Samsung HT-TZ225 Betjeningsvejledning

Samsung HT-TZ225 Betjeningsvejledning
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
Digitalt hjemmekino
system
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt et Samsung-produkt.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende
service, må du registrere produktet på
www.samsung.com/global/register
funksjoner
Avspilling av mange platetyper
Dette hjemmekinoanlegget gir deg muligheten til å spille av plater med forskjellige formater, inkludert
DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW og DVD±R/RW.
Støtte for USB HOST-funksjonen
Du kan kople til og spiller filer fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB
flashminne, osv. ved hjelp av USB HOST-funksjon for hjemmekinoanlegg.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en form for flerkanal lydsignaldekodingsteknologi som overgår den eksisterende
Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS er et lydkompresjonsformat utviklet av Digital Theater Systems Inc. Det gir fullfrekvens 5.1
kanallyd.
Skjermsparefunksjon
Hvis hovedenheten blir stående i stopp-modus i 5 minutter, vil Samsung-logoen komme til syne på
skjermen.Dette produktet vil automatisk gå til hvilemodus etter at skjermspareren har vært aktiv i 20
minutter.
Effektsparefunksjon
Dette produktet vil slå seg av automatisk etter 20 minutter i stoppmodus.
Kundetilpasset skjermvisning
Dette produktet vil gi deg muligheten til å velge favorittbildet ditt som bakgrunnsbilde avspilling av
JPEG- eller DVD-plater.
Anynet+ (HDMI-CEC) Funksjon
Anynet+ er en funksjon som kan brukes for å betjene hovedenheten via en Samsung TV fjernkontroll, ved å
tilkople hjemmeteateret til et Samsung TV via bruk av en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med
SAMSUNG TV som støtter Anynet+.)
AV SYNC-funksjon
Video kan henge etter lyden hvis enheten er tilkoblet et digitalt TV-apparat.
For å kompensere for dette, kan du justere lydens forsinkelse, slik at den er synkron med bildet.
HVA ER INKLUDERT
Se etter medfølgende tilbehør nedenfor.
Videokabel
2
FM-antenne
Brukerveiledning
Fjernkontroll
/ Batterier (AAA)
nor
sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsforanstaltninger
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV
BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
ADVARSEL
Risiko for elektrisk støt
ÅPNES IKKE
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på
viktige betjenings - og vedlikeholdinstruksjoner
som følger med enheten.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Dette symbolet indikerer at farlig spenning som
kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni
denne enheten.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Denne CD-spilleren er klassifisert som et KLASSE 1 LASER-produkt.
Bruk av kontroller, reguleringer eller utførelse av
andre prosedyrer enn de som er spesifisert i denne
brukerveiledningen, kan utsette brukeren for farlig stråling.
FORSIKTIG: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING AV INDRE LÅSEMEKANISMER, UNNGÅ EKSPONERING AV STRÅLING.
ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I
KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.
•D
ette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
• For å bryte strømmen til apparatet må støpselet fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten være klar til bruk.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske, som for
eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må være klar til bruk til en hver tid.
3
sikkerhetsinformasjon
FORHOLDSREGLER
Sørg for at husets AC-strømtilførsel er i overholdelse med identifikasjonsetiketten på baksiden av spilleren.
Installer spilleren horisontalt, på en egnet plass (møbler) med nok plass rundt den for ventilasjon (7.5 – 10 cm).
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke stable noe på toppen av spilleren. Ikke still spilleren på
forsterkere eller annet utstyr ellers kan den overopphete. Sørg for at diskskuffen er tom før du flytter på spilleren.
Spilleren er designet for kontinuerlig bruk. Stiller du DVD-spilleren til stand-by modus frakoples den ikke fra
strømforsyningen. Du må trekke hovedpluggen fra strømtilførselen på veggen for å frakople spilleren,
særlig hvis enheten ikke brukes i en lang tid.
Kople støpslet fra vegguttaket når det er tordenvær.
Spenningsspisser på grunn av lyn kan skade enheten.
Utsett ikke enheten for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Dette kan føre til overheting av enheten og funksjonsfeil.
Phones
Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. blomstervaser) og
sterk varme (f.eks.ildsteder) eller utstyr som genererer
sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere).
Kople nettkabelen fra nettet hvis spilleren feilfungerer.
Denne spilleren er ikke beregnet for industriell bruk.
Dette produktet er bare for personlig bruk.
Kondensasjon kan forekomme hvis spilleren eller platen
har blitt oppbevart på et kaldt sted.
Ved transport av spilleren om vinteren, vent ca. 2 timer
slik at spilleren oppnår romtemperatur før du tar den i
bruk.
4
Batteriet brukt i dette produktet, inneholder kjemikalier
som er skadelige for miljøet.
Kast ikke batterier i en vanlig søppelbøtte.
nor
Innhold
funksjoner
2
Hva er inkludert
sikkerhetsinformasjon
3
4
Sikkerhetsforanstaltninger
Forholdsregler
komme i gang
7
8
8
8
9
Før du leser brukerhåndboken
Spillbare plater
Bruk ikke følgende platetyper!
Kopieringsbeskyttelse
Platetyper og karakteristiker
2
3
7
beskrivelse
10
12
16
fjernkontroll
tilkobling
Før du tar i bruk
hjemmekinoen
27
28
avspilling
10 Frontpanel
10 Display
11 Bakpanel
12 Gjenomgang av fjernkontrolen
14 Stille inn fjernkontrollen
16
20
22
23
23
24
25
26
Tilkopling av høyttalere
Koble til den trådløse forsterkeren
Tilkopling av Video ut til TV
HDMI autoregistreringsfunksjon
HDMI-funksjonen
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr
Tilkopling av FM-antenne
27 Før du tar i bruk hjemmekinoen
28
29
30
31
33
41
Plateavspilling
MP3/WMA-CD-avspilling
Avspilling av JPEG-fil
DivX-avspilling
Bruk av Playback funksjon
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOSTfunksjonen
5
Innhold
systemoppsett
43
radio
54
57
Praktiske funksjoner
Feilsøking
59
61
62
Språkkodeliste
tillegg
6
43 Innstilling av språket
43 SETTE OPP VIDEOUTGANGSMODUS FOR
HDMI
44 Innstilling av TV-skjermtype
45 Innstilling av aldersgrense (SENSURNIVÅ)
45 Innstilling av passord
46 Innstilling av bakgrunnsbilde
46 Velge én av de 3 bagrunnsinnstillingene du
har foretatt
47 Innstilling av høyttalermodus
47 Innstilling av forsinkelsestiden
48 Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler
49 Innstilling av testtonen
49 Lydinnstillinger
50 Innstilling av DRC (Dynamic Range
Compression)
51 AV-SYNC-innstillinger
51 Innstilling av HDMI Audio/Lyd
52 Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon
52 Dolby Pro Logic II-modus
53 Dolby Pro Logic II-effekt
53 P.BASS
54 Lytte på radio
54 Forhåndsinnstilling av stasjoner
55 Om RDS-sendinger
57
57
57
58
Innsovningstimer
Innstilling av lysstyrken i displayet
Mute-funksjon
CD RIPPING
59 Feilsøking
61 Språkkodeliste
62 Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring
av plater
63 Spesifikasjoner
nor
Før du leser brukerhåndboken
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser brukerhåndboken.
Ikoner som brukes i håndboken
Term
Definisjon
d
DVD
Dette omfatter en funksjon som er tilgjengelig på DVD eller DVD-R/DVD-RW
disker som har blitt tatt opp og ferdigbehandlet i Videomodus.
CD
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én data CD (CD-R eller CD-RW).
MP3
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
JPEG
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
DivX
(DVD± R/RW, CD-R eller CD-RW).
B
A
G
D
M
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én MPEG4
Forsiktig
Involverer et tilfelle hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger
kan bli avbrutt.
Merk
Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver
funksjon til å fungere.
MM `` I denne håndboken gjelder anvisninger som er merket med "DVD (
)" for
DVD
DVD-VIDEO og DVD-R/-RW-plater som er spilt inn i Video-modus og deretter
ferdiggjort. Når en bestemt type DVD er nevnt er dette indikert separat.
`` Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er korrekt spilt inn i DVD Video-format, vil den ikke kunne
spilles av.
Om bruken av denne brukerhåndboken
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du bruker dette produktet.
(Se side 4)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (Se side 59~60)
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
● komme i gang
Ikon
komme i gang
DVD (Digital Versatile Disc) gir fantastisk lyd og bilde takket være Dolby Digital
surround-lyd og MPEG-2 videokompresjonsteknologi. Nå kan du nyte disse naturtro
effektene i hjemmet, som om du skulle befinne deg i en kinosal eller i en konsertsal.
1
~ 6
DVD-spillere og plater er kodet etter område. Disse regionale kodene må stemme overens for at
platen skal kunne spilles. Hvis kodene ikke stemmer overens, er det ikke mulig å spille platen.
Områdenummeret for denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
(Din DVD-spiller spiller bare DVD-er som er merket med identiske regionale koder.)
Spillbare plater
Platetype
Merke (logo)
Innspilte signaler
Platestørrelse
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Maks. spilletid
Ca. 240 min (enkeltsidig)
Ca. 480 min (dobbeltsidig)
Ca. 80 min (enkeltsidig)
Ca. 160 min (dobbeltsidig)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Bruk ikke følgende platetyper!
• CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM og DVD-RAM kan ikke spilles på denne spilleren. Hvis du forsøker å spille en
slik plate, blir meldingen <WRONG DISC FORMAT> vist på TV-skjermen.
• DVD-plater kjøpt i utlandet, kan ikke alltid spilles på denne spilleren. Hvis du forsøker å spille slike plater, blir
meldingen <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> vist på TV-skjermen.
Kopieringsbeskyttelse
• Mange DVD-plater er kodet med kopieringsbeskyttelse. Av den grunn må du bare kople DVD-spilleren direkte til
TV-apparatet ditt, ikke til en VCR. Kopling til en VCR fører til fordreide bilder fra kopieringsbeskyttede DVD-plater.
• Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av patentkrav på visse
USpatenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere.
Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision Corporation, og er bare
beregnet for hjemmebruk og annen begrenset bruk med mindre noe annet er godkjent av Macrovision
Corporation. Omkonstruksjon eller demontering er forbudt.
8
nor
Platetyper og karakteristikker
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.
❖❖ CD-R-plater
❖❖ CD-R MP3-plater
• Bare CD-R-plater med MP3-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• MP3-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bruk plater tatt opp med en kompresjon/dekrompresjon av data større enn 128 kbps.
• Kun MP3-filer med filtypen "mp3" eller "MP3" kan brukes.
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å begynne avspillingen og det er ikke sikkert at alle filer som er
spilt inn, kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer kodet både med lav og høy bithastighet (f.eks.
32 kbps~320 kbps), kan lyden hoppe under avspillingen.
• Maksimum 500 spor kan spilles per CD.
• Maksimum 300 mapper kan spilles per CD.
❖❖ CD-R JPEG-plater
• Bare filer med endelsen “jpg” kan spilles.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å starte avspillingen, og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt
inn, kan spilles av.
• Bare CD-R-plater med JPEG-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• JPEG-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene,
kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
• Maksimum 9999 bilder kan lagres på en enkelt CD.
• Når du spiller en Kodak/Fuji film-CD, er det bare JPEG-filene i filmfolderen som kan spilles.
• Det kan ta lengre tid å starte avspillingen av andre filmplater enn Kodak/Fuji film-CD-er, eller det vil ikke være
mulig å spille dem i det hele tatt.
❖❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX-plater
• Programvareoppdatering for ikke støttede formater støttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn 800 x 600 piksler, osv.)
•Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles samtidig som du spiller en DivX-fil.
• DivX® er et digitalt videoformat som er definert av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert, eller DivX
Ultra-sertifisert enhet som spiller DivX-video
9
● komme i gang
• Noen CD-R-plater er ikke spillbare, avhengig av innspillingsenheten (CD-opptaker eller PC) og platens tilstand.
• Bruk en 650 MB/74 minutter CD-R-plate.
Ikke bruk plater av typen CD-R som er over 700MB/80 minutter, da det er mulig de ikke kan spilles av igjen
etterpå.
• Noen CD-RW (Rewriteable)-media er ikke spillbare.
• Bare CD-R-plater som er ordentlig “lukket” kan spilles fullt ut. Hvis avsnittet er lukket, men platen er åpen, er
det ikke sikkert at du kan spille hele platen.
beskrivelse
Frontpanel
10
FUNC.
POWER-KNAPP (
)
PLATESKUFF
TUNING DOWN & SKIP-KNAPP (
USB-KONTAKT
STOP-KNAPP (
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
PLAY/PAUSE-KNAPP (
DISPLAY
INDIKATOR FOR FORHÅNDSLAGREDE STASJONER
SYSTEMSTATUSDISPLAY
RADIOFREKVENS-INDIKATOR
10
TUNING DOWN & SKIP-KNAPP ( )
FUNCTION-KNAPP
)
)
)
10
VOLUMKONTROLL
nor
Bakpanel
1
2
3
4
5
6
7
● beskrivelse
FM ANT
FM ANT
8
9
TILKOPLING FOR TX-KORT (TRÅDLØST)
TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og valgfrie
trådløse mottakeren.
HDMI OUT-KONTAKT
Bruk HDMI-kabelen og fest denne HDMI-terminalen til HDMI-inngangen
på TV-apparatet for å få den beste kvaliteten på TV-bildet.
EKSTERNT DIGITAL OPTISK INNGANG
9
10
10
Bruk denne kontakten til å kople til eksternt utstyr som
bruker digitale utganger.
VIDEO UTGANGSKONTAKT
Kople til videoinngangskontaktene på TV-en. (VIDEO IN) til VIDEO OUT-kontakten.
AUX IN -KOPLINGER
Her kan du koble til analoge 2-kanals signaler fra eksterne enheter (som
en videospiller)
SCART-KONTAKT
Tilkopling til TV med scart-kontakt.
FM 75Ω KOAKSIAL KONTAKT
Her skal du koble til FM-antennen.
KJØLEVIFTE
Viften går alltid rundt mens strømmen er på. Sørg for minimum 10,16
cm klaring på alle sider av viften når du plasserer produktet.
HØYTTALERKONTAKTER
Her skal du koble til front-, senter- og bakhøyttalerne sammen med
basselementet.
KABELLØKKE
Fest høyttalerledningene.
11
fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrolen
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
12
34
35
36
37
38
39
40
2
DVD RECEIVER knapp
3
TV knapp
4
Siffer (0 ~ 9)-knapper
5
AUDIO-knapp
6
STEP-knapp
7
nnstilling Forhåndsinnstill/CD Hopp
knapp
8
VOLUME-knapp
9
MENU-knapp
10
Markør/ENTER-knapp
11
INFO-knapp
12
21
OPEN/CLOSE-knapp
DVD
DVD
22
23
24
25
26
DVD
PORt-knapp
RDS valgknapper
SUBTITLE-knapp
PAUSE-knapp
PLAY-knapp
STOP-knapp
SEARCH-knapp
27
PL II MODE-knapp
DVD-knapp
TUNER-knapp
AUX-knapp
28
MUTE-knapp
29
TUNING/CH-knapp
30
REMAIN-knapp
31
RETURN-knapp
13
TUNER MEMORY
32
EXIT-knapp
14
Tast for SD (Standard oppløsning)/
HD (Høy oppløsning)
33
CANCEL-knapp
15
ZOOM-knapp
34
SOUND EDIT-knapp
16
LOGO-knapp
35
REPEAT-knapp
17
CD RIPPING-knapp
SLEEP-knapp
18
MO/ST-knapp
36
37
38
39
P.BASS-knapp
40
SLOW-knapp
19
PL II EFFECT-knapp
20
SOURCE-knapp (Kilde)
● fjernkontroll
POWER knapp
nor
1
DSP/EQ-knapp
DIMMER-knapp
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
1. Ta av batteridekselet
i retningen som pilen
viser.
2. S
ett inn to 1,5 V AAA-batterier, og
vær oppmerksom på polariteten
(+ og –).
3. Sett på batteridekslet
igjen.
MM Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasjer eller sprekker i cellene:
`` Plasser batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten stemmer:(+) til (+) og (–) til (–).
`` Bruk korrekt batteritype. Batterier kan se like ut selv om de har forskjellig spenning.
`` Skift alltid ut begge batteriene samtidig.
`` Utsett ikke batteriene for varme eller flammer.
13
Stille inn fjernkontrollen
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse funksjoner på TV-apparatet.
Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen
1. Trykk
TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TVmodus.
2. T
rykk POWER-knappen for å slå på TV-apparatet.
3. Mens du holder nede POWER, taster du inn koden for ditt TV apparat.
•Hvis det finnes mer enn én kode oppført for ditt
TV-apparat i tabellen, legger du inn én kode om
gangen for å finne ut hvilken av dem som fungerer.
Eksempel: For en Samsung TV
Mens du holder ned POWER-knappen, kan du bruke
talltastene til å trykke 00, 15, 16, 17 eller 40.
4. H
vis TV slår seg av er innstillingen ferdig.
•Du kan bruke TV POWER, VOLUME, CHANNEL og talltastene (0~9).
MM ``Det er ikke sikker fjernkontrollen fungerer sammen med enkelte TV-merker. I tillegg er det
ikke sikkert at alle funksjoner er mulige, avhengig av TV-merket du har.
`` Hvis du ikke setter opp fjernkontrollen med koden for ditt TV-merke, vil fjernkontrollen
fungerer som standard på en Samsung TV.
Virkeområdet til fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på omtrent 7 meter
i en rett linje. Den kan også brukes horisontalt i en vinkel på opp til 30° fra sensoren.
FUNC.
14
Nr.
Merke
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kode
Nr.
Merke
nor
Kodeliste for TV-merker
Kode
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● fjernkontroll
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
tilkobling
Dette avsnittet gir den en innføring i de forskjellige måtene du kan koble det digitale hjemmekinoanlegget til
andre eksterne komponenter.
Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
TILKOPLING av høyttalere
2,5 til 3 ganger størrelsen på TV-skjermen
Plassering av DVD-spilleren
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle, eller under TV-stativet.
Velge lytteposisjon
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5 - 3 ganger TV-skjermens størrelse fra TV-apparatet.
Eksempel : For 32" TV-apparater 2 - 2,4 m (6 - 8 fot) For 55" TV-apparater 3,5 - 4 m (11 - 13 fot)
Fronthøyttalerei
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
Juster fremre kant av høyttalerne på samme linje som senterhøyttaleren, eller litt foran denne.
Senterhøyttaler
f
Det beste er om du kan installere den på samme høyde som fronthøyttalerne. Du kan også montere den rett under eller
over TV-apparatet.
hj
Plasser disse høyttalerne bak deg. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, kan du sette disse høyttalerne slik at de
Bakhøyttalere
peker mot hverandre. Plasser høyttalerne omtrent 60 til 90 cm (2 til 3 fot) over ørets høyde, lett pekende nedover.
motsetning til front- og senterhøyttalerne vil ikke de bakre høyttalerne benyttes hele tiden, da de hovedsakelig
* Ibenyttes
til lydeffekter.
Basselement
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du ønsker det.
16
nor
Høyttalerkomponenter
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
(R)
SENTER
SUBWOOFER
● tilkobling
BAK
FRONT
HT-TZ222
SKRUE (liten): 10EA
SENTER
(L) (R)
(L)
FRONT
SKRUE (stor): 2EA
(R)
BAK
STATIV
Høyttalerkabel SUBWOOFER
STATIVBASE
HT-TZ225
SENTER
(L) (R)
(L) (R)
FRONT
BAK
STATIV
Høyttalerkabel
SKRUE (liten): 20EA
SKRUE (stor): 4EA
SUBWOOFER
STATIVBASE
Høyt stativ front/bak
Hvordan du monterer høyttaleren på stativet
HT-TZ222 - Front-høyttalere
HT-TZ225 - Front-/bakhøyttalere
1
2
STATIVBASE
STAND BASE
1. S
nu stativet opp ned, og sett basen på
plass.
2. Bruk skrutrekkeren til å skru inn fem små
SKRUER i hullene som er merket med en pil
på illustrasjonen
3. Fest det sammensatte stativet på
høyttaleren.
4. Sett en annen stor SKRUE inn i hullet bak på
høyttaleren ved hjelp av en skrutrekker, som vist.
STAND
STATIV
3
4
HØYTTALER
STATIV
17
tilkobling
Her skal du koble til front-, senter- og bakhøyttalerne sammen med basselementet.
1. Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
2. Plugg den svarte ledningen inn i den svarte klemmen (–) og den
røde ledningen inn i den røde (+) klemmen, og slipp deretter haken.
Svart Rød
3. Fest den ene enden av høyttalerkabelen i kontakten bak på hjemmekinoanlegget og den trådløse mottakermodulen.
• Kontroller at fargen på pluggene stemmer med fargen på kontaktene.
HT-Z220
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
ipod
AUX IN 2
Bakhøyttaler (R)
Bakhøyttaler (L)
Subwoofer
HT-TZ222
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
ipod
Bakhøyttaler (R)
Bakhøyttaler (L)
Subwoofer
18
nor
Her skal du koble til front-, senter- og bakhøyttalerne sammen med basselementet
HT-TZ225
● tilkobling
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
ipod
AUX IN 2
Bakhøyttaler (R)
Bakhøyttaler (L)
Subwoofer
`` Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler
faller.
`` Når du kople høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
`` Hold basselementet i god distanse fra barn, for å forhindre barn i å legge hendene eller
fremmede substanser inn i kanalen (åpningen) til subwoofer høyttaleren.
`` Heng ikke subwooferen på veggen via basshullet.
MM `` Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på
grunn av magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere
høyttaleren unna TV-apparatet.
19
tilkobling
KOBLE TIL DEN TRÅDLØSE FORSTERKEREN
Trådløs mottaksmodus (SWA-4000/4100)
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
ipod
Subwoofer
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Bakhøyttaler (L)
Bakhøyttaler (L)
Bakhøyttaler (R)
Bakhøyttaler (R)
TRÅDLØS MOTTAKERMODUL
TRÅDLØS MOTTAKERMODUL
MM `` Bakhøyttalerne til HT-Z220/TZ222/TZ225 kan også benyttes på den trådløse modulen (SWA4000/4100), hvis du kjøper denne separat.
20
nor
1. Front-, senter- og sub-woofer-høyttalerne koples til
hovedenheten, se sidene 18~19.
2. Mens hovedenheten er slått av, settes TX-kortet inn i spalten for
Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST) på baksiden av hovedenheten.
• Hold TX-kortet slik at den skrå siden vender til venstre, og sett kortet inn i
porten.
• TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og den
trådløse mottakeren.
● tilkobling
3. TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og den trådløse Skrå side til venstre
mottakeren.
AUX IN 2
TX-kortet
4. Sett strømledningen fra den trådløse mottakeren inn i veggkontakten’.
MM `` Plasser den trådløse mottakermodulen bak lytteposisjonen. Hvis den trådløse
mottakermodulen er for nær hovedenheten, kan enkelte lydforstyrrelser høres på grunn av
interferens.
`` Hvis du f.eks. bruker mikrobølgeovn, tråløs LAN Card, Bluetooth-utstyr eller annet utstyr
som benytter samme frekvens (5,8/2.4GHz) i nærheten av systemet, kan man høre noe
støy på grunn av interferens.
`` Overføringsavstanden fra hovedenheten til den trådløse mottakeren er ca 10 m, men
denne kan variere fra plass til plass. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom
hovedenheten og den trådløse mottakermodulen,
er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom
metall.
`` Hvis hovedenheten ikke kam koble seg til trådløst, trenger systemet en ID-innstilling
mellomhovedenheten og den trådløse mottakermodulen.Når hovedenheten er slått av, må
du trykke "0" ➞ "1" ➞"3"➞ "5" på fjernkontrollen, og enheten vilslå seg på.Mens den
trådløse mottakeren er slått på, må du holde inn "ID SET" på baksiden av enheten i
5sekunder.
`` Sett ikke inn annet kort enn TX-kortet som er beregnet til produktet.
Hvis du bruker et annet TX-kort, kan det hende at produktet blir skadet, eller at du ikke kan
ta ut kortet igjen på normal måte.
`` Sett ikke inn TX-kortet opp/ned eller i motsatt retning.
`` Sett inn TX-kortet når hovedenheten er slått av. Hvis du setter inn kortet mens den er slått
på, kan det føre til problemer.
`` Hvis TX-kortet er satt inn, og innstillingene på den trådløse mottakeren er fullført, blir det
ikke sent ut noen lyd fra de bakre høyttalerutgangene på hovedenheten.
`` Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse mottakermodulen. Hold enheten
unna vann og fuktighet.
`` For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i
området rundt den trådløse mottakermodulen.
`` Hvis du ikke hører noen lyd fra de trådløse bakhøyttalerne, må du bytte til DVD
5.1-kanals lyd, eller Dolby ProLogic II.
`` I 2-CH-modus høres det ingen lyd fra de trådløse bakre høyttalerne.
21
tilkobling
Tilkopling av Video ut til TV
Velg én av de tre måtene for å tilslutte til et fjernsyn.
FM ANT
AUX IN
METODE 2
(medfølger)
METODE 1
METODE 3
METODE 1 : HDMI
Kople HDMI-kabelen (medfølger ikke) fra HDMI OUT kontakten på baksiden av hovedenheten til HDMI
IN kontakten på ditt fjernsyn.HDMI gir deg muligheten til å se på film i høy oppløsning (High Definition) på
ditt HD TV-apparat.
METODE 2 : Component Video
Trekk den vedlagte videokabelen fra VIDEO OUT-kontakten på baksiden av DVD-spilleren til VIDEO
IN-kontakten på TV-apparatet.
METODE 3 : Scart
Hvis fjernsynet ditt er utstyrt med en SCART-inngang, kopler du en Scart-kontakt (ikke inkludert) fra AV
OUT-kontakten på bakpanelet av systemet til SCART IN-kontakten på fjernsynsapparatet.
VIDEO SELECT Funksjon
Trykk og hold ned 0 (VIDEO SEL.) på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.
• <COMPOSITE> eller <RGB> vil vises på skjermen. Nå trykker du 0 (VIDEO SEL.) for å velge mellom
<COMPOSITE> og <RGB>.
• Hvis TV-apparatet ditt har Scart (RGB Input), trykker du 0 (VIDEO SEL.) for å velge RGB-modus.
Du kan få bedre bildekvalitet ved å bruke Scart-innstilling.
• Hvis TV-apparatet ditt ikke har Scart (RGB Input), trykker du 0 (VIDEO SEL.) for å velge COMPOSITEmodus.
MM `` Oppløsninger som er tilgjengelig på HDMI-utgangen er 480p (576p), 720p,1080i/1080p.
`` Bruker du en HDMI-kabel for å tilkople en Samsung TV til hovedenheten kan du betjene
hjemmeteatret via TV-ens fjernkontroll. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som støtter
Anynet+.(HDMI-CEC).)
22
`` TV støtter
funksjonen hvis det har denne logo.
Spillerens videoutgang endres automatisk til HDMI-modus når en HDMI-kabel kobles til mens strømmen
er på.
HDMI-funksjonen
Oppløsningsvalg
Denne funksjonen lar brukeren velge skjermoppløsning på
HDMI-utgangen.
I Stopp-modus trykkes og holdes SD/HD-knappen (Standard
oppløsning/ Høyoppløsning) inne på fjernkontrollen.
• Tilgjengelige oppløsninger for HDMI-utgangen er
576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD-oppløsningen (Standard Definisjon) er 576p (480p) og
HD-oppløsning (Høy Definisjon) er 720p, 1080i/1080p.
MM `` Hvis TV-apparatet ikke støtter den konfigurerte
oppløsningen, vil du ikke kunne se bildet korrekt.
`` Når en HDMI-kabel benyttes, blir det ikke sendt ut
noen kompositt- (video) og komponentsignaler.
`` Se TV manualen for mer informasjon om hvordan du
kan velge Tv-ens Video innmatingskilde.
Hva er HDMI (High Definition
Multimedia Interface Multimediegrensesnitt med høy
oppløsning)?
Denne enheten sender DVD-videosignaler
digitalt uten behov for en analog
konvertering. Du kan få skarpere digitale
bilder ved å kople videospilleren til
TVapparatet med en HDMI-kabel.
23
● tilkobling
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt.
Med HDMI sender DVD-hjemmekinoanlegget et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på
TV-apparater som er utstyrt med HDMI-inngangskontakt.
• Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen
HDMI-kontakt - Støtter videosignal og digitale lyddata.
- HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection Innholdsbeskyttelse for digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
• Hvorfor benytter Samsung HDMI?
Analoge TV-apparater krever et analogt video/lyd-signal. Når du spiller en DVD, sendes imidlertid data
til TV-apparatet digitalt. Derfor trenger man enten en digital-til-analog omformer (i DVDhjemmekinoanlegget) eller en analog-til-digital omformer (i TV-apparatet). I denne
konverteringsprosessen reduseres bildekvaliteten på grunn av støy og signaltap. HDMI-teknologien er
overlegen, fordi den ikke trenger noen form for D/A-konvertering, og fordi det sendes et rent digitalt
signal fra spilleren til TV-apparatet.
• Hva er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter DVD-innholdet som
sendes via HDMI mot å bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD.
etc) og visningsenheten (TV, projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas
uautoriserte kopier.
• Hva er Anynet+?
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon av denne enheten gjennom Samsung TV-apparater
med Anynet+.
- Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en
-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
-Hvis du slår på spilleren og setter inn en plate, begynner spilleren å spille av platen, og TV-apparatet slår seg automatisk på og kobler over til HDMI-modus.
-H
vis du slår på spilleren og trykker på Play-knappen (Avspilling) mens det allerede står i en plate, slår TV-apparatet seg på umiddelbart og kobler over til HDMI-modus.
nor
HDMI autoregistreringsfunksjon
tilkobling
HDMI-funksjonen
Using Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+er en funksjon som gir deg mulighet til å styre annet utstyr
fra Samsung med fjernkontrollen fra Samsung TV-en. Anynet + kan
Med Anynet+
brukes ved at dette Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV
Du kan betjene denne enheten, slå
med en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig på TV-apparater fra
på TV-en eller se en film ved å trykke
SAMSUNG som støtterAnynet+.)
Play-tasten på fjernkontrollen til
Samsung TV-en.
1. Hovedenheten på Hjemmekinoanlegget koples til et
Samsung TV med en HDMI-kabel. (se side 22)
2. Still Anynet+ funksjonen på TV.
(Se TV instruksjonsmanualen for mer informasjon).
• Nå kan du styre Hjemmekinoanlegget med fjernkontrollen til
TV-en. (Tilgjengelige TV-knapper : ,
,
,
, , og ,
knapper, ~
knapp)
Hvis du velger TV-en
Aktiver Anynet+(HDMI-CEC) ved å trykke på Anynet+ på TV-apparatets
fjernkontroll.
• <Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
• <Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
Hvis du velger Hjemmekino
Velg THEATER to connect og juster alternativene til de forskjellige
enhetene nedenfor.
• Se på TV : Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) er aktivert, og du velger View TV (Se på TV),
vil hjemmekinoanlegget automatisk bytte til digitalt modus.
• TEATER Meny : Du kan gå inn på og kontrollere hjemmekinoanleggets meny.
• TEATER Betjening : Hjemmeteatrets disk avspillingsinformasjon blir vist.
Du kan styre bruken av plater på hjemmekinoanlegget, som tittel, kapittel og undertekster.
• Receiver: On : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
• Receiver: Off : Du kan høre på audio/lyd via TV.
MM `` Hvis du ønsker å se på TV, og vil høre lyden fra TV-sendingen via den digitale inngangen,
må du bruke en optisk kabel mellom TV-apparatet og hjemmekinoanlegget.
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
Du kan bare benytte deg av DB Wise-menyen hvis hjemmekinoanlegget fra Samsung er tilkoblet et
TV-apparat fra Samsung som støtter BD Wise, når du bruker en HDMI-kabel.
• Hva er BD Wise?
BD Wise justerer automatisk BD Wise-kompatible produkter fra Samsung, slik at de optimale innstillingene blir
satt opp for kommunikasjonen mellom disse produktene.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis BD Wise-kompatible produkter fra Samsung kobles sammen ved
hjelp av en HDMI-kabel.
• Bruke BD Wise
1.Bruk HDMI-kabelen til å koble Samsung hjemmekinoanlegget til et BD Wise-kompatibelt TVapparat fra Samsung.
2.Aktiver BD Wise-funksjonen på både Samsung hjemmekinoanlegget, og TV-apparatet fra
Samsung.
- På denne måten vil du optimalisere bildekvaliteten i henhold til innholdet (på platen, DVD, etc) du vil spille av.
- Dette vil også optimalisere bildekvaliteten mellom hjemmekinoanlegget og ditt BD Wise
-kompatible TV-apparat fra Samsung.
du vil endre oppløsningen i BD Wise-modus, må du slå av
MM `` Hvis
BD-modus på de avanserte egenskapene.
LANGUAGE
`` Hvis du slår av BD Wise, vil oppløsningen på det tilkoblede
BD WISE
TV-apparatet automatisk bli satt til maksimal oppløsning.
`` BD Wise vil være utilgjengelig hvis spilleren er tilkoblet en enhet som
ikke støtter BD Wise.
24
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
AUX: Bakpanelet
nor
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr
OPTICAL : Bakpanelet
● tilkobling
FM ANT
Optisk kabel
(Medfølger ikke)
Audio kabel (Medfølger ikke)
Om den eksterne, analoge
komponenten bare har en lydutgang,
koble enten til venstre eller høyre.
Ekstern analog komponent
Ekstern digital komponent
AUX: Tilkopling av en ekstern analog komponent
Analoge signalkomponenter som videospillere.
1. Tilkople AUX IN (Audio) på hjemmeteatret til Audio Out ut på den eksterne analog komponenten.
• Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
2. T
rykk AUX-knappen på fjernkontrollen for å velge AUX inngang.
• Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modus veksles på følgende måte :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` Du kan koble videoutgangen på videospilleren til TV-apparatet, og deretter koble lydkontaktene på videospilleren til denne enheten.
OPTISK: Koble til en ekstern digital komponent
Digitale komponenter som dekodere/satellittmottakere.
1. Kople
sammen den digitale inngangen (OPTICAL) med den digitale utgangen på den eksterne digitale komponenten.
2. Trykk AUX på fjernkontrollen for å velge DIGITAL IN inngang.
• Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten til å velge D-IN.
Modus veksles på følgende måte :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
FM ANT
tilkobling
Tilkopling av FM-antenne
1. K
ople FM-antennen, som følger med, til FM 75 Ω COAXIAL-kontakten.
2. D
rei antennen langsomt rundt til du finner en retning hvor mottaket er godt, og fest den deretter til
veggen eller til annet fast underlag.
FM ANT
FM ANT
FM-antenne
(medfølger)
MM ``
Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.
Kjølevifte
Kjølevifta forsyner enheten med kald luft for å hindre overheting.
Ta disse forholdsreglene for din egen sikkerhets skyld.
• Kontroller at enheten har god ventilasjon. Hvis ventilasjonen er dårlig, kan temperaturen inni enheten stige og
ødelegge den.
• Dekk ikke til kjølevifta eller luftehullene. (Hvis kjølevifta eller luftehullene er tildekket med en avis eller et tøystykke,
kan det bygge seg opp varme inni enheten, og en brann kan bli resultatet.)
FM ANT
26
nor
Før du tar i bruk hjemmekinoen
Fjernkontrollen til DVD Hjemmekinoanlegg kan brukes til å styre Samsung TV-er.
1. Plugg strømkabelen til hovedenheten inn i strømforsyningen.
FUNC.
2. Trykk DVD RECEIVER til å betjene hjemmekinoanlegget.
3. Trykk FUNCTION-knappen på hovedenheten eller
DVD-knappen på fjernkontrollen for å aktivere
DVD/CD-avspilling.
4. Trykk TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.
5. Trykk POWER-knappen for å slå på din Samsung-TV med
denne fjernkontrollen.
VIDEO
6. Trykk SOURCE-knappen for å velge VIDEO-modus på
TV-apparatet.
Valg av videoformat
Trykk på og hold Siffer 7-knappen på fjernkontrollen inne i mer enn 5 sekunder når
strømmen er slått av.
• Som standard er videoformatet satt til "PAL".
• "NTSC" eller "PAL" blir vist i displayet. Trykk nå kort på
Siffer 7-knappen for å velge mellom "NTSC" og "PAL".
• Det finnes flere standard videoformater.
• Ved normal avspilling må platen og ditt TV-apparat ha samme
videoformat.
27
avspilling
Plateavspilling
dB
1. Trykk på OPEN/CLOSE (
plateskuffen.
)-knappen for å åpne
FUNC.
2. Legg inn en plate.
•Legg en plate forsiktig i skuffen med plateetiketten
opp.
3. Trykk på OPEN/CLOSE (
plateskuffen.
STANDBY
)-knappen for å lukke
•Avspillingen starter automatisk.
For å stoppe avspillingen, trykk STOP ( ) under avspilling.
• Hvis du trykker en gang, blir PRESS PLAY vist, og stopp-posisjonen blir lagret i minnet.
• Hvis du trykker på PLAY ( ) -knappen eller ENTER-knappen, blir avspillingen gjenopptatt fra der den
stoppet. (Denne funksjonen virker bare med DVD-er.)
• Hvis du trykker to ganger, blir STOP vist, og hvis du trykker på PLAY ( ) -knappen, starter
avspillingen fra begynnelsen.
For å avbryte avspillingen midlertidig, trykk PAUSE ( )under avspilling.
• Trykk på PLAY ( )-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.
MM `` Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig av innholdet på platen.
`` Hvilke som helst piratkopi vil kanskje ikke være avspillbar i spilleren. Dessuten vil det ikke være i samsvar
med anbefalinger fra CSS (Content Scrambling System - et slags kopibeskyttelsessystem)
28
nor
MP3/WMA-CD-avspilling
Data-CD-er (CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan spilles.
1. Legg MP3/WMA-platen i skuffen.
•MP3/WMA-menyskjermen blir vist, og
avspillingen starter.
• Utseendet til menyen avhenger av
MP3/WMA-platen.
• WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
2. I Stopp-modus, bruk ,,, for å velge album, og
trykk deretter på ENTER-knappen.
• Bruk , for å velge sporet.
3. For å skifte album, bruk ,,,
for å velge et annet album i Stopp-modus, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
4. Trykk på STOP (@)-knappen for å stoppe avspillingen.
MM `` Avhengig av opptaksmodus kan noen MP3/WMA-CD-plater ikke spilles.
`` Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av
MP3/WMA-sporformatet tatt opp på platen.
Spille et fil-ikon på skjermen,
• Trykk ,,, -knappen når den står er i stoppstatus, og velg ønsket ikon fra den øverste
delen av menyen.
Musikkfil-ikon : For å spille av kun musikkfiler, velger du
Bildefil-ikon : For å vise kun bildefiler, velger du
Filmfil-ikon : For å vise kun filmfiler, velger du
Alle filer-ikon : Velg
-ikonet.
-ikonet.
-ikonet.
hvis du vil se alle filer.
29
● avspilling
A
avspilling
Avspilling av JPEG-fil
Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en CD og deretter
avspilles med denne hjemmekinoen.
G
Slide-modus
Legg JPEG plate i plateskuffen.
• Avspilling starter automatisk.. Hvert bilde vises i 5 sekunder, deretter vises neste bilde.
Trykk [,] for å hoppe til neste lysbilde.
• Hver gang knappen trykkes, flyttes lysbildet bakover eller framover.
G
Rotate/Flip-funksjon
Trykk markør ,,, -knappene under avspilling.
-knapp: Vend vertikalt
-knapp: Roter 90°
mot urviseren
-knapp: Rotate 90°
med urviseren
Originalbilde
-knapp: Vend horisontalt
MM `` Maksimumsoppløsningene som støttes av dette produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0M
ENTER SELECT
piksler) for standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 19.0M piksler) for progressive
bildefiler.
30
nor
DivX-avspilling
Funksjonene på denne siden gjelder avspilling av DIVX-plate.
D
Hopp framover/bakover
Søk bakover/framover
● avspilling
Under avspilling, trykk på [,] knappen.
• Går til neste fil hver gang du trykker på ] knappen,
hvis det er mer enn 2 filer på platen.
• Går til forrige fil når du trykker på [ knappen, hvis det
er med enn 2 filer på platen.
D
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du ( eller ) under avspillingen.
• Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
5 minutters hoppefunksjon
D
Under avspilling, trykk på , knappen.
• Avspillingen hopper 5 minutter framover når du trykker
 knappen.
• Avspillingen hopper 5 minutter tilbake når du trykker 
knappen.
Audio Display
D
Trykk på AUDIO-knappen
• Hvis det er flere lydspråk på en plate, kan du skifte
mellom dem.
• Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte
mellom AUDIO (1/N, 2/N ...) og .
MM ``
blir vist hvis det er et støttet språk i platen.
Subtitle-display
D
Trykk på SUBTITLE-knappen
• Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte
mellom SUBTITLE (1/N, 2/N ...) og SUBTITLE OFF.
• Hvis platen bare har en tekstfil, vil den automatisk bli spilt.
• Se punkt 2 (tekstfunksjon) på neste side for mer
informasjon om bruk av undertekst sammen med
DIVX-plater.
31
avspilling
DivX-avspilling
D
Hvis disken har mer en én undertekst-fil
Hvis disken har mer en én undertekst-fil er det mulig
at standard-underteksten ikke matcher filmen og du
må velge untertekst-språk på følgende måte:
1. I stoppmodus trykk , knappen, velg ønsket
undertekst ( ) fra TV-skjermen og trykk ENTERknappen.
2. Når du velger ønsket DivX fil fra TV-skjermen avspilles
filmen som normalt.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX er et videofilformat utviklet av Microsoft basert på MPEG4 for å frambringe lyd- og videodata over
Internett i sanntid.
MPEG4 blir brukt til videokoding og MP3 for lydkoding slik at brukerne kan se på en film med lyd og
bilde i DVD-kvalitet.
1. Støttede formater
Dette
produktet fremskaffer bare følgende mediaformater. Hvis ikke både bilde- og lydformatet blir
støttet samtidig, kan brukeren oppleve problemer som brutt bilde eller manglende lyd.
Støttede Video formater
Format
AVI
WMV
Støttede versjoner
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Støttede Audio formater
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Bithastighet
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Samplingsfrekvens
44.1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler som er opprettet i DTS-format, støtter kun inntil 6Mbps.
• Bildeforhold: Selv om standard DivX-oppløsning er 640*480 piksler , støtter dette produktet opp til
800X600 piksler . Fjernsynsskjermoppløsninger som er høyere enn 800, støttes ikke.
• Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermen riste
under avspillingen.
2. T
ekstrelatert
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagre tekstfilen (*.smi) med det samme filnavnet som DivX-mediafilen
(*.avi) i den samme mappen.
Eksempel. RootSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opptil 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytetegn som koreansk og kinesisk) for
filnavnet.
32
nor
Bruk av Playback funksjon
Visning av plateinformasjon
dBAGD
● avspilling
Du kan se avspillingsinformasjon fra platen på TV-skjermen.
Trykk på INFO-knappen.
MM `` Plateinformasjonen som blir vist, kan variere noe avhengig av platen.
`` Du kan også velge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC, avhengig av platen.
blir vist på TV-skjermen!
Hvis dette symbolet kommer frem på skjermen når en tast
trykkes ned, vil denne funksjonen ikke være mulig å utføre under
den aktuelle avspillingen.
Kontroll av gjenstående tid
dBA
Trykk på REMAIN-knappen.
• For kontroll av den totale og den gjenstående tiden til en
tittel eller et kapittel som blir spilt.
Hver gang du trykker på REMAIN-knappen
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
avspilling
Søk bakover/framover
dBAD
Trykk på (,) knappen.
• Hver gang du trykker pa knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` Ved hurtig avspilling av CD eller MP3-plate, vil lyd bare høres i 2x hastighet og ikke i 4x, 8x
og 32x hastighet.
Langsom avspilling
dD
Trykk på SLOW -knappen.
• Hver gang du trykker på knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Det vil ikke kunne høres lyd under langsom avspilling.
`` Sakte avspilling bakover vil ikke fungere på DivX-plater
Hoppe over scener/sanger
Trykk på [,] knappen.
• Hver gang du trykker kort på knappen under avspilling, vil
det forrige eller det neste kapittlet, sporet eller registeret
(filen) bli spilt.
• Du kan ikke hoppe over kapittler etter hverandre.
34
dA
nor
Bruk av Playback funksjon
dBAGD
Gjentatt avspilling
● avspilling
Med gjentatt avspilling kan du spille et kapittel, en tittel, et spor
(sang) eller en mappe(MP3-fil) gjentatte ganger.
Trykk på REPEAT-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen under avspilling, skifter gjentatt
avspillingsmåte slik:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
Muligheter for gjentatt avspilling
KAPITTEL : Spiller det valgte kapitlet gjentatte ganger.
TITTEL : Spiller den valgte tittelen gjentatte ganger.
RANDOM : Spiller spor i tilfeldig rekkefølge. (Et spor som allerede har blitt spilt, kan bli spilt på nytt.)
SPOR : Spiller det valgte sporet gjentatte ganger.
DIR : Spiller alle spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
PLATE : Spiller hele platen gjentatte ganger.
OFF : Annullerer gjentatt avspilling
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen
dB
1. Trykk på INFO-knappen to ganger.
2. Trykk på markør  knappen og gå til REPEAT PLAYBACK (
) -displayet.
3. Trykk på markør  knappen og velg ønsket gjentatt avspillingsmåte.
• For å velge et nytt album og spor, gjenta steg 2 og 3
ovenfor.
4. Trykk på ENTER-knappen.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` For DivX, MP3 og JPEG-disker kan du ikke velge Gjenta fra informasjonsdisplay skjermen.
35
avspilling
d
A-B Gjentatt avspilling
Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD- eller CD-plate gjentatte ganger.
1. Trykk på INFO-knappen to ganger.
2. Trykk på markør  knappen og gå tilAREPEAT
PLAYBACK (
-
) displayet.
3. Trykk på markør , -knappene, velg A- og trykk
deretter på ENTER-knappen på begynnelsen av det
ønskede segmentet.
• Når du trykker på ENTER-knappen,
blir den valgte
A -?
posisjonen
lagret i minnet.
REPEAT : AÐ
4. Trykk på ENTER-knappen på slutten av det ønskede
segmentet.
• Det spesifiserte segmentet blir spilt gjentatte ganger.
A-B
dFor å gå tilbake til normal avspilling, trykk på markør , -knappene og velg
AV.
MM `` A-B Repeat-funksjonen fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-plater.
A TO B REPEAT ON
Trinnfunksjon
Trykk på STEP-knappen.
• Bildet beveger seg en ramme framover hver gang du trykker på knappen under avspilling.
MM `` Ingen lyd høres under en step motion avspilling.
36
dD
nor
Bruk av Playback funksjon
d
Vinkelfunksjon
● avspilling
Med denne funksjonen kan du se på samme scene fra forskjellige vinkler.
1. Trykk på INFO-knappen.
2. Trykk på markør k  knappen for å gå til ANGLE
) -displayet.
(
3. Trykk på markør k , -knappene eller siffertastene for å
velge ønsket vinkel.
• Hver gang du trykker på knappen, endrer vinkelen seg
slik:
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` Vinkelfunksjonen virker bare for plater som er tatt opp fra forskjellige vinkler.
d
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon
Med denne funksjonen kan du forstørre et bestemt område av det viste bildet.
1. Trykk på ZOOM-knappen.
2. Trykk på markør ,,, -knappene for å flytte det
området du vil forstørre.
3. T
rykk på ENTER-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, endrer zoom-nivået
seg slik:
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
avspilling
d
Funksjon for valg av talespråk
1. Trykk to ganger på INFO-knappen.
2. Trykk på markør- , knappene eller siffertastene for å
velge ønsket talespråk.
• Avhengig av antall språk på en DVD-plate, vil et nytt
talespråk bli valgt (ENGELSK, SPANSK, FRANSK
osv.) hver gang du trykker på knappen.
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
d
Funksjon for valg av tekstspråk
1. Trykk på INFO-knappen to ganger.
2. Trykk på markør  knappen for å gå til SUBTITLE (
-displayet.
)
3. Trykk på markør  knappene eller siffertastene for å velge
ønsket tekstspråk.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` Du kan også trykke inn AUDIO eller SUBTITLE-tasten på fjernkontrollen for å sette i gang
denne funksjonen.
`` Tekst- og talespråkfunksjonen virker ikke på alle plater.
dBAG
Gå direkte til en scene/sang
dB
1. Trykk på INFO-knappen.
2. Trykk på markør , -knappene eller siffertastene for å
velge ønsket tittel/spor ( ) og trykk deretter på
ENTER-tasten.
3. Trykk på markør , -knappene for å gå til kapittel
( ) -displayet.
4. Trykk på markør , knappene eller siffertastene for å
velge ønsket kapittel, og trykk deretter på ENTER-tasten.
5. Trykk på markør, -knappene for å gå til tid (
) -displayet.
6. Trykk på siffertastene for å velge den tiden du ønsker, og trykk deretter på ENTER-tasten.
38
nor
Bruk av Playback funksjon
dBAG
Gå direkte til en scene/sang
● avspilling
AG
Trykk på siffer-tastene.
• Den filen du har valgt, blir spilt.
• Når du spiller en MP3- eller JPEG-plate, kan du ikke bruke
, for å flytte en mappe. For flytte til en mappe, trykk
STOP (@) og deretter ,.
MM `` Du kan trykke på [,] fjernkontrollen for å gå direkte til ønsket tittel, kapittel eller spor.
`` Det avhenger av platen om du kan gå til den valgte tittelen eller tiden.
d
Bruk av platemenyen
Du kan bruke menyene for talespråk, tekst, profil osv.
Innholdet i DVD-menyen varierer fra plate til plate.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk pekeren , for å gå til Disc Menu (Platemenyen),
og trykk deretter ENTER
deretter på ENTER-knappen.
• Hvis du velger en platemeny som ikke er støttet av
platen, blir meldingen "This menu is not supported" vist
på skjermen.
3. Trykk på ,,, -knappene for å velge ønsket
funksjon.
4. Trykk på ENTER-knappen.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Visning av platemenyen kan variere, avhengig av platen.
39
avspilling
d
Bruk av tittelmenyen
For DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen på
hver film. Tilgangen til denne funksjonen kan variere avhengig
av platen.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på , -knappen for å gå til Title Menu.
3. Trykk på ENTER-knappen.
• Tittelmenyen blir vist.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MOVE
MM `` Visning av tittelmenyen kan variere, avhengig av platen.
40
ENTER
EXIT
nor
SPILLE AV MEDIAFILER ved hjelp av USB HOST-funksjonen
Du kan spille av mediafiler som f.eks. bilder, filmer og musikk lagret i en MP3-spiller, USB-minne eller digitalkamera i
høykvalitets video med 5.1 kanal hjemmekinolyd ved å koble lagringsenheten til USB-porten på hjemmekinoanlegget.
1. Sett USB-enheten inn i USB-porten på baksiden av
enheten.
FUNC.
● avspilling
2. Trykk FUNCTION-knappen på hovedenheten eller
PORT-knappen på fjernkontrollen for å velge
USB-modus.
• USB vises på displayskjermen og forsvinner deretter.
• USB MENU-skjermen vises på TV-skjermen, og den
lagrede filen avspilles.
3. Trykk STOP (@) -knappen for å stoppe avspillingen.
Sikker fjerning av PORT
For å unngå å skade minnet som er lagret i USB-enheten, må
man foreta sikker fjerning før man kople fra USB-kabelen.
• Trykk STOP (@) )-knappen to ganger etter hverandre.
Displayet viser REMOVE USB.
• Fjern USB-kabelen.
MM `` For å kunne lytte på musikk med 5.1-kanals kinolyd, må du sette Dolby Pro Logic II-modus
til Matrix. (se side 52)
`` I USB-modus vil du ikke kunne endre oppløsningen, eller bruke SETUP-menyen hvis det ikke
er noen USB-enhet koblet til USB-porten.
Hoppe framover/bakover
Trykk [,] -knappen under avspilling.
• Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker
] -knappen.
• Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker
[ -knappen.
Hurtig tilbakespilling
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du (,) under avspillingen.
• Hver gang du trykker en av knappene, endres
avspillingshastigheten slik:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
avspilling
Spesifikasjoner for USB-host Spesifikasjoner for
USB-host
Ikke kompatibel med
Driftsbegrensinger
• Støtter enheter som er kompatible med USB 1.1 eller USB 2.0.
• Støtter enheter som kobles til ved hjelp av en USB-kabel av type A.
• Støtter UMS (USB Mass Storage Device - USB masselagringsenhet) som er
kompatible med standard V1.0.
• Støtter enheter som er formatert med filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Enheter som krever at det installeres en separat driver på datamaskinen (Windows).
• Kobling via en USB-hub.
•En USB-enhet som er koblet til med en forlengerkabel (Kan være problemer med
gjenkjenning av enhet).
• USB-enheter som krever egen strømforsyning, da disse må kobles til spilleren med
sin egne strømforsyning.
• Hvis den tilkoblede enheten har flere stasjoner (eller partisjoner), vil du bare kunne
koble til en stasjon (eller partisjon).
• Enheter som bare støtter USB 1.1 kan skape problemer med bildekvaliteten,
avhengig av hvilken enhet det er.
Kompatible enheter
1. USB-baserte masselagringsenheter
2. MP3-spiller
3. Digitalkamera
4. Flyttbare harddisker
• Flyttbare harddisker som har en kapasitet som er mindre enn 160 GB støttes. Flyttbare harddisker
som har en kapasitet som er større enn 160 GB kan det hende at du ikke kan bruke, avhengig av
harddisken.
• Hvis den tilkoblede enheten ikke fungerer som den skal på grunn av utilstrekkelig strømtilgang,
kan du bruke en separat strømledning slik at enheten får nok strøm. Kontakten på USB-kabelen
kan være forskjellig fra denne, avhengig av produsenten av USB-enheten.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispor USB kortleser
• Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette avhenger av produsenten.
• Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser, kan du får problemer.
Støttede formater
formater
Filnavn
Filforlengelse
Bithastighet
Version
Piksel
Sampling
hastighet
Stillbilde
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Music
Film
42
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke.
• Digitalkameraer som benytter PTP-protokoll eller som krever ekstra programinstallasjon når de kople til
en PC, støttes ikke.
• Enhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke. (Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table
16/32) støttes.)
• Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media Transfer Protocol)-enheter.
nor
systemoppsett
På en enkel måte kan du sette opp dette DVD hjemmekinoanleggets funksjoner slik at du får mest ut av det
i hjemmemiljøet.
Innstilling av språket
OSD(On-Screen Display)-standardspråket er engelsk.
BD WISE
3. Velg LANGUAGE og trykk deretter på ENTER-knappen
: ON
HDMI VIDEO OUT:
2. Trykk på markør %-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
● systemoppsett
LANGUAGE
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Trykk på markør $,% -knappen, velg OSD LANGUAGE og trykk på
ENTER-knappen.
5. Trykk på markør $,% -knappen for å velge ønsket språk, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
• Når innstillingen er fullført, og hvis språket er engelsk, vil
OSD bli vist på engelsk.
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• OSD LANGUAGE : Valg av OSD-språk
• AUDIO : Valg av Talespråk (tatt opp på platen)
• SUBTITLE : Valg av Tekstspråk (tatt opp på platen)
• DISC MENU : Valg av platemenyspråk (tatt opp på platen)
a Hvis det språket du velger, ikke er tatt opp på platen, vil ikke menyspråket
endres selv om du stiller det til det språket du ønsker.
• OTHERS : For å velge et annet språk, velg OTHERS og tast inn
språkkoden for ditt land (se side 61).
LYD, UNDERTEKST og PLATENS MENYspråk kan velges.
SETTE OPP VIDEOUTGANGSMODUS FOR HDMI
Velger signaltypen som sendes ut på HDMI-/OUT-kontakten.
• YCbCr: Normalt skal du velge dette alternativet når du er tilkoblet
en HDMI-enhet.
• RGB: Gir kraftigere farger, og en dypere svartfarge. Velg dette
alternativet hvis fargene er svake.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
LANGUAGE
BD WISE
2. Trykk på markør %-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
3. Trykk pekeren % for å gå til HDMI VIDEO OUT, og trykk deretter
ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. Trykk på markør $,% -knappen for å velge ønsket funksjon og trykk
deretter på ENTER-knappen..
• Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
43
systemoppsett
Innstilling av TV-skjermtype
Avhengig av TV-typen (Bredformat eller vanlig 4:3), kan du velge TV-apparatets bildeforhold.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
LANGUAGE
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Setup, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
3. Trykk på markør % -knappen for å gå til TV DISPLAY og trykk
deretter på ENTER-knappen.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. Trykk på markør $,% -knappen for å velge ønsket funksjon og
trykk deretter på ENTER-knappen..
• Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige
skjermbilde.
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Innstilling av TV-bildesideforholdet (skjermstørrelse)
Forholdet mellom den horisontale og den vertikale skjermstørrelsen på en TV er vanligvis 4:3, mens den
på widescreen og TV-er med høyt linjetall er 16:9. Dette forholdet blir kalt bildesideforholdet. Når du
spiller DVD-er tatt opp med forskjellig skjermstørrelse, må du stille inn bildesideforholdet slik at det
passer til din TV eller monitor.
For en standard-TV, velg enten 4:3PS eller 4:3LB etter hva du selv foretrekker. Velg
WIDE/HDTV hvis du har en widescreen-TV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Velg denne for å spille en 16:9-film i PS-modus på en vanlig TV.
• Du får bare med deg den sentrale delen av bildet (sidene av 16:9-bildet
blir kuttet av).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Velg denne for å spille en 16:9-film i LB-modus på en vanlig TV.
• Du får en svart stripe øverst og nederst på skjermen.
WIDE/HDTV
Velg dette for å vise et 16:9-bilde i fullskjermmodus på din widescreen-TV.
• Du kan nyte widescreen-aspektet.
MM `` Hvis en DVD har bildesideforholdet 4:3, kan du ikke se den i widescreen.
`` Fordi DVD-plater er tatt opp i forskjellige bildeformater, vil de se forskjellige ut avhengig av
programvaren, type av TV og TV-bildesideforholdet.
`` I HDMI drift er skjermen automatisk konvertert til bredmodus.
44
nor
Innstilling av aldersgrense (SENSURNIVÅ)
Bruk dette for å hindre at barna ser på DVD-er som inneholder vold og andre scener som ikke egner
seg for barn.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Setup, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
LANGUAGE
BD WISE
3. Trykk på markør %-knappen for å gå til PARENTAL, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
5. Tast inn passordet og trykk deretter på ENTER-knappen.
• Passordet er stilt på “7890” som standard.
• Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige
skjermbilde.
RGB
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● systemoppsett
4. Trykk på markør $,%-knappen for å velge ønsket aldersgrense,
og trykk deretter på ENTER-knappen.
• Hvis du har valgt nivå 6, kan du ikke se på DVD-er med nivå 7
eller høyere.
• Jo høyere nivået er, desto mer vold og materiale for voksne
inneholder filmen.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
TV DISPLAY
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MM `` Denne funksjonen virker bare hvis en DVD inneholder informasjon om aldersgrenser.
Innstilling av passord
Du kan bestemme passordet for innstilling av aldersgrense.
1. Trykk på MENU-knappen.
LANGUAGE
BD WISE
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Setup, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
3. Trykk på markør %-knappen for å gå til PASSWORD, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. Trykk på ENTER-knappen.
5. Tast inn passordet og trykk deretter på ENTER-knappen.
• Tast inn det gamle passordet, et nytt passord, og bekreft det nye
passordet.
• Innstillingen er fullført.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Passordet er stilt på “7890” som standard.
Hvis du har glemt passordet for aldersgrense, gå fram slik:
• Når spilleren ikke har noen plate i plateskuffen, må du holde inn STOP (@) på fjernkontrollen
i mer enn 5 sekunder. INITIAL vises i displayet, og alle innstillinger vil gå tilbake til
standardverdiene.
• Trykk på POWER-knappen..
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
45
systemoppsett
Innstilling av bakgrunnsbilde
dG
Når du ser på en DVD eller JPEG CD, kan du stille inn det bildet du liker på samme måten som en
bakgrunnstapet.
1. Under avspilling, trykk på PAUSE når det vises et bilde du
liker.
2. Trykk på LOGO-knappen.
• COPY LOGO DATA vises på TV-skjermen.
3. Strømmen blir slått av og på igjen.
• Det bakgrunnsbildet du har valgt, blir vist.
• Du kan velge inntil 3 innstillinger på bakgrunnsbildet..
COPY LOGO DATA
Velge én av de 3 BAKGRUNNSINNSTILLINGENE du har foretatt
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
BD WISE
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Setup, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
3. Trykk på markør % knappen for å gå til LOGO, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Trykk på markør $,% knappen for å velge ønsket USER, og trykk
deretter ENTER.
• Dette velger én av de 3 bakgrunnsskjermene
5. T
rykk EXIT-knappen for å avslutte oppsettet
• ORIGINAL : Velg dette for å stille inn Samsung Logo som
ditt bakgrunnsbilde.
• USER : Velg dette for å stille inn det bakgrunnsbildet du
ønsker.
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
46
nor
Registrering av DivX (R)
Bruk registreringskoden for å registrere denne spilleren med DivX (R) video on demand-formatet.
Gå til www.divx.com/vod hvis du vil lære mer.
Innstilling av høyttalermodus
● systemoppsett
Signalutganger og frekvensresponser fra høyttalerne vil automatisk bli justert i henhold til din
høyttalerkonfigurasjon, og om visse høyttalere blir brukt eller ikke.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Audio, og trykk deretter
på ENTER-knappen..
3. I SPEAKER SETUP, trykk på ENTER-knappen igjen.
4. Trykk på markør ,,, -knappene for å gå til den
høyttaleren du ønsker, og trykk deretter på ENTER-knappen.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• For C, SL og SR, hver gang du trykker på knappen veksler modus
skiftevis som følger: SMALL ➞ NONE.
• For L og R er modus stilt på SMALL.
• SMALL : V
elg dette når du bruker høyttalerne.
• NONE : Velg dette hvis ingen høyttalere er tilkoplet
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
RETURN
EXIT
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MM `` Høyttalermodusen kan variere, avhengig av PRO LOGIC- og STEREO-innstillingene (se side 52)
Innstilling av forsinkelsestiden
Hvis høyttalerne ikke kan plasseres i samme avstand fra lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsestiden
til lydsignalene fra midt- og bakhøyttalerne.
1.
2.
3.
4.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør % -knappen for å gå til Audio, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør % -knappen for å gå til DELAY TIME, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør ,,, -knappene for å gå til den høyttaleren du ønsker, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
5. T
rykk på markør , for å stille inn forsinkelsestiden.
• Du kan stille forsinkelsestiden for C mellom 00 og 05 ms og for LS og RS mellom 00 og 15 ms.
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
47
systemoppsett
Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler
Når du spiller 5.1CH surround-lyd, får du den beste lyden hvis avstanden mellom deg og hver av høyttalerne er den
samme.
Siden lyden når fram til lytteposisjonen til forskjellig tid, avhengig av høyttalerplasseringen, kan du justere forskjellen
ved å legge til en forsinkelse på senter- og bakhøyttalerne.
Innstilling av SENTERHØTTALEREN
Hvis avstanden Dc er lik eller lengre enn Df på figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.
Avstand
mellom Df
og Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Forsinkelsestid
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Ideell plassering av
SENTERHØYTTALEREN
Innstilling av BAK-HØYTTALERE
Hvis avstanden Dr er lik avstanden Ds på figuren, still inn på 0
ms. Hvis ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.
Avstand
mellom Df
og Dc
0.00 m
Forsinkelsestid
0 ms
MM `` Med
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
Ideell plassering av
BAKHØYTTALER
5.29 m
Det er ønskelig å plassere alle høyttalerne innenfor en sirkel.
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Df Avstanden fra FRONTHØYTTALEREN
Dc: Avstanden fra SENTERHØYTTALEREN
Dr: Avstanden fra BAKHØYTTALEREN
PL II (Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskjellig for hver modus.
`` Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden stilles inn mellom 00 og 15 ms.
`` Mellomkanalen kan kun justeres på 5.1 kanal plater.
48
nor
Innstilling av TEST-TONEN
Bruk test-tone funksjonen til å sjekke høyttaler-tilkoplingene.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på markør %-knappen for å gå til Audio, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
● systemoppsett
3. Trykk på markør % -knappen for å gå til TEST TONE, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
• Testonen vil bli sendt til L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW i
denne rekkefølgen. Hvis du trykker på ENTER-knappen igjen
nå, vil testtonen stoppe.
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
STOP
EXIT
Lydinnstillinger
Du kan stille inn balansen og nivået til hver høyttaler.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Audio, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
3. Trykk på markør % -knappen for å gå til SOUND EDIT, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
4. Trykk på markør , -knappene for å velge og justere det
ønskede valget. Trykk på , -knappene for å justere
innstillingene.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
49
systemoppsett
Lydinnstillinger
Manuell justering av høyttalervolum og balanse med SOUND EDIT-knappen.
Trykk på SOUND EDIT-knappen og deretter på markør ,.
Innstilling av balansen mellom front- og bakhøyttalere
`` Du kan velge mellom 0, –6 og OFF.
`` Lydstyrken blir mindre etter hvert som du nærmer deg –6.
Innstilling av nivået til senter-, bak- og subwoofer
`` Lydstyrken kan reguleres i trinn fra +6 dB til –6 dB.
`` Lyden blir sterkere etter hvert som du nærmer deg +6 dB og svakere når du nærmer deg -6 dB.
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)
Denne funksjonen balanserer området mellom de høyeste og svakeste lydene.
Du kan bruke denne funksjonen for å nyte Dolby Digital lyd når du ser på filmer med lav lydstyrke om natten.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Audio, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
3. Trykk på markør % -knappen for å gå til DRC, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
4. T
rykk på markør , -knappene for å justere DRC.
• Når du trykker på  markørknappen, jo større blir effekten,
og når du trykker på  markørknappen, jo mindre blir
effekten.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
CHANGE
50
nor
AV-SYNC-innstillinger
Bildet kan virke langsommere enn lyden ved tilkopling til en digital TV.
Reguler i tilfelle forsinkelsestiden til lyden optimalt slik at den passer til bildet.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på markør % -knappen for å gå til Audio, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
● systemoppsett
3. Trykk på markør %-knappen for å gå til AV-SYNC, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
EXIT
4. Trykk på markør , -knappene for å velge forsinkelsestid for
AV-SYNC, og trykk deretter på ENTER-knappen.
• Du kan stille forsinkelsestiden for lyden mellom 0 ms og 300
ms. Finn den optimale stillingen.
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
RETURN
EXIT
Innstilling av HDMI Audio/Lyd
Audiosignalene som sendes med HDMI-kabelen kan slås av og på.
1. I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2. Trykk på markør  -knappen for å gå til Audio, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
3. Trykk på markør  -knappen for å gå til HDMI AUDIO, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
4. Trykk markør , -knappene for å velge ON eller OFF og trykk
så på ENTER-knappen.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON (PÅ) : Både bilde- og lydsignalene sendes over HDMI-
kabelen, og du hører kun lyden gjennom TV-apparatets høyttalere.
• OFF (AV) : bildesignalet sendes over HDMI-kabelen, og lyden
kommer bare gjennom hjemmekinoanleggets høyttalere.
RETURN
EXIT
d Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
d Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MM `` Standardinnstillingen for dette produktet er HDMI AUDIO OFF.
`` HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2-kanals for TV-apparatets høyttalere.
`` Når HDMI AUDIO er slått på, fungerer ikke PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS.
51
systemoppsett
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon
DSP (Digital signalprosessor) DSP-modus er konstruert slik at den kan simulere forskjellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan velge ROCK, POPS for å optimere lydgjengivelse i forhold til typen musikk du spiller.
Trykk på DSP/EQ-knappen.
• DSP blir vist i displaypanelet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞
MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK : Avhengig av musikksjanger kan du velge mellom POPS, JAZZ og ROCK.
• STUDIO : Gir en følelse av tilstedeværelse som i et studio.
• CLUB : Simulerer lyden i et danselokale med en pulserende bassrytme.
• HALL : Gir en klar gjengivelse som i en konsertsal.
• MOVIE : Gir en følelse av å være på kino.
• CHURCH : Gir en følelse av å være i en stor kirke.
• PASS : Velg denne for vanlig lytting.
MM `` DSP/EQ-funksjonen er kun tilgjengelig i STEREO-modus.
Trykk tasten for
PL II -modus for å vise STEREO på displayet.
`` Denne funksjonen fungerer med vanlige CD-plater og CD-plater med MP3-filer. DivX, radiomottaker
og plater med Dolby Digital.
`` Når du spiller en DVD-plate kodet med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt
automatisk, og DSP/EQ-funksjonen virker ikke.
Dolby Pro Logic II-modus
Du kan velge den ønskede Dolby Pro Logic II-lydmodus.
Trykk på
PL II MODE -knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter du modus slik:
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC : Når du hører på musikk, kan du oppnå lydeffekter
som om du skulle være til stede på den virkelige oppførelsen.
• CINEMA : Gjør lydsporet for film realistisk.
• PRO LOGIC : D
u vil oppleve en realistisk flerkanals effekt, som om du skulle bruke fem høyttalere,
mens du bare bruker venstre og høyre fronthøyttaler.
• MATRIX : Du vil høre 5.1-kanal surroundlyd.
• STEREO : Velg dette for å høre lyder bare fra venstre og høyre fronthøyttaler og subwooferhøyttaleren.
du velger Pro Logic Mode II, kople din eksterne enhet til LYDINNGANGENE (L og R)
MM `` Når
på spilleren. Hvis du kopler til bare en av inngangene (L eller R), får du ikke 5.1-kanal lyd.
`` PRO LOGIC II-funksjonen er kun tilgjengelig i STEREO-modus
52
nor
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funksjonen virker bare i Dolby Pro Logic MUSIC-modus.
1. Trykk
PL II MODE -knappen for å velge
MUSIC -modus.
2. Trykk
PL II EFFECT -knappen.
● systemoppsett
3. Trykk , -knappene for å velge ønsket effekt.
• PANORAMA : Du kan velge mellom 0 eller 1.
• C- WIDTH : Du kan velge mellom 0 eller 7.
• DIMENS : Du kan velge mellom 0 eller 6..
P.BASS
P.BASS-funksjonen gir en bassøkning for å styrke de lave frekvensene.
1. Trykk P.BASS for å velge P.BASS-modus.
2. Trykk P.BASS igjen hvir du vil slå av P.BASS-modus.
MM `` Funksjonen P.BASS er kun tilgjengelig på kilder med 2-kanals LPCM-kilder, som MP3,
DivX, CD og WMA. Trykk P.BASS, og du vil se "POWER BASS ON" på skjermen.
`` P.BASS overlapper ikke med modusene DSP/EQ eller DOLBY PRO LOGIC 2.
Hvis du trykker P.BASS mens DSP/EQ er valgt, vil DSP/EQ automatisk bli deaktivert mens
P.BASS-funksjonen er i effekt.
53
radio
Lytte på radio
Fjernkontrollenhet
1. Trykk på TUNER-knappen og velg FM-båndet.
2. Still inn den stasjonen du ønsker.
• Automatisk innstilling 1 : Når du trykker på
[,] blir en forhåndsinntilt radiostasjon valgt.
• Automatisk innstilling 2 : Trykk og hold ,,.
nede for å søke automatisk etter aktive
radiostasjoner.
• Manuell innstilling : Trykk kort på ,,. for å øke
eller minske frekvensen suksessivt.
Hovedenhet
1. Trykk på FUNCTION-knappen for å velge FM-bånd.
2. Velg en radiostasjon.
• Automatisk innstilling 1 : Trykk på STOPP (@) knappen for å velge PRESET, og trykk deretter
på [,] -knappen for å velge forhåndsinnstilt stasjon.
• Automatisk innstilling 2 : Trykk på STOPP (@) -knappen for å velge MANUAL og trykk deretter
og hold [,] -knappen for å søke båndet automatisk.
• Manuell innstilling : Trykk på STOPP (@) knappen for å velge MANUAL, og trykk deretter kort
på
for å stille inn en lavere eller høyere frekvens.
Trykk på MO/ST-knappen for å velge mellom mono og stereo.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellom STEREO og MONO.
• I områder hvor mottaksforholdene er dårlige, velg MONO for at overføringen skal bli klarere og uten
interferens.
Forhåndsinnstilling av stasjoner
Eksempel: Forhåndsinnstilling av FM 89,10 i minnet
1. Trykk på TUNER -knappen og velg FM-båndet.
2. Trykk ,,. for å velge 89.10.
3. Trykk på TUNER MEMORY -knappen.
4. Trykk på [,] for å velge forhåndsinnstilt tall.
• Du kan velge mellom 1 og 15 forhåndsinnstilte
stasjoner.
5. T
rykk på TUNER MEMORY -knappen igjen.
6. Gjenta trinnene 2 til 5 hvis du vil forhånds-innstille en annen stasjon.
• For å stille inn på en forhåndsinnstilt stasjon,
trykk [,] på fjernkontrollen for å velge en
stasjon.
54
nor
Om RDS-sendinger
Bruke RDS (Radio Data System) til å motta FM-stasjoner
RDS gjør det mulig for FM-stasjoner å sende tilleggssignaler
sammen med sine vanlige programsignaler. For eksempel
sender stasjonene stasjonsnavnet sitt sammen med
informasjon om type program de sender, som for eksempel
sport eller musikk etc.
Beskrivelse av RDS-funksjonen
• PTY (Program Type) : Viser type program som sendes i øyeblikket
• PS NAME (Program Service Name) : Viser navnet på senderen og består av 8 tegn.
• RT (Radio Text) : Dekoder tekstinformasjon fra en stasjon (hvis denne sendes) og består av opptil 64 tegn.
• CT (Clock Time) : Dekoder sanntidsklokken fra FM-frekvensen.
• TA (Traffic Announcement) : "TA ON" viser at trafikkmeldingene er aktiverte.
MM `` Det er ikke sikkert at RDS fungerer riktig hvis stasjonen ikke sender RDS-signalene riktig,
eller hvis signalene er svake.
`` Enkelte stasjoner sender ikke PTY-, RT- eller CT-informasjon. Derfor er det ikke sikkert at
denne informasjonen vises.
For å vise RDS-signaler
Du kan se RDS-signalene stasjonen sender i displayet.
Trykk RDS DISPLAY mens du lytter til en FM-stasjon.
`` H
ver gang du trykker knappen, skifter displayet for å
vise følgende informasjon : PS NAME ; RT ; CT ;
Frequency
• PS (Program Service) : M
ens du søker vises <PS> og stasjonsnavnet vises. <NO PS> vises hvis det
ikke sendes noe signal.
• RT(RadioText) : m
ens du søker, vises "RT" og deretter vises tekstmeldingen stasjonen viser. <NO RT> vises hvis det ikke sendes noe signal.
• Frequency : stasjonens frekvens (ikke RDS-signal)
Om tegnene som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, benyttes følgende signaler.
• Displayvinduet kan ikke skille mellom store og små bokstaver, og viser alltid store bokstaver.
• Displayvinduet kan ikke vise bokstaver med aksenter, <A,> kan derfor betyr <A’s> som <À, Â, Ä, Á, Å og Ã.>
55
PTY (programtype)-angivelse og PTY-SEARCH-funksjon
En av fordelen med RDS-tjenesten, er at du kan finne et spesielt program på de forhåndsinnstilte kanalene ved å
spesifisere riktig PTY-kode.
For å søke etter program basert på PTY-koder
Før du starter, må du huske...
• PTY-søk er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilte stasjoner.
• For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker du PTY SEARCH under søket.
• Det er en tidsgrense når man foretar følgende trinn. Hvis innstillingen avbrytes før den er fullført, starter du fra trinn 1 igjen.
• Når du trykker knappene på den primære fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har valgt FM-stasjon fra den
primære fjernkontrollen.
1. Trykk PTY SEARCH mens du lytter til en FM-stasjon.
2. Trykk PTY- eller PTY+ til ønsket PTY-kode vises i displayet.
• Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til høyre.
3. Trykk PTY SEARCH på nytt mens PTY-koden som
er valgt i forrige trinn vises.
• Senterenheten søker 15 forhåndsinnstilte stasjoner,
stopper når den finner den du har valgt, og stiller seg
inn på denne stasjonen.
Display
Programtype
Display
Programtype
NEWS
Nyheter inklusive kommentarer og
rapporter
LIGHT M
Lett klassisk musikk – Klassisk musikk
og instrumental og kor
AFFAIRS
Flere saker, inklusive nyheter,
dokumentarer, diskusjoner og analyser
CLASSICS
Tung klassisk musikk – Orkestermusikk, symfonier, kammermusikk og opera
OTHER M
Annen musikk - Jazz, R&B
countrymusikk
WEATHER
Vær
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Informasjon om vekt og mål, resultater og
prognoser, informasjon for næringsliv,
helseinformasjon etc.
Sport
Opplæring
Hørespill, etc.
FINANCE
Finans
CHILDREN
Barneprogrammer
SOCIAL A
Sosiale programmer
RELIGION
Religion
RELIGION
Innringingsprogrammer
CULTURE
Kultur - nasjonal eller lokal kultur,
inklusive religiøse problemer, sosial,
språk, teater etc
SCIENCE
Naturvitenskap og teknologi
TRAVEL
Reiser
Annet – Taler, underholdning
(spørreprogrammer, spill), intervjuer,
komedier og satire, etc.
LEISURE
Fritid
JAZZ
Jazz
VARIED
POP M
Popmusikk
ROCK M
Rock
M.O.R.M
Samtidsmusikk kan bli kategorisert som
“easy listening.”
56
COUNTRY
Countrymusikk
NATION M
Nasjonalmusikk
OLDIES
Gammelpop
FOLK M
Folkemusikk
DOCUMENT
Dokumentar
nor
praktiske funksjoner
Innsovningstimer
Du kan stille inn tiden slik av DVD-spilleren slår seg av selv.
Trykk på SLEEP-knappen.
● Praktiske funksjoner
• SLEEP blir vist. Hver gang du trykker på knappen, endrer den
forhåndsinnstilte tiden seg slik:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
For å bekrefte innstillingen av sleep timer, trykk på
SLEEP-knappen.
• Tiden som gjenstår før DVD-spilleren slår seg av selv, blir vist.
• Hvis du trykker på knappen igjen, endrer tiden seg fra det du
har stilt inn tidligere.
For å annullere sleep timer, trykk på SLEEP-knappen til OFF blir vist i displayet.
Innstilling av lysstyrken i displayet
Du kan stille inn lysstyrken til displayet på hovedenheten slik at det ikke virker forstyrrende når du ser på en film.
Trykk på DIMMER-knappen.
• Hver gang knappen trykkes blir lysskarpheten på
frontdisplayet justert.
Mute-funksjon
Dette er nyttig hvis dørklokka eller telefonen ringer.
Trykk på MUTE-knappen.
• MUTE blinker i displayet.
• Hvis du vil høre lyden igjen må du trykke en gang til på
knappen.
57
praktiske funksjoner
CD rIPPING
Konverterer lydsignalet på en CD-plate til MP3-formatet, før det blir lagret på en USB-basert lagringsenhet.
B
1. Koble til USB-enheten.
FUNC.
2. Legg en lyd-CD i plateskuffen.
3. Trykk CD RIPPING .
• For å starte ripping av valgt spor, trykker du CD
RIPPING på fjernkontrollen mens systemet spiller et
spor eller er midlertidig stoppet.
• For å rippe hele spor på CD-platen, trykker og
holder du inne CD RIPPING på fjernkontrollen.
-Systemet viser "FULL CD RIPPING" på skjermen, og
starter rippingen.
4. Trykk (@) hvis du vil stoppe rippingen
• Når CD-rippingen er fullført, opprettes mappen
"RIPPING" på USB-enheten og den rippede filen blir
lagret i formatet "SAM_XXXX”.mp3".
MM `` Ikke koble fra USB-kabelen eller strømkabelen mens ripping av CD-platen pågår. Dette kan
``
``
``
``
``
``
``
``
58
føre til at data går tapt. For å stoppe CD-ripping, trykker du STOP og kobler fra USBenheten etter at systemet har stoppet avspillingen av CD-platen helt.
Hvis du kobler fra USB-kabelen mens CD-ripping pågår, vil anlegget slå seg av og det er ikke mulig å
slette den rippede filen.Hvis dette skjer må du koble til en PC med USB-kabelen og ta en
sikkerhetskopi av dataene og formatere USB-enheten..
Hvis du kobler USB-enheten til anlegget mens det spiller av en CD, slutter anlegget avspillingen og
fortsetter når initialiseringen av USB-forbindelsen er fullført.(Tiden det tar for å initialisere vil avhenge
av type USB-enhet.)
Egenskapen CD RIPPING gjelder ikke DTS-CD.
Hvis varigheten på rippingen er 5 sekunder eller mindre, vil det ikke bli opprettet noen
rippefil.
CD-ripping er kun mulig hvis USB-enheten, eller harddisken er formatert med filsystemet
FAT. (Filsystemet NTFS støttes ikke).Hvis du vil ha en liste over kompatible enheter, kan du
se spesifikasjonene til USB-hosten.
Rippingen blir utført i en normal hastighet på x1, og tiden det tar kan utvides på enkelte
USB-enheter.
Mens systemet ripper en CD-plate, vil du ikke høre noen lyd.
Ikke bruk kraft på anlegget når du ripper en CD.
nor
feilsøking
Se på skjemaet nedenfor hvis enheten ikke fungerer som den skal. Hvis det problemet du har, ikke er oppført på
listen nedenfor, eller hvis instruksjonene ikke hjelper, slå av enheten, kople den fra nettet og kontakt nærmeste
autoriserte forhandler eller Samsung Electronics Service Center.
Symptom
Kontroll/botemiddel
● Feilsøking
Diskskuffe åpnes ikke.
• Er nettkabelen plugget forsvarlig inn i uttaket?
• Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.
Avspilling starter ikke
umiddelbart når du trykker på
Spill/Pause-knappen.
• Spiller du en ubrukbar plate eller en plate med riper på
overflaten?
• Tørk av platen.
Det kommer ingen lyd.
• Lyden er borte under hurtig avspilling, langsom avspilling og
avspilling i trinnbevegelser.
• Er høyttalerne ordentlig tilkoplet? Er oppstillingen av
høyttalerne korrekt tilpasset?
• Er platen alvorlig skadd?
Lyden kommer bare fra noen få
høyttalere og ikke fra alle seks.
• Når jeg hører på en CD-plate eller radio, kommer det bare lyd
fra fronthøyttalerne (V/H). Velg “PRO LOGIC II” ved å trykke
på
PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen for at alle
seks høyttalerne skal virke.
• Kontroller at DVD-platen er 5.1-CH-kompatibel.
• Hvis du stiller C, SL og SR på NONE i høyttalermodus i
lydoppsettet på innstillingsskjermen, kommer det ingen lyd
fra Senterhøyttaleren og venstre og høyre fronthøyttaler. Still
C, SL og SR på SMALL.
Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd
blir ikke produsert.
• Er platen merket “Dolby Digital 5.1 CH”? Dolby Digital 5.1 CH
surroundlyd blir bare produsert dersom platen er tatt opp
med 5.1-kanal lyd.
• Er lydspråket stilt korrekt på DOLBY DIGITAL 5.1-CH i
informasjonsdisplayet?
Fjernkontrollen virker ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor den angitte
operasjonsvinkelen og avstanden?
• Er batteriene utbrukte?
• Har du valgt modus (TV/DVD) til fjernkontrollen (TV eller DVD)
riktig?
•P
laten roterer, men det kommer
ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og
bildet skjelver.
• Er strømmen på?
• Er videokablene korrekt tilkoplet?
• Er platen skitten eller skadd?
• En dårlig produsert plate er ikke alltid spillbar.
59
feilsøking
Symptom
Kontroll/botemiddel
Talespråket og teksten virker
ikke.
• Talespråket og teksten virker ikke hvis DVD-en ikke
inneholder dette. Avhengig av platen kan den virke på en
annen måte.
Menyskjermen blir ikke vist selv
om menyfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildesideforholdet kan ikke
endres.
• Du kan spille 16:9 DVD-er i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER
BOX-modus eller 4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-er
kan bare vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til DVD-platen,
og velg deretter passende funksjon.
•Hovedenheten fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen kobles fra,
tastene på frontpanelet fungerer
ikke, eller så høres det merkelige
lyder).
• DVD-spilleren fungerer ikke
normalt.
• Slå av strømmen, og hold ned STOP (
sekunder (tilbakestillingsfunksjon).
Passordet for aldersgrense har
gått i glemmeboka.
) i mer enn 5
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede
innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
• Når “NO DISC” meldingen vises på hovedenhetens display,
hold hovedenhetens STOP ( ) -knapp lengre enn 5
sekunder. ”INITIAL” vises på displayet og alle innstillinger
vender tilbake til standardverdiene.
• Trykk på POWER-knappen.
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede
innstillinger. Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
Får ikke inn radiostasjoner.
60
• Er antennen ordentlig tilkoplet?
• Hvis inngangssignalet fra antennen er svakt, installer en
ekstern FM-antenne på et område med gode mottakerforhold.
nor
språkkodeliste
Tast inn riktig kodenummer for startinnstillinger “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (se side 43)
Kode
Språk
1027
Afar
Kode
Språk
Kode
Språk
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
Kode
Språk
1506
Slovenian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
språkkodeliste
Abkhazian
●
1028
1032
61
tillegg
Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre til hopping.
Vær spesielt forsiktig med å ripe platene når du håndterer dem.
Håndtering av plater
Berør ikke spillesiden av platen.
Hold platen i kantene slik at det ikke blir fingeravtrykk på overflaten.
Lim ikke papir eller teip på platen.
Oppbevaring av plater
Oppbevar ikke platene i direkte sollys
Oppbevares på et kjølig sted med
god ventilasjon
Oppbevar dem i et rent omslag.
Lagre platene vertikalt.
MM `` La ikke platene bli forurenset av skitt.
`` Legg ikke inn plater med sprekker eller riper.
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller skitt på platen, rengjør den med et mildt vaskemiddel fortynnet i vann, og
tørk av med en myk klut.
• Tørk forsiktig av platen fra sentrum og utover etter rengjøringen.
MM `` Det kan bli dannet kondens hvis varm luft kommer i kontakt med kalde deler inni spilleren.
Når det danner seg kondens inni spilleren, er det ikke sikkert at den fungerer som den skal.
Hvis dette skjer, ta ut platen og la spilleren stå 1 til 2 timer med strømmen på.
62
Generelt
70 W
Vekt
3,0 kg
Dimensjoner
430 (B) x 70 (D) x 260 (H) mm
Temperaturområde ved bruk
+5°C ~ +35°C
Fuktighetsområde ved bruk
10 % til 75 %
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Kompositt video
● tillegg
Strømforbruk
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
nor
Spesifikasjoner
Lesehastighet : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate) : 135 min.
Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maksimal avspillingstid : 74 min.
Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maksimal avspillingstid : 20 min.
576i/480i
1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastnin)
576i/480i
Videoutgang
Komponent
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω belastnin)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω belastnin)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω belastnin)
Video/Audio
Amplifier
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Fronthøyttalerutgang
141W x 2(3Ω)
Senterhøyttalerutgang
141W(3Ω)
Bakhøyttalerutgang
141W x 2(3Ω)
Basselement-utgang
145W(3Ω)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-forhold
70dB
Kanalseparasjon
60dB
Inngangsfølsomhet
(AUX)400mV
63
HT-Z220
Høyttalersystem
HØYTTALER
Impedans
Frekvensområde
Lydtrykknivå utgang
Nominell inngang
Maksimal inngang
Mål (B x H x D)
Vekt
5.1-kanals høyttalersystem
Front/Bak
Senter
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
282W
282W
Front : 100 x 150 x 89 mm
Bak : 100 x 100 x 93 mm
Senter : 300 x 59 x 50 mm
Basselementr : 180 x 320 x 380 mm
Front : 1,0 kg, Senter : 0,3 kg Bak : 0,6 kg, Basselementr : 4,5 kg
Basselementr
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
HT-TZ222
Høyttalersystem
HØYTTALER
Impedans
Frekvensområde
Lydtrykknivå utgang
Nominell inngang
Maksimal inngang
5.1-kanals høyttalersystem
Front/Bak
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Senter
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Basselementr
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
Mål (B x H x D)
Front : 240 x 1020 x 240 mm (stativbase : 240 x 240)
Bak : 100 x 100 x 93 mm
Senter : 300 x 59 x 50 mm
Basselementr : 180 x 320 x 380 mm
Vekt
Front : 3,6 kg, Senter : 0,3 kg Bak : 0,5 kg, Basselementr : 4,5 kg
HT-TZ225
Høyttalersystem
HØYTTALER
Impedans
Frekvensområde
Lydtrykknivå utgang
Nominell inngang
Maksimal inngang
5.1-kanals høyttalersystem
Front/Bak
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Senter
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Mål (B x H x D)
Front/Bak: 240x 1020 x240 mm (stativbase : 240 x 240)
Senter : 300 x 59 x 50 mm
Basselementr : 180 x 320 x 380 mm
Vekt
Front : 3,6 kg, Senter : 0,3 kg Bak : 3,6 kg, Basselementr : 4,5 kg
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
64
Basselementr
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
Customer Care Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate
systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet
ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er
merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium
eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte,
kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre
typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig
skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette
fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller
lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig
trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Code No. AH68-02161E(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement