Samsung NX5 Instrukcja obsługi

Samsung NX5 Instrukcja obsługi
Niniejszy podręcznik użytkownika
zawiera szczegółowe instrukcje obsługi
aparatu. Prosimy o uważne zapoznanie
się z podręcz nikiem.
Ä Kliknij temat
Skrócony podręcznik
Spis treści
Podstawowe funkcje
Podstawowe fotografowanie
User Manual
NX5
Opcje fotografowania
Odtwarzanie/edycja
Menu ustawień aparatu
Załączniki
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z
poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.
Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą
spowodować zranienie użytkownika lub
innych osób
Przestroga – sytuacje, które mogą
spowodować uszkodzenie aparatu lub innego
sprzętu
2
Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe
informacje
Informacje na temat bezpieczeństwa
Nie należy używać aparatu w pobliżu
łatwopalnych lub wybuchowych płynów albo
gazów
Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw lub palnych
materiałów albo substancji chemicznych. Nie należy
przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów
wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest
przechowywany aparat, jego części i akcesoria.
Należy dołożyć starań, aby nie uszkodzić
wzroku fotografowanych osób lub zwierząt
Nie należy używać lampy błyskowej w bezpośredniej
bliskości (bliżej niż 1 m) ludzi lub zwierząt. Użycie lampy
błyskowej znajdującej się zbyt blisko oczu fotografowanej
osoby lub zwierzęcia może spowodować czasowe lub
trwałe uszkodzenie narządu wzroku.
Ostrożność podczas używania i pozbywania
się baterii
• Należy używać wyłącznie baterii i ładowarek
zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie
niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować
poważne obrażenia lub uszkodzenie aparatu.
• Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas
pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać
wszystkich lokalnych przepisów prawnych.
• Nigdy nie należy umieszczać baterii lub aparatów
w urządzeniach wydzielających ciepło ani na takich
urządzeniach (np. kuchenkach mikrofalowych, piecach
i grzejnikach). Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną
zbyt mocno rozgrzane.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Aparat należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt
Z aparatem należy się obchodzić ostrożnie i
rozważnie
Aparat i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza
zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich
części może spowodować zadławienie lub poważne
obrażenia. Ruchome części i akcesoria mogą stanowić
również zagrożenie fizyczne.
• Nie wolno dopuścić do kontaktu aparatu z wilgocią
– płyny mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń.
Nie należy obsługiwać aparatu mokrymi rękami.
Uszkodzenie aparatu wodą może doprowadzić do
unieważnienia gwarancji producenta.
3
• Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie
przez dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich
temperatur. Wydłużone działanie promieni słonecznych
lub wysokich temperatur może trwale uszkodzić
wewnętrzne elementy aparatu.
• Aby uniknąć uszkodzenia ruchomych części i
wewnętrznych elementów aparatu, nie należy go używać
w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub niewłaściwie
wietrzonych pomieszczeniach.
• Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy
wyjąć z niego baterie. Baterie znajdujące się w aparacie
mogą z czasem wyciec lub skorodować, co może
spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
• Używając aparatu na plaży lub w podobnych miejscach,
należy chronić go przed piaskiem i brudem.
• Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat należy
chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem
lub nadmiernymi wibracjami.
• Podczas podłączania przewodów lub zasilaczy oraz
instalowania baterii lub kart pamięci należy zachować
ostrożność. Wkładanie wtyczek na siłę, podłączanie
kabli lub wkładanie baterii albo kart pamięci w
niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie
portów, wtyczek lub akcesoriów.
• Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani
punktów dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z
niewłaściwego użytkowania aparatu mogą nie być objęte
gwarancją.
Należy chronić baterie, ładowarki i karty
pamięci przed uszkodzeniem
• Należy unikać narażania baterii lub kart pamięci
na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich
temperatur (poniżej 0ºC lub powyżej 40ºC). Ekstremalne
temperatury mogą zmniejszyć pojemność baterii oraz
spowodować niewłaściwe działanie kart pamięci.
• Należy chronić baterie przed stykaniem się z
metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do
utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i
spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
• Karty pamięci należy chronić przed płynami, brudem
lub obcymi substancjami. Jeśli karta pamięci ulegnie
zabrudzeniu, przed włożeniem do aparatu należy ją
wyczyścić miękką szmatką.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy
wyłączyć aparat.
• Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani
poddawać dużym naciskom.
• Nie należy używać kart pamięci, które zostały
sformatowane w innych aparatach lub za pomocą
komputera. Należy ponownie sformatować kartę pamięci
w aparacie.
• Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, baterii
ani karty pamięci.
Należy używać tylko akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę Samsung
Używanie niezgodnych akcesoriów może spowodować
uszkodzenie aparatu, obrażenia ciała lub unieważnienie
gwarancji.
Należy chronić obiektyw aparatu
• Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę
światła słonecznego, ponieważ może to spowodować
odbarwienie matrycy lub jej uszkodzenie.
• Obiektyw aparatu należy chronić przed zabrudzeniem
odciskami palców lub zarysowaniem. Obiektyw należy
czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów,
niepozostawiającą włókien.
Ważne informacje o sposobie obsługi
Naprawy aparatu mogą być dokonywane tylko
przez wykwalifikowanych pracowników serwisu
Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie
przez wykwalifikowany personel; nie należy próbować
wykonywać prac serwisowych samodzielnie. Żadne
uszkodzenia wynikłe z prac serwisowych wykonywanych
przez niewykwalifikowany personel nie są objęte
gwarancją.
Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki
• Nadmierne ładowanie baterii może przyczynić się
do skrócenia czasu ich eksploatacji. Po zakończeniu
ładowania odłącz przewód od aparatu.
• Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed
użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
• Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd
zasilania.
• Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały
przeznaczone.
Należy zachować ostrożność, używając
aparatu w warunkach dużej wilgotności
4
Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia do
ciepłego i wilgotnego otoczenia na delikatnych obwodach
elektronicznych aparatu i karcie pamięci może skroplić
się para wodna. W takiej sytuacji przed użyciem aparatu
należy odczekać przynajmniej jedną godzinę, aż wilgoć
wyparuje.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat
działa prawidłowo
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone
pliki ani za straty mogące powstać na skutek awarii lub
nieprawidłowej eksploatacji aparatu.
Informacje o prawach autorskich
Struktura podręcznika użytkownika
Podstawowe funkcje
12
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące
wyglądu aparatu, ikon oraz podstawowych
funkcji fotografowania.
Podstawowe fotografowanie
38
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące
fotografowania z wyborem trybu oraz
nagrywania filmów wideo.
Rozbudowane funkcje fotografowania
50
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące
opcji, które można wybierać w trybie
fotografowania. Różnorodne ustawienia
fotografowania pozwalają uzyskiwać zdjęcia i
filmy dostosowane do własnych potrzeb.
Odtwarzanie/edycja
78
Znajdują się w nim również informacje
dotyczące odtwarzania oraz edycji zdjęć i
filmów wideo.
• Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
• HDMI, logo HDMI i termin „High Definition Multimedia
Interface” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
Menu ustawień aparatu
• W związku z wprowadzanymi udoskonaleniami funkcji
aparatu specyfikacja aparatu lub treść niniejszego
podręcznika mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
• Aby uzyskać informacje o licencji Open Source, patrz
„OpenSourceInfo.pdf” na załączonym dysku CD-ROM.
Załączniki
103
Parametry pracy aparatu można ustawić przy
użyciu menu konfiguracji.
Informacje dotyczące ustawień, komunikatów
o błędach i danych technicznych oraz porady
związane z konserwacją.
109
Oznaczenia używane w podręczniku
Tryb fotografowania
Oznaczenie
Intelig. autom.
Program
Poniższy rysunek przedstawia pokrętło wyboru trybu,
znajdujące się na aparacie.
Żądany tryb pracy można wybrać poprzez odpowiednie
obrócenie pokrętła wyboru trybu.
Poniższy rysunek pokazuje, że tryb został zmieniony na
(
).
Preselekcja przysłony
Preselekcja migawki
Aktualnie wybrany
tryb fotografowania
Ręczne
Noc
Portret
Oznaczenia przycisków kierunkowych
używane w Podręczniku użytkownika
Pejzaż
5
Scena
Film
Oznaczenia trybów fotografowania
umieszczone przy tytułach
Opisy czynności związanych z nawigowaniem po menu
odwołują się do niżej pokazanych przycisków strzałek w
górę, w dół, w lewo i w prawo.
[S ]
Oznaczenia te informują, że z omawianych funkcji można
korzystać tylko podczas pracy w określonych trybach. W
dotyczy to tylko części sceny.
przypadku trybu
AF MF
[W ]
Przykład: regulacja ekspozycji (jasności)
Regulacja ekspozycji (jasności)
Zdjęcia mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze w zależności
od ilości światła. Ta funkcja umożliwia dostosowanie ilości
światła wpadającego do obiektywu.
S Wartość -
S0
S Wartość +
Tryb
(Program),
(Preselekcja
przysłony),
(Preselekcja
migawki),
(Noc),
(Portret),
(Pejzaż),
(Scena) lub
(Film)
WB
[X ]
ISO
[T ]
Przykład: obsługa trybu odtwarzania
Użytkownik może przeglądać zapisane zdjęcia i filmy.
1 Naciśnij przycisk [
•
]
Pokazane zostaną ostatnio zapisane pliki.
2 Kolejne obrazy można wyświetlać,
naciskając przycisk [X].
Symbole menu używane w
podręczniku
Ikony używane w podręczniku
Symbol
Symbole menu w trybie fotografowania
1
2
Fotografowanie
1( 1)
3
1
1
2
2)
Ostrzeżenia i informacje związane z
bezpieczeństwem
3
Fotografowanie
3( 3)
Fotografowanie 2(
Ustawienia 1( 1) Ustawienia 3(
Ustawienia 2( 2)
Konfiguracja własna ( 1)
3)
[ ]
Przyciski aparatu, na przykład: [Migawka]
(odpowiada spustowi migawki)
( )
Strona z dodatkowymi informacjami
→
Oznaczenie kolejno wybieranych menu lub
opcji w obrębie jednego kroku
Przykład: Wybierz opcje Fotografowanie 1
( 1) → Jakość. (oznacza, że należy wybrać
opcję Fotografowanie 1 ( 1), a następnie
opcję Jakość)
Symbole menu w trybie nagrywania filmów
6
1
2
3
1
1
2
3
*
Fotografowanie 1(
1)
Fotografowanie 3(
Fotografowanie 2(
Wyjaśnienie
Dodatkowe informacje dotyczące danej funkcji
3)
Symbol uwag z objaśnieniami
Skróty używane w podręczniku
2)
Skróty
Przykład: ustawianie jakości obrazu pliku filmowego
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na
2
.
Naciśnij przycisk [MENU]
3 Wybierz opcje Fotografowanie1 (
Jakość
4 Wybierz żądaną jakość obrazu
1)
→
Wyjaśnienie
Autofokus (funkcja
AF (Autofokus)
automatycznego ustawiania
ostrości)
BKT (bracketing)
Zmiana wartości ustawień
DPOF (Format zlecenia
Oznaczenie formatu danych
cyfrowego druku)
drukowania
EV (Wartość naświetlenia) Wartość ekspozycji
OIS (Optyczna stabilizacja
Optyczna stabilizacja obrazu
obrazu)
ISO (międzynarodowy
standard dla
Czułość filmu
kolorowego filmu
negatywowego)
WB (Balans bieli)
Balans bieli
Określenia używane w podręczniku
Naciskanie spustu migawki
Ekspozycja (jasność)
• Naciśnięcie przycisku [Migawka] do połowy: naciśnij
spust migawki do połowy
• Naciśnięcie przycisku [Migawka]: naciśnij spust migawki
do końca
Ekspozycja jest zależna od ilości światła docierającego
do wnętrza aparatu. Ekspozycję można zmieniać przy
użyciu szybkości migawki, wartości przysłony lub czułości
ISO. Zmiana ekspozycji spowoduje, że zdjęcia będą
ciemniejsze lub jaśniejsze.
7
Naciśnięcie przycisku
[Migawka] do połowy
Naciśnięcie przycisku
[Migawka]
Obiekt, tło, kompozycja
• Obiekt: główny obiekt fotografowanej sceny; może nim
być osoba, zwierzę lub martwa natura
• Tło: obiekty znajdujące się wokół głównego obiektu
• Kompozycja: połączenie obiektu i tła
Tło
Obiekt
Kompozycja
Normalna ekspozycja
Prześwietlenie (zdjęcie
jest zbyt jasne)
Skrócony przewodnik
Fotografowanie ludzi
• Tryb
→ Upiększ f47
• Redukcja czerwonych oczu f56
• Wykryj twarze AF f64
Fotografowanie tekstu,
owadów lub kwiatów
• Tryb
→ Zdjęcie tekstu ze
zbliżeniem f39
• Korzystanie z ustawienia balansu
bieli f68
Fotografowanie w nocy lub
w ciemności
8
• Tryb
f45
• Opcje ustawień lampy błyskowej f55
• Ustawienie szybkości ISO f59
Dynamiczne zdjęcia
• Tryb f42
• Fotografowanie w trybie Ciągłe,
Seryjne f73
Regulacja ekspozycji
(jasności)
•
•
•
•
Ustawienie szybkości ISO f59
Regulacja ekspozycji f66
Pomiar f67
BRK(Bracketing) f74
Stosowanie innego efektu
• Kreator obrazu f75
• Styl zdjęcia f88
Redukcja drgań aparatu
• Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) f35
• Wyświetlanie plików według
kategorii w inteligentnym
albumie f 81
• Usuwanie wszystkich plików z
karty pamięci f 83
• Wyświetlanie plików w formie
pokazu slajdów f 84
• Wyświetlanie plików na
telewizorze konwencjonalnym
lub HD f 92
• Podłączanie aparatu do
komputera f 93
• Regulacja dźwięku i głośności
f 105
• Regulacja jasności
wyświetlacza f 105
• Zmiana języka wyświetlacza
f 105
• Ustawianie daty i czasu
f 107
• Formatowanie karty pamięci
f 106
• Rozwiązywanie problemów
f 115
Spis treści
Podstawowe funkcje.......................................... 12
9
Wyjmowanie aparatu z opakowania ........................ 13
Nazwy i funkcje poszczególnych elementów .......... 14
Pokrętło regulacji dioptrii/muszla oczna/
lampka stanu ........................................................... 16
Elementy obiektywu ................................................ 17
Przygotowanie do fotografowania............................ 18
Ładowanie akumulatora .......................................... 18
Wkładanie akumulatora........................................... 19
Wkładanie karty pamięci ......................................... 20
Dołączanie/odłączanie obiektywu ........................... 21
Mocowanie paska do aparatu ................................. 22
Włączanie aparatu i rozpoczynanie obsługi ............ 23
Ikony ........................................................................ 25
Metoda wybierania opcji/menu ................................ 26
Używanie pokrętła ................................................... 26
Używanie przycisku [Fn] ........................................ 27
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku ......................... 28
Zmiana typu wyświetlania ....................................... 28
Własna konfiguracja wyświetlacza ........................ 29
Ustawianie dźwięku ................................................. 29
Ustawianie trybu informacji ekranowych................. 30
Prosta metoda fotografowania ................................. 31
Wskazówki umożliwiające uzyskiwanie
wyraźniejszych zdjęć ............................................... 32
Prawidłowe trzymanie aparatu .............................. 32
Stabilizacja obrazu .................................................. 32
Naciskanie spustu migawki do połowy ................. 32
Zapobieganie nieostrym zdjęciom ........................ 33
Funkcja automatycznego/ręcznego ustawiania
ostrości .................................................................. 34
Przybliżanie/oddalanie .......................................... 34
Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) ....................... 35
Używanie funkcji OIS z menu ............................... 36
Podgląd głębi........................................................... 37
Podstawowe fotografowanie ............................ 38
Korzystanie z inteligentnego trybu
automatycznego....................................................... 39
Korzystanie z trybu Program ................................... 40
Korzystanie z trybu Preselekcja przysłony,
Preselekcja migawki lub trybu ręcznego ................. 41
Korzystanie z trybu Preselekcja przysłony ............. 41
Wartość przysłony ................................................... 41
Korzystanie z trybu Preselekcja migawki................ 42
Szybkość migawki ................................................... 42
Korzystanie z trybu ręcznego .................................. 43
Korzystanie z trybów Noc/Portret/Pejzaż ................ 45
Korzystanie z trybu Noc .......................................... 45
Korzystanie z trybu Portret ...................................... 45
Korzystanie z trybu Pejzaż ...................................... 45
Korzystanie z trybu Scena ....................................... 46
Korzystanie z trybu Upiększ ................................... 47
Nagrywanie filmu ..................................................... 48
Ustawianie wartości przysłony ................................ 48
Zmiana jasności ekranu .......................................... 48
Używanie funkcji redukcji wiatru ............................ 49
Spis treści
Rozbudowane funkcje fotografowania............ 50
10
Ustawianie rozdzielczości i jakości .......................... 51
Ustawianie rozdzielczości ...................................... 51
Ustawianie jakości obrazu ...................................... 52
Ustawianie jakości filmu ......................................... 52
Redukcja szumów .................................................. 53
Korzystanie z funkcji samowyzwalacza ................... 54
Ustawianie funkcji samowyzwalacza ..................... 54
Fotografowanie w ciemnym miejscu........................ 55
Używanie przycisku otwierania lampy błyskowej ... 55
Ustawianie trybu lampy błyskowej ......................... 55
Używanie funkcji redukcji czerwonych oczu ......... 56
1. kurtyna, 2. kurtyna .............................................. 56
Regulacja siły lampy błyskowej .............................. 57
Używanie zewnętrznej lampy błyskowej
(zakupionej osobno) ............................................... 58
Dostosowywanie czułości ISO ................................ 59
Metody ustawiania ostrości ...................................... 60
Zmiana metody ustawiania ostrości ..................... 60
Preselekcja AF ...................................................... 60
Korzystanie z lampy pomocniczej AF .................... 61
Zmiana obszaru ustawiania ostrości ...................... 61
Ustawianie ostrości na wybranym obszarze .......... 62
Ustawianie funkcji Wspomaganie MF ..................... 63
Wykrywanie twarzy .................................................. 64
Standardowe wykrywanie twarzy ........................... 64
Wykrywanie twarzy w trybie autoportretu .............. 65
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia ....................... 66
Regulacja ekspozycji (jasności) ............................ 66
Regulacja ekspozycji .............................................. 66
Zmiana metody pomiaru jasności ......................... 67
Ustawianie balansu bieli ......................................... 68
Przestrzeń kolorów ................................................. 71
Inteligentny zasięg .................................................. 72
Zmiana metody fotografowania ............................... 73
Tryby serii zdjęć i samowyzwalacz ......................... 73
Szczegółowe ustawienia bracketingu .................... 74
Efekty specjalne/retuszowanie zdjęć ....................... 75
Kreator obrazu ........................................................ 75
Mapowanie przycisków ............................................ 77
Konfiguracja funkcji przycisków ............................. 77
Spis treści
Odtwarzanie/edycja ........................................... 78
11
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)...................................... 79
Wyświetlanie obrazów w trybie odtwarzania .......... 79
Wyświetlanie plików w inteligentnym
albumie według kategorii ........................................ 81
Przełączanie na widok dzielony .............................. 81
Zabezpieczanie plików ............................................ 82
Usuwanie plików ..................................................... 82
Powiększanie/pomniejszanie .................................. 84
Oglądanie filmu ....................................................... 85
Edycja zdjęć ............................................................. 87
Zmiana rozdzielczości ............................................ 87
Obracanie ................................................................ 87
Redukcja czerwonych oczu .................................... 88
Regulacja podświetlenia tła..................................... 88
Styl obrazu............................................................... 88
Retusz twarzy .......................................................... 88
Ustawianie danych drukowania (DPOF) ................. 89
Wyświetlanie plików na telewizorze
konwencjonalnym lub HD ........................................ 91
Przesyłanie plików do komputera ............................ 93
Użytkownicy systemu Windows .............................. 93
Użytkownicy systemu Mac ...................................... 96
Korzystanie z aplikacji Intelli-studio......................... 97
Przesyłanie plików przy użyciu program
Intelli–studio............................................................. 98
Korzystanie z programu Samsung
RAW Converter ........................................................ 99
Poprawianie ekspozycji ......................................... 100
Edycja plików JPEG/TIFF w taki sam sposób jak
plików RAW ........................................................... 101
Zapisywanie plików RAW w formacie
JPEG lub TIFF....................................................... 101
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
(PictBridge) ............................................................ 102
Menu ustawień aparatu ................................... 103
Menu ustawień aparatu.......................................... 104
Dźwięk ................................................................... 105
Wyświetlacz ........................................................... 105
Konfiguracja standardowa 1 ................................. 106
Konfiguracja standardowa 2 ................................. 107
Konfiguracja standardowa 3 ................................. 108
Załączniki .......................................................... 109
Komunikaty o błędach.............................................110
Konserwacja aparatu ..............................................111
Czyszczenie aparatu ..............................................111
Informacje dotyczące kart pamięci.........................112
Informacje dotyczące akumulatora ........................113
Przed skontaktowaniem się z centrum
serwisowym.............................................................115
Dane techniczne aparatu ........................................118
Dane techniczne obiektywu ................................... 122
Akcesoria (elementy wyposażenia
opcjonalnego)......................................................... 123
Indeks ..................................................................... 125
Podstawowe funkcje
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące wyglądu aparatu, ikon
oraz podstawowych funkcji fotografowania.
Zawartość opakowania …………………………………13
Nazwy i funkcje poszczególnych elementów ………14
Przygotowanie do fotografowania ……………………18
Włączanie aparatu i rozpoczynanie obsługi …………23
Metoda wybierania opcji/menu ………………………26
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku …………………28
Prosta metoda fotografowania ………………………31
Wskazówki umożliwiające uzyskiwanie
wyraźniejszych zdjęć ……………………………………32
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
13
Aparat (osłona
korpusu, muszla
oczna i osłona
złącza stopki
lampy błyskowej w
zestawie)
Skrócony podręcznik
Kabel USB
Akumulator
Pasek
Instalacyjna płyta CD
z oprogramowaniem
(wraz z
podręcznikiem
użytkownika)
Ładowarka/kabel
zasilający
Elementy aparatu lub akcesoria opcjonalne pokazane na ilustracjach mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu
produktu.
Więcej informacji na temat elementów opcjonalnych znajduje się w rozdziale „Akcesoria (elementy wyposażenia
opcjonalnego)”. (str. 123)
Nazwy i funkcje poszczególnych elementów
Pokrętło wyboru trybu (str. 5)
Osłona złącza
stopki lampy
błyskowej (str. 58)
Przycisk trybu serii zdjęć (str. 73)
Zielony przycisk*
Złącze stopki lampy
błyskowej (str. 58)
Pokrętło (str. 26)
Pokrętło regulacji
dioptrii (str. 16)
Wbudowana lampa
błyskowa (str. 55)
Przycisk migawki (str. 7)
Przełącznik zasilania (str. 23)
14
Przycisk lampy
błyskowej (str. 55)
Lampa AF/lampa
samowyzwalacza (str. 61)
Wskaźnik montażu
obiektywu (str. 21)
Przycisk podglądu głębi
(str. 37)
Mocowanie obiektywu (str. 21)
Uchwyt na pasek
(str. 22)
Przycisk zwalniania
obiektywu (str. 21)
Osłona korpusu (str. 21)
Czujnik obrazu
Gniazdo wejścia DC
* Używanie zielonego przycisku [
].
Naciśnięcie przycisku
w trybie gotowości do fotografowania powoduje
zresetowanie następujących wartości konfiguracji:
przesunięcie trybu Program / szczegółowa konfiguracja kreatora obrazu /
korygowanie balansu bieli / Wartość ustawienia Temp. koloru / regulacja kolorów
menu ekranowego / Time / EV błysku / przesunięcie zmienionego obszaru
ostrości do położenia domyślnego (środek) w przypadku wyboru lub ustawiania
automatycznej regulacji ostrości / ustawianie bracketingu.
Gniazdo HDMI (str. 92)
Gniazdo pilota ze spustem
migawki
Gniazdo wyjścia USB/AV
(str. 94)
Nazwy i funkcje poszczególnych elementów
Muszla oczna (str. 16)
Celownik
Przycisk AEL (str. 77)
Przycisk MENU (str. 26)
Przycisk EV (str. 43)
Czujnik oka *
15
Wyświetlacz
Przycisk DISP (str. 28)
Przycisk funkcyjny (Fn) (str. 27)
Lampka stanu (str. 16)
Przyciski kierunkowe (str. 5)
Osłona karty pamięci
Gniazdo statywu
Przycisk usuwania/Kreator
obrazu (str. 82)
Przycisk
odtwarzania
(str. 79)
Pokrywa komory
akumulatora (str. 19)
* Działanie czujnika oka
W trybie Automatyczny wybór, w momencie próby użycia wizjera
przez użytkownika aparat automatycznie przełącza się na tryb
Wizjer dzięki wykorzystywaniu czujnika oka i wszystkie informacje
są widoczne w wizjerze. Nie należy zakrywać czujnika oka ręką ani
żadnymi przedmiotami.
Gniazdo karty
pamięci
Nazwy i funkcje poszczególnych elementów
Pokrętło regulacji dioptrii/muszla
oczna/lampka stanu
16
Pokrętło regulacji
dioptrii
Używanie pokrętła regulacji dioptrii
Lampka stanu
Możliwe jest przystosowanie
celownika do wady wzroku
użytkownika.
Jeśli obraz widziany przez
celownik nie jest ostry, należy
przestawić dźwignię regulacji
dioptrii w lewo lub w prawo w celu
uzyskania ostrego obrazu.
Podczas zapisywania zdjęcia
lub nagrywania filmu migająca
lampka stanu wskazuje stan
pracy aparatu.
• Miga: podczas zapisywania
zdjęć, nagrywania filmów lub
odczytywania danych przez
komputer lub drukarkę.
• Światło stałe: gdy podczas
połączenia z komputerem
lub drukarką nie odbywa się
przesyłanie danych.
Zdejmowanie muszli ocznej
W momencie zakupu muszla
oczna jest założona na celownik.
W celu zdjęcia muszli ocznej
należy popchnąć ją w górę, jak
pokazano na ilustracji.
Muszla oczna
Lampka stanu
Nazwy i funkcje poszczególnych elementów
Elementy obiektywu
Dane kontaktowe
dot. informacji o
obiektywie
17
Element łączący
mocowania
obiektywu
Pierścień zoomu
Element łączący
osłony obiektywu
Lente
Przełącznik AF/MF
(str. 34)
Przełącznik OIS
(str. 35)
Pierścień regulacji
ostrości (str. 33)
[SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS]
Lente
Element
łączący
mocowania
obiektywu
Pierścień regulacji
ostrości
[SAMSUNG 30mm F2]
• W przypadku chęci osobnego zakupienia obiektywu prosimy o kontakt z centrum serwisowym w celu sprawdzenia
kompatybilności modeli.
• Niniejszy podręcznik użytkownika zakłada używanie obiektywu SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS. Aby uzyskać więcej
informacji o obiektywach niż podano wyżej, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika obiektywu.
Przygotowanie do fotografowania
Ładowanie akumulatora
Przed rozpoczęciem używania aparatu całkowicie naładuj
akumulator.
CHARGE
Podłącz kable w sposób pokazany na ilustracji.
Kabel zasilania
prądem zmiennym
INSERT
Lampka ładowania
18
1
INSERT
2
INSERT
Ładowarka
• Aby wyjąć akumulator z ładowarki, należy go lekko
unieść w kierunku wskazanym przez strzałkę.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu,
należy używać zatwierdzonych ładowarek i
akumulatorów. Firma SAMSUNG nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki będące
wynikiem używania produktu innego niż zalecany.
Kolor lampki
ładowania
Stan ładowania
Czerwony
Ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Nie świeci lub żółty
Błąd ładowania
Przygotowanie do fotografowania
Wkładanie akumulatora
1
19
3
W celu otwarcia
popchnij w
kierunku
wskazywanym
przez strzałkę
W celu
zamknięcia
popchnij w dół,
w kierunku
wskazywanym
przez strzałkę
W celu wyjęcia akumulatora należy delikatnie
pociągnąć dźwignię blokującą w dół. Wówczas
można wyjąć akumulator.
2
Dźwignia blokująca
Przygotowanie do fotografowania
Wkładanie karty pamięci
1
3
20
2
Po
sprawdzeniu
kierunku
metalowych
styków
można
włożyć kartę
pamięci.
• W celu wyjęcia karty pamięci należy ją delikatnie
popchnąć w kierunku wkładania.
• Nie należy wyjmować karty pamięci ani
akumulatora, gdy miga lampka stanu aparatu.
Grozi to utratą danych lub uszkodzeniem
produktu.
Przygotowanie do fotografowania
Dołączanie/odłączanie obiektywu
Odłączanie obiektywu
Przed zainstalowaniem obiektywu zdejmij pokrywę gniazda
obiektywu i osłonę korpusu.
Po wyrównaniu wskaźnika montażu obiektywu (czerwonego)
na korpusie aparatu z punktem (czerwonym) na mocowaniu
obiektywu przymocuj obiektyw, obracając go w prawo, aż
usłyszysz kliknięcie. W celu odłączenia obiektywu obróć go w lewo,
jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk zwalniania obiektywu.
21
Przed dołączeniem obiektywu
Dołączanie obiektywu
Element
łączący
mocowania
obiektywu
• W celu zapewnienia stabilnej pracy obiektywu
najlepiej jest go dołączać i odłączać, gdy aparat jest
wyłączony.
• Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności
za żadne wypadki, uszkodzenia ani problemy
wynikające z używania obiektywu innego producenta.
• Osłona korpusu zabezpiecza produkt przed
zarysowaniem i kurzem podczas transportu.
• Obiektyw należy wymieniać w miejscu wolnym od
obcych cząsteczek. Dostanie się obcych cząsteczek
do wnętrza korpusu aparatu lub obiektywu może
doprowadzić do uszkodzenia produktu.
• Podczas mocowania obiektywu nie należy dotykać
wewnętrznych części aparatu palcami. Dostanie się
kurzu lub obcych cząsteczek do wnętrza aparatu
może wpłynąć na jakość obrazu lub doprowadzić
do uszkodzenia.
Przygotowanie do fotografowania
Mocowanie paska do aparatu
Przymocowanie paska do korpusu aparatu umożliwia wygodne noszenie aparatu.
22
Włączanie aparatu i rozpoczynanie obsługi
W celu włączenia/wyłączenia aparatu należy przestawić
przełącznik zasilania do pozycji ON/OFF Po pierwszym
włączeniu aparatu może zostać wyświetlona prośba o
ustawienie języka i daty.
2010 1 1
Date
Time Zone
23
a następnie naciśnij przycisk [ ].
2 Przy użyciu przycisków [S/T/W/X] ustaw
żądaną opcję języka, a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Date & Time
2
1 Naciśnij przycisk [T], aby wybrać Language,
Time
00 : 00
Language
English
•
Wyświetlony zostanie ekran w wybranym języku.
Data/czas
2
2010 1 1
Data
Strefa czasowa
Exit
Change
Czas
00 : 00
Language
Polski
MENU
Wyjście
OK
Zmień
3 Naciśnij przycisk [S/T], aby wybrać opcję
Data, a następnie naciśnij przycisk [ ].
4 Przy użyciu przycisków [S/T/W/X] ustaw
żądaną datę, a następnie naciśnij przycisk [ ].
2
Data/czas
Data
2010 1 1
Strefa czasowa
Czas
00 : 00
Language
Polski
MENU Wyjście
OK
Zmień
Włączanie aparatu i rozpoczynanie obsługi
5
6
Naciśnij przycisk [T], aby wybrać opcję
Strefa czasowa, a następnie naciśnij
przycisk [ ].
Ustaw żądaną strefę czasową przy użyciu
przycisków [W/X].
2
Strefa czasowa
24
10 Ustaw żądany czas przy użyciu przycisków
[S/T/W/X], a następnie naciśnij przycisk [ ].
MENU Wstecz
2010 1 1
Strefa czasowa
Czas
00 : 00
Language
Polski
MENU
LONDYN
[GMT +00:00]
Data/czas
2
Data
Wyjście
OK
Zmień
11 Naciśnij przycisk [MENU], aby zakończyć
2010/01/01
01:10 AM
DST
7
Aby ustawić czas letni, naciśnij przycisk [S].
Aby go wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk
[S].
8
9
Naciśnij przycisk [ ], aby zapisać.
Naciśnij przycisk [T], aby wybrać opcję
Czas, a następnie naciśnij przycisk [ ].
ustawianie.
Włączanie aparatu i rozpoczynanie obsługi
Wszystko, co widać w celowniku, jest w identyczny sposób widoczne na wyświetlaczu.
Dzięki funkcji widoku na żywo można wygodnie fotografować bez konieczności patrzenia przez celownik.
Opisy ikon pokazanych na ekranie dotyczą przypadku korzystania z funkcji OIS i AF/MF używanego obiektywu.
A
Ikony
B
12:00AM
AM 2010.01.01
14M
C
SF
ISO
RGB
25
Pasek informacyjny
15
F3.5
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3 AEL
AFL
0001
A
3
2
1
0
1
2
+
3
B
Tryb fotografowania
Tryb nagrywania
filmów
Sprawdzanie
ostrości
L.błysk.
Szybkość migawki
Wartość przysłony
Ustawiona wartość
ekspozycji
14M
Rozmiar
Rozmiar filmu
SF
Jakość obrazu
Jakość filmu
Obszar ustawiania ostrości
L.błysk.
Regulacja lampy błyskowej
RGB
Ustawienie AEL/AFL
Liczba zdjęć
0001
możliwych do
wykonania
Wskaźnik
akumulatora
Wskaźnik braku
karty pamięci
Ostrzeżenie o
drganiu aparatu
12:00AM 2010.01.01 Czas i data
Pasek opcji fotografowania/
nagrywania (lewy)
Przestrzeń kolorów
Inteligentny zasięg
OIS
OIS
Nagrywanie dźwięku
Zmiana jasności ekranu
Redukcja wiatru
C
Pasek opcji fotografowania/
nagrywania (prawy)
Wskaźnik ostrości
Tryb napędu
Punktowy Powierzchnia
Samowyzwalacz
Obszar AF
Tryb AF
Balans bieli
Histogram
Wyświetlanie siatki
Na wyświetlaczu widoczne są ikony aktualnie wybranych opcji.
Regulacja balansu bieli
ISO
ISO
Opcja pomiaru
Kreator obrazu
Metoda wybierania opcji/menu
Po naciśnięciu przycisku [MENU] można wybrać żądaną opcję lub menu przy użyciu przycisków [S/T] lub [
1 Naciśnij przycisk [MENU] w trybie
2
fotografowania.
Żądaną opcję lub menu można wybrać przy
użyciu przycisków [S/T/W/X] lub [ ].
Przycisk OK,
Ustawianie Wybór AF
26
Ustawianie AF/MF, nawigacja
po menu (S)
Używanie pokrętła
Wartość ustawienia menu można zmienić albo przy
użyciu pokrętła, albo poprzez przejście na ekranie menu
w żądanym kierunku. Na przykład, w przypadku robienia
zdjęcia w trybie preselekcji szybkości migawki, umożliwia to
szybkie ustawienie żądanej szybkości migawki.
Przykład: używanie pokrętła w trybie S
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na S.
2 Dostosuj szybkość migawki przy użyciu pokrętła.
AF MF
•
Ustawianie
metody pomiaru,
nawigacja po
menu (W)
].
WB
ISO
Ustawianie
balansu bieli,
nawigacja po
menu (X)
Ustawianie ISO, nawigacja po menu (T)
3 Aby zapisać wybraną opcję lub menu, naciśnij
przycisk [ ].
Powrót do poprzedniego kroku
Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij przycisk [MENU].
Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij przycisk
[Migawka].
Wartość przysłony zostanie ustawiona
automatycznie na podstawie ustawionej
szybkości migawki.
Metoda wybierania opcji/menu
Używanie przycisku [Fn]
6 Naciśnij przycisk [S]
Przy użyciu przycisku [Fn] aparatu można uzyskać dostęp do
ważnych funkcji, takich jak ustawienie jakości, rozmiaru, obszaru
AF, lampy błyskowej, przestrzeni kolorów, inteligentnego zasięgu
i OIS.
7 Ustaw ilość światła lampy błyskowej przy użyciu
przycisków [W/X] lub pokrętła.
•
Możliwe jest wyregulowanie ilości światła lampy
błyskowej o ±2 poziomy.
Przykład: ustawianie lampy błyskowej w trybie P
27
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na P.
2 Naciśnij przycisk [Fn] na aparacie.
Wypełnij
Wskaźnik
poziomu
siły lampy
błyskowej
3 Wybierz opcję L.błysk przy użyciu przycisków
[W/X] lub pokrętła.
L.błysk.
14M
SF
RGB
OIS
8 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
14M
9 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
SF
RGB
OIS
4 Naciśnij przycisk [S]
5 Ustaw opcję lampy błyskowej przy użyciu
przycisków [W/X] lub pokrętła.
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku
Informacje na temat zmiany podstawowych ustawień wyświetlacza i dźwięku zgodnie z preferencjami użytkownika.
Zmiana typu wyświetlania
Wyświetlanie opisów funkcji menu
Można wybrać metodę wyświetlania ikon oraz opcjonalne
elementy, które mają być wyświetlane w trybach
fotografowania i odtwarzania.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
Naciskaj przycisk [DISP].
[MENU].
2 Wybierz żądaną opcję menu
•
Przycisk DISP
28
09:45
14M
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP].
Na ekranie zostaną wyświetlone opisy funkcji
wybranego menu.
2010.01.01
?
SF
Rozmiar zdjęcia
DISP
Można ustawić rozdzielczość i współczynnik
ISO
RGB
AF - MF
WB
OIS
20 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
ISO
0001
Tryb
fotografowania
• Wyświetlanie wszystkich danych
fotografowania ustawionych przez użytkownika
z wyjątkiem linii siatki i histogramu.
• Wyświetlanie wszystkich trybów fotografowania
ustawionych przez użytkownika. (str. 29)
• Ukrycie wszystkich danych z wyjątkiem trybu
fotografowania, szybkości migawki, wartości
przysłony, ekspozycji, liczby zdjęć możliwych
do wykonania i wskaźnika akumulatora.
Tryb
odtwarzania
• Wyświetlanie metadanych fotografowania.
• Wyświetlanie histogramu RGB, aktualnie
wybranej opcji i daty.
• Wyświetlanie szybkości migawki, wartości
przysłony, nazwy pliku, odtwarzanego pliku i
łącznej liczby zapisanych plików.
obrazu.
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku
Własna konfiguracja wyświetlacza
Ustawianie dźwięku
Istnieje możliwość ustawienia i anulowania metody
wyświetlania danych fotografowania.
Można ustawić dźwięk emitowany podczas obsługi aparatu.
1 Naciśnij przycisk [MENU] w trybie fotografowania.
2 Wybierz opcje Konfiguracja własna ( 1) →
Ekran ust. użytkow. → żądana opcja.
29
09:45
14M
2010.01.01
1 W trybie fotografowania lub odtwarzania
naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Konfiguracja2(
2 ) → Dźwięk
→ Głośność systemu → żądana opcja.
Siatka
SFF
S
Ikona
Wył.
Żaden dźwięk nie jest emitowany
przy naciskaniu przycisku [ ].
ISO
RGB
Cichy, Średni,
Głośny
OIS
20 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
Histogram
Ikona
Histogram
Histogram to wykres pokazujący rozkład jasności na obrazie.
Jeśli wykres jest nachylony w lewo, oznacza ciemne zdjęcie,
a jeśli jest nachylony w prawo, oznacza jasne zdjęcie.
Wysokość wykresu informuje o kolorach — jest on wyższy w
przypadku intensywniejszej dystrybucji któregoś koloru.
S Niedostateczna
ekspozycja
S Właściwa
ekspozycja
S Nadmierna
ekspozycja
Dźwięk jest emitowany przy
naciskaniu przycisku [ ].
3 Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do
poprzedniego trybu.
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku
Ustawianie trybu informacji
ekranowych
Tryb informacji ekranowych można ustawić w
zależności od preferencji.
1 W trybie fotografowania lub odtwarzania
naciśnij przycisk [MENU].
30
2 Wybierz menu Ustawienia 3 (
3)
→ Wybór
wyświetlacza.
3 Wybierz żądaną opcję.
1
2
3
1
1
Wybór wyświetlacza
Autom. Auto
wybór
Wyj_video
NTSC
Gł. wyświet.
2
3
Anynet+ (HDMI-CEC) Wizjer On
Rozmiar HDMI
Auto
Aktualizacja oprogr.
MENU Wstecz
OK
Ustaw
Autom. wybór
Tryb jest przełączany pomiędzy
ustawieniami Główny wyświetlacz
a Wizjer przez czujnik oka
Gł. wyświet.
Ekran jest widoczny tylko w trybie
Główny wyświetlacz
Wizjer
Ekran jest widoczny tylko w trybie
Wizjer
Prosta metoda fotografowania
Użytkownik może w wygodny sposób robić zdjęcia przy minimalnej konieczności regulacji ustawień.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na
.
3 Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
14M
SMART
RGB
OIS
31
2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
WHITE
Wszystko, co widać w celowniku, jest w
identyczny sposób widoczne na wyświetlaczu.
●
●
0001
Zielona: ostrość jest ustawiona.
Czerwona: ostrość nie jest ustawiona.
4 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
14M
RGB
•
Aby dowiedzieć się, jak robić wyraźne zdjęcia,
zob. temat „Wskazówki umożliwiające uzyskiwanie
wyraźniejszych zdjęć” (str. 32).
•
Naciśnij przycisk [ ], aby wyświetlić zapisane
obrazy na ekranie.
OIS
WHITE
0001
Wskazówki umożliwiające uzyskiwanie wyraźniejszych zdjęć
Prawidłowe trzymanie aparatu
Naciskanie spustu migawki do połowy
Należy uważać,
aby dłoń, włosy
lub pasek aparatu
nie zasłaniały
obiektywu lub
lampy błyskowej
aparatu.
W celu sprawdzenia
przed zrobieniem zdjęcia,
czy ostrość obrazu jest
prawidłowo ustawiona,
należy nacisnąć spust
migawki do połowy.
Naciśnięcie spustu migawki
do połowy powoduje
automatyczne ustawienie
ostrości i ekspozycji.
32
14M
Stabilizacja obrazu
• Aby uniknąć rozmazywania
zdjęć na skutek drgań
aparatu, włącz funkcję
optycznej stabilizacji obrazu
(OIS). (str. 35)
SF
ISO
RGB
OIS
125 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
Wskaźnik ustawionej
szybkości migawki i
wartości przysłony
0001
Ramka ustawiania
ostrości
• Jeśli jest zielona,
naciśnij przycisk
[Migawka], aby
zrobić zdjęcie.
• Jeśli jest czerwona,
ostrość nie jest
prawidłowa — w
takiej sytuacji zmień
kompozycję zdjęcia
lub ponownie
wyreguluj ostrość.
Zapobieganie nieostrym zdjęciom
W następujących sytuacjach obraz może być rozmazany ze względu
na trudności z ustawieniem ostrości na obiekcie.
• Gdy kontrast kolorów nie jest wyraźny (np. gdy fotografowana
osoba nosi ubrania w takim samym kolorze jak tło)
• Gdy obiekt znajduje się przed źródłem silnego, tylnego światła
• Gdy od obiektu odbija się silne światło
• Gdy na obrazie występują powtarzające się, poziome linie, np.
żaluzje okienne
• Gdy obiekt nie znajduje się pośrodku
• W przypadku płaskiej, białej ściany, bez żadnego wzoru.
• Gdy obiekt szybko się porusza.
• Gdy fotografowany obiekt jest za blisko aparatu.
33
Korzystaj z funkcji blokowania ostrości
Wyreguluj ostrość na kompozycji, która umożliwia łatwą regulację,
i naciśnij spust migawki do połowy. Następnie przesuń aparat tak,
aby uzyskać żądaną kompozycję, i naciśnij przycisk [Migawka].
Nie puszczaj wciśniętego do połowy spustu migawki do momentu
zrobienia zdjęcia.
Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy, naciśnij przycisk
[AEL] na aparacie, aby jednocześnie wyregulować wartość
ekspozycji i ostrość zgodnie z ustawieniem. Aby anulować tę
funkcję, naciśnij ponownie przycisk [AEL]. (str. 77)
Ręczne ustawianie ostrości
Jeśli z powodu czynników środowiskowych funkcja
automatycznej regulacji ostrości nie działa prawidłowo,
ostrość można ustawić ręcznie po ustawieniu metody
regulacji ostrości na MF.
Gdy metoda regulacji ostrości obiektywu jest ustawiona na
ręczną (MF), ta funkcja pomaga ustawić ostrość na obiekcie
poprzez automatyczne powiększanie ekranu. Regulacja
ostrości na rozszerzonym obrazie umożliwia bardziej
precyzyjne ustawienie. (str. 63)
•
Po przestawieniu przełącznika [AF/MF] możliwa
jest ręczna regulacja ostrości.
•
Jeśli obiektyw nie posiada przełącznika AF/MF,
funkcję ręcznej regulacji ostrości (MF) można
ustawić w menu trybu AF.
•
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od
używanego obiektywu.
•
W przypadku ręcznej regulacji ostrości obraz
może być rozmazany, jeśli ostrość nie zostanie
prawidłowo ustawiona. Dlatego przed zrobieniem
zdjęcia należy odpowiednio ustawić ostrość.
•
Podczas używania funkcji ręcznej regulacji ostrości
funkcja Obszar AF nie jest dostępna.
•
W trybie nagrywania filmów nie ma możliwości
regulacji ostrości na rozszerzonym obrazie.
Funkcja automatycznego/ręcznego ustawiania ostrości
Przy użyciu przełącznika AF/MF z boku obiektywu można
wybrać tryb automatycznego lub ręcznego ustawiania ostrości.
1 Korzystanie z automatycznej regulacji
ostrości
Ustaw przełącznik AF/MF obiektywu w
pozycji AF. Ostrość będzie regulowana
automatycznie po naciśnięciu spustu migawki
do połowy.
34
2 Korzystanie z ręcznej regulacji ostrości
Ustaw przełącznik AF/MF obiektywu w pozycji
MF. Ostrość można ustawiać ręcznie poprzez
obracanie pierścienia ostrości.
Niektóre modele obiektywów mogą nie posiadać
przełącznika AF/MF. Należy zwrócić na to uwagę przy
zakupie. (str. 60)
Przybliżanie/oddalanie
Przy użyciu pierścienia zoomu można powiększyć (wąski kąt)
lub pomniejszyć (szeroki kąt) rozmiar obiektu poprzez zmianę
długości ogniskowej obiektywu aparatu.
Ustaw żądany rozmiar i zrób zdjęcie.
1 Po sprawdzeniu ostrości obiektu obróć pierścień
zoomu w lewo lub w prawo.
x
W zależności od zmiany długości ogniskowej obiekt
może wydawać się większy lub mniejszy.
2 Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Ponieważ zmiana długości ogniskowej może
spowodować niewielką zmianę ostrości, zaleca się
ponowne wyregulowanie ostrości przed zrobieniem
zdjęcia, jeśli zmieniona została długość ogniskowej
poprzez obrócenie pierścienia zoomu.
Optyczna stabilizacja obrazu (OIS)
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS), która
minimalizuje drgania aparatu, umożliwia uzyskanie idealnej
ostrości obrazu.
Używanie przycisku OIS na obiektywie
Z funkcji OIS można korzystać pod warunkiem, że używany
obiektyw posiada funkcję OIS.
Aby korzystać z tej funkcji, ustaw opcję [OIS] na ON.
OIS
ON
S Przed użyciem
35
S Po użyciu funkcji OIS
funkcji OIS
OFF
Używanie funkcji OIS z menu
Po ustawieniu przycisku OIS wybierz funkcję OIS w menu
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie3 (
3/
3)
OIS → żądana opcja.
OIS
36
OIS
Tryb 1
Funkcja OIS jest stosowana tylko po
naciśnięciu spustu migawki do końca
lub do połowy.
Tryb 2
Funkcja OIS jest zawsze stosowana.
→
• W następujących sytuacjach funkcja OIS może nie
działać właściwie:
- W przypadku robienia zdjęć poprzez śledzenie
aparatem poruszającego się obiektu
- W przypadku silnych wibracji wykraczających
poza zakres stabilizacji
- W przypadku zbyt małej szybkości migawki
z powodu warunków otoczenia, np. podczas
fotografowania w nocy
- Gdy akumulator nie jest wystarczająco
naładowany
- W przypadku robienia zdjęcia ze zbliżeniem
• W przypadku używania statywu należy wyłączyć
funkcję OIS, ponieważ drgania funkcji OIS mogą
spowodować niestabilność obrazu.
• W przypadku potrząśnięcia aparatem w momencie
robienia zdjęcia obraz na wyświetlaczu może
być poruszony. W takiej sytuacji należy wyłączyć
i ponownie włączyć aparat, aby przywrócić
normalne działanie.
• Ponieważ funkcja OIS może zwiększać zużycie
akumulatora, zaleca się używanie jej tylko wtedy,
gdy zachodzi taka potrzeba.
• Aby ustawić funkcję OIS za pośrednictwem menu,
ustaw opcję [OIS] obiektywu w pozycji On. Ta
funkcja może nie działać w przypadku niektórych
modeli obiektywów.
• Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio
poprzez naciśnięcie przycisku [Fn] w trybie
fotografowania.
Podgląd głębi
Gdy funkcja podglądu głębi nie jest używana, w trybie fotografowania obiekt można zobaczyć w aparacie tylko przy maksymalnej
przysłonie (minimalnej wartości f).
Funkcja sprawdzania głębi ostrości umożliwia sprawdzenie jej przed zrobieniem zdjęcia.
1 Naciśnij przycisk [Podgląd głębi] w trybie
fotografowania.
37
Przycisk
podglądu
głębi
Czym jest głębia ostrości?
W przypadku ustawiania ostrości na konkretnym obiekcie inne
obiekty w pewnej odległości przed i za głównym obiektem
również będą ostre. Ten zakres ostrości nazywany jest głębią
ostrości.
Im szerszy obiektyw szerokokątny, tym wyższa wartość
przysłony i tym większa głębia ostrości.
Na przykład maksymalna wartość przysłony dla f 11 jest
większa niż dla f 2.8.
Bieżąca pozycja obiektu
2 Głębię ostrości zdjęcia można sprawdzić na
wyświetlaczu i w celowniku.
10 metrów
6 metrów
4 metrów
2 metrów
1 metr
S Prawidłowy zakres ostrości, gdy głębia
Przy użyciu funkcji Mapowanie przycisków można
zmienić funkcję przycisku. (str. 77)
ostrości jest duża.
Bieżąca pozycja obiektu
10 metrów
6 metrów
4 metrów
2 metrów
1 metr
S Prawidłowy zakres ostrości, gdy głębia
ostrości jest mała.
Podstawowe fotografowanie
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące fotografowania z wyborem trybu oraz
nagrywania filmów wideo.
Korzystanie z inteligentnego trybu
automatycznego …………………………………… 39
Korzystanie z trybu Program ……………………… 40
Korzystanie z trybu Preselekcja przysłony,
Preselekcja migawki lub trybu ręcznego ………… 41
Korzystanie z trybów Noc/Portret/Pejzaż ………… 45
Korzystanie z trybu Scena ………………………… 46
Nagrywanie filmu …………………………………… 48
Korzystanie z inteligentnego trybu automatycznego
Inteligentny tryb automatyczny umożliwia robienie zdjęć z ustawieniami optymalnymi dla warunków otoczenia bez konieczności
dokonywania osobnych regulacji. Jest to możliwe dzięki temu, że aparat automatycznie rozpoznaje różne warunki fotografowania.
Pozwala to na łatwą obsługę aparatu nawet przez początkujących użytkowników.
.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na
2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
•
Po ustawieniu żądanej kompozycji zdjęcia
aparat automatycznie wykrywa scenę i
wyświetla ikonę odpowiedniego trybu.
Zdjęcie zachodu słońca
Zdjęcie nieba
Zdjęcie przyrody, np. lasu lub liści
Zdjęcie ze zbliżeniem na obiekt wielobarwny
Zdjęcie portretowe ze zbliżeniem
14M
14M
39
Wyświetlana
jest ikona trybu
dobranego do
wykrytej sceny.
SMART
RGB
OIS
WHITE
0001
Zdjęcie pejzażu
Zdjęcie z bardzo jasnym tłem
Zdjęcie nocnego pejzażu
Nocne zdjęcie portretowe na dworze
Zdjęcie pejzażu z tylnym oświetleniem bez osób
Zdjęcie portretowe z tylnym oświetleniem
Zdjęcie portretowe
Zdjęcie ze zbliżeniem
Zdjęcie tekstu ze zbliżeniem
Po zamocowaniu aparatu na statywie lub
podobnym przyrządzie wykonaj zdjęcie pod
warunkiem, że obiekt przez chwilę się nie rusza.
Robienie zdjęć szybko poruszającego się
obiektu
• Jeśli aparat nie wykryje warunków fotografowania,
wykona zdjęcie z ustawieniami podstawowymi
trybu .
• Nawet po wykryciu twarzy aparat może, w
zależności od kierunku i jasności twarzy, nie
rozpoznać trybu portretowego.
• Aparat może rozpoznawać tę samą sceną na
różne sposoby, w zależności od oświetlenia, drgań
aparatu i odległości do obiektu.
• Nawet jeśli używany jest statyw, aparat może nie
rozpoznać trybu w przypadku poruszającego
się obiektu.
3 Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
4 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
Korzystanie z trybu Program
W trybie Program szybkość migawki i wartość przysłony są automatycznie dostosowywane przy zachowaniu prawidłowej jasności.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na P.
2 Ustaw opcje.
• Listę opcji można znaleźć w rozdziale
„Rozbudowane funkcje fotografowania”. (str. 50)
14M
Gdy używana jest ta funkcja, można wybrać żądaną
szybkość migawki i wartość przysłony z zachowaniem takiej
samej jasności. Szybkość migawki i wartość przysłony są
zmieniane zgodnie z następującymi regułami.
Wartości przysłony dostępne dla danego ustawienia
ekspozycji zależą od modelu obiektywu.
SF
40
Czym jest metoda przesunięcia w trybie
Program?
ISO
RGB
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
4 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
Kierunek
pokrętła
W lewo
W prawo
Zmiana wartości ekspozycji
Zmniejszenie szybkości migawki +
zwiększenie przysłony
Zwiększenie szybkości migawki +
zmniejszenie przysłony
Korzystanie z trybu Preselekcja przysłony, Preselekcja
migawki lub trybu ręcznego
Dostosowując wartość przysłony dla danej ilości światła i szybkość migawki, można robić zdjęcia z żądaną ekspozycją.
Tryby fotografowania umożliwiające ustawianie wartości przysłony i szybkości migawki to: tryb preselekcji przysłony, tryb preselekcji
migawki i tryb ręczny.
Korzystanie z trybu Preselekcja
przysłony
Tryb Preselekcja przysłony pozwala ręcznie ustawić wartość
przysłony. Szybkość migawki zostanie automatycznie
dobrana przez aparat.
41
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na A.
2 Obróć pokrętło w celu dostosowania wartości
Wartość przysłony
Regulacja wartości przysłony obiektywu umożliwia
kontrolowanie ilości światła docierającego do czujnika
obrazu. Otwarcie przysłony (zmniejszenie wartości przysłony)
sprawia, że obiekty znajdujące się bliżej i dalej niż obiekt,
na którym ustawiana jest ostrość, są nieostre. Zamknięcie
przysłony (zwiększenie wartości przysłony) powoduje
powiększenie zakresu ostrości do przodu i do tyłu.
przysłony.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
A
20 F3.5
F4
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Ustaw opcje.
• Listę opcji można znaleźć w rozdziale
„Rozbudowane funkcje fotografowania”. (str. 50)
4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
5
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
▲ Zwiększona wartość
przysłony (wąskie
otwarcie)
▲ Zmniejszona wartość
przysłony (szerokie
otwarcie)
Korzystanie z trybu Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki lub trybu ręcznego
Korzystanie z trybu Preselekcja
migawki
Tryb Preselekcja migawki pozwala ręcznie ustawić szybkość
migawki. Wartość przysłony zostanie automatycznie dobrana
przez aparat.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na S.
2 Obróć pokrętło w celu dostosowania szybkości
42
migawki.
Szybkość migawki
Szybkość migawki oznacza czas, przez który migawka jest
otwarta. Regulacja szybkości migawki umożliwia uzyskanie
wielu ciekawych efektów. Mała szybkość migawki powoduje
rozmazanie poruszającego się obrazu. Na zdjęciach
wykonanych z małą szybkością migawki można „poczuć”
dynamikę ruchu.
Duża szybkość migawki umożliwia ostre fotografowanie
poruszających się obiektów. Powoduje ona „zamrożenie”
ruchu obiektu.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
S
250 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Ustaw opcje.
• Listę opcji można znaleźć w rozdziale
„Rozbudowane funkcje fotografowania”. (str. 50)
4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
5 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
▲ Mała szybkość migawki
▲ Duża szybkość migawki
Korzystanie z trybu Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki lub trybu ręcznego
Korzystanie z trybu ręcznego
W trybie ręcznym można robić zdjęcia po bezpośrednim
ustawieniu różnych opcji fotografowania, łącznie z szybkością
migawki i wartością przysłony.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na M.
2 Obróć pokrętło w celu dostosowania szybkości
migawki.
43
3 Obróć pokrętło w celu dostosowania wartości
przysłony, jednocześnie przytrzymując
wciśnięty przycisk [EV].
Pokrętło
4 Ustaw żądane opcje fotografowania
• Listę opcji można znaleźć w rozdziale
„Rozbudowane funkcje fotografowania”. (str. 50)
5 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
6 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
•
Przycisk EV
•
W trybach P (Program), S (Preselekcja migawki) i A
(Preselekcja przysłony) wskaźnik jest czerwony dla
wszystkich elementów poza zakresem ekspozycji.
Tryb P: czerwony wskaźnik jest pokazywany dla
szybkości migawki i wartości przysłony.
Tryb S: czerwony wskaźnik jest pokazywany dla
szybkości migawki.
Tryb A: czerwony wskaźnik jest pokazywany dla
wartości przysłony.
Szybkość ISO nie może być ustawiana
automatycznie w trybie M (ręcznym).
Korzystanie z trybu Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki lub trybu ręcznego
Używanie funkcji długiej ekspozycji (Bulb)
Funkcja długiej ekspozycji (Bulb) umożliwia użycie dowolnej
długości czasu migawki.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na M.
2 Obróć pokrętło w celu ustawienia szybkości
migawki na opcję Żarówka.
•
44
Przy wartości szybkości migawki 30" (sekund)
pojawi się wskaźnik trybu długiej migawki.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
Bulb F3.5
00'00''
0173
3 Aby ustawić wartość przysłony, naciśnij
4
5
i przytrzymaj przycisk bracketingu,
jednocześnie obracając pokrętło.
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
•
Czas ekspozycji jest tak długi, jak długo
trzymany jest przycisk [Migawka]. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk [Migawka] przez żądany
czas. Robienie zdjęcia zostaje zakończone w
momencie zwolnienia przycisku [Migawka].
• W celu uzyskania stabilności obrazu podczas
korzystania z trybu długiej ekspozycji (Bulb)
zaleca się używanie statywu lub pilota ze spustem
migawki (do nabycia osobno).
• W przypadku długiego czasu migawki wydłuża się
również czas potrzebny na zapisanie obrazu. Nie
świadczy to o nieprawidłowym działaniu aparatu
ani konieczności wymiany akumulatora.
• W przypadku zamiaru długotrwałego
fotografowania przy użyciu funkcji długiej
ekspozycji (Bulb) zalecamy uprzednie całkowite
naładowanie akumulatora.
• W przypadku fotografowania w trybie długiej
ekspozycji (Bulb) na zdjęciach może pojawić się
szum. Dlatego zaleca się włączenie funkcji redukcji
szumów. Funkcja redukcji szumów działa wtedy,
gdy szybkość migawki jest ustawiona na czas
dłuższy niż 1 sekund.
• Podczas używania funkcji długiej ekspozycji (Bulb)
nie jest dostępna funkcja serii zdjęć.
• Szybkość ISO nie może być ustawiana Automat.,
gdy używana jest funkcja długiej ekspozycji (Bulb).
Korzystanie z trybów Noc/Portret/Pejzaż
Korzystanie z trybu Noc
Korzystanie z trybu Portret
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na .
2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na .
2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
3
3
Tryb Noc umożliwia optymalne dobranie wartości ekspozycji
do ciemnego otoczenia.
45
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Tryb Portret umożliwia uzyskanie optymalnych rezultatów
podczas wykonywania zdjęć portretowych.
W trybie Noc zalecane jest używanie statywu,
pilota ze spustem migawki (do nabycia
osobno) lub funkcji samowyzwalacza w celu
zminimalizowania drgań aparatu.
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
W trybie Portret następuje automatyczne
przełączenie na tryb Wykryj twarze AF i ostrość
jest ustawiana na twarz.
Korzystanie z trybu Pejzaż
Ten tryb jest przydatny, gdy wymagane są wyraźne zdjęcia
krajobrazu.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na .
2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
3
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
W trybie Pejzaż szybkość migawki jest
automatycznie dostosowywana do wartości
przysłony.
W przypadku ustawienia niskiej szybkości
migawki zaleca się używanie statywu.
Korzystanie z trybu Scena
Wybór sceny odpowiedniej do sytuacji umożliwia wygodne robienie zdjęć z optymalnymi ustawieniami, zaprogramowanymi dla
danej sceny.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na
2 Wybierz scenę.
46
.
x
Naciśnij przycisk [MENU], aby wybrać scenę.
Można wybrać żądaną scenę.
x
Jeśli chcesz użyć trybu Upiększ, zob. temat
„Korzystanie z trybu Upiększ”.
1
Upiększ
MENU Wstecz
OK
Ustaw
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
4 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
Gdy aparat jest w trybie gotowości, a pokrętło wyboru
trybu jest ustawione na
, żądaną scenę można
wybrać bezpośrednio przy użyciu przycisku [Fn].
Korzystanie z trybu Scena
Korzystanie z trybu Upiększ
Tryb Upiększ umożliwia robienie zdjęć z retuszem skóry,
która staje się gładka i wolna od przebarwień.
1 Obróć pokrętło wyboru trybu na
2 Naciśnij przycisk [MENU].
3 Wybierz opcje Fotografowanie1 (
47
7 Ustaw opcje.
.
x
1)
→
SCENA → Upiększ.
1
2
Face Tone
Odcień
twarzy
4 Wybierz opcje Fotografowanie3 (
3)
→
Odcień twarzy.
5
Wybierz wyższe ustawienie, aby rozjaśnić ton
skóry.
3
1
11
22
33
Level 1 1
Poziom
Face Retouch
Retusz
twarzy
Level 1 1
Poziom
OIS
Level 2 2
Poziom
Level 3 3
Poziom
Ustaw opcje.
x
Wybierz wyższe ustawienie, aby rozjaśnić ton
skóry.
1
2
3
1
1
Odcień twarzy
Poziom 1
Retusz twarzy
Poziom 2
OIS
Poziom 3
2
3
Exit
MENU Wstecz
OK
Set
Ustaw
8 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
9 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
MENU Wstecz
OK
Ustaw
6 Wybierz opcje Fotografowanie3 (
Retusz twarzy.
W trybie Upiększ, obszar AF jest ustawiany na
Wykryj twarze AF lub AF Autoportret.
3)
→
Nagrywanie filmu
Tryb nagrywania filmów umożliwia zapisywanie nagrań w jakości High Definition (1280x720). Nagrywane filmy mogą trwać do 25
minut. Nagrany film wideo jest zapisywany jako plik H.264 (MPEG-4.AVC).
48
1
2
3
4
5
6
7
Obróć pokrętło wyboru trybu na
.
Istnieje możliwość ustawienia wartości przysłony dla
nagrywania filmu.
Naciśnij przycisk [MENU].
Wybierz opcje Fotografowanie1 (
1) → Jakość.
Ustaw opcje.
Wybierz opcje Fotografowanie3 (
Ustawianie wartości przysłony
3) → Głos.
Wybierz czy głos ma być nagrywany.
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk
[Migawka].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie1 ( 1) →
Movie AE Mode → żądana opcja.
P Program
A Preselekcja
przysłony
REC
Wartość przysłony jest regulowana
automatycznie.
Ustaw żądaną wartość przysłony przed
rozpoczęciem nagrywania filmu przy
użyciu pokrętła.
Zmiana jasności ekranu
Przy użyciu funkcji zmiany jasności ekranu, można stopniowo
przyciemniać lub rozjaśniać nagrywany obraz wideo.
01:00
WWaWX
F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
01:00
8 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk
[Migawka].
• Podczas nagrywania filmu szybkość klatek jest
stała i wynosi 30 kl./s (30 klatek na sekundę).
• Aby włączyć funkcję automatycznej regulacji ostrości
podczas nagrywania filmu, naciśnij raz przycisk
[Podgląd głębi]. Aby anulować tę funkcję, naciśnij ten
przycisk ponownie. Ta funkcja może nie działać w
zależności od używanego modelu obiektywu.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie3 ( 3) →
Zmiana jasności.
Wył.
Funkcja zmiany jasności jest wyłączona
Rozjaśnianie
Po rozpoczęciu nagrywania obraz staje się
stopniowo coraz jaśniejszy.
Wygaszanie
Po rozpoczęciu nagrywania obraz staje się
stopniowo coraz ciemniejszy.
RozjaśnianieWygaszanie
Funkcja zmiany jasności jest używana na
początku i końcu nagrywania.
Nagrywanie filmu
•
Gdy używana jest funkcja zmiany jasności,
zapisywanie obrazów może trwać dłużej.
Używanie funkcji redukcji wiatru
Funkcja redukcji wiatru umożliwia usunięcie z nagrania
hałasów z otoczenia i odgłosów wiatru.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
49
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie3 (
3)
→
Redukcja wiatru → żądana opcja.
Wstrzymywanie nagrywania filmu
Dzięki funkcji wstrzymywania nagrywania można
nagrywać tylko wybrane sceny bez konieczności
tworzenia kilku osobnych plików filmowych.
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [
].
• Aby kontynuować nagrywanie, naciśnij przycisk [
ponownie.
]
• Format H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to najnowszy format
kodowania wideo uznany w 2003 roku przez organizacje
ISO-IEC i ITU-T. Ponieważ format ten wykorzystuje wysoki
współczynnik kompresji, na nośniku o danej pojemności
można zapisać więcej danych.
• W przypadku używania karty pamięci o niskiej prędkości
zapisu nagrywanie filmu może być przerywane z powodu
niemożności przetwarzania go z prędkością, z jaką jest
zapisywany. Problem ten można rozwiązać poprzez
wymianę karty pamięci na szybszą lub zmniejszenie
rozmiaru obrazu wideo.
• Jeśli podczas nagrywania filmu włączona jest funkcja
stabilizacji obrazu, nagrany może zostać odgłos działania
stabilizatora obrazu.
• Gdy objętość pojedynczego nagrywanego pliku przekroczy
4 GB, nagrywanie filmu zostanie automatycznie
zatrzymane. W takiej sytuacji, aby kontynuować
nagrywanie, należy rozpocząć nowy plik.
• W celu sformatowania karty pamięci zawsze zaleca się
robienie tego w tym aparacie.
W przypadku formatowania w innym urządzeniu lub
komputerze może nastąpić uszkodzenie obrazów lub
zmiana pojemności karty pamięci.
• Odłączenie obiektywu od aparatu podczas nagrywania filmu
spowoduje przerwanie nagrywania. Nie należy zmieniać
obiektywu podczas nagrywania.
• Podczas nagrywania filmu należy pamiętać, że nagrane
mogą zostać odgłosy działania aparatu, takie jak odgłos
zoomu lub dźwięk przycisków.
• W przypadku nagłych zmian kąta aparatu podczas
nagrywania filmu obraz może nie być prawidłowy. Do
nagrywania filmów zaleca się używanie statywu. Pozwala to
minimalizować drgania aparatu.
• Podczas nagrywania filmu dostępna jest tylko funkcja
wielopunktowej automatycznej regulacji ostrości. Nie jest
więc możliwe korzystanie z funkcji ustawiania obszaru
ostrości, np. wykrywania twarzy w trybie AF.
Rozbudowane funkcje
fotografowania
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące opcji, które można wybierać
w trybie fotografowania.
Różnorodne ustawienia fotografowania pozwalają uzyskiwać zdjęcia i
filmy dostosowane do własnych potrzeb.
Ustawianie rozdzielczości i jakości ……………… 51
Korzystanie z funkcji samowyzwalacza ………… 54
Fotografowanie w ciemnym miejscu
Metody ustawiania ostrości
…………… 55
……………………… 60
Wykrywanie twarzy ………………………………… 64
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
…………… 66
Zmiana metody fotografowania …………………… 73
Efekty specjalne/retuszowanie zdjęć
…………… 75
Mapowanie przycisków ……………………………… 77
Ustawianie rozdzielczości i jakości
Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku [Fn] w trybie fotografowania.
Ustawianie rozdzielczości
W celu odtwarzania na
3872 x 2176
telewizorze HD lub wywołania w
(16:9)
rozmiarze A3 (16:9)
Aby uchwycić na zdjęciu lub filmie drobne szczegóły lub
uzyskać doskonałą jakość obrazu, warto jest wybrać
najwyższe ustawienie rozdzielczości. Główną wadą wysokiej
rozdzielczości jest stosunkowo duży rozmiar plików.
W celu odtwarzania na
3008 x 1688
telewizorze HD lub wywołania w
(16:9)
rozmiarze A4 (16:9)
W celu odtwarzania na
1920 x 1080
telewizorze HD lub wywołania w
(16:9)
Ustawianie rozdzielczości obrazu
51
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1 (
1)
→
Rozmiar zdjęcia → żądana opcja.
Rozmiar obrazu
(współczynnik
kształtu)
Zastosowanie
14M
4592 x 3056 W celu wywołania w rozmiarze
(3:2)
do A1
10M
3872 x 2592 W celu wywołania w rozmiarze
(3:2)
do A2
6M
3008 x 2000 W celu wywołania w rozmiarze
(3:2)
do A3
2M
1920 x 1280 W celu wywołania w rozmiarze
(3:2)
do A5
W celu odtwarzania na
4592 x 2584
telewizorze HD lub wywołania w
(16:9)
rozmiarze A1 (16:9)
rozmiarze A5 (16:9)
Ustawianie rozdzielczości filmu
1 Naciśnij przycisk [MENU] w trybie nagrywania.
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1 (
1)
→
Rozmiar filmu → żądana opcja.
1280
(16:9)
W celu odtwarzania na telewizorze HD
640
640
(4:3)
W celu odtwarzania na normalnym
telewizorze
320
320
(4:3)
W celu przesłania do komputera i
wykorzystywania w Internecie
Ustawianie rozdzielczości i jakości
Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku [Fn] w trybie fotografowania.
Ustawianie jakości obrazu
Ustawianie jakości filmu
Wykonywane zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG lub RAW.
Nagrywane filmy są zapisywane w jakości normalnej lub
wysokiej.
Im lepsza jakość obrazu, tym mniejszy jest współczynnik
kompresji. W celu uzyskania lepszej jakości konieczne jest
bowiem zwiększenie rozmiaru pliku.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
2 Wybierz opcje Fotografowanie1 (
[MENU].
52
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1 (
1)
→
Jakość → żądana opcja.
B.dobra
SF
F
Dobra
N
Normalna
Bardzo dobra jakość
Dobra jakość
Normalna jakość
RAW
RAW
RAW
S.FINE
B.dobra+RAW
Zapisuje jednocześnie obraz w bardzo
dobrej jakości i plik RAW
RAW
FINE
Dobra+RAW
Zapisuje jednocześnie obraz w dobrej
jakości i plik RAW
RAW
NORMAL
Normalna+RAW
•
Zapisuje w formacie RAW
Zapisuje jednocześnie obraz w normalnej
jakości i plik RAW
Zdjęcia w formacie RAW są zapisywane bez straty danych,
a rozmiar jest ustawiany tylko na 14M(4592 x 3056).
Format RAW umożliwia zapisanie oryginalnego obrazu
bez straty danych. Pomimo że ustawienia, takie jak balans
bieli, kontrast, nasycenie i ostrość, nie są widoczne na
obrazie, są one zapisywane w postaci informacji. W celu
zapisania pliku RAW w postaci pliku obrazu, np. JPEG lub
TIFF, należy użyć oprogramowania dołączonego do aparatu
(SAMSUNG RAW Converter). Pliki w formacie RAW mają
rozszerzenie „SRW”. (Na przykład: „SAM_9999.SRW”)
[MENU].
Jakość → żądana opcja.
Normalna Normalna jakość
HQ
Wysoka jakość
1)
→
Ustawianie rozdzielczości i jakości
Redukcja szumów
Ta funkcja umożliwia usunięcie szumów ze zdjęć.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Konfiguracja własna (
1)
→
Redukcja szumu → żądana opcja.
53
Red. szum.
wys. ISO
Ta opcja redukuje szumy,
które mogą występować przy
wysokim ustawieniu ISO
(3200).
Red. szum.
dług. naśw.
Ta opcja redukuje szumy przy
długiej ekspozycji (ponad 1
sekund). W takiej sytuacji
niezbędny jest dodatkowy
czas na przetworzenie równy
czasowi migawki przy robieniu
zdjęcia.
Gdy wyłączona jest funkcja Redukcja szumu, na
obrazie może występować szum.
Korzystanie z funkcji samowyzwalacza
Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku [
Ustawianie funkcji samowyzwalacza
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
2)
→
Napęd.
54
3 Naciśnij przycisk [Fn] po wybraniu opcji Timer.
4 Wybierz czas przy użyciu pokrętła lub
przycisków [W / X].
•
Czas samowyzwalacza można ustawić w
przedziale od 2 do 30 sekund.
2
Timer
MENU Wstecz
5
Anuluj
Zdjęcie zostanie zrobione automatycznie
po upływie ustawionego czasu od momentu
naciśnięcia przycisku [Migawka].
Aby anulować funkcję samowyzwalacza, naciśnij
ponownie przycisk [ ] lub naciśnij przycisk [Migawka].
] w trybie fotografowania.
Fotografowanie w ciemnym miejscu
Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku [Fn] w trybie fotografowania.
Używanie przycisku otwierania
lampy błyskowej
Ustawianie trybu lampy błyskowej
W celu użycia wbudowanej lampy błyskowej należy ją
otworzyć za pomocą przycisku lampy błyskowej. Gdy lampa
błyskowa jest zamknięta, nie zostanie wytworzony błysk.
W trybach
,
,
i otwieranie lampy i błysk
odbywają się automatycznie.
Podczas fotografowania w ciemnym miejscu zdjęcia mogą
być zbyt ciemne z powodu braku wystarczającej ilości
światła. Naciśnij przycisk [ ], aby otworzyć lampę błyskową.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 ( 2) →
L.błysk. → żądana opcja.
55
SMART
Przycisk lampy
błyskowej
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [ ].
2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
•
Nawet gdy lampa błyskowa została już
otwarta za pomocą przycisku, automatyczne
otwieranie i błysk nie działają, jeśli funkcja
lampy błyskowej w menu jest ustawiona na
Wył.
Wył.
Inteligentna
lampa
błyskowa
Lampa błyskowa jest wyłączona.
Ilość światła błysku lampy jest automatycznie
dostosowywana w zależności od ekspozycji w
danym otoczeniu.
Lampa błyskowa jest automatyczne włączana w
Automat.
ciemnych miejscach.
Autom. + Lampa błyskowa jest włączana automatycznie i
red. czer. zapobiega efektowi czerwonych oczu.
• Lampa błyskowa jest zawsze używana.
Wypełnij • Jasność błysku jest regulowana
automatycznie.
Wypełn. + Lampa błyskowa jest zawsze używana i
red. czer. zapobiega efektowi czerwonych oczu.
Lampa błyskowa jest uruchamiana natychmiast
1. kurtyna
po otwarciu migawki
Lampa błyskowa jest uruchamiana tuż przed
2. kurtyna
zamknięciem migawki
•
•
•
Jakość obrazu jest lepsza, gdy obiekt znajduje się w
zasięgu lampy błyskowej.
(Zob. „Dane techniczne”).
W przypadku zewnętrznych lamp błyskowych
ustawienie automatyczne jest dostępne tylko dla
lamp NX.
Dostępne opcje lampy błyskowej różnią się w
zależności od trybu fotografowania.
Fotografowanie w ciemnym miejscu
Używanie funkcji redukcji
czerwonych oczu
W przypadku fotografowania osób w ciemnych miejscach
błysk lampy błyskowej może spowodować efekt czerwonych
oczu. W takiej sytuacji należy ustawić lampę błyskową na
opcję Autom. + Red. czer. oczu lub Wypełn. + red. czer.
1. kurtyna, 2. kurtyna
Poniższe zdjęcia przedstawiają obiekt poruszający się na
wprost i zostały wykonane z użyciem opcji 1. kurtyna i 2.
kurtyna. W przypadku ustawienia funkcji lampy błyskowe
na opcję 1. kurtyna wyraźnie widoczna jest pierwsza część
ruchu, ponieważ błysk następuje zaraz po otwarciu migawki.
Ponieważ w przypadku opcji 2. kurtyna błysk następuje
później, na zdjęciu dobrze widoczna jest ostatnia faza ruchu.
56
•
Funkcja redukcji czerwonych oczu zapobiega
powstawaniu efektu czerwonych oczu dzięki funkcji
wstępnego błysku przed błyskiem lampy.
•
Jeśli w momencie wstępnego błysku obiekt się
porusza lub znajduje się daleko od aparatu, funkcja
ta może nie zadziałać prawidłowo.
Kierunek ruchu piłki
S Użycie opcji 1. kurtyna
z wczesnym błyskiem
Kierunek ruchu piłki
S Użycie opcji 2. kurtyna
Fotografowanie w ciemnym miejscu
Regulacja siły lampy błyskowej
•
Gdy obiekt znajduje się zbyt blisko, czułość ISO jest
za duża lub wartość ekspozycji jest zbyt wysoka lub
zbyt niska, efekt będzie słabszy, nawet w przypadku
wyregulowania ilości światła.
•
W niektórych trybach fotografowania regulacja ilości
światła lampy błyskowej nie jest dostępna.
•
Jeśli zewnętrzna lampa błyskowa posiada funkcję
regulacji siły błysku, po podłączeniu do aparatu
używane jest jej ustawienie.
•
Jeśli obiekt fotografowany z użyciem wbudowanej
lampy błyskowej znajduje się zbyt blisko, część
zdjęcia może być zaciemniona, ponieważ obiektyw
może przesłonić błysk lampy błyskowej. Należy
zatem zwracać uwagę na odległość fotografowanego
obiektu. Odległość, przy której może wystąpić ten
problem, zależy od używanego typu obiektywu.
•
Gdy zainstalowana jest osłona obiektywu może ona
zasłaniać światło wbudowanej lampy błyskowej.
Dlatego w przypadku używania wbudowanej lampy
błyskowej należy zdjąć osłonę obiektywu.
Istnieje możliwość ustawienia ilości światła emitowanego
przez lampę błyskową.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
57
2)
→
L.błysk.
3
Po wybraniu żądanej opcji naciśnij
przycisk[Fn].
4 Ustaw ilość światła lampy błyskowej przy
użyciu pokrętła lub przycisków [W /X].
•
Możliwe jest wyregulowanie ilości światła
lampy błyskowej o ±2 poziomy.
1
Wart. eksp.i lampy błysk.
Wskaźnik
poziomu
siły lampy
błyskowej
MENU Wstecz
Anuluj
Fotografowanie w ciemnym miejscu
Używanie zewnętrznej lampy
błyskowej (zakupionej osobno)
Trybu automatycznego A-TTL można używać z zewnętrzną
lampą błyskową (SEF20A lub SEF42A).
Niniejszy podręcznik użytkownika został opracowany w
oparciu o model lampy błyskowej „SEF20A”.
Aby dowiedzieć się więcej na temat zewnętrznej lampy
błyskowej, należy zapoznać się z jej instrukcją obsługi.
58
Mocowanie lampy błyskowej
Dostępne tryby lampy błyskowej
Dostępne tryby lampy błyskowej zależą od obiektywu aparatu
lub używanego trybu ekspozycji.
1 Inteligentna lampa błyskowa
•
Siła błysku jest regulowana automatycznie w
zależności od wartości ekspozycji w otoczeniu.
2 Tryb automatyczny
•
Lampa błyskowa jest automatycznie włączana
w ciemnych miejscach.
3 Autom. + red. czer.
•
Ten tryb zapobiega powstawaniu efektu
czerwonych oczu w momencie fotografowania.
4 Lampa błyskowa włączona
•
Błysk następuje przy każdym zdjęciu.
•
Lampa błyskowa jest zawsze używana i
zapobiega efektowi czerwonych oczu.
5 Wypełn. + red. czer.
6 1. kurtyna
•
1 Przymocuj lampę błyskową po zdjęciu osłony
złącza stopki.
2 Włącz zasilanie zewnętrznej lampy błyskowej.
•
Błysk następuje natychmiast po otwarciu
migawki.
7 2. kurtyna
•
Błysk następuje tuż przed zamknięciem migawki.
•
Tryb błysku zewnętrznej lampy jest ustawiony
na tryb automatyczny TTL.
3 Po upewnieniu się, że zewnętrzna lampa
błyskowa jest całkowicie naładowana można
rozpocząć fotografowanie.
•
Tylko lampy błyskowe wyprodukowane dla serii NX
umożliwiają automatyczną regulację siły błysku. Aby
móc korzystać z funkcji automatycznej, należy używać
lamp błyskowych wyprodukowanych dla modeli NX.
Pomimo że lampa błyskowa działa przy częściowo
naładowanym akumulatorze, zaleca się jego całkowite
naładowanie przed używaniem lampy błyskowej.
Jeśli zewnętrzna lampa błyskowa posiada funkcję
regulacji siły błysku, po podłączeniu do aparatu
używane jest jej ustawienie.
Fotografowanie w ciemnym miejscu
Dostosowywanie czułości ISO
Czułość ISO, jako czułość kliszy ustalona przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), określa
poziom reakcji aparatu na docierające do niego światło.
Ponieważ większe wartości ISO oznaczają większą czułość,
podniesienie wartości ISO umożliwia uzyskanie naturalnego
zdjęcia w ciemnym miejscu. Pozwala to ograniczyć efekty
drgań aparatu dzięki większej szybkości migawki.
59
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1 (
1)
→
ISO → żądana opcja.
•
Wyższa czułość ISO może nasilać powstawanie
szumów na zdjęciach.
•
Szumy powodowane przez wysoką czułość ISO
można ograniczyć, używając funkcji redukcji
szumów.
•
Dostępne opcje ustawienia ISO mogą się różnić w
zależności od wybranego trybu fotografowania.
•
Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio
poprzez naciśnięcie przycisku [ISO] w trybie
fotografowania.
Metody ustawiania ostrości
Zmiana metody ustawiania ostrości
Preselekcja AF
W zależności od fotografowanego obiektu można wybierać
różne metody ustawiania ostrości.
Gdy używana jest funkcja AF (automatyczna regulacja
ostrości), funkcja Preselekcja AF uniemożliwia spust migawki,
jeśli ostrość nie jest prawidłowo ustawiona.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
60
2/
2)
→ Tryb AF → żądana opcja.
Pojedyncze Jeśli ostrość jest ustawiana poprzez naciśnięcie
AF
przycisku [migawka] do połowy, wybierz tę opcję.
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
Zdjęcie jest robione niezależnie od ostrości.
Wł.
Zdjęcie jest robione tylko wtedy, gdy w
momencie naciskania spustu migawki ostrość
jest prawidłowo ustawiona. Nawet jeśli w
momencie naciskania spustu migawki do
połowy ostrość jest ustawiona prawidłowo,
zdjęcie nie zostanie wykonane, jeśli nie
będzie ona prawidłowa w momencie pełnego
naciśnięcia spustu migawki.
Ostrość jest bezustannie regulowana w
•
•
•
•
•
jest trzymany wciśnięty do połowy.
Ostrość należy regulować ręcznie poprzez
obracanie pierścieniem ostrości.
Po przestawieniu przełącznika [AF/MF] możliwa jest ręczna
regulacja ostrości.
Jeśli obiektyw nie posiada przełącznika AF/MF, istnieje
możliwość ręcznej regulacji ostrości w trybie AF poprzez
wybranie opcji Ręczna ostrość (MF).
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od
używanego obiektywu.
W przypadku ręcznej regulacji ostrości obraz może być
rozmazany, jeśli ostrość nie zostanie prawidłowo ustawiona.
Dlatego przed zrobieniem zdjęcia należy odpowiednio
ustawić ostrość. (str. 32)
Tryb automatycznej regulacji ostrości (AF) można wybrać
bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku [
] na
aparacie.
→
Wył.
Ciągły AF zależności od obiektu, gdy przycisk [migawka]
Ręczna
ostrość
2)
Preselekcja AF → żądana opcja.
Pomimo że ustawiona jest opcja Preselekcja AF, tryby zdjęć
ciągłych i seryjnych pozwalają na uruchomienie migawki nawet
wtedy, gdy ostrość nie jest prawidłowo ustawiona.
Metody ustawiania ostrości
Korzystanie z lampy pomocniczej
AF
Zmiana obszaru ustawiania
ostrości
W ciemnych miejscach funkcja automatycznej regulacji
ostrości działa lepiej, gdy korzysta z lampy pomocniczej AF.
Dostosowanie obszaru ustawiania ostrości do położenia
obiektu pozwala uzyskać wyraźne i żywe zdjęcia.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
[MENU].
2 Wybierz opcje Konfiguracja własna (
61
1)
→
Lampa AF.
Wył.
Wł.
Lampa pomocnicza AF nie jest
używana
Lampa pomocnicza AF włącza
się, gdy oświetlenie nie jest
wystarczające.
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
2) →
Obszar AF → żądana opcja.
Ostrość jest ustawiana na wybranym
obszarze.
Ostrość jest ustawiana na
Multi AF
wszystkich częściach obrazu.
Pokazuje obszary, w których ostrość
Wykryj
jest prawidłowo ustawiona na
twarze AF
wyświetlaczu.
Gdy zostaje wyemitowany sygnał
AF
dźwiękowy podczas korzystania
Autoportret z funkcji autoportretu, można
sprawdzić położenie twarzy.
Wybór AF
•
•
•
•
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od
trybu fotografowania.
Gdy przełącznik AF/MF na obiektywie jest
ustawiony w pozycji MF, nie można zmienić obszaru
automatycznej regulacji ostrości przy użyciu menu
fotografowania.
Gdy wybrana jest funkcja Multi AF, obszar AF jest
zielony, kiedy na obiekcie jest ustawiona ostrość.
Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio
poprzez naciśnięcie przycisku [Fn] w trybie
fotografowania.
Metody ustawiania ostrości
Ustawianie ostrości na wybranym
obszarze
Podczas kadrowania zdjęcia istnieje możliwość ustawienia
ostrości na wybranym obszarze.
4 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [ ].
5 Przy użyciu przycisków [S/T/W/X] przesuń
obszar ostrości.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
62
2)
→
Obszar AF → Wybór AF.
1
2
3
1
1
2
3
Tryb AF
Obszar AF
Wybór AF
Preselekcja AF
Multi AF
Wspomaganie MF
Wykryj twarze AF
Napęd
AF Autoportret
Zoom AF
Przesuń
6 Wyreguluj rozmiar obszaru ostrości za
pomocą pokrętła.
L.błysk.
MENU Wstecz
OK
Ustaw
3 Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do
poprzedniego trybu.
Zoom AF
Przesuń
7 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce,
8
i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby
ustawić ostrość.
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
Metody ustawiania ostrości
Ustawianie funkcji Wspomaganie
MF
Gdy metoda regulacji ostrości obiektywu jest
ustawiona na ręczną (MF), ta funkcja pomaga
ustawić ostrość na obiekcie poprzez automatyczne
powiększanie ekranu.
63
1 Ustaw metodę regulacji ostrości na ręczną.
2 Wybierz menu Fotografowanie 2 ( 2) →
Wspomaganie MF
3 Wybierz żądaną opcję.
1
2
3
1
1
2
3
Tryb AF
Obszar AF
Preselekcja AF
Wł.
Wspomaganie MF
Wył.
Napęd
Wł.
L.błysk.
MENU Wstecz
OK
Ustaw
Wył.
Obiekt nie będzie powiększany na ekranie w
trybie ręcznej regulacji ostrości
Wł.
Podczas ręcznej regulacji ostrości obiekt będzie
powiększany na ekranie
Wykrywanie twarzy
Funkcja Wykryj twarze AF z automatyczną regulacją ostrości (AF) umożliwia ustawienie ostrości na twarzy fotografowanej osoby.
Funkcja ta może być również bardzo przydatna podczas fotografowania samego siebie.
Standardowe wykrywanie twarzy
64
•
Funkcja wykrywania twarzy może nie działać w
następujących sytuacjach.
Gdy włączona jest funkcja Wykryj twarze AF, ostrość może
być automatycznie ustawiana na twarzach.
-
Gdy obiekt znajduje się za daleko
-
Gdy obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny
Po ustawieniu kadru zdjęcia aparat automatycznie wykrywa
do 10 twarzy i ustawia ostrość oraz ekspozycję.
-
Gdy fotografowana twarz nie jest skierowana do
przodu
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
-
Gdy część twarzy jest zasłonięta przez jakiś
obiekt lub okulary słoneczne
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
2)
→
-
Gdy fotografowana osoba robi nietypową minę
-
Gdy światło lub tylne podświetlenie twarzy nie jest
jednolite
-
W zależności od ustawienia opcji Kreator obrazu
twarz fotografowanej osoby może nie zostać
rozpoznana.
Obszar AF → Wykryj twarze AF.
Na najbliższej twarzy
pojawia się biała
ramka ostrości, a na
pozostałych twarzach
— szara.
•
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu
fotografowania.
•
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy włączone są takie
opcje jak kreator obrazu, ręczna regulacja ostrości
lub wybór AF.
•
Funkcja wykrywania twarzy działa szybciej, gdy
aparat znajduje się blisko obiektu.
•
Gdy używana jest funkcja Wykryj twarze AF,
na białym obszarze ostrości jest automatycznie
ustawiana ostrość.
Wykrywanie twarzy
Wykrywanie twarzy w trybie
autoportretu
W przypadku robienia zdjęcia samemu sobie długość
ogniskowej jest ustawiany na wartość dla zdjęć ze
zbliżeniem. Gdy twarz zostanie wykryta pośrodku,
aparat emituje dźwięk informujący, że można zrobić
zdjęcie.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
65
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
→ Obszar AF → AF Autoportret.
3 Naciśnij przycisk [Migawka], gdy
wyemitowany zostanie dźwięk.
W momencie emitowania dźwięku (szybkie
sygnały) twarz znajduje się pośrodku.
2)
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
Regulacja ekspozycji (jasności)
•
Zdjęcia mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze w
zależności od ilości światła. Ta funkcja umożliwia
dostosowanie ilości światła wpadającego do obiektywu.
•
66
•
S Wartość -
S 0
W przypadku ustawiania i używania zmienionej
wartości ekspozycji obraz może być zbyt jasny
lub zbyt ciemny, w zależności od warunków
fotografowania. Dlatego należy dostosować
wartość ekspozycji do warunków fotografowania.
Jeśli trudno jest ocenić prawidłową wartość
ekspozycji, należy wybrać opcję Zakres
AE (kolejne zdjęcia z większą/mniejszą
wartością ekspozycji). Funkcja ta powoduje
wykonanie 3 kolejnych zdjęć, z których jedno
jest o jeden stopień ciemniejsze i jedno
o jeden stopień jaśniejsze od wybranego
ustawienia (str. 73).
Ustawioną wartość ekspozycji można
sprawdzić w celowniku i na wyświetlaczu.
S Wartość +
3
1 W trybie fotografowania sprawdź,
czy ostrość jest dobrze ustawiona na
obiekcie
2
Ostrzeżenie
dot. ekspozycji
2 Wyreguluj wartość ekspozycji przy
użyciu pokrętła, jednocześnie
przytrzymując wciśnięty przycisk [
•
].
Ustawioną wartość ekspozycji można
sprawdzić w celowniku i na wyświetlaczu.
3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
3
2
1
Zmniejszona
ekspozycja
(obraz
ciemniejszy)
0
1
2
+
3
Zwiększona
ekspozycja
(obraz
jaśniejszy)
Standardowy
wskaźnik
ekspozycji
Wskaźnik
poziomu
ekspozycji
Regulacja ekspozycji
Można ustawić poziom (skok) regulacji ekspozycji.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Konfiguracja własna
(
1)
1/3
1/2
→ Skok EV → żądana opcja.
Zmiana poziomu ekspozycji o 1/3 skoku.
Zmiana poziomu ekspozycji o 1/2 skoku.
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
Zmiana metody pomiaru jasności
Po wybraniu kompozycji zdjęcia aparat mierzy ilość światła.
Jasność i ogólny „nastrój” zdjęcia mogą wówczas
zależeć od tego, gdzie wykonywany jest pomiar.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
67
2 Wybierz opcje Fotografowanie 3
(
3/
3)
→ Pomiar → żądana opcja.
• Obliczana jest ilość światła pośrodku.
• Ustawienie odpowiednie do zdjęć
portretowych z silnym światłem w tle.
Punktowy • Jeśli obiekt nie znajduje się na środku
obrazu, może stać się zbyt jasny lub
zbyt ciemny.
• Obliczana jest ilość światła na
środku obrazu i wynik pomiaru jest
stosowany na całym obrazie.
Centr. waż. • Ustawienie odpowiednie, gdy
fotografowany obiekt zajmuje dużą
część całego zdjęcia.
• Obliczana jest ilość światła na
wszystkich obszarach.
Multi
• Ustawienie odpowiednie do zwykłych
zdjęć
Dostęp do tej funkcji można uzyskać
bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku [
w trybie fotografowania.
]
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
Ustawianie balansu bieli
Różne źródła światła mają wpływ na kolory zdjęć.
Aby uzyskać na zdjęciu kolory zbliżone do tych
widzianych w rzeczywistości, należy wybrać
ustawienie balansu bieli odpowiednie dla danego
źródła światła lub ręcznie ustawić żądaną temperaturę
barw.
68
W przypadku trudnego do zdefiniowania źródła
światła można ręcznie dostosować balans bieli w
zależności od warunków fotografowania.
Automatyczny
Zachmurzenie
Światło dzienne
Żarówka
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1 (
1)
1/
→ Balans bieli → żądana opcja.
Automatycznie ustawiane jest optymalne źródło
światła w zależności od warunków oświetlenia.
Tryb odpowiedni do fotografowania na dworze
Dzienne
w pogodny dzień
Tryb odpowiedni do fotografowania w cieniu, w
Zachmurzenie
zachmurzony dzień
Światło dzienne, oświetlenie jarzeniowe; tryb
odpowiedni szczególnie w białym świetle
Białe,
jarzeniowe jarzeniowym o temperaturze barwowej ok.
4200 K
Światło dzienne, oświetlenie jarzeniowe; tryb
Naturalne białe, odpowiedni szczególnie w świetle jarzeniowym
jarzeniowe o barwie światła dziennego, o temperaturze
barwowej ok. 5000 K
Światło dzienne, oświetlenie jarzeniowe; tryb
odpowiedni szczególnie w świetle jarzeniowym
Dzienne,
jarzeniowe o barwie światła dziennego, o temperaturze
barwowej ok. 6500 K
Tryb odpowiedni w przypadku oświetlenia
Żarowe
halogenowego lub żarowego
Bal. biel. lampy Opcja odpowiednia w przypadku używania
błyskowej
wbudowanej lampy błyskowej.
Ustaw poprzez bezpośredni pomiar źródła
Własne ust.
światła
Aut. balans bieli
Temp. koloru
Ręczne ustawianie temperatury barwowej
Dostęp do tej funkcji można uzyskać
bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku [WB]
w trybie fotografowania.
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
Precyzyjna regulacja balansu bieli
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1
(
1/
1)
→ Balans bieli.
3 Po wybraniu żądanej opcji balansu bieli,
69
naciśnij przycisk [Fn].
1
Ustawienie własne
Wykonanie zdjęcia białego arkusza papieru,
zajmującego cały kadr, powoduje ustawienie
odpowiedniej wartości balansu bieli, dostosowanej
do zmierzonego typu oświetlenia.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1
(
Regul. bal. bieli
1/
1)
→ Balans bieli.
3 Po wybraniu opcji Własne ust. naciśnij
przycisk [Fn].
MENU Wstecz
Anuluj
•
•
•
•
G: zielony
A: pomarańczowy
M: magenta
B: niebieski
4 Po ustawieniu aparatu tak, aby obraz
obejmował tylko arkusz białego papieru,
naciśnij przycisk [Migawka].
4 Ustaw żądany balans bieli przy użyciu
pokrętła lub przycisków [S/T/W/X].
5 Naciśnij przycisk [ ], aby zapisać
ustawienie.
Biały papier
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
Regulacja temperatury barwowej
Balans bieli można ustawić poprzez dostosowanie
temperatury barwowej.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1
(
70
1/
1)
Czym jest temperatura barwowa?
Temperatura barwowa określa zmianę barwy światła
w temperaturze bezwzględnej (K). Wraz ze wzrostem
temperatury barwowej mówimy o kolorach chłodnych,
a wraz ze spadkiem temperatury barwowej — o
kolorach ciepłych.
Czyste niebo
→ Balans bieli.
3 Po wybraniu opcji Temp. koloru naciśnij
przycisk [Fn].
Jarzeniowe H
Zachmurzenie
Dzienne
4 Ustaw żądaną temperaturę barwową
przy użyciu pokrętła lub przycisków
[W/X].
Jarzeniowe L
Lampa halogenowa
1
K Adjust
Żarówka
5500 K
MENU Wstecz
Światło świeczki
Anuluj
5 Naciśnij przycisk [ ], aby zapisać
ustawienie.
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
Przestrzeń kolorów
Czym jest przestrzeń kolorów?
Ta funkcja umożliwia wybór przestrzeni kolorów.
Wejściowe i wyjściowe urządzenia obrazujące, takie
jak aparaty cyfrowe, monitory i drukarki stosują
różne zakresy do reprodukcji poszczególnych
kolorów.
1 Naciśnij przycisk [MENU] w trybie
fotografowania.
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1 (
1)
→ Przestrzeń kolorów → żądana opcja.
71
RGB
sRGB
Ustawia przestrzeń kolorów sRGB.
RGB
Adobe RGB
Ustawia przestrzeń kolorów
Adobe RGB.
• Jeśli przestrzeń kolorów jest ustawiona na
Adobe RGB, pliki zdjęć są zapisywane z
nazwami w formacie „_SAMXXXX.JPG".
• Dostęp do tej funkcji można uzyskać
bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku
[Fn] w trybie fotografowania.
Możliwy zakres reprodukcji kolorów jest nazywany
przestrzenią kolorów. Urządzenia obsługują zwykle
kilka standardów przestrzeni kolorów. W tym
aparacie dostępne są opcje sRGB i Adobe RGB.
Standard sRGB jest powszechnie używana w
urządzeniach takich jak komputery.
Do typowych zdjęć zaleca się używanie trybu sRGB.
sRGB to międzynarodowy standard przestrzeni
kolorów stworzony przez Międzynarodową
Komisję Elektrotechniczną (IEC). Standard ten
jest definiowany na podstawie przestrzeni kolorów
monitorów komputerów PC i jest również używany
jako przestrzeń kolorów dla formatu Exif.
Adobe RGB to przestrzeń kolorów zalecana przez
firmę Adobe Systems, Inc. do druku komercyjnego,
która cechuje się szerszym zakresem reprodukcji
kolorów niż przestrzeń sRGB. Adobe RGB obejmuje
większość zakresu barw, dzięki czemu kolory
dostępne tylko dla druku nie zostają utracone
na skutek edytowania obrazów na komputerze.
W przypadku otwarcia obrazu przy użyciu
niekompatybilnego oprogramowania kolory wydają
się jaśniejsze.
Regulacja jasności i kolorów zdjęcia
Inteligentny zasięg
Funkcja ta automatycznie koryguje utratę jasnych
szczegółów, która może występować na skutek różnic
w zacienieniu obrazu.
72
▲ Bez inteligentnego
zasięgu
▲ Z zastosowaniem
inteligentnego zasięgu
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 3 (
3)
→ Inteligentny zasięg → żądana opcja.
•
Gdy włączona jest funkcja inteligentnego
zasięgu, opcja ISO100 jest niedostępna.
•
Funkcja inteligentnego zasięgu nie jest
dostępna w niektórych trybach fotografowania,
i może działać
a w trybach
automatycznie.
•
Dostęp do tej funkcji można uzyskać
bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku
[Fn] w trybie fotografowania.
Zmiana metody fotografowania
Nie jest łatwo sfotografować szybko poruszający się obiekt w optymalnym momencie lub odpowiednio uchwycić
na zdjęciu wyraz twarzy i ruch osoby. W takich sytuacjach przydatna jest funkcja serii zdjęć, oferująca kilka opcji
dostosowanych do różnych potrzeb.
Tryby serii zdjęć i samowyzwalacz
73
Można wybrać opcję serii zdjęć odpowiednią do
sytuacji.
Pojedyncze
Ciągłe
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki robione
są kolejne zdjęcia w trybie ciągłym. Umożliwia robienie 3
zdjęć na sekundę
Seryjne
Po jednokrotnym naciśnięciu spustu migawki robionych
jest 30 zdjęć w ciągu jednej sekundy
Timer
Zdjęcie jest robione automatycznie po upływie
określonego czasu przy użyciu funkcji samowyzwalacza
(czas można ustawić z dokładnością do 1 sekundy w
przedziale od 2 do 30 sekund)
Zakres AE
Po jednokrotnym naciśnięciu spustu migawki robione są
3 zdjęcia — jedno w oryginalnej jasności, jedno o stopień
ciemniejsze i jedno o stopień jaśniejsze.
Zakres bal.
biel
Po jednokrotnym naciśnięciu spustu migawki robione są
3 zdjęcia z różnymi ustawieniami balansu bieli, w tym z
oryginalnym ustawieniem.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 2 (
2)
→ Napęd → żądana opcja.
Jedno naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie
jednego zdjęcia.
Zakres kreat. Po jednokrotnym naciśnięciu spustu migawki robione są 3
obr.
zdjęcia z różnymi ustawieniami kreatora obrazu.
•
•
•
•
Przycisk trybu serii zdjęć
•
Dostęp do tej funkcji można uzyskać bezpośrednio
poprzez naciśnięcie przycisku [ ] w trybie
•
fotografowania.
•
•
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Funkcje Zakres bal. biel i Zakres kreat. obr. korygują obraz po
zrobieniu zdjęcia.
Gdy jakość zdjęć jest ustawiona na format RAW, opcje
bracketingu (Zakres bal. biel, Zakres kreat. obr.) nie są dostępne.
Gdy wybrana jest opcja Seryjne, nie jest możliwe wybranie
rozmiaru obrazu, a jakość jest na stałe ustawiona na 1472 x 976.
Ponadto przy robieniu zdjęć w trybie Seryjne może się wydłużyć
czas ich zapisywania.
Gdy wybrana jest opcja Seryjne, zdjęć nie można zapisywać w
formacie RAW i nie ma możliwości wybrania szybkości ISO 100.
Gdy używana jest opcja Seryjne, nie działa wbudowana ani
zewnętrzna lampa błyskowa.
W przypadku używania opcji Seryjne można stosować szybkość
migawki 1/30 s lub wyższą.
To urządzenie obsługuje tryb Seryjne, w którym wykonuje do 30
zdjęć w ciągu sekundy. Zdjęcia wykonane w trybie Seryjne można
zapisać w trochę powiększonym rozmiarze.
Zmiana metody fotografowania
Szczegółowe ustawienia
bracketingu
Istnieje możliwość ustawienia szczegółowych
parametrów zakresu ekspozycji, balansu bieli i
kreatora obrazu.
Ustawienie
zakresu AE
W przypadku używania funkcji
zakresu ekspozycji istnieje możliwość
ustawienia sekwencji zdjęć i interwału
ekspozycji.
Kolejność zakresu: ustaw kolejność
zdjęć
Obszar zakresu: ustaw skoki wartości
ekspozycji
Ustawi. zakr.
bal. bieli
W przypadku używania funkcji zakresu
balansu bieli można ustawić interwał
wartości balansu bieli.
Przykład: ustawienie MG-/+3 oznacza
zmianę wartości koloru magenta o 3
stopnie na minus lub na plus.
Ust. zakr. kr.
obr.
W przypadku używania funkcji
zakresu kreatora obrazu można
ustawić kolejność zdjęć.
1 Naciśnij przycisk [MENU] w trybie
fotografowania.
74
2 Wybierz opcje Fotografowanie 3 (
→ Ustawienie BKT → żądana opcja.
Ustawienie BKT
3
3)
Ustawienie zakresu AE
Ustawi. zakr. bal. bieli
AB -/+3
Ust. zakr. kr. obr.
MENU
Wyjście
OK
Zmień
3 Wybierz szczegółowe opcje.
Ust. zakr. kr. obr.
3
Standard
Żywe
Portret
Pejzaż
Las
Retro
Wybierz
OK
Ustaw
Efekty specjalne/retuszowanie zdjęć
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
Kreator obrazu
Kreator obrazu umożliwia uzyskanie różnych
„nastrojów” zdjęć.
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1 (
1)
→ Kreator obrazu → żądana opcja.
T Przykład
Żywe
Kolor
▒
Nasycenie
0
75
Ostrość
0
Kontrast
0
Standard
Żywe
Portret
V
P
MENU Wyjście
L
F
R
Cool
CA
Przesuń
3 Dostosuj poszczególne parametry kreatora
obrazu przy użyciu przycisków [S/T/W/X].
•
Pejzaż
Las
Retro
Można ustawić kolory, nasycenie. ostrość
i kontrast.
4 Ustaw żądaną wartość.
•
Chłodny
Spokojny
Klasyczny
Dostęp do tej funkcji można uzyskać
bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku
[ ] w trybie fotografowania.
Efekty specjalne/retuszowanie zdjęć
Własne ustawienia kreatora obrazu
Można wybrać własne opcje, a następnie zapisywać
zdjęcia w 3 różnych wersjach
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Fotografowanie 1
76
( 1) → Kreator obrazu → Własne →
żądana opcja.
Własne 1
Kolor
▒
Nasycenie
0
Ostrość
0
Kontrast
0
P
L
F
MENU Wyjście
R
Cool
CA
Classic
C1
Przesuń
3 Dostosuj wartość kreatora obrazu przy
użyciu przycisków [S/T/W/X]
•
Można ustawić kolory, nasycenie. ostrość
i kontrast.
4 Ustaw żądaną wartość.
Mapowanie przycisków
Konfiguracja funkcji przycisków
Istnieje możliwość zmiany funkcji przycisków aparatu.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Konfiguracja własna
77
( 1) → Mapowanie przycisków →
żądana opcja.
AEL
Podgląd
•
•
•
W tej opcji można wybrać, jaka operacja ma
być wykonywana po naciśnięciu przycisku [AEL].
- Ustawienie AEL powoduje włączanie tylko
funkcji blokady automatycznej ekspozycji.
- Ustawienie AFL powoduje włączanie tylko
funkcji blokady automatycznej regulacji
ostrości.
- Ustawienie AEL + AFL powoduje włączanie
funkcji blokady automatycznej ekspozycji i
regulacji ostrości.
Ta opcja umożliwia wybranie operacji
wykonywanej po naciśnięciu przycisku podglądu
głębi.
- Wybór ustawienia jednodotykowego balansu
bieli powoduje stosowanie zdefiniowanej
przez użytkownika funkcji balansu bieli.
- Ustawienie Podgląd optycz. powoduje
stosowanie funkcji podglądu głębi dla
bieżącej wartości przysłony.
Aby włączyć funkcję automatycznej regulacji ostrości
podczas nagrywania filmu, naciśnij raz przycisk
[Depth Preview]. Aby anulować tę funkcję, naciśnij
ten przycisk ponownie.
Zob. funkcja „Podgląd głębi”. (str. 37)
Funkcji przycisku AEL nie można zmienić w trybie M
(ręcznym).
Czym jest funkcja AEL?
Funkcja blokady automatycznej ekspozycji (AEL) oraz
funkcja blokady automatycznej regulacji ostrości (AFL)
zachowują ustawienia aż do zakończenia fotografowania
poprzez zapamiętanie wartości ekspozycji i ustawienia
ostrości w momencie naciśnięcia przycisku [AEL] na
aparacie.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy, gdy przycisk
AEL jest ustawiony na poniższe funkcje.
Wybrane
ustawienie AEL
naciśnięcie spustu migawki do
połowy
AEL
Autofokus
AFL
Blokada ekspozycji
AEL+AFL
Brak funkcji
Odtwarzanie/edycja
Znajdują się w nim również informacje dotyczące odtwarzania oraz
edycji zdjęć i filmów wideo. Można tu również znaleźć informacje na
temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej oraz
telewizora konwencjonalnego lub HD.
Odtwarzanie (zdjęć/filmów) ………………………… 79
Edycja zdjęć …………………………………………… 87
Wyświetlanie plików na telewizorze
konwencjonalnym lub HD…………………………… 91
Przesyłanie plików do komputera ………………… 93
Korzystanie z programu Samsung
RAW Converter ……………………………………… 99
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
(PictBridge) …………………………………………… 102
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
Wyświetlanie obrazów w trybie
odtwarzania
Użytkownik może przeglądać zapisane zdjęcia i filmy.
1 Naciśnij przycisk [
•
Opis ekranu odtwarzania zdjęć
Informacje ekranowe pojawiają się po naciśnięciu
przycisku [DISP] w trybie odtwarzania.
].
Pokazane zostaną ostatnio zapisane
pliki.
100-0001
RAW
2 Kolejne zdjęcia można wyświetlać,
79
Tryb
L.błysk.
Długość ogniskowej
Balans bieli
EVC
Rozmiar obrazu
Data
naciskając przycisk [W/X].
•
Jeśli ekran odtwarzania został wybrany
więcej niż raz, przy kolejnym odtwarzaniu
wyświetlone zostanie ostatnio
pokazywane zdjęcie lub film.
1/250
6
F5.1
ISO
18mm
0.0
4592 X 3056
2010.01.01
1
2
3
4
5
100 00004/00009
7 8
9
1
Wskaźnik pliku RAW
2
Plik zawierający dane do druku
3
Zabezpieczony plik
4
Nr pliku
5
Dane zrobionego zdjęcia
6
Szybkość migawki
7
Wartość przysłony
8
Wartość ustawienia ISO
9
Odtwarzany plik/łączna liczba zapisanych plików
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
Opis ekranu odtwarzania filmów
1
1
R
G
2
100-0001
2
3
B
Video size 1280 X 720
Data 2010.01.01
Y
80
18mm
2010.01.01
RAW
0.0
4
4592 X 3056
1/40
F3.5
ISO
3
8
100 00004/00009
00:00
OK
7
5
01:00
Odtwarzaj
4
Przechwyć
6
1
Obraz
1
Wskaźnik regulacji głośności
2
Histogram RGB
2
Zabezpieczony plik
3
Tryb fotografowania, pomiar, lampa błyskowa,
balans bieli, kreator obrazu, długość
ogniskowej
3
Nr pliku
4
Dane nagranego filmu
5
Przewijanie
4
Szybkość migawki, wartość przysłony, ISO,
wybrany plik/łączna liczba plików / wskaźnik
akumulatora
6
Łączny czas odtwarzania wybranego pliku
7
Aktualny czas odtwarzania
8
Przewijanie
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
Wyświetlanie plików w inteligentnym
albumie według kategorii
Pliki mogą być klasyfikowane i wyświetlane według
pliku, daty (dnia), daty (tygodnia) i typu.
Przełączanie na widok dzielony
Dzięki wyświetleniu kilku plików na jednym ekranie
można je szybciej przeszukiwać.
Aby wyświetlić widok 9
miniatur, naciśnij przycisk
[ ] dwukrotnie, a aby
wyświetlić widok 20
miniatur, naciśnij przycisk
[ ] trzykrotnie.
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
[
81
].
2 Naciśnij przycisk [MENU].
3 Wybierz żądaną metodę wyświetlania.
(Aby anulować, naciśnij
przycisk [ ]).
Typ
Data
Tydzień
19
25
MENU Filtr
19
53
22
2010. 1. 1
Typ
Pliki są klasyfikowane według formatu
Data
Pliki są klasyfikowane według daty zapisania
Tydzień
Pliki są klasyfikowane według tygodnia zapisania
4 Kolejne pozycje można wybierać przy
użyciu pokrętła lub przycisków [W/X].
5 Aby powrócić do poprzedniej pozycji,
naciśnij przycisk [ ].
Korzystanie z inteligentnego albumu lub zmienianie
kategorii może spowodować pewne opóźnienie,
zależne od rozmiaru zapisanych plików. Należy chwilę
odczekać, aż inteligentny album zostanie wyświetlony.
19
25
MENU Filtr
19
53
2010. 1. 1
22
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
Zabezpieczanie plików
Usuwanie plików
Pliki można zabezpieczyć przed usunięciem.
W trybie odtwarzania można wybrać i usunąć pliki.
1
Dostęp do tej funkcji można uzyskać poprzez
naciśnięcie przycisku [MENU] w trybie odtwarzania.
Naciśnij przycisk [AEL] w trybie
odtwarzania.
2 Na wyświetlaczu pojawi się ikona
Usuwanie jednego obrazu
.
3 Aby anulować zabezpieczenie, naciśnij
82
przycisk [AEL].
Aby usunąć jeden obraz, należy wybrać żądany plik.
1 Po wybraniu pliku do usunięcia w trybie
odtwarzania naciśnij przycisk [ ].
2 W wyświetlonym oknie wybierz opcję Tak.
Usuwanie wybranych plików
1 Po wybraniu pliku do usunięcia w trybie
odtwarzania naciśnij przycisk [ ].
2 W wyświetlonym oknie wybierz opcję Us.
wielu elem.
3 Po wybraniu pliku do usunięcia naciśnij
przycisk [ ].
•
Aby anulować wybór, naciśnij ponownie
przycisk [ ].
4 Naciśnij przycisk [ ]
5 W wyświetlonym oknie wybierz opcję Tak.
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
Usuwanie wszystkich plików
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia
wszystkich plików zapisanych na karcie pamięci.
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Odtwarzanie [ ] →
Usuń → Wsz.
83
3 W wyświetlonym oknie wybierz opcję
Tak.
Automatyczne obracanie
Zdjęcia mogą być wyświetlane w pionowej ramce
poprzez ich automatyczne obracanie podczas
odtwarzania.
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
[MENU].
2 Wybierz opcje Odtwarzanie [ ] →
Autom. obrót → Wł.
Jeśli zdjęcie wykonywane jest, gdy aparat skierowany
jest w dół, kierunek zdjęcia może się różnić w trybie
odtwarzania.
Nadmierna jasność
Ta funkcja informuje o zbyt jasnych częściach zdjęć.
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
2
Wybierz opcje Odtwarzanie [
Nadmierna jasność → Wł.
]→
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
Powiększanie/pomniejszanie
Podczas przeglądania plików w trybie odtwarzania
można powiększyć obraz.
Powiększanie
Aby powiększyć, naciśnij
przycisk [ ].
(Aby pomniejszyć, naciśnij
przycisk [
]).
84
Wyświetlanie pokazu slajdów
Obrazy można wyświetlać w formie pokazu slajdów,
któremu towarzyszyć mogą rozmaite efekty i muzyka.
1 W trybie odtwarzania naciśnij przyciski
[MENU] → [
2
•
Aby rozpocząć odtwarzanie bez
wybierania opcji, wykonaj krok 4.
Powiększony fragment
x1.7
OK
Pełny obraz
Fn
Przytnij
Współczynnik
powiększenia
(maksymalne
powiększenie
może się różnić
w zależności od
rozdzielczości)
Przemieszczanie
się po
powiększonym
obrazie
Użyj przycisków [S/T/W/X].
Przycięcie
powiększonego
obrazu
Naciśnij przycisk [Fn], gdy wyświetlana
jest część zdjęcia, która ma zostać
przycięta (zapisana jako osobny obraz).
].
Wybierz żądaną opcję.
Obrazy
Wybierz obrazy, które mają być wyświetlane w
pokazie slajdów.
• Wsz. : W pokazie slajdów wyświetlane są
wszystkie zapisane obrazy.
• Data : W pokazie slajdów wyświetlane są
obrazy zapisane z konkretną datą.
• Wybierz : Wybierz obrazy i wyświetl je w
pokazie slajdów.
•
Efekt
•
Wybierz efekt przechodzenia pomiędzy
obrazami.
Aby nie był stosowany żaden efekt
przechodzenia, wybierz opcję Wył.
Interwał
•
Muzyka
Odtwarzanie muzyki w tle
Wybierz czas zmiany sceny
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
3 Ustaw żądaną opcję.
Oglądanie filmu
4 Wybierz opcje Pokaz slajdów →
W trybie odtwarzania można odtworzyć film i zapisać
wybraną scenę jako zdjęcie lub poprzez wycięcie
fragmentu filmu.
Odtwarzaj.
•
5
85
Aby powtarzać odtwarzanie obrazów,
wybierz opcję Powt. odtw.
Obejrzyj pokaz slajdów.
•
Aby zatrzymać odtwarzanie pokazu
slajdów, naciśnij przycisk [ ], a
następnie przycisk kierunkowy [W/X].
Pauza/
odtwarzanie
1 Po wybraniu filmu w trybie odtwarzania
naciśnij przycisk [ ].
2 Oglądaj film.
PLAY
Naciśnij przycisk [ ].
100-0001
WWaW[
OK
Pauza
Przewijanie do
tyłu
Pauza/
odtwarzanie
Przewijanie do
przodu
Regulacja
głośności
Stop
WXaWW
Stop
Naciśnij przycisk [W]
Naciśnij przycisk [
].
Naciśnij przycisk [X]
Obróć pokrętło w lewo/w prawo
Naciśnij przycisk [S]
Odtwarzanie (zdjęć/filmów)
Przechwytywanie obrazu z filmu
Podczas odtwarzania filmu można zapisać obraz z
niego w postaci zdjęcia.
1 Naciśnij przycisk [ ] w trybie
odtwarzania.
2 Naciśnij przycisk [ ] podczas
odtwarzania filmu.
3 W trybie wstrzymania naciśnij przycisk [T].
86
•
•
Rozdzielczość wykonanego zdjęcia jest taka
sama jak rozdzielczość filmu.
Plik ze zdjęciem jest zapisywany pod nową
nazwą.
Wycinanie fragmentu filmu
1 Naciśnij przycisk [ ] w trybie
odtwarzania.
2 Wybierz punkt początkowy fragmentu do
3
4
wycięcia poprzez naciśnięcie przycisku
[ ] → [ ] podczas odtwarzania filmu.
Wybierz punkt końcowy fragmenty do
wycięcia poprzez naciśnięcie przycisku
[ ] → [ ].
W wyświetlonym oknie wybierz opcję Tak.
•
Plik z wyciętym fragmentem jest zapisywany
pod nową nazwą.
Edycja zdjęć
Menu edycji umożliwia różne sposoby edytowania obrazów. Naciśnięcie przycisku [Fn] umożliwia bezpośredni
dostęp do opcji menu.
Zmiana rozdzielczości
1 Po wybraniu obrazu w trybie odtwarzania
naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Edycja obrazu → Zmień
rozmiar.
Obracanie
1 Po wybraniu obrazu w trybie odtwarzania
naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Edycja obrazu → Obróć.
Obróć
Zmień rozmiar
87
3 Wybierz żądaną rozdzielczość obrazu.
•
3 Wybierz żądany obrót.
Edytowany plik jest zapisywany pod
nową nazwą.
•
Rozdzielczość możliwa do wybrania jest
ograniczona do rozdzielczości oryginalnego
obrazu.
W zależności od rozmiaru oryginalnego obrazu,
po obróceniu obraz może zostać zapisany w
rozmiarze mniejszym niż pierwotnie.
Edycja zdjęć
Redukcja czerwonych oczu
1 Po wybraniu obrazu w trybie odtwarzania
Retusz twarzy
1 Po wybraniu obrazu w trybie odtwarzania
naciśnij przycisk [MENU].
naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Odtwarzanie [
2 Wybierz opcje Odtwarzanie [
]→
Edycja obrazu → Red czer oczu.
]→
Edycja obrazu → Retusz twarzy.
3 Ustaw żądaną opcję.
88
Regulacja podświetlenia tła
1 Po wybraniu obrazu w trybie odtwarzania
naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Odtwarzanie [
]→
Edycja obrazu → Podśw.
Styl obrazu
Style obrazu umożliwiają nadawanie obrazom
różnych nastrojów.
1 Po wybraniu obrazu w trybie odtwarzania
naciśnij przycisk [MENU].
2 Wybierz opcje Odtwarzanie [
]→
Edycja obrazu → Wyb. Stylu Zdj.
3 Ustaw żądaną opcję.
•
Im większa wartość, tym lepszy jest
stopień retuszu twarzy.
Edycja zdjęć
Ustawianie danych drukowania
(DPOF)
Dla zdjęcia można określić rozmiar drukowania oraz
liczbę kopii.
89
Ponieważ wprowadzone dane są zapisywane w
folderze MISC na karcie pamięci, w celu wywołania
żądanej liczby zdjęć w wybranym rozmiarze wystarczy
zanieść kartę pamięci do punktu wywołującego
zdjęcia.
•
Wprowadzone dane wydruku mogą być
odczytywane tylko przez drukarki cyfrowe lub w
punkty wywoływania zdjęć, które obsługują format
danych druku cyfrowego (DPOF).
•
W przypadku zdjęć w formacie
panoramicznym lewa/prawa część może
nie zostać wydrukowana. Przy zamawianiu
zdjęć należy powiadomić o zdjęciach
panoramicznych.
•
Opcja DPOF nie jest dostępna dla obrazów w
formacie RAW i plików filmowych.
1 Naciśnij przycisk [MENU] →
Odtwarzanie [ ] → DPOF → Standard
w trybie odtwarzania.
2 Wybierz żądaną opcję.
Wybierz
Drukowanie wybranych zdjęć
Wsz.
Drukowanie wszystkich zdjęć
Reset
Przywrócenie standardowej opcji druku
3 Po wybraniu obrazu i liczby kopii przy
użyciu pokrętła naciśnij przycisk [Fn].
•
W przypadku wybrania wszystkich
zdjęć naciśnij wybierz liczbę kopii do
druku przy użyciu przycisków [S/T], a
następnie naciśnij przycisk [ ].
Edycja zdjęć
4 Wybierz opcje [MENU] → DPOF →
Rozmiar w trybie odtwarzania.
5 Wybierz żądaną opcję.
Wybierz
90
Wybierz żądany rozmiar wydruku dla
obrazu.
Wsz.
Wybierz rozmiar wydruku dla wszystkich
obrazów zapisanych na karcie pamięci.
Reset
Przywrócenie standardowej opcji druku
6 W przypadku wybrania opcji Wybierz
zaznacz zdjęcie do druku i naciśnij
przycisk [Fn] po wybraniu rozmiaru
wydruku za pomocą pokrętła.
•
W przypadku wybrania wszystkich zdjęć
użyj przycisków [S/T] w celu wybrania
rozmiaru. Po wybraniu rozmiaru wydruku
i naciśnij przycisk [ ].
Drukowanie indeksu
1 Naciśnij przycisk [MENU] →
Odtwarzanie [ ] → DPOF → Indeks
w trybie odtwarzania.
2 W wyświetlonym oknie wybierz opcję
Tak.
Wybrany rozmiar wydruku może zostać odczytany
tylko przez drukarkę obsługującą standard
DPOF1.1.
Wyświetlanie plików na telewizorze konwencjonalnym lub HD
Zdjęcia lub filmy wideo można odtwarzać na telewizorze po podłączeniu do niego aparatu przy użyciu
dołączonego kabla A/V.
Wyświetlanie plików na konwencjonalnym telewizorze
1 Wybierz sygnał wideo w zależności od
kraju lub regionu. (str. 108)
2 Podłącz aparat do telewizora za
pośrednictwem przewodu A/V.
Wideo
Audio
91
3 Upewnij się, że telewizor i aparat są
włączone, a następnie wybierz tryb
wyjścia wideo w telewizorze.
4 Przeglądaj filmy i zdjęcia przy użyciu
przycisków aparatu.
• Na niektórych telewizorach na obrazie mogą
wystąpić zakłócenia lub obraz może być
wyświetlany częściowo.
• W zależności od ustawień telewizora obrazy mogą
nie być wyświetlane centralnie.
• Robienie zdjęć i filmów jest możliwe także wtedy,
gdy aparat jest podłączony do telewizora.
Wyświetlanie plików na telewizorze konwencjonalnym lub HD
Wyświetlanie plików na telewizorze HD
1 Wybierz sygnał wideo w zależności od
2
kraju lub regionu. (str. 108)
W trybie fotografowania lub odtwarzania
wybierz opcje [MENU] → Ustawienia 3
( 3 ) → Rozmiar HDMI → żądana opcja.
3 Podłącz aparat do telewizora HD za
92
pośrednictwem przewodu HDMI.
Jeśli jednocześnie podłączone zostaną przewodu
A/V i HDMI, przewód HDMI jest rozpoznawany
w pierwszej kolejności. Zaleca się jednak
odłączenie przewodu A/V w celu lepszego
działania urządzeń.
Kabel HDMI
4 Upewnij się, że telewizor HD i aparat
są włączone, a następnie wybierz tryb
HDMI w telewizorze.
•
Na ekranie telewizora HD widoczny
będzie ten sam obraz co w aparacie.
5 Przeglądaj filmy i zdjęcia przy użyciu
przycisków aparatu.
• Przy użyciu przewodu HDMI można podłączyć
aparat do telewizora HD za pośrednictwem funkcji
Anynet+(CEC).
Funkcja Anynet+(CEC) umożliwia sterowanie
urządzeniami A/V marki Samsung podłączonymi do
telewizora HD Samsung za pomocą jednego pilota
od telewizora.
• Jeśli telewizor HD obsługuje funkcję Anynet+(CEC),
po podłączeniu urządzenia zewnętrznego telewizor
jest automatycznie włączany (nie ma konieczności
osobnego włączania telewizora).
• Gdy aparat jest podłączony do telewizora HD
za pośrednictwem przewodu HDMI, nie można
fotografować ani nagrywać filmów.
• Gdy aparat jest podłączony do telewizora HD,
niektóre funkcje odtwarzania nie są dostępne.
Przesyłanie plików do komputera
Użytkownicy systemu Windows
Pliki można przesyłać po podłączeniu aparatu do
komputera.
Instalowanie programów
Wymagania sprzętowe i systemowe
93
Element
Wymagania
Procesor
Intel Pentium 4 3.2 GHz lub lepszy
Pamięć
RAM
System
operacyjny
Miejsce
na dysku
twardym
Pozostałe
1GB lub więcej (zalecane 2 GB lub więcej)
Windows XP SP2/Vista/7
Co najmniej 250 MB (zalecane co
najmniej 1 GB)
• Port USB
• Napęd CD-ROM
• Monitor obsługujący rozdzielczość 1024
x 768 pikseli z 16-bitową głębią kolorów
(zalecana obsługa głębi 32-bitowej)
• Program Microsoft Direct X 9.0c lub
nowszy
• Intelli-studio może nie działać prawidłowo na
niektórych komputerach, nawet kiedy komputer
spełnia wymagania.
• Jeśli twój komputer nie spełnia wymagań,
filmy mogą się nie odtwarzać prawidłowo bądź
edytowanie filmów może zająć więcej czasu.
• Zainstaluj DirectX 9.0c lub wyższy przed użyciem
programu.
• Aby podłączyć do komputera aparat jako dysk
wymienny, wymagany jest system operacyjny
Windows XP/Vista/7 albo Mac OS 10.4 lub nowszy.
• Korzystanie z samodzielnie złożonego komputera
lub nieobsługiwanego komputera i systemu
operacyjnego może unieważnić gwarancję.
• Programy te mogą nie działać poprawnie
w przypadku 64-bitowych wersji systemów
operacyjnych Windows XP, Vista i 7.
Programy znajdujące się na płycie CD
Program
Zastosowanie
Intelli-studio
Edycja zdjęć i filmów wideo.
Samsung RAW
Converter
Przekonwertuj pliki RAW na
żądany format.
Przesyłanie plików do komputera
1
Włóż płytę instalacyjną CD do kompatybilnego
napędu CD-ROM.
2
Po wyświetleniu ekranu instalacyjnego kliknij
pozycję Samsung Digital Camera Installer,
aby rozpocząć instalację.
Przesyłanie plików do komputera
Po podłączeniu aparatu do komputera aparat
zostanie rozpoznany jako dysk wymienny.
1
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla
USB.
Należy podłączyć odpowiednią końcówkę kabla do
gniazda aparatu. Podłączenie do aparatu drugiego końca
kabla może skutkować uszkodzeniem plików. Producent
nie jest odpowiedzialny za utratę żadnych danych.
94
3
Wybierz programy do zainstalowania i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
4
Kliknij przycisk Exit (Zakończ), aby zakończyć
instalację i uruchomić komputer ponownie.
Przesyłanie plików do komputera
2
Włącz aparat.
•
3
W wyświetlonym oknie wybierz opcję
Komputer.
Na komputerze wybierz kolejno pozycje Mój
Odłączanie aparatu (w systemie Windows XP)
Sposób odłączania kabla USB w systemach
Windows 2000/Vista jest podobny.
1
Jeśli lampka stanu aparatu miga, to przesyłanie
danych jest w toku. Poczekaj, aż lampka stanu
przestanie migać.
2
Kliknij ikonę
na pasku narzędzi w prawym
dolnym rogu ekranu komputera.
3
Kliknij wyświetlony komunikat.
4
Odłącz kabel USB.
komputer → Dysk wymienny → DCIM →
XXXPHOTO lub wybierz folder XXX_MMDD.
95
4
Wybierz pliki i przeciągnij je do komputera lub
zapisz na komputerze.
• Jeśli typ folderu jest ustawiony na opcję Data,
nazwa folderu ma format „XXX_MMDD”.
• Na przykład folder zdjęć wykonanych 1 stycznia
będzie nosił nazwę „101_0101”.
Przesyłanie plików do komputera
Użytkownicy systemu Mac
Po podłączeniu aparatu do komputera Macintosh
komputer automatycznie rozpozna urządzenie.
Pliki można przesyłać bezpośrednio z aparatu
do komputera, bez konieczności instalowania
jakichkolwiek programów.
Obsługiwany system operacyjny to Mac OS 10.4 lub
nowszy.
96
1
2
Włącz aparat.
• W wyświetlonym oknie wybierz opcję
Komputer.
3
Dwukrotnie kliknij ikonę dysku wymiennego.
4
Prześlij zdjęcia lub filmy wideo do komputera.
Podłącz aparat do komputera Macintosh przy
użyciu kabla USB.
Przy podłączaniu kabla USB należy uważać, aby
prawidłowo dopasować złącze kabla USB do gniazda
aparatu.
• Podłączenie do aparatu niewłaściwego końca kabla
może skutkować uszkodzeniem plików. Producent
nie jest odpowiedzialny za utratę żadnych danych.
• Należy używać wyłącznie akcesoriów
firmy SAMSUNG. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za utracone pliki ani szkody
mogące powstać na skutek używania produktów
innych producentów.
Przesyłanie plików do komputera
Korzystanie z aplikacji Intelli-studio
Po zainstalowaniu aplikacji Intelli-studio na komputerze aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie po podłączeniu
aparatu do komputera. Jeśli aplikacja Intelli-studio nie uruchomi się po podłączeniu aparatu do komputera, kliknij dwukrotnie
ikonę Intelli-studio na pulpicie systemu Windows. Program Intelli-studio umożliwia odtwarzanie i edytowanie plików. Można
również przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube. Po informacje, wybierz [Menu → Help] w
programie.
97
UÊ Nie można edytować plików w aparacie. Przenieś pliki do komputera przed edytowaniem.
UÊ Nie można kopiować plików z komputera do aparatu.
UÊ Intelli-studio odtwarza następujące formaty:
‡ÊWideo : AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
‡ÊZdjęcia : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Przesyłanie plików do komputera
Ikona
98
Przesyłanie plików przy użyciu program Intelli–studio
Opis
Wyświetl zdjęcia w wybranym folderze
Program Intelli–studio jest uruchamiany
automatycznie po podłączeniu aparatu do
komputera przy użyciu kabla USB.
3
Przejdź do trybu Edycja zdjęć
1.Ê Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla
4
Przejdź do trybu Edycja wideo
5
Przełącz do trybu udostępniania (można
wysyłać pliki przy użyciu poczty e-mail
lub przekazywać pliki do witryn sieci Web,
takich jak Flickr lub YouTube.)
6
Powiększ lub pomniejsz miniatury na liście
7
7ÞLˆiÀâÊÌÞ«Ê«ˆŽÕ
8
Przeglądaj pliki w wybranym folderze na
komputerze
9
Wyświetl lub ukryj pliki znajdujące się w
pamięci podłączonego aparatu
10
Przeglądaj pliki w wybranym folderze w aparacie
11
Wyświetl pliki jako miniatury, w inteligentnym
albumie lub na mapie
12
Przeglądaj foldery w podłączonym urządzeniu
13
Przeglądaj foldery w komputerze
14
Przejdź do poprzedniego lub następnego
folderu
15
Wydrukuj pliki, wyświetl pliki na mapie, zapisz
pliki w katalogu Mój folder lub zarejestruj twarze
1
Otwórz menu
2
USB.
2Ê
Włącz aparat.
UÊ Komputer
Ê
automatycznie rozpozna aparat.
Jeśli podłączenie aparatu okaże się
niemożliwe, zostanie wyświetlone okno
wyskakujące. Wybierz opcję Komputer.
3Ê
Wybierz folder na komputerze, w którym będą
zapisywane nowe pliki.
UÊ ÊJeżeli twój aparat nie ma nowych plików, okno
do zachowania nowych plików nie pokaże się.
4Ê
Wybierz opcję Tak.
UÊ Nowe
Ê
pliki będą przeniesione do komputera.
œÀÊ7ˆ˜`œÜÃÊ6ˆÃÌ>]ÊÃiiVÌÊRun Installer.exeÊvÀœ“Ê
̅iÊÕ̜*>ÞÊ܈˜`œÜ°
Korzystanie z programu Samsung RAW Converter
Przy użyciu programu Samsung RAW Converter
można tworzyć wcześniej edytowane pliki RAW.
Ponadto można edytować pliki JPEG i TIFF w taki
sam sposób jak pliki RAW. To oprogramowanie
jest kompatybilne tylko z systemami Windows XP,
Vista i 7.
Aby uruchomić program, kliknij menu [Start →
Wszystkie programy → Samsung RAW Converter
→ Samsung RAW Converter]
99
Edycja plików RAW
①
②
③
④
⑤
• Poniższa lista zawiera funkcje edycji obrazów.
Ì Pasek menu
Í Narzędzia edycji obrazów
[Exposure bias]
(Korekta ekspozycji) : Kompensuje wartość
ekspozycji.
[White balance]
(Balans bieli) :
Reguluje wartość balansu
bieli.
[Kolor] :
Dostosowuje jasność
obrazu.
[Ton] :
Zmienia odcień kolorów.
[Ostrość/
redukcja szumów]
(Ostrość) :
Reguluje ostrość.
[Development]
(Wywołanie) :
Dostępny jest podgląd
ostatecznego wyglądu.
Kontroler jasności
Dostosowuje jasność i nadmiernie jasne miejsca
na obrazie.
Histogram
Pokazuje warstwy kolorów obrazu.
Okno podglądu
Pokazuje wybrany obraz.
• Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z menu [Help]
(Pomoc) programu Samsung RAW Converter.
• Program Samsung Converter na komputery
Macintosh można pobrać z witryny firmy Samsung.
Korzystanie z programu Samsung RAW Converter
Poprawianie ekspozycji
Największą zaletą programu Samsung RAW
Converter jest możliwość zachowania najlepszej
jakości obrazów podczas edytowania plików RAW.
100
Po zmianie jasności lub kontrast można nadal
uzyskać ten sam efekt, niezależnie od tego, który
parametr został zmieniony jako pierwszy. Poniższe
ilustracje pokazują, w jaki sposób można zmieniać
ekspozycję zdjęcia przy użyciu programu Samsung
RAW Converter.
Ekspozycję można zmieniać za pomocą opcji menu
w sposób pokazany na ilustracjach.
▲ Oryginalne zdjęcie
Tryb P, przysłona:
f = 8,
szybkość migawki:
1/15 s, ISO = 100
Dokonane zmiany są widoczne na histogramach,
jak pokazano na ilustracjach:
▲ Oryginalne zdjęcie
Opcja menu umożliwiająca
regulację ekspozycji.
▲ Zmienione zdjęcie po
korekcji ekspozycji.
▲ Zmienione zdjęcie po
korekcji ekspozycji.
Korzystanie z programu Samsung RAW Converter
101
Edycja plików JPEG/TIFF w taki
sam sposób jak plików RAW
Zapisywanie plików RAW w
formacie JPEG lub TIFF
Przy użyciu programu Samsung RAW Converter
można dokonywać obróbki plików JPEG/TIFF w taki
sam sposób jak plików RAW. Można zmienić balans
bieli i ostrość, a także usunąć szumy. Poniższe
ilustracje pokazują, w jaki zmieniono kontrast obrazu
TIFF przy użyciu programu Samsung RAW Converter.
Kontrast można zmieniać za pomocą opcji menu w
sposób pokazany na ilustracjach.
Program Samsung RAW Converter umożliwia
zapisywanie plików RAW w formacie JPEG lub
TIFF.
Opcja menu umożliwiająca zmianę kontrastu
▲ Oryginalne zdjęcie Tryb P,
przysłona: f = 8, szybkość
migawki: 1/15 s, ISO = 100
▲ Zmienione zdjęcie po
korekcji kontrastu.
1. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować, a
następnie wybierz opcje [File(F)] (Plik) →
[Development...] (Wywołanie).
2. Wybierz format pliku JPEG lub TIFF, a
następnie kliknij opcję [Save(S)] (Zapisz).
- Wybrany plik zostanie zapisane w formacie
JPEG lub TIFF.
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge)
Zdjęcia można drukować przy użyciu drukarki obsługującej standard PictBridge, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki.
1
Po włączeniu drukarki podłącz do niej aparat
przy użyciu kabla USB.
Konfigurowanie ustawień drukowania
1
2
Obrazy
Jedno zdj.
Rozmiar
Automat.
Układ
Automat.
Typ
Automat.
Jakość
Automat.
Data
Automat.
Drukuj
102
2
Włącz aparat.
• Wybierz opcję Drukarka w wyświetlony oknie.
• Jeśli dana drukarka została wyposażona w
funkcję pamięci masowej, należy uprzednio
w menu ustawień zmienić tryb USB na opcję
Drukarka
Obrazy
Wybór drukowania bieżącego zdjęcia lub
wszystkich zdjęć.
Rozmiar
Określanie rozmiaru wydruku.
Układ
Tworzenie wydruków miniatur.
Typ
Wybór rodzaju papieru.
Jakość
Wybór jakości wydruku.
Data
3
Wybierz zdjęcie przy użyciu przycisków [W/X].
• Naciśnij przycisk [MENU], aby ustawić opcje
drukowania.
4
Naciśnij przycisk [
], aby wydrukować.
MENU Wyjście
Wybór funkcji drukowania daty.
Nzw_pliku Wybór funkcji drukowania nazwy pliku.
Reset
Resetowanie opcji drukowania.
Niektóre opcje nie są obsługiwane przez wszystkie
drukarki.
Menu ustawień aparatu
Parametry pracy aparatu można ustawić przy użyciu menu konfiguracji.
Menu ustawień aparatu
…………………………… 104
Menu ustawień aparatu
Parametry pracy aparatu można ustawić przy użyciu menu konfiguracji.
1 Naciśnij przycisk [MENU] w trybie
fotografowania lub odtwarzania.
2 Wybierz żądane menu konfiguracji.
1
2
3
Sz_podgl.
1
1
2
1 sek.
3
Menu
konfiguracji
Regulacja wyświetlacza
104
Oszczędz. wyświetl.
3 min
Oszcz. energii
1 min
Data/czas
Dźwięk
MENU Wyjście
OK
Zmień
3 Wybierz żądaną pozycję.
2
Dźwięk
Głośność systemu
Średni
Dźw. AF
Wł.
Dźwięk przycisku
Wł.
MENU Wyjście
OK
Zmień
4 Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić
do poprzedniego trybu.
Menu ustawień aparatu
Dźwięk
Głośność
systemu
Dźw. af
Dźwięk pracy
* Wartość domyślna
Można ustawić dźwięk emitowany podczas obsługi aparatu.
(Wył., Cichy, Średni*, Głośny)
Można ustawić dźwięk emitowany w trybie automatycznej regulacji ostrości (AF). (Wył.,
Wł.*)
Można ustawić dźwięk pracy aparatu. (Wył., Wł.*)
105
Wyświetlacz
Language
Regulacja
wyświetlacza
* Wartość domyślna
Wybór języka używanego na ekranie.
Ta opcja umożliwia dostosowanie jasności, ustawienia automatycznej jasności oraz kolorów
wyświetlacza.
Jasność wyświetlacza: Jasność można dostosować w zależności od tego, czy używa się
ekranu czy celownika, za pomocą przycisków [S/T].
Autom. jasność: Regulacja jasności wyświetlacza.
Kolor wyświetlacza: Kolory można dostosować w zależności od tego, czy używa się
ekranu czy celownika, za pomocą przycisków [S/T/W/X].
Oszczędz.
wyświetl.
Umożliwia ustawienie czasu wyłączenia wyświetlacza. (Wył. , 0,5 min*, 1 min, 3 min,
5 min, 10 min)
Sz_podgl.
Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania szybkiego podglądu (zaraz po zrobieniu
zdjęcia).
(Wył., 1 sek.*, 3 sek., 5 sek., Zatrzymaj)
Menu ustawień aparatu
Konfiguracja standardowa 1(
1
)
* Wartość domyślna
Ta opcja powoduje sformatowanie karty pamięci (usunięcie wszystkich plików, również zabezpieczonych).
(Tak, Nie*)
Format.
Reset
106
Nzw_pliku
W przypadku używania karty pamięci sformatowanej w aparacie innej marki, czytniku kart pamięci lub
komputerze może wystąpić błąd.
Przed rozpoczęciem używania karty należy ją sformatować w tym aparacie.
Powoduje zresetowanie opcji menu konfiguracji i fotografowania. (Zachowywana jest data, czas, język i
wartość wyjścia wideo). (Tak, Nie*)
Można ustawić metodę nadawania nazw plikom.
Standard* : SAM_XXXX.JPG(sRGB)/_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
Data : MMDDXXXX.JPG(sRGB)/_MDDXXXX.JPG(Adobe RGB, Jan. ~ Sep.)/
_ADDXXXX.JPG(Adobe RGB, z oznaczeniem A dla października, B dla listopada, C dla grudnia)
Na przykład zdjęcie zrobione z ustawieniem Styczeń 01 sRGB jest zapisywane pod nazwą „0101xxxx.
jpg".
Można ustawić metodę nadawania numerów plikom. (Seria*, Reset)
• Folder tworzony przy zapisywaniu pierwszych zdjęć ma nazwę 100PHOTO, a nazwa pierwszego pliku to
SAM_1001 (jeśli przestrzeń kolorów jest ustawiona na sRGB).
• Numery plików zwiększają się o 1 w przedziale SAM_0001 – SAM_9999.
Numer pliku
• Numery folderów zwiększają się o 1 w przedziale 100PHOTO – 999PHOTO.
• W folderze można zapisać maksymalnie 999 plików.
• Nazwy plików są nadawane zgodnie ze specyfikacją DCF (Design rule for Camera File system).
• Jeśli nazwa pliku zostanie zmieniona, aparat może przestać odtwarzać ten plik.
Typ folderu
Ustawia rodzaj folderu.
Standard* : XXXPHOTO
Data : XXX_MMDD
Menu ustawień aparatu
Konfiguracja standardowa 2(
2
)
* Wartość domyślna
Oszcz.
energii
107
Data/czas
Ta opcja umożliwia automatyczne wyłączanie aparatu po określonym czasie bezczynności. (0,5 min,
1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
•
Ustawiony czas wyłączania aparatu jest zachowywany nawet po wymianie akumulatora.
•
Funkcja ta może nie działać, gdy aparat jest podłączony do komputera, telewizora lub drukarki bądź
odtwarzany jest pokaz slajdów lub film.
Ta opcja umożliwia ustawienie daty i godziny.
(Typ, Data, Strefa czasowa, Czas, Nadruk)
•
•
W prawym, dolnym narożniku wyświetlanego zdjęcia pokazywana jest tylko data.
Drukarki niektórych producentów i modeli mogą nie umożliwiać prawidłowego drukowania daty.
Menu ustawień aparatu
Konfiguracja standardowa 3(
3
)
* Wartość domyślna
Autom. wybór* : Tryb jest przełączany pomiędzy ustawieniami Główny wyświetlacz a Wizjer przez czujnik
Wybór
oka
wyświetlacza Gł. wyświet.: Ekran jest widoczny tylko w trybie Główny wyświetlacz.
Wizjer : Ekran jest widoczny tylko w trybie Wizjer
108
Wyj_video
W przypadku podłączania aparatu do urządzenia zewnętrznego (np. monitora lub telewizora) należy wybrać
sygnał wyjściowy odpowiedni dla danego kraju.
NTSC*: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk itd.
PAL (obsługuje tylko standard BDGHI): Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia,
Włochy itd.
Po podłączeniu aparatu do telewizora HD z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC) funkcjami odtwarzania aparatu
Anynet+
można sterować za pomocą pilota telewizora (str. 91).
(HDMI-CEC) Wł.*: Funkcjami odtwarzania aparatu można sterować za pomocą pilota telewizora.
Wył.: Funkcjami odtwarzania aparatu NIE można sterować za pomocą pilota telewizora.
Rozmiar
HDMI
Aktualizacja
oprogr.
Gdy używany jest przewód HDMI, można zmienić rozdzielczość telewizora HD.
(W przypadku systemu NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p)
(W przypadku systemu PAL: Auto*, 1080i, 720p, 576p)
Jeśli podłączony telewizor HD nie obsługuje wybranej rozdzielczości, zostanie wybrana rozdzielczość
niższa o jedne stopień.
Pokazuje wersję aparatu i obiektywu oraz umożliwia zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego.
Korpus: Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe aparatu.
Obiektyw: Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe obiektywu.
•
•
•
Oprogramowanie można zaktualizować poprzez pobranie go ze strony www.samsungimaging.com.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie jest możliwa, gdy akumulator nie jest całkowicie naładowany. Spróbuj
zaktualizować oprogramowanie po całkowitym naładowaniu akumulatora lub korzystając z zasilacza (opcjonalny).
Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego opcje ustawione przez użytkownika zostają przywrócone do
ustawień domyślnych. (Zachowywana jest data, czas, język i wartość wyjścia wideo)
Załączniki
Informacje dotyczące ustawień, komunikatów o błędach i danych
technicznych oraz porady związane z konserwacją.
Komunikaty o błędach ……………………………… 110
Konserwacja aparatu ………………………………… 111
Przed skontaktowaniem się z centrum
serwisowym …………………………………………… 115
Dane techniczne aparatu …………………………… 118
Dane techniczne obiektywu
……………………… 122
Akcesoria (elementy wyposażenia
opcjonalnego) ………………………………………… 123
Indeks ………………………………………………… 125
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach należy spróbować następujących rozwiązań.
Komunikat o
błędzie
Błąd karty
Zablok. Karta
DCF Full Error
110
Błąd pliku
Słaba bateria
Sugerowane rozwiązanie
• Wyłącz aparat, a następnie włącz go
ponownie.
• Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.
• Sformatuj kartę pamięci. (str. 106)
Odblokuj kartę pamięci.
Nazwy plików nie są zgodne ze standardem
DCF. Przenieś pliki z karty pamięci do
komputera, a następnie sformatuj kartę
(str. 106).
Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z
centrum serwisowym.
Włóż naładowaną baterię lub naładuj baterię.
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę
pamięci.
Brak pliku obrazu Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę
pamięci zawierającą zdjęcia.
Sprawdzić
Należy sprawdzić, czy pomiędzy obiektywem
obiektyw.
a wskaźnikiem montażu obiektywu nie
nagromadził się kurz ani nie ma substancji
obcych.
Kurz i substancje obce należy usunąć. Należy
uważać, aby nie dostały się one do środka
aparatu.
Error 00
Wyłącz aparat, a następnie zdejmij obiektyw i
ponownie go zamocuj.
Error 01/02
Wyłącz aparat, a następnie wyjmij akumulator
i ponownie go włóż.
Pamięć pełna
Konserwacja aparatu
Czyszczenie aparatu
Korpus aparatu
Przetrzyj go suchą, miękką szmatką.
Obiektyw i wyświetlacz aparatu
Przy użyciu dmuchawy usuń kurz z obiektywu, a
następnie przetrzyj go ostrożnie miękką szmatką.
Jeśli na obiektywie pozostanie kurz, zwilż papierek
czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i
ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.
111
Zanieczyszczenia na czujniku obrazu
W zależności od warunków fotografowania na
zdjęciach mogą pojawiać się zanieczyszczenia
będące skutkiem narażenia czujnika obrazu na
wpływy środowiska zewnętrznego. Nie jest to
wada produktu, ponieważ może być on narażony
na zanieczyszczenia podczas normalnego
użytkowania. W przypadku używania dmuchawy
nie należy jej wkładać przez otwór mocowania
obiektywu, ponieważ grozi to usterką aparatu.
W takiej sytuacji należy się skontaktować z centrum
serwisowym.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać
benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu. Środki
te mogą spowodować uszkodzenie lub awarię
aparatu.
Konserwacja aparatu
Informacje dotyczące kart pamięci
Obsługiwane karty pamięci
W aparacie można używać kart pamięci SD
(Secure Digital) i SDHC (Secure Digital High
Capacity).
Styki
112
Przełącznik
zabezpieczający
przed zapisem
Etykieta (przód)
Usunięciu plików z karty pamięci SD lub SDHC
można zapobiec, używając przełącznika
zabezpieczającego przed zapisem. Aby
zablokować kartę, przesuń przełącznik w dół. Aby
ją odblokować, przesuń przełącznik w górę. W celu
fotografowania należy odblokować kartę.
Pojemność karty pamięci
Pojemność karty pamięci może być różna w zależności
od scenerii lub warunków fotografowania. Poniższe
pojemności przedstawiono dla karty SD 1 GB.
Rozmiar
B.dobra Dobra Normal.
14M
(3:2)
10M
(3:2)
6M
(3:2)
2M
(3:2)
12M
Zdjęcia (16:9)
8M
(16:9)
5M
(16:9)
2M
(16:9)
Seryjne
RAW
RAW+SF
142
278
408
35
28
31
32
197
382
724
-
32
34
36
322
615
1128
-
36
38
39
738
1334
2238
-
41
42
43
168
328
630
-
30
33
35
234
454
860
-
34
36
37
381
727
1334
-
38
39
40
872
1573
2638
-
42
43
43
1201
2092
3320
-
-
-
-
Wysoka jakość
Normalna
1280
(16:9)
Ok. 15 min
Ok. 22 min
640
(4:3)
Ok. 44 min
Ok. 66 min
320
(4:3)
Ok. 145 min
Ok. 210 min
Rozmiar
*Filmy (30
kl./s)
RAW+F RAW+N
* Czas nagrywania może być inny w przypadku używania
funkcji zoomu.
W celu określenia łącznego czasu nagrywania nagrano
kilka kolejnych filmów.
Konserwacja aparatu
Informacje dotyczące akumulatora
Należy używać wyłącznie akumulatorów
zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Dane techniczne akumulatora
113
Tryb
BP1310
Typ
Akumulator litowo-jonowy
Pojemność
1300 mAh
Napięcie
7,4 V
Czas ładowania
(gdy aparat jest wyłączony)
Ok. 150 min
Czas eksploatacji akumulatora
Tryb pracy
Warunki fotografowania
(gdy bateria jest w pełni
naładowana)
Zdjęcia
Ok. 200 min/Ok. 400 zdjęcia
Wideo
Ok. 130 min
• Powyższe wartości uzyskano w wyniku pomiarów
przeprowadzanych zgodnie ze standardami firmy Samsung;
mogą się one różnić w zależności od sposobu eksploatacji
aparatu.
• Czas fotografowania/nagrywania może się się zmieniać w
zależności od warunków pracy i interwału między zdjęciami.
• W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano
kolejno kilka filmów wideo.
Konserwacja aparatu
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
• Jeśli dioda wskaźnika jest wyłączona, sprawdź, czy
akumulator został włożony prawidłowo.
• Jeśli dioda wskaźnika miga na czerwono lub nie świeci,
podłącz ponownie kabel lub wyjmij akumulator, a
następnie włóż go ponownie.
• W przypadku ładowania rozgrzanego akumulatora
dioda wskaźnika może zaświecić na pomarańczowo.
Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu akumulatora.
114
Podczas korzystania z akumulatora należy przestrzegać
poniższych zasad.
- Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do powstania
bardzo wysokiej temperatury, pożaru lub wybuchu.
- Jeśli kształt lub wielkość akumulatora uległy zmianie,
należy się skontaktować z centrum serwisowym.
- Może to stanowić fizyczne zagrożenie.
- Używać wyłącznie zalecanej ładowarki.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu urządzeń
wytwarzających płomienie.
- Nie wkładać produktu do kuchenki mikrofalowej.
- Nie pozostawiać produktu w pojeździe latem.
- Nie umieszczać produktu w miejscu o wysokiej
temperaturze i dużej wilgotności.
- Nie przechowywać produktu przez długi czas
zawiniętego w koc, kołdrę lub materac elektroniczny.
- Nie pozostawiać produktu włączonego w miejscach
bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Uważać, aby do gniazda akumulatora nie dostały się
takie przedmioty jak naszyjnik, moneta, klucz, zegarek
itp.
- Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych
przez producenta, litowo-jonowych akumulatorów
wymiennych.
- Nie próbować rozmontowywać ani robić otworów w
produkcie przy użyciu ostrego przedmiotu.
- Nie wywierać dużego nacisku na produkt.
- Pilnować, aby produkt nie spadł z wysokości. Nie
narażać produktu na wstrząsy.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich
temperatur przekraczających 60°C (140°F).
- Nie wystawiać produktu na działanie wody ani wilgoci.
- Baterii nie należy wystawiać na nadmiernie wysoką
temperaturę — światło słoneczne, ogień itp.
Zalecenia dotyczące utylizacji
- Należy przestrzegać instrukcji i prawidłowo
zutylizować zużyty akumulator.
- Zabrania się niszczenia akumulatorów poprzez
spalanie.
- Instrukcje utylizacji mogą się różnić w zależności od
kraju lub regionu.
- Należy przestrzegać podanych zasad utylizacji.
Zalecenie dotyczące ładowania akumulatora.
- Nie należy ładować akumulatora żadną inną
metodą niż ta opisana w podręczniku użytkownika.
Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
W przypadku problemów z aparatem przed kontaktem z centrum serwisowym prosimy o wykonanie poniższych
procedur. Jeśli wykonanie procedury nie usunęło problemu z urządzeniem, prosimy o skontaktowanie się z
lokalnym punktem sprzedaży lub centrum serwisowym.
Sytuacja
Nie można włączyć aparatu
115
Aparat nagle się wyłącza
Akumulator szybko się
rozładowuje
Nie można robić zdjęć
Aparat się zawiesza
Lampa błyskowa nie działa
Lampa błyskowa jest
nieoczekiwanie wyzwalana
Sugerowane rozwiązanie
•
•
•
•
•
•
Upewnij się, czy do aparatu został włożony akumulator.
Upewnij się, czy akumulator został włożony w prawidłowy sposób.
Naładuj akumulator.
Naładuj akumulator.
Może być włączony tryb oszczędzania energii (str. 107).
Zasilanie jest automatycznie wyłączane w celu zapobiegania usterkom aparatu na skutek
działania wysokich temperatur.
• Akumulator może się szybko rozładowywać w niskich temperaturach (poniżej 0°C). Postaraj się
trzymać akumulator w ciepłym miejscu, na przykład w kieszeni.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów wideo przyczynia się do szybszego
wyczerpania akumulatora. W razie potrzeby naładuj akumulator.
• Akumulatory są elementami ulegającymi zużyciu i po pewnym czasie muszą zostać
wymienione. Jeśli akumulator szybko się rozładowuje, kup nowy.
• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
• Sformatuj kartę pamięci (str. 106).
• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę pamięci.
• Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj kartę pamięci (str. 112).
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Naładuj akumulator.
• Upewnij się, czy akumulator został włożony w prawidłowy sposób.
• Gdy używana jest funkcja preselekcji AF, nie można zrobić zdjęcia, jeśli ostrość nie jest
prawidłowo ustawiona na obiekcie. Wyłącz funkcję preselekcji AF lub prawidłowo ustaw ostrość.
Wyjmij akumulator i włóż go ponownie.
• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na Wył. (str. 55).
.
• Lampy błyskowej nie można używać w trybach i w niektórych trybach
Lampa błyskowa może błysnąć na skutek elektryczności statycznej.
Nie oznacza to awarii aparatu.
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
116
Sytuacja
Sugerowane rozwiązanie
Data i czas są nieprawidłowe
Ustaw datę i czas w menu Ustawienia2 (
Wyświetlacz lub przyciski nie
działają
Wyjmij akumulator i włóż go ponownie.
Wystąpił błąd karty pamięci
Karta pamięci nie została wyzerowana. Sformatuj kartę (str. 106).
Nie można odtwarzać plików
Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna
być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji należy odtworzyć pliki na komputerze.
Zdjęcie jest nieostre
• Jeśli fotografowany obiekt nie jest wyostrzony, zdjęcie może być niewyraźne. Zmień
warunki fotografowania.
• Gdy aparat drga podczas fotografowania, zdjęcie może być niewyraźne. Aby uniknąć
drgania aparatu, zaleca się używanie statywu.
• Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie wyczyść obiektyw (str. 111).
2 ).
Barwy zdjęcia nie odpowiadają Ustawienie niewłaściwego balansu bieli może skutkować kolorami odbiegającymi od
rzeczywistości
rzeczywistych. Wybierz właściwą opcję balansu bieli, dostosowaną do źródła światła (str. 68)
Zdjęcie jest zbyt jasne
Zdjęcie zostało prześwietlone.
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych (str. 66)
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość migawki. (str. 41)
• Wyłącz lampę błyskową (str. 55)
• Dostosuj czułość ISO (str. 59)
Zdjęcie jest zbyt ciemne
Zdjęcie jest niedoświetlone.
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych.
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość migawki.
• Włącz lampę błyskową.
• Dostosuj czułość ISO.
Zdjęcie jest zniekształcone
Obiektywy szerokokątne mogą spowodować zniekształcenia obrazu. Jest to ich typowa cecha.
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
• Sprawdź, czy aparat został prawidłowo podłączony do ekranu zewnętrznego za
pomocą kabla A/V lub HDMI.
• Sprawdź, czy na karcie pamięci są zdjęcia.
• Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo.
Komputer nie rozpoznaje
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
aparatu
• Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany obsługiwany system operacyjny.
Komputer rozłącza się z
Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na skutek działania elektryczności
aparatem podczas przesyłania statycznej. Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Nie można wyświetlić zdjęć na
telewizorze
117
Sugerowane rozwiązanie
zdjęć
Dane techniczne aparatu
Dane techniczne
Czujnik
obrazu
Typ
CMOS
Rozmiar matrycy 23,4×15,6 mm
Dane techniczne
Ustawianie
ostrości
118
Stabilizacja
obrazu
Całkowita liczba Ok. 15,1 megapikseli
pikseli
Tryby
Pojedynczy AF, Ciągły AF, MF
(ręczna regulacja ostrości)
Pomocnicza
lampa AF
Tak (zielona dioda LED)
Typ
Elektronicznie sterowana,
pionowa migawka oparta na
płaszczyźnie ogniskowej
Szybkość
Autom. 1/4000 s – 30 s
Ręczna: 1/4000 s – 30 s (skok
1/3EV lub 1/2EV)
Bulb (maks. czas: 8 min)
Filtr kolorów
Podstawowy filtr kolorów RGB
Mocowanie
Mocowanie Samsung NX
Obsługiwane
obiektywy
Obiektywy Samsung
Typ
Na poziomie obiektywu
(zależna od obiektywu)
Wyświetlacz Type
Rozmiar
Celownik
Autofokus kontrastowy
Punkt ustawiania Wybór: 1 punkt (dowolnie
ostrości
wybrany)
Multi: tryb normalny 15
punktów, zbliżenie 35 punktów
Wykrywanie twarzy: maks. 10
twarzy
Efektywna liczba Ok. 14,6 megapikseli
pikseli
Obiektyw
Typ
Migawka
LCD
3.0”
Rozdzielczość
QVGA(320x240) 230k tys.
Widok na żywo
Pole widzenia: ok. 98%
Typ
EVF
Rozdzielczość
QVGA Class (300x220) 201k
tys. punktów
Pole widzenia
Ok. 98%
Powiększenie
Ok. 0,83x (APS-C, 50 mm,
-1 m-1)
Pozycja oka
Ok.17 mm
Regulacja
dioptrii
Ok. -4,0 – +1,0 m-1
Ekspozycja
System pomiaru TTL 247 (19x13) segment
światła
blokowy
Pomiar: multi, centralny
ważony, punktowy
Zakres pomiaru: EV0–18
(ISO100 30 mm F2,0)
Kompensacja
±3 EV (skok 1/2EV, 1/3EV)
Blokada AE
Przycisk AEL
Odpowiednik
ISO
Autom., 100, 200, 400, 800,
1600, 3200 (skok 1EV)
Dane techniczne aparatu
Dane techniczne
Tryb napędu Tryby
119
pojedyncze, ciągłe, seryjne,
samowyzwalacz, bracketing
(AE, BB, kreator zdjęć)
Ciągłe
JPEG: 3 kl./s do 10 zdjęć, tryb
seryjny: 30 kl./s do 30 zdjęć
RAW: 3 kl./s do 3 zdjęć
Bracketing
Zakres autom. ekspozycji
(±3EV), zakres balansu bieli
(skok ±3), zakres kreatora
zdjęć (wybór 3 trybów)
Samowyzwalacz 2–30 s (skok 1 s)
Lampa
błyskowa
Pilot
Przewodowy: SR9NX01
(opcjonalny)
Typ
Autom. otwierana lampa TTL
Tryby
Inteligentna lampa błyskowa,
autom., autom + redukcja
czerwonych oczu, Wypełnij,
Wypełnij + redukcja
czerwonych oczu, 1. kurtyna,
2. kurtyna, wył.
Liczba
przewodnia
11 (przy ISO 100)
Zasięg kąta
widzenia
Szeroki kąt 28 mm
(odpowiednik 35 mm)
Szybkość
synchr.
Mniej niz 1/180 s
Kompensacja
błysku
-2 - +2EV (skok 0,5EV)
Zewnętrzna
Dostępna zewnętrzna lampa
lampa błyskowa błyskowa Samsung
(SEF42A, SEF20A)
Synchronizacja Złącze stopki lampy
(montaż lampy)
Dane techniczne
Balans bieli
Kreator
obrazu
Tryby
Autom., Dzienne,
Zachmurzenie, Jarzeniowe
(W, N, D), Żarówka, Lampa
błyskowa, własne, K (ręczne)
Mikroregulacja
Pomarańczowy/niebieski/
zielony/magenta (±7 stopni)
Tryby
Standard, Żywe, Portret,
Pejzaż, Las, Retro, Chłodny,
Spokojny, Klasyczny, Własny
(1-3)
Parametry
Kontrast, ostrość, nasycenie,
ton koloru
Dane techniczne aparatu
Dane techniczne
Fotografowanie
Tryby
Tryb Scena
120
Inteligentny autom., Program,
preselekcja migawki AE,
preselekcja przysłony AE,
ręczny, Noc, Portret, Pejzaż,
Scena, film
Upiększ, Dzieci, Zbliżenie,
Tekst, Zachód, Świt,
Podświetlenie, Fajerwerki,
Plaża&śnieg
Rozmiar obrazu JPEG (3:2):
14M (4592x3056),
10M (3872x2592),
6M (3008x2000),
2M (1920x1280),
1,4M (1472x976): Tylko tryb
seryjny
JPEG (16:9):
12M (4592x2584),
8M (3872x2176),
5M (3008x1688),
2M (1920x1080)
RAW: 14M (4592x3056)
Jakość
Bardzo dobra, dobra,
normalna
Format RAW
SRW
Przestrzeń
kolorów
sRGB, Adobe RGB
Dane techniczne
Film
Format
MP4 (H.264)
Kompresja
Film: H.264, dźwięk: AAC
Klip filmowy
Z dźwiękiem lub bez dźwięku
(możliwość wyboru, czas
nagrywania: 25 minut)
Rozmiar obrazu 1280x720, 640x480, 320x240
Liczba klatek na 30 kl./s
sekundę
Dźwięk
Mono
Edycja filmów
Przechwytywanie w postaci
zdjęcia, wycinanie
Odtwarzanie Typ
obrazów
Pojedynczy, miniatury (3/9/20
obrazów), pokaz slajdów, film
Ostrzeżenie
o nadmiernej
jasności
Dostępne
Edycja
Redukcja czerwonych oczu,
kompensacja podświetlenia
tła, wybór stylu, zmiana
rozmiaru, obracanie, retusz
twarzy, dodawanie szumu
Wybór stylu
zdjęcia
Miękkie, Żywe, Las, Jesień,
Zamglony, Ponury, Klasyczny
Dane techniczne aparatu
Dane techniczne
Pamięć
121
Nośnik
Pami zewntrzna (opcjonalna):
Karta SD (gwarantowana
obsuga do 4GB)
Karta SDHC (gwarantowana
obsuga do 8GB)
Formaty plików
RAW (SRW), JPEG (EXIF
2.21), DCF, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
Pojemność
(1 GB)
14M: RAW 35
14M: b. dobra 142, dobra 278,
normalna 408
10M: b. dobra 197, dobra 382,
normalna 724
6M: b. dobra 322, dobra 615,
normalna 1128
2M: b. dobra 738, dobra 1334,
normalna 2238
Seryjne (1,4M):
b. dobra 1201, dobra 2092,
normalna 3320
12M(W): b. dobra 168,
dobra 328, normalna 630
8M(W): b. dobra 234,
dobra 454, normalna 860
5M(W): b. dobra 381,
dobra 727, normalna 1334
2M(W): b. dobra 872,
dobra 1573, normalna 2638
Film: 1280x720:
wysoka jakość 15 min,
normalna 22 min
640x480: wysoka jakość
44 min, normalna 66 min
320x240: wysoka jakość
145 min, normalna 210 min
※ Powyższe wartości zostały
zmierzone zgodnie ze
standardem firmy Samsung
Dane techniczne
Druk bezpośredni
PictBridge
Interfejs
Złącze sygnału
cyfrowego
USB 2.0 (HI-SPEED)
Sygnał wideo
NTSC, PAL (możliwość wyboru)
HDMI 1.3: (1080i, 720P, 576P /
480P)
Pilot
Tak
Złącze zasilania DC 9,0 V, 1,5 A (100–240 V)
prądem stałym
Źródło
zasilania
Typ
Parametry
fizyczne
Wymiary
123×87×39,8 mm (bez
(szer. × wys. × gł.) wystających elementów
aparatu)
Akumulator z możliwością
ładowania: BP1310 (1300 mAh)
Ładowarka: BC1310
Zasilacz sieciowy: AD9NX01
(opcjonalny)
* Dołączony akumulator może
się różnić w zależności do
regionu sprzedaży
Ciężar
345 g (bez akumulatora i karty
pamięci)
Temperatura
robocza
0 ~ 40 °C
Wilgotność
powietrza
(użytkowanie)
5 ~ 85%
OproProgramy
gramowanie
Intelli-studio
Samsung RAW Converter,
* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
* Wszystkie znaki handlowe są własnością ich właścicieli.
Dane techniczne obiektywu
122
Nazwa obiektywu
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 18-55 mm
F3,5-5,6 OIS
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5,6 ED OIS
Długość ogniskowej
30 mm (odpowiednik
46,2 mm dla formatu
35 mm)
18–55 mm (odpowiednik
27,7–84,7 mm dla formatu
35 mm)
50–200 mm (odpowiednik
77–308 mm dla formatu
35 mm)
Elementy w grupach
5 elementów w 5 grupach
(1 soczewka asferyczna w
zestawie)
12 elementów w 9 grupach
(1 soczewka asferyczna w
zestawie)
17 elementów w 13 grupach
(2 soczewki o bardzo niskiej
dyspersji w zestawie)
Kąt widzenia
50.2°
75.9°- 28.7°
31.4°- 8.0°
Przysłona
F2 (min. F22), (liczba
listków: 7 , kołowa
diafragma przysłony)
F3,5–5,6 (min. F22),
(liczba listków: 7 , kołowa
diafragma przysłony)
F4–5,6 (min. F22),
(liczba listków: 7 , kołowa
diafragma przysłony)
Typ mocowania
Mocowanie Samsung NX
Mocowanie Samsung NX
Mocowanie Samsung NX
Optyczna stabilizacja
obrazu
Nie
Tak
Tak
Minimalna odległość
ustawiania ostrości
0,25 m ~ ∞
0,28 m ~ ∞
0,98 m ~ ∞
Maks. powiększenie
Ok. 0,16x
Ok. 0,22x
Ok. 0,2x
Osłona obiektywu
Opcjonalna
W zestawie
W zestawie
Rozmiar filtra
43 mm
58 mm
52 mm
Maks. średnica x
długość
61,5 x 21,5 mm
63 x 65,1 mm
70 x 100,5 mm
Ciężar
Ok. 85 g (bez osłony)
Ok. 198 g (bez osłony)
Ok. 417 g (bez osłony)
Temperatura robocza
0–40°C
0–40°C
0–40°C
Wilgotność powietrza
(użytkowanie)
5 ~ 85%
5 ~ 85%
5 ~ 85%
Dołączane mogą być różne modele obiektywu.
Akcesoria (elementy wyposażenia opcjonalnego)
Obiektyw
Obiektywy 30 mm, 18-55 mm i 50-200 są przeznaczone wyłącznie do użytku z
aparatami Samsung NX.
Karta pamięci
W tym aparacie można używać kart pamięci SD (Secure Digital) i SDHC (Secure
Digital High Capacity).
123
Kabel A/V
Aparat można podłączyć do urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem kabla A/V.
Pilot ze spustem migawki
To urządzenie pozwala zminimalizować ewentualne drgania aparatu podczas
fotografowania z użyciem statywu lub przy małej szybkości migawki.
Zasilacz
Aparat może być zasilany poprzez podłączenie go do gniazda zasilania za
pośrednictwem zasilacza.
Akcesoria (elementy wyposażenia opcjonalnego)
Pasek
Paski można nabyć osobno.
Torba na aparat
Torbę na aparat można nabyć osobno.
Filtr
124
Istnieje możliwość zakupu i zamocowania w aparacie dodatkowych filtrów.
Lampa błyskowa
W sprzedaży dostępne są lampy błyskowe (SEF20A i SEF42A) dla różnych potrzeb
fotografowania.
Kabel HDMI
Przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI można wyświetlać wysokiej jakości,
nieskompresowane zdjęcia lub filmy wideo na telewizorze z interfejsem HDMI (High
Definition Multimedia Interface).
Akumulator
Akumulator można nabyć osobno.
Elementy aparatu lub akcesoria opcjonalne pokazane na ilustracjach mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika opcjonalnych akcesoriów.
Indeks
A
F
L
Akumulator 18, 114
Automatyczna regulacja ostrości 34
Aktualizacja oprogramowania 108
Anynet+ 108
Akcesoria (elementy wyposażenia
opcjonalnego) 123
Fn
27
Fotografowanie w trybie Ciągłe 73
Funkcja AEL 77
Formatowanie 106
Lampka stanu 16
Lampa pomocnicza AF 61
G
B
Głębia ostrości 37
Głośność systemu 104
Muszla oczna 16
Metoda wybierania opcji/menu 26
Metody ustawiania ostrości 60
Multi AF 61
Metoda fotografowania 73
Mapowanie przycisków 77
Balans bieli 68
125
C
Czujnik oka 15
Czułość ISO 59
Ciągły AF 60
D
Dołączanie/odłączanie obiektywu 21
Dźwięk 29
Długa ekspozycja (Bulb) 44
Dane drukowania 89
Drukowanie indeksu 90
Drukarka fotograficzna 102
Dane techniczne aparatu 121
Dźwięk AF 105
Dźwięk przycisków 105
Data/czas 107
Dane techniczne obiektywu 127
E
Ekran ustawień użytkownika 29
Edycja zdjęć 84
H
HDTV
92
I
Ikony 25
Inteligentny zasięg 72
Inteligentny album 81
Intelli-studio 97
J
Jakość 52
JPEG 101
Język 105
K
Kompozycja 7
Kreator obrazu 75
Konwencjonalny telewizor 91
Komunikat o błędzie 110
Konserwacja aparatu 111
Karta pamięci 113
M
N
Nazwy elementów 14
Naciśnięcie spustu migawki do połowy
32
Nagrywanie filmu 48
Nazwa pliku 106
Nazwy i funkcje poszczególnych
Numer pliku 106
O
Obiekt 7
Obiektyw 17
OIS 35
Odtwarzanie 79
Oglądanie filmu 85
Obracanie 87
Oszczędzanie energii 107
Oczyszczanie czujnika 108
Indeks
126
P
S
Przyciski kierunkowe 5
Pokrętło regulacji dioptrii 16
Pasek 22
Porady 32
Przybliżanie/oddalanie (zoom) 34
Podgląd głębi 37
Przycisk EV 43
Przycisk otwierania lampy
błyskowej 55
Pojedyncze AF 60
Preselekcja AF 60
Pomiar centralny ważony 67
Pomiar punktowy 67
Pomiar wielopunktowy (Multi) 67
Przestrzeń kolorów 71
Pokaz slajdów 84
PictBridge 102
Stabilizacja obrazu 32
Szybkość migawki 42
Styl obrazu 88
Samsung Raw Converter 99
Szybki podgląd 105
R
Regulacja ekspozycji 5
Ręczna regulacja ostrości 34
Redukcja wiatru 49
Rozdzielczość 51
Redukcja szumu 53
Redukcja czerwonych oczu 56
Redukcja czerwonych oczu 88
Regulacja opcji Podśw. 88
Retusz twarzy 88
RAW 101
Resetowanie 106
Rozmiar HDMI 108
T
Tryb fotografowania 5
Tło 7
Typ wyświetlania 28
Tryb Intelig. autom. 39
Tryb Program 40
Tryb preselekcji przysłony 41
Tryb Preselekcja migawki 42
Tryb ręczny 43
Tryb Noc 45
Tryb Pejzaż 45
Tryb Portret 45
Tryb Scena 46
Timer 54
Temperatura barwowa 70
Typ folderu 106
U
Używanie pokrętła 26
Ustawianie trybu informacji
ekranowych 30
Ustawianie trybu lampy błyskowej 56
Ustawianie funkcji Wspomaganie MF
63
Ustawienia bracketingu 74
Usuwanie plików 82
Użytkownicy systemu Windows 93
Użytkownicy systemu Mac 96
W
Wyjmowanie aparatu z opakowania
13
Włączanie aparatu 23
Wybór wyświetlacza 30
Wartość przysłony 41
Wybór AF 61
Wykrywanie twarzy 64
Wykrywanie twarzy w trybie
autoportretu 65
Widok miniatur 81
Wyświetlacz 105
Wyjście wideo 108
Z
Zbliżenie 38
Zewnętrzna lampa błyskowa 59
Zakres AE 73
Zakres bal. biel 73
Zakres kreat. obr. 73
Zmiana metody fotografowania
73
Zabezpieczanie plików 82
Załączniki 109
1. kurtyna 56
2. kurtyna 56
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Sposób poprawnego usuwania baterii, w
które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu
zużytych baterii)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach
powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać
razem z innymi odpadami komercyjnymi.
PlanetFirst
Program PlanetFirst odzwierciedla
zobowiązanie firmy Samsung Electronics do
ciągłego rozwoju i odpowiedzialności społecznej
dzięki uwzględnieniu ekologii w zarządzaniu
prowadzoną działalnością.
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu
oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd
lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w
ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie
WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane,
substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii.
Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w
broszurze gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie
internetowej, pod adresem http://www.samsungimaging.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement