Samsung MM-E320 Betjeningsvejledning

Samsung MM-E320 Betjeningsvejledning
MM-E320
MM-E330
Mikrokomponent-stereoanlegg
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW-avspilling
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 1
2013-9-11 16:09:33
Sikkerhetsadvarsler
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL
TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Dette symbolet angir at det er “farlig
spenning” i produktet, som medfører
fare for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK
STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT INN I
STIKKONTAKTEN.
WARNING
●● For å redusere faren for brann eller elek-
trisk støt, må man ikke utsette apparatet
for regn eller fuktighet.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
FORSIKTIG
●● Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann
eller vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske, som for eksempel vaser, må
plasseres på apparatet.
●● Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet,
og må være klar til bruk til en hver tid.
●● Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet
stikkontakt.
●● Når du skal koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet
må derfor være lett tilgjengelig.
2
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som et
laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer enn
de som er spesifisert her kan føre til farlig stråling.
FORSIKTIG
●● USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG
LÅSER ER ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR
STRÅLEN.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 2
2013-9-11 16:09:34
Forholdsregler
• K
ontroller at strømnettet i huset ditt er i henhold til
informasjonen på baksiden av produktet.
• Monter produktet horisontalt, på en egnet base
(møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for
ventilasjon (7,5-10 cm).
• Ikke plasser produktet eller annet utstyr på top
pen av utstyr som kan bli varmt.
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
• Ikke sett noe på toppen av produktet.
• Før du flytter på produktet må du sjekke at det
ikke er noen plate i enheten.
• Hvis du vil koble produktet helt og holdent fra
strømnettet, må du trekke ut strømpluggen. Dette
må du gjøre når produktet ikke skal benyttes over
en lengre periode.
• Under tordenvær må du trekke støpslet ut av
stikkontakten. Overspenninger som skyldes
lynnedslag kan skade produktet.
• Ikke utsett produktet for direkte sollys eller andre
varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og
feil på produktet.
• Beskytt produktet mot fuktighet og varmekilder
eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller
elektriske felter (f.eks. høyttalere).
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det opp
står feil på produktet.
• Produktet er ikke beregnet på industriell bruk.
Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
• Det kan oppstå kondens hvis produktet eller
platen har vært lagret i lave temperaturer. Hvis
man transporterer produktet om vinteren, må
man vente omtrent 2 timer til produktet har fått
romtemperatur før man bruker det.
• Batteriene som er brukt i dette produktet inne
holder kjemikalier som er miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
• Sørg for å ha et mellomrom på ca. 6 tommer (15 cm)
på sidene og bak systemet av ventilasjonshensyn.
• Plasser høyttalerne i fornuftig avstand på hver side
av systemet. Dette for å sikre god stereolyd.
• Høyttalerne skal rettes mot lytteområdet.
Forholdsregler ved håndtering av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre
til at den hopper over.
Vær spesielt forsiktig så du ikke skraper opp plater når du håndterer dem.
Holde plater
Ikke berør platens avspillingsside.
Hold platen kanten, slik at det ikke blir fingeravtrykk på overflaten.
●● Fest ikke papir eller tape på platen.
●●
●●
Lagring av plater
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjøres
den med en myk klut som er dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
• Når du skal rengjøre platen, må du tørke forsik
tig utover fra midten på platen.
• Kondens kan dannes hvis varm luft kommer i kontakt med kalde deler inne i produktet. Når det dannes kondens inne i produktet, vil det ikke fungere korrekt. Hvis dette skjer, må du ta ut platen og la produktet stå i 1 til 2 timer med strøm men på.
Platetyper og -formater
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafier.
CD-R-plater
• Det er ikke sikkert at alle CD-R-plater kan spilles av,
avhengig av opptaksenheten (CD-opptaker eller PC) og
tilstanden til platen.
• Bruk en CD-R-plate på 650MB (74 minutter).
Ikke bruk CD-R-plater som er større enn 700MB/80
minutter, da det ikke er sikkert at slike kan spilles av.
• Enkelte CD-RW (overskrivbare) media kan ikke spilles av.
• Kun CD-R-plater som er riktig “lukket” kan spilles av i sin
helhet. Hvis sesjonen lukkes men platen forblir åpen, er du
ikke i stand til å spille av platen i sin helhet.
CD-R MP3-plater
•Kun CD-R-plater med MP3-filer innspilt i ISO9660
eller Joliet-format kan spilles av.
• Navn på MP3-filer kan ikke inneholde mellomrom
eller spesialtegn ( . = +).
• Bruk plater som er tatt opp med kompresjons/
dekompresjonshastighet høyere enn 128Kbps.
• Kun MP3-filer med filtypen “.mp3” eller “.MP3” kan
brukes.
• Bare en multisesjonsplate som er skrevet
sammenhengende kan spilles. Hvis det finnes et
tomt segment på multisesjonsplaten, kan den bare
spilles fram til det tomme segmentet.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å begynne
avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format,
dvs. filer som er kodet med lav bithastighet og høy
bithastighet (f.eks. 32Kbps ~ 320Kbps), kan det
oppstå hopp i lyden under avspilling.
• Maksimalt 999 spor kan spilles av per CD-plate.
●● Hold platene unna direkte sollys.
●● Plasser platene på et kjølig, luftig
sted.
●● La platene ligge i et rent beskyt-
telsesdeksel.
Lagre dem stående.
●● Ikke la platene bli skitne.
●● Legg ikke inn sprukne eller oppskrapete plater.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 3
3
2013-9-11 16:09:34
Innhold
Takk for at du kjøpte dette mikrokompaktsystemet fra SAMSUNG.
Ta deg tid til å lese disse instruksjonene.Da vil det bli enkelt for deg å betjene systemet og utnytte
funksjonene fullt ut.
Sikkerhetsadvarsler..........................2
Forholdsregler..................................3
Forholdsregler ved håndtering av plater...3
Platetyper og -formater ....................3
Tilleggsutstyr....................................4
Symboler........................................4
Beskrivelse.......................................5
Front-/toppanel..............................5
Bakpanelet.....................................5
Fjernkontroll......................................6
Installere batterier i fjernkontrollen..6
CD/MP3/WMA-CD-avspilling...........7
Velge et spor.....................................7
Gjenta ett eller alle sporene på
CD-platen..........................................8
Søke etter et spesielt musikkspor
på en CD-plate.................................8
Hopp over 10 spor............................8
CD-programmering..........................8
Kontroller og rediger de
programmerte sporene....................8
Spille av fra USB-enheter ................9
Velge et spor fra USB-enhet ..........9
Søke raskt igjennom en mappe......9
Bruke høyhastighetssøk.................9
Gjenta............................................9
Hopp over 10 spor.........................9
Lytte på radio..................................10
Velge en lagret stasjon....................10
Om RDS-signaler........................ 10
Om RDS DISPLAY-funksjonen.......10
PTY (Program Type)-indikering og
PTY-SEARCH-funksjon...................11
Stille in klokken........................... 11
Timer Funksjon........................... 12
Annullere Timer........................... 12
Opptaksfunksjon........................ 13
Velge EQ-modus......................... 13
Feilsøking........................................14
Spesifikasjoner........................... 15
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
Symboler
FM-antenne
ASC-mikrofon
Fjernkontroll
/ Batterier (AAA)
Viktig
Merk
• Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
• Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
a. en tekniker blir kalt ut på fi n forespørsel og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
b. du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
• Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebe
søk utføres.
4
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 4
2013-9-11 16:09:36
Beskrivelse
1 STRØMKNAPP
2 KNAPPEN USE REC
Front-/toppanel
USB REC
3 FUNKSJONSKNAPP
4S
ØKEFUNKSJONSKNAPP (NED)
1 2 345 67 8
5S
ØKEMODUS- ELLER STOPPKNAPP
6 SPILL AV/PAUSE-KNAPP
USB REC
7S
ØKEFUNKSJONSKNAPP (OPP)
5V
500mA
AUX IN PHONES
9
8 CD ÅPNE/LUKKE-KNAPP
9 HODETELEFONKONTAKT
$
( Justering av lydstyrken)
0
5V
500mA
#
!
AUX IN PHONES
5V
500mA
AUX IN PHONES
@
• MM-E330 kun
0 USB-KONTAKT
! VOLUMKNAPPER(Kun for MM-E330)
• (Hvis du koblerstøpslettilhodetelefonene inn
i kontakten på hovedenheten, vildetikkekom
menoenlydutavhøyttalerne.)
@ AUX IN -UTTAG
1. Kobleeksterneanalogelydkildertilportenmerk
et AUX IN (lyd) på frontpanelet.
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
2. Trykk F( ) hvis du vil bytte inngang til AUX.
• Hvis det ikke blir trykt noen knapp i løpet av 8
timer i modusen AUX, vil strømmen bli slått av
Bakpanelet
automatisk.
# CD-SKUFF
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
$S
KJERM
% Kontakt for FM-antenne
L
ONLY FOR
SERVICE
&
FM ANT
R
%
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
^
1. Koble FM-antennentil FM-kontakten på
bakpanelet.
2. Utvid antennen i henhold til behovet, og
finn den beste mulige mottaksposisjonen.
Deretter må du feste antennen på en vegg i
nærheten.
L
Hvis mottaket er dårlig, kan det være du må
ONLY FOR
SERVICE
R
FM ANT
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
installere en utendørsantenne.
For å gjøre dette, kobler du en utendørs FMantenne til FM-kontakten bak på systemet
med en koakskabel (følger ikke med).
^ KUN FOR SERVICE
• Denne kontakten er kun for testing. Ikke bruk den
&H
øyttalerklemmer
For å sikre høyttalerne fra overspenninger, må
du huske å slå av produktet før du kobler til
høyttalerne.For en korrekt lytteopplevelse må du
koble høyttalerkablene til høyttalerterminalene på
bakpanelet.
• venstre høyttaler (Hvit)
• høyre høyttaler (Rød)
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 5
5
2013-9-11 16:09:39
Fjernkontroll
1
@
#
2
3
4
5
6
7
$
8
(
9
0
)
a
!
b
%
^
&
*
c
1 POWER
Slå produktet av og på.
2 TIMER/CLOCK
3 TIMER ON/OFF
4 USB REC
5 Rask tilbakespoling
6S
TOP
7 Skip
/RDS PTY*
8E
Q
9 ENTER
0 VOLUME
! MO/ST
@ FUNCTION
# SLEEP
Sett opp
innsovningstimeren
slik at den slår av
produktet.
$ REPEAT
% +10
^ Search-forwards
& PLAY/PAUSE
* Skip/RDS DISPLAY*
( MUTE
Slår av lyden
midlertidig.
) TUNING/ALBUM
a VOLUME +
bT
UNING MODE
c TUNING/ALBUM
* Det er mulig at dette produktet ikke har funksjonene RDS og dette avhenger av regionen
du har kjøpt produktet i.
Installere batterier i fjernkontrollen
Sett batteriene inn i fjernkontrollen i henhold til polariteten: (+) * Batteristørrelse: AAA
til (+), og (–) til (–).
•• Du må alltid bytte begge batteriene samtidig.
•• Ikke utsett batteriene for varme eller flammer.
•• Fjernkontrollen kan brukes på opp til 7 meters avstand i rett
linje.
••
6
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 6
2013-9-11 16:09:42
CD/MP3/WMA-CD-avspilling
Du kan spille av 12 cm CD-plater uten adapter.
Dette produktet er laget for på spille av analoge plater
av typen audio CD, CD,CD-R,CD-RW,MP3/WMA-CD.
• Vær forsiktig når du åpner CD-skuffen og ikke
bruk for mye makt.
• Ikke bruk makt på produktet eller sett tunge
objekter på det.
• Ikke legg i en plate som har andre formater enn
standard CD-plater, som f.eks. hjerteformede
eller åttekantede plater.Hvis ikke kan du skade
produktet.
• Ta godtvare på CD-platene dine.
rykk OPEN/CLOSE for å lukkeplateskuffen.
1. T
2. Plasserforsiktig en plate i skuffen med platens
etikettvendt opp.
3. Trykk OPEN/CLOSE for å lukke plateskuffen, og
avspillingen av platen vil starte med en gang.
• Når det gjelder plater med lyd i formatene MP3/
WMA, kan det ta et par minutter før gjennomsøkingen
av sporene på platen er ferdig.
• Hvis du spilelr av en fil med et engelsk navn, eller
et MP3/WMA-CD medium med en engelsk tittel,
vil sangens tittel bli vist på skjermen (Det er mulig
at andre språk ikke blir vist).
• Et spor med en engelsk tittel som inneholder et
spesialtegn vil ikke bli vist på skjermen.
<CD/MP3/WMA-CD-avspilling/visning>
Spornummer
Indikator for
avspillingstid
4. J uster volumet etter behov med følgende
prosedyrer.Trykk VOLUM-knappen på
hovedenheten.eller Trykk VOLUM+ eller – på
fjernkontrollen. Lydnivået kan justeres i (VOL
MIN,VOL 1- VOL 29, og VOL MAX).
5. Trykk PLAY/PAUSE (p) for å pause
avspillingenmidlertidig.
• Trykk PLAY/PAUSE (p) en gang til for å gjenoppta avspillingen.
6. Hvis du vil avslutte avspillingen må du trykke STOP (@).
• H
vis det ikke er noen CD-plate i CD-skuffen
(DISC), vises dette som “NO DISC” .
• Kvaliteten på avspilling av MP3/WMA-CD-plater
kan variere i forhold til kvaliteten på platen som
inneholder musikkfilene eller tilstanden til
opptakeren som spilte inn på platen.
• Hvis det er filer av ulike typer eller unødvendige
mapper på den samme platen, vil du få problemer med avspillingen.
• Skuffen skal være lukket når spilleren ikke
er i bruk. Dette for å unngå at det kommer
støv inn i systemet.
• Du kan mate inn eller mate ut CD-plater når
radioen, USB-koblingen eller AUX-signalet er
valgt, og når du trykker OPEN/CLOSE vil
signalet bli endret til MP3/CD-funksjonen.
• Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på produktet eller fjernkontrollen i mer enn 3 minutter når produktet er i pausemodus, vil operasjonen stoppe.
• Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på produktet eller fjernkontrollen i mer enn 25 minutter når produktet er i stoppmodus, vil enheten slå seg av automatisk.
• Produktet vil automatisk slå seg av fra modusene no Disc (ingen plate) og Stop (stopp) hvis disse har vært aktive i mer enn 25 minutter.
Velge et spor
Du kanvelgeønsketspormens platen spilles av.
Spille av forrige spor
-Trykk ned [ i løpet av de første 3 sekundene
etter at det aktive sporet spilles av.
- Trykk to ganger på [ i løpet av de første 3
sekundene etter at det aktive sporet spilles av.
Spille av neste spor
- Trykk på ] .
Spille av gjeldende spor
- Trykk ned [ i løpet av de første 3 sekundene
etter at avspillingen av det aktive sporet starter.
Spill av filen du vil lytte på
- Bruk [ eller ] til å gå til ønsket spor.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 7
7
2013-9-11 16:09:43
Gjenta ett eller alle sporene
på CD-platen
CD-programmering
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ved avspillDu kan gjenta avspillingen av CD-platen i det uendelige. ing av en MP3/WMA-CD-plate.)
●● CD som inneholder et spesielt spor.
●● Du kan programmere avspillingsrekkefølgen med
●● Helespor på en valgt CD.
opp til 24 valgfrie spor.
●● Men du må stoppe avspillingen av CD-platen før
1. Trykk REPEAT -knappen.
du starter å velge hvilke spor som skal være med.
Hver gang du trykker REPEAT-knappen, endres
repeteringsmodusen slik:
1. Når du er i avspillingsmodus må du trykke
MP3 : OFF ;TRACK ; DIR ; ALL; RANDOM .
STOP(@) for å stoppe avspillingen av CD-platen.
CD : OFF ;TRACK ; ALL; RANDOM .
2. Trykk ENTER slik at du ser meldingen
• Avhengig av hvilket produkt du har, så vil
nedenfor:
informasjonen som vises på skjermen under
gjentakelsesmodusen kunne være forskjellig.
(01= programnummer, --= spornummer)
år du vil stoppe repeteringsfunksjonen, trykk
2. N
REPEAT til "OFF" vises.
• OFF : Avslutter gjentatt avspilling.
• TRACK : Spiller av det valgte sporet gjentatte ganger.
• DIR : Spiller av alle valgte spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
• ALL : Spiller av alle sporene gjentatte ganger.
• RANDOM : Spiller av spor i tilfeldig rekkefølge.
Søke etter et spesielt musikkspor
på en CD-plate
3. Bruk [ eller ] til å gå til ønsket spor.
• Trykk [ for å gå til forrige spor.
• Trykk ] for å gå til neste spor.
4. Trykk ENTER for å bekrefte utvalget, og
deretter lagres valget ditt og
vises.
5. Hvis du vil velge et annet spor, må du følge trinn
2 og 4 ovenfor.
6. Trykk PLAY (p) når du er klar til å spille av de
programmerte sporene.
7. T rykk STOP (@) for å stoppe avspillingen av de
programmerte sporene. Trykk STOP (@) en gang til for
å avbryte avspillingen av de programmerte sporene.
• H
vis du åpner plateskuffen, vil
programmeringen din bli avbrutt.
Når du lytter til en CD-plate, kan du raskt søke etter et
spesielt avsnitt på et spor.
Slik søker du etter
Trykk
- Forover
- Bakover
)
(
Kontroller og rediger de programmerte
sporene
Du kan sjekke listen over de programmeret sporene,
og redigere denne etter egen ønske.
1.
Trykk og hold [/] på toppanelet hvis du vil søke
etter et spor automatisk.
2.
Hopp over 10 spor
Trykk +10 men du spiller av.
Da vil du hoppehele 10 sporfrafradetaktivesporet.
Hvis det spilles av et av de programmerte sporene
må du trykke en gang på STOP (@) .
Trykk to ganger på ENTER slik at du ser meldingen nedenfor:
(C=Sjekk, 01= programnummer)
Hvisdetalleredeerprogrammertmaksimaltantall på
24 spor, vilskjermenvise “C” istenden for “P”.
3. Trykk gjentatte ganger på ENTER, helt fram til
ønsket spor vises.
4. Bruk [ eller ] til å velge et annet spor.
5. Trykk ENTER for å bekrefte valget ditt.
8
6. Hvis du vil spille av de programmerte sporene må
du trykke PLAY (p).
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 8
2013-9-11 16:09:45
Spille av fra USB-enheter
Kobletil en eksternlagringsenhet, som f.eks. en
USB-basertminnepinneellerharddisk, tilproduktet.Du
kanspilleav filer i formatene MP3/WMA.
Før du begynner! ●● Koble den eksterne USB-baserte lagringsen-
heten til spilleren din.
●● Trykk F( ) hvis du vil velge USB-modus.
●● Det første sporet i den første mappen spilles av
automatisk.
Trykk STOP (@) -knappen for å stoppe avspillingen.
Slik kobler du fra USB-enheter
Trykk STOP (@) en gang til og du kan trygt ta ut
USB-enheten.
Du må ikke koble en USB-lader til USB-porten på
dette produktet.Hvis ikke kan du skade produktet.
Velge et spor fra USB-enhet
Du kan velge en MP3-fil under avspillingen.
➣➣ Hvis du vil gå til neste/forrige (spor), trykk [,] .
• Da går spilleren til neste/forrige fil i mappen.
• Hvis du trykker [,] flere ganger enn det er filer
i mappen, vil spilleren gå videre til neste mappe.
Søke raskt igjennom en mappe
1. T
rykk TUNING/ALBUM , , . på fjernkontrollen
til å flytte deg til forrige/neste mappe.
2. Når søket er ferdig vil du se navnet på forrige/neste
mappe.Sporet vil starte å spille.
Bruke høyhastighetssøk
Du kan raskt søke etter ønsket del under avspillingen
➣➣ Trykk på ( , ) -knappen.
• Hver gang du trykker knappen vil du gå raskt
fremover/bakover.
Det vil ikke bli spilt av noen lyd under rask
spoling bakover.
Gjenta
1. Trykk REPEAT -knappen.
Hver gang du trykker REPEAT-knappen, endres
repeteringsmodusen slik:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. N
år du vil stoppe repeteringsfunksjonen, trykk
REPEAT til OFF vises.
• OFF: Avslutter gjentatt avspilling.
• TRACK: Spiller av det valgte sporet gjentatte ganger.
• DIR: Spiller av alle valgte spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
• ALL: Spiller av alle sporene gjentatte ganger.
• RANDOM: Spiller av i tilfeldig rekkefølge.
Hopp over 10 spor
Se seksjonen Hopp over 10 spor.Se seksjonen Hopp
over 10 spor (Se side 8)
Les igjennom instruksjonene nedenfor med tanke
på bruk av USB-basert lagring.
●● Det kan være at enkelte eksterne USB-lagringsenheter
ikke er kompatible med denne spilleren.
●● Skal du bruke en ekstern HDD-stasjon, kan du
spille av fra enheter som er formatert med FAT.
●● Med USB 2.0-basert HDD, koble til en separat
strømkilde.
Hvis den ikke er tilkoblet en separat strømkilde,
kan det hende den ikke virker.
●● Hvis minnet til en ekstern USB-basert lagringsenhet er segmentert i flere deler, kan bare MP3filene til den første harddiskstasjonen spilles av.
●● Filer hvor DRM er benyttet kan ikke spilles av.
Digital rettighetsadministrasjon (DRM): Teknologi
og tjeneste som skal beskytte inntektene og rettighetene til innehavere av opphavsretten ved å
forby uautorisert av digitalt innhold.
●● Selv om filnavnet slutter med .mp3, vil ikke filen
spilles av hvis det faktiske filformatet er MPEG
layer 1 eller 2.
●● Ikke bruk en USB-hub, da den ikke vil bli gjenkjent.
●● Inntil 15 tegn i MP3/WMA-filnavnet vil vises.
●● Flyttbare harddisker som har en kapasitet som er
mindre enn 160 GB støttes.
●● Når du velger USB-funksjon, kan det ta flere
minutter å lese filen (READ-IN).
●● Når du spiller en USB-enhet, kan det være en
forsinkelse når spilleren går videre til neste spor,
spesielt med hardiskbaserte enheter.
Driftstiden til eksterne USB-lagringsenheter varierer, selv om de har samme kapasitet.
●● Hvis den eksterne USB-lagringsenheten bare
støtter USB VER1.1 og tilgangshastigheten er
lav, kan det hende at filen ikke virker korrekt.
●● Produktet vil automatisk slå seg av fra modusene
no USB (ingen USB) og Stop (stopp) hvis disse
har vært aktive i mer enn 25 minutter.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 9
9
2013-9-11 16:09:46
Lytte på radio
Velge en lagret stasjon
Du kan lagre opptil:15 FM-stasjoner.
Slik lytter du til en lagret radiostasjon:
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
Søke etter
en stasjon
2.
Forhåndsinnstilt
Manuelt
Trykk TUNING MODE
...
...
Én eller flere ganger til
“ PRESET” vises.
Du kan søke igjennom
de lagrede frekvensene i
modusen Forhåndsinnstilling.
Én eller flere ganger til
“MANUAL” vises.
Du kan søke fram
frekvensene en etter en i den
manuelle modusen.
3. Du kanvelgeradiokanal på en avfølgendemåter:
◆◆
Trykk TUNING/ALBUM , eller . på
fjernkontrollen.
2. Trykk på TUNING MODE på fjernkontrollen, eller
på hovedenheten til “ PRESET” vises.
3. Bruk [,] påtoppanelet, eller TUNING/ALBUM
, eller . påfjernkontrollen for å velge et
forhåndsprogrammert nummer.
Om RDS-signaler
Bruk av RDS (Radio Data System) for å
motta FM-stasjoner
RDS tillater FM-stasjoner å sende ett ekstra signal
sammen med deres normale programsignaler. For
Hvis du vil søke etter en frekvens manuelt, må
du trykke og holde TUNING/ALBUM , eller .. eksempel sender stasjoner deres stasjonsnavn,
opplysninger om hvilken type program de sender,
4. Trykk MO/ST hvis du vil veksle mellom stereo som sport eller musikk, etc.
Når en FM-stasjon, som stiller RDS service til rådighet,
og mono.
• I områder med dårlige mottaksforhold, kan du er stilt inn, vises RDS-indikatoren i displayet.
velge MONO for å få et bedre mottak uten Beskrivelse av RDS-funksjonen
forstyrrelser.
• Dette gjelder bare når du lytter på FM- stasjoner.
●● PTY (programtype): Viser programtypen som
sendes.
5. Hvis du ikke ønsker å høre på den forhåndslagrede
●● PS NAME (stasjonsnavn): Viser navnet på den
radiokanalen må du gå tilbake til trinn 3 og velge en
radiostasjonen. Navnet kan bestå av 8 tegn.
annen forhåndsvalgt radiostasjon.
●● RT (radiotekst): Dechiffrerer teks som sendes av
Ellers,
en stasjon, (om noen) og består av maksimum 64
tegn.
a. Trykk ENTER.
●● CT (klokkeslett): Dechiffrerer klokkeslettet som
b. Eller bruk [,] påtoppanelet, ellerTUNING/
sendes fra FM-frekvensen. Noen radiostasjoner
ALBUM , eller .påfjernkontrollen for å velge et
sender ikke PTY-, RT- eller CT-informasjon, og
programnummer.
derfor vises dette ikke alltid.
c. Trykk ENTER hvis du vil lagre forhåndsinnstillingen.
●● TA (trafikkmelding): Når dette symbol blinker, betyr
6. Hvis du vil lagre andre radiofrekvenser må du gjenta
det at det er en trafikkmelding i gang.
●● RDS virker muligvis ikke korrekt hvis stasjonen ikke
trinn 2 til 5 ovenfor.
sender RDS-signal riktig, eller hvis signalstyrken er svak.
◆◆
I Tuner-modus
Om RDS DISPLAY-funksjonen
• Hvis du vil skanne etter radiofrekvenser manuelt,
Du kan se RDS-signalene som stasjonen sender i displayet.
kan du bruker [ og ] på toppanelet.
• Hvis du vil stoppe gjennomsøkingen kan du trykke Trykk på RDS DISPLAY, mens du hører på en FM-stasjon.
Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og STOP (@).
viser deg følgende opplysninger: : PS NAME ; RT; CT • Hvis du vil søke etter en forhåndslagret stasjon,
; Frequency
kan du bruke [ og ] .
10
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 10
2013-9-11 16:09:46
PS (Program
Service)
RT (radiotekst)
Mens du søker, vises "PS" i
displayet, og deretter vises
stasjonenes navn. "NO PS" vises
hvis det ikke er noen signal.
mens du søker vises "RT", og
deretter vises de tekstmeldingene
som stasjonen sender. "NO RT"
vises, hvis det ikke sendes noe
signal.
CT (Clock
Time)
Dechiffrerer klokkeslettet som
sendes fra FM-frekvensen. Noen
radiostasjoner sender ikke PTY, RT- eller CT-informasjon, og
derfor vises dette ikke alltid.
Frekvens
stasjonsfrekvens (non-RDS
service)
Vedrørende tegn som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, brukes
følgende tegn.
Displayvinduet kan ikke differensiere mellom store
og små bokstaver, og bruker alltid store bokstaver.
●● Displayvinduet kan ikke vise betonte bokstaver,
“A,” for eksempel, kan stå for betonte
“A’er” f.eks. “ À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”
●●
●●
PTY (Program Type)-indikering og PTYSEARCH-funksjon
En av fordelene ved RDS-service er at du kan
lokalisere en bestemt type program fra de
forhåndsinnstilte kanalene ved å spesifisere
PTY-koder.
Å søke etter ett program ved hjelp av PTY-koder
•Når du trykker knappene på den primære
fjernkontrollen, må du forsikre deg om at
du har valgt FM-stasjon fra den primære
fjernkontrollen.l.
1. Trykk RDS PTY mens du lytter til en FM-stasjon.
2. Trykk TUNING/ALBUM ,eller . helt til ønsket
PTY-kode vises i displayet.
• Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til
høyre.
3. Trykk RDS PTY på nytt mens PTY-koden som er valgt
i forrige trinn vises.
• Senterenheten søker 30 forhåndsinnstilte
stasjoner, stopper når den finner den du har
valgt, og stiller seg inn på denne stasjonen.
Stille in klokken
For hvert trinn, har du noen sekunder å still in påkrevde
alternativer.Hvis du går over denne tid, må du starte igjen.
1. Slå på systemet ved å trykke POWER (strøm)
knappen.
2. Trykk TIMER/CLOCK og trykk deretter ENTER ,
"CLOCK” vises.
3. Trykk ENTER,Time blinker.
●● Timerne fremover:,.
●● Timerne bakover:..
4. Når riktig time vises, trykk ENTER, Minutter blinker.
●● Minutte fremover:,,
●● Minutte bakover:..
5. Når riktig minutte vises, trykk ENTER, "TIME"
blir synlig I displayet.
●● Aktuell tid er nå innstilt.
●● Du kan vise tiden, selv når du bruker en annen
funksjon, ved å trykke TIMER/CLOCK.
●● Du kan også bruke [ eller ] på toppanelet
i steden for TUNING/ALBUM ,,eller . i trinn
3,4.
Før du starter!
• PTY-søk er kun gjeldende for forhåndsinnstilte
stasjoner.
• For å stoppe søk på uansett tidspunkt under
søken, må du trykke på STOP .
• Følgende trinn er tidsbegrenset. Hvis innstillingen
avbrytes før du er ferdig, start fra trinn 1 igjen.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 11
11
2013-9-11 16:09:47
Timer Funksjon
M
ed tidsuret kan du slå systemet av og på til
angitte tidspunkt automatisk.
Før du stiller inn tidsuret må du kontrollere at
klokken er riktig.
For hvert trinn har du noen sekunder til å
stille ønskede alternativ. Hvis du overskrider
denne tiden, må du starte på nytt.
Hvis du ikke lenger ønsker at systemet skal slå
seg av og på automatisk, må du avbryte
timerfunksjonen ved å trykke TIMER AV/PÅ.
Eksempel: Du ønsker å våkne opp til musikk hver morgen.
lå på systemet ved å trykke på POWER .
1. S
2. Trykk TIMER/CLOCK tre ganger, helt til TIME vises.
),
3. Trykk ENTER (
ON (På) vises i noen få sekunder, Nå kan du stille
starttiden til tidsuret.
4. Still starttiden til tidsuret.
a Trykk TUNING/ALBUM , eller . .
b
c
d
Trykk ENTER (
),
Minutter blinker.
Trykk TUNING/ALBUM ,eller . .
Trykk ENTER (
),
OFF (Av) vises i noen få sekunder, Nå kan du stille sluttiden til tidsuret.
5. Still sluttiden til tidsuret.
a Trykk TUNING/ALBUM , eller . .
b
c
Trykk ENTER (
) , Minutter blinker.
Trykk TUNING/ALBUM , eller . .
d
rykk ENTER (
T
),
V
OL XX vises, der XX er det samme som volumet som allerede er stilt.
6. Bruk TUNING/ALBUM , eller . til å justere
lydstyrken, og trykk deretter ENTER (
) den
valgte kilden vises.
7. Bruk TUNING/ALBUM ,,eller .for å velge
kilden som skal spilles når systemet slår seg på.
●● FM (radio) : a T
rykk ENTER(
).
b Velge en forhåndsinnstilt stasjon
ved å trykke TUNING/ALBUM
,,eller. .
8. Trykk ENTER (
) CHK REC (Do you want
to record?) (Ønsker du å ta opp?).
9. Trykk ENTER (
) , REC N vises og du kan
bruke TUNING/ALBUM ,,eller . til å velge
REC Y eller REC N. Deretter må du trykke ENTER.
1).Hvis du velger REC N, vil det avbryte det
tidsinnstilte opptaket selv om du allerede har
satt opp et tidsstyrt opptak.
2).Hvis du velger REC Y så kan du sette opp det
tidsstyrte opptaket.
),
a.Trykk ENTER (
ON (På) vises i et par sekunder, og du kan
sette opp tidspunktet som enheten skal slå
seg på for det tidsstyrte opptaket.
) , OFF (Av) vises i et
b.Trykk ENTER (
par sekunder, og du kan sette opp
tidspunktet som enheten skal slå seg av etter
det tidsstyrte opptaket.
●● Den maksimale opptakstiden er 5 timer.
●● Hvis tidsurets tidspunkt for å start og slutt er
identiske, vises ERROR (Feil) på skjermen.
●● Hvis tidspunktet for start og stopp er den
samme som tidspunktet for selve opptaket, vil
bare oppstartstidspunktet være tilgjengelig, ikke
opptakstiden.
●● Hvis det automatiske tidsuret er slått på, kan det hende
at MP3-/CD- eller USB-funksjonen krever ekstra trinn
for ¨kunne aktiveres, og dette avhenger av platen (eller
enheten).Så det er bedre om du velger tunerfunksjonen
i steden.
●● Hvis du velger “CD, USB”, og det ikke finnes
noen plate eller USB, vil den automatisk
endres til “TUNER”.
●● Du kan bruke knappene ], [ på hovedenheten i stedet for knappene TUNING/ALBUM
, eller . til å justere trinnene 4 til 9.
Annullere Timer
Etter innstilling av timer, vil denne automatisk starte
som indikeres av TIMER indikator på displayet. Hvis
du ikke lenger ønsker bruker timer, må du annullere
den.
1. Hvis du vil avbryte timeren må du trykke TIMER
ON/OFF, slik at den blir slått av. vises ikke lenger.
2. Hvis du vil gjenoppta tidsuret igjen må du trykke
TIMER ON/OFF en gang til. vises igjen.
CD/MP3 (compact disc) ........Legg inn en CD-plate.
USB............................Koble til USB-enheten.
12
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 12
2013-9-11 16:09:48
●● Du må ikke koble fra USB- eller strømkabelen un-
Opptaksfunksjon
der opptak, da dette kan føre til skader på filen(e).
Du kan ta opp lyden fra en CD-platen/radiosending, eller en ekstern musikkspiller til en USB-basert
lagringsenhet.
1. Koble USB-enhetentil USB-porten (
hovedenheten.
●● Hvis du koblet fra USB-enheten under et opptak,
) på
2. S
pill av CD-platen eller finn fram radiostasjonen du vil ta
opp fra, eller koble den eksterne enheten til
hovedenheten.
- CD
●● Trykk F( ) på toppanelet for å velge MP3/CD.
●● Trykk OPEN/CLOSE for å lukkeplateskuffen.
●● Sett inn en CD-plate og lukk deretter plateskuffen ved
å trykke på OPEN/CLOSE.
●● Bruk [ eller ] til å gå til ønsket spor.
- FM Tuner
●● Bruk F( ) til å velge FM-modus.
●● Velgradiofrekvensen du vil ta opp.
- Eksternenhet
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●● Koble den eksterne enheten (MP3-spiller) til produk-
tet.
●● Bruk F( ) til å velge AUX.
●● Spill av musikk fra den eksterne enheten.
3. Trykk USB REC for å starte innspilling.
- CD
●● “TRACK RECORDING” vises mens CD-opptaket
starter.
●● Trykk og hold USB REC hvis du vil starte opptaket av
alle sporene på platen.
"FULL CD RECORDING" vises.
- MP3-CD
●● Trykk på USB REC-knappen. Den aktuelle avspillingsfilen kopieres til USB-enheten.
●● Trykk og hold USB REC-knappen nede. Alle filene i
den aktuelle mappen til USB-enheten.
●● Hvis du tar opp fra en MP3-plate, vil filen i
sin helhet bli kopiert over på USB-enheten.
“CHECK”“START”  “COPY XX”“COPY END”
vises på TV-skjermen. Når opptaket er ferdig vil
“STOP” (Stopp) bli vist.
●● Hvis det finnes en fil med det samme filnavnet
allerede, vil det stå “CHECK””FILE EXIST”
“STOP” på skjermen, og funksjonen avbrytes.
- FM /ekstern kilde
●● “SAM-XXXX.MP3 RECORD” vises.
4. Trykk STOP (@) for å stoppe avspillingen.Da vil
en MP3-fil bli opprettet med dette opptaket.
●● Etter opptaket vil en mappe med navnet
“RECORDING”(DISCXXXX), (FULL CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD
COPY”(MP3 CD), “TUNER RECORDING” eller “AUX
RECORDING” bli opprettet på enheten.
●●
●●
●●
●●
●●
kan den uferdige filen bli ødelagt slik at den ikke
kan slettes. Hvis dette skjer, kobler du USBenheten til en datamaskin og tar sikkerhetskopi
av lagrede data i USB-enheten først og deretter
formaterer den.
Når det ikke er tilstrekkelig med ledig USB-minnet,
vil “NOT ENOUGH MEMORY” (Ikke nok minne
tilgjengelig) vises.
Opptaksfunksjonen er kun mulig hvis USB-enheten eller harddisken er formatert med filsystemet
FAT. (Filsystemet NTFS støttes ikke).
Når du bruker den høyhastighets søkefunksjonen
for CD-plater kan du ikke ta opp fra CD-platen.
Tiden opptaket tar kan være lengre på enkelte
USB-enheter.
Når enheten er i programmeringsmodus, kan du
ikke bruke funksjonen for CD-ripping.
Når du tar opp far en CD-plate, så er det mulig
at EQ-funksjonene ikke fungerer eller slår seg av
(OFF) automatisk.
Når du tar opp far en CD-plate, så er det mulig at
REPEAT-funksjonene (Gjenta) ikke fungerer eller
slår seg av (OFF) automatisk.
Du kan ikke ta opp fra radioen når det søkes etter
stasjoner eller når det ikke er noen tilgjengelige
frekvenser i tuner-modus.
Merk at hvis inngangsnivået er for høyt når du tar
opp fra en ekstern enhet via AUX-kontakten og
USB-kanalen, så kan det føre til støy på opptaket.
Hvis dette er tilfellet må du redusere den eksterne
enhetens lydstyrke.
Du høreringenlyd under CD-opptak.
Den maksimale TUNER/AUX opptakstiden er 5 timer.
Hastigheten ved lagring av data fra en lyd-CD til
en USB-basert lagringsenhet er låst til 4x.
Velge EQ-modus
Mikrokomponent-systemetstøtterforhåndsdefi
nerteequaliser-innstillingermellomhøye og lave
frekvenser, slik at de er i harmoni med den
valgtesjangeren.
Trykk EQ på fjernkontrollen.Hver gang du
trykker EQ, vil EQ-modusenblivekslet i
følgenderekefølge:
OFF ;FLAT;RANCHERA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANERA; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ; POP ;
HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASSIC ;MP3 ENHANCER ;
VIRTUAL SOUND;POWER BASS.
●● EQ-knappenvilværedeaktivert under opptaket,
og produktetvelger “AV” automatisk.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 13
13
2013-9-11 16:09:49
Feilsøking
Se skjemaet nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever
ikke er oppført nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra
strømledningen, og kontakter nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen.
• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
Avspillingen starter ikke med en
gang Spill av/PAUSE trykkes.
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
• Rengjør platen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Du hører ingen lyd under hurtig avspilling, sakte avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt? Er høyttaleroppsettet riktig tilpasset?
• Er platen alvorlig skadet?
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor rekkevidden og avstanden?
• Er batteriene oppbrukte?
• Produktet fungerer ikke.
• Mens meldingen “NO DISC” (Ingen plate) vises på skjermen, må du trykke
inn og holde STOPP (@) (Stopp) på hovedenheten inntrykt i 5 sekunder
eller mer når det ikke er noen plate i enheten (Tilbakestillingsfunksjon).
(Eksempel: Strømmen kobles
fra, tastene på toppanelet
fungerer ikke, eller så høres
det merkelige lyder).
• Produktet fungerer ikke
normalt.
Kan ikke motta radiosendinger.
14
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede
innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i
et område med gode mottaksforhold.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 14
2013-9-11 16:09:49
Spesifikasjoner
Vekt
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Signal-/støyforhold
Følsomhet
Total harmonisk forvrengning
Generelt
FM Tuner
Plate(1 Plate)
Forsterker
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
1.34 Kg(MM-E320)
1.44 Kg(MM-E330)
200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
+5°C~+35°C
10 % til 75 %
62 dB
10 dB
0.4 %
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 74 min.
Utgang for høyttalere
10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
Utgang for høyttalere
35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-forhold
70dB
Kanalseparasjon
60dB
Inngangsfølsomhet
(AUX)900mV
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
Korrekt avhendig av batteriene i dette produktet
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet
avfall, og levere batteriene gratis via det lokale, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å
unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt
fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker
resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
Norsk
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 15
15
2013-9-11 16:09:50
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
AUSTRIA
Contact Centre

0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
BOSNIA
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
BULGARIA
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11, , share cost
tariff
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
786)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/
GERMANY
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line (+30) 210 6897691
from mobile and Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre

Web Site
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-172-678* lub +48
22 607-93-33 *** (całkowity
koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08008 SAMSUNG (08008
726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/pl
www.samsung.com
www.samsung.
com/ro
www.samsung.
com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/ch(German)
www.samsung.
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.
8-800-77777
com/lt
www.samsung.
8000-7267
com/lv
www.samsung.
800-7267
com/ee
0848-SAMSUNG
(7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
AH68-02669E-00
AH68-02669-MM-E320_E330-NOR-0826-00.indd 16
2013-9-11 16:09:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement