Samsung | BT62TDBW | Bruksanvisning | Samsung Delbar varmluftsovn 65 liter BT62TDBW Bruksanvisning

Serien BT62 (63, 65)
Innebygd stekeovn
brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
Vennligst registrer produktet på
www.samsung.com/global/register
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 1
2009-02-27
3:57:51
bruke denne håndboken
Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.
Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør
det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta vare på
boken for referanseformål.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:
ADVARSEL eller
FORSIKTIG
Viktig
Merk
sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å
kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.
Elektrisk sikkerhet
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.
• Dette apparatet må koples til strømnettet av en autorisert elektriker.
• Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
• Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare
for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et
SAMSUNG-servicesenter.
• Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller montasje,
som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
• Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
• Stekeovnen må koples til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri
adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
• Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.
• Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
• Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk,
sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under
oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå
brannskader bør små barn holdes unna.
ADVARSEL: Apparatet må slås av før pæren skiftes, for å unngå fare for elektrisk støt. Når
stekeovnen er i bruk, blir den innvendige overflaten svært varm.
_bruke denne håndboken
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 2
2009-02-27
3:57:51
Sikkerhet ved bruk
sikkerhetsinstruksjoner
• Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
• Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.
Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
• Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
• Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
• Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
• Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den
høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm
del av stekeovnen.
• Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
• Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
• Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate,
kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
• Ikke hell vann inn i stekeovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte
overflaten.
• Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
• Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i bunnen er varmt.
• Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke
settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den
emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
• Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i stekeovnen.
Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
• Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
• Dette apparatet er ikke ment for å brukes av små barn eller funksjonshemmede uten tilstrekkelig
tilsyn av en ansvarlig voksen.
• Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller oppvarmingstid. Hvis du gir slike porsjoner
normal tilberedningstid, kan maten overopphetes og ta fyr.
Instruksjoner for avhending
Avhending av emballasje
• Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.
• Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.
Kassering av gamle apparater
Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan oppstå fare.
Gjør dette ved å kople apparatet fra strømnettet og fjerne strømledningen.
Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater kastes på riktig måte.
• Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
• Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale
renholdsverket eller kommunale myndigheter.
sikkerhetsinstruksjoner_
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 3
2009-02-27
3:57:51
stekeovnkontroller
Modell: BT62 / BT63-serien
0ff
Temperatur
Funksjon
Damprengjøring
Betjeningsknott
Tenning
Alarm
Tilberedningstid
Slå av
-tid
Velgerknott
Modell: BT65-serien
0ff
Tenning
Funksjon
Betjeningsknott
-tid
Tilberedningstid
Alarm
Slå av
Damprengjøring
Temperatur
Velgerknott
Frontdesign
Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt stål,
hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for endringer.
tilbehør
Din nye Samsung-ovn leveres med en mengde tilbehør som bør komme til nytte ved
tilberedning av forskjellige matretter. Det omfatter en skilleplate for den unike modusen
dobbel tilberedning, plater, rister og et grillspidd.
FORSIKTIG: Sørg for å feste tilbehøret riktig til stativene. Plater trenger minst 2 cm klaring
mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.
_stekeovnkontroller
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 4
2009-02-27
3:57:52
Skilleplate
Skilleplaten må brukes hvis du vil bruke ovnens doble tilberedningsmodus.
Den skiller øvre og nedre rom og må brukes i stativ 3.
Liten rist
Den lille risten brukes til grilling og steking av mat. Den kan brukes i
kombinasjon med dryppebrettet for å forhindre at væske drypper ned i
bunnen av ovnen.
tilbehør
Stor rist
Den store risten brukes til grilling og steking av mat. Du kan bruke den med
kasseroller og andre matlagingsbeholdere.
Dryppebrett
Det dype dryppebrettet passer bra til steking. Det kan brukes i kombinasjon
med den lille risten for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.
Bakeplate
Den flate bakeplaten kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk.
Grillspidd: BT62(63, 65)TDBF, CDBF-serien
Grillspiddet kan brukes til grilling av fugl, for eksempel kylling. Grillspiddet
kan bare brukes i enkeltmodus på stativ 3, fordi det må festes til en adapter
på bakplanet. Fjern det svarte håndtaket under tilberedning.
Stekespiddinnsats med kebabspidd: BT62(63, 65)TDBF, CDBF-serien
Slik brukes den:
• Plasser langpannen (uten trefot) på nivå 1 for å samle opp stekesjyen, eller
sett den nederst i ovnen hvis kjøttstykket som skal stekes, er for stort.
• Stikk en av gaflene inn i spiddet, plasser kjøttstykket på spiddet.
• Halvkokte poteter og grønnsaker kan plasseres langs kantene i
langpannen slik at de blir stekt samtidig.
• Plasser understellet på den midtre hyllenmed “v”-formen vendt fremover.
• Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du skrur fast håndtaket på den
butte enden.
• Plasser spiddet i understellet med den spisse enden vendt bakover, og
skyv forsiktig til tuppen av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen bak
i ovnen. Den butte enden av spiddet må ligge i “v”-formen. (Spiddet har
to knaster som skal være nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet glir
fremover. Knastene fungerer også som feste for håndtaket.)
• Skru av håndtaket før stekingen startes. Når stekingen er ferdig, skrur du
på håndtaket igjen for å gjøre det lettere å ta ut spiddet fra understellet.
Teleskopisk holder: BT62 (63, 65)T-serien
• Når du skal sette inn rist, bakeplate eller langpanne, trekker du først ut
de teleskopiske holderne på ett bestemt nivå.
• Plasser brettet eller pannen på holderne og skyv dem helt tilbake i ovnen.
Lukk ovnsdøren etter at du har skjøvet de teleskopiske holderne inn i ovnen.
tilbehør_
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 5
2009-02-27
3:57:53
testretter
I henhold til standard EN 60350
Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Matvaretype
Rett og notater
Bakeplate
Platenivå
Stekeinnstilling
Temp.
(°C)
Tilberedningstid
(min.)
3
Konvensjonell
160-180
15-25
1+4
Konveksjon
150-170
20-30
Småkaker
Dryppebrett +
bakeplate
Sukkerbrødkake
uten fett
Bakeform på stor rist
(mørk, ø 26 cm)
2
Konvensjonell
160-180
20-30
Stor rist + Bakeplate
+ 2 kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
1+3
Konveksjon
170-190
80-100
1 plassert
diagonalt
Konvensjonell
170-190
70-80
Eplepai
Stor rist +
2 kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med stor grill innstilt på Maks.
Matvaretype
Rett og notater
Toast med
hvitt brød
Stor rist
Biffburgere
Liten rist + dryppebrett
(for oppsamling av væske)
Platenivå
Stekeinnstilling
Temp.
(°C)
Tilberedningstid
(min.)
5
Stor grill
Maks.
1.: 1-2
2.: 1-1½
4/3
Stor grill
Maks.
1.: 7-10
2.: 6-9
funksjoner
Denne ovnen dekker syv forskjellige funksjoner. Avhengig av hvilken driftsmodus du kjører
ovnen i, dobbel eller enkel tilberedning, kan du velge mellom disse funksjonene:
Konvensjonell
Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen bør
brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter.
Anbefalt temperatur: 200 °C
Konveksjon
Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter.
Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking.
Anbefalt temperatur: 170 °C
Overvarme + konveksjon
Den genererte varmen fra overvarmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i
ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke retter med ytre
hinner, for eksempel kjøtt.
Anbefalt temperatur: 190 °C
_testretter
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 6
2009-02-27
3:57:54
Undervarme + konveksjon
Den genererte varmen fra undervarmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i
ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og kaker.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Liten grill
Varme stråles ut fra den lille grillen. Denne funksjonen bør brukes til småretter
som trenger mindre varme, f.eks. fisk og fylte baguetter.
Anbefalt temperatur: 240 °C
Undervarme
Når varmen kommer fra undervarmeren, er denne modusen (eller funksjonen)
ideell for bakverk som krever sprø eller harde bunner, som kaker og paier. .
Anbefalt temperatur: 170 °C
enkeltmodus
Stor grill
Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen bør brukes til retter som
lasagne og grilling av kjøtt.
Anbefalt temperatur: 240 °C
enkeltmodus
Velg enkeltmodus | 01
Fjern skilleplaten fra ovnen for å
bruke enkeltmodus.
0ff
Med enkeltmodus kan du velge
mellom alle ovnfunksjonene.
I enkeltmodus fungerer ovnen som en tradisjonell ovn. Bruk denne modusen til større
matmengder eller hvis du trenger spesielt tilbehør, for eksempel splittgrillen. I enkeltmodus
kan du bruke alle ovnsfunksjoner.
ENKELTMODUS
Angi funksjon | 02
Trykk på Funksjon.
Alle funksjoner er tilgjengelige med enkeltmodus.
Enkeltmodusen tillater tradisjonell bruk av ovnen.
Vri Velgerknott,
bruk bestemt innstilling.
03 | Angi temperatur
Trykk på Temperatur, så vil
temperaturtallet blinke.
enkeltmodus_
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 7
2009-02-27
3:57:55
dobbel tilberedning
Denne ovnen er utstyrt med et unikt system for dobbel tilberedning. Dette gir deg mulighet
til å klargjøre forskjellige matretter samtidig ved hjelp av to forskjellige temperaturer i øvre
og nedre rom. Eller du kan bestemme deg for å lage mat i enten øvre eller nedre rom, for å
spare tid og energi.
Velg dobbeltmodus | 01
Innsatt skilleplate i stativ 3 for å
bruke dobbel tilberedning.
0ff
Avhengig av valgt modus for
dobbel tilberedning kan du velge
mellom disse funksjonene:
ØVRE MODUS
Konveksjon | Overvarme + konveksjon | Stor og liten grill
Den øvre modusen sparer tid og energi ved tilberedning av
mindre matmengder.
DOBBEL
TILBEREDNING
Øvre og nedre funksjon i hvert av rommene
Dobbel tilberedning betyr at du lager to retter med forskjellige
funksjoner og temperaturinnstillinger.
NEDRE MODUS
Konveksjon | Undervarme + Konveksjon
Den nedre modusen sparer tid og energi ved tilberedning av
mindre matmengder.
MERK: Bruk trinn 02/03 for øvre modus og trinn 04/05 kun for lavere modus.
Angi øvre funksjon | 02
03 | Angi overtemperatur
Trykk på Temperatur, så vil
øvre temperaturtall blinke.
Trykk på Funksjon, så vil
øvre funksjonstast blinke.
Angi nedre funksjon | 04
Trykk på Funksjon, så vil
nedre funksjonstast blinke.
Vri Velgerknott,
bruk bestemt innstilling.
05 | Angi undertemperatur
Trykk på Temperatur, så vil
nedre temperaturtall blinke.
Dobbel tilberedning gir deg mulighet til å bruke forskjellige innstillinger for øvre og nedre rom,
for eksempel forskjellige avstengningstider, temperaturer og alarminnstillinger. Hvis du vil
bruke eller endre innstillinger i et av rommene, trykker du på den aktuelle tasten:
En gang: Øvre rom
To ganger: Nedre rom
_dobbel tilberedning
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 8
2009-02-27
3:57:56
innstillinger
Angi tilberedningstid
Angi tilberedningstid | 01
VALGFRI | LEGG TIL TID FOR Å SLÅ AV
innstillinger
02 | Bekreft tilberedningstid
Trykk på tasten
Tilberedningstid igjen,
eller vent 4~5 sekunder.
Trykk på tasten
Tilberedningstid, så blinker
denne tiden.
Vri Velgerknott,
bruk bestemt tid.
Angi tid for å slå av | 03
04 | bekreft tid for å slå av
Trykk på Slå av-tidstasten
igjen eller vent 3 sekunder.
Trykk på Slå av, og slå avtallet blinker.
angi tid for å SLÅ AV
Angi tid for å slå av | 01
02 | bekreft tid for å slå av
Trykk på Slå av-tidstasten
igjen eller vent 3 sekunder.
Trykk på Slå av, og slå avtallet blinker.
VALGFRI | LEGG TIL matlagingsTID
Vri Velgerknott,
bruk bestemt tid.
Angi tilberedningstid | 03
Trykk på tasten
Tilberedningstid, så blinker
denne tiden.
04 | Bekreft tilberedningstid
Trykk på tasten
Tilberedningstid igjen,
eller vent 4~5 sekunder.
innstillinger_
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 9
2009-02-27
3:57:57
Endre innstilte tider
eller
eller
Velg tiden til endring | 01
Vri Velgerknotten.
Trykk på tasten Slå av
eller Tilberedningstid, så
blinker tidstallet.
02 | Bekreft endret tid
Trykk på tasten Slå av
eller Tilberedningstid, så
blinker tidstallet.
ENDRE TEMPERATUR
Angi temperatur | 01
Trykk på Temperatur, så vil
temperaturtallet blinke.
Vri Velgerknott, angi ny
temperatur.
02 | Bekreft temperatur
Vent 3 sekunder, så vil den
nye temperaturen angis.
Vri Velgerknott, angi tiden.
03 | Bekreft tid
Trykk på tasten Tid igjen for
å angi gjeldende tid.
Tidsinnstilling
Angi timer | 01
Trykk på tasten Tid, så vil
timetallet blinke.
Angi minutter | 02
Trykk på tasten Tid, så vil
minuttallet blinke.
10_innstillinger
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 10
2009-02-27
3:57:57
Stille alarmen
Stille inn alarm | 01
Vri Velgerknott, angi
tidtakertiden.
02 | Bekreft alarm
Trykk på tasten Alarm igjen
eller vent 3 sekunder, så er
alarmen innstilt.
Slå av alarmen
Hold Alarm-tasten inne i to sekunder, så blir alarmtallet borte og klokkeslettet
vises.
innstillinger
Trykk på Alarm-tasten, så
vil alarmtallet blinke.
Klokkeslettvisning
Under tilberedningsprosessen holder du tasten Tid inne for å se klokketiden.
Tonesignal
Hvis du vil aktivere eller deaktivere tonesignalet, trykker du på og holder
tiden og tasten Slå av i to sekunder.
Tenning
Trykk på tasten Belysning 1x for belysning og 2x for å slå den av.
Den nedre lampen er valgfri.
Trykk på tasten Belysning 1x for hele rommet, 2x for øvre rom, 3x for nedre
rom og 4x for å slå av belysningen.
Nøkkellås
For å aktivere eller deaktivere Nøkkellås, trykker og holder du knappen
Tilberedningstid og Slå av inne i tre sekunder. Nøkkellås-tallet viser
Nøkkellås-aktivitet.
Slå av
Hvis du vil slå av ovnen, stiller du betjeningsknotten til ‘Off’.
0ff
innstillinger_11
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 11
2009-02-27
3:57:57
installering og vedlikehold
Installering
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Denne ovnen skal bare installeres av en autorisert elektriker. Installatøren er ansvarlig for å kople
apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer og sikkerhetsforskrifter.
• Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.
• Kjøkkenskapet som ovnen er innebygd i, må oppfylle stabilitetskrav som angitt i DIN 68930.
Tekniske spesifikasjoner
Inngangsspenning/-frekvens
Volum (netto kapasitet)
Merkeeffekt
Nettovekt
Vekt med emballasje
Kabinett (B x H x D)
Ovnen innvendig (B x H x D)
566
230 V ~ 50 Hz
65 L
maks. 3650 W
ca. 42 kg
ca. 46 kg
595 x 595 x 566 mm
361 x 446 x 405 mm
560
595
572
595
21
Strømtilkobling
Hvis apparatet ikke er koplet til nettstrøm med et støpsel, må
en flerpolet isolatorbryter (med minst 3 mm kontaktavstand)
være tilgjengelig ifølge sikkerhetsforskriftene. Strømledningen
(H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) må
være lang nok til å koples til ovnen, selv om ovnen står
på gulvet foran det innebygde kabinettet. Åpne det bakre
tilkoblingsdekselet på ovnen med en skrutrekker, og løsne
skruene på kabelklemmen før du kobler strømledningene til de
aktuelle tilkoblingsterminalene. Ovnen er jordet via
( )-terminalen. Hvis ovnen er koblet til nettstrøm med et
støpsel, må dette støpselet være tilgjengelig etter at ovnen
er installert. Samsung tar ikke ansvar for ulykker som skyldes
manglende eller feilaktig jordingsforbindelse.
Installering i skapet
Dette er en innebygd ovn som må
installeres i et over- eller underskap.
• Overhold minimumsavstander.
• Fest ovnen på begge sider ved
hjelp av skruer
Etter installeringen fjernes den
beskyttende vinylfilmen fra døren
på apparatet og den beskyttende
filmen fra de indre overflatene i
ovnen.
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 560
min. 550
min. 50
Overskap
min. 600
min. 560
min. 50
Underskap
12_installering og vedlikehold
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 12
2009-02-27
3:57:59
Første gangs oppsett
Rengjøring ved oppstart
Feilsøking og problemløsning
PROBLEM
LØSNING
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnen ikke blir varm?
•
•
•
•
Hva bør jeg gjøre hvis ovnen
ikke varmes opp selv etter at
funksjonen og temperaturen er
innstilt?
• Det kan være et problem med de innvendige elektriske
tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis en
feilkode vises og stekeovnen
ikke blir varm?
• Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis
klokkeslettet på displayet
blinker?
• Det har vært et strømbrudd. Still klokken.
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i
stekeovnen ikke tennes?
• Lyspæren er gått. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnviften går selv om den
ikke er slått på?
• Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå
til stekeovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis
viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.
Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.
Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken.
Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.
En sikring kan ha røket eller en kretsbryter kan være
utløst.
Skift ut sikringer eller tilbakestill kretsen. Kontakt en
elektriker hvis dette skjer gjentatte ganger.
installering og vedlikehold
Før ovnen brukes for første gang, bør den rengjøres grundig. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler,
kluter eller stoffer fordi de kan skade ovnsoverflatene.
Bruk varmt vann, vaskemiddel og en myk, ren klut til å rengjøre bakeplaten, dryppebrettet, gittere
og annet tilbehør, i tillegg til det innvendige rommet og føringsskinnene på ovnssidene. Fronten bør
rengjøre med en fuktig, myk og ren klut.
Undersøk om ovnsklokken er riktig innstilt, og fjernt alt tilbehør fra ovnen. Kjør ovnen i enkeltmodus
med konveksjon i en time ved 200 °C. Denne prosedyren vil brenne vekk eventuelle gjenværende
produksjonssubstanser i ovnen og avgi en umiskjennelig lukt. Dette er normalt, men sørg for at
kjøkkenet er godt luftet i dette tidsrommet.
installering og vedlikehold_13
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 13
2009-02-27
3:58:00
**
Informasjonskoder
KODE
1)
**
**
1)
1)
**
PROBLEM
LØSNING
Sikkerhetsavstengning. Ovnen
fortsetter driften ved innstilt
temperatur over et lengre
tidsrom.
Slå av stekeovnen og fjern
maten. La stekeovnen kjøles
ned før du bruker den igjen.
Tasten trykkes i mer enn
10 sekunder.
Kontakt ditt lokale SAMSUNGkundesenter.
Skillplate mangler. Bruk av
skilleplate er feilaktig.
Sett inn skilleplate for øvre,
dobbel og nedre modus. Fjern
skilleplate for enkeltmodus.
En feil i stekeovnen kan føre
til dårlig ytelse og oppstår
problemer med sikkerheten.
Slutt umiddelbart å bruke
stekeovnen.
Kontakt ditt lokale SAMSUNGkundesenter.
1) ** refererer til alle tall.
14_installering og vedlikehold
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 14
2009-02-27
3:58:00
rengjøring og pleie
Damprengjøring
Hvis ovnen er skitten og trenger rengjøring, kan du bruke den innebygde damprengjøringen.
Damprengjøring vil være tilgjengelig etter at ovnen har kjølt seg ned.
2. Hell omtrent 400 ml vann
ned i bunnen av den
tomme ovnen.
rengjøring og pleie
1. Fjern alt tilbehør fra
stekeovnen.
3. Lukk ovnsdøren.
0ff
0ff
4. Still betjeningsknotten til
enkeltmodus og trykk på
damprengjøringsknappen.
Når displayet begynner å
blinke og det høres et pip,
er operasjonen ferdig.
5. Sett betjeningsknotten
på Av for å avslutte
damprengjøringen.
6. Rengjør ovnen innvendig
med en myk, ren klut.
Merknader om damprengjøring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i bunnen er varmt.
Åpne ovnsdøren og fjern restvannet med en svamp.
La aldri vannrester ligge igjen i ovnen over lengre tid, for eksempel over natten.
Rengjør ovnen innvendig med en svamp og vaskemiddel eller en myk børste. Vanskelige
flekker kan fjernes med en nylonskrubb.
Kalkavleiringer kan fjernes med en klut fuktet med eddik.
Bruk en myk klut og rent vann til innvendig rengjøring. Ikke glem å tørke av under
ovnsdørforseglingen.
Hvis ovnen er veldig skitten, kan du gjenta prosedyren når ovnen er nedkjølt.
Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller grilling, anbefaler vi at
du gnir oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene før du aktiverer ovnens rengjøringsfunksjon.
La ovnen stå med en døråpning på 15° etter rengjøring for å la indre emaljeoverflater få tørke
skikkelig.
rengjøring og pleie_15
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 15
2009-02-27
3:58:01
Hurtigtørking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La oven stå åpen med døren i omtrent 30 °.
Still betjeningsknotten på enkeltmodus.
Trykk på funksjonsknappen.
Velg konveksjon med velgerknotten.
Angi en tilberedningstid på omtrent 5 minutter og en temperatur på 50 °C.
Slå av ovnen på slutten av denne perioden.
Katalyttemaljerte overflater
Det avtakbare dekselet er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og
fett som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme. Disse avleiringene brennes bort ved
stekeovntemperaturer over 200 °C, for eksempel ved baking eller steking. Høyere temperatur gir
raskere forbrenning.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Rengjør alle innvendige overflater som beskrevet i avsnittet om manuell rengjøring.
3. Still inn ovnen på over- og undervarme.
4. Still inn temperaturen på 250 °C.
5. La stekeovnen stå på ca. 1 time. Oppvarmingstiden avhenger av hvor skitten stekeovnen er.
Eventuelt gjenværende smuss vil gradvis forsvinne etter hvert som stekeovnen brukes med høy
temperatur igjen.
Rengjøring for hånd
FORSIKTIG: SØRG FOR AT OVNEN OG TILBEHØRET ER KJØLIG FØR RENGJØRING
Stekeovnens innvendige flater
• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av
stekeovnen.
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
• Ikke bruk skureprodukter eller rengjøringssvamper.
• Bruk et vanlig rengjøringsmiddel for stekeovn for å unngå skade på emaljerte overflater.
• Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull, kniver
eller andre slipende materialer.
Stekeovnens utvendige flater
• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved utvendig rengjøring av
stekeovnen.
• Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.
• Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.
Stekeovner med front i rustfritt stål
• Bruk ikke stålull, skuresvamper eller andre slipemidler. Dette kan skade overflaten.
Stekeovner med front i aluminium
• Tørk lett av overflaten med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt vindusvaskemiddel.
Tilbehør
Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk det av med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i varmt
såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.
16_rengjøring og pleie
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 16
2009-02-27
3:58:01
Fjerning av døren
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å
demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.
FORSIKTIG: Stekeovndøren er tung.
2
70
1. Åpne døren og vend klipsene på
begge hengsler slik at det er helt
åpne.
2. Lukk døren med omtrent 70 °C. Grip med begge
hender midt på sidene av ovnsdøren, og trekk og
løft den ut inntil hengslene kan tas ut.
MONTERING: Gjenta trinn 1 og 2 i motsatt rekkefølge.
rengjøring og pleie
1
Fjerning av dørglass
Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse platene kan fjernes
for rengjøring.
1. Fjern de to skruene på
venstre og høyre side av
døren.
2. Løsne dekselet og fjern
glass 1 fra døren.
3. Løft glass 2, fjern de to
gummiinnsatsene fra
toppen av glasset, og
fjern glass 3. Rengjør
platene med varmt vann
eller oppvaskmiddel og
poler dem tørre med en
myk, ren klut.
MONTERING: Gjenta trinn 1, 2 og 3 i motsatt rekkefølge.
Dørglasset er forskjellig fra 2 EA til 4 EA, modell for modell.
Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen
nedenfor.
rengjøring og pleie_17
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 17
2009-02-27
3:58:03
sidespor
BT62(63, 65)T, C-serien.
Når du skal rengjøre ovnen på innsiden, kan holderne på begge sider tas ut.
Fjerne sideholderne
1. Trykk på den midtre delen av sideholderens øvre
del.
2. Roter sideholderen omtrent 45 °.
3. Dra og fjern sideholderen fra de nederste to
hullene.
Montering : Gjenta trinn 1, 2 og 3 i motsatt rekkefølge.
18_sidespor
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 18
2009-02-27
3:58:04
Pæreutskifting
Fare for elektrisk støt! Før du skifter noen av ovnspærene, må du gjennomføre
følgende tiltak:
•
•
•
•
Slå av ovnen.
Koble ovnen fra nettstrøm.
Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnsrommet.
Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.
Bakre ovnslampe
sidespor
1. Fjern hetten ved å vri mot klokken og fjerne metallringen,
plateringen og rengjør glasshetten. Om nødvendig skifter
du pæren med en lyspære på 25 watt, 230 V, som tåler
stekeovnvarme på 300 °C.
2. Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om nødvendig.
3. Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.
4. Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den med
klokken for å holde den på plass.
Ovnssidelys
1. Fjern glassdekselet ved å holde i den nedre kanten med en hånd,
og sette inn en flat, skarp gjenstand, for eksempel en bordkniv,
mellom glasset og rammen.
2. Dytt ut dekselet.
3. Om nødvendig skifter du halogenpæren med en halogenpære på
25-40 watt, 230 V, som tåler stekeovnvarme på 300 °C.
Tips: Bruk alltid en klut eller lignende til å håndtere en
halogenpære, for å forhindre at svette fra fingerne settes av på
pæreoverflaten.
4. Sett glassdekselet på plass igjen.
sidespor_19
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 19
2009-02-27
3:58:05
Kodenr.: DG68-00182C
BT62TDBW_XEE-00182C_NO.indd 20
2009-02-27
3:58:05
Download PDF