Samsung BD-C6600 Owner's manual

Samsung BD-C6600 Owner's manual
BD-C6600
Blu-ray-spiller
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 1
2010-03-11 오후 2:47:46
Nøkkelfunksjoner
Funksjoner til Blu-ray-platene
Undertekster
Blu-ray-platene støtter den høyeste HD-kvaliteten
som er tilgjengelig i industrien - En større kapasitet
betyr at det ikke er noen kompromisser når det
gjelder videokvalitet. I tillegg har en Blu-ray-plate
den samme velkjente fasongen som en DVD-plate.
Avhengig av hva slags innhold det er på Blu-rayplaten, kan det hende at du kan velge en annen
skrifttype, størrelse og farge på undertekstene.
Undertekstene kan også animeres, rulles eller
tones inn og ut.
Følgende funksjoner er avhengig av platen, og vil
variere.
Utseende og navigeringen blant funksjonene vil
også variere fra plate til plate.
Ikke alle platene vil ha funksjonene som er
beskrevet nedenfor.
BD-LIVE
Videohøydepunkt
BD-ROM-formatet støtter tre svært avanserte
videokodekser, inkludert AVC, VC-1 og MPEG-2.
HD-oppløsninger på videosignalet er også
tilgjengelig:
• 1920 x 1080 Høydefinisjons
• 1280 x 720 Høydefinisjons
For høykvalitets avspilling
Du kan bruke en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE
over nettverkstilkoblingen til å se på forskjellig innhold
som produsenten av platen tilbyr.
Egenskaper til Blu-ray-spilleren
[email protected]
Du kan laste ned forskjellige gratis eller kostnadsberettige
applikasjoner via nettverkstilkoblingen.
Forskjellige internettjenester og innhold vil være
tilgjengelig, og inkluderer nyheter, værtjenester,
aksjeoversikter, spill, filmer og musikk.
Hvis du vil se på høykvalitetsinnholdet på en Bluray-plate, trenger du en HDTV (High Definition
Television).
Noen plater kan kreve at du bruker spillerens
HDMI OUT for å kunne vise høykvalitets innhold.
Muligheten til å kunne se på innholdet på Bluray-platen i høy kvalitet, kan være begrenset av
oppløsningen på ditt TV-apparat.
Interaktivt
Enkelte Blu-ray-plater kan inneholde animerte
menyer, og kunnskapsspill.
Lysbildevisninger du kan bla igjennom selv
Med Blu-ray-platene, kan du bla deg igjennom
flere stillbilder mens lyden fortsatt spilles av.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 2
2010-03-11 오후 2:47:46
Sikkerhetsinformasjon
02
Advarsel
FORSIKTIG
FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET som følger med produktet.
FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I
ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted,
for eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL
Utsett ikke dette apparatet for regn eller fuktighet
som kan forårsake skade som kan føre til brann
eller elektrisk støt.
FORSIKTIG
BLU-RAY-SPILLEREN BRUKER EN USYNLIG
LASERSTRÅLE SOM KAN GI FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING DER DEN RETTES.
DU MÅ DERFOR BETJENE BLU-RAYSPILLEREN
I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK
AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for
beskyttede kabler og kontakter som brukes til
å koble enheten til annet utstyr. For å hindre
elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske
apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med
en formstøpt kontakt som inneholder en sikring.
Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte
ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som
kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos
forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontakthullene i
huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok
til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre
forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen
før du deponerer kontakten på en forsvarlig måte.
Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi den
ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.
For å koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut fra stikkontakten, og må derfor være
lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne
brukerveiledningen, er lisensiert under visse
immaterielle opphavsrettigheter hos visse
tredjeparter. Denne lisensen er begrenset til privat,
ikke-kommersiell bruk av sluttbrukere for lisensiert
innhold.
Det gis ingen rett til kommersiell bruk.
Lisensen dekker ingen andre produktenheter enn
denne produktenheten, og lisensen utvides ikke
til noen ulisensiert produktenhet eller prosess
som overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3, som brukes eller ble solgt sammen
med denne produktenheten. Lisensen dekker
bare bruk av denne produktenheten for koding
og/eller dekoding av lydfiler som overholder
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Det
gis ingen rettigheter under denne lisensen for
produktegenskaper eller funksjoner som ikke
overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 3
Sikkerhetsinformasjon
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
2010-03-11 오후 2:47:46
Sikkerhetsinformasjon
Forhåndsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig
oppslag.
1. Les disse instruksjonene.
2. Behold disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
13. Ta kontakten ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt
over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte
personell. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel
hvis strømledningen eller kontakten er skadet,
væske søles på apparatet eller objekter
kommer inn i det, apparatet eksponeres for
regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal
eller har falt ned.
Oppbevaring og administrasjon av
plater
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger,
plasser apparatet i henhold til produsentens
instruksjoner.
8. Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder,
for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner
eller andre apparater (inkludert forsterkere)
som produserer varme.
9. Polariseringsstøpslet, eller det jordede
støpslet har viktige sikkerhetsfunksjoner. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én er
bredere enn den andre. En jordet kontakt har
to pinner og en tredje jordingstind. Den brede,
tredje pinnen er der for din sikkerhets skyld.
Hvis den medfølgende kontakten ikke passer
i din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke
deformeres, eller kommer i klem, spesielt ved
kontakter, stikkontakter og der de går ut fra
apparatet.
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt
av produsenten.
12. Bruk bare med vogn, stativ,
fotostativ, brakett eller
bord som er spesifisert
av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved
bruk av vogn, vær forsiktig
når vognen med apparatet beveges for å
unngå at den velter og forårsaker skade.
Håndtering av plater
Plateform
• Bruk plater med regelmessig
form. Hvis det brukes en
uregelmessig plate (en plate
med en spesiell form), kan dette produktet bli
skadet.
Holde plater
• Unngå å berøre platens overflate
der innspillingen lagres.
Blu-ray plater
• Hvis du ikke skal bruke produktet over en
lengre tidsperiode, må du ta ut Blu-ray plater fra
produktet, og oppbevare den i et omslag.
• Vær forsiktig slik at du ikke etterlater deg
fingeravtrykk eller skraper på Blu-ray-platens
overflate.
DVD-VIDEO, Lyd-CD (CD-DA)
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med
en myk klut.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 4
2010-03-11 오후 2:47:47
Forsiktighetsregler
• Skriv ikke på den trykte siden med kulepenn
eller blyant.
• Bruk ikke spray eller antistatiske midler ved
rengjøring av LP-plater.
Bruk heller ikke flyktige kjemikalier som benzen
eller tynner.
• Fest ikke etiketter eller klistremerker på plater.
(Bruk ikke plater med rester av tapeklister eller
fjernede klistremerker.)
• Bruk ikke ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Bruk ikke plater som er skrevet på med
etikettskrivere som finnes på markedet.
• Legg ikke inn skjeve eller sprukne plater.
• Før du kobler andre komponenter til dette
produktet, sørg for at alle komponentene er slått av.
• Ikke flytt produktet mens en plate blir spilt av, da
dette kan skade platen, eller skade de interne
delene på produktet.
• Sett ikke vannfylte blomstervaser eller små
metallobjekter på produktet.
• Legg aldri hånden inn i plateskuffen.
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
• Ytre påvirkning som lynnedslag og statisk
elektrisitet kan hindre normal bruk av dette
produktet. Hvis dette skjer, må du slå av
produktet og deretter på igjen med POWERknappen, eller ved å ta strømstøpslet ut av
stikkontakten før du setter den inn igjen.
Produktet vil igjen fungere normalt.
Vedlikehold av kabinettet
Av sikkerhetsgrunner bør du ta strømledningen ut
av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner eller andre løsemidler
til rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
Begrensninger på avspilling
• Det kan hende at dette produktet ikke vil
reagere på alle betjeningskommandoer, da
enkelte Blu-ray-, DVD- eller CD-plater tillater
en spesiell eller begrenset betjening under
avspilling.
Merk deg at dette ikke er en feil på produktet.
• Samsung kan ikke garantere at dette produktet
vil kunne spille av alle plater som bærer Bluray-, DVD- eller CD-logoen da plateformatene
utvikler seg, samt at det kan oppstå feil under
produksjonen av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater,
og/eller med programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis
du har spørsmål, eller opplever problemer når
du skal spille av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater
i dette produktet. I tillegg bør du se i resten av
brukerveiledningen etter ekstra informasjon om
avspillingsbegrensninger.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 5
Sikkerhetsinformasjon
Pass på at du ikke skader platen siden dataene på
disse platene er svært sårbare for miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis du plutselig flytter produktet fra et kaldt til
et varmt sted, kan det legge seg kondens på
de bevegelige delene og linsen, noe som kan
forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette skjer,
må du ikke sette inn støpslet i stikkontakten,
men vente i to timer. Deretter setter du inn
platen og forsøker å spille den av igjen.
• Sørg for å ta ut platen og slå av produktet etter
bruk.
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis du ikke
skal bruke produktet på en stund.
• Rengjør platen ved å tørke den på
tvers av rillene, fra innerst til ytterst
på platen.
• Ikke utsett produktet for væsker.
• Når støpselet er koblet til veggkontakten, trekker
produktet strøm (standbymodus) selv om den er
slått av.
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann
eller vannsprut, og ingen gjenstander som
inneholder væske, som for eksempel vaser, må
plasseres på apparatet.
• Støpslet skal benyttes som en frakoblingsenhet,
og må være lett tilgjengelig til en hver tid.
02
Lagring av plater
2010-03-11 오후 2:47:47
Innhold
Nøkkelfunksjoner
2
2
Funksjoner til Blu-ray-platene
Egenskaper til Blu-ray-spilleren
Sikkerhetsinformasjon
3
4
4
4
4
Advarsel
Forhåndsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Oppbevaring og administrasjon av plater
Håndtering av plater
Komme i gang
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Før du leser brukerhåndboken
Platetyper og innhold som kan spilles av.
Platetyper som ikke kan spilles av
Blu-ray platekompatibilitet
Platetyper
Støttede filformater
Regionkode
Copyright
Logoer til plater som kan spilles av
Tilleggsutstyr
Frontpanel
Frontpanelets skjerm
Bakpanelet
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Sette opp fjernkontrollen
Kontrollerbare TV-koder
Tilkoblinger
20
20
Koble til et TV-apparat
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMIkabel - Best kvalitet (Anbefalt)
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en DVIkabel - Best kvalitet (Anbefalt)
Tilfelle 3 : Koble til et TV-apparat (Komponent)
- Bedre kvalitet
Tilfelle 4 : Koble til et TV-apparat (Video)
- God kvalitet
21
22
23
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 6
2010-03-11 오후 2:47:47
24
24
27
27
28
Koble til et lydsystem
Tilfelle 1 : Koble til et lydsystem (HDMI-forsterker)
- Best kvalitet (Anbefalt)
Tilfelle 2 : Koble til et lydsystem
(7.1-kanals forsterker) - Bedre kvalitet
Tilfelle 3 : Koble til et lydsystem
(Dolby digital, DTS-forsterker) - Bedre kvalitet
Tilfelle 4 : Koble til et lydsystem
(2-kanals forsterker) - God kvalitet
Nettverkstilkobling
Kabelnettverk
Trådløst nettverk
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
41
41
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
Sette opp menyene
Skjerm
Bildeformat
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
Oppløsning
HDMI-format
Filmbilde (24 Fs)
Progressiv modus
Stille modus
HDMI fargedybde
Lyd
Digitale signaler
PCM nedsampling
Dynaamisen alueen hallinta
Downmixing-modus
DTS Neo:6
Høyttalerinnstillinger
System
Opprinnelig innstilling
[email protected] skjermstørrelse
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD datastyring
Klokke
DivX®-registrering
DivX®-deaktivering
Nettverksoppsett
Nettverksinnstillinger
Nettverksstatus
BD-Live internett forbindelse
25
26
26
Oppsett
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 7
NORSK
Tilkoblinger
2010-03-11 오후 2:47:47
Innhold
Oppsett
41
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Språk
Sikkerhet
Rangering for barnelås
Generelt
Tausta
Energisparing
Frontdisplay
Strøm på/av-lyd
Lyseffekt
Kundesupport
Programvareoppgradering
Kontakte Samsung
Basisfunksjoner
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Spille en plate
Avspilling
Platestruktur
Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
Bruke platemenyen
Bruke tittelmenyen
Spille av tittellisten
Bruke hurtigmenyen
Bruke funksjonene søke- og hoppefunksjonene
Søke igjennom etter en scene
Hoppe over kapittel
Sakte avspilling/trinnvis avspilling
Sakte avspilling
Trinnvis avspilling
Repeterende avspilling
Gjenta kapitlet eller tittelen.
Repeter utvalget
Bruke TOOLS-knappen
Gå direkte til en ønsket scene
Velge lydspråk
Velge språk for undertekster
Bytte kameravinkel
Velge bildeinnstillinger
Sette opp BONUSVIEW
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 8
2010-03-11 오후 2:47:47
Basisfunksjoner
48
48
Nettverkstjenester
52
52
54
55
56
56
56
Bruke [email protected]
Komme i gang med [email protected]
Innstillinger
Samsung Apps
BD-LIVE™
Varsel om programvareoppgradering
Bruke AllShare-funksjonen
Tillegg
58
61
62
62
63
64
Feilsøking
Spesifikasjoner
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
Kopibeskyttelse
Network Service Disclaimer
Lisens
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 9
NORSK
49
49
49
50
50
50
51
Lytte på musikk
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
musikkavspilling
Spille av en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Spilleliste
Vise et bilde
Vise bilder fra en JPEG-plate
Bruke TOOLS-knappen
Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
2010-03-11 오후 2:47:47
Komme i gang
Før du leser brukerhåndboken
Platetyper og innhold som kan spilles av.
Betegnelse
Logo
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Ikon
Definisjon
h
�
Z
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på BD-ROM-plater.
�
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på DVD+RW- eller DVD-RW(V)/
DVD-R/+R-plater som er innspilt og sluttbehandlet.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på lydplate av typen CD-RW/CD-R (CD-DAformatert).
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-plater,
og USB-baserte lagringsenheter som media av typen DivX, MKV, MP4.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på BD-RE-/-R-plater spilt inn i formatet BD-RE.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på DVD-VIDEO-plater.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Audio CD
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-plater,
og USB-baserte lagringsenheter som inneholder MP3- eller WMA-filer.
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-plater,
og USB-baserte lagringsenheter som inneholder JPEG-filer.
✎ MERK
▪ Det er mulig at produktet ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller
▪
innpillingsbetingelsene.
Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
Platetyper som ikke kan spilles av
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Disc, e.l.
10
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(unntatt CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus) • 3,9 GB DVD-R-plate for
redigering.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Plater av typen CD-G
vil spille av lyd, men ikke
grafikk)
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 10
2010-03-11 오후 2:47:48
▪
▪
▪
▪
Ikke la platene bli skitne eller få riper.
Fingeravtrykk, skitt, støv, riper og avleiringer fra
sigarettrøyk på opptaksflaten kan gjøre det umulig å
spille av platen.
Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta
lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres
langsomt.
Det kan hende at dette produktet ikke vil reagere
på alle betjeningskommandoer, da enkelte Bluray-, DVD- eller CD-plater tillater en spesiell eller
begrenset betjening under avspilling.
Merk deg at dette ikke er en feil på produktet.
Samsung kan ikke garantere at dette produktet
vil kunne spille av alle plater som bærer Blu-ray-,
DVD- eller CD-logoen da plateformatene utvikler
seg, samt at det kan oppstå feil under produksjonen
av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater, og/eller med
programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis du har
spørsmål, eller opplever problemer når du skal spille
av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater i dette produktet.
I tillegg bør du se i resten av brukerveiledningen etter
ekstra informasjon om avspillingsbegrensninger.
Blu-ray platekompatibilitet
Plater av typen Blu-ray er et nytt og modnende
format.
Derfor er det mulig at platene ikke er kompatible.
Ikke alle plater er kompatible, og ikke alle
plater vil kunne spilles av. Se i avsnittet for
overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader i
denne håndboken.
BD-ROM
Denne Blu-ray-platen kan bare spilles av.
Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle BD-ROM-plater.
BD-RE/-R
Denne Blu-ray-platen kan spilles av og benyttes til
opptak.
Dette produktet kan spille av BD-RE-/-R-plater
som er tatt opp av andre kompatible Blu-rayopptakere.
DVD-VIDEO
• Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle DVD-plater (DVD-VIDEO) med
filmer.
• Når du bytter fra det første til det andre laget
i en tolags DVD-VIDEO-plate, kan det oppstå
små forstyrrelser i bilde og lyd. Dette er ikke et
tegn på feil ved produktet.
DVD-RW
Dette produktet kan spille av DVD-RW-plater som
er innspilt og sluttbehandlet med en Samsung
DVD-opptaker.
Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
DVD-R
Dette produktet kan spille av DVD-R-plater som er
innspilt og sluttbehandlet med en Samsung DVDopptaker. Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
DVD+RW
• Dette produktet kan spille av DVD+RW-plater
som er innspilt med en Samsung DVD-opptaker.
Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 11
Komme i gang
▪
kjøpt utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne
spilles av med dette produktet. Når disse platene
spilles av, vises en av meldingene “Denne platen
kan ikke spilles.” eller “Kan ikke lese denne platen.
Undersøk platens regionkode.”.
Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen
platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner
som endring av vinkel eller justering av sideforhold.
Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen.
Se om nødvendig på den.
Platetyper
03
✎ MERK
▪ Noen kommersielle plater og DVD-plater som er
11
2010-03-11 오후 2:47:48
Komme i gang
DVD+R
CD-RW/-R
• Dette produktet kan spille av DVD+R-plater som
er innspilt og sluttbehandlet med en Samsung
DVD-opptaker. Om du kan spille den av er
avhengig av opptaksbetingelsene.
• Bruk en CD-RW-/-R-plate på 700MB(80 minutter).
Hvis mulig, unngå å bruke en plate på
800MB(90 minutter) eller høyere siden platen
kanskje ikke lar seg spille av.
• Hvis CD-RW-/-R-platen ikke ble spilt inn som
en lukket økt, kan det bli en forsinkelse tidlig
i avspillingstiden, og det kan hende at alle de
innspilte filene ikke kan spilles av.
• Noen CD-RW-/-R-plater vil kanskje ikke kunne
spilles av på dette produktet, avhengig av
enheten som ble brukt til brenningen. For
innhold spilt inn på CD-RW-/-R-medier fra CDplater for personlig bruk, kan spillbarhet variere i
forhold til innhold og plater.
Lyd-CD (CD-DA)
• Dette produktet kan spille av CD-R- og CD-RWplater med lyd i CD-DA-format.
• Enkelte CD-R- eller CD-RW-plater kan kanskje
ikke spilles av på produktet på grunn av
kvaliteten på innspillingen.
Støttede filformater
Støttede videoformater
Filforlengelse
*.avi
Format
AVI
Videokodeks
Lydkodeks
Oppløsning
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MKV
DivX 5.1/6.0
XviD
MP3
AC3
DTS
12
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
1920x1080
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 12
2010-03-11 오후 2:47:48
Format
Lydkodeks
Kompatibilitet
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibel med
WMA versjon 10
* S amplingshastighet
(i kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* B itrater - Alle bitrater
i området 5kbps til
384kbps
*.wma
WMA
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Dette produktet kan spille av plater i AVCHDformatet.
Disse platene spilles normalt inn og brukes i
videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy
oppløsning for videokamera.
• MPEG-4 AVC-/H.264-formatet kan komprimere
bildene med en bedre effektivitet enn vanlige
bildekomprimeringsformat.
• Noen AVCHD-plater bruker “x.v.Color”-formatet.
• Dette produktet kan spille av AVCHD-plater som
bruker “x.v.Color”-formatet.
• “x.v.Color” er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
• “AVCHD” og AVCHD-logoen er varemerker som
tilhører Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
og Sony Corporation.
Produktet og platene er kodet etter område.
Disse regionkodene må være like for at du skal
kunne spille av platen. Hvis kodene ikke er de
samme, vil du ikke kunne spille av platen.
Regionnummeret dette produktet tilhører er
beskrevet på produktets bakside.
Område
Blu-ray
DVD-VIDEO
✎ MERK
▪ Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte
▪
▪
plater med AVCHD-formatet, avhengig av
opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
“x.v.Color” gir et bredere fargespekter enn normale
DVD-plater for videokamera.
Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge
av oppløsning og bildehastigheten.
Region
kode
Område
a
Nord-Amerika, Mellom-Amerika,
Sør-Amerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hong Kong og SørØstAsia.
b
Europa, Grønnland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
c
India, Kina, Russland, Sentralog Sør-Asia.
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New Zealand,
Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, det
meste av Afrika, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis,
uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung
Electronics Co., Ltd.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 13
Komme i gang
Fil
forlengelse
03
Regionkode
Støttede musikkformater
13
2010-03-11 오후 2:47:48
Komme i gang
Logoer til plater som kan spilles av
Blu-ray-plate
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
PAL-systemet i Storbritannia, Frankrike,
Tyskland osv.
DivX
BD-LIVE
Java
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
Audio/Video-kabel
Batterier til fjernkontroll (AAA)
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Brukerhåndbok
14
Fjernkontroll
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 14
2010-03-11 오후 2:47:50
03
Frontpanel
Komme i gang
a
b c
def g
h
1
PLATESKUFF
2
SENSOR FOR FJERNKONTROLL Registrerer signalene fra fjernkontrollen.
3
SKJERM
Viser avspillingsstatus osv.
4
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
Åpner og lukker plateskuffen.
5
STOPP-KNAPP
Stanser avspillingen av platen.
6
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
7
STRØMKNAPP
Slår produktet på og av.
8
USB-KONTAKT
Her kan du koble til en USB-basert minnepinne, og bruke den som lagringsplass
når produktet er tilkoblet BD-LIVE. Minnepinnen kan også brukes til oppgradering
av fastvare og avspilling av filer i formatene MP3/JPEG/DivX//MKV/MP4.
Åpner plateskuffen slik at du kan sette inn en plate.
✎ MERK
▪ Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten (Host) støtter bare en USB-basert minnepinne.
▪ En USB-enhet som bruker mer enn 500mA krever en egen strømforsyning for normal drift.
▪ En USB-basert harddisk kan ikke benyttes til å lagre BD-data (BD-LIVE).
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 15
15
2010-03-11 오후 2:47:50
Komme i gang
Frontpanelets skjerm
a
b
c
1
PLATEINDIKATOR
2
INDIKATOR FOR
Viser avspillingsstatus osv.
GJELDENDE TID OG STATUS
3
WIFI-INDIKATOR
16
Lyser når det er satt inn en plate, og/eller denne spilles av.
Lyser når produktet er tilkoblet det trådløse nettverket.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 16
2010-03-11 오후 2:47:50
d
Komme i gang
a b c
03
Bakpanelet
e
g f
1
LAN
Nettverkskontakt for kablede nettverk, som gir deg nettverksbaserte tjenester
(Se side 52-57), BD-LIVE og programvareoppdateringer.
2
HDMI OUT
Hvis du vil ha best mulig bilde og lyd, bør du bruke en HDMI-kabel mellom denne
HDMI-utgangen og HDMI-inngangen på TV-apparatet, eller på forsterkeren.
3
DIGITAL AUDIO OUT
Kobles til en forsterker.
4
COMPONENT OUT
Komponentutgang for tilkobling av utstyr med komponentinngang.
5
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
Kobles til en 7.1-kanals analog inngang på en forsterker
(Når du skal koble til en 5.1-kanals hjemmekinoforsterker, eller integrert forsterker,
må du koble til alle de analoge utgangene til denne, med unntak av utgangene
Surround Back Left/Surround Back Right)
6
VIDEO OUT
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som bruker en videokabel.
7
AUDIO OUT
Kobles til lydinngangen på eksternt utstyr som bruker lydkabler.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 17
17
2010-03-11 오후 2:47:51
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Slå produktet av og på.
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Slår TV-apparatet på og av.
(se side 19 for mer informasjon om betjening
av TV-apparat)
Etter oppsettingen kan du stille inn
innsignalkilden på TV-en din.
Trykk her for å bruke Bonusview-funksjonen.
Trykk nummerknappene for å betjene
alternativene.
Trykk på denne for å bytte språk på
undertekstene på Blu-ray-/DVD-plater.
SUBTITLE
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige
lydfunksjoner på en plate (Blu-ray/DVD).
AUDIO
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Trykk for å søke bakover eller fremover på
en plate.
Trykk for å pause en plate.
Trykk for å stanse en plate.
Bruk denne knappen til å se på platemenyen.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Trykk her for å gå til hjem-menyen.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Trykk her for å bruke Verktøy-menyen.
Går tilbake til forrige meny.
Trykk her for å se de forskjellige [email protected]
TV-tjenestene.
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
Trykk her hvis du vil se et fullskjermbilde på
TV-apparatet.
Volumjustering for fjernsynet.
Kobler ut TV-apparatets høyttalere.
Trykk for å spille av en plate.
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Bruk denne for å vise avspillingsinformasjonen
under avspilling av Blu-ray-/DVD-plater.
Velger et menyelement, og endrer verdien
til elementet.
Trykk her for å avslutte menyen.
Disse knappene benyttes både til menyen
på produktet, men også til flere forskjellige
Blu-ray-funksjoner.
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller
plate.
Bruk denne til å velge et TV-program.
Montere batteriene
✎ MERK
▪ Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal :
!
18
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til
polene +/– (tørrbatteri)
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Kontroller om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
FORSIKTIG
▪
Det oppladbare batteriet som er benyttet i dette produktet kan
ikke byttes av brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon om bytting
av dette batteriet, må du ta kontakt med din tjenesteleverandør.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 18
2010-03-11 오후 2:47:51
Knapp
Funksjon
TV POWER
Brukes til å slå fjernsynet på og av.
TV SOURCE
Benyttes til å velge en ekstern kilde på
TV-apparatet.
TV VOL (+/–)
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
TV CH (,/.) Brukes til å velge ønsket kanal.
TV MUTE
✎
Brukes til å slå lyden på og av.
MERK
▪
Funksjonene som er listet opp ovenfor, vil ikke
nødvendigvis fungere på alle fjernsynsapparater.
Hvis du får problemer, kan du bruke fjernsynets
knapper direkte.
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut
om fjernsynet er kompatibelt.
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk på og hold inn TV POWER, og tast
den tosifrede koden som tilsvarer ditt
fjernsynsmerke ved å trykke på de aktuelle
nummerknappene.
Hvis fjernsynet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Nå er det programmert for å fungere med
fjernkontrollen.
✎ MERK
▪ Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke,
▪
prøver du dem etter tur til du finner én som fungerer.
Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut, må
produsentkoden angis på nytt.
Modell
Kode
Modell
NOBLEX
TV POWER+66
SAMSUNG
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
NOKIA
TV POWER+74
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRANDT
TV POWER+73
BRIONVEGA
TV POWER+57
CGE
TV POWER+52
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49,
+57
Kode
NORDMENDE
TV POWER+72, +73,
+75
PANASONIC
TV POWER+53, +54,
+74, +75
PHILIPS
TV POWER+06, +55,
+56, +57
PHONOLA
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
REX
TV POWER+74
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
FORMENTI
TV POWER+57
SCHNEIDER
TV POWER+06
FUJITSU
TV POWER+84
SELECO
TV POWER+74
GRADIENTE
TV POWER+70
SHARP
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
GRUNDIG
TV POWER+49, +52,
+71
HITACHI
TV POWER+60, +72,
+73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
SIEMENS
TV POWER+71
SINGER
TV POWER+57
SINUDYNE
TV POWER+57
JVC
TV POWER+61, +79
SONY
LG
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA
TV POWER+06, +57
MAGNAVOX
TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TELEFUNKEN
TV POWER+67, +73,
+75, +76
THOMSON
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
MITSUBISHI
TV POWER+06, +48,
+62, +65
TOSHIBA
MIVAR
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
NEC
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
NEWSAN
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 19
Komme i gang
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparatet.
Kontrollerbare TV-koder
03
Sette opp fjernkontrollen
19
2010-03-11 오후 2:47:52
Tilkoblinger
Koble til et TV-apparat
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kabel - Best kvalitet
(Anbefalt)
1. Koble en HDMI-kabel fra HDMI OUT-kontakten bak på produktet til HDMI IN-kontakten på TVapparatet.
2. Slå produktet og TV-apparatet på.
3. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til HDMI-signalet fra produktet vises på TVskjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 19), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge HDMI som ekstern kilde på TV-apparatet
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
✎ MERK
▪ En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
▪ Hvis produktet er koblet til TV-apparatet i HDMI 720p,1080i,1080p-modus, må du bruke en høyhastighets(kategori2)
▪
▪
▪
20
HDMI-kabel.
HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (Innholdsbeskyttelse for digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på
skjermen.
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TVapparatet hvis du vil ha mer informasjon.
Når du kobler produktet til TV-apparatet med en HDMI-kabel for første gang, eller til et nytt TV-apparat, velges høyest
mulig HDMI-oppløsning automatisk TV-apparatet.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 20
2010-03-11 오후 2:47:52
04
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kabel - Best kvalitet
(Anbefalt)
2. Koble lydkablene fra AUDIO OUT-kontaktene (rød og hvit) bak på produktet til AUDIO IN-kontaktene
(rød og hvit) på TV-apparatet.
Tilkoblinger
1. Koble en HDMI-DVI-kabel fra HDMI OUT-kontakten bak på produktet til DVI IN-kontakten på TVapparatet.
3. Slå produktet og TV-apparatet på.
4. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til DVI-signalet fra produktet vises på TVskjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 19), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge HDMI som ekstern kilde på TV-apparatet
HDMI-DVI-kabel
(ikke inkludert)
Lydkabel
Rød
Hvit
✎ MERK
▪ HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet. Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (Innholdsbeskyttelse for
▪
▪
digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TVapparatet hvis du vil ha mer informasjon.
Når du kobler produktet til TV-apparatet med en HDMI-DVI-kabel for første gang, eller til et nytt TV-apparat, velges
høyest mulig HDMI-oppløsning automatisk TV-apparatet.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 21
21
2010-03-11 오후 2:47:52
Tilkoblinger
Tilfelle 3 : Koble til et TV-apparat (Komponent) - Bedre kvalitet
- Koble til TV-apparatet med komponentvideokabler.
- Dette gir et bilde med høy kvalitet og presis fargegjengivelse. Komponentvideo deler bildeelementet i
sort-hvitt-signaler (Y), blå (PB) og røde (PR) signaler, noe som gir skarpe og rene bilder.
(Lydsignalene leveres gjennom lydutgangen.)
1. Koble en komponentkabel for video (ikke inkludert) fra COMPONENT VIDEO OUT-kontaktene bak
på produktet til COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
2. Koble lydkablene fra AUDIO OUT-kontaktene (rød og hvit) bak på produktet til AUDIO IN-kontaktene
(rød og hvit) på TV-apparatet.
3. Slå produktet og TV-apparatet på.
4. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til “COMPONENT”-signalet fra produktet
vises på TV-skjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 19), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge COMPONENT som ekstern kilde på TV-apparatet.
Lydkabel
Komponentkabel
(ikke inkludert)
Rød
Hvit
Rød
Blå
Grønn
✎ MERK
▪ Komponentkontaktene på TV-apparatet kan være merket med “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stedet for “PB, PR, Y”,
▪
▪
▪
22
avhengig av produsent. Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
Du kan velge mellom mange ulike oppløsninger på Blu-ray-plater, som f.eks. 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i,
avhengig av platetype. (Se side 31-32)
Faktisk oppløsning kan avvike fra innstillingene på oppsettmenyen hvis både Komponent- og HDMI-kabel er koblet til.
Oppløsningen kan også avvike, avhengig av platen (Se side 31-32).
Hvis både komponent- og HDMI-kabelen er tilkoblet under DVD-avspilling, og du velger komponentmodus 1080p,
1080i eller 720p, vil menyen for skjermoppsett vise oppløsningen som 1080p, 1080i eller 720p.
Oppløsningen er i virkeligheten 576i/480i.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 22
2010-03-11 오후 2:47:53
04
Tilfelle 4 : Koble til et TV-apparat (Video) - God kvalitet
2. Slå produktet og TV-apparatet på.
3. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til “VIDEO”-signalet fra produktet vises på
TV-skjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 19), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge VIDEO som ekstern kilde på TV-apparatet
Tilkoblinger
1. Koble VIDEO OUT- (gul)/AUDIO OUT-kontaktene (rød og hvit) kontaktene bak på produktet til
VIDEO IN- (gul)/AUDIO IN-kontaktene (rød og hvit) på TV-apparatet med video-/lyd-kablene.
Audio/Video-kabel
Rød
Hvit
Gul
✎ MERK
▪ Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
▪ Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 24-26)
▪ Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis
▪
du vil ha mer informasjon.
Hvis det bare er en innkontakt for lyd på TV-apparatet, kobler du den til AUDIO OUT-kontakten (høyre/hvit) på produktet.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 23
23
2010-03-11 오후 2:47:53
Tilkoblinger
Koble til et lydsystem
• Skru ned volumet når du slår på forsterkeren. Plutselige høye lyder kan forårsake hørselsskade og
skade på høyttalerne.
• Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 33-35)
• HDMI-kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren. Se i brukerveiledningen til
forsterkeren hvis du vil ha mer informasjon.
Tilfelle 1 : Koble til et lydsystem (HDMI-forsterker) - Best kvalitet
(Anbefalt)
1. Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet til HDMI IN-kontakten på
forsterkeren.
2. Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUT-kontakten bak på forsterkeren til HDMI IN-kontakten på
TV-apparatet.
3. Slå på produktet, TV-apparatet og forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkerens til å høre lyden fra produktet. Se i brukerveiledningen for
forsterkeren hvis du trenger mer informasjon om hvordan du velger lydinngang på forsterkeren.
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
24
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 24
2010-03-11 오후 2:47:54
2. Bruk videokabelen, og koble HDMI-, COMPONENT- eller HDMI OUT-kontaktene bak på produktet
til HDMI-, COMPONENT- eller VIDEO IN-kontaktene på TV-apparatet. (Se side 20-23)
Tilkoblinger
1. Koble lydkablene fra 7.1CH ANALOG AUDIO OUT-kontaktene bak på produktet til 7.1CH ANALOG
AUDIO IN-kontaktene på forsterkeren.
04
Tilfelle 2 : Koble til et lydsystem (7.1-kanals forsterker) - Bedre kvalitet
3. Slå på produktet, TV-apparatet og forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkerens til å høre lyden fra produktet. Se i brukerveiledningen for
forsterkeren hvis du trenger mer informasjon om hvordan du velger lydinngang på forsterkeren.
7.1CH lydkabler
(ikke inkludert)
7.1 kanals forsterker
✎ MERK
▪ Utgangene foran til høyre og venstre på produktet, og 7.1-kanals forsterkeren må kobles til før du kan høre lyd fra visse
▪
▪
Blu-ray-plater.
Når du bruker 7.1CH ANALOG AUDIO OUT-kontaktene, og kobler til 7.1-kanals lydkabler, anbefales det at den digitale
utgangen settes til PCM. (se side 33)
Når du skal koble til en 5.1-kanals hjemmekinoforsterker, eller integrert forsterker, må du koble til alle de analoge
utgangene til denne, med unntak av utgangene Surround Back Left/Surround Back Right.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 25
25
2010-03-11 오후 2:47:54
Tilkoblinger
Tilfelle 3 : Koble til et lydsystem
(Dolby digital, DTS-forsterker)
- Bedre kvalitet
Tilfelle 4 : Koble til et lydsystem
(2-kanals forsterker)
- God kvalitet
1. Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du den
i kontakten DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
bak på produktet til kontakten DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) på forsterkeren.
1. Koble lydkablene fra AUDIO OUT-kontaktene
(rød og hvit) bak på produktet til AUDIO INkontaktene (rød og hvit) på forsterkeren.
2. Bruk videokabelen, og koble HDMI-,
COMPONENT- eller VIDEO OUT-kontaktene
bak på produktet til HDMI-, COMPONENTeller VIDEO IN-kontaktene på TV-apparatet.
(Se side 20-23)
2. Bruk videokabelen, og koble HDMI-,
COMPONENT- eller VIDEO OUT-kontaktene
bak på produktet til HDMI-, COMPONENTeller VIDEO IN-kontaktene på TV-apparatet.
(Se side 20-23)
3. Slå på produktet, TV-apparatet og forsterkeren.
3. Slå på produktet, TV-apparatet og
forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkerens til å
høre lyd fra produktet. Se i brukerveiledningen
for forsterkeren hvis du trenger mer
informasjon om hvordan du velger lydinngang
på forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkerens til å
høre lyd fra produktet. Se i brukerveiledningen
for forsterkeren hvis du trenger mer
informasjon om hvordan du velger lydinngang
på forsterkeren.
Tilfelle 3 :
Optisk kabel
(ikke inkludert)
Tilfelle 4 : Lydkabel
Rød
Hvit
✎ MERK
▪ Når du bruker denne koblingen (tilfelle 3), vil du kun høre lyden fra plater med PCM-lydspor gjennom de to fremre
kanalene.
26
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 26
2010-03-11 오후 2:47:55
04
Nettverkstilkobling
Tilkoblinger
Dette produktet gir deg muligheten til å se på nettverksbaserte tjenester (Se side 51-57) som [email protected]
TV og BD-LIVE, i tillegg til å motta programvareoppdateringer når en nettverkstilkobling er etablert.
Vi anbefaler at du bruker et tilgangspunkt (AP - Aksesspunkt) eller ruter for å opprette tilkoblingen. For
mer informasjon om oppkobling mot ruteren, må du se i brukerveiledningen som ble levert med denne,
eller ta kontakt med produsenten av ruteren for støtte.
Kabelnettverk
1. Bruk en nettverkskabel (UTP-kabel) mellom nettverkskontakten bak på produktet og en nettverksport
på modemet/routeren/svitsjen/huben ditt/din.
2. Sette opp nettverksalternativene. (Se side 37-41)
Eller
Ruter
Bredbåndsmodem
(Med integrert ruter)
Bredbåndsmodem
Bredbånd
stjeneste
Bredbånd
stjeneste
Nettverkstjenester med
AllShare-funksjonen
(Se side 56-57)
✎ MERK
▪ Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker, og tilbyderens
▪
▪
policy. Ta kontakt med din tilbyder for mer informasjon.
DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du også ha en datamaskin tilkoblet nettverket, som vist i illustrasjonen.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 27
27
2010-03-11 오후 2:47:55
Tilkoblinger
Trådløst nettverk
Du kan koble deg til nettverk med en trådløs enhet som deler ut IP-adresser.
Et trådløst aksesspunkt (AP) eller en ruter er nødvendig for å kunne sette opp et trådløs nettverkstilkobling.
Sette opp nettverksalternativene. (Se side 37-41)
Bredbånd
stjeneste
Trådløs IP-deler
Nettverkstjenester med
AllShare-funksjonen
(Se side 56-57)
✎ MERK
▪ For å kunne bruke et trådløst nettverk, må produktet være koblet til en trådløs IP-deler. Hvis den trådløse IP-deleren
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
28
(Router/tilgangspunkt) støtter DHCP, kan produktet bruke en DHCP eller statisk IP-adresse når det skal koble seg til
det trådløse nettverket.
Dette produktet støtter IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Når du spiller av video over en IEEE 802.11B/
G-tilkobling, kan det hende at avspillingen "hakker".
Velg en kanal som ikke er i bruk til den trådløse IP-deleren. Hvis kanaler som er valgt til den trådløse IP-deleren
benyttes av en annen enhet i nærheten, vil dette kunne føre til forstyrrelser og kommunikasjonsfeil.
Hvis Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n-modus er valgt, og krypteringstypen er WEP, TKIP eller TKIPAES (WPS2Mixed) på tilgangspunktet ditt, vil ikke dette produktet støtte tilkobling som er i henhold til de nye Wi-Fispesifikasjonene.
Hvis tilgangspunktet ditt støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble til nettverket ved hjelp av PBC (Push Button
Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS vil konfigurere SSID og WPA-nøkkelen automatisk i
begge modusene.
Tilkoblingsmetoder: Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på tre måter:
- PBC (WPS)
- Bruke den automatiske nettverkssøkefunksjonen.
- Manuelt oppsett
Trådløse nettverk kan, i egenskap av seg selv, forårsake forstyrrelser, avhengig av bruksbetingelsene (AP-ytelse,
avstand, hindring, forstyrrelser av andre radiosendere etc).
Sette den trådløse IP-deleren til infrastrukturmodus. Ad-hoc-modus støttes ikke.
Når du bruker en sikkerhetsnøkkel på aksesspunktet (AP/trådløs IP-deler), støttes bare følgende standarder.
1) Autentiseringsmodus: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krypteringstype: WEP, AES
For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du også ha en datamaskin tilkoblet nettverket, som vist i illustrasjonen.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 28
2010-03-11 오후 2:47:56
Oppsett
Initial Settings I On-Screen Language
Oppsett
1. Slå på TV-apparatet etter at du har koblet til
produktet.
(Når produktet kobles til et TV-apparat
for første gang, vil produktet slå seg på
automatisk, og startskjermen vil bli vist).
5. Bruk ◄ ► til å velge ønsket nettverksinnstilling:
Kabel, Trådløs eller PBC (WPS), og trykk
deretter ENTER. (Se side 38-41)
Nettverkstesten vil starte og de opprinnelige
innstillingene vil være fullførte.
05
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
6. Trykk på OK.
Hjem-menyen vil bli vist. (Hvis du vil ha mer
informasjon om Hjem-menyen, se side 30)
• Hjem-menyen
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
You Tube
internet radio
Aktiver [email protected],
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket språk, og trykk
deretter på ENTER.
3. Trykk ENTER for å velge start-knappen.
Opprinnelig innstilling
Ingen plate a Bytt enhet
▪
▪
Start
a Forrige
" Velg
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og
trykk deretter på ENTER. (Se side 31)
Opprinnelig innstilling I Nettverk
Nettverksinnstilling er nødvendig for å bruke forskjellige Internett-tjenester.
Velg primær metode for å koble til nettverket.
Kablet: Angi nettverk ved å bruke Ethernet-kabel.
Kontroller at Ethernet-kabel er koblet til.
Kabel
Trådløs
PBC (WPS)
a Forrige d Hopp over < Flytt
" Velg
d Vis enheter
" Enter
✎ MERK
▪ Når produktet kobles til et TV-apparat første gang,
TV-format og Nettverk stilles inn.
Hvert språk kan endres senere under ”Innstillinger”
▪
▪
▪
vil produktet slå seg på automatisk.
Ikke bli forvirret, da dette ikke er en feil.
Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter opp
de opprinnelige innstillingene.
Hvis du trykker BLÅ(D) under nettverksoppsettet,
får du tilgang til Hjem-menyen selv om
nettverksoppsettet ikke er ferdig ennå.
Når du går tilbake til Hjem-menyen, vil fullskjermsmodus
bli avsluttet automatisk.
Hvis du vil se de opprinnelige innstillingene igjen slik
at du kan endre de, må du trykke STOPP (
) foran
på produktet i mer enn 5 sekunder når det ikke er
noen plate satt inn.
Bruk HDMI-kabelen til å koble produktet til et
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibelt TV-apparat fra
Samsung.
Hvis TV-apparatet benytter et språk som er støttet
av produktet, vil det språket automatisk bli valgt som
foretrukket språk.
Men Anynet+ (HDMI-CEC)-funksjonen må være
slått på både på TV-apparatet og produktet.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 29
29
2010-03-11 오후 2:48:00
TV
POWER
POWER
Oppsett
BONUSVIEW
▪
SOURCE
Hvis produktet står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TV-skjermen.
Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn 25
AUDIO
minutter, vil SUBTITLE
det slå seg av automatisk..
Sette opp menyene
DISC MENU
MENU
1
Velger innstillingene.
6
Viser tilgjengelige knapper.
2. Bruk ◄► til å velge Innst., og trykk deretter
på ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og
trykk deretter på ENTER.
TITLE MENU
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element, og trykk
deretter på ENTER.
POPUP
TOOLS
5
INFO
5. Trykk EXIT hvis du vil gå ut av menyen.
3
RETURN
2
EXIT
✎ MERK
▪ Når produktet er tilkoblet nettverket ditt, kan du
4
▪
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
1
MENU-knappen : Trykk her for å gå til Hjem79
menyen.
2
VOL
CH til forrige meny.
RETURN-knappen
: Går tilbake
3
ENTER / RETNINGSKNAPPENE-knappen
:
AK59-00104R
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
4
EXIT-knappen : Trykk her for å avslutte menyen.
▪
MUTE
▪
velge [email protected] fra Hjem-menyen.
Du kan laste ned ønsket innhold fra Samsung Apps.
(Se side 55)
Antallet trinn du må igjennom avhenger av den
valgte menyen.
Skjermmenyene på dette produktet kan endres etter
en oppgradering av programvareversjonen.
1. Trykk POWER.
Hjem-menyen vil vises.
• Hjem-menyen
You Tube
internet radio
Aktiver [email protected],
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
1
5
Ingen plate a Bytt enhet
1
Velger [email protected]
2
Velger videoene.
3
Velger musikken.
4
Velger bildene.
30
2
3
4
d Vis enheter
" Enter
6
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 30
2010-03-11 오후 2:48:01
▪
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
Bildeformat
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du
kanskje trenge å justere skjerminnstillingen.
• 16:9 Normal
Enkelte filmer (4:3 kilde) vises
i 4:3 Pillarbox (svarte felter på
sidene av bildet) selv om 16:9
normal er valgt.
• 16:9 Bred
Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis
du har fjernsyn med bredskjerm.
Velges hvis du ønsker å se hele
16:9-skjerbildet Blu-ray-/DVDplaten leverer, selv om TVapparatet ditt har et bildeforhold
på 4:3. Det vises da sorte felter
øverst og nederst på skjermen.
• 4:3 Pan-Scan
Velg dette alternativet når du vil se
filmer i formatet 16:9 på Blu-ray-/
DVD-plater uten de svarte stripene
i topp og bunn, selv om du har et
TV-apparat med bildeforholdet 4:3
(deler av bildet ytterst til høyre og
venstre vil bli kuttet vekk).
✎ MERK
▪ Avhengig av platetypen kan det hende at noen
▪
▪
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon.
Når du bruker en HDMI-kabel til å koble sammen
produkter fra Samsung som støtter BD Wise, blir
den beste oppløsningen automatisk innstilt.
• På : Den originale oppløsningen til Blu-ray-/
DVD-platen blir sendt direkte til TV-apparatet.
• Av : Oppløsningssignalet blir bestemt iht. den
tidligere angitte oppløsningen, uavhengig av
oppløsningen på platen.
✎ MERK
▪ Hvis du vil endre oppløsningen i BD Wise-modus,
▪
▪
• 4:3 Smal
sideforhold ikke er tilgjengelige.
Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle
bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det hende at
bildet virker forvrengt.
Hvis du velger 4:3 Pan-Scan eller 4:3 Smal, vil du
ikke kunne se hele skjermen ved å trykke FULL
SCREEN på fjernkontrollen.
▪
må du slå Av BD-modus på forhånd.
Hvis du slår av BD Wise, vil oppløsningen på det
tilkoblede TV-apparatet automatisk bli satt til
maksimal oppløsning.
Hvis produktet er tilkoblet en enhet som ikke støtter BD
Wise, kan du ikke bruke BD wise-funksjonen.
For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD Wisefunksjonen På både TV-apparatet og produktet.
Oppløsning
Setter opp oppløsning på komponent- og HDMIsignalet.
Nummeret i koden 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480i viser til antallet linjer med video.
Bokstavene p og i indikerer om signalet er
linjesprang respektivt progressivt.
• Auto : Kontrollerer automatisk, og velger
optimal oppløsning.
• BD Wise : Velger automatisk den optimale
oppløsningen når du er tilkoblet et TV-apparat
som støtter BD Wise-funksjonen med en
HDMI-kabel. (BD Wise-menyen vil bare være
tilgjengelig hvis BD Wise er satt til På).
• 1080p : Sender ut 1080 linjer med progressiv video.
• 1080i : Sender ut 1080 linjer med linjesprang video.
• 720p : Sender ut 720 linjer med progressiv video.
• 576p/480p : Sender ut 576/480 linjer med
progressiv video.
• 576i/480i : Sender ut 576/480 linjer med
linjesprang video.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 31
Oppsett
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
Hvis du velger 16:9 Normal, kan det hende at 4:3
Pillarbox vises.
Hvis dette er tilfellet kan du se fullskjermsbildet ved
å trykke på FULL SCREEN på fjernkontrollen.
05
Skjerm
31
2010-03-11 오후 2:48:02
Oppsett
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
• Blu-ray-avspilling
HDMI / tilkoblet
Utsignaler
Oppsett
HDMI / ikke tilkoblet
HDMI-modus
Komponent-/VIDEO-modus
Komponent-modus
VIDEO-modus
Auto
Optimal oppløsning
576i/480i
-
-
1080p, filmbilder (24Fs) av
[email protected]
576i/480i
-
-
1080p/1080i,
filmbilder (24Fs) på
[email protected]
576i/480i
-
-
1080i, filmbilder (24Fs) av
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
• DVD-avspilling
HDMI / tilkoblet
Utsignaler
Oppsett
HDMI-modus
Komponent-/VIDEO-modus
Komponent-modus
VIDEO-modus
Auto
Optimal oppløsning
576i/480i
-
-
1080p
[email protected]
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
✎ MERK
▪ Hvis det tilkoblede TV-apparatet ikke støtter filmbilder,
eller den valgte oppløsningen, vil meldingen “Dersom
det ikke vises noen bilder etter endringen, må du
vente i 15 sekunder. Deretter vil oppløsningen
automatisk stilles tilbake til forrige verdi. Vil du gjøre
et valg?” bli vist.
Hvis du velger Ja, og oppløsningen ikke støttes,
blir TV-skjermen svart. Vent i 15 sekunder, og
oppløsningen vil bli satt tilbake til den forrige verdien
automatisk.
32
HDMI / ikke tilkoblet
▪
▪
▪
▪
Hvis skjermen er svart, holder du inne STOPP (
)
i fronten av produktet i mer enn 5 sekunder (uten
plate i spilleren). Alle innstillinger tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger. Følg trinnene på foregående
side for å gå til hver modus og velg den
skjerminnstillingen som TV-apparatet ditt støtter.
Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for å
kunne bruke Filmbilde (24 Fs).
Hvis både HDMI- og komponentkontaktene er benyttet,
og du ser på et signal fra komponentutgangen, vil
det være et avvik mellom oppløsningstabellen og den
reelle oppløsningen på TV-apparatet ditt.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 32
2010-03-11 오후 2:48:02
HDMI fargedybde
Du kan optimere fargeinnstillingene til HDMIutgangen.
Velg en tilkoblet enhetstype.
• TV : Velg denne hvis produktet er koblet til et
TV-apparat via HDMI.
• Skjerm : Velg denne hvis produktet er koblet til
en monitor via HDMI.
Velg om du skal sende ut bildet til HDMI OUTkontakten med fargedybde eller ikke. Fargedybde
gir deg en mer nøyaktig fargereproduksjon, men
en dypere fargedybde.
• Auto : Bildet blir matet ut med fargedybde til
det tilkoblede TV-apparatet som støtter HDMI
fargedybde.
• Av : Bildet mates ut uten fargedybde.
Hvis du stiller inn Filmbilde (24 Fs) til På, kan du
justere produktets HDMI-signal til 24 rammer per
sekund for bedre bildekvalitet.
Du kan kun bruke Filmbilde (24 Fs) på TVapparater som støtter denne rammehastigheten.
Denne menyen kan kun brukes i 1080i eller 1080p
HDMI-utgangsoppløsning.
• På : Funksjonene Filmbilde (24 Fs) vil fungere.
• Av : Funksjonene Filmbilde (24 Fs) vil ikke fungere.
✎ MERK
▪ Hvis TV-apparatet ditt ikke støtter funksjonen
Filmbilde (24 Fs), vil du se en melding på skjermen.
Progressiv modus
Benyttes for å forbedre bildet når du ser på DVDplater.
• Auto : Velg denne dersom du vil at produktet
automatisk skal velge det beste bildet for DVDplaten du ser på.
• Video : Velg for best bildekvalitet fra DVD-er
med konsert eller TV-show.
Lyd
Digitale signaler
Still inn utgående digital lyd i samsvar med tilkoblet
mottaker. (Se avsnittet om valg av digitale signaler
på neste side for flere detaljer)
• PCM
• Bitstrøm (omkoding)
• Bitstrøm (for audiofile)
✎ MERK
▪ Sørg for å velge riktig digital utgang, ellers får du
▪
▪
▪
▪
Stille modus
Velger bildetypen som skal benyttes når du setter
en DVD-avspilling på pause.
• Auto : Automatisk innstilling av det beste
stillbildet, avhengig av innhold.
• Stillbilde : Velg ved pause i en scene med liten
aktivitet.
• Felt : Velg ved pause i en scene med mye
aktivitet.
▪
ingen lyd eller bare lydstøy.
Hvis HDMI-enheten (mottaker, TV) ikke er kompatible
med komprimerte formater (Dolby digital, DTS), går
lydsignalet ut som PCM.
De sekundære og effektkildene vil ikke være
tilgjengelig på vanlige DVD-plater.
Noen Blu-ray-plater inneholder ikke sekundært eller
effektspor.
Dette digitale utgangsoppsettet påvirker ikke det
analoge (L/R) lydsignalet, eller HDMI-signalet til TVapparatet.
Det påvirker det optiske lydsignalet, og lyd over
HDMI når spilleren er tilkoblet en forsterker.
Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det bli
sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet til den
digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 33
Oppsett
Filmbilde (24 Fs)
05
HDMI-format
33
2010-03-11 오후 2:48:03
Oppsett
Valg av digitale signaler
Oppsett
Bitstrøm
(omkoding)
PCM
Tilkobling
HDMI-forsterker
PCM
Optisk
Bitstrøm
(for audiofile)
HDMI-forsterker eller optisk HDMI-forsterker
Optisk
Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
Omkodet DTS
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital Opp til 5.1-kanaler PCM 2ch
Omkodet DTS
Dolby Digital
Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital
Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
Plus
Lydstrøm på
Blu-ray-plater Dolby TrueHD Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
Opp til 6.1-kanaler PCM 2ch
Omkodet DTS
DTS
DTS
DTS-HD HRA Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
DTS
Omkodet DTS
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
Omkodet DTS
DTS-HD MA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Lydstrøm på
DVD
Dolby Digital Opp til 5.1-kanaler PCM 2ch
Definisjon for
en Blu-rayplate
Sender bare ut det primære
Dekoder primær-, sekundær og
lydsporet (filmens hovedlydspor),
Dekoder primære,
effektsporene sammen til ett
Hvilken som
slik at mottakeren din kan
sekundære og effektsporene PCM-signal. Deretter omkodes
helst
dekode lydens bitstream. Du vil
sammen til en PCM lydkilde.
PCM-signalet til en DTS
ikke høre den sekundære eller
bitstream.
effektlyden.
DTS
Opp til 6.1-kanaler PCM 2ch
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor.
- Primærlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen
- Sekundærlyd : Tilleggspor som f.eks.
regissørens eller skuespillerens kommentarer.
- Interaktiv lyd : Interaktive lyder vil høres nå valgt.
De interaktive lydene er forskjellige, avhengig av
Blu-ray-platen.
PCM nedsampling
Velg om du vil nedsample 96KHz-signaler.
• På : Velg dette alternativet når forsterkeren som
produktet er tilkoblet ikke er kompatibel med
96KHz. 96KHz-signaler vil bli konvertert ned til
48KHz.
• Av : Velg dette alternativet når forsterkeren som
produktet er tilkoblet er kompatibel med 96KHz.
✎ MERK
▪ Selv om PCM nedsampling er slått av, vil enkelte
plater kun spille Av nedsamplet lyd via de optiske
digitale utgangene.
34
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 34
2010-03-11 오후 2:48:03
Dynaamisen alueen hallinta
Du kan lytte på en lav lydstyrke, men likevel høre
dialogen klart og tydelig.
Dette er bare aktivt når et Dolby Digital-signal blir
identifisert.
• På : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke riktig
komprimering slik at innhold på lavt nivå blir
tydelig nok samtidig som dramatiske partier ikke
får for sterk lyd.
• Av : Du kan nyte filmen i standard dynamikkområde.
Downmixing-modus
Stilles inn hvis du skal mikse ned multikanallyd til
færre kanaler.
• Normal Stereo : Mikser flerkanals lyd til
tokanals stereo. Velg når du skal koble til utstyr
som ikke støtter virtuelle surroundfunksjoner,
som f.eks. Dolby Pro Logic.
• Surround-kompatibel : Mikser flerkanals lyd til
surroundkompatibel stereo.
Velg når du skal koble til utstyr som støtter
virtuelle surroundfunksjoner, som f.eks. Dolby
Pro Logic.
✎ MERK
▪ Hvis du benytter en HDMI-forsterker, er dette
▪
Oppsett
• Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med komprimert flerkanalsformater (Dolby
Digital, DTS), kan produktet sende et 2-kanals
nedmikset lydsignal, selv om du har valgt
Bitstream (enten omkodet eller audiophile) på
oppsettmenyen.
• Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med samplingsrater for PCM over 48kHz, vil
produktet kunne sende et nedsamplet 48kHz
PCM-signal selv om du har satt alternativet
PCM nedsampling til Av.
• Kino : Velg dette alternativet hvis du vil spille av
2-kanals kinokilder over flere kanaler.
• Musikk : Velg dette alternativet hvis du vil spille
av 2-kanals musikk-kilder over flere kanaler.
05
HDMI
alternativet tilgjengelig når du velger PCM som
digital utsignal.
Du kan bruke dette alternativet med analoge
7.1-kanals signaler når du ikke bruker en HDMIforsterker.
Høyttalerinnstillinger
Juster høyttalerlyden slik at du får best mulig
surroundlyd.
Denne menyen er bare tilgjengelig når du bruker
den analoge 7.1-kanals-utgangen.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Front
:
Large
Center
Surround
Surround Back
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
:
Large
Large
Large
On
Off
< Change " Enter ' Return
Set the front speaker size to Large.
Testtone
• En testtone vil bli sendt til høyttalerne i
rekkefølgen L ; C ; R ; RS ; RSB ; LSB
; LS ; LFE, slik at du kan forsikre deg om at
høyttalerne er satt opp korrekt.
• Testtonen kan kun aktiveres når det ikke er
noen plate i enheten.
• Testtonen sendes bare ut via de analoge
7.1-utgangene.
DTS Neo:6
Du kan nyte flerkanals lyd fra enkle 2-kanals lydkilder.
• Av : Sender ut et 2-kanals lydsignal via
fronthøyttalerne.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 35
35
2010-03-11 오후 2:48:05
Oppsett
System
Opprinnelig innstilling
Ved å bruke de opprinnelige innstillingene,
kan du bl.a. velge språk, bildeforhold og
nettverksinnstillinger.
Se relevante avsnitt i brukerhåndbok for mer
informasjon om disse innstillingene.
(Se side 30-43)
[email protected] skjermstørrelse
Velger optimal skjermstørrelse på [email protected]
• Størrelse 1 : Viser mindre ikoner til de
forskjellige applikasjonene, og du kan se noe
svart på sidene av skjermen.
• Størrelse 2 : Viser applikasjonsikonene i
normalstørrelse, men bildet kan være for stort
for TV-skjermen din.
• Størrelse 3 : Viser større applikasjonsikoner, men
bildet kan være for stort for TV-skjermen din.
BD datastyring
Lar deg administrere nedlastet innhold fra Blu-rayplater som støtter tjenesten BD-LIVE.
Du kan kontrollere enhetsinformasjonen, inkludert
lagringsstørrelsen, slette BD-dataene eller endre
minneenheten.
Bytt enhet lar deg velge mellom produktet interne
eller eksterne minne (tilkoblet USB-enhet).
Hvis dataene som skal lagres fra BD-LIVE er
større enn gjenværende kapasitet, eller hvis det
interne minnet er fullt, må du koble til en ekstern
USB-enhet, og deretter velge Ekstern enhet på
menyen.
Innstillinger
Skjerm
BD datastyring
Lyd
Gjeldende enhet
:Internt
System Total størrelse
:589MB
Nettverk Tilgjengelig størrelse :588MB
Språk
\
Slett BD-data
Sikkerhet Bytt enhet
:Internt
Generelt
" Velg
' Tilbake
Kundesupport
Slett alle BD-data som er lagret.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon
med andre Samsung-produkter med Anynet+funksjonen.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble
dette produktet til et TV-apparat fra Samsung TV
med en HDMI-kabel.
Du kan betjene dette produktet med en
Samsung fjernkontroll for TV-apparater, og starte
avspilling ved å trykke på AFSPELEN (
) på
fjernkontrollen til TV-apparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
• På : Anynet+-funksjonene fungerer.
• Av : Anynet+-funksjonene fungerer ikke.
✎ MERK
▪ Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI▪
▪
36
Beskrivelse av enhetsinformasjon (minne) på
produktet
• Total størrelse : Den totale størrelsen på
enheten (minne).
• Tilgjengelig størrelse : Den tilgjengelige
størrelsen på enheten (minne).
✎ MERK
▪ I eksternt minnemodus, vil avspillingen av en plate
▪
kabelen ikke støtter CEC.
▪
Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en n
-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
▪
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke
fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil
ha mer informasjon.
▪
bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en
avspilling.
Bare USB-enheter som er formatert med filsystemet
FAT (DOS 8.3-filnavn) støttes, og det anbefales
at du bruker en USB-enhet som støtter USB
2.0-protokollen, med lese-/skrivehastighet på 4 MB
eller mer.
En USB-basert harddisk kan ikke benyttes til å lagre
BD-data (BD-LIVE).
Det kan være at funksjonen Gjenoppta avspilling ikke
virker etter at lagringsenheten er formatert.
Den totale størrelsen på BD Data Management kan
variere, avhengig av forholdene.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 36
2010-03-11 오후 2:48:06
DivX®-deaktivering
Still inn tidsrelaterte funksjoner.
Velg dette alternativet for å få en ny registreringskode.
Innstillinger
Skjerm
klokke
Lyd
Klokkemodus
:Auto
\
System Still klokke
Nettverk Tidssone
:GMT + 0:00
Språk
DST
:Av
Sikkerhet
Generelt
> Flytt " Angi ' Tilbake
Kundesupport
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Oppsett
Innstillinger
05
Klokke
Opprinnelig innstilling
Vil du deaktivere enheten?
Ja
Nei
Velg foretrukket metode til å stille klokken.
• Klokkemodus : Du kan velge mellom Auto og
Manuell.
Hvis du velger Manuell, vil menyen Still klokke
være aktivert, mens DST vil være deaktivert.
• Still klokke : Du kan angi rett klokke og dato
manuelt.
• Tidssone : Du kan angi tidssonen du befinner
deg i.
• DST : Du kan slå DST (Sommer-/Vintertid) av
eller på.
✎ MERK
▪ Denne funksjonen kan benyttes når DivX(R)registrering er deaktivert.
Nettverksoppsett
Når du skal sette opp nettverkstilkoblingen til
produktet, må du følge disse trinnene:
DivX®-registrering
1. På Hjem-menyen må du bruke ◄► til å
velge innstillinger, og deretter må du trykke
ENTER.
Vis registreringskode for DivX(R) VOD for å kjøpe
og spille av DivX(R) VOD-innhold.
2. Bruk ▲▼ til å velge Nettverk, og trykk
deretter ENTER.
Innstillinger
Skjerm
Opprinnelig innstilling
Lyd
System DivX® programbestilling (Video On Demand)
Nettverk
Din registreringskode er : XXXXXXXXXX
Les mer på www.divx.com/vod.
Språk
Sikkerhet
OK
Generelt
Kundesupport
3. Bruk ▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
trykk deretter ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge Nettverkstype, og trykk
deretter ENTER.
5. Bruk ▲▼ til å velge Kabel eller Trådløs, og
trykk deretter ENTER.
6. Går til neste seksjon.
Nettverksinnstillinger
✎
MERK
▪
Dette alternativet er ikke aktivert hvis du velger OK.
For å aktivere dette alternativet, må du aktivere
DivX(R)-deaktivering.
Ta kontakt med din internettleverandør (ISP)
for å finne ut om IP-adressen din er statisk eller
dynamisk. Hvis den er dynamisk anbefaler vi at
du bruker de automatiske innstillingene. Dette er
det enkleste, og det vil fungere i de fleste tilfeller.
Hvis den er statisk, må du bruke den manuelle
oppsettprosedyren.
Veiledning for kablede nettverk finner du nedenfor.
Veiledningen for trådløse nettverk finner du etter
veiledningen for kablede nettverk.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 37
37
2010-03-11 오후 2:48:07
Oppsett
Kablede nettverk
Sette opp en kablet tilkobling - Manuell
1. På menyen Nettverksinnstilling må du bruke
▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen Oppsett Internett-protokoll vises.
Hvis de automatiske innstillingene ikke fungerer,
må du sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
For å hente nettverksinnstillingene fra de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
2. Bruk ▲▼ til å velge Auto eller Manuell, og
trykk deretter ENTER.
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre
på skjermen.
Sette opp en kablet tilkobling - Auto
2. På hurtigmenten må du velge Status.
1. Hvis du valgte Auto, vil nettverksfunksjonen
selv finne og fylle inn de rette verdiene for
IP-adresse, Delnettmaske og lignende
automatisk.
3. På dialogen som vises må du velge fanen
Støtte.
✎ MERK
▪ Denne prosessen kan ta opp til 5 minutter.
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
ditt produktet, må du følge disse trinnene:
1. Trykk ENTER på skjermen Oppsett Internettprotokoll.
Innstillinger
Nettverksinnstilling
Skjerm
Oppsett Internett-protokoll:Auto
Lyd
0
IP-adresse
: 0
System
0
Delnettmaske
: 0
Nettverk
0
Gateway
: 0
Språk
DNS
:Auto
Sikkerhet
0
0
DNS-server
:
Generelt
Kundesupport
> Flytt
" Velg
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
\
0
0
0
0
0
0
0
0
' Tilbake
2. Etter at nettverksfunksjonen har hentet inn de
nødvendige nettverksverdiene, må du trykke
RETURN.
Deretter må du kjøre en Nettverkstest for å
sikre at produktet har en tilkobling til nettverket
(Se side 41).
3. Hvis nettverksfunksjonen ikke greier å skaffe
inn de nødvendige verdiene, eller hvis du
valgte Manuell, må du gå til veiledningen for
manuelt oppsett.
2. Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk deretter
ENTER.
3. Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP-adresse).
Innstillinger
Nettverksinnstilling
Skjerm
Oppsett Internett-protokoll:Manuell
Lyd
0
IP-adresse
: 0
System
Delnettmaske
: 255 255
Nettverk
0
Gateway
: 0
Språk
DNS
:Manuell
Sikkerhet
0
DNS-server
: 0
Generelt
Kundesupport
\
0
0
255
0
0
0
0
0
> Flytt " Velg
' Tilbake
Konfigurer Internett-protokollen (IP) slik at spilleren kan kommunisere via nettverket.
4. Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
5. Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
6. Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettmaske og Gateway.
7. Bruk ▼ til å gå til DNS.
8. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
38
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 38
2010-03-11 오후 2:48:07
Trådløst nettverk
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på
tre måter:
• Bruke PBC (WPS)
• Bruke den automatiske nettverkssøkefunksjonen.
• Manuelt.
Hver metode beskrives nedenfor.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling PBC (WPS)
Den enkleste måten å sette opp en trådløs
nettverkstilkobling på er ved hjelp av PBC (WPS)funksjonen.
Hvis den trådløse routeren har en PBC (WPS)knapp, kan du følge disse trinnene:
1. På menyen Nettverksinnstilling må du bruke
▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen Oppsett Internett-protokoll vises.
2. Trykk RØD(A) på fjernkontrollen.
3. Trykk PBC (WPS)-knappen på routeren innen
to minutter. Produktet ditt viser skjermen Valg
av nettverk, og henter automatisk inn alle
nødvendige nettverksverdier for å kunne koble
til nettverket. Når det er klart, vises OK. Trykk
ENTER på fjernkontrollen.
4. Etter at nettverkstilkoblingen er satt opp, må
du trykke RETURN for å avslutte skjermen
Nettverksinnstilling.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling Automatisk nettverkssøk
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt
sikkerhetssystem som krever at enheter som skal
ha tilgang til nettverket må sende over en kryptert
sikkerhetskode, kalt tilgangs- eller sikkerhetsnøkkel.
Sikkerhetsnøkkelen er basert på en passfrase,
normalt et ord, eller en samling med bokstaver og
tall i en angitt lengde som du ble bedt om å oppgi
når du satte opp sikkerhetsinnstillingene til det
trådløse nettverket. Hvis du bruker denne metoden
til å sette opp nettverkstilkoblingen, og har sikret
nettverket med en sikkerhetsnøkkel, må du taste inn
denne passfrasen i løpet av prosessen.
 Sette opp nettverkstilkoblingen
Hvis du vil sette opp den trådløse
nettverkstilkoblingen ved hjelp av automatisk
nettverkssøk, må du følge disse trinnene:
1. På menyen Nettverksinnstilling må du bruke
▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen Oppsett Internett-protokoll vises.
2. Bruk ▲▼ til å velge Oppsett Internettprotokoll, og trykk deretter ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge Auto eller Manuell, og
trykk deretter ENTER.
4. Hvis du velger Auto, må du bruke ▲ til å gå
til Tilgangspunkt valg, og trykk deretter
ENTER.
Nettverksfunksjonen søker etter tilgjengelige
trådløse nettverk.
Når søket er ferdig vil det bli vist en liste over
tilgjengelige nettverk.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Nettverksinnstilling
Valg av nettverk
Kobler til nettverk.
Nettverksnavn (SSID) : shj
Stopp
" Velg
' Tilbake
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 39
Oppsett
10. Deretter må du kjøre en Nettverkstest for
å sikre at produktet har en tilkobling til
nettverket (Se side 41).
05
9. Trykk RETURN på fjernkontrollen.
39
2010-03-11 오후 2:48:08
Oppsett
5. På listen over nettverk, må du bruke ▲▼ til å
velge et nettverk, og deretter trykke ENTER.
6. Hvis du får melding om at du må taste inn en
PIN-/sikkerhetskode, må du gå til trinn 7. Hvis
skjermen nettverkstilkoblinger vises, gå til trinn
11.
7. Bruk ▲▼ til å velge PIN eller Sikkerhet.
I de fleste hjemmenettverk skal du velge
Sikkerhet (For sikkerhetsnøkkel).
8. På skjermen Sikkerhet må du taste inn
passfrasen til nettverket.
✎ MERK
▪ Det skal være mulig å finne passfrasen på en av
oppsettskjermene du var innom når du satte opp
routeren eller modemet.
9. Når du skal taste inn passfrasen, må du følge
disse generelle retningslinjene:
• Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
• Bruk piltastene på fjernkontrollen til å
flytte fra knapp til knapp på skjermen for
inntasting av sikkerhetsnøkkelen.
• Hvis du skal taste inn bokstaver, må du gå til
knappen merket a/A/1/, og deretter trykke
ENTER. Hver gang du trykker ENTER, vil
du kunne veksle mellom hvilke tegn du kan
taste inn (a/A/1/).
• Hvis du skal taste inn en bokstav, må du
taste tallet som tilsvarer den bokstaven.
Ved å trykke gjentatte ganger på knappen,
vil du veksle bokstaven.
• Hvis du skal slette siste bokstav eller
nummer, må du flytte deg til Slett, og
deretter trykke ENTER.
• Hvis du vil slette alle inntastede tall og
bokstaver, må du flytte deg til Tøm, og
deretter trykke ENTER. Du kan også trykke
RØD(A) på fjernkontrollen.
10. Når du er ferdig må du trykke GUL(C) på
fjernkontrollen, eller flytte deg til Utført, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen for nettverkstilkobling vises.
11. Vent til en bekreftelsesmelding for tilkoblingen
vises, og trykk deretter ENTER. Skjermen for
nettverkstilkobling vises igjen.
40
12. For å teste tilkoblingen, må du bruke ▼ til
å velge Nettverkstest, og deretter trykke
ENTER.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling Manuell
Hvis de automatiske innstillingene ikke fungerer,
må du sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
For å hente nettverksinnstillingene fra de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre
på skjermen.
2. På hurtigmenten må du velge Status.
3. På dialogen som vises må du velge fanen
Støtte.
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
ditt produkt, må du følge disse trinnene:
1. Trykk ENTER på skjermen Oppsett Internettprotokoll.
2. Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk deretter
ENTER.
3. Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP-adresse).
Innstillinger
Nettverksinnstilling
Skjerm
Tilgangspunkt valg
:Ikke valgt
Lyd
Oppsett Internett-protokoll:Manuell
System
0
IP-adresse
: 0
Nettverk
Delnettmaske
: 255 255
Språk
0
Gateway
: 0
Sikkerhet
DNS
:Manuell
Generelt
0
DNS-server
: 0
Kundesupport
a PBC (WPS) > Flytt
" Velg
\
0
0
255
0
0
0
0
0
' Tilbake
4. Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
5. Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 40
2010-03-11 오후 2:48:08
8. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
9. Når du er ferdig, kan du trykke ▲ på
fjernkontrollen for å gå til Tilgangspunkt valg.
Velg nettverket, og trykk deretter ENTER.
▪
Når produktet bruker BD-LIVE for å sende data og
forespørsel til serveren for å sertifisere platen, bruker
serveren de overførte dataene til å kontrollere om
denne platen er gyldig, og sender sertifikatet tilbake til
produktet.
Internett-tilkoblingen kan være begrenset når du bruker
BD-LIVE-innhold.
10. Gå til trinn 6 i den automatiske trådløse
prosedyren ovenfor, og følg instruksjonene fra
det punktet.
Nettverkstest
Bruk denne menyen for koble til det kablede nettverket,
eller for å kontrollere om nettverkstilkoblingen virker.
Innstillinger
Skjerm
Nettverkstest
Lyd
MAC-adresse (00:00:00:00:00:00)
System
IP-adresse, delnettmaske, gateway, DNS-server
Nettverk
Gateway-ping
Språk
Test av internettjeneste
Sikkerhet
Tester nettverk...
Generelt
Kundesupport
Oppsett
7. Bruk ▼ til å gå til DNS.
✎ MERK
▪ Hva er et gyldig sertifikat?
05
6. Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettmaske og Gateway.
Språk
Du kan velge språket du foretrekker på Hjemmenyen, platemenyer el. l.
• Skjermmeny : Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
• Platemeny : Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
• Lyd : Velg ønsket talespråk på plater.
• Teksting : Velg ønsket språk på platens
undertekster.
✎ MERK
▪ Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes på
platen.
Test oppsettet på Internett-protokollen for å se om den fungerer riktig.
Nettverksstatus
Kontroller om en tilkobling til nettverket og internett
er etablert.
BD-Live internett forbindelse
Velge om det skal være mulig å koble til internett
når en BD-LIVE-tjeneste benyttes.
• Tillat (alle) : Internett-tilkoblingen vil være
tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
• Tillat (kun gyldige) : Internett-tilkoblingen vil
bare være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold som
inneholder et gyldig sertifikat.
• Forhindre : Ingen internett-tilkobling vil være
tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.
Sikkerhet
Når du er inne på denne meny første gang, vil du
bli møtt med et spørsmål om passord.
Tast inn det firesifrede passordet ved hjelp
av talltastene. (Passordet er satt til 0000 som
standard).
Rangering for barnelås
Foreldrefunksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått en klassifisering som gjør det
lettere å kontrollere hva slags DVD-filmer familien
kan se.
Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment
kun for voksen bruk. Hvis du for eksempel velger
opp til nivå 6, kan ikke plater med nivå 7- eller nivå
8-innhold spilles.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 41
41
2010-03-11 오후 2:48:09
Oppsett
Energisparing
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Rangering for barnelås Av
Endre passord
8 (voksne)
7
6
5
4
|
Du kan redusere strømforbruket ved å velge at
frontpanelet slår seg av automatisk når det ikke
har skjedd noen operasjoner i løpet av 5 minutter.
• På : Frontpanelet vil slå seg av automatisk 5
minutter etter siste operasjon.
• Av : Energisparefunksjonen blir ikke brukt.
Frontdisplay
Endre passord
Endre det firesifrede passordet som benyttes til å
få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
Hvis du glemte passordet
Endre lysstyrken på frontpanelet.
• Auto : Dimmes under avspilling.
• Mørk : Dimmer skjermen.
• Lys : Øk lysstyrken på visningsvinduet..
1. Ta ut platen.
Strøm på/av-lyd
2. Trykk og hold nede STOPP (
) på frontpanelet
i minst 5 sekunder.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Spiller en melodi når produktet slås av eller på.
• På : Musikk ved aktivering er på.
• Av : Musikk ved aktivering er av.
✎ MERK
▪ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Generelt
Tausta
Bytt bakgrunnstemaet til menyskjermene.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
42
Tausta
Lyseffekt
Du kan aktivere eller deaktivere lyseffekten i
toppen av produktet.
• Alltid på : Aktiver lyseffekten, slik at den alltid
er på. Velg dette alternativet når du skal utstille
produktet hos en forhandler.
• Auto : Aktiver lyseffekten når du slår produktet
av og på, eller når du betjener skuffen.
Velg dette alternativet når du skal montere
produktet hjemme.
• Av : Slå av lyseffekten, slik at den aldri er på.
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Flytt
" Velg
' Tilbake
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 42
2010-03-11 오후 2:48:10
Denne menyen gir deg muligheten til å oppgardere
programvaren, for bedret ytelse og ekstra tjenester.
Du kan kontrollere hvilken programvareversjon
som er i bruk, oppgradere via internett og sette
opp melding om automatisk oppgradering. Hvis
produktet er tilkoblet nettverket ved hjelp av en
kabel, eller en trådløs forbindelse, vil produktet
automatisk koble seg til Samsungs nettsider hver
gang det slås på, og derfra laste ned eventuelle
oppdateringer.
Innstillinger
Skjerm
Programvareoppgradering
Programvareoppgradering
Lyd
Disc Menu
:
System Gjeldende versjon
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Nettverk
Subtitle
:
Via Internett
\
Språk
Mld. om autooppgradering:På
Sikkerhet
Generelt
" Velg
' Tilbake
Kundesupport
• USB : Gå til www.samsung.com/bluraysupport,
og last ned den siste programvaren (RUF-fil)
til en USB-basert minnepinne. Sett deretter
USB-pinnen inn i USB-porten på produktet
(plateskuffen må være tom) for å oppdatere
programvaren, og følg deretter instruksjonene
på skjermen.
• CD/DVD : Gå til www.samsung.com/
bluraysupport, og last ned den siste
programvaren (RUF-fil), og brenn den ut på
en plate. Sett så denne platen inn i produktet
for å starte oppdateringen. Følg deretter
instruksjonene på skjermen.
✎ MERK
▪ Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten
▪
▪
1. Bruk ENTER til å velge By Via Internett.
En melding vil vises hvis det finnes en
tilgjengelig oppdatering.
▪
2. Hvis du velger Ja, vil produktet slå seg av
automatisk før det starter opp igjen.
(Ikke slå det på manuelt).
▪
3. Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen.
Når oppdateringen er ferdig, vil produktet slå
seg av automatisk.
4. Trykk POWER for å slå på produktet igjen.
✎
MERK
▪
▪
Oppsett
Programvareoppgradering
Du kan også oppdatere programvaren på
følgende to måter: Selve oppdateringsprosessen
er den samme som på menyen Via Internett.
05
Kundesupport
(Host) må bare utføres så lenge det ikke er noen plate
i produktet.
Hvis du ønsker å avbryte oppgraderingen i prosessen
med å laste ned oppgraderingsdata, trykker du
ENTER.
Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
Slå ikke av produktet under systemoppgraderingen,
hvis du gjør det er det ikke sikkert at produktet
fungerer som det skal etterpå.
Programvareoppdateringer ved hjelp av USBkontakten (Host) støtter bare en USB-basert
minnepinne.
Kontakte Samsung
Oppgi kontaktinformasjon når du søker hjelp til ditt
produkt.
Oppdateringen er ferdig når produktet slå seg av
etter omstarten. Trykk POWER for å slå på produktet
igjen.
Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Samsung Electronics skal ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på produktet som skyldes ustabil
internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens
side under oppdatering av programvaren.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 43
43
2010-03-11 오후 2:48:10
Basisfunksjoner
Spille en plate
Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
Avspilling
Bruke platemenyen
1. Åpne plateskuffen ved å trykke ÅPNE/LUKKE
(
).
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
3. Lukk plateskuffen ved å trykke ÅPNE/LUKKE
(
).
4. Trykk SPILL AV (
).
Avspillingsrelaterte knapper
SPILL AV (
STOPP (
PAUSE (
)
)
Starter avspilling.
Pauser avpillingen.
Innholdet på en plate er normalt delt opp som
nedenfor.
• Blu-ray-plate, DVD-VIDEO
Kapittel 1
tittel 2
Kapittel 2
Kapittel 3
Spor 3
Spor 4
Spor 5
• Lyd-CD (CD-DA)
Spor 1
Spor 2
• MP3, WMA, DivX, MKV og MP4
mappe (gruppe) 1
fil 1
fil 2
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
valgene, og trykk deretter ENTER.
✎ MERK
▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
Bruke tittelmenyen
Z
1. Under avspilling må du trykke TITLE
MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
valgene, og trykk deretter ENTER.
Platestruktur
tittel 1
Kapittel 1 Kapittel 2
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU på fjernkontrollen.
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Stanser avspillingen.
• Hvis du trykker en gang :
Stopposisjonen vil bli lagret.
• Hvis du trykker to ganger :
Stopposisjonen vil ikke bli lagret.
)
hZ
fil 1
mappe (gruppe) 2
fil 2
fil 3
✎ MERK
▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Spille av tittellisten
z
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU eller TITLE MENU.
2. Bruk ▲▼ til å velge en oppføring på
tittellisten som du vil spille av, og trykk
deretter ENTER.
✎ MERK
▪ Hvis platen har en spilleliste, kan du trykke GRØNN(B)
for å gå til spillelisten.
44
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 44
2010-03-11 오후 2:48:11
Hoppe over kapittel
1. Under avspilling må du trykke
POPUP på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► eller ENTER til å velge
ønsket meny.
✎ MERK
▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Sakte avspilling/trinnvis avspilling
Sakte avspilling
Bruke funksjonene søke- og
hoppefunksjonene
hzZyx
Under avspillingen kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller et spor, og bruke hoppefunksjonen til
å gå til neste utvalg.
Søke igjennom etter en scene
hzZyx
• Under avspilling må du trykke på SØK (
Hver gang du trykker SØK (
), endres
avspillingshastigheten som følger.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
).
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
▪ Du hører ingen lyd i søkemodus.
hzZyx
• Trykk ned HOPP OVER (
) under
avspilling.
Hvis du trykker HOPP OVER (
), går du til
neste kapittel.
Hvis du trykker HOPP OVER (
), går du til
starten av kapitlet. Ett ekstra trykk vil ta deg til
starten av det forrige kapitlet.
• Trykk SØK (
) i pausemodus.
Hvis du trykker SØK (
), vil
avspillingshastigheten bli redusert til
*1/8 * 1/4 * 1/2.
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
▪ Du hører ingen lyd under sakte avspilling.
▪ Sakte film fungerer bare i avspilling fremover.
Trinnvis avspilling
hzZyx
• Trykk PAUSE (
) i pausemodus.
• Hver gang du trykker PAUSE (
), vises en ny
ramme.
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
▪ Du hører ingen lyd under trinnvis avspilling.
▪ Trinnvis avspilling fungerer bare i avspilling fremover.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 45
Basisfunksjoner
h
06
Bruke hurtigmenyen
45
2010-03-11 오후 2:48:11
Basisfunksjoner
Repeterende avspilling
Gjenta kapitlet eller tittelen.
hzZy
Gjenta kapitlet eller tittelen.
Avhengig av platen, kan det hende at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Kapittel eller Tittel, og
trykk deretter ENTER.
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
5. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
6. Trykk ENTER.
✎ MERK
▪ Hvis du angir punkt (B) før det har gått fem
sekunder, vil det vises et stoppmelding.
Bruke TOOLS-knappen
Under avspilling kan du hente fram
platemenyen ved å trykke TOOLS.
• Verktøy-menyen
Repeter
> Kapittel
Verktøy
3. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
4. Bruk ▲▼ til å velge Av, og trykk deretter
ENTER.
Tittel
:
Kapittel
<
4/21
Spilletid
:
00:12:06
1/1
Lyd
: 1/7 ENG Multi CH
Teksting
:
1/6 ENG
Vinkel
:
1/1
BONUSVIEW-video:
Av
BONUSVIEW-lyd :
0/1 Av
>
Bildeinnstilling
< Endre
" Angi
Repeter utvalget
hzZy
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Repeter A-B.
✎ MERK
▪ Avhengig av platen, vil Verktøy-menyen variere.
Gå direkte til en ønsket scene
hzZy
1. Trykk TOOLS under avspilling.
Repeter
> Repeter A-B : Av " Mark A
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
46
2. Bruk ▲▼ til å velge Tittel, Kapittel eller
Spilletid.
3. Tast inn ønsket Tittel, Kapittel eller Spilletid
ved hjelp av talltastene, og trykk deretter
ENTER.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 46
2010-03-11 오후 2:48:15
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke AUDIO på fjernkontrollen.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Lyd.
▪
▪
3. Bruk ◄► til å velge ønsket lydspråk.
▪
✎ MERK
▪ Indikatoren ◄► vil ikke bli vist på skjermen hvis
▪
▪
▪
▪
▪
▪
BONUSVIEW-seksjonen ikke inneholder noen
BONUSVIEW-innstillinger for lyd.
Informasjon om primært/sekundært modus vil også
vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
Bruk ◄► til å veksle mellom primært og sekundært
lydmodus.
Denne funksjonen avhenger av hvilke språk som er
kodet inn på platen, og vil kanskje ikke fungere.
▪
▪
at du kan endre ønsket språk på undertekstene i
platemenyen.
Trykk DISC MENU.
Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke være
tilgjengelige på alle Blu-ray-/DVD-plater.
En Blu-ray-plate kan inneholde teksting på opp til
255 språk, mens en DVD kan inneholde opp til 32.
Informasjon om primært/sekundært modus vil også
vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
Denne funksjonen endrer både de primære og
sekundære undertekstene samtidig.
Antallet undertekster er summen av de primære og
de sekundære.
Hvis du trykker SUBTITLE på fjernkontrollen, vil
tekststolpen bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
Bytte kameravinkel
En Blu-ray-plate kan inneholde opp til 32 språk,
mens en DVD kan inneholde opp til 8.
Noen Blu-ray-plater lar deg velge enten flerkanals
LPCM eller Dolby digital lydspor på engelsk.
Hvis du trykker AUDIO på fjernkontrollen, vil
lydstolpen bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
Velge språk for undertekster
hZx
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke SUBTITLE på
fjernkontrollen.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
hZ
Hvis en Blu-ray-/DVD-plate inneholder flere vinkler
for en bestemt scene, kan du bruke funksjonen
VINKEL.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Vinkel.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Vinkel.
Velge bildeinnstillinger
hzZy
Denne funksjonen lar deg justere videokvaliteten
når du er koblet til TV-apparatet via HDMI.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Teksting.
2. Bruk ▲▼ til å velge Bildeinnstilling, og trykk
deretter på ENTER.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket språk på
undertekstene.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Bildeinnstilling,
og trykk deretter på ENTER.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 47
Basisfunksjoner
hzZx
✎ MERK
▪ Avhengig av Blu-ray-/DVD-platen kan det hende
06
Velge lydspråk
47
2010-03-11 오후 2:48:15
Basisfunksjoner
Lytte på musikk
• Dynamisk : Velg denne innstillingen for å
øke skarpheten.
• Normal : Velg denne innstillingen for de
fleste visningsapplikasjonene.
• Film : Dette er den beste innstillingen når
du skal se filmer.
• Bruker : Brukeren kan justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
Sette opp BONUSVIEW
ow
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til musikkavspilling
Funksjonen Bonusview gir deg tilgang til
ekstrafunksjoner (som kommentarer) i et eget lite
vindu mens filmen spilles av.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis platen
har BONUSVIEW-funksjoner.
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke BONUSVIEW på
fjernkontrollen.
!
9
3. Bruk ◄► til å velge ønsket bonusview.
✎ MERK
▪ Hvis du veksler BONUSVIEW-video, vil BONUSVIEW-lyd
også skifte automatisk i henhold til BONUSVIEW-video.
BONUSVIEW-lyd :
0/1 Av
48
< Endre
" Velg
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
3
4
7
[email protected]
[email protected] FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
5
6
79
79
MUTE
MUTE
1
SØKE-knappene
VOL : Hurtigavspilling.
CH
(Kun Lyd-CD (CD-DA))
2
PAUSE-knappen : Pauser avpillingen.
3
SPILL AV-knappen : Spiller av det valgte sporet.
4
▲▼-knappene : Velger et spor (sang) på musikkeller spillelisten.
5
GUL(C)-knappen : Velg ønsket element på
musikklisten.
6
REPEAT-knappen : Velger avspillingsmodus på
spillelisten.
7
ENTER-knappen : Spiller av og pauser det valgte
sporet.
8
◄►-knappene : Spole forover/bakover.
(unntatt Lyd-CD (CD-DA))
9
STOPP-knappen : Stopper et spor (en sang).
0
HOPP OVER-knapp : Går til neste side på
musikklisten, eller til neste spor på spillelisten
under avspillingen.
Verktøy
Bildeinnstilling
SOURCE
SOURCE
8
2. Bruk ▲▼ til å velge BONUSVIEW-video eller
BONUSVIEW-lyd.
>
BONUSVIEW
BONUSVIEW
0
1. Trykk TOOLS under avspilling.
Av
TV
TV
POWER
POWER
@
h
BONUSVIEW-video<
POWER
AK59-00104R
AK59-00104R
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 48
2010-03-11 오후 2:48:15
NUMMER-knapper : Under avspilling på spillelisten,
kan du trykke på ønsket spornummer. Det valgte
sporet vil bli spilt av.
@
Spille av en lyd-CD (CD-DA)/MP3
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• På en lyd-CD (CD-DA) vil det første sporet
bli spilt automatisk.
• På en MP3-plate, må du bruke ◄► til å
velge Musikk, og deretter må du trykke
ENTER.
Skjermelementer ved avspilling av lyd-CD
(CD-DA)/MP3
1
2
3
Spilleliste
TRACK 001
TRACK 001
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
" Pause
03:35
Verktøy ' Tilbake
5
1
Viser musikkinformasjonen.
2
Viser spillelisten.
3
Viser gjeldende spor/totalt antall spor.
4
Viser tilgjengelige knapper.
4
6
Viser avspillingsstatus.
7
Viser repeteringsstatus.
2. Bruk ▲▼ til å velge sporet du vi spille av, og
trykk deretter ENTER.
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
1. Under avspilling på spillelisten, må du
trykke REPEAT.
2. Velg så ønsket repeteringsmodus ved
å trykke gjentatte ganger på REPEAT.
Av
Lyd-CD
(CD-DA)/MP3
Sporene på en plate
spilles i den rekkefølgen
de ble spilt inn på platen.
(
)Spor
Lyd-CD
(CD-DA)
Gjentar aktivt spor.
(
)En
MP3
Gjentar aktivt spor.
(
)Alle
Lyd-CD
(CD-DA)/MP3
Alle spor gjentas.
(
Lyd-CD
) Tilfeldig
(CD-DA)/MP3
Alternativet for tilfeldig
avspilling spiller av
sporene på platen i
tilfeldig rekkefølge.
1/6
05:57
TRACK 002
Viser gjeldende spilletid/totalt spilletid.
Spilleliste
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• På en lyd-CD (CD-DA) vil det første sporet
bli spilt automatisk.
• På en MP3-plate, må du bruke ◄► til å
velge Musikk, og deretter må du trykke
ENTER.
2. For å gå til musikklisten, må du trykke STOPP
(
) eller RETURN.
Skjermbildet med musikklisten vises.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 49
Basisfunksjoner
!
5
06
HOPP OVER-knapp : Går til forrige side på
musikklisten, eller til forrige spor på spillelisten
under avspillingen.
Hvis du trykker på denne knappen etter at tre
sekunder har gått og du er på spillelisten, spilles
det aktive sporet om igjen fra begynnelsen.
Men hvis du trykker på denne knappen innen
tre sekunder etter at avspillingen begynner på
spillelisten, vil foregående spor bli spilt av.
49
2010-03-11 오후 2:48:16
Basisfunksjoner
3. Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket spor, og trykk
deretter GUL(C) for å merke av sporet.
Gjenta denne prosessen for å legge til ekstra
spor.
Musikk TRACK 003
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1. Sett en JPEG-plate i plateskuffen.
00:04:27
00:05:57
2. Bruk ◄► til å velge Bilder, og trykk deretter
ENTER.
00:03:41
00:04:07
00:03:35
00:03:17
00:03:49
00:03:47
00:03:45
00:03:53
CDDA
c Velg
() Til side
' Tilbake
4. Hvis det er et spor på spillelisten som du ikke
vil ha der, kan du trykke GUL(C) igjen.
Det valgte sporet vil bli slettet.
5. Trykk ENTER for å spille av de valgte
sporene.
De valgte sporene vil automatisk bli spilt av.
Spilleliste
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
G
Vise bilder fra en JPEG-plate
3-filer valgt 1/2 Side
TRACK 001
Vise et bilde
1/3
05:57
04:27
04:07
3. Bruk ▲▼◄► til å velge mappen som
inneholder bildene du ønsker å vise, og trykk
deretter ENTER.
4. Bruk ▲▼◄► til å velge bildet du vil vise, og
trykk deretter ENTER.
Lysbildefremvisningen starter automatisk.
✎ MERK
▪ Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
Bruke TOOLS-knappen
Under en lysbildefremvisning, kan du få
tilgang til forskjellige funksjoner ved å
trykke TOOLS.
00:08 / 05:57
Verktøy
Stopp bildefremvisning
Bildehastighet
" Pause
Verktøy ' Tilbake
:
Normal
Bakgrunnsmusikk
Zoom
Roter
Informasjon
6. For å gå til musikklisten, må du trykke STOPP
(
) eller RETURN.
>Flytt
"Enter 'Tilbake
7. For å gå til spillelisten må du trykke ENTER.
✎ MERK
▪ Du kan opprette spillelister som inneholder opp til 99
spor på en Lyd-CD (CD-DA).
• Stopp bildefremvisning : Velg dette alternativet
hvis du vil stoppe lysbildefremvisningen.
• Bildehastighet : Velg dette alternativet hvis du
vil justere hastigheten på lysbildefremvisningen.
• Bakgrunnsmusikk : Velg dette alternativet
hvis du vil lytte på musikk under
lysbildefremvisningen.
50
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 50
2010-03-11 오후 2:48:17
5. Bruk ▲▼ til å velge USB, og trykk deretter
ENTER.
4-1. Trykk BLÅ(D).
Basisfunksjoner
6. Bruk ◄► til å velge ønsket video, musikk eller
bilde, og trykk deretter ENTER.
06
• Zoom : Velg dette alternativet hvis du vil
forstørre bildet som vises. (Du kan forstørre
bildet opp til 4-ganger original størrelse)
• Roter : Velg dette alternativet hvis du vil rotere
bildet. (Dette vil rotere bildet med eller mot
klokken).
• Informasjon : Viser bildeinformasjon, inkludert
navn, størrelse o.l..
Aktiver [email protected],
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
✎ MERK
▪ For å kunne bruke funksjonen for bakgrunnsmusikk,
USB
må det ligge både MP3- og bildefiler i den samme
mappen. Men lydkvaliteten kan bli påvirket av
størrelsen på MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
USB
d Hjem
" Enter
Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
Du kan bruke USB-kontakten til å spille av
multimediafiler (MP3, JPEG, DivX o.l.) som er hentet
fra en ekstern USB-basert lagringsenhet.
1. Gå til Hjem-menye.
2. I stoppmodus må du koble den USB-baserte
lagringsenheten til USB-porten på forsiden av
produktet.
Meldingen “Vil du endre enheten?” vil bli vist.
3. Velg Ja ved å trykke på ◄►-knappene, og
trykk deretter på ENTER-knappen.
5-1. Bruk ◄► til å velge USB, og trykk deretter
ENTER.
6-1.Bruk ▲▼ til å velge ønsket video, musikk eller
bilde, og trykk deretter ENTER.
7. Se side 48-51 for mer informasjon om
avspilling av video og musikk eller visning av
bilder.
✎ MERK
▪ Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (Ved
4. Trykk RØD(A) knapp.
You Tube
internet radio
Aktiver [email protected],
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
▪
▪
CD
å utføre funksjonen “Sikker fjerning av USB”) for
å forhindre mulige skader på den USB-baserte
lagringsenheten. Trykk MENU for å gå til Hjemmenyen, trykk GUL(C), og trykk deretter ENTER.
Når en Lyd-CD (CD-DA), MP3- eller JPEG-filer er i
stoppmodus, kan du ikke se fullskjermsbildet ved å
trykke FULL SCREEN på fjernkontrollen.
Hvis du setter inn en plate mens du spiller av fra en
USB-basert lagringsenhet, vil modus automatisk bli
endret til “DVD eller CD”.
USB
USB a Bytt enhet
c Trygg fj. av USB d Vis enheter " Enter
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 51
51
2010-03-11 오후 2:48:18
Nettverkstjenester
Du kan benytte deg av forskjellige internettjenester,
som [email protected] eller BD-LIVE ved å koble
produktet til nettverket ditt.
Kontroller at følgende er gjennomført før du
benytter nettverkstjenestene.
4. Når du har godtatt avtalen, vil [email protected] starte en oppdatering. Dette vil ta
flere minutter.
Når oppdateringen er fullført, vil du se
menyskjermen til [email protected]
1. Koble produktet til nettverket.
(Se side 27-28)
Oversikt over [email protected]
2. Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 37-41)
1
2
3
Anbefalt
Bruke [email protected]
Mine programmer
Du kan koble dette produktet til nettverket ditt
(internett) for å laste ned forskjellige gratis og
kostnadsbelagte applikasjoner.
[email protected] gir deg nyttig og underholdende
innhold og tjenester rett fra internett og til
produktet. Dette kan være nyheter, værmeldinger,
akseoversikter, spill, filmer og musikk.
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke [email protected] på
fjernkontrollen.
Komme i gang med [email protected]
1. Gå til Hjem-menyen.
Samsung Apps
d Vis enheter
" Enter
2. Bruk ◄► til p velge [email protected], og trykk
deretter ENTER.
a Pålogging b Mark as Favorite d Sorter etter ' Tilbake
5
4
1
Reklame : Viser [email protected],
produktintroduksjoner og presentasjoner av nye
applikasjoner.
2
Anbefalt : Viser anbefalt innhold som administreres
av Samsung.
3
Mine programmer : Viser ditt personlige galleri,
hvor du kan legge til eller slette innhold.
4
Navigeringshjelp : Viser hvilke knapper på
fjernkontrollen som kan brukes..
• RØD(A) : Benyttes til å logge inn på [email protected]
• GRØNN(B) : Merke en applikasjon som favoritt.
• BLÅ(D) : Sortere applikasjonene.
• Tilbake: Gå tilbake til forrige meny
5
Innst. : Her kan du sette opp systemet og opprette
kontoer el. l.
6
Samsung Apps : Du kan laste ned forskjellige gratis
eller kostnadsberettige applikasjoner.
You Tube
internet radio
Aktiver [email protected],
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
Ingen plate a Bytt enhet
Innst.
6
etter navn 1/3
3. På startskjermen til [email protected], vil du se
tjenesteavtalen.
Du må godta denne avtalen før du kan
benytte [email protected]
52
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 52
2010-03-11 오후 2:48:20
1
2
abc
3
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
0
a
14. Kartet og adressen vises på skjermen.
✎ MERK
▪ Samsung Electronics skal ikke holdes rettslig
def
4
Innggs mus
13. Trykk ENTER.
▪
Slett
A
1

Her har du f.eks. et eksempel på hvordan du kan
søke etter en adresse i Google Maps:
1. Trykk ENTER på fjernkontrollen når Google
Maps-ikonet er merket i [email protected]
▪
2. Trykk GRØNN(B) for å bruke Søk.
3. Bruk ◄► til å flytte markøren til vinduet “Søke
eller adresse”.
▪
4. Trykk ENTER for å bruke funksjonen.
▪
5. Hvis du f.eks. vil taste inn den amerikanske
adressen ‘105 Challender Rd., Ridgefield Park
NJ’.
▪
6. Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen to ganger
for å kunne taste inn nummer.
▪
7. Trykk ‘1’, ‘0’, ‘5’.
▪
8. Trykk GUL(C) på fjernkontrollen hvis du vil
taste inn et mellomrom.
9. Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen 3 ganger
igjen for å kunne taste inn store bokstaver.
10. Trykk ‘2’ på fjernkontrollen 3 ganger for å
taste inn bokstaven C.
11. Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen 3 ganger
igjen for å kunne taste inn små bokstaver.
ansvarlig for forsinkelser eller forstyrrelser på
[email protected] som er forårsaket av
tjenestetilbyderen.
[email protected] er for nedlasting og
behandling av data via internett, slik at du kan nye
innholdet på TV-skjermen din.
Hvis internet-tilkoblingen din er ustabil, kan det
hende at tjenesten blir forsinket eller hindret.
I tillegg kan det hende at produktet slår seg av
automatisk.
Hvis dette er tilfellet, må du kontrollere internetttilkoblingen og prøve på nytt.
Tjenestene kan være tilgjengelig på engelsk som
eneste språk, og hvilket innhold som er tilgjengelig
kan variere fra område til område.
Når du bruker en applikasjon, kan du ikke bruke
FULL SCREEN på fjernkontrollen.
Hvis du vil ha mer informasjon om en [email protected], må du gå til nettsiden til tjenestetilbyderen.
De tilbudte tjenestene kan endres, avhengig av
tjenestetilbyderen på [email protected]
Tilbudet som er tilgjengelig på [email protected] kan
variere etter programvareversjon.
Kostnadsbelagt DivX-innhold med
kopieringsbeskyttelse kan bare spilles av ved hjelp
av en HDMI-kabel.
Hvis du har koblet produktet til TV-apparatet ved
hjelp av en komponent- eller videokabale, kan ikke
DivX-signalet sendes til TV-apparatet, eller så vil du
få meldingen “Koble til med en HDMI-kabel for å
spille filen.” eller “Kan ikke spille gjeldende fil.” på
skjermen.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 53
Nettverkstjenester
Ved hjelp av fjernkontrollen kan du bruke
skjermtastaturet sammen med flere [email protected] når du skal taste inn tekst.
Når du trykker SUBTITLE på fjernkontrollen mens
du bruker skjermtastaturet, vil du kunne veksle
mellom store og små bokstaver, samt tall og ikoner.
12. Bruk tastene på fjernkontrollen på samme
måte til å taste inn resten av ‘Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
07
Bruke nummertastene
53
2010-03-11 오후 2:48:20
Nettverkstjenester
Innlogging
Systemoppsett
For å få mer ut av applikasjonene, bør du
registrere deg og logge deg inn på kontoen.
For å kunne gjøre det, må du opprette en konto
først.
(Se [email protected] på denne siden for mer
informasjon om oppretting av en konto)
1. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket applikasjon,
og trykk deretter RØD(A).
Tilbakest.
Tilbakestiller [email protected] til
fabrikkoppsettet.
✎ MERK
▪ Hvis du glemmer passordet, kan du holde inne
STOPP (
) i fronten av produktet i mer enn 5
sekunder (uten plate i spilleren).
Login
[email protected] ID
admin
User Account :
Passord :
a Create
[0~9] Angi pin ' Avbryt
Opprett
2. Tast inn et brukernavn og passord.
Opprett en konto, og koble denne til de ønskede
applikasjonene.
Innstillinger
Opprett ID-er og konfigurer innstillingene til
[email protected] fra dette skjermbildet.
Innst.
 Systemoppsett
 [email protected]
 Tjenestestyring
 Egenskaper
✎ MERK
▪ Kontonavnet må være minst 1 tegn langt, men ikke
▪
Endre passord for tjenestelås
Tilbakest.
54
Bruk denne menyen når du skal opprette
eller slette en konto, eller taster inn eller slette
kontoinformasjon.
Du kan styre kontoen din, inkludert innholdets
kontoinformasjon.
Denne kontoen gjelder bare [email protected]
mer enn 8.
Du kan registrere opp til 10 kontonavn.
Styring
' Tilbake
• Tjenestested : Registrer
innloggingsinformasjonen til bruk på
servicenettsteder.
• Endre passord : Bytt kontoens passord.
• Slett : Slette kontoen.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 54
2010-03-11 오후 2:48:20
Lås
Lås applikasjonen. Du trenger et passord for å få
tilgang til en låst applikasjon.
Slett
• RØD(A) (Pålogging) : Benyttes til å logge inn
på internett-tjenestene.
• GRØNN(B) (Miniatybikdevisning) : Brukes til å
endre visningsmodus.
• BLÅ(D) (Sorter etter) : Brukes til å sortere
applikasjonene etter Annonsert, Mest nedlastet,
Nyligst lagt til eller Navn.
Nettverkstjenester
Slett og lås applikasjoner som er installert på
[email protected]
Bruke fargeknappene sammen med Samsung
Apps
07
Tjenestestyring
✎ MERK
▪ Tilgjengelig internett-innhold kan bli lagt til eller
Sletter applikasjonen.
slettet.
Egenskaper
Viser informasjon om [email protected]
Bruk alternativet “Kontroller hastigheten til din
internettilkobling” til å teste nettverkstilkoblingen.
Samsung Apps
Her har du tilgang til forskjellige applikasjoner,
organisert i forskjellige kategorier.
Noen applikasjoner innebærer en kostnad hvis du
velger å laste den ned.
Samsung Apps
Hva er nytt?
 Video
 Sport
 Livsstil
 Spill
 Informasjon
 Annet

Video
Fremhevede
1/1
Mest nedlastede
Nyligste
YouTube
TV store Test User002
Gi navn
Ledig
Min side
Hjelp
a Pålogging b Miniatybikdevisning d Sorter etter' Tilbake
Min side
Viser en liste over applikasjonene.
Hjelp
Hvis du har spørsmål om [email protected], kan du
kontrollere her først. Hvis ingen av tipsene er til
hjelp, kan du besøke nettsiden for hjelp.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 55
55
2010-03-11 오후 2:48:20
Nettverkstjenester
BD-LIVE™
Bruke AllShare-funksjonen
Når produktet er tilkoblet nettverket, kan du nyte
godt av forskjellige filmrelaterte tjenester når du
spiller av plater med BD-LIVE-kompatibelt innhold.
AllShare gir deg muligheten til å spille av musikk,
video og bilder på datamaskinen din på produktet.
For å kunne bruke AllShare, må du koble
produktet til datamaskinen via nettverket (Se side
27-28), og installere programmet “SAMSUNG PC
Share Manager” på datamaskinen.
1. Kontroller gjenværende minnekapasitet.
Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig
kapasitet for å ha plass til BD-LIVE-tjenestene.
2. Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE.
1. Gå til Samsungs nettsider på
www.samsung.com.
3. Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten
av platen har lagt opp.
2. Last ned “SAMSUNG PC Share Manager”, og
installer programmet på datamaskinen.
✎ MERK
▪ Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
3. Når installeringen er ferdig, vil du se ikonet
til “SAMSUNG PC Share Manager” på
skrivebordet.
Dobbelklikk på dette ikonet for å starte
programmet.
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
Varsel om programvareoppgradering
Hvis produktet er tilkoblet nettverket, vil du få en
melding om nye programvareversjoner når disse
er tilgjengelig.
Oversikt over programmet
SAMSUNG PC Share Manager
1. Slå på produktet.
File
2. På menyen Programvareoppgradering må
du sette alternativet Melding om automatisk
oppgradering til På. (se side 43)
Hvis det finnes en ny programvareversjon
tilgjengelig, vil produktet gi beskjed om det
ved hjelp av en melding på skjermen.
3. Hvis du vil oppgradere programvaren, må du
velge Ja.
Produktet vil slå seg av automatisk, før det
starter opp igjen.
(Ikke slå det på manuelt).
4. Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen.
Når oppdateringen er ferdig, vil produktet slå
seg av automatisk igjen.
5. Trykk POWER for å slå på produktet igjen.
✎ MERK
▪ Oppdateringen er ferdig når produktet slå seg av
▪
56
etter omstarten. Trykk POWER for å slå på produktet
igjen.
Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Samsung Electronics skal ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på produktet som skyldes ustabil
internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens
side under oppdatering av programvaren.
6
1
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
1
Menylinje
2
Ikonet for deling av mappe : Bruk dette ikonet hvis
du vil velge en mappe på datamaskinen for deling.
3
Ikon for oppheving av deling av mappe : Velg
dette ikonet hvis du vil slå av delingen av en mappe.
4
Oppdateringsikon : Bruk dette ikonet hvis du
vil oppdatere listen over mapper og filer på “Min
datamaskin”.
5
Aktiveringsikonet : Velg en mappe som du vil
dele, og ikke glem at du må trykke på dette ikonet
etterpå.
Den oppdaterte statusen vil bli gjeldende på
serveren.
6
Server : Viser navnet på serveren
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 56
2010-03-11 오후 2:48:20
8
Min datamaskin : Viser en liste over tilgjengelige
mapper og filer på datamaskinen.
4. Velg mappen du vil dele på panelet Min
datamaskin, og klikk deretter på Ikonet for
deling av mappe ( ).
(Fjerne deling av en mappe: Velg mappen du
vil fjerne fra listen over delte mapper, og klikk
deretter på Ikon for oppheving av deling av
mappe ( ).)
✎ MERK
▪ Avhengig av ytelsen til den eksterne routeren, er det
▪
▪
5. For å aktivere endringene på serveren, må du
klikke på Aktiveringsikonet ( ).
6. For at dette produktet skal kunne finne
serveren, må du klikke Share på menylinjen.
Set Device Policy, og klikk deretter Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
▪
▪
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
▪
File
Folder 3
File
OK
▪
Cancel
▪
7. Klikk Aktiveringsikonet (
produktets Hjem-meny.
), og gå til
mulig at video i HD-oppløsning ikke blir spilt av på
korrekt måte.
Hvis systemet ditt inneholder en brannmur, er det
mulig at produktet ikke kan finne datamaskinen på
TV-skjermen.
AllShare støtter ikke følgende funksjoner:
- Funksjonene Bakgrunnsmusikk og Innst. for
bakgr.musikk.
- Sortering av filene etter preferanse i mapper med
bilder, musikk eller film.
- Funksjonen for endring av gruppe.
- Funksjonen sikker Trygg fjerning.
Nettverkstjenester
Delt mappe : Viser en liste over de delte mappene.
07
7
Sorteringsmetoden kan variere, avhengig av
serverens funksjoner.
Måten søking og hopping fungerer på kan variere,
avhengig av serverens funksjoner.
Hvis du trykker STOPP (
) under avspilling, vil
stopposisjonen bli lagt inn i minnet, og det vil bli
husket helt til operasjonen stoppes.
Men stopposisjonen vil ikke bli lagt inn på minnet
enkelte ganger, og dette avhenger av serveren.
Under avspilling av video, vil ikke avspillingstiden bli
vist.
For å kunne bruke funksjonen AllShare, må du
plassere dette produktet og datamaskinen i samme
delnett.
8. Hvis du vil velge en enhet, kan du bruke RØD(A)
eller BLÅ(D) til å velge filen du vil spille av.
(Se side 48-51 for mer informasjon om avspilling
av video og musikk eller visning av bilder).
You Tube
internet radio
Aktiver [email protected],
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
Ingen plate a Bytt enhet
d Vis enheter
" Enter
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 57
57
2010-03-11 오후 2:48:22
Tillegg
Feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
PROBLEM
LØSNING
Ingen operasjoner kan utføres med
fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å
tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett
tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Platen vil ikke spille.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.
• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises på skjermen.
• Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes.
• Programvaren på Blu-ray-/DVD-platen støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler)
• Eller så har du valgt et tittel eller kapittelnummer som ikke finnes.
Avspillingsmodus er ikke likt valget på
SETUP-menyen.
• Noen av funksjonene som er valgt på SETUP-menyen fungerer ikke som de
skal hvis platen ikke er innkodet med en den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke endres.
• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate.
• Dette er ikke et problem med produktet.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for lydalternativer.
Skjermen er blokkert.
• Trykk STOPP (
) (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen
plate i spilleren. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning • Trykk STOPP (
) (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen
TV-apparatet ditt ikke støtter (f.eks. 1080p),
plate i spilleren. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
kan det hende at du ikke ser noe bilde på
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
TV-skjermen.
bli slettet.
58
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 58
2010-03-11 오후 2:48:22
LØSNING
08
PROBLEM
• Trykk STOPP (
) (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen
plate i spilleren. Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Hvis du opplever andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen
som inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en
gang til.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
Det er støy eller forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på
produktet.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p,
720p, 1080i og 1080p.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
Tillegg
Har glemt passordet
PC Share Manager-funksjonen
Jeg kan se mappene som er det ut via PC
Share Manager, men ikke filene i mappene.
• Siden det bare vil bli vist filer som samsvarer med kategoriene bilder,
Musikk og Film, vil du ikke se filer som ikke er i en av disse.
AllShare-funksjonen
Videoavspillingen er hakkete
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse tilkoblingen mellom serveren og produktet er ustabil.
Kontroller tilkoblingen.
AllShare-tilkoblingen mellom TV-apparatet og • IP-adressene må være på samme delnett, og være unike, hvis ikke kan IPdatamaskinen er ustabil.
kollisjoner føre til slike fenomener.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 59
59
2010-03-11 오후 2:48:22
Tillegg
PROBLEM
LØSNING
BD-LIVE
Jeg kan ikke koble med til for å kunne få
tilgang til BD-LIVE-serveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av
testmenyen for nettverket. (Se side 41)
• Kontroller om den USB-baserte lagringsenheten er tilkoblet produktet eller
ikke.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (Se side 36)
• Kontroller om menyen BD-LIVE internett forbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av
innholdet, eller oppgradere til den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (Se side 36)
✎ MERK
▪ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
60
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 60
2010-03-11 오후 2:48:22
1.8 kg
Dimensjoner
430 (W) X 223 (D) X 43 (H)
Dimensjoner
+5°C til +35°C
Fuktighetsområde ved bruk
10 % til 75 %
BD (Blu-ray Disc)
Lesehastighet : 4,917 m/sek
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompositt video
Videoutgang
Component Video
Video/Audio
Lydutgang
HDMI
Tillegg
Generelt
Vekt
08
Spesifikasjoner
Lesehastighet : 3,49 ~ 4,06 m/sek
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate) : 135 min.
Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek
Maksimal avspillingstid : 74 min
Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek
Maksimal avspillingstid : 20 min
1 kanal : 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Blu-ray/DVD-plate : 576i/480i
Y :1.0 Vp-p (75Ω belastning)
PR:0.70 Vp-p (75Ω belastning)
PB:0.70 Vp-p (75Ω belastning)
Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM multikanals audio, bitstream audio
2-kanals
L(1/L), R(2/R)
7.1-kanals
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
Digitale lydsignaler ut
Optisk
*Frekvensrespons
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
*S/N-forhold
110 dB
*Dynamisk område
100 dB
*Total harmonisk forvrenging
0.003%
*: Nominell spesifikasjon
- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 61
61
2010-03-11 오후 2:48:22
Tillegg
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
IKKE ALLE plater er kompatible
• Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne
brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan spilles av
følgende: Forhåndsinnspilt kommersiell plater av typen BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD (CD-DA),
plater av typen BD-RE/-R og DVD-RW/-R samt plater av typen CD-RW/-R.
• Andre plater enn de som ble nevnt ovenfor kan ikke og/eller er ikke beregnet å kunne spille av på dette
produktet. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke kan spilles av
på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
• Samsung kan ikke garantere at dette produktet vil spille av alle plater som bærer logoene BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R og CD-RW/-R, og at det kan hende at dette
produktet ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere på enhver plate. Disse
og andre kompatibilitetsproblemer på produktet, og med nye og eksisterende plater er på grunn av:
- Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene alle
funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner kan være lagt
til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte tilgjengelige funksjoner kan
være offer for en utsatt tilgjengelighet.
- ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av dette produktet.
- nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt til.
- noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til kommandoer og
funksjoner under avspilling.
- noen funksjoner kan være valgfrie, ekstra funksjoner kan være lagt til etter produksjonen av dette
produktet, eller så kan enkelte funksjoner være offer for en utsatt tilgjengelighet.
- noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og
CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
- noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller opptaksbetingelsene.
- problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og CD-platen,
og/eller produksjonen av selve platen.;
- Dette produktet vil også fungere annerledes enn en standard DVD-produkter, eller annet AV-utstyr.
- årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og publisert av
SAMSUNG kundesenter.
• Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av dette produktet, ber vi deg ta kontakt
med SAMSUNGs kundesenter.
Du kan også ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter for mulige oppdateringer til dette produktet.
• For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se forholdsreglene, før du
leser kapitlene "Platetyper og karakteristikker" og "Før du spiller av" i denne brukerveiledningen.
Kopibeskyttelse
• På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et beskyttelsessystem av
innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content Scramble System) benyttes på
DVD-formatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling, det analoge utgangssignalet o.l. på
AACS-beskyttet innhold.
Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper produktet, da
begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av dette produktet. I tillegg blir
DB-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for innholdet på Blu-ray-formaterte plater.
Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller
BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker mer informasjon om AACs, BD-ROM Mark og BD+ på dette
produktet, må du ta kontakt med SAMSUNG kundesenter.
62
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 62
2010-03-11 오후 2:48:22
08
Tillegg
• Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare kobles
direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en videospiller, vil det
føre til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
• Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet av patenter og andre
intellektuelle rettigheter i USA. Bruk av denne kopibeskyttelsesteknologien må autoriseres av Rovi
Corporation, og kan bare brukes til visning hjemme og i andre begrensede kretser uten godkjenning av
Rovi Corporation. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
• I henhold til amerikanske lover om opphavsrett, samt lover om opphavsrett i andre land, kan
uautoriserte opptak, bruk, visning, distribusjon og revisjon av TV-programmer, videotaper, Blu-ray- og
DVD-plater, samt annet materiale føre til sivil- og strafferettslig ansvar.
• For Blu-ray-spillere med progressivt signal : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TVAPPARAT MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN FØRE
TIL AT DET VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED PROGRESSIVE
BILDER, ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING. HVIS DU HAR SPØRSMÅL
OM KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA
KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 63
63
2010-03-11 오후 2:48:22
Tillegg
Lisens
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbel D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Lisensprodusert i henhold til US-patentnummer: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
og andre patenter for USA og/eller andre land, utstedte og patentansøkt. DTS og
symbolet er registrerte varemerker, mens DTS-HD, DTS-HD Master Audio og DTSlogene er varemerker som tilhører DTS, Inc. Produktene inkluderer programvare. ©
DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
• OM DIVX-VIDEO : DivX® er et digitalt format skapt av DivX, Inc. Denne spilleren er en offisiell
DivX-sertifisert enhet som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com for mer informasjon,
og verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formatet.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Denne DivX®-sertifiserte enheten må registreres for å kunne spille
innhold med DivX Video-on-Demand (VOD). Hvis du vil generere en registreringskode, må du finne
DivX VOD-seksjonen på produktets meny. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre
registreringsprosessen, og for å lære mer om DivX VOD.
• DivX-sertifisert til å spille av DivX-filmer opp til HD 1080p, inkludert premium innhold.
• Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse immaterielle
opphavsrettigheter hos visse tredjeparter Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende USpatenter : 5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521
6,578,163 6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926
7,085,221 7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624
7,151,729 7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423
7,210,067 7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106
7,280,460 7,283,729 7,286,454 7,304,938
• Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat bruk for sluttbrukere av lisensiert innhold.
Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk. Lisensen dekker ikke andre produkter enn denne enheten,
og lisensen dekker ikke ulisensierte produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11 172-3
eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet.
Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode lydfiler som er i
henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter gis under denne lisensen til
produktegenskaper eller funksjoner som ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.
64
Norsk
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 64
2010-03-11 오후 2:48:22
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige
salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på
de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon
om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 3 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt
frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet
ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den
defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter.
Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne
garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på
grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende
sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert
og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader
som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal
nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor
Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til
produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren
som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det
er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste
rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav
følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet
relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 65
2010-03-11 오후 2:48:22
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
Contact Center 
Web Site
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
` Latin America
Area
Contact Center 
Web Site
Switzerland
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com
Latvia
8000-7267
www.samsung.com
Estonia
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
0800-333-3733
www.samsung.com
Brazil
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
Russia
8-800-555-55-55
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Georgia
8-800-555-555
Nicaragua
00-1800-5077267
www.samsung.com
Armenia
0-800-05-555
Honduras
800-7919267
www.samsung.com
Azerbaijan
088-55-55-555
Costa Rica
0-800-507-7267
www.samsung.com
Kazakhstan
8-10-800-500-55-500
Ecuador
1-800-10-7267
www.samsung.com
Uzbekistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
El Salvador
800-6225
www.samsung.com
Kyrgyzstan
00-800-500-55-500
www.samsung.com
Guatemala
1-800-299-0013
www.samsung.com
Tadjikistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Jamaica
1-800-234-7267
www.samsung.com
Panama
800-7267
www.samsung.com
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
Puerto Rico
1-800-682-3180
www.samsung.com
Belarus
810-800-500-55-500
Rep. Dominica
1-800-751-2676
www.samsung.com
Moldova
00-800-500-55-500
Trinidad &
Tobago
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Venezuela
0-800-100-5303
www.samsung.com
Colombia
01-8000112112
www.samsung.com
Austria
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
Belgium
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
` Europe
` CIS
` Asia Pacific
Australia
1300 362 603
New Zealand
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
Denmark
70 70 19 70
www.samsung.com
Indonesia
030 - 6227 515
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
Finland
France
01 48 63 00 00
www.samsung.com
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
Germany
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
Malaysia
www.samsung.com
Hungary
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Italia
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
Luxemburg
261 03 710
www.samsung.com
Netherlands
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Norway
815-56 480
www.samsung.com
Thailand
www.samsung.com
Poland
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Portugal
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
Slovakia
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Spain
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.k
Eire
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
U.a.e
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
800-22273
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 66
2010-03-11 오후 2:48:23
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
AK68-01941F
01941F-BD-C6600-XEE-NOR.indb 67
2010-03-11 오후 2:48:23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement