Samsung SP-D400S Owner's manual

Samsung SP-D400S Owner's manual

Les disse sikkerhetsreglene nøye og følg dem når produktet brukes for å unngå personskade eller skade på eiendom.

Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå fare for personskade eller livsfare.

Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå personskade eller skade på produktet eller annen eiendom.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og

|

bruk

[Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).]

Pass på at pluggen settes skikkelig i, ellers kan det oppstå brannfare.

z

Hvis det oppstår dårlig kontakt kan det føre til brann.

Ikke bruk løse strømuttak eller skadde strømkabler.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Støpselet må ikke under noen omstendigheter berøres med våte hender.

z

Det kan medføre fare for elektrisk støt.

Ikke plugg flere apparater til samme strømuttak.

z

Ellers kan det oppstå brannfare.

Ikke sett tunge gjenstander på strømledningen. Unngå å bøye, trekke i eller vri strømledningen.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Før du flytter produktet må du kontrollere at strømmen er slått av og strømledningen er trukket ut av stikkontakten. Kontroller i tillegg at alle ledninger til andre enheter er koblet fra før du flytter produktet.

z

Hvis produktet flyttes uten at strømkabelen er koblet fra kan det føre til skade på strømledningen, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt ut av stikkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett tilgjengelig.

z

Fare for elektrisk støt eller brann.

Trekk alltid ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke i kabelen.

z

Ellers kan det oppstå brannfare.

Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS

ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET

TIL ENHVER TID.

z

Ellers kan det oppstå brannfare.

Hvis produktet plasseres i et skap eller på en hylle må fronten på produktet ikke stikke ut av skapet eller hyllen.

z

Hvis produktet faller ned kan det føre til skade på produktet eller personskade.

Hold strømadapteren unna varmekilder.

z

Isolasjonen på strømkabelen kan smelte slik at det oppstår fare for elektrisk støt eller brann.

Produktet må ikke plasseres på steder der det er utsatt for olje, røyk, fuktighet eller vann (regnvann), eller i et kjøretøy.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Produktet må ikke plasseres på steder uten ventilasjon, for eksempel i en bokhylle eller et skap.

z

Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.

Produktet må ikke plasseres slik at det står ustabilt, for eksempel på et stativ som er mindre enn produktet.

z

Kontroller at produktet oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Produktet kan falle og forårsake personskade.

I lyn- og tordenvær må systemet slås av øyeblikkelig, og strømledningen må trekkes ut av stikkontakten.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Unngå at ventilasjonsåpningene på produktet blir dekket til av for eksempel en duk eller en gardin.

z

Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.

Plasser produktet forsiktig på bakken.

z

Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.

Ikke slipp produktet når du flytter det.

z

Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.

Produktet må oppbevares utenfor rekkevidde for barn.

z

Kontroller at produktet oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Produktet kan falle og forårsake personskade.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

Ikke sett inn metallgjenstander, som spisepinner, ståltråd, bor eller brennbare gjenstander som fyrstikker eller papir i produktet gjennom ventilasjonsåpningene og PC/Video- og strømterminalene.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre materialer kommer inn i produktet slår du det av, kobler fra strømledningen og kontakter deretter et servicesenter .

Ikke demonter, eller forsøk å reparere eller modifisere produktet.

z

Hvis produktet trenger reparasjon må du kontakte et servicesenter .

Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller skade på produktet.

Hold produktet borte fra brennbar spray eller andre brennbare substanser.

z

Ellers kan det oppstå brann- eller eksplosjonsfare.

Ikke plasser beholdere med vann, vaser, glass, kjemikalier, små metallgjenstander eller tunge gjenstander på produktet.

z

Hvis en gjenstand eller en væske kommer inn i produktet kan det forårsake elektrisk støt, brann eller personskade.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller mat på produktet.

z

Hvis et barn prøver å få tak i disse gjenstandene kan produktet falle ned og barnet kan bli skadet.

Se aldri direkte inn i lyset fra lampen foran på produktet, og rett aldri projektorlyset mot øynene.

z

Dette er farlig, spesielt for barn.

Når du fjerner batterier fra fjernkontrollen, passer du på at barn ikke putter dem i munnen. Hold batterier utenfor barns rekkevidde.

z

Ved svelging kontaktes lege umiddelbart.

Hvis produktet lukter svidd eller avgir røyk eller uvanlig støy slår du det av

øyeblikkelig, trekker strømledningen ut av stikkontakten og kontakter deretter et servicesenter .

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Hvis pinnene eller pluggen på støpselet utsettes for støv, vann eller andre materialer må den rengjøres.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Rengjør produktet lett med en tørr, myk klut eller et håndkle etter at du har trukket strømledningen ut av stikkontakten.

z

Produktet må ikke rengjøres med kjemikalier som voks, benzen, alkohol, løsemidler, myggmidler, duftoljer, smøremidler, rengjøringsmidler osv.

Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid kobler du fra strømledningen.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer, og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.

z

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.

Hvis produktet slippes ned eller kabinettet blir ødelagt, slår du det av og trekker ut strømledningen. Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

z

I slike tilfeller må du kontakte et servicesenter .

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

z

Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Pass på så du ikke mister linsedekselet til produktet.

z

Linsen kan bli skadet. z z

Linsedekselet beskytter linsen og skal brukes når projektoren er slått av.

For å skjule skjermen mens projektoren er slått på, bruker du BLANK - funksjonen.

Korrekt avhending av dette produkt

(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig

trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.

Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt - Kun Europa

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

Optisk motor som bruker avansert DLP-teknologi

- Et panel på 1024x768 er tilpasset.

- Det brukes et A 4 segment color wheel (segmentfargehjul) til å skape optimale farger.

- En lampe på 280 W er utformet for å forbedre lysstyrken

Levende farger

- Justering av bildekvaliteten sørger for å forbedre farge - denne enheten har som mål å skape fargekoordinater som oppfyller kringkastingsstandarder for videoproduksjon.

Redusert viftestøy og lyslekkasje

- Installasjonsstrukturen på luftflyten og viften er optimalisert for å redusere viftestøy og strålelekkasje.

Ulike inngangsporter

- Koblingene til periferienheter er forbedret ved hjelp av tilpasning av forskjellige innganger som HDMIkontakt (støtter HDCP), en komponentkontakt og en PC OUT-kontakt.

Brukerjusteringer

- På denne enheten kan du justere hver inngangsport.

- Enheten har et referansemønster som kan brukes for posisjonering og justering.

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

Forside/øvre side

1. Indikatorer

- STANDBY (blå lampe)

- LAMPE (blå lampe)

- TEMP (rød lampe)

※ Se Lampeinnstillinger .

2. Fokusring

Brukes til fokusjustering.

3. Signalmottaker for fjernkontroll

4. Linse

5. Justerbare fotstøtter

Du kan justere skjermposisjonen ved å flytte de justerbare fotstøttene opp og ned.

6. Zoomeknapp

Brukes til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.

7. POWER(

)-knapp

Brukes til å slå projektoren på eller av.

8. SOURCE-knapp

Brukes til å velge inndatasignaler fra de eksterne kildene.

9. MENU-knapp

Bruk denne knappen til å åpne eller lukke en meny, eller til å flytte fremover i en meny.

10.Velg- og Flytt-knapp(

/ )

Bruk denne knappen til å flytte eller velge et element i en meny.

Knappene øverst på projektoren er berøringsknapper.

Du bruker disse knappene ved å berøre dem forsiktig med fingrene.

Innholdet i pakken

Hurtiginstallasjonsveiledning

Garantikort/ Registreringskort

(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

CD med brukerhåndbok

Rengjøringsklut Strømkabel

Fjernkontroll / 1 batterier

(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

D-Sub-kabel

Lampeinnstillinger

●:Lampen er på ◐:Lampen blinker ○:Lampen er av

Linsedeksel

STAND

BY

LAMP TEMP

● ○ ○

Informasjon

Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises skjermen innen 30 sekunder.

● ● ○

Projektoren har normal drift.

Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du har trykket på POWER-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.

POWER-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Tar rundt 1 minutt og 30 sekunder)

Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.

○ ◐ ◐

Se tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten, ikke er lukket på riktig måte.

○ ○ ◐

Strømmen slås av automatisk når temperaturen i projektoren overstiger kontrollgrensen.

Se tiltak 3.

● ◐ ◐

Det har oppstått et problem under betjeningen av DDP IC i produktet. Se tiltak 4.

◐ ◐ ◐

Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 5.

● ◐ ●

Levetiden til lampen er gått ut. Se tiltak 6.

◐ ◐ ○

Minnet i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicesenteret .

◐ ◐ ●

Strømmen til i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicesenteret .

◐ ● ◐

Fjerne indikatorproblemer

Det har oppstått et problem under betjeningen av fargehjulet i produktet. Se tiltak 4.

Klassifisering

Tiltak 1

Status

Når kjøleviftesystemet ikke er i normal driftsmodus.

Tiltak

Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret .

Tiltak 2

Når lampedekselet som beskytter lampeenheten, ikke er lukket på riktig

Kontroller om skruene på undersiden av projektoren er strammet på riktig måte. Hvis de er strammet på feil måte, kan du kontakte

måte, eller sensorsystemet ikke er i vanlig driftsmodus.

produktleverandøren eller servicesenteret .

Tiltak 3

Tiltak 4

Når temperaturen på innsiden av projektoren blir for høy.

Når fargehjulet ikke fungerer.

Juster installasjonsstatusen til projektoren ved å se forholdsreglene for installasjon ovenfor. Avkjør projektoren, og start den på nytt. Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret .

Trekk og ut sett inn igjen strømkabelen, og start projektoren på nytt.

Hvis det samme symptomet allikevel oppstår, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret .

Tiltak 5

Lampen fungerer ikke på riktig måte etter at projektoren er slått av på en unormal måte eller du har startet projektoren på nytt rett etter at du har slått den av.

Slå av strømmen, vent til projektoren har avkjølt seg, og slå den deretter på for å bruke den. Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret

Tiltak 6 Når skjermen blir mørkere

Kontroller lampebrukstiden på informasjonsskjermen. Hvis du må skifte ut lampen, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret .

Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan forårsake støy, men dette påvirker ikke produktytelsen. Enheten byttes ikke og det gis ingen refundering i forbindelse med eventuell støy.

Bakside

.

1. RS-232C-port (For serviceinngangskontakter)

2. SERVICE-inngangsport

3. VIDEO IN-inngangsport

6. HDMI /DVI IN-inngangsport

7. MONITOR OUT terminal

8. PC IN-inngangsport

9. COMPONENT IN-inngangsport

4. S-VIDEO IN-inngangsport

5. Signalmottaker for fjernkontroll

10.POWER-inngangsport

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

1.

ON ( )-knapp

2.

AUTO-knapp

3.

MENU( )-knapp

4.

Move- (▲ ▼ ◀ ▶)/( )-knapp

5.

V.KEYSTONE(+/-)

(VERTICAL KEYSTONE) -knapp

6.

VIDEO-knapp

7.

S-VIDEO-knapp

8.

P.SIZE-knapp

9.

COMP-knapp

10.

OFF ( )-knapp

11.

RETURN ( )-knapp

12.

BLANK-knapp

13.

INFO STILL -knapp

14.

HDMI-knapp

15.

INSTALL-knapp

16.

P.MODE-knapp

17.

PC-knapp

1.

ON ( )

Brukes til å slå projektoren på.

2.

AUTO

Justerer Picture automatisk. Bare tilgjengelig i PC

3. MENU (

)

Brukes til å vise Menu-skjermen.

4.

Move(▲ ▼ ◀ ▶)/( )

Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.

5.

V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)

Bruk denne når videoscener er fordreid eller skråstilt.

6.

VIDEO

Brukes til å bytte til Video-modus.

7.

S-VIDEO

Brukes til å bytte til S-VIDEO-modus.

8.

P.SIZE

Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.

9.

COMP

Brukes til å bytte til COMPONENT modus.

10.

OFF ( )

Brukes til å slå projektoren av.

11.

RETURN ( )

Går tilbake til forrige meny.

12.

BLANK

Dette brukes til å skru av skjermen midlertidig.

Den frigjøres når det trykkes på en annen knapp enn ON/OFF.

13.

INFO STILL

INFO: Brukes til å kontrollere kildesignaler, bildeoppsett, justering av PC-skjermen og lampens levetid.

STILL: Brukes til å se stillbilder.

14.

HDMI

Brukes til å bytte til HDMI-modus.

15.

INSTALL

Brukes til å vende eller snu det projiserte bildet.

16.

P.MODE

Brukes til å velge bildemodus.

17.

PC

Brukes til å bytte til PC-modus.

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

Design og spesifikasjoner for produktet kan endres uten forvarsel for å få bedre ytelse.

Spesifikasjoner

Modell SP-D400S

Størrelse 16,5 mm / 0,65 tommer

Panel

Lampe

Oppløsning

Produsent

Type

Levetid

Produsent

XGA (1024 x 768)

Texas Instrument

280 W

2.500 timer

Farge

Philips

18,9 m (1024 x 768 x 3x 10 biter)

Oppløsning

Optimal oppløsning

Maksimal oppløsning

1024 x 768 @ 60 Hz

1280 x 1024 @ 75 Hz

Inngangsvideosignal

Inngangssynkroniseringssignal

Maksimal pikselklokke

Diagonal skjermstørrelse

Rekkevidde for fremvisning

Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI

Separat H/V-synk., TTL

136,75 MHz

40 ~250 tommer

1 m ~ 10 m

Strøm

Støy

Dimensjoner

Strømforbruk

Spenning

Mindre enn 350 W

110/220 V vekselstrøm +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz

Eco : 30dB, Bright : 32dB

343,1 mm(B)x162,4 mm(D)x347,2 mm(H)

13,5 tommer(B) x 6,4 tommer(D) x 13,7 tommer(H)

Vekt

Lysstyrke

Hovedfunksjoner Kontrast

5,8 Kg / 12,8 lb

Maks. 4.000 ANSI-lumen

2.500:1

Keystone Vertikal

Drift

Temperatur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),

Luftfuktighet (10 % ~ 80 %)

Brukermiljø

Temperatur og luftfuktighet

Lagerrom

Temperatur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),

Luftfuktighet (5 % ~ 95 %)

Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Class A is for business while class B emits less electromagnetic waves than class A.

DMD-panelet som brukes i DLP-projektorer, består av flere hundre tusen mikrospeil. På samme måte som med andre visuelle visningselementer, kan det hende at DMD-panelet inneholder noen få dårlige piksler.

Samsung og produsenten av DMD-panelet har strenge prosedyrer for å identifisere og begrense dårlige piksler, og produkter vil ikke overskride det maksimale antallet dårlige piksler som er angitt av våre standarder.

Det kan forekomme at det finnes piksler som ikke kan vises, men det påvirker imidlertid ikke bildekvaliteten eller produktets levetid.

Støttet visningsmodus

Inngangskilde

PC

Oppløsning

(HxV)

640X350

640X400

640X480

720X400

800X600

832X624

1024X768

1152X864

1152X870

1280X768

1280X960

1280X1024

1440X900

1920X1080i

68.68

47.78

60

63.98

79.98

55.94

70.64

33.72

53.67

49.73

48.36

56.4

60.02

68.68

67.5

37.5

43.27

31.47

35.16

37.88

48.08

46.87

Horisontal synk.

Frekvens

[kHz]

31.47

polaritet

37.86

37.86

31.47

35.00

37.86

P

P

N

N

N

N

P

P

P

N

P

N

N

N

P

P

N

P

P

N

N

P

P

P

N

N

P

N

75

60

75

60

75

60

60

60

75

85

75

85

75

60

70

75

85

70

56.3

60

72.2

75

Vertikal synk.

Frekvens

[Hz]

70.1

polaritet

85.1

85

60

66.7

72.8

N

N

P

N

N

N

P

P

P

P

N

N

N

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

P

N

N

P

N

Pikselfrekvens

[MHz]

100

79.5

108

108

135

106.5

136.75

74.18

56.25

57.28

65

75

78.75

94.5

108

25.18

31.5

31.5

25.175

30.24

31.5

31.5

36

28.322

36

40

50

49.5

Synk.type

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Component

HDMI

1280x720p

720x480p

720x576p

640X350

640X400

640X480

720X400

800X600

1024X768

1280X768

1280X960

1280X1024

1920x1080i

1280x720p

720x480p

720x576p

720x480i

720x576i

47.78

60

63.98

79.98

33.72

28.125

45

37.5

31.5

31.25

15.73

15.63

37.86

37.86

31.47

37.5

31.47

37.88

46.87

48.36

60.02

28.125

45

37.5

31.5

31.25

31.47

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

P

P

N

P

P

P

N

N

P

N

N

P

P

P

P

P

P

50

60

50

60

60

60

60

75

60

50

60

50

60

75

60

75

85.1

85

60

75

70

50

60

50

60

50

70.1

Støttemodus for størrelse

O : Størrelse & overskanning kan konfigureres,x: Størrelse & overskanning kan ikke konfigureres,

△: Størrelse kan konfigureres

Innsignal

Kilde

Type

HDMI

Component

VIDEO

& S-VIDEO

PC

HD

SD

DVI

HD

SD

SD

HD

SD

PC

VESA

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

576i

480i

Modus

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

16:9

Mode

4:3

Mode

O

O

O

O

O

Normal

O

O

O

O

O

O

O

△ x x x x x x

△ x

Bildestørrelse

Zoom1

Zoom2

△ x x x x x x

△ x

△ x x x x

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

N

N

N

P

P

P

P

N

P

P

P

79.5

108

108

135

74.18

74.25

74.25

74.25

27

27

13.5

13.5

31.5

31.5

25.175

31.5

28.322

40

49.5

65

78.75

74.25

74.25

74.25

27

27

25.18

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

16:9

O

O

O

Støttemodus for posisjonsbevegelse

Funksjonen position støttes ikke for inngangene HDMI, Video og S-Video.

Overskanning: Av

Innsignal

Kilde

Type Modus Normal

Component

HD

1080i

720p

576p

480p

SD

O

O

O

O

576i

480i

1080i

O

O

O

HD

PC

SD

720p

576p

480p

576i

O

O

O

O

O

PC

480i

16:9

Mode

4:3

Mode

O

O

Overskanning: På

Innsignal

Kilde

Type

Component

HD

SD

Modus

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

Normal

O

O

O

O

O

O x x x x x

Bildeposisjon (H/V)

Zoom1 Zoom2

O

O

O

O

O

O

O

O x

O

O

O

O x x x x x x x x x x

Bildeposisjon (H/V)

Zoom1 Zoom2

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

16:9

O

O

O

O

O

O

16:9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strømmen

|

Koble til videoutstyr

|

Installere projektoren

Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.

Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen.

Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke er et rektangel.

Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.

Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.

Du kan installere projektoren på følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.

( Vise innstillingene for installasjonsposisjon )

Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen

Installer en halvgjennomsiktig skjerm.

Velg

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen

Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.

Velg

Menu > Setup > Install > Front-Floor

Justering av zoom og fokus

Zoomeknapp Fokusring

Du kan justere størrelsen på bildet i zoomeområdet ved å vri på

zoomeknappen.

Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.

Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og fremvisningsavstand ), kan ikke fokuset justeres på riktig måte.

Oppretting med justerbare fotstøtter

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

80

90

100

40

50

60

70

210

220

230

240

250

Projektoren vil stå stødig hvis du justerer de justerbare fotstøttene på projektoren.

Du kan justere nivået på projektoren opptil 12 mm (gjennomsnittlig 3,4 grader.

Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det vises en Keystoneforvrengning av bildet.

Skjermstørrelse og fremvisningsavstand

Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomeknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.

Screen size

(M:inch)

Horisontal

(X:mm)

Vertikal

(Y:mm)

Maks

(Z:mm)

Min

(Z:mm)

Forskyvning

(Y':mm)

812,8

1016,0

1219,2

1422,4

1625,6

1828,8

2032,0

2235,2

2438,4

2641,6

2844,8

3048,0

3251,2

3454,4

3657,6

3860,8

4064,0

4267,2

4470,4

4673,6

4876,8

5080,0

609,6

762,0

914,4

1066,8

1219,2

1371,6

1524,0

1676,4

1828,8

1981,2

2133,6

2286,0

2438,4

2590,8

2743,2

2895,6

3048,0

3200,4

3352,8

3505,2

3657,6

3810,0

1730

2150

2580

3010

3430

3860

4290

4710

5140

5560

5990

6420

6840

7270

7700

8120

8550

8980

9400

9830

10260

10680

1480

1840

2210

2570

2940

3300

3670

4040

4400

4770

5130

5500

5860

6230

6600

6960

7330

7690

8060

8420

8790

9160

210

229

248

267

286

305

324

343

362

381

76

95

114

133

152

171

191

400

419

438

457

476

Denne projektoren er utformet for å vise bilder optimalt på en 80 til 120 tommers skjerm.

A. Skjerm

Z: Kasteavstand

Y': Avstand fra linsens midtpunkt til bildets bunn

Konfigurere PC-miljøet - Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.

1.

Klikk høyre museknapp på Windows-bakgrunnen og klikk på [Egenskaper].

Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.

2.

Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning> ved å se <Oppløsning>, som er beskrevet i tabellen for skjermmodus som støttes av denne projektoren.

Du trenger ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.

3.

Trykk på [Avansert]-knappen.

Det vises et annet egenskapsvindu.

4.

Klikk på kategorien [Skjerm], og angi

<Skjermoppdateringsfrekvens> ved å se <Vertikal frekvens>, som er beskrevet i visningsmodustabellen som støttes av denne projektoren.

Konfigurer både vertikal og horisontal frekvens i stedet for

<Skjermoppdateringsfrekvens>.

5.

Klikk på [OK] for å lukke vinduet, og klikk på

[OK] i vinduet <Egenskaper for skjerm> for å lukke vinduet.

Det kan hende datamaskinen starter på nytt automatisk.

6.

Slå av PCen og koble til projektoren.

Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.

([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)

Dette apparatet støtter opptil 24 biter per piksel i fargekvalitet når det brukes som en PC-skjerm.

Projiserte bilder kan være forskjellig fra monitoren, avhengig av monitorprodusenten eller hvilken versjon av Windows du bruker.

Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes av denne projektoren. Hvis ikke, kan det hende det er signalproblemer.

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strømmen

|

Koble til videoutstyr

|

1. Baksiden av projektoren

Sett strømledningen inn i strømkontakten på baksiden av projektoren.

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strømmen

|

Koble til videoutstyr

|

Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via HDMI/DVI

- Koble til ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel

Koble til [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren og DVI-kontakten i den digitale DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med en HDMI/DVI-kabel.

- Koble til ved hjelp av en HDMI-kabel

Koble til [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI-kontakten på DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med en HDMI-kabel

Når tilkoblingen er gjort, kobler du til strømmen på projektoren og DVD-spilleren/kabelboksen/satellittboksen.

Bruke projektoren

Slå projektoren på og trykk på [HDMI]-knappen for å velge <HDMI>.

Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via komponent

Koble [COMPONENT IN (Y/P

B

/ P

R

)]-porten bak på projektoren til komponentporten bak på DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med komponentkabelen.

Når de er tilkoblet, kobler du til strømmen for projektoren og DVD-maskinen (eller enheten som er koblet til den digitale utgangskontakten).

Bruke projektoren

Slå projektoren på og trykk på [COMP]-knappen for å velge <Component>.

Komponentportene er merket som (Y/P

B

/P

R

), (Y, B-Y, R-Y) eller (Y, Cb, Cr), avhengig av produsenten.

Koble til videospiller/-kamera

Koble [VIDEO IN (gul)]-inngangsporten i projektoren til VIDEO (gul) OUT-porten i videoutstyret ved hjelp av videokabelen.

- Hvis videoutstyret har en S-VIDEO OUT-port, kobler du den til [S-VIDEO IN]-inngangsporten i projektoren.

Bruk av S-VIDEO-tilkoblingen gir forbedret visuell kvalitet.

Når du har koblet sammen enhetene, kobler du strømmen til projektoren og videomaskinen.

Bruke projektoren

Slå projektoren på og trykk på [VIDEO]-knappen for å velge <Video>.

Koble sammen projektoren og videoutstyret via <S-Video>-kabelen, og trykk på [S-VIDEO]-knappen for å velge S-

Video.

Hvis Video-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at videokablene er på plass.

Koble til PC

Kontroller at projektoren og videoutstyret er slått av før du kobler til kablene.

Denne projektoren støtter ikke lyd. (Du trenger et separat lydsystem for lyd.)

Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til monitorutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.

Når alt er tilkoblet, kobler du til strømkablene for både projektoren og PCen.

Dette produktet støtter plug and play, og derfor trenger du ikke installere driveren på PCen.

Bruke projektoren

Slå projektoren på og trykk på [PC]-knappen for å velge <PC>.

Hvis PC-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er på plass.

Slå på PCen og angi PC-miljøet når det er nødvendig.

Juster skjermen.(

Auto Adjustment )

Det kommer lyd fra PC-høyttalerne.

Slik kobler du videoenheter (monitor, TV-apparat, osv.)

- Når du bruker D-sub (analog)-utgangen gjennom en annen videoenhet (skjerm, TV-apparat, osv.)

Koble PC OUT-utgangen til projektoren og D-sub-terminalen til videoenheten ved bruk av en D-sub-kabel.

Etter å ha koblet dem til skrur du på projektoren og videoenheten (monitor, TV-apparat, osv.).

PC OUT-funksjonen fungerer bare når projektoren er koblet til en ekstern enhet gjennom [PC IN] inndataterminalen.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Skjermjustering

Source List

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Beskrivelse

Spill av/ stopp

Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.

1) Component

2) S-Video

3) Video

4) PC

5) HDMI

Edit Name Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.

1) VCR

2) DVD

3) Cable STB

4) HD STB

5) Satellite STB

6) AV Receiver

7) DVD Receiver

8) Game

9) Camcorder

10) DVD Combo

11) PC

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Skjermjustering

Mode

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Beskrivelse

Spill av/ stopp

Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.

1) Mode

- Dynamic

Velg denne modusen for et lysere og skarpere bilde enn Standard modus.

- Standard

Dette er bildemodusen som er optimalisert til standard sendingssignal.

- Monitor 1

Dette er den lyseste bildemodusen som passer til en presentasjon.

- Monitor 2

Dette er bildemodusen hvor lysstyrken er optimalisert for tekstvisning.

- Movie

Dette er bildemodusen som er optimalisert for å se på en film i mørke omgivelser.

- Game

Velg denne når du vil ha en mer livaktig spillopplevelse.

- Sports

Den leverer optimal bildekvalitet for sport. Du kan glede deg over mer levende bilder.

- User

Velg denne hvis du vil vise skjermen i tilpasset skjermmodus.

▶ Standardinnstillingen er [Monitor 1 ].

2) Contrast : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.

3) Brightness : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.

4) Sharpness : Brukes til å justere konturene til å objektet for å enten å gjøre dem skarpere elle rmindre skarpe.

5) Color : Brukes til å justere fargen til lysere eller dypere.

▶ Du kan bare justere Color i [S-Video]- og [Video]-modus.

6) Tint : Brukes til å få frem mer naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød forsterkning.

▶ Du kan bare justere Tint i [S-Video]- og [Video]-modus.

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Farge

Tint

7) Color Temperature : Du kan endre nyansen for hele skjermen etter behov.

▶ Dette kan ikke brukes i modusene [Monitor1] og [Sports].

- 5500K : Brukes til å få optimal bildekvalitet for svart-hvitt-filmer.

- 6500K : Dette er fargetemperaturen som brukes til de fleste filmproduksjoner og gir den mest presise fargerepresentasjonen.

- 8000K : Fargetemperaturen som passer for svært lyssterke steder, og lagres i

Dynamic Picture-modus. Skarpheten og lysstyrken understrekes.

Color

Temperature

R-Gain

Size

Position

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

- 9300K : Fargetemperaturen som passer for svært lyssterke steder, for eksempel i butikker.

1) Color Temperature 5) R-Offset

2) R-Gain

3) G-Gain

4) B-Gain

6) G-Offset

7) B-Offset

8) Gamma : En funksjon for bildekompensering som kontrollerer innstillingene i henhold til videoegenskapene.

▶ Dette kan ikke brukes i modusene [Monitor1] og [Sports].

- Film : Gamma for bildejusteringsfilm.

- Video : Gamma-modusen som vanligvis samsvarer med en TV-skjerm.

- Graphic : Gammamodusen passer til PC-skjermen og for lys video.

9) Save : Brukes til å lagre tilpassede bildeinnstillinger.

G-Gain

B-Gain

R-Offset

G-Offset

B-Offset

Gamma

Save

10) Reset : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Reset

Du kan velge en skjermstørrelsen i henhold til scenetypen.

▶ Se "Størrelsestøttemodus" .

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) 16 : 9

Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.

▶ Se "Position Moving Support Mode" .

Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på bildet ved å aktivere støyreduksjon.

1) Off

2) On

Ved hjelp av Black Level-funksjonen kan du angi det lyse nivået av den mørkeste delen av videosignalet slik at du tydelig kan se de mørke områdene på skjermen.

▶Black Level kan bare velges i modusene [Video], [S-Video] og [HDMI].

▶For [Video] og [S-Video]-modus

1) 0IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til lavt. Hvis innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, vil den mørke skjermen være melkehvit.

2) 7.5IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til høyt. Hvis innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er den mørke skjermen mettet, og det kan hende at visningen ikke er ordentlig.

▶For [HDMI]-modus

1) Low: Still standarden for lysstyrke for mørke signaler inn til lav innstilling.

Hvis det inngående signalet er av 'HDMI-Video'-typen, vises normalt uklare skjermbilder.

2) Normal: Still standarden for lysstyrke for mørke signaler inn til høy innstilling.

Hvis det inngående signalet er av 'HDMI-PC'-typen, vises mørke skjermbilder med høy lysstyrke.

Ved hjelp av denne funksjonen kan du klippe av kanten av bildet når det er unødvendig informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.

▶ Se "Størrelsestøttemodus" .

1) Off

2) On

Ved hjelp av denne funksjonen kan du angi visningsmodusen som er optimalisert for å spille av filmer når du ser på film. Film Mode gir de opimale visningsinnstillingene for

PC

Zoom filmer.

▶ Film Mode støttes bare for [Video], [S-Video] og [Component].

1) Off

2) On

Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel vibrering på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.

Bare aktivert i PC-miljøet.

1) Auto Adjustment : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PCskjermen.

2) Coarse : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PCskjermen.

3) Fine : Brukes til å finjustere PC-skjermen.

4) Reset : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de standard fabrikkinnstillingene.

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Reset

Du kan forstørre en bestemt del av skjermen og se på delen i detalj.

1) ×1

2) ×2

3) ×4

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Skjermjustering

Install

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Beskrivelse

Spill av/ stopp

For å støtte mulige mangler på installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene vertikalt/horisontalt.

1) Front-Floor : Normalt bilde

Lamp Mode

V-Keystone

Background

2) Front-Ceiling : Horisontalt/vertikalt reversert bilde

3) Rear-Floor : Horisontalt reversert bilde

4) Rear-Ceiling : Vertikalt reversert bilde

Brukes til å angi bildets lysstyrke ved å justere lysmengden som genereres av lampen.

1) Eco: Ved hjelp av denne funksjonen kan du justere lysnivået til lampen slik at du på en bekvem måte kan se bilder på skjermen, selv under mørke forhold. Den reduserer også strømforbruket og forlenger lampens levetid.

2) Bright : Brukes til å forbedre lysstyrken i relativt sterkt omgivelseslys. Siden denne modusen øker lysnivået i lampen, kan støynivået øke fordi projektoren kjøles ned.

Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å bruke den vertikale Keystone-funksjonen.

Når det ikke er noe signal fra kringkastingsstasjonen eller den eksterne enheten som er koblet til projektoren, blir skjermen blå eller svart.

Hvis det mottas et signal, forsvinner bakgrunnsfargen på skrivebordet og et normalt skjermbilde vises.

1) Blue

2) Black

Eco

Bright

Test Pattern Genereres av selve projektoren. Brukes som installasjonsbasis for installasjon av projektoren.

1) Crosshatch : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.

2) Screen Size : Du kan referere til bildeformatstørrelser som for eksempel 1.33 : 1 eller 1.78 : 1.

3) Red : Rød skjerm, bare for fargejustering.

4) Green : Grønn skjerm, bare for fargejustering.

5) Blue : Blå skjerm, bare for fargejustering.

6) White : Hvit skjerm, bare for fargejustering.

7) 6500K_White : Hvit skjerm, fremhever de hvite tonene for en mer ekte hvitfarge.

▶ Rød/grønn/blå-fargene i testmønstrene brukes bare i forbindelse med fargejustering, kan det kan hende at de ikke samsvarer med de faktiske fargene som vises under videoavspilling.

Factory Default Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til de standard fabrikkinnstillingene.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Skjermjustering

Language

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Beskrivelse

Spill av/ stopp

Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.

Menu Option

Auto Power On

Du kan justere innstillingene som er forbundet med menyskjermen.

1) Position : Du kan flytte plasseringen av menyen til en ny plasering

(opp/ned/høyre/venstre).

2) Transparency : Velger gjennomsiktighet for menyskjermen.

1)

2)

Opaque

Low

3) Medium

4) High

3) Display Time : Du kan angi klokkeslettet for menyskjermen.

1) 5 sec 5) 90 sec

2)

3)

4)

10 sec

30 sec

60 sec

6)

7)

120 sec

Stay On

1) On: Når strømmen er på, opererer produktet automatisk.

2) Off: Når strømmen er på, går produktet inn i ventemodus. For å bruke produktet må du trykke på På/Av-knappen på fjernkontrollen eller tastepanelet.

Sleep Timer

Information

1) Off : Opererer kontinuerlig til du slår av strømmen automatisk.

2) 10 min/20 min/30 min : Når den konfigurerte tiden har gått, går projektoren i

Standbymodus.

▶ Denne funksjonen kjører bare når ingen signaltilstand opprettholdes kontinuerlig.

Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering og lampens brukstid.

Position

Translucency

Display Time

|

Sjekkliste før et problem rapporteres

|

Montering og oppkobling

Symptomer

Ingen strøm.

Jeg ønsker å installere projektoren i taket.

Ekstern kilde er ikke valgt.

Meny og fjernkontroll

Symptomer

Fjernkontrollen virker ikke.

Jeg kan ikke velge en meny.

Skjermbilde og Ekstern Kilde

Symptomer

Kan ikke se skjermbilde.

Blasse farger.

Bildene er ikke klare.

Ulyd.

LED-indikatoren for drift er tent.

Det vises linjer på skjermen.

Kan ikke se bilde fra eksterne enheter.

Får bare blå skjerm.

Skjermbildet vises i svart-hvitt eller z z z

Feilsøking

Kontroller alle strømkabelkontaktene.

Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale produktdistributøren.

Sørg for at tilkoblingskabelen (video) er riktig koblet til riktig port. Hvis en enhet ikke er riktig tilkoblet, er den ikke tilgjengelig.

Feilsøking z z z z

Kontroller vinkelen og avstanden mellom fjernkontrollen og projektoren.

Kontroller at det ikke er hindringer mellom projektoren og fjernkontrollen som kan blokkere signalet.

Direkte belysning av projektorens fjernkontrollsensor fra 3-veis lyspærer eller andre lyskilder, kan påvirke følsomheten og føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som den skal.

Kontroller om batteriet i fjernkontrollen er tomt.

Kontroller om indikatoren øverst på projektoren er slått på. z

Kontroller om menyen vises i grått. Menyer som vises i grått er ikke tilgjengelige.

Feilsøking z z z z z

Sørg for at projektorens strømledning er på plass.

Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.

Kontroller at kontaktene er koblet riktig til inngangene bak på prosjektøren.

Kontroller batteriene i fjernkontrollen.

Sørg for at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er justert helt ned. z

Juster <Tint> og <Contrast>. z z

Juster fokus.

Kontroller om projiseringsavstanden enten er for lang eller for kort. z

Kontakt servicesenteret hvis du hører en merkelig og vedvarende lyd. z

Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i Tiltak mot unormal LED-drift . z

Det kan vises støylinjer i PC-modus i tilfelle frekvensavvik. z

Kontroller driften av den eksterne enheten, og om justeringselementene som for eksempel Brightness og Contrast osv. på <Mode>-menyen til projektoren er endret. z

Kontroller at du har de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle kontakter. en gang til. z

Kontroller at justerbare elementer i menyen Custom Picture er riktig innstilt.

med uvanlige farger, eller skjermbildet er for mørkt eller lyst.

z

Bruk funksjonen <Factory Default> hvis du vil tilbakestille verdiene til standardinnstillingene fra fabrikken.

|

Stell og vedlikehold

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Annet

|

Myndighet

|

Slik rengjør du linsen og projektoren utvendig

Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.

Ikke rengjør projektoren med brennbare stoffer som benzen, tynnere eller en våt klut, da disse kan forårsake problemer.

Ikke berør projektoren med neglene eller andre skarpe gjenstander, da dette kan lager riper i overflaten.

Slik rengjør du projektoren innvendig

Når det gjelder rengjøring av projektoren innvendig, kan du kontakte servicesenteret eller en distributør.

(avgiftsbelagt)

Ta kontakt med distributøren eller et servicesenter hvis det kommer støv eller annet inn i projektoren.

Utskiftning av lampe

Forholdsregler ved utskiftning av lampe

Projektorlampen er en forbruksvare. Du får best ytelse hvis du skifter ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan vise lampens brukstid i informasjonsdisplayet (INFO-knappen).

Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Lampespesifikasjoner er definert i veiledningen. Skift ut med samme modell som fulgte med projektoren.

- Navn på lampemodell: 280W Philips fusion lamp

- Lampeprodusent: Philips Lighting

- Lampens levetid: 2500 timer

- Lampetype: 280W UHP

Kontroller at strømkabelen er trukket ut før du skifter ut lamper.

Selv når strømkabelen er trukket ut, vil lampen være varm. La lampen kjøle seg ned i minst 1 time før du skifter den ut.

Lampen er plassert bakerst til venstre på projektoren.

Før du snur om på projektoren for å skifte lampe, dekker du projektoren med en myk klut på en jevn flate.

Ikke la den gamle lampen ligger i nærheten av brennbare materialer eller i nærheten av barn. Det er en fare for forbrenning eller skade.

Fjern smuss eller fremmedelementer rundt eller på innsiden av lampeenheten ved hjelp av en riktig støvsugingsenhet.

Når du håndterer lampen, må du sørge for at du ikke berører noen av delene på den, bortsett fra håndtakene.

Hvis du håndterer lampen på feil måte, kan dette påvirke skjermkvaliteten og forkorte levetiden.

Projektoren fungerer ikke normalt hvis dekselet ikke er helt lukket etter at lampen er skiftet ut. Hvis projektoren ikke fungerer som normalt, kan du se Lampeinnstillinger .

Fremgangsmåte for å skifte ut lampen

Lampen er svært varm og har høy spenning. La lampen kjøle seg ned i minst 1 time etter at du har trukket ut strømkabelen før du skifter den ut.

Lampen er plassert nederst på produktet. Plasser produktet med bunnen opp, og fjern skruene som holder lampedekslet på plass.

*Når man plasserer produktet med bunnen opp, må man legge et mykt tøystykke på gulvet for å unngå riper.

Skyv og åpne dekslet i pilens retning som vist på figuren.

Fjern skruene som vist i figuren. Løft opp lampehåndtakene mens du holder i dem og trekk i lampen, som vist i figuren.

Montering av en ny lampe skjer i motsatt rekkefølge av demonteringen.

|

Stell og vedlikehold

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Annet

|

Myndighet

|

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, kan du kontakte et SAMSUNG-kundeservicecenter.

NORTH AMERICA

U.S.A

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) http://www.samsung.com

815-56 480 http://www.samsung.com

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

0 801 1SAMSUNG(172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

ASIA PACIFIC

(852) 3698 - 4698

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/ http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

JORDAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

800-22273

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

|

Stell og vedlikehold

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Annet

|

Myndighet

|

Ordliste

Analog kringkasting

Et eksisterende kringkastingssignal som overføres via en kringkastingsstasjon i henhold til NTSC-standarden.

ANTENNA IN-port

Dette er porten som brukes til å koble til en TV-antenne ved hjelp av en koaksialkabel. Den brukes vanligvis til å se offentlige kringkastingsprogrammer.

Svartnivå

Svartnivå angir lysnivået til den mørkeste delen av videosignalet slik at det samsvarer med displayets muligheter for svartnivå. Dermed kan brukere tydelig se elementer i mørket. Hvis innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er den mørke skjermen mettet, og det kan hende den ikke gir riktig bilde eller at den mørke skjermen er melkehvit.

Kabelkringkasting

Kabelkringkasting kringkaster programmer via kabel i stedet for radiobølger. Hvis du vil vise kabelkringkastinger, må du abonnere hos en lokal kabelkringkastingsleverandør og installere en tilleggsmottaker.

Fargestandard

En forhåndsbestemt standardfarge som fastsettes av kringkastingsstandarden i det aktuelle landet eller området.

Fargetemperatur

Fargetemperatur er en forenklet metode for å beskrive spektralegenskapene til en lyskilde. En lav fargetemperatur angir varmere lys (mer gult/rødt), mens en høy fargetemperatur angir et kaldere lys (mer blått).

COMPOSITE IN-port

En COMPOSITE IN-port er en generell videoinngangsport (gul). Både krominans og luminans overføres på samme kabel på 75 ohm.

Component-port (grønn, blå, rød)

Component-porten overfører luminanssignalet separat, og er den blant alle videotilkoblingstypene som gir best kvalitet.

Digital kringkasting

Digital kringkasting er et TV-kringkastingssignal som er digitalisert og som overføres i henhold til den amerikanske bakkesendte, digitale kringkastingsspesifikasjonen, ATSC (Advanced Television Standards Committee).

DVD (Digital Versatile Disc)

DVD er en mediedisk med stor kapasitet som kan lagre multimedieinnhold, for eksempel video, spill, lydprogrammer osv. ved hjelp av MPEG-2-videokomprimeringsteknologi på en disk på størrelse med en CD.

DLP (Digital Light Processing)

DLP er en digital skjermteknologi som bruker et DMD-panel som er utviklet av TI (Texas Instruments) i USA.

DLP HD2, DC2, DC3

Dette er en gradering av DMD-panel.

DMD (Digital Micromirror Device)

Et DMD-panel er en implementering av DLP-teknologi. Det står av mikroskopiske speil der hvert speil representerer en piksel.

Ekstern inngang

Ekstern inngang kobler til videoenheter som for eksempel en videospiller, et videokamera, en DTV-mottaker, DVD osv. til projektoren som en videokilde.

Gamma-modus

Gamma-modus kompenserer for videosignalet som gis for analoge visningsenheter, for eksempel et katodestrålerør, slik at videosignalet vises tydelig på en digital visningsenhet.

HDMI

▶ HDMI (High-Definiton Multimedia Interface) er et grensesnitt som gjør det mulig å overføre digital lyd og digitale videosignaler med én kabel.

▶ Forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI-enheten er mindre og har kodefunksjonen HDCP (High Bandwidth Digital

Copy Protection) installert.

Overskanning

Overskanning klipper av kanten av bildet når det finnes unødvendig informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.

Når det er svært dårlige videosignaler, kan det hende det vises noen unødvendige videosignaler på skjermen.

RS-232C-port (serviceinngangsport)

Denne porten brukes i serviceøyemed. Denne porten gir datakommunikasjon i henhold til kommunikasjonsstandarden

RS-232C.

S-Video IN-port

Dette kalles supervideo. S-Video er en type videosignal der videolysstyrken og fargesignalet er atskilt for å gi bedre bildekvalitet.

Satellittkringkasting

Satellittkringkasting kringkaster programmer via satellitt slik at programmet kan vises i alle områder med høy visuell kvalitet og høy lydkvalitet. Det leveres rundt 100 kanaler, inkludert offentlige kringkastingskanaler. Hvis du vil vise satellittkringkastinger, må du installere en tilleggsmottaker.

|

Stell og vedlikehold

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Annet

|

Myndighet

|

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Gjengivelse i hvilken som helst form uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller indirekte skade i forbindelse med levering eller bruk av dette materialet.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement