Samsung LW32A23W Betjeningsvejledning | Manualzz
LCD TV
LW32A23W
LW40A23W
instruksjonsbok
Før du tar i bruk enheten,
må du lese denne veiledningen nøye,
og beholde den for referanse senere.
SKJERMMENYER
PC-SKJERM
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TEKST-TV
Forsiktig
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG:
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT,
MÅ BAKDEKSELET IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN
DELER INNE I APPARATET SOM BRUKERE KAN
UTFØRE SERVICE PÅ. OVERLAT REPARASJON OG
VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
ADVARSEL :
Lynet og pilhodet inni trekanten er
en advarsel om “farlig spenning”
inne i dette produktet.
Utropstegnet inni trekanten er et
advarselstegn for å gjøre deg
oppmerksom på viktig veiledning
som følger med produktet .
FOR Å FORHINDRE SKADE SOM KAN FØRE TIL FARE FOR BRANN ELLER SJOKK, MÅ DETTE
APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
☛ Strømspenningen er angitt på baksiden av TV-apparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Norsk-2
Sikkerhetsveiledning
Disse illustrasjonene viser forholdsregler vedrørende TV-apparatet ditt.
75%
10%
35`
H
H
5`
TV-apparatet MÅ IKKE utsettes for
ekstreme temperaturforhold eller
for ekstreme luftfuktighetsforhold.
TV-apparatet MÅ IKKE utsettes for
direkte sollys.
TV-apparatet MÅ IKKE komme i
kontakt med noen form for væske.
Hvis TV-apparatet er ødelagt, må
du ikke prøve å reparere det selv.
Ta kontakt med kvalifisert servicepersonell.
Under uvær (særlig tordenvær) bør
TV-apparatet kobles fra strømnettet
og antennen.
Ikke overbelast stikkontakter eller
skjøteledning. Mulig brannfare.
La alltid apparatet stå på et sted med god
ventilasjon.
Ikke tråkk på eller vri
strømkabelen.
Hold strømkabelen borte fra varmekilder.
Mulig brannfare.
Hvis det går lang tid uten at
fjernkontrollen brukes, bør batteriene
tas ut og oppbevares på et tørt sted.
DETTE UTSTYRET ER IKKE MENT FOR BRUK I INDUSTRIELLE
Norsk-3
Innhold
◆ FORORD
■
■
Forsiktig ...............................................................................................................
Sikkerhetsveiledning ............................................................................................
2
3
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrollpanelet ....................................................................................................
Tilkoblingspanelet................................................................................................
- Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk.................................................
- Koble til dekoderboks, videospiller eller DVD-spiller .......................................
- Koble til eksterne A/V-enheter ..........................................................................
- Koble til komponentenheter (DTV/DVD) ..........................................................
- Koble til en datamaskin ....................................................................................
- Koble til digital lydinngang...............................................................................
- Koble til 5.1 kanals høyttalere for hjemmekino ................................................
Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV) .................................................
Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner)....................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen.......................................................................
Slå på og av .........................................................................................................
Sette TV-apparatet i standby-modus .....................................................................
Bli kjent med fjernkontrollen................................................................................
Plug & Play ..........................................................................................................
Velge språk ..........................................................................................................
6
7
7
7
7
8
8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk .....................................................................................
Sortere de lagrede kanalene .................................................................................
Sortere kanaler manuelt .......................................................................................
Redigere kanaler ..................................................................................................
Tildele navn til kanaler ........................................................................................
Fininnstille kanalmottaket ....................................................................................
LNA (Low Noise Amplifier) ..................................................................................
17
18
19
21
22
23
23
◆ STILLE INN BILDET
■
■
■
■
■
■
■
Endre bildestandarden .........................................................................................
Justere tilpasset bilde............................................................................................
Endre fargetone ....................................................................................................
Endre bildestørrelsen............................................................................................
Fryse gjeldende bilde ...........................................................................................
DNIe (Digital Natural Image engine)....................................................................
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture) .............................................................
24
24
25
25
26
26
27
◆ STILLE INN LYDEN
■
■
■
■
■
Norsk-4
Justere volumet ....................................................................................................
Slå av lyden midlertidig .......................................................................................
Endre lydstandarden.............................................................................................
Justere lydinnstillingene .......................................................................................
Høre på lyden til det lille bildet ...........................................................................
29
29
30
30
31
Innhold
◆ STILLE INN LYDEN(FORTS.)
■
■
■
■
■
■
Stille inn Dolby Digital Surround .........................................................................
Innstilling av Dolby Pro Logic II ..........................................................................
Innstilling av ekstern digitallyd.............................................................................
Koble til hodetelefoner.........................................................................................
Justere innstillingene for hodetelefonene..............................................................
Velge lydmodus ...................................................................................................
32
34
35
36
36
37
◆ STILLE TNN TIDEN
■
■
■
Innstilling og visning av klokkeslett...................................................................... 38
Stille inn Sleep Timer ........................................................................................... 39
Slå TV-apparatet på og av automatisk .................................................................. 40
◆ STILLE INN ANDRE
■
■
■
Stille inn blåskjermmodus .................................................................................... 41
Velge en enhet fra eksterne kilder ........................................................................ 42
Vise bilder fra eksterne kilder............................................................................... 42
◆ STILLE INN PC-EN
■
■
■
■
■
■
Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows 2000 eller XP) ......
Justere PC-skjermen automatisk ...........................................................................
Grov- og fininnstilling av bildet ...........................................................................
Endre bildeplasseringen .......................................................................................
Initialisere bildeinnstillinger .................................................................................
Velge DVI-modus.................................................................................................
43
44
45
46
46
47
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
Tekst-tv-dekoder ..................................................................................................
Vise tekst-TV-informasjon ....................................................................................
Velge en bestemt tekst-tv-side .............................................................................
Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side ................................................................
48
48
49
50
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
■
■
■
■
■
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale ......................................................
Installere foten .....................................................................................................
Bruke Kensington-låsen for tyverisikring...............................................................
Slik installerer du veggbraketten...........................................................................
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner.............................................................
Skjermmodus (PC/DVI).........................................................................................
Pinnekonfigurasjoner ...........................................................................................
Symboler
Trykk
☛
Hold nede
51
52
53
54
56
57
58
➢
Merk
Norsk-5
Kontrollpanelet
1
Strømforsyning
Trykk for å slå TV-apparatet på og av.
2 Strømindikator
Lyser opp når du slår av strømmen.
3 Sensor for fjernkontroll
Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på TVapparatet.
4 TV/VIDEO
Viser en meny over alle tilgjengelige inngangskilder
(TV, AV1, AV2, AV3, S-VIDEO, COMP1, COMP2,
PC/DVI).
Norsk-6
5 MENU(MENY)
Trykk for å se en meny på skjermen med funksjoner
for TV-apparatet.
+
6 Trykk for å stille volumet opp eller ned.
Brukes også for å velge alternativer på
skjermmenyen.
7
C/P.
Trykk for å skifte kanal.
Brukes også for å velge alternativer på
skjermmenyen.
(Uten fjernkontrollen kan du slå på TV-apparatet ved
hjelp av kanalknappene.)
Tilkoblingspanelet
Strøminngang
☛ Når du kobler et lyd- eller videosystem til TV-apparatet, må du sørge for at alle elementer er slått av.
1 Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk
For å kunne vise TV-kanaler på riktig måte, må apparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
- En utendørs antenne
- Et kabel-TV-nettverk
- Et satellittnettverk
2 Koble til dekoderboks, videospiller eller DVD-spiller
- Koble til videospiller- eller DVD SCART-kabelen i SCART-kontakten på, videospilleren eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både dekoderboksen og videospilleren (eller DVD-spilleren), bør du koble dekoderboksen
til videospilleren (eller DVD-spilleren) og så koble videospilleren (eller DVD-spilleren) til apparatet.
➣
Spesifikasjon av inn-/utgang
Inngang
Kontakt
Video
Audio (L/R)
SCART 1
✔
✔
SCART 2
✔
✔
S-Video
Utgang
RGB
Video+Audio (L/R)
✔
Bare TV ut
Monitor ut
(TV/AV1/AV2/AV3/S-VHS)
3 Koble til eksterne A/V-enheter
- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til en egnet ekstern A/V-enhet, for eksempel videospiller, DVDspiller eller videokamera.
- Koble til RCA-lydkablene i ”AUDIO(L)” og ”AUDIO(R)” på baksiden av apparatet, og den andre
enden i tilsvarende kontakter for lydutgang på A/V-enheten.
- Hodetelefoner kan kobles til hodetelefonuttaket ( 4 ) bak på apparatet. Når hodetelefonene er
tilkoblet, er det ingen lyd i de innebygde høyttalerne.
Norsk-7
Tilkoblingspanelet
5
Koble til komponentenheter (DTV/DVD)
- Koble til komponentvideokabler i komponentkontaktene (“Y”, “Pb”, “Pr”) på baksiden av apparatet og den
andre enden i tilsvarende utgangskontakter for komponentvideo på DTV- eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både en dekoderboks og en DTV-spiller (eller DVD-spiller), bør du koble dekoderboksen
til DTV-spilleren (eller DVD-spilleren) og så koble DTV-spilleren (eller DVD-spilleren) til komponentkontakten
(“Y”, “Pb”, “Pr”) på apparatet.
- Kontaktene Y, Pb og Pr på komponentenhetene (DTV eller DVD) er noen ganger merket Y, B-Y og R-Y eller Y,
Cb og Cr.
- Koble til RCA-lydkablene i “AUDIO (L)” og “AUDIO (R)” på baksiden av apparatet, og den andre enden i
tilsvarende kontakter for lydutgang på DTV- eller DVD-spilleren.
Kilde
Video
Horisontal
Frekvens (kHz)
Vertikal
Frekvens (kHz)
Oppløsning
(Linjer)
TV/VIDEO
PAL
SECAM
NTSC4,43
NTSC3,58 (Unntatt RF)
15,625
15,625
15,734
15,704
50
50
60
60
575
575
483
483
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
15,734
31,469
15,625
31,250
45,000
28,125
33,750
60
60
50
50
60
50
60
483
483
576
576
720
1080
1080
Component 1/2
6
Koble til en datamaskin
- Koble DVI-kontakten til skjermkontakten på PCen.
- Koble stereolydkabelen til “PC AUDIO IN (STEREO)” på baksiden av apparatet, og den andre enden til “Audio
Out” (Lyd ut) på lydkortet i datamaskinen.
7
Koble til digital lydinngang
Koble til optisk digital lydkabel eller koaksial kabel (RCA-lydkabel) til “DIGITAL AUDIO IN” på baksiden av
apparatet, og den andre enden til “DIGITAL OUT” på utstyret med en digital utgang, for å kunne høre digital lyd
(Multi-Channel Surround Sound, Stereo or Dolby Pro-Logic II).
Norsk-8
Tilkoblingspanelet
8
Koble til 5.1 kanals høyttalere for hjemmekino
Surroundhøyttaler
Surroundhøyttaler
Woofer
Hovedhøyttaler
Hovedhøyttaler
De andre høyttalerne
(Surround/Midt/Subwoofer):
Koble hver høyttalerledning til
utgangskontakten for høyttaler
(Surround 10 /Midt 12 / Woofer
11 ) på baksiden av apparatet,
og pass på at polene +, - er
riktige.
Baksiden av TV-apparatet
kjernen i høyttalerkabelen
➢ Vri
minst to ganger.
Midtre høyttaler
9 Hovedhøyttaler : Når høyttalerne er adskilt fra LCD TV-apparatet
Koble til høyttalerkablene i kontakten for
hovedhøyttaler bak på apparatet, og sørg for at
polene + og - er riktig koblet.
➢
Høyttalerne MÅ tåle mer enn 10watt
(impedans 8 OhmW).
9 Hovedhøyttaler : Når høyttalerne er festet til LCD TV-apparatet
Monter brakettene på høyttalerne og på
apparatet.
Koble til høyttalerne og apparatet med
skruer.
Norsk-9
Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV)
POWER
VISER VALGT INNGANGSKILDE OG
BATTERISTATUS
TV-STANDBY-KNAPP
(Se side 13)
TV
P.MODE
SELECT
VIS INFORMASJON OM TV-MODUS
NUMMERTASTER
1
2
3
4
5
6
7
8
GJØR AT FJERNKONTROLLEN VIRKER
FOR TV, VIDEO, KABEL, DVD,
DEKODERBOKS
9
-/--
PRE-CH
0
EN-/TOSIFRET KANALVALG
FORRIGE KANAL
NESTE KANAL
(Se side 14)
P
VOLUM OPP
(Se side 29)
BILDESTANDARDVALG
(Se side 24)
VIDEO
MUTE
FORRIGE KANAL
(Se side 42)
SLÅ AV LYD MIDLERTIDIG
(Se side 29)
FORRIGE KANAL
VOLUM NED
INFO
IX
TTX/M
VIS INFORMASJON (GJELDENDE
KANAL OG LYD/VIDEOINNSTILLINGER)
(Se side 38)
ME
IT
NU
EX
VIS SKJERMMENYEN
(Se side 14)
AVSLUTT OSD
ENDRINGSBEKREFTELSE (JOYSTICK)
STYRER MARKØREN PÅ MENYER
(JOYSTICK) (Se side 14)
ENTER
LYDSTANDARDVALG
(Se side 30)
SLÅ AV AUTOMATISK(Se side 39)
VELG PC-MODUS
(Se side 44)
VELG BILDESTØRRELSE
(Se side 25)
VELG LYDMODUS
(Se side 37)
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET(Tilbakestill)
➣
Norsk-10
PIP-FUNKSJONER (PIP):(Se side 27)
PIP ON : PIP PÅ/AV
P / : PVELG PIP-KANAL
SWAP : VEKSLE MELLOM HOVED- OG
UNDERBILDE (SWAP)
FF
VELG DNIe
(Se side 28)
SET(Still)
VELG DOLBY PRO-LOGIC II PÅ/AV
(Se side 32~34)
"
FRYS HOVEDBILDE
(Se side 26)
FUNKSJONER FOR VIDEO-/DVD-SPILLER:
SET
RESET
: SPOL TILBAKE
BN59-00373A
: STOPP
/: SPILL AV/PAUSE
: SPOL FREM
Ytelsen til fjernkontrollen kan bli påvirket av skarpt lys.
Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner)
POWER
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
PRE-CH
0
P
TEKST-TV NESTE SIDE
VIDEO
MUTE
TEKST-TV FORRIGE SIDE
TEKST-TV-VISNING/MIKS
INFO
IX
TTX/M
VIS TEKST-TV
ME
IT
NU
EX
INDEKS FOR TEKST-TV
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
TEKST-TV HOLD
BN59-00373
TEKST-TV AVBRYT
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
VELG TEKST-TV-STØRRELSE
PIP
TEKST-TV-EKSTRASIDE
SET
➣
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
BN59-00373A
Tekst-TV-funksjon : Se side 46-48 for detaljer
Norsk-11
Sette inn batterier i fjernkontrollen
1
Skyv dekselet helt ut.
2
Sett inn to AAA-batterier.
Kontroller at “+“ “-“ endene på batteriene samsvarer med
➣ diagrammet
inne i batterihuset.
3
Sett på dekselet igjen.
Ta ut batteriene og oppbevar dem på et tørt og kjølig sted hvis du
➣ ikke
skal bruke fjernkontrollen over lengre tid.
Fjernkontrollen kan brukes opptil ca. 7 meter fra TV-apparatet.
(Ved vanlig TV-bruk vil batteriene vare i om lag ett år.)
➣
Fjernkontrollen virker ikke!
Kontroller følgende:
1. Er på/av-knappen på TV-apparatet slått på?
2. Er TV-apparatet valgt som kilde, og ikke video, kabel eller DVD?
3. Er pluss- og minus-enden av batteriet byttet om?
4. Er batteriet utladet?
5. Er det oppstått et strømbrudd?
6. Er strømledningen koblet fra?
7. Finnes det et spesielt lysstoffrør eller et neonskilt i nærheten?
Norsk-12
Slå på og av
Strømkontakten kobles til på baksiden av apparatet.
☛
1
2
3
Hvis du har kjøpt dette apparatet i Storbritannia, kan du slå
opp på side 59 for flere instruksjoner om kabling av kontakter.
Sett strømkontakten inn i en egnet stikkontakt.
Resultat: Strømspenningen er angitt på baksiden av apparatet, og
frekvensen er 50 eller 60 Hz.
TV
Trykk på POWER ( ) - knappen foran på apparatet.
Resultat: Standby-indikatoren lyser opp på frontpanelet.
Trykk på POWER ( ), talltastene (0~9) eller kanal opp/ned( / )
på fjernkontrollen eller på/av-knappen eller
knappen
C/P.
foran på apparatet
Resultat: Programmet du så på sist, blir valgt automatisk.
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
P
VIDEO
MUTE
INFO
IX
TTX/M
ME
) igjen.
IT
NU
EX
For å slå av TV-apparatet trykker du på POWER (
PRE-CH
0
Når du slår på apparatet for første gang, blir du bedt om å velge
➣ hvilket
språk menyene skal vises på (se side 15).
4
9
-/--
Sette TV-apparatet i standby-modus
Du kan sette apparatet i standby-modus for å redusere strømforbruket.
Standby-modus kan være nyttig når du vil slå av apparatet midlertidig
(for eksempel under et måltid).
For å slå på apparatet igjen, trykker du bare på POWER (
(0~9) eller kanal opp/ned ( / ) igjen.
➣
➣
TV
P.MODE
SELECT
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
), talltastene
Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid (for eksempel
når du er på ferie).
Slå av apparatet ved å trykke på POWER ( ) knappen foran på
apparatet.
Det er best å koble fra strømforsyningen og antennen på apparatet.
PRE-CH
0
P
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
EX
IT
1. Du kan bare bruke Power-knappen på fjernkontrollen når TVapparatet er i strømsparingsmodus (Standby). Hvis TV-apparatet er
slått av, kan ikke fjernkontrollen brukes til å slå det på.
2. For å beholde innstillingene for klokkeslett eller automatisk alarm,
bør du alltid sette TV-apparatet i Standby-modus med fjernkontrollen.
Når du bruker på/av-knappen på TV-apparatet, blir alle
tidsrelaterte innstillinger slettet.
[Fordel] Denne avslåingsfunksjonen er like effektiv som å koble fra
strømkabelen.
TV-apparatet skifter til Standby-modus når det slås av med
fjernkontrollen. For å slå på ( ) skjermen igjen, trykker du på
'ON' (På) eller en kanalknapp ( )på fjernkontrollen. Når du
trykker på På/Av-knappen på TV-apparatet, blir ikke skjermen slått
på igjen, fordi TV-apparatet gjenoppretter den sist brukte modusen,
som i dette tilfellet var Strømsparing.
9
-/--
NU
2
Trykk på POWER ( ) knappen på fjernkontrollen.
Resultat: Skjermen slås av, og den oransje Standby-indikatoren foran
på apparatet lyser.
ME
1
POWER
Norsk-13
Bli kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til følgende:
◆ Skifte kanal og justere volumet
◆ Stille inn apparatet ved hjelp av menysystemet på skjermen
POWER
Tabellen nedenfor viser de vanligste knappene og funksjonene deres.
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
Knapp
Visningsfunksjon
Menyfunksjon
Brukes til å vise neste
kanal som er lagret.
-
Brukes til å vise forrige
kanal som er lagret.
-
PRE-CH
0
P
VIDEO
MUTE
til
IX
TTX/M
INFO
ME
IT
NU
EX
dette, vil en kanal med ett siffer bli vist.
_/_ _
ENTER
STILL
Brukes til å vise tilsvarende kanal.
kanaler med to sifre, må det andre sifferet
➣For
trykkes inn rett etter det første. Hvis du ikke gjør
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Brukes til å velge kanalnummer ti og over.
Trykk på denne knappen, og tast inn det tosifrede
kanalnummeret.
Brukes til å øke
volumet.
-
Brukes til å redusere
volumet.
-
BN59-00373
MUTE
Brukes til å slå lyden av midlertidig.
For å slå på lyden igjen, trykker du denne knappen
+/-.
igjen, eller på knappene
MENU
Brukes til å vise
menysystemet på skjermen.
EXIT
ENTER
Norsk-14
➣
Brukes til å gå tilbake til
forrige meny eller
normal visning.
Brukes til å avslutte skjermmenysystemet.
-
Brukes til å:
◆ Vise en undermeny
med valg for
gjeldende menyvalg.
◆ Søke fremover
manuelt etter kanaler.
◆ Reduser/øke verdien
for et menyalternativ
-
Bekrefter ditt valg.
Plug & Play
Første gang apparatet slås PÅ, starter flere grunnleggende
kundeinnstillinger automatisk og i riktig rekkefølge.
Følgende innstillinger er tilgjengelige.
POWER
TV
1
Hvis TV-apparatet står i standby-modus, trykker du på POWERknappen( ) på fjernkontrollen.
Resultat:
Meldingen Plug & Play blir vist. Den vises en liten stund,
og deretter vises menyen Language (Språk) automatisk.
2
Velg ønsket språk ved å trykke på knappen œeller ƒ.
3
Trykk på knappene ENTER
De tilgjengelige språkene vises.
➣ Du
kan velge mellom 18 språk.
Resultat:
4
eller ‹ for å bekrefte valget.
Meldingen Ant. Input Check (Kontroll av antenneinngang)
vises når du velger OK.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
5
P.MODE
eller ‹.
Følgende land er tilgjengelige:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe Others
Velg ditt Country (Land) ved å trykke på knappene œeller ƒ.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Kanalsøket starter og avsluttes automatisk.
6
Velg Hour (Time) eller Min (Minutt) ved å trykke på ¦eller ‹.
Still inn Hour/Min (Time/Minutt) ved å trykke på œeller ƒ.
(Se under “Slå TV-apparatet på og av automatisk“ på side 40)
7
Trykk på ENTER
Resultat:
for å bekrefte innstillingen.
Meldingen Enjoy Your Watching (Lykke til med TVtittingen) vises, og kanalen som er lagret, blir aktivert.
Norsk-15
SELECT
Plug & Play
IX
TTX/M
INFO
Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...
ME
NU
IT
EX
1
ENTER
STILL
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
S.MODE DUAL I-II SURROUND
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
BN59-00373
Resultat:
Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Plug & Play.
4
Trykk på ENTER
Resultat:
5
knappen.
Meldingen Plug & Play vises.
Hvis du vil ha nærmere detaljer om hvordan du stiller inn, kan du se
forrige side.
Velge språk
IX
TTX/M
Første gang du bruker apparatet, må du velge språket du ønsker på
menyer og symboler.
INFO
ME
IT
NU
EX
1
Trykk på MENU-knappen.
ENTER
Resultat:
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Resultat:
BN59-00373
Hovedmenyen vises.
Alternativene i gruppen Setup vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Language (Språk).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
5
De tilgjengelige språkene vises.
Velg et språk ved å trykke flere ganger på œeller ƒ.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
➣ Du kan velge mellom 18 språk.
6
Norsk-16
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå tilbake
til vanlig TV-bilde.
Lagre kanaler automatisk
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
NU
ME
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
Alternativene i gruppen Channel (Kanal) vises.
eller ‹.
Country (Land) blir valgt.
4
Trykk på knappene ENTER
eller ‹ igjen. Velg ditt land ved å
trykke flere ganger på knappene œeller ƒ.
Følgende land er tilgjengelige:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland
- Schweiz - Sverige - UK - East Europe -Others
5
Trykk på ENTER
6
Trykk pa ƒknappen for å velge ATM.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
-knappen.
Start (Land) blir valgt.
Trykk på ENTER
for å søke etter kanalene.
Undermenyen endres fra Start til Stop når kanalsøket har startet.
Resultat:
➣
➣
8
ENTER
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
7
INFO
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal).
Resultat:
3
IX
TTX/M
IT
EX
Du kan søke etter frekvensområdene som er tilgjengelige
(tilgjengeligheten varierer fra land til land). Det kan hende at
programnumre som er tildelt automatisk, ikke samsvarer med de
faktiske eller ønskede programnumrene. Men du kan sortere numrene
manuelt og fjerne kanaler som du ikke ønsker å se på.
Søket avsluttes automatisk. Kanalene blir sortert og lagret i
rekkefølge etter hvilken posisjon de har i frekvensområdet
(med laveste først og høyeste til slutt). Så vises programmet
som ble valgt opprinnelig.
For a ga tilbake til forrige meny, trykker du pa knappene ¦ eller
‹ for å velge Return (Tilbake), og deretter på ENTER
.
Hvis du vil stoppe søket før det er ferdig, trykker du på ENTER
når Stop er valgt.
Når kanalene er lagret, kan du gjøre dette:
◆ Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 18)
◆ Gi et navn til de lagrede kanalene (se side 22)
◆ Legge til eller fjerne kanaler (se side 21)
◆ Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 23)
◆ Aktivere LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier) (se side 23).
Norsk-17
Sortere de lagrede kanalene
IX
TTX/M
Du kan bytte om numrene på kanalene, hvis du vil:
INFO
ME
NU
IT
EX
◆ Endre rekkefølgen kanalene er blitt lagret i automatisk.
◆ Gi numre som er lette å huske, til de kanalene du bruker
oftest.
ENTER
1
STILL
Trykk på MENU-knappen.
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Resultat:
Hovedmenyen vises.
BN59-00373
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sort.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Result:
4
Norsk-18
Valgt kanalnummer og navn (Channel og Name) blir flyttet
til høyre side.
Trykk på knappene œeller ƒ for å flytte til posisjonen som du vil
endre, og trykk deretter på ENTER
.
Resultat:
6
Prog. Channel (Programkanal) og Name (Navn) blir vist.
Velg kanalnummeret du vil endre, ved å trykke flere ganger på
knappene œeller ƒ.
Trykk på knappen ENTER
eller ‹.
Resultat:
5
Alternativene i gruppen Channel (Kanal) vises.
Den valgte kanalen blir byttet med den som tidligere var
lagret på det valgte nummeret.
Gjenta trinn 4 til 5 for en ny kanal du vil sortere.
Sortere kanaler manuelt
Du kan lagre opptil 100 kanaler, inklusive de du får inn via kabelnettverk.
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge dette:
◆ Om alle kanalene som blir funnet, skal lagres
◆ Programnummeret til hver lagret kanal som du vil
identifisere
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal).
Resultat:
Alternativene i gruppen Channel (Kanal) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Manual Store (Lagre
manuelt).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Alternativene på menyen Manual Store (Lagre manuelt)
blir vist, og Prog.No (Programnr.) er valgt.
5
Trykk på ENTER -knappen igjen.
For å tildele et programnummer til en kanal, finner du riktig nummer
ved å trykke på œeller ƒ , og deretter trykker du på ENTER
.
6
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Colour System
(Fargesystem) og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Velg ønsket Colour System (Fargesystem) ved a trykke på œeller ƒ
flere ganger, og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Resultat:
7
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound System (Lydsystem)
og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Velg ønsket lydstandard ved å trykke på œeller ƒflere ganger, og
trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Resultat:
8
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L
Hvis du vil flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer, gjentar du
trinn 5 til 7 etter å ha valgt Prog.No (Programnr.) ved a trykke på œ
eller ƒ.
Norsk-19
Sortere kanaler manuelt
9
Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres, gjør du
følgende:
◆ Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal) og trykk
deretter på ENTER
eller ‹.
◆ Velg C (Antennekanal) eller S (Kabelkanal) ved å trykke på knappene
œeller ƒ, og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
◆ Velg ønsket nummer ved å trykke på œeller ƒ flere ganger, og
trykk deretter på ENTER
eller ‹.
➣
10
Hvis det er unormal lyd eller ingen lyd, velger du ønsket lydsystem
på nytt.
Hvis du ikke kjenner kanalnumrene, trykker du på knappene œeller
ƒ for å velge Search (Søk), og deretter trykker du på ENTER
eller
‹.
Search (Søk) ved å trykke på œeller ƒ, og trykk deretter på knappen
eller ‹.
ENTER
Resultat:
11
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Store (Lagre) og trykk
deretter på ENTER
eller ‹.
Velg Yes (Ja) ved å trykke på œeller ƒ, og trykk deretter på
ENTER .
Resultat:
12
Tuneren skanner frekvensområdet inntil først kanal eller
den kanalen du har valgt, mottas på skjermen.
Kanalen og det tilknyttede programnummeret blir lagret.
Gjenta trinn 9 til 11 for hver kanal du vil lagre.
☛Kanalmodus
◆ P (programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er
kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plasser fra
P00 til maks P99. I denne modusen velger du en kanal
ved å angi posisjonsnummeret til kanalen.
◆ C (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å angi tilhørende nummer til hver stasjon som
kringkaster over lufta.
◆ S (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver
kabelkanal.
Norsk-20
Redigere kanaler
IX
TTX/M
NU
ME
Alle kanalene du ikke spesifikt velger å hoppe over, vises når du blar.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Hovedmenyen vises.
BN59-00373
Alternativene i gruppen Channel (Kanal) vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Add/Delete (Legge
til/Slette).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
4
ENTER
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappen ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
INFO
IT
EX
Du kan velge å fjerne de kanalene du ikke vil beholde fra kanalene
som ble funnet. Når du blar gjennom de lagrede kanalene, vises ikke
de kanalene du har valgt å hoppe over.
Tilstanden for gjeldende kanal vises.
Trykk på
/
knappen for å velge den Channel (Kanalen) du vil
Add (legge til) eller Delete (slette).
Resultat:
Hvis kanalen du vil redigere, ikke ligger i minnet, blir Add
(Legge til) valgt og vist.
Ellers, hvis kanalen du vil redigere ligger i minnet, blir
Delete (Slette) valgt og vist.
5
Trykk på ENTER
6
For å gå tilbake til forrige meny, velger du Return (Tilbake) ved å
trykke på ¦ eller ‹ og trykk deretter på ENTER .
7
Gjenta trinn 4 og 6 for hver kanal du vil legge til eller slette.
for å Add (Legge til) eller Delete (Slette) kanalen.
Norsk-21
Tildele navn til kanaler
IX
TTX/M
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon inngår i
sendingen. Disse navnene kan endres slik at du kan tildele nye navn.
INFO
ME
NU
IT
EX
1
Trykk på MENU-knappen.
ENTER
Resultat:
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
2
BN59-00373
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
Prog. Channel (Programkanal) og Name (Navn) for
gjeldende program blir vist.
Om nødvendig, velg kanalen som skal få nytt navn, ved å trykke på œ
eller ƒ.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
5
Alternativene i gruppen Channel (Kanal) vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Name (Navn).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Valglinjen vises rundt navneboksen.
For å...
Deretter...
Velge en bokstav, et nummer
eller et symbol
Trykk på knappene œeller ƒ
Gå videre til neste bokstav
Trykk på ‹knappen
Gå tilbake til forrige bokstav
Trykk på ¦knappen
Gekreft navnet
Trykk på ENTER
-knappen
➢ De tilgjengelige tegnene er :
◆ Bokstavene i alfabetet utenom (A~Z)
◆ Tall (0 ~ 9)
◆ Spesialtegn ( –, mellomrom)
Norsk-22
6
Gjenta trinn 4 til 5 for hver kanal du vil gi et nytt navn.
7
Når du har tastet inn navnet, trykker du på ENTER
bekrefte navnet.
-knappen for å
Fininnstille kanalmottaket
Hvis mottaket er klart, behøver du ikke å fininnstille kanalen, da det
gjøres automatisk ved søking og lagring av kanaler.
Hvis signalet derimot er svakt eller forvrengt, må du kanskje
fininnstille kanalen manuelt.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Alternativene i gruppen Channel (Kanal) vises.
3
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Fine Tune (Fininnstilling).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
4
Trykk på
5
Trykk på ¦ eller ‹ helt til du får innstillingen som gir skarpt og klart
bilde og god lydkvalitet
Trykk på ENTER
for å lagre innstillingen.
6
Hvis du vil tilbakestille fininnstillingen, velger du Reset (Tilbakestill)
ved å trykke på knappene œeller ƒ, og deretter trykker du på
ENTER .
For å gå tilbake til forrige meny, velger du Return (Tilbake) ved å
trykke på ¦ eller ‹, og deretter trykker du på ENTER .
/
knappen for å velge kanalen du vil fininnstille.
LNA (Low Noise Amplifier)
Hvis apparatet brukes i et område med svakt signal, kan LNAfunksjonen noen ganger gi bedre mottak.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
Menyen LNA blir vist.
Velg On (På) ved å trykke på œeller ƒ.
Resultat:
5
Alternativene i gruppen Channel (Kanal) vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge LNA.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Forsterker signaler når mottaket via antennen er dårlig. Hvis
derimot innkommende signaler forstyrrer hverandre, bør du
slå av LNA da det kan fungere feil.
Når den er ferdig, trykker du på EXIT-knappen for å gå tilbake til
normal visning.
Norsk-23
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer best til dine behov.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Picture (Bilde).
Resultat:
3
eller ‹.
Picture Mode (Bildemodus) blir valgt.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹ igjen.
Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke på knappene œeller ƒ flere
ganger. Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Custom - Dynamic - Standard - Movie
POWER
TV
Alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
P.MODE
➣
SELECT
Du kan også vise dem ved bare å trykke på P.MODE
(Bildemodus) knappen.
Justere tilpasset bilde
Det er flere innstillinger på apparatet som kan brukes til å kontrollere bildekvaliteten.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Picture (Bilde).
Resultat:
Alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œ eller ƒ for å velge Custom Picture (Tilpasset
bilde), og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
5
Velg alternativet (Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke),
Sharpness (Skarphet), Colour (Farger) eller Tint (Fargetone, bare
NTSC) du vil justere, ved å trykke på knappene œ eller ƒ. Trykk på
knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Norsk-24
Hovedmenyen vises.
Den vannrette linjen vises.
6
Trykk på knappene ¦ eller ‹ for å finne ønsket innstilling.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen for
å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å gå
tilbake til normal visning.
Endre fargetone
Du kan velge den fargetonen som er mest behagelig for øynene dine.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Picture (Bilde).
Resultat:
Alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œ eller ƒ for å velge Color tone (Fargetone), og
trykk deretter på ENTER
eller ‹. Velg ønsket alternativ ved å
trykke på knappene œellerƒ flere ganger. Følgende alternativer er
tilgjengelige:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
5
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå tilbake
til vanlig TV-bilde.
Endre bildestørrelsen
Du kan velge det bildestørrelsen som best passer overens med dine
behov.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Picture (Bilde).
Resultat:
Alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œ eller ƒ for å velge Size (Størrelse), og trykk
deretter på ENTER
eller ‹.
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene œellerƒ flere
ganger. Følgende alternativer er tilgjengelige:
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
AutoWide - Wide - Panorama - Zoom1 - Zoom2 - 4:3
➣◆
BN59-00373
P.SIZE
Du kan velge disse alternativene ved å trykke på knappen
P.Size (bildestørrelse) på fjernkontrollen.
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
PIP
SWAP
PLAY/PAUSE
◆ Denne funksjonen virker ikke mens PIP-funksjonen er aktivert.
◆ Når bildestørrelsen er satt til Auto Wide (Automatisk bredde),
vil PIP-funksjonen fungere.
Norsk-25
P
FF
Fryse gjeldende bilde
ME
NU
IT
EX
Trykk på STILL-knappen for å fryse et bilde i bevegelse.
Trykk en gang til for å avbryte.
ENTER
STILL
➣
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Denne funksjonen vil ikke fungere i PC-modus.
NT4.43 blir ikke støttet i den andre skjermen.
BN59 00373
DNIe (Digital Natural Image engine)
Ny teknologi fra Samsung gir deg mer detaljrike bilder med bedre
kontrast og forbedret hvit-farge. En ny algoritme for
bildekompensering gir våre kunder skarpere, klarere bilder.
DNIe-teknologi gjør alle signaler mer behagelige for øynene.
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Picture (Bilde).
Resultat:
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
SWAP
RESET
Alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œ eller ƒ for å velge DNIe, og trykk deretter på
eller ‹.
ENTER
Velg ønsket alternativ ved å trykke på œeller ƒ.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
PIP
P
PLAY/PAUSE
Hovedmenyen vises.
kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på
➣ Du
DNIe-knappen.
FF
BN59-00373A
5
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå tilbake
til vanlig TV-bilde.
➣ DNIe Demo
Skjermen viser det forbedrede bildet på venstre side
og det opprinnelige bildet på høyre side.
DNIe On((På) Forbedret bildemodus som demonstrert av DNIe
Demo er aktivert.
DNIe Off((Av) Modusen er deaktivert, og skjermen settes tilbake til
opprinnelig tilstand.
Norsk-26
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)
Du kan vise et lite bilde inne i hovedbildet i valgt program eller
videoinngang. Dermed kan du se på eller overvåke TV-program eller
videoinngangen fra en tilkoblet utstyrsenhet mens du ser på TV eller en
annen videoinngang.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Picture (Bilde).
Resultat:
Alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œ eller ƒ for å velge PIP (Bilde i Bilde), og trykk
deretter på ENTER
eller ‹.
Resultat:
Alternativene i gruppen PIP (Bilde i Bilde) vises.
5
Trykk på knappene ENTER
eller ‹ igjen.
Velg On (På) ved å trykke på œellerƒ flere ganger, og trykk deretter på
eller ‹.
ENTER
6
Trykk på knappene œ eller ƒ for å velge TV/Video og trykk deretter
på ENTER
eller ‹. Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke
på knappene œeller ƒ, og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Resultat:
7
For å veksle mellom hovedbilde og underskjerm, velger du SWAP
alternativet og trykker på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
8
Kildene vises i denne rekkefølgen:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2
Hovedbildet og det lille bildet blir byttet om.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Size (Størrelse) for det lille
bildet, og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Velg en Størrelse for det lille bildet ved å trykke på œeller ƒ og trykk
deretter på ENTER
eller ‹.
Resultat:
Størrelsene vises i denne rekkefølgen:
Small -
Double1 -
Double2
Norsk-27
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)
9
Trykk på knappeneœeller ƒ for å velge Position (Plassering) og trykk
deretter på ENTER
eller ‹.
Velg plasseringen for det lille bildet ved å trykke på œellerƒ, og trykk
deretter på ENTER
eller ‹.
Resultat:
➣
10
Du kan flytte det lille bildet mot urviseren.
◆ Når størrelsen på det lille bildet er satt til Double1(Dobbelt
1) eller Double2(Dobbelt 2), virker ikke denne funksjonen.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Prog.No (programnummeret).
Du kan velge kanalen du vil vise via det lille bildet, ved å trykke på
œeller ƒ.
Resultat:
Det lagrede Prog.No (programnummeret) blir vist.
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
11
PIP
SWAP
PLAY/PAUSE
RESET
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
P
FF
➣ Fjernkontrollfunksjoner mens “PIP“ (Bilde i bildet) er “On“ (På):
BN59-00373A
Funksjoner
Beskrivelse
PIP ON
Brukes til å betjene PÅ/AV-funksjonen for PIP
direkte.
SWAP
Brukes til å skifte mellom hovedbildet og det lille
bildet.
hovedbildet er i Video-modus og
➣ Når
hovedbildet er i TV-apparatmodus, kan det
hende at du ikke hører lyden til
hovedbildet når du trykker på SWAPknappen etter at du har skiftet kanal for det
lille bildet. Da velger du kanal for
hovedbildet på nytt.
/
Brukes til å velge kanalen for det lille bildet.
➣ PIP-innstillinger
Norsk-28
Lillebilde
Hovedbilde
TV
AV1
AV2
AV3
S-Video
COMP1
COMP2
PC/DVI
TV
O
O
O
O
O
O
O
X
AV1
O
X
O
O
O
X
X
X
AV2
O
O
X
O
O
O
O
X
AV3
O
O
O
X
O
O
O
X
S-Video
O
O
O
O
X
O
O
X
COMP1
O
X
O
O
O
X
X
X
COMP2
O
X
O
O
O
X
X
X
PC/DVI
O
O
O
O
O
O
O
X
Justere volumet
Du kan justere volumet med fjernkontrollen.
7
8
9
-/--
PRE-CH
0
Resultat:
INFO
IX
TTX/M
knappen for å senke volumet.
En vannrett bjelke vises, og volumet reduseres til du slipper
knappen. Markøren flytter seg mot venstre og angir
volumet.
Flere lydjusteringer er også tilgjengelig på TV-apparatet.
For flere detaljer se side 30 til 37.
IT
EX
Resultat:
➣
VIDEO
En vannrett bjelke vises, og volumet økes til du slipper
knappen. Markøren flytter seg mot høyre og angir volumet.
MUTE
NU
Trykk på
P
knappen for å øke volumet.
ME
Trykk på
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Slå av lyden midlertidig
Du kan slå av lyden midlertidig.
7
8
9
-/--
PRE-CH
0
Eksempel: Du vil ta telefonen.
P
VIDEO
MUTE
1
Trykk på MUTE (
Resultat:
) -knappen.
Lyden slås av og “Mute” vises
IX
TTX/M
Resultat:
ME
NU
) -knappen
Lyden kommer tilbake med samme volum, og “MUTE”
forsvinner.
IT
Når du vil skru lyden på igjen trykker du på MUTE (
igjen eller på en av volumknappene.
EX
2
INFO
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Norsk-29
Endre lydstandarden
Du kan velge hva slags spesielle lydeffekter som skal brukes når du ser
på en bestemt sending.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
Alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
3
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
4
Trykk på knappene ENTER
eller ‹ igjen.
Resultat:
STILL
Hovedmenyen vises.
Sound Mode (Lyd Modus) blir valgt.
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
5
Velg ønsket nummer ved å trykke på knappene œeller ƒ flere ganger,
og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Custom - Standard - Music - Movie - Speech
➣
Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på
S.MODE-knappen (Lydmodus) på fjernkontrollen.
Justere lydinnstillingene
Du kan justere lydinnstillingene etter dine egne, personlige ønsker.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
Alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Velg Custom Sound (Tilpasset lyd) ved å trykke på œeller ƒ flere
ganger, og trykk deretter på ENTER
eller ‹.
Resultat:
5
Bass (Bass) og Treble (Diskant) blir vist.
Velg alternativet Bass (Bass) eller Treble (Diskant) du vil justere,
ved å trykke på knappene œeller ƒ. Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Norsk-30
Hovedmenyen vises.
Den vannrette linjen vises.
6
Trykk på knappene ¦ eller ‹ for å finne ønsket innstilling, og trykk
deretter på ENTER .
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen for
å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å gå
tilbake til normal visning.
Høre på lyden til det lille bildet
Mens PIP-funksjonen er aktivert, kan du høre lyden til det lille bildet.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
Alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound Select og trykk
deretter på ENTER eller ‹.
Resultat:
➢
5
Main (Hoved) og Sub (Underliggende) blir vist.
Du kan bare velge dette alternativet når PIP (Bilde i bildet) er
“On” (På).
Still inn Sub (Underliggende) ved å trykke på ¦eller ‹.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
➢
Du kan høre på lyden til det lille bildet.
For å høre lyden til gjeldende hovedbilde, velger du Main
(Hoved).
Norsk-31
Stille inn Dolby Digital Surround
Du kan justere de følgende innstillingene for Dolby surround-lyd etter
dine egne, personlige ønsker.
◆ Dolby Pro-Logic II På/Av
◆ Dynamisk område for justering av volumet for Dolby ProLogic II På/Av ved TV-titting om natten.
◆ Høyttalerinnstilling for Dolby Digital surround.
◆ Aktivering/Deaktivering av testtone for å simulere volumet
på hver høyttaler.
◆ Volumkontroll for hver høyttaler.
◆ Forsinkelsestid for bakre høyttalere (0~15 ms).
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
STILL
Alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Dolby Digital.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Resultat:
BN59-00373
Alternativene i gruppen Dolby Digital vises, og Dolby
Pro-Logic II er valgt.
eller ‹.
5
Trykk på knappene ENTER
6
Velg alternativet (On (På) eller Off (Av)) ved å trykke på œor ƒ.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
➢
➢
Du kan også velge disse alternativene (Dolby Pro-Logic II On/Off
(På/Av)) ved bare å trykke på SURROUND-knappen på
fjernkontrollen.
Hvis du vil ha nærmere detaljer om utgangseffekt for hvert
alternativ, kan du se på side 34.
7
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Dynamic Range (Dynamisk
område).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Hvis du vil justere volumet for TV-titting om natten, velger du Off (Av)
ved å trykke på œeller ƒ.
8
Trykk på knappene ENTER
9
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Speaker Setting
(Høyttalerinnstilling).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
10
➣
Norsk-32
Hovedmenyen vises.
eller ‹.
Alternativene i gruppen Speaker Setting
(Høyttalerinnstilling) vises, og front venstre er valgt.
Velg høyttaler (Left (Venstre), Center (Midtre), Right (Høyre), Right
Rear (Høyre bak), Left Rearr (Venstre bak) eller Woofer) som skal
justeres, ved å trykke på knappene œeller ƒ.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Når ‘Front Left/Right’ (Front venstre/høyre) er satt til ‘Large’ (Stor) på
menyen Speaker Setting (Høyttalerinnstilling), blir subwooferen slått at
automatisk. Hvis subwooferen blir slått på, blir ‘Front Left/Right’ (Front
venstre/høyre) automatisk satt til ’Small’ (Liten).
Stille inn Dolby Digital Surround (forts.)
11
Velg høyttalerstørrelse (Front Left (Front venstre), Front Right (Front
høyre):Small/Large (Liten/stor)) og velg On (På) eller Off (Av) Center
(Midtre), Rear Right (Høyre bak), Rear Left (Venstre bak) og Sub
Woofer ved å trykke på œeller ƒ.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
12
Trykk på knappene MENU eller ¦ for å gå tilbake til forrige meny.
13
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Level Control
(Nivåkontroll).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Alternativene i gruppen Level Control (Nivåkontroll)
vises, og Test Tone (Testtone) er valgt.
14
Velg Test Tone(On/Off) (Testtone På/Av) ved å trykke på knappene œ
eller ƒ.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
15
Velg høyttaler (Front Left (Front venstre), Center (Midtre), Front
Right (Front høyre), Rear Right (Høyre bak), Rear Left (Venstre bak)
eller Sub Woofer) ved å trykke på knappeneœeller ƒ, og juster Level
Control(Nivåkontroll) (-10dB~10dB) ved å trykke på ¦ eller ‹.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
16
Trykk på knappene MENU eller ¦ for å gå tilbake til forrige meny.
17
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Time Delay (Tidsforsinkelsen).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Alternativene i gruppen Time Delay (Tidsforsinkelsen) vises.
18
Velg høyttaleren (Rear Left (Venstre bak) og Rear Right (Høyre bak))
ved å trykke på œeller ƒ.
Juster Time Delay (Tidsforsinkelsen) (0~15 ms) for surround-kanalen
ved å trykke på ¦ eller ‹.
Trykk på knappene ENTER
‹.
19
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen for
å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å gå
tilbake til normal visning.
➣
VAREMERKER OG ETIKETTER
Lydmodus
Varemerke på produkt
Lisensmerknad
DTS
Digital Surround
(DTS 5.1-dekoding inne i)
Produsert under lisens fra Digital Theater System, Inc. US Pat.
Nr. 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 og andre
verdenspatenter er utstedt og venter.
“DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerte varemerker for Digital.
Theater System, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc.
Med enerett.
Pro Logic II & Dolby Digital
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
Norsk-33
Innstilling av Dolby Pro Logic II
Når “Pro Logic: On“
Utgang
Inngang
( kilde )
Hoved
venstre
Midtre
Surround
Hoved
høyre
Høyre
Venstre
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Sub Woofer
✔
Mono
PCM Stereo (V/H)
✔
✔
✔
Mono
Lo/Ro
✔
Lt/Rt
✔
✔
✔
✔
5.1ch
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DTS
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG I (bare stereo)
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG II
✔
✔
✔
✔
✔
Hoved
venstre
Midtre
Hoved
høyre
Dolby
Digital
✔
✔
Når ”Pro Logic: Off ”
Utgang
Inngang
( kilde )
Surround
Høyre
Venstre
Sub Woofer
Mono
✔
✔
PCM Stereo (V/H)
✔
✔
Mono
✔
✔
Lo/Ro
✔
✔
Lt/Rt
✔
✔
5.1ch
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DTS
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG I (bare stereo)
✔
MPEG II
✔
✔
✔
✔
Dolby
Digital
➣
✔
✔
✔
Utgangen til sub-woofer endres avhengig av høyttalerinnstillingen.
Norsk-34
Innstilling av ekstern digitallyd
Du kan få Digital-lyd når utstyr med digital lydutgang er koblet til
TV-apparatet.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Baksiden av TV-apparatet
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
Alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Ext. Audio (Ekstern Lyd).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Menyen Ext. Audio (Ekstern Lyd) vises.
5
Velg ønsket utgang (Optical (Optisk), Coaxial (Koaksial)) ved å
trykke på œeller ƒ.
6
Trykk på knappene ENTER
Koaksial
Analog
Optisk
eller ‹.
Resultat:
Off - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2 PC/DVI blir vist.
Velg alternativet (Off - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 Comp2 - PC/DVI) ved å trykke på knappen œeller ƒ.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen for
å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å gå
tilbake til normal visning.
➣ Optisk kabel:
➣ Koaksial kabel:
Omgjør elektriske pulser til optiske signaler for
overføring. Dette overføringssystemet overfører
de digitale lydsignalene i S/PDIF-format, der
glasslederen overfører signalene i form av lys.
Bruker kobberledninger til å overføre de digitale
signalene.
Norsk-35
Koble til hodetelefoner
Du kan koble et hodetelefonsett til TV-apparatet hvis du vil se et TVprogram uten å forstyrre de andre i rommet.
Plugg hodetelefonsettet inn i 3,5 mm minijack-inngangen på TV-panelet.
Resultat:
Lyden høres i hodetelefonene.
For flere detaljer om hvordan du bruker innstillingene
for hodetelefonene, se avsnittet nedenfor.
➢
➣
Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan skade
hørselen.
➣
Det vil ikke komme lyd ut av høyttalerne når du kobler
hodetelefonene til systemet.
Justere innstillingene for hodetelefonene
Du kan justere innstillingene slik at de passer til dine behov.
Følgende hodetelefoninnstillinger er tilgjengelige.
◆ Volume(Volum), Balance(Balanse), Bass, Treble(Diskant).
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
Alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
eller ‹.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Headphone (Hodetelefon).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Norsk-36
Hovedmenyen vises.
Headphone lyd (Volume, Balance, Bass, Treble) menyen vises.
For å...
Trykker du på...
Endre alternativ
Trykker du på knappene œeller ƒ.
Endre en innstilling
Trykker du på knappene ¦eller ‹.
Bekrefte endringene
Trykker du på knappene ENTER
.
Velge lydmodus
Knappen “Dual-I-II“ viser/styrer behandlingen og utgangen for
lydsignalet. Når strømmen slås av, blir modusen automatisk
forhåndsinnstilt til “Dual-I“ eller “Stereo“, avhengig av gjeldende
sending.
Vanlig kringkasting
(Standardlyd)
MONO (Normal bruk)
Vanlig +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
DUAL-I → DUAL-II → MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Vanlig kringkasting
(Standardlyd)
MONO (Normal bruk)
Tospråklig eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
→
Symbol på skjermen
→
NICAM
Stereo
Type kringkasting
STILL
STEREO ↔ MONO
(Tvungen mono)
◆ Hvis mottaksforholdene blir dårligere, blir det lettere å høre
hvis modusen settes til MONO.
◆ Hvis stereosignalet er svakt og automatisk veksling oppstår,
bør du skifte til MONO.
◆ Når du mottar monolyd i AV-modus, kobler du til
“ AUDIO (L)“ å bakpanelet.
Norsk-37
Innstilling og visning av klokkeslett
Du kan stille klokken på TV-apparatet slik at gjeldende klokkeslett
vises når du trykker på “INFO“-knappen. Du må også stille inn
klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av og på automatisk.
➣
1
Hvis du kobler fra strømledningen eller slår av strømmen på
frontpanelet, må du stille klokken på nytt.
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
Alternativene i gruppen Setup vises, og Time (Tid) er
valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
TV
Hovedmenyen vises.
eller ‹.
Time (Tid) menyen vises med Klokke valgt.
eller ‹.
4
Trykk på knappene ENTER
5
For å...
Trykker du på...
Flytt til Hour (Time) eller Min (Minutt)
¦eller ‹-knappen
Still timer eller minutter
œeller ƒ-knappen
P
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen for
å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å gå
tilbake til normal visning.
7
For å vise...
Trykker du på...
Nåværende klokkeslett og valgt status for
lyd-/videoinnstilling
INFO-knappen
ME
IT
NU
EX
6
ENTER
Norsk-38
Stille inn Sleep Timer
Du kan velge et tidsrom mellom 30 og 180 minutter, slik at TVapparatet automatisk skifter til Standby-modus etter dette tidsrommet.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
Hovedmenyen vises.
Alternativene i gruppen Setup vises, og Time (Tid) er
valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller ‹.
Time (Tid) menyen vises med Klokke valgt.
4
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Sleep timer (Tidsinnstilling
for innsovning).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
5
Trykk på knappene œeller ƒ flere ganger for gå gjennom de
forhåndsinnstilte intervallene (30, 60, 90, 120, 150, 180).
BN59-00373
Resultat:
6
TV-apparatet slås av automatisk når tidsuret når 0.
For å avbryte tidsinnstillingsfunksjonen for innsovning velger du Set
(Still) ved å trykke på ¦eller ‹ og deretter velger du “Off“(Av) ved å
trykke på œeller ƒ.
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
RESET
Du kan stille inn tidsinnstilling for innsovning ved bare å trykke på “Sleep“knappen på fjernkontrollen.
1
Trykk på SLEEP-knappen på fjernkontrollen.
Resultat:
2
P
PLAY/PAUSE
Hvis tidsinnstilling for innsovning ikke er valgt, vises Off
(Av).
Ellers vises gjenstående tid før TV-apparatet skifter til
Standby-modus.
Velg det forhåndsvalgte tidsintervallet som apparatet skal være påslått,
ved å trykke flere ganger på SLEEP-knappen.
Norsk-39
FF
BN59-00373A
Slå TV-apparatet på og av automatisk
Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at set-apparatet vil:
◆ Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt.
◆ Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.
➣
1
Første trinn er å stille klokken på TV-apparatet (se “Innstilling
og visning av klokkeslett“ på side 38 ).
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
TV
P.MODE
SELECT
1
2
3
4
5
6
eller ‹.
Time (Tid) menyen vises med Klokke valgt.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge On timer (På-tid).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
5
Alternativene i gruppen Setup vises, og Time (Tid) er
valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hoved menyen vises.
On timer (På-tid) menyen vises.
Still inn klokkeslettet, kanalen og volumnivået du ønsker når TVapparatet skal slås på.
For å...
Trykker du på...
Flytt til Hour (Time), Min (Minutt),
Prog (Program) og Volume (Volum)
¦eller ‹-knappen
Still inn time, minutt, programnummer
og volumnivå
œeller ƒ -knappen
Flytt til Set (Still)
¦eller ‹-knappen
Velg On (På) for å aktivere innstillingen over
œeller ƒ -knappen
6
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Off timer (Av-tid).
Still inn tidspunktet når du vil at TV-apparatet skal slås av automatisk,
på samme måte.
7
For å vise...
Trykker du på...
Nåværende klokkeslett og valgt status for
lyd-/videoinnstilling
INFO-knappen
P
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
IT
ME
NU
EX
ENTER
Norsk-40
Stille inn blåskjermmodus
Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen.
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi “Blåskjerm“modus til “Av“.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hoved menyen vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Blue Screen (Blåskjerm).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
4
Velg ønsket alternativ (On (På) eller Off (Av)) ved å trykke på œellerƒ.
5
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Norsk-41
Velge en enhet fra eksterne kilder
P
VIDEO
MUTE
1
INFO
IX
TTX/M
TV-apparatet lar deg velge hvilke lyd-/videosignaler som sendes ut til
den eksterne kontakten.
ME
NU
IT
EX
Trykk på MENU-knappen.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller ‹ for å velge Input (Inngang).
Alternativene i gruppen Input (Inngang) vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Edit Name.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
2
Resultat:
Alternativene i gruppen Edit Name vises.
3
Velg enheten du vil redigere, ved å trykke på knappene œeller ƒ.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2 - PC/DVI
4
Trykk på knappene ENTER
5
Velg ønsket enhet ved å trykke flere ganger på œeller ƒ
Følgende alternativer er tilgjengelige:
VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo
- DVD HDD Recorder - PC
6
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen for
å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å gå
tilbake til normal visning.
eller ‹.
Vise bilder fra eksterne kilder
-/--
PRE-CH
0
P
Når du har koblet opp de ulike lyd- og videosystemene, kan du vise de
ulike kildene ved å velge den aktuelle inngangen.
VIDEO
MUTE
IX
TTX/M
INFO
1
Sjekk at alle nødvendige tilkoblinger er gjort.
2
Trykk på VIDEO-knappen.
U
E
Resultat:
3
Norsk-42
Den redigerte enheten og lydstatusen vises øverst til venstre
på apparatet.
Trykk på VIDEO-knappen helt til ønsket inngangskilde er valgt.
Hvis du endrer den eksterne kilden mens du bruker skjermen, kan
➣ det
ta litt tid før bildene byttes.
Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows 2000 eller XP)
Skjerminnstillinger i Windows for en vanlig datamaskin er vist nedenfor. Men den faktiske skjermen på
din PC vil sannsynligvis være ulik, avhengig av den bestemte Windows-versjonen og det bestemte
videokortet du bruker. Men selv om din faktiske skjerm ser annerledes ut, gjelder den samme
grunnleggende informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller.
1
Først klikker du på “IInnstillinger“ i startmenyen i
Windows.
Når “IInnstillinger“ er uthevet, flytter du markøren slik
Kontrollpanel“ utheves.d.
at “K
2
3
Når kontrollpanelskjermen vises, klikker
du på “SSkjerm“, og en skjermdialogboks
vil vises.
Gå til kategorien “IInnstillinger“ i skjermdialogboksen.
Den riktige innstillingen for størrelse (oppløsning) er
- 1280 x 768 piksler
Hvis det er et alternativ for vertikal frekvens i dialogboksen
60“ eller
skjerminnstillinger, skal den korrekte verdien være “6
“60 Hz“. Ellers klikker du bare på “O
OK“ og går ut av
dialogboksen.
(Se Skjermmodus på side 57)
Norsk-43
Justere PC-skjermen automatisk
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
Automatisk justering gjør at PC-skjermen til apparatet justerer seg selv
til det innkommende PC-videosignalet.
Verdiene for fin, grov og plassering justeres automatisk.
FF
BN59-00373A
➣
➣
1
Trykk på PC-knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
Denne funksjonen virker ikke i DVI-Digital-modus.
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
3
Alternativene i gruppen PC Setup vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Auto Adjustment (Juster
automatisk).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Norsk-44
Alternativene i gruppen Setup vises.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge PC Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Etter at PC-skjermen dreies under den automatiske
justeringen, justeres kvaliteten og plasseringen for
skjermen automatisk.
Grov- og fininnstilling av bildet
Hensikten med justering av bildekvaliteten er å fjerne eller redusere
bildestøy.
Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av Fine tuning (Fininnstilling) alene,
justerer du frekvensen best mulig (grov) og fininnstiller på nytt.
Etter at støyen har blitt redusert, må du justere bildet igjen slik at det er
rettet inn på midten av skjermen.
➣
➣
1
STOP
SET
SWAP
RESET
Hoved menyen vises.
Alternativene i gruppen Setup vises.
Alternativene i gruppen PC Setup vises.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹ igjen.
Mnyen Image Lock (Bildlås) er valgt.
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Coarse (Grov) eller Fine
(Fin).
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Den vannrette linjen vises.
6
Trykk på knappene ¦ eller ‹ for å justere skjermkvaliteten.
Loddrette striper kan forekomme, eller bildet kan bli uskarpt.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen for
å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å gå
tilbake til normal visning.
P
PLAY/PAUSE
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge PC Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
5
PC
REW
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
4
DNIe
PIP
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
3
SLEEP
Trykk på PC-knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
Denne funksjonen virker ikke i DVI-Digital-modus.
Resultat:
2
BN59-00373
P.SIZE
Norsk-45
FF
BN59-00373A
Endre bildeplasseringen
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
PIP
SWAP
Trykk på PC-knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
Denne funksjonen virker ikke i DVI-Digital-modus.
P
PLAY/PAUSE
RESET
➣
➣
FF
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
BN59-00373A
Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
3
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge PC Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
4
Alternativene i gruppen PC Setup vises.
Trykk på knappene ENTER
(Plassering).
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller ‹ for å velge Position
eller ‹.
Du kan justere bildets Position (Plassering).
5
Trykk på knappene ¦ eller ‹ for å justere vannrett plassering.
Trykk på knappene œeller ƒ for å justere loddrett plassering.
6
Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk
på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Initialisere bildeinnstillinger
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
Du kan erstatte alle bildeinnstillingene med standardverdiene fra fabrikken.
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
FF
➣
➣
Trykk på PC-knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
Denne funksjonen virker ikke i DVI-Digital-modus.
BN59-00373A
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
3
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge PC Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
4
Alternativene i gruppen PC Setup vises.
Trykk på knappene ENTER
(Tilbakestill bilde).
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
Norsk-46
Hovedmenyen vises.
eller ‹ for å velge Image Reset
eller ‹.
Du kan initialisere alle bildeinnstillinger (Image Lock
(Bildelås), Position (Plassering)) til standardverdiene.
Velge DVI-modus
Du kan velge DVI-modus (DVI-Analog eller DVI-Digital) i henhold til
PC-inngangskilden (videobrett, videokort eller grafikkort)
➣
Trykk på PC-knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
BN59-00373
P.SIZE
DNIe
PC
REW
STOP
SET
1
SLEEP
PIP
SWAP
RESET
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
Hoved menyen vises.
2
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
3
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge PC Setup.
Trykk på knappene ENTER
eller ‹.
Resultat:
Alternativene i gruppen PC Setup vises.
eller ‹ for å velge DVI Select.
eller ‹.
4
Trykk på knappene ENTER
Trykk på knappene ENTER
5
Trykk på knappene œeller ƒ for å velge DVI-Analog eller DVIDigital.
6
Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk
på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
P
PLAY/PAUSE
Norsk-47
FF
BN59-00373A
Tekst-tv-dekoder
De fleste TV-kanaler har tekst-tv-sider med skrevet informasjon om for
eksempel:
◆ TV-programoversikt
◆ Nyheter og værmelding
◆ Sportsresultater
◆ Teksting for hørselshemmede
Tekst-tv-sidene er organisert i seks kategorier:
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
TV-/radiostasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
Vise tekst-TV-informasjon
P
VIDEO
MUTE
INFO
IX
TTX/M
U
EX
For å aktivere tekst-tv-modusen og vise innholdssiden:
IT
ME
N
Du kan vise tekst-tv-informasjon når som helst, men signalmottaket må
være bra. Ellers:
◆ Manglende informasjon
◆ Enkelte sider kan ikke vises
1
Bruk knappen P ( ) eller P
leverer tekst-tv-tjenesten.
2
Trykk på knappen TTX/MIX (
ENTER
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
Resultat:
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
/
(
) til å velge kanalen som
) for å aktivere tekst-TV-modus.
Innholdssiden blir vist. Den kan vises på nytt når som helst
ved å trykke på knappen INDEX( ).
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
RESET
3
For å vise selve sendingen samtidig med tekst-tv-siden, trykker du
på knappen TTX/MIX ( / ).
4
For å gå tilbake til normalvisning, trykker du på knappen
CANCEL ( ).
5
Trykk på knappen TTX/MIX (
modusen.
FF
BN59-00373A
➣
Norsk-48
/
) igjen for å gå ut av tekst-tv-
Hvis det vises brutte tegn under visning av TTX, må du påse at
TTX-språket er identisk med språket i menymodusen Funksjon.
Hvis de to språkene er ulike, velger du samme språk med
TTX-språk i Funksjon-menyen.
Velge en bestemt tekst-tv-side
Trykk på talltastene på fjernkontrollen for å angi sidenummeret
direkte:
VIDEO
MUTE
Tast inn det tresifrede sidenummeret som er angitt i innholdet,
ved å trykke på de tilsvarende talltastene.
INFO
IX
TTX/M
NU
IT
EX
ME
1
P
Resultat: Tallet på sidetelleren økes, og siden blir vist.
2
3
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter
hverandre. For å fryse skjermen på en bestemt side, tykker du HOLD
( ). Trykk HOLD ( ) en gang til for å fortsette.
◆ Både tekst-tv-informasjon
og vanlig sending
STILL
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
Bruke de ulike skjermalternativene:
For å vise...
ENTER
P.SIZE
Trykker du på...
TTX/MIX (
/
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
PIP
SWAP
P
PLAY/PAUSE
FF
)
SET
◆ Skjult tekst
REVEAL (
(svar på spørrekonkurranser for eksempel)
)
◆ Vanlig skjerm
REVEAL (
) igjen
◆ En tilleggsside ved å taste,
inn et 4-sifret nummer
SUB-PAGE (
◆ Neste side
PAGE UP (
◆ Forrige side
PAGE DOWN (
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
SIZE ( )
◆ Én gang
◆ To ganger
◆ Normal skjerm
◆ Tre ganger
RESET
)
)
)
Norsk-49
BN59-00373A
Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side
P
VIDEO
MUTE
INFO
IX
TTX/M
NU
IT
EX
ME
De ulike emnene som er inkludert på tekst-tv-sidene, er fargekodet, og
kan velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.
1
Vis innholdssiden for tekst-tv ved å trykke på knappen TTX/MIX (
2
Trykk på fargeknappen som tilhører det emnet du vil velge.
(De tilgjengelige emnene finnes i en liste på statusinformasjonslisten.
ENTER
STILL
Resultat:
).
Siden vises med fargekodet tilleggsinformasjon som kan
velges på samme måte.
S.MODE DUAL I-II SURROUND
BN59-00373
P.SIZE
SLEEP
DNIe
PC
REW
STOP
SET
/
3
PIP
SWAP
Norsk-50
Trykker du på...
Forrige side
Rød knapp.
Neste side
Grønn knapp.
P
PLAY/PAUSE
RESET
For å vise...
FF
BN59-00373A
4
Når du er ferdig, trykker du på knappen CANCEL(
vanlig sending
) for å gå tilbake til
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale
Før du kontakter Samsung ettersalg-tjeneste, bør du foreta følgende enkle kontroller. Hvis du ikke kan
løse problemet ved hjelp av instruksjonene nedenfor, må du notere modell- og serienummeret til
apparatet og kontakte din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde.
◆
◆
◆
◆
Normalt bilde, men ingen lyd.
◆ Sjekk volumet.
◆ Sjekk om MUTE (
Sjekk at strømledningen er koblet til en stikkontakt.
Sjekk at du har trykket på POWER(
).
Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
Sjekk volumet.
) -har blitt trykket på fjernkontrollen.
Ikke bilde, eller svart/hvitt-bilde.
◆ AJuster fargeinnstillingene.
◆ Sjekk at det valgte kringkastingssystemet er riktig.
Forstyrrelser på lyd og bilde.
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
TV-apparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uskarpt eller snø på bildet,
forvrengt lyd.
◆ Sjekk retningen, plasseringen og tilkoblingene for antennen.
Årsaken til slik interferens er ofte at innendørs antenne brukes.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.
◆ Skift batteriene i fjernkontrollen.
◆ Rengjør øvre kant av fjernkontrollen (overføringsvinduet).
◆ Kontroller batteripolene.
Meldingen “Check Signal Cable“ (Sjekk
signalkabel) vises.
◆ Sjekk at signalkabelen er godt tilkoblet til PC- eller videokildene.
◆ Kontroller at PC- eller videokildene er slått på.
I PC-modus vises meldingen “Not
Supported Mode“ (Modusen støttes ikke)
vises.
◆ Kontroller den høyeste oppløsningen og frekvensen for videoadapteren.
◆ Sammenlikne disse verdiene med dataene i tidstabellen for
visningsmoduser.
Bildet er for lyst eller for mørkt.
◆ Juster lysstyrke og kontrast.
Vannrette striper flimrer eller blinker på
bildet i PC-modus.
◆ Juster Fin-funksjonen.
Loddrette striper flimrer eller blinker på
bildet i PC-modus.
◆ Juster Grov-funksjonen og juster deretter Fin-funksjonen.
Skjermen er svart, og strømindikatoren
blinker hvert sekund i PC-modus.
◆ Strømstyringssystemet for TV-apparatet er i bruk.
◆ Beveg PC-musen eller trykk på en tast på tastaturet.
Bildet er ikke stabilt i PC-modus, og ser ut ◆ Kontroller at skjermoppløsningen og frekvensen fra datamaskinen
eller skjermkortet er en tilgjengelig modus for TV-apparatet. Kontroller
som det vibrerer.
på datamaskinen: Kontrollpanel, Skjerm, Innstillinger.
◆ Hvis innstillingen ikke er riktig, endrer du skjerminnstillingene via
programvaren på datamaskinen.
➣
Bildet er ikke midtstilt på skjermen i
PC-modus.
Apparatet støtter multiscan-visningsfunksjoner innenfor følgende
frekvensområde:
◆Horisontal frekvens: 30 ~ 61 kHz
◆Vertikal frekvens: 56 ~ 75 Hz
◆Maksimal oppdateringsfrekvens: 1280 X 768@60Hz
◆ Juster den vannrette og loddrette plasseringen.
Norsk-51
Installere foten
<A>
<B>
1. Senk TV-apparatet i pilens retning (i rett vinkel) og fest foten.
2. Bruk de fire skruene for å feste foten godt.
Vedlikehold av LCD TV-apparatet
ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt må du ikke demontere TV-kabinettet
Brukere kan ikke utføre service på TV-apparatet. Vedlikehold som kan utføres av brukeren er begrenset
til rengjøring som forklart nedenfor:
Koble LCD TV-apparatet fra strømuttaket før du begynner rengjøring.
• Til rengjøring av flatskjermen bruker du en myk og ren klut lett fuktet med vann eller mildt rengjøringsmiddel.
Bruk om mulig en spesialklut eller -løsning for skjermrengjøring som er egnet for det antistatiske belegget.
• Til rengjøring av LCD TV-kabinettet bruker du en klut lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
• Bruk aldri brennbart rengjøringsmiddel til å rengjøre LCD TV-apparatet eller andre elektriske apparater.
Norsk-52
Bruke Kensington-låsen for tyverisikring
Kensington-låsen brukes som en fysisk festeanordning for systemet ved bruk på offentlig sted.
Låsen må kjøpes separat. Utseendet og låsemetoden kan være forskjellig fra illustrasjonen, avhengig
av produsenten. Slå opp i håndboken som fulgte med Kensington-låsen,for å se riktig bruk.
Kabel
Figur 2
Figur 1
<Tilbehør>
1. Sett inn låsen i Kensington-sporet på LCD-TV-apparatet (figur 1), og drei den i låseretningen (figur 2).
2. Koble til kabelen for Kensington-låsen.
3. Fest Kensington-låsen til en bord eller en tung,fastmontert gjenstand.
Norsk-53
Slik installerer du veggbraketten
Innholdsliste
Veggbrakett
Brakett for hovedkabinett
Skruer
1 Brakettskinne
Skruefester i plast: 4
1 Veggbrakettplate
2 Braketter
(Venstre og høyre)
(De to brakettene kan
brukes om hverandre.)
Skruer: 4
Skruer: 8
2 Monteringshengsler
(Kontroller at de er et venstre/høyre-par.)
Slik justerer du vinkelen på braketten
➢Juster vinkelen på braketten til 0 grader før du fester den til veggen.
Festeskruer
Pass på at du setter høyre
hengsel på høyre side av
braketten, og vise versa.
Vær oppmerksom på korrekt
monteringsretning av braketten når du stiller
vinkelen til 30 og 32 grader. (Retningen for
30 og 32 grader er angitt på brakettens
overflate.)
Første gang du åpner esken, er ikke braketten
montert.
Sett venstre og høyre brakett i pilens retning,
og stram til festeskruene.
Norsk-54
1. Fest LCD TV-apparatet på veggbraketten.
(Følg instruksjonene nedenfor.)
2. Trekk øvre del av LCD TV-apparatet som er
festet til braketten, fremover i pilens retning,
og juster vinkelen.
3. Du kan justere vinkelen slik du ønsker
mellom 0°~20°(±2°).
Slik installerer du veggbraketten
Slik fester du LCD TV-apparatet til braketten
LCD TV-apparatet på bildet kan se noe annerledes enn ditt.
(Du monterer skruefestene i plast og skruene på samme måte, uansett TV-modell.)
1
Sett sammen skrueankerne og skruene.
(Se bildet under.)
2
Monter braketten for hovedkabinettet som
vist under, og sett inn skruefestene i plast.
1) Fest skruefestene i plast til høyre og
venstre brakett, som i punkt 1.
2) Monter brakettskinnene til venstre og
høyre brakett som på bildet til venstre.
De er symmetriske venstre-høyre og oppned, og monteringsretningen er likegyldig.
3
Sett sammen braketten for hovedkabinettet som vist
på bildene i punkt 2. og nedenfor.
4
Sett de fire holderne på baksiden av TVapparatet inn i hullene på veggbraketten,
(1) senk TV-apparatet, og (2) heng TVapparatet på braketten.
Fest TV-apparatet sikkert til veggen med
festeskruer som i (3) slik at de to ikke
kommer fra hverandre.
Advarsel
1. Montering av en veggbrakett må gjøres av
en kvalifisert, profesjonell montør.
2. Når du har hengt LCD TV-apparatet på
veggbraketten, må du kontrollere fra begge
sider om skruefestene av plast er sikkert på
plass.
3. Vær forsiktig så ikke fingrene settes fast
under monteringen, eller mens du justerer
vinkelen på braketten.
LCD TV
Vegg
Veggbrakett
4. LCD TV-apparatet kan falle ned fra veggen
og forårsake personskade hvis veggbraketten
ikke er sikkert festet på veggen. Pass på at
braketten er er skrudd godt fast til veggen.
Norsk-55
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner
Model
Panel
Størrelse
Visningsområde
Type
Pikselfrekvens
Visningsvinkel
LW32A23W
LW40A23W
32“ Diagonal
40“ Diagonal
687,36 (H) x 412,42 (V) mm
871,68 (H) x 523,008 (V) mm
a-si TFT active matrix
0,537 (H) x 0,537 (V) mm
0,681 (H) x 0,681 (V) mm
170/170 (H/V)
Frekvens
Horisontal
Vertikal
Skjermfarge
30 ~ 61 kHz
56 ~ 75 Hz
16.777.216 colours
Skjerm Oppløsning
Maksimal-modus
1280 x 768 @ 60 Hz
Inngangssignal
Synk.
Videosignal
H/V Separate, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Fargesystem
Lydsystem
PAL/SECAM/NTSC 4,3
BG, DK, I, L
Video
Fargesystem
Videosystem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1
Videoinn-/utgang
RGB-inngang
Audioinn-/utgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Scart 2
Videoinn-/utgang
Audioinn-/utgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Component
Videoinngang
Audioinngang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Strømforsyning
Inngang
Strømforbruk
Maksimal
Strømbesparese
Mål (B X D X H)
TV
Med høyttaler
Vekt
Med fot
Norsk-56
AC 100 ~ 250 V (50/60Hz)
180 W
260 W
< 1,0 W
801,0 x 218,0 x 625,0 mm
1013,0 x 218,0 x 625,0 mm
988,0 x 317,0 x 740,0 mm
1230,0 x 317,0 x 740,0 mm
22 Kg
32 Kg
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner
Model
LW32A23W
LW40A23W
Audioegenskaper
Brukstemperatur
Luftfuktighet for bruk
Oppbevaringstemperatur
Luftfuktighet for oppbevaring
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%
-25 °C til 45 °C (- 13 °F til 113 °F)
5% til 95%
Lydegenskaper
Lydinngang
Lydinngang (PC)
Hodetelefonutgang
Frekvens
Respons
RCA-kontakt (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereokontakt, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW effekt (3,5Ø Stereokontakt, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
Skjermmodus (PC/DVI)
Både skjermplassering og -størrelse vil variere avhengig av typen og oppløsningen på PC-skjermen.
Tabellen nedenfor viser alle skjermmodusene som støttes:
Modus
Oppløsning
Horisontal
Frekvens (kHz)
Vertikal
Frekvens (Hz)
Piksel Klokke
Frekvens (MHz)
Sync Polaritet
(H/V)
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
49,500
-/+ /+
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
GTF
1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
◆
◆
◆
◆
Linjesprangmodus støttes ikke.
Apparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
4:3-modus virker ikke med inngangssignaler fra “720 x 400“.
DVI-modus støtter ikke “1024 x 768“ (85Hz).
Norsk-57
Pinnekonfigurasjoner
DVI-kontakt
Pinne
Beskrivelse
Pinne
Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rx 2Rx 2+
Jording
Ingen tilkobling
Ingen tilkobling
DDC-klokke (SCL)
DDC-data (SDA)
Analog-vertikal synk
Rx 1Rx 1+
Jording
Ingen tilkobling
Ingen tilkobling
DDC-inngangsspenning (+5V)
Self Laster
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25(C3)
26(C5)
27(C4)
28(C2)
29(C5)
30(C1)
Utgangssignal-tilkobling
Rx 0Rx 0+
Jording
Ingen tilkobling
Ingen tilkobling
Jording
Rx CRx C+
Analog (blå)
Analog jording
Analog horisontal synk.
Analog (grønn)
Analog jording
Analog (rød)
Norsk-58
Memo
Norsk-59
- SERVICE ETTER SALG
- Ikke nøl med å kontakte forhandleren eller serviceagenten
hvis en endring i ytelsen til produktet tyder på at det
foreligger en feil.
ELECTRONICS
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement