høyere
oppløsning enn den angitte ikke støttes.
■
Undertekstformater som støttes: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (Undertekstfilen må ha
nøyaktig samme navn som det tilsvarende
MPEG4-filnavnet)
Merk
Avspilling
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
Velg DivX ved å trykke på …†-knappene, og trykker
deretter på OK- eller √-knappen.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
4
OK
RETURN
EXIT
Velg .avi-fil (DivX/XviD) ved å trykke på …† -knappene, og trykk deretter på OK- eller √ -knappen.
CD
DivX
[DivX].###.####.01.avi
ROOT
[DivX].###.####.01.avi
ROOT
00/01
MOVE
54 - Norsk
OK
RETURN
EXIT
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 55
Spille av et VHS-bånd
Hvis du vil spille av et standard VHS-bånd, setter du
bare båndet inn i VHS-åpningen og trykker på PLAYknappen. Du kan skru på Auto Play, slik at båndet
kjøres automatisk når du setter inn et videobånd som
mangler tappen for opptaksbeskyttelse.
Spesielle videoavspillingsfunksjoner
Når et videobånd spilles av kan du benytte deg av en
rekke ulike avspillingsfunksjoner, blant annet stillbilde,
enkeltruter, sakte film, m.m.
Pause
I avspillingsmodus trykker du på √II -knappen hvis du
vil fryse ett enkelt bilde.
Enkeltruter
Tapp for opptaksbeskyttelse
I pausemodus trykker du på F.ADV/SKIP-knappen
hvis du vil gå videre til neste bilderute.
1
Sett et standard VHS-bånd inn i VHS-åpningen.
Spoling
• Når et videobånd settes inn, skrur strømmen seg
på automatisk.
Trykk på √II -knappen på fjernkontrollen eller på
frontpanelet til apparatet. Videobåndet spilles av
automatisk hvis tappen for opptaksbeskyttelse er
fjernet og Auto Play-funksjonen er skrudd på.
3
Trykk på ■ -knappen på fjernkontrollen eller på
frontpanelet til apparatet.
Tracking
Tracking-justering fjerner de hvite strekene som iblant
vises under avspilling på grunn av små ulikheter i
innspillingsapparatene. PROG/TRK ( / )-knappen
løser dette problemet ved å automatisk stille de innspilte sporene på linje med avspillerhodene.
Du kan også justere trackingen manuelt.
1
Skip (Hopp)
I avspillingsmodus trykker du på F.ADV/SKIPknappen for å hoppe fremover nøyaktig 30 sekunder.
Du kan trykke på F.ADV/SKIP-knappen raskt inntil
4 ganger hvis du vil hoppe 2 minutter fremover.
Sakte film
Trykk på √√-knappen i pausemodus hvis du vil aktivere
sakte film. Trykk på √√-knappen flere ganger hvis du
vil endre avspillingshastighet fra 1/5 til 1/30 av normal
avspillingshastighet. Når du trykker på PLAY-knappen
to ganger, gjenopptas normal avspilling.
Justere tracking manuelt
Trykk på PROG/TRK ( / )-knappene under
avspilling for å fjerne de hvite strekene fra bildet.
Norsk - 55
Avspilling
2
I avspillingsmodus kan du spole i to ulike hastigheter
ved å trykke på Fremover-knappen (√√) eller
Bakover-knappen (œœ ):
• Bildesøk - trykk og slipp flere ganger for å spole
fremover eller bakover i 2,3,5,7 ganger normal
hastighet.
• Hurtigsøk - trykk og hold for å spole fremover eller
bakover i 7 ganger normal hastighet.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 56
Variabel søk
Mens en kassett er stoppet, trykker du på
ANYKEY-knappen.
1
VCR
Go To [0:00:00]
End Search
Forward Intro Scan
Reverse Intro Scan
Hver gang du spiller inn en kassett på denne DVD-opptakeren
eller videospilleren, markeres det automatisk en indeks på
båndet når avspillingen startes. Med søkefunksjonen kan du
spole fremover eller bakover til en spesifikk indeks og begynne
avspillingen fra dette punktet. Avhengig av hvilken retning som
er valgt, nummereres indeksene på følgende måte:
• Denne DVD-opptakeren eller videospilleren bruker et
standard indekseringssystem (VISS). Den vil derfor
gjenkjenne alle indekser markert av andre
videospillere med det samme systemet, og omvendt.
MOVE
2
OK
Velg End Search med …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Videospilleren spoler fremover og leter etter en
tom posisjon, og stopper deretter automatisk på
denne posisjonen. Hvis videospilleren når slutten
av båndet i løpet av søket, løses kassetten ut.
Go To [0:00:00] Stop
Bruk denne funksjonen hvis du vil søke etter
telleverkposisjonen 0:00:00 på en kassett.
End Search
Avspilling
√√
1
2
0 : 00 : 03
Trykk på CLEAR-knappen på det punktet på
båndet der du vil stille inn telleren til 0:00:00.
Mens en kassett er stoppet, trykker du på
ANYKEY-knappen.
Forward/Reverse Intro Scan
Bruk ‘søk og spill’-funksjonen hvis du ikke vet nøyaktig hvor et program befinner seg på en kassett.
VCR
Go To [0:00:00]
End Search
Forward Intro Scan
1
Reverse Intro Scan
MOVE
OK
Mens en kassett er stoppet, trykker du på
ANYKEY-knappen.
VCR
Go To [0:00:00]
End Search
Forward Intro Scan
3
Reverse Intro Scan
Velg Go To [0:00:00] ved å trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Videospilleren spoler fremover eller bakover og
leter etter telleverkposisjonen 0:00:00, og stopper
deretter automatisk på denne posisjonen.
MOVE
2
Go To [0:00:00]
œœ
0 : 00 : 03
OK
Velg Forward Intro Scan eller Reverse Intro
Scan ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Når et indeksmerke blir
funnet, spiller DVD-opptakeren eller videospilleren
båndet automatisk i 5 sekunder. Deretter begynner
den å søke etter neste indeksmerke.
Scan and Play
End Search
Bruk denne funksjonen når du vil søke etter en tom
posisjon der du kan spille inn et program på en kassett.
56 - Norsk
√√
0 : 00 : 23
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 57
Før innspillingen
Innspilling
Dette apparatet kan spille inn på ulike typer plater. Les
instruksjonene før du spiller inn, og velg platetypen som
samsvarer med det du ønsker..
Innspillbare plater
Dette avsnittet viser ulike innspillingsmetoder for DVD.
Denne opptakeren kan spille inn på følgende plater.
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
•DVD-RW og DVD-RAM kan spilles inn på flere ganger.
•DVD-R kan ikke spilles inn på flere ganger.
Kompatibilitet mellom Samsung og andre selskapers opptakere.
Platetyper
DVD-RAM
◆ DVD-innspilling
Før innspillingen .........................................................................57
Spille inn kanalen du ser på.......................................................59
Spille inn fra eksterne enheter...................................................60
DVD-R
Spille inn via en DV-kontakt ......................................................60
Gjøre et One Touch-opptak (OTR) ............................................61
■ Sluttbehandling
Gjøre en timer-inspilling.............................................................61
Redigere den planlagte innspillingslisten ..................................63
Slette den planlagte innspillingslisten .......................................64
Bruke ShowView-funksjonen .....................................................65
ShowView Extended ..................................................................66
◆ VHS-innspilling
Grunnleggende VHS-innspilling ................................................66
Sjekke gjenværende tid...............................................................67
Spesielle innspillingsfunksjoner .................................................67
Kopiere til DVD eller VHS.........................................................68
Merk
- Dette låser DVD-RW/-R-platen, slik at videre
innspilling ikke kan gjøres.
■ Fjerne sluttbehandling
- Dette muliggjør ekstra innspilling på en DVDRW-plate som opprinnelig ble innspilt på
DVD-opptakeren eller videospilleren
- En DVD-RW-plate som er spilt inn med DAO
(Disc At Once) på en PC kan ikke få fjernet
sluttbehandlingen.
- En DVD-RW-plate som er spilt inn i V modus
på en annen produsents opptaker kan ikke få
fjernet sluttbehandlingen.
- En DVD-R-plate kan ikke få fjernet sluttbehandlingen.
Norsk - 57
Innspilling
DVD-RW
Innspillings Innspillingsapparat Sluttbehandling Ekstra innspilling i
format
Samsung-opptaker
Samsung
X
Innspillbar
VR-modus
X
Innspillbar
Annet selskap
Ikke
innspillbar
Sluttbehandlet
Samsung
VR-modus
Innspillbar
Ikke sluttbehandlet
Sluttbehandlet Ikke innspillbar
Annet selskap
Innspillbar
Ikke sluttbehandlet
Sluttbehandlet Ikke innspillbar
Samsung
Ikke sluttbehandlet
Innspillbar
V-modus
Sluttbehandlet Ikke innspillbar
Annet selskap
Ikke sluttbehandlet Ikke innspillbar
Sluttbehandlet Ikke innspillbar
Samsung
Ikke sluttbehandlet
Innspillbar
V-modus
Sluttbehandlet Ikke innspillbar
Annet selskap
Ikke sluttbehandlet Ikke innspillbar
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 58
Innspillingsmodus
Innspillingsformater
På grunn av at egenskapene varierer avhengig av
platetype, bør du velge en plate som passer til dine
behov. Når du setter inn en ubrukt plate, vises følgende
melding:
DVD-RAM: Bruk etter at platen er formatert.
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
Velg ønsket innspillingstid og bildekvalitet blant en av
fire innspillingsmoduser ved å trykke på REC SPEEDknappen flere ganger mens apparatet er i stoppmodus
Generelt sett vil bildekvaliteten øke når innspillingstiden
minsker.
I AUTO-modus velges den mest passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold til gjenværende
tid på platen og lengden på timer-innspillingen.
Denne funksjonen velger kun én modus i XP-, SP-,
LP- og EP-modus, og du kan bruke denne modusen
for timer-innspilling.
Modus
DVD-RW: Når en ubrukt DVD-RW-plate settes inn, vises
meldingen “Uninitialized Disc Do you want to
initialize this disc?”. Hvis du velger Yes, formateres platen i VR-modus.
XP
(høykvalitetsmodus)
SP
(standardkvalitet)
LP
(modus for lang innspil ingstid)
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
EP
(utvidet modus)
FR (fleksibel Innspilling)
Hvis du vil endre modus, se Formatere en
plate på side 85.
DVD-RW(VR)
Innspilling
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Manager Disc Format
Choose the recording format for DVD-RW.
Delete All Title Lists
Copy
DVD-VR
Cartridge
ProtectDVD-V
Inf
√
√
√
Programme
Setup
MOVE
Velges når
videokvaliteten
er viktig.
Velges når det
skal spilles inn med
standard kvalitet.
Velges når det
trengs lang
innspillingstid.
Velges når det
trengs enda lengre
innspillingstid.
Ønskes kun timerinnspilling, se side 62.
Omtrent 1 timer
Cirka 8 Mbps
Omtrent 2 timer
Cirka 4 Mbps
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
Omtrent 6 timer/
cirka 1,2 Mbps
Omtrent 8 timer/
cirka 0,8 Mbps
Omtrent 60 til 480 min.
Cirka 0,8 to 8 Mbps
OK
RETURN
EXIT
Ikke-innspillbar video
Filmer med kopibeskyttelse kan ikke spilles inn på
denne DVD-opptakeren eller videospilleren.
Når DVD-opptakeren eller videospilleren mottar et
kopibeskyttelsessignal under innspilling, stoppes innspillingen, og følgende melding vises på skjermen:
DVD-R: Det er ikke nødvendig å formatere en DVD, og
kun innspilling i V modus støttes.
DVD-RW(V modus)/-R
You cannot record copy protected movie.
• Kapitlene opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på en DVD-RW-/R-plate i V modus.
• Enkel redigering (fjerning av titler/endring av tittelnavn).
DVD-RAM/-RW(VR modus)
• I denne modusen er flere redigeringsfunksjoner tilgjengelig (som for eksempel sletting av hele tittelen, delvis
sletting av en tittel, osv.).
• Diverse redigeringsalternativer ved hjelp av en opprettet spilleliste.
58 - Norsk
Innspillingstider
Datahastigheter
Disc Manager
Disc Navigation
Playlist
Kjennetegn
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 59
Angående kopibeskyttelsessignaler
TV-sendinger som inneholder kopibeskyttelsessignaler kan ha én
av følgende tre signaltyper: Copy-Free, Copy-Once og CopyNever (Fri kopiering, Engangskopiering og Ingen kopiering).
Hvis du vil spille inn et program av typen engangskopiering,
bruker du DVD-RW med CPRM i VR-modus og DVD-RAM.
DVD-RW(Ver.1,1)
DVD-RW(Ver.1,1)
med CPRM
VR modus
V modus
DVD-R
DVD-RAM (Ver 2,0)
3
Velg stasjonen du vil spille inn fra med PROG/TRK knappene ( / ) eller nummerknappene.
4
Trykk på REC SPEED-knappen flere ganger for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
• XP (Høy, omtrent 1 time) ➝ SP (Standard, omtrent
2 timer) ➝ LP (Lav, omtrent 4 timer)
➝ EP (Extended/Utvidet, omtrent 6 timer/8 timer)
Copy-Free (Fri kopiering) Copy-Once (Engangskopiering) Copy-Never (Ingen kopiering)
O
-
O
O
O
O
O*
O*
-
-RW
XP Recordable Time 02:08
Når et program med Copy Once er spilt inn, kan det ikke
spilles inn flere ganger.
* angir at systemet er kompatibelt med CPRM.
- CPRM (Content Protection for Recordable Media innholdsbeskyttelse for innspillbare medier)
mekanisme som binder en innspilling til mediet det er
spilt inn på. Det støttes av noen DVD-opptakere, men
ikke av mange DVD-spillere. Hver tomme innspillbare
DVD har en unik 64-biters medie-ID etset inn i BCA.
Når beskyttet innhold spilles inn på platen, kan det
krypteres med et 56-biters C2-siffer (Cryptomeria)
avledet fra medie-IDen. Under avspilling blir ID-en lest
fra BCA og brukt til å generere en nøkkel for å
dekryptere innholdet på platen.
Hvis innholdet på platen kopieres til andre medier, vil
ID-en ikke bli funnet eller være feil slik at dataene ikke
kan dekrypteres.
1. Sjekk at antennekabelen er koblet til.
2. Sjekk gjenværende tid på platen.
DVD-RAM/-RW-plater må formateres på forhånd før
innspillingen begynner. De fleste nye plater selges
uformatert. Husk å formatere uformaterte plater før innspilling.
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Trykk på REC-knappen.
• “●” vises på skjermen, og innspillingen begynner.
6
Trykk på STOP-knappen hvis du vil stoppe eller
avslutte en innspilling som pågår.
• Meldingen “Updating the information of disc.
Please wait for a moment.” (Oppdaterer informasjonen på platen. Vennligst vent et øyeblikk)
vises.
Sette på pause / Fortsette
• Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG/TRKknappene ( / ) mens innspillingen står på
pause.
■
Du kan ikke bytte innspillingsmodus og
kanal mens du spiller inn.
■
RInnspillingen stopper automatisk hvis det
ikke er mer ledig plass til innspilling.
■
Inntil 99 titler kan spilles inn på én plate.
■
Hvis strømmen brytes på grunn av strømbrudd eller andre årsaker, vil ikke tittelen
som spilles inn bli lagret på platen.
■
Avspillingen stoppes automatisk hvis
kopibeskyttet materiale velges.
■
Bruk ikke DVD-R Authoring-plater i dette
apparatet.
Merk
Norsk - 59
Innspilling
Spille inn kanalen du ser på
5
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:18 PM
Page 60
Spille inn fra eksterne
enheter
Følg denne veiledningen hvis du skal spille inn på en
plate eller bånd fra eksterne enheter
1
Koble utgangen på den eksterne enheten til
SCART-inngangen eller AUX-kontakten foran
vedhjelp av en Audio-/Video-kabel.
2
Skru på DVD-opptakeren eller videospilleren, og
bytt til AV-modus ved å trykke på INPUT SEL.knappen på fjernkontrollen. Frontpanelet bytter i
følgende rekkefølge
1
Koble DV-utgangen på videokameraet til DV-inngangen foran på DVD opptakeren/videospilleren ved
hjelp av en DV-kabel.
2
Trykk på REC SPEED-knappen flere ganger for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
➝ SP ➝ LP ➝ EP ➝ XP
3
Skru på DVD-opptakeren eller videospilleren, og
bytt til DV-modus ved å trykke på INPUT SEL.knappen på fjernkontrollen.
Hvis inngangen er satt til DV, vil en avspillings/innspillingsmeny med videokamerakontroller
vises øverst på skjermen.
DV
The DV device is connected.
➝ PR ➝ AV1 ➝ AV2 ➝ AUX➝ DV
3
Trykk på REC SPEED-knappen flere ganger for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
Innspilling
➝ SP ➝ LP ➝ EP ➝ XP
4
Når DVD-opptakeren eller videospilleren er i
stoppmodus, setter du den eksterne enheten i
avspillingsmodus.
5
Trykk på REC-knappen på DVD-opptakeren eller
videospilleren når bildet du vil ta opp vises.
6
Trykk på STOP-knappen på DVD-opptakeren eller
videospilleren
■
Merk
MOVE
Velg Play-ikonet på den øvre delen av skjermen
for å spille av videokameraet og finne startposisjonen for kopieringen.
Du kan trykke på PLAY-knappen på fjernkontrollen for å spille av videokameraet.
5
Start innspillingen ved å bruke œ √ -knappen til å
velge REC-ikonet (●) øverst på skjermen, deretter
trykker du på OK-knappen.
Du kan starte innspillingen ved å trykke på fjernkontrollens REC-knapp. Du kan vise avspillingsrelaterte
ikoner på skjermen ved å trykke på en retningsknapp
på fjernkontrollen.
6
Trykk på STOP-knappen på DVD-opptakeren eller
videospilleren når innspillingen er ferdig.
■
Merk
■
Du kan kontrollere videokameraet med IEEE1394grensesnittet (DV).
Følg disse anvisningene når du skal spille inn på en plate
eller et bånd fra en videoopptaker med DV-utgang.
60 - Norsk
RETURN
4
Se også brukerhåndboken til den eksterne
enheten når du spiller inn via en Audio-/Videokabel eller Scart-kontakt.
Spille inn via en DVkontakt
OK
Noen videokameraer fungerer kanskje ikke med
DVD-opptakeren eller videospilleren selv om de
har en DV-utgang.
Se også brukerhåndboken til videokameraet når
du spiller inn gjennom en DV-utgang.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 61
Gjøre et One Touchopptak (OTR)
Med One-Touch-opptak (OTR) kan du legge til innspillingstid i 30-minuttsintervaller på inntil 9 timer ved å
trykke på REC-knappen.
1
Velg kanalen du vil spille inn fra med PROG/TRKknappene ( / ) eller nummerknappene.
Hvis du vil spille inn gjennom en tilkoblet ekstern
komponent, trykker du på INPUT SEL.-knappen
for å velge den aktuelle inngangen (AV1, AV 2,
AUX eller DV).
2
Trykk på REC-knappen.
3
I innspillingsmodus trykker du på REC-knappen
igjen for å aktivere One-Touch-opptak (OTR).
• En innspillingstid på 0:30 vises på skjermen, og
DVD-opptakeren eller videospilleren spiller inn i
nøyaktig 30 minutter.
Gjøre en timerinspilling
1. Kontroller at antennekabelen er koblet til.
2. Sjekk gjenværende tid på platen.
3. Sjekk at dato og klokkeslett er riktig.
Sjekk at klokken er stilt inn (Setup – Clock Set) før du
begynner en timer-innspilling. (Se side 23)
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en
innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
3
Trykk på MENU-knappen mens enheten er i
stoppmodus.
4
Velg Programme med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Legg til innspillingstid i 30-minuttersintervaller
(inntil 9 timer) ved å trykke REC flere ganger.
• DVD-opptakeren eller videospilleren stopper å
spille inn automatisk når tiden er ute.
Disc Manager
√
Standard Timer
√
ShowView Extended
: Off
√
Innspilling
4
Playlist
Programme
ShowView
Copy
Programme
Setup
OK
MOVE
RETURN
EXIT
Stoppe en innspilling
Trykk på STOP-knappen (■) .
Meldingen “Press STOP button once more to cancel
Timer Record” (Trykk på STOP-knappen én gang til
for å avbryte timer-innspilling) vises.
Trykk på STOP-knappen (■) igjen.
Meldingen “Updating the information of disc. Please
wait for a moment.” (Oppdaterer informasjonen på
platen. Vennligst vent et øyeblikk) vises.
■
Merk
Timeren teller ned hvert minutt fra 9:00 til
0:00, og deretter stopper DVD-opptakeren
eller videospilleren å spille inn.
5
Trykk på …†-knappene for å velge Standard
Timer, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
• Skjermen for timer-innspilling vises.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
No. To
PR
Day
No.Start
01
01 DVD
AV1
Daily
11:00
02 DVD
To
03 -DVD
04 --
01
PR
--AUX
---
Daily
Day
--/- FRI28
--/- -
05 --
---
Recordable
Time 01:23
SP
--/
---:---:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--
--
√
MOVE
OK
End
Speed V/P Edit
Off
√
09:22
10:30
SP Off
Start
End Speed V/P
--:-- --:-- -- -11:00
13:00
SP Off
--:-- --:-- -- --
√
--:--
13:00
--:-RETURN
SP
√
√
EXIT
Norsk - 61
00671G-VR320-2-NOR
6
5/21/05
2:19 PM
Page 62
Fyll inn feltene med …†œ √-knappene.
œ √ : Går til forrige/neste felt.
…† : Stiller inn en verdi.
• To : Velger mediet det skal spilles inn på, DVD
eller VCR (VHS)
• PR : Videokilden (AV 1, AV 2 eller AUX) eller TVkanalen du vil gjøre en timer-innspilling fra.
• Day : Angir innspillingsdag.
Daily (Daglig), MO-SA (Ma-Lø), MO-FR
(Ma-Fr), W-SA (On-Lø), ...W-SU (On-Sø),
MON01 (Man01), ...WED31 (On31)
• Start/End Time : Start- og sluttidspunkt for
timer-innspillingen.
Innspilling
AUTO : Velg når du vil at videokvaliteten skal angis
automatisk. I AUTO-modus velges den mest
passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold
til gjenværende tid på platen og lengden på timerinnspillingen. Denne funksjonen velger kun én
modus i XP-, SP-, LP- og EP-modus, og du kan
bruke denne modusen for timer-innspilling.
XP (høy kvalitet) : Velg denne når lyd- og bildekvalitet er viktig. (Omtrent 1 time)
SP (standardkvalitet) : Velges når det skal spilles
inn med standard kvalitet. (Omtrent 2 timer)
LP (lav kvalitet) : Velges når det trengs lang innspillingstid. (Omtrent 4 timer)
EP (utvidet modus) : Velges når det trengs enda
lengre innspillingstid. (Omtrent 6 timer ved 1,2
Mbps og omtrent 8 timer ved 0,8 Mbps.)
Avslutte uten å lagre gjeldende innstilling
Trykk på MENU-knappen eller RETURN-knappen.
Gå tilbake til forrige meny
Trykk på RETURN-knappen hvis du ikke vil stille inn
en timer-innspilling.
8
Avslutt timer-innspillingen ved å skru apparatet av.
blinker hvis det ikke er satt inn en plate eller et bånd.
•
•
vises på frontpanelet. Dette betyr at en timer-innspilling er registrert.
■
Tiden for timer-innspillingen kan variere i
forhold til den innstilte tiden, avhengig av platestatus og status for timer-innspilling totalt (for
eksempel innspillingstider som overlapper, eller
hvis forrige innspilling avsluttes innen 3 minutter
før starttidspunktet for neste innspilling).
■
Tallene ved siden av hver programoppføring er
ShowView-kodenumre som kan brukes til å
programmere DVD-opptakeren eller
videospilleren umiddelbart fra fjernkontrollen.
Tast inn ShowView-koden for programmet du vil
spille inn.
■
ShowView er et varemerke for Gemstar
Development Corporation. ShowView-systemet
er produsert på lisens fra Gemstar Development
Corporation.
Merk
Recording Speed (Innspillingshastighet) (VHS)
●
AUTO : Velg når du vil at videokvaliteten skal
angis automatisk. Avhenger av gjenværende tid på VHS-båndet.
SP : Standardhastighet, for best bildekvalitet.
LP : Lav hastighet, for maksimal innspillingstid
(3 ganger SP).
V/P (VPS/PDC)
VPS : Video Programme System (Videoprogrammeringssystem)
PDC : Programme Delivery Control (Programleveringskontroll)
• Ikke velg V/P med mindre du er sikker på at programmet du vil spille inn sendes som VPS/PDC. Hvis du setter V/P til On, må du stille inn startklokkeslettet NØYAKTIG i samsvar med det oppsatte TV-programmet.
■
Merk
Trykk på OK-knappen.
Hvis timer-innstillinger overlapper
Programmene spilles inn etter prioritet.Hvis det er
satt opp en timer-innspilling for det første programmet og deretter for det andre programmet, og programmene overlapper, vises følgende melding på
skjermen: “This setting is identical with 1” (Denne
innstillingen er identisk med 1) Meldingen viser at det
første programmet har prioritet. Etter at innspillingen
av det første programmet er ferdig, begynner innspillingen av det andre programmet.
Recording Speed (Innspillingshastighet)
(DVD)
●
●
7
Når du spiller inn i EP-modus på en DVD-RW
(V modus)/R-plate, vil kanskje ikke hele tiden på
6 eller 8 timer bli brukt, fordi enheten bruker
kodingssystemet VBR (Variable Bit Rate).
Hvis du for eksempel spiller inn et program med
mye fart og spenning, brukes en høyere
bithastighet som i sin tur bruker mer plateminne.
62 - Norsk
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 63
Redigere den planlagte
innspillingslisten
4
Velg nummeret til den oppsatte innspillingslisten
du vil endre ved å trykke på …†-knappen, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
• Alternativene Edit og Delete vises.
DVD-RAM(VR)
Følg disse anvisningene hvis du vil endre listen over
timer-innspillinger.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Programme med …†-knappen, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
PR
Day
Start
End
AV1
Daily
11:00
13:00
SP
02 DVD
AV2
Daily
09:22
10:30
SP
Edit √
Off
Delete
Off √
03 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
04 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
05 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
OK
RETURN
EXIT
Velg Edit ved å trykke på …†-knappen, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
• Skjermen for timer-innspilling vises.
Endre feltene du ønsker.
Se avsnittet om timer-innspilling for nærmere informasjon om innstillingsfeltene for timer-innspilling.
(Se side 62)
√
Standard Timer
DVD-RAM(VR)
√
ShowView Extended
: Off
Programme
Setup
OK
RETURN
Scheduled Record List
√
Copy
EXIT
No. To
PR
01 DVD
AV1
Daily
Off
√
02 DVD
03 --To
01
PR
---
Daily
Day
--/
--
09:22
10:30
SP Off
Start
--:-- End
--:-- Speed
-- V/P--
√
AV1
04 --DVD ---
FRI28
--/
--
11:00
--:-- 13:00
--:-- SP-- Off--
05 --
---
Recordable
Time 02:00
SP
--/
---:---:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--
--
√
MOVE
3
Speed V/P Edit
Programme
ShowView
MOVE
No. To
01 DVD
MOVE
5
Scheduled Record List
Day
OK
No.Start
01
11:00
--:--
End
13:00
--:-RETURN
Speed V/P Edit
SP
√
√
EXIT
Velg Standard Timer med …†-knappen, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Scheduled Record List
No. To
PR
Day
Start
End
01 DVD
AV1
Daily
11:00
13:00
SP
Off
√
02 DVD
AV1
Daily
09:22
10:30
SP
Off
√
03 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
04 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
05 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
MOVE
OK
RETURN
6
Bekreft den endrede innstillingen ved å trykke på
OK-knappen.
7
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Menyskjermen vil forsvinne.
Speed V/P Edit
EXIT
Norsk - 63
Innspilling
DVD-RAM(VR)
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 64
Slette den planlagte
innspillingslisten
4
Velg nummeret til den oppsatte innspillingslisten
du vil slette ved å trykke på …†-knappen, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Alternativene Edit og Delete vises.
DVD-RAM(VR)
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en tittel fra listen
over timer-innspillinger.
No. To
PR
Day
Start
End
01 DVD
AV1
Daily
11:00
13:00
SP
02 DVD
AV2
Daily
09:22
10:30
SP
Edit √
Off
Delete
Off √
03 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
04 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
05 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
MOVE
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Programme med …†-knappen, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
5
Scheduled Record List
OK
Disc Navigation
Playlist
EXIT
Scheduled Record List
Programme
ShowView
√
No. To
PR
Standard Timer
√
01 DVD
AV1
√
02 DVD
ShowView Extended
Disc Manager
RETURN
Velg Delete med …†-knappen, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med en
melding som denne: “Do you want to delete
No.01?”.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Speed V/P Edit
: Off
Copy
Programme
01
Day No. Start
Daily
11:00
End
13:00
Speed V/P Edit
SP
Off
√
Off
√
03 --
01Do you
Daily
10:3001’? SP
want to09:22
delete ‘No.
----/- --:-- --:-- --
--
√
04 --
---
05 -06 --
--:--
--:-No
--:-- --:--
--
--
√
---
--/- Yes
--/- -
--
--
√
---
--/- -
--:--
--
--
√
--:--
Setup
MOVE
Innspilling
3
OK
RETURN
MOVE
EXIT
Velg Standard Timer med …†-knappen, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
RETURN
EXIT
6
Velg Yes ved å trykke på œ √ -knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Den valgte tittelen slettes fra listen.
7
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen. Menyskjermen vil forsvinne.
Programme
ShowView
√
Standard Timer
√
ShowView Extended
Disc Manager
OK
: Off
√
Copy
Programme
■
Setup
MOVE
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Merk
EXIT
Scheduled Record List
No. To
PR
Day
Start
End
01 DVD
AV1
Daily
11:00
13:00
SP
Off
√
02 DVD
AV2
Daily
09:22
10:30
SP
Off
√
03 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
04 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
05 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
MOVE
64 - Norsk
OK
RETURN
Speed V/P Edit
EXIT
Du kan ikke slette programmer som spilles
inn for øyeblikket.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 65
Bruke ShowViewfunksjonen
5
Trykk på OK-knappen.
• Informasjonen om programmet vises.
• Når du bruker ShowView-funksjonen for første
gang med lagrede stasjoner, blinker programnummeret. Denne gangen må du taste inn
PR-nummeret manuelt ved å trykke på …†knappene eller talltastene.
DVD-RAM(VR)
Før du forhåndsinnstiller DVD-opptakeren eller videospilleren:
• Skru på både fjernsynet og DVD-opptakeren eller
videospilleren.
• Sjekk at dato og klokkeslett er riktig.
Inntil tolv programmer kan forhåndsinnstilles.
No. To
PR
01 DVD
AV1
2
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
End
13:00
Speed V/P Edit
Off
√
09:22
10:30
SP Off
Start
End Speed V/P
--:-- --:-- -- -11:00
13:00
SP Off
--:-- --:-- -- --
SP
√
05 --
---
Recordable
Time 01:23
SP
--/
---:---:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--
--
√
--:--
OK
--:-RETURN
√
√
EXIT
Scheduled Record List
No. To
PR
Day
Start
End
01 DVD
AV1
Daily
11:00
13:00
Speed V/P Edit
SP
Off
√
02 DVD
01
Daily
09:22
10:30
SP
Off
√
03 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
04 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
05 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
06 --
---
--/- -
--:--
--:--
--
--
√
Programme
ShowView
RETURN
EXIT
√
ShowView Extended
: Off
√
Copy
Setup
OK
OK
√
Standard Timer
Programme
RETURN
Hvis programmet og tidspunktene er riktige, trykk på
OK-knappen.
7
Skru på strømmen ved å trykke på STANDBY/ONknappen for å aktivere innstillingene for timer-innspilling.
8
Se side 63-64 hvis du vil:
● Sjekke om timer-innspillingen er stilt inn riktig
eller ikke.
● Kansellere et forhåndsinnstilt opptak.
EXIT
Trykk på …†-knappene for velge ShowView, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
• En melding der du kan legge inn ShowView-koden
vises.
DVD-RAM(VR)
6
ShowView
Disc Navigation
Playlist
Enter ShowView Code number. [0-9]
Disc Manager
Copy
Programme
■
Tallene ved siden av hver programoppføring i
TV-magasiner eller aviser, er ShowViewkodenumre som kan brukes til å programmere DVD-opptakeren eller videospilleren
umiddelbart fra fjernkontrollen. Tast inn
ShowView-koden for programmet du vil spille
inn.
■
ShowView er et varemerke for Gemstar
Development Corporation.
ShowView-systemet er produsert på lisens
fra Gemstar Development Corporation.
Merk
Setup
OK
4
RETURN
EXIT
Legg inn koden til programmet du vil spille inn i
TV-oversikten ved hjelp av nummerknappene.
• Hvis du vil korrigere ShowView-koden du la inn:
• Trykk på œ-knappen til sifferet som skal korrigeres er slettet.
• Tast inn det riktige sifferet.
Norsk - 65
Innspilling
3
11:00
Daily
Day
--/- FRI28
--/- -
MOVE
MOVE
No.Start
01
DVD-RAM(VR)
Velg Programme med …†-knappen, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Day
Daily
02 DVD
01
To
PR
03 ---DVD AUX
04 ----
MOVE
1
Scheduled Record List
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 66
ShowView Extended
For å forhindre forsinkelser og overspilling har DVDopptakeren eller videospilleren en funksjon som heter
ShowView Extended. Denne funksjonen kan forlenge
innspillingstiden med inntil 60 minutter.
• Må kun brukes hvis PDC ikke er tilgjengelig eller er
innstilt på OFF.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Programme med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Grunnleggende
VHS-innspilling
Før du begynner
1. Kontroller TV-kanal og antennetilkoblinger.
2. Kontroller gjenværende tid på båndet.
Du kan spille inn et TV-program som pågår ved å sette
inn et tomt bånd og trykke på ●(REC)-knappen. Du kan
også legge til tid i 30-minuttersintervaller inntil 9 timer
ved å trykke på ●(REC)-knappen flere ganger.
■
Forsikre deg om at videobåndet har en tapp for
opptaksbeskyttelse.
Hvis tappen mangler, kan du dekke åpningen med
en liten bit limbånd.
■
Advarsel: Dekk ikke denne åpningen med mindre
du er sikker på at du vil spille over båndet.
Merk
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Programme
ShowView
√
Standard Timer
FORSIKTIG
√
ShowView Extended
: Off
√
Disc Manager
Copy
Programme
Setup
MOVE
Innspilling
3
OK
RETURN
EXIT
Velg ShowView Extended med …†-knappene,
og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
1
Sett et tomt VHS-bånd inn i VHS-åpningen.
• Sjekk at båndet er langt nok til å spille inn hele
programmet.
2
Velg ønsket kanal ved å trykke på knappene 0–9
eller PROG/TRK ( / )-knappene.
Velg AV1, AV2, AUX eller DV med INPUT SEL.
-knappen hvis du spiller inn fra en ekstern enhet
som er tilkoblet -kontaktene foran eller bak.
3
Trykk på REC SPEED-knappen på fjernkontrollen,
og sett Record Speed (Innspillingshastighet) til et
av følgende alternativer:
• SP – Standardhastighet, for best bildekvalitet.
Programme
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Copy
Programme
Setup
MOVE
ShowView
√
Standard Timer
√
Off
ShowView Extended 10 :Off
20
30
40
50
60
OK
RETURN
√
EXIT
4
Velg ShowView Extended time med …†-knappene, og trykk deretter på OK- eller √-knappen.
5
Gå ut av menyen ved å trykke på MENU-knappen.
• LP – Lav hastighet, for maksimal innspillingstid
(3 ganger SP).
■
66 - Norsk
Merk
Den valgte innspillingshastigheten vises på
frontpanelet og på skjermen.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 67
Maksimal innspillingstid - SP vs LP
Båndlengde
Innspillingstid (med SP)
E180
180 min. eller 3 timer
E240
240 min. eller 4 timer
E280
280 min. eller 4 timer og 40 min.
E300
300 min. eller 5 timer
■
Merk
4
5
Når du ser på eller spiller inn på videospilleren under
et DVD-opptak, kan enkelte funksjonsknapper være
ute av funksjon. Meldingen “This function is not available”
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig) vises.
Trykk på ●(REC) -knappen på fjernkontrollen eller
frontpanelet.
For alternativer under avspilling se “Spesielle innspillingsfunksjoner”.
Trykk på STOP-knappen hvis du vil stoppe eller
avslutte en innspilling som pågår.
Spesielle innspillingsfunksjoner
Mens en innspilling pågår kan du se på en annen kanal,
se på et annet medium eller legge til innspillingstid i
30-minuttersintervaller.
1
Se på en annen kanal
2
Se på et annet medium under innspilling
Sette på pause / Fortsette
• Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
Sjekke gjenværende tid
1
Trykk på INFO.-knappen på fjernkontrollen.
Følgende informasjon vises.
(Kassettstatus, innspillingshastighet, gjenværende
tid, inn-kanal, klokkeslett.)
VCR
RAM
Stop
Stop
0:00:02
0:00:03
SP
SP
Rem 06:07
Rem 05:41
AV2
PR 1
Sat 22 Jan. 2005
Du kan se på en DVD mens du spiller inn på VHS
eller se på et videobånd mens du spiller inn på DVD.
• Legg en DVD i plateskuffen mens du spiller inn
med videospilleren. Bildet endres automatisk til
DVD-en, og avspillingen begynner.
• Sett inn et videobånd mens du spiller inn på
DVD. Bildet endres automatisk til videobåndet,
og avspillingen begynner. (Kun hvis båndet ikke
har sikkerhetstapp)
3
Legge til innspillingstid
4
Spille inn på en DVD og et videobånd samtidig
Se One-Touch-opptak (OTR). (Se side 61)
Du kan spille inn på DVD og videobånd samtidig, men
begge modusene må stilles inn til å spille inn separat.
• Velg DVD eller videospillermodus med DVD/VCRknappen.
• Velg AV-modus (PR, AV1, AV2, AUX eller DV) for
DVD eller videospiller (VCR).
• Velg REC SPEED for DVD eller videospiller (VCR).
• Trykk på REC-knappen for DVD eller videospiller (VCR).
■
Når DVD-opptakeren eller videospilleren er
koblet til TV-en gjennom en S-Video- eller
Component-kabel, vises ikke avspillingsskjermen for videobåndet under DVD-innspilling.
■
Du kan ikke spille inn ulike kanaler samtidig.
■
DVD-opptakeren eller videospilleren kan ikke
begynne opptaket på nøyaktig samme tidspunkt. Du må først sette den ene til å spille
inn, og deretter den andre.
Merk
14 : 01
Norsk - 67
Innspilling
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG/TRKknappene ( / ) mens innspillingen står på
pause.
Når du ser gjennom antenneinngangen under innspilling,
trykk på TV/VCR-knappen på fjernkontrollen. Skift til
kanalen du vil se på. Når du ser gjennom AV-inngangen
mens du spiller inn, bytt TV-ens inngang fra AV til
antenne. Skift til kanalen du vil se på.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 68
5
Kopiere til DVD eller
VHS
Velg ønsket kopiliste med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Edit Copylist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005 1 Play
00:00:21 √
Rename
Edit Scene
Copy
Delete
19/JAN/2005 12:00
7 Scenes
19/JAN/2005 12:00
Du kan kopiere fra DVD til videobånd (VCR) eller omvendt.
Kontroller gjenværende tid på båndet.
MOVE
6
(VR modus)
Kopiere fra DVD til videobånd (VCR)
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Edit Copylist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
Play
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
√
Rename
Edit Scene
Copy
19/JAN/2005 12:00
Delete
7 Scenes
19/JAN/2005 12:00
2
Trykk på …†-knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
OK
RETURN
EXIT
Copy
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
MOVE
DVD - -> VCR
√
VCR - -> DVD
√
Direkte kopiering fra DVD til videobånd (VCR)
Disc Manager
Copy
Programme
Setup
Innspilling
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
Velg DVD --> VCR med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD - -> VCR
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
New Copylist
√
Edit Copylist
√
Direct Copy
√
Copy
Programme
Setup
MOVE
4
OK
RETURN
EXIT
Velg Edit Copylist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Edit Copylist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
19/JAN/2005 12:00
7 Scenes
19/JAN/2005 12:00
MOVE
68 - Norsk
OK
RETURN
EXIT
√
• Sett inn en DVD-plate du vil kopiere.
• Sett inn et VHS-bånd.
• Trykk på videokopieringsknappen på frontpanelet
eller fjernkontrollen. (TO VCR)
• Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte opptaket.
• Du kan også kopiere fra DivX til videospiller når
ønsket DivX spilles av eller er uthevet i fillisten.
Hvis DivX-platen har flere filer, vil bare den valgte
filen spilles av.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 69
Kopiere fra videobånd (VCR) til DVD
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på…†-knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
5
Du kan bruke √II, Iœœ eller √√I , œœ eller √√
til å søke etter sluttposisjonen.
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
• En kopiliste genereres.
Gjenta trinnene over for å opprette kopilisten.
• I VCR-modus (videospiller) kan ikke kopilisten lagres.
DVD-RAM(VR)
VCR - -> DVD
No. Start
End
Edit
01
00:00:21
00:01:04
√
02
--:--:--
--:--:--
√
Copy
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
DVD - -> VCR
√
Playlist
VCR - -> DVD
√
00:01:07
PLAY
Copy All
Disc Manager
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Copy
Programme
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
6
EXIT
DVD-RAM(VR)
Trykk på …†-knappene og velg VCR --> DVD, og
trykk deretter på OK- eller √ -knappen.
DVD-RAM(VR)
Velg ønsket kopiliste med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
VCR - -> DVD
No. Start
End
01
00:00:21
02
--:--:--
End
01
--:--:--
--:--:--
√
√
Delete
VCR - -> DVD
No. Start
Edit
00:01:04
Play
--:--:-Copy
Edit
00:01:10
√
PLAY
Copy All
MOVE
OK
RETURN
EXIT
00:00:10
Stop
Copy All
MOVE
RETURN
7
EXIT
Du kan bruke √II, Iœœ eller √√I , œœ eller √√
til å søke etter startposisjonen.
Trykk på OK-knappen på startpunktet.
DVD-RAM(VR)
Trykk på …† -knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller √ -knappen.
DVD-RAM(VR)
VCR - -> DVD
No. Start
End
Edit
01
00:00:21
00:01:04
√
02
--:--:--
--:--:--
√
Innspilling
4
OK
VCR - -> DVD
No. Start
01
End
00:00:21
Edit
--:--:--
√
00:00:21
RPS
Copy All
MOVE
OK
RETURN
EXIT
00:00:30
Play
Copy All
MOVE
OK
RETURN
EXIT
• Videospilleren spoler fremover og leter etter en
startposisjon, og begynner automatisk å kopiere.
• Kopieringen vil kanskje ikke stemme nøyaktig
overens med start- og sluttpunktet.
• Hvis du vil kopiere alle kopilister, velg Copy All.
Direkte kopiering fra videobånd (VCR) til DVD
• Sett inn VHS-båndet du vil kopiere.
• Sett inn en innspillbar DVD-plate.
• Trykk på DVD-kopieringsknappen på frontpanelet
eller fjernkontrollen. (TO DVD)
• Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte opptaket.
Norsk - 69
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 70
Spille av tittellisten
Redigering
Dette avsnittet gir en innføring i grunnleggende
redigeringsfunksjoner for DVD-opptakeren, og
forklarer både redigeringsfunksjoner for innspilling på plate og redigeringsfunksjoner for
hele platen.
Følg anvisningene under hvis du vil spille av en scene
fra tittellisten.
Bruke TITLE LIST-knappen
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
1
DVD-RAM(VR)
Title List
19/JAN/2005 12:00
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
02 19/JAN/2005
00:00:03
√
03 20/JAN/2005
00:00:15
√
04 20/JAN/2005
00:00:16
√
PR6
22/JAN/2005
12:00
SP
MOVE
OK
RETURN
EXIT
2
Velg tittelen du vil spille med …†-knappene, og
trykk deretter på PLAY-knappen.
Den valgte tittelen spilles av.
3
Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte avspillingen.
Trykk på TITLE LIST-knappen hvis du vil tilbake til
tittellisten.
Bruke MENU-knappen
Redigering
1
Trykk på MENU-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Copy
Programme
Setup
MOVE
Spille av tittellisten......................................................................70
Grunnleggende redigering (tittelliste) .......................................72
Avansert redigering (spilleliste) .................................................76
Diskbehandling ...........................................................................84
70 - Norsk
OK
RETURN
EXIT
00671G-VR320-2-NOR
2
5/21/05
2:19 PM
Page 71
Velg Disc Navigation ved å trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OK- eller √ knappen to
ganger.
■
Merk
Du kan også spille av et innspilt program ved
å trykke på ANYKEY-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
DVD-RAM(VR)
1/4
DVD-RAM(VR)
00:01:45
Title List
Off
No. Title
19/JAN/2005 12:00
Length Edit
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
√
02 19/JAN/2005 1 00:00:03
√
03 20/JAN/2005 1 00:00:15
√
04 20/JAN/2005 1 00:00:16
√
ENG
D 5.1CH
Off
Off
MOVE
CHANGE
PRG
19/JAN/2005
12:00
MOVE
3
SP
OK
RETURN
EXIT
Trykk på …†-knappene og velg Title, og trykk
deretter på OK- eller √ -knappen.
Redigeringsmenyen vises: Play, Rename, Delete,
Edit, Protection (Se side 71~75)
DVD-RAM(VR)
Velg Title med …†-knappene.
■
Velg å spille av listen ved å trykke på œ √ knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Skjermelementer i tittellisten
Title List
No. Title
#$
Length Edit
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
√
02 19/JAN/2005 1 00:00:03
√
03 20/JAN/2005 2Play
00:00:15
√
04 20/JAN/2005 2Rename
00:00:16
√
20/JAN/2005 12:00
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Delete
20/JAN/2005
No. Title
Edit
12:00
MOVE
■
SP
OK
Protection
RETURN
%
Title List
01 19/JAN/2005 1 00:00:21 01√
!
EXIT
00:00:21
√
00:00:03
√
03 20/JAN/2005 1 00:00:15 03√ Sports
00:00:15
Play
√
04 20/JAN/2005 1 00:00:16 04√ Movie
Rename
00:00:16
√
√
06 06
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
07 07
Protection √
00:09:36
4
SP 00:25:30(PM)
12:00
MOVE
05
02/01/01
19/JAN/2005
@
OK
Title List
Length Edit
02 19/JAN/2005 1 00:00:03 02√
19/JAN/2005 12:00
Velg Play ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Den valgte tittelen spilles av.
^
Length Edit
No. Title
SP
MOVE RETURN
SELECT EXIT RETURN
√
EXIT
&
Trykk på STOP-knappen når du vil stanse
avspillingen. Trykk på TITLE LIST-knappen hvis
du vil tilbake til tittellisten.
Merk
■
Kan avhenge av type plate.
■
DVD-RW(V modus)/-R har begrensede
redigeringsmuligheter.
Norsk - 71
Redigering
5
! Avspillingsskjerm for innspilte titler.
@ Informasjonsvinduet for den valgte tittelen: Tittelnavn,
innspillingsdato, innspillingsklokkeslett, låsestatus, innspillingsmodus
# Nummeret til den innspilte tittelen
$ Navnet til den innspilte tittelen
% Innspillingslengde (dvs. spilletid)
^ Redigeringsmeny
Play (Spill): Spiller den valgte tittelen.
Rename (Gi nytt navn): Gir den valgte tittelen nytt navn.
Delete (Slett): Sletter den valgte tittelen fra listen.
Edit (Rediger): Sletter en del av en tittel.
Protection (Beskyttelse): Låser eller låser opp den
valgte tittelen.
& Knappelinje.
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 72
DVD-RAM(VR)
Grunnleggende redigering
(tittelliste)
Rename
20 / JAN / 2005 12:00
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
MOVE
e
j
o
t
y
Delete
OK
Clear
RETURN
Save
EXIT
Gi en tittel nytt navn
Følg disse anvisningene når du vil gi en tittel nytt navn,
dvs. redigere tittelen til et innspilt program.
4
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av …† œ √knappene, og trykk på OK-knappen.
DVD-RAM(VR)
Rename
Sports(A1)
1
A
F
K
P
U
Z
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen.
• Velg Disc Navigation ved å trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OK- eller √ -knappen
to ganger.
DVD-RAM(VR)
√
02 19/JAN/2005 1 00:00:03
√
03 20/JAN/2005 1 00:00:15
√
04 20/JAN/2005 1 00:00:16
√
19/JAN/2005
12:00
2
SP
OK
RETURN
EXIT
Velg tittelen du vil gi nytt navn fra tittellisten ved å
trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OKknappen eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
5
Velg Save med …† œ √-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelfeltet til den
valgte tittelen.
Title List
DVD-RAM(VR)
Redigering
No. Title
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
√
No. Title
02 19/JAN/2005 1 00:00:03
√
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
√
03 20/JAN/2005 2Play
00:00:15
√
02 19/JAN/2005 1 00:00:03
√
04 20/JAN/2005 2Rename
00:00:16
√
03 Sports (A1)
00:00:15
√
04 20/JAN/2005 1 00:00:16
√
Delete
20/JAN/2005
Edit
Sports (A1)
Protection
20/JAN/2005
12:00
Title List
Length Edit
20/JAN/2005 12:00
SP
12:00
MOVE
OK
RETURN
Velg Rename ved å trykke på …†-knappene, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Skjermbildet for nytt navn vises.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
√
√
03 20/JAN/2005 2Play
00:00:15
√
04 20/JAN/2005 2Rename
00:00:16
√
Delete
20/JAN/2005
Edit
12:00
MOVE
72 - Norsk
Length Edit
02 19/JAN/2005 1 00:00:03
20/JAN/2005 12:00
SP
OK
Protection
RETURN
Length Edit
SP
EXIT
MOVE
3
Save
EXIT
• Back Space : Flytter markøren én posisjon
bakover (tilsvarer CLEAR-knappen)
• Space : Legger inn et mellomrom og flytter
markøren én posisjon fremover (mot høyre).
• Delete : Sletter tegnet ved markørposisjonen.
• Clear : Sletter alle tegnene.
• Save : Registrerer de inntastede tegnene.
19/JAN/2005 12:00
MOVE
D
I
N
S
X
MOVE
Length Edit
01 19/JAN/2005 1 00:00:21
C
H
M
R
W
Back Space
Title List
No. Title
B
G
L
Q
V
EXIT
OK
RETURN
EXIT
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 73
Låse (beskytte) en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil låse en tittel og
dermed beskytte den mot å bli slettet ved et uhell.
4
Velg On ved å trykke på œ √ -knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Nøkkelikonet i informasjonsvinduet for den valgte tittelen endres til
låst status. ( ➝ )
DVD-RAM(VR)
1
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen.
• Velg Disc Navigation ved å trykke på …†knappene, og trykk deretter på OK- eller √knappen to ganger.
DVD-RAM(VR)
19/JAN/2005
12:00
2
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
20/JAN/2004
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/JAN/2005
06 Edu 1
00:08:16
√
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
Slette en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en tittel fra tittellisten.
1
SP
OK
DVD-RAM(VR)
Title List
Drama
19/JAN/2005
EXIT
MOVE
Velg Protection med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Title List
19/JAN/2005
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
SP
RETURN
2
OK
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
RETURN
DVD-RAM(VR)
Title List
√
EXIT
19/JAN/2005
Title List
EXIT
Velg tittelen du vil gi slette fra tittellisten ved å
trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OKknappen eller √-knappen.
Sports(A1)
DVD-RAM(VR)
01 Drama
SP
Protection
OK
Length Edit
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
MOVE
No. Title
SP
OK
√
Protection
RETURN
EXIT
Title Protection:
On
Sports(A1)
Off
19/JAN/2005
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
Norsk - 73
Redigering
Sports(A1)
No. Title
√
Protection
RETURN
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen.
• Velg Disc Navigation ved å trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OK- eller √-knappen to
ganger.
12:00
MOVE
√
00:00:03
EXIT
No. Title
03 Sports
12:00
00:00:21
02 Music
Sports(A1)
12:00
Title List
Sports(A1)
3
01 Drama
SP
Velg tittelen du vil gi beskytte fra tittellisten ved å
trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OKknappen eller √-knappen.
MOVE
Length Edit
Title List
Drama
MOVE
Title List
No. Title
00671G-VR320-2-NOR
3
5/21/05
2:19 PM
Page 74
Velg Delete med …†-knappene, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Title List
Sports(A1)
19/JAN/2005
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
MOVE
No. Title
SP
OK
√
Protection
RETURN
Slette en del av en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en del av
en tittel i tittellisten.
(VR modus)
1
EXIT
Du vil bli bedt om å bekrefte. DVD-RAM/-RW(VR
modus):Siden en spilleliste er aktiv, vises meldingen
‘Do you want to delete? (Related playlists may be
deleted.)’.
DVD-RAM(VR)
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen.
• Velg Disc Navigation ved å trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OK- eller √ -knappen
to ganger.
DVD-RAM(VR)
Title List
Title List
Drama
Do you want to delete?
(Related playlists
may be deleted.)
19/JAN/2005
12:00
MOVE
Sports(A1)
Yes
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
SP
OK
RETURN
EXIT
No
19/JAN/2005
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
2
DVD-RW(V modus)/-R: Siden det ikke er noen
spilleliste, vises meldingen ‘Do you want to
delete?’.
Velg tittelen du vil gi slette fra tittellisten ved å
trykke på …†-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Title List
• Meldingen avhenger av type plate.
4
Velg Yes ved å trykke på œ √ -knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Redigering
■
Merk
Du kan ikke slette en beskyttet tittel.
Hvis du ønsker å slette en beskyttet tittel, må
du velge Off i menyen Protection
(Beskyttelse) for tittelen. (Se side 73)
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
Sports(A1)
05 Sports(A1)
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/JAN/2005
12:00
MOVE
3
No. Title
SP
OK
√
Protection
RETURN
EXIT
Velg Edit ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter OK eller på √-knappen.
Redigeringsskjermen for tittellisten vises.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
■
■
■
Når en tittel er slettet fra tittellisten, kan den
ikke gjenopprettes.
Når DVD-R eller DVD-RW er sluttbehandlet,
kan de ikke slettes.
Med DVD-R slettes titlene bare fra menyen.
Titlene blir værende fysisk på platen.
74 - Norsk
Start
Start
00:00:00
00:00:00
End
Delete
Sports(A1)
19/JAN/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
00671G-VR320-2-NOR
4
5/21/05
2:19 PM
Page 75
Trykk på OK-knappen ved startpunktet.
Bilde og tid for startpunktet vises i vinduet for valg
av startpunkt for sletting.
DVD-RAM(VR)
6
Velg Delete ved å trykke på …†-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Edit Title List
Title List No. 05
Title List No. 05
Start
Start
Start
End
00:00:10
00:00:10
Start
Delete
Delete
Sports(A1)
Sports(A1)
19/JAN/2005 11:50
MOVE
End
00:00:10
00:10:10
End
OK
19/JAN/2005 11:50
Return
00:00:00
RETURN
MOVE
EXIT
OK
End
00:10:10
RETURN
DVD-RAM(VR)
Return
EXIT
Edit Title List
Skjermelementer på tittelredigeringsskjermen
Title List No. 05
Start
DVD-RAM(VR)
Do you want to delete?
Edit Title List
Start
00:00:06
(Deleted part will not
be restored.)
Title List No. 05
00:10:15
Yes
!
End
00:00:10
00:00:10
No
Sports(A1)
Start
Start
End
Delete
19/JAN/2005 11:50 P
#
MOVE
OK
End
00:10:10
RETURN
Return
EXIT
Delete
Sports(A1)
@
19/JAN/2005 11:50
MOVE
End
OK
Return
00:00:00
RETURN
$
EXIT
! Avspillingslinje
@ Avspillingstid
# Vindu og tid for startpunkt for delvis sletting
$ Vindu og tid for sluttpunkt for delvis sletting
• Velg start- og sluttpunkt for delen du vil slette
ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
• Avspillingsrelaterte knapper:
(√II, Iœœ, œœ, √√).
5
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
Bilde og tid for sluttpunktet vises i vinduet for valg
av sluttpunkt for sletting.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Start
Start
00:00:10
00:10:10
Velg Yes ved å trykke på œ √ -knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Den valgte delen er slettet.
Du kan gå tilbake til tittellisten ved å velge Return
ved hjelp av …†-knappene.
■
Lengden på delen som skal slettes må være
på minst 5 sekunder.
■
Hvis lengden på delen som skal slettes er på
mindre enn 5 sekunder, vil du få meldingen
‘The range is too short’.
■
Hvis sluttiden kommer foran starttiden, vil du
få meldingen ‘End point cannot be marked
earlier than start point’.
■
Delen kan ikke slettes hvis den inneholder
et stillbilde.
■
Trykk på MENU-knappen etter at operasjonen er fullført.
Tittellisten forsvinner.
Merk
End
Delete
Sports(A1)
19/JAN/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:10:10
RETURN
Return
EXIT
Norsk - 75
Redigering
Title List No. 05
7
00671G-VR320-2-NOR
5/21/05
2:19 PM
Page 76
Avansert redigering
(spilleliste)
5
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
00:00:10
00:10:00
End
Make
New Playlist
Opprette en spilleliste
19/JAN/2005 12:00
MOVE
Følg disse anvisningene hvis du vil opprette en ny
spilleliste fra en innspilt tittel.
OK
End
00:10:00
RETURN
Return
EXIT
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Den gule valglinjen går til ikonet Make.
(VR modus)
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Playlist med …†-knappene, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
- Slik lager du en ny spilleliste -
6
Velg Make ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Skjermen Make Scene vises igjen.
En ny spilleliste blir lagt til i den aktive spillelisten.
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
Merk
Disc Manager
■
Du kan kontrollere og se over alle scenene
på skjermen Edit Playlist (Se side 79)
■
Gjenta trinn 1~6 hvis du vil opprette en ny
spilleliste.
■
Gjenta trinn 3~6 hvis du vil lage scener fra
spillelisten.
Copy
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
- Slik kommer du tilbake til menyen Edit Playlist -
3
Velg New Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Skjermen Make Scene vises.
DVD-RAM(VR)
7
Velg Return ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Skjermen Edit Playlist vises.
Make Scene
DVD-RAM(VR)
Scene No. 001
Edit Playlist
Start
Start
Title List: 1/6
End
00:00:00
00:00:00
Make
New Playlist
19/JAN/2005 12:00
Redigering
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
02 19/JAN/2005
00:00:03
√
03 20/JAN/2005
00:00:15
√
04 20/JAN/2005
00:00:16
√
19/JAN/2005 12:00
Return
7 Scenes
19/JAN/2005 12:00
EXIT
MOVE
4
No. Title
OK
RETURN
EXIT
Trykk på OK-knappen på startpunktet.
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Scene No. 001
8
Trykk på MENU- eller PLAY LIST-knappen etter at
operasjonen er fullført.
Skjermen Edit Playlist forsvinner.
Start
Start
Title List: 1/6
00:00:10
00:00:10
End
Make
■
Du kan opprette inntil 99 spillelistetitler.
Return
■
Avhengig av platetype kan skjermen som
vises variere noe.
New Playlist
19/JAN/2005 12:00
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
EXIT
• Bilde og tid ved startpunktet vises i Start-vinduet.
• Den gule valglinjen går til feltet End.
• Velg startpunkt for delen du vil opprette en ny scene
ut fra ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
(√II,Iœœ,√√I,œœ, √√).
76 - Norsk
Merk
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 77
Spille titler i spillelisten
Følg disse anvisningene hvis du vil spille av spillelistetitlene.
3
Velg Play med …†-knappene, og trykk deretter på
OK- eller √-knappen.
Titlene i spillelisten spilles av.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
(VR modus)
1
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist vises.
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
02 19/JAN/2005
00:00:03
√
03 20/JAN/2005
00:00:15
Play
√
04 20/JAN/2005
00:00:16
Rename
√
20/JAN/2005 12:00
Edit Scene
4 Scenes
Copy
19/JAN/2005 12:00
MOVE
DVD-RAM(VR)
No. Title
OK
Delete
RETURN
EXIT
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
02 19/JAN/2005
00:00:03
√
03 20/JAN/2005
00:00:15
√
04 20/JAN/2005
00:00:16
√
19/JAN/2005 12:00
4 Scenes
19/JAN/2005 12:00
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med …†-knappene, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
• Velg Edit Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
4
Trykk på STOP-knappen når du vil stanse
avspillingen.
Du kommer tilbake til skjermen Edit Playlist.
Playlist
New Playlist
√
Edit Playlist
√
Disc Manager
Copy
Programme
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
Redigering
Velg tittelen du vil spille fra spillelisten ved å trykke
på …†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen eller √-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Play, Rename, Edit
Screen, Copy, Delete.
Norsk - 77
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 78
Renaming a Playlist Title
DVD-RAM(VR)
Rename
20 / JAN / 2005 12:00
Følg disse anvisningene hvis du vil spille av spillelistetitlene.
A
F
K
P
U
Z
(VR modus)
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
1
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
02 19/JAN/2005
00:00:03
√
03 20/JAN/2005
00:00:15
√
04 20/JAN/2005
00:00:16
√
4
EXIT
Velg tittelen du vil spille fra spillelisten ved å trykke på
…†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen
eller √-knappen. Menyen Edit Playlist vises: Play,
Rename, Edit Screen, Copy, Delete.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
02 19/JAN/2005
00:00:03
√
03 20/JAN/2005
00:00:15
Play
√
04 20/JAN/2005
00:00:16
Rename
√
Save
EXIT
Rename
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med …†-knappene, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
• Velg Edit Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
2
Clear
RETURN
Tast inn tegnene du ønsker med …† œ √-knappene.
A
F
K
P
U
Z
19/JAN/2005 12:00
RETURN
Delete
OK
Dolphin
4 Scenes
OK
e
j
o
t
y
DVD-RAM(VR)
19/JAN/2005 12:00
MOVE
Space
MOVE
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen
stoppet.Skjermen Edit Playlist vises.
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
MOVE
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
• Denne funksjonen tilsvarer funksjonen Rename
(Gi nytt navn) for å gi nytt navn til tittellisten.
(Se side 72)
• Det maksimale antallet tegn som kan skrives inn
er 31.
5
Velg Save ved å trykke på …† œ √-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelfeltet til den
valgte spillelistetittelen.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
00:00:03
√
20/JAN/2005 12:00
Edit Scene
02 19/JAN/2005
4 Scenes
Copy
03 Dolphin
00:00:15
√
Delete
04 20/JAN/2005
00:00:16
√
20/JAN/2005 12:00
Dolphin
MOVE
OK
OK
EXIT
4 Scenes
Redigering
20/JAN/2005 12:00
MOVE
3
Velg Rename ved å trykke på …†-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Skjermbildet for nytt navn vises.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 19/JAN/2005
00:00:21
√
02 19/JAN/2005
00:00:03
√
03 20/JAN/2005
00:00:15
Play
√
04 20/JAN/2005
00:00:16
Rename
√
20/JAN/2005 12:00
Edit Scene
4 Scenes
Copy
20/JAN/2005 12:00
MOVE
78 - Norsk
OK
Delete
OK
EXIT
OK
RETURN
EXIT
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 79
Redigere en scene for spillelisten
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Følg disse anvisningene hvis du vil redigere scener for
en spilleliste.
Edit Scene
1/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
(VR modus)
MOVE
1
OK
EXIT
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist ises.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Science
7 Scenes
Spille av en valgt scene
4
20/JAN/2005 06:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Velg scenen du vil spille av med …† œ √-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen.
Tittelen som skal spilles av velges.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Velg tittelen du vil redigere fra spillelisten ved å
trykke på …†-knappene, og trykk deretter på OKknappen eller √-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Play, Rename, Copy,
Delete.
DVD-RAM(VR)
Playlist No. 2
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
5
OK
RETURN
Delete
EXIT
Trykk på OK-knappen igjen.
Den valgte scenen spilles av.
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Science
Edit Scene
7 Scenes
Copy
20/JAN/2005 06:43
MOVE
Edit Scene
2/7
Play
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
• Velg Edit Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
2
RETURN
Delete
OK
Delete
RETURN
EXIT
3
Velg Edit Scene med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen. Skjermen Edit
Scene vises.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
20/JAN/2005 06:43
MOVE
OK
Delete
RETURN
EXIT
Norsk - 79
Redigering
• Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte
avspillingen av scenen.
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 80
Modifisere en scene (bytte ut en scene)
7
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
Følg trinn 1 til 3 på side 79 for konfigurasjon.
DVD-RAM(VR)
4
Modify Scene
Scene No. 002
Velg scenen du vil modifisere med …† œ √-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen.
Start
Start
Title List : 1/7
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/7
00:00:30
20/JAN/2005 06:43
Play
MOVE
Modify
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
End
Change
Dolphin
Playlist No. 3
01
00:00:20
End
OK
00:00:30
RETURN
Cancel
EXIT
Move
Add
MOVE
5
OK
RETURN
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
Delete
EXIT
Velg Modify ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Skjermen Modify Scene vises.
8
Velg Change ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No.
Edit Scene
2/7
Playlist No. 2
Play
Scene No. 002
Modify
Start
Start
Title List : 1/7
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
00:00:00
Change
Dolphin
20/JAN/2005 06:43
MOVE
01
End
00:00:00
OK
End
00:00:00
RETURN
Delete
Cancel
MOVE
OK
RETURN
EXIT
EXIT
• Scenen du modifiserer endres med den valgte delen.
6
Trykk på OK-knappen på scenens startpunkt.
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
Start
Start
Title List : 1/7
00:00:20
00:00:20
End
Change
Dolphin
20/JAN/2005 06:43
Redigering
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du vil modifisere
ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
(√II,Iœœ,√√I,√√,œœ).
80 - Norsk
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 81
Flytte en scene (endre posisjon for en scene)
■
Du kan ikke flytte den valgte scenen til neste
scenes posisjon, fordi den valgte scenen ville
blitt satt inn før denne posisjonen.
■
Avhengig av platetype kan skjermen som
vises variere noe.
Merk
Følg trinn 1 til 3 på side 79 for konfigurasjon.
4
Velg scenen du vil flytte (bytte posisjon til) med …†
œ √-knappene, og trykk deretter på OK-knappen
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
3/7
Playlist No. 3
Play
Legge til en scene
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Følg trinn 1 til 3 på side 79 for konfigurasjon.
Add
04
00:00:03
MOVE
5
05
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
Delete
EXIT
4
Velg Move ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Velg scenen som skal få en ny scene satt inn foran
seg ved hjelp av …† œ √-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Et gult valgvindu vises på scenen som skal legges til
som ny scene.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Scene No.
Edit Scene
3/7
Edit Scene
4/3
Playlist No. 4
Play
Playlist No. 3
Play
Modify
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
00:00:03
MOVE
05
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
00:00:26
04
00:00:00
02
00:00:07
03
00:00:04
Add
MOVE
Delete
Delete
OK
RETURN
5
Velg Add med …†-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen. Skjermen Add Scene vises.
DVD-RAM(VR)
Add Scene
Velg posisjonen du vil flytte den valgte scenen til
ved hjelp av …† œ √-knappene, og trykk deretter
på OK-knappen.
Scene No. 003
Start
Start
Title List : 1/7
DVD-RAM(VR)
Scene No.
20/JAN/2005 06:43
Play
MOVE
Modify
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Add
Science
Playlist No. 3
01
End
00:00:00
00:00:00
Edit Scene
6/7
EXIT
EXIT
• Et gult valgvindu vises på scenen som skal flyttes.
6
Move
Move
Add
04
01
OK
End
Cancel
00:00:00
RETURN
EXIT
Move
Add
OK
RETURN
EXIT
6
Trykk på OK-knappen ved scenens startpunkt.
DVD-RAM(VR)
Add Scene
Scene No. 003
• Den valgte scenen flyttes til den valgte
posisjonen.
Start
Title List : 1/7
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
5/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
03
00:00:04
04
00:00:03
00:00:11
MOVE
06
OK
00:00:04
02
00:00:07
RETURN
00:00:15
End
00:00:00
End
Add
Dolphin
20/JAN/2005 06:43
MOVE
OK
RETURN
Cancel
EXIT
Move
Add
05
Start
00:00:15
Delete
EXIT
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg sluttpunkt for delen der du vil opprette en ny
scene ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
(√II,Iœœ,√√I,œœ, √√).
Norsk - 81
Redigering
MOVE
Delete
00671G-VR320-3-NOR
7
5/21/05
2:20 PM
Page 82
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
DVD-RAM(VR)
Kopiere en spilleliste til videospilleren
Add Scene
Scene No. 003
Start
Start
Title List : 1/7
00:00:15
00:00:35
End
1
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist vises.
Add
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Sclence
20/JAN/2005 06:43
MOVE
End
OK
00:00:35
RETURN
Cancel
EXIT
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Hvis du vil avbryte, velg Cancel med …†-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen.
8
Scene No.
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
7 Scenes
20/JAN/2005 06:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
• Velg Edit Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Edit Scene
4/4
Length Edit
01 Science
Science
Velg Add med …†-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen.
DVD-RAM(VR)
No. Title
Playlist No. 4
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
04
00:00:04
05
00:00:00
03
00:00:20
Move
Add
MOVE
OK
Delete
RETURN
2
EXIT
• Delen du ønsker å legge til, settes inn foran scenen
som ble valgt i trinn.
Velg tittelen du vil redigere fra spillelisten ved å trykke
på …†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen
eller √-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Play, Rename, Copy,
Delete.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Slette en scene
Følg trinn 1 til 3 på side 79 for konfigurasjon.
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
20/JAN/2005 06:43
4
MOVE
Velg scenen du vil slette med …† œ √-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
4/4
Playlist No. 4
Play
3
Redigering
Modify
01
00:00:26
04
00:00:35
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
DVD-RAM(VR)
5
RETURN
EXIT
Velg Delete ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Scene No.
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
20/JAN/2005 06:43
MOVE
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Playlist
Delete
OK
Delete
RETURN
Velg Copy ved å trykke på …†-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Tittelen du velger spilles av og kopieres til
videobåndet.
Add
MOVE
OK
OK
Delete
RETURN
EXIT
Edit Scene
4/3
Playlist No. 4
Play
Modify
01
00:00:26
04
00:00:00
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Add
MOVE
4
■
Delete
OK
RETURN
EXIT
Merk
82 - Norsk
Trykk på MENU-knappen etter at operasjonen er fullført.
Menyskjermen vil forsvinne.
Spillelisten kan inneholde inntil 99 spillelistetitler.
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 83
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med meldingen ‘Do you want to delete? (Related playlists may be
deleted.)’.
Slette en spilleliste fra spillelisten
1
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist vises.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
Do you want to delete?
(Related playlists
may be deleted.)
Yes
Dolphin
No
7 Scenes
20/JAN/2005 06:43
√
Science
MOVE
7 Scenes
OK
RETURN
EXIT
20/JAN/2005 06:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
• Velg Edit Playlist med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
4
Velg Yes ved å trykke på œ √-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Du kommer automatisk
tilbake til skjermen Edit Playlist når slettingen er
fullført.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Deleting...
(Please wait)
2
Velg tittelen du vil redigere fra spillelisten ved å trykke
på …†-knappene, og trykk deretter på OK-knappen
eller √-knappen.
Menyen Delete Playlist vises: Play, Rename, Copy,
Delete.
DVD-RAM(VR)
7 Scenes
20/JAN/2005 06:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
20/JAN/2005 06:43
MOVE
Dolphin
OK
DVD-RAM(VR)
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Natural
00:00:37
√
Natural
Delete
RETURN
Edit Playlist
No. Title
7 Scenes
23/APR/2005 06:43
EXIT
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Velg
Delete ved
å trykke på
…†-knappene, og
trykk deretter
på OK-knappen.
3
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
23/APR/2005 06:43
MOVE
OK
Redigering
No. Title
Delete
RETURN
EXIT
Norsk - 83
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 84
4
Diskbehandling
Tast inn tegnene du ønsker med …† œ √knappene.
DVD-RAM(VR)
Rename
Disc
A
F
K
P
U
Z
Redigere platenavnet
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
Back Space
Følg disse anvisningene hvis du vil gi en plate et navn.
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
5
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
MOVE
1
a
f
k
p
u
z
e
j
o
t
y
Delete
OK
Clear
RETURN
Save
EXIT
Velg Save ved å trykke på …† œ √-knappene, og
trykk deretter på OK- eller √-knappen.
Platen gis et navn.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Copy
Disc Manager
Programme
Disc Manager
Disc Name
: Disc
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
:
√
Delete All Title Lists
√
Copy
Setup
Programme
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
MOVE
2
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Copy
Programme
Setup
MOVE
Redigering
RETURN
EXIT
Velg Disc Manager med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
3
OK
OK
RETURN
EXIT
Velg Disc Name med …†-knappene, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
Skjermen Edit Name vises.
DVD-RAM(VR)
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
84 - Norsk
E
J
O
T
Y
Rename
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
■
Du må kanskje fjerne platebeskyttelsen før
du kan redigere.
■
Skjermen som vises kan avvike, avhengig
av platetype.
Merk
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 85
Disc Protection (Platebeskyttelse)
Med Disc Protect (Platebeskyttelse) kan du beskytte
platene mot å bli formatert eller slettet utilsiktet.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
Formatere en plate
Bruk disse instruksjonene når du skal formatere en plate.
Platebeskyttelsen bør fjernes først.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Disc Manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Copy
Programme
Setup
Copy
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Programme
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
2
Velg Disc Manager med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Velg Disc Manager med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Copy
Programme
Setup
Copy
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Programme
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
Velg Disc Protection med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
3
Velg Disc Format med …†-knappene, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Copy
Disc Name
:
Disc Protection
: Not
Not protected
Protected
Disc Format
Disc Manager
Disc Manager
Disc Name
√
Portected
Delete All Title Lists
√
√
√
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Copy
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM
• Du vil bli bedt om å bekrefte formateringen med
meldingen “Do you want to format disc?”.
DVD-RAM(VR)
4
Velg Protected med …†-knappen, og trykk deretter på
OK- eller √-knappen.
Disc Manager
Disc Navigation
Playlist
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc
Disc Manager Do
youFormat
want to format disc?
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Protected
√
Copy
√
Delete All Title Lists
√
√
√
Cartridge
Yes Protection
No Inf
Programme
Disc Format
Delete All Title Lists
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Copy
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
• Hvis du velger “Yes”, vil du bli bedt om å bekrefte
med meldingen ‘All data will be deleted. Do you
want to continue?’ .
Norsk - 85
Redigering
Programme
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 86
DVD-RW
• Du vil bli bedt om å bekrefte med meldingen
‘Choose the recording format for DVD-RW’.
3
Velg Disc Finalise med …†-knappen, og trykk deretter
på OK- eller √-knappen.
DVD-RW(VR)
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Navigation
Disc Manager
Disc Name
:
√
Playlist
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Manager
Disc Format
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
DVD-VR
Copy
√
Delete All Title Lists
√
√
Programme
DVD-V
Setup
Programme
MOVE
Setup
MOVE
:
√
Disc Manager
Delete All Title Lists
Choose the recording format for DVD-RW.
Copy Cartridge Protection Inf
√
Disc Manager
Disc Name
OK
RETURN
OK
RETURN
DVD-R(V)
Disc Navigation
Disc manager
4
EXIT
EXIT
Velg Yes ved å trykke på œ √-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.Platen formateres.
Copy
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Setup
DVD-VR og DVD-V modus defineres i samsvar med
innspillingsformatet.
DVD-VR modus
OK
RETURN
EXIT
Du vil få meldingen ‘Do you want to finalise disc?’.
DVD-RW(VR)
DVD-V modus
DVD-RAM
DVD-RW
PLATE
MOVE
Disc Navigation
Playlist
DVD-RW
DVD-R
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
: DVD-VR
Disc Manager Do you want to finalise disc?
Disc Finalise
Copy
√
√
DeleteYes
All Title Lists
No
√
Programme
Setup
Sluttbehandle en plate
MOVE
Når du har spilt inn titler på en DVD-RW/-R-plate med din
DVD-spiller skal den luttbehandles innen den kan spilles
av på eksterne anordninger other DVD devices.
OK
RETURN
Hvis du velger Yes, vil du få meldingen ‘Disc will be
finalised. Do you want to continue?’.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Redigering
Playlist
Disc Manager
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Copy
Setup
OK
RETURN
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Copy
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Setup
86 - Norsk
OK
RETURN
EXIT
√
Disc
Finalise
Disc
will be finalised.
Delete
TitletoLists
Do youAll
want
continue?
Yes
√
√
No
OK
RETURN
EXIT
■
Når en plate er sluttbehandlet, kan du ikke
slette titler fra innspillingslisten.
■
Etter sluttbehandlingen fungerer DVD-RW(V
modus)/-R-plater på samme måte som en
DVD-Video-plate.
■
Skjermen som vises kan avvike, avhengig av
platetype.
■
Sluttbehandlingstiden kan variere avhengig av
hvor mye data som er lagret på platen.
■
Dataene på platen blir skadd hvis opptakeren
skrus av under sluttbehandlingsprosessen.
Programme
MOVE
: Not protected
Velg Yes ved å trykke på œ √-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Platen sluttbehandles.
Disc Manager
Disc Name
√
Disc Protection
Setup
MOVE
Merk
2
:
Programme
EXIT
Velg Disc Manager med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Disc Manager
Disc Name
Copy
4
Programme
MOVE
Disc Manager
Disc Navigation
Title List
EXIT
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 87
Fjerne sluttbehandling på en plate (V/VR modus)
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
4
Velg Yes ved å trykke på œ √-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Sluttbehandlingen
fjernes.
■
Merk
En DVD-RW kan sluttbehandles eller få
fjernet sluttbehandlingen i V modus.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Type
Bruk
Copy
Sluttbehandling
DVD-Video(RW)
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(V modus)
Mulighet for ekstra innspilling,
Samme som DVD-Video
beskyttelse og sletting.
Programme
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
■
EXIT
A DVD-RW can be finalised or unfinalised in
VR mode.
Velg Disc Manager med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Type
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Sluttbehandling
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR modus)
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
:DVD-VR
√
Disc UnFinalise
√
Disc Manager
Copy
Bruk
Ingen mulighet for
Mulighet for ekstra
ekstra innspilling, sletting ekstra innspilling, sletting
redigering eller beskyttelse. redigering eller beskyttelse.
Programme
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
Velg Disc Unfinalise med …†-knappen, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
Du vil få meldingen ‘Do you want to unfinalise
disc?’.
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
:DVD-VR
√
Disc UnFinalise
Disc ManagerDo you want to unfinalise disc?
Copy
Yes
√
No
Programme
Setup
OK
RETURN
Redigering
MOVE
EXIT
Hvis du velger Yes, vil du få meldingen ‘Disc will
be unfinalised. Do you want to continue?’.
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
:DVD-VR
√
Disc UnFinalise
Disc will be unfinalised.
√
Do you want to continue?
Copy
Yes
No
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Norsk - 87
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 88
• Du vil få meldingen ‘Do you want to delete all title
lists?’.
Slette alle tittellister
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
1
Playlist
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
Disc Manager
Disc Finalise
Do you want to delete all title lists?
Copy Delete All Title Lists
Yes
√
√
√
No
Programme
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Setup
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
MOVE
Programme
Setup
2
OK
RETURN
EXIT
Velg Disc Manager med …†-knappene, og trykk
deretter på OK- eller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Copy
Programme
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
Velg Delete All Title Lists, og trykk deretter på OKeller √-knappen.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Redigering
EXIT
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Copy
Programme
Setup
MOVE
88 - Norsk
OK
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
• Hvis det finnes beskyttede titler: Funksjonen
Delete All Title Lists fungerer ikke.
Hvis det finnes en tittel med et stillbilde, vil ikke
denne funksjonen fungere. Hvis du vil slette en
beskyttet tittel, må du deaktivere Protect for den
under Lock-funksjonen.
Copy
MOVE
OK
4
Velg Yes ved å trykke på œ √-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Alle tittellister slettes.
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 89
Referanse
Feilsøking
†
Spesifikasjoner
GARANTI BEGRENSET TIL DEN OPPRINNELIGE KJØPEREN
Feilsøking ....................................................................90
Spesifikasjoner ............................................................93
Norsk - 89
Referanse
†
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 90
Feilsøking
(DVD-VIDEO/DVD-RAM/-RW/-R)
Hvis du får et problem med produktet, gå gjennom punktene under før du kontakter et Samsung-godkjent servicesenter.
Problem
Forklaring/løsning
Ingen strøm.
• Sjekk om strømledningen er plugget skikkelig inn i stikkontakten.
• Har du trykket på / I STANDBY/ON-knappen på DVD-opptakeren eller videospilleren?
Inn-signalet vises en
stund mens strømmen skrus på.
DVD-opptakeren eller videospilleren trenger litt tid til å starte opp etter at den er skrudd på.
Kan ikke spille inn
TV-programmer.
Timer-innspilling fungerer ikke skikkelig.
Jeg kan ikke
spille inn.
• Sjekk om strømledningen er plugget skikkelig inn i stikkontakten.
• Har du stilt inn kanalinnstillingene for DVD-opptakeren eller videospilleren riktig?
• Kontroller ledig plass på DVD-RAM/-RW/-R-platen.
• Kontroller at antennekabelen er koblet til.
• Kontroller innspillingstid, sluttidspunkt og klokkeinnstillingene på nytt.
• Innspillingen blir avbrutt hvis strømmen blir borte ved et strømbrudd eller av andre grunner
under innspillingen.
• Sjekk om platen er formatert. Dette produktet kan kun spille inn på formaterte plater.
• Kontroller om du har nok ledig plass på DVD-RAM/-RW/-R-platen.
Jeg trykket på RECknappen, men ingenting skjer.
Innspilling er tilgjengelig kun på DVD-RAM/-RW/-R-plater.
Hvis et program er kopibeskyttet, kan du ikke spille det inn.
Jeg har glemt passordet for barnesikringen.
Trykk og hold nede √√I-knappen på DVD-opptakeren eller videospilleren når den er skrudd på.
Ikke gjør dette med mindre det er helt nødvendig.
(Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det ikke står noen plate i.)
Jeg kan ikke spille av
en plate.
• Kontroller at platen er satt inn riktig med etiketten opp.
• Sjekk regionskoden på DVD-platen.
• DVD-opptakeren eller videospilleren kan ikke spille av enkelte platetyper.
Referanse
Ingen lyd.
90 - Norsk
• Ser du på et program i sakte film eller bilde for bilde?
• Hvis du spiller et program i noen annen hastighet enn normal hastighet, vil du ikke høre
noen lyd.
• Sjekk tilkoblinger og grunninnstillinger.
• Kontroller om platen er skadet.
Rengjør platen om nødvendig
• Kontroller at platen er satt inn riktig med etiketten opp.
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 91
Feilsøking (DVD)
Problem
Forklaring/løsning
Du kan ikke bruke operasjonen eller funksjonen av en av følgende årsaker:
(1) DVD-platen støtter ikke funksjonen (for eksempel kameravinkler)
(2) Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor gyldig område.
Innstillingene for
avspillingsmodus (Play
mode) samsvarer ikke
med innstillingene som
er konfigurert på menyen
Setting (Innstillinger).
Platen støtter ikke alle de valgte funksjonene.
I så fall vil noen innstillinger du konfigurerer på menyen Setting (Innstillinger) kanskje ikke
fungere skikkelig.
Jeg kan ikke endre
sideforholdet.
Sideforholdet er ikke justerbart for DVD-plater.
Det kommer
ingen lyd.
Kontroller at du har valgt riktige alternativer for digitallyd i menyen Audio Output Options
(Lydalternativer).
Det kommer ikke
bilde eller lyd.
Platen løses ut etter
2 til 5 sekunder.
Har du flyttet DVD-opptakeren eller videospilleren brått fra et kaldt sted til et varmt sted? Hvis
du har gjort det m å du ikke plugget støpslet i stikkontakten og vente i to timer.
Deretter setter du inn platen og forsøker å spille den av igjen. Den skal fungere normalt etter at
kondensen har fordampet.
Bytte av kameravinkler fungerer ikke
under avspilling av
en DVD-plate.
Bytte av kameravinkler er kun tilgjengelig hvis platen inneholder bilder tatt fra ulike vinkler.
Platen går rundt,
men det kommer
ikke bilde, eller det
kommer bilder av
dårlig kvalitet.
• Kontroller om platen er skadet eller om det er fremmedlegemer på platen.
• Noen plater av dårlig kvalitet vil kanskje ikke kunne spilles av.
• Hvis scenen plutselig bytter fra mørkt til lyst, kan skjermen riste litt, men dette er ingen defekt.
Jeg får ikke det
språket jeg ønsker på
tale og tekst.
Hvilke språk som er tilgjengelig for tale og tekst bestemmes av platen.
Kun lyden og tekstingen som ligger på DVD-platen er tilgjengelig og vises på platemenyen.
Det kommer ingen
progressive signaler.
• Sjekk om PSO vises på frontpanelet.
• Husk å bytte component video ut-signalet med Progressive-knappen når platen har stoppet.
Fjernkontrollen
fungerer ikke.
• Rett fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på DVD-opptakeren eller videospilleren.
Ikke stå for langt unna (maksimal rekkevidde er 4,5 meter).
Fjern hindringer mellom DVD-opptakeren eller videospilleren og fjernkontrollen.
• Kontroller om batteriene er utladet.
Andre problemer
• Les innholdsfortegnelsen, finn og les avsnittene som omhandler problemet, og følg
anvisningene.
• Skru apparatet av og på igjen.
• Hvis problemet vedvarer, kontakt nærmeste Samsung-godkjente servicesenter.
Norsk - 91
Referanse
-ikoner vises på
skjermen.
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 92
Feilsøking (VCR)
Utfør følgende enkle kontroller før du kontakter et Samsung-godkjent servicesenter.
Problem
Forklaring/løsning
Ingen strøm
• Kontroller at strømledningen er koblet til en stikkontakt.
• Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Du får ikke satt inn en videokassett
• Videokassetter kan kun settes inn med vindusiden opp og
sikkerhetstappen vendt mot deg.
TV-programmet ble ikke spilt inn
• Sjekk antennetilkoblingen til DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Er tuneren på DVD-opptakeren eller videospilleren riktig stilt inn?
• Sjekk om sikkerhetstappen på kassetten er intakt.
Timer-innspillingen ble ikke gjennomført • Sjekk start-/sluttidspunktene for innspillingen på nytt, samt gjeldende klokkeslett.
• Kontroller at båndet du setter inn har tilstrekkelig plass.
Det kommer ikke bilde, eller det er
forstyrrelser på bildet
• Kontroller om du bruker et forhåndsinnspilt bånd.
Du kan ikke se vanlige TV-sendinger
• Sjekk innstillingen for Tuner/External. Den skal stå på Tuner.
• Sjekk TV-ens antennetilkoblinger.
Det kommer forstyrrelser eller
streker på bildet under avspilling
• Trykk på PROG/TRK-knappene ( /
denne effekten.
Når √II -knappen trykkes inn under
avspilling får stillbildet kraftige
forstyrrelsesstriper.
• Et stillbilde kan ha “forstyrrelsesstriper”, avhengig av båndets tilstand.
Trykk på PROG/TRK-knappene ( / ) mens du spiller av i
sakte film for å redusere denne effekten.
Video Head Cleaning
• Hvis du får dårlig bilde på mange ulike kassetter, kan det
hende videolesehodene må renses. Dette er ikke et vanlig problem,
og hodene skal ikke renses med mindre du har dette problemet.
• Når du renser videolesehodene, må du lese alle
instruksjoner som følger med rensekassetten.
Feil rensing kan skade videolesehodene permanent.
) for å redusere denne
Hvis du ikke greier å løse problemet etter å ha lest instruksjonene over, noter ned:
• Modell og serienummer fra baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren
• Garantiinformasjonen
• En klar beskrivelse av problemet
Referanse
Deretter kontakter du nærmeste SAMSUNG-godkjente servicesenter.
92 - Norsk
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 93
Spesifikasjoner
Generelt
Inn-signaler
Ut-signaler
Strømkrav
220 – 240V vekselstrøm, 50Hz
Strømforbruk
45 Watt
Vekt
4,8 Kg
Dimensjoner
430(Bredde) x 321(Dybde) x 84(Høyde)
Driftstemperatur
+5°C to +35°C
Andre forhold
Må stå rett når den er i bruk. Maksimalt 75% luftfuktighet.
Video inn (bak)
Euro Scart-kontakt: 1.0Vp-p(ubalansert) 75Ω
Audio inn (bak)
Euro Scart-kontakt: -8dBm, 47Kohm ubalansert
Front-inngang
RCA-kontakt, DV
RF ut
UHF 21-69 (Start CH36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-kontakt, Euro Scart-kontakt, Audio L/R
Audio (Kun DVD)
Digital audio ut OPTISK KOAKSIAL
Video (DVD, VCR)
RCA-kontakt, Euro Scart-kontakt (Kompositt, RGB),S-Video ut
Båndformat
Videobånd, type VHS
Fargesystem
PAL
Tuningsystem
B/G, D/K
VCR
Video S/N
Over 43dB (standardinnspilling)
(Videospiller)
Oppløsning
Over 240 linjer (standardinnspilling)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39dB(Mono)
Lydfrekvenser
20Hz-20KHz (Hi-Fi)
Bildekomprimeringsformat
MPEG-II
DVD
Lydkomprimeringsformat
Dolby AC-3 256kbps
Innspillingskvalitet
XP (8 Mbps), SP (4 Mbps), LP (2 Mbps), EP (1,2/0,8 Mbps)
Video S/N
Forhold min. 50dB ved standardinnspilling
Audio S/N
Forhold min. 75dB
Lydfrekvenser
20 Hz ~ 20 KHz
Lydsignaler
For DVD-plater vil lydsignaler som er spilt inn med en samplingfrekvens på 96kHz konverteres til og sendes ut i 48kHz.
Platetype
DVD
Lyd-CD(CD-DA)
48 / 96KHz
44,1KHz
Digitale lydsignaler ut
48KHz
44,1KHz
Referanse
Analoge lydsignaler ut
Norsk - 93
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 94
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår
problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
www.samsung.no
Samsung Electronics Nordic AB Box 713,
S-194 27 Upplands Vasby, Sweden
Tel: 23 16 27 22
■ GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre
forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale
tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land
enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien
dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte
forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter,
gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er
utenfor Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene
under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og
distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på
plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 95
.
00671G-VR320-3-NOR
5/21/05
2:20 PM
Page 96
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet
eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og
resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
AK68-00671G-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement