Samsung | SAMSUNG ST65 | Instrukcja obsługi | Samsung SAMSUNG ST65 Instrukcja obsługi

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
szczegółowe instrukcje obsługi aparatu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z
podręcznikiem.
 Kliknij temat
Rozwiązywanie podstawowych problemów
User Manual
ST65/ST67
Skrócony podręcznik
Spis treści
Podstawowe funkcje
Rozbudowane funkcje
Opcje fotografowania
Odtwarzanie/edycja
Ustawienia
Załączniki
Indeks
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi
ostrzeżeniami i wskazówkami.
Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci i zwierząt.
Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie
użytkownika lub innych osób
Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem
małych dzieci i zwierząt. Małe części mogą w razie połknięcia
spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i
akcesoria również mogą stanowić zagrożenie fizyczne.
Nie należy demontować ani podejmować próby
naprawiania aparatu.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub
uszkodzenia aparatu.
Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie
przez dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich
temperatur.
Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów albo gazów.
Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur
może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Należy unikać zakrywania aparatu lub ładowarki kocami
albo ubraniami.
Nie należy wkładać łatwopalnych materiałów do aparatu,
ani przechowywać ich w pobliżu aparatu.
Aparat może się przegrzać, co może doprowadzić do zniekształcenia
aparatu lub spowodować pożar.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami.
Jeśli do aparatu dostaną się obce obiekty, należy
natychmiast odłączyć wszystkie źródła zasilania, takie jak
akumulator lub ładowarka, a następnie skontaktować się z
centrum serwisowym firmy Samsung.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika.
Należy chronić wzrok fotografowanych osób.
Nie należy używać lampy błyskowej w odległości mniejszej niż 1 m/3 ft
od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby lub
zwierzęcia może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia wzroku.

1
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Nie należy używać akumulatorów do celu, do którego nie
są przeznaczone.
Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować
uszkodzenie aparatu lub innego sprzętu
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
Nie należy dotykać lampy błyskowej podczas wyzwalania.
Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy
wyjąć z niego akumulatory.
Lampa błyskowa jest bardzo gorąca podczas wyzwalania i może
poparzyć skórę.
Akumulatory znajdujące się w aparacie mogą z czasem wyciec lub
skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
Jeśli używana jest ładowarka sieciowa, należy wyłączyć
aparat przed odłączeniem zasilania ładowarki sieciowej.
Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez
producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych.
Nie należy uszkadzać ani podgrzewać akumulatora.
W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia
prądem użytkownika.
Może to doprowadzić do pożaru lub powstania obrażeń.
Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd
zasilania.
Należy używać tylko akumulatorów, ładowarek, kabli i
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia
prądem użytkownika.
●● Użycie nieautoryzowanych akumulatorów, ładowarek, kabli lub
akcesoriów może spowodować wybuch akumulatorów, uszkodzenie
aparatu albo obrażenia.
●● Firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia lub
obrażenia spowodowane przez niezatwierdzone akumulatory,
ładowarki, kable lub akcesoria.
Do ładowania akumulatorów nie należy używać
uszkodzonych kabli, wtyczek i poluzowanych gniazd
zasilania.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
Należy chronić ładowarkę sieciową przed kontaktem ze
stykami +/- na akumulatorze.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

2
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Nie należy używać siły do naciskania aparatu lub jego
części.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa
prawidłowo.
Może to doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty
mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji
aparatu.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli
lub zasilaczy oraz instalowania akumulatorów i kart
pamięci.
Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony
symbolem (▲).
Wkładanie wtyczek na siłę albo podłączanie kabli lub wkładanie
akumulatorów lub kart pamięci w niewłaściwy sposób może
spowodować uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.
Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować
uszkodzenie plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.
Karty z paskami magnetycznymi należy trzymać z dala od
obudowy aparatu.
Informacje zapisane na karcie mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.
Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki,
akumulatora ani karty pamięci.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub
uszkodzenia aparatu albo spowodować pożar.

3
Struktura podręcznika użytkownika
Podstawowe funkcje
Informacje o prawach autorskich
11
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące
układu aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji
fotografowania.
●● Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
●● micro SD™, micro SDHC™ są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy SD Association.
●● Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple Corporation.
●● Znaki towarowe i nazwy handlowe używane w niniejszej
instrukcji są własnością ich właścicieli.
Rozbudowane funkcje
26
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące
fotografowania z wyborem trybu oraz nagrywania filmów
wideo i notatek głosowych.
Opcje fotografowania
●● W związku z wprowadzanymi udoskonaleniami funkcji aparatu
specyfikacja aparatu lub treść niniejszego podręcznika mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
●● Bez uprzedniej zgody nie wolno ponownie wykorzystywać ani
dystrybuować żadnej części niniejszego podręcznika.
●● Aby uzyskać informacje o licencji Open Source, patrz
„OpenSourceInfo.pdf” na załączonej płycie CD-ROM.
35
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące opcji,
które można wybierać w trybie fotografowania.
Odtwarzanie/edycja
53
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące
odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych
oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również
znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do
komputera, drukarki fotograficznej i telewizora.
Ustawienia
76
Informacje na temat różnych opcji umożliwiających
konfigurowanie ustawień aparatu.
Załączniki
Informacje dotyczące komunikatów o błędach,
specyfikacji i konserwacji.

4
82
Oznaczenia użyte w podręczniku
Tryb fotografowania
Ikony użyte w podręczniku
Ikona
Oznaczenie
Funkcja
Intelig. autom.
Dodatkowe informacje
Program
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
DIS
Scena
Film
[ ]
Przyciski aparatu, na przykład: [Migawka] (odpowiada
spustowi migawki)
( )
Numer strony, na której można znaleźć powiązane informacje
→
Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu
wykonania kroku, na przykład: Wybierz opcje Fotogr./
nagryw. → Balans bieli (odpowiada wybraniu opcji Fotogr./
nagryw., a następnie opcji Balans bieli).
*
Uwaga
Ikony trybu fotografowania
Te ikony oznaczają, że opisywana funkcja jest dostępna we
może nie obsługiwać funkcji dla
wskazanym trybie. Tryb
wszystkich scenerii.
Skróty użyte w podręczniku
np.)
Dostępne w
trybach Program,
DIS i Film

5
Skrót
Definicja
ACB
Auto Contrast Balance (automatyczny balans kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket (automatyczna skala ekspozycji)
AF
Auto Focus (funkcja automatycznego ustawiania ostrości)
DIS
Digital Image Stabilization
(Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format (cyfrowy format wydruku)
EV
Exposure Value (wartość ekspozycji)
ISO
International Organization for Standardization
WB
White Balance (Balans bieli)
Określenia użyte w podręczniku
Naciskanie spustu migawki
Ekspozycja (jasność)
●●Naciśnięcie przycisku [Migawka] do połowy: naciśnięcie
przycisku migawki do połowy
●●Naciśnięcie przycisku [Migawka]: naciśnij spust migawki do
oporu
Ekspozycja jest zależna od ilości światła docierającego do
wnętrza aparatu. Ekspozycję można zmieniać przy użyciu czasu
migawki, wartości przysłony lub czułości ISO. Zmiana ekspozycji
spowoduje, że zdjęcia będą ciemniejsze lub jaśniejsze.
Normalna ekspozycja
Naciśnięcie przycisku
[Migawka] do połowy
Naciśnięcie przycisku
[Migawka]
Temat, tło, kompozycja
●●Temat: główny obiekt fotografowanej sceny; może nim być
osoba, zwierzę lub martwa natura
●●Tło: obiekty znajdujące się wokół tematu
●●Kompozycja: połączenie tematu i tła
Tło
Kompozycja
Temat

6
Prześwietlenie
(zdjęcie jest zbyt jasne)
Rozwiązywanie podstawowych problemów
Można uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Konfiguracja opcji fotografowania ułatwia rozwiązywanie problemów.
Oczy obiektu
wyglądają na
czerwone.
Jest to powodowane odbiciem od lampy błyskowej aparatu.
Czer.ocz lub
Red czer oczu (s. 38).
●● Ustaw opcję lampy błyskowej na
Red czer oczu (s. 65).
●● Jeśli zdjęcie zostało już zrobione, w menu edycji wybierz opcję
Na zdjęciach są
widoczne drobinki
kurzu.
Unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu mogły zostać uchwycone na zdjęciu robionym przy użyciu lampy
błyskowej.
●● Wyłącz lampę błyskową lub unikaj robienia zdjęć w zakurzonym miejscu.
●● Ustaw opcje szybkości ISO (s. 39).
Zdjęcia są
zamazane.
Może to być spowodowane robieniem zdjęć w miejscu o słabym oświetleniu lub niepoprawnym trzymaniem
aparatu.
●● Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby się upewnić, że obiekt jest zogniskowany (s. 24).
●● Użyj trybu
(s. 31).
Zdjęcia są
W miarę jak aparat próbuje wpuścić więcej światła, zmniejsza się szybkość migawki. Może to utrudniać
zamazane podczas utrzymanie aparatu w bezruchu i powodować jego poruszenie.
robienia ich nocą. ●● Włącz lampę błyskową (s. 38).
●● Ustaw opcje szybkości ISO (s. 39).
●● Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
Noc w trybie
(s. 30).
●● Wybierz opcję
Przedmioty
wychodzą za
ciemne z powodu
podświetlenia.
Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jeśli między jasnymi i ciemnymi obszarami występuje duży
kontrast, obiekt może wyjść zacieniony.
●● Unikaj robienia zdjęć pod słońce.
Podśw. w trybie
(s. 28).
●● Wybierz opcję
●● Ustaw opcję lampy błyskowej na Wypełnij (s. 38).
●● Ustaw opcję automatycznej równowagi kontrastu (ACB) (s. 46).
●● Wyreguluj naświetlenie (s. 46).
Punktowy, jeśli jasny obiekt znajduje się na środku kadru (s. 47).
●● Ustaw opcję pomiaru na

7
Skrócony podręcznik
Regulacja ekspozycji (jasności)
Fotografowanie ludzi
●● Tryb
> Upiększ  29
●● Tryb
> Portret  28
●● Czer.ocz, Red czer oczu (aby zniwelować lub
skorygować efekt czerwonych oczu)  38
●● Wykryj twarze 43
●● E
V (regulacja ekspozycji)  46
●● ACB (służy do wyrównania oświetlenia głównego obiektu
fotografowanego na jasnym tle)  46
●● Pomiar  47
●● AEB (umożliwia wykonanie trzech zdjęć tej samej sceny
z różnymi wartościami ekspozycji)  49
Fotografowanie w nocy lub
w ciemności
●●
●●
●●
●●
Tryb
> Noc  30
Tryb
> Zachód, Świt, Fajerw.  28
Opcje lampy błyskowej  38
Szybkość ISO (służy do regulacji czułości na światło)
 39
Stosowanie innego efektu
●● Style fotografii (zastosowanie tonów)  50
●● Efekty inteligentnego filtra  51
●● Regulacja obrazu (służy do regulacji nasycenia, ostrości
lub kontrastu)  52
Dynamiczne zdjęcia
Redukcja drgań aparatu
●● Ciągłe, U. wys. szyb.  49
●● Tryb
 31
Fotografowanie tekstu, owadów lub
kwiatów
●● Tryb
> Zbliżenie, Tekst  28
●● Makro, Auto makro (do zbliżeń)  40
●● Balans bieli (do zmiany tonacji barwnej)  47

8
●● Wyświetlanie plików według
kategorii w inteligentnym
albumie  55
●● Usuwanie wszystkich plików z
karty pamięci  57
●● Wyświetlanie plików w postaci
pokazu slajdów  58
●● Wyświetlanie plików w
telewizorze  67
●● Podłączanie aparatu do
komputera  68
●● Regulacja dźwięków
i głośności  78
●● Regulacja jasności
wyświetlacza  78
●● Zmiana języka wyświetlacza
 79
●● Ustawianie daty i czasu  79
●● Formatowanie karty pamięci
 79
●● Rozwiązywanie problemów
 92
Spis treści
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia ........................... 34
Podstawowe funkcje ............................................................... 11
Wyjmowanie aparatu z opakowania ................................ 12
Układ aparatu ..................................................................... 13
Wkładanie akumulatora i karty pamięci .......................... 15
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu ................. 16
Ładowanie akumulatora .................................................. 16
Włączanie aparatu ........................................................... 16
Konfiguracja wstępna ....................................................... 17
Informacje na temat ikon .................................................. 18
Wybieranie opcji ................................................................ 19
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku ................................. 21
Zmiana typu wyświetlania . .............................................. 21
Ustawianie dźwięku ......................................................... 21
Fotografowanie .................................................................. 22
Przybliżanie/oddalanie . ................................................... 23
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć ... 24
Opcje fotografowania . ............................................................ 35
Wybór rozdzielczości i jakości ......................................... 36
Wybór rozdzielczości ....................................................... 36
Wybór jakości obrazu ...................................................... 36
Korzystanie z samowyzwalacza . ..................................... 37
Zdjęcia w ciemności .......................................................... 38
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu ........................ 38
Korzystanie z lampy błyskowej ........................................ 38
Dostosowanie czułości ISO ............................................. 39
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu ......................... 40
Korzystanie z trybu makro ............................................... 40
Korzystanie z autofokusu ................................................ 40
Korzystanie z funkcji śledzenia af . ................................. 41
Regulacja obszaru ustawiania ostrości ........................... 42
Używanie funkcji wykrywania twarzy .............................. 43
Wykrywanie twarzy .......................................................... 43
Autoportrety ..................................................................... 44
Fotografowanie uśmiechu ............................................... 44
Wykrywanie mrugnięć ..................................................... 45
Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej ................... 46
Ręczne ustawienie ekspozycji (EV) . ............................... 46
Kompensacja podświetlenia (ACB) ................................. 46
Zmiana opcji pomiaru ...................................................... 47
Wybór źródła światła (balans bieli) .................................. 47
Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych . ........................... 49
Poprawianie jakości zdjęć ................................................ 50
Stosowanie stylów zdjęć . ................................................ 50
Zastosowanie efektów inteligentnego filtra ...................... 51
Rozbudowane funkcje ............................................................ 26
Tryby fotografowania ........................................................ 27
Korzystanie z trybu Intelig. autom. .................................. 27
Korzystanie z trybu Scena ............................................... 28
Korzystanie z trybu Upiększ ............................................ 29
Korzystanie ze wskaźnika ramki . .................................... 30
Korzystanie z trybu Noc . ................................................. 30
Korzystanie z trybu DIS ................................................... 31
Korzystanie z trybu Program ........................................... 32
Nagrywanie filmu .......................................................... 32
Nagrywanie notatek głosowych ....................................... 34
Nagrywanie notatki głosowej ........................................... 34

9
Spis treści
Załączniki ................................................................................. 82
Dostosowywanie zdjęć .................................................... 52
Komunikaty o błędach ...................................................... 83
Konserwacja aparatu . ....................................................... 84
Czyszczenie aparatu ....................................................... 84
Używanie lub przechowywanie aparatu .......................... 85
Informacje dotyczące kart pamięci .................................. 86
Informacje dotyczące baterii ............................................ 88
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym . ... 92
Specyfikacje aparatu ......................................................... 95
Glosariusz ........................................................................... 99
Indeks ................................................................................ 103
Odtwarzanie/edycja ................................................................ 53
Odtwarzanie . ...................................................................... 54
Uruchamianie trybu odtwarzania ..................................... 54
Wyświetlanie zdjęć .......................................................... 58
Odtwarzanie filmu ............................................................ 59
Odtwarzanie notatek głosowych ...................................... 60
Edycja zdjęcia .................................................................... 62
Zmiana rozmiaru zdjęć .................................................... 62
Obracanie zdjęcia ............................................................ 62
Stosowanie stylów zdjęć . ................................................ 63
Zastosowanie efektów inteligentnego filtra ...................... 64
Korygowanie błędów ekspozycji ...................................... 65
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF) ............................ 66
Wyświetlanie plików na telewizorze ............................... 67
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) .. 68
Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli–studio . . 70
Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku
wymiennego .................................................................... 72
Odłączanie aparatu (system Windows XP) ..................... 73
Przesyłanie plików do komputera (system Mac) ........... 74
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge) .... 75
Ustawienia ............................................................................... 76
Menu ustawień aparatu ..................................................... 77
Dostęp do menu ustawień ............................................... 77
Dźwięk ............................................................................ 78
Wyświetlacz ..................................................................... 78
Ustawienia ....................................................................... 79

10
Podstawowe
funkcje
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące układu aparatu, ikon
oraz podstawowych funkcji fotografowania.
Wyjmowanie aparatu z opakowania … ……………………… 12
Układ aparatu … ………………………………………………… 13
Wkładanie akumulatora i karty pamięci … …………………… 15
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu ………………… 16
Ładowanie akumulatora … …………………………………
16
Włączanie aparatu … ………………………………………
16
Konfiguracja wstępna …………………………………………… 17
Informacje na temat ikon … …………………………………… 18
Wybieranie opcji … ……………………………………………… 19
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku …………………………… 21
Zmiana typu wyświetlania … ………………………………
21
Ustawianie dźwięku …………………………………………
21
Fotografowanie … ……………………………………………… 22
Przybliżanie/oddalanie ………………………………………
23
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć …… 24
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Akcesoria opcjonalne
Aparat
Pasek
Zasilacz/kabel USB
Instrukcja użytkownika
(dysk CD-ROM)
Akumulator
Pokrowiec na aparat
Karta pamięci/
Przejściówka karty
pamięci
Kabel A/V
Ładowarka
Skrócony podręcznik
Rzeczywisty wygląd elementów może różnić się od przedstawionego
na ilustracjach.
Podstawowe funkcje
12
Układ aparatu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy zapoznać się z jego elementami i ich funkcjami.
Przycisk Zbliżenie
●● Przybliżanie i oddalanie obrazu w trybie fotografowania.
●● Powiększenie fragmentu zdjęcia lub przeglądanie plików w
postaci miniatur w trybie odtwarzania.
●● Regulacja głośności w trybie odtwarzania.
Spust migawki
Przycisk zasilania
Mikrofon
Lampa błyskowa
Lampa AF/lampa samowyzwalacza
Obiektyw
Głośnik
Otwór do montażu statywu
Pokrywa komory baterii
Służy do wkładania karty pamięci i baterii.
Podstawowe funkcje
13
Układ aparatu
Przycisk Smart
Ustaw na tryb Inteligentny (
)
Lampka stanu
●● Miga: podczas zapisywania zdjęcia,
filmu wideo, odczytywania plików przez
komputer lub drukarkę albo wtedy, gdy
ostrość nie jest ustawiona
●● Świeci stałym światłem: podczas
podłączania się do komputera lub wtedy,
gdy ostrość jest ustawiona
Port USB i A/V
Obsługuje kable USB
i A/V
Wyświetlacz
Przycisk trybów: otwarcie listy trybów fotografowania
Ikona
Przycisk
Tryb
Intelig.
autom.
Fotografowanie przez pozwolenie aparatowi na
wybór trybu scenerii zgodnie z wykrytymi warunkami
Program
Fotografowanie z wyborem opcji
DIS
Fotografowanie z opcjami redukcji drgań aparatu
Scena
Fotografowanie z wyborem opcji wstępnie
skonfigurowanych dla scenerii
Film
Nagrywanie filmu
Opis
Opis
Dostęp do opcji i menu.
Nawigacja
W trybie fotografowania
Podczas ustawiania
Zmiana opcji wyświetlania
W górę
Zmiana opcji makro
W dół
Zmiana opcji lampy
błyskowej
Zmiana opcji
samowyzwalacza
W lewo
W prawo
Potwierdzenie wyróżnionej opcji lub menu.
Odtwarzanie Przejście do trybu odtwarzania.
Funkcja
Podstawowe funkcje
14
●● Dostęp do opcji w trybie fotografowania.
●● Usuwanie plików w trybie odtwarzania.
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Informacje na temat wkładania baterii i opcjonalnej karty pamięci do aparatu.
Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci
Delikatnie wciśnij do chwili
odłączenia karty od aparatu,
a następnie wyciągnij ją z
gniazda.
Karta pamięci
Blokada
akumulatora
Kartę pamięci należy wkładać
stykami w kolorze złota
skierowanymi w górę.
Naciśnij blokadę do
góry w celu zwolnienia
akumulatora.
Akumulator
Akumulator należy wkładać
z logo firmy Samsung
skierowanym w dół.
●● Pamięć wewnętrzna może służyć jako tymczasowa pamięć masowa
wówczas, gdy nie jest włożona karta pamięci.
●● Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie
nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną
uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
Podstawowe funkcje
15
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu
Ładowanie akumulatora
Włączanie aparatu
Naładować akumulator przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.
Podłącz kabel USB do zasilacza, a następnie podłącz do aparatu
koniec kabla z wskaźnikiem.
Aby włączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij przycisk [POWER].
● Ekran konfiguracji wstępnej pojawia się po włączeniu aparatu po
raz pierwszy (s. 17).
Włączanie aparatu w trybie odtwarzania
Naciśnij przycisk[ ]. Aparat zostanie włączony i natychmiast
przejdzie w tryb odtwarzania.
Lampka wskaźnika
●●Czerwona: Ładowanie
●●Zielona: Całkowicie naładowany
Podstawowe funkcje
Po włączeniu aparatu przez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5
sekund przycisku [
] nie są odtwarzane żadne dźwięki aparatu.
16
Konfiguracja wstępna
Ekran konfiguracji wstępnej umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień aparatu.
1 Naciśnij przycisk [
].
●● Ekran konfiguracji wstępnej pojawia się po włączeniu aparatu po
raz pierwszy.
2 Naciśnij przycisk [
] aby wybrać opcję Language, a
następnie naciśnij przycisk [ ] lub [
].
6 Przy użyciu przycisku [
7
] lub [ ] wybierz opcję Date/
].
Time Set (Ust. daty/godz) i naciśnij przycisk [ ] lub [
Naciśnij przycisk [ ] lub [ ] aby wybrać opcję.
8 Przy użyciu przycisku [
3 Naciśnij przycisk [
4
5
] lub [ ] aby wybrać język, a
].
następnie naciśnij przycisk [
Naciśnij przycisk [
] lub [ ], aby wybrać opcję Time Zone
(Strefa czasowa), a następnie naciśnij przycisk [ ] lub [
].
Naciśnij przycisk [ ] lub [ ] aby wybrać strefę czasową,
].
a następnie naciśnij przycisk [
●● Aby ustawić cza letni, naciśnij przycisk [
9
] lub [ ] ustaw datę i godzinę,
].
a następnie naciśnij przycisk [
Przy użyciu przycisku [
] lub [ ] wybierz opcję Date
].
Type (Typ daty) i naciśnij przycisk [ ] lub [
].
10 Przy użyciu przycisku [
11
Podstawowe funkcje
naciśnij przycisk [
Naciśnij przycisk [
fotografowania.
17
].
] lub [ ] wybierz format daty i
], aby przejść do trybu
Informacje na temat ikon
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu lub opcji.
A
Ikona
C. Ikony z lewej strony
Opis
Obszar objęty funkcją
automatycznego ustawiania
ostrości
B
C
A. Informacje
Ikona
Ikona
Opis
Przysłona i szybkość migawki
Drgania aparatu
Długa migawka
Współczynnik przybliżenia/
oddalenia
Wartość ekspozycji
Bieżąca data i godzina
Balans bieli
Odcień twarzy
B. Ikony z prawej strony
Ikona
Retusz twarzy
Opis
Prędkość ISO
Opis
Rozdzielczość zdjęcia
Wybrano tryb fotografowania
Rozdzielczość filmu
Liczba pozostałych zdjęć
Liczba klatek na sekundę
Regulacja obrazu
(ostrość, kontrast, nasycenie)
Pozostały czas nagrywania
Jakość zdjęcia
Stabilizacja obrazu wideo
Pamięć wewnętrzna
Opcja pomiaru
Efekt inteligentnego filtra
Włożono kartę pamięci
Opcja lampy błyskowej
Nagrywanie głosu jest dostępne
podczas nagrywania filmu
Opcja samowyzwalacza
Typ serii
●●
: Bateria naładowana
●●
: Bateria częściowo
naładowana
●●
: Bateria wymaga
ładowania
Styl zdjęcia
Opcja autofokusu
Wykrywanie twarzy
Notatki głosowe (Wł.)
Podstawowe funkcje
18
Wybieranie opcji
Opcje można wybrać, naciskając przycisk [
] i korzystając z przycisków nawigacyjnych ([
Dostęp do opcji robienia zdjęć jest również możliwy po naciśnięciu przycisku [
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Za
pomocą
przycisków
nawigacyjnych
przejdź
do
opcji lub
2
menu.
●● Aby przejść w górę lub w dół, naciśnij przycisk [
[ ].
●● Aby przejść w lewo lub w prawo, naciśnij przycisk [
[ ].
3 Naciśnij przycisk [
menu.
], [
], [
], [
]).
], ale wtedy niektóre opcje są niedostępne.
Powrót do poprzedniego menu
Ponownie naciśnij przycisk [
poprzedniego menu.
] lub
Naciśnij przycisk [Migawka] do połowy, aby powrócić do trybu
fotografowania.
] lub
], aby potwierdzić wybór opcji lub
Podstawowe funkcje
], aby powrócić do
19
Wybieranie opcji
5 Naciśnij przycisk [
Np. wybierz opcję balansu bieli w trybie P
] lub [ ], aby przejść do menu
].
Balans bieli, a następnie naciśnij przycisk [ ] lub [
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Naciśnij
przycisk
[
]
lub
[
],
aby
przejść
do
menu
2
Program, a następnie naciśnij przycisk [
Rozmiar zdjęcia
].
Jakość
EV
Intelig. autom.
ISO
Program
Balans bieli
DIS
Wykryj twarze
Fotogr. obsz.
Scena
Wyjście
Film
6
Ustaw bezpośrednio różne funkcje
fotografowania.
3 Naciśnij przycisk [
Naciśnij przycisk [
bieli.
Wstecz
] lub [
].
Rozmiar zdjęcia
Fotogr./nagryw.
Dźwięk
Wyświetlacz
Ustawienia
Jakość
Dzienne
EV
ISO
Balans bieli
Wykryj twarze
Wstecz
Fotogr. obsz.
Wyjście
4 Naciśnij przycisk [
7 Naciśnij przycisk [
Zmień
] lub [ ], aby przejść do menu
Fotogr./nagryw., a następnie naciśnij przycisk [ ] lub [
].
Podstawowe funkcje
20
Przesuń
].
], aby przejść do opcji balansu
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku
Informacje na temat zmiany podstawowych ustawień wyświetlacza i dźwięku zgodnie z preferencjami użytkownika.
Zmiana typu wyświetlania
Ustawianie dźwięku
Wybierz typ wyświetlania w trybie fotografowania lub odtwarzania.
Określanie, czy podczas pracy aparat wydaje określony dźwięk.
Naciskaj przycisk [
1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk
], aby zmienić typ wyświetlania.
].
[
2
Wyświetlanie wszystkich
informacji o fotografowaniu.
Tryb
Opis
Fotografowanie
●● Wyświetlanie wszystkie informacje na temat
fotografowania
●● Ukrywanie informacji na temat fotografowania,
z wyjątkiem dostępnej liczby zdjęć (lub
pozostałego czasu nagrywania) oraz ikony
akumulatora
Odtwarzanie
●● Wyświetlanie informacji na temat bieżącego
zdjęcia
●● Ukrywanie informacji o bieżącym pliku
●● Wyświetl informacje na temat bieżącego pliku,
za wyjątkiem ustawień fotografowania i daty
wykonania zdjęcia
Podstawowe funkcje
Wybierz kolejno opcję Dźwięk → Sygn. dźw. → opcja.
Opcja
Opis
Wył.
Aparat nie wydaje żadnych dźwięków.
1/2/3
Aparat wydaje dźwięki.
21
Fotografowanie
Informacje na temat podstawowych działań umożliwiających szybkie i łatwe fotografowanie w trybie Intelig. autom.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
] lub [ ], aby przejść do menu
2 Naciśnij przycisk [
Intelig. autom., a następnie naciśnij przycisk [
4 Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
●● Obiekt, na który ustawiono ostrość, zostaje otoczony zieloną
ramką.
●● Czerwona ramka oznacza, że obiekt jest nieostry.
].
Intelig. autom.
Program
DIS
Scena
Film
W tym trybie scena rozpoznawana jest
automatycznie.
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
5 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Porady umożliwiające robienie wyraźniejszych zdjęć można znaleźć
na stronie 24.
Podstawowe funkcje
22
Fotografowanie
Przybliżanie/oddalanie
Zoom cyfrowy
Możesz fotografować zbliżenia, używając funkcji zoomu
(przybliżania lub oddalania). Aparat wyposażono w 5-krotny zoom
optyczny i 3-krotny zoom cyfrowy. Używając obu funkcji, możesz
15-krotnie przybliżyć lub oddalić obraz.
Jeśli wskaźnik zoomu znajduje się w zakresie cyfrowym, aparat
używa funkcji zoomu cyfrowego. Korzystanie z funkcji zoomu
cyfrowego może obniżyć jakość zdjęcia.
Przesuń przycisk [Zbliżenie] w prawo, aby powiększyć
fotografowany obiekt. Przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo, aby
zmniejszyć fotografowany obiekt.
Zakres optyczny
Wskaźnik przybliżenia/
oddalenia
Zakres cyfrowy
●● Zoom cyfrowy nie jest dostępny z opcjami Wykrywania twarzy,
efektami Inteligentnego filtra lub opcją Śledzenia AF.
●● Zapisywanie zdjęcia zrobionego przy użyciu funkcji zoomu
cyfrowego może potrwać dłużej.
Współczynnik przybliżenia/
oddalenia
Oddalanie
Przybliżanie
Podstawowe funkcje
23
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć
Prawidłowe trzymanie aparatu
Redukcja drgań aparatu
Sprawdź, czy obiektyw
nie jest w żaden sposób
zasłonięty.
Wybierz tryb
, aby zredukować drgania aparatu
cyfrowo (s. 31).
Wciśnięcie spustu migawki do połowy
W przypadku wyświetlenia ikony
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka]
i ustaw ostrość. Ostrość i ekspozycja
zostaną ustawione automatycznie.
Drgania aparatu
Wartość przysłony i czas migawki
zostaną ustawione automatycznie.
Ramka ustawiania ostrości
●● Naciśnij przycisk [Migawka], aby
zrobić zdjęcie, jeśli ramka jest
wyświetlana na zielono.
●● Jeśli ramka zostanie wyświetlona
na czerwono, zmień kompozycję i
ponownie naciśnij do połowy przycisk
[Migawka].
Robiąc zdjęcia w ciemności, unikaj wybierania opcji lampy błyskowej
Wol. sync. lub Wył.. Przysłona dłużej pozostanie otwarta i
utrzymanie aparatu nieruchomo może być utrudnione.
●● Użyj statywu lub włącz opcję lampy błyskowej Wypełnij (s. 38).
●● Ustaw opcje czułości ISO (s. 39).
Podstawowe funkcje
24
Zapobieganie nieostrym zdjęciom
Ustawienie ostrości może być problematyczne, gdy:
-- kontrast między obiektem a tłem jest niewielki
-----
●● Robienie zdjęć w słabym oświetleniu
(na przykład gdy fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze
zbliżonym do koloru tła);
źródło światła znajdujące się za fotografowanym obiektem jest zbyt mocne;
obiekt jest błyszczący lub odbija światło;
na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje;
fotografowany obiekt nie znajduje się w środku ramki;
Włącz lampę
błyskową (s. 38).
●● Gdy obiekt szybko się porusza
Użyj funkcji zdjęć
ciągłych lub wysokiej
szybkości (s. 49).
Używanie blokady ustawienia ostrości
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
Gdy ostrość fotografowanego obiektu zostanie ustawiona,
możesz przesunąć ramkę, aby zmienić kompozycję kadru. Po
ukończeniu kadrowania całkowicie naciśnij przycisk [Migawka],
aby zrobić zdjęcie.
Podstawowe funkcje
25
Rozbudowane
funkcje
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące fotografowania
z wyborem trybu oraz nagrywania filmów wideo i notatek głosowych.
Tryby fotografowania … ………………………………………… 27
Korzystanie z trybu Intelig. autom. …………………………
27
Korzystanie z trybu Scena … ………………………………
28
Korzystanie z trybu Upiększ … ……………………………
29
Korzystanie ze wskaźnika ramki ……………………………
30
Korzystanie z trybu Noc … …………………………………
30
Korzystanie z trybu DIS … …………………………………
31
Korzystanie z trybu Program … ……………………………
32
Nagrywanie filmu
32
… ………………………………………
Nagrywanie notatek głosowych … …………………………… 34
Nagrywanie notatki głosowej … ……………………………
34
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia ……………………
34
Tryby fotografowania
Fotografowanie lub nagrywanie filmów wideo z wyborem trybu najlepiej dostosowanego do warunków fotografowania.
Korzystanie z trybu Intelig. autom.
Ikona
W tym trybie aparat automatycznie wybiera odpowiednie
ustawienia aparatu w zależności od wykrytego typu scenerii. Tryb
ten jest przydatny, jeśli nie znasz ustawień aparatu odpowiednich
do różnych scenerii.
1
2 Wybierz kolejno opcje Intelig. autom..
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Opis
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży nocą.
Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku
wyłączenia lampy błyskowej.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych nocą.
].
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży z
podświetleniem.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych z
podświetleniem.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych.
●● Aparat automatycznie wybierze scenerię. W górnej lewej
części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego
trybu.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów z bliska.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć tekstu z bliska.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć zachodów słońca.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć bezchmurnego nieba.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć terenów leśnych.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć kolorowych
obiektów z bliska.
Pojawia się, gdy aparat i obiekt są unieruchomione.
Dostępne tylko podczas robienia zdjęć w ciemności.
Ikona
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów
będących w ruchu.
Opis
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć jasnego, białego
tła.
Rozbudowane funkcje
27
Tryby fotografowania
4 Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
Korzystanie z trybu Scena
Fotografowanie z wyborem opcji skonfigurowanych wstępnie dla
scenerii.
5 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
●● Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu scenerii, zostanie
wybrane ustawienie
i zastosowane ustawienia domyślne.
●● Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat może nie wybrać trybu
Portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
●● Aparat może nie wybrać poprawnej scenerii, w zależności od
okoliczności, takich jak drgania aparatu, oświetlenie i odległość od
obiektu.
●● Nawet w przypadku używania statywu tryb może nie zostać
wykryty, w zależności od szybkości poruszania się obiektu.
●● W trybie
aparat zużywa więcej energii z akumulatora,
ponieważ często zmienia ustawienia w celu wybrania odpowiednich
scen.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Scena → sceneria.
].
Upiększ
Wskaźnik ramki
Noc
Portret
Dzieci
Pejzaż
Zbliżenie
Tryb odpowiedni do fotografowania osób.
●● Aby zmienić tryb ujęcia, naciśnij [
] i wybierz Scena
→ ujęcie.
●● Jeśli chcesz skorzystać z trybu Upiększ, patrz rozdział
„Korzystanie z trybu Upiększ” na stronie 29.
●● Informacje na temat trybu Wskaźnik ramki można znaleźć w
rozdziale „Korzystanie ze wskaźnika ramki” na stronie 30.
●● Informacje na temat trybu Noc można znaleźć w rozdziale
„Korzystanie z trybu Noc” na stronie 30.
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do
połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
4 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Rozbudowane funkcje
28
Tryby fotografowania
6 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. → Retusz twarzy
Korzystanie z trybu Upiększ
→ opcja.
Fotografowanie osób z opcją niwelowania niedoskonałości twarzy.
●● Wybierz wyższe ustawienie, aby ukryć większą liczbę
niedoskonałości.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Scena
→
Upiększ.
2
3 Aby rozjaśnić ton skóry fotografowanej osoby (tylko
w przypadku twarzy), naciśnij przycisk [
Poziom 2
].
4 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. → Odcień twarzy
→ opcja.
●● Wybierz wyższe ustawienie, aby rozjaśnić ton skóry.
Wstecz
7
Poziom 2
Przesuń
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do
połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
8 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Odległość ogniskowania zostanie ustawiona na Auto makro.
Wstecz
Przesuń
5 Aby ukryć niedoskonałości twarzy, naciśnij przycisk
[
].
Rozbudowane funkcje
29
Tryby fotografowania
Korzystanie ze wskaźnika ramki
Korzystanie z trybu Noc
Jeśli chcesz poprosić inną osobę o wykonanie zdjęcia, scenę
można skomponować przy użyciu funkcji wskaźnika ramki.
Wskaźnik ramki pomoże innej osobie wykonać zdjęcie, gdyż
wskazuje część przygotowanej uprzednio sceny.
Tryb Noc używany jest do wykonywania zdjęć z opcjami
fotografowania w nocy. Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia
aparatu.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Scena
→
Wskaźnik
ramki.
2
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij
przycisk [Migawka].
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Scena
→
Noc.
2
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do
połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
4 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
●● Po prawej i lewej stronie ramki zostaną wyświetlone
przezroczyste wskaźniki.
Regulacja ekspozycji w trybie Noc
W trybie Noc można zmniejszyć szybkość migawki, aby
przedłużyć czas otwarcia przysłony. Aby zapobiec prześwietleniu,
zwiększ wartość przysłony.
Anuluj ramkę: OK
4 Poproś inną osobę o zrobienie zdjęcia.
●● Osoba ta musi wyrównać obiekt w ramce przy użyciu
wskaźników, a następnie nacisnąć przycisk [Migawka], aby
zrobić zdjęcie.
5 Aby wyłączyć wskaźniki, naciśnij przycisk [
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Scena → Noc.
].
3 Naciśnij przycisk [
4 Wybierz opcje Fotogr./nagryw. → Długa migawka.
].
Rozbudowane funkcje
30
Tryby fotografowania
5 Wybierz wartość przysłony lub szybkość migawki.
Funkcje cyfrowej stabilizacji obrazu (DIS) pozwalają zredukować
drgania aparatu i zapobiec nieostrym zdjęciom.
Wartość przysłony
Szybkość migawki
Auto
Auto
Przysłona
Wstecz
Korzystanie z trybu DIS
Przesuń
Przed korektą
6 Wybierz opcję.
●● W przypadku wybrania opcji Auto wartość apertury i czas
otwarcia migawki są ustawiane automatycznie.
7
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do
połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
8 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Aby zapobiec rozmazaniom zdjęć, użyj statywu.
Po korekcie
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
kolejno
opcje
DIS.
2
3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do
połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
4 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
●● W tym trybie funkcja zoomu cyfrowego jest niedostępna.
●● Jeśli fotografowany obiekt szybko się porusza, zdjęcie może być
nieostre.
●● Funkcja DIS może nie działać w miejscach, gdzie oświetlenie jest
jaśniejsze niż oświetlenie jarzeniowe.
Rozbudowane funkcje
31
Tryby fotografowania
Korzystanie z trybu Program
Nagrywanie filmu
W trybie Program można wybierać różne opcje (z wyjątkiem opcji
czasu otwarcia migawki i wartości przysłony).
W trybie Film można nagrywać filmy wideo w wysokiej
rozdzielczości (1280 X 720 HQ). Można nagrywać filmy wideo
o maksymalnej wielkości 2 GB (około 9 minut) z rozdzielczością
1280 X 720 HQ. Aparat zapisuje nagrania w plikach MJPEG.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
kolejno
opcje
Program.
2
3 Ustaw opcje. (Listę opcji można znaleźć w części „Opcje
Niektóre karty pamięci mogą nie obsługiwać funkcji nagrywania
w wysokiej rozdzielczości. W takim przypadku należy zmienić
rozdzielczość na niższą (s. 36).
fotografowania”.)
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Film.
].
3 Naciśnij przycisk [
4 Wybierz kolejno opcje Film → Szybkość klatek →
szybkość klatek (liczba klatek na sekundę).
4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do
●● Im więcej klatek, tym naturalniejszy będzie się wydawał ruch.
Pociąga to jednak za sobą zwiększenie rozmiaru pliku.
połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
●● 60 kl/sek. jest dostępne tylko przy rozdzielczości wideo
ustawionej na 320 X 240.
●● Współczynnik powiększenia i kąt widzenia może się zmniejszyć
podczas nagrywania filmu.
●● 24 kl/sek. jest dostępne tylko przy rozdzielczości wideo
ustawionej na 1280 X 720 HQ.
5 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Rozbudowane funkcje
32
Tryby fotografowania
].
5 Naciśnij przycisk [
6 Wybierz kolejno opcje Film → Głos → opcja dźwięku.
Opcja
Opis
Aby wstrzymać nagrywanie
Aparat umożliwia czasowe wstrzymanie nagrywania filmu wideo.
Dzięki tej funkcji można nagrywać ulubione sceny jako jeden film
wideo.
], aby wstrzymać odtwarzanie. Ponownie
Naciśnij przycisk [
naciśnij przycisk, aby wznowić nagrywanie.
Wł.: nagrywanie filmu wideo z dźwiękiem.
Wył.: nagrywanie filmu wideo bez dźwięku.
Wyłącz zoom: Podczas przybliżania/oddalania
nagrywanie dźwięku zostanie przerwane.
].
7 Naciśnij przycisk [
Wybierz
kolejno
opcje
Film
→ Stabiliz → opcja
8
stabilizacji.
Opcja
Stop
Opis
Wył.: nagrywanie filmu wideo z wyłączoną opcją
stabilizacji obrazu.
Wł.: nagrywanie filmu wideo z włączoną funkcją
stabilizacji obrazu, co zapobiega rozmazywaniu się
zdjęć.
9 W razie potrzeby ustaw inne opcje. (Listę opcji można
znaleźć w części „Opcje fotografowania”.)
10 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk [Migawka].
11 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk
[Migawka].
Rozbudowane funkcje
33
Pauza
Nagrywanie notatek głosowych
Informacje na temat nagrywania notatek głosowych, które można odtworzyć w dowolnym momencie. Istnieje możliwość dodania do zdjęcia
notatki głosowej, zawierającej informacje o warunkach fotografowania.
Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać, trzymając aparat podczas nagrywania w odległości 40 cm.
Nagrywanie notatki głosowej
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Fotogr./nagryw. → Głos → Nagrywaj.
3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby rozpocząć nagrywanie.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Fotogr./nagryw. → Głos → Memo.
3 Wykadruj obraz w ramce i zrób zdjęcie.
●● Możliwe jest nagrywanie notatek głosowych o czasie trwania do
10 godzin.
●● Naciśnij przycisk [
], aby wstrzymać lub wznowić
nagrywanie.
●● Notatkę głosową można nagrać bezpośrednio po zrobieniu
zdjęcia.
4 Nagraj krótką notatkę głosową (maksymalnie 10 sekund).
●● Naciśnij przycisk [Migawka], aby zakończyć nagrywanie
notatki głosowej.
W przypadku wybrania opcji Ciągłe, U. wys. szyb. i AEB nie można
do zdjęć dodać notatki głosowej.
Stop
4
Pauza
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [Migawka].
●● Naciśnij przycisk [Migawka], aby nagrać nową notatkę głosową.
5 Naciśnij przycisk [
fotografowania.
], aby przejść do trybu
Rozbudowane funkcje
34
Opcje fotografowania
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące opcji, które można wybierać w trybie fotografowania.
Wybór rozdzielczości i jakości … ………………
36
Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej ……
46
Wybór rozdzielczości … ……………………… 36
Ręczne ustawienie ekspozycji (EV) … ……… 46
Wybór jakości obrazu … ……………………… 36
Kompensacja podświetlenia (ACB) … ……… 46
Korzystanie z samowyzwalacza … ……………
37
Zdjęcia w ciemności … …………………………
38
Zmiana opcji pomiaru … ……………………… 47
Wybór źródła światła (balans bieli) …………… 47
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu … … 38
Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych … ………
49
Korzystanie z lampy błyskowej … …………… 38
Poprawianie jakości zdjęć ………………………
50
Dostosowanie czułości ISO …………………… 39
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu … ……
40
Korzystanie z trybu makro … ………………… 40
Korzystanie z autofokusu … ………………… 40
Korzystanie z funkcji śledzenia af …………… 41
Regulacja obszaru ustawiania ostrości … …… 42
Używanie funkcji wykrywania twarzy … ………
43
Wykrywanie twarzy …………………………… 43
Autoportrety …………………………………… 44
Fotografowanie uśmiechu … ………………… 44
Wykrywanie mrugnięć ………………………… 45
Stosowanie stylów zdjęć ……………………… 50
Zastosowanie efektów inteligentnego filtra …… 51
Dostosowywanie zdjęć … …………………… 52
Wybór rozdzielczości i jakości
Informacje na temat metody zmiany rozdzielczości obrazu i ustawień jakości.
Wybór rozdzielczości
Podczas nagrywania filmu wideo
Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli
na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować
na papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym
ekranie. Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar
pliku.
].
1 W trybie naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Film → Rozmiar filmu → opcja.
Opcja
Podczas fotografowania
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Fotogr./nagryw.
→
Rozmiar
zdjęcia
→
2
Opis
1280 X 720 HQ: odtwarzanie plików wysokiej jakości na
telewizorze HDTV.
640 X 480: odtwarzanie przy użyciu standardowego
telewizora.
320 X 240: umieszczanie pliku na stronie WWW.
opcja.
Opcja
Opis
4320 X 3240: drukowanie na papierze w formacie A1.
Wybór jakości obrazu
4224 X 2816: drukowanie na papierze A1 w formacie
poziomym (3:2).
Zrobione zdjęcia są kompresowane i zapisywane w formacie
JPEG. Wyższa jakość obrazu oznacza większy rozmiar pliku.
4000 X 3000: drukowanie na papierze w formacie A1.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Fotogr./nagryw. → Jakość → opcja.
4224 X 2376: drukowanie na papierze A2 w formacie
panoramicznym (16:9) lub odtwarzanie na telewizorze HDTV.
3264 X 2448: drukowanie na papierze A3.
Opcja
2592 X 1944: drukowanie na papierze A4.
1920 X 1080: Drukowanie na papierze A5 w formacie
panoramicznym (16:9) lub odtwarzanie na telewizorze HDTV.
1024 X 768: przesyłanie w formie załącznika do
wiadomości e-mail.
Opis
B.dobra: Robienie zdjęć w bardzo wysokiej jakości.
Dobra: Robienie zdjęć w wysokiej jakości.
Normalna: Robienie zdjęć w normalnej jakości.
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Opcje fotografowania
36
Korzystanie z samowyzwalacza
Informacje na temat ustawiania samowyzwalacza opóźniającego fotografowanie.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
].
3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby włączyć funkcję timera.
●● Miga lampa AF/lampa samowyzwalacza. Aparat
automatycznie zrobi zdjęcie po upływie wyznaczonego czasu.
●● Naciśnij przycisk [ ], aby wyłączyć samowyzwalacz.
●● W zależności od tego, czy wybrano opcję Wykryj twarze, timer lub
niektóre z jego funkcji nie są dostępne.
●● W przypadku ustawienia opcji zdjęć seryjnych nie można ustawić
funkcji samowyzwalacza.
Wył.
2 Wybierz opcję.
Opcja
Opis
Wył.: funkcja timera jest wyłączona.
10 sek.: zdjęcie zostanie zrobione po upływie
10 sekund.
2 sek.: zdjęcie zostanie zrobione po upływie
2 sekund.
Podwójne: zdjęcie zostanie zrobione po upływie
10 sekund, a następnie po upływie 2 sekund.
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Opcje fotografowania
37
Zdjęcia w ciemności
Informacje na temat fotografowania w nocy lub przy słabym świetle.
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu
Korzystanie z lampy błyskowej
Błysk lampy błyskowej wyzwalany podczas fotografowania
w ciemności może spowodować czerwony odblask w oczach
fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, należy wybrać
opcję Czer.ocz lub Red czer oczu. Informacje na temat lampy
błyskowej można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z lampy
błyskowej”
Z lampy błyskowej należy korzystać w przypadku fotografowania
w ciemności lub konieczności doświetlenia zdjęć.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
].
Auto
2 Wybierz opcję.
Opcja
Opis
Wył.:
●● Lampa błyskowa nie zostanie wyzwolona.
●● W przypadku fotografowania przy słabym świetle
wyświetlane jest ostrzeżenie przed drganiami aparatu
( ).
Auto: Aparat sam wybierze prawidłowe ustawienie
.
lampy błyskowej dla ujęcia wykrytego w trybie
Opcje fotografowania
38
Zdjęcia w ciemności
Opcja
Opis
Red czer oczu*:
●● Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli
fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.
●● Aparat koryguje efekt czerwonych oczu za pomocą
analizy przeprowadzanej przez zaawansowane
oprogramowanie.
Wol. sync.:
●● Lampa błyskowa jest wyzwalana, a migawka
pozostaje dłużej otwarta.
●● Ta opcja jest zalecana, jeśli chcesz uchwycić światło
otoczenia i dodatkowe szczegóły tła.
●● Aby zapobiec rozmazaniom zdjęć, użyj statywu.
●● Aparat wyświetli ostrzeżenie o drganiach ( )
podczas fotografowania przy słabym świetle.
Wypełnij:
●● Lampa błyskowa jest wyzwalana za każdym razem.
●● Intensywność światła jest regulowana automatycznie.
Czer.ocz*:
●● Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli
fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.
●● Aparat koryguje efekt czerwonych oczu.
●● Opcje lampy błyskowej nie są dostępne w przypadku ustawienia
opcji Ciągłe, U. wys. szyb., AEB lub wybrania opcji Autoportret
lub Mrugnięcie.
●● Należy się upewnić, czy fotografowane obiekty znajdują się w
zalecanej odległości od lampy błyskowej (s. 95).
●● Odbite światło lub duża ilość pyłu w powietrzu może skutkować
pojawieniem się na zdjęciu małych plamek.
Dostosowanie czułości ISO
Czułość ISO wyraża czułość filmu na światło zgodnie z definicją
organizacji International Organisation for Standardisation (ISO).
Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość matrycy aparatu
na światło. Wybranie wyższej czułości ISO umożliwia zrobienie
lepszego zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Fotogr./nagryw.
→
ISO
→
opcja.
2
Auto: Lampa błyskowa zostanie automatycznie
wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są
ciemne.
●● Wybierz ikonę
, aby użyć właściwej czułości ISO
dostosowanej do jasności fotografowanego obiektu
i oświetlenia.
●● Wyższa czułość ISO powoduje również większe szumy na zdjęciu.
●● Przy ustawieniu U. wys. szyb. prędkość ISO będzie ustawiona na
Auto.
●● Po wybraniu
rozmiar obrazu jest ustalany na 5M.
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
* Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa. Nie
należy poruszać aparatu przed drugim rozbłyskiem lampy.
Opcje fotografowania
39
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu
Informacje na temat dostosowania ustawień ostrości aparatu w zależności od fotografowanych obiektów.
Korzystanie z trybu makro
Korzystanie z autofokusu
Tryb makro umożliwia wykonywanie zbliżeń obiektów, takich jak
kwiaty i owady. Informacje na temat opcji makro można znaleźć w
rozdziale „Korzystanie z autofokusu”.
Aby robić ostre zdjęcia, należy wybrać właściwą opcję ustawiania
ostrości w zależności od odległości od fotografowanego obiektu.
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
].
Norm. (af)
2 Wybierz opcję.
Opcja
Opis
Norm. (af): ustawianie ostrości obiektu znajdującego w
odległości większej niż 80 cm (większej niż 100 cm w
przypadku korzystania z funkcji zoomu).
Makro: ustawianie ostrości obiektu znajdującego się
w odległości 5–80 cm (100 cm–150 cm w przypadku
korzystania z funkcji zoomu).
Auto makro: ustawianie ostrości obiektu znajdującego
z odległości większej niż 5 cm (większej niż 100 cm w
przypadku korzystania z funkcji zoomu).
●● Trzymaj aparat nieruchomo, aby zapobiec nieostrym zdjęciom.
●● Wyłącz lampę błyskową, jeśli odległość od obiektu jest mniejsza
niż 40 cm.
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Opcje fotografowania
40
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu
Korzystanie z funkcji śledzenia af
●● W przypadku niedotknięcia żadnego obszaru na ekranie ramka
ostrości pojawi się na środku ekranu.
●● Śledzenie obiektu może się nie powieść, gdy:
-- fotografowany obiekt jest zbyt mały lub porusza się zbyt
gwałtownie,
-- obiekt jest podświetlony lub zdjęcie jest robione w ciemnym
miejscu,
-- kolory lub wzory na obiekcie i w tle są takie same,
-- drgania aparatu są zbyt duże.
W
takich przypadkach ramka ostrości jest wyświetlana jako biała
ramka o jednolitym obramowaniu (
).
●● Jeśli śledzenie obiektu przez aparat nie powiedzie się, należy
ponownie wybrać śledzony obiekt.
●● Jeśli ustawianie ostrości przez aparat nie powiedzie się, ramka ostrości
zmieni się w czerwoną ramkę o jednolitym obramowaniu (
).
●● Jeśli używa się tej funkcji, nie można ustawić opcji Samowyzwalacza,
Wykryj twarze, Wyboru stylu zdjęcia ani Inteligentny filtr.
Śledzenie AF umożliwia śledzenie obiektu i ustawienie na nim
ostrości, nawet podczas poruszania się.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Fotogr./nagryw.
→
Fotogr.
obsz.
→
2
Śledzenie AF.
3 Ustaw ostrość na obiekcie, który ma być śledzony, a
następnie naciśnij przycisk [
].
●● Na obiekcie pojawi się ramka ostrości i będzie go śledzić w
miarę przesuwania aparatu.
●● Biała ramka oznacza, że aparat śledzi obiekt.
●● Zielona ramka oznacza, że ostrość obiektu jest prawidłowa po
naciśnięciu do połowy przycisku [Migawka].
Opcje fotografowania
41
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu
Regulacja obszaru ustawiania ostrości
Można uzyskać wyraźniejsze zdjęcia, wybierając odpowiedni
obszar ustawiania ostrości, w zależności od położenia
fotografowanego obiektu w kadrze.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Fotogr./nagryw.
→
Fotogr.
obsz.
→ opcja.
2
Opcja
Opis
Centr. af: ustawianie ostrości w centralnej części (opcja
odpowiednia, gdy fotografowane obiekty znajdują się w
środkowej części kadru).
Multi af: ustawianie ostrości w jednym lub więcej
z dziewięciu dostępnych obszarów.
Śledzenie AF: ustawienie ostrości na obiekcie i śledzenie
go (s. 41).
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Opcje fotografowania
42
Używanie funkcji wykrywania twarzy
Włączenie opcji wykrywania twarzy umożliwia aparatowi automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie ostrości na twarzy
spowoduje automatyczne dostosowanie ekspozycji. Opcje Mrugnięcie i Uśmiech pozwalają na wygodne i szybkie robienie zdjęć dzięki
wykrywaniu zamkniętych oczu lub uśmiechu.
●● Aparat automatycznie śledzi zarejestrowaną twarz.
●● Funkcja wykrywania twarzy może nie działać, gdy:
-- fotografowany obiekt znajduje się daleko od aparatu
(w przypadku opcji Uśmiech i Mrugnięcie ramka ustawiania
ostrości będzie wyświetlana na pomarańczowo);
-- oświetlenie jest zbyt mocne lub zbyt słabe;
-- fotografowany obiekt nie jest skierowany twarzą do aparatu;
-- fotografowana osoba ma na sobie okulary przeciwsłoneczne lub
maskę;
-- osoba jest podświetlona lub warunki oświetlenia nie są stabilne;
-- wyraz twarzy danej osoby znacznie się zmienia.
●● Funkcja wykrywania twarzy nie jest dostępna podczas korzystania
z opcji stylów zdjęcia, efektów inteligentnego filtra, opcji regulacji
obrazu lub korzystania z opcji Śledzenie AF.
●● Podczas korzystania z funkcji zoomu cyfrowego opcja wykrywania
twarzy nie jest dostępna.
●● W zależności od tego, czy wybrano opcję Wykryj twarze, timer lub
niektóre z jego funkcji nie są dostępne.
●● W zależności od wybranej opcji wykrywania twarzy niektóre opcje
zdjęć seryjnych mogą nie być dostępne.
Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa twarze (maksymalnie dziesięć
twarzy).
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Fotogr./nagryw. → Wykryj twarze →
Normalna.
●● Twarz znajdująca się najbliżej będzie wyświetlana
w białej ramce ustawiania ostrości, a pozostałe twarze będą
wyświetlane w szarych ramkach.
Im mniejsza odległość od fotografowanych osób, tym szybciej aparat
wykryje twarze w kadrze.
Opcje fotografowania
43
Używanie funkcji wykrywania twarzy
Autoportrety
Fotografowanie uśmiechu
Robienie autoportretów. Odległość ustawiania ostrości zostanie
ustawiona na zbliżenie, a aparat wyemituje sygnał dźwiękowy.
Aparat automatycznie zwalnia migawkę po wykryciu uśmiechniętej
twarzy.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
opcje
Fotogr./nagryw.
→
Wykryj
twarze
→
2
Gdy twarze znajdują się w środku,
aparat emituje szybkie dźwięki.
Uśmiech.
1
2 Wybierz opcje Fotogr./nagryw. → Wykryj twarze →
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
].
●● Szeroki uśmiech jest łatwiej wykrywany przez aparat.
Autoportret.
3 Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego naciśnij
przycisk [Migawka].
W przypadku wyłączenia opcji Głośność w ustawieniach dźwięku
aparat nie będzie wydawał sygnału dźwiękowego (str. 78).
Opcje fotografowania
44
Używanie funkcji wykrywania twarzy
Wykrywanie mrugnięć
W przypadku wykrycia zamkniętych oczu aparat wykona
automatycznie dwa kolejne zdjęcia.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Fotogr./nagryw. → Wykryj twarze →
Mrugnięcie.
●● Nie poruszaj aparatem, gdy na ekranie jest wyświetlany komunikat
„Przechwytywanie”.
●● W przypadku niepowodzenia funkcji wykrywania mrugnięć
wyświetlany jest komunikat „Zrobiono zdjęcie z zam. oczami”.
Należy wykonać kolejne zdjęcie.
Opcje fotografowania
45
Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej
Informacje na temat regulacji jasności i koloru w celu uzyskania wysokiej jakości zdjęć.
Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)
Kompensacja podświetlenia (ACB)
W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia
mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich
sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania
lepszego zdjęcia.
Gdy źródło światła znajduje się za fotografowanym obiektem lub
między obiektem a tłem występuje duży kontrast, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że obiekt na zdjęciu będzie zbyt ciemny.
W takiej sytuacji należy użyć opcji ACB (Automatyczny balans
kontrastu).
Ciemniejsze (-)
Neutralne (0)
Jaśniejsze (+)
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
kolejno
opcje
Fotogr./nagryw.
lub
Film
→
EV.
2
3 Wybierz wartość, aby dostosować ekspozycję.
Bez funkcji ACB
Z funkcją ACB
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. → ACB → opcja.
●● Po wyregulowaniu ekspozycji ustawienie nie zmieni się. Może
wystąpić konieczność późniejszego skorygowania wartości
ekspozycji w celu uniknięcia prześwietlenia lub niedoświetlenia
zdjęcia.
●● Jeśli nie jesteś w stanie określić poprawnej ekspozycji, wybierz
opcję AEB (Automatyczna skala ekspozycji). Aparat zrobi zdjęcia
z różnymi ustawieniami ekspozycji: normalne, niedoświetlone,
prześwietlone (s. 49).
Opcje fotografowania
Opcja
Opis
Wył.: funkcja ACB jest wyłączona.
Wł.: funkcja ACB jest włączona.
Funkcja ACB jest niedostępna po wybraniu opcji Ciągłe, U. wys.
szyb., AEB.
46
Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej
Zmiana opcji pomiaru
Wybór źródła światła (balans bieli)
Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat
pomiaru światła. Jasność i oświetlenie zdjęć różnią się w
zależności od wybranego trybu pomiaru.
Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła
światła. Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną
zdjęcia, wybierz właściwe opcje oświetlenia, aby skalibrować
balans bieli, na przykład Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie
lub Żarowe.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
kolejno
opcje
Fotogr./nagryw.
lub
Film
→
2
Pomiar → opcja.
Opcja
Opis
Multi:
●● Aparat dzieli kadr na kilka obszarów, a następnie
mierzy intensywność światła w każdym z nich.
●● Ta opcja jest odpo.wiednia do zdjęć o ogólnej
tematyce.
Punktowy:
●● Aparat mierzy intensywność światła tylko w samym
środku kadru.
●● Jeśli fotografowany obiekt nie znajduje się
w środku kadru, fotografia może zostać oświetlona
nieprawidłowo.
●● Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów
oświetlonych od tyłu.
(Aut. balans bieli)
(Zachmurzenie)
Centr. waż.:
●● Aparat uśrednia wyniki pomiarów dla całego kadru z
naciskiem na wynik pomiaru w środkowej części kadru.
●● Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów
znajdujących się w środkowej części kadru.
Opcje fotografowania
47
(Dzienne)
(Żarowe)
Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. lub Film →
Definiowanie własnego balansu bieli
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
Wybierz
kolejno
opcje
Fotogr./nagryw.
lub
Film
→
2
Balans bieli → opcja.
Ikona
Balans bieli → Własne ust..
Opis
Aut. balans bieli: użycie ustawień automatycznych w
zależności od warunków oświetleniowych.
3 Skieruj obiektyw aparatu na białą kartkę papieru.
Dzienne: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania
na zewnątrz w słoneczny dzień.
Zachmurzenie: tę opcję należy wybrać podczas
fotografowania na zewnątrz w pochmurny dzień lub w
cieniu.
Jarzeniowe h: tę opcję należy wybrać podczas
fotografowania w ciepłym świetle jarzeniowym lub
trzypoziomowym świetle jarzeniowym.
Jarzeniowe l: tę opcję należy wybrać podczas
fotografowania w zimnym świetle jarzeniowym.
Żarowe: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania
w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub
halogenowymi.
4 Naciśnij przycisk [Migawka].
Własne ust.: użycie wstępnie zdefiniowanych ustawień.
Opcje fotografowania
48
Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych
Fotografowanie szybko poruszających się obiektów lub uchwycenie naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób może być bardzo
trudne. W takiej sytuacji należy wybrać jeden z trybów zdjęć seryjnych.
●● Funkcje lampy błyskowej, samowyzwalacza ACB i filtru
inteligentnego są dostępne tylko po wybraniu opcji Pojedyncze.
●● W przypadku wybrania opcji U. wys. szyb. ustawiana jest
rozdzielczość VGA oraz czułość ISO Auto.
●● W zależności od wybranej opcji wykrywania twarzy niektóre
opcje zdjęć seryjnych mogą nie być dostępne.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. → Napęd →
opcja.
Opcja
Opis
Pojedyncze: zostanie zrobione jedno zdjęcie.
Ciągłe:
●● Aparat wykonuje kolejne zdjęcia, dopóki
przytrzymywany jest przycisk [Migawka].
●● Maksymalnie 3 zdjęcia
U. wys. szyb.:
●● Przy całkowicie naciśniętym przycisku [Migawka],
aparat będzie wykonywał zdjęcia w formacie VGA
(6 zdjęć na sekundę, maksymalnie 30 zdjęć).
AEB:
●● Aparat robi trzy zdjęcia z różnymi wartościami
ekspozycji: normalne, niedoświetlone, prześwietlone.
●● Aby zapobiec rozmazanym zdjęciom, należy użyć
statywu.
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Opcje fotografowania
49
Poprawianie jakości zdjęć
Informacje na temat metod poprawiania jakości zdjęć przez zastosowanie stylów zdjęć, kolorów, efektów inteligentnego filtra lub
wprowadzanie korekt.
Stosowanie stylów zdjęć
Definiowanie własnego tonu RGB
Do zdjęć można stosować różne style Miękkie, Żywe, lub Las.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. lub Film → Wyb.
Stylu Zdj. → Własny RGB
3 Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony,
B: niebieski).
Miękkie
Żywe
Las
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. lub Film → Wyb.
Stylu Zdj. → opcja.
●● Wybierz opcję Własny RGB, aby zdefiniować własne
ustawienia RGB.
Wstecz
W przypadku stosowania stylów zdjęć nie można ustawić funkcji
wykrywania twarzy, inteligentnego filtra lub opcji regulacji obrazu.
4
Opcje fotografowania
Przesuń
Ustaw intensywność wybranego koloru.
(-: aby zmniejszyć lub +: aby zwiększyć).
50
Poprawianie jakości zdjęć
Zastosowanie efektów inteligentnego filtra
Opcja
Można zastosować różne efekty filtrów w celu uzyskania
unikatowych zdjęć.
Opis
Normalne: Brak efektu.
Miniatura: Zastosowanie efektu tilt-shift w celu nadania
obiektowi wyglądu miniatury (makiety).
Winiety: Zastosowanie kolorów retro, wysokiego
kontrastu i mocnego efektu winietowania typowego dla
aparatów Lomo.
Miniatura
Rybie oko: Zniekształcenie bliskich obiektów imitujące
efekt obiektywu typu „rybie oko”.
Winiety
Szkic: Zastosowanie efektu szkicu wykonanego
ołówkiem.
Przeciwmgłowy: Zwiększenie wyrazistości zdjęcia.
Rybie oko
●● W przypadku wybrania trybu Miniatura podczas nagrywania filmu
aparat nie będzie nagrywał dźwięku.
●● W przypadku zastosowania efektu inteligentnego filtra podczas
nagrywania filmu szybkość nagrywania zostanie ustawiona na , a
rozdzielczość nagrywania — na wartość mniejszą niż
.
●● W przypadku ustawień efektów inteligentnego filtru nie można
używać funkcji Wykrywanie twarzy, opcji Stylu zdjęcia, ACB, zdjęć
seryjnych, opcji regulacji obrazu ani opcji Śledzenie AF.
Szkic
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. lub Film →
].
Inteligentny filtr.
3 Wybierz opcje.
Opcje fotografowania
51
Poprawianie jakości zdjęć
Dostosowywanie zdjęć
Opcje nasycenia
Aparat umożliwia dostosowanie kontrastu, ostrości
i nasycenia zdjęć.
].
1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Fotogr./nagryw. → Regulacja
3 Wybierz opcję dostosowania zdjęcia.
●● Kontrast
●● Ostrość
●● Nasycenie
4 Wybierz wartość, aby dostosować wybrany element.
Opis
-
Przytłumia kolory i zmniejsza jasność
zdjęcia.
+
Podkreśla kolory i zwiększa jasność zdjęcia.
Opcje ostrości
Opis
-
Powoduje zmiękczenie konturów na zdjęciu
(nadaje się do edycji zdjęć przy użyciu
komputera).
+
Funkcja wyostrza kontury, zwiększając
ostrość zdjęcia. Zastosowanie tej opcji może
zwiększyć szum na zdjęciu.
Opcje fotografowania
Zmniejsza nasycenie.
+
Zwiększa nasycenie.
●● Wybierz opcję 0, jeśli nie chcesz zastosować żadnego efektu
(ustawienie odpowiednie do druku zdjęć).
●● Jeśli zostanie ustawiona ta funkcja, nie można zmienić opcji stylów
zdjęcia i efektów inteligentnego filtra.
obrazu.
Opcje kontrastu
Opis
-
52
Odtwarzanie/edycja
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych
oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do
komputera, drukarki fotograficznej i telewizora.
Odtwarzanie ………………………………………
54
Wyświetlanie plików na telewizorze … ………
67
Uruchamianie trybu odtwarzania … ………… 54
Przesyłanie plików do komputera
(w systemie Windows) … ………………………
68
Wyświetlanie zdjęć … ………………………… 58
Odtwarzanie filmu … ………………………… 59
Odtwarzanie notatek głosowych ……………… 60
Edycja zdjęcia ……………………………………
62
Zmiana rozmiaru zdjęć … …………………… 62
Obracanie zdjęcia … ………………………… 62
Stosowanie stylów zdjęć ……………………… 63
Zastosowanie efektów inteligentnego filtra …… 64
Korygowanie błędów ekspozycji ……………… 65
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF) … …… 66
Przesyłanie plików przy użyciu programu
Intelli–studio …………………………………… 70
Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu
jako dysku wymiennego … …………………… 72
Odłączanie aparatu (system Windows XP) …… 73
Przesyłanie plików do komputera (system Mac) ……
74
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
(PictBridge) … ……………………………………
75
Odtwarzanie
Informacje na temat metod wyświetlania zdjęć, odtwarzania filmów i notatek głosowych oraz zarządzania plikami.
Uruchamianie trybu odtwarzania
Wyświetlacz w trybie odtwarzania
Zdjęcia, filmy wideo lub notatki głosowe zapisane w aparacie
można odtwarzać.
1 Naciśnij przycisk [
].
●● Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany plik.
●● Jeśli aparat jest wyłączony, włączy się i wyświetli ostatnio
zapisany plik.
2 Naciśnij przycisk [
] lub [
Informacje
], aby przewijać pliki.
●● Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przejrzeć pliki.
●● Jeśli chcesz wyświetlić pliki zapisane w pamięci wewnętrznej, wyjmij
kartę pamięci.
●● Aparat nie odtworzy prawidłowo plików, które są zbyt duże lub tych,
które były robione aparatem innych producentów.
Ikona
Opis
Zdjęcie zawiera notatkę głosową
Plik wideo
Ustawiono polecenie drukowania (DPOF)
Plik zabezpieczony
Nazwa folderu – nazwa pliku
Aby wyświetlić informacje o pliku na ekranie, wybierz przycisk [
Odtwarzanie/edycja
54
].
Odtwarzanie
Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie
●● W przypadku wybrania opcji Kolor jeśli kolor nie zostanie
wyodrębniony, zostanie wyświetlone Etc.
●● Zmiana kategorii i reorganizacja plików może zająć trochę
czasu.
Wyświetlanie i zarządzanie plikami według kategorii, takich jak
data, typ pliku lub tydzień.
1 W trybie odtwarzania przesuń przycisk [Zbliżenie] w
prawo.
2 Naciśnij przycisk [
3 Wybierz kategorię.
4 Naciśnij przycisk [
].
5 Naciśnij przycisk [
normalnego.
Typ
Data
Kolor
Tydzień
Wstecz
] lub [
], aby przewijać pliki.
●● Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przejrzeć pliki.
Ustaw
Opcja
Opis
Typ
Wyświetlanie plików według typu pliku.
Data
Wyświetlanie plików według dat zapisania.
Kolor
Wyświetlanie plików według koloru dominującego na
obrazie.
Tydzień
Wyświetlanie plików według dnia tygodnia zapisania.
Odtwarzanie/edycja
55
], aby powrócić do widoku
Odtwarzanie
Wyświetlanie plików jako miniatur
Ochrona plików
Skanowanie miniatur plików.
Chroń pliki przed przypadkowym usunięciem.
W trybie odtwarzania przesuń przycisk [Zbliżenie]
w lewo, aby wyświetlić 9 lub 20 miniatur (przesuń
przycisk [Zbliżenie] w prawo, aby powrócić do
poprzedniego trybu).
].
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Opcje plików → Zabezpiecz →
Wybierz.
●● Aby zabezpieczyć wszystkie pliki, wybierz Wsz. → Zablokuj.
3 Wybierz plik, który ma być chroniony, a następnie naciśnij
przycisk [
].
●● Ponownie naciśnij przycisk [
], aby anulować wybór.
Plik zabezpieczony
Filtr
Aby
Wykonaj działanie
Przewijać pliki
Naciśnij przycisk [
Usunąć pliki
Naciśnij przycisk [
], [
], [
] lub [
] i wybierz opcję Tak.
].
Wybierz
4
Naciśnij przycisk [
Ustaw
].
Nie można usunąć lub obrócić zabezpieczonego pliku.
Odtwarzanie/edycja
56
Odtwarzanie
Usuwanie plików
Kopiowanie plików na kartę pamięci
Zdjęcia można usuwać pojedynczo lub wszystkie naraz.
Nie można usunąć plików chronionych.
Istnieje możliwość skopiowania plików z pamięci wewnętrznej na
kartę pamięci.
Usuwanie pojedynczego pliku
1 W trybie odtwarzania wybierz plik i naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcję Tak, aby usunąć plik.
].
].
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Opcje plików → Kop. na kar.
3 Wybierz opcję Tak, aby skopiować pliki.
Aby usunąć większą liczbę plików
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [ ].
2 Wybierz opcję Us. wielu elem.
3 Wybierz pliki do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk
[
].
●● Ponownie naciśnij przycisk [
4 Naciśnij przycisk [
5 Wybierz opcję Tak.
], aby anulować wybór.
].
Aby usunąć wszystkie pliki
].
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Opcje plików → Usuń → Wsz. →
Tak.
Odtwarzanie/edycja
57
Odtwarzanie
Wyświetlanie zdjęć
Rozpoczynanie pokazu slajdów
Do pokazu slajdów można zastosować efekty wizualne oraz
dźwiękowe.
Istnieje możliwość powiększenia fragmentu zdjęcia oraz
wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów.
Powiększanie zdjęcia
W trybie odtwarzania przesuń przycisk
[Zbliżenie] w prawo, aby powiększyć zdjęcie
(przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo, aby je
pomniejszyć).
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [
2 Wybierz opcje Pokaz slajdów.
3 Ustaw opcję efektu pokazu slajdów.
Powiększony obszar i współczynnik powiększenia są wyświetlane
w górnej części ekranu. Maksymalny współczynnik powiększenia
może być uzależniony od rozdzielczości.
Przytnij
Aby
Wykonaj działanie
Przesunąć
powiększony obszar
Naciśnij przycisk [
[ ].
Przyciąć powiększone
zdjęcie
Naciśnij przycisk [
] (zdjęcie zostanie
zapisane jako nowy plik).
], [
], [
] lub
Odtwarzanie/edycja
].
●● Przejdź do punktu 5, aby rozpocząć pokaz slajdów bez
żadnych efektów.
Opcja
Opis
Start
Określ, czy pokaz slajdów powinien być odtwarzany w
pętli (Odtwarzaj, Powt. odtw.).
Obrazy
Wybierz zdjęcia, które chcesz obejrzeć w formie
pokazu slajdów.
●● Wsz.: uwzględnienie w pokazie slajdów wszystkich
zdjęć.
●● Data: wyświetlenie zdjęć wykonanych wybranego
dnia.
●● Wybierz: uwzględnienie w pokazie slajdów
wybranych zdjęć.
Interwał
●● Ustawienie interwału między wyświetlanymi
zdjęciami.
●● Funkcja ta jest dostępna, gdy w opcji Efekt wybrane
jest Wył..
Muzyka
Wybór ścieżki dźwiękowej odtwarzanej w tle.
Efekt
●● Wybór efektu przejściowego.
●● Aby nie stosować żadnego efektu, wybierz opcję Wył..
58
Odtwarzanie
4 Ustaw efekt pokazu slajdów.
5 Wybierz opcję Start → Odtwarzaj.
Odtwarzanie filmu
●● Aby włączyć zapętlony pokaz slajdów, wybierz opcję
Powt. odtw..
●● Naciśnij [
], aby wstrzymać lub wznowić pokaz slajdów.
Aparat oferuje funkcje odtwarzania filmu wideo, uchwycenia
pojedynczej klatki filmu wideo lub przycinania filmu wideo.
1 W trybie odtwarzania wybierz film wideo i naciśnij przycisk
].
[
Aby zatrzymać pokaz slajdów i przełączyć się w tryb odtwarzania,
], a następnie przycisk [ ] lub [ ].
naciśnij przycisk [
Pauza
2 Do sterowania odtwarzaniem służą następujące przyciski.
Naciśnij
Aby
[
Przewijanie do tyłu z podglądem.
]
[
[
]
]
Wstrzymanie lub wznowienie
odtwarzania.
Przewijanie do przodu z podglądem.
[Zbliżenie] w lewo lub
Dostosowanie poziomu głośności.
w prawo
Odtwarzanie/edycja
59
Odtwarzanie
Odtwarzanie notatek głosowych
Przycinanie filmu podczas odtwarzania
1 Naciśnij przycisk [
] w miejscu, w którym ma się
rozpocząć nowy film, a następnie przesuń przycisk
[Zbliżenie] w prawo.
2
3 Naciśnij przycisk [
Naciśnij przycisk [
Odtwarzanie notatki głosowej
1 W trybie odtwarzania wybierz notatkę głosową
i naciśnij przycisk [
], aby wznowić odtwarzanie.
2 Do sterowania odtwarzaniem służą następujące przyciski.
] w miejscu, w którym ma się
zakończyć nowy film, a następnie przesuń przycisk
[Zbliżenie] w prawo.
4 Wybierz opcję Tak.
Naciśnij
Aby
[
Przewijanie do tyłu z podglądem.
]
[
●● Oryginalny film wideo musi mieć przynajmniej 10 sekund długości.
●● Edytowany film wideo zostanie zapisany jako nowy plik.
]
]
Przewijanie do przodu z podglądem.
[
]
Zatrzymanie odtwarzania.
Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas odtwarzania
] dla klatki, którą chcesz zapisać
jako zdjęcie.
2 Naciśnij przycisk [
].
Przechwycona klatka będzie miała taki sam rozmiar pliku jak
oryginalny film wideo i zostanie zapisana jako nowy plik.
Odtwarzanie/edycja
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[
[Zbliżenie] w lewo
lub w prawo
1 Naciśnij przycisk [
].
60
Dostosowanie poziomu głośności.
Odtwarzanie
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
].
[
2 Wybierz kolejno opcje Opcje plików → Not. Głosowa →
Wł.
3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby nagrać krótką notatkę
głosową (maksymalnie 10 sekund).
●● Naciśnij przycisk [Migawka], aby zakończyć nagrywanie
notatki głosowej.
Do plików zabezpieczonych nie można dodać notatki głosowej.
Odtwarzanie notatki głosowej dodanej do zdjęcia
W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie zawierające notatkę
].
głosową i naciśnij przycisk [
●● Naciśnij przycisk [
], aby wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie.
Odtwarzanie/edycja
61
Edycja zdjęcia
Zdjęcia można poddawać zabiegom edytorskim: obracać je, zmieniać ich rozmiar, redukować efekt czerwonych oczu lub regulować jasność,
kontrast bądź nasycenie.
●● Edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe pliki.
●● Podczas edycji zdjęć aparat automatycznie przekonwertuje je na niższą rozdzielczość. Zdjęcia, które zostały obrócone lub których rozmiar zmieniono ręcznie,
nie są automatycznie konwertowane na niższą rozdzielczość.
Zmiana rozmiaru zdjęć
Obracanie zdjęcia
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
2
2
[
].
Wybierz kolejno opcje Edytuj → Zmień rozmiar → opcja.
●● Wybierz opcję
(s. 78).
, aby zapisać zdjęcie jako obraz startowy
[
].
Wybierz kolejno opcje Edytuj → Obróć → opcja.
Prawo 90˚
1984 X 1488
Wstecz
Wstecz
Przesuń
Przesuń
Obrócone zdjęcie zostanie zapisane jako ten sam plik, a nie jako nowy.
Dostępne opcje różnią się w zależności od rozmiaru wybranego
zdjęcia.
Odtwarzanie/edycja
62
Edycja zdjęcia
Stosowanie stylów zdjęć
Definiowanie własnego tonu RGB
Do zdjęć można stosować różne style, na przykład Miękkie,
Żywe,e lub Las.
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
[
].
2 Wybierz kolejno opcje Edytuj → Wyb. Stylu Zdj. →
Własny RGB.
3 Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony,
B: niebieski).
Miękkie
Żywe
Las
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
[
2
].
Wybierz kolejno opcje Edytuj → Wyb. Stylu Zdj. → opcja.
●● Wybierz opcję Własny RGB, aby zdefiniować własne
ustawienia RGB.
Wstecz
Przesuń
4 Ustaw intensywność wybranego koloru
(-: aby zmniejszyć lub +: aby zwiększyć).
Miękkie
Wstecz
Przesuń
Odtwarzanie/edycja
63
Edycja zdjęcia
Zastosowanie efektów inteligentnego filtra
Można zastosować różne efekty filtrów w celu uzyskania
unikatowych zdjęć.
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycis
[
].
2
3 Wybierz efekt.
Wybierz kolejno opcje Edytuj → Inteligentny filtr.
Miniatura
Miniatura
Winiety
Wstecz
Rybie oko
Szkic
Odtwarzanie/edycja
64
Przesuń
Edycja zdjęcia
3 Wybierz poziom.
Korygowanie błędów ekspozycji
●● Wraz ze wzrostem liczby twarz będzie stawała się coraz
czystsza.
Można regulować ACB (automatyczny balans kontrastu), jasność,
kontrast lub nasycenie, korygować efekt czerwonych oczu lub
ukrywać niedoskonałości twarzy albo dodać szum do zdjęcia.
Regulacja jasności/kontrastu/nasycenia
Regulacja ACB (automatycznego balansu kontrastu)
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
2 Wybierz kolejno opcje Edytuj → Regulacja obrazu →
2 Wybierz opcje Edytuj → Regulacja obrazu.
3 Wybierz opcję dostosowania zdjęcia.
[
].
ACB.
[
●●
●●
●●
Korygowanie efektu czerwonych oczu
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
[
2
].
Wybierz kolejno opcje Edytuj → Regulacja obrazu →
Red czer oczu.
: Jasność
: Kontrast
: Nasycenie
4 Wybierz wartość, aby dostosować wybrany element
(-: aby zmniejszyć lub +: aby zwiększyć).
Dodawanie szumu do zdjęcia
1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
[
Ukrywanie niedoskonałości twarzy
1
].
W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
].
[
2
2 Wybierz kolejno opcje Edytuj → Regulacja obrazu →
Retusz twarzy.
Odtwarzanie/edycja
].
Wybierz kolejno opcje Edytuj → Regulacja obrazu →
Dod. zakłóc..
65
Edycja zdjęcia
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)
Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować, i ustaw takie opcje,
jak liczba kopii lub rozmiar papieru.
●● Kartę pamięci można dostarczyć do punktu fotograficznego
obsługującego format DPOF (Digital Print Order Format); można
też drukować zdjęcia samodzielnie, używając drukarki obsługującej
format DPOF.
●● Zdjęcia panoramiczne mogą zostać wydrukowane z obciętymi
krawędziami, w związku z czym należy pamiętać o wymiarach zdjęć.
●● Nie można utworzyć polecenia wydruku dla zdjęć zapisanych w
wewnętrznej pamięci aparatu.
].
4 Naciśnij przycisk [
5 Wybierz kolejno opcje Opcje plików → DPOF → Rozmiar
→ opcja.
Opis
Drukuje wybrane zdjęcia.
Wsz..
Drukuje wszystkie zdjęcia.
Anuluj
Wyzerowanie ustawień aparatu.
Określa rozmiar wydruku wybranego zdjęcia.
Wsz..
Określa rozmiar wydruku wszystkich zdjęć.
Anuluj
Wyzerowanie ustawień aparatu.
Wybierz, przejdź do zdjęcia
i przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo lub w prawo w celu
ustawienia rozmiaru wydruku. Powtórz tę czynność dla
].
żądanych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk [
●● W przypadku wybrania opcji Wsz.. naciśnij przycisk
] lub [ ], aby ustawić rozmiar wydruku, a następnie
[
].
naciśnij przycisk [
Standard → opcja.
Wybierz
Opis
Wybierz
6 W przypadku wybrania opcji
].
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Opcje plików → DPOF →
Opcja
Opcja
Drukowanie zdjęć jako miniatur
Wydrukuj zdjęcia jako miniatury, aby sprawdzić wszystkie na
jednym arkuszu.
3 W przypadku wybrania opcji Wybierz, przejdź do zdjęcia
i przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo lub w prawo w celu
ustawienia liczby kopii. Powtórz tę czynność dla żądanych
].
zdjęć, a następnie naciśnij przycisk [
].
1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [
2 Wybierz kolejno opcje Opcje plików → DPOF → Indeks
→ Tak.
●● W przypadku wybrania opcji Wsz.. naciśnij przycisk [
]
lub [ ], aby ustawić liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk
].
[
Odtwarzanie/edycja
W przypadku określenia rozmiaru wydruku zdjęcia można drukować
tylko na drukarkach zgodnych ze standardem DPOF 1.1.
66
Wyświetlanie plików na telewizorze
Zdjęcia lub filmy wideo można odtwarzać na telewizorze po podłączeniu do niego aparatu przy użyciu kabla A/V.
1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk
[
●● Na niektórych telewizorach na obrazie mogą wystąpić szumy lub
obraz może być wyświetlany częściowo.
●● W zależności od ustawień telewizora obrazy mogą nie być
wyświetlane centralnie.
●● Robienie zdjęć i filmów jest możliwe także wtedy, gdy aparat jest
podłączony do telewizora.
].
2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia → Wyj_video.
3 Wybierz wyjście sygnału wideo, zgodnie
z ustawieniami krajowymi lub regionalnymi.
4 Wyłącz aparat i telewizor.
5 Podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla A/V.
Wideo
Audio
6 Włącz telewizor i wybierz tryb sygnału za pomocą pilota
telewizora.
7 Włącz aparat i naciśnij przycisk [ ].
8 Wyświetl zdjęcia lub odtwórz filmy wideo przy użyciu
przycisku aparatu.
Odtwarzanie/edycja
67
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)
Pliki można przesyłać po podłączeniu aparatu do komputera.
Wymagania związane z programem Intelli–studio
Pozycja
Wymagania
Procesor
Procesor Intel Pentium 4, 3,2 GHz lub szybszy/
Procesor AMD Athlon™ FX 2,6 GHz lub szybszy
Pamięć RAM
Minimum 512 MB pamięci RAM
(zalecane 1 GB lub więcej)
System
operacyjny
System Windows XP SP2/Vista/7
Miejsce
na dysku
twardym
Co najmniej 250 MB (zalecane co najmniej 1 GB)
Pozostałe
●● Napęd CD-ROM
●● Karta graficzna nVIDIA Geforce 7600GT lub
nowsza/Karta graficzna ATI serii X1600 lub
nowsza
●● Monitor obsługujący rozdzielczość 1024 x 768
pikseli z 16 – bitową głębią kolorów (zalecana
rozdzielczość 1280 x 1024 i obsługa 32 – bitowej
głębi kolorów)
●● Port USB 2.0, program Microsoft DirectX 9.0c lub
nowszy
●● Intelli-studio może nie działać prawidłowo na niektórych
komputerach, nawet kiedy komputer spełnia wymagania.
●● Jeśli twój komputer nie spełnia wymagań, filmy mogą się nie
odtwarzać prawidłowo bądź edytowanie filmów może zająć więcej
czasu.
●● Zainstaluj DirectX 9.0c lub wyższy przed użyciem programu.
●● Aby podłączyć do komputera aparat jako dysk wymienny,
wymagany jest system operacyjny Windows XP/Vista/7 albo Mac
OS 10.4 lub nowszy.
Korzystanie z samodzielnie złożonego komputera lub
nieobsługiwanego komputera i systemu operacyjnego może
unieważnić gwarancję.
* Programy te mogą nie działać poprawnie w przypadku 64-bitowych wersji
systemów operacyjnych Windows XP, Windows Vista i Windows 7.
Odtwarzanie/edycja
68
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)
Instalowanie programu Intelli-studio
1 Włóż płytę instalacyjną CD do zgodnego napędu
CD-ROM.
2 Po wyświetleniu ekranu instalacyjnego kliknij pozycję
Samsung Digital Camera Installer, aby rozpocząć
instalację.
3 Wybierz programy do zainstalowania i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4 Kliknij przycisk Exit (Zamknij), aby zakończyć instalację i
uruchomić komputer ponownie.
Odtwarzanie/edycja
69
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)
Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli–studio
Program Intelli-studio umożliwia łatwe przenoszenie plików z
aparatu do komputera.
3 Uruchom program Intelli-studio na komputerze.
4 Włącz aparat.
●● Komputer automatycznie rozpozna aparat.
1 Wyłącz aparat.
2 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony (▲).
Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować
uszkodzenie plików. Producent nie jest odpowiedzialny za utratę
żadnych danych.
Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie
wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję Komputer.
5 Wybierz folder na komputerze, w którym będą
zapisywane nowe pliki.
●● Jeżeli twój aparat nie ma nowych plików, okno do zachowania
nowych plików nie pokaże się.
6 Wybierz opcję Tak.
●● Nowe pliki będą przeniesione do komputera.
Bateria aparatu będzie ładowana wówczas, gdy aparat zostanie
podłączony do komputera przy użyciu kabla USB.
Odtwarzanie/edycja
70
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)
Korzystanie z programu Intelli–studio
Program Intelli-studio umożliwia odtwarzanie i edytowanie plików. Można również przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub
YouTube. Po informacje, wybierz Help → Help w programie.
●● Aby można było korzystać z większego zestawu funkcji, takich jak tworzenie pokazów slajdów przy użyciu szablonów, należy zainstalować pełną wersję
programu Intelli-studio, wybierając kolejno na pasku narzędzi programu opcje Web Support → Update Intelli-studio → Start Update.
●● Nie można edytować plików w aparacie. Przenieś pliki do komputera przed edytowaniem.
●● Intelli-studio odtwarza następujące formaty:
-- Wideo: MP4 (Wideo: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
-- Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Odtwarzanie/edycja
71
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)
1
Otwórz menu
Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako
dysku wymiennego
2
Wyświetl zdjęcia w wybranym folderze
Aparat można podłączyć do komputera jako dysk przenośny.
3
Przejdź do trybu Edycja zdjęć
4
Przejdź do trybu Edycja wideo
5
Przełącz do trybu udostępniania (można wysyłać pliki przy
użyciu poczty e-mail lub przekazywać pliki do witryn sieci
Web, takich jak Flickr lub YouTube)
1 Wyłącz aparat.
2 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
6
Powiększ lub pomniejsz miniatury na liście
7
Wybierz typ pliku
8
Przeglądaj pliki w wybranym folderze na komputerze
9
Wyświetl lub ukryj pliki znajdujące się w pamięci
podłączonego aparatu
10
Przeglądaj pliki w wybranym folderze w aparacie
11
Przeglądanie plików jako miniatur lub na mapie
12
Przeglądaj foldery w podłączonym urządzeniu
13
Przeglądaj foldery w komputerze
14
Przejdź do poprzedniego lub następnego folderu
15
Wydrukuj pliki, wyświetl pliki na mapie, zapisz pliki w
katalogu Mój folder lub zarejestruj twarze
Ikona
Opis
Odtwarzanie/edycja
Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony (▲).
Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować
uszkodzenie plików. Producent nie jest odpowiedzialny za utratę
żadnych danych.
72
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)
3 Włącz aparat.
Odłączanie aparatu (system Windows XP)
●● Komputer automatycznie rozpozna aparat.
Sposób odłączania kabla USB w systemach Windows Vista/7 jest
podobny.
Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie
wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję Komputer.
4 Na komputerze wybierz opcje Mój komputer → Dysk
1 Jeśli lampka stanu aparatu miga, poczekaj, aż zgaśnie.
2 Kliknij ikonę na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu
ekranu komputera.
wymienny → DCIM → 100PHOTO.
5 Wybierz pliki i przeciągnij je do komputera lub zapisz na
komputerze.
3 Kliknij komunikat w oknie podręcznym.
4 Kliknij pole z komunikatem o bezpiecznym usunięciu.
5 Odłącz kabel USB.
Aparat może nie zostać bezpiecznie odłączony podczas pracy
programu Intelli–studio. Należy zamknąć ten program przed
odłączeniem aparatu.
Odtwarzanie/edycja
73
Przesyłanie plików do komputera (system Mac)
Po podłączeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urządzenie. Pliki można przesyłać bezpośrednio z
aparatu do komputera, bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów.
Obsługiwany system operacyjny to Mac OS 10.4 lub nowszy.
1 Wyłącz aparat.
2 Podłącz aparat do komputera Macintosh przy użyciu kabla
3 Włącz aparat.
●● Komputer automatycznie rozpozna aparat, zostanie
wyświetlona ikona dysku wymiennego.
USB.
Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony (▲).
Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może skutkować
uszkodzeniem plików. Producent nie jest odpowiedzialny za
utratę żadnych danych.
Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie
wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję Komputer.
4 Dwukrotnie kliknij ikonę dysku wymiennego.
5 Prześlij zdjęcia lub filmy wideo do komputera.
Odtwarzanie/edycja
74
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge)
Zdjęcia można drukować przy użyciu drukarki obsługującej standard PictBridge, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki.
1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk
[
].
Konfigurowanie ustawień drukowania
2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia → USB.
3 Wybierz kolejno opcje Drukarka.
4 Po włączeniu drukarki podłącz do niej aparat przy użyciu
kabla USB.
Obrazy
: Jedno zdj.
Rozmiar
: Autom.
Układ
: Autom.
Typ
: Autom.
Jakość
: Autom.
Wyjście
Opcja
Drukuj
Opis
Obrazy: wybór drukowania bieżącego zdjęcia lub wszystkich
zdjęć.
Rozmiar: określanie formatu wydruku.
5 Włącz aparat.
Układ: tworzenie wydruków miniatur.
●● Drukarka automatycznie rozpozna aparat.
6 Naciśnij przycisk [
] lub [
Typ: wybór rodzaju papieru.
], aby wybrać zdjęcie.
Jakość: określenie jakości drukowania.
●● Naciśnij przycisk [
], aby ustawić opcje drukowania.
Patrz „Konfigurowanie ustawień drukowania”.
7 Naciśnij przycisk [
Data: włączenie funkcji drukowania daty.
Nzw_pliku: wybór funkcji drukowania nazwy pliku.
], aby rozpocząć drukowanie.
●● Rozpocznie się drukowanie. Naciśnij przycisk [
anulować drukowanie.
Reset: resetowanie opcji drukowania.
], aby
Niektóre opcje nie są obsługiwane przez wszystkie drukarki.
Odtwarzanie/edycja
75
Ustawienia
Informacje na temat różnych opcji umożliwiających
konfigurowanie ustawień aparatu.
Menu ustawień aparatu ………………………………………… 77
Dostęp do menu ustawień … ………………………………
77
Dźwięk ………………………………………………………
78
Wyświetlacz …………………………………………………
78
Ustawienia … ………………………………………………
79
Menu ustawień aparatu
Informacje na temat różnych opcji umożliwiających konfigurowanie ustawień aparatu.
3 Wybierz opcję i zapisz ustawienia.
Dostęp do menu ustawień
1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk
Głośność
].
[
S.dźwięk
Sh.dźwięk
2 Wybierz menu.
Sygn. dźw.
Dźw. af
Głośność
Fotogr./nagryw.
Dźwięk
Wyświetlacz
Menu
Cichy
Średni
Głośny
S.dźwięk
Sh.dźwięk
Wstecz
Sygn. dźw.
4 Naciśnij przycisk [
Dźw. af
Ustawienia
Wyjście
Wył.
ekranu.
Zmień
Opis
Dźwięk: ustawianie różnych opcji dźwięku aparatu i
głośności (s. 78).
Wyświetlacz: dostosowanie takich ustawień
wyświetlacza, jak język oraz jasność (s. 78).
Ustawienia: zmiana takich ustawień systemu aparatu,
jak format pamięci, domyślne nazwy plików i tryb USB
(s. 79).
Ustawienia
77
Ustaw
], aby powrócić do poprzedniego
Menu ustawień aparatu
Dźwięk
Wyświetlacz
* Ustawienie domyślne
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Pozycja
Opis
Głośność
Regulacja głośności dowolnych dźwięków
(Wył., Cichy, Średni*, Głośny).
Opis funkcji
Wyświetlenie krótkiego opisu opcji lub menu
(Wył., Wł.*).
S.dźwięk
Wybór dźwięku odtwarzanego podczas włączania
aparatu (Wył.*, 1, 2, 3).
Sh.dźwięk
Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu
spustu migawki (Wył., 1*, 2, 3).
Sygn. dźw.
Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu
przycisku lub zmianie trybu (Wył., 1*, 2, 3).
Dźw. af
Ustawienie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu
spustu migawki do połowy (Wył., Wł.*).
Obr. start
●● W pamięci zostanie zapisany tylko jeden
Użytk.
●● Jeżeli wybierzesz nowe zdjęcie jako Użytk
lub zresetujesz aparat, obecny obraz
zostanie usunięty.
Jasność
wyśw.
Sz_podgl.
Ustawienia
Wybór obrazu startowego wyświetlanego po
włączeniu aparatu.
●● Wył.*: obraz startowy nie jest wyświetlany.
●● Logo: wyświetlany jest obraz domyślny, zapisany w
pamięci wewnętrznej.
●● Użytk : wyświetlanie obrazu wybranego przez
użytkownika (s. 62).
78
Regulacja jasności wyświetlacza
(Autom.*, Ciemny, Normalny, Jasny).
Ustawienie Normalny jest stałym ustawieniem w
trybie odtwarzania nawet w przypadku wybrania
ustawienia Autom...
Ustaw czas wyświetlania podglądu zdjęcia przed
powrotem do trybu fotografowania.
(Wył., 0,5 sek.*, 1 sek., 3 sek.).
Menu ustawień aparatu
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Oszcz.
energii
Opis
Ustawienia
* Ustawienie domyślne
Jeśli przez 30 sekund nie będą wykonywane żadne
czynności, aparat automatycznie przełączy się w tryb
oszczędzania energii (aby wyłączyć tryb oszczędzania
energii, naciśnij dowolny przycisk) (Wył.*, Wł.).
Jeśli tryb oszczędzania energii jest wyłączony,
wyświetlacz główny zostanie przyciemniony
w celu wydłużenia pracy baterii, gdy przez 30
sekund nie będą wykonywane żadne czynności.
Pozycja
Opis
Formatowanie pamięci wewnętrznej i karty pamięci
(wszystkie pliki, łącznie z plikami chronionymi,
zostaną usunięte) (Tak, Nie).
Format.
W przypadku korzystania z karty pamięci
stosowanej z różnymi aparatami różnych
producentów lub czytnikiem kart bądź
sformatowanej przy użyciu komputera istnieje
niebezpieczeństwo nieprawidłowego odczytu
karty przez aparat. Przed rozpoczęciem
korzystania z karty należy ją sformatować.
Reset
Zerowanie opcji menu i fotografowania (ustawienia
daty i czasu, języka oraz sygnału wideo nie zostaną
wyzerowane). (Tak, Nie)
Language
Wybór języka wyświetlacza.
Strefa
czasowa
Wybierz region i ustaw czas letni (DST).
Ust. daty/godz Ustaw datę i godzinę.
Typ daty
Ustawienia
79
Wybierz format daty.
(Rrrr/mm/dd, Mm/dd/rrrr, Dd/mm/rrrr, Wył.*)
Menu ustawień aparatu
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Określanie sposobu nazywania plików.
●● Reset: po włożeniu nowej karty pamięci,
sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu
wszystkich plików pierwszy plik będzie mieć
numer 0001.
●● Seria*: po włożeniu nowej karty pamięci,
sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu
wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego)
pliku będzie o jeden większy
od poprzedniego.
Nr pliku
* Ustawienie domyślne
Pozycja
●● Domyślna nazwa pierwszego folderu to
100PHOTO, a domyślna nazwa pierwszego
pliku to SAM_0001.
●● Numery plików rosną o 1 w zakresie od
SAM_0001 do SAM_9999.
●● Numery folderów rosną o 1 w zakresie od
100PHOTO do 999PHOTO.
●● Maksymalna liczba plików, które można zapisać
w jednym folderze, wynosi 9999.
●● Aparat definiuje nazwy plików zgodnie ze
standardem DCF (Design rule for Camera File
system). Jeśli celowo zmienisz nazwy plików,
aparat może nie być w stanie ich odtworzyć.
Ustawienia
Opis
Wybór funkcji wyświetlania daty i godziny na
zdjęciach podczas drukowania
(Wył.*, Data, Data/czas).
Nadruk
●● Data i czas będą wyświetlane na żółto
w prawym dolnym rogu zdjęcia.
●● Niektóre modele drukarek mogą nie drukować
na zdjęciach daty i czasu.
●● Jeśli opcja Tekst zostanie wybrana w trybie
, aparat nie będzie wyświetlał daty i
godziny.
Ustawienie automatycznego wyłączania aparatu, gdy
nie jest on używany
(Wył., 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.).
Aut.wył.zas.
Lampa af
80
●● Zmiana baterii nie spowoduje zmiany ustawień.
●● Aparat nie wyłącza się automatycznie:
-- po podłączeniu aparatu do komputera lub
drukarki;
-- podczas pokazu slajdów lub odtwarzania
filmów wideo;
-- podczas nagrywania notatki głosowej.
Ustawienie pomocniczej lampy ułatwiającej
ustawianie ostrości w zaciemnionym miejscu
(Wył., Wł.*).
Menu ustawień aparatu
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Wyj_video
Wybór sygnału wyjściowego wideo w zależności od
regionu.
●● NTSC*: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan,
Meksyk.
●● PAL (obsługuje tylko BDGHI): Australia, Austria,
Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Wielka
Brytania, Włochy, Kuwejt, Malezja, Niemcy,
Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja,
Tajlandia, Norwegia.
USB
Ustawienie funkcji dostępnej przez połączenie USB z
komputerem lub drukarką.
●● Autom.*: aparat automatycznie wybiera tryb USB.
●● Komputer: podłącz aparat do komputera, aby
przesłać pliki.
●● Drukarka: podłącz aparat do drukarki, aby
wydrukować pliki.
Ustawienia
81
Załączniki
Informacje dotyczące komunikatów o błędach, specyfikacji i
konserwacji.
Komunikaty o błędach … ……………………………………… 83
Konserwacja aparatu …………………………………………… 84
Czyszczenie aparatu … ……………………………………
84
Używanie lub przechowywanie aparatu ……………………
85
Informacje dotyczące kart pamięci …………………………
86
Informacje dotyczące baterii … ……………………………
88
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym ………… 92
Specyfikacje aparatu … ………………………………………… 95
Glosariusz ………………………………………………………… 99
Indeks … ……………………………………………………… 103
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach należy spróbować następujących rozwiązań.
Komunikat o
błędzie
Sugerowane rozwiązanie
Błąd karty
●● Wyłącz aparat, a następnie włącz go
ponownie.
●● Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.
●● Sformatuj kartę pamięci (s. 79).
Nieobsługiwana
karta.
Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana
przez ten aparat. Włóż kartę pamięci microSD,
microSDHC.
DCF Full Error
Nazwy plików nie są zgodne ze standardem
DCF. Przenieś pliki z karty pamięci na komputer,
a następnie sformatuj kartę (s. 79).
Błąd pliku
Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z
centrum serwisowym.
Słaba bateria
Włóż naładowaną baterię lub naładuj baterię.
Pamięć pełna
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
Brak pliku obrazu
Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci
zawierającą zdjęcia.
Załączniki
83
Konserwacja aparatu
Czyszczenie aparatu
Korpus aparatu
Przetrzyj go suchą, miękką szmatką.
Obiektyw i wyświetlacz aparatu
Przy użyciu dmuchawy usuń kurz z obiektywu, a następnie
przetrzyj go ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie
pozostanie kurz, zwilż papierek czyszczący płynem do
czyszczenia obiektywów i ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.
●● Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu,
rozpuszczalników ani alkoholu. Środki te mogą spowodować
uszkodzenie lub awarię aparatu.
●● Nie należy naciskać osłony obiektywu ani czyścić jej przy użyciu
dmuchawy.
Załączniki
84
Konserwacja aparatu
Używanie lub przechowywanie aparatu
Użycie na plażach lub nabrzeżach
Niewłaściwe miejsca do używania lub przechowywania aparatu
●● Należy unikać wystawiania aparatu na bardzo niskie lub bardzo
wysokie temperatury.
●● Należy unikać używania aparatu w miejscach o bardzo wysokiej
wilgotności lub w których wilgotność znacznie się zmienia.
●● Należy unikać wystawiania aparatu na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, a także przechowywania go w gorących, słabo
wentylowanych miejscach, takich jak samochód w letnie dni.
●● Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat i wyświetlacz należy
chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem lub
nadmiernymi wibracjami.
●● W celu uniknięcia uszkodzenia ruchomych części i elementów
wewnętrznych należy unikać używania lub przechowywania aparatu
w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych
miejscach.
●● Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych lub
łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić
łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym
samym miejscu, gdzie znajduje się aparat lub akcesoria.
●● Aparatu nie należy przechowywać w miejscach, w których znajdują
się kulki na mole.
Załączniki
●● Używając aparatu na plaży lub w podobnych miejscach, należy
chronić go przed piaskiem i brudem.
●● Ten aparat nie jest wodoodporny. Baterii, zasilacza ani karty pamięci
nie wolno dotykać mokrymi rękami. Dotykanie aparatu mokrymi
rękami może spowodować jego uszkodzenie.
Przechowywanie przez dłuższy czas
●● Aby przechowywać aparat przez dłuższy czas, należy umieścić go w
zamkniętym pojemniku z absorbentem, takim jak żel silikonowy.
●● Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z niego
akumulatory. Akumulatory znajdujące się w aparacie mogą z czasem
wyciec lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie
aparatu.
●● Długo nieużywany akumulator ulegnie rozładowaniu i przed użyciem
będzie musiał być ponownie naładowany.
W wilgotnych miejscach należy zachować ostrożność
podczas korzystania z aparatu
Po przeniesieniu aparatu z miejsca chłodnego do ciepłego na
obiektywie lub wewnętrznych elementach aparatu może wystąpić
kondensacja pary. W takiej sytuacji należy wyłączyć aparat i zaczekać
przez co najmniej 1 godzinę. Jeżeli kondensacja pary wystąpi na karcie
pamięci, należy wyjąć kartę pamięci z aparatu i zaczekać na całkowite
odparowanie wilgoci przed jej ponownym włożeniem.
85
Konserwacja aparatu
Inne przestrogi
●● Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Może to
spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób, a także
uszkodzenie aparatu.
●● Nie należy malować aparatu, ponieważ farba może skleić ruchome
części, uniemożliwiając prawidłową pracę.
●● Nieużywany aparat należy wyłączyć.
●● Aparat zawiera delikatne części. Należy unikać wstrząsów aparatu.
●● Wyświetlacz należy chronić przed siłami zewnętrznymi, przechowując
nieużywany aparat w etui. Aparat należy chronić przed rysami,
trzymając go z dala od piasku, ostrych przedmiotów lub drobnych
monet.
●● Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy
lub jej uszkodzenie.
●● Chroń obiektyw przed odciskami palców i zarysowaniami.
Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów,
niepozostawiającą włókien.
●● Aparat może wyłączyć się w wyniku zewnętrznego wstrząsu. Dzieje
się tak w celu ochrony karty pamięci. Aby ponownie użyć aparatu,
należy go włączyć.
●● Aparat może się nagrzewać podczas używania. Jest to normalne
zjawisko i nie powinno mieć ono wpływu na okres eksploatacji czy
sprawność aparatu.
●● Podczas korzystania z aparatu w niskich temperaturach jego
włączenie może wymagać pewnego czasu, kolory mogą zmienić
się tymczasowe lub mogą pojawiać się powidoki. Nie oznacza to
uszkodzenia aparatu. Zjawiska te znikną po przeniesieniu aparatu w
miejsce o normalnej temperaturze.
Załączniki
●● Farba i metal znajdujące po zewnętrznej stronie aparatu mogą
powodować występowanie alergii, swędzenia skóry, wyprysków lub
opuchlizny u osób o wrażliwej skórze. W przypadku wystąpienia
takich objawów należy zaprzestać korzystania z aparatu i
skonsultować się z lekarzem.
●● Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów
dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania
aparatu mogą nie być objęte gwarancją.
●● Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez
wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac
serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac
serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie
są objęte gwarancją.
Informacje dotyczące kart pamięci
Karty pamięci, których można używać w aparacie
Aparat obsługuje karty pamięci microSD (Secure Digital) lub
microSDHC (Secure Digital High Capacity).
Aby odczytać dane za pomocą komputera lub czytnika
kart, należy włożyć kartę pamięci do przejściówki karty
pamięci.
86
Konserwacja aparatu
Pojemność karty pamięci
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci
Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od
scenerii lub warunków fotografowania. Poniższe pojemności
przedstawiono dla karty microSD 1 GB:
Rozmiar B.dobra Dobra Normalna 60 kl/sek. 30 kl/sek. 24 kl/sek. 15 kl/sek.
Z
d
j
ę
c
i
a
*
F
i
l
m
y
138
272
401
-
-
-
-
160
315
464
-
-
-
-
162
318
468
-
-
-
-
191
374
549
-
-
-
-
239
465
678
-
-
-
-
373
714
1025
-
-
-
-
851
1539
2108
-
-
-
-
1913
3091
3889
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ok.
13’ 10’’
-
Ok.
25’ 52’’
-
-
-
Ok.
Ok.
13’ 50’’ 27’ 10’’
-
Ok.
52’ 20’’
Ok.
Ok.
05’ 32’’ 08’ 49’’
* Dopuszczalny czas nagrania może być inny w przypadku używania funkcji
zoomu.
W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów
wideo.
Załączniki
●● Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie
nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną
uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
●● Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych
aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować
kartę pamięci w aparacie.
●● Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
●● Gdy kontrolka aparatu miga, nie wyciągaj karty pamięci i nie wyłączaj
urządzenia – mogłoby to spowodować utratę danych.
●● Po zużyciu karty pamięci nie można zapisywać na niej dalszych
zdjęć. Włóż nową kartę pamięci.
●● Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym
naciskom.
●● Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w pobliżu
silnych pól magnetycznych.
●● Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w
miejscach o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub
zawierającej materiały żrące.
●● Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem lub
substancjami obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed
włożeniem do aparatu należy ją wyczyścić miękką szmatką.
●● Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić
przed zetknięciem się z cieczami, zanieczyszczeniami i obcymi
substancjami. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia
karty pamięci lub aparatu.
87
Konserwacja aparatu
●● Przenoszoną kartę pamięci przechowuj w opakowaniu, które ochroni
ją przed działaniem wyładowań elektrostatycznych.
●● Najważniejsze dane należy przenosić na inne nośniki, np. na dysk
twardy lub płytę CD/DVD.
●● Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, karta pamięci może
się nagrzewać. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza awarii.
Czas eksploatacji baterii
Czas fotografowania/
liczba zdjęć
Pomiary przeprowadzano
w następujących warunkach: w trybie
przy ozdzielczości 14M i jakości dobrej
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
Zdjęcia
Około 90 min /
Około 180
Informacje dotyczące baterii
Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Opis
Model
BP70A
Typ
Bateria litowo-jonowa
Pojemność
740 mAh (Minimum 700 mAh)
Napięcie
3,7 V
Czas ładowania
(gdy aparat jest wyłączony)
Około 150 min
,
1. W
ybierz ustawienie lampy błyskowej
Wył., zrób pojedyncze zdjęcie,
a następnie powiększ i pomniejsz kadr.
2. Wybierz ustawienie lampy błyskowej
Wypełnij, zrób pojedyncze zdjęcie,
a następnie powiększ i pomniejsz kadr.
3. Wykonuj kroki 1 i 2 przez 30 sekund
i powtarzaj je przez 5 minut. Następnie
wyłącz aparat na 1 minutę.
Specyfikacje baterii
Specyfikacja
Warunki fotografowania
(gdy bateria jest w pełni naładowana)
4. Powtórz kroki od 1 do 3.
Pliki
wideo
Około 60 min
Nagrywaj filmy o rozdzielczości
1280 X 720 HQ i prędkości 24 kl/sek.
●● Powyższe wartości uzyskano w wyniku pomiarów przeprowadzanych zgodnie
ze standardami firmy Samsung; mogą się one różnić w zależności od sposobu
eksploatacji aparatu.
●● W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów
wideo.
* Ładowanie baterii poprzez podłączenie kabla USB do komputera i aparatu
może trwać dłużej.
Załączniki
88
Konserwacja aparatu
Komunikat o niskim poziomie akumulatora
Przestrogi dotyczące używania akumulatora
Po pełnym rozładowaniu akumulatora ikona akumulatora zmieni kolor
na czerwony i pojawi się komunikat „Słaba bateria”.
Należy chronić baterie, ładowarki i karty pamięci przed
uszkodzeniem
Uwagi dotyczące akumulatora
●● Należy unikać wystawiania akumulatorów lub kart pamięci na
bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury (poniżej 0ºC lub
powyżej 40ºC). Skrajne temperatury mogą zmniejszyć pojemność
akumulatorów i spowodować awarię kart pamięci.
●● Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, obszar wokół komory
akumulatora może się nagrzewać. Nie wpływa to na normalne
działanie aparatu.
●● Nie należy pociągać za wtyczkę zasilacza, aby odłączyć wtyczkę
od gniazda zasilania, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem użytkownika
●● W temperaturze poniżej 0 ºC pojemność akumulatora i czas pracy
mogą ulec redukcji.
●● Pojemność akumulatora może się zmniejszyć w niskiej temperaturze,
ale wróci do normalnego poziomu w wyższej temperaturze.
Załączniki
Należy chronić akumulatory przed stykaniem się z metalowymi
przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między
biegunami + i – akumulatora i spowodować jego tymczasowe lub trwałe
uszkodzenie, a także doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem
użytkownika.
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
●● Jeśli dioda wskaźnika jest wyłączona, sprawdź, czy akumulator został
włożony prawidłowo.
●● Jeśli aparat jest włączony podczas ładowania, akumulator może
nie naładować się w pełni. Przed przystąpieniem do ładowania
akumulatora wyłącz aparat.
●● Nie korzystaj z aparatu w trakcie ładowania akumulatora. Może to
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
●● Nie należy pociągać za wtyczkę zasilacza, aby odłączyć wtyczkę
od gniazda zasilania, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem użytkownika
●● Przed włączeniem aparatu należy odczekać, aż bateria zostanie
naładowana przez przynajmniej 10 minut.
●● Jeśli aparat zostanie podłączony do zewnętrznego źródła zasilania,
kiedy akumulator jest rozładowany, użycie niektórych funkcji
powodujących duże zużycie energii spowoduje wyłączenie aparatu.
Aby używać aparatu w normalny sposób, należy naładować
akumulator.
●●Akumulatora nie można ładować w temperaturze niższej niż 0°C
lub wyższej niż 40°C.
89
Konserwacja aparatu
●● Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów wideo przyczynia
się do szybszego wyczerpania akumulatora. Ładuj baterię do
momentu, gdy dioda wskaźnika zaświeci na zielono.
●● Jeśli dioda wskaźnika miga na pomarańczowo lub nie świeci,
ponownie podłącz kabel lub wyjmij akumulator, a następnie włóż go
jeszcze raz.
●● W przypadku ładowania akumulatora przegrzanym kablem
lub w wysokiej temperaturze dioda wskaźnika może zaświecić
na pomarańczowo. Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu
akumulatora.
●● Nadmierne ładowanie akumulatora może przyczynić się do skrócenia
czasu jego eksploatacji. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód
od aparatu.
●● Nie należy zginać kabla zasilacza ani kłaść na nim ciężkich
przedmiotów. Może to spowodować jego uszkodzenie.
Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii
●● Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia. Podczas utylizacji
zużytych akumulatorów należy przestrzegać przepisów lokalnych.
●● Nie wolno umieszczać akumulatorów ani aparatów w urządzeniu
grzewczym ani na urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka
mikrofalowa, piec lub grzejnik. W razie przegrzania akumulatory mogą
wybuchnąć.
Uwagi dotyczące ładowania, gdy aparat jest podłączony
do komputera
●● Używaj tylko dołączonego do aparatu kabla USB.
●● Nie wolno ładować akumulatora:
-- podczas używania koncentratora USB,
-- gdy do komputera są podłączone inne urządzenia USB,
-- po podłączeniu kabla do portu znajdującego się z przodu
komputera,
-- jeśli port USB komputera nie obsługuje standardowego zasilania
(5V, 500mA).
Załączniki
90
Konserwacja aparatu
●● Należy uważać, aby bieguny akumulatora nie zetknęły
się z metalowymi obiektami, na przykład naszyjnikami,
monetami, kluczami lub zegarkami.
●● Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez
producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych.
●● Nie należy rozmontowywać ani przebijać akumulatora
ostrymi przedmiotami.
●● Nie należy wystawiać akumulatora na działanie
wysokiego ciśnienia ani sił zgniatających.
●● Nie należy wystawiać akumulatora na działanie silnych
uderzeń, takich jak upadki z dużych wysokości.
●● Nie należy wystawiać akumulatora na działanie
temperatury 60°C (140°F) lub wyższej.
●● Należy chronić akumulator przed kontaktem z wilgocią
i cieczami.
●● Baterii nie należy wystawiać na nadmiernie wysoką
temperaturę — światło słoneczne, ogień itp.
Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z
akumulatora może doprowadzić do powstania obrażeń
lub do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa podczas
korzystania z akumulatora należy przestrzegać
poniższych zasad:
●● W przypadku nieprawidłowej obsługi akumulator
może ulec zapłonowi lub eksplodować. Jeśli
zauważono jakiekolwiek deformacje, pęknięcia lub
inne nieprawidłowości w wyglądzie akumulatora,
należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i
skontaktować się z producentem.
●● Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych, zalecanych
przez producenta ładowarek do akumulatorów i zasilaczy
oraz ładować akumulator w sposób opisany w instrukcji
użytkownika.
●● Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu urządzeń
grzewczych lub pozostawiać go w zbyt nagrzanych
miejscach, na przykład we wnętrzu rozgrzanego
samochodu w lecie.
●● Nie należy umieszczać akumulatora w kuchence
mikrofalowej.
●● Nie należy przechowywać akumulatora ani korzystać z
niego w gorących i wilgotnych miejscach, na przykład
saunach lub kabinach prysznicowych.
●● Nie należy na długo pozostawiać akumulatora na
łatwopalnych materiałach, na przykład pościelach,
dywanach lub kocach elektrycznych.
●● Włączonego urządzenia nie należy na długo
pozostawiać w zamkniętych przestrzeniach
Załączniki
Wskazówki dotyczące utylizacji
●● Podczas utylizacji akumulatora należy zachować
ostrożność.
●● Nie należy wyrzucać akumulatora do ognia.
●● Przepisy dotyczące utylizacji mogą różnić się w
zależności od miejsca zamieszkania. Utylizacja
akumulatora musi przebiegać zgodnie z wszystkimi
przepisami lokalnymi i państwowymi.
Wytyczne odnoszące się do ładowania baterii
Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej
instrukcji użytkownika. Niewłaściwie ładowana bateria może
wybuchnąć lub ulec zapłonowi.
91
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
W przypadku problemów z aparatem przed kontaktem z centrum serwisowym prosimy o wykonanie poniższych procedur. Jeśli wykonanie
procedury nie usunęło problemu z urządzeniem, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub centrum serwisowym.
Pozostawiając aparat w centrum serwisowym, należy dołączyć także te elementy, które mogą mieć wpływ na usterkę, jak np. kartę pamięci czy baterię.
Sytuacja
Sugerowane rozwiązanie
Nie można włączyć
aparatu
●● Upewnij się, czy do aparatu została
włożona bateria.
●● Upewnij się, czy bateria została włożona
w prawidłowy sposób.
●● Naładuj baterię.
Aparat nagle się
wyłącza
●● Naładuj baterię.
●● Może być włączony tryb oszczędzania
energii (s. 79).
●● Aparat może się wyłączyć, aby zapobiec
uszkodzeniu karty pamięci na skutek
uderzenia. Ponownie włącz aparat.
Bateria szybko się
rozładowuje
●● Bateria może się szybko rozładowywać
w niskich temperaturach (poniżej 0°C).
Postaraj się trzymać baterię w ciepłym
miejscu, na przykład w kieszeni.
●● Używanie lampy błyskowej lub
nagrywanie filmów wideo przyczynia się
do szybszego wyczerpania baterii. W
razie potrzeby naładuj baterię.
●● Baterie są elementami ulegającymi
zużyciu i po pewnym czasie muszą
zostać wymienione. Jeśli bateria szybko
się rozładowuje, kup nową baterię.
Załączniki
Sytuacja
Sugerowane rozwiązanie
Nie można robić zdjęć
●● Brak wolnego miejsca na karcie pamięci.
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę
pamięci.
●● Sformatuj kartę pamięci (s. 79).
●● Karta pamięci jest uszkodzona. Kup
nową kartę pamięci.
●● Sprawdź, czy aparat jest włączony.
●● Naładuj baterię.
●● Upewnij się, czy bateria została włożona
w prawidłowy sposób.
Aparat zawiesza się
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
Aparat nagrzewa się
Aparat może się nagrzewać podczas
używania. Jest to normalne zjawisko i
nie powinno mieć ono wpływu na okres
eksploatacji czy sprawność aparatu.
Lampa błyskowa nie
działa
●● Opcja lampy błyskowej może być
ustawiona na Wył. (s. 38).
●● W niektórych trybach nie można używać
lampy błyskowej.
Lampa błyskowa
jest nieoczekiwanie
wyzwalana
Lampa błyskowa może błysnąć na skutek
elektryczności statycznej.
Nie oznacza to awarii aparatu.
92
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Sugerowane rozwiązanie
Data i czas są
nieprawidłowe
Ustaw datę i czas w menu ustawień
wyświetlacza (s. 79).
Wyświetlacz lub
przyciski nie działają
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
Ekran kamery działa
nieprawidłowo
Korzystanie z aparatu w bardzo niskich
temperaturach może być przyczyną
nieprawidłowego funkcjonowania lub
odbarwienia ekranu aparatu.
Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie
ekranu kamera, należy korzystać z aparatu
w umiarkowanych temperaturach.
Wystąpił błąd karty
pamięci
Karta pamięci nie została wyzerowana.
Sformatuj kartę (s. 79).
Nie można odtwarzać
plików
Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić
jego odtworzenie w aparacie (nazwa pliku
powinna być zgodna ze standardem DCF).
W takiej sytuacji należy odtworzyć pliki na
komputerze.
Zdjęcie jest nieostre
●● Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania
ostrości nadaje się do zdjęć robionych z
niewielkiej odległości (s. 40).
●● Sprawdź, czy obiektyw jest czysty.
W przeciwnym razie wyczyść obiektyw
(s. 84).
●● Upewnij się, że fotografowany obiekt
znajduje się w zasięgu lampy błyskowej
(s. 95).
Załączniki
Sytuacja
Sugerowane rozwiązanie
Barwy zdjęcia
nie odpowiadają
rzeczywistości
Ustawienie niewłaściwego balansu bieli
może skutkować kolorami odbiegającymi
od rzeczywistych. Wybierz właściwą opcję
balansu bieli, dostosowaną do źródła
światła (s. 47).
Zdjęcie jest zbyt jasne
●● Wyłącz lampę błyskową (s. 38).
●● Zdjęcie zostało prześwietlone. Dostosuj
wartość ekspozycji do warunków
oświetleniowych (s. 46).
Zdjęcie jest zbyt
ciemne
Zdjęcie jest niedoświetlone.
●● Włącz lampę błyskową (s. 38).
●● Dostosuj czułość ISO (s. 39).
●● Dostosuj wartość ekspozycji do
warunków oświetleniowych (s. 46).
Nie można wyświetlić
zdjęć na telewizorze
●● Sprawdź, czy aparat został prawidłowo
podłączony do ekranu zewnętrznego za
pomocą kabla A/V.
●● Sprawdź, czy na karcie pamięci są
zdjęcia.
Komputer nie
rozpoznaje aparatu
●● Sprawdź, czy kabel USB został
podłączony prawidłowo.
●● Sprawdź, czy aparat jest włączony.
●● Sprawdź, czy na komputerze jest
zainstalowany obsługiwany system
operacyjny. (s. 68,74)
93
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Sugerowane rozwiązanie
Komputer rozłącza się
z aparatem podczas
przesyłania zdjęć
Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane
na skutek działania elektryczności
statycznej. Odłącz kabel USB i podłącz go
ponownie.
Nie można odtworzyć
filmów wideo na
komputerze
●● Zależnie od programów odtwarzaczy
wideo niektóre pliki wideo nie są
odtwarzane. Aby odtwarzać pliki wideo
nagrane przy użyciu aparatu, należy
zainstalować program Intelli-studio
na komputerze i skorzystać z tego
programu. (s. 71)
●● Upewnij się że kabel USB jest właściwie
podłączony.
Intelli-studio nie działa
prawidłowo
●● Zakończ Intelli-studio i zrestartuj
program.
●● Nie można używać Intelli-studio w
komputerach Macintosh.
●● W zależności od specyfikacji oraz
otoczenia komputera, program może się
nie uruchomić automatycznie. W takim
przypadku, kliknij Start → Mój komputer
→ Intelli-studio → iStudio.exe w
komputerze
Załączniki
94
Specyfikacje aparatu
Matryca
Typ
Efektywna liczba
pikseli
Całkowita liczba
pikseli
1/2,3 cala (Około 7,76mm) CCD
Zakres
Około 14,22 megapiksela
Około 14,54 megapiksela
Długość
ogniskowej
Obiektyw Samsung z 5-krotnym zoomem f = 4,9–24,5 mm
(odpowiednik filmu o przekątnej klatki 35 mm: 27–135 mm)
Zakres ustawiania
ostrości
od F3,5 (W) do F5,9 (T)
100 cm –
nieskończoność
Makro
5 cm – 80 cm
100 cm – 150 cm
Auto makro
5 cm –
nieskończoność
100 cm –
nieskończoność
Sterowanie
Wyświetlacz
Typ
TFT LCD
Rozmiar
2,7" (6,9 cm), 230K
●● Intelig. autom.: 1/8–1/2000 s
●● Program: 1–1/2000 s
●● Noc: 8–1/2000 s
●● Fajerw.: 2 s
Ekspozycja
●● Tryb zdjęć: 1,0x–3,0x
●● Tryb odtwarzania: 1,0x–13,5x
(zależnie od rozmiaru zdjęcia)
Programowe automatyczne ustawianie ostrości (AE)
Pomiar
Multi, Punktowy, Centr. waż., Rozpoznawanie twarzy AE
Kompensacja
±2 EV (z krokiem 1/3 EV)
Odpowiednik ISO
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (Dostępne 5M lub mniej)
Lampa błyskowa
Ustawianie ostrości
Typ
Teleobiektyw (T)
Szybkość migawki
Obiektyw
Zoom cyfrowy
Normal
Obiektyw
szerokokątny (W)
80 cm –
nieskończoność
Autofokus TTL (Multi AF, Centrum AF, Wykrywania
twarzy AF, Obiektu sledzenie AF)
Załączniki
Tryb
Wył., Auto, Czer.ocz, Wypełnij, Wol. sync., Red czer oczu
Zakres
●● Obiektyw szerokokątny: 0,4–3,5 m (ISO Auto)
●● Teleobiektyw: 0,5–2,0 m (ISO Auto)
Czas ładowania
Około 4 s (w zależności od stanu baterii)
95
Specyfikacje aparatu
cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)
●● Format: AVI (MJPEG)
●● Rozmiar: 1280 X 720 HQ (Na jeden plik: maks. 2 GB),
Efekt
●● Szybkość klatek: 60 kl/sek. (tylko 320 X 240), 30 kl/sek.,
Redukcja wstrząsów
640 X 480, 320 X 240
●● Wyb. Stylu Zdj.: Normalne, Miękkie, Żywe, Las,
Tryb
fotografowania
Filmy
Retro, Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Negatyw,
Własny RGB
●● Inteligentny filtr: Normalne, Miniatura, Winiety,
Rybie oko, Szkic, Przeciwmgłowy
●● Regulacja obrazu: Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Stabilizacja nagrania filmu, wstrzymywanie
nagrywania, zapisywanie pojedynczych klatek,
przycinanie czasu
Odtwarzanie
Balans bieli
Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe h, Jarzeniowe l,
Żarowe, Własne ust.
Typ
Pojedynczy obraz, Miniatury, Pokaz slajdów z muzyką i
efektami, Film, Inteligentny album*
*K
ategoria inteligentnego albumu: Typ, Data, Kolor,
Tydzień
Edycja
Zmień rozmiar, Obróć, Wyb. Stylu Zdj., Regulacja
obrazu
Nadruk daty
Data/czas, Data, Wył.
Fotografowanie
●● Wyb. Stylu Zdj.: Normalne, Miękkie, Żywe, Las,
●● Tryby: Intelig. autom. (Biały, Makro kolor, Portret,
Zdjęcia
24 kl/sek. (tylko 1280 X 720 HQ), 15 kl/sek.
●● Głos: Wł./Wył./Wyłącz zoom
●● Edycja filmów wideo (wbudowana):
Nocny portret, Portret podświetlony, Podświetlenie,
Pejzaż, Ruch, Statyw, Noc, Makro, Makro tekst,
Błękitne niebo, Zachód słońca, Naturalna zieleń),
Program, DIS, Scena (Upiększ, Wskaźnik ramki,
Noc, Portret, Dzieci, Pejzaż, Zbliżenie, Tekst,
Zachód, Świt, Podśw., Fajerw., Plaża&śnieg)
●● Napęd: Pojedyncze, Ciągłe, U. wys. szyb., AEB
●● Timer: Wył., 10 sek., 2 sek., Podwójne
Załączniki
Efekt
96
Retro, Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Negatyw,
Własny RGB
●● Inteligentny filtr: Normalne, Miniatura, Winiety,
Rybie oko, Szkic, Przeciwmgłowy
●● Regulacja obrazu: ACB, Red czer oczu, Retusz
twarzy, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Dod. zakłóc.
Specyfikacje aparatu
Nagrywanie dźwięku
Dla karty 1 GB microSD
●● Nagrywanie dźwięku (maks. 10 godzin)
●● Notatka głosowa do zdjęcia (maks. 10 s)
B.dobra
Dobra
Normalna
4320 X 3240
138
272
401
Pamięć
4224 X 2816
160
315
464
4000 X 3000
162
318
468
4224 X 2376
191
374
549
3264 X 2448
239
465
678
2592 X 1944
373
714
1025
1920 X 1080
851
1539
2108
1024 X 768
1913
3091
3889
Multimedia
●● Pamięć wewnętrzna: ok. 19 MB
●● Pamięć zewnętrzna (opcjonalna):
-- Karta microSD (z gwarancją działania do 2 GB)
-- Karta microSDHC (z gwarancją działania do 8 GB)
Rozmiar obrazu
Pojemność pamięci wewnętrznej może nie spełniać tych
specyfikacji.
●● Zdjęcie: J PEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Format pliku
PictBridge 1.0
●● Wideo: AVI (MJPEG)
●● Dźwięk: PCM
Powyższe dane opracowano na podstawie pomiarów
przeprowadzanych przez firmę Samsung w standardowych
warunkach. Mogą się one różnić w zależności od
warunków fotografowania oraz ustawień aparatu.
Interfejs
Załączniki
Złącze sygnału
cyfrowego
USB 2.0
Sygnał audio
Mono (głośnik wewnętrzny), Mono (mikrofon)
Sygnał wideo
NTSC, PAL (możliwość wyboru)
Złącze zasilania
prądem stałym
4,2 V
97
Specyfikacje aparatu
Źródło zasilania
Bateria
przystosowana do
ładowania
Akumulator litowo-jonowy (BP70A)
(740 mAh, Minimum 700 mAh)
Typ złącza
20 stykowe (wyjście USB/AV)
Źródła zasilania mogą się różnić w zależności od regionu.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
92,4 × 55,6 × 17,0 mm (bez wystających części)
Ciężar
110 g (bez baterii i karty pamięci)
Temperatura robocza
0–40˚C
Wilgotność powietrza (użytkowanie)
5–85%
Oprogramowanie
Intelli–studio
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Załączniki
98
Glosariusz
ACB (Automatyczny balans kontrastu)
DCF (Design rule for Camera File system)
Ta funkcja automatycznie poprawia kontrast zdjęć, kiedy obiekt jest
oświetlony z tyłu lub występuje duży kontrast pomiędzy obiektem a tłem.
Specyfikacja określająca format plików i system plików aparatów
cyfrowych sporządzona przez Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
AEB (automatyczna skala ekspozycji)
Głębia ostrości
Ta funkcja robi automatycznie kilka zdjęć z różną ekspozycją, aby
pomóc w zrobieniu właściwie naświetlonego zdjęcia.
Odległość pomiędzy najbliższym i najdalszym punktem, pomiędzy
którymi można uzyskać akceptowalną ostrość na zdjęciu. Głębia
ostrości zależy od przysłony, długości ogniskowej oraz odległości
od aparatu do obiektu. Wybranie mniejszej przysłony spowoduje na
przykład zwiększenie głębi ostrości oraz zamazanie tła kompozycji.
AF (Automatyczne ustawianie ostrości)
System, który automatycznie ustawia ostrość obiektywu aparatu na
obiekcie. Ten aparat używa kontrastu do automatycznego ustawiania
ostrości.
Zoom cyfrowy
Funkcja powodująca sztuczne zwiększenie przybliżania i oddalania przy
użyciu obiektywu (zoomu optycznego). Używanie zoomu cyfrowego
powoduje pogorszenie jakości zdjęcia wraz ze wzrostem powiększenia.
Przysłona
Przysłona kontroluje ilość światła docierającego do matrycy aparatu.
Drżenie aparatu (zamazanie)
Jeżeli podczas otwarcia migawki aparat zostanie poruszony, całe
zdjęcie może wyglądać na zamazane. Zjawisko to występuje częściej
przy długim czasie migawki. Drżeniu aparatu można zapobiec,
zwiększając czułość, używając lampy błyskowej lub skracając czas
migawki. W celu ustabilizowania aparatu można również użyć statywu
i funkcji DIS.
DPOF (Digital Print Order Format)
Format zapisu informacji o wydruku, takich jak wybrane zdjęcia i liczba
odbitek, na karcie pamięci. Drukarki kompatybilne ze standardem
DPOF, dostępne niekiedy w sklepach fotograficznych, mogą odczytywać
takie informacje z karty, dzięki czemu drukowanie jest wygodniejsze.
EV (wartość ekspozycji)
Wszystkie kombinacje czasu migawki i przysłony, które powodują taką
samą ekspozycję.
Kompozycja
Kompozycja w fotografii oznacza rozłożenie obiektów na zdjęciu.
Dobrą kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły
trójpodziału.
Załączniki
99
Glosariusz
Kompensacja ekspozycji
Czułość ISO
Ta funkcja umożliwia szybką regulację wartości ekspozycji zmierzonej
przez aparat z ograniczonym skokiem w celu poprawy naświetlenia
zdjęć. Aby przyciemnić o jeden stopień, ustaw kompensację ekspozycji
na -1,0 EV, a aby rozjaśnić — na 1,0 EV.
Czułość aparatu na światło odpowiadająca czułości kliszy używanej
w aparacie tradycyjnym. Przy wyższych ustawieniach czułości ISO
aparat stosuje krótszy czas migawki, co może zredukować zamazanie
spowodowane przez drżenie aparatu i słabe oświetlenie. Zdjęcia o dużej
czułości są jednak bardziej podatne na szumy.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Specyfikacja określająca format plików zdjęć z aparatów cyfrowych
sporządzona przez Japan Electronic Industries Development Association
(JEIDA).
Ekspozycja
Ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Ekspozycja zależy od
kombinacji czasu migawki, przysłony i czułości ISO.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Stratna metoda kompresji zdjęć cyfrowych. Zdjęcia JPEG są
kompresowane w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym
pogorszeniem rozdzielczości.
LCD (Liquid Crystal Display)
Lampa błyskowa
Wyświetlacz powszechnie stosowany w urządzeniach elektroniki
użytkowej. Wyświetlacz taki wymaga osobnego podświetlenia, takiego
jak CCFL lub LED, w celu odwzorowania kolorów.
Szybko rozbłyskające światło pomagające w uzyskaniu odpowiedniej
ekspozycji przy słabym oświetleniu.
Makro
Długość ogniskowej
Odległość od środka obiektywu do jego punktu ostrości (w milimetrach).
Dłuższa ogniskowa oznacza węższe kąty widzenia i powiększenie
obiektu. Krótsza ogniskowa oznacza szersze kąty widzenia.
Matryca
Fizyczna część aparatu cyfrowego zawierająca element światłoczuły
do każdego piksela na zdjęciu. Każdy element światłoczuły rejestruje
jasność światła, które pada na niego podczas ekspozycji. Najczęściej
spotykane typy matryc to CCD (Charge-coupled Device) i CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Załączniki
Funkcja ta umożliwia robienie zdjęć bardzo małych obiektów z bliska.
Podczas używania funkcji makro aparat może utrzymać ostrość na
małych obiektach przy proporcjach niemal rzeczywistych (1:1).
Pomiar
Pomiar oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru
światła w celu ustawienia ekspozycji.
MJPEG (Motion JPEG)
Format wideo kompresowany jako obraz JPEG.
100
Glosariusz
Szumy
Efekt winietowy
Błędnie zinterpretowane piksele na zdjęciu cyfrowym, które mogą mieć
postać niewłaściwie lub przypadkowo rozmieszczonych jasnych pikseli.
Szumy występują zazwyczaj wtedy, gdy zdjęcie zostanie zrobione z
dużą czułością lub kiedy czułość zostanie ustawiona automatycznie w
ciemnym miejscu.
Redukcja jasności lub nasycenia zdjęcia na brzegach zdjęcia w
porównaniu z jego środkiem. Efekt winietowy może kierować uwagę na
obiekty znajdujące się w środku zdjęcia.
Balans bieli
Regulacja intensywności kolorów (zazwyczaj kolorów podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego) na zdjęciu. Celem regulacji
balansu bieli jest odpowiednie odwzorowanie kolorów na zdjęciu.
Zoom optyczny
Jest to podstawowy zoom, który służy do powiększania zdjęć przy
użyciu obiektywu i nie pogarsza ich jakości.
Jakość
Określenie współczynnika kompresji zdjęcia cyfrowego. Zdjęcia o
wysokiej jakości mają niższy współczynnik kompresji, co zazwyczaj
skutkuje większym rozmiarem pliku.
Rozdzielczość
Liczba pikseli na zdjęciu cyfrowym. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
zawierają więcej pikseli i zazwyczaj pokazują więcej szczegółów niż
zdjęcia o niskiej rozdzielczości.
Szybkość migawki
Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i
zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających
na jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego
przez przysłonę i do matrycy. Duża szybkość migawki pozwala
na wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się
ciemniejsze, ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w ruchu.
Załączniki
101
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Sposób poprawnego usuwania baterii,
w które wyposażony jest niniejszy produkt
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego
produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy
o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o
odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy
w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować
się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu
ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu
zużytych baterii)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu
oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb)
wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów
w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane
w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie
zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów
i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii.
Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie
firmy Samsung Electronics do ciągłego rozwoju i
odpowiedzialności społecznej dzięki uwzględnieniu
ekologii w zarządzaniu prowadzoną działalnością.
Załączniki
102
Indeks
A
ACB
w trybie fotografowania 46
w trybie odtwarzania 65
Anuluj 79
Automatyczny balans
kontrastu (ACB) 46
Autoportret 44
B
Balans bieli 47
Bateria
Czas eksploatacji 88
Ładowanie 89
Specyfikacje 88
C
Centrum serwisowe 92
w trybie fotografowania 38
w trybie odtwarzania 65
Czyszczenie
Korpus 84
Obiektyw 84
Wyświetlacz 84
F
Jasność twarzy 29
Format 79
Jasność wyśw. 78
Funkcja cyfrowej stabilizacji
obrazu 31
K
G
D
Glosariusz 99
Długa migawka 30
Głośność 78
DPOF 66
I
Drukowanie zdjęć 75
Ikony 18
Dźw. af 78
Inteligentny album 55
Inteligentny filtr
w trybie fotografowania 51
w trybie odtwarzania 64
Edycja 62
Intelli-studio 71
Ekspozycja 46
Czas migawki 30
J
Czerwone oczy
Jakość zdjęcia 36
Załączniki
microSD 86
microSDHC 86
Pojemność 87
Komunikaty o błędach 83
Konserwacja 84
Drgania aparatu 24
E
Karta pamięci
103
L
Lampa af 80
Lampa błyskowa
Autom. 39
Czer. ocz 39
Red czer oczu 39
Wol. sync. 39
Wył. 38
Wypełnij 39
Liczba klatek na sekundę 32
Indeks
M
Przechwytywanie klatki
filmu 60
Nasycenie
Makro 40
Centr. af 42
Multi af 42
Śledzenie af 42
MJPEG 96
Przesyłanie plików
Ochrona plików 56
Ostrość 52
Mrugnięcie 45
Odległość ustawiania ostrości
system Mac 74
system Windows 68
N
Naciśnięcie do połowy 6
Nadruk 80
Auto makro 40
Makro 40
Norm. (af) 40
Przycisk Funkcja 14
Odłączanie urządzenia 73
Opis funkcji 78
PictBridge 75
Notatki głosowe
Pokaz slajdów 58
Nagrywanie 34
Odtwarzanie 60
O
Obracanie 62
Obr. start 62, 78
Obszar ustawiania ostrości
Przycisk nawigacyjny 14
Przycisk Smart 14
P
Niedoskonałości twarzy 29
Przycisk MENU 14
Przycisk odtwarzania 16
Nagrywanie
Notatki głosowe 34
Wideo 32
Przybliżanie/oddalanie 23
Przycisk trybów 14
Przycisk Zbliżenie 13
Przysłona 30
Polecenie wydruku 66
Pomiar
Regulacja
Jasność 65
Kontrast
Powiększanie 58
w trybie fotografowania 52
w trybie odtwarzania 65
Prędkość ISO 39
Załączniki
Regulacja obrazu
ACB 65
Dodaj szum 65
Jasność 65
Kontrast 65
Korekcja czerwonych oczu 65
Nasycenie 65
Retusz twarzy 65
Rozdzielczość
Wideo 36
Zdjęcie 36
S
Samowyzwalacz 37
Stabiliz 33
R
Centr. waż. 47
Multi 47
Punktowy 47
w trybie fotografowania 52
w trybie odtwarzania 65
104
Style zdjęć
w trybie fotografowania 50
w trybie odtwarzania 63
Szybki podgląd 78
Indeks
Ś
Typ daty 79
Wyj_video 81
Ź
Śledzenie af 41
Typ wyświetlania 21
Wykrywanie twarzy
Źródło światła (balans bieli)
47
T
U
Ton RGB
w trybie fotografowania 50
w trybie odtwarzania 63
Tryb DIS 31
Tryb filmowania 32
Tryb fotografowania
DIS 31
Film 32
Intelig. autom. 27
Program 32
Scena 28
Tryb Intelig. autom. 27
Tryb Noc 30
Ustawienia
Aparatu 79
Dostęp 77
Dźwięk 78
Wyświetlacz 78
Jako miniatury 56
Na telewizorze 67
Pokaz slajdów 58
Według kategorii 55
Usuwanie plików 57
Z
Uśmiech 44
Zdjęcia seryjne
Automatyczna skala
ekspozycji (AEB) 49
Ciągłe 49
U. wys. szyb. 49
W
Wideo
Nagrywanie 32
Odtwarzanie 59
Wskaźnik ramki 30
Tryb Program 32
Wyciszanie
Tryb Upiększ 29
Wyświetlanie plików
Ust. daty/godz 79
Tryb odtwarzania 54
Tryb Scena 28
Autoportret 44
Mrugnięcie 45
Normalna 43
Uśmiech 44
Zmiana rozmiaru 62
Zoom cyfrowy 23
Aparatu 16
Wideo 33
Załączniki
105
Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze
gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie WWW, pod adresem
http://www.samsung.com/.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising