Samsung CTN464FB01 Betjeningsvejledning

Samsung CTN464FB01 Betjeningsvejledning
CTN464FB Serie
CTN464TB Serie
CTN464NB Serie
CTN464EB Serie
CTN464DB Serie
CTN464KB Serie
Induksjonskomfyrtopp
brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
NORSK
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
For å få mer fullstendig service lønner det
seg å registrere produktet på
www.samsung.com/registrere
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 1
2011-01-14
8:22:41
bruke denne håndboken
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom
på sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende kapittel, før du bruker
apparatet ditt. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag. Hvis du
overlater apparatet til andre eiere, må du huske å levere med manualen til
den nye eieren.
VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:
Farer eller usikker bruk som kan føre til alvorlige personskader
ADVARSEL eller død.
Farer eller usikker bruk som kan føre til mindre personskader eller
FORSIKTIG skader på gjenstander.
For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt
eller personskader når du bruker komfyrtoppen, følger du
FORSIKTIG disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene.
IKKE prøv dette.
Må IKKE demonteres.
Må IKKE røres.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk ut støpselet fra kontakten.
Sørg for at maskinen er jordet slik at du unngår støt.
Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.
Merknad
Viktig
2_ bruke denne håndboken
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 2
2011-01-14
8:22:42
sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL
ELEKTRISK SIKKERHET
Pass på at apparatet er riktig installert og jordet av kvalifiserte fagfolk.
Bare kvalifiserte fagfolk kan utføre service på dette apparatet. Reparasjoner foretatt av
ukvalifiserte personer kan føre til skade eller alvorlig funksjonssvikt. Hvis apparatet trenger
reparasjon, må du kontakte ditt lokale servicesenter. Hvis disse instruksjonene ikke følges,
kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.
Innebygde apparater må bare brukes etter at de er installert i rom og på arbeidssteder som
overholder gjeldende standarder. Dette sikrer tilstrekkelig beskyttelse mot kontakt for elektriske
enheter i samsvar med kravene i gjeldende sikkerhetsstandarder.
sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med alle
godtatte tekniske standarder og sikkerhetsstandarder. Som produsenter
mener vi imidlertid også at det er vårt ansvar å gjøre dere kjent med
følgende sikkerhetsinstrukser.
Hvis apparatet fungerer dårlig eller hvis det oppstår brudd, sprekker eller rifter:
- slå av alle kokesoner.
- koble komfyrtoppen fra strømforsyningen og.
- kontakt ditt lokale servicesenter.
ADVARSEL
BARNESIKKERHET
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av små barn eller funksjonshemmede uten tilstrekkelig
tilsyn av en ansvarlig voksen.
Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kokesonene blir varme når du lager mat. Hold alltid små barn unna apparatet.
sikkerhetsinstruksjoner _3
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 3
2011-01-14
8:22:42
ADVARSEL
SIKKERHET VED BRUK
Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og steking i hjemmet. Det er ikke laget for
kommersiell eller industriell bruk.
Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.
Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater i stikkontakter i nærheten av komfyrtoppen.
Strømledninger må ikke komme i kontakt med komfyrtoppen.
Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri overflateenheter uten tilsyn når du lager
mat i fett eller olje, for eksempel når du lager chips.
Slå av kokesonene etter bruk.
Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
Plasser aldri eksplosive gjenstander på komfyrtoppen. Det kan føre til brann.
Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie, produkter pakket i aluminium eller
frosne varer som er oppbevart i kokekar av aluminium.
Uforsiktig bruk kan medføre fare for brannskader.
Ledninger fra elektriske apparater må ikke berøre den varme overflaten på komfyrtoppen eller
varme kokekar.
Ikke bruk komfyrtoppen til å tørke klær.
Aldri lagre brennbare materialer som spraybokser og vaskemidler i skuffer eller skap under
komfyrtoppen.
ADVARSEL: Brukere med pacemakere og Active Heart-implantater må holde overkroppen
minst 30 cm fra induksjonskokesonene når disse står på. Hvis du er i tvil, ber vi om at du tar
kontakt med produsenten av implantatet eller legen din.
ADVARSEL
SIKKERHET VED RENGJØRING
Slå alltid apparatet av før du gjør rent.
Av sikkerhetsgrunner må du aldri gjøre rent apparatet med dampstråle eller høytrykksspyler.
Gjør ren komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og behandlingsinstruksjonene i denne
håndboken.
4_ sikkerhetsinstruksjoner
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 4
2011-01-14
8:22:42
ADVARSEL
VIKTIGE VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert servicetekniker som er spesialist på
komfyrtopper og lært opp av produsenten. Se delen "Installere komfyrtoppen".
Sett strømkontakten i støpselet og bruk støpselet kun til dette apparatet. Sett strømkontakten
skikkelig i støpselet på veggen. Du må heller ikke bruke en skjøteledning.
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller
personskader.
Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen
kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar
med kablingsreglene. (Bare innebygd modell.)
Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller antennelig materiale.
Ikke installer dette apparatet på et fuktig, oljete eller støvete sted, på et sted som er utsatt for
direkte sol og vann (regndråper).
Ikke installer dette apparatet på et sted hvor det kan oppstå gasslekkasjer.
sikkerhetsinstruksjoner
- Hvis du bruker en skjøteledning eller deler et støpsel med andre apparater kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer, campingvogner, bobiler og lignende.
Dette apparatet må være skikkelig jordet.
Du må ikke jorde apparatet til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonlinje.
- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Aldri koble strømkontakten i et støpsel som ikke er riktig jordet og kontroller at det er i
samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.
FORSIKTIG
VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON
Dette apparatet skal plasseres på en slik måte at du har tilgang til strømkontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømlekkasje.
Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.
- Hvis ikke kan det føre til unormale vibrasjoner, støy eller problemer med produktet.
Installer apparatet i riktig avstand fra veggen.
- Hvis ikke kan det føre til brann på grunn av overoppvarming.
Den minste høyden ledig plass som er nødvendig over overflaten av komfyrtoppen.
ADVARSEL
VIKTIGE VARSELSTEGN FOR DET ELEKTRISKE
Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra strømkontakten og kontaktpunktene
med en tørr klut.
- Koble fra strømkontakten og rengjør den med en tørr klut.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Koble strømkontakten i veggstøpselet i riktig retning slik at ledninger løper mot gulvet.
- Hvis du kobler strømkontakten i støpselet i motsatt retning kan de strømledningene inni
kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
sikkerhetsinstruksjoner _5
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 5
2011-01-14
8:22:42
Sett strømkontakten skikkelig i støpselet på veggen. Ikke bruk en skadet strømkontakt,
et skadet støpsel eller et løst veggstøpsel.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke dra for hardt i strømledningen eller bøy den.
Ikke vri eller knyt strømledningen.
Ikke fest strømledningen over en metallgjenstand, plasser en tung gjenstand oppå strømledningen,
fest strømledningen mellom gjenstander eller dytt strømledningen inn i området bak apparatet.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke dra i strømledningen når du drar ut strømkontakten.
- Koble fra strømkontakten ved å holde i kontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet eller ledningen er skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
FORSIKTIG
VARSELSTEGN FOR DET ELEKTRISKE
Koble fra strømkontakten når apparatet ikke brukes over lengre perioder eller under tordenvær.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Koble fra strømkontakten når apparatet ikke brukes over lengre perioder eller under tordenvær.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
ADVARSEL
VIKTIGE VARSELSTEGN FOR BRUK
I tilfelle det oppstår en gasslekkasje (som propangass eller annen gass) må du lufte øyeblikkelig
og ikke ta på strømkontakten. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.
- Ikke bruk en vifte.
- En gnist kan føre til eksplosjon eller brann.
Under bruk blir apparatet varmt. Pass på å unngå å berøre varmeelementene inne i komfyrtoppen.
Bruk ALLTID grytekluter når du tar maten av komfyrtoppen for å unngå utilsiktet forbrenning.
ADVARSEL: Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og
temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen
kvalifisert person for å unngå farer.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
ADVARSEL: Barn må bare få lov til å bruke komfyrtoppen alene etter at de har fått tilstrekkelige
instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren
ved feil bruk.
6_ sikkerhetsinstruksjoner
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 6
2011-01-14
8:22:42
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk,
sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under
tilsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå
brannskader må små barn holdes unna.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke plasseres på komfyrtoppens
overflate, siden de kan bli varme.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten
for elektrisk støt.
Ikke berør strømlednnigen med våte hender.
- Dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke slå av apparatet ved å dra ut strømledningen mens en operasjon pågår.
- Når du setter strømkontakten i veggstøpselet igjen kan det oppstå en gnist som kan føre til
elektrisk støt eller brann.
Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde siden de kan være farlige for dem.
sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Hvis platen er sprukket, skru av apparatet for å unngå muligheten for elektrisk
støt. Ikke bruk komfyrtoppen før glassplaten er byttet.
- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det føre til kvelning.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brannskader eller andre skader.
Aldri bruk dette apparatet til andre formål enn matlaging.
- Hvis ikke kan det føre til brann.
Aldri varm opp beholdere i plast eller papir og ikke bruk dem med komfyrtoppfunksjonen.
- Hvis ikke kan det føre til brann.
Ikke overopphet mat.
- Dette kan føre til brann.
Ikke varm opp mat som er pakket i papir som magasiner eller aviser.
- Dette kan føre til brann.
Ikke bruk eller plasser antennelige sprayer eller gjenstander i nærheten av komfyrtoppen.
- Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
For å varme opp drikke som kaffe, te, brennevin eller vann eller matretter som karri, suppe eller
stuing, bruker du en lavere strøminnstilling og rører innholdet mens du varmer det.
- Bruk av en høy strøminnstilling kan føre til at innholdet koker over uten advarsel og kan
gi alvorlige brannskader.
sikkerhetsinstruksjoner _7
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 7
2011-01-14
8:22:42
Ikke stikk fingre, fremmedelementer eller metallgjenstander som stifter eller nåler i inntaket,
utslippet og hullene. Hvis et fremmedelement stikkes inn i et av disse hullene, må du ta
strømkontakten ut av veggstøpselet og kontakte produktlevereandøren eller nærmeste
servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller skader.
Fyll ALDRI beholderen helt opp, og bruk en beholder som er bredere i toppen enn i bunnen
for å forhindre at væsken koker over. Flasker med trang hals kan også eksplodere ved
overoppheting.
Du må ALDRI varme en tåteflaske med smokken på. Flasken kan eksplodere hvis den blir
overopphetet.
Ikke senk strømkabelen eller kontakten ned i vann, og hold strømledningen borte fra
oppvarmede overflater.
Ikke bruk dette apparatet hvis strømledningen eller kontakten er ødelagt.
ADVARSEL: Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.
Ikke forsøk å reparere, demontere eller endre apparatet selv.
- Ikke bruk noen annen sikring (kobber, ståltråd, osv.) utenom standardsikringen.
- Når reparasjon eller reinstallering av apparatet er nødvendig, kontakter du ditt nærmeste
servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader.
Hvis fremmedelementer som vann har kommet inn i apparatet, må du koble ut strømkontakten
og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet er oversvømmet, ber vi deg kontakte ditt nærmeste kundesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet lager en merkelig lyd, det lukter brent eller kommer røyk, må du koble fra
strømkontakten øyeblikkelig og kontakte nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG
VARSELSTEGN FOR BRUK
Vær forsiktig siden mat og drikke kan være veldig varmt etter oppvarming.
- Spesielt når du mater barn må du kontrollere at det er tilstrekkelig avkjølt.
Vær forsiktig når du varmer opp væske som vann og annen drikke.
- Unngå å bruke en glatt beholder med trang hals.
- Hvis ikke kan det føre til en rask overflyt av innholdet og føre til brannskader.
Ikke hold mat eller andre deler der under eller rett etter matlaging.
- Bruk grytekluter siden det kan være veldig varmt og du kan bli brent.
Når overflaten er sprukken må du slå av strømbryteren til apparatet.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt.
8_ sikkerhetsinstruksjoner
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 8
2011-01-14
8:22:42
Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller oppvarmingstid.
Hvis du gir slike porsjoner normal tilberedningstid, kan maten overopphetes og ta fyr.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Søl må fjernes fra lokket før åpning og komfyrtoppen må avkjøles før lokket lukkes (modell som
bare har lokk).
- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller skader.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på overflaten til apparatet.
- I tillegg til at det er skadelig for mennesker kan det føre til elektrisk støt, brann eller problemer
med produktet.
Ikke plasser apparatet over en skjør gjenstand som en vask eller en glassgjenstand.
- Dette kan føre til skader på vasken eller glassgjenstanden.
Vær forsiktig når du fjerner emballasjen fra mat som nettopp har blitt tatt ut av apparatet.
sikkerhetsinstruksjoner
Ikke stå oppå apparatet eller plasser gjenstander (som klesvask, komfyrtoppdeksel, stearinlys,
tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå apparatet.
- Hvis maten er varm, kan varm damp slippes ut raskt når du fjerner emballasjen og du kan bli
brent.
Ikke koble fra apparatet ved å dra i strømledningen, men grip alltid tak i kontakten og dra den
rett ut av støpselet.
- Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
Ikke stirr på komfyrtoppelementer (bare modell med installert halogenlampe).
Slå av komfyrelementet med bryteren etter bruk, ikke bruk kjelesensoren som eneste sikring
(bare modell med installert kjelesensor).
ADVARSEL
VIKTIGE VARSELSTEGN FOR RENGJØRING
Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.
Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
- Dette kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.
Før rengjøring eller vedlikehold, koble apparatet fra veggkontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
sikkerhetsinstruksjoner _9
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 9
2011-01-14
8:22:42
ADVARSEL
VARSELSTEGN FOR RENGJØRING
Komfyrtoppen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
Hvis ikke komfyrtoppen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få
innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
Vær forsiktig så du ikke blir skadet mens du rengjør apparatet (eksternt/internt).
- Du kan skade deg på apparatets skarpe kanter.
Ikke rengjør apparatet med en damprenser.
- Dette kan føre til korrosjon.
instruksjoner for avhending
ADVARSEL
AVHENDING AV EMBALLASJE
Alle materialer som er brukt i emballasjen til dette apparatet, er fullstendig resirkulerbare.
Ark og deler i hardskum er riktig merket. Sørg for at emballasjemateriale og gamle apparater
blir avhendet med hensyn til sikkerhet og miljø.
ADVARSEL
RIKTIG AVHENDING AV DITT GAMLE APPARAT
ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan
oppstå fare.
Dette gjør du ved å kontakte en kvalifisert fagperson og få vedkommende til å koble apparatet
fra strømnettet og fjerne nettledningen.
Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale
renholdsverket.
10_ instruksjoner for avhending
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 10
2011-01-14
8:22:42
innhold
12
12
13
14
Forskrifter og samsvar
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Koble til strømnettet
Installere i benkeplaten
DELER OG FUNKSJONER
16
16
17
17
18
19
19
20
Kokesoner
Kontrollpanel
Komponenter
Induksjonsoppvarming
Apparatets nøkkelfunksjoner
Sikkerhetsutkobling
Restvarmeindikator
Temperatursensor
12
16
FØR DU BEGYNNER
20
20
BRUK AV KOMFYRTOPPEN
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
29
31
33
GARANTI OG SERVICE
TEKNISKE DATA
innhold
INSTALLERE KOMFYRTOPPEN
20 Rengjøring ved oppstart
20 Kokekar for matlaging med
induksjonssoner
21 Egnethetstest
21 Størrelse på kokekar
21 Driftslyder
22 Bruk av egnede kokekar
22 Bruke berøringsbryterne
23 Slå på apparatet
23 Velge kokesone og varmeinnstilling
23 Slå av apparatet
24 Slå av en kokesone
24 Bruke barnesikringen
25 Timer
26 Effektøkning
26 Strømstyring
27 VANNKOKING
28 Foreslåtte innstillinger for tilberedning
av spesielle matvarer
29 Komfyrtopp
30 Komfyrtoppramme (alternativ)
30 Unngå skader på apparatet
31 Vanlige spørsmål og feilsøking
32 Service
33 Tekniske data
33 Kokeringer
innhold _11
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 11
2011-01-14
8:22:42
installere komfyrtoppen
ADVARSEL
Pass på at det nye apparatet blir installert og jordet av kvalifisert personell.
Vennligst følg denne anvisningen. Garantien vil ikke dekke skader som kan
oppstå som et resultat av feil installasjon.
Tekniske data finner du på slutten av denne håndboken.
FORSKRIFTER OG SAMSVAR
Dette apparatet oppfyller følgende standarder:
• EN 60335 - 1 og EN 60335 - 2 - 6, som dreier seg om sikkerhet for elektrisk utstyr for
husholdninger og lignende formål
• EN 60350, eller DIN 44546/44547/44548, som dreier seg om driftsfunksjoner i elektrisk
kokeutstyr, komfyrtopper, ovner og griller til husholdningsbruk
• EN 55014-1
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2 og
• EN 61000 - 3 - 3, som dreier seg om krav til elektromagnetisk samsvar (EMC)
Dette apparatet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:
• 2006/95/EC, svakstrømsdirektivet
• 2004/108/EEC, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR INSTALLATØREN
• Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å koble
apparatet fra strømnettet i alle polene med en kontaktåpning på minst 3 mm.
Passende isolasjonsenheter inkluderer sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer
(sikringer med skrufatning må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og vernebryter.
• Når det gjelder brannvern, samsvarer dette apparatet med EN 60335 - 2 - 6.
Denne typen apparat kan installeres med et høyt skap eller vegg på én side.
• Skuffer må ikke monteres under komfyrtoppen.
• Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede overflater forsegles med egnet forsegling.
• På flislagte overflater må skjøtene i området der komfyrtoppen plasseres, være helt fylt
opp med fugemasse.
• På naturlig, kunstig stein eller keramikktopper, må snappfestefjærene festes på plass med
egnet kunstharpiks eller blandet klebemiddel.
• Sikre at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsflaten uten mellomrom. Ekstra
silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre demontering mye vanskeligere ved
service.
• Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den skal fjernes.
• Det må installeres et brett under komfyrtoppen.
• Ventilasjonsåpningen mellom benkeplaten og fronten på enheten under den må ikke
tildekkes.
12_ installere komfyrtoppen
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 12
2011-01-14
8:22:42
KOBLE TIL STRØMNETTET
Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs. den spenningen som
er angitt på typeskiltet, stemmer overens med tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er
plassert på den nederste karmen på komfyrtoppen.
Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.
ADVARSEL
ADVARSEL
Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du kontrollere at
alle kokesonene er klare til bruk ved å slå dem kort på etter tur på
maksimumsinnstilling med egnede kokekar.
Når komfyrtoppen blir slått på for første gang, lyser alle displayene,
og barnesikringen blir aktivert.
ADVARSEL
ADVARSEL
Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av koblingene i huset og apparatet
(koblingsskjemaer). Ellers kan komponenter bli skadet.
Garantien dekke ikke skader som skyldes feil installasjon.
Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning, som
kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
• 1N ~
• 2N ~ : Separer 2-fasete ledninger
(L1 og L2) før tilkobling.
220-240V ~
220-240V ~
380-415V ~
Grønn/gul
Svart
Grå
Grønn/gul
Svart
Grå
Brun
Brun
L
ADVARSEL
installere komfyrtoppen
Spenningen i varmeelementet er AC 230 V~. Apparatet virker også perfekt på eldre
nettverk med AC 220 V~ eller AC 240 V~.
Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at apparatet kan kobles fra
nettet på alle poler med en kontaktåpning på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter
for utkobling av linje, jordfeilbryter eller vernebryter.
Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene og terminalskruene
ADVARSEL
må festes sikkert.
N
1N ~
L1 L2
N
2N ~
For riktig forsyningstilkobling, følg kablingsdiagrammet ved terminalene.
installere komfyrtoppen _13
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 13
2011-01-14
8:22:43
INSTALLERE I BENKEPLATEN
Noter ned serienummeret på apparatets typeskilt før installasjonen.
Du vil få bruk for dette nummeret hvis det skulle bli behov for service og nummeret
ikke lenger er synlig etter installasjon, siden det befinner seg på det opprinnelige
typeskiltet på undersiden av apparatet.
Vær spesielt oppmerksom på kravene om minste tillatte avstand og klaring.
Fest brakettene godt på begge sider med de medfølgende skruene før du monterer
komfyrtoppen oppå brakettene.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
Sp.3
560
min. 20
±1
490±1
600
50
Induksjonskomfyrtopp
min. 5 mm
20 mm
Isolasjonspanel
ventilasjonsåpning
Ovn
14_ installere komfyrtoppen
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 14
2011-01-14
8:22:43
installere komfyrtoppen
90 ° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
installere komfyrtoppen _15
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 15
2011-01-14
8:22:43
deler og funksjoner
m
KOKESONER
m
m
0
18
16
0
m
2
1
18
0
0
21
3
m
m
4
m
m
5
1.
2.
3.
4.
5.
Induksjonsoppvarmingssone 1400 W med effektøkning 2000 W
Induksjonsoppvarmingssone 1800 W med effektøkning 2600 W
Induksjonsoppvarmingssone 2200 W med effektøkning 3200 W
Induksjonsoppvarmingssone 1800 W med effektøkning 2600 W
Kontrollpanel
KONTROLLPANEL
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7
6
3
8
4
2
Brytere for valg av kokesone
Valg for varmeinnstilling
Låsekontrollsensor
På/Av-kontrollsensor
Timerkontrollsensor
Indikatorer for varmeinnstillinger og restvarme
Hold varm
Vannkoking
16_ deler og funksjoner
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 16
2011-01-14
8:22:43
KOMPONENTER
Installasjonsbraketter
Skruer
INDUKSJONSOPPVARMING
• Prinsippet med induksjonsoppvarming: Når du plasserer et kokekar på en kokesone
og slår den på, produserer de elektroniske kretsene i induksjonskomfyrtoppen indusert
strøm i bunnen av kokekaret, slik at kokekarets temperatur umiddelbart øker.
deler og funksjoner
Induksjonskomfyrtopp
Indusert strøm
Induksjonsspole
Elektroniske kretser
• Raskere koking og steking: Siden kokekaret blir varmet opp direkte, ikke glassplaten,
blir effekten bedre enn i andre systemer fordi ingen varme går tapt. Det meste av
energien som absorberes, transformeres til varme.
deler og funksjoner _17
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 17
2011-01-14
8:22:43
APPARATETS NØKKELFUNKSJONER
• Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en kokeflate av keramisk glass og fire
kokesoner som reagerer raskt.
• Berøringsbrytere: Apparatet styres ved hjelp av berøringsbrytere.
• Enkel rengjøring: Fordelen med kokeflate og brytere av keramisk glass er at de er
lette å gjøre rene. Den glatte, flate overflaten er lett å gjøre ren.
• På/Av-bryter: På/Av-bryteren gir apparatet en ekstra strømbryter. Når du berører
denne bryteren, slås strømmen helt av eller på.
• Kontroll og -funksjonsindikatorer: Digitale displayer og indikatorlamper gir
informasjon om innstillinger og aktiverte funksjoner, og viser om det finnes restvarme i
de ulike kokesonene.
• Sikkerhetsutkobling: En funksjon for sikkerhetsutkobling sikrer at alle kokesoner
slås av automatisk etter en viss tid hvis innstillingen ikke er endret.
• Restvarmeindikator: Et ikon for restvarme vises på displayet hvis kokesonen er så
varm at det er fare for å brenne seg.
• Effektøkning
: Bruk denne funksjonen til å varme opp innholdet i kokekaret
raskere enn det maksimale effektnivået ' '. (Displayet vil vise ' '.)
• Automatisk grytesensor: Hver kokesone inneholder en automatisk kjelesensor.
Systemet er kalibrert slik at det skal gjenkjenne kokekar med en diameter som er
bare litt mindre enn kokesonen. Kjeler og andre kokekar må alltid plasseres midt på
hver kokesone. Du må alltid bruke egnede kokekar.
• Digitale displayer: De fire displayfeltene er tilknyttet de fire kokesonene.
De viser følgende informasjon:
-
apparatet er slått på.
-
til ,
valgte varmeinnstillinger.
-
, restvarme.
-
barnesikringen er aktivert og.
-
feilmelding når sensoren har blitt berørt i mer enn 60 sekunder.
-
feilmelding når komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal
bruk (for eksempel når det står tomme kokekar på en kokesonen).
-
feilmelding når det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det
ikke er plassert noen kokekar på kokesonen.
: Bruk denne funksjonen til å holde kokt mat varm. (Displaet viser ‘ ’.)
• Hold varm
• Vannkoking
: Bruk denne funksjonen til å koke vann. (Displaet viser ‘ ’.)
Når det er ferdig, reduseres kokesone automatisk til et lavere effektnivå.
ADVARSEL
Bruk Vannkoking-funksjonen kun til å varme opp vann.
Aldri gå fra komfyrtoppen når den er i bruk.
Dette kan føre til brann.
18_ deler og funksjoner
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 18
2011-01-14
8:22:44
SIKKERHETSUTKOBLING
Varmeinnstilling
Slå av
1-3
Etter 6 timer
4-6
Etter 5 timer
7-9
Etter 4 timer
10-15
Etter 1,5 timer
Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk, vises
og komfyrtoppen blir slått av.
,
deler og funksjoner
Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke er justert etter en
lengre periode, vil denne kokesonen automatisk slå seg selv av.
(for "hot") på de digitale displayene for de ulike
Eventuell restvarme vil angis med
kokesonene.
Kokesonene slås av automatisk i følgende tilfeller.
Hvis det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det ikke er plassert noen
kokekar på kokesonen, vises , og etter ett minutt blir den tilsvarende kokesonen
slått av.
Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt tid har gått, kan du se i kapittelet
"Feilsøking".
Andre grunner til at en kokesone kan slås av automatisk
Alle kokesoner vil straks bli slått av hvis væske koker over og renner ut over
kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en fuktig klut
på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene må apparatet slås på igjen ved hjelp
etter at væsken eller kluten er fjernet.
av På/Av-bryteren
RESTVARMEINDIKATOR
Når én enkelt kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil eventuell restvarme i kokesonene
vises med en
(for "hot") på det digitale displayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter
at kokesonen er slått av, blir restvarmeindikatoren bare slått av etter at kokesonen er
kjølnet.
Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.
ADVARSEL
ADVARSEL
Så lenge restvarmeindikatoren lyser, finnes det en viss fare for å brenne seg.
bli borte, og informasjon om
Hvis strømforsyningen blir brutt, vil symbolet
restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig. Det kan imidlertid likevel være mulig å
brenne deg. Dette kan unngås ved å alltid passe på når man er nær komfyrtoppen.
deler og funksjoner _19
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 19
2011-01-14
8:22:45
TEMPERATURSENSOR
Hvis temperaturen uansett årsak skulle stige over sikkerhetsgrensene på en av kokesonene,
vil kokesonen automatisk bli slått ned til et lavere effektnivå.
Når du er ferdig med å bruke komfyrtoppen, vil kjøleviften fortsette å kjøre til elektronikken i
komfyrtoppen er kjølt ned. Kjøleviften slås automatisk på og av avhengig av temperaturen i
elektronikken.
før du begynner
RENGJØRING VED OPPSTART
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og glassrensemiddel for keramiske
koketopper.
ADVARSEL
Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten kan bli skadet.
bruk av komfyrtoppen
KOKEKAR FOR MATLAGING MED INDUKSJONSSONER
Induksjonskomfyrtoppen kan bare slås på når et kokekar med magnetisk bunn plasseres
på en av kokesonene. Du kan bruke følgende egnede kokekar.
Materiale i kokekar
Materiale i kokekar
Egnet
Stål, emaljert stål
Ja
Støpejern
Ja
Rustfritt stål
Hvis merket for induksjon av produsenten
Aluminium, kobber, messing
Nei
Glass, keramikk, porselen
Nei
Kokekar for induksjonskomfyrer er merket som egnet for dette av
produsentene.
Enkelte kokekar kan avgi lyd når de brukes på induksjonskokesoner.
Lyden er ikke noen feil i apparatet, og påvirker på ingen måte effekten.
20_ før du begynner
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 20
2011-01-14
8:22:45
EGNETHETSTEST
Kokekar er egnet til induksjonsoppvarming,
hvis en magnet festes til bunnen av kokekaret
og kokekaret er merket som egent av
kokekarets produsent.
Induksjonskokesoner tilpasser seg automatisk til størrelsen på bunnen av kokekaret,
opp til en viss grense. Den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må imidlertid
ha en minstediameter som avhenger av størrelsen på kokesonen.
Diameter på kokesoner
Minste tillatte diameter på bunnen av kokekaret
210 mm
100 mm
180 mm
100 mm
160 mm
100 mm
bruk av komfyrtoppen
STØRRELSE PÅ KOKEKAR
DRIFTSLYDER
Hvis du hører:
•Sprakelyd: kokekar er laget av forskjellige materialer.
•Plystring : du bruker mer enn to kokesoner og kokekarene er laget av
forskjellige materialer.
•Summing: du bruker høye effektnivåer.
•Klikking: elektrisk veksling foregår.
•Hvesing, susing: viften er i bruk.
Støyen er normal og vitner ikke om feil.
bruk av komfyrtoppen _21
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 21
2011-01-14
8:22:45
BRUK AV EGNEDE KOKEKAR
Gode kasseroller gir gode resultater.
• Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen. Bunnen bør være så tykk og flat
som mulig.
• Når du kjøper nye kasseroller, må du være spesielt oppmerksom på diameteren på
bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren ved den øvre kanten.
• Ikke bruk kasseroller med skader i bunnen med skarpe eller ru kanter. Varig
oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene glir over overflaten.
• Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis bøyd svakt innover (konkave).
De må aldri være bøyd utover (konvekse).
• Hvis du vil bruke en bestemt kasserolletype, for eksempel en trykkoker, sautépanne
eller wok, må du følge produsentens veiledning.
Energisparende tips
Du kan spare verdifull energi ved å overholde følgende punkter.
• Sett alltid gryter og kasseroller på
kokesonen før du slår den på.
• Skitne kokesoner og
kasserollebunner øker
strømforbruket.
• Legg lokkene godt og rett på
grytene og kasserollene slik at
de dekker helt når det er mulig.
Riktig!
Feil!
• Slå av kokesonene før koketiden
er slutt for å bruke restvarmen til
å holde maten varm eller til tining.
BRUKE BERØRINGSBRYTERNE
Berøringsbryterne opereres ved at du berører ønsket panel med fingertuppen til riktig
display lyser opp eller slukkes, eller til ønsket funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du styrer apparatet. Hvis fingeren din ligger for
flatt på panelet, kan også en tilstøtende bryter bli aktivert.
22_ bruk av komfyrtoppen
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 22
2011-01-14
8:22:45
SLÅ PÅ APPARATET
1. Berør Lås-bryteren
i omtrent 3 sekunder.
.
omtrent
1 sek.
er aktivert for å slå på apparatet, må du velge
Etter at På/Av-bryteren
en varmeinnstilling innen omtrent 10 sekunder. Av sikkerhetsgrunner vil
apparatet ellers slå seg selv av.
VELGE KOKESONE OG VARMEINNSTILLING
bruk av komfyrtoppen
2. Apparatet slås på med Av/På-bryteren
Berør Av/På-bryteren
i 1 sekund.
De digitale displayene viser .
1. Du velger kokesone ved å berøre den
tilsvarende kokesonebryteren.
2. For innstilling og justering av strømstyrken
for koking, berører du riktig kokesones
Varmeinnstilling-brytere.
Hvis flere enn én bryter holdes i mer enn 60 sekunder, vises
varmeinnstillingsdisplayet. Berør sensoren for På/Av-bryteren
nullstille.
på
for å
SLÅ AV APPARATET
Apparatet slås av ved hjelp av kontrollsensoren
På/Av-bryteren .
Berør På/Av-bryteren .
Etter å ha slått av én kokesone eller hele kokeflaten, vil eventuell restvarme
(for
vises på de digitale displayene for de ulike kokesonene i form av en
”hot”).
bruk av komfyrtoppen _23
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 23
2011-01-14
8:22:45
SLÅ AV EN KOKESONE
For å slå av en kokesone setter du innstillingen
ved hjelp av
-bryteren.
tilbake til
Du kan slå av raskere ved å berøre den tilsvarende kokesonebryteren to
ganger.
BRUKE BARNESIKRINGEN
Du kan bruke barnesikringen til å hindre at du slår på en kokesone og aktiverer
den uten å mene det.
I tillegg kan kontrollpanelet, med unntak av På/Av-bryteren , låses for å hindre
at innstillingene kan forandres uforvarende, for eksempel når du tørker over
panelet med en klut.
Slå på/av barnesikringen
1. Berør Lås-bryteren i omtrent 3 sekunder.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
omtrent
3 sek.
2. Berør hvilken som helst bryter.
vises på displayene for å angi at barnesikring
er aktivert.
3. Når du skal slå av barnesikringen, berører du Lås-bryteren
3 sekunder en gang til.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
i omtrent
24_ bruk av komfyrtoppen
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 24
2011-01-14
8:22:46
TIMER
Det er to måter å bruke tidtakeren på:
Stille inn sikkerhetsutkobling
Kokesonen(e) der du vil bruke sikkerhetsutkoblingen, må være slått på.
1. Bruk Tidtaker-bryteren
, og velg den
kokesonen der tiden for sikkerhetsutkobling
skal stilles inn.
Når den første aktive kokesonen er valgt,
vil berøring av tidtakerbrytere føre til at den
tilsvarende indikatoren blinker langsomt.
For eksempel svarer fremre, venstre indikator
vises på tidtakerdisplayet.
til fremre, venstre kokesone.
Neste aktive kokesone velges ved å berøre Tidtaker-bryteren
bruk av komfyrtoppen
Bruke tidtakeren som sikkerhetsutkobling
Hvis det er angitt en bestemt tid for en kokesone, vil kokesonen slås av automatisk så
snart denne tiden er omme. Denne funksjonen kan brukes for flere kokesoner samtidig.
Bruke tidtakeren til å telle ned
Nedtellingstidtakeren kan ikke brukes hvis en kokesone er slått på.
en gang til.
2. Bruk Tidtakerinnstilling-bryterne (
eller
) til å stille inn ønsket tid, for
eksempel 15 minutter. Kokesonen
vil da bli slått av automatisk etter 15
minutter.
Sikkerhetsutkoblingen er nå aktivert.
Du kan vise hvor mye tid som er igjen for en kokesone ved hjelp av Tidtaker.
bryteren
Den tilsvarende indikatoren vil begynne å blinke langsomt.
Du kan endre innstillingene for tidtakeren ved hjelp av Tidtakerinnstillingeller
). Etter at den angitte tiden er gått ut, slår kokesonen seg
bryterne (
automatisk av. Du får en bekreftelse i form av et lydsignal, og det vises på
tidtakerdisplayet.
og
til
Du kan angi innstillingene raskere ved å en eller begge bryterne
ønsket verdi er nådd.
-bryteren først, begynner tidsinnstillingen på 99 minutter,
Hvis du berører
og hvis du berører
-bryteren først, begynner på den 1 minutt.
bruk av komfyrtoppen _25
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 25
2011-01-14
8:22:46
Nedtellingstidtaker
For at nedtellingstidtakeren skal kunne brukes, må apparatet være slått på, men
alle kokesonene må være slått av.
1. Berør Tidtaker-bryteren
.
vises på tidtakerdisplayet.
2. Still inn ønsket tid ved hjelp av Tidtakerinnstilling-bryterne (
or
).
Nedtellingsfunksjonen på tidtakeren er nå aktivert, og gjenværende tid vises
på tidtakerdisplayet.
Du kan justere gjenværende tid ved å berøre Tidtaker-bryteren
innstillingen ved hjelp av Tidtakerinnstilling-bryterne (
eller
og endre
).
EFFEKTØKNING
Effektøkningsfunksjonen
gjør mer energi tilgjengelig for hver kokesone
(for eksempel praktisk når du skal koke opp en stor kjele med vann).
Effektøkningsfunksjonen aktiveres i maksimalt 10 minutter for hver kokesone.
Etter dette går kokesonene automatisk tilbake til strømnivå .
I enkelte omstendigheter kan effektøkningsfunksjonen bli deaktivert
automatisk for å beskytte de interne elektroniske komponentene i
komfyrtoppen.
STRØMSTYRING
Kokesonene har et tilordnet maksimalt effektnivå.
Hvis dette effektnivået overstiges ved å slå på
effektøkningsfunksjonen for en kokesone, reduserer
strømstyringen automatisk varmeinnstillingen for den
andre kokesonen som er koblet i par med den.
• Venstre side: Kokesone 1 og 2 er koblet i par
• Høyre side: Kokesone 3 og 4 er koblet i par
Indikatoren for denne kokesonen endres fra
den angitte varmeinnstillingen til høyeste mulige
varmeinnstilling.
• Eksempel
Siste varmeinnstilling for
kokesonen (nr. 3)
Effektøkning
Koblet i par med varmeinnstillingen for en annen
kokesone (nr. 4)
opprinnelig varmeinnstilling
varmeinnstilling automatisk
endret til
Nivå 15
Nivå 13
26_ bruk av komfyrtoppen
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 26
2011-01-14
8:22:47
VANNKOKING
1. Berør knappen til tilsvarende kokesone.
bruk av komfyrtoppen
2. Berør Vannkoking-sensoren.
3. Angi ønsket effektnivå som skal brukes etter
vannkoking. Etter vannkoking vil kokesonen
automatisk reduseres til dette effektnivået og
du hører et akustisk signal.
ADVARSEL
Brug kun vandkogningsfunktionen til at opvarme
vand.
Lad aldrig komfurpladen være uden opsyn under brug.
Det kan medføre brand.
bruk av komfyrtoppen _27
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 27
2011-01-14
8:22:47
FORESLÅTTE INNSTILLINGER FOR TILBEREDNING AV
SPESIELLE MATVARER
Tallene i tabellen nedenfor er veiledende. Varmeinnstillingene som kreves for forskjellige
tilberedningsmetoder, avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten på kokekarene som
brukes, og type og mengde mat som tilberedes.
Bryterinnstilling
Tilberedningsmetode
Eksempler på bruk
14-15
Oppvarming
Sautering
Steking
Oppvarming av store mengder væske, koking
av nudler, bruning av kjøtt, (bruning av gulasj,
brasering av kjøtt)
10-13
Intensivt
Steking
Biff, kjøttfilet, poteter, pølser, pannekaker/lefser
8-9
Steking
Snitsel/koteletter, lever, fisk, kjøttkaker, egg
6-7
Koking
Koking av opptil 1,5 l væske, poteter,
grønnsaker
3-5
Damping
Stuing
Koking
Damping og stuing av små mengder
grønnsaker, ris og melkeretter
1-2
Smelting
Smelting av smør, oppløsning av gelatin,
smelting av sjokolade
Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er bare en veiledende referanse.
Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter bestemte kokekar og matvarer.
28_ bruk av komfyrtoppen
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 28
2011-01-14
8:22:47
rengjøring og vedlikehold
KOMFYRTOPP
Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en oppvarmet keramisk
glassflate: Alle rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelige mengder rent
vann etter rengjøring, ettersom de kan ha en etsende virkning når overflaten blir
varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller ovnspray, skureputer eller
slipemiddel for gryter.
Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den fortsatt er varm å ta
på. Dette vil hindre at søl blir brent fast på overflaten. Fjern belegg, vannmerker,
fettdråper og metallisk misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass
eller rustfritt stål som du får i handelen.
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.
2. Gni tørr med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke etterlates på
overflaten.
3. Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten en gang i uken med et
rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.
4. Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder rent vann og
gni tørr med en ren klut som ikke loer.
rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL
Inngrodd smuss
1. Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut og mat som har kokt over.
2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den keramiske glassflaten.
3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.
Glasskraper og spesialrengjøringsmidler for
keramisk glass finnes i spesialbutikker.
rengjøring og vedlikehold _29
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 29
2011-01-14
8:22:47
Problematisk smuss
1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer
med en glasskrape straks, mens det fortsatt er varmt.
ADVARSEL
Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes på en varm
kokesone:
2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt.
Hvis kokesonen som noe har smeltet på, har blitt avkjølt, må du varme den
opp igjen for rengjøring.
Skraper eller mørke flekker på den keramiske
glassflaten, for eksempel forårsaket av en
kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes.
Dette skader imidlertid ikke komfyrtoppen
funksjonelt.
KOMFYRTOPPRAMME (ALTERNATIV)
ADVARSEL
Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på komfyrtopprammen. Da kan det
oppstå matte flekker.
1. Tørk rammen med en fuktig klut.
2. Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk og gni tørr.
UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET
• Ikke bruk komfyrtoppen som arbeidsplate eller som oppbevaringsplass.
• Ikke slå på en kokesone hvis det ikke står kokekar på komfyrtoppen eller hvis
kokekaret er tomt.
• Keramisk glass er veldig sterkt og motstandsdyktig, men det er ikke uknuselig.
Det kan bli skadet hvis en spesielt skarp eller hard gjenstand faller ned på
komfyrtoppen.
• Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen. Det kan føre til oppskraping og
skade på overflaten.
• Unngå å søle etsende væsker, for eksempel eddik, sitronsaft og avskallingsmidler,
på komfyrtopprammen. Slike væsker kan forårsake matte flekker.
• Hvis sukker eller en blanding som inneholder sukker, kommer i kontakt
med en varm kokesone og smelter, må det renses vekk umiddelbart med en
kjøkkenskrape, mens det fortsatt er varmt. Hvis det får avkjøles, kan det skade
overflaten når det fjernes.
• Hold alle gjenstander og materialer som kan smelte, for eksempel plast,
aluminiumsfolie og stekefolie, borte fra den keramiske glassflaten. Hvis noe
av denne typen smelter på komfyrtoppen, må det umiddelbart fjernes med en
skrape.
30_ rengjøring og vedlikehold
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 30
2011-01-14
8:22:47
garanti og service
VANLIGE SPØRSMÅL OG FEILSØKING
ADVARSEL
Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere.
Feilaktig utførte reparasjoner kan medføre betydelig risiko for brukeren.
Hvis apparatet ditt trenger reparasjon, ber vi deg kontakte ditt kundesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke virker?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Sikringen i husets ledningsnett (i sikringsskapet) er intakt. Hvis sikringene går
flere ganger, må du tilkalle elektriker.
• Apparatet er riktig slått på.
• Kontrollindikatorene på kontrollpanelet lyser.
• Kokesonen er slått på.
• Kokesonene er satt på ønsket varmeinnstilling.
garanti og service
Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du selv kan rette ved hjelp
av følgende veiledning. Ikke forsøk å gjøre andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner
ikke hjelper i hvert enkelt tilfelle.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke vil slås på?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Det har gått mer enn 10 sekunder fra På/Av-bryteren ble aktivert til ønsket
kokesone slår seg på (se kapitlet "Slå på apparatet").
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet, med unntak av
restvarmeindikatoren , plutselig blir slukkes?
Dette kan ha én av to mulige forklaringer:
• Du har aktivert På/Av-bryteren uten å mene det.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis restvarmeindikatoren ikke vises på
displayet etter at kokesonene er slått av?
Kontroller følgende mulige forklaring:
• Kokesonen ble bare brukt kort tid, og ble derfor ikke varm nok.
Hvis kokesonen er varm, må du ringe kundeservice.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonen ikke vil slås på eller av?
Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
• Barnesikringen er på.
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Berør På/Av-bryteren for å nullstille.
garanti og service _31
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 31
2011-01-14
8:22:47
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.
• Berør På/Av-bryteren for å nullstille etter at komfyrtoppen er kjølt ned.
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller det er ikke er plassert noen
kokekar på kokesonen.
• Hvis du bruker egnede kokekar, vil meldingen automatisk bli borte.
Hva gjør jeg hvis kjøleviftene kjører etter at komfyrtoppen er
slått av?
Kontroller følgende:
• Når du er ferdig med komfyrtoppen kjører kjøleviften av seg selv for nedkjøling.
• Etter at komfyrtoppens elektroniske komponenter er nedkjølt, blir kjøleviften
slått av.
Hvis du ber om servicebesøk på grunn av feil bruk av apparatet, kan du måtte
betale for et besøk av servicetekniker også i garantiperioden.
SERVICE
Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet "Feilsøking".
Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under:
Er det en teknisk feil?
I så fall må du kontakte kundeservice.
Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å diagnostisere
problemet og vil også gjøre det enklere å bestemme om det er nødvendig med
besøk fra kundeservice.
Noter ned følgende informasjon:
• Hvordan arter problemet seg?
• I hvilke situasjoner oppstår problemet?
Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på apparatet ditt.
Denne informasjonen finnes på typeskiltet, slik:
• Modellbeskrivelse
• S/N-kode (15 sifre)
Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den tilgjengelig.
Modell:
Serienummer:
Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?
• hvis du kunne ha løst problemet selv ved hjelp av én av løsningene i kapitlet
"Feilsøking".
• hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han ikke fikk all
relevant informasjon før besøket, og han derfor for eksempel må gjøre flere
turer etter deler. Hvis du forbereder deg på telefonsamtalen slik det beskrevet
ovenfor, vil det spare deg for kostnaden ved slike turer.
32_ garanti og service
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 32
2011-01-14
8:22:47
tekniske data
TEKNISKE DATA
Utskjæringsmål for
benkeplaten
575 mm
Dybde
505 mm
Høyde
52 mm
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tilkoblingsspenning
Maksimal tilkoblet strømbelastning
Vekt
tekniske data
Apparatets mål
Bredde
7,2 kW
Netto
11,3 kg
Brutto
14,2 kg
KOKERINGER
Stilling
Diameter
Strøm
Venstre bak
160 mm
1400 W/økning 2000 W
Venstre foran
210 mm
2200 W/økning 3200 W
Høyre bak
180 mm
1800 W/økning 2600 W
Høyre foran
180 mm
1800 W/økning 2600 W
Norway
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte
for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt
avfall som skal kastes.
tekniske data _33
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 33
2011-01-14
8:22:48
note
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 34
2011-01-14
8:22:48
note
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 35
2011-01-14
8:22:48
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00336A
CTN464FB01_XEE_00336A_NO.indd 36
2011-01-14
8:22:48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement