Samsung SP-P310ME Owner's manual

Samsung SP-P310ME Owner's manual

Les disse sikkerhetsreglene nøye og følg dem når produktet brukes for å unngå personskade eller skade på eiendom.

Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).

Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå fare for personskade eller livsfare.

Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå personskade eller skade på produktet eller annen eiendom.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

Pass på at pluggen settes skikkelig i, ellers kan det oppstå brannfare.

z Hvis det oppstår dårlig kontakt kan det føre til brann.

Ikke bruk løse strømuttak eller skadde strømkabler.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Støpselet må ikke under noen omstendigheter berøres med våte hender.

z Det kan medføre fare for elektrisk støt.

Ikke plugg flere apparater til samme strømuttak.

z Ellers kan det oppstå brannfare.

Ikke sett tunge gjenstander på strømledningen. Unngå å bøye, trekke i eller vri strømledningen.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Før du flytter produktet må du kontrollere at strømmen er slått av og strømledningen er trukket ut av stikkontakten. Kontroller i tillegg at alle ledninger til andre enheter er koblet fra før du flytter produktet.

z Hvis produktet flyttes uten at strømkabelen er koblet fra kan det føre til skade på strømledningen, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Trekk alltid ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke i kabelen.

z Ellers kan det oppstå brannfare.

Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Ikke la vann eller annen væske komme i kontakt med adapteren.

z Dette kan forårsake fare for elektrisk støt eller brann. z Unngå å bruke produktet nær væsker eller utendørs (dvs. i regn eller snø). z Pass på at strømadapteren ikke blir utsatt for fuktighet når du rengjør gulvet med vann.

Ikke plugg inn to strømadaptere ved siden av hverandre.

z Ellers kan det oppstå brannfare.

Hold strømadapteren unna varmekilder.

z Ellers kan det oppstå brannfare.

Fjern plastemballasjen fra adapteren før den tas i bruk.

z Ellers kan det oppstå brannfare.

Plasser strømadapteren på et godt ventilert sted.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

Ikke plasser levende lys, myggspiraler, sigaretter eller lignende over produktet.

z Ellers kan det oppstå brannfare.

Hvis produktet plasseres i et skap eller på en hylle må fronten på produktet ikke stikke ut av skapet eller hyllen.

z Hvis produktet faller ned kan det føre til skade på produktet eller personskade.

Hold strømadapteren unna varmekilder.

z Isolasjonen på strømkabelen kan smelte slik at det oppstår fare for elektrisk støt eller brann.

Produktet må ikke plasseres på steder der det er utsatt for olje, røyk, fuktighet eller vann (regnvann), eller i et kjøretøy.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Produktet må ikke plasseres på steder uten ventilasjon, for eksempel i en bokhylle eller et skap.

z Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.

Produktet må ikke plasseres slik at det står ustabilt, for eksempel på et stativ som er mindre enn produktet.

z Hvis produktet faller ned kan det bli skadet eller forårsake personskade.

Den fremre delen av produktet er tung, og det må derfor plasseres på et stabilt underlag.

I lyn- og tordenvær må systemet slås av øyeblikkelig, og strømledningen må trekkes ut av stikkontakten.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Unngå at ventilasjonsåpningene på produktet blir dekket til av for eksempel en duk eller en gardin.

z Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.

Plasser produktet forsiktig på bakken.

z Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.

Ikke slipp produktet når du flytter det.

z Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.

Produktet må oppbevares utenfor rekkevidde for barn.

z Hvis produktet faller ned kan det føre til at barnet blir skadet. På grunn av at produktets fremre del er tyngre enn den bakre delen må det plasseres på et flatt og stabilt underlag.

|

Strømforsyning

|

Installasjon

|

Rengjøring og bruk

|

Ikke stikk metallgjenstander som pinner, ledninger, skrujern eller brennbare materialer som papir inn i ventilasjonsåpningene eller AVportene på produktet.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre materialer kommer inn i produktet slår du det av, kobler fra strømledningen og kontakter deretter et servicesenter .

Ikke demonter, eller forsøk å reparere eller modifisere produktet.

z Hvis produktet trenger reparasjon må du kontakte et servicesenter .

Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller skade på produktet.

Hold produktet borte fra brennbar spray eller andre brennbare substanser.

z Ellers kan det oppstå brann- eller eksplosjonsfare.

Ikke plasser beholdere med vann, vaser, glass, kjemikalier, små metallgjenstander eller tunge gjenstander på produktet.

z Hvis en gjenstand eller en væske kommer inn i produktet kan det forårsake elektrisk støt, brann eller personskade.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller mat på produktet.

z Hvis et barn prøver å få tak i disse gjenstandene kan produktet falle ned og barnet kan bli skadet.

Se aldri direkte inn i lyset fra lampen foran på produktet, og rett aldri projektorlyset mot øynene.

z Dette er farlig, spesielt for barn.

Hvis produktet lukter svidd eller avgir røyk eller uvanlig støy slår du det av

øyeblikkelig, trekker strømledningen ut av stikkontakten og kontakter deretter et servicesenter .

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Hvis pinnene eller pluggen på støpselet utsettes for støv, vann eller andre materialer må den rengjøres.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Få produktet rengjort innvendig minst en gang i året hos kundesenteret eller et servicesenter .

z Hvis det samler seg opp støv i produktet over lang tid kan det føre til problemer med produktet, eller det kan oppstå brannfare.

Rengjør produktet lett med en tørr, myk klut eller et håndkle etter at du har trukket strømledningen ut av stikkontakten.

z Produktet må ikke rengjøres med kjemikalier som voks, benzen, alkohol, løsemidler, myggmidler, duftoljer, smøremidler, rengjøringsmidler osv.

Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid kobler du fra strømledningen.

z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer, og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.

z Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.

Hvis produktet slippes ned eller kabinettet blir ødelagt, slår du det av og trekker ut strømledningen. Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

z I slike tilfeller må du kontakte et servicesenter .

Ta vare på linsedekslet til produktet.

z Hvis linsen brukes uten dekselet kan det oppstå skade på linsen.

Korrekt avhending av dette produkt

(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.

Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

|

Produktegenskaper

|

Produktets utforming

|

Batteri (Selges separat)

|

Produktspesifikasjoner

|

En ny projektor som er spesielt utviklet for viktige markedsaktiviteter og forretningspresentasjoner. Den bærbare projektoren SP-P310ME gir mobilitet og enkel bruk til en rimelig pris.

Den nye mobile projektoren

- Liten størrelse.

- Lav vekt.

Batteripakke som muliggjør fremvisning uten tilkobling til strømnett.

( Hvis du vil ha mer informasjon om batteriet, kan du gå til batteriinformasjonsdelen.

)

- Projektoren kan brukes med oppladet batteri.

- Du kan bruke projektoren uten å koble til strømledningen.

Neste generasjon lyskilde for bakgrunnsbelysning, LED-lampe

- Effektiv strømsparing med lav spenning.

- Lang levetid garanteres.

|

Produktegenskaper

|

Produktets utforming

|

Batteri (Selges separat)

|

Produktspesifikasjoner

|

Projektoren

1. På/Av-knapp

[ ]

Slå på

Trykk på på/avknappen. Strømindikatorlampen tennes, og strømmen blir slått på.

Slå av

Trykk på strømknappen til strømindikatorlampen slukkes.

2. Menyknapp

[ ]

Trykk for å vise skjermmenyen.

Denne knappen brukes også til å gå ut av skjermmenyen eller tilbake til forrige nivå.

3. Justeringsknapp

[ ]

Trykk for å flytte skjermmenyen eller justere en verdi på menyskjermbildet.

4. Justeringsknapp

[ ]

/ SOURCE-knapp

Trykk for å velge en skjermmeny.

Når du trykker KILDE (SOURCE)-knappen når menyskjermbildet ikke vises, endres inndatakilden

(PC, Composite (PC, sammensatt)).

5. SERVICE

Service-terminalen for etter-salg-tjenester.

6. PC/COMPOSITE

PC-kablene eller den sammensatte kabelen kobles til her ved tilkobling av PC eller videospiller.

Tilbehør

7. POWER LED

Hvis du slår på projektoren, tennes strømindikatorlampen, og hvis du slår den av, slukkes strømindikatorlampen.

8. TEMP LED

Denne tennes hvis produktet er i ustand. Se

Status for indikatorlampene .

9. Strøminngang

[ ]

Ledningen til strømadapteren kobles til her.

10.Linse

11.Fokusring

Beveg den mot venstre eller høyre for å gjøre bildet skarpere.

12.Batteritilkobling

du gå til batteriinformasjonsdelen.

)

Monter batteriet i batteritilkoblingen.

( Hvis du vil ha mer informasjon om batteriet, kan

Hurtiginstallasjonsveiledning

Garanti

(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

CD med brukerveiledning

Adapter Strømledning PC/Composite kabel

Linsedeksel stativ ( Vis stativinstallering ) Bæreveske

Bruk bare adapteren som følger med produktet. Ved kjøp av ekstra adapter kan du kontakte din forhandler eller nærmeste servicesenteret.

Tilleggsmodul

Batteri Videokabel

Følgende deler selges separat. For å kjøpe tilleggsmodul kontakter du forhandleren eller et servicesenter i nærheten.

Status for indikatorlampene

: På, : Av

STRØM

(BLÅ)

TEMP

(RØD)

Beskrivelse

Enheten er slått av.

Enheten fungerer på vanlig måte.

Kontroller om temperaturen på innsiden er høyere enn normalt, som følge av at ventilasjonsåpningene er blokkert eller at kjølesystemet har sviktet.

Kontroller om kjøleviften i apparatet fungerer som den skal, eller om ventilasjonsåpningen bak på apparatet er blokkert. Hvis den innvendige temperaturen blir for høy slås apparatet av.

|

Produktegenskaper

|

Produktets utforming

|

Batteri (Selges separat)

|

Produktspesifikasjoner

|

Batteriet ditt

1. Låsehull

Brukes til å koble til hoveddelen.

2. Strømkontakt

Sett inn pluggen på strømledningen her når du skal lade batteriet.

3. Batterilås

Batteriklemmen brukes til å holde batteriet på plass når enheten er koblet til hoveddelen.

4. Ladeindikator på batteriet

Viser gjenværende batterilading

Lysdioden lyser rødt under lading av batteriet (ved at strømadapteren kobles til).

Batteriinstallasjon og forholdsregler

1. Montere batteriet

Viser hvor mye strøm som er igjen i batteriet (i prosent).

Hvis du vil vite hvor mye strøm du har igjen i batteriet, trykker du

PUSH-knappen nederst til høyre på batteriet. De grønne lampene viser gjenværende batteristrøm, og slås automatisk av etter omtrent fem (5) sekunder.

Når vekselstrømmen blir koblet til gjennom adapteren og batteriet lades, tennes de grønne LED-lampene.

Plasser projektoren over batteriet og skyv den ned mens du dytter bakre del av projektoren forover. Når projektoren er koblet til batteriet, vises skjermbildet automatisk. Ikke se rett inn i linsen mens du kobler til batteriet.

2. Fjerne batteriet

Hold bakre del av projektoren og løft den opp mens du skyver låsen bak på batteriet til venstre (

3. Brukstid for batteriet

z z

Driftstid: Opptil 2,5 timer med full lading

Ladetid: Omtrent 3 timer ved lading atskilt fra prosjektøren

).

4. Lade batteriet

Lade batteriet når batteriet er atskilt fra projektoren. z

Adapterstandard DC 14 V, 3,5 A

Lade batteriet når batteriet er montert i projektoren.

5. Veiledning for bruk av batteriet

Følg veiledningen under når du bruker batteriet.

Bruk bare godkjent batteri.

Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent, kan det skade projektoren og batteriet kan eksplodere under bruk.

Unngå varme eller slag mot batteriet.

Unngå sterk kraft/støt mot batteriet, slik som å miste eller kaste batteriet. Unngå å utsette batteriet for høye temperaturer slik som sauna. Dette kan utvikle varme eller forårsake brann eller få batteriet til å eksplodere. Hvis batteriet utvikler varme eller ta fyr, er skadet eller deformert, må du umiddelbart fjerne batteriet fra projektoren, og isolere batteriet på et trygt sted, ettersom det kan utvikle varme eller forårsake brann eller eksplosjon. Kontakt et servicesenter i nærheten umiddelbart.

Bruk ikke sterkt trykk mot batteriet og klem ikke batteriet hardt med skarpe gjenstander.

Ikke trykk hardt mot batteriet når det er i en veske eller ikke slå batteriet med skarpe gjenstander slik som skrujern, spiker eller stift. Det kan skade batteriet eller forårsake hete, brann eller eksplosjon.

Når du ikke bruker batteriet over lang tid, må du fjerne det fra projektoren. Å forlate projektoren med batteriet montert i lang tid kan føre til at batteriet blir utladet eller at projektoren ikke virker selv om strømmen var slått av. Når du bruker det oppladbare batteriet for første gang eller etter at det ikke har vært brukt i lang tid, må du lade batteriet helt opp først.

Slå på strømmen først.

Å fjerne batteriet mens strømmen er på, kan skade projektoren. Derfor må du aldri ta ut batteriet når strømmen er på.

Bruk bare godkjent adapter.

Hvis det brukes en adapter som ikke er godkjent, kan batteriet i projektoren bli skadet eller eksplodere.

Ikke stirr direkte på linsen når du installerer batteriet.

Hvis batteriet er koblet til hovedkomponenten, blir skjermen automatisk slått på. Hvis du stirrer på lampen, eller hvis du får lyset i øynene, kan du skade synet.

Unngå å berøre ladepolene på batteriet med metallgjenstander slik som halsbånd, mynter, nøkler osv.

Ellers kan det oppstå brann- eller eksplosjonsfare.

Unngå oppbevaring på lufttette steder utsatt for høy temperatur slik som i et kjøretøy utsatt for solskinn. Oppbevar batteriet ved romtemperatur (mellom 0ºC og 40 ºC / 32°F og +104°F)

Ellers er det fare for deformering eller eksplosjon.

Hold batteriet unna barn og kjæredyr.

Hvis batteriet kommer under vann eller blir skadet, kan det eksplodere. Ellers kan det oppstå brannfare. Kontakt med skadet batteri (også gjennom munnen) kan påvirke menneskekroppen. Hvis batteriet er i stykker og batterivæsken kommer i kontakt med huden din, må du vaske av væsken med rennende vann i ett eller to minutter slik at væsken blir vasket helt av.

|

Produktegenskaper

|

Produktets utforming

|

Batteri (Selges separat)

|

Produktspesifikasjoner

|

Produktets utseende og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel som et ledd i forbedringen av produktet ytelse.

Produktspesifikasjoner

Modell SP-P310ME

Størrelse 13,97 mm (0,55 tommer)

Panel

Lyskilde

Oppløsning 800 x 600 (SVGA)

LED

Strøm

Dimensjoner

Vekt

Strømforbruk Mindre enn 30 W (uten batteri)

Standardspenning DC 14 V, 3,5 A

127,2 x 94,5 x 50,8 mm (5 x 3,7 x 2 tommer)

700 g (1,54 lb)

Lysstyrke

Kontrast

50 ANSI lm

1000:1

Hovedfunksjoner Skjermstørrelse Diagonal 15 ~ 60 tommer

Projiseringsavstand 0,5 ~ 2,8 m

Posisjon Vertikal

Inn/ut (24 pinner)

PC

Sammensatt

1) Kontakttype: 15 pinners D-Sub

2) Frekvens (Se støttede skjermmodier. )

Støttede kringkastingssignaler: NTSC, PAL, SECAM

(PAL-60 støttes ikke.)

Driftsmiljø

Temperatur og fuktighet

EMI

Støy

Bruk temperatur (0°C~40°C / 32°F~104°F), fuktighet (10~80%)

Oppbevaring

Temperatur (-20°C~45°C/ -4°F~113°F),

Luftfuktighet (5~95 %)

Klasse B

25 dB (etter Samsung-beregninger)

Dette utstyret i klasse B er konstruert for bruk i boliger og kontorer. Utstyret er EMI-registrert for bruk i privatboliger. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens klasse

B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.

Visningsmodus som støttes

Oppløsning

VGA, 640 x 350

VGA, 640 x 350

VGA, 640 x 400

VGA, 640 x 480

VGA, 640 x 480

VGA, 640 x 480

VGA, 640 x 480

VGA, 640 x 480

VGA, 720 x 400

VGA, 720 x 400

Horisontal frekvens

(kHz)

31,469

37,861

37,861

31,469

31,469

37,500

43,269

35,000

31,469

37,927

Vertikal frekvens

(Hz)

70,086

85,080

85,080

59,940

59,940

75,000

85,008

66,667

70,087

85,039

Klokkefrekvens

(MHz)

25,175

31,500

31,500

25,175

25,175

31,500

36,000

30,240

28,322

35,500

SVGA, 800 x 600

SVGA, 800 x 600

SVGA, 800 x 600

SVGA, 800 x 600

SVGA, 800 x 600

SVGA, 848 x 480

35,156

37,879

48,077

46,875

53,674

31,020

56,250

60,317

72,188

75,000

85,061

60,000

36,000

40,000

50,000

49,500

56,250

33,750

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

SVGA, 832 x 624

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

49,726

35,522

48,636

56,476

60,023

68,677

74,551

43,479

60,004

70,069

75,029

84,997

57,284

44,900

65,000

75,000

78,750

94,500

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

XGA, 1024 x 768 48,78 60,001 64,000 -/-

XGA, 1024 x 768 60,241 74,927 80,000 -/-

DMD-skjermene som brukes i Samsungs projektorer, består av flere hundre tusen mikrospeil. I likhet med andre skjermvisningselementer kan DMD Panel inneholde enkelte ødelagte piksler. Samsung og DMD Panelprodusenten har strenge prosedyrer for identifikasjon og begrensning av ødelagte piksler, og derfor vil ingen av våre produkter ha mer enn det maksimalt tillatte antallet ødelagte piksler. Noen få ganger er det mulig at produktet inneholder piksler som ikke kan vises, men dette vil ikke påvirke bildekvaliteten eller levetiden til produktet.

Polaritet

( Horisontal

/ Vertikal )

+/-

+/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/+

+/+

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strøm

|

Koble til PC

|

Koble til AV-enhet

|

Montere projektoren

Monter projektoren slik at lysstrålen står i rett vinkel mot skjermen.

Plasser projektoren slik at linsen står midt på skjermen.

Hvis skjermen ikke er montert loddrett kan det være at bildet på skjermen ikke blir rektangulær.

Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis det er for mye lys på skjermen vil bildet på skjermen ikke vises klart.

Hvis skjermen installeres i lyssterke omgivelser, må du bruke gardiner eller rullegardiner for å gjøre omgivelsene mørkere.

Projektoren kan monteres foran på gulvet / foran i taket / bak på gulvet / bak i taket.

( Vis innstillinger for monteringsposisjon )

For å vise bildet når projektoren er montert bak skjermen, bruker du en delvis gjennomsiktig skjerm.

Velg

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

For å vise bildet når projektoren er montert foran skjermen, monterer du projektoren på samme side av skjermen som seerne. Velg

Menu > Setup > Install > Front-

Floor

Fokusering

Vri fokusringen mot høyre eller venstre til bildet på skjermen er skarpt.

Hvis avstanden mellom projektoren og skjermen er større eller mindre enn angitt projiseringsavstand (Se informasjon om skjermstørrelse og projiseringsavstand ), kan det hende at det ikke er mulig å få bildet skarpt.

Skjermstørrelse og projiseringsavstand m

0,5

1,0

1,64

2,0

2,8

Avstand fot

1,64

3,28

5,38

6,56

9,18 mm x mm

Bildestørrelse tomme x tomme

25,5 x 19,1

50,8 x 38,1

1,0 x 0,75

2,0 x 1,5

83,3 x 62,5

101,6 x 76,2

3,28 x 2,46

4,0 x 3,0

127,0 x 95,3 5,0 x 3,75

Diagonal (tomme)

12,5

25,0

41,0

50,0

63,0

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strøm

|

Koble til PC

|

Koble til AV-enhet

|

Koble adapteren til et vegguttak ( ).

Koble strømledningen til adapteren, og koble den til et vegguttak.

Når strømmen er koblet til, blir skjermen slått på automatisk. Ikke stirr på linsen mens du kobler til strømmen.

Bruk bare godkjent adapter.

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strøm

|

Koble til PC

|

Koble til AV-enhet

|

Koble [PC/COMPOSITE]] (PC/sammensatt)-utgangen på siden av projektoren til skjermutgangen [D-Sub] på PC-en med en PC-/sammensatt kabel.

Når alle ledningene er koblet til som beskrevet over slår du på projektoren og PC-en.

Bruke projektoren

Velge ekstern inndatakilde.

Velg PC IN ved å bruke knappene Menu og Adjust. ( SOURCE )

Slå på projektoren og velg et innsignal med justeringsknappen. ( Menu > Input > Source List > PC (Meny > Inngang >

Kildeliste > PC))

Juster skjermen slik at bildet er komfortabelt å se på.

For å høre lyd trenger du et lydsystem i tillegg.

|

Grunnleggende innstillinger

|

Koble til strøm

|

Koble til PC

|

Koble til AV-enhet

|

Koble [Composite Input (Sammensatt inngang, gul)]-kontakten på siden av projektoren til videoutgangen (gul) på AVenheten med en videokabel.

Når alle ledningene er koblet til som beskrevet over slår du på projektoren og videoenheten.

Slik bruker du enheten

Velge ekstern inndatakilde.

Trykk KILDE (SOURCE)-knappen og velg PC (PC)-inndata (KILDE ( SOURCE ))

Slå på projektoren og velg et innsignal med justeringsknappen. ( Menu > Input > Source List > Composite (Meny >

Inngang > Kildeliste > Sammensatt))

Slå på AV-enheten som er koblet til.

For å høre lyd trenger du et lydsystem i tillegg.

|

Knapper

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu Option

|

Information

|

1. På/Av-knapp

[ ]

Slå på : Trykk på på/avknappen. Strømindikatorlampen tennes, og strømmen blir slått på.

Slå av : Trykk på strømknappen til strømindikatorlampen slukkes.

2. Menyknapp

[ ]

Trykk for å vise skjermmenyen.

Denne knappen brukes også til å gå ut av skjermmenyen eller tilbake til forrige nivå.

3. Justeringsknapp

[ ]

Trykk for å flytte skjermmenyen eller justere en verdi på menyskjermbildet.

4. Justeringsknapp

[ ]

/ SOURCE (KILDE)-knapp

Trykk for å velge en skjermmeny. Når du trykker KILDE (SOURCE)-knappen når menyskjermbildet ikke vises, endres inndatakilden

(PC, Composite (PC, sammensatt)).

|

Knapper

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu Option

|

Information

|

* Klikk på knappen Spill av ( )/Stopp( )i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Skjermjustering

Source List

Beskrivelse

Velg et innsignal som er koblet til projektoren.

1) Composite 2) PC

Du kan velge et innsignal som kobler seg til fremviseren ved å trykke på

SOURCE-knappen.

Aktiver/Deaktiver

|

Knapper

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu Option

|

Information

|

* Klikk på knappen Spill av ( )/Stopp( )i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Skjermjustering

Picture Mode

Beskrivelse

Du kan velge et skjermmodus som er klargjort for widescreen eller et annet modus etter behov.

1) Dynamic

Velg dette alternativet for å angi en skarpere bildekvalitet enn standard.

2) Standard

Velg dette alternativet for å gjøre bildet skarpere i omgivelser med sterkt lys.

3) Movie

Velg dette alternativet for å angi en bildekvalitet som er behagelig for øynene og som senker strømforbruket i mørke omgivelser.

4) Custom

Velg dette alternativet for å bruke bildekvalitet med manuelle innstillinger.

Aktiver/Deaktiver

Custom Picture Du kan justere skjerminnstillingene direkte. (I PC-modus vises ikke Color Density

(fargetetthet) og Color (farge).)

1) Contrast

Juster forskjellen i lysstyrke mellom gjenstander og bakgrunn.

2) Brightness

Juster lysstyrken på skjermbildet.

3) Sharpness

Juster skarpheten slik at konturene til gjenstander på skjermen blir skarpere eller mer uskarpe.

4) Color

Juster fargetettheten slik at fargene på skjermen blir dypere eller lysere.

5) Tint

Juster fargene på skjermen ved å endre til en grønn eller rød tone.

Picture Size Du kan angi størrelsen på skjermen etter dine behov.

1) 4:3

2) 16:9

|

Knapper

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu Option

|

Information

|

* Klikk på knappen Spill av ( )/Stopp( )i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Aktiver/Deaktiver Skjermjustering

Install

Beskrivelse

Projektoren støtter en rekke forskjellige monteringsposisjoner, horisontalt og vertikalt roterte bilder og negative bilder.

1) Front-Floor : Normalt bilde

2) Front-Ceiling : Horisontalt negativt bilde

3) Rear-Floor : Vertikalt negativt bilde

4) Rear-Ceiling : Horisontalt/vertikalt negativt bilde

V-Keystone

Test Pattern

PC

Du kan korrigere bildet med funksjonen Vertical Keystone (Vertikal korrigering) hvis det er forskjøvet eller skjevt.

Et testmønster generert av projektoren kan brukes som skjermbilde ved montering og oppsett av projektoren.

Bruk testmønsteret generert av projektoren som skjermbilde ved montering og oppsett av projektoren.

1) Auto Adjustment

Utfører frekvensjustering og finjustering automatisk.

2) Coarse

Fjerner horisontal støy (strekmønster).

3) Fine

Fjerner horisontal støy (strekmønster).

4) Position

Regulerer skjerminnstillingen horisontalt og vertikalt

5) Reset

Går tilbake til opprinnelig status.

Denne menyen er bare aktiv i PC-miljø.

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Position

Reset

Factory Default Tilbakestiller innstillingene til fabrikkstandard.

|

Knapper

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu Option

|

Information

|

* Klikk på knappen Spill av ( )/Stopp( )i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Beskrivelse Aktiver/Deaktiver Skjermjustering

Language Angir språk for skjermmenyen.

Menu

Translucency

Menu

Display Time

Logo

Angir gjennomsiktighet for skjermmenyen.

1) Opaque

2) High

3) Medium

4) Low

Angir hvor lenge skjermmenyen skal vises.

1) 5 sec 4) 60 sec

2) 10 sec 5) 90 sec

3) 30 sec 6) 120 sec

Hvis Logo-modus er aktivert, vises SAMSUNG-logoen (Samsung Logo) på skjermen når projektoren er slått på. Hvis Logo-modus er deaktivert, vises ikke SAMSUNG-logoen

(Samsung Logo) på skjermen når projektoren er slått på.

|

Knapper

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu Option

|

Information

|

* Klikk på knappen Spill av ( )/Stopp( )i tabellen nedenfor for å se videofilen.

Skjermjustering

Information

Beskrivelse

Viser innstillinger som inngangssignal, skjerminnstillinger og regulering av dataskjerm.

(For innstilling av Composite (sammensatt) -modus, Frequency Adjustment

(frekvensjustering), Fine Tuning (fininnstilling), Resolution (oppløsning), Horizontal

Frequency (horisontal frekvens) og Vertical-Frequency (vertikalfrekvens) er ingen funksjoner tilgjengelig. For PC-modus er ikke funksjonene for Color Density (fargetetthet) og Color setting (fargeinnstilling) tilgjengelig.)

Ikonet som vises oppe til høyre på informasjonsskjermbildet, viser den aktuelle strømkilden. Hvis enheten er utstyrt med batteri (selges separat), vises det her hvor mye battertid som gjenstår. Hvis projektoren eller batteriet er tilkoblet strøm, vises det her et bilde av en kontakt.

Aktiver/Deaktiver

Sammensatt

PC

|

Sjekkliste før et problem rapporteres

|

Montering og tilkobling

Symptom

Kan ikke slå på strømmen.

Løsning

Ved bruk av adapter : Kontroller at strømledningen er koblet til projektoren.

Ved bruk av batteri : Kontroller at batteriet er koblet til projektoren, og at batteriet ikke er utladet.

Monter projektoren slik at lysstrålen står i rett vinkel mot skjermen. Bildet på skjermen er forskjøvet eller har trapesform.

Kan ikke velge en ekstern enhet.

Kontroller at den eksterne enheten (videokabelen) er koblet til riktig inngang og at det er kontakt. Hvis kabelen ikke er koblet skikkelig til kan du ikke velge den eksterne kilden.

Skjerm og ekstern enhet

Symptom

Det vises en blank skjerm.

Fargene er unormale

Bildet er uskarpt.

Det kommer uvanlige lyder fra produktet.

Det vises streker på skjermen.

Skjermbildet fra den eksterne enheten vises ikke.

Det vises bare en blå skjerm.

Skjermbildet vises i sort-hvitt eller fargene er unormale. /

Skjermbildet er for mørkt eller for lyst.

Løsning

Kontroller strømtilkoblingen til projektoren.

Kontroller at riktig innsignal er valgt.

Kontroller at projektorkabelen er koblet riktig til.

Kontroller om "Brightness" er satt til laveste nivå.

Kontroller om "Brightness" er satt til minimum ved å velge Menu > Picture > Custom

Picture > Brightness.

Kontroller om den eksterne enheten fungerer, og kontroller innstillingene for videoutgang.

Juster kontrasten ved å velge Menu > Picture > Custom Picture > Contrast.

Velg Menu > Picture > Custom Picture > Contrast og kontroller om verdien er normal.

Fokuser linsen.

Kontroller om avstanden mellom projektoren og skjermen er for kort eller for lang.

Hvis lyden vedvarer kontakter du servicesenteret. Dette kan skyldes feil på apparatet.

Det kan være forstyrrelser ved bruk av datamaskin. Velg innstillingen Menu > Setup

> PC > Coarse og juster skjermfrekvensen.

Kontroller om den eksterne enheten fungerer som den skal, og kontroller om innstillingene "Brightness" eller "Contrast " er endret ved å velge Menu > Picture >

Custom Picture i projektormenyen.

Kontroller forbindelsen mellom projektoren og den eksterne enheten, og andre forbindelser.

Som beskrevet over, kan du kontrollere menyinnstillingene "Brightness" eller

"Contrast".

For å stille projektorinnstillingene tilbake til fabrikkstandard velger du "Factory

Default" fra menyen.

|

Vedlikehold og håndtering

|

Kontakt SAMSUNG

|

Annet

|

Myndighet

|

Ved rengjøring av linsen og projektoren utvendig

Rengjør projektoren med en myk tørr klut.

Ikke rengjør projektoren med brennbare stoffer som benzen, løsemidler eller med en våt klut.

Dette kan forårsake problemer.

Ikke berør projektoren med spisse gjenstander.

Det kan føre til at overflaten blir skrapet opp.

Ved rengjøring av projektoren innvendig

Kontakt servicesenteret eller leverandøren for å få projektoren rengjort innvendig.

Kontakt leverandøren eller servicesenteret hvis det kommer støv eller fremmedelementer inn i projektoren.

|

Vedlikehold og håndtering

|

Kontakt SAMSUNG

|

Annet

|

Myndighet

|

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

North America

U.S.A

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

RUSSIA

UKRAINE

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01 8000 112 112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

02 201 2418

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0.12/Min)

06 40 985 985

Europe http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.12/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0850 123 989

902 10 11 30 http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es

08 585 367 87 http://www.samsung.com/se

0870 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/uk

8-800-200-0400

8-800-502-0000

CIS http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

2862 6001

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Asia Pacific http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com/za

800SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mea

|

Vedlikehold og håndtering

|

Kontakt SAMSUNG

|

Annet

|

Myndighet

|

Fordeler med Pocket Imager

Lang levetid

Det er ikke nødvendig å skifte lampen, i motsetning til andre projektorer.

Lavt strømforbruk

Fordi den bruker mindre strøm kan den drives av et batteri, i motsetning til andre projektorer.

Ordliste

ANSI

Forkortelse for American National Standards Institute

ANSI Lumen

Måleenhet for lysstyrke definert av American National Standards Institute. Denne verdien defineres slik: Projiser lys på en 40-tommers skjerm, del skjermen i 9 rektangler og mål den gjennomsnittlige lysstyrken i hvert rektangel. På grunn av at lysstyrken vanligvis er høyere på midten enn i kantene gir ANSI Lumen en mer nøyaktig måling av lysstyrken til en projektor enn LUX.

Bakoverkompatibel

Kompatibel med tidligere datamaskinmodeller. SVGA (800*600)-projektoren er bakoverkompatibel med SVGA- og VGA

(640*480)-datamaskiner.

Komprimeringsmodus

Et modus som viser video i komprimert (utzoomet) format.

Kontrastforhold

Forholdet mellom det lyseste og det mørkeste punktet på skjermen.

Konvergens

Justeringen av de røde, grønne og blå videosignalene i bildet som projiseres på skjermen.

Skjermstørrelse

Skjermstørrelsen avgjøres av LCD-panelets diagonale lengde.

EGA

Enhanced Graphics Array. EGA gir bedre bildekvalitet i XT- og AT IBM-PCer med CGA-kort. (640x350 piksler for alle modus)

Hz (kHz, MHz)

Hertz (Kilohertz, Megahertz). Frekvens per sekund. (Kilo: 1 000, Mega: 1 million) Hz brukes til å angi frekvensen i elektriske signaler.

NTSC

National Television Standards Committee. En standard for overføring av TV- og videosignaler, utviklet i USA i 1953. 525 linjer / 60 Hz

PAL

Phase Alternate Line. En metode for overføring og mottak av farge linje for linje. PAL brukes i de fleste vest-europeiske land. 625 linjer / 50 Hz

SECAM

Sequential Couleur Avec Memorie. En TV-standard utviklet i Frankrike. SECAM brukes hovedsakelig i Frankrike og i østeuropeiske land. 625 linjer / 50 Hz

Super VGA (SVGA)

SVGA gir en grafikkoppløsning på 800x600 piksler. Denne standarden inkluderer en versjon for vertikale frekvenser.

VGA

Video Graphics Array. Standard grafikkgrensesnitt for IBM PS/ 2. Et analogt grafikkort utviklet av IBM, som støtter

720x400 piksler i tekstmodus og 640x480 piksler i grafikkmodus. (Andre grafikkort behandler digitale data.)

Video

Muligheten for å projisere bilder fra en PC med videospiller, laserdisk eller CD-stasjon.

XGA

Extended Graphics Adapter. En grafikkstandard utviklet av IBM. XGA inkluderer VGA-standarden og gir en oppløsning på 1024x768 piksler.

DVD

Digitalt mede utviklet for å kombinere fordelene med CD og Laserdisc. DVD gir lyd og bilde med høy kvalitet.

Ekstern inngang

Ekstern inngang brukes til å koble til eksterne enheter som videospiller, videokamera, DVD-spiller osv. som en videokilde.

Oppløsning

Piksler er små fargepunkter som TV-skjermen er bygget opp av. Oppløsningen angir antall piksler på en skjerm. Jo flere piksler som vises, jo mer informasjon vises. Velg derfor en høyere oppløsning hvis du vil se på flere ting samtidig.

Hvis oppløsningen på et TV-apparat for eksempel er 800 * 600, betyr det at skjermen består av 800 pikselkolonner i bredden og 600 pikselrader i høyden.

Vertical Keystone (Vertikal korrigering)

Denne korrigeringsfunksjonen brukes når det oppstår vertikale forstyrrelser i bildet som projiseres. Vertikale forstyrrelser er forskyvning av bildet som projiseres når strålen fra projektoren ikke står vertikalt vinkelrett mot skjermen. Det er mer komfortabelt å se på bildet hvis forstyrrelsen korrigeres med Vertical Keystone-funksjonen.

Projisert bilde

Bildet som projektoren projisererer på skjermen.

|

Vedlikehold og håndtering

|

Kontakt SAMSUNG

|

Annet

|

Myndighet

|

Informasjon om dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

Reproduksjon av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd kan ikke holdes ansvarlig for feil i dette dokumentet eller for tildeldige skader eller følgeskader i forbindelse med publisering, resultater eller bruk av dette materialet.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement