Samsung NX3000 aparat SMART NX Instrukcja obsługi

Samsung NX3000 aparat SMART NX Instrukcja obsługi
Instrukcja
obsługi
POL Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
szczegółowe instrukcje obsługi aparatu. Prosimy o uważne
zapoznanie się z podręcznikiem.
Informacje o prawach autorskich
• Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
• Mac i Apple App Store są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Apple Corporation.
• Google Play Store jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google,
Inc.
• Adobe, logo firmy Adobe, Photoshop i Lightroom są zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ są zastrzeżonymi znakami
towarowymi stowarzyszenia SD Association.
• HDMI, logo HDMI i termin „High Definition
Multimedia Interface” są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
• Dane techniczne aparatu i treść tej instrukcji mogą ulec zmianie
bez powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian wynikających z
uaktualnienia funkcji aparatu.
• Bez uprzedniej zgody nie wolno ponownie wykorzystywać ani
dystrybuować żadnej części niniejszej instrukcji.
• Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został zakupiony.
• Aparatu należy używać rozsądnie i stosować się do praw i regulacji
dotyczących jego użycia.
Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie firmy
Samsung Electronics do stosowania zasad zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialności społecznej dzięki uwzględnieniu
ekologii w zarządzaniu prowadzoną działalnością.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki
towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Znaki i nazwy towarowe użyte w tej instrukcji należą do ich
odpowiednich właścicieli.
1
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie
aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i
wskazówkami.
Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do
zranienia użytkownika lub innych osób
Nie należy demontować ani podejmować próby naprawiania
aparatu.
Może to prowadzić to zniszczenia aparatu i porażenia prądem.
Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów albo gazów.
Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Nie należy wkładać łatwopalnych materiałów do aparatu ani
przechowywać ich w pobliżu aparatu.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami.
Może to doprowadzić do porażenia prądem.
Należy zapobiegać uszkodzeniu wzroku fotografowanych
osób.
Nie należy używać lampy błyskowej w bliskiej odległości (mniejszej niż
1 m) od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu
obiektu może powodować czasowe lub trwałe obrażenia wzroku.
Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci i zwierząt.
Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem małych
dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować
zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i akcesoria również
mogą stanowić zagrożenie fizyczne.
Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie oddziaływanie
promieni słonecznych lub wysokich temperatur przed dłuższy
czas.
Zbyt długie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury
może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
Należy unikać zakrywania aparatu i ładowarek kocami i
ubraniem.
Aparat może się przegrzać, co może doprowadzić do zniekształcenia
aparatu lub spowodować pożar.
Podczas burzy nie należy dotykać przewodu zasilacza ani
ładowarki.
Może to doprowadzić do porażenia prądem.
2
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Jeśli do wnętrza aparatu przedostanie się ciecz lub obce
przedmioty, należy natychmiast odłączyć wszystkie źródła
zasilania, takie jak bateria lub ładowarka, a następnie
skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Należy przestrzegać wszelkich przepisów ograniczających
używanie aparatu w określonych obszarach.
Uwaga — sytuacje, w których może dojść do
uszkodzenia aparatu lub innego sprzętu
Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z
niego baterie.
Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelnić lub
skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
• Należy unikać zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia
elektroniczne.
• Podczas podróży samolotem aparat powinien być wyłączony. Aparat
może powodować zakłócenia urządzeń znajdujących się w samolocie.
Należy przestrzegać przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu
linii lotniczych wyłączyć aparat.
Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez
producenta, litowo-jonowych baterii zamiennych. Nie należy
uszkadzać ani podgrzewać baterii.
Nieoryginalne, uszkodzone lub przegrzane baterie mogą doprowadzić do
pożaru lub obrażeń ciała.
• Aparat powinien być wyłączony w pobliżu sprzętu medycznego. Aparat
może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach
ochrony zdrowia. Należy przestrzegać wszelkich przepisów, widocznych
ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.
Należy unikać zakłóceń powstających w pobliżu rozruszników
serca.
W przypadku posiadania rozrusznika serca należy zachować odpowiednią
odległość od aparatu, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, zgodnie z
zaleceniami producenta i grup badawczych. W przypadku podejrzeń
wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia
medycznego powodowanych przez aparat należy wyłączyć natychmiast
aparat i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia
medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego
postępowania.
Należy używać tylko baterii, ładowarek, kabli i akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę Samsung.
• Używanie niezatwierdzonych baterii, ładowarek, kabli oraz akcesoriów
może spowodować eksplozję baterii, uszkodzenie aparatu lub obrażenia
ciała.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia
ciała spowodowane użyciem niezatwierdzonych baterii, ładowarek, kabli
i akcesoriów.
Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
Nieprawidłowe używanie baterii może doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
3
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Nie należy dotykać lampy błyskowej podczas wyzwalania.
Lampa błyskowa jest bardzo gorąca podczas wyzwalania i może poparzyć
skórę.
Podczas korzystania z ładowarki prądu zmiennego należy
wyłączyć aparat przed odłączeniem zasilania od ładowarki.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli oraz
instalowania baterii i kart pamięci.
Wkładanie wtyczek na siłę bądź podłączanie kabli albo wkładanie baterii
lub kart pamięci w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie
portów, wtyczek lub akcesoriów.
Niewykonanie tego może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Karty z paskami magnetycznymi należy trzymać z dala od
obudowy aparatu.
Gdy ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od
gniazdka.
Informacje zapisane na karcie mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.
Niewykonanie tego może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy używać uszkodzonych baterii i kart pamięci.
Do ładowania baterii nie należy używać uszkodzonych kabli,
wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia aparatu albo
spowodować pożar.
Nie należy umieszczać aparatu w pobliżu pól magnetycznych.
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
Nie należy umożliwić zetknięcia ładowarki ze stykami +/baterii.
Nie należy używać aparatu w przypadku uszkodzenia ekranu.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
W przypadku uszkodzenia części szklanych lub akrylowych należy oddać
aparat do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie należy upuszczać aparatu ani narażać go na mocne
wstrząsy.
Może to doprowadzić do uszkodzenia ekranu lub wewnętrznych
komponentów.
4
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty
mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji aparatu.
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu.
W przypadku odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia
plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę
danych.
Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego.
Może to spowodować zmianę koloru matrycy lub zakłócić jej
funkcjonowanie.
Jeśli aparat się przegrzeje, należy wyjąć baterię i poczekać na
jej ostygnięcie.
• Zbyt długie używanie aparatu może doprowadzić do przegrzania baterii
i wzrostu temperatury we wnętrzu aparatu. Jeśli aparat przestanie
działać, należy wyjąć baterię i poczekać na jej ostygnięcie.
• Wysoka temperatura wewnątrz urządzenia może wywołać szumy
na zdjęciach. Jest to normalne i nie wpływa negatywnie na ogólne
działanie aparatu.
Należy unikać zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia
elektroniczne.
Aparat emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać
niechronione lub nieodpowiednio chronione wyposażenie elektroniczne,
takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz
inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach.
W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń
urządzeń elektronicznych należy się skontaktować z producentami tych
urządzeń. Aby uniknąć niechcianych zakłóceń, należy używać wyłącznie
urządzeń i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Z aparatu należy korzystać w normalnej pozycji.
Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną aparatu.
Przesyłanie danych i odpowiedzialność
• Dane przesyłane przez sieć WLAN mogą zostać przechwycone, dlatego
należy unikać przesyłania wrażliwych danych w miejscach publicznych i
w sieciach otwartych.
• Producent aparatu nie odpowiada za jakikolwiek transfer danych, który
narusza prawa autorskie, znaki towarowe, intelektualne prawa własności
oraz przepisy związane z naruszeniem moralności publicznej.
5
Ikony użyte w instrukcji
Ikony użyte w instrukcji
Ikona
Funkcja
Tryb
Wskazanie
Dodatkowe informacje
Inteligentny automatyczny
t
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
Program
P
Preselekcja przysłony
A
Preselekcja migawki
S
Ręcznie
M
Inteligentny
s
Panorama
R
Sieć bezprzewodowa
B
[
]
Przyciski aparatu. Na przykład [Migawka] oznacza przycisk
migawki.
(
)
Numer strony, na której można znaleźć powiązane informacje
ĺ
*
Wskazania trybu
Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok.
Na przykład: wybierz b ĺ Jakość (oznacza wybierz, b,
a następnie Jakość).
Adnotacja
6
Spis treści
Wskazówki
Rozdział 1
Zasady stosowane w fotografii
Mój aparat
Postawa przy fotografowaniu .................................................................. 13
Wprowadzenie ............................................................................................. 28
Wyjmowanie aparatu z opakowania .................................................................. 28
Układ aparatu .............................................................................................. 29
Korzystanie z przycisku MOBILE .......................................................................... 31
Korzystanie z wyświetlacza ................................................................................... 32
Trzymanie aparatu ....................................................................................................... 13
Fotografowanie na stojąco ........................................................................................ 14
Fotografowanie w przykucnięciu ........................................................................... 14
Przysłona....................................................................................................... 15
Wartość przysłony i głębia ostrości ........................................................................ 16
Szybkość migawki....................................................................................... 17
Czułość ISO ................................................................................................... 18
Sposób kontrolowania ekspozycji za pomocą ustawienia
przysłony, szybkości migawki i czułości ISO.......................................... 19
Korelacja pomiędzy długością ogniskowej, kątem i perspektywą ... 20
Głębia ostrości ............................................................................................. 21
Co wpływa na efekt braku ostrości?....................................................................... 21
Podgląd głębi ostrości ................................................................................................ 23
Kompozycja .................................................................................................. 23
Reguła trójpodziału...................................................................................................... 23
Zdjęcia z dwoma obiektami...................................................................................... 24
Lampa błyskowa.......................................................................................... 25
Liczba przewodnia lampy błyskowej ..................................................................... 26
Fotografowanie z odbiciem ...................................................................................... 26
Korzystanie z trybu wykonywania autoportretów .......................................... 32
Wkładanie baterii i karty pamięci ............................................................ 33
Wyjmowanie baterii i karty pamięci ................................................................... 33
Korzystanie z przejściówki karty pamięci ......................................................... 33
Ładowanie baterii oraz włączanie aparatu ............................................ 34
Ładowanie baterii ..................................................................................................... 34
Włączanie aparatu..................................................................................................... 34
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji................................................ 35
Wybieranie funkcji (opcji).......................................................................... 37
Używanie funkcji m .......................................................................................... 37
Przykład: wybieranie rozmiaru zdjęcia w trybie P........................................... 37
Korzystanie z panelu inteligentnego ................................................................. 38
Przykład: korygowanie wartości przysłony w trybie P .................................. 38
Korzystanie z przycisku iFn .................................................................................... 39
Ikony na wyświetlaczu ............................................................................... 41
W trybie fotografowania......................................................................................... 41
Fotografowanie ............................................................................................................ 41
Nagrywanie wideo ...................................................................................................... 42
Informacje o poziomicy............................................................................................. 42
7
Spis treści
W trybie odtwarzania .............................................................................................. 43
Wyświetlanie zdjęć ...................................................................................................... 43
Odtwarzanie wideo..................................................................................................... 43
Zmiana wyświetlanych informacji ...................................................................... 44
Obiektywy .................................................................................................... 45
Wygląd obiektywu .................................................................................................... 45
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu ........................................................ 46
Oznaczenia na obiektywie ..................................................................................... 48
Akcesoria....................................................................................................... 49
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej .............................................................. 49
Podłączanie zewnętrznej lampy błyskowej ....................................................... 50
Tryby fotografowania ................................................................................. 51
t Tryb Intelig. autom ...................................................................................... 52
P Tryb Program .......................................................................................................... 54
Przesunięcie programu.............................................................................................. 55
Minimalna szybkość migawki ................................................................................. 55
A Tryb Preselekcja przysłony ............................................................................... 56
S Tryb Preselekcja migawki ................................................................................... 57
M Tryb ręczny............................................................................................................. 58
Korzystanie z trybu kadrowania ............................................................................. 58
Używanie funkcji Bulb ............................................................................................... 59
s Tryb inteligentny................................................................................................. 60
Korzystanie z trybu Najlepsze ujęcie .................................................................... 61
R Tryb panoramy .................................................................................................... 62
Nagrywanie wideo.................................................................................................... 63
Funkcje dostępne w trybie fotografowania .................................................... 65
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Rozmiar i rozdzielczość .............................................................................. 67
Rozmiar zdjęcia .......................................................................................................... 67
Jakość ............................................................................................................................ 68
Czułość ISO ................................................................................................... 69
Balans bieli.................................................................................................... 70
Dostosowywanie wstępnych opcji balansu bieli ............................................. 71
Kreator obrazu (style zdjęć) ...................................................................... 72
Tryb AF .......................................................................................................... 73
Pojedyncze AF ............................................................................................................ 74
Ciągły AF ....................................................................................................................... 74
Ręczne ustawianie ostrości .................................................................................... 75
Obszar AF ...................................................................................................... 76
Wybór AF ...................................................................................................................... 76
Multi AF......................................................................................................................... 77
Śledzenie AF ................................................................................................................ 77
Wykrywanie twarzy .................................................................................... 79
Normalna ..................................................................................................................... 79
Wyzwalanie uśmiechem ......................................................................................... 80
Wyzwalanie mrugnięciem ..................................................................................... 80
Wspomaganie MF ....................................................................................... 81
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) ........................................... 82
8
Spis treści
Napęd (metoda fotografowania) ............................................................. 83
Pojedynczo .................................................................................................................. 83
Ciągłe ............................................................................................................................. 84
Seryjne .......................................................................................................................... 84
Samowyzwalacz ........................................................................................................ 85
Zakres automatycznej ekspozycji (Zakres AE) ................................................ 85
Zakres balansu bieli (Zakres balansu bieli) ...................................................... 86
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreatora obrazów) ...................................... 86
Ustawienie zakresu głębi ostrości ....................................................................... 87
Lampa błyskowa.......................................................................................... 88
Redukowanie efektu czerwonych oczu............................................................. 89
Dostosowanie intensywności lampy błyskowej ............................................ 89
Pomiar ........................................................................................................... 90
Multi ............................................................................................................................... 90
Centralnie ważona .................................................................................................... 91
Punktowy ..................................................................................................................... 91
Pomiar wartości ekspozycji obszaru ostrości .................................................. 92
Zakres dynamiczny ..................................................................................... 93
Inteligentny filtr........................................................................................... 94
Kompensacja ekspozycji ........................................................................... 95
Blokada ekspozycji ..................................................................................... 96
Funkcje wideo .............................................................................................. 97
Rozmiar filmu.............................................................................................................. 97
Gdy ustawienie Wyj_video to NTSC ...................................................................... 97
Gdy ustawienie Wyj_video to PAL ......................................................................... 97
Jakość filmu ................................................................................................................. 98
Prędkość nagrywania............................................................................................... 98
Wygaszanie.................................................................................................................. 99
Głos................................................................................................................................. 99
Rozdział 3
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi ............................................. 101
Wyświetlanie zdjęć ................................................................................................ 101
Wyświetlanie miniatur obrazów ....................................................................... 101
Wyświetlanie plików według kategorii .......................................................... 102
Wyświetlanie plików w formie folderu ........................................................... 102
Zabezpieczanie plików......................................................................................... 103
Usuwanie plików .................................................................................................... 103
Usuwanie pojedynczego pliku ............................................................................. 103
Usuwanie wielu plików ............................................................................................ 104
Usuwanie wszystkich plików ................................................................................. 104
9
Spis treści
Wyświetlanie zdjęć ................................................................................... 105
Powiększanie zdjęcia ............................................................................................ 105
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów......................................................... 105
Automatyczny obrót ............................................................................................. 106
Odtwarzanie wideo .................................................................................. 107
Przycinanie wideo podczas odtwarzania ...................................................... 107
Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas odtwarzania .................. 108
Edycja zdjęć ................................................................................................ 109
Obracanie zdjęcia ................................................................................................... 109
Zmiana rozmiaru zdjęć ......................................................................................... 110
Dostosowanie zdjęć .............................................................................................. 110
Retusz twarzy........................................................................................................... 111
Stosowanie efektów inteligentnego filtra ..................................................... 112
Rozdział 4
Sieć bezprzewodowa
Łączenie z siecią WLAN i konfiguracja ustawień sieciowych ........... 114
Łączenie z siecią WLAN ........................................................................................ 114
Ustawianie opcji sieci ............................................................................................... 115
Ręczne ustawianie adresu IP ................................................................................. 115
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego ............................................ 116
Wprowadzanie tekstu ........................................................................................... 117
Korzystanie z funkcji NFC (Tag & Go) .................................................... 118
Używanie funkcji NFC w trybie fotografowania.......................................... 118
Korzystanie z funkcji NFC w trybie odtwarzania (Photo Beam) ............ 118
Używanie funkcji NFC w trybie Wi-Fi............................................................... 118
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie ............................ 119
Wysyłanie zdjęć i wideo do smartfona ................................................. 121
Wysyłanie zdjęć lub wideo do wielu smartfonów .............................. 123
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki ................. 125
Korzystanie z funkcji Home Monitor+ .................................................. 127
Wysyłanie zdjęć i wideo za pomocą programu Automatyczne
wykonanie kopii zapasowych ................................................................ 129
Instalowanie programu Automatyczne wykonanie kopii
zapasowych na komputerze .............................................................................. 129
Wysyłanie zdjęć i wideo na komputer ............................................................ 129
Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Samsung Link ................... 131
10
Spis treści
Rozdział 5
Rozdział 6
Menu ustawień aparatu
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Ustawienia użytkownika ......................................................................... 134
Dostosowanie ISO .................................................................................................. 134
Wyświetlanie plików na telewizorze HD .............................................. 146
Krok ISO ......................................................................................................................... 134
Zakres automatycznego ISO.................................................................................. 134
Redukcja szumu ......................................................................................................
Ustawienia zakresu ................................................................................................
DMF (Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości) ........................................
Przestrzeń kolorów ................................................................................................
Korekcja zniekształceń .........................................................................................
Dostosowanie przycisku iFn ...............................................................................
Ekran ustawień użytkownika .............................................................................
Mapowanie przycisków .......................................................................................
Podgląd NFC ............................................................................................................
Wielkość obrazu MobileLink/NFC ...................................................................
Siatka ..........................................................................................................................
Lampa af ....................................................................................................................
Automatyczny autoportret .................................................................................
Ustawienia prędkości przycisku obiektywu .................................................
134
135
135
136
137
137
138
139
139
139
140
140
140
140
Przesyłanie plików do komputera ......................................................... 147
Przesyłanie plików do komputera z systemem operacyjnym
Windows .................................................................................................................... 147
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego ............................................... 147
Odłączanie aparatu (w systemie Windows 7) .................................................. 148
Przesyłanie plików do komputera z systemem operacyjnym Mac ...... 148
Korzystanie z programów na komputerze .......................................... 150
Instalacja programu i-Launcher ........................................................................ 150
Korzystanie z programu Samsung i-Launcher ................................................ 151
Korzystanie z programu i-Launcher ................................................................ 151
Wymagania dla systemu operacyjnego Windows OS .................................. 151
Wymagania dla systemu operacyjnego Mac ................................................... 152
Uruchamianie programu Samsung i-Launcher .............................................. 152
Pobieranie oprogramowania układowego ...................................................... 152
Pobieranie programu PC Auto Backup .............................................................. 152
Instalacja programu Adobe Photoshop Lightroom ................................. 153
Korzystanie z programu Adobe Photoshop Lightroom ........................... 153
Ustawienie .................................................................................................. 141
11
Spis treści
Rozdział 7
Załącznik
Komunikaty o błędach ............................................................................. 155
Konserwacja aparatu................................................................................ 156
Czyszczenie aparatu .............................................................................................. 156
Obiektyw i wyświetlacz aparatu........................................................................... 156
Matryca.......................................................................................................................... 156
Korpus aparatu ........................................................................................................... 156
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu................. 157
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu ..... 157
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach ............................................... 157
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas .................................................. 157
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu ............................ 158
Inne przestrogi............................................................................................................ 158
Informacje dotyczące kart pamięci ................................................................. 159
Obsługiwane karty pamięci ................................................................................... 159
Pojemność karty pamięci ....................................................................................... 160
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci ........................................... 161
Informacje na temat baterii ................................................................................ 162
Dane techniczne baterii .......................................................................................... 162
Czas eksploatacji baterii .......................................................................................... 164
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii ..................................... 164
Uwagi dotyczące użytkowania baterii ............................................................... 164
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania baterii .................................................... 165
Uwagi dotyczące ładowania baterii .................................................................... 165
Uwagi na temat ładowania podczas połączenia z komputerem.............. 166
Ostrożne używanie i utylizacja baterii i ładowarek ....................................... 166
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ...................................... 167
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym......................... 168
Specyfikacje aparatu ................................................................................ 171
Glosariusz ................................................................................................... 176
Akcesoria opcjonalne ............................................................................... 182
Indeks .......................................................................................................... 183
12
Zasady stosowane w fotografii
Postawa przy fotografowaniu
W celu zrobienia dobrego zdjęcia należy przyjąć prawidłową postawę,
która ułatwi ustabilizowanie aparatu. Nawet jeśli trzymasz aparat
prawidłowo, niewłaściwa postawa może skutkować drganiami aparatu.
Stań prosto i nie ruszaj się, aby ustabilizować trzymany aparat. Podczas
fotografowania z niską szybkością migawki wstrzymaj oddech, aby
zminimalizować ruchy ciała.
Trzymanie aparatu
Trzymaj aparat w prawej ręce i umieść prawy palec wskazujący na
przycisku migawki. Ułóż lewą dłoń pod obiektywem, aby zapewnić
oparcie.
13
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie na stojąco
Skomponuj ujęcie, stań prosto ze stopami rozstawionymi na szerokość
ramion i skieruj łokcie do dołu.
Fotografowanie w przykucnięciu
Skomponuj ujęcie, przykucnij, dotykając ziemi jednym kolanem i utrzymaj
wyprostowaną postawę.
14
Zasady stosowane w fotografii
Przysłona
Przysłona jest jednym z trzech czynników, które decydują o ekspozycji. W
obudowie przysłony znajdują się cienkie, metalowe płytki, które zamykają
się i otwierają, przepuszczając do aparatu odpowiednią ilość światła.
Wielkość przysłony wpływa na ilość światła: im jest większa, tym więcej
światła przepuszcza, i odwrotnie.
Rozmiary przysłony
Rozmiar przysłony jest reprezentowany przez wartość znaną jako „wartość
F”. Wartość F to długość ogniskowej podzielona przez średnicę obiektywu.
Jeśli na przykład obiektyw o długości ogniskowej 50 mm ma wartość F
równą F2, średnica przysłony to 25 mm. (50 mm/25 mm = F2) Im mniejsza
wartość F, tym większy rozmiar przysłony.
Stopień otwarcia przysłony jest określany przez parametr znany jako
wartość ekspozycji (EV). Zwiększenie wartości ekspozycji (+1 EV) oznacza
podwojenie ilości światła. Zmniejszenie wartości ekspozycji o (-1 EV)
oznacza zmniejszenie ilości światła o połowę. Aby dokładnie dobrać ilość
światła, można również użyć funkcji kompensacji ekspozycji, dzieląc
wartości ekspozycji na 1/2, 1/3 EV itd.
+1 EV
Minimalna przysłona
Średnia przysłona
-1 EV
Maksymalna przysłona
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Kroki wartości ekspozycji
Lekko otwarta przysłona
Szeroko otwarta przysłona
15
Zasady stosowane w fotografii
Wartość przysłony i głębia ostrości
Tło zdjęcia można rozmazać lub wyostrzyć, kontrolując przysłonę. Jest to
ściśle związane z głębią ostrości, którą można wyrazić jako dużą lub małą.
W obudowie przysłony wbudowano szereg listków. Listki te poruszają się
jednocześnie i umożliwiają kontrolę ilości światła przenikającego przez
środek przysłony. Liczba listków wpływa również na kształt światła podczas
fotografowania scen w nocy. Jeśli przysłona ma parzystą liczbę ostrzy, światło
jest dzielone na równą liczbę części. Jeśli liczba ostrzy jest nieparzysta, liczba
części będzie dwukrotnie większa od liczby listków.
Na przykład przysłona z 8 listkami pozwala podzielić światło na 8 części, a
przysłona z 7 listkami na 14 części.
Zdjęcie z dużą głębią ostrości
Zdjęcie z małą głębią ostrości
7 listków
8 listków
16
Zasady stosowane w fotografii
Szybkość migawki
Szybkość migawki oznacza, ile czasu trwa otwieranie i zamykanie migawki.
Decyduje to o tym, ile światła przejdzie przez przysłonę, zanim dotrze do
matrycy.
Szybkość migawki jest zazwyczaj ustawiana ręcznie. Pomiar szybkości
migawki określany jest mianem „Wartości ekspozycji” (EV), która jest
regulowana w interwałach 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s
i tak dalej.
Oznacza to, że im wyższa szybkość migawki, tym mniejsza ilość
wpadającego światła. Analogicznie im niższa szybkość migawki, tym
większa ilość wpadającego światła.
Na poniższych zdjęciach jest pokazane, że przy wolniejszej szybkości
migawki jest więcej czasu na to, aby światło dostało się do aparatu.
Wzmaga to efekt rozmycia obiektów znajdujących się w ruchu. Z drugiej
strony, duża szybkość migawki pozwala na wpuszczenie mniejszej ilości
światła, przez co obiekty znajdujące się w ruchu zostają lepiej uchwycone.
+1 EV
Ekspozycja
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Szybkość migawki
17
Zasady stosowane w fotografii
Czułość ISO
Czułość aparatu odgrywa istotną rolę podczas ekspozycji obrazu.
Czułość określa się na podstawie międzynarodowych norm w zakresie
filmów, znanych jako normy ISO. W przypadku aparatów cyfrowych,
czułości oznacza czułość mechanizmu cyfrowego, za pomocą którego
przechwytywany jest obraz.
Czułość ISO podwaja się wraz z podwojeniem wartości. Przykładowo
ustawienie ISO 200 pozwala rejestrować obrazy z dwukrotnie większą
szybkością, niż w przypadku ustawienia ISO 100. Wyższe ustawienie
czułości ISO może jednak prowadzić do powstania „szumów” —
niewielkich kropek, punktów i innych efektów, przez które zdjęcie sprawia
wrażenie rozmytego lub przybrudzonego. Generalnie należy używać
niskiej czułości ISO, aby wyeliminować szumy na zdjęciach, o ile nie
fotografujemy w ciemnym otoczeniu lub w nocy.
W związku z tym, że niska czułość ISO oznacza mniejszą wrażliwość
aparatu na światło, osiągnięcie optymalnej ekspozycji wymaga
przepuszczenia większej ilości światła. Przy korzystaniu z niskiej czułości
ISO, należy otworzyć przysłonę lub zmniejszyć szybkość migawki, aby w
aparacie znalazło się więcej światła. Przykładowo w słoneczny dzień i przy
odpowiednim natężeniu światła niska czułość ISO nie wymaga ustawienia
także niskiej szybkości migawki. Jednakże w ciemnym otoczeniu lub w
nocy niska czułość ISO spowoduje rozmycie zdjęcia. Dlatego też zaleca się
zwiększyć czułość ISO o niewielką wartość.
Zdjęcie wykonane za pomocą statywu i
przy wysokiej czułości ISO
Rozmyte zdjęcie zrobione przy niskiej
czułości ISO
Zmiany jakości i jasności odpowiadające zmianie czułości ISO
18
Zasady stosowane w fotografii
Sposób kontrolowania ekspozycji za
pomocą ustawienia przysłony, szybkości
migawki i czułości ISO
Ustawienie przysłony, szybkość migawki i czułość ISO są ze sobą ściśle
związane w fotografii. Ustawienie przysłony pozwala kontrolować
otwór regulacji ilość światła przepuszczanego do aparatu, natomiast
ustawienie szybkości migawki określa czas, przez jaki światło może być
przepuszczane. Czułość ISO oznacza szybkość reakcji filmu na światło. Te
trzy aspekty określane są wspólnie nazwą trójkąta ekspozycji.
Zmiana szybkości migawki, wartości przysłony lub czułości ISO może
zostać zrównoważona dostosowaniem pozostałych parametrów, aby
umożliwić przepuszczenie takiej samej ilości światła. Wyniki zmieniają
się jednak w zależności od ustawień. Na przykład szybkość migawki
jest ważna przy próbach uchwycenia ruchu, przysłona umożliwia
kontrolowanie głębi ostrości, a czułość ISO reguluje ziarnistość zdjęcia.
Ustawienia
Wyniki
Ustawienia
Szybkość
migawki
Wyniki
Wyższa szybkość
= mniej światła
Niższa szybkość
= więcej światła
Szybko = nieruchome
Wolno = rozmazane
Czułość ISO
Wyższa czułość
= wyższa czułość na
światło
Niższa czułość
= niższa czułość na
światło
Wyższa = większa ziarnistość
Niższa = mniejsza ziarnistość
Wartość
przysłony
Szersza przysłona
= więcej światła
Węższa przysłona
= mniej światła
Szeroka = mała głębia ostrości
Wąska = duża głębia ostrości
19
Zasady stosowane w fotografii
Korelacja pomiędzy długością ogniskowej,
kątem i perspektywą
Duża długość ogniskowej
Długość ogniskowej mierzona w milimetrach oznacza odległość między
środkiem obiektywu i punktem ostrości. Wpływa ona na kąt i perspektywę
rejestrowanych obrazów. Mała długość ogniskowej przekłada się na
szeroki kąt, co pozwala na uchwycenie szerokiej sceny. Krótka długość
ogniskowej przekłada się na wąski kąt, co pozwala na robienie zdjęć
teleobiektywem.
teleobiektyw
zdjęcie
teleobiektywem
wąski kąt
Mała długość ogniskowej
Spójrz na poniższe zdjęcia i porównaj zmiany.
obiektyw szerokokątny
szerokie ujęcie
szeroki kąt
Kąt 16 mm
Kąt 50 mm
Kąt 200 mm
Zazwyczaj obiektyw szerokokątny nadaje się do fotografowania krajobrazów,
a obiektyw o wąskim kącie zalecany jest do fotografowania wydarzeń
sportowych lub portretów.
20
Zasady stosowane w fotografii
Co wpływa na efekt braku ostrości?
Głębia ostrości
Portrety lub fotografie nieruchome, tak lubiane przez ludzi, to te, w
których tło nie ma ostrości, dzięki czemu obiekt jest wyeksponowany.
W zależności od obszarów ostrości, zdjęcie może być nieostre lub ostre.
Określa się to mianem małej lub dużej głębi ostrości.
Głębia ostrości jest obszarem ostrości wokół obiektu. W związku z tym
mała głębia ostrości oznacza wąski obszar ostrości, natomiast duża głębia
przekłada się na szeroki obszar ostrości.
Głębia ostrości zależy od wartości przysłony
Im szersza przysłona (in niższa wartość przysłony), tym niższa staje się
głębia ostrości. Przy takiej samej długości ogniskowej zastosowanie niskiej
wartości przysłony spowoduje zrobienie zdjęcia o małej głębi ostrości.
Zdjęcie z małą głębią ostrości, które eksponuje obiekt i rozmazuje tło,
można uzyskać za pomocą obiektywu teleskopowego lub wybierając
niską wartość przysłony. I odwrotnie, zdjęcie z dużą głębią ostrości,
które wyraźnie pokazuje wszystkie elementy na zdjęciu, można uzyskać,
używając obiektywu szerokokątnego lub wybierając wysoką wartość
przysłony.
50 mm F5.7
Mała głębia ostrości
50 mm F22
Duża głębia ostrości
21
Zasady stosowane w fotografii
Głębia ostrości zależy od długości ogniskowej
Im większa długość ogniskowej, tym niższa jest uzyskana głębia ostrości.
Obiektyw teleskopowy z większą długością ogniskowej od obiektywu
szerokokątnego z małą długością ogniskowej lepiej nadaje się do
wykonywania zdjęć z małą głębią ostrości.
Zdjęcie zrobione obiektywem szerokokątnym 16 mm
Głębia ostrości zależy od odległości między obiektem a
aparatem
Im mniejsza odległość między obiektem a aparatem, tym mniejsza
uzyskana głębia ostrości. W związku z tym robienie zdjęcia obiektowi z
bliska oznacza zdjęcie z mniejszą głębią ostrości.
Zdjęcie zrobione obiektywem teleskopowym 100 mm
Zdjęcie wykonane blisko obiektu
Zdjęcie zrobione obiektywem teleskopowym 100 mm
22
Zasady stosowane w fotografii
Podgląd głębi ostrości
Aby przed zrobieniem zdjęcia sprawdzić, jak będzie ono wyglądać, można
nacisnąć przycisk Niestandardowy. W aparacie zastosowana zostanie
wstępnie wybrana wartość przysłony, a wynik zostanie wyświetlony
na ekranie. Do przycisku Niestandardowego należy przypisać funkcję
Podgląd optycz.. (str. 139)
Kompozycja
Fotografowanie piękna świata aparatem to bardzo przyjemne zajęcie.
Niezależnie od tego, jak piękny jest świat, zła kompozycja uniemożliwi
uchwycenie jego piękna.
Podczas komponowania zdjęcia należy uwzględniać wagę
poszczególnych obiektów w kadrze.
Kompozycja w fotografii to rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą
kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły trójpodziału.
Reguła trójpodziału
Aby użyć reguły trójpodziału, należy nałożyć na obraz zbudowaną z
równych prostokątów siatkę 3x3.
Aby komponować zdjęcia najlepiej eksponujące obiekt, należy upewnić
się, że znajduje się on w jednym z narożników środkowego prostokąta.
23
Zasady stosowane w fotografii
Stosowanie reguły trójpodziału umożliwia robienie stabilnie i atrakcyjnie
skomponowanych zdjęć. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.
Zdjęcia z dwoma obiektami
Jeśli obiekt znajduje się w jednym z narożników zdjęcia, będzie się ono
cechować się nierównomierną kompozycją. Aby zrównoważyć akcenty
zdjęcia, należy umieścić drugi obiekt w przeciwnym narożniku, pozwoli to
wyważyć proporcje zdjęcia.
Obiekt 2
Obiekt 1
Niestabilne
Obiekt 2
Obiekt 1
Stabilne
24
Zasady stosowane w fotografii
Przy fotografowaniu krajobrazów wypośrodkowanie linii horyzontu
stworzy efekt niewyważonego zdjęcia. Aby poprawić proporcję zdjęcia,
należy przesunąć horyzont w górę lub w dół.
Obiekt 1
Obiekt 1
Obiekt 2
Lampa błyskowa
Światło to jeden z najważniejszych elementów fotografii. Nie zawsze i nie
wszędzie jest jednak możliwe łatwe uzyskanie odpowiedniej ilości światła.
Użycie lampy błyskowej pozwala zoptymalizować ustawienia światła i
zastosować szereg różnych efektów.
Lampa błyskowa, zwana także lampą stroboskopową lub elektronową,
umożliwia osiągnięcie odpowiedniej ekspozycji w warunkach słabego
oświetlenia. Jednak jest ona także przydatna w sytuacjach, gdy jest
dostępne dużo światła. Lampa może się wówczas przydać do kompensacji
ekspozycji cienia rzucanego przez obiekt lub do wyraźnego uchwycenia
podświetlanego od tyłu obiektu i jego tła.
Obiekt 2
Niestabilne
Stabilne
Przed korekcją
Po korekcji
25
Zasady stosowane w fotografii
Liczba przewodnia lampy błyskowej
Numer modelu lampy błyskowej pozwala określić moc lampy błyskowej
oraz maksymalną ilość generowanego światła, którą określa wartość znana
jako „liczba przewodnia”. Im większa liczba przewodnia, tym silniejsze
światło lampy błyskowej. Liczba przewodnia powstaje z pomnożenia
odległości między lampą błyskową i obiektywem i wartości przysłony przy
czułości ISO ustawionej na 100.
Fotografowanie z odbiciem
Fotografowanie z odbiciem to metoda odbijania światła od sufitu lub
ścian w celu uzyskania równomiernego rozłożenia światła wokół obiektu.
W normalnych warunkach zdjęcia wykonane z użyciem lampy błyskowej
mogą wyglądać na nienaturalne i zacienione. Po zastosowaniu metody
fotografowania z odbiciem cienie wokół obiektów nie są widoczne, a
zdjęcie wygląda lepiej dzięki równomiernie rozłożonemu oświetleniu.
Liczba przewodnia = odległość między lampą błyskową i obiektem X
wartość przysłony
Wartość przysłony = liczba przewodnia/odległość między lampą
błyskową i obiektem
Odległość między lampą i obiektem = liczba przewodnia/wartość
przysłony
Dlatego znajomość liczby przewodniej lampy błyskowej pozwala
oszacować optymalną odległość między lampą błyskową i obiektem
przy ręcznym ustawianiu lampy. Na przykład liczba przewodnia GN 20 i
odległość 4 metrów oznacza, że optymalna wartość przysłony to F5.0.
26
Rozdział 1
Mój aparat
Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat układu aparatu, ikon wyświetlacza, obiektywu,
akcesoriów opcjonalnych oraz funkcji podstawowych.
Mój aparat
Wprowadzenie
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Aparat
Zasilacz/Kabel USB
Akumulator
Skrócona instrukcja obsługi
Przewodnik po materiałach
referencyjnych
Program Adobe Photoshop Lightroom
na płycie DVD-ROM
Pasek
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.
• Opcjonalne akcesoria można zakupić w sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów. Informacje na temat
akcesoriów można znaleźć na stronie 182.
28
Mój aparat
Układ aparatu
1 2 3
4
5
6
Nr
5 7
Pokrętło wyboru trybu
• t: Tryb Intelig. autom (str. 52)
• P: Tryb Program (str. 54)
• A: Tryb Preselekcja przysł. (str. 56)
• S: Tryb Preselekcja migawki (str. 57)
• M: Tryb ręczny (str. 58)
• s: Tryb inteligentny (str. 60)
• R: Tryb panoramy (str. 62)
• B: Sieć bezprzewodowa (str. 113)
2
Przycisk migawki
3
Przycisk zasilania
1
8
9
13 12 11
10
Nazwa
Nr
Nazwa
7
Głośnik
8
Tag NFC
9
Przycisk zwalniający obiektyw
10
Matryca
11
Bagnet do montażu obiektywu
12
Znacznik montażu obiektywu
13
Lampa AF/lampa samowyzwalacza
Przycisk MOBILE
4
Wybierz funkcję Wi-Fi w celu połączenia z
urządzeniem przenośnym. (str. 31)
5
Mikrofon
6
Gorąca stopka
29
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
1
2
3
4
5
6
11
10 9 8 7
1
2
Nazwa
Nr
Przycisk nawigacyjny (inteligentne
pokrętło)
• W trybie fotografowania:
- D: zmiana informacji na
Przycisk nagrywania filmów
Rozpoczęcie nagrywania wideo.
Uchwyt do przymocowania paska
aparatu
wyświetlaczu.
- I: wybór szybkości migawki,
Antena wewnętrzna
3
* Należy uważać, aby nie dotykać anteny
wewnętrznej podczas korzystania z sieci
bezprzewodowej.
8
Przycisk f
4
Uzyskiwanie dostępu do panelu
Inteligentnego i konfigurowanie
niektórych ustawień.
6
wybranych opcji.
9
Przycisk m
Dostęp do opcji i menu.
Lampka stanu
Przycisk Usuń/Programowalny
• W trybie fotografowania: realizacja
przypisanej funkcji. (str. 139)
• W trybie odtwarzania: usuwanie plików.
Przycisk odtwarzania
7
odpowiednio w górę, w dół, w lewo,
w prawo. (Można również obracać
przyciskiem nawigacyjnym).
• W trybie fotografowania:
w niektórych trybach fotografowania
ręczne wybieranie obszaru ostrości.
wartości przysłony, kompensacji
ekspozycji lub czułości ISO.
- C: wybór sposobu fotografowania lub
ustawienie samowyzwalacza.
- F: wybór trybu AF.
• W trybie odtwarzania:
- I: wyświetlanie miniatur.
• W innych sytuacjach: ruch
Przycisk o
• Na ekranie menu: zapisywanie
5
Nazwa
10
Po wejściu do trybu odtwarzania można
wyświetlać zdjęcia i wideo.
Informuje o stanie aparatu.
• Miga: podczas zapisywania zdjęcia,
nagrywania wideo, przesyłania danych
do komputera, łączenia się z siecią
WLAN lub wysyłania zdjęcia.
• Świeci stałym światłem: gdy dane nie
są przesyłane i nie jest ładowana bateria.
Wyświetlacz
11
Wykonanie autoportretu przy
jednoczesnym oglądaniu siebie na ekranie
jest możliwe po odwróceniu wyświetlacza
w górę. (str. 32)
30
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
1
2
1
2
3
4
4
Nazwa
Port HDMI
Port USB
Podłączanie aparatu do komputera.
Pokrywa komory baterii/karty pamięci
Tu wkłada się kartę pamięci i baterię.
Otwór do montażu statywu
3
Korzystanie z przycisku MOBILE
Wybierz funkcję Wi-Fi używaną do połączenia ze smartfonem przez naciśnięcie [
Naciśnij [ ] ponownie, aby powrócić do poprzedniego trybu.
].
31
Mój aparat >
Układ aparatu
Korzystanie z wyświetlacza
Wykonanie autoportretu przy jednoczesnym oglądaniu siebie na
wyświetlaczu jest możliwe po odwróceniu wyświetlacza w górę.
2
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a
następnie naciśnij [Migawka].
• Po 3 sekundach migawka aparatu wyzwalana jest automatycznie.
• Jeśli aparat jest wyłączony, odwrócenie wyświetlacza w górę spowoduje
Korzystanie z trybu wykonywania autoportretów
Po wyłączeniu aparatu i włączeniu opcji wykonywania autoportretów
(str. 140) odwrócenie wyświetlacza w górę spowoduje włączenie aparatu i
przejście do trybu wykonywania autoportretów.
automatyczne włączenie aparatu.
• Wyświetlacz powinien pozostać zamknięty, gdy aparat nie jest używany.
• Wyświetlacz należy odwracać tylko w dozwolonym zakresie kątów.
Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodzenie aparatu.
• Gdy aparat nie jest trzymany w dłoniach i wyświetlacz jest odwrócony do
W trybie wykonywania autoportretów automatycznie włączane są funkcje
samowyzwalacza (3 sekundy), wykrywania twarzy oraz upiększania twarzy.
Naciśnij [o], aby zmienić opcje wykrywania twarzy. Naciśnij [n], aby
wyłączyć lub włączyć funkcję upiększania twarzy.
1
góry, należy skorzystać ze statywu. W przeciwnym razie aparat może ulec
uszkodzeniu.
• Nie należy odwracać wyświetlacza w górę, jeśli do aparatu przymocowana
jest zewnętrzna lampa błyskowa. W przeciwnym razie aparat może ulec
uszkodzeniu.
Odwróć wyświetlacz w górę.
180˚
32
Mój aparat
Wkładanie baterii i karty pamięci
Poniżej pokazano jak wkładać baterię oraz opcjonalną kartę pamięci do
aparatu i wyjmować ją z niego.
Wyjmowanie baterii i karty pamięci
Przesuń blokadę w górę w celu
zwolnienia akumulatora.
Blokada
baterii
Akumulator
Ostrożnie naciśnij kartę, aby
wysunąć ją z aparatu, a następnie
wyciągnij ją z gniazda.
Włóż kartę pamięci w taki
sposób, aby jej pozłacane styki
były skierowane w górę.
Karta pamięci
Karta pamięci
Włóż baterię w taki sposób,
aby jej pozłacane styki były
skierowane w lewo.
Korzystanie z przejściówki karty pamięci
Aby odczytać dane przy użyciu komputera lub czytnika kart pamięci
należy włożyć kartę pamięci do adaptera kart pamięci.
Akumulator
Nie należy wyjmować karty pamięci ani baterii, gdy miga lampka stanu aparatu.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia danych
zapisanych na karcie pamięci w aparacie.
33
Mój aparat
Ładowanie baterii oraz włączanie aparatu
Ładowanie baterii
Włączanie aparatu
Przed pierwszym włączeniem aparatu należy naładować baterię. Podłącz
małą końcówkę kabla USB do aparatu, a następnie podłącz drugi koniec
kabla USB do zasilacza.
Aby wyłączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij [ ].
• Przy pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wstępnej
konfiguracji. (str. 35)
Lampka stanu
• Zapalona czerwona lampka: ładowanie
• Świeci zielona lampka: w pełni naładowana
• Czerwona lampka miga: błąd ładowania
Korzystaj tylko z zasilacza i kabla USB dołączonego do aparatu. Użycie innego
zasilacza może spowodować, że bateria w aparacie nie będzie działała ani
ładowała się właściwie.
34
Mój aparat
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji
Przy pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wstępnej
konfiguracji. Język jest wstępnie ustawiony w zależności od kraju lub
rejonu, w którym sprzedawany jest aparat. Język można dowolnie
zmieniać.
5
Za pomocą przycisku [D/I] ustaw wartość, a następnie
naciśnij [o].
Ustawienia daty/godziny
Rok Miesiąc Dzień Godzina Min
1
Naciśnij [I], aby wybrać Strefa czasowa, a następnie
naciśnij [o].
2
Naciśnij [D/I], aby wybrać strefę czasową, a następnie
naciśnij [o].
Wstecz
DST
Ustaw
• Domyślny ekran może się różnić w zależności od wybranego języka.
Strefa czasowa
[GMT +00:00] Londyn
[GMT -01:00] Wyspy Zielonego Przylądka
6
Naciśnij [I], aby wybrać Typ daty, a następnie naciśnij [o].
7
Naciśnij [D/I], aby wybrać typ daty, a następnie
naciśnij [o].
[GMT -02:00] Środkowoatlantycki
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Nowa Fundlandia
Wstecz
Ustaw
Typ daty
RRRR/MM/DD
3
4
Naciśnij [I], aby wybrać Ustawienia daty/godziny, a
następnie naciśnij [o].
Naciśnij [C/F], aby wybrać pozycję (Rok/Miesiąc/Dzień/
Godzina/Minuta/Czas letni).
MM/DD/RRRR
DD/MM/RRRR
Wstecz
Ustaw
35
Mój aparat >
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji
8
Naciśnij [I], aby wybrać Typ godziny, a następnie naciśnij
[o].
9
Naciśnij [D/I], aby wybrać typ godziny, a następnie
naciśnij [o].
Typ godziny
Zegar 12-godzinny
Zegar 24-godzinny
Wstecz
Ustaw
10 Naciśnij [m], aby zakończyć wstępną konfigurację.
36
Mój aparat
Wybieranie funkcji (opcji)
Obróć przycisk nawigacyjny wyboru lub naciśnij [D/I/C/F], aby
przesunąć, a następnie naciśnij [o], aby wybrać opcję.
Używanie funkcji m
Naciśnij [m], a następnie zmień opcje fotografowania lub ustawienia.
Przykład: wybieranie rozmiaru zdjęcia w trybie P
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
2
Naciśnij [m].
3
Naciśnij [C], obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij
[D/I], aby przejść do b, a następnie naciśnij [o].
4
Obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij [D/I], aby
przejść do Rozmiar zdjęcia, a następnie naciśnij [o].
AutoShare
Rozmiar zdjęcia
Jakość
ISO
Minimalna szybkość migawki
Wstecz
Wybierz
37
Mój aparat >
5
Wybieranie funkcji (opcji)
Obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij [D/I], aby
przejść do opcji, a następnie naciśnij [o].
Korzystanie z panelu inteligentnego
• Naciśnij [m], aby przejść do poprzedniego menu.
Naciśnij [f], aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji, takich jak
ekspozycja, czułość ISO oraz balans bieli.
Rozmiar zdjęcia
(3:2) (5472x3648)
Przykład: korygowanie wartości przysłony w trybie P
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
(3:2) (1728x1152)
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
2
Naciśnij [f].
3
Naciskając [D/I/C/F], przejdź do EV, a następnie
naciśnij [o].
(16:9) (5472x3080)
Wstecz
6
Ustaw
Naciśnij przycisk [m], aby przejść do trybu fotografowania.
• Opcję można wybrać bezpośrednio, przekręcając przycisk
nawigacyjny bez konieczności naciskania [o].
EV : 0
Wstecz
4
Dostosuj
Obracając przycisk nawigacyjny lub naciskając [C/F],
skoryguj wartość ekspozycji, a następnie naciśnij [o].
38
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
Korzystanie z przycisku iFn
Opcja
Naciśnij [i-Function] na obiektywie z obsługą i-Function, aby ręcznie
wybrać i dostosować szybkość migawki, wartość przysłony, wartość
ekspozycji, czułość ISO oraz balans bieli na obiektywie.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S, lub M.
2
Naciśnij [i-Function] na obiektywie, aby wybrać ustawienie.
• Aby wybrać elementy do wyświetlenia. wybierz [m] ĺ d ĺ
Dostosowanie przycisku iFn ĺ opcja.
3
Opis
Przysłona
Dostosuj wartość przysłony.
Szybkość
migawki
Dostosuj szybkość migawki.
EV
Dostosuj wartość ekspozycji.
ISO
Dostosuj czułość ISO.
Balans bieli
Wybór opcji balansu bieli.
Wybór opcji za pomocą pierścienia ostrości.
• Można również obracać przycisk nawigacji.
• Możesz także nacisnąć [i-Function], a następnie nacisnąć
[D/I], aby wybrać ustawienie.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a
następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
39
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
Dostępne opcje
Tryb fotografowania
P
A
S
M
Przysłona
-
O
-
O
Szybkość migawki
-
-
O
O
EV
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Balans bieli
O
O
O
O
40
Mój aparat
Ikony na wyświetlaczu
W trybie fotografowania
Ikona
•
Fotografowanie
1
2
1. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Opis
Tryb fotografowania
Aktualna data
Aktualny czas
Długość ogniskowej*
Automatyczna blokada
ekspozycji (str. 96)
Liczba pozostałych zdjęć
Włożono kartę pamięci
Nie włożono karty
pamięci**
Opis
: w pełni
naładowana
•
: częściowo
naładowana
•
(Czerwone):
wyczerpana (naładuj
baterię)
•
: ładowanie
2. Opcje fotografowania
Ikona
Opis
Rozmiar zdjęcia
Tryb napędu
Lampa błyskowa (str. 88)
Dostosowanie intensywności błysku
lampy
Ramka automatycznego
ustawiania ostrości
Pomiar (str. 90)
Obszar punktowego
pomiaru
Wykryj twarze
Drgania aparatu
Skala ręcznego
ustawiania ostrości
Poziomica (str. 42)
Tryb AF (str. 73)
Upiększanie twarzy***
Obszar ostrości
Balans bieli (str. 70)
Mikroregulacja balansu bieli
Histogram (str. 138)
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) (str. 82)
Ostrość
Plik w formacie RAW
Szybkość migawki
Zakres dynamiczny (str. 93)
Wartość przysłony
Wartość korekty
ekspozycji
Czułość ISO (str. 69)
* Ta ikona jest wyświetlana w przypadku zamontowania
obiektywu Power Zoom.
** Zdjęć zrobionych bez włożonej karty pamięci nie można
przesłać do komputera lub karty pamięci.
*** Ta ikona jest wyświetlana, jeśli aparat jest przełączany do
trybu autoportretu w przypadku skierowania wyświetlacza
w górę.
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
41
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
2. Opcje fotografowania
Nagrywanie wideo
1
Ikona
Opis
Rozmiar wideo
Tryb AF (str. 73)
2
Pomiar (str. 90)
Balans bieli (str. 70)
Informacje o poziomicy
Poziomica pozwala ustawić aparat względem
poziomych i pionowych linii na wyświetlaczu.
Jeśli poziomica nie jest wyrównana, należy
ją skalibrować za pomocą funkcji kalibracji
poziomej. (str. 141)
Pionowo
Mikroregulacja balansu bieli
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) (str. 82)
1. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Opis
Wygaszanie (str. 99)
Nagrywanie głosu wyłączone (str. 99)
Tryb fotografowania
Bieżący czas nagrywania/
dostępny czas nagrywania
Poziomo
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
Ÿ Równo
Ÿ Nierówno
Prędkość nagrywania (str. 98)
Czas odtwarzania po
zastosowaniu funkcji Prędkość
nagrywania
Podczas fotografowania w orientacji portretowej
nie można korzystać z poziomicy.
Włożono kartę pamięci
•
•
: w pełni naładowana
: częściowo
naładowana
•
(Czerwone): wyczerpana
(naładuj baterię)
•
: ładowanie
Wartość ekspozycji
Czułość ISO (str. 69)
42
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
W trybie odtwarzania
Wyświetlanie zdjęć
Tryb
F No
Migawka
ISO
Pomiar
Lampa błyskowa
Focal Length
Balans bieli
EV
Rozmiar zdjęcia
Data
1
Odtwarzanie wideo
2
Informacje
3
Ikona
Opis
Bieżący plik/łączna liczba plików
Numer folderu — numer pliku
Nr
1
2
Plik w formacie RAW
Plik zabezpieczony
Zdjęcia wykonywane w trybie ciągłym
(są wyświetlane jako folder) (str. 102)
3
Opis
Stop
Ikona
Odtwarzaj
Opis
Zrobione zdjęcie
Bieżący plik/łączna liczba plików
Histogram RGB (str. 138)
Szybkość odtwarzania
Tryb fotografowania, Pomiar, Lampa
błyskowa, Balans bieli, Wartość
przysłony, Szybkość migawki,
ISO, Długość ogniskowej, Wartość
ekspozycji, Rozmiar zdjęcia, Data
Numer folderu — numer pliku
Wiele ruchów
Aktualny czas odtwarzania
Długość wideo
43
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
Zmiana wyświetlanych informacji
Naciśnij kilkakrotnie [D], aby zmienić rodzaj wyświetlanych
informacji.
Tryb
Rodzaj wyświetlanych informacji
• Podstawowe informacje o fotografowaniu (Tryb
Fotografowanie
Odtwarzanie
fotografowania, Szybkość migawki, Wartość przysłony,
Wartość ekspozycji, Czułość ISO itp.)
• Podstawowe informacje na temat fotografowania +
poziomica
• Podstawowe informacje o fotografowaniu +
Informacje o bieżących opcjach fotografowania
(Rozmiar zdjęcia, Tryb napędu, Lampa błyskowa,
Pomiar, Tryb AF itp.)
• Podstawowe informacje o fotografowaniu +
Informacje o bieżących opcjach fotografowania +
Histogram + Data i czas
• Podstawowe informacje
• Wyświetlanie wszystkich informacji o bieżącym pliku.
• Wyświetlanie wszystkich informacji na temat
bieżącego pliku, w tym histogramu RGB.
44
Mój aparat
Obiektywy
Istnieje możliwość zakupu opcjonalnych obiektywów, przeznaczonych
specjalnie dla aparatów serii NX.
Poznaj funkcje wszystkich obiektywów i dobierz obiektyw, który
najbardziej odpowiada twoim potrzebom i upodobaniom.
Wygląd obiektywu
Nr
1
2
3
4
Opis
Przycisk i-Function (str. 39)
Znacznik montażu obiektywu
Pierścień ostrości
Soczewka
5
Przycisk zoomu
• Naciśnij przycisk zoomu, aby dostosować współczynnik zoomu.
6
Styki obiektywu
Obiektyw SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS (przykład)
1
6
2
3
Gdy obiektyw nie jest używany, należy założyć pokrywę obiektywu i pokrywę
bagnetu do montażu obiektywu w celu zabezpieczenia obiektywu przed
kurzem i zarysowaniami.
4
5
45
Mój aparat >
Obiektywy
Obiektyw SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (przykład)
7
1
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu
Aby zablokować obiektyw, pociągnij przełącznik blokady zoomu w
kierunku od korpusu aparatu i przytrzymaj go oraz obróć pierścień zoomu
tak, jak pokazano na ilustracji.
2
6
3
5
4
Nr
Opis
1
2
Znacznik montażu obiektywu
3
Soczewka
4
Pierścień ostrości (str. 81)
5
Przycisk i-Function (str. 39)
6
Pierścień zoomu
7
Styki obiektywu
Aby odblokować obiektyw, obróć pierścień zoomu tak, jak pokazano na
ilustracji, aż usłyszysz kliknięcie.
Przełącznik blokady zoomu
Jeśli obiektyw jest zablokowany, nie można wykonać zdjęcia.
46
Mój aparat >
Obiektywy
Obiektyw SAMSUNG 16 mm F2.4 (przykład)
5
1
2
3
4
Nr
Opis
1
2
3
Przycisk i-Function (str. 39)
4
Soczewka
5
Styki obiektywu
Znacznik montażu obiektywu
Pierścień ostrości (str. 81)
47
Mój aparat >
Obiektywy
Oznaczenia na obiektywie
Dowiedz się, co oznaczają liczby na obiektywie.
Nr
Opis
Wartość przysłony
1
Obiektyw SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (przykład)
Zakres obsługiwanych wartości przysłony. Na przykład 1:3.5–6.3
oznacza maksymalną wartość przysłony z zakresu od 3,5 do 6,3.
Długość ogniskowej
2
Odległość od środka obiektywu do punktu ostrości (w milimetrach).
Ta liczba jest wyrażana jako zakres: od minimalnej długości
ogniskowej do maksymalnej długości ogniskowej obiektywu.
Dłuższa ogniskowa przekłada się na węższe kąty widzenia i
powiększenie obiektu. Krótsza ogniskowa przekłada się na szersze
kąty widzenia.
ED
3
1
2
3 4 5
Skrót ED oznacza bardzo niską dyspersję (Extra-low Dispersion).
Szkło niskodyspersyjne skutecznie minimalizuje aberrację
chromatyczną (zniekształcenie występujące, gdy za pomocą
obiektywu nie można ustawić ostrości wszystkich kolorów dla tego
samego punktu zbieżności).
OIS (str. 82)
4
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu. Obiektywy z tą funkcją
pozwalają wykrywać wstrząsy aparatu i skutecznie eliminować ruch
wewnątrz aparatu.
Ø
5
Średnica obiektywu. Przy zakładaniu filtru na obiektyw należy
upewnić się, że średnice obiektywu i filtru są takie same.
48
Mój aparat
Akcesoria
Aby ułatwić fotografowanie i robić lepsze zdjęcia, można używać
akcesoriów takich jak zewnętrzna lampa błyskowa.
Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć w
dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej
SEF8A (przykład) (opcjonalna)
1
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach.
• Akcesoria opcjonalne zatwierdzone przez firmę Samsung można kupić w
sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem akcesoriów
innych producentów.
2
3
Nr
Opis
1
Lampa
2
Pokrętło mocowania złącza typu gorąca stopka
3
Złącze typu gorąca stopka
49
Mój aparat >
Akcesoria
Podłączanie zewnętrznej lampy błyskowej
1
Zamontuj lampę błyskową, wsuwając ją do złącza typu gorąca
stopka.
2
Zamocuj lampę błyskową na miejscu, obracając pokrętło
mocowania złącza typu gorąca stopka zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
3
Podnieś lampę błyskową przed użyciem.
• Zdjęcie można zrobić przy użyciu nie w pełni naładowanej lampy błyskowej,
jednak zaleca się, aby lampa błyskowa była w pełni naładowana.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
• Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje interwał. Nie należy
poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.
• Lampa błyskowa SEF8A może nie być zgodna z innymi aparatami serii NX.
• Więcej szczegółowych informacji na temat opcjonalnych lamp błyskowych
można znaleźć w dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
Należy używać wyłącznie lamp zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie
niezgodnych lamp błyskowych może spowodować uszkodzenie aparatu.
50
Mój aparat
Tryby fotografowania
Dwa proste tryby fotografowania — inteligentny automatyczny i
Inteligentny — ułatwiają wykonywanie zdjęć z różnymi automatycznymi
ustawieniami. Dodatkowe tryby umożliwiają dostosowanie ustawień w
większym zakresie.
Ikona
Opis
t
Tryb Intelig. autom (str. 52)
P
Tryb Program (str. 54)
A
Tryb Preselekcja przysł (str. 56)
S
Tryb Preselekcja migawki (str. 57)
M
Tryb ręczny (str. 58)
s
Tryb Inteligentny (str. 60)
R
Tryb panoramy (str. 62)
B
Sieć bezprzewodowa (str. 113)
51
Mój aparat >
Tryby fotografowania
t Tryb Intelig. autom
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji t.
W trybie Inteligentny automatyczny za pomocą aparatu rozpoznawane
są warunki otoczenia i automatycznie dostosowywane zostają czynniki
determinujące wartość ekspozycji, w tym szybkość migawki, wartość
przysłony, pomiar, balans bieli i kompensację ekspozycji. W aparacie
większość funkcji jest więc samoczynnie kontrolowana, dlatego
dostępność niektórych funkcji fotografowania jest ograniczona. Ten
tryb jest przydatny przy robieniu szybkich ujęć bez konieczności
zaawansowanego dostosowywanie ustawień.
2
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
3
Naciśnij do połowy [Migawka], aby ustawić ostrość.
• W aparacie automatycznie wybierana jest scena. Na ekranie
wyświetlana jest odpowiednia ikona.
52
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Rozpoznawalne sceny
Ikona
Ikona
Opis
Tereny zalesione są zazwyczaj pokryte obiektami w kolorze
zielonym
Opis
Pejzaże
Zdjęcia ze zbliżeniem kolorowych obiektów
Sceny z jasnym, białym tłem
Nocne pejzaże
Aparat jest stabilizowany za pomocą statywu, a obiekt nie porusza
się przez określony czas (podczas fotografowania w ciemności).
Nocne portrety
Obiekty poruszające się
Podświetlone pejzaże
Podświetlone portrety
Portrety
Zdjęcia obiektów ze zbliżeniem
4
Naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
• Za pomocą aparatu wykryte mogą zostać różne sceny, nawet w przypadku
Zdjęcia tekstu ze zbliżeniem
Zachody
Ciemne wnętrza
Częściowe oświetlenie
Zbliżenia z oświetleniem punktowym
Portrety z oświetleniem punktowym
Niebieskie niebo
•
•
•
•
tych samych obiektów, w zależności od czynników zewnętrznych takich jak
drgania aparatu, oświetlenie i odległość od obiektu.
Jeżeli aparat nie rozpoznaje odpowiedniego trybu sceny, oznacza to, że
wykorzystuje domyślne ustawienia trybu t.
Nawet w przypadku wykrycia twarzy w aparacie może nie zostać wybrany
tryb portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
Nawet w przypadku korzystania ze statywu tryb statywu może nie zostać
wykryty w aparacie ( ), jeżeli obiekt jest w ruchu.
Aparat szybciej zużywa baterię, ponieważ w celu wybrania odpowiedniej
sceny często zmieniane są ustawienia.
53
Mój aparat >
Tryby fotografowania
P Tryb Program
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
Szybkość migawki i wartość przysłony są automatycznie regulowane w
aparacie, aby osiągnąć optymalną wartość ekspozycji.
2
Ustaw wybrane opcje.
3
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a
następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Ten tryb jest przydatny w przypadku robienia zdjęć ze stałą ekspozycją z
zachowaniem możliwości regulacji innych ustawień.
54
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Przesunięcie programu
Funkcja przesunięcia programu umożliwia dostosowanie szybkości
migawki i wartości przysłony przy zachowaniu takiej samej ekspozycji
w aparacie. Naciśnij [I], aby wybrać szybkość migawki oraz wartość
przysłony i obróć przycisk nawigacyjny, aby dostosować wartość przysłony.
Szybkość migawki zostanie dostosowana do wartości przysłony.
Minimalna szybkość migawki
Ustawiona szybkość migawki nie może być niższa niż wybrana szybkość.
Jeśli jednak nie można uzyskać optymalnej wartości ekspozycji, ponieważ
czułość ISO osiągnęła maksymalną wartość ISO, ustawioną w ramach
opcji Zakres automatycznego ISO, szybkość migawki może być niższa niż
wybrana minimalna szybkość migawki.
Aby ustawić
minimalną szybkość
migawki,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Minimalna szybkość migawki ĺ opcja.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy dla opcji Czułość ISO wybrano
ustawienie Auto.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Program lub Preselekcja przysłony.
55
Mój aparat >
Tryby fotografowania
A Tryb Preselekcja przysłony
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji A.
W trybie Preselekcja przysłony w aparacie automatycznie obliczana jest
szybkość migawki, zgodnie z wybraną wartością przysłony.
2
Naciśnij [I], aby wybrać wartość przysłony.
3
Obróć przycisk nawigacyjny, aby dostosować wartość
przysłony.
4
Ustaw wybrane opcje.
5
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a
następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Zmiana wartości przysłony skutkuje zmianą głębi ostrości zdjęcia. Ten tryb
jest przydatny przy fotografowaniu portretów, kwiatów i krajobrazów.
• W warunkach słabego oświetlenia konieczne może być zwiększenie czułości
ISO, aby zapobiec rozmazaniu zdjęć.
• Aby ustawić minimalną szybkość migawki, w trybie fotografowania naciśnij
[m] ĺ b ĺ Minimalna szybkość migawki ĺ opcja.
Duża głębia ostrości
Mała głębia ostrości
56
Mój aparat >
Tryby fotografowania
S Tryb Preselekcja migawki
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji S.
W trybie preselekcji migawki w aparacie automatycznie regulowana jest
wartość przysłony na podstawie wybranej szybkości migawki. Ten tryb jest
przydatny podczas robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów lub
tworzenia efektów smug na zdjęciu.
2
Naciśnij [I], aby wybrać szybkość migawki.
3
Obróć przycisk nawigacyjny, aby dostosować szybkość
migawki.
4
Ustaw wybrane opcje.
5
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a
następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Na przykład: ustawienie szybkości migawki na ponad 1/500 s umożliwia
unieruchomienie obiektu w kadrze. Aby obiekt wydawał się rozmazany,
należy ustawić szybkość migawki na wolniejszą od 1/30 s.
Aby skompensować zmniejszoną ilość światła wynikającą z ustawienia wysokich
szybkości migawki, otwórz przysłonę i wpuść więcej światła. Jeśli zdjęcia są
nadal zbyt ciemne, zwiększ czułość ISO.
Niska szybkość migawki
Wysoka szybkość migawki
57
Mój aparat >
Tryby fotografowania
M Tryb ręczny
Tryb ręczny umożliwia ręczną regulację szybkości migawki i wartości
przysłony. W tym trybie możliwa jest pełna kontrola nad ekspozycją zdjęć.
Ten tryb jest przydatny w kontrolowanych miejscach fotografowania,
takich jak studio, bądź w sytuacjach, w których dostosowanie ustawień
aparatu jest niezbędne. Tryb ręczny jest również zalecany przy
fotografowaniu scen nocnych lub fajerwerków.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji M.
2
Naciśnij [I], aby wybrać wartość przysłony lub szybkość
migawki.
3
Obróć przycisk nawigacyjny, aby dostosować wartość
przysłony lub szybkość migawki.
4
Ustaw wybrane opcje.
5
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a
następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Korzystanie z trybu kadrowania
Po ustawieniu wartości przysłony lub szybkości migawki wartość
ekspozycji zostanie zmieniona odpowiednio do ustawień, więc obraz na
wyświetlaczu może zostać przyciemniony. Po włączeniu tej funkcji jasność
ekranu jest stała niezależnie od tego ustawienia, dzięki czemu można
lepiej wykadrować ujęcie.
Aby użyć opcji
Tryb kadrowania,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Tryb kadrowania ĺ opcja.
58
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Używanie funkcji Bulb
Aby wykonywać zdjęcia nocnych krajobrazów lub nocnego nieba,
użyj funkcji Bulb. Między pierwszym a drugim naciśnięciem przycisku
[Migawka] migawka pozostaje otwarta, umożliwiając utworzenie efektów
z ruchomym światłem.
Aby użyć trybu
Lampa,
W trybie fotografowania naciśnij [I], aby wybrać szybkość
migawki ĺ obróć do końca przycisk nawigacyjny w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić szybkość
migawki na Bulb ĺ naciśnij [Migawka], aby rozpocząć
fotografowanie ĺ naciśnij [Migawka] ponownie, aby
zakończyć fotografowanie.
• W przypadku ustawienia wysokiej wartości ISO lub otwarcia migawki na
dłuższy czas zwiększyć może się poziom szumów na obrazie.
• Podczas korzystania z funkcji Bulb nie można korzystać z opcji napędu i lampy
błyskowej.
• Funkcja Bulb jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny.
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
• Im dłużej otwarta jest migawka, tym dłużej trwa zapisanie zdjęcia. Podczas
zapisywania zdjęcia w aparacie nie wolno wyłączać aparatu.
• W przypadku korzystania z tej funkcji przez dłuższy czas należy użyć w pełni
naładowanej baterii.
59
Mój aparat >
Tryby fotografowania
s Tryb inteligentny
Opcja
W trybie inteligentnym można fotografować przy użyciu opcji wstępnie
dobranych do określonej sceny.
Opis
Żywność
Wykonywanie zdjęć jedzenia z żywszymi barwami.
Przyjęcia i
wnętrza
Wykonywanie wyraźnych zdjęć w pomieszczeniach.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji s.
Stopklatka
Fotografowanie obiektów poruszających się z dużą
szybkością.
2
Wybór sceny.
Bogate kolory
Wykonywanie zdjęć z żywymi kolorami.
Wodospad
Fotografowanie scen z wodospadami.
Sylwetka
Fotografowanie obiektów, takich jak ciemne kształty
na jasnym tle.
Zachód
Fotografowanie scen o zachodzie słońca z naturalnie
wyglądającymi odcieniami czerwieni i żółci.
Noc
Wykonuj zdjęcia z mniejszym rozmyciem i
szumem w warunkach słabego światła.
Fajerwerki
Fotografowanie scen z fajerwerkami.
Ślady świetlne
Fotografowanie scen ze smugami światła w
warunkach słabego oświetlenia.
Opcja
Opis
Upiększanie
twarzy
Fotografowanie portretów z opcjami
umożliwiającymi ukrycie niedoskonałości na twarzy.
Najlepsze ujęcie
Wykonanie kilku zdjęć i zastępowanie twarzy w celu
utworzenia najlepszego możliwego obrazu.
Seria zdjęć
Wykonywanie serii zdjęć poruszających się
obiektów.
Zdjęcie dzieci
Wykonywanie zdjęć z zabawnym dźwiękiem
przyciągającym uwagę dzieci.
Pejzaż
Fotografowanie nieruchomych scen i pejzaży.
Makro
Fotografowanie małych obiektów lub ze zbliżeniem.
3
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a
następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
60
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Korzystanie z trybu Najlepsze ujęcie
5
• Powtarzaj kroki 4 i 5, dopóki wszystkie twarze na zdjęciu nie
W trybie Najlepsze ujęcie możliwe jest wykonanie wielu zdjęć i zastąpienie
twarzy w celu utworzenia najlepszego możliwego obrazu. Tego trybu
można użyć, aby wybrać najlepszy obraz dla każdej osoby podczas
robienia zdjęć grupowych.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji s, a następnie
wybierz Najlepsze ujęcie.
2
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy [Migawka], aby ustawić ostrość.
3
Naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
zostaną zastąpione.
• Na obrazie, który został zalecony w aparacie, wyświetlona zostanie
ikona
Wstecz
• Aparat robi nieprzerwanie 5 zdjęć.
• Pierwsze zdjęcie ustawiane jest jako obraz tła.
• Aparat automatycznie wykrywa twarze po fotografowaniu.
4
Wybierz najlepszy obraz spośród 5 fotografii twarzy.
6
.
Ustaw
Naciśnij [f], aby zapisać zdjęcie.
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
• Ustawiona rozdzielczość to 5.9M lub mniejsza.
Wybierz twarz do zastąpienia przy użyciu przycisku
nawigacyjnego.
Anuluj
Zapisz
61
Mój aparat >
Tryby fotografowania
R Tryb panoramy
W trybie Panorama można zrobić szerokie ujęcie panoramiczne na jednym
zdjęciu. Tryb Panorama wykonuje zdjęcia i łączy je w serię ujęć w celu
utworzenia zdjęcia panoramicznego.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji R.
2
Naciśnij i przytrzymaj [Migawka], a następnie powoli
przesuwaj aparat w wybranym kierunku.
• Wyświetlona została strzałka wskazująca kierunek ruchu, a cały
rejestrowany obraz jest widoczny w oknie podglądu.
• Po wykadrowaniu scen następne zdjęcie robione jest przez aparat
automatycznie.
3
Po zakończeniu zwolnij [Migawka].
• Ujęcia zostaną automatycznie zapisane w aparacie jako jedno
zdjęcie.
• Zwolnienie [Migawka] podczas fotografowania spowoduje
zatrzymanie wykonywania zdjęcia panoramicznego, a zdjęcia, które
zostały już zrobione, zostaną zapisane.
• Rozdzielczość różni się w zależności od wykonanego zdjęcia panoramicznego.
• W trybie Panorama niektóre opcje fotografowania nie są dostępne.
• Wykonywanie zdjęć może zostać wstrzymane przez aparat z powodu zmiany
fotografowanej kompozycji lub poruszenia obiektu.
• W trybie Panorama ostatnia scena może nie zostać zarejestrowana w całości
za pomocą aparatu, jeśli ruch aparatu zostanie wstrzymany w celu poprawy
jakości zdjęcia. Aby zarejestrować ostatnią scenę w całości, należy przesunąć
aparat nieznacznie za punkt, w którym ma się kończyć scena.
• Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas robienia zdjęć panoramicznych, należy
unikać:
- przesuwania aparatu zbyt szybko lub zbyt wolno,
- przesuwania aparatu o zbyt małą odległość, aby zrobić następne zdjęcie,
- przesuwania aparatu z nieregularną szybkością,
- poruszania aparatem,
- fotografowania w ciemnych miejscach,
- fotografowania blisko poruszających się obiektów,
- fotografowania w warunkach zmieniającej się jasności lub barwy światła.
• Wykonane zdjęcia są automatycznie zapisywane, a fotografowanie zostaje
zatrzymane w następujących warunkach:
- przy zmianie kierunku fotografowania podczas wykonywania zdjęcia,
- przy zbyt gwałtownym poruszaniu aparatem,
- w przypadku nieprzesunięcia aparatu.
62
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Nagrywanie wideo
W trybie fotografowania można nagrywać wideo w jakości Full HD
(1920X1080), naciskając
(nagrywanie filmu). Aparat umożliwia
nagrywanie wideo o długości do 20 minut oraz z prędkością 30 kl./s, a
pliki są zapisywane w formacie MP4 (H.264). Dźwięk nagrywany jest za
pośrednictwem mikrofonu aparatu.
Jeśli podczas nagrywania wideo jest używany obiektyw bez przełącznika
AF/MF, funkcję AF można dezaktywować lub uaktywnić, naciskając [F].
Jeśli jest używany obiektyw z przełącznikiem AF/MF, działanie funkcji AF
zależy od ustawienia tego przełącznika.
Wybierz Wygaszanie aby rozjaśnić lub przyciemnić scenę. Aby ustawić
opcje nagrywania, można również wybrać Głos lub inne opcje. (str. 99)
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji t, P, A, S, M,
lub s.
• Ta funkcja może nie działać w niektórych trybach.
2
Ustaw wybrane opcje.
3
Naciśnij
(nagrywanie filmu), aby rozpocząć nagrywanie.
• Na aparacie zachowana zostanie szybkość migawki oraz wartość
przysłony ustawiona przed rozpoczęciem fotografowania.
4
Naciśnij ponownie
(nagrywanie filmu), aby zatrzymać.
• Nagrywanie można także przerwać, naciskając [Migawka].
63
Mój aparat >
Tryby fotografowania
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to najnowszy format kodowania sygnału wideo,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wprowadzony w 2003 r. przez międzynarodowe organizacje ds. standardów
ISO-IEC oraz ITU-T. W formacie stosowany jest wysoki współczynnik kompresji,
dzięki czemu możliwe jest zapisanie większej ilości danych w pamięci o
mniejszej pojemności.
Jeśli włączona została opcja stabilizacji obrazu podczas nagrywania filmu,
aparat może nagrywać dźwięk wydawany przez stabilizator obrazu.
Dźwięki funkcji zbliżenia lub inne dźwięki obiektywu mogą zostać nagrane w
trakcie nagrywania wideo.
W przypadku korzystania z opcjonalnego obiektywu wideo dźwięki
automatycznego dostrajania ostrości nie są nagrywane.
Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie usunięty obiektyw aparatu,
nagrywanie zostanie przerwane. Nie należy wymieniać obiektywu podczas
nagrywania.
W przypadku nagłej zmiany kąta nagrywania podczas nagrywania filmu
obrazy mogą być niedokładnie rejestrowane przez aparat. Użyj statywu w
celu zminimalizowania ruchów aparatu.
Podczas nagrywania wideo aparat obsługuje jedynie funkcję Multi AF. Żadne
inne funkcje ustawiania obszaru ostrości nie działają.
Gdy wielkość pliku filmu przekracza 4 GB, aparat automatycznie przestaje
nagrywać nawet, jeśli maksymalna długość nagrania (20 minut) nie została
jeszcze osiągnięta.
Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta pamięci o zbyt niskiej prędkości
zapisu, nagrywanie filmu może zostać przerwane w momencie, gdy
przestanie ona nadążać z przetwarzaniem danych rejestrowanego wideo.
Jeśli tak się stanie, wymień kartę na szybszą lub zredukuj rozmiar wideo (np. z
1280X720 do 640X480).
Jeśli formatujesz kartę, zawsze rób to za pomocą aparatu. W przypadku
formatowania za pomocą innego aparatu lub komputera, może dojść do
utraty plików na karcie lub do zmiany jej pojemności.
Podczas nagrywania wideo ekran może być ciemniejszy w porównaniu z
fotografowaniem przy tej samej czułości ISO. Dostosuj czułość ISO.
Podczas nagrywania filmu w trybie Program, Preselekcja przysłony lub
Preselekcja migawki ISO jest automatycznie ustawiana na Auto.
64
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Funkcje dostępne w trybie fotografowania
Szczegółowe informacje na temat funkcji fotografowania zostały
omówione w Rozdziale 2.
Funkcja
Rozmiar zdjęcia (str. 67)
Jakość (str. 68)
ISO (str. 69)
Balans bieli (str. 70)
Kreator obrazu (str. 72)
Inteligentny filtr (str. 94)
Tryb AF (str. 73)
Obszar AF (str. 76)
Wspomaganie MF (str. 81)
Dostępna w
P/A/S/M/s*/t
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M/s*
P/A/S/M/s/R/t
Połączenie AE do punktu AF
(str. 92)
P/A/S/M
Tryb kadrowania (str. 58)
P/A/S/M
Funkcja
Dostępna w
OIS - Optyczna stabilizacja
obrazu (zabezpieczenie przed
poruszeniem) (str. 82)
P/A/S/M/s*/t
Napęd (Pojedynczo/Ciągłe/
Seryjne/Samowyzwalacz/Zakres)
(str. 83)
P/A/S/M/s*/t*
Pomiar (str. 90)
P/A/S/M
Zakres dynamiczny (str. 93)
P/A/S/M
Lampa błyskowa (str. 88)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
Kompensacja ekspozycji (str. 95)
P/A/S
Blokada ekspozycji (str. 96)
P/A/S
* W tych trybach niektóre funkcje są ograniczone.
65
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Poniżej przedstawiono funkcje, które można wybierać w trybie fotografowania.
Dzięki funkcjom fotografowania można uzyskać bardziej dopracowane zdjęcia i wideo.
Funkcje fotografowania
Rozmiar i rozdzielczość
Rozmiar zdjęcia
Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli na zdjęciu
lub obrazie wideo, dzięki czemu można je wydrukować na papierze w
większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie. Wraz ze wzrostem
rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku. Wybierz niską rozdzielczość
zdjęć, które będą prezentowane w cyfrowej ramce lub zostaną przesłane
do Internetu.
Aby ustawić
rozmiar,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Rozmiar
zdjęcia ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Rozmiar
Zalecane dla
(3:2) 5472x3648*
Drukowanie na papierze formatu A1.
(3:2) 3888x2592
Drukowanie na papierze formatu A2.
(3:2) 2976x1984
Drukowanie na papierze formatu A3.
(3:2) 1728x1152
Drukowanie na papierze formatu A5.
(16:9) 5472x3080
Drukowanie na papierze formatu A1 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(16:9) 3712x2088
Drukowanie na papierze formatu A3 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(16:9) 2944x1656
Drukowanie na papierze formatu A4 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(16:9) 1920x1080
Drukowanie na papierze formatu A5 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(1:1) 3648x3648
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A1.
(1:1) 2640x2640
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A3.
(1:1) 2000x2000
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A4.
(1:1) 1024x1024
Dołączanie do wiadomości e-mail.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
67
Funkcje fotografowania >
Rozmiar i rozdzielczość
Jakość
* Ustawienie domyślne
Ikona
Zrobione za pomocą aparatu zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG lub
RAW.
Zrobione za pomocą aparatu zdjęcia są często konwertowane do formatu
JPEG i zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu, które są
włączone w momencie wykonania zdjęcia. Pliki RAW nie są konwertowane
do formatu JPEG i są zapisywane w pamięci bez żadnych zmian.
Pliki w formacie RAW mają rozszerzenie „SRW”. Aby dostosować i
skalibrować wartości ekspozycji, balansu bieli, tonów, kontrastu i kolorów
plików w formacie RAW lub skonwertować pliki do formatu JPEG lub TIFF,
można użyć programu Adobe Photoshop Lightroom znajdującego się na
dostarczonej płycie DVD-ROM.
Aby zapisywać zdjęcia w formacie RAW, należy się upewnić, że na karcie
pamięci jest wystarczająco dużo miejsca.
Aby ustawić
jakość,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Jakość ĺ
opcja.
Format
Opis
JPEG
Normalna:
• Kompresja z normalną jakością.
• Zalecane podczas drukowania w małych formatach lub
publikowania w sieci.
RAW
RAW:
• Zapis zdjęcia bez utraty danych.
• Zalecane do robienia zdjęć przeznaczonych do edycji
po fotografowaniu.
RAW+JPEG
RAW + B.dobra: zapisywanie zdjęcia zarówno w formacie
JPEG (z bardzo dobrą jakością) oraz w formacie RAW.
RAW+JPEG
RAW + Dobra: zapisywanie zdjęcia zarówno w formacie
JPEG (z dobrą jakością) oraz w formacie RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normalna: zapisywanie zdjęcia zarówno w
formacie JPEG (ze normalną jakością) oraz w formacie
RAW.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Format
Opis
JPEG
Bardzo dobra*:
• Kompresja zachowująca najwyższą jakość.
• Zalecane podczas drukowania w dużych formatach.
JPEG
Dobra:
• Kompresja zachowująca wysoką jakość.
• Zalecane podczas drukowania w normalnych formatach.
68
Funkcje fotografowania
Czułość ISO
Wartość czułości ISO odzwierciedla czułość aparatu na światło.
Przykłady
Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość aparatu na światło.
Wybierając wyższą wartość czułości ISO, można robić zdjęcia w ciemnych
lub pogrążonych w mroku miejscach przy większych szybkościach
migawki. Wyższa czułość może jednak zwiększyć elektroniczne szumy i
wywołać ziarnistość zdjęcia.
Aby ustawić czułość
ISO,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ ISO ĺ
opcja.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Należy zwiększyć wartość ISO w miejscach, w których zabronione jest
używanie lampy błyskowej. Wysoka wartość ISO umożliwia wykonanie
ostrego zdjęcia bez przepuszczania dużej ilości światła.
• Użyj funkcji redukcji szumu, aby zmniejszyć szumy wizualne na zdjęciach
wykonanych przy wysokiej wartości ISO. (str. 134)
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
69
Funkcje fotografowania
Balans bieli
Balans bieli odpowiada źródłu światła, które ma wpływ na kolor zdjęcia.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła światła.
Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną zdjęcia, wybierz
odpowiednie warunki oświetleniowe, aby dostosować balans bieli, na
przykład Automatyczny balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie, Żarowe
lub dostosuj temperaturę koloru ręcznie.
Można również dostosować kolory do wstępnie ustawionych źródeł
światła, tak aby kolory na zdjęciu odpowiadały rzeczywistym kolorom
sceny w różnych warunkach oświetleniowych.
Aby ustawić balans
bieli,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Balans bieli ĺ opcję.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Automatyczny balans bieli*: użyj ustawień automatycznych w
zależności od warunków oświetleniowych.
Dzienne: wybierz tę opcję podczas robienia zdjęć na zewnątrz
w słoneczny dzień. Ta opcja umożliwia robienie zdjęć o kolorach
najbardziej zbliżonych do naturalnych kolorów sceny.
Zachmurzenie: wybierz tę opcję podczas robienia zdjęć na
zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu. Zdjęcia wykonane w
pochmurne dni są często bardziej niebieskawe niż te zrobione w
dni słoneczne. Ta opcja umożliwia zredukowanie tego efektu.
Białe, jarzeniowe: opcja przydatna podczas fotografowania w
świetle lampy fluorescencyjnej, zwłaszcza o białym, naturalnym
kolorze.
N
D
Opis
Naturalne białe, jarzeniowe: opcja przydatna podczas
fotografowania w świetle lampy fluorescencyjnej, zwłaszcza o
białym, naturalnym kolorze o bardzo jasnym odcieniu.
Dzienne, jarzeniowe: opcja przydatna podczas fotografowania
w świetle lampy fluorescencyjnej, zwłaszcza o białym, naturalnym
kolorze o lekko niebieskawym odcieniu.
Żarowe: wybierz tę opcję przy robieniu zdjęć w pomieszczeniach
oświetlonych lampami żarowymi lub halogenowymi. Lampy
żarowe mają zwykle zabarwienie czerwonawe. Ta opcja umożliwia
zredukowanie tego efektu.
Balans bieli lampy błyskowej: wybierz tę opcję podczas używania
lampy błyskowej.
Własne ustawienia: wybierz wstępnie zdefiniowane ustawienia
własne. Balans bieli można ustawić ręcznie, naciskając [D], a
następnie fotografując białą kartkę papieru. Wypełnij punktowy
okrąg pomiarowy kartką i ustaw balans bieli.
Temperatura koloru: dostosuj temperaturę koloru źródła światła
ręcznie. Temperatura koloru to podawana w kelwinach wartość
oznaczająca nasycenie określonego typu źródła światła. Cieplejsze
zdjęcia można uzyskać, ustawiając wyższą wartość, a chłodniejsze,
ustawiając niższą wartość.1 Naciśnij [D], a następnie dostosuj
temperaturę koloru.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
70
Funkcje fotografowania >
Balans bieli
Dostosowywanie wstępnych opcji balansu bieli
Przykłady
Dostosować można również wstępne opcje balansu bieli.
Aby dostosować
wstępne opcje,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Balans bieli
ĺ opcja ĺ [D] ĺ naciśnij [D/I/C/F].
Balans bieli: Dzienne
Wstecz
Automatyczny balans bieli
Dzienne
Dzienne, jarzeniowe
Żarowe
Resetuj
71
Funkcje fotografowania
Kreator obrazu (style zdjęć)
Kreator obrazu umożliwia stosowanie różnych stylów zdjęć, aby tworzyć
różny wygląd i emocjonalny klimat zdjęć. Można również tworzyć i
zapisywać własne style zdjęć, zmieniając kolory, nasyceni, ostrość i
kontrast poszczególnych stylów.
Nie ma zasady mówiącej o tym, który styl jest odpowiedni do danych
warunków. Eksperymentuj z różnymi stylami i znajdź własne ustawienia.
Aby ustawić styl
zdjęcia,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Kreator obrazu ĺ opcję.
Przykłady
Standard
Żywe
Portret
Pejzaż
Las
Retro
Chłodny
Spokojny
Klasyczna
• Można również zmieniać wartości ustawień wstępnie wybranego stylu.
Wybierz opcję Kreator obrazu, naciśnij [D], a następnie dostosuj kolor,
nasycenie, ostrość lub kontrast.
• Aby dostosować własny kreator obrazu, wybierz ,
lub
, a następnie
dostosuj kolor, nasycenie, ostrość i kontrast.
• Opcje kreatora obrazów nie mogą być ustawiane jednocześnie z opcjami
Inteligentny filtr.
72
Funkcje fotografowania
Tryb AF
Poniżej przedstawiono sposoby regulacji ostrości w aparacie w zależności
od obiektów.
W aparacie możliwe jest wybranie odpowiedniego trybu regulacji ostrości
obiektu spośród takich opcji jak Pojedyncze AF, Ciągły AF i Ręczna ostrość.
Funkcja AF zostaje włączona po naciśnięciu [Migawka] do połowy. W
trybie MF, czyli ostrzenia ręcznego, należy obracać pierścieniem ostrości na
obiektywie.
Aby ustawić tryb
autofokusu,
W trybie fotografowania naciśnij [F] ĺ opcja.
• Opcję możesz także ustawić, naciskając [m] ĺ b ĺ Tryb AF ĺ opcja
w trybie fotografowania.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od używanego obiektywu.
W większości przypadków ostrość można uchwycić poprzez wybranie
opcji Pojedyncze AF. Trudniej złapać ostrość obiektów poruszających
się szybko lub obiektów o odcieniach zbliżonych do koloru tła. W takich
przypadkach należy wybrać właściwy tryb regulacji ostrości.
Jeżeli Twój obiektyw jest wyposażony w przełącznik AF/MF, należy ustawić
przełącznik zgodnie z wybranym trybem. Ustaw przełącznik w pozycji AF
przy wyborze Pojedynczy AF lub Ciągły AF. Ustaw przełącznik w pozycji MF
przy wyborze Ręczna ostrość.
Jeśli na obiektywie nie ma przełącznika AF/MF, naciśnij [F], aby wybrać
wymagany tryb AF.
73
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Pojedyncze AF
Ciągły AF
Tryb Pojedyncze AF należy stosować podczas fotografowania
nieruchomych obiektów. Po naciśnięciu [Migawka] do połowy ostrość
zostanie ustawiona na obszarze ostrości. Obszar zmienia kolor na zielony
po ustawieniu ostrości.
Po naciśnięciu [Migawka] do połowy w aparacie kontynuowana
jest automatyczna regulacja ostrości. Ten tryb jest zalecany przy
fotografowaniu scen takich jak osoba na rowerze, biegnący pies czy jadący
samochód.
74
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Ręczne ustawianie ostrości
Obracając ręcznie pierścień ostrości na obiektywie, można ręcznie
ustawić ostrość na obiekcie. Funkcja wspomaganie MF umożliwia łatwe
ustawienie ostrości. Podczas obracania pierścienia ostrości obszar ostrości
jest powiększany. Ten tryb jest zalecany przy fotografowaniu obiektów o
kolorach zbliżonych do koloru tła, scen nocnych czy fajerwerków.
• Podczas używania tej funkcji nie można ustawić opcji Wykryj twarze, Obszar
AF oraz Połączenie AE do punktu AF.
• W trakcie ustawiania ostrości jest wyświetlana skala ręcznego ustawiania
ostrości (
).
75
Funkcje fotografowania
Obszar AF
Funkcja Obszar AF pozwala zmieniać pozycję obszaru ostrości.
Wybór AF
Ogólnie rzecz biorąc, aparaty ustawiają ostrość na najbliższym obiekcie.
Jeśli jednak jest dużo obiektów, w polu ostrości mogą się znaleźć obiekty
niepożądane. Aby uniknąć ustawiania ostrości na niepożądanych
obiektach, zmień obszar ostrości tak, aby ustawić ją na żądanym obiekcie.
Wybierając odpowiedni obszar ostrości, możesz uzyskać wyraźniejsze i
ostrzejsze zdjęcie.
Ostrość można ustawić na wybranym obszarze. Zastosuj efekt braku
ostrości, aby bardziej wyeksponować konkretny obiekt.
Aby ustawić obszar
autofokusu,
Ostrość na zdjęciu poniżej została przemieszczona, a jej wymiar zmieniony,
w celu dopasowania jej do twarzy obiektu.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Obszar AF
ĺ opcja.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
• Jeśli przełącznik AF/MF jest ustawiony w pozycji MF nie można zmienić
obszaru AF z menu fotografowania.
Rozmiar AF
Przesuń
Aby zmienić rozmiar obszaru ostrości lub przesunąć go, w trybie fotografowania
naciśnij [o]. Naciśnij [D/I/C/F], aby przesuwać obszar ostrości.
Obróć przycisk nawigacyjny, aby zmienić rozmiar obszaru ostrości.
76
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
Multi AF
Śledzenie AF
W aparacie wyświetlany jest zielony prostokąt w miejscu, w którym
prawidłowo została ustawiona ostrość. Zdjęcie jest dzielone na dwa lub
więcej obszarów, a w aparacie rozpoznawane są punkty ostrości każdego
obszaru. Ten tryb jest zalecany przy fotografowaniu pejzaży.
Wykadruj zdjęcie i naciśnij [o], aby ustawić ostrość na obiekcie. Śledzenie
AF umożliwia śledzenie obiektu i automatyczne ustawianie na nim ostrości
także w przypadku, gdy obiekt jest w ruchu lub zmieniona zostanie
kompozycja fotografowania.
Po naciśnięciu do połowy [Migawka] w aparacie wyświetlane są obszary
ostrości, jak pokazano na zdjęciu poniżej.
Biała ramka: obiekt jest śledzony
w aparacie.
Zielona ramka: obiekt znajduje
się w polu ostrości po naciśnięciu
do połowy [Migawka].
Czerwona ramka: ustawianie
ostrości za pomocą aparatu nie
powiodło się.
77
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
• Jeżeli nie wybierzesz obszaru ostrości, ramka ostrości pojawi się na środku
ekranu.
• Śledzenie obiektu może się nie powieść, gdy:
- obiekt jest zbyt mały,
- obiekt porusza się gwałtownie,
- obiekt jest podświetlony lub otoczenie fotografowania jest zbyt ciemne,
- kolory lub wzory na obiekcie i tle są takie same,
- na obiekcie znajdują się poziome wzory, takie jak żaluzje,
- aparat nadmiernie się trzęsie,
- zdjęcia wykonywane są ciągle.
• Jeżeli śledzenie nie powiedzie się, funkcja zostanie anulowana.
• Jeśli aparat nie będzie w stanie śledzić obiektu, obszar ostrości zostanie
zresetowany.
• Jeżeli nie powiedzie się ustawianie ostrości za pomocą aparatu, ramka
ostrości zmieni się w czerwoną, a ustawienia ostrości zostaną anulowane.
78
Funkcje fotografowania
Wykrywanie twarzy
Opcje wykrywania twarzy umożliwiają zrobienie autoportretu lub zdjęcia
uśmiechniętej twarzy.
Aby użyć funkcji
wykrywania twarzy,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Wykryj twarze ĺ opcja.
• Gdy aparat wykryje twarz, zaczyna ją automatycznie śledzić.
• W zależności od ustawień opcji Kreator obrazu opcja Wykrywanie twarzy
może nie dawać oczekiwanych efektów.
• Przy ustawianiu ręcznej ostrości korzystanie z opcji Wykryj twarze AF może
nie być możliwe.
Normalna
W aparacie ustawiana jest ostrość na ludzkich twarzach. Można wykryć
twarze maksymalnie 10 osób. To ustawienie jest zalecane w przypadku
fotografowania grupy osób.
Po naciśnięciu [Migawka] do połowy ostrość w aparacie będzie ustawiana
na twarzach osób, jak pokazano to na zdjęciu poniżej. W przypadku
fotografowania grupy osób twarz najbliższej osoby jest w aparacie
oznaczona kolorem białym, natomiast twarze pozostałych osób zostaną
oznaczone kolorem szarym.
• Opcja Wykryj twarze AF może nie działać, gdy:
- obiekt znajduje się daleko od aparatu,
- otoczenie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne,
- obiekt nie jest zwrócony twarzą do aparatu,
- obiekt ma na twarzy okulary przeciwsłoneczne lub maskę,
- obiekt gwałtownie zmienia wyraz twarzy,
- obiekt jest podświetlony lub warunki oświetleniowe są niestabilne.
• Gdy są ustawione opcje wykrywania twarzy, jako obszar AF automatycznie
jest ustawiana opcja Multi AF.
• Zależnie od wybranych opcji wykrywania twarzy niektóre opcje
fotografowania mogą być niedostępne.
79
Funkcje fotografowania >
Wykrywanie twarzy
Wyzwalanie uśmiechem
Wyzwalanie mrugnięciem
Aparat automatycznie zwalnia migawkę, gdy wykryje uśmiechniętą twarz.
Aparat automatycznie zwalnia migawkę 2 sekundy po wykryciu
mrugnięcia na twarzy.
Jeśli fotografowana osoba szeroko się uśmiechnie, aparatowi będzie łatwiej
wykryć uśmiech.
• Mrugnij przez ponad 1 sekundę w celu efektywniejszego wykrycia.
• Wykrywanie mrugnięcia może się nie powieść, gdy:
- aparat znajduje się poniżej oczu,
- fotografowana osoba jest w cieniu z powodu podświetlenia z tyłu,
- fotografowana osoba nosi okulary,
- obiekt znajduje się daleko od aparatu.
80
Funkcje fotografowania
Wspomaganie MF
W trybie ręcznej ostrości należy obracać pierścieniem ostrości
na obiektywie, aby ustawić ostrość. Podczas korzystania z funkcji
Wspomaganie MF można powiększyć scenę i łatwo dostosować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości. Ta funkcja jest dostępna tylko w
przypadku obiektywu z obsługą ręcznej regulacji ostrości.
Aby ustawić
wspomaganie
ręcznej ostrości,
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Wył.: funkcja Wspomaganie MF nie jest używana.
Powiększ x5*: podczas ustawiania ostrości obszar ostrości
jest powiększany 5-krotnie.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Wspomaganie MF ĺ opcja.
Powiększ x8: podczas ustawiania ostrości obszar ostrości jest
powiększany 8-krotnie.
81
Funkcje fotografowania
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
Wybierz funkcję optycznej stabilizacji obrazu (OIS), aby zminimalizować
drgania aparatu. Funkcja OIS może nie być dostępna w niektórych
obiektywach.
Drgania aparatu występują w ciemnych miejscach lub podczas
fotografowania w pomieszczeniach. W takich sytuacjach aparat używa
niższych szybkości migawki, aby zwiększyć ilość wpadającego światła, co
może się wiązać z rozmytymi zdjęciami. Aby temu zapobiec, skorzystaj z
funkcji OIS.
Bez korekcji OIS
Jeśli obiektyw nie jest wyposażony w przełącznik OIS, ustaw przełącznik w
pozycji ON, aby korzystać z funkcji OIS.
Aby ustawić opcje
OIS,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
OIS - Optyczna stabilizacja obrazu (zabezpieczenie przed
poruszeniem) ĺ opcja.
Z korekcją OIS
• Funkcja OIS może nie działać poprawnie, gdy:
- aparat zostanie poruszony podczas śledzenia poruszającego się obiektu,
- drganie aparatu jest zbyt silne,
- szybkość migawki jest niska (na przykład po wybraniu opcji Noc w trybie
s),
- poziom naładowania baterii jest niski,
- robione jest zdjęcie ze zbliżeniem.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Tryb 1*: funkcja OIS jest stosowana wyłącznie po naciśnięciu
[Migawka] do końca lub do połowy.
• Używanie funkcji OIS podczas fotografowania ze statywem może skutkować
Tryb 2: funkcja OIS jest włączona.
•
Wył.: funkcja OIS jest wyłączona.
•
•
•
•
nieostrymi obrazami z uwagi na wibracje czujnika funkcji OIS. Podczas
korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję OIS.
W razie uderzenia lub upuszczenia aparatu obraz na wyświetlaczu stanie się
nieostry. W takim przypadku wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
Funkcji OIS należy używać tylko w razie konieczności, ponieważ powoduje
ona szybsze rozładowanie baterii.
Aby ustawić opcję OIS w menu, ustaw przełącznik OIS na obiektywie w
pozycji ON.
Ta opcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych
obiektywów.
Opcja Wył. może być niedostępna w przypadku niektórych obiektywów.
82
Funkcje fotografowania
Napęd (metoda fotografowania)
Możesz ustawić metodę fotografowania, taką jak Ciągłe, Seryjne,
Samowyzwalacz lub Zakres.
Wybierz Pojedynczo, aby kolejno rejestrować pojedyncze zdjęcia. Wybierz
Ciągłe lub Seryjne, aby fotografować obiekty, które szybko się poruszają.
Wybierz Zakres AE, Zakres balansu bieli, Zakres kreatora obrazów lub
Ustawienie zakresu głębi ostrości, aby wyregulować ekspozycję, Balans
bieli, zastosować efekty Kreatora obrazu lub robić zdjęcia z różną głębią
ostrości. Można też wybrać Samowyzwalacz, aby automatycznie robić
zdjęcie po określonym czasie.
Aby zmienić metodę
fotografowania,
Pojedynczo
Zrobienie jednego zdjęcia po każdorazowym naciśnięciu [Migawka].
Zalecane dla warunków ogólnych.
W trybie fotografowania naciśnij [C] ĺ opcja.
• Opcję można również ustawić, naciskając [m] ĺ b ĺ Napęd ĺ
metoda fotografowania w trybie fotografowania.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
83
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Ciągłe
Seryjne
Wykonuj zdjęcia nieprzerwanie podczas naciskania [Migawka]. Można
wykonywać maksymalnie 5 zdjęcia na sekundę.
Wykonuj nieprzerwanie do 10 zdjęć na sekundę (przez 3 sekundy),
15 zdjęć na sekundę (przez 2 sekundy) lub 30 zdjęć na sekundę (przez
1 sekundę) po jednorazowym naciśnięciu [Migawka]. Zalecane jest to
przy fotografowaniu ruchu szybko poruszających się obiektów, takich jak
samochody wyścigowe.
• Aby określić liczbę ujęć, w trybie fotografowania naciśnij [C] → Seryjne,
• W przypadku wyboru Ciągłe niedostępna jest funkcja redukcji szumu.
• Maksymalna prędkość fotografowania to 5 klatek na sekundę. Zostanie ona
ograniczona po wykonaniu ok. 13 zdjęć JPEG lub 5 zdjęć RAW. (Może się
różnić w zależności od specyfikacji karty pamięci.)
a następnie naciśnij [D].
• Rozmiar zdjęcia jest ustawiony na 5M.
• Zapisanie zdjęcia może zająć więcej czasu.
• Nie można używać lampy błyskowej z tą opcją.
• Szybkość migawki musi być większa niż 1/30 sekundy.
• Zdjęcia wykonane z zastosowaniem tej opcji mogą zostać nieznacznie
powiększone podczas zapisywania.
• Nie jest możliwe ustawienie opcji ISO na wyższej niż ISO 3200.
• Tej opcji nie należy używać z plikami formatu RAW i nie jest ona dostępna,
gdy jakość zdjęć jest ustawiona na RAW.
84
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Samowyzwalacz
Zakres automatycznej ekspozycji (Zakres AE)
Robienie zdjęć po określonym czasie. Można ustawić samowyzwalacz na
od 2 do 30 sekund.
Po naciśnięciu [Migawka] za pomocą aparatu wykonywane są 3 kolejne
zdjęcia: oryginał, jedno o poziom ciemniejsze i jedno o poziom jaśniejsze.
Podczas wykonywania serii trzech zdjęć aparatem należy użyć statywu,
aby zapobiec rozmyciu zdjęć. Ustawienia można zmienić w menu
Ustawienie BKT.
Ekspozycja +2
Ekspozycja -2
Oryginalne
• Naciśnij przycisk [Migawka], aby zakończyć fotografowanie.
• Aby ustawić parametry samowyzwalacza, w trybie fotografowania naciśnij [C]
ĺ Samowyzwalacz, a następnie naciśnij [D].
Aby ustawić parametry zakresu, naciśnij [m] ĺ d ĺ Ustawienie BKT ĺ
opcja.
85
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres balansu bieli (Zakres balansu bieli)
Po naciśnięciu [Migawka] za pomocą aparatu wykonywane są 3 kolejne
zdjęcia: oryginał i dwa kolejne z różnymi ustawieniami Balansu bieli.
Oryginalne zdjęcie jest rejestrowane po naciśnięciu [Migawka]. Dwa
pozostałe zostaną dobrane automatycznie zgodnie z ustawieniami
balansu bieli. Ustawienia można zmienić w menu Ustawienie BKT.
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreatora
obrazów)
Po naciśnięciu [Migawka], za pomocą aparatu kolejno wykonywane są trzy
zdjęcia, z których każde ma inne ustawienia Kreatora obrazu. Za pomocą
aparatu wykonane zostanie zdjęcie i zastosowane zostaną do niego trzy
opcje kreatora obrazu, które ustawiono dla rejestrowanych obrazów. W
menu Ustawienie BKT można wybrać trzy różne ustawienia.
WB+2
WB-2
Oryginalne
Retro
Żywe
Standard
• Aby ustawić parametry zakresu, naciśnij [m] ĺ d ĺ Ustawienie BKT ĺ
opcja.
• Tej opcji nie należy używać z plikami formatu RAW i nie jest ona dostępna,
gdy jakość zdjęć jest ustawiona na RAW.
• Aby ustawić parametry zakresu, naciśnij [m] ĺ d ĺ Ustawienie BKT ĺ
opcja.
• Tej opcji nie należy używać z plikami formatu RAW i nie jest ona dostępna,
gdy jakość zdjęć jest ustawiona na RAW.
86
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Ustawienie zakresu głębi ostrości
Po naciśnięciu [Migawka] aparat wykonuje trzy kolejne zdjęcia z różną
głębią ostrości poprzez dostosowanie wartości przysłony. Podczas
wykonywania serii trzech zdjęć aparatem należy użyć statywu, aby
zapobiec rozmyciu zdjęć. Ustawienia można zmienić w menu Ustawienie
BKT.
• Aby ustawić parametry zakresu, naciśnij [m] ĺ d ĺ Ustawienie BKT ĺ
opcja.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Program lub Preselekcja
przysłony.
• Jeśli dla wartości przysłony ustawiono wartość maksymalną lub minimalną,
dwa zdjęcia zostaną zrobione z maksymalną lub minimalną wartością
przysłony.
87
Funkcje fotografowania
Lampa błyskowa
Aby wykonać realistyczne zdjęcie obiektu, ilość światła powinna być stała.
Kiedy oświetlenie jest zmienne, można użyć lampy błyskowej i dostarczyć
stałą ilość światła. Wybierz odpowiednie ustawienia zgodnie ze źródłem
światła i obiektem.
Aby ustawić opcje
lampy błyskowej,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Lampa
błyskowa ĺ opcja.
Ikona
Opis
2. kurtyna: lampa błyska tuż przed
zamknięciem migawki. Zdjęcie
obiektu robione jest za pomocą
aparatu dużo później w sekwencji
akcji.
Kierunek poruszania się kuli
Opis
Wył.: lampa błyskowa nie będzie używana.
A
Inteligentna lampa błyskowa: w aparacie automatycznie
dostosowywana jest jasność lampy błyskowej w zależności od
ilości światła w otoczeniu.
A
Auto: lampa błyskowa błyska automatycznie w ciemnych
miejscach.
Automatyczna redukcja efektu czerwonych oczu: lampa
automatycznie rozbłyska i redukuje efekt czerwonych oczu.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
• Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje interwał. Nie należy
poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.
• Jeżeli wybrano Wył., lampa błyskowa nie rozbłyska, nawet jeżeli podłączona
jest zewnętrzna lampa błyskowa.
Należy używać wyłącznie lamp błyskowych zatwierdzonych przez firmę
Samsung. Używanie niezgodnych zewnętrznych lamp błyskowych może
spowodować uszkodzenie aparatu.
Wypełnij: lampa rozbłyska przy każdym zdjęciu. (Jasność jest
regulowana automatycznie).
Wypełnienie + redukcja efektu czerwonych oczu: lampa
rozbłyska przy każdym zdjęciu i redukuje efekt czerwonych oczu.
1. kurtyna: lampa zadziała
natychmiast po otwarciu migawki.
Zdjęcie obiektu robione jest za
pomocą aparatu dużo wcześniej w
sekwencji akcji.
Kierunek poruszania się kuli
88
Funkcje fotografowania >
Lampa błyskowa
Redukowanie efektu czerwonych oczu
Dostosowanie intensywności lampy błyskowej
Wyzwalany podczas fotografowania w ciemności błysk lampy błyskowej
może spowodować czerwony odblask w oczach fotografowanych
osób. Aby skorygować efekt czerwonych oczu, wybierz Automatyczna
redukcja efektu czerwonych oczu lub Wypełnienie + redukcja efektu
czerwonych oczu.
Jeżeli lampa błyskowa jest włączona, dostosuj intensywność lampy
błyskowej o ±2 poziomy.
Aby ustawić
intensywność
lampy błyskowej,
W trybie fotografowania wybierz [m] ĺ b ĺ Lampa
błyskowa ĺ opcja ĺ [D] ĺ obróć przycisk nawigacyjny lub
naciśnij [C/F], aby dostosować intensywność lampy błyskowej.
Lampa błyskowa: Wypełnij
Wstecz
Bez redukcji efektu czerwonych oczu
Z redukcją efektu czerwonych oczu
Resetuj
• Dostosowanie intensywności lampy błyskowej może nie zapewnić dobrego
efektu, gdy:
obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu,
ustawiono zbyt dużą czułość ISO,
wartość ekspozycji jest zbyt duża lub zbyt mała,
otoczenie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne.
Tej funkcji nie można używać w niektórych trybach fotografowania.
W przypadku zamocowania do aparatu zewnętrznej lampy błyskowej z regulacją
intensywności zostaną zastosowane ustawienia intensywności lampy błyskowej.
Jeśli podczas używania lampy błyskowej obiekt znajduje się zbyt blisko,
pewna część światła może zostać zablokowana, co powoduje uzyskanie
ciemnego zdjęcia. Należy się upewnić, że obiekt znajduje się w zalecanym
obszarze działania, który różni się w zależności od obiektywu.
Gdy zamocowano osłonę obiektywu, światło lampy błyskowej może zostać
zablokowane przez osłonę. Przed użyciem lampy błyskowej należy zdjąć osłonę.
-
Jeśli podczas wyzwolenia błysku obiekt znajduje się zbyt daleko od aparatu lub
się porusza, efekt czerwonych oczu może nie zostać zredukowany.
•
•
•
•
89
Funkcje fotografowania
Pomiar
Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego za pomocą aparatu
pomiaru światła.
W aparacie mierzona jest ilość światła w scenie, a za pomocą pomiaru
regulowane są różne ustawienia w wielu dostępnych trybach. Jeśli na
przykład obiekt wygląda na ciemniejszy niż w rzeczywistości, za pomocą
aparatu wykonane zostanie jego prześwietlone zdjęcie. Jeśli obiekt
wygląda na jaśniejszy niż w rzeczywistości, za pomocą aparatu wykonane
zostanie jego niedoświetlone zdjęcie.
Multi
W trybie Multi obliczana jest ilość światła na wielu obszarach. Kiedy
poziom światła jest wystarczający lub niewystarczający, w aparacie
regulowana jest ekspozycja poprzez uśrednienie ogólnej jasność sceny.
Ten tryb nadaje się do zdjęć o ogólnej tematyce.
Na jasność i ogólny nastrój zdjęcia wpływa również sposób pomiaru
światła za pomocą aparatu. Wybierz odpowiednie ustawienie do
warunków fotografowania.
Aby ustawić opcję
pomiaru,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Pomiar ĺ
wybrana opcja.
90
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Centralnie ważona
Punktowy
W trybie pomiaru Centralnie ważona uwzględniany jest większy obszar niż
w trybie Punktowy. Sumowana jest ilość światła na środku ujęcia (60–80%)
oraz w pozostałych częściach ujęcia (20–40%). Ten tryb jest zalecany w
sytuacjach, gdy występuje niewielka różnica jasności między obiektem
a tłem lub gdy obszar zajmowany przez obiekt stanowi dużą część
kompozycji zdjęcia.
Tryb punktowy pozwala obliczać ilość światła w centrum. Podczas
wykonywania zdjęcia w warunkach silnego podświetlenia od tyłu w
aparacie dostosowywana jest ekspozycja, co umożliwia prawidłowe
sfotografowanie obiektu. Na przykład po wybraniu trybu Multi w
warunkach silnego podświetlenia od tyłu aparat obliczy, że łączna ilość
światła jest zbyt duża, co będzie skutkowało zrobieniem ciemniejszego
zdjęcia. Tryb punktowy pozwala zapobiec takiej sytuacji, ponieważ w tym
trybie ilość światła obliczana jest wyłącznie na wskazanym obszarze.
Obiekt jest jasny, podczas gdy tło jest ciemne. Tryb punktowy jest zalecany
w sytuacjach, kiedy istnieje duża różnica w ekspozycji między obiektem a
tłem.
91
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Pomiar wartości ekspozycji obszaru ostrości
Gdy ta funkcja jest włączona, w aparacie automatycznie dobierana jest
optymalna ekspozycja poprzez obliczenie jasności w obrębie w obszaru
ostrości. Ta funkcja jest dostępna, tylko jeśli wybrano pomiar Punktowy
lub Multi oraz Wybór AF.
Aby ustawić tę
funkcję,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Połączenie
AE do punktu AF ĺ opcja.
92
Funkcje fotografowania
Zakres dynamiczny
Ta funkcja umożliwia automatyczną korekcję utraty jasnych szczegółów,
która może mieć miejsce na skutek różnic w cieniowaniu na zdjęciu.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Wył.*: Zakres dynamiczny wyłączony.
Aby ustawić efekt
Zakres dynamiczny,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Zakres dynamiczny ĺ opcja.
Inteligentny zasięg+: korekcja straty jasnych detali.
HDR: wykonanie 3 zdjęć o różnej ekspozycji, a następnie
automatyczne scalenie ich w jeden obraz.
• Nie jest możliwe ustawienie opcji ISO na wyższej niż ISO 3200.
• Tej opcji nie można ustawiać, gdy są wybrane inne opcje
napędu niż Pojedynczo i Samowyzwalacz.
Opcji Zakresu dynamicznego nie można ustawiać jednocześnie z funkcją Bulb.
Bez efektu Zakresu dynamicznego
Z efektem Zakresu dynamicznego
93
Funkcje fotografowania
Inteligentny filtr
Inteligentny filtr umożliwia stosowanie na zdjęciach lub filmach efektów
specjalnych. Można wybrać różne opcje filtru, aby tworzyć efekty
specjalne, które są trudne do uzyskania w przypadku normalnych
obiektywów.
Aby ustawić opcje
inteligentnego filtru,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Inteligentny filtr ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.*
Brak efektu
Winiety
Zastosowanie kolorów retro, wysokiego kontrastu i
wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla
aparatów Lomo.
Miniatura
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia
obiektu jako miniatury.
Szkic
Zastosowanie efektu szkicu piórem.
Rybie oko
Zniekształcenie bliskich obiektów imitujące efekt
obiektywu typu „rybie oko”.
Opcji Inteligentny filtr nie można ustawić jednocześnie z opcjami Kreator
obrazu.
94
Funkcje fotografowania
Kompensacja ekspozycji
W aparacie automatycznie ustawiana jest ekspozycja poprzez pomiar
poziomów światła na podstawie kompozycji zdjęcia i pozycji obiektu. Jeśli
ekspozycja ustawiona w aparacie jest wyższa lub niższa od oczekiwanej,
wartość ekspozycji można dostosować ręcznie. Wartość ekspozycji jest
regulowana w krokach co ±3. W aparacie na czerwono wyświetlane jest
ostrzeżenie o ekspozycji dla każdego kroku poza zakresem ±3.
Aby dostosować wartość ekspozycji, naciśnij [f], a następnie wybierz EV.
Możesz także nacisnąć [I], aby wybrać wartość ekspozycji, i obrócić
przycisk nawigacyjny, aby ją dostosować.
+2
-2
Oryginalne
Wartość ekspozycji można sprawdzić według wskaźnika poziomu
ekspozycji.
Ostrzeżenie o ekspozycji
Standardowy wskaźnik ekspozycji
Wskaźnik poziomu
ekspozycji
Zmniejszona ekspozycja
(ciemniej)
Zwiększona ekspozycja
(jaśniej)
95
Funkcje fotografowania
Blokada ekspozycji
Jeśli nie można osiągnąć odpowiedniej ekspozycji z powodu dużego
kontrastu oświetlenia, należy zablokować ekspozycję, a następnie zrobić
zdjęcie.
Po zablokowaniu ekspozycji skieruj obiektyw na wybrany obiekt i naciśnij
[Migawka].
Aby zablokować ekspozycję, ustaw kompozycję zdjęcia, według której
chcesz obliczyć wartość ekspozycji, a następnie wciśnij przycisk Własne.
(gdy do przycisku Własne jest przypisana funkcja AEL) (str. 139)
96
Funkcje fotografowania
Funkcje wideo
Poniżej opisano dostępne funkcje wideo.
Gdy ustawienie Wyj_video to PAL
* Ustawienie domyślne
Ikona
*
Rozmiar filmu
Ustaw rozmiar filmu.
Aby ustawić opcje
rozmiaru filmu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Rozmiar filmu ĺ opcja.
Rozmiar
Zalecane dla
1920X1080 (25 kl./s) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
1280X720 (25 kl./s) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
640X480 (25 kl./s) (4:3)
Wyświetlanie na telewizorze.
320X240 (25 kl./s) (4:3)
Publikowanie w witrynie
internetowej za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej (maksymalnie
30 sekund).
Gdy ustawienie Wyj_video to NTSC
* Ustawienie domyślne
Ikona
*
Rozmiar
Zalecane dla
1920X1080 (30 kl./s) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
1280X720 (30 kl./s) (16:9)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
640X480 (30 kl./s) (4:3)
Wyświetlanie na telewizorze.
320X240 (30 kl./s) (4:3)
Publikowanie w witrynie internetowej za
pośrednictwem sieci bezprzewodowej
(maksymalnie 30 sekund).
97
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Jakość filmu
Prędkość nagrywania
Ustawianie jakości filmu.
Można ustawić szybkość odtwarzania wideo.
Aby ustawić opcje
jakości filmu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Jakość filmu ĺ opcja.
Aby ustawić
opcje szybkości
odtwarzania,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Prędkość nagrywania ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Rozszerzenie
Opis
MP4 (H.264)
Normalna: nagrywanie wideo w normalnej
jakości.
MP4 (H.264)
Wysoka jakość*: nagrywanie wideo w wysokiej
jakości.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
x0.25: nagraj film, aby go obejrzeć przy 1/4 normalnej prędkości
podczas odtwarzania. (Dostępne tylko z rozdzielczością 640x480
lub 320x240)
x1*: nagraj film, aby go obejrzeć z normalną prędkością podczas
odtwarzania.
x5: nagrywanie wideo w celu oglądania go z szybkością 5 razy
większą niż normalna w trakcie odtwarzania.
x10: nagrywanie wideo w celu oglądania go z szybkością 10 razy
większą niż normalna w trakcie odtwarzania.
x20: nagrywanie wideo w celu oglądania go z szybkością 20 razy
większą niż normalna w trakcie odtwarzania.
• W przypadku wybrania opcji innej niż x1 funkcja nagrywania dźwięku nie
będzie obsługiwana.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
98
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Wygaszanie
Głos
Scenę można rozjaśnić lub wygasić za pomocą funkcji wygaszania w
aparacie bez konieczności podłączania go do komputera. Ustaw opcję
rozjaśniania na stopniowe rozjaśnianie na początku sceny. Ustaw opcję
wygaszania na stopniowe wygaszanie sceny. Odpowiednie zastosowanie
tej funkcji umożliwia dodanie dramatycznych efektów do wideo.
Czasami wyciszone wideo jest ciekawsze od tego z dźwiękiem. Wyłącz
głos, aby nagrać wyciszone wideo.
Aby ustawić opcje
wygaszania,
Aby ustawić opcje
głosu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ Głos ĺ
opcja.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Wygaszanie ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Wył.*: funkcja wygaszania nie jest używana.
Rozjaśnianie: scena jest stopniowo rozjaśniana.
Wygaszanie: scena jest stopniowo wygaszana.
Rozjaśnianie-Wygaszanie: funkcja wygaszania jest stosowana na
początku i końcu sceny.
Gdy używana jest funkcja rozjaśniania i wygaszania, zapisywanie pliku może
potrwać dłużej.
99
Rozdział 3
Odtwarzanie/Edytowanie
Poniżej przedstawiono informacje jak odtwarzać i edytować zdjęcia i wideo.
Proces edytowania plików na komputerze omówiono w rozdziale 6.
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Dowiedz się więcej na temat wyświetlania miniatur zdjęć i wideo oraz
zabezpieczania i usuwania plików.
Jeśli przez chwilę nie są wykonywane żadne operacje, informacje i ikony znikną z
ekranu. Zostaną wyświetlone ponownie po wznowieniu obsługi aparatu.
Wyświetlanie miniatur obrazów
Aby łatwiej wyszukiwać zdjęcia i filmy, przełącz do widoku miniatur,
naciskając [I] w trybie odtwarzania. Widok miniatur umożliwia
wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie, dzięki czemu można z łatwością
wyszukać żądaną pozycję. Pliki można również klasyfikować i wyświetlać
według kategorii, na przykład daty lub typu pliku.
Wyświetlanie zdjęć
1
Naciśnij [y].
• Zostanie wyświetlone ostatnio zrobione zdjęcie.
Widok miniatur 7X4
W widoku miniatur naciśnij [f], aby wybrać tryb widoku miniatur. Możesz
również nacisnąć [m] ĺ z ĺ Widok ĺ element, aby wybrać tryb widoku
miniatur.
2
Obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij [C/F], aby
przewijać pliki.
Edycja lub odtwarzanie plików zarejestrowanych za pomocą innych aparatów
może nie być możliwe z powodu nieobsługiwanych rozmiarów lub kodeków.
Aby edytować lub odtwarzać te pliki, należy użyć komputera lub innego
urządzenia.
101
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Wyświetlanie plików według kategorii
Wyświetlanie plików w formie folderu
1
Zdjęcia wykonane w trybie ciągłym i zdjęć seryjnych są wyświetlane
jako folder. Wybranie folderu spowoduje automatyczne odtworzenie
wszystkich zdjęć. Usunięcie folderu powoduje usunięcie wszystkich
znajdujących się w folderze zdjęć.
W widoku miniatur naciśnij [m] ĺ z ĺ Filtr ĺ kategoria.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wszystko*
Normalne wyświetlanie plików.
Data
Wyświetlanie plików według daty zapisania.
Typ pliku
Wyświetlanie plików według ich typu.
1
W trybie odtwarzania obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij
[C/F], aby przejść do wybranego folderu.
• Zdjęcia w folderze zostaną automatycznie odtworzone za pomocą
2
Wybierz listę, aby ją otworzyć.
3
Wybierz plik, aby go wyświetlić.
aparatu.
Widok pojedynczy
2
Naciśnij [o], aby otworzyć folder.
3
Obróć przycisk nawigacyjny albo naciśnij [C/F], aby przejść
do innego pliku.
4
Naciśnij [f], aby powrócić do trybu Odtwarzanie.
102
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Zabezpieczanie plików
Usuwanie plików
Zabezpieczenie plików przed przypadkowym usunięciem.
W trybie odtwarzania można usuwać pliki, aby odzyskać wolne miejsce na
karcie pamięci. Zabezpieczone pliki nie są usuwane.
1
W trybie odtwarzania przewiń do pliku.
2
Naciśnij [m] ĺ z ĺ Zabezpiecz ĺ Wł..
Usuwanie pojedynczego pliku
Można wybrać jeden plik i usunąć go.
• Nie można usunąć ani obrócić zabezpieczonego pliku.
• W przypadku zdjęć zapisanych jako folder zabezpieczenie folderu spowoduje
zabezpieczenie wszystkich znajdujących się w nim zdjęć.
1
W trybie odtwarzania wybierz plik, a następnie naciśnij [n].
2
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
103
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Usuwanie wielu plików
Usuwanie wszystkich plików
Można wybrać więcej plików i usunąć je.
Można jednocześnie usunąć wszystkie pliki z karty pamięci.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Usuń ĺ
Usuwanie wielu elementów.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m].
• Można także nacisnąć [n] w widoku miniatur, a następnie wybrać
2
Wybierz z ĺ Usuń ĺ Usuń wszystko.
3
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
pliki do usunięcia.
2
Wybierz pliki do usunięcia, obracając przycisk nawigacyjny lub
naciskając [C/F], a następnie naciśnij [o].
• Aby anulować wybór, ponownie naciśnij [o].
3
Naciśnij [n].
4
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
104
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyświetlanie zdjęć
Powiększanie zdjęcia
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów
Podczas wyświetlania zdjęć w trybie odtwarzania można je powiększać.
Naciśnij [o], a następnie obróć przycisk nawigacyjny, aby powiększyć lub
pomniejszyć zdjęcie. Naciśnij [D/I/C/F], aby przesuwać obszar
powiększenia. Można również użyć funkcji Przytnij, aby wyciąć część
obrazu wyświetlonego na ekranie i zapisać ją jako nowy plik.
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i
stosowania różnych efektów podczas pokazu slajdów.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m].
2
Wybierz z ĺ Opcje pokazu slajdów.
3
Wybierz opcję efektu pokazu slajdów.
Obszar powiększony
Powiększenie (maksymalne
powiększenie różni się w zależności
od rozdzielczości).
• Przejdź do kroku 4, aby rozpocząć pokaz slajdów bez efektów.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Wstecz
Kadrowanie
Aby
Tryb odtwarzaj
Wykonaj
Przesunąć powiększony obszar
Naciśnij [D/I/C/F].
Przyciąć powiększony obraz
Naciśnij [o]. (zapisano jako nowy plik)
Powrócić do oryginalnego obrazu
Naciśnij [m].
Opis
Ustawienie pozwala zdecydować, czy powtarzać
pokaz slajdów. (Odtwórz raz*, Powtórz)
• Ustawienie interwału pomiędzy wyświetlanymi
Interwał
zdjęciami. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s)
• Przedziały można ustawiać przy Wył. efekcie
zmiany sceny.
• Ustawianie efektu zmiany sceny pomiędzy
Efekt
zdjęciami.
• Wybierz Wył., aby anulować efekty.
105
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyświetlanie zdjęć
4
Naciśnij [m].
Automatyczny obrót
5
Wybierz Rozpoczęcie pokazu slajdów.
6
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów.
Po włączeniu funkcji Automatyczny obrót za pomocą aparatu
automatycznie obracane są zdjęcia wykonane w pionie, aby pasowały do
poziomo ustawionego ekranu.
• Naciśnij [o] aby zatrzymać.
• Naciśnij [o] ponownie, aby wznowić.
Aby ustawić opcje
automatycznego obrotu,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ
Automatyczny obrót ĺ opcja.
• Naciśnij [m], aby zatrzymać pokaz slajdów i powrócić do trybu
odtwarzania.
106
Odtwarzanie/Edytowanie
Odtwarzanie wideo
W trybie odtwarzania istnieje możliwość odtworzenia wideo, przechwycenia
obrazu wideo lub przycięcia wideo i zapisania go jako innego pliku.
Stop
Aby
Przycinanie wideo podczas odtwarzania
1
W trybie odtwarzania przewiń na wideo, a następnie naciśnij
[m].
2
Wybierz Przytnij film.
3
Naciśnij [o], aby rozpocząć odtwarzanie filmu.
4
Naciśnij [o] w momencie, w którym chcesz rozpocząć
przycinanie.
5
Naciśnij [f].
6
Naciśnij [o], aby wznowić odtwarzanie filmu.
7
Naciśnij [o] w momencie, w którym chcesz zakończyć
przycinanie.
Odtwarzaj
Opis
• Naciśnij [C]. (Po każdym naciśnięciu przycisku
Przewinąć do tyłu
Wstrzymać/
Odtwarzaj
podczas odtwarzania wideo szybkość przewijania
zmienia się w następującym porządku: 2X, 4X, 8X).
• Obróć przycisk nawigacyjny w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. (Po każdym obróceniu
przycisku nawigacyjnego podczas odtwarzania
wideo szybkość przewijania można zmieniać w
następującym porządku: 2X, 4X, 8X).
Naciśnij [o].
• Naciśnij [F]. (Po każdym naciśnięciu przycisku
Przewinąć do
przodu
podczas odtwarzania wideo szybkość przewijania
zmienia się w następującym porządku: 2X, 4X, 8X).
• Obróć przycisk nawigacyjny w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara. (Po każdym obróceniu
przycisku nawigacyjnego podczas odtwarzania
wideo szybkość przewijania można zmieniać w
następującym porządku: 2X, 4X, 8X).
Sterować
głośnością
Naciśnij [D/I].
Stop
Naciśnij [m].
107
Odtwarzanie/Edytowanie >
Odtwarzanie wideo
8
Naciśnij [f].
9
Naciśnij [f], aby przyciąć film.
10 Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
• Oryginalne wideo powinno trwać co najmniej 10 sekund.
• Po edycji wideo zostanie zapisane w aparacie jako nowy plik, a oryginalne
wideo pozostanie nienaruszone.
• Punkt rozpoczęcia przycinania można wybrać 2 sekundy po rozpoczęciu
wyświetlania.
Przechwytywanie pojedynczej klatki
podczas odtwarzania
1
Podczas oglądania filmu dotknij [o] w momencie, w którym
chcesz przechwycić obraz.
2
Naciśnij [f].
• Rozdzielczość przechwyconego obrazu będzie taka sama, jak rozdzielczość
oryginalnego wideo.
• Przechwycony obraz zostanie zachowany jako nowy plik.
108
Odtwarzanie/Edytowanie
Edycja zdjęć
Edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe pliki pod innymi nazwami.
Zdjęć wykonanych w niektórych trybach nie można edytować za pomocą
funkcji Edycja obrazu.
Aby edytować
obrazy,
W trybie odtwarzania przewiń do zdjęcia, a następnie naciśnij
[m] ĺ z ĺ Edytuj obraz ĺ opcja.
Obracanie zdjęcia
1
Wybierz
2
Wybierz opcję.
• Niektórych obrazów nie można edytować za pomocą funkcji Edycja obrazu.
•
•
•
•
W takim wypadku należy użyć innego oprogramowania do edycji obrazów.
Plików RAW nie można edytować za pomocą funkcji Edytuj obraz. W takim
wypadku należy użyć dołączonego oprogramowania do edycji obrazów.
Edytowane zdjęcia zostaną zapisane w aparacie jako nowe pliki.
Edytowane zdjęcia zostaną automatycznie zapisane w aparacie w niższej
rozdzielczości. Rozdzielczość zdjęć obróconych lub tych, których rozmiar
został zmieniony ręcznie, nie jest automatycznie zmieniana na niższą.
Nie można jednocześnie edytować zdjęć i wyświetlać plików w formie
folderów. Otwórz folder i wybierz pojedyncze zdjęcie do edytowania.
ĺ
.
Obróć: Prawo 90˚
Anuluj
3
Zapisz
Naciśnij [o], aby zapisać.
• Można też obrócić zdjęcie w trybie odtwarzania, naciskając [m], a
następnie wybierając z ĺ Obróć ĺ wybrana opcja.
• Oryginalny plik zostanie nadpisany w aparacie.
109
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Zmiana rozmiaru zdjęć
Dostosowanie zdjęć
Zmień rozmiar zdjęcia i zapisz je jako nowy plik.
Wykonane zdjęcia można poprawić, dostosowując jasność, kontrast i kolor.
1
Wybierz
→
.
1
2 Wybierz opcję.
Wybierz
.
2 Wybierz opcję dostosowywania.
• Jeśli wybrano
(Automatyczne dostosowywanie), dostosowane
zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
Zmień rozmiar : 3888 x 2592
Ikona
Opis
Oryginalny (Przywróć oryginalny obraz)
Automatyczne dostosowanie
Anuluj
Zapisz
3 Naciśnij [o], aby zapisać.
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Dostępne opcje zmiany obszaru różnią się w zależności od oryginalnego
rozmiaru zdjęcia.
Regulacja RGB
Temperatura koloru
Ekspozycja
110
Odtwarzanie/Edytowanie >
3
Edycja zdjęć
Obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij [C/F], aby
dostosować opcję.
4
Naciśnij [o].
5
Naciśnij [m].
6
Naciśnij [f], aby zapisać.
Retusz twarzy
1
Wybierz
2
Obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij [C/F], aby
dostosować opcję.
ĺ
.
• Wraz ze wzrostem liczby tonacja skóry robi się jaśniejsza i gładsza.
3
Naciśnij [o], aby zapisać.
111
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Stosowanie efektów inteligentnego filtra
Opcja
Na zdjęciach można zastosować efekty specjalne.
1
Wybierz
, a następnie wybierz opcję.
Inteligentny filtr : Winiety
Anuluj
Opcja
Rybie oko
Zniekształcenie bliskich obiektów imitujące
efekt obiektywu typu „rybie oko”.
Klasyczna
Zastosowanie efektu czarno-białego.
Retro
Zastosowanie efektu odcieni sepii.
Obraz olejny
Zastosowanie efektu obrazu olejnego.
Komiks
Zastosowanie efektu komiksu.
Rysunek tuszem
Zastosuj efekt szkicu atramentem.
Promienie światła
Nałożenie linii, które promieniują na zewnątrz
od jasnych obiektów, co naśladuje wizualny
efekt filtra krzyżowego.
Zdjęcie z zoomem
Rozmazanie krawędzi zdjęcia, aby uwypuklić
obiekty w środku.
Ustaw
Opis
Oryginał
Brak efektu
Winiety
Zastosowanie kolorów retro, wysokiego
kontrastu i wyeksponowanego efektu
winietowego typowego dla aparatów Lomo.
Miniatura
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu
wyświetlenia obiektu jako miniatury.
Miękki
Ukrycie niedoskonałości twarzy lub
zastosowanie bajkowych efektów.
Szkic
Zastosowanie efektu szkicu piórem.
Opis
2
Naciśnij [o].
3
Naciśnij [f], aby zapisać.
112
Rozdział 4
Sieć bezprzewodowa
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) oraz
korzystania z ich funkcji.
Sieć bezprzewodowa
Łączenie z siecią WLAN i konfiguracja ustawień sieciowych
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z
punktem dostępowym (AP) podczas przebywania w zasięgu sieci WLAN.
Można również skonfigurować ustawienia sieciowe.
Łączenie z siecią WLAN
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
3
Wybierz
,
lub
.
Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie, aż
zostanie wyświetlony ekran Ustawienia Wi-Fi.
• Za pomocą aparatu automatycznie wyszukiwane są dostępne
urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
4
Wybierz punkt dostępowy.
Opis
Punkt dostępu ad hoc
Zabezpieczony punkt dostępowy
Punkt dostępowy WPS
Moc sygnału
• Naciśnij [F], aby otworzyć opcje ustawiania sieci.
• Po wybraniu bezpiecznego punktu dostępowego jest wyświetlane
okno podręczne. Wprowadź hasła wymagane do nawiązania
połączenia z siecią WLAN. Informacje na temat wprowadzania
tekstu znajdują się w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (str. 117)
• Po wybraniu niezabezpieczonego punktu dostępowego aparat
połączy się z siecią WLAN.
• Po wybraniu punktu dostępowego z obsługą profilu WPS wybierz
Połączenie WPS z kodem PIN, a następnie wprowadź kod PIN
za pomocą urządzenia pełniącego funkcję punktu dostępowego.
Z punktem dostępu z obsługą profilu WPS można się również
połączyć, wybierając Połączenie za pomocą przycisku WPS
na aparacie, a następnie naciskając przycisk WPS na urządzeniu
pełniącym funkcję punktu dostępowego.
Ustawienia Wi-Fi
Odśwież
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Wstecz
Ikona
Ręcznie
• Wybierz Odśwież, aby odświeżyć listę punktów dostępowych, z
• Gdy wyświetlony zostanie wyskakujący komunikat dotyczący
przepisów gromadzenia danych, przeczytaj go i zaakceptuj.
którymi można się połączyć.
• Wybierz Dodaj sieć bezprzewodową, aby ręcznie dodać punkt
dostępowy. Nazwa punktu dostępowego musi być w języku
angielskim, aby można było ręcznie dodać punkt dostępowy.
114
Sieć bezprzewodowa >
Łączenie z siecią WLAN i konfiguracja ustawień sieciowych
Ustawianie opcji sieci
Ręczne ustawianie adresu IP
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego,
a następnie naciśnij [F].
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego,
a następnie naciśnij [F].
2
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
2
Wybierz Ustawienia IP ĺ Ręcznie.
3
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
Opcja
Opis
Hasło sieciowe
Wprowadzenie hasła sieciowego.
Ustawienia IP
Automatyczne lub ręczne ustawianie adresu IP.
Opcja
IP
Opis
Wprowadź statyczny adres IP.
Maska podsieci Wprowadź maskę podsieci.
Brama
Wprowadź bramę.
Serwer DNS
Wprowadź adres serwera DNS.
115
Sieć bezprzewodowa >
Łączenie z siecią WLAN i konfiguracja ustawień sieciowych
Wskazówki dotyczące połączenia
sieciowego
• Jeśli nie można nawiązać połączenia z siecią WLAN, należy wybrać inny
• Niektóre funkcje Wi-Fi są niedostępne, jeśli nie jest włożona karta pamięci.
• Funkcja obsługi sieci WLAN aparatu musi być również zgodna z
• Jakość połączenia sieciowego zależy od punktu dostępowego.
• Im większa odległość między aparatem a punktem dostępowym, tym
dłużej trwa nawiązywanie połączenia z siecią.
• Jeżeli znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystuje tę samą
częstotliwość radiową, co aparat, połączenie może być przerywane.
• Jeżeli nazwa punktu dostępowego nie została określona w języku
angielskim, urządzenie może nie zostać zlokalizowane za pomocą
aparatu lub jego nazwa może być nieprawidłowo wyświetlana.
• Informacje na temat ustawień sieciowych i hasła można uzyskać od
administratora sieci lub dostawcy usług sieciowych.
• Liczba cyfr w haśle może się różnić w zależności od typu szyfrowania.
• W zależności od warunków otoczenia nawiązanie połączenia z siecią
WLAN może się okazać niemożliwe.
• Na liście punktów dostępowych wyświetlanej w aparacie są widoczne
punkt dostępowy z listy dostępnych punktów dostępowych.
• Dostępne połączenia sieciowe mogą się różnić w zależności od kraju.
obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi komunikacji radiowej.
W związku z tym zaleca się używanie funkcji WLAN wyłącznie w kraju, w
którym zakupiono aparat.
• Proces zmiany ustawień sieciowych może się różnić w zależności od
warunków sieciowych.
• Nie należy nawiązywać połączenia z sieciami, do których dostęp jest
zabroniony.
• Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy się upewnić, że bateria jest
całkowicie naładowana.
• Pliki przesyłane do innych urządzeń mogą nie być przez nie
obsługiwane. W takim przypadku należy skorzystać z komputera, aby je
odtworzyć.
• Jeżeli punkt dostępowy będzie wymagać wprowadzenia danych
logowania, połączenie będzie niemożliwe.
drukarki z obsługą sieci WLAN. Nie jest możliwe połączenie z siecią za
pomocą drukarki.
• Nie jest możliwe jednoczesne połączenie aparatu z siecią i z telewizorem.
116
Sieć bezprzewodowa >
Łączenie z siecią WLAN i konfiguracja ustawień sieciowych
Wprowadzanie tekstu
Ikona
Opis
Usunięcie ostatniej litery.
W tym temacie opisano sposób wprowadzania tekstu. Obróć przycisk
nawigacyjny lub naciśnij [D/I/C/F], aby przewinąć do klawisza i
naciśnij [o], aby wprowadzić znak.
Przesuń kursor.
W trybie ABC zmiana wielkości liter.
Przełączanie trybu symboli i ABC.
Wprowadzenie spacji.
Gotowe
Gotowe
Wstecz
Cofnięcie
Zapisz wyświetlony tekst.
• Naciśnij [y], aby od razu przejść do Gotowe.
• Liczba znaków, które można wprowadzić, jest różna w zależności od sytuacji.
• Domyślny ekran może się różnić w zależności od trybu wprowadzania
danych.
117
Sieć bezprzewodowa
Korzystanie z funkcji NFC (Tag & Go)
Umieść antenę NFC smartfonu obok oznaczenia NFC na aparacie, aby
uruchomić funkcję automatycznego zapisywania zdjęć w smartofnie lub
funkcję używania smartfonu do zdalnego wyzwalania migawki. Pliki do
urządzenia z obsługą NFC można również przesłać w trybie odtwarzania.
• Ta funkcja jest obsługiwana przez smartfony z obsługą NFC i systemem
•
•
•
•
•
Android OS. Zaleca się używanie najnowszej wersji. Ta funkcja nie jest
dostępna dla urządzeń z systemem iOS.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Aplikację
można pobrać ze sklepów Samsung Apps lub Google Play Store. Aplikacja
Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami aparatów Samsung
wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
W wypadku urządzeń z systemem Android OS 2.3.3 – 2.3.7 należy pobrać
aplikację Samsung SMART CAMERA App z witryny www.samsung.com.
Aby odczytać tag NFC, należy umieścić urządzenie z obsługą NFC obok tagu
NFC aparatu na ponad 2 sekundy.
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru przekazywanych zdjęć przez
naciśnięcie [m], a następnie wybranie d ĺ MobileLink/Rozmiar obrazu
NFC ĺ opcja.
Nie modyfikuj znacznika NFC w żaden sposób.
Korzystanie z funkcji NFC w trybie
odtwarzania (Photo Beam)
W trybie odtwarzania za pomocą aparatu bieżący plik jest automatycznie
przesyłany do smartofonu podczas odczytywania tagu z urządzenia z
obsługą NFC.
• Aby przesyłać wiele plików, wybierz pliki z widoku miniatur, a następnie
odczytaj tag z urządzania z obsługą NFC.
Używanie funkcji NFC w trybie Wi-Fi
Wybierz funkcję MobileLink lub Remote Viewfinder z okna podręcznego,
które pojawi się po odczytaniu tagu z urządzenia z obsługą NFC.
(str. 121, 125)
Używanie funkcji NFC w trybie
fotografowania
Uruchom funkcję AutoShare lub Remote Viewfinder, odczytując tag na
urządzeniu z obsługą NFC. (str. 119, 125) Ustaw, aby uruchamiać funkcję
Wi-Fi poprzez odczytywanie tagu z urządzenia z obsługą NFC. (str. 139)
118
Sieć bezprzewodowa
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie
Aparat łączy się ze smartfonem z obsługą funkcji AutoShare za
pośrednictwem sieci WLAN. Zdjęcie wykonane aparatem jest zapisywane
automatycznie na smartfonie.
1
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Dalej.
• Funkcja AutoShare jest obsługiwana przez smartfony lub tablety z
•
•
•
•
systemami Android OS lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane
w danych modelach). Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować
oprogramowanie układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję.
Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, funkcja może nie działać
poprawnie.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Można
pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple
App Store. Aplikacja Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami
aparatów Samsung wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
W wypadku urządzeń z systemem Android OS 2.3.3 – 2.3.7 należy pobrać
aplikację Samsung SMART CAMERA App z witryny www.samsung.com.
Po ustawieniu tej funkcji jej ustawienia są zapisywane nawet po zmianie trybu
fotografowania.
Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych trybach lub może nie być
dostępna w niektórych opcjach fotografowania.
W trybie fotografowania wybierz [m] ĺ b ĺ AutoShare
ĺ Wł..
• Aby podłączenie smartfonu do aparatu wymagało podania kodu
PIN, wybierz Ustawienia zabezpieczeń. (str. 144)
2
W smartfonie włącz aplikację Samsung SMART CAMERA App.
• Na urządzeniach z obsługą systemu iOS przed włączeniem aplikacji
należy włączyć funkcję Wi-Fi.
• Aby automatycznie uruchomić aplikację w smartfonie z obsługą
funkcji NFC, włącz tę funkcję i umieść smartfon w pobliżu tagu NFC
(str. 29) na aparacie. Sprawdź połączenie pomiędzy smartfonem i
aparatem, a następnie przejdź do kroku 5.
3
Wybierz aparat z listy i połącz smartfon z aparatem.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
• Jeśli jest włączona blokada prywatności Wi-Fi, musisz na smartfonie
wpisać kod PIN wyświetlony na aparacie.
119
Sieć bezprzewodowa >
4
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie
W aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie połączenia z
aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Na ekranie aparatu wyświetlona zostanie ikona (
) pokazująca
stan połączenia.
5
Zrób zdjęcie.
• Wykonane zdjęcie zostanie zapisane w aparacie, a następnie
przesłane do smartfona. Jeżeli karta pamięci nie została włożona
lub pamięć jest pełna, wykonane zdjęcie zostanie przesłane do
smartfonu bez zapisywania go w aparacie.
• Nagrane wideo zapisywane są jedynie w aparacie.
• Plik obrazu zarejestrowanego podczas nagrywania wideo nie
zostanie zapisany w smartfonie.
• Jeśli w smartfonie włączona jest funkcja GPS, wraz z wykonanym
zdjęciem zapisane zostaną informacje GPS.
120
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i wideo do smartfona
Aparat łączy się ze smartfonem z obsługą funkcji MobileLink za
pośrednictwem sieci WLAN. Do smartfona można z łatwością wysyłać
zdjęcia i wideo.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
W aparacie wybierz
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
• Funkcja MobileLink jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
systemami Android OS lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane
w danych modelach). Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować
oprogramowanie układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję.
Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, funkcja może nie działać
poprawnie.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Można
pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple
App Store. Aplikacja Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami
aparatów Samsung wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
W wypadku urządzeń z systemem Android OS 2.3.3 – 2.3.7 należy pobrać
aplikację Samsung SMART CAMERA App z witryny www.samsung.com.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Jednocześnie można wyświetlić maksymalnie 1 000 ostatnich plików oraz
wysłać maksymalnie 1 000 plików.
Przy wysyłaniu wideo w jakości Full HD przy użyciu funkcji MobileLink
odtwarzanie plików może nie być możliwe na niektórych urządzeniach.
W trakcie korzystania z tej funkcji w urządzeniu z systemem iOS urządzenie to
może stracić połączenie Wi-Fi.
Nie jest możliwe przesyłanie plików RAW.
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru przekazywanych zdjęć przez
naciśnięcie [m], a następnie wybranie d ĺ MobileLink/Rozmiar obrazu
NFC ĺ opcja.
Pliki można również wysłać w trybie odtwarzania, naciskając [m], a
następnie wybierając Udostępnij (Wi-Fi) ĺ MobileLink.
Ekran zostanie wyłączony, jeśli przez 30 sekund za pomocą aparatu nie
wykonywano żadnych czynności.
.
pobranie aplikacji, wybierz Dalej.
• Aby podłączenie smartfonu do aparatu wymagało podania kodu
PIN, wybierz Ustawienia zabezpieczeń. (str. 144)
3
W aparacie wybierz opcję wysyłania.
• Po wybraniu Wybierz pliki ze smartfonu można korzystać ze
smartfonu, aby wyświetlać i udostępniać pliki zapisane w aparacie.
Ekran zostanie wyłączony, jeśli przez 30 sekund za pomocą
smartfonu nie wykonywano żadnych czynności.
• Po wybraniu Wybierz pliki z aparatu możesz wybrać pliki do
wysłania z aparatu.
4
W smartfonie włącz aplikację Samsung SMART CAMERA App.
• Na urządzeniach z obsługą systemu iOS przed włączeniem aplikacji
należy włączyć funkcję Wi-Fi.
• Aby automatycznie uruchomić aplikację w smartfonie z obsługą
funkcji NFC, włącz tę funkcję i umieść smartfon w pobliżu tagu NFC
(str. 29) na aparacie. Sprawdź połączenie pomiędzy smartfonem i
aparatem, a następnie przejdź do kroku 7.
121
Sieć bezprzewodowa >
5
Wysyłanie zdjęć i wideo do smartfona
Wybierz aparat z listy i połącz smartfon z aparatem.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
• Jeśli jest włączona blokada prywatności Wi-Fi, musisz na smartfonie
wpisać kod PIN wyświetlony na aparacie.
6
W aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie połączenia z
aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
7
W smartfonie lub aparacie wybierz pliki do przesłania z
aparatu.
8
W smartfonie dotknij przycisku kopiowania lub w aparacie
wybierz Wyślij.
• Pliki zostaną wysłane z aparatu do smartfonu.
122
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć lub wideo do wielu smartfonów
Aparat łączy się ze smartfonem z obsługą funkcji Group Share za
pośrednictwem sieci WLAN. Można z łatwością wysyłać zdjęcia i wideo do
wielu smartfonów.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
W aparacie wybierz
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
• Funkcja Group Share jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
systemami Android OS lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane
w danych modelach.) Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować
oprogramowanie układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję.
Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, funkcja może nie działać
poprawnie.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Można
pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple
App Store. Aplikacja Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami
aparatów Samsung wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
W wypadku urządzeń z systemem Android OS 2.3.3 – 2.3.7 należy pobrać
aplikację Samsung SMART CAMERA App z witryny www.samsung.com.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Przesyłanie plików do wielu smartfonów może trwać dłużej niż przesyłanie
plików do jednego urządzenia.
Przy wysyłaniu wideo w jakości Full HD przy użyciu funkcji Group Share
odtwarzanie plików może nie być możliwe na niektórych urządzeniach.
W trakcie korzystania z tej funkcji w urządzeniu z systemem iOS urządzenie to
może stracić połączenie Wi-Fi.
Nie jest możliwe przesyłanie plików RAW.
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru przekazywanych zdjęć przez
naciśnięcie [m], a następnie wybranie d ĺ MobileLink/Rozmiar obrazu
NFC ĺ opcja.
Pliki można również wysłać w trybie odtwarzania, naciskając [m], a
następnie wybierając Udostępnij (Wi-Fi) ĺ Group Share.
.
pobranie aplikacji, wybierz Dalej.
• Aby podłączenie smartfonu do aparatu wymagało podania kodu
PIN, wybierz Ustawienia zabezpieczeń. (str. 144)
3
W smartfonie włącz aplikację Samsung SMART CAMERA App.
• Na urządzeniach z obsługą systemu iOS przed włączeniem aplikacji
należy włączyć funkcję Wi-Fi.
123
Sieć bezprzewodowa >
4
Wysyłanie zdjęć lub wideo do wielu smartfonów
Wybierz smartfon z listy.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Można się połączyć z maksymalnie 4 smartfonami.
• Jeśli jest włączona blokada prywatności Wi-Fi, musisz na smartfonie
wpisać kod PIN wyświetlony na aparacie.
5
Wybierz Dalej.
6
W aparacie wybierz pliki do przesłania z aparatu.
7
W aparacie wybierz Wyślij.
• Pliki zostaną wysłane z aparatu do smartfonu.
• Gdy połączysz się z wieloma smartfonami, aparat będzie wysyłać
pliki do wszystkich urządzeń równocześnie.
124
Sieć bezprzewodowa
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki
Aparat łączy się ze smartfonem z obsługą funkcji Remote Viewfinder za
pośrednictwem sieci WLAN. Za pomocą funkcji Remote Viewfinder można
używać smartfonu jako zdalnego wyzwalacza migawki. Wykonane zdjęcie
zostanie wyświetlone na smartfonie.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
W aparacie wybierz
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Dalej.
• Funkcja Remote Viewfinder jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach z
systemami Android OS lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane
w danych modelach). Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować
oprogramowanie układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję.
Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, funkcja może nie działać
poprawnie.
• Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację
Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym urządzeniu. Można
pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple
App Store. Aplikacja Samsung SMART CAMERA App jest zgodna z modelami
aparatów Samsung wyprodukowanymi w roku 2013 lub później.
• W wypadku urządzeń z systemem Android OS 2.3.3 – 2.3.7 należy pobrać
aplikację Samsung SMART CAMERA App z witryny www.samsung.com.
• Wykonane zdjęcia lub nagrane filmy w trybie ciągłym nie zostaną
wyświetlone na smartfonie.
.
• Aby podłączenie smartfonu do aparatu wymagało podania kodu
PIN, wybierz Ustawienia zabezpieczeń. (str. 144)
3
W smartfonie włącz aplikację Samsung SMART CAMERA App.
• Na urządzeniach z obsługą systemu iOS przed włączeniem aplikacji
należy włączyć funkcję Wi-Fi.
• Aby automatycznie uruchomić aplikację w smartfonie z obsługą
funkcji NFC, włącz tę funkcję i umieść smartfon w pobliżu tagu NFC
(str. 29) na aparacie. Sprawdź połączenie pomiędzy smartfonem i
aparatem, a następnie przejdź do kroku 6.
4
Wybierz aparat z listy i połącz smartfon z aparatem.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
• Jeśli jest włączona blokada prywatności Wi-Fi, musisz na smartfonie
wpisać kod PIN wyświetlony na aparacie.
125
Sieć bezprzewodowa >
5
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki
W aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie połączenia z
aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
6
W smartfonie wybierz q, aby otworzyć panel inteligentny.
7
W smartfonie ustaw opcje fotografowania.
W smartfonie dotknij i przytrzymaj
następnie zwolnij, aby zrobić zdjęcie.
• Dotknij
, aby ustawić ostrość, a
, aby nagrać wideo, i dotknij
, aby zatrzymać wideo.
• Jeśli w smartfonie włączona jest funkcja GPS, wraz z wykonanym
zdjęciem zapisane zostaną informacje GPS.
• Podczas korzystania z tej funkcji idealna odległość między aparatem a
• W trakcie korzystania z tej funkcji niektóre przyciski aparatu nie są
dostępne.
• Gdy jest podłączony smartfon, aparat można obsługiwać tylko
przez dotykanie ekranu.
• Niektóre opcje fotografowania nie są obsługiwane.
• Ustawione opcje fotografowania pozostaną aktywne w aparacie po
zakończeniu połączenia ze smartfonem.
8
9
Dotknij
, aby wrócić do ekranu fotografowania.
smartfonem może się różnić w zależności od otoczenia.
• Aby można było korzystać z tej funkcji, smartfon musi znajdować się w
odległości do 7 m od aparatu.
na smartfonie do wykonania zdjęcia upłynie trochę
czasu.
Jeśli jako opcję zapisywania pliku wybrano Smartfon + aparat, do
smartfona będą przesyłane tylko zdjęcia. (Filmy wideo i pliki RAW nie zostaną
przeniesione.)
Jeśli jako opcję zapisywania pliku wybrano Smartfon + aparat i aparat
wykonuje zdjęcia w trybie ciągłym, zdjęcia nie będą przesyłane do smartfona.
Na ekranie smartfona nie będzie wyświetlana kopia wyświetlacza aparatu w
trakcie nagrywania wideo.
Funkcja Remote Viewfinder zostanie wyłączona gdy:
- połączenia przychodzącego w smartfonie,
- wyłączenia się aparatu lub smartfona,
- utraty łączność urządzenia z siecią WLAN,
- słabego lub niestabilnego połączenia Wi-Fi,
- przez 3 minuty podczas połączenia nie wykonano żadnych czynności,
- osiągnięto maksymalną liczbę folderów i plików.
Ekran zostanie wyłączony, jeśli przez 30 sekund za pomocą aparatu nie
wykonywano żadnych czynności.
• Od zwolnienia
•
•
•
•
•
126
Sieć bezprzewodowa
Korzystanie z funkcji Home Monitor+
Użyj funkcji Home Monitor+, aby połączyć aparat do smartfona, na
którym zainstalowano aplikację Samsung Home Monitor+, i rozpocząć
monitorowanie miejsca.
3
• Umieść aparat w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają
dostępu dzieci i zwierzęta.
• Funkcja Home Monitor+ jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach z
systemami Android OS lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane
w danych modelach.) Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować
oprogramowanie układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję.
Wymagany jest system Android w wersji 4.1 lub nowszej.
• Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji na smartfonie należy
zainstalować aplikację Samsung Home Monitor+. Można pobrać tę aplikację
ze sklepów Samsung Apps, Google Play Store lub Apple App Store.
W aparacie wybierz punkt dostępowy z listy, a następnie
ustaw aparat.
• Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
• Zalecamy używanie w pełni naładowanego akumulatora lub
podłączenie aparatu do gniazdka elektrycznego za pomocą
zasilacza.
4
Wprowadź swoje ID i hasło do konta Samsung, aby się
zalogować.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
• Informacje na temat wprowadzania tekstu znajdują się w temacie
2
W aparacie wybierz
• Jeśli wcześniej logowano się w tej usłudze, bieżące logowanie może
„Wprowadzanie tekstu”. (str. 117)
.
zostać przeprowadzone automatycznie.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Dalej.
5
W smartfonie włącz aplikację Samsung Home Monitor+.
127
Sieć bezprzewodowa >
6
Korzystanie z funkcji Home Monitor+
Rozpocznij monitorowanie przy użyciu smartfona.
• Podczas monitorowania wideo na żywo za pomocą smartfonu, obraz
wideo nie jest zapisywany w aparacie.
• Jeśli w monitorowanym miejscu jest ciemno, dotknij
• W zależności od parametrów sieci smartfon może nie aktywować alarmu, gdy
wykryty zostanie dźwięk.
• Funkcja Home Monitor+ nie jest profesjonalnym urządzeniem do ochrony.
, aby włączyć
lampę AF.
• Jeśli aparat jest połączony z tą samą siecią bezprzewodową co inne
•
urządzenia, filmy mogą nie być płynnie odtwarzane.
• W zależności od parametrów sieci filmy mogą być odtwarzane z
•
opóźnieniem lub zostać wstrzymane.
•
7
Dotknij
, aby wyjść z aplikacji Samsung Home Monitor+.
•
•
•
•
•
•
Zalecane jest stosowanie profesjonalnych usług w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w domu.
Nie należy łączyć więcej niż dwóch aparatów do tej samej sieci podczas
korzystania z funkcji Home Monitor+. Może to spowodować opóźnienia w
działaniu sieci.
Korzystanie z funkcji Samsung Home Monitor+ podczas połączenia z siecią 3G
lub LTE może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z
wycieku lub dystrybucji prywatnych informacji, np. przez strumieniowe
przekazywanie filmów innym osobom.
Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe postępowanie z identyfikatorem
i hasłem do funkcji Home Monitor+.
Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach. Korzystanie z niej
w miejscach publicznych może spowodować spowolnienie działania sieci.
Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia
tej funkcji w miejscach publicznych.
Nie należy korzystać z tej funkcji przez czas dłuższy niż tydzień.
Nie należy używać tej funkcji w nielegalnych celach.
W zależności od parametrów sieci mogą wystąpić opóźnienia lub utrata
połączenia.
Ekran zostanie wyłączony, jeśli przez 30 sekund za pomocą aparatu nie
wykonywano żadnych czynności.
128
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i wideo za pomocą programu Automatyczne wykonanie kopii zapasowych
Zdjęcia i wideo wykonane aparatem można bezprzewodowo przesyłać na
komputer.
Instalowanie programu Automatyczne
wykonanie kopii zapasowych na
komputerze
1
Zainstaluj aplikację i-Launcher na komputerze. (str. 150)
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
3
Po wyświetleniu ikony programu Automatyczne wykonanie
kopii zapasowej kliknij ją.
• Program Automatyczne wykonanie kopii zapasowej jest
zainstalowany na komputerze. Dokończ instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4
Wysyłanie zdjęć i wideo na komputer
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz Dalej.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią
WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia
pełniącego funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN,
wyszukane zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów
dostępowych. (str. 114)
3
Wybierz komputer, na którym ma zostać wykonana kopia
zapasowa.
Odłącz kabel USB.
Przed instalacją programu należy się upewnić, że komputer jest połączony z
siecią.
129
Sieć bezprzewodowa >
4
Wysyłanie zdjęć i wideo za pomocą programu Automatyczne wykonanie kopii zapasowych
Wybierz OK.
• Aby anulować wysyłanie wybierz Anuluj.
• Tworząc kopię zapasową, nie można wybierać pojedynczych
plików. Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych wyłącznie
nowych plików zapisanych w aparacie.
• Postęp operacji tworzenia kopii zapasowej można obserwować na
monitorze komputera.
• Po zakończeniu przesyłania aparat zostanie automatycznie
wyłączony po około 30 sekundach. Wybierz Anuluj, aby wrócić
do poprzedniego ekranu i zapobiec automatycznemu wyłączaniu
aparatu.
• Aby automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu przesyłania
plików, wybierz Wyłącz komputer po utworzeniu kopii.
• Aby zmienić komputer, na którym ma zostać wykonana kopia
• Po podłączeniu aparatu do sieci WLAN wybierz punkt dostępowy połączony z
komputerem.
• Aparat wyszukuje dostępne punkty dostępowe nawet w przypadku
ponownego łączenia się z tym samym punktem dostępowym.
• W przypadku wyłączenia aparatu lub wyjęcia baterii w trakcie wysyłania
plików przesyłanie pliku zostaje przerwane.
• W trakcie korzystania z tej funkcji w aparacie wyłączone jest sterowanie
migawką.
• W celu wysłania plików do jednego komputera można jednocześnie
podłączyć tylko jeden aparat.
• Wykonywanie kopii zapasowej może zostać anulowane z powodów
sieciowych.
• Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
• Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy wyłączyć zaporę systemu
Windows oraz wszelkie inne zapory internetowe.
• Można wysłać maksymalnie 1 000 ostatnich plików.
• W oprogramowaniu komputerowym nazwę serwera należy wprowadzić,
używając liter alfabetu łacińskiego, a maksymalna liczba znaków to 48.
zapasowa, wybierz Zmień komputer.
130
Sieć bezprzewodowa
Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Samsung Link
Istnieje możliwość wyświetlenia plików na urządzeniu Samsung Link
połączonym do tego samego punktu dostępowego.
5
W urządzeniu z obsługą funkcji Samsung Link wybierz aparat,
z którym chcesz się połączyć.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
6
2
Wybierz
Przeglądaj udostępnione zdjęcia i wideo na urządzeniu z
obsługą funkcji Samsung Link.
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią
WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia
pełniącego funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN,
wyszukane zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów
dostępowych. (str. 114)
• Informacje na temat wyszukiwania aparatu i przeglądania zdjęć
i wideo na urządzeniu z obsługą funkcji Samsung Link zostały
zawarte w instrukcji obsługi urządzenia.
• Wideo może nie być odtwarzane płynnie w zależności od typu
urządzenia z obsługą funkcji Samsung Link i stanu połączenia
sieciowego.
• Możesz zezwolić na połączenie tylko wybranym lub wszystkim
urządzeniom, naciskając [f], a następnie wybierając Kontrola
dostępu DNLA na ekranie.
• Utworzona zostaje lista udostępnianych plików. Poczekaj aż aparat
zostanie wykryty za pomocą innego urządzenia.
3
Podłącz urządzenie z obsługą funkcji Samsung Link do sieci, a
następnie włącz funkcję Samsung Link.
• Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia.
4
W aparacie zezwól urządzeniu z obsługą funkcji Samsung Link
na nawiązanie połączenia z aparatem.
Punkt dostępowy
▲ Aparat jest podłączony poprzez sieć WLAN do telewizora z obsługą funkcji
Samsung Link.
131
Sieć bezprzewodowa >
Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Samsung Link
• Można udostępnić maksymalnie 1 000 ostatnich plików.
• Na urządzeniu z obsługą funkcji Samsung Link można wyświetlać tylko te
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zdjęcia i wideo, które zostały wykonane za pomocą aparatu.
Zasięg połączenia bezprzewodowego między aparatem a urządzeniem
z obsługą funkcji Samsung Link może się różnić w zależności od danych
technicznych punktu dostępowego.
Jeśli aparat zostanie podłączony do 2 urządzeń z obsługą funkcji Samsung Link,
odtwarzanie może być wolniejsze.
Zdjęcia i wideo będą udostępniane w oryginalnym rozmiarze.
Korzystanie z tej funkcji ograniczone jest jedynie do urządzeń z obsługą funkcji
Samsung Link.
Udostępnione zdjęcia i wideo nie będą zapisywane w pamięci urządzenia z
obsługą funkcji Samsung Link, ale można je przechowywać w aparacie, jeśli jest
to zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
Czas przesyłania zdjęć i wideo do urządzenia z obsługą funkcji Samsung Link
zależy od połączenia sieciowego, liczby udostępnianych plików oraz rozmiarów
plików.
Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo wyłączony podczas wyświetlania zdjęć i
wideo na urządzeniu z obsługą funkcji Samsung Link (np. przez wyjęcie baterii),
aparat będzie nadal widoczny jako podłączony do urządzenia.
Kolejność zdjęć i wideo w aparacie może być inna niż w urządzeniu z obsługą
funkcji Samsung Link.
Czas przesyłania zdjęć i wideo i ukończenia procesu wstępnej konfiguracji
zależy od liczby udostępnianych zdjęć i wideo.
Ta funkcja może nie działać prawidłowo, jeśli podczas wyświetlania zdjęć i
wideo na urządzeniu z obsługą funkcji Samsung Link są na nim wykonywane
dodatkowe operacje, takie jak obsługa przy użyciu pilota lub inne.
• Jeśli podczas wyświetlania zdjęć i wideo na urządzeniu z obsługą funkcji
Samsung Link zostanie zmieniona ich kolejność w aparacie, należy powtórzyć
konfigurację wstępną w celu zaktualizowania listy plików w urządzeniu.
• Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
• Zalecane jest łączenie urządzenia z obsługą funkcji Samsung Link z punktem
dostępowym za pomocą kabla sieciowego. Zminimalizuje to jakiekolwiek
zacinanie się obrazu wideo, które może wystąpić podczas strumieniowego
przesyłania treści.
• Aby wyświetlać pliki na urządzeniu z obsługą funkcji Samsung Link, należy
włączyć tryb multiemisji w punkcie dostępowym.
132
Rozdział 5
Menu ustawień aparatu
Poniżej opisano menu ustawień użytkownika i ustawień ogólnych.
Zmiana ustawień pozwala na dostosowanie ich do swoich potrzeb i preferencji.
Menu ustawień aparatu
Ustawienia użytkownika
Ustawienia te umożliwiają dostosowanie środowiska użytkownika.
Aby ustawić opcje
użytkownika,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ d ĺ opcja.
Redukcja szumu
Redukcja szumu umożliwia zmniejszenie ilości szumów na zdjęciach.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Dostępne pozycje oraz ich kolejność mogą się różnić w zależności od warunków
fotografowania.
Dostosowanie ISO
Opis
Redukcja szumów
wysokiego ISO
Ta funkcja umożliwia zredukowanie szumów
występujących po ustawieniu wysokiej czułości ISO.
(Wył., Wysoka, Normalny*, Niska)
Redukcja
szumów długiego
naświetlania
Ta funkcja umożliwia redukcję szumów, gdy w aparacie
ustawiono długi czas ekspozycji. (Wył., Wł.*)
Krok ISO
Czułość ISO można ustawić w krokach co 1/3 lub 1.
Zakres automatycznego ISO
Ustawienie ISO na wartość Auto umożliwia ustawienie maksymalnej
wartości ISO, dla której wybierany jest każdy krok EV.
134
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Ustawienia zakresu
DMF (Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości)
Możliwe jest skonfigurowanie opcji poszczególnych zakresów.
Ostrość można ustawić ręcznie, obracając pierścieniem ostrości po
uprzednim wyostrzeniu poprzez naciśnięcie do połowy [Migawka]. Ta
funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych obiektywów.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Ustawienie
zakresu AE
Ustaw interwał ekspozycji. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV,
-/+1.0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2.0 EV, -/+2.3 EV,
-/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
Ustaw zakres
balans bieli
Dostosowanie zakresu interwału balansu bieli 3 zdjęć
wykonanych w trybie zakresu. (AB-/+3*, AB-/+2,
AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Na przykład AB-/+3 powoduje zmianę wartości barwy
pomarańczowej o plus lub minus trzy kroki. MG-/+3
powoduje zmianę wartości barwy purpurowej o tę
samą wartość.
Ustawienia
zakresu kreatora
obrazów
Wybranie 3 ustawień Kreatora obrazu, które mają być
używane w aparacie do rejestrowania 3 zdjęć w trybie
zakresu.
Ustawienia
zakresu głębi
Ustaw interwał głębi. (-/+0.3, -/+0.7, -/+1.0*, -/+1.3,
-/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7, -/+3.0)
135
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Przestrzeń kolorów
Opcja przestrzeni kolorów umożliwia wybranie metod odwzorowywania
kolorów. W urządzeniach obsługujących obraz cyfrowy, takich jak aparaty
cyfrowe, monitory i drukarki używane są własne metody odwzorowywania
kolorów, które określa się mianem przestrzeni kolorów.
Adobe RGB
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
sRGB*
sRGB (Standardowe RGB) to międzynarodowa
specyfikacja służąca do określenia przestrzeni kolorów
utworzonej przez IEC (Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną). Jest to metoda powszechnie
używana do tworzenia kolorów na monitorach
komputerów i standardowa przestrzeń kolorów dla
formatu Exif. sRGB jest zalecana w przypadku zwykłych
obrazów oraz obrazów, które będą publikowane w
Internecie.
Adobe RGB
Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym i
dysponuje szerszym zakresem kolorów niż przestrzeń
sRGB. Szerszy zakres kolorów tej przestrzeni ułatwia
edycję zdjęć za pomocą komputera. Należy pamiętać,
że poszczególne programy są zazwyczaj zgodne tylko
z ograniczoną liczbą przestrzeni kolorów.
sRGB
W przypadku wybrania przestrzeni kolorów Adobe RGB zdjęcia będą
zapisywane jako „_SAMXXXX.JPG”.
136
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Korekcja zniekształceń
Dostosowanie przycisku iFn
Można korygować zniekształcenia powodowane przez układ soczewek
obiektywu. Ta funkcja jest dostępna pod warunkiem, że obsługuje ją
obiektyw.
Opcje dostępne do skonfigurowania można wybrać po naciśnięciu
[i-Function] na obiektywie z obsługą i-Function.
Opcja
Opis
Przysłona
Służy do zmiany wartości przysłony.
Szybkość migawki
Służy do zmiany szybkości migawki.
EV
Służy do zmiany wartości ekspozycji.
ISO
Służy do zmiany czułości ISO.
Balans bieli
Służy do zmiany balansu bieli.
137
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Ekran ustawień użytkownika
Ta opcja umożliwia wyświetlanie informacji o fotografowaniu na
wyświetlaczu lub usuwanie ich.
1
2
Nr
Opis
Ikony
1
2
Ustawienie wyświetlania ikon po prawej stronie w trybie
fotografowania.
Data i czas
Ustawienie wyświetlania daty i czasu.
Histogram
Włączenie lub wyłączenie histogramu na wyświetlaczu.
3
3
Histogram – informacje
Histogram to wykres przedstawiający dystrybucję jasności na zdjęciu.
Histogram przechylony w lewo oznacza ciemne zdjęcie. Histogram
przechylony w prawo oznacza jasne zdjęcie. Wysokość wykresu jest
związana z informacjami na temat kolorów. Im wyższy wykres, tym
większa ilość danego koloru na zdjęciu.
Niewystarczająca
ekspozycja
Zrównoważona
ekspozycja
Nadmierna ekspozycja
138
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Mapowanie przycisków
Podgląd NFC
Można zmienić funkcję przypisaną do przycisku Własne.
W trybie fotografowania włącz funkcję NFC w smartfonie z obsługą NFC,
a następnie umieść antenę NFC smartfonu obok tagu NFC aparatu, aby
uruchomić funkcję AutoShare lub Remote Viewfinder. Ta funkcja jest
obsługiwana przez smartfony z obsługą NFC i systemem Android OS.
Zaleca się używanie najnowszej wersji. Ta funkcja nie jest dostępna dla
urządzeń z systemem iOS.
* Ustawienie domyślne
Przycisk
Niestandardowy
Funkcja
Ustawienie funkcji przycisku Niestandardowy.
• Podgląd optycz.*: uruchamianie funkcji podglądu
głębi ostrości dla bieżącej wartości przysłony.
(str. 23)
• Ustawianie balansu bieli jednym przyciskiem
(Balans bieli): uruchamianie funkcji
niestandardowego balansu bieli.
• RAW za jednym dotknięciem +: zapisywanie pliku
w formacie RAW+JPEG. Aby zapisać plik w formacie
JPEG, naciśnij przycisk ponownie.
• Resetuj: zresetowanie wartości niektórych ustawień.
• AEL: uruchomienie funkcji automatycznej blokady
ekspozycji. (Naciśnięcie do połowy [Migawka]
uruchamia funkcję automatycznej blokady
ekspozycji).
• Blokada AEL: utrzymanie automatycznej blokady
ekspozycji po wykonaniu zdjęcia. (Ekspozycja
pozostaje zablokowana nawet po zarejestrowaniu
zdjęcia).
Wielkość obrazu MobileLink/NFC
Można ustawić wielkość zdjęć, które będą przesyłane do smartfona za
pomocą funkcji MobileLink lub NFC.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Zmień rozmiar na 2M
lub niższy
Jeśli wielkość zdjęcia wynosi 3M lub więcej,
zostanie przesłane po zmniejszeniu go do
wielkości 2M lub mniejszej.
Oryginał*
Zdjęcie będzie przesyłane w oryginalnej
wielkości.
139
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Siatka
Automatyczny autoportret
Można wybrać siatkę pomocną podczas komponowania sceny.
(Wył.*, 4 X 4, 3 X 3, Krzyż, Przekątna)
Ta funkcja oznacza, że aparat będzie automatycznie się włączał w trybie
samowyzwalacza, gdy wyświetlacz zostanie obrócony w górę.
W trybie wykonywania autoportretów automatycznie włączane są opcje
samowyzwalacza (3 sekundy), wykrywania twarzy oraz upiększania twarzy.
Lampa af
Podczas fotografowania w ciemnych miejscach można włączyć lampę AF
i ułatwić w ten sposób automatyczne ustawianie ostrości. W ciemnych
miejscach funkcja automatycznego ustawiania ostrości działa skuteczniej,
gdy lampa AF jest włączona.
Ustawienia prędkości przycisku obiektywu
Możliwe jest ustawienie wysokiej, średniej lub niskiej prędkości zmiany
zoomu za pomocą przycisków obiektywu Power Zoom. Przy wysokiej
prędkości zoom bardziej szumu i odgłos ten może zostać zarejestrowany
na filmie. Ta funkcja jest dostępna tylko po zamontowaniu obiektywu
Power Zoom.
140
Menu ustawień aparatu
Ustawienie
Dowiedz się, jak konfigurować ustawienia aparatu.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Aby ustawić opcje w
menu Ustawienia,
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
• Głośność systemu: ustawienie głośności dźwięków lub
całkowite wyłączenie wszystkich dźwięków.
(Wył., Niska, Średnie*, Duża)
Dźwięk
Nawet jeśli głośność systemu jest wyłączona, za
pomocą aparatu emitowane są dźwięki podczas
odtwarzania wideo lub pokazu slajdów.
Regulacja
wyświetlacza
Szybki podgląd
Ustawienie czasu Szybkiego podglądu — czasu, przez
który w aparacie wyświetlane jest zdjęcie tuż po jego
wykonaniu. (Wył., 1 s*, 3 s, 5 s, Zatrzymaj)
Regulacja jasności wyświetlacza, ustawienia automatycznej
regulacji jasności, koloru wyświetlacza czy poziomicy.
• Jasność wyświetlacza: ręczne dostosowanie jasności
wyświetlacza.
• Automatyczna jasność: włączanie lub wyłączanie
automatycznej jasności. (Wył., Wł.*)
• Kolor wyświetlacza: ręczne dostosowanie jasności
wyświetlacza.
• Kalibracja pozioma: kalibracja poziomicy. Jeśli poziomica
nie jest wyrównana, należy ustawić aparat na płaskiej,
poziomej powierzchni, a następnie postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Nie można uzyskać dostępu do opcji Kalibracja
• Dźwięk AF: ustawianie dźwięku emitowanego za pomocą
aparatu po naciśnięciu przycisku migawki do połowy lub
jego zwolnieniu. (Wył., Wł.*)
• Dźwięk przycisku: włączenie lub wyłączenie dźwięku
wydawanego przez aparat przy naciskaniu przycisków.
(Wył., Wł.*)
Opis
pozioma w trybie odtwarzania.
• W orientacji portretowej nie można kalibrować
poziomicy.
Automatyczne
wyświetlanie
wyłączone
Ustawianie czasu wyłączenia wyświetlacza. Wyświetlacz
jest wyłączany, gdy aparat nie jest używany przez
określony czas. (Wył., 30 s*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
141
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Ustawienie czasu wyłączenia zasilania. Aparat jest
wyłączany, gdy nie jest używany przez określony czas.
(Wył., 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
Aut.wył.zas.
• Aparat zachowuje ustawienia czasu wyłączenia
Data i czas
nawet po wymianie baterii.
• Aut.wył.zas. może nie działać, jeśli aparat jest
podłączony do komputera lub telewizora, bądź
odtwarzany jest pokaz slajdów lub film.
Wyświetl
pomoc
• Data jest wyświetlana w prawej dolnej części zdjęcia.
• Po wydrukowaniu zdjęcia niektóre drukarki mogą
Wyj_video
Ustawianie sygnału wyjścia wideo odpowiedniego dla
kraju podczas podłączania aparatu do zewnętrznego
urządzenia wideo, takiego jak monitor czy telewizor HD.
• NTSC: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk,
itp.
• PAL (obsługiwane systemy to tylko PAL B, D, G, H
oraz I): Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania,
Finlandia, Francja, Niemcy, Anglia, Włochy, Kuwejt,
Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Tajlandia, Norwegia, itp.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Po podłączeniu aparatu do telewizora HD z obsługą
Anynet+ (HDMI-CEC) funkcjami odtwarzania aparatu
można sterować za pomocą pilota do telewizora.
• Wył.: nie można sterować funkcjami odtwarzania
aparatu za pomocą pilota do telewizora.
• Wł.*: można sterować funkcjami odtwarzania aparatu
za pomocą pilota do telewizora.
Naciśnij [n], aby ukryć tekst pomocy.
Language
Ustawienie daty, godziny, formatu daty, strefy czasowej
oraz opcji drukowania daty na zdjęciach.
(Strefa czasowa, Ustawienia daty/godziny, Typ daty,
Typ godziny, Nadruk)
nie wydrukować daty prawidłowo.
• Pomoc dotycząca trybów: ustawienie pozwala
wyświetlać tekst pomocy dotyczący wybranego trybu
podczas zmiany trybów fotografowania. (Wył., Wł.*)
• Pomoc dotycząca funkcji: ustawienie pozwala
wyświetlać tekst pomocy dotyczący menu i funkcji.
(Wył., Wł.*)
Opis
Umożliwia wybór języka wyświetlanego na wyświetlaczu
w aparacie.
142
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Wyjście HDMI
Opis
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Po podłączeniu aparatu do telewizora HD za pomocą
przewodu HDMI, można zmienić rozdzielczość obrazu.
• NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p,
576p (aktywne tylko, gdy wybrano PAL)
Opis
Ustaw metodę numerowania plików i folderów.
• Resetuj: po użyciu funkcji resetowania, nazwa następnego
pliku będzie nosiła numer 0001.
• Seria*: nowe numery plików będą dodawane do istniejącej
sekwencji numerowania nawet po włożeniu nowej karty
pamięci, sformatowaniu karty czy usunięciu wszystkich
zdjęć.
Jeśli podłączony telewizor HD nie obsługuje
wybranej rozdzielczości, w aparacie wybrana zostanie
rozdzielczość o jeden poziom niższa.
• Nazwa pierwszego folderu to 100PHOTO, jeśli wybrano
Wybór metody tworzenia nazwy pliku.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/_SAMXXXX.JPG
(Adobe RGB)
• Data:
Numer pliku
•
- pliki sRGB — MMDDXXXX.JPG. Na przykład zdjęcie
Nzw_pliku
•
zrobione 1 stycznia będzie mieć nazwę 0101XXXX.jpg.
- Pliki Adobe RGB — _MDDXXXX.JPG w przypadku
miesięcy od stycznia do września. W miesiącach
od października do grudnia numer miesiąca jest
zastępowany literami A (październik), B (listopad) oraz
C (grudzień). Na przykład zdjęcie zrobione 3 lutego
będzie mieć nazwę _203XXXX.jpg. Zdjęcie zrobione
5 października będzie mieć nazwę _A05XXXX.jpg.
•
•
•
Typ folderu
przestrzeń kolorów sRGB oraz standardowe nazwy
plików, a nazwa pierwszego pliku to SAM_0001.
Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001 do
SAM_9999.
Numery folderów rosną o 1 w zakresie od 100PHOTO
do 999PHOTO.
Maksymalna liczba plików, które można zapisać w
jednym folderze, wynosi 9 999.
Numeracja plików jest ustalana zgodnie ze
specyfikacjami DCF (Design rule for Camera File
system).
Zmiana nazwy pliku (na przykład na komputerze)
może uniemożliwić odczytanie go w aparacie.
Ustawienie rodzaju folderu.
• Standardowy*: XXXPHOTO
• Data: XXX_MMDD
143
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Formatowanie karty pamięci. Formatowanie powoduje
usunięcie wszystkich istniejących plików łącznie z
plikami zabezpieczonymi. (Nie*, Tak)
Formatowanie
Włożenie karty pamięci, która została sformatowana
w aparacie innej marki, czytniku kart pamięci
lub komputerze, może skutkować błędem.
Przed rozpoczęciem używania karty pamięci
należy ją sformatować w aparacie, aby rozpocząć
fotografowanie.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu i
obiektywu, adresu Mac oraz numeru certyfikacji sieci, a także
aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
• Aktualizacja oprogramowania: aktualizowanie
oprogramowania układowego korpusu aparatu
lub obiektywu. (Oprogramowanie korpusu,
Oprogramowanie obiektywu)
• Aby uaktualnić oprogramowanie układowe, należy
Informacje o
urządzeniu
podłączyć aparat do komputera i uruchomić
program i-Launcher. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie 167.
• Aktualizacji oprogramowania układowego nie
można uruchomić, jeśli bateria nie jest w pełni
naładowana. Przed rozpoczęciem aktualizacji
oprogramowania układowego należy całkowicie
naładować baterię.
• Po uaktualnieniu oprogramowania układowego
ustawienia użytkownika i wartości zostaną
zresetowane. (Data, godzina, język i wyjście wideo
nie zmieniają się).
• Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu.
Opis
Jeśli ta funkcja jest włączona, podłączenie smartfonu do
aparatu wymaga podania kodu PIN.
• PIN: połączenie pod warunkiem podania kodu PIN.
• Brak*: dozwolone połączenie bez podawania kodu PIN.
Blokada
prywatności
Wi-Fi
• Połączenia będą nawiązywane automatycznie bez
wymagania kodu PIN, jeśli będzie używana funkcja NFC.
• Kody PIN są generowane automatycznie i odnawiane
tylko w przypadku zresetowania ustawień
aparatu lub zaktualizowania oprogramowania
wbudowanego.
• Jeśli aparat zostanie raz połączony z danym
smartfonem poprzez podanie kodu PIN, później
będzie się z nim łączył automatycznie.
Resetuj
Przywracanie ustawień fabrycznych menu ustawień oraz opcji
fotografowania. (Ustawienia daty, czasu, języka i wyjścia wideo
nie ulegają zmianie). (Nie*, Tak)
Licencja typu
Open Source
Wyświetlenie licencji Open Source.
144
Rozdział 6
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Aby w pełni wykorzystać możliwości aparatu, można podłączyć go do urządzeń zewnętrznych, takich jak komputer czy telewizor HD.
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Wyświetlanie plików na telewizorze HD
Zdjęcia i wideo można odtwarzać na telewizorze HD po podłączeniu do
niego aparatu przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI.
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ Wyjście HDMI ĺ opcja. (str. 143)
2
Wyłącz aparat i telewizor HD.
3
Podłącz aparat do telewizora HD przy użyciu opcjonalnego
kabla HDMI.
5
Włącz aparat.
• Aparat automatycznie przechodzi w tryb odtwarzania po
podłączeniu do telewizora HD.
6
Wyświetlaj zdjęcia lub odtwarzaj wideo za pomocą przycisków
na aparacie.
• Aparat można podłączyć do telewizora HD za pomocą kabla HDMI,
korzystając z metody Anynet+(CEC).
• Funkcje Anynet+(CEC) umożliwiają sterowanie podłączonymi urządzeniami za
pomocą pilota do telewizora.
• Jeśli w telewizorze HD obsługiwany jest system Anynet+(CEC), telewizor
4
Włącz telewizor HD i wybierz źródło wideo HDMI.
zostanie włączony automatycznie po podłączeniu aparatu. Ta funkcja może
nie być dostępna w niektórych telewizorach HD.
• Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD za pomocą kabla HDMI, nie
można wykonywać zdjęć ani nagrywać filmów.
• Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD niektóre funkcje odtwarzania w
aparacie mogą nie być dostępne.
• Czas nawiązywania połączenia między aparatem i telewizorem HD może się
różnić w zależności od używanej karty pamięci. Główną funkcją karty pamięci
jest zwiększanie szybkości przesyłania danych, więc karta pamięci o większej
szybkości przesyłania niekoniecznie musi być równie szybka przy korzystaniu
z funkcji HDMI.
146
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Przesyłanie plików do komputera
Pliki można przesyłać na kartę pamięci lub do komputera po uprzednim
podłączeniu aparatu do komputera.
Przesyłanie plików do komputera z
systemem operacyjnym Windows
3
Włącz aparat.
• Aparat jest automatycznie rozpoznawany w komputerze.
4
Na komputerze wybierz Mój komputer ĺ Dysk wymienny ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO lub 101_0101.
5
Wybierz pliki, a następnie przeciągnij je lub zapisz na
komputerze.
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego
Aparat można podłączyć do komputera jako dysk wymienny. Otwórz dysk
wymienny i prześlij pliki do komputera.
1
Wyłącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
Jeśli opcja Typ folderu ma wybrane ustawienie Data, nazwa folderu jest
wyświetlana jako „XXX_MMDD”. Jeśli na przykład zdjęcie zostanie wykonane
1 stycznia, nazwa folderu to „101_0101”.
• Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat nie będzie działać
poprawnie.
147
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Przesyłanie plików do komputera
Odłączanie aparatu (w systemie Windows 7)
Sposób odłączania aparatu w systemie Windows 8 jest bardzo podobny.
1
Przesyłanie plików do komputera z
systemem operacyjnym Mac
Upewnij się, że między aparatem a komputerem nie są
przesyłane żadne dane.
Obsługiwany jest system Mac OS 10.7 lub nowszy.
• Jeśli lampka stanu w aparacie miga, oznacza to, że trwa przesyłanie
danych. Zaczekaj, aż lampka stanu przestanie migać.
2
Kliknij
na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu
komputera.
3
Kliknij wyskakujący komunikat.
4
Kliknij pole komunikatu informującego o bezpiecznym
usunięciu.
1
Wyłącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera Macintosh za pomocą kabla
USB.
• Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
5
Odłącz kabel USB.
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat nie będzie działać
poprawnie.
148
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
3
Przesyłanie plików do komputera
Włącz aparat.
• Komputer automatycznie rozpoznaje aparat i wyświetla ikonę
dysku wymiennego.
4
Otwórz folder dysku wymiennego.
5
Przenieś zdjęcia i wideo do komputera z systemem
operacyjnym Mac.
149
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Korzystanie z programów na komputerze
Pliki można wyświetlać i edytować, używając dostarczonych programów.
Można także bezprzewodowo przesyłać pliki do komputera.
4
Zainstaluj aplikację i-Launcher na komputerze.
System
operacyjny
Windows
Na wyskakującym okienku monitującym o
zainstalowanie aplikacji i-Launcher wybierz Tak.
• Jeśli wyskakujące okienko nie zostanie wyświetlone,
wybierz Mój komputer ĺ i-Launcher ĺ iLinker.exe.
• Jeśli wyświetlone zostanie wyskakujące okienko
monitujące o uruchomienie pliku iLinker.exe, uruchom
go najpierw.
• Po podłączeniu aparatu do komputera z zainstalowaną
aplikacją i-Launcher program zostanie uruchomiony
automatycznie.
Mac
Kliknij Urządzenia ĺ i-Launcher ĺ Mac ĺ iLinker.
Instalacja programu i-Launcher
1
Wyłącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
5
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
3
Sposób instalacji
Dokończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Przed instalacją programu należy się upewnić, że komputer jest połączony z
siecią.
Włącz aparat.
150
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Korzystanie z programów na komputerze
Korzystanie z programu Samsung i-Launcher
Ikona
Opis
Można pobrać oprogramowanie układowe aparatu.
Pobieranie instrukcji obsługi.
Pobranie tego programu umożliwia konwersję plików Samsung RAW
(SRW) do formatu DNG.
W momencie podłączenia aparatu do komputera i-Launcher
wyświetla łącze do strony, gdzie można pobrać program PC
Auto Backup. Zdjęcia i wideo wykonane aparatem można
bezprzewodowo przesyłać na komputer.
Jeśli nie możesz otworzyć plików Samsung RAW (SRW) przy użyciu programu
Adobe Photoshop Lightroom, skonwertuj je do formatu DNG przy użyciu
programu Samsung DNG Converter lub zaktualizuj program Adobe Photoshop
Lightroom.
Korzystanie z programu i-Launcher
Aplikacja i-Launcher umożliwia aktualizowanie oprogramowania
układowego aparatu lub obiektywu i zawiera łącze do pobrania programu
PC Auto Backup.
Wymagania dla systemu operacyjnego Windows OS
Pozycja
Wymagania
Procesor
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz lub szybszy
Pamięć RAM
Co najmniej 512 MB pamięci RAM
(zalecane co najmniej 1 GB)
System
operacyjny*
Windows 7, Windows 8
Miejsce na
dysku twardym
250 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej)
• Napęd CD-ROM
• 1024X768 pikseli, monitor z 16-bitową paletą kolorów
Inne
(1280X1024 piksele, zalecana paleta 32-bitowa)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT lub szybsza/
karta z serii ATI X1600 lub szybsza
• Microsoft DirectX 9.0c lub późniejszy
* Zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja programu i-Launcher, nawet jeśli system
operacyjny Windows 7 lub Windows 8 jest w wersji 64-bitowej.
151
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Korzystanie z programów na komputerze
• Wymagania na następnej stronie są tylko zaleceniami. Program i-Launcher
może nie działać poprawnie, nawet jeśli komputer spełnia wymagania, jest to
zależne od stanu komputera.
• Wideo może nie być odtwarzane poprawnie, jeżeli komputer nie spełnia
wymagań.
Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z
korzystania z nieodpowiednich komputerów, na przykład komputerów
samodzielnie montowanych przez użytkownika.
Uruchamianie programu Samsung i-Launcher
Na komputerze wybierz Start → Wszystkie programy → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher. Lub kliknij Aplikacje → Samsung →
i-Launcher na komputerze z systemem operacyjnym Mac.
Pobieranie oprogramowania układowego
Na ekranie programu Samsung i-Launcher kliknij . Aby uzyskać
informacje o aktualizacji oprogramowania układowego, przejdź do
strony 167.
Wymagania dla systemu operacyjnego Mac
Pozycja
Wymagania
System operacyjny
Mac OS 10.5 lub nowszy (za wyjątkiem PowerPC)
Pamięć RAM
Minimum 256 MB pamięci RAM
(zalecane co najmniej 512 MB)
Miejsce na dysku
twardym
Minimum 110 MB
Inne
• Napęd CD-ROM
• Port USB 2.0
Pobieranie programu PC Auto Backup
Na ekranie programu Samsung i-Launcher kliknij . Informacje na temat
programu PC Auto Backup znajdują się na stronie 129.
152
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Korzystanie z programów na komputerze
Instalacja programu Adobe Photoshop
Lightroom
Korzystanie z programu Adobe Photoshop
Lightroom
1
Włóż płytę DVD-ROM z programem Adobe Photoshop
Lightroom do napędu komputera.
2
Wybierz język.
3
Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
Zdjęcia zrobione aparatem są często konwertowane do formatu JPEG
i zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu z momentu
fotografowania. Pliki RAW nie są przekształcane do formatów JPEG i
zapisywane w pamięci bez żadnych zmian. Za pomocą programu Adobe
Photoshop Lightroom można kalibrować wartości ekspozycji, balans bieli,
odcień, kontrast i barwę zdjęć. Można także edytować pliki JPEG, TIFF oraz
RAW. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji do programu.
• Jeśli nie możesz otworzyć plików Samsung RAW (SRW) przy użyciu programu
Adobe Photoshop Lightroom, skonwertuj je do formatu DNG przy użyciu
programu Samsung DNG Converter lub zaktualizuj program Adobe Photoshop
Lightroom.
• W programie Adobe Photoshop Lightroom jasność, kolory i inne efekty
na obrazie mogą być wyświetlane inaczej. Jest to spowodowane tym,
że początkowe ustawienia aparatu oraz opcje zastosowane podczas
przechwytywania obrazu są usuwane, aby został on przygotowany do obróbki
w programie Adobe Photoshop Lightroom.
153
Rozdział 7
Załącznik
Poniżej znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, konserwacji aparatu,
rozwiązywania problemów, danych technicznych i akcesoriów opcjonalnych.
Załącznik
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach, należy
wypróbować następujące rozwiązania.
Komunikaty o błędach
Obiektyw zablokowany
Obiektyw jest zablokowany. Obróć obiektyw
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aż usłyszysz kliknięcie. (str. 46)
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
• Wysyłanie wiadomości e-mail lub plików z
Przesyłanie nieudane.
aparatu do innych urządzeń nie powiodło się.
Spróbuj ponownie wysłać.
• Sprawdź, czy działa połączenie sieciowe, i
spróbuj ponownie.
Nazwy plików nie są zgodne ze standardem
DCF. Zresetuj numer folderu, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Połączenie sieciowe zostało odłączone w trakcie
przesyłania zdjęć do obsługiwanych urządzeń.
Ponownie wybierz obsługiwane urządzenie.
Error 00
Wyłącz aparat, a następnie zamontuj ponownie
obiektyw. Jeśli komunikat nie zniknie,
skontaktuj się z centrum serwisowym.
Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z
centrum serwisowym.
Error 01/02
Wyłącz aparat i wyjmij baterię, a następnie
włóż ją ponownie. Jeśli komunikat nie zniknie,
skontaktuj się z centrum serwisowym.
Włóż naładowaną baterię lub naładuj
zamontowaną baterię.
Brak pliku obrazu
Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci
zawierającą zdjęcia.
Błąd pliku
Zalecane rozwiązanie
Nie można zrobić
zdjęcia, ponieważ
numery folderu i pliku w
karcie pamięci osiągnęły
maksymalne wartości.
Zresetować numer
folderu?
włącz.
• Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.
• Formatowanie karty pamięci.
Słaby akumulator
Urządzenie rozłączone.
Pamięć pełna
Zalecane rozwiązanie
• Wyłącz aparat, a następnie ponownie go
Błąd karty
Komunikaty o błędach
155
Załącznik
Konserwacja aparatu
Czyszczenie aparatu
Obiektyw i wyświetlacz aparatu
Oczyść obiektyw z kurzu za pomocą pędzelka, a następnie przetrzyj go
ostrożnie miękką szmatką. Jeśli kurz pozostanie, zwilż papierek czyszczący
płynem do czyszczenia obiektywów i ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.
Matryca
W zależności od warunków fotografowania, na zdjęciach może pojawiać
się kurz, ponieważ matryca jest narażona na działanie środowiska
zewnętrznego. Jest to naturalne zjawisko, gdyż aparat podczas
codziennego użytkowania jest narażony na działanie kurzu. Nie wolno
wkładać gruszki do otworu montażowego obiektywu.
Korpus aparatu
Przetrzyj go delikatnie suchą, miękką szmatką.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników ani
alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub niepoprawne działanie
aparatu.
156
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Wskazówki dotyczące używania i
przechowywania aparatu
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach
• W przypadku używania aparatu na plaży lub w podobnych miejscach
należy go chronić przed piaskiem i brudem.
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu
• Należy unikać wystawiania aparatu na bardzo niską lub bardzo wysoką
• Ten aparat nie jest wodoodporny. Baterii, zasilacza i karty pamięci nie
należy dotykać mokrymi rękami. Dotykanie aparatu mokrymi rękami
może spowodować jego uszkodzenie.
temperaturę.
• Należy unikać używania aparatu w miejscach o bardzo wysokiej
wilgotności oraz w miejscach, w których wilgotność znacznie się
zmienia.
• Należy unikać narażania aparatu na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, a także unikać przechowywania go w gorących, słabo
wentylowanych miejscach, takich jak rozgrzany w lecie samochód.
• Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat i wyświetlacz należy
chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem i nadmiernymi
wstrząsami.
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas
• Aby przechowywać aparat przez dłuższy czas, należy go umieścić w
zamkniętym pojemniku z absorbentem, takim jak żel silikonowy.
• Długo nieużywana bateria ulega rozładowaniu i przed użyciem należy ją
ponownie naładować.
• Wyjęcie baterii z aparatu na dłuższy czas może spowodować ustawienie
wartości fabrycznych dla bieżącej daty i godziny po ponownym
włączeniu aparatu.
• Aby uniknąć uszkodzenia ruchomych części i elementów wewnętrznych,
należy unikać używania i przechowywania aparatu w zakurzonych,
brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych miejscach.
• Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych ani
łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić
łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym
samym miejscu, gdzie znajdują się aparat lub jego akcesoria.
• Aparatu nie należy przechowywać w miejscach, w których znajdują się
kulki na mole.
157
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu
Po przeniesieniu aparatu z miejsca chłodnego do ciepłego na obiektywie
lub wewnętrznych elementach aparatu może wystąpić kondensacja pary.
W takiej sytuacji należy wyłączyć aparat i odczekać co najmniej 1 godzinę.
Jeżeli na karcie pamięci wystąpi kondensacja pary, należy ja wyjąć z aparatu
i przed ponownym włożeniem zaczekać na całkowite odparowanie wilgoci.
Inne przestrogi
• Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Może to
spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób, a także
uszkodzenie aparatu.
• Nie należy malować aparatu, ponieważ ruchome części mogą zostać
sklejone przez farbę, co uniemożliwi prawidłowe działanie aparatu.
• Gdy aparat nie jest używany, powinien być wyłączony.
• Aparat zawiera delikatne części. Należy unikać narażania aparatu na
wstrząsy.
• Wyświetlacz należy chronić przed siłami zewnętrznymi, przechowując
nieużywany aparat w etui. Aparat należy chronić przed zarysowaniem,
trzymając go z dala od piasku, ostrych przedmiotów lub drobnych
monet.
• Nie wolno używać aparatu, jeżeli jego ekran jest pęknięty lub stłuczony.
Pęknięte szkło lub akryl mogą być przyczyną skaleczenia rąk i twarzy.
Należy oddać aparat do centrum serwisowego Samsung w celu naprawy.
• Nie wolno umieszczać aparatów, baterii, ładowarek ani akcesoriów w
pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piekarniki
czy grzejniki. Ciepło może spowodować zdeformowanie lub przegrzanie
tych urządzeń, co z kolei może prowadzić do pożaru lub eksplozji.
• Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy lub
jej uszkodzenie.
• Obiektyw należy chronić przed odciskami palców i zarysowaniami.
Obiektyw należy czyścić miękką, czystą i niepozostawiającą włókien
szmatką do obiektywów.
• Aparat może się wyłączyć w wyniku zewnętrznego wstrząsu. Pozwala
to zabezpieczyć kartę pamięci. Aby ponownie użyć aparatu, należy go
włączyć.
• Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko,
które nie powinno mieć wpływu na żywotność ani sprawność działania
aparatu.
• Gdy aparat jest używany w niskiej temperaturze, jego włączanie może
trwać dłużej, kolor ekranu może być tymczasowo zmieniony oraz może
występować efekt powidoku. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu, a
zjawiska te ustąpią po przeniesieniu aparatu w miejsce o umiarkowanej
temperaturze.
• Farba i metal po zewnętrznej stronie aparatu mogą wywoływać alergię,
swędzenie skóry, wypryski lub opuchliznę u osób o wrażliwej skórze. W
przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać korzystania z
aparatu i skonsultować się z lekarzem.
• Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów dostępu
aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania aparatu
mogą nie być objęte gwarancją.
• Serwis aparatu powinny przeprowadzać tylko wykwalifikowane osoby,
nie należy samodzielnie naprawiać aparatu. Dowolne uszkodzenia
spowodowane pracami serwisowymi niewykwalifikowanych osób nie są
objęte gwarancją.
158
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje dotyczące kart pamięci
Obsługiwane karty pamięci
Do tego produktu pasują karty pamięci microSD, microSDHC i microSDXC.
Adapter karty pamięci
Karta pamięci
Aby odczytać dane przy użyciu komputera lub czytnika kart pamięci
należy włożyć kartę pamięci do adaptera kart pamięci.
159
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Pojemność karty pamięci
Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od fotografowanych scen lub warunków fotografowania. Poniższe pojemności podano dla karty
SD 2 GB.
Rozmiar
Zdjęcie
Jakość
Bardzo dobra
Dobra
Normalna
RAW
RAW + B.dobra
RAW + Dobra
RAW + Normalna
20.0M (5472X3648)
162
294
403
57
26
32
35
10.1M (3888X2592)
292
492
638
-
32
37
39
5.9M (2976X1984)
440
688
846
-
36
40
41
2.0M (1728X1152)
841
1 095
1 217
-
41
42
43
Seryjne
495
753
911
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
188
337
456
-
27
34
37
7.8M (3712X2088)
359
585
739
-
34
38
40
4.9M (2944X1656)
503
762
919
-
37
40
41
2.1M (1920X1080)
1 566
2 840
3 897
-
44
45
46
13.3M (3648X3648)
231
403
536
-
30
35
38
7.0M (2640X2640)
390
624
781
-
35
39
40
4.0M (2000X2000)
573
839
993
-
38
41
42
1.1M (1024X1024)
2 814
4 750
6 163
-
45
46
46
160
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Rozmiar
1920X1080 (30 kl./s)
1280X720 (30 kl./s)
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci
Jakość
Wysoka jakość
Normalna
Ok. 17' 02"
Ok. 19' 50"
Ok. 23' 46"
Ok. 29' 37"
Ok. 58' 24"
Ok. 77' 06"
Wideo
640X480 (30 kl./s)
• Należy unikać narażania kart pamięci na działanie bardzo niskiej lub
bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F).
Ekstremalne temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie
kart pamięci.
• Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie
nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną
uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
• Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych
Do udostępniania
(30 kl./s)
•
•
•
•
•
-
Ok. 261' 21"
Powyższe wartości zostały zmierzone dla nagrań bez korzystania z funkcji zbliżenia.
Dostępny czas nagrywania może ulec zmianie w przypadku korzystania z funkcji zbliżenia.
W celu określenia całkowitego czasu nagrywania kolejno nagrano kilka wideo.
Maksymalny czas nagrania wynosi 20 minut na jeden plik.
Maksymalny czas odtwarzania wideo Do udostępniania wynosi 30 sekund na plik.
aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować
kartę pamięci w aparacie.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
• Gdy kontrolka aparatu miga, nie wolno wyciągać karty pamięci ani
wyłączać aparatu, ponieważ mogłoby to spowodować utratę danych.
• Po zużyciu karty pamięci nie można zapisywać na karcie kolejnych zdjęć.
W takiej sytuacji należy włożyć nową kartę pamięci.
• Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani narażać jej na duże
wstrząsy lub naciski.
• Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w pobliżu
silnych pól magnetycznych.
• Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w miejscach
o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub zawierających
materiały żrące.
161
Załącznik >
Konserwacja aparatu
• Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem
i ciałami obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed
włożeniem do aparatu należy ją oczyścić miękką szmatką.
• Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić przed
kontaktem z cieczami, zanieczyszczeniami i ciałami obcymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia
karty pamięci lub aparatu.
• Przenoszoną kartę pamięci przechowuj w opakowaniu, które ochroni ją
przed działaniem wyładowań elektrostatycznych.
• Najważniejsze dane należy przenosić na inne nośniki, np. na dysk twardy
lub płytę CD lub DVD.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, karta pamięci może się
nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza awarii.
• Należy korzystać z karty pamięci spełniającej standardowe wymagania.
Informacje na temat baterii
Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Dane techniczne baterii
Pozycja
Opis
Model*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Typ
Bateria litowo-jonowa
Pojemność
2 330 mAh
Napięcie
3,8 V
Czas ładowania** (w przypadku
całkowitego wyładowania baterii)
Ok. 270 min
* Specyfikacje baterii lub model może być różny w zależności od kraju.
** Powyższe liczby dotyczą sytuacji korzystania z dostarczonego kabla USB oraz zasilacza.
Ładowanie baterii poprzez podłączenie jej do komputera może trwać dłużej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
162
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z baterii może doprowadzić do
powstania obrażeń lub do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi właściwej
obsługi baterii:
• W przypadku nieprawidłowej obsługi bateria może ulec zapłonowi lub
•
•
•
•
•
•
•
•
eksplodować. Jeśli zauważono jakiekolwiek deformacje, pęknięcia lub
inne nieprawidłowości w wyglądzie baterii, należy natychmiast zaprzestać
korzystania z niej i skontaktować się z producentem.
Należy używać wyłącznie oryginalnych i zalecanych przez producenta
ładowarek i ładować baterie wyłącznie w sposób zgodny z opisem
zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie należy umieszczać baterii w pobliżu urządzeń grzewczych ani
pozostawiać jej w zbyt nagrzanych miejscach, na przykład latem we wnętrzu
rozgrzanego samochodu.
Nie należy umieszczać baterii w kuchence mikrofalowej.
Nie należy przechowywać baterii ani korzystać z niej w gorących i wilgotnych
miejscach, na przykład saunach lub kabinach prysznicowych.
Nie należy na długo pozostawiać urządzenia na łatwopalnych materiałach, na
przykład na pościeli, dywanach lub kocach elektrycznych.
Włączonego urządzenia nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych
przestrzeniach.
Należy uważać, aby bieguny baterii nie zetknęły się z metalowymi obiektami,
na przykład naszyjnikami, monetami, kluczami lub zegarkami.
Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowojonowych baterii zamiennych.
• Nie należy rozmontowywać ani przebijać baterii ostrymi przedmiotami.
• Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiego ciśnienia ani sił
zgniatających.
• Nie należy wystawiać baterii na działanie silnych wstrząsów, takich jak upadki
z dużych wysokości.
• Nie należy narażać baterii na działanie temperatury 60°C (140°F) lub wyższej.
• Należy chronić baterię przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
• Nie wolno narażać baterii na przegrzanie przez narażanie jej na działanie
słońca, ognia lub innych źródeł ciepła.
Wskazówki dotyczące utylizacji
• Podczas utylizacji baterii należy zachować ostrożność.
• Nie należy wyrzucać baterii do ognia.
• Przepisy dotyczące utylizacji mogą się różnić w zależności od kraju lub
regionu. Utylizacja baterii musi przebiegać zgodnie z wszystkimi przepisami
lokalnymi i państwowymi.
Wytyczne odnoszące się do ładowania baterii
Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji obsługi.
Niewłaściwie ładowana bateria może wybuchnąć lub ulec zapłonowi.
163
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Czas eksploatacji baterii
Tryb fotografowania
Średni czas / liczba zdjęć
Zdjęcia
Ok. 185 min/Ok. 370 zdjęć
Wideo
Ok. 135 min (Nagrywanie filmów w rozdzielczości
1920X1080 i z szybkością 30 kl./s.)
• Powyższe dane opracowano na podstawie standardowych testów
organizacji CIPA. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od podanych, w
zależności od sposobu używania urządzenia.
• Dostępny czas nagrywania może się różnić w zależności od tła, przerw w
nagrywaniu i warunków użytkowania.
• W celu określenia całkowitego czasu nagrywania kolejno nagrano kilka
wideo.
Uwagi dotyczące użytkowania baterii
• Należy unikać narażania baterii na działanie bardzo niskiej lub bardzo
wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F).
Skrajne temperatury mogą zmniejszyć pojemność ładowania baterii.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, obszar wokół komory
baterii może się nagrzewać. Nie wpływa to jednak na sposób działania
aparatu.
• Nie należy wyciągać przewodu zasilającego, aby odłączyć wtyczkę od
gniazdka elektrycznego, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• W temperaturze poniżej 0°C/32°F może się zmniejszyć pojemność baterii
i skrócić czas jej pracy.
• Pojemność baterii może się zmniejszyć w niskiej temperaturze, ale wróci
do normalnego poziomu w wyższej temperaturze.
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii
Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, ikona baterii ma czerwony kolor i
wyświetlany jest komunikat „Słaby akumulator”.
• Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy z niego wyjąć
baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelnić
lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas z baterią w środku
powoduje rozładowanie baterii. Ponowne naładowanie w całkowicie
rozładowanej baterii może być niemożliwe.
• W przypadku nieużywania aparatu przez dłuższy czas (3 miesiące lub
dłużej) należy regularnie sprawdzać baterię i ładować ją. Jeżeli bateria
będzie się ciągle rozładowywała, jej pojemność oraz czas pracy mogą się
zmniejszyć, co może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania,
pożaru lub eksplozji.
164
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania baterii
Należy chronić baterie, ładowarki i karty pamięci przed
uszkodzeniem.
Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami,
ponieważ może to doprowadzić do utworzenia połączenia między
biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe
uszkodzenie, a także pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Uwagi dotyczące ładowania baterii
• Jeśli lampka stanu jest wyłączona, należy upewnić się, ze bateria została
włożona prawidłowo.
• Jeżeli aparat jest włączony podczas ładowania, bateria może nie
naładować się w pełni. Przed ładowaniem baterii należy wyłączyć aparat.
• Nie należy korzystać z aparatu podczas ładowania baterii. Może to
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie należy wyciągać przewodu zasilającego, aby odłączyć wtyczkę od
gniazdka elektrycznego, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• W przypadku podłączenia aparatu do zewnętrznego źródła zasilania,
gdy bateria jest rozładowana, korzystanie z funkcji zużywających wiele
energii spowoduje wyłączenie się aparatu. Aby normalnie korzystać z
aparatu naładuj baterię.
• Po odłączeniu przewodu zasilania gdy bateria jest w pełni naładowana
lampka stanu włącza się na około 30 minut.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie wideo przyczynia się do
szybszego wyczerpania baterii. Przed użyciem aparatu należy w pełni
naładować baterię.
• Jeśli lampka stanu miga na czerwono, podłącz ponownie kabel lub
wyjmij baterię, a następnie włóż ją ponownie.
• W przypadku ładowania baterii przegrzanym kablem lub w wysokiej
temperaturze lampka stanu może migać na czerwono. Ładowanie
rozpocznie się po ostygnięciu baterii.
• Nadmierne ładowanie baterii może przyczynić się do skrócenia czasu
pracy. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód od aparatu.
• Nie należy zginać kabla zasilacza ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Może to spowodować jego uszkodzenie.
• Bateria powinna się ładować przez co najmniej 10 minut przed
włączeniem aparatu.
165
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Uwagi na temat ładowania podczas połączenia z komputerem
• Należy używać jedynie dostarczonego kabla USB.
• Bateria może się nie ładować, gdy:
- korzystasz z koncentratora USB,
- do komputera podłączone są inne urządzenia USB,
- kabel został podłączony do portu na przedniej części komputera,
- port USB w komputerze nie obsługuje standardowego wyjścia energii
(5 V, 500 mA).
Ostrożne używanie i utylizacja baterii i ładowarek
• Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Podczas utylizacji zużytych baterii
należy przestrzegać przepisów lokalnych.
• Nie wolno umieszczać baterii ani aparatów w ani na urządzeniach
grzewczych, takich jak kuchenka mikrofalowa, piec czy grzejnik. W razie
przegrzania akumulatory mogą wybuchnąć.
166
Załącznik
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Podłącz aparat do komputera i zaktualizuj oprogramowanie układowe
aparatu lub obiektywu.
• Aktualizacji oprogramowania układowego nie można uruchomić, jeśli bateria
nie jest w pełni naładowana. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania
układowego należy całkowicie naładować baterię.
• Po uaktualnieniu oprogramowania układowego ustawienia użytkownika i wartości
zostaną zresetowane. (Data, godzina, język i wyjście wideo nie zmieniają się).
• Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu.
1
Wyłącz aparat.
2 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
3 Włącz aparat.
4 Na komputerze wybierz i-Launcher →
.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby pobrać oprogramowanie układowe na aparat.
• Można pobrać oprogramowanie układowe aparatu lub obiektywu.
6 Po ukończeniu pobierania należy wyłączyć aparat.
7
Odłącz kabel USB.
8 Włącz aparat.
9 Naciśnij [m] → q → Informacje o urządzeniu →
Aktualizacja oprogramowania → Oprogramowanie
układowe korpusu lub Oprogramowanie układowe
obiektywu.
• Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat nie będzie działać
poprawnie.
10Wybierz Tak w wyskakującym okienku na aparacie, aby
zaktualizować oprogramowanie układowe.
167
Załącznik
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o zastosowanie
poniższych rozwiązań przed nawiązaniem kontaktu z centrum
serwisowym.
Pozostawiając aparat w centrum serwisowym, należy dołączyć także te
elementy, które mogą mieć wpływ na usterkę, np. kartę pamięci czy baterię.
Sytuacja
Sytuacja
• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń
zbędne pliki lub włóż nową kartę.
• Formatowanie karty pamięci.
• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę
Nie można robić zdjęć
Zalecane rozwiązanie
Aparat nagle się
wyłącza
bateria.
Aparat przestaje
reagować
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
• Naładuj baterię.
• W aparacie może być włączony tryb
Aparat nagrzewa się
Aparat może się nagrzewać podczas używania.
Jest to normalne zjawisko, które nie powinno
mieć wpływu na żywotność ani sprawność
działania aparatu.
automatycznego wyłączania zasilania lub
wyświetlacz wyłącza się automatycznie.
(str. 142)
• Aparat może się automatycznie wyłączyć, aby
zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek
przegrzania. Ponownie włącz aparat.
Lampa błyskowa
jest nieoczekiwanie
wyzwalana
Lampa błyskowa może zostać wyzwolona w
wyniku wyładowania elektrostatycznego. Aparat
nie jest uszkodzony.
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
• Naładuj baterię.
• Bateria może się szybko rozładowywać w
Bateria w aparacie
szybko się
rozładowuje
pamięci.
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Naładuj baterię.
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
• Upewnij się, że do aparatu została włożona
Nie można włączyć
aparatu
Zalecane rozwiązanie
niskich temperaturach (poniżej 0°C/32°F).
Umieść baterię w ciepłym miejscu, na przykład
w kieszeni.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie
wideo przyczynia się do szybszego wyczerpania
baterii. W razie potrzeby naładuj baterię.
• Baterie są elementami ulegającymi zużyciu i po
pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli
bateria szybko się rozładowuje, kup nową.
• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona w
Lampa błyskowa nie
działa
pozycji Wył. (str. 88)
• W niektórych trybach nie można używać lampy
błyskowej.
Data i czas są
nieprawidłowe
Ustaw datę i godzinę w menu q. (str. 142)
Wyświetlacz lub
przyciski nie działają
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
168
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Wystąpił błąd karty
pamięci
Zalecane rozwiązanie
• Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
• Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż.
• Formatowanie karty pamięci.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć
w temacie„Przestrogi dotyczące korzystania z kart
pamięci”. (str. 161)
Telewizor lub
komputer nie
umożliwiają
wyświetlania zdjęć
i filmów zapisanych
na karcie pamięci
microSDXC
Karta pamięci microSDXC jest sformatowana
w systemie plików exFAT. Przed podłączeniem
aparatu do urządzenia należy się upewnić, że
urządzenie zewnętrzne jest zgodne z systemem
plików exFAT.
Karta pamięci
microSDXC nie jest
rozpoznawana przez
komputer
Karta pamięci microSDXC jest sformatowana w
systemie plików exFAT. Aby używać kart pamięci
microSDXC na komputerach z systemem
Windows XP, należy pobrać z witryny firmy
Microsoft plik sterownika exFAT i zainstalować go.
Nie można wyświetlać
plików
Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego
odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna
być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji
należy wyświetlić pliki na komputerze.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
• Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania ostrości
nadaje się do rodzaju wykonywanych zdjęć.
Zdjęcie jest rozmyte
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia
aparatu.
• Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W
przeciwnym razie należy go wyczyścić. (str. 156)
Barwy zdjęcia
nie odpowiadają
rzeczywistej scenie
Ustawienie nieprawidłowego balansu bieli
może skutkować kolorami odbiegającymi od
rzeczywistych. Wybierz prawidłową opcję balansu
bieli, dostosowaną do źródła światła. (str. 70)
Zdjęcie jest zbyt jasne
lub zbyt ciemne
Zdjęcie jest prześwietlone lub niedoświetlone.
• Zmień wartość przysłony lub szybkość
migawki.
• Dostosuj czułość ISO. (str. 69)
• Wyłącz lub włącz lampę błyskową. (str. 88)
• Dostosuj wartość ekspozycji. (str. 95)
Zdjęcia są
zniekształcone
W tym aparacie może wystąpić niewielkie
zniekształcenie obrazu podczas używania
obiektywu szerokokątnego, który umożliwia
fotografowanie z szerokim kątem widzenia. Jest
to zjawisko normalne i nie oznacza awarii.
Na zdjęciu widoczne
są pionowe linie
Efekt ten może wystąpić, jeśli na obiekt pada
fluorescencyjne lub rtęciowe oświetlenie. Wybierz
niską szybkość migawki.
Ekran odtwarzania
nie wyświetla się
na podłączonym
urządzeniu
zewnętrznym
• Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo
podłączony do zewnętrznego monitora.
• Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo
zapisana.
169
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
• Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo
• Obiekt nie znajduje się w obszarze ustawiania
Aparat nie jest
rozpoznawany w
komputerze
podłączony.
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Upewnij się, że na komputerze jest
zainstalowany obsługiwany system operacyjny.
Komputer rozłącza się
z aparatem podczas
przesyłania plików
Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na
skutek działania elektryczności statycznej. Odłącz
kabel USB i podłącz go ponownie.
ostrości. Gdy obiekt jest poza obszarem funkcji
AF, fotografuj, przesuwając obiekt do środka
obszaru AF i wciskając do połowy [Migawka].
• Obiekt jest za blisko. Oddal się od obiektu i
fotografuj.
• Tryb ostrości został ustawiony na MF. Przełącz
tryb na AF.
• Zamknij program i-Launcher i uruchom go
ponownie.
Autofokus nie działa
Funkcja AEL nie działa
• W zależności od danych technicznych oraz
Program i-Launcher
nie działa prawidłowo
środowiska komputera program może nie
uruchamiać się automatycznie. W takim
przypadku kliknij Start ĺ Wszystkie
programy ĺ Samsung ĺ i-Launcher
ĺ Samsung i-Launcher na komputerze
z systemem Windows. (W przypadku
komputerów z systemem Windows 8 otwórz
ekran Start, a następnie wybierz Wszystkie
aplikacje ĺ Samsung i-Launcher). Lub kliknij
Aplikacje ĺ Samsung ĺ i-Launcher na
komputerze z systemem operacyjnym Mac.
Funkcja AEL nie działa w trybach t, M, s,
oraz R. Wybierz inny tryb, aby móc użyć tej
funkcji.
• Upewnij się, że obiektyw jest prawidłowo
Obiektyw nie działa
zamontowany.
• Zdejmij obiektyw z aparatu i zamocuj go
ponownie.
Zewnętrzna lampa
błyskowa nie działa
W chwili włączania
aparatu pojawia się
ekran ustawień daty i
czasu
Upewnij się, że zewnętrzna lampa błyskowa jest
poprawnie zamontowana w złączu zewnętrznej
lampy błyskowej.
• Ponownie ustaw datę i czas.
• Ten ekran pojawia się, gdy wewnętrzne
źródło zasilania aparatu jest całkowicie
rozładowane. W celu ponownego naładowania
wewnętrznego źródła zasilania włóż całkowicie
naładowaną baterię i nie włączaj aparatu przez
co najmniej 72 godziny.
170
Załącznik
Specyfikacje aparatu
Matryca
Wyświetlacz
Typ
CMOS
Typ
TFT LCD
Rozmiar matrycy
23,5 X 15,7 mm
Rozmiar
3,0" (Ok. 75,2 mm)
Efektywna liczba pikseli
Ok. 20,3 megapiksela
Rozdzielczość
HVGA (320X480) 460,8 tysięcy punktów
Całkowita liczba pikseli
Ok. 21,6 megapiksela
Pole widzenia
Ok. 100%
Filtr kolorów
Główny filtr kolorów RGB
Kąt
Odwracanie w górę: 180°
Ekran ustawień
użytkownika
Siatka, Ikony, Histogram, Poziomica
Bagnet do montażu obiektywu
Typ
Bagnet Samsung NX
Dostępny obiektyw
Obiektywy Samsung NX (obiektywy 3D nie są
obsługiwane)
Ustawianie ostrości
Typ
Stabilizacja obrazu
Typ
Przesunięcie obiektywu (zależy od obiektywu)
Tryb
Wył./Tryb 1/Tryb 2
• Wybór: 1 punkt (swobodny wybór)
• Multi: normalny 21 punktów, zbliżenie
Punkt ostrości
Korekta zniekształceń
Wył./Wł. (zależy od obiektywu)
i-Function
AF kontrastu
35 punktów
• Wykrywanie twarzy: maksymalnie 10 twarzy
• Śledzenie obiektu — AF
Tryb
Pojedyncze AF, Ciągły AF, Ręczna ostrość
Lampa af
Tak
Obsługiwane (Wartość przysłony, Szybkość migawki, EV, ISO, Balans bieli)
171
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Migawka
Typ
Elektroniczna migawka pierwszej kurtyny,
Migawka szczelinowa
Fotografowanie z
zakresem
Szybkość
• Automatyczna: 1/4 000–1/4 s
• Ręcznie: 1/4 000–30 s (Krok 1/3 EV)
• Bulb (limit czasu: 4 min)
Zakres automatycznej ekspozycji (±3 EV),
Zakres balansu bieli, Zakres kreatora obrazu,
Zakres głębi (tylko tryby Program i Preselekcja
przysł.)
Samowyzwalacz
2–30 s (1 odstęp czasu)
Wyzwalacz migawki
Obsługiwane (za pomocą smartfona)
Ekspozycja
Lampa błyskowa
TTL 221 z segmentami blokowymi (17X13)
System pomiaru
Kompensacja
±3 EV (Krok 1/3 EV)
Blokada AE
Przycisk niestandardowy
Odpowiednik ISO
Auto, 100–25600 (1 lub Krok 1/3 EV)
Tryb napędu
Pojedynczo, Ciągłe, Seryjne (tylko 5M),
Samowyzwalacz, Zakres (Automatyczna
ekspozycja, Balans bieli, Kreator obrazu, Głębia)
5 kl./s
Fotografowanie w
trybie ciągłym
Zewnętrzna lampa błyskowa (opcjonalnie)
Tryb
Inteligentna lampa błyskowa, Auto, Automatyczna
redukcja efektu czerwonych oczu, Wypełnij,
Wypełnienie + redukcja efektu czerwonych oczu,
1. kurtyna, 2. kurtyna, Wył.
Szybkość
synchronizacji
Poniżej 1/180 s
Kompensacja
ekspozycji (EV) lampy
błyskowej
-2–+2 EV (Krok 0,5 EV)
Zewnętrzna lampa
błyskowa
Opcjonalne zewnętrzne lampy błyskowe
Samsung
Terminal synchronizacji
Gorąca stopka
Pomiar: Multi, Centralnie ważona, Punktowy
Zakres pomiaru: EV 0–18 (ISO 100 · 30 mm, F2)
Tryb
Typ
* Maksymalna prędkość fotografowania to 5 klatek na
sekundę. Zostanie ona ograniczona po wykonaniu
ok. 13 zdjęć JPEG lub 5 zdjęć RAW. (Może się różnić w
zależności od specyfikacji karty pamięci.)
Balans bieli
Tryb
Automatyczny balans bieli, Dzienne,
Zachmurzenie, Białe, jarzeniowe, Naturalne
białe, jarzeniowe, Dzienne, jarzeniowe, Żarowe,
Balans bieli lampy błyskowej, Własne ustawienia,
Temperatura koloru (Ręcznie)
Mikroregulacja
Pomarańczowy/Niebieski/Zielony/
Purpurowy 7 kroków każdy
172
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Zakres dynamiczny
Wył./Inteligentny zasięg+/HDR
Kreator obrazu
Tryb
Standard, Żywe, Portret, Pejzaż, Las, Retro,
Chłodny, Spokojny, Klasyczna, Własne 1,
Własne 2, Własne 3
Parametr
Kolor, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
Rozmiar
Fotografowanie
Tryb
Inteligentny automatyczny, Inteligentny,
Program, Preselekcja przysłony,
Preselekcja migawki, Ręcznie, Panorama
Tryb inteligentny
Upiększanie twarzy, Najlepsze ujęcie,
Seria zdjęć, Zdjęcie dzieci, Pejzaż, Makro,
Żywność, Przyjęcia i wnętrza, Stopklatka,
Bogate kolory, Wodospad, Sylwetka, Zachód,
Noc, Fajerwerki, Ślady świetlne
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Szkic, Rybie oko
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (tylko w trybie Seryjne),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Jakość
Bardzo dobra, Dobra, Normalna, RAW,
RAW + B.dobra, RAW + Dobra, RAW + Normalna
Standard RAW
SRW (ver.3.0.0)
Przestrzeń kolorów
sRGB, Adobe RGB
Wideo
Typ
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Dźwięk: AAC
Tryb AE Film
Program, Preselekcja przysłony,
Preselekcja migawki, Ręcznie
Klip filmowy
Audio wł./wył. (czas nagrywania: maksymalnie 20')
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Szkic, Rybie oko
173
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Rozmiar
1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240
(Do udostępniania)
Liczba klatek na
sekundę
30 kl./s (NTSC), 25 kl./s (PAL)
Wiele ruchów
x0.25 (tylko 640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Jakość
Wysoka jakość, Normalna
Dźwięk
Stereo
Edycja
Zapisywanie pojedynczych klatek,
Przycinanie czasu
Pamięć
Multimedia
- Zalecana klasa 6 lub wyższa
Format pliku
Pojedynczy obraz, Miniatury (15/28),
Pokaz slajdów, Film
Edycja
Inteligentny filtr, Zmień rozmiar, Obróć,
Retusz twarzy, Jasność, Kontrast, Automatyczne
dostosowanie, Nasycenie, Regulacja RGB,
Temperatura kolorów, Ekspozycja
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Miękki, Szkic, Rybie oko,
Klasyczna, Retro, Obraz olejny, Komiks,
Rysunek tuszem, Promienie światła,
Zdjęcie z zoomem
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), DCF
Sieć bezprzewodowa
Typ
IEEE 802.11b/g/n
Funkcja
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink,
Photo Beam, Automatyczne wykonanie kopii
zapasowej, Samsung Link, Home Monitor+,
Group Share
Odtwarzanie
Typ
Pamięć zewnętrzna (opcjonalnie):
karta microSD (gwarantowane 2 GB),
karta microSDHC (gwarantowane do 32 GB),
karta microSDXC (gwarantowane do 64 GB,
obsługa UHS-1 obsługiwany)
NFC
Tak
Interfejs
Sygnał cyfrowy
USB 2.0 (wtyczka mikro USB)
Sygnał wideo
• NTSC, PAL (możliwość wyboru)
• HDMI
Wejście zasilania
prądem stałym
Prąd stały 5,0 V, 0,55 A poprzez kabel mikro USB
174
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Źródło zasilania
Typ
Akumulator: B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
(2 330 mAh, 3,8 V)
* Specyfikacje baterii lub model może być różny w
zależności od kraju.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
117,4 x 65,9 x 39,0 mm
Masa
230 g (bez baterii i karty pamięci)
Temperatura robocza
0–40°C
Wilgotność powietrza (użytkowanie)
5–85%
Oprogramowanie
Program i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5, Samsung DNG Converter
* Dane techniczne mogą zostać zmienione w celu poprawienia działania bez wcześniejszego
powiadomienia.
* Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
175
Załącznik
Glosariusz
Punkt dostępowy (Access Point)
AEL (Automatyczna blokada ekspozycji)
Punkt dostępowy to urządzenie umożliwiające łączenie urządzeń
bezprzewodowych z sieciami przewodowymi.
Te funkcje umożliwiają zablokowanie ekspozycji, według której ma zostać
obliczona wartość ekspozycji.
Sieć Ad-Hoc
AF (Autofokus)
Sieć ad-hoc to tymczasowe połączenie służące do udostępniania plików
lub połączenia internetowego między komputerami i urządzeniami.
System, który pozwala automatycznie ustawiać ostrość obiektywu aparatu
na obiekcie. Ten aparat pozwala używać kontrastu do automatycznego
ustawiania ostrości.
AdobeRGB
Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym i dysponuje szerszym
zakresem kolorów niż przestrzeń sRGB. Szerszy zakres kolorów tej
przestrzeni ułatwia edycję zdjęć za pomocą komputera.
AEB (Zakres automatycznej ekspozycji)
Ta funkcja robi automatycznie kilka obrazów z różną ekspozycją, aby
pomóc w zrobieniu właściwie naświetlonego obrazu.
AMOLED (Aktywna matryca złożona z organicznych diod
emitujących światło)/LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
AMOLED to niewymagający stosowania podświetlenia typ wyświetlacza
charakteryzujący się małą grubością i masą. Wyświetlacz LCD to
wyświetlacz powszechnie stosowany w urządzeniach elektroniki
użytkowej. W celu odwzorowania kolorów wyświetlacz tego typu wymaga
osobnego podświetlenia, takiego jak CCFL lub LED.
Przysłona
Przysłona pozwala kontrolować ilość światła docierającego do matrycy
aparatu.
176
Załącznik >
Glosariusz
Drżenie aparatu (Rozmycie)
Kompozycja
Jeżeli podczas otwarcia migawki aparat zostanie poruszony, cały obraz
może wyglądać na zamazany. Zjawisko to występuje częściej przy niskiej
szybkości migawki. Drżeniu aparatu można zapobiec, zwiększając czułość,
używając lampy błyskowej lub zmniejszając szybkość migawki. Aby
ustabilizować aparat, można też użyć statywu lub funkcji OIS.
Kompozycja w fotografii to rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą
kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły trójpodziału.
Przestrzeń kolorów
DCF (Design rule for Camera File system)
Specyfikacja określająca format plików i system plików aparatów
cyfrowych sporządzona przez Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Zakres kolorów rejestrowanych w aparacie.
Głębia ostrości
Temperatura koloru
Temperatura koloru to podawana w kelwinach (K) wartość, która oznacza
odcień określonego źródła światła. W miarę wzrostu temperatury
kolorów, kolor źródła światła staje się coraz bardziej niebieskawy. W
miarę spadku temperatury kolorów, kolor źródła światła staje się coraz
bardziej czerwonawy. Przy 5 500 stopniach Kelvina kolor źródła światła jest
podobny do koloru słońca w południe.
Odległość pomiędzy najbliższym i najdalszym punktem, pomiędzy
którymi można uzyskać akceptowalną ostrość na zdjęciu. Głębia ostrości
zależy od przysłony, długości ogniskowej oraz odległości od aparatu do
obiektu. Wybór mniejszej przysłony spowoduje na przykład zwiększenie
głębi ostrości oraz zamazanie tła kompozycji.
177
Załącznik >
Glosariusz
EV (Wartość ekspozycji)
Lampa błyskowa
Wszystkie kombinacje szybkości migawki aparatu i przysłony obiektywu,
które powodują taką samą ekspozycję.
Lampa elektronowa pomagająca w uzyskaniu odpowiedniej ekspozycji
przy słabym oświetleniu.
Kompensacja EV
Długość ogniskowej
Ta funkcja umożliwia szybką regulację wartości ekspozycji zmierzonej
przez aparat z ograniczonym skokiem w celu poprawy naświetlenia zdjęć.
Odległość od środka obiektywu do punktu ostrości (w milimetrach).
Dłuższa ogniskowa przekłada się na węższe kąty widzenia i powiększenie
obiektu. Krótsza ogniskowa przekłada się na szersze kąty widzenia.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Specyfikacja określająca format plików obrazów z aparatów cyfrowych
sporządzona przez Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEIDA).
Histogram
Graficzna prezentacja jasności obrazu. Oś pozioma przedstawia jasność,
a oś pionowa liczbę pikseli. Najwyższe punkty po lewej (za ciemne) i
po prawej (zbyt jasne) stronie histogramu wskazują na niewłaściwą
ekspozycję zdjęcia.
Ekspozycja
Ilość światła przepuszczanego do matrycy aparatu. Ekspozycja zależy od
kombinacji szybkości migawki, przysłony i czułości ISO.
H.264/MPEG-4
Format wideo o wysokim stopniu kompresji, wprowadzony przez
międzynarodowe organizacje ds. standardów ISO-IEC i ITU-T. Ten koderdekoder zapewnia dobrą jakość obrazu wideo przy niskiej wartości
szybkości transmisji bitów i został opracowany przez zespół Joint Video
Team (JVT).
178
Załącznik >
Glosariusz
Matryca
Pomiar
Fizyczna część aparatu cyfrowego zawierająca element światłoczuły
przyporządkowany do każdego piksela na obrazie. Każdy element
światłoczuły rejestruje jasność światła, które pada na niego podczas
ekspozycji. Najczęściej spotykane typy matryc to CCD (Charge-coupled
Device) i CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Pomiar oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła
w celu ustawienia ekspozycji.
Adres IP (Protokołu internetowego)
MF (Ręczna ostrość)
System, który umożliwia ręczne ustawienie ostrości obiektywu aparatu
na fotografowanym obiekcie. Ostrość można ustawić na fotografowanych
obiekcie przy użyciu pierścienia regulacji ostrości.
Adres IP to unikatowy numer przypisany do każdego urządzenia
połączonego z Internetem.
MJPEG (Motion JPEG)
Czułość ISO
Format wideo kompresowany jako obraz JPEG.
Czułość aparatu na światło odpowiadająca czułości filmu używanego w
aparacie tradycyjnym. Przy wyższych ustawieniach czułości ISO w aparacie
stosowana jest krótsza szybkość migawki, co może zredukować zamazanie
spowodowane przez drżenie aparatu i słabe oświetlenie. Obrazy o dużej
czułości są jednak bardziej podatne na szumy.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Stratna metoda kompresji obrazów cyfrowych. Obrazy JPEG są
kompresowane w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym
pogorszeniem rozdzielczości obrazu.
179
Załącznik >
Glosariusz
Szumy
PAL (Phase Alternate Line)
Błędnie odwzorowane piksele na zdjęciu cyfrowym, które mogą mieć
postać niewłaściwie lub przypadkowo rozmieszczonych jasnych pikseli.
Szumy występują zazwyczaj wtedy, gdy zdjęcie zostanie zrobione z dużą
czułością lub kiedy czułość zostanie ustawiona automatycznie w ciemnym
miejscu.
Standard kodowania kolorów wideo używany w wielu krajach Afryki, Azji,
Europy i Bliskiego Wschodu.
NFC (Near Field Communication)
NFC to technologia oparta na standardach krótkozasięgowej komunikacji
radiowej. Urządzenia obsługujące technologię NFC mogą być używane do
aktywacji funkcji lub wymiany danych z innymi urządzeniami.
NTSC (National Television System Committee)
Standard kodowania kolorów wideo używany głównie w Japonii, krajach
Ameryki Północnej i Południowej, na Filipinach, w Korei Południowej i na
Tajwanie.
Jakość
Określenie współczynnika kompresji obrazu cyfrowego. Obrazy o wysokiej
jakości mają niższy współczynnik kompresji, co zazwyczaj skutkuje
większym rozmiarem pliku.
RAW (CCD raw data)
Oryginalne, nieprzetworzone dane przechwycone bezpośrednio z matrycy
aparatu. Przed skompresowaniem obrazu do standardowego formatu
pliku przy użyciu oprogramowania do edycji można zmieniać parametry
takie jak balans bieli, kontrast, nasycenie, ostrość i inne.
Rozdzielczość
Zoom optyczny
Jest to podstawowy zoom, który służy do powiększania obrazów za
pomocą obiektywu bez pogarszania ich jakości.
Liczba pikseli na obrazie cyfrowym. Obrazy o wysokiej rozdzielczości
zawierają więcej pikseli i zazwyczaj zawierają więcej szczegółów niż obrazy
o niskiej rozdzielczości.
180
Załącznik >
Glosariusz
Szybkość migawki
Balans bieli (Balans kolorów)
Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i
zamknięcia migawki, jest to jeden z istotnych czynników wpływających na
jasność zdjęcia, gdyż pozwala kontrolować ilość światła przepuszczanego
przez przysłonę i docierającego do matrycy. Duża szybkość migawki
pozwala na wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się
ciemniejsze, ale lepiej przechwytywane są obiekty znajdujące się w ruchu.
Regulacja intensywności kolorów (zazwyczaj kolorów podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego) na obrazie. Celem regulacji balansu
bieli lub balansu kolorów jest odpowiednie odwzorowanie kolorów na
obrazie.
Wi-Fi
sRGB (Standard RGB)
Wi-Fi to technologia umożliwiająca urządzeniom elektronicznym
bezprzewodową wymianę danych przez sieć.
Międzynarodowa specyfikacja przestrzeni kolorów stworzona przez IEC
(Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną). Została określona jako
przestrzeń kolorów dla monitorów komputerowych oraz jest używana jako
standardowa przestrzeń kolorów w formacie Exif.
WPS (Tryb chronionej konfiguracji sieci bezprzewodowej
Wi-Fi — Wi-Fi Protected Setup)
Winiety
WPS to technologia służąca do zabezpieczania domowych sieci
bezprzewodowych.
Redukcja jasności lub nasycenia zdjęcia na brzegach obrazu w porównaniu
z jego środkiem. Efekt winietowy może kierować uwagę na obiekty
znajdujące się w środku obrazu.
181
Załącznik
Akcesoria opcjonalne
Dostępne do nabycia akcesoria opcjonalne wymieniono poniżej:
Obiektyw, zewnętrzna lampa błyskowa, akumulator, ładowarka, torba na
aparat, pokrowiec na aparat, karta pamięci, filtr, kabel USB, kabel HDMI,
pasek
• Aby sprawdzić typ, wygląd i dostępność akcesoriów, odwiedź witrynę
internetową firmy Samsung.
• Przed zakupem akcesoriów upewnij się, że są one zgodne z aparatem.
Akcesoria GPS10 i EM10 nie będą działały z tym aparatem.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Firma
Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem
akcesoriów innych niż te oferowane przez producenta.
182
Załącznik
Indeks
A
C
H
L
Adobe Photoshop Lightroom 153
Centrum serwisowe 168
Home Monitor+ 127
Lampa błyskowa
Akcesoria opcjonalne
Czułość ISO 69
Mocowanie lampy błyskowej 50
Wygląd lampy błyskowej 49
Aparat
Odłączanie (system Windows) 148
Podłączanie do komputera 147
Podłączanie jako dysk
wymienny 147
Układ 29
I
D
Długość ogniskowej 20
Automatyczne wykonanie kopii
zapasowej 129
Efekt czerwonych oczu 89
F
i-Launcher 151
Tryb fotografowania 94
Tryb odtwarzania 112
Głębia ostrości (DOF) 16, 21
Ładowanie 34
M
MobileLink 121
Jasność wyświetlacza 141
N
K
G
Ł
Miniatury 101
J
Funkcja optycznej stabilizacji
obrazu (OIS) 82
Bateria
Ładowanie 34
Uwaga 162
Włóż 33
Tryb fotografowania 41
Tryb odtwarzania 43
Inteligentny filtr
E
Balans bieli 70
Ikony
Data i czas 142
Autofokus 73
B
Fotografowanie z odbiciem 26
Intensywność 89
Liczba przewodnia 26
Opcje lampy błyskowej 88
Napęd 83
Karta pamięci
NFC (Tag & Go) 118
Uwaga 159
Włóż 33
Konserwacja 156
Kreator obrazu 72
183
Załącznik >
Indeks
O
Obiektywy
Blokowanie 46
Odblokowywanie 46
Oznaczenia 48
Układ 45
Powiększ 105
Przestrzeń kolorów 136
Przesyłanie plików
Mac 148
Windows 147
Przysłona 15, 19
S
U
Samowyzwalacz 85
Ustawienia 141
Samsung Link 131
Sieć bezprzewodowa 114
Specyfikacje aparatu 171
Szybkość migawki 17, 19
Obracanie 109
W
Wartości ekspozycji (EV) 15, 95
Wartość F 15
R
P
Regulacja obrazu
Panel inteligentny 38
Pliki
Typ wideo 98
Typ zdjęcia 68
Usuwanie 103
Zabezpieczanie 103
Dostosowywanie zdjęć 110
Retusz twarzy 111
Wideo
Ś
Nagrywanie 63
Opcje 97
Przechwytywanie 108
Wyświetlanie 107
Śledzenie AF 77
Reguła trójpodziału 23
Wygaszanie 99
Remote Viewfinder 125
T
Retusz twarzy 111
Telewizor 146
Wyjmowanie aparatu z
opakowania 28
Pokaz slajdów 105
Rodzaj wyświetlanych
informacji 44
Tryb Najlepsze ujęcie 61
Wyj_video 142
Połączenie z urządzeniem
przenośnym 31
Rozdzielczość
Pomiar 90
Postawa 13
Tryb fotografowania (film) 97
Tryb fotografowania (zdjęcie) 67
Tryb odtwarzania 110
Tryb oszczędzania energii 142
Tryb panoramy 62
Tryby fotografowania
Automatyczny 52
Inteligentny 60
Nagrywanie 63
Preselekcja migawki 57
Preselekcja przysłony 56
Program 54
Ręcznie 58
Z
Zakres 85
Zdjęcia
Edytowanie 109
Opcje fotografowania 67
Powiększ 105
Wyświetlanie w aparacie 101
184
Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze
gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie WWW, pod adresem
www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement