Samsung SP-A600, SP-A600B Owner's manual

Samsung SP-A600, SP-A600B Owner's manual

DLP-projektor

Brukerveiledning

SP-A600B

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Lampeutskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Konfigurere PC-miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Koble en DVD-spiller/kabel-/satellittboks til HDMI/DVI . . . . . . . . . . . 2-11

Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via Komponent . . . . . . 2-12

Koble til videospiller/videokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

VED BRUK AV

Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5

FEILSØKING

Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

MER INFORMASJON

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

RS-232C Kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4

1 Viktige sikkerhetsregler

1-1 Før du starter

Ikoner som brukes i denne håndboken

IKON NAVN

Forsiktig

BETYDNING

Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.

Merk Angir et hint eller et tips for en funksjon.

Bruke denne håndboken

• Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.

• Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.

Opphavsrettsmerknad

Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra

Samsung Electronics, Co., Ltd.

Viktige sikkerhetsregler 1-1

1-2 Juridisk ansvar og vedlikehold

Rengjøre overflaten og linsen

Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.

• Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller tynner eller med en våt klut. Dette kan føre til et problem med produktet.

• Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.

Dette kan føre til riper eller skader på produktet.

• Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det.

Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

• Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det kommer van på den.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Rengjøre innsiden av projektoren

For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et servicesenter.

• Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet inn i projektoren.

1-2 Viktige sikkerhetsregler

1-3 Sikkerhetsregler

Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

IKON NAVN

Advarsel

Forsiktig

BETYDNING

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade eller død.

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.

Tegnenes betydning

Ikke utfør.

Ikke demonter.

Ikke berør.

Må følges.

Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.

Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

Strømrelaterte

Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.

Advarsel

Sett strømpluggen skikkelig i.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

• Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

• Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.

Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Når du skal flytte produktet, slår du av strømmen og kobler fra strømledningen og eventuelle andre kabler som er koblet til produktet.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse

1).

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

Viktige sikkerhetsregler 1-3

Forsiktig

Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

• Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.

Installasjonsrelaterte

Advarsel

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en peis eller varmeovn.

• Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

Når du installerer produktet i et skap eller en hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.

• Hvis det ikke støttes, kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til skader på produkt eller personer.

• Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Hold strømledningen unna varmeapparater.

• Belegget på strømledningen kan smelte og føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller vann (regndråper), og ikke installer det i et kjøretøy.

• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

1-3

Ikke slå produktet på eller av ved å koble til eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)

Hold strømledningen unna varmekilder.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

• Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.

Trekk ut strømledningen under tordenvær.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på områder med mye støv.

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

• Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

Viktige sikkerhetsregler

Vær forsiktig når du setter ned produktet.

• Hvis ikke kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Bruksrelaterte

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke demonter eller prøv å reparere eller endre produktet.

• Når produktet krever reparasjon, kontakter du et servicesenter.

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

• Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis strømpluggens pinne eller kontakt utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet i så lav høyde at små barn kan nå det.

• Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller kaker på produktet.

• Hvis et barn prøver å rekke opp til en av disse gjenstandene, kan produktet falle og skade dem.

Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett bildet mot noens øyne.

• Dette er farlig spesielt for barn.

Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen, må du påse at de ikke svelges av barn. Hold batteriene utenfor barns rekkevidde.

• Hvis de svelges, oppsøker du en lege

øyeblikkelig.

Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakte et servicesenter.

Ikke bruk produktet mens det angir en feil, som ingen lyd eller bilde.

• Slå av produktet øyeblikkelig, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakt et servicesenter.

Viktige sikkerhetsregler 1-3

1-3

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

• Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.

Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

• Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller til elektrisk støt.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.

• Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

• Hvis du gjør det, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på så du ikke mister linsedekselet til produktet.

• Linsen kan bli skadet.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

• Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at det er slått av for å unngå brannskader.

Ikke åpne noe deksel på produktet.

• Dette er farlig på grunn av høyspenningen inni produktet.

Ventilasjonshullet er varmt en stund selv etter at projektoren er slått av. Hold hender og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.

Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.

(Barn og personer med sensitiv hud må være ekstra forsiktige.)

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler

øyeblikkelig.

• En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.

• Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

Ikke berør linsen til produktet.

• Dette kan skade linsen.

Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.

For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på frontprojektoren, bruker du spray eller en våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.

Få et Servicesenter til å rengjøre innsiden av projektoren minst en gang i året.

Ikke rengjør produktet med vannspray eller en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller alkohol på plastdelene til produktet som projektordekselet, siden dette kan føre til skader.

Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på produktet.

Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.

Ikke plasser gjenstander som ikke tåler varme, i nærheten av projektoren.

Viktige sikkerhetsregler

2 Installasjon og tilkobling

2-1 Innholdet i pakken

• Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.

• Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

Projektor

INNHOLD

Hurtigveiledning Produktgaranti Brukerveiledning (BP59-

00137A)

Strømledning

Fjernkontroll (BP59-00132A) /

1 Batteri (CR 2025)

Rengjøringsklut (BN63-

01798B)

SELGES SEPARAT

D-Sub-kabel

VIDEO-kabel

S-VIDEO-kabel

Installasjon og tilkobling 2-1

2-2 Installere projektoren

Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.

• Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke er et rektangel.

• Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.

• Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.

• Du kan installere projektoren på følgende steder: Forside-Gulv / Forside-Tak / Bakside-Gulv / Bakside-Tak.(For å se innstillingene for installasjonsposisjoner)

Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen

Installer en halvgjennomsiktig skjerm.

Velg Menu > Setup > Install > Rear-Floor

Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen

Installer projektoren på forsiden der du ser på skjermen.

Velg Menu > Setup > Install > Front-Floor

2-2 Installasjon og tilkobling

2-3 Oppretting med justerbare fotstøtter

Still inn de justerbare føttene på projektoren slik at den står rett og stødig.

Du kan justere nivået på projektoren opptil 3 grader.

Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det oppstå en Keystone-forvrengning av bildet.

Installasjon og tilkobling 2-3

2-4 Justering av zoom og fokus

Zoomknapp: Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomområdet ved å manipulere zoomknappen.

Fokusring: Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.

Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og fremvisningsavstand), kan ikke fokuset justeres på riktig måte.

2-4 Installasjon og tilkobling

2-5 Skjermstørrelse og fremvisningsavstand

Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.

A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y’. Avstand fra linsesentrum til bildebunn

X. Skjermbredde / Y. Skjermhøyde / M. Skjermens diagonale lengde

SKJERMSTØRRELSE

2794

3048

3302

3556

3810

4064

4318

1016

1270

1524

1778

2032

2286

2540

4572

4826

5080

5334

5588

5842

6096

MM TOMMER

110

120

130

140

150

160

170

40

50

60

70

80

90

100

180

190

200

210

220

230

240

HORISONTAL

X

(MM /

TOMMER)

886 / 34,9

1107 / 43,6

1328 / 52,3

1550 / 61,0

1771 / 69,7

1992 / 78,4

2214 / 87,2

2435 / 95,9

2657 / 104,6

2878 / 113,3

3099 / 122,0

3321 / 130,7

3542 / 139,4

3763 / 148,1

3985 / 156,9

4206 / 165,6

4428 / 174,3

4649 / 183,0

4870 / 191,7

5092 / 200,5

5313 / 209,2

VERTIKAL

Y

(MM /

TOMMER)

498 / 19,6

623 / 24,5

747 / 29,4

872 / 34,3

996 / 39,2

1121 / 44,1

1245 / 49,0

1370 / 53,9

1494 / 58,8

1619 / 63,7

1743 / 68,6

1868 / 73,5

1992 / 78,4

2117 / 83,3

2241 / 88,2

2366 / 93,1

2491 / 98,1

2615 / 103,0

2740 / 107,9

2864 / 112,8

2989 / 117,7

TELE BRED

(MM /

TOMMER)

1762 / 69,4

2203 / 86,3

2643 / 104,1

3084 / 121,4

3524 / 138,7

3965 / 156,1

4405 / 173,4

4846 / 190,8

5287 / 208,1

5727 / 225,5

6168 / 242,8

6608 / 260,2

7049 / 277,5

7489 / 294,8

7930 / 312,2

8370 / 329,5

8811 / 346,9

9251 / 364,2

9692 / 381,6

10133 / 398,9

10573 / 416,3

Z

(MM /

TOMMER)

1355 / 53,3

1694 / 66,7

2032 / 80

2371 / 93,3

2710 / 106,7

3048 / 120

3387 / 133,3

3726 / 146,7

4065 / 160,0

4403 / 173,3

4742 / 186,7

5081 / 200,0

5419 / 213,3

5758 / 226,7

6097 / 240,0

6436 / 253,4

6774 / 266,7

7113/ 280,0

7452/ 293,4

7790 / 306,7

8129 / 320,0

FORSKYVNIN

G

Y'

(MM /

TOMMER)

62 / 2,4

78 / 3,1

93 / 3,7

109 / 4,3

125 / 4,9

140 / 5,5

156 / 6,1

171 / 6,7

187 / 7,4

202 / 8,0

218 / 8,6

233 / 9,2

249 / 9,8

265 / 10,4

280 / 11,0

296 / 11,7

311 / 12,2

327 / 12,9

342 / 13,5

358 / 14,1

374 / 14,7

Installasjon og tilkobling 2-5

HORISONTAL VERTIKAL TELE BRED

SKJERMSTØRRELSE

X Y Z

TOMMER

250

300

6350

7620

MM

(MM /

TOMMER)

5535 / 217,9

6641 / 261,5

(MM /

TOMMER)

3113 / 122,6

3736 / 147,1

(MM /

TOMMER)

11014 / 433,6

13216 / 520,3

Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 100 ~ 120 tommer.

(MM /

TOMMER)

8468 / 333,4

10161 / 400,0

FORSKYVNIN

G

Y'

(MM /

TOMMER)

389 / 15,3

467 / 18,4

2-5 Installasjon og tilkobling

2-6 Lampeutskiftning

Informasjon om lampeutskiftning

• Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i informasjonsvisningen (INFO-knappen).

• Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Bytt ut med samme modell som følger med projektoren.

- Lampemodellnavn: 220W Philips fusion lamp (BP96-02183A)

- Lampeprodusent: Philips Lighting

- Lampelevetid: 3000 timer

- Lampetype: 220 W UHP

• Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.

• Selv etter at strømledningen har blitt koblet fra vil lampen være varm. La den kjøles ned i minst 1 time før du bytter lampen.

• Lampen befinner seg nederst på produktet.

• Før du snur projektoren for å bytte lampen dekker du projektoren med en myk klut på et flatt underlag.

• Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brannskader eller andre skader.

• Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.

• Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du behandler lampen feil, kan det påvirke skjermkvaliteten og forkorte levetiden.

Inneholder kvikksølv og må avhendes i henhold til lokale, landsomfattende eller føderale lover

Prosedyre for lampeutskiftning

1.

Lampen er veldig varm og har høy spenning. La den kjøles ned i minst 1 time etter at du har koblet fra strømledningen før du bytter ut lampen.

2.

Lampen befinner seg nederst på produktet.

