Samsung HT-X30 Betjeningsvejledning

Samsung HT-X30 Betjeningsvejledning
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 2
Brukerveiledning
N
DIGITALT HJEMMEKINO
SYSTEM
HT-X30
HT-TX35
AH68-01937E
AH68-01660E
REV: 01
COMPACT
DIGITAL AUDIO
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 2
Sikkerhetsforanstaltninger
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
ÅPNE IKKE
Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan
forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne
enheten.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige
betjenings - og vedlikeholdinstruksjoner som følger
med enheten.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
N
FORBEREDELSE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT,
TA IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN
IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE
TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Forholdsregler
Denne CD-spilleren er klassifisert som et KLASSE 1
LASER-produkt.
Bruk av kontroller, reguleringer eller utførelse av andre
prosedyrer enn de som er spesifisert i denne brukerveiledningen, kan utsette brukeren for farlig stråling.
Forsikre deg om at nettspenningen hjemme hos deg er den samme som på klebeskiltet på baksiden av spilleren. Installer spilleren
horisontalt på et egnet underlag (møbel) med tilstrekkelig plass rundt for ventilasjon (7,5~10 cm). Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke
er tildekket. Plasser ikke gjenstander oppå spilleren. Plasser ikke spilleren på forsterkere eller annet utstyr som kan bli varmt. Før du flytter
spilleren, forsikre deg om at plateskuffen er tom. DVD-spilleren blir ikke frakoplet nettet fordi om du stiller den på standby. For å kople
spilleren fullstendig fra nettet, må du trekke nettpluggen ut av vegguttaket. Dette er særlig hensiktsmessig hvis du ikke skal bruke spilleren
i nærmeste framtid.
FORSIKTIG : USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING AV
INDRE LÅSEMEKANISMER, UNNGÅ Å BLI
UTSATT FOR STRÅLING.
ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER
DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.
• Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
• For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten vare klar til bruk.
Kople nettpluggen fra vegguttaket når det er tordenvær.
Spenningsspisser på grunn av lyn kan skade enheten.
Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
Utsett ikke enheten for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Dette kan føre til overheting av enheten og funksjonsfeil.
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre
mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst
atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig
Phones
gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte
denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin
leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
2
Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. blomstervaser) og sterk varme
(f.eks. ildsteder) eller utstyr som genererer sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere). Kople nettkabelen fra nettet hvis spilleren
feilfungerer. Denne spilleren er ikke beregnet for industriell bruk.
Dette produktet er bare for personlig bruk.
Kondensasjon kan forekomme hvis spilleren eller platen har blitt oppbevart på et kaldt sted.
Ved transport av spilleren om vinteren, vent ca. 2 timer slik at spilleren
oppnår romtemperatur før du tar den i bruk.
Batteriet brukt i dette produktet, inneholder kjemikalier som er
skadelige for miljøet.
Kast ikke batterier i en vanlig søppelbøtte.
3
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 4
Funksjoner
Innhold
N
FORBEREDELSE
INNSTILLINGER
HT-X30/HT-TX35 kombinerer enkelheten med en flerformats avspilling, inkludert DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD,
MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW og DVD R/RW, med en sofistikert FM-radio, alt i en enkelt spiller
Sikkerhetsforanstaltninger .............................................2
Innstillinger...................................................................42
Forholdsregler................................................................3
Innstilling av språket .................................................42
Funksjoner .....................................................................4
Innstilling av TV-skjermtype ......................................43
DVD-Audio-kompatibel
Notater på plater............................................................6
Innstilling av aldersgrense ........................................44
Opplev den høye kvaliteten på DVD-Audio-plater.
Den 24-bits/192kHz DAC-prosessoren gjør at denne spilleren gir en uovertruffen lydkvalitet med tanke på dynamisk
område, lavnivåoppløsning og høyfrekvente detaljer.
Beskrivelse ....................................................................8
Innstilling av passord ................................................44
Innstilling av bakgrunnsbilde.....................................45
TILKOPLINGER
Støtte for USB HOST-funksjonen
Tilkopling av høyttalere................................................12
Du kan kople til og spiller filer fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp
av USB HOST-funksjon for hjemmekinoanlegg.
Høytaler installasjon ....................................................14
Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren ...........15
Tilkopling av Video ut til TV .........................................18
Dolby Pro Logic II
HDMI-funksjonen .........................................................19
Dolby Pro Logic II er en form for flerkanal lydsignaldekodingsteknologi som overgår den eksisterende Dolby Pro Logic.
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr ....................20
Tilkopling av FM-antenne ............................................22
DTS (Digital Theater Systems)
BETJENING
DTS er et lydkompresjonsformat utviklet av Digital Theater Systems Inc. Det gir fullfrekvens 5.1 kanallyd.
Før du leser brukerhåndboken ....................................23
Før du tar i bruk hjemmekinoen ..................................24
TV skjermsparefunksjon
Hvis hovedenheten blir stående i stopp-modus i 3 minutter, vil Samsung-logoen komme til syne på skjermen.
HT-X30/HT-TX35 skifter selv automatisk til effektsparemodus etter 20 minutter i skjermsparemodus.
Plateavspilling..............................................................25
MP3/WMA-CD-avspilling .............................................26
HT-X30/HT-TX35 slår seg selv automatisk av etter 20 minutter i stoppmodus.
Bruk av Playback funksjon ..........................................30
Visning av plateinformasjon......................................30
Kontroll av gjenstående tid .......................................31
Hurtig avspilling ........................................................31
Kundetilpasset TV-skjermvisning
HT-X30/HT-TX35 gjør det mulig for deg å velge ditt favorittbilde under JPEG- eller DVD-avspilling og bruke det som ditt
bakgrunnsbilde.
Anynet+ (HDMI-CEC) Funksjon
Anynet+ er en funksjon som kan brukes for å betjene hovedenheten via en Samsung TV fjernkontroll, ved å tilkople
hjemmeteateret til et Samsung TV via bruk av en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som
støtter Anynet+.)
Velge én av de 3 bakgrunnsinnstillingene
du har foretatt ...........................................................45
DVD-avspilling-modus ..............................................46
Registrering av DivX (R)...........................................46
Innstilling av høyttalermodus ....................................46
Innstilling av forsinkelsestiden ..................................47
Innstilling av testtonen ..............................................48
Lydinnstillinger ..........................................................49
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)..50
AV-SYNC-innstillinger ...............................................50
Innstilling av HDMI Audio/Lyd ...................................51
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon...........................................52
Dolby Pro Logic II-modus ............................................53
Dolby Pro Logic II-effekt ..............................................54
Avspilling av JPEG-fil ..................................................27
DivX-avspilling .............................................................28
Effektsparefunksjon
FORBEREDELSE
Flerformats avspiller og FM-radio
Langsom avspilling ...................................................31
Hoppe over scener/sanger .......................................32
Gjentatt avspilling .....................................................33
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra
plateinformasjonsskjermen .......................................33
A-B Gjentatt avspilling .............................................34
Trinnfunksjon ............................................................34
DIVERSE
Lytte på radio ...............................................................55
Om RDS-kringkasting..................................................57
Praktiske funksjoner ....................................................59
Betjene TV-apparatet fra fjernkontrollen......................60
Feilsøking ....................................................................62
Forsiktighet ved håndtering og
oppbevaring av plater ..................................................64
Språkkodeliste .............................................................65
Produkter som støtter USB Host-funksjonen ..............66
Spesifikasjoner ............................................................67
Vinkelfunksjon...........................................................35
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon..........................35
EZ VIEW-funksjon.....................................................36
Bonusgruppe.............................................................36
Navigere....................................................................36
Funksjon for valg av talespråk..................................37
Funksjon for valg av tekstspråk ................................37
Gå direkte til en scene/sang .....................................38
Bruk av platemenyen ................................................39
Bruk av tittelmenyen .................................................39
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen...40
4
5
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 6
Notater på plater
N
DVD (Digital Versatile Disc) gir fantastisk lyd og bilde takket være Dolby Digital sur-
1
~ 6
DVD-spillere og plater er kodet etter område. Disse regionale kodene må stemme overens for at
platen skal kunne spilles. Hvis kodene ikke stemmer overens, er det ikke mulig å spille platen.
Områdenummeret for denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
(Din DVD-spiller spiller bare DVD-er som er merket med identiske regionale koder.)
Spillbare plater
Platetype
Merke (logo)
Innspilte signaler
Platestørrelse
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Audio
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + Video
Maks. spilletid
Ca. 240 min (enkeltsidig)
Ca. 480 min (dobbeltsidig)
Ca. 80 min (enkeltsidig)
Ca. 160 min (dobbeltsidig)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Plateinnspillingsformat
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.
FORBEREDELSE
round-lyd og MPEG-2 videokompresjonsteknologi. Nå kan du nyte disse naturtro effektene i
hjemmet, som om du skulle befinne deg i en kinosal eller i en konsertsal.
CD-R-plater
• Noen CD-R-plater er ikke spillbare, avhengig av innspillingsenheten (CD-opptaker eller PC) og platens tilstand.
• Bruk en 650 MB/74 minutter CD-R-plate.
•
•
Bruk helst ikke en CD-R-plate over 700 MB/80 minutter, det er ikke sikkert den kan spilles av.
Noen CD-RW (Rewriteable)-media er ikke spillbare.
Bare CD-R-plater som er ordentlig “lukket” kan spilles fullt ut. Hvis avsnittet er lukket, men platen er åpen, er det ikke
sikkert at du kan spille hele platen.
CD-R MP3-plater
• Bare CD-R-plater med MP3-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• MP3-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bruk plater tatt opp med en kompresjon/dekrompresjon av data større enn 128 kbps.
• Bare filer med “mp3” som endelse kan spilles.
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene,
kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å begynne avspillingen og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn,
kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer kodet både med lav og høy bithastighet (f.eks. 32
kbps~320 kbps), kan lyden hoppe under avspillingen.
Bruk ikke følgende platetyper!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM kan ikke spilles på denne spilleren.
•
Hvis du forsøker å spille en slik plate, blir meldingen <WRONG DISC FORMAT> vist på TV-skjermen.
DVD-plater kjøpt i utlandet, kan ikke alltid spilles på denne spilleren.
Hvis du forsøker å spille slike plater, blir meldingen <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK
REGION CODE> vist på TV-skjermen.
Kopieringsbeskyttelse
• Maksimum 500 spor kan spilles per CD.
• Maksimum 300 mapper kan spilles per CD.
CD-R JPEG-plater
• Bare filer med endelsen “jpg” kan spilles.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å starte avspillingen, og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn, kan
spilles av.
• Bare CD-R-plater med JPEG-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• JPEG-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
• Mange DVD-plater er kodet med kopieringsbeskyttelse. Av den grunn må du bare kople DVD-spilleren
•
direkte til TV-apparatet ditt, ikke til en VCR. Kopling til en VCR fører til fordreide bilder fra kopieringsbeskyttede DVD-plater.
Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av patentkrav på visse USpatenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere.
Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision Corporation, og er bare
beregnet for hjemmebruk og annen begrenset bruk med mindre noe annet er godkjent av Macrovision
Corporation. Omkonstruksjon eller demontering er forbudt.
• Maksimum 9999 bilder kan lagres på en enkelt CD.
• Når du spiller en Kodak/Fuji film-CD, er det bare JPEG-filene i filmfolderen som kan spilles.
• Det kan ta lengre tid å starte avspillingen av andre filmplater enn Kodak/Fuji film-CD-er, eller vil det ikke vare mulig å
spille dem i det hele tatt.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX-plater
• Siden dette produktet kun støtter kodingsformater godkjent av DivX Networks, Inc., er det ikke sikkert at en DivX-fil
opprettet av brukeren kan spilles av.
• Programvareoppdatering for ikke støttede formater støttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn 800 x 600 piksler, osv.)
• Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles samtidig som du spiller en DivX-fil.
• Hvis du ønsker mer informasjon om formatene autorisert av DivX Networks, Inc., kan du besøke "www.divxnetworks.net".
6
7
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 8
Beskrivelse
N
Frontpanel
Bakpanel
7
8
2
3
4
10
9
1
6
5
5
11
1. Plateskuff
5. Spill/Pause (
Kople til videoinngangskontaktene på TV-en.
(VIDEO IN) til VIDEO OUT-kontakten.
2. Åpne/Lukke-knapp
6. Volumkontroll
10. USB-kontakt
3. Funksjonsknapp
7. Nett (
)-bryter
11. Søk oppover og hoppe (
) -knapp
4. Stopp ( )-knapp
8. Standby-indikator
Søk nedover og hoppe (
) -knapp
Bruk denne kontakten til å kople til eksternt utstyr som bruker digitale utganger.
8
8. AUX IN 2-koplinger
9. HDMI OUT-port
10. SCART-Kontakt
Tilkopling til TV med scart-kontakt.
4. Kontakt for FM-antenne
Display
15
10
7. Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST)
2. Eksternt digital optisk inngang
Kople en TV med komponentvideoinnganger til disse kontaktene.
14
9
4
6. Kjølevifte
3. Komponentvideo Utgangs-kontakter
1
8
3
5. 5.1-kanal høyttaler utgangskontakter
1. Video utgangskontakt
9. AUX IN 1- kobling
)-knapp
7
6
2
FORBEREDELSE
1
2
16
3
4
5
6
7
9
8
17
18
10
11 12 13
19
Tilbehør
20
1. DOLBY DIGITAL-indikator
8. PROGRAM-indikator
15. DVD AUDIO indikator
2. DTS-plateindikator
9. GJENTA-indikator
16. MPEG indicator
3. LINEÆR PCM-indikator
10. TUNER-indikator
17. DSP indicator
4. TITTEL-indikator
11. STEREO-indikator
18. Systemstatusdisplay
5. GROUP-indikator
12. RTA-indikator
19. RADIOFREKVENS-indikator
6. KAPITTEL-indikator
13. RDS-indikator
20. HØYTTALER-indikator
7. SPOR-indikator
14. PRO LOGIC indikator
Fjernkontroll
Videokabel
FM-antenne
Brukerveiledning
9
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 10
Beskrivelse (forts.)
N
Fjernkontroll
2
3
4
19
20
21
22
5
23
6
7
24
25
26
8
27
9
28
10
30
29
31
11
12
13
32
33
34
35
14
36
15
37
16
10
38
17
39
18
40
1. DVD RECEIVER knapp
2. TV knapp
3. TV/VIDEO knapp
4. POWER knapp
5. Siffer (0 ~ 9)-knapper
6. REMAIN-knapp
7. STEP-knapp
8. Innstilling Forhåndsinnstill/CD Hopp-knapp
9. VOLUME-knapp
10. MENU-knapp
11. AUDIO-knapp
12.
PL II EFFECT-knapp
13.
PL II MODE-knapp
14. TUNER MEMORY,
Tast for SD (Standard oppløsning)/HD (Høy oppløsning)
15. ZOOM-knapp
16. SLEEP-knapp
17. SLOW, MO/ST-knapp
18. EZ VIEW, NTSC/PAL-knapp
19.
DVD-knapp
TUNER-knapp
USB,AUX knapp
20. OPEN/CLOSE -KNAPP
21. DIMMER-knapp
22. RDS-knapp
23. COMPONENT SEL.-knapp
24. VIDEO SEL.-knapp
25. CANCEL-knapp
26. REPEAT-knapp
27.
PLAY/PAUSE-knapp
1
2
3
Ta av batteridekselet i retningen som pilen viser
FORBEREDELSE
1
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
Sett inn to 1,5 V AAA-batterier, og vær oppmerksom på polariteten (+ og –).
Sett på batteridekslet igjen.
Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasjer eller sprekker i cellene:
• Plasser batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten stemmer:(+) til (+) og (–) til (–).
• Bruk korrekt batteritype. Batterier kan se like ut selv om de har forskjellig spenning.
• Skift alltid ut begge batteriene samtidig.
• Utsett ikke batteriene for varme eller flammer.
Virkeområdet til fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan brukes i en avstand på ca. 7 meter i rett linje. Den kan også brukes i en horisontal vinkel på
opptil 30° fra fjernkontrollsensoren.
STOP-knapp
SEARCH-knapper
28. TUNING/CH-knapp
29. MUTE-knapp
30. RETURN-knapp
31. Markør/ENTER-knapp
32. SUBTITLE-knapp
33. EXIT-knapp
34. DSP/EQ-knapp
35. INFO.-knapp
36. SOUND EDIT-knapp
37. DIGEST-knapp
38. TEST TONE-knapp
39. SLIDE MODE knapp
40. LOGO-knapp
11
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 12
Tilkopling av høyttalere
N
Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
HT-X30
HT-TX35
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (R)
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (L)
Fronthøyttaler (R)
TILKOPLINGER
Bakhøyttaler (R)
Bakhøyttaler (L)
Bakhøyttaler (R)
Subwoofer
(basshøyttaler)
Plassering av DVD-spilleren
• Plasser den i et stativ, på et skap eller under TV-stativet.
Fronthøyttaler (L)
Subwoofer
(basshøyttaler)
Tilkopling av høyttalere
Valg av lytteposisjon
Lytteposisjonen bør ligge ca. 2,5 til 3 ganger bildeskjermstørrelsen på TV-en, fra TV-en. Eksempel:
For 32” TV-er 2 ~ 2,4 m
For 55” TV-er 3,5 ~ 4 m
Bakhøyttaler (L)
1
2
Svart
Rød
1
2
Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
3
Fest tilkoplingspluggene på baksiden av hjemmekinoanlegget.
Kontroller
L R
Fronthøyttalere
• Plasser disse høyttalerne foran deg og slik at de vender
•
•
innover (ca. 45°) mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskanthøyttaleren er i samme
høyde som dine ører.
Innrett fronten av fronthøyttalerne etter fronten på midthøyttaleren eller plasser dem litt foran midthøyttaleren.
Bakhøyttalere SL SR
• Plasser disse høyttalerne bak deg.
• Hvis det ikke er nok plass, plasser disse høyttalerne mot
hverandre.
• Plasser dem ca. 60 til 90 cm over dine ører, og slik at de
Plugg den svarte ledningen inn i den svarte klemmen (–)
og den røde ledningen inn i den røde (+) klemmen, og
slipp deretter haken.
at fargene på høyttalerterminalene er de samme som på tilkoplingspluggene.
vender litt nedover.
I motsetning til fronthøyttalerne brukes bakhøyttalerne hov* edsakelig
til å håndtere lydeffekter. Det vil derfor ikke
komme lyd fra dem hele tiden.
Senterhøyttaler C
• Det er best å installere den i samme høyde som fronthøyttalerne.
• Du kan også installere den direkte over eller under TV-en.
Subwoofer SW
• Plasseringen av Subwooferen er ikke så kritisk.
• Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
• Når du kopler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
• Hold subwoofer (sub-bass) høyttaleren i god distanse fra barn, for å forhindre barn i å legge hendene eller
fremmede substanser inn i kanalen (åpningen) til subwoofer (sub-bass) høyttaleren.
• Heng ikke subwooferen på veggen via basshullet.
Plasser den hvor du vil.
• Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av magnetfeltet
som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.
12
13
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 14
Høytaler installasjon
Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren
N
For å kople til de bakre høyttalerne trådløst, må du i tillegg anskaffe den trådløse mottaks og TX-kortet fra din Samsungforhandler.
Hvordan installere høytaleren og stativet (Tallboy type)
1
5
4
6
1
Snu STATIVET opp ned og sett sammen med UNDERDELEN.
2
Skru skruen (A) i høyre retning, kople til de to hullene som
er markert med pilene ved å bruke et skrujern som vist i
illustrasjonen.
3
Skru den medleverte skruen (B) til høyre og koble den til
hullet på baksiden av høytaler STATIVET.
4
5
Kople det sammensatte stativet til HØYTTALEREN.
6
Dette er en korrekt montért høyttaler.
HT-X30
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
Senterhøyttaler
TILKOPLINGER
3
2
Når du har kjøpt den trådløse mottaksmodulen (SWA-3000)
Skru skruen (B) i høyre retning, koble til hullet på baksiden
av høyttaleren ved å kople et skrujern som vist i illustrasjonen.
Subwoofer
• Pass på at høyttalerne er montert på en flat og stødig overflate.
Den vil ellers lett kunne veltes.
Bakre høyttaler (L)
Bakre høyttaler (R)
TRÅDLØS mottakermodul
HT-TX35
Hvordan installere høyttaleren og stativet (Halv Tallboy type)
Fronthøyttaler (R)
1
2
1
2
3
Fronthøyttaler (L)
Sett HØYTTALEREN sammen med UNDERDELEN.
Senterhøyttaler
Skru skruen i (B) høyre retning, kople til hullet på baksiden
av høyttaleren ved å bruke et skrujern som vist i illustrasjonen.
Dette er en korrekt montért HØYTTALEREN.
3
Komponent
Subwoofer
STATIVBASE
Bakre høyttaler (R)
Bakre høyttaler (L)
HØYTALER
STATIV
Skrue (A)
Skrue (B)
TRÅDLØS mottakermodul
14
15
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 16
Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren (forts.)
N
Nullstille trådløs kommunikasjon
Nullstill systemet hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil, eller hvis Link-indikatoren (blå lysdiode) på den trådløse mottakeren
ikke lyser og meldingen "REAR CHECK" blinker på displayet til hovedenheten.
Nullstill systemet mens hovedenheten og den trådløse mottakermodulen (SWA-3000) befinner seg i Power Standby-modus.
TX-kortet
1
■
Den skrå siden skal vende nedover
2
Med den trådløse mottakermodulen slått av, bruker du en
kulepenn eller et pinsett til å trykke RESET-knappen på baksiden av enheten.
■
Front-, senter- og sub-woofer-høyttalerne koples til hovedenheten, se
sidene 12~14.
Mens hovedenheten er slått av, settes TX-kortet inn i spalten for
Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST) på baksiden av hovedenheten.
Hold TX - kortet så den skråstilte siden vender ned og trykk kortet inn.
TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og den trådløse mottak-
3
STANDBY-LED på forsidepanelet på den trådløse mottakeren blinker.
STANDBYLED på forsidepanelet på den trådløse mottakeren
blinker 2 ganger.
Slå på hovedenheten.
■
■
TILKOPLINGER
2
1
Med hovedenheten slått av, trykker du og holder
REMAIN-knappen på fjernkontrollen nede i 5 sekunder.
Link-lysdioden på den trådløse mottakermodulen lyser og oppsettet er
fullført.
Hvis Power Standby-modus fortsetter, gjentar du punkt 1 til 3 over.
eren.
3
4
Kople venstre og høyre bakhøyttaler til den trådløse mottakermodulen.
Plugg strømkabelen på den trådløse mottakermodulen i veggkontakten
og sett strømbryteren på ‘ON’.
• Sett ikke inn annet kort enn TX-kortet som er beregnet til produktet.
Produktet kan bli skadet, eller det kan være vanskelig å fjerne det.
• Sett ikke inn TX-kortet opp/ned eller i motsatt retning.
• Sett inn TX-kortet når hovedenheten er slått av. Hvis du setter inn kortet
mens den er slått på, kan det føre til problemer.
• Er TX-kortet innsatt kommer det ingen lyd fra bakre høyttalertilkoplingene
på hovedenheten.
• Når innstillingen av den trådløse mottakermodulen er fullført, kommer det ikke noe lydsignal fra den bakre høyttalerens OUT-porter på baksiden av hovedenheten.
• Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse mottakermodulen. Hold enheten unna vann og fuktighet.
• For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt den trådløse
mottakermodulen.
• Det høres lyd bare fra de bakre trådløse høyttalerne i DVD 5.1-CH- eller Dolby Pro Logic II-modus.
• I 2-CH-modus høres det ingen lyd fra de trådløse bakre høyttalerne.
• Plasser den trådløse mottakermodulen bak lytteposisjonen. Hvis den trådløse mottakermodulen er for nær hovedenheten, kan enkelte lydforstyrrelser høres på grunn av interferens.
• Hvis du f.eks. bruker mikrobølgeovn, tråløs LAN Card, Bluetooth-utstyr eller annet utstyr som benytter samme
frekvens (2.4GHz) i nærheten av systemet, kan man høre noe støy på grunn av interferens.
• Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av omgivelsene de brukes i.
Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og den trådløse mottakermodulen, er det
ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
16
17
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 18
HDMI-funksjonen
Tilkopling av Video ut til TV
N
Velg én av disse fire metodene for ttilkopling til TV.
Oppløsningsvalg
Denne funksjonen lar brukeren velge skjermoppløsning på HDMI-utgangen.
I Stopp-modus trykkes og holdes SD/HD-knappen (Standard oppløsning/
Høyoppløsning) inne på fjernkontrollen.
METODE 4
(medfølger)
METODE 1
METODE 3
■
Tilgjengelige oppløsninger for HDMI-utgangen er 576p (480p), 720p og 1080i.
■
SD-oppløsningen (Standard Definisjon) er 576p (480p) og HD-oppløsning (Høy Definisjon) er
720p/1080i.
METODE 2
Hva er HDMI (High Definition
Multimedia Interface Multimediegrensesnitt med
høy oppløsning)?
Kople HDMI-kabelen (medfølger ikke) fra HDMI OUT kontakten på baksiden av hovedenheten til HDMI
IN kontakten på ditt fjernsyn.
METODE 2 : Component Video ...............Bedre kvalitet
Hvis TV-en har innganger for Component Video kan du kople en Component Video-kabel (medfølger ikke) fra
Component Video-utgangen (Pr, Pb og Y) på baksiden av hovedenheten til Component Video-inngangen på TV-en.
COMPONENT SELECT-funksjon
1. Mens hovedenheten er slått av, skal COMPONENT SEL-knappen trykkes ned og holdes nede på fjernkontrollen i
mer enn 5 sekunder.
• <Y Pb Pr> og<RGB> vises på displayet.
2. Trykk COMPONENT SEL-knappen raskt for å velge <Y Pb Pr> for å stille enheten til KOMPONENT modus.
METODE 3 : Scart ............... Bedre kvalitet
Denne enheten sender
DVD-videosignaler digitalt
uten behov for en analog konvertering. Du kan få skarpere
digitale bilder ved
å kople
videospilleren til TV-apparatet
med en HDMI-kabel.
Using Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+er en funksjon som gir deg mulighet til å styre annet utstyr fra Samsung med fjernkontrollen fra Samsung TV-en. Anynet + kan brukes ved
at dette Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV-er som støtterAnynet+.)
Med Anynet+
1
Du kan betjene denne
enheten, slå på TV-en eller
se en film ved å trykke
Play-tasten på fjernkontrollen
til Samsung TV-en.
Hovedenheten på Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en
HDMI-kabel. (se side 18)
2
Still Anynet+ funksjonen på TV.
(Se TV instruksjonsmanualen for mer informasjon).
■
■
MOVE
MOVE
18
via TV-ens fjernkontroll. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som støtter Anynet+.(HDMI-CEC).)
logoen, (TV støtter
funksjonen hvis det har denne logo).
,
,
,
og
,
knapper,
~
knapp)
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
■
<Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
<Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.
Hvis du velger Hjemmekino
Velg <TEATER til tilkopler> og still opsjonene for hver del nedenfor.
MOVE
• Vennligst sjekk
,
Still Anynet+(HDMI-CEC) til <On> på TV.
METODE 4 : Composite Video ....... Bra kvalitet
• Dette produktet benytter skannemodus med linjesprang (576i, 480i) som komponentsignal.
• Bruker du en HDMI-kabel for å tilkople en Samsung TV til hovedenheten kan du betjene hjemmeteatret
,
Hvis du velger TV-en
1. Med hovedenheten slått av, trykk og hold COMPONENT SEL-knappen på fjernkontrollen lengre enn 5 sekunder.
• <Y Pb Pr> og <RGB> vises på displayet.
2. Trykk COMPONENT SEL-knappen raskt for å velge <RGB> for å stille SCART-modus.
Kople den medfølgende video-kabelen fra VIDEO OUT -kontakten på baksiden av hovedenheten til VIDEO
IN-kontakten på TV-en.
Nå kan du styre Hjemmekinoanlegget med fjernkontrollen til TV-en.
(Tilgjengelige TV-knapper:
Hvis fjernsynet ditt er utstyrt med en SCART-inngang, kopler du en Scart-kontakt (ikke inkludert) fra AV OUT-kontakten på bakpanelet av systemet til SCART IN-kontakten på fjernsynsapparatet.
VIDEO SELECT-funksjon
Trykk og hold VIDEO SEL.-knappen på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.
• <COMPOSITE> eller <RGB> vises i displayet.
Nå trykker du kort på VIDEO SEL.-knappen for å velge mellom <COMPOSITE> og <RGB>.
• Hvis TV-apparatet ditt har Scart (RGB Input), trykker du VIDEO SEL.-knappen for å velge RGB-modus.
Du kan få bedre bildekvalitet ved å bruke Scart-innstilling.
• Hvis TV-apparatet ditt ikke har Scart (RGB Input), trykker du VIDEO SEL.-knappen for å velge COMPOSITE-modus.
TILKOPLINGER
METODE 1 : HDMI ...............Beste kvalitet
• Hvis TV-apparatet ikke støtter den konfigurerte oppløsningen, vil du ikke kunne se
bildet korrekt.
• Når et HDMI TV er tilkoplet, er ikke kompositt og komponent videosignalene
utmatet.
• Se TV manualen for mer informasjon om hvordan du kan velge Tv-ens Video innmatingskilde.
ENTER
EXIT
■
<Se på TV> : Er Anynet+(HDMI-CEC) slått på og du velger Se på TV, blir hjemmeteateret
automatisk vekslet til DIGITAL INN.
■
<TEATER Meny> : Du har adgang til hjemmeteater menyen.
<TEATER Betjening> : Hjemmeteatrets disk avspillingsinformasjon blir vist.
<Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
<Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.
■
■
■
• Når du ser på TV og du ønsker å på høre på lyden fra TV gjennom
HJemmekinoen, må den optiske kabelen være tilkoplet.
• Er Anynet+ (HDMI-CEC) slått på og du slår av hovedenheten slås TV også av.
• Anynet+ (HDMI-CEC) virker kun i DVD-modus.
19
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 20
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr
AUX1: Frontpanelet
AUX2: Bakpanelet
Audio kabel
(Medfølger ikke)
N
OPTICAL : Bakpanelet
Optisk kabel
(Medfølger ikke)
Om den eksterne, analoge
komponenten bare har en
lydutgang, koble enten til venstre eller høyre.
OPTICAL : Slik kopler du til eksternt digitalt utstyr
AUX1: Tilkopling av en ekstern analog komponent
Analogsignal komponent f. eks en MP3 spiller.
1
Tilkople AUX IN 1 (Audio) på hjemmeteatret til Audio Out på den eksterne analogkomponenten.
2
Trykk AUX-knappen på fjernkontrollen for å velge <AUX1> inngang.
■
Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen veksler som følgende : DVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX1 ➝ AUX2 ➝ USB ➝ FM.
TILKOPLINGER
Audio kabel
(Medfølger ikke)
Utstyr for digitale signaler som for eksempel Set-Top digital box.
1
Kople sammen den digitale inngangen (OPTICAL) med den digitale utgangen på den eksterne digitale komponenten.
2
Trykk AUX på fjernkontrollen for å velge <DIGITAL IN> inngang.
■
Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen veksler som følgende : DVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX1 ➝ AUX2 ➝ USB ➝ FM.
AUX2: Tilkopling av en ekstern analog komponent
Analogsignal komponent f. eks en videospiller.
1
Tilkople AUX IN 2 (Audio) på hjemmeteatret til Audio Out ut på den eksterne analog komponenten.
■
2
Sørg for å matche farger.
Trykk AUX-knappen på fjernkontrollen for å velge <AUX2> inngang.
■
Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen veksler som følgende : DVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX1 ➝ AUX2 ➝ USB ➝ FM.
• Du kan kople Video Output-kontakten på VCR-en til TV-apparatet, og kople Audio Output-kontakten på VCR-en til
dette produktet.
20
21
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 22
Tilkopling av FM-antenne
Før du leser brukerhåndboken.
N
Sørg for at du sjekker de følgende betegnelsene før du leser brukerhåndboken.
Ikoner som blir brukt i håndboken
Ikon
DVD
FM-antenne (medfølger)
Term
DVD
CD
CD
Oppløsning
Dette omfatter en funksjon som er tilgjengelig på DVD
eller DVD-R/DVD-RW disker som har blitt tatt opp og ferdigbehandlet i Videomodus.
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én data CD
(CD-R eller CD-RW).
MP3
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
JPEG
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
DivX
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én MPEG4
(DVD R/RW, CD-R eller CD-RW).
MP3
JPEG
DivX
FORSIKTIG
1
2
Kople FM-antennen, som følger med, til FM 75 Ω COAXIAL-kontakten.
Drei antennen langsomt rundt til du finner en retning hvor mottaket er godt, og fest den deretter til veggen
eller til annet fast underlag.
Dette omfatter tips eller instruksjoner på siden som
hjelper hver funksjon å fungere.
BETJENING
MERK
Dette omfatter en sak hvor en funksjon ikke fungerer eller
innstillinger kan bli avbrutt.
• I denne håndboken gjelder anvisninger som er merket med "DVD ( DVD )" for DVD-VIDEO, DVD-AUDIO
og DVD-R/-RW-plater som er spilt inn i Video-modus og deretter ferdiggjort.
Når en bestemt type DVD er nevnt er dette indikert separat.
• Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er korrekt spilt inn i DVD Video-format, vil den ikke kunne spilles av.
• Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.
Kjølevifte
Kjølevifta forsyner enheten med kald luft for å hindre overheting.
Ta disse forholdsreglene for din egen sikkerhets skyld.
22
■
Kontroller at enheten har god ventilasjon. Hvis ventilasjonen er dårlig, kan temperaturen inni enheten
stige og ødelegge den.
■
Dekk ikke til kjølevifta eller luftehullene. (Hvis kjølevifta eller luftehullene er tildekket med en avis eller
et tøystykke, kan det bygge seg opp varme inni enheten, og en brann kan bli resultatet.)
23
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 24
Før du tar i bruk hjemmekinoen
Plateavspilling
DVD
N
CD
Betjene Samsung TV og hjemmekino med HT-X30/HT-TX35s fjernkontroll
Fjernkontrollen til DVD Hjemmekinoanlegg kan brukes til å styre Samsung TV-er.
1
1
2
Plugg strømkabelen til hovedenheten inn i strømforsyningen.
■
Før du plugger systemet inn i en stikkontakt bør du sjekke spenningen (VALGFRITT). Det
kan føre til alvorlig skade på systemet hvis stikkontaktens spenning ikke korresponderer
med innstillingene på baksiden av enheten.
2
Trykk TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.
3
Trykk POWER-knappen for å slå på din Samsung-TV med denne fjernkontrollen.
4
Trykk TV/VIDEO-knappen for å velge VIDEO-modus på TV-apparatet.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å åpne plateskuffen.
Legg inn en plate.
■
3
Legg en plate forsiktig i skuffen med plateetiketten opp.
Trykk på ÅPNE/LUKKE-knappen for å lukke plateskuffen.
■
Avspillingen starter automatisk.
VIDEO
6
Trykk DVD RECEIVER-knappen for å stille inn DVD RECEIVER-modus for
å kunne betjene DVD Hjemmekinoen
Trykk FUNCTION-knappen på hovedenheten eller DVD-knappen på
fjernkontrollen for å aktivere DVD/CD-avspilling.
For å stoppe avspillingen, trykk STOP under avspilling.
■
■
Hvis du trykker en gang, blir <PRESS PLAY> vist, og stopp-posisjonen blir lagret i minnet.
Hvis du trykker på SPILL/PAUSE (
)-knappen eller ENTER-knappen, blir avspillingen gjenopptatt fra der den
stoppet. (Denne funksjonen virker bare med DVD-er.)
Hvis du trykker to ganger, blir <STOP> vist, og hvis du trykker på SPILL/PAUSE (
)-knappen, starter avspillingen fra begynnelsen.
For å avbryte avspillingen midlertidig, trykk SPILL/PAUSE (
■
Trykk på SPILL/PAUSE (
BETJENING
5
) under avspilling.
)-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.
Valg av videoformat
Trykk på og hold NT/PAL-knappen på fjernkontrollen inne i mer enn 5 sekunder
når strømmen er slått av.
• Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig av innholdet på platen.
• Hvilke som helst piratkopi vil kanskje ikke være avspillbar i spilleren. Dessuten vil det ikke være i samsvar med anbefalinger fra
CSS (Content Scrambling System - et slags kopibeskyttelsessystem)
Som standard er videoformatet satt til <PAL>.
<NTSC> eller <PAL> blir vist i displayet. Trykk nå kort på NT/PAL-knappen for å velge mellom
<NTSC> og <PAL>.
Det finnes flere standard videoformater.
Ved normal avspilling må platen og ditt TV-apparat ha samme videoformat.
24
25
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 26
MP3/WMA-CD-avspilling
Avspilling av JPEG-fil
MP3
Data-CD-er (CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan spilles.
N
JPEG
Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en CD og deretter
avspilles med denne hjemmekinoen.
Slide-modus
1
■
■
■
2
,
,
,
2
Avspilling starter automatisk.. Hvert bilde vises i 5 sekunder, deretter vises neste bilde.
Trykk SLIDE MODE-knappen.
■
for å velge album, og trykk deretter på
Hver gang knappen trykkes, gjør bildet overgangen som følger:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
SLIDE SHOW MODE : NONE
for å velge sporet.
Trykk
For å skifte album, bruk , , , for å velge et annet album i
Stopp-modus, og trykk deretter på ENTER-knappen.
■
4
Bruk
,
Legg JPEG-platen i skuffen.
■
MP3/WMA-menyskjermen blir vist, og avspillingen starter.
Utseendet til menyen avhenger av MP3/WMA-platen.
WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
I Stopp-modus, bruk
ENTER-knappen.
■
3
1
Legg MP3/WMA-platen i skuffen.
For å velge et annet album og spor, gjenta trinnene 2 og 3 ovenfor.
Trykk på STOP-knappen for å stoppe avspillingen.
Hver gang knappen trykkes, flyttes lysbildet bakover eller framover.
Digest-funksjon
Du kan vise 9 JPEG-bilder på TV-skjermen.
1
Trykk DIGEST-knappen under avspilling.
■
2
JPEG-filer vises i 9 vinduer.
Trykk markør , , , knappene for å velge ønsket bilde og trykk
deretter ENTER-knappen.
■
Det valgte bildet vises i 5 sekunder før det skiftes til neste bilde.
For å vise forrige eller neste bilde med 9 vinduer, trykker du
.
BETJENING
• Avhengig av opptaksmodus kan noen MP3/WMA-CD-plater ikke spilles.
• Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av MP3/WMA-sporformatet
tatt opp på platen.
for å hoppe til neste lysbilde.
Spille et fil-ikon på skjermen,
■
Trykk
,
,
,
-knappen når den står er i stoppstatus, og velg ønsket ikon fra den øverste delen av menyen.
Musikkfil-ikon : For å spille av kun musikkfiler, velger du
Bildefil-ikon : For å vise kun bildefiler, velger du
-ikonet.
-ikonet.
Filmfil-ikon : For å vise kun filmfiler, velger du
-ikonet.
Alle filer-ikon : For å velge alle filer, velger du
-ikonet.
Rotate/Flip-funksjon
Trykk markør
,
,
,
-knappene under avspilling.
-knapp: Vend vertikalt
-knapp: Roter 90°
mot urviseren
-knapp: Rotate 90°
Clockwise
Originalbilde
-knapp: Vend horisontalt
• Maksimumsoppløsningene som støttes av dette produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0M piksler) for standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 19.0M piksler) for progressive bildefiler.
• Hvis en JPEG fil er avspilt når HDMI utmatingsresolusjonen er 720p/10801i, er modusen
automatisk konvertert til 576p (480p) modus.
26
27
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
DivX-avspilling
Page 28
N
DivX
Funksjonene på denne siden gjelder avspilling av DIVX-plate.
Subtitle-display
Hopp framover/bakover
Under avspilling, trykk på
Trykk på SUBTITLE-knappen
knappen.
■
Går til neste fil hver gang du trykker på
■
Går til forrige fil når du trykker på
■
knappen, hvis det er mer enn 2 filer på platen.
Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> og
<SUBTITLE OFF>.
knappen, hvis det er med enn 2 filer på platen.
■
Hvis platen bare har en tekstfil, vil den automatisk bli spilt.
■
Se punkt 2 (tekstfunksjon) under for mer informasjon om bruk av undertekst sammen med
DIVX-plater.
Hurtig avspilling
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du
avspillingen.
eller
Hvis disken har mer en én undertekst-fil
under
Hvis disken har mer en én undertekst-fil er det mulig at standard-underteksten ikke
matcher filmen og du må velge untertekst-språk på følgende måte:
Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
■
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
1
I stoppmodus trykk ( , ) knappen, velg ønsket undertekst (
TV-skjermen og trykk ENTER-knappen.
2
Når du velger ønsket DivX fil fra TV-skjermen avspilles filmen som normalt.
5 minutters hoppefunksjon
,
knappen.
■
Avspillingen hopper 5 minutter framover når du trykker
■
Avspillingen hopper 5 minutter tilbake når du trykker
knappen.
DivX(Digital internet video eXpress)
knappen.
DivX er et videofilformat utviklet av Microsoft basert på MPEG4 for å frambringe lyd- og videodata over Internett i sanntid.
MPEG4 blir brukt til videokoding og MP3 for lydkoding slik at brukerne kan se på en film med lyd og bilde i DVD-kvalitet.
Zoom-funksjon
1
2
1. Støttede formater
Trykk på ZOOM-knappen.
■
Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom “ZOOM X2” og “ZOOM OFF”.
Trykk på markør
forstørre.
,
,
BETJENING
Under avspilling, trykk på
) fra
,
-knappene for å flytte til det området du vil
Audio Display
■
Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom “AUDIO <1/N, 2/N ...>” og <
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV
V1/V2/V3/V7
Støttede Audio formater
Format
Bithastighet
Samplingsfrekvens
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler som er opprettet i DTS-format, støtter kun inntil 6Mbps.
• Bildeforhold: Selv om standard DivX-oppløsning er 640*480 piksler (4:3), støtter dette produktet opp til 800X600 piksler
Trykk på AUDIO-knappen
Hvis det er flere lydspor på en plate, kan du skifte mellom dem.
Støttede Video formater
Format
Støttede versjoner
• En DivX-fil kan bare zoomes i ZOOM X2-modus.
• DivX-filer har filtypen .Avi, men ikke alle .Avi-filer er DivX og kan muligens ikke avspilles i
denne enheten.
■
Dette produktet fremskaffer bare følgende mediaformater. Hvis ikke både bilde- og lydformatet blir støttet samtidig, kan
brukeren oppleve problemer som brutt bilde eller manglende lyd.
(16:9). Fjernsynsskjermoppløsninger som er høyere enn 800, støttes ikke.
• Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermen riste under
>.
avspillingen.
2. Tekstrelatert
•
blir vist hvis det er et støttet språk i platen.
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagre tekstfilen (*.smi) med det samme filnavnet som DivX-mediafilen (*.avi) i den samme
mappen.
Eksempel. Root
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opptil 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytetegn som koreansk og kinesisk) for filnavnet.
28
29
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 30
Bruk av Playback funksjon
Visning av plateinformasjon
DVD
CD
MP3
JPEG
N
Kontroll av gjenstående tid
DivX
Du kan se avspillingsinformasjon fra platen på TV-skjermen.
CD
MP3
Trykk på REMAIN-knappen.
■
Trykk på INFO-knappen.
■
DVD
For kontroll av den totale og den gjenstående tiden til en tittel eller et kapittel som blir spilt.
Hver gang du trykker på REMAIN-knappen
Hver gang du trykker på knappen, endrer displayet seg slik:
DVD-VIDEO
DVD
DVD-AUDIO
Informasjonsdisplayet
forsvinner fra skjermen
CD
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➝ GROUP REMAIN ➝ TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Hurtig avspilling
Informasjonsdisplayet
forsvinner fra skjermen
DVD
DivX
knappen.
Hver gang du trykker pa knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Informasjonsdisplayet
forsvinner fra skjermen
BETJENING
JPEG
MP3
Trykk pa
■
MP3
CD
• Ved hurtig avspilling av CD eller MP3-plate, vil lyd bare høres i 2x hastighet og ikke i 4x,
8x og 32x hastighet.
• Plateinformasjonen som blir vist, kan variere noe avhengig av platen.
• Du kan også velge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC, avhengig av platen.
Langsom avspilling
DVD
DivX
blir vist på TV-skjermen!
Trykk på SLOW -knappen.
Hvis dette symbolet kommer frem på skjermen når en tast trykkes ned, vil denne funksjonen ikke være mulig å utføre under den aktuelle avspillingen.
30
Hver gang du trykker på knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:
DVD
Informasjon på TV-skjermen
TITTEL-display
MEDGÅTT TID-display
STEREO (L/R)-display
DVD DVD-AUDIO display
AUDIO
KAPITTEL-display
GJENTA PLAYBACK-display
DOLBY DIGITAL-display
CD-display
SPOR (FIL)-display
LYDSPRÅK-display
GRUPPE display
UNDERTITTEL-display
DVD-display
■
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
• Det vil ikke kunne høres lyd under langsom avspilling.
• Langsom avspilling bakover virker ikke med DivX.
ANGLE-display
31
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 32
Bruk av Playback funksjon (forts.)
Hoppe over scener/sanger
Trykk pa
■
■
DVD
CD
N
Gjentatt avspilling
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Med gjentatt avspilling kan du spille et kapittel, en tittel, et spor (sang) eller en mappe(MP3-fil) gjentatte ganger.
knappen.
Hver gang du trykker kort på knappen under avspilling, vil det forrige eller det neste kapittlet, sporet
eller registeret (filen) bli spilt.
Du kan ikke hoppe over kapittler etter hverandre.
Trykk på REPEAT-knappen.
Hver gang du trykker på knappen under avspilling, skifter gjentatt avspillingsmåte slik:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
DVD-VIDEO
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : GROUP ➝ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
MP3
Muligheter for gjentatt avspilling
SPOR : Spiller det valgte sporet gjentatte ganger.
TITTEL : Spiller den valgte tittelen gjentatte ganger.
DIR : Spiller alle spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
GROUP (Gruppe) : Spiller av den valgte gruppen gjentatte ganger.
PLATE : Spiller hele platen gjentatte ganger.
RANDOM : Spiller spor i tilfeldig rekkefølge.
(Et spor som allerede har blitt spilt, kan bli spilt på nytt.)
OFF : Annullerer gjentatt avspilling
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen
1
2
3
DVD
BETJENING
KAPITTEL : Spiller det valgte kapitlet gjentatte ganger.
CD
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markør
knappen og gå til REPEAT PLAYBACK (
)-displayet.
Trykk på markør
knappen og velg ønsket gjentatt avspillingsmåte.
For å velge et nytt album og spor, gjenta steg 2 og 3 ovenfor.
4
Trykk på ENTER-knappen.
DVD
CD
• For DivX, MP3 og JPEG-disker kan du ikke velge Gjenta fra informasjonsdisplay skjermen.
32
33
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 34
Bruk av Playback funksjon (forts.)
A-B Gjentatt avspilling
N
Vinkelfunksjon
DVD
Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD gjentatte ganger.
1
2
3
1
2
3
knappen og gå til REPEAT PLAYBACK (
)-displayet.
Trykk på markør
, -knappene, velg <A-> og trykk deretter på ENTERknappen på begynnelsen av det ønskede segmentet.
■
4
Med denne funksjonen kan du se på samme scene fra forskjellige vinkler.
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markør
DVD
Trykk på INFO-knappen.
Trykk på markør k
knappen for å gå til ANGLE (
Trykk på markør k
,
■
)-displayet.
-knappene eller siffertastene for å velge ønsket vinkel.
Hver gang du trykker på knappen, endrer vinkelen seg slik:
Når du trykker på ENTER-knappen, blir den valgte posisjonen lagret i minnet.
1/3
Trykk på ENTER-knappen på slutten av det ønskede segmentet.
■
2/3
Det spesifiserte segmentet blir spilt gjentatte ganger.
3/3
A-B
• Vinkelfunksjonen virker bare for plater som er tatt opp fra forskjellige vinkler.
For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på markør
velg
AV.
,
-knappene og
BETJENING
• A-B Repeat-funksjonen fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-plater.
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon
DVD
DivX
Med denne funksjonen kan du forstørre et bestemt område av det viste bildet.
Trinnfunksjon
DVD
1
2
3
DivX
Trykk på STEP-knappen
■
Trykk på ZOOM-knappen.
Trykk på markør
,
,
-knappene for å flytte det området du vil forstørre.
Trykk på ENTER-knappen.
■
Bildet beveger seg en ramme framover hver gang du trykker på knappen under avspilling.
,
Hver gang du trykker på knappen, endrer zoom-nivået seg slik:
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• Ingen lyd høres under en step motion avspilling.
SELECT ZOOM POSITION
• Når det spilles av en DivX-plate vil skjermen være forstørret til to ganger vanlig størrelse.
34
35
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 36
Bruk av Playback funksjon (forts.)
EZ VIEW-funksjon
N
Funksjon for valg av talespråk
DVD
Trykk på EZ VIEW-knappen.
Hver gang du trykker på knappen, vil zoom-funksjonen skifte mellom på og av.
Når en film blir spilt i widescreen-format, kan svarte felt øverst og nederst på TV-skjermen
fjernes ved å trykke på EZ VIEW-knappen.
1
2
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markørspråk.
■
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
DVD
,
knappene eller siffertastene for å velge ønsket tale-
Avhengig av antall språk på en DVD-plate, vil et nytt talespråk bli valgt (ENGELSK, SPANSK,
FRANSK osv.) hver gang du trykker på knappen.
SP 2/3
FR 3/3
• Denne funksjonen virker ikke hvis DVD-en er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
• Svarte felt forsvinner ikke alltid, fordi noen DVD-plater har et innebygd horisontalt/vertikalt
forhold.
• Denne funksjonen støttes ikke for DivX-plater.
• Under EZ View driften kan noen av venstre- og høyresidene bli klippet av.
1
2
3
DVD-AUDIO
Noen DVD-AUDIO-plater har ekstra "bonusgrupper" som krever en 4-siffer kode for å at du skal få tilgang. Se på platens
emballasje for detaljer om denne koden.
DVD
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markør
knappen for å gå til SUBTITLE (
Trykk på markør
knappene eller siffertastene for å velge ønsket tekstspråk.
EN 1/3
EN 01/ 03
)-displayet.
OFF
BETJENING
Bonusgruppe
Funksjon for valg av tekstspråk
SP 02/ 03
Når du spiller av en DVD-Audio-plate med en bonusgruppe,
vil inntastingskjermen for koden vises automatisk.
BONUS GROUP
FR 03/ 03
OFF / 03
KEY NUMBER :
• Hvis du løser ut platen, slår av spilleren eller trekker ut strømledningen må du taste inn
koden på nytt.
Navigere
• Du kan også trykke inn AUDIO eller SUBTITLE-tasten på fjernkontrollen for å sette i gang
denne funksjonen.
• Tekst- og talespråkfunksjonen virker ikke på alle plater.
DVD-AUDIO
Under avspilling kan du trykke på
,
-knappen på fjernkontrollen.
Du kan velge ønsket bilde fra en DVD-Audio-plate som inneholder bilder.
På noen plater kan det hende at du ikke kan velge bilder.
36
37
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 38
Bruk av Playback funksjon (forts.)
Gå direkte til en scene/sang
DVD
1
2
DVD
CD
MP3
N
Bruk av platemenyen
JPEG
Du kan bruke menyene for talespråk, tekst, profil osv.
Innholdet i DVD-menyen varierer fra plate til plate.
CD
Trykk på INFO-knappen.
Trykk på markør
ket tittel/spor(
-knappene eller siffertastene for å velge øns-
,
1
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på markør
, knappene for å gå til <Disc Menu>, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
) og trykk deretter på ENTER-tasten.
■
3
4
5
6
Trykk på markør
-knappene for å gå til kapittel (
,
)-displayet.
3
4
Trykk på markør
, knappene eller siffertastene for å velge ønsket kapittel, og trykk deretter på ENTER-tasten.
Trykk på markør
-knappene for å gå til tid(
,
)-displayet.
001/040
0:00:37
, , ,
Trykk på ENTER-knappen.
-knappene for å velge ønsket funksjon.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• Visning av platemenyen kan variere, avhengig av platen.
1/1
ENTER
BETJENING
MOVE
MP3
Hvis du velger en platemeny som ikke er støttet av platen, blir meldingen <This menu is
not supported> vist på skjermen.
Trykk på markør
Trykk på siffertastene for å velge den tiden du ønsker, og trykk
deretter på ENTER-tasten.
01/05
DVD
EXIT
JPEG
Trykk på siffer-tastene.
■
Den filen du har valgt, blir spilt.
■
Når du spiller en MP3- eller JPEG-plate, kan du ikke bruke
til en mappe, trykk STOP ( ) og deretter
,
,
for å flytte en mappe. For flytte
Bruk av tittelmenyen
DVD
.
For DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen på hver film.
Tilgangen til denne funksjonen kan variere avhengig av platen.
1
2
3
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
, -knappen for å gå til <Title Menu>.
Trykk på ENTER-knappen.
■
• Du kan trykke på
fjernkontrollen for å gå direkte til ønsket tittel, kapittel eller spor.
• Det avhenger av platen om du kan gå til den valgte tittelen eller tiden.
Tittelmenyen blir vist.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• Visning av tittelmenyen kan variere, avhengig av platen.
MOVE
38
ENTER
EXIT
39
X30/TX35(01~41P) NO
2007.3.16
3:55 PM
Page 40
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen
Du kan spille mediefiler, som f.eks. bilder, filmer og musikk lagret i en MP3-spiller, USB-minne eller digitalkamera i høykvalitets video med 5.1 kanal hjemmekinolyd ved å kople lagringsenheten til USB-porten på hjemmekinoen.
1
N
Kompatible enheter
1. USB-enheter som støtter USB Mass Storage v1.0. (USB-enheter som fungerer som en flyttbar plate i
Windows (2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.)
2. MP3-spiller: MP3-spillere av typen HDD og flash.
3. Digitalkamera: Kameraer som støtter USB Mass Storage v1.0.
Tilople USB-enheten til USB-porten på baksiden av enheten.
• Kameraer som fungerer som en flyttbar enhet i Windows (2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.
4. USB HDD og USB flashdrive: Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
• Du kan oppleve at det er forskjell i avspillingskvaliteten når du kople til en USB1.1-enhet.
• For en USB HDD må du huske å kople en hjelpekabel til USB HDD-enheten for å oppnå riktig drift.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispor USB kortleser
• Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette avhenger av produsenten.
• Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser, kan du får problemer.
2
Støttede formater
■
<USB> vises på displayskjermen og forsvinner deretter.
■
USB MENU-skjermen vises på TV-skjermen, og den lagrede filen avspilles.
Trykk STOP ( )-knappen for å stoppe avspillingen.
(1) Trykk STOP( )-knappen to ganger etter hverandre.
Displayet viser REMOVE USB.
(2) Fjern USB-kabelen.
• CBI
Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker
Piksel
Sampling
hastighet
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480 44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800x600 44.1KHz~48KHz
(Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke.
som benytter PTP-protokoll eller som krever ekstra programinstallasjon når de kople til
en PC, støttes ikke.
• Enhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke.(Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32)
støttes.)
• Når enkelte MP3-spillere kople til dette produktet, er det ikke sikkert at de virker, dette avhenger av sektorstørrelsen til filsystemet deres.
• USB HOST-funksjonen støttes ikke hvis et produkt som overfører mediafiler via sitt produsentspesifikke
program er tilkoplet.
• Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media Transfer Protocol)-enheter.
-knappen under avspilling.
■
Version
• Digitalkameraer
Hoppe framover/bakover
Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker
Film
Bithastighet
MP3
Music
For å unngå å skade minnet som er lagret i USB-enheten, må man foreta sikker fjerning før
man kople fra USB-kabelen.
■
Filforlengelse
Stillbilde
Sikker fjerning av USB
Trykk
Filnavn
BETJENING
3
Trykk FUNCTION-knappen på hovedenheten eller USB-knappen på
fjernkontrollen for å velge USB-modus.
6. Hvis du benytter en USB forlengelseskabel, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.
-knappen.
-knappen.
• USB
vertsfunksjonen til dette produktet støtter ikke alle USB-enheter.
Se side 66 for informasjon om støttede enheter.
Hurtig tilbakespilling
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du
gen.
■
under avspillin-
Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
40
41
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 42
Innstillinger
N
Innstilling av språket
Innstilling av TV-skjermtype
OSD(On-Screen Display)-standardspråket er engelsk.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
Avhengig av hvilken type TV du har (widescreen eller 4:3), kan du velge bildesideforhold for fjernsynet.
1
2
3
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på
Velg <LANGUAGE> og trykk deretter på ENTER-knappen
MOVE
Trykk på markør ,
ENTER-knappen.
-knappen, velg <OSD LANGUAGE> og trykk på
Trykk på markør ,
ENTER-knappen.
-knappen for å velge ønsket språk, og trykk deretter på
ENTER
RETURN
EXIT
ENTER
RETURN
MOVE
EXIT
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
Trykk på markør ,
på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <TV DISPLAY> og trykk deretter på
-knappen for å velge ønsket funksjon og trykk deretter
Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
Når innstillingen er fullført, og hvis språket er engelsk, vil OSD bli vist på engelsk.
MOVE
4
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Innstilling av TV-bildesideforholdet (skjermstørrelse)
• OSD LANGUAGE : Valg av OSD-språk
• AUDIO : Valg av Talespråk (tatt opp på platen)
• SUBTITLE : Valg av Tekstspråk (tatt opp på platen)
• DISC MENU : Valg av platemenyspråk (tatt opp på platen)
Hvis det språket du velger, ikke er tatt opp på platen, vil ikke menyspråket endres selv om du
stiller det til det språket du ønsker.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
For en standard-TV, velg enten <4:3PS> eller <4:3LB> etter hva du selv foretrekker. Velg <WIDE/HDTV> hvis du har en widescreen-TV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Velg denne for å spille en 16:9-film i PS-modus på en vanlig TV.
■ Du får bare med deg den sentrale delen av bildet (sidene av 16:9-bildet blir kuttet av).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Velg denne for å spille en 16:9-film i LB-modus på en vanlig TV.
■ Du får en svart stripe øverst og nederst på skjermen.
INNSTILLINGER
• OTHER : For å velge et annet språk, velg OTHER og tast inn språkkoden for ditt land.
(Se side 65 angående språkkoder for land) språk for AUDIO, SUBTITLE og DISC MENU
kan velges.
Forholdet mellom den horisontale og den vertikale skjermstørrelsen på en TV er vanligvis 4:3, mens den på widescreen og TV-er med høyt linjetall er 16:9. Dette forholdet blir kalt bildesideforholdet. Når du spiller DVD-er tatt opp med forskjellig skjermstørrelse, må du stille inn bildesideforholdet slik at det passer til din TV eller monitor.
EXIT
WIDE/HDTV
Velg dette for å vise et 16:9-bilde i fullskjermmodus på din widescreen-TV.
■ Du kan nyte widescreen-aspektet.
• Hvis en DVD har bildesideforholdet 4:3, kan du ikke se den i widescreen.
• Fordi DVD-plater er tatt opp i forskjellige bildeformater, vil de se forskjellige ut avhengig av programvaren, type av TV og
TV-bildesideforholdet.
• I HDMI drift er skjermen automatisk konvertert til bredmodus.
42
43
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 44
Innstillinger (forts.)
N
Innstilling av aldersgrense
Innstilling av bakgrunnsbilde
Bruk dette for å hindre at barna ser på DVD-er som inneholder vold og andre scener som ikke egner seg for barn.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
-knappen for å gå til <PARENTAL>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
5
1
2
Under avspilling, trykk på PLAY/PAUSE når det vises et bilde du liker.
Trykk på LOGO-knappen.
<COPY LOGO DATA> vises på TV-skjermen.
3
Trykk på markør , -knappen for å velge ønsket aldersgrense, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
Hvis du har valgt nivå 6, kan du ikke se på DVD-er med nivå 7 eller høyere.
Jo høyere nivået er, desto mer vold og materiale for voksne inneholder filmen.
JPEG
Når du ser på en DVD eller JPEG CD, kan du stille inn det bildet du liker på samme måten som en bakgrunnstapet.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
DVD
Strømmen blir slått av og på igjen.
Det bakgrunnsbildet du har valgt, blir vist.
Du kan velge inntil 3 innstillinger på bakgrunnsbildet.
COPY LOGO DATA
Tast inn passordet og trykk deretter på ENTER-knappen.
• Denne funksjonen virker ikke når HDMI utmatingen er 720p eller 1080i.
Passordet er stilt på “7890” som standard.
Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Velge én av de 3 bagrunnsinnstillingene du har foretatt
1
2
3
4
• Denne funksjonen virker bare hvis en DVD inneholder informasjon om aldersgrenser.
Innstilling av passord
MOVE
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
knappen for å gå til <LOGO>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
ENTER.
,
knappen for å velge ønsket <USER>, og trykk deretter
Dette velger én av de 3 bakgrunnsskjermene
Trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
Trykk på markør
ENTER-knappen.
5
Trykk EXIT-knappen for å avslutte oppsettet
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <PASSWORD>, og trykk deretter på
• ORIGINAL : Velg dette for å stille inn Samsung Logo som ditt bakgrunnsbilde.
• USER : Velg dette for å stille inn det bakgrunnsbildet du ønsker.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ENTER-knappen.
Tast inn passordet og trykk deretter på ENTER-knappen.
Tast inn det gamle passordet, et nytt passord, og bekreft det nye passordet.
Innstillingen er fullført.
MOVE
RETURN
Trykk på markør
INNSTILLINGER
Du kan bestemme passordet for innstilling av aldersgrense.
ENTER
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• Passordet er stilt på “7890” som standard.
Hvis du har glemt passordet for aldersgrense, gå fram slik:
• Mens spilleren er i stoppmodus, hold på knappen STOP ( ) på hovedenheten i mer enn 5 sekunder. “INITIAL” blir vist i displayet, og alle
innstillinger går tilbake til standardverdier.
• Trykk på nettbryteren.
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
44
45
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 46
Innstillinger (forts.)
N
DVD-avspilling-modus
Innstilling av forsinkelsestiden
Noen DVD-Audio-plater inneholder DVD-Video i tillegg til DVD-Audio.
Hvis du vil spille av DVD-videodelen av DVD-Audio-platen må du sette enheten i DVD-video-modus.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Hvis høyttalerne ikke kan plasseres i samme avstand fra lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsestiden til lydsignalene fra
midt- og bakhøyttalerne.
Trykk MENU-tasten mens platebrettet er ute.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <DVD TYPE>, og trykk deretter på
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Trykk på markør , -knappen for å flytte til <DVD VIDEO> og trykk deretter
på ENTER-knappen.
Utfør trinn 1 ~ 4 en gang til hvis du ønsker å bytte til avspillingsmodus for DVD AUDIO.
ENTER
RETURN
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <DELAY TIME>, og trykk deretter på
4
Trykk på markør , , , -knappene for å gå til den høyttaleren du
ønsker, og trykk deretter på ENTER-knappen.
5
Trykk på markør
,
for å stille inn forsinkelsestiden.
Du kan stille forsinkelsestiden for C mellom 00 og 05 ms og for LS og RS mellom 00 og 15 ms.
• DVD VIDEO : brukes for å spille av videoinnhold på en DVD-Audio-plate.
• DVD AUDIO : brukes for å spille av det vanlige DVD-audio innholdet.
MOVE
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• DVD-avspillingsmodus er satt til DVD-Audio som standard.
• Når du slår av hovedenheten vil den automatisk bytte til DVD-Audio-modus.
Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler
Registrering av DivX (R)
Bruk registreringskoden for å registrere denne spilleren med DivX (R)-videoen på forespørselformat.
Gå til www.divx.com/vod hvis du vil lære mer.
Når du spiller 5.1CH surround-lyd, får du den beste lyden hvis avstanden mellom deg og hver av høyttalerne er den samme. Fordi lyden når
fram til lytterposisjonen til forskjellige tider avhengig av hvordan høyttalerne er plassert, kan du regulere denne differansen ved å legge en
forsinkelseseffekt til lyden fra senterhøyttaleren og surround-høyttalerne.
Innstilling av høyttalermodus
Avstand mellom Df og Dc
Signalutganger og frekvensresponser fra høyttalerne vil automatisk bli justert i henhold til din høyttalerkonfigurasjon, og om
visse høyttalere blir brukt eller ikke.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
Forsinkelsestid
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
Trykk på markør , , , -knappene for å gå til den høyttaleren du
ønsker, og trykk deretter på ENTER-knappen.
For C, LS og RS, hver gang du trykker på knappen veksler modus skiftevis som følger:
SMALL ➝ NONE.
0.00 m
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
Innstilling av BAK (SURROUND)-HØYTTALERE
Hvis avstanden Df er lik avstanden Ds på figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke,
endre innstillingen ifølge tabellen.
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på
I <SPEAKER SETUP>, trykk på ENTER-knappen igjen.
Innstilling av SENTERHØTTALEREN
Hvis avstanden Dc er lik eller lengre enn Df på figuren, still inn på 0 ms. Hvis
ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.
Ideell plassering av SURROUNDHØYTTALEREN
Avstand mellom Df og Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
Forsinkelsestid
0 ms
3 ms
6 ms
INNSTILLINGER
Ideell plassering av
SENTERHØYTTALEREN
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Det er ønskelig å plassere alle høyttalerne innenfor en sirkel.
Df Avstanden fra FRONTHØYTTALEREN
Dc: Avstanden fra SENTERHØYTTALEREN
Ds: Avstanden fra SURROUNDHØTTALEREN
For L og R er modus stilt på SMALL.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• SMALL : Velg dette når du bruker høyttalerne.
• NONE : Velg dette hvis ingen høyttalere er tilkoplet
• Høyttalermodusen kan variere, avhengig av PRO LOGIC- og STEREO-innstillingene (se side 53)
• Med
(Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskjellig for hver modus.
• Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden stilles inn mellom 00 og 15 ms.
• Mellomkanalen kan kun justeres på 5.1 kanal plater.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
46
47
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 48
Innstillinger (forts.)
N
Innstilling av testtonen
Lydinnstillinger
Bruk testton-funksjonen til å sjekke høyttaler-tilkoplingene.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Du kan stille inn balansen og nivået til hver høyttaler.
1
2
3
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <TEST TONE>, og trykk deretter på
Testonen vil bli sendt til L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW i denne rekkefølgen. Hvis du trykker på
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ENTER-knappen igjen nå, vil testtonen stoppe.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Trykk på markør
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <SOUND EDIT>, og trykk deretter på
Trykk på markør , -knappene for å velge og justere det ønskede valget.
Trykk på , -knappene for å justere innstillingene.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MOVE
STOP
4
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
CHANGE
RETURN
EXIT
EXIT
Alternativ metode: trykk på TEST TONE-knappen på fjernkontrollen.
Flerkanal Pro Logic-modus
Trykk på TEST TONE-knappen.
■
■
Start
L: Fronthøyttaler venstre)
SW: Subwoofer(Basshøyttaler)
LS: Bakhøyttaler (venstre)
C: Senterhøyttaler
R: Fronthøyttaler (høyre)
RS: Bakhøyttaler (høyre)
Trykk på SOUND EDIT-knappen og deretter på markør
,
.
Testtonen vil bli generert slik:
Når du spiller en DVD eller en CD, virker dette bare i Stop-modus.
Bruk denne funksjonen for å kontrollere at hver høyttaler er korrekt tilkoplet og at det
ikke er noen problemer.
Når HDMI AUDIO (lyd) er på (lyden kommer via TV-høytalerene) er ikke TEST TONE
funksjonen tilgjengelig.
INNSTILLINGER
■
Manuell justering av høytalevolum og balanse med SOUND EDIT-knappen.
For å avslutte testtonen, trykk på TEST TONE-knappen en gang til.
Innstilling av balansen mellom front- og bakhøyttalere
• Du kan velge mellom 00, –06 og OFF.
• Lydstyrken blir mindre etter hvert som du nærmer deg –6.
Innstilling av nivået til senter-, bak- og subwoofer
• Lydstyrken kan reguleres i trinn fra +6 dB til –6 dB.
• Lyden blir sterkere etter hvert som du nærmer deg +6 dB og svakere når du nærmer deg -6 dB.
48
49
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 50
Innstillinger (forts.)
N
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)
Innstilling av HDMI Audio/Lyd
Denne funksjonen balanserer området mellom de høyeste og svakeste lydene.
Du kan bruke denne funksjonen for å nyte Dolby Digital lyd når du ser på filmer med lav lydstyrke om natten.
MOVE
ENTER
EXIT
1
2
3
4
Audiosignalene som sendes med HDMI-kabelen kan slås av og på.
1
2
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
-knappen for å gå til <DRC>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
Når du trykker på
,
-knappene for å justere DRC.
markørknappen, jo større blir effekten, og når du trykker på
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
CHANGE
RETURN
EXIT
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
3
Trykk på markør
-knappen for å gå til <HDMI AUDIO>, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
4
Trykk Markø , -knappene for å velge <ON> eller <OFF> og trykk så på
ENTER-knappen.
markørk-
nappen, jo mindre blir effekten.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
• ON(PÅ) : Både bilde- og lydsignalene sendes over HDMI-kabelen, og du hører kun lyden gjennom
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TV-apparatets høyttalere.
• OFF(AV) : bildesignalet sendes over HDMI-kabelen, og lyden kommer bare gjennom
hjemmekinoanleggets høyttalere.
AV-SYNC-innstillinger
Bildet kan virke langsommere enn lyden ved tilkopling til en digital TV.
Reguler i tilfelle forsinkelsestiden til lyden optimalt slik at den passer til bildet.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <AV-SYNC>, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Trykk på markør , -knappene for å velge forsinkelsestid for AV-SYNC,
og trykk deretter på ENTER-knappen.
Du kan stille forsinkelsestiden for lyden mellom 0 ms og 300 ms. Finn den optimale stillingen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
INNSTILLINGER
1
2
3
• Standardinnstillingen for dette produktet er HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2-kanals for TV-apparatets høyttalere.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MOVE
50
SELECT
RETURN
EXIT
51
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 52
Innstillinger (forts.)
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon
DSP (Digital signalprosessor) DSP-modus er konstruert slik at den kan simulere forskjellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan velge ROCK, POP eller CLASSIC for å optimere lydgjengivelse i forhold til typen musikk du spiller.
Trykk på DSP/EQ-knappen.
N
Dolby Pro Logic II-modus
Du kan velge den ønskede Dolby Pro Logic II-lydmodus.
Trykk på
PL II MODE-knappen.
Hver gang du trykker på knappen, skifter du modus slik:
<DSP> blir vist i displaypanelet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik:
PRO LOGIC II
• MUSIC: Når du hører på musikk, kan du oppnå lydeffekter som om du skulle være til stede på
den virkelige oppførelsen.
• CINEMA: Gjør lydsporet for film realistisk.
• PRO LOGIC: Du vil oppleve en realistisk flerkanals effekt, som om du skulle bruke fem høyttalere, mens du bare bruker venstre og høyre fronthøyttaler.
• MATRIX: Du vil høre 5.1-kanal surroundlyd.
• POP, JAZZ, ROCK: Avhengig av musikksjanger kan du velge mellom POP, JAZZ og ROCK.
• STUDIO: Gir en følelse av tilstedeværelse som i et studio.
• CLUB: Simulerer lyden i et danselokale med en pulserende bassrytme.
• HALL: Gir en klar gjengivelse som i en konsertsal.
• MOVIE: Gir en følelse av å være på kino.
• CHURCH: Gir en følelse av å være i en stor kirke.
• PASS: Velg denne for vanlig lytting.
• Når du velger Pro Logic Mode II, kople din eksterne enhet til LYDINNGANGENE (L og R) på
spilleren. Hvis du kopler til bare en av inngangene (L eller R), får du ikke 5.1-kanal lyd.
INNSTILLINGER
STEREO: Velg dette for å høre lyder bare fra venstre og høyre fronthøyttaler og subwooferhøyttaleren.
• DSP/EQ-funksjonen er kun tilgjengelig i STEREO-modus.
Trykk tasten for
PL II-modus for å vise STEREO på displayet.
• Denne funksjonen virker med CD-plater, MP3-CD-er og 2-kanal lyd-DVD og Dolby Digital-plater.
• Når du spiller en DVD-plate kodet med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk, og DSP/EQ-funksjonen virker ikke.
52
53
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 54
Innstillinger (forts.)
Lytte på radio
N
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funksjonen virker bare i Dolby Pro Logic MUSIC-modus.
1
2
Trykk på
PL II MODE -knappen for å velge <MUSIC>-modus.
Trykk på
PL II EFFECT -knappen for å velge <PANORAMA>, og trykk
deretter på markørknappene , for å velge ønsket effektinnstilling.
Fjernkontrollenhet
1
2
Trykk på TUNER-knappen og velg FM-båndet.
Still inn den stasjonen du ønsker.
Automatisk innstilling 1 : Når du trykker på
Automatisk innstilling 2 : Trykk og hold
ingsstasjoner.
Du kan velge enten 0 eller 1.
Denne modusen utvider stereolydbildet i fronthøyttalerne til å inkludere surround med en sideeffekt.
Manuell innstilling : Trykk kort på
,
, blir en forhåndsinntilt kringkastingsstasjon valgt.
,
nede for å søke automatisk etter aktive kringkast-
for å øke eller minske frekvensen suksessivt.
Hovedenhet
3
Trykk på
PL II EFFECT -knappen for å velge <C-WIDTH WIDTH>, og trykk
deretter på markørknappene , for å velge ønsket effektinnstilling.
Du kan velge mellom 0 og 7.
Dette gir bredde i senterlydbildet. Jo høyere innstilling, jo mindre lyd kommer det fra senterhøytaleren.
1
2
Trykk på FUNCTION-knappen for å velge FM-bånd.
Velg en kringkastingsstasjon.
Automatisk innstilling 1 : Trykk på STOPP ( ) knappen for å velge <PRESET>, og trykk
deretter på
-knappen for å velge forhåndsinnstilt stasjon.
Automatisk innstilling 2 : Trykk på STOPP ( ) -knappen for å velge <MANUAL> og trykk
deretter og hold
-knappen for å søke båndet automatisk.
4
Trykk på
PL II EFFECT -knappen 3 for å velge <DIMENS>, og trykk
deretter på markørknappene , for å velge ønsket innstilling.
Du kan velge mellom 0 og 6.
Justerer lydfeltet (DSP) fra front til bak trinnvist.
Manuell innstilling : Trykk på STOPP ( ) knappen for å velge <MANUAL>, og trykk deretter
kort på
for å stille inn en lavere eller høyere frekvens.
Trykk på MO/ST-knappen for å velge mellom mono og stereo.
Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellom <STEREO> og <MONO>.
I områder hvor mottaksforholdene er dårlige, velg MONO for at overføringen skal bli klarere og uten interferens.
• Når du spiller en DVD-plate med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk
og
(Dolby Pro Logic II)-knappen virker ikke.
DIVERSE
54
55
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 56
Lytte på radio (forts.)
Om RDS-kringkasting
Forhåndsinnstilling av stasjoner
Bruke RDS (Radio Data System) til å motta FM-stasjoner
RDS gjør det mulig for FM-stasjoner å sende tilleggssignaler sammen med sine vanlige programsignaler. For eksempel
sender stasjonene stasjonsnavnet sitt sammen med informasjon om type program de sender, som for eksempel sport eller
musikk etc.
Eksempel: Forhåndsinnstilling av FM 89,10 i minnet
1
2
Trykk på TUNER -knappen og velg FM-båndet.
Trykk
,
N
Når man er innstilt på en FM-stasjon som sender RDS-signaler, lyser
RDS-indikatoren i displayet.
for å velge <89.10>.
Beskrivelse av RDS-funksjonen
3
• PTY (Program Type) : Viser type program som sendes i øyeblikket
Trykk på TUNER MEMORY -knappen.
• PS NAME (Program Service Name) : Viser navnet på senderen og består av 8 tegn.
<PRGM> blinker i displayet.
4
Trykk på
• RT (Radio Text) : Dekoder tekstinformasjon fra en stasjon (hvis denne sendes) og består av opptil
64 tegn.
• CT (Clock Time) : Dekoder sanntidsklokken fra FM-frekvensen.
Enkelte stasjoner sender ikke PTY-, RT- eller CT-informasjon. Derfor er det ikke
sikkert at denne informasjonen vises.
for å velge forhåndsinnstilt tall.
Du kan velge mellom 1 og 15 forhåndsinnstilte stasjoner.
5
• TA (Traffic Announcement) : Når dette symbolet blinker, viser det at det sendes trafikkmeldinger.
• Det er ikke sikkert at RDS fungerer riktig hvis stasjonen ikke sender RDS-signalene riktig, eller
hvis signalene er svake.
Trykk på TUNER MEMORY -knappen igjen.
Trykk på TUNER MEMORY-knappen før <PRGM> forsvinner fra displayet.
<PRGM> forsvinner fra displayet og stasjonen blir lagret i minnet..
6
Gjenta trinnene 2 til 5 hvis du vil forhånds-innstille en annen stasjon.
FOR å vise RDS-signaler
For å stille inn på en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
trollen for å velge en stasjon.
på fjernkon-
Du kan se RDS-signalene stasjonen sender i displayet.
Trykk RDS DISPLAY mens du lytter til en FM-stasjon.
Hver gang du trykker knappen, skifter displayet for å vise følgende informasjon:
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.
• PS (Program Service) : Mens du søker vises "PS" og stasjonsnavnet vises. "NO PS" vises hvis
det ikke sendes noe signal.
• RT(RadioText) : mens du søker, vises "RT" og deretter vises tekstmeldingen stasjonen viser.
"NO RT" vises hvis det ikke sendes noe signal.
• Frequency : stasjonens frekvens (ikke RDS-signal)
• Displayvinduet kan ikke skille mellom store og små bokstaver, og viser alltid store bokstaver.
DIVERSE
Om tegnene som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, benyttes følgende signaler.
• Displayvinduet kan ikke vise bokstaver med aksenter, “A,” kan derfor betyr “A’s” som “À, Â, Ä, Á,
Å og Ã.
• Hvis søket fullføres samtidig, vises ikke “PS” og “RT” i displayet.
56
57
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 58
Om RDS-kringkasting (forts.)
Praktiske funksjoner
PTY (Programtype)-visning og funksjonen PTY-SEARCH
Innsovningstimer
En av fordelen med RDS-tjenesten, er at du kan finne et spesielt program på de forhåndsinnstilte kanalene ved å spesifisere
riktig PTY-kode.
N
Du kan stille inn tiden slik av DVD-spilleren slår seg av selv.
Trykk på SLEEP-knappen.
<SLEEP> blir vist. Hver gang du trykker på knappen, endrer den forhåndsinnstilte tiden seg slik:
10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
For å søke etter program basert på PTY-koder
Før du starter, må du huske...
• PTY-søk er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilte stasjoner.
• For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker du PTY SEARCH under søket.
• Det er en tidsgrense når man foretar følgende trinn. Hvis innstillingen avbrytes før den er fullført, starter du
For å bekrefte innstillingen av sleep timer, trykk på SLEEP-knappen.
Tiden som gjenstår før DVD-spilleren slår seg av selv, blir vist.
Hvis du trykker på knappen igjen, endrer tiden seg fra det du har stilt inn tidligere.
For å annullere sleep timer, trykk på SLEEP-knappen til <OFF> blir vist i displayet.
fra trinn 1 igjen.
• Når du trykker knappene på den primære fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har valgt FM-stasjon
fra den primære fjernkontrollen.
Display
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
SCIENCE
58
Trykk PTY SEARCH mens du lytter til en FM-stasjon.
3
Trykk PTY SEARCH på nytt mens PTY-koden som er valgt i forrige trinn
vises.
• Senterenheten søker 15 forhåndsinnstilte stasjoner, stopper når den finner
den du har valgt, og stiller seg inn på denne stasjonen.
Trykk PTY- eller PTY+ til ønsket PTY-kode vises i displayet.
• Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til høyre.
Programtype
Nyheter inklusive kommentarer og rapporter
Flere saker, inklusive nyheter, dokumentarer,
diskusjoner og analyser.
Informasjon om vekt og mål, resultater og
prognoser, informasjon for næringsliv,
helseinformasjon etc.
Display
Programtype
CLASSICS
Tung klassisk musikk – Orkestermusikk,
symfonier, kammermusikk og opera
OTHER M
Annen musikk - Jazz, R&B countrymusikk
WEATHER
Vær
FINANCE
Finans
CHILDREN
Barneprogrammer
SOCIAL A
Sosiale programmer
Hørespill, etc.
RELIGION
Religion
Kultur - nasjonal eller lokal kultur, inklusive
religiøse problemer, sosial, språk, teater etc.
PHONE IN
Innringingsprogrammer
TRAVEL
Reiser
Naturvitenskap og teknologi
LEISURE
Fritid
JAZZ
Jazz
Sports
Opplæring
VARIED
Annet – Taler, underholdning (spørreprogrammer, spill), intervjuer, komedier og satire, etc.
POP M
Popmusikk
ROCK M
Rock
M.O.R.M
Samtidsmusikk kan bli kategorisert som
“easy listening.”
LIGHT M
Lett klassisk musikk – Klassisk musikk og
instrumental og kor
COUNTRY
Countrymusikk
NATION M
Nasjonalmusikk
OLDIES
Gammelpop
FOLK M
Folkemusikk
DOCUMENT
Dokumentar
Innstilling av lysstyrken i displayet.
Du kan stille inn lysstyrken til displayet på hovedenheten slik at det ikke virker forstyrrende når du ser på en film.
Trykk på DIMMER-knappen.
Hver gang tasten trykkes inn vil lysstyrken på forntdisplayet justeres.
Mute-funksjon
Dette er nyttig hvis dørklokka eller telefonen ringer.
Trykk på MUTE-knappen.
<MUTE> blinker i displayet.
Hvis du vil høre lyden igjen må du trykke en gang til på knappen.
DIVERSE
CULTURE
1
2
59
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 60
Betjene TV-apparatet fra fjernkontrollen
N
Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen
1
2
3
Trykk TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.
Trykk POWER-knappen for å slå på TV-apparatet.
Mens du holder nede POWER, taster du inn koden for ditt TV-apparat.
Hvis det finnes mer enn én kode oppført for ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én kode om
gangen for å finne ut hvilken av dem som fungerer.
Eksempel:For en Samsung TV
Mens du holder nede POWER, bruker du talltastene til å legge inn 00, 15, 16, 17 og 40.
4
Hvis TV slår seg av er innstillingen ferdig.
Du kan bruke TV POWER, VOLUME, CHANNEL og talltastene (0~9).
• Det er ikke sikker fjernkontrollen fungerer sammen med enkelte TV-merker. I tillegg er det ikke
sikkert at alle funksjoner er mulige, avhengig av TV-merket du har.
• Hvis du ikke setter opp fjernkontrollen med koden for ditt TV-merke, vil fjernkontrollen fungerer
som standard på en Samsung TV.
Nr.
Merke
Kode
Nr.
Merke
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
Kode
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
98
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
DIVERSE
60
Kodeliste for TV-merker
61
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 62
Feilsøking
N
Se på skjemaet nedenfor hvis enheten ikke fungerer som den skal. Hvis det problemet du har, ikke er oppført på listen
nedenfor, eller hvis instruksjonene ikke hjelper, slå av enheten, kople den fra nettet og kontakt nærmeste autoriserte
forhandler eller Samsung Electronics Service Center.
Symptom
Diskskuffe åpnes ikke.
Kontroll/botemiddel
• Er nettkabelen plugget forsvarlig inn i uttaket?
• Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.
• Kontroller regionnummeret på DVD-en.
DVD-plater kjøpt i utlandet er ikke alltid spillbare.
Avspillingen starter ikke.
• Platen roterer, men det kommer ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og
bildet skjelver.
Kontroll/botemiddel
• Er strømmen på?
• Er videokablene korrekt tilkoplet?
• Er platen skitten eller skadd?
• En dårlig produsert plate er ikke alltid spillbar.
• CD-ROM-plater og DVD-ROM-plater kan ikke spilles på
denne DVD-spilleren.
• Kontroller at aldersgrensen er korrekt.
Avspilling starter ikke umiddelbart når du trykker på Spill/Pauseknappen.
Symptom
Talespråket og teksten virker
ikke.
• Talespråket og teksten virker ikke hvis DVD-en ikke inneholder
Menyskjermen blir ikke vist selv
om menyfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
dette. Avhengig av platen kan den virke på en annen måte.
• Spiller du en ubrukbar plate eller en plate med riper på
overflaten?
• Tørk av platen.
• Lyden er borte under hurtig avspilling, langsom avspilling og
avspilling i trinnbevegelser.
Det kommer ingen lyd.
• Er høyttalerne ordentlig tilkoplet? Er oppstillingen av høyttalerne
•
korrekt tilpasset?
Er platen alvorlig skadd?
• Du kan spille 16:9 DVD-er i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOXBildesideforholdet kan ikke
endres.
modus eller 4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-er kan bare
vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til DVD-platen, og velg
deretter passende funksjon.
• Når jeg hører på en CD-plate eller radio, kommer det bare lyd fra fronthøytLyden kommer bare fra noen få
høyttalere og ikke fra alle seks.
•
•
talerne (V/H). Velg “PRO LOGIC II” ved å trykke på
PL II (Dolby Pro
Logic II) på fjernkontrollen for at alle seks høyttalerne skal virke.
Kontroller at DVD-platen er 5.1-CH-kompatibel.
Hvis du stiller C, SL og SR på NONE i høyttalermodus i lydoppsettet på innstillingsskjermen, kommer det ingen lyd fra
Senterhøyttaleren og venstre og høyre fronthøyttaler. Still C, SL og
SR på SMALL.
• Hovedenheten virker ikke.
(Eksempel: Strømmen blir
borte eller enheten gir fra seg
merkelige lyder.)
• DVD-spilleren fungerer ikke
normalt.
• Er platen merket “Dolby Digital 5.1 CH”? Dolby Digital 5.1 CH
Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd blir ikke produsert.
•
Passordet for aldersgrense har
gått i glemmeboka.
og avstanden?
• Er batteriene utbrukte?
• Har du valgt modus (TV/DVD) til fjernkontrollen (TV eller DVD)
riktig?
62
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
• Når “NO DISC” meldingen vises på hovedenhetens display, hold
• Er fjernkontrollen betjent innenfor den angitte operasjonsvinkelen
Fjernkontrollen virker ikke.
) knappen på hovedenheten
lengre enn 5 sekunder.
Får ikke inn radiokringkasting.
hovedenhetens STOP ( )-knapp lengre enn 5 sekunder. ”INITIAL” vises på displayet og alle innstillinger vender tilbake til standardverdiene.
• Trykk på nettbryteren.
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
DIVERSE
surroundlyd blir bare produsert dersom platen er tatt opp med
5.1-kanal lyd.
Er lydspråket stilt korrekt på DOLBY DIGITAL 5.1-CH i informasjonsdisplayet?
• Skru av strømmen og hold STOP (
• Er antennen ordentlig tilkoplet?
• Hvis inngangssignalet fra antennen er svakt, installer en ekstern
FM-antenne på et område med gode mottakerforhold.
63
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 64
Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre til hopping.
Vær spesielt forsiktig med å ripe platene når du håndterer dem.
Kode
Berør ikke spillesiden av platen. Hold platen i kantene slik at det
ikke blir fingeravtrykk på overflaten.
Lim ikke papir eller teip på platen.
Oppbevaring av plater
Oppbevares på et kjølig
sted med god ventilasjon
Oppbevar dem i et rent
omslag.
Lagre platene vertikalt.
• La ikke platene bli forurenset av skitt.
• Legg ikke inn plater med sprekker eller riper.
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller skitt på platen, rengjør den med et
mildt vaskemiddel fortynnet i vann, og tørk av med en myk klut.
• Tørk forsiktig av platen fra sentrum og utover etter rengjøringen.
Språk
Kode
Språk
Kode
Språk
Kode
Språk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
DIVERSE
• Det kan bli dannet kondens hvis varm luft kommer i kontakt med kalde deler
inni spilleren. Når det danner seg kondens inni spilleren, er det ikke sikkert at
den fungerer som den skal. Hvis dette skjer, ta ut platen og la spilleren stå 1
til 2 timer med strømmen på.
64
N
Tast inn riktig kodenummer for startinnstillinger “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (se side 42)
Håndtering av plater
Oppbevar ikke platene i
direkte sollys
Språkkodeliste
65
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 66
Produkter som støtter USB Host-funksjonen
Digitalkamera
Produkt
66
N
USB Flash Disk
Produsent
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Produkt
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Produsent
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-spiller
Produkt
Produsent
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
G
E
N
E
R
E
L
T
T
F U
N
M E
R
V
I
D
E
O
U
T
G
A
N
G
F
O
R
S
T
E
R
K
E
R
Effekt
Vekt
Mål (B x H x D)
Driftstemperaturområde
Fuktighetsområde drift
Følsomhet
S/N-forhold
Forvrenging
Composite Video
Scart-kontakt
Component Video
HDMI
Fronthøyttalerutgang
Senterhøyttalerutgang
Bakhøyttalerutgang
Subwoofer-høyttalerutgang
Frekvensområde
S/N-forhold
Kanalseparasjon
Inngangsfølsomhet
80W
4Kg
430 x 65 x 351.5 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0.5%
1.0Vp-p(75Ω last)
Compositive Video : 1.0Vp-p(75Ω last)
RGB Signal : 00.714Vp-p(75Ω last)
Y:1.0Vp-p(75Ω last)
Pr:0.70Vp-p(75Ω last)
Pb:0.70Vp-p(75Ω last)
Impedans : 85~115Ω
133W x 2(3Ω)
133W(3Ω)
133W x 2(3Ω)
135W(3Ω)
20Hz~20KHz
75dB
60dB
(AUX)400mV
Ekstern USB-harddisk
Produkt
MOMOBAY UX-2
Produsent
Type
Dvico
USB 2.0
DIVERSE
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Spesifikasjoner
67
X30/TX35(42~69P) NO
2007.3.16
3:52 PM
Page 68
Spesifikasjoner
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
HT-X30
Høyttalersystem
H
Ø
Y
T
T
A
L
E
R
Impedans
Frekvensområde
Lydtrykknivå utgang
Nominell inngang
Maksimal inngang
Mål (B x H x D)
Vekt
5.1ch høyttalersystem
Subwooferhøyttaler
Front/Senter/Bakhøyttaler
3Ω
3Ω x 5
35Hz~155Hz
145Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
135W
133W
270W
266W
Front/Bak 90 x 168x 95 mm
180 x 320 x 390 mm
Senter
250 x 90 x 95 mm
Front/Bak 0.6 Kg/0.5 Kg
5.5 kg
Senter
0.7 Kg
HT- TX35
Høyttalersystem
H
Ø
Y
T
T
A
L
E
R
Impedans
Frekvensområde
Lydtrykknivå utgang
Nominell inngang
Maksimal inngang
Mål (B x H x D)
5.1ch høyttalersystem
Subwooferhøyttaler
Front/Senter/Bakhøyttaler
3Ω
3Ω x 5
35Hz~160Hz
140Hz~20KHz
85dB/W/M
82dB/W/M
135W
133W
270W
266W
Front
Bak
Senter
Vekt
68
Front/Bak
Senter
90 x 1045 x 90 mm
90 x 1045 x 90 mm
250 x 90 x 95 mm
3.5Kg/3.2Kg
0.5Kg
180 x 320 x 390 mm
5.1Kg
Hvis du har spørsmål eller kommentarer med hensyn til Samsung-produkter, vennligst kontakt SAMSUNG kundeservice
senter.
Region
Land
Kundeservice senter
Webside
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement