Samsung SAMSUNG NV8 Instrukcja obsługi

Samsung SAMSUNG NV8 Instrukcja obsługi
Instrukcja u˝ytkownika
Dzi´kujemy za zakup aparatu fotograficznego marki Samsung.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat korzystania z aparatu, w tym
fotografowania, pobierania obrazów i u˝ywania oprogramowania.
Prosimy o uwa˝ne przeczytanie tej instrukcji przed rozpocz´ciem korzystania z
nowego aparatu.
POLSKI
Instrukcje
Informacje o aparacie cyfrowym
Podstawowe czynnoÊci podczas korzystania z aparatu :
Dzi´kujemy za zakup aparatu cyfrowego marki Samsung.
Zainstaluj sterownik
aparatu.
Zrób zdj´cie.
Przed pod∏àczeniem aparatu do
komputera za poÊrednictwem kabla USB
konieczna jest instalacja sterownika.
Zainstaluj sterownik aparatu, który
znajduje si´ na p∏ycie CD-ROM z
oprogramowaniem. (str. 86)
Zrób zdj´cie (str. 22)
Pod∏àcz kabel USB
Pod∏àcz kabel USB (w zestawie) do portu
USB w komputerze oraz do gniazda USB
w aparacie. (str. 88)
Sprawdê zasilanie
aparatu
Sprawdê zasilanie aparatu. JeÊli zasilanie
jest wy∏àczone, w∏àcz je za pomocà
przycisku na aparacie.
Wybierz [Dysk wymienny]
Otwórz EKSPLORATOR systemu
Windows i znajdê ikon´ [Dysk wymienny].
(str. 89)
ƀ Przed rozpocz´ciem u˝ywania aparatu prosimy o uwa˝ne przeczytanie
niniejszej instrukcji u˝ytkownika.
ƀ W razie zaistnienia koniecznoÊci skorzystania z serwisu posprzeda˝owego
prosimy o dostarczenie aparatu wraz z elementem stanowiàcym przyczyn´
problemu (np. baterià, kartà pami´ci itp.) do centrum serwisowego.
ƀ W celu unikni´cia rozczarowania zalecamy sprawdzanie, czy aparat dzia∏a
prawid∏owo przed planowanym korzystaniem z niego (np. przed wyjazdem na
urlop lub wa˝nym wydarzeniem). Firma Samsung nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogà wyniknàç z
nieprawid∏owego funkcjonowania aparatu.
ƀ Instrukcj´ nale˝y przechowywaç w bezpiecznym miejscu.
ƀ U˝ywanie czytnika kart w celu kopiowania zdj´ç z karty pami´ci do komputera
mo˝e spowodowaç uszkodzenie zdj´ç. Aby przes∏aç do komputera zdj´cia
zrobione przy u˝yciu aparatu, pod∏àcz aparat do komputera za poÊrednictwem
do∏àczonego w zestawie kabla USB. Producent nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za utrat´ lub uszkodzenie zdj´ç na karcie pami´ci na skutek
u˝ywania czytnika kart.
ƀ TreÊç i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mogà zostaç zmienione bez
uprzedniego powiadomienia w celu zaktualizowania informacji o funkcjach
aparatu.
ҝ Microsoft, Windows i logo Windows sà zastrze˝onymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
ҝ Wszystkie nazwy marek i produktów zawarte w tej instrukcji sà zastrze˝onymi
znakami towarowymi firm b´dàcych ich w∏aÊcicielami.
Ă1ă
Niebezpieczeƒstwo
Ostrze˝enie
NIEBEZPIECZE¡STWO: u˝ytkowanie produktu bez przestrzegania wskazaƒ
podanych pod tym symbolem b´dzie prowadziç do powa˝nego kalectwa a nawet
Êmierci.
OSTRZE˚ENIE: u˝ytkowanie produktu bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod
tym symbolem mo˝e prowadziç do powa˝nego kalectwa bàdê Êmierci.
ƀ Nie próbuj w ˝aden sposób modyfikowaç tego aparatu. Próby takie mogà
wywo∏aç po˝ar, obra˝enia cia∏a, pora˝enie pràdem lub powa˝ne uszkodzenie
aparatu. Kontrole elementów wewn´trznych, prace konserwacyjne i naprawy
mogà byç przeprowadzane tylko w punkcie sprzeda˝y lub centrum serwisowym
firmy Samsung.
ƀ Nie u˝ywaj aparatu w pobli˝u ∏atwopalnych lub wybuchowych gazów, poniewa˝
mo˝e to zwi´kszyç ryzyko wybuchu.
ƀ JeÊli jakikolwiek p∏yn lub cia∏o obce dostanie si´ do wn´trza aparatu, nie u˝ywaj
go.
Wy∏àcz aparat i od∏àcz êród∏o zasilania. Skontaktuj si´ ze sprzedawcà lub
centrum serwisowym firmy Samsung. Dalsze u˝ywanie aparatu grozi po˝arem
lub pora˝eniem pràdem.
ƀ Nie wk∏adaj ani nie wrzucaj metalowych lub ∏atwopalnych przedmiotów do
wn´trza aparatu przez otwory, takie jak gniazdo karty pami´ci czy komora
baterii. Mo˝e to spowodowaç po˝ar lub pora˝enie pràdem.
ƀ Nie obs∏uguj tego aparatu mokrymi r´koma. Mo˝e to groziç pora˝eniem pràdem.
Ă2ă
ƀ Nie u˝ywaj lampy b∏yskowej w bezpoÊrednim pobli˝u osób lub zwierzàt.
Uruchomienie lampy b∏yskowej zbyt blisko oczu mo˝e spowodowaç
uszkodzenie wzroku.
ƀ Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa trzymaj to urzàdzenie i jego akcesoria poza
zasi´giem dzieci i zwierzàt, aby uniknàç wypadków, takich jak :
- po∏kni´cie akumulatora lub innego ma∏ego elementu aparatu. W razie
wystàpienia wypadku nale˝y natychmiast skonsultowaç si´ z lekarzem.
- mo˝liwe obra˝enia cia∏a na skutek kontaktu z ruchomymi cz´Êciami aparatu.
ƀ Akumulator i aparat mogà si´ nagrzewaç na skutek d∏ugotrwa∏ego u˝ywania i
mo˝e to byç przyczynà nieprawid∏owego dzia∏ania aparatu. W takim przypadku
przerwij na kilka minut u˝ywanie aparatu i odczekaj, a˝ si´ och∏odzi.
ƀ Nie pozostawiaj aparatu w miejscach nara˝onych na dzia∏anie wysokiej
temperatury, takich jak zamkni´te pojazdy, miejsca wystawione na bezpoÊrednie
dzia∏anie promieni s∏onecznych lub skrajne wahania temperatury. Wystawienie
na dzia∏anie skrajnych temperatur mo˝e negatywnie wp∏ynàç na wewn´trzne
elementy aparatu i spowodowaç po˝ar.
ƀ Nie przykrywaj aparatu ani ∏adowarki podczas ich u˝ywania. Mo˝e to
spowodowaç podwy˝szenie temperatury urzàdzenia i uszkodzenie aparatu lub
po˝ar. Zawsze korzystaj z aparatu i jego akcesoriów w dobrze wentylowanych
miejscach.
UWAGA
UWAGA : u˝ytkowanie produktu bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod
tym symbolem mo˝e prowadziç do obra˝eƒ cia∏a.
ƀ Wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie akumulatora mo˝e doprowadziç do po˝aru
lub obra˝eƒ cia∏a.
- U˝ywaj akumulatora o parametrach okreÊlonych w specyfikacji aparatu.
- Nie powoduj zwarç, nie podgrzewaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Nie wk∏adaj akumulatora z odwróconà polaryzacjà.
ƀ JeÊli aparat nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy okres, wyjmij akumulator.
W przeciwnym razie z akumulatora mo˝e wyciec elektrolit powodujàcy korozj´ i
nieodwracalnie uszkodziç elementy aparatu.
ƀ Nie uruchamiaj lampy b∏yskowej, gdy styka si´ z d∏oƒmi lub jakimÊ przedmiotem.
Nie dotykaj lampy b∏yskowej po d∏ugim jej u˝ywaniu. Grozi to oparzeniem.
ƀ Nie przemieszczaj aparatu, gdy jest w∏àczony i pod∏àczony do zasilacza
sieciowego. Zawsze wy∏àczaj aparat przed wyj´ciem wtyczki z gniazda
Êciennego. Nast´pnie, przed przemieszczeniem aparatu, upewnij si´, ˝e
wszelkie inne przewody, ∏àczàce aparat z innymi urzàdzeniami, zosta∏y
od∏àczone. W przeciwnym razie mo˝e nastàpiç uszkodzenie przewodów i
wystàpiç ryzyko po˝aru lub pora˝enia pràdem.
ƀ Uwa˝aj, aby nie dotykaç obiektywu ani os∏ony obiektywu, poniewa˝ mo˝e to
powodowaç powstawanie rozmazanych zdj´ç lub nieprawid∏owe dzia∏anie
aparatu.
ƀ Podczas robienia zdj´ç staraj si´ nie zas∏aniaç obiektywu ani lampy b∏yskowej.
ƀ Przed pod∏àczeniem jakichkolwiek przewodów lub zasilacza sieciowego
sprawdê prawid∏owe kierunki pod∏àczania i nie wciskaj wtyczek na si∏´. Mo˝e to
spowodowaç uszkodzenie przewodu lub aparatu.
ƀ Karty kredytowe pozostawione w pobli˝u aparatu mogà zostaç
rozmagnesowane. Unikaj pozostawiania kart z paskiem magnetycznym w
pobli˝u aparatu.
Spis treÊci
PRZYGOTOWANIE
ZAPIS
007
ZawartoÊç opakowania
008
Elementy i ich funkcje
008
Przód i góra
009
Ty∏
010
Spód
011
Pokr´t∏o wyboru trybu
013
Pod∏àczanie do êród∏a zasilania
016
Wk∏adanie akumulatora
016
Wk∏adanie karty pami´ci
017
Instrukcje dotyczàce u˝ywania karty pami´ci
019
Pierwsze u˝ycie aparatu : Sensory
020
Pierwsze u˝ycie aparatu :
Ustawianie daty/czasu i j´zyka
021
Wskazania wyÊwietlacza LCD
022
Uruchamianie trybu zapisu
022
U˝ywanie trybu AUTOMAT.
022
U˝ywanie trybu PROGRAM
023
U˝ywanie trybu R¢CZNE
023
U˝ywanie trybu ASR (Advanced Shake
Reduction — zaawansowana redukcja drgaƒ)
024
U˝ywanie trybu EFEKT
024
U˝ywanie trybu SCENA
Ă3ă
Spis treÊci
025
U˝ywanie trybu FILM
039
Samowyzwalacz / IloÊç klatek na sekund´
025
Nagrywanie filmu bez dêwi´ku
040
Nagrywanie g∏osu / notatka g∏osowa
025
Wstrzymanie nagrywania filmu (nagrywanie
sukcesywne)
041
Stabilizacja klatek filmowych
042
Kompensacja ekspozycji
026
027
U˝ywanie przycisków aparatu
027
Przycisk zasilania
027
Przycisk migawki
028
Przycisk zoomu W / T
029
Przycisk funkcji rozpoznawania twarzy
030
032
033
033
034
Ă4ă
Wa˝ne uwagi na temat fotografowania /
nagrywania
U˝ywanie wyÊwietlacza LCD do
konfigurowania ustawieƒ aparatu
Tonacja barwna
JasnoÊç
Wybór typu regulacji ostroÊci
Lampa b∏yskowa
036
Rozmiar
036
Tryb Nap´du
037
Pomiar Êwiat∏a
037
OstroÊç obrazu
038
Efekt
038
Fotografowany obszar
039
JakoÊç/liczba klatek na sekund´
042
ISO
043
Balans bieli
044
Menu trybu Scena
044
Efekty : Ramka na zdj´cie
045
Efekty : Ruchomy obraz GIF
046
Efekty : Kompozycja zdj´ç
047
Czas migawki
048
WartoÊç przys∏ony
048
Tryb Galeria obrazów
049
Tryb Album
050
Tryb Data
051
Wybierz tryb zdj´ç
Spis treÊci
ODTWARZANIE
052
Uruchamianie trybu odtwarzania
063
Efekt
052
Odtwarzanie zdj´ç
063
Animowany GIF
052
Odtwarzanie filmu
064
Redukcja czerwonych oczu
053
Funkcja fotografowania scen filmu
065
PictBridge
053
Wycinanie fragmentów filmu
053
Odtwarzanie nagranego g∏osu
USTAWIENIA
067
Menu Ustawienia
054
Wskazania wyÊwietlacza LCD
069
Menu Ustawienia 1
054
Odtwarzanie nagranej notatki g∏osowej
055
U˝ywanie przycisków aparatu
069
055
Przycisk trybu odtwarzania
070
Nazwa pliku
055
przycisk cofania (BACK)
070
J´zyk
055
U˝ywanie pilota zdalnego sterowania w
trybie odtwarzania
070
056
Przycisk miniatur / powi´kszania
071
Nadrukowywanie daty zapisu
057
Uruchamianie pokazu slajdów
072
JasnoÊç LCD
058
Zabezpieczanie obrazów
072
058
Kasowanie obrazów
Lampka AF (automatycznej regulacji
ostroÊci)
059
DPOF
072
Automatyczne wy∏àczenie zasilania
071
Ustawienia OSD (menu ekranowego)
Ustawianie daty/czasu/formatu daty
Menu Ustawienia 2
059
DPOF : Opcja standardowa
073
Szybki podglàd
060
DPOF : Rozmiar wydruku
073
Menu Ustawienia 3
060
DPOF : Indeks
073
Zdj´cie startowe
061
Obracanie zdj´cia
074
G∏oÊnoÊç dêwi´ku
061
Zmiana rozmiaru
074
Sygna∏ dêwi´kowy
062
Przycinanie
074
Dêwi´k startowy
Ă5ă
Spis treÊci
074
Dêwi´k migawki
075
Menu Ustawienia 4
084
Uwagi dotyczàce oprogramowania
085
Wymagania systemowe
Formatowanie pami´ci
085
Informacje o oprogramowaniu
075
Usuwanie wszystkich Zdj´ç/plików
086
Instalacja oprogramowania
076
Kopiowanie na kart´
088
Uruchamianie trybu PC
076
Wybieranie typu wyjÊcia wideo
091
Od∏àczanie dysku wymiennego
075
Ă6ă
OPROGRAMOWANIE
077
Resetowanie
092
Instalacja sterownika USB w systemie MAC
078
Wa˝ne informacje
092
U˝ywanie sterownika USB w systemie MAC
079
Komunikaty ostrzegawcze
092
080
Przed skontaktowaniem si´ z punktem
serwisowym
Usuwanie sterownika USB w systemie
Windows 98SE
093
Samsung Master
082
Dane techniczne
095
Cz´ste problemy
ZawartoÊç opakowania
Przed rozpocz´ciem korzystania z produktu sprawdê, czy masz wszystkie odpowiednie elementy. ZawartoÊç opakowania mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od regionu.
Aby zakupiç elementy wyposa˝enia opcjonalnego, skontaktuj si´ z najbli˝szym punktem sprzeda˝y produktów marki Samsung lub centrum serwisowym firmy Samsung.
< Elementy w zestawie >
Etui na aparat
Instrukcja obs∏ugi,
gwarancja na produkt
Pasek na r´k´
P∏yta CD z oprogramowaniem
(patrz str. 86)
Karta pami´ci SD/SDHC/MMC
(patrz str. 16)
Drukarka obs∏ugujàca standard
DPOF (patrz str. 59)
Komputer
(patrz str. 88)
Akumulator
(SLB-0837(B))
Pilot zdalnego sterowania
Przewód AV
Drukarka obs∏ugujàca standard
PictBridge (patrz str. 65)
Zasilacz AC (SAC-46) /
kabel USB (SUC-C2)
Monitor zewn´trzny
(patrz str. 76)
Ă7ă
Elementy i ich funkcje
Przód i góra
Przycisk migawki
Pokr´t∏o wyboru trybu
G∏oÊnik
Przycisk zasilania
Lampka samowyzwalacza
Wbudowana lampa b∏yskowa
Czujnik zdalnego sterowania
Lampka automatycznej
regulacji ostroÊci
Obiektyw / os∏ona obiektywu
ż Instrukcje dotyczàce wbudowanej lampy b∏yskowej
- Lampa b∏yskowa otwiera si´ automatycznie, gdy
przycisk migawki zostanie naciÊni´ty do po∏owy.
- Nie wolno otwieraç lampy b∏yskowej na si∏´.
Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia aparatu.
- Gdy lampa b∏yskowa nie jest u˝ywana, zamykaj
jà, aby zapobiec uszkodzeniu.
Ă8ă
Mikrofon
Elementy i ich funkcje
Ty∏
Lampka stanu aparatu
Przycisk zoomu W (miniatury)
Przycisk zoomu T (zoom cyfrowy)
WyÊwietlacz LCD
Sensory
Uchwyt na pasek
Sensory
Przycisk cofania /
funkcji rozpoznawania twarzy
Przycisk trybu odtwarzania
Ă9ă
Elementy i ich funkcje
Spód
ƅ Lampka samowyzwalacza
Ikona
Os∏ona komory akumulatora
Komora akumulatora
Stan
Miga
Miga
Miga
Blokada akumulatora
Miga
Opis
- Przez pierwsze 7 sekund : lampka miga w odst´pach co
1 sekund´.
- Przez ostatnie 3 sekundy : lampka miga szybko,
w odst´pach co 0,25 sekundy.
Przez 2 sekundy : lampka miga szybko, w odst´pach co
0,25 sekundy, przed zrobieniem zdj´cia
Po oko∏o 10 sekundach zostanie zrobione zdj´cie, a po 2
kolejnych sekundach zostanie zrobione jeszcze jedno zdj´cie.
Zdj´cie zostanie zrobione po up∏ywie 2 sekund od momentu
naciÊni´cia przycisku migawki na pilocie zdalnego sterowania.
Gniazdo karty pami´ci
ƅ Lampka stanu aparatu
Gniazdo na statyw
Suwak os∏ony komory
akumulatora
Gniazda USB i AV
ż Aby otworzyç os∏on´ komory akumulatora, przesuƒ suwak w kierunku
wskazanym powy˝ej.
Ă10ă
Stan
Opis
Lampka zapala si´ i gaÊnie, gdy aparat jest gotowy
do zrobienia zdj´cia.
Lampka miga podczas zapisywania obrazu i gaÊnie,
Po zrobieniu zdj´cia
gdy aparat jest gotowy do zrobienia kolejnego zdj´cia
Podczas nagrywania notatki g∏osowej Lampka miga
Po pod∏àczeniu kabla USB
Lampka si´ zapala (po uruchomieniu urzàdzenia
do komputera
wyÊwietlacz LCD si´ wy∏àcza)
Przesy∏anie danych mi´dzy aparatem a komputerem Lampka si´ Êwieci (wyÊwietlacz LCD si´ wy∏àcza)
Po pod∏àczeniu kabla USB
Lampka jest wy∏àczona
do drukarki
Gdy drukarka drukuje
Lampka miga
Gdy aktywuje si´ automatyczna Lampka si´ Êwieci (ostroÊç jest ustawiona na obiekcie)
regulacja ostroÊci
Lampka miga (ostroÊç nie jest ustawiona na obiekcie)
W∏àczenie zasilania
Elementy i ich funkcje
Pokr´t∏o wyboru trybu
Przy u˝yciu pokr´t∏a wyboru trybu na górnej cz´Êci aparatu mo˝na wybraç tryb pracy aparatu.
ƅ Tryb AUTOMAT.
ƅ Tryb ASR
Tryb zaawansowanej redukcji drgaƒ (ASR). Tryb ten
redukuje drgania aparatu, pomagajàc uzyskiwaç
wyraêniejsze zdj´cia.
Tryb ten pozwala w szybki i ∏atwy sposób robiç zdj´cia
przy minimalnej interwencji u˝ytkownika. W tym trybie
mo˝na wybraç podstawowe menu. Aby uzyskaç dost´p
do zaawansowanych menu, wybierz inny tryb pracy
aparatu.
ƅ Tryb PROGRAM
ƅ Tryb EFEKT
Wybór trybu Program spowoduje skonfigurowanie
optymalnych ustawieƒ fotografowania. Mo˝liwe jest
jednak r´czne konfigurowanie wszystkich funkcji, oprócz
wartoÊci przys∏ony i czasu migawki.
ƅ Tryb R¢CZNE
Tryb ten umo˝liwia dodanie do zdj´ç efektów
specjalnych.
ƅ Tryb SCENA
Tryb ten umo˝liwia r´czne konfigurowanie wszystkich
funkcji, ∏àcznie z wartoÊcià przys∏ony i czasem migawki.
Przy u˝yciu menu tego trybu mo˝na w ∏atwy sposób
skonfigurowaç optymalne ustawienia dla ró˝nych
warunków fotografowania.
Ă11ă
Elementy i ich funkcje
ƅ Tryb FILM
ƅ Ikona trybu
Nagrywany film mo˝e byç tak d∏ugi, jak pozwala na to
dost´pna pojemnoÊç pami´ci.
Tryb
AUTOMAT.
PROGRAM
R¢CZNE
ASR
EFEKT
FILM
FOTOGALERIA
ODTWARZ.
Ikona
Tryb
Ikona
Tryb
-
ƅ Tryb FOTOGALERIA
Tryb ten umo˝liwia przeglàdanie zapisanych zdj´ç
przy jednoczesnym odtwarzaniu muzyki i rozmaitych
efektów specjalnych.
Ikona
SCENA
Tryb
NOC
PORTRET
DZIECI
PEJZA˚
ZBLI˚ENIE
TEKST
ZACHÓD
ÂWIT
PODÂW.
FAJERW.
PLA˚A&ÂNIEG
SAMOWYZWALACZ
˚YWNOÂå
KAWIARNIA
Ikona
Tryb
Ikona
Tryb
Ikona
Tryb
Ikona
Tryb
Ikona
Ă12ă
-
Pod∏àczanie do êród∏a zasilania
Nale˝y stosowaç akumulator (SLB-0837(B)) sprzedawanà w zestawie z
aparatem. Przed rozpocz´ciem korzystania z aparatu nale˝y na∏adowaç
akumulator.
ƅ Dane techniczne akumulatora SLB-0837(B)
Model
SLB-0837(B)
Typ
Litowo-jonowy
WydajnoÊç
800 mAh
Napi´cie
3.7 V
Czas ∏adowania
(przy wy∏àczonym aparacie)
Oko∏o 150 min
ƅ Liczba zdj´ç i czas pracy akumulatora : dla akumulatora SLB-0837(B)
Czas pracy akumulatora
/ Liczba zdj´ç
Zdj´cia
Ok. 100 min /
Ok. 200
W nast´pujàcych warunkach pracy
Ca∏kowicie na∏adowany akumulator,
tryb automatyczny, rozmiar obrazu: 8M,
jakoÊç obrazu: dobra, przerwy mi´dzy
kolejnymi zdj´ciami : 30 s.
Zmiana ustawienia zoomu pomi´dzy
szerokokàtnym a tele po ka˝dym zdj´ciu.
U˝ywanie lampy b∏yskowej przy co drugim
zdj´ciu.
U˝ywanie aparatu przez 5 minut, a
nast´pnie wy∏àczenie go na 1 minut´.
Czas nagrywania
Filmy
Ok. 95 min
W nast´pujàcych warunkach pracy
Ca∏kowicie na∏adowany akumulator
Rozmiar obrazu
: 640 x 480 SzybkoÊç klatek
: 30 kl./s
ż WartoÊci te wynikajà z pomiarów przeprowadzonych przez firm´ Samsung w
standardowych warunkach i mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od sposobu
u˝ytkowania aparatu.
Wa˝ne informacje na temat akumulatora.
ƀ Gdy aparat nie jest u˝ywany, wy∏àcz jego zasilanie.
ƀ JeÊli aparat nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy okres, wyjmij z niego
akumulator
Akumulator pozostawiona wewnàtrz aparatu mo˝e z czasem straciç
moc i jest podatna na wycieki.
ƀ Niska temperatura (poni˝ej 0°C) mo˝e wp∏ywaç na dzia∏anie
akumulatora i spowodowaç skrócenie jej ˝ywotnoÊci.
ƀ Po powrocie do normalnej temperatury akumulator zwykle odzyskuje
swoje w∏aÊciwoÊci.
ƀ Obudowa mo˝e si´ nagrzaç na skutek d∏ugotrwa∏ego korzystania z
aparatu.
Jest to zupe∏nie normalne zjawisko.
Ă13ă
Pod∏àczanie do êród∏a zasilania
Akumulator (SLB-0837(B)) mo˝na ∏adowaç przy u˝yciu zestawu SAC-46.
Zestaw SAC-46 sk∏ada si´ z zasilacza sieciowego
(SAC-46) i przewodu USB (SUC-C2). Po po∏àczeniu ze sobà zasilacza
sieciowego i przewodu USB zestaw ten mo˝e s∏u˝yç jako przewód sieciowy.
ƀ U˝ywanie zasilacza SAC-46 jako ∏adowarki sieciowej
: W∏ó˝ zasilacz sieciowy do z∏àcza USB.
Mo˝na wówczas u˝ywaç zasilacza jako ∏adowarki
sieciowej.
ƀ U˝ywanie zasilacza SAC-46 jako kabla USB
: Wyjmij zasilacz sieciowy ze z∏àcza USB.
Mo˝na przesy∏aç dane mi´dzy aparatem a
komputerem (str. 88) lub ∏adowaç akumulator.
Ă14ă
W nast´pujàcych sytuacjach na∏adowanie akumulatora mo˝e nie byç
mo˝liwe.
ƀ W przypadku u˝ywania kabla USB innego ni˝ sprzedawany w zestawie
z aparatem. Stosuj kabel USB z zestawu.
ƀ W przypadku u˝ywania koncentratora USB. Pod∏àcz aparat
bezpoÊrednio do komputera.
ƀ Gdy do komputera pod∏àczone sà inne urzàdzenia USB. Od∏àcz
pozosta∏e urzàdzenia USB.
ƀ Gdy przewód USB jest pod∏àczony do portu USB znajdujàcego si´ z
przodu komputera. Pod∏àcz do portu USB znajdujàcego si´ z ty∏u
komputera.
ƀ JeÊli port USB w komputerze nie spe∏nia normy mocy wyjÊciowej (5 V,
500 mA), aparat mo˝e nie byç ∏adowany.
Pod∏àczanie do êród∏a zasilania
ƀ Przed pod∏àczeniem jakichkolwiek przewodów lub zasilacza
sieciowego sprawdê prawid∏owe kierunki pod∏àczania i nie wciskaj
wtyczek na si∏´. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie przewodu lub
aparatu.
ƀ JeÊli dioda ∏adowania na ∏adowarce sieciowej nie Êwieci si´ ani nie
miga, mimo ˝e akumulator jest w∏o˝ony, sprawdê, czy jest on w∏o˝ony
poprawnie.
ƀ W przypadku ∏adowania akumulatora przy w∏àczonym aparacie, nie
zostanie on ca∏kowicie na∏adowana. Podczas ∏adowania akumulatora
wy∏àczaj aparat.
ƀ W przypadku wk∏adania ca∏kowicie roz∏adowanego akumulatora w celu
jej na∏adowania nie w∏àczaj jednoczeÊnie aparatu. Aparat mo˝e si´ nie
w∏àczyç z powodu niskiego poziomu na∏adowania akumulatora. ¸aduj
akumulator przez co najmniej 10 minut przed w∏àczeniem aparatu.
ƀ JeÊli ca∏kowicie roz∏adowany akumulator by∏ ∏adowany tylko przez krótki
czas, ograniczaj u˝ywanie lampy b∏yskowej i nie nagrywaj filmów.
ƅ ¸adowanie akumulatora (SLB-0837(B))
Dioda ∏adowania
ƅ Dioda ∏adowania na zasilaczu sieciowym
Dioda ∏adowania
¸adowanie w toku
Âwieci si´ czerwona dioda
¸adowanie zakoƒczone
Âwieci si´ zielona dioda
B∏àd ∏adowania
Czerwona dioda si´ nie Êwieci lub miga
Roz∏adowywanie
(przy u˝yciu zasilacza sieciowego)
Âwieci si´ pomaraƒczowa dioda
Ă15ă
Wk∏adanie akumulatora
Wk∏adanie karty pami´ci
W∏ó˝ akumulator w sposób pokazany na ilustracji.
Przed w∏o˝eniem karty pami´ci wy∏àcz aparat.
- JeÊli po w∏o˝eniu akumulatora nie
mo˝na w∏àczyç aparatu, sprawdê,
czy u∏o˝enie biegunów (+ / -)
akumulatora jest prawid∏owe.
- Nie otwieraj komory akumulatora na si∏´.
Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie
os∏ony komory.
ƅ Istniejà 4 wskaêniki stanu akumulatora, wyÊwietlane na wyÊwietlaczu LCD.
Wskaênik
akumulatora
Niski poziom
Niski poziom
na∏adowania Bateria pusta.
na∏adowania
(Na∏aduj lub
(przygotuj si´ (przygotuj si´
Akumulator
Stan
u˝yj
jest ca∏kowicie na do∏adowanie na do∏adowanie
akumulatora
zapasowego
lub u˝ycie
lub u˝ycie
na∏adowany
baterii).
zapasowego
zapasowego
akumulatora)
akumulatora)
Ă16ă
- W∏ó˝ kart´ pami´ci w sposób pokazany
na ilustracji.
- W∏ó˝ kart´ pami´ci tak, aby jej przednia
strona by∏a obrócona w kierunku ty∏u
aparatu (wyÊwietlacza LCD), a styki w
kierunku przodu aparatu (obiektywu).
- Nie wk∏adaj karty pami´ci Odwrotnie.
Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie gniazda karty.
Instrukcje dotyczàce u˝ywania karty pami´ci
ƀ Sformatuj kart´ pami´ci (patrz str. 75), jeÊli u˝ywasz nowo zakupionej karty po
raz pierwszy, jeÊli karta zawiera dane, których aparat nie mo˝e odczytaç lub jeÊli
zawiera zdj´cia zrobione innym aparatem.
ƀ Przed w∏o˝eniem lub wyj´ciem karty pami´ci zawsze wy∏àczaj aparat.
ƀ D∏ugotrwa∏e u˝ywanie karty pami´ci mo˝e w koƒcu obni˝yç jej wydajnoÊç.
W takiej sytuacji nale˝y zakupiç nowà kart´ pami´ci.
Gwarancja firmy Samsung nie obejmuje zu˝ycia si´ karty pami´ci.
ƀ Karta pami´ci jest precyzyjnym sprz´tem elektronicznym.
Nie nale˝y jej zginaç, upuszczaç lub nara˝aç na uderzenia.
ƀ Nie przechowuj karty pami´ci w miejscu nara˝onym na dzia∏anie silnych pól
elektronicznych lub magnetycznych, np. w pobli˝u g∏oÊników lub odbiorników
telewizyjnych.
ƀ W nast´pujàcych sytuacjach zapisane dane mogà ulec uszkodzeniu :
- gdy karta pami´ci jest u˝ywana nieprawid∏owo.
- jeÊli zasilanie zostanie wy∏àczone lub karta pami´ci zostanie wyj´ta podczas
procesu zapisu, usuwania danych (formatowania) lub odczytu.
ƀ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoÊci za utrat´ danych.
ƀ Zalecamy tworzenie kopii zapasowych wa˝nych danych, np. na dyskietkach,
dyskach twardych, p∏ytach CD itp.
ƀ JeÊli nie jest dost´pna wystarczajàca pojemnoÊç pami´ci
: WyÊwietlony zostanie komunikat [PAMI¢å PE¸NA!] i aparat nie b´dzie dzia∏a∏.
Aby zwi´kszyç pojemnoÊç pami´ci dost´pnej w aparacie, wymieƒ kart´
pami´ci lub usuƒ z karty pami´ci niepotrzebne obrazy.
ƀ Nie u˝ywaj ani nie przechowuj karty w miejscach, w których wyst´pujà bardzo
niskie lub bardzo wysokie temperatury.
ƀ Nie dopuszczaj do zabrudzenia karty pami´ci ani do jej kontaktu z p∏ynami. JeÊli
do tego dojdzie, oczyÊç kart´ przy u˝yciu mi´kkiej Êciereczki.
ƀ Gdy karta pami´ci nie jest u˝ywana, przechowuj jà w kasetce.
ƀ Karta pami´ci mo˝e si´ nagrzaç podczas d∏ugotrwa∏ego korzystania z aparatu.
Jest to zupe∏nie normalne zjawisko.
ƀ Nie wyjmuj karty pami´ci, gdy lampka stanu aparatu miga, poniewa˝
mo˝e to spowodowaç uszkodzenie danych na karcie pami´ci.
ƀ Nie u˝ywaj karty pami´ci, która by∏a u˝ywana w innym aparacie cyfrowym.
Aby u˝yç karty pami´ci w tym aparacie, sformatuj jà za pomocà tego aparatu.
ƀ Nie u˝ywaj karty pami´ci, która zosta∏a sformatowana przy u˝yciu innego
aparatu cyfrowego lub czytnika kart pami´ci.
Ă17ă
Instrukcje dotyczàce u˝ywania karty pami´ci
Aparat obs∏uguje karty pami´ci SD/SDHC i MMC (Multi Media Card).
Styki karty
Prze∏àcznik zabezpieczenia
przed zapisem
Poni˝ej podano pojemnoÊç karty MMC 256 MB dla poszczególnych
parametrów. Podane wartoÊci sà wartoÊciami przybli˝onymi, poniewa˝
pojemnoÊci mogà ró˝niç si´ w zale˝noÊci od pewnych czynników, takich jak
rodzaj zapisywanego materia∏u czy typ karty pami´ci.
JakoÊç
zapisywanych
zdj´ç
Etykieta
[Karta pami´ci SD (Secure Digital)]
Zdj´cia
Karta pami´ci SD/SDHC posiada prze∏àcznik zabezpieczenia przed zapisem, który
pozwala chroniç pliki przed usuni´ciem lub sformatowaniem.
Po przesuni´ciu prze∏àcznika w dó∏ karty SD/SDHC dane b´dà chronione.
Po przesuni´ciu prze∏àcznika w gór´ karty SD/SDHC ochrona danych zostanie
wy∏àczona. Przed zrobieniem zdj´cia przesuƒ prze∏àcznik w gór´ karty SD/SDHC.
*
Filmy
B.DOBRA
DOBRA
NORMALNA 30 kl/sek.
60
115
165
68
128
182
68
129
183
79
149
210
93
173
242
143
255
345
419
617
732
Oko∏o 12'42" Oko∏o 20'51"
Oko∏o 30'34" Oko∏o 57'49"
* Czasy nagrywania mogà ulec zmianie, jeÊli u˝yty zostanie zoom.
Przycisk zoomu nie dzia∏a podczas nagrywania.
Ă18ă
15 kl/sek.
Pierwsze u˝ycie aparatu : Sensory
Przyciski te s∏u˝à do przechodzenia kursorem po menu w celu wybierania lub
potwierdzania wybranych opcji.
W niektórych menu, aby wybraç dane ustawienie, nale˝y dotknàç i przesunàç
przycisk palcem w lewo/w prawo.
3264X1832
3072X2304
3264X2176
ROZMIAR
[Wybór g∏ównego menu :
dotkni´cie przycisku]
3264X2448
[Potwierdzenie g∏ównego
menu : naciÊni´cie przycisku]
D∏ugi
Krótki
[np.: Ustawianie czas migawki]
3264X1832
Rozszerzanie menu : NaciÊnij przycisk rozszerzenia menu, aby wyÊwietliç
wi´cej dost´pnych menu.
3072X2304
3264X2176
3264X2448
[Potwierdzenie opcji :
naciÊni´cie przycisku]
[Wybór opcji : dotkni´cie
przycisku]
NaciÊni´cie przycisku
rozszerzenia menu
ż W przypadku wybrania niektórych menu wyÊwietlacz LCD staje si´ ciemny.
Po wybraniu ˝àdanej opcji wyÊwietlacz LCD powraca do wczeÊniej
ustawionego poziomu jasnoÊci.
Ă19ă
Pierwsze u˝ycie aparatu : Ustawianie daty/czasu i j´zyka
Po pierwszym w∏àczeniu aparatu na wyÊwietlaczu LCD wyÊwietlone zostanie
menu, umo˝liwiajàce ustawienie daty, czasu i j´zyka. Po wprowadzeniu tych
ustawieƒ to menu nie b´dzie si´ pojawia∏o. Ustaw dat´, czas i j´zyk, zanim
zaczniesz korzystaç z aparatu.
ƅ Ustawianie daty, czasu i formatu daty
1. NaciÊnij przycisk menu [Date&Time].
2. Wybierz ˝àdany format daty przy u˝yciu
pionowego sensora.
Ȗ 2007/07/01
yy/mm/dd Ȗ
Language
Date & Time
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
ƅ Ustawianie j´zyka
1. NaciÊnij przycisk menu [Language] (J´zyk).
2. Wybierz ˝àdany j´zyk przy u˝yciu pionowego
sensora.
Exit:BACK
ENGLISH Ȗ
Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH
ग
Exit:BACK
ƀ Mo˝na wybraç spoÊród 22 j´zyków. Sà to :
- angielski, koreaƒski, francuski, niemiecki, hiszpaƒski, w∏oski, chiƒski
standardowy, chiƒski tajwaƒski, japoƒski, rosyjski, portugalski,
holenderski, duƒski, szwedzki, fiƒski, tajski, bahasa
(malajski/indonezyjski), arabski, polski, w´gierski, czeski i turecki.
ƀ Ustawienie j´zyka b´dzie zachowane nawet po wy∏àczeniu i
ponownym uruchomieniu aparatu.
Ă20ă
3. Aby zmieniç dat´ wybierz opcj´ [2007/07/01] i
naciskaj pionowy sensor.
4. Aby prze∏àczaç pomi´dzy
rokiem/miesiàcem/dniem oraz godzinà/ minutami,
naciskaj poziomy sensor. Aby zmieniç wartoÊç,
naciskaj pionowy sensor.
Seoul, Tokyo
Ƈ
ख
07 / 07 / 01 01 : 00
OK
Ɖ
ग
ż Wi´cej informacji na temat menu Stref czasowych znajduje si´ na stronie 71.
Wskazania wyÊwietlacza LCD
Nr
Opis
5
akumulator
str.16
‫ڡ‬
6
Pasek zoomu optycznego /
cyfrowego /
stopieƒ zoomu cyfrowego
str.28~29
‫׷‬
7
Tryb regulacji ostroÊci
str.33~34
‫׶‬
8
Lampa b∏yskowa
str.34~35
9
Rozmiar zdj´cia
str.36
10
Tryb nap´du
str.36
11
Pomiar Êwiat∏a
str.37
12
OstroÊç zdj´cia
str.37
13
Efekty
str.38
14
Fotografowany obszar
str.38
15
JakoÊç obrazu/iloÊç klatek na sekund´
str.39
16
Samowyzwalacz
str.39~40
17
Nagrywanie g∏osu / Notatka
g∏osowa / Brak dêwi´ku
Na wyÊwietlaczu LCD wyÊwietlane sà informacje o funkcjach
fotografowania/nagrywania i wybranych opcjach.
‫ڥ‬
‫ڦ‬
‫ڣ ڤ‬
‫ڢ‬
‫׸‬
‫׹‬
‫׵‬
‫ڨ‬
‫ک‬
‫ڪ‬
‫ګ‬
‫״‬
‫ڬ‬
‫ڧ‬
‫ڭ‬
‫ڮ‬
‫گ‬
‫װ‬
‫ױ‬
‫ײ‬
‫׳‬
[Zdj´cie i pe∏ny stan wyÊwietlania]
Nr
Opis
1
Tryb aparatu
2
3
4
Ikony
Strona
str.
11~12
Data / czas
01:00 PM 2007.07.01
Liczba pozosta∏ych zdj´ç mo˝liwych do wykonania
8
Pozosta∏y czas nagrywania
(filmu/g∏osu)
00:01:00/01:00:00
Ikona karty pami´ci/
Ikona pami´ci wewn´trznej
/
str.70
str.18
str.16
Ikony
Strona
/
str.40~41/
str.25
18
Menu ustawieƒ
19
Rozszerzenie menu
str.67~69
str.19
20
Stabilizacja
str.41
21
Kompensacja ekspozycji
str.42
22
ISO
str.42
23
Balans bieli
str.43
24
Ramka automatycznej regulacji ostroÊci
-
25
Rozpoznawanie twarzy
str.29~30
Ă21ă
Uruchamianie trybu zapisu
U˝ywanie trybu AUTOMAT.
U˝ywanie trybu PROGRAM
Wybierz ten tryb, aby w szybki i ∏atwy sposób robiç zdj´cia przy minimalnej
interwencji u˝ytkownika.
Wybór trybu Program spowoduje skonfigurowanie optymalnych ustawieƒ
fotografowania. Mo˝liwe jest jednak r´czne konfigurowanie wszystkich funkcji,
oprócz wartoÊci przys∏ony i czasu migawki.
1. W∏ó˝ akumulator (str. 16), zwracajàc uwag´ na
prawid∏owe u∏o˝enie biegunów (+ / -).
2. W∏ó˝ kart´ pami´ci (str. 16). Poniewa˝ aparat ten
ma wbudowanà pami´ç o pojemnoÊci 20 MB,
wk∏adanie karty pami´ci nie jest konieczne. JeÊli
karta pami´ci nie jest w∏o˝ona, obraz zostanie
zapisany w pami´ci wewn´trznej. JeÊli karta
pami´ci jest w∏o˝ona, obraz zostanie zapisany na
niej.
3. Zamknij os∏on´ komory akumulatora.
4. NaciÊnij przycisk zasilania, aby w∏àczyç aparat.
(JeÊli data/czas widoczne na wyÊwietlaczu LCD
sà nieprawid∏owe, ustaw je ponownie przed zrobieniem zdj´cia.)
5. Wybierz tryb Automatyczny, obracajàc pokr´t∏o wyboru trybu.
6. Skieruj aparat w stron´ fotografowanego obiektu i skomponuj kadr na
wyÊwietlaczu LCD.
7. NaciÊnij przycisk migawki, aby zrobiç zdj´cie.
ƀ JeÊli po naciÊni´ciu przycisku migawki do po∏owy ramka automatycznej
regulacji ostroÊci stanie si´ czerwona, oznacza to, ˝e aparat nie mo˝e
ustawiç ostroÊci na obiekcie. W takiej sytuacji aparat nie jest w stanie
wykonaç wyraênego zdj´cia.
ƀ Podczas robienia zdj´ç staraj si´ nie zas∏aniaç obiektywu ani lampy
b∏yskowej.
Ă22ă
1. Wybierz tryb Program, obracajàc pokr´t∏o wyboru
trybu.
2. Aby skonfigurowaç zaawansowane funkcje, takie
jak rozmiar zdj´cia (str. 36), jakoÊç (str. 39), pomiar
(str. 37) lub seri´ zdj´ç (str. 36), u˝yj poziomego
sensora.
ż Wi´cej informacji na temat tych funkcji znajduje
si´ na stronach 32–48.
Uruchamianie trybu zapisu
U˝ywanie trybu R¢CZNE
U˝ytkownik mo˝e ustawiç r´cznie zarówno wartoÊç przys∏ony, jak i czas
migawki.
1. Wybierz tryb R¢CZNE, obracajàc pokr´t∏o wyboru
trybu.
2. Ustaw ˝àdany czas migawki i wartoÊç przys∏ony przy
u˝yciu sensora.
ż Wi´cej informacji na temat tych funkcji znajduje
si´ na stronach 47-48.
U˝ywanie trybu ASR (Advanced Shake Reduction —
zaawansowana redukcja drgaƒ)
Tryb ten redukuje skutki drgaƒ aparatu i pomaga uzyskaç dobre naÊwietlenie
zdj´ç w ciemnym otoczeniu.
1. Wybierz tryb ASR, obracajàc pokr´t∏o
wyboru trybu.
2. Skieruj aparat w stron´ fotografowanego obiektu i
skomponuj kadr na wyÊwietlaczu LCD.
3. NaciÊnij przycisk migawki, aby zrobiç zdj´cie.
ƅ Wa˝ne uwagi na temat u˝ywania trybu ASR
1. Zoom cyfrowy nie dzia∏a w trybie ASR.
2. JeÊli oÊwietlenie otoczenia jest jaÊniejsze ni˝ Êwiat∏o jarzeniowe, tryb ASR si´
nie aktywuje.
3. JeÊli fotografowany obiekt si´ porusza, obraz na zdj´ciu mo˝e byç
rozmazany.
4. Aby uzyskaç jak najlepszy rezultat, staraj si´ nie poruszaç aparatem, gdy
wyÊwietlany jest komunikat [PRZECHWYTYWANIE!].
5. Poniewa˝ tryb ASR wykorzystuje cyfrowy procesor aparatu, zdj´cia
wykonywane w tym trybie mogà byç nieco d∏u˝ej przetwarzane.
Ă23ă
Uruchamianie trybu zapisu
U˝ywanie trybu EFEKT
U˝ywanie trybu SCENA
Tryb ten umo˝liwia dodanie do obrazów efektów specjalnych.
Wybierz tryb EFEKT, obracajàc pokr´t∏o wyboru trybu.
Przy u˝yciu menu tego trybu mo˝na w ∏atwy sposób skonfigurowaç
optymalne ustawienia dla ró˝nych warunków fotografowania.
Wybierz tryb Scena, obracajàc pokr´t∏o wyboru trybu.
ż Wi´cej informacji na temat menu efektów znajduje
si´ na stronach 44-47.
Ă24ă
żWi´cej informacji na temat tych funkcji znajduje si´
na stronie 44.
Uruchamianie trybu zapisu
U˝ywanie trybu FILM
Nagrywanie filmu bez dêwi´ku
Nagrywany film mo˝e byç tak d∏ugi, jak pozwala na to dost´pna pojemnoÊç
pami´ci.
Filmy mo˝na nagrywaç bez dêwi´ku.
1. Wybierz tryb FILM, obracajàc pokr´t∏o wyboru trybu.
(Dost´pny czas nagrywania b´dzie widoczny na
wyÊwietlaczu LCD.)
2. Skieruj aparat w stron´ filmowanego obiektu i
skomponuj kadr na wyÊwietlaczu LCD. NaciÊnij
przycisk migawki. Rozpocznie si´ nagrywanie,
które mo˝e trwaç przez ca∏y dost´pny czas
nagrywania. Po zwolnieniu przycisku migawki
nagrywanie nie zostanie przerwane. Aby zatrzymaç
nagrywanie, naciÊnij ponownie przycisk migawki.
* Poni˝ej podano rozmiary obrazu i format plików.
- Rozmiar : 640X480, 320X240 (do wyboru)
- Format plików : *.avi (MPEG-4)
ż Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku filmowego to 4 GB.
ż JeÊli nagrywanie trwa d∏u˝ej ni˝ 6 godzin, to nawet jeÊli rozmiar pliku jest
mniejszy ni˝ 4 GB, film jest automatycznie zatrzymywany i zapisywany.
ż Przed osiàgni´ciem rozmiaru 4 GB lub up∏ywem 6 godzin film mo˝e zostaç
zatrzymany i zapisany w zale˝noÊci od jego jakoÊci.
1. NaciÊnij przycisk rozszerzenia menu.
2. Wybierz menu [G¸OS] Ɗ [WY¸.].
3. NaciÊnij przycisk migawki. Rozpocznie si´
nagrywanie bez dêwi´ku, które mo˝e trwaç
przez ca∏y dost´pny czas nagrywania.
WY¸.
W¸.
Wstrzymanie nagrywania filmu (nagrywanie sukcesywne)
Aparat umo˝liwia tymczasowe zatrzymanie nagrywania filmu podczas
niechcianych scen. Dzi´ki tej funkcji mo˝na nagrywaç wybrane sceny jako
jeden film bez koniecznoÊci tworzenia kilku plików filmowych.
ƅ Korzystanie z nagrywania sukcesywnego
1. NaciÊnij przycisk migawki. Rozpocznie si´
nagrywanie, które mo˝e trwaç przez ca∏y
dost´pny czas nagrywania. Po zwolnieniu
przycisku migawki nagrywanie nie zostanie
przerwane.
2. NaciÊnij przycisk II, aby wstrzymaç nagrywanie.
NaciÊnij ponownie przycisk
, aby wznowiç
nagrywanie.
3. Aby zatrzymaç nagrywanie, naciÊnij ponownie przycisk migawki.
Ă25ă
Wa˝ne uwagi na temat fotografowania / nagrywania
ƀ NaciÊni´cie przycisku migawki do po∏owy.
NaciÊnij delikatnie przycisk migawki, aby sprawdziç ustawienie ostroÊci i
na∏adowanie lampy b∏yskowej.
Nast´pnie naciÊnij przycisk migawki do koƒca, aby zrobiç zdj´cie.
[NaciÊnij lekko przycisk migawki]
[NaciÊnij przycisk migawki do
koƒca]
ƀ Dost´pny czas nagrywania mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od warunków
nagrywania i ustawieƒ aparatu.
ƀ JeÊli w warunkach s∏abego oÊwietlenia lampa b∏yskowa zostanie wy∏àczona lub
ustawiona na wolnà synchronizacj´, na wyÊwietlaczu LCD mo˝e pojawiç si´
wskaênik ostrze˝enia o drganiu aparatu (
). W takiej sytuacji u˝yj statywu,
oprzyj aparat na twardej powierzchni lub zmieƒ tryb lampy b∏yskowej na zwyk∏e
fotografowanie.
ƀ Fotografowanie pod Êwiat∏o :
Fotografowanie aparatem skierowanym w stron´ s∏oƒca nie jest zalecane.
Zdj´cie zrobione pod s∏oƒce mo˝e byç ciemne. Aby zrobiç zdj´cie pod Êwiat∏o,
wybierz opcj´ [PODÂW.] w trybie Scena (patrz str. 44), funkcj´ b∏ysku
dope∏niajàcego (patrz str. 35), funkcj´ pomiaru punktowego (patrz str. 37) lub
kompensacj´ ekspozycji (patrz str. 42).
Ă26ă
ƀ Podczas robienia zdj´ç staraj si´ nie zas∏aniaç obiektywu ani lampy b∏yskowej.
ƀ Aby odpowiednio ustawiç aparat, obserwuj obraz na wyÊwietlaczu LCD.
ƀ W poni˝szych sytuacjach funkcja automatycznej regulacji ostroÊci mo˝e nie
dzia∏aç prawid∏owo.
- Gdy fotografowany jest obiekt o niewielkim kontraÊcie.
- Gdy obiekt mocno odbija Êwiat∏o lub jest b∏yszczàcy.
- Gdy obiekt porusza si´ z du˝à pr´dkoÊcià.
- Gdy odbijane jest silne Êwiat∏o lub gdy t∏o jest bardzo jasne.
- Gdy obiekt sk∏ada si´ tylko z linii poziomych lub jest bardzo wàski
(np. kij lub maszt).
- Gdy otoczenie jest ciemne.
U˝ywanie przycisków aparatu
Przyciski aparatu pozwalajà skonfigurowaç tryby fotografowania/nagrywania.
Przycisk migawki
W trybie ZAPISU S∏u˝y do robienia zdj´ç lub nagrywania g∏osu.
Przycisk zasilania
S∏u˝y do w∏àczania/wy∏àczania aparatu.
JeÊli przez okreÊlony czas nie sà wykonywane
˝adne czynnoÊci, zasilanie aparatu jest
automatycznie wy∏àczane w celu oszcz´dzania
energii baterii.
Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat funkcji
automatycznego wy∏àczania zasilania, patrz strona 72.
ƀ W trybie FILM :
NaciÊni´cie przycisku migawki do koƒca
powoduje rozpocz´cie nagrywania filmu.
NaciÊnij przycisk migawki raz, aby rozpoczàç
nagrywanie filmu, które mo˝e trwaç przez ca∏y
czas nagrywania dost´pny w pami´ci. Aby
zatrzymaç nagrywanie, naciÊnij ponownie
przycisk migawki.
ƀ W trybie FOTOGRAFOWANIA :
NaciÊni´cie przycisku migawki do po∏owy aktywuje automatycznà regulacj´
ostroÊci i sprawdzanie stanu lampy b∏yskowej. NaciÊni´cie przycisku migawki do
koƒca powoduje zrobienie i zapisanie zdj´cia. JeÊli wybrane zostanie
nagrywanie notatki g∏osowej, rozpocznie si´ ono po zakoƒczeniu zapisywania
danych zdj´cia przez aparat.
Ă27ă
Przycisk zoomu W / T
ƅ Zoom SZEROKOKÑTNY
Gdy nie jest wyÊwietlane menu, przycisk ten
s∏u˝y do ustawiania ZOOMU OPTYCZNEGO lub
ZOOMU CYFROWEGO.
Aparat posiada 3-krotny zoom optyczny i 5-krotny
zoom cyfrowy.
Po∏àczenie obu typów zoomu pozwala osiàgnàç
15-krotny wspó∏czynnik zoomu.
Optyczny zoom SZEROKOKÑTNY : Naciskaj przycisk zoomu W. Spowoduje to
pomniejszenie obiektu, tzn. obiekt wyda si´
bardziej oddalony. Odpowiednio d∏ugie
przytrzymanie przycisku zoomu W spowoduje
ustawienie minimalnego zoomu, tzn. obiekt
b´dzie wydawa∏ si´ byç w najdalszym mo˝liwym
punkcie od aparatu.
ƅ Zoom TELE
Optyczny zoom TELE : NaciÊni´cie przycisku zoomu T spowoduje
powi´kszenie obiektu, tzn. obiekt wyda si´ bli˝szy.
Cyfrowy zoom TELE : Gdy wybrany zostanie maksymalny (3x) zoom
optyczny, dalsze naciskanie przycisku zoomu T
spowoduje uruchomienie oprogramowania zoomu
cyfrowego. Zwolnienie przycisku zoomu T powoduje
zatrzymanie powi´kszania w bie˝àcym ustawieniu. Po
osiàgni´ciu maksymalnego (5x) zoomu cyfrowego,
dalsze naciskanie przycisku zoomu T nie b´dzie
powodowa∏o ˝adnych zmian.
Naciskanie
przycisku
zoomu T
Naciskanie
przycisku
zoomu T
[Zoom SZEROKOKÑTNY]
[Zoom TELE]
[Zoom TELE]
[2-krotny zoom optyczny]
[Zoom SZEROKOKÑTNY]
Cyfrowy zoom SZEROKOKÑTNY : Gdy w∏àczony jest zoom cyfrowy, naciskanie przycisku
zoomu W b´dzie powodowa∏o stopniowà redukcj´
Zoom
cyfrowego powi´kszenia.
cyfrowy
Zwolnienie przycisku zoomu W powoduje zatrzymanie
w bie˝àcym ustawieniu. Naciskanie przycisku zoomu
Zoom
W powoduje redukcj´ zoomu cyfrowego, a nast´pnie
optyczny
redukcj´ zoomu optycznego, a˝ osiàgni´te zostanie
ustawienie minimalne.
Naciskanie
przycisku
zoomu W
Naciskanie
przycisku
zoomu W
[5-krotny zoom cyfrowy]
[5-krotny zoom cyfrowy]
Ă28ă
Naciskanie
przycisku
zoomu W
Naciskanie
przycisku
zoomu W
[Zoom TELE]
[Zoom SZEROKOKÑTNY]
Przycisk zoomu W / T
ƀ Zdj´cia wykonywane przy u˝yciu zoomu cyfrowego mogà byç nieco
d∏u˝ej przetwarzane przez aparat. Nale˝y wi´c chwil´ odczekaç, a˝
proces ten si´ zakoƒczy.
ƀ JeÊli podczas nagrywania filmu naciskany jest przycisk zoom, nie jest
nagrywany dêwi´k.
ƀ Gdy u˝ywany jest zoom cyfrowy, zauwa˝alne mo˝e byç obni˝enie
jakoÊci obrazu.
ƀ Aby uzyskaç wyraêniejszy obraz z cyfrowym zoomem, naciÊnij przycisk
migawki do po∏owy przy maksymalnym ustawieniu zoomu optycznego,
a nast´pnie ponownie naciÊnij przycisk zoomu T.
ƀ Zoomu cyfrowego nie mo˝na aktywowaç podczas pracy w trybach
[ASR], [FILM], [WYS. SZYB.], [U. WYS. SZYB.], [NOC], [DZIECI],
[ZBLI˚ENIE], [TEKST], [FAJERW.], [SAMOWYZWALACZ],
[˚YWNOÂå], [KAWIARNIA].
ƀ Uwa˝aj, aby nie dotykaç obiektywu, poniewa˝ mo˝e to spowodowaç
powstawanie rozmazanych zdj´ç lub nieprawid∏owe dzia∏anie aparatu.
JeÊli obraz jest przyciemniony, wy∏àcz i ponownie w∏àcz zasilanie
aparatu, aby zmodyfikowaç pozycj´ obiektywu.
ƀ Uwa˝aj, aby nie naciskaç na obiektyw, poniewa˝ mo˝e to spowodowaç
nieprawid∏owe dzia∏anie aparatu.
ƀ Gdy aparat jest w∏àczony, uwa˝aj, aby nie dotykaç ruchomych cz´Êci
obiektywu, poniewa˝ mo˝e do spowodowaç, ˝e obraz b´dzie
przyciemniony i niewyraêny.
ƀ Zoom szerokokàtny i tele mo˝na obs∏ugiwaç przy u˝yciu pilota
zdalnego sterowania.
Przycisk funkcji rozpoznawania twarzy
Ten tryb automatycznie wykrywa pozycj´ fotografowanego obiektu, a
nast´pnie ustawia ostroÊç i ekspozycj´. Wybierz ten tryb, aby w szybki i ∏atwy
sposób fotografowaç twarze.
ż Tryby, w których funkcja ta jest dost´pna: AUTOMATYCZNY, PROGRAM, M,
ASR, EFEKT (M.GIF), SCENA
(PORTRET, DZIECI, PLA˚A I ÂNIEG,
SAMOWYZWALACZ, KAWIARNIA)
1. NaciÊnij przycisk funkcji rozpoznawania twarzy
(
) w trybie, w którym jest ona dost´pna.
W lewej cz´Êci wyÊwietlacza pojawi si´ ikona
funkcji rozpoznawania twarzy.
2. Rozmiar i pozycja ramki automatycznej
regulacji ostroÊci sà automatycznie ustawiane
na twarzy fotografowanej osoby.
3. NaciÊnij przycisk migawki do po∏owy.
Gdy ostroÊç zostanie ustawiona, ramka stanie si´ zielona.
4. NaciÊnij przycisk migawki do koƒca, aby zrobiç zdj´cie.
Ă29ă
Przycisk funkcji rozpoznawania twarzy
ƀ Funkcja ta mo˝e rozpoznaç do 9 twarzy.
ƀ Gdy wykrytych jest kilka twarzy jednoczeÊnie, ostroÊç jest ustawiana na
najbli˝szej osobie.
ƀ Po znalezieniu twarzy, na której ustawiana b´dzie ostroÊç, wokó∏ niej
wyÊwietlana jest bia∏a ramka ostroÊci, a wokó∏ pozosta∏ych twarzy
wyÊwietlane sà szare ramki ostroÊci (do 8). NaciÊnij przycisk migawki
do po∏owy, aby ustawiç ostroÊç na twarzy. Bia∏a ramka stanie si´
wówczas zielona. (¸àcznie 9)
ƀ JeÊli wykrywanie twarzy si´ nie powiod∏o, powróç do wczeÊniejszego
trybu automatycznej regulacji ostroÊci.
ƀ W niektórych sytuacjach funkcja ta mo˝e nie dzia∏aç prawid∏owo.
- Gdy fotografowana osoba ma ciemne okulary lub cz´Êç twarzy jest
schowana.
- Gdy fotografowana osoba nie patrzy w kierunku aparatu.
- Gdy aparat nie rozpoznaje twarzy z powodu zbyt silnego lub zbyt
s∏abego oÊwietlenia.
- Odleg∏oÊç mi´dzy aparatem a obiektem jest zbyt du˝a.
ƀ Maksymalny zasi´g funkcji rozpoznawania twarzy wynosi 2,5 m
(szeroki kàt).
ƀ Im bli˝ej znajduje si´ obiekt, tym szybciej aparat mo˝e go rozpoznaç.
U˝ywanie wyÊwietlacza LCD do konfigurowania ustawieƒ aparatu
Przy u˝yciu menu na wyÊwietlaczu LCD mo˝na skonfigurowaç funkcje
fotografowania/nagrywania.
(ƀ: dost´pne, -: cz´Êciowo dost´pne)
OSTROÂå
NORM. (AF)
ƀ
AUTO MAKRO
ƀ
MAKRO
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
str.33~34
ƀ
-
ƀ
-
WY¸.
ƀ
ƀ
AUTO
ƀ
ƀ
ƀ
-
CZER.OCZ
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
-
ƀ
str.34~35
L.B¸YSK.
WYPE¸NIJ
ƀ
WOL. SYNC.
ƀ
ƀ
-
ƀ
ƀ
-
-
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
CIÑG¸E
ƀ
ƀ
WYS. SZYB.
ƀ
ƀ
U. WYS. SZYB.
ƀ
ƀ
AEB
ƀ
RED CZER OCZU
ROZMIAR
POJEDYNCZE
WYKONYW.
ZDJ¢å
Ă30ă
Strona
MENU
ƀ
ƀ
str.36
str.36
U˝ywanie wyÊwietlacza LCD do konfigurowania ustawieƒ aparatu
Strona
MENU
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
PUNKTOWY
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
CENTR.
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
MI¢KKIE
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
CZ_BIA¸E
ƀ
SEPIA
NIEBIESKI
MULTI
POMIAR
OSTROÂå
NORMALNE
ƀ
ƀ
˚YWE
NORMALNE
ƀ
str.37
CENTR. AF
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
MULTI AF
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
JAKOÂå/SZYBKOÂå KLATEK ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
WY¸.
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
10 SEK.
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
2 SEK.
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
Fotografowany
obszar
ƀ
-
str.37
ƀ
TIMER
ƀ
-
ƀ
PODWÓJNE
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
ZDALNY
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
WY¸.
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
MEMO
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
NAGRYWAJ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
EFEKT
G¸OS
ƀ
str.38
ƀ
Strona
MENU
str.39
str.39~40
ƀ
ƀ
str.40~41
str.38
CZERWONY
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
ZIELONY
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
KOLOR
ƀ
str.32
NEGATYW
ƀ
ƀ
ƀ
-
ƀ
JASNY
ƀ
str.33
NIEST.
ƀ
Ă31ă
U˝ywanie wyÊwietlacza LCD do konfigurowania ustawieƒ aparatu
Strona
MENU
EV
ƀ
ƀ
ISO
ƀ
ƀ
WB
ƀ
ƀ
ƀ
str.42
str.42
ƀ
ƀ
ƀ
str.47
WARTOÂå PRZYS¸ONY
ƀ
str.48
RAMKA
ƀ
str.44
M.GIF
ƀ
str.45
KOMPOZ.
ƀ
str.46~47
ƀ
Istnieje mo˝liwoÊç zmiany tonacji barwnej na
zapisanych zdj´ciach.
Opcja Ciep∏e powoduje nasilenie barwy czerwonej.
Opcja Ch∏odne powoduje nasilenie barwy
niebieskiej.
ƅ Wybór tonacji barwnej
Aby wybraç Tonacj´ barwnà, dotknij i przesuƒ przycisk palcem w lewo lub w
prawo.
str.41
ż Menu mogà ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
ż W ka˝dym z trybów sceny dost´pne opcje mogà byç ró˝ne.
[Nasilenie barw ch∏odnych]
Ă32ă
KOLOR
str.43
SZYBKOÂå MIGAWKI
STABILIZATOR
Tonacja barwna
[Nasilenie barw ciep∏ych]
JasnoÊç
Wybór typu regulacji ostroÊci
Mo˝na zmieniç jasnoÊç obrazu.
Mo˝na wybraç typ regulacji ostroÊci w zale˝noÊci
od odleg∏oÊci obiektu od aparatu.
Zakresy odleg∏oÊci podano poni˝ej.
JASNY
MAKRO
NORM. (AF)
ƅ Zmiana jasnoÊci
Aby wybraç poziom jasnoÊci, dotknij i przesuƒ przycisk palcem w lewo lub w
prawo.
[NORM. (AF)]
[MAKRO]
[AUTO MAKRO]
ƅ Typy trybów regulacji ostroÊci i zakresy ostroÊci
[Ciemny]
[Jasny]
Typ reg. ostroÊci
Szeroki kàt (W)
Tele (T)
NORM. (AF)
80 cm – nieskoƒczonoÊç
80 cm – nieskoƒczonoÊç
MAKRO
4 cm - 80 cm
50 cm - 80 cm
AUTO MAKRO
4cm – nieskoƒczonoÊç
50 cm – nieskoƒczonoÊç
Ă33ă
Wybór typu regulacji ostroÊci
ƀ Gdy wybrany jest tryb makro, mo˝liwe jest wystàpienie drgaƒ aparatu.
Staraj si´ nie poruszaç aparatem w momencie robienia zdj´cia.
ƀ W przypadku robienia zdj´ç w trybie makro z odleg∏oÊci mniejszej ni˝
30 cm wy∏àcz lamp´ b∏yskowà.
Lampa b∏yskowa
Mo˝na wybraç typ lampy b∏yskowej w zale˝noÊci od odleg∏oÊci obiektu od
aparatu.
Zakresy odleg∏oÊci podano poni˝ej.
ƅ Lampa b∏yskowa nie dzia∏a w przypadku u˝ywania
trybów [ASR], [CIÑG¸E], [WYS. SZYB.],
[U. WYS. SZYB.], [AEB], [FILM], [PEJZA˚],
[ZBLI˚ENIE], [TEKST], [ZACHÓD], [ÂWIT],
[FAJERW.], [SAMOWYZWALACZ], [˚YWNOÂå],
[KAWIARNIA].
ƅ Zasi´g lampy b∏yskowej (W: szeroki kàt, T: tele)
ISO
AUTO
Ă34ă
WYPE¸NIJ
CZER.OCZ
AUTO
WY¸.
(Jednostka: m)
NORM. (AF)
MAKRO
AUTO MAKRO
W: 0.8 - 4.5
W: 0.3 - 0.8
W: 0.3 - 4.5
T: 1.5 - 2.4
T: 0.5 - 1.5
T: 0.5 - 2.4
Lampa b∏yskowa
ƀ Po naciÊni´ciu przycisku migawki, gdy lampa b∏yskowa jest ustawiona
na tryb Auto, B∏ysk wype∏niajàcy lub Wolna synchronizacja, pierwszy
b∏ysk jest uruchamiany w celu sprawdzenia warunków fotografowania
(zasi´gu b∏ysku i wspó∏czynnika mocy b∏ysku).
Nie poruszaj aparatem, dopóki nie nastàpi drugi b∏ysk.
ƀ Cz´ste u˝ywanie lampy b∏yskowej powoduje skrócenie ˝ywotnoÊci
akumulatora.
ƀ W normalnych warunkach pracy aparatu czas ∏adowania lampy
b∏yskowej wynosi mniej ni˝ 4 sekund. JeÊli akumulator jest s∏aba, czas
∏adowania jest d∏u˝szy.
ƀ Rób zdj´cia z odleg∏oÊci mieszczàcej si´ w zasi´gu lampy b∏yskowej.
ƀ JakoÊç obrazu nie jest gwarantowana, jeÊli obiekt znajduje si´ zbyt
blisko lub silnie odbija Êwiat∏o.
ƀ W przypadku robienia zdj´cia przy u˝yciu lampy b∏yskowej w s∏abo
oÊwietlonym otoczeniu na obrazie mogà pojawiç si´ bia∏e punkciki.
Punkciki Te sà wynikiem odbijania si´ Êwiat∏a lampy b∏yskowej w pyle
znajdujàcym si´ w powietrzu. Nie oznacza to nieprawid∏owej pracy
aparatu.
ƀ Nie wolno otwieraç wbudowanej lampy b∏yskowej na si∏´. Mo˝e to
spowodowaç uszkodzenie lampy b∏yskowej.
ƅ Wskaênik trybu lampy b∏yskowej
Karta menu Tryb lampy b∏yskowej
Opis
Lampa b∏yskowa
wy∏àczona
Lampa b∏yskowa si´ nie uruchamia. Wybieraj ten
tryb w miejscach lub sytuacjach, w których
u˝ywanie lampy b∏yskowej jest niedozwolone.
W przypadku robienia zdj´cia w s∏abym
oÊwietleniu na wyÊwietlaczu LCD pojawi si´
wskaênik ostrze˝enia o drganiu aparatu (
).
Automatyczna
lampa b∏yskowa
JeÊli obiekt lub t∏o sà ciemne, lampa b∏yskowa
zostanie automatycznie uruchomiona.
Tryb
automatyczny i
redukcja
czerwonych oczu
JeÊli obiekt lub t∏o sà ciemne, lampa b∏yskowa
zostanie automatycznie uruchomiona i zadzia∏a
funkcja redukcji efektu czerwonych oczu.
B∏ysk
wype∏niajàcy
Lampa b∏yskowa uruchamia si´ niezale˝nie od
oÊwietlenia. IntensywnoÊç b∏ysku jest
automatycznie dopasowywana do warunków.
Wolna
synchronizacja
Redukcja
czerwonych oczu
Lampa b∏yskowa dzia∏a przy krótkich czasach
migawki w celu uzyskania prawid∏owo wywa˝onej
ekspozycji. W warunkach s∏abego oÊwietlenia na
wyÊwietlaczu LCD pojawi si´ wskaênik
ostrze˝enia o drganiu aparatu (
).
Gdy wykryty zostanie efekt „czerwonych oczu",
zostanie on automatycznie zredukowany.
Ă35ă
Rozmiar
Tryb Nap´du
Mo˝na wybraç rozmiar zdj´cia w zale˝noÊci od zastosowania.
Mo˝na wybraç typ wykonywania zdj´ç i liczb´ zdj´ç w serii.
Tryb
Tryb fotografowania
Ikona
Rozmiar
3264X
2448
3264X
2176
3072X
2304
Tryb
3264X
1832
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
Tryb Film
Ikona
Rozmiar
640X480
320X240
3264X1832
3072X2304
3264X2176
320x240
3264X2448
640x480
[Tryb FOTOGRAFOWANIA]
[Tryb FILM]
ƀ Im wy˝szà rozdzielczoÊç wybrano, tym mniej zdj´ç zmieÊci si´ w
pami´ci, poniewa˝ zdj´cia o du˝ej rozdzielczoÊci zajmujà wi´cej
miejsca.
Ă36ă
[POJEDYNCZE] : Robione jest tylko jedno zdj´cie
AEB
[CIÑG¸E]
: Wykonywana b´dzie seria zdj´ç,
U. WYS. SZYB.
WYS. SZYB.
a˝ zwolniony zostanie przycisk
CIÑG¸E
migawki. Mo˝liwa liczba zdj´ç
POJEDYNCZE
zale˝y od pojemnoÊci pami´ci.
[WYS. SZYB.] : Po naciÊni´ciu i przytrzymaniu
przycisku migawki robiona jest
[Tryb fotografowania]
seria 3 zdj´ç (ok. 2,5 zdj´cia na
sekund´).
[U. WYS. SZYB.] : Po naciÊni´ciu i przytrzymaniu migawki robionych jest 7
zdj´ç na sekund´. Po zrobieniu serii zdj´ç sà one
zapisywane i odtwarzane na tylnym wyÊwietlaczu LCD.
Maksymalna liczba zdj´ç to 20, a rozmiar zdj´ç to zawsze
1024x768.
[AEB]
: Robiona jest seria trzech zdj´ç przy ró˝nych wartoÊciach
ekspozycji : ekspozycja standardowa (0,0EV), ekspozycja
krótka (-1/2EV) i ekspozycja d∏uga (+1/2EV).
Korzystaj z tego trybu, gdy trudno jest okreÊliç w∏aÊciwà
ekspozycj´ dla obiektu.
ż Wysoka rozdzielczoÊç i jakoÊç zdj´cia wyd∏u˝ajà czas zapisywania zdj´cia i
opóêniajà powrót aparatu do trybu gotowoÊci.
ż Gdy wybrany jest tryb [CIÑG¸E], [WYS. SZYB.], [WYS. SZYB.] lub [AEB],
lampa b∏yskowa jest automatycznie wy∏àczana.
ż Podczas korzystania z funkcji AEB najlepiej jest stosowaç statyw, poniewa˝
czas potrzebny na zapisanie ka˝dego zdj´cia jest wówczas d∏u˝szy i mo˝e
nastàpiç rozmazanie obrazu na skutek drgaƒ aparatu.
ż Gdy wybrany jest tryb [U. WYS. SZYB.], mo˝na wybraç tylko opcje ISO
AUTO, 800, 1600, 3200
Pomiar Êwiat∏a
JeÊli nie mo˝na uzyskaç odpowiednich warunków ekspozycji, mo˝na zmieniç
metod´ pomiaru, aby umo˝liwiç robienie jaÊniejszych zdj´ç.
[MULTI]
: WartoÊç ekspozycji jest obliczana na
podstawie przeci´tnego nat´˝enia
CENTR.
Êwiat∏a w fotografowanym obszarze.
PUNKTOWY
Jednak najwi´kszy wp∏yw na wynik
MULTI
obliczeƒ ma oÊwietlenie Êrodka
obrazu. Jest to opcja odpowiednia do
ogólnego u˝ytku.
[Tryb PROGRAM]
[PUNKTOWY] : Pomiar Êwiat∏a jest wykonywany tylko na
prostokàtnym obszarze na Êrodku wyÊwietlacza LCD. Ta opcja jest
odpowiednia w sytuacjach, gdy ekspozycja obiektu znajdujàcego
si´ na Êrodku jest prawid∏owa, pomimo tylnego oÊwietlenia.
[CENTR.] : WartoÊç ekspozycji jest obliczana na podstawie przeci´tnego
nat´˝enia Êwiat∏a w fotografowanym obszarze. Jednak najwi´kszy
wp∏yw na wynik obliczeƒ ma oÊwietlenie Êrodka kadru. Jest to
odpowiedni tryb do fotografowania ma∏ych obiektów, takich jak
kwiaty lub owady.
ż JeÊli obiekt nie znajduje si´ na Êrodku fotografowanego obszaru, nie u˝ywaj
funkcji pomiaru punktowego, poniewa˝ mo˝e wówczas nastàpiç
nieprawid∏owa ekspozycja. W takiej sytuacji lepiej jest u˝yç funkcji
kompensacji ekspozycji.
Funkcja ACB (Auto Contrast Balance — automatyczny balans kontrastu)
Funkcja ta automatycznie dostosowuje kontrast podczas fotografowania w
miejscach o du˝ych ró˝nicach ekspozycji, np. w przypadku tylnego
podÊwietlenia lub mocnego kontrastu. Automatycznie reguluje ona jasnoÊç,
umo˝liwiajàc wyraêne uchwycenie obiektu.
ż W przypadku u˝ywania trybu AUTOMATYCZNY I PROGRAM dzia∏a funkcja
ACB.
ż W przypadku wybrania trybu [WYS. SZYB.], [U. WYS. SZYB.], [AEB] funkcja
ACB nie dzia∏a.
ż Gdy wybrana funkcja ACB, mo˝na wybraç tylko opcje ISO AUTO, 100.
OstroÊç obrazu
Mo˝liwe jest ustawienie ostroÊci obrazu. Rezultatu ustawienia ostroÊci nie
mo˝na sprawdziç na wyÊwietlaczu LCD przed zrobieniem zdj´cia, poniewa˝
funkcja ta dzia∏a dopiero po zapisaniu zdj´cia w pami´ci.
[MI¢KKIE]
: Kraw´dzie obrazu sà zmi´kczane.
Efekt ten jest odpowiedni do zdj´ç,
które b´dà edytowane na
komputerze.
[NORMALNE] : Kraw´dzie obrazu sà ostre.
Jest to opcja odpowiednia do
drukowania.
[˚YWE]
: Kraw´dzie obrazu sà podkreÊlone.
Kraw´dzie b´dà ostre, ale na
obrazie mo˝e pojawiç si´ szum.
˚YWE
NORMALNE
MI¢KKIE
[Tryb PROGRAM]
Ă37ă
Efekt
Fotografowany obszar
Dzi´ki wykorzystaniu cyfrowego procesora aparatu mo˝liwe jest dodawanie
na obrazach efektów specjalnych.
W zale˝noÊci od warunków fotografowania mo˝na wybraç odpowiedni typ
fotografowanego obszaru.
: Na obrazie nie jest dodawany ˝aden efekt
NIEBIESKI
: Obrazy b´dà zapisywane jako czarno-bia∏e.
SEPIA
: Obrazy b´dà zapisywane w kolorach sepii
CZ_BIA¸E
(odcienie barw ˝ó∏to-bràzowych).
NORMALNE
: Obrazy b´dà zapisywane w odcieniach
niebieskich.
: Obrazy b´dà zapisywane w odcieniach
[Tryb PROGRAM]
czerwonych.
: Obrazy b´dà zapisywane w odcieniach zielonych.
: Obrazy b´dà zapisywane jako negatywy.
: Mo˝na zmieniç wartoÊci dla koloru czerwonego (R, ang. red),
zielonego (G, ang. green) i niebieskiego (B, ang. blue).
Te opcje mo˝na wybraç tylko w trybie Efekty specjalne.
[CENTR. AF]: OstroÊç zostanie ustawiona na
prostokàtnym obszarze na Êrodku
wyÊwietlacza LCD.
[MULTI AF] : Aparat wybiera wszystkie dost´pne
punkty automatycznej regulacji
ostroÊci spoÊród 9 punktów.
MULTI AF
CENTR. AF
[Tryb PROGRAM]
[CENTR. AF]
[MULTI AF]
ż JeÊli aparat ustawi ostroÊç na obiekcie, ramka fotografowanego obszaru staje si´
zielona. JeÊli aparat nie ustawi ostroÊci na obiekcie, ramka fotografowanego
obszaru staje si´ czerwona.
Ă38ă
JakoÊç/liczba klatek na sekund´
Samowyzwalacz / IloÊç klatek na sekund´
Mo˝na wybraç wspó∏czynnik kompresji w zale˝noÊci od potrzeb. Im wy˝szy
wspó∏czynnik kompresji, tym ni˝sza jakoÊç obrazu.
Dzi´ki tej funkcji osoba fotografujàca mo˝e równie˝ zostaç uwieczniona na
zdj´ciu.
Tryb fotografowania
Tryb
Tryb Film
Ikona
JakoÊç
B. DOBRA
DOBRA
NORMALNA
30kl/sek.
15kl/sek.
Format plików
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
- Wybór funkcji samowyzwalacza :
ZDALNY
Zdj´cie zostanie zrobione po up∏ywie okreÊlonego
PODWÓJNE
2 SEK.
czasu od momentu naciÊni´cia przycisku migawki.
10 SEK.
Nast´pnie funkcja samowyzwalacza zostanie
WY¸.
wy∏àczona.
- Wybór trybu zdalnego :
Zdj´cie zostanie zrobione po up∏ywie 2 sekund od
momentu naciÊni´cia przycisku migawki na pilocie zdalnego sterowania.
Po zrobieniu zdj´cia tryb zdalny nadal b´dzie aktywny. Dopiero naciÊni´cie
przycisku zasilania spowoduje wy∏àczenie trybu zdalnego.
NORMALNA
DOBRA
15 kl/sek.
B.DOBRA
30 kl/sek.
ƅ Opis funkcji samowyzwalacza / trybu zdalnego
Ikona
[Tryb FOTOGRAFOWANIA]
Tryb
Opis
[Tryb FILM]
WY¸.
ƀ Ten format pliku jest zgodny z systemem DCF (Design rule for Camera
File).
ƀ JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG jest standardem
kompresji obrazów, stworzonym przez Joint Photographic Experts
Group.
Jest to najbardziej powszechny typ kompresji zdj´ç i grafiki, poniewa˝
zapewnia on wydajnà kompresj´ plików.
Funkcja samowyzwalacza nie jest aktywna.
10SEK.
Zdj´cie zostanie zrobione po up∏ywie 10 sekund od
momentu naciÊni´cia przycisku migawki.
2SEK.
Zdj´cie zostanie zrobione po up∏ywie 2 sekund od momentu
naciÊni´cia przycisku migawki.
PODWÓ Po oko∏o 10 sekundach zostanie zrobione zdj´cie, a po 2
kolejnych sekundach zostanie zrobione jeszcze jedno zdj´cie.
JNE
ZDALNY
Mo˝na zrobiç zdj´cie przy u˝yciu przycisku pilota zdalnego
sterowania zamiast przycisku migawki na aparacie.
Ă39ă
Samowyzwalacz / IloÊç klatek na sekund´
Nagrywanie g∏osu / notatka g∏osowa
ƅ Zasi´g pilota zdalnego sterowania
G∏os mo˝e byç nagrywany tak d∏ugo, jak pozwala na to dost´pna pojemnoÊç
pami´ci (maks. 10 godzin). Mo˝na równie˝ dodaç komentarz g∏osowy do
zdj´cia zapisanego w pami´ci.
Przed rozpocz´ciem fotografowania przy u˝yciu pilota
zdalnego sterowania zapoznaj si´ z danymi dotyczàcymi
zasi´gu pilota przedstawionymi na ilustracji.
[Przycisk migawki na pilocie
zdalnego sterowania]
ƅ Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania
Wk∏adajàc bateri´ do pilota zdalnego sterowania, upewnij si´, ˝e biegun dodatni
(+) jest skierowany w gór´, a biegun ujemny (-) jest skierowany w dó∏. Bateri´
pilota zdalnego sterowania wymieniaj w lokalnym punkcie serwisowym. U˝ywaj
baterii 3 V CR 2025.
ƀ Podczas robienia zdj´cia przy u˝yciu funkcji samowyzwalacza, lampka
samowyzwalacza dzia∏a w nast´pujàcy sposób :
Ustawienie 2-sekundowego samowyzwalacza : Lampka
samowyzwalacza miga przez 2 sekundy w odst´pach co 0,25 sekundy.
Ustawienie 10-sekundowego samowyzwalacza : Lampka
samowyzwalacza miga przez 7 sekund w odst´pach co 1 sekund´.
Przez pozosta∏e 3 sekundy miga w odst´pach co 0,25 sekundy.
ƀ JeÊli w trybie samowyzwalacza zostanie naciÊni´ty przycisk cofania
(BACK), funkcja samowyzwalacza zostanie anulowana.
ƀ Aby zapobiec drganiom aparatu, u˝ywaj statywu.
Ă40ă
ƅ Nagrywanie g∏osu
1. Wybierz dowolny tryb zapisu, z wyjàtkiem trybu
Film, przy u˝yciu pokr´t∏a wyboru trybu.
2. Wybierz tryb nagrywania g∏osu przy
u˝yciu sensora.
3. NaciÊnij przycisk migawki, aby rozpoczàç
nagrywanie g∏osu.
- NaciÊnij przycisk migawki raz. Rozpocznie si´
nagrywanie g∏osu, które mo˝e trwaç przez ca∏y
dost´pny czas nagrywania (maks. 10 godzin).
Czas nagrywania b´dzie widoczny na
wyÊwietlaczu LCD. Po zwolnieniu przycisku
migawki nagrywanie nie zostanie przerwane.
- Aby zatrzymaç nagrywanie, naciÊnij ponownie
przycisk migawki.
- Format plików : *.wav
NAGRYWAJ
MEMO
WY¸.
NAGRYWAJ
MEMO
WY¸.
Nagrywanie g∏osu / notatka g∏osowa
Stabilizacja klatek filmowych
ƅ Notatka g∏osowa
Funkcja ta pomaga w stabilizacji obrazu podczas nagrywania filmu.
To menu mo˝na wybraç tylko w trybie FILM.
1. Wybierz dowolny tryb zapisu, z wyjàtkiem trybu
Film, przy u˝yciu pokr´t∏a wyboru trybu.
NAGRYWAJ
2. Wybierz tryb notatki g∏osowej (MEMO) przy
MEMO
u˝yciu sensora.
WY¸.
JeÊli wskaênik notatki g∏osowej pojawi si´
na wyÊwietlaczu LCD, oznacza to,
˝e ustawienie jest prawid∏owe.
3. NaciÊnij przycisk migawki, aby zrobiç zdj´cie.
Obraz zostanie zapisany na karcie pami´ci.
4. Notatka g∏osowa b´dzie nagrywana przez dziesi´ç sekund od momentu
zapisania zdj´cia. NaciÊni´cie przycisku migawki przed up∏ywem tego czasu
spowoduje zakoƒczenie nagrywania notatki g∏osowej.
1. Wybierz ikon´ (
) przy u˝yciu sensora w celu
stabilizacji obrazu podczas nagrywania filmu.
Ponowne naciÊni´cie ikony spowoduje anulowanie
funkcji.
2. Zasi´g nagrywanych klatek jest w´˝szy w
przypadku wybrania tej opcji.
ƀ Optymalna odleg∏oÊç pomi´dzy osobà, której g∏os jest nagrywany,
a aparatem (mikrofonem) to 40 cm.
Ă41ă
Kompensacja ekspozycji
ISO
Aparat automatycznie dostosowuje ekspozycj´ do warunków oÊwietlenia.
WartoÊç ekspozycji mo˝na równie˝ wybraç przy u˝yciu funkcji kompensacji
ekspozycji
Menu kompensacji ekspozycji jest dost´pne w trybie Program, ASR i Film.
Dla wykonywanych zdj´ç mo˝na ustawiç czu∏oÊç ISO.
W skali ISO podawana jest Êwiat∏oczu∏oÊç matrycy w aparacie.
Menu ISO jest dost´pne w trybie Program i R¢CZNE.
ƅ Kompensacja ekspozycji
1. NaciÊnij przycisk funkcji kompensacji ekspozycji,
aby wyÊwietliç pasek kompensacji ekspozycji, jak
pokazano na ilustracji.
2. Dotknij przycisk i przesuƒ go palcem w
odpowiednià stron´, aby wybraç wartoÊç
ekspozycji.
3. NaciÊnij ponownie przycisk funkcji kompensacji
ekspozycji. Ustawiona wartoÊç zostanie zapisana i nastàpi wyjÊcie z trybu
konfiguracji kompensacji ekspozycji.
ż Ujemna wartoÊç kompensacji ekspozycji powoduje redukcj´ ekspozycji.
Dodatnia wartoÊç kompensacji ekspozycji zwi´ksza ekspozycj´ i obraz na
wyÊwietlaczu LCD mo˝e byç jasny lub zdj´cia mogà nie byç dobrej jakoÊci.
Ă42ă
- AUTO :
Czu∏oÊç aparatu jest automatycznie zmieniana w
zale˝noÊci od czynników, takich jak nat´˝enie
oÊwietlenia lub jasnoÊç obiektu.
- 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 :
Jednak wraz ze wzrostem wartoÊci ISO wzrasta
poziom szumu na obrazie, powodujàc, ˝e staje si´
on bardziej ziarnisty.
Wy˝sza wartoÊç ISO powoduje wi´kszà wra˝liwoÊç na Êwiat∏o, co owocuje
mo˝liwoÊcià zastosowania krótszych czasów otwarcia migawki lub mniejszego
otworu przys∏ony. Jednak˝e nale˝y pami´taç, i˝ wi´ksze wartoÊci ISO
podnoszà wielkoÊç szumów na wykonanych zdj´ciach, co nie zawsze jest
po˝àdane.
ż Gdy wybrany jest tryb [U. WYS. SZYB.], mo˝na wybraç tylko opcje ISO
AUTO, 800, 1600, 3200.
Balans bieli
Funkcja balansu bieli pozwala na dostosowanie kolorów tak, aby wyglàda∏y
bardziej naturalnie. Gdy wybrana jest opcja inna ni˝ AWB (Automatyczny
balans bieli), mo˝na wybraç tylko efekt negatywu.
Menu balansu bieli jest dost´pne w trybie Program, R¢CZNE, ASR i Film.
AUTO
ÂW. DZIENNE
ZACHMURZENIE
JARZENIOWE H
JARZENIOWE L
˚AROWE
W¸ASNE UST.
: Aparat automatycznie
wybiera odpowiednie
ustawienie balansu bieli, w
zale˝noÊci od
przewa˝ajàcych warunków
oÊwietlenia.
: Do fotografowania na
zewnàtrz.
: Do fotografowania przy zachmurzonym niebie.
: Do fotografowania w Êwietle jarzeniowym emitowanym
przez Êwietlówki trójpasmowe.
: Do fotografowania w bia∏ym Êwietle jarzeniowym.
: Do fotografowania w oÊwietleniu ˝arowym (przy
standardowych ˝arówkach).
: Umo˝liwia u˝ytkownikowi ustawienie balansu bieli w
zale˝noÊci od warunków fotografowania.
W niektórych warunkach oÊwietlenia na zdj´ciach mo˝e pojawiaç si´ dominata
barwna (dominacja jednego koloru).
ƅ U˝ywanie w∏asnego ustawienia balansu bieli
Ustawienia balansu bieli mogà si´ nieco ró˝niç w zale˝noÊci od
Êrodowiska fotografowania. Ustawiajàc w∏asny poziom balansu bieli,
mo˝na wybraç optymalne ustawienie dla danej sytuacji.
1. Wybierz opcj´ W¸ASNE USTAWIENIE (
)
w menu balansu bieli i umieÊç przed aparatem
bia∏à kartk´ papieru tak, aby na wyÊwietlaczu
LCD widoczny by∏ tylko bia∏y kolor.
‫ط‬
[Bia∏y papier]
2. Przycisk OK
: wybór poprzedniego
ustawienia w∏asnego
balansu bieli.
Przycisk cofania (BACK) : anulowanie ustawienia
POMIAR: MIGAWKA
w∏asnego balansu bieli.
POPRZ.: OK
ANULUJ: BACK
Przycisk migawki
: |zapisanie nowego
ustawienia w∏asnego balansu bieli.
- Wybrana wartoÊç balansu bieli b´dzie stosowana od nast´pnego
zrobionego zdj´cia.
- Balans bieli ustawiony przez u˝ytkownika b´dzie stosowany, dopóki nie
zostanie zastàpiony innym ustawieniem.
OK
Ă43ă
Menu trybu Scena
Efekty : Ramka na zdj´cie
Przy u˝yciu menu tego trybu mo˝na w ∏atwy sposób skonfigurowaç
optymalne ustawienia dla ró˝nych warunków fotografowania.
Zrobione zdj´cie mo˝na umieÊciç w jednym z 9
rodzajów ramek.
[NOC]
(
[PORTRET]
(
[DZIECI]
(
[PEJZA˚]
[ZBLI˚ENIE]
(
(
[TEKST]
[ZACHÓD]
[ÂWIT]
[PODÂW.]
(
(
(
(
[FAJERW.]
[PLA˚A&ÂNIEG]
(
(
[SAMOWYZWALACZ] (
[˚YWNOÂå]
(
[KAWIARNIA]
(
Ă44ă
) : Fotografowanie
nieruchomych
obiektów w nocy lub
w ciemnym
otoczeniu.
) : Fotografowanie
osób.
) : Fotografowanie szybko poruszajàcych si´
obiektów, na przyk∏ad dzieci.
) : Fotografowanie oddalonych scenerii.
) : Fotografowanie z bliska ma∏ych obiektów, takich
jak roÊliny czy owady.
) : Fotografowanie dokumentów.
) : Fotografowanie zachodów s∏oƒca.
) : Sceny o Êwicie.
) : Portrety bez cieni spowodowanych przez tylne
oÊwietlenie.
) : Fotografowanie fajerwerków.
) : Sceny nad morzem, nad jeziorem, na pla˝y i na
Êniegu.
) : W tym trybie osoba fotografujàca mo˝e równie˝
zostaç uwieczniona na zdj´ciu.
) : Umo˝liwia fotografowanie smakowicie
wyglàdajàcych daƒ.
) : Fotografowanie kawiarni i restauracji.
ƅ Na zdj´ciach wykonanych przy u˝yciu menu
Ramka nie b´dzie drukowana data ani czas.
: Ramka nie jest dodawana.
Efekty : Ruchomy obraz GIF
Ze zdj´ç mo˝na utworzyç ruchomy obraz w formacie GIF.
ƅ Animowany GIF : Zrób seri´ zdj´ç i zapisz je jako plik. Plik ten b´dzie
obs∏ugiwa∏ animacj´.
ƅ Tworzenie animowanego GIF
1. Wybierz tryb Efekt, obracajàc pokr´t∏o wyboru
trybu.
2. NaciÊnij przycisk menu ruchomego obrazu GIF.
3. Wybierz rozmiar obrazu i liczb´ klatek na sekund´.
4. NaciÊnij przycisk migawki, aby zrobiç zdj´cia.
(Maks. 50 obrazów)
5. Obrazy sà zapisywane jako plik w formacie GIF.
320x240
2 KL/SEK.
400x300
3 KL/SEK.
[Wybór rozmiaru obrazu]
[Wybór liczby klatek na sekund´]
ZAPISZ : OK
[Robienie zdj´ç]
ANULUJ: BACK
[NaciÊni´cie przycisku OK]
ƀ Poniewa˝ format GIF ma ograniczenia w zakresie odcieni, jakoÊç
obrazu mo˝e si´ obni˝yç.
Ă45ă
Efekty : Kompozycja zdj´ç
ƅ Zmiana cz´Êci kompozycji zdj´ç przed zrobieniem ostatniego zdj´cia
Mo˝na po∏àczyç ze sobà 2, 3 lub 4 zdj´cia,
tworzàc jedno zdj´cie.
Przed zrobieniem ostatniego zdj´cia mo˝na zmieniç cz´Êç kompozycji zdj´ç.
1. Podczas robienia zdj´ç do kompozycji naciÊnij przycisk cofania (BACK).
2. Ostatni zdj´cie zostanie usuni´ty i wyÊwietlona zostanie nowa ramka. JeÊli
przed usuni´tym zdj´ciem zosta∏o zrobione jeszcze jedno i ma ono równie˝
zostaç usuni´te, naciÊnij ponownie przycisk cofania (BACK).
[KOMPOZ. 1]
[KOMPOZ. 2]
[KOMPOZ. 3]
[KOMPOZ. 4]
PRZECHWYå:SH USU¡ : BACK
NaciÊni´cie przycisku BACK
PRZECHWYå:SH USU¡ : BACK
ƅ Wybór kompozycji 2 zdj´ç
[Przed zrobieniem trzeciego zdj´cia]
NaciÊni´cie
przycisku
migawki
NaciÊni´cie
przycisku
migawki
PRZECHWYå:SH
[Aparat gotowy do
zrobienia zdj´cia]
USU¡: BACK
[Pierwsze zdj´cie]
OK
ZAPISZ : OK
USU¡: BACK
[Drugie zdj´cie]
[Ostateczny obraz]
ƀ JeÊli podczas tworzenia kompozycji zdj´ç naciÊni´ty zostanie przycisk
trybu odtwarzania lub obrócone zostanie pokr´t∏o wyboru trybu , aparat
zostanie prze∏àczony na wybrany tryb pracy. WczeÊniej zrobione
zdj´cia zostanà usuni´te.
ƀ Po zrobieniu ostatniego zdj´cia do kompozycji naciÊnij przycisk OK.
Wówczas rozpocznie si´ nagrywanie notatki g∏osowej.
Ă46ă
[PrzejÊcie wstecz do drugiego zdj´cia]
NaciÊni´cie
przycisku
OK
3. NaciÊnij przycisk migawki, aby zrobiç nowe zdj´cie.
Efekty : Kompozycja zdj´ç
Czas migawki
ƅ Zmiana cz´Êci kompozycji zdj´ç po zrobieniu ostatniego zdj´cia
Tryb pozwala na ustawienie czasu migawki dla
automatycznej ekspozycji. Krótki czas migawki
pozwala uchwyciç obiekt zamro˝ony w ruchu.
D∏ugi czas migawki daje efekt rozmazania
poruszajàcego si´ obiektu.
Przed zapisaniem zdj´cia mo˝na zmieniç cz´Êç kompozycji zdj´ç.
1. Po zrobieniu ostatniego zdj´cia zostanie
wyÊwietlony ekran pokazany na ilustracji.
2. Wybierz zdj´cie do usuni´cia przy u˝yciu sensora.
3. NaciÊnij przycisk cofania (BACK), aby usunàç
wybrane zdj´cie.
4. NaciÊnij przycisk migawki, aby ponownie zrobiç
zdj´cie.
5. NaciÊnij przycisk OK, aby zapisaç zdj´cie.
ZAPISZ : OK
USU¡: BACK
ƅ Ustawianie czas migawki
Aby wybraç czas migawki, dotknij i przesuƒ przycisk palcem w lewo lub w
prawo.
D∏ugi
Krótki
Ă47ă
WartoÊç przys∏ony
Tryb Galeria obrazów
Funkcja ta umo˝liwia ustawienie wartoÊci
przys∏ony dla automatycznej ekspozycji.
Mniejsze wartoÊci przys∏ony sprawiajà, ˝e
fotografowany obiekt jest ostry, ale t∏o rozmazane.
Wi´ksze wartoÊci przys∏ony sprawiajà, ˝e zarówno
fotografowany obiekt, jak i t∏o sà ostre.
Podczas odtwarzania zdj´ç mo˝na ustawiç rozmaite efekty i s∏uchaç muzyki
w tle. Mo˝na odtwarzaç tylko zdj´cia. Pliki filmowe i dêwi´kowe nie sà
odtwarzane.
ƅ Wybór trybu odtwarzania
1. Wybierz tryb Galeria obrazów, obracajàc pokr´t∏o
wyboru trybu.
2. NaciÊnij przycisk typu odtwarzania, aby wyÊwietliç
nast´pujàce opcje.
: Odtwarzanie wed∏ug albumów
: Odtwarzanie wed∏ug daty
3. Wybierz ˝àdany tryb odtwarzania przy u˝yciu sensora.
Ă48ă
Tryb Galeria obrazów
Tryb Album
zdj´cia sà odtwarzane wed∏ug albumów.
JeÊli karta pami´ci nie jest w∏o˝ona, mo˝na wybraç album
W∏asne/Rodzina/Przyjaciele/Zdarzenia. Odtwarzane sà wszystkie obrazy
zapisane w pami´ci wewn´trznej.
ƅ Wybór albumu
Album mo˝na wybraç przy u˝yciu sensora.
Przed wybraniem albumu, umieÊç zdj´cia w
odpowiednich albumach.
: Odtwarzane sà wszystkie zdj´cia zapisane
w pami´ci.
: Odtwarzane sà zdj´cia zapisane w albumie
W∏asne.
: Odtwarzane sà zdj´cia zapisane w albumie Rodzina.
: Odtwarzane sà zdj´cia zapisane w albumie Przyjaciele.
: Odtwarzane sà zdj´cia zapisane w albumie Zdarzenia.
ƅ Dodawanie zdj´ç do albumu
NaciÊnij przycisk menu [ED. ALBUM], aby wyÊwietliç
opcje pokazane poni˝ej.
- Przesuwanie kursora / wybieranie obrazów
: Sensor (poziomy)
ED. ALBUM
- Wybieranie zdj´ç
: Naciskanie sensora (poziomego)
zdj´cia mo˝na wybieraç pojedynczo.
- Wybór / anulowanie albumu
: Przycisk danego albumu
: Dodawanie obrazów do albumu W∏asne.
: Dodawanie obrazów do albumu Rodzina.
: Dodawanie obrazów do albumu Przyjaciele.
: Dodawanie obrazów do albumu Zdarzenia.
WYBIERZ :
WIDOK: BACK
- PrzejÊcie do poprzedniego menu: przycisk cofania (BACK)
Ă49ă
Tryb Galeria obrazów
ƅ Odtwarzanie albumu
ƅ Obracanie obrazu
NaciÊnij przycisk pokazu slajdów.
SLAJDY
100-0001
: Uruchamianie pokazu slajdów
: Wybór efektu dla pokazu slajdów
: Ustawianie interwa∏u odtwarzania
: Wybór muzyki w tle
Razem ze zdj´ciami mo˝na odtwarzaç
OFF
muzyk´.
Mo˝na wybieraç tylko zapisane pliki muzyczne.
Nie mo˝na dodawaç utworów do listy muzyki w tle.
: Wybór czasu odtwarzania
[ODTWARZ.]
: Pokaz slajdów zakoƒczy si´ po jednym cyklu.
[POW T. ODTW.] : Pokaz slajdów b´dzie powtarzany, dopóki nie
zostanie anulowany.
ż Ka˝demu efektowi towarzyszy inna muzyka w tle.
ż Wi´cej informacji na temat pokazu slajdów znajduje si´ na stronach 57.
- NaciÊnij przycisk menu EDYTUJ, aby wyÊwietliç
opcje pokazane poni˝ej.
- Mo˝na obróciç obraz w wybranym kierunku.
NaciÊnij poziomy sensor.
- Wybrane zdj´cie mo˝na obracaç dotykajàc
sensor. NaciÊnij sensor, aby zapisaç obrócone
zdj´cie.
: obraca obraz w prawo.
: obraca obraz w lewo.
Tryb Data
Wraz ze zdj´ciem zapisywana jest tak˝e data jego zrobienia.
W trybie Data zdj´cia sà odtwarzane wed∏ug daty.
ƅ Wybór daty
Dat´ mo˝na wybraç przy u˝yciu sensora.
ż Obs∏uga menu trybu Data jest taka sama
jak menu trybu Album.
Wi´cej informacji na stronie 49.
Ă50ă
Tryb Galeria obrazów
4. Za pomocà dolnego przycisku inteligentnego
wybierz ˝àdane zdj´cia.
Wybierz tryb zdj´ç
Wybierz ˝àdane zdj´cia i uruchom pokaz slajdów.
Funkcja “Wybierz tryb zdj´ç” nie dzia∏a, jeÊli nie jest w∏o˝ona karta pami´ci.
1. Wybierz pokaz slajdów przy u˝yciu przycisku
inteligentnego.
SLAJDY
2. U˝yj przycisku inteligentnego i wybierz tryb
odtwarzania.
5. Po wybraniu zdj´cia w prawym, górnym rogu
wyÊwietlona zostanie ikona opcji, a w dolnym
rogu widoczna b´dzie liczba wybranych zdj´ç.
6. NaciÊnij przycisk OK przy u˝yciu przycisku
inteligentnego.
2
7. Za pomocà przycisku inteligentnego naciÊnij
przycisk ODTWARZ., aby rozpoczàç pokaz
slajdów.
ODTWARZ.
3. Aby wybraç ikon´ opcji zdj´ç, u˝yj dolnego
przycisku inteligentnego.
Ă51ă
Uruchamianie trybu odtwarzania
W∏àcz aparat i wybierz tryb odtwarzania, naciskajàc przycisk odtwarzania
(
). Aparat b´dzie wówczas gotowy do odtwarzania Zdj´ç/plików
zapisanych w pami´ci.
JeÊli w aparacie znajduje si´ karta pami´ci, wszystkie funkcje aparatu
dotyczà tylko karty pami´ci.
ƀ Tryb cichy: Aby wybraç tryb cichy, naciÊnij i przytrzymaj przycisk
odtwarzania przez ponad 3 sekundy. W trybie cichym nie
jest emitowany dêwi´k migawki, sygna∏ dêwi´kowy, dêwi´k
startowy ani dêwi´ki efektów. Aby anulowaç tryb cichy,
w∏àcz ponownie aparat przy u˝yciu przycisku zasilania.
JeÊli w aparacie nie ma karty pami´ci, wszystkie funkcje aparatu dotyczà
tylko pami´ci wewn´trznej.
Odtwarzanie zdj´ç
Odtwarzanie filmu
1. Wybierz tryb ODTWARZANIA, naciskajàc
przycisk odtwarzania (
).
1. Wybierz zapisany plik filmowy, który ma zostaç
odtworzony, przy u˝yciu sensora.
2. NaciÊnij przycisk odtwarzania, aby odtworzyç plik
filmowy.
- Aby wstrzymaç odtwarzanie filmu, naciÊnij
ponownie przycisk II.
- Kolejne naciÊni´cie przycisku Ș spowoduje
wznowienie odtwarzania filmu.
- Aby przewinàç odtwarzany film wstecz, naciÊnij
przycisk ȖȖ. Aby przewinàç film do przodu,
naciÊnij przycisk ȘȘ. Naciskanie przycisku
ȖȖ/ȘȘ spowoduje zwi´kszanie pr´dkoÊci
przewijania do 2x, 4x, 8x lub 16x.
- Aby zatrzymaç odtwarzanie filmu, naciÊnij
przycisk ֛.
3. Po naciÊni´ciu przycisku cofania (BACK) menu powróci do trybu odtwarzania.
2. Na wyÊwietlaczu LCD pojawi si´ ostatnie
zdj´cie zapisane w pami´ci.
3. Aby wybraç zdj´cie, dotknij i przesuƒ
przycisk palcem w lewo lub w prawo.
żPo naciÊni´ciu przycisku ‫ ڡ‬lub ‫ ڢ‬zdj´cia
b´dà odtwarzane w sposób ciàg∏y
‫ڡ‬
Ă52ă
‫ڢ‬
Uruchamianie trybu odtwarzania
Funkcja fotografowania scen filmu
Odtwarzanie nagranego g∏osu
umo˝liwia uchwycenie scen filmu w formie zdj´ç.
1. NaciÊnij przycisk II podczas odtwarzania pliku
filmowego.
2. NaciÊnij przycisk opcji Przechwyç.
Uchwycony obraz zapisywany jest jako nowy plik.
PRZECHWYå
ż Uchwycony obraz ma taki sam rozmiar jak film,
z którego pochodzi (640x480, 320x240).
Wycinanie fragmentów filmu
100-0001
1. Wybierz zapisany plik dêwi´kowy, który ma zostaç
odtworzony, przy u˝yciu sensora.
2. NaciÊnij przycisk odtwarzania, aby wyÊwietliç opcje
dla g∏osu.
3. NaciÊnij przycisk Ș, aby odtworzyç plik
dêwi´kowy.
- Aby wstrzymaç odtwarzanie pliku dêwi´kowego,
naciÊnij ponownie przycisk II.
- Kolejne naciÊni´cie przycisku Ș spowoduje wznowienie odtwarzania pliku
dêwi´kowego.
- Aby przewinàç odtwarzany plik dêwi´kowy wstecz, naciÊnij przycisk ȖȖ.
Aby przewinàç plik dêwi´kowy do przodu, naciÊnij przycisk ȘȘ.
- Aby zatrzymaç odtwarzanie pliku dêwi´kowego, naciÊnij przycisk ֛.
Podczas odtwarzania filmu mo˝na wyciàç wybrane klatki.
1. NaciÊnij przycisk opcji wycinania w momencie,
który ma byç poczàtkiem wycinanego fragmentu.
2. NaciÊnij przycisk opcji wycinania w momencie,
który ma byç koƒcem wycinanego fragmentu.
3. WyÊwietlone zostanie okno potwierdzenia.
4. NaciÊnij sensor, aby wybraç
˝àdanà opcj´.
[TAK] : Wyci´te klatki sà zapisywane jako nowy plik.
[NIE] : Wycinanie jest anulowane.
PRZYCINANIE?
TAK
NIE
ż JeÊli czas odtwarzania jest krótszy ni˝ 5 sekundy, wycinanie nie jest mo˝liwe.
Ă53ă
Uruchamianie trybu odtwarzania
Wskazania wyÊwietlacza LCD
Odtwarzanie nagranej notatki g∏osowej
1. Wybierz zdj´cie zawierajàce notatk´ g∏osowà przy
u˝yciu sensora.
2. NaciÊnij przycisk edytowania, aby wyÊwietliç
opcje.
ODTW. MEMO
3. NaciÊnij przycisk menu ODTW. MEMO, aby
odtworzyç notatk´ g∏osowà.
- Aby wstrzymaç odtwarzanie pliku dêwi´kowego,
naciÊnij przycisk II.
- Kolejne naciÊni´cie przycisku Ș spowoduje wznowienie odtwarzania pliku
dêwi´kowego.
- Aby zatrzymaç odtwarzanie pliku dêwi´kowego, naciÊnij przycisk ֛.
Wskazania wyÊwietlacza LCD
Na wyÊwietlaczu LCD wyÊwietlane sà informacje o funkcjach fotografowania /
nagrywania wyÊwietlanych obrazów.
‫װ‬
‫گ‬
‫ڡ‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
‫ڤ‬
‫ڥ‬
‫ڦ‬
‫ڧ‬
‫ڨ‬
Ă54ă
ISO : 100
AV : F2.8
TV : 1/30
FLASH : ON
3264 X 2448
2007.07.01
Nr
Opis
1
Akumulator
Ikona
Strona
str.16
2
ISO
80~3200
str.42
3
WartoÊç przys∏ony
F2.8 ~ F7.0
str.48
4
SzybkoÊç migawki
15~1/1500
str.47
5
Lampa b∏yskowa
ON/OFF
str.34~35
6
Rozmiar obrazu
3264 X 2448
str.36
7
Data zapisu
2007.07.01
-
8
Pasek przesuwany
9
Menu funkcji : NaciÊnij sensor
-
10
Menu ustawieƒ
str.67~69
11
Menu DPOF
str.59
12
Menu kasowania
str.58
13
Menu zabepieczania
str.58
Edit
/
Play
-
14
Menu pokazu slajdów
str.57
‫ڮ‬
15
Ikona trybu odtwarzania
-
‫ڭ‬
16
Nazwa folderu i numer zdj´cia
‫ڬ‬
‫ګ‬
‫ڪ‬
‫ک‬
100-0001
str.70
U˝ywanie przycisków aparatu
U˝ywanie pilota zdalnego sterowania w trybie odtwarzania
W trybie odtwarzania przyciski aparatu umo˝liwiajà wygodne konfigurowanie
funkcji odtwarzania.
Sterowanie odtwarzaniem plików filmowych i zdj´ç jest mo˝liwe przy u˝yciu
pilota zdalnego sterowania.
Przycisk przechodzenia : przejÊcie do poprzedniej strony
miniatur.
Przycisk trybu odtwarzania
ƅ Po w∏àczeniu aparatu poprzez naciÊni´cie przycisku ZASILANIA jedno
naciÊni´cie przycisku TRYBU ODTWARZANIA spowoduje prze∏àczenie
na tryb odtwarzania, a jego ponowne naciÊni´cie spowoduje powrót do
trybu zapisu.
ƅ Przy u˝yciu przycisku odtwarzania mo˝na w∏àczyç zasilanie. Aparat
zostanie w∏àczony w trybie odtwarzania. Aby wy∏àczyç aparat, naciÊnij
ponownie przycisk trybu odtwarzania.
Przycisk przejÊcia : umo˝liwia przechodzenie mi´dzy obrazami
na wyÊwietlaczu LCD.
Przycisk odtwarzania/pauzy : umo˝liwia odtwarzanie lub
wstrzymywanie odtwarzania notatki
g∏osowej, pliku dêwi´kowego, pliku
filmowego lub zdj´ç.
Przycisk przechodzenia : przejÊcie do nast´pnej strony miniatur.
Przycisk powi´kszania: umo˝liwia powi´kszanie obrazów.
przycisk cofania (BACK)
ƅ Podczas wyÊwietlania menu przycisk
cofania (BACK) umo˝liwia powrót do
poprzedniego ekranu i w koƒcu wyjÊcie z
menu.
Przycisk trybu odtwarzania : uruchamia odtwarzanie zdj´ç lub
plików filmowych.
Przycisk miniatur : powoduje wyÊwietlanie 9 miniatur obrazów
jednoczeÊnie.
ż Informacje na temat u˝ywania pilota zdalnego sterowania w trybie zapisu
znajdujà si´ na stronie 40.
Ă55ă
Przycisk miniatur (
) / powi´kszania (
Mo˝na przeglàdaç kilka obrazów jednoczeÊnie, powi´kszyç wybrany obraz, a
tak˝e wyciàç i zapisaç wybrany fragment obrazu.
ƅ WyÊwietlanie miniatur
1. NaciÊnij przycisk miniatur, gdy obraz jest wyÊwietlany
w trybie pe∏nego ekranu.
2. W widoku miniatur zaznaczony b´dzie obraz, który by∏
wyÊwietlany w momencie wybrania trybu miniatur.
3. Aby przejÊç do ˝àdanego obrazu, u˝yj sensora.
4. Aby obejrzeç dane zdj´cie osobno, naciÊnij przycisk
powi´kszania.
)
ƅ Powi´kszanie obrazu
1. Wybierz obraz, który chcesz powi´kszyç, i naciÊnij
przycisk powi´kszania.
2. U˝ywajàc sensora, mo˝esz oglàdaç ró˝ne cz´Êci
zdj´cia.
3. NaciÊni´cie przycisku miniatur spowoduje powrót do
trybu wyÊwietlania pe∏noekranowego.
- Wskaênik powi´kszenia w lewym, górnym
naro˝niku wyÊwietlacza LCD pozwala
sprawdziç, czy wyÊwietlany obraz jest obrazem
powi´kszonym. (JeÊli obraz nie jest
powi´kszony, wskaênik nie jest w ogóle
wyÊwietlany.) Mo˝na równie˝ sprawdziç obszar
powi´kszenia.
- Nie mo˝na powi´kszaç plików filmowych i WAV.
- Gdy obraz jest powi´kszony, zauwa˝alny mo˝e byç spadek jego jakoÊci.
NaciÊni´cie przycisku
miniatur (
)
NaciÊni´cie przycisku
powi´kszania (
)
[Tryb normalnego widoku]
ƅ Maksymalne powi´kszenie wzgl´dem rozmiaru obrazu.
WYBIERZ :
PE¸NY : T
Rozmiar obrazu
[Tryb widoku miniatur]
Maksymalny stopieƒ
X10.20 X6.47
powi´kszenia
Ă56ă
X9.60 X7.63
X7.36 X6.40 X3.20
Uruchamianie pokazu slajdów
Obrazy mogà byç wyÊwietlane kolejno, w okreÊlonych odst´pach czasowych.
Pokaz slajdów mo˝na oglàdaç, pod∏àczywszy aparat do zewn´trznego
monitora.
Aby rozpoczàç pokaz slajdów, naciÊnij przycisk funkcji Start.
W pokazie slajdów wyÊwietlana jest tylko pierwsza klatka filmu lub pliku GIF.
Pliki dêwi´kowe nie sà wyÊwietlane w pokazie slajdów.
ƅ Ustawianie interwa∏u
Mo˝na ustawiç interwa∏ odtwarzania w sekundach.
10 SEK.
[1 SEK.]
[3 SEK.]
[5 SEK.]
[10 SEK.]
: Okres odtwarzania to 1 s.
: Okres odtwarzania to 3 s.
: Okres odtwarzania to 5 s.
: Okres odtwarzania to 10 s.
5 SEK.
3 SEK.
1 SEK.
OFF
100-0001
ODTWARZ.
SLAJDY
ż Funkcje menu okresu w menu [WY¸.] i [PODSTAWOWY].
OFF
ƅ Opcja powtarzania
ƅ Konfiguracja efektów podczas pokazu slajdów
W pokazie slajdów mo˝na zastosowaç ciekawe
efekty wizualne.
Dla pokazu slajdów mo˝na wybraç opcj´
powtarzania.
WSPOMNIENIA
KLASYCZNY
PODSTAWOWY
[WY¸.]
: Nie jest dodawany ˝aden efekt.
WY¸.
[PODSTAWOWY]: Dodawany jest efekt
stopniowego
rozjaÊniania/Êciemniania, a
zdj´cia wyÊwietlane sà po up∏ywie okreÊlonego czasu.
[KLASYCZNY] : Na zdj´ciu mo˝na dodaç zak∏ócenia, aby nadaç mu bardziej
klasyczny wyglàd.
[WSPOMNIENIA] : Film jest “postarzany”, aby wyglàda∏ jak stary film.
[RYTMICZNY] : Zdj´cia sà wyÊwietlane z ró˝nymi efektami.
[RADOÂå]
: Zdj´cia sà wyÊwietlane z ró˝nymi efektami.
[ODTW. JED.]
: Pokaz slajdów zakoƒczy si´ po
jednym cyklu.
[POW T. ODTW.] : Pokaz slajdów b´dzie
powtarzany,
dopóki nie zostanie anulowany.
POW T. ODTW.
ODTW. JED.
OFF
Ă57ă
Zabezpieczanie obrazów
Kasowanie obrazów
Funkcja ta pozwala zabezpieczyç (zablokowaç) wybrane obrazy przed
przypadkowym usuni´ciem.
Mo˝na równie˝ zdjàç zabezpieczenie z chronionych obrazów (odblokowanie).
[ ONE ]
[ ALL ]
: Zabezpieczenie/odblokowanie
wyÊwietlanego obrazu.
: Zabezpieczenie/odblokowanie wszystkich
zapisanych obrazów
- Gdy dany obraz zostanie zabezpieczony, na
wyÊwietlaczu LCD widoczna b´dzie ikona
zabezpieczenia. (W przypadku niezabezpieczonych
obrazów nie jest wyÊwietlany ˝aden wskaênik.)
- Obraz w trybie BLOKADY jest chroniony przed
wykasowaniem na skutek u˝ycia funkcji kasowania,
ale NIE jest chroniony przed wykasowaniem na
skutek u˝ycia funkcji formatowania.
Ă58ă
Funkcja ta umo˝liwia usuni´cie wyÊwietlanego zdj´cia.
[ TAK ] : usuni´cie wyÊwietlanego zdj´cia lub
zaznaczonych Zdj´ç/plików (
).
[ NIE ] : anulowanie usuwania wyÊwietlanego zdj´cia
lub zaznaczonych Zdj´ç/plików (
).
USU¡
ONE ALL
ZABEZPIECZ?
ZABLOKUJ
ODBLOKUJ
- Nie mo˝na usunàç zabezpieczonych Zdj´ç/plików.
- Aby usunàç wiele Zdj´ç/plików jednoczeÊnie,
zaznacz obrazy do usuni´cia przy u˝yciu przycisku
(
) i sensora (poziomego), a nast´pnie naciÊnij
opcj´ [TAK].
- Liczba Zdj´ç/plików zostanie wyÊwietlona w prawym,
dolnym rogu wyÊwietlacza LCD.
USU¡?
TAK
NIE
DPOF
DPOF : Opcja standardowa
ƅ Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umo˝liwia zapisanie danych
drukowania w folderze MISC na karcie pami´ci. Wybierz zdj´cia, które majà
zostaç wydrukowane, oraz liczb´ wydruków.
ƅ JeÊli zdj´cie wyÊwietlany na wyÊwietlaczu LCD ma przypisane dane DPOF,
widoczny jest na nim wskaênik DPOF. zdj´cia te mo˝na drukowaç przy u˝yciu
drukarek obs∏ugujàcych format DPOF lub w coraz wi´kszej liczbie laboratoriów
fotograficznych.
ƅ Funkcja ta nie jest dost´pna dla filmów i plików dêwi´kowych.
ƅ JeÊli karta pami´ci nie jest w∏o˝ona, menu sà wyÊwietlane na wyÊwietlaczu
LCD, ale nie mo˝na wybieraç ich opcji.
ƅ W przypadku drukowania obrazu panoramicznego w formie wydruku
panoramicznego 8% lewej i prawej strony obrazu mo˝e nie zostaç
wydrukowane. Przed wydrukowaniem takiego obrazu sprawdê, czy dana
drukarka umo˝liwia tworzenie wydruków panoramicznych. W przypadku
zlecania drukowania w laboratorium fotograficznym poproÊ, by obraz zosta∏
wydrukowany w formacie panoramicznym. (Niektóre laboratoria mogà nie
oferowaç wydruków obrazów panoramicznych.)
Ta funkcja pozwala okreÊliç liczb´ wydruków dla Zdj´ç/plików.
1. Wybierz menu DPOF przy u˝yciu sensora.
2. Wybierz ˝àdanà opcj´ przy u˝yciu sensora.
[JEDNO ZDJ.] : Wybór liczby wydruków dla
wyÊwietlanego zdj´cia.
[WSZYSTKIE] : OkreÊlenie liczby wydruków dla
wszystkich obrazów z wyjàtkiem
plików filmowych i dêwi´kowych.
[ANULUJ]
: Anulowanie ustawieƒ drukowania.
3. NaciÊnij przycisk OK, aby potwierdziç ustawienie.
JeÊli dany zdj´cie posiada instrukcje DPOF,
wyÊwietlany jest wskaênik DPOF (
).
DPOF
100-0001
OBRAZY
00 Images
Ă59ă
DPOF : Rozmiar wydruku
DPOF : Indeks
Mo˝na okreÊliç rozmiar drukowanych Zdj´ç/plików zapisanych na karcie
pami´ci.
Opcja [ROZMIAR] jest dost´pna tylko w przypadku drukarek obs∏ugujàcych
format DPOF 1.1.
Zdj´cia/pliki (z wyjàtkiem plików filmowych i dêwi´kowych) sà drukowane w
formie indeksu.
ƅ Ustawianie rozmiaru wydruku
1. Wybierz menu [ROZMIAR] przy u˝yciu sensora.
2. Wybierz ˝àdanà opcj´ przy u˝yciu sensora.
[JEDNO ZDJ.] : Wybór rozmiaru dla
wyÊwietlanego zdj´cia.
[WSZYSTKIE] : Zmiana rozmiaru wydruku dla
wszystkich zapisanych
Zdj´ç/plików.
[ANULUJ]
: Anulowanie wszystkich ustawieƒ
rozmiaru drukowania.
3. NaciÊnij przycisk OK, aby potwierdziç ustawienie.
JeÊli dany obraz posiada instrukcje DPOF,
wyÊwietlany jest wskaênik DPOF.
100-0001
ROZMIAR
ANULUJ
ż Opcje podmenu [ROZMIAR] DPOF : [ANULUJ], [3X5], [4X6], [5X7], [8X10]
ƀ W zale˝noÊci od producenta i modelu drukarki anulowanie procesu
drukowania mo˝e potrwaç nieco d∏u˝ej.
Ă60ă
1. Wybierz menu [INDEKS] przy u˝yciu sensora.
2. Wybierz ˝àdanà opcj´ przy u˝yciu przycisku
inteligentnego.
JeÊli wybrano [NIE] : Anulowanie ustawieƒ
drukowania w formie indeksu.
JeÊli wybrano [TAK] : zdj´cia zostanà
wydrukowane w formie indeksu.
NIE
TAK
Obracanie zdj´cia
Zmiana rozmiaru
Zapisane zdj´cia mo˝na w ró˝nym stopniu obracaç.
Po zakoƒczeniu odtwarzania obróconego zdj´cia
zostanie on zapisany w postaci odwróconej.
1. NaciÊnij przycisk edytowania.
2. NaciÊnij przycisk menu [OBRÓå].
3. Wybierz ˝àdanà opcj´ przy u˝yciu sensora.
Mo˝na zmieniç rozdzielczoÊç (rozmiar) zapisanych
zdj´ç. Aby zapisaç obraz jako zdj´cie startowe,
wybierz opcj´ [OBR. START]. Obrazowi o
zmienionym rozmiarze zostanie nadana nowa
nazwa.
100-0151
OBRÓå
100-0151
ZMIE¡ ROZMIAR
1. NaciÊnij przycisk edytowania.
2. NaciÊnij przycisk menu [ZMIE¡ ROZMIAR].
3. Wybierz ˝àdanà opcj´ przy u˝yciu sensora.
180°
OBR. START
1024X768
2048X1536
2592X1944
LEWO 90°
3072X2304
PRAWO 90°
ƅ Mo˝liwoÊci zmiany rozmiaru zdj´cia
Rozmiar
ƀ
[Przed obróceniem zdj´cia]
[PRAWO 90°]
[LEWO 90°]
[180°]
4. Gdy obrócone zdj´cie jest wyÊwietlany na wyÊwietlaczu LCD, po jego lewej i
prawej stronie mogà byç widoczne puste pasy.
1024X768
OBR. START
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
3072X2304 2592X1944 2048X1536
ƀ
Rozmiar
Rozmiar
2784X1856
2208X1472
1248X832
ƀ
ƀ
ƀ
2784X1566
2208X1242
1344X756
ƀ
ƀ
ƀ
Ă61ă
Zmiana rozmiaru
ƀ Zmiana rozdzielczoÊci jest mo˝liwa tylko w przypadku plików
skompresowanych w formacie JPEG 4:2:2.
ƀ Zdj´ciu o zmienionym rozmiarze zostanie nadana nowa nazwa.
zdj´cie utworzony przy u˝yciu opcji [OBR. START] nie jest zapisywany
na karcie pami´ci, lecz w pami´ci wewn´trznej.
ƀ Tylko jeden zdj´cie mo˝e zostaç zapisany jako [OBR. START].
Po zapisaniu nowego zdj´cia jako [OBR. START] poprzedni zdj´cie
startowy jest usuwany.
ƀ JeÊli pojemnoÊç pami´ci nie jest wystarczajàca, by zapisaç zdj´cie o
zmienionym rozmiarze, na wyÊwietlaczu LCD pojawi si´ komunikat
[PAMI¢å PE¸NA!] i zdj´cie nie zostanie zapisany.
Przycinanie
Istnieje mo˝liwoÊç wyodr´bnienia cz´Êci zdj´cia i zapisania jej osobno.
1. Wybierz zdj´cie, który chcesz powi´kszyç.
2. NaciÊnij przycisk edytowania.
3. NaciÊnij przycisk menu [PRZYTNIJ].
4. Powi´ksz zdj´cie przy u˝yciu przycisku zoomu.
Aby przesunàç zdj´cie, u˝yj sensora.
5. Po naciÊni´ciu sensora wyÊwietlona zostanie
proÊba o potwierdzenie.
6. NaciÊnij przycisk [TAK]. Przyci´ty zdj´cie zostanie
zapisany jako nowy plik i wyÊwietlony na
wyÊwietlaczu LCD.
ż JeÊli w pami´ci brakuje miejsca na zapisanie
przyci´tego zdj´cia, przycinanie nie jest mo˝liwe.
Ă62ă
100-0151
PRZYTNIJ
PRZYTNIJ :
ANULUJ: BACK
Efekt
Animowany GIF
Dzi´ki wykorzystaniu cyfrowego procesora aparatu mo˝liwe jest dodawanie
na zdj´ciach efektów specjalnych.
Ze zdj´ç mo˝na utworzyç ruchomy obraz w formacie GIF.
Animowany GIF : Zrób seri´ zdj´ç i zapisz je jako plik.
Plik ten b´dzie obs∏ugiwa∏ animacj´.
1. NaciÊnij przycisk Edit.
2. NaciÊnij przycisk menu [EFEKT].
3. Wybierz ˝àdanà opcj´ przy u˝yciu przycisku inteligentnego.
ƅ Tworzenie Animowany GIF
: Zdj´cia b´dà zapisywane jako czarno-bia∏e.
: Zdj´cia b´dà zapisywane w kolorach sepii
(odcienie barw ˝ó∏to-bràzowych).
: Zdj´cia b´dà zapisywane w odcieniach
niebieskich.
: Zdj´cia b´dà zapisywane w odcieniach
czerwonych.
: Zdj´cia b´dà zapisywane w odcieniach zielonych.
: Zdj´cia b´dà zapisywane jako negatywy.
CZERWONY
1. NaciÊnij przycisk Edit.
NIEBIESKI
2. NaciÊnij przycisk menu
Animowany GIF.
SEPIA
CZ_BIA¸E
M.GIF
3. Wybierz rozmiar Zdj´cia i liczb´ klatek na
sekund´.
01
4. Wybierz Zdj´cia przy u˝yciu sensora.
WYBIERZ :
5. NaciÊnij przycisk OK, aby zapisaç plik animowanego GIF.
Ă63ă
Animowany GIF
Redukcja czerwonych oczu
ƅ Odtwarzanie animowanego GIF
NaciÊni´cie tego przycisku podczas odtwarzania zdj´cia z efektem
czerwonych oczu pozwala usunàç ten efekt.
1. Wybierz animowanego GIF przy u˝yciu
animowanego.
2. NaciÊnij przycisk odtwarzania, aby wyÊwietliç
opcje.
3. NaciÊnij przycisk Start(Ș).
1. Wybierz zdj´cie z efektem czerwonych oczu.
2. NaciÊnij przycisk Edit.
3. NaciÊnij przycisk menu [RED CZER OCZU].
Nastàpi automatyczne usuni´cie efektu czerwonych oczu.
4. NaciÊnij przycisk OK. zdj´cie bez efektu czerwonych oczu zostanie zapisany
jako nowy plik.
OK
RED CZER OCZU
ZAPISZ: OK
Ă64ă
Exit:BACK
PictBridge
Za pomocà kabla USB mo˝na pod∏àczyç aparat do drukarki obs∏ugujàcej
standard PictBridge (sprzedawana osobno) i bezpoÊrednio wydrukowaç
zapisane Zdj´cia. Nie mo˝na drukowaç plików filmowych ani dêwi´kowych.
Po pod∏àczeniu aparatu do drukarki w trybie odtwarzania mo˝na w ∏atwy sposób
wydrukowaç zdj´cie, stosujàc domyÊlne ustawienia drukowania.
1. Pod∏àcz aparat do drukarki w trybie odtwarzania.
WyÊwietlone zostanà ikony menu pokazane na
ilustracji.
ƅ Konfiguracja aparatu w celu pod∏àczenia do drukarki
1. Pod∏àcz aparat do portu USB drukarki przy u˝yciu
przewodu USB do∏àczonego w zestawie.
2. Wybierz opcj´ [DRUKARKA] przy u˝yciu sensora.
ƅ ¸atwe drukowanie
USB?
KOMPUTER
DRUKARKA
2. NaciÊnij
.
3. Wybierz opcj´ [TAK], aby wydrukowaç zdj´cie.
DRUKUJ?
TAK
ƅ Pod∏àczanie aparatu do drukarki
NIE
ƅ Tryb drukowania
Mo˝na wybraç tryb ∏atwego drukowania lub tryb niestandardowego drukowania.
ż JeÊli przy pod∏àczaniu aparatu do drukarki wybrana zostanie opcja
[KOMPUTER], wyÊwietlony zostanie komunikat [POD¸ÑCZ. KOMPUTERA] i
po∏àczenie nie zostanie nawiàzane. Przy pod∏àczaniu aparatu do drukarki
wybierz opcj´ [DRUKARKA]. W przypadku niektórych marek i modeli drukarek
pod∏àczenie aparatu do drukarki mo˝e nie byç mo˝liwe.
: Tryb niestandardowego drukowania
: Tryb ∏atwego drukowania
Ă65ă
PictBridge
ƅ Ustawienia niestandardowe
Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia rozmiaru papieru, formatu wydruku, typu papieru,
jakoÊci wydruku, nadruku daty i nadruku nazwy pliku.
ż Niektóre opcje menu nie sà obs∏ugiwane przez wszystkie drukarki.
W takiej sytuacji menu te nie sà wyÊwietlane na wyÊwietlaczu LCD.
ż JeÊli wartoÊci ustawieƒ nie zostanà zmienione w trybie automatycznym lub
r´cznym, wartoÊci te sà automatycznie zachowywane.
100-0001
ƅ Drukowanie zdj´ç (tryb niestandardowy)
Zdj´cia zostanà wydrukowane ze zmienionymi ustawieniami drukowania.
1. NaciÊnij przycisk menu drukowania w trybie
drukowania niestandardowego.
DRUKUJ?
TAK
‫ڡ‬
Nr
‫ڣ‬
‫ڤ‬
‫ڥ‬
‫ڦ‬
‫ڧ‬
ż Przycisk menu drukowania mo˝na nacisnàç po
wybraniu zdj´cia.
Opis
Opcje
1
Wybór obrazów do drukowania
JEDNO ZDJ., WSZYSTKIE
2
Ustawienie rozmiaru papieru
AUTOM., POCZT., KARTA,
4X6, L, 2L, LETTER, A4, A3
3
OkreÊlenie liczby obrazów drukowanych
na jednym arkuszu papieru
AUOTM., PE¸NY, 1, 2, 4,
8, 9, 16, INDEKS
4
Ustawienie jakoÊci papieru
AUTOM., ZWYK¸Y,
FOTOGR., SZYBKI
5
Ustawienie jakoÊci
drukowanego obrazu
AUTOM., ROBOCZA,
NORMAL., DOBRA
6
OkreÊlenie, czy ma byç
drukowana data
AUTOM., WY¸., W¸.
7
Ă66ă
Ikona
‫ڢ‬
OkreÊlenie, czy ma byç
drukowana nazwa pliku
AUTOM., WY¸., W¸.
NIE
2. Wybierz opcj´ [TAK].
DRUKUJ?
TAK
NIE
3. WyÊwietlony zostanie ekran pokazany po prawej
stronie i zdj´cie zostanie wydrukowany. JeÊli
˝adne Zdj´cia nie zosta∏y wybrane, wyÊwietlony
zostanie komunikat [BRAK OBRAZU!]. Aby
anulowaç trwajàce drukowanie, naciÊnij przycisk
cofania (BACK).
TRWA WYDRUK
0001 / 0001
ANULUJ: BACK
PictBridge
Menu Ustawienia
ƅ Resetowanie
W tym trybie mo˝na skonfigurowaç podstawowe ustawienia.
Z menu ustawieƒ mo˝na korzystaç we wszystkich trybach pracy aparatu z
wyjàtkiem trybu nagrywania g∏osu.
Funkcja ta przywraca ustawienia zmienione przez u˝ytkownika do stanu
poczàtkowego.
ƅ Pozycje oznaczone poprzez
- NaciÊnij przycisk menu resetowania w trybie
drukowania niestandardowego.
sà ustawieniami domyÊlnymi.
Karta menu Menu g∏ówne
Opcje
Strona
UST. OSD
(Tryb zapisu)
PE¸NY
PODSTAWOWA
UKRYTY
OSZCZ. LCD
UST. OSD
(Tryb odtwarzania)
PE¸NY
PODSTAWOWA
UKRYTY
-
PLIK
SERIA
RESET
str. 69
ENGLISH
DEUTSCH
Menu
Ustawienia
1
str. 69
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
Language
DANSK
str. 70
str. 70
BAHASA
POLSKI
DATA/CZAS
Magyar
-
-
2007/07/01
RR/MM/DD
MM/DD/RR
DD/MM/RR
WY¸.
-
str.
70~71
Ă67ă
Menu Ustawienia
Karta menu Menu g∏ówne
Opcje
Strona
Karta menu Menu g∏ówne
Dost´pne miasta w ró˝nych strefach czasowych
DATA/CZAS
Menu
Ustawienia
1
LONDYN
WYSPY ZIELONEGO PRZYLÑDKA
ÂRODKOWOATLANTYCKI
BUENOS AIRES
NOWA FUNDLANDIA
CARACAS, LA PAZ
NOWY JORK, MIAMI
CHICAGO, DALLAS
DENVER, PHOENIX
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO
ALASKA
HONOLULU, HAWAJE
SAMOA, MIDWAY
WELLINGTON, AUCKLAND
OCHOCK
GUAM, SYDNEY
DARWIN, ADELAJDA
SEUL, TOKYO
PEKIN, HONGKONG
BANKOK, D˚AKARTA
RANGUN
A¸MA-ATA
KATMANDU
MOMBAJ, NEW DELHI
TASZKIENT
KABUL
ABU ZABI
TEHERAN
MOSKWA
ATENY, HELSINKI
RZYM, WARSZAWA, PARY˚
WY¸.
WY¸.
LOGO
U˚YTK
-
WY¸.
CICHY
ÂREDNI
G¸OÂNY
WY¸.
DèWI¢K 1
DèWI¢K 2
DèWI¢K 3
WY¸.
DèWI¢K 1
DèWI¢K 2
DèWI¢K 3
WY¸.
DèWI¢K 1
DèWI¢K 2
DèWI¢K 3
FORMAT.
NIE
TAK
str. 75
USUN WSZ.
NIE
TAK
str. 75
NIE
TAK
str. 76
NTSC
PAL
str. 76
NIE
TAK
str. 77
str. 73
str. 74
G¸OÂ. DèW.
str.
70~71
SYGN. DèW.
Menu
Ustawienia
3
str. 74
S.DèWI¢K
str. 74
SH.DèWI¢K
str. 74
-
str. 71
DATA/CZAS
-
AUTOM.
CIEMNY
LCD
Ă68ă
Strona
S.ZDJ.
DATA
NADRUK
Menu
Ustawienia
2
Opcje
str. 72
NORMALNY
JASNY
LAMPA AF
WY¸.
W¸.
str. 72
WY¸. ZASIL.
1, 3, 5, 10 MIN.
-
str. 72
SZ_PODGL.
WY¸.
0,5, 1, 3 SEK.
str. 73
Menu KOPIUJ NA KART¢
Ustawienia
WYJ_VIDEO
4
RESET
ż Menu mogà ulec zmianie bez uprzedzenia.
Menu Ustawienia
Menu Ustawienia 1(
ƅ Dost´p do menu ustawieƒ
Ustawienia OSD (menu ekranowego)
1. W dowolnym trybie, z wyjàtkiem trybu
Galeria obrazów, naciÊnij przycisk rozszerzenia
menu (
), a nast´pnie przycisk menu
ustawieƒ (
).
Znajdujà si´ tu informacje na temat wyÊwietlania w trybie zapisu i w trybie
odtwarzania.
PE¸NY Ȗ
2. Do ka˝dego z przycisków przypisane sà inne menu
ustawieƒ.
NaciÊnij jeden z czterech przycisków
(
).
)
PE¸NY Ȗ
PODSTAWOWA
UKRYTY
OSZCZ. LCD
UST. OSD
UST. OSD
UKRYTY
PLIK
OSZCZ. LCD
UST. OSD
PLIK
UST. OSD
PODSTAWOWA
PE¸NY
PODSTAWOWA Ȗ
UKRYTY
UST. OSD
UST. OSD
PLIK
Language
Language
DATA/CZAS
DATA/CZAS
Exit:BACK
Exit:BACK
Language
DATA/CZAS
[Menu trybu zapisu]
[Menu trybu odtwarzania]
Exit:BACK
[PE¸NY]
: Po dotkni´ciu sensora ikony b´dà powi´kszane i
wyÊwietlane b´dzie menu ekranowe.
[PODSTAWOWA] : Po dotkni´ciu sensora ikony b´dà powi´kszane, ale menu
ekranowe nie b´dzie powi´kszane
[UKRYTY]
: Menu ekranowe b´dzie znika∏o po oko∏o 3 sekundach
bezczynnoÊci aparatu. Po naciÊni´ciu przycisku migawki
do koƒca lub do po∏owy wyÊwietlona zostanie dost´pna
liczba zdj´ç, szybkoÊç migawki, wartoÊç przys∏ony i ramka
regulacji ostroÊci. Menu ekranowe mo˝na wyÊwietliç przy
u˝yciu przycisków aparatu z wyjàtkiem przycisku migawki.
[OSZCZ. LCD]
: JeÊli aparat nie jest u˝ywany przez oko∏o 30 sekund,
lampki zasilania i stanu aparatu zaczynajà migaç, a
wyÊwietlacz LCD jest wy∏àczany. (Funkcja oszcz´dzania
LCD nie dzia∏a dla menu trybu zapisu.)
Ă69ă
Menu Ustawienia 1(
)
Nazwa pliku
J´zyk
Funkcja ta umo˝liwia wybór metody nadawania nazw plikom.
Istnieje mo˝liwoÊç wyboru j´zyka wyÊwietlacza LCD.
Ustawienie j´zyka zostanie zachowane nawet po wyj´ciu i ponownym
w∏o˝eniu baterii lub zasilacza sieciowego.
SERIA
[SERIA] : Nowym plikom nadawane sà nazwy
UST. OSD
RESET
UST. OSD
stanowiàce kontynuacj´ poprzedniej
Ȗ
PLIK
sekwencji — nawet po w∏o˝eniu nowej
Language
karty pami´ci, sformatowaniu lub usuni´ciu
DATA/CZAS
wszystkich obrazów.
Exit:BACK
[RESET] : Po ustawieniu opcji resetowania
nadawanie nazw kolejnym plikom rozpocznie si´ od numeru 0001
— nawet po sformatowaniu, usuni´ciu wszystkich plików lub
w∏o˝eniu nowej karty pami´ci.
- Nazwa pierwszego zapisanego folderu to 100SSCAM, a nazwa pierwszego
pliku to SNV80001
- Nazwy plików sà nadawane kolejno, poczynajàc od SNV80001 Ɗ SNV80002
Ɗ ~ Ɗ SNV89999.
- Numery folderów sà nadawane kolejno od 100 do 999 w nast´pujàcy sposób :
100SSCAM Ɗ 101SSCAM Ɗ ~ Ɗ 999SSCAM.
- Maksymalna liczba plików w folderze to 9999.
- Pliki u˝ywane przez kart´ pami´ci sà zgodne z formatem DCF (Design rule for
Camera File systems).
- Opcje menu LANGUAGE (J´zyk) :
angielski, koreaƒski, francuski, niemiecki, hiszpaƒski,
w∏oski, chiƒski standardowy, chiƒski tajwaƒski,
japoƒski, rosyjski, portugalski, holenderski, duƒski,
szwedzki, fiƒski, tajski, bahasa (malajski/indonezyjski),
arabski, polski, w´gierski, czeski i turecki.
ख
UST. OSD
BAHASA
UST. OSD
PLIK
POLSKI Ȗ
ग
Language
DATA/CZAS
Exit:BACK
Ustawianie daty/czasu/formatu daty
Mo˝na zmieniç dat´ i czas wyÊwietlane na obrazach oraz wybraç format daty.
- Format daty : [RR/MM/DD], [MM/DD/RR],
[DD/MM/RR], [WY¸.]
Ȗ
2007/07/01
UST. OSD
RR/MM/DD
UST. OSD
MM/DD/RR
PLIK
DD/MM/RR
Language
WY¸. Ȗ
DATA/CZAS
Exit:BACK
Ă70ă
Menu Ustawienia 1(
)
Menu Ustawienia 2(
)
Ustawianie daty/czasu/formatu daty
Nadrukowywanie daty zapisu
ƅ Strefy czasowe
Istnieje mo˝liwoÊç zawarcia na zdj´ciach DATY / CZASU.
Data i czas wybrane w opcji [DATA/CZAS] u˝ywane sà do okreÊlania daty i
czasu w bie˝àcej lokalizacji. Funkcja CZAS ÂWIATOWY umo˝liwia wyÊwietlenie
lokalnej daty i godziny na wyÊwietlaczu LCD podczas podró˝owania.
1. Wybierz opcj´ [2007/07/01] w menu [DATA/CZAS]
przy u˝yciu przycisku inteligentnego.
Ȗ
2007/07/01
UST. OSD
RR/MM/DD
UST. OSD
MM/DD/RR
PLIK
DD/MM/RR
WY¸. Ȗ
Language
: DATA i CZAS nie b´dà
nadrukowywane na zdj´ciach.
[DATA]
: Tylko DATA b´dzie nadrukowywana
na zdj´ciach.
[DATA/CZAS] : DATA i CZAS b´dà nadrukowywane
na zdj´ciach.
WY¸. Ȗ
DATA
DATA/CZAS
NADRUK
LCD
LAMPA AF
WY¸. ZASIL.
SZ_PODGL.
Exit:BACK
DATA/CZAS
Exit:BACK
2. JeÊli przy u˝yciu przycisku inteligentnego zostanie
wybrana opcja [SEUL, TOKYO], przejdê do
ustawiania czasu na Êwiecie.
- opcje:
[WY¸.]
SEUL, TOKYO
Ƈ
ख
07 / 07 / 01 01 : 00
OK
Ɖ
ż Data i czas sà nadrukowywane w prawym dolnym rogu zdj´cia.
ż Funkcja nadruku jest dost´pna tylko dla zdj´ç, z wyjàtkiem zdj´ç zrobionych
w trybie sceny [TEKST] i w trybie ramki.
ż W zale˝noÊci od producenta drukarki i trybu drukowania data i czas mogà nie
zostaç prawid∏owo wydrukowane na zdj´ciu.
ग
3. Aby ustawiç zmieniony czas letni, wybierz ikon´
( ) po prawej stronie.
4. ˚àdane miasto mo˝na wybraç przy u˝yciu
poziomego przycisku inteligentnego.
SEUL, TOKYO
(GMT+09:00) 2007 / 07 / 01 09:05
WYBIERZ :
DST:
ż Wi´cej informacji na temat dost´pnych miast
znajduje si´ na stronie 68.
Ă71ă
Menu Ustawienia 2(
)
JasnoÊç LCD
Automatyczne wy∏àczenie zasilania
Istnieje mo˝liwoÊç regulacji jasnoÊci wyÊwietlacza LCD.
Funkcja ta powoduje wy∏àczenie aparatu po up∏ywie okreÊlonego czasu w
celu zapobiegania niepotrzebnemu zu˝ywaniu baterii.
- opcje : [AUTOM.], [CIEMNY], [NORMALNY], [JASNY]
- JeÊli wybrano opcj´ [AUTOM.], jasnoÊç wyÊwietlacza
LCD b´dzie ustawiana automatycznie w zale˝noÊci od
warunków fotografowania.
- JeÊli opcja [AUTOM.] jest wybrana w trybie odtwarzania,
jasnoÊç wyÊwietlacza jest zablokowana na poziomie
[NORMALNY].
AUTOM.
NADRUK
CIEMNY Ȗ
LCD
NORMALNY
LAMPA AF
JASNY
WY¸. ZASIL.
SZ_PODGL.
Exit:BACK
- opcje:
[1, 3, 5, 10 MIN] : Zasilanie zostanie automatycznie
wy∏àczone, jeÊli aparat nie b´dzie
u˝ywany przez czas okreÊlony w
ustawieniach.
1 MIN.
NADRUK
3 MIN.
5 MIN.
10 MIN. Ȗ
LCD
LAMPA AF
WY¸. ZASIL.
SZ_PODGL.
Exit:BACK
- Ustawienie wy∏àczania zasilania zostanie zachowane po wymianie baterii.
- Funkcja automatycznego wy∏àczenia zasilania nie dzia∏a, gdy aparat jest
pod∏àczony do komputera lub drukarki, pracuje w trybie pokazu slajdów,
odtwarzania nagranego g∏osu, odtwarzania filmu, odtwarzania pliku GIF,
nagrywania filmu lub w trybie kompozycji zdj´ç.
Lampka AF (automatycznej regulacji ostroÊci)
Mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç lampk´ automatycznej regulacji ostroÊci.
- opcje:
[WY¸.] : Lampka automatycznej regulacji ostroÊci nie
b´dzie si´ zapala∏a w warunkach s∏abego
oÊwietlenia.
[W¸.] : Lampka automatycznej regulacji ostroÊci
b´dzie si´ zapala∏a w warunkach s∏abego
oÊwietlenia.
Ă72ă
WY¸.
NADRUK
W¸.
LCD
Ȗ
LAMPA AF
WY¸. ZASIL.
SZ_PODGL.
Exit:BACK
Menu Ustawienia 2(
)
Menu Ustawienia 3(
)
Szybki podglàd
Zdj´cie startowe
JeÊli przed zrobieniem zdj´cia w∏àczona zostanie funkcja szybkiego
podglàdu, wykonane zdj´cie b´dzie widoczne na wyÊwietlaczu LCD przez
czas okreÊlony w menu [SZ_PODGL.].
Funkcja szybkiego podglàdu jest dost´pna tylko dla zdj´ç.
Mo˝na wybraç zdj´cie, który b´dzie wyÊwietlany jako pierwszy po w∏àczeniu
aparatu.
- opcje:
[WY¸.]
: Funkcja szybkiego podglàdu nie jest
aktywna.
[0,5, 1, 3 SEK.]: Zrobione zdj´cie jest wyÊwietlane
przez okreÊlony czas.
- JeÊli w trybie szybkiego podglàdu naciÊni´ty zostanie
przycisk migawki, nastàpi wyjÊcie z tego trybu.
WY¸.
NADRUK
0,5 SEK.
LCD
1 SEK.
LAMPA AF
3 SEK.
WY¸. ZASIL.
Ȗ
SZ_PODGL.
- Startowe zdj´cie : [WY¸.], [LOGO], [U˚YTK]
WY¸.
LOGO
- Zapisane zdj´cie mo˝na równie˝ ustawiç jako startowe,
U˚YTK
u˝ywajàc opcji [S.ZDJ.] w menu [ZMIE¡ ROZMIAR] w
trybie odtwarzania.
- Zdj´cia startowego nie mo˝na usunàç przy u˝yciu menu
[USUN WSZ.] lub [FORMAT.].
- Zdj´cia u˝ytkownika mo˝na usunàç przy u˝yciu menu [RESET].
Ȗ
S.ZDJ.
G¸OÂ. DèW.
SYGN. DèW.
S.DèWI¢K
SH.DèWI¢K
Exit:BACK
Exit:BACK
Ă73ă
Menu Ustawienia 3(
)
G∏oÊnoÊç dêwi´ku
Dêwi´k startowy
Mo˝liwy jest wybór poziomu g∏oÊnoÊci dêwi´ku startowego, sygna∏u
dêwi´kowego i dêwi´ku migawki.
Mo˝na wybraç dêwi´k, który b´dzie odtwarzany po w∏àczeniu aparatu.
- opcje : [WY¸.], [DèWI¢K 1], [DèWI¢K 2], [DèWI¢K 3]
- opcje : [WY¸.], [CICHY], [ÂREDNI], [G¸OÂNY]
WY¸.
S.ZDJ.
WY¸.
S.ZDJ.
DèWI¢K 1
G¸OÂ. DèW.
SYGN. DèW.
G¸OÂ. DèW.
DèWI¢K 2
ÂREDNI
SYGN. DèW.
DèWI¢K 3 Ȗ
G¸OÂNY
S.DèWI¢K
SH.DèWI¢K
SH.DèWI¢K
Exit:BACK
CICHY Ȗ
S.DèWI¢K
Exit:BACK
Sygna∏ dêwi´kowy
Dêwi´k migawki
JeÊli dêwi´k zostanie W¸ÑCZONY, przy uruchamianiu aparatu i naciskaniu
przycisków odtwarzane b´dà ró˝ne dêwi´ki informujàce o stanie pracy
aparatu.
Mo˝na ustawiç dêwi´k migawki.
- opcje : [WY¸.], [DèWI¢K 1], [DèWI¢K 2], [DèWI¢K 3]
- JeÊli wybrana zostanie opcja [WY¸.], dêwi´ki nie b´dà
emitowane.
WY¸.
S.ZDJ.
DèWI¢K 1
G¸OÂ. DèW.
DèWI¢K 2
WY¸.
S.ZDJ.
DèWI¢K 1
G¸OÂ. DèW.
DèWI¢K 2 Ȗ
SYGN. DèW.
DèWI¢K 3
S.DèWI¢K
SH.DèWI¢K
Exit:BACK
Ă74ă
- opcje : [WY¸.], [DèWI¢K 1], [DèWI¢K 2], [DèWI¢K 3]
SYGN. DèW.
DèWI¢K 3
S.DèWI¢K
Ȗ
SH.DèWI¢K
Exit:BACK
Menu Ustawienia 4(
)
Formatowanie pami´ci
Usuwanie wszystkich Zdj´ç/plików
Funkcja ta umo˝liwia sformatowanie pami´ci. JeÊli dla danej pami´ci zostanie
uruchomiona funkcja [FORMAT], wszystkie pliki, ∏àcznie z zabezpieczonymi,
zostanà usuni´te. Przed sformatowaniem pami´ci skopiuj wa˝ne pliki do
komputera.
SpoÊród wszystkich plików zapisanych na karcie pami´ci usuni´te zostanà
niezabezpieczone pliki zapisane w podfolderze DCIM.
- opcje:
[NIE] : Pami´ç nie zostanie sformatowana.
TAK Ȗ
FORMAT.
NIE
USUN WSZ.
[TAK] : WyÊwietlone zostanie okno potwierdzenia.
KOPIUJ NA KART¢
Wybierz opcj´ [TAK] przy u˝yciu sensora.
WYJ_VIDEO
WyÊwietlony zostanie komunikat
RESET
[PRZETWARZANIE!] i pami´ç zostanie
Exit:BACK
sformatowana. Je˝eli funkcja [FORMAT]
zostanie uruchomiona w trybie odtwarzania, zostanie wyÊwietlony
komunikat [BRAK OBRAZU!].
ƅ Funkcj´ [FORMAT] nale˝y uruchomiç dla nast´pujàcych kart :
- W przypadku nowej karty pami´ci lub niesformatowanej karty pami´ci.
- W przypadku karty pami´ci zawierajàcej plik, którego ten aparat nie
rozpoznaje, lub plik utworzony w innym aparacie
[NIE] : Anulowanie polecenia „Usuƒ wszystkie”.
[TAK] : WyÊwietlone zostanie okno potwierdzenia.
Wybierz opcj´ [TAK] przy u˝yciu sensora.
WyÊwietlony zostanie komunikat
[PRZETWARZANIE!] i niezabezpieczone pliki
w podfolderze DCIM zostanà usuni´te.
TAK
NIE Ȗ
FORMAT.
USUN WSZ.
KOPIUJ NA KART¢
WYJ_VIDEO
RESET
Exit:BACK
ƀ Nie mo˝na usunàç zabezpieczonych zdj´ç.
ƀ JeÊli ˝adne pliki nie sà zabezpieczone, usuni´te zostanà wszystkie pliki
i wyÊwietlony zostanie komunikat [BRAK OBRAZU!] w trybie
odtwarzania.
ƀ Zawsze formatuj karty pami´ci przy u˝yciu tego aparatu. JeÊli do
aparatu w∏o˝ona zostanie karta pami´ci sformatowana przy u˝yciu
innego aparatu, czytnika kart pami´ci lub komputera, wyÊwietlony
zostanie komunikat [B¸ÑD KARTY !].
Ă75ă
Menu Ustawienia 4(
)
Kopiowanie na kart´
Wybieranie typu wyjÊcia wideo
Funkcja ta umo˝liwia skopiowanie zdj´ç, filmów i plików dêwi´kowych na
kart´ pami´ci.
Aparat mo˝e obs∏ugiwaç wyjÊciowy sygna∏ wideo w standardzie NTSC lub
PAL.
Wybór typu sygna∏u wyjÊciowego zale˝y od rodzaju urzàdzenia (monitora,
telewizora itp.), do którego pod∏àczony jest aparat. Tryb PAL obs∏uguje tylko
format BDGHI.
[NIE] : Anulowanie polecenia „Kopiuj na kart´”.
[TAK] : WyÊwietlony zostaje komunikat
[PRZETWARZANIE!] i wszystkie zdj´cia,
filmy i pliki dêwi´kowe zapisane w pami´ci
wewn´trznej aparatu zostanà skopiowane na
kart´ pami´ci.
TAK
NIE
FORMAT.
USUN WSZ.
Ȗ KOPIUJ NA KART¢
WYJ_VIDEO
RESET
Exit:BACK
ƀ JeÊli karta pami´ci nie jest w∏o˝ona, mo˝na wybraç menu
[KOPIUJ NA KART¢], ale nie mo˝na tej funkcji uruchomiç.
ƀ JeÊli na karcie pami´ci nie ma wystarczajàco du˝o miejsca, aby
skopiowaç ca∏à zawartoÊç pami´ci wewn´trznej (20MB), po wybraniu
polecenia [KOPIUJ NA KART¢] tylko cz´Êç plików zostanie
skopiowana, a nast´pnie wyÊwietlony zostanie komunikat
[PAMI¢å PE¸NA!]. System powróci do trybu odtwarzania.
Przed w∏o˝eniem karty pami´ci do aparatu warto wi´c usunàç z
pami´ci wewn´trznej niepotrzebne pliki, aby zaoszcz´dziç miejsce.
ƀ Podczas przenoszenia plików z pami´ci wewn´trznej na kart´ pami´ci
plikom tym przydzielane sà nazwy o numerach stanowiàcych
kontynuacj´ ju˝ zapisanych w celu unikni´cia powielania nazw.
- Gdy wybrana jest opcja [RESET] w menu [PLIK] : Nazwy
kopiowanych plików rozpoczynajà si´ od numeru nast´pujàcego po
ostatnim zapisanym pliku.
- Gdy wybrana jest opcja [SERIA] w menu [PLIK] : Nazwy kopiowanych
plików rozpoczynajà si´ od numeru nast´pujàcego po ostatnim
zrobionym zdj´ciu. Po zakoƒczeniu operacji kopiowania na kart´
ostatnie zapisane zdj´cie z ostatniego zapisanego folderu jest
wyÊwietlany na wyÊwietlaczu LCD.
Ă76ă
ƅ Pod∏àczanie do zewn´trznego monitora
W trybie ZAPISU/ODTWARZANIA mo˝na przeglàdaç
zdj´cia i filmy po pod∏àczeniu aparatu do
zewn´trznego monitora za poÊrednictwem przewodu
AV. Gdy aparat jest pod∏àczony do monitora
zewn´trznego, wyÊwietlacz LCD zostanie
automatycznie wy∏àczony.
˚ó∏ty - wideo
Bia∏y - dêwi´k
NTSC
FORMAT.
PAL
USUN WSZ.
KOPIUJ NA KART¢
Ȗ
WYJ_VIDEO
RESET
Exit:BACK
Menu Ustawienia 4(
)
- NTSC : USA, Kanada, Japonia, Korea Po∏udniowa, Tajwan, Meksyk itd.
- PAL : Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Niemcy,
Wielka Brytania, Holandia, W∏ochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia,
Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Norwegia itd.
- W przypadku pod∏àczania telewizora jako monitora zewn´trznego wybierz w
telewizorze kana∏ zewn´trzny lub AV.
- Na zewn´trznym monitorze widoczny b´dzie szum cyfrowy, który jednak nie
oznacza usterki.
- JeÊli obraz nie znajduje si´ na Êrodku ekranu, wyreguluj go przy u˝yciu
elementów regulacji telewizora.
- Gdy aparat jest pod∏àczony do monitora zewn´trznego, niektóre cz´Êci zdj´ç
mogà nie byç wyÊwietlane.
- Gdy aparat jest pod∏àczony do monitora zewn´trznego, menu b´dzie widoczne
na monitorze zewn´trznym, a jego funkcje b´dà takie same jak te wyÊwietlane
na wyÊwietlaczu LCD.
- Gdy aparat jest pod∏àczony do monitora zewn´trznego, dêwi´ki przycisków
mogà nie byç emitowane.
Resetowanie
Wszystkie funkcje aparatu zostanà przywrócone do ustawieƒ domyÊlnych.
Nie zostanà jednak zmienione ustawienia DATY/CZASU, J¢ZYKA i
WYJÂCIA WIDEO.
- opcje:
[NIE] : Ustawienia nie zostanà przywrócone do
domyÊlnych.
[TAK] : WyÊwietlone zostanie okno potwierdzenia.
Wybierz opcj´ [TAK] przy u˝yciu sensora.
Wszystkie ustawienia zostanà przywrócone do
domyÊlnych.
FORMAT.
TAK
USUN WSZ.
NIE
KOPIUJ NA KART¢
WYJ_VIDEO
Ȗ
RESET
Exit:BACK
Ă77ă
Wa˝ne informacje
Przestrzegaj poni˝szych Êrodków ostro˝noÊci!
ƀ Urzàdzenie to zawiera wysoce precyzyjne elementy elektroniczne. Nie
u˝ywaj ani nie przechowuj tego urzàdzenia w nast´pujàcych miejscach.
- w miejscach nara˝onych na silne wahania temperatury i wilgotnoÊci,
- w miejscach nara˝onych na kurz i zanieczyszczenia,
- w miejscach wystawionych na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych
lub wewnàtrz pojazdów w czasie upalnej pogody,
- w miejscach nara˝onych na dzia∏anie silnych pól magnetycznych lub
nadmiernych wibracji,
- w miejscach, w których znajdujà si´ materia∏y silnie wybuchowe lub bardzo
∏atwopalne.
ƀ Nie pozostawiaj aparatu w miejscach o du˝ym zapyleniu, wystawionych na
dzia∏anie Êrodków chemicznych (takich jak naftalina czy Êrodki przeciw
molom), wysokiej temperatury lub wysokiej wilgotnoÊci.
JeÊli aparat nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy czas, umieÊç go razem z
˝elem krzemionkowym w szczelnie zamkni´tym opakowaniu.
ƀ Piasek mo˝e byç szczególnie groêny dla aparatu.
- Nie dopuszczaj, aby piasek dosta∏ si´ do wn´trza aparatu podczas u˝ywania
go na pla˝y, wydmach i na innych piaszczystych terenach.
- W przeciwnym razie mo˝e nastàpiç awaria aparatu lub jego trwa∏e
uszkodzenie.
ƀ Obchodzenie si´ z aparatem
- Nigdy nie upuszczaj aparatu ani nie wystawiaj go na silne wstrzàsy lub drgania.
- Chroƒ wyÊwietlacz LCD przed uderzeniami. Gdy aparat nie jest u˝ywany,
wk∏adaj go do etui.
- Podczas robienia zdj´ç staraj si´ nie zas∏aniaç obiektywu ani lampy b∏yskowej.
Ă78ă
- Ten aparat nie jest wodoodporny.
Aby uniknàç niebezpieczeƒstwa pora˝enia pràdem, nigdy nie obs∏uguj aparatu
mokrymi r´koma.
- Podczas u˝ywania aparatu w wilgotnych miejscach, takich jak pla˝a lub
p∏ywalnia, nie pozwalaj, aby woda lub piasek dosta∏y si´ do wn´trza aparatu.
W przeciwnym razie mo˝e nastàpiç awaria lub uszkodzenie aparatu
ƀ Skrajne temperatury mogà byç przyczynà problemów.
- Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia w miejsce ciep∏e i wilgotne, na
delikatnych obwodach elektronicznych mo˝e skropliç si´ para. JeÊli wyst´puje
prawdopodobieƒstwo, ˝e taka sytuacja ma miejsce, wy∏àcz aparat i odczekaj
co najmniej 1 godzin´ przed ponownym w∏àczeniem, a˝ ca∏a wilgoç wyparuje.
Wilgoç mo˝e si´ równie˝ pojawiaç na karcie pami´ci. W takiej sytuacji wy∏àcz
aparat i wyjmij kart´ pami´ci. Poczekaj, a˝ wilgoç wyparuje.
ƀ Ostrze˝enia dotyczàce u˝ywania obiektywu
- Wystawienie obiektywu na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych mo˝e
skutkowaç odbarwieniami i pogorszeniem dzia∏ania matrycy.
- Uwa˝aj, aby nie pozostawiaç odcisków palców na powierzchni obiektywu i aby
nie dostawa∏y si´ na nià ˝adne obce substancje.
ƀ Gdy aparat cyfrowy nie jest u˝ywany przez d∏u˝szy okres, mo˝e nastàpiç
wy∏adowanie elektryczne.
JeÊli aparat nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy czas, warto wyjàç z niego
akumulator i kart´ pami´ci.
ƀ Gdy aparat zostanie wystawiony na zak∏ócenia elektroniczne, wy∏àczy si´,
aby chroniç kart´ pami´ci.
Wa˝ne informacje
Komunikaty ostrzegawcze
ƀ Konserwacja aparatu
Istnieje kilka ostrze˝eƒ, które mogà pojawiç si´ na wyÊwietlaczu LCD.
- Do delikatnego czyszczenia obiektywu i wyÊwietlacza LCD u˝ywaj mi´kkiej
szczoteczki (do nabycia w sklepach fotograficznych). JeÊli takie czyszczenie
nie jest wystarczajàce, mo˝na u˝yç specjalnego papieru do czyszczenia
obiektywu i p∏ynu do czyszczenia obiektywu.
Obudow´ aparatu czyÊç przy u˝yciu mi´kkiej Êciereczki. Nie dopuszczaj do
kontaktu aparatu z rozpuszczalnikami, takimi jak benzol, Êrodki owadobójcze,
rozcieƒczalniki itp.
Mogà one uszkodziç obudow´ aparatu i negatywnie wp∏ynàç na jego dzia∏anie.
Nieuwa˝ne obchodzenie si´ z aparatem mo˝e skutkowaç uszkodzeniem
wyÊwietlacza LCD. Post´puj ostro˝nie, aby nie dopuszczaç do uszkodzeƒ i
wk∏adaj aparat do etui zawsze, gdy nie jest u˝ywany.
ƀ Nie próbuj rozk∏adaç ani modyfikowaç aparatu.
ƀ W niektórych sytuacjach elektrycznoÊç statyczna mo˝e spowodowaç
uruchomienie lampy b∏yskowej. Nie jest to jednak szkodliwe dla aparatu i
nie Êwiadczy o awarii.
[B¸ÑD KARTY!]
ϏB∏àd karty pami´ci
Ɗ Wy∏àcz i ponownie w∏àcz aparat
Ɗ W∏ó˝ ponownie kart´ pami´ci
Ɗ W∏ó˝ i sformatuj kart´ pami´ci (str. 75)
[ZABLOK. KARTA!]
ϏKarta pami´ci jest zablokowana
Ɗ Karta pami´ci SD/SDHC/MMC : Przesuƒ prze∏àcznik zabezpieczajàcy przed
zapisem w gór´ karty pami´ci
[BRAK KARTY!]
ϏKarta pami´ci nie jest w∏o˝ona
Ɗ Wy∏àcz aparat i ponownie w∏ó˝ kart´ pami´ci.
Ɗ Wy∏àcz i ponownie w∏àcz aparat
[BRAK OBRAZU!]
ƀ Podczas przesy∏ania plików do lub z aparatu na transfer danych mo˝e
wp∏ywaç elektrycznoÊç statyczna.
W takiej sytuacji od∏àcz i ponownie pod∏àcz kabel USB, a nast´pnie ponów
prób´ transmisji.
ϏW pami´ci nie sà zapisane ˝adne zdj´cia
Ɗ Zrób zdj´cia
Ɗ W∏ó˝ kart´ pami´ci zawierajàcà zdj´cia
[B¸ÑD PLIKU!]
ƀ Przed wa˝nym wydarzeniem lub wyjazdem na urlop zaleca si´
sprawdzenie stanu aparatu.
- Zrób zdj´cie, aby sprawdziç, czy aparat dzia∏a prawid∏owo i upewnij si´, ˝e
akumulator jest ca∏kowicie na adowany.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoÊci za straty wynikajàce z
nieprawid∏owego dzia∏ania aparatu.
ϏB∏àd pliku
Ɗ Usuƒ pliki zawierajàce b∏´dy.
ϏB∏àd karty pami´ci
Ɗ Skontaktuj si´ z punktem serwisowym
Ă79ă
Komunikaty ostrzegawcze
Przed skontaktowaniem si´ z punktem serwisowym
[S¸ABA BATERIA!]
Wykonaj nast´pujàce czynnoÊci
ϏWydajnoÊç akumulatora jest s∏aba
Ɗ W∏ó˝ ca∏kowicie na∏adowany akumulator.
Aparat si´ nie w∏àcza
[DCF Full Error]
ϏWydajnoÊç akumulatora jest s∏aba.
Ɗ W∏ó˝ ca∏kowicie na∏adowany akumulator. (str. 16)
ϏAkumulator jest nieprawid∏owo w∏o˝ony (z odwróconymi biegunami).
Ɗ W∏ó˝ akumulator zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
ϏNie jest w∏o˝ona bateria z mo˝liwoÊcià do∏adowywania.
Ɗ W∏ó˝ akumulator i w∏àcz aparat.
Ϗ Naruszenie formatu DCF
Ɗ Skopiuj zdj´cia/ pliki do komputera i sformatuj pami´ç.
Aparat wy∏àcza si´ w trakcie u˝ywania.
[S¸ABE ÂWIAT¸O!]
ϏPodczas fotografowania w ciemnych miejscach
Ɗ Rób zdj´cia, u˝ywajàc lampy b∏yskowej.
ϏAkumulator jest wyczerpany.
Ɗ W∏ó˝ ca∏kowicie na∏adowany akumulator.
ϏAparat wy∏àcza si´ automatycznie.
Ɗ W∏àcz aparat ponownie.
Akumulator szybko si´ wyczerpuje
ϏAparat jest u˝ywany w niskich temperaturach
Ɗ Trzymaj aparat w ciep∏ym miejscu (np. w kieszeni kurtki) i wyjmuj tylko wtedy,
gdy chcesz zrobiç zdj´cie.
Ă80ă
Przed skontaktowaniem si´ z punktem serwisowym
NaciÊni´cie przycisku migawki nie powoduje zrobienia zdj´cia
Lampa b∏yskowa si´ nie uruchamia.
ϏW pami´ci nie ma wystarczajàco du˝o miejsca.
Ɗ Usuƒ niepotrzebne pliki.
ϏKarta pami´ci nie zosta∏a sformatowana.
Ɗ Sformatuj kart´ pami´ci (str. 75).
ϏKarta pami´ci jest wyczerpana.
Ɗ W∏ó˝ nowà kart´ pami´ci.
ϏKarta pami´ci jest zablokowana.
Ɗ Patrz komunikat ostrzegawczy [ZABLOK. KARTA!] (str. 79).
ϏAparat jest wy∏àczony.
Ɗ W∏àcz aparat.
ϏAkumulator jest wyczerpany.
Ɗ W∏ó˝ ca∏kowicie na∏adowany akumulator. (str. 16)
ϏAkumulator jest nieprawid∏owo w∏o˝ony (z odwróconymi biegunami).
Ɗ W∏ó˝ akumulator zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
ϏWybrano tryb wy∏àczenia lampy b∏yskowej.
Ɗ Wybierz inny tryb.
ϏW wybranym trybie lampa b∏yskowa nie jest dost´pna.
Ɗ Patrz instrukcje dotyczàce lampy b∏yskowej (str. 34~35).
WyÊwietlana jest nieprawid∏owa data i czas.
ϏData i czas zosta∏y nieprawid∏owo ustawione lub aparat przyjà∏ ustawienia
domyÊlne.
Ɗ Ustaw ponownie prawid∏owà dat´ i czas.
Przyciski aparatu nie dzia∏ajà.
ϏAwaria aparatu
Ɗ Wyjmij i ponownie w∏ó˝ akumulator, a nast´pnie w∏àcz aparat.
Wystàpi∏ b∏àd karty, gdy w aparacie by∏a w∏o˝ona karta.
Aparat nagle przestaje dzia∏aç w trakcie u˝ywania.
ϏAparat przesta∏ dzia∏aç na skutek awarii.
Ɗ Wyjmij i ponownie w∏ó˝ akumulator, a nast´pnie w∏àcz aparat.
ϏNieprawid∏owy format karty pami´ci
Ɗ Sformatuj ponownie kart´ pami´ci.
Zdj´cia nie sà odtwarzane
Zdj´cia sà niewyraêne.
ϏZrobiono zdj´cie wymagajàce trybu makro, nie ustawiwszy tego trybu.
Ɗ Wybierz prawid∏owy tryb makro, aby zrobiç wyraêne zdj´cie.
ϏFotografowany obiekt jest poza zasi´giem lampy b∏yskowej.
Ɗ Zrób zdj´cie z odleg∏oÊci mieszczàcej si´ w zasi´gu lampy b∏yskowej.
ϏNa obiektywie sà smugi lub zabrudzenia.
Ɗ OczyÊç obiektyw
ϏNieprawid∏owa nazwa pliku (naruszenie formatu DCF)
Ɗ Nie zmieniaj nazw plików.
Kolory na zdj´ciu sà inne ni˝ w rzeczywistoÊci.
ϏUstawienie balansu bieli lub efektów jest nieprawid∏owe.
Ɗ Wybierz prawid∏owy balans bieli i efekty.
Ă81ă
Przed skontaktowaniem si´ z punktem serwisowym
Dane techniczne
Zdj´cia sà zbyt jasne.
Czujnik obrazu
- Typ : 1/1.76" CCD
- Efektywna liczba pikseli : ok. 8.1 megapikseli
- Ca∏kowita liczba pikseli : ok. 8.2 megapikseli
Obiektyw
- D∏ugoÊç ogniskowej : Obiektyw Schneider f = 7.3-21.9 mm
(odpowiednik dla filmu 35 mm: 34–102
mm)
- Przys∏ona : F2.8 - F5.2
- Zoom cyfrowy : · Tryb fotografowania: 1.0x - 5.0x
· Tryb odtwarzania: 1.0x - 10.2x (w zale˝noÊci
od rozmiaru obrazu)
Ϗ Nadmierna ekspozycja
Ɗ Ponownie ustaw wartoÊç kompensacji ekspozycji.
Brak obrazu na monitorze zewn´trznym
ϏMonitor zewn´trzny nie zosta∏ prawid∏owo pod∏àczony do aparatu.
Ɗ Sprawdê po∏àczenie.
ϏNa karcie pami´ci znajdujà si´ nieprawid∏owe pliki.
Ɗ W∏ó˝ kart´ pami´ci zawierajàcà prawid∏owe pliki.
Ikona [Dysk wymienny] nie jest widoczna w oknie eksploratora w komputerze.
ϏPod∏àczenie jest nieprawid∏owe.
Ɗ Sprawdê po∏àczenie.
ϏAparat jest wy∏àczony.
Ɗ W∏àcz aparat.
ϏU˝ywany jest inny system operacyjny ni˝ Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista
lub Mac OS 9.0 – 10.4. Mo˝liwe równie˝, ˝e komputer nie obs∏uguje interfejsu
USB.
Ɗ Zainstaluj system operacyjny Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista lub Mac
OS 9.0 – 10.4 na komputerze obs∏ugujàcym interfejs USB.
ϏNie zainstalowano sterownika aparatu.
Ɗ Zainstaluj sterownik urzàdzeƒ pami´ci USB.
Ă82ă
WyÊwietlacz LCD 2.5" kolorowy TFT LCD (230,000 pikseli)
Regulacja ostroÊci - Typ : automatyczna TTL
(multi AF, centralny AF, rozpoznawanie twarzy)
- Zakres
Typ regulacji ostroÊci
szeroki kàt
tele
Normalny
80 cm–nieskoƒczonoÊç
80 cm–nieskoƒczonoÊç
Makro
4 cm-80 cm
50 cm-80 cm
Auto makro
4 cm–nieskoƒczonoÊç
50 cm–nieskoƒczonoÊç
Migawka
- SzybkoÊç : automatyczny, P, ASR, efekt: 1–1/1,500 s
Tryb r´czny: 15–1/1,500 s
Noc: 4–1/1,500 s
Fajerwerki: 4 s
Ekspozycja
- Sterowanie : automatyczna ekspozycja
- Pomiar: wielopunktowy, punktowy, centralny wa˝ony,
rozpoznawanie twarzy
- Kompensacja : ±2EV (w skoku 1/3EV)
- Odpowiednik ISO : autom., 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Dane techniczne
· 3x zoom optyczny i wyciszanie uruchamianiu funkcji zoom
· Stabilizacja klatek filmowych (wybór przez u˝ytkownika)
· Edycja filmów (funkcje wbudowane): wstrzymanie
podczas nagrywania, fotografowanie scen filmu,
wycinanie
Lampa b∏yskowa - Tryby : automatyczny, automatyczny z redukcjà czerwonych
oczu, b∏ysk wype∏niajàcy, wolna synchronizacja,
wy∏àczona, redukcja czerwonych oczu
- Zakres : 30cm-4.5m (szeroki kàt), 50cm-2.4m (tele)
- Czas ∏adowania : Ok. 4.0 s
OstroÊç obrazu
- mi´kkie, normalne, ˝ywe
Efekty
- normalny, czarno-bia∏y, sepia, czerwony, zielony, niebieski,
negatyw, domyÊlny kolor u˝ytkownika, Kompozycja,
ramka na zdj´cie, animacja GIF
Balans bieli
- automatyczny, Êw. dzienne, zachmurzenie, Êw. jarzeniowe H,
Êw. jarzeniowe L, Êw. ˝arowe, ustawienie u˝ytkownika
- NoÊniki : · Pami´ç wewn´trzna: 20 MB
· Pami´ç zewn´trzna (opcjonalny):
SD (gwarantowana obs∏uga do 2 GB)
SDHC (gwarantowana obs∏uga do 4 GB)
MMC Plus (gwarantowana obs∏uga do 1 GB,
4-bitowa 20 MHz)
- Format pliku : · Zdj´cia : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
· Filmy: AVI (MPEG-4)
· Audio: WAV
- Rozmiar obrazu
Zapis danych
Nagrywanie g∏osu - Nagrywanie g∏osu (maks. 10 godz.)
- Notatka g∏osowa do zdj´cia (maks. 10 s)
Nadruk daty
- data, data i czas, wy∏. (wybór przez u˝ytkownika)
Fotografowanie/
nagrywanie
- Zdj´cia : · Tryby: automatyczny, program, r´czny, ASR, scena
· Scena: Noc, Portret, Dzieci, Krajobraz, Zbli˝enie,
Tekst, Zachód, Âwit, PodÊwietlenie,
Fajerwerki, Pla˝a i Ênieg, Kawiarnia,
˚ywnoÊç, Samowyzwalacz
· Seria zdj´ç: Pojedyncze, Ciàg∏e, Wysoka szybkoÊç,
AEB
Fotografowanie ruchu: 7 kl./s, do 20 zdj´ç
· Samowyzwalacz : 2 s, 10 s, podwójny (10 s, 2 s),
remocon (opcjonalny)
- Film
· Z dêwi´kiem lub bez dêwi´ku (czas nagrywania:
maks. 4 GB lub 6 godzin)
· Rozmiar: 640x480, 320x240
· SzybkoÊç klatek: 30 kl./s, 15 kl./s
3264X
2448
3264X
2176
3072X
2304
3264X
1832
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- PojemnoÊç (256 MB MMC)
B.DOBRA
60
68
68
79
93
143
419
DOBRA
115
128
129
149
173
255
617
165
182
183
210
242
345
732
NORMALNA
* WartoÊci te wynikajà z pomiarów przeprowadzonych przez
firm´ Samsung w standardowych warunkach i mogà si´ ró˝niç
w zale˝noÊci od warunków pracy i ustawieƒ aparatu.
Ă83ă
Dane techniczne
Uwagi dotyczàce oprogramowania
Odtwarzanie
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania przeczytaj uwa˝nie instrukcj´ obs∏ugi.
- Typ : pojedynczy obraz, miniatury, pokaz slajdów, film,
Galeria obrazów
- Edycja : przycinanie, zmiana rozmiaru, obracanie, efekty,
M.GIF, redukcja czerwonych oczu, funkcja
fotografowania scen z filmu
Interfejs
- Z∏àcze wyjÊcia cyfrowego: USB 2.0
- Audio: mono
- WyjÊcie wideo: NTSC, PAL (wybór przez u˝ytkownika)
- Z∏àcze wejÊciowe DC: 24-stykowe
èród∏o zasilania
- Bateria z mo˝liwoÊcià do∏adowywania: bateria litowo-jonowa,
3.7 V (SLB-0837(B))
- Zasilacz sieciowy: SAC-46
* Bateria znajdujàca si´ w zestawie mo˝e byç inna w zale˝noÊci
od regionu sprzeda˝y.
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
96.5 x 60 x 18.6 mm
Waga
151.7 g (bez baterii i karty)
Temperatura robocza
0 – 40 °C
WilgotnoÊç robocza
5 – 85%
Oprogramowanie Samsung Master, Adobe Reader
ż Dane techniczne mogà ulec zmianie bez uprzedzenia.
ż Wszystkie znaki handlowe sà w∏asnoÊcià ich odpowiednich w∏aÊcicieli.
Ă84ă
ҟDo∏àczone oprogramowanie to sterownik aparatu i narz´dzie do edycji obrazów
dla systemów Windows.
ҟW ˝adnym wypadku nie wolno powielaç ani ca∏oÊci, ani cz´Êci tego
oprogramowania.
ҟPrawa autorskie do oprogramowanie zastrzegajà u˝ywanie go tylko razem z
aparatem.
ҟW rzadkich przypadkach wystàpienia wady produkcyjnej dokonamy naprawy lub
wymiany apratu.
Nie ponosimy jednak ˝adnej odpowiedzialnoÊci za szkody wynikajàce z
nieprawid∏owego u˝ytkowania.
ҟGwarancja firmy Samsung nie obejmuje przypadków u˝ywania samodzielnie
montowanych komputerów bàdê komputerów lub systemów operacyjnych, które
nie sà obj´te gwarancjà producenta.
ҟZak∏ada si´, ˝e u˝ytkownik czytajàcy t´ instrukcj´ posiada podstawowà wiedz´
na temat komputerów i systemów operacyjnych .
Wymagania systemowe
Dla systemów Windows
Informacje o oprogramowaniu
Dla systemów Macintosh
Komputer PC z procesorem lepszym ni˝
Power Mac G3 lub nowszy
Pentium 450 MHz
(zaleca si´ Pentium 800 MHz)
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 9.0 – 10.4
Min. 128MB pami´ci RAM
(zaleca si´ 512MB)
200 MB wolnego miejsca na dysku
twardym (zaleca si´ wi´cej ni˝ 1 GB)
Min. 64 MB pami´ci RAM
(zaleca si´ 256 MB)
110 MB wolnego miejsca na dysku
twardym
Port USB
Port USB
Nap´d CD-ROM
Nap´d CD-ROM
Monitor kolorowy, obs∏ugujàcy
rozdzielczoÊç 1024x768 pikseli,
tryb 16-bitowy
(zaleca si´ monitor kolorowy 24-bitowy),
Microsoft DirectX 9.0 lub nowsze
Po w∏o˝eniu do∏àczonej do aparatu p∏yty CD-ROM do nap´du CD-ROM
powinno zostaç automatycznie wyÊwietlone nast´pujàce okno.
Przed pod∏àczeniem aparatu do komputera
nale˝y zainstalowaç sterownik aparatu.
żIlustracje ekranów przedstawione w tej
instrukcji opierajà si´ na angielskiej wersji
systemu Windows.
ƅ Sterownik aparatu : umo˝liwia przesy∏anie obrazów pomi´dzy aparatem i
komputerem.
Ten aparat wykorzystuje sterownik do urzàdzeƒ pami´ci USB. Aparatu mo˝na
u˝ywaç jako czytnika kart USB. Po zainstalowaniu sterownika i pod∏àczeniu
aparatu do komputera w oknie [Eksplorator Windows] lub [Mój komputer]
znajdowaç si´ b´dzie ikona [Dysk wymienny]. Sterownik urzàdzeƒ pami´ci USB
jest dost´pny tylko dla systemów Windows. Sterownika USB dla systemów
MAC nie ma na p∏ycie CD z oprogramowaniem. Aparat mo˝na stosowaç z
systemami Mac OS 9.0 – 10.4.
ƅ Kodek XviD : umo˝liwia odtwarzanie w komputerze plików filmowych (MPEG-4)
nagranych przy u˝yciu tego aparatu.
Aby móc odtwarzaç pliki filmowe nagrane przy u˝yciu tego aparatu, konieczne
jest zainstalowanie kodeku XviD. JeÊli nie mo˝na odtworzyç pliku filmowego
nagranego przy u˝yciu aparatu, zainstaluj ten kodek. Oprogramowanie to jest
obs∏ugiwane tylko przez systemy Windows.
Ă85ă
Informacje o oprogramowaniu
Instalacja oprogramowania
ƅ Samsung Master : jest to narz´dzie multimedialne typu „wszystko w jednym”.
Oprogramowanie to umo˝liwia pobieranie, przeglàdanie, edytowanie i
zapisywanie obrazów cyfrowych i plików filmowych. Narz´dzie to jest
obs∏ugiwane tylko przez systemy Windows.
Przed pod∏àczeniem aparatu do komputera zainstaluj oprogramowanie.
Po dokonaniu instalacji obrazy zapisane w aparacie b´dzie mo˝na przesy∏aç
do komputera i edytowaç przy u˝yciu programu do edycji obrazów.
ƅ Odwiedê witryn´ internetowà firmy Samsung.
http://www.samsungcamera.com: j´zyk angielski
http://www.samsung-foto.pl : polska
ƀ Przed zainstalowaniem sterownika upewnij si´, ˝e spe∏nione sà
wymagania systemowe.
ƀ Zainstalowanie sterownika DirectX 9.0 jest konieczne, aby móc
odtwarzaç w komputerze pliki filmowe nagrane przy u˝yciu aparatu.
ƀ W zale˝noÊci od wydajnoÊci komputera uruchomienie automatycznego
programu instalacyjnego mo˝e zajàç 5 – 10 sekund. JeÊli okno si´ nie
wyÊwietli, uruchom program [Eksplorator Windows] i wybierz plik
[Installer.exe] w katalogu nap´du CD-ROM.
ƀ Na p∏ycie CD-ROM do∏àczonej do aparatu znajdujà si´ pliki w formacie
PDF z instrukcjà obs∏ugi. Wyszukaj pliki PDF przy u˝yciu eksploratora
systemu Windows. Przed otwarciem plików PDF zainstaluj program
Adobe Reader z p∏yty CD-ROM z oprogramowaniem.
ƀ Aby prawid∏owo zainstalowaç wersj´ Adobe Reader 6.0.1,
zainstalowany musi byç program Internet Explorer 5.01 lub nowszy.
Odwiedê witryn´ „www.microsoft.com” i pobierz nowszà wersj´
programu Internet Explorer.
Ă86ă
1. Automatycznie zostanie wyÊwietlone
okno.
Kliknij polecenie [Install] (Instaluj).
2. Zainstaluj sterownik aparatu i sterownik , wybierajàc przyciski wskazane na
ekranach. JeÊli na komputerze zainstalowana jest nowsza wersja sterownika
DirectX, sterownik ten mo˝e nie zostaç zainstalowany.
Instalacja oprogramowania
3. Aby móc odtwarzaç w komputerze pliki filmowe nagrane przy u˝yciu tego
aparatu, konieczne jest zainstalowanie kodeku XviD.
4. Zainstaluj program Samsung Master w przedstawionej kolejnoÊci.
ż Kodek XviD jest rozprowadzany zgodnie z warunkami i zasadami Powszechnej
Licencji Publicznej GNU, co oznacza, ˝e ka˝dy mo˝e go kopiowaç,
modyfikowaç i rozprowadzaç, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI,
DOROZUMIANEJ BÑDè WYRAèNEJ, DOTYCZÑCEJ PRZYDATNOÂCI
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOÂCI DO OKREÂLONEGO CELU. Warunkiem
jest jednak przestrzeganie zasad Powszechnej Licencji Publicznej GNU w
ka˝dym przypadku rozprowadzania tego kodeku lub jego modyfikacji. Aby
uzyskaç wi´cej informacji, zapoznaj si´ z dokumentacjà Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
Ă87ă
Instalacja oprogramowania
5. Po ponownym uruchomieniu komputera pod∏àcz do niego aparat za
poÊrednictwem przewodu USB.
6. W∏àcz aparat.
WyÊwietlone zostanie okno narz´dzia
[Kreator znajdowania nowego sprz´tu] i
komputer wykryje aparat.
ż JeÊli u˝ywany jest system operacyjny
Windows XP/Vista, otwarty zostanie
program do przeglàdania obrazów.
JeÊli po uruchomieniu programu Samsung
Master otwarte zostanie okno pobierania
Samsung Master, oznacza to, ˝e sterownik
aparatu zosta∏ pomyÊlnie zainstalowany.
ƀ JeÊli sterownik aparatu zosta∏ zainstalowany, okno narz´dzia [Kreator
znajdowania nowego sprz´tu] mo˝e si´ nie otworzyç.
ƀ W przypadku systemu Windows 98 SE otworzy si´ okno dialogowe
kreatora znajdowania nowego sprz´tu i wyÊwietlona mo˝e zostaç
proÊba o wybranie pliku sterownika. W takiej sytuacji wybierz plik
sterownika USB z dostarczonej p∏yty CD
Ă88ă
Uruchamianie trybu PC
ҟW tym trybie mo˝na przesy∏aç zapisane zdj´cia do komputera za poÊrednictwem
kabla USB.
ҟW trybie komputerowym wyÊwietlacz LCD jest zawsze wy∏àczony.
ƅ Pod∏àczanie aparatu do komputera
1. Pod∏àcz aparat do komputera przy u˝yciu
kablaUSB.
2. Wybierz opcj´ [USB] - [KOMPUTER] przy u˝yciu
sensora.
USB?
KOMPUTER
DRUKARKA
Uruchamianie trybu PC
ƅ Pod∏àczanie aparatu do komputera
ƅ Pobieranie zapisanych zdj´ç
Zdj´cia zapisane w aparacie mo˝na pobraç na twardy dysk komputera, a
nast´pnie je wydrukowaç lub edytowaç przy u˝yciu oprogramowania do edycji
zdj´ç.
1. Pod∏àcz aparat do komputera przy u˝yciu kabla
USB.
ż JeÊli przy pod∏àczaniu aparatu do komputera w kroku 2 wybrana zostanie
opcja [DRUKARKA], wyÊwietlony zostanie komunikat [POD¸ÑCZ.
DRUKARKI] i po∏àczenie nie zostanie nawiàzane.
W takiej sytuacji od∏àcz kabel USB i jeszcze raz wykonaj procedur´ od kroku
1.
2. Na ekranie komputera wybierz ikon´
[Mój komputer] i kolejno klikaj dwukrotnie pozycje
[Dysk wymienny Ɗ DCIM Ɗ 100SSCAM].
Zostanà wyÊwietlone pliki zdj´ciowe.
3. Wybierz zdj´cie i kliknij na niego prawym
przyciskiem myszy.
ƅ Od∏àczanie aparatu od komputera : Patrz strona 91
(Od∏àczanie dysku wymiennego).
ƀ Przed pod∏àczeniem jakichkolwiek przewodów lub zasilacza
sieciowego sprawdê prawid∏owe kierunki pod∏àczania i nie wciskaj
wtyczek na si∏´. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie przewodu lub
aparatu.
4. Otwarte zostanie menu podr´czne.
Kliknij opcj´ [Wytnij] lub [Kopiuj].
- [Wytnij] : wycina wybrany plik.
- [Kopiuj] : kopiuje wybrany plik.
Ă89ă
Uruchamianie trybu PC
5. Kliknij folder, do którego chcesz wkleiç plik.
6. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby
wyÊwietliç menu podr´czne. Kliknij opcj´ [Wklej].
7. Plik zostanie przes∏any z aparatu do komputera.
- U˝ywajàc programu [Samsung Master], mo˝esz przeglàdaç zdj´cia zapisane
w pami´ci bezpoÊrednio na monitorze komputera i kopiowaç lub przenosiç je.
Ă90ă
ƀ W celu przeglàdania zdj´ç zalecamy skopiowanie ich do komputera.
W przypadku otwierania zdj´ç bezpoÊrednio z dysku wymiennego
mo˝e nastàpiç nag∏e zerwanie po∏àczenia.
ƀ JeÊli do katalogu Dysk wymienny pobrany zostanie zdj´cie, który nie
zosta∏ wykonany przy u˝yciu tego aparatu, w trybie ODTWARZANIA na
wyÊwietlaczu LCD pojawiaç si´ b´dzie komunikat [B¸ÑD PLIKU!], a w
trybie MINIATUR nic nie b´dzie wyÊwietlane.
Od∏àczanie dysku wymiennego
ƅ Windows 98SE
1. Sprawdê, czy nie trwa przesy∏anie pliku mi´dzy aparatem a komputerem.
JeÊli miga lampka stanu aparatu, poczekaj, a˝ przestanie migaç i zacznie
Êwieciç sta∏ym Êwiat∏em.
2. Od∏àcz kabel USB.
ƅ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Rzeczywisty wyglàd mo˝e byç inny ni˝ na ilustracjach, w zale˝noÊci od systemu
operacyjnego Windows.)
1. Sprawdê, czy nie trwa przesy∏anie pliku mi´dzy aparatem a komputerem.
JeÊli miga lampka stanu aparatu, poczekaj, a˝ przestanie migaç i zacznie
Êwieciç sta∏ym Êwiat∏em.
5. Otwarte zostanie okno [Sprz´t mo˝e byç
bezpiecznie usuni´ty]. NaciÊnij przycisk [OK].
6. Otwarte zostanie okno od∏àczania/usuwania
sprz´tu. Kliknij przycisk [Zamknij]. Mo˝na
wówczas bezpiecznie od∏àczyç dysk
wymienny.
7. Od∏àcz kabel USB.
2. Kliknij dwukrotnie ikon´ od∏àczania/usuwania
sprz´tu na pasku zadaƒ.
[Kliknij dwukrotnie!]
3. Otwarte zostanie okno od∏àczania / usuwania
sprz´tu. Wybierz pozycj´ [Masowe urzàdzenie
magazynujàce USB] i kliknij przycisk
[Zatrzymaj].
4. Otwarte zostanie okno [Zatrzymywanie
urzàdzenia sprz´towego]. Wybierz pozycj´
[Masowe urzàdzenie magazynujàce USB] i
kliknij przycisk [OK].
Ă91ă
Instalacja sterownika USB w systemie MAC
1. Na p∏ycie z oprogramowaniem nie ma sterownika USB dla systemów MAC,
poniewa˝ systemy MAC obs∏ugujà sterownik aparatu.
2. Sprawdê podczas uruchamiania, jaka wersja systemu MAC jest
zainstalowana.
Ten aparat jest kompatybilny z systemami MAC OS 9.0 – 10.4.
3. Pod∏àcz aparat do komputera Macintosh i w∏àcz zasilanie aparatu.
4. Po pod∏àczeniu aparatu do komputera na pulpicie pojawi si´ nowa ikona.
Usuwanie sterownika USB w systemie Windows 98SE
Aby usunàç sterownik USB wykonaj procedur´ opisanà poni˝ej.
1. Pod∏àcz aparat do komputera i w∏àcz obydwa urzàdzenia.
2. Sprawdê, czy w oknie [Mój komputer] jest wyÊwietlana ikona dysku
wymiennego.
3. Usuƒ urzàdzenie [Samsung Digital Camera] (Aparat cyfrowy Samsung) w
Mened˝erze urzàdzeƒ.
U˝ywanie sterownika USB w systemie MAC
1. Kliknij dwukrotnie ikon´ na pulpicie. WyÊwietlony zostanie folder pami´ci
aparatu.
2. Wybierz zdj´cie i skopiuj lub przenieÊ go do komputera.
4. Od∏àcz kabel USB.
5. W oknie Dodaj/usuƒ programy usuƒ pozycj´ [Samsung USB Driver]
(Sterownik USB Samsung).
ƀ Dla systemów Mac OS 10.0 i nowszych : Najpierw zakoƒcz przesy∏anie
plików z komputera do
aparatu, a nast´pnie usuƒ
dysk wymienny przy u˝yciu
polecenia usuwania.
6. Odinstalowywanie jest zakoƒczone.
Ă92ă
Samsung Master
Oprogramowanie to umo˝liwia pobieranie, przeglàdanie, edytowanie i
zapisywanie obrazów i filmów. Narz´dzie to jest obs∏ugiwane tylko przez
systemy Windows.
Aby uruchomiç program, kliknij kolejno pozycje [Start Ɗ Programs Ɗ
Samsung Ɗ Samsung Master Ɗ Samsung Master].
ƅ Pobieranie zdj´ciowe
1. Pod∏àcz aparat do komputera.
2. Po pod∏àczeniu aparatu do komputera
wyÊwietlone zostanie okno umo˝liwiajàce
pobieranie zdj´ciowe.
- Aby pobraç zapisane zdj´cia, naciÊnij
przycisk [Select All] (Zaznacz wszystko).
- Wybierz ˝àdany folder w oknie i kliknij
przycisk [Select All] (Zaznacz wszystko).
Mo˝na zapisaç zdj´cia i wybrane foldery.
- Klikni´cie przycisku [Cancel] (Anuluj) spowoduje anulowanie pobierania.
4. Wybierz lokalizacj´ docelowà i utwórz
folder, w którym zapisane zostanà pobrane
zdj´cia i foldery.
- Mo˝na utworzyç folder, którego nazw´
b´dzie stanowi∏a data. Nast´pnie zdj´cia
zostanà do niego pobrane.
- Mo˝na tak˝e utworzyç nowy folder,
nadajàc mu nazw´.
- Dla pobieranych zdj´ciowe mo˝na równie˝
wybraç folder, który ju˝ istnieje.
5. Kliknij przycisk [Next >] (Dalej).
6. WyÊwietlone zostanie okno pokazane na
ilustracji.
W górnej cz´Êci okna wyÊwietlone zostanie
miejsce docelowe dla wybranego folderu.
Kliknij przycisk [Start], aby pobraç zdj´cia.
3. Kliknij przycisk [Next >] (Dalej).
7. Pobrane zdj´cia zostanà wyÊwietlone.
Ă93ă
Samsung Master
Przeglàdarka zdj´ciowe : Umo˝liwia przeglàdanie zapisanych zdj´ciowe.
‫ڡ‬
Edycja zdj´ciowe : Umo˝liwia edytowanie zdj´ç.
‫ڥ‬
‫ڦ‬
‫ڡ‬
‫ڤ‬
‫ڧ‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
‫ڤ‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
- Poni˝ej podano funkcje przeglàdarki zdj´ç.
‫ ڡ‬Pasek menu : Umo˝liwia wybór funkcji.
File (Plik), Edit (Edycja), View (Widok), Tools (Narz´dzia), funkcje zmian,
automatyczne pobieranie, Help (Pomoc) itd.
‫ ڢ‬Okno wyboru zdj´ç : W tym oknie mo˝na wybraç ˝àdane zdj´cia.
‫ ڣ‬Menu wyboru rodzaju mediów : W tym menu mo˝na wybraç funkcje
przeglàdarki zdj´ç, edycji zdj´ç i edycji
filmów.
‫ ڤ‬Okno podglàdu : Umo˝liwia podglàd zdj´cia lub filmu i sprawdzenie informacji
multimedialnych.
‫ ڥ‬Pasek zoomu : Umo˝liwia zmian´ rozmiaru obrazu na podglàdzie.
‫ ڦ‬Okno wyÊwietlania folderów : Umo˝liwia sprawdzenie lokalizacji folderu, w
którym znajduje si´ wybrany zdj´cie.
‫ ڧ‬Okno wyÊwietlania zdj´ç : WyÊwietlane sà zdj´cia z wybranego folderu.
ż Wi´cej informacji mo˝na znaleêç w menu [Help] (Pomoc) programu Samsung
Master.
Ă94ă
- Poni˝ej podano funkcje edycji zdj´ç.
‫ ڡ‬Menu edycji : Mo˝na wybraç nast´pujàce podmenu.
[Tools] (Narz´dzia) : Mo˝na zmieniç rozmiar lub przyciàç wybrany zdj´cie.
Patrz menu [Help] (Pomoc).
[Adjust] (Dostosuj) : Mo˝na zmieniç jakoÊç zdj´cia. Patrz menu [Help]
(Pomoc).
[Retouch] (Retusz) : Mo˝na zmieniaç wyglàd obrazu lub dodawaç na nim
ró˝ne efekty. Patrz menu [Help] (Pomoc).
‫ ڢ‬Narz´dzia rysowania : Narz´dzia umo˝liwiajàce edycj´ zdj´cia.
‫ ڣ‬Okno wyÊwietlania zdj´ç : W tym oknie wyÊwietlany jest wybrany zdj´cie.
‫ ڤ‬Okno podglàdu : Umo˝liwia podglàd zmian dokonanych na zdj´cia.
ż Zdj´cia edytowanego przy u˝yciu programu Samsung Master nie mo˝na
odtworzyç w aparacie.
ż Wi´cej informacji mo˝na znaleêç w menu [Help] (Pomoc) programu Samsung
Master.
Samsung Master
Cz´ste problemy
Edycja klipów filmowych : Mo˝na utworzyç klip filmowy, ∏àczàc w nim ze sobà
zdj´cia, filmy, narracj´ i pliki muzyczne.
W razie problemów zwiàzanych z po∏àczeniem USB sprawdê nast´pujàce
elementy.
‫ڡ‬
Przypadek 1
Kabel USB nie jest pod∏àczony lub pod∏àczony jest kabel USB inny
ni˝ dostarczony w zestawie.
Ɗ Pod∏àcz kabel USB z zestawu.
Przypadek 2
Aparat nie zosta∏ wykryty przez komputer.
Czasami aparat mo˝e byç wyÊwietlany w sekcji [Nieznane
urzàdzenia] w Mened˝erze urzàdzeƒ.
Ɗ Zainstaluj prawid∏owo sterownik aparatu.
Wy∏àcz aparat, od∏àcz kabel USB, pod∏àcz ponownie kabel USB i
ponownie w∏àcz aparat.
Przypadek 3
Podczas przesy∏ania pliku wystàpi∏ niespodziewany b∏àd.
Ɗ Wy∏àcz i ponownie w∏àcz aparat. PrzeÊlij plik jeszcze raz.
Przypadek 4
W przypadku u˝ywania koncentratora USB.
Ɗ Problem przy pod∏àczaniu aparatu do komputera za poÊrednictwem
koncentratora USB mo˝e wystàpiç, jeÊli koncentrator i komputer nie
sà kompatybilne.
W miar´ mo˝liwoÊci pod∏àczaj aparat bezpoÊrednio do komputera.
Przypadek 5
Czy do komputera pod∏àczone sà inne kabla USB?
Ɗ Aparat mo˝e nie dzia∏aç prawid∏owo, jeÊli w tym samym czasie do
komputera pod∏àczone sà inne kabla USB. W takiej sytuacji od∏àcz
pozosta∏e kabla USB i pozostaw tylko kabel pod∏àczony do aparatu.
‫ڢ‬
- Poni˝ej podano funkcje edycji klipów filmowych.
‫ ڡ‬Menu edycji
: Mo˝na wybraç nast´pujàce podmenu.
[Add Media]
: Umo˝liwia dodawanie innych elementów do klipu
(Dodaj media)
filmowego.
[Edit Clip] (Edytuj klip) : Umo˝liwia zmian´ jasnoÊci, kontrastu i nasycenia.
[Effects] (Efekty)
: Umo˝liwia dodawanie efektów.
[Set Text] (Wstaw tekst) : Umo˝liwia dodawanie tekstu.
[Narrate] (Narracja) : Umo˝liwia dodawanie narracji.
[Produce] (Utwórz)
: Umo˝liwia zapisanie edytowanego pliku multimedialnego
jako nowego pliku. Mo˝na wybraç format pliku AVI,
Windows media (wmv) i Windows media (asf).
‫ ڢ‬Okno wyÊwietlania klatek : W tym oknie mo˝na wstawiç pliki multimedialne.
ż Niektóre klipy filmowe, które zosta∏y skompresowane przy u˝yciu kodeku
niekompatybilnego z programem Samsung Master, nie mogà byç odtwarzane w
programie Samsung Master.
ż Wi´cej informacji mo˝na znaleêç w menu [Help] (Pomoc) programu Samsung Master.
Ă95ă
Cz´ste problemy
Przypadek 6
Gdy otwieram Mened˝era urzàdzeƒ (klikajàc kolejno Start Ɗ
(Ustawienia) Ɗ Panel sterowania Ɗ (WydajnoÊç i konserwacja) Ɗ
System Ɗ (Sprz´t) Ɗ Mened˝er urzàdzeƒ), znajdujà si´ tam pozycje
oznaczone jako Nieznane urzàdzenia lub Inne urzàdzenia z ˝ó∏tymi
znakami zapytania (?) lub wykrzyknikami (!).
Ɗ Kliknij prawym przyciskiem pozycj´ oznaczonà znakiem zapytania (?)
lub wykrzyknikiem (!) i wybierz polecenie „Usuƒ”. Uruchom ponownie
komputer i jeszcze raz pod∏àcz aparat.
W przypadku systemu operacyjnego Windows 98SE usuƒ równie˝
sterownik aparatu, uruchom na nowo komputer, a nast´pnie
ponownie zainstaluj sterownik aparatu.
Przypadek 7
W przypadku stosowania niektórych programów zabezpieczajàcych
(Norton Anti Virus, V3 itp.) komputer mo˝e nie rozpoznawaç aparatu
jako dysku wymiennego
Ɗ Zatrzymaj prac´ programu zabezpieczajàcego i pod∏àcz aparat do
komputera.
Informacje na temat tymczasowej dezaktywacji programu
zabezpieczajàcego mo˝na znaleêç w jego instrukcji obs∏ugi.
Przypadek 8
Aparat jest pod∏àczony do portu USB znajdujàcego si´ z przodu
komputera.
Ɗ Gdy aparat jest pod∏àczony do portu USB znajdujàcego si´ z przodu
komputera, komputer mo˝e nie wykryç aparatu. Pod∏àcz aparat do
portu USB znajdujàcego si´ z ty∏u komputera.
ƀ Gdy plik filmowy nie jest odtwarzany w komputerze
ż Gdy plik filmowy nagrany przy u˝yciu aparatu nie jest odtwarzany w komputerze,
przyczynà jest najprawdopodobniej kodek zainstalowany w komputerze.
Ă96ă
ƀ JeÊli kodek umo˝liwiajàcy odtwarzanie plików filmowych nie jest
zainstalowany lub jeÊli zainstalowany jest nieobs∏ugiwany kodek.
Ɗ Zainstaluj kodek wed∏ug poni˝szych instrukcji.
[ Instalacja kodeku w systemie Windows ]
1. Zainstaluj kodek XviD.
1) W∏ó˝ p∏yt´ CD do∏àczonà do aparatu.
2) Uruchom Eksplorator systemu Windows i wybierz folder [CD-ROM:\XviD],
a nast´pnie kliknij plik XviD-1.1.2-01112006.exe.
ż Kodek XviD jest rozprowadzany zgodnie z zasadami Powszechnej Licencji
Publicznej GNU, co oznacza, ˝e ka˝dy mo˝e go kopiowaç, modyfikowaç i
rozprowadzaç. Licencja ta dotyczy ka˝dego programu lub innego produktu,
na którym w∏aÊciciel praw autorskich umieÊci∏ informacj´ o tym, ˝e mo˝e on
byç rozprowadzany wed∏ug warunków Powszechnej Licencji Publicznej. Aby
uzyskaç wi´cej informacji, zapoznaj si´ z dokumentacjà Licencji
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
Cz´ste problemy
[Instalacja kodeku w systemie Mac OS]
1) Aby pobraç kodek z Internetu, odwiedê poni˝szà witryn´.
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Kliknij menu [Free Download] (Bezp∏atne pobieranie) u góry po prawej stronie
okna. Zostanie wyÊwietlone okno pobierania.
3) Sprawdê wersj´ systemu Mac i kliknij przycisk [Download] (Pobierz), aby
pobraç plik i zapisaç go w ˝àdanym folderze.
4) Uruchom pobrany plik. Kodek do odtwarzania plików filmowych zostanie
zainstalowany.
ż JeÊli nie mo˝na odtworzyç pliku filmowego w systemie Mac OS, u˝yj
programu do odtwarzania, który obs∏uguje kodek XviD (np. Mplayer).
ƀ JeÊli sterownik DirectX 9.0 lub nowszy nie jest zainstalowany.
Ɗ Zainstaluj sterownik DirectX 9.0 lub nowszy.
1) W∏ó˝ p∏yt´ CD do∏àczonà do aparatu.
2) Uruchom eksplorator systemu Windows i wybierz folder [nap´d CD-ROM:\
USB Driver\DirectX 9.0], a nast´pnie kliknij plik DXSETUP.exe.
Sterownik DirectX zostanie zainstalowany. Aby pobraç sterownik DirectX z
Internetu, odwiedê poni˝szà witryn´. http://www.microsoft.com/directx
ƀJeÊli komputer (z systemem Windows 98SE) przestaje reagowaç po
kilkukrotnym pod∏àczeniu do niego aparatu.
Ɗ JeÊli komputer (z systemem Windows 98SE) jest d∏ugo w∏àczony i aparat
zostaje pod∏àczony któryÊ raz z kolei, komputer mo˝e nie rozpoznaç aparatu.
W takiej sytuacji uruchom ponownie komputer.
JeÊli komputer, do którego pod∏àczony jest aparat, przestaje reagowaç, gdy
uruchamiany jest system Windows.
ƀ W takiej sytuacji od∏àcz aparat od komputera i poczekaj, a˝ uruchomi si´
system Windows.
Ɗ JeÊli problem si´ powtarza, wy∏àcz opcj´ wykrywania magistrali USB „Legacy
USB Support” i ponownie uruchom komputer. Opcja „Legacy USB Support”
znajduje si´ w menu ustawieƒ systemu BIOS. (Menu ustawieƒ systemu
BIOS ró˝ni si´ w zale˝noÊci od marki komputera i w niektórych menu
systemu BIOS nie ma opcji „Legacy USB Support”.)
JeÊli nie mo˝esz samodzielnie zmieniç ustawienia tej funkcji, skontaktuj si´ z
producentem komputera lub systemu BIOS.
ƀ JeÊli nie mo˝na usunàç pliku filmowego, nie mo˝na od∏àczyç dysku
wymiennego lub podczas przesy∏ania pliku wyÊwietlany jest komunikat o
b∏´dzie.
Ɗ Powy˝sze problemy mogà czasami wyst´powaç, jeÊli z p∏yty CD
zainstalowany zosta∏ tylko program Samsung Master.
- Zamknij program Samsung Master, klikajàc ikon´ programu Samsung
Master na pasku zadaƒ.
- Zainstaluj wszystkie aplikacje znajdujàce si´ na p∏ycie CD z
oprogramowaniem.
Ă97ă
Prawid∏owe pozbywanie si´ produktu
Prawid∏owe pozbywanie si´ produktu (odpady elektryczne i
elektroniczne)
(Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
posiadajàcych systemy segregacji odpadów.) Umieszczenie takiego
symbolu na produkcie lub w do∏àczonej do niego dokumentacji oznacza,
˝e po zakoƒczeniu okresu u˝ytkowania tego produktu nie nale˝y post´powaç z nim
jak z odpadami z gospodarstwa domowego.
Aby zapobiec mo˝liwym szkodom dla Êrodowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek
niekontrolowanego pozbywania si´ odpadów, prosimy o oddzielenie tego produktu
od innych odpadów i oddanie go do punktu recyklingu, umo˝liwiajàc nienaruszajàce
równowagi ekologicznej ponowne wykorzystanie materia∏ów. U˝ytkownicy prywatni
powinni skontaktowaç si´ z pracownikiem sklepu, w którym produkt zosta∏
zakupiony, lub z przedstawicielem w∏adz lokalnych, aby uzyskaç informacje na
temat miejsca i sposobu poddania tego produktu procesowi recyklingu. U˝ytkownicy
biznesowi powinni skontaktowaç si´ ze swoim dostawcà i sprawdziç warunki
umowy zakupu.
Tego produktu nie nale˝y pozbywaç si´ razem z innymi odpadami przemys∏owymi.
Firma Samsung Techwin dba o Êrodowisko na ka˝dym
etapie produkcji i podejmuje liczne Êrodki w celu
dostarczania swoim klientom produktów bardziej przyjaznych
Êrodowisku. Symbol Eco reprezentuje dà˝enie firmy
Samsung Techwin do tworzenia produktów przyjaznych
Êrodowisku i oznacza, ˝e produkt spe∏nia unijnà dyrektyw´
RoHS, dotyczàcà ograniczenia stosowania substancji
niebezpiecznych.
Ă98ă
NOTATKI
NOTATKI
Ă99ă
NOTATKI
Ă100ă
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727
(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com
If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET: www.samsungcameras.de
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL : 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement