Samsung SP-L300 Owner's manual

Samsung SP-L300 Owner's manual

Les disse sikkerhetsreglene nøye og følg dem når produktet brukes for å unngå personskade eller skade på eiendom.

Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå fare for personskade eller livsfare.

Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå personskade eller skade på produktet eller annen eiendom.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

[Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).]

Pass på at pluggen settes skikkelig i, ellers kan det oppstå brannfare.

z

Hvis det oppstår dårlig kontakt kan det føre til brann.

Ikke bruk løse strømuttak eller skadde strømkabler.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Støpselet må ikke under noen omstendigheter berøres med våte hender.

z

Det kan medføre fare for elektrisk støt.

Ikke plugg flere apparater til samme strømuttak.

z

Ellers kan det oppstå brannfare.

Ikke sett tunge gjenstander på strømledningen. Unngå å bøye, trekke i eller vri strømledningen.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Før du flytter produktet må du kontrollere at strømmen er slått av og strømledningen er trukket ut av stikkontakten. Kontroller i tillegg at alle ledninger til andre enheter er koblet fra før du flytter produktet.

z

Hvis produktet flyttes uten at strømkabelen er koblet fra kan det føre til skade på strømledningen, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt ut av stikkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett tilgjengelig.

z

Fare for elektrisk støt eller brann.

Trekk alltid ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke i kabelen.

z

Ellers kan det oppstå brannfare.

Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS

ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET

TIL ENHVER TID.

z

Ellers kan det oppstå brannfare.

Hvis produktet plasseres i et skap eller på en hylle må fronten på produktet ikke stikke ut av skapet eller hyllen.

z

Hvis produktet faller ned kan det føre til skade på produktet eller personskade.

Hold strømadapteren unna varmekilder.

z

Isolasjonen på strømkabelen kan smelte slik at det oppstår fare for elektrisk støt eller brann.

Produktet må ikke plasseres på steder der det er utsatt for olje, røyk, fuktighet eller vann (regnvann), eller i et kjøretøy.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Produktet må ikke plasseres på steder uten ventilasjon, for eksempel i en bokhylle eller et skap.

z

Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.

Produktet må ikke plasseres slik at det står ustabilt, for eksempel på et stativ som er mindre enn produktet.

z

Hvis produktet faller ned kan det bli skadet eller forårsake personskade.

Den fremre delen av produktet er tung, og det må derfor plasseres på et stabilt underlag.

I lyn- og tordenvær må systemet slås av øyeblikkelig, og strømledningen må trekkes ut av stikkontakten.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Unngå at ventilasjonsåpningene på produktet blir dekket til av for eksempel en duk eller en gardin.

z

Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.

Plasser produktet forsiktig på bakken.

z

Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.

Ikke slipp produktet når du flytter det.

z

Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.

Produktet må oppbevares utenfor rekkevidde for barn.

z

Hvis produktet faller ned kan det føre til at barnet blir skadet. På grunn av at produktets fremre del er tyngre enn den bakre delen må det plasseres på et flatt og stabilt underlag.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

Ikke stikk metallgjenstander som pinner, ledninger, skrujern eller brennbare materialer som papir inn i ventilasjonsåpningene eller AVportene på produktet.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre materialer kommer inn i produktet slår du det av, kobler fra strømledningen og kontakter deretter et servicesenter .

Ikke demonter, eller forsøk å reparere eller modifisere produktet.

z

Hvis produktet trenger reparasjon må du kontakte et servicesenter .

Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller skade på produktet.

Hold produktet borte fra brennbar spray eller andre brennbare substanser.

z

Ellers kan det oppstå brann- eller eksplosjonsfare.

Ikke plasser beholdere med vann, vaser, glass, kjemikalier, små metallgjenstander eller tunge gjenstander på produktet.

z

Hvis en gjenstand eller en væske kommer inn i produktet kan det forårsake elektrisk støt, brann eller personskade.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller mat på produktet.

z

Hvis et barn prøver å få tak i disse gjenstandene kan produktet falle ned og barnet kan bli skadet.

Se aldri direkte inn i lyset fra lampen foran på produktet, og rett aldri projektorlyset mot øynene.

z

Dette er farlig, spesielt for barn.

Når du fjerner batterier fra fjernkontrollen, passer du på at barn ikke putter dem i munnen. Hold batterier utenfor barns rekkevidde.

z

Ved svelging kontaktes lege umiddelbart.

Hvis produktet lukter svidd eller avgir røyk eller uvanlig støy slår du det av

øyeblikkelig, trekker strømledningen ut av stikkontakten og kontakter deretter et servicesenter .

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Hvis pinnene eller pluggen på støpselet utsettes for støv, vann eller andre materialer må den rengjøres.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Rengjør produktet lett med en tørr, myk klut eller et håndkle etter at du har

trukket strømledningen ut av stikkontakten.

z

Produktet må ikke rengjøres med kjemikalier som voks, benzen, alkohol, løsemidler, myggmidler, duftoljer, smøremidler, rengjøringsmidler osv.

Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid kobler du fra strømledningen.

z

Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer, og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.

z

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.

Hvis produktet slippes ned eller kabinettet blir ødelagt, slår du det av og trekker ut strømledningen. Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

z

I slike tilfeller må du kontakte et servicesenter .

Bruk bare spesifiserte standard batterier. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.

z

Feil polaritet kan gjøre at batteriet skades eller begynner å lekke, og kan føre til brann, skader eller forurensing (skade).

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

z

Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Korrekt avhending av dette produkt

(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt - Kun Europa

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene

Hg, Cd

eller

Pb

at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi

- Et panel på 1024x768 er tilpasset.

- Bruker et 3P-LCD-panel.

- Gir en lys skjerm med 3000 lumen.

- Kompakt størrelse, lett og god bærbarhet.

Minimert viftestøy

- Minimerer støyen som lages av produktets vifte ved å optimalisere den interne luftstrømmen og viftens installasjonsstruktur.

Forskjellige inngangskontakter

- Øker tilkoblingen til eksterne enheter ved å tilby forskjellige kontakter, som HDMI (DVI PC signal, supported) (HDMI (støtter DVI PC-signal)), 2 D-Sub 15p, S-Video, og Video terminals

(videokontakter).

Lydutgang

- Det er to stereohøyttalere på høyre og venstre side og en 5-bånds equalizer støttes.

Brukerjusteringer

- På denne enheten kan du justere hver inngangsport.

- Enheten har et referansemønster som kan brukes for posisjonering og justering.

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

Forside/øvre side

1. Indikatorer

- STANDBY (blå lampe)

- LAMPE (blå lampe)

- TEMP (rød lampe)

※ Se Lampeinnstillinger .

2. VOL - / + & Velg- og Flytt-knapp

Justerer volumet.

Bruk denne knappen til å flytte eller velge et element i en meny.

3. MENU-knapp

Bruk denne knappen til å åpne eller lukke en meny, eller til å flytte fremover i en meny.

4. SOURCE-knapp

Brukes til å velge inndatasignaler fra de eksterne kildene.

5. POWER(

)-knapp

Brukes til å slå projektoren på eller av.

6. Linse

7. Signalmottaker for fjernkontroll

8. Fokusring

Brukes til fokusjustering.

9. Zoomeknapp

Brukes til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.

10.Linsedeksel

Innholdet i pakken

Hurtiginstallasjonsveiledning

Garantikort/ Registreringskort

(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

CD med brukerhåndbok

Strømkabel

Fjernkontroll / 1 batterier (CR2025)

(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

Rengjøringsklut

D-Sub-kabel

Lampeinnstillinger

●:Lampen er på ◐:Lampen blinker ○:Lampen er av

STAND

BY

LAMP TEMP

● ○ ○

Informasjon

Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises skjermen innen 30 sekunder.

● ● ○ Projektoren har normal drift.

Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du har trykket på POWER-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.

POWER-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 30 sekunder.)

Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.

Se tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten, ikke er lukket på riktig måte.

◐ ◐ ●

Fjerne indikatorproblemer

Dette angir at linsedekselet ikke åpner seg helt. Se tiltak 3 nedenfor.

Dette angir at den har endret seg til kjølemodus fordi den interne temperaturen i projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen. Se tiltak 4 nedenfor.

Dette angir at strømmen slås av automatisk fordi den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen. Se tiltak 5.

Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 6.

Levetiden til lampen er gått ut. Se tiltak 7.

Strømmen til i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicesenteret .

Klassifisering

Tiltak 1

Status

Når kjøleviftesystemet ikke er i normal driftsmodus.

Tiltak 2

Når lampedekselet som beskytter lampeenheten, ikke er lukket på riktig måte, eller sensorsystemet ikke er i vanlig driftsmodus.

Tiltak

Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret .

Sjekk om skruene på siden av projektoren er skikkelig låst, og om de låses normalt, kontakter du produktleverandøren eller et servicesenter.

Tiltak 3

Tiltak 4

Tiltak 5

Statusen angir at linsedekselet ikke åpner seg helt.

Dette angir at den har endret seg til kjølemodus fordi den interne temperaturen i projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen.

Åpne linsedekselet helt.

Hvis linsedekselet ikke er helt åpent når projektoren brukes, slås både video og lyd av automatisk.

Hvis denne statusen vedvarer i ti minutter, slås projektoren automatisk av.

Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres den til kjølemodus før den slås av automatisk.

* Kjølemodus: Statusen at viftehastigheten har økt og lampen til projektoren har blitt endret til sparemodus ved tvang.

Sjekk om ventilasjonsåpningen i projektoren er blokkert.

Sjekk om luftfilteret er blokkert. Rens det hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Hvis den interne temperaturen til projektoren øker over grensen, slås den av automatisk.

Sjekk om ventilasjonsåpningen i projektoren er blokkert.

Sjekk om luftfilteret er blokkert. Rens det hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret .

Tiltak 6

Lampen fungerer ikke på riktig måte etter at projektoren er slått av på en unormal måte eller du har startet projektoren på nytt rett etter at du har slått den av.

Slå av strømmen, vent til projektoren har avkjølt seg, og slå den deretter på for å bruke den. Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret

Tiltak 7 Når skjermen blir mørkere

Kontroller lampebrukstiden på informasjonsskjermen. Hvis du må skifte ut lampen, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret .

Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan forårsake støy, men dette påvirker ikke produktytelsen. Enheten byttes ikke og det gis ingen refundering i forbindelse med eventuell støy.

Bakside

.

1. PC OUT-port

2. AUDIO OUT-port

3. HDMI/DVI IN-inngangsport

4. PC 1/DVI AUDIO IN-inngangsport

5. RS-232C-port (For serviceinngangskontakter)

6. [AV IN] R-AUDIO-L-inngangsport

7. [AV IN] VIDEO-inngangsport

8. [AV IN] S-VIDEO-inngangsport

9. PC IN 1,2-inngangsport

10.[PC IN2] AUDIO-inngangsport

11.Signalmottaker for fjernkontroll

12.POWER-inngangsport

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

1.

POWER ( )-knapp

2.

AUTO-knapp

3.

MENU( )-knapp

4.

Move- (▲ ▼ ◀ ▶)/( )-knapp

5.

V.KEYSTONE(+/-)

(VERTICAL KEYSTONE) -knapp

6.

INSTALL-knapp

7.

BLANK-knapp

8.

P.SIZE-knapp

9.

QUICK-knapp

10.

MUTE ( )-knapp

11.

RETURN ( )-knapp

12.

EXIT ( )-knapp

13.

VOL -knapp

14.

INFO-knapp

15.

SOURCE-knapp

16.

P.MODE-knapp

17.

STILL-knapp

1.

POWER ( )

Brukes til å slå projektoren på.

2.

AUTO

Justerer Picture automatisk. Bare tilgjengelig i PC.

3. MENU (

)

Brukes til å vise Menu-skjermen.

4.

Move(▲ ▼ ◀ ▶)/( )

Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.

5.

V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)

Bruk denne når videoscener er fordreid eller skråstilt.

6.

INSTALL

Brukes til å vende eller snu det projiserte bildet.

7.

BLANK

Denne brukes for å slå av video og lyd midlertidig.

Den frigjøres når det trykkes på en annen knapp enn POWER.

8.

P.SIZE

Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.

9.

QUICK

Denne brukes for å raskt velge sist brukte meny.

10.

MUTE ( )

Denne brukes til å dempe lyden midlertidig.

For å høre lyden igjen, trykker du på MUTE-knappen igjen eller på - VOL +.

11.

RETURN ( )

Går tilbake til forrige meny.

12.

EXIT ( )

Brukes til å få Menu-skjermen til å forsvinne.

13.

VOL

Justerer volumet.

14.

INFO

Brukes til å kontrollere kildesignaler, bildeoppsett, justering av PC-skjermen og lampens levetid.

15.

SOURCE

Denne brukes til å veksle mellom TV og ekstern inngang.

16.

P.MODE

Brukes til å velge bildemodus.

17.

STILL

Brukes til å se stillbilder.

|

Produktfunksjoner

|

Produktvisninger

|

Fjernkontroll

|

Produktspesifikasjoner

|

Design og spesifikasjoner for produktet kan endres uten forvarsel for å få bedre ytelse.

Spesifikasjoner

Model

Panel

Oppløsning

SP-L300

0,63 tommer 3P LCD

XGA (1024 x 768)

Sideforhold

Lysstyrke

Kontrast

Diagonal skjermstørrelse

Rekkevidde for fremvisning

Zoomjustering

Fokusjustering

Linse

Zoomforhold

Keystone

Lampe

Strømforbruk

Levetid

4:3

Maks. 3.000 ANSI-lumen (Eco 2.200 lumen)

Maks. 500:1

40 ~ 300 tommer

1 m ~ 10 m

Manuell

Manuell

F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm

1:1,2

Vertikal (±30°)

220W (Normal : 200W, Eco : 152W )

2.000 timer (Eco : 2.500 timer )

Inngangskontakt

D-Sub 15p x 2 Analog RGB, analog YPbPr

HDMI

Mini DIN x 1

Digital RGB, digital YCbCr

S-Video

Høyttaler

RCA x 1 Komposittvideo

3W x 2 (Stereo)

Strøm

Strømforbruk

Spenning

Maks. 300 W

100~240V AC, 50/60Hz

Støy

Dimensjoner

Eco : 30dB, Normal : 32dB, Bright : 35dB

291 mm( B ) x 289 mm(D) x 127 mm(H)

Vekt

Drift

3, 9 Kg

Temperatur : 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F),

Luftfuktighet : 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)

Brukermiljø

Lagerrom

Temperatur : -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~ 140 °F)

Luftfuktighet : 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)

Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Class A is for business while class B emits less electromagnetic waves than class A.

LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler.

Som andre videovisningsenheter kan LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt

sendes, blir det avgjort i samsvar med relevante angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor mange dårlige piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke dette den totale skjermkvaliteten og levetiden til produktet.

Støttet visningsmodus

PC-timing (D-Sub/HDMI)

Format Oppløsning

Horisontal frekvens

(kHz)

Vertikal frekvens

(Hz)

Pikselfrekvens

(MHz)

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

56Hz

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

49,702

62,795

60,000

69,930

72,072

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

44,772

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

37,500

35,910

35,156

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

59,810

74,934

60,000

70,000

72,000

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

59,855

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

75,000

59,950

56,250

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

83,500

106,500

108,000

120,839

124,540

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

31,500

32,750

36,000

For oppløsningene som ble presentert over, omformes et signal med en oppløsning lavere eller høyere enn

1024x768 til 1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.

Når den virkelige oppløsningen (1024x768) til projektoren og PC-utgangsoppløsningen er like, er skjermkvaliteten optimal.

AV-timing (D-Sub)

Format

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

Oppløsning

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

AV-timing (HDMI)

Format Oppløsning Skann

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861 Format17,18

EIA-861

EIA-861

Format1

Format1

Format2,3

Format2,3

Format4

Format4

Format5

Format5

Format19

Format20

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Horisontal frekvens

(kHz)

59,940

60,000

59,940

60,000

59,939

60,000

59,939

60,000

50,000

50,000

50,000

Skann

Linjesprang

Progressiv

Linjesprang

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

Vertikal frekvens

(Hz)

31,469

31,500

31,469

31,500

44,955

45,000

33,716

33,750

31,250

37,500

28,125

Pikselfrekvens

(MHz)

25,175

25,200

27,000

27,027

74,175

74,250

74,175

74,250

27,000

74,250

74,250

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strømmen

|

Koble til en ekstern enhet

|

Installere projektoren

Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.

Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen.

Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke er et rektangel.

Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.

Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.

Du kan installere projektoren på følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.

( Vise innstillingene for installasjonsposisjon )

Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen

Installer en halvgjennomsiktig skjerm.

Velg

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen

Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.

Velg

Menu > Setup > Install > Front-Floor

Justering av zoom og fokus

Zoomeknapp Fokusring

Du kan justere størrelsen på bildet i zoomeområdet ved å vri på zoomeknappen.

Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.

Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og fremvisningsavstand ), kan ikke fokuset justeres på riktig måte.

Oppretting med justerbare fotstøtter

Screen size

(M:inch)

110

120

130

140

70

80

90

100

150

160

170

180

40

50

60

190

200

210

Projektoren vil stå stødig hvis du justerer de justerbare fotstøttene på projektoren.

Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30 mm (omtrent 12 grader) fra referansepunktet.

Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det vises en Keystoneforvrengning av bildet.

Hvis det oppstår en keystone, justerer du den med funksjonen V-

Keystone .

Skjermstørrelse og fremvisningsavstand

Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomeknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.

Horisontal

(X:mm)

812,8

1016,0

1219,2

1422,4

1625,6

1828,8

2032,0

2235,2

2438,4

2641,6

2844,8

3048,0

3251,2

3454,4

3657,6

3860,8

4064,0

4267,2

Vertikal

(Y:mm)

609,6

762,0

914,4

1066,8

1219,2

1371,6

1524,0

1676,4

1828,8

1981,2

2133,6

2286,0

2438,4

2590,8

2743,2

2895,6

3048,0

3200,4

Maks

(Z:mm)

1376

1727

2078

2430

2781

3133

3484

3835

4187

4538

4889

5241

5592

5944

6295

6646

6998

7349

Min

(Z:mm)

1140

1433

1726

2020

2313

2606

2899

3192

3485

3778

4071

4364

4657

4950

5243

5536

5829

6122

Forskyvning

(Y':mm)

102

127

152

279

305

330

356

178

203

229

254

381

406

432

457

483

508

533

270

280

290

300

220

230

240

250

260

4470,4

4673,6

4876,8

5080,0

5283,2

5486,4

5689,6

5892,8

6096,0

3352,8

3505,2

3657,6

3810,0

3962,4

4114,8

4267,2

4419,6

4572,0

7701

8052

8403

8755

9106

9457

9809

10160

10512

6415

6708

7001

7294

7587

7880

8173

8466

8759

Denne projektoren er utformet for å vise bilder optimalt på en 80 til 120 tommers skjerm.

686

711

737

762

559

584

610

635

660

A. Skjerm

Z: Kasteavstand

Y': Avstand fra linsens midtpunkt til bildets bunn

Konfigurere PC-miljøet - Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.

1.

Klikk høyre museknapp på Windows-bakgrunnen og klikk på [Egenskaper].

Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.

2.

Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning> ved å se <Oppløsning>, som er beskrevet i tabellen for skjermmodus som støttes av denne projektoren.

Du trenger ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.

3.

Trykk på [Avansert]-knappen.

Det vises et annet egenskapsvindu.

4.

Klikk på kategorien [Skjerm], og angi

<Skjermoppdateringsfrekvens> ved å se <Vertikal frekvens>, som er beskrevet i visningsmodustabellen som støttes av denne projektoren.

Konfigurer både vertikal og horisontal frekvens i stedet for

<Skjermoppdateringsfrekvens>.

5.

Klikk på [OK] for å lukke vinduet, og klikk på

[OK] i vinduet <Egenskaper for skjerm> for å lukke vinduet.

Det kan hende datamaskinen starter på nytt automatisk.

6.

Slå av PCen og koble til projektoren.

Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.

([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)

Dette apparatet støtter opptil 24 biter per piksel i fargekvalitet når det brukes som en PC-skjerm.

Projiserte bilder kan være forskjellig fra monitoren, avhengig av monitorprodusenten eller hvilken versjon av Windows du bruker.

Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes av denne projektoren. Hvis ikke, kan det hende det er signalproblemer.

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strømmen

|

Koble til en ekstern enhet

|

1. Baksiden av projektoren

Sett strømledningen inn i strømkontakten på baksiden av projektoren.

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strømmen

|

Koble til en ekstern enhet

|

Koble til en PC med en D-Sub-kabel

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

Koble [PC IN (1 eller 2)]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på PCen med en D-Sub-kabel.

- For informasjon om støttede inngangssignalser ser du "PC-timing(D-Sub/HDMI)" .

Koble [PC 1/DVI AUDIO IN]- eller [AUDIO IN 2]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på PCen med en lydkabel (Følger ikke med).

Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

Koble [HDMI/DVI IN]-kontakten på projektoren til DVI-kontakten på PCen med en HDMI/DVI-kabel (Følger ikke med).

- Når du kobler til HDMI-kontakten på PCen bruker du en HDMI-kabel (Følger ikke med).

- For informasjon om støttede inngangssignalser ser du "PC-timing(D-Sub/HDMI)" .

Koble til [PC 1/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren og lydutgangskontakten på PCen med en lydkabel (Følger ikke med).

- Hvis den er koblet til med en HDMI-kabel, er det ikke nødvendig å koble til en lydkabel (Følger ikke med).

Koble til en ekstern skjerm

Du kan se et bilde på både projektoren og en separat skjerm samtidig.

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

Koble [PC IN 1]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på PCen med en D-Sub-kabel.

Koble [PC OUT]-kontakten på projektoren til D-Sub-kontakten på en skjerm med en D-Sub-kabel.

- Når du kobler til en skjerm med funksjonen [PC OUT], må du sørge for å koble PCen til [PC IN 1]-kontakten.

- Når du har trykket på [Blank]-knappen på fjernkontrollen, er utgangen normal selv om du ser en tom skjerm

på projektoren og skjermbildet til skjermen som er koblet til [PC OUT]-kontakten.

- Funksjonen [PC OUT] fungerer også i standby-modus.

Koble til en HDMI-kompatibel enhet

Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.

Koble til [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren og DVI-utgangskontakten i den digitale utgangsenheten ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel.

- Når du kobler til HDMI-utgangsterminalen på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI-kabel.

- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing(HDMI)" .

Koble [PC 1/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (Følger ikke med).

- Hvis den er koblet til med en HDMI-kabel, er det ikke nødvendig å koble til en lydkabel (Følger ikke med).

Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel

Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.

Koble [PC IN (1 eller 2)]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-kabel.

- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing (D-Sub)" .

Koble [PC 1/DVI AUDIO IN]- eller [AUDIO IN 2]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AVenheten med en lydkabel (Følger ikke med).

Koble til en komponentutgang AV-enhet

Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.

Koble [PC IN (1 eller 2)]-kontakten på baksiden av projektoren til komponentkontakten på AV-enheten med en D-Sub-

/komponentkabel (Følger ikke med).

- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing (D-Sub)" .

Koble [PC 1/DVI AUDIO IN]- eller [AUDIO IN 2]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AVenheten med en lydkabel (Følger ikke med).

Koble til med en Video-/S-Video-kabel

Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.

Koble til [VIDEO]- eller [S-VIDEO]-kontakten og AV-enheten med en videokabel (Følger ikke med) eller S-Video-kabel

(Følger ikke med).

- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing(VIDEO/S-VIDEO)" .

Koble [AV IN R-AUDIO-L]-kontakten på baksiden av projektoren og lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel

(Følger ikke med).

Koble til en ekstern høyttaler

Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for den interne høyttaleren som er innebygd i projektoren.

Forbered en lydkabel (Følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.

Koble [AUDIO OUT]-kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.

- Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på

den eksterne høyttaleren med volumknappen på projektoren (eller fjernkontrollen).

- [AUDIO OUT]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.

|

Grunnleggende funksjoner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Slå på projektoren

Kontroller at linsedekselet er skikkelig åpnet.

Slå på strømmen.

Kontroller at indikatoren STAND BY LED er slått på.

Trykk på på/avknappen.Når strømmen er slått på (med på/av-knappen på fjernkontrollen eller øverst på projektoren), blinker den blå indikatoren LAMP LED.

Når strømmen er helt slått på, forblir indikatoren LAMP LED blå.

Hvis projektoren slås på når lampen ikke er helt nedkjølt, hører du en midlertidig høy lyd fordi viftehastigheten øker for å kjøle ned lampen.

Slå av projektoren

Trykk på på/av-knappen (Fjernkontroll eller øverst på projektoren). OK eller Avbryt vises.

Velg OK med piltastene (Fjernkontroll eller øverst på projektoren).

Trykk på Enter-knappen eller trykk på På/Av-knappen igjen.

Indikatoren STAND BY LED slås av og indikatoren LAMP LED blinker.

Viftehastigheten øker for å kjøle ned lampen raskt. Når funksjonen er fullført, slås indikatoren

LAMP LED av og indikatoren STAND BY LED slås på og forblir blå.

Fjern strømledningen.

Lukk linsedekselet.

Velge en inngangskilde

Trykk på SOURCE-knappen (på fjernkontrollen eller øverst på projektoren).

Modusene AV, S-Video og HDMI kan bare velges når en ekstern enhet er tilkoblet, og modusene PC1 og PC2 kan velges uavhengig av om en ekstern enhet er tilkoblet.

|

Grunnleggende funksjoner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Spill av/ stopp Skjermjustering

Source List

Beskrivelse

Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.

1) PC 1

2) PC 2

3) AV

4) S-Video

5) HDMI

Edit Name Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.

1) VCR

2) DVD

3) Cable STB

4) HD STB

5) Satellite STB

6) AV Receiver

7) DVD Receiver

8) Game

9) Camcorder

10) DVD Combo

11) PC

|

Grunnleggende funksjoner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Spill av/ stopp Skjermjustering

Mode

Beskrivelse

Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.

1) Mode

- Standard

Denne bildemodusen er den mest generelle for flere tilfeller.

- Presentation

Denne modusen passer til presentasjoner.

- Text

Denne modusen passer til tekstarbeid.

- Movie

Denne modusen passer til å se en film.

- Game

Denne bildemodusen er optimalisert for å spille spill.

Mode

Size

Position

Digital NR

Black Level

▶ Det er mulig teksten i et stillbilde vises på unaturlig måte.

- User

Denne modusen er en tilpasset modus opprettet med funksjonen Mode > Save

▶ - Modusene Presentation og Text er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PCtiming-signal (D-Sub/HDMI) .

2) Contrast : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.

3) Brightness : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.

4) Sharpness : Brukes til å justere konturene til å objektet for å enten å gjøre dem skarpere elle rmindre skarpe.

▶ Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) , kan ikke Sharpness justeres.

5) Color : Brukes til å justere fargen til lysere eller dypere.

▶ Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) , kan ikke Color justeres.

6) Tint : Brukes til å få frem mer naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød forsterkning.

▶ Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) og PAL og SECAM til modusene [S-Video] og [AV], kan ikke fargen justeres.

7) Color Temperature : Du kan velge fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.

- Fabrikkinnstilling: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K

- Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.

R-Gain, G-Gain, B-Gain : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.

R-Offset, G-Offset, B-Offset : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.

1) Color Temperature 5) R-Offset

2) R-Gain

3) G-Gain

4) B-Gain

6) G-Offset

7) B-Offset

8) Gamma : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.

- Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten på de lyse og mørke områdene, og jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke områdene.

- Justerbart område: -3 til +3

9) Save :Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med skjermbildet Mode > User OSD.

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

Color

Temperature

R-Gain

G-Gain

B-Gain

R-Offset

G-Offset

B-Offset

Gamma

Save

10) Reset : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Reset

Du kan velge en skjermstørrelsen i henhold til scenetypen.

▶ Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) , støttes ikke Zoom1/Zoom2

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) 16:9

Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.

Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på bildet ved å aktivere støyreduksjon.

▶ Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) , fungerer ikke Digital NR.

Du kan velge standard for lysstyrken på signalet i henhold til inngangssignalet. Hvis det ikke passer til inngangssignalet, kan det hende at de mørke områdene vises uklart eller svakt.

▶ Black level kan bare angis for 480i- og 576i-signalene til modusene [AV], [S-Video] og AV-timing (D-Sub) og RGB-signalet til modusen [HDMI].

Overscan

Film Mode

PC

Zoom

- For 480i- og 576i-signalene til modusene [AV], [S-Video] og AV-timing (D-Sub)

1) 0 IRE : Angir lysstyrken for de mørke områdene av signalet til Høy.

2) 7.5 IRE : Angir lysstyrken for de mørke områdene av signalet til Lav.

- For RGB-signalet i [HDMI]-modus

1) Normal: Brukes i normale omgivelser.

2) Low: Brukes når de mørke områdene vises for lyse.

Ved hjelp av denne funksjonen kan du klippe av kanten av bildet når det er unødvendig informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.

▶Dette støttes ikke i modusene [AV] og [S-Video].

▶Dette støttes bare når inngangssignalet er AV-timing (D-Sub) eller AV-timing (HDMI).

▶Hvis Overscan er slått av, kan det hende at unødvendige ekstra områder i ytterkantene av et bilde også vises, selv om du kan se mer av området.

I dette tilfellet slår du Overscan på.

Ved hjelp av denne funksjonen kan du angi visningsmodusen som er optimalisert for å spille av filmer når du ser på film. Film Mode gir de opimale visningsinnstillingene for filmer.

1) Off

2) On

▶ Film mode kan bare støttes for signalene [AV], [S-Video], 480i og 576i.

Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel vibrering på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.

▶ Det aktiveres bare for PC-timing-inngangen av D-Sub-kontakten.

▶ Se i " PC-timing (D-Sub/HDMI) ".

1) Auto Adjustment : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PCskjermen.

2) Coarse : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PCskjermen.

3) Fine : Brukes til å finjustere PC-skjermen.

4) Reset : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de standard fabrikkinnstillingene.

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Reset

Forstørrer PC-skjermen til 2X, 4X eller 8X.

▶ Dette kan bare justeres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) .

|

Grunnleggende funksjoner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Skjermjustering

Install

Beskrivelse

For å støtte mulige mangler på installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene vertikalt/horisontalt.

1) Front-Floor : Normalt bilde

2) Front-Ceiling : Horisontalt/vertikalt reversert bilde

3) Rear-Floor : Horisontalt reversert bilde

4) Rear-Ceiling : Vertikalt reversert bilde

Spill av/ stopp

Lamp Mode Brukes til å angi bildets lysstyrke ved å justere lysmengden som genereres av lampen.

1) Eco : Denne modusen er optimert for små skjermer som er mindre enn 100 tommer. Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og redusere støy og strømforbruk.

2) Normal : Denne modusen er optimert for generell bruk. Denne modusen er anbefalt for stabil lampestyrke som gir lite støy og behagelig arbeidsmiljø også med kraftig belysning i omgivelsene.

3) Bright : Denne modusen maksimerer lampestyrken når belysningen i omgivelsene er kraftig. Når lampestyrken øker, reduseres lampens levetid, og støyen og strømforbruket kan øke.

Eco

Normal

Bright

V-Keystone

Background

Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å bruke den vertikale Keystone-funksjonen.

Du kan angi Background som vises når det ikke kommer et signal fra den eksterne enheten som er koblet til projektoren.Hvis det mottas et signal, forsvinner Background som du angir, og et normalt skjermbilde vises.

Test Pattern

1) Logo

2) Blue

3) Black

Genereres av selve projektoren. Brukes som installasjonsbasis for installasjon av projektoren.

1) Crosshatch : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.

2) Screen Size : Du kan referere til bildeformatstørrelser som for eksempel 1,33 : 1 eller 1,78 : 1.

Crosshatch

Screen

Size

Video Type Hvis skjermkvaliteten er unormal siden projektoren ikke identifiserer inngangssignaltypen automatisk i PC- eller HDMI-modus, kan du angi inngangssignaltypen med makt.

▶ - I [PC]-modus aktiveres dette bare hvis inngangssignalet er AV-timing (D-

Sub) .Men for en separat H/V-synkronisering aktiveres dette bare for signalene 1280 x

720p 59,94 Hz/60 Hz.

▶ I [HDMI]-modus aktiveres dette bare for signalene 640x480p 59,94Hz/60 Hz,

1280x720p 59,94Hz/60 Hz blant AV-timing-signalene (HDMI) .

1) Auto

2) RGB(PC)

3) RGB(AV)

4) YPbPr(AV)

Usage

Color,

Sharpness,Tint

PC menu and zoom

RGB(PC)

Ved tilkobling av RGB-utgangen på en

PC til D-Sub-kontakten

RGB(AV)

Ved tilkobling av RGB-utgangen på en

AV-enhet (STB, DVD, osv…) til D-

Sub-kontakten

Ved tilkobling av YPbPr-utgangen på

YPbPr(AV) en AV-enhet (STB, DVD, osv…) til D-

Sub-kontakten

PC

Ved tilkobling av en PC til HDMIkontakten

Deaktiver

Aktiver

Aktiver

Deaktiver

Aktiver

Aktiver

Deaktiver

Aktiver

Reset

AV

Ved tilkobling av en AV-enhet (STB,

DVD, osv…) til HDMI-kontakten

Auto Autoinnstillinger

Aktiver

-

Deaktiver

-

Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til de standard fabrikkinnstillingene.

1) Factory Default : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene.

2) Reset Filter Time : Tilbakestiller filtertiden.

|

Grunnleggende funksjoner

|

Input

|

Picture

|

Factory

Default

Reset

Filter Time

Setup

|

Option

|

* Klikk på knappen Play( )/Stop( ) i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Spill av/ stopp Skjermjustering

Language

Beskrivelse

Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.

Menu Option

1) Position

Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/venstre/høyre.

2) Transparency

Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.

- High

- Medium

- Low

- Opaque

3) Display Time

Du kan angi displayklokkeslettet for menyen.

- 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / Stay On

Position

Transparency

Display

Time

Sound

Filter Check

Time

Auto Power On

Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: time)

1) Off

2) 100

3) 200

4) 400

5) 800

Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i ett minutt når projektoren slås på.

Filterkontrollmelding: “Check the filter, and if necessary, clean or replace it.”.

Hvis strømmen går inn i projektoren, slås den automatisk på uten å trykke på på/avknappen.

1) Off

2) On

Sleep Timer

Justerer høyre og venstre lydbalanse og equalizer på 3W-stereohøyttaleren som er innebygd i projektoren.

1) Balance 4) 1kHz

2) 100Hz 5) 3kHz

3) 300Hz 6) 10kHz

Information

Hvis det ikke er et inngangssignal for den angitte tiden, slås projektoren automatisk av.

(Men for den angitte tiden må det ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren)

1) Off

2) 10 min

3) 20 min

4) 30 min

Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering og lampens brukstid.

|

Sjekkliste før et problem rapporteres

|

Montering og oppkobling

Symptomer

Ingen strøm.

Jeg ønsker å installere projektoren i taket.

Ekstern kilde er ikke valgt.

Meny og fjernkontroll

Symptomer

Fjernkontrollen virker ikke.

Jeg kan ikke velge en meny.

Skjermbilde og Ekstern Kilde

Blasse farger.

Symptomer

Kan ikke se skjermbilde.

Bildene er ikke klare.

Ulyd.

LED-indikatoren for drift er tent.

Det vises linjer på skjermen.

Kan ikke se bilde fra eksterne enheter.

Får bare blå skjerm.

z z

Feilsøking z

Kontroller alle strømkabelkontaktene.

Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale produktdistributøren.

Sørg for at tilkoblingskabelen (video) er riktig koblet til riktig port. Hvis en enhet ikke er riktig tilkoblet, er den ikke tilgjengelig.

Feilsøking z z z z

Kontroller vinkelen og avstanden mellom fjernkontrollen og projektoren.

Kontroller at det ikke er hindringer mellom projektoren og fjernkontrollen som kan blokkere signalet.

Direkte belysning av projektorens fjernkontrollsensor fra 3-veis lyspærer eller andre lyskilder, kan påvirke følsomheten og føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som den skal.

Kontroller om batteriet i fjernkontrollen er tomt.

Kontroller om indikatoren øverst på projektoren er slått på. z

Kontroller om menyen vises i grått. Menyer som vises i grått er ikke tilgjengelige.

Feilsøking z z z z z

Sørg for at projektorens strømledning er på plass.

Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.

Kontroller at kontaktene er koblet riktig til inngangene bak på prosjektøren.

Kontroller batteriene i fjernkontrollen.

Sørg for at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er justert helt ned. z

Juster <Tint> og <Contrast>. z z

Juster fokus.

Kontroller om projiseringsavstanden enten er for lang eller for kort. z

Kontakt servicesenteret hvis du hører en merkelig og vedvarende lyd. z

Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i Tiltak mot unormal LED-drift . z

Det kan vises støylinjer i PC-modus i tilfelle frekvensavvik. z

Kontroller driften av den eksterne enheten, og om justeringselementene som for eksempel Brightness og Contrast osv. på <Mode>-menyen til projektoren er endret. z

Kontroller at du har de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle kontakter. en gang til.

Skjermbildet vises i svart-hvitt eller med uvanlige farger, eller skjermbildet er for mørkt eller lyst.

z z

Kontroller at justerbare elementer i menyen Custom Picture er riktig innstilt.

Bruk funksjonen <Factory Default> hvis du vil tilbakestille verdiene til standardinnstillingene fra fabrikken.

|

Stell og vedlikehold

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Myndighet

|

Slik rengjør du linsen og projektoren utvendig

Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.

Ikke rengjør projektoren med brennbare stoffer som benzen, tynnere eller en våt klut, da disse kan forårsake problemer.

Ikke berør projektoren med neglene eller andre skarpe gjenstander, da dette kan lager riper i overflaten.

Slik rengjør du projektoren innvendig

Når det gjelder rengjøring av projektoren innvendig, kan du kontakte servicesenteret eller en distributør.

(avgiftsbelagt)

Ta kontakt med distributøren eller et servicesenter hvis det kommer støv eller annet inn i projektoren.

Utskiftning av lampe

Forholdsregler ved utskiftning av lampe

Projektorlampen er en forbruksvare. Du får best ytelse hvis du skifter ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan vise lampens brukstid i informasjonsdisplayet (INFO-knappen).

Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Skift ut med samme modell som fulgte med projektoren.

- Navn på lampemodell: 220W Philips fusion lamp

- Lampeprodusent: Philips Lighting

- For spørsmål om lampekjøp, ser du ' Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE '.

Kontroller at strømkabelen er trukket ut før du skifter ut lamper.

Selv når strømkabelen er trukket ut, vil lampen være varm. La lampen kjøle seg ned i minst 1 time før du skifter den ut.

Lampen er plassert bakerst til venstre på projektoren.

Før du snur om på projektoren for å skifte lampe, dekker du projektoren med en myk klut på en jevn flate.

Ikke la den gamle lampen ligger i nærheten av brennbare materialer eller i nærheten av barn. Det er en fare for forbrenning eller skade.

Fjern smuss eller fremmedelementer rundt eller på innsiden av lampeenheten ved hjelp av en riktig støvsugingsenhet.

Når du håndterer lampen, må du sørge for at du ikke berører noen av delene på den, bortsett fra håndtakene.

Hvis du håndterer lampen på feil måte, kan dette påvirke skjermkvaliteten og forkorte levetiden.

Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte.Hvis projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller driftsstatus på indikatorlampen .

Fremgangsmåte for å skifte ut lampen

Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter den ut.

Lampen finner du på venstre side av projektoren (når du ser på den forfra).

Siden lampetypen varierer avhengig av model code på produktet du har kjøpt, må du kontrollere model code når du kjøper en lampe.

Når du bytter lampen, kontrollerer du model code på produktet du har kjøpt, først og ser i de medfølgende utskiftningsinstruksjonene.

Model code finner du på etiketten som er festet til bunnen eller baksiden av pakkeesken eller produktet.

Type 1 (Model Code : SPL300WX/**)

Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.

Fjern de to (2) skruene som vises på figuren nedenfor.

Hold og dra lampehåndtaket ut av projektoren som vist på figuren nedenfor.

Type 2 (Model Code : SPL300WVX/**)

Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.

Fjern de to (2) skruene som vises på figuren nedenfor.

Hold og dra lampehåndtaket ut av projektoren som vist på figuren nedenfor.

Montering av en ny lampe skjer i motsatt rekkefølge av demonteringen.

Bytte ut og rengjøre filteret

Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret

Filteret er plassert nederst på projektoren.

Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når varmen i projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.

Når du bytter ut filteret, kan det komme støv.

For spørsmål om filterkjøp, ser du ' Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE '.

Rekkefølgen for utbytting eller rengjøring av filteret i projektoren.

Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når varmen i projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

Plasser produktet slik at bunnen vender oppover, og trykk deretter og fjern filterdekselet i pilretningen.

* Når man plasserer produktet med bunnen opp, må man legge et mykt tøystykke på gulvet for å unngå riper.

Bytt ut eller rengjør filteret.

Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under rennende vann.

Når du vasker filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret

ødelegges.

Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.

Sørg for at du velger alternativet Tilbakestill filtertid når du har byttet ut eller rengjort filteret til projektoren.

Ventilasjonsåpninger

Plasseringen av ventilasjonsåpningene

Ventilasjonsåpningene finner du på høyre og venstre side og nederst på projektoren.

|

Stell og vedlikehold

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Myndighet

|

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, kan du kontakte et SAMSUNG-kundeservicecenter.

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864)

http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

U.S.A

CANADA

MEXICO

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

BELARUS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

Europe

0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786)

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be

(Dutch)

http://www.samsung.com/be_fr

(French)

http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG(7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

02 261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

3 - SAMSUNG(7267864)

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

810-800-500-55-500

800-7267

8000-7267

8-800-77777

CIS http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt

MOLDOVA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

UKRAINE 8-800-502-0000

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com/kz_ru

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

8-10-800-500-55-500

Asia Pacific

CHINA

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn

HONG KONG 3698 - 4698

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

3030 8282

1-800-3000-8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-4726

http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

|

Stell og vedlikehold

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Myndighet

|

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Gjengivelse i hvilken som helst form uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller indirekte skade i forbindelse med levering eller bruk av dette materialet.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement