Samsung HT-X250 Betjeningsvejledning

Samsung HT-X250 Betjeningsvejledning
Brukerveiledning
N
DIGITALT HJEMMEKINO
SYSTEM
HT-X250
HT-X251
HT-TX250
EJECT
AH68-01943E
AH68-01660E
REV: 01
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Sikkerhetsforanstaltninger
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
ÅPNE IKKE
Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan
forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne
enheten.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige
betjenings - og vedlikeholdinstruksjoner som følger
med enheten.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Denne CD-spilleren er klassifisert som et KLASSE 1
LASER-produkt.
Bruk av kontroller, reguleringer eller utførelse av andre
prosedyrer enn de som er spesifisert i denne brukerveiledningen, kan utsette brukeren for farlig stråling.
N
7cm
FORBEREDELSE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT,
TA IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN
IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE
TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Forholdsregler
10cm
10cm
10cm
Sørg for at husets AC-strømtilførsel er i overholdelse med identifikasjonsetiketten på baksiden av spilleren. Installer spilleren horisontalt,
på en egnet plass (møbler) med nok plass rundt den for ventilasjon (7.5 – 10 cm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
Ikke stable noe på toppen av spilleren. Ikke still spilleren på forsterkere eller annet utstyr ellers kan den overopphete.
Sørg for at diskskuffen er tom før du flytter på spilleren. Spilleren er designet for kontinuerlig bruk. Stiller du DVD-spilleren til stand-by
modus frakoples den ikke fra strømforsyningen. Du må trekke hovedpluggen fra strømtilførselen på veggen for å frakople spilleren,
særlig hvis enheten ikke brukes i en lang tid.
FORSIKTIG : USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING AV
INDRE LÅSEMEKANISMER, UNNGÅ Å BLI
UTSATT FOR STRÅLING.
ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER
DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.
• Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
• For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten vare klar til bruk.
Kople nettpluggen fra vegguttaket når det er tordenvær.
Spenningsspisser på grunn av lyn kan skade enheten.
Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
Utsett ikke enheten for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Dette kan føre til overheting av enheten og funksjonsfeil.
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre
mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst
atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig
Phones
gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte
denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin
leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
2
Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. blomstervaser) og sterk varme
(f.eks. ildsteder) eller utstyr som genererer sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere). Kople nettkabelen fra nettet hvis spilleren
feilfungerer. Denne spilleren er ikke beregnet for industriell bruk.
Dette produktet er bare for personlig bruk.
Kondensasjon kan forekomme hvis spilleren eller platen har blitt oppbevart på et kaldt sted.
Ved transport av spilleren om vinteren, vent ca. 2 timer slik at spilleren
oppnår romtemperatur før du tar den i bruk.
Batteriet brukt i dette produktet, inneholder kjemikalier som er
skadelige for miljøet.
Kast ikke batterier i en vanlig søppelbøtte.
3
Funksjoner
Innhold
N
FORBEREDELSE
INNSTILLINGER
HT-X250/HT-X251/HT-TX250 kombinerer enkelheten med en flerformats avspilling, inkludert DVD-AUDIO, DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW og DVD R/RW, med en sofistikert FM-radio, alt i en enkelt spiller
Sikkerhetsforanstaltninger .............................................2
Innstillinger...................................................................44
Forholdsregler................................................................3
Innstilling av språket .................................................44
Funksjoner .....................................................................4
Innstilling av TV-skjermtype ......................................45
DVD-Audio-kompatibel
Notater på plater............................................................6
Innstilling av aldersgrense ........................................46
Opplev den høye kvaliteten på DVD-Audio-plater.
Den 24-bits/192kHz DAC-prosessoren gjør at denne spilleren gir en uovertruffen lydkvalitet med tanke på dynamisk
område, lavnivåoppløsning og høyfrekvente detaljer.
Beskrivelse ....................................................................8
Innstilling av passord ................................................46
Støtte for USB HOST-funksjonen
Du kan kople til og spiller filer fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv.
ved hjelp av USB HOST-funksjon for hjemmekinoanlegg.
Innstilling av bakgrunnsbilde.....................................47
TILKOPLINGER
Tilkopling av høyttalere................................................12
Høytaler installasjon ....................................................14
Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren ...........15
Installering av hovedenheten.......................................18
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en form for flerkanal lydsignaldekodingsteknologi som overgår den eksisterende Dolby Pro Logic.
Tilkopling av Video ut til TV .........................................20
HDMI-funksjonen .........................................................21
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr ....................22
Tilkopling av FM-antenne ............................................24
DTS (Digital Theater Systems)
DTS er et lydkompresjonsformat utviklet av Digital Theater Systems Inc. Det gir fullfrekvens 5.1 kanallyd.
TV skjermsparefunksjon
Hvis hovedenheten blir stående i stopp-modus i 3 minutter, vil Samsung-logoen komme til syne på skjermen.
HT-X250/HT-X251/HT-TX250 skifter selv automatisk til effektsparemodus etter 20 minutter i skjermsparemodus.
Effektsparefunksjon
HT-X250/HT-X251/HT-TX250 slår seg selv automatisk av etter 20 minutter i stoppmodus.
Kundetilpasset TV-skjermvisning
HT-X250/HT-X251/HT-TX250 gjør det mulig for deg å velge ditt favorittbilde under JPEG- eller DVD-avspilling og bruke
det som ditt bakgrunnsbilde.
HDMI
HDMI sender DVD video og audio signaler samtidlig, og sørger for et skarpere bilde.
FORBEREDELSE
Flerformats avspiller og FM-radio
Velge én av de 3 bakgrunnsinnstillingene
du har foretatt ...........................................................47
DVD-avspilling-modus ..............................................48
Registrering av DivX (R)...........................................48
Innstilling av høyttalermodus ....................................48
Innstilling av forsinkelsestiden ..................................49
Innstilling av testtonen ..............................................50
Lydinnstillinger ..........................................................51
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)..52
AV-SYNC-innstillinger ...............................................52
BETJENING
Innstilling av HDMI Audio/Lyd ...................................53
Før du leser brukerhåndboken ....................................25
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon...........................................54
Før du tar i bruk hjemmekinoen ..................................26
Dolby Pro Logic II-modus ............................................55
Plateavspilling..............................................................27
Dolby Pro Logic II-effekt ..............................................56
MP3/WMA-CD-avspilling .............................................28
Avspilling av JPEG-fil ..................................................29
DivX-avspilling .............................................................30
DIVERSE
Bruk av Playback funksjon ..........................................32
Lytte på radio ...............................................................57
Visning av plateinformasjon......................................32
Praktiske funksjoner ....................................................59
Kontroll av gjenstående tid .......................................33
Betjene TV-apparatet fra fjernkontrollen......................60
Hurtig avspilling ........................................................33
Feilsøking ....................................................................62
Langsom avspilling ...................................................33
Hoppe over scener/sanger .......................................34
Forsiktighet ved håndtering og
oppbevaring av plater ..................................................64
Gjentatt avspilling .....................................................35
Språkkodeliste .............................................................65
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra
Produkter som støtter USB Host-funksjonen ..............66
plateinformasjonsskjermen .......................................35
Spesifikasjoner ............................................................67
A-B Gjentatt avspilling .............................................36
Trinnfunksjon ............................................................36
Vinkelfunksjon...........................................................37
Anynet+ (HDMI-CEC) Funksjon
Anynet+ er en funksjon som kan brukes for å betjene hovedenheten via en Samsung TV fjernkontroll, ved å tilkople
hjemmeteateret til et Samsung TV via bruk av en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som
støtter Anynet+.)
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon..........................37
EZ VIEW-funksjon.....................................................38
Bonusgruppe.............................................................38
Navigere....................................................................38
Funksjon for valg av talespråk..................................39
Funksjon for valg av tekstspråk ................................39
Gå direkte til en scene/sang .....................................40
Bruk av platemenyen ................................................41
Bruk av tittelmenyen .................................................41
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen...42
4
5
Notater på plater
N
DVD (Digital Versatile Disc) gir fantastisk lyd og bilde takket være Dolby Digital
1
~ 6
DVD-spillere og plater er kodet etter område. Disse regionale kodene må stemme overens for at
platen skal kunne spilles. Hvis kodene ikke stemmer overens, er det ikke mulig å spille platen.
Områdenummeret for denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
(Din DVD-spiller spiller bare DVD-er som er merket med identiske regionale koder.)
Plateinnspillingsformat
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.
CD-R-plater
• Noen CD-R-plater er ikke spillbare, avhengig av innspillingsenheten (CD-opptaker eller PC) og platens tilstand.
• Bruk en 650 MB/74 minutter CD-R-plate.
Bruk helst ikke en CD-R-plate over 700 MB/80 minutter, det er ikke sikkert den kan spilles av.
• Noen CD-RW (Rewriteable)-media er ikke spillbare.
• Bare CD-R-plater som er ordentlig “lukket” kan spilles fullt ut. Hvis avsnittet er lukket, men platen er åpen, er det ikke
sikkert at du kan spille hele platen.
Spillbare plater
Platetype
Merke (logo)
Innspilte signaler
Platestørrelse
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + Video
Maks. spilletid
Ca. 240 min (enkeltsidig)
Ca. 480 min (dobbeltsidig)
Ca. 80 min (enkeltsidig)
Ca. 160 min (dobbeltsidig)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Bruk ikke følgende platetyper!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM kan ikke spilles på denne spilleren.
•
Hvis du forsøker å spille en slik plate, blir meldingen <WRONG DISC FORMAT> vist på TV-skjermen.
DVD-plater kjøpt i utlandet, kan ikke alltid spilles på denne spilleren.
Hvis du forsøker å spille slike plater, blir meldingen <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK
REGION CODE> vist på TV-skjermen.
Kopieringsbeskyttelse
• Mange DVD-plater er kodet med kopieringsbeskyttelse. Av den grunn må du bare kople DVD-spilleren
•
FORBEREDELSE
surround-lyd og MPEG-2 videokompresjonsteknologi. Nå kan du nyte disse naturtro
effektene i hjemmet, som om du skulle befinne deg i en kinosal eller i en konsertsal.
direkte til TV-apparatet ditt, ikke til en VCR. Kopling til en VCR fører til fordreide bilder fra kopieringsbeskyttede DVD-plater.
Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av patentkrav på visse USpatenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere.
Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision Corporation, og er bare
beregnet for hjemmebruk og annen begrenset bruk med mindre noe annet er godkjent av Macrovision
Corporation. Omkonstruksjon eller demontering er forbudt.
CD-R MP3-plater
• Bare CD-R-plater med MP3-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• MP3-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bruk plater tatt opp med en kompresjon/dekrompresjon av data større enn 128 kbps.
• Bare filer med “mp3” som endelse kan spilles.
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene,
•
•
•
•
kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å begynne avspillingen og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn,
kan spilles av.
For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer kodet både med lav og høy bithastighet (f.eks. 32
kbps~320 kbps), kan lyden hoppe under avspillingen.
Maksimum 500 spor kan spilles per CD.
Maksimum 300 mapper kan spilles per CD.
CD-R JPEG-plater
• Bare filer med endelsen “jpg” kan spilles.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å starte avspillingen, og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn, kan
spilles av.
• Bare CD-R-plater med JPEG-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• JPEG-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan
platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
• Maksimum 9999 bilder kan lagres på en enkelt CD.
• Når du spiller en Kodak/Fuji film-CD, er det bare JPEG-filene i filmfolderen som kan spilles.
• Det kan ta lengre tid å starte avspillingen av andre filmplater enn Kodak/Fuji film-CD-er, eller vil det ikke vare mulig å
spille dem i det hele tatt.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX-plater
• Siden dette produktet kun støtter kodingsformater godkjent av DivX Networks, Inc., er det ikke sikkert at en DivX-fil
opprettet av brukeren kan spilles av.
• Programvareoppdatering for ikke støttede formater støttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn 800 x 600 piksler, osv.)
• Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles samtidig som du spiller en DivX-fil.
• Hvis du ønsker mer informasjon om formatene autorisert av DivX Networks, Inc., kan du besøke "www.divxnetworks.net".
6
7
Beskrivelse
N
Frontpanel
2
3
4
5
6
7
8
9
FORBEREDELSE
1
Sidepanel
10
1 Nett (
)-bryter
1
2 Diskskuffe
3. Display (visning) panel
4. Eject-knapp
1. Ingang Hodetelefoner
2
2. AUX IN 1- kobling
3
3. USB Port
5. Funksjonsknapp
6. Søk nedover og hoppe(
)-knapp
7. Stop ( )-knapp
8. Spill/Pause (
)-knapp
9. Søk oppover og hoppe (
)-knapp
10. Volumknapp
Bakpanel
Tilbehør
1
2
3
4
5
Fjernkontroll
12 11 10
9
8
1. 5.1-kanal høyttaler utgangskontakter
2. Komponentvideo Utgangs-kontakter
Kople en TV med komponentvideoinnganger til disse
kontaktene.
3. Video utgangskontakt
Kople til videoinngangskontaktene på TV-en.
(VIDEO IN) til VIDEO OUT-kontakten.
4. Eksternt digital optisk inngang
7
Videokabel
FM-antenne
HDMI Kable
Brukerveiledning
6
5. HDMI OUT-port
6. Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST)
7. AUX IN 2-koplinger
8. Kontakt for FM-antenne
9. Stativ
10. kabelstropp
11. Stativets festehull
12. Kjølevifte
Bruk denne kontakten til å kople til eksternt utstyr som
bruker digitale utganger.
8
9
Beskrivelse (forts.)
N
Fjernkontroll
2
3
4
19
20
21
5
6
7
22
23
8
24
9
25
26
10
27
28
11
12
13
29
30
31
32
14
33
15
34
16
10
35
17
36
18
37
1. DVD RECEIVER knapp
2. TV knapp
3. TV/VIDEO knapp
4. POWER knapp
5. Siffer (0 ~ 9)-knapper
6. REMAIN-knapp
7. STEP-knapp
8. Innstilling Forhåndsinnstill/CD Hopp-knapp
9. VOLUME-knapp
10. MENU-knapp
11. AUDIO-knapp
12.
PL II EFFECT-knapp
13.
PL II MODE-knapp
14. TUNER MEMORY,
Tast for SD (Standard oppløsning)/HD (Høy oppløsning)
15. ZOOM-knapp
16. SLEEP-knapp
17. SLOW, MO/ST-knapp
18. EZ VIEW, NTSC/PAL-knapp
19.
DVD-knapp
TUNER-knapp
USB,AUX knapp
20. EJECT -KNAPP
21. VIDEO SEL.-knapp
22. CANCEL-knapp
23. REPEAT-knapp
24.
PLAY/PAUSE-knapp
1
2
3
Ta av batteridekselet i retningen som pilen viser
FORBEREDELSE
1
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
Sett inn to 1,5 V AAA-batterier, og vær oppmerksom på polariteten (+ og –).
Sett på batteridekslet igjen.
Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasjer eller sprekker i cellene:
• Plasser batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten stemmer:(+) til (+) og (–) til (–).
• Bruk korrekt batteritype. Batterier kan se like ut selv om de har forskjellig spenning.
• Skift alltid ut begge batteriene samtidig.
• Utsett ikke batteriene for varme eller flammer.
Virkeområdet til fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan brukes i en avstand på ca. 7 meter i rett linje. Den kan også brukes i en horisontal vinkel på
opptil 30° fra fjernkontrollsensoren.
STOP-knapp
SEARCH-knapper
25. TUNING/CH-knapp
26. MUTE-knapp
27. RETURN-knapp
28. Markør/ENTER-knapp
29. SUBTITLE-knapp
30. EXIT-knapp
31. DSP/EQ-knapp
32. INFO.-knapp
33. SOUND EDIT-knapp
34. DIGEST-knapp
35. TEST TONE-knapp
36. SLIDE MODE knapp
37. LOGO-knapp
11
Tilkopling av høyttalere
N
Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
HT-X250/HT-X251
HT-TX250
Fronthøyttaler (L)
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
Subwoofer
(basshøyttaler)
Senterhøyttaler
Subwoofer
(basshøyttaler)
Bakhøyttaler (R)
Bakhøyttaler (L)
Bakhøyttaler (R)
Plassering av DVD-spilleren
• Plasser den i et stativ, på et skap eller under TV-stativet.
Fronthøyttalere L R
• Plasser disse høyttalerne foran deg og slik at de vender
•
•
innover (ca. 45°) mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskanthøyttaleren er i samme
høyde som dine ører.
Innrett fronten av fronthøyttalerne etter fronten på
midthøyttaleren eller plasser dem litt foran midthøyttaleren.
TILKOPLINGER
Senterhøyttaler
Bakhøyttaler (L)
Valg av lytteposisjon
Lytteposisjonen bør ligge ca. 2,5 til 3 ganger
bildeskjermstørrelsen på TV-en, fra TV-en. Eksempel:
For 32” TV-er 2 ~ 2,4 m
For 55” TV-er 3,5 ~ 4 m
Tilkopling av høyttalere
1
Bakhøyttalere SL SR
• Plasser disse høyttalerne bak deg.
• Hvis det ikke er nok plass, plasser disse høyttalerne mot
hverandre.
• Plasser dem ca. 60 til 90 cm over dine ører, og slik at de
vender litt nedover.
I motsetning til fronthøyttalerne brukes bakhøyttalerne
* hovedsakelig
til å håndtere lydeffekter. Det vil derfor ikke
2
Svart
Rød
1
2
Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
3
Fest tilkoplingspluggene på baksiden av
hjemmekinoanlegget.
Plugg den svarte ledningen inn i den svarte klemmen (–)
og den røde ledningen inn i den røde (+) klemmen, og
slipp deretter haken.
Kontroller at fargene på høyttalerterminalene er de samme som på
tilkoplingspluggene.
komme lyd fra dem hele tiden.
Senterhøyttaler C
• Det er best å installere den i samme høyde som
fronthøyttalerne.
• Du kan også installere den direkte over eller under TV-en.
Subwoofer SW
• Plasseringen av Subwooferen er ikke så kritisk.
Plasser den hvor du vil.
• Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
• Når du kopler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
• Hold subwoofer (sub-bass) høyttaleren i god distanse fra barn, for å forhindre barn i å legge hendene eller
fremmede substanser inn i kanalen (åpningen) til subwoofer (sub-bass) høyttaleren.
• Heng ikke subwooferen på veggen via basshullet.
• Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av magnetfeltet
som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.
12
13
Høytaler installasjon
Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren
N
For å kople til de bakre høyttalerne trådløst, må du i tillegg anskaffe den trådløse mottaks og TX-kortet fra din Samsungforhandler.
Hvordan installere høytaleren og stativet
1
5
1
Snu STATIVET opp ned og sett sammen med
UNDERDELEN.
2
Skru skruen (A) i høyre retning, kople til de to hullene som
er markert med pilene ved å bruke et skrujern som vist i
illustrasjonen.
HT-X250/HT-X251
3
Skru den medleverte skruen (B) til høyre og koble den til
hullet på baksiden av høytaler STATIVET.
4
5
Kople det sammensatte stativet til HØYTTALEREN.
6
Dette er en korrekt montért høyttaler.
4
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
Senterhøyttaler
FORBEREDELSE
3
2
Når du har kjøpt den trådløse mottaksmodulen (SWA-3000)
Subwoofer
Skru skruen (B) i høyre retning, koble til hullet på baksiden
av høyttaleren ved å kople et skrujern som vist i
illustrasjonen.
6
• Pass på at høyttalerne er montert på en flat og stødig overflate.
Den vil ellers lett kunne veltes.
Bakre høyttaler (R)
Bakre høyttaler (L)
TRÅDLØS mottakermodul
Komponent
HT-TX250
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
STATIVBASE
HØYTALER
STATIV
Skrue (A)
Skrue (B)
Senterhøyttaler
Subwoofer
Bakre høyttaler (R)
Bakre høyttaler (L)
TRÅDLØS mottakermodul
14
15
Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren
N
Nullstille trådløs kommunikasjon
Nullstill systemet hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil, eller hvis Link-indikatoren (blå lysdiode) på den trådløse mottakeren
ikke lyser og meldingen "REAR CHECK" blinker på displayet til hovedenheten.
Nullstill systemet mens hovedenheten og den trådløse mottakermodulen (SWA-3000) befinner seg i Power Standby-modus.
1
Med hovedenheten slått av, trykker du og holder
REMAIN-knappen på fjernkontrollen nede i 5 sekunder.
■
TX-kortet
Med den trådløse mottakermodulen slått av, bruker du en
kulepenn eller et pinsett til å trykke RESET-knappen på
baksiden av enheten.
■
Den skrå siden skal vende nedover
3
Slå på hovedenheten.
■
■
1
Front-, senter- og sub-woofer-høyttalerne koples til hovedenheten, se
sidene 12~14.
2
Mens hovedenheten er slått av, settes TX-kortet inn i spalten for
Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST) på baksiden av hovedenheten.
STANDBYLED på forsidepanelet på den trådløse mottakeren
blinker 2 ganger.
TILKOPLINGER
2
STANDBY-LED på forsidepanelet på den trådløse mottakeren blinker.
Link-lysdioden på den trådløse mottakermodulen lyser og oppsettet er
fullført.
Hvis Power Standby-modus fortsetter, gjentar du punkt 1 til 3 over.
Hold TX - kortet så den skråstilte siden vender ned og trykk kortet inn.
TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og den trådløse
mottakeren.
3
4
Kople venstre og høyre bakhøyttaler til den trådløse mottakermodulen.
Plugg strømkabelen på den trådløse mottakermodulen i veggkontakten
og sett strømbryteren på ‘ON’.
• Sett ikke inn annet kort enn TX-kortet som er beregnet til produktet.
Produktet kan bli skadet, eller det kan være vanskelig å fjerne det.
• Sett ikke inn TX-kortet opp/ned eller i motsatt retning.
• Sett inn TX-kortet når hovedenheten er slått av. Hvis du setter inn kortet
mens den er slått på, kan det føre til problemer.
• Er TX-kortet innsatt kommer det ingen lyd fra bakre høyttalertilkoplingene
på hovedenheten.
16
• Når innstillingen av den trådløse mottakermodulen er fullført, kommer det ikke noe lydsignal fra den bakre
høyttalerens OUT-porter på baksiden av hovedenheten.
• Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse mottakermodulen. Hold enheten unna vann og fuktighet.
• For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt den trådløse
mottakermodulen.
• Lyd vil kun høres fra de trådløse bakre høytalerene i DVD 5.1-CH eller Dolby Pro Logic II modus.
• I 2-CH-modus høres det ingen lyd fra de trådløse bakre høyttalerne.
• Plasser den trådløse mottakermodulen bak lytteposisjonen. Hvis den trådløse mottakermodulen er for nær
hovedenheten, kan enkelte lydforstyrrelser høres på grunn av interferens.
• Hvis du f.eks. bruker mikrobølgeovn, tråløs LAN Card, Bluetooth-utstyr eller annet utstyr som benytter samme
frekvens (2.4GHz) i nærheten av systemet, kan man høre noe støy på grunn av interferens.
• Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av omgivelsene de brukes i.
Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og den trådløse mottakermodulen, er det
ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
17
Installering av hovedenheten
N
Metode 1: Installering av stativet slik at DVD-spilleren ligger flat.
Forberedelse
■ Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
■ Tilkople kablene før installering.
1
2 3
4
Metode 2: Installering av stativet slik at DVD-spilleren står rett opp.
Forberedelse
■ Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
■ Tilkople kablene før installering.
1
2 3
4
TILKOPLINGER
1
1
Drei stativet til venstre og trekk fra.
■
DVD-spilleren og stativet er separert.
2
Hold I DVD-spilleren og stativet som vist i tegningen og drei
høyresiden av stativet popover slik at det er skråstilt.
3
Innsett de 2 stativankrene inn i hullene på baksiden av DVDspilleren.
4
Drei høyresiden av stativet mot høyre for å feste det til baksiden av
DVD-spilleren.
• Vær forsiktig slik at du ikke skraper opp overflaten på DVD-spilleren
under installeringen av stativet.
• Ikke drei DVD-spilleren til venstre eller høyre fordi det kan separeres fra
stativet.
Drei stativet i pilretningen og trekk fra.
■
DVD-spilleren og stativet er separert.
2
Løft høyresiden av stativet slik at det står på skrå.
3
Innsett de 2 stativankrene inn i hullene på bunnen av DVDspilleren.
4
Drei høyresiden av stativet mot høyre for å feste det til bunnen av
DVD-spilleren.
Ordne kablene
Bruk kabelanker for å holde kablene sammen.
18
19
HDMI-funksjonen
Tilkopling av Video ut til TV
N
Velg én av de tre måtene for å tilslutte til et fjernsyn.
Oppløsningsvalg
Denne funksjonen lar brukeren velge skjermoppløsning på HDMI-utgangen.
I Stopp-modus trykkes og holdes SD/HD-knappen (Standard oppløsning/
Høyoppløsning) inne på fjernkontrollen.
■
Tilgjengelige oppløsninger for HDMI-utgangen er 576p (480p), 720p og 1080i.
■
SD-oppløsningen (Standard Definisjon) er 576p (480p) og HD-oppløsning (Høy Definisjon) er
720p/1080i.
Hva er HDMI (High Definition
Multimedia Interface Multimediegrensesnitt med
høy oppløsning)?
METODE 3
(medfølger)
METODE 1
(medfølger)
Denne enheten sender
DVD-videosignaler digitalt
uten behov for en analog
konvertering. Du kan få
skarpere digitale bilder ved
å kople videospilleren til TVapparatet med en HDMI-kabel.
TILKOPLINGER
METODE 2
• Hvis TV-apparatet ikke støtter den konfigurerte oppløsningen, vil du ikke kunne se
bildet korrekt.
• Når et HDMI TV er tilkoplet, er ikke kompositt og komponent videosignalene
utmatet.
• Se TV manualen for mer informasjon om hvordan du kan velge Tv-ens Video
innmatingskilde.
Using Anynet+(HDMI-CEC)
METODE 1 : HDMI ...............Beste kvalitet
Kople HDMI-kabelen (medfølger ikke) fra HDMI OUT kontakten på baksiden av hovedenheten til HDMI
IN kontakten på ditt fjernsyn.
METODE 2 : Component Video ...............Bedre kvalitet
Hvis TV-en har innganger for Component Video kan du kople en Component Video-kabel (medfølger ikke) fra
Component Video-utgangen (Pr, Pb og Y) på baksiden av hovedenheten til Component Video-inngangen på TV-en.
Anynet+er en funksjon som gir deg mulighet til å styre annet utstyr fra Samsung med fjernkontrollen fra Samsung TV-en. Anynet + kan brukes ved
at dette Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV-er som støtterAnynet+.)
Med Anynet+
1
Du kan betjene denne
enheten, slå på TV-en eller
se en film ved å trykke
Play-tasten på fjernkontrollen
til Samsung TV-en.
Hovedenheten på Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en
HDMI-kabel. (se side 20)
2
Still Anynet+ funksjonen på TV.
(Se TV instruksjonsmanualen for mer informasjon).
■
(Tilgjengelige TV-knapper:
METODE 3 : Composite Video ....... Bra kvalitet
,
,
,
,
,
og
,
knapper,
~
knapp)
Hvis du velger TV-en
Kople den medfølgende video-kabelen fra VIDEO OUT -kontakten på baksiden av hovedenheten til VIDEO
IN-kontakten på TV-en.
Still Anynet+(HDMI-CEC) til <On> på TV.
■
• Dette produktet benytter skannemodus med linjesprang (576i, 480i) som komponentsignal.
Nå kan du styre Hjemmekinoanlegget med fjernkontrollen til TV-en.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
• Etter at du setter opp videotilkoplingen, still Video inngangskilden på TV til å matche den
■
<Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
<Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.
Hvis du velger Hjemmekino
korresponderende Videoutgangen (HDMI, komponent eller sammensetningen) på hjemmeteateret.
Se TV manualen for mer informasjon om hvordan du kan velge TVs Video inngangskilde.
• Bruker du en HDMI-kabel for å tilkople en Samsung TV til hovedenheten kan du betjene hjemmeteatret
via TV-ens fjernkontroll. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som støtter Anynet+.(HDMI-CEC).)
• Vennligst sjekk
logoen, (TV støtter
funksjonen hvis det har denne logo).
Velg <TEATER til tilkopler> og still opsjonene for hver del nedenfor.
MOVE
ENTER
EXIT
■
<Se på TV> : Er Anynet+(HDMI-CEC) slått på og du velger Se på TV, blir hjemmeteateret
automatisk vekslet til DIGITAL INN.
■
<TEATER Meny> : Du har adgang til hjemmeteater menyen.
<TEATER Betjening> : Hjemmeteatrets disk avspillingsinformasjon blir vist.
<Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
<Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.
■
■
■
• Når du ser på TV og du ønsker å på høre på lyden fra TV gjennom
HJemmekinoen, må den optiske kabelen være tilkoplet.
• Er Anynet+ (HDMI-CEC) slått på og du slår av hovedenheten slås TV også av.
• Anynet+ (HDMI-CEC) virker kun i DVD-modus.
20
21
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr
AUX1: Sidepanel
AUX2: Bakpanelet
OPTICAL : Bakpanelet
Audio kabel
(Medfølger ikke)
Optisk kabel
(Medfølger ikke)
Om den eksterne, analoge
komponenten bare har en
lydutgang, koble enten til
venstre eller høyre.
AUX1: Tilkopling av en ekstern komponent/MP3 spiller
OPTICAL : Slik kopler du til eksternt digitalt utstyr
Komponenter som f.eks en MP3 spiller
Utstyr for digitale signaler som for eksempel Set-Top digital box.
1
Tilkoble AUX IN 1 (Audio/Lyd) på hjemmeteatret til Audio/lyd ut på den eksterne komponenten/MP3
spilleren..
1
Kople sammen den digitale inngangen (OPTICAL) med den digitale utgangen på den eksterne digitale
komponenten.
2
Trykk AUX-knappen på fjernkontrollen for å velge <AUX1> inngang.
2
Trykk AUX på fjernkontrollen for å velge <D.IN> inngang.
■
Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen veksler som følgende : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
TILKOPLINGER
Audio kabel
(Medfølger ikke)
N
■
Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen veksler som følgende : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
AUX2: Tilkopling av en ekstern analog komponent
Analogsignal komponent f. eks en videospiller.
1
Tilkople AUX IN 2 (Audio) på hjemmeteatret til Audio Out ut på den eksterne analog komponenten.
■
2
Sørg for å matche farger.
Trykk AUX-knappen på fjernkontrollen for å velge <AUX2> inngang.
■
Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen veksler som følgende : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
• Du kan kople Video Output-kontakten på VCR-en til TV-apparatet, og kople Audio Output-kontakten på VCR-en til
dette produktet.
22
23
Tilkopling av FM-antenne
Før du leser brukerhåndboken.
N
Sørg for at du sjekker de følgende betegnelsene før du leser brukerhåndboken.
Ikoner som blir brukt i håndboken
Ikon
DVD
Term
DVD
CD
CD
FM-antenne (medfølger)
Oppløsning
Dette omfatter en funksjon som er tilgjengelig på DVD
eller DVD-R/DVD-RW disker som har blitt tatt opp og ferdigbehandlet i Videomodus.
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én data CD
(CD-R eller CD-RW).
MP3
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
JPEG
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
DivX
Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én MPEG4
(DVD R/RW, CD-R eller CD-RW).
MP3
JPEG
DivX
FORSIKTIG
1
2
Kople FM-antennen, som følger med, til FM 75 Ω COAXIAL-kontakten.
Drei antennen langsomt rundt til du finner en retning hvor mottaket er godt, og fest den deretter til veggen
eller til annet fast underlag.
Dette omfatter tips eller instruksjoner på siden som
hjelper hver funksjon å fungere.
BETJENING
MERK
Dette omfatter en sak hvor en funksjon ikke fungerer eller
innstillinger kan bli avbrutt.
• I denne håndboken gjelder anvisninger som er merket med "DVD ( DVD )" for DVD-VIDEO, DVD-AUDIO
og DVD-R/-RW-plater som er spilt inn i Video-modus og deretter ferdiggjort.
Når en bestemt type DVD er nevnt er dette indikert separat.
• Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er korrekt spilt inn i DVD Video-format, vil den ikke kunne spilles av.
• Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.
Kjølevifte
Kjølevifta forsyner enheten med kald luft for å hindre overheting.
Ta disse forholdsreglene for din egen sikkerhets skyld.
24
■
Kontroller at enheten har god ventilasjon. Hvis ventilasjonen er dårlig, kan temperaturen inni enheten
stige og ødelegge den.
■
Dekk ikke til kjølevifta eller luftehullene. (Hvis kjølevifta eller luftehullene er tildekket med en avis eller
et tøystykke, kan det bygge seg opp varme inni enheten, og en brann kan bli resultatet.)
25
Før du tar i bruk hjemmekinoen
Plateavspilling
DVD
N
CD
Betjene Samsung TV og hjemmekino med HT-X250/HT-X251/HT-TX250s fjernkontroll
Fjernkontrollen til DVD Hjemmekinoanlegg kan brukes til å styre Samsung TV-er.
1
1
Plugg strømkabelen til hovedenheten inn i strømforsyningen.
■
Før du plugger systemet inn i en stikkontakt bør du sjekke spenningen (VALGFRITT). Det
kan føre til alvorlig skade på systemet hvis stikkontaktens spenning ikke korresponderer
med innstillingene på baksiden av enheten.
Sett in en plate lodrett i plateskuffen.
■
Sett in platen så etikette vendes frem.
■
Avspillingen starter automatisk.
ALL
2
Trykk TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.
3
Trykk POWER-knappen for å slå på din Samsung-TV med denne
fjernkontrollen.
4
Trykk TV/VIDEO-knappen for å velge VIDEO-modus på TV-apparatet.
VIDEO
2
6
Trykk DVD RECEIVER-knappen for å stille inn DVD RECEIVER-modus for
å kunne betjene DVD Hjemmekinoen
Trykk FUNCTION-knappen på hovedenheten eller DVD-knappen på
fjernkontrollen for å aktivere DVD/CD-avspilling.
For å stoppe avspillingen, trykk STOP under avspilling.
■
■
Hvis du trykker en gang, blir <PRESS PLAY> vist, og stopp-posisjonen blir lagret i minnet.
Hvis du trykker på SPILL/PAUSE (
)-knappen eller ENTER-knappen, blir avspillingen gjenopptatt fra der den
stoppet. (Denne funksjonen virker bare med DVD-er.)
Hvis du trykker to ganger, blir <STOP> vist, og hvis du trykker på SPILL/PAUSE (
)-knappen, starter
avspillingen fra begynnelsen.
For å avbryte avspillingen midlertidig, trykk SPILL/PAUSE (
■
Trykk på SPILL/PAUSE (
BETJENING
5
Du tar ut en disk ved å trykke på EJECT-knappen.
) under avspilling.
)-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.
Valg av videoformat
Trykk på og hold NT/PAL-knappen på fjernkontrollen inne i mer enn 5 sekunder
når strømmen er slått av.
• Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig av innholdet på platen.
• Hvilke som helst piratkopi vil kanskje ikke være avspillbar i spilleren. Dessuten vil det ikke være i samsvar med anbefalinger fra
CSS (Content Scrambling System - et slags kopibeskyttelsessystem)
Som standard er videoformatet satt til <PAL>.
<NTSC> eller <PAL> blir vist i displayet. Trykk nå kort på NT/PAL-knappen for å velge mellom
<NTSC> og <PAL>.
Det finnes flere standard videoformater.
Ved normal avspilling må platen og ditt TV-apparat ha samme videoformat.
26
27
MP3/WMA-CD-avspilling
Avspilling av JPEG-fil
MP3
Data-CD-er (CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan spilles.
N
JPEG
Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en CD og deretter
avspilles med denne hjemmekinoen.
Slide-modus
1
1
Legg in MP3/WMA disken.
Legg in JPEG disken.
■
■
■
■
2
I Stopp-modus, bruk
ENTER-knappen.
■
3
Bruk
,
,
,
,
2
Avspilling starter automatisk. Hvert bilde vises i 5 sekunder, deretter vises neste bilde.
Trykk SLIDE MODE-knappen.
■
for å velge album, og trykk deretter på
Hver gang knappen trykkes, gjør bildet overgangen som følger:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
SLIDE SHOW MODE : NONE
for å velge sporet.
Trykk
For å skifte album, bruk , , , for å velge et annet album i
Stopp-modus, og trykk deretter på ENTER-knappen.
■
4
MP3/WMA-menyskjermen blir vist, og avspillingen starter.
Utseendet til menyen avhenger av MP3/WMA-platen.
WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
For å velge et annet album og spor, gjenta trinnene 2 og 3 ovenfor.
Trykk på STOP-knappen for å stoppe avspillingen.
Hver gang knappen trykkes, flyttes lysbildet bakover eller framover.
Digest-funksjon
Du kan vise 9 JPEG-bilder på TV-skjermen.
1
Trykk DIGEST-knappen under avspilling.
■
2
JPEG-filer vises i 9 vinduer.
Trykk markør , , , knappene for å velge ønsket bilde og trykk
deretter ENTER-knappen.
■
Det valgte bildet vises i 5 sekunder før det skiftes til neste bilde.
For å vise forrige eller neste bilde med 9 vinduer, trykker du
.
BETJENING
• Avhengig av opptaksmodus kan noen MP3/WMA-CD-plater ikke spilles.
• Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av MP3/WMA-sporformatet
tatt opp på platen.
for å hoppe til neste lysbilde.
Spille et fil-ikon på skjermen,
■
Trykk
,
,
,
-knappen når den står er i stoppstatus, og velg ønsket ikon fra den øverste delen av menyen.
Musikkfil-ikon : For å spille av kun musikkfiler, velger du
Bildefil-ikon : For å vise kun bildefiler, velger du
-ikonet.
-ikonet.
Filmfil-ikon : For å vise kun filmfiler, velger du
-ikonet.
Alle filer-ikon : For å velge alle filer, velger du
-ikonet.
Rotate/Flip-funksjon
Trykk markør
,
,
,
-knappene under avspilling.
-knapp: Vend vertikalt
-knapp: Roter 90°
mot urviseren
-knapp: Rotate 90°
Clockwise
Originalbilde
-knapp: Vend horisontalt
• Maksimumsoppløsningene som støttes av dette produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0M
piksler) for standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 19.0M piksler) for progressive bildefiler.
• Hvis en JPEG fil er avspilt når HDMI utmatingsresolusjonen er 720p/10801i, er modusen
automatisk konvertert til 480p/576p modus.
28
29
DivX-avspilling
N
DivX
Funksjonene på denne siden gjelder avspilling av DIVX-plate.
Subtitle-display
Hopp framover/bakover
Under avspilling, trykk på
Trykk på SUBTITLE-knappen
knappen.
■
Går til neste fil hver gang du trykker på
■
Går til forrige fil når du trykker på
■
knappen, hvis det er mer enn 2 filer på platen.
Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> og
<SUBTITLE OFF>.
knappen, hvis det er med enn 2 filer på platen.
■
Hvis platen bare har en tekstfil, vil den automatisk bli spilt.
■
Se punkt 2 (tekstfunksjon) under for mer informasjon om bruk av undertekst sammen med
DIVX-plater.
Hurtig avspilling
Hvis disken har mer en én undertekst-fil
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du
avspillingen.
eller
under
Hvis disken har mer en én undertekst-fil er det mulig at standard-underteksten ikke
matcher filmen og du må velge untertekst-språk på følgende måte:
Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
■
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
1
I stoppmodus trykk ( , ) knappen, velg ønsket undertekst (
TV-skjermen og trykk ENTER-knappen.
2
Når du velger ønsket DivX fil fra TV-skjermen avspilles filmen som normalt.
5 minutters hoppefunksjon
,
knappen.
■
Avspillingen hopper 5 minutter framover når du trykker
■
Avspillingen hopper 5 minutter tilbake når du trykker
knappen.
DivX(Digital internet video eXpress)
knappen.
DivX er et videofilformat utviklet av Microsoft basert på MPEG4 for å frambringe lyd- og videodata over Internett i sanntid.
MPEG4 blir brukt til videokoding og MP3 for lydkoding slik at brukerne kan se på en film med lyd og bilde i DVD-kvalitet.
Zoom-funksjon
1
2
1. Støttede formater
Trykk på ZOOM-knappen.
■
Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom “ZOOM X2” og “ZOOM OFF”.
Trykk på markør
forstørre.
,
,
BETJENING
Under avspilling, trykk på
) fra
,
-knappene for å flytte til det området du vil
Audio Display
■
Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom “AUDIO <1/N, 2/N ...>” og <
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV
V1/V2/V3/V7
Støttede Audio formater
Format
Bithastighet
Samplingsfrekvens
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler som er opprettet i DTS-format, støtter kun inntil 6Mbps.
• Bildeforhold: Selv om standard DivX-oppløsning er 640*480 piksler (4:3), støtter dette produktet opp til 800X600 piksler
Trykk på AUDIO-knappen
Hvis det er flere lydspor på en plate, kan du skifte mellom dem.
Støttede Video formater
Format
Støttede versjoner
• En DivX-fil kan bare zoomes i ZOOM X2-modus.
• DivX-filer har filtypen .Avi, men ikke alle .Avi-filer er DivX og kan muligens ikke avspilles i
denne enheten.
■
Dette produktet fremskaffer bare følgende mediaformater. Hvis ikke både bilde- og lydformatet blir støttet samtidig, kan
brukeren oppleve problemer som brutt bilde eller manglende lyd.
(16:9). Fjernsynsskjermoppløsninger som er høyere enn 800, støttes ikke.
• Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermen riste under
>.
avspillingen.
2. Tekstrelatert
•
blir vist hvis det er et støttet språk i platen.
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagre tekstfilen (*.smi) med det samme filnavnet som DivX-mediafilen (*.avi) i den samme
mappen.
Eksempel. Root
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opptil 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytetegn som koreansk og kinesisk) for filnavnet.
30
31
Bruk av Playback funksjon
Visning av plateinformasjon
DVD
CD
MP3
JPEG
N
Kontroll av gjenstående tid
DivX
Du kan se avspillingsinformasjon fra platen på TV-skjermen.
CD
MP3
Trykk på REMAIN-knappen.
■
Trykk på INFO-knappen.
■
DVD
For kontroll av den totale og den gjenstående tiden til en tittel eller et kapittel som blir spilt.
Hver gang du trykker på REMAIN-knappen
Hver gang du trykker på knappen, endrer displayet seg slik:
DVD-VIDEO
DVD
DVD-AUDIO
Informasjonsdisplayet
forsvinner fra skjermen
CD
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➝ GROUP REMAIN ➝ TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Hurtig avspilling
Informasjonsdisplayet
forsvinner fra skjermen
DVD
DivX
knappen.
Hver gang du trykker pa knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Informasjonsdisplayet
forsvinner fra skjermen
BETJENING
JPEG
MP3
Trykk pa
■
MP3
CD
• Ved hurtig avspilling av CD eller MP3-plate, vil lyd bare høres i 2x hastighet og ikke i 4x,
8x og 32x hastighet.
• Plateinformasjonen som blir vist, kan variere noe avhengig av platen.
• Du kan også velge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC, avhengig av platen.
Langsom avspilling
DVD
DivX
blir vist på TV-skjermen!
Trykk på SLOW -knappen.
Hvis dette symbolet kommer frem på skjermen når en tast trykkes ned, vil denne
funksjonen ikke være mulig å utføre under den aktuelle avspillingen.
32
Hver gang du trykker på knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:
DVD
Informasjon på TV-skjermen
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
TITTEL-display
MEDGÅTT TID-display
STEREO (L/R)-display
DVD DVD-AUDIO display
AUDIO
KAPITTEL-display
GJENTA PLAYBACK-display
DOLBY DIGITAL-display
CD-display
SPOR (FIL)-display
LYDSPRÅK-display
GRUPPE display
UNDERTITTEL-display
DVD-display
■
• Det vil ikke kunne høres lyd under langsom avspilling.
• Langsom avspilling bakover virker ikke med DivX.
ANGLE-display
33
Bruk av Playback funksjon (forts.)
Hoppe over scener/sanger
Trykk pa
■
■
DVD
N
Gjentatt avspilling
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Med gjentatt avspilling kan du spille et kapittel, en tittel, et spor (sang) eller en mappe(MP3-fil) gjentatte ganger.
knappen.
Hver gang du trykker kort på knappen under avspilling, vil det forrige eller det neste kapittlet, sporet
eller registeret (filen) bli spilt.
Du kan ikke hoppe over kapittler etter hverandre.
Trykk på REPEAT-knappen.
Hver gang du trykker på knappen under avspilling, skifter gjentatt avspillingsmåte slik:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
DVD-VIDEO
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : GROUP ➝ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
MP3
Muligheter for gjentatt avspilling
SPOR : Spiller det valgte sporet gjentatte ganger.
TITTEL : Spiller den valgte tittelen gjentatte ganger.
DIR : Spiller alle spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
GROUP (Gruppe) : Spiller av den valgte gruppen gjentatte ganger.
PLATE : Spiller hele platen gjentatte ganger.
RANDOM : Spiller spor i tilfeldig rekkefølge.
(Et spor som allerede har blitt spilt, kan bli spilt på nytt.)
OFF : Annullerer gjentatt avspilling
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen
1
2
3
DVD
BETJENING
KAPITTEL : Spiller det valgte kapitlet gjentatte ganger.
CD
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markør
knappen og gå til REPEAT PLAYBACK (
)-displayet.
Trykk på markør
knappen og velg ønsket gjentatt avspillingsmåte.
For å velge et nytt album og spor, gjenta steg 2 og 3 ovenfor.
4
Trykk på ENTER-knappen.
DVD
CD
• For DivX, MP3 og JPEG-disker kan du ikke velge Gjenta fra informasjonsdisplay skjermen.
34
35
Bruk av Playback funksjon (forts.)
A-B Gjentatt avspilling
N
Vinkelfunksjon
DVD
Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD gjentatte ganger.
1
2
3
1
2
3
knappen og gå til REPEAT PLAYBACK (
)-displayet.
Trykk på markør
, -knappene, velg <A-> og trykk deretter på ENTERknappen på begynnelsen av det ønskede segmentet.
■
4
Med denne funksjonen kan du se på samme scene fra forskjellige vinkler.
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markør
DVD
Trykk på INFO-knappen.
Trykk på markør k
knappen for å gå til ANGLE (
Trykk på markør k
,
■
)-displayet.
-knappene eller siffertastene for å velge ønsket vinkel.
Hver gang du trykker på knappen, endrer vinkelen seg slik:
Når du trykker på ENTER-knappen, blir den valgte posisjonen lagret i minnet.
1/3
Trykk på ENTER-knappen på slutten av det ønskede segmentet.
■
2/3
Det spesifiserte segmentet blir spilt gjentatte ganger.
3/3
A-B
REPEAT A-B
• Vinkelfunksjonen virker bare for plater som er tatt opp fra forskjellige vinkler.
For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på markør
velg
AV.
,
-knappene og
BETJENING
• A-B Repeat-funksjonen fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-plater.
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon
DVD
DivX
Med denne funksjonen kan du forstørre et bestemt område av det viste bildet.
Trinnfunksjon
DVD
1
2
3
DivX
Trykk på STEP-knappen
■
Trykk på ZOOM-knappen.
Trykk på markør
,
,
,
-knappene for å flytte det området du vil forstørre.
Trykk på ENTER-knappen.
■
Hver gang du trykker på knappen, endrer zoom-nivået seg slik:
Bildet beveger seg en ramme framover hver gang du trykker på knappen under avspilling.
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• Ingen lyd høres under en step motion avspilling.
SELECT ZOOM POSITION
• Når det spilles av en DivX-plate vil skjermen være forstørret til to ganger vanlig størrelse.
36
37
Bruk av Playback funksjon (forts.)
EZ VIEW-funksjon
N
Funksjon for valg av talespråk
DVD
Trykk på EZ VIEW-knappen.
Hver gang du trykker på knappen, vil zoom-funksjonen skifte mellom på og av.
Når en film blir spilt i widescreen-format, kan svarte felt øverst og nederst på TV-skjermen
fjernes ved å trykke på EZ VIEW-knappen.
1
2
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markørtalespråk.
■
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
DVD
,
knappene eller siffertastene for å velge ønsket
Avhengig av antall språk på en DVD-plate, vil et nytt talespråk bli valgt (ENGELSK, SPANSK,
FRANSK osv.) hver gang du trykker på knappen.
SP 2/3
FR 3/3
• Denne funksjonen virker ikke hvis DVD-en er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
• Svarte felt forsvinner ikke alltid, fordi noen DVD-plater har et innebygd horisontalt/vertikalt
forhold.
• Denne funksjonen støttes ikke for DivX-plater.
• Under EZ View driften kan noen av venstre- og høyresidene bli klippet av.
1
2
3
DVD-AUDIO
Noen DVD-AUDIO-plater har ekstra "bonusgrupper" som krever en 4-siffer kode for å at du skal få tilgang. Se på platens
emballasje for detaljer om denne koden.
DVD
Trykk på INFO-knappen to ganger.
Trykk på markør
knappen for å gå til SUBTITLE (
Trykk på markør
knappene eller siffertastene for å velge ønsket tekstspråk.
EN 1/3
EN 01/ 03
)-displayet.
OFF
BETJENING
Bonusgruppe
Funksjon for valg av tekstspråk
SP 02/ 03
Når du spiller av en DVD-Audio-plate med en bonusgruppe,
vil inntastingskjermen for koden vises automatisk.
BONUS GROUP
FR 03/ 03
OFF / 03
KEY NUMBER :
• Hvis du løser ut platen, slår av spilleren eller trekker ut strømledningen må du taste inn
koden på nytt.
Navigere
• Du kan også trykke inn AUDIO eller SUBTITLE-tasten på fjernkontrollen for å sette i gang
denne funksjonen.
• Tekst- og talespråkfunksjonen virker ikke på alle plater.
DVD-AUDIO
Under avspilling kan du trykke på
,
-knappen på fjernkontrollen.
Du kan velge ønsket bilde fra en DVD-Audio-plate som inneholder bilder.
På noen plater kan det hende at du ikke kan velge bilder.
38
39
Bruk av Playback funksjon (forts.)
Gå direkte til en scene/sang
DVD
1
2
DVD
CD
MP3
N
Bruk av platemenyen
JPEG
Du kan bruke menyene for talespråk, tekst, profil osv.
Innholdet i DVD-menyen varierer fra plate til plate.
CD
Trykk på INFO-knappen.
Trykk på markør
,
-knappene eller siffertastene for å velge
ønsket tittel/spor(
) og trykk deretter på ENTER-tasten.
Trykk på markør
,
1
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på markør
, knappene for å gå til <Disc Menu>, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
■
3
4
5
6
-knappene for å gå til kapittel (
)-displayet.
3
4
Trykk på markør
, knappene eller siffertastene for å velge
ønsket kapittel, og trykk deretter på ENTER-tasten.
Trykk på markør
-knappene for å gå til tid(
,
)-displayet.
001/040
0:00:37
, , ,
Trykk på ENTER-knappen.
-knappene for å velge ønsket funksjon.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• Visning av platemenyen kan variere, avhengig av platen.
1/1
ENTER
BETJENING
MOVE
MP3
Hvis du velger en platemeny som ikke er støttet av platen, blir meldingen <This menu is
not supported> vist på skjermen.
Trykk på markør
Trykk på siffertastene for å velge den tiden du ønsker, og trykk
deretter på ENTER-tasten.
01/05
DVD
EXIT
JPEG
Trykk på siffer-tastene.
■
■
Den filen du har valgt, blir spilt.
Når du spiller en MP3- eller JPEG-plate, kan du ikke bruke
til en mappe, trykk STOP ( ) og deretter
,
,
for å flytte en mappe. For flytte
Bruk av tittelmenyen
DVD
.
For DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen på hver film.
Tilgangen til denne funksjonen kan variere avhengig av platen.
1
2
3
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
, -knappen for å gå til <Title Menu>.
Trykk på ENTER-knappen.
■
• Du kan trykke på
fjernkontrollen for å gå direkte til ønsket tittel, kapittel eller spor.
• Det avhenger av platen om du kan gå til den valgte tittelen eller tiden.
Tittelmenyen blir vist.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• Visning av tittelmenyen kan variere, avhengig av platen.
MOVE
40
ENTER
EXIT
41
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen
Du kan spille mediefiler, som f.eks. bilder, filmer og musikk lagret i en MP3-spiller, USB-minne eller digitalkamera i
høykvalitets video med 5.1 kanal hjemmekinolyd ved å kople lagringsenheten til USB-porten på hjemmekinoen.
N
Kompatible enheter
1. USB-enheter som støtter USB Mass Storage v1.0. (USB-enheter som fungerer som en flyttbar plate i
Windows (2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.)
2. MP3-spiller: MP3-spillere av typen HDD og flash.
3. Digitalkamera: Kameraer som støtter USB Mass Storage v1.0.
1 Tilkoble USB-enheten til USB-porten på siden av enheten.
PHONES
• Kameraer som fungerer som en flyttbar enhet i Windows (2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.
USB
4. USB HDD og USB flashdrive: Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
• Du kan oppleve at det er forskjell i avspillingskvaliteten når du kople til en USB1.1-enhet.
• For en USB HDD må du huske å kople en hjelpekabel til USB HDD-enheten for å oppnå riktig drift.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispor USB kortleser
• Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette avhenger av produsenten.
• Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser, kan du får problemer.
6. Hvis du benytter en USB forlengelseskabel, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.
2
■
<USB> vises på displayskjermen og forsvinner deretter.
■
USB MENU-skjermen vises på TV-skjermen, og den lagrede filen avspilles.
Støttede formater
Filnavn
Filforlengelse
Stillbilde
Trykk STOP ( )-knappen for å stoppe avspillingen.
For å unngå å skade minnet som er lagret i USB-enheten, må man foreta sikker fjerning før
man kople fra USB-kabelen.
(1) Trykk STOP( )-knappen to ganger etter hverandre.
Displayet viser REMOVE USB.
(2) Fjern USB-kabelen.
• CBI
Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker
■
Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker
Sampling
hastighet
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480 44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800x600 44.1KHz~48KHz
(Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke.
som benytter PTP-protokoll eller som krever ekstra programinstallasjon når de kople til
en PC, støttes ikke.
• Enhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke.(Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32)
støttes.)
• Når enkelte MP3-spillere kople til dette produktet, er det ikke sikkert at de virker, dette avhenger av
sektorstørrelsen til filsystemet deres.
• USB HOST-funksjonen støttes ikke hvis et produkt som overfører mediafiler via sitt produsentspesifikke
program er tilkoplet.
• Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media Transfer Protocol)-enheter.
-knappen under avspilling.
■
Piksel
• Digitalkameraer
Hoppe framover/bakover
Trykk
Film
Version
MP3
Music
Sikker fjerning av USB
Bithastighet
BETJENING
3
Trykk FUNCTION-knappen på hovedenheten eller USB-knappen på
fjernkontrollen for å velge USB-modus.
-knappen.
-knappen.
• USB
vertsfunksjonen til dette produktet støtter ikke alle USB-enheter.
Se side 66 for informasjon om støttede enheter.
Hurtig tilbakespilling
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du
avspillingen.
■
under
Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
42
43
Innstillinger
N
Innstilling av språket
Innstilling av TV-skjermtype
OSD(On-Screen Display)-standardspråket er engelsk.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
Avhengig av hvilken type TV du har (widescreen eller 4:3), kan du velge bildesideforhold for fjernsynet.
1
2
3
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på
Velg <LANGUAGE> og trykk deretter på ENTER-knappen
MOVE
Trykk på markør ,
ENTER-knappen.
-knappen, velg <OSD LANGUAGE> og trykk på
Trykk på markør ,
ENTER-knappen.
-knappen for å velge ønsket språk, og trykk deretter på
ENTER
RETURN
EXIT
ENTER
RETURN
MOVE
EXIT
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
Trykk på markør ,
på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <TV DISPLAY> og trykk deretter på
-knappen for å velge ønsket funksjon og trykk deretter
Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
Når innstillingen er fullført, og hvis språket er engelsk, vil OSD bli vist på engelsk.
MOVE
4
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Innstilling av TV-bildesideforholdet (skjermstørrelse)
• OSD LANGUAGE : Valg av OSD-språk
• AUDIO : Valg av Talespråk (tatt opp på platen)
• SUBTITLE : Valg av Tekstspråk (tatt opp på platen)
• DISC MENU : Valg av platemenyspråk (tatt opp på platen)
Hvis det språket du velger, ikke er tatt opp på platen, vil ikke menyspråket endres selv om du
stiller det til det språket du ønsker.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
For en standard-TV, velg enten <4:3PS> eller <4:3LB> etter hva du selv foretrekker. Velg <WIDE/HDTV> hvis du har en widescreen-TV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Velg denne for å spille en 16:9-film i PS-modus på en vanlig TV.
■ Du får bare med deg den sentrale delen av bildet (sidene av 16:9-bildet blir kuttet av).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Velg denne for å spille en 16:9-film i LB-modus på en vanlig TV.
■ Du får en svart stripe øverst og nederst på skjermen.
INNSTILLINGER
• OTHERS : For å velge et annet språk, velg OTHERS og tast inn språkkoden for ditt land.
(Se side 65 angående språkkoder for land) språk for AUDIO, SUBTITLE og DISC MENU
kan velges.
Forholdet mellom den horisontale og den vertikale skjermstørrelsen på en TV er vanligvis 4:3, mens den på widescreen og TV-er med høyt linjetall er 16:9. Dette
forholdet blir kalt bildesideforholdet. Når du spiller DVD-er tatt opp med forskjellig skjermstørrelse, må du stille inn bildesideforholdet slik at det passer til din TV eller
monitor.
EXIT
WIDE/HDTV
Velg dette for å vise et 16:9-bilde i fullskjermmodus på din widescreen-TV.
■ Du kan nyte widescreen-aspektet.
• Hvis en DVD har bildesideforholdet 4:3, kan du ikke se den i widescreen.
• Fordi DVD-plater er tatt opp i forskjellige bildeformater, vil de se forskjellige ut avhengig av programvaren, type av TV og
TV-bildesideforholdet.
• I HDMI drift er skjermen automatisk konvertert til bredmodus.
44
45
Innstillinger (forts.)
N
Innstilling av aldersgrense
Innstilling av bakgrunnsbilde
Bruk dette for å hindre at barna ser på DVD-er som inneholder vold og andre scener som ikke egner seg for barn.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
-knappen for å gå til <PARENTAL>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
5
1
2
Under avspilling, trykk på PLAY/PAUSE når det vises et bilde du liker.
Trykk på LOGO-knappen.
<COPY LOGO DATA> vises på TV-skjermen.
3
Trykk på markør , -knappen for å velge ønsket aldersgrense, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
Hvis du har valgt nivå 6, kan du ikke se på DVD-er med nivå 7 eller høyere.
Jo høyere nivået er, desto mer vold og materiale for voksne inneholder filmen.
JPEG
Når du ser på en DVD eller JPEG CD, kan du stille inn det bildet du liker på samme måten som en bakgrunnstapet.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
DVD
Strømmen blir slått av og på igjen.
Det bakgrunnsbildet du har valgt, blir vist.
Du kan velge inntil 3 innstillinger på bakgrunnsbildet.
COPY LOGO DATA
Tast inn passordet og trykk deretter på ENTER-knappen.
• Denne funksjonen virker ikke når HDMI utmatingen er 720p eller 1080i.
Passordet er stilt på “7890” som standard.
Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Velge én av de 3 bagrunnsinnstillingene du har foretatt
1
2
3
4
• Denne funksjonen virker bare hvis en DVD inneholder informasjon om aldersgrenser.
Innstilling av passord
MOVE
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
knappen for å gå til <LOGO>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
ENTER.
,
knappen for å velge ønsket <USER>, og trykk deretter
Dette velger én av de 3 bakgrunnsskjermene
Trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
Trykk på markør
ENTER-knappen.
5
Trykk EXIT-knappen for å avslutte oppsettet
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <PASSWORD>, og trykk deretter på
• ORIGINAL : Velg dette for å stille inn Samsung Logo som ditt bakgrunnsbilde.
• USER : Velg dette for å stille inn det bakgrunnsbildet du ønsker.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ENTER-knappen.
Tast inn passordet og trykk deretter på ENTER-knappen.
Tast inn det gamle passordet, et nytt passord, og bekreft det nye passordet.
Innstillingen er fullført.
MOVE
ENTER
Trykk på markør
INNSTILLINGER
Du kan bestemme passordet for innstilling av aldersgrense.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• Passordet er stilt på “7890” som standard.
Hvis du har glemt passordet for aldersgrense, gå fram slik:
• Når
(NO DISC) meldingen vises på hovedenhetens display, hold hovedenhetens STOP (
<INITIALIZE> vises på displayet og alle innstillinger vender tilbake til standardverdiene.
• Trykk på nettbryteren.
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
46
)-knapp lengre enn 5 sekunder.
47
Innstillinger (forts.)
N
DVD-avspilling-modus
Innstilling av forsinkelsestiden
Noen DVD-Audio-plater inneholder DVD-Video i tillegg til DVD-Audio.
Hvis du vil spille av DVD-videodelen av DVD-Audio-platen må du sette enheten i DVD-video-modus.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Hvis høyttalerne ikke kan plasseres i samme avstand fra lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsestiden til lydsignalene fra
midt- og bakhøyttalerne.
Trykk på EJECT knappen og så på MENU knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <DVD TYPE>, og trykk deretter på
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Trykk på markør , -knappen for å flytte til <DVD VIDEO> og trykk deretter
på ENTER-knappen.
Utfør trinn 1 ~ 4 en gang til hvis du ønsker å bytte til avspillingsmodus for DVD AUDIO.
ENTER
RETURN
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <DELAY TIME>, og trykk deretter på
4
Trykk på markør , , , -knappene for å gå til den høyttaleren du
ønsker, og trykk deretter på ENTER-knappen.
5
Trykk på markør
,
for å stille inn forsinkelsestiden.
Du kan stille forsinkelsestiden for C mellom 00 og 05 ms og for LS og RS mellom 00 og 15 ms.
• DVD VIDEO : brukes for å spille av videoinnhold på en DVD-Audio-plate.
• DVD AUDIO : brukes for å spille av det vanlige DVD-audio innholdet.
MOVE
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
• DVD-avspillingsmodus er satt til DVD-Audio som standard.
• Når du slår av hovedenheten vil den automatisk bytte til DVD-Audio-modus.
Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler
Registrering av DivX (R)
Bruk registreringskoden for å registrere denne spilleren med DivX (R)-videoen på forespørselformat.
Gå til www.divx.com/vod hvis du vil lære mer.
Når du spiller 5.1CH surround-lyd, får du den beste lyden hvis avstanden mellom deg og hver av høyttalerne er den samme. Fordi lyden når
fram til lytterposisjonen til forskjellige tider avhengig av hvordan høyttalerne er plassert, kan du regulere denne differansen ved å legge en
forsinkelseseffekt til lyden fra senterhøyttaleren og surround-høyttalerne.
Innstilling av høyttalermodus
Avstand mellom Df og Dc
Signalutganger og frekvensresponser fra høyttalerne vil automatisk bli justert i henhold til din høyttalerkonfigurasjon, og om
visse høyttalere blir brukt eller ikke.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
Forsinkelsestid
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
ENTER-knappen.
Trykk på markør , , , -knappene for å gå til den høyttaleren du
ønsker, og trykk deretter på ENTER-knappen.
For C, LS og RS, hver gang du trykker på knappen veksler modus skiftevis som følger:
SMALL ➝ NONE.
0.00 m
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
Innstilling av BAK (SURROUND)-HØYTTALERE
Hvis avstanden Df er lik avstanden Ds på figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke,
endre innstillingen ifølge tabellen.
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på
I <SPEAKER SETUP>, trykk på ENTER-knappen igjen.
Innstilling av SENTERHØTTALEREN
Hvis avstanden Dc er lik eller lengre enn Df på figuren, still inn på 0 ms. Hvis
ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.
Ideell plassering av SURROUNDHØYTTALEREN
Avstand mellom Df og Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
Forsinkelsestid
0 ms
3 ms
6 ms
INNSTILLINGER
Ideell plassering av
SENTERHØYTTALEREN
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Det er ønskelig å plassere alle høyttalerne innenfor en sirkel.
Df Avstanden fra FRONTHØYTTALEREN
Dc: Avstanden fra SENTERHØYTTALEREN
Ds: Avstanden fra SURROUNDHØTTALEREN
For L og R er modus stilt på SMALL.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• SMALL : Velg dette når du bruker høyttalerne.
• NONE : Velg dette hvis ingen høyttalere er tilkoplet
• Høyttalermodusen kan variere, avhengig av PRO LOGIC- og STEREO-innstillingene (se side 55)
• Med
(Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskjellig for hver modus.
• Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden stilles inn mellom 00 og 15 ms.
• Mellomkanalen kan kun justeres på 5.1 kanal plater.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
48
49
Innstillinger (forts.)
N
Innstilling av testtonen
Lydinnstillinger
Bruk testton-funksjonen til å sjekke høyttaler-tilkoplingene.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Du kan stille inn balansen og nivået til hver høyttaler.
1
2
3
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <TEST TONE>, og trykk deretter på
Testonen vil bli sendt til L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW i denne rekkefølgen. Hvis du trykker på
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ENTER-knappen igjen nå, vil testtonen stoppe.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Trykk på markør
Trykk på markør
ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <SOUND EDIT>, og trykk deretter på
Trykk på markør , -knappene for å velge og justere det ønskede valget.
Trykk på , -knappene for å justere innstillingene.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MOVE
STOP
4
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
CHANGE
RETURN
EXIT
EXIT
Alternativ metode: trykk på TEST TONE-knappen på fjernkontrollen.
Flerkanal Pro Logic-modus
Trykk på TEST TONE-knappen.
■
■
Start
L: Fronthøyttaler venstre)
SW: Subwoofer(Basshøyttaler)
LS: Bakhøyttaler (venstre)
C: Senterhøyttaler
R: Fronthøyttaler (høyre)
RS: Bakhøyttaler (høyre)
Trykk på SOUND EDIT-knappen og deretter på markør
,
.
Testtonen vil bli generert slik:
Når du spiller en DVD eller en CD, virker dette bare i Stop-modus.
Bruk denne funksjonen for å kontrollere at hver høyttaler er korrekt tilkoplet og at det
ikke er noen problemer.
Når HDMI AUDIO (lyd) er på (lyden kommer via TV-høytalerene) er ikke TEST TONE
funksjonen tilgjengelig.
INNSTILLINGER
■
Manuell justering av høytalevolum og balanse med SOUND EDIT-knappen.
For å avslutte testtonen, trykk på TEST TONE-knappen en gang til.
Innstilling av balansen mellom front- og bakhøyttalere
• Du kan velge mellom 0, –6 og OFF.
• Lydstyrken blir mindre etter hvert som du nærmer deg –6.
Innstilling av nivået til senter-, bak- og subwoofer
• Lydstyrken kan reguleres i trinn fra +6 dB til –6 dB.
• Lyden blir sterkere etter hvert som du nærmer deg +6 dB og svakere når du nærmer deg -6 dB.
50
51
Innstillinger (forts.)
N
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)
Denne funksjonen balanserer området mellom de høyeste og svakeste lydene.
Du kan bruke denne funksjonen for å nyte Dolby Digital lyd når du ser på filmer med lav lydstyrke om natten.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Innstilling av HDMI Audio/Lyd
Audiosignalene som sendes med HDMI-kabelen kan slås av og på.
1
2
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
-knappen for å gå til <DRC>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på markør
Når du trykker på
,
-knappene for å justere DRC.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
CHANGE
RETURN
EXIT
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
3
Trykk på markør
-knappen for å gå til <HDMI AUDIO>, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
4
Trykk Markø , -knappene for å velge <ON> eller <OFF> og trykk så på
ENTER-knappen.
markørknappen, jo større blir effekten, og når du trykker på
markørknappen, jo mindre blir effekten.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
• ON(PÅ) : Både bilde- og lydsignalene sendes over HDMI-kabelen, og du hører kun lyden gjennom
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TV-apparatets høyttalere.
• OFF(AV) : bildesignalet sendes over HDMI-kabelen, og lyden kommer bare gjennom
hjemmekinoanleggets høyttalere.
AV-SYNC-innstillinger
Bildet kan virke langsommere enn lyden ved tilkopling til en digital TV.
Reguler i tilfelle forsinkelsestiden til lyden optimalt slik at den passer til bildet.
I stoppmodus, trykk på MENU-knappen.
Trykk på markør
Trykk på markør
-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på ENTER-knappen.
-knappen for å gå til <AV-SYNC>, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Trykk på markør , -knappene for å velge forsinkelsestid for AV-SYNC,
og trykk deretter på ENTER-knappen.
Du kan stille forsinkelsestiden for lyden mellom 0 ms og 300 ms. Finn den optimale stillingen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
INNSTILLINGER
1
2
3
• Standardinnstillingen for dette produktet er HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2-kanals for TV-apparatets høyttalere.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
MOVE
52
SELECT
RETURN
EXIT
53
Innstillinger (forts.)
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon
DSP (Digital signalprosessor) DSP-modus er konstruert slik at den kan simulere forskjellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan velge ROCK, POP eller CLASSIC for å optimere lydgjengivelse i forhold til typen musikk du spiller.
N
Dolby Pro Logic II-modus
Du kan velge den ønskede Dolby Pro Logic II-lydmodus.
Trykk på
Trykk på DSP/EQ-knappen.
PL II MODE-knappen.
Hver gang du trykker på knappen, skifter du modus slik:
<DSP> blir vist i displaypanelet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik:
PRO LOGIC II
• MUSIC: Når du hører på musikk, kan du oppnå lydeffekter som om du skulle være til stede på
den virkelige oppførelsen.
• CINEMA: Gjør lydsporet for film realistisk.
• MATRIX: Du vil høre 5.1-kanal surroundlyd.
STEREO: Velg dette for å høre lyder bare fra venstre og høyre fronthøyttaler og
subwooferhøyttaleren.
• POP, JAZZ, ROCK: Avhengig av musikksjanger kan du velge mellom POP, JAZZ og ROCK.
• STUDIO: Gir en følelse av tilstedeværelse som i et studio.
• CLUB: Simulerer lyden i et danselokale med en pulserende bassrytme.
• HALL: Gir en klar gjengivelse som i en konsertsal.
• MOVIE: Gir en følelse av å være på kino.
• CHURCH: Gir en følelse av å være i en stor kirke.
• PASS: Velg denne for vanlig lytting.
• Når du velger Pro Logic Mode II, kople din eksterne enhet til LYDINNGANGENE (L og R) på
spilleren. Hvis du kopler til bare en av inngangene (L eller R), får du ikke 5.1-kanal lyd.
INNSTILLINGER
• PRO LOGIC: Du vil oppleve en realistisk flerkanals effekt, som om du skulle bruke fem høyttalere,
mens du bare bruker venstre og høyre fronthøyttaler.
• DSP/EQ-funksjonen er kun tilgjengelig i STEREO-modus.
Trykk tasten for
PL II-modus for å vise STEREO på displayet.
• Denne funksjonen virker med CD-plater, MP3-CD-er og 2-kanal lyd-DVD og Dolby Digital-plater.
• Når du spiller en DVD-plate kodet med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt
automatisk, og DSP/EQ-funksjonen virker ikke.
54
55
Innstillinger (forts.)
Lytte på radio
N
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funksjonen virker bare i Dolby Pro Logic MUSIC-modus.
1
2
Trykk på
PL II MODE -knappen for å velge <MUSIC>-modus.
Trykk på
PL II EFFECT -knappen for å velge <P> (PANORAMA),
og trykk deretter på markørknappene , for å velge ønsket effektinnstilling.
Du kan velge enten 0 eller 1.
Denne modusen utvider stereolydbildet i fronthøyttalerne til å inkludere surround med en
sideeffekt.
Fjernkontrollenhet
1
2
Trykk på TUNER-knappen og velg FM-båndet.
Still inn den stasjonen du ønsker.
Automatisk innstilling 1 : Når du trykker på
Automatisk innstilling 2 : Trykk og hold
kringkastingsstasjoner.
Manuell innstilling : Trykk kort på
3
Trykk på
PL II EFFECT -knappen for å velge <C> (CENTER WIDTH),
og trykk deretter på markørknappene , for å velge ønsket effektinnstilling.
Du kan velge mellom 0 og 7.
Dette gir bredde i senterlydbildet. Jo høyere innstilling, jo mindre lyd kommer det fra
senterhøyttaleren.
4
Trykk på
PL II EFFECT -knappen 3 for å velge <D> (DIMENSION),
og trykk deretter på markørknappene
,
for å velge ønsket innstilling.
Du kan velge mellom 0 og 6.
Justerer lydfeltet (DSP) fra front til bak trinnvist.
, blir en forhåndsinntilt kringkastingsstasjon valgt.
,
,
nede for å søke automatisk etter aktive
for å øke eller minske frekvensen suksessivt.
Hovedenhet
1
2
Trykk på FUNCTION-knappen for å velge FM-bånd.
Velg en kringkastingsstasjon.
Automatisk innstilling 1 : Trykk på STOPP ( ) knappen for å velge <PRESET>, og trykk
deretter på
-knappen for å velge forhåndsinnstilt stasjon.
Automatisk innstilling 2 : Trykk på STOPP ( ) -knappen for å velge <MANUAL> og trykk
deretter og hold
-knappen for å søke båndet automatisk.
Manuell innstilling : Trykk på STOPP ( ) knappen for å velge <MANUAL>, og trykk deretter
kort på
for å stille inn en lavere eller høyere frekvens.
Trykk på MO/ST-knappen for å velge mellom mono og stereo.
Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellom
• Når du spiller en DVD-plate med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk
og
(Dolby Pro Logic II)-knappen virker ikke.
I områder hvor mottaksforholdene er dårlige, velg
interferens.
(STEREO) og
(MONO).
(MONO) for at overføringen skal bli klarere og uten
DIVERSE
56
57
Lytte på radio (forts.)
Praktiske funksjoner
Forhåndsinnstilling av stasjoner
Innsovningstimer
N
Du kan stille inn tiden slik av DVD-spilleren slår seg av selv.
Eksempel: Forhåndsinnstilling av FM 89,10 i minnet
1
2
Trykk på TUNER -knappen og velg FM-båndet.
3
Trykk på TUNER MEMORY -knappen.
Trykk
,
Trykk på SLEEP-knappen.
Hver gang du trykker på knappen, endrer den forhåndsinnstilte tiden seg slik:
10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
for å velge <89.10>.
For å bekrefte innstillingen av sleep timer, trykk på SLEEP-knappen.
Tiden som gjenstår før DVD-spilleren slår seg av selv, blir vist.
Hvis du trykker på knappen igjen, endrer tiden seg fra det du har stilt inn tidligere.
<01> blinker i displayet.
4
Trykk på
For å annullere sleep timer, trykk på SLEEP-knappen til <OFF> blir vist i
displayet.
for å velge forhåndsinnstilt tall.
Du kan velge mellom 1 og 15 forhåndsinnstilte stasjoner.
Innstilling av lysstyrken i displayet.
5
Trykk på TUNER MEMORY -knappen igjen.
Du kan stille inn lysstyrken til displayet på hovedenheten slik at det ikke virker forstyrrende når du ser på en film.
Trykk på TUNER MEMORY-knappen før "Nummer" forsvinner fra displayet.
Trykk på DIMMER-knappen.
"Nummer" forsvinner fra displayet og stasjonen blir lagret i minnet..
6
Hver gang knappen trykkes blir lysskarpheten på frontdisplayet justert.
Gjenta trinnene 2 til 5 hvis du vil forhånds-innstille en annen stasjon.
For å stille inn på en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
fjernkontrollen for å velge en stasjon.
på
• Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.
Mute-funksjon
Dette er nyttig hvis dørklokka eller telefonen ringer.
Trykk på MUTE-knappen.
<MUTE> blinker i displayet.
Hvis du vil høre lyden igjen må du trykke en gang til på knappen.
DIVERSE
58
59
Betjene TV-apparatet fra fjernkontrollen
N
Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen
1
2
3
Trykk TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.
Trykk POWER-knappen for å slå på TV-apparatet.
Mens du holder nede POWER, taster du inn koden for ditt TV-apparat.
Hvis det finnes mer enn én kode oppført for ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én kode om
gangen for å finne ut hvilken av dem som fungerer.
Eksempel:For en Samsung TV
Mens du holder nede POWER, bruker du talltastene til å legge inn 00, 15, 16, 17 og 40.
4
Hvis TV slår seg av er innstillingen ferdig.
Du kan bruke TV POWER, VOLUME, CHANNEL og talltastene (0~9).
• Det er ikke sikker fjernkontrollen fungerer sammen med enkelte TV-merker. I tillegg er det ikke
sikkert at alle funksjoner er mulige, avhengig av TV-merket du har.
• Hvis du ikke setter opp fjernkontrollen med koden for ditt TV-merke, vil fjernkontrollen fungerer
som standard på en Samsung TV.
Nr.
Merke
Kode
Nr.
Merke
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
Kode
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
DIVERSE
60
Kodeliste for TV-merker
61
Feilsøking
N
Se på skjemaet nedenfor hvis enheten ikke fungerer som den skal. Hvis det problemet du har, ikke er oppført på listen
nedenfor, eller hvis instruksjonene ikke hjelper, slå av enheten, kople den fra nettet og kontakt nærmeste autoriserte
forhandler eller Samsung Electronics Service Center.
Symptom
Jeg kan ikke ta ut disken.
Kontroll/botemiddel
• Er nettkabelen plugget forsvarlig inn i uttaket?
• Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.
• Kontroller regionnummeret på DVD-en.
Symptom
• Platen roterer, men det
kommer ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og
bildet skjelver.
Kontroll/botemiddel
• Er strømmen på?
• Er videokablene korrekt tilkoplet?
• Er platen skitten eller skadd?
• En dårlig produsert plate er ikke alltid spillbar.
DVD-plater kjøpt i utlandet er ikke alltid spillbare.
Avspillingen starter ikke.
• CD-ROM-plater og DVD-ROM-plater kan ikke spilles på
denne DVD-spilleren.
• Kontroller at aldersgrensen er korrekt.
Avspilling starter ikke
umiddelbart når du trykker på
Spill/Pause-knappen.
Talespråket og teksten virker
ikke.
• Talespråket og teksten virker ikke hvis DVD-en ikke inneholder
Menyskjermen blir ikke vist selv
om menyfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
dette. Avhengig av platen kan den virke på en annen måte.
• Spiller du en ubrukbar plate eller en plate med riper på
overflaten?
• Tørk av platen.
• Lyden er borte under hurtig avspilling, langsom avspilling og
avspilling i trinnbevegelser.
Det kommer ingen lyd.
• Er høyttalerne ordentlig tilkoplet? Er oppstillingen av høyttalerne
•
korrekt tilpasset?
Er platen alvorlig skadd?
• Du kan spille 16:9 DVD-er i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOXBildesideforholdet kan ikke
endres.
modus eller 4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-er kan bare
vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til DVD-platen, og velg
deretter passende funksjon.
• Når jeg hører på en CD-plate eller radio, kommer det bare lyd fra
Lyden kommer bare fra noen få
høyttalere og ikke fra alle seks.
•
•
fronthøyttalerne (V/H). Velg “PRO LOGIC II” ved å trykke på
PL II
(Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen for at alle seks høyttalerne skal virke.
Kontroller at DVD-platen er 5.1-CH-kompatibel.
Hvis du stiller C, SL og SR på NONE i høyttalermodus i
lydoppsettet på innstillingsskjermen, kommer det ingen lyd fra
Senterhøyttaleren og venstre og høyre fronthøyttaler. Still C, SL og
SR på SMALL.
• Hovedenheten virker ikke.
(Eksempel: Strømmen blir
borte eller enheten gir fra seg
merkelige lyder.)
• DVD-spilleren fungerer ikke
normalt.
• Er platen merket “Dolby Digital 5.1 CH”? Dolby Digital 5.1 CH
Dolby Digital 5.1 CH
surroundlyd blir ikke produsert.
•
Passordet for aldersgrense har
gått i glemmeboka.
og avstanden?
• Er batteriene utbrukte?
• Har du valgt modus (TV/DVD) til fjernkontrollen (TV eller DVD)
riktig?
Får ikke inn radiokringkasting.
(NO DISC) meldingen vises på hovedenhetens display,
hold hovedenhetens STOP ( )-knapp lengre enn 5 sekunder.
<INITIALIZE> vises på displayet og alle innstillinger vender tilbake
til standardverdiene.
• Trykk på nettbryteren.
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
• Er antennen ordentlig tilkoplet?
• Hvis inngangssignalet fra antennen er svakt, installer en ekstern
FM-antenne på et område med gode mottakerforhold.
Når du lytter til fjernsyns-lyd
gjennom hoved enheten, høres
ikke noe lyd.
62
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
• Når
• Er fjernkontrollen betjent innenfor den angitte operasjonsvinkelen
Fjernkontrollen virker ikke.
) knappen på hovedenheten
lengre enn 5 sekunder.
DIVERSE
surroundlyd blir bare produsert dersom platen er tatt opp med
5.1-kanal lyd.
Er lydspråket stilt korrekt på DOLBY DIGITAL 5.1-CH i
informasjonsdisplayet?
• Skru av strømmen og hold STOP (
• Hvis åpne/lukke-knappen (eject) er trykket, mens du lytter til
fjernsyns-lyd ved hjelp av funksjonerne D.IN, AUX, er
DVD-funksjonerne ingang og dette stopper fjernsyns-lydet.
63
Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre til hopping.
Vær spesielt forsiktig med å ripe platene når du håndterer dem.
Berør ikke spillesiden av platen. Hold platen i kantene slik at det
ikke blir fingeravtrykk på overflaten.
Lim ikke papir eller teip på platen.
Oppbevaring av plater
Oppbevares på et kjølig
sted med god ventilasjon
Oppbevar dem i et rent
omslag.
Lagre platene vertikalt.
• La ikke platene bli forurenset av skitt.
• Legg ikke inn plater med sprekker eller riper.
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller skitt på platen, rengjør den med et
mildt vaskemiddel fortynnet i vann, og tørk av med en myk klut.
• Tørk forsiktig av platen fra sentrum og utover etter rengjøringen.
Kode
Språk
Kode
Språk
Kode
Språk
Kode
Språk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
DIVERSE
• Det kan bli dannet kondens hvis varm luft kommer i kontakt med kalde deler
inni spilleren. Når det danner seg kondens inni spilleren, er det ikke sikkert at
den fungerer som den skal. Hvis dette skjer, ta ut platen og la spilleren stå 1
til 2 timer med strømmen på.
64
N
Tast inn riktig kodenummer for startinnstillinger “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (se side 44)
Håndtering av plater
Oppbevar ikke platene i
direkte sollys
Språkkodeliste
65
Produkter som støtter USB Host-funksjonen
Digitalkamera
Produkt
66
N
USB Flash Disk
Produsent
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Produkt
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Produsent
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-spiller
GENERELT
FM TUNER
VIDEO UTGANG
Produkt
Produsent
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
FORSTERKER
Effekt
Vekt
Mål (B x H x D)
Driftstemperaturområde
Fuktighetsområde drift
Følsomhet
S/N-forhold
Forvrenging
Composite Video
Component Video
HDMI
Fronthøyttalerutgang
Senterhøyttalerutgang
Bakhøyttalerutgang
Subwoofer-høyttalerutgang
Frekvensområde
S/N-forhold
Kanalseparasjon
Inngangsfølsomhet
60W
5.2Kg
460 x 315 x 190 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0.5%
1.0Vp-p(75Ω last)
Y:1.0Vp-p(75Ω last)
Pr:0.70Vp-p(75Ω last)
Pb:0.70Vp-p(75Ω last)
Impedans: 85~115Ω
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20Hz~20KHz
70dB
60dB
(AUX)400mV
Ekstern USB-harddisk
Produkt
MOMOBAY UX-2
Produsent
Type
Dvico
USB 2.0
DIVERSE
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Spesifikasjoner
67
Spesifikasjoner (forts.)
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer med hensyn til Samsung-produkter, vennligst kontakt SAMSUNG kundeservice
senter.
HT-X250/HT-X251
Region
Høyttalersystem
HØYTTALER
Impedans
Frekvensområde
Lydtrykknivå utgang
Nominell inngang
Maksimal inngang
Mål (B x H x D)
Vekt
5.1ch høyttalersystem
Front/Senter/Bakhøyttaler
Subwooferhøyttaler
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
150Hz~20kHz
40Hz~200Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Front/Rear 92.5 x 276.5 x 158 mm
176 x 388.8 x 396.3 mm
Center
365 x 83 x 173 mm
Front/Rear 1.46Kg/1.28Kg
6.6Kg
Center
1.4Kg
HT-TX250
Høyttalersystem
HØYTTALER
Impedans
Frekvensområde
Lydtrykknivå utgang
Nominell inngang
Maksimal inngang
Mål (B x H x D)
Vekt
68
5.1ch høyttalersystem
Front/Senter/Bakhøyttaler
Subwooferhøyttaler
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
150Hz~20kHz
40Hz~200Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Front/Rear 89 x 1200 x 146 mm
176 x 388.8 x 396.3 mm
Center 365 x 83 x 173 mm
Front/Rear 5.4Kg
6.6Kg
Center 1.4Kg
Land
Kundeservice senter
Webside
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement