Samsung NZ64H37070K Betjeningsvejledning

Samsung NZ64H37070K Betjeningsvejledning
NZ64H37070K
NZ64H37075K
Induksjonskomfyrtopp
Brukerhåndbok
Planet
First
100%
Recycled Paper
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
Tenk deg mulighetene
NORSK
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
2013-01-18
Bruke denne håndboken
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom
på sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende kapittel, før du
bruker apparatet ditt. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag.
Hvis du overlater apparatet til andre eiere, må du huske å levere med
manualen til den nye eieren.
VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG
FORHOLDSREGLER.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:
ADVARSEL
Farer eller usikker bruk som kan føre til alvorlige
personskader eller død.
FORSIKTIG
Farer eller usikker bruk som kan føre til mindre
personskader eller skader på gjenstander.
FORSIKTIG
For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk
støt eller personskader når du bruker komfyrtoppen,
følger du disse grunnleggende
sikkerhetsforholdsreglene.
IKKE prøv dette.
Må IKKE demonteres.
Må IKKE røres.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk ut støpselet fra kontakten.
Sørg for at maskinen er jordet slik at du unngår støt.
Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.
Merknad
Viktig
2_bruke denne håndboken
2013-01-18
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL
ELEKTRISK SIKKERHET
Pass på at apparatet er riktig installert og jordet av kvalifiserte fagfolk.
Bare kvalifiserte fagfolk kan utføre service på dette apparatet.
Reparasjoner foretatt av ukvalifiserte personer kan føre til skade eller
alvorlig funksjonssvikt. Hvis apparatet trenger reparasjon, må du
kontakte ditt lokale servicesenter. Hvis disse instruksjonene ikke
følges, kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med alle
godtatte tekniske standarder og sikkerhetsstandarder. Som produsenter
mener vi imidlertid også at det er vårt ansvar å gjøre dere kjent med
følgende sikkerhetsinstrukser.
Innebygde apparater må bare brukes etter at de er installert i rom og
på arbeidssteder som overholder gjeldende standarder. Dette sikrer
tilstrekkelig beskyttelse mot kontakt for elektriske enheter i samsvar
med kravene i gjeldende sikkerhetsstandarder.
Hvis apparatet fungerer dårlig eller hvis det oppstår brudd, sprekker
eller rifter:
- slå av alle kokesoner.
- koble komfyrtoppen fra strømforsyningen og.
- kontakt ditt lokale servicesenter.
ADVARSEL
BARNESIKKERHET
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av små barn eller
funksjonshemmede uten tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen.
Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kokesonene blir varme når du lager mat. Hold alltid små barn unna
apparatet.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varm under
bruk.
Forsiktighet bør tas for å unngå å berøre varmeelementer.
sikkerhetsinstruksjoner_ 3
2013-01-18
Barn under 8 år skal holdes unna med mindre kontinuerlig overvåket.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av
apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
ADVARSEL
SIKKERHET VED BRUK
Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og steking i
hjemmet. Det er ikke laget for kommersiell eller industriell bruk.
Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.
Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater i stikkontakter i
nærheten av komfyrtoppen. Strømledninger må ikke komme i kontakt
med komfyrtoppen.
Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri overflateenheter
uten tilsyn når du lager mat i fett eller olje, for eksempel når du lager
chips.
Slå av kokesonene etter bruk.
Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
Plasser aldri eksplosive gjenstander på komfyrtoppen. Det kan føre til
brann.
Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie, produkter
pakket i aluminium eller frosne varer som er oppbevart i kokekar av
aluminium.
Uforsiktig bruk kan medføre fare for brannskader.
Ledninger fra elektriske apparater må ikke berøre den varme
overflaten på komfyrtoppen eller varme kokekar.
Ikke bruk komfyrtoppen til å tørke klær.
Aldri lagre brennbare materialer som spraybokser og vaskemidler i
skuffer eller skap under komfyrtoppen.
4_sikkerhetsinstruksjoner
2013-01-18
ADVARSEL: Brukere med pacemakere og Active Heart-implantater
må holde overkroppen minst 30 cm fra induksjonskokesonene når
disse står på. Hvis du er i tvil, ber vi om at du tar kontakt med
produsenten av implantatet eller legen din.
ADVARSEL: Fare for brann: ikke lagre elementer på matlagings
overflaten.
ADVARSEL
SIKKERHET VED RENGJØRING
Slå alltid apparatet av før du gjør rent.
Av sikkerhetsgrunner må du aldri gjøre rent apparatet med
dampstråle eller høytrykksspyler.
Gjør ren komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og
behandlingsinstruksjonene i denne håndboken.
Ikke bruk damp renere.
Ikke bruk sterke skuremidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre
koketoppens glass siden de kan ripe opp overflaten, noe som kan
resultere i knust glass.
ADVARSEL
VIKTIG INFORMASJON FOR INSTALLASJON
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert
servicetekniker som er spesialist på komfyrtopper og lært opp av
produsenten. Se delen "Installere komfyrtoppen".
Sett støpselet i strømkontakten og bruk kontakten kun til dette
apparatet. Sett støpselet skikkelig i kontakten i veggen.
Du må heller ikke bruke en skjøteledning.
sikkerhetsinstruksjoner_5
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Uovervåket matlaging på en koketopp med fett eller
olje kan være farlig og kan føre til brann. ALDRI prøv å slukke en
brann med vann, men slå av apparatet og deretter dekk flammer
f.eks med et lokk eller et brannteppe.
- Hvis du bruker en skjøteledning eller deler et støpsel med andre
apparater kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert
tekniker eller et servicefirma.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon,
problemer med produktet eller personskader.
Apparatet bør monteres slik at det kan frakobles strømnettet etter
installasjon.
Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller ved å
inkludere en bryter i den faste kablingen i samsvar med
retningslinjene for kabling regler.
Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller
antennelig materiale.
Ikke installer dette apparatet på et fuktig, oljete eller støvete sted,
på et sted som er utsatt for direkte sol og vann (regndråper).
Ikke installer dette apparatet på et sted hvor det kan oppstå
gasslekkasjer.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer,
campingvogner, bobiler og lignende.
Dette apparatet må være skikkelig jordet.
Du må ikke jorde apparatet til et gassrør, et vannrør i plast eller en
telefonlinje.
- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer
med produktet.
- Aldri koble strømkontakten i et støpsel som ikke er riktig jordet
og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale
retningslinjer.
6_sikkerhetsinstruksjoner
FORSIKTIG
INFORMASJON FOR INSTALLASJON - VIKTIG
Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.
- Hvis ikke kan det føre til unormale vibrasjoner, støy eller
problemer med produktet.
Installer apparatet i riktig avstand fra veggen.
- Hvis ikke kan det føre til brann på grunn av overoppvarming.
Den minste høyden ledig plass som er nødvendig over overflaten
av komfyrtoppen.
ADVARSEL
Sikkerhetsinstruksjoner
Dette apparatet skal plasseres på en slik måte at du har tilgang til
strømkontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av
strømlekkasje.
VIKTIG INFORMASJON FOR DET ELEKTRISKE
Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra
strømkontakten og kontaktpunktene med en tørr klut.
- Koble fra strømkontakten og rengjør den med en tørr klut.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Koble støpselet i veggkontakten i riktig retning slik at
ledninger løper mot gulvet.
- Hvis du kobler strømkontakten i støpselet i kontakten retning kan
de strømledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til
elektrisk støt eller brann.
Sett støpselet skikkelig i kontakten på veggen. Ikke bruk en
skadet strømkontakt, et skadet støpsel eller en løs veggkontakt.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke dra for hardt i strømledningen eller bøy den.
Ikke vri eller knyt strømledningen.
Ikke fest strømledningen over en metallgjenstand, plasser en tung
gjenstand oppå strømledningen, fest strømledningen mellom
gjenstander eller dytt strømledningen inn i området bak apparatet.
sikkerhetsinstruksjoner_ 7
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke dra i strømledningen når du drar ut støpselet.
- Koble fra strømkontakten ved å holde i støpselet.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet eller ledningen er skadet, kontakter du ditt
nærmeste servicesenter.
FORSIKTIG
VIKTIG INFORMASJON FOR DET ELEKTRISKE
Koble fra strømkontakten når apparatet ikke brukes over lengre
perioder eller under tordenvær.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Koble fra strømkontakten når apparatet ikke brukes over lengre
perioder eller under tordenvær.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
ADVARSEL
VIKTIG INFORMASJON FOR BRUK
I tilfelle det oppstår en gasslekkasje (som propangass eller annen
gass) må du lufte øyeblikkelig og ikke ta på strømkontakten. Ikke
ta på apparatet eller strømledningen.
- Ikke bruk en vifte.
- En gnist kan føre til eksplosjon eller brann.
Under bruk blir apparatet varmt. Pass på å unngå å berøre
varmeelementene inne i komfyrtoppen.
Bruk ALLTID grytekluter når du tar maten av komfyrtoppen for å
unngå utilsiktet forbrenning.
ADVARSEL: Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal
røres i eller ristes og temperaturen må kontrolleres før maten
spises for å unngå forbrenninger.
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten,
serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
8_sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Barn må bare få lov til å bruke komfyrtoppen alene
etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at du kan stole
på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren ved
feil bruk.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme
under bruk. For å unngå brannskader må små barn holdes unna.
ADVARSEL: Hvis platen er sprukket, skru av apparatet for å
unngå muligheten for elektrisk støt. Ikke bruk komfyrtoppen før
glassplaten er byttet.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke
plasseres på komfyrtoppens overflate, siden de kan bli varme.
Ikke berør strømlednnigen med våte hender.
- Dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke slå av apparatet ved å dra ut strømledningen mens en
operasjon pågår.
- Når du setter strømkontakten i veggstøpselet igjen kan det
oppstå en gnist som kan føre til elektrisk støt eller brann.
Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde siden de kan
være farlige for dem.
- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det føre til
kvelning.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brannskader eller andre
skader.
Aldri bruk dette apparatet til andre formål enn matlaging.
- Hvis ikke kan det føre til brann.
Aldri varm opp beholdere i plast eller papir og ikke bruk dem med
komfyrtoppfunksjonen.
sikkerhetsinstruksjoner_ 9
Sikkerhetsinstruksjoner
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert
barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som
mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller
har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
- Dette kan føre til brann.
Ikke varm opp mat som er pakket i papir som magasiner eller
aviser.
- Dette kan føre til brann.
Ikke bruk eller plasser antennelige sprayer eller gjenstander i
nærheten av komfyrtoppen.
- Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
For å varme drikker som kaffe, te, alkohol eller vann eller retter
som karri, suppe eller stuing, bruk en lav strøminnstilling og sørg
for å røre innholdet mens det varmes opp.
- Bruk av høy strøminnstilling kan føre til at innholdet koker over
uten forvarsel og forårsake alvorlige brannskader.
Ikke stikk fingre, fremmedelementer eller metallgjenstander som
stifter eller nåler i inntaket, utslippet og hullene. Hvis et
fremmedelement stikkes inn i et av disse hullene, må du ta
strømkontakten ut av veggstøpselet og kontakte
produktlevereandøren eller nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller skader.
Fyll ALDRI beholderen helt opp, og bruk en beholder som er
bredere i toppen enn i bunnen for å forhindre at væsken koker over.
Flasker med trang hals kan også eksplodere ved overoppheting.
Du må ALDRI varme en tåteflaske med smokken på. Flasken kan
eksplodere hvis den blir overopphetet.
Ikke senk strømkabelen eller kontakten ned i vann, og hold
strømledningen borte fra oppvarmede overflater.
Ikke bruk dette apparatet hvis strømledningen eller kontakten er
ødelagt.
ADVARSEL: Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede
beholdere. Disse kan eksplodere.
10_sikkerhetsinstruksjoner
Hvis fremmedelementer som vann har kommet inn i apparatet,
må du koble ut strømkontakten og kontakte ditt nærmeste
servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet er oversvømmet, ber vi deg kontakte ditt
nærmeste kundesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke forsøk å reparere, demontere eller endre apparatet selv.
- Ikke bruk noen annen sikring (kobber, ståltråd, osv.) utenom
standardsikringen.
- Når reparasjon eller reinstallering av apparatet er nødvendig,
kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann, problemer med
produktet eller personskader.
Hvis apparatet lager en merkelig lyd, det lukter brent eller kommer
røyk, må du koble fra strømkontakten øyeblikkelig og kontakte
nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG
INFORMASJON FOR BRUK
Vær forsiktig siden mat og drikke kan være veldig varmt etter
oppvarming.
- Spesielt når du mater barn må du kontrollere at det er
tilstrekkelig avkjølt.
Vær forsiktig når du varmer opp væske som vann og annen drikke.
- Unngå å bruke en glatt beholder med trang hals.
- Hvis ikke kan det føre til en rask overflyt av innholdet og føre til
brannskader.
Ikke hold mat eller andre deler der under eller rett etter matlaging.
- Bruk grytekluter siden det kan være veldig varmt og du kan bli
brent.
Når overflaten er sprukken må du slå av strømbryteren til apparatet.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt.
sikkerhetsinstruksjoner_11
Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller
oppvarmingstid.
Hvis du gir slike porsjoner normal tilberedningstid, kan maten
overopphetes og ta fyr.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Søl må fjernes fra lokket før åpning og komfyrtoppen må avkjøles
før lokket lukkes (modell som bare har lokk).
Ikke stå oppå apparatet eller plasser gjenstander (som klesvask,
komfyrtoppdeksel, stearinlys, tente sigaretter, tallerkener,
kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå apparatet.
- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet
eller skader.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på overflaten til
apparatet.
- I tillegg til at det er skadelig for mennesker kan det føre til
elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.
Ikke plasser apparatet over en skjør gjenstand som en vask eller
en glassgjenstand.
- Dette kan føre til skader på vasken eller glassgjenstanden.
Vær forsiktig når du fjerner emballasjen fra mat som nettopp har
blitt tatt ut av apparatet.
- Hvis maten er varm, kan varm damp slippes ut raskt når du
fjerner emballasjen og du kan bli brent.
Ikke koble fra apparatet ved å dra i strømledningen, men grip
alltid tak i støpslet og dra det rett ut av kontakten.
- Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller
elektrisk støt.
Apparatet er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern
timer eller et separat fjernkontrollsystem.
12_sikkerhetsinstruksjoner
Ikke stirr på komfyrtoppelementer (bare modell med installert
halogenlampe).
ADVARSEL
VIKTIGE HENSYN FOR RENGJØRING
Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.Ikke
bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
- Dette kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt
eller brann.
Før rengjøring eller vedlikehold, koble apparatet fra
veggkontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller
dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
ADVARSEL
RENGJØRING AV TOPPEN - VIKTIG
Komfyrtoppen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester
må fjernes.
Hvis ikke komfyrtoppen holdes ren, kan det føre til at overflatene
forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets levetid og kanskje
føre til farlige situasjoner.
Vær forsiktig så du ikke blir skadet mens du rengjør apparatet
(eksternt/internt).
- Du kan skade deg på apparatets skarpe kanter.
Ikke rengjør apparatet med en damprenser.
- Dette kan føre til korrosjon.
sikkerhetsinstruksjoner_13
Sikkerhetsinstruksjoner
Slå av komfyrelementet med bryteren etter bruk, ikke bruk
kjelesensoren som eneste sikring (bare modell med installert
kjelesensor).
Instruksjoner for avhending
ADVARSEL
AVHENDING AV EMBALLASJE
Alle materialer som er brukt i emballasjen til dette apparatet, er
fullstendig resirkulerbare. Ark og deler i hardskum er riktig merket.
Sørg for at emballasjemateriale og gamle apparater blir avhendet
med hensyn til sikkerhet og miljø.
ADVARSEL
RIKTIG AVHENDING AV DITT GAMLE APPARAT
ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det
ubrukelig slik at det ikke kan oppstå fare.
Dette gjør du ved å kontakte en kvalifisert fagperson og få
vedkommende til å koble apparatet fra strømnettet og fjerne
nettledningen.
Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er
tilgjengelig fra det lokale renholdsverket.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gleder i alle land med separat innsamlingssystem)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse
artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
14_instruksjoner for avhending
Innhold
INSTALLERE KOMFYRTOPPEN 16 Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Koble til strømnettet
Installere i benkeplaten
Innhold
16
21
17
19
DELER OG FUNKSJONER 21 Kokesoner
FØR DU BEGYNNER
26
26
21
22
22
23
24
25
25
26
Kontrollpanel
Komponenter
Induksjonsoppvarming
Apparatets nøkkelfunksjoner
Sikkerhetsutkobling
Restvarmeindikator
Temperatursensor
Rengjøring ved oppstart
BRUK AV KOMFYRTOPPEN 26 Kokekar for matlaging med induksjonssoner
27
27
27
28
29
29
29
30
30
30
31
33
33
34
Egnethetstest
Størrelse på kokekar
Operasjonelle Lyder
Bruk av egnede kokekar
Bruke berøringsbryterne
Slå på apparatet
Velge kokesone og varmeinnstilling
Slå av apparatet
Slå av en kokesone
Bruke barnesikringen
TIDTAKER
Effektøkning
Strømstyring
Foreslåtte innstillinger for tilberedning av spesielle
matvarer
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 35 Komfyrtopp
35
38
41
36
36
Komfyrtoppramme (alternativ)
Unngå skader på apparatet
GARANTI OG SERVICE 38 Vanlige spørsmål og feilsøking
40
Service
TEKNISKE DATA 41 Tekniske data
41
Kokeringer
innhold_15
Installere komfyrtoppen
ADVARSEL
Pass på at det nye apparatet blir installert og jordet av
kvalifisert personell.
Vennligst følg denne anvisningen. Garantien vil ikke dekke
skader som kan oppstå som et resultat av feil installasjon.
Tekniske data finner du på slutten av denne håndboken.
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
• Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det
mulig å koble apparatet fra strømnettet i alle polene med en
kontaktåpning på minst 3 mm. Passende isolasjonsenheter
inkluderer sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer (sikringer
med skrufatning
må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og vernebryter.
• Når det gjelder brannvern, samsvarer dette apparatet med EN
60335 - 2 - 6. Denne typen apparat kan installeres med et høyt
skap eller vegg på én side.
• Skuffer må ikke monteres under komfyrtoppen.
• Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle
stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede overflater forsegles
med egnet forsegling.
• På flislagte overflater må skjøtene i området der komfyrtoppen
plasseres, være helt fylt opp med fugemasse.
• Sikre at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsflaten uten
mellomrom. Ekstra silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre
demontering mye vanskeligere ved service.
16_installere komfyrtoppen
• Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den skal fjernes.
• Det må installeres et brett under komfyrtoppen.
• Ventilasjonsåpningen mellom benkeplaten og fronten på enheten
under den må ikke tildekkes.
Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs.
den spenningen som er angitt på typeskiltet, stemmer overens med
tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er plassert på den nederste
karmen på komfyrtoppen.
ADVARSEL
Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.
Spenningen i varmeelementet er AC 230 V~. Apparatet virker også
perfekt på eldre nettverk med AC 220 V~ eller AC 240 V~.
Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at
apparatet kan kobles fra nettet på alle poler med en kontaktåpning
på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter for utkobling av linje,
jordfeilbryter eller vernebryter.
ADVARSEL
ADVARSEL
Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene
og terminalskruene må festes sikkert.
Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du
kontrollere at alle kokesonene er klare til bruk ved å slå dem
kort på etter tur på maksimumsinnstilling med egnede kokekar.
Når komfyrtoppen blir slått på for første gang, lyser alle
displayene, og barnesikringen blir aktivert.
installere komfyrtoppen_17
Installere Komfyrtoppen
Koble til strømnettet
ADVARSEL
ADVARSEL
Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av koblingene i
huset og apparatet (koblingsskjemaer). Ellers kan komponenter
bli skadet.Garantien dekke ikke skader som skyldes feil
installasjon.
Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en
spesiell ledning, som kan leveres av produsenten eller en
autorisert servicerepresentant.
• 1N~
• 2N~: Separer 2-fasete
ledninger (L1 og L2) før
tilkobling.
220-240V ~
220-240V ~
380-415V ~
Grønn/gul
Grønn/gul
Brun
Blå
Brun
Blå
Svart
Grå
Svart
Grå
L
L1 L2
N
32A
1N ~
16A
N
2N ~
2x1N~: Separer ledningene før tilkobling.
220-240V~
220-240V~
Blå
Grønn/gul
Brun
Svart
Grå
L1 N1 L2 N2
16A
2X1N~
18_installere komfyrtoppen
ADVARSEL
For riktig forsyningstilkobling,
følg kablingsdiagrammet ved
terminalene.
Installere i benkeplaten
Installere Komfyrtoppen
Noter ned serienummeret på apparatets typeskilt før installasjonen.
Du vil få bruk for dette nummeret hvis det skulle bli behov for
service og nummeret ikke lenger er synlig etter installasjon, siden
det befinner seg på det opprinnelige typeskiltet på undersiden av
apparatet.
Vær spesielt oppmerksom på kravene om minste tillatte avstand
og klaring.
Fest brakettene godt på begge sider med de medfølgende
skruene før du monterer komfyrtoppen oppå brakettene.
Min. 50 mm
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
560
90°
Mak. 50
min. 20
+4
+1
490 +4
+1
600
50
Induksjonskomfyrtopp
min. 2 mm
20 mm
Isolasjonspanel
ventilasjonsåpning
Ovn
installere komfyrtoppen_19
Installer de to brakettene
Sett i hullet
490 +4
+1
20_installere komfyrtoppen
deler og funksjoner
Kokesoner
22
14
0m
0m
m
m
Deler Og Funksjoner
3
14
22
0m
m
0m
m
2
4
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
Induksjonsoppvarmingssone 1250 W med effektøkning 1500 W
Induksjonsoppvarmingssone 2350 W med effektøkning 2600 W
Induksjonsoppvarmingssone 1250 W med effektøkning 1500 W
Induksjonsoppvarmingssone 2350 W med effektøkning 2600 W
Kontrollpanel
Kontrollpanel
1
6
6
5
2
1.
2.
3.
4.
Brytere for valg av kokesone
Effekt/tidstaker innstilling
Låsbryter
På/Av-bryter
7
3
4
5. Tidtager kontrollsensor og visning
6. Indikatorer for varmeinnstillinger og
restvarme
7. Effektøkning/Booster
deler og funksjoner_ 21
Komponenter
Induksjonskomfyrtopp
Installasjonsbraketter
Skruer
Induksjonsoppvarming
• Prinsippet med induksjonsoppvarming: Når du plasserer et
kokekar på en kokesone og slår den på, produserer de
elektroniske kretsene i induksjonskomfyrtoppen indusert strøm i
bunnen av kokekaret, slik at kokekarets temperatur umiddelbart
øker.
Indusert strøm
Induksjonsspole
Elektroniske
kretser
• Raskere koking og steking: Siden kokekaret blir varmet opp
direkte, ikke glassplaten, blir effekten bedre enn i andre systemer
fordi ingen varme går tapt. Det meste av energien som absorberes,
transformeres til varme.
22_deler og funksjoner
Apparatets nøkkelfunksjoner
deler og funksjoner_23
Deler Og Funksjoner
• Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en kokeflate av
keramisk glass og fire kokesoner som reagerer raskt.
• Berøringsbrytere: Apparatet styres ved hjelp av berøringsbrytere.
• Enkel rengjøring: Fordelen med kokeflate og brytere av keramisk
glass er at de er lette å gjøre rene. Den glatte, flate overflaten er
lett å gjøre ren.
• På/Av-bryter: På/Av-bryteren gir apparatet en ekstra strømbryter.
Når du berører denne bryteren, slås strømmen helt av eller på.
• Kontroll og -funksjonsindikatorer: Digitale displayer og
indikatorlamper gir informasjon om innstillinger og aktiverte
funksjoner, og viser om det finnes restvarme i de ulike kokesonene.
• Sikkerhetsutkobling: En funksjon for sikkerhetsutkobling sikrer at
alle kokesoner slås av automatisk etter en viss tid hvis innstillingen
ikke er endret.
• Restvarmeindikator: Et ikon for restvarme vises på displayet hvis
kokesonen er så varm at det er fare for å brenne seg.
• Effektøkning : Bruk denne funksjonen til å varme opp innholdet i
kokekaret raskere enn det maksimale effektnivået ' '. (Displayet vil
vise ' '.)
• Automatisk grytesensor: Hver kokesone inneholder en automatisk
kjelesensor. Systemet er kalibrert slik at det skal gjenkjenne kokekar
med en diameter som er bare litt mindre enn kokesonen. Kjeler og
andre kokekar må alltid plasseres midt på hver kokesone. Du må
alltid bruke egnede kokekar.
• Digitale displayer: De fire displayfeltene er tilknyttet de fire
kokesonene.De viser følgende informasjon:
- : apparatet er slått på.
- til , : valgte varmeinnstillinger.
- : restvarme.
- : barnesikringen er aktivert og.
-
: feilmelding når komfyrtoppen er overopphetet på grunn
av unormal bruk (for eksempel når det står tomme kokekar på en
kokesonen).
- : feilmelding når det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller
hvis det ikke er plassert noen kokekar på kokesonen.
Sikkerhetsutkobling
Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke er
justert etter en lengre periode, vil denne kokesonen automatisk slå
seg selv av.
Eventuell restvarme vil angis med (for "hot") på de digitale
displayene for de ulike kokesonene.
Kokesonene slås av automatisk i følgende tilfeller.
Varmeinnstilling
Slå av
1-3
Etter 8 timer
4-6
Etter 4 timer
7-9
Etter 2 timer
Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk,
vises ,
og komfyrtoppen blir slått av.
Hvis det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det i
kke er plassert noen kokekar på kokesonen, vises , og etter ett
minutt blir den tilsvarende kokesonen slått av.
Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt tid har gått,
kan du se i kapittelet "Feilsøking".
Hvis det ikke er noen innspill vil det bli slått av etter 1 minutt.
24_deler og funksjoner
Andre grunner til at en kokesone kan slås av
automatisk
Restvarmeindikator
Når én enkelt kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil eventuell
restvarme i kokesonene vises med en (for "hot") på det digitale d
isplayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter at kokesonen er slått
av, blir restvarmeindikatoren bare slått av etter at kokesonen er
kjølnet.
Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.
ADVARSEL
ADVARSEL
Så lenge restvarmeindikatoren lyser, finnes det en viss fare
for å brenne seg.
Hvis strømforsyningen blir brutt, vil symbolet bli borte, og
informasjon om restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig.
Det kan imidlertid likevel være mulig å brenne deg. Dette kan
unngås ved å alltid passe på når man er nær komfyrtoppen.
Temperatursensor
Hvis temperaturen uansett årsak skulle stige over sikkerhetsgrensene
på en av kokesonene, vil kokesonen automatisk bli slått ned til et
lavere effektnivå.
Når du er ferdig med å bruke komfyrtoppen, vil kjøleviften fortsette å
kjøre til elektronikken i komfyrtoppen er kjølt ned. Kjøleviften slås
automatisk på og av avhengig av temperaturen i elektronikken.
Når du er ferdig med å bruke komfyren, vil kjøreviften fortsette å kjøre
1 minutt.
deler og funksjoner_25
Deler Og Funksjoner
Alle kokesoner vil straks bli slått av hvis væske koker over og renner
ut over kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en
fuktig klut på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene må apparatet
slås på igjen ved hjelp av På/Av-bryteren etter at væsken eller
kluten er fjernet.
Før du begynner
Rengjøring ved oppstart
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og
glassrensemiddel for keramiske koketopper.
ADVARSEL
Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler.
Overflaten kan bli skadet.
Bruk av komfyrtoppen
Kokekar for matlaging med induksjonssoner
Induksjonskomfyrtoppen kan bare slås på når et kokekar med
magnetisk bunn plasseres på en av kokesonene. Du kan bruke
følgende egnede kokekar.
Materiale i kokekar
Materiale i kokekar
Egnet
Stål, emaljert stål
Ja
Støpejern
Ja
Rustfritt stål
Hvis merket for induksjon av
produsenten
Aluminium, kobber, messing
Nei
Glass, keramikk, porselen
Nei
Kokekar for induksjonskomfyrer er merket som egnet for dette
av produsentene.
Enkelte kokekar kan avgi lyd når de brukes på
induksjonskokesoner. Lyden er ikke noen feil i apparatet, og
påvirker på ingen måte effekten.
26_før du begynner
Egnethetstest
Størrelse på kokekar
Induksjonskokesoner tilpasser seg automatisk til størrelsen på
bunnen av kokekaret, opp til en viss grense. Den magnetiske delen
av bunnen på kokekaret må imidlertid ha en minstediameter som
avhenger av størrelsen på kokesonen.
Diameter på kokesoner
Minste tillatte diameter på
bunnen av kokekaret
220 mm
140 mm
140 mm
120 mm
Operasjonelle Lyder
Hvis du kan høre:
• Knasende/Summende støy: kokekaret er laget av forskjellige
materialer.
• Plystring: du bruker mer enn to kokesoner og kkekar. er laget er
forskjellige materialer.
• Humming: du bruker høye effektnivåer.
• Klikking: elektrisk omkobling.
• Piping, summing: viften.
Støy er normalt og refererer ikke til noen defekter.
bruk av komfyrtoppen_27
Bruk Av Komfyrtoppen
Kokekar er egnet til
induksjonsoppvarming, hvis en
magnet festes til bunnen av
kokekaret og kokekaret er merket
som egent av kokekarets produsent.
Bruk av egnede kokekar
Gode kasseroller gir gode resultater.
• Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen. Bunnen bør være
så tykk og flat som mulig.
• Når du kjøper nye kasseroller, må du være spesielt oppmerksom
på diameteren på bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren
ved den øvre kanten.
• Ikke bruk kasseroller med skader i bunnen med skarpe eller ru
kanter. Varig oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene
glir over overflaten.
• Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis bøyd svakt innover
(konkave). De må aldri være bøyd utover (konvekse).
• Hvis du vil bruke en bestemt kasserolletype, for eksempel en
trykkoker, sautépanne eller wok, må du følge produsentens
veiledning.
Energisparende tips
Du kan spare verdifull energi ved å overholde følgende punkter.
• Sett alltid gryter og kasseroller på
kokesonen før du slår den på.
• Skitne kokesoner og kasserollebunner
øker strømforbruket.
• Legg lokkene godt og rett på
grytene og kasserollene slik at de
dekker helt når det er mulig.
• Slå av kokesonene før koketiden
er slutt for å bruke restvarmen til å
holde maten varm eller til tining.
28 _bruk av komfyrtoppen
Riktig
Feil
Bruke berøringsbryterne
Slå på apparatet
1. Berør Av/på-bryteren
i omtrent 1 sekunder.
2. De digitale displayene viser
.
Etter at På/Av-bryteren er aktivert for å slå på apparatet, må
du velge en varmeinnstilling innen omtrent 60 sekunder. Av
sikkerhetsgrunner vil apparatet ellers slå seg selv av.
Velge kokesone og varmeinnstilling
1. Du velger kokesone ved å berøre den
tilsvarende kokesonebryteren.
2. For innstilling og justering av
strømstyrken for koking, berører
du riktig kokesones
Varmeinnstilling-brytere.
bruk av komfyrtoppen_29
Bruk Av Komfyrtoppen
Berøringsbryterne opereres ved at du berører ønsket panel med
fingertuppen til riktig display lyser opp eller slukkes, eller til ønsket
funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du styrer apparatet. Hvis
fingeren din ligger for flatt på panelet, kan også en tilstøtende bryter
bli aktivert.
Dersom mer enn én sensor utenom skyvefeltet trykkes inn i mer
enn 10 sekunder, vil det høres et lydsignal og apparatet slås av.
For å nullstille, trykk på Av/På kontrollsensor .
Slå av apparatet
Apparatet slås av ved hjelp av
kontrollsensoren på/Av-bryteren
Berør Av/på-bryteren
sekunder.
.
i omtrent 1
Etter å ha slått av én kokesone eller hele kokeflaten, vil eventuell
restvarme vises på de digitale displayene for de ulike
kokesonene i form av en (for "hot").
Slå av en enkelt kokesone
For å slå av en kokesone, sett innstillingen
tilbake til ved å bruke "
" på
betjeningspanelet.
Bruke barnesikringen
Du kan bruke barnesikringen til å hindre at du slår på en kokesone
og aktiverer den uten å mene det.
I tillegg kan kontrollpanelet, med unntak av på/Av-bryteren ,
låses for å hindre at innstillingene kan forandres uforvarende, for
eksempel når du tørker over panelet med en klut.
30_bruk av komfyrtoppen
Slå på/av barnesikringen
1. Berør Lås-bryteren
sekunder.
i omtrent 3
omtrent 3
sekunder
Bruk Av Komfyrtoppen
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
2. Berør hvilken som helst bryter.
vises på displayene for å angi at
barnesikring er aktivert.
3. Når du skal slå av barnesikringen, berører du Lås-bryteren
omtrent 3 sekunder en gang til.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
i
TIDTAKER
IDet er to måter å bruke tidtakeren på:
Bruke tidtakeren som en sikkerhets utkobling:
Hvis en bestemt tid er satt for en kokesone, vil kokesonen slå seg av
når denne perioden er utløpt. Denne funksjonen kan benyttes for
flere kokesoner samtidig.
Bruke tidtakeren for å telle ned:
Nedtellingstidtakeren kan ikke brukes hvis en kokesone er slått på.
Stille Sikkerhetsstenging
Kokesonen(e) som du ønsker å bruke sikkerhetsutkobling på må
være slått på.
1. Trykk på varmesonevalg
bruk av komfyrtoppen_31
2. Berør sensoren, "10" vil vises i
tidsdisplayet, og "1" blinker.
3. Angi tid ved å berøre skyvefeltet.
(kan settes til 10min, 20min,,,, 90min)
4. Trykk på tidssensoren igjen.
Tallet "0" blinker.
5. Angi tid ved å berøre skyvefeltet.
(kan settes til 1min, 2min,,,, 9min)
En liten prikk (.) kommer til å blinke på høyre siden av
effektnivået mens sikkerhetsutkobling/ timer er aktivert.
For å avbryte tidsinnstillingen, sett tiden til 0. Tidsdisplayet
viser "
"
Nedtellingstaker
For at nedtellingstidtakeren skal brukes, må apparatet slås på, men
alle kokesonene ikke velges.
1. Berør TIMER kontroll sensor.
vises i tidtakerdisplayet.
2. Sett ønkset tidsperiode ved hjelp av tidsinnstillingsvelgerne
skyvefelt
Nedtellingstidtakeren funksjonen er nå aktivert og den resterende
tiden vises i timerdisplayet.
For å justere den gjenværende tiden, trykker du på TIMER
kontroll
sensor. Og endre innstillingen ved hjelp av
tidsinnstillingsvelgerne skyvefelt.
32_bruk av komfyrtoppen
3. Et lydsignal vil lyde i 30 sekunder når tidsinnstillingen ferdig
Effektøkning
I enkelte omstendigheter kan effektøkningsfunksjonen bli
deaktivert automatisk for å beskytte de interne elektroniske
komponentene i komfyrtoppen.
Strømstyring
Kokesonene har et tilordnet maksimalt
effektnivå.
Hvis dette effektnivået overstiges ved å slå
på effektøkningsfunksjonen for en kokesone,
reduserer strømstyringen automatisk
varmeinnstillingen for den andre kokesonen
som er koblet i par med den.
• Venstre side: Kokesone 1 og 2 er koblet i
par
• Høyre side: Kokesone 3 og 4 er koblet i par
Indikatoren for denne kokesonen endres fra den angitte
varmeinnstillingen til høyeste mulige varmeinnstilling.
• Eksempel
Koblet i par med varmeinnstillingen for
Siste varmeinnstilling
en annen kokesone (nr. 4)
for kokesonen
varmeinnstilling
opprinnelig
(nr. 3)
automatisk endret
varmeinnstilling
til
Effektøkning
Nivå 6
Nivå 2
bruk av komfyrtoppen_33
Bruk Av Komfyrtoppen
Effektøkningsfunksjonen gjør mer energi tilgjengelig for hver
kokesone (for eksempel praktisk når du skal koke opp en stor kjele
med vann).
Effektøkningsfunksjonen aktiveres i maksimalt 5 minutter for hver
kokesone.
Etter dette går kokesonene automatisk tilbake til effektnivå .
Foreslåtte innstillinger for tilberedning av spesielle
matvarer
Tallene i tabellen nedenfor er veiledende. Varmeinnstillingene som
kreves for forskjellige tilberedningsmetoder, avhenger av flere faktorer,
inkludert kvaliteten på kokekarene som brukes, og type og mengde
mat som tilberedes.
Bryterinnstilling Tilberedningsmetode
9 P
Oppvarming
Sautering
Steking
7-8
Intensivt Steking
5-6
Steking
3-4
Damping
Stuing
Koking
1-2
Smelting
Eksempler på bruk
Oppvarming av store mengder
væske, koking av nudler,
bruning av kjøtt, (bruning av
gulasj, brasering av kjøtt)
Biff, kjøttfilet, poteter, pølser
Snitsel/koteletter, lever, fisk,
kjøttkaker, egg,
pannekaker/lefser
Damping og stuing av små
mengder grønnsaker, ris og
melkeretter
Smelting av smør, oppløsning av
gelatin, smelting av sjokolade
Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er bare en
veiledende referanse.
Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter bestemte kokekar
og matvarer.
34_bruk av komfyrtoppen
Rengjøring og vedlikehold
Komfyrtopp
Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en
oppvarmet keramisk glassflate: Alle rengjøringsmidler må
fjernes med tilstrekkelige mengder rent vann etter rengjøring,
ettersom de kan ha en etsende virkning når overflaten blir
varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller
ovnspray, skureputer eller slipemiddel for gryter.
Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den
fortsatt er varm å ta på. Dette vil hindre at søl blir brent fast
på overflaten. Fjern belegg, vannmerker, fettdråper og
metallisk misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk
glass eller rustfritt stål som du får i handelen.
Rengjøring Og Vedlikehold
ADVARSEL
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.
2. Gni tørr med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke
etterlates på overflaten.
3. Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten en gang i uken med
et rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål som du får
i handelen.
4. Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder rent
vann og gni tørr med en ren klut som ikke loer.
Inngrodd smuss
1. Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut og mat som har kokt
over.
2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den
keramiske glassflaten.
3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.
Glasskraper og spesialrengjøringsmidler for
keramisk glass finnes i spesialbutikker.
rengjøring og vedlikehold_35
Problematisk smuss
1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre
materialer med en glasskrape straks, mens det fortsatt er varmt.
Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes
på en varm kokesone:
ADVARSEL
2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt.
Hvis kokesonen som noe har smeltet på, har blitt avkjølt, må du
varme den opp igjen for rengjøring.
Skraper eller mørke flekker på den keramiske glassflaten, for
eksempel forårsaket av en kasserolle med skarpe kanter, kan
ikke fjernes. Dette skader imidlertid ikke
komfyrtoppen funksjonelt.
Komfyrtoppramme (alternativ)
Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på
komfyrtopprammen. Da kan det oppstå matte flekker.
1. Tørk rammen med en fuktig klut.
2. Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk og gni tørr.
ADVARSEL
Unngå skader på apparatet
• Ikke bruk komfyrtoppen som arbeidsplate eller som
oppbevaringsplass.
• Ikke slå på en kokesone hvis det ikke står kokekar på komfyrtoppen
eller hvis kokekaret er tomt.
• Keramisk glass er veldig sterkt og motstandsdyktig, men det er ikke
uknuselig.Det kan bli skadet hvis en spesielt skarp eller hard gjenstand
faller ned på komfyrtoppen.
• Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen. Det kan føre til
oppskraping og skade på overflaten.
36_rengjøring Og Vedlikehold
rengjøring og vedlikehold_ 37
Rengjøring Og Vedlikehold
• Unngå å søle etsende væsker, for eksempel eddik, sitronsaft og
avskallingsmidler, på komfyrtopprammen. Slike væsker kan
forårsake matte flekker.
• Hvis sukker eller en blanding som inneholder sukker, kommer i
kontakt med en varm kokesone og smelter, må det renses vekk
umiddelbart med en skrape, mens det fortsatt er varmt.
Hvis det får avkjøles, kan det skade overflaten når det fjernes.
• Hold alle gjenstander og materialer som kan smelte, for eksempel
plast, aluminiumsfolie og stekefolie, borte fra den keramiske
glassflaten. Hvis noe av denne typen smelter på komfyrtoppen,
må det umiddelbart fjernes med en skrape.
Garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du
selv kan rette ved hjelp av følgende veiledning. Ikke forsøk å gjøre
andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner ikke hjelper i hvert
enkelt tilfelle.
ADVARSEL
Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifiserte
serviceteknikere. Feilaktig utførte reparasjoner kan medføre
betydelig risiko for brukeren. Hvis apparatet ditt trenger
reparasjon, ber vi deg kontakte ditt kundesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke virker?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Sikringen i husets ledningsnett (i sikringsskapet) er intakt. Hvis
sikringene går flere ganger, må du tilkalle elektriker.
• Apparatet er riktig slått på.
• Kontrollindikatorene på kontrollpanelet lyser.
• Kokesonen er slått på.
• Kokesonene er satt på ønsket varmeinnstilling.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke vil slås på?
ZKontroller følgende mulige forklaringer:
• Det har gått mer enn 60 sekunder fra På/Av-bryteren ble aktivert til
ønsket kokesone slår seg på (se kapitlet "Slå på apparatet").
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet, med unntak av
restvarmeindikatoren , plutselig blir slukkes?
Dette kan ha én av to mulige forklaringer:
• Du har aktivert På/Av-bryteren uten å mene det.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
38_garanti Og Service
Hva skal jeg gjøre hvis restvarmeindikatoren ikke vises på
displayet etter at kokesonene er slått av ?
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonen ikke vil slås på eller av?
Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
• Barnesikringen er på.
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Garanti Og Service
Kontroller følgende mulige forklaring:
• Kokesonen ble bare brukt kort tid, og ble derfor ikke varm nok.
Hvis kokesonen er varm, må du ringe kundeservice.
Kontroller følgende:
• Komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.
• Berør På/Av-bryteren for å nullstille etter at komfyrtoppen er kjølt
ned.
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller det er ikke er
plassert noen kokekar på kokesonen.
• Hvis du bruker egnede kokekar, vil meldingen automatisk bli borte.
Hva gjør jeg hvis kjøleviftene kjører etter at komfyrtoppen er
slått av?
Kontroller følgende:
• Når du er ferdig med å bruke komfyren, vil kjøreviften fortsette å
kjøre 1 minutt.
Hvis du ber om servicebesøk på grunn av feil bruk av apparatet, kan
du måtte betale for et besøk av servicetekniker også i garantiperioden.
garanti og service_39
Service
Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet "Feilsøking".
Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under
Er det en teknisk feil?
I så fall må du kontakte kundeservice.
Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å
diagnostisere problemet og vil også gjøre det enklere å bestemme
om det er nødvendig med besøk fra kundeservice.
Noter ned følgende informasjon:
• Hvordan arter problemet seg?
• I hvilke situasjoner oppstår problemet?
Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på
apparatet ditt. Denne informasjonen finnes på typeskiltet, slik:
• Modellbeskrivelse
• S/N-kode (15 sifre)
Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den
tilgjengelig.
Modell:
Serienummer:
Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?
• hvis du kunne ha løst problemet selv ved hjelp av én av løsningene
i kapitlet "Feilsøking".
• hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han ikke
fikk all relevant informasjon før besøket, og han derfor for eksempel
må gjøre flere turer etter deler. Hvis du forbereder deg på
telefonsamtalen slik det beskrevet ovenfor, vil det spare deg for
kostnaden ved slike turer.
40_garanti og service
Tekniske data
Tekniske data
Utskjæringsmål for
benkeplaten
Bredde
590 mm
Dybde
520 mm
Høyde
57 mm
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
220 - 240 V /400 V~
50 / 60 Hz
Tilkoblingsspenning
Maximum connected load power
Vekt(NZ64H37070K)
Vekt(NZ64H37075K)
7.2 kW
Netto
10.5 kg
Brutto
12.0 kg
Netto
10.7 kg
Brutto
12.2 kg
Kokeringer
Stilling
Venstre bak
Venstre foran
Høyre foran
Høyre bak
Diameter
220 mm
140 mm
220 mm
140 mm
Strøm
2350 W/økning 2600 W
1250 W/økning 1500 W
2350 W/økning 2600 W
1250 W/økning 1500 W
tekniske data_41
Tekniske Data
Apparatets mål
NZ64H37070K
NZ64H37075K
Merk:
Merk:
Frågor eller kommentarer
Land
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
Ring
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
FRANCE
GERMANY
ITALIA
01 48 63 00 00
0 180 5 SAMSUNG bzw.
0 180 5 7267864* (*0,14€/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.0,42€/Min.)
800-SAMSUNG(726-7864)
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
GREECE
80111-SAMSUNG(80111 726 7864)
only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
SWITZERLAND
BELGIUM
www.samsung.com
09 85635050
CYPRUS
NETHERLANDS
Eller besök oss online pa adressen
05 133 1999
0818 717100
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr/(French)
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement