Samsung 800W, 1000W Owner's manual

Samsung 800W, 1000W Owner's manual
Ramka Cyfrowa na
Zdjęcia
Podręcznik użytkownika
800W
1000W
Kliknij
Spis treści
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Wprowadzenie
Odtwarzanie plików
multimedialnych
Przeglądanie plików
multimedialnych i
zarządzanie nimi
Dostosowanie ustawień
Dodatek
Indeks
Należy zapoznać się dokładnie z tym
podręcznikiem, aby poprawnie używać
i konserwować urządzenie.
Użyte w tym podręczniku obrazy i zrzuty ekranów pochodzą z modelu 800W.
Spis treści
Ikony instrukcji
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się
z ikonami, które znajdują się w tym podręczniku.
Przestroga – sytuacje, które mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia lub
innego sprzętu
Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe
informacje
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Zabronione jest kopiowanie lub rozprowadzanie treści
tego podręcznika bez pozwolenia firmy SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD
• Ze względu na uaktualnienie funkcji produktu jego dane
techniczne i zawartość tego podręcznika mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa...................................3
Wprowadzenie.....................................6
Zawartość opakowania ............................ 6
Zapoznanie się z ramką . ......................... 7
Ustawienie ramki ................................... 10
Podłączenie zasilacza i włączenie
zasilania ................................................. 10
Dostosowanie podstawowych
ustawień . ............................................... 11
Zapoznanie się z menu głównym .......... 12
Wyświetlenie daty i czasu ...................... 13
Podłączanie urządzeń pamięci
zewnętrznej . .......................................... 14
Wybór lokalizacji pamięci . ..................... 15
Podłączanie do komputera .................... 16
Przesyłanie plików z komputera ............ 17
Odtwarzanie plików
multimedialnych................................19
Odtwarzanie pokazu slajdów ................. 19
Odtwarzanie plików wideo ..................... 24
Odtwarzanie plików muzycznych ........... 27
Przeglądanie plików multimedialnych
i zarządzanie nimi..............................29
Przeglądanie plików ............................... 29
Zarządzanie plikami ............................... 30
Dostosowanie ustawień. ..................33
Dostosowanie efektów pokazu slajdów... 33
Ustawienie czasu i daty ......................... 33
Ustawianie i używanie alarmów ............. 34
Dostosowanie ustawień ogólnych . ........ 36
Aktualizacja lub zresetowanie ramki ...... 38
Dodatek..............................................39
Użycie ramki jako minimonitora do
komputera .............................................. 39
Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego .......................................... 40
Rozwiązywanie problemów ................... 41
Specyfikacje . ......................................... 43
Prawidłowa utylizacja ramki ................... 44
Firma Samsung na całym świecie –
informacje kontaktowe ........................... 45
Licencja na oprogramowanie ................. 45
Indeks .................................................... 46
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
• NIE WOLNO OTWIERAĆ POKRYWY ANI ZDEJMOWAĆ TYLNEJ CZĘŚCI RAMKI ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA
PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRYCH NAPRAWA WYMAGAŁABY
INTERWENCJI UŻYTKOWNIKA. NAPRAWY RAMKI MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW SERWISU.
• ABY UNIKNĄĆ ZAPRÓSZENIA OGNIA, NIE NALEŻY ZBLIŻAĆ RAMKI DO ŹRÓDEŁ OTWARTEGO OGNIA, NP. ŚWIEC.
• Szczeliny i otwory w obudowie zapewniają niezbędną
wentylację ramki. Aby zagwarantować niezawodność
działania i ochronić urządzenie przed przegrzaniem,
nie wolno blokować ani zakrywać tych otworów.
-- Nie wolno blokować ani zakrywać otworów ramki.
-- Nie wolno blokować otworów ani szczelin, umieszczając
ramkę na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa
czy dywan.
-- Nie wolno umieszczać ramki w zamkniętym miejscu,
np. szafce na książki, o ile nie zostanie zapewniona
odpowiednia wentylacja.
• Nie wolno umieszczać ramki na źródłach ciepła,
np. grzejnikach lub w miejscach bezpośrednio
nasłonecznionych ani w ich pobliżu.
• Ramka nie powinna mieć styczności z wodą. Nie
wolno umieszczać ramki w pobliżu źródeł wody, takich
jak wanna czy zlew, ani w miejscach narażonych na
rozlanie lub rozpryski wody albo innych cieczy na
ramkę. Jeśli ramka ulegnie zamoknięciu, należy ją
odłączyć od zasilania i skontaktować się z dealerem
lub autoryzowanym centrum serwisowym.
• Nie wolno przeciążać gniazd sieciowych, przedłużaczy
lub zasilaczy, gdyż może to prowadzić do pożaru lub
porażenia elektrycznego.
• Wszystkie kable zasilające należy ułożyć w sposób
minimalizujący ryzyko nadepnięcia lub przyciśnięcia
znajdującymi się na nich lub przy nich przedmiotami.
Należy się upewnić, że kable w pobliżu wtyczek lub
wejść do zasilacza nie są skręcone ani przyciśnięte.
• Podczas burzy lub gdy ramka nie jest używana bądź
jest pozostawiona bez nadzoru na długi czas, należy
odłączyć ją od gniazda ściennego. Zapobiegnie to
uszkodzeniu ramki w przypadku przepięcia w linii
zasilającej.
• Przed podłączeniem kabla zasilającego należy
sprawdzić, czy wskazane na ramce napięcie
odpowiada lokalnemu napięciu zasilania.
3
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno wsuwać metalowych przedmiotów
w otwarte części ramki, gdyż grozi to porażeniem
elektrycznym. Należy się upewnić, że podczas
używania ramki kabel zasilający jest dobrze
podłączony. Kabel należy odłączać, trzymając go
za wtyczkę. Nie wolno dotykać kabla zasilającego
mokrymi rękami.
• Jeżeli ramka działa inaczej niż zwykle, np. słychać
dziwny dźwięk lub czuć zapach spalenizny, należy
natychmiast wyłączyć jej zasilanie, a następnie
skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Nie jest zalecana instalacja ramki w miejscu
narażonym na dużą ilość kurzu, wysoką lub niską
temperaturę, wysoką wilgotność lub substancje
chemiczne. Nie jest także zalecana praca ramki
w trybie ciągłym.
• Do podłączenia tej ramki należy użyć kabli i gniazdem
z prawidłowym uziemieniem. Nieprawidłowe
uziemienie może być przyczyną porażenia
elektrycznego lub uszkodzenia sprzętu.
• Ramkę wraz z akcesoriami należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Nie wolno umieszczać ramki w nieodpowiednich
miejscach, takich jak nieprawidłowo zamontowane
półki, pochyłe powierzchnie, ani tam, gdzie ramka
może być narażona na drgania.
• Nie wolno narażać ramki na jakiekolwiek drgania lub
uderzenia. Jeśli ramka ulegnie zamoknięciu, należy ją
odłączyć od zasilania i skontaktować się z dealerem
lub autoryzowanym centrum serwisowym.
• Podczas czyszczenia ramki należy zawsze odłączyć
kabel zasilający. Do wycierania ramki należy używać
miękkiej i suchej szmatki. Nie wolno narażać ramki
na działanie żadnych substancji chemicznych,
takich jak wosk do czyszczenia, benzyna, alkohol,
rozpuszczalniki, środki przeciwko owadom,
odświeżacze powietrza, środki smarne czy detergenty,
gdyż powodują one uszkodzenie wykończenia ramki
i unieważnienie gwarancji.
• Produkt można przetrzeć suchą, miękką szmatką.
-- Należy unikać czyszczenia produktu szmatką nasączoną
substancjami palnymi, takimi jak benzyna czy
rozpuszczalnik. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
produktu.
-- Należy uważać, aby nie porysować ekranu paznokciami
lub ostrym przedmiotem.
-- Nie wolno czyścić produktu poprzez rozpylanie na niego
wody. Jeśli woda dostanie się do wnętrza produktu, może
spowodować porażenie elektryczne lub uszkodzenie
produktu.
-- W pobliżu produktu nie wolno używać nawilżacza
ultradźwiękowego. Może to spowodować osiadanie białego
osadu na powierzchni produktu.
4
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach
lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego
produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i
sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze
swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w
które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz
innych krajów europejskich posiadających
oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi
lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany
produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria
zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane,
substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne
wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od
innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez
lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
5
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Ramka cyfrowa
Podstawka ramki
Kabel zasilania*
Zasilacz
Skrócony podręcznik
i gwarancja**
Dysk CD-ROM
(Podręcznik
użytkownika)
Pilot/
Bateria (CR2032)***
Szmatka
Kabel USB
* Kształt wtyczki może się różnić w zależności od regionu.
** Gwarancja może być niedostępna w zależności od regionu.
*** Bateria może być niedostępna w zależności od regionu.
6
Wprowadzenie
Zapoznanie się z ramką
Przód ramki
Czujnik pilota
Przycisk
dotykowy*
p
Opis
Włączenie ramki; wyłączenie ramki (dotknij i przytrzymaj)
u/d/l/r
• Dostęp do opcji menu
• Zablokowanie lub odblokowanie przycisków dotykowych
(dotknij i przytrzymaj)
Przewijanie menu lub pozycji (w górę/w dół/w lewo/w
prawo)
e
Wybór menu lub pozycji; wykonywanie wybranych funkcji
b
Powrót do poprzedniego poziomu
s
Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie; zmiana trybu
widoku w trakcie pokazu slajdów
m
* Opisy zawarte w tym podręczniku są oparte na przycisku dotykowym. Prosimy o
uważne zapoznanie się z podręcznikiem i używanie go.
Kiedy korzystać z przycisków dotykowych
Ekran
• Przyciski dotykowe można obsługiwać tylko palcami. Podczas
korzystania z przycisków dotykowych palce muszą być czyste i suche.
• Należy lekko dotknąć przycisku, który odpowiada danej funkcji.
• Czujnik dotykowy może nie działać poprawnie w wilgotnych lub
mokrych miejscach.
• Gdy przyciski dotykowe znikną, dotknij lekko panelu dotykowego, aby
zostały ponownie wyświetlone.
• Nie wolno zakrywać czujnika zdalnego sterowania. Uniemożliwi to
odbieranie sygnałów z pilota.
• Po zablokowaniu przycisków dotykowych urządzenie można
obsługiwać tylko przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Po
wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania urządzenie pozostanie
zablokowane. Aby odblokować urządzenie, dotknij i przytrzymaj
przycisku m ponad 5 sekund.
7
Wprowadzenie
Zapoznanie się z ramką (ciąg dalszy)
Tył ramki
Otwór do montażu na ścianie
Głośnik
Gniazdo karty pamięci SD
Głośnik
Miejsce do schowania
podstawki ramki
Port urządzenia pamięci USB
Port kabla USB
Port zestawu słuchawkowego
Podstawka ramki
Gniazdo kabla zasilania
Otwór do montażu na ścianie
8
Wprowadzenie
Zapoznanie się z ramką (ciąg dalszy)
Pilot
Należy wycelować pilota w czujnik zdalnego sterowania na ramce (s. 7).
Przycisk
Opis
Włączanie lub wyłączanie ramki
Dostęp do menu głównego
Dostęp do opcji menu
Powrót do poprzedniego poziomu
Przewijanie menu lub pozycji (w górę/w dół/w lewo/w
prawo)
Wybór menu lub pozycji
Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie; zmiana trybu
widoku w trakcie pokazu slajdów
Wyświetlanie daty i czasu
Aby wymienić baterię w pilocie
Obracanie zdjęcia w trakcie pokazu slajdów
Dostęp do ekranu listy zdjęć
Dostęp do ekranu listy plików muzycznych
Dostęp do ekranu listy plików wideo
9
Wprowadzenie
Ustawienie ramki
Ramki cyfrowej można używać zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej.
Gdy podstawka ramki nie jest używana,
można ją schować wewnątrz ramki.
Nie wolno zbyt mocno naciskać ramki ani jej podstawki, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia podstawki.
Podłączenie zasilacza i włączenie zasilania
Kształt wtyczki może się różnić w zależności od regionu.
Aby włączyć ramkę, dotknij przycisku p po
podłączeniu do niej zasilacza. Włączy się kontrolka w
przycisku p i zostanie wyświetlone menu główne. Aby
wyłączyć ramkę, dotknij przycisku p i przytrzymaj go.
• Kontrolka w przycisku p wyłączy się automatycznie
po pewnym czasie.
10
Wprowadzenie
Dostosowanie podstawowych ustawień
Po pierwszym włączeniu ramki zostanie wyświetlony ekran szybkiej konfiguracji.
Wybierz język i dostosuj podstawowe ustawienia ramki.
Rozpocznij Konfigurację uproszczoną
Konfiguracja uproszczona umożliwia
ustawienie kilku funkcji wykorzystywanych
przez cyfrową ramkę. Są to następujące
ustawienia: tryb przeglądania, efekt
przejścia pokazu slajdów, zegar oraz tryb
uruchamiania. Czy chcesz rozpocząć?
Tak
Wejdź
Nie
WSTECZ
WYJŚCIE
1 Przewiń do żądanego języka i dotknij przycisku e.
2 Wybierz opcję Tak, aby uruchomić kreatora konfiguracji.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami,
aby dostosować ustawienia ramki do własnych preferencji.
Ustawienie
Opis
Tryb przeglądania
Wybór trybu wyświetlania pokazu slajdów (s. 20)
Efekt przejścia
pokazu slajdów
Wybór efektu przejścia pokazu slajdów (s. 22)
Ustawienia zegara
Ustawienie bieżącej daty i czasu (s. 13)
Tryb uruchamiania
Wybór trybu, który będzie uruchamiany po
włączeniu ramki (s. 36)
4 Po zakończeniu konfiguracji wybierz opcję Tak, aby
wyświetlić przewodnik produktu.
5 Zapoznaj się z podstawowymi instrukcjami na temat
używania ramki i wybierz opcję Gotowe.
11
Wprowadzenie
Zapoznanie się z menu głównym
Z menu głównego można uzyskać dostęp do następujących opcji menu.
Menu
Zdjęcia
Muzyka
Pamięć urządz.
Zdjęcia
Muzyka
Filmy
Zegar
Mini Monitor
Ustawienia
Filmy
Opis
Przeglądanie zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej lub
w urządzeniu zewnętrznym, a także zmiana opcji (s. 29)
Słuchanie plików muzycznych zapisanych w pamięci
wewnętrznej lub w urządzeniu zewnętrznym, a także
zmiana opcji (s. 27)
Przeglądanie filmów w pamięci wewnętrznej lub
w urządzeniu zewnętrznym, a także zmiana opcji (s. 24)
Zegar
Wyświetlanie bieżącej daty i czasu (s. 13)
Mini Monitor
Użycie ramki jako dodatkowego monitora do komputera
(s. 39)
Ustawienia
Dostosowanie ustawień (s. 33)
• Można ustawić uruchomienie innych funkcji zamiast menu głównego
po włączeniu ramki (Tryb uruchamiania, s. 36).
• Naciśnij przycisk s z listy menu, aby rozpocząć pokaz slajdów.
12
Wprowadzenie
Wyświetlenie daty i czasu
Można sprawdzić bieżącą datę i czas lub dostosować ustawienia zegara.
1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Zegar
i dotknij przycisku e.
• Zostanie wyświetlona bieżąca data i czas.
▲ Zegar 1
▲ Zegar 2
2 Dotknij przycisku m i wybierz opcję Ustawienia.
3 Przewiń do opcji Zegar i dotknij przycisku e.
4 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku
e.
• W menu Ustawienia zegara dotknij przycisku l lub r, aby
wybrać żądaną opcję, a następnie dotknij przycisku u lub
d, aby ustawić wartość.
▲ Zegar 3
▲ Zegar 4
Opcja
Opis
Ustawienia
zegara
Ustawienie bieżącej daty i czasu
Format daty
Format czasu
Rodzaj zegara
Wybierz sposób wyświetlania daty
(YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Wybór sposobu wyświetlania czasu
(12-godzinny, 24-godzinny)
Wybór rodzaju zegara
(Zegar 1~4, Zegar i kalendarz 1~2)
Można także zmienić rodzaj zegara, naciskając przycisk
pilocie.
▲ Zegar i kalendarz 1
▲ Zegar i kalendarz 2
na
13
Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń pamięci zewnętrznej
Do ramki można podłączyć urządzenia pamięci USB lub karty pamięci SD. Do ramki można podłączać urządzenia pamięci
zewnętrznej z systemem plików FAT16 lub FAT32.
• Niektóre urządzenia pamięci USB mogą być niezgodne z
ramką ze względu na ich kształt lub rozmiar.
• Jeśli urządzenie pamięci zewnętrznej zostanie podłączone
po włączeniu zasilania ramki, wyświetli się okno
wyskakujące. Aby uruchomić pokaz slajdów dla zdjęć
zapisanych w urządzeniu pamięci zewnętrznej, wybierz opcję
Pokaz slajdów.
• Maksymalne pojemności kart pamięci**
Włóż kartę pamięci SD metalowymi stykami
skierowanymi w stronę ramki. Wepchnij kartę, aż
zaskoczy w gnieździe.
Aby wyjąć kartę SD,
popchnij ją ostrożnie, aż
wyskoczy z ramki.
SD
do 2 GB
microSD*
do 2 GB
miniSD*
do 2 GB
SDHC
do 32 GB
microSDHC*
do 8 GB
miniSDHC*
do 4 GB
USB
do 32 GB
* Aby używać kart pamięci microSD lub miniSD, wymagana jest
przejściówka.
** Pojemność zewnętrznej pamięci może być różna w zależności
od producenta. Wyniki testów firmy SAMSUNG w momencie
wypuszczenia urządzenia na rynek.
14
Wprowadzenie
Wybór lokalizacji pamięci
Po podłączeniu urządzeniu pamięci zewnętrznej (karty SD lub pamięci USB) można wybrać źródło plików.
1 Z poziomu menu głównego przejdź do listy lokalizacji
pamięci.
2 Przewiń do jednej z poniższych lokalizacji pamięci i dotknij
przycisku e.
Pamięć urządz.
Zdjęcia
Muzyka
Filmy
Zegar
Mini Monitor
Ustawienia
Lokalizacja pamięci Opis
Pamięć urządz.
Pamięć wewnętrzna
Karta SD
Karta pamięci SD (zewnętrzna)
USB
Urządzenie pamięci USB (zewnętrzne)
Można także zmienić lokalizację pamięci podczas przeglądania
zdjęć, plików muzycznych lub filmów, dotykając przycisku m i
wybierając opcję Wybierz urządzenie pamięci masowej (s. 30).
15
Wprowadzenie
Podłączanie do komputera
Można przesyłać pliki (s. 17) lub użyć ramki jako miniaturowego monitora, podłączając ją do komputera (s. 39).
Podłącz mniejszy koniec kabla USB do ramki, a większy koniec do portu USB komputera.
Złącze USB
16
Wprowadzenie
Przesyłanie plików z komputera
Aby przesłać pliki z komputera
Urządz. pam. mas.
1 Podłącz ramkę do komputera za pomocą dostarczonego
kabla USB (s.16).
Podłącz do portu USB komputera.
Nie należy podł. lub odł. do Ramki urz. pam.
masowej, podczas gdy są podłączone do
komputera PC.
Za pomocą programu Frame Manager
możliwe jest przełączenie na tryb Mini
Monitora.
• Niektóre pliki są domyślnie zapisywane w ramce.
Gdy brakuje miejsca w pamięci, można usunąć
te pliki.
• Jeśli zdjęcia mają duży rozmiar, zajmą dużo
miejsca w pamięci i podgląd będzie wolny.
Zmień rozdzielczość zdjęć na 800 x 600 (w
modelu 800W) lub 1024 x 768 (w modelu
1000W). Można też ustawić automatyczną
zmianę rozmiaru zdjęć podczas kopiowania
przez ramkę (Kopiowanie do pam. ramki, s. 36).
• Gdy ramka jest wyłączona, podłącz ją najpierw do komputera,
a następnie włącz.
2 Wybierz opcję Urządz. pam. mas.
• Po podłączeniu na ekranie ramki zostanie wyświetlony
komunikat „Urządz. pam. mas.”, a na ekranie komputera –
okno wyskakujące.
• Jeśli ramka zostanie podłączona do komputera, gdy
jest używana jako miniaturowy monitor (s. 39), należy ją
przełączyć w tryb pamięci masowej przy użyciu programu
Frame Manager. Więcej informacji można uzyskać w
podręczniku użytkownika programu Frame Manager.
• W komputerze pojawi się dysk przenośny o nazwie „800W”
lub „1000W”. Otwórz napęd odpowiedniego modelu ramki w
oknie Mój komputer i skopiuj zdjęcia.
17
Wprowadzenie
Przesyłanie plików z komputera (ciąg dalszy)
Aby odłączyć ramkę od komputera
Należy poprawnie zakończyć połączenie, aby uniemożliwić uszkodzenie ramki lub przesyłanych danych.
1 Kliknij przycisk
na pasku zadań systemu Windows.
2 Kliknij komunikat w oknie podręcznym.
Bezpiecznie usuń urządzenie pamięci masowej USB – napęd (G:)
3 Odłącz kabel USB dopiero po wyświetleniu komunikatu o bezpiecznym usunięciu urządzenia.
• Nie wolno odłączać kabla USB podczas kopiowania plików, gdyż może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie ramki.
• Połączenie nie zostanie zakończone, jeśli w komputerze będą otwarte pliki ramki. Zamknij wszystkie pliki ramki i spróbuj ponownie.
18
Odtwarzanie plików multimedialnych
Odtwarzanie pokazu slajdów
1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację
pamięci (Pamięć urządz., Karta SD lub USB).
2 Przewiń do opcji Zdjęcia i dotknij przycisku e.
3 Przewiń do pliku i dotknij przycisku e lub s, aby
uruchomić pokaz slajdów.
Aby odtworzyć pokaz slajdów określonych zdjęć, dotknij przycisku
m i wybierz opcję Wybierz wiele plików (s. 30).
4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących
przycisków:
Przyciski
dotykowe
m
d/u
Opis
Dostęp do menu pokazu slajdów
Regulacja głośności odtwarzanej w tle muzyki
l/r
Wyświetlenie poprzedniego lub następnego zdjęcia
e
Wstrzymanie lub wznowienie pokazu slajdów
b
Powrót do poprzedniego poziomu
s
Zmiana trybu wyświetlania
19
Odtwarzanie plików multimedialnych
Przesyłanie plików z komputera (ciąg dalszy)
Zmiana trybu wyświetlania
W trakcie pokazu slajdów lub wyświetlania wielu zdjęć na jednym
ekranie można wyświetlać zegar lub kalendarz.
Dotykaj kolejno przycisku s w trakcie pokazu slajdów, aby
zmienić tryb wyświetlania.
▲ Tylko zdjęcia
▲ Zegar i zdjęcie
▲ Kalendarz i zdjęcie
▲ Podgląd wielu zdjęć 1
▲ Podgląd wielu zdjęć 2
▲ Podgląd wielu zdjęć 3
• Po każdym dotknięciu przycisku s zmienia się tryb wyświetlania
(Tylko zdjęcia → Zegar i zdjęcie → Kalendarz i zdjęcie →
Podgląd wielu zdjęć 1 → Podgląd wielu zdjęć 2 → Podgląd
wielu zdjęć 3).
• Ustawianie bieżącej daty i czasu przed wyświetlaniem zegara lub
kalendarza (s. 33).
• Podczas pokazu slajdów można wyświetlić następne lub poprzednie
zdjęcie, naciskając przycisk l lub r.
• W trybie Podgląd wielu zdjęć 1-3 wszystkie wyświetlane na ekranie
zdjęcia zostaną zmienione jednocześnie po zmianie trybu widoku.
20
Odtwarzanie plików multimedialnych
Przesyłanie plików z komputera (ciąg dalszy)
Korzystanie z menu pokazu slajdów
Można kontrolować pokaz slajdów i jego ustawienia.
Strona główna
Obrót
Powiększenie
Podkład muzyczny
Ustawienia
1 Dotknij przycisku m w trakcie pokazu slajdów.
2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku e.
Wł
Wył
Wybierz muzykę
Opcja
Opis
Strona główna
Wyświetlenie menu głównego
Obrót
Obrót zdjęcia (Oryginał, 90°, -90°, 180°)
Powiększenie
Powiększenie zdjęcia (x1, x2, x4)
Podkład
muzyczny
Włączenie lub wyłączenie muzyki w tle
Ustawienia
Dostęp do menu Ustawienia (s. 22)
• Zdjęcia można obracać lub powiększać jedynie w trybie Tylko
zdjęcia i Zegar i zdjęcie.
• Gdy zdjęcie jest powiększone, można go przesuwać po ekranie
dotykając przycisku u, d, l lub r. Aby opuścić tryb powiększania,
dotknij przycisku b.
• Można wybrać odtwarzanie muzyki w tle podczas oglądania zdjęć.
• Po wybraniu pokazu slajdów zostaną automatycznie odtworzone
wszystkie pliki muzyczne znajdujące się w wybranym folderze z
muzyką.
3 Po zakończeniu dotknij przycisku e.
• Po dotknięciu przycisku b w menu Ustawienia zostanie
wyświetlone menu główne. Aby odtworzyć pokaz slajdów,
dotknij przycisku s.
21
Odtwarzanie plików multimedialnych
Przesyłanie plików z komputera (ciąg dalszy)
Wybieranie efektu pokazu slajdów
Ustawienia
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Efekt przejścia pokazu slajdów
Zegar
Prędkość pokazu slajdów
Alarm
Tryb pokazu slajdów
Informacje ogólne
Kolejność pokazu slajdów
Pomoc techniczna
Tryb przeglądania
Szybko
Zwykła
Wolno
Prop. obr. pok. slajd.
Autom. obrót
Wyświetl informacje o zdjęciu
: Wł
W trakcie pokazu slajdów można zastosować efekt przejścia,
zmienić prędkość, tryb odtwarzania lub kolejność zdjęć.
1 Dotknij przycisku m w trakcie pokazu slajdów.
2 Wybierz opcję Ustawienia.
3 Przewiń do opcji Zdjęcia i dotknij przycisku e.
Efekty pokazu slajdów można także wybrać, otwierając opcje
Zdjęcia w menu Ustawienia.
4 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku e.
Opcja
Opis
Wybór efektu przejścia (Brak efektu, Zanikanie,
Roleta, Grzebieniowe, Szachownica, Przesunięcie,
Efekt przejścia
Starcie, Nitki, Pokrętło, Okrąg, Pole wejść./wyjść.,
pokazu slajdów
Diament, Plus, Przesłona, Przesunięcie, Schody,
Losowy)
Prędkość
Wybór prędkości pokazu slajdów
pokazu slajdów (Szybko, Zwykła, Wolno)
• Wszystkie zdjęcia: odtwarzanie wszystkich zdjęć
w kolejności ich nazw
Tryb pokazu
• Zdjęcie w folderze: odtwarzanie wszystkich zdjęć
slajdów
w wybranym folderze w kolejności ich nazw
• Jedno zdjęcie: powtarzanie wybranego zdjęcia
• Zwykła: odtwarzanie zdjęć według kolejności ich
Kolejność
nazw
pokazu slajdów
• Losowo: otwarzanie zdjęć w kolejności losowej
22
Odtwarzanie plików multimedialnych
Przesyłanie plików z komputera (ciąg dalszy)
Ustawienia
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Efekt przejścia pokazu slajdów
Zegar
Prędkość pokazu slajdów
Alarm
Tryb pokazu slajdów
Informacje ogólne
Kolejność pokazu slajdów
Pomoc techniczna
Tryb przeglądania
Prop. obr. pok. slajd.
Autom. obrót
Wyświetl informacje o zdjęciu
Rozmiar oryginalny
Aut. dopasowanie
Dopasuj szerokość
Dopasuj do ekranu
Slide Fit
Opcja
Opis
Tryb
przeglądania
Zmiana trybu wyświetlania (s. 20)
Proporcje
obrazu
Autom. obrót
Wyświetl
informacje o
zdjęciu
• Rozmiar oryginalny: zdjęcia są wyświetlane
w oryginalnych rozmiarach. Gdy rozmiar zdjęcia jest
większy od rozmiaru ekranu, zostanie ono do niego
dostosowane z zachowaniem proporcji
• Aut. dopasowanie: dostosowanie rozmiaru zdjęcia
do rozmiaru ekranu z zachowaniem proporcji
(niektóre części zdjęcia mogą nie być wyświetlane)
• Dopasuj szerokość: dostosowanie rozmiaru zdjęcia
do szerokości ekranu
• Dopasuj do ekranu: dostosowanie rozmiaru zdjęcia
w celu wypełnienia ekranu
• Slide Fit*: Można dostosować rozmiar zdjęć tak,
aby ich najdłuższa krawędź pasowała do ekranu.
Ramka automatycznie przewinie pozostałą część
zdjęcia od lewej do prawej lub od góry do dołu (np.
zdjęcie panoramiczne lub zdjęcie portretowe)
Automatyczny obrót zdjęcia w celu dopasowania go
na ekranie w trakcie pokazu slajdów (np. szerokość
zdjęcia panoramicznego zostanie zmniejszona w celu
dopasowania go do ekranu w orientacji pionowej)
W trakcie pokazu slajdów będą wyświetlane
informacje o każdym zdjęciu
* Próba wyświetlenia w trybie Slide Fit zdjęć o rozdzielczości poniżej 184 ppi lub
takich, których szerokość wynosi ponad 2600 pikseli, a wysokość ponad 2000
pikseli, może spowodować, że zdjęcie będzie zniekształcone.
5 Dotknij przycisku s, aby odtworzyć pokaz slajdów.
23
Odtwarzanie plików multimedialnych
Odtwarzanie plików wideo
1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację
pamięci (Pamięć urządz., Karta SD lub USB).
2 Przewiń do opcji Filmy i dotknij przycisku e.
3 Przewiń do pliku i dotknij przycisku e, aby odtworzyć
wideo.
4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących
przycisków:
Przycisk
dotykowy
Wstrzymaj
Głośność
Poprzednie/Następne
Optymalna rozdzielczość wideo lub kodek
Video
Audio
Opis
m
Dostęp do menu wideo
d/u
Dostosowanie głośności
Codec
MPEG4 (*.avi)
l/r
Przeskok do przodu lub do tyłu; szybkie przewijanie pliku
do przodu lub do tyłu (dotknij i przytrzymaj)
Bit rate
2000 Kbps
e
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
b
Powrót do poprzedniego poziomu
• 800W : 720 X 540
Resolution
• 1000W : 720 X 540
Frame rate
30fps, CBR
Codec
MP3 (MPEG1-layer3)
Bit rate
320kbps
Sample
rate
48 KHz
Channel
2
A/V Sync
Basic
Jeśli ramka nie jest używana przez pewien czas po wstrzymaniu
odtwarzania pliku wideo, zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu.
Aby powrócić do ekranu odtwarzacza wideo, dotknij dowolnego
przycisku z wyjątkiem przycisku p.
24
Odtwarzanie plików multimedialnych
Odtwarzanie plików wideo (ciąg dalszy)
Korzystanie z menu wideo
Strona główna
Tryb odtwarzania
Kolejność odtwarzania
Powtarzanie
Prop. obrazu wideo
Kodowanie napisów
Synchr. napisów
Resetuj synchr. nap.
Ustawienia
: Wszystkie filmy
: Zwykła
: Wł
Rozmiar oryginalny
Domyśln.
1 Dotknij przycisku m w trakcie odtwarzania.
2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku
e.
Opcja
Opis
Strona
główna
Wyświetlenie menu głównego
Kolejność
odtwarzania
• Wszystkie filmy: odtwarzanie wszystkich filmów
w kolejności ich nazw
• Filmy w folderze: odtwarzanie wszystkich filmów
w wybranym folderze w kolejności ich nazw
• Jeden film: powtarzanie wybranego filmu
• Zwykła: odtwarzanie filmów według kolejności ich nazw
• Losowo: odtwarzanie filmów w kolejności losowej
Powtarzanie
Powtarzanie odtwarzania
Tryb
odtwarzania
• Rozmiar oryginalny: zdjęcia są wyświetlane
w oryginalnych rozmiarach. Gdy rozmiar zdjęcia jest
większy od rozmiaru ekranu, zostanie ono do niego
dostosowane z zachowaniem proporcji
Prop. obrazu
wideo
• Dopasuj szerokość: dostosowanie rozmiaru zdjęcia do
szerokości ekranu
• Dopasuj do ekranu: dostosowanie rozmiaru zdjęcia w celu
wypełnienia ekranu
25
Odtwarzanie plików multimedialnych
Odtwarzanie plików wideo (ciąg dalszy)
Opcja
Strona główna
Tryb odtwarzania
Kolejność odtwarzania
Powtarzanie
Prop. obrazu wideo
Kodowanie napisów
Synchr. napisów
Resetuj synchr. nap.
Ustawienia
: Wszystkie filmy
: Zwykła
: Wł
Rozmiar oryginalny
Domyśln.
Kodowanie
napisów*
Synchr.
napisów*
Opis
Wybór opcji kodowania
• Domyśln.: kodowanie napisów zgodnie z językiem,
ustawionym w menu ustawień ogólnych ramki
• Różne języki: kodowanie napisów zgodnie z językiem pliku
• UTF-8: kodowanie napisów w formacie Unicode (UTF-8)
• Jeśli w pliku napisów znajduje się więcej niż jeden
język, ramka wyświetli tylko pierwszy język z listy.
• Napisy mogą być wyświetlane niepoprawnie, jeśli
został wybrany nieprawidłowy język.
Ustawienie szybkości synchronizacji napisów
• Wybierz: zapisanie wybranej szybkości synchronizacji
napisów (Wybrana szybkość synchronizacji dotyczy także
innych filmów wideo. Przed odtworzeniem innego filmu
wideo należy zmienić szybkość synchronizacji napisów na
inną)
• Wstecz: powrót do menu wideo
• Głośność: dostosowanie poziomu głośności
• ±0,5 s: dostosowanie szybkości synchronizacji
Resetuj
Przywrócenie domyślnej szybkości synchronizacji
synchr. nap.*
Ustawienia
Dostęp do menu Ustawienia
* To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jest dostępny plik napisów.
Nazwa pliku napisów i pliku wideo powinny być identyczne. Ramka obsługuje tylko pliki w
formacie *.smi lub *.srt. Ramka obsługuje czcionki o maksymalnym rozmiarze 18.
Uszkodzony plik napisów może być źródłem problemów podczas odtwarzania pliku wideo.
Szybkość synchronizacji zostanie także wyzerowana po wyłączeniu i włączeniu zasilania.
3 Po zakończeniu dotknij przycisku b.
• Po dotknięciu przycisku b w menu Ustawienia zostanie
wyświetlone menu główne. Aby odtworzyć wideo, patrz kroki
1–3 w rozdziale „Odtwarzanie plików wideo”.
26
Odtwarzanie plików multimedialnych
Odtwarzanie plików muzycznych
1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację
pamięci (Pamięć urządz., Karta SD lub USB).
2 Przewiń do opcji Muzyka i dotknij przycisku e.
3 Przewiń do pliku i dotknij przycisku e, aby odtworzyć
muzykę.
4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących
przycisków:
Przycisk
dotykowy
Wstrzymaj
Głośność
Poprzednie/Następne
Opis
m
Dostęp do menu muzyki
d/u
Dostosowanie głośności
l/r
Przeskok do przodu lub do tyłu; szybkie przewijanie pliku
do przodu lub do tyłu (dotknij i przytrzymaj)
e
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
b
Powrót do poprzedniego poziomu
• Jeśli ramka nie jest używana przez pewien czas po wstrzymaniu
odtwarzania pliku muzycznego, zostanie wyświetlony zegar
jako wygaszacz ekranu. Aby powrócić do ekranu odtwarzacza
muzycznego, dotknij dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku p.
• Przy odtwarzaniu plików muzycznych zakodowanych ze zmienną
przepływnością (VBR) czas odtwarzania wyświetlany na ekranie
może się różnić od rzeczywistego czasu odtwarzania.
• W trybie pokazu slajdów można wybrać odtwarzanie muzyki w tle
podczas oglądania zdjęć.
27
Odtwarzanie plików multimedialnych
Odtwarzanie plików muzycznych (ciąg dalszy)
Korzystanie z menu muzyki
1 Dotknij przycisku m w trakcie odtwarzania.
2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku
Strona główna
Tryb odtwarzania
: Wszystkie pliki muzyczne
e.
Kolejność odtwarzania : Zwykła
Powtarzanie
: Wł
Opcja
Ustawienia
Opis
Strona główna Wyświetlenie menu głównego
Tryb
odtwarzania
Wstrzymaj
Głośność
Poprzednie/Następne
Kolejność
odtwarzania
• Wszystkie pliki muzyczne: odtwarzanie wszystkich
plików muzycznych według kolejności ich nazw
• Pliki muz. w folderze: odtwarzanie wszystkich plików
muzycznych w wybranym folderze w kolejności ich
nazw
• Jeden utwór: powtarzanie wybranego pliku
muzycznego
• Zwykła: odtwarzanie plików muzycznych według
kolejności ich nazw
• Losowo: odtwarzanie plików muzycznych w
kolejności losowej
Powtarzanie
Powtarzanie odtwarzania
Ustawienia
Dostęp do menu Ustawienia
3 Po zakończeniu dotknij przycisku b.
• Po dotknięciu przycisku b w menu Ustawienia zostanie
wyświetlone menu główne. Aby odtworzyć wideo, patrz kroki
1–3 w rozdziale „Odtwarzanie plików muzycznych”.
28
Przeglądanie plików multimedialnych i zarządzanie nimi
Przeglądanie plików
Można otworzyć menu Zdjęcia, Filmy lub Muzyka i przeglądać pliki.
Lokalizacja pamięci
Nazwa folderu/nazwa pliku
Bieżący numer pliku/
całkowita liczba plików
1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację
Zdjęcia
pamięci (Pamięć urządz., Karta SD lub USB).
Pamięć urządz. • 2009 • Summer.jpg
2 Przewiń do opcji Zdjęcia, Filmy lub Muzyka i dotknij
przycisku e.
3 Dotknij przycisku d, u, l lub r, aby przeglądać pliki.
• Aby wyświetlić pliki w folderze, przejdź do folderu i dotknij
przycisku e.
Muzyka
Pamięć urządz. • 2009 • Muzyka
Tytuł
Wykonawca
Jeśli ramka nie jest używana przez pewien czas, zostanie wyświetlony
wygaszacz ekranu. W trybie odtwarzania muzyki i filmów wideo
jako wygaszacz można wybrać tylko zegar. Aby uaktywnić ramkę,
należy dotknąć dowolnego przycisku (poza przyciskiem zasilania).
(Ustawienia wygaszacza → str. 37).
29
Przeglądanie plików multimedialnych i zarządzanie nimi
Zarządzanie plikami
Można kopiować lub usuwać pliki znajdujące się w pamięci wewnętrznej lub w urządzeniach zewnętrznych.
Zdjęcia
Pamięć urządz. • 2009 • Summer.jpg
Rozmiar Zdj.
Rozmiar Pilku
Data
Strona główna
Kopiuj
Usuń
Wybierz wiele plików
Wybierz urządzenie pamięci masowej
Ustawienia
1 Podczas przeglądania plików dotknij przycisku m.
2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku
e.
Opcja
Opis
Strona główna
Wyświetlenie menu głównego
Kopiuj
Kopiowanie wybranego folderu lub pliku do innej
lokalizacji pamięci (s. 31)
Usuń
Usunięcie wybranego folderu lub pliku (s. 32)
Wybierz wiele
Wybranie wielu plików do wyświetlenia w pokazie
plików
slajdów, skopiowania lub usunięcia
Wybierz
urządzenie
Zmiana lokalizacji pamięci (s. 15)
pamięci masowej
Ustawienia
Dostęp do menu Ustawienia (s. 33)
30
Przeglądanie plików multimedialnych i zarządzanie nimi
Zarządzanie plikami (ciąg dalszy)
Kopiowanie plików
Zdjęcia
Podłącz urządzenie pamięci zewnętrznej (kartę SD lub pamięć
USB) do ramki i skopiuj pliki z pamięci zewnętrznej do ramki lub
odwrotnie.
Pamięć urządz. • 2009 • Summer.jpg
Kopiuj
Wyb. urz. gdzie skopiować zdjęcia.
Karta SD
USB
1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację
pamięci (Pamięć urządz., Karta SD lub USB).
2 Przewiń do opcji Zdjęcia, Filmy lub Muzyka i dotknij
przycisku e.
3 Wybierz plik, który chcesz skopiować, i dotknij przycisku
m.
• Pliki, które zostaną skopiowane do ramki,
zachowają oryginalny rozmiar. Aby skopiować
zdjęcia w optymalnym rozmiarze, na ekranie
menu głównego wybierz opcje Ustawienia →
Informacje ogólne → Kopiowanie do pam.
ramki → Rozmiar zmieniony (s. 36).
• Jeśli zdjęcia w wysokiej rozdzielczości zostaną
skopiowane przy użyciu funkcji Rozmiar
zmieniony, zostaną zapisane w niższej
rozdzielczości. Spowoduje to także zmniejszenie
ich rozmiaru. Dzięki temu można zapisać więcej
zdjęć w pamięci ramki.
• Aby skopiować wszystkie pliki w folderze, zaznacz folder.
4 Przewiń do opcji Kopiuj i dotknij przycisku e.
• Aby skopiować wiele plików, wybierz opcję Wybierz wiele
plików.
5 Wybierz lokalizację docelową dla plików.
• Wybrane pliki zostaną skopiowane.
31
Przeglądanie plików multimedialnych i zarządzanie nimi
Zarządzanie plikami (ciąg dalszy)
Usuwanie plików
Zdjęcia
1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację
Pamięć urządz. • 2009 • Summer.jpg
pamięci (Pamięć urządz., Karta SD lub USB).
Usuń
Czy chcesz usunąć zdjęcie?
Tak
Nie
2 Przewiń do opcji Zdjęcia, Filmy lub Muzyka i dotknij
przycisku e.
3 Wybierz plik, który chcesz usunąć, i dotknij przycisku m.
• Aby usunąć wszystkie pliki w folderze, zaznacz folder.
4 Przewiń do opcji Usuń i dotknij przycisku e.
• Aby usunąć wiele plików, wybierz opcję Wybierz wiele
plików.
5 Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.
• Wybrany plik zostanie usunięty.
32
Dostosowanie ustawień
Można dostosować ustawienia ramki do własnych upodobań.
Dostosowanie efektów pokazu slajdów
1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Ustawienia
Ustawienia
i dotknij przycisku e.
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Efekt przejścia pokazu slajdów
: Zanikanie
Zegar
Prędkość pokazu slajdów
: Szybko
Alarm
Tryb pokazu slajdów
: Wszystkie zdjęcia
Informacje ogólne
Kolejność pokazu slajdów
: Zwykła
Pomoc techniczna
Tryb przeglądania
: Tylko zdjęcia
Prop. obr. pok. slajd.
: Aut. dopasowanie
Autom. obrót
: Wł
Wyświetl informacje o zdjęciu
: Wł
Ustawienie czasu i daty
Ustawienia
1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Ustawienia
i dotknij przycisku e.
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Ustawienia zegara
Zegar
Format daty
: DD.MM.YYYY
Alarm
Format czasu
: 12-godzinny
Informacje ogólne
Rodzaj zegara
: Zegar 1
Pomoc techniczna
2 Przewiń do opcji Zdjęcia i dotknij przycisku e.
3 Wybierz i dostosuj efekty przejścia pokazu slajdów (s. 22).
2 Przewiń do opcji Zegar i dotknij przycisku e.
3 Ustaw datę i czas i dostosuj ustawienia zegara (s.13).
33
Dostosowanie ustawień
Ustawianie i używanie alarmów
Można ustawić i kontrolować alarmy dotyczące ważnych zdarzeń.
Ustawienie nowego alarmu
Ustawienia
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Alarm1
: Wyłączone
Zegar
Alarm2
: Wyłączone
Alarm
Alarm3
: Wyłączone
Informacje ogólne
Alarm4
: Wyłączone
Pomoc techniczna
Alarm5
: Wyłączone
1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Ustawienia
i dotknij przycisku e.
2 Przewiń do opcji Alarm i dotknij przycisku e.
3 Przewiń do pustego alarmu i dotknij przycisku e.
4 Dotknij przycisku d, u, l lub r, aby ustawić szczegóły
alarmu.
Aktywacja
Ustaw czas
godz.
Wł
Ręczny
12
00
AM/PM
Powtarzanie
Dźwięk
Głośność
AM
Jednokrotnie
Dźwięk 1
70
OK
Minuta
Anuluj
5 Po zakończeniu wybierz opcję OK.
• W górnej, prawej części ekranu pojawi się
.
Na daną godzinę można ustawić tylko jeden alarm. Powielone alarmy
będą ignorowane.
34
Dostosowanie ustawień
Ustawianie i używanie alarmów (ciąg dalszy)
Zatrzymanie alarmu
Ustawienia
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Alarm1
Alarm
Informacje ogólne
Pomoc techniczna
PM
Alarm
Zegar
Alarm1
Obecne
PM
PM
OK
Gdy zostanie odtworzony alarm, dotknij dowolnego przycisku
z wyjątkiem przycisku p, aby go zatrzymać. Alarm będzie
odtwarzany przez 1 minutę, jeśli nie zostanie zatrzymany.
Dezaktywacja alarmu
1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Ustawienia
i dotknij przycisku e.
2 Przewiń do opcji Alarm i dotknij przycisku e.
3 Wybierz alarm, który chcesz dezaktywować, i dotknij
przycisku e.
4 Przewiń do opcji Wył i wybierz opcję e.
35
Dostosowanie ustawień
Dostosowanie ustawień ogólnych
1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Ustawienia
Ustawienia
i dotknij przycisku e.
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Konfiguracja uproszczona
Zegar
Język
: Polski
Alarm
Jasność
: 70
Informacje ogólne
Dźwięki przycisków
: Wył
Pomoc techniczna
Aut. wł./wył. obrazu
Tryb uruchamiania
: Strona główna
Kopiowanie do pam. ramki
: Rozmiar oryginalny
Wygaszacz ekranu
: Pokaz slajdów
Logo
: Wł
2 Przewiń do opcji Informacje ogólne i dotknij przycisku e.
3 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku
e.
Opcja
Opis
Konfiguracja
uproszczona
Konfigurowanie ustawień podstawowych, w tym języka
ramki (s.11)
Język
Wybór języka wyświetlania
Jasność
Regulacja jasności ekranu
Dźwięki
przycisków
Ustawienie dźwięku przycisków
Można ustawić czas automatycznego włączania lub
wyłączania ekranu. Można np. ustawić wyłączanie
ekranu, gdy kładziemy się spać, a włączanie – w
porze porannego wstawania
Aut. wł./wył.
obrazu
• Po ustawieniu tej opcji i wyłączeniu ekranu
można dotknąć dowolnego przycisku z
wyjątkiem p, aby go włączyć ponownie.
• Jeśli ramka zostanie wyłączona przyciskiem
p, nie wyłączy się automatycznie. Funkcja
Auto Picture działa tylko wtedy, gdy ramka
zostanie wyłączona w sposób zaplanowany.
36
Dostosowanie ustawień
Dostosowanie ustawień ogólnych (ciąg dalszy)
Opcja
Ustawienia
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Konfiguracja uproszczona
Zegar
Język
: Polski
Alarm
Jasność
: 70
Informacje ogólne
Dźwięki przycisków
: Wył
Pomoc techniczna
Aut. wł./wył. obrazu
Tryb uruchamiania
Strona główna
Ostatni tryb
Pokaz slajdów
Kopiowanie do pam. ramki
Wygaszacz ekranu
Logo
: Wł
Tryb
uruchamiania
Kopiowanie do
pam. ramki
Wygaszacz
ekranu
Logo
Opis
Wybór trybu, który będzie uruchamiany po włączeniu
ramki
• Strona główna: uruchomienie z menu głównym
• Ostatni tryb: uuchomienie z używanym ostatnio
trybem
• Pokaz slajdów: uruchomienie z pokazem slajdów
• Rozmiar oryginalny: kopiowanie zdjęć w
oryginalnym rozmiarze
• Rozmiar zmieniony: kopiowanie zdjęć do ramki
w rozmiarze zmienionym tak, by był optymalny dla
ekranu
Wybór wygaszacza ekranu (Pokaz slajdów lub
Zegar)
• W trybie odtwarzania muzyki i filmów wideo jako
wygaszacz można wybrać tylko zegar.
Ustawienie logo Samsung podczas włączania i
wyłączania (podświetlenie nie będzie włączane w
orientacji pionowej)
37
Dostosowanie ustawień
Aktualizacja lub zresetowanie ramki
1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Ustawienia
Ustawienia
i dotknij przycisku e.
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Aktualizacja oprogramowania
Zegar
Reset
Alarm
Przewodnik produktu
Informacje ogólne
Informacje o produkcie
Pomoc techniczna
Open Source License
2 Przewiń do opcji Pomoc techniczna i dotknij przycisku
e.
3 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku
e.
Opcja
Opis
Aktualizacja
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ramki do
oprogramowania najnowszej wersji (s. 40)
Zresetowanie wszystkich ustawień i opcji, czyli
Reset
przywrócenie ich ustawień fabrycznych (z wyjątkiem
ustawień czasu i języka)
Przewodnik
Wyświetlenie podstawowych instrukcji na temat ramki
produktu
Wyświetlenie informacji o produkcie, takich jak nazwa
Informacje o
modelu, wersja oprogramowania sprzętowego, użycie
produkcie
pamięci i prawa autorskie
Open Source
Wyświetlenie informacji o licencji Open Source
License
License
38
Dodatek
Użycie ramki jako minimonitora do komputera
Można użyć ramki jako dodatkowego monitora (minimonitora) do komputera. Zainstaluj program Frame Manager na
komputerze i podłącz rankę do komputera kablem USB. Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW Samsung
Electronics (http://www.samsung.com). Wyszukaj urządzenia 800W lub 1000W.
Przed użyciem
•• Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika programu Frame Manager, aby
poprawnie zainstalować program.
•• Używaj kabla USB, dołączonego do ramki.
•• Nie używaj ramki jako monitora podstawowego. Ekran może nie działać
poprawnie.
•• Dotknij przycisku d lub u, aby dostosować jasność, gdy ramka jest
używana jako minimonitor.
•• Gdy brakuje miejsca w pamięci, wyświetlacz miga.
•• Jeśli okno programu lub ikona zostały przeniesione na obszar dodatkowego
monitora, po zakończeniu pracy przenieś je
z powrotem na główny monitor.
•• Ramka może nieprawidłowo współpracować z niektórymi kartami grafiki. W
takim przypadku spróbuj ustawić opcję przyspieszenia sprzętowego na Brak.
ymagania systemowe odnośnie użycia
W
ramki jako minimonitora
•• System operacyjny: Windows XP (SP2/SP3),
Vista (32-bitowy/64-bitowy)
•• USB: Extended Host Controller (EHCT) dla USB 2.0
•• Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
•• Procesor: 2,4 GHz lub więcej
Aby ustawić opcję przyspieszenia sprzętowego na Brak:
(w systemie Windows XP)
1. P
rawym przyciskiem myszy kliknij pulpit systemu Windows i wybierz opcję
Właściwości.
2. P
o wyświetleniu okna „Właściwości: Ekran” wybierz kolejno Ustawienia
→ Zaawansowane → Rozwiązywanie problemów → Przyspieszanie
sprzętowe i przeciągnij wskaźnik do opcji Brak.
•• Gdy ramka jest używana jako minimonitor w systemie Windows Vista, może
nie działać efekt Aero 3D interfejsu użytkownika oraz mogą wystąpić problemy
z odtwarzaniem niektórych filmów.
•• Ramka nie działa jako aplikacja Windows Presentation Foundation.
•• Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, należy odinstalować program. Po
odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer i od nowa zainstalować
program. Podczas instalacji ramka nie może być podłączona do komputera.
39
Dodatek
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe ze strony WWW Samsung Electronics (http://www.samsung.com)
i zainstaluj je.
1 Podłącz urządzenie pamięci zewnętrznej
Ustawienia
(kartę SD lub pamięć USB) do komputera (s. 14).
Kategoria
Opcja
Zdjęcia
Aktualizacja oprogramowania
Zegar
Reset
Alarm
Informacje ogólne
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Pobieranie plików aktualizacji.
Nie odłączać urządzenia pamięci masowej.
Aktualizacja w toku…
2 Skopiuj pobrane, najnowsze oprogramowanie sprzętowe na
urządzenie pamięci zewnętrznej.
• Skopiuj oprogramowanie sprzętowe do głównego folderu
urządzenia pamięci.
3 Odłącz urządzenie pamięci zewnętrznej od komputera
i podłącz je do ramki.
4 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji Ustawienia
i dotknij przycisku e.
• Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego
należy wykonać kopię zapasową plików (zdjęć,
filmów lub muzyki), aby uniknąć ich utraty.
• Gdy trwa aktualizacja:
-- Nie wolno odłączać urządzenia pamięci
zewnętrznej (karty SD lub pamięci USB) od
ramki.
-- Nie wolno dotykać żadnych przycisków.
-- Nie wolno wkładać żadnych innych kart pamięci.
-- Nie wolno wyłączać ramki.
• Można sprawdzić, czy oprogramowanie sprzętowe
zostało zaktualizowane do najnowszej wersji,
wybierając opcję Informacje o produkcie w menu
Ustawienia → Aktualizacja oprogramowania.
5 Przewiń do opcji Pomoc techniczna i dotknij przycisku e.
6 Przewiń do opcji Aktualizacja oprogramowania i dotknij
przycisku e.
7 Wybierz urządzenie pamięci zewnętrznej i dotknij przycisku
e.
• Oprogramowanie sprzętowe zostanie zaktualizowane.
8 Po zakończeniu aktualizacji ramka zostanie ponownie
uruchomiona w sposób automatyczny.
• Odłącz urządzenie pamięci zewnętrznej.
40
Dodatek
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów podczas używania ramki można wykonać poniższe czynności.
Problem
Rozwiązanie
Ramka nie włącza się.
Sprawdź, czy kabel zasilania został podłączony prawidłowo.
Gdy ramka jest podłączona do komputera
kablem USB, ekran miga, a ramka
zostanie wyłączona automatycznie.
Dookoła obramowania ekranu zegara
widać prześwitujące światło.
Ustawienie czasu jest nieprawidłowe.
Wyświetlanie zdjęcia po włączeniu ramki
lub w trakcie pokazu slajdów trwa długo.
Choć w pamięci wewnętrznej pozostało
dużo miejsca, nie można skopiować do
niej zdjęć.
Urządzenia zewnętrzne (pamięć USB
lub karta pamięci SD) nie działają
prawidłowo.
Zdjęcia JPEG nie są wyświetlane.
Niektóre zdjęcia nie są wyświetlane
w pokazie slajdów.
Proporcje zdjęcia są nieprawidłowe.
Podgląd jest wolny.
Może to oznaczać problem związany z portem USB komputera.
Jeśli ekran jest czarny, może być widoczne prześwitujące światło. Jest to cecha
charakterystyczna panelu LCD. Jest to zjawisko normalne.
Gdy zasilacz sieciowy jest odłączony przez dłuższy czas, ustawienia bieżącego czasu nie są
zachowywane. Zasilacz sieciowy powinien być zawsze podłączony.
Zdjęcie jest długo wyświetlane, jeśli ma wysoką rozdzielczość lub plik ma duży rozmiar.
• Jeśli sekcja FAT pamięci wewnętrznej uległa uszkodzeniu, nie można do niej kopiować
zdjęć.
• Utwórz folder w pamięci wewnętrznej w celu skopiowania zdjęć.
• Sprawdź, czy urządzenia są podłączone prawidłowo.
• Sprawdź, czy zdjęcia zapisane w urządzeniach pamięci zewnętrznej mają format JPEG.
Uszkodzone pliki nie będą wyświetlane.
• Urządzenie może nie być obsługiwane przez ramkę. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.
• Nie będą wyświetlane zdjęcia JPEG, zapisane w trybach CMYK.
• Zdjęcia JPEG edytowane w edytorach zdjęć (np. Photoshop lub Paintshop) mogą być
wyświetlane nieprawidłowo. Po zakończeniu edycji na komputerze zapisz zdjęcia
w formacje JPEG i ponownie odtwórz pokaz slajdów.
Ramka może odczytać maksymalnie 10 000 zdjęć. Zdjęcia powyżej tego limitu nie będą
wyświetlane w pokazie slajdów.
Na ekranie menu głównego wybierz opcje Ustawienia → Zdjęcia → Prop. obr. pok. slajd.
→ Rozmiar oryginalny.
Podgląd może być wolny, gdy występuje wiele zdjęć lub plików o dużym rozmiarze.
41
Dodatek
Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)
Problem
Gdy w karcie pamięci znajduje się tylko
jedno zdjęcie lub opcja Tryb pokazu
slajdów jest ustawiona na Jedno
zdjęcie, efekt pokazu slajdów jest
widoczny na zdjęciu.
W jakiej kolejności są wyświetlane zdjęcia
z karty pamięci?
Pokaz slajdów nie włącza się
automatycznie.
Nie można odtworzyć pliku wideo.
Została uaktywniona opcja Aut. wł./
wył. obrazu, ale ekran nie włącza się
automatycznie.
Chcę zresetować ustawienia ramki.
Rozwiązanie
Efekt jest stosowany w celu ochrony panelu.
Zdjęcia są sortowane według nazw plików, w kolejności: liczby – wielkie litery – małe litery.
Sprawdź, czy opcja Tryb uruchamiania jest ustawiona na Pokaz slajdów w menu
Ustawienia → Informacje ogólne (s. 36).
• Sprawdź, czy ramka obsługuje kodek wideo (s. 41).
• Jeśli kodek nie jest obsługiwany, przekonwertuj plik przy użyciu programu konwertującego
(Optymalna rozdzielczość wideo lub kodek → s. 44).
• Sprawdź, czy bieżący czas jest ustawiony prawidłowo.
• Jeśli został dotknięty przycisk p w celu wyłączenia ramki, gdy jest aktywna funkcja Aut.
wł./wył. obrazu, ekran nie włączy się automatycznie. Ekran włączy się automatycznie po
jego automatycznym wyłączeniu przy użyciu ustawienia Czas wył.
Wybierz opcję Reset w menu Ustawienia → Pomoc techniczna , aby przywrócić domyślne
ustawienia fabryczne. Ustawienia języka i czasu zostaną zachowane.
42
Dodatek
Specyfikacje
Ramka cyfrowa
Nazwa modelu
Panel
800W
1000W
Typ
LCD, TFT o przekątnej 8 cali
LCD, TFT o przekątnej 10 cali
Rozwiązanie
800 x 600
1024 x 768
Zdjęcie
BMP
JPEG (formaty CMYK nie są obsługiwane)
• Obsługiwana jest rozdzielczość maksymalnie 16 000 x 16 000
• Obsługiwany jest współczynnik kształtu maksymalnie od 1:6 do 6:1
Muzyka
MP3 (Częstotliwość: 8–48 kHz, prędkości transmisji: 8–320 kbit/s)
Kodek wideo
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Formaty
plików
Kombinacja formatów
Obsługa
Kontener
Wideo
Audio
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
VGA (640 x 480),
30 kl./s, 15 000 kbit/s
* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Wideo
MPEG-1 (*.MPG)
Kontener
Wideo
Audio
MPG
MPEG-1
MP2
* MP2: MPEG-1 Layer II
Kontener
Wideo
AVI
MPEG-4
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4) MP4
mp4v
* MPEG-4: MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Wbudowana pamięć
1 GB
USB
Host (USB 2.0)/urządzenie (USB 2.0)
D1 (720 x 480),
30 kl./s, 2000 kbit/s,
CBR
Audio
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 x 540),
30 kl./s, 2000 kbit/s,
AAC
CBR
43
Dodatek
Specyfikacje (ciąg dalszy)
Zasilanie
Dane ogólne
Dane znamionowe
Zewnętrzne, 12 V prądu stałego
Pobór
Wł.: 10 W/Wył.: poniżej 1 W
Wł.: 11 W/Wył.: poniżej 1 W
Wymiary
(szer. x wys. x gł.)
• Z podstawką ramki: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches
(225,4 mm x 175,4 mm x 116,1 mm)
• Bez podstawki ramki: 8,9 X 6,9 X 1 inches
(225,4 mm x 175,4 mm x 27,0 mm)
• Z podstawką ramki: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches
(266,9 mm x 217,0 mm x 116,1 mm)
• Bez podstawki ramki: 10,5 X 8,5 X 1 inches
(266,9 mm x 217,0 mm x 27,0 mm)
Ciężar
20,1 oz (570 g)
26,3 oz (745 g)
* Wygląd produktu może być zależny od modelu. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
* Jest to urządzenie cyfrowe klasy B.
Optymalna rozdzielczość wideo lub kodek
Video options
Audio options
Codec
MPEG4 (*.avi)
Codec
MP3 (MPEG1-layer3)
Bit rate
2000kbps
Bit Rate
320kbps
Resolution
800W(720x540), 1000W(720x540)
Sample Rate
48kHz
Frame Rate
30fps, CBR
Channel
2
A/V Sync
Basic
* Przedstawiony powyżej kodek dotyczy pliku wideo AVI.
* Powyższe wartości dotyczą formatu AVC (Any Video Converter) i mogą być inne w innych konwerterach wideo.
Prawidłowa utylizacja ramki
Produkt należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi i obowiązującymi ustawami.
44
Dodatek
Firma Samsung na całym świecie – informacje kontaktowe
Prosimy o kontakt w razie pytań lub komentarzy związanych z produktami Samsung.
Region
AUSTRIA
BELGIUM
Strona WWW
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
DENMARK
800 - SAMSUNG
www.samsung.com
(800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
CZECH
Europa
Centrum obsługi
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
800-SAMSUNG
(726-7864)
Region
Centrum obsługi
Strona WWW
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
Europa
(ciąg dalszy)
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
www.samsung.com
SWEDEN
www.samsung.com
SWITZERLAND
www.samsung.com
U.K
0 801 1SAMSUNG
(172678) 022-607-93-33
80820-SAMSUNG
(726-7864)
0800-SAMSUNG
(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG
www.samsung.com/ch_fr/
(7267864, CHF 0.08/min)
(French)
0845 SAMSUNG
www.samsung.com
(7267864)
Licencja na oprogramowanie
Aby przesłać zapytanie lub prośbę dotyczącą pytań o otwarty kod źródłowy, skontaktuj się z firmą Samsung za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]).
••
••
••
••
••
W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji Independent JPEG Group.
W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji Freetype Project.
W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji OpenSSL Project.
W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji MPL.
W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji GPL/LGPL.
Oprogramowanie GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Oprogramowanie LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
Aby wyświetlić informacje szczegółowe, kliknij przycisk Software License (Licencje na oprogramowanie) na ekranie głównym dysku CD-ROM.
45
Dodatek
Indeks
A
M
P
aktualizacja oprogramowania
sprzętowego, 40
menu główne, 12
pamięć masowa, 17
alarm
minimonitor, 39
pilot, 9
muzyka
plik
tworzenie, 34
zatrzymanie, 35
kolejność, 28
odtwarzanie plików muzycznych, 27
powtarzanie, 28
tryb, 28
ustawienia, 28
D
dodatkowy monitor, 39
F
Frame Manager, 39
podłączanie
N
napisy
kodowanie napisów, 26
resetuj synchr. nap., 26
synchr. napisów, 26
J
jasność, 36
język, 11, 36
O
L
obrót, 21
lokalizacja pamięci, 15
kopiowanie plików, 31
przeglądanie plików, 29
przesyłanie plików, 17
usuwanie plików, 32
zarządzanie plikami, 30
komputer, 16
urządzenia pamięci zewnętrznej, 14
podstawowe ustawienia, 11
pokaz slajdów
obrót, 21
podkład muzyczny, 21
powiększenie, 21
prędkość, 22
proporcje obrazu, 23
przejście, 22
tryb, 22
tryb wyświetlania, 20, 23
uruchomienie pokazu slajdów, 19
ustawienia, 21
46
Dodatek
Indeks (ciąg dalszy)
powiększenie, 21
proporcje obrazu, 23
W
wideo
kolejność, 25
odtwarzanie pliku wideo, 24
powtarzanie, 25
tryb, 25
ustawienia, 26
przyciski dotykowe, 7
R
reset ustawień, 38
rozwiązywanie problemów, 41
wygaszacz ekranu, 37
S
wymagania dotyczące
komputera, 39
specyfikacje, 43
szybka konfiguracja, 11
T
tryb uruchamiania, 37
tryb wyświetlania, 20
U
Z
zegar
czas i data, 13
format czasu, 13
format daty, 13
typ zegara, 13
złącze USB, 16
utylizacja produktu, 44
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement