Samsung C61R2CCN Owner's manual

Samsung C61R2CCN Owner's manual

Installasjon og bruksanvisning

Komfyrtopp i glasskeramikk

C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST

C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN

C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL

C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE

For å unngå uhell eller skade på komfyrtoppen må du lese alle instruksjonene før du installerer eller bruker apparatet. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 1 2008-02-19 ソタネト 6:46:57

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 2 2008-02-19 ソタネト 6:46:57

Innhold

Bruk av håndboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Elektrisk sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Barnesikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Sikkerhet ved bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sikkerhet ved rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Avhendingsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Installere komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Forskrifter og samsvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Koble til strømnettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Installere i innbyggingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Deler og funksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Kokesoner og kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Nøkkelfunksjoner på apparatet ditt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sikkerhetsutkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Før du begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Rengjøring ved oppstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Bruk av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Bruk av egnede kokekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Bruke sensorene for berøringskontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Slå på apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Temperaturkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Slå av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Bruk av kasserollekokesonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Bruk av den doble kokesonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Slå av en kokesone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Bruke barnesikringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Stille inn sikkerhetsutkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Nedtellings-timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Låse og låse opp kontrollpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Foreslåtte innstillinger for koking av spesielle matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Rengjøring og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Komfyrtopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Komfyrtoppramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

For å unngå å skade apparatet ditt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Garanti og service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Hyppig stilte spørsmål og feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

1

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 1 2008-02-19 ソタネト 6:46:57

NO

Bruk av håndboken

Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende kapittel, før du bruker apparatet ditt. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag. Hvis du overlater apparatet til andre eiere, må du huske å levere med manualen til den nye eieren.

Følgende symboler brukes i teksten

Dette er et symbol for sikkerhetsadvarsel.

Advarsel viser informasjon som angår din personlige sikkerhet.

Viktig viser informasjon om hvordan man unngår å skade apparatet.

Dette symbolet angir nyttig informasjon og praktiske tips.

Dette symbolet viser til forholdsregler som kan tas for å bidra til å beskytte miljøet.

1. Slike tall angir trinn for trinn-instruksjoner for bruk av apparatet.

2. ...

3. ...

Denne manualen inneholder informasjon om trinn du kan gjøre selv for å diagnostisere og løse problemer som kan oppstå. Viser til kapitlet “Problemløsning”.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 2

2

2008-02-19 ソタネト 6:46:58

Sikkerhet

Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med godtatte tekniske standarder og den tyske apparatssikkerhetsloven. Men som produsenter tror vi også at det er vårt ansvar å gjøre dere kjent med følgende sikkerhetsinstrukser.

Elektrisk sikkerhet

Sikre at apparatet er riktig installert og jordet av kvalifiserte fagfolk.

Bare kvalifiserte fagfolk må gjøre service på dette apparatet. Reparasjoner foretatt av ukvalifiserte personer, kan føre til skade eller alvorlig funksjonssvikt. Hvis apparatet ditt trenger reparasjon, må du kontakte ditt lokale servicesenter. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.

Innebygde apparater må bare brukes etter at de er blitt installert i rom og på arbeidssteder som overholder gjeldende standarder. Dette sikrer tilstrekkelig beskyttelse mot kontakt for elektriske enheter slik det kreves av VDE [Foreningen for tyske elektrikere].

Hvis apparatet ditt fungerer dårlig eller hvis brudd, sprekker eller rifter oppstår:

- slå av alle kokesoner

- koble komfyrtoppen fra strømforsyningen, og

- kontakt ditt lokale servicesenter.

Hvis koketoppen sprekker, må du slå apparatet av for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk komfyrtoppen før glassplaten er byttet.

Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie, produkter pakket i aluminium eller frosne varer som er oppbevart i kokekar av aluminium.

Barnesikkerhet

Dette apparatet er ikke ment for bruk av små barn eller funksjonshemmede uten tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen.

Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Kokesonene blir varme når du lager mat. Hold alltid små barn unna apparatet.

NO

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 3

3

2008-02-19 ソタネト 6:46:58

NO

Sikkerhet (forts.)

Sikkerhet ved bruk

Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og steking i hjemmet. Det er ikke laget for kommersiell eller industriell bruk.

Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.

Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater i stikkontakter i nærheten av komfyrtoppen. Nettledninger må ikke komme i kontakt med koketoppen.

Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri overflateenheter uten tilsyn når du lager mat i fett eller olje, for eksempel når du lager chips.

Slå av kokesonene etter bruk.

Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.

Plasser aldri brennbare gjenstander på komfyrtoppen. Det kan føre til brann.

Sikkerhet ved rengjøring

Slå alltid apparatet av før du gjør rent.

Av sikkerhetsgrunner må du aldri gjøre rent apparatet med dampstråle eller høytrykksspyler.

Gjør ren komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og behandlingsinstruksjonene i denne håndboken.

Avhendingsinstruksjoner

Avhending av emballasje

Alt materiale som er brukt til å pakke inn apparatet, er fullt ut resirkulerbart. Ark og deler i hardskum er riktig merket. Sørg for at innpakningsmateriale og gamle apparater blir avhendet med hensyn til sikkerhet og miljø.

Riktig avhending av ditt gamle apparat

Advarsel: Før du deponerer ditt gamle apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke blir et faremoment.

For å gjøre dette må du få en kvalifisert fagperson til å koble apparatet fra strømnettet, og fjerne nettledningen.

Apparatet må ikke brukes i husholdningen mer.

Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponeringssteder er tilgjengelig fra det lokale renholdsverket.

4

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 4 2008-02-19 ソタネト 6:46:58

Installere komfyrtoppen

Viktig: Sikre at det nye apparatet bare blir installert og jordet av kvalifisert personell.

Legg merke til denne instruksjonen. Garantien vil ikke dekke skader som kan oppstå som et resultat av feil installasjon.

Tekniske data finnes i slutten av denne håndboken.

Forskrifter og samsvar

Dette apparatet oppfyller følgende standarder:

EN 60 335 - 1 og EN 60 335 - 2 - 6, som dreier seg om sikkerhet for elektrisk utstyr for husholdninger og lignende formål

EN 60350, eller DIN 44546 / 44547 / 44548, som dreier seg om driftsfunksjoner i elektrisk kokeutstyr, komfyrtopper, ovner og griller til husholdningsbruk

EN 55014 - 2

EN 55014

EN 61000 - 3 - 2 og

EN 61000 - 3 - 3, som dreier seg om krav til elektromagnetisk samsvar (EMC).

Dette er i samsvar med følgende EU-direktiver:

73 / 23 / EWG datert 19.02.1973 (svakstrømsdirektivet);

89 / 336 / EWG datert 03.05.1989 (EMC-direktiv som omfatter Amending

Directive 92 / 31 / EWG), og

93 / 68 / EWG CE-merkingsdirektivet.

Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren

Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å koble apparatet fra strømnettet i alle polene med en kontaktåpning på minst 3 mm. Passende isolasjonsenheter inkluderer sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer (sikringer med skrufatning må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og vernebryter.

Når det gjelder brannvern, samsvarer dette apparatet med EN 60 335 - 2 - 6. Denne typen apparat kan installeres med et høyt skap eller vegg på én side.

Skuffer må ikke monteres under komfyrtoppen.

Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.

Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle stabilitetskravene i DIN 68930.

For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede overflater forsegles med egnet forsegling.

På flislagte overflater må skjøtene i området der komfyrtoppen plasseres, være helt fylt opp med fugemasse.

På naturlig, kunstig stein eller keramikktopper, må snappfestefjærene festes på plass med egnet kunstharpiks eller blandet klebemiddel.

Sikre at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsflaten uten mellomrom. Ekstra silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre demontering mye vanskeligere ved service.

Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den skal fjernes.

NO

5

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 5 2008-02-19 ソタネト 6:46:58

NO

Installere komfyrtoppen (forts.)

Koble til strømnettet

Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs. den spenningen som er angitt på typeskiltet, stemmer overens med tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er plassert på den nederste karmen på komfyrtoppen.

Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.

Spenningen i varmeelementet er AC230 V~. Apparatet virker også perfekt på eldre nettverk med AC220 V~.

Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at apparatet kan kobles fra nettet i alle poler med en kontaktåpning på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter for utkobling av linje, jordfeilbryter eller vernebryter.

Kabel av typen H05SS - F (180 °C) eller høyere gradering må brukes som tilkoblingskabel til nettet.

Merkestrøm til apparatet (A) Nominelt tverrsnitt (mm²)

1N~

2N~

> 25 og ≤ 32

> 10 og ≤ 16

> 4 og < 6

> 1.5 og < 2.5

Tilkoblingen må utføres som vist i diagrammet. Mellomstykkene må monteres etter riktig koblingsskjema.

Jordledningen er koblet til koblingspunkt. Jordledningen må være lenger enn strømførende ledninger.

Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene og terminalskruene må festes sikkert.

Tilkoblet kabel må sikres med nettkabelklemmen og dekselet lukkes ved å trykke det hardt

(låse det på plass). Før apparatet slås på for første gang, må all beskyttelsesfolie eller alle klebemerker fjernes fra den keramiske glassflaten.

Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du kontrollere at alle kokesonene er klare til bruk ved å slå dem kort på etter tur på maksimumsinstilling.

Når komfyrtoppen blir slått på for første gang, lyser alle displayene og barnesikringen blir aktivert.

230 V ~

230 V ~

< IN ~ >

L: Brunt

N: Blått

PE: Grønt

Advarsel: Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av koblingene i huset og apparatet (koblingsskjemaer). Ellers kan komponenter bli skadet.

Garantien dekke ikke skader som skyldes feil installasjon.

6

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 6 2008-02-19 ソタネト 6:46:58

Installere komfyrtoppen (forts.)

Installere i innbyggingen

Noter ned serienummeret på apparatets typeskilt før installasjonen.

Dette nummeret er nødvendig i tilfelle det er behov for service og det er ikke lenger tilgjengelig etter installasjon, ettersom det befinner seg på det opprinnelige typeskiltet på undersiden av apparatet.

Vær spesielt oppmerksom på kravene om minimumsplass og -klaring.

Sikre brakettene på begge sider med de medfølgende skruene før du monterer komfyrtoppen oppå brakettene.

NO

Min. 50mm

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 7

560 +1

600

490 +1 x4

R3

50 min. 20

7

2008-02-19 ソタネト 6:46:59

NO

Installere komfyrtoppen (forts.)

90 x4

2

=

490 +1

100

100

=

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 8

8

2008-02-19 ソタネト 6:47:17

Deler og funksjoner

Kokesoner og kontrollpanel

Enkel kokesone 1200 W

148 m m

129/2

15 m m

Kasserollekokesone 2400 W

265 mm

170 mm

148 m m

Kontrollpanel

Enkel kokesone 1200 W

Dobbel kokesone 2200 W

Timer-indikator og kontrollsensorer

Indikatorer for varmeinnstillinger og restvarme

Indikatorlys for dobbel kokesone

”Låse”-kontrollsensor

Indikatorlys for kasserollesone

NO

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 9

Kontrollsensor for dobbel kokesone

Valg for varmeinnstilling

Kontrollsensor for kasserollesone

På / Av-bryter

9

2008-02-19 ソタネト 6:47:17

NO

Deler og funksjoner (forts.)

Komponenter

1

Komfyrtopp i glasskeramikk

2

Installasjonsbraketter

3

Skruer

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 10

10

2008-02-19 ソタネト 6:47:17

Deler og funksjoner (forts.)

Nøkkelfunksjoner på apparatet ditt

• Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en kokeflate av keramisk glass og fire kokesoner som reagerer raskt. Komfyrtoppens kraftige stråleelementer gjør tiden som kreves til å varme opp sonene, betydelig kortere.

• Sensorer for berøringskontroll: Apparatet ditt styres ved hjelp av sensorer for berøringskontroll.

• Lett å gjøre rent: Fordelen med kokeflate av keramisk glass og kontrollsensorer er at de er lette å gjøre rene. Den glatte, flate overflaten er lett å gjøre ren.

• På / Av-bryter Kontrollsensoren “På / Av” er en ekstra hovedbryter på apparatet.

Berøring av denne sensoren slår strømforsyningen på eller av fullstendig.

• Kontroll og -funksjonsindikatorer: Digitale display- og indikatorlys gir informasjon om innstillinger og aktiverte funksjoner, og om det finnes restvarme i de forskjellige kokesonene.

• Sikkerhetsutkobling: En sikkerhetsutkobling sikrer at alle kokesoner slår seg av automatisk etter en viss tid hvis innstillingen ikke er blitt endret.

• Restvarmeindikator: Et ikon for restvarme vises i displayet hvis kokesonen er så varm at det er risiko for å brenne seg.

• Dobbel kokesone: Kokeflaten har en dobbel kokesone. Dette gir apparatet en kokesone med variabel størrelse, for eksempel for koking med mindre kokekar. Dette sparer energi.

• Flerbruks kokesone: Komfyrtoppen er utstyrt med en flerbruks / kasserolle-kokesone.

Avhengig av innstillingen kan den brukes som rund eller oval kokesone, for eksempel når man lager mat med ovale kasseroller eller til å holde mat varm.

Digitale displayer: De fire displayfeltene tilhører de fire kokesonene.

De viser følgende informasjon:

-

apparatet er slått på,

-

til til valgte varmeinnstillinger,

-

restvarme,

-

barnesikringen er aktivert, og

-

feilmelding, sensoren er berørt i mer enn 10 sekunder.

-

feilmelding, når komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.

NO

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 11

11

2008-02-19 ソタネト 6:47:18

NO

Deler og funksjoner (forts.)

Sikkerhetsutkobling

Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke er justert etter en lengre periode, vil denne kokesonen automatisk slå seg selv av.

Eventuell restvarme vil angis med (for “varmt”) i de digitale displayene for de forskjellige kokesonene.

Kokesonene slår seg selv av i følgende tilfeller.

Kokeinnstilling

Kokeinnstilling

Kokeinnstilling

Kokeinnstilling

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 9

Etter 6 timer

Etter 5 timer

Etter 3 timer

Etter 1 time

Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk, vil vises.

Og komfyrtoppen vil bli slått av.

Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt tid har gått, kan du se i kapittelet

“Feilsøking”.

Andre grunner til at en kokesone vil slå seg av

Alle kokesoner vil straks slå seg av hvis væske koker over og havner på kontrollpanelet.

Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en fuktig klut på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene vil apparatet måtte slås på igjen ved hjelp av hovedstrømsensoren etter at væsken eller kluten er fjernet .

Restvarmeindikator

Når én enkelt kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil forekomsten av restvarme vises med en (for “varm”) i det digitale displayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter at kokesonen er blitt slått av, slås restvarmeindikatoren først av etter at kokesonen er kjølnet.

Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.

Viktig: Så lenge restvarmeindikatoren lyser, er det en risiko for å brenne seg.

Viktig: Hvis strømforsyningen blir avbrutt, vil symbolet bli borte, og informasjon om restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig. Men det kan likevel være mulig å brenne deg. Dette kan unngås ved å alltid passe på når man er nær komfyrtoppen.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 12

12

2008-02-19 ソタネト 6:47:19

Før du begynner

Rengjøring ved oppstart.

Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og glassrensemiddel for keramiske koketopper.

Viktig: Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten kan bli skadet.

Bruk av komfyrtoppen

Bruk av egnede kokekar

Gode kasseroller gir gode resultater

Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen. Bunnen bør være så tykk og flat som mulig.

Når du kjøper nye kasseroller, må du være spesielt oppmerksom på diameteren på bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren ved den øvre kanten.

Gryter med aluminiums- eller kopperbunn kan forårsake metallisk misfarging av den keramiske overflaten. Misfargingen er veldig vanskelig eller umulig å fjerne.

Ikke bruk kasseroller laget av støpejern eller som har skadede bunner med skarpe eller ru kanter. Varig oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene glir over overflaten.

Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis bøyd svakt innover (konkave). De må aldri bøyes utover (konvekse).

Hvis du ønsker å benytte en bestemt kasserolletype, trykkoker, panne som småkoker eller wok, må du følge produsentens veiledning.

Energisparende tips

NO

Riktig!

Feil!

13

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 13 2008-02-19 ソタネト 6:47:19

NO

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Sett alltid på gryter og kasseroller før du slår på kokesonen.

Skitne kokesoner og kasserollebunner øker strømforbruket.

Så sant der et mulig, plasser lokkene fast på grytene og kasserollene slik at de dekker helt.

Slå av kokesonene før koketiden er slutt for å bruke restvarmen til å holde maten varm eller til tining.

Bunnen av pannen bør ha samme størrelse som kokesonen.

Bruk av trykkoker reduserer koketiden med opptil 50 %.

Bruke sensorene for berøringskontroll

Når du skal styre sensorene for berøringskontroll, berører du ønsket panel med fingertuppen inntil riktig display lyser opp eller slukkes, eller inntil ønsket funksjon aktiveres.

Pass på at du bare berører ett sensorpanel når du styrer apparatet. Hvis fingeren din ligger for flatt på panelet, kan også en tilstøtende sensor bli aktivert.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 14

14

2008-02-19 ソタネト 6:47:19

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Slå på apparatet

Berør sensoren for “Låse ” i omtrent 3 sekunder.

Apparatet slås på ved hjelp av kontrollsensoren for “På / Av ”.

Berør sensoren for “På / Av ”.

Det digitale displayet vil vise .

Etter at sensoren for “På / Av ” er aktivert for å slå på apparatet ditt, må du velge varmeinnstilling innen omtrent 10 sekunder. Av sikkerhetsgrunner vil apparatet ellers slå seg selv av.

NO

Temperaturkontroll

For innstilling og justering av strømstyrken ( til ) for koking, berører du riktig kokesones

, taster.

Første gang trykkes, blir varmenivået satt til .

Første gang trykkes, blir varmenivået satt til .

Bruk tasten for å øke varmeinnstillingen og tasten for å senke den.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 15

15

2008-02-19 ソタネト 6:47:20

NO

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Slå av apparatet

Apparatet slås av ved hjelp av kontrollsensoren for “På / Av ”.

Berør sensoren for “På / Av ”.

Etter å ha slått av én kokesone eller hele kokeflaten, vil eventuell restvarme vises i de digitale displayene for de forskjellige kokesonene i form av en (for “varmt”).

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 16

16

2008-02-19 ソタネト 6:47:20

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Hvis varmeinnstillingen er på og du ønsker å slå brenneren av, kan sensoren berøres en ekstra gang, og varmeinnstillingen vil gå til null.

For raskere justering kan du holde fingeren på sensoren eller inntil ønsket verdi er oppnådd.

Hvis mer enn én sensor trykkes i mer enn 10 sekunder, vil vise

-displayet for varmeinnstilling. Berør sensoren for “På / Av ” for å nullstille.

Bruk av kasserollekokesonen

Ved å bruke kasserollekokesonen kan du bytte fra den lille kokesonen til en større, oval kokesone.

Du kan bare bytte mellom de to soneinnstillingene hvis det allerede er stilt inn et varmenivå for den lille sonen.

1. Velg en varmeinnstilling.

NO

2. For å slå kasserollekokesonen på eller av plasserer du fingeren flatt på berøringssensoren

“Kokesone for kasserolle” inntil indikatorlyset tennes eller slokner.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 17

17

2008-02-19 ソタネト 6:47:21

NO

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Bruk av den doble kokesonen

Ved å bruke den doble kokesonen kan du veksle mellom den lille kokesonen og den store kokesonen avhengig av størrelsen på kokekaret du bruker. Velg innstilling med kontrollsensoren for “Dobbel kokesone ”.

Du kan bare veksle mellom de to kokesonene hvis det allerede er valgt varmeinnstilling for den lille kokesonen.

1. Velg ønsket varmeinnstilling.

2. Berør den “Doble kokesonens ” kontrollsensor.

Dette vil slå på den ytre kokesonen.

Indikatorlyset vil tennes.

3. For å slå den ytre kokesonen av, berører du den “Doble kokesonens ” kontrollsensor.

18

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 18 2008-02-19 ソタネト 6:47:21

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Slå av en kokesone

For å slå av en kokesone setter du innstillingen tilbake til ved hjelp av varmeinnstillingen og berøringssensorene på kontrollpanelet eller .

NO

Bruke barnesikringen

Du kan bruke barnesikringen til å sikre deg mot å slå på en kokesone og aktivere kokeflaten i vanvare. Låsekontrollsensoren kan bare brukes når strømmen er på.

Slå på barnesikringen

1. Berør kontrollsensoren i omtrent 3 sekunder.

Et lydsignal vil gi bekreftelse.

Ca. 3 sek.

2. Uansett hvilken kontrollsensor for varmeinnstilling du berører, vil .

vises i displayene. Det viser at barnesikringen er aktivert.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 19

19

2008-02-19 ソタネト 6:47:22

NO

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Slå av barnesikringen

1. Berør kontrollsensoren i omtrent 3 sekunder.

Et lydsignal vil gi bekreftelse.

Ca. 3 sek.

Timer

Det er to måter å bruke timeren på:

Bruke timeren som sikkerhetsutkobling

Hvis det er satt en bestemt tid for en kokesone, vil kokesonen slå seg selv av så snart denne tiden er omme. Denne funksjonen kan brukes for flere kokesoner samtidig.

Bruke timeren til å telle ned

Nedtellings-timeren kan ikke brukes hvis en kokesone er slått på.

Stille inn sikkerhetsutkobling

Kokesonen(e) der du ønsker å bruke sikkerhetsutkoblingen, må være slått på.

1. Når du bruker kontrollsensoren på timeren , velger du den kokesonen der tiden for sikkerhetsutkobling skal settes.

Etter at den første aktive kokesonen er valgt, vil det at du berører timerens kontrollsensor

, få riktig indikator til å blinke langsomt.

For eksempel svarer den fremre, venstre indikatoren til den fremre, venstre kokesonen.

vil vises i timer-displayet.

Neste aktive kokesone velges ved å berøre timerens kontrollsensor igjen .

20

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 20 2008-02-19 ソタネト 6:47:22

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

2. Bruk kontrollsensorene for timer-innstilling eller for å stille inn ønsket tid, for eksempel 15 minutter. Deretter vil kokesonen automatisk slå seg av.

Sikkerhetsutkoblingen er nå aktivert.

NO

For å vise gjenværende tid for noen av kokesonene kan du bruke timerens kontrollsensor .

Den tilhørende kontrollindikatoren vil begynne å blinke langsomt.

Innstillingene resettes ved hjelp av timer-innstillingen på kontrollsensoren, eller . Etter at den innstilte tiden er gått ut, slår den automatiske kokesonen seg automatisk av, man hører et lydsignal som bekreftelse, og det vises på timer-displayet.

For å gjøre innstillingene raskere, kan du berøre én av kontrollsensorene for timerinnstilling, eller inntil ønsket verdi er oppnådd.

Hvis kontrollsensoren for timer-innstilling, berøres først, vil tidsinnstillingen starte på 99 minutter. Hvis kontrollsensoren for timer-innstilling, berøres først, vil tidsinnstillingen starte på 1 minutt.

Nedtellings-timer

For at nedtellings-timeren skal kunne brukes, må apparatet være slått på, men alle kokesonene må være slått av.

1. Berør timerens kontrollsensor .

vil vises i timer-displayet.

2. Still inn ønsket tid ved å bruke kontrollsensorene for timer-innstilling, eller .

Nedtellingsfunksjonen på timeren er nå aktivert og gjenværende tid vises i timer-displayet. for å justere gjenværende tid, kan du berøre timerens kontrollsensor og endre innstillingen ved hjelp av kontrollsensorene for timer-innstilling, eller .

21

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 21 2008-02-19 ソタネト 6:47:23

NO

Bruk av komfyrtoppen (forts.)

Låse og låse opp kontrollpanelet

Når som helst i kokeprosessen kan kontrollpanelet, med unntak av kontrollsensoren for “På

/ Av” , låses for å hindre at innstillingene skal forandres uforvarende, for eksempel ved å tørke over panelet med en klut.

1. Berør låsekontrollsensoren i omtrent 3 sekunder.

Indikatorlyset i låsekontrollsensoren vil tennes. Kontrollsensorene er nå låst.

2. For å låse opp kontrollsensoren berører du låsekontrollsensoren igjen i omtrent 3 sekunder.

Indikatorlyset i låsekontrollsensoren vil slukkes.

Ca. 3 sek.

Foreslåtte innstillinger for koking av spesielle matvarer

Figurene i tabellen under er veiledende. Varmeinnstillingene som kreves for forskjellige kokemåter, avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten av kokekarene som brukes og type og mengde av mat som tilberedes.

Innstilling av brytere

Kokemåte Eksempler på bruk

9

Oppvarming

Sautering

Steking

Oppvarming av store mengder væske, koking av nudler, bruning av kjøtt, (bruning av gulasj, brasering av kjøtt)

8

7

6

Kraftig steking

Steking

Stek, mørbrad, stekte poteter, pølser, pannekaker

/ lefser

Schnitzel / koteletter, lever, fisk, kjøttkaker, stekte egg

5

4

3

2

Koking

Damping

Stuing

Koking

Koking av opptil 1.5 l væske, poteter, grønnsaker

Damping og stuing av små mengder grønnsaker, koking av ris og melkeretter

1 Smelting

Smelting av smør, oppløsning av gelatin, smelting av sjokolade

Notater

Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er bare oppgitt som en veiledning du kan slå opp i.

Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter bestemte kokekar og matvarer.

22

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 22 2008-02-19 ソタネト 6:47:23

Rengjøring og vedlikehold

Komfyrtopp

Viktig: Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en oppvarmet keramisk glassflate: Alle rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelige mengder rent vann etter rengjøring, ettersom de kan ha en etsende virkning når overflaten blir varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller ovnspray, skureputer eller slipemiddel for gryter.

Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den fortsatt er varm å ta på.

Dette vil hindre at søl blir brent fast på overflaten. Fjern belegg, vannmerker, fettdråper og metallisk misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.

Lett tilsmussing

1. Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.

2. Gni tørt med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke etterlates på overflaten.

3. Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten en gang i uken med et rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.

4. Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder rent vann og gni tørt med en ren klut som ikke loer.

Inngrodd smuss

1. Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut og mat som har kokt over.

2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den keramiske glassflaten.

3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.

Glasskraper og keramiske glassrensemidler finnes i spesialbutikker.

NO

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 23

23

2008-02-19 ソタネト 6:47:23

NO

Rengjøring og vedlikehold (forts.)

Problematisk smuss

1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer med en glasskrape straks og mens det fortsatt er varmt.

Viktig: Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes på en varm kokesone:

2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt.

Hvis kokesonen som noe har smeltet på, har blitt avkjølt, må du varme den opp igjen for rengjøring.

Skraper eller mørke flekker på den keramiske glassflaten som for eksempel er forårsaket av en kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes.

Men det skader ikke funksjonene til komfyrtoppen.

Komfyrtoppramme

Viktig: Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på komfyrtopprammen. Da kan matte flekker oppstå.

1. Tørk rammen med en fuktig klut.

2. Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk og gni tørt.

For å unngå å skade apparatet ditt:

Ikke bruk koketoppen som arbeidsplate eller som oppbevaringsplass.

Ikke slå på en kokeplate hvis det ikke er noen kasserolle på koketoppen eller hvis kasserollen er tom.

Keramisk glass er veldig sterkt og motstandsdyktig, men det er ikke uknuselig. Det kan bli skadet hvis en spesielt skarp eller hard gjenstand faller ned på koketoppen.

Ikke bruk kasseroller laget av støpejern eller som har skadede bunner med skarpe eller ru kanter. Oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene glir over overflaten.

Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen. Oppskraping og skade på overflaten kan bli resultatet.

Unngå å søle etsende væsker, for eksempel eddik, sitronsaft og avskallingsmidler, på komfyrtopprammen, ettersom slike væsker kan forårsake matte flekker.

Hvis sukker eller en blanding som inneholder sukker, kommer i kontakt med en varm kokesone og smelter, må det renses vekk umiddelbart med en kjøkkenskrape mens det fortsatt er varmt. Hvis det får avkjøles, kan det skade overflaten når det fjernes.

Hold alle gjenstander og materialer som kan smelte, for eksempel plast, aluminiumsfolie og ovnfolie, borte fra den keramiske glassflaten. Hvis noe av denne typen smelter på koketoppen, må det fjernes straks med en skrape.

24

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 24 2008-02-19 ソタネト 6:47:23

Garanti og service

Hyppig stilte spørsmål og feilsøking

Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du selv kan rette ved hjelp av følgende veiledning. Ikke forsøk å gjøre andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner ikke hjelper i hvert enkelt tilfelle.

Advarsel: Reparasjoner på apparatet må bare utføres av en kvalifisert servicetekniker. Feilaktig utførte reparasjoner kan resultere i betydelig risiko for brukeren. Hvis apparatet ditt trenger reparasjon kan du kontakte ditt kundesenter.

Hva skal jeg gjøre hvis ikke kokesonene virker?

Kontroller følgende mulige forklaringer:

Sikringen i husets ledningsnett (i sikringsboksen) er intakt. Hvis sikringene går flere ganger, må du tilkalle elektriker.

Apparatet er riktig slått på.

Kontrollindikatorene i kontrollpanelet lyser.

Kokesonen er slått på.

Kokesonene er satt på ønsket varmeinnstilling.

Hva skal jeg gjøre hvis ikke kokesonene ikke vil slås på?

Kontroller følgende mulige forklaringer:

Det har gått mer enn 10 sekunder fra På/Av-knappen ble aktivert til ønsket kokesone slår seg på (se kapitlet “Slå på apparatet”).

Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.

Hva skal jeg gjøre hvis displayet unntatt restvarmeindikatoren plutselig blir borte?

Dette kan ha én av to mulige forklaringer:

På / Av-sensoren ble uforvarende utløst.

Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.

Hva skal jeg gjøre hvis restvarmeindikatoren ikke vises i displayet etter at kokesonene er blitt slått av?

Kontroller følgende mulige forklaring:

Kokesonen ble bare brukt kort tid, og ble derfor ikke varm nok. Hvis kokesonen er varm, må du ringe kundeservice.

Hva skal jeg gjøre hvis ikke kokesonen ikke vil slås på eller av?

Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:

Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.

Barnesikringen er på.

Hva skal jeg gjøre hvis displayet lyser?

Kontroller følgende:

Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske. Berør kontrollsensoren for

“På / Av ” for å nullstille.

NO

25

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 25 2008-02-19 ソタネト 6:47:23

NO

Garanti og service (forts.)

Hva betyr det når brenneren ikke gløder rødt?

Den valgte temperaturen på kokesonen vedlikeholdes av en sensor som slår sonen av og på i sykler, slik at kokeflateområdet ikke alltid gløder rødt. Hvis du velger en lav varmeinnstilling, vil varmen slås av og på i sykler hyppigere enn ved høye innstillinger.

Varmen slås også av og på i sykler ved høyeste innstilling.

Hvis du ber om servicebesøk på grunn av en feil i bruken av apparatet, kan du måtte betale for et besøk av servicetekniker også i garantiperioden.

Service

Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet “Feilsøking”.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under:

Er det en teknisk feil?

I så fall må du kontakte kundeservice.

Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å diagnostisere problemet og vil også gjøre det enklere å bestemme om det er nødvendig med besøk fra kundeservice.

Noter ned følgende informasjon.

Hvordan arter problemet seg?

I hvilke situasjoner oppstår problemet?

Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på apparatet ditt. Denne informasjonen finnes på typeskiltet slik:

Modellbeskrivelse

S / N-kode (10 siffer)

Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den tilgjengelig.

Modell:

Serienummer:

Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?

hvis du kunne ha løst problemet selv ved å benytte én av løsningene oppgitt i kapitlet

“Problemløsning”.

hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han ikke fikk all relevant informasjon før besøket, og han derfor for eksempel må gjøre flere turer etter deler.

Forbereder du deg på telefonsamtalen som beskrevet over, vil det spare deg for kostnaden ved slike turer.

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 26

26

2008-02-19 ソタネト 6:47:23

Tekniske data

Apparatets mål

Bredde

Dybde

Høyde

Kokeringer

Stilling

Venstre foran

Venstre bak

Høyre bak

Høyre foran

575 mm

505 mm

55 mm

Utskjæringsmål for benkeplaten

Bredde

Dybde

Hjørneradius

560 mm

490 mm

3 mm

Diameter

129 / 215 mm

148 mm

170 / 265 mm

148 mm

Effekt

750 / 2200 W

1200 W

1500~1600 / 2400 W

1200 W

Tilkoblingsspenning 230 V ~ 50 Hz

Maksimal tilkoblet strømbelastning 7.0 kW

Vekt: Netto 8.0 kg

Brutto 10.5 kg

NO

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 27

27

2008-02-19 ソタネト 6:47:24

NO

Notater

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 28

28

2008-02-19 ソタネト 6:47:25

Notater

NO

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 29

29

2008-02-19 ソタネト 6:47:25

QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

EIRE

AUSTRIA

Switzerland

CALL

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

022-607-93-33

80820-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 10 11 30

0771-400 200

0845 SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

0800-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

OR VISIT US ONLINE AT www.samsung.com/be www.samsung.com/cz www.samsung.com/dk www.samsung.com/fi www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/be www.samsung.com/nl www.samsung.com/no www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk www.samsung.com

www.samsung.com/se www.samsung.com

www.samsung.com/ie www.samsung.com/at www.samsung.com/ch

Code No

.: DG68-00033A-01

C61RCCN_XEE-00033A_NO.indd 30 2008-02-19 ソタネト 6:47:25

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project