Plasser produktet så bunnen vender oppover, og fjern skruene som holder lampedekselet på plass.

* Når du plasserer produktet med bunnen oppover, må du plassere en myk klut på overflaten for å hindre riper.

3.

Skyv på og åpne dekselet i pilretningen som vist på figuren.

Installasjon og tilkobling 2-6

4.

Fjern skruene som vises på figuren.

5.

Hold og dra forsiktig i lampehåndtaket som vist på figuren.

Følg omvendt prosedyre når du skal sette inn en ny lampe.

2-6 Installasjon og tilkobling

2-7 Koble til en PC

1.

Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til skjermutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.

2.

Når alt er tilkoblet, kobler du til strømkablene for både projektoren og PCen.

Dette produktet støtter Plug and Play, og derfor trenger du ikke konfigurere driveren på PCen hvis du bruker Windows XP.

Bruke projektoren

1.

Slå projektoren på og trykk på [PC] for å velge <PC>.

Hvis PC-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er på plass.

2.

Slå på PCen og angi PC-miljøet når det er nødvendig.

3.

Juster skjermen.(Automatisk justering)

• Lyden kommer fra PC-høyttalere.

• For å unngå at skjermen er tom når du kobler til en PC, angir du <PC> i menyen Rediger navn. Se del 3-5-1 for mer informasjon.

Installasjon og tilkobling 2-7

2-8 Konfigurere PC-miljøet

Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.

1.

Klikk på høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk på [Egenskaper]. Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.

2.

Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning> ved å henvise til <Oppløsning> som beskrives i skjermmodustabellen som støttes av denne projektoren. Du må ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.

3.

Trykk på [Avansert]-knappen. Det vises et annet egenskapsvindu.

4.

Klikk på kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens> ved å henvise til <Vertikal frekvens> som beskrives i tabellen Støttet oppløsning/Størrelsesmoduser.

Dette angir både de vertikale og horisontale frekvensene.

5.

Klikk på [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.

Datamaskinen kan startes på nytt automatisk.

6.

Slå av PCen og koble til projektoren.

2-8 Installasjon og tilkobling

• Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.

([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)

• Dette produktet støtter opptil 32 biter per piksel når det brukes som en PC-skjerm.

• Projiserte bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av

Windows du bruker.

• For å koble det til PCen må du angi PC-skjermegenskapene til verdiene som støttes av projektoren, ellers vises kanskje

<Mode Not Supported>.

Installasjon og tilkobling 2-8

2-9 Støttede visningsmoduser

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

GTF

VESA

DMT

VESA

DMT

MAC

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

GTF

VESA

DMT

VESA

CVT

VESA

GTF

IBM

IBM

VESA

DMT

MAC

VESA

GTF

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

CVT

VESA

GTF

VESA

DMT

MAC

SKJERMMODUS

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 870

640 x 350

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

SKJERMFOR

MAT

70Hz

70Hz

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

31,469

31,469

31,469

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

70,086

70,087

59,940

KLOKKEFRE

KVENS (MHZ)

POLARITET (H/

V)

25,175

28,322

25,175

+/-

-/+

-/-

-/67Hz

70Hz

72Hz

35,000

35,000

37,861

66,667

70,000

72,809

30,240

28,560

31,500 -/-

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

-/-

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

68,681

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

75,062

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

100,000

+/+

-/-

+/+

-/+

2-9 Installasjon og tilkobling

VESA

DMT

VESA

GTF

VESA

GTF

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

GTF

VESA

GTF

VESA

CVT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

DMT

VESA

CVT

VESA

GTF

VESA

GTF

VESA

CVT

SKJERMMODUS

1280 x 720

SKJERMFOR

MAT

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

44,772

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

59,855

KLOKKEFRE

KVENS (MHZ)

74,500

POLARITET (H/

-/+

V)

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

1680 x 1050 RB

1680 x 1050

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

49,702

62,795

60,000

69,930

72,072

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

55,935

70,635

75,000

64,674

65,290

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

59,810

74,934

60,000

70,000

72,000

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,887

74,984

60,000

59,883

59,954

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

83,500

106,500

108,000

120,839

124,540

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

106,500

136,750

162,000

119,000

146,250

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

-/+

-/+

+/+

+/-

-/+

Installasjon og tilkobling 2-9

VESA

CVT

VESA

DMT

SKJERMMODUS

1920 x 1080RB

SKJERMFOR

MAT

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

66,587

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

59,934

1920 x 1200 RB 60Hz 74,038 59,950

KLOKKEFRE

KVENS (MHZ)

138,500

154,000

POLARITET (H/

+/-

+/-

V)

2-9 Installasjon og tilkobling

2-10 Koble til strømmen

1.

Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.

Installasjon og tilkobling 2-10

2-11 Koble en DVD-spiller/kabel-/satellittboks til HDMI/DVI

1.

Koble til med en HDMI/DVI-kabel

• Koble [HDMI 1/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til DVI-utgangskontakten til DVD-spilleren/kabel-/ satellittboksen med en HDMI/DVI-kabel.

Koble til med en HDMI-kabel

• Koble [HDMI 1/DVI IN] or [HDMI IN 2]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI-utgangskontakten til DVD-spilleren/ kabel-/satellittboksen med en HDMI-kabel.

2.

Når tilkoblingen er fullført, kobler du strømmen til projektoren til DVD-spilleren/kabel-/satellittboksen.

Bruke projektoren

1.

Slå projektoren på og trykk på [HDMI]-knappen for å velge <HDMI1> eller <HDMI2>.

• Denne projektoren har ikke støtte for lyd. (Separat lydsystem er nødvendig for lyd.)

2-11 Installasjon og tilkobling

2-12 Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via Komponent

1.

Koble [COMPONENT IN (Y/P

B

/ P

R

)]-inngangsporten på baksiden av projektoren til Komponent-porten på baksiden av DVDspilleren/kabel-/satellittboksen med en Komponent-kabel.

2.

Når tilkoblingen er fullført, kobler du strømmen til projektoren til DVD-spilleren/kabel-/satellittboksen.

Bruke projektoren

1.

Slå projektoren på og trykk på [COMP] for å velge <Component>.

Komponent-porter er merket som (Y/P

B

/P

R

), (Y, B-Y, R-Y) or (Y, Cb, Cr), avhengig av produsenten.

Installasjon og tilkobling 2-12

2-13 Koble til videospiller/videokamera

1.

Koble [VIDEO IN]-inngangsporten (gul) på projektoren til VIDEO OUT-porten (gul) på videoutstyret ved hjelp av videokabelen.

Hvis videoutstyret har S-VIDEO OUT-port, kobler du det til [S-VIDEO IN]-inngangsporten på projektoren. Bruk av S-VIDEOtilkoblingen gir en høyere visuell kvalitet.

2.

Når du er ferdig med å koble til enhetene, kobler du projektoren til videospilleren/videokameraet.

Bruke projektoren

1.

Slå projektoren på og trykk på [Video] for å velge <Video>.

eller

Trykk på [S-VIDEO]-knappen for å velge <S-Video>.

• Kontroller at projektoren og videoutstyret er slått av før du kobler til kablene.

• Denne projektoren har ikke støtte for lyd. (Separat lydsystem er nødvendig for lyd.)

2-13 Installasjon og tilkobling

3 Ved bruk av

3-1 Produktfunksjoner

• Optisk motor med avansert DLP-teknologi

• Full 1920x1080 HD-panel.

• 6 segmentfargehjul til å implementere optimale farger.

• 220 W lampe designet for å forbedre lystetthet

• Levende farger

• Kvalitetsbildeinnstilling fokusert på å forbedre farge - denne enheten har som mål å realisere fargekoordinater som imøtekommer kringkastingsstandarder for videoproduksjon.

• Minimert viftestøy og lyslekkasje

• Luftstrømmen og vifteinstallasjonsstrukturen er optimalisert til å minimere viftestøy og strålelekkasje.

• Forskjellige inngangsporter

• Flere inngangskontakter er tilgjengelige, for eksempel to HDMI-kontakter (som støtter HDCP) og en komponentkontakt osv. som forbedrer konnektiviteten med eksterne enheter.

• Brukerjusteringer

• Denne enheten tillater justering av hver inngangsport.

• Enheten har et referansemønster som kan brukes til posisjonering og justering.

Ved bruk av 3-1

3-2 Forside, øvre

NAVN

1.Indikatorer

2. Fokusring

3. Fjernkontrollens signalmottaker

4. Linse

5. Justerbare fotstøtter

6. Zoomknapp

7. POWER (

8. SOURCE-knapp

9. MENU-knapp

10. Flytt

)-knapp

/ Velg knappen

-

-

- STANDBY (blå lampe)

- LAMPE (blått lys)

- TEMP (rød lampe)

-

Se Lampeinnstillinger.

Brukes til fokusjustering.

BESKRIVELSE

Du kan justere skjermposisjonen ved å flytte de justerbare fotstøttene opp og ned.

Brukes til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.

Brukes til å slå projektoren på eller av.

Bruk denne knappen til å velge eksternt enhetssignal.

Brukes til å vise Menu-skjermen.

/ : Bruk denne knappen til å flytte til eller velge et element i en meny.

• Knappene øverst på projektoren er berøringsknapper. Du bruker disse knappene ved å berøre dem forsiktig med fingrene.

3-2 Ved bruk av

3-3 Fjernkontroll

Ved bruk av

1. ON

-knappen (│)

Brukes til å slå på projektoren.

2. AUTO

-knappen

Justerer bildet automatisk. (Bare tilgjengelig i <PC>-modus)

3. MENU

-knapp ( )

Brukes til å vise menyskjermen.

4.

Flytt (

)/ (

)-knapp

Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.

5. V. KEYSTONE

-knapp ( )

Bruk denne når skjermen vises i en trapesformet fasong.

6. VIDEO

-knapp

Brukes til å bytte til <VIDEO>-modus.

7. S-VIDEO

-knapp

Brukes til å bytte til <S-VIDEO>-modus.

8. P.SIZE

-knapp

Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.

9. COMP

-knapp

Brukes til å bytte til <COMPONENT>-modus.

10. OFF

-knapp ( )

Brukes til å slå av projektoren.

11. RETURN

-knapp ( )

Går tilbake til forrige meny.

12. EXIT

-knapp ( )

Brukes til å få menyskjermen til å forsvinne.

13. INFO STILL

-knapp

INFO

: Brukes til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PCskjermjustering og lampelevetid.

STILL

: Brukes til å se stillbilder.

14. HDMI

-knapp

Brukes til å bytte til <HDMI>-modus.

15. INSTALL

-knapp

Brukes til å snu eller vende det viste bildet.

16. P.MODE

-knapp

Brukes til å velge bildemodus.

17. PC

-knapp

Brukes til å bytte til <PC>-modus.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 7 meter fra produktet.

3-3

3-4 Lampeinnstillinger

Lampeinnstillinger

:Lyset er på :Lyser blinker :Lyset er av

STANDBY LAMPE TEMP INFORMASJON

Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises skjermen innen 30 sekunder.

Projektoren har normal drift.

Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du har trykket på POWER-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.

POWER-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Varer i omtrent 1 minutt)

Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.

Se Tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten ikke er lukket skikkelig.

Strømmen slås av automatisk når temperaturen i projektoren overstiger kontrollgrensen. Se tiltak 3.

Det har oppstått et problem ved bruk av IC i produktet. Se tiltak 4.

Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 5.

Levetiden til lampen har utløpt. Se tiltak 6.

Minnet til produktet fungerer ikke som normalt. Kontakt et servicesenter.

Strømmen til produktet fungerer ikke som normalt. Kontakt et servicesenter.

Det har oppstått et problem ved bruk av fargehjulet i produktet. Se tiltak 4.

Fjerne indikatorproblemer

KLASSIFISER

ING

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltak 3

Tiltak 4

Tiltak 5

Tiltak 6

STATUS TILTAK

Når kjøleviftesystemet ikke er i normal driftsmodus.

Når lampedekselet som beskytter lampeenheten ikke er lukket skikkelig eller sensorsystemet ikke er i normal driftstilstand.

Når temperaturen på innsiden av projektoren blir for høy.

Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte et Samsung-servicesenter.

Kontroller om skruene nederst på siden av projektoren er strammet skikkelig. Hvis de ikke er strammet som normalt, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Ingen video

Lampen fungerer feil etter at strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås på rett etter at projektoren slås av.

Når skjermen blir mørkere

Juster installasjonsstatusen til projektoren ved å se forholdsreglene for installasjon ovenfor. Avkjøl projektoren, og start den på nytt. Hvis det samme problemet oppstår flere ganger, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Koble fra strømledningen, koble den til igjen og start projektoren på nytt.

Hvis det samme symptomet fremdeles oppstår, kontakter du et Samsungservicesenter.

Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet oppstår flere ganger, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Kontroller lampebrukstiden på informasjonsvisningsskjermen. Hvis du må bytte ut lampen, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan forårsake støy, men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.

3-4 Ved bruk av

3-5 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

Input

Picture

MENY

Setup

Option

Source List

Mode

Color Pattern

Install

PC

Language

Sleep Timer

Edit Name

Size

Overscan

Lamp Mode

Color Standard

Menu Position

LED Indicator

UNDERMENY

Position Digital NR

1080/24fps Mode Film Mode

V-Keystone

Factory Default

Menu Transpa-

Background

Menu Display rency

Buzz

Time

Information

Black Level

Test Pattern

Auto Power On

3-5-1. Input

MENY

Source List

Edit Name

BESKRIVELSE

Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.

• <HDMI1>- <HDMI2>-<Component>- <S-Video>-<Video>-<PC>

Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.

• <VCR>- <DVD>-<Cable STB>- <Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<TV>-<IPTV>-<Blu-Ray>-<HD DVD>-<DMA>

For å unngå at skjermen er tom når du kobler til en PC, angir du <PC> i menyen <Edit Name>.

3-5-2. Picture

Ved bruk av 3-5

Mode

MENY

Size

Position

BESKRIVELSE

Velg en ønsket bildemodus.

• <Mode>

• <Vivid > : Velg denne bildemodusen for et mer levende bilde.

• <Dynamic > : Velg denne modusen for et lysere og skarpere bilde enn Standard modus.

• <Standard> : Dette er bildemodusen som er optimalisert til standard sendingssignal.

• <Movie1>,<Movie2> : Optimer bildet for å se filmer.

• <User 1>,<User 2>,<User 3> : Velg når du justerer bildet etter dine preferanser.

• <Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.

• <Brightness > : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.

• <Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.

Kan ikke angis i <PC>-modus.

• <Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.

Kan ikke angis i <PC>-modus.

• <Tint> : Brukes til å få frem mer en naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød forsterkning.

Kan ikke angis i <PC>-modus.

• <Color Temperature> : Du kan endre nyansen for hele skjermen etter behov.

• <Color Temperature>

• <9300K > : Fargetemperaturen passer til veldig lyse omgivelser som en butikk.

• <8000K > : Denne fargetemperaturen passer til veldig lyse omgivelser og er standardinnstillingen for dynamisk bildemodus. Skarpheten og lysstyrken er fremhevet.

• <6500K > : Denne temperaturen brukes til de fleste videoproduksjoner. Den er standardinnstillingen for Film1 og gir den mest presise nyansen.

• <5500K > : Brukes til å levere optimal bildekvalitet for filmer i svart/hvitt.

• <R-Gain >-<G-Gain >-<B-Gain >-<R-Offset >-<G-Offset >-<B-Offset >

• <Gamma > : En funksjon for bildekompensering som kontrollerer innstillingene i henhold til videoegenskapene.

• <Film >: Den beste innstillingen for å se en film.

• <Video > : Den beste innstillingen for å se et TV-program.

• <Graphic >: Den beste innstillingen når du har en PC tilkoblet.

• <Save > : Brukes til å lagre tilpassede bildeinnstillinger.

• <User1>-<User2>-<User3>

• <Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

• <OK>-<Cancel>

Du kan velge en skjermstørrelse i henhold til scenetypen.

• <16:9>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<Wide Fit>-<Anamorphic>-<4:3>

• I <PC>-modus støttes bare modusene <16:9> og <4:3>.

• I modusene <HDMI1,2> (oppløsningene 576p,480p,576i,480i) og <Component>

(oppløsningene 576p,480p,576i,480i) støttes ikke <Wide Fit>-modusen.

• I modusene <Video> og <S-Video> støttes ikke modusene <Wide Fit> og <Anamorphic>.

Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.

3-5 Ved bruk av

MENY

Digital NR

Black Level

Color Pattern

Overscan

1080/24 fps Mode

Film Mode

BESKRIVELSE

Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på bildet ved å aktivere støyreduksjon.

• <Off >-<On>

Kan ikke angis i <PC>-modus.

Hvis bildet er for mørkt, kan du angi et lysere svartnivå.

• Kan ikke angis i <PC>-modus.

• Black Level kan bare velges i modusene <Component>, <Video>, <S-Video>, <HDMI 1> og

<HDMI 2>.

For modusene <Video>, <Component> og <S-Video>

• <0 IRE> : Standard svartnivå.

• <7.5 IRE> : Still inn svartnivået mørkere.

For modusene <HDMI 1>, <HDMI 2>

• <Low > : Angi lysstyrkestandarden for mørke signaler til en lav innstilling. Hvis inngangssignalet er en [HDMI-Video]-type, vises uklare skjermer som normalt.

• <Normal > : Angi lysstyrkestandarden for mørke signaler til en høy innstilling. Hvis inngangssignalet er en [HDMI-PC]-type, vises uklare skjermer som lyse.

Du kan filtrere fargen til hele skjermen i henhold til dine ønsker. Blir optimale skjerminnstillinger for filmer.

Kan ikke angis i <PC>-modus.

• <Off > : Viser bildet i originalfargen.

• <Monochrome >: Viser bildet i svart/hvitt ved å filtrere ut alle fargesignaler.

• <Red >: Viser bildet i rødt ved å filtrere ut de grønne og blå fargesignalene.

• <Green >: Viser bildet i grønt ved å filtrere ut de røde og blå fargesignalene.

• <Blue >: Viser bildet i blått ved å filtrere ut de røde og grønne fargesignalene.

Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av bildet når unødvendig informasjon eller unødvendige bilder vises på kanten av bildet.

Kan ikke angis i <PC>-modus.

• <Off >-<On>

Denne funksjonen viser fullstendige opprinnelige HD-signaler på [email protected] Hz som har 24 bilder per sekund med minimal sceneforvrengning, som i en film. Selv om forskjellen er liten, implementerer denne funksjonen den høyeste skjermkvaliteten.

Du kan bare justere <1080p/24 fps Mode>-modus i modusene <HDMI 1>, <HDMI 2> og

<Component>.

• <Off > : Viser scener hvor 24 bilder er forlenget til 60 bilder. På grunn av denne prosessen kan det oppstå skjermristing.

• <On > : Viser scener hvor 24 bilder er forlenget til 48 bilder. Alle scener vises jevnlig uten skjermristing.

Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen som er optimalisert for å spille av filmer. <Film

Mode> gir de optimale visningsinnstillingene for filmer.

Filmmodus støttes bare for <Video>, <S-Video> og <Component>(480i,576i).

• <Off >-<On>

Ved bruk av 3-5

3-5-3. Setup

3-5 Ved bruk av

Install

MENY

Lamp Mode

V-Keystone

Background

Test Pattern

PC

Color Standard

Factory Default

Ved bruk av

BESKRIVELSE

For å skreddersy bildet til installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene vertikalt/horisontalt.

• <Front-Floor >: Normalt bilde

• <Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde

• <Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde

• <Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde

Brukes til å angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av lampen.

• <Theater >: Denne modusen reduserer lysstyrken til lampen i mørke omgivelser for å hindre blendende lys ved filmvisninger. Den reduserer også lampens strømforbruk, noe som fører til en minskning av det generelle strømforbruket til projektoren.

• <Bright >: Denne funksjonen øker lampens lysstyrke. Du kan høre økt viftestøy i denne modusen.

Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale

Keystone-funksjonen. Siden den vertikale Keystone-funksjonen kompenserer for skjermforvrengninger via programvare, anbefaler vi at du installerer projektoren slik at det ikke oppstår skjermforvrengninger i horisontal eller vertikal retning, i stedet for å bruke den vertikale keystone-funksjonen.

Hvis det ikke er noe signal fra en TV-stasjon eller en ekstern enhet som er koblet til projektoren, vil skjermen vise Samsung-logoen eller den er blå eller svart. Hvis det er et signal, forsvinner logoen eller fargen og viser normale bilder.

• <Logo > -<Blue > -<Black >

Genereres av selve projektoren. Brukes som standard for å optimalisere installasjonen av projektoren.

• <Crosshatch > - Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.

• <Screen Size > - Du kan referere til bildeformatstørrelser som 1,78 : 1 eller 1.33 : 1.

• <Red> - Rød skjerm, bare for fargejustering.

• <Green> - Grønn skjerm, bare for fargejustering.

• <Blue > - Blå skjerm, bare for fargejustering.

• <White > - Hvit skjerm, bare for fargejustering.

• <6500K_White > - Hvit skjerm, fremhever de hvite tonene for en mer ekte hvitfarge.

Red/Green/Blue -fargene i testmønstrene brukes bare i forbindelse med fargejustering, og det kan hende at de ikke samsvarer med de faktiske fargene som vises under videoavspilling.

Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel risting på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.

Bare aktivert i PC-miljøet. (komponentsignaler støttes ikke)

• <Auto Adjustment > : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.

• <Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.

• <Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.

• <Zoom> : Brukes til å utvide PC-skjermen fra midten.

• <Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de standard fabrikkinnstillingene.

Du kan justere fargestandarden så den passer til fargestandarden til inngangssignalet.

• <HD> : Høy oppløsning, 1125 skannelinjer.

• <SMPTE_C> : Standardisert for videoutstyr av SMPTE (Society of Motion Picture and Television

Engineers).

• <EBU> : Lovgivning og standarder for europeisk kringkastingsproduksjon og -teknologi, standardisert av Den europeiske kringkastingsunion.

Med denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

3-5

3-5-4. Option

MENY

Language

BESKRIVELSE

Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.

Menu Position

Menu Transparency

Menu Display Time

Auto Power On

Sleep Timer

LED Indicator

Buzz

Information

Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.

Du kan angi menyens gjennomsiktighet.

• < High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>

Du kan angi klokkeslettet for menyen.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >

Hvis strømmen leveres til projektoren, slås den automatisk på uten at du trykker på På/Av-knappen.

• <Off >-<On>

Hvis det ikke er noe inngangssignal for den angitte tiden, slås projektoren automatisk av. (Det må ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte tiden)

• <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>

Du kan slå lampeindikatorene på projektoren på eller av i henhold til dine ønsker.

• <Off > : Denne modusen deaktiverer driftslampen. Men lampen slås på uavhengig av lampeinnstillingen når strømmen slås på eller av eller når projektoren er i unormal status.

• <On > : Denne modusen gjør det mulig å bruke lampen slik at den viser gjeldende driftsstatus for projektoren.

Du kan slå lyden på eller av når du trykker på en av knappene på projektoren.

• <Off >-<On>

Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering.

3-5 Ved bruk av

4 Feilsøking

4-1 Før du ber om service

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung

Electronics servicesenter.

Installasjon og tilkobling

Meny og fjernkontroll

Symptomer Feilsøking

Ingen strøm.

Kontroller alle strømkabelkontaktene.

Jeg ønsker å installere projektoren i taket. Støtte

Ekstern kilde kan ikke velges.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

lokale produktdistributøren.

Kontroller at tilkoblingskablen(e) er riktig koblet til i riktig port.

Hvis enheten ikke er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.

Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.

Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på forsiden eller baksiden av enheten fra en avstand på opptil 7 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.

Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.

Skjerm og ekstern kilde

Jeg kan ikke velge en meny.

Kan ikke se bilder.

Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.

Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått på.

Kontroller om menyen vises i grått. En gråfarget meny er utilgjengelig.

Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.

Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.

Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen.

Dårlig farge.

Bildene er ikke tydelige.

Rar lyd.

Driftslampen lyser.

Linjer vises på skjermen.

Ingen ekstern skjermenhet vises.

Bare blå skjerm vises.

Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger. /

Skjermen er for mørk eller lys.

Kontroller at innstillingene for <Color>, <Brightness> ikke er på nederste nivå.

Juster <Tint> og <Contrast>.

Juster fokuset.

Kontroller om projeksjonsavstanden er for langt unna eller for nær skjermen.

Hvis den rare lyden fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.

Se i Korrigerende tiltak i henhold til lampeinnstillingene.

Siden støy kan oppstå når du bruker PCen, justerer du skjermfrekvensen.

Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller om justeringselementene, som lysstyrken og kontrasten, har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.

Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle kontakter en gang til.

Som nevnt over kontrollerer du justeringselementene som

<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.

Kontroller <Color Pattern> i skjermmenyene.

Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.

Feilsøking 4-1

5 Mer informasjon

5-1 Spesifikasjoner

MODELL SP-A600B

Panel

Lampe

Størrelse

Oppløsning

Produsent

Type

Farge

Oppløsning Optimal oppløsning

Maksimal oppløsning

Inngangsvideosignal

Inngangssynkroniseringssignal

16,5 mm

FHD (1920x1080)

Texas Instrument

220 W UHP (Kinomodus: 187 W)

Levetid 3.000 timer

Produsent Philips

62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 bit)

1920 x 1080 @ 60 Hz

Maksimal pikselklokke

Diagonal skjermstørrelse

Rekkevidde for fremvisning

Strøm Strømforbruk

Spenning

1920 x 1200 @ 60 Hz (Reduser slukking)

Video, S-Video, Component, Analog PC, 2 x HDMI

Separat H/V-synk

162 MHz

1016 ~7620 mm

1,3 m ~ 13 m

Mindre enn 275 W

110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz

Støy

Dimensjoner

24 dB (kino)

343,1 mm (B) x 162,4 mm (H) x 347,2 mm (D)

Vekt 4,7 kg

Hovedfunksjoner Lysstyrke 1000

Brukermiljø

Kontrast

ANSI

Keystone Vertikal

Temperatur og luftfuktighet

3000:1

Drift: Temperatur 0 ? ~ 40 ? (32 ˚F ~ 104 ˚F) , Fuktighet (10 % ~ 80 %)

Lagring: Temperatur -20 ? ~ 45 ? (-4 ˚F ~ 113 ˚F) , Fuktighet (5 % ~ 95 %)

Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens klasse B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.

DMD-panelet som brukes i DLP-projektorer, består av flere hundre tusen mikrospeil. På samme måte som med andre visuelle visningselementer, kan det hende at DMD-panelet inneholder noen få dårlige piksler. Samsung og produsenten av

DMD-panelet har strenge prosedyrer for å identifisere og begrense dårlige piksler, og produkter vil ikke overskride det maksimale antallet dårlige piksler som er angitt av våre standarder. Det kan forekomme at det finnes piksler som ikke kan vises, men det påvirker imidlertid ikke bildekvaliteten eller produktets levetid.

5-1 Mer informasjon

5-2 RS-232C Kommandotabell

Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)

• Baudfrekvens: 9.600 bps

• paritet: Ingen

• Databit: 8, stoppbit: 1

• Flytkontroll: Ingen

Seriell kommunikasjonsprotokoll

1.

Kommandopakkestruktur [7 byte]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 verdi

• En kommandopakke består av totalt 7 byte.

• De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.

• De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.

• Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.

CS

• Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.

• Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (heksadesimal)

• CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)

2.

Responspakkestruktur [3 byte]

1.

Vellykket

0x03

2.

Mislykket

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en mislykket pakke.

• En mislykket pakke sendes hvis:

• Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.

• Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.

• Kontrollsummen er feil.

• Mislykket registrering av en ekstern enhet

• En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.

• Overfør følgende kontrollkommando for å overføre en eller flere kontrollkommandoer hvis det kom et vellykket svar på forrige overføring eller det ikke kom et svar på over 3 sekunder.

• Mens du kontrollerer projektoren med en datamaskin kan du ikke kontrollere projektorens status med datamaskinen, og den vil heller ikke vises på projektorens skjerm. Overfør INFORMASJON-kommandoen for å vise gjeldende informasjon på projektorskjermen.

• Alle kontrollkommandoer gjelder for inngangskilden og projektorstatusen som vises for øyeblikket.

Mer informasjon 5-2

Kommandotabell

Generelt

Input

Picture

KONTROLLELEMENT

Strøm

Source List

Strøm

HDMI

Component

S-Video

Video

PC

CMD1

Skjermmeny 0x00

OK

Avbryt

0x0A HDMI 1

HDMI 2

Component

S-Video

Video

PC

CMD1

0x0B

KONTROLLELEMENT

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Temperature

WB

Gamma

6500K

5500K

R-Offset

G-Offset

B-Offset

R-Gain

G-Gain

B-Gain

Film

Video

Graphic

Vivid

Dynamic

Standard

Movie1

Movie2

User1

User2

User3

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

9300K

8000K

'-50~50

'-50~50

'-50~50

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

CMD2

0X00

0X00

0X01

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x06

0x07

0x08

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

CMD3

0x00

0X00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0

0

0

1

0

0

0

1

2

VERDI

VERDI

0

1

2

2

3

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

7

(0~100)

(0~100)

(0~100)

0

1

(0~100)

(0~100)

5

6

3

4

0

1

2

5-2 Mer informasjon

Picture

KONTROLLELEMENT CMD1

Save User1

User2

User3

Reset

Size

Digital NR

Black Level

16:9

Zoom1

Zoom2

Wide Fit

Anamorphic

4:3

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Color Pattern Off

Monochrome

Red

Green

Overscan

1080/24fps

Mode

Blue

Off

On

Off

Film Mode

Position

On

Off

On

(Kontinuerlig) Venstre

Høyre

(Kontinuerlig) Ned

Opp

Skjermmeny 0x0B

OK

Cancel

Skjermmeny

OK

Cancel

Skjermmeny

OK

Cancel

CMD2

0x09

CMD3

0x00

0x0A

0x0B

0x0C

0x0D

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

4

5

2

3

0

1

2

0

0

1

0

0

1

1

2

2

0

0

1

VERDI

1

0

1

0

1

1

0

1

0

4

0

2

3

1

0

1

Mer informasjon 5-2

Setup

KONTROLLELEMENT CMD1 CMD2 CMD3 VERDI

install

Lamp Mode

V-Keystone

Background Logo

Test Pattern

Front-Floor 0x0C 0x00 0x00 0

Front-Ceiling 1

Rear-Floor 2

Rear-Ceiling

Theater

Bright

Blue

Black

Crosshatch

Screen size

Red

Green

Blue

White

6500K_Whit e

'-50~50

0x01

0x02

0x03

0x04

0x00

0x00

0x00

0x00

3

0

1

(0~100)

0

1

2

0

1

2

3

4

5

6

PC

Av

Auto Adjustment

Coarse

0x05

0x06

0x00

0x00

7

0

Zoom

Fine

Reset

Opp

Ned

Opp

Ned

Skjermmeny

OK

Cancel

0x07

0x08

0x09

0x00

0x00

0x00

2

0

0

1

0

1

0

1

X1

X2

X3

X4

Venstre

Høyre

Opp

Ned

0x0A 0x00

1

2

3

3

0

1

2

5-2 Mer informasjon

Setup

Option

KONTROLLELEMENT

Color Standard

HD

SMPTE-C

EBU

Factory

Default

Skjermmeny

OK

Cancel

Language

Menu Position

Menu Transparency

Menu Display Time

High

Medium

Low

Opaque

5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

中國語 (繁

體)

한국어

Venstre

Høyre

Opp

Ned

CMD1

0x0C

0x0D

CMD2

0x0B

CMD3

0x00

0x0C

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

2

0

1

2

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

A

VERDI

4

5

6

2

3

0

1

0

1

2

3

B

2

3

0

1

Mer informasjon 5-2

Option

KONTROLLELEMENT

Auto Power

On

OFF

ON

Sleep Timer OFF

10 min

LED Indicator

20 min

30 min

OFF

ON

Buzz OFF

ON

Information

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x00

0x05

0x06

0x07

0x08

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

2

3

0

1

0

1

0

1

0

VERDI

5-2 Mer informasjon

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

5-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

U.S.A

• Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support

CANADA

MEXICO

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864)

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/cl

01-8000112112 http://www.samsung.com/co

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

800-7919267 http://www.samsung.com/latin

1-800-234-7267 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/

Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG (726 78 64)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.com/au

Mer informasjon 5-3

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

800-810-5858

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG:3698 - 4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

5-3 Mer informasjon

5-4 Korrekt avhending - kun Europa

Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)

Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)

Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av, angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.

Mer informasjon 5-4

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project