Samsung CLP-600N Owner's manual

Samsung CLP-600N Owner's manual

Ten podręcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszelkie dane zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z niniejszego podręcznika lub związane z jego używaniem.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

• CLP-600 oraz CLP-600N są nazwami modeli urządzeń firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

• SAMSUNG oraz logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

• Nazwy Apple, TrueType, Laser Writer oraz Macintosh to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc.

• Nazwy Microsoft, Windows, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

• Wszystkie inne marki lub nazwy produktów to znaki towarowe odpowiednich firm lub organizacji.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

U.S.A

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP.

DOMINICA

TRINIDAD &

TOBAGO

VENEZUELA

BELGIUM

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country

CANADA

MEXICO

Customer Care Center

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG

(7267864)

Web Site

www.samsung.com/ca www.samsung.com/mx

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

0800-333-3733 www.samsung.com/ar

0800-124-421

800-726-7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/br www.samsung.com/cl

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

1-800-7267-864

1-800-100-5303

02 201 2418

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65

(€ 0,15/min)

01805 - 121213

(€ 0,12/min)

06 40 985 985

199 153 153 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/be www.samsung.com/cz www.samsung.com/dk www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de

www.samsung.com/hu www.samsung.com/it

Country

LUXEMBURG

Customer Care Center

02 261 03 710

NETHERLANDS 0900 20 200 88

(€ 0,10/min)

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0850 123 989

SPAIN

SWEDEN

U.K

RUSSIA

902 10 11 30

08 585 367 87

0870 242 0303

8-800-200-0400

UKRAINE

AUSTRALIA

CHINA

8-800-502-0000

1300 362 603

800-810-5858

010- 6475 1880

2862 6001 HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

3030 8282

1600 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG

(7267864)

1800-SAMSUNG (7267864) SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

SOUTH AFRICA 0860 7267864 (SAMSUNG)

U.A.E

800SAMSUNG (7267864)

Web Site

www.samsung.lu

www.samsung.com/nl www.samsung.com/no www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/uk www.samsung.ru

www.samsung.com/ur www.samsung.com/au www.samsung.com.cn

www.samsung.com/hk www.samsung.com/in www.samsung.com/id www.samsung.com/jp www.samsung.com/my www.samsung.com/ph www.samsung.com/sg www.samsung.com/th www.samsung.com/tw www.samsung.com/vn www.samsung.com/za www.samsung.com/mea ii

S

PIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

Funkcje specjalne .................................................................................................................. 1.1

Elementy drukarki .................................................................................................................. 1.2

Widok z przodu ................................................................................................................ 1.2

Widok z prawej strony ....................................................................................................... 1.2

2. Konfigurowanie drukarki

Rozpakowywanie ................................................................................................................... 2.1

Instalowanie kasety z tonerem ................................................................................................. 2.2

Wkładanie papieru ................................................................................................................. 2.4

Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku ................................................................................. 2.5

Podłączanie kabla drukarki ...................................................................................................... 2.6

Drukowanie lokalne .......................................................................................................... 2.6

Drukowanie sieciowe (tylko model CLP-600N) ...................................................................... 2.7

Włączanie drukarki ................................................................................................................. 2.7

Drukowanie strony testowej .................................................................................................... 2.7

Zmiana języka interfejsu (tylko model CLP-600N) ...................................................................... 2.8

Instalowanie oprogramowania drukarki ..................................................................................... 2.8

Wymagania systemowe ..................................................................................................... 2.8

Informacje o sterowniku drukarki ....................................................................................... 2.8

3. Korzystanie z panelu sterowania

Informacje o panelu sterowania ............................................................................................... 3.1

Wyświetlacz

(tylko model CLP-600N) .................................................................................................... 3.1

Przyciski .......................................................................................................................... 3.2

Korzystanie z menu panelu sterowania (tylko model CLP-600N) ................................................... 3.2

Dostęp do menu panelu sterowania ..................................................................................... 3.2

Przegląd menu panelu sterowania ....................................................................................... 3.3

Menu Informacje .............................................................................................................. 3.3

Menu Kolor ...................................................................................................................... 3.4

Menu Drukarka ................................................................................................................ 3.4

Menu Ustawienia .............................................................................................................. 3.4

Menu Siec ....................................................................................................................... 3.5

4. Używanie materiałów do drukowania

Wybór papieru i innych nośników ............................................................................................. 4.1

Rozmiary i pojemność ....................................................................................................... 4.1

Wskazówki dotyczące stosowania papieru i materiałów specjalnych ......................................... 4.1

Wkładanie papieru ................................................................................................................. 4.2

Stosowanie zasobnika 1 .................................................................................................... 4.2

Stosowanie zasobnika opcjonalnego .................................................................................... 4.2

Stosowanie zasobnika uniwersalnego .................................................................................. 4.2

Podawanie ręcznie ............................................................................................................ 4.3

Drukowanie na materiałach specjalnych .................................................................................... 4.4

Drukowanie na kopertach .................................................................................................. 4.4

Drukowanie na etykietach .................................................................................................. 4.5

Drukowanie na papierze z nadrukiem .................................................................................. 4.5

Drukowanie na brystolu lub materiałach o rozmiarze niestandardowym .................................... 4.6

5. Podstawy drukowania

Drukowanie dokumentu .......................................................................................................... 5.1

Anulowanie zadania drukowania ............................................................................................... 5.1

iii

6. Obsługa drukarki

Drukowanie strony konfiguracyjnej ........................................................................................... 6.1

Wymiana materiałów eksploatacyjnych ..................................................................................... 6.2

Zarządzanie kasetami z tonerem .............................................................................................. 6.2

Przechowywanie kaset z tonerem ........................................................................................ 6.2

Przewidywany okres eksploatacji kasety toneru .................................................................... 6.2

Rozprowadzanie toneru ..................................................................................................... 6.2

Wymiana kaset toneru ............................................................................................................ 6.4

Wymiana pasa transferowego papieru ....................................................................................... 6.5

Wymiana zespołu utrwalającego ............................................................................................... 6.7

Czyszczenie drukarki .............................................................................................................. 6.8

Czyszczenie zewnętrznej części drukarki .............................................................................. 6.8

Czyszczenie wnętrza drukarki ............................................................................................. 6.8

Zarządzanie drukarką ze strony WWW (tylko model CLP-600N) .................................................... 6.9

Ustawianie zawiadamiania e-mail ........................................................................................ 6.9

Ustawianie karty Informacje kontaktowe ........................................................................... 6.10

7. Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów — lista kontrolna .............................................................................. 7.1

Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem .................................................. 7.2

Usuwanie zakleszczeń papieru ................................................................................................. 7.4

W miejscu pobierania papieru ............................................................................................. 7.4

W zasobniku uniwersalnym ................................................................................................ 7.5

Wewnątrz drukarki ........................................................................................................... 7.6

W obszarze odbioru papieru ............................................................................................... 7.7

W opcjonalnym zasobniku 2 ............................................................................................... 7.9

Jak uniknąć zakleszczeń .................................................................................................. 7.12

Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania ..................................................................... 7.12

Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu .............................................................................. 7.15

Typowe problemy w środowisku Windows ............................................................................... 7.17

Typowe problemy w środowisku Macintosh ............................................................................. 7.17

Typowe problemy w środowisku Linux .................................................................................... 7.17

8. Używanie drukarki w sieci

(tylko model CLP-600N)

Współużytkowanie drukarki w sieci komputerowej ...................................................................... 8.1

Konfiguracja komputera podłączonego do sieci ........................................................................... 8.1

Konfiguracja parametrów sieciowych w panelu sterowania ...................................................... 8.1

9. Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki

Środki ostrożności podczas instalowania elementów opcjonalnych drukarki .................................... 9.1

Instalacja opcjonalnego zasobnika papieru ................................................................................ 9.1

Instalacja karty sieciowej

(tylko model CLP-600N) .......................................................................................................... 9.2

10. Dane techniczne

Dane techniczne drukarki ...................................................................................................... 10.1

Dane techniczne — papier ..................................................................................................... 10.1

Informacje ogólne .......................................................................................................... 10.1

Obsługiwane rozmiary papieru .......................................................................................... 10.2

Porady dotyczące stosowania papieru ................................................................................ 10.2

Dane techniczne — papier ................................................................................................ 10.3

Pojemność odbiorników papieru ........................................................................................ 10.3

Pojemność podajników .................................................................................................... 10.3

Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru ............................................... 10.3

Koperty ......................................................................................................................... 10.4

Etykiety ........................................................................................................................ 10.4

iv

Ważne ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas użytkowania tego urządzenia należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:

1 Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

2 Korzystając z urządzeń elektrycznych, postępuj rozważnie.

3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na urządzeniu oraz w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.

4 Gdyby instrukcja obsługi wydawała się sprzeczna z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, informacje dotyczące bezpieczeństwa są ważniejsze. Instrukcja obsługi mogła zostać źle zrozumiana. Jeżeli nie możesz rozstrzygnąć takiej sprzeczności, zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub przedstawiciela serwisu.

5 Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie używaj środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki.

6 Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Może ono spaść, powodując poważne szkody.

7 Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera, grzejnika, klimatyzatora ani przewodu wentylacyjnego.

8 Nie wolno niczego stawiać na kablu zasilania ani umieszczać urządzenia w takim miejscu, że kable leżałyby w przejściu i ktoś mógłby je nadepnąć.

9 Nie przeciążaj gniazdek ściennych i przedłużaczy. Może to pogorszyć działanie sieci elektrycznej oraz spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

10 Nie dopuszczaj do gryzienia kabli przez zwierzęta.

11 Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie. Gdyby taki przedmiot dotknął miejsca pod napięciem, mógłby spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie wolno wylewać na urządzenie płynów ani wlewać ich do wewnątrz.

12 Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie rozbieraj urządzenia na części. Jeżeli konieczna jest naprawa, przekaż urządzenie wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może grozić porażeniem elektrycznym lub powodować inne zagrożenia. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie elektryczne podczas korzystania z urządzenia.

13 W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od komputera i zasilania oraz zlecić naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu:

• Jeżeli dowolna część kabla zasilania, wtyczki lub kabla połączeniowego jest uszkodzona lub przetarta.

• Jeżeli na urządzenie wylano ciecz.

• Jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.

• Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo pomimo przestrzegania instrukcji.

• Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.

• Jeżeli urządzenie wykazuje nagłe i wyraźne zmiany sposobu pracy.

14 Korzystaj tylko z tych funkcji sterowania, które zostały opisane w instrukcji. Nieprawidłowe użycie innych funkcji sterowania może spowodować uszkodzenia, a przywrócenie normalnej pracy urządzenia może być trudne i wymagać pomocy wykwalifikowanego pracownika serwisu.

15 Unikaj korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. Istnieje wówczas pewne niebezpieczeństwo porażenia piorunem. Jeśli to możliwe, na czas burzy z piorunami odłącz kabel zasilania.

16 Powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać podczas ciągłego drukowania wielostronicowych dokumentów. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni i chroń ją przed dostępem dzieci.

17 ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Bezpieczeństwo i środowisko stosowania

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dotyczący produktów laserowych klasy I (1), oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada także certyfikat urządzenia laserowego klasy I, potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825.

Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.

O

STRZEŻENIE

Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera-skanera jest zdjśta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok. Podczas użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:

1

Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu

Recykling

Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. Mimo to zaleca się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Samsung.

Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

•podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik;

•konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy.

O

STROŻNIE

: Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych

Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie „Urządzenia cyfrowe”, ICES-003 Kanadyjskiego

Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Emisja fal radiowych

Przepisy FCC

Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Niemniej nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań:

•zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej;

•zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;

Stany Zjednoczone

Federal Communications Commission (FCC)

Nadajnik wg części 15 przepisów FCC

Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie

2,4 GHz/5 GHz. Niniejsza część dotyczy systemów, w których zainstalowane są takie urządzenia. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane, zobacz etykietę drukarki.

Urządzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce są dopuszczone do użytku w Stanach Zjednoczonych, jeżeli na etykiecie podany jest numer ID

FCC.

Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm (8 cali) pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm (8 cali) od ciała, kiedy jest włączone. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż podane przez FCC ograniczenia ekspozycji.

Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy.

Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. W celu naprawy należy kontaktować się z producentem.

2

Oświadczenie FCC dotyczące stosowania sieci bezprzewodowych:

„W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm

2

może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny. Dlatego użytkownik powinien przez cały czas zachować odległość od anteny większą niż 20 cm. Urządzenie nie może być umieszczone w tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena”.

Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie)

Zatwierdzenia i certyfikaty

Znak CE, używany na niniejszym produkcie, oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co., Ltd. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami:

1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich, związanych z urządzeniami niskonapięciowymi.

1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej.

9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności.

Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co.,

Ltd.

Certyfikat Unii Europejskiej

Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX)

Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymał własny certyfikat firmy, dopuszczający urządzenie jako jednoterminalowe połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) — zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC.

Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich.

W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Działem Jakości Euro QA Lab of Samsung Electronics Co.,

Ltd.

Przetestowano zgodność tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. Aby ułatwić używanie i zastosowanie urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem, Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych

(European Telecommunication Standards Institute — ETSI) wydał dokument pomocniczy (EG 201 121), zawierający uwagi i dodatkowe wymagania zapewniające zgodność terminali TBR21 z siecią. Produkt ten zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie — jest on z nimi w pełni zgodny.

Informacja o akceptacji do użytku w Unii Europejskiej

(dotyczy produktów wyposażonych w urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE)

Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mogą w niej być zamontowane urządzenia sieci bezprzewodowej o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej), funkcjonujące w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Niniejsza część dotyczy systemów, w których zainstalowane są takie urządzenia. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane, należy zapoznać się z treścią etykiety drukarki.

Urządzenia, które mogą znajdować się w systemie, dopuszczone są do użytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeżeli na etykiecie występuje numer rejestracyjny organu dopuszczającego

(Notified Body Registration Number) oraz znak ostrzegawczy.

Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji ustalone przez

Komisję Europejską w dyrektywie R&TTE.

Kraje europejskie, których dotyczy zezwolenie:

UE

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja

(z ograniczeniami częstotliwości), Niemcy, Grecja, Węgry,

Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia,

Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i

Wielka Brytania

Kraje EEA/EFTA Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania:

UE

We Francji zakres częstotliwości ograniczony jest do 2 446,5-

2 483,5 MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej 10 mW, takich jak karty sieci bezprzewodowej

Kraje EEA/EFTA Obecnie brak ograniczeń.

Zalecenia dotyczące zgodności

Z przepisami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych

W drukarce mogą być zamontowane urządzenia sieci bezprzewodowej o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej), funkcjonujące w paśmie

2,4 GHz/5 GHz. Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń, których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń bezprzewodowych.

Dodatkowe ograniczenia, ostrzeżenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane są w dotyczących ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów).

Urządzenia komunikacji bezprzewodowej w systemie dopuszczone są do używania w krajach określonych w oznaczeniach Radio Approval Marks, umieszczonych na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli kraj, w którym używane jest urządzenie, nie jest wymieniony, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem certyfikującym w celu uzyskania obowiązujących przepisów. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej są ściśle określone przepisami i mogą nie posiadać zezwolenia.

Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż określona w znanych obecnie ograniczeniach ekspozycji na promieniowanie radiowe. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych, producent zakłada, że urządzeń tych

3

można bezpiecznie używać. Niezależnie od mocy nadajnika należy starać się ograniczyć kontakt z urządzeniem podczas normalnego działania urządzenia.

Ogólnie zaleca się zachowanie odległości 20 cm (8 cali) pomiędzy ciałem a urządzeniem bezprzewodowym (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm (8 cali) od ciała, gdy jest włączone i nadaje.

Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają ściślejszym ograniczeniom. Przykłady typowych ograniczeń podane są niżej:

Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń lotnictwa cywilnego. Bieżące przepisy lotnictwa wymagają, aby urządzenia bezprzewodowe były wyłączone podczas podróży samolotem. Urządzenia komunikacyjne w standardzie IEEE 802.11 (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth są przykładami urządzeń komunikacji bezprzewodowej.

W otoczeniu, w którym istnieje ryzyko zakłócenia działania innych urządzeń lub usług, korzystanie z urządzenia może być ograniczone lub zabronione. Lotniska, szpitale, miejsca występowania dużego nasycenia tlenem lub gazem palnym to tylko kilka przykładów środowisk, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub zabronione. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku należy zwrócić się do odpowiednich władz o pozwolenie na użycie lub włączenie urządzenia.

W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące stosowania urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ niniejszy system wyposażono w urządzenie bezprzewodowe, należy w przypadku podróży pomiędzy krajami uprzednio sprawdzić w lokalnych urzędach regulacji telekomunikacji, jakie są ograniczenia stosowania urządzeń bezprzewodowych w kraju docelowym.

Jeżeli system wyposażono w wewnętrzne urządzenie komunikacji bezprzewodowej, nie należy go używać przed zamocowaniem wszystkich pokryw i osłon oraz pełnym montażem urządzenia.

Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy.

Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. W celu naprawy należy kontaktować się z producentem.

Należy korzystać tylko ze sterowników zatwierdzonych do użytku w kraju, w którym urządzenie będzie stosowane. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z zestawem System Restoration Kit lub skontaktować się z działem obsługi technicznej producenta.

E U D e c l a r a t i o n o f C o n f o r m i t y ( R & T T E ) o f

W e , S a m s u n g E l e c t r o n i c s C o ., L t d .

Sam sung Electronics Co., Ltd.

#259, Gongdan-Dong, Gum i-City, Kyungbuk , Korea 730-030 d e c l a r e u n d e r o u r s o l e r e s p o n s ib i li t y t h a t t h e p r o d u c t

C o l o r L a s e r P r i n t e r m o d e l " C L P -6 0 0 , CL P -6 0 0 N " t o w h ic h t h is d e c la r a t io n r e l a t e s i s i n c o n f o r m i t y w i t h

R & T T E D ir e c t i v e 1 9 9 9 / 5 / E C ( A n n e x

L o w V o l t a g e D ir e c t iv e 7 3 / 2 3 / E E C

E M C D ir e c t i v e 8 9 / 3 3 6 / E E C , 9 2 / 3 1 / E E C

)

B y a p p li c a t io n o f t h e f o l lo w in g s ta n d a r d s

( M a n u fa ctu re r)

Sam sung Electronics Co., Ltd.

#259, Gongdan-Dong, Gum i-City

Gyungbuk, Korea 730-030

(place and date of issue)

( R e p re se n tative in th e EU )

Sam sung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony W ay

Yateley, Ham pshire, GU46 6GG, UK

(place and date of issue)

W h an -So o n Yim / Sen i o r Man ag er

(nam e and signature of authorized person)

Yo n g -San g Park / M an ag er

(nam e and signature of authorized person)

4

8

1

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu drukarki!

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Funkcje specjalne

• Elementy drukarki

9

Funkcje specjalne

Drukarka wyposażona jest w kilka specjalnych funkcji pozwalających na poprawę jakości wydruków. Urządzenie zapewnia:

Druk w kolorze z doskonałą jakością i prędkością

• Pełen zakres kolorów uzyskiwanych za pomocą barw: błękitnej, amarantowej, żółtej i czarnej.

• Można drukować z rozdzielczością 2 400 x 600 dpi (wydruk efektywny). Szczegółowe informacje można znaleźć w

sekcji Oprogramowanie.

• Drukarka może drukować 20 str./min w formacie A4 lub

21 str./min w formacie Letter.

Można z łatwością korzystać z wielu rodzajów nośników

Standardowy zasobnik o pojemności 250 kartek

(Zasobnik 1) oraz opcjonalny zasobnik o pojemności

500 kartek (Zasobnik 2) obsługują papier o rozmiarze

A4/Letter.

Zasobnik uniwersalny obsługuje papier z nadrukiem listowym, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materiały niestandardowe, pocztówki oraz papier o dużej gramaturze.

Zasobnik uniwersalny obsługuje także do 100 kartek zwykłego papieru.

Tworzenie profesjonalnych dokumentów

• Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty można dostosować, nadrukowując na nich znaki wodne, np. tekst „Poufne”. Szczegółowe informacje można znaleźć w

sekcji Oprogramowanie.

• Drukowanie broszur. Ta funkcja umożliwia drukowanie dokumentów, z których można utworzyć książkę. Po wydrukowaniu wystarczy je złożyć i zszyć strony.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

• Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy każdej strony dokumentu zostają powiększone i są drukowane na wielu stronach, które po sklejeniu tworzą plakat. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

1 2

3 4

Oszczędność czasu i pieniędzy

• Aby zmniejszyć koszty i zużycie papieru, można drukować po obu stronach kartki (drukowanie dwustronne).

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

• Można także drukować wiele stron na jednym arkuszu papieru w celu zaoszczędzenia papieru.

• Można stosować uprzednio formularze z nadrukiem lub papier firmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w

sekcji Oprogramowanie.

• Drukarka umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej przez znaczne zmniejszenie jej zużycia, kiedy nie są drukowane żadne dokumenty.

Drukowanie w różnych środowiskach

Można drukować w środowiskach Windows 98SE/Me/

NT 4.0/2000/2003/XP. System Windows NT 4.0 jest obsługiwany tylko przez drukarkę CLP-600N.

• Urządzenie jest także zgodne ze środowiskami Macintosh i różnymi wersjami systemu Linux.

• Drukarkę wyposażono w interfejs USB.

• Drukarka CLP-600N jest wyposażona we wbudowaną kartę

sieciową, 10/100 Base TX. Drukarka CLP-600 nie obsługuje karty sieciowej.

Aby użyć drukarki CLP-600N zarówno w środowisku sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej, można zainstalować opcjonalną przewodową lub bezprzewodową kartę sieciową.

Należy skontaktować się z dealerem firmy Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę. Zalecamy instalację karty tylko przez wyszkolonego technika serwisowego.

Funkcje drukarki

Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez drukarkę.

(S: standardowo, O: opcjonalnie, nd.: nie dostępna)

Funkcje

USB 2.0

Karta sieciowa

(Ethernet 10/100 Base TX)

Obsługa bezprzewodowej lub przewodowej sieci LAN

(Ethernet 10/100 Base TX + bezprzewodowa sieć LAN w standardzie 802.11 a/b/g)

CLP-600

S nd nd

CLP-600N

S

S

O

1.1

Wprowadzenie

Elementy drukarki

Oto główne elementy drukarki. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie ilustracje w tym Podręczniku użytkownika dotyczą modelu CLP-600N, niektóre części mogą się więc różnić od posiadanej drukarki.

Widok z przodu

Taca odbioru wydruków

Wspornik wyjściowy

Antena sieci bezprzewodowej

**

Port USB

Port sieciowy

*

Złącze kabla zasobnika 2

Pokrywa górna

(Należy otworzyć, aby usunąć zakleszczenie papieru.)

Panel sterowania

(Patrz 3.1.)

Wyłącznik zasilania

Gniazdo zasilania

Uchwyt

(do podnoszenia drukarki)

Zasobnik 1

(podajnik papieru — pojemność

250 kartek)

Zasobnik opcjonalny 2

(podajnik papieru — pojemność

500 kartek)

* Tylko model CLP-600N jest wyposażony w port sieciowy.

** Ta antena sieci bezprzewodowej jest dostępna tylko w przypadku odrębnego zakupu i instalacji karty sieci przewodowej/bezprzewodowej dla modelu

CLP-600N.

W

SKAZÓWKA

: W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia tacy wydruków może się nagrzać. Należy uważać, aby jej nie dotykać i nie dopuszczać, aby zbliżały się do niej dzieci.

1.2

Wprowadzenie

Widok z prawej strony

Drzwiczki dostępu

(Należy maksymalnie otworzyć, aby uzyskać dostęp do kaset tonera pasa transferowego papieru.)

Zasobnik uniwersalny

(Należy otworzyć, aby załadować specjalne materiały do drukowania.)

Uchwyt

(do podnoszenia drukarki)

Pokrywa usuwania zakleszczeń opcjonalnego zasobnika 2

(Należy otworzyć, aby usunąć zakleszczenie z opcjonalnego zasobnika 2.)

2

Konfigurowanie drukarki

W niniejszym rozdziale podano instrukcje „krok po kroku”, dotyczące konfigurowania tej drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Rozpakowywanie

• Instalowanie kasety z tonerem

• Wkładanie papieru

• Podłączanie kabla drukarki

• Włączanie drukarki

• Drukowanie strony testowej

• Zmiana języka interfejsu

(tylko model CLP-600N)

• Instalowanie oprogramowania drukarki

Rozpakowywanie

1

Wyjąć drukarkę oraz jej akcesoria z opakowania. Upewnić się, że drukarkę zapakowano wraz z następującymi elementami:

Kasety toneru Kabel zasilania

Dysk CD z oprogramowaniem drukarki

Skrócona instrukcja instalacji

Dysk CD z narzędziami sieciowymi (tylko dla modelu

CLP-600N)

Krótka instrukcja obsługi drukarki sieciowej

(tylko dla modelu CLP-600N)

W

SKAZÓWKI

:

• Jeżeli brakuje jednego z wymienionych elementów lub jest on uszkodzony, proszę natychmiast powiadomić sprzedawcę.

• Dołączone elementy mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży.

• Płyta CD-ROM zawiera sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika oraz aplikację Adobe Acrobat Reader.

• Wygląd przewodu zasilającego może się różnić w zależności od norm obowiązujących w danym kraju. Przewód zasilający musi być włączony do uziemionego gniazda sieciowego.

U

WAGA

: Ta drukarka waży 28.5 kg, łącznie z kasetami toneru.

Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia. Jeżeli drukarkę trzeba przenieść, powinny to uczynić dwie osoby. Należy użyć uchwytów do podnoszenia,

przedstawionych na rysunku (zobacz strona 1.2). Próba

podniesienia drukarki przez jedną osobę może spowodować obrażenia kręgosłupa.

2.1

Konfigurowanie drukarki

2

Należy ostrożnie zdjąć taśmę zabezpieczającą z drukarki.

Instalowanie kasety z tonerem

1

Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

3

Następnie wyjąć z drukarki zasobnik papieru i usunąć taśmę opakunkową z zasobnika.

4

Wybrać odpowiednie miejsce dla drukarki:

• Należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca do otwierania zasobników drukarki oraz pokryw, pozwalającą na właściwą wentylację urządzenia.

• Właściwe środowisko:

- Stabilna, równa powierzchnia

- Z dala od bezpośrednich przepływów powietrza

(klimatyzacja, grzejniki lub wentylatory)

- Bez narażania na duże wahania lub ekstremalne warunku temperaturowe, nasłonecznienie lub wilgotność

- Czyste, suche, pozbawione pyłów

W

SKAZÓWKA

: Pas transferowy papieru jest już zainstalowany w drukarce.

2

Wyciągnąć kasety z tonerem z opakowań.

U

WAGA

: Drukarkę należy umieścić na równej powierzchni.

W przeciwnym przypadku mogą się pojawić problemy przy drukowaniu.

2.2

Konfigurowanie drukarki

U

WAGA

:

• Nie używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek, w celu otwarcia opakowania kaset z tonerem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni kaset toneru.

• Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kaset z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż 5 minut.

W razie konieczności należy je przykryć papierem, aby je ochronić.

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

3

Trzymając za oba uchwyty na kasetach toneru, należy delikatnie nimi potrząsnąć na boki, aby równo rozprowadzić toner.

6

Należy chwycić uchwyty po każdej stronie kasety toneru.

Wyrównać kasety toneru z gniazdami w drukarce i włożyć je w odpowiednie miejsca, w następującej kolejności: żółty, amarantowy, błękitny, a następnie czarny, aż „zaskoczą” na swoich miejscach.

4

Umieścić kasetę toneru na płaskiej powierzchni, jak pokazano na rysunku, i zdjąć papierowe opakowanie, usuwając taśmę.

Tutaj chwycić

7

Zamknąć drzwiczki dostępu. Upewnić się, że drzwiczki są dobrze zamknięte.

W

SKAZÓWKA

: W przypadku wysypania toneru na odzież zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.

5

Po wewnętrznej stronie na prawej ściance drukarki znajduje się etykieta określająca, jakiego koloru kaseta ma być włożona do danego gniazda.

Czarny

Błękitny

Amarantowy

Żółty

U

WAGA

: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte, drukarka nie będzie działać.

W

SKAZÓWKA

: Przy zadruku 5% kaseta toneru wystarcza na wydruk 4 000 stron czarno-białych i kolorowych.

2.3

Konfigurowanie drukarki

Wkładanie papieru

Zasobnik 1 może pomieścić maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru. Można stosować format A4 lub Letter.

Aby załadować papier:

1

Wyciągnąć zasobnik z drukarki.

4

Załadować papier stroną przeznaczoną do druku do góry.

Upewnić się, że zasobniki nie zostały przeładowane i wszystkie cztery rogi są płaskie oraz znajdują się pod obejmami naroży, jak pokazano poniżej. Przeładowanie zasobnika może spowodować zakleszczenie papieru.

2

Nacisnąć metalową płytkę, aż zostanie zatrzaśnięta w odpowiedniej pozycji.

3

Wygiąć arkusze tam i z powrotem, aby rozdzielić strony, a następnie przekartkować je, trzymając plik arkuszy za jedną z krawędzi. Wyrównać końce stosu o płaską powierzchnię.

W

SKAZÓWKA

: Aby uzyskać więcej informacji o zmianie

rozmiaru papieru w zasobniku, zobacz „Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku” na stronie 2.5.

5

Wsunąć zasobnik do drukarki.

2.4

Konfigurowanie drukarki

W

SKAZÓWKA

: Po załadowaniu papieru należy skonfigurować drukarkę do obsługi odpowiedniego rodzaju, rozmiaru i źródła załadowanego papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku

Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter, w zależności od kraju sprzedaży. Aby zmienić rozmiar z A4 lub

Letter, należy odpowiednio ustawić prowadnicę długości papieru.

1

Wyciągnąć zasobnik, aby go otworzyć. Po wyciągnięciu zasobnika do końca podnieść lekko przednią część, aby odczepić go od drukarki. Wyciągnąć papier z zasobnika.

Aby usunąć prowadnicę długości papieru, należy ją lekko obrócić w prawo, aby zwolnić blokady u dołu prowadnicy, a następnie wyciągnąć do góry.

Aby umieścić prowadnicę długości papieru w pozycji odpowiedniej dla danego papieru, należy wstawić blokady u dołu prowadnicy w odpowiednią szczelinę rozmiaru papieru i wcisnąć prowadnicę do końca.

2

Nacisnąć metalową płytkę, aż zostanie zatrzaśnięta w odpowiedniej pozycji.

3

Podnieść prowadnicę długości papieru i umieścić ją w pozycji właściwej dla ładowanego papieru.

4

Trzymając uchwyt białego ogranicznika znajdującego się w tylnej części zasobnika, obrócić uchwyt w lewo i wyjąć go z zasobnika. Po wyjęciu włożyć ogranicznik do drugiego otworu i obrócić w prawo, aby zablokować go na swoim miejscu.

Prowadnica d³ugoœci papieru

2.5

Konfigurowanie drukarki

5

Ściskając prowadnicę szerokości papieru, tak jak to pokazano, przesunąć ją w kierunku papieru, aż dotknie boku stosu papieru. Nie przyciskać prowadnicy zbyt mocno do krawędzi papieru — może to spowodować wygięcie papieru.

7

Aby ponownie włożyć zasobnik, obniżyć tylną krawędź, zrównać ją z otworem i wsunąć do drukarki.

W

SKAZÓWKI

:

• Nie wciskać prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko — spowoduje to wygięcie materiału.

• Brak właściwego ustawienia prowadnicy szerokości może spowodować zakleszczenie papieru.

6

Załadować papier stroną przeznaczoną do druku do góry.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kroki 4 oraz 5 strona 2.4.

Podłączanie kabla drukarki

Drukowanie lokalne

Aby drukować z komputera w środowisku lokalnym, należy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.

Użytkownicy komputerów Macintosh mogą użyć tylko kabla

USB.

W

SKAZÓWKA

: Do podłączenia drukarki do portu USB komputera potrzebny jest kabel USB z odpowiednim certyfikatem. Należy zakupić kabel zgodny z USB 2.0 o długości do 3 m.

1

Przy podłączaniu należy się upewnić, że komputer i drukarka są wyłączone.

2

Podłączyć kabel USB do złącza po lewej, z tyłu drukarki.

2.6

Konfigurowanie drukarki

3

Podłączyć drugi koniec kabla do portu USB komputera.

W

SKAZÓWKA

: Drukowanie za pomocą interfejsu USB możliwe jest w systemach Windows 98SE/Me/2000/2003/XP lub na komputerach Macintosh z OS 10.3 ~ 10.4.

Drukowanie sieciowe

(tylko model CLP-600N)

Drukarkę można podłączyć do sieci za pomocą kabla Ethernet

(kabel UTP ze złączem RJ.45). Drukarka CLP-600N ma wbudowaną kartę sieciową.

Jeżeli drukarka ma być używana w sieciach przewodowych i bezprzewodowych, konieczna jest instalacja opcjonalnej karty sieci przewodowych lub bezprzewodowych. Należy skontaktować się z dealerem firmy Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę. Zalecamy instalację karty tylko przez wyszkolonego technika serwisowego.

Używanie kabla Ethernet

1

Przy podłączaniu należy się upewnić, że komputer i drukarka są wyłączone.

2

Wcisnąć jedną z wtyczek kabla Ethernet do portu sieci

Ethernet, po lewej stronie z tyłu drukarki.

Włączanie drukarki

1

Podłączyć kabel zasilania do gniazdka zasilania po lewej stronie, z tyłu drukarki.

2

Wcisnąć wtyczkę kabla do właściwie uziemionego gniazda sieci elektrycznej i włączyć drukarkę.

Do złącza sieci LAN

3

Wtyczkę na drugim końcu kabla włożyć do gniazda sieci

LAN.

W

SKAZÓWKA

: Po podłączeniu drukarki należy skonfigurować

parametry sieciowe w panelu sterowania drukarki. Zobacz

strona 8.1. Można używać oprogramowania dostarczonego z kartą. Patrz Instrukcja użytkownika drukarki sieciowej.

U

WAGA

:

• Niektóre części wewnątrz drukarki mogą być gorące po włączeniu zasilania lub po drukowaniu. Należy uważać, aby uniknąć poparzenia przy dotykaniu wewnętrznych elementów drukarki.

• Nie należy demontować urządzenia, gdy jest ono włączone.

Może to spowodować porażenie prądem.

Drukowanie strony testowej

W celu sprawdzenia, czy drukarka działa poprawnie, należy wydrukować stronę testową.

Drukowanie strony testowej:

Aby wydrukować stronę testową, w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk On Line/Continue

( ) na panelu sterowania.

Zostanie wydrukowana strona testowa, przedstawiająca możliwości i funkcje drukarki.

2.7

Konfigurowanie drukarki

Zmiana języka interfejsu

(tylko model CLP-600N)

Aby zmienić język instrukcji przedstawianych na wyświetlaczu panelu sterowania, należy wykonać następujące czynności:

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Ustawienia”.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

3

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym wierszu wyświetlacza napisu „Jezyk wys. LCD”.

4

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlony żądany język.

5

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby potwierdzić wybór.

6

Nacisnąć przycisk On Line/Continue ( ), aby wrócić do trybu gotowości.

Sterownik dla systemu Linux

Na drukarce można drukować z komputerów z systemem Linux.

Informacje na temat instalowania sterownika dla systemu

Linux i drukowania w środowisku Linux można znaleźć w

sekcji Oprogramowanie.

Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że posiadany system spełnia minimalne wymagania. Drukarka obsługuje następujące systemy operacyjne.

• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 — w poniższej tabeli przedstawiono wymagania systemu Windows.

Instalowanie oprogramowania drukarki

Po skonfigurowaniu drukarki i podłączeniu jej do komputera należy zainstalować oprogramowanie z dostarczonej płyty CD-ROM. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

Płyta CD-ROM zawiera następujące oprogramowanie:

Programy dla środowiska Windows

Z dysku CD-ROM można zainstalować następujące oprogramowanie.

Sterownik drukarki dla środowiska Windows. Użycie sterownika pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwości drukarki. Szczegółowe informacje na temat instalowania sterownika drukarki Samsung można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

SmartPanel. Wyświetlany w przypadku wystąpienia błędu drukowania. Szczegółowe informacje na temat instalowania programu SmartPanel można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

Sterownik drukarki dla komputerów Macintosh

Na tej drukarce można drukować z komputerów Macintosh.

Informacje na temat instalowania oprogramowania do drukowania oraz procedury drukowania z komputera

Macintosh zostały podane w sekcji Oprogramowanie.

2.8

Konfigurowanie drukarki

Wyszczególnienie

System operacyjny

Pamięć RAM

Wolne miejsce na dysku

Internet Explorer

Wymagania

Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/

XP/2003

98SE/Me

NT 4.0/2000

32 MB

64 MB

XP

2003

128 MB

256 MB

98SE/Me/NT 4.0/

2000/XP/2003

300 MB

Wersja 5.0 lub nowsza

W

SKAZÓWKI

:

• W systemach Windows NT 4.0/2000/XP/2003 oprogramowanie powinien instalować administrator.

• System Windows NT 4.0 jest obsługiwany tylko przez drukarkę CLP-600N.

• Mac OS 10.3 ~ 10.4 — Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

• Różne odmiany systemu Linux OS — Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

Informacje o sterowniku drukarki

Sterowniki drukarki obsługują następujące funkcje standardowe:

• wybór źródła papieru;

• rozmiar i orientacja papieru oraz rodzaj nośnika;

• liczba kopii.

Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki.

Funkcja

Win98SE/Me/

NT 4.0/2000/

XP/2003

Sterownik drukarki

Linux Macintosh

(CPUS)

Tryb koloru

Opcja jakości wydruku

Drukowanie plakatu

Drukowanie dwustronne

T

T

T

T

N

T

N

N

Wiele stron na jednym arkuszu

(N-stron)

Dopasowanie do strony

Drukowanie ze zmianą skali

T

T

T

T

N

N

T

N

T

Drukowanie broszury

Źródło strony tytułowej

T

T

N

N

N

T

Znak wodny

Nakładka

*

T

T

N

N

* Funkcja Nakładka nie jest obsługiwana w środowisku NT 4.0

N

N

T

T

N

N

W

SKAZÓWKA

: Szczegółowe informacje o instalowaniu oprogramowania i korzystaniu z funkcji można znaleźć w

sekcji Oprogramowanie.

2.9

Konfigurowanie drukarki

3

Korzystanie z panelu sterowania

W niniejszym rozdziale opisano, jak korzystać z panelu sterowania drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Informacje o panelu sterowania

• Korzystanie z menu panelu sterowania

(tylko model CLP-600N)

Informacje o panelu sterowania

Panel sterowania drukarki CLP-600N znajduje się z prawej strony górnej płyty drukarki. Zawiera wyświetlacz i siedem przycisków. W przypadku modelu CLP-600 panel sterowania nie ma wyświetlacza i dwóch przycisków.

Przyciski

Mapa stanu Diody LED tonera

Wyświetlacz: wyświetla stan drukarki i wykonywanych zadań.

* Rysunek przedstawia CLP-600N panelu sterowania.

Wyświetlacz

(tylko model CLP-600N)

Komunikat

Gotowa

Wylaczona

Opis

• Drukarka jest podłączona i gotowa do druku.

• Po naciśnięciu przycisku

On Line/Continue drukarka przejdzie do trybu offline (odłączona).

• Drukarka jest odłączona i nie może drukować.

• Po naciśnięciu przycisku

On Line/Continue drukarka przejdzie do trybu online (podłączona).

Przetwarzanie • Trwa drukowanie.

• Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk Cancel.

Uspienie...

• Drukarka jest w trybie oszczędzania energii.

Kiedy z komputera zostanie przesłane zadanie drukowania lub jeżeli zostanie przyciśnięty dowolny przycisk, drukarka przejdzie do trybu online.

• Aby uzyskać informacje o wyłączaniu trybu oszczędzania energii lub ustawianiu czasu

aktywacji tego trybu, zobacz strona 3.4.

Aby przejrzeć pełną listę wszystkich komunikatów drukarki,

zobacz „Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 7.15.

3.1

Korzystanie z panelu sterowania

Przycisk

(mapa stanu)

(diody LED tonera)

Jeżeli w drukarce nie zainstalowa no pasa transferowe go papieru, diody LED toneru nie wskazują stanu toneru.

Przyciski

Opis

Po zacięciu się papieru kontrolka zapala się w odpowiednim miejscu na mapie stanu, aby można było zlokalizować zacięcie papieru. W przypadku użycia modelu CLP-600N wyświetlacz na panelu sterowania przedstawia odpowiedni komunikat o błędzie, wskazujący na lokalizację zacięcia. Aby uzyskać więcej informacji o znaczeniu diod LED i

komunikatów o błędach, zobacz 7.4.

Włączone Gdy kaseta tonera opróżni się, zapali się odpowiednia kontrolka określająca kolor kasety tonera. Wymienić podaną kasetę tonera na

nową. Zobacz strona 6.4.

Jeśli jednak zainstalowano nieprawidłową kasetę tonera, odpowiednia kontrolka zapali się. Należy instalować tylko kasety z tonerem firmy Samsung przeznaczone do posiadanej drukarki.

W przypadku włożenia kasety z tonerem do niewłaściwego gniazda kasety zaświeci się odpowiednia lampka. Zainstaluj każdą kasetę z tonerem w odpowiednim gnieździe.

Miganie Gdy kaseta tonera opró¿ni siê, zacznie migaæ odpowiednia kontrolka okreœlaj¹ca kolor kasety z tonerem. Zamów now¹ kasetê z tonerem. Jakoœæ druku mo¿na chwilowo poprawiæ, rozprowadzaj¹c toner. Zobacz

strona 6.2

Ten przycisk jest dostępny tylko w modelu CLP-600N.

• Nacisnąć, aby przejść do trybu menu.

• W trybie menu nacisnąć, aby przewijać elementy menu.

Ten przycisk jest dostępny tylko w modelu CLP-600N.

W trybie menu nacisnąć, aby wybrać wyświetlany element podmenu lub potwierdzić zmianę ustawień. Wybrany element oznaczony jest znakiem *.

Ten przycisk jest dostępny tylko w modelu CLP-600N.

W trybie menu nacisnąć, aby przewijać elementy podmenu lub opcje ustawień. Naciśnięcie powoduje przejście do następnej opcji, a naciśnięcie — powrót do poprzedniej opcji.

• Nacisnąć, aby przerwać bieżące zadanie.

• W trybie menu nacisnąć, aby powrócić do trybu gotowości.

Ten przycisk jest dostępny tylko w modelu CLP-600N.

W trybie menu nacisnąć, aby powrócić do wyższego poziomu menu.

Przycisk Opis

• Nacisnąć, aby zmienić tryby online i offline.

• W trybie menu nacisnąć, aby powrócić do trybu gotowości.

Kolor przycisku On Line/Continue wskazuje stan drukarki.

Zielony Włączone Drukarka jest w trybie online i może odbierać dane z komputera.

Czerwony

Wyłączone

Miganie • Jeżeli kontrolka miga powoli, drukarka odbiera dane z komputera.

• Jeżeli kontrolka miga szybko, drukarka odbiera i drukuje dane.

Włączone Sprawdź komunikat na wyświetlaczu lub w aplikacji

SmartPanel. Aby uzyskać więcej informacji o znaczeniu komunikatów o błędach, zobacz

strona 7.15.

Miganie Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i drukarka czeka na jego naprawę. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu lub w aplikacji

SmartPanel. Po naprawie błędu drukarka kontynuuje pracę. Jeżeli ostrzeżenie ma być zignorowane, należy nacisnąć ten przycisk.

• Drukarka jest odłączona i nie może drukować.

• Drukarka jest w trybie oszczędzania energii.

Po otrzymaniu danych przełącza się do trybu online automatycznie.

3.2

Korzystanie z panelu sterowania

Korzystanie z menu panelu sterowania

(tylko model CLP-600N)

Menu pozwala na łatwe zmienianie ustawień drukarki.

Ilustracja (strona 3.3) przedstawia menu oraz wszystkie elementy dostępne w każdym menu. Elementy każdego menu oraz opcje dostępne dla użytkownika opisano szczegółowo w tabelach rozpoczynających się na strona 3.4.

Dostęp do menu panelu sterowania

Panel sterowania służy do konfiguracji drukarki.

1

W trybie gotowości naciskać przycisk Menu ( ), aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się żądane menu.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aż zostanie wyświetlone odpowiednie menu.

4

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby potwierdzić wybór elementu.

5

Jeśli menu zawiera podmenu, powtórzyć kroki 3 i 4.

6

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aż zostanie wyświetlone odpowiednie menu.

7

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby zapisać wprowadzoną wartość lub wybór.

Obok wybranej opcji wyświetlany jest znak gwiazdki (*) — oznacza to, że ta opcja jest obecnie opcją domyślną.

8

Aby wyjść z menu, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Upper

Level ( ) lub przycisk Cancel ( ).

Po 60 sekundach braku aktywności (jeżeli nie będzie naciśnięty żaden przycisk) drukarka zostanie przełączona do trybu gotowości.

W

SKAZÓWKA

: Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki podłączonego do niej komputera mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi w panelu sterowania.

Przegląd menu panelu sterowania

Menu panelu sterowania służą do konfiguracji drukarki.

W panelu sterowania dostępne są następujące menu:

Informacje

(Zobacz strona 3.4.)

Konfiguracja

Mapa menu

Strona demo

Drukarka

(Zobacz strona 3.4.)

Zest. domysl.

Biez. zadanie

Kolor

(Zobacz strona 3.4.)

Kolor wlasn.

Auto.rej.kol.

Ustawienia

(Zobacz strona 3.4.)

Jezyk wys. LCD

Oszcz. energii

Autom. kontyn.

Naprawa zakl.

Korekta wys.

Konserwacja

Siec

(Zobacz strona 3.5.)

Konfig. sieci

Konfig. TCP

Met. pob. IP

Adres IP

Maska podsieci

Brama

Kon. siec bezp*

Dom.sieci bezp*

Netware

Konfig.Netware

Typ ramki IPX

Resetuj siec

Zest. domysl.

Druk.konf.siec

* To menu zostanie wyświetlone tylko jeżeli zainstalowano opcjonalną kartę sieci przewodowej/bezprzewodowej.

3.3

Korzystanie z panelu sterowania

Menu Informacje

To menu zawiera strony informacyjne, które można wydrukować w celu sprawdzenia szczegółowych informacji dotyczących drukarki i jej konfiguracji.

Wyszczególnienie

Konfiguracja

Mapa menu

Strona demo

Opis

Strona konfiguracji przedstawia bieżącą konfigurację drukarki. Zobacz strona 6.1.

Mapa menu przedstawia układ oraz bieżące ustawienia elementów menu panelu sterowania.

Polecenie umożliwia wydruk strony testowej w celu sprawdzenia, czy drukarka działa poprawnie.

Menu Drukarka

To menu umożliwia zresetowanie ustawień drukarki lub anulowanie bieżącego zadania.

Wyszczególnienie

Zest. domysl.

Opis

Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych drukarki.

Biez. zadanie

Umożliwia anulowanie bieżącego zadania i usunięcie go z bufora drukarki.

Menu Kolor

To menu pozwala na zmianę ustawień kolorów.

(*: ustawienie domyślne)

Wyszczególnienie

Kolor wlasn.

Opis

Pozwala na ustawienie kontrastu określonego koloru.

CMYK: Umożliwia regulację kontrastu tonera dla każdej kasety z tonerem.

Domysln.: Automatyczna optymalizacja koloru.

Ustaw. reczne: Umożliwia ręczną regulację kontrastu koloru dla każdej kasety tonera.

W

SKAZÓWKA

: Zaleca się stosowanie ustawienia

Domysln. w celu uzyskania najlepszej jakości koloru.

Auto.rej.kol.

*

Ta pozycja menu umożliwia dostosowanie pozycji kolorowego tekstu lub grafiki, aby pasowała do pozycji wydrukowanych kolorów w stosunku do tych na ekranie.

Uruchom: Drukarka wykona teraz automatyczną rejestrację kolorów.

* Po przeniesieniu drukarki uruchom ręcznie funkcję Auto.rej.kol..

Menu Ustawienia

Menu Ustawienia umożliwia konfigurację wielu funkcji drukarki.

(*: ustawienie domyślne)

Wyszczególnie nie

Opis

Jezyk wys. LCD

Opcje: angielski, czeski, dunski, holenderski, finski, francuski, niemiecki, wegierski, wloski, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpanski, szwedzki, turecki

Menu Jezyk wys. LCD umożliwia ustawienie języka tekstu stosowanego w wyświetlaczu panelu sterowania i w wydrukach informacyjnych.

Opcje: 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut,

45 minut, 60 minut, 120 minut

Oszcz. energii

Autom. kontyn.

Jeżeli drukarka nie otrzymuje danych przez dłuższy czas, zużycie energii zostaje automatycznie obniżone. Pozwala ustawić okres, po którym drukarka przejdzie do trybu oszczędzania energii.

Opcje: Wyl., Wl.

Umożliwia określenie, czy zadanie zostanie wydrukowane w przypadku wykrycia papieru niezgodnego z ustawieniami papieru.

Wyl.: W przypadku papieru niezgodnego z ustawieniami na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat, a drukarka pozostanie w trybie offline aż do włożenia właściwego papieru.

Wl.: W przypadku papieru niezgodnego z ustawieniami na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Drukarka przejdzie w tryb offline na 30 sekund, a następnie automatycznie wyłączy komunikat i będzie kontynuować drukowanie.

3.4

Korzystanie z panelu sterowania

Wyszczególnie nie

Opis

Naprawa zakl.

Korekta wys.

Konserwacja

Opcje: Wyl., Wl.

Pozwala określić zachowanie drukarki w przypadku zakleszczenia papieru.

Wyl.: Strony nie będą drukowane ponownie. Ustawienie pozwala na przyspieszenie procesu drukowania.

Wl.: Strony będą drukowane ponownie po usunięciu zakleszczenia papieru.

Opcje: Nizina, Wysoko, Wyzej, Najwyzej

Pozwala na dostosowanie jakości druku w zależności od wysokości nad poziomem morza.

Umożliwia obsługę kaset z tonerem i innych materiałów eksploatacyjnych.

Spraw. inne: Ta pozycja umożliwia wyświetlenie stopnia zużycia materiałów eksploatacyjnych.

- Zespól utrwal.

- Rolka pob. MP, Rol. pob.zas.1, Rol. pob.zas.2:

Informacje tylko dla obsługi technicznej.

Alarm wyczerp.: Pozwala określić zachowanie drukarki, gdy materiały eksploatacyjne kończą się.

Wyl.: Nie zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Wl.: Zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Menu Siec

To menu pozwala na konfigurację karty sieciowej zainstalowanej w drukarce zgodnie z ustawieniami sieci. Można uaktualnić oprogramowanie wewnętrzne karty sieciowej i wydrukować konfigurację.

(*: ustawienie domyślne)

Wyszczególnienie Opis

Konfig. sieci

Opcje: Tak, Nie

Pozwala na określenie, czy ma zostać skonfigurowana sieć.

W przypadku wybrania opcji Tak użytkownik może ustawić opcje w menu TCP/IP i Netware.

Po wybraniu Tak dostępne są następujące opcje: Konfig. TCP, Kon. siec bezp oraz

Netware.

Wyszczególnienie

Konfig. TCP

Opis

Opcje: Tak, Nie

Należy określić, czy ma być ustawiony adres IP.

W przypadku wybrania opcji Tak użytkownik może skonfigurować adres IP.

Po wybraniu opcji Tak na wyświetlaczu pojawi się opcja Met. pob. IP. Można w niej określić sposób pobierania adresu IP.

Met. pob. IP

Adres IP

Maska podsieci

Brama

Opcje: Statyczny, BOOTP, DHCP

Element można ustawić tylko po wybraniu w menu Konfig. TCP opcji Tak.

Statyczny: Umożliwia ręczne wprowadzenie adresu IP, maski podsieci oraz bramy.

BOOTP: Serwer BOOTP przydziela adres IP automatycznie.

DHCP: Serwer DHCP przydziela adres IP automatycznie.

Element można ustawić tylko po wybraniu w menu Met. pob. IP opcji Statyczny. Ten element umożliwia ręczne wprowadzenie adresu

IP. Nacisnąć przycisk przewijania, aby ustawić wartość pierwszego bajtu w zakresie od 0 do

255, a następnie nacisnąć przycisk Enter.

Wartości pozostałych bajtów 2, 3 i 4 ustawić w ten sam sposób.

Element można ustawić tylko po wybraniu w menu Met. pob. IP opcji Statyczny. Ten element umożliwia ręczne wprowadzenie maski podsieci. Nacisnąć przycisk przewijania, aby ustawić wartość pierwszego bajtu w zakresie od

0 do 255, a następnie nacisnąć przycisk Enter.

Wartości pozostałych bajtów 2, 3 i 4 ustawić w ten sam sposób.

Element można ustawić tylko po wybraniu w menu Met. pob. IP opcji Statyczny. Ten element umożliwia ręczne wprowadzenie bramki.

Nacisnąć przycisk przewijania, aby ustawić wartość pierwszego bajtu w zakresie od 0 do

255, a następnie nacisnąć przycisk Enter.

Wartości pozostałych bajtów 2, 3 i 4 ustawić w ten sam sposób.

3.5

Korzystanie z panelu sterowania

Wyszczególnienie

Kon. siec bezp

Dom.sieci bezp

Opis

Wartości: Tak, Nie

Umożliwia konfigurację sieci bezprzewodowych.

Po wybraniu Tak dostępne są następujące opcje: SSID, Tryb dzialania, Tryb czestot.,

Kanal, Tr. bezpieczny, Uwierzytel.,

Szyfrowanie, Stosow. klucz, Typ klucza oraz Klucz1-Klucz4.

Zobacz „Konfiguracja sieci bezprzewodowej” na stronie 8.4.

W

SKAZÓWKA

: To menu zostanie wyświetlone tylko jeżeli zainstalowano opcjonalną kartę sieci przewodowej/bezprzewodowej.

Polecenie powoduje proste zresetowanie i przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych konfiguracji sieci bezprzewodowej.

W

SKAZÓWKA

: To menu zostanie wyświetlone tylko jeżeli zainstalowano opcjonalną kartę sieci przewodowej/bezprzewodowej.

Netware

Konfig.Netware

Opcje: Wl., Wyl.

Opcja pozwala na określenie, czy będzie używany protokół Netware.

Po wybraniu opcji Wl. udostępniony zostaje element menu Konfig.Netware.

W menu Konfig.Netware można podać parametr typu ramki stosowanej w sieci.

Opcje: Tak, Nie

Element można ustawić tylko po wybraniu w menu Netware opcji Wl.. Ta opcja umożliwia wybór, czy parametr typu ramki będzie ustawiany. Aby wybrać typ ramki, należy zaznaczyć opcję Tak.

Po wybraniu opcji Tak na wyświetlaczu pojawi się opcja Typ ramki IPX.

Wyszczególnienie

Typ ramki IPX

Resetuj siec

Zest. domysl.

Druk.konf.siec

Opis

Wartości: Auto, EN_8022, EN_8023, EN_II,

EN_SNAP

Element można ustawić tylko po wybraniu w menu Konfig.Netware opcji Statyczny. Ten element umożliwia wybranie typu ramki IPX.

Auto: Pozwala na automatyczne ustawienie typu ramki.

EN_8022: Wartość tę należy wybrać, aby ustawić ramkę typu IEEE 802.2.

EN_8023: Wartość tę należy wybrać, aby ustawić ramkę typu IEEE 802.3.

EN_II: Wartość tę należy wybrać, aby ustawić ramkę typu ETHERNET II.

EN_SNAP: Wartość tę należy wybrać, aby ustawić ramkę typu SNAP.

Ten element powoduje ponowne uruchomienie karty sieciowej.

Polecenie powoduje proste zresetowanie i przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych konfiguracji sieci.

Polecenie powoduje wydrukowanie strony z parametrami ustawionymi przez użytkownika.

3.6

Korzystanie z panelu sterowania

4

Używanie materiałów do drukowania

W tym rozdziale przedstawione są informacje na temat papieru, jakiego należy używać w drukarce, i właściwych sposobów ładowania go do różnych zasobników w celu uzyskania najlepszych efektów.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Wybór papieru i innych nośników

• Wkładanie papieru

• Drukowanie na materiałach specjalnych

Wybór papieru i innych nośników

Drukarka umożliwia stosowanie różnych materiałów, np. zwykłego papieru, kopert, etykiet, brystolu i innych. Zobacz

„Drukowanie na materiałach specjalnych” na stronie 4.4. Aby

uzyskać najlepszą jakość wydruków, należy stosować tylko wysokiej jakości papier do kopiarek.

Przy wyborze materiałów do drukowania należy uwzględnić:

Oczekiwane rezultaty: Wybrany papier powinien być odpowiedni do określonego zadania.

Rozmiar: Można stosować dowolny rozmiar papieru, który mieści się w prowadnicach tacy.

Gramatura: Drukarka obsługuje papier o następujących gramaturach:

- 20–24 funtów (75–90 g/m

2

) papieru dokumentowego dla zasobnika 1 lub opcjonalnego zasobnika 2

- 20–43 funtów (75–163 g/m

2

) papieru dokumentowego dla zasobnika uniwersalnego

Jasność: Niektóre rodzaje papieru są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy.

Gładkość powierzchni: Gładkość powierzchni wpływa na to, jak „ostro” będą wyglądały wydruki.

U

WAGA

: Użycie materiału niezgodnego ze specyfikacjami

podanymi na stronie strona 10.3 może spowodować problemy

wymagające napraw. Tego typu naprawy nie wchodzą w zakres gwarancji oraz umowy serwisowej.

Rozmiary i pojemność

Rozmiar

Zwykły papier

Koperty

**

Etykiety

**

Brystol

**

Źródło papieru/Pojemność

*

Zasobnik uniwersalny

Zasobnik 1

Zasobnik 2

(opcja)

Podawanie automatyczne

Ręcznie

250 500 100 1

10

10

10

1

1

1

* W zależności od grubości papieru maksymalna pojemność może się zmniejszyć.

** W przypadku występowania zwiększonej liczby zakleszczeń podawać po jednym arkuszu przez zasobnik uniwersalny.

U

WAGA

: Drukarka nie obsługuje folii przezroczystych.

Wskazówki dotyczące stosowania papieru i materiałów specjalnych

Wybierając lub wkładając papier, koperty lub inne materiały specjalne, należy zastosować się do następujących wskazówek:

• Drukowanie na wilgotnym, zgiętym, pomarszczonym lub rozdartym papierze może spowodować zakleszczenie papieru i niską jakość wydruku.

• Należy stosować tylko papier w postaci arkuszy. Nie stosować składanki.

• W celu uzyskania najwyższej jakości należy stosować tylko wysokiej jakości papier do kopiarek.

• Nie stosować papieru z wypukłościami, np. spinaczami lub zszywkami.

• Nie ładować papieru podczas drukowania i nigdy nie przeładowywać zasobników. Może to spowodować zakleszczenie papieru.

• Unikać papieru z wytłoczonymi napisami, dziurkowanego lub o teksturze zbyt gładkiej lub chropowatej.

• Papier kolorowy powinien być równie dobrej jakości co biały papier do kopiarek. Barwniki powinny być odporne na temperatury do 180 °C (356 °F) przez czas 0,1 sekundy bez utraty jakości. Nie stosować papieru o barwionej powłoce, naniesionej po wyprodukowaniu papieru.

• Materiały z nadrukiem powinny być wydrukowane za pomocą niepalnego, odpornego na wysoką temperaturę atramentu, który nie topi się, nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury nagrzewania drukarki.

4.1

Używanie materiałów do drukowania

• Papier należy przechowywać w opakowaniu ryzy do momentu użycia. Kartony umieszczać na paletach lub półkach — nie na podłodze.

• Niezależnie od tego, czy papier jest rozpakowany, nie należy kłaść na nim ciężkich przedmiotów.

• Papier należy przechowywać z dala od wilgoci, bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innych czynników, które mogą spowodować jego marszczenie lub skręcanie.

W

SKAZÓWKA

: Nie stosować papieru do kopiowania bez kalki ani kalki kreślarskiej. W temperaturze nagrzewania drukarki te rodzaje papieru zachowują się niestabilnie i mogą wydzielać opary lub spowodować uszkodzenie drukarki.

U

WAGA

: Drukarka nie obsługuje folii przezroczystych.

Wkładanie papieru

Właściwe załadowanie papieru pozwala uniknąć zakleszczeń papieru i zapewnia bezproblemowe drukowanie. Podczas drukowania nie należy wyjmować zasobnika. Może to spowodować zakleszczenie papieru. Aby uzyskać informacje

o dopuszczalnym ładunku zasobników, zobacz „Rozmiary i pojemność” na stronie 4.1.

Stosowanie zasobnika 1

Włożyć materiał drukarski używany do większości wydruków do zasobnika 1.

Zasobnik 1 może pomieścić maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru o formacie A4 lub Letter.

Użytkownik może także dokupić dodatkowy zasobnik, zasobnik 2, i zamontować go pod zasobnikiem 1, aby załadować dodatkowe 500 arkuszy papieru. Aby uzyskać więcej informacji

na temat instalowania opcjonalnego zasobnika 2, zobacz 9.1.

Aby załadować papier, należy wyciągnąć zasobnik i włożyć papier stroną przeznaczoną do druku skierowaną do góry.

Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru do

zasobnika papieru zawiera rozdział „Wkładanie papieru” na stronie 2.4.

W

SKAZÓWKA

: W przypadku problemów z podawaniem papieru należy na raz umieszczać tylko jeden arkusz w zasobniku wielofunkcyjnym.

Stosowanie zasobnika opcjonalnego

Opcjonalny zasobnik 2 może pomieścić maksymalnie

500 arkuszy zwykłego papieru.

Aby załadować papier do zasobnika 2, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowania papieru

(strona 2.4).

Stosowanie zasobnika uniwersalnego

Zasobnik uniwersalny znajduje się po prawej stronie drukarki.

Można go zamknąć, gdy nie jest używany, aby drukarka zajmowała mniej miejsca.

Zasobnik uniwersalny

Do zasobnika uniwersalnego można włożyć materiały różnego typu i rozmiarów, np. karty i koperty. Z zasobnika uniwersalnego można także korzystać przy drukowaniu pojedynczych stron na papierze firmowym, kolorowych kartkach oddzielających standardowe kartki lub innych materiałach specjalnych, których zwykle nie umieszcza się w zasobniku papieru. Można do niego załadować jednorazowo około 100 kartek zwykłego papieru, 10 kopert, 10 kartek z brystolu lub 10 etykiet.

4.2

Używanie materiałów do drukowania

• Do zasobnika uniwersalnego należy za każdym razem ładować tylko jeden rozmiar materiału do drukowania.

• Aby zapobiec zakleszczeniom, nie dodawać papieru, jeżeli w zasobniku nadal znajduje się papier. Dotyczy to także innych rodzajów materiałów do drukowania.

• Materiały do drukowania powinny być wkładane stroną przeznaczoną do druku do góry, a górna krawędź powinna być wkładana do zasobnika przy wejściu do drukarki oraz znajdować się na środku zasobnika.

Aby załadować materiał do drukowania do zasobnika uniwersalnego:

1

Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru, jak pokazano na ilustracji.

4

Ścisnąć prowadnicę szerokości papieru i przesunąć ją do krawędzi materiału drukarskiego, bez powodowania jego wygięcia.

2

W przypadku stosowania papieru wygiąć lub przekartkować stos papieru, aby rozdzielić kartki przed załadowaniem.

3

Załadować materiał stroną do druku skierowaną w dół.

Przy drukowaniu na papierze uprzednio zadrukowanym za pomocą zasobnika uniwersalnego wydrukowana strona powinna być odwrócona do góry, z odwiniętą krawędzią przy drukarce. W przypadku wystąpienia problemów z wprowadzaniem papieru obrócić go.

W

SKAZÓWKA

: Należy się upewnić, że nie zostało załadowane zbyt wiele materiału do drukowania. Materiał do drukowania wygina się w przypadku zbyt dużego stosu lub zbyt mocnego wciśnięcia go.

5

Przy drukowaniu dokumentu ustawić Zasobnik

uniwersalny jako źródło papieru oraz wybrać odpowiedni typ i rozmiar papieru w oprogramowaniu komputera.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie .

W

SKAZÓWKA

: Po zakończeniu drukowania należy złożyć przedłużenie wspornika papieru i zamknąć zasobnik uniwersalny.

Podawanie ręcznie

Do zasobnika uniwersalnego można ręcznie ładować materiał do drukowania, jeśli podczas zmiany ustawień drukowania przy drukowaniu dokumentu wybrano wartość Ręcznie w opcji

Źródło na karcie Papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień drukowania, zobacz sekcji

Oprogramowanie. Ręczne ładowanie papieru może być przydatne przy sprawdzaniu jakości wydruków strona po stronie.

W tym przypadku procedura ładowania jest prawie taka sama, jak przy ładowaniu z zasobnika uniwersalnego, z tym wyjątkiem, że papier ładowany jest arkusz po arkuszu, wysyłana jest pierwsza strona do wydruku i użytkownik naciska przycisk

4.3

Używanie materiałów do drukowania

On Line/Continue ( ) na panelu sterowania, aby drukować każdą kolejną stronę.

1

Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru, jak pokazano na ilustracji.

2

Załadować arkusz materiału drukarskiego stroną do

druku skierowaną w dół.

3

Ścisnąć prowadnicę szerokości papieru i przesunąć ją do krawędzi papieru, nie powodując jego wygięcia.

Drukowanie na materiałach specjalnych

Drukowanie na kopertach

• Koperty należy ładować tylko do zasobnika uniwersalnego.

• Należy stosować tylko koperty zalecane dla drukarek laserowych. Przed załadowaniem kopert do zasobnika uniwersalnego należy upewnić się, czy nie są uszkodzone lub sklejone ze sobą.

• Nie wolno ładować kopert z naklejonymi znaczkami.

• Nigdy nie ładować kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, z wewnętrzną wyściółką lub z samoprzylepnym klejem.

Aby drukować na kopertach:

1

Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru.

4

Przy drukowaniu dokumentu ustawić Ręcznie jako źródło papieru i wybrać właściwy typ i rozmiar papieru w oprogramowaniu komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

5

Wydrukować dokument.

6

Nacisnąć przycisk On Line/Continue ( ).

Drukarka wciągnie papier i wydrukuje stronę.

W

SKAZÓWKA

: Jeśli po pauzie nie zostanie naciśnięty przycisk, papier zostanie automatycznie podany do drukarki.

7

Po wydrukowaniu jednej strony należy włożyć kolejny arkusz do zasobnika uniwersalnego i nacisnąć przycisk

On Line/Continue ( ).

Powtarzać czynność dla każdej kartki, która ma zostać wydrukowana.

2

Wygiąć lub przekartkować koperty, aby rozdzielić je przed załadowaniem.

3

Załadować koperty do zasobnika uniwersalnego klapką do

góry. Kopertę należy skierować do drukarki tym końcem, na którym przylepia się znaczek.

4.4

Używanie materiałów do drukowania

4

Ścisnąć prowadnicę szerokości papieru i przesunąć ją do krawędzi stosu kopert, nie powodując jego wygięcia.

krawędzią w kierunku drukarki. Nastawić prowadnicę, aby pasowała do szerokości etykiet.

5

Przy drukowaniu dokumentu ustawić w oprogramowaniu komputera Zasobnik uniwersalny jako źródło papieru i wybrać Kopertę jako typ papieru oraz wybrać odpowiedni rozmiar papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć w

sekcji Oprogramowanie.

Drukowanie na etykietach

• Należy stosować tylko etykiety zalecane dla drukarek laserowych.

• Sprawdzić w specyfikacji technicznej, czy klej etykiet wytrzymuje temperaturę nagrzewania do 180 °C (356 °F) przez 0,1 sekundy.

• Upewnić się, że pomiędzy etykietami nie ma odsłoniętego kleju. W takim przypadku osłona warstwy samoprzylepnej może całkowicie się odkleić podczas drukowania, co może powodować zacinanie się papieru. Odsłonięty klej może także uszkodzić elementy drukarki.

• Nigdy nie należy drukować na tym samym arkuszu etykiet więcej niż jeden raz ani drukować na części arkusza etykiet.

• Nie używać etykiet odklejających się od podłoża, pofałdowanych lub w inny sposób uszkodzonych.

• Aby zapobiec sklejaniu się etykiet, nie dopuszczać do układania się w stos kolejnych arkuszy etykiet.

Aby drukować na etykietach:

1

Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru.

3

Przy drukowaniu dokumentu ustawić w oprogramowaniu komputera Zasobnik uniwersalny jako źródło papieru i wybrać Etykiety jako typ papieru oraz wybrać odpowiedni rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Instrukcja użytkownika oprogramowania.

Drukowanie na papierze z nadrukiem

• Papier z nadrukiem to papier, na którym wcześniej wydrukowano coś przed wysłaniem go do drukarki

(na przykład papier z logo nadrukowanym u góry strony).

• Nadruki powinny być wykonane za pomocą niepalnego, odpornego na wysoką temperaturę atramentu, który nie topi się, nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury nagrzewania drukarki — 180 °C (356 °F) przez 0,1 sekundy.

• Tusz nadruku musi być niepalny i nie powinien powodować uszkodzeń wałków drukarki.

• W celu zapobieżenia uszkodzeniom formularze i papier firmowy powinny być przechowywane w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci.

• Przed załadowaniem papieru z nadrukiem, np. formularzy lub papieru firmowego, sprawdzić, czy tusz na papierze jest suchy. Podczas procesu nagrzewania wilgotny tusz może odczepić się od papieru z nadrukiem, co obniży jakość wydruku.

Aby drukować na papierze z nadrukiem:

1

Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru.

2

Ładować etykiety tylko do zasobnika uniwersalnego

stroną przeznaczoną do druku w dół i górną, krótszą

4.5

Używanie materiałów do drukowania

2

Ładować papier tylko do zasobnika uniwersalnego stroną

przeznaczoną do druku w dół i górną, krótszą

krawędzią w kierunku drukarki. Nastawić prowadnicę, aby pasowała do krawędzi stosu kartek.

Aby drukować na brystolu:

1

Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru.

3

Przy drukowaniu dokumentu ustawić w oprogramowaniu komputera Zasobnik uniwersalny jako źródło papieru i wybrać Z nadrukiem jako typ papieru oraz wybrać odpowiedni rozmiar papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

Drukowanie na brystolu lub materiałach o rozmiarze niestandardowym

• Możliwe jest drukowanie na pocztówkach, kartach

(indeksowych) 90 x 140 mm i innych materiałach o rozmiarach niestandardowych. Minimalny rozmiar to

90 x 140 mm, a maksymalny to 216 x 356 mm.

• Zawsze wkładać kartki krótszą krawędzią w kierunku drukarki. W przypadku konieczności druku w orientacji poziomej należy wybrać tę opcję w oprogramowaniu.

Wstawienie kartki dłuższą krawędzią w kierunku drukarki może spowodować zakleszczenie papieru.

• Nie ładować więcej niż 10 kartek do zasobnika uniwersalnego za jednym razem.

• Nie drukować na materiale, którego szerokość jest mniejsza niż 90 mm lub którego długość jest mniejsza niż 140 mm.

• W oprogramowaniu ustawić marginesy co najmniej na

4,3 mm od krawędzi materiału.

2

Ładować brystol tylko do zasobnika uniwersalnego stroną

przeznaczoną do druku w dół i górną, krótszą

krawędzią w kierunku drukarki. Przesunąć prowadnicę w kierunku papieru, aż zetknie się z bokiem stosu, nie wyginając go.

3

Przy drukowaniu ustawić Zasobnik uniwersalny jako źródło papieru oraz wybrać odpowiedni typ i rozmiar papieru w oprogramowaniu komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

Jeżeli rozmiar materiału do drukowania nie jest wymieniony na liście Rozmiar na karcie Papier, należy kliknąć przycisk

Własny

i ustawić rozmiar ręcznie.

W

SKAZÓWKA

: Jeśli podczas ładowania brystolu wystąpią zacięcia, należy obrócić arkusz i spróbować załadować go ponownie.

4.6

Używanie materiałów do drukowania

5

Podstawy drukowania

W niniejszym rozdziale opisano często wykonywane zadania drukowania.

• Drukowanie dokumentu

• Anulowanie zadania drukowania

Drukowanie dokumentu

Drukarka ta umożliwia drukowanie w różnych aplikacjach w środowisku Windows, z komputera Macintosh lub w systemie

Linux. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od poszczególnych aplikacji.

Szczegółowe informacje o drukowaniu można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

Anulowanie zadania drukowania

Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce zadań lub w buforze wydruku, np. w grupie Drukarki w systemie Windows, należy usunąć je w następujący sposób:

1

Kliknąć przycisk Start systemu Windows.

2

W systemie Windows 98SE/NT 4.0/2000/Me wybrać

Ustawienia, a następnie Drukarki.

W systemie Windows XP/2003 wybrać Drukarki i faksy.

3

Kliknąć dwukrotnie ikonę Samsung CLP-600 Series.

4

Z menu Dokument wybrać Anuluj drukowanie

(Windows 98SE/Me) lub Anuluj (Windows NT 4.0/2000/

XP/2003).

W

SKAZÓWKA

: Okno to można otworzyć, klikając dwukrotnie ikonę drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu

Windows.

Bieżące zadanie można także anulować, naciskając przycisk

Cancel ( ) w panelu sterowania drukarki.

5.1

Podstawy drukowania

6

Obsługa drukarki

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat konserwacji drukarki i kaset z tonerem, a także sugestie dotyczące drukowania w trybie wysokiej jakości i w trybie ekonomicznym.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Drukowanie strony konfiguracyjnej

• Wymiana materiałów eksploatacyjnych

• Zarządzanie kasetami z tonerem

• Wymiana kaset toneru

• Wymiana pasa transferowego papieru

• Wymiana zespołu utrwalającego

• Czyszczenie drukarki

• Zarządzanie drukarką ze strony WWW

(tylko model CLP-600N)

Drukowanie strony konfiguracyjnej

Stronę konfiguracyjną można wydrukować za pomocą panelu sterowania drukarki. Strona konfiguracyjna pozwala na przegląd bieżących ustawień przy rozwiązywaniu problemów lub weryfikację instalacji opcjonalnych akcesoriów, np. dodatkowego zasobnika.

W przypadku modelu CLP-600:

Aby wydrukować stronę konfiguracyjną, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przez 10–15 sekund przycisk On

Line/Continue ( ) na panelu sterowania.

W przypadku modelu CLP-600N:

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania.

2

Gdy w dolnym wierszu zostanie wyświetlony napis

„Informacje”, należy nacisnąć przycisk Enter ( ), aby uzyskać dostęp do menu.

3

Gdy w dolnym wierszu zostanie wyświetlony napis

„Konfiguracja”, należy nacisnąć przycisk Enter ( ).

Zostanie wydrukowana strona konfiguracyjna.

6.1

Obsługa drukarki

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Od czasu do czasu należy wymieniać następujące elementy, aby utrzymywać maksymalną wydajność oraz unikać problemów z jakością wydruków i pobieraniem papieru, spowodowanych zużyciem części.

Następujące elementy należy wymienić po wydrukowaniu określonej liczby stron lub gdy przekroczony zostanie okres żywotności. Informacje o elementach, które należy wymienić, są wyświetlane w oknie programu SmartPanel. W przypadku użycia CLP-600N komunikat z informacją o elementach, które należy wymienić, pojawi się również na wyświetlaczu panelu sterowania. Zobacz poniżej.

Element(y)

(Numer zamówienia)

Komunikat drukarki

(tylko model

CLP-600N)

Wydrukowane strony

Wymien czarny toner Ok. 4 000 stron

*

Zobacz strona

6.4

Kaseta z czarnym tonerem (CLP-K600A)

Kasety tonerów kolorowych

(Błękitny: CLP-C600A, amarantowy: CLP-M600A, żółty: CLP-Y600A)

Wymien [kolor] toner

Ok. 4 000 stron

*

6.4

Pas transferowy papieru

(CLP-T600A)

Wymien pas transferowy

Ok. 35 000 stron

**

6.5

Zespół utrwalający

(110V: CLP-F600A,

220V: CLP-F600B)

Wałek zbierający

***

Wym zesp. utr Ok. 50 000 stron

6.7

Wymien rolke odb. MP

LUB

Wymien rolke

Zasobnika 1

LUB

Wymien rolke

Zasobnika 2

Ok. 50 000 stron

* Średnia liczba stron formatu A4/Letter przy 5% zadruku poszczególnych kolorów na każdej stronie. Warunki użytkowania i rodzaje wydruków mogą powodować różnice wydajności.

** Na liczbę wydrukowanych stron mogą mieć wpływ warunki otoczenia, odstępy, typ nośników oraz ich rozmiar.

***Skontaktuj się z serwisem.

Aby zakupić części zamienne, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę. Zalecamy, aby elementy były instalowane przez wykwalifikowany personel serwisu, z wyjątkiem kaset z

tonerem (zobacz 6.4), pasa transferowego papieru (zobacz 6.5)

oraz zespołu utrwalającego (zobacz 6.7).

6.2

Obsługa drukarki

Zarządzanie kasetami z tonerem

Przechowywanie kaset z tonerem

Aby uzyskiwać najlepszą wydajność kasety toneru, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

• Nie wyciągać kaset toneru z opakowań do momentu, w którym mają być użyte.

• Nie napełniać ponownie kaset toneru. Gwarancja na

drukarkę nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użyciem ponownie napełnionych kaset.

• Przechowywać toner w tych samych warunkach, w których znajduje się drukarka.

• Aby uniknąć uszkodzenia, nie narażać toneru na bezpośrednie działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut.

Przewidywany okres eksploatacji kasety toneru

Długość okresu eksploatacji toneru zależy od ilości toneru zużywanej do zadań drukowania. W przypadku drukowania tekstu z pokryciem 5% kasety z tonerem starczają na

4 000 stron (dla kasety koloru czarnego i każdego z kolorów).

Kaseta z tonerem dostarczana razem z drukarką wystarcza na

2 000 stron wydruków czarno-białych i w każdym pozostałym kolorze.

Rozprowadzanie toneru

Kiedy ilość toneru w kasecie jest niewielka, na wydruku mogą się pojawić obszary wyblakłe lub rozjaśnione. Istnieje także możliwość, że kolory w obrazach kolorowych będą niepoprawne

— wynika to z niewłaściwego zmieszania barw toneru, kiedy ilość toneru w jednej z kaset toneru kolorowego jest niewielka.

Informacje o kasetach, w których jest mało toneru, są wyświetlane w oknie programu SmartPanel. Ponadto, w przypadku użycia modelu CLP-600N, na wyświetlaczu może zostać wyświetlony napis „Gotowa [kolor] Malo toneru”.

Drukarka może kontynuować drukowanie przy użyciu bieżącej kasety z tonerem, aż zostanie wyświetlone okno programu

SmartPanel z komunikatem o konieczności wymiany kasety lub taki komunikat pojawi się na wyświetlaczu (tylko model

CLP-600N).

Jakość wydruków można tymczasowo poprawić przez odpowiednie rozprowadzenie toneru. Po wyświetleniu komunikatu „Brak toneru [Kolor]” drukarka przestanie drukować do czasu włożenia nowej kasety z tonerem.

Aby rozprowadzić toner:

1

Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

3

Trzymając kasetę oba uchwyty, delikatnie pochylać ją z jednej strony na drugą, aby rozprowadzić w niej toner.

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

2

Należy chwycić za uchwyty na kasecie toneru i pociągnąć, aby wyciągnąć ją z drukarki.

W

SKAZÓWKA

: W przypadku wysypania toneru na odzież zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.

4

Wsunąć kasetę z powrotem do drukarki.

5

Zamknąć drzwiczki dostępu. Upewnić się, że drzwiczki są dobrze zamknięte.

6.3

Obsługa drukarki

U

WAGA

: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte, drukarka nie będzie działać.

Wymiana kaset toneru

W drukarce stosuje się cztery kolory, z których każdy ma odpowiednią kasetę: żółty (Y), amarantowy (M), błękitny (C) oraz czarny (K).

Gdy diody LED toneru ( ) na panelu sterowania, określające każdą kasetę z tonerem danego koloru, zapalą się, drukarka przestanie drukować. Ponadto, w przypadku korzystania z modelu CLP-600N, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat o błędzie „Toner [kolor] pusty”. Na tym etapie należy wymienić wskazaną kasetę z tonerem. Zostanie wyświetlony komunikat „Brak toneru [Kolor]” i drukarka przestanie drukować.

Aby wymienić kasetę z tonerem:

1

Wyłączyć drukarkę, a następnie odczekać kilka minut, aż drukarka się ochłodzi.

2

Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

3

Należy chwycić za uchwyty na pustej kasecie z tonerem i pociągnąć je, aby wyciągnąć kasetę z drukarki.

4

Wyciągnąć nową kasetę toneru z opakowania.

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

U

WAGA

:

• Nie używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek, w celu otwarcia opakowania kasety z tonerem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni kasety toneru.

• Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kasety z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż

5 minut. W razie konieczności należy przykryć ją arkuszem papieru, aby ją ochronić.

5

Trzymając za oba uchwyty na kasetach toneru, należy delikatnie nimi potrząsnąć na boki, aby równo rozprowadzić toner.

6.4

Obsługa drukarki

6

Umieścić toner na płaskiej powierzchni, jak pokazano na rysunku, i zdjąć papierowe opakowanie, usuwając taśmę.

W

SKAZÓWKA

: W przypadku wysypania toneru na odzież zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.

7

Upewnić się, że kolor kasety z tonerem odpowiada kolorowi gniazda, a następnie chwycić za uchwyty na kasecie z tonerem. Włożyć kasetę, aż „zaskoczy” na swoim miejscu.

Wymiana pasa transferowego papieru

Okres eksploatacji pasa transferowego papieru wynosi ok.

35 000 stron czarno-białych i kolorowych. Po zakończeniu okresu eksploatacji pasa transferowego papieru drukarka przestanie drukować aż do umieszczenia w niej nowego pasa transferowego papieru.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno programu

SmartPanel informujące o konieczności wymiany paska transferowego papieru. Ponadto, w przypadku korzystania z modelu CLP-600N, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat o błędzie „Wymien pas transferowy”. Na tym etapie należy wymienić pas transferowy papieru.

W

SKAZÓWKA

: Na długość okresu eksploatacji pasa transferowego papieru ma wpływ środowisko eksploatacji, częstotliwość drukowania, typy i rozmiary nośników.

Aby wymienić pas transferowy papieru:

1

Wyłączyć drukarkę, a następnie odczekać kilka minut, aż drukarka się ochłodzi.

2

Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

8

Zamknąć drzwiczki dostępu. Sprawdzić, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte, a następnie włączyć drukarkę.

U

WAGA

: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte, drukarka nie będzie działać.

6.5

Obsługa drukarki

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

3

Zlokalizować zielony przycisk blokady po wewnętrznej stronie drzwiczek dostępu (obok lewej strony pasa transferowego papieru). Nacisnąć przycisk, aby zwolnić pas transferowy papieru. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyciągnąć pas z drukarki.

7

Nacisnąć, aż „zaskoczy” na swoim miejscu. Następnie obniżyć pas transferowy papieru, aż będzie ustawiony równolegle z drzwiczkami dostępu i dobrze osadzony.

Zielony przycisk blokady automatycznie zablokuje pas transferowy papieru.

Zielony przycisk blokady

4

Wyciągnąć nowy pas transferowy papieru z opakowania.

8

Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu.

5

Zdjąć papierowe opakowanie pasa transferowego papieru, usuwając taśmę.

U

WAGA

:

• Nie używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek, w celu otwarcia opakowania pasa transferowego papieru.

Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni pasa.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

6

Trzymając uchwyt nowego pasa transferowego papieru, wyrównać pas z gniazdami po wewnętrznej stronie drzwiczek dostępu.

U

WAGA

: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte, drukarka nie będzie działać.

9

Włączyć drukarkę.

6.6

Obsługa drukarki

3

Otworzyć pokrywę górną.

Wymiana zespołu utrwalającego

Okres eksploatacji zespołu utrwalającego wynosi ok.

50 000 stron czarno-białych i kolorowych. Gdy okres eksploatacji zespołu utrwalającego minie, drukarka przestanie drukować do czasu, kiedy zostanie w niej umieszczony nowy zespół utrwalający.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno programu

SmartPanel informujące o konieczności zespołu utrwalającego.

Ponadto, w przypadku korzystania z modelu CLP-600N, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat o błędzie

„Wym zesp. utr”. Na tym etapie należy wymienić zespół utrwalający.

W

SKAZÓWKA

: Na długość okresu eksploatacji zespołu utrwalającego ma wpływ środowisko eksploatacji, częstotliwość drukowania, typy i rozmiary nośników.

Aby wymienić zespół utrwalający:

1

Wyłączyć drukarkę, a następnie odczekać kilka minut, aż drukarka się ochłodzi.

2

Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

4

Korzystając z monety lub śrubokrętu, odkręcić dwie śruby po obu stronach zespołu utrwalającego. Następnie za pomocą uchwytu wyciągnąć zespół utrwalający.

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

6.7

Obsługa drukarki

5

Rozpakować nowy zespół utrwalający i włożyć go do drukarki.

6

Dokręcić dwie śrubki.

7

Po sprawdzeniu, czy drzwiczki dostępu są otwarte, zamknąć pokrywę górną. Upewnić się, że została dokładnie zamknięta.

8

Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu.

U

WAGA

: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.

9

Ponownie podłączyć kabel zasilania i pozostałe przewody, a następnie włączyć drukarkę.

Czyszczenie drukarki

Podczas procesu drukowania wewnątrz drukarki gromadzą się drobiny papieru, toner i pył. W miarę upływu czasu osady mogą powodować problemy z jakością wydruków, np. drobiny toneru lub smugi. Drukarkę można przełączyć w tryb czyszczenia, który pozwala rozwiązywać tego typu problemy i zapobiegać im.

Czyszczenie zewnętrznej części drukarki

Wyczyścić obudowę drukarki miękką, niestrzępiącą się szmatką. Szmatkę można lekko zwilżyć wodą, ale nie należy dopuścić do przeciekania wody na drukarkę lub do jej wnętrza.

U

WAGA

: Czyszczenie obudowy drukarki środkami czyszczącymi zawierającymi duże ilości alkoholu, rozpuszczalnika lub innych silnie działających czynników może spowodować odbarwienie obudowy lub pęknięcia.

Czyszczenie wnętrza drukarki

W

SKAZÓWKA

: Podczas czyszczenia wnętrza drukarki nie należy dotykać wałka transferowego. Tłuszcz z palców może spowodować problemy z jakością wydruku.

1

Wyłączyć drukarkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a następnie odczekać kilka minut, aż drukarka się ochłodzi.

2

Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

3

Należy chwycić uchwyty każdej kasety toneru i pociągnąć je, aby wyciągnąć kasety z drukarki. Umieścić kasety na czystej, płaskiej powierzchni.

U

WAGA

: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kaset z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż

5 minut. W razie konieczności należy je przykryć papierem, aby je ochronić.

4

Spojrzeć do wnętrza drukarki. Usunąć pył, drobiny papieru oraz rozsypany toner za pomocą zwilżonej, miękkiej, bezpyłowej szmatki lub niewielkiego odkurzacza.

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

6.8

Obsługa drukarki

W

SKAZÓWKA

: Po zakończeniu czyszczenia należy poczekać, aż drukarka całkiem wyschnie.

5

Spojrzeć do wnętrza drukarki, aby znaleźć kolory kaset toneru odpowiadające kolorom szczelin.

Czarny

Błękitny

Amarantowy

Żółty

6

Chwycić uchwyty po każdej stronie kasety toneru.

Wyrównać kasety toneru z gniazdami w drukarce i włożyć je w odpowiednie miejsca, w następującej kolejności: żółty, amarantowy, błękitny, a następnie czarny, aż

„zaskoczą” na swoich miejscach.

Tutaj chwycić.

7

Zamknąć drzwiczki dostępu. Upewnić się, że drzwiczki są dobrze zamknięte.

U

WAGA

: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte, drukarka nie będzie działać.

8

Wcisnąć wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej i włączyć drukarkę.

Zarządzanie drukarką ze strony

WWW

(tylko model CLP-600N)

Za pośrednictwem strony WWW drukarki można ustawić wysyłanie zawiadomień e-mail na określony adres.

Aby uzyskać dostęp do strony WWW drukarki:

1

Uruchomić przeglądarkę internetową, np. Internet

Explorer w systemie Windows.

2

Wprowadzić adres IP drukarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx) w polu Adres i kliknąć klawisz Enter lub przycisk Przejdź.

6.9

Obsługa drukarki

Zostanie otwarta wbudowana strona WWW drukarki.

Ustawianie zawiadamiania e-mail

Funkcja zawiadamiania e-mail umożliwia wysyłanie ostrzeżeń lub alarmów na podany adres. Na określony adres można również wysłać formularz zamówienia toneru. Do wysyłania wiadomości używany jest serwer SMTP.

Aby ustawić funkcję zawiadamiania e-mail:

1

Na stronie WWW drukarki należy kliknąć Ustawienia

urządzenia.

2

Kliknąć Konfiguracja powiadomienia e-mail.

3

Uzupełnić odpowiednie pola.

Można skonfigurować informacje o serwerze, liście odbiorców i warunków oraz system zamawiania toneru.

Więcej informacji o poszczególnych ustawieniach znajduje się poniżej.

Serwer — Informacje

Należy skonfigurować ustawienia drukarki umożliwiające wysyłanie wiadomości przy użyciu serwera SMTP.

Ustawić następujące elementy:

Adres IP lub Nazwa hosta: Wybrać opcję Adres IP lub

Nazwa hosta. W przypadku podania nazwy hosta należy wprowadzić ustawienia DNS w obszarze TCP/IP na karcie

Ustawienia sieciowe.

Serwer i port SMTP: Wpisać nazwę serwera SMTP i numer portu.

SMTP wymaga uwierzytelniania: Sprawdzić, czy serwer

SMTP wymaga uwierzytelniania.

Login serwera SMTP: Wprowadzić nazwę logowania.

Hasło serwera SMTP: Wprowadzić hasło logowania.

Limit czasu połączenia serwera SMTP: Ustawić czas

(od 30 do 120 sekund), co który drukarka będzie wysyłać wiadomości e-mail z serwera SMTP na wybrany adres e-mail.

Adres zwrotny: Gdy drukarka wygeneruje wiadomość e-mail, można — jeśli to konieczne — wysłać odpowiedź na określony adres e-mail. Tutaj należy wpisać adres e-mail, na który będą wysyłane odpowiedzi.

Lista odbiorców i warunków

Skonfigurować opcje e-mail dla drukarki.

Ustawić następujące elementy:

Adres e-mail administratora systemu: Wpisać adres e-mail administratora systemu.

Adres e-mail użytkownika klucza: Wpisać adres e-mail użytkownika, na który drukarka ma wysyłać wiadomości e-mail.

Adres e-mail serwisu: Wpisać adres e-mail punktu serwisowego lub przedstawiciela serwisu.

Ostrzeżenie o kończeniu się materiałów

eksploatacyjnych: Wybrać, do kogo drukarka wyśle wiadomość ostrzegawczą, gdy pozostanie około

10% materiałów eksploatacyjnych.

Materiały eksploatacyjne i instalacja drukarki -

przegląd: Wybrać, do kogo zostanie wysłany komunikat o stanie drukarki i materiałów eksploatacyjnych za każdym razem po wydrukowaniu 1 000 stron.

Historia: Należy wybrać, do kogo zostanie wysłana historia czasu wymiany oraz komunikaty o błędach.

Alarm: Wybrać, do kogo zostaną wysłane nowe komunikaty o błędach.

Wybierz powiadomienia: Wybrać, czy mają być wysyłane wszystkie wiadomości.

System zamawiania toneru

System zamawiania toneru umożliwia drukarce wysłanie formularza zamówienia toneru na określony adres, gdy wykryte zostanie, że kaseta z tonerem jest prawie pusta.

Skonfigurować ustawienia, aby umożliwić działanie systemu zamawiania toneru.

Ustawić następujące elementy:

Włącz: Wybrać, czy drukarka ma wysyłać wiadomość e-mail, gdy jest mało toneru.

Numer telefonu: Wprowadzić numer telefonu dealera firmy

Samsung lub sprzedawcy.

URL: Wprowadzić adres URL dealera firmy Samsung lub sprzedawcy.

Ustawianie karty Informacje kontaktowe

Wybrać kartę Pomoc techniczna, aby sprawdzić lub podać informacje w sekcji Informacje kontaktowe.

Nazwa: Wprowadzić nazwę nadawcy wiadomości e-mail, na przykład nazwę firmy lub biura.

Numer telefonu

: Wprowadzić numer telefonu, który będzie zapisany w każdej wiadomości zawiadomienia e-mail.

Miejsce: Wprowadzić informacje o lokalizacje, które będą zapisane w każdej wiadomości zawiadomienia e-mail.

Adres: Wprowadzić adres nadawcy wiadomości e-mail.

W

SKAZÓWKA

: Istnieje możliwość, że zainstalowana zapora sieciowa może uniemożliwić transmisję.

6.10

Obsługa drukarki

7

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale znajdują się informacje przydatne w razie wystąpienia błędów podczas korzystania z drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Rozwiązywanie problemów — lista kontrolna

• Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem

• Usuwanie zakleszczeń papieru

• Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania

• Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu

• Typowe problemy w środowisku Windows

• Typowe problemy w środowisku Macintosh

• Typowe problemy w środowisku Linux

Rozwiązywanie problemów — lista kontrolna

Jeżeli drukarka nie działa poprawnie, należy przejrzeć następującą listę kontrolną. Jeżeli dany sprawdzian zakończy się niepowodzeniem, należy skorzystać z odpowiedniej propozycji rozwiązywania problemów.

Stan

Upewnić się, że przycisk

On Line/Continue

na panelu sterowania jest zielony, a w oknie programu SmartPanel lub na wyświetlaczu panelu sterowania (tylko model

CLP-600N) jest wyświetlany napis

„Gotowa”.

Reakcja

• Jeżeli podświetlenie przycisku jest wyłączone, sprawdzić połączenie z siecią elektryczną.

Sprawdzić włącznik zasilania. Sprawdzić źródło zasilania przez podłączenie kabla zasilania do innego gniazdka.

• Jeżeli przycisk świeci się na czerwono, sprawdź komunikat na wyświetlaczu i przejdź do sekcji

„Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 7.15.

W celu sprawdzenia, czy drukarka właściwie podaje papier, należy wydrukować stronę

testową. Zobacz 2.7.

Sprawdzić, czy strona testowa została wydrukowana poprawnie.

Wydrukować krótki dokument z poziomu aplikacji, aby sprawdzić, czy komputer i drukarka są połączone i poprawnie się komunikują.

• Jeżeli nie zostanie wydrukowana strona testowa, sprawdzić ilość papieru w zasobniku.

• W przypadku zakleszczenia papieru w drukarce

przejść do „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 7.4.

• Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o

błędzie, zobacz „Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 7.15.

W przypadku problemów z jakością wydruku

zobacz „Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania” na stronie 7.12.

• Jeżeli strona nie może zostać wydrukowana, sprawdzić połączenie pomiędzy drukarką i komputerem.

• Sprawdzić kolejkę drukowania lub bufor drukowania, aby zobaczyć, czy drukowanie nie zostało wstrzymane.

• Sprawdzić aplikację, aby upewnić się, że stosowany jest poprawny sterownik drukarki i port komunikacji. Jeżeli drukowanie strony

zostanie przerwanie, zobacz „Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem” na stronie 7.2.

Jeżeli wykonanie poleceń z tej listy nie rozwiąże problemu z drukarką, należy przejrzeć następujące sekcje rozwiązywania problemów.

• Zobacz „Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem” na stronie 7.2.

• Zobacz „Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 7.15.

• Zobacz „Typowe problemy w środowisku

Windows” na stronie 7.17.

• Zobacz „Typowe problemy w środowisku

Macintosh” na stronie 7.17.

• Zobacz „Typowe problemy w środowisku Linux” na stronie 7.18.

7.1

Rozwiązywanie problemów

Problem

Drukarka nie drukuje.

Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem

Aby rozwiązać problemy dotyczące funkcjonowania drukarki, należy przejrzeć tabelę proponowanych rozwiązań.

Możliwa przyczyna

Brak zasilania.

Rozwiązanie

Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo. Sprawdzić, czy urządzenie jest włączone.

Sprawdzić także źródło zasilania.

Drukarka nie została wybrana jako domyślna.

Należy wybrać Samsung CLP-600

Series jako drukarkę domyślną.

Sprawdzić, czy:

• Pokrywa drukarki nie jest zamknięta.

Po zlokalizowaniu problemu należy go usunąć. Jeśli wystąpi błąd systemu drukowania, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

• Zamknąć pokrywę drukarki.

• W urządzeniu zaciął się papier.

• W zasobniku nie ma papieru.

• Usunąć zakleszczenie papieru.

Zobacz 7.4.

• Załadować papier. Zobacz 2.4.

• Nie zainstalowano kasety z tonerem.

• Zainstalować kasetę z tonerem.

Zobacz 2.2.

Drukarka może być w trybie podawania ręcznego i może brakować papieru.

Sprawdzić komunikat w oknie programu SmartPanel lub na wyświetlaczu panelu sterowania

(tylko model CLP-600N), dodać papier do zasobnika uniwersalnego i nacisnąć przycisk On Line/Continue na panelu sterowania drukarki.

Odłączyć kabel drukarki i podłączyć go ponownie.

Kabel łączący drukarkę z komputerem nie jest podłączony poprawnie.

Kabel łączący drukarkę z komputerem jest uszkodzony.

Jeżeli to możliwe, podłączyć kabel do innego komputera, działającego poprawnie, i spróbować wydrukować dokument. Można także spróbować użyć innego kabla drukarki.

Problem

Drukarka nie drukuje. (ciąg dalszy)

Możliwa przyczyna

Ustawienia portu są niepoprawne.

Rozwiązanie

Sprawdzić ustawienia drukarki w systemie Windows, aby upewnić się, że zadanie drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. Jeśli komputer posiada więcej niż jeden port, należy upewnić się, że drukarka jest podłączona do prawidłowego.

Drukarka może być niewłaściwie skonfigurowana.

Sterownik drukarki został niewłaściwie zainstalowany.

Sprawdzić właściwości drukowania, aby się upewnić, czy wszystkie ustawienia są poprawne.

Zainstalować ponownie sterownik drukarki — zobacz sekcji

Oprogramowanie. Spróbować wydrukować stronę testową.

Drukarka nie działa poprawnie.

Sprawdzić, czy na wyświetlaczu panelu sterowania nie jest wyświetlany komunikat o błędzie systemu.

Drukarka wybiera materiały do drukowania z niewłaściwego źródła papieru.

Źródło papieru podane we właściwościach drukowania zostało niepoprawnie wybrane.

Papier nie jest pobierany przez drukarkę.

Papier został niewłaściwie załadowany.

W zasobniku jest zbyt dużo papieru.

Papier jest zbyt gruby.

W wielu aplikacjach źródło papieru można wybrać w obszarze Papier w oknie właściwości drukarki.

Wybrać właściwe źródło papieru.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

Wyciągnąć papier z zasobnika i załadować go poprawnie.

Sprawdzić, czy ograniczniki rozmiaru papieru ustawione są poprawnie.

Wyciągnąć nadmiar papieru.

Należy używać wyłącznie papieru, który spełnia wymagania drukarki.

7.2

Rozwiązywanie problemów

Problem

Zadanie drukowania trwa bardzo długo.

Połowa strony jest pusta.

Papier ciągle zakleszcza się w drukarce.

Możliwa przyczyna

Zadanie może być bardzo złożone.

Rozwiązanie

Zmniejszyć złożoność strony lub zmienić ustawienia jakości druku.

Dostosować ustawienia jakości wydruku, np. zmniejszyć rozdzielczość. Jeśli rozdzielczość została ustawiona na wartość

Najlepsza, należy zmienić ją na

Normalny lub Szkic. Zobacz sekcja

Oprogramowanie.

Zmienić ustawienie portu na port

USB lub port sieciowy, aby zwiększyć prędkość drukowania.

Drukarka może drukować 20 str./min w formacie A4 lub 21 str./min w formacie Letter.

W przypadku korzystania ze środowiska

Windows 98SE/Me mogą być wybrane niewłaściwe ustawienia buforowania.

Z menu Start wybrać polecenie

Ustawienia i Drukarki. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki Samsung CLP-600

Series, wybrać Właściwości, kliknąć kartę Szczegóły, a następnie kliknąć przycisk Ustawienia

buforowania. Wybrać żądane ustawienia.

Orientacja strony mogła zostać wybrana niepoprawnie.

Rozmiar strony i ustawienia rozmiaru strony nie pasują do siebie.

Zmienić orientację strony w aplikacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji

Oprogramowanie.

Upewnić się, że rozmiar papieru podany w sterowniku drukarki jest odpowiedni dla papieru w zasobniku.

Można także sprawdzić w ustawieniach używanej aplikacji, czy rozmiar papieru podany w sterowniku drukarki jest odpowiedni dla papieru w tacy.

W zasobniku jest zbyt dużo papieru.

Używany jest niewłaściwy rodzaj papieru.

Wewnątrz drukarki są resztki papieru.

Wyciągnąć nadmiar papieru.

W przypadku drukowania na materiałach specjalnych korzystać z zasobnika uniwersalnego.

Sprawdzić, czy ograniczniki rozmiaru papieru ustawione są poprawnie.

Należy używać wyłącznie papieru, który spełnia wymagania drukarki.

W przypadku drukowania na materiałach specjalnych korzystać z zasobnika uniwersalnego.

Otworzyć drzwiczki dostępu i usunąć resztki papieru.

Problem

Drukarka drukuje, ale tekst jest niepoprawny, zniekształcony lub niepełny.

Możliwa przyczyna

Przewód połączeniowy drukarki jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.

Rozwiązanie

Odłączyć i ponownie podłączyć kabel drukarki. Spróbować wydrukować zadanie, które poprzednio zostało wydrukowane poprawnie. Jeżeli to możliwe, podłączyć kabel i drukarkę do innego komputera, który działa poprawnie, i wydrukować zadanie.

Jeśli to nie pomoże, wymienić przewód drukarki.

Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki.

Sprawdzić menu wyboru drukarki w aplikacji, aby upewnić się, że wybrano właściwą drukarkę.

Spróbować wydrukować dokument z innej aplikacji.

Oprogramowanie nie działa prawidłowo.

System operacyjny nie działa prawidłowo.

Zamknąć system Windows i ponownie uruchomić komputer.

Wyłączyć drukarkę i włączyć ją ponownie.

Zadanie drukowania jest wykonywane, ale strony są puste.

Kaseta toneru jest uszkodzona lub pusta.

Plik może zawierać puste strony.

Niektóre części, np. kontroler lub płyta główna, są uszkodzone.

Rozprowadzić toner. W razie

konieczności zobacz strona 6.2.

W razie konieczności wymienić kasetę z tonerem.

Sprawdzić, czy w pliku nie ma pustych stron.

Skontaktować się z serwisem.

W przypadku korzystania z systemu

Windows 98SE ilustracje z programu

Adobe

Illustrator są drukowane nieprawidłowo.

Jakość druku zdjęć nie jest dobra. Obrazy nie są czyste.

W aplikacji skonfigurowano nieprawidłowe ustawienia.

Rozdzielczość ustawiona jest na wartości Normalny lub Szkic..

W oknie Opcje zaawansowane właściwości graficznych wybrać opcję

Pobierz jako mapę bitową.

Wydrukować dokument ponownie.

Zmień ustawienie rozdzielczości na wartość Najlepsza, a następnie spróbuj ponownie wydrukować dokument.

Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo niska.

Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczość zostaje zmniejszona.

Zmniejszyć rozmiar zdjęcia.

7.3

Rozwiązywanie problemów

Problem

Drukarka wydziela dziwny zapach podczas pierwszych prac.

Możliwa przyczyna

Do zabezpieczania zespołu utrwalającego przed parowaniem stosowany jest olej.

Rozwiązanie

Po wydrukowaniu około 100 stron w kolorze zapach ustanie. To jedynie chwilowa niedogodność.

W miejscu pobierania papieru

Jeśli papier zakleszczy się w obszarze podawania papieru, w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka.

W przypadku używania modelu CLP-600N komunikat „Zakl0 w Zas. 1” jest również wyświetlany na wyświetlaczu.

1

Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

Usuwanie zakleszczeń papieru

W

SKAZÓWKA

: Przy usuwaniu papieru, który zaciął się w drukarce, należy — o ile to możliwe — zawsze ciągnąć papier w kierunku, w którym normalnie się on porusza, tak aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych. Zawsze ciągnąć pewnie i z tą samą siłą; nie pociągać gwałtownie za papier. Jeżeli papier się rozedrze, upewnić się, że wszystkie jego fragmenty zostały usunięte, w przeciwnym razie ponownie dojdzie do zakleszczenia.

Po wystąpieniu zacięcia papieru w odpowiednim miejscu na mapie stanu na panelu sterowania zapala się lampka.

W przypadku użycia modelu CLP-600N informacja o miejscu wystąpienia zacięcia papieru znajduje się również na wyświetlaczu panelu sterowania. W tabeli poniżej przedstawiono, jak określić miejsce zakleszczenia papieru i jak je usunąć:

Diody LED na mapie stanu

Komunikat

(tylko model

CLP-600N)

Miejsce zakleszczenia

Zakl0 w Zas. 1 W miejscu pobierania papieru

Zakl0 w MP W zasobniku uniwersalnym

Zobacz

strona 7.4

strona 7.5

Zakleszcz.

wewn. drukarki

Wewnątrz drukarki

Zakleszcz.

w obsz. wyjsc.

Przy wyjściu drukarki

strona 7.6

strona 7.7

Zakl0 w Zas. 2 W opcjonalnym zasobniku 2

strona 7.9

Aby wznowić drukowanie po usunięciu zakleszczenia, należy otworzyć i zamknąć drzwiczki dostępu.

7.4

Rozwiązywanie problemów

2

Ostrożnie usunąć papier, ciągnąc go w odpowiednim

kierunku, jak pokazano niżej. Przejść do kroku 6.

Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu

występuje opór, przerwać ciągnięcie i przejść do kroku 3.

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

3

Wyciągnąć zasobnik, aby go otworzyć. Po wyciągnięciu zasobnika do końca podnieść lekko jego przednią część, aby odczepić go od drukarki.

4

Wciągnąć zakleszczony papier, lekko pociągając go w kierunku prostopadłym do drukarki, jak pokazano niżej.

7

Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi drukowanie.

U

WAGA

: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte, drukarka nie będzie działać.

W zasobniku uniwersalnym

Gdy używany jest zasobnik uniwersalny, a drukarka wykryje brak papieru lub niewłaściwie załadowany papier, w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka. W przypadku używania modelu CLP-600N komunikat „Zakl0 w MP” jest również wyświetlany na wyświetlaczu.

1

Jeśli papier nie jest podawany poprawnie, należy — korzystając z uchwytu — całkowicie otworzyć drzwiczki dostępu.

5

Aby ponownie włożyć zasobnik, obniżyć tylną krawędź, zrównać ją z otworem i wsunąć do drukarki.

2

Wyciągnąć zakleszczony papier, ciągnąc go w pokazanym kierunku. Aby uniknąć rozdarcia, papier ciągnąć delikatnie i powoli.

6

Po wyjęciu zakleszczonego papieru sprawdzić, czy papier nie zakleszczył się w innych częściach drukarki.

7.5

Rozwiązywanie problemów

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

3

Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi drukowanie.

U

WAGA

: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte, drukarka nie będzie działać.

Wewnątrz drukarki

Jeśli papier zakleszczy się wewnątrz drukarki, w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka. W przypadku używania modelu CLP-600N komunikat „Zakleszcz. wewn. drukarki” jest również wyświetlany na wyświetlaczu.

1

Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

3

Popchnij dźwignie do góry.

Zespół utrwalający jest gorący!

4

Otwórz wewnętrzną pokrywę za pomocą umieszczonego na niej uchwytu i ostrożnie wyciągnij zacięty papier z drukarki.

2

Otworzyć pokrywę górną.

5

Zamknij pokrywę wewnętrzną i naciśnij dźwignie.

7.6

Rozwiązywanie problemów

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać zespołu utrwalającego pod pokrywą wewnętrzną. Jest gorący i może spowodować oparzenia.

Temperatura działania zespołu utrwalającego to 180 °C

(356 °F). Zachować ostrożność przy wyciąganiu papieru z drukarki.

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

6

Po wyjęciu zakleszczonego papieru sprawdzić, czy papier nie zakleszczył się w innych częściach drukarki.

7

Po sprawdzeniu, czy drzwiczki dostępu są otwarte, zamknąć pokrywę górną. Upewnić się, że została dokładnie zamknięta.

2

Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

8

Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi drukowanie.

U

WAGA

: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.

W obszarze odbioru papieru

Jeśli papier zakleszczy się w obszarze wyjścia papieru, w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka.

W przypadku używania modelu CLP-600N komunikat „Zakleszcz. w obsz. wyjsc.” jest również wyświetlany na wyświetlaczu.

1

Jeżeli z drukarki wystaje duży fragment papieru, wyciągnąć go, ciągnąc prostopadle do drukarki. Otworzyć i dobrze zamknąć drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi drukowanie.

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

3

Otworzyć pokrywę górną.

Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu

występuje opór, przerwać ciągnięcie i przejść do kroku 2.

7.7

Rozwiązywanie problemów

4

Popchnij dźwignie do góry.

Zespół utrwalający jest gorący!

8

Po sprawdzeniu, czy drzwiczki dostępu są otwarte, zamknąć pokrywę górną. Upewnić się, że została dokładnie zamknięta.

5

Otwórz wewnętrzną pokrywę za pomocą umieszczonego na niej uchwytu i ostrożnie wyciągnij zacięty papier z drukarki.

9

Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi drukowanie.

6

Zamknij pokrywę wewnętrzną i naciśnij dźwignie.

U

WAGA

: Nie należy dotykać zespołu utrwalającego pod pokrywą wewnętrzną. Jest gorący i może spowodować oparzenia. Temperatura działania zespołu utrwalającego to

180 °C (356 °F). Zachować ostrożność przy wyciąganiu papieru z drukarki.

7

Po wyjęciu zakleszczonego papieru sprawdzić, czy papier nie zakleszczył się w innych częściach drukarki.

7.8

Rozwiązywanie problemów

U

WAGA

: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.

W opcjonalnym zasobniku 2

Jeśli papier zakleszczy się w opcjonalnym zasobniku 2, w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka.

W przypadku używania modelu CLP-600N komunikat „Zakl0 w Zas. 2” jest również wyświetlany na wyświetlaczu.

1

Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do końca.

3

Popchnij dźwignie do góry.

Zespół utrwalający jest gorący!

4

Otwórz wewnętrzną pokrywę za pomocą umieszczonego na niej uchwytu i ostrożnie wyciągnij zacięty papier z drukarki.

2

Otworzyć pokrywę górną.

5

Zamknij pokrywę wewnętrzną i naciśnij dźwignie. Przejść

do kroku 14

Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu występuje opór, przerwać ciągnięcie i zamknąć drzwiczki

dostępu. Przejść do kroku 6.

7.9

Rozwiązywanie problemów

U

WAGA

:

• Nie należy dotykać zespołu utrwalającego pod pokrywą wewnętrzną. Jest gorący i może spowodować oparzenia.

Temperatura działania zespołu utrwalającego to 180 °C

(356 °F). Zachować ostrożność przy wyciąganiu papieru z drukarki.

• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.

• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego papieru.

• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.

Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.

6

Otworzyć zewnętrzną pokrywę opcjonalnego zasobnika 2.

8

Wyciągnąć zakleszczony papier w pokazanym kierunku.

Aby uniknąć rozdarcia, papier ciągnąć delikatnie i powoli.

7

Otworzyć wewnętrzną pokrywę zasobnika 2.

9

Zamknąć obydwie pokrywy i przejść do kroku 13.

7.10

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu

występuje opór, przerwać ciągnięcie i przejść do kroku 10.

10

Wyciągnąć opcjonalny zasobnik 2, aby go otworzyć. Po wyciągnięciu zasobnika do końca podnieść lekko przednią część, aby odczepić go od drukarki.

13

Otworzyć drzwiczki dostępu.

11

Jeżeli zakleszczony papier jest widoczny, usunąć go z drukarki, delikatnie ciągnąc go w kierunku prostopadłym do drukarki, jak pokazano niżej.

14

Po upewnieniu się, że drzwiczki dostępu są otwarte.

Zamknąć górną pokrywę.

12

Wsunąć zasobnik ponownie do drukarki i zamknąć obydwie pokrywy.

7.11

Rozwiązywanie problemów

15

Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi drukowanie.

U

WAGA

: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.

Jak uniknąć zakleszczeń

Większości zakleszczeń można uniknąć, wybierając poprawny rodzaj papieru. Postępowanie w przypadku wystąpienia

zacięcia — zobacz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 7.4.

• Procedura postępowania — zobacz strona 4.2. Upewnić się,

że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu.

• Nie wolno doprowadzać do przeładowania zasobnika papieru.

• Zasobnika nie należy wyjmować podczas drukowania.

• Zgiąć, przekartkować i wyprostować papier przed włożeniem go do urządzenia.

• Nie używać pogiętego, wilgotnego lub zwijającego się papieru.

• Nie mieszać różnych rodzajów papieru w zasobniku.

• Stosować tylko zalecane materiały do drukowania. Zobacz

„Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Upewnić się, że materiały eksploatacyjne w zasobniku są

zwrócone w górę w zasobniku oraz w dół w zasobniku uniwersalnym.

Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania

Zanieczyszczenia wewnątrz drukarki lub niewłaściwe załadowanie papieru do drukarki może powodować obniżenie jakości wydruków. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów.

Problem

Zbyt jasny lub wyblakły wydruk

Aa

Aa

Aa

Bb

Bb

Bb

Cc

Cc

Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Plamki toneru

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Rozwiązanie

Jeżeli na stronie występują białe pasma lub wyblakłe plamy:

• Zapas toneru kończy się. Można tymczasowo przedłużyć okres eksploatacji toneru. Zobacz

„Rozprowadzanie toneru” na stronie 6.2. Jeżeli nie

nastąpi poprawa jakości drukowania, należy wymienić kasetę z tonerem.

• Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami (np. jest

zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty). Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Występowanie powierzchni wypłowiałych i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia drukarki.

Zobacz strona 6.8.

Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami (np. jest zbyt

wilgotny lub zbyt chropowaty). Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

Wyblakłe obszary

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Jeżeli w przypadkowych miejscach na stronie występują zaokrąglone, wyblakłe plamy:

• Wadliwy arkusz papieru. Spróbować ponownie wykonać wydruk.

• Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy. Użyć papieru innej

marki. Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Partia papieru jest wadliwa. W wyniku błędu produkcyjnego niektóre obszary papieru nie utrzymują toneru. Użyć papieru innego rodzaju lub innej marki.

• Uszkodzona kaseta z tonerem. Zobacz

„Powtarzaj¹ce siê pionowe pasy” w następnej

kolumnie.

• Jeżeli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, należy skontaktować się z serwisem.

7.12

Rozwiązywanie problemów

Problem

Pionowe linie na wydruku

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Kolorowe lub czarne tło

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Smugi toneru

Rozwiązanie

Jeżeli na stronie występują pionowe smugi.

• Kaseta z tonerem jest prawdopodobnie zadrapana.

Wyjąć kasetę z tonerem i zainstalować nową.

Zobacz strona 6.4.

Jeżeli na stronie występują białe, pionowe smugi:

• Wyczyścić wnętrze drukarki. Zobacz „Czyszczenie wnętrza drukarki” na stronie 6.8. Jeśli wciąż

występują te same problemy, wymienić kasetę

z tonerem na nową. Zobacz strona 6.4.

Jeżeli stopień zacieniowania tła stanie się niemożliwy do zaakceptowania, problem można rozwiązać, postępując według poniższych procedur:

• Zmienić papier na papier o mniejszej gramaturze.

Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Sprawdzić otoczenie drukarki; bardzo suche

(niska wilgotność) lub bardzo wilgotne powietrze

(wilgotność wyższa niż 80%) może powodować pewne zacieniowanie tła.

• Wyjąć jedną ze starszych kaset z tonerem i zainstalować nową.

• Wyczyścić wnętrze drukarki. Zobacz „Czyszczenie wnętrza drukarki” na stronie 6.8.

• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Usunąć stary pas transmisyjny papieru i zainstalować

nowy. Zobacz „Wymiana pasa transferowego papieru” na stronie 6.5.

Powtarzające się pionowe pasy

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Jeżeli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady:

• Wyczyścić wnętrze drukarki. Zobacz „Czyszczenie wnętrza drukarki” na stronie 6.8. Jeżeli po

czyszczeniu wnętrza drukarki nadal występują te same problemy, wymienić wadliwą kasetę toneru na

nową. Zobacz „Wymiana kaset toneru” na stronie 6.4.

• Części drukarki są pokryte tonerem. Jeżeli wady występują na tylnej części strony, problem zniknie prawdopodobnie po wydrukowaniu kilku następnych stron.

• Zespół utrwalający został uszkodzony. Skontaktować się z serwisem.

Problem

Rozproszenie toneru w tle

A

Zniekształcone litery

Rozwiązanie

Plamki na tle powstają z drobin toneru rozsypanych na drukowanej stronie.

• Papier może być zbyt wilgotny. Użyć papieru z innej partii. Nie otwierać paczek z papierem, jeżeli nie jest to konieczne, aby papier nie absorbował zbyt wiele wilgoci.

• Jeżeli plamki na tle pojawiają się na kopercie, należy zmienić układ drukowania, aby uniknąć drukowania na powierzchniach, na których występują spojenia koperty. Drukowanie na złożeniach może powodować problemy.

• Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony, należy dostosować rozdzielczość drukowania za pomocą aplikacji lub w oknie właściwości drukowania.

• Jeżeli litery są zniekształcone i obrazy są wklęsłe, używany papier może być zbyt śliski. Użyć innego

papieru. Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt falowania, jednostka skanująca może wymagać serwisu. Sprawdzić, czy problem występuje na

stronie testowej. Zobacz strona 2.7. Skontaktować

się z serwisem.

Strony są przekrzywione

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.

• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Sprawdzić, czy papier i inne materiały zostały prawidłowo włożone do zasobnika oraz czy prowadnice zbyt mocno nie przylegają do brzegów stosu lub nie są od nich zbytnio oddalone.

Podwijanie się i falowanie

• Upewnić się, że papier został poprawnie załadowany.

• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Papier może zwijać się pod wpływem wysokiej temperatury

i wilgotności. Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Odwrócić stos papieru w zasobniku. Można też obrócić papier w zasobniku o 180°.

7.13

Rozwiązywanie problemów

Problem

Papier marszczy się

Rozwiązanie

• Upewnić się, że papier został poprawnie załadowany.

• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Odwrócić stos papieru w zasobniku papieru. Można też obrócić papier w zasobniku o 180°.

Tylne strony wydruków są zabrudzone

• Zanieczyszczenie wałka transferowego. Zobacz

„Czyszczenie wnętrza drukarki” na stronie 6.8.

• Sprawdzić, czy nie występuje wyciek toneru.

Wyczyścić wnętrze drukarki.

Strony w jednolitym kolorze

• Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo zainstalowana. Należy wyjąć kasetę z tonerem i włożyć ją ponownie.

• Kaseta z tonerem może być wadliwa i wymagać wymiany. Zainstalować nową kasetę z tonerem.

• Drukarka może wymagać naprawy. Skontaktować się z serwisem.

A

Toner wysypuje się z kasety

• Wyczyścić wnętrze drukarki.

• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.

• Zainstalować nową kasetę z tonerem. Zobacz

„Wymiana kaset toneru” na stronie 6.4.

• Jeżeli problem nie ustąpi, drukarka może wymagać naprawy. Skontaktować się z serwisem.

Problem

Puste wypełnienia znaków

A

Rozwiązanie

Niewypełnione znaki — w znakach występują białe plamy tam, gdzie powinny znajdować się wypełnione powierzchnie:

• Strona odwrócona jest niewłaściwą powierzchnią.

Wyjąć papier z zasobnika i przełożyć go na drugą stronę.

• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami.

Zobacz strona 10.1.

Poziome smugi

Jeżeli występują poziome kolorowe lub czarne smugi:

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

• Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo zainstalowana. Należy wyjąć kasetę z tonerem i włożyć ją ponownie.

• Uszkodzona kaseta z tonerem. Zainstalować nową kasetę z tonerem.

• Jeżeli problem nie ustąpi, drukarka może wymagać naprawy. Skontaktować się z serwisem.

Podwinięcie

Jeśli zadrukowany papier jest podwinięty lub papier nie jest podawany do drukarki:

• Odwrócić stos papieru w zasobniku papieru. Można też obrócić papier w zasobniku o 180°.

7.14

Rozwiązywanie problemów

Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu

W oknie programu SmartPanel lub na wyświetlaczu panelu sterowania (tylko model CLP-600N) wyświetlany jest komunikat wskazujący stan lub błędy drukarki. Znaczenie komunikatów oraz sposób rozwiązywania problemu (jeżeli to konieczne) podane są w tabeli niżej. Komunikaty oraz ich znaczenie podane są w kolejności alfabetycznej.

W

SKAZÓWKA

: W przypadku kontaktowania się z serwisem bardzo pomocne będzie przekazanie pracownikowi serwisu komunikatu, jaki pojawia się na wyświetlaczu.

Komunikat

Dopasuj rejestracje

ADC brak potwierdz.-blad

Pokrywa otwarta

Zainstaluj pas transferowy

Toner [kolor] pusty

Silnik podajn.

blad

Siln. zesp.utr.

blad nis. temp.

Siln. zesp.utr.

blad wys. temp.

Stan

Trwa operacja

Auto.rej.kol. Proszę czekać.

Działania

Czekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowa,

(oczekiwanie może trwać do

120 sekund), zobacz strona 3.4.

Problem konwertera

ADC drukarki.

Pokrywa górna lub drzwiczki dostępu są otwarte. W przeciwnym razie pas transferowy papieru nie jest zainstalowany w drukarce.

Skontaktować się z serwisem.

Dokładnie zamknij pokrywę górne lub drzwiczki dostępu. W przeciwnym razie zainstaluj pas transferowy papieru.

Wymienić podaną kasetę toneru

na nową. Zobacz strona 6.4.

Dana kaseta z tonerem jest pusta, drukarka przerwie drukowanie do czasu zainstalowania nowej kasety z tonerem.

Problem w silniku podajnika drukarki.

Temperatura zespołu utrwalającego jest zbyt niska.

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Temperatura zespołu utrwalającego jest zbyt wysoka.

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Komunikat

Silnik LSU blad

Zainstaluj toner [kolor]

Zainstaluj pas transferowy

Niewl. toner

[kolor]

Niewlasciwy pas transferowy

Zakl0 w Zas. 1

Zakl0 w Zas. 2

Zakl0 w MP

Zakleszcz.

w obsz. wyjsc.

Zakleszcz.

wewn. drukarki

Stan

Problem jednostki LSU

(Laser Scanning Unit — laserowa jednostka skanująca) w drukarce.

Działania

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Zainstalować kasetę z tonerem odpowiedniego koloru.

Kaseta z podanym kolorem nie jest zainstalowana w drukarce.

Pas transferowy papieru nie jest zainstalowany w drukarce.

Instalacja pasa transferowego papieru.

Zainstalowano nieprawidłową kasetę z tonerem.

Zainstalowano niewłaściwy pas transferowy papieru.

Zakleszczenie papieru wystąpiło w pobliżu wskazanego zasobnika.

Zakleszczenie papieru w rejonie wysuwania papieru.

Należy instalować tylko kasety z tonerem firmy Samsung przeznaczone do posiadanej drukarki. Jeżeli kasety nie są zainstalowane, należy zainstalować każdą kasetę z tonerem w odpowiednim gnieździe. Jeżeli zainstalowano kasetę z tonerem firmy

Samsung i wszystkie kasety zostały umieszczone we właściwych gniazdach, a błąd nadal występuje, należy się skontaktować z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Instalować należy jedynie pasy transferowe papieru firmy

Samsung, przeznaczone do tej drukarki. Jeżeli błąd pojawia się mimo zainstalowania zalecanego pasa transferowego papieru, należy się skontaktować

z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

Usunąć zakleszczony papier

z odpowiedniego zasobnika,

zobacz strona 7.4.

Usunąć zakleszczony papier

z drukarki, zobacz strona 7.7.

Zakleszczenie papieru wewnątrz drukarki.

Otworzyć drzwiczki dostępu i usunąć zakleszczony papier z drukarki, zobacz strona 7.6.

7.15

Rozwiązywanie problemów

Komunikat

Zaladuj

[Rozm.] w Zas. 1

Zaladuj

[Rozm.] w Zas. 2

Zaladuj

[Rozm.] w MP

Nisk. gest.

Stan

Papier o formacie podanym we właściwościach drukarki jest inny niż papier ładowany.

Załadować właściwy papier do zasobnika.

Działania

Ilość toneru rozpylana na pasie transferowym papieru w celu dostosowania automatycznej rejestracji koloru jest tak mała, że drukarka nie rozpoznaje toneru podczas automatycznej rejestracji koloru.

Wymienić kasetę toneru na

nową. Zobacz strona 6.4. Jeśli

wciąż występuje ten problem, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Blad lewego

Blad interfejsu

Silnik glówny blad

Problem dotyczący lewego wentylatora drukarki.

Problem w silniku podajnika drukarki.

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Przep. pamieci Brak pamięci w drukarce, potrzebnej do wydrukowania bieżącego zadania.

Błąd oprogramowania systemowego drukarki.

Zadanie zostaje automatycznie usunięte i drukarka przechodzi do trybu gotowości. Zmniejsz rozdzielczość drukarki i spróbuj ponownie.

Brak papieru

[Rozm.] w Zas. 1

Brak papieru

[Rozm.] w Zas. 2

Brak papieru

[Rozm.] w MP

Brak papieru

[Rozm.] w Reczn.

W zasobniku papieru skończył się papier.

Foto

LED - blad

Włożyć papier do zasobnika.

Zobacz strona 4.2.

Podczas automatycznego rejestrowania kolorów drukarka nie rozpoznaje fotograficznych diod

LED w zespole pasa transferowego papieru.

Skontaktować się z serwisem.

7.16

Rozwiązywanie problemów

Komunikat

Nacisnij przycisk Cont.

Gotowa [kolor]

Malo toneru

Gotowa

Konflikt IP

Blad tylnego

Blad interfejsu

Wymien [kolor] toner

Wym zesp. utr

Wymien zesp. utrwal. wkrótce

Wymien rolke odb. MP

Stan

Przed wydrukowaniem z zasobnika wielofunkcyjnego w trybie podawania ręcznego drukarka czeka na czynność użytkownika.

Działania

Załadować arkusz materiału do drukowania i nacisnąć przycisk

On Line/Continue. Należy nacisnąć przycisk na każdej stronie.

W podanej kasecie toneru w drukarce jest niewielka ilość toneru.

Rozprowadzić toner w odpowiedniej kasecie —

zobacz strona 6.2.

Adres IP drukarki koliduje z innym urządzeniem w sieci.

Skontaktować się z administratorem sieci i wybrać taki adres w podsieci, który nie powoduje konfliktów z innymi urządzeniami.

Problem dotyczący tylnego wentylatora drukarki.

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Podana kaseta toneru w drukarce jest prawie pusta. Drukarka jednak nadal drukuje, mimo że jakość wydruków nie jest optymalna. Zostanie wyświetlony komunikat „Brak toneru [Kolor]” i drukarka przestanie drukować.

W razie konieczności wymienić podaną kasetę toneru na nową.

Zobacz strona 6.4.

Okres eksploatacji zespołu utrwalającego minął i drukarka przestanie drukować do czasu, kiedy zostanie w niej umieszczony nowy zespół utrwalający.

Wymienić zespół utrwalający

na nowy. Zobacz strona 6.7.

Okres eksploatacji zespołu utrwalającego wkrótce się zakończy.

Po wyświetleniu komunikatu

„Wym zesp. utr” drukarka przestanie drukować. Wymień zespół utrwalający.

Okres eksploatacji rolki podnoszącej MP zakończył się.

Skontaktować się z serwisem.

Komunikat

Wymien pas transferowy

Wymien pas trans. wkrótce

Wymien rolke

Zasobnika 1

Wymien rolke

Zasobnika 2

Blad SMPS

Blad interfejsu

Blad Zasob. 2

Zakl. Zasob. 2

Pokrywa otwarta

Stan

Okres eksploatacji pasa transferowego papieru zakończył się, drukarka przestanie drukować aż do umieszczenia w niej nowego pasa transferowego papieru.

Działania

Wymienić pas transferowy papieru na nowy. Zobacz

strona 6.5.

Okres eksploatacji pasa transferowego papieru wkrótce się zakończy.

Po wyświetleniu komunikatu

„Wymien pas transferowy” drukarka przestanie drukować.

Wymień pas transferowy papieru.

Skontaktować się z serwisem.

Okres eksploatacji rolki podnoszącej zasobnika 1 zakończył się.

Okres eksploatacji rolki podnoszącej zasobnika 2 zakończył się.

Skontaktować się z serwisem.

Problem dotyczący wentylatora SMPS drukarki.

Opcjonalny zasobnik 2 został niepoprawnie zainstalowany lub podłączony do drukarki.

Pokrywa zakleszczeń opcjonalnego zasobnika 2 jest otwarta.

Odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki zainstalować jeszcze raz opcjonalną tacę 2.

Jeżeli komunikat nie zniknie, skontaktować się z pracownikiem serwisu.

Zamknij dobrze pokrywę zasobnika 2.

Problem

Zostaje wyświetlony komunikat „Błąd zapisywania do LPT”.

Wyświetlone zostają komunikaty „Błąd zabezpieczenia ogólnego”, „Wyjątek OE”,

„Spool32” lub

„Niedozwolona operacja”.

Wyświetlone zostały komunikaty: „Nie można wydrukować”,

„Wystąpił błąd limitu czasu drukarki”.

Możliwa przyczyna i rozwiązanie

• Sprawdzić, czy wszystkie kable są poprawnie podłączone i czy drukarka jest włączona.

• Komunikat może także zostać wyświetlony, jeżeli nie jest włączona komunikacja dwustronna z drukarką.

Zamknąć wszystkie aplikacje, uruchomić ponownie system Windows i wydrukować zadanie ponownie.

Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. Należy jedynie odczekać, aż drukowanie zostanie ukończone. Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania, sprawdzić połączenie i (lub) określić, czy wystąpił błąd.

W

SKAZÓWKA

: Aby uzyskać więcej informacji o komunikatach o błędach systemu Microsoft Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/

2003/XP, zobacz dostarczony z systemem Podręcznik użytkownika.

Typowe problemy w środowisku Macintosh

Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie

Drukarka nie drukuje dokumentu z aplikacji

Acrobat Reader.

Przy drukowaniu z aplikacji Acrobat Reader należy zmienić metodę drukowania na Drukuj jako

obraz.

Dokument został wydrukowany, ale zadanie drukowania nie zniknęło z bufora w środowisku

Mac OS 10.3.2.

Należy uaktualnić środowisko do wersji

Mac OS 10.3.3 lub nowszej.

Typowe problemy w środowisku Windows

Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie

Podczas instalacji pojawia się komunikat

„Plik w użyciu”.

Zamknąć wszystkie aplikacje. Usunąć wszystkie aplikacje z grupy Autostart, a następnie uruchomić system Windows ponownie. Ponownie zainstalować sterownik drukarki.

7.17

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy w środowisku Linux

Problem

Nie można zmienić ustawień w narzędziu konfiguracji.

Nie można uruchomić narzędzia konfiguracji i LLPR na pulpicie

KDE.

Możliwa przyczyna i rozwiązanie

Do zmiany ustawień globalnych konieczne są uprawnienia administratora.

Być może nie zainstalowano bibliotek GTK. Zwykle są one dołączane do większości dystrybucji systemu

Linux, ale czasami konieczne jest zainstalowanie ich ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu dodatkowych pakietów, zobacz podręcznik instalacji dystrybucji.

W niektórych wersjach środowiska roboczego KDE lub GNOME do wprowadzenia zmian konieczne jest ponowne uruchomienie sesji.

Po zainstalowaniu pakietu nie można znaleźć odpowiednich pozycji w menu

KDE/Gnome.

Podczas edycji ustawień drukarki zostaje wyświetlony komunikat o błędzie

„Some options are not selected”.

Nie można ustawić drukarki jako domyślnej.

W przypadku niektórych drukarek może wystąpić konflikt ustawień — oznacza to, że w danych dwóch opcjach nie można równocześnie wybrać tych samych ustawień. W przypadku zmiany ustawienia i wykrycia konfliktu przez oprogramowanie Printer

Package wartość opcji, w przypadku której wystąpił konflikt, zostaje zmieniona na „No Choice”. Wartość tę należy zmienić tak, aby konflikt nie występował — wówczas możliwe będzie wprowadzenie zmian.

W niektórych przypadkach zmiana domyślnej kolejki

(drukarki) jest niemożliwa. Dotyczy to niektórych odmian oprogramowania LPRng, szczególnie w systemach RedHat, w których stosowana jest baza danych o kolejkach „printconf”.

W przypadku używania printconf plik /etc/printcap jest automatycznie odświeżany na podstawie obsługiwanej przez system bazy danych drukarek

(zwykle za pomocą polecenia „printtool”) i kolejki z pliku /etc/printcap.local zostają dodane do powstającego pliku. Domyślna kolejka w oprogramowaniu LPRng to pierwsza kolejka w pliku

/etc/printcap, stąd pakiet Linux Printer Package nie może zmienić ustawienia domyślnego, gdy niektóre kolejki zostały zdefiniowane przez printtool.

W systemach LPD kolejka domyślna jest określana jako „lp”. Jeżeli więc istnieje już kolejka o takiej nazwie i nie ma ona żadnego aliasu, nie jest możliwa zmiana ustawienia domyślnego. Możliwym rozwiązaniem jest albo usunięcie kolejki, albo zmiana jej nazwy przez ręczną edycję pliku

/etc/printcap.

Problem

Ustawienie N-up

(wiele stron na kartce) nie działa poprawnie z niektórymi dokumentami.

Używana jest aplikacja BSD lpr

(Slackware, Debian i starsze dystrybucje), lecz niektóre wybrane opcje LLPR nie działają.

Dokument w orientacji poziomej jest obrócony i przycięty podczas drukowania.

Niektóre strony wysuwane są czyste

(brak druku) przy stosowaniu systemu

CUPS.

Nie można drukować na drukarce SMB

(Windows).

Aplikacja „zawiesza się” podczas działania

LLPR.

Możliwa przyczyna i rozwiązanie

Funkcja N-up realizowana jest przez przetwarzanie wysyłanych do drukarki danych PostScript. Tego rodzaju przetwarzanie możliwe jest tylko wtedy, gdy dane postscriptowe są zgodne ze standardem Adobe

Document Structuring Conventions. Problemy pojawiają się przy stosowaniu funkcji N-up lub innych funkcji, opierających się na przetwarzaniu danych wysyłanych do drukarki, jeżeli drukowany dokument jest niezgodny ze standardem.

W dawnych systemach BSD lpr istnieje wbudowane ograniczenie długości ciągu znaków opcji, który może zostać przekazany do drukarki. Jeśli wybranych zostanie wiele różnych opcji, może to oznaczać, że przekroczono długość opcji i niektóre wybrane opcje nie zostaną przekazane do programów odpowiedzialnych za ich implementację. Należy spróbować wybrać mniej opcji, które różnią się od wartości domyślnych, aby zredukować użycie pamięci.

Większość aplikacji systemu Unix oferujących opcję wydruku w orientacji poziomej generuje poprawny kod PostScript, umożliwiający odpowiedni wydruk.

Należy pamiętać, aby nie zmieniać domyślnej orientacji pionowej w oprogramowaniu LLPR, co pozwala uniknąć niepożądanego obracania i przycinania wydruku.

W niektórych wczesnych wersjach systemu CUPS

(1.1.10 i wcześniejsze) występuje błąd uniemożliwiający poprawne przetwarzanie danych przesyłanych w formacie Encapsulated PostScript

(EPS). Przy korzystaniu z LLPR oprogramowanie

Printer Package rozwiąże ten problem, konwertując dane na standardowy format PostScript. Jeżeli przy wydruku aplikacja pomija LLPR i przekazuje dane

EPS do CUPS, dokument może zostać wydrukowany niepoprawnie.

Aby skonfigurować współużytkowane drukarki SMB

(np. drukarki współużytkowane w systemie

Windows) i korzystać z nich, należy poprawnie zainstalować pakiet SAMBA, który udostępnia taką funkcjonalność. Polecenie „smbclient” powinno być dostępne i możliwe do zastosowania w systemie.

Większość aplikacji systemu Unix działa przy założeniu, że standardowe polecenie „lpr” nie wymaga interakcji i natychmiast przekazuje kontrolę aplikacji wywołującej. Ponieważ LLPR oczekuje odpowiedzi użytkownika przed przekazaniem zadania do bufora drukowania, aplikacja bardzo często czeka na sygnał zakończenia procesu i stąd sprawia wrażenie „zawieszonej” (jej okno nie jest odświeżane). Jest to normalna sytuacja — aplikacja wróci do normalnego stanu po zamknięciu programu

LLPR przez użytkownika.

7.18

Rozwiązywanie problemów

Problem

Podawanie adresu IP w serwerze SMB.

Niektóre dokumenty są drukowane jako czyste strony.

W systemie CUPS niektóre opcje (np.

N-up) są zawsze włączone, chociaż nie zostały wybrane w

LLPR.

Po wybraniu opcji drukowania do pliku pojawia się komunikat

„Permission denied”.

Na drukarce PCL (lub

GDI) czasami drukowane są komunikaty o błędach zamiast dokumentów.

Niektóre obrazy kolorowe drukowane są na czarno.

Możliwa przyczyna i rozwiązanie

Jeżeli nie jest stosowany system drukowania CUPS, adres IP może być określony w oknie dialogowym

„Add Printer” narzędzia konfiguracji. System CUPS natomiast nie pozwala na podanie adresu IP drukarek

SMB, dlatego aby możliwe było drukowanie, musi być możliwe przeglądanie zasobów w serwerze SAMBA.

W pewnych wersjach systemów CUPS, szczególnie tych dostarczonych z systemem Mandrake Linux w wersji wcześniejszej niż 8.1, występują błędy przetwarzania dokumentów PostScript przy współpracy z niektórymi aplikacjami. Należy uaktualnić system CUPS do najnowszej wersji (co najmniej 1.1.14). W pakiecie Linux Printing Package znajduje się kilka pakietów RPM dla popularnych dystrybucji.

W pliku ~/.lpoptions mogą być zdefiniowane opcje lokalne, ustawiane za pomocą polecenia lpoptions. Opcje te używane są zawsze, o ile nie są zastąpione przez ustawienia LLPR. Aby wymazać wszystkie opcje drukarki, należy uruchomić poniższe polecenie, zastępując „printer” nazwą kolejki: lpoptions -x printer.

Większość systemów drukowania uruchamianych jest z prawami użytkownika specjalnego (zwykle

„lp”), lecz nie z prawami administratora. Należy się upewnić, że plik wybrany do druku jest dostępny dla użytkownika posiadającego prawa do demona bufora (spooler daemon).

Niektóre aplikacje w systemie Unix generują niezgodne ze standardem pliki PostScript, które nie są obsługiwane przez aplikację Ghostscript, a nawet przez samą drukarkę w trybie PostScript. Użytkownik może przesłać wydruk do pliku i przejrzeć wynik (jest to możliwe za pomocą aplikacji gv lub ghostview) oraz sprawdzić, czy zostaną wyświetlone komunikaty o błędach. Ponieważ prawdopodobnie błąd wystąpił z winy aplikacji, należy się skontaktować z dostawcą oprogramowania i poinformować go o problemie.

To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.05) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana, konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Ponieważ w technologii

PostScript przestrzeń kolorów CIE stosowana jest w systemie Color Matching System, należy uaktualnić

Ghostscript co najmniej do wersji 7.06 lub nowszej.

Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www.ghostscript.com.

7.19

Rozwiązywanie problemów

8

Używanie drukarki w sieci

(tylko model CLP-600N)

W środowisku sieciowym użytkownicy mogą współużytkować drukarkę.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Współużytkowanie drukarki w sieci komputerowej

• Konfiguracja komputera podłączonego do sieci

W

SKAZÓWKA

: W przypadku używania modelu CLP-600 można jedynie podłączyć drukarkę do sieci lokalnie (do jednego z komputerów) i korzystać z niej za pośrednictwem tego komputera.

Współużytkowanie drukarki w sieci komputerowej

Drukarka może działać w środowisku sieciowym.

Drukarka udostępniona lokalnie

Drukarkę można podłączyć bezpośrednio do wybranego komputera, który w sieci jest nazywany „komputerem-hostem”.

Drukarka może być wtedy udostępniona innym użytkownikom sieci za pomocą połączenia drukarki sieciowej systemu

Windows 98SE/Me/XP/NT 4.0/2000/2003.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udostępniania drukarki lokalnie, zobacz sekcji Oprogramowanie .

Drukarka podłączona do sieci przewodowej

Drukarka CLP-600N ma wbudowaną kartę sieciową. Aby uzyskać więcej informacji o podłączaniu drukarki do sieci, zobacz 2.7.

Drukarka podłączona do sieci bezprzewodowej

Aby możliwe było używanie drukarki CLP-600N w środowisku sieci bezprzewodowej, konieczna jest instalacja opcjonalnej karty sieciowej do sieci przewodowych lub bezprzewodowych.

Należy skontaktować się z dealerem firmy Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę. Zalecamy instalację karty tylko przez wyszkolonego technika serwisowego.

Drukowanie w sieci

Niezależnie od tego, czy drukarka podłączona jest lokalnie czy do sieci, oprogramowanie drukarki CLP-600 należy zainstalować na każdym komputerze, z którego będą drukowane dokumenty.

8.1

Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-600N)

Konfiguracja komputera podłączonego do sieci

Aby można było korzystać z drukarki sieciowej, należy skonfigurować protokoły sieciowe. Ustawianie protokołów umożliwia program dostarczony z drukarką. Należy zapoznać się z Instrukcją użytkownika drukarki sieciowej.

Podstawowe parametry sieciowe drukarki można skonfigurować za pomocą panelu sterowania drukarki. Panel sterowania drukarki umożliwia:

• Włączanie i wyłączanie protokołów sieciowych (IPX/SPX)

• Konfigurowanie protokołu TCP/IP

• Konfigurowanie typu ramek IPX

Konfiguracja parametrów sieciowych w panelu sterowania

Obsługiwane systemy operacyjne

W

SKAZÓWKA

: Systemy operacyjne obsługiwane przez kartę sieciową mogą się różnić od systemów obsługiwanych przez drukarkę. W poniższej tabeli przedstawiono środowisko sieciowe obsługiwane przez drukarkę.

Wyszczególnienie

Interfejs sieciowy

Sieciowy system operacyjny

Protokoły sieciowe

System dynamicznego adresowania

Wymagania

10/100 Base-TX (standardowy) lub

802.11a/b/g bezprzewodowa sieć LAN

• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x

• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/

2003/XP

• Różne dystrybucje systemu Linux

• Mac OS 10.3 ~ 10.4

• Netware IPX/SPX

• TCP/IP, DLC/LLC w systemie

Windows

DHCP, BOOTP

• IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange

• TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol

• DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control

• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

• BOOTP: Bootstrap Protocol

Drukowanie strony konfiguracyjnej sieci

Strona konfiguracyjna sieci przedstawia informacje o ustawieniach karty sieciowej. Włączone ustawienia domyślne są odpowiednie w przypadku większości zastosowań.

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony

4

napis „Druk.konf.siec”.

Nacisnąć przycisk Enter ( ).

Zostanie wydrukowana strona konfiguracyjna sieci.

Konfigurowanie protokołu TCP/IP

Drukarka może być używana w różnych sieciach TCP/IP. Istnieje kilka sposobów przypisania drukarce adresu TCP/IP w zależności od sieci.

• Adresowanie statyczne: Adres TCP/IP może przypisać ręcznie administrator systemu.

• Dynamic Addressing BOOTP/DHCP (domyślnie): Adres TCP/IP przydzielany jest automatycznie przez serwer.

Ustawianie protokołów sieciowych

Po pierwszym zainstalowaniu drukarki wszystkie obsługiwane protokoły sieciowe są włączane. Włączenie protokołu sieciowego umożliwia czynną transmisję w sieci, nawet gdy protokół nie jest używany. Może to powodować niewielkie zwiększenie ruchu sieciowego. Aby wyeliminować niepotrzebny ruch, można wyłączyć nieużywane protokoły.

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wyświetlić polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter ( ).

Następnie nacisnąć przycisk Upper Level ( ).

4

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony żądany protokół.

Można wybrać opcje „Konfig. TCP” lub „Netware”.

5

Nacisnąć przycisk Enter ( ).

6

Za pomocą przycisku przewijania ( lub ) zmienić ustawienia.

Jeżeli wybrano „Konfig. TCP”, zmienić ustawienie na „Nie”

(wyłączyć) lub „Tak” (włączyć).

Jeżeli wybrano „Netware”, zmienić ustawienie na „Wyl.”

(wyłączyć) lub „Wl.” (włączyć).

7

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby potwierdzić wybór.

8

Nacisnąć przycisk On Line/Continue ( ), aby wrócić do trybu gotowości.

8.2

Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-600N)

Adresowanie statyczne

Aby wpisać adres TCP/IP w panelu sterowania drukarki, należy wykonać następujące czynności:

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wyświetlić polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter ( ).

4

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ), a następnie przycisk przewijania ( ).

5

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu napisu

„Konfig. TCP”.

6

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wyświetlić polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter ( ).

7

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ), a następnie przycisk przewijania ( ).

8

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu napisu

„Met. pob. IP”.

9

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wyświetlić polecenie „Statyczny”; następnie nacisnąć przycisk

Enter ( ).

10

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ), a następnie przycisk przewijania ( ).

11

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu napisu

„Adres IP”.

Adres IP ma 4 bajty.

Wprowadzić liczbę z zakresu od

0 do 255 dla każdego bajta.

12

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wprowadzić liczbę z zakresu od 0 do 255; następnie nacisnąć przycisk

13

Powtórzyć krok 12, aby podać wszystkie 4 bajty adresu.

14

Aby wybrać inne parametry, np. „Maska podsieci” lub

„Brama”, naciskać przycisk ( lub ). Nacisnąć przycisk

Enter ( ).

15

Powtórzyć kroki 12 do 13 w celu konfiguracji innych

16

Enter ( ).

parametrów TCP/IP.

Nacisnąć przycisk On Line/Continue ( do trybu gotowości.

), aby wrócić

Adresy dynamiczne BOOTP/DHCP

Aby adres TCP/IP był przypisywany automatycznie przez serwer, należy wykonać następujące czynności:

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wyświetlić polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter ( ).

4

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ), a następnie przycisk przewijania ( ).

5

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu napisu

„Konfig. TCP”.

6

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wyświetlić polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter ( ).

7

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ), a następnie przycisk przewijania ( ).

8

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu napisu

„Met. pob. IP”.

9

Naciskać przycisk przewijania ( lub ), aby wyświetlić polecenie „DHCP”; następnie nacisnąć przycisk Enter ( ).

10

Aby przydzielić adres z serwera BOOTP, kliknąć przycisk

Enter ( ) po wyświetleniu opcji „BOOTP”.

11

Nacisnąć przycisk On Line/Continue ( ), aby wrócić do trybu gotowości.

Konfigurowanie typu ramek IPX

W sieciach z protokołem IPX/SPX (np. Novell NetWare) należy określić format ramek komunikacji sieciowej drukarki. W większości przypadków wystarczy ustawienie domyślne „Auto”.

Można jednak, jeżeli to konieczne, ustawić typ ramki ręcznie.

Auto (domyślne): Automatycznie rozpoznaje i ogranicza typ ramek do pierwszego wykrytego typu.

EN_8022: Ogranicza typ ramek do IPX over IEEE 802.2 with

IEEE 802.3. Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.

EN_8023: Ogranicza typ ramek do IPX over IEEE 802.3.

Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.

EN_II: Ogranicza typ ramek do IPX w standardzie Ethernet.

Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.

EN_SNAP: Ogranicza typ ramek do IPX over SNAP with

IEEE 802.3. Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.

Aby można było ustawić typy ramek, w menu Netware musi

być włączony protokół sieciowy IPX/SPX. Zobacz „Ustawianie protokołów sieciowych” na stronie 8.2.

Aby zmienić format typu ramek, należy wykonać następujące czynności:

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

4

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ).

5

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Netware”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

6

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Wl.”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

7

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ), a następnie przycisk przewijania ( ).

8

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu napisu

„Konfig.Netware”.

9

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

10

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ), a następnie przycisk przewijania ( ).

11

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu napisu „Typ ramki IPX”.

8.3

Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-600N)

12

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony żądany typ ramki, a następnie przycisnąć przycisk

Enter ( ).

13

Nacisnąć przycisk On Line/Continue ( ), aby wrócić do trybu gotowości.

Przywracanie konfiguracji sieciowej

Ustawienia sieciowe można przywrócić do ustawień domyślnych.

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Zest. domysl.”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

4

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby zapisać wybór.

5

Zresetować kartę sieciową.

Resetowanie karty sieciowej

Jeśli skonfigurowano opcję menu „Netware” lub „Kon. siec bezp”, drukarka nie rozpozna zmiany.

W takim przypadku można po prostu zresetować kartę sieciową bez wyłączania i włączania drukarki.

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Resetuj siec”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

4

Nacisnąć przycisk Enter ( ).

Drukarka zresetuje kartę sieciową.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Zobacz instrukcje dostarczone z kartą sieci bezprzewodowej.

W systemie Windows środowisko sieci bezprzewodowej można łatwo skonfigurować za pomocą programu SetIP. Zobacz

Podręcznik użytkownika sieci bezprzewodowej.

Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej:

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

4

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ).

5

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Kon. siec bezp”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

6

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących elementów:

SSID: Po wybraniu opcji „Lista wyszuk” karta sieci bezprzewodowej drukarki wyszuka sieci bezprzewodowe w okolicy i przedstawi wynik na liście. Wybrać jedną z sieci z listy. Nie można zmienić „Tryb dzialania”, „Tryb czestot.” lub

„Kanal”.

W przypadku wybrania z listy opcji „Wlasna” na liście można ustawić — zgodnie z wymaganiami — opcje sieci bezprzewodowej i wpisać nazwę (do 32 znaków) dla ustawienia „Wlasna”. W ustawieniu „SSID” rozróżniane są wielkie i małe litery, należy więc wprowadzać zmianę ostrożnie.

Za pomocą przycisków przewijania wyszukać żądaną literę i nacisnąć przycisk Enter ( ). Kiedy kursor przesunie się do następnego pola, wpisać kolejne litery w podobny sposób, w jaki została wpisana pierwsza. Po wpisaniu ostatniej litery nazwy nacisnąć przycisk Enter ( ) ponownie, aby zapisać identyfikator. Sposób wprowadzania numeru klucza szyfrowania jest taki sam, jak przy wprowadzaniu liter.

Tryb dzialania: Tryb „Ad hoc” umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy urządzeniami w sieci bezprzewodowej.

Jest to domyślny tryb działania serwera wydruku.

Jeżeli w sieci używane są punkty dostępowe, należy zmienić tryb na „Infra”. Tryb „Infra” umożliwia przesyłanie plików do drukarki przez punkt dostępowy zarówno przez komputery w sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej.

Tryb czestot.: „802.11a”, „802.11b/g” lub „802.11a/b/g”.

Serwer druku Samsung może być skonfigurowany do działania w następujących trybach częstotliwości:

- Tryb 802.11a: Radio korzysta ze standardu IEEE802.11a (5

GHz).

- Tryb 802.11b/g: Radio korzysta z zakresu częstotliwości zdefiniowanego w standardzie IEEE802.11g (2,4 GHz). Ten tryb jest zgodny ze standardem IEEE802.11b.

- Tryb 802.11a/b/g: Radio korzysta z zakresu częstotliwości zdefiniowanego przez standardy IEEE802.11a i

IEEE802.11b/g (5 GHz i 2,4 GHz).

Ustawienie domyślne to „802.11a/b/g”.

Kanal: Opcja dostępna tylko w trybie „Ad hoc”. W większości przypadków ustawienie nie wymaga zmiany. Serwer wydruków przeskanuje dostępne kanały określonej sieci i dostosuje swój kanał do kanału wykrytego.

8.4

Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-600N)

Tr. bezpieczny: Serwer druku „Brak”, „Statycz. WEP” lub

„Ulepsz.” firmy Samsung oferuje trzy tryby bezpieczeństwa

(takie jak „Brak”, „Statycz. WEP” i „Ulepsz.”) w celu łatwego konfigurowania zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Tryb zabezpieczeń „Brak” jest używany, gdy w sieci nie jest wymagane potwierdzanie tożsamości urządzenia bezprzewodowego i szyfrowanie danych. W statycznym trybie

WEP wykorzystywany jest algorytm WEP (Wired Equivalent

Privacy), zalecany w standardzie bezpieczeństwa IEEE802.11.

Algorytm WEP zapewnia szyfrowanie i deszyfrowanie danych w komunikacji. Do zapewnienia bezpieczeństwa transmisji w statycznym trybie WEP wymagany jest klucz WEP do szyfrowania, deszyfrowania danych oraz uwierzytelniania.

Algorytm WPA zapewnia lepsze bezpieczeństwo i zarządzanie kluczami niż statyczny tryb WEP dzięki użyciu uwierzytelniania EAP IEEE802.1X i szyfrowania dynamicznego

(takiego jak dynamiczny tryb WEP, TKIP, AES). Algorytmu

WPA nie można skonfigurować z panelu sterowania drukarki.

Aby wybrać algorytm WPA jako tryb zabezpieczeń, należy użyć usługi SWS (SyncThru Web Service). Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień Ulepszone, zobacz Instrukcja użytkownika drukarki sieciowej. Ustawienie domyślne to „Brak”.

Uwierzytel.: „Sys. otwarty” lub „Klucz wspól.”. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w trybie Statyczny WEP. Jeżeli jest to wymagane, należy skonfigurować właściwą metodę uwierzytelniania w serwerze wydruków. Ustawienie domyślne to „Sys. otwarty”.

Szyfrowanie : „WEP 64bit.” lub „WEP 128bit.”. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w statycznym trybie WEP. W przypadku używania w sieci kluczy szyfrowania Statyczny WEP należy ustawić klucze szyfrowania. Można skonfigurować maksymalnie cztery klucze. Aktywny klucz musi mieć wartość i pozycję aktywnego klucza (np. Klucz 1) taką, jak klucz innych urządzeń sieci bezprzewodowej. Ustawienie domyślne to „WEP 64bit.”.

Stosow. klucz: Wybrać klucz używany w sieci. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w statycznym trybie WEP. Ustawienie domyślne to „Klucz 1”.

Typ klucza: Wybrać typ klucza używanego w sieci. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w statycznym trybie WEP. Ustawienie domyślne to „Heksadecym.”.

Klucz 1, Klucz 2, Klucz 3, Klucz 4: Wprowadzić numer klucza używanego w opcji „Szyfrowanie”. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w statycznym trybie WEP. Domyślne ustawienie to 0 dla wszystkich kluczy. Numery można wprowadzić w następujący sposób:

WEP 64bit.

WEP 128bit.

Heksadecymalnie Alfanumerycznie

10 cyfr

26 cyfr

5 znaków

13 znaków

W

SKAZÓWKA

: Zmiany parametrów bezprzewodowych zostaną zastosowane po zresetowaniu serwera druku. Aby zresetować

serwer druku, zobacz „Resetowanie karty sieciowej” na stronie 8.4.

8.5

Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-600N)

Przywracanie konfiguracji bezprzewodowej

Konfigurację bezprzewodową można przywrócić do ustawień domyślnych.

1

W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby wyświetlić menu.

2

Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.

3

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

4

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ).

5

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Kon. siec bezp”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

6

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter ( ).

7

Nacisnąć przycisk Upper Level ( ).

8

Naciskać przycisk przewijania ( lub ) i przytrzymywać go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis „Dom.sieci bezp”.

9

Nacisnąć przycisk Enter ( ), aby zapisać wybór.

W

SKAZÓWKA

: Ta funkcja zostanie zastosowana po zresetowaniu serwera druku. Aby zresetować serwer druku,

zobacz „Resetowanie karty sieciowej” na stronie 8.4.

9

Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki

Ta drukarka laserowa o pełnej funkcjonalności została zoptymalizowana, aby spełniać większość wymagań dotyczących drukowania. Ze względu na to, iż użytkownicy mogą mieć różne wymagania, firma Samsung umożliwia zastosowanie kilku opcji pozwalających zwiększyć możliwości drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Środki ostrożności podczas instalowania elementów opcjonalnych drukarki

• Instalacja opcjonalnego zasobnika papieru

• Instalacja karty sieciowej

(tylko model CLP-600N)

Środki ostrożności podczas instalowania elementów opcjonalnych drukarki

ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILANIA:

Nigdy nie należy wyjmować kart sterujących drukarki, gdy drukarka jest podłączona.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, zawsze należy odłączać przewód zasilania podczas instalowania lub usuwania WSZELKICH opcjonalnych części wewnętrznych lub zewnętrznych drukarki.

ROZŁADOWAĆ ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE:

Karty sterujące, wewnętrzne elementy opcjonalne drukarki i karty sieciowe są podatne na ładunki elektrostatyczne.

Przed zainstalowaniem lub usunięciem opcjonalnych części wewnętrznych należy rozładować ładunek elektrostatyczny z ciała, dotykając metalowej części, takiej jak metalowa obudowa urządzenia podłączonego do uziemionego źródła zasilania. Jeśli przed ukończeniem instalacji użytkownik przemieszczał się, należy ponownie rozładować ładunki elektrostatyczne.

Instalacja opcjonalnego zasobnika papieru

Można zwiększyć ilość papieru obsługiwaną przez drukarkę, instalując opcjonalny zasobnik 2, który może pomieścić

500 arkuszy papieru.

1

Zdjąć taśmę opakunkową i wyjąć materiał wypełniający wnętrze zasobnika.

2

Wyszukać łącznik i elementy pozycjonujące opcjonalnego zasobnika.

9.1

Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki

3

Umieścić drukarkę na zasobniku, zrównując stopki drukarki z elementami pozycjonującymi zasobnika.

Uchwyty do podnoszenia umieszczone są pod dolną krawędzią z obu stron drukarki.

U

WAGA

: Ta drukarka waży 28.5 kg, łącznie z kasetami toneru.

Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia. Jeżeli drukarkę trzeba przenieść, powinny to uczynić dwie osoby. Należy użyć przedstawionych na rysunku

uchwytów do podnoszenia (zobacz strona 1.2). Próba

podniesienia drukarki przez jedną osobę może spowodować obrażenia kręgosłupa.

4

Podłączyć kabel interfejsu zasobnika do złącza po lewej, z tyłu drukarki.

4

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybrać

Właściwości

.

5

Kliknąć kartę Drukarka i wybrać opcję Zasobnik 2 z listy rozwijanej Zasobnik opcjonal.

6

Kliknij przycisk OK.

Instalacja karty sieciowej

(tylko model CLP-600N)

W

SKAZÓWKA

: Te procedury przeznaczone są wyłącznie dla techników z serwisu.

Drukarka CLP-600N z wbudowaną kartą sieciową może być używana w sieci.

Jeżeli drukarka ma być używana w sieciach przewodowych i bezprzewodowych, konieczna jest instalacja opcjonalnej karty sieci przewodowych lub bezprzewodowych. Należy skontaktować się z dealerem firmy Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę. Zalecamy instalację karty tylko przez wyszkolonego technika serwisowego.

Sprawdzić, czy w opakowaniu nie pozostały części opcjonalnej karty sieciowej.

Karta sieciowa

Sieć: Ethernet 10/100 Base TX + 802.11a/b/g bezprzewodowa sieć LAN (wewnętrzna)

Numer zamówienia: CLP-N600B

Zawartość: karta sieci przewodowej/bezprzewodowej, Dysk CD z narzędziami sieciowymi, Krótka instrukcja obsługi drukarki sieciowej.

Po zainstalowaniu zasobnika 2 należy ustawić odpowiednie opcje w oknie właściwości drukarki.

1

Kliknąć menu Start systemu Windows.

2

W systemie Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000 wybrać

Ustawienia

, a następnie

Drukarki

.

W systemie Windows XP/2003 wybrać Drukarki i faksy.

W

SKAZÓWKA

: W zależności od kraju antena podłączona do karty sieci przewodowej/bezprzewodowej może nie być oddzielana od karty.

Aby zainstalować kartę sieci przewodowej/bezprzewodowej:

1

Wyłączyć drukarkę i odłączyć wszystkie kable od drukarki.

3

Wybrać ikonę drukarki Samsung CLP-600 Series.

9.2

Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki

2

Odkręcić cztery śruby z tyłu drukarki.

5

Aby wyjąć zainstalowaną kartę sieci przewodowej, należy odkręcić dwie śruby i kartę.

3

Zdjąć pokrywę tablicy sterowania z drukarki.

6

Odłączyć antenę karty sieci przewodowej/bezprzewodowej od samej karty.

7

Zrównać złącze karty ze złączem na płycie kontrolnej.

Upewnić się, że wtyki karty wchodzą w otwory gniazda.

Wcisnąć mocno kartę do złącza na płycie kontrolnej, aż zostanie do końca bezpiecznie zamontowana.

4

Odkręć pięć śrub mocujących metalową płytkę, a następnie zdejmij metalową osłonę, jak pokazano niżej.

9.3

Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki

8

Umieścić dwie śruby dołączone od karty sieciowej w odpowiednich otworach powyżej i poniżej portu sieci

Ethernet, jak pokazano poniżej. Ostrożnie je dokręcić.

12

Włożyć jeden koniec kabla Ethernet do portu sieci Ethernet drukarki, a drugi koniec do gniazdka sieci LAN.

9

Włożyć antenę, wkręcając ją w lewo, i ustawić ją do góry, jak pokazano.

W

SKAZÓWKA

: Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania drukarki i korzystania z niej zarówno w środowisku sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej, zobacz

Instrukcję użytkownika drukarki sieciowej dostarczoną razem z kartą sieci przewodowej/bezprzewodowej. Parametry sieciowe drukarki można także skonfigurować za pomocą

panelu sterowania drukarki — zobacz strona 8.4.

10

Zamontować metalową osłonę, jak pokazano poniżej,

i dokręcić cztery śruby odkręcone w kroku 4.

11

Zamontować pokrywę tablicy sterowania, jak pokazano

poniżej, i dokręcić dwie śruby odkręcone w kroku 2.

9.4

Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki

10

Dane techniczne

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

• Dane techniczne drukarki

• Dane techniczne — papier

Dane techniczne drukarki

Wyszczególnienie

Prędkość drukowania

*

Dane techniczne i opis

Czarny i kolor: maks. 20 str./min — A4

(21 str./min — Letter)

Rozdzielczość Maks. 2400 x 600 dpi

Czas rozgrzewania poniżej 45 sekund

20 sekund Czas pierwszego wydruku

Zasilanie

Zużycie energii

Poziom hałasu

**

110–127 V (prąd zmienny), 9 A (USA, Kanada),

50/60 Hz

220–240 V (prąd zmienny), 4.5 A (inne), 50/60 Hz

Średnio 450 W podczas działania. Mniej niż 35 W w trybie oszczędzania energii.

Mniej niż 50 dBA (druk)

Żywotność materiałów eksploatacyjnych

Mniej niż 32 dBA (stan gotowości)

Kaseta z tonerem czarnym/żółtym/amarantowym/ błękitnym: Ok. 4 000 stron A4/Letter przy pokryciu 5%.

(zestaw startowy, 2000 stron)

Pas transferowy papieru: Ok. 35 000 stron czarno-białych i w kolorze

***

Zespół utrwalacza: ok. 50 000 stron czarno-białych i kolorowych***

Miesięcznie maks. 35 000 stron Cykl eksploatacyjny

Waga 28.5 kg (w tym materiały eksploatacyjne)

Waga opakowania Papier: 3,5 kg, plastik: 900 g

465 (sz.) x 465 (dł.) x 445 (wys.) mm Wymiary zewnętrzne

(sz. x dł. x wys.)

Warunki eksploatacji

Język drukarki

Temperatura: 10–32,5 °C/50–90 °F

Wilgotność: 20–80% (wilgotność względna)

SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Pamięć

Czcionki

Interfejs

32 MB (bez możliwości rozszerzenia)

Czcionki Windows

CLP-600: USB 2.0

CLP-600N: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

10.1

Dane techniczne

Wyszczególnienie

Obsługiwane systemy operacyjne

****

Opcja

Dane techniczne i opis

Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, różne systemy Linux, Mac OS 10.3 ~ 10.4

System Windows NT 4.0 jest obsługiwany tylko przez drukarkę CLP-600N.

CLP-600N tylko: Ethernet 10/100 Base TX +

802,11a/b/g bezprzewodowej sieci LAN (wewnętrzna)

* Prędkość drukowania zależy od stosowanego systemu operacyjnego, możliwości obliczeniowych komputera, oprogramowania, metody podłączenia, typu nośników, rozmiarów nośników oraz złożoności zadania.

** Poziom ciśnienia akustycznego, ISO7779.

***Na liczbę tę mogą mieć wpływ warunki otoczenia, częstotliwość drukowania, typ nośników oraz ich format.

****W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania odwiedź stronę www.samsungprinter.com.

Dane techniczne — papier

Informacje ogólne

Drukarka może być wykorzystywana z różnymi materiałami do drukowania, np. papierem w arkuszach (włącznie z papierem zawierającym 100% włókien z odzysku), kopertami, etykietami i papierem o niestandardowych rozmiarach. Właściwości papieru, takie jak waga, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci, to istotne czynniki wpływające na wydajność drukarki i jakość wydruków.

Użycie papieru, który nie spełnia wymogów określonych w tym

Podręczniku użytkownika, może powodować następujące problemy:

• słaba jakość druku;

• częstsze zacinanie się papieru;

• przedwczesne zużycie drukarki.

W

SKAZÓWKI

:

• Niektóre rodzaje papieru mogą spełniać wszystkie wymagania zawarte w niniejszym podręczniku, a wyniki nadal nie będą zadowalające. Może być to spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, zbyt dużym poziomem wilgotności lub nieodpowiednią temperaturą albo też innymi czynnikami, na które firma Samsung nie ma wpływu.

• Przed zakupem większych ilości papieru należy upewnić się, że dany papier spełnia wymagania podane w niniejszym podręczniku.

U

WAGA

: Używanie papieru, który nie spełnia tych wymagań, może być przyczyną problemów wymagających naprawy urządzenia. Tego typu naprawy nie wchodzą w zakres gwarancji ani umowy serwisowej firmy Samsung.

Obsługiwane rozmiary papieru

Zasobnik 1

/

Zasobnik 2

Letter

A4

Wymiary

*

Waga

216 × 279 mm od 75 do 90 g/m

2

210 x 297 mm papier bond do druku jednostronnego

Pojemność

**

• 250 arkuszy papieru bond

75 g/m 2 w zasobniku 1

• 500 arkuszy papieru bond

75 g/m

2

w zasobniku 2

Zasobnik uniwersalny

Rozmiar minimalny

(niestandardowy)

Rozmiar maksymalny

(niestandardowy)

Etykiety

***

Wymiary

*

Waga

90 x 140 mm od 75 do 163 g/m

2

216 x 356 mm papieru bond

Pojemność

100 arkuszy papieru bond

75 g/m

2

Koperty

Takie same rozmiary minimalne i maksymalne, jak powyżej.

Grubość

0,10 x 0,14 mm od 75 do 105 g/m

2 zwykle 10

* Drukarka obsługuje szeroką gamę rozmiarów nośników.

** Pojemność różni się w zależności od wagi i grubości nośnika oraz warunków środowiskowych.

*** Gładkość od 100 do 250 (w skali Sheffield).

**

W

SKAZÓWKA

: W przypadku używania materiałów do drukowania o długości mniejszej niż 140 mm mogą występować zakleszczenia materiału. W celu zapewnienia optymalnej wydajności należy papier właściwie przechowywać

i ładować. Zob. „Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru” na stronie 10.3.

10.2

Dane techniczne

Porady dotyczące stosowania papieru

Najlepsze rezultaty daje stosowanie standardowego papieru

75 g/m

2

(20 funtów). Należy się upewnić, że papier jest dobrej jakości, nie jest pocięty, rozdarty, dziurawy, bez plam, luźnych cząstek, kurzu, fałd i podwiniętych lub zgiętych krawędzi.

W przypadku wątpliwości co do typu ładowanego papieru — dotyczących np. tego, czy jest to papier dokumentowy czy ekologiczny — należy sprawdzić etykietę na opakowaniu.

Podane niżej problemy mogą powodować obniżenie jakości, zakleszczenia papieru lub nawet uszkodzenie drukarki.

Symptom

Niska jakość druku lub słaba przyczepność tonera, problemy z podawaniem papieru

Problem z papierem Rozwiązanie

Zbyt wilgotny, zbyt chropowaty, zbyt gładki lub tłoczony; zła partia papieru

Należy użyć innego papieru, o gładkości w zakresie 100–250 w skali Sheffield i zawartości wilgoci

4–5%.

Wypadanie, zakleszczanie, podwijanie się

Niewłaściwe przechowywanie

Przechowywać papier poziomo w jego odpornym na działanie wilgoci opakowaniu.

Użyć lżejszego rodzaju papieru.

Zwiększony poziom cieniowania szarego tła/szybsze zużycie urządzenia

Zbyt ciężki

Zbyt częste problemy z podwijaniem przy pobieraniu papieru

Zbyt wilgotny papier, niewłaściwie ustawiony kierunek włókien lub papier z włóknami równoległymi do krótszej krawędzi

(short-grain)

Należy stosować papier o włóknach równoległych do długiej krawędzi

(long-grain).

Zacięcia papieru, uszkodzenie drukarki

Problemy z podawaniem

Przecięcia lub perforacje

Nie należy stosować papieru przeciętego lub przedziurawionego.

Poszarpane krawędzie Należy stosować papier dobrej jakości.

W

SKAZÓWKI

:

• Nie należy stosować papieru z nagłówkami wydrukowanymi tuszami niskotemperaturowymi, np. używanymi w niektórych typach termografii.

• Nie należy stosować papieru firmowego z wytłoczeniami lub wypukłościami.

• Toner jest utrwalany na papierze pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Upewnić się, że barwniki papieru kolorowego lub tusze użyte na formularzach z nadrukiem dobrze znoszą temperaturę utrwalania (180 °C lub 356 °F przez

0,1 sekundy).

Dane techniczne — papier

Kategoria

Zawartość kwasu

Grubość

Zawinięcie ryzy

Dane techniczne

5,5–8,0 pH

0,094–0,18 mm

Płaskie w zakresie 5 mm

Stan ciętych krawędzi Cięte ostrymi ostrzami, brak widocznego postrzępienia.

Zachowanie przy zgrzewaniu

Nie może przypalać się, topnieć, przebijać ani uwalniać szkodliwych substancji przy podgrzaniu do 180 °C

(356 °F) przez 0,1 sekundy.

Ziarnistość

Zawartość wilgoci

Gładkość

Równoległe do długiej krawędzi arkusza

4–6% wagi

100–250 w skali Sheffield

Pojemność odbiorników papieru

Taca wydruków

Awersem w dół

Pojemność

250 arkuszy papieru bond 75 g/m

2

Pojemność podajników

Zasobnik podający

Kaseta

Zasobnik uniwersalny

Zasobnik opcjonalny

Pojemność

250 arkuszy papieru bond 75 g/m

2

100 arkuszy papieru bond 75 g/m

2

500 arkuszy papieru bond 75 g/m

2

Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru

Warunki, w jakich przechowywany jest papier, mają bezpośredni wpływ na podawanie.

Najlepsze warunki przechowywania drukarki i papieru to temperatura pokojowa lub bliska pokojowej oraz wilgotność nie za niska ani nie za wysoka. Należy pamiętać, że papier ma właściwości higroskopijne, zatem bardzo łatwo absorbuje i traci wilgoć.

Wysoka temperatura i wilgotność powodują uszkodzenie papieru. Wysoka temperatura powoduje parowanie wilgoci zawartej w papierze, a niska powoduje jej kondensację na arkuszach. Systemy ogrzewania i klimatyzacja usuwają większość wilgoci z pomieszczenia. Po otwarciu opakowania używany papier traci wilgoć, co powoduje powstawanie pasów i smug. Wilgotna pogoda lub chłodzenie wodne mogą powodować wzrost wilgotności w pomieszczeniu. Po otwarciu używany papier chłonie nadmiar wilgoci, co powoduje, że wydruk jest zbyt jasny lub występują na nim puste miejsca. Ponadto przez utratę lub wchłanianie wilgoci papier może ulec zniekształceniu. To z kolei może powodować zakleszczenia papieru.

Nie należy kupować więcej papieru niż może być zużyte w ciągu krótkiego czasu (ok. 3 miesięcy). Papier przechowywany przez dłuższe okresy może być narażony na większe różnice temperatur i wilgotności, co może powodować jego uszkodzenia.

Aby zapobiec uszkodzeniu większych ilości papieru, należy odpowiednio planować zakupy.

Papier w ryzach, przechowywany w nieotwartych opakowaniach, zachowuje swoje właściwości przez kilka miesięcy przed użyciem. Otwarte paczki papieru są znacznie bardziej narażone na uszkodzenia spowodowane warunkami środowiskowymi, szczególnie jeżeli nie są owinięte materiałem odpornym na wilgoć.

Aby uzyskać optymalną wydajność drukarki, należy zapewnić odpowiednie środowisko przechowywania papieru. Wymagane warunki to: temperatura od 20 do 24 °C (68–75 °F) przy wilgotności względnej od 45% do 55%. Przy ocenie warunków przechowywania papieru należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

• Papier należy przechowywać w temperaturze jak najbardziej zbliżonej do pokojowej.

• Powietrze nie może być zbyt suche ani zbyt wilgotne.

• Rozpoczętą ryzę najlepiej osłonić ponownie opakowaniem odpornym na wilgoć. Jeżeli środowisko drukowania jest szczególne niekorzystne, należy wypakować tylko ilość papieru potrzebną na jeden dzień, aby zapobiec niepożądanym zmianom wilgotności.

10.3

Dane techniczne

Koperty

Niezwykle istotna jest budowa koperty. Linie zgięcia koperty różnią się znacznie, nie tylko u różnych producentów, ale nawet w opakowaniu tego samego producenta. Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert. Przy wyborze kopert należy uwzględnić następujące czynniki:

• Gramatura: Waga papieru koperty nie powinna przekraczać

90 g/m 2 — w przeciwnym razie będzie dochodziło do zakleszczeń.

• Budowa: Przed drukiem koperty powinny być złożone płasko z podwinięciem do 6 mm i nie powinny zawierać powietrza.

• Stan: Koperty nie powinny być pomarszczone, zgięte lub uszkodzone w inny sposób.

• Temperatura: Należy używać kopert, które są odpowiednie do temperatury nagrzewania i ciśnienia w drukarce.

• Rozmiar: Stosować tylko koperty mieszczące się w następujących zakresach rozmiarów:

Zasobnik uniwersalny

Minimalny

90 x 140 mm

Maksymalny

216 x 356 mm

W

SKAZÓWKI

:

• Do podawania kopert należy używać tylko zasobnika uniwersalnego.

• W przypadku używania materiałów o długości mniejszej niż 140 mm papier może się zacinać. Problemy mogą być spowodowane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.

Aby zapewnić optymalną wydajność, należy dbać o odpowiednie warunki przechowywania i używania papieru.

Zobacz „Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru” na stronie 10.3.

Koperty klejone z dwóch stron

Są to koperty klejone pionowo po obu stronach, a nie wzdłuż przekątnych. Ten typ kopert łatwiej się marszczy. Należy się upewnić, że miejsce klejenia rozciąga się do samego rogu koperty, jak pokazano poniżej.

Poprawnie

Niepoprawnie

10.4

Dane techniczne

Koperty z samoprzylepnymi paskami lub klapkami

Klej kopert z samoprzylepnymi paskami lub z klapką zamykaną nad miejscem sklejenia powinien być odpowiedni do temperatury nagrzewania i ciśnienia w drukarce. Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub zakleszczenia i mogą nawet uszkodzić element utrwalający.

Marginesy kopert

Oto typowe marginesy adresów dla kopert DL (110 x 220 mm).

Rodzaj adresu

Adres zwrotny

Adres odbiorcy

Minimalny

15 mm

51 mm

Maksymalny

51 mm

90 mm

W

SKAZÓWKI

:

• Aby zapewnić dobrą jakość wydruku, nie należy ustawiać marginesów bliżej niż 15 mm od krawędzi koperty.

• Nie należy drukować na powierzchniach połączeń szwów koperty.

Przechowywanie kopert

Właściwe przechowywanie kopert przyczynia się do odpowiedniej jakości wydruków. Koperty należy przechowywać ułożone poziomo. W przypadku uwięzienia powietrza w kopercie, tworzącego pęcherzyk powietrzny, koperta może się

pomarszczyć podczas druku. Zobacz „Drukowanie na kopertach” na stronie 4.4.

Etykiety

U

WAGA

:

• Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy używać tylko etykiet zalecanych do drukarek laserowych.

• Aby zapobiec poważnym zakleszczeniom, do druku etykiet używać tylko zasobnika uniwersalnego.

• Nigdy nie należy drukować na tym samym arkuszu etykiet więcej niż jeden raz ani drukować na części arkusza etykiet.

Przy wyborze etykiet należy kierować się jakością elementów:

• Klej: Materiał klejący powinien dobrze znosić temperaturę zespołu utrwalającego drukarki — 180 °C (356 °F).

• Rozmieszczenie: Stosować tylko etykiety, pomiędzy którymi nie ma przerw odsłaniających podkład. W przypadku występowania przerw między etykietami etykiety mogą się odlepiać od arkuszy, powodując poważne zakleszczenia.

• Podwinięcie: Przed drukowaniem naklejki muszą leżeć płasko, z odchyleniem nie większym niż 13 mm w każdym kierunku.

• Stan: Nie stosować etykiet ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub oddzielonych od siebie w inny sposób.

Zobacz „Drukowanie na etykietach” na stronie 4.5.

I

NDEKS

B

brystol, drukowanie

4.6

C

czyszczenie elementy wewnętrzne

6.8

elementy zewnętrzne

6.8

D

dane techniczne drukarka

10.1

papier

10.1

drukowanie strona konfiguracyjna

6.1

drukowanie sieciowe drukarka podłączona do sieci, ustawianie

8.1

kabel, podłączanie

2.7

karta, instalacja

9.2

parametry, konfiguracja

8.1

E

elementy

1.2

etykiety, drukowanie

4.5

F

funkcje drukarka

1.1

K

kabel Ethernet, podłączanie

2.7

kaseta z tonerem konserwacja

6.2

rozprowadzanie

6.2

wymiana

6.4

komunikaty o błędach

7.15

koperty, drukowanie

4.4

L

Linux sterownik, instalacja

2.8

typowe problemy

7.17

Ł

ładowanie, papier do zasobnika opcjonalnego

4.2

do zasobnika standardowego

4.2

do zasobnika uniwersalnego

4.2

ładowanie, papier, korzystanie z podawania ręcznego

4.3

M

Macintosh sterownik, instalacja

2.8

typowe problemy

7.17

materiały o rozmiarach niestandardowych, drukowanie

4.6

O

opcja, instalacja karta sieciowa

9.2

P

panel sterowania

3.1

menu

3.2

przyciski

3.2

wyświetlacz

3.1

papier dane techniczne

10.1

ładowanie

4.2

rozmiary i pojemność

4.1

wskazówki

4.1

wybór

4.1

papier z nadrukiem, drukowanie

4.5

papier, ładowanie do zasobnika opcjonalnego

4.2

do zasobnika standardowego

2.4

do zasobnika uniwersalnego

4.2

korzystanie z podawania ręcznego

4.3

pas transferowy papieru, wymiana

6.5

podłączanie, USB

2.6

i

Indeks problem, rozwiązywanie jakość druku

7.12

komunikaty o błędach

7.15

Linux

7.17

lista kontrolna

7.1

Macintosh

7.17

ogólne

7.2

Windows

7.17

zakleszczenie papieru

7.4

problemy z jakością wydruków, rozwiązywanie

7.12

problemy z jakością, rozwiązywanie

7.12

R

ręczny tryb podawania papieru, korzystanie

4.3

rozmiar papieru, zmiana w zasobniku

2.5

S

sterownik drukarki instalowanie

2.8

strona konfiguracyjna, drukowanie

6.1

U

USB, podłączanie

2.6

W

wymiana kaseta z tonerem

6.4

pas transferowy papieru

6.5

Z

zakleszczenie papieru, usuwanie

7.4

zasobnik uniwersalny, korzystanie

4.2

Drukarka Samsung

Sekcja Oprogramowanie

S

EKCJA

O

PROGRAMOWANIE

S

PIS TREŚCI

Rozdział 1:

I

NSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE

W

INDOWS

Instalacja oprogramowania drukarki .................................................................................................................................. 4

Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej ................................................................................................... 4

Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej ................................................................................................. 7

Zmiana języka w oprogramowaniu .................................................................................................................................. 10

Ponowna instalacja oprogramowania drukarki ................................................................................................................ 10

Usuwanie oprogramowania drukarki ............................................................................................................................... 11

Rozdział 2:

P

ODSTAWY DRUKOWANIA

Drukowanie dokumentu ................................................................................................................................................... 12

Ustawienia drukarki ......................................................................................................................................................... 13

Karta Układ ............................................................................................................................................................... 13

Karta Papier .............................................................................................................................................................. 14

Karta Grafika ............................................................................................................................................................. 15

Karta Dodatki ............................................................................................................................................................ 16

Karta Informacje ....................................................................................................................................................... 16

Karta Drukarka .......................................................................................................................................................... 16

Korzystanie z ulubionych ustawień ........................................................................................................................... 17

Korzystanie z pomocy ............................................................................................................................................... 17

Rozdział 3:

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) ..................................................................... 18

Drukowanie plakatów ...................................................................................................................................................... 19

Drukowanie broszur ....................................................................................................................................................... 19

Drukowanie na obu stronach papieru .............................................................................................................................. 20

Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego .......................................................................................... 21

1

Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony .......................................................................................... 21

Stosowanie znaków wodnych .......................................................................................................................................... 22

Stosowanie istniejących znaków wodnych ............................................................................................................... 22

Tworzenie znaków wodnych ..................................................................................................................................... 22

Edycja znaków wodnych ........................................................................................................................................... 23

Usuwanie znaków wodnych ...................................................................................................................................... 23

Stosowanie nakładek ...................................................................................................................................................... 23

Co to jest nakładka? ................................................................................................................................................. 23

Tworzenie nowej nakładki strony .............................................................................................................................. 23

Stosowanie nakładek stron ....................................................................................................................................... 24

Usuwanie nakładek stron .......................................................................................................................................... 25

Rozdział 4:

L

OKALNE UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI

Ustawianie komputera hosta ........................................................................................................................................... 26

Ustawianie komputera klienta .......................................................................................................................................... 26

Rozdział 5:

K

ORZYSTANIE Z PROGRAMU

S

MART

P

ANEL

Informacje o programie Smart Panel ............................................................................................................................... 27

Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów ........................................................................................................ 27

Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki ..................................................................................................... 28

Korzystanie z pomocy elektronicznej ........................................................................................................................ 28

Zmiana ustawień programu Smart Panel ........................................................................................................................ 28

Rozdział 6:

U

ŻYWANIE DRUKARKI W SYSTEMIE

L

INUX

Wymagania systemowe ................................................................................................................................................... 29

Instalacja sterownika drukarki ......................................................................................................................................... 30

Zmiana metody podłączenia drukarki ....................................................................................................................... 31

Odinstalowanie sterownika drukarki ......................................................................................................................... 32

Stosowanie narzędzia konfiguracji .................................................................................................................................. 32

Zmiana LLPR Properties (właściwości LLPR) ................................................................................................................. 33

Rozdział 7:

U

ŻYWANIE DRUKARKI W ŚRODOWISKU

M

ACINTOSH

Instalacja oprogramowania w środowisku Macintosh ...................................................................................................... 34

2

Konfigurowanie drukarki .................................................................................................................................................. 35

Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci ..................................................................................................... 35

Dla komputera Macintosh podłączonego przy użyciu kabla USB ............................................................................. 35

Drukowanie ..................................................................................................................................................................... 36

Drukowanie dokumentu ............................................................................................................................................ 36

Zmienianie ustawień drukarki ................................................................................................................................... 36

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru ................................................................................................. 37

3

1

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

Instalacja oprogramowania drukarki

Zmiana języka w oprogramowaniu

Ponowna instalacja oprogramowania drukarki

Usuwanie oprogramowania drukarki

Instalacja oprogramowania drukarki

Można zainstalować oprogramowanie dla drukarki lokalnej lub sieciowej. W tym celu należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą instalacji, zależnie od używanej drukarki.

Sterownik drukarki to oprogramowanie, które umożliwia komunikację między komputerem i drukarką. Procedura instalacji sterowników może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Przed instalacją należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.

Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej

Drukarka lokalna to drukarka podłączona do komputera bezpośrednio za pomocą kabla USB. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, pomiń

ten krok i przejdź do „Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej” na stronie 7.

Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody.

U

WAGA

: Jeżeli podczas instalacji pojawi się okno „Kreator nowego sprzętu”, kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno, lub kliknij przycisk Anuluj.

Instalacja standardowa

Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.

1

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.

2

Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM.

Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując „X” literą napędu, i kliknij OK.

3

Kliknij przycisk Dalej.

• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.

Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe

Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.

4

Wybierz Typowa instalacja drukarki lokalnej. Kliknij przycisk

Dalej.

4

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

U

WAGA

: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno.

7

Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung.

W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ.

Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.

Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przyciski Dalej i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji.

Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika, może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu.

5

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.

W przeciwnym razie kliknij jedynie przycisk Dalej i przejdź do kroku 7.

6

Jeżeli strona testowa zostanie poprawnie wydrukowana, kliknij przycisk Tak.

Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

U

WAGA

: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać

poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10.

Instalacja niestandardowa

Możesz wybrać, które składniki zostaną zainstalowane.

1

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.

2

Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM.

Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując „X” literą napędu, i kliknij przycisk OK.

5

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

3

Kliknij przycisk Dalej.

• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.

Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.

4

Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.

U

WAGA

: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno.

5

Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Dalej.

Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.

Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Dalej i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji.

Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika, może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu.

6

Wybierz składniki, które mają być zainstalowane, i kliknij przycisk

Dalej.

7

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.

W przeciwnym razie kliknij jedynie Dalej i przejdź do kroku 9.

8

Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Tak.

Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

6

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

9

Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung.

W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując „X” literą napędu, i kliknij OK.

Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej

Po pierwszym podłączeniu drukarki do sieci należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania na każdym komputerze podłączonym do sieci.

Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody.

Instalacja standardowa

Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.

1

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.

Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika.

2

Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM.

Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

3

Kliknij przycisk Dalej.

• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.

Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe

Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.

4

Wybierz Typowa instalacja drukarki sieciowej. Kliknij przycisk

Dalej.

7

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

5

Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

Instalacja niestandardowa

Możesz wybrać poszczególne składniki, które mają być zainstalowane, oraz ustawić określony adres IP.

1

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.

Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika.

2

Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM.

Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując „X” literą napędu, i kliknij przycisk OK.

• Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk

Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port

TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki.

• W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka

UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj.

6

Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno z prośbą o przeprowadzenie wydruku strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung.

W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.

W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

3

Kliknij przycisk Dalej.

• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.

Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.

4

Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.

U

WAGA

: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać

poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10.

8

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

5

Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

6

Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Po wybraniu składników pojawi się następujące okno. Możesz również zmienić nazwę drukarki, wybrać, czy ma być ona udostępniana w sieci, ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zmienić nazwę portu dla każdej drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

• Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk

Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port

TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki.

• W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka

UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub, aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj.

W

SKAZÓWKA

: Jeśli chcesz, aby drukarka miała przydzielony określony adres IP, kliknij przycisk Ustaw adres IP. Pojawi się okno Ustaw adres

IP. Wykonaj następujące czynności:

Aby zainstalować oprogramowanie na serwerze, zaznacz pole

Konfigurowanie tej drukarki na serwerze.

7

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.

W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

a. Wybierz z listy drukarkę, dla której ma zostać ustawiony określony adres IP.

b. Wpisz adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy i wprowadź te ustawienia, klikając przycisk Konfiguruj.

c. Kliknij przycisk Dalej.

U

WAGA

: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała

poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10.

9

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

Zmiana języka w oprogramowaniu

Po instalacji oprogramowania można zmienić język używany w interfejsie użytkownika.

1

Kliknij menu Start systemu Windows.

2

Wybierz Programy lub Wszystkie programy , a następnie nazwę

sterownika drukarki.

3

Wybierz Wybór języka.

4

Wybierz żądany język z okna wyboru języka i kliknij OK.

Ponowna instalacja oprogramowania drukarki

Oprogramowanie można zainstalować ponownie, jeżeli instalacja nie zakończy się pomyślnie.

1

Uruchom system Windows.

2

Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy

nazwa sterownika drukarki

Obsługa.

3

Wybierz Napraw i kliknij Dalej

.

4

Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

U

WAGA

: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno.

• Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk

Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port

TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki.

• W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka

UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj.

Zostanie wyświetlona lista komponentów w celu ponownego zainstalowania każdego z nich osobno.

10

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

Po podłączeniu drukarki kliknij Dalej.

Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączać drukarki, kliknij Dalej i Nie na następnym ekranie. Wówczas instalacja zostanie rozpoczęta, a na jej zakończenie nie będzie wydrukowana strona testowa.

Okno ponownej instalacji zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od drukarki oraz wykorzystywanego interfejsu.

5

Wybierz komponenty, które chcesz ponownie zainstalować, i kliknij Dalej

.

Po zainstalowaniu drukarki lokalnej i wybraniu nazwy sterownika

drukarki pojawi się okno z monitem o wydrukowanie strony próbnej.

Wykonaj następujące czynności: a. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz pole wyboru i kliknij Dalej .

b. Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana poprawnie, kliknij Tak.

W przeciwnym razie kliknij Nie, aby wydrukować ją ponownie.

6

Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij Zakończ.

Usuwanie oprogramowania drukarki

1

Uruchom system Windows.

2

Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy

nazwa sterownika drukarki

Obsługa.

3

Wybierz Usuń i kliknij Dalej.

Zostanie wyświetlona lista komponentów, aby można było usunąć każdy z nich niezależnie.

4

Wybierz komponenty, które chcesz usunąć, i kliknij Dalej.

5

Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru, kliknij Tak.

Wybrany sterownik i wszystkie jego komponenty zostaną usunięte z komputera.

6

Po usunięciu oprogramowania kliknij Zakończ.

11

Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

2

Podstawy drukowania

Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania oraz popularne zadania drukowania w systemie Windows.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

Drukowanie dokumentu

Ustawienia drukarki

- Karta Układ

- Karta Papier

- Karta Grafika

- Karta Dodatki

- Karta Informacje

- Karta Drukarka

- Korzystanie z ulubionych ustawień

- Korzystanie z pomocy

Drukowanie dokumentu

U

WAGA

:

Okno sterownika drukarki Właściwości zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki.

Jednakże układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.

Należy sprawdzić, czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. Należy odnieść się do rozdziału

Zgodność systemowa w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki.

Jeśli nie znasz dokładnej nazwy drukarki, sprawdź ją na dołączonej płycie Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.

Poniższa procedura opisuje ogólne czynności wymagane przy drukowaniu w różnych aplikacjach systemu Windows. Dokładne czynności drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od poszczególnych aplikacji. Aby uzyskać informacje o dokładnej procedurze drukowania danej aplikacji, patrz dołączony do niej

Podręcznik użytkownika.

1

Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany.

2

Wybierz Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno Drukuj.

Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji.

W oknie Drukuj wybiera się podstawowe ustawienia drukowania.

Do ustawień tych należy liczba kopii i zakres drukowanych stron.

Upewnij się, że drukarka została wybrana.

3

Wybierz sterownik drukarki z rozwijanej listy Nazwa.

4

Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki, kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukowanie

używanej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Ustawienia drukarki” na stronie 13.

Jeżeli w oknie drukowanie znajduje się opcja Konfiguracja,

Drukarka lub Opcje, należy ją kliknąć, a następnie kliknąć

Właściwości na następnym ekranie.

5

Kliknij OK, aby zamknąć okno właściwości drukarki.

6

Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij OK lub Drukuj w oknie Drukuj.

12

Podstawy drukowania

Ustawienia drukarki

Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki potrzebnych przy korzystaniu z niej.

Gdy właściwości drukarki są wyświetlone, można sprawdzać i zmieniać ustawienia potrzebne w celu zadania drukowania.

Okno właściwości drukarki może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. Ta instrukcja obsługi oprogramowania prezentuje okno

Właściwości dla systemu Windows XP.

Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.

Jeżeli korzystasz z okna właściwości drukarki za pośrednictwem folderu

Drukarki, wyświetlone zostają dodatkowe zakładki systemu Windows

(patrz Instrukcja użytkownika systemu Windows) oraz zakładka

Drukarka (patrz „Karta Drukarka” na stronie 16).

U

WAGI

:

Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone w sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień najpierw ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie pozostałe ustawienia.

Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki.

Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich podręcznikach użytkownika lub w pomocy online.

1. Kliknij przycisk

Start

systemu Windows.

2. Wybierz Drukarki i faksy.

3. Wybierz ikonę sterownika drukarki.

4. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę sterownika i wybierz

Preferencje drukowania.

5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.

Karta Układ

Zakładka Układ udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu na wydrukowanej stronie. Opcje układu zawiera Wiele stron na jednej

i Plakat. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12, aby uzyskać

więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki.

1

2

1

Orientacja

Orientacja umożliwia wybór kierunku, w jakim informacje zostaną wydrukowane na stronie.

Pionowa drukuje poprzecznie (tak jak w liście).

Pozioma drukuje podłużnie (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym).

Pionowa

Pozioma

Obrót o 180 stopni umożliwia obrót strony o 180 stopni.

2

Opcje układu

Opcje układu umożliwia wybór zaawansowanych opcji drukowania.

Można wybrać Wiele stron na jednej, Plakat i Drukowanie broszury.

• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)” na stronie 18.

• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie plakatów” na stronie 19.

• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie broszur” na stronie 19.

13

Podstawy drukowania

Karta Papier

Poniższe opcje służą do ustawiania podstawowych specyfikacji obsługi

papieru podczas korzystania z właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12, aby uzyskać więcej informacji na temat

korzystania z właściwości drukarki.

Kliknij zakładkę Papier, aby uzyskać dostęp do różnych opcji papieru.

1

2

3

4

5

6

1

kopie

kopie umożliwia wybór liczby kopii do wydruku. Można wybrać od 1 do 999 kopii.

2

Rozmiar

Rozmiar umożliwia ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do podajnika.

Jeżeli żądany rozmiar nie jest wymieniony w polu Rozmiar, kliknij Własny

Gdy pojawi się okno Własny rozmiar strony, ustaw rozmiar papieru i kliknij OK. Ustawienie pojawi się na liście, więc można je będzie wybrać.

3

Źródło

Należy upewnić się, że w opcji Źródło ustawiono odpowiedni podajnik papieru.

Podczas drukowania na materiałach specjalnych, takich jak koperty i folie przezroczyste, należy używać opcji Podawanie ręczne.

Jeśli używany jest zasobnik ręczny lub zasobnik uniwersalny, należy wkładać arkusze pojedynczo.

Jeśli jako źródło papieru ustawiono opcję Automatyczny wybór, drukarka automatycznie pobierze materiał do drukowania w następującej kolejności zasobników: zasobnik ręczny lub zasobnik uniwersalny, zasobnik 1, opcjonalny zasobnik 2.

4

Typ

Ustaw Typ, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W przeciwnym razie jakość wydruku może nie spełniać Twoich oczekiwań.

Bawełniany: Papier bawełniany 75~90 g/m

2

100%.

, taki jak Gilbert 25% i Gilbert

Zwykły papier: Zwykły papier. Wybierz ten typ w przypadku drukarki monochromatycznej i wydruku na papierze bawełnianym 60 g/m

2

.

Papier makulaturowy: Papier wtórny 75~90 g/m

2

.

Papier kolorowy: Papier kolorowy 75~90 g/m

2

.

5

Pierw. str.

Ta opcja umożliwia drukowanie pierwszej strony na papierze innego typu niż reszta dokumentu. Należy wybrać źródło papieru dla pierwszej strony.

Przykładowo jako rodzaj papieru dla pierwszej strony z zasobnika uniwersalnego wybierz papier gruby, a zwykły papier dla zasobnika 1.

Następnie wybierz opcję Zasobnik 1 z listy Źródło oraz opcję Zasobnik

uniwersalny z listy Pierw. str..

6

Skalowanie

Skalowanie umożliwia automatyczne lub ręczne skalowanie zadania drukowania na stronę. Można wybrać Brak, Pomniejsz/zwieksz lub Dopasuj do str.

• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego” na stronie 21.

• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony” na stronie 21.

Wpisz własną nazwę, z której chcesz korzystać.

Podaj rozmiar papieru.

14

Podstawy drukowania

Karta Grafika

Poniższe opcje grafiki mogą być wykorzystane w celu dostosowania

jakości druku do konkretnych potrzeb. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12 w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania

z właściwości drukarki.

Kliknij na zakładce Grafika, aby wyświetlić właściwości pokazane poniżej.

Opcje zaawansowane

Można ustawić zaawansowane ustawienia, klikając przycisk Opcje

zaawansowane.

Jakość

Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu drukarki.

Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Wyższa rozdzielczość może być przyczyną wydłużenia czasu potrzebnego do wydrukowania dokumentu.

Tryb koloru

Możesz wybrać opcje dotyczące kolorów. Wybór opcji Kolor przynosi najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych. Jeżeli kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości, należy wybrać opcję Skala szarości. Jeśli chcesz dostosować kolory ręcznie, wybierz opcję Ręczne i kliknij przycisk Dostosowanie koloru lub

Korekta koloru.

Dostosowanie koloru: Opcja umożliwia dostosowanie wyglądu obrazów przez zmianę opcji Levels.

Korekta koloru: Poziom kolorów na wydruku można dostosować do kolorów na ekranie przy użyciu opcji Settings.

Opcje TrueType: Ta opcja określa instrukcje przekazywane przez sterownik do drukarki, dotyczące sposobu odwzorowywania na wydruku tekstu znajdującego się w dokumencie. Wybierz odpowiednie ustawienie zgodnie ze stanem dokumentu.

Opcja może być dostępna tylko w systemie Windows 9x/Me, w zależności od używanego modelu drukarki.

- Pobierz jaco mapy bitowe: W przypadku wybrania tej opcji sterownik pobierze dane o czcionkach w postaci map bitowych. Dokumenty o skomplikowanych czcionkach, takich jak koreańskie lub chińskie, będą się przy tym ustawieniu drukować szybciej.

- Drukuj jako grafike: Wybranie tej opcji powoduje, że sterownik będzie pobierał dane czcionek jako obrazy. To ustawienie może zwiększyć wydajność (prędkość drukowania) w przypadku druku dokumentów o dużej liczbie elementów graficznych i niewielkiej liczbie czcionek TrueType.

Drukuj cały tekst w kolorze czarnym: Cały tekst dokumentu zostanie wydrukowany na czarno, niezależnie od jego koloru na ekranie.

Darken Text: Przy zaznaczonej opcji Darken Text (Zaciemniony tekst) cały tekst dokumentu może być wydrukowany ciemniej niż w normalnym dokumencie.

15

Podstawy drukowania

Karta Dodatki

Istnieje możliwość wyboru opcji wydruku dokumentu. Więcej informacji

na temat korzystania z właściwości drukarki znajdziesz w „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

Kliknij zakładkę Dodatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

1

2

3

Karta Informacje

Wykorzystaj zakładkę Informacje, aby wyświetlić informację o prawach autorskich oraz numer wersji sterownika. Jeżeli masz przeglądarkę internetową, możesz połączyć się z Internetem, klikając ikonę strony

WWW. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do właściwości

drukarki zawiera „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

Karta Drukarka

Uzyskując dostęp do właściwości drukarki przez folder Drukarki, można korzystać z zakładki Drukarka. Można ustawić konfigurację drukarki.

Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich podręcznikach lub w pomocy online.

1

Kliknij menu Start systemu Windows.

2

Wybierz Drukarki i faksy.

3

Wybierz ikonę sterownika drukarki.

4

Kliknij prawym klawiszem ikonę sterownika i wybierz Właściwości.

5

Kliknij zakładkę Drukarka i ustaw opcje.

1

Znak wodny

Można utworzyć obraz tekstowy tła, drukowany na każdej stronie

dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Stosowanie znaków wodnych” na stronie 22.

2

Nakładka

Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz

„Stosowanie nakładek” na stronie 23.

U

WAGA

: Funkcja Nakladka nie jest obsługiwana w środowisku NT 4.0.

3

Opcje wydruku

Kolejność druku: Można ustawić kolejność drukowania stron.

Odpowiednią kolejność można wybrać z rozwijanej listy.

- Normalna: Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony pierwszej do ostatniej.

- Odwróć wszystkie strony: Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony ostatniej do pierwszej.

- Drukuj strony nieparzyste: Drukowane są jedynie strony nieparzyste.

- Drukuj strony parzyste: Drukowane są jedynie strony parzyste.

16

Podstawy drukowania

Korzystanie z ulubionych ustawień

Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej zakładki właściwości, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego zastosowania.

Aby zachować pozycję Ulubione:

1

Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.

2

Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.

3

Kliknij Zapisz.

Gdy zapiszesz Ulubione, wszystkie obecne ustawienia sterownika zostaną zapisane.

Aby wykorzystać zapisane ustawienia, wybierz pozycję z rozwijanej listy

Ulubione. Drukarka będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami z listy Ulubione.

Aby usunąć pozycję z Ulubionych, wybierz ją z listy i kliknij Usun.

Można także przywrócić domyślne ustawienia drukarki, wybierając

Domyslny dla drukarki z listy.

Korzystanie z pomocy

Drukarka posiada ekran pomocy, który może zostać uaktywniony przez kliknięcie przycisku Pomoc w oknie właściwości drukarki. Na ekranach pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki, dostępnych w sterowniku drukarki.

Można także kliknąć z górnego prawego rogu okna, a następnie kliknąć dowolne ustawienie.

17

Podstawy drukowania

3

Zaawansowane opcje drukowania

Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania i zaawansowane zadania drukowania.

U

WAGA

:

• Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki. Jednak układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.

• Jeśli potrzebna jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na załączonej płycie Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje:

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

(drukowanie N stron)

Drukowanie plakatów

Drukowanie broszur

Drukowanie na obu stronach papieru

Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego

Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony

Stosowanie znaków wodnych

Stosowanie nakładek

1 2

3 4

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)

Można wybrać liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można drukować maksymalnie 16 stron.

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Z zakładki Uklad wybierz Wiele stron na jednej z listy rozwijanej Rodzaj.

3

Liczbę stron, jaką chcesz wydrukować na arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16), wybierz z listy rozwijanej Strony na jednej.

4

Wybierz układ stron z listy rozwijanej Kolejnosc stron.

Zaznacz Drukuj obwódke strony, aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu.

5

Kliknij zakładkę Papier, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.

6

Kliknij OK i wydrukuj dokument.

18

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

Drukowanie plakatów

Ta opcja umożliwia drukowanie jednostronnego dokumentu na 4, 9 lub

16 arkuszach papieru w celu przeklejenia arkuszy tak, by tworzyły jeden dokument o rozmiarze plakatu.

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Kliknij zakładkę Uklad, wybierz Plakat z rozwijanej listy Rodzaj.

Drukowanie broszur

9

8

9

8

Ta funkcja pozwala na drukowanie stron po obu stronach kartki i na takie rozmieszczenie kartek, aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę.

1

Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno

właściwości drukarki. Zobacz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Z zakładki Uklad wybierz Drukowanie broszury z listy rozwijanej

Rodzaj.

3

Konfiguracja opcji plakatu:

Można wybrać układ strony spośród 2x2, 3x3 lub 4x4. Jeśli wybierzesz 2x2, wydruk zostanie automatycznie rozciągnięty, aby pokryć 4 fizyczne strony.

Aby ułatwić sklejenie kartek, można podać szerokość nakładania się obrazu w milimetrach lub calach.

0,15 mm

0,15 mm

4

Kliknij zakładkę Papier, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.

5

Kliknij OK i wydrukuj dokument. Można teraz ukończyć plakat, sklejając arkusze ze sobą.

19

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

U

WAGA

: Opcja drukowania broszur dostępna jest tylko wtedy, gdy jest wybrana opcja Rozmiar na karcie Papier.

3

Kliknij kartę Papier i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru

4

Kliknij OK i wydrukuj dokument.

5

Po wydrukowaniu złóż i zszyj strony.

Drukowanie na obu stronach papieru

Można drukować na obu stronach papieru. Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu.

Dostępne opcje:

Ustawienie drukarki Jeśli wybierzesz tę opcję, jej działanie będzie zależało od ustawień wprowadzonych w panelu sterowania drukarki.

Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji.

Brak

Długa krawędź typowy układ przy oprawianiu książek

Krótka krawędź układ często stosowany w kalendarzach

2

2

2

3

5

5

3

Długa krawędź

2

5

3

Krótka krawędź

3

5

W

SKAZÓWKA

:

• Nie należy drukować po obu stronach etykiet, folii przezroczystych, kopert lub grubego papieru. Może to spowodować zakleszczenie papieru i uszkodzenie drukarki.

• Drukowanie dwustronne możliwe jest tylko przy podanych rozmiarach papieru: A4, Letter, Legal i Folio, ważących

75~90g/m

2

.

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Na karcie Uklad wybierz orientację papieru.

3

W sekcji Druk dwustronny wybierz odpowiednią opcję oprawiania dwustronnego.

4

Kliknij kartę Papier i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru.

5

Kliknij przycisk OK i wydrukuj dokument.

Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu.

U

WAGA

: Jeśli drukarka nie ma zespołu druku dwustronnego, należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. Po zakończeniu zadania drukowania wyświetlone zostanie okno ze wskazówkami dotyczącymi drukowania.

Aby dokończyć zadanie drukowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

20

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego

Można zmienić rozmiar zawartości strony, aby na wydrukowanej stronie była ona większa lub mniejsza.

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Z zakładki Papier wybierz Pomniejsz/zwieksz na liście rozwijanej

Rodzaj.

3

Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Procent.

Można także klikać przyciski lub .

A

Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony

Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania do dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru dokumentu cyfrowego. Ta funkcja może być przydatna w razie konieczności sprawdzenia szczegółów w małym dokumencie.

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Z zakładki Papier wybierz Dopasuj do str. na liście rozwijanej

Rodzaj.

3

Wybierz właściwy rozmiar z listy rozwijanej Docelowa strona.

4

Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.

5

Kliknij OK i wydrukuj dokument.

4

Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.

5

Kliknij OK i wydrukuj dokument.

21

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

Stosowanie znaków wodnych

Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Na przykład można ukośnie wydrukować duży szary napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.

Drukarka posiada kilka znaków wodnych, które mogą być modyfikowane; istnieje również możliwość dodawania nowych do listy.

Stosowanie istniejących znaków wodnych

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Kliknij zakładkę Dodatki i wybierz żądany znak wodny z listy rozwijanej Znak wodny. W obrazie podglądu zostanie wyświetlony znak wodny.

Tworzenie znaków wodnych

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.

Pojawi się okno Edytuj znak wodny.

Podgląd obrazu

3

Kliknij OK i rozpocznij drukowanie.

U

WAGA

: Obraz podglądu wyświetla wygląd strony przewidzianej do drukowania.

3

Wprowadź wiadomość tekstową w polu Tresc znaku wodnego.

Można wpisać do 40 znaków. Wiadomość zostanie wyświetlona w oknie podglądu.

Przy zaznaczonym polu Tylko pierwsza strona znak wodny drukowany jest jedynie na pierwszej stronie.

4

Wybierz opcje znaku wodnego.

Można wybrać nazwę, styl, rozmiar i poziom szarości czcionki z sekcji Atrybuty czcionki oraz określić kąt znaku wodnego w sekcji Kat znaku.

5

Kliknij Dodaj, aby dodać nowy znak wodny do listy.

6

Po skończeniu edycji kliknij OK i rozpocznij drukowanie.

Aby zaprzestać drukowania znaku wodnego, wybierz <Bez znaku

wodnego> z listy rozwijanej Znak wodny.

22

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

Edycja znaków wodnych

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.

Pojawi się okno Edytuj znak wodny.

3

Wybierz znak wodny, który chcesz edytować z listy Biezace znaki

wodne, i zmień treść oraz opcje znaku wodnego.

4

Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.

5

Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.

Usuwanie znaków wodnych

1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

2

Z zakładki Dodatki kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.

Pojawi się okno Edytuj znak wodny.

3

Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Biezace znaki

wodne, i kliknij Usun.

4

Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Stosowanie nakładek

Co to jest nakładka?

Nakładki to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku specjalnego formatu, które można wydrukować na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast używać wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy.

Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do drukarki. Wystarczy wydać drukarce polecenie drukowania nakładki na dokumencie.

U

WAGA

: Funkcja Nakladka nie jest obsługiwana w środowisku NT 4.0.

Tworzenie nowej nakładki strony

Aby można było korzystać z nakładki, należy utworzyć nową nakładkę strony, zawierającą logo firmy lub obraz.

1

Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, które mają być użyte na nowej nakładce strony. Umieść elementy dokładnie tak, jak mają być drukowane w nakładce.

2

Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz ustawienia drukarki.

Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

3

Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Nakladka.

Podgląd obrazu

23

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

4

W oknie Edycja nakładki kliknij Utwórz nakladke.

5

W oknie Utwórz nakladke należy w polu tekstowym Nazwa pliku wpisać nazwę. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę docelową.

(Domyślnie jest to C:\FormOver.)

Stosowanie nakładek stron

Po utworzeniu nakładki jest ona gotowa do wydrukowania wraz z dokumentem. Aby wydrukować nakładkę wraz z dokumentem:

1

Utwórz lub otwórz dokument, który ma być wydrukowany.

2

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,

należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.

3

Kliknij zakładkę Dodatki.

4

Z listy rozwijanej Nakladka wybierz żądaną nakładkę.

5

Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście Nakladka, kliknij przyciski Edytuj i Zaladuj nakladke, a następnie wybierz plik nakładki.

Jeżeli żądany plik nakładki przechowywany jest w zewnętrznym źródle, można go również załadować podczas korzystania z okna

Zaladuj nakladke.

Po wybraniu pliku kliknij Otwórz. Plik pojawi się w polu Lista

nakladek i jest dostępny do drukowania. Wybierz nakładkę z pola Lista nakladek.

6

Kliknij Zapisz. Nazwa pojawi się w polu Lista nakladek.

7

Kliknij OK lub Tak, aby zakończyć tworzenie nakładki.

Plik nie zostanie wydrukowany. Zamiast tego zostanie zapisany na dysku twardym komputera.

U

WAGA

: Rozmiar strony dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentów, które będą drukowane z nakładką. Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.

24

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

6

W razie potrzeby kliknij Potwierdzaj nakladanie stron podczas

druku. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru każdorazowo po wysłaniu dokumentu do drukowania użytkownik będzie monitowany o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być drukowana nakładka.

Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, a nakładka została wybrana, będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.

7

Kliknij OK lub Tak przed rozpoczęciem drukowania.

Wybrana nakładka zostanie pobrana wraz dokumentem do wydruku i będzie wydrukowana wraz z nim.

U

WAGA

: Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu, z którym drukowana będzie nakładka.

Usuwanie nakładek stron

Nieużywane nakładki stron można usunąć.

1

W oknie właściwości drukarki kliknij zakładkę Dodatki.

2

Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Nakladka.

3

Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z pola Lista nakladek.

4

Kliknij Usun nakladke.

5

Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, kliknij Tak.

6

Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.

25

Z

AAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

4

Lokalne udostępnianie drukarki

Istnieje możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do wybranego komputera, określanego w sieci jako „komputer hosta”.

Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc dotycząca innych systemów z rodziny Windows znajduje się w podręczniku użytkownika lub pomocy online.

U

WAGI

:

• Sprawdź, czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami operacyjnymi w specyfikacjach drukarki, w podręczniku użytkownika drukarki.

• Jeśli wymagana jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na dołączonej płycie Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.

Ustawianie komputera hosta

1

Uruchom system Windows.

2

Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.

3

Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.

4

Z menu Drukarka wybierz Udostępnianie.

5

Zaznacz pole Udostępnij tę drukarkę.

6

Wypełnij pole Nazwa udziału i kliknij OK.

Ustawianie komputera klienta

1

Kliknij prawym klawiszem przycisk Start systemu Windows i wybierz Eksplorator.

2

Otwórz folder sieciowy na lewym panelu.

3

Kliknij udostępnioną nazwę.

4

Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.

5

Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.

6

Z menu Drukarka wybierz Właściwości.

7

Z zakładki Porty kliknij Dodaj port.

8

Wybierz Port lokalny i kliknij Nowy port.

9

W polu Wprowadź nazwę portu wpisz udostępnianą nazwą.

10

Kliknij OK i Zamknij.

11

Kliknij Zastosuj i OK.

26

Lokalne udostępnianie drukarki

5

Korzystanie z programu

Smart Panel

Smart Panel to program, który monitoruje pracę drukarki i informuje o jej stanie, a także umożliwia dostosowanie jej ustawień. Smart Panel instaluje się automatycznie podczas instalacji oprogramowania drukarki.

U

WAGI

:

• Następujące komponenty są wymagane, aby używać tego programu:

- System operacyjny Windows 98 lub wyższy (Windows NT 4.0 może być używany tylko w przypadku drukarek sieciowych).

Aby dowiedzieć się, które systemy operacyjne są kompatybilne z drukarką, sprawdź w Instrukcji użytkownika drukarki.

- Do odtwarzania animacji flash w systemie pomocy HTML wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej.

• Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki dokładnie model drukarki posiadasz, przejrzyj załączoną płytę CD.

Informacje o programie Smart Panel

Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, program Smart Panel zostanie uruchomiony automatycznie i wyświetli informacje o błędzie. Możesz też ręcznie uruchomić program Smart Panel z paska zadań systemu

Windows. Dwukrotnie kliknij ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu

Windows.

Dwukrotnie kliknij tę ikonę.

Inny sposób: z menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy

nazwa sterownika drukarki

Smart Panel.

U

WAGI

:

• Jeżeli zainstalowana jest więcej niż jedna drukarka Samsung, najpierw wybierz model drukarki, z którym ma być używany program

Smart Panel. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu Windows, a następnie wybierz nazwę drukarki.

• Okno programu Smart Panel i jego zawartość zaprezentowane w sekcji Oprogramowanie mogą się różnić w zależności od używanej drukarki.

Program Smart Panel wyświetla obecny stan drukarki oraz inne informacje, umożliwia zmianę ustawień, a także informuje o poziomie toneru w kasecie (kasetach).

1

4

5

2

3

1

Poziom toneru

Możesz sprawdzić poziom toneru w kasecie (kasetach). Drukarka oraz ilość kaset z tonerem, widoczne w oknie powyżej, mogą się różnić w zależności od używanej drukarki.

2

Kup Teraz

Możesz zamówić nową kasetę z tonerem przez Internet.

3

Pod. wyk. i usuw. usterek

Aby rozwiązać problemy, możesz skorzystać z pomocy.

4

Ustawienia drukarki

Okno Programu do ustawiania opcji drukarki umożliwia konfigurację opcji drukarki.

U

WAGI

:

Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, zamiast okna

Programu do ustawiania opcji drukarki pojawi się okno Usługa

WWW SyncThru.

5

Ustawienia sterownika

Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki, potrzebnych podczas jej używania.

Aby uzyskać więcej informacji, Patrz “Ustawienia drukarki” na stronie 13.

Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów

W Podręczniku rozwiązywania problemów znajdziesz wyjaśnienia dotyczące błędów drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu Windows, a następnie wybierz Pod. wyk. i usuw. usterek.

27

Korzystanie z programu Smart Panel

Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki

Za pomocą Programu do ustawiania opcji drukarki możesz skonfigurować i sprawdzić ustawienia drukarki.

1

Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu Windows, a następnie wybierz Ustawienia drukarki.

2

Zmień ustawienia.

3

Aby przesłać zmiany do drukarki, kliknij przycisk Wyślij.

U

WAGI

:

Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, zamiast okna

Programu do ustawiania opcji drukarki pojawi się okno Usługa

WWW SyncThru.

Korzystanie z pomocy elektronicznej

Można korzystać z pomocy elektronicznej do Programu do ustawiania

opcji drukarki. Aby uzyskać pomoc, kliknij prawym przyciskiem myszy tekst lub ikonę, a następnie wybierz polecenie „Co to jest?”. Zostanie wyświetlone okienko z wyjaśnieniem.

Zmiana ustawień programu

Smart Panel

Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu

Windows, a następnie wybierz Opcje.

Zostanie otwarte następujące okno.

Wyświetlaj, gdy drukarka sieciowa ukończy zadanie:

Po zakończeniu zadania wyświetli się okno podręczne programu

Smart Panel lub dymek.

(Tylko dla drukarek sieciowych).

Wyświetlaj, gdy wystąpi błąd podczas drukowania: Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, pojawi się okno podręczne programu Smart Panel lub dymek.

Wyświetlaj za pomocą: Możesz wybrać sposób, w jaki zostanie wyświetlony komunikat. Jeżeli wybierzesz Okna wyskakującego

(inteligentnego panelu), komunikat pojawi się w podręcznym oknie programu Smart Panel.

Uruchom monitor zadań po zapisaniu zadania w drukarce:

Jeżeli zadania drukowania przechowane są na twardym dysku drukarki, otwarte zostanie okno Monitora zadań.

(Dotyczy wyłącznie drukarek sieciowych z wbudowanym twardym dyskiem).

Zaplanuj automatyczne sprawdzanie stanu co: Stan drukarki jest regularnie aktualizowany. Ustawienie wartości zbliżonej do

1 sekundy sprawia, że komputer częściej sprawdza stan drukarki, umożliwiając w ten sposób szybszą reakcję na błąd drukarki.

28

Korzystanie z programu Smart Panel

6

Używanie drukarki w systemie

Linux

Tej drukarki można używać w środowisku Linux.

Niniejszy rozdział obejmuje:

Wymagania systemowe

Instalacja sterownika drukarki

Zmiana metody podłączenia drukarki

Odinstalowanie sterownika drukarki

Stosowanie narzędzia konfiguracji

Zmiana LLPR Properties (właściwości LLPR)

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne

• Redhat — wersje 7.1 i nowsze

• Linux Mandrake — wersje 8.0 i nowsze

• SuSE — wersje 7.1 i nowsze

• Caldera OpenLinux — wersje 3.1 i nowsze

• Turbo Linux — wersja 7.0 i nowsze

• Slackware — wersje 8.1 i nowsze

Zalecane parametry sprzętu

• Pentium IV 1 GHz lub szybszy

• 256 MB lub więcej RAM

• Dysk HDD 1 GB lub większy

Oprogramowanie

• Glibc — wersja 2.1 lub nowsza

• GTK+ — wersja 1.2 lub nowsza

• GhostScript

U

WAGI

:

• Okno właściwości drukarki Linuksa, zaprezentowane w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.

Jednakże układ właściwości jest zbliżony.

Nazwę drukarki można sprawdzić na dostarczonej płycie

Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.

29

Używanie drukarki w systemie Linux

Instalacja sterownika drukarki

1

Upewnij się, że drukarka została przyłączona do komputera.

Włącz komputer i drukarkę.

2

Gdy pojawi się okno Administrator Login (logowanie administratora), wpisz „root” w polu Login i wprowadź hasło systemowe.

U

WAGA

: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, należy się zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, powinien poprosić administratora.

3

Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu.

Płyta CD-ROM zostanie uruchomiona automatycznie.

U

WAGA

:

Jeżeli płyta CD-ROM nie uruchomi się automatycznie,

[[email protected] /root]# mount -t iso9660 / dev/ hdc/ mnt/

cdrom(Przy założeniu, że ścieżka /dev/hdc wskazuje napęd z dyskiem oprogramowania drukarki i że występuje katalog /mnt/cdrom).

[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (katalog CD-ROM)

[[email protected] cdrom]# ./setup.sh

4

Wybierz rodzaj instalacji, Recommended albo Expert, a następnie kliknij Continue.

Przy Expert wybierz żądaną opcję, a następnie kliknij Begin

Install.

6

Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki. Po zakończeniu instalacji kliknij Start.

Recommended jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga żadnej interakcji. Expert instalacja umożliwia wybór ścieżki instalacji lub systemu drukowania.

5

Jeśli wybrałeś Recommended, przejdź do kroku 6.

7

Zostanie otwarte okno Konfiguracja drukarki w systemie Linux

(Linux Printer Configuration). Kliknij ikonę Add Printer na pasku narzędzi u góry okna.

U

WAGA

:

W zależności od używanego systemu drukowania może zostać wyświetlone okno Administrator Login (logowanie administratora). Wpisz „root” w polu Login i wprowadź hasło systemowe.

8

Zostaną wyświetlone drukarki aktualnie zainstalowane w systemie.

Wybierz żądaną drukarkę. U góry okna Add a Printer (dodaj drukarkę) zostaną wyświetlone zakładki funkcji wybranej drukarki.

U

WAGA

: Jeżeli drukarka obsługuje drukowanie PS, zaleca się wybór sterownika PS.

30

Używanie drukarki w systemie Linux

9

Kliknij zakładkę Connection i upewnij się, że port drukarki jest poprawnie ustawiony. Jeśli nie, zmień ustawienia urządzenia.

10

Można użyć zakładki Settings i zakładki Queue, aby wyświetlić aktualne ustawienia drukarki. W razie konieczności można zmienić ustawienia.

U

WAGA

: Opcje mogą się różnić w zależności od używanej drukarki.

Pola Description i Location na ekranie Queue (kolejka) mogą się nie pojawić. Zależy to od używanego systemu drukowania.

11

Aby wyjść, kliknij OK.

12

Kiedy okno wskazuje, że nowa drukarka została pomyślnie skonfigurowana, kliknij OK.

13

Zostanie ponownie otwarte okno Linux Printer Configuration

(konfiguracja drukarki w systemie Linux). Z zakładki Info można wyświetlić informacje o sterowniku drukarki. W razie konieczności można zmienić ustawienia drukarki. Aby uzyskać więcej informacji

o zmianie ustawień drukarki, patrz „Stosowanie narzędzia konfiguracji” na stronie 32.

Zmiana metody podłączenia drukarki

Jeżeli zmienisz metodę podłączenia drukarki z USB na równoległe lub odwrotnie w trakcie używania, musisz przekonfigurować drukarkę

Linuksa przez dodanie drukarki do systemu. Wykonaj następujące czynności:

1

Upewnij się, że drukarka została podłączona do komputera.

Włącz komputer i drukarkę.

2

Gdy pojawi się okno Administrator Login (logowanie administratora), wpisz „root” w polu Login (logowanie) i wprowadź hasło systemowe.

U

WAGA

: Aby zainstalować w systemie drukowania nową drukarkę, należy się zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, powinien poprosić administratora.

3

Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu pulpitu wybierz Linux

Printer, a następnie Configuration Tool.

Można także otworzyć okno Linux Printer Configuration

(konfigurowanie drukarki Linuksa), wpisując „linux-config” w konsoli.

4

Kiedy pojawi się okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki Linuksa), kliknij ikonę Add Printer na pasku narzędzi u góry okna.

5

Kliknij zakładkę Connection u góry okna Add a Printer (dodaj drukarkę).

Upewnij się, że port drukarki został poprawnie ustawiony.

Jeśli nie, zmień ustawienia urządzenia.

6

Kliknij OK.

31

Używanie drukarki w systemie Linux

Odinstalowanie sterownika drukarki

1

Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu pulpitu wybierz Linux

Printer, a następnie Configuration Tool.

Stosowanie narzędzia konfiguracji

Narzędzie konfiguracji umożliwia dostęp do zadań administracyjnych, w tym dodawanie i usuwanie nowych drukarek oraz zmiana ich ustawień ogólnych. Zwykli użytkownicy mogą je również uruchomić, aby łatwo przeglądać kolejki zadań, sprawdzać ustawienia drukarki i zmieniać ich lokalne ustawienia.

Aby użyć narzędzia konfiguracji:

1

Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu ekranu wybierz Linux

Printer, a następnie Configuration Tool. Zostanie ponownie otwarte okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki

Linuksa).

Można również otworzyć to okno z konsoli, wpisując

linux-config”.

2

Okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki Linuksa) wyświetla listę zainstalowanych drukarek na lewym panelu. Na prawym panelu wyświetlane są karty przedstawiające informacje o aktualnie wybranej drukarce.

Wybierz sterownik drukarki, jeśli nie jest on wybrany.

Można także otworzyć okno Linux Printer Configuration

(konfigurowanie drukarki Linuksa), wpisując „linux-config” w konsoli.

2

W oknie Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki

Linuksa) wybierz polecenie Uninstall z menu File.

3

Zostanie wyświetlone okno Administrator Login (logowanie administratora). Wpisz „root” w polu Login i wprowadź hasło systemowe. Kliknij Proceed.

U

WAGA

: Aby odinstalować oprogramowanie drukarki, należy zalogować się jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, powinien poprosić administratora.

4

Pojawi się okno z monitem o potwierdzenie kontynuowania odinstalowania. Kliknij Yes.

5

Wybierz Complete uninstall, a następnie kliknij Uninstall.

3

Zakładka Info pokazuje ogólne informacje o drukarce.

Jeśli jesteś użytkownikiem Internetu, możesz kliknąć Go to the

Web page for this printer, aby przejść do strony WWW firmy

Samsung.

Kliknij zakładkę Job, aby przeglądać i zarządzać kolejką zadań dla wybranej drukarki. Można zawiesić, wznowić lub usunąć konkretne zadania w kolejce. Możliwe jest także przeciąganie konkretnych zadań i upuszczanie ich w kolejce drukowania innych drukarek.

6

Kliknij OK, aby rozpocząć odinstalowanie.

7

Kiedy odinstalowanie zostanie zakończone, kliknij Finished.

32

Używanie drukarki w systemie Linux

Zakładka Properties umożliwia zmianę domyślnych ustawień drukarki.

Można również otworzyć okno LLPR Properties (właściwości LLPR) na następujące sposoby:

• Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu ekranu wybierz Linux

Printer, a następnie Linux LPR.

• Jeżeli okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki

Linuksa) jest otwarte, wybierz Test Print z menu Print.

3

Zostanie otwarte okno LLPR Properties (właściwości LLPR).

U

WAGA

: Zwykli użytkownicy mogą przełączyć domyślne ustawienia systemowe, zdefiniowane przez administratora. Kiedy zwykły użytkownik kliknie Apply, ustawienia użytkownika zostaną zachowane w profilu użytkownika i mogą być później wykorzystywane z LLPR.

Jeżeli administrator korzysta z narzędzia konfiguracji, ustawienia zostaną zapisane jako globalne ustawienia domyślne.

Zmiana LLPR Properties

(właściwości LLPR)

Można dostosować ustawienia drukarki, otwierając okno LLPR

Properties (właściwości LLPR).

Aby otworzyć okno LLPR Properties (właściwości LLPR):

1

Z aplikacji, której używasz, wybierz polecenie Print.

2

Gdy otworzy się okno Linux LPR, kliknij Properties.

Kliknij przycisk Properties

(właściwości).

U góry okna znajduje się sześć następujących zakładek:

General – Umożliwia zmianę rozmiaru papieru, typu papieru, źródła papieru, orientacji dokumentów, włączenie funkcji duplex, dodawanie początkowych i końcowych nagłówków i zmianę liczby stron na arkusz.

Margins – Umożliwia określenie marginesów strony. Grafika po prawej pokazuje aktualne ustawienia. Wybrane marginesy nie są stosowane przy drukowaniu danych w formacie PostScript.

Image – Umożliwia ustawienie opcji obrazu, które będą wykorzystywane podczas druku plików obrazów, np. kiedy dokument niepostscriptowy jest przekazany do LLPR z wiersza poleceń. Ustawienia koloru obowiązują także przy druku dokumentów postscriptowych.

Text – Umożliwia wybór gęstości tekstu i włączanie lub wyłączanie wyróżniania składni kolorem.

HP-GL/2 – Umożliwia określenie domyślnych opcji do druku dokumentów w formacie HP-GL/2, stosowanym w ploterach.

Advanced – Umożliwia zastępowanie ustawień domyślnych drukarki.

Jeśli klikniesz przycisk Save u dołu okna, opcje zostaną zachowane pomiędzy sesjami LLPR.

Użyj przycisku Help, aby obejrzeć szczegóły na temat opcji w oknie.

4

Aby zastosować opcje, kliknij OK w oknie LLPR Properties

(właściwości LLPR). Powrócisz do okna Linux LPR.

Aby rozpocząć drukowanie, kliknij OK.

33

Używanie drukarki w systemie Linux

7

Używanie drukarki w środowisku Macintosh

Drukarka obsługuje komputery Macintosh z wbudowanym portem

USB lub kartą sieciową 10/100 Base-TX. W przypadku drukowania plików z komputerów Macintosh można używać sterownika CUPS po zainstalowaniu pliku PPD.

Uwaga:

Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego.

Należy się upewnić, czy drukarka obsługuje interfejs sieciowy, zapoznając się ze Specyfikacjami drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

Instalacja oprogramowania w środowisku Macintosh

Konfigurowanie drukarki

Drukowanie

Instalacja oprogramowania w środowisku Macintosh

Płyta CD-ROM dołączona do drukarki zawiera plik PPD umożliwiający zainstalowanie na komputerze Macintosh sterownika

CUPS lub sterownika drukarki Apple LaserWriter

(dostępne tylko w przypadku korzystania z drukarki obsługującej sterownik języka

PostScript)

.

Przed instalacją oprogramowania drukarki należy się upewnić, czy są spełnione następujące wymagania:

Element

System operacyjny

Wymagania

Mac OS X 10.3 ~ 10.4

Pamięć RAM 128 MB

Wolne miejsce na dysku 200 MB

Zainstaluj sterownik drukarki

1

Upewnij się, czy drukarka jest podłączona do komputera.

Włącz komputer i drukarkę.

2

Włóż do napędu dołączoną do drukarki płytę CD-ROM.

3

Kliknij dwa razy na ikonie CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha.

4

Kliknij dwukrotnie folder Installer.

5

Kliknij dwa razy na folderze Printer.

6

Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung SPLC Installer.

7

Podaj hasło i kliknij OK.

8

Otworzy się okno Instalatora Samsung SPL.

Kliknij Continue a następnie kliknij Continue.

9

Wybierz Easy Install i kliknij Install.

10

Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

Dezinstalacja sterownika drukarki

Dezinstalację przeprowadza się wtedy, gdy jest potrzebne uaktualnienie oprogramowania lub instalacja zakończy się niepowodzeniem.

1

Włóż do napędu dołączoną do drukarki płytę CD-ROM.

2

Kliknij dwa razy na ikonie CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha.

3

Kliknij dwukrotnie folder Installer.

4

Kliknij dwa razy na folderze Printer.

5

Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung SPLC Installer.

6

Podaj hasło i kliknij OK.

7

Otworzy się okno Instalatora Samsung SPL.

Kliknij Continue a następnie kliknij Continue.

8

Wybierz Uninstall i kliknij Uninstall.

9

Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk Quit.

34

Używanie drukarki w środowisku Macintosh

Konfigurowanie drukarki

Sposób konfiguracji drukarki różni się w zależności od tego, za pomocą jakiego kabla drukarka jest podłączona do komputera: sieciowego czy USB.

Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci

U

WAGA

:

Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego.

Przed podłączeniem drukarki należy się upewnić, czy drukarka obsługuje interfejs sieciowy, korzystając z informacji zawartych w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki.

1

Aby zainstalować pliki PPD i filtra na komputerze, postępuj

zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Instalacja oprogramowania w środowisku Macintosh” na stronie 34.

2

Otwórz Print Setup Utility z folderu Utilities.

3

Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.

4

Wybierz kartę IP Printing.

5

Wybierz opcję Socket/HP Jet Direct w polu Printer Type.

PRZY DRUKOWANIU DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO

WIELE STRON WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA MOŻNA

ZWIĘKSZYĆ PRZEZ WYBRANIE OPCJI GNIAZDA

(SOCKET) TYPU DRUKARKI.

6

Wprowadź adres IP drukarki w polu Printer Address.

7

Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue Name. Jeżeli nie można określić nazwy kolejki, należy najpierw użyć domyślnej nazwy kolejki.

8

Wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model oraz drukarkę z listy Model Name.

9

Kliknij przycisk Add.

10

Adres IP drukarki zostanie wyświetlony w obszarze Printer List i zostanie ustawiony jako adres drukarki domyślnej.

Dla komputera Macintosh podłączonego

przy użyciu kabla USB

1

Aby zainstalować pliki PPD i filtra na komputerze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Instalacja oprogramowania w środowisku Macintosh” na stronie 34.

2

Otwórz Print Setup Utility z folderu Utilities.

3

Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.

4

Wybierz kartę USB.

5

Wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model oraz drukarkę z listy Model Name.

6

Kliknij przycisk Add.

Drukarka zostanie wyświetlona w obszarze Printer List i zostanie ustawiona jako drukarka domyślna.

35

Używanie drukarki w środowisku Macintosh

Drukowanie

U

WAGA

:

• Okno właściwości drukarki działającej w środowisku Macintosh, przedstawione w instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki. Układ okna właściwości drukarki jest jednak zbliżony.

• Nazwę drukarki można sprawdzić na dostarczonej płycie

CD-ROM.

Drukowanie dokumentu

Wykorzystując do drukowania komputer Macintosh, należy sprawdzić ustawienia drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować z komputera Macintosh:

1

Otwórz aplikację systemu Macintosh i wybierz plik do drukowania.

2

Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych programach: Document Setup).

3

Wybierz rozmiar papieru, orientację, skalowanie i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Upewnij się, czy drukarka została wybrana.

Zmienianie ustawień drukarki

Podczas korzystania z drukarki można używać zaawansowanych funkcji drukowania.

W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu File. Nazwa drukarki, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanej drukarki. Z wyjątkiem nazwy, układ okna właściwości drukarki jest podobny.

Ustawienia układu strony

Karta Layout udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu na wydrukowanej stronie. Można drukować kilka stron na jednym arkuszu papieru.

Wybierz pozycję Layout z listy rozwijanej Presets, aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji. Więcej informacji zawiera część

„Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru” w następnej

kolumnie.

Mac OS 10.3

Mac OS 10.3

4

Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.

5

Wybierz żądaną liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać wydrukowane.

6

Kliknij przycisk Print po zakończeniu ustawiania opcji.

36

Używanie drukarki na komputerach Macintosh

Ustawienia funkcji drukarki

Karta Printer Features zawiera opcje umożliwiające wybór typu papieru oraz dostosowywanie jakości wydruku.

Wybierz pozycję Printer Features z listy rozwijanej Presets, aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji:

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. Jest to oszczędny sposób drukowania stron szkicowych.

1

W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu File.

2

Wybierz Layout.

Mac OS 10.3

Paper Type

Ustaw Type, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku.

Resolution(Quality)

Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu drukarki.

Możesz wybrać rozdzielczość drukowania. Im wyższa jest rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Wyższa rozdzielczość może być przyczyną wydłużenia czasu potrzebnego do wydrukowania dokumentu.

Color Mode

Ustawienie umożliwia wybór opcji koloru. Wybór opcji Color przynosi najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych. Jeżeli kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości, należy wybrać opcję Grayscale.

Mac OS 10.3

3

Z listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru.

4

W obszarze Layout Direction wybierz kolejność stron.

Aby drukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu, wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Border.

5

Po kliknięciu przycisku Print – na każdej stronie arkusza zostanie wydrukowana wybrana liczba stron.

37

Używanie drukarki na komputerach Macintosh

S

EKCJA

O

PROGRAMOWANIE

I

NDEKS

D

dezinstalacja, oprogramowanie

środowisko Macintosh 34

dokument, drukowanie

komputery Macintosh 36

system Windows 12

drukowanie

broszury 19

dokument 12

dopasuj do strony 21

dwustronne 20

N stron

komputery Macintosh 37

system Windows 18

na komputerach Macintosh 36

nakładka 23

plakat 22

skalowanie 21

z systemu Windows 12

znak wodny 22

drukowanie broszury 19

drukowanie dwustronne 20

drukowanie N stron

system Windows 18

drukowanie n stron

komputery Macintosh 37

I

instalacja sterownik drukarki

komputery Macintosh 34

system Linux 30

system Windows 4

J

język, zmiana 10

K

komputery Macintosh

drukowanie 36

konfigurowanie drukarki 35

sterownik

instalacja 34

M

monitor stanu, zastosowanie 27

N

nakładka

drukowanie 24

tworzenie 23

usuwanie 25

O

odinstalowanie, oprogramowanie

system Linux 32

system Windows 11

oprogramowanie dezinstalacja

środowisko Macintosh 34

instalacja

komputery Macintosh 34

system Linux 30

system Windows 4

odinstalowanie

system Linux 32

system Windows 11

ponowna instalacja

system Windows 10

wymagania systemowe

komputery Macintosh 34

system Linux 29

oprogramowanie drukarki dezinstalacja

system Windows 11

środowisko Macintosh 34

instalacja

komputery Macintosh 34

system Linux 30

system Windows 4

odinstalowanie

system Linux 32

orientacja, drukowanie

system Windows 13

38

oszczędzanie tonera, ustawianie 15

P

plakat, drukowanie 19

pomoc, zastosowanie 17

R

rodzaj papieru, ustawianie

system Linux 33

rozdzielczość drukarki, ustawianie

komputery Macintosh 37

system Windows 15

rozmiar papieru, ustawianie 14

S

system Linux

narzędzie konfiguracji 32

sterownik

instalacja 30

odinstalowanie 32

właściwości LLP 33

Ś

środowisko Macintosh sterownik

dezinstalacja 34

T

typ papieru, ustawianie

komputery Macintosh 37

U

ustawianie

opcja true-type 15 oszczędzanie tonera 15

rozdzielczość

komputery Macintosh 37

system Windows 15 tryb obrazu 15

ulubione 17

zaciemnienie 15

ustawienia ulubionych, zastosowanie 17

W

Właściwości układu, ustawianie

system Linux 33

właściwości dodatkowe, ustawianie 16

właściwości drukarki, ustawianie

komputery Macintosh 36

system Linux 33

system Windows 13

właściwości grafiki, ustawianie 15

właściwości papieru, ustawianie 14

właściwości układu, ustawianie

komputery Macintosh 36

system Windows 13

wymagania systemowe

komputery Macintosh 34

system Linux 29

Z

zaawansowanie drukowanie,

zastosowanie 18

znak wodny

drukowanie 22

edycja 23

tworzenie 22

usuwanie 23

ź

źródło papieru, ustawianie

system Linux 33

system Windows 14

39

www.samsungprinter.com

Rev. 1.05

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents