Samsung NX300 Instrukcja obsługi

Samsung NX300 Instrukcja obsługi
Podręcznik
użytkownika
POL Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
szczegółowe instrukcje obsługi aparatu. Prosimy o uważne
zapoznanie się z podręcznikiem.
Informacje o prawach autorskich
• Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
• Mac i Apple App Store są zastrzeżonym znakami towarowymi firmy
Apple Corporation.
• Google Play Store jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google,
Inc.
• Adobe, logo firmy Adobe, Photoshop i Lightroom są zarejestrowanymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• microSD™, microSDHC™ oraz microSDXC™ są zastrzeżonymi znakami
towarowymi stowarzyszenia SD Association.
• HDMI, logo HDMI i termin „High Definition
Multimedia Interface” są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
• Dane techniczne aparatu i treść tej instrukcji mogą ulec zmianie bez
powiadomienia, jeśli dojdzie do uaktualnienia funkcji aparatu.
• Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został zakupiony.
• Należy używać tego aparatu w sposób odpowiedzialny i zgodny ze
wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z niego.
• Bez uprzedniej zgody nie wolno ponownie wykorzystywać ani
rozpowszechniać żadnej części niniejszej instrukcji.
Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie firmy
Samsung Electronics do ciągłego rozwoju i odpowiedzialności
społecznej dzięki uwzględnieniu ekologii w zarządzaniu
prowadzoną działalnością.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.
• Znaki i nazwy towarowe użyte w niniejszej instrukcji należą do ich
odpowiednich właścicieli.
1
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie
aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i
wskazówkami.
Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować
zranienie użytkownika lub innych osób.
Nie należy demontować ani podejmować próby naprawiania
aparatu.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub uszkodzenia
aparatu.
Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów albo gazów.
Należy chronić wzrok fotografowanych osób.
Nie należy używać lampy błyskowej w odległości mniejszej niż 1 m od
ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby lub
zwierzęcia może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia wzroku.
Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci i zwierząt.
Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem małych
dzieci i zwierząt. Małe części mogą w razie połknięcia spowodować
zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i akcesoria również
mogą stanowić zagrożenie fizyczne.
Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie przez
dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich temperatur.
Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur
może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
Nie należy wkładać łatwopalnych materiałów do aparatu, ani
przechowywać ich w pobliżu aparatu.
Należy unikać zakrywania aparatu lub ładowarki kocami albo
ubraniami.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
Aparat może się przegrzać, co może doprowadzić do zniekształcenia
aparatu lub spowodować pożar.
Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika.
Podczas burzy nie wolno trzymać za przewód zasilacza lub
przechodzić w pobliżu ładowarki.
Może to doprowadzić do porażenia użytkownika prądem.
2
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Jeśli do aparatu dostaną się obce obiekty, należy natychmiast
odłączyć wszystkie źródła zasilania, takie jak akumulator
lub ładowarka, a następnie skontaktować się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
Należy przestrzegać wszystkich regulacji, które ograniczają
używanie aparatu w pewnych miejscach.
Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować
uszkodzenie aparatu lub innego sprzętu
Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z
niego akumulatory.
Akumulatory znajdujące się w aparacie mogą z czasem wyciec lub
skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
• Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.
• Aparat należy wyłączyć w samolocie. Aparat może zakłócać działanie
urządzeń pokładowych samolotu. Należy przestrzegać wytycznych linii
lotniczych i wyłączać aparat na polecenie ich personelu.
• Aparat należy wyłączyć w pobliżu urządzeń medycznych. Aparat może
zakłócać działanie urządzeń medycznych w szpitalach lub zakładach
opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i
wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.
Aparat może źle wpływać na działanie rozruszników serca.
W przypadku rozrusznika serca należy zachować odpowiednią odległość
od aparatu, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, zgodnie z zaleceniami
producenta i grup badawczych. Pozwoli to zapobiec ewentualnym
zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut
badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek
podejrzenie, że aparat wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub
innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć aparat
oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia
medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.
Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez
producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych. Nie
należy uszkadzać ani podgrzewać akumulatora.
Może to doprowadzić do pożaru lub powstania obrażeń.
Należy używać tylko akumulatorów, ładowarek, kabli i
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
• Użycie nieautoryzowanych akumulatorów, ładowarek, kabli lub
akcesoriów może spowodować wybuch akumulatorów, uszkodzenie
aparatu albo obrażenia.
• Firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia lub
obrażenia spowodowane przez niezatwierdzone akumulatory,
ładowarki, kable lub akcesoria.
Nie należy używać akumulatorów do celu, do którego nie są
przeznaczone.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
3
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Nie należy dotykać lampy błyskowej podczas wyzwalania.
Lampa błyskowa jest bardzo gorąca podczas wyzwalania i może poparzyć
skórę.
Jeśli używana jest ładowarka sieciowa, należy wyłączyć aparat
przed odłączeniem zasilania ładowarki sieciowej.
W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia
prądem użytkownika.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli lub
zasilaczy oraz instalowania akumulatorów i kart pamięci.
Wkładanie wtyczek na siłę albo podłączanie kabli lub wkładanie
akumulatorów lub kart pamięci w niewłaściwy sposób może spowodować
uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.
Karty z paskami magnetycznymi należy trzymać z dala od
obudowy aparatu.
Informacje zapisane na karcie mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.
Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia
prądem użytkownika.
Do ładowania akumulatorów nie należy używać uszkodzonych
kabli, wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania.
Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, akumulatora
ani karty pamięci.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub uszkodzenia
aparatu albo spowodować pożar.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
Aparatu nie należy umieszczać w polu magnetycznym ani w
jego pobliżu.
Należy chronić ładowarkę sieciową przed kontaktem ze
stykami +/- na akumulatorze.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia
aparatu.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
Należy uważać, aby nie upuścić aparatu i nie narażać go na
silne uderzenia.
Nie wolno używać aparatu, jeśli jego ekran jest uszkodzony.
W przypadku uszkodzenia części szklanych lub akrylowych należy oddać
aparat do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia
ekranu oraz zewnętrznych lub wewnętrznych komponentów urządzenia.
4
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo.
Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty
mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji aparatu.
Aparat emituje fale radiowe (RF), które mogą zakłócać działanie
nieekranowanego lub nieprawidłowo ekranowanego sprzętu
elektronicznego, np. rozruszników serca, aparatów słuchowych, urządzeń
medycznych i innych urządzeń elektronicznych w domu i pojazdach. W
celu rozwiązania problemów z zakłóceniami należy skontaktować się
z producentem sprzętu elektronicznego. Aby zapobiec niepożądanym
zakłóceniom, należy używać wyłącznie urządzeń lub akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Do aparatu należy podłączyć małą wtyczkę kabla USB.
Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować
uszkodzenie plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.
Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego.
Może to spowodować zmianę koloru matrycy lub zakłócić jej
funkcjonowanie.
Aparatu należy używać w normalnej pozycji.
Należy unikać kontaktu z wbudowaną anteną aparatu.
Przesyłanie danych i odpowiedzialność
Jeśli aparat się przegrzeje, należy wyjąć baterię i poczekać na
jej ostygnięcie.
• Zbyt długie używanie aparatu może doprowadzić do przegrzania baterii
i wzrostu temperatury we wnętrzu aparatu. Jeśli aparat przestanie
działać, należy wyjąć baterię i poczekać na jej ostygnięcie.
• Wysoka temperatura wewnątrz urządzenia może spowodować
• Dane przesyłane za pośrednictwem sieci WLAN mogą zostać
przechwycone, należy więc unikać przesyłania danych wrażliwych w
miejscach ogólnie dostępnych lub w sieciach otwartych.
• Producent aparatu nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek transfery
danych, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, prawa
własności intelektualnej lub przepisy dotyczące porządku publicznego.
zniekształcenia na zdjęciach. Jest to normalne i nie wpływa negatywnie
na ogólne działanie aparatu.
5
Oznaczenia użyte w podręczniku
Ikony użyte w podręczniku
Ikona
[
(
Funkcja
Tryb
Wskazanie
Dodatkowe informacje
Intelig. autom.
t
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
Program
P
]
Przyciski aparatu. Na przykład [Migawka] oznacza
przycisk migawki.
Preselekcja przysł.
A
Preselekcja migawki
S
)
Numer strony, na której można znaleźć powiązane
informacje.
Ręcznie
M
Priorytet obiektywu
i
Inteligentny
s
Wi-Fi
B
ĺ
*
Wskazania trybu
Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby
wykonać krok. Na przykład: Wybierz 1 ĺ Jakość
(oznacza wybierz 1, a następnie Jakość).
Uwaga
6
Spis treści
Podpowiedzi
Rozdział 1
Zasady stosowane w fotografii
Mój aparat
Postawa przy fotografowaniu .................................................................. 13
Wprowadzenie ............................................................................................. 29
Wyjmowanie aparatu z opakowania .................................................................. 29
Układ aparatu .............................................................................................. 30
Trzymanie aparatu ....................................................................................................... 13
Fotografowanie na stojąco ........................................................................................ 13
Fotografowanie w przykucu ..................................................................................... 14
Korzystanie z wyświetlacza ....................................................................................... 14
Zdjęcie wykonane pod małym kątem................................................................... 15
Zdjęcie wykonane pod dużym kątem................................................................... 15
Przysłona....................................................................................................... 16
Wartość przysłony i głębia ostrości ........................................................................ 17
Szybkość migawki....................................................................................... 18
Czułość ISO ................................................................................................... 19
Sposób kontrolowania ekspozycji przez ustawienie przysłony,
szybkość migawki i czułość ISO ............................................................... 20
Korelacja między długością ogniskowej, kątem i perspektywą........ 21
Głębia ostrości ............................................................................................. 22
Co wpływa na efekt braku ostrości?....................................................................... 22
Podgląd optycz.............................................................................................................. 24
Kompozycja .................................................................................................. 24
Używanie przycisku DIRECT LINK .......................................................................... 32
Montaż akumulatora i karty pamięci ...................................................... 33
Wyjmowanie baterii i karty pamięci ..................................................................... 33
Korzystanie z przejściówki karty pamięci ............................................................ 33
Ładowanie akumulatora oraz włączanie aparatu ................................ 34
Ładowanie akumulatora ......................................................................................... 34
Włączanie aparatu..................................................................................................... 34
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji................................................ 35
Wybieranie funkcji (opcji).......................................................................... 36
Wybieranie przy użyciu przycisków ................................................................... 36
Wybieranie za pomocą dotyku ............................................................................ 36
Używanie funkcji m ....................................................................................... 37
Przykład: ustawianie rozmiaru zdjęcia w trybie P ........................................... 37
Korzystanie z inteligentnego panela ................................................................. 38
Przykład: korygowanie wartości przysłony w trybie P .................................. 38
Reguła trójpodziału...................................................................................................... 24
Zdjęcia z dwoma obiektami...................................................................................... 25
Lampa błyskowa.......................................................................................... 26
Liczba przewodnia lampy błyskowej ..................................................................... 26
Fotografowanie z odbiciem ...................................................................................... 27
7
Spis treści
Ikony na wyświetlaczu ............................................................................... 40
W trybie fotografowania......................................................................................... 40
Wykonywanie zdjęć .................................................................................................... 40
Nagrywanie wideo ...................................................................................................... 41
Informacje o wskaźniku poziomu .......................................................................... 41
W trybie odtwarzania .............................................................................................. 42
Przeglądanie zdjęć ...................................................................................................... 42
Odtwarzanie filmów ................................................................................................... 42
Zmiana wyświetlanych informacji ...................................................................... 43
Obiektywy .................................................................................................... 44
Wygląd obiektywu .................................................................................................... 44
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu ........................................................ 45
Oznaczenia na obiektywie ..................................................................................... 47
Akcesoria....................................................................................................... 48
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej .............................................................. 48
Podłączanie zewnętrznej lampy błyskowej ....................................................... 49
Wygląd modułu GPS (opcja) ................................................................................. 51
Mocowanie modułu GPS ........................................................................................ 51
Tryby fotografowania ................................................................................. 53
t Tryb Intelig. Autom. .................................................................................. 53
P Tryb Program .......................................................................................................... 55
Przesunięcie programu.............................................................................................. 56
Minimalna szybkość migawki ................................................................................. 56
A Tryb Preselekcja przysłony ............................................................................... 57
S Tryb Preselekcja migawki................................................................................... 58
M Tryb ręczny............................................................................................................. 59
Tryb kadrowania .......................................................................................................... 59
Używanie funkcji Bulb ............................................................................................... 60
i Tryb preselekcji obiektywu ............................................................................. 60
Używanie funkcji E ...................................................................................... 60
Używanie funkcji i-Function w trybach P/A/S/M ........................................ 61
Używanie funkcji Z........................................................................................ 63
s Tryb Inteligentny ............................................................................................... 64
Korzystanie z trybu Najlepsze ujęcie .................................................................... 65
Wykonywanie zdjęć panoramicznych.................................................................. 66
Nagrywanie filmu ...................................................................................................... 68
Tryb 3D .......................................................................................................................... 69
Funkcje dostępne w trybie fotografowania .................................................... 71
8
Spis treści
Rozdział 2
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) ........................................... 89
Funkcje fotografowania
Napęd (metoda fotografowania) ............................................................. 90
Pojedyncze .................................................................................................................. 90
Ciągłe ............................................................................................................................. 90
Seryjne .......................................................................................................................... 91
Samowyzwalacz ........................................................................................................ 91
Zakres z automatyczną ekspozycją (Zakres AE) ............................................. 92
Zakres balansu bieli .................................................................................................. 92
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreat. obr.) ..................................................... 93
Ustawienia zakresu ................................................................................................... 93
Lampa błyskowa.......................................................................................... 94
Redukowanie efektu czerwonych oczu............................................................. 95
Zmiana intensywności błysku lampy ................................................................. 95
Pomiar ........................................................................................................... 97
Multi ............................................................................................................................... 97
Punktowy ..................................................................................................................... 98
Centr. waż. .................................................................................................................... 98
Rozmiar i rozdzielczość .............................................................................. 73
Rozmiar zdjęcia .......................................................................................................... 73
Jakość ............................................................................................................................ 74
Czułość ISO ................................................................................................... 75
Balans bieli.................................................................................................... 76
Regulacja wstępnych ustawień balansu bieli .................................................... 77
Kreator obrazu (style zdjęć) ...................................................................... 79
Tryb AF .......................................................................................................... 80
Pojedyncze AF ............................................................................................................ 81
Ciągły AF ....................................................................................................................... 81
Ręczne ustawianie ostrości .................................................................................... 82
Obszar AF ...................................................................................................... 83
Wybór AF ...................................................................................................................... 83
Multi AF......................................................................................................................... 84
Wykryj twarze AF....................................................................................................... 84
AF Autoportret ........................................................................................................... 85
Dotykowy AF ................................................................................................ 86
Dotykowy AF............................................................................................................... 86
Punkt AF ....................................................................................................................... 86
Śledzenie AF ................................................................................................................ 86
Zdjęcie za jednym dotknięciem ........................................................................... 87
Wspomaganie ustawiania ostrości .......................................................... 88
Wspomaganie MF ..................................................................................................... 88
Focus Peaking ............................................................................................................. 88
Pomiar wartości ekspozycji obszaru ustawiania ostrości ........................... 99
Zakres dynamiczny ................................................................................... 100
Inteligentny filtr......................................................................................... 101
Kompensacja ekspozycji ......................................................................... 102
Blokada ekspozycji ................................................................................... 103
Funkcje wideo ............................................................................................ 104
Rozmiar filmu........................................................................................................... 104
Jakość filmu .............................................................................................................. 104
Wiele ruchów ........................................................................................................... 105
Wygaszanie............................................................................................................... 105
Głos.............................................................................................................................. 106
Redukcja wiatru ...................................................................................................... 106
Głośność mikrofonu .............................................................................................. 106
9
Spis treści
Rozdział 3
Rozdział 4
Odtwarzanie/Edytowanie
Sieć bezprzewodowa
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi ............................................. 108
Przeglądanie zdjęć ................................................................................................. 108
Wyświetlanie miniatur obrazów ....................................................................... 108
Wyświetlanie plików według kategorii .......................................................... 109
Wyświetlanie plików w formie folderu ........................................................... 109
Zabezpieczanie plików......................................................................................... 110
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień
sieciowych .................................................................................................. 123
Łączenie z siecią WLAN ........................................................................................ 123
Zablokuj/Odblokuj wszystkie pliki ...................................................................... 110
Usuwanie plików .................................................................................................... 111
Usuwanie pojedynczego pliku ............................................................................. 111
Usuwanie wielu plików ............................................................................................ 111
Usuwanie wszystkich plików ................................................................................. 112
Przeglądanie zdjęć .................................................................................... 113
Powiększanie zdjęcia ............................................................................................ 113
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów......................................................... 113
Automatyczny obrót ............................................................................................. 114
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF) ........................................................... 114
Odtwarzanie filmów ................................................................................. 115
Przycinanie filmu podczas odtwarzania ........................................................ 115
Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas odtwarzania .................. 116
Edycja zdjęć ................................................................................................ 117
Przycinanie zdjęcia ................................................................................................ 117
Obracanie zdjęcia ................................................................................................... 118
Zmiana rozmiaru zdjęć ......................................................................................... 118
Dostosowanie zdjęć .............................................................................................. 119
Retusz twarzy........................................................................................................... 120
Stosowanie efektów inteligentnego filtra ..................................................... 121
Ustawianie opcji sieci ............................................................................................... 124
Ręczne ustawianie adresu IP ................................................................................. 124
Używanie przeglądarki logowania .................................................................. 125
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego ............................................ 126
Wprowadzanie tekstu ........................................................................................... 127
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie ............................ 128
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona ................................................ 129
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki ................. 131
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą programu Automatyczne
wykonywanie kopii zapasowych ........................................................... 133
Instalowanie programu Automatyczne wykonywanie kopii
zapasowych na komputerze .............................................................................. 133
Wysyłanie zdjęć i filmów na komputer........................................................... 133
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną .................................. 135
Zmiana ustawień poczty elektronicznej ........................................................ 135
Zapisywanie informacji ........................................................................................... 135
Ustawianie hasła poczty elektronicznej ............................................................ 136
Zmiana hasła poczty elektronicznej ................................................................... 137
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną ........................................... 137
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów................. 139
Uzyskiwanie dostępu do witryny ..................................................................... 139
Wysyłanie zdjęć lub filmów ................................................................................ 140
10
Spis treści
Wysyłanie plików za pomocą AllShare Play......................................... 141
Przesyłanie zdjęć do pamięci online ............................................................... 141
Wyświetlanie zdjęć lub filmów wideo na urządzeniach
obsługujących usługę AllShare Play................................................................ 142
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct ................................ 144
Rozdział 6
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora HD lub 3D..................... 158
Wyświetlanie plików na telewizorze HD ........................................................ 158
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora 3D ........................................... 159
Przesyłanie plików do komputera ......................................................... 160
Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows OS ................. 160
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego ............................................... 160
Odłączanie aparatu (w systemie Windows XP) ............................................... 161
Rozdział 5
Menu ustawień aparatu
Przesyłanie plików do komputera z systemem Mac OS ........................... 161
Ustawienia użytkownika ......................................................................... 146
Dostosowanie ISO .................................................................................................. 146
Używanie programów na komputerze ................................................. 163
Instalowanie programów z dostarczonego dysku CD .............................. 163
Krok ISO ......................................................................................................................... 146
Zakres autom. ISO...................................................................................................... 146
Programy dostępne poprzez i-Launcher........................................................... 163
Redukcja szumu ......................................................................................................
Ustawienie BKT .......................................................................................................
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................................
Przestrzeń kolorów ................................................................................................
Korekcja zniekształceń .........................................................................................
Obsługa dotykowa.................................................................................................
Dostosowanie przycisku iFn ...............................................................................
Ekran ust. użytkow. ................................................................................................
Mapowanie przycisków .......................................................................................
Siatka ..........................................................................................................................
Lampa af ....................................................................................................................
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
Korzystanie z programu i-Launcher ................................................................ 163
Wymagania dla systemu operacyjnego Windows OS .................................. 163
Wymagania dla systemu operacyjnego Mac ................................................... 164
Otwieranie i-Launcher ............................................................................................. 164
Korzystanie z programu Multimedia Viewer.................................................... 165
Pobieranie oprogramowania wbudowanego ................................................. 166
Pobieranie programu PC Auto Backup .............................................................. 166
Instalowanie programu Adobe Photoshop Lightroom ............................ 167
Korzystanie z programu Adobe Photoshop Lightroom ........................... 167
Ustawienie .................................................................................................. 152
11
Spis treści
Rozdział 7
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym......................... 181
Załącznik
Specyfikacje aparatu ................................................................................ 184
Komunikaty o błędach ............................................................................. 169
Glosariusz ................................................................................................... 189
Konserwacja aparatu................................................................................ 170
Czyszczenie aparatu .............................................................................................. 170
Akcesoria opcjonalne ............................................................................... 195
Indeks .......................................................................................................... 197
Obiektyw i wyświetlacz aparatu........................................................................... 170
Matryca.......................................................................................................................... 170
Korpus aparatu ........................................................................................................... 170
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu................. 171
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu ......171
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach ............................................... 171
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas .................................................. 171
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu ............................ 172
Inne przestrogi............................................................................................................ 172
Informacje dotyczące kart pamięci ................................................................. 173
Obsługiwane karty pamięci ................................................................................... 173
Pojemność karty pamięci ....................................................................................... 174
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci ........................................... 176
Informacje na temat baterii ................................................................................ 177
Dane techniczne baterii .......................................................................................... 177
Czas eksploatacji baterii .......................................................................................... 178
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii ..................................... 178
Uwagi dotyczące użytkowania baterii ............................................................... 178
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania baterii .................................................... 179
Uwagi dotyczące ładowania baterii .................................................................... 179
Uwagi na temat ładowania podczas połączenia z komputerem.............. 180
Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów
i ładowarek ....................................................................................................................180
12
Zasady stosowane w fotografii
Postawa przy fotografowaniu
W celu zrobienia dobrego zdjęcia należy przyjąć prawidłową postawę,
która ułatwi ustabilizowanie aparatu. Nawet jeśli trzymasz aparat
prawidłowo, niewłaściwa postawa może skutkować drganiami. Stań prosto
i nie ruszaj się, aby ustabilizować trzymany aparat. Przy wykonywaniu
zdjęć z niską szybkością migawki wstrzymaj oddech, aby zminimalizować
ruchy ciała.
Fotografowanie na stojąco
Skomponuj ujęcie, stań prosto ze stopami rozłożonymi na szerokość
ramion i skieruj łokcie do dołu.
Trzymanie aparatu
Trzymaj aparat w prawej ręce, umieszczając prawy palec wskazujący na
przycisku migawki. Ułóż lewą dłoń pod obiektywem, zapewniając mu
dodatkowe podparcie.
13
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie w przykucu
Skomponuj ujęcie, przykucnij, dotykając ziemi jednym kolanem i trzymaj
plecy prosto.
Korzystanie z wyświetlacza
Przechyl wyświetlacz w górę lub w dół, aby fotografować z wysokiego lub
niskiego kąta. Wyświetlacz można przechylić o maksymalnie 90° w górę
( ) lub 45° w dół ( ).
• Wyświetlacz powinien być zamknięty (
), gdy aparat nie jest
używany.
• Wyświetlacz należy przechylać tylko w dozwolonym zakresie
kątów. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować
uszkodzenie aparatu.
14
Zasady stosowane w fotografii
Zdjęcie wykonane pod małym kątem
Zdjęcie pod małym kątem jest wykonywane, gdy aparat jest ustawiony
poniżej linii wzroku i skierowany w górę na fotografowany obiekt.
Zdjęcie wykonane pod dużym kątem
Zdjęcie pod dużym kątem jest wykonywane, gdy aparat jest ustawiony
powyżej linii wzroku i skierowany w dół na fotografowany obiekt.
15
Zasady stosowane w fotografii
Przysłona
Przysłona to otwór kontrolujący ilość światła wpadającego do aparatu
i jeden z trzech czynników wpływających na ekspozycję. W obudowie
przysłony znajdują się cienkie, metalowe płytki, które zamykają się i
otwierają, wpuszczając odpowiednią ilość światła do aparatu. Rozmiar
przysłony wpływa bezpośrednio na jasność zdjęcia: im większa przysłona,
tym jaśniejsze zdjęcie, im mniejsza przysłona, tym zdjęcie ciemniejsze.
Rozmiary przysłony
Rozmiar przysłony jest reprezentowany przez wartość znaną jako „wartość
F”. Wartość F to długość ogniskowej podzielona przez średnicę obiektywu.
Jeśli na przykład obiektyw o ogniskowej 50 mm ma wartość F równą F2,
średnica przysłony to 25 mm (50 mm / 25 mm = F2). Im mniejsza wartość
F, tym większy rozmiar przysłony.
Stopień otwarcia przysłony jest określany przez parametr znany jako
wartość ekspozycji (EV, exposure value). Zwiększenie wartości ekspozycji o
+1 EV oznacza podwojenie ilości światła. Zmniejszenie wartości ekspozycji
o –1 EV oznacza zmniejszenie ilości światła o połowę. Aby dokładnie
dobrać ilość światła, można również użyć funkcji kompensacji ekspozycji,
dzieląc wartości ekspozycji na 1/2, 1/3 EV itd.
+1 EV
Minimalna przysłona
Średnia przysłona
-1 EV
Maksymalna przysłona
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Kroki wartości ekspozycji
Ciemniejsze zdjęcie
(lekko otwarta przysłona)
Jaśniejsze zdjęcie
(szeroko otwarta przysłona)
16
Zasady stosowane w fotografii
Wartość przysłony i głębia ostrości
Tło zdjęcia można rozmazać lub wyostrzyć, kontrolując przysłonę. Jest to
ściśle związane z głębią ostrości, którą można wyrazić jako dużą lub małą.
W obudowie przysłony wbudowano szereg listków. Listki te poruszają się
jednocześnie i kontrolują ilość światła przenikającego przez środek przysłony.
Liczba listków wpływa również na kształt światła podczas fotografowania scen
w nocy. Jeśli przysłona ma parzystą liczbę ostrzy, światło dzieli się na równą
liczbę części. Jeśli liczba ostrzy jest nieparzysta, liczba części będzie dwukrotnie
większa od liczby listków.
Na przykład przysłona z 8 listkami dzieli światło na 8 części, a przysłona z 7
listkami na 14 części.
Zdjęcie z dużą głębią ostrości
Zdjęcie z małą głębią ostrości
7 listków
8 listków
17
Zasady stosowane w fotografii
Szybkość migawki
Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i
zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających na
jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego przez
przysłonę i do matrycy.
Szybkość migawki jest zazwyczaj ustawiana ręcznie. Miara szybkości
migawki określana jest mianem „Wartości ekspozycji” (EV) i regulowana w
odstępach 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s i tak dalej.
Oznacza to, że im wyższa szybkość migawki, tym mniejsza ilość
wpadającego światła. Podobnie im niższa szybkość migawki, tym większa
ilość wpadającego światła.
Jak zilustrowano na poniższych zdjęciach, mała szybkość migawki
pozwala na wpuszczenie większej ilości światła, przez co zdjęcie staje
się jaśniejsze. Z drugiej strony, duża szybkość migawki pozwala na
wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się ciemniejsze,
ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w ruchu.
+1 EV
Ekspozycja
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Szybkość migawki
18
Zasady stosowane w fotografii
Czułość ISO
Czułość matrycy aparatu odgrywa bardzo dużą rolę w ekspozycji obrazu.
Miara czułości opiera się na międzynarodowych normach w zakresie
filmów, znanych jako normy ISO. W przypadku aparatów cyfrowych, miara
czułości oznacza czułość mechanizmu cyfrowego, który przechwytuje
obraz.
Czułość ISO podwaja się wraz z podwojeniem wartości tej miary.
Przykładowo, ustawienie ISO 200 oznacza możliwość robienia zdjęć z
dwukrotnie większą szybkością, niż w przypadku ustawienia ISO 100.
Wyższa czułość ISO może jednak oznaczać powstawanie „szumu”, tj.
niewielkich kropek, punktów i innych efektów na fotografii, przez co
będzie ona sprawiać wrażenie zabrudzonej. Generalnie należy używać
niskiej czułości ISO, aby wyeliminować szumy na zdjęciach, o ile nie
fotografujemy w ciemnym otoczeniu lub w nocy.
W związku z tym, że niska czułość ISO oznacza mniejszą wrażliwość
aparatu na światło, osiągnięcie optymalnej ekspozycji wymaga
wpuszczenia większej ilości światła. Przy korzystaniu z niskiej czułości
ISO, należy otworzyć przesłonę lub zredukować szybkość migawki, aby
w aparacie znalazło się więcej światła. Przykładowo w słoneczny dzień
przy wystarczającym natężeniu światła ustawienie niskiej czułości ISO nie
wymaga ustawienia także niskiej szybkości migawki. Jednakże w ciemnym
otoczeniu lub w nocy ustawienie niskiej czułości ISO spowoduje rozmycie
zdjęcia. Dlatego zaleca się zwiększyć czułość ISO o niewielką wartość.
Zdjęcie wykonane za pomocą statywu i
przy wysokiej czułości ISO
Nieostre zdjęcie zrobione
przy niskiej czułości ISO
Zmiany jakości i jasności odpowiadające zmianie czułości ISO
19
Zasady stosowane w fotografii
Sposób kontrolowania ekspozycji przez
ustawienie przysłony, szybkość migawki i
czułość ISO
Ustawienie przysłony, szybkość migawki i czułość ISO są ze sobą ściśle
związane w fotografii. Ustawienie przysłony kontroluje otwór regulujący
ilość światła wpadającego do aparatu, natomiast ustawienie szybkości
migawki określa czas, przez jaki światło może wpadać do aparatu. Czułość
ISO oznacza szybkość reakcji matrycy na światło. Te trzy aspekty noszą
łącznie nazwę trójkąta ekspozycji.
Zmiana szybkości migawki, wartości przysłony czy czułości ISO może
zostać zrównoważona regulacją pozostałych parametrów umożliwiających
wpuszczenie takiej samej ilości światła. Wyniki zmieniają się jednak
zgodnie z ustawieniami. Na przykład szybkość migawki jest ważna przy
próbach uchwycenia ruchu, przysłona umożliwia kontrolowanie głębi
ostrości, a czułość ISO reguluje ziarnistość zdjęcia.
Ustawienia
Wyniki
Ustawienia
Szybkość
migawki
Wyniki
Wyższa szybkość
= mniej światła
Niższa szybkość
= więcej światła
Szybko = nieruchome
Wolno = rozmazane
Czułość ISO
Wyższa czułość
= wyższa czułość na
światło
Niższa czułość
= niższa czułość na
światło
Duża = większa ziarnistość
Mała = mniejsza ziarnistość
Wartość
przysłony
Szersza przysłona
= więcej światła
Węższa przysłona
= mniej światła
Szeroka = mała głębia ostrości
Wąska = duża głębia ostrości
20
Zasady stosowane w fotografii
Korelacja między długością ogniskowej,
kątem i perspektywą
Duża długość ogniskowej
Długość ogniskowej mierzona w milimetrach oznacza odległość między
środkiem obiektywu i punktem ostrości. Wpływa ona na kąt i perspektywę
wykonywanych zdjęć. Krótka ogniskowa oznacza szeroki kąt, co pozwala
na uchwycenie szerokiej sceny. Długa ogniskowa oznacza wąski kąt, co
pozwala na robienie zdjęć z dużej odległości (telefoto).
obiektyw telefoto
zdjęcie telefoto
Mała długość ogniskowej
wąski kąt
Spójrz na poniższe zdjęcia i porównaj zmiany.
obiektyw
szerokokątny
szerokie ujęcie
szeroki kąt
Kąt 18 mm
Kąt 55 mm
Kąt 200 mm
Normalnie obiektyw szerokokątny nadaje się do fotografowania krajobrazów,
a obiektyw o wąskim kącie zalecany jest do fotografowania wydarzeń
sportowych lub portretów.
21
Zasady stosowane w fotografii
Co wpływa na efekt braku ostrości?
Głębia ostrości
Portrety lub fotografie nieruchome, tak lubiane przez ludzi, to te, w
których tło nie ma ostrości, dzięki czemu obiekt jest wyeksponowany.
W zależności od obszarów ostrości, zdjęcie może być nieostre lub ostre.
Określa się to mianem niskiej lub wysokiej głębi ostrości.
Głębia ostrości jest obszarem ostrości wokół obiektu. W związku z tym
niska głębia ostrości oznacza, obszar ostrości jest wąski, a wysoka głębia,
że jest szeroki.
Głębia ostrości zależy od wartości przysłony
Im szersza przysłona (in niższa wartość przysłony), tym niższa staje się
głębia ostrości. W warunkach, w których pozostałe wartości, włącznie
z szybkością migawki i czułością ISO są równe, niska wartość przysłony
będzie skutkować zdjęciem charakteryzującym się niską głębią ostrości.
Zdjęcie z małą głębią ostrości, które eksponuje obiekt i rozmazuje tło,
można uzyskać, używając obiektywu teleskopowego lub wybierając
niską wartość przysłony. I odwrotnie, zdjęcie z dużą głębią ostrości,
które wyraźnie pokazuje wszystkie elementy na zdjęciu, można uzyskać,
używając obiektywu szerokokątnego lub wybierając wysoką wartość
przysłony.
55 mm F5.7
Niska głębia ostrości
55 mm F22
Wysoka głębia ostrości
22
Zasady stosowane w fotografii
Głębia ostrości zależy od długości ogniskowej
Im większa długość ogniskowej, tym niższa jest uzyskana głębia ostrości.
Obiektyw teleskopowy z większą długością ogniskowej od obiektywu
szerokokątnego z małą długością ogniskowej lepiej nadaje się do
wykonywania zdjęć z małą głębią ostrości.
Głębia ostrości zależy od odległości między obiektem a
aparatem
Im mniejsza odległość między obiektem a aparatem, tym niższa uzyskana
głębia ostrości. W związku z tym robienie zdjęcia obiektowi z bliska
oznacza zdjęcie z mniejszą głębią ostrości.
Zdjęcie wykonane na trójnogu,
obiektywem teleskopowym 100 mm
Zdjęcie zrobione obiektywem
szerokokątnym 18 mm
Zdjęcie wykonane na trójnogu, obiektywem
teleskopowym 100 mm
Zdjęcie wykonane blisko obiektu
23
Zasady stosowane w fotografii
Podgląd optycz.
Aby wyświetlić podgląd optyczny przed wykonaniem zdjęcia, można
nacisnąć przycisk Niestand. Zastosowana zostanie wstępnie wybrana
wartość przysłony, wynik zostanie wyświetlony na ekranie. Dla przycisku
Niestand. należy wybrać Podgląd optycz.. (s. 150)
Kompozycja
Fotografowanie piękna świata aparatem to bardzo przyjemne zajęcie.
Niezależnie od tego, jak piękny jest świat, źle skomponowane zdjęcie nie
pozwoli na jego wierne uchwycenie.
Podczas komponowania zdjęcia należy uwzględniać wagę
poszczególnych obiektów w kadrze.
Kompozycja w fotografii to rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą
kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły trójpodziału.
Reguła trójpodziału
Aby użyć reguły trójpodziału, nałóż na kadr siatkę 3x3 pól, złożonych
z równych prostokątów.
Aby komponować zdjęcia najlepiej eksponujące obiekt, upewnij się,
że znajduje się on w jednym z narożników środkowego prostokąta.
24
Zasady stosowane w fotografii
Stosowanie reguły trójpodziału umożliwia robienie stabilnie i atrakcyjnie
skomponowanych zdjęć. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.
Zdjęcia z dwoma obiektami
Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w jednym z narożników kadru,
zdjęcie będzie cechować się nierównomierną kompozycją. Aby
ustabilizować zdjęcie, należy umieścić drugi obiekt w przeciwnym
narożniku, co pozwala na zrównoważenie zdjęcia.
Obiekt 2
Obiekt 1
Niestabilne
Obiekt 2
Obiekt 1
Stabilne
Przy fotografowaniu krajobrazów wypośrodkowanie linii horyzontu
stworzy efekt niewyważonego zdjęcia. Aby poprawić proporcję zdjęcia,
należy przesunąć horyzont w górę lub w dół.
Obiekt 1
Obiekt 1
Obiekt 2
Obiekt 2
Niestabilne
Stabilne
25
Zasady stosowane w fotografii
Liczba przewodnia lampy błyskowej
Lampa błyskowa
Światło to jeden z najważniejszych elementów fotografii. Nie zawsze i nie
wszędzie jest jednak możliwe łatwe uzyskanie odpowiedniej ilości światła.
Użycie lampy błyskowej pozwala zoptymalizować ustawienia światła i
zastosować szereg różnych efektów.
Lampa błyskowa, zwana także lampą stroboskopową, umożliwia
osiągnięcie odpowiedniej ekspozycji w słabym oświetleniu. Jednak
jest ona także przydatna w sytuacjach, gdy jest dostępne dużo światła.
Lampa może się wówczas przydać do kompensacji ekspozycji cienia
fotografowanego obiektu lub do wyraźnego uchwycenia obiektu i jego tła
podświetlanych od tyłu.
Numer modelu lampy błyskowej pozwala określić jej moc i maksymalną
ilość tworzonego światła, znaną także jako „liczba przewodnia”. Im
większa liczba przewodnia, tym silniejsze światło lampy błyskowej. Liczba
przewodnia powstaje z pomnożenia odległości między lampą błyskową i
obiektywem i wartości przysłony przy czułości ISO ustawionej na 100.
Liczba przewodnia = odległość między lampą i obiektem X wartość
przysłony
Wartość przysłony = liczba przewodnia / odległość między
lampą i obiektem
Odległość między lampą i obiektem = liczba przewodnia / wartość
przysłony
Dlatego znajomość liczby przewodniej lampy błyskowej pozwala
oszacować optymalną odległość między lampą i obiektem przy ręcznym
ustawianiu lampy. Na przykład liczba przewodnia GN 20 i odległość
4 metrów oznacza, że optymalna wartość przysłony to F5.0.
Przed korekcją
Po korekcji
26
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie z odbiciem
Fotografowanie z odbiciem to metoda odbijania światła od sufitu lub
od ścian, co pozwala na jego równomierne rozproszenie. W normalnych
warunkach zdjęcia wykonane z lampą błyskową mogą wyglądać na
nienaturalne i powodują powstawanie cieni. Po użyciu odbicia cienie nie
są widoczne, a zdjęcie wygląda lepiej dzięki równomiernie rozłożonemu
oświetleniu.
27
Rozdział 1
Mój aparat
Dowiedz się więcej na temat układu funkcji w swoim aparacie, ikon wyświetlacza,
obiektywu, akcesoriów opcjonalnych oraz funkcji podstawowych.
Mój aparat
Wprowadzenie
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Aparat
(w zestawie z osłoną korpusu oraz
gorącej stopki)
Zasilacz/Kabel USB
Bateria
Zewnętrzna lampa błyskowa
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
(zawiera podręcznik użytkownika)
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Skrócona instrukcja obsługi
Pasek
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.
• Opcjonalne akcesoria można zakupić w sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów. Informacje na temat
akcesoriów można znaleźć na stronie 195.
29
Mój aparat
Układ aparatu
1
2
Nr
3 4
5 6
16
15
7
14
4
7
1
8
13
9
10
12
Nazwa
Pokrętło wyboru trybu
• t: Tryb Intelig. autom (s. 53)
• P: Tryb Program (s. 55)
• A: Tryb Preselekcja przysł (s. 57)
• S: Tryb Preselekcja migawki (s. 58)
• M: Tryb ręczny (s. 59)
• i: Tryb Preselekcja obiektywu (s. 60)
• s: Tryb Inteligentny (s. 64)
• B: Wi-Fi (s. 122)
Pokrętło szybkiego wyboru
• Na ekranie menu: przejście do
Nr
4
Mikrofon
5
Osłona gorącej stopki
6
Gorąca stopka
7
Uchwyt do przymocowania paska
aparatu
8
Matryca
Antena wewnętrzna/Oznaczenie NFC
9
* Unikaj kontaktu z wewnętrzną
anteną podczas korzystania z sieci
bezprzewodowej.
10
Głośnik
11
Przycisk zwalniający obiektyw
12
Bagnet do montażu obiektywu
13
Znacznik montażu obiektywu
14
Lampa AF/lampa samowyzwalacza
15
Wyłącznik zasilania
16
Przycisk migawki
wybranej pozycji menu.
11
• W inteligentnym panelu: dostosuj
2
3
wybraną opcję.
• W trybie fotografowania: dostosuj
szybkość migawki lub wartość
przysłony w niektórych trybach
fotografowania lub zmień rozmiar
obszaru ustawiania ostrości.
• W trybie odtwarzania: przeglądanie
miniatur, powiększenie lub
pomniejszenie zdjęcia albo otwarcie
lub zamknięcie folderu zdjęć ciągłych
lub seryjnych w trybie odtwarzania.
Nazwa
Przycisk DIRECT LINK: uruchom
wstępnie zdefiniowaną funkcję Wi-Fi.
(s. 32)
30
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
1
Nazwa
Przycisk nagrywania filmów
9
5
8
2
Aby zmienić wartość ekspozycji, naciśnij
i przytrzymaj przycisk, a następnie obróć
pokrętło szybkiego wyboru. W trybie M
wartość przysłony zostanie skorygowana.
6
7
opcji.
4
8
• W trybie fotografowania:
w niektórych trybach fotografowania
ręczne wybieranie obszaru ustawiania
ostrości.
Przycisk nawigacyjny
• W trybie fotografowania
- D: wyświetlanie ustawień aparatu i
5
Przycisk odtwarzania
Przechodzenie do trybu odtwarzania.
Lampka stanu
Uzyskaj dostęp do panelu Inteligentnego i
konfiguruj niektóre ustawienia.
Przycisk o
• Na ekranie menu: zapisanie wybranych
7 6
przypisanego działania. (s. 150)
• W trybie odtwarzania: usuwanie
plików.
Przycisk Fn
3
Nazwa
Przycisk Usuń/Programowalny
• W trybie fotografowania: wykonanie
Rozpoczęcie nagrywania filmu.
Przycisk regulacji wartości EV (s. 102)
1
2
3
4
Nr
9
Informuje o stanie aparatu.
• Miga: podczas zapisywania zdjęcia,
nagrywania filmu, przesyłania danych
do komputera, łączenia się z siecią
WLAN lub wysyłania zdjęcia.
• Świeci stałym światłem: kiedy nie
jest przeprowadzany transfer danych,
kiedy transfer danych do komputera
jest zakończony lub podczas ładowania
akumulatora.
Przycisk MENU
Dostęp do opcji i menu.
zmiana opcji.
- I: wybór wartości ISO.
- C: wybór opcji sterowania.
- F: wybór trybu AF.
• W innych sytuacjach
Przesuń odpowiednio w górę, w dół, w
lewo, w prawo.
31
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
Nazwa
Port USB i port wyzwalacza lampki
1
2
5
4
1
Służy do podłączania aparatu do komputera lub wyzwalacza migawki. Aby zminimalizować
ruchy aparatu, należy użyć kabla wyzwalacza migawki i statywu.
2
Port HDMI
3
Pokrywa komory baterii / karty pamięci
Tu wkłada się kartę pamięci i baterię.
4
Wyświetlacz
• Przechyl wyświetlacz w górę lub w dół, aby fotografować z wysokiego lub niskiego kąta. (s. 14)
• Dotknij ekranu, aby wybrać menu lub opcję. (s. 36)
5
Otwór do montażu statywu
3
Używanie przycisku DIRECT LINK
Funkcję Wi-Fi można wygodnie włączyć, naciskając [DIRECT LINK].
Naciśnij [DIRECT LINK] ponownie, aby powrócić do poprzedniego trybu.
Ustawianie przycisku DIRECT LINK
Istnieje możliwość wybrania funkcji Wi-Fi do uruchomienia poprzez naciśnięcie [DIRECT LINK].
(s. 150)
Aby skonfigurować
opcję DIRECT LINK,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 5 ĺ Mapowanie przycisków ĺ
DIRECT LINKĺ dowolna opcja.
32
Mój aparat
Montaż akumulatora i karty pamięci
Naucz się, jak wkładać akumulator oraz opcjonalną kartę pamięci do
aparatu.
Wyjmowanie baterii i karty pamięci
Przesuń blokadę w górę w celu
zwolnienia akumulatora.
Blokada
akumulatora
Bateria
Ostrożnie naciśnij kartę, aby wysunąć ją z
aparatu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.
Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej
pozłacane styki były skierowane w dół.
Karta pamięci
Karta pamięci
Akumulator należy wkładać tak, aby logo
firmy Samsung było skierowane w górę.
Korzystanie z przejściówki karty pamięci
Aby używać miniaturowych kat pamięci w tym urządzeniu, w
komputerze lub w czytniku kart pamięci, należy włożyć kartę do
przejściówki.
Bateria
Nie należy wyjmować karty pamięci ani akumulatora, gdy miga lampka stanu
aparatu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia
danych zapisanych na karcie pamięci w aparacie.
33
Mój aparat
Ładowanie akumulatora oraz włączanie aparatu
Ładowanie akumulatora
Włączanie aparatu
Przed pierwszym włączeniem aparatu należy naładować akumulator.
Podłącz małą końcówkę kabla USB do aparatu, a następnie podłącz drugi
koniec kabla USB do zasilacza.
Ustaw wyłącznik zasilania w pozycji ON.
• Aby wyłączyć aparat, ustaw wyłącznik zasilania w pozycji OFF.
• Przy pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wstępnej
konfiguracji. (s. 35)
Lampka stanu
• Zapalona czerwona lampka: ładowanie
• Wyłączona czerwona lampka: w pełni naładowana
• Czerwona lampka miga: błąd
• Korzystaj tylko z zasilacza i kabla USB dołączonego do aparatu. Użycie innego
zasilacza może spowodować, że bateria w aparacie nie będzie ładowała się lub
pracowała właściwie.
• Akumulator można ładować za pomocą kabla USB tylko wtedy, gdy aparat jest
włączony.
34
Mój aparat
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji
Przy pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wstępnej
konfiguracji. Język jest wstępnie ustawiony w zależności od kraju lub
rejonu, w którym sprzedawany jest aparat. Język można dowolnie
dostosować. Elementy na ekranie można wybrać dotykając ich.
1
Naciśnij [I], aby wybrać Strefa czasowa, a następnie
naciśnij [F] lub [o].
2
Naciśnij [D/I], aby wybrać strefę czasową, a następnie
naciśnij [o].
Strefa czasowa
4
Naciśnij [C/F], aby wybrać pozycję (Rok/Miesiąc/Dzień/
Godz./Min/DST).
5
Przyciskiem [D/I] ustaw wartość, a następnie naciśnij
[o].
6
Naciśnij [I], aby wybrać Typ daty, a następnie naciśnij
[F] lub [o].
7
Naciśnij [D/I], aby wybrać typ daty, a następnie naciśnij
[o].
8
Naciśnij [I], aby wybrać Typ godziny, a następnie naciśnij
[F] lub [o].
9
Naciśnij [D/I], aby wybrać typ godziny, a następnie
naciśnij [o].
[GMT +00:00] Londyn
[GMT -01:00] Wyspy Zielonego Przylądka
[GMT -02:00] Środkowoatlantycki
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Nowa Fundlandia
Wstecz
3
Ustaw
Naciśnij [I], aby wybrać Data/czas, a następnie naciśnij
[F] lub [o].
10 Naciśnij [m], aby zakończyć wstępną konfigurację.
Data/czas
Rok Miesiąc Dzień Godz. Min
Wstecz
DST
Ustaw
• Domyślny ekran może się różnić w zależności od wybranego języka.
35
Mój aparat
Wybieranie funkcji (opcji)
Wybieranie przy użyciu przycisków
Wybieranie za pomocą dotyku
Obróć pokrętło szybkiego wyboru lub naciśnij [D/I/C/F],
aby przesunąć, a następnie naciśnij [o], aby wybrać opcję.
Nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak długopisów czy ołówków, do
dotykania ekranu. Można w ten sposób uszkodzić ekran.
Dotykanie: dotknij ikony, aby wybrać menu lub opcję.
MobileLink
SNS &
Cloud
Remote Autom. wyk.
Viewfinder kop. zap.
Email
AllShare
Play
Przeciąganie: dotknij obszaru na ekranie i przytrzymaj go, a
następnie przesuń palec.
AutoShare
Rozmiar zdjęcia
Jakość
ISO
Balans bieli
Wstecz
Wybierz
36
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
Szybki ruch: wykonaj delikatnie szybki ruch palcem na ekranie.
Używanie funkcji m
Naciśnij [m] lub dotknij
fotografowania lub ustawienia.
na ekranie, a następnie zmień opcje
Przykład: ustawianie rozmiaru zdjęcia w trybie P
• Ekran dotykowy może nie rozpoznać Twoich wyborów, jeżeli dotykasz wielu
elementów w tym samym czasie.
• Podczas dotykania lub przeciągania palcami po ekranie, mogą pojawić się
na nim odbarwienia. Nie jest to usterka, a charakterystyczna cecha ekranów
dotykowych. Dotknij lub przeciągnij delikatnie, aby zminimalizować
odbarwienia.
• Ekran dotykowy może nie działać właściwie podczas używania aparatu w
wyjątkowo wilgotnym środowisku.
• Ekran dotykowy może nie działać właściwie po naklejeniu na niego folii
ochronnej lub dołączeniu innych akcesoriów.
• W zależności od kąta patrzenia ekran może wydawać się przygaszony.
Dostosuj jasność lub kąt patrzenia, aby poprawić obraz.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
2
Naciśnij [m] lub dotknij
3
Naciśnij [C] ĺ [D/I], aby przejść do 1, a następnie
naciśnij [o].
.
• Możesz także dotknąć 1 na ekranie.
4
Obróć pokrętło szybkiego wyboru lub naciśnij [D/I],
aby przejść do Rozmiar zdjęcia, a następnie naciśnij [o].
• Możesz także przeciągnąć listę opcji, a następnie dotknąć opcji.
AutoShare
Rozmiar zdjęcia
Jakość
ISO
Balans bieli
Wstecz
Wybierz
37
Mój aparat >
5
Wybieranie funkcji (opcji)
Obróć pokrętło szybkiego wyboru lub naciśnij [D/I],
aby przejść do opcji, a następnie naciśnij [o].
Korzystanie z inteligentnego panela
• Możesz także przeciągnąć listę opcji, a następnie dotknąć opcji.
Naciśnij [f] lub dotknij
na ekranie, aby uzyskać dostęp do
niektórych funkcji, takich jak ekspozycja, ISO oraz balans bieli.
• Naciśnij [m] lub dotknij Wstecz, aby przejść do poprzedniego
menu.
AutoShare
5472x3648 (3:2)
Rozmiar zdjęcia
3888x2592 (3:2)
Jakość
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
Balans bieli
5472x3080 (16:9)
Wstecz
6
Przykład: korygowanie wartości przysłony w trybie P
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
2
Naciśnij [f] lub dotknij
.
Ustaw
Naciśnij [m] lub dotknij Wstecz, aby przejść do trybu
fotografowania.
38
Mój aparat >
3
Wybieranie funkcji (opcji)
Naciskając [D/I/C/F], przejdź do EV, a następnie
naciśnij [o].
• Opcję można wybrać bezpośrednio, obracając pokrętło szybkiego
wyboru w lewo lub w prawo bez konieczności naciskania [o].
4
Obracając pokrętło szybkiego wyboru lub naciskając [C/F],
skoryguj wartość ekspozycji, a następnie naciśnij [o].
• Możesz także przeciągnąć wskazówkę na ekranie, a następnie
wybrać Ustaw, aby skorygować opcję.
• Opcję można również wybrać, dotykając jej.
EV : 0.0
EV : 0.0
Niektóre opcje można
dostosować poprzez
przeciągnięcie ich.
Wstecz
Wstecz
Ustaw
Dostosuj
39
Mój aparat
Ikony na wyświetlaczu
W trybie fotografowania
Ikona
Opis
Wykonywanie zdjęć
1
London
2
Ikona
Obszar objęty funkcją
automatycznego ustawiania
ostrości
Obszar punktowego pomiaru
Tryb AF (s. 80)
Drgania aparatu
Balans bieli (s. 76)
Skala ręcznego ustawiania
ostrości
Dokładna regulacja balansu bieli
Obszar ustawiania ostrości
Wykrywanie twarzy
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
(s. 89)
Wskaźnik poziomu (s. 41)
Z Funkcja włączona
Histogram (s. 150)
3
1. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Z Współczynnik funkcji
Szybkość migawki
Plik w formacie RAW
Wartość przysłony
Zakres dynamiczny (s. 100)
Czułość ISO (s. 75)
Tryb fotografowania
Aktualny czas
Ostrość
Wartość korekty ekspozycji
Opis
Aktualna data
* Te ikony są wyświetlane po przymocowaniu opcjonalnego
modułu GPS.
** Zdjęć zrobionych bez włożonej karty pamięci nie można
przesłać do komputera lub karty pamięci.
GPS aktywny*
London
Informacje o lokalizacji*
Nie włożono karty pamięci**
Automatyczna blokada
ekspozycji (s. 103)
2. Opcje fotografowania
Ikona
3. Opcje fotografowania (dotykowe)
Ikona
Opis
Zmiana trybu Inteligentnego***
AutoShare
Opcje dotykowego AF
Opis
Opcje fotografowania
Rozmiar zdjęcia
Inteligentny panel
Liczba pozostałych zdjęć
Tryb napędu
•
Lampa błyskowa (s. 94)
: bateria w pełni
naładowana
•
: bateria częściowo
naładowana
•
(Czerwone): akumulator
pusty (naładuj akumulator)
Opis
Dostosowanie intensywności błysku
lampy
*** Ta ikona jest wyświetlana jedynie po wybraniu trybu
Inteligentnego.
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
Pomiar (s. 97)
40
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
2. Opcje fotografowania
Nagrywanie wideo
1
Ikona
Opis
Rozmiar filmu
Tryb AF (s. 80)
2
Pomiar (s. 97)
Balans bieli (s. 76)
Informacje o wskaźniku poziomu
Wskaźnik poziomu pozwala ustawić kamerę
dzięki poziomym i pionowym liniom na ekranie.
Jeśli wskaźnik poziomu nie znajduje się w
poziomie, należy go skalibrować za pomocą
funkcji kalibracji poziomej. (s. 152)
Pionowo
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) (s. 89)
Dokładna regulacja balansu bieli
1. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Fader (Wygaszanie) (s. 105)
Opis
Wiele ruchów (s. 105)
Tryb fotografowania
Nagrywanie głosu wyłączone (s. 106)
Bieżący czas nagrywania/
dostępny czas nagrywania
•
: bateria w pełni
naładowana
•
: bateria częściowo
naładowana
•
(Czerwone): akumulator
pusty (naładuj akumulator)
Poziomo
▲ Poziom
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
▲ Brak poziomu
Podczas fotografowania w położeniu Portret nie
można korzystać z poziomicy.
Szybkość migawki
Wartość przysłony
Wartość ekspozycji
Czułość ISO (s. 75)
41
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
W trybie odtwarzania
Przeglądanie zdjęć
1
Odtwarzanie filmów
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
2
Informacje
3
London
Stop
Ikona
Opis
Nr
Opis
Plik zarejestrowany w trybie ciągłym
1
2
Zrobione zdjęcie
Bieżący plik/łączna liczba plików
Numer folderu — numer pliku
Plik z informacją na temat miejsca
London
Ikona
Wiele ruchów
Aktualny czas odtwarzania
Czas trwania filmu
/
Wyświetl poprzedni plik/przeglądaj
wstecz. (Przy każdym dotknięciu
ikony przeglądania wstecz zmieniana
jest szybkość przeglądania w
następującym porządku: 2X, 4X, 8X.)
/
Zatrzymaj lub wznów odtwarzanie.
/
Przycinanie filmów wideo (dotykowe)
Wyświetl następny pliku/przeglądaj
wprzód. (Przy każdym dotknięciu
ikony przeglądania wprzód, zmieniana
jest szybkość przeglądania w
następującym porządku: 2X, 4X, 8X.)
Wyświetlanie miniatur obrazów
(dotykowe)
Dostosuj głośność dźwięku lub
wycisz go.
Informacje o miejscu wykonania zdjęcia
Plik w formacie RAW
Plik zabezpieczony
Informacja o druku dodana do pliku
(s. 114)
3
Plik 3D
m
Opis
Szybkość odtwarzania
Histogram RGB (s. 150)
Tryb fotografowania, Pomiar, Lampa
błyskowa, Balans bieli, Wartość
przysłony, Szybkość migawki, ISO,
Długość ogniskowej, Wartość ekspozycji,
Rozmiar zdjęcia, Data, Informacja na
temat miejsca
Przechwyć
Menu odtwarzania/edycji (dotykowe)
Edytowanie zdjęć (dotykowe)
42
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
Zmiana wyświetlanych informacji
Naciśnij kilkakrotnie [D], aby zmienić rodzaj wyświetlanych
informacji.
Tryb
Rodzaj wyświetlanych informacji
• Podstawowe informacje o fotografowaniu (tryb
Fotografowanie
Odtwarzanie
fotografowania, szybkość migawki, wartość przysłony,
wartość ekspozycji, czułość ISO itp.)
• Podstawowe informacje o fotografowaniu + przyciski
opcji fotografowania (MENU, Fn, AutoShare, Dotykowy
AF) + wskaźnik poziomu
• Podstawowe informacje o fotografowaniu + przyciski
opcji fotografowania + informacje o bieżących opcjach
fotografowania (rozmiar zdjęcia, tryb napędu, lampa
błyskowa, pomiary, tryb AF itp.)
• Podstawowe informacje o fotografowaniu + przyciski
opcji fotografowania + informacje o bieżących opcjach
fotografowania + histogram + data i czas
• Podstawowe informacje
• Wyświetlanie wszystkich informacji o bieżącym pliku.
• Wyświetlanie wszystkich informacji na temat
bieżącego pliku, w tym histogramu RGB.
43
Mój aparat
Obiektywy
Istnieje możliwość zakupu opcjonalnych obiektywów, przeznaczonych
specjalnie dla aparatu serii NX.
Nr
Opis
1
2
Znacznik montażu obiektywu
3
Pierścień ostrości (s. 88)
4
Znacznik montażu osłony obiektywu
5
Obiektyw
6
Przycisk i-Function (s. 60)
Obiektyw SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (przykład)
7
Przełącznik AF/MF (s. 80)
8
8
Styki obiektywu
Poznaj funkcje wszystkich obiektywów i dobierz najbardziej odpowiedni
obiektyw do swoich potrzeb.
Wygląd obiektywu
1
2
Pierścień zoomu
Gdy obiektyw nie jest używany, należy założyć pokrywę obiektywu i pokrywę
montażową obiektywu w celu zabezpieczenia obiektywu przed kurzem i
zarysowaniami.
3
4
5
6
7
44
Mój aparat >
Obiektywy
Obiektyw SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (przykład)
7
1
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu
Aby zablokować obiektyw, pociągnij przełącznik blokady zoomu w
kierunku od korpusu aparatu i przytrzymaj oraz obróć pierścień zoomu tak
jak pokazano na ilustracji.
2
6
3
5
4
Nr
Opis
1
2
Znacznik montażu obiektywu
3
Obiektyw
4
Pierścień ostrości (s. 88)
5
Przycisk i-Function (s. 60)
6
Pierścień zoomu
7
Styki obiektywu
Przełącznik blokady zoomu
45
Mój aparat >
Obiektywy
Aby odblokować obiektyw, obróć pierścień zoomu tak, jak pokazano na
ilustracji, aż usłyszysz kliknięcie.
Obiektyw SAMSUNG 16 mm F2.4 (przykład)
5
1
2
3
4
Jeśli obiektyw jest zablokowany, nie można wykonać zdjęcia.
Nr
Opis
1
2
3
Przycisk i-Function (s. 60)
4
Obiektyw
5
Styki obiektywu
Znacznik montażu obiektywu
Pierścień ostrości (s. 88)
46
Mój aparat >
Obiektywy
Oznaczenia na obiektywie
Nr
Dowiedz się, co oznaczają liczby na obiektywie.
1
Opis
Wartość przysłony
Obiektyw SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (przykład)
Zakres obsługiwanych wartości przysłony. Na przykład 1:3.5–6.3
oznacza, że wartość przysłony może być z zakresu od 3,5 do 6,3.
Długość ogniskowej
2
Odległość od środka obiektywu do punktu ostrości (w milimetrach).
Ta liczba jest wyrażana jako zakres: od minimalnej do maksymalnej
długości ogniskowej obiektywu.
Dłuższa ogniskowa oznacza węższe kąty widzenia i powiększenie
obiektu. Krótsza ogniskowa oznacza szersze kąty widzenia.
ED
3
1
2
3 4 5
Skrót ED oznacza niską dyspersję (Extra-low Dispersion). Szkło
niskodyspersyjne skutecznie minimalizuje aberrację chromatyczną
(zniekształcenie występujące, gdy obiektyw nie może ustawić ostrości
dla wszystkich kolorów dla tego samego punktu zbieżności).
OIS (s. 89)
4
Optyczna stabilizacja obrazu. Obiektywy z tą funkcją mogą wykrywać
wstrząsy aparatu i skutecznie eliminować ruch wewnątrz aparatu.
Ø
5
Średnica obiektywu. Po dołączeniu filtru do obiektywu należy się
upewnić, że średnice obiektywu i filtru są takie same.
47
Mój aparat
Akcesoria
Aby ułatwić fotografowanie i robić lepsze zdjęcia, można używać
akcesoriów takich jak zewnętrzna lampa błyskowa i moduł GPS.
Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć w
dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej
SEF8A (przykład)
1
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach.
• Akcesoria opcjonalne zatwierdzone przez firmę Samsung można kupić w
punkcie sprzedaży detalicznej lub w centrum serwisowym firmy Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
użyciem akcesoriów innych producentów.
2
3
Nr
Opis
1
Bulb
2
Pokrętło mocowania gorącej stopki
3
Złącze typu gorąca stopka
48
Mój aparat >
Akcesoria
Podłączanie zewnętrznej lampy błyskowej
1
Zdejmij z aparatu pokrywę złącza typu gorąca stopka.
2
Podłącz lampę błyskową, nasuwając ją na złącze typu gorąca
stopka.
3
Zamocuj lampę błyskową na miejscu, obracając pokrętło
gorącej stopki w prawo.
4
Podnieś lampę błyskową przed użyciem.
49
Mój aparat >
Akcesoria
• Zdjęcie można zrobić przy użyciu nie w pełni naładowanej lampy, jednak
•
•
•
•
•
zaleca się, aby lampa błyskowa była w pełni naładowana.
Informacje o dostępnych zewnętrznych lampach błyskowych znajdują się na
stronie z akcesoriami opcjonalnymi. (s. 195)
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa. Nie należy
poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.
Lampa błyskowa SEF8A może nie być zgodna z innymi aparatami serii NX.
Więcej szczegółowych informacji na temat opcjonalnych lamp błyskowych
można znaleźć w dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
Należy stosować wyłącznie lampy błyskowe zatwierdzone przez firmę Samsung.
Używanie niezgodnych lamp błyskowych może spowodować uszkodzenie
aparatu.
SEF220A (przykład) (opcja)
7
8
1
2
3
6
5
4
Nr
Opis
1
Ikony na wyświetlaczu
2
Lampa READY/Przycisk testu
3
Przycisk MODE
4
Przycisk zwalniania lampy błyskowej
5
Przycisk zasilania
6
Pokrywa baterii
7
Lampa
8
Przełącznik trybu TELE/WIDE
9
Złącze typu gorąca stopka
9
50
Mój aparat >
Akcesoria
Wygląd modułu GPS (opcja)
1
Mocowanie modułu GPS
1
Zdejmij z aparatu pokrywę złącza typu gorąca stopka.
2
Podłącz moduł GPS, nasuwając go na złącze typu gorąca
stopka.
2
3
4
5
Nr
Opis
1
Lampka stanu
2
Przycisk zasilania
3
Pokrętło mocowania złącza typu gorąca stopka
4
Złącze typu gorąca stopka
5
Pokrywa baterii
51
Mój aparat >
Akcesoria
3
Zamocuj moduł GPS na miejscu, obracając pokrętło gorącej
stopki w kierunku oznaczenia LOCK.
4
Naciśnij na module GPS przycisk zasilania.
52
Mój aparat
Tryby fotografowania
Dwa proste tryby fotografowania —Intelig. autom. i Inteligentny ułatwiają
wykonywanie zdjęć z wieloma automatycznymi ustawieniami. Dodatkowe
tryby umożliwiają zmianę ustawień w większym zakresie.
Ikona
t
W trybie inteligentnym automatycznym aparat rozpoznaje warunki
otoczenia i automatycznie dostosuje funkcje regulacji ekspozycji, w tym
szybkość migawki, wartość przysłony, pomiar, balans bieli i kompensację
ekspozycji. W tym trybie aparat samoczynnie dostosowuje nastawy
większości funkcji, ograniczając możliwość kontroli przez użytkownika.
Ten tryb jest przydatny przy robieniu szybkich ujęć bez wgłębiania się w
ustawienia.
Opis
Tryb Intelig. autom (s. 53)
P
Tryb Program (s. 55)
A
Tryb Preselekcja przysł (s. 57)
S
Tryb Preselekcja migawki (s. 58)
M
Tryb ręczny (s. 59)
i
Tryb Preselekcja obiektywu (s. 60)
s
Tryb Inteligentny (s. 64)
B
t Tryb Intelig. Autom.
Opcje Wi-Fi (s. 122)
53
Mój aparat >
Tryby fotografowania
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji t.
2
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
3
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
Ikona
Opis
Nocne portrety
Podświetlone pejzaże
Podświetlone portrety
Portrety
• Aparat wybiera scenę. Odpowiednia ikona sceny jest wyświetlana
Zbliżenia obiektów
na ekranie.
Zbliżenia tekstu
Zachody
Ciemne wnętrza
Częściowe oświetlenie
Zbliżenia z oświetleniem punktowym
Portrety z oświetleniem punktowym
Niebieskie niebo
Tereny zalesione są zazwyczaj pokryte obiektami w kolorze
zielonym
Rozpoznawalne sceny
Ikona
Zbliżenia kolorowych obiektów
Opis
Aparat jest stabilnie umocowany na statywie, a obiekt nie rusza się
przez pewien czas. (podczas fotografowania w ciemności)
Pejzaże
Obiekty poruszające się
Sceny z jasnym, białym tłem
Fajerwerki (przy użyciu statywu)
Nocne pejzaże
4
Naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
54
Mój aparat >
Tryby fotografowania
• Aparat może rozpoznać różne scenerie, nawet w przypadku tych samych
•
•
•
•
obiektów, w zależności od czynników zewnętrznych takich jak drgania
aparatu, oświetlenie i odległość od obiektu.
Jeżeli aparat nie rozpoznaje odpowiedniego trybu sceny, oznacza to, że
wykorzystuje domyślne ustawienia trybu Intelig. autom.
Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat może nie wybrać trybu portret,
w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
Nawet w przypadku korzystania ze statywu aparat może nie wykryć trybu dla
statywu ( ), jeżeli obiekt jest w ruchu.
Aparat szybciej zużywa energię akumulatora, ponieważ często dokonywane
są zmiany ustawień odpowiednie do danej sceny.
P Tryb Program
Aparat automatycznie reguluje szybkość migawki i wartość przysłony, aby
osiągnąć optymalną wartość ekspozycji.
Ten tryb jest przydatny, jeżeli chcesz robić zdjęcia ze stałą ekspozycją,
zachowując możliwość regulacji innych ustawień.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
2
Ustaw żądane opcje.
3
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
55
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Przesunięcie programu
Funkcja przesunięcia programu umożliwia dostosowanie szybkości
migawki i wartości przysłony przy zachowaniu takiej samej ekspozycji.
Po obróceniu pokrętła szybkiego wyboru w lewo szybkość migawki
się zmniejsza, a wartość przysłony — zwiększa. Po obróceniu pokrętła
szybkiego wyboru w prawo szybkość migawki się zwiększa, a wartość
przysłony — zmniejsza.
Minimalna szybkość migawki
Ustawiona szybkość migawki nie może być mniejsza niż wybrana
szybkość. Jeśli jednak nie można uzyskać optymalnej wartości ekspozycji,
ponieważ czułość ISO osiągnęła swoją maksymalną wartość, ustawioną w
ramach opcji Zakres autom. ISO, szybkość migawki może być mniejsza niż
wybrana minimalna szybkość migawki.
Aby ustawić
minimalną szybkość
migawki,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Minimalna szybkość migawki ĺ opcja.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy dla opcji Czułość ISO wybrane zostało
ustawienie Auto.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w Programie lub trybie Preselekcja przysł.
56
Mój aparat >
Tryby fotografowania
A Tryb Preselekcja przysłony
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji A.
W trybie preselekcji przysłony aparat automatycznie oblicza szybkość
migawki, zgodnie z wybraną wartością przysłony.
2
Przekręć pokrętło szybkiego wyboru w celu dostosowania
wartości przysłony.
• Wartość przysłony można także dostosować, naciskając [f],
Zmiana wartości przysłony skutkuje zmianą głębi ostrości zdjęcia. Ten tryb
jest przydatny przy fotografowaniu portretów, kwiatów i krajobrazów.
przechodząc do wartości przysłony i obracając pokrętło szybkiego
wyboru lub przeciągając palcem po ekranie.
3
Ustaw żądane opcje.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
• W warunkach słabego oświetlenia konieczne może być zwiększenie czułości
ISO w celu uniknięcia nieostrych zdjęć.
• Aby ustawić minimalną szybkość migawki, w trybie fotografowania naciśnij
[m] ĺ 1 ĺ Minimalna szybkość migawki ĺ opcja.
Wysoka głębia ostrości
Niska głębia ostrości
57
Mój aparat >
Tryby fotografowania
S Tryb Preselekcja migawki
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji S.
W trybie preselekcji migawki aparat automatycznie reguluje wartość
przysłony, dopasowując ją do wybranej szybkości migawki. Ten tryb
jest przydatny dla robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów lub
tworzenia efektów smug na zdjęciu.
2
Przekręć pokrętło szybkiego wyboru w celu dostosowania
szybkości migawki.
Na przykład: ustawienie szybkości migawki na ponad 1/500 s umożliwia
unieruchomienie ruchomego obiektu w kadrze. Aby obiekt wydawał się
rozmazany, ustaw szybkość migawki na wolniejszą od 1/30 s.
• Szybkość migawki można także dostosować, naciskając [f],
przechodząc do szybkości migawki i obracając pokrętło szybkiego
wyboru lub przeciągając palcem po ekranie.
3
Ustaw żądane opcje.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Aby skompensować zmniejszoną ilość światła wynikającą z ustawienia wysokich
szybkości migawki, otwórz przysłonę i wpuść więcej światła. Jeśli zdjęcia są
nadal zbyt ciemne, zwiększ czułość ISO.
Niska szybkość migawki
Wysoka szybkość migawki
58
Mój aparat >
Tryby fotografowania
M Tryb ręczny
Tryb ręczny umożliwia ręczną regulację szybkości migawki i wartości
przysłony. W tym trybie użytkownik ma całkowitą kontrolę nad ekspozycją
zdjęć.
Ten tryb jest przydatny w kontrolowanych miejscach fotografowania,
takich jak studio, bądź w sytuacjach, w których dostosowanie ustawień
aparatu jest niezbędne. Tryb ręczny jest również zalecany przy
fotografowaniu scen nocnych lub fajerwerków.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji M.
2
Przekręć pokrętło szybkiego wyboru w celu dostosowania
szybkości migawki.
3
Naciśnij i przytrzymaj [W], a następnie obróć pokrętło
wyboru trybu, aby dostosować wartość przysłony.
Tryb kadrowania
Po ustawieniu wartości przysłony lub szybkości migawki wartość
ekspozycji ulegnie odpowiednim zmianom. Obraz na wyświetlaczu może
zostać wtedy przyciemniony. Po włączeniu tej funkcji jasność ekranu
jest stała niezależnie od tego ustawienia, dzięki czemu można lepiej
wykadrować zdjęcie.
Aby użyć opcji
Tryb kadrowania,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Tryb kadrow. ĺ dowolna opcja.
• Szybkość migawki lub wartość przysłony można także dostosować,
naciskając [f], przechodząc do szybkości migawki lub wartości
przysłony i obracając pokrętło szybkiego wyboru lub przeciągając
palcem po ekranie.
4
Ustaw żądane opcje.
5
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
59
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Używanie funkcji Bulb
i Tryb preselekcji obiektywu
Aby wykonywać zdjęcia nocnych krajobrazów lub nocnego nieba, użyj
funkcji Bulb. Gdy przycisk [Migawka] jest wciśnięty, przysłona pozostaje
otwarta, umożliwiając utworzenie efektów z ruchomym światłem.
Aby użyć trybu
Bulb,
Obróć pokrętło szybkiego wyboru maksymalnie w lewą stronę
do opcji Bulb ĺ naciśnij i przytrzymaj [Migawka] przez żądany
czas.
• W przypadku ustawienia wysokiej wartości ISO lub otwarcia migawki na
dłuższy czas mogą się zwiększyć zakłócenia obrazu.
• Podczas korzystania z opcji Bulb nie można korzystać z opcji napędu, lampy
•
•
•
•
błyskowej oraz funkcji Zdjęcie za jednym dotknięciem.
Funkcja Bulb jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny.
Użyj statywu oraz wyzwalacza migawki w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
Im dłużej otwarta jest migawka, tym dłużej trwa zapisanie zdjęcia. Podczas
zapisywania zdjęcia nie wolno wyłączać aparatu.
W przypadku korzystania z tej funkcji przez dłuższy czas należy użyć w pełni
naładowanego akumulatora.
Używanie funkcji E
Głębię ostrości zdjęcia można dostosować, aby rozmyć lub wyostrzyć tło.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji i.
2
Naciśnij przycisk [i-Function] na obiektywie, aby wybrać
ustawienie E.
• Możesz także nacisnąć [i-Function], a następnie nacisnąć [C/F]
lub przeciągnąć palcem po ekranie, aby wybrać E.
60
Mój aparat >
3
Tryby fotografowania
Używanie funkcji i-Function w trybach P/A/S/M
Dostosuj pierścień ostrości, aby wybrać wartość.
• Wartość można również dostosować, obracając pokrętło szybkiego
wyboru.
• Wartość można również dostosować, przesuwając suwak lub
dotykając +/-.
Zmniejsz ostrość
Wyostrz
E
4
Gdy przycisk i-Function jest używany z obiektywem zgodnym z funkcją
i-Function, na obiektywie można ręcznie wybierać i zmieniać szybkość
migawki, wartość przysłony, wartość ekspozycji, czułość ISO oraz balans
bieli.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S lub M.
2
Naciśnij przycisk [i-Function] na obiektywie, aby wybrać
ustawienie.
• Możesz także nacisnąć [i-Function], a następnie nacisnąć [C/F]
lub przeciągnąć palcem po ekranie, aby wybrać ustawienie.
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
• Przy wyostrzaniu zdjęć wartość przysłony zwiększa się, a szybkość migawki
zmniejsza. W ciemnych miejscach zdjęcia mogą być nieostre.
• Ta funkcja nie działa, jeśli w trybie 3D zostanie wybrane ustawienie
Tryb 3D Auto.
61
Mój aparat >
3
Tryby fotografowania
Przekręć pierścień ostrości, aby wybrać opcję.
• Opcję można również wybrać, obracając pokrętło szybkiego
wyboru lub przeciągając palcem po ekranie.
4
Dostępne opcje
Tryb fotografowania
P
A
S
M
3D
Przysłona
-
O
-
O
-
Szybkość migawki
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Balans bieli
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• Aby wybrać elementy, które mają być wyświetlane po naciśnięciu
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
[i-Function] na obiektywie w trybie fotografowania, naciśnij [m] ĺ
5 ĺ Dostosowanie przycisku iFn ĺ dowolny element.
• Ta funkcja nie działa, jeśli w trybie 3D zostanie wybrane ustawienie
Tryb 3D Auto.
62
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Używanie funkcji Z
4
Funkcja Z umożliwia powiększanie kadru na obiekcie przy mniejszej
utracie jakości obrazu niż w przypadku zoomu cyfrowego. Jednak
rozdzielczość zdjęć może być inna niż podczas zbliżania przy użyciu
pierścienia zoomu.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S, M lub i.
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
• Funkcja Z nie jest dostępna podczas wykonywania zdjęć seryjnych.
• Funkcja Z nie jest dostępna, gdy zdjęcia są rejestrowane w formacie
plików RAW.
• Funkcja Z jest wyłączana po naciśnięciu przycisku nagrywania filmów.
• Ta funkcja nie działa, jeśli w trybie 3D zostanie wybrane ustawienie Tryb 3D
Auto.
2
Naciśnij przycisk [i-Function] na obiektywie, aby wybrać
ustawienie Z.
• Możesz także nacisnąć [i-Function], a następnie nacisnąć [C/F]
lub przeciągnąć palcem po ekranie, aby wybrać Z.
3
Dostosuj pierścień ostrości, aby wybrać współczynnik zoomu.
• Opcję można również wybrać, obracając pokrętło szybkiego
wyboru lub przeciągając palcem po ekranie.
• W przypadku korzystania z Z rozdzielczość zdjęcia zmienia
się w zależności od współczynnika zoomu.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4
3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Podane wartości dotyczą maksymalnej rozdzielczości przy różnych współczynnikach obrazu.
63
Mój aparat >
Tryby fotografowania
s Tryb Inteligentny
W trybie inteligentnym można fotografować przy użyciu opcji wstępnie
dobranych do określonej scenerii.
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji s.
1
2
Wybierz scenerię.
• Aby wybrać tryb fotografowania przy pokrętle wyboru trybu
ustawionym w pozycji s, naciśnij [f] lub dotknij
wybierz żądany tryb.
, a następnie
Inteligentny : Upiększanie twarzy
Opcja
Opis
Makro
Fotografuj małe obiekty lub na dużym zbliżeniu.
Stopklatka
Fotografowanie obiektów poruszających się z dużą
szybkością.
Bogate kolory
Wykonywanie zdjęć z żywymi kolorami.
Panorama
Fotografowanie szerokich panoramicznych scen w
ramach jednego zdjęcia.
Wodospad
Fotografowanie scen z wodospadami.
Sylwetka
Fotografowanie obiektów, takich jak ciemne kształty
na jasnym tle.
Zachód
Fotografowanie scen o zachodzie słońca z naturalnie
wyglądającą czerwienią i żółcią.
Noc
Wykonanie kilku zdjęć w słabych warunkach
oświetleniowych bez użycia lampy błyskowej. Aparat
łączy je w jeden jaśniejszy obraz z mniejszą ilością
rozmyć.
Fajerw.
Fotografowanie scen z fajerwerkami.
Ślady świetlne
Fotografowanie scen ze smugami światła w słabych
warunkach oświetleniowych.
Kreatywne
zdjęcie
Wykonywanie zdjęć z automatycznym zastosowaniem
efektów.
Ustaw
Opcja
Opis
Upiększanie
twarzy
Fotografowanie portretów z opcjami umożliwiającymi
ukrycie niedoskonałości na twarzy.
Najlepsze ujęcie
Wykonanie kilku zdjęć i zastępowanie twarzy w celu
utworzenia najlepszego możliwego obrazu.
Pejzaż
Fotografowanie nieruchomych scen i pejzaży.
3
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość,
a następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
64
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Korzystanie z trybu Najlepsze ujęcie
5
• Powtórz kroki 4 i 5, aby zastąpić pozostałe twarze na zdjęciu.
W trybie Najlepsze ujęcie możliwe jest wykonanie kilku zdjęć i
zastępowanie twarzy w celu utworzenia najlepszego możliwego obrazu.
Użyj tego trybu, aby wybrać najlepszy obraz dla każdej osoby podczas
robienia zdjęć grupowych.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji s, a następnie
wybierz Najlepsze ujęcie.
2
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy [Migawka], aby ustawić ostrość.
3
Naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
• Aparat robi nieprzerwanie 5 zdjęć.
• Pierwsze zdjęcie ustawiane jest jako obraz tła.
• Aparat automatycznie wykrywa twarze po fotografowaniu.
4
Dotknij najlepszego obrazu spośród 5 fotografii twarzy.
• Na obrazie zalecanym przez aparat wyświetlona zostanie ikona
6
.
Dotknij , aby zapisać zdjęcie.
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
• Rozdzielczość ustawiona jest na 5.9M lub mniejszą.
Dotknij twarzy, aby ją zastąpić.
65
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Wykonywanie zdjęć panoramicznych
5
Zrobienie panoramicznego zdjęcia 2D lub 3D. Zarejestrowane zdjęcia
panoramiczne 3D można wyświetlać wyłącznie na telewizorach lub
monitorach 3D.
1
• W trybie Panorama 3D scenerie można rejestrować wyłącznie w
orientacji poziomej.
• Jest wyświetlona strzałka wskazująca kierunek ruchu, a cały
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji s, a następnie
wybierz Panorama.
2
Naciśnij [m] ĺ 1 ĺ Panorama ĺ Panorama na żywo
lub 3D.
3
Naciśnij [m], aby powrócić do Trybu fotografowania.
4
Naciśnij i przytrzymaj [Migawka], aby rozpocząć
fotografowanie.
Przytrzymując [Migawka], powoli przesuń aparat w
wybranym kierunku.
rejestrowany obraz jest widoczny w oknie podglądu.
• Po wykadrowaniu scen aparat robi następne zdjęcie automatycznie.
6
Po zakończeniu zwolnij [Migawka].
• Aparat automatycznie zapisze ujęcia jako jedno zdjęcie.
• Zwolnienie [Migawka] podczas fotografowania spowoduje
zatrzymanie wykonywania zdjęcia panoramicznego, a zdjęcia, które
zostały już zrobione, zostaną zapisane.
66
Mój aparat >
Tryby fotografowania
• Rozdzielczość zależy od wykonanego zdjęcia panoramicznego.
• W trybie Panorama niektóre opcje fotografowania nie są dostępne.
• Aparat może przerwać wykonywanie zdjęć z powodu zmiany fotografowanej
kompozycji lub poruszenia obiektu.
• W trybie Panorama w celu poprawienia jakości zdjęcia aparat może nie
•
•
•
•
zarejestrować kompletnego ostatniego ujęcia, jeśli ruch aparatu zostanie
wstrzymany. Aby zarejestrować ostatnie ujęcie, należy przesunąć aparat
nieznacznie za punkt, w którym ma się kończyć ujęcie.
W trybie Panorama 3D aparat może nie zarejestrować samego początku
lub końca ujęcia z powodu charakterystyki efektu 3D. Aby zarejestrować
kompletne ujęcie, należy przesunąć aparat nieznacznie za początkowy i
końcowy punkt.
Zdjęcia zrobione w trybie 3D są zapisywane w formatach plików JPEG (2D)
oraz MPO (3D). Na wyświetlaczu aparatu można wyświetlać wyłącznie pliki
JPEG.
Aby oglądać pliki 3D, należy podłączyć aparat do monitora lub telewizora
3D za pomocą opcjonalnego kabla HDMI. W trakcie oglądania należy mieć
założone odpowiednie okulary 3D.
Efekt 3D zdjęć robionych w trybie Panorama 3D może być mniej widoczny niż
tych, które były robione za pomocą obiektywu 3D. Aby wzmocnić efekt 3D,
należy założyć opcjonalny obiektyw 3D i używać trybu 3D. (s. 69)
• Aby uzyskać najlepsze wyniki przy zdjęciach panoramicznych, należy unikać:
- przesuwania aparatu zbyt szybko lub zbyt wolno,
- przesuwania aparatu o zbyt małą odległość, aby zrobić następne zdjęcie,
- przesuwania aparatu z nieregularną szybkością,
- poruszania aparatem,
- fotografowania w ciemnym miejscu,
- fotografowania blisko poruszających się obiektów,
- fotografowania w warunkach zmieniającej się jasności lub koloru światła.
• Wykonane zdjęcia są automatycznie zapisywane, a fotografowanie zostaje
zatrzymane w następujących warunkach:
- przy zmianie kierunku fotografowania podczas wykonywania zdjęcia,
- przy zbyt gwałtownym poruszaniu aparatem,
- w przypadku nieprzesunięcia aparatu.
67
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Nagrywanie filmu
W trybie fotografowania można nagrywać wideo w jakości Full HD w
rozdzielczości (1920X1080), naciskając
(nagrywanie filmu). Aparat
umożliwia nagrywanie plików wideo o czasie trwania do 29 minut i
59 sekund oraz z prędkością 60, 30, 24 lub 15 kl./s. Pliki są zapisywane
w formacie MP4 (H.264). Szybkość 60 kl/sek. jest dostępna jedynie przy
rozdzielczości 1920X1080 oraz 1280X720, a szybkość 24 kl/sek. jest
dostępna jedynie przy rozdzielczości 1920X810. Szybkość 15 kl/sek. jest
dostępna jedynie z niektórymi opcjami Inteligentnego filtra. Dźwięk
nagrywany jest przez mikrofon w aparacie.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji t, P, A, S, M,
i, lub s.
• Ta funkcja nie działa w niektórych trybach.
2
Ustaw żądane opcje.
3
Naciśnij
4
Naciśnij ponownie
(nagrywanie filmu), aby rozpocząć nagrywanie.
(nagrywanie filmu), aby zatrzymać.
Ekspozycję można ustawić poprzez dostosowanie wartości przysłony
oraz szybkości migawki dla wybranego trybu. Jeśli do nagrywania
filmu jest używany obiektyw bez przełącznika AF/MF, funkcję AF można
dezaktywować lub uaktywnić, naciskając [F]. Jeśli jest używany
obiektyw z przełącznikiem AF/MF, działanie funkcji AF zależy od
ustawienia tego przełącznika.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to najnowszy format kodowania sygnału wideo,
Wybierz Wygaszanie, aby rozjaśnić lub przyciemnić scenę W celu
ustawienia opcji nagrywania można również wybrać Głos, Redukcja
wiatru lub inne opcje. (s. 106)
•
•
•
•
•
wprowadzony w 2003 r. przez międzynarodowe organizacje ds. standardów
ISO-IEC i ITU-T. Format wykorzystuje wysoki współczynnik kompresji, dzięki
czemu możliwe jest zapisanie większej ilości danych w pamięci o mniejszej
pojemności.
Jeśli włączona została opcja stabilizacji obrazu podczas nagrywania filmu,
aparat może nagrywać dźwięk wydawany przez stabilizator obrazu.
Dźwięki emitowane przy regulacji obiektywu lub zbliżaniu mogą zostać
nagrane w trakcie filmowania.
W przypadku korzystania z opcjonalnego obiektywu do filmów, dźwięki
automatycznego dostrajania ostrości nie zostaną nagrane.
Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie usunięty obiektyw aparatu,
nagrywanie zostanie przerwane. Nie należy wymieniać obiektywu podczas
nagrywania.
Dźwięk nie zostanie nagrany przez zewnętrzny mikrofon, jeżeli zostanie on
podłączony podczas nagrywania filmu. (Zostaną zachowane poprzednie
ustawienia.) Dźwięk nie zostanie nagrany, jeżeli zewnętrzny mikrofon
zostanie odłączony podczas nagrywania filmu. Przed podłączaniem lub
odłączaniem zewnętrznego mikrofonu należy wyłączyć aparat.
68
Mój aparat >
Tryby fotografowania
• W przypadku nagłej zmiany kąta nagrywania podczas rejestrowania
•
•
•
•
•
•
•
wideo, aparat może nie nagrać dokładnie obrazu. Użyj statywu w celu
zminimalizowania ruchów aparatu.
Podczas nagrywania filmów wideo aparat obsługuje jedynie funkcję Multi AF.
W tym trybie nie można używać innego ustawienia ostrości, na przykład AF
wykrywania twarzy.
Gdy wielkość pliku filmu przekracza 4 GB, aparat automatycznie przestaje
nagrywać nawet, jeśli maksymalna długość nagrania (29 minut i 59 sekund)
nie została jeszcze osiągnięta.
Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta pamięci o zbyt niskiej prędkości
zapisu, nagrywanie filmu może zostać przerwane w momencie, gdy
przestanie ona nadążać z zapisywaniem danych kręconego filmu. Jeśli tak się
stanie, wymień kartę na szybszą lub zredukuj rozmiar wideo (np. z 1280X720
do 640X480).
Jeśli formatujesz kartę, zawsze rób to za pomocą aparatu. W przypadku
formatowania za pomocą innego aparatu lub komputera, może dojść do utraty
plików na karcie lub do zmiany jej pojemności.
Po naciśnięciu przycisku nagrywania filmów wyłączona zostaje opcja Z.
Podczas nagrywania ekran może być ciemniejszy w porównaniu z
fotografowaniem przy tej samej czułości ISO. Dostosuj czułość ISO.
W przypadku nagrywania filmu w trybie P, A, or S automatycznie jest
ustawiana czułość ISO Auto.
Tryb 3D
Do robienia zdjęć i nagrywania filmów 3D służy opcjonalny obiektyw 3D.
Obiektyw SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (przykład)
Ustaw przełącznik 2D/3D w obiektywie w położeniu 3D, a następnie zrób
zdjęcie lub nagraj film z odległości 1,5–5 m od obiektu.
69
Mój aparat >
Tryby fotografowania
• Niezależnie od pozycji pokrętła wyboru trybu tryb 3D jest zawsze
włączony. Nie dotyczy to opcji B.
• Aby korzystać z automatycznych opcji 3D, dzięki którym aparat
może automatycznie ustawiać opcje fotografowania w zależności od
warunków fotografowania w trybie 3D, naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Tryb 3D Auto ĺ Wł..
• Aby zmienić opcję nagrywania 3D, naciśnij [m] ĺ 6 ĺ
Tryb 3D REC ĺ wybrana opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
• Dostępne opcje fotografowania różnią się w porównaniu do innych trybów
•
•
•
•
•
•
Opis
Obok siebie*: wyświetlanie dwóch obrazów obok siebie.
Pakowanie ramek: wyświetlanie obrazów lewego i prawego oka
na przemian w ramkach.
•
•
•
•
•
•
•
•
fotografowania.
Możesz wybrać rozmiar zdjęcia 4.1M (2688X1512) lub 2.1M (1920X1080).
Rozdzielczość pliku wideo jest ustawiona na 1920X1080.
Filmy nagrane w 3D mogą być ciemne lub drgać podczas odtwarzania.
Fotografowanie w niskich temperaturach może zniekształcać kolory na
zdjęciach i zużywać więcej energii akumulatora.
Przy oświetleniu poniżej 8,5 LV/900 luksów wykonanie poprawnego
zdjęcia może być niemożliwe. Najlepiej jest robić zdjęcia w miejscach o
wystarczającej ilości światła.
Jeśli fotografowany obiekt zawiera materiał polaryzujący, jak wyświetlacz,
okulary słoneczne lub filtr polaryzujący, albo obiektyw jest pokryty
materiałem polaryzującym, zdjęcia mogą wyjść ciemne lub efekt 3D może nie
zostać poprawnie utworzony.
Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
Jeśli aparat zostanie obrócony lub przechylony w pionie w trakcie
fotografowania, efekt 3D może nie zostać poprawnie utworzony. W trakcie
robienia zdjęć aparat powinien być ustawiony w normalnej pozycji.
Zdjęcia wykonywane przy oświetleniu jarzeniowym i zdjęcia obrazu
wyświetlanego przez projektor lub telewizor mogą wyjść czarne ze względu
na efekt migotania.
W trybie trójwymiarowym opcja Powiększ x8 funkcji Wspomaganie MF może
nie być dostępna.
Na wyświetlaczu aparatu filmy 3D są wyświetlane zawsze w 2D.
Zdjęcia zrobione w trybie 3D są zapisywane w formatach plików JPEG (2D)
oraz MPO (3D). Na wyświetlaczu aparatu można wyświetlać wyłącznie pliki
JPEG.
Aby oglądać pliki 3D, należy podłączyć aparat do monitora lub telewizora
3D za pomocą opcjonalnego kabla HDMI. W trakcie oglądania należy mieć
założone odpowiednie okulary 3D.
W trybie 3D nie można używać lampy błyskowej.
70
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Funkcje dostępne w trybie fotografowania
Szczegółowe informacje na temat funkcji fotografowania znajdują się w
Rozdziale 2. Naciśnij skrót dla każdej funkcji.
Funkcja
Dostępna w
Skrót
Tryb kadrow. (s. 59)
P/A/S/M
-
OIS - Optyczna stabilizacja
obrazu (zabezpieczenie
przed poruszeniem) (s. 89)
P/A/S/M/i/s*/t*
-
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
f/C
Funkcja
Dostępna w
Skrót
Rozmiar zdjęcia (s. 73)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Jakość (s. 74)
P/A/S/M/i/s*
-
Napęd (Ciągłe/Seryjne/
Samowyzwalacz/Zakres)
(s. 90)
ISO (s. 75)
P/A/S/M
f/I
Pomiar (s. 97)
P/A/S/M
f
Balans bieli (s. 76)
P/A/S/M
f
Zakres dynamiczny (s. 100)
P/A/S/M
-
Kreator obrazu (s. 79)
P/A/S/M
f
Lampa błyskowa (s. 94)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Inteligentny filtr (s. 101)
P/A/S/M
f
P/A/S
f/W
Tryb AF (s. 80)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
Kompensacja ekspozycji
(s. 102)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Blokada ekspozycji (s. 103)
P/A/S
-
Obszar AF (s. 83)
Dotykowy AF (s. 86)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Wspomaganie MF (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Focus Peaking (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t
-
Poł. AE do pkt. AF (s. 99)
P/A/S/M
-
* Niektóre funkcje są ograniczone w tych trybach.
71
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Poniżej przedstawiono funkcje, które można wybierać w trybie fotografowania.
Dzięki funkcjom fotografowania można uzyskać bardziej dopracowane zdjęcia i filmy.
Funkcje fotografowania
Rozmiar i rozdzielczość
Rozmiar zdjęcia
Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli na zdjęciu
lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować na papierze w
większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie. Wraz ze wzrostem
rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku. Wybierz niską rozdzielczość dla
zdjęć, które będą prezentowane w cyfrowej ramce lub w Internecie.
Aby ustawić
rozmiar,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Rozmiar zdjęcia ĺ wybrana opcja.
Ikona
Rozmiar
Zalecane dla
5472x3648 (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A1.
3888x2592 (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A2.
2976x1984 (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A3.
1728x1152 (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A5.
5472x3080 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A1 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
3712x2088 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A3 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
2944x1656 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A4 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
1920x1080 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A5 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
3648x3648 (1:1)
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A1.
2640x2640 (1:1)
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A3.
2000x2000 (1:1)
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A4.
1024x1024 (1:1)
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A5.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
73
Funkcje fotografowania >
Rozmiar i rozdzielczość
Jakość
Ikona
Zrobione zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG lub RAW.
Zrobione zdjęcia są często konwertowane do formatu JPEG i zapisywane
w pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu, które są aktywne w momencie
wykonania zdjęcia. Pliki RAW nie są konwertowane do formatu JPEG i są
zapisywane w pamięci bez żadnych zmian.
Aby dostosować i skalibrować wartość ekspozycji, balansu bieli, tonów,
kontrastu i kolorów plików w formacie RAW lub skonwertować pliki JPEG
lub TIFF, można użyć programu Adobe Photoshop Lightroom znajdującego
się na dostarczonym dysku DVD-ROM.
Przy wykonywaniu zdjęć w formacie RAW należy się upewnić, że na karcie
jest wystarczająco dużo miejsca.
Aby ustawić
jakość,
Format
Opis
JPEG
Normalna:
• Kompresja z normalną jakością.
• Zalecane dla drukowania w małych formatach
lub publikowania w Sieci.
RAW
RAW:
• Zapis zdjęcia bez kompresji danych.
• Zalecane do robienia zdjęć przeznaczonych do
późniejszej edycji.
RAW+JPEG
RAW + B.dobra: zapisanie zdjęcia zarówno w
formacie JPEG (z bardzo dobrą jakością), jak i w
formacie RAW.
RAW+JPEG
RAW + Dobra: zapis zdjęcia w formacie JPEG
(w wysokiej jakości) i RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normalna: zapis zdjęcia w formacie JPEG
(w normalnej jakości) i RAW.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ Jakość ĺ
wybrana opcja.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
Ikona
Format
Opis
JPEG
B.dobra:
• Kompresja zachowująca najwyższą jakość.
• Zalecane dla drukowania w dużych formatach.
JPEG
Dobra:
• Kompresja zachowująca wysoką jakość.
• Zalecane dla drukowania w normalnych
formatach.
74
Funkcje fotografowania
Czułość ISO
Wartość czułości ISO odzwierciedla czułość aparatu na światło.
Przykłady
Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość aparatu na światło.
Wybierając wyższą wartość czułości ISO, można robić zdjęcia w ciemnych
miejscach przy większych szybkościach migawki. Wyższa czułość może
jednak skutkować większymi szumami matrycy i ziarnistością na zdjęciu.
Aby ustawić czułość
ISO,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [I] ĺ opcję.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Opcję można także ustawić, naciskając [m] ĺ 1 ĺ ISO ĺ opcja
w trybie fotografowania.
• Zwiększ wartość ISO przy fotografowaniu w miejscach, w których zabronione
jest używanie lampy błyskowej. Wysoka wartość ISO umożliwia wykonanie
ostrego zdjęcia bez dużej ilości światła.
• Użyj funkcji redukcji szumu, aby zredukować zakłócenia wizualne na
zdjęciach wykonanych przy wysokiej wartości ISO. (s. 146)
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
75
Funkcje fotografowania
Balans bieli
Balans bieli odpowiada źródłu światła, które ma wpływ na kolor zdjęcia.
Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła światła.
Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną zdjęcia, wybierz
dostosuj balans bieli odpowiednio do warunków oświetleniowych, na
przykład Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie, Żarowe lub dostosuj
temperaturę koloru ręcznie.
Można również dostosować kolory odpowiednio do wstępnie
ustawionego źródła światła.Dzięki temu kolory na zdjęciu będą
odpowiadać kolorom na ujęciu oświetlonemu zróżnicowanymi źródłami
światła.
Aby ustawić balans
bieli,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Balans bieli ĺ wybrana opcja.
Opis
Aut. balans bieli: użyj ustawień automatycznych w zależności od
warunków oświetleniowych.
Dzienne: wybierz tę opcję podczas fotografowania na zewnątrz w
słoneczny dzień. Robione zdjęcia mają kolory najbardziej zbliżone
do naturalnych kolorów sceny.
Ikona
Opis
Białe, jarzeniowe: wybierz tę opcję przy fotografowaniu
w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie warto z niej
skorzystać, kiedy światło jarzeniowe ma temperaturę koloru około
4200K.
Naturalne białe, jarzeniowe: wybierz tę opcję przy
fotografowaniu w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie
warto z niej skorzystać, kiedy światło jarzeniowe ma bardzo biały
odcień i temperaturę koloru około 5000K.
Dzienne, jarzeniowe: wybierz tę opcję przy fotografowaniu
w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie warto z niej
skorzystać, kiedy światło jarzeniowe ma niebieskawy odcień i
temperaturę koloru około 6500K.
Żarowe: wybierz tę opcję przy fotografowaniu w pomieszczeniach
oświetlonych lampami żarowymi lub halogenowymi. Lampy
żarowe mają zwykle zabarwienie czerwonawe. Ta opcja umożliwia
zredukowanie tego efektu.
Bal. biel. lampy błyskowej: wybierz tę opcję, gdy jest używana
lampa błyskowa.
Własne ust.: wybierz własne, wstępnie zdefiniowane ustawienia.
Balans bieli można ustawić ręcznie, naciskając [D], a następnie
fotografując białą kartkę papieru. Wypełnij okrąg pomiarowy
kartką i ustaw balans bieli.
Zachmurzenie: wybierz tę opcję podczas fotografowania na
zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu. Zdjęcia wykonane w
pochmurne dni są często bardziej niebieskawe niż te zrobione w
dni słoneczne. Ta opcja umożliwia zredukowanie tego efektu.
76
Funkcje fotografowania >
Ikona
Balans bieli
Regulacja wstępnych ustawień balansu bieli
Opis
Temperatura koloru: dostosuj temperaturę koloru źródła
światła ręcznie. Temperatura koloru to podawana w kelwinach
wartość oznaczająca nasycenie określonego typu światła.
Wzrost temperatury koloru oznacza chłodniejszą dystrybucję
kolorów. Niższa temperatura koloru oznacza natomiast cieplejszą
dystrybucję kolorów. Naciśnij [D], a następnie dostosuj
temperaturę koloru.
Ustawienia wstępne można zmienić, dobierając opcje balansu bieli.
Aby zmienić
ustawienia
wstępne,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ Balans
bieli ĺ wybrana opcja ĺ [D] ĺ obróć pokrętło szybkiego
wyboru lub naciśnij [D/I/C/F].
Balans bieli : Dzienne
Czyste niebo
Jarzeniowe_H
Zachmurzenie
Dzienne
Jarzeniowe_L
Wstecz
Ustaw
Anuluj
Lampa halogenowa
Żarowe
Można również dotknąć obszaru na ekranie.
Światło świeczki
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
77
Funkcje fotografowania >
Balans bieli
Przykłady
Aut. balans bieli
Dzienne
Dzienne, jarzeniowe
Żarowe
78
Funkcje fotografowania
Kreator obrazu (style zdjęć)
Kreator obrazu umożliwia stosowanie różnych stylów do zdjęć.Dzięki
temu fotografiom można nadawać różny wygląd i emocjonalny charakter.
Można również tworzyć i zapisywać własne style zdjęć, zmieniając kolory,
nasycenie barw, ostrość i kontrast.
Nie ma zasady mówiącej o tym, który styl jest odpowiedni do danych
warunków. Eksperymentuj z różnymi stylami i znajdź własne ustawienia.
Aby ustawić styl
zdjęcia,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Kreator obrazu ĺ wybrana opcja.
Przykłady
Standardowa
Żywe
Portret
Pejzaż
Las
Retro
Chłodny
Spokojny
Klasyczny
• Można również zmieniać wartości ustawień wstępnie wybranej scenerii.
Wybierz opcję Kreator obrazu, naciśnij przycisk [D], a następnie zmień
kolor, nasycenie, ostrość i kontrast.
• Aby dostosować swój własny kreator obrazu, wybierz ,
lub
,
a następnie dostosuj kolor, nasycenie, ostrość i kontrast.
• Opcje kreatora obrazów nie mogą być ustawiane jednocześnie z opcjami
Inteligentny filtr.
79
Funkcje fotografowania
Tryb AF
Opis dostosowywania ustawień ostrości aparatu do fotografowanych
obiektów.
Aparat umożliwia wybranie odpowiedniego trybu ustawiania ostrości
obiektu. Dostępne opcje to Pojedyncze AF, Ciągły AF i Ręczna ostrość.
Funkcja AF zostaje włączona po wciśnięciu przycisku [Migawka] do
połowy. W trybie MF, czyli ostrzenia ręcznego, należy obracać pierścieniem
ostrości na obiektywie.
Aby ustawić tryb
autofokusu,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [F] ĺ opcję.
• Opcję możesz także ustawić, naciskając [m] ĺ 1 ĺ Tryb AF ĺ
opcja w trybie fotografowania.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od używanego obiektywu.
W większości przypadków ostrość można uchwycić poprzez wybranie
opcji Pojedyncze AF. Trudniej złapać ostrość obiektów poruszających się
szybko lub mających kolory zbliżone do koloru tła. W takich przypadkach
wybierz odpowiedni tryb regulacji ostrości.
Jeżeli Twój obiektyw jest wyposażony w przełącznik AF/MF, należy ustawić
przełącznik zgodnie z wybranym trybem. Ustaw przełącznik w pozycji AF
przy wyborze Pojedyncze AF lub Ciągły AF. Ustaw przełącznik na MF przy
wyborze Ręczna ostrość.
Jeśli obiektyw nie ma przełącznika AF/MF, naciśnij przycisk [F], aby
wybrać tryb AF.
80
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Pojedyncze AF
Ciągły AF
Tryb Pojedyncze AF należy stosować przy fotografowaniu obiektów z
bliska. Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka] ostrość ustawia
się na obszarze ostrości. Obszar zmienia kolor na zielony po ustawieniu
ostrości.
Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka] aparat kontynuuje
automatyczną regulację ostrości. Po ustawieniu obszaru ostrości na
obiekcie obiekt będzie zawsze ostry nawet wtedy, gdy się porusza. Ten tryb
jest zalecany przy fotografowaniu osób na rowerze, biegnących psów czy
jadących samochodów.
81
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Ręczne ustawianie ostrości
Obracając ręcznie pierścień ostrości na obiektywie, możesz ręcznie
ustawić ostrość na obiekcie. Funkcja asysty MF umożliwia łatwe ustawienie
ostrości. Podczas obracania pierścienia ostrości obszar ostrości jest
powiększany. W trakcie korzystania z funkcji Oznaczanie ostrości obszar, na
którym ustawiono ostrość jest oznaczony wybranym kolorem. Ten tryb jest
zalecany przy fotografowaniu obiektów o kolorach zbliżonych do koloru
tła, scen nocnych czy fajerwerków.
Przy korzystaniu z tej funkcji nie można ustawić opcji Dotykowy AF, Obszar AF
oraz Poł. AE do pkt. AF.
82
Funkcje fotografowania
Obszar AF
Funkcja Obszar AF zmienia pozycję obszaru ostrości.
Wybór AF
Ogólnie rzecz biorąc, aparaty ustawiają ostrość na najbliższym obiekcie.
Jeśli jednak jest dużo obiektów, w polu ostrości mogą się znaleźć obiekty
niepożądane. Aby uniknąć ustawiania ostrości na niepożądanych
obiektach, zmień obszar ostrości tak, aby ustawić ją na żądanym obiekcie.
Wybierając odpowiedni obszar ostrości, możesz uzyskać wyraźniejsze i
ostrzejsze zdjęcie.
Ostrość można ustawić na wybranym obszarze. Zastosuj efekt braku
ostrości, aby bardziej wyeksponować konkretny obiekt.
Aby ustawić obszar
autofokusu,
Ostrość na zdjęciu poniżej została przemieszczona, a jej wymiar zmieniony,
w celu dopasowania jej do twarzy obiektu.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ1 ĺ
Obszar AF ĺ wybrana opcja.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
• Jeżeli przełącznik AF/MF jest ustawiony w pozycji MF, nie można zmienić
obszaru AF z menu fotografowania.
• Przy użyciu opcji AF wykrywania twarzy ostrość jest automatycznie ustawiana
na obszar w białej ramce.
• W zależności od ustawień opcji Kreator obrazu opcja Wykryj twarze AF może
nie dawać oczekiwanych efektów.
• Przy ustawianiu ręcznej ostrości korzystanie z Wykryj twarze AF może nie być
możliwe.
• Opcja Wykryj twarze AF może nie działać, gdy:
- fotografowana osoba znajduje się daleko od aparatu,
- otoczenie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne,
- fotografowana osoba nie jest zwrócona twarzą do aparatu,
- fotografowana osoba ma na twarzy okulary przeciwsłoneczne lub maskę,
- fotografowana osoba gwałtownie zmienia wyraz twarzy,
- fotografowana osoba jest podświetlona lub warunki oświetleniowe
zmieniają się.
Aby zmienić rozmiar obszaru ostrości lub go przesunąć w trybie fotografowania,
naciśnij [o]. Rozmiar obszaru ostrości można przesunąć za pomocą przycisku
nawigacyjnego. Przekręć pokrętło szybkiego wyboru w celu zmiany rozmiaru
obszaru ostrości.
83
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
Multi AF
Wykryj twarze AF
Aparat wyświetla zielony prostokąt w miejscu, w którym została
prawidłowo ustawiona ostrość. Zdjęcie jest dzielone na dwa lub więcej
obszarów, a aparat rozpoznaje punkty ostrości każdego obszaru.
Ten tryb jest zalecany przy fotografowaniu pejzaży.
Aparat ustawia ostrość na ludzkich twarzach. Można wykryć twarze
maksymalnie 10 osób. To ustawienie jest zalecane w przypadku
fotografowania grupy osób.
Po naciśnięciu do połowy [Migawka] aparat wyświetla obszary ostrości,
jak pokazano na zdjęciu poniżej.
Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka] ostrość będzie ustawiana
na twarzach osób, jak zilustrowano na zdjęciu poniżej. W przypadku
fotografowania grupy osób twarz najbliższej osoby jest oznaczona
kolorem białym, natomiast twarze pozostałych osób zostaną oznaczone
kolorem szarym.
84
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
AF Autoportret
Przy robieniu autoportretu ustawienie ostrości może być problematyczne.
Po włączeniu tej funkcji częstotliwość sygnału dźwiękowego aparatu
rośnie, gdy twarz znajduje się bliżej środka ekranu.
85
Funkcje fotografowania
Dotykowy AF
Wybierz lub ustaw ostrość na obszarze ostrości wybranym na ekranie. Poza
tym ustaw ostrość na obiekt i zrób zdjęcie, dotykając ekranu.
Aby ustawić
Dotykowy AF,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ1 ĺ
Dotykowy AF ĺ wybrana opcja.
Śledzenie AF
Śledzenie AF umożliwia śledzenie obiektu i automatyczne ustawianie
na nim ostrości także w przypadku, gdy obiekt jest w ruchu lub zostanie
zmieniony kadr.
Biała ramka: aparat śledzi obiekt.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
Dotykowy AF
Dotykowy AF pozwala wybrać i ustawić ostrość na obszarze ostrości
wskazanym na ekranie poprzez dotknięcie.
Zielona ramka: obiekt znajduje
się w polu ostrości po naciśnięciu
do połowy [Migawka].
Czerwona ramka: ustawianie
ostrości przez aparat nie
powiodło się.
Punkt AF
Obszar ostrości będzie odpowiadał obszarowi dotkniętemu na ekranie i
nie będzie można ustawić ostrości.
86
Funkcje fotografowania >
Dotykowy AF
• Jeśli nie wybierzesz obszaru ostrości, funkcja automatycznego ustawiania
•
•
•
•
ostrości nie działa.
Śledzenie obiektu może się nie powieść, gdy:
- fotografowany obiekt jest zbyt mały,
- obiekt zbyt gwałtownie się porusza,
- obiekt jest podświetlony lub otoczenie jest zbyt ciemne,
- kolory lub wzory na obiekcie i tle są takie same,
- na obiekcie znajdują się poziome wzory, takie jak żaluzje,
- aparat nadmiernie się trzęsie.
Jeżeli śledzenie nie powiedzie się, funkcja zostanie anulowana.
Jeśli aparat nie będzie w stanie śledzić obiektu, obszar ustawiania ostrości
zostanie zresetowany.
Jeżeli nie powiedzie się ustawianie ostrości, ramka ostrości zmieni się na
czerwoną, a ustawienia ostrości zostaną anulowane.
Zdjęcie za jednym dotknięciem
Istnieje możliwość wykonania zdjęcia za jednym dotknięciem palca.
Dotknięcie obiektu powoduje automatyczne ustawienie na niego ostrości i
wykonanie zdjęcia.
87
Funkcje fotografowania
Wspomaganie ustawiania ostrości
W trybie ręcznej ostrości należy obracać pierścieniem ostrości na
obiektywie, aby ustawić ostrość. Dzięki korzystaniu z funkcji Wspomaganie
MF lub Focus Peaking można dokładniej ustawić ostrość. Ta funkcja jest
dostępna tylko w przypadku obiektywu, który obsługuje ręczną regulację
ostrości.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Obracanie pierścieniem ostrości sprawia, że obszar
ustawiania ostrości jest powiększany 8-krotnie.
Powiększ x8
Wspomaganie MF
W trybie ręcznej ostrości możesz powiększyć scenę i łatwo dostosować
ustawienie ostrości, obracając pierścieniem ostrości.
Aby ustawić ręczną
asystę ostrości,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Wspomaganie MF ĺ wybrana opcja.
Focus Peaking
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.
Nie należy używać funkcji Wspomaganie MF.
Obracanie pierścieniem ostrości sprawia, że obszar
ustawiania ostrości jest powiększany 5-krotnie.
W trybie ręcznego ustawiania ostrości wybrany kolor oznacza obszar, na
którym ustawiono ostrość, aby ułatwić ustawienie ostrości za pomocą
pokrętła.
Aby ustawić opcje
Focus Peaking,
Powiększ x5*
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Focus Peaking ĺ wybrana opcja.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Poziom
Ustaw czułość wykrywania obszaru, na którym ustawiono ostrość.
(Wył., Wysoka, Normalna*, Niska)
Kolor
Ustaw kolor oznaczający obszar, na którym ustawiono ostrość.
(Biały*, Czerwony, Zielony)
88
Funkcje fotografowania
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
Wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu, aby zredukować drgania
aparatu. Funkcja OIS może nie być dostępna w niektórych obiektywach.
Drgania aparatu występują w ciemnych miejscach lub przy robieniu zdjęć
w pomieszczeniach. W takich sytuacjach aparat używa niższych szybkości
migawki, aby zwiększyć ilość wpadającego światła, co może się wiązać z
nieostrymi zdjęciami. Aby temu zapobiec, skorzystaj z funkcji optycznej
stabilizacji obrazu (OIS).
Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik OIS, ustaw go w pozycji ON,
aby korzystać z funkcji OIS.
Aby ustawić opcje
OIS,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ1 ĺ
OIS - Optyczna stabilizacja obrazu (zabezpieczenie przed
poruszeniem) ĺ wybrana opcja.
Bez korekcji OIS
• Funkcja redukcji drgań może nie działać poprawnie, gdy:
- aparat zostanie poruszony podczas śledzenia przemieszczającego się
obiektu,
- aparat nadmiernie drży,
- czas otwarcia migawki jest długi (na przykład przy wyborze Noc w
* Ustawienie domyślne
Ikona
trybie s),
Opis
Wył.: funkcja OIS jest wyłączona. (Ta opcja może być niedostępna
w przypadku korzystania z niektórych obiektywów.)
Tryb 1*: funkcja OIS jest stosowana wyłącznie po naciśnięciu
przycisku [Migawka] do końca lub do połowy.
Tryb 2: funkcja OIS jest włączona.
Z korekcją OIS
- akumulator jest bliski rozładowania,
- używana jest funkcja zbliżenia.
• Używanie funkcji OIS w aparacie zamontowanym na statywie może
•
•
•
•
•
skutkować nieostrymi zdjęciami z uwagi na wibracje czujnika funkcji OIS.
Podczas korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję OIS.
W razie uderzenia lub upuszczenia aparatu obraz na wyświetlaczu stanie się
nieostry. W takim przypadku wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
Funkcji OIS należy używać tylko w razie konieczności, ponieważ powoduje
ona szybsze rozładowanie akumulatora.
Aby ustawić opcję OIS w menu, ustaw przełącznik OIS na obiektywie w
pozycji ON.
Ta opcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych
obiektywów.
Opcja Wył. może być niedostępna w przypadku niektórych obiektywów.
89
Funkcje fotografowania
Napęd (metoda fotografowania)
Jako metodę fotografowania można wybrać takie opcje, jak Ciągłe,
Seryjne, Samowyzwalacz itd.
Wybierz Pojedyncze, aby wykonywać pojedyncze zdjęcia. Wybierz Ciągłe
lub Seryjne, aby fotografować obiekty, które szybko się poruszają. Wybierz
Zakres AE, Zakres balansu bieli lub Zakres kreat. obr., aby dostosować
ekspozycję, Balans bieli lub zastosować efekty Kreatora obrazu. Istnieje
możliwość wykonania autoportretu po wybraniu Samowyzwalacz.
Aby ustawić metodę
fotografowania,
Ciągłe
Wykonuj zdjęcia nieprzerwanie podczas naciskania [Migawka].
W ciągu sekundy można zarejestrować maksymalnie 5 zdjęć
(Ciągłe nisk. prędk.) lub 8,6 zdjęcia (Ciągłe wys. prędk.).
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [C] → opcję.
• Opcję można również ustawić, naciskając [m] → 1 → Napęd →
opcja w trybie fotografowania.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
Pojedyncze
Każdorazowe naciśnięcie przycisku [Migawka] powoduje zrobienie
jednego zdjęcia. Zalecane do warunków ogólnych.
• W przypadku wybrania opcji Ciągłe wys. prędk. redukcja szumu jest
niedostępna.
• Maksymalna prędkość fotografowania to 8,6 klatek na sekundę. Zostanie ona
ograniczona po wykonaniu ok. 13 zdjęć JPEG lub 5 zdjęć RAW. (Zależnie od
karty SD UHS-1. Może się różnić w zależności od specyfikacji karty pamięci.)
90
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Seryjne
Samowyzwalacz
Wykonuj nieprzerwanie do 10 zdjęć na sekundę (przez 3 sekundy),
15 zdjęć na sekundę (przez 2 sekundy) lub 30 zdjęć na sekundę (przez
1 sekundę) przy jednorazowym naciśnięciu [Migawka]. Zalecane jest
to przy fotografowaniu ruchu szybkich obiektów, takich jak samochody
wyścigowe.
Wykonywanie zdjęcia z opóźnieniem 2 do 30 sekund. Opóźnienie można
ustawiać co 1 sekundę.
• Aby określić liczbę ujęć, w trybie fotografowania naciśnij przycisk [C] ĺ
opcję Seryjne, a następnie naciśnij przycisk [D].
Rozmiar zdjęcia jest ustawiony na 5M.
Zapisanie zdjęcia może zająć więcej czasu.
Nie można używać lampy błyskowej z tą opcją.
Szybkość migawki musi być większa niż 1/30 sekundy.
Zdjęcia wykonane z zastosowaniem tej opcji mogą zostać nieznacznie
powiększone podczas zapisywania.
• Nie jest możliwe ustawienie opcji ISO na wyższą, niż ISO 3200.
• Tej opcji nie należy używać z plikami formatu RAW i nie jest ona dostępna,
gdy jakość obrazu jest ustawiona na RAW.
Aby określić opóźnienie, w trybie fotografowania naciśnij przycisk [C] ĺ opcję
Samowyzwalacz, a następnie naciśnij przycisk [D].
•
•
•
•
•
91
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres z automatyczną ekspozycją
(Zakres AE)
Zakres balansu bieli
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] aparat wykona kolejno 3 zdjęcia:
z oryginalnymi ustawieniami, o jeden ton ciemniejsze i o jeden ton
jaśniejsze. Przy wykonaniu serii trzech zdjęć należy użyć statywu, aby
zapobiec rozmazaniom. Ustawienia można określić w menu Ustawienie
BKT.
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] aparat wykona kolejno 3 zdjęcia:
oryginalne i dwa z różnymi ustawieniami balansu bieli. Oryginalne zdjęcie
jest wykonywane po naciśnięciu przycisku [Migawka]. Dwa pozostałe
zostaną dobrane automatycznie zgodnie z ustawieniami balansu bieli.
Ustawienia można określić w menu Ustawienie BKT.
WB+2
WB-2
Ekspozycja +2
Ekspozycja -2
Oryginalne
Oryginalne
Tej opcji nie należy używać z plikami formatu RAW i nie jest ona dostępna, gdy
jakość obrazu jest ustawiona na RAW.
92
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreat. obr.)
Ustawienia zakresu
Po naciśnięciu [Migawka], wykonywane są kolejno 3 zdjęcia, z których
każde ma inne ustawienia Kreatora obrazu. Aparat wykona zdjęcie i
zastosuje do niego trzy opcje kreatora obrazu. W menu Ustawienie BKT
można określić trzy różne ustawienia.
Istnieje możliwość ustawienia opcji dla Zakres AE, Zakres balansu bieli oraz
Zakres kreat. obr.. (s. 147)
Aby ustawić opcję
zakresu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 5 ĺ
Ustawienie BKT ĺ wybrana opcja.
Retro
Żywe
Standardowa
Tej opcji nie należy używać z plikami formatu RAW i nie jest ona dostępna, gdy
jakość obrazu jest ustawiona na RAW.
93
Funkcje fotografowania
Lampa błyskowa
Aby wykonać realistyczne zdjęcie obiektu, ilość światła powinna być stała.
Kiedy oświetlenie jest zmienne, można użyć lampy błyskowej i dostarczyć
stałą ilość światła. Wybierz odpowiednie ustawienia zgodnie ze źródłem
światła i obiektem.
Aby ustawić opcje
lampy błyskowej,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Lampa błyskowa ĺwybrana opcja.
Ikona
Opis
1. kurtyna: lampa zadziała
natychmiast po otwarciu migawki.
Aparat robi zdjęcie obiektu
wcześniej, uwieczniając akcję.
Kierunek ruchu kuli
Opis
Wył.: lampa błyskowa nie będzie używana.
Inteligentna lampa błyskowa: aparat automatycznie reguluje
jasność błysku zgodnie z ilością światła, jakie zapewnia otoczenie.
2. kurtyna: lampa zadziała tuż przed
zamknięciem migawki. Aparat robi
zdjęcie obiektu później w sekwencji
akcji.
Auto: lampa błyskowa będzie automatycznie wyzwalana przy
słabym oświetleniu.
Autom. red. czer. Oczu: lampa automatycznie rozbłyska i redukuje
efekt czerwonych oczu.
Wypełnij: lampa rozbłyska przy każdym zdjęciu. (Jasność jest
regulowana automatycznie.)
Wypełn.+red. czer.: lampa rozbłyska przy każdym zdjęciu i
zapobiega efektowi czerwonych oczu.
Kierunek Lampa kuli
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
• Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa. Nie należy
poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.
• W przypadku wybrania Wył., lampa błyskowa nie generuje błysku, nawet
jeżeli podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa.
Należy używać wyłącznie lamp zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie
niezgodnych lamp może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
94
Funkcje fotografowania >
Lampa błyskowa
Redukowanie efektu czerwonych oczu
Zmiana intensywności błysku lampy
Wyzwalany podczas fotografowania w ciemności błysk lampy błyskowej
może spowodować czerwony odblask w oczach fotografowanych osób.
Aby skorygować efekt czerwonych oczu, wybierz Autom. red. czer. Oczu
lub Wypełn.+red. czer..
Jeżeli lampa błyskowa jest włączona, dostosuj jej intensywność o
+/-2 poziomy.
Aby ustawić siłę
błysku lampy,
W trybie fotografowania naciśnij [f] ĺ Lampa błyskowa ĺ
wybrana opcja ĺ [D] ĺ obróć pokrętło szybkiego wyboru
lub naciśnij [C/F], aby dostosować intensywność lampy
błyskowej.
Lampa błyskowa : 0,0
Bez redukcji efektu czerwonych oczu
Z redukcją efektu czerwonych oczu
Wstecz
Ustaw
Jeśli podczas aktywacji błysku obiekt znajduje się zbyt daleko od aparatu lub się
porusza, efekt czerwonych oczu może nie zostać zredukowany.
95
Funkcje fotografowania >
Lampa błyskowa
• Intensywność można również dostosować, przesuwając suwak lub dotykając
+/-.
• Zmiana intensywności błysku lampy może nie zapewnić dobrego efektu, gdy:
- obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu,
- ustawiono zbyt dużą czułość ISO,
- wartość ekspozycji jest zbyt duża lub zbyt mała.
• Tej funkcji nie można używać w niektórych trybach fotografowania.
• Jeśli do aparatu jest zamocowana zewnętrzna lampa błyskowa z regulacją
intensywności błysku, są stosowane ustawienia intensywności wybrane na
lampie.
• Jeśli podczas używania lampy błyskowej obiekt znajduje się zbyt blisko
aparatu, pewna część światła może zostać zablokowana, co powoduje
uzyskanie zdjęcia ze słabym światłem. Należy się upewnić, że obiekt znajduje
się w zalecanym obszarze działania lampy błyskowej (ten parametr zależy od
obiektywu).
• Gdy jest zamocowana osłona obiektywu, światło lampy błyskowej może
zostać zablokowane przez osłonę. Przed użyciem lampy błyskowej należy
zdjąć osłonę.
96
Funkcje fotografowania
Pomiar
Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru
światła.
Aparat mierzy ilość światła w kadrze i używa pomiaru do regulacji różnych
ustawień w wielu dostępnych trybach. Jeśli na przykład obiekt wygląda na
ciemniejszy niż w rzeczywistości, aparat robi jego prześwietloną wersję.
Jeśli obiekt wygląda na jaśniejszy niż w rzeczywistości, aparat robi jego
niedoświetloną wersję.
Multi
Tryb Multi oblicza ilość światła w wielu obszarach. Aparat reguluje
ekspozycję do ilości dostępnego światła, uśredniając ogólną jasność sceny.
Ten tryb nadaje się do zdjęć o ogólnej tematyce.
Na jasność i ogólny nastrój zdjęcia wpływa również sposób pomiaru
światła przez aparat. Wybierz odpowiednie ustawienie do warunków
fotografowania.
Aby ustawić opcję
pomiaru,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ Pomiar ĺ
wybrana opcja.
97
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Punktowy
Centr. waż.
Tryb punktowy oblicza ilość światła w centrum. Przy wykonywaniu zdjęcia
w warunkach silnego podświetlenia zza obiektu, aparat dostosowuje
ekspozycję, umożliwiając prawidłowe sfotografowanie obiektu. Na
przykład po wybraniu trybu Multi w warunkach silnego podświetlenia
aparat obliczy, że ilość światła w kadrze jest zbyt duża, robiąc ciemniejsze
zdjęcie. Tryb punktowy pozwala zapobiec takiej sytuacji, ponieważ aparat
w tym trybie oblicza ilość światła wyłącznie we wskazanym obszarze.
W trybie pomiaru Centr. waż. jest uwzględniany większy obszar niż w
trybie Punktowy. Sumowana jest ilość światła na środku kadru (60–80 %)
oraz w pozostałych częściach kadru (20–40 %). Ten tryb jest zalecany w
sytuacjach, gdy występuje niewielka różnica jasności między obiektem a
tłem lub gdy obszar zajmowany przez obiekt stanowi dużą część kadru.
Obiekt jest jasny, podczas gdy tło jest ciemne. Tryb punktowy jest zalecany
w sytuacjach, kiedy istnieje duża różnica w ekspozycji między obiektem a
tłem.
98
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Pomiar wartości ekspozycji obszaru ustawiania ostrości
Gdy ta funkcja jest włączona, aparat automatycznie dobiera optymalną
ekspozycję, obliczając jasność w obszarze ustawiania ostrości.
Ta funkcja jest dostępna, tylko jeśli wybrano tryb pomiaru Punktowy lub
Multi oraz Wybór AF.
Aby ustawić tę
funkcję,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Poł. AE do pkt. AF ĺ wybrana opcja.
99
Funkcje fotografowania
Zakres dynamiczny
Ta funkcja automatycznie koryguje utratę jasnych szczegółów, co może
mieć miejsce na skutek różnic w cieniowaniu na zdjęciu.
Aby ustawić opcje
inteligentnego zasięgu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Zakres dynamiczny ĺ wybrana opcja.
Ikona
Opis
Wył.: nie należy używać Zakresu dynamicznego.
Inteligentny zasięg+: korekcja straty jasnych detali.
Nie można ustawić wartości ISO 100.
HDR: wykonanie 2 zdjęć o różnej ekspozycji, a następnie
automatyczne scalenie ich w jeden obraz.
• Nie jest możliwe ustawienie opcji ISO na wyższą, niż ISO 3200.
• Opcji Zakresu dynamicznego nie można ustawić w tym samym
czasie, co opcji Kreatora obrazu.
Bez efektu Zakresu dynamicznego
Z efektem Zakresu dynamicznego
100
Funkcje fotografowania
Inteligentny filtr
Inteligentny filtr umożliwia stosowanie na zdjęciach efektów specjalnych.
Można wybrać różne opcje filtru, aby tworzyć efekty specjalne, które są
trudne do uzyskania w przypadku normalnych obiektywów.
Aby ustawić opcje
inteligentnego
filtra
Opcja
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 1 ĺ
Inteligentny filtr ĺ wybrana opcja.
Opcja
Opis
Negatyw
Zastosowanie efektu filmu negatywowego.
Czerwony
Usuń wszystkie kolory oprócz czerwonego.
Zielony
Usuń wszystkie kolory oprócz zielonego.
Niebieski
Usuń wszystkie kolory oprócz niebieskiego.
Żółty
Usuń wszystkie kolory oprócz żółtego.
Opis
Wył.
Brak efektu.
Winiety
Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i
wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla
aparatów Lomo.
Miniatura
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia
obiektu jako miniatury.
Kredka
Zastosuj efekt malowania kredkami.
Akwarela
Zastosuj efekt malowania akwarelami.
Rysunek
lawowany
Zastosuj efekt rozmycia.
Szkic olejny
Nałożenie efektu szkicu olejnego.
Szkic tuszem
Nałożenie efektu szkicu malowanego tuszem.
Akryl
Zastosuj efekt malowania farbami akrylowymi.
Opcji inteligentnego filtra nie można ustawić jednocześnie z opcjami Kreator
obrazu.
101
Funkcje fotografowania
Kompensacja ekspozycji
Aparat automatycznie ustawia ekspozycję, mierząc poziomy światła z
kompozycji zdjęcia i pozycji obiektu. Jeśli ekspozycja ustawiona przez
aparat jest wyższa lub niższa od oczekiwanej, wartość ekspozycji można
wyregulować ręcznie. Wartość ekspozycji jest regulowana w krokach co
±3. Aparat wyświetla na czerwono ostrzeżenie o ekspozycji dla każdego
kroku poza zakresem ±3.
Aby dostosować wartość ekspozycji, trzymając wciśnięty [W], obróć
pokrętło szybkiego wyboru. Wartość ekspozycji można także dostosować
przez naciśnięcie [f], a następnie wybranie EV.
+2
-2
Oryginalne
Wartość ekspozycji można sprawdzić według wskaźnika poziomu
ekspozycji.
Ostrzeżenie o ekspozycji
Standardowy wskaźnik ekspozycji
Wskaźnik poziomu
ekspozycji
Zmniejszona ekspozycja
(ciemniej)
Zwiększona ekspozycja
(jaśniej)
102
Funkcje fotografowania
Blokada ekspozycji
Jeżeli uzyskanie odpowiedniej wartości ekspozycji nie jest możliwe z
powodu dużego kontrastu kolorów, zablokuj ekspozycję i wykonaj zdjęcie.
Po zablokowaniu ekspozycji skieruj obiektyw na wybrany obiekt i naciśnij
[Migawka].
Aby zablokować wartość ekspozycji, dostosuj wartość ekspozycji zdjęcia, a
następnie naciśnij przycisk Niestand.
• Ustaw funkcję przycisku niestandardowego na AEL, aby zablokować bieżącą
wartość ekspozycji. (s. 150)
• Ta funkcja nie jest dostępna w trybie ręcznym.
103
Funkcje fotografowania
Funkcje wideo
Poniżej opisano funkcje dotyczące filmów wideo.
Ikona
Rozmiar filmu
Rozmiar
Zalecane dla
640X480 (30 kl/sek.) (4:3)
Wyświetlanie na telewizorze.
320X240 (30 kl/sek.) (4:3)
Publikowanie w witrynie
internetowej za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej (maks. 30 s).
Ustaw rozmiar filmu.
Aby ustawić opcje
rozmiaru filmu,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 6 ĺ
Rozmiar filmu ĺ wybrana opcja.
Rozmiar
Zalecane dla
1920X1080 (60 kl/sek.) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze
w jakości Full HD. (Możliwość
odtwarzania tylko na telewizorach
HDTV z prędkością odtwarzania
60 kl./sek.)
1920X1080 (30 kl/sek.) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze w
jakości Full HD.
1920X1080 (15 kl/sek.) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze w
jakości Full HD. (Dostępne jedynie z
niektórymi opcjami Inteligentnego
filtra.)
1920X810 (24 kl/sek.)
(Ok. 2,35:1)
Wyświetlanie na telewizorze w
jakości HD.
1280X720 (60 kl/sek.) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze w
jakości HD.
1280X720 (30 kl/sek.) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze w
jakości HD.
Jakość filmu
Ustawianie jakości filmu.
Aby ustawić opcje
jakości filmu,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 6 ĺ
Jakość filmu ĺ wybrana opcja.
Rozszerzenie
Opis
MP4 (H.264)
Normalna: nagrywanie filmu w normalnej jakości.
MP4 (H.264)
Wysoka jakość: nagrywanie filmu w wysokiej
jakości.
104
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Wiele ruchów
Wygaszanie
Można ustawić szybkość odtwarzania filmu.
Scenę można wygasić lub rozjaśnić za pomocą funkcji wygaszania w
aparacie bez konieczności podłączania go do komputera. Ustaw opcję
rozjaśniania na stopniowe rozjaśnianie na początku sceny. Ustaw opcję
wygaszania na stopniowe wygaszanie sceny. Odpowiednie zastosowanie
tej funkcji umożliwia dodanie dramatycznych efektów do kręconych
filmów.
Aby ustawić
opcje szybkości
nagrywania,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ6 ĺ
Wiele ruchów ĺ wybrana opcja.
Opis
x0.25: nagrywanie filmu i odtwarzanie z 1/4 normalnej szybkości.
(dostępne tylko z rozdzielczością 640x480 lub 320x240)
x0.5: nagrywanie filmu i odtwarzanie z 1/2 normalnej szybkości.
(dostępne tylko z rozdzielczością 1280x720 (30 kl/sek.), 640x480
lub 320x240)
x1: nagrywanie filmu i odtwarzanie z normalną szybkością.
x5: nagrywanie filmu i odtwarzanie z szybkością 5 razy większą niż
normalna.
x10: nagrywanie filmu i odtwarzanie z szybkością 10 razy większą
niż normalna.
x20: nagrywanie filmu i odtwarzanie z szybkością 20 razy większą
niż normalna.
• W przypadku wybrania opcji innej niż x1 dźwięk nie będzie nagrywany.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
Aby ustawić opcje
wygaszania,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 6 ĺ
Wygaszanie ĺ wybrana opcja.
Opis
Wył.: funkcja wygaszania nie jest używana.
Rozjaśnianie: scena stopniowo rozjaśnia się.
Wygaszanie: scena stopniowo gaśnie.
Rozjaśnianie-Wygaszanie: funkcja wygaszania jest stosowana na
początku i końcu sceny.
Gdy używana jest funkcja rozjaśniania i wygaszania, zapisywanie pliku może
potrwać dłużej.
105
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Głos
Głośność mikrofonu
Czasami wyciszony film jest ciekawszy od filmu z dźwiękiem. Wyłącz głos,
aby nagrać wyciszony film.
Ustaw poziom głośności mikrofonu, uwzględniając warunki
fotografowania.
Aby ustawić opcje
głosu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 6 ĺ Głos ĺ
wybrana opcja.
Aby ustawić
poziom głośności
mikrofonu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 6 ĺ Głośność
mikrofonu ĺ opcja.
Redukcja wiatru
Podczas nagrywania filmów wideo w głośnym otoczeniu na filmie mogą
nagrać się niepożądane dźwięki. Nagrany głośny wiatr w szczególności
zakłóca oglądanie filmów. Użyj funkcji Redukcja wiatru, aby pozbyć się
niektórych dźwięków z otoczenia oraz głośnego wiatru.
Aby
zminimalizować
dźwięk wiatru,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 6 ĺ
Redukcja wiatru ĺ wybrana opcja.
106
Rozdział 3
Odtwarzanie/Edytowanie
Dowiedz się, jak odtwarzać i edytować zdjęcia i filmy.
Proces edytowania plików na komputerze omówiono w rozdziale 6.
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Dowiedz się więcej na temat wyświetlania miniatur zdjęć i filmów wideo
oraz zabezpieczania i usuwania plików.
Jeśli przez chwilę nie wykonasz żadnej operacji, informacje i ikony znikną z
ekranu. Zostaną wyświetlone ponownie, gdy użyjesz jakichkolwiek elementów
sterujących aparatu.
Wyświetlanie miniatur obrazów
Aby wyszukać zdjęcia i filmy, skonwertuj je do widoku miniatur. Widok
miniatur umożliwia wyświetlenie kilku obrazów jednocześnie, dzięki
czemu można z łatwością wyszukać żądane zdjęcie. Pliki można również
klasyfikować i wyświetlać według kategorii, na przykład daty lub typu
pliku.
Przeglądanie zdjęć
1
Naciśnij przycisk [y].
• Zostanie wyświetlone ostatnio zrobione zdjęcie.
Obróć pokrętło szybkiego wyboru w lewo, aby wybrać
tryb widoku miniatur.
(Obróć pokrętło szybkiego wyboru w prawo, aby wrócić do
poprzedniego trybu).
2
Naciśnij [C/F], aby przewijać pliki.
• Obraz można również przeciągnąć w lewo lub w prawo, aby
przenieść go do innego pliku.
W związku z brakiem obsługi niektórych rozmiarów i kodeków edycja lub
odtwarzanie plików zapisanych w innych aparatach może nie być możliwe.
Do edycji i odtwarzania takich plików należy użyć komputera lub innego
urządzenia.
108
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Wyświetlanie plików według kategorii
1
W trybie widoku miniatur naciśnij [m] ĺ z ĺ Filtr ĺ
wybrana kategoria.
• Aby wybrać kategorię można także dotknąć FILTER.
Wyświetlanie plików w formie folderu
Zdjęcia wykonane w trybie ciągłym i zdjęć seryjnych są wyświetlane
jako folder. Wybranie folderu spowoduje automatyczne wyświetlenie
wszystkich zdjęć. Usunięcie folderu powoduje usunięcie wszystkich
znajdujących się w nim zdjęć.
* Ustawienie domyślne
1
Opcja
Opis
Wsz.*
Normalne wyświetlanie plików.
W trybie odtwarzania naciśnij [C/F] lub przeciągnij obraz w
lewo lub w prawo, aby przenieść go do wybranego folderu.
Data
Przeglądanie plików według daty zapisania.
• Zdjęcia w folderze zostaną automatycznie odtworzone.
Typ
Wyświetlanie plików według ich typu.
Miejsce
Wyświetlanie plików według miejsca zapisania.
(Informacje o miejscu wykonania zdjęcia są podawane
tylko w przypadku zdjęć wykonanych z użyciem
opcjonalnego modułu GPS.)
2
Wybierz listę, aby ją otworzyć.
3
Wybierz plik, aby go wyświetlić.
4
Dotknij
2
, aby powrócić do poprzedniego widoku.
Obróć pokrętło szybkiego wyboru w prawo, aby otworzyć
folder.
• Folder można także otworzyć, dotykając go na ekranie.
3
Naciśnij [C/F] lub przeciągnij obraz w lewo lub w prawo,
aby przenieść go do innego folderu.
4
Obróć pokrętło szybkiego wyboru w lewo, aby wrócić do
trybu Odtwarzanie.
109
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Zablokuj/Odblokuj wszystkie pliki
Zabezpieczanie plików
Pliki można zabezpieczyć przed przypadkowym skasowaniem.
Zablokuj lub odblokuj wszystkie pliki.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Zabezpiecz
ĺ Wybierz.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Zabezpiecz
ĺ Wsz..
2
Naciśnij [C/F], aby wybrać plik, a następnie naciśnij [o].
2
Wybierz opcję.
3
Naciśnij przycisk [f].
Nie można usunąć, ani obrócić zabezpieczonego pliku.
Opcja
Opis
Zablokuj
Zablokowanie wszystkich plików.
Odblokuj
Odblokowanie wszystkich plików.
Anuluj
Powrót do poprzedniego menu.
110
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Usuwanie wielu plików
Usuwanie plików
W trybie odtwarzania można usuwać pliki, aby odzyskać wolne miejsce na
karcie pamięci. Pliki zabezpieczone nie zostaną usunięte.
Można wybrać więcej plików i usunąć je.
1
Usuwanie pojedynczego pliku
• Można także nacisnąć [n] w widoku miniatur, a następnie wybrać
Można wybrać jeden plik i usunąć go.
1
W trybie odtwarzania wybierz plik, a następnie naciśnij [n].
2
Po wyświetleniu wiadomości w oknie podręcznym wybierz
odpowiedź Tak.
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Usuń ĺ
Wybierz.
pliki do usunięcia.
2
Wybierz pliki, które chcesz usunąć, naciskając [C/F],
a następnie naciskając [o].
• Aby anulować wybór, naciśnij ponownie przycisk [o].
3
Naciśnij [n].
4
Po wyświetleniu wiadomości w oknie podręcznym wybierz
odpowiedź Tak.
111
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Usuwanie wszystkich plików
Można usunąć wszystkie pliki na karcie pamięci jednocześnie.
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m].
2
Wybierz opcje z ĺ Usuń ĺ Wsz..
3
Po wyświetleniu wiadomości w oknie podręcznym wybierz
odpowiedź Tak.
112
Odtwarzanie/Edytowanie
Przeglądanie zdjęć
Powiększanie zdjęcia
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów
Podczas przeglądania zdjęć w trybie odtwarzania można je powiększać.
Można również użyć funkcji Przycinania, aby wyciąć część zdjęcia
wyświetlonego na ekranie i zapisać ją jako nowy plik.
Istnieje możliwość przeglądania zdjęć w pokazie slajdów, stosowania
różnych efektów do pokazu i odtwarzania muzyki w tle.
Obszar powiększony
Przybliżanie (maksymalne
przybliżenie różni się i zależy od
rozdzielczości)
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m].
2
Wybierz z ĺ Opcje pokazu slajdów.
3
Wybierz opcję efektu pokazu slajdów.
• Przejdź do kroku 4, aby rozpocząć pokaz slajdów bez efektów.
* Ustawienie domyślne
Pełny obraz
Kadrowanie
Aby powiększyć zdjęcie, obróć pokrętło szybkiego
wyboru w prawo
(Aby zmniejszyć zdjęcie, obróć pokrętłoszybkiego wyboru w
lewo.).
Aby
Wykonaj
Przesunąć powiększony obszar
Naciśnij przycisk [D/I/C/F].
Przyciąć powiększone zdjęcie
Naciśnij przycisk [f]
(zapisano jako nowy plik).
Powrócić do obrazu
oryginalnego
Naciśnij przycisk [o].
Opcja
Opis
Tr.odtw.
Ustaw, czy powtarzać pokaz slajdów.
(Odt. raz*, Powt. odtw.)
Interwał
ustawienie interwału między wyświetlanymi zdjęciami.
(1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.)
Muzyka
Ustawianie ścieżki dźwiękowej odtwarzanej w tle.
Efekt
• Ustawianie efektu zmiany sceny pomiędzy zdjęciami.
• Wybierz Wył., aby anulować efekty.
Zdjęcie można pomniejszyć lub powiększyć także przez dotknięcie ekranu
palcami i zsunięcie ich lub rozsunięcie. Możesz również dwukrotnie dotknąć
obszar, aby szybko go powiększyć.
113
Odtwarzanie/Edytowanie >
Przeglądanie zdjęć
4
Naciśnij [m].
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)
5
Wybierz Rozp. pok. slajdów.
DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia określenie liczby kopii do
wydruku.
6
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów.
Aparat zapisuje informacje DPOF w folderze MISC na karcie pamięci.
Jeśli dodano informacje DPOF do zdjęć, możesz zabrać kartę pamięci do
zakładu zajmującego się drukiem cyfrowym. Nie można ustawić kolejności
drukowania plików w formacie RAW.
• Naciśnij [o] aby zatrzymać.
• Naciśnij [o] ponownie, aby wznowić.
• Naciśnij [m], aby zatrzymać pokaz slajdów i powrócić do trybu
Odtwarzanie.
• Naciśnij [D/I], aby dostosować głośność.
Automatyczny obrót
Po włączeniu funkcji automatycznego obrotu, aparat automatycznie
obraca zdjęcia wykonane w pionie, aby pasowały do poziomo
ustawionego ekranu.
Aby ustawić opcje
automatycznego
obrotu,
Zdjęcia o wymiarach szerszych, niż wymiary papieru, mogą zostać
przycięte na lewych i prawych krawędziach. Upewnij się, że wymiary
zdjęcia są zgodne z wymiarami wybranego papieru.
1
W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij
[m].
2
Wybierz z ĺ DPOF.
3
Naciśnij [D/I], aby ustawić liczbę kopii.
• Aby wybrać kolejne zdjęcie, naciśnij [C/F].
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ
Autom. obrót ĺ wybrana opcja.
4
Naciśnij [o], aby zapisać.
114
Odtwarzanie/Edytowanie
Odtwarzanie filmów
W trybie odtwarzania istnieje możliwość odtworzenia filmu,
przechwycenia klatki z filmu lub przycięcia filmu i zapisania go jako innego
pliku.
Stop
Przechwyć
Elementy sterujące przeglądaniem
Ikona/Przycisk
/
/[C]
/ /[o]
/
/[F]
/[D/I]
Opis
Wyświetl poprzedni plik/Przeglądaj wstecz. (Przy
każdym dotknięciu ikony lub naciśnięciu przycisku
podczas odtwarzania filmu wideo szybkość
przeglądania zmienia się w następującym porządku:
2X, 4X, 8X.)
Przycinanie filmu podczas odtwarzania
1
W trybie odtwarzania przewiń na film wideo, a następnie
dotknij .
2
Naciśnij [o] lub dotknij , aby rozpocząć odtwarzanie filmu.
3
Naciśnij [o] lub dotknij w punkcie, w którym chcesz
rozpocząć przycinanie
4
Naciśnij [f] lub dotknij Punkt początkowy.
5
Naciśnij [o] lub dotknij , aby wznowić odtwarzanie filmu.
6
Naciśnij [o] lub dotknij w punkcie, w którym chcesz
zakończyć przycinanie.
Zatrzymaj lub wznów odtwarzanie.
Wyświetl następny pliku/przeglądaj wprzód. (Przy
każdym dotknięciu ikony lub naciśnięciu przycisku
podczas odtwarzania filmu wideo szybkość
przeglądania zmienia się w następującym porządku:
2X, 4X, 8X.)
Dostosuj głośność dźwięku lub wycisz go.
115
Odtwarzanie/Edytowanie >
Odtwarzanie filmów
7
Naciśnij [f] lub dotknij Punkt końcowy.
8
Naciśnij [f] lub dotknij Przytnij, aby przyciąć film wideo.
• Istnieje możliwość przycięcia sceny poprzez przeciągnięcie
Przechwytywanie pojedynczej klatki
podczas odtwarzania
1
Podczas oglądania wideo naciśnij [o] lub dotknij w
momencie, w którym chcesz przechwycić obraz.
2
Naciśnij [f] lub dotknij Przechwyć.
uchwytu pojawiającego się na pasku postępu.
9
Po wyświetleniu wiadomości w wyskakującym okienku
wybierz Tak.
• Filmu nagranego w trybie 3D nie można przyciąć.
• Oryginalny film wideo powinien trwać co najmniej 10 sekund.
• Zmieniony film zostanie zapisany jako nowy plik, a oryginalny film pozostanie
• Z filmu nagranego w trybie 3D nie można przechwycić obrazu.
• Rozdzielczość przechwyconego obrazu będzie taka sama, jak rozdzielczość
oryginalnego filmu.
• Przechwycony obraz zostanie zachowany jako nowy plik.
nienaruszony.
116
Odtwarzanie/Edytowanie
Edycja zdjęć
Edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe pliki pod innymi nazwami.
Zdjęć wykonanych w niektórych trybach nie można edytować za pomocą
funkcji Edycja obrazu.
Aby edytować
obrazy,
W trybie odtwarzania przewiń na zdjęcie, a następnie dotknij
ĺwybrana opcja.
• Możesz także edytować obrazy w trybie odtwarzania, wybierając zdjęcie,
a następnie naciskając [f] lub [m] ĺ Edycja obrazu.
• Niektórych obrazów nie można edytować za pomocą funkcji Edycja obrazu.
W takim przypadku należy użyć dołączonego oprogramowania do edycji
obrazów.
• Edytowane zdjęcia zostaną zachowane jako nowe pliki.
• Edytowane zdjęcia zostaną automatycznie zachowane na aparacie w niższej
rozdzielczości. Rozdzielczość zdjęć obróconych lub tych, których rozmiar
został zmieniony ręcznie, nie jest automatycznie zmieniana na niższą.
• Nie można jednocześnie edytować zdjęć i przeglądać plików w formie
folderów. Otwórz folder i wybierz pojedyncze zdjęcie do edytowania.
Przycinanie zdjęcia
1
Dotknij
2
Przeciągnij rogi pola, aby dostosować rozmiar obszaru.
3
Przeciągnij pole, aby przesunąć obszar.
4
Dotknij OK.
5
Dotknij
ĺ
.
, aby zapisać.
117
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Obracanie zdjęcia
Zmiana rozmiaru zdjęć
1
Dotknij
Zmień rozmiar zdjęcia i zapisz je jako nowy plik.
2
Dotknij opcji.
ĺ
.
Obróć : Prawo 90˚
1
Dotknij
2
Dotknij opcji.
ĺ
.
Zmień rozmiar : 10.1M 3:2
3
Dotknij OK.
4
Dotknij
, aby zapisać.
• W trybie odtwarzania możesz także obrócić zdjęcie, naciskając [m], a
następnie wybierając z ĺ Obróć ĺ wymaganą opcję.
• Oryginalny plik zostanie nadpisany.
3
Dotknij OK.
4
Dotknij
, aby zapisać.
Dostępne opcje zmiany obszaru różnią się w zależności od oryginalnego
rozmiaru zdjęcia.
118
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Dostosowanie zdjęć
Wykonane zdjęcia można poprawić, dostosowując jasność, kontrast i
nasycenie.
1
Dotknij
.
2 Dotknij opcji dostosowywania.
Ikona
Opis
3 Naciśnij [C/F], aby dostosować opcję.
• Opcję można również dostosować, przesuwając suwak lub
dotykając +/-.
• Po wyborze
, przejdź do kroku 4.
4 Dotknij OK.
5 Dotknij
, aby zapisać.
Oryginalny (Przywróć oryginalny obraz)
Automatyczne dostosowanie
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Regulacja RGB
Temperatura koloru
Ekspozycja
Odcień
119
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Retusz twarzy
1
Dotknij
2
Naciśnij [C/F], aby dostosować opcję.
ĺ
.
• Opcję można również dostosować, przesuwając suwak lub
dotykając +/-.
• Wraz ze wzrostem liczby tonacja twarzy robi się jaśniejsza i gładsza.
3
Dotknij OK.
• Aby anulować korektę, naciśnij
4
Dotknij
.
, aby zapisać.
120
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Stosowanie efektów inteligentnego filtra
Na zdjęciach można zastosować efekty specjalne.
1
Dotknij
, a następnie dotknij opcji.
Inteligentny filtr : Winiety
Opcja
Opis
Oryginał
brak efektu.
Winiety
Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego
kontrastu i wyeksponowanego efektu
winietowego typowego dla aparatów Lomo.
Miniatura
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu
wyświetlenia obiektu jako miniatury.
Kredka
Zastosuj efekt malowania kredkami.
Akwarela
Zastosuj efekt malowania akwarelami.
Rysunek lawowany
Zastosuj efekt rozmycia.
Opcja
Opis
Szkic olejny
Nałożenie efektu szkicu olejnego.
Szkic tuszem
Nałożenie efektu szkicu malowanego tuszem.
Akryl
Zastosuj efekt malowania farbami akrylowymi.
Negatyw
Zastosowanie efektu filmu negatywowego.
Czerwony
Usuń wszystkie kolory oprócz czerwonego.
Zielony
Usuń wszystkie kolory oprócz zielonego.
Niebieski
Usuń wszystkie kolory oprócz niebieskiego.
Żółty
Usuń wszystkie kolory oprócz żółtego.
2
Dotknij OK.
3
Dotknij
, aby zapisać.
121
Rozdział 4
Sieć bezprzewodowa
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN)
oraz korzystania z ich funkcji.
Sieć bezprzewodowa
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z
punktem dostępu (AP) podczas przebywania w zasięgu sieci WLAN. Można
również skonfigurować ustawienia sieciowe.
Ikona/Opcja
Opis
Punkt dostępu ad hoc
Zabezpieczony punkt dostępu
Łączenie z siecią WLAN
1
2
3
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
Wybierz
,
,
, lub
.
Naciśnij przycisk [m], a następnie wybierz opcję
Ustawienia Wi-Fi.
• W niektórych trybach postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie,
aż do wyświetlenia ekranu Ustawienia Wi-Fi.
• Aparat automatycznie wyszukuje dostępne punkty dostępowe.
4
Wybierz punkt dostępowy (AP).
Punkt dostępu WPS
Moc sygnału
Naciśnij [F] lun dotknij, aby otworzyć opcje ustawień
otwartych sieci.
• Po wybraniu bezpiecznego punktu dostępowego jest wyświetlane
okno podręczne. Wprowadź hasła wymagane do nawiązania
połączenia z siecią WLAN. Informacje na temat wprowadzania
tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 127)
• Jeśli zostanie wyświetlona witryna logowania, zapoznaj się z
informacjami zawartymi w temacie „Używanie przeglądarki
logowania”. (s. 125)
• Po wybraniu niezabezpieczonego punktu dostępowego aparat
Odśwież
połączy się z siecią WLAN.
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Wstecz
• Wybierz Odśwież, aby odświeżyć listę punktów dostępowych,
z którymi można się połączyć.
• Wybierz Dodaj sieć bezprzewodową, aby ręcznie dodać punkt
dostępowy. Aby punkt dostępowy mógł zostać dodany ręcznie,
jego nazwa musi być po angielsku.
• Po wybraniu punktu dostępu z obsługą profilu WPS wybierz
ĺ
Połączenie WPS z kodem PIN, a następnie wprowadź kod PIN na
urządzeniu pełniącym funkcję punktu dostępu. Z punktem dostępu
z obsługą profilu WPS można się również połączyć, wybierając
ĺ Połączenie za pomocą przycisku WPS na aparacie, a następnie
naciskając przycisk WPS na urządzeniu pełniącym funkcję punktu
dostępu.
• Ten sam punkt dostępowy może być wyszczególniony dwukrotnie,
ponieważ aparat obsługuje dwa pasma częstotliwości.
123
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Ustawianie opcji sieci
Ręczne ustawianie adresu IP
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i
naciśnij [F] lub dotknij .
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i
naciśnij [F] lub dotknij .
2
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
2
Wybierz Ustawienia IP ĺ Ręczne.
3
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
Opcja
Opis
Hasło sieciowe
Wprowadzenie hasła sieciowego.
Ustawienia IP
Automatyczne lub ręczne ustawianie adresu IP.
Opcja
Opis
IP
Wprowadź statyczny adres IP.
Maska podsieci
Wprowadź maskę podsieci.
Brama
Wprowadź bramę.
Serwer DNS
Wprowadź adres serwera DNS.
124
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Używanie przeglądarki logowania
• W zależności od przeglądanej witryny wybieranie niektórych elementów
Dane logowania można również wprowadzić poprzez przeglądarkę
logowania podczas łączenia z niektórymi punktami dostępowymi,
witrynami udostępniania lub serwerami w chmurze.
• Przeglądarka uwierzytelniania może nie zostać zamknięta automatycznie
Ikona
Opis
Zamknięcie przeglądarki logowania.
może nie być możliwe. Jest to normalne i nie oznacza usterki.
po zalogowaniu na niektórych stronach. W takiej sytuacji należy zamknąć
przeglądarkę logowania, dotykając , a następnie kontynuować i wykonać
kolejną czynność.
• Wczytywanie strony logowania może trwać długo. Zależy to od jej rozmiaru
oraz szybkości połączenia sieciowego. W takiej sytuacji należy czekać na
wyświetlenie okna wprowadzania danych logowania.
Przejście do poprzedniej strony.
Przejście do następnej strony.
Zatrzymywanie wczytywania strony.
Ponowne wczytanie strony.
125
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego
• Z funkcji Wi-Fi można korzystać tylko wówczas, gdy jest włożona karta
pamięci.
• Jakość połączenia sieciowego zależy od punktu dostępowego.
• Im większa odległość między aparatem a punktem dostępowym, tym
dłużej trwa nawiązywanie połączenia z siecią.
• Jeżeli znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystuje tę samą
częstotliwość radiową, co aparat, połączenie może być przerywane.
• Jeżeli nazwa punktu dostępowego nie została określona w języku
angielskim, urządzenie może nie zostać zlokalizowane przez aparat lub
jego nazwa może być nieprawidłowo wyświetlana.
• Informacje na temat ustawień sieciowych i hasła można uzyskać od
administratora sieci lub dostawcy usług sieciowych.
• Jeżeli sieć WLAN będzie wymagać uwierzytelnienia usługodawcy,
połączenie może okazać się niemożliwe. Aby połączyć się z siecią WLAN,
skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych.
• Liczba cyfr w haśle może się różnić w zależności od typu szyfrowania.
• W zależności od warunków otoczenia nawiązanie połączenia z siecią
WLAN może się okazać niemożliwe.
• Na liście punktów dostępowych wyświetlanej na aparacie są widoczne
drukarki z obsługą sieci WLAN. Nie jest możliwe połączenie z siecią za
pomocą drukarki.
• Nie jest możliwe jednoczesne połączenie aparatu z siecią i z telewizorem.
• Łączenie się z siecią może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
Koszty różnią się w zależności od warunków podpisanej umowy.
• Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią WLAN, spróbuj wybrać inny
punkt dostępowy z listy dostępnych punktów AP.
• Po wybraniu bezpłatnych sieci WLAN niektórych operatorów sieci
może zostać wyświetlona strona logowania. Wprowadź identyfikator i
hasło wymagane do nawiązania połączenia z siecią WLAN. Aby uzyskać
informacje na temat rejestrowania lub dostępnych usług, należy się
skontaktować z operatorami sieci.
• Podczas wprowadzania informacji osobistych na potrzeby połączenia
z punktem dostępowym należy zachować ostrożność. Do aparatu nie
należy wprowadzać żadnych informacji o płatnościach ani o kartach
kredytowych. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek problemy
wynikające z wprowadzenia takich informacji.
• Dostępne połączenia sieciowe mogą się różnić w zależności od kraju.
• Funkcja obsługi sieci WLAN aparatu musi być również zgodna z
obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi komunikacji radiowej.
W związku z tym zaleca się używanie funkcji WLAN wyłącznie w kraju, w
którym zakupiono aparat.
• Proces zmiany ustawień sieciowych może się różnić w zależności od
warunków sieciowych.
• Nie należy nawiązywać połączenia z sieciami, do których dostęp jest
zabroniony.
• Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy się upewnić, że bateria jest
całkowicie naładowana.
• W niektórych trybach nie jest możliwe ładowanie lub przesyłanie
wykonanych zdjęć.
• Pliki przesyłane do innych urządzeń mogą nie być przez nie obsługiwane.
W takim przypadku skorzystaj z komputera, aby je odtworzyć.
126
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Wprowadzanie tekstu
W tym temacie opisano sposób wprowadzania tekstu. Ikony wymienione
w tabeli służą do przesuwania kursora, zmiany wielkości liter itp. Aby
wpisać dowolny znak, należy dotknąć jego przycisku.
Ikona
Opis
Przesuń kursor.
Zaprzestanie wprowadzania tekstu i powrót do poprzedniej
strony.
Zmiana wielkości liter.
Przełączanie trybu symboli/numerów i normalnego.
Zmiana języka wpisywanego tekstu.
Wprowadzenie spacji.
Zapisz wyświetlony tekst.
Usunięcie ostatniej litery.
• Bez względu na język wyświetlanych komunikatów w niektórych trybach
można używać tylko znaków języka angielskiego.
• Można wpisać do 64 znaków.
• Domyślny ekran może się różnić w zależności od trybu wprowadzania
danych.
• W celu wpisania znaku widocznego w prawym górnym rogu przycisku należy
dotknąć tego przycisku i przytrzymać go.
127
Sieć bezprzewodowa
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie
Aparat łączy się ze smartfonem obsługującym funkcję AutoShare
za pośrednictwem sieci WLAN. Zdjęcie wykonane aparatem jest
zachowywane automatycznie na smartfonie.
3
• Na urządzeniach obsługiwanych przez system iOS przed
włączeniem aplikacji należy włączyć funkcję Wi-Fi.
• Aby automatycznie zainstalować i uruchomić aplikację na telefonie
• Funkcja AutoShare jest obsługiwana przez smartfony serii Galaxy lub modele
•
•
•
•
•
Galaxy Tab z systemem operacyjnym Android w wersji 2.3 lub nowszej oraz
urządzenia z systemem iOS w wersji 6.0 lub nowszej. Przed skorzystaniem
z tej funkcji sprawdź oprogramowanie urządzenia i zaktualizuj je w razie
konieczności.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Możesz
pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple
App Store. Aplikacja Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami
aparatów Samsung wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
Aby zainstalować i uruchomić aplikację Samsung SMART CAMERA App na
telefonie obsługującym funkcję NFC, włącz funkcję NFC i umieść telefon
w pobliżu oznaczenia NFC (s. 30) umieszczonego na aparacie. Ta funkcja
jest obsługiwana przez telefony działające w systemie Android OS 2.3 lub
nowszym. Ta funkcja nie jest dostępna dla urządzeń z systemem iOS.
Z tej funkcji można korzystać tylko wówczas, gdy jest włożona karta pamięci.
Ustawienia tej funkcji są zapisywane nawet po zmianie trybu fotografowania.
Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre tryby lub może nie być
dostępna w niektórych opcjach fotografowania.
Włącz na smartfonie aplikację Samsung SMART CAMERA App.
obsługującym funkcję NFC, włącz funkcję NFC i umieść telefon
w pobliżu oznaczenia NFC (s. 30) umieszczonego na aparacie.
Sprawdź połączenie pomiędzy telefonem i aparatem, a następnie
przejdź do kroku 6.
4
Wybierz aparat z listy i podłącz smartfon do aparatu.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
5
Na aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie połączenia z
aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Na ekranie aparatu wyświetlona zostanie ikona (
) pokazująca
status połączenia.
1
W trybie fotografowania naciśnij na aparacie [m].
2
Wybierz na aparacie 1 ĺ AutoShare ĺ Wł..
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Następny.
6
Wykonaj zdjęcie aparatem.
• Wykonane zdjęcie zostanie zapisane na aparacie, a następnie
przesłane do smartfona.
• Nagrane filmy wideo zapisywane są jedynie na aparacie.
128
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona
Aparat łączy się ze smartfonem obsługującym funkcję MobileLink za
pośrednictwem sieci WLAN. Na smartfona można z łatwością wysyłać
zdjęcia i filmy.
• Funkcja MobileLink jest obsługiwana przez smartfony serii Galaxy lub modele
Galaxy Tab z systemem operacyjnym Android w wersji 2.3 lub nowszej oraz
urządzenia z systemem iOS w wersji 6.0 lub nowszej. Przed skorzystaniem
z tej funkcji sprawdź oprogramowanie urządzenia i zaktualizuj je w razie
konieczności.
• Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Możesz
pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple
App Store. Aplikacja Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami
aparatów Samsung wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
• Aby zainstalować i uruchomić aplikację Samsung SMART CAMERA App na
telefonie obsługującym funkcję NFC, włącz funkcję NFC i umieść telefon
w pobliżu oznaczenia NFC (s. 30) umieszczonego na aparacie. Ta funkcja
jest obsługiwana przez telefony działające w systemie Android OS 2.3 lub
nowszym. Ta funkcja nie jest dostępna dla urządzeń z systemem iOS.
• Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
• W przypadku wyboru plików z poziomu smartfona możesz wyświetlić do
1000 ostatnich plików i wysłać do 150 plików za jednym razem. Wybór plików
z poziomu aparatu umożliwia ich przeglądanie. Maksymalna liczba plików,
które mogą zostać wysłane różni się w zależności od ilości wolnego miejsca w
pamięci smartfona.
• Przy wysyłaniu filmów wideo w jakości Full HD przy użyciu funkcji MobileLink
odtwarzanie plików może nie być możliwe na niektórych urządzeniach.
• W trakcie korzystania z tej funkcji w urządzeniu z systemem iOS, urządzenie
to może stracić połączenie Wi-Fi.
• Nie jest możliwe przesyłanie plików RAW.
1
Na aparacie ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2 Na aparacie wybierz
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Następny.
3 Wybierz na aparacie opcję wysyłania.
• Po wybraniu Wybierz pliki ze smartfonu możesz korzystać ze
smartfonu, aby wyświetlać i udostępniać pliki zachowane na
aparacie.
• Po wybraniu Wybierz pliki z aparatu możesz wybrać pliki do
wysłania z aparatu.
4 Włącz na smartfonie aplikację Samsung SMART CAMERA App.
• Na urządzeniach obsługiwanych przez system iOS przed
włączeniem aplikacji należy włączyć funkcję Wi-Fi.
• Aby automatycznie zainstalować i uruchomić aplikację na telefonie
obsługującym funkcję NFC, włącz funkcję NFC i umieść telefon
w pobliżu oznaczenia NFC (s. 30) umieszczonego na aparacie.
Sprawdź połączenie pomiędzy telefonem i aparatem, a następnie
przejdź do kroku 7.
129
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona
5 Wybierz aparat z listy i podłącz smartfon do aparatu.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
6 Na aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie połączenia z
aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
7
W smartfonie lub aparacie wybierz pliki do przesłania z
aparatu.
8 W smartfonie dotknij przycisku kopiowania lub w aparacie
wybierz Wyślij.
• Aparat prześle właściwe pliki.
130
Sieć bezprzewodowa
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki
Aparat łączy się ze smartfonem obsługującym funkcję Remote Viewfinder
za pośrednictwem sieci WLAN. Dzięki funkcji Remote Viewfinder można
używać smartfona jako zdalnego wyzwalacza migawki. Wykonane zdjęcie
zostanie wyświetlone na smartfonie.
• Funkcja Remote Viewfinder jest obsługiwana przez smartfony serii Galaxy
lub modele Galaxy Tab z systemem operacyjnym Android w wersji 2.3 lub
nowszej oraz urządzenia z systemem iOS w wersji 6.0 lub nowszej. Przed
skorzystaniem z tej funkcji sprawdź oprogramowanie urządzenia i zaktualizuj
je w razie konieczności.
• Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Możesz
pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple
App Store. Aplikacja Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami
aparatów Samsung wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
• Aby zainstalować i uruchomić aplikację Samsung SMART CAMERA App na
telefonie obsługującym funkcję NFC, włącz funkcję NFC i umieść telefon
w pobliżu oznaczenia NFC (s. 30) umieszczonego na aparacie. Ta funkcja
jest obsługiwana przez telefony działające w systemie Android OS 2.3 lub
nowszym. Ta funkcja nie jest dostępna dla urządzeń z systemem iOS.
• Ta funkcja nie jest dostępna w trybie 3D.
1
Na aparacie ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2 Na aparacie wybierz
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Następny.
3 Włącz na smartfonie aplikację Samsung SMART CAMERA App.
• Na urządzeniach obsługiwanych przez system iOS przed
włączeniem aplikacji należy włączyć funkcję Wi-Fi.
• Aby automatycznie zainstalować i uruchomić aplikację na telefonie
obsługującym funkcję NFC, włącz funkcję NFC i umieść telefon
w pobliżu oznaczenia NFC (s. 30) umieszczonego na aparacie.
Sprawdź połączenie pomiędzy telefonem i aparatem, a następnie
przejdź do kroku 6.
4 Wybierz aparat z listy i podłącz smartfon do aparatu.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
131
Sieć bezprzewodowa >
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki
5 Na aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie połączenia z
aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
, aby ustawić ostrość.
• Ostrość jest automatycznie ustawiana na Multi AF.
, aby zrobić zdjęcie.
• Rozmiar zdjęć zapisanych na telefonie zostanie zmieniony na
1616X1080 w przypadku robienia zdjęć w rozdzielczości
1920X1080 w przypadku robienia zdjęć w rozdzielczości
wykonywania zdjęć.
.
oraz
Opis
Opcja lampy błyskowej
• Podczas korzystania z tej funkcji idealna odległość między aparatem a
Opcja samowyzwalacza
• Aby można było korzystać z tej funkcji, smartfon musi znajdować się w
Rozmiar zdjęcia
• Od zwolnienia na smartfonie do wykonania zdjęcia upłynie trochę czasu.
• Funkcja Remote Viewfinder jest wyłączana, gdy:
-- wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na smartfonie,
-- aparat lub smartfon wyłączy się,
-- pamięć jest zapełniona,
-- urządzenie utraci łączność z siecią WLAN,
-- połączenie Wi-Fi będzie słabe lub niestabilne,
-- w przeciągu 5 minut od nawiązania połączenia nie zostanie wykonana
smartfonem może się różnić w zależności od otoczenia.
odległości do 7 m od aparatu.
Miejsce zapisu
• W trakcie korzystania z tej funkcji niektóre przyciski aparatu nie są
dostępne.
• Przycisk zoomu i migawki w smartfonie nie działa podczas
korzystania z tej funkcji.
• Tryb Remote Viewfinder obsługuje jedynie rozmiary zdjęć
.
Dotknij i przytrzymaj na smartfonie
8 Zwolnij
6 Na smartfonie ustaw przedstawione poniżej opcje
Ikona
7
żadna czynność.
oraz
132
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą programu Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
Filmy i zdjęcia wykonane aparatem można bezprzewodowo przesyłać na
komputer.
Instalowanie programu Automatyczne
wykonywanie kopii zapasowych na
komputerze
1
Zainstaluj aplikację i-Launcher na komputerze. (s. 163)
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
3
Po wyświetleniu ikony programu Autom. wyk. kop. zap. kliknij
ją.
• Program Autom. wyk. kop. zap. jest instalowany na komputerze.
Informacje o komputerze zostaną zachowane na aparacie. Dokończ
instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
• Można także zachować informacje na temat komputera na aparacie
przez połączenie komputera i aparatu poprzez Wi-Fi.
4
Wysyłanie zdjęć i filmów na komputer
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Następny.
• Aby skorzystać z funkcji Autom. wyk. kop. zap., należy
skonfigurować informację zapasową o komputerze. Szczegółowe
informacje zostały zawarte w temacie „Instalowanie programu
Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych na komputerze”.
(s. 133) Jeżeli program do automatycznego wykonywania kopii
zapasowej jest zainstalowany na komputerze, zapisz informacje o
komputerze przez kabel USB lub połączenie Wi-Fi.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
Odłącz kabel USB.
Przed instalacją programu należy się upewnić, że komputer jest połączony
z siecią. Jeżeli połączenie z Internetem nie jest dostępne, program należy
zainstalować z dostarczonego dysku CD.
133
Sieć bezprzewodowa >
3
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą programu Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
Wybierz komputer, na którym ma zostać wykonana kopia
zapasowa.
• Jeżeli wykonywanie kopii zapasowej zostało przeprowadzone
wcześniej, przejdź do kroku 4.
• Po podłączeniu aparatu do sieci WLAN wybierz punkt dostępowy połączony z
komputerem.
• Aparat wyszukuje dostępne punkty dostępowe nawet w przypadku
ponownego łączenia się z tym samym punktem dostępowym.
• Jeżeli wyłączysz aparat lub wyjmiesz baterię w trakcie wysyłania plików,
przesyłanie zostanie przerwane.
4
Wybierz OK.
• W trakcie korzystania z tej funkcji w aparacie wyłączone jest sterowanie
• Aby anulować wysyłanie wybierz Anuluj.
• W celu wysłania plików do jednego komputera można jednocześnie
migawką.
• Tworząc kopię zapasową, nie można wybierać pojedynczych
plików. Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych wyłącznie
nowych plików zapisanych w aparacie.
• Postęp operacji tworzenia kopii zapasowej można obserwować na
monitorze komputera.
• Po zakończeniu przesyłania aparat wyłączy się automatycznie po
podłączyć tylko jeden aparat.
• Kopia zapasowa może zostać anulowana z powodów sieciowych.
• Zdjęcia i filmy można wysłać do komputera tylko raz. Plików nie można wysłać
•
•
około 30 sekundach. Wybierz Anuluj, aby wrócić do poprzedniego
ekranu i zapobiec automatycznemu wyłączaniu aparatu.
•
•
• Aby automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu przesyłania
•
plików, wybierz Wyłącz komp. po utw. kopii.
ponownie, nawet jeśli aparat zostanie ponownie podłączony do innego
komputera.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy wyłączyć zaporę systemu
Windows oraz wszelkie inne zapory internetowe.
Można wysłać maksymalnie 1000 ostatnich plików.
W oprogramowaniu komputerowym nazwę serwera należy wprowadzić,
używając liter alfabetu łacińskiego. Maksymalna liczba znaków to 48.
Gdy jednocześnie jest tworzonych wiele rodzajów plików, za pomocą tej opcji
do komputera zostaną wysłane tylko pliki obrazów (JPG).
• Aby zmienić komputer, na którym ma zostać zachowana kopia
zapasowa, wybierz
.
134
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
Można zmienić ustawienia w menu wiadomości e-mail i wysyłać zapisane
w aparacie zdjęcia i filmy pocztą elektroniczną.
5
Wybierz pole Nazwa, wprowadź nazwę, a następnie dotknij .
Ustawienia nadawcy
Nazwa
Zmiana ustawień poczty elektronicznej
E-mail
W menu poczty elektronicznej można zmieniać ustawienia
przechowywania informacji. Można również ustalać lub zmieniać hasło
poczty elektronicznej. Informacje na temat wprowadzania tekstu zawarte
zostały w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 127)
Zapisz
6
Wybierz pole E-mail wprowadź adres e-mail, a następnie
dotknij .
7
Wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany.
Zapisywanie informacji
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz
Anuluj
• Aby usunąć dane, wybierz Anuluj.
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
3
Naciśnij [m].
4
Wybierz Ustawienia nadawcy.
135
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
Ustawianie hasła poczty elektronicznej
6
Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
7
Ponownie wprowadź hasło.
2
Wybierz
8
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz OK.
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
3
Naciśnij [m].
4
Wybierz Ustaw. hasła ĺ Wł..
W przypadku utracenia hasła można je ponownie ustawić, wybierając RESET
na ekranie ustawienia hasła. Po ponownym ustawieniu informacji poprzednio
zapisane informacje ustawień użytkownika, adres e-mail oraz lista ostatnio
wysłanych wiadomości e-mail zostaną usunięte.
• Aby zdezaktywować hasło, wybierz Wył..
5
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz OK.
136
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
Zmiana hasła poczty elektronicznej
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą
elektroniczną
Zdjęcia i filmy przechowywane w aparacie można wysyłać pocztą
elektroniczną. Informacje na temat wprowadzania tekstu zawarte zostały
w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 127)
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
3
Naciśnij [m].
4
Wybierz Zmiana hasła.
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
5
Wprowadź bieżące, 4-cyfrowe hasło.
6
Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.
7
Ponownie wprowadź nowe hasło.
3
Wybierz pole Nadawca wprowadź swój adres e-mail,
a następnie dotknij .
• Jeżeli użytkownik wcześniej zapisał swoje informacje, zostaną one
8
wstawione automatycznie. (s. 135)
• Aby użyć adresu z listy poprzednich nadawców, wybierz
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz OK.
ĺ
adres.
137
Sieć bezprzewodowa >
4
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
Wybierz pole Odbiorca wprowadź adres e-mail, a następnie
dotknij .
• Nawet jeśli zdjęcie zostało wysłane pomyślnie, błędy po stronie konta e-mail
• Aby użyć adresu z listy poprzednich odbiorców, wybierz
•
ĺ
adres.
• Wybierz
, aby dodać kolejnych odbiorców. Można wprowadzić do
30 odbiorców.
• Wybierz
•
, aby usunąć adres z listy.
5
Wybierz Następny.
6
Wybierz pliki do wysłania.
• Można wybrać maksymalnie 20 plików. Ich łączna wielkość nie
może przekroczyć 7 MB.
7
Wybierz Następny.
8
Wybierz pole komentarza, wprowadź komentarz, a następnie
dotknij .
9
Wybierz Wyślij.
•
•
•
odbiorcy mogą spowodować, że zdjęcie zostanie odrzucone lub rozpoznane
jako spam.
Wysłanie wiadomości e-mail może okazać się niemożliwe, jeżeli nie będzie
dostępne żadne połączenie sieciowe lub jeżeli ustawienia konta poczty
elektronicznej okażą się nieprawidłowe.
Jeżeli rozmiar wykracza poza limit, wysłanie wiadomości e-mail nie będzie
możliwe. Maksymalna rozdzielczość wysyłanego zdjęcia to 2M, a najdłuższy
czas trwania filmu, który można załadować, odpowiada czasowi filmu
nagranego przy użyciu funkcji . Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia
przekroczy 2M, zostanie ono automatycznie pomniejszone.
W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości e-mail z powodu
działania zapory internetowej lub z powodu ustawień uwierzytelniania
użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą
usług sieciowych.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Wiadomość e-mail można również wysłać w trybie odtwarzania, naciskając
[m], a następnie wybierając Udostępnij (Wi-Fi) ĺ E-mail.
• Wiadomość e-mail zostanie wysłana z aparatu.
138
Sieć bezprzewodowa
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów
Przekazuj swoje zdjęcia lub filmy na witryny do udostępniania plików. Na
aparacie zostaną wyświetlone dostępne witryny. Aby załadować pliki do
niektórych witryn internetowych, przed podłączeniem aparatu należy
odwiedzić witrynę internetową i zarejestrować się.
Uzyskiwanie dostępu do witryny
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz
3
Wybierz witrynę internetową.
.
4
Wprowadź swój identyfikator i hasło, aby się zalogować.
• Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w
temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 127)
• W przypadku nawiązania połączenia z SkyDrive, przeczytaj
informacje zawarte w temacie „Używanie przeglądarki logowania”.
(s. 125)
• Aby wybrać identyfikator z listy, wybierz
ĺ identyfikator.
• Jeśli wcześniej logowano się w tej witrynie internetowej, bieżące
logowanie może zostać przeprowadzone automatycznie.
Do korzystania z tej funkcji jest wymagane działające konto w witrynie służącej
do współdzielenia plików.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
utworzenie konta, wybierz OK.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
139
Sieć bezprzewodowa >
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów
Wysyłanie zdjęć lub filmów
• Istnieje możliwość ustawienia folderu wysyłania dla serwisu Facebook
1
Uzyskaj dostęp do witryny internetowej z aparatu.
•
2
Wybierz pliki do załadowania.
• Można wybrać maksymalnie 20 plików. Ich łączna wielkość nie
może przekroczyć 10 MB. (Łączny rozmiar lub liczba plików może
się różnić w zależności od witryny.)
3
Wybierz Ładuj.
•
•
• Na niektórych witrynach internetowych można wprowadzać
komentarze przy użyciu pola Komentarz. Informacje na temat
wprowadzania tekstu zawarte zostały w temacie „Wprowadzanie
tekstu”. (s. 127)
•
•
•
•
•
•
poprzez naciśnięcie [m], a następnie wybranie Folder wysyłania
(Facebook) na ekranie listy witryny internetowej.
Jeżeli rozmiar pliku wykracza poza limit, wysłanie plików nie będzie możliwe.
Maksymalna rozdzielczość wysyłanego zdjęcia to 2M, a najdłuższy czas
trwania załadowywanego filmu odpowiada czasowi filmu nagranego przy
użyciu funkcji . Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia przekroczy 2M,
zostanie ono automatycznie pomniejszone. (Maksymalna rozdzielczość
zdjęcia może się różnić w zależności od witryny internetowej.)
Metoda ładowania zdjęć lub filmów może różnić się w zależności od wybranej
witryny.
W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do witryny z powodu
działania zapory internetowej lub z powodu ustawień uwierzytelniania
użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą
usług sieciowych.
Przekazywanym zdjęciom i filmom może zostać automatycznie nadany tytuł
w postaci daty wykonania.
Szybkość połączenia internetowego może mieć wpływ na prędkość
przesyłania zdjęć i otwierania stron internetowych.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
W trybie odtwarzania można również wysłać zdjęcia lub filmy do witryn
umożliwiających udostępnianie plików, naciskając [m], a następnie
wybierając Udostępnij (Wi-Fi) ĺ wybraną witrynę.
Do niektórych witryn nie można wysyłać filmów wideo.
Przy wysyłaniu zdjęć do aplikacji SkyDrive, ich rozmiar zostanie zmieniony na
2M przy zachowaniu ich proporcji.
140
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie plików za pomocą AllShare Play
Pliki z aparatu można wysłać do pamięci online AllShare Play. Można
również przeglądać pliki na urządzeniu obsługującym AllShare Play
połączonym z tym samym punktem dostępowym.
3
Wprowadź swój identyfikator i hasło, a następnie wybierz
Login ĺ OK.
• Informacje na temat wprowadzania tekstu zawarte zostały w
temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 127)
• Aby wybrać identyfikator z listy, wybierz
Przesyłanie zdjęć do pamięci online
1
2
• Jeśli wcześniej logowano się w tej witrynie internetowej, bieżące
logowanie może zostać przeprowadzone automatycznie.
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
Wybierz
ĺ identyfikator.
Aby korzystać z tej funkcji, musisz utworzyć konto AllShare Play oraz konto
w powiązanej pamięci online przy użyciu komputera. Po ukończeniu
tworzenia kont dodaj swoje konto pamięci online do aplikacji AllShare Play.
ĺMagazynowanie w sieci Web.
• Jeśli zostanie wyświetlona wskazówka, naciśnij OK.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
• Aby zmienić rozmiar zdjęć do przesłania, naciśnij [m],
a następnie wybierz Wczytaj rozmiar obrazu.
• W przypadku posiadania konta w więcej niż jednym serwisie
4
Wybierz pliki do przesłania, a następnie wybierz Ładuj.
• W przypadku posiadania konta w więcej niż jednej pamięci online, należy
•
•
•
•
najpierw wybrać pamięć online.
Do pamięci online AllShare Play nie można przesłać plików wideo.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Można przesłać maksymalnie 20 plików.
Zdjęcia można również wysłać w trybie odtwarzania, naciskając [m],
a następnie wybierając Udostępnij (Wi-Fi) ĺ AllShare Play.
magazynowania w sieci Web, możesz wybrać pozycję z
listy, naciskając [m], a następnie wybierając Zmiana
magazynowania w sieci Web.
141
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie plików za pomocą AllShare Play
Wyświetlanie zdjęć lub filmów wideo
na urządzeniach obsługujących usługę
AllShare Play
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz
ĺUrządzenia w pobliżu.
• Jeśli zostanie wyświetlona wskazówka, wybierz Tak.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka
5
Na urządzeniu obsługującym usługę AllShare Play wybierz
aparat, z którym chcesz się połączyć.
6
Przeglądaj udostępnione zdjęcia lub filmy wideo na
urządzeniu obsługującym usługę AllShare Play.
• Informacje na temat wyszukiwania aparatu i przeglądania zdjęć lub
filmów na urządzeniu obsługującym usługę AllShare Play zostały
zawarte w instrukcji obsługi urządzenia.
• Filmy mogą nie być odtwarzane płynnie w zależności od typu
urządzenia obsługującego usługę AllShare Play i stanu połączenia
sieciowego. Aby odtwarzanie było płynne, należy używać
dwupasmowego punktu dostępowego działającego w paśmie
5 GHz.
dostępne punkty dostępowe. (s. 123)
• Możesz zezwolić na połączenie tylko wybranym lub wszystkim
urządzeniom, naciskając [m], a następnie wybierając Kontrola
dostępu DNLA na ekranie.
• Utworzona zostaje lista udostępnianych plików. Poczekaj na
wykrycie twojego aparatu przez inne urządzenia.
3
Połącz się z urządzeniem obsługującym usługę AllShare Play
poprzez sieć, a następnie włącz funkcję AllShare Play.
• Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia.
4
Z poziomu aparatu zezwól urządzeniu obsługującemu usługę
AllShare Play na nawiązanie połączenia z aparatem.
Punkt dostępowy
S Aparat jest połączony z telewizorem obsługującym usługę AllShare Play przez
sieć WLAN.
142
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie plików za pomocą AllShare Play
• Można udostępnić maksymalnie 1000 ostatnich plików.
• Na urządzeniu obsługującym usługę AllShare Play można wyświetlać tylko te
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane aparatem.
Zasięg połączenia bezprzewodowego między aparatem a urządzeniem
obsługującym usługę AllShare Play może się różnić w zależności od danych
technicznych punktu dostępowego.
Jeśli aparat zostanie podłączony do 2 urządzeń obsługujących usługę
AllShare Play, odtwarzanie może być wolniejsze.
Zdjęcia i filmy będą udostępniane w oryginalnym rozmiarze.
Korzystanie z tej funkcji ograniczone jest jedynie do urządzeń obsługujących
usługę AllShare Play.
Udostępnione zdjęcia i filmy nie będą zapisywane w pamięci urządzenia
obsługującego usługę AllShare Play. Można je jednak przechowywać w
aparacie, jeśli jest to zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
Czas przesyłania zdjęć i filmów do urządzenia obsługującego usługę AllShare
Play zależy od połączenia sieciowego, liczby udostępnianych plików i ich
rozmiarów.
Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo wyłączony podczas wyświetlania zdjęć
lub filmów na urządzeniu obsługującym usługę AllShare Play (np. przez
wyjęcie akumulatora), na urządzeniu aparat będzie nadal widoczny jako
podłączony.
Kolejność zdjęć i filmów w aparacie może być inna niż w urządzeniu
obsługującym usługę AllShare Play.
Czas wysyłania zdjęć lub filmów i ukończenia procesu wstępnej konfiguracji
zależy od liczby udostępnianych zdjęć lub filmów.
Ta funkcja może nie działać prawidłowo, jeśli podczas wyświetlania zdjęć
lub filmów na urządzeniu obsługującym usługę AllShare Play są na nim
wykonywane dodatkowe operacje, takie jak obsługa przy użyciu pilota lub
inne.
• Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na urządzeniu obsługującym
•
•
•
•
•
usługę AllShare Play zostanie zmieniona ich kolejność w aparacie, należy
powtórzyć konfigurację wstępną w celu zaktualizowania listy plików na
urządzeniu.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Zalecane jest łączenie urządzenia obsługującego usługę AllShare Play z
punktem dostępowym za pomocą kabla sieciowego. Zminimalizuje to
jakiekolwiek zacinanie się filmów wideo, które może wystąpić podczas
przesyłania zawartości.
Aby wyświetlać pliki na urządzeniu obsługującym usługę AllShare Play przy
użyciu funkcji Urządzenia w pobliżu, włącz tryb multiemisji na swoim
urządzeniu dostępowym.
Filmy 1920X1080 (60 kl/sek.) można odtwarzać tylko na telewizorach HDTV z
prędkością odtwarzania60 kl/sek.
Pliki trójwymiarowe można wyświetlać tylko na telewizorach i monitorach
obsługujących tryb trójwymiarowy.
143
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct
Gdy aparat jest połączony przez sieć WLAN z urządzeniem obsługującym
funkcję Wi-Fi Direct, można wysyłać zdjęcia na to urządzenie. Ta funkcja
może być niedostępna w przypadku niektórych urządzeń.
1
Na urządzeniu włącz opcję Wi-Fi Direct.
2
Na aparacie, w trybie odtwarzania, przewiń do zdjęcia.
3
Naciśnij [m], a następnie wybierz Udostępnij (Wi-Fi) ĺ
Wi-Fi Direct.
5
Na urządzeniu zezwól aparatowi na nawiązanie połączenia z
tym urządzeniem.
• Zdjęcie zostanie przesłane na urządzenie.
• Jednocześnie można wysłać do 20 plików.
• Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma zdjęć.
• Jeżeli połączenie z urządzeniem Wi-Fi Direct jest niemożliwe, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia do najnowszego. Ta funkcja może być
niedostępna w przypadku niektórych urządzeń.
• W widoku pojedynczego obrazu można jednocześnie wysłać tylko
jedno zdjęcie.
• W trybie wyświetlania miniatur możliwe jest wybranie wielu zdjęć.
Po zakończeniu wybierania zdjęć wybierz Ładuj.
4
Wybierz urządzenie z listy urządzeń Wi-Fi Direct wyświetlonej
na aparacie.
• Upewnij się, że opcja Wi-Fi Direct w urządzeniu jest włączona.
• Z listy urządzeń Wi-Fi Direct wyświetlonej na urządzeniu można
również wybrać aparat.
144
Rozdział 5
Menu ustawień aparatu
Poniżej opisano funkcje menu ustawień użytkownika i ustawień ogólnych.
Zmiana ustawień pozwala na dostosowanie ich do swoich potrzeb i preferencji.
Menu ustawień aparatu
Ustawienia użytkownika
Ustawienia te umożliwiają dostosowanie środowiska użytkownika.
Aby ustawić opcje
użytkownika,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ 5 ĺ wybrana
opcja.
Zakres autom. ISO
Ustawienie ISO na wartość Auto umożliwia ustawienie maksymalnej
wartości ISO, dla której wybierany jest każdy skok EV.
* Ustawienie domyślne
Dostępne pozycje oraz ich kolejność mogą się różnić w zależności od warunków
fotografowania.
Opcja
Wartość
1/3 kroku
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 krok
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Dostosowanie ISO
Krok ISO
Czułość ISO można ustawić w krokach co 1/3 lub 1.
Redukcja szumu
Redukcja szumu umożliwia zmniejszenie ilości szumów na zdjęciach.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Red. szum. wys. ISO
Ta funkcja umożliwia zredukowanie szumów
występujących po ustawieniu dużej czułości ISO.
(Wył., Wysoka, Normalna*, Niska)
Red. szum. dług. naśw.
Ta funkcja powoduje redukcję szumów, gdy w
aparacie wybrano długi czas otwarcia migawki.
(Wył., Wł.*)
146
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Ustawienie BKT
DMF (Direct Manual Focus)
Istnieje możliwość ustawienia opcji dla Zakres AE, Zakres balansu bieli oraz
Zakres kreat. obr..
Ostrość można ustawić ręcznie, obracając pierścień ostrości po uprzednim
wyostrzeniu przez naciśnięcie do połowy przycisku [Migawka]. Ta funkcja
może być niedostępna w przypadku niektórych obiektywów.
Opcja
Opis
Ustawienie zakresu AE
Ustaw interwał ekspozycji. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV,
-/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2 EV, -/+2.3 EV,
-/+2.7 EV, -/+3 EV)
Ustawi. zakr. bal. bieli
Ustaw zakres interwału balansu bieli 3 ujęć
wykonywanych w trybie zakresu. (AB-/+3*,
AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Na przykład AB-/+3 powoduje zmianę wartości
barwy pomarańczowej o plus lub minus 3 kroki.
MG-/+3 powoduje zmianę wartości barwy
magenta o tę samą wartość.
Ust. zakr. kr. obr.
Wybranie 3 ustawień Kreatora obrazu, które mają
być używane przez aparat do rejestrowania 3 ujęć
w trybie zakresu.
147
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Przestrzeń kolorów
Opcja przestrzeni kolorów umożliwia wybranie metod prezentacji kolorów.
Urządzania obsługujące obraz cyfrowy, takie jak aparaty cyfrowe, monitory
i drukarki używają własnych metod odtwarzania kolorów, które określa się
mianem przestrzeni kolorów.
Opcja
Opis
sRGB
sRGB (Standardowe RGB) to międzynarodowa
specyfikacja służąca do określenia przestrzeni kolorów
utworzonej przez IEC (Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną). Jest to metoda powszechnie
używana do tworzenia kolorów na monitorach
komputerów i standardowa przestrzeń kolorów dla
formatu Exif. sRGB jest zalecana w przypadku zwykłych
zdjęć, które będą publikowane w Internecie.
Adobe RGB
Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym i
dysponuje szerszym zakresem kolorów niż przestrzeń
sRGB. Szerszy zakres kolorów tej przestrzeni ułatwia
edycję zdjęć na komputerze. Należy pamiętać,
że poszczególne programy są z reguły zgodne z
ograniczoną liczbą przestrzeni kolorów.
Adobe RGB
sRGB
W przypadku wybrania przestrzeni kolorów Adobe RGB zdjęcia będą
zapisywane przy użyciu konwencji nazewnictwa „_SAMXXXX.JPG”.
148
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Korekcja zniekształceń
Ekran ust. użytkow.
Można korygować zniekształcenia powodowane przez układ soczewek
obiektywu. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych
obiektywów.
Ta opcja umożliwia wyświetlanie informacji o fotografowaniu na
wyświetlaczu lub usuwanie ich.
1
Obsługa dotykowa
London
Ustaw tę opcję, aby włączyć obsługę dotykową w trybie fotografowania.
Opcja
Opis
Wł.
Korzystaj z obsługi dotykowej w trybie fotografowania.
Wył.
Nie korzystaj z obsługi dotykowej w trybie fotografowania.
(Z obsługi dotykowej możesz korzystać w innych sytuacjach.)
2
3
Dostosowanie przycisku iFn
Opcje dostępne do skonfigurowania można wybrać po naciśnięciu
[i-Function] na obiektywie z funkcją i-Function.
Opcja
Opis
Przysłona
Służy do zmiany wartości przysłony.
Szybkość
migawki
Służy do zmiany szybkości migawki.
EV
Służy do zmiany wartości ekspozycji.
ISO
Służy do zmiany czułości ISO.
Balans bieli
Służy do zmiany balansu bieli.
Z
Służy do zmiany współczynnika zoomu.
Nr
1
Opis
Data/czas
Ustawienie wyświetlania daty i godziny.
Ikony
2
Ustawienie wyświetlania ikon po prawej stronie w trybie
fotografowania.
149
Menu ustawień aparatu >
Nr
Ustawienia użytkownika
Mapowanie przycisków
Opis
Histogram
Włączenie lub wyłączenie histogramu na wyświetlaczu.
3
Histogram – informacje
Histogram to wykres przedstawiający dystrybucję jasności na zdjęciu.
Histogram skłaniający się w lewo oznacza ciemne zdjęcie. Histogram
nachylony w prawo oznacza jasne zdjęcie. Wysokość wykresu jest
związana z kolorami. Im wyższy wykres, tym większa ilość danego
koloru na zdjęciu.
Niewystarczająca
ekspozycja
Zrównoważona
ekspozycja
Istnieje możliwość zmiany funkcji przypisanej do przycisku Niestand. lub
przycisku DIRECT LINK.
* Ustawienie domyślne
Przycisk
Funkcja
Niestand.
Ustawienie funkcji przycisku Własne.
• Podgląd optycz.*: włączanie funkcji podglądu głębi
pola ostrości dla bieżącej wartości przysłony. (s. 24)
• 1-prz.bal.bieli (Balans bieli): włączanie funkcji
niestandardowego balansu bieli.
• RAW za jedn.dotk.+: zapisywanie pliku w formacie
RAW+JPEG. Aby zapisać plik w formacie JPEG, naciśnij
przycisk ponownie.
• Reset: możliwość zresetowania wartości niektórych
ustawień.
• AEL: uruchomienie funkcji automatycznej blokady
ekspozycji.
• Blokada AEL: utrzymanie automatycznej blokady
ekspozycji po wykonaniu zdjęcia.
DIRECT LINK
Ustawienie funkcji przycisku DIRECT LINK. (AutoShare*,
MobileLink, Remote Viewfinder, Autom. wyk. kop.
zap., Email, SNS & Cloud, AllShare Play)
Nadmierna ekspozycja
150
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Siatka
Można wybrać siatkę, która jest pomocna przy ustawieniu scenerii.
(Wył.*, 3 X 3, 2 X 2, Krzyż, Przekątna)
Lampa af
Podczas fotografowania przy słabym oświetleniu można włączyć lampę
AF i ułatwić w ten sposób automatyczne ustawianie ostrości. W przypadku
słabego oświetlenia funkcja automatycznego ustawiania ostrości działa
skuteczniej, gdy lampa AF jest włączona.
151
Menu ustawień aparatu
Ustawienie
Dowiedz się, jak konfigurować ustawienia aparatu.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia,
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ odpowiednia opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
• Głośność systemu: ustawienie głośności dźwięków lub
całkowite wyłączenie wszystkich dźwięków. (Wył., Cichy,
Średni*, Głośny)
Dźwięk
Nawet jeśli głośność systemu jest wyłączona, aparat
emituje dźwięki podczas odtwarzania filmu lub pokazu
slajdów.
Regulacja
wyświetlacza
• Dźw. af: ustawianie dźwięku emitowanego przez aparat
Sz_podgl.
Regulacja jasności wyświetlacza, ustawienia automatycznej
regulacji jasności, koloru wyświetlacza czy wskaźnika
poziomu.
• Jasność wyświetlacza: ręczne dostosowanie jasności
wyświetlacza.
• Autom. jasność: włączanie lub wyłączanie
automatycznej jasności. (Wył., Wł.*)
• Kolor wyświetlacza: można ręcznie zmienić kolory
wyświetlacza.
• Kalibracja pozioma: przeprowadź kalibrację wskaźnika
poziomu. Jeśli wskaźnik poziomu nie znajduje się w
poziomie, należy ustawić aparat na płaskiej, poziomej
powierzchni i następnie wykonać instrukcje wyświetlane
na ekranie.
• W trybie odtwarzania nie ma dostępu do opcji
przy naciśnięciu przycisku migawki do połowy lub jego
zwolnieniu. (Wył., Wł.*)
• Dźwięk przycisku: ustawianie dźwięku emitowanego
przez aparat przy naciskaniu przycisków lub dotykaniu
ekranu lub zwalnianiu przycisków. (Wył., Wł.*)
Ustawienie czasu Szybkiego podglądu — tj. czasu, przez
który aparat wyświetla zdjęcie tuż po jego wykonaniu.
(Wył., 1 sek.*, 3 sek., 5 sek., Zatrzymaj)
Opis
Kalibracja pozioma.
• W orientacji pionowej nie można kalibrować wskaźnika
poziomu.
Autom.
wyświetlanie
wyłączone
Ustawianie czasu wyłączenia wyświetlacza. Wyświetlacz
jest wyłączany, gdy aparat nie jest używany przez
określony czas. (Wył., 30 sek.*, 1 min., 3 min., 5 min.,
10 min.)
152
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Wyj_video
Ustawianie sygnału wyjścia wideo odpowiedniego
dla kraju podczas podłączania aparatu do urządzenia
zewnętrznego, takiego jak monitor czy telewizor
obsługujący tryb HD.
• NTSC: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk, itp.
• PAL (zgodność wyłącznie z systemami PAL B, D, G, H
oraz I): Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia,
Francja, Niemcy, Anglia, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa
Zelandia, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,
Tajlandia, Norwegia, itd.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDTV obsługującego
system Anynet+ (HDMI-CEC) funkcjami odtwarzania
aparatu można sterować za pomocą pilota do telewizora.
• Wył.: nie można sterować funkcjami odtwarzania
aparatu przy użyciu pilota telewizora TV.
• Wł.*: można sterować funkcjami odtwarzania aparatu
przy użyciu pilota telewizora TV.
Ustawienie czasu wyłączenia zasilania. Aparat jest
wyłączany, gdy nie jest używany przez określony czas.
(30 sek., 1 min.*, 3 min., 5 min., 10 min., 30 min.)
Oszcz. energii
• Aparat zachowuje ustawienia czasu wyłączenia nawet
po wymianie baterii.
• Funkcja oszczędzania energii może nie działać, jeśli
aparat jest podłączony do komputera lub telewizora,
bądź odtwarza pokaz slajdów lub film.
• Pomoc dotycząca trybów: ustaw tę opcję, aby
Wyświetl
pomoc
wyświetlić tekst pomocy dotyczący wybranego trybu
podczas zmiany trybów fotografowania. (Wył., Wł.*)
• Pomoc dotycząca funkcji: ustawienie wyświetlania
tekstu pomocy dotyczącego menu i funkcji. (Wył., Wł.*)
Naciśnij [n], aby ukryć tekst pomocy.
Language
Umożliwia wybór wersji językowej menu na wyświetlaczu.
Ustawienie daty, godziny, formatu daty, strefy czasowej
oraz opcji drukowania daty na zdjęciach. (Strefa czasowa,
Data/czas, Typ daty, Typ godziny, Nadruk)
Data i czas
• Data jest wyświetlana w prawej dolnej części zdjęcia.
• Po wydrukowaniu zdjęcia niektóre drukarki mogą nie
Wyjście HDMI
Po podłączeniu aparatu do telewizora HD za pomocą
przewodu HDMI, można zmienić rozdzielczość obrazu.
• NTSC: Auto*, 1080p, 720p, 480p, 576p (aktywna tylko
wtedy, gdy jest wybrana opcja PAL)
Jeśli podłączony telewizor HD nie obsługuje wybranej
rozdzielczości, aparat wybierze rozdzielczość o jeden
poziom niższą.
wydrukować daty prawidłowo.
153
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Wyjście 3D
HDMI
Wybór opcji do odtwarzania plików na telewizorze
obsługującym technologię 3D.
• Obok siebie*: wyświetlanie dwóch obrazów obok siebie.
• Pakowanie ramek: wyświetlanie obrazów lewego i
prawego oka na przemian w ramkach.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Ustaw metodę numerowania plików i folderów.
• Reset: po użyciu funkcji resetowania, nazwa następnego
pliku będzie nosiła numer 0001.
• Seria*: nowe numery plików będą dodawane do
istniejącej sekwencji nawet po włożeniu nowej karty
pamięci, sformatowaniu karty czy usunięciu wszystkich
zdjęć.
Wybór metody tworzenia nazwy pliku.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Data:
- Pliki sRGB — MMDDXXXX.JPG. Na przykład zdjęcie
Nzw_pliku
zrobione 1 stycznia będzie mieć nazwę 0101XXXX.jpg.
Opis
• Jeśli wybrano przestrzeń kolorów 100PHOTO oraz
Numer pliku
- Pliki Adobe RGB — _MDDXXXX.JPG dla miesięcy od
stycznia do września. W miesiącach od października do
grudnia liczba miesiąca jest zastępowana literą — A dla
października, B dla listopada i C dla grudnia.
Na przykład zdjęcie zrobione 3 lutego będzie miało
nazwę _203XXXX.jpg. Zdjęcie zrobione 5 października
będzie mieć nazwę _A05XXXX.jpg.
•
•
•
•
•
Typ folderu
standardowe nazwy plików, nazwa pierwszego folderu
to sRGB, a nazwa pierwszego pliku to SAM_0001.
Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001 do
SAM_9999.
Numery folderów rosną o 1 w zakresie od 100PHOTO do
999PHOTO.
Maksymalna liczba plików, które można zapisać w
jednym folderze, wynosi 9999.
Nazwy plików są przypisywane zgodnie ze
specyfikacjami DCF (Design rule for Camera File system).
Zmiana nazwy pliku (np. na komputerze) może
uniemożliwić odczytanie go w aparacie.
Wybór rodzaju folderu.
• Standard*: XXXPHOTO
• Data: XXX_MMDD
154
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Formatowanie karty pamięci. Formatowanie powoduje
usunięcie wszystkich istniejących plików łącznie z plikami
zabezpieczonymi. (Tak, Nie)
Format.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Włożenie karty pamięci, która została sformatowana
w aparacie innej marki, czytniku kart pamięci
lub komputerze, może skutkować błędem. Przed
rozpoczęciem używania karty należy ją sformatować w
aparacie.
Dwupasmowy
punkt
dostępowy
• Oprogramowanie układowe można pobrać z witryny
www.samsung.com.
• Aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można
uruchomić, jeśli bateria nie jest w pełni naładowana.
Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania
sprzętowego należy całkowicie naładować baterię.
• Po uaktualnieniu oprogramowania ustawienia
użytkownika i wartości zostaną zresetowane. (Data,
godzina, język i wyjście wideo nie zmieniają się).
• Podczas aktualizacji oprogramowania nie wolno
wyłączać aparatu.
Ustawienie częstotliwości działania aparatu jako punkt
dostępu podczas korzystania z funkcji AutoShare,
MobileLink lub Remote Viewfinder. (5 GHz, 2,4 GHz*)
Jeśli korzystasz z aparatu w innym kraju niż kraj zakupu, funkcja
Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz może nie działać poprawnie
z powodu różnic w częstotliwościach radiowych. W tym
przypadku użyj zamiennie funkcji Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz.
• Geotagging: włączenie tej funkcji umożliwia
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
i obiektywu, adresu MAC oraz numeru certyfikacji sieci, a
także aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
• Aktualizacja oprogr.: aktualizowanie oprogramowania
sprzętowego aparatu lub obiektywu. (Korpus, Obiektyw)
Informacje o
urządzeniu
Opis
Moduł GPS
wykonywanie zdjęć uzupełnionych informacjami o
miejscu ich wykonania pobieranych za pomocą systemu
GPS. Informacje o lokalizacji są dodawane do danych Exif
łączonych ze zdjęciem. (Wył., Wł.*)
• Obow. ustawienia czasu GPS: ustawienie czasu,
przez jaki mają być używane informacje o poprzedniej
lokalizacji, gdy aparat nie może odebrać sygnałów
GPS. Jeśli aparat nie może odebrać sygnałów GPS
przez określony czas, informacje o lokalizacji nie będą
rejestrowane na zdjęciach. (15 sek.*, 30 sek., 1 min.,
3 min., 10 min., 30 min.)
• Wyświetlanie lokalizacji: wyświetlanie informacji o
lokalizacji na ekranie w trybie fotografowania. Informacje
o miejscu wykonania zdjęcia będą wyświetlane po
koreańsku tylko, gdy jesteś w Korei i język wyświetlacza
został ustawiony na koreański. W przypadku ustawienia
innego języka informacje o miejscu będą wyświetlane po
angielsku. (Wył., Wł.*)
• Resetowanie GPS: ustawianie wyszukiwania satelitów
GPS znajdujących się najbliżej bieżącej pozycji. (Tak, Nie)
Aby korzystać z funkcji GPS, należy kupić opcjonalny
moduł GPS.
155
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
• Oczyszczanie czujnika: usuwanie kurzu z czujnika.
• Czynność startowa: po włączeniu tej funkcji, aparat
przeprowadza czyszczenie czujnika przy każdym
uruchomieniu. (Wył.*, Wł.)
Oczyszczanie
czujnika
Urządzenie korzysta z wymiennych obiektywów, więc
przy ich wymianie na czujniku może osadzać się kurz.
Może to prowadzić do pojawiania się cząsteczek kurzu na
zdjęciach. Podczas przebywania w wyjątkowo zakurzonych
obszarach nie zalecamy wymieniania obiektywów. Należy
również pamiętać o zamocowaniu osłony na nieużywany
obiektyw.
Reset
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych menu
ustawień oraz opcji fotografowania (ustawienia daty,
godziny, języka i wyjścia wideo nie zmieniają się). (Tak, Nie)
Licencje
Open source
Wyświetlenie licencji Open Source.
156
Rozdział 6
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Aby wykorzystać w pełni możliwości aparatu, można podłączyć go do urządzeń zewnętrznych, takich jak komputer, telewizor HD czy 3D.
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora HD lub 3D
Zdjęcia lub filmy wideo można odtwarzać na telewizorze HD (3D) po
podłączeniu do niego aparatu przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI.
5
Włącz aparat.
• Aparat automatycznie przechodzi w tryb Odtwarzanie po
podłączeniu do telewizora obsługującego tryb HD.
Wyświetlanie plików na telewizorze HD
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ Wyjście HDMI ĺ odpowiednia opcja. (s. 153)
6
Wyświetlaj zdjęcia lub odtwarzaj filmy, używając przycisków
na aparacie.
• Aparat można podłączyć kablem HDMI telewizora HD, aby skorzystać z
metody Anynet+(CEC).
2
Wyłącz aparat i telewizor HD.
• Funkcje Anynet+(CEC) umożliwiają sterowanie podłączonymi urządzeniami za
pomocą pilota do telewizora.
• Jeśli telewizor HD obsługuje system Anynet+(CEC), włączy się on
3
Podłącz aparat do telewizora HD przy użyciu opcjonalnego
kabla HDMI.
•
•
•
4
Włącz telewizor obsługujący tryb HD i wybierz źródło wideo
HDMI.
•
automatycznie po podłączeniu aparatu. Ta funkcja może nie być dostępna w
niektórych telewizorach HD.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD za pomocą kabla HDMI, nie
można wykonywać zdjęć ani nagrywać filmów.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD niektóre funkcje odtwarzania w
aparacie mogą nie być dostępne.
Czas nawiązywania połączenia między aparatem i telewizorem HD może się
różnić w zależności od używanej karty pamięci. Główną funkcją karty pamięci
jest zwiększanie szybkości przesyłania danych, więc karta pamięci o większej
szybkości przesyłania niekoniecznie musi być równie szybka przy korzystaniu
z funkcji HDMI.
Filmy 1920X1080 (60 kl/sek.) można odtwarzać tylko na telewizorach HDTV z
prędkością odtwarzania 60 kl/sek.
158
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora HD lub 3D
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora
3D
7
• Ponowne naciśnięcie przycisku [I] umożliwia powrót do trybu
Zdjęcia i filmy zrobione w trybie 3D lub za pomocą opcji Panorama 3D w
trybie inteligentnym można wyświetlać na ekranie telewizora 3D.
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ Wyjście HDMI ĺ odpowiednia opcja. (s. 153)
2
Wybierz Wyjście 3D HDMI ĺ odpowiednia opcja. (s. 154)
3
Wyłącz aparat i telewizor 3D.
Wybierz plik 3D, a następnie naciśnij [I], aby zmienić tryb
na 3D.
2D.
8
Włącz funkcję 3D telewizora.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.
9
Przeglądaj zdjęcia 3D lub odtwarzaj filmy 3D za pomocą
przycisków aparatu.
• Plików MPO nie można wyświetlać z efektem 3D na telewizorach, które nie są
4
Podłącz aparat do telewizora 3D przy użyciu opcjonalnego
kabla HDMI.
zgodne z tym formatem pliku.
• Podczas oglądania pliku MPO albo pliku wideo 3D na telewizorze 3D należy
mieć założone odpowiednie okulary 3D.
• Efekt 3D zdjęć robionych w trybie Panorama 3D może być mniej widoczny niż
tych, które były robione w trybie 3D za pomocą obiektywu 3D.
5
Włącz telewizor 3D, a następnie wybierz źródło sygnału wideo
HDMI.
6
Włącz aparat.
Zdjęć i filmów 3D zrobionych aparatem nie można zbyt długo wyświetlać na
telewizorach 3D i monitorach 3D. Może to doprowadzić do występowania u
widza niepożądanych objawów, takich jak zmęczenie oczu, znużenie, mdłości
itd.
• Aparat podłączony do telewizora 3D automatycznie zmienia tryb na
Odtwarzanie.
159
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Przesyłanie plików do komputera
Pliki można przesyłać na kartę pamięci lub do komputera po uprzednim
podłączeniu aparatu do komputera PC.
Przesyłanie plików do komputera z
systemem Windows OS
3
Włącz aparat.
• Komputer automatycznie rozpoznaje aparat.
4
Na komputerze wybierz Mój komputer ĺ Dysk wymienny ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO lub 101_0101.
5
Wybierz pliki, a następnie przeciągnij je lub zapisz na
komputerze.
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego
Aparat można podłączyć do komputera jako dysk przenośny.
1
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
Jeśli opcja Typ folderu ma wybrane ustawienie Data, nazwa folderu jest
wyświetlana jako „XXX_MMDD”. Jeśli na przykład zdjęcie zostanie wykonane
1 stycznia, nazwa folderu to „101_0101”.
• Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrócenia kabla może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat może nie działać
prawidłowo.
160
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Przesyłanie plików do komputera
Odłączanie aparatu (w systemie Windows XP)
Metody odłączania aparatu w systemach Windows Vista, Windows 7, i
Windows 8 są podobne.
1
Obsługiwany jest system Mac OS 10.5 lub nowszy.
Upewnij się, że między aparatem a komputerem nie są
przesyłane żadne dane.
• Jeśli lampka stanu w aparacie miga, oznacza to, że trwa przesyłanie
danych. Zaczekaj, aż lampka przestanie migać.
2
Kliknij
na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu
komputera.
3
Kliknij wyskakujący komunikat.
4
Kliknij pole komunikatu informującego o bezpiecznym
usunięciu.
5
Przesyłanie plików do komputera z
systemem Mac OS
Odłącz kabel USB.
1
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera Macintosh za pomocą kabla
USB.
• Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
podłączenia kabla odwrotnie może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat może nie działać
prawidłowo.
161
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
3
Przesyłanie plików do komputera
Włącz aparat.
• Komputer automatycznie rozpoznaje aparat i wyświetla ikonę
dysku wymiennego.
4
Otwórz folder dysku wymiennego.
5
Przenieś zdjęcia lub filmy do komputera z systemem Mac.
162
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Używanie programów na komputerze
Pliki można wyświetlać i edytować, używając dostarczonych programów.
Można także bezprzewodowo przesyłać pliki do komputera.
Instalowanie programów z dostarczonego
dysku CD
Korzystanie z programu i-Launcher
Program i-Launcher umożliwia odtwarzanie plików przy użyciu aplikacji
Multimedia Viewer oraz zapewnia łącze do pobrania programu PC Auto
Backup.
Wymagania dla systemu operacyjnego Windows OS
1
Włóż dysk instalacyjny CD do komputera.
Pozycja
Wymagania
2
Wybierz język.
Procesor
Intel® i5 3,3 GHz lub szybszy/
AMD Phenom™ II x4 3,2 GHz lub szybszy
3
Wybierz program do zainstalowania.
Pamięć RAM
Co najmniej 512 MB pamięci RAM (zalecane co najmniej
1 GB)
4
Wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
System
operacyjny*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
5
Kliknij Exit (Zakończyć), aby zakończyć instalację.
Miejsce na dysku
twardym
250 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej)
• Napęd CD-ROM
• 1024x768 pikseli, monitor z 16-bitową paletą kolorów
Programy dostępne poprzez i-Launcher
Pozycja
Opis
Multimedia Viewer
Pliki można przeglądać przy użyciu programu
Multimedia Viewer.
Firmware Upgrade
Można pobrać oprogramowanie wbudowane
aparatu.
PC Auto Backup
Filmy i zdjęcia wykonane aparatem można
bezprzewodowo przesyłać na komputer.
Inne
(1280x1024 piksele, zalecana paleta 32-bitowa)
• Port USB 2.0
• Karta graficzna nVIDIA Geforce 7600GT lub szybsza/
karta z serii ATI X1600 lub szybsza
• Pakiet Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy
* Zostanie zainstalowana wersja 32-bitowa programu i-Launcher — nawet jeśli system
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 jest w wersji 64-bitowej.
163
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
• Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia. Program i-Launcher może nie
działać poprawnie, nawet jeśli komputer spełnia wymagania. Jest to zależne
od stanu komputera.
• Filmy wideo mogą nie być odtwarzane poprawnie, jeżeli komputer nie spełnia
wymagań.
Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z
korzystania z nieodpowiednich komputerów, na przykład komputerów
samodzielnie montowanych przez użytkownika.
Wymagania dla systemu operacyjnego Mac
Pozycja
Wymagania
System operacyjny
System Mac OS 10.5 lub nowszy
(poza PowerPC)
Pamięć RAM
Co najmniej 256 MB pamięci RAM
(zalecane co najmniej 512 MB)
Miejsce na dysku twardym
Co najmniej 110 MB
Inne
Port USB 2.0, napęd CD-ROM
Otwieranie i-Launcher
Na komputerze wybierz Start ĺ Wszystkie programy ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Lub kliknij Applications (Aplikacje)
ĺ Samsung ĺ i-Launcher na komputerze z systemem Mac OS.
164
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Korzystanie z programu Multimedia Viewer
Program Multimedia Viewer umożliwia odtwarzanie plików. Na ekranie
Samsung i-Launcher kliknij Multimedia Viewer.
• Program Multimedia Viewer obsługuje następujące formaty:
- Filmy wideo: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Pliki, które zostały nagrane przy użyciu urządzeń innych producentów mogą
Nr
Opis
1
Nzw_pliku
2
Powiększony obszar
3
Histogram
4
Otwórz wybrany plik.
5
Przycisk histogramu
6
Obróć w lewo/obróć w prawo.
7
Przejdź do poprzedniego pliku, przejść do następnego
pliku.
8
Dopasuj zdjęcie do ekranu.
9
Wyświetl zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
10
Zbliż/oddal
11
Przełączanie pomiędzy trybami 2D i 3D.
nie być płynnie odtwarzane.
Przeglądanie zdjęć
1
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Wyświetlanie filmów
1
Nr
Opis
6
Pauza
7
Przejdź do poprzedniego pliku.
8
Pasek postępu
Pobieranie oprogramowania wbudowanego
Na ekranie Samsung i-Launcher kliknij Firmware Upgrade.
Pobieranie programu PC Auto Backup
2
8
7 6 5 4
Nr
Opis
1
Nzw_pliku
2
Dostosuj głośność.
3
Otwórz wybrany plik.
4
Przejdź do następnego pliku.
5
Stop
Na ekranie Samsung i-Launcher kliknij PC Auto Backup.
Informacje na temat instalowania programu PC Auto Backup znajdują się
na stronie 133.
3
166
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Instalowanie programu Adobe Photoshop
Lightroom
Korzystanie z programu Adobe Photoshop
Lightroom
1
Włóż dysk DVD-ROM Adobe Photoshop Lightroom do czytnika
w komputerze.
2
3
Wybierz język.
Zdjęcia zrobione aparatem są często konwertowane do formatu
JPEG i zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami w momencie
fotografowania. Pliki RAW nie są przekształcane do formatów JPEG i są
zapisywane w pamięci bez żadnych zmian. Za pomocą programu Adobe
Photoshop Lightroom można kalibrować wartość ekspozycji, balans bieli,
odcień, kontrast i barwę zdjęć. Można także edytować pliki JPEG, TIFF oraz
RAW. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji do programu.
Wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
167
Rozdział 7
Załącznik
Poniżej znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, konserwacji aparatu,
rozwiązywania problemów, danych technicznych i akcesoriów opcjonalnych.
Załącznik
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach, należy
wypróbować następujące rozwiązania.
Komunikaty o błędach
Zalecane rozwiązanie
Osiągnięto
maksymalną liczbę
folderów i plików.
Wymień kartę.
Nazwy plików nie są zgodne ze standardem DCF.
Przenieś pliki z karty pamięci na komputer, a
następnie sformatuj kartę. (s. 155)
Komunikaty o błędach
Zalecane rozwiązanie
Obiektyw zabl.
Obiektyw jest zablokowany. Obróć obiektyw w lewo,
aż usłyszysz kliknięcie. (s. 45)
Error 00
Błąd karty
• Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
• Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.
• Sformatuj kartę pamięci.
Wyłącz aparat, a następnie zamontuj ponownie
obiektyw. Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj się
z centrum serwisowym.
Słaba bateria
Włóż naładowaną baterię lub naładuj zamontowaną
baterię.
Error 01/02
Wyłącz aparat i wyjmij baterię, a następnie włóż ją
ponownie. Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj się
z centrum serwisowym.
Brak pliku obrazu
Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci
zawierającą zdjęcia.
Błąd pliku
Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Pamięć pełna
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
Zablok. Karta
Kartę SD, SDHC, SDXC lub UHS-1 można zablokować,
aby zapobiec skasowaniu plików. Podczas
fotografowania karta powinna być odblokowana.
(s. 173)
169
Załącznik
Konserwacja aparatu
Czyszczenie aparatu
Obiektyw i wyświetlacz aparatu
Oczyść obiektyw z kurzu za pomocą pędzelka, a następnie przetrzyj go
ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie pozostanie kurz, zwilż
papierek czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i ostrożnie
przetrzyj nim obiektyw.
Matryca
W zależności od warunków fotografowania na zdjęciach może się
pojawiać kurz, ponieważ matryca jest narażona na działanie warunków
otoczenia. Jest to normalne zjawisko, gdyż aparat podczas codziennego
użytkowania jest narażony na działanie kurzu. Aby usunąć kurz z czujnika,
należy uruchomić funkcję czyszczenia czujnika. (s. 156) Jeśli mimo to kurz
pozostanie na czujniku, skontaktuj się z centrum serwisowym. Nie wolno
wkładać dmuchawy do otworu montażowego obiektywu.
Korpus aparatu
Przetrzyj go delikatnie suchą, miękką szmatką.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników ani
alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub niepoprawne działanie
aparatu.
170
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Wskazówki dotyczące używania i
przechowywania aparatu
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach
• W przypadku używania aparatu na plaży lub w podobnych miejscach
należy go chronić przed piaskiem i brudem.
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania
aparatu
• Należy unikać wystawiania aparatu na bardzo niską lub bardzo wysoką
• Ten aparat nie jest wodoodporny. Akumulatora, zasilacza i karty pamięci
nie należy dotykać mokrymi rękami. Dotykanie aparatu mokrymi rękami
może spowodować jego uszkodzenie.
temperaturę.
• Należy unikać używania aparatu w miejscach o bardzo wysokiej
wilgotności oraz w miejscach, w których wilgotność znacznie się
zmienia.
• Należy unikać wystawiania aparatu na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, a także przechowywania go w gorących, słabo
wentylowanych miejscach, takich jak samochód w letnie dni.
• Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat i wyświetlacz należy
chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem i nadmiernymi
wstrząsami.
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas
• Aby przechowywać aparat przez dłuższy czas, należy go umieścić w
zamkniętym pojemniku z absorbentem, takim jak żel silikonowy.
• Długo nieużywana bateria ulega rozładowaniu i przed użyciem należy ją
ponownie naładować.
• Wyjęcie akumulatora z aparatu na dłuższy czas może spowodować
ustawienie wartości fabrycznych dla bieżącej daty i godziny po
ponownym włączeniu.
• W celu uniknięcia uszkodzenia ruchomych części i elementów
wewnętrznych należy unikać używania i przechowywania aparatu w
zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych miejscach.
• Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych ani
łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić
łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym
samym miejscu, gdzie znajdują się aparat lub jego akcesoria.
• Aparatu nie należy przechowywać w miejscach, w których znajdują się
kulki na mole.
171
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu
Po przeniesieniu aparatu z miejsca chłodnego do ciepłego na obiektywie
lub wewnętrznych elementach aparatu może wystąpić kondensacja pary.
W takiej sytuacji należy wyłączyć aparat i zaczekać przez co najmniej
1 godzinę. Jeżeli kondensacja pary wystąpi na karcie pamięci, należy ja
wyjąć z aparatu i przed ponownym włożeniem zaczekać na całkowite
odparowanie wilgoci.
Inne przestrogi
• Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Może to
spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób, a także
uszkodzenie aparatu.
• Nie należy malować aparatu, ponieważ farba może skleić ruchome
elementy, co uniemożliwi prawidłowe działanie aparatu.
• Gdy aparat nie jest używany, powinien być wyłączony.
• Aparat zawiera delikatne części. Należy unikać narażania aparatu
na wstrząsy. Wyświetlacz należy chronić przed siłami zewnętrznymi,
przechowując nieużywany aparat w etui. Aparat należy chronić przed
rysami, trzymając go z dala od piasku, ostrych przedmiotów lub
drobnych monet.
• Nie wolno używać aparatu, jeśli jego ekran jest pęknięty lub uszkodzony.
Pęknięte szkło lub akryl mogą być przyczyną skaleczenia rąk i twarzy.
Należy oddać aparat do naprawy do centrum serwisowego Samsung.
• Nie wolno umieszczać aparatów, baterii, ładowarek lub akcesoriów
w/na urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka mikrofalowa, piec
czy grzejnik. Urządzenia mogą ulec odkształceniu, przegrzaniu i być
przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy lub
jej uszkodzenie.
• Obiektyw należy chronić przed odciskami palców i zarysowaniami.
Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów,
niepozostawiającą włókien.
• Aparat może się wyłączyć w wyniku wystąpienia wstrząsu. Dzieje się
tak w celu zabezpieczenia karty pamięci. Aby ponownie użyć aparatu,
należy go włączyć.
• Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko,
które nie powinno mieć wpływu na trwałość aparatu ani jego sprawność.
• Gdy aparat jest używany w niskiej temperaturze, jego włączanie może
trwać dłużej, kolor ekranu może być tymczasowo inny oraz może
występować efekt powidoku. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu.
Zjawiska te ustąpią po przeniesieniu aparatu w miejsce o wyższej
temperaturze.
• Farba i metal po zewnętrznej stronie aparatu mogą powodować
występowanie alergii, swędzenia skóry, wyprysków lub opuchlizny u
osób o wrażliwej skórze. W przypadku wystąpienia takich objawów
należy zaprzestać korzystania z aparatu i skonsultować się z lekarzem.
• Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów dostępu
aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania aparatu
mogą nie być objęte gwarancją.
• Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez
wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac
serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac
serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie są
objęte gwarancją.
172
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje dotyczące kart pamięci
Adapter karty pamięci
Obsługiwane karty pamięci
Niniejsze urządzenie obsługuje karty pamięci SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity),
UHS-1 (Ultra High Speed-1), microSD, microSDHC, microSDXC oraz
microUHS-1.
Karta pamięci
Aby używać miniaturowych kat pamięci w tym urządzeniu, w komputerze
lub w czytniku kart pamięci, należy włożyć kartę do przejściówki.
Styki
Przełącznik zabezpieczający
przed zapisem
Etykieta (przód)
Za pomocą przełącznika zabezpieczającego przed zapisem można
uniemożliwić usuwanie danych z kart SD, SDHC, SDXC i UHS-1.
Przesunięcie przełącznika w dół powoduje zablokowanie zapisu, a w
górę — odblokowanie zapisu. Podczas fotografowania i filmowania karta
powinna być odblokowana.
173
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Pojemność karty pamięci
Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenerii lub warunków fotografowania. Poniższe pojemności przedstawiono dla karty SD 2 GB.
Rozmiar
Zdjęcia
Jakość
B.dobra
Dobra
Normalna
RAW
RAW + B.dobra
RAW + Dobra
RAW + Normalna
20.0M (5472X3648)
151
179
218
69
47
49
52
10.1M (3888X2592)
276
321
384
-
62
64
66
5.9M (2976X1984)
423
484
565
-
71
72
74
2.0M (1728X1152)
845
923
1016
-
82
83
84
Seryjne
479
545
631
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
177
208
252
-
51
53
56
7.8M (3712X2088)
343
396
467
-
66
68
70
4.9M (2944X1656)
487
553
640
-
74
75
76
2.1M (1920X1080)
827
905
999
-
82
83
84
13.3M (3648X3648)
218
255
307
-
56
58
61
7.0M (2640X2640)
373
429
504
-
68
70
72
4.0M (2000X2000)
559
630
721
-
76
77
78
1.1M (1024X1024)
1111
1180
1258
-
86
86
87
174
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Jakość
Rozmiar
1920X1080 (60 kl/sek.)
1920X1080 (30 kl/sek.)
*
1920X1080 (15 kl/sek.)
Filmy
1920X810 (24 kl/sek.)
1280X720 (60 kl/sek.)
1280X720 (30 kl/sek.)
640X480 (30 kl/sek.)
Do udostępniania (30 kl/sek.)
*
•
•
•
•
•
Wysoka jakość
Normalna
Ok. 10' 10"
Ok. 12' 43"
Ok. 17' 41"
Ok. 22' 09"
Ok. 23' 38"
Ok. 29' 24"
Ok. 21' 35"
Ok. 27' 02"
Ok. 16' 51"
Ok. 21' 06"
Ok. 29' 11"
Ok. 36' 35"
Ok. 120' 47"
Ok. 153' 30"
Ok. 218' 48"
Ok. 278' 24"
jest dostępne jedynie z niektórymi opcjami Inteligentnego filtra.
Powyższe wartości zostały zmierzone dla nagrań bez korzystania z funkcji zbliżenia.
Dostępny czas nagrywania może ulec zmianie w przypadku korzystania z funkcji zbliżenia.
W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów wideo.
Maksymalny czas nagrania wynosi 29 minut i 59 sekund na jeden plik.
Maksymalny czas odtwarzania plików wideo Do udostępniania wynosi 30 sekund na plik.
175
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci
• Należy unikać narażania kart pamięci na działanie bardzo niskiej lub
bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F).
Ekstremalne temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie
kart pamięci.
• Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie
nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną
uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
• Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych
aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować
kartę pamięci w aparacie.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
• Gdy kontrolka aparatu miga, nie wolno wyciągać karty pamięci ani
wyłączać aparatu, ponieważ mogłoby to spowodować utratę danych.
• Po zużyciu karty pamięci nie można zapisywać na niej dalszych zdjęć.
W takiej sytuacji należy włożyć nową kartę pamięci.
• Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem
i ciałami obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed
włożeniem do aparatu należy ją oczyścić miękką szmatką.
• Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić przed
kontaktem z cieczami, zanieczyszczeniami i ciałami obcymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia
karty pamięci lub aparatu.
• Przenoszoną kartę pamięci przechowuj w opakowaniu, które ochroni ją
przed działaniem wyładowań elektrostatycznych.
• Najważniejsze dane należy przenosić na inne nośniki, np. na dysk twardy
lub płytę CD/DVD.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, karta pamięci może się
nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza awarii.
• Należy korzystać z karty pamięci spełniającej standardowe wymagania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym
naciskom.
• Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w pobliżu
silnych pól magnetycznych.
• Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w miejscach
o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub zawierających
materiały żrące.
176
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje na temat baterii
• Nie należy na długo pozostawiać baterii na łatwopalnych materiałach, na
Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.
• Włączonego urządzenia nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych
przykład na pościeli, dywanach lub kocach elektrycznych.
przestrzeniach.
• Należy uważać, aby bieguny baterii nie zetknęły się z metalowymi obiektami,
na przykład naszyjnikami, monetami, kluczami lub zegarkami.
Dane techniczne baterii
• Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta,
litowo-jonowych baterii wymiennych.
Pozycja
Opis
Model
BP1130
Typ
Bateria litowo-jonowa
Pojemność
1130 mAh
Napięcie
7,6 V
• Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatury 60°C (140°F) lub
Czas ładowania* (w przypadku całkowitego
wyładowania akumulatora)
Ok. 215 min
• Należy chronić baterię przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
• Nie wolno narażać baterii na przegrzanie przez wystawienie na działanie
Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z baterii może doprowadzić do
powstania obrażeń lub do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa podczas
korzystania z baterii należy przestrzegać poniższych zasad:
• W przypadku nieprawidłowej obsługi bateria może ulec zapłonowi lub
•
•
•
zgniatających.
• Nie należy wystawiać baterii na działanie silnych uderzeń, takich jak przy
upadkach z dużych wysokości.
wyższej.
* Ładowanie baterii przez podłączenie aparatu do komputera może trwać dłużej.
•
• Nie należy rozmontowywać ani przebijać baterii ostrymi przedmiotami.
• Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiego ciśnienia ani sił
eksplodować. Jeśli zauważono jakiekolwiek deformacje, pęknięcia lub
inne nieprawidłowości w wyglądzie baterii, należy natychmiast zaprzestać
korzystania z niej i skontaktować się z producentem.
Należy używać wyłącznie oryginalnych i zalecanych przez producenta
ładowarek. Baterie należy ładować wyłącznie w sposób zgodny z opisem
zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie należy umieszczać baterii w pobliżu urządzeń grzewczych ani
pozostawiać jej w zbyt nagrzanych miejscach, na przykład latem we wnętrzu
rozgrzanego samochodu.
Nie należy umieszczać baterii w kuchence mikrofalowej.
Nie należy przechowywać baterii ani korzystać z niej w gorących i wilgotnych
miejscach, na przykład saunach lub kabinach prysznicowych.
słońca, ognia lub innych źródeł ciepła.
Wskazówki dotyczące utylizacji
• Podczas utylizacji baterii należy zachować ostrożność.
• Nie należy wyrzucać baterii do ognia.
• Przepisy dotyczące utylizacji mogą się różnić w zależności od kraju lub
regionu. Utylizacja baterii musi przebiegać zgodnie z wszystkimi przepisami
lokalnymi i państwowymi.
Wytyczne odnoszące się do ładowania baterii
Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji użytkownika.
Niewłaściwieładowana bateria może wybuchnąć lub ulec zapłonowi.
177
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Czas eksploatacji baterii
Tryb fotografowania
Średni czas / liczba zdjęć
Zdjęcia
Ok. 165 min/Ok. 330 zdjęć
Filmy
Ok. 110 min (nagrywanie filmów w rozdzielczości
1920X1080 i z szybkością 60 kl/sek.)
• Powyższe dane opracowano na podstawie standardowych testów
organizacji CIPA. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od podanych,
w zależności od sposobu używania urządzenia.
• Dostępny czas nagrywania może się różnić w zależności od tła, przerw w
nagrywaniu i warunków użytkowania.
• W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka
filmów wideo.
Uwagi dotyczące użytkowania baterii
• Należy unikać narażania kart pamięci na działanie bardzo niskiej lub
bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F).
Skrajne temperatury mogą zmniejszyć pojemność ładowania baterii.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, obszar wokół komory
baterii może się nagrzewać. Nie wpływa to jednak na sposób działania
aparatu.
• Nie należy wyciągać przewodu zasilającego, aby odłączyć wtyczkę od
gniazdka elektrycznego, ponieważ może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• W temperaturze poniżej 0°C/32°F może się zmniejszyć pojemność baterii
i skrócić czas jej pracy.
• Pojemność baterii może się zmniejszyć w niskiej temperaturze, ale wróci
do normalnego poziomu w wyższej temperaturze.
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii
Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, ikona baterii ma czerwony kolor i
wyświetlany jest komunikat „Słaba bateria”.
• Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy z niego wyjąć
baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelnić
lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas z baterią w środku
powoduje rozładowanie baterii. Ponowne naładowanie w całkowicie
rozładowanej baterii może być niemożliwe.
• W przypadku nieużywania aparatu przez dłuższy czas (3 miesiące
lub dłużej) należy regularnie sprawdzać baterię i ładować ją. Jeżeli
bateria będzie się ciągle rozładowywała, jej pojemność oraz długość
życia mogą się zmniejszyć, co może prowadzić do nieprawidłowego
funkcjonowania, pożaru lub eksplozji.
178
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania baterii
Należy chronić akumulatory, ładowarki i karty pamięci przed
uszkodzeniem.
Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami.
Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami +
i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie, a także
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Uwagi dotyczące ładowania baterii
• Jeśli lampka stanu jest wyłączona, sprawdź, czy akumulator został
włożony prawidłowo.
• Jeżeli aparat jest włączony podczas ładowania, bateria może nie
naładować się w pełni. Przed ładowaniem baterii należy wyłączyć aparat.
• Nie należy korzystać z aparatu podczas ładowania baterii. Może to
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
• Nie należy wyciągać przewodu zasilającego, aby odłączyć wtyczkę od
gniazdka elektrycznego, ponieważ może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• W przypadku podłączenia aparatu do zewnętrznego źródła zasilania,
gdy bateria jest rozładowana, korzystanie z funkcji zużywających wiele
energii spowoduje wyłączenie się aparatu. Aby normalnie korzystać z
aparatu naładuj baterię.
• Po odłączeniu przewodu zasilania gdy bateria jest w pełni naładowana
lampka stanu włącza się na około 30 minut.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów wideo przyczynia
się do szybszego wyczerpania baterii. Ładuj baterię do momentu
wyłączenia się czerwonej lampki stanu.
• Jeśli lampka stanu miga na czerwono, podłącz ponownie kabel lub
wyjmij baterię, a następnie włóż ją ponownie.
• W przypadku ładowania baterii przegrzanym kablem lub w wysokiej
temperaturze lampka statusu może migać na czerwono. Ładowanie
rozpocznie się po ostygnięciu baterii.
• Nadmierne ładowanie akumulatora może przyczynić się do skrócenia
czasu jego eksploatacji. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód od
aparatu.
• Nie należy zginać kabla zasilacza ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Może to spowodować jego uszkodzenie.
• Bateria powinna się ładować przez co najmniej 10 minut przed
włączeniem aparatu.
179
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Uwagi na temat ładowania podczas połączenia z komputerem
• Należy używać jedynie dostarczonego kabla USB.
• Bateria może się nie ładować, gdy:
- korzystasz z koncentratora USB,
- do komputera podłączone są inne urządzenia USB,
- kabel został podłączony do portu na przedzie komputera,
- port USB w komputerze nie obsługuje standardowego wyjścia energii.
(5 V, 500 mA)
Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów
i ładowarek
• Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Podczas utylizacji zużytych
akumulatorów należy przestrzegać przepisów lokalnych.
• Nie wolno umieszczać baterii ani aparatów w/na urządzeniu grzewczym,
takim jak kuchenka mikrofalowa, piec czy grzejnik. W razie przegrzania
akumulatory mogą wybuchnąć.
180
Załącznik
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
W przypadku problemów z aparatem prosimy o wykonanie poniższych
procedur przed kontaktem z centrum serwisowym.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń
zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
• Sformatuj kartę pamięci.
• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę
Pozostawiając aparat w centrum serwisowym, należy dołączyć także te
elementy, które mogą mieć wpływ na usterkę, np. kartę pamięci czy baterię.
Sytuacja
Nie można włączyć
aparatu
energii lub wyświetlacz wyłącza się automatycznie.
(s. 153)
• Aparat może się automatycznie wyłączyć, aby
zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek
przegrzania. Ponownie włącz aparat.
• Bateria może się szybko rozładowywać w niskich
Bateria szybko się
rozładowuje
Aparat zawiesza się
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
Aparat nagrzewa
się
Aparat może się nagrzewać podczas używania.
Jest to normalne zjawisko i nie powinno mieć ono
wpływu na okres eksploatacji czy sprawność aparatu.
Lampa błyskowa
jest nieoczekiwanie
wyzwalana
Lampa błyskowa może zostać wyzwolona w wyniku
wyładowania elektrostatycznego. Aparat nie jest
uszkodzony.
• Upewnij się, że do aparatu została włożona bateria.
• Upewnij się, że bateria została włożona
• Naładuj baterię.
• W aparacie może być włączony tryb oszczędzania
Aparat nagle się
wyłącza
• Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj kartę
Zalecane rozwiązanie
prawidłowo.
• Naładuj baterię.
temperaturach (poniżej 0°C/32°F). Umieść baterię
w ciepłym miejscu, na przykład w kieszeni.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów
wideo przyczynia się do szybszego wyczerpania
baterii. W razie potrzeby naładuj baterę.
• Baterie są elementami ulegającymi zużyciu i po
pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli
bateria szybko się rozładowuje, kup nową.
pamięci.
Nie można robić
zdjęć
pamięci. (s. 173)
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Naładuj baterię.
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na
Lampa błyskowa
nie działa
wartość Wył.. (s. 94)
• W niektórych trybach nie można używać lampy
błyskowej.
Data i czas są
nieprawidłowe
Ustaw datę i godzinę w menu q. (s. 153)
Wyświetlacz lub
przyciski nie
działają
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
181
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Wystąpił błąd karty
pamięci
Zalecane rozwiązanie
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
• Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
• Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż.
• Sformatuj kartę pamięci.
Barwy zdjęcia
nie odpowiadają
rzeczywistości
Ustawienie nieprawidłowego balansu bieli
może skutkować kolorami odbiegającymi od
rzeczywistych. Wybierz prawidłową opcję balansu
bieli, dostosowaną do źródła światła. (s. 76)
Zdjęcie jest zbyt
jasne lub zbyt
ciemne.
Zdjęcie jest prześwietlone lub niedoświetlone.
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość migawki.
• Zmień czułość ISO. (s. 75)
• Wyłącz lub włącz lampę błyskową. (s. 94)
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków
oświetleniowych. (s. 102)
Zdjęcia są
zniekształcone
Ten aparat może cechować się minutowym
zniekształceniem podczas używania obiektywu
szerokokątnego, który umożliwia fotografowanie z
szerokim kątem widzenia. Jest to zjawisko normalne
i nie oznacza awarii.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć
w temacie „Przestrogi dotyczące korzystania z kart
pamięci”. (s. 176)
Karta pamięci SDXC
lub UHS-1 nie jest
rozpoznawana
przez komputer
Karta pamięci SDXC wykorzystuje system plików
exFAT. Aby używać kart pamięci SDXC lub
UHS-1 sformatowanych w systemie plików exFAT
na komputerach z systemem Windows XP, należy
pobrać z witryny firmy Microsoft plik sterownika
systemu plików exFAT i zainstalować go.
Telewizor lub
komputer nie
umożliwiają
wyświetlania zdjęć
i filmów zapisanych
na karcie pamięci
SDXC lub UHS-1
Karta pamięci SDXC wykorzystuje system plików
exFAT. Aby używać kart pamięci SDXC lub UHS-1
sformatowanych w systemie plików exFAT, należy się
upewnić, że urządzenie zewnętrzne jest zgodne z
systemem plików exFAT przed podłączeniem aparatu
do tego urządzenia.
Nie można
wyświetlać plików
Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego
odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna być
zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji należy
wyświetlić pliki na komputerze.
• Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania ostrości
Zdjęcie jest
nieostre
Ekran odtwarzania
nie wyświetla się
na podłączonym
urządzeniu
zewnętrznym
razie należy go wyczyścić. (s. 170)
podłączony do zewnętrznego monitora.
• Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo
zapisana.
• Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo
Komputer nie
rozpoznaje aparatu
nadaje się do rodzaju wykonywanych zdjęć.
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
• Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W przeciwnym
• Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo
Komputer
rozłącza się z
aparatem podczas
przesyłania zdjęć
podłączony.
• Upewnij się, że aparat jest włączony.
• Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany
obsługiwany system operacyjny.
Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na skutek
działania elektryczności statycznej. Odłącz kabel USB
i podłącz go ponownie.
182
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Nie można
odtworzyć
filmów wideo na
komputerze
Może wystąpić problem z odtwarzaniem filmów w
przypadku niektórych programów do odtwarzania
filmów wideo. Aby odtwarzać filmy nakręcone
aparatem, korzystaj z programu Multimedia Viewer,
który możesz zainstalować razem z programem
i-Launcher na swoim komputerze.
Funkcja AEL nie
działa
Funkcja AEL nie działa w trybach t, M, i i
s. Wybierz inny tryb, aby móc użyć tej funkcji.
• Zamknij program i-Launcher i uruchom go
Program i-Launcher
nie działa
prawidłowo
Nie można ustawić
funkcji DPOF w
przypadku plików
RAW
ponownie.
• W zależności od danych technicznych oraz
środowiska komputera program może nie
uruchamiać się automatycznie. W takim przypadku
kliknij Start ĺ Wszystkie programy ĺ Samsung
ĺ i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher na
komputerze z systemem Windows. (W przypadku
komputerów z systemem Windows 8 otwórz ekran
Start, a następnie wybierz All apps (Wszystkie
aplikacje) ĺ Samsung i-Launcher.) Lub kliknij
Applications (Aplikacje) ĺ Samsung ĺ
i-Launcher na komputerze z systemem Mac OS.
• Upewnij się, że obiektyw jest prawidłowo
Obiektyw nie działa
zamontowany.
• Zdejmij obiektyw z aparatu i ponownie go
zamocuj.
Zewnętrzna lampa
błyskowa lub
moduł GPS nie
działa
W chwili włączania
aparatu pojawia
się ekran ustawień
daty i godziny
Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest
poprawnie zamontowane w gnieździe i włączone.
• Ponownie ustaw datę i godzinę.
• Ten ekran pojawia się, gdy wewnętrzne
źródło zasilania aparatu jest prawie całkowicie
rozładowane. W celu ponownego naładowania
wewnętrznego źródła zasilania włóż do aparatu
całkowicie naładowaną baterię i nie włączaj
aparatu przez co najmniej 72 godziny.
Funkcji DPOF nie można ustawiać w przypadku
plików RAW.
• Obiekt nie znajduje się w obszarze ustawiania
Autofokus nie
działa
ostrości. Gdy obiekt jest poza obszarem funkcji AF,
fotografuj, przesuwając obiekt do środka obszaru
AF i wciskając do połowy [Migawka].
• Obiekt jest za blisko aparatu. Oddal się od obiektu
i fotografuj.
• Tryb ostrości został ustawiony na MF. Przełącz tryb
na AF.
183
Załącznik
Specyfikacje aparatu
Matryca
Wyświetlacz
Typ
CMOS
Rozmiar matrycy
23,5 X 15,7 mm
Efektywna liczba pikseli
Ok. 20,3 megapiksela
Całkowita liczba pikseli
Ok. 21,6 megapiksela
Filtr kolorów
Główny filtr kolorów RGB
Bagnet do montażu obiektywu
Typ
Bagnet Samsung NX
Dostępny obiektyw
Obiektywy Samsung
Stabilizacja obrazu
Typ
Przesunięcie obiektywu (zależy od obiektywu)
Tryb
Wył./Tryb 1/Tryb 2
Korekta zniekształceń
Typ
AMOLED z panelem dotykowym
pojemnościowym
Rozmiar
3,31" (Ok. 84,0 mm)
Rozdzielczość
WVGA (800X480) 768 tys. pikseli (PenTile)
Pole widzenia
Ok. 100%
Kąt
Odchylany (W górę 90°, w dół 45°)
Wyświetlacz
użytkownika
Siatka, Ikony, Histogram, Skala odległości,
Poziomica
Ustawianie ostrości
Typ
• Suma punktów AF: 105 (AF z detekcją fazy),
Punkt ostrości
Wył./Wł. (zależy od obiektywu)
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Usuwanie kurzu
Typ
Wibracje naddźwiękowe
AF z detekcją fazy i kontrastu
247 punktów (AF z detekcją kontrastu)
• Wybór: 1 punkt (swobodny wybór)
• Multi: Normalny 21 (3 X 7) punktów
(skrzyżowanie 1), zbliżenie 35 punktów
• Wykrywanie twarzy: Maks. 10 twarzy
Tryb
Pojedyncze AF, Ciągły AF, Ręczna ostrość,
Dotykowy AF i Migawka
Lampa AF
Zielona dioda
184
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Migawka
Tryb napędu
Typ
Elektrycznie sterowana migawka o pionowym
ruchu na powierzchni ogniskowej
Szybkość
• Automatyczna: 1/6000–1/4 s
• Ręczna: 1/6000–30 s (Krok 1/3 EV)
• Bulb (limit czasu: 4 min)
Ekspozycja
System pomiaru
Kompensacja
Blokada AE
System pomiaru TTL 221 z segmentami
blokowymi (17 X 13)
Pojedyncze, Ciągłe, Seryjne (tylko 5M),
Samowyzwalacz, Zakres (Automatyczna
ekspozycja, Balans bieli, Kreator obrazu)
8,6 kl/sek.
Fotografowanie ciągłe
* Maksymalna prędkość fotografowania to 8,6 klatek na
sekundę. Zostanie ona ograniczona po wykonaniu ok.
13 zdjęć JPEG lub 5 zdjęć RAW. (Zależnie od karty SD UHS-1.
Może się różnić w zależności od specyfikacji karty pamięci.)
Pomiar: Multi, Centr. waż., Punktowy
Fotografowanie z
zakresem
Zakres automatycznej ekspozycji (±3 EV),
Zakres balansu bieli, Zakres kreatora obrazu
Zakres pomiaru: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Samowyzwalacz
2–30 s (1 s odstęp czasu)
Wyzwalacz migawki
SR2NX02 (poprzez port Micro USB) (opcjonalnie)
±3 EV (Krok 1/3 EV)
Przycisk Niestand.
• 1 krok: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
Odpowiednik ISO
Tryb
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 kroku: Auto, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000,
ISO 25600
Lampa błyskowa
Typ
Zewnętrzna lampa błyskowa
(w zestawie z SEF8A)
Tryb
Inteligentna lampa błyskowa, Auto,
Autom. red. czer. Oczu, Wypełnij,
Wypełn.+red. czer., 1. kurtyna, 2. kurtyna, Wył.
Liczba prowadnic
8 (przy czułości ISO 100) (SEF8A)
Kąt widzenia
28 mm (odpowiednio do formatu 35 mm)
Szybkość synchronizacji
Poniżej 1/180 s
Wartość EV lampy
błyskowej
-2–+2 EV (Krok 0,5 EV)
Zewnętrzna lampa
błyskowa
Opcjonalne lampy zewnętrzne Samsung
Terminal synchronizacji
Gorąca stopka
185
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Balans bieli
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Tryb
Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie, Białe,
jarzeniowe, Naturalne białe, jarzeniowe, Dzienne,
jarzeniowe, Żarowe, Bal. biel. lampy błyskowej,
Własne ust., Temperatura koloru (Ręczny)
Mikroregulacja
Pomarańczowy/niebieski/zielony/purpurowy
7 kroków każdy
Rozmiar
Zakres dynamiczny
Wył./Inteligentny zasięg+/HDR
Kreator obrazu
Tryb
Parametr
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (tylko w trybie zdjęć
seryjnych), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* Tryb 3D jest dostępny tylko z obiektywem 3D i
rozdzielczością JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512) lub
2.1M (1920X1080).
Standardowa, Żywe, Portret, Pejzaż, Las, Retro,
Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Własne 1,
Własne 2, Własne 3
Jakość
B.dobra, Dobra, Normalna
Kolor, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
Standard RAW
SRW (ver.2.0.0)
Zakres kolorów
sRGB, Adobe RGB
Fotografowanie
Tryb
Intelig. autom., Program, Preselekcja przysł.,
Preselekcja migawki, Ręcznie, Priorytet
obiektywu, Inteligentny
Tryb Inteligentny
Upiększanie twarzy, Najlepsze ujęcie, Pejzaż,
Makro, Stopklatka, Bogate kolory, Panorama,
Wodospad, Sylwetka, Zachód, Noc, Fajerw.,
Ślady świetlne, Kreatywne zdjęcie
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Kredka, Akwarela, Rysunek
lawowany, Szkic olejny, Szkic tuszem, Akryl,
Negatyw, Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty
186
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Wideo
Odtwarzanie
Typ
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Dźwięk: AAC
Tryb Film AE
Typ
Pojedynczy obraz, Miniatury (15/28),
Pokaz slajdów, Film
Program, Preselekcja przysł., Preselekcja
migawki, Ręcznie
Edycja
Inteligentny filtr, Zmień rozmiar, Obróć,
Retusz twarzy, Jasność, Kontrast
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Kredka, Akwarela, Rysunek
lawowany, Szkic olejny, Szkic tuszem, Akryl,
Negatyw, Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Kredka, Akwarela, Rysunek
lawowany, Szkic olejny, Szkic tuszem, Akryl,
Negatyw, Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty
Rozmiar
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Do udostępniania)
Liczba klatek na
sekundę
60 kl/sek., 30 kl/sek., 24 kl/sek. (dostępne jedynie
przy 1920X810), 15 kl/sek. (dostępne jedynie
przy niektórych opcjach Inteligentny filtr)
Prędkość
x0.25 (tylko 640X480, 320X240), x0.5 (tylko
1280X720 (30 kl/sek.), 640X480, 320X240), x1, x5,
x10, x20
Jakość
Wysoka jakość, Normalna
Dźwięk
Stereo
Edycja
Zapisywanie pojedynczych klatek,
Przycinanie czasu
Pamięć
Multimedia
Zewnętrzna pamięć (opcjonalna)*:
karta SD (gwarantowane 2 GB),
SDHC (gwarantowane do 32 GB),
SDXC (gwarantowane do 64 GB), UHS-1
* Zalecana klasa 6 lub wyższa
Format pliku
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), DCF, DPOF 1.1
GPS
Typ
Tagowanie geograficzne przy użyciu
opcjonalnego modułu GPS (WGS 84)
Rozmiar
Nazwa miejsca (tylko angielski i koreański)
187
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Sieć bezprzewodowa
Źródło zasilania
Typ
IEEE 802.11b/g/n z obsługą dwóch zakresów
Funkcja
MobileLink, Remote Viewfinder, Autom. wyk.
kop. zap., Email, SNS & Cloud, AllShare Play,
AutoShare, Wi-Fi Direct
NFC
Typ
Akumulator: BP1130 (1130 mAh)
* Źródła zasilania mogą się różnić w zależności od
regionu.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
122 x 63,7 x 40,7 mm (bez wystających części)
Masa
Tak
284 g (bez baterii i karty pamięci)
Interfejs
Temperatura robocza
Sygnał cyfrowy
USB 2.0 (wtyczka mikro USB)
Sygnał wideo
• NTSC, PAL (możliwość wyboru)
• HDMI
Wilgotność powietrza (użytkowanie)
Zewnętrzne
wyzwalanie
Tak (mikro USB)
Oprogramowanie
Zasilanie
DC 5.0V, 1 A przez złącze micro USB
0–40°C
5–85 %
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* Dane techniczne mogą zostać zmienione w celu poprawienia działania bez wcześniejszego
powiadomienia.
* Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
188
Załącznik
Glosariusz
AP (Punkt dostępowy)
Punkt dostępowy to urządzenie umożliwiające łączenie urządzeń
bezprzewodowych z sieciami przewodowymi.
AEL/AFL (Automatyczna blokada ekspozycji / Automatyczna
blokada ostrości)
Ta funkcja umożliwia blokowanie parametrów ekspozycji lub ostrości,
według których ma być ustawiana ostrość lub obliczana ekspozycja.
Sieć Ad-Hoc
Sieć ad-hoc to tymczasowe połączenie służące do współdzielenia plików
lub połączenia internetowego między komputerami i urządzeniami.
AF (Automatyczne ustawianie ostrości)
System, który automatycznie ustawia ostrość obiektywu aparatu na
obiekcie. Ten aparat używa kontrastu do automatycznego ustawiania
ostrości.
AdobeRGB
Przestrzeń Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym
i charakteryzuje się szerszym zakresem kolorów niż przestrzeń sRGB.
Szerszy zakres kolorów tej przestrzeni ułatwia edycję zdjęć na komputerze.
AMOLED (Aktywna matryca złożona z organicznych diod
emitujących światło) / LCD (Wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
AEB (Automatyczna skala ekspozycji)
AMOLED to niewymagający stosowania podświetlenia typ wyświetlacza
charakteryzujący się małą grubością i masą. Wyświetlacz LCD to
wyświetlacz powszechnie stosowany w urządzeniach elektroniki
użytkowej. W celu odwzorowania kolorów wyświetlacz tego typu wymaga
osobnego podświetlenia, takiego jak CCFL lub LED.
Ta funkcja robi automatycznie kilka zdjęć z różną ekspozycją, aby pomóc w
zrobieniu właściwie naświetlonego zdjęcia.
Przysłona
Przysłona kontroluje ilość światła docierającego do matrycy aparatu.
189
Załącznik >
Glosariusz
Drżenie aparatu (zamazanie)
Kompozycja
Jeżeli podczas otwarcia migawki aparat zostanie poruszony, całe zdjęcie
może wyglądać na zamazane. Zjawisko to występuje częściej przy
długim czasie migawki. Drżeniu aparatu można zapobiec, zwiększając
czułość, używając lampy błyskowej lub skracając czas migawki. W celu
ustabilizowania aparatu można też użyć statywu lub funkcji DIS albo OIS.
Kompozycja w fotografii oznacza rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą
kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły trójpodziału.
Przetwarzanie w chmurze
Przetwarzanie w chmurze to technologia umożliwiająca przechowywanie
danych na serwerach zdalnych oraz używanie tych danych na
urządzeniach z dostępem do Internetu.
Przestrzeń kolorów
Zakres kolorów rejestrowanych przez aparat.
DCF (Design rule for Camera File system)
Specyfikacja określająca format plików i system plików aparatów
cyfrowych sporządzona przez Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Głębia ostrości
Odległość pomiędzy najbliższym i najdalszym punktem, pomiędzy
którymi można uzyskać akceptowalną ostrość na zdjęciu. Głębia ostrości
zależy od przysłony, długości ogniskowej oraz odległości od aparatu do
obiektu. Wybranie mniejszej przysłony spowoduje na przykład zwiększenie
głębi ostrości oraz zamazanie tła kompozycji.
Temperatura koloru
Temperatura koloru to podawana w kelwinach (K) wartość, która oznacza
nasycenie określonego typu światła. W miarę wzrostu temperatury
kolorów, kolor źródła światła staje się coraz bardziej niebieskawy. W miarę
spadku temperatury kolorów, kolor źródła światła staje się coraz bardziej
czerwonawy. Przy 5500 stopniach K kolor źródła światła jest podobny do
koloru słońca w południe.
DPOF (Cyfrowy format wydruku)
Format zapisu informacji o wydruku, takich jak wybrane zdjęcia i liczba
odbitek, na karcie pamięci. Drukarki kompatybilne ze standardem DPOF,
dostępne niekiedy w sklepach fotograficznych, mogą odczytywać takie
informacje z karty, dzięki czemu drukowanie jest wygodniejsze.
190
Załącznik >
Glosariusz
EV (Wartość ekspozycji)
Lampa błyskowa
Wszystkie kombinacje czasu migawki i przysłony, które powodują taką
samą ekspozycję.
Lampa elektronowa pomagająca w uzyskaniu odpowiedniej ekspozycji
przy słabym oświetleniu.
Kompensacja ekspozycji
Długość ogniskowej
Ta funkcja umożliwia szybką regulację wartości ekspozycji zmierzonej
przez aparat z ograniczonym skokiem w celu poprawy naświetlenia zdjęć.
Odległość od środka obiektywu do jego punktu ostrości
(w milimetrach). Dłuższa ogniskowa oznacza węższe kąty widzenia i
powiększenie obiektu. Krótsza ogniskowa oznacza szersze kąty widzenia.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Specyfikacja określająca format plików zdjęć z aparatów cyfrowych
sporządzona przez Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEIDA).
Histogram
Graficzna prezentacja jasności zdjęcia. Oś pozioma przedstawia jasność, a
oś pionowa — liczbę pikseli. Najwyższe punkty na histogramie wskazują
niewłaściwą ekspozycję zdjęcia: po lewej — za ciemne, a po prawej — za
jasne.
Ekspozycja
Ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Ekspozycja zależy od
kombinacji czasu migawki, przysłony i czułości ISO.
H.264/MPEG-4
Format wideo o wysokim stopniu kompresji, wprowadzony przez
międzynarodowe organizacje ds. standardów ISO-IEC i ITU-T.
Ten koder-dekoder zapewnia dobrą jakość obrazu wideo przy niskiej
wartości szybkości transmisji bitów. Został opracowany przez zespół Joint
Video Team (JVT).
191
Załącznik >
Glosariusz
Matryca
Pomiar
Fizyczna część aparatu cyfrowego zawierająca element światłoczuły
przyporządkowany do każdego piksela na zdjęciu. Każdy element
światłoczuły rejestruje jasność światła, które pada na niego podczas
ekspozycji. Najczęściej spotykane typy matryc to CCD (Charge-coupled
Device) i CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Pomiar oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła
w celu ustawienia ekspozycji.
Adres IP (Protokołu internetowego)
MF (Ręczna regulacja ostrości)
System, który ręcznie ustawia ostrość obiektywu aparatu na
fotografowanym obiekcie. Ostrość można ustawić na fotografowanych
obiekcie przy użyciu pierścienia regulacji ostrości.
Adres IP to unikatowy numer przypisany do każdego urządzenia
połączonego z Internetem.
MJPEG (Motion JPEG)
Czułość ISO
Czułość aparatu na światło odpowiadająca czułości kliszy używanej
w aparacie tradycyjnym. Przy wyższych ustawieniach czułości ISO
aparat stosuje krótszy czas migawki, co może zredukować zamazanie
spowodowane przez drżenie aparatu i słabe oświetlenie. Zdjęcia o dużej
czułości są jednak bardziej podatne na szumy.
Format wideo kompresowany jako obraz JPEG.
MPO (Obiekt z wieloma obrazami)
Plik obrazu w formacie umożliwiającym zapisanie wielu obrazów w jednym
pliku. Pliki MPO umożliwiają obserwację efektu 3D na ekranach zgodnych
z formatem MPO, takich jak telewizory 3D lub monitory 3D.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Stratna metoda kompresji zdjęć cyfrowych. Zdjęcia JPEG są kompresowane
w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym pogorszeniem
rozdzielczości.
192
Załącznik >
Glosariusz
Szumy
PAL (Phase Alternate Line)
Błędnie zinterpretowane piksele na zdjęciu cyfrowym, które mogą mieć
postać niewłaściwie lub przypadkowo rozmieszczonych jasnych pikseli.
Szumy występują zazwyczaj wtedy, gdy zdjęcie zostanie zrobione z dużą
czułością lub kiedy czułość zostanie ustawiona automatycznie w ciemnym
miejscu.
Standard kodowania kolorów wideo używany w wielu krajach Afryki, Azji,
Europy i Bliskiego Wschodu.
NFC (Near Field Communication)
NFC to technologia oparta na standardach krótkozasięgowej komunikacji
radiowej. Urządzenia obsługujące technologię NFC mogą być używane do
aktywacji funkcji lub wymiany danych z innymi urządzeniami.
NTSC (National Television System Committee)
Standard kodowania kolorów wideo używany głównie w Japonii, krajach
Ameryki Pólnocnej i Południowej, na Filipinach, w Korei Południowej i na
Tajwanie.
Jakość
Określenie współczynnika kompresji zdjęcia cyfrowego. Zdjęcia o wysokiej
jakości mają niższy współczynnik kompresji, co zazwyczaj skutkuje
większym rozmiarem pliku.
RAW (Dane nieprzetworzone CCD)
Oryginalne, nieprzetworzone dane przechwycone bezpośrednio
z przetwornika obrazu aparatu. Przed skompresowaniem obrazu do
standardowego formatu pliku przy użyciu oprogramowania do edycji
można zmieniać parametry takie jak balans bieli, kontrast, nasycenie
kolorów, ostrość i inne.
Rozdzielczość
Zoom optyczny
Jest to podstawowy zoom, który służy do powiększania zdjęć przy użyciu
obiektywu i nie pogarsza ich jakości.
Liczba pikseli na zdjęciu cyfrowym. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
zawierają więcej pikseli i zazwyczaj pokazują więcej szczegółów niż zdjęcia
o niskiej rozdzielczości.
193
Załącznik >
Glosariusz
Szybkość migawki
Balans bieli (balans kolorów)
Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i
zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających na
jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego przez
przysłonę i docierającego do matrycy. Duża szybkość migawki pozwala na
wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się ciemniejsze,
ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w ruchu.
Regulacja intensywności kolorów (zazwyczaj kolorów podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego) na zdjęciu. Celem regulacji balansu
bieli jest odpowiednie odwzorowanie kolorów na zdjęciu.
sRGB (Standard RGB)
Międzynarodowy standard kolorów opracowany przez Międzynarodową
Komisję Elektrotechniczną (IEC) Jest on definiowany w oparciu o
przestrzeń kolorów w monitorach komputerowych i używany także, jako
standardowa przestrzeń kolorów dla formatu Exif.
Wi-Fi
Wi-Fi to technologia umożliwiająca urządzeniom elektronicznym
bezprzewodową wymianę danych przez sieć.
WPS (Tryb chronionej konfiguracji sieci bezprzewodowej Wi-Fi)
WPS to technologia służąca do zabezpieczania domowych sieci
bezprzewodowych.
Efekt winietowy
Redukcja jasności lub nasycenia zdjęcia na brzegach zdjęcia w porównaniu
z jego środkiem. Efekt winietowy może kierować uwagę na obiekty
znajdujące się w środku zdjęcia.
194
Załącznik
Akcesoria opcjonalne
Obiektyw
Obiektyw
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Zewnętrzna lampa błyskowa
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
195
Załącznik >
Akcesoria opcjonalne
Wyzwalacz migawki (microUSB)
Mikrofon
SR2NX02
EM10
Bateria
Ładowarka
BP1130
BC3NX01
Torba na aparat
Pokrowiec na aparat
Karta pamięci
Filtr
Kabel USB
Kabel HDMI
Pasek
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach. Szczegóły dotyczące opcjonalnych akcesoriów znajdują się w ich
instrukcjach obsługi.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Firma
Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem
akcesoriów innych innych niż te oferowane przez producenta.
196
Załącznik
Indeks
Ikony
A
B
E
Adobe Photoshop Lightroom 167
Balans bieli 76
Efekt Czer.ocz 95
Akcesoria opcjonalne
Błysk lampy
Ekran dotykowy 36
Mocowanie lampy błyskowej 49
Mocowanie modułu GPS 51
Wygląd lampy błyskowej 48
Wygląd modułu GPS 51
Fotografowanie z odbiciem 27
Intensywność 95
Liczba przewodnia 26
Opcje lampy błyskowej 94
Akumulator
Ładowanie 34
Uwaga 177
Włóż 33
AllShare Play 141
Aparat
Odłączanie (system Windows) 161
Podłączanie do komputera PC 160
Podłączanie jako dysk
wymienny 160
Układ 30
Autofokus
(funkcja automatycznego
ustawiania ostrości) 80
Automatyczne wykonywanie kopii
zapasowych 133
Tryb fotografowania 101
Tryb odtwarzania 121
F
Fader 105
Inteligentny panel 38
Filmy
i-Zoom 63
Nagrywanie 68
Opcje 104
Przechwytywanie 116
Wyświetlanie 115
Centrum serwisowe 181
Czułość ISO 75
Focus Peaking 88
Funkcja optycznej stabilizacji
obrazu (OIS) 89
D
J
Jasność wyświetlacza 152
K
Karta pamięci
Data/czas 153
G
DIRECT LINK 32
Głębia ostrości 17, 22
Długość ogniskowej 21
Dotykowy AF 86
i-Launcher 163
Inteligentny filtr
C
Cyfrowy format zamówienia
wydruku (DPOF) 114
Tryb fotografowania 40
Tryb odtwarzania 42
Uwaga 173
Włóż 33
Konserwacja 170
Kreator obrazu 79
I
i-Function 61
Ł
Ładowanie 34
197
Załącznik >
Indeks
M
Miniatury 108
MobileLink 129
Postawa 13
Specyfikacje aparatu 184
Powiększ 113
Szybkość migawki 18, 20
Mac 161
Windows 160
N
Ś
W
Śledzenie AF 86
Przysłona 16, 20
O
R
Telewizor 158
Obiektywy
Regulacja obrazu
Tryb 3D 69
Dostosowywanie zdjęć 119
Retusz twarzy 120
Reguła trójpodziału 24
Retusz twarzy 120
Obracanie 118
Rodzaj wyświetlanych
informacji 43
P
Rozdzielczość
Tryb fotografowania (film) 104
Tryb fotografowania (zdjęcie) 73
Tryb odtwarzania 118
Pliki
Ochrona 110
Typ wideo 104
Typ zdjęcia 74
Usuwanie 111
S
Pokaz slajdów 113
Samowyzwalacz 91
Pomiar 97
Sieć bezprzewodowa 123
Wartość ekspozycji (EV) 16, 102
Wartość F 16
T
Blokowanie 45
Odblokowywanie 46
Oznaczenia 47
Układ 44
Ustawienia 152
Przestrzeń kolorów 148
Przesyłanie plików
Napęd 90
U
Tryb Najlepsze ujęcie 65
Tryb oszczędzania energii 153
Tryb Panorama 66
Tryby fotografowania
Intelig. autom. 53
Inteligentny 64
Nagrywanie 68
Preselekcja migawki 58
Preselekcja obiektywu 60
Preselekcja przysłony 57
Program 55
Ręczny 59
Wspomaganie ustawiania
ostrości 88
Wyjmowanie aparatu z
opakowania 29
Wyj_video 153
Z
Zakres 92
Zdalny wizjer 131
Zdjęcia
Edycja 117
Opcje fotografowania 73
Powiększ 113
Przeglądanie na aparacie 108
Wyświetlanie na telewizorze 3D 159
Wyświetlanie na telewizorze HD 158
Zdjęcie za jednym dotknięciem 87
198
Załącznik
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest
niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza,
że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany
produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć,
kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w
dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane,
substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub
środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać
je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą
i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
199
OSTRZEŻENIE
WYMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM.
UTYLIZACJĘ ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY PRZEPROWADZIĆ
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.
Z tego urządzenia można korzystać we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
We Francji z tego urządzenia można korzystać wewnątrz budynków.
200
Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze
gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie WWW, pod adresem
www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement