Samsung CTN364E004 Betjeningsvejledning

Samsung CTN364E004 Betjeningsvejledning
CTN364E004
Induksjonskomfyrtopp
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
Du vil få mer fullstendig service hvis du registrerer
produktet på
www.samsung.com/global/register
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 1
2009-04-17
10:44:12
bruke denne håndboken
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom
på sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende kapittel, før du bruker
apparatet ditt. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag. Hvis du
overlater apparatet til andre eiere, må du huske å levere med manualen til
den nye eieren.
Følgende symboler brukes i teksten
Dette er et symbol for sikkerhetsadvarsel.
Advarsel viser informasjon som angår din personlige sikkerhet.
Viktig viser informasjon om hvordan man unngår å skade apparatet.
Dette symbolet viser til forholdsregler som kan tas for å bidra til å beskytte
miljøet.
Dette symbolet angir nyttig informasjon og praktiske tips.
1. Slike tall angir trinnvise instruksjoner for bruk av apparatet.
2. ...
3. ...
Denne håndboken inneholder informasjon om trinn du kan gjøre selv for å diagnostisere
og løse problemer som kan oppstå. Se kapitlet “Feilsøking”.
_ bruke denne håndboken
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 2
2009-04-17
10:44:12
sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med alle godtatte
tekniske standarder og sikkerhetsstandarder. Som produsenter mener vi imidlertid
også at det er vårt ansvar å gjøre dere kjent med følgende sikkerhetsinstrukser.
• Pass på at apparatet er riktig installert og jordet av kvalifiserte fagfolk.
• Bare kvalifiserte fagfolk kan utføre service på dette apparatet. Reparasjoner
foretatt av ukvalifiserte personer kan føre til skade eller alvorlig funksjonssvikt. Hvis
apparatet trenger reparasjon, må du kontakte ditt lokale servicesenter. Hvis disse
instruksjonene ikke følges, kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.
• Innebygde apparater må bare brukes etter at de er installert i rom og på
arbeidssteder som overholder gjeldende standarder. Dette sikrer tilstrekkelig
beskyttelse mot kontakt for elektriske enheter i samsvar med kravene i gjeldende
sikkerhetsstandarder.
• Hvis apparatet fungerer dårlig eller hvis det oppstår brudd, sprekker eller rifter:
- slå av alle kokesoner
- koble komfyrtoppen fra strømforsyningen og
- kontakt ditt lokale servicesenter.
sikkerhetsinstruksjoner\
Elektrisk sikkerhet
Hvis det finnes sprekker i overflaten, må du slå av apparatet for å eliminere faren for
elektrisk støt. Ikke bruk komfyrtoppen før glasset på overflaten er byttet ut.
Barnesikkerhet
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av små barn eller funksjonshemmede
uten tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen.
Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kokesonene blir varme når du lager mat. Hold alltid små barn unna apparatet.
sikkerhetsinstruksjoner\ _
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 3
2009-04-17
10:44:12
Sikkerhet ved bruk
• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke plasseres på
komfyrtoppens overflate, siden de kan bli varme.
• Slå av komfyrelementet med bryteren etter bruk, ikke bruk kjelesensoren som eneste
sikring.
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) som er svekket
fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med
mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
• Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og steking i hjemmet. Det er ikke
laget for kommersiell eller industriell bruk.
• Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.
• Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater i stikkontakter i nærheten av
komfyrtoppen. Strømledninger må ikke komme i kontakt med koketoppen.
• Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri overflateenheter uten tilsyn når
du lager mat i fett eller olje, for eksempel når du lager chips.
• Slå av kokesonene etter bruk.
• Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
• Plasser aldri eksplosive gjenstander på komfyrtoppen. Det kan føre til brann.
• Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie, produkter pakket i
aluminium eller frosne varer som er oppbevart i kokekar av aluminium.
• Uforsiktig bruk kan medføre fare for brannskader.
• Ledninger fra elektriske apparater må ikke berøre den varme overflaten på
komfyrtoppen eller varme kokekar.
• Ikke bruk komfyrtoppen til å tørke klær.
• Aldri lagre brennbare materialer som spraybokser og vaskemidler i skuffer eller skap
under komfyrtoppen.
Advarsel: Brukere med pacemakere og Active Heart-implantater må holde
overkroppen minst 30 cm fra induksjonskokesonene når disse står på. Hvis du er i
tvil, ber vi om at du tar kontakt med produsenten av implantatet eller legen din.
Sikkerhet ved rengjøring
• Slå alltid apparatet av før du gjør rent.
• Av sikkerhetsgrunner må du aldri gjøre rent apparatet med dampstråle eller
høytrykksspyler.
• Rengjør komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og behandlingsinstruksjonene i
denne håndboken.
_ sikkerhetsinstruksjoner\
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 4
2009-04-17
10:44:12
instruksjoner for avhending
Avhending av emballasje
Riktig avhending av ditt gamle apparat
Advarsel: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det
ikke kan oppstå fare.
Dette gjør du ved å kontakte en kvalifisert fagperson og få vedkommende til å koble
apparatet fra strømnettet og fjerne nettledningen.
• Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
• Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det
lokale renholdsverket.
instruksjoner for avhending
Alle materialer som er brukt i emballasjen til dette apparatet, er fullstendig resirkulerbare.
Ark og deler i hardskum er riktig merket. Sørg for at emballasjemateriale og gamle
apparater blir avhendet med hensyn til sikkerhet og miljø.
instruksjoner for avhending _
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 5
2009-04-17
10:44:12
innhold
installere
komfyrtoppen
7
11
deler og funksjoner
før du begynner
15
16
bruk av komfyrtoppen
rengjøring og
vedlikehold
23
25
27
garanti og service
tekniske data
7
7
8
9
Forskrifter og samsvar
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Koble til strømnettet
Installere i benkeplaten
11
11
12
12
13
14
14
15
Kokesoner
kontrollpanel
Komponenter
Induksjonsoppvarming
Apparatets nøkkelfunksjoner
Sikkerhetsutkobling
Restvarmeindikator
Temperatursensor
15 Rengjøring ved oppstart
16 Kokekar for matlaging med
induksjonssoner
16 Egnethetstest
16 Størrelse på kokekar
17 Bruk av egnede kokekar
17 Bruke berøringsbryterne
18 Slå på apparatet
18 Velge kokesone og varmeinnstilling
18 Slå av apparatet
19 Slå av en kokesone
19 Bruke barnesikringen
20 Timer
21 Effektøkning
21 Strømstyring
22 Foreslåtte innstillinger for tilberedning
av spesielle matvarer
23 komfyrtopp
24 Komfyrtopprammen (ALTERNATIV)
24 Unngå skader på apparatet
25 Vanlige spørsmål og feilsøking
26 Service
27 Tekniske data
27 Kokeringer
_ innhold
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 6
2009-04-17
10:44:13
installere komfyrtoppen
Forskrifter og samsvar
Dette apparatet oppfyller følgende standarder:
• EN 60335 - 1 og EN 60335 - 2 - 6, om dreier seg om sikkerhet for elektrisk utstyr for
husholdninger og lignende formål
• EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548, som dreier seg om driftsfunksjoner i
elektriske komfyrer, komfyrtopper, ovner og griller til husholdningsbruk
• EN 55014-1
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2 og
• EN 61000 - 3 - 3, som dreier seg om krav til elektromagnetisk samsvar (EMC).
installere komfyrtoppen
Viktig:
Pass på at det nye apparatet blir installert og jordet av kvalifisert personell.
Garantien vil ikke dekke skader som kan oppstå som et resultat av feil installasjon.
Tekniske data finner du på slutten av denne håndboken.
Dette apparatet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:
• 2006/95/EC, svakstrømsdirektivet
• 2004/108/EEC, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
• Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å koble
apparatet fra strømnettet på alle polene med en kontaktåpning på minst 3 mm. Passende
isolasjonsenheter kan for eksempel være sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer
(sikringer med skrufatning må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og vernebryter.
• Når det gjelder brannvern, oppfyller dette apparatet kravene i EN 60335 - 2 - 6. Denne
typen apparat kan installeres med et høyt skap eller en vegg på én side.
• Skuffer må ikke monteres under komfyrtoppen.
• Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mot fukt må alle avskårne overflater forsegles med egnet forsegling.
• På flislagte overflater må skjøtene i området der komfyrtoppen plasseres, være fullstendig
fylt opp med fugemasse.
• På overflater i naturlig eller kunstig stein eller keramikk må snappfestefjærene festes på
plass med egnet kunstharpiks eller blandet klebemiddel.
• Kontroller at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsbenken uten mellomrom. Ekstra
silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre demontering mye vanskeligere ved
service.
• Ved demontering må komfyrtoppen presses ut nedenfra.
• Det må installeres et brett under komfyrtoppen.
• Ventilasjonsåpningen mellom benkeplaten og fronten på enheten under den må ikke
tildekkes.
installere komfyrtoppen _
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 7
2009-04-17
10:44:13
Koble til strømnettet
Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs. den spenningen som
er angitt på typeskiltet, stemmer overens med tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er
plassert på den nederste karmen på komfyrtoppen.
Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.
Spenningen i varmeelementet er AC230 V~. Apparatet virker også perfekt på eldre
nettverk med AC220 V~ eller AC240 V~.
Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at apparatet kan kobles fra
nettet på alle poler med en kontaktåpning på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter
for utkobling av linje, jordfeilbryter eller vernebryter.
Kabel av typen H05RN - F eller høyere gradering må brukes som tilkoblingskabel til
nettet.
Merkestrøm til apparatet (A)
Nominelt tverrsnitt (mm2)
1N~
> 25 og ≤ 32
≥ 2,5
2N~
> 10 og ≤ 16
≥ 1,5
Tilkoblingen må utføres som vist i diagrammet. Mellomstykkene må monteres etter riktig
koblingsskjema.
Jordledningen er koblet til terminal. Jordledningen må være lenger enn strømførende
ledninger.
Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene og terminalskruene
må festes sikkert.
Tilkoblet kabel må sikres med nettkabelklemmen og dekselet lukkes ved å trykke
det hardt inn (låse det på plass). Før apparatet slås på for første gang, må all
beskyttelsesfolie eller alle klebemerker fjernes fra den keramiske glassflaten.
Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du kontrollere at alle
kokesonene er klare til bruk ved å slå dem kort på etter tur på maksimumsinnstilling
med egnede kokekar.
Når komfyrtoppen blir slått på for første gang, lyser alle displayene, og
barnesikringen blir aktivert.
220-240V ~
380-415V ~
220-240V ~
220-240V ~
< IN ~ >
L: Brun
N: Blå
PE: Grønn
Advarsel: Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av koblingene i huset og
apparatet (koblingsskjemaer). Ellers kan komponenter bli skadet.
Garantien dekke ikke skader som skyldes feil installasjon.
_ installere komfyrtoppen
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 8
2009-04-17
10:44:13
Installere i benkeplaten
min. 50 mm
min. 5 mm
installere komfyrtoppen
Noter ned serienummeret på apparatets typeskilt før installasjonen.
Du vil få bruk for dette nummeret hvis det skulle bli behov for service og nummeret
ikke lenger er synlig etter installasjon, siden det befinner seg på det opprinnelige
typeskiltet på undersiden av apparatet.
Vær spesielt oppmerksom på kravene om minste tillatte avstand og klaring.
Fest brakettene godt på begge sider med de medfølgende skruene før du monterer
komfyrtoppen oppå brakettene.
560 mm
ø6
x4
90°
R3
min. 20
560
±1
490±1
600
50
Induksjonskomfyrtopp
min. 5 mm
20 mm
Isolasjonspanel
ventilasjonsåpning
Ovn
installere komfyrtoppen _
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 9
2009-04-17
10:44:14
90° x 4
ø2
100
=
490
±1
100
=
10_ installere komfyrtoppen
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 10
2009-04-17
10:44:15
deler og funksjoner
Kokesoner
m
m
m
18
0
0
21
m
18
m
m
0
m
m
4
0
16
deler og funksjoner
2
1
3
5
1.
2.
3.
4.
5.
Induksjonskokesone 2200 W med effektøkning til 3200 W
Induksjonskokesone 1800 W med effektøkning til 2200 W
Induksjonskokesone 1400 W med effektøkning til 2000 W
Induksjonskokesone 1800 W med effektøkning til 2600 W
Kontrollpanel
kontrollpanel
1
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
7
3
6
4
5
Brytere for valg av kokesone
Brytere for varmeinnstilling og tidtakerinnstilling
Låsbryter
På/Av-bryter
Effektøkningsbryter
Forhåndsvalg av effekt
Indikatorer for varmeinnstillinger og restvarme
Tidtakerindikator og kontrollsensor
deler og funksjoner _11
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 11
2009-04-17
10:44:15
Komponenter
Induksjonskomfyrtopp
Installasjonsbraketter
Skruer
Strømkabel
Induksjonsoppvarming
• Prinsippet med induksjonsoppvarming: Når du plasserer et kokekar
på en kokesone og slår den på, produserer de elektroniske kretsene i
induksjonskomfyrtoppen indusert strøm i bunnen av kokekaret, slik at kokekarets
temperatur umiddelbart øker.
Indusert strøm
Induksjonsspole
Elektroniske kretser
• Raskere koking og steking: Siden kokekaret blir varmet opp direkte, ikke
glassplaten, blir effekten bedre enn i andre systemer fordi ingen varme går tapt. Det
meste av energien som absorberes, transformeres til varme.
12_ deler og funksjoner
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 12
2009-04-17
10:44:16
Apparatets nøkkelfunksjoner
deler og funksjoner
• Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en kokeflate av keramisk glass og fire
kokesoner som reagerer raskt.
• Berøringsbrytere: Apparatet styres ved hjelp av berøringsbrytere.
• Enkel rengjøring: Fordelen med kokeflate og brytere av keramisk glass er at de er
lette å gjøre rene. Den glatte, flate overflaten er lett å gjøre ren.
• På/Av-bryter: På/Av-bryteren gir apparatet en ekstra strømbryter. Når du berører
denne bryteren, slås strømmen helt av eller på.
• Kontroll og -funksjonsindikatorer: Digitale displayer og indikatorlamper gir
informasjon om innstillinger og aktiverte funksjoner, og viser om det finnes restvarme i
de ulike kokesonene.
• Sikkerhetsutkobling: En funksjon for sikkerhetsutkobling sikrer at alle kokesoner
slås av automatisk etter en viss tid hvis innstillingen ikke er endret.
• Restvarmeindikator: Et ikon for restvarme vises på displayet hvis kokesonen er så
varm at det er fare for å brenne seg.
• Forhåndsvalg av effekt: Det er praktisk og enkelt å velge en forhåndsvalgt effekt.
Varmeinnstilling
Varmeinnstilling
• Effektøkning
: Bruk denne funksjonen til å varme opp innholdet i kokekaret
raskere enn det maksimale effektnivået . (Displayet vil vise “ ”.)
• Automatisk grytesensor: Hver kokesone inneholder en automatisk kjelesensor.
Systemet er kalibrert slik at det skal gjenkjenne kokekar med en diameter som er
bare litt mindre enn kokesonen. Kjeler og andre kokekar må alltid plasseres midt på
hver kokesone. Du må alltid bruke egnede kokekar.
• Digitale displayer: De fire displayfeltene er tilknyttet de fire kokesonene.
De viser følgende informasjon:
-
apparatet er slått på,
-
til ,
valgte varmeinnstillinger,
-
restvarme,
-
barnesikringen er aktivert og
-
feilmelding når sensoren har blitt berørt i mer enn 10 sekunder.
-
feilmelding når komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal
bruk (for eksempel når det står tomme kokekar på en kokesonen).
-
feilmelding når det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det
ikke er plassert noen kokekar på kokesonen.
deler og funksjoner _13
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 13
2009-04-17
10:44:18
Sikkerhetsutkobling
Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke er justert etter en
lengre periode, vil denne kokesonen automatisk slå seg selv av.
Eventuell restvarme vil angis med
(for “hot”) på de digitale displayene for de ulike
kokesonene.
Kokesonene slås av automatisk i følgende tilfeller.
Varmeinnstilling
Slå av
1-2
Etter 6 timer
3
Etter 5 timer
4-5
Etter 4 timer
6-9
Etter 1,5 timer
Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk, vises
og komfyrtoppen blir slått av.
,
Hvis det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det ikke er plassert
noen kokekar på kokesonen, vises , og etter en minutter blir den tilsvarende
kokesonen slått av.
Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt tid har gått, kan du se i kapittelet
“Feilsøking”.
Andre grunner til at en kokesone kan slås av automatisk
Alle kokesoner vil straks bli slått av hvis væske koker over og renner ut over
kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en fuktig klut
på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene må apparatet slås på igjen ved hjelp av
etter at væsken eller kluten er fjernet.
På/Av-bryteren
Restvarmeindikator
Når én enkelt kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil eventuell restvarme i kokesonene
vises med en
(for “hot”) på det digitale displayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter
at kokesonen er slått av, blir restvarmeindikatoren bare slått av etter at kokesonen er
kjølnet.
Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.
Viktig: Så lenge restvarmeindikatoren lyser, finnes det en viss fare for å brenne seg.
Viktig: Hvis strømforsyningen blir brutt, vil symbolet
bli borte, og informasjon
om restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig. Det kan imidlertid likevel være mulig å
brenne deg. Dette kan unngås ved å alltid passe på når man er nær komfyrtoppen.
14_ deler og funksjoner
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 14
2009-04-17
10:44:18
Temperatursensor
Hvis temperaturen uansett årsak skulle stige over sikkerhetsgrensene på en av
kokesonene, vil kokesonen automatisk bli slått ned til et lavere effektnivå.
Når du er ferdig med å bruke komfyrtoppen, vil kjøleviften fortsette å kjøre til
elektronikken i komfyrtoppen er kjølt ned. Kjøleviften slås automatisk på og av avhengig
av temperaturen i elektronikken.
Rengjøring ved oppstart
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og glassrensemiddel for keramiske
koketopper.
før du begynner
før du begynner
Viktig: Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten kan bli skadet.
før du begynner _15
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 15
2009-04-17
10:44:19
bruk av komfyrtoppen
kokEkar For maTlagiNg mEd iNduksjoNssoNEr
Induksjonskomfyrtoppen kan bare slås på når et kokekar med magnetisk bunn plasseres
på en av kokesonene. Du kan bruke følgende egnede kokekar.
materiale i kokekar
materiale i kokekar
Egnet
Stål, emaljert stål
Ja
Støpejern
Ja
Rustfritt stål
Hvis merket for induksjon av produsenten
Aluminium, kobber, messing
Nei
Glass, keramikk, porselen
Nei
Kokekar for induksjonskomfyrer er merket som egnet for dette av
produsentene.
Enkelte kokekar kan avgi lyd når de brukes på induksjonskokesoner. Lyden
er ikke noen feil i apparatet, og påvirker på ingen måte effekten.
EgNEThETsTEsT
Kokekar er egnet for induksjonsoppvarming
hvis en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
sTørrElsE på kokEkar
Induksjonskokesoner tilpasser seg automatisk til størrelsen på bunnen av kokekaret, opp
til en viss grense. Den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må imidlertid ha en
minstediameter som avhenger av størrelsen på kokesonen.
diameter på kokesone
minste tillatte diameter på bunnen av kokekaret
210 mm
180 mm
180 mm
145 mm
160 mm
100 mm
1_ bruk av komfyrtoppen
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 16
2009-04-17
10:44:19
Bruk av egnede kokekar
Energisparende tips
Du kan spare verdifull energi ved å overholde følgende punkter.
• Sett alltid gryter og kasseroller på
kokesonen før du slår den på.
• Skitne kokesoner og
kasserollebunner øker
strømforbruket.
• Legg lokkene godt og rett på
grytene og kasserollene slik at de
dekker helt når det er mulig.
bruk av komfyrtoppen
Gode kasseroller gir gode resultater
• Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen. Bunnen bør være så tykk og flat
som mulig.
• Når du kjøper nye kasseroller, må du være spesielt oppmerksom på diameteren på
bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren ved den øvre kanten.
• Ikke bruk kasseroller med skader i bunnen med skarpe eller ru kanter. Varig
oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene glir over overflaten.
• Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis bøyd svakt innover (konkave). De må
aldri være bøyd utover (konvekse).
• Hvis du vil bruke en bestemt kasserolletype, for eksempel en trykkoker, sautépanne
eller wok, må du følge produsentens veiledning.
Riktig!
Feil!
• Slå av kokesonene før koketiden
er slutt for å bruke restvarmen til å
holde maten varm eller til tining.
Bruke berøringsbryterne
Berøringsbryterne opereres ved at du berører ønsket panel med fingertuppen til riktig
display lyser opp eller slukkes, eller til ønsket funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du styrer apparatet. Hvis fingeren din ligger for
flatt på panelet, kan også en tilstøtende bryter bli aktivert.
bruk av komfyrtoppen _17
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 17
2009-04-17
10:44:19
Slå på apparatet
1. Berør Lås-bryteren
i omtrent 3 sekunder.
2. Apparatet slås på med Av/På-bryteren
Berør Av/På-bryteren
i 1 sekund.
De digitale displayene viser .
.
omtrent
1 sek.
Etter at På/Av-bryteren
er aktivert for å slå på apparatet, må du velge
en varmeinnstilling innen omtrent 10 sekunder. Av sikkerhetsgrunner vil
apparatet ellers slå seg selv av.
Velge kokesone og varmeinnstilling
1. Du velger kokesone ved å berøre den
tilsvarende kokesonebryteren.
2. For innstilling og justering av strømstyrken (
til ) for koking, berører du riktig kokesones
Varmeinnstilling-brytere (
eller
).
Hvis du vil justere raskt, holder du fingeren på
Varmeinnstilling-bryterne (
eller
) til du har nådd ønsket innstilling.
Hvis flere enn én bryter holdes i mer enn 10 sekunder, vises
på
varmeinnstillingsdisplayet. Berør sensoren for På/Av-bryteren
for å
nullstille.
Slå av apparatet
Apparatet slås av ved hjelp av kontrollsensoren
På/Av-bryteren .
Berør På/Av-bryteren .
18_ bruk av komfyrtoppen
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 18
2009-04-17
10:44:21
Etter å ha slått av én kokesone eller hele kokeflaten, vil eventuell restvarme
vises på de digitale displayene for de ulike kokesonene i form av en
(for
“hot”).
slå av EN kokEsoNE
Du kan slå av raskere ved å berøre den tilsvarende kokesonebryteren to
ganger.
brukE barNEsikriNgEN
bruk av komFyrToppEN
For å slå av en kokesone setter du innstillingen
tilbake til
ved hjelp av
-bryteren.
Du kan bruke barnesikringen til å hindre at du slår på en kokesone og aktiverer
den uten å mene det.
I tillegg kan kontrollpanelet, med unntak av på/Av-bryteren , låses for å hindre
at innstillingene kan forandres uforvarende, for eksempel når du tørker over
panelet med en klut.
slå på/av barnesikringen
1. Berør lås-bryteren i omtrent 3 sekunder.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
omtrent
3 sek.
. Berør hvilkensomhelstbryter.
vises på displayene for å angi at barnesikring er aktivert.
3. Når du skal slå av barnesikringen, berører du lås-bryteren
sekunder en gang til.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
i omtrent 3
bruk av komfyrtoppen _1
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 19
2009-04-17
10:44:23
Timer
Det er to måter å bruke tidtakeren på:
Bruke tidtakeren som sikkerhetsutkobling
Hvis det er angitt en bestemt tid for en kokesone, vil kokesonen slås av automatisk så
snart denne tiden er omme. Denne funksjonen kan brukes for flere kokesoner samtidig.
Bruke tidtakeren til å telle ned
Nedtellingstidtakeren kan ikke brukes hvis en kokesone er slått på.
Stille inn sikkerhetsutkobling
Kokesonen(e) der du vil bruke sikkerhetsutkoblingen, må være slått på.
1. Bruk Tidtaker-bryteren
, og velg den
kokesonen der tiden for sikkerhetsutkobling
skal stilles inn.
Når den første aktive kokesonen er valgt,
vil berøring av tidtakerbrytere føre til at den
tilsvarende indikatoren blinker langsomt.
For eksempel svarer fremre, venstre indikator
til fremre, venstre kokesone.
vises på tidtakerdisplayet.
Neste aktive kokesone velges ved å berøre Tidtaker-bryteren
en gang til.
2. Bruk Tidtakerinnstilling-bryterne (
eller
) til å stille inn ønsket tid, for
eksempel 15 minutter. Kokesonen
vil da bli slått av automatisk etter 15
minutter.
Sikkerhetsutkoblingen er nå aktivert.
Du kan vise hvor mye tid som er igjen for en kokesone ved hjelp av Tidtakerbryteren
.
Den tilsvarende indikatoren vil begynne å blinke langsomt.
Du kan endre innstillingene for tidtakeren ved hjelp av Tidtakerinnstillingbryterne (
eller
). Etter at den angitte tiden er gått ut, slår kokesonen seg
automatisk av. Du får en bekreftelse i form av et lydsignal, og det vises på
tidtakerdisplayet.
Du kan angi innstillingene raskere ved å en eller begge bryterne
og
til
ønsket verdi er nådd.
Hvis du berører
-bryteren først, begynner tidsinnstillingen på 99 minutter,
og hvis du berører
-bryteren først, begynner på den 1 minutt.
20_ bruk av komfyrtoppen
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 20
2009-04-17
10:44:24
Nedtellingstidtaker
For at nedtellingstidtakeren skal kunne brukes, må apparatet være slått på, men
alle kokesonene må være slått av.
1. Berør Tidtaker-bryteren
.
vises på tidtakerdisplayet.
Du kan justere gjenværende tid ved å berøre Tidtaker-bryteren
innstillingen ved hjelp av Tidtakerinnstilling-bryterne (
eller
og endre
).
Effektøkning
Effektøkningsfunksjonen
gjør mer energi tilgjengelig for hver kokesone (for
eksempel praktisk når du skal koke opp en stor kjele med vann).
Effektøkningsfunksjonen aktiveres i maksimalt 10 minutter for hver kokesone.
Etter dette går kokesonene automatisk tilbake til strømnivå .
bruk av komfyrtoppen
or
).
2. Still inn ønsket tid ved hjelp av Tidtakerinnstilling-bryterne (
Nedtellingsfunksjonen på tidtakeren er nå aktivert, og gjenværende tid vises
på tidtakerdisplayet.
I enkelte omstendigheter kan effektøkningsfunksjonen bli deaktivert
automatisk for å beskytte de interne elektroniske komponentene i
komfyrtoppen.
Strømstyring
Kokesonene har et tilordnet maksimalt effektnivå.
Hvis dette effektnivået overstiges ved å slå på
effektøkningsfunksjonen for en kokesone, reduserer
strømstyringen automatisk varmeinnstillingen for den
andre kokesonen som er koblet i par med den.
• Venstre side: Kokesone 1 og 2 er koblet i par
• Høyre side: Kokesone 3 og 4 er koblet i par
Indikatoren for denne kokesonen endres fra
den angitte varmeinnstillingen til høyeste mulige
varmeinnstilling.
• Eksempel
Siste varmeinnstilling for
kokesonen (nr. 3)
Effektøkning
Koblet i par med varmeinnstillingen for en annen kokesone
(nr. 4)
opprinnelig varmeinnstilling
varmeinnstilling automatisk
endret til
Nivå 9
Nivå 6
bruk av komfyrtoppen _21
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 21
2009-04-17
10:44:25
Foreslåtte innstillinger for tilberedning av
spesielle matvarer
Tallene i tabellen nedenfor er veiledende. Varmeinnstillingene som kreves for forskjellige
tilberedningsmetoder, avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten på kokekarene som
brukes, og type og mengde mat som tilberedes.
Bryterinnstilling Tilberedningsmetode
Eksempler på bruk
8-9
Oppvarming
Sautering
Steking
Oppvarming av store mengder væske, koking
av pasta og nudler
bruning av kjøtt
6-7
Intens
steking
Biff, kjøttfilet, poteter, pølser, pannekaker/lefser
5
Steking
Snitsel/koteletter, lever, fisk, kjøttkaker, egg
4
Koking
Koking av opptil 1,5 l væske, poteter,
grønnsaker
2-3
Damping
Stuing
Koking
Damping og stuing av små mengder
grønnsaker, ris og melkeretter
1
Smelting
Smelting av smør, oppløsning av gelatin,
smelting av sjokolade
Merk
• Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er bare en veiledende referanse
• Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter bestemte kokekar og matvarer.
22_ bruk av komfyrtoppen
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 22
2009-04-17
10:44:25
rengjøring og vedlikehold
komfyrtopp
Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den fortsatt er varm å ta
på. Dette vil hindre at søl blir brent fast på overflaten. Fjern belegg, vannmerker,
fettdråper og metallisk misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass
eller rustfritt stål som du får i handelen.
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.
2. Gni tørr med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke etterlates på
overflaten.
3. Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten en gang i uken med et
rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.
4. Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder rent vann og
gni tørr med en ren klut som ikke loer.
rengjøring og vedlikehold
Viktig: Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en oppvarmet keramisk
glassflate: Alle rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelige mengder rent
vann etter rengjøring, ettersom de kan ha en etsende virkning når overflaten blir
varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller ovnspray, skureputer eller
slipemiddel for gryter.
Inngrodd smuss
1. Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut og mat som har kokt over.
2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den keramiske glassflaten.
3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.
Glasskraper og spesialrengjøringsmidler for
keramisk glass finnes i spesialbutikker.
rengjøring og vedlikehold _23
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 23
2009-04-17
10:44:26
Problematisk smuss
1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer
med en glasskrape straks, mens det fortsatt er varmt.
Viktig: Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes på en
varm kokesone:
2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt.
Hvis kokesonen som noe har smeltet på, har blitt avkjølt, må du varme den
opp igjen for rengjøring.
Skraper eller mørke flekker på den keramiske
glassflaten, for eksempel forårsaket av en
kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes.
Dette skader imidlertid ikke komfyrtoppen
funksjonelt.
Komfyrtopprammen (ALTERNATIV)
Viktig: Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på komfyrtopprammen. Da kan
det oppstå matte flekker.
1. Tørk rammen med en fuktig klut.
2. Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk og gni tørr.
Unngå skader på apparatet
• Ikke bruk komfyrtoppen som arbeidsplate eller som oppbevaringsplass.
• Ikke slå på en kokesone hvis det ikke står kokekar på komfyrtoppen eller hvis
kokekaret er tomt.
• Keramisk glass er veldig sterkt og motstandsdyktig, men det er ikke
uknuselig.
Det kan bli skadet hvis en spesielt skarp eller hard gjenstand faller ned på
koketoppen.
• Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen. Det kan føre til oppskraping
og skade på overflaten.
• Unngå å søle etsende væsker, for eksempel eddik, sitronsaft og
avskallingsmidler, på komfyrtopprammen. Slike væsker kan forårsake matte
flekker.
• Hvis sukker eller en blanding som inneholder sukker, kommer i kontakt
med en varm kokesone og smelter, må det renses vekk umiddelbart med
en kjøkkenskrape, mens det fortsatt er varmt. Hvis det får avkjøles, kan det
skade overflaten når det fjernes.
• Hold alle gjenstander og materialer som kan smelte, for eksempel plast,
aluminiumsfolie og stekefolie, borte fra den keramiske glassflaten. Hvis noe
av denne typen smelter på komfyrtoppen, må det umiddelbart fjernes med en
skrape.
24_ rengjøring og vedlikehold
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 24
2009-04-17
10:44:26
garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
Advarsel: Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifiserte
serviceteknikere. Feilaktig utførte reparasjoner kan medføre betydelig risiko
for brukeren. Hvis apparatet ditt trenger reparasjon, ber vi deg kontakte ditt
kundesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke virker?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Sikringen i husets ledningsnett (i sikringsskapet) er intakt. Hvis sikringene går
flere ganger, må du tilkalle elektriker.
• Apparatet er riktig slått på.
• Kontrollindikatorene på kontrollpanelet lyser.
• Kokesonen er slått på.
• Kokesonene er satt på ønsket varmeinnstilling.
garanti og service
Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du selv kan rette ved hjelp
av følgende veiledning. Ikke forsøk å gjøre andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner
ikke hjelper i hvert enkelt tilfelle.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke vil slås på?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Det har gått mer enn 10 sekunder fra På/Av-bryteren ble aktivert til ønsket
kokesone slår seg på (se kapitlet “Slå på apparatet”).
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet, med unntak av
restvarmeindikatoren , plutselig blir slukkes?
Dette kan ha én av to mulige forklaringer:
• Du har aktivert På/Av-bryteren uten å mene det.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis restvarmeindikatoren ikke vises på
displayet etter at kokesonene er slått av?
Kontroller følgende mulige forklaring:
• Kokesonen ble bare brukt kort tid, og ble derfor ikke varm nok. Hvis
kokesonen er varm, må du ringe kundeservice.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonen ikke vil slås på eller av?
Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
• Barnesikringen er på.
garanti og service _25
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 25
2009-04-17
10:44:26
Hva skal jeg gjøre hvis displayet
lyser?
Kontroller følgende:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske. Berør På/Avbryteren for å nullstille.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet
lyser?
Kontroller følgende:
• Komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.
• Berør På/Av-bryteren for å nullstille etter at komfyrtoppen er kjølt ned.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet
lyser?
Kontroller følgende:
• Det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller det er ikke er plassert noen
kokekar på kokesonen.
• Hvis du bruker egnede kokekar, vil meldingen automatisk bli borte.
Hvis du ber om servicebesøk på grunn av feil bruk av apparatet, kan du måtte
betale for et besøk av servicetekniker også i garantiperioden.
Service
Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet “Feilsøking”.
Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under:
Er det en teknisk feil?
I så fall må du kontakte kundeservice.
Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å diagnostisere
problemet og vil også gjøre det enklere å bestemme om det er nødvendig med
besøk fra kundeservice.
Noter ned følgende informasjon:
• Hvordan arter problemet seg?
• I hvilke situasjoner oppstår problemet?
Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på apparatet ditt.
Denne informasjonen finnes på typeskiltet, slik:
• Modellbeskrivelse
• S / N-kode (10 sifre)
Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den tilgjengelig.
Modell:
Serienummer:
Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?
• hvis du kunne ha løst problemet selv ved hjelp av én av løsningene i kapitlet
“Feilsøking”.
• hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han ikke fikk all
relevant informasjon før besøket, og han derfor for eksempel må gjøre flere
turer etter deler. Hvis du forbereder deg på telefonsamtalen slik det beskrevet
ovenfor, vil det spare deg for kostnaden ved slike turer.
26_ garanti og service
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 26
2009-04-17
10:44:27
tekniske data
Tekniske data
Utskjæringsmål for
benkeplaten
Bredde
575 mm
Dybde
505 mm
Høyde
62 mm
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tilkoblingsspenning
Maksimal tilkoblet strømbelastning
Vekt
tekniske data
Apparatets mål
5,8 kW
Netto
11,5 kg
Brutto
14,0 kg
Kokeringer
Stilling
Diameter
Strøm
Venstre foran
160 mm
1400 W / Effektøkning til 2000 W
Venstre bak
210 mm
2200 W / Effektøkning til 3200 W
Høyre bak
180 mm
1800 W / Effektøkning til 2200 W
Høyre foran
180 mm
1800 W / Effektøkning til 2600 W
tekniske data _27
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 27
2009-04-17
10:44:27
Kodenr.: DG68-00213A
CTN364E004_XEE-00213A_NO.indd 28
2009-04-17
10:44:28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement