Samsung | BD-J7500 | Bruksanvisning | Samsung Blu-ray-spiller J7500 Bruksanvisning

BD-J7500
Blu-ray™-spiller
Brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
FORSIKTIG
Dette symbolet viser at det finnes komponenter
med høyspenning inne i enheten. Det er farlig
å komme i kontakt med de forskjellige interne
delene av dette produktet.
FARE FOR STØT. MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE
DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER SOM
BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT PERSONALE
TA HÅND OM SERVICEARBEID.
• Sporene og åpningene i skapet og bak eller i
bunnen er nødvendig for ventilasjon. For å sikre
pålitelig funksjon og for å beskytte apparatet
mot overoppheting, må man aldri dekke til eller
blokkere disse åpningene.
-- Plasser ikke dette utstyret på et innelukket
sted, for eksempel i en bokhylle eller lignende
enheter.
-- Ikke plasser dette apparatet nær eller over en
radiator eller panelovn, og ikke utsett det for
direkte sollys.
-- Ikke plasser gjenstander (f.eks. vaser) som
inneholder vann oppå dette apparatet.
Vannsøl kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Ikke utsett dette apparatet for regn, og ikke
plasser det i nærheten av vann (f.eks. badekar,
vaskekummer, kjøkkenvasker, bassenger etc.).
Hvis apparatet blir vått ved et uhell, må man
trekke ut strømkabelen og levere det inn til en
autorisert forhandler øyeblikkelig.
• Dette apparatet bruker batterier. Avhending av
batterier kan være regulert iht. lover og forskrifter
der du bor. Kontakt lokale myndigheter for mer
informasjon.
• Ikke overbelast stikkontakter, forlengelseskabler
eller adaptere, da dette kan føre til brann eller
elektrisk støt.
• Før strømkabler slik at man ikke tråkker på dem
eller kommer i klem. Vær spesielt oppmerksom
på ledningsplugger, støpsler og der de kommer
ut av apparatet.
2
Dette symbolet viser at viktig litteratur
som omhandler bruk og vedlikehold av
produktet har blitt inkludert.
• For å beskytte dette apparatet mot lyn, eller
hvis man lar det stå uten tilsyn over lengre tid,
skal man trekke støpslet ut av stikkontakten og
koble fra antennen eller kabelantennen. Dette
forhindrer skader som skyldes lynnedslag og
spenningstopper fra strømnettet.
• Før du kobler nettkabelen til DC-adapteren, må
du forsikre deg om at du har riktig nettspenning
til å bruke DC-adapteren.
• Stikk aldri metallgjenstander inn i åpningene i
apparatet. Dette kan føre til elektrisk støt.
• For å unngå elektrisk støt må man aldri berøre
deler inne i apparatet. Bare kvalifiserte teknikere
har lov til å åpne dette apparatet.
• Stikk støpslet godt inn slik at det sitter fast. Når
du kobler strømkabelen fra stikkontakten, må
du trekke i støpselet. Trekk aldri i ledningen. Ikke
ta på strømledningen med våte hender.
• Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, og
spesielt hvis du hører uvanlige lyder eller lukt,
må man plugge det fra umiddelbart og kontakte
en autorisert forhandler eller servicesenter.
Norsk
LASER-produkt KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1. Bruk av kontroller,
justering og andre prosedyrer enn de som er
spesifisert her kan føre til farlig stråling.
FORSIKTIG :
• DETTE PRODUKTET BENYTTER EN USYNLIG
LASERSTRÅLE SOM KAN FØRE TIL SKADELIG
STRÅLESKADE HVIS DU BLIR UTSATT FOR
DEN. SØRG FOR AT PRODUKTET BLIR
BENYTTET I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
3
• Hvis du skal rengjøre produktet må du koble det
fra strømnettet, og deretter tørke det av med en
ren, tørr og myk klut. Ikke bruk kjemikalier som
voks, bensen, alkohold, tynnere, insektmidler,
luftfriskere, smøremidler eller løsemidler. Disse
kjemikaliene kan skade overflaten til produktet
eller ødelegge trykken på det.
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller
vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet.
• Ikke kast batteriene i åpen flamme.
• Ikke sett flere elektriske enheter inn i samme
stikkontakt. Overbelastning av en stikkontakt
kan føre til overoppheting og brann.
• Det er fare for eksplosjon hvis du skifter batteriene
i fjernkontrollene med feil type batteri. Bytt bare ut
med samme eller tilsvarende type.
• ADVARSEL - FOR Å HINDRE AT
DET SPRER SEG BRANN, MÅ
MAN HOLDE TALGLYS OG ANDRE
GJENSTANDER MED ÅPEN
FLAMME UNNA PRODUKTET.
• ADVARSEL - Dette produktet inneholder
kjemikalier som iflg. staten California kan føre til
kreft eller skade reproduksjonsevnen.
01
• Vedlikehold av kabinettet.
-- Før du kobler andre komponenter til dette
produktet, sørg for at alle komponentene er
slått av.
-- Hvis du plutselig flytter produktet fra et kaldt
til et varmt sted, kan det legge seg kondens
på de bevegelige delene og linsen, noe som
kan forårsake unormal plateavspilling. Hvis
dette skjer, må du trekke ut støpslet og
deretter vente i to timer før du setter det inn
i veggkontakten igjen. Deretter setter du inn
platen og forsøker å spille den av igjen.
• Husk å trekke ut støpslet hvis produktet ikke
skal brukes og du forlater huset for lengre
tid (spesielt hvis det er barn, eldre eller
funksjonshemmede igjen i huset).
-- Oppsamlet støv kan føre til elektrisk støt,
krypstrømmer eller brann som får det til å
slå gnister fra strømkabelen og det oppstår
varme og isolasjonen kan svekkes.
• Kontakt et autorisert servicesenter hvis du har
tenkt å installere produktet på et støvete sted,
eller hvor det er høy fuktighet, kjemiske stoffer
eller hvor det skal brukes døgnkontinuerlig, som
på en flyplass, togstasjon etc. Hvis ikke kan
produktet bli skadet.
• Bruk kun jordet støpsel og stikkontakt.
-- Feil jording kan føre til elektrisk støt eller at
utstyret blir skadet. (kun utstyr i klasse 1.)
• For å slå av apparatet helt, må du trekke støpslet
ut av stikkontakten. Derfor må støpslet til enhver
tid være lett tilgjengelig.
• Ikke la barn henge i produktet.
• Oppbevar tilbehør (f.eks. batterier) på et sikkert
sted ute av rekkevidde for barn.
• Ikke installer produktet på et ustabilt sted, som
f.eks. en hylle som rister, skrått gulv eller steder
med mye vibrasjon.
• Ikke mist produktet eller gi det slag. Hvis
produktet blir skadet, trekker du ut støpslet og
kontakter et servicesenter.
Sikkerhetsinformasjon
• DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK
AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for
beskyttede kabler og kontakter som brukes til
å koble enheten til annet utstyr. For å hindre
elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske
apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Når du skal koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet
må derfor være lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne brukerhåndboken,
er lisensiert under visse immaterielle
opphavsrettigheter hos visse tredjeparter.
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig
oppslag.
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
||MERK |
\\ Hvis regionnummeret til en Blu-ray-/DVD-plate ikke
stemmer over ens med regionnummeret til dette
produktet, kan ikke produktet spille av platen.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med
en formstøpt kontakt som inneholder en sikring.
Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte
ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som
kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos
forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontaktene i huset ditt,
eller hvis ledningen ikke er lang nok til å nå en kontakt,
må du skaffe en passende sikkerhetsgodkjent
forlengelsesledning eller spørre forhandleren om hjelp.
Men hvis du må kutte av støpslet, må du fjerne
sikringen før du deponerer det på en forsvarlig måte.
Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi den
ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.
4
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker noen av ventileringsåpningene.
Monter enheten i henhold til produsentens
instruksjoner.
8. Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder,
for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner
eller andre apparater (inkludert forsterkere)
som produserer varme.
9. Opphev ikke sikkerhetsmålet for den
polariserte eller jordete kontakten. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én er
bredere enn den andre. En jordet kontakt
har to pinner og en tredje jordingstind. Den
brede, tredje pinnen er der for din sikkerhets
skyld. Hvis den medfølgende kontakten
ikke passer i din stikkontakt, kan du be en
elektriker erstatte stikkontakten.
Norsk
12. Bruk bare med vogn, stativ,
fotostativ, brakett eller
bord som er spesifisert
av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved
bruk av vogn, vær forsiktig
når vognen med apparatet beveges for å
unngå at den velter og forårsaker skade.
13. Ta støpslet ut av stikkontakten under tordenvær
eller hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre
tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte
personell. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel
hvis strømledningen eller kontakten er skadet,
væske søles på apparatet eller objekter
kommer inn i det, apparatet eksponeres for
regn eller fuktighet, ikke fungerer som det
skal eller har falt ned.
Bruke 3D-funksjonen
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON
FOR 3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen før
du bruker 3D-funksjonen.
• Enkelte seere kan oppleve ubehag når de ser på
3D-filmer/-sendinger. Dette kan være svimmelhet,
kvalme eller hodepine.
Hvis du opplever symptomer som dette må du
stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg de aktive
3D-brillene og ta deg en pause.
• Det å se på 3D-bilder i en lengre periode kan
være slitsomt for øynene. Hvis du føler at det
er slitsomt å se på, må du stoppe å se på
3D-innhold, ta av deg de aktive 3D-brillene og
ta deg en pause.
• En ansvarlig voksen må jevnlig sjekke inn til barn
som bruker 3D-funksjonen.
Hvis noen av barna forteller om slitne øyne,
hodepine, svimmelhet eller kvalme må du de
stoppe å se på 3D-innholdet og ta en pause.
5
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt
av produsenten.
• Ikke bruk de aktive 3D-brillene til andre formål.
(f.eks. som vanlige briller, solbriller, vernebriller
etc.)
• Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene når du går rundt eller beveger deg
på andre måter. Hvis du bruker 3D-funksjonen
eller de aktive 3D-brillene mens du beveger deg
rundt kan føre til at du kolliderer med objekter,
snubler og/eller faller ned og kan føre til alvorlige
skader.
• Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må du koble
en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-forsterker eller
TV-apparat) til spillerens HDMI OUT-port ved
hjelp av en høyhastighets HDMI-kabel. Sett på
deg 3D-briller før du spiller av 3D-innhold.
• Spilleren sender bare ut 3D-signalene via en
HDMI-kabel som er tilkoblet HDMI OUT-porten.
• Ved avspilling av 3D-video, er oppløsningen låst
til 3D-innholdets opprinnelige oppløsning. Du
kan ikke endre oppløsningen.
• Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke
korrekt i 3D-avspillingsmodus.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du skal
se på 3D-signaler.
• Sitt minst tre ganger lengre unna TV-apparatet enn
bredden på TV-apparatet når du ser på 3D-bilder.
Hvis du for eksempel har en 46-tommers skjerm
må du sitte 138 tommer (11,5 fot) fra skjermen.
• Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best mulig
3D-bilde.
• Hvis spilleren er koblet til enkelte 3D-enheter,
så kan det være at 3D-effekten ikke fungerer
korrekt.
• Denne spilleren konverterer ikke 2D til 3D.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er
varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
01
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke kan
tråkkes på eller komme i klem, spesielt ved
kontakter, stikkontakter og der den går ut fra
apparatet.
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
2
4
4
5
Innstillinger
Advarsel
Forholdsregler
Bruke 3D-funksjonen
9
Bakpanelet
9
10
10
12
12
13
14
14
15
15
15
Bruke innstillingsskjermen
18
Hjem-skjermen
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
innstillingsmenyen
Funksjonene til innstillingsmenyen
18Bilde
19Lyd
20Nettverk
Frontpanel
20
Smart Hub
20System
Fjernkontroll
22Kundesupport
Gjennomgang av fjernkontrollen
22
22
25
Tilkoblinger
11
17
17
Komme i gang
Tilleggsutstyr
Prosedyre for startinnstillinger
16
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
8
16
Koble til et lydsystem
Wi-Fi Direct
Oppgradere programvare
26
Oppdater automatisk
Metode 1 Tilkobling til en HDMIkompatibel AV-forsterker som støtter
Pass Through
Metode 2 Tilkobling til en HDMIkompatibel AV-forsterker som ikke støtter
Pass Through
Metode 3 Koble til et lydsystem
(7,1-kanals forsterker)
Metode 4 Tilkobling til en AV-forsterker
med en digital optisk kabel
Koble til en trådløs ruter
Kablet nettverk
Trådløst nettverk
6
Konfigurere nettverksforbindelsen
26
26
Koble til et TV-apparat
Nettverk og internett
Norsk
Oppdater nå
Medieavspilling
Nettverkstjenester
Spille kommersielle plater
39
Opprette en Samsung-konto
28
Spille av fotografier, videoer og musikk
(multimedia)
40
Bruke Samsung Apps
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
Oppbevaring og administrasjon av plater
40
Spille medieinnhold lagret på en USBenhet
41
37
37
38
38
38
Før du bruker Samsung Apps
En oversikt over skjermen Samsung Apps
Starte en applikasjon
41Option-menyen
Spille medieinnhold lagret på en
datamaskin/mobil enhet
Spille en plate med egeninnspilt innhold
Styre videoavspilling
42
43
43
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
videoavspilling
43
Bruke menyene Sorter etter og Alt
46
Bruk menyen Innst. under avspilling
Styre musikkavspilling
45
46
Screen Mirroring
Bruke Web Browser
Koblingsmodus og pekermodus
En oversikt over kontrollpanelet
Bruke innstillingsmenyen
Koble dine internettkontoer til produktet
BD-LIVE™
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
musikkavspilling
Bruk menyen Alt. under avspilling
Tillegg
Bruke menyene Sorter etter og Alt. på en
filskjerm
47
Tilfeldig avspilling av spor på en lyd-CD
50
Gjentar spor på en lyd-CD
Opprette en spilleliste fra en lyd-CD
49ROppløsning i henhold til innholdstype
54
Spille av bildeinnhold
54
Bruk menyen Verktøy under avspilling
Bruke menyene Sorter etter og Alt
54
Kopiere video, musikk eller bilder
55
Sende filer
Tilleggsinformasjon
47Merknader
51
36Ripper
37
40
Valg av digitale signaler
Feilsøking
Plate- og formatkompatibilitet
Platetyper og innhold som spilleren kan
spille av
Platetyper som spilleren ikke kan spille av
55Regionkode
Bruke sendefunksjonen
56
59
60
60
61
63
7
Norsk
Logoer til platetyper som spilleren kan
spille av
Støttede formater
Overensstemmelser og
kompatibilitetsmerknader
Kopibeskyttelse
Ansvarsfraskrivelse relatert til
nettverkstjenester
Lisens
Spesifikasjoner
Innhold
28
Komme i gang
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Batterier til fjernkontroll (AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Brukerhåndbok
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Fjernkontroll
8
Norsk
Frontpanel
Komme i gang
STOPP-KNAPP
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
PLATESKUFF
SKJERM
USB-KONTAKT
SENSOR FOR FJERNKONTROLL
||MERKNADER |
\\ Hvis du vil oppdatere produktets programvare ved hjelp av kontakten merket USB-KONTAKT, må du benytte en USB-basert
minnepinne.
\\ Når spilleren viser Blu-ray-platemenyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke avspillingsknappen på spilleren eller
fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Spill av film eller Start på platemenyen, og deretter må du trykke v.
\\ Hvis du vil bruke funksjonen Anynet+ (HDMI-CEC), må du koble en HDMI-kabel til kontakten merket HDMI 1.
Hvis du kobler til kontakten merket HDMI 2, vil ikke funksjonen Anynet+ (HDMI-CEC) være tilgjengelig.
Bakpanelet
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
Signalet til HDMI 1 inneholder både lyd
og bilde
Signalet til HDMI 2 inneholder bare lyd
9
02
STRØMKNAPP
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
Norsk
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Lar deg etter oppsettingen velge
inngangskilde på TV-apparatet ditt.
(Denne knappen er bare tilgjengelig på
Samsung TV-apparater).
Slå spilleren på og av.
Trykk for å åpne og lukke plateskuffen.
Trykk nummerknappene for å betjene
alternativene.
Bruk denne knappen til å se på
platemenyen.
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Trykk her for å gå til startmenyen.
0
POPUP
Disse knappene benyttes både til menyen
på spilleren, men også til flere forskjellige
Blu-ray-funksjoner.
Trykk her for å søke etter innhold.
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Trykk for å søke bakover eller fremover.
Trykk for å pause en plate.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Trykk her for å bruke Verktøy-menyen.
Går tilbake til forrige meny.
Volumjustering for fjernsynet.
(Denne knappen er bare tilgjengelig på
Samsung TV-apparater).
9
TITLE MENU
Trykk for å stanse en plate.
Trykk for å bruke apper.
Slår TV-apparatet på og av.
(Denne knappen er bare tilgjengelig på
Samsung TV-apparater).
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Trykk for å spille av en plate.
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller
plate.
Bruk denne for å spille av informasjon.
Brukes til å velge et menyelement, og
endrer verdien til elementet.
Trykk her for å avslutte menyen.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Trykk her for å bruke fullskjerm-funksjonen.
Under avspilling av Blu-ray-plater/DVDplater fungerer ikke denne knappen.
Trykk på denne for å bytte språk på
undertekstene på Blu-ray-/DVD-plater.
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige
lydfunksjoner på en plate.
||MERK |
Montere batteriene
\\ Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal:
-- Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til
polene +/–.
-- Sjekk om batteriene er utladet.
-- Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av
hindringer.
-- Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
||FORSIKTIG |
\\ Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale
miljøbestemmelser. De må ikke legges i husholdningsavfallet.
10
Norsk
Tilkoblinger
Koble til et TV-apparat
||MERKNADER |
\\ Hvis du vil bruke funksjonen Anynet+ (HDMI-CEC), må du koble en HDMI-kabel til kontakten merket HDMI 1.
Hvis du kobler til kontakten merket HDMI 2, vil ikke funksjonen Anynet+ (HDMI-CEC) være tilgjengelig.
-- Kontakten merket HDMI 2 sender ikke ut et videosignal.
\\ Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel til å koble til skjermen, må du også koble kontakten merket DIGITAL AUDIO OUT på
produktet til et lydsystem for å høre lyden.
\\ En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
\\ Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TVapparatet hvis du vil ha mer informasjon.
\\ Når du kobler spilleren til TV-apparatet med HDMI-kabelen eller til en ny TV, og du slår den på for første gang, stiller spilleren
HDMI-utgangsoppløsningen automatisk på det høyeste som TV-apparatet støtter.
\\ En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå av alternativet HDMI fargedybde på
menyen ved å sette det til Av.
\\ For å se video i HDMI 720p, 1080i, 1080 eller 2160p-modus, må du bruke en høyhastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
\\ HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vises det snø på skjermen.
11
Norsk
Tilkoblinger
Lyd
Video
03
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom kontakten merket HDMI OUT bak på produktet og den
HDMI IN på TV-apparatet.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Tilkoblinger
Koble til et lydsystem
Du kan koble produktet til lydsystemet ved hjelp av metoden vist under.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Metode 1 Tilkobling til en HDMI-kompatibel AV-forsterker som støtter Pass Through
• Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom kontakten merket HDMI OUT 1 bak på produktet og
kontakten merket HDMI IN på forsterkeren din. Koble en HDMI-kabel mellom kontakten merket HDMI
OUT bak på produktet og HDMI IN-kontakten på TV-apparatet.
• Best kvalitet (Anbefalt)
-- Forsterkeren din må være kompatibel med UHD Pass Through for å kunne videreføre UHD videoinnhold.
Lyd/Video
HDMIkompatibel
AV-forsterker
Video
12
Norsk
Metode 2 Tilkobling til en HDMI-kompatibel AV-forsterker som ikke støtter Pass Through
Video
AV-mottaker
||FORSIKTIG |
\\ Ikke koble HDMI OUT 1 og HDMI OUT 2-kontaktene på produktet med en HDMI-kabel.
13
Norsk
Tilkoblinger
Lyd
03
• Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom kontakten merket HDMI OUT 1 bak på produktet og
kontakten merket HDMI IN på TV-apparatet ditt. Koble en annen HDMI-kabel mellom kontakten
merket HDMI OUT 2 bak på produktet og kontakten merket HDMI IN på forsterkeren din.
• Best kvalitet (Anbefalt)
Tilkoblinger
Metode 3 Koble til et lydsystem (7,1-kanals forsterker)
• Bruk 7.1CH-lydkablene (ikke inkludert) til å koble 7.1CH ANALOG AUDIO OUT-kontaktene på
baksiden av spilleren til 7.1CH ANALOG AUDIO IN-kontaktene på forsterkeren din.
• Bedre kvalitet
Metode 4 Tilkobling til en AV-forsterker med en digital optisk kabel
• Bruk en digital optisk kabel (ikke inkludert), koblet kontakten merket OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
på produktet, til kontakten merket DIGITAL OPTICAL IN på mottakeren.
• God kvalitet
• Du vil høre lyd gjennom de to fronthøyttalerne når Digitalt utsignal er satt til PCM.
Lyd
7.1 kanals
forsterker
Metode 3
Metode 4
||MERKNADER |
: SURROUND
\\ Utgangene foran til høyre og venstre på SURR.spilleren,
og 7.1-kanals forsterkeren må kobles til før du kan høre lyd fra visse BluSURROUND BACK
ray-plater.
\\ Når du skal koble til en 5.1-kanals hjemmekinoforsterker, eller integrert forsterker, må du koble til alle de analoge utgangene
til denne, med unntak av utgangene Surround Bak Venstre/Surround Bak Høyre.
\\ Hvis du kobler en integrert forsterker til porten merket OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT på spilleren, kan det hende at lyden du
hører via den integrerte forsterkeren ikke er synkronisert med den du hører fra TV-apparatet.
14
Norsk
Koble til en trådløs ruter
Trådløst nettverk
03
Du kan koble produktet til nettverksruteren ved
hjelp av en av fremgangsmåtene vist under.
For å kunne bruke DLNA nettverksfunksjonen, må
du koble datamaskinen din til nettverket som vist i
illustrasjonene.
Tilkoblingen kan være kablet eller trådløs.
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
(Med integrert ruter)
Bredbåndstjeneste
Eller
||MERKNADER |
\\ Hvis den trådløse ruteren støtter DHCP, kan denne
spilleren en DHCP eller statisk IP-adresse når det kobler
seg til det trådløse nettverket.
\\ Sette den trådløse ruteren til infrastrukturmodus. Ad-hocmodus støttes ikke.
Ruter
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
\\ Spilleren støtter bare følgende trådløse
sikkerhetsprotokoller:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Velg en kanal som ikke er i bruk på den trådløse ruteren.
Hvis kanaler som er valgt til den trådløse ruteren benyttes
av en annen enhet i nærheten, vil det kunne føre til
forstyrrelser og kommunikasjonsfeil.
\\ Hvis du velger Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n
og setter krypteringstypen på ruteren til WEP, TKIP eller
TKIP-AES (WPS2Mixed), vil ikke produktet støtte en
tilkobling i henhold til de nye Wi-Fi-spesifikasjonene.
||MERKNADER |
\\ Det er mulig at ruteren eller policyen til
internettleverandøren hindrer spilleren fra å få tilgang til
Samsungs oppdateringsserver. Hvis dette skulle skje, må
du ta kontakt med din internettleverandør (ISP) for mer
informasjon.
\\ Trådløse nettverk kan, i egenskap av seg selv, forårsake
forstyrrelser, avhengig av bruksbetingelsene (ruterytelse,
avstand, hindring, forstyrrelser av andre radiosendere etc).
\\ DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
15
Norsk
Tilkoblinger
Trådløs ruter
Kablet nettverk
Innstillinger
Prosedyre for startinnstillinger
Hjem-skjermen
• Hjem-skjermen vil ikke bli vist hvis du ikke setter opp
de opprinnelige innstillingene.
• Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren kan endres
etter en oppgradering av programvareversjonen.
• Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen du
har valgt.
Når du har koblet produktet til TV-apparatet ditt, må
du slå på TV-apparatet og produktet. Når du slår
produktet på for første gang, vil skjermen med første
gangs oppsett vises på TV-apparatet. Skjermen
med det første oppsettet lar deg sette opp
skjermmenyen (OSD), menyspråket, bildeforholdet
(skjermstørrelsen), nettverkskonfigureringen
og tilkobling av spilleren til nettverket ditt. Følg
instruksjonene på skjermen.
Når det første oppsettet er ferdig vil en
opplæringsskjerm til hjemmemenyen vises. Hvis
du vil avslutte denne skjermen, trykk EXIT på
fjernkontrollen.
||MERKNADER |
\\ Hvis du hopper over nettverksoppsettet under
startinnstillingene, kan du konfigurere dette senere. Se
"Konfigurere nettverksforbindelsen" på sidene 22~25 for
instruksjoner.
\\ Hvis du ønsker å vise startinnstillingene senere og
endre disse, velg Innst. > System > Oppsett fra hjemskjermen eller velg alternativet Tilbst. (Se side 22)
\\ Hvis du ønske rå bruke en Anynet+(HDMI-CEC)funksjon, får du fram som beskrevet under.
1) Koble spilleren til en Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibel
Samsung TV med en HDMI-kabel.
2) Sett funksjonen Anynet+(HDMI-CEC) til På både på
TV-apparatet og produktet.
3) Still TV-apparatet på prosedyren for startinnstillinger.
16
3 4 5
1
6
2
SPILL DISK
MULTIMEDIA
SAMSUNG APPS
Ingen plate
ANBEFALT
1
MINE APPS
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Norsk
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Innst.
0
SPILL DISK : Lar deg vise bilder, videoer eller spille
av musikk fra en plate.
MULTIMEDIA : Lar deg vise bilder, spille av videoer
eller musikk fra USB, mobile enheter eller en plate.
Logg på : Lar deg logge deg inn med Samsungkontoen din.
Søk : Lar deg søke etter innhold i apper og på
YouTube ved å legge inn ønskede søkeord.
Hjelp : Opplæringsskjerm med informasjon om
hvordan du kan bruke hjemmemenyen vises.
SAMSUNG APPS : Gir deg tilgang til å laste ned
forskjellige applikasjoner.
ANBEFALT : Gir deg tilgang til anbefalte apper.
MINE APPS : Apper lastet ned fra MINE APPS
vises.
Screen Mirroring : For å vise skjermen på
smarttelefonen eller android-nettbrettet på TVapparatet som du har koblet til produktet.
Innst. : Åpner produktets meny. I menyen kan man
stille forskjellige funksjoner på det du foretrekker.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||MERK |
6
7
8
1
SMART
3D-innst.
TV-sideforhold
BD Wise
Oppløsning
Filmbilde (24 bps)
DVD 24 bps-konvertering
HOME
HOME
REPEAT
APPS
INFO
3
2
RETURN
A
Bilde
UHD-utsignal
9
TITLE MENU
Innstillinger
Kundesupport
5
04
System
4
TOOLS
Innst.
Smart Hub
3
HUB
1. Velg Innst. på Hjem-skjermen og trykk
deretter v. Skjermen Innst. vises.
Nettverk
2
Knapper på fjernkontrollen
0 POPUP som brukes
til innstillingsmenyen
Bruke innstillingsskjermen
Lyd
1
DISC MENU
\\ Hvis spilleren står i stoppmodus i mer enn 5 minutter, vil du
se en skjermsparer på TV-skjermen. Hvis spilleren har vist
skjermspareren i mer enn 20 minutter, vil den slå seg av
automatisk.
Bilde
SAMSUNG TV
SEARCH
1
Auto
2
16:9 Original
Av
Auto
Auto
3
Av
2. For å få tilgang til menyer, undermenyer og
alternativer på skjermen Innst., finner du
mer informasjon om dette i illustrasjonen av
fjernkontrollen på neste side.
17
4
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
HOME-knapp: Trykk her for å gå til Hjem-skjermen.
PANDORA
SCREEN
INPUT
RETURN-knapp: Går tilbake til forrige meny.
v (Enter) / PILTASTER-knapp:
• Trykk ▲▼◄► for å flytte markøren eller velge
et punkt.
• Trykk v for å aktivere det valgte punktet eller
bekrefte en innstilling.
EXIT-knapp: Trykk her for å avslutte den aktive
menyen
Detaljert informasjon om funksjonene:
Hver innstillingsfunksjon, menypunkt og individuelle
alternativ forklares i detalj på skjermen. For å
vise en forklaring bruker du ▲▼◄► for å velge
funksjonen, menypunktet eller alternativet.
Forklaringen vil normalt vises på høyre side
av skjermen. En kort beskrivelse av hver
innstillingsfunksjon starter på den neste siden.
Du finner også ekstra informasjon om enkelte av
funksjonene i tillegget til denne håndboken.
Norsk
Innstillinger
Funksjonene til innstillingsmenyen
Bilde
UHD-utsignal
Nummeret henviser til antallet videolinjer per bilde.
Bokstavene i og p indikerer om signalet er
linjesprang respektivt progressivt. Generelt vil flere
linjer gi høyere kvalitet.
Filmbilde (24 bps)
Med dette alternativet sendes HDMI-video med
UHD-oppløsning. Dette er bare tilgjengelig når
Filmbilde er satt til Auto.
||MERKNADER |
\\ Hvis du vil bruke denne funksjonen må du koble
produktet til en enhet som støtter oppløsningen UHD,
og du må i tillegg ha innhold som spiller ved 24fps
(filmhastighet).
\\ Denne enheten kan ikke spille av UHD-innhold, men
innhold med en oppløsning som er lavere enn Full HD
kan bli oppskalert til UHD.
\\ Når du velger UHD-utsignal, vil bare bilder i
oppløsningen 2160 x 3840 med 24 bilder per sekund
være tilgjengelig.
3D-innst.
Hvis produktet er koblet til et 24fps-kompatibelt
TV-apparat, stiller du inn Filmbilde (24 bps)
til Auto, slik at spilleren kan justere produktets
HDMI-signal til 24 rammer per sekund for bedre
bildekvalitet.
• Du kan kun bruke Filmbilde (24 bps) på TVapparater som støtter denne bildehastigheten.
• Filmbilde er bare tilgjengelig når produktet er
satt opp med oppløsningene HDMI 1080i eller
1080p.
DVD 24 bps-konvertering
Konverterer DVD-avspilling til 24 rammer per
sekund og spiller av via HDMI. Dette alternativet er
bare tilgjengelig når alternativet Filmbilde (24bps)
er satt til På.
||MERK |
Velg om du vil spille av en Blu-ray-plate med
3D-innhold i 3D-modus.
Hvis du går til startskjermen eller skjermen
SAMSUNG APPS i 3D-modus, vil produktet
automatisk gå over til 2D.
\\ Denne funksjonen gjelder bare NTSC-plater.
Tilpass skjermstørrelse
Velg optimal skjermstørrelse. (Bare tilgjengelig for
Smart Hub og Screen Mirroring)
TV-sideforhold
HDMI-fargeformat
Lar deg justere utsignalet fra produktet til
skjermstørrelsen og skjermformatet på TVapparatet.
BD Wise
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon.
Når du koblet en Samsung-spiller til et Samsung
TV-apparat med BD Wise ved hjelp av en HDMIkabel, og når BD Wise er slått på både på
spilleren og TV-apparatet, vil spilleren sende ut
signalet med oppløsningen og hastigheten som
Blu-ray-/DVD-platen angir.
Oppløsning
Stiller utgangsoppløsningen til HDMI-videosignalet
til BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p or
576p/480p.
18
Lar deg velge fargeområdet som skal benyttes
til HDMI-signalet slik at det stemmer med
spesifikasjonene til det tilkoblede TV-monitor el.l.
Skjermen blir svart umiddelbart etter at du har
valgt format.
HDMI fargedybde
Du kan stille produktet til å sende ut HDMI-video
med Dyp farge. Dype farger gir deg en mer nøyaktig
fargereproduksjon, men en større fargedybde.
Progressiv modus
Lar deg forbedre bildet når du ser på DVD-plater.
Norsk
Lyd
Dynamisk områdekontroll
||MERKNADER |
\\ For at du skal kunne bruke denne egenskapen må du
koble til minst en høyttaler med Multiroom Link.
\\ Lydkvalitet kan påvirkes av tilstanden til ditt trådløse
nettverk.
Downmixing-modus
Her kan du velge flerkanals nedmiksingsmetode
som er kompatibel med stereosystemet ditt. Du
kan velge om du vil ha spilleren til å nedmikse til
normal stereo eller til surroundkompatibel stereo.
\\ Nettverkstilkoblingen kan påvirkes negativt og til og
med gå tapt hvis nettverksmiljøet forringes over tid.
\\ Hvis du aktiverer Screen Mirroring, vil dette
deaktivere Multiroom Link.
DTS Neo:6-modus
\\ For mer informasjon, se Multiroom Link-håndboken
på Samsungs nettside: www.samsung.com 
 Søk etter produktnavnet : BDJ7500  Manuals  Multiroom Link  Last ned
PDF.
Du kan lytte til flerkanalslyd via HDMI-utgang fra
en 2-kanals lydkilde.
\\ Lyden fra hver tilkoblet enhet kan henge etter videoen
og lyden til enheten som spiller kildeinnholdet.
Digitalt utsignal
Lar deg velge digitalt lydutgangsformat som passer
til ditt TV-apparat eller AV-mottaker. Se digitalt
lydutgangsformat-tabellen på side 50 for mer
informasjon.
PCM nedsampling
Lydsynkr.
I noen tilfeller når produktet er koblet til et digitalt
TV-apparat, kan ikke lydsignalet synkroniseres
med videosignalet. Hvis dette skjer, må du justere
lydforsinkelsen slik at den stemmer med
videosignalet.
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 250
msek. Juster forsinkelsen til optimal stilling.
||MERK |
\\ Lydforsinkelsestiden du angir behøver ikke å være
avhengig av det spilte innholdet.
Lar deg velge 96kHz PCM-signaler nedsamplet
til 48kHz før de blir sendt til en forsterker. Velg
På hvis forsterkeren eller mottakeren ikke er
kompatibel med et 96kHz-signal.
19
Norsk
Innstillinger
Du kan konfigurer dette produktet for oppkobling
til en trådløs høyttaler som er kompatibel med
Multiroom Link fra Samsung og nyte den rike lyden.
Innst. : Du kan justere lydstyrken og avstanden
til tilkoblet produkt.
Høyttalerinnstillinger : Du kan konfigurer
høyttalere som er koblet til via ditt hjemmenettverk.
Lar deg bruke dynamisk områdekontroll på Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, og Dolby TrueHD audio.
Auto: Styrer automatisk dynamikkområdet til
Dolby TrueHD audio, basert på informasjonen
som finnes i Dolby TrueHD-lydsporet. Slår også
på den dynamiske områdekontrollen for Dolby
Digital og Dolby Digital Plus.
Av: Lar det dynamiske området være ukomprimert,
slik at du kan høre originallyden.
På: Slår på den dynamiske områdekontrollen
for alle tre Dolby-formatene. Svakere lyder
forsterkes og kraftige lyder reduseres i intensitet.
04
Høyttalerinnstillinger
Innstillinger
HDMI-lydutgang
Velg om HDMI-lyden skal sendes til HDMI1 eller
HDMI2.
Auto : Lydutgangen stilles automatisk basert på
enheter koblet til HDMI1 og HDMI2.
HDMI1 : Lyden vil bli sendt til den enheten som er
koblet til HDMI1.
HDMI2 : Lyden vil bli sendt til den enheten som er
koblet til HDMI2.
Nettverk
BD-Live-innstill.
Stille inn ulike BD-Live-funksjoner. Med BD-Live
kan du få tilgang til ekstra funksjoner som finnes
på enkelte Blu-ray-plater hvis du er tilkoblet
internett.
BD-Live internett forbindelse: Lar deg
fullt ut, delvis eller forhindre en BD-Liveinternettforbindelse.
BD-datastyring: Administrer BD-data som er
lastet ned fra en BD-Live-tjeneste eller Blu-rayplater.
Smart Hub
Nettverksstatus
Lar deg sjekke det aktuelle nettverket og
internettstatusen.
Vilkår og personvern
Konfigurer nettverksforbindelsen slik at du kan
oppleve ulike funksjoner som internett eller DLNAfunksjonalitet, og utføre programvareoppdateringer.
Tilbakestill Smart Hub
Nettverksinnstillinger
Wi-Fi Direct
Lar deg koble til en Wi-Fi Direct-enhet til produktet
ved å bruk et peer-til-peer nettverk, uten å måtte
bruke en trådløs ruter.
Merk at hvis produktet er koblet til et trådløst nettverk,
kan det bli koblet fra mens du bruker Wi-Fi Direct.
||MERK |
Du må lese og akseptere betingelsene for både
& og informasjonen om personvern for å kunne
bruke app-tjenestene.
Tilbakestiller alle Smart Hub-innstillinger til sine
standardinnstillinger. For at du skal kunne bruke
denne må du taste inn sikkerhetskoden (PIN).
System
Oppsett
Lar deg kjøre startinnstillingsprosedyren på nytt.
\\ Tekstfiler, som f.eks. en .TXT- eller .DOC-fil, vil ikke
vises når du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen.
Hurtigstart
Innstillinger for multimedieenhet
Lar deg stille spilleren slik at den slår seg på hurtig
ved å redusere oppstarttiden.
Lar deg styre hvilke enheter på nettverket, som
f.eks. smarttelefoner og nettbrett, som kan dele
innhold med produktet.
||MERK |
\\ Hvis denne funksjonen er stilt på På, øker
strømforbruket i hvilemodus.
Enhetsnavn
Lar deg legge inn navnet på spilleren som vil
identifisere den på nettverket.
20
Norsk
Språk
Du kan koble et trådløst USB-tastatur eller mus til
USB-porten på framsiden av spilleren.
Tastaturinnst.: Herfra kan du konfigurere et
trådløst USB-tastatur koblet til spilleren.
||MERK |
\\ Du kan bare bruke tastaturet når et QWERTY
tastaturskjerm eller vindu vises i nettleseren.
Museinnstillinger: Lar deg konfigurere en
trådløs USB-mus koblet til spilleren. Du kan
bruke musen i spillerens menyer og til surfing
på internett på samme måte som du bruker en
mus på datamaskinen din.
`` For å bruke en mus sammen i spillerens
meny:
`` Hvis du glemmer PIN-koden:
1. Fjern eventuell plate eller USB-lagringsenhet.
2. Trykk og hold nede @ på toppanelet i minst
5 sekunder.
Initialiseringsmeldingen vises på skjermen, og
strømmen slår seg av automatisk.
Når du slår produktet på igjen vil alle
innstillingene være tilbakestilt.
1. Koble USB-musen til spilleren.
2. Klikk den primære knappen som du valgte
under Musinnstillinger. Den forenklede
menyen vises.
3. Klikk ønsket menyalternativ.
Generelt
||MERKNADER |
Du kan endre innstillingene vist under slik du
ønsker.
Frontdisplay: Endre lysstyrken på frontpanelet.
Tidssone: Velg tidssonen du bor i.
Gj.siktig meny: Justere gjennomsiktigheten til
menyboksen.
\\ Det er mulig at enkelte USB HID-tastaturer og mus
ikke er kompatible med produktet.
\\ Enkelte HID-tastaturer fungerer ikke.
\\ Det finnes ikke støtte for USB-tastaturer med kabel.
\\ Noen applikasjoner støttes kanskje ikke.
Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. støy,
kan du flytte tastaturet nærmere spilleren.
Anynet+ er en praktisk funksjon som tilbyr koblede
funksjoner med andre Samsung-spillere som
har Anynet+ funksjonen, og lar deg styre disse
produktene med én Samsung TV-fjernkontroll. For
å kunne benytte funksjonen, må du koble denne
spilleren til et Anynet+ TV-apparat fra Samsung
med en HDMI-kabel.
21
Norsk
Innstillinger
Enhetsstyring
Standard PIN-kode er 0000. Legg inn standard
PIN for å få tilgang til sikkerhetsfunksjonen hvis
du ikke har lagt inn din egen PIN. Etter at du har
benyttet sikkerhetsfunksjonen første gang, endrer
du PIN-koden ved å bruke funksjonen Endre PINkode.
BD-foreldrestyring: Forhindrer avspilling av
Blu-ray-plater med foreldrestyringen til eller over
angitt alder du har lagt inn, hvis du ikke har lagt
inn en PIN.
DVD-foreldrestyring: Forhindrer avspilling
av DVD-plater hvis klassifiseringen er over en
bestemt alder du har valgt, hvis ikke PIN er lagt
inn.
Endre PIN-kode: Endre den firesifrede
PIN-koden som benyttes for å få tilgang til
sikkerhetsfunksjonene.
04
Du kan velge språket du foretrekker på skjermmenyen,
platemenyer, lyd, undertekster el. l.
• Språket du velger for platemenyen, platelyd eller
undertekster vises bare hvis platen støtter dette.
Sikkerhet
Innstillinger
Nettverk og internett
DivX®-video på foresp.
Vis registreringskode for DivX® VOD for å kjøpe og
spille av DivX® VOD-innhold.
Kundesupport
Ekstern styring
Når aktivert kan du la Samsung kundeservice
diagnostisere og rette problemer eksternt fra.
Krever aktiv internettforbindelse.
Når du kobler dette produktet til et nettverk,
kan du bruke nettverksbaserte applikasjoner
og funksjoner, f.eks. Smart Hub og BD-LIVE,
og oppgradere programvaren til produktet via
nettverksforbindelsen. For mer informasjon om
tilgang til og bruk av internettjenester, se kapitlet
Nettverkstjenester på sidene 39~46 i denne
bruksanvisningen. Instruksjoner for hvordan man
konfigurerer nettverksforbindelsen starter under.
Konfigurere nettverksforbindelsen
||MERKNADER |
\\ Tjenesten med ekstern styring er ikke tilgjengelig i alle
land.
\\ Slik bruker du ekstern styring:
1) Ring Samsungs kundesenter og be om ekstern
kundestøtte.
2) Åpne spillerens meny på TV-apparatet og gå til
kundestøttedelen.
3) Velg Ekstern styring og les deretter tjenesteavtalen
før du godkjenner denne. Når skjermen med PINkoden vises, oppgi PIN-koden til agenten.
4) Agenten går inn på spilleren din.
Programvareoppdatering
Denne menyen gir deg muligheten til å oppgradere
programvaren på produktet for bedre ytelse og
ekstra tjenester.
Kontakt Samsung
Viser deg kontaktinformasjon når du søker hjelp til
ditt produkt.
Tilbst
Tilbakestiller alle innstillinger til standardinnstillingen,
unntatt for innstillingene for nettverk og Smart
Hub, og starter deretter funksjonen Oppsett. For
at du skal kunne bruke denne må du taste inn
sikkerhetskoden (PIN). Standard sikkerhetspassord
er 0000.
22
Før du starter må du ta kontakt med din
internettleverandør (ISP) for å finne ut om IPadressen din er statisk eller dynamisk. Hvis den er
dynamisk, og du har et trådbundet eller trådløst
nettverk, anbefaler vi at du bruker de automatiske
konfigurasjonsprosedyren som er beskrevet under.
Hvis du er tilkoblet via et trådbundet nettverk, skal
du koble produktet til ruteren med en LAN-kabel
før du starter konfigurasjonsprosedyren.
Hvis du er tilkoblet et trådløst nettverk, skal du
koble fra alle trådbundede nettverksforbindelser
før du starter.
For å starte konfigureringen av nettverksforbindelsen,
skal du følge disse trinnene:
Kablet nettverk
ĞĞ
Kabel - Automatisk
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk deretter
v.
4. Velg Kabel i nettverksinnstillingene, og
deretter trykker du v.
5. Velg Koble til, og trykk deretter v. Produktet
detekterer den trådbundede tilkoblingen,
verifiserer nettverksforbindelsen og kobler
deretter til nettverket.
Norsk
ĞĞ
Kabel - Manual
2. I bunnen av skjermen må du velge IP-innst.
, og deretter trykke v. Skjermen IP-innst.
vises.
3. Velg feltet IP-innst. og trykk deretter v.
4. Velg Angi manuelt i feltet IP-innst., og trykk
deretter v.
5. Velg en verdi (f.eks. IP-adresse) og trykk
deretter på v.
Bruk talltastaturet på fjernkontrollen til å
taste inn tallverdiene. Du kan også taste inn
tallene med ▲▼. Bruk ◄► på fjernkontrollen
til å bevege deg mellom innleggingsfeltene
innenfor en verdi. Når du har lagt inn en verdi
må du trykke v.
6. Bruk ▲ eller ▼ til å gå til en annen verdi, og
tast deretter inn numrene til denne verdien på
samme måte som i trinn 5.
7. Gjenta trinn 5 og 6 fram til du har fylt inn alle
verdier.
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på
fire måter:
-- Trådløst automatisk
-- Trådløst manuelt
-- WPS(PBC)
-- WPS PIN
Når du konfigurerer den trådløse
nettverksforbindelsen, vil eventuelle trådløse
nettverksenheter som for øyeblikket er tilkoblet
gjennom produktet, eller hvis aktuelt, produktets
gjeldende kablede tilkobling, bli frakoblet.
ĞĞ
Trådløst - Automatic
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk deretter
v.
4. Velg Trådløst i Nettverksinnstillingerskjermen, og trykk deretter v. Produktet
søker etter og viser en liste over de
tilgjengelige nettverkene.
Nettverksinnstillinger
Velg din nettverkstype.
Nettverkstype
||MERK |
Trådløst
Trådløst nettverk
\\ Du kan få dataene om internettforbindelsen din fra
internettleverandøren.
Du kan koble Blu-ray-spiller
til Internett. Velg hvilket
trådløst nettverk som skal
brukes.
iptime23
8. Når du er ferdig med å taste inn verdiene,
må du velge OK, og deretter trykke v.
Produktet verifiserer nettverksforbindelsen og
kobler deretter til nettverket.
iptime25
linksys3
Oppdater
WPS(PBC)
5. Velg ønsket nettverk og trykk deretter v.
6. På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
sikkerhetskoden eller passfrasen til nettverket.
Skriv inn tallene direkte med talltastene på
fjernkontrollen. Skriv inn bokstaver ved å
velge en bokstav med pilknappen. Trykk
deretter v.
23
Norsk
Innstillinger
1. Velg Nettverksstatus. Produktet søker etter
et nettverk og viser deretter meldingen om at
tilkoblingen mislyktes.
Trådløst nettverk
04
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis den
automatiske prosedyren ikke fungerer, må du sette
opp Nettverksinnstillinger-verdiene manuelt.
Følg trinn 1 og 2 under Wired - Automatic og følg
deretter disse trinnene:
Innstillinger
||merk |
\\ Hvis du vil se passordet som du nettopp tastet inn, må du
bruke piltastene til å velge Vis passord på høyre side, og
deretter trykke v.
7. Når dette er gjort må du velge Utført og
deretter trykke v. Produktet verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
8. Når verifiseringen er fullført må du velge OK
og deretter trykke v.
||merk |
\\ Det skal være mulig å finne sikkerhetskoden eller
passfrasen på en av oppsettskjermene du var innom når
du satte opp ruteren eller modemet.
ĞĞ
Trådløst - Manual
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis den
automatiske prosedyren ikke fungerer, må du sette
opp Nettverksinnstillinger-verdiene manuelt.
1. Følg instruksjonene under Trådløst Automatisk fram til og med trinn 5.
||merk |
\\ Du kan få dataene om internettforbindelsen din fra
internettleverandøren.
9. Når dette er gjort må du velge OK og deretter
trykke v. Sikkerhetsskjermen vises.
10. På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
sikkerhetskoden eller passfrasen til nettverket.
Skriv inn tallene direkte med talltastene
på fjernkontrollen. Skriv inn bokstaver ved
å velge en bokstav med ▲▼◄►, Trykk
deretter v.
11. Når dette er gjort, velg Utført på høyre side
av skjermen, og trykk v.
Produktet verifiserer nettverksforbindelsen og
kobler deretter til nettverket.
12. Når produktet verifiserer nettverket, velger du
OK, og trykker deretter på v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
2. Produktet søker etter et nettverk og viser
deretter meldingen om at tilkoblingen
mislyktes.
3. I bunnen av skjermen må du velge IP-innst.,
og deretter trykke v. Skjermen IP-innst.
vises.
4. Velg feltet IP-innst. og trykk deretter v.
5. Velg Angi manuelt i feltet IP-innst., og trykk
deretter v.
6. Velg en verdi (f.eks. IP-adresse) og trykk
deretter på v. Bruk talltastaturet på
fjernkontrollen til å taste inn tallverdiene. Du
kan også taste inn tallene med ▲▼. Bruk
◄► på fjernkontrollen til å bevege deg
mellom innleggingsfeltene innenfor en verdi.
Når du har lagt inn en verdi må du trykke v.
7. Bruk ▲ eller ▼ til å gå til en annen verdi, og
tast deretter inn numrene til denne verdien på
samme måte som i trinn 6.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk deretter
v.
4. Velg Trådløst i Nettverksinnstillingerskjermen, og trykk deretter v.
5. Trykk ▲ på fjernkontrollen og trykk deretter
► for å velge WPS(PBC).
6. Trykk v på fjernkontrollen. Meldingen "Trykk
på PBC-knappen på den trådløse ruteren i
løpet av de neste to minuttene". vises.
7. Trykk WPS(PBC) på ruteren innen to minutter.
Produktet ditt henter automatisk inn alle
nødvendige nettverksverdier for å kunne koble
til nettverket.
Skjermen Nettverksstatus vises.
Produktet kobler seg til nettverket etter at
nettverkstilkoblingen er verifisert.
8. Gjenta trinn 6 og 7 fram til du har fylt inn alle
verdier.
24
Norsk
ĞĞ
WPS PIN
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk deretter
v.
4. Velg Trådløst i Nettverksinnstillingerskjermen, og trykk deretter v.
Produktet søker etter og viser en liste over de
tilgjengelige nettverkene.
5. Velg ønsket nettverk og trykk deretter v.
2. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
3. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
4. Velg Wi-Fi Direct, og trykk deretter v.
Wi-Fi Direct-enhetene som du kan koble til,
vises.
||MERKNADER |
\\ Den kablede eller trådløse nettverksforbindelsen vil bli
frakoblet når du bruker funksjonen Wi-Fi Direct.
\\ Tekstfiler, som f.eks. en .TXT- eller .DOC-fil, vil ikke vises
når du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen.
6. Velg WPS PIN, og trykk deretter v. PINmeldingen vises.
7. Tast inn PIN-koden i feltet WPS PIN på
ruterens oppsett, og lagre deretter endringene
på skjermen.
||MERKNADER |
\\ Ta kontakt med produsenten av ruteren for instruksjoner
om hvordan du kan komme inn på ruterens innstillinger,
eller se i ruterens brukerveiledning.
\\ Hvis du har en WPS-tilkobling, må du sette den trådløse
ruterens kryptering til AES. WPS-tilkoblinger støtter ikke
WEP-kryptering.
Wi-Fi Direct
Denne funksjonen lar deg koble Wi-Fi Directenheter til produktet og hverandre til et peer-tilpeer nettverk, uten en trådløs ruter.
||merk |
\\ Bluetooth-overføringer kan forstyrre Wi-Fi Direct-signalet.
Før du bruker funksjonen Wi-Fi Direct, anbefaler vi på
det sterkeste at du slå av Bluetooth-funksjonen på alle
aktive mobile enheter.
25
Norsk
Innstillinger
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten og aktiver
funksjonen for Wi-Fi Direct.
04
Før dus tarter må du åpne ruterens innstillinger på
datamaskinen din, og deretter åpne siden med
feltet WPS PIN.
Innstillinger
Oppgradere programvare
Oppdater nå
Denne menyen gir deg muligheten til å oppgradere
programvaren på produktet for bedre ytelse og
ekstra tjenester.
• Du må aldri slå av eller på igjen produktet manuelt
under oppdateringsprosessen.
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Kundesupport, og trykk deretter v.
3. Velg Programvareoppdatering og trykk
deretter v.
4. Hvis du vil laste ned ev. oppdateringer nå, må
du velge Oppdater nå og deretter trykke v.
5. Hvis du vil at oppdateringer skal lastes ned
automatisk når de er tilgjengelige, må du
velge Oppdater automatisk, og deretter
trykke v. Se "Oppdater automatisk" på side
26 for detaljer.
||MERKNADER |
\\ Oppgraderingen er fullført i det øyeblikket spilleren slår
seg av og deretter på igjen automatisk.
\\ Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig ansvarlig for
feil på spilleren som skyldes ustabil internett-tilkobling,
eller uaktsomhet fra forbrukerens side under oppdatering
av programvaren.
\\ Hvis du vil avbryte oppgraderingen mens oppgraderingen
blir lastet ned kan du trykke v.
\\ Når en oppgradering av systemet er i gang, vises
"UPDATE" på frontpanelet.
26
1. Velg Kundesupport >
Programvareoppdatering > Oppdater nå.
2. Ved oppgradering via Internett lastes
oppgraderingsprogramvaren ned og
installeres direkte fra Internett.
-- Dette alternativet krever en Internetttilkobling.
||MERKNADER |
\\ Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må du sjekke
programvaredetaljene i produktinformasjonsdelen på
skjermbildet Kontakt Samsung.
\\ Du må ikke slå av spilleren under en programvareoppdatering.
Dette kan føre til at spilleren ikke fungerer som den skal.
Oppdater automatisk
Du kan sette opp funksjonen Automatisk
Oppdatering slik at spilleren laster ned nye
oppgraderinger når den står i denne modusen.
Dette gjør det mulig for spilleren å laste ned
programvareoppgraderinger automatisk når du
ikke bruker den.
1. Bruk ▲▼ til å velge Oppdater automatisk,
og trykk deretter v.
2. Velg På / Av.
||MERK |
\\ Hvis du skal kunne bruke funksjonen Oppdater
automatisk, må produktet være koblet til internett.
Norsk
Oppdater fra USB
04
Hvis du vil oppgradere via USB må du følge disse
trinnene:
Innstillinger
1. Gå til Samsungs nettside på en datamaskin,
og last ned oppdateringspakken på en USBenhet.
2. Lagre oppdateringspakken i mappen på det
øverste nivået i USB-enheten.
-- Hvis ikke vil ikke produktet kunne finne
oppdateringspakken.
3. Koble USB-enheten som inneholder
oppdateringspakken til produktet.
4. Velg Kundesupport >
Programvareoppdatering > Oppdater nå.
5. Programvaren oppdateres med
oppdateringspakken på USB-enheten.
||MERKNADER |
\\ Det må ikke ligge noen plate i produktet når du skal
oppgradere programvaren ved hjelp av USB-kontakten.
\\ Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må du sjekke
programvaredetaljene i produktinformasjonsdelen på
skjermbildet Kontakt Samsung.
\\ Du må ikke slå av produktet under en
programvareoppdatering. Dette kan føre til at produktet
ikke fungerer som det skal.
\\ Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten
støtter bare en USB-basert minnepinne.
27
Norsk
Medieavspilling
Ditt Blu-ray-produkt kan spille av innhold fra Bluray/DVD/CD-plater, USB-enheter, datamaskiner,
smarttelefoner, nettbrett og internett.
For å spille innhold fra datamaskinen eller en
mobilenhet må du koble datamaskinen eller
mobilenheten og produktet til nettverket. Hvis du
vil spille av innhold på datamaskinen din, må du
installere DLNA-programvare, hvis du ikke allerede
har programvare for dette på datamaskinen, og
deretter koble BD-spilleren til datamaskinen din
over nettverket.
||MERK |
\\ Datamaskiner med Windows 7 og Windows 8 har DLNAprogramvare (Play To) innebygget.
Spille kommersielle plater
1. Trykk 8 for å åpne plateskuffen.
2. Plasser forsiktig en plate i plateskuffen med
platens etikett vendt opp.
• Rengjøre plater
-- Hvis du får fingeravtrykk eller smuss
på platen, rengjøres den med en
myk klut som er dyppet i vann med
et mildt vaskemiddel.
-- Når du skal rengjøre platen, må du tørke
forsiktig utover fra midten på platen.
• Lagring av plater
`` Hold platene unna direkte sollys.
`` Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
`` La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel og
oppbevar dem vertikalt.
Spille av fotografier, videoer og
musikk (multimedia)
Du kan spille av medieinnhold som er lagret på en
USB-enhet, smarttelefon, kamera eller datamaskin
på produktet.
||MERKNADER |
\\ Du kan imidlertid ikke spille av medieinnhold hvis
innholdet eller lagringsenheten ikke støttes av produktet.
\\ Ta sikkerhetskopi av viktige filer før du kobler til en USBenhet. Samsung kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle
tap av data eller filer.
Spille medieinnhold lagret på en USBenhet
1. Koble USB-enheten til produktet.
3. Trykk 8 for å lukke plateskuffen.
Avspillingen starter automatisk.
4. Hvis avspilling ikke starter automatisk, trykker
du 6 på fjernkontrollen.
Oppbevaring og administrasjon av
plater
• Holde plater
-- Fingeravtrykk eller riper på
platen kan redusere lyd- og
bildekvaliteten eller føre til at den
hopper over.
-- Unngå å berøre platens overflate der dataene
har blitt lagret.
-- Hold platen kanten, slik at det ikke blir
fingeravtrykk på overflaten.
-- Fest ikke papir eller tape på platen.
28
2. Trykk på HOME og velg Lagring i
MULTIMEDIA-panelet. USB-enhetene som
er koblet til produktet vises.
3. Velg enheten du ønsker å koble til. Mappene
og filene i den valgte USB-enheten vises.
4. Velg medieinnholdet du ønsker å spille fra
listen. Medieinnholdet spilles.
||merk |
\\ Alternativt kan du velge medietypen du ønsker å spille
av (f.eks. videoer), og deretter velge filen du vil spille av.
Trykk deretter 6 for å spille av innholdet.
Norsk
Tillater tilkobling til en mobil enhet
5. For å avslutte trykker du på 5 eller
RETURN.
||MERKNADER |
\\ Kun tilgjengelig med Samsung-telefoner som støtter
DLNA-funksjonen.
\\ Du kan oppleve kompatibilitetsproblemer når du prøver å
spille av mediefiler via en tredjeparts DLNA-servere.
\\ Det er ikke sikkert at innholdet som deles av en
datamaskin eller en mobil enhet spilles av. Dette avhenger
av kodingstype og filformat til innholdet. I tillegg er det
ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige.
\\ Det er ikke sikkert at medieinnholdet spilles av uten
hakking. Dette avhenger av nettverksstatusen. Hvis du
ikke kan spille av innholdet uten hakking, må du bruke en
USB-basert lagringsenhet.
1. Koble sammen smartenheten og produktet.
||merk |
1. Naviger til Innst. > Nettverk og velg
Innstillinger for multimedieenhet. Mobile
enheter som er koblet til samme nettverket
med produkter er oppført.
2. Tillat tilkobling til enheten du ønsker å koble til
produktet. Du kan bare spille av mediefiler fra
enheter som er tillatt tilkoblet til produktet.
||merk |
\\ Hvis en mobil enhet ber om tillatelse til å spille a
medieinnhold, vises tilkoblingsbekreftelsesvinduet på
produktet, slik at du enkelt kan koble til en mobil enhet.
Spille en plate med egeninnspilt
innhold
2. Trykk på HOME og velg Nettverksenhet i
MULTIMEDIA-panelet. Lagringsenheter som
er koblet til samme nettverket med produkter
er oppført.
Du kan spille multimediefiler som du har spilt inn
på Blu-ray, DVD- eller CD-plater.
4. Velg medieinnholdet du ønsker å spille fra
listen. Medieinnholdet spilles.
2. Bruk ▲▼ til å velge den typen innhold som
du ønsker å spille av eller se på - Alle, Bilder,
Videoer eller Musikk - og trykk deretter v.
3. Velg ønsket lagringsenhet. Mappene og filene
i den valgte lagringsenheten vises.
||merk |
1. Plasser platen med egeninnspilt innhold
i plateskuffen med etiketten opp og lukk
skuffen. Hurtigmeldingen Enhet tilkoblet vises.
\\ Alternativt kan du velge medietypen du ønsker å spille
av (f.eks. videoer), og deretter velge filen du vil spille av.
Trykk deretter 6 for å spille av innholdet.
5. For å avslutte trykker du på 5 eller RETURN.
29
Norsk
Medieavspilling
Du kan spille av medieinnhold på produktet med
en datamaskin eller en mobil enhet som er koblet
til samme nettverket som produktet.
\\ Du kan koble en mobilenhet til en hvilken som helst DLNA
DMC-enhet. DLNA DMC-funksjonen gjør det mulig å koble
en mobil enhet til produktet, søke etter medieinnhold, og
styre avspillingen på produktet.
Spille medieinnhold lagret på en
datamaskin/mobil enhet
05
\\ Hvis du kobler en USB-enhet til produktet, vises et
hurtigvindu på skjermen, slik at du enkelt kan navigere i
mappene og filene på USB-enheten.
(HOME → Innst. → Nettverk → Innstillinger for
multimedieenhet)
For å spille av medieinnhold som er lagret på en
mobil enhet, må du tillate tilkobling mellom den
mobile enheten og produktet.
||merk |
Medieavspilling
||merk |
\\ Selv om spilleren viser mapper for alle typer innhold, vil
den bare vise filene med innholdstypen du valgte i trinn
2. Hvis du for eksempel valgte Musikk, vil du bare se
musikkfilene. Du kan endre denne valget ved å gå tilbake
til skjermen MULTIMEDIA og gjenta trinn 2.
3. En skjerm vises som lister opp innholdet på
platen. Avhengig av hvordan innholdet er
arrangert vil du enten se mapper, individuelle
filer eller begge.
4. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å velge
en mappe. Trykk deretter v.
5. Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise eller
spille av, og trykk deretter v.
6. Trykk RETURN en eller flere ganger for å gå
ut av skjermbildet, ut av en mappe, eller for å
gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte tilbake til
hovedskjermen.
7. Se side 31~38 for instruksjoner som forklarer
hvordan du kontrollerer avspilling av filmer,
musikk eller bilder på en plate.
30
Norsk
Styre videoavspilling
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Bruke platemeny, tittelmeny, meldingsmeny
og tittelliste
DISC MENU
knapp
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
TITLE MENU
knapp
APPS
TOOLS
INFO
Avspillingsrelaterte
knapper
Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved
sakte avspilling eller ved trinnvis avspilling.
• Trykk på 6 for
å gå tilbake
RETURN
EXITtil vanlig
avspillingshastighet.
6 knapp
5 knapp
7 knapp
Hurtig
avspilling
Sakte
avspilling
Trinnvis
avspilling
Hopp over
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
For å vise tittelmenyen under avspilling
trykker du denne knappen.
• Hvis platen har en spilleliste, kan du
trykke Vis for å gå til spillelisten.
POPUP MENU For å vise hurtigmenyen under avspilling
knapp
trykker du denne knappen.
Bruk menyen Innst. under avspilling
StarterAUDIO
avspilling.
SUBTITLE LIGHT
SEARCH
For å vise platemenyen under avspilling
trykker du denne knappen.
Trykk TOOLS i eller under pause-modus.
Bruk ▲▼◄► til å velge , og trykk deretter E.
Stanser avspillingen.
Pauser avspillingen.
Trykk 3 eller 4 under avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller 4 endres
avspillingshastigheten.
Spill av fra
begynnelsen
Velg for å gå tilbake til starten av
filmen, trykk deretter v.
Velg scene
1. Velg Søk titler, og trykk deretter
v.
2. Med ▲▼ velger du tittel og
trykker deretter v.
Trykk 4 i pausemodus.
Hver gang du trykker 4 endres
avspillingshastigheten.
Trykk 7 i pausemodus.
Hver gang du trykker 7 vil en ny ramme
vises.
Trykk 1 eller 2 under avspilling.
Hver gang du trykker 1 eller 2 går
platen til forrige eller neste kapittel eller
fil.
31
-- Søk titler : Hvis det finnes mer
enn én film på platen eller enheten,
velger du for å starte en annen tittel.
||MERK |
\\ Når du søker etter en DVD-tittel i
stoppmodus, må du trykke INFO og
taste inn tittelnummeret (01,02, ...)
du vil gå til.
Norsk
Medieavspilling
1
Knapper på fjernkontrollen som brukes til videoavspilling
05
VOL
Du kan styre avspilling VOL
av videoinnhold
som ligger på en plate, USB, mobilenhet eller datamaskin.
– + VOL
+–
VOL
Avhengig av platen eller
innholdet,
kan det hende at ikke alle funksjonene som er beskrevet i denne
TV
bruksanvisningen er tilgjengelig.
Medieavspilling
-- Søk kapitler : Velg for å spille av
ønsket kapittel.
Bruk 3D-menyen når du spiller en
3D-fil.
1. Velg Søk kapitler, og trykk
deretter v.
2. Med ▲▼ velger du kapittel og
trykker deretter v.
-- Søketidslinje : Velg for å spille av
filmen fra valgt tidspunkt.
||MERKNADER |
\\ 3D-menyen blir kun tilgjengelig når
du spiller av en 3D-videofil.
3D
1. Velg Søketidslinje, og trykk
deretter v.
Velg scene
2. Med talltastene angir du
tidspunktet du ønsker å gå til, trykk
deretter v.
\\ Hvis du går til menyen Home
eller Smart Hub Home-skjermen i
3D-modus, vil produktet automatisk
gå over til 2D.
||MERKNADER |
\\ Du kan også bruke ◄► til å
flytte forover eller bakover i filmen.
Filmen flytter seg framover eller
bakover hver gang du trykker ◄►.
\\ Hvis indeksinformasjonen i filen
er skadet eller filen ikke støtter
indeksering, vil du ikke kunne bruke
funksjonen Velg scene.
\\ Hvis du kjører filer på en
nettverksenhet etter at du har
koblet spilleren til en datamaskin
på nettverket, kan det hende
at funksjonen Velg scene ikke
fungerer.
32
\\ Når du spiller en 3D-video, setter du
spilleren i "Side ved Side" og "Topp
og bunn" i 3D-innstillingene, slik
at spillerens innstillinger matcher
3D-innholdsformatet.
Søk
-- Scenesøk : Under avspilling kan du
bruke funksjonen søkefunksjonen
for å vise eller starte en film fra en
ønsket scene.
-- Søk titler : Hvis det finnes mer
enn én film på platen eller enheten,
velger du for å starte en annen tittel.
-- Søketidslinje : Velg for å spille av
filmen fra valgt tidspunkt.
Undertekstinnst. Velg ønskede undertekst-alternativer.
Gjenta Modus
Fullskjerm
Norsk
Velg for å gjenta en tittel, kapittel eller
bestemt del.
Velg for å stille inn størrelsen på
videobildet.
\\ Når du bruker funksjonen BD Wise
vil ikke denne menyen være
tilgjengelig.
Multiroom Link
Velg dette alternativet for å styre
lydstyrken.
-- Volum : Juster lydnivået. Bruk ◄►
på fjernkontrollen.
-- Demp : Demper lyden fra
denne spilleren. Trykk igjen for å
gjenopprette lyden til det forrige
lydnivået.
||MERK |
\\ Denne menyen er bare tilgjengelig
nå du har koblet til en høyttaler som
er kompatibel med Multiroom Link.
Lyd
Lydsynkr.
Undertekst
Vinkel
Informasjon
BONUSVIEWvideo
BONUSVIEW-lyd
Velg denne for å sette opp ønsket
lydspråk.
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
\\ Videofiler med høye bithastigheter på 20 Mbps eller mer
belaster produktet og kan stoppe under avspilling.
Bruke menyene Sorter etter og Alt
Bruke menyen Sorter etter
På en fil skjerm som inneholder videofiler, velger
og trykker deretter på v.
du
Dato
Tittel
Mappe
Grupperer alle bildefilene på mediet
eller lagringsenheten etter dato. Klikk
på en gruppe for å se videoene i denne
gruppen.
Viser alle videofilene på mediet eller
lagringsenheten etter tittel.
Viser alle mappene på mediet eller
lagringsenheten i alfabetisk rekkefølge.
||merk |
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
Bruke menyen Alt.
På en fil skjerm som inneholder videofiler, velger
og trykker deretter på v.
du
Velg denne for å sette opp ønsket
synkronisering av lyd.
Spill av valgte
Velg denne for å sette opp ønsket
språk på undertekstene.
Velg å vise en scene fra en annen
vinkel. Vinkelalternativet viser antall
vinkler som er tilgjengelig for visning.
Hvis en Blu-ray-/DVD-plate inneholder
flere vinkler for en bestemt scene, kan
du endre vinkel.
Send
Velg for å vise filinformasjon om
videoer.
Velg for å sette opp ønsket
bonusvisning.
33
Norsk
Lar deg velge hvilke filer du vil spille av.
Dette fungerer i hovedsak på samme
måte for alle medier.
Velg denne menyen hvis du vil laste
opp valgte filer til et nettsted (Picasa,
Facebook etc) eller enhet. For å bruke
denne menyen må du opprette en
konto på nettstedet, og logge inn med
innloggingsfunksjonen. Se "Bruke
sendefunksjonen" på side 38.
Medieavspilling
||merk |
||MERKNADER |
05
Bildemodus
Lar deg stille inn bildemodus.
-- Dynamisk : Øker skarphet og
lysstyrke.
-- Standard : Velg denne innstillingen
for de fleste visningsapplikasjonene.
-- Film : Beste innstilling når du skal
se filmer.
-- Bruker : Lar deg justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
Medieavspilling
Styre musikkavspilling
Bruk menyen Alt. under avspilling
Du kan styre avspilling av musikkinnhold som
ligger på en plate, USB, mobil enhet eller
datamaskin.
Avhengig av platen eller innholdet, kan det hende
at ikke alle funksjonene som er beskrevet i denne
bruksanvisningen er tilgjengelig.
SOURCE
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til musikkavspilling
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
SMART
3
TV
2
3
POPUP
REPEAT
HUB
APPS
5
6
4
5
6
||merk |
INFO
12-knapp : Gå til forrige/neste spor.
RETURN
EXIT
5-knapp : Stopper et spor.
B
C
D
Hurtigspoling
(kun lyd-CD (CD-DA))
SEARCH AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT
Trykk 3 eller
4 under avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller 4 endres
avspillingshastigheten.
7-knapp : Pauser avspilling.
6-knapp : Spiller av det valgte sporet.
||merk |
\\ Hvis du ikke trykker på en knapp innen fem sekunder
etter at du har satt inn en lyd-CD, vises skjermen i
fullskjermmodus. For å gå tilbake til spillelisteskjermen,
trykker du på RETURN på fjernkontrollen.
34
Med Spill av valgt kan du velge spor
som skal spilles av. Dette fungerer
i hovedsak på samme måte for alle
medier. Se "Opprette en spilleliste fra
en lyd-CD" på side 35~36.
Denne funksjonen konverterer CDlydspor til mp3-formatet og lagrer de
konverterte filene på en USB-enhet
eller en mobil enhet som er tilkoblet
produktet. Se "Ripper" på side 36.
Velg for å se (innhold) informasjon.
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
NUMMER-knapper : Trykk nummeret på sporet. Det
valgte sporet spilles av.
A
4
Ripper
Informasjon
9
TITLE MENU
TOOLS
1
3
6
HOME
HOME
Spill av valgte
VOL
0
2
På musikkavspillingsskjermen må du bruke ▲▼◄►
Trykk deretter på v.
til å velge
Norsk
Bruke menyene Sorter etter og Alt. på
en filskjerm
Spor
Album
Artist
Sjanger
Mappe
Viser alle musikksporene på mediet
eller lagringsenheten i alfabetisk
rekkefølge.
1. På avspillingsskjermen velger du knappene
i nederste venstre
▲▼◄► for å velge
hjørne på skjermen, og trykk deretter på v.
2. Bruk ▲▼ til å velge repetisjonsmodus du
ønsker - Av, En sang eller Alle - og trykk
deretter på v.
Viser all musikk på mediet eller
lagringsenheten etter album.
TRACK 001
TRACK 002
Viser alle musikkfilene på mediet eller
lagringsenheten etter artist.
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
Viser all musikk på mediet eller
lagringsenheten etter sjanger.
TRACK 006
TRACK 001
00:00:39 00:02:38
Viser alle mappene på mediet eller
lagringsenheten.
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
||merk |
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
Tilfeldig avspilling av spor på en lydCD
Bruke menyen Alt.
På en filskjermen som inneholder musikkfiler, velger
og trykker deretter v.
du
Spill av valgte
Send
Koding
Legg til i
spilleliste
Lar deg velge hvilke spor du vil spille
av. Dette fungerer i hovedsak på
samme måte for alle medier.
Se "Gjentar spor på en lyd-CD" på side
35.
Velges hvis du vil sende valgte
filer til andre enheter. Se "Bruke
sendefunksjonen" på side 38.
Du kan stille inn produktet slik at det spiller av
sporene på en lyd-CD i tilfeldig rekkefølge (CD-DA/
MP3).
1. På avspillingsskjermen velger du knappene
i nederste venstre
▲▼◄► for å velge
hjørne på skjermen, og trykk deretter på v.
2. Bruk ▲▼ til å velge Shuffle-modus På eller
Av, og trykk deretter v.
Opprette en spilleliste fra en lyd-CD
Velg ønsket tekstkodings-alternativer.
Velg for å opprette en spilleliste.
1. På avspillingsskjermen velgder du deretter
og deretter trykker så på v. Innst.menyen vises.
2. Trykk ▲▼ for å velge Spill av valgte, og trykk
deretter v.
||merk |
3. Med ▲▼ velger du spor og trykker deretter
v. Det vises et merke til venstre for sporet.
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
35
Norsk
Medieavspilling
På en filskjermen som inneholder musikkfiler, velger
og trykker deretter v.
du
Du kan stille inn produktet slik at det gjentar
sporene på en lyd-CD (CD-DA/MP3).
05
Bruke menyen Sorter etter
Gjentar spor på en lyd-CD
Medieavspilling
4. Gjenta trinn 3 for å velge og merke flere spor.
5. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til
sporet og deretter trykke v igjen. Merket på
sporet er borte.
6. Når du er ferdig, trykker du ▲▼ for å velge
Spill av, deretter trykker du v.
Musikkavspillingsskjermen viser listen på nytt
med valgte spor. De valgte sporene blir spilt av
automatisk.
||MERKNADER |
\\ Du kan opprette spillelister som inneholder opp til 99 spor
på en Lyd-CD (CD-DA).
\\ På skjermen for avspilling av valgt-skjermen kan du også
velge Velg alle, Fjern alle og Avbryt.
-- Bruk Velg alle til å velge alle sporene. Dette opphever
dine individuelle valg. Når du trykker RETURN på
fjernkontrollen eller velger Spill av og deretter trykker
v, vil alle sporene vises på Musikkavspillingskjermen og produktet begynner å spille alle sporene
fra spor 001.
-- Bruk Fjern alle til å oppheve valget av alle valgte
spor samtidig. Deretter velger du individuelle spor
eller bruker Velg alle til å velge alle sporene, deretter
trykker du RETURN på fjernkontrollen. Hvis du ikke
bruker Velg alle eller velger individuelle spor, vil ikke
spillelisten endres.
-- Avbryt opphever endringene du har gjort i
Spill av valgt-skjermen. Når du går tilbake til
spillelisteskjermen, forblir spillelisten uendret.
Ripper
4. Med ▲▼ velger du spor og trykker deretter
v. Det vises et merke til venstre for sporet.
5. Gjenta trinn 4 for å velge og merke flere spor.
6. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til
sporet og deretter trykke v igjen.
Merket på sporet er borte.
7. Når dette er gjort, velg Rip med ▲▼, og trykk
deretter v. Rip-meldingen vises.
8. Bruk ▲▼ til å velge enheten hvor du vil lagre
den rippede filen, og trykk deretter v.
||MERK |
\\ Ikke trekk ut enheten når rippingen pågår.
9. Hvis du vil avbryte rippingen av sporet,
trykker du på v og velger deretter Ja. Velg
Nei for å fortsette rippingen.
10. Når rippingen er ferdig, vises meldingen
"Ripping fullført". Trykk v.
11. Trykk RETURN eller velg Avbryt og
trykk deretter v for å gå tilbake til
avspillingsskjermen.
||MERKNADER |
\\ Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med DTS lyd-CD.
\\ Det kan hende at noen plater ikke støtter denne
funksjonen.
\\ Denne funksjonen vil bli kodet til mp3-formatet med 192
kbps.
\\ På Ripper-skjermen kan du også velge Velg alle og Fjern
alle.
\\ Bruk Velg alle for å velge alle spor og trykk deretter v.
Dette opphever dine individuelle valg.
1. Sett en USB-enhet inn i USB-porten på
forsiden av produktet.
\\ Bruk Fjern alle til å oppheve valget av alle valgte spor
samtidig.
2. På avspillingsskjermen velgder du deretter
og deretter trykker så på v. Innst.menyen vises.
3. Trykk ▲▼ for å velge Ripper, og trykk
deretter v.
36
Norsk
Spille av bildeinnhold
Trykk TOOLS i eller under pause-modus.
Bruk ▲▼◄► til å velge , og trykk deretter v.
Bilde
fremvisnings
innstillinger
Roter
Zoom
Bildemodus
Velg for å endre lysbildeframvisningsinnstillingene.
-- Hastighet : Velg for å stille
hastigheten på lysbildevisningen.
-- Effekter : Velg for å stille en effekt i
lysbildevisningen.
Velg denne om du vil rotere bildet.
(Dette vil rotere bildet med eller mot
klokken).
Velg denne om du vil forstørre det
aktive bildet. (Du kan forstørre bildet
opp til 4-ganger original størrelse)
Velg for å angi bildemodus.
-- Dynamisk : Velg denne innstillingen
for å øke skarpheten.
-- Standard : Velg denne innstillingen
for de fleste visningsapplikasjonene.
-- Film : Dette er den beste
innstillingen når du skal se filmer.
-- Bruker : Lar deg justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
||merk |
\\ Denne menyen kan ikke vises når
du bruker funksjonen BD Wise.
Bakgrunns
musikk
Velg om du skal lytte til bakgrunnsmusikk
mens du ser en lysbildevisning.
||merk |
\\ Antallet musikkfiler som kan søkes
fram fra den eksterne enheten kan
avvike fra enhet til enhet.
Multiroom Link
||MERK |
Send
Informasjon
\\ Denne menyen er bare tilgjengelig
nå du har koblet til en høyttaler som
er kompatibel med Multiroom Link.
Sende valgt fil til en annen enhet.
Velg for å se (innhold) informasjon.
||MERKNADER |
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
\\ For å kunne aktivere funksjonen Bakgrunnsmusikk,
må bildefilen finnes på det samme lagringsmediet som
musikkfilen.
Merk at lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen på
MP3-filen, størrelsen på bildet, og kodingsmetoden som
er benyttet.
\\ Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
Bruke menyene Sorter etter og Alt
Bruke menyen Sorter etter
På en filskjermen som inneholder bildefiler, velger
og trykker deretter v.
du
Dato
Tittel
Mappe
||merk |
Grupperer alle bildefilene på mediet
eller lagringsenheten etter dato. Klikk
på en gruppe for å se bildene i den
gruppen.
Viser alle bildefilene på mediet eller
lagringsenheten etter tittel.
Viser alle mappene på mediet eller
lagringsenheten.
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
37
Norsk
Medieavspilling
Bruk menyen Verktøy under avspilling
05
Du kan spille av bildeinnhold som er på en DVD,
USB, mobilenhet eller datamaskin.
Velg dette alternativet for å styre
lydstyrken.
-- Volum: Juster lydnivået. Bruk ◄►
på fjernkontrollen.
-- Demp: Demper lyden fra denne
spilleren. Trykk igjen for å
gjenopprette lyden til det forrige
lydnivået.
Medieavspilling
Bruke menyen Alt.
På en filskjermen som inneholder bildefiler, velger
og trykker deretter v.
du
Starter lysbildefremvisningen. Viser alle
filene i den gjeldende mappen, den ene
etter den andre. Hvis du vil opprette
en lysbildefremvisning med en valgt
gruppe av bilder, se Spill av valgte
nedenfor.
Lysbilde
fremvisning
Denne funksjonen lar deg velge hvilke
bilder du vil se. Dette fungerer i hovedsak
på samme måte for alle medier.
Se "Opprette en spilleliste fra en lydCD" på side 35~36.
Spill av valgte
Velg denne menyen hvis du vil laste
opp valgte filer til et nettsted (Picasa,
Facebook etc) eller enhet. For å bruke
denne menyen må du opprette en
konto på nettstedet, og logge inn med
innloggingsfunksjonen.
Se "Bruke sendefunksjonen" på side
38
Send
||merk |
\\ Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil menyen
kunne variere.
Bruke sendefunksjonen
Du kan laste opp filer til en nettverksenhet eller en
enhet.
1. Med filskjermene for videoer, musikk eller
bilder vist, og trykk deretter .
Menyen Alt. vises.
2. Bruk ▲▼ for å velge Send, og trykk deretter
v.
3. Bruk ▲▼ for å velge en fil, og trykk deretter
v. Det vises en hake til venstre for filen.
4. Gjenta trinn 3 for å velge og merke flere filer.
5. Hvis du vil fjerne en fil fra listen må du gå til
filen og deretter trykke v igjen.
Haken på filen forsvinner.
6. Når du er ferdig må du bruke ▲▼◄► til å
velge Send. Deretter må du trykke v.
Hurtigvisningen for sending vises, med en
liste over tilgjengelige nettsteder (Picasa,
Facebook, etc.) eller enheter som du kan
sende filene til.
7. Velg ett mål og trykk deretter v.
8. Hvis du sender filene til et nettsted, vi stedet
bli åpnet. Logg deg inn og følg instruksjonene
på skjermen.
||merk |
\\ Hvis du vil sende filer til et nettsted må du ha en konto på
dette nettstedet.
Sende filer
Kopiere video, musikk eller bilder
Plate/Nettverk
senhet  USB
Plate/USB 
Nettverk senhet
Bilder
Støttes
Støttes
Video
Støttes
Støttes
Innhold
Musikk
Støttes
Støttes
• Plate (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Sluttbehandlet)/
DVD+RW/DVD-RW (Sluttbehandlet))  USB
• PTP USB er ikke tilgjengelig når du kopierer til
USB.
38
Norsk
Nettverkstjenester
1. Koble spilleren til nettverket.
(Se side 15)
8. Velg feltet Fødselsdato og velg deretter
numrene ved hjelp av pil- knappene, eller
trykk numrene på fjernkontrollen din. Trykk
v når du er ferdig.
9. Når du har fylt inn alle felt, må du trykke ► og
deretter v.
Kobler til vises, og deretter får du en skjerm
som sier at kontoen er bekreftet.
2. Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 22~25)
10. Trykk v. Skjermen Angi profilbilde vises.
Opprette en Samsung-konto
Opprett en Samsung-konto slik at du kan utnytte
alle fordelene Samsung kan tilby deg på nettet.
Lag kontorer for alle medlemmer i husholdningen,
slik at alle kan få tilgang til sine kontoer på
Facebook, Twitter, og lignende. Du trenger
også en Samsung-konto hvis du vil laste ned
betalingsapper og leie filmer.
1. Trykk
på hjem-skjermen. Skjermen Logg
på vises.
||merk |
\\ Samsung sender en bekreftelsesmelding til den
epostadressen du har angitt. Du må åpne denne eposten
og svare på den i henhold til instruksjonene for på fullføre
opprettelsen av kontoen din.
11. Velg bildet du vil bruke til å identifisere
kontoen din, og trykk deretter v. Skjermen
Konto opprettet vises.
12. Trykk v. Hjem-skjermen vises.
2. Velg Opprett konto nederst til høyre og trykk
deretter v.
Skjermen Vilkår og betingelser for Samsungkonto, personvernerklæring vises.
3. Trykk v for å godta, trykk ► og trykk
deretter v. Skjermen Opprett konto vises.
4. Velg feltet ID og trykk deretter v.
Skjermtastaturet vises.
5. Tast inn epostadressen din ved hjelp av
skjermtastaturet. Bruk piltastene til å gå fra
tegn til tegn.
Trykk v når du skal velge et tegn. Velg Caps
til venstre for å taste inn store bokstaver. Velg
123#& hvis du vil legge inn et symbol.
6. Når dette er gjort må du velge Utført på
tastaturet og trykk deretter v. Skjermen
Opprett konto vises på nytt.
39
Norsk
Nettverkstjenester
For å bruke nettverkstjenester må du først:
7. Tast inn et passord samt for- og etternavnet
ditt på samme måte.
06
Du kan benytte deg av forskjellige internettjenester,
som streaming av video eller nettbaserte apper
ved å koble spilleren til nettverket ditt.
Nettverkstjenester
Før du bruker Samsung Apps
Bruke Samsung Apps
Hvis du ikke har satt opp Smart Hub, vil produktet
be deg om å utføre oppsettprosedyren for Smart
Hub når du apper første gang.
1. I Hjem-skjermen velger du enten SAMSUNG
APPS og trykker deretter v.
2. Hvis du ikke har satt opp Smart Hub, vil en
hurtigmelding fra Smart Hub vises og spørre
om du vil sette opp Smart Hub. Velg Ja, og
trykk deretter v.
3. Velg Start, og trykk deretter v. Skjermen
Vilkår vises.
4. På skjermen Ekstra tjenester, vilkår og
betingelser og valg, må du lese gjennom
og godkjenne både vilkårene og betingelsene
samt personvernpolicyen for å bruke Smart
Hub.
Du kan laste ned applikasjoner fra internett,
bruke forskjellige applikasjoner og se disse på
TV-apparatet ditt. For å få tilgang til enkelte
applikasjoner må du ha en Samsung-konto.
En oversikt over skjermen Samsung
Apps
1
2
SAMSUNG APPS
ANBEFALT
1
2
3
4
5
2
3
4
5
MINE APPS
WebBrowser
5. Bla nedover og klikk Vis detaljer for å se hele
dokumentene.
Mest Populær
||merk |
6
Hva skjer
7
8
9
10
Kategorier
3
\\ Du trenger ikke samtykke i Ekstra merknader om
personvern, men det kan hende at én eller flere Smart TVfunksjoner eller funksjonaliteter ikke vil være tilgjengelig
hvis du ikke gjør det.
6. Velg Jeg godtar alt, og trykk deretter v.
Skjermen Oppsett fullført vises. Trykk v.
1
2
3
ANBEFALT : Viser anbefalt innhold som
administreres av Samsung. Du kan ikke slette
Anbefalte apper.
MINE APPS : Viser ditt personlige galleri med
applikasjoner som kan modifiseres på skjermen
MINE APPS.
Mest populær, Hva skjer og Kategorier : Velg å
vise og laste ned flere apper.
Den første gangen du åpner skjermen SAMSUNG
APPS, laster produktet automatisk ned en gruppe
med gratis apper. Så snart disse appene er lastet
ned, vises de på skjermen SAMSUNG APPS.
Hvis du vil se på flere apper må du velge Mest
populær, Hva skjer eller Kategorier i bunnen av
skjermen, og deretter trykke v.
Mest populær viser de mest populære appene,
Hva skjer de nyeste. Kategorier viser en rekke
ikoner som representerer kategorier som videoer,
spill og sport. Velg et kategori-ikon, og trykk
deretter v. Produktet viser appene i denne
kategorien.
40
Norsk
Alt.-menyen
Laste ned en app
Flytt
2. Velg Flytt, og trykk deretter v.
||merk |
\\ På skjermene Mest populær, Hva skjer, og Kategorier
vises en grønn pil på appen du allerede har lastet ned.
3. Velg appen du ønsker å laste ned og trykk
deretter v. Detail Information-skjermen for
appen vises.
4. Velg Last ned på skjermen, og trykk deretter
v. Last ned endringer for å avbryte og
appen begynner å lastes ned.
5. Hvis du virkelig vil avslutte nedlastingen, må
du velge Avbryt og deretter trykke v.
6. Når nedlastingen er fullført, skifter Avbryt til
Åpne. Velg Åpne og trykk deretter v for å
starte applikasjonen.
Alternativt kan du trykk RETURN flere ganger
fram til skjermen SAMSUNG APPS vises på
nytt. Appen som du lastet ned vil bli vist på
skjermen SAMSUNG APPS, under MINE
APPS.
||merk |
\\ Hvis appen ikke kan lastes ned på grunn av utilstrekkelig
ledig plass i det interne minnet, må du koble til en USBbasert lagringsenhet og prøve på nytt.
Starte en applikasjon
1. Velg SAMSUNG APPS på Hjem-skjermen og
trykk deretter v.
2. På SAMSUNG APPS-skjermen bruker du
knappene ▲▼◄► for å velge en app, og trykk
deretter på v. Appen starter.
41
3. Bruk ▲▼◄► til å flytte appen.
4. Når appen er der du ønsker at den skal være,
trykker du på v - eller EXIT.
Slett
1. På MINE APPS-skjermen velger du appen
du vil slette, og deretter trykker du på v i 3
sekunder.
2. Velg Slett, og trykk deretter v.
3. Trykk ◄► for å velge Ja, og trykk deretter
v.
Slett flere
1. På MINE APPS-skjermen velger du appen
du vil slette, og deretter trykker du på v i 3
sekunder.
2. Velg Slett flere, og trykk deretter v.
3. Bruk ▲▼◄► til å velge appene du ønsker å
slette, og trykk deretter v. En hake vises på
hver app du velger.
||MERK |
\\ Du kan velge bort en valgt app ved å utheve den igjen og
trykke v.
4. Bruk ▼ til å velge Slett i bunnen av skjermen,
og trykk deretter v.
||MERK |
\\ Du kan også velge Avbryt, Velg alle eller Velg bort alle i
bunnen av skjermen.
Norsk
Nettverkstjenester
1. På MINE APPS-skjermen velger du appen
du vil flytte på Mine apps-skjermen, og
trykker deretter på v i 3 sekunder.
2. Hvis du valgte Kategorier, velger du et
kategori-ikon og trykker deretter v. Hvis
ikke går du til trinn 3.
06
1. Velg Mest populær, Hva skjer eller
Kategorier og trykk deretter v.
Nettverkstjenester
Vis detaljer
||MERK |
1. På MINE APPS-skjermen velger du appen
du vil se detaljinformasjon om, og deretter
trykker du på v i 3 sekunder.
2. Velg Vis detaljer, og trykk deretter v.
Bytt visning
Denne funksjonen bytter mellom visning av de
meste spilte appene og en egendefinert visning av
Apps-skjermen, som lar deg organisere appene
etter eget ønske.
1. På skjermen MINE APPS må du velge en
app og deretter v trykke knappen i 3
sekunder.
\\ Du kan også velge Avbryt, Velg alle eller Velg bort alle i
bunnen av skjermen.
Hvis du vil låse opp apper må du i bunn og grunn
gjøre det samme, men denne gangen velge apper
som allerede er låst (har låser på ikonet). Når du
velger Lagre og deretter trykker v, blir låsene
fjernet.
Oppdater apper
1. På MINE APPS-skjermen velger du appen,
og deretter trykker du på v i 3 sekunder.
2. Velg Oppdater apper, og trykk deretter v.
3. Skjermen Oppdater SAMSUNG APPS
viser alle appene som har tilgjengelige
oppdateringer. Velg hver av appene som du
ønsker å oppdatere, og trykk deretter v.
Du kan også velge Velg alle for å oppdatere
alle appene i listen.
2. Velg Bytt visning og trykk deretter v.
3. Velg Ja hvis du vil bytte visning. Velg Nei
hvis du ønsker å beholde den gjeldende
visningen.
4. Trykk v.
4. Velg Oppdater, og trykk deretter v.
Lås/Lås opp
Denne funksjonen blokkerer tilgangen til apper så
lenge du ikke taster inn PIN-koden din. Låser du
opp vil det fjerne blokkeringen.
1. På skjermen MINE APPS må du velge
appen du vil låse, og deretter trykke v i 3
sekunder.
2. Velg Lås/Lås opp og trykk deretter v. Tast
inn PIN-koden din.
3. Bruk ▲▼◄► til å velge den appen som du
vil låse.
4. Trykk v. En hake vises ved siden av appen.
5. For å oppheve valget av en app, markerer
appen og trykk v.
6. Når du har valgt de appene du vil låse, må du
velge Lagre i bunnen av skjermen og deretter
trykke v. En lås vises ved siden av alle
appene du valgte.
42
Screen Mirroring
Med funksjonen Screen Mirroring kan du vise
skjermen på smarttelefonen eller android-nettbrettet
på TV-apparatet som du har koblet til produktet.
1. I Home-skjermen velger du Screen Mirroring
og trykker deretter v.
2. Start AllShare Cast eller Screen Mirroring
på enheten.
3. Finn navnet til produktet i listen over tilgjengelige
enheter og velg denne på enheten din.
4. TV-apparatet viser en tilkoblingsmelding (for
eksempel Kobler til Android_92gb...) og viser
deretter en tilkoblingsmelding.
5. Etter kort tid vises skjermen på enheten din
på TV-skjermen.
6. Hvis du vil stoppe Screen Mirroring, må du
trykke EXIT eller RETURN på fjernkontrollen,
eller deaktivere Screen Mirroring på
smarttelefonen din.
Norsk
||MERKNADER |
\\ Bluetooth-overføringer kan forstyrre signalet til Screen
Mirroring. Før du bruker funksjonen Screen Mirroring,
anbefaler vi på det sterkeste at du slår av Bluetoothfunksjonen på smarttelefonen eller smartenheten (nettbrett
etc.).
Bruke Web Browser
Du kan få tilgang til internett ved å bruke nettleserapplikasjonen.
Velg WebBrowser på Hjem-skjermen og trykk
deretter v.
||MERKNADER |
\\ Når du kjører nettleseren med produktet tilkoblet via HDMI
til et BD Wise-kompatibelt TV-apparat - og BD Wise er på
- maksimeres nettleseren slik at den fyller skjermen og
TV-apparatets oppløsning stilles automatisk på optimal
oppløsning.
\\ Nettleseren er ikke kompatibel med Java-applikasjoner.
\\ Hvis du forsøker å laste ned en fil og det ikke er mulig å
lagre filen, får du en feilmelding.
Nettleseren tilbyr to typer browsing, pekermodus
og koblingsmodus. Når du åpner nettleseren
første gang, er pekermodus aktiv. Hvis du
navigerer i nettleseren med mus, anbefaler
vi å beholde pekermodus som aktiv. Hvis du
bruker fjernkontrollen til å navigere i nettleseren,
anbefaler vi at du bytter fra pekermodus med
koblingsmodus. I koblingsmodus flytter en
utheving fra én kobling til neste i nettleseren og
er mye raskere enn pekermodus hvis du bruker
fjernkontrollen.
Følg disse trinnene for å aktivere koblingsmodus:
1. Bruk ▲▼◄► på fjernkontrollen for å flytte
pekeren til koblingsmodusikonet øverst til
høyre på skjermen. Koblingsmodusikonet
er det tredje ikonet fra høyre. Pekeren er
i korrekt posisjon hvis ikonet blir blått og
ordene "Link Browsing" vises på skjermen.
2. Trykk v. Koblingsmodus aktiveres og forblir
aktiv når du åpner nettleseren.
En oversikt over kontrollpanelet
Kontrollpanelet, som ligger øverst på skjermen,
har en mange ikoner som starter en rekke nyttige
funksjoner. Ikonene beskrives under og starter
med ikonet lengst til venstre på skjermen.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ E-handel (kjøp av produkter på nettet) støttes ikke.
\\ ActiveX støttes ikke.
\\ Tilgang kan være blokkert for noen nettsteder eller til
nettlesere som drives av visse virksomheter.
\\ Avspilling av Flash-videoer støttes ikke.
43
Norsk
New Tab
100%
Nettverkstjenester
\\ Når du bruker funksjonen Screen Mirroring, kan det
oppstå videohakking og lydutfall, avhengig av miljøet.
Koblingsmodus og pekermodus
06
\\ Du kan koble til en enhet som støtter AllShare Cast. Merk
at det er ikke sikkert at alle enheter som har AllShare
Cast støttes fullt ut, avhengig av produsenten. Hvis du
vil ha mer informasjon om støtte til mobil tilkobling, se
produsentens nettsider.
Nettverkstjenester
: Går til forrige side.
: Går til neste internettside.
: Viser bokmerke- og historikksiden. Du kan
sette et bokmerke på den gjeldende siden, velge
et eksisterende bokmerke og redigere og slette
bokmerker. Du kan også se leserloggen og velge
en side du vil gå tilbake til.
• : Går til Hjem-skjermen til nettleseren.
•
: Lar deg taste inn
adressen til en side manuelt med skjermtastaturet.
• : Laster inne den gjeldende siden på nytt slik
at den oppdateres på skjermen.
• : Oppretter et bokmerke for den gjeldende
siden.
•
: Lar deg søke etter informasjon
ved å taste inn ord eller tegn med skjermtastaturet.
Se "Bruke skjermtastaturet" nedenfor.
•
: Lar deg forstørre eller krympe
skjermen med forskjellig prosentverdi.
• / : Lar deg veksle mellom pekermodus og
koblingsmodus.
• : Lar deg konfigurere innstillinger for
nettleseren. Se "Bruke innstillingsmenyen" på
side 45 - 46.
• : Lukker nettleseren.
• http://www.samsung.com
: Åpner en ny fane i
nettleseren.
•
•
•
1
Bruke skjermtastaturet
Når du klikker på
, vil
eller tilgang til data- eller tekstfelt, og
deretter trykke på v, vises skjermtastaturet.
Følg disse trinnene hvis du vil bruke skjermtastaturet
med fjernkontrollen:
http://www.samsung.com
New Tab
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
1. Bruk ▲▼◄► på fjernkontrollen til å flytte
uthevingen til den bokstaven eller tallet du vil
taste inn.
2. Trykk v for å taste inn bokstaven eller tallet
i innleggingsfeltet.
3. For store bokstaver, flytt uthevingen til Caps
øverst til venstre og trykk deretter på v.
Trykk v igjen med Caps uthevet for å gå
tilbake til små bokstaver igjen.
4. Hvis du vil få tilgang til symboler og flere
skilletegn, merk 123#& til venstre og trykk
deretter v.
5. Hvis du vil slette et tegn du har tastet inn, flytt
uthevingen til :, og trykk deretter v.
6. Hvis du vil slette alle tegnene du har tastet
inn, flytt uthevingen til Fjern og trykk deretter
v.
7. Når innleggingen er fullført, flytt uthevingen til
Utført og trykk deretter v.
||MERK |
\\ Hvis du har koblet et trådløst tastatur til produktet, kan du
bruke det trådløse tastaturet til å taste inn bokstaver, tall,
symboler og skilletegn. Merk at det trådløse tastaturet
bare vil fungere når skjermtastaturet vises og det kan
bare brukes til å taste inn bokstaver, tall, symboler og
skilletegn.
Alternativer på skjermtastaturet
For tilgang til alternativer på skjermtastaturet,
merk
nederst til venstre på tastaturet og trykk
deretter v.
Språk
Anbefalt tekst
Når du taster inn tegn, vises anbefalt tekst.
Caps 1234567890 :Fjern
qw e r t y u i o p å ~
z x c v b nm , . ?@$Avbryt
+
+

123#&asdfghjkløæ! Utført
+
NOR www..com /
_+%
44
Norsk
Velg tastaturspråket. Du kan velge
engelsk, fransk, russisk etc.
Tastaturet vil foreslå ord etterhvert som
du taster inn tekst. Du kan slå denne
funksjonen På eller Av.
Forhåndsvisning Velg dette hvis du vil skrive bokstaver
av tegn med… med aksenttegn.
Godkjente
nettsteder
Bruke innstillingsmenyen
Innstillingsmenyen har funksjoner som styrer hvordan
nettleseren fungerer og sikkerhetsfunksjoner for
nettleseren. Hvis du vil åpne Innst.-menyen, uthever
du
-ikonet i kontrollpanelet og trykker v. Hvis
du vil velge et alternativ i Innst.-menyen, uthever du
alternativet og trykker v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Aktiver fangst
Aktivere eller deaktivere
personvernmodus. Når Privacy-modus
er aktivert, lagrer ikke nettleseren URLadressen til sidene du besøker. Hvis du
Privat surfing
vil aktivere Privacy mode, velger du Ja.
av/Privat surfing Hvis personvernmodus kjører, vises
på
"stopp"-ikonet foran URL-adressen
øverst på skjermen. Hvis du vil
deaktivere personvernmodus, velger
du den på nytt når Privacy mode er
aktivert.
Godkjente nettsteder
Privat surfing av
Still inn søkemotor
Nettleserinnstilling
Hjelp
Lukk
Slår gripefunksjonen På og Av. Når
Aktiver fangst / gripefunksjonen er på, kan du flytte
Deaktiver
en nettside opp og ned uten å dra i
fangst
rullefeltet. Gripefunksjonen er bare
tilgjengelig i pekermodus.
Still inn
søkemotor
45
Norsk
Du kan velge ønsket søkemotor.
Nettverkstjenester
Forutsi neste
bokstav
Når du taster inn bokstaver, vil
tastaturet forutsi neste bokstav. Den
foreslåtte bokstaven vises i en ring
rundt den bokstaven du nettopp har
tastet inn. Du kan velge en foreslått
bokstav eller gå til en annen bokstav.
Du kan slå denne funksjonen På eller
Av.
Lar deg begrense baras tilgang til
uegnede nettsider ved kun å tillate
tilgang til nettsider du har registrert.
Hver gang du åpner denne funksjonen,
vises PIN-skjermen.
Den første gangen du åpner denne
funksjonen, taster du inn standardPIN, 0000, med talltastene på
fjernkontrollen.
Du kan endre PIN ved å bruke
Tilbakestill passord for funksjonen
Godkjente nettsteder. Se nedenfor.
Funksjon for godkjente nettsteder :
Slår funksjonen for godkjente sider på
eller av.
Tilb.st. passord for Godkj. nettsteder :
Endrer passord for godkjente sider.
Legg til området : Lar deg legge til
nettsiden som for øyeblikket vises, til
listen over godkjente sider.
Administrer Godkjente nettsteder :
Lar deg taste inn URL-adresser for å
legge til og slette sider fra listen over
godkjente steder.
Hvis du slår på denne funksjonen og
ikke har lagt til noen sider på listen
Godkjente nettsteder, vil du ikke kunne
åpne noen internettsider.
06
Tilbakestillingen sletter minnet til
Tilbakestill data Samsungtastaturet. Velg Tilbakestilling
for å slette alt som Samsung-tastaturet
for anbefalt
har lært om skrivestil, inkludert
tekst
eventuelle nye ord du har brukt.
Nettverkstjenester
Nettleserinn
stilling
Hjelp
Angi som startside : Du kan angi
nettleserens startside.
Blokker popups : Slår på og av
blokkering av hurtigmeldinger.
Sideblokkering : Du kan velge å
blokkere for annonser og velge URLadressene for hvilke annonser som
blokkeres.
Generelt : Du kan slette
personlig informasjon som f.eks.
nettstedshistorikk og søkedata
(informasjonskapsler etc.), og
tilbakestille alle innstillinger av nettleser
til fabrikkinnstillingene. Du kan også
velge sikkerhetsmodus.
||merk |
\\ Sett Security Mode til På for å
unngå å få tilgang til ondsinnede
nettsteder og phishing-nettsteder
og hindre ondsinnet kode fra å
kjøre.
Koding : Du kan angi innstillinger for
koding for nettsider til Automatic eller
velge kodeformatet manuelt fra en
liste.
Peker : Du kan stille inn hastigheten
til markøren når markøren er satt til
Pointer og slå Smart-markøren På og
Av.
Nettleserinformasjon : Viser
versjonsnummeret og informasjon om
opphavsrett for nettleseren.
Gir grunnleggende informasjon om
driften av nettleseren.
Koble dine internettkontoer til
produktet
Med funksjonen Link Service Accounts kan
du koble produktet til kontoene dine med
internettjenester, slik at produktet kan logge deg
inn på tjenester automatisk når du starter appen
for den tjenesten.
Registrer kontoen din ved å gå til HOME  Logg
på  Opprett med Facebook.
BD-LIVE™
Når spilleren er tilkoblet nettverket, kan du nyte
godt av forskjellige filmrelaterte tjenester som er
tilgjengelig på BD-LIVE-kompatible plater.
1. Sett en USB-basert minnepinne inn i
USB-kontakten foran på spilleren og se
deretter etter hvor mye minne som er igjen.
Lagringsenheten må ha minst 1 GB med
ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVEtjenestene.
2. Velg Innst. på Hjem-skjermen og trykk
deretter v.
3. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
4. Velg BD-Live-innstill., og trykk deretter v.
5. Velg BD-datastyring, og trykk deretter v.
6. Velg Enhetsvalg, og trykk v.
7. Velg en USB-enhet og trykk deretter v.
8. Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BDLIVE.
9. Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten
av platen har lagt opp.
||MERK |
||merk |
\\ Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
\\ Avhengig av nettsiden, kan det hende at noen av
Nettleserinnstilling-funksjonene ikke kan aktiveres.
Funksjoner som ikke er aktiverte, er grå og kan ikke
brukes.
46
Norsk
Tillegg
Tilleggsinformasjon
07
Merknader
• Hvis du vil stoppe avspillingen under 3D-avspilling, må du trykke en gang på 5 (STOPP).
Filmen stopper og 3D-modus blir deaktivert.
Hvis du ønsker å endre et 3D-alternativ mens du spiller av en 3D-film må du trykke en gang på
5 (STOPP). Menyen på hjemmeskjermen vises. Trykk 5 (STOPP) en gang til og velg deretter
3D-innstillingene på Blu-ray-menyen.
• Avhengig av innholdet og plasseringen av bildet på TV-skjermen, så kan det hende at du ser
vertikale svarte striper på venstre side, høyre side eller begge sidene.
TV-sideforhold
• Avhengig av platetypen kan det hende at noen sideforhold ikke er tilgjengelige.
• Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det
hende at bildet virker forvrengt.
• Hvis du velger 16:9 Original, kan det hende at TV-apparatet vider 4:3 Pillarbox vises (Svarte
striper på sidene av bildet).
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
Innst.
• Når BD Wise er satt til På, vil oppløsningen automatisk bli juster av BD Wise og BD Wise vil vises
på menyen Oppløsning.
• Hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wisefunksjonen.
• For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD Wise-alternativet på både TV-apparatet og
produktet.
Digitalt utsignal
• Sørg for å velge riktig Digital Output, ellers får du ingen lyd eller bare lydstøy.
• Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat) ikke er kompatible med komprimerte formater (Dolby
Digital, DTS), går lydsignalet ut som PCM.
• Vanlige DVD-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd eller navigasjonslydeffekter.
• Noen Blu-ray-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd og navigasjonslydeffekter.
• Dette digitale utgangsoppsettet påvirker ikke HDMI-signalet til TV-apparatet.
Det påvirker det optiske lydsignalet, og lyd over HDMI når spilleren er tilkoblet en forsterker.
• Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det bli sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet til
den digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
PCM nedsampling
• Selv om PCM nedsampling er satt til Av, kan det hende at enkelte plater bare vil sende
nedsamplet lyd via den optisk digitale utgangen.
• HDMI
-- Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med komprimert flerkanalsformater (Dolby Digital,
DTS), kan produktet sende et 2-kanals nedmikset lydsignal, selv om du har valgt Bitstream
(enten omkodet eller ubehandlet) på oppsettmenyen.
-- Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med PCM-samplingshastigheter over 48kHz, kan
produktet sende 48kHz.
47
Norsk
Tillegg
3D-innst.
Tillegg
BD-Live internett forbindelse
• Hva er et gyldig sertifikat?
Når spilleren bruker BD-LIVE for å sende data og forespørsel til serveren for å sertifisere platen,
bruker serveren de overførte dataene til å kontrollere om denne platen er gyldig, og sender
sertifikatet tilbake til spilleren.
• Internett-tilkoblingen kan være begrenset når du bruker BD-LIVE-innhold.
BD-datastyring
Innst.
• I eksternt minnemodus, kan avspillingen av en plate bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten
midt i en avspilling.
• Bare USB-enheter som er formatert med filsystemet FAT (DOS 8.3-etiketter) er støttet.
Vi anbefaler at du bruker USB-enheter som støtter USB 2.0-protokollen, og som har en lese-/
skrivehastighet på 4 MB eller mer.
• Det kan være at funksjonen Gjenoppta avspilling ikke virker etter at lagringsenheten er formatert.
• Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig for BD-datastyring kan variere, avhengig av
forholdene.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i
brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
• Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en Anynet+-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
Velge lydspråk
• Indikatoren ◄► vil ikke bli vist på skjermen hvis BONUSVIEW-seksjonen ikke inneholder noen
BONUSVIEW-innstillinger for lyd.
• Språkene som er tilgjengelige med funksjonen lydspråk avhenger av om det valgte språket er
inkludert på platen. Det er mulig at denne funksjonen og enkelte språk ikke er tilgjengelig.
• Noen Blu-ray-plater lar deg velge enten PCM eller Dolby Digital lydspor på engelsk.
Velge språk for undertekster
Medieavspilling
• Avhengig av Blu-ray-/DVD-platen kan det hende at du kan endre ønsket språk på undertekstene
i platemenyen. Trykk DISC MENU.
• Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster som er kodet inn på platen, og vil kanskje
ikke være tilgjengelige på alle Blu-ray-/DVD-plater.
• Informasjon om hoved/BONUSVIEW-MODUS vil også vises hvis Blu-ray-platen har en
BONUSVIEW-seksjon.
• Denne funksjonen endrer både de primære og sekundære undertekstene samtidig.
• Antallet primære og sekundære undertekster vises.
• Hvis du trykker SUBTITLE på fjernkontrollen, vil stolpen for undertekstene bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
48
Norsk
Oppløsning i henhold til innholdstype
Blu-ray-plate
Oppløsningen til Blu-ray-platen
UHD-utsignal : Auto
2160p@24F
Filmbilde : Auto
UHD-utsignal : Av
1080p@24F
Filmbilde : Av
Maks. oppløsning på TV-signalet
Filmbilde : Auto (24 Fs)
1080p@24F
※ kun 1080p og 1080i
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Oppsett
Auto
BD Wise
E-innhold/
Digitalt innhold
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Maks. oppløsning på TV-signalet
Innholdstype
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
BD Wise
576i/480i
UHD-utsignal : Auto
2160p@24F
DVD 24Fs-konvertering : Auto
Filmbilde : Auto
UHD-utsignal : Av
1080p@24F
DVD 24Fs-konvertering : Av
Maks. oppløsning på TV-signalet
Filmbilde : Av
Maks. oppløsning på TV-signalet
Filmbilde : Auto (DVD 24Fs-konvertering : Auto)
1080p@24F
※ kun 1080p og 1080i
1080p
1080p@60F
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
||MERKNADER |
\\ Hvis TV-apparatet du koblet til produktet ikke støtter filmbilder, eller den valgte oppløsningen, vil meldingen "Hvis det ikke
vises noen bilder etter at du har valgt Ja, venter du i 15 sekunder før du returnerer til forrige oppløsning.Vil du endre
oppløsningen" vises. Hvis du velger Ja, vil skjermen på TV-apparatet bli svart i 15 sekunder før oppløsningen går tilbake til
den forrige oppløsningen automatisk.
\\ Hvis skjermen blir blank etter at du har endret oppløsning, må du ta ut alle plater og deretter holde knappen @ i toppen av
spilleren inne i mer enn 5 sekunder. Initialiseringsmeldingen vises på skjermen, og strømmen slår seg av automatisk. Når du
slår produktet på igjen vil alle innstillingene være tilbakestilt. Kjører startinnstillinger-prosedyren på nytt. Deretter går du til
Innst. > Bilde > Oppløsning i menyen og velger riktig oppløsning for TV-apparatet ditt.
\\ Når du kjører startinnstillinger-prosedyren, velger du kun språk og bildeforhold (skjermstørrelse og format). Tilbakestilling
påvirker ikke nettverksinnstillingene, slik at du kan hoppe over Nettverksoppsett og Programvareoppdatering.
\\ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
\\ Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for å kunne bruke modusen Filmbilde (24 bps).
49
Norsk
Tillegg
Auto
Innholdstype
07
Oppsett
Tillegg
Valg av digitale signaler
Oppsett
HDMIkompatibel
forsterker
Tilkobling
Opp til PCM
7.1-kanals
Opp til PCM
Dolby Digital
7.1-kanals
Dolby Digital Opp til PCM
Plus
7.1-kanals
Opp til PCM
Lydstrøm på Dolby TrueHD
7.1-kanals
Blu-ray-plater
Opp til PCM
DTS
6.1-kanals
DTS-HD High
Opp til PCM
Resolution
7.1-kanals
Audio
DTS-HD
Opp til PCM
Master Audio 7.1-kanals
PCM
PCM 2-k.
Opp til PCM
Lydstrøm på Dolby Digital
5.1-kanals
DVD
Opp til PCM
DTS
6.1-kanals
PCM
Definisjon for
en Blu-rayplate
Bitstrøm
(ubehandlet)
PCM
Hvilken som
helst
Optisk
HDMIkompatibel
forsterker
Optisk
PCM 2-k.
PCM
PCM 2-k.
Bitstrøm
Bitstrøm
(DTS-omkodet) (Dolby D-omkodet)
HDMIHDMI-kompatibel
kompatibel
forsterker eller
forsterker eller
optisk
optisk
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet DTS
PCM 2-k. Dolby Digital Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Omkodet DTS
PCM 2-k. Dolby TrueHD Dolby Digital
Omkodet DTS
PCM 2-k.
DTS
Omkodet DTS
DTS
Omkodet DTS
DTS
Omkodet DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Omkodet Dolby
Digital *
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2-k.
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
PCM 2-k.
Master Audio
PCM 2-k. PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2-k.
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEWlyden sammen til
PCM-lyd og legger til
navigasjonslydeffekter.
DTS
DTS
Dekoder hovedlyden og
BONUSVIEWMater ut kun hovedlyden,
lyden sammen
slik at AV-mottakeren kan
til PCM-lyd og
dekode lydstrømmen.
legger til navigaDu hører ikke
sjonslydeffekter,
BONUSVIEW-lyden og
deretter kodes
navigasjonslydeffektene.
PCM-lyden på
nytt til DTSdatastrøm.
Omkodet Dolby
Digital *
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEWlyden sammen til
PCM-lyd og legger til
navigasjonslydeffekter,
deretter kodes PCMlyden på nytt til Dolby
Digital-datastrøm eller
PCM.
* Hvis lydkilden er 2-kanals eller mono, blir ikke innstillingen "Dolby D-omkodet" aktivert. Signalet vil være
PCM 2-kanal.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor:
-- Hovedlyd: Lydsporet til hovedfunksjonen.
-- BONUSVIEW-lyd: Tilleggsspor som f.eks. regissørens eller skuespillerens kommentarer.
-- Navigasjonslydeffekter: Når du navigerer i menyen, vil du høre navigasjonslydeffekter.
Navigasjonslydeffektene er forskjellige, avhengig av Blu-ray-platen.
50
Norsk
Feilsøking
LØSNING
Ingen operasjoner kan utføres med
fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer fra spilleren.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å
tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett
tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Platen vil ikke spille.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.
• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises på skjermen.
• Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes.
• Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
• Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor
området.
Avspillingsmodus er ikke likt valget på Setup- • Noen av funksjonene som er valgt på Setup-menyen fungerer ikke som de
menyen.
skal hvis platen ikke er innkodet med en den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke endres.
• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate.
• Dette er ikke et problem med spilleren.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for
lydalternativer.
Skjermen er tom.
• Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning TV-apparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det hende at du ikke ser noe bilde på TV-skjermen.
• Trykk på @-knappen (på toppanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate
i spilleren. Initialiseringsmeldingen vises på skjermen, og strømmen slår
seg av automatisk. Når du slår produktet på igjen vil alle innstillingene være
tilbakestilt.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
51
Norsk
Tillegg
PROBLEM
07
Før du tar rekvirerer service, må du forsøke følgende løsninger.
Tillegg
PROBLEM
LØSNING
Har glemt passordet.
• Trykk på @-knappen (på toppanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i
spilleren. Initialiseringsmeldingen vises på skjermen, og strømmen slår seg av
automatisk. Når du slår produktet på igjen vil alle innstillingene være tilbakestilt.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Det er støy eller forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på spilleren.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p,
720p, 1080i, eller 1080p.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
Hvis du opplever andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen og find avsnittet i brukerhåndboken som
inneholder informasjon om funksjone som du ha problemer med, og følg
deretter prosedyren igjen.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
Spille multimedia på nettverksenheter
Jeg kan se mappene som er delt på
• Multimedia viser bare video-, bilde- og musikk-filer. Andre typer filer vises
nettverksenheter, men ikke filene i mappene.
ikke
Videoen spilles periodisk.
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse tilkoblingen mellom den DLNA-kompatible enheten og produktet
er ustabil.
Kontroller tilkoblingen.
Nettverkstilkoblingen mellom produktet og
datamaskinen er ustabil.
• IP-adresser under det samme delnettet må være unik.
Hvis de ikke er det kan IP-forstyrrelser føre til dette fenomenet.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
52
Norsk
PROBLEM
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av
menyen Nettverksstatus. (Se side 20)
• Se om den USB-baserte minneenheten er koblet til spilleren.
• Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (Se side 20)
• Kontroller om alternativet BD-Live internett forbindelse er satt til Tillat
(alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av
innholdet, eller oppgradere spilleren med den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD-datastyring. (Se side 20)
||merk |
\\ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
53
Norsk
Tillegg
Jeg kan ikke koble med til for å kunne få
tilgang til BD-LIVE-serveren.
07
BD-LIVE
LØSNING
Tillegg
Plate- og formatkompatibilitet
Platetyper og innhold som spilleren kan spille av
Media
VIDEO
MUSIKK
FOTO
||MERKNADER |
Platetype
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM eller BD-RE/-R-plate spilt inn i formatet BD-RE.
DVD-VIDEO, innspilte DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som er spilt inn og sluttbehandlet,
eller et USB-minne som inneholder DivX-, MKV- eller MP4-innhold.
Musikk innspilt på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-, BD-RE-/-R eller en USB-basert
lagringsenhet som media av typen MP3 eller WMA.
Bilder lagret på CD-RW-/-R, DVD-RW-/-R, BD-RE-/-R eller en USB-basert lagringsenhet
som media av typen JPEG.
\\ Det er mulig at spilleren ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller
innpillingsbetingelsene.
\\ Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
\\ Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som overstiger 10
Mbps.
\\ Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en bithastighet som
overstiger 25 Mbps.
\\ Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner som endring av vinkel
eller justering av sideforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se om nødvendig på den.
\\ Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres langsomt.
Platetyper som spilleren ikke kan spille av
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(unntatt CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus) • 3,9 GB DVD-R for
redigering.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Plater av typen CD-G
vil spille av lyd, men
ikke grafikk)
54
Norsk
Regionkode
Blu-rayplate
Regionkode
DVD-VIDEO
3D Blu-ray-plate
BD-LIVE
DivX
Område
a
Nord-Amerika, Mellom-Amerika,
Sør-Amerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hong Kong og sørøstlige
Asia
b
Europa, Grønland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
c
Blu-ray-plate
India, Kina, Russland, Sentralog Sør-Asia.
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten, Egypt,
Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New Zealand,
Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India,
Nord-Korea, Mongolia
6
Kina
55
PAL-systemet i Storbritannia,
Frankrike, Tyskland osv.
Norsk
Tillegg
Platetype
Logoer til platetyper som spilleren
kan spille av
07
Både spilleren og platene er kodet etter region.
Disse regionale kodene må passe sammen hvis
platen skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke
passer sammen, kan ikke platen spilles.
Regionnummeret denne spilleren tilhører er
beskrevet på spillerens bakside.
Tillegg
Støttede formater
Støttede videoformater
Filtype
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Format
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Videokodeks
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
Oppløsning
1920x1080
Bildehastighet
(fps)
24/25/30
Bithastighet
(Mbsp)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
30
1280x720
Lydkodeks
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Begrensninger
-- Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene listet opp i tabellen Støtte for videofiler, kan
det hende at den ikke kan spilles av da det er innholdsmessige problemer i filen.
-- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv er skadet.
-- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn det som er angitt i tabellen, kan ha hakkende
lyd/bilde under avspilling.
-- Søkefunksjonen (Jump) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
-- Når du spiller av en fil over en nettverksforbindelse, kan det hende at avspillingen hakker, og dette
avhenger av nettverkshastigheten.
-- Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale kamera ikke er kompatible med produktet.
-- RMVB-format støttes bare av modeller laget for Kina og Hong Kong.
-- AVS-kodeksen støttes bare av modeller laget for Kina.
-- *.ps-filen støttes bare av modeller laget for Kina.
-- DivX-kodeksen støttes ikke av modeller laget for USA.
56
Norsk
DivX-undertekstformater som støttes
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||merk |
\\ Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av
oppløsning og bildehastigheten.
Undertekstformater som støttes
Navn
Filtype
SAMI
.smi
MPEG-4 Timed text
SubRip
SubViewer
Eksterne
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation
Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT-tekst
SubStation Alpha
MKV
MKV
Tillegg
ĞĞ
Filtype
Xsub
Advanced SubStation
Alpha
Interne
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
Støttede musikkformater
Kodek
.xml
57
MP4
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Støtter opp til to
kanaler.
*.ogg
OGG
Vorbis
Støtter opp til to
kanaler.
Kompatibilitet
-
*.wma
WMA
WMA
For WMA. Støtter
opptil 10 Pro 5.1
kanaler.
WMA tapsfri lyd
støttes ikke.
Støtter opp til M2profil.
*.wav
wav
wav
-
midi
midi
Type 0, type 1 og Seek
støttes ikke.
Kun tilgjengelig med
USB.
*.mid
*.midi
.psb
MP4
*.mp3
.sub
.ass
MP4
Type
.sub eller .txt
.ssa
MKV
Filtype
.ttxt
.srt
AVI
SubRip
TTML in smooth
streaming
`` Lyddekoder
-- Støtter WMA 10 PRO (opp til 5.1).
-- Støtter ikke WMA tapsfri lyd.
-- Støtter også M2-profilen.
-- RealAudio 10 lossless-format er ikke støttet av
modeller laget for Kina og Hong Kong.
-- Støtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
-- Støtter vorbis (Opp til 2 k).
-- Støtter DD+ (opp til 7.1k)
-- DTS LBR codec støttes bare for MKV / MP4 /
TS beholdere.
Navn
07
`` Videodekoder
-- Støtter opp til H.264 nivå 4.1. (støtter ikke FMO/
ASO/RS)
-- Støtter ikke VC1/AP/L4.
-- CODECer unntatt WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1)Under 1280 x 720: 60 bilder maks
2)Over 1280 x 720: 30 bilder maks
-- Støtter ikke GMC 2 eller høyere.
-- Støtter SVAF topp/bunn, side ved side, venstre/
høyre visningssekvenstype (2 ES)
-- Støtter BD MVC Spec.
Norsk
Tillegg
Filtype
Type
Kodek
ape
NonSmart stottes ikke.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
*.ape
ape
Støttede bildeformater
Filtype
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Kompatibilitet
Type
Oppløsning
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
BMP
4096x4096
Merknader om USB-kontakten
• Spilleren din støtter USB-baserte lagringsmedier
som MP3-spillere, digitale kamera og kortlesere
med USB-kontakt.
• Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale
kamera ikke er kompatibelt med produktet.
• Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og
NTFS.
• Koble USB-enhetene direkte til USB-porten på
produktet. Det kan føre til kompatibilitetsproblemer
hvis du bruker en USB-forlenger når du kobler til.
• Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
• Spilleren støtter ikke PTP-protokollen.
• Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"innlastingsprosess".
• Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil
det ta å vise det.
• Denne spilleren kan ikke spille av MP3-filer som
inneholder DRM (Digital Rights Management)
som er lastet ned fra kommersielle nettsteder.
• Spilleren din støtter bare video som er under 30
fps (bildehastighet).
• Spilleren din støtter bare USB-baserte
masselagringsenheter (MSC) som minnepinner,
minnekortlesere og USB HDD. (HUB støttes
ikke.)
• Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker,
kortlesere eller minnepinner ikke er kompatible
med denne spilleren.
• Hvis noen USB-enheter krever mye strøm, kan
de begrenses av sikkerhetskretser.
• Hvis avspillingen fra en USB-basert harddisk
er ustabil, kan du tilføre mer kraft ved å plugge
harddisken i en stikkontakt.
Hvis problemet vedvarer, kontakt produsenten
av den USB-baserte harddisken.
• SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader eller tap av filer.
• Spilleren din støtter ikke komprimert NTFS, delte
eller krypterte filer.
-- Du kan reparere eller formatere en USB-enhet
på datamaskinen. (Kun med MS-Windows)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Denne spilleren kan spille av plater i AVCHDformatet. Disse platene spilles normalt inn og
brukes i videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy
oppløsning for videokamera.
• Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer
bildene med en større effektivitet enn de
konvensjonelle komprimeringsformatene for
bilder.
• Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Color"-formatet.
Dette produktet kan spille av AVCHD-plater som
bruker "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som
tilhører Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
og Sony Corporation.
||MERKNADER |
\\ Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte plater med
AVCHD-formatet, avhengig av opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
\\ "x.v.Color" gir et bredere fargespekter enn normale DVDplater for videokamera.
58
Norsk
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
Norsk
Tillegg
59
07
IKKE ALLE plater er kompatible
• Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne
brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan spilles av
følgende: Forhåndsinnspilte kommersielle BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD-er (CD-DA); BD-RE/-R,
DVD-RW/-R, og CD-RW/-R.
• Andre plater enn de som ble nevnt ovenfor kan ikke og/eller er ikke beregnet å kunne spille av på
denne spilleren. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke kan spilles
av på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
• Samsung kan ikke garantere at denne spilleren vil spille av alle plater som bærer logoene BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og at det kan hende at spilleren
ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere på enhver plate. Disse og andre
kompatibilitetsproblemer på spilleren, og med nye og eksisterende plater er på grunn av:
-- Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene alle
funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner kan være lagt
til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte tilgjengelige funksjoner kan
være offer for en utsatt tilgjengelighet.
-- ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av denne spilleren.
-- nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt til.
-- noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til kommandoer og
funksjoner under avspilling.
-- noen funksjoner kan være valgfrie, ekstra funksjoner kan være lagt til etter produksjonen av denne
spilleren, eller så kan enkelte funksjoner være offer for en utsatt tilgjengelighet.
-- noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og
CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
-- noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller opptaksbetingelsene.
-- problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og CD-platen,
og/eller produksjonen av selve platen.
-- denne spilleren fungere annerledes enn en standard DVD-spiller, eller annet AV-utstyr. og/eller
-- årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og publisert av
SAMSUNGs kundesenter.
• Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av dette produktet, ber vi deg ta
kontakt med SAMSUNGs kundesenter.
Du kan også ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter for mulige oppdateringer til dette produktet.
• For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se forholdsreglene,
før du leser kapitlene "Platetyper og karakteristikker" og "Før du spiller av" i denne brukerveiledningen.
• For Blu-ray-spillere med progressivt signal : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TV-APPARAT
MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN FØRE TIL AT DET
VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED PROGRESSIVE BILDER,
ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING. HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM
KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA KONTAKT
MED VÅRT KUNDESENTER.
Tillegg
Kopibeskyttelse
• På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et beskyttelsessystem av
innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content Scramble System) benyttes på DVDformatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling, det analoge utgangssignalet o.l. på AACSbeskyttet innhold.
Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper produktet, da
begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av dette produktet. I tillegg blir
BD-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for innholdet på Blu-ray-formaterte plater.
Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller
BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker mer informasjon om AACS, BD-ROM Mark og BD+ på dette
produktet, må du ta kontakt med SAMSUNG kundesenter.
• Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare kobles
direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en videospiller, vil det føre
til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
• I henhold til amerikanske lover om opphavsrett, samt lover om opphavsrett i andre land, kan
uautoriserte opptak, bruk, visning, distribusjon og revisjon av TV-programmer, videotaper, Blu-ray- og
DVD-plater, samt annet materiale føre til sivil- og strafferettslig ansvar.
• Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av uautoriserte
kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det detekteres forbudt
bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt.
Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.cinavia.
com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et postkort med din postadresse til:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er beskyttet
av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter og
patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter av
slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation. Copyright 2004-2015 Verance
Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Ansvarsfraskrivelse relatert til nettverkstjenester
Alt innhold og tjenester som er tilgjengelige igjennom denne enheten tilhører tredjepart og er beskyttet av
kopirettslige love, varemerker og/eller andre intellektuelle opphavsrettigheter. Innhold og tjenester av denne
typen er kun tilbudt deg for personlig ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke noen av dette innholdet
eller disse tjenestene på måter som ikke har blitt autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen.
Uten begrensning til det foregående, og hvis det ikke er uttrykkelig godkjent av eier eller servicetilbyder
av respektive innhold, har du ikke lov til å endre, kopiere, republisere, laste opp, poste, sende, oversette,
selge, utvikle avledet arbeid, utforske eller distribuere på noen måte eller medium noe innhold eller tjenester
gjennom denne enheten.
60
Norsk
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerte
varemerker, og DTS-HD Master Audio er et varemerke som tilhører DTS, Inc. © DTS,
Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
• DivX
-- Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som har bestått strenge tester for å
verifisere at den spiller DivX®-video.
-- Hvis du vil spille av kjøpte DivX-filmer må du først registrere enheten din på vod.divx.com. For å få en
registreringskode må du finne DivX VOD-seksjonen på enhetens innstillingsmeny.
-- DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en oppløsning opp til HD 1080p, inkludert premium
innhold.
-- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker for DivX, LLC og brukes på lisens.
-- Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
-- Denne enheten støtter DivX Plus Streaming® for at du skal kunne nyte HD-filmer og TV-programmer
med avanserte funksjoner (undertekster på flere språk, flere lydspor, kapittel, flyten spoling (FF/REW)
el.l.) sendt til enheten din.
61
Norsk
Tillegg
Lisens
07
TREDJERPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE
INNOHLD ELLER TJENESTER SOM LEVERES, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT,
FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN,
GYLDIGHETEN, TIDSRIKTIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD
ELLER TJENESTE SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN, OG UNDER INGEN
OMSTENDIGHET, INKLUSIVE FORSØMMELSE, SKAL DE VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN NÅR DET
GJELDER KONTRAKT ELLER TORT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE
ELLER FØLGESKADER, ADVOKATKOSTNADER, KOSTNADER, ELLER NOEN SKADER SOM
SKYLDES, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED, NOE AV INFORMASJONEN SOM ER GITT
HER, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NOE INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU ELLER
EN TREDJEPART HAR PÅDRATT SEG, SELV OM MAN HAR FÅTT MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE
KAN OPPSTÅ.
Tredjepartstjenester kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung gir ingen garantier eller løfter
om at noe innhold eller tjenester vil forbli tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres
til tredjeparter via nettverk og overføringsutstyr som Samsung ikke har kontroll over. Uten begrensning til
det generelle i denne fraskrivelsen, uttrykker Samsung uttrykkelig at de ikke har noe ansvar eller materielt
ansvar for avbrudd eller opphør av innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til innhold eller
tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller tjenester skal skje direkte
til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.
Tillegg
• Begrepene HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.
• Begrepene HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre
land.
• Lisensmerknader om åpen kildekode
-- Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene for denne åpne kildekoden
tilgjengelige på produktets meny.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
• Samsung Electronics erklærer med dette at denne dette utstyret er i samsvar med
de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Den originale konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com,
gå
til Support > Search Product Support og skriv inn modellnavnet.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land. Dette utstyret skal bare brukes innendørs.
62
Norsk
Spesifikasjoner
HDMI
Lydutgang
Nettverk
Video
Lyd
7,1-kanals
Digitale lydsignaler ut
Ethernet
Trådløst LAN
Sikkerhet
WPS(PBC)
• Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10Mbps støttes ikke.
• Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
• Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
• Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
• Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr hvis
(a) En reparatør blir sendt ut til deg på din forespørsel og det ikke er noe galt med produktet (dvs.
du har ikke lest denne brukerhåndboken).
(b) Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du
har ikke lest denne brukerhåndboken).
• Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å
jobbe med spilleren.
63
Norsk
Tillegg
USB
1.7 Kg
430 (B) X 201 (D) X 46 (H) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
USB 2.0
5V 500mA Maks.
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Foran venstre/foran høyre, senter, basselement, surround
venstre/surround høyre, surround bak venstre/surround bak
høyre
Optisk
100BASE - TX Terminal
Innebygd
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Støttes
07
Generelt
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Type A
DC-utgang
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen
mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på
de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon om
våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 81556480
http://www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt
frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke
er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den
defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter.
Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne
garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på
grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende
sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert
og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader
som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal
nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs
kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til
produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren som
skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det er
nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter,
og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap
eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Country
UK
EIRE
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
02-201-24-18
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661 www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/rs/support
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна
www.samsung.com/bg/support
линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Download PDF

advertising