Samsung | CLP-650N | Instrukcja obsługi | Samsung CLP-650N Instrukcja obsługi

Samsung CLP-650N Instrukcja obsługi
Ten podręcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszelkie dane zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, bezpośrednie lub pośrednie,
wynikające z korzystania z niniejszego podręcznika lub związane z jego używaniem.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
• CLP-650 oraz CLP-650N są nazwami modeli urządzeń firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
• SAMSUNG oraz logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
• Nazwy Apple, TrueType, Laser Writer oraz Macintosh to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc.
• Nazwy Microsoft, Windows, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0
oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
• Wszystkie inne marki lub nazwy produktów to znaki towarowe odpowiednich firm lub organizacji.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Country
Web Site
Customer Care Center
Web Site
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88
(€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
www.samsung.com/uk
RUSSIA
8-800-200-0400
www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
010- 6475 1880
www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1600 1100 11
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP.
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
CZECH
REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/ph
DENMARK
38 322 887
www.samsung.com/dk
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
FINLAND
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
THAILAND
www.samsung.com/th
FRANCE
08 25 08 65 65
(€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr
1800-29-3232
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
GERMANY
01805 - 121213
(€ 0,12/min)
www.samsung.de
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
HUNGARY
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/za
ITALIA
199 153 153
www.samsung.com/it
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea
ii
SPIS
TREŚCI
1. Wprowadzenie
Funkcje specjalne ..................................................................................................................
Elementy drukarki ..................................................................................................................
Widok z przodu ................................................................................................................
Widok z prawej strony .......................................................................................................
1.1
1.3
1.3
1.3
2. Konfigurowanie drukarki
Rozpakowywanie ................................................................................................................... 2.1
Instalowanie kasety z tonerem ................................................................................................. 2.2
Wkładanie papieru ................................................................................................................. 2.4
Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku ................................................................................. 2.5
Podłączanie kabla drukarki ...................................................................................................... 2.7
Drukowanie lokalne .......................................................................................................... 2.7
Drukowanie sieciowe (tylko model CLP-650N) ...................................................................... 2.8
Włączanie drukarki ................................................................................................................. 2.8
Drukowanie strony testowej .................................................................................................... 2.8
Zmiana języka interfejsu ......................................................................................................... 2.9
Instalowanie oprogramowania drukarki ..................................................................................... 2.9
Wymagania systemowe ..................................................................................................... 2.9
Informacje o sterowniku drukarki ..................................................................................... 2.10
3. Korzystanie z panelu sterowania
Informacje o panelu sterowania ...............................................................................................
Wyświetlacz .....................................................................................................................
Przyciski ..........................................................................................................................
Korzystanie z menu panelu sterowania ......................................................................................
Dostęp do menu panelu sterowania .....................................................................................
Przegląd menu panelu sterowania .......................................................................................
Menu Informacje ..............................................................................................................
Menu Papier .....................................................................................................................
Menu Uklad .....................................................................................................................
Menu Grafika ...................................................................................................................
Menu Kolor ......................................................................................................................
Menu Drukarka ................................................................................................................
Menu Ustawienia ..............................................................................................................
Menu PCL ........................................................................................................................
Menu PostScript ...............................................................................................................
Menu Siec (tylko model CLP-650N) .....................................................................................
3.1
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.5
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8
3.8
4. Używanie materiałów do drukowania
Wybór papieru i innych nośników .............................................................................................
Rozmiary i pojemność .......................................................................................................
Wskazówki dotyczące stosowania papieru i materiałów specjalnych .........................................
Wkładanie papieru .................................................................................................................
Stosowanie zasobnika 1 ....................................................................................................
Stosowanie zasobnika opcjonalnego ....................................................................................
Stosowanie zasobnika uniwersalnego ..................................................................................
Podawanie ręcznie ............................................................................................................
Drukowanie na materiałach specjalnych ....................................................................................
Drukowanie na kopertach ..................................................................................................
Drukowanie na etykietach ..................................................................................................
Drukowanie na papierze z nadrukiem ..................................................................................
Drukowanie na brystolu lub materiałach o rozmiarze niestandardowym ....................................
iii
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
5. Podstawy drukowania
Drukowanie dokumentu .......................................................................................................... 5.1
Anulowanie zadania drukowania ............................................................................................... 5.1
6. Obsługa drukarki
Drukowanie strony konfiguracyjnej ........................................................................................... 6.1
Wymiana materiałów eksploatacyjnych ..................................................................................... 6.2
Zarządzanie kasetami z tonerem .............................................................................................. 6.2
Przechowywanie kaset z tonerem ........................................................................................ 6.2
Przewidywany okres eksploatacji kasety toneru .................................................................... 6.2
Rozprowadzanie toneru ..................................................................................................... 6.2
Wymiana kaset toneru ............................................................................................................ 6.4
Wymiana pasa transferowego papieru ....................................................................................... 6.5
Wymiana zespołu utrwalającego ............................................................................................... 6.7
Czyszczenie drukarki .............................................................................................................. 6.8
Czyszczenie zewnętrznej części drukarki .............................................................................. 6.8
Czyszczenie wnętrza drukarki ............................................................................................. 6.8
Zarządzanie drukarką ze strony WWW (tylko model CLP-650N) .................................................... 6.9
Ustawianie zawiadamiania e-mail ........................................................................................ 6.9
Ustawianie karty Informacje kontaktowe ........................................................................... 6.10
7. Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów — lista kontrolna .............................................................................. 7.1
Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem .................................................. 7.2
Usuwanie zakleszczeń papieru ................................................................................................. 7.4
W miejscu pobierania papieru ............................................................................................. 7.4
W zasobniku uniwersalnym ................................................................................................ 7.5
Wewnątrz drukarki ........................................................................................................... 7.6
W obszarze odbioru papieru ............................................................................................... 7.7
W opcjonalnym zasobniku 2 ............................................................................................... 7.9
Jak uniknąć zakleszczeń .................................................................................................. 7.12
Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania ..................................................................... 7.12
Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu .............................................................................. 7.15
Typowe problemy w środowisku Windows ............................................................................... 7.17
Typowe problemy w środowisku Macintosh ............................................................................. 7.18
Typowe problemy w środowisku PS ........................................................................................ 7.18
Typowe problemy w środowisku Linux .................................................................................... 7.19
8. Używanie drukarki w sieci
(tylko model CLP-650N)
Współużytkowanie drukarki w sieci komputerowej ...................................................................... 8.1
Konfiguracja komputera podłączonego do sieci ........................................................................... 8.1
Konfiguracja parametrów sieciowych w panelu sterowania ...................................................... 8.1
9. Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki
Środki ostrożności podczas instalowania elementów opcjonalnych drukarki ....................................
Instalacja opcjonalnego zasobnika papieru ................................................................................
Instalowanie modułu pamięci DIMM ..........................................................................................
Uaktywnianie dodanej pamięci we właściwościach drukarki PS ................................................
9.1
9.1
9.2
9.4
10. Dane techniczne
Dane techniczne drukarki ......................................................................................................
Dane techniczne — papier .....................................................................................................
Informacje ogólne ..........................................................................................................
Obsługiwane rozmiary papieru ..........................................................................................
Porady dotyczące stosowania papieru ................................................................................
Dane techniczne — papier ................................................................................................
Pojemność odbiorników papieru ........................................................................................
Pojemność podajników ....................................................................................................
Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru ...............................................
Koperty .........................................................................................................................
Etykiety ........................................................................................................................
iv
10.1
10.1
10.1
10.2
10.2
10.3
10.3
10.3
10.3
10.4
10.4
Ważne ostrzeżenia i informacje dotyczące
bezpieczeństwa
15 Unikaj korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. Istnieje wówczas
pewne niebezpieczeństwo porażenia piorunem. Jeśli to możliwe, na czas burzy z
piorunami odłącz kabel zasilania.
Podczas użytkowania tego urządzenia należy stosować podane niżej środki
ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:
1
Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
16 Powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać podczas ciągłego
drukowania wielostronicowych dokumentów. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni i
chroń ją przed dostępem dzieci.
2
Korzystając z urządzeń elektrycznych, postępuj rozważnie.
17 ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.
3
Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na urządzeniu oraz
w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.
Bezpieczeństwo i środowisko stosowania
4
Gdyby instrukcja obsługi wydawała się sprzeczna z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa, informacje dotyczące bezpieczeństwa są ważniejsze. Instrukcja
obsługi mogła zostać źle zrozumiana. Jeżeli nie możesz rozstrzygnąć takiej
sprzeczności, zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub przedstawiciela serwisu.
5
Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie używaj
środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia używaj tylko
wilgotnej szmatki.
6
Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, podstawie lub stole.
Może ono spaść, powodując poważne szkody.
7
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera, grzejnika, klimatyzatora ani
przewodu wentylacyjnego.
8
Nie wolno niczego stawiać na kablu zasilania ani umieszczać urządzenia w takim
miejscu, że kable leżałyby w przejściu i ktoś mógłby je nadepnąć.
9
Nie przeciążaj gniazdek ściennych i przedłużaczy. Może to pogorszyć działanie
sieci elektrycznej oraz spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków
DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dotyczący produktów laserowych klasy I (1),
oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada także certyfikat urządzenia
laserowego klasy I, potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825.
Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka
są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub
zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z
promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki, kiedy pokrywa zespołu laseraskanera jest zdjęta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok. Podczas
użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby
zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:
10 Nie dopuszczaj do gryzienia kabli przez zwierzęta.
11 Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów przez otwory w
obudowie. Gdyby taki przedmiot dotknął miejsca pod napięciem, mógłby
spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie wolno wylewać na urządzenie
płynów ani wlewać ich do wewnątrz.
12 Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie rozbieraj urządzenia na części. Jeżeli
konieczna jest naprawa, przekaż urządzenie wykwalifikowanemu pracownikowi
serwisu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może grozić porażeniem
elektrycznym lub powodować inne zagrożenia. Nieprawidłowy montaż może
spowodować porażenie elektryczne podczas korzystania z urządzenia.
13 W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od komputera i
zasilania oraz zlecić naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu:
• Jeżeli dowolna część kabla zasilania, wtyczki lub kabla połączeniowego jest
uszkodzona lub przetarta.
• Jeżeli na urządzenie wylano ciecz.
• Jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.
• Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo pomimo przestrzegania instrukcji.
• Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
• Jeżeli urządzenie wykazuje nagłe i wyraźne zmiany sposobu pracy.
Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
14 Korzystaj tylko z tych funkcji sterowania, które zostały opisane w instrukcji.
Nieprawidłowe użycie innych funkcji sterowania może spowodować uszkodzenia,
a przywrócenie normalnej pracy urządzenia może być trudne i wymagać pomocy
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji.
Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. Mimo to zaleca
się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, należy
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy
Samsung.
i
Oszczędzanie energii
Drukarka została wykonana zgodnie z zaawansowaną technologią oszczędzania
energii, umożliwiającą zmniejszenie poboru mocy, gdy urządzenie nie jest używane.
OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny
przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami, mogą
spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.
Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane, pobór mocy
zostanie automatycznie obniżony.
Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż
przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym
dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie „Urządzenia
cyfrowe”, ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.
Recykling
Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
“Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do
niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania
nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia
zasobów materialnych jako stałej praktyki.
Zatwierdzenia i certyfikaty
Znak CE, używany na niniejszym produkcie, oznacza deklarację
zgodności firmy Samsung Electronics Co., Ltd. z odpowiednimi
dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami:
1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC —
wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich,
związanych z urządzeniami niskonapięciowymi.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu,
lub z organem władz lokalnych.
1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia
dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej.
9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach
telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest
dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Emisja fal radiowych
Przepisy FCC
Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z
wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15
przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu
stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach
domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z
instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej.
Niemniej nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne
zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można
wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń
poprzez podjęcie następujących działań:
• zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej;
• zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
• podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik;
• konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się
sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy.
ii
E U D e c la r a t io n o f C o n f o r m i t y ( L V D ,E M C )
F o r th e f o l lo w i n g p r o d u c t :
Color Laser Beam Printer
(Product nam e)
CLP-650, CLP-650N
(Model Num ber)
Man u fac tu red at :
Sam sung Electronics Co.,Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gum i-City, Gyungbuk, KOREA. 730-030
(factory nam e, address)
W e h e r e b y d e c l a r e , th a t a l l m a jo r s a f e ty r e q u ir e m e n ts , c o n c e r n in g t o CE M a r k in g
D i r e c ti v e [ 9 3 / 6 8 / E E C ] a n d L o w V o lta g e D i r e c tiv e [ 7 3 / 2 3 / E E C ] , E l e c tr o M a g n e t ic
C o m p a tib i li ty [ 8 9 / 3 3 6 / E E C ] , a m e n d m e n ts [ 9 2 / 3 1 / E E C ] a r e f u l fi ll e d , a s la i d o u t i n th e
g u id e li n e s e t d o w n b y t h e m e m b e r s ta t e s o f th e E E C C o m m is s i o n .
T h is d e c la r a tio n is v a li d f o r a l l s a m p le s th a t a r e p a r t o f th i s d e c la r a t io n , w h i c h a r e
m a n u f a c t u r e d a c c o r d i n g to th e p r o d u c ti o n c h a r ts a p p e n d ix .
T h e s ta n d a r d s r e l e v a n t f o r th e e v a lu a t io n o f s a f e ty & E M C r e q u ir e m e n ts a r e a s
f o ll o w s :
1 . C e r tif i c a te o f c o n fo r m ity / T e s t r e p o r t is s u e d b y :
2 . T e c h n i c a l d o c u m e n t a ti o n k e p t a t :
w h i c h w i ll b e m a d e a v a il a b l e u p o n r e q u e s t.
LVD : EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11, EN 60825-1:1994+A1
EMC : EN55022:1998incA1:2000, EN61000-3-2:2000,EN61000:3-3:1995incA1:2001
EN55024:1998incA1:2001, AS/NZS3548:1995,EN61000:4-2:1995, EN61000:4-1996,
EN61000:4-4:1995, EN61000:4-5:1995 EN61000:4-6:1996, EN61000:4-11:1994
LVD : TUV Rheinland
EMC : SAMSUNG Electronics EMC Lab of digital R&D center in Suwon.
Samsung Electronics Co.,Ltd.
( M a n u fa c tu r e r )
Sam sung Electronics Co.,Ltd.
#259,Gongdan-Dong,Gum i-City
Gyungbuk, Korea 730-030
2006-01-20
(place and date of issue)
W h a n -S o o n Y im / S e n io r M a n a g e r
(nam e and signature of authorized person)
( R e p r e s e n ta t iv e in th e E U )
Sam sung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony W ay
Yateley, Ham pshire, GU46 6GG, UK
2006-01-20
(place and date of issue)
Y o n g -S a n g P a r k / M a n a g e r
(nam e and signature of authorized person)
iii
1
Oszczędność czasu i pieniędzy
Wprowadzenie
1
2
3
4
Gratulujemy zakupu drukarki!
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Można także drukować wiele stron na jednym arkuszu
papieru w celu zaoszczędzenia papieru.
• Funkcje specjalne
• Elementy drukarki
• Można stosować uprzednio formularze z nadrukiem lub
papier firmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w
sekcji Oprogramowanie.
Funkcje specjalne
• Drukarka umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej
przez znaczne zmniejszenie jej zużycia, kiedy nie są
drukowane żadne dokumenty.
Drukarka wyposażona jest w kilka specjalnych funkcji
pozwalających na poprawę jakości wydruków. Urządzenie
zapewnia:
Rozszerzanie możliwości drukarki
• Drukarka ma 256 MB pamięci, którą można rozszerzyć do
512 MB.
Druk w kolorze z doskonałą jakością i prędkością
• Pełen zakres kolorów uzyskiwanych za pomocą barw:
błękitnej, amarantowej, żółtej i czarnej.
• Możliwe jest zainstalowanie dodatkowego zasobnika o
pojemności 500 kartek. W ten sposób można zmniejszyć
częstotliwość uzupełniania papieru w drukarce.
• Można drukować z rozdzielczością 2 400 x 600 dpi (wydruk
efektywny). Szczegółowe informacje można znaleźć w
sekcji Oprogramowanie.
* Emulacja PostScript 3
© Copyright 1995-2005, Zoran
Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage są
znakami towarowymi firmy Zoran
Corporation.
* 136 czcionek PS3
Zawiera UFST i MicroType firmy Monotype Imaging Inc.
• Drukarka może drukować 20 str./min w formacie A4 lub
21 str./min w formacie Letter.
Można z łatwością korzystać z wielu rodzajów
nośników
• Standardowy zasobnik o pojemności 250 kartek
(Zasobnik 1) oraz opcjonalny zasobnik o pojemności
500 kartek (Zasobnik 2) obsługują papier o rozmiarze
A4/Letter.
8
9
• Aby zmniejszyć koszty i zużycie papieru, można drukować
po obu stronach kartki (drukowanie dwustronne).
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
Drukowanie w różnych środowiskach
• Zasobnik uniwersalny obsługuje papier z nadrukiem
listowym, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materiały
niestandardowe, pocztówki oraz papier o dużej gramaturze.
Zasobnik uniwersalny obsługuje także do 100 kartek
zwykłego papieru.
Można drukować w środowiskach Windows 98SE/Me/
NT 4.0/2000/2003/XP. System Windows NT 4.0 jest
obsługiwany tylko przez drukarkę CLP-650N.
Tworzenie profesjonalnych dokumentów
• W drukarce umieszczono interfejs USB oraz interfejs
równoległy.
• Urządzenie jest także zgodne ze środowiskami Macintosh
i różnymi wersjami systemu Linux.
• Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty
można dostosować, nadrukowując na nich znaki wodne, np.
tekst „Poufne”. Szczegółowe informacje można znaleźć w
sekcji Oprogramowanie.
• Urządzenie CLP-650N zawiera wbudowaną kartę sieciową
10/100 Base TX.
• Drukowanie broszur. Ta funkcja umożliwia drukowanie
dokumentów, z których można utworzyć książkę. Po
wydrukowaniu wystarczy je złożyć i zszyć strony.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
• Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy każdej strony
dokumentu zostają powiększone i są drukowane na wielu
stronach, które po sklejeniu tworzą plakat. Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.
1.1
Wprowadzenie
Funkcje drukarki
Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji
obsługiwanych przez drukarkę.
(S: standardowo, O: opcjonalnie, nd.: nie dostępna)
Funkcje
CLP-650
CLP-650N
Interfejs równoległy IEEE
1284
S
S
USB 2.0
S
S
Emulacja PostScript
S
S
Karta sieciowa
(Ethernet 10/100 Base TX)
nd
S
1.2
Wprowadzenie
Elementy drukarki
Oto główne elementy drukarki. Należy zwrócić uwagę, że
wszystkie ilustracje w tym Podręczniku użytkownika dotyczą
modelu CLP-650N, niektóre części mogą się więc różnić od
posiadanej drukarki.
Widok z prawej strony
Widok z przodu
Drzwiczki dostępu
(Należy maksymalnie otworzyć, aby
uzyskać dostęp do kaset tonera pasa
transferowego papieru.)
Taca odbioru
wydruków
Pokrywa
górna
Wspornik
wyjściowy
Port równoległy
(Należy
otworzyć,
aby usunąć
zakleszczenie
papieru.)
Port USB
Panel
sterowania
(Patrz 3.1.)
Port sieciowy*
Złącze kabla
zasobnika 2
Wyłącznik
zasilania
Zasobnik
uniwersalny
Gniazdo
zasilania
(Należy
otworzyć, aby
załadować
specjalne
materiały do
drukowania.)
Uchwyt
(do podnoszenia
drukarki)
Zasobnik 1
(podajnik
papieru —
pojemność
250 kartek)
Uchwyt Pokrywa usuwania zakleszczeń
Zasobnik
opcjonalny 2
(do podnoszenia opcjonalnego zasobnika 2
drukarki) (Należy otworzyć, aby usunąć
zakleszczenie z opcjonalnego
zasobnika 2.)
(podajnik
papieru —
pojemność
500 kartek)
* Tylko model CLP-650N jest wyposażony w port sieciowy.
WSKAZÓWKA: W przypadku drukowania dużej liczby kopii
powierzchnia tacy wydruków może się nagrzać. Należy uważać,
aby jej nie dotykać i nie dopuszczać, aby zbliżały się do niej
dzieci.
1.3
Wprowadzenie
2
Konfigurowanie
drukarki
Rozpakowywanie
1
W niniejszym rozdziale podano instrukcje „krok po kroku”,
dotyczące konfigurowania tej drukarki.
Wyjąć drukarkę oraz jej akcesoria z opakowania. Upewnić
się, że drukarkę zapakowano wraz z następującymi
elementami:
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Rozpakowywanie
• Instalowanie kasety z tonerem
• Wkładanie papieru
Kasety toneru
Kabel zasilania
Dysk CD z oprogramowaniem
drukarki
Skrócona instrukcja instalacji
Dysk CD z narzędziami
sieciowymi (tylko dla modelu
CLP-650N)
Krótka instrukcja obsługi
drukarki sieciowej
(tylko dla modelu CLP-650N)
• Podłączanie kabla drukarki
• Włączanie drukarki
• Drukowanie strony testowej
• Zmiana języka interfejsu
• Instalowanie oprogramowania drukarki
WSKAZÓWKI:
• Jeżeli brakuje jednego z wymienionych elementów lub jest
on uszkodzony, proszę natychmiast powiadomić sprzedawcę.
• Dołączone elementy mogą się różnić w zależności od
kraju sprzedaży.
• Płyta CD-ROM zawiera sterownik drukarki, Podręcznik
użytkownika oraz aplikację Adobe Acrobat Reader.
• Wygląd przewodu zasilającego może się różnić w zależności
od norm obowiązujących w danym kraju. Przewód zasilający
musi być włączony do uziemionego gniazda sieciowego.
UWAGA: Ta drukarka waży 29,1 kg, łącznie z kasetami toneru.
Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i
przenoszenia. Jeżeli drukarkę trzeba przenieść, powinny to
uczynić dwie osoby. Należy użyć uchwytów do podnoszenia,
przedstawionych na rysunku (zobacz strona 1.3). Próba
podniesienia drukarki przez jedną osobę może spowodować
obrażenia kręgosłupa.
2.1
Konfigurowanie drukarki
2
Należy ostrożnie zdjąć taśmę zabezpieczającą z drukarki.
Instalowanie kasety z tonerem
1
3
Następnie wyjąć z drukarki zasobnik papieru i usunąć
taśmę opakunkową z zasobnika.
4
Wybrać odpowiednie miejsce dla drukarki:
Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do
końca.
WSKAZÓWKA: Pas transferowy papieru jest już zainstalowany
w drukarce.
2
Wyciągnąć kasety z tonerem z opakowań.
• Należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca
do otwierania zasobników drukarki oraz pokryw,
pozwalającą na właściwą wentylację urządzenia.
• Właściwe środowisko:
- Stabilna, równa powierzchnia
- Z dala od bezpośrednich przepływów powietrza
(klimatyzacja, grzejniki lub wentylatory)
- Bez narażania na duże wahania lub ekstremalne
warunku temperaturowe, nasłonecznienie lub
wilgotność
- Czyste, suche, pozbawione pyłów
UWAGA:
• Nie używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek,
w celu otwarcia opakowania kaset z tonerem. Mogłoby
to spowodować uszkodzenie powierzchni kaset toneru.
• Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kaset z
tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż 5 minut.
W razie konieczności należy je przykryć papierem, aby je
ochronić.
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
UWAGA: Drukarkę należy umieścić na równej powierzchni.
W przeciwnym przypadku mogą się pojawić problemy przy
drukowaniu.
2.2
Konfigurowanie drukarki
3
6
Trzymając za oba uchwyty na kasetach toneru,
należy delikatnie nimi potrząsnąć na boki, aby równo
rozprowadzić toner.
Należy chwycić uchwyty po każdej stronie kasety toneru.
Wyrównać kasety toneru z gniazdami w drukarce i włożyć je
w odpowiednie miejsca, w następującej kolejności: żółty,
amarantowy, błękitny, a następnie czarny, aż „zaskoczą” na
swoich miejscach.
Tutaj
chwycić
4
Umieścić kasetę toneru na płaskiej powierzchni, jak
pokazano na rysunku, i zdjąć papierowe opakowanie,
usuwając taśmę.
7
Zamknąć drzwiczki dostępu. Upewnić się, że drzwiczki
są dobrze zamknięte.
WSKAZÓWKA: W przypadku wysypania toneru na odzież
zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Użycie gorącej
wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.
5
Po wewnętrznej stronie na prawej ściance drukarki
znajduje się etykieta określająca, jakiego koloru kaseta
ma być włożona do danego gniazda.
UWAGA: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte,
drukarka nie będzie działać.
Czarny
WSKAZÓWKA: Przy zadruku 5% kaseta toneru wystarcza
Błękitny
na wydruk 4 000 stron czarno-białych i kolorowych.
Amarantowy
Żółty
2.3
Konfigurowanie drukarki
4
Załadować papier stroną przeznaczoną do druku do góry.
Wkładanie papieru
Zasobnik 1 może pomieścić maksymalnie 250 arkuszy
zwykłego papieru. Można stosować format A4 lub Letter.
Aby załadować papier:
1
2
Wyciągnąć zasobnik z drukarki.
Upewnić się, że zasobniki nie zostały przeładowane i
wszystkie cztery rogi są płaskie oraz znajdują się pod
obejmami naroży, jak pokazano poniżej. Przeładowanie
zasobnika może spowodować zakleszczenie papieru.
Nacisnąć metalową płytkę, aż zostanie zatrzaśnięta
w odpowiedniej pozycji.
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać więcej informacji o zmianie
3
rozmiaru papieru w zasobniku, zobacz „Zmiana rozmiaru
papieru w zasobniku” na stronie 2.5.
Wygiąć arkusze tam i z powrotem, aby rozdzielić strony,
a następnie przekartkować je, trzymając plik arkuszy za
jedną z krawędzi. Wyrównać końce stosu o płaską
powierzchnię.
5
Wsunąć zasobnik do drukarki.
WSKAZÓWKA: Po załadowaniu papieru należy skonfigurować
drukarkę do obsługi odpowiedniego rodzaju, rozmiaru i źródła
załadowanego papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć
w sekcji Oprogramowanie.
2.4
Konfigurowanie drukarki
Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku
Aby usunąć prowadnicę długości papieru, należy ją lekko
obrócić w prawo, aby zwolnić blokady u dołu prowadnicy,
a następnie wyciągnąć do góry.
Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter,
w zależności od kraju sprzedaży. Aby zmienić rozmiar z A4 lub
Letter, należy odpowiednio ustawić prowadnicę długości papieru.
1
2
Wyciągnąć zasobnik, aby go otworzyć. Po wyciągnięciu
zasobnika do końca podnieść lekko przednią część, aby
odczepić go od drukarki. Wyciągnąć papier z zasobnika.
Aby umieścić prowadnicę długości papieru w pozycji
odpowiedniej dla danego papieru, należy wstawić blokady u
dołu prowadnicy w odpowiednią szczelinę rozmiaru papieru i
wcisnąć prowadnicę do końca.
Nacisnąć metalową płytkę, aż zostanie zatrzaśnięta
w odpowiedniej pozycji.
4
3
Podnieść prowadnicę długości papieru i umieścić ją
w pozycji właściwej dla ładowanego papieru.
Prowadnica d³ugoœci papieru
2.5
Konfigurowanie drukarki
Trzymając uchwyt białego ogranicznika znajdującego się
w tylnej części zasobnika, obrócić uchwyt w lewo i wyjąć
go z zasobnika. Po wyjęciu włożyć ogranicznik do drugiego
otworu i obrócić w prawo, aby zablokować go na swoim
miejscu.
5
7
Ściskając prowadnicę szerokości papieru, tak jak to
pokazano, przesunąć ją w kierunku papieru, aż dotknie
boku stosu papieru. Nie przyciskać prowadnicy zbyt mocno
do krawędzi papieru — może to spowodować wygięcie
papieru.
WSKAZÓWKI:
• Nie wciskać prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko —
spowoduje to wygięcie materiału.
• Brak właściwego ustawienia prowadnicy szerokości może
spowodować zakleszczenie papieru.
6
Załadować papier stroną przeznaczoną do druku do góry.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kroki 4 oraz 5
strona 2.4.
2.6
Konfigurowanie drukarki
Aby ponownie włożyć zasobnik, obniżyć tylną krawędź,
zrównać ją z otworem i wsunąć do drukarki.
Kabel interfejsu równoległego
Podłączanie kabla drukarki
WSKAZÓWKA: Do podłączenia drukarki do portu
równoległego można użyć tylko certyfikowanego kabla
interfejsu równoległego. Należy zakupić kabel zgodny ze
standardem IEEE 1284 o długości do 3 m.
Drukowanie lokalne
Aby drukować z komputera w środowisku lokalnym, należy
podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla interfejsu
równoległego lub kabla USB.
Użytkownicy komputerów Macintosh mogą użyć tylko kabla
USB.
1
Przy podłączaniu należy się upewnić, że komputer
i drukarka są wyłączone.
2
Podłączyć kabel interfejsu równoległego drukarki do portu
interfejsu równoległego z tyłu drukarki.
Docisnąć metalowe zaciski, aby weszły w szczeliny wtyczki
kabla.
WSKAZÓWKA: Należy podłączyć tylko jeden z wymienionych
powyżej kabli. Nie wolno jednocześnie korzystać z kabla USB i
kabla interfejsu równoległego.
Kabel interfejsu USB
WSKAZÓWKI:
• Do podłączenia drukarki do portu USB komputera potrzebny
jest kabel USB z odpowiednim certyfikatem. Należy zakupić
kabel zgodny z USB 2.0 o długości do 3 m.
• Drukowanie za pomocą interfejsu USB możliwe jest w
systemach Windows 98SE/Me/2000/2003/XP lub na
komputerach Macintosh z OS 8.6-9.2/10.1-10.4.
1
Przy podłączaniu należy się upewnić, że komputer
i drukarka są wyłączone.
2
Podłączyć kabel USB do złącza po lewej, z tyłu drukarki.
3
3
Podłączyć drugi koniec kabla do portu USB komputera.
2.7
Konfigurowanie drukarki
Podłączyć drugi koniec kabla do portu interfejsu
równoległego komputera i dokręcić śruby. Jeżeli potrzebna
jest pomoc, należy sprawdzić Podręcznik użytkownika
komputera.
Drukowanie sieciowe
(tylko model CLP-650N)
Włączanie drukarki
Drukarkę można podłączyć do sieci za pomocą kabla Ethernet
(kabel UTP ze złączem RJ.45).
1
Podłączyć kabel zasilania do gniazdka zasilania po lewej
stronie, z tyłu drukarki.
2
Wcisnąć wtyczkę kabla do właściwie uziemionego gniazda
sieci elektrycznej i włączyć drukarkę.
Drukarka CLP-650N ma wbudowaną kartę sieciową.
Używanie kabla Ethernet
1
Przy podłączaniu należy się upewnić, że komputer
i drukarka są wyłączone.
2
Wcisnąć jedną z wtyczek kabla Ethernet do portu sieci
Ethernet, po lewej stronie z tyłu drukarki.
Do złącza
sieci LAN
3
UWAGA:
• Niektóre części wewnątrz drukarki mogą być gorące po
włączeniu zasilania lub po drukowaniu. Należy uważać,
aby uniknąć poparzenia przy dotykaniu wewnętrznych
elementów drukarki.
• Nie należy demontować urządzenia, gdy jest ono włączone.
Może to spowodować porażenie prądem.
Wtyczkę na drugim końcu kabla włożyć do gniazda sieci
LAN.
WSKAZÓWKA: Po podłączeniu drukarki należy skonfigurować
parametry sieciowe w panelu sterowania drukarki. Zobacz
strona 8.1. Można używać oprogramowania dostarczonego z
kartą. Patrz Instrukcja użytkownika drukarki sieciowej.
Drukowanie strony testowej
W celu sprawdzenia, czy drukarka działa poprawnie, należy
wydrukować stronę testową.
Drukowanie strony testowej:
Aby wydrukować stronę testową, w trybie gotowości nacisnąć
i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk On Line/Continue
( ) na panelu sterowania.
Zostanie wydrukowana strona testowa, przedstawiająca
możliwości i funkcje drukarki.
2.8
Konfigurowanie drukarki
Sterownik drukarki dla komputerów Macintosh
Zmiana języka interfejsu
Aby zmienić język instrukcji przedstawianych na wyświetlaczu
panelu sterowania, należy wykonać następujące czynności:
Na tej drukarce można drukować z komputerów Macintosh.
Informacje na temat instalowania oprogramowania do
drukowania oraz procedury drukowania z komputera
Macintosh zostały podane w sekcji Oprogramowanie.
1
Sterownik dla systemu Linux
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu (
) na
panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza
pojawi się napis „Ustawienia”.
2
Nacisnąć przycisk Enter (
3
Nacisnąć przycisk Enter ( ) po wyświetleniu w dolnym
wierszu wyświetlacza napisu „Jezyk wys. LCD”.
4
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aż na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony żądany język.
5
Nacisnąć przycisk Enter (
6
Nacisnąć przycisk On Line/Continue (
do trybu gotowości.
Na drukarce można drukować z komputerów z systemem Linux.
Informacje na temat instalowania sterownika dla systemu
Linux i drukowania w środowisku Linux można znaleźć w
sekcji Oprogramowanie.
), aby wyświetlić menu.
Wymagania systemowe
), aby potwierdzić wybór.
Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że posiadany
system spełnia minimalne wymagania. Drukarka obsługuje
następujące systemy operacyjne.
), aby wrócić
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 — w poniższej
tabeli przedstawiono wymagania systemu Windows.
Instalowanie oprogramowania
drukarki
Wyszczególnienie
Po skonfigurowaniu drukarki i podłączeniu jej do
komputera należy zainstalować oprogramowanie
z dostarczonej płyty CD-ROM. Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
System operacyjny
Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
XP/2003
Pamięć RAM
98SE/Me
32 MB
NT 4.0/2000
64 MB
XP
128 MB
2003
256 MB
Wolne miejsce
na dysku
98SE/Me/NT 4.0/
2000/XP/2003
300 MB
Internet Explorer
Wersja 5.0 lub nowsza
Płyta CD-ROM zawiera następujące oprogramowanie:
Programy dla środowiska Windows
Z dysku CD-ROM można zainstalować następujące
oprogramowanie.
• Sterownik drukarki dla środowiska Windows. Użycie
sterownika pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwości
drukarki. Szczegółowe informacje na temat instalowania
sterownika drukarki Samsung można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
Wymagania
WSKAZÓWKA: W systemach Windows NT 4.0/2000/XP/2003
oprogramowanie powinien instalować administrator.
• Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4 — Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji Oprogramowanie.
• Plik PostScript Printer Description (PPD) dla Windows,
umożliwiający instalację sterownika PostScript.
Szczegółowe informacje na temat instalowania sterownika
języka PostScript można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
• Różne odmiany systemu Linux OS — Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.
• SmartPanel. Wyświetlany w przypadku wystąpienia błędu
drukowania. Szczegółowe informacje na temat instalowania
programu SmartPanel można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
2.9
Konfigurowanie drukarki
Informacje o sterowniku drukarki
Sterowniki drukarki obsługują następujące funkcje
standardowe:
Sterownik PostScript
Funkcja
• wybór źródła papieru;
Win98SE/
Me
NT 4.0/2000/
XP/2003
Linux
Macintosh
Tryb koloru
T
T
T
T
Opcja jakości
wydruku
T
T
T
T
Drukowanie plakatu
N
N
N
N
Drukowanie
dwustronne
T
T
N
N
Wiele stron na
jednym arkuszu
(N-stron)
T
T
T
T
Dopasowanie
do strony
T
T
T
T
• rozmiar i orientacja papieru oraz rodzaj nośnika;
• liczba kopii.
Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji
obsługiwanych przez sterowniki drukarki.
Sterownik drukarki firmy
Samsung
Funkcja
Win98SE/
Me
NT 4.0/2000/
XP/2003
Linux
Tryb koloru
T
T
N
Opcja jakości
wydruku
T
T
T
Drukowanie plakatu
T
T
N
Drukowanie
dwustronne
T
T
N
Drukowanie ze
zmianą skali
T
T
T
T
Wiele stron na
jednym arkuszu
(N-stron)
T
T
T
Drukowanie
broszury
N
T
N
N
N
N
T
T
Dopasowanie
do strony
T
Źródło strony
tytułowej
Znak wodny
N
N
N
N
Drukowanie ze
zmianą skali
T
T
N
Nakładka*
N
N
N
N
Drukowanie
broszury
T
T
N
Źródło strony
tytułowej
T
T
N
Znak wodny
T
T
N
Nakładka*
T
T
N
T
N
* Funkcja Nakładka nie jest obsługiwana w środowisku NT 4.0
WSKAZÓWKA: Szczegółowe informacje o instalowaniu
oprogramowania i korzystaniu z funkcji można znaleźć w
sekcji Oprogramowanie.
* Funkcja Nakładka nie jest obsługiwana w środowisku NT 4.0
2.10
Konfigurowanie drukarki
3
Korzystanie z panelu
sterowania
Informacje o panelu sterowania
Panel sterowania drukarki znajduje się z prawej strony górnej
płyty drukarki. Zawiera wyświetlacz i siedem przycisków.
W niniejszym rozdziale opisano, jak korzystać z panelu
sterowania drukarki.
Przyciski
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Informacje o panelu sterowania
• Korzystanie z menu panelu sterowania
Mapa stanu
Wyświetlacz: wyświetla stan
drukarki i wykonywanych zadań.
Diody LED
tonera
Wyświetlacz
Komunikat
Opis
Gotowa
• Drukarka jest podłączona i gotowa do
druku.
• Po naciśnięciu przycisku
On Line/Continue drukarka przejdzie
do trybu offline (odłączona).
Wylaczona
• Drukarka jest odłączona i nie może
drukować.
• Po naciśnięciu przycisku
On Line/Continue drukarka przejdzie
do trybu online (podłączona).
Przetwarzanie
• Trwa drukowanie.
• Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć
przycisk Cancel.
Uspienie...
• Drukarka jest w trybie oszczędzania energii.
Kiedy z komputera zostanie przesłane
zadanie drukowania lub jeżeli zostanie
przyciśnięty dowolny przycisk, drukarka
przejdzie do trybu online.
• Aby uzyskać informacje o wyłączaniu trybu
oszczędzania energii lub ustawianiu czasu
aktywacji tego trybu, zobacz strona 3.6.
Aby przejrzeć pełną listę wszystkich komunikatów drukarki,
zobacz „Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu” na
stronie 7.14.
3.1
Korzystanie z panelu sterowania
Przyciski
Przycisk
(mapa
stanu)
Opis
• Nacisnąć, aby zmienić tryby online i offline.
• W trybie menu nacisnąć, aby powrócić do trybu gotowości.
Kolor przycisku On Line/Continue wskazuje stan drukarki.
Opis
Po zacięciu się papieru kontrolka zapala się w odpowiednim
miejscu na mapie stanu, aby można było zlokalizować
zacięcie papieru. Odpowiedni komunikat o błędzie
wyświetlany jest również na wyświetlaczu panelu sterowania.
Informuje on o miejscu wystąpienia zakleszczenia. Aby
uzyskać więcej informacji o znaczeniu diod LED i
komunikatów o błędach, zobacz 7.4.
Włączone
(diody LED
tonera)
Jeżeli w
drukarce nie
zainstalowa
no pasa
transferowe
go papieru,
diody LED
toneru nie
wskazują
stanu
toneru.
Przycisk
Zielony
Gdy kaseta tonera opróżni się, zapali się
odpowiednia kontrolka określająca kolor kasety
tonera. Wymienić podaną kasetę tonera na
nową. Zobacz strona 6.4.
Czerwony
Włączone
Drukarka jest w trybie online i
może odbierać dane z komputera.
Miganie
• Jeżeli kontrolka miga powoli,
drukarka odbiera dane z
komputera.
• Jeżeli kontrolka miga szybko,
drukarka odbiera i drukuje dane.
Włączone
Sprawdź komunikat na
wyświetlaczu lub w aplikacji
SmartPanel. Aby uzyskać więcej
informacji o znaczeniu
komunikatów o błędach, zobacz
strona 7.14.
Miganie
Wystąpił błąd o mniejszym
znaczeniu i drukarka czeka na jego
naprawę. Sprawdź komunikat na
wyświetlaczu lub w aplikacji
SmartPanel. Po naprawie błędu
drukarka kontynuuje pracę. Jeżeli
ostrzeżenie ma być zignorowane,
należy nacisnąć ten przycisk.
Jeśli jednak zainstalowano nieprawidłową
kasetę tonera, odpowiednia kontrolka zapali
się. Należy instalować tylko kasety z tonerem
firmy Samsung przeznaczone do posiadanej
drukarki.
W przypadku włożenia kasety z tonerem do
niewłaściwego gniazda kasety zaświeci się
odpowiednia lampka. Zainstaluj każdą kasetę z
tonerem w odpowiednim gnieździe.
Miganie
Gdy kaseta tonera opróżni się, zacznie migać
odpowiednia kontrolka określająca kolor kasety
z tonerem. Zamów nową kasetę z tonerem.
Jakość druku można chwilowo poprawić,
rozprowadzając toner. Zobacz strona 6.2
Wy łą czo
ne
• Nacisnąć, aby przejść do trybu menu.
• W trybie menu nacisnąć, aby przewijać elementy menu.
W trybie menu nacisnąć, aby wybrać wyświetlany element
podmenu lub potwierdzić zmianę ustawień. Wybrany element
oznaczony jest znakiem *.
W trybie menu nacisnąć, aby przewijać elementy podmenu
lub opcje ustawień. Naciśnięcie
powoduje przejście do
następnej opcji, a naciśnięcie
— powrót do poprzedniej
opcji.
• Nacisnąć, aby przerwać bieżące zadanie.
• W trybie menu nacisnąć, aby powrócić do trybu gotowości.
W trybie menu nacisnąć, aby powrócić do wyższego poziomu
menu.
3.2
Korzystanie z panelu sterowania
• Drukarka jest odłączona i nie może
drukować.
• Drukarka jest w trybie oszczędzania energii.
Po otrzymaniu danych przełącza się do trybu
online automatycznie.
Przegląd menu panelu sterowania
Korzystanie z menu panelu
sterowania
Menu panelu sterowania służą do konfiguracji drukarki.
W panelu sterowania dostępne są następujące menu:
Menu pozwala na łatwe zmienianie ustawień drukarki.
Ilustracja (strona 3.3) przedstawia menu oraz wszystkie
elementy dostępne w każdym menu. Elementy każdego menu
oraz opcje dostępne dla użytkownika opisano szczegółowo w
tabelach rozpoczynających się na strona 3.4.
Dostęp do menu panelu sterowania
Informacje
Papier
Uklad
(Zobacz strona 3.4.)
(Zobacz strona 3.4.)
(Zobacz strona 3.5.)
Konfiguracja
Mapa menu
Strona demo
Lista czc. PS3
Lista czc. PCL
Zas. zródlowy
Rozm. nosnika
Szer. wlasna
Wys. wlasna
Typ nosnika
Laczen. zasob.
Orientacja
Marg. jednostr
Kopie
Drukarka
Kolor
Grafika
(Zobacz strona 3.6.)
(Zobacz strona 3.6.)
(Zobacz strona 3.6.)
Zest. domysl.
Biez. zadanie
Kolor wlasn.
Auto.rej.kol.
Rozdzielczosc
Ustawienia
PCL
PostScript
(Zobacz strona 3.6.)
(Zobacz strona 3.7.)
(Zobacz strona 3.8.)
Jezyk wys. LCD
Emulacja
Oszcz. energii
Autom. kontyn.
Naprawa zakl.
Korekta wys.
Auto CR
Lim. czasu.zad
Konserwacja
Krój czcionki
Symbol
Linie
Gestosc
Rozmiar punkt.
Courier
Blad druku PS
Panel sterowania służy do konfiguracji drukarki.
1
W trybie gotowości naciskać przycisk Menu (
), aż w
dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się żądane menu.
2
Nacisnąć przycisk Enter (
3
Naciskać przycisk przewijania (
wyświetlone odpowiednie menu.
4
Nacisnąć przycisk Enter (
elementu.
5
Jeśli menu zawiera podmenu, powtórzyć kroki 3 i 4.
6
Naciskać przycisk przewijania (
wyświetlone odpowiednie menu.
7
Nacisnąć przycisk Enter (
wartość lub wybór.
), aby wyświetlić menu.
lub
), aż zostanie
), aby potwierdzić wybór
lub
), aż zostanie
), aby zapisać wprowadzoną
Obok wybranej opcji wyświetlany jest znak gwiazdki (*) —
oznacza to, że ta opcja jest obecnie opcją domyślną.
8
Aby wyjść z menu, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Upper
).
Level ( ) lub przycisk Cancel (
Siec
(Zobacz strona 3.8.)
Po 60 sekundach braku aktywności (jeżeli nie będzie
naciśnięty żaden przycisk) drukarka zostanie przełączona
do trybu gotowości.
Konfig. sieci
Konfig. TCP
Met. pob. IP
Adres IP
Maska podsieci
Brama
WSKAZÓWKA: Ustawienia drukowania wprowadzone w
sterowniku drukarki podłączonego do niej komputera mają
pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi w panelu
sterowania.
3.3
Korzystanie z panelu sterowania
AppleTalk
Netware
Konfig.Netware
Typ ramki IPX
Resetuj siec
Zest. domysl.
Druk.konf.siec
Menu Informacje
Wyszczególnienie
To menu zawiera strony informacyjne, które można
wydrukować w celu sprawdzenia szczegółowych informacji
dotyczących drukarki i jej konfiguracji.
Wyszczególnienie
Wartości: 90 mm ~, 210 mm (A4),
215 mm (Letter), 216 mm
* Letter w USA, A4 w Europie i Azji
Opis
Konfiguracja
Strona konfiguracji przedstawia bieżącą
konfigurację drukarki. Zobacz strona 6.1.
Mapa menu
Mapa menu przedstawia układ oraz bieżące
ustawienia elementów menu panelu
sterowania.
Strona demo
Polecenie umożliwia wydruk strony testowej
w celu sprawdzenia, czy drukarka działa
poprawnie.
Lista czc. PS3
Lista czc. PCL
Na liście próbek czcionek wyświetlane są
obecnie dostępne czcionki w wybranym języku.
Szer. wlasna
Wys. wlasna
To menu pozwala na zdefiniowanie wszystkich ustawień
związanych z podawaniem i wydrukiem nośnika, a także z
określonymi typami nośników stosowanych w tej drukarce.
Opis
Wartości: Autowybór, Zasobnik 1, Zasobnik MP,
Zasobnik 2, Zasob.reczny
Rozm. nosnika
Wybrać rozmiar papieru załadowanego
obecnie do zasobnika. To menu jest
wyświetlane wtedy, gdy wartość Rozm.
nosnika została ustawiona w opcji Rozm.
wlasny.
• Wys. wlasna: Ustawić niestandardową
szerokość, od 140 do 216 mm
Wartości: Wyl., Pap. zwykly, Gruby, Cienki,
Dokumentowy, Pap. kolor., Brystol, Naklejki,
Koperta, Z nadrukiem, Bawelniany, Ekologiczny
(*: ustawienie domyślne)
Zas. zródlowy
Wybrać rozmiar papieru załadowanego
obecnie do zasobnika. To menu jest
wyświetlane wtedy, gdy wartość Rozm.
nosnika została ustawiona w opcji Rozm.
wlasny.
• Szer. wlasna: Ustawić niestandardową
szerokość, od 90 do 216 mm.
Wartości: 140 mm ~, 279 mm (Letter),
297 mm (A4), 356 mm
* Letter w USA, A4 w Europie i Azji
Menu Papier
Wyszczególnienie
Opis
Za pomocą tego elementu można ustawić
zasobnik, który będzie używany.
• W przypadku wybrania opcji Autowybór
drukarka może automatycznie określić
źródło.
• Aby użyć zasobnika uniwersalnego, należy
wybrać opcję Zasobnik MP lub
Zasob.reczny. W przypadku wybrania opcji
Zasob.reczny należy za każdym razem
naciskać przycisk On Line/Continue, aby
wydrukować stronę.
• Opcja Zasobnik 2 dostępna jest tylko
wtedy, gdy został zainstalowany
opcjonalny Zasobnik 2.
Typ nosnika
Wartości: Letter, Legal, A4, Executive, JIS B5,
ISO B5, No.10 Env., Monarch Env., DL Env.,
C5 Env., C6 Env., US Folio, A5, A6, Wlasna, Oficio,
6 3/4 Env., No.9 Env.
* Letter w USA, A4 w Europie i Azji
Wybrać rozmiar papieru załadowanego obecnie
do zasobnika.
3.4
Korzystanie z panelu sterowania
Ustawienie Media Type (Typ nośnika)
umożliwia określenie typu nośnika
stosowanego w celu uzyskania najlepszych
rezultatów.
• Pap. zwykly: Wybierz w przypadku
zwykłego papieru.
• Gruby: Wybierz w przypadku grubego
papieru.
• Cienki: Wybierz w przypadku cienkiego
papieru.
• Dokumentowy: Wybierz w przypadku
grubego papieru.
• Pap. kolor.: Wybierz w przypadku
kolorowego papieru.
• Brystol: Wybierz w przypadku brystolu.
• Naklejki: Wybierz w przypadku etykiet.
• Koperta: Wybierz w przypadku kopert.
• Z nadrukiem: W przypadku papieru z
nadrukiem, np. papieru firmowego.
• Bawelniany: Wybrać w przypadku papieru
bawełnianego np. Gilbert 25% i Gilbert
100%.
• Ekologiczny: Wybrać w przypadku papieru
wtórnie przetworzonego.
Wyszczególnienie
Opis
Wyszczególnienie
Wartości: 0.0” (0 mm)
Wartości: Wyl., Wl.
Laczen. zasob.
W przypadku wybrania dowolnej innej
wartości niż Autowybór w opcji Zas.
zródlowy, gdy wybrany zasobnik jest
pusty, drukarka będzie automatycznie
drukowała przy użyciu innych zasobników.
Marg. jednostr
Wartości: 1 ~ 999
Kopie
Menu Uklad
Menu Uklad pozwala na zdefiniowanie wszystkich ustawień
związanych z wydrukiem.
(*: ustawienie domyślne)
Opis
Wartości: Pionowa, Pozioma
Orientacja
Wybieranie domyślnej orientacji obrazu
wydruku na stronie.
Pionowa
Ustawianie marginesu drukowanych
materiałów w przypadku druku
jednostronnego. Wartość można zwiększać
lub zmniejszać w przyrostach co 0,1.
• Górny margines: Ustawia górny margines;
zakres od 0 mm do 250 mm.
• Lewy margines: Ustawia lewy margines;
zakres od 0 mm do 164 mm.
Jeżeli ten element menu zostanie ustawiony
na Wyl., podświetlenie przycisku On
Line/Continue zamiga na pomarańczowo i
drukarka nie będzie drukować do momentu
umieszczenia papieru w określonym
zasobniku.
Wyszczególnienie
Opis
Pozioma
3.5
Korzystanie z panelu sterowania
Ustawia domyślną liczbę kopii; zakres od 1 do
999.
Menu Grafika
Menu Drukarka
Za pomocą menu Grafika można zmienić ustawienia związane
z jakością drukowanych znaków i obrazów.
To menu umożliwia zresetowanie ustawień drukarki lub
anulowanie bieżącego zadania.
(*: ustawienie domyślne)
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Opis
Zest. domysl.
Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień
domyślnych drukarki.
Biez. zadanie
Umożliwia anulowanie bieżącego zadania i
usunięcie go z bufora drukarki.
Wartości: 600dpi-Normal, 1200dpi-Najl.
Rozdzielczosc
Określenie liczby punktów drukowanych na
długości jednego cala nośnika (dpi). Im
wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są
drukowane znaki i grafika.
Menu Ustawienia
• Jeżeli zwykle drukowany jest tekst, w celu
uzyskania wydruków najwyższej jakości
należy wybrać 600dpi-Normal.
• Jeżeli wydruki zawierają obrazy bitmapowe,
np. skanowane zdjęcia lub grafikę użytkową,
należy wybrać opcję 1200dpi-Najl., która
pozwoli wykorzystać funkcję poprawionego
rysowania linii.
Menu Ustawienia umożliwia konfigurację wielu funkcji
drukarki.
(*: ustawienie domyślne)
Wyszczególnienie
Jezyk wys. LCD
Menu Kolor
To menu pozwala na zmianę ustawień kolorów.
(*: ustawienie domyślne)
Wyszczególnienie
Opis
Emulacja
CMYK: Umożliwia regulację kontrastu tonera dla
każdej kasety z tonerem.
• Domysln.: Automatyczna optymalizacja
koloru.
• Ustaw. reczne: Umożliwia ręczną regulację
kontrastu koloru dla każdej kasety tonera.
Opcje: angielski, czeski, dunski, holenderski,
finski, francuski, niemiecki, wegierski, wloski,
norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpanski,
szwedzki, turecki
Menu Jezyk wys. LCD umożliwia ustawienie
języka tekstu stosowanego w wyświetlaczu
panelu sterowania i w wydrukach
informacyjnych.
Język drukarki określa, w jaki sposób
komputer komunikuje się z drukarką.
W przypadku wybrania opcji Auto drukarka
może automatycznie zmienić język.
Opcje: 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut,
45 minut, 60 minut, 120 minut
WSKAZÓWKA: Zaleca się stosowanie ustawienia
Oszcz. energii
Domysln. w celu uzyskania najlepszej jakości
koloru.
Auto.rej.kol.*
Opis
Wartości: Auto, PCL, HEXDUMP, PS3
Pozwala na ustawienie kontrastu określonego
koloru.
Kolor wlasn.
Opis
Ta pozycja menu umożliwia dostosowanie pozycji
kolorowego tekstu lub grafiki, aby pasowała do
pozycji wydrukowanych kolorów w stosunku do
tych na ekranie.
Uruchom: Drukarka wykona teraz
automatyczną rejestrację kolorów.
* Po przeniesieniu drukarki uruchom ręcznie funkcję Auto.rej.kol..
3.6
Korzystanie z panelu sterowania
Jeżeli drukarka nie otrzymuje danych przez
dłuższy czas, zużycie energii zostaje
automatycznie obniżone. Pozwala ustawić okres,
po którym drukarka przejdzie do trybu
oszczędzania energii.
Wyszczególnienie
Opis
Wyszczególnienie
Opis
Opcje: Wyl., Wl.
Wartości: 0 ~ 1800 sek
Umożliwia określenie, czy zadanie zostanie
wydrukowane w przypadku wykrycia papieru
niezgodnego z ustawieniami papieru.
Autom. kontyn.
Lim. czasu.zad
• Wyl.: W przypadku papieru niezgodnego z
ustawieniami na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat, a drukarka pozostanie
w trybie offline aż do włożenia właściwego
papieru.
• Wl.: W przypadku papieru niezgodnego z
ustawieniami na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat o błędzie. Drukarka
przejdzie w tryb offline na 30 sekund, a
następnie automatycznie wyłączy komunikat i
będzie kontynuować drukowanie.
W przypadku przekroczenia limitu czasu
drukowania drukarka wydrukuje stronę z
bufora drukowania.
Umożliwia obsługę kaset z tonerem i innych
materiałów eksploatacyjnych.
Opcje: Wyl., Wl.
Naprawa zakl.
Można ustawić okres oczekiwania drukarki
przed wydrukiem ostatniej strony zadania,
które nie kończy się poleceniem drukowania
strony.
Konserwacja
Pozwala określić zachowanie drukarki w
przypadku zakleszczenia papieru.
• Wyl.: Strony nie będą drukowane ponownie.
Ustawienie pozwala na przyspieszenie procesu
drukowania.
• Wl.: Strony będą drukowane ponownie po
usunięciu zakleszczenia papieru.
• Spraw. inne: Ta pozycja umożliwia
wyświetlenie stopnia zużycia materiałów
eksploatacyjnych.
- Zespól utrwal.
- Rolka pob. MP, Rol. pob.zas.1, Rol.
pob.zas.2: Informacje tylko dla obsługi
technicznej.
• Alarm wyczerp.: Pozwala określić
zachowanie drukarki, gdy materiały
eksploatacyjne kończą się.
Wyl.: Nie zostaje wyświetlony komunikat
ostrzegawczy.
Wl.: Zostaje wyświetlony komunikat
ostrzegawczy.
Opcje: Nizina, Wysoko, Wyzej, Najwyzej
Korekta wys.
Menu PCL
Pozwala na dostosowanie jakości druku w
zależności od wysokości nad poziomem morza.
W tym menu można ustawić konfigurację emulacji PCL. Można
ustawić rodzaj czcionki, rodzaj symboli, liczbę wierszy na
stronę i wielkość punktu.
Wartości: LF, LF+CR
Auto CR
(*: ustawienie domyślne)
Umożliwia dodanie wymaganego znaku
powrotu karetki do każdego znaku wysunięcia
wiersza.
Wyszczególnienie
Zobacz poniższe przykłady:
AA
LF
BB
CC
Opis
Wartości: PCL1 ~ PCL54
AA
BB
CC
Można wybrać standardową czcionkę
używaną w emulacji PCL.
LF+CR
Krój czcionki
• W PCL1-PCL7 odległość pomiędzy literami
jest stała, natomiast w przypadku
PCL8-PCL44 odległość jest proporcjonalna i
zależy od rodzaju czcionki oraz rozmiaru
punktu. Dla wartości PCL1-PCL7 można
ustawić rozmiar czcionki za pomocą
elementu Gestosc, a dla PCL8-PCL45 - za
pomocą elementu Rozmiar punkt..
W przypadku PCL45-PCL54 odległość i rozmiar
punktu są stałe.
3.7
Korzystanie z panelu sterowania
Wyszczególnienie
Menu PostScript
Opis
To menu udostępnia element Blad druku PS.
Wartości: PC8 ~ PC1004
Symbol
(*: ustawienie domyślne)
Wyszczególnienie
Za pomocą tego elementu można wybrać
symbol używany w emulacji PCL. Symbol to
grupa liczb, oznaczeń i specjalnych znaków
stosowanych przy drukowaniu liter.
Wartości: Wyl., Wl.
Można określić, czy drukarka ma drukować
listę błędów w przypadku wystąpienia błędu
PS.
Wartości: 5 ~ 128
Linie
Ten element umożliwia ustawienie odległości
pionowej od 5 do 128 linii dla domyślnego
rozmiaru papieru. Domyślna liczba linii może
się różnić w zależności od rozmiaru papieru i
orientacji drukowania.
Blad druku PS
Wartości: 0.44 ~ 99.99 (0.01 unit)
Gestosc
Po wybraniu opcji od PCL1 do PCL7 z menu
Krój czcionki można określić rozmiar
czcionki, podając liczbę znaków
drukowanych na cal druku w kierunku
poziomym. Zalecana jest wartość domyślna
- 10.
• Aby wydrukować błędy emulacji PS 3, należy
wybrać opcję Wl.. W przypadku wystąpienia
błędu drukowanie zostanie przerwane,
zostanie wydrukowany komunikat o błędzie i
zadanie drukowania zostanie usunięte z
bufora drukowania.
• Jeśli zostanie ustawiona wartość Wyl.,
zadanie zostanie usunięte z bufora bez
informacji o błędzie.
Menu Siec
(tylko model CLP-650N)
To menu pozwala na konfigurację karty sieciowej
zainstalowanej w drukarce zgodnie z ustawieniami sieci. Można
uaktualnić oprogramowanie wewnętrzne karty sieciowej i
wydrukować konfigurację.
Wartości: 4.00 ~ 999.75 (0.25 unit)
Rozmiar punkt.
Opis
(*: ustawienie domyślne)
Po wybraniu opcji od PCL8 do PCL44 z menu
Krój czcionki można określić rozmiar
czcionki, podając wysokość znaków czcionki.
Wyszczególnienie
Opis
Opcje: Tak, Nie
Wartości: Zwykly, Ciemn.
Konfig. sieci
Courier
Za pomocą tego elementu można wybrać
żądaną wersję czcionki Courier.
W przypadku wybrania opcji Tak użytkownik
może ustawić opcje w menu TCP/IP, Netware i
AppleTalk.
Opcje: Tak, Nie
Należy określić, czy ma być ustawiony adres IP.
Konfig. TCP
W przypadku wybrania opcji Tak użytkownik
może skonfigurować adres IP.
Po wybraniu opcji Tak na wyświetlaczu pojawi
się opcja Met. pob. IP. Można w niej określić
sposób pobierania adresu IP.
3.8
Korzystanie z panelu sterowania
Wyszczególnienie
Opis
Wyszczególnienie
Opcje: Tak, Nie
Opcje: DHCP, Statyczny, BOOTP
Element można ustawić tylko po wybraniu w
menu Konfig. TCP opcji Tak.
Met. pob. IP
Adres IP
Konfig.Netware
• DHCP: Serwer DHCP przydziela adres IP
automatycznie.
• Statyczny: Umożliwia ręczne wprowadzenie
adresu IP, maski podsieci oraz bramy.
• BOOTP: Serwer BOOTP przydziela adres IP
automatycznie.
Wartości: Auto, EN_8022, EN_8023, EN_II,
EN_SNAP
Element można ustawić tylko po wybraniu w
menu Met. pob. IP opcji Statyczny. Ten
element umożliwia ręczne wprowadzenie adresu
IP. Nacisnąć przycisk przewijania, aby ustawić
wartość pierwszego bajtu w zakresie od 0 do
255, a następnie nacisnąć przycisk Enter.
Element można ustawić tylko po wybraniu w
menu Konfig.Netware opcji Statyczny. Ten
element umożliwia wybranie typu ramki IPX.
Typ ramki IPX
Element można ustawić tylko po wybraniu w
menu Met. pob. IP opcji Statyczny. Ten
element umożliwia ręczne wprowadzenie maski
podsieci. Nacisnąć przycisk przewijania, aby
ustawić wartość pierwszego bajtu w zakresie od
0 do 255, a następnie nacisnąć przycisk Enter.
Wartości pozostałych bajtów 2, 3 i 4 ustawić w
ten sam sposób.
Brama
Element można ustawić tylko po wybraniu w
menu Met. pob. IP opcji Statyczny. Ten
element umożliwia ręczne wprowadzenie bramki.
Nacisnąć przycisk przewijania, aby ustawić
wartość pierwszego bajtu w zakresie od 0 do
255, a następnie nacisnąć przycisk Enter.
Wartości pozostałych bajtów 2, 3 i 4 ustawić w
ten sam sposób.
Ten element powoduje ponowne uruchomienie
karty sieciowej.
Zest. domysl.
Polecenie powoduje proste zresetowanie i
przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych
konfiguracji sieci.
Druk.konf.siec
Polecenie powoduje wydrukowanie strony z
parametrami ustawionymi przez użytkownika.
Opcja pozwala na określenie, czy będzie
używany protokół AppleTalk dla komputerów
Macintosh. W przypadku wybrania opcji Wl..
można będzie używać protokółu AppleTalk.
Opcje: Wl., Wyl.
Netware
• Auto: Pozwala na automatyczne ustawienie
typu ramki.
• EN_8022: Wartość tę należy wybrać,
aby ustawić ramkę typu IEEE 802.2.
• EN_8023: Wartość tę należy wybrać,
aby ustawić ramkę typu IEEE 802.3.
• EN_II: Wartość tę należy wybrać, aby ustawić
ramkę typu ETHERNET II.
• EN_SNAP: Wartość tę należy wybrać,
aby ustawić ramkę typu SNAP.
Resetuj siec
Opcje: Wl., Wyl.
AppleTalk
Element można ustawić tylko po wybraniu w
menu Netware opcji Wl.. Ta opcja umożliwia
wybór, czy parametr typu ramki będzie
ustawiany. Aby wybrać typ ramki, należy
zaznaczyć opcję Tak.
Po wybraniu opcji Tak na wyświetlaczu pojawi
się opcja Typ ramki IPX.
Wartości pozostałych bajtów 2, 3 i 4 ustawić w
ten sam sposób.
Maska podsieci
Opis
Opcja pozwala na określenie, czy będzie
używany protokół Netware.
Po wybraniu opcji Wl. udostępniony zostaje
element menu Konfig.Netware.
W menu Konfig.Netware można podać
parametr typu ramki stosowanej w sieci.
3.9
Korzystanie z panelu sterowania
4
Rozmiary i pojemność
Używanie materiałów
do drukowania
Źródło papieru/Pojemność*
Rozmiar
W tym rozdziale przedstawione są informacje na temat papieru,
jakiego należy używać w drukarce, i właściwych sposobów
ładowania go do różnych zasobników w celu uzyskania
najlepszych efektów.
Zwykły
papier
Zasobnik 2
Zasobnik 1
(opcja)
Zasobnik uniwersalny
Podawanie
Ręcznie
automatyczne
250
500
100
1
Koperty**
—
—
10
1
• Wybór papieru i innych nośników
Etykiety**
—
—
10
1
• Wkładanie papieru
Brystol**
—
—
10
1
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Drukowanie na materiałach specjalnych
* W zależności od grubości papieru maksymalna pojemność może
się zmniejszyć.
** W przypadku występowania zwiększonej liczby zakleszczeń
podawać po jednym arkuszu przez zasobnik uniwersalny.
Wybór papieru i innych
nośników
UWAGA: Drukarka nie obsługuje folii przezroczystych.
Wskazówki dotyczące stosowania
papieru i materiałów specjalnych
Drukarka umożliwia stosowanie różnych materiałów, np.
zwykłego papieru, kopert, etykiet, brystolu i innych. Zobacz
„Drukowanie na materiałach specjalnych” na stronie 4.4. Aby
uzyskać najlepszą jakość wydruków, należy stosować tylko
wysokiej jakości papier do kopiarek.
Wybierając lub wkładając papier, koperty lub inne materiały
specjalne, należy zastosować się do następujących wskazówek:
• Drukowanie na wilgotnym, zgiętym, pomarszczonym lub
rozdartym papierze może spowodować zakleszczenie
papieru i niską jakość wydruku.
Przy wyborze materiałów do drukowania należy uwzględnić:
• Oczekiwane rezultaty: Wybrany papier powinien być
odpowiedni do określonego zadania.
• Należy stosować tylko papier w postaci arkuszy. Nie
stosować składanki.
• Rozmiar: Można stosować dowolny rozmiar papieru, który
mieści się w prowadnicach tacy.
• W celu uzyskania najwyższej jakości należy stosować tylko
wysokiej jakości papier do kopiarek.
• Gramatura: Drukarka obsługuje papier o następujących
gramaturach:
• Nie stosować papieru z wypukłościami, np. spinaczami lub
zszywkami.
- 20–24 funtów (75–90 g/m2) papieru
dokumentowego dla zasobnika 1 lub
opcjonalnego zasobnika 2
• Nie ładować papieru podczas drukowania i nigdy nie
przeładowywać zasobników. Może to spowodować
zakleszczenie papieru.
- 20–43 funtów (75–163 g/m2) papieru
dokumentowego dla zasobnika uniwersalnego
• Unikać papieru z wytłoczonymi napisami, dziurkowanego lub
o teksturze zbyt gładkiej lub chropowatej.
• Jasność: Niektóre rodzaje papieru są bielsze niż inne
i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy.
• Papier kolorowy powinien być równie dobrej jakości co biały
papier do kopiarek. Barwniki powinny być odporne na
temperatury do 180 °C (356 °F) przez czas 0,1 sekundy bez
utraty jakości. Nie stosować papieru o barwionej powłoce,
naniesionej po wyprodukowaniu papieru.
• Gładkość powierzchni: Gładkość powierzchni wpływa na
to, jak „ostro” będą wyglądały wydruki.
UWAGA: Użycie materiału niezgodnego ze specyfikacjami
podanymi na stronie strona 10.3 może spowodować problemy
wymagające napraw. Tego typu naprawy nie wchodzą w zakres
gwarancji oraz umowy serwisowej.
• Materiały z nadrukiem powinny być wydrukowane za pomocą
niepalnego, odpornego na wysoką temperaturę atramentu,
który nie topi się, nie odparowuje ani nie wydziela
niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury
nagrzewania drukarki.
4.1
Używanie materiałów do drukowania
• Papier należy przechowywać w opakowaniu ryzy do momentu
użycia. Kartony umieszczać na paletach lub półkach — nie na
podłodze.
Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru do
zasobnika papieru zawiera rozdział „Wkładanie papieru”
na stronie 2.4.
• Niezależnie od tego, czy papier jest rozpakowany, nie należy
kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
WSKAZÓWKA: W przypadku problemów z podawaniem
papieru należy na raz umieszczać tylko jeden arkusz w
zasobniku wielofunkcyjnym.
• Papier należy przechowywać z dala od wilgoci, bezpośredniego
działania promieni słonecznych lub innych czynników, które
mogą spowodować jego marszczenie lub skręcanie.
Stosowanie zasobnika opcjonalnego
WSKAZÓWKA: Nie stosować papieru do kopiowania bez kalki
ani kalki kreślarskiej. W temperaturze nagrzewania drukarki te
rodzaje papieru zachowują się niestabilnie i mogą wydzielać
opary lub spowodować uszkodzenie drukarki.
Opcjonalny zasobnik 2 może pomieścić maksymalnie
500 arkuszy zwykłego papieru.
Aby załadować papier do zasobnika 2, należy postępować
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowania papieru
(strona 2.4).
UWAGA: Drukarka nie obsługuje folii przezroczystych.
Wkładanie papieru
Właściwe załadowanie papieru pozwala uniknąć zakleszczeń
papieru i zapewnia bezproblemowe drukowanie. Podczas
drukowania nie należy wyjmować zasobnika. Może to
spowodować zakleszczenie papieru. Aby uzyskać informacje
o dopuszczalnym ładunku zasobników, zobacz „Rozmiary i
pojemność” na stronie 4.1.
Stosowanie zasobnika 1
Włożyć materiał drukarski używany do większości wydruków do
zasobnika 1.
Stosowanie zasobnika uniwersalnego
Zasobnik 1 może pomieścić maksymalnie 250 arkuszy
zwykłego papieru o formacie A4 lub Letter.
Zasobnik uniwersalny znajduje się po prawej stronie drukarki.
Można go zamknąć, gdy nie jest używany, aby drukarka
zajmowała mniej miejsca.
Użytkownik może także dokupić dodatkowy zasobnik,
zasobnik 2, i zamontować go pod zasobnikiem 1, aby załadować
dodatkowe 500 arkuszy papieru. Aby uzyskać więcej informacji
na temat instalowania opcjonalnego zasobnika 2, zobacz 9.1.
Aby załadować papier, należy wyciągnąć zasobnik i włożyć
papier stroną przeznaczoną do druku skierowaną do góry.
Zasobnik uniwersalny
Do zasobnika uniwersalnego można włożyć materiały różnego
typu i rozmiarów, np. karty i koperty. Z zasobnika
uniwersalnego można także korzystać przy drukowaniu
pojedynczych stron na papierze firmowym, kolorowych
kartkach oddzielających standardowe kartki lub innych
materiałach specjalnych, których zwykle nie umieszcza się
w zasobniku papieru. Można do niego załadować jednorazowo
około 100 kartek zwykłego papieru, 10 kopert, 10 kartek
z brystolu lub 10 etykiet.
4.2
Używanie materiałów do drukowania
4
• Do zasobnika uniwersalnego należy za każdym razem
ładować tylko jeden rozmiar materiału do drukowania.
• Aby zapobiec zakleszczeniom, nie dodawać papieru, jeżeli w
zasobniku nadal znajduje się papier. Dotyczy to także innych
rodzajów materiałów do drukowania.
Ścisnąć prowadnicę szerokości papieru i przesunąć ją do
krawędzi materiału drukarskiego, bez powodowania jego
wygięcia.
• Materiały do drukowania powinny być wkładane stroną
przeznaczoną do druku do góry, a górna krawędź powinna
być wkładana do zasobnika przy wejściu do drukarki oraz
znajdować się na środku zasobnika.
Aby załadować materiał do drukowania do zasobnika
uniwersalnego:
1
Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika
papieru, jak pokazano na ilustracji.
Przy drukowaniu na papierze uprzednio zadrukowanym za
pomocą zasobnika uniwersalnego wydrukowana strona
powinna być odwrócona do góry, z odwiniętą krawędzią
przy drukarce. W przypadku wystąpienia problemów z
wprowadzaniem papieru obrócić go.
WSKAZÓWKA: Należy się upewnić, że nie zostało załadowane
2
zbyt wiele materiału do drukowania. Materiał do drukowania
wygina się w przypadku zbyt dużego stosu lub zbyt mocnego
wciśnięcia go.
W przypadku stosowania papieru wygiąć lub
przekartkować stos papieru, aby rozdzielić kartki przed
załadowaniem.
5
Przy drukowaniu dokumentu ustawić Zasobnik
uniwersalny jako źródło papieru oraz wybrać odpowiedni
typ i rozmiar papieru w oprogramowaniu komputera.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie .
WSKAZÓWKA: Po zakończeniu
3
drukowania należy złożyć
przedłużenie wspornika papieru
i zamknąć zasobnik uniwersalny.
Załadować materiał stroną do druku skierowaną w dół.
Podawanie ręcznie
Do zasobnika uniwersalnego można ręcznie ładować materiał
do drukowania, jeśli podczas zmiany ustawień drukowania przy
drukowaniu dokumentu wybrano wartość Ręcznie w opcji
Źródło na karcie Papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat zmiany ustawień drukowania, zobacz sekcji
Oprogramowanie. Ręczne ładowanie papieru może być
przydatne przy sprawdzaniu jakości wydruków strona po
stronie.
W tym przypadku procedura ładowania jest prawie taka sama,
jak przy ładowaniu z zasobnika uniwersalnego, z tym wyjątkiem,
że papier ładowany jest arkusz po arkuszu, wysyłana jest
pierwsza strona do wydruku i użytkownik naciska przycisk
4.3
Używanie materiałów do drukowania
On Line/Continue (
każdą kolejną stronę.
) na panelu sterowania, aby drukować
1
Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika
papieru, jak pokazano na ilustracji.
Drukowanie na materiałach
specjalnych
2
Załadować arkusz materiału drukarskiego stroną do
druku skierowaną w dół.
Drukowanie na kopertach
• Koperty należy ładować tylko do zasobnika uniwersalnego.
• Należy stosować tylko koperty zalecane dla drukarek
laserowych. Przed załadowaniem kopert do zasobnika
uniwersalnego należy upewnić się, czy nie są uszkodzone lub
sklejone ze sobą.
• Nie wolno ładować kopert z naklejonymi znaczkami.
3
4
• Nigdy nie ładować kopert ze spinaczami, zatrzaskami,
okienkami, z wewnętrzną wyściółką lub z samoprzylepnym
klejem.
Ścisnąć prowadnicę szerokości papieru i przesunąć ją do
krawędzi papieru, nie powodując jego wygięcia.
Aby drukować na kopertach:
Przy drukowaniu dokumentu ustawić Ręcznie jako
źródło papieru i wybrać właściwy typ i rozmiar papieru
w oprogramowaniu komputera. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.
5
Wydrukować dokument.
6
Nacisnąć przycisk On Line/Continue (
1
Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru.
2
Wygiąć lub przekartkować koperty, aby rozdzielić je przed
załadowaniem.
3
Załadować koperty do zasobnika uniwersalnego klapką do
góry. Kopertę należy skierować do drukarki tym końcem,
na którym przylepia się znaczek.
).
Drukarka wciągnie papier i wydrukuje stronę.
WSKAZÓWKA: Jeśli po pauzie nie zostanie naciśnięty przycisk,
papier zostanie automatycznie podany do drukarki.
7
Po wydrukowaniu jednej strony należy włożyć kolejny
arkusz do zasobnika uniwersalnego i nacisnąć przycisk
On Line/Continue ( ).
Powtarzać czynność dla każdej kartki, która ma zostać
wydrukowana.
4.4
Używanie materiałów do drukowania
4
Ścisnąć prowadnicę szerokości papieru i przesunąć ją do
krawędzi stosu kopert, nie powodując jego wygięcia.
5
Przy drukowaniu dokumentu ustawić w oprogramowaniu
komputera Zasobnik uniwersalny jako źródło papieru i
wybrać Kopertę jako typ papieru oraz wybrać odpowiedni
rozmiar papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć w
sekcji Oprogramowanie.
krawędzią w kierunku drukarki. Nastawić prowadnicę,
aby pasowała do szerokości etykiet.
3
Przy drukowaniu dokumentu ustawić w oprogramowaniu
komputera Zasobnik uniwersalny jako źródło papieru i
wybrać Etykiety jako typ papieru oraz wybrać odpowiedni
rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Instrukcja użytkownika oprogramowania.
Drukowanie na etykietach
Drukowanie na papierze z nadrukiem
• Należy stosować tylko etykiety zalecane dla drukarek
laserowych.
• Papier z nadrukiem to papier, na którym wcześniej
wydrukowano coś przed wysłaniem go do drukarki
(na przykład papier z logo nadrukowanym u góry strony).
• Sprawdzić w specyfikacji technicznej, czy klej etykiet
wytrzymuje temperaturę nagrzewania do 180 °C (356 °F)
przez 0,1 sekundy.
• Nadruki powinny być wykonane za pomocą niepalnego,
odpornego na wysoką temperaturę atramentu, który nie
topi się, nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych
substancji pod wpływem temperatury nagrzewania
drukarki — 180 °C (356 °F) przez 0,1 sekundy.
• Upewnić się, że pomiędzy etykietami nie ma odsłoniętego
kleju. W takim przypadku osłona warstwy samoprzylepnej
może całkowicie się odkleić podczas drukowania, co może
powodować zacinanie się papieru. Odsłonięty klej może
także uszkodzić elementy drukarki.
• Tusz nadruku musi być niepalny i nie powinien powodować
uszkodzeń wałków drukarki.
• W celu zapobieżenia uszkodzeniom formularze i papier
firmowy powinny być przechowywane w opakowaniach
nieprzepuszczających wilgoci.
• Nigdy nie należy drukować na tym samym arkuszu etykiet
więcej niż jeden raz ani drukować na części arkusza etykiet.
• Nie używać etykiet odklejających się od podłoża,
pofałdowanych lub w inny sposób uszkodzonych.
• Przed załadowaniem papieru z nadrukiem, np. formularzy
lub papieru firmowego, sprawdzić, czy tusz na papierze jest
suchy. Podczas procesu nagrzewania wilgotny tusz może
odczepić się od papieru z nadrukiem, co obniży jakość
wydruku.
• Aby zapobiec sklejaniu się etykiet, nie dopuszczać do
układania się w stos kolejnych arkuszy etykiet.
Aby drukować na etykietach:
1
Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika papieru.
2
Ładować etykiety tylko do zasobnika uniwersalnego
stroną przeznaczoną do druku w dół i górną, krótszą
Aby drukować na papierze z nadrukiem:
1
4.5
Używanie materiałów do drukowania
Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika
papieru.
2
3
Ładować papier tylko do zasobnika uniwersalnego stroną
przeznaczoną do druku w dół i górną, krótszą
krawędzią w kierunku drukarki. Nastawić prowadnicę,
aby pasowała do krawędzi stosu kartek.
Aby drukować na brystolu:
1
Opuścić zasobnik i rozłożyć przedłużenie wspornika
papieru.
2
Ładować brystol tylko do zasobnika uniwersalnego stroną
przeznaczoną do druku w dół i górną, krótszą
krawędzią w kierunku drukarki. Przesunąć prowadnicę
w kierunku papieru, aż zetknie się z bokiem stosu, nie
wyginając go.
3
Przy drukowaniu ustawić Zasobnik uniwersalny jako
źródło papieru oraz wybrać odpowiedni typ i rozmiar
papieru w oprogramowaniu komputera. Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.
Przy drukowaniu dokumentu ustawić w oprogramowaniu
komputera Zasobnik uniwersalny jako źródło papieru i
wybrać Z nadrukiem jako typ papieru oraz wybrać
odpowiedni rozmiar papieru. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.
Drukowanie na brystolu lub
materiałach o rozmiarze
niestandardowym
• Możliwe jest drukowanie na pocztówkach, kartach
(indeksowych) 90 x 140 mm i innych materiałach
o rozmiarach niestandardowych. Minimalny rozmiar to
90 x 140 mm, a maksymalny to 216 x 356 mm.
• Zawsze wkładać kartki krótszą krawędzią w kierunku
drukarki. W przypadku konieczności druku w orientacji
poziomej należy wybrać tę opcję w oprogramowaniu.
Wstawienie kartki dłuższą krawędzią w kierunku drukarki
może spowodować zakleszczenie papieru.
Jeżeli rozmiar materiału do drukowania nie jest wymieniony
na liście Rozmiar na karcie Papier, należy kliknąć przycisk
Własny i ustawić rozmiar ręcznie.
• Nie ładować więcej niż 10 kartek do zasobnika uniwersalnego
za jednym razem.
WSKAZÓWKA: Jeśli podczas ładowania brystolu wystąpią
• Nie drukować na materiale, którego szerokość jest mniejsza
niż 90 mm lub którego długość jest mniejsza niż 140 mm.
zacięcia, należy obrócić arkusz i spróbować załadować go
ponownie.
• W oprogramowaniu ustawić marginesy co najmniej na
4,3 mm od krawędzi materiału.
4.6
Używanie materiałów do drukowania
5
Podstawy drukowania
Drukowanie dokumentu
Drukarka ta umożliwia drukowanie w różnych aplikacjach
w środowisku Windows, z komputera Macintosh lub w systemie
Linux. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą się
różnić w zależności od poszczególnych aplikacji.
W niniejszym rozdziale opisano często wykonywane zadania
drukowania.
• Drukowanie dokumentu
• Anulowanie zadania drukowania
Szczegółowe informacje o drukowaniu można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
Anulowanie zadania drukowania
Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce zadań lub w
buforze wydruku, np. w grupie Drukarki w systemie Windows,
należy usunąć je w następujący sposób:
1
Kliknąć przycisk Start systemu Windows.
2
W systemie Windows 98SE/NT 4.0/2000/Me wybrać
Ustawienia, a następnie Drukarki.
W systemie Windows XP/2003 wybrać Drukarki i faksy.
3
Kliknąć dwukrotnie ikonę Samsung CLP-650 Series.
4
Z menu Dokument wybrać Anuluj drukowanie
(Windows 98SE/Me) lub Anuluj (Windows NT 4.0/2000/
XP/2003).
WSKAZÓWKA: Okno to można otworzyć, klikając dwukrotnie
ikonę drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu
Windows.
Bieżące zadanie można także anulować, naciskając przycisk
Cancel ( ) w panelu sterowania drukarki.
5.1
Podstawy drukowania
6
Obsługa drukarki
Drukowanie strony
konfiguracyjnej
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat konserwacji
drukarki i kaset z tonerem, a także sugestie dotyczące
drukowania w trybie wysokiej jakości i w trybie ekonomicznym.
Stronę konfiguracyjną można wydrukować za pomocą panelu
sterowania drukarki. Strona konfiguracyjna pozwala na
przegląd bieżących ustawień przy rozwiązywaniu problemów
lub weryfikację instalacji opcjonalnych akcesoriów, np.
dodatkowego zasobnika.
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Drukowanie strony konfiguracyjnej
• Wymiana materiałów eksploatacyjnych
• Zarządzanie kasetami z tonerem
1
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu (
panelu sterowania.
2
Gdy w dolnym wierszu zostanie wyświetlony napis
„Informacje”, należy nacisnąć przycisk Enter ( ),
aby uzyskać dostęp do menu.
3
Gdy w dolnym wierszu zostanie wyświetlony napis
„Konfiguracja”, należy nacisnąć przycisk Enter ( ).
• Wymiana kaset toneru
• Wymiana pasa transferowego papieru
• Wymiana zespołu utrwalającego
• Czyszczenie drukarki
Zostanie wydrukowana strona konfiguracyjna.
• Zarządzanie drukarką ze strony WWW
(tylko model CLP-650N)
6.1
Obsługa drukarki
) na
Wymiana materiałów
eksploatacyjnych
Zarządzanie kasetami z tonerem
Przechowywanie kaset z tonerem
Od czasu do czasu należy wymieniać następujące elementy,
aby utrzymywać maksymalną wydajność oraz unikać
problemów z jakością wydruków i pobieraniem papieru,
spowodowanych zużyciem części.
Aby uzyskiwać najlepszą wydajność kasety toneru, należy
przestrzegać poniższych zaleceń:
• Nie wyciągać kaset toneru z opakowań do momentu,
w którym mają być użyte.
Następujące elementy należy wymienić po wydrukowaniu
określonej liczby stron lub gdy przekroczony zostanie okres
żywotności. Informacje o elementach, które należy wymienić,
są wyświetlane w oknie programu SmartPanel. Komunikat z
informacją o elementach, które należy wymienić, pojawi się
również na wyświetlaczu panelu sterowania. Patrz poniżej.
Element(y)
(Numer zamówienia)
Komunikat
drukarki
Wydrukowane
strony
• Nie napełniać ponownie kaset toneru. Gwarancja na
drukarkę nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych
użyciem ponownie napełnionych kaset.
• Przechowywać toner w tych samych warunkach, w których
znajduje się drukarka.
Zobacz
strona
Kaseta z czarnym
tonerem (CLP-K600A)
Wymien czarny toner Ok. 4 000 stron*
6.4
Kasety tonerów
kolorowych
(Błękitny: CLP-C600A,
Wymien [kolor]
toner
Ok. 4 000 stron*
6.4
• Aby uniknąć uszkodzenia, nie narażać toneru na
bezpośrednie działanie światła przez okres dłuższy niż kilka
minut.
Przewidywany okres eksploatacji
kasety toneru
amarantowy: CLP-M600A,
Długość okresu eksploatacji toneru zależy od ilości toneru
zużywanej do zadań drukowania. W przypadku drukowania
tekstu z pokryciem 5% kasety z tonerem starczają na
4 000 stron (dla kasety koloru czarnego i każdego z kolorów).
Kaseta z tonerem dostarczana razem z drukarką wystarcza na
2 000 stron wydruków czarno-białych i w każdym pozostałym
kolorze.
żółty: CLP-Y600A)
Pas transferowy papieru
(CLP-T600A)
Wymien pas
transferowy
Ok. 35 000 stron** 6.5
Zespół utrwalający
(CLP-F650A)
Wym zesp. utr
Ok. 50 000 stron
Wałek zbierający***
Wymien rolke
odb. MP
Ok. 50 000 stron
6.7
Rozprowadzanie toneru
LUB
Kiedy ilość toneru w kasecie jest niewielka, na wydruku mogą
się pojawić obszary wyblakłe lub rozjaśnione. Istnieje także
możliwość, że kolory w obrazach kolorowych będą niepoprawne
— wynika to z niewłaściwego zmieszania barw toneru, kiedy
ilość toneru w jednej z kaset toneru kolorowego jest niewielka.
Informacje o kasetach, w których jest mało toneru, są
wyświetlane w oknie programu SmartPanel. Komunikat o
błędzie „Gotowa [kolor] Malo toneru” zostanie również
wyświetlony na wyświetlaczu panelu sterowania.
Wymien rolke
Zasobnika 1
LUB
Wymien rolke
Zasobnika 2
*
Średnia liczba stron formatu A4/Letter przy 5% zadruku poszczególnych kolorów na każdej
stronie. Warunki użytkowania i rodzaje wydruków mogą powodować różnice wydajności.
** Na liczbę wydrukowanych stron mogą mieć wpływ warunki otoczenia, odstępy, typ nośników
oraz ich rozmiar.
***Skontaktuj się z serwisem.
Drukarka może kontynuować drukowanie przy użyciu bieżącej
kasety z tonerem, aż zostanie wyświetlone okno programu
SmartPanel z komunikatem o konieczności wymiany kasety lub
taki komunikat pojawi się na wyświetlaczu.
Aby zakupić części zamienne, należy się skontaktować z
przedstawicielem firmy Samsung lub sprzedawcą, u którego
kupiono drukarkę. Zalecamy, aby elementy były instalowane
przez wykwalifikowany personel serwisu, z wyjątkiem kaset z
tonerem (zobacz 6.4), pasa transferowego papieru (zobacz 6.5)
oraz zespołu utrwalającego (zobacz 6.7).
Jakość wydruków można tymczasowo poprawić przez
odpowiednie rozprowadzenie toneru. Po wyświetleniu
komunikatu „Brak toneru [Kolor]” drukarka przestanie
drukować do czasu włożenia nowej kasety z tonerem.
6.2
Obsługa drukarki
3
Aby rozprowadzić toner:
1
Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.
WSKAZÓWKA: W przypadku wysypania toneru na odzież
zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Użycie gorącej
wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.
UWAGA:
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu kasety
toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć
uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
2
Trzymając kasetę oba uchwyty, delikatnie pochylać ją z
jednej strony na drugą, aby rozprowadzić w niej toner.
4
Wsunąć kasetę z powrotem do drukarki.
5
Zamknąć drzwiczki dostępu. Upewnić się, że drzwiczki są
dobrze zamknięte.
Należy chwycić za uchwyty na kasecie toneru i pociągnąć,
aby wyciągnąć ją z drukarki.
UWAGA: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte,
drukarka nie będzie działać.
6.3
Obsługa drukarki
3
Należy chwycić za uchwyty na pustej kasecie z tonerem i
pociągnąć je, aby wyciągnąć kasetę z drukarki.
4
Wyciągnąć nową kasetę toneru z opakowania.
Wymiana kaset toneru
W drukarce stosuje się cztery kolory, z których każdy ma
odpowiednią kasetę: żółty (Y), amarantowy (M), błękitny (C)
oraz czarny (K).
Gdy diody LED toneru ( ) na panelu sterowania, określające
każdą kasetę z tonerem danego koloru, zapalą się, drukarka
przestanie drukować. Komunikat o błędzie „Toner [kolor]
pusty” zostanie również wyświetlony na wyświetlaczu panelu
sterowania. Na tym etapie należy wymienić wskazaną kasetę z
tonerem. Zostanie wyświetlony komunikat „Brak toneru
[Kolor]” i drukarka przestanie drukować.
Aby wymienić kasetę z tonerem:
1
2
Wyłączyć drukarkę, a następnie odczekać kilka minut,
aż drukarka się ochłodzi.
Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do
końca.
UWAGA:
• Nie używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek,
w celu otwarcia opakowania kasety z tonerem. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie powierzchni kasety toneru.
• Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kasety
z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż
5 minut. W razie konieczności należy przykryć ją arkuszem
papieru, aby ją ochronić.
UWAGA:
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
5
6.4
Obsługa drukarki
Trzymając za oba uchwyty na kasetach toneru, należy
delikatnie nimi potrząsnąć na boki, aby równo rozprowadzić
toner.
6
Umieścić toner na płaskiej powierzchni, jak pokazano na
rysunku, i zdjąć papierowe opakowanie, usuwając taśmę.
Wymiana pasa transferowego
papieru
Okres eksploatacji pasa transferowego papieru wynosi ok.
35 000 stron czarno-białych i kolorowych. Po zakończeniu
okresu eksploatacji pasa transferowego papieru drukarka
przestanie drukować aż do umieszczenia w niej nowego pasa
transferowego papieru. Na ekranie komputera zostanie
wyświetlone okno programu SmartPanel informujące o
konieczności wymiany paska transferowego papieru.
Na wyświetlaczu panelu sterowania zostanie wyświetlony
komunikat o błędzie „Wymien pas transferowy”. Należy wtedy
wymienić pas transferowy papieru.
WSKAZÓWKA: W przypadku wysypania toneru na odzież
zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Użycie gorącej
wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.
7
Upewnić się, że kolor kasety z tonerem odpowiada kolorowi
gniazda, a następnie chwycić za uchwyty na kasecie z
tonerem. Włożyć kasetę, aż „zaskoczy” na swoim miejscu.
WSKAZÓWKA: Na długość okresu eksploatacji pasa
transferowego papieru ma wpływ środowisko eksploatacji,
częstotliwość drukowania, typy i rozmiary nośników.
Aby wymienić pas transferowy papieru:
8
1
Wyłączyć drukarkę, a następnie odczekać kilka minut,
aż drukarka się ochłodzi.
2
Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.
Zamknąć drzwiczki dostępu. Sprawdzić, czy drzwiczki
zostały dokładnie zamknięte, a następnie włączyć drukarkę.
UWAGA:
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
UWAGA: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte,
drukarka nie będzie działać.
6.5
Obsługa drukarki
3
Zlokalizować zielony przycisk blokady po wewnętrznej
stronie drzwiczek dostępu (obok lewej strony pasa
transferowego papieru). Nacisnąć przycisk, aby zwolnić
pas transferowy papieru. Trzymając uchwyt pasa
transferowego papieru, wyciągnąć pas z drukarki.
7
Nacisnąć, aż „zaskoczy” na swoim miejscu. Następnie
obniżyć pas transferowy papieru, aż będzie ustawiony
równolegle z drzwiczkami dostępu i dobrze osadzony.
Zielony przycisk blokady automatycznie zablokuje pas
transferowy papieru.
8
Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu.
Zielony przycisk
blokady
4
5
Wyciągnąć nowy pas transferowy papieru z opakowania.
Zdjąć papierowe opakowanie pasa transferowego papieru,
usuwając taśmę.
UWAGA:
• Nie używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek,
w celu otwarcia opakowania pasa transferowego papieru.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni pasa.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
6
UWAGA: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte,
drukarka nie będzie działać.
Trzymając uchwyt nowego pasa transferowego papieru,
wyrównać pas z gniazdami po wewnętrznej stronie
drzwiczek dostępu.
9
6.6
Obsługa drukarki
Włączyć drukarkę.
3
Otworzyć pokrywę górną.
4
Korzystając z monety lub śrubokrętu, odkręcić dwie śruby
po obu stronach zespołu utrwalającego. Następnie za
pomocą uchwytu wyciągnąć zespół utrwalający.
5
Rozpakować nowy zespół utrwalający i włożyć go do
drukarki.
6
Dokręcić dwie śrubki.
7
Po sprawdzeniu, czy drzwiczki dostępu są otwarte,
zamknąć pokrywę górną. Upewnić się, że została
dokładnie zamknięta.
8
Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu.
Wymiana zespołu
utrwalającego
Okres eksploatacji zespołu utrwalającego wynosi ok.
50 000 stron czarno-białych i kolorowych. Gdy okres eksploatacji
zespołu utrwalającego minie, drukarka przestanie drukować do
czasu, kiedy zostanie w niej umieszczony nowy zespół
utrwalający.
Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno programu
SmartPanel informujące o konieczności zespołu utrwalającego.
Komunikat o błędzie „Wym zesp. utr” zostanie również
wyświetlony na wyświetlaczu panelu sterowania. Należy wtedy
wymienić zespół utrwalający.
WSKAZÓWKA: Na długość okresu eksploatacji zespołu
utrwalającego ma wpływ środowisko eksploatacji,
częstotliwość drukowania, typy i rozmiary nośników.
Aby wymienić zespół utrwalający:
1
Wyłączyć drukarkę, a następnie odczekać kilka minut,
aż drukarka się ochłodzi.
2
Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.
UWAGA:
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
UWAGA: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są
całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.
9
6.7
Obsługa drukarki
Ponownie podłączyć kabel zasilania i pozostałe przewody,
a następnie włączyć drukarkę.
3
Czyszczenie drukarki
Należy chwycić uchwyty każdej kasety toneru i pociągnąć
je, aby wyciągnąć kasety z drukarki. Umieścić kasety na
czystej, płaskiej powierzchni.
Podczas procesu drukowania wewnątrz drukarki gromadzą się
drobiny papieru, toner i pył. W miarę upływu czasu osady mogą
powodować problemy z jakością wydruków, np. drobiny toneru
lub smugi. Drukarkę można przełączyć w tryb czyszczenia, który
pozwala rozwiązywać tego typu problemy i zapobiegać im.
Czyszczenie zewnętrznej części
drukarki
Wyczyścić obudowę drukarki miękką, niestrzępiącą się
szmatką. Szmatkę można lekko zwilżyć wodą, ale nie należy
dopuścić do przeciekania wody na drukarkę lub do jej wnętrza.
UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kaset
z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż
5 minut. W razie konieczności należy je przykryć papierem,
aby je ochronić.
UWAGA: Czyszczenie obudowy drukarki środkami
czyszczącymi zawierającymi duże ilości alkoholu,
rozpuszczalnika lub innych silnie działających czynników może
spowodować odbarwienie obudowy lub pęknięcia.
4
Czyszczenie wnętrza drukarki
Spojrzeć do wnętrza drukarki. Usunąć pył, drobiny papieru
oraz rozsypany toner za pomocą zwilżonej, miękkiej,
bezpyłowej szmatki lub niewielkiego odkurzacza.
WSKAZÓWKA: Podczas czyszczenia wnętrza drukarki nie
należy dotykać wałka transferowego. Tłuszcz z palców może
spowodować problemy z jakością wydruku.
1
Wyłączyć drukarkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a
następnie odczekać kilka minut, aż drukarka się ochłodzi.
2
Za pomocą uchwytu otworzyć drzwiczki dostępu do końca.
WSKAZÓWKA: Po zakończeniu czyszczenia należy poczekać,
aż drukarka całkiem wyschnie.
5
Spojrzeć do wnętrza drukarki, aby znaleźć kolory kaset
toneru odpowiadające kolorom szczelin.
Czarny
Błękitny
UWAGA:
Amarantowy
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni, wałka OPC, znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
Żółty
6.8
Obsługa drukarki
6
Chwycić uchwyty po każdej stronie kasety toneru.
Wyrównać kasety toneru z gniazdami w drukarce i włożyć
je w odpowiednie miejsca, w następującej kolejności:
żółty, amarantowy, błękitny, a następnie czarny, aż
„zaskoczą” na swoich miejscach.
Zarządzanie drukarką ze strony
WWW (tylko model CLP-650N)
Za pośrednictwem strony WWW drukarki można ustawić
wysyłanie zawiadomień e-mail na określony adres.
Aby uzyskać dostęp do strony WWW drukarki:
Tutaj
chwycić.
1
Uruchomić przeglądarkę internetową, np. Internet
Explorer w systemie Windows.
2
Wprowadzić adres IP drukarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
w polu Adres i kliknąć klawisz Enter lub przycisk Przejdź.
Zostanie otwarta wbudowana strona WWW drukarki.
Ustawianie zawiadamiania e-mail
7
Funkcja zawiadamiania e-mail umożliwia wysyłanie ostrzeżeń
lub alarmów na podany adres. Na określony adres można
również wysłać formularz zamówienia toneru. Do wysyłania
wiadomości używany jest serwer SMTP.
Zamknąć drzwiczki dostępu. Upewnić się, że drzwiczki są
dobrze zamknięte.
Aby ustawić funkcję zawiadamiania e-mail:
1
Na stronie WWW drukarki należy kliknąć Ustawienia
urządzenia.
2
3
Kliknąć Konfiguracja powiadomienia e-mail.
Uzupełnić odpowiednie pola.
Można skonfigurować informacje o serwerze, liście
odbiorców i warunków oraz system zamawiania toneru.
Więcej informacji o poszczególnych ustawieniach znajduje
się poniżej.
Serwer — Informacje
UWAGA: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte,
Należy skonfigurować ustawienia drukarki umożliwiające
wysyłanie wiadomości przy użyciu serwera SMTP.
drukarka nie będzie działać.
8
Ustawić następujące elementy:
Wcisnąć wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej i włączyć
drukarkę.
• Adres IP lub Nazwa hosta: Wybrać opcję Adres IP lub
Nazwa hosta. W przypadku podania nazwy hosta należy
wprowadzić ustawienia DNS w obszarze TCP/IP na karcie
Ustawienia sieciowe.
• Serwer i port SMTP: Wpisać nazwę serwera SMTP i numer
portu.
• SMTP wymaga uwierzytelniania: Sprawdzić, czy serwer
SMTP wymaga uwierzytelniania.
• Login serwera SMTP: Wprowadzić nazwę logowania.
• Hasło serwera SMTP: Wprowadzić hasło logowania.
• Limit czasu połączenia serwera SMTP: Ustawić czas
(od 30 do 120 sekund), co który drukarka będzie wysyłać
wiadomości e-mail z serwera SMTP na wybrany adres e-mail.
6.9
Obsługa drukarki
Ustawianie karty Informacje
kontaktowe
• Adres zwrotny: Gdy drukarka wygeneruje wiadomość
e-mail, można — jeśli to konieczne — wysłać odpowiedź na
określony adres e-mail. Tutaj należy wpisać adres e-mail, na
który będą wysyłane odpowiedzi.
Wybrać kartę Pomoc techniczna, aby sprawdzić lub podać
informacje w sekcji Informacje kontaktowe.
Lista odbiorców i warunków
• Nazwa: Wprowadzić nazwę nadawcy wiadomości e-mail,
na przykład nazwę firmy lub biura.
Skonfigurować opcje e-mail dla drukarki.
Ustawić następujące elementy:
• Numer telefonu: Wprowadzić numer telefonu, który
będzie zapisany w każdej wiadomości zawiadomienia e-mail.
• Adres e-mail administratora systemu: Wpisać adres
e-mail administratora systemu.
• Miejsce: Wprowadzić informacje o lokalizacje, które będą
zapisane w każdej wiadomości zawiadomienia e-mail.
• Adres e-mail użytkownika klucza: Wpisać adres e-mail
użytkownika, na który drukarka ma wysyłać wiadomości
e-mail.
• Adres: Wprowadzić adres nadawcy wiadomości e-mail.
WSKAZÓWKA: Istnieje możliwość, że zainstalowana zapora
• Adres e-mail serwisu: Wpisać adres e-mail punktu
serwisowego lub przedstawiciela serwisu.
sieciowa może uniemożliwić transmisję.
• Ostrzeżenie o kończeniu się materiałów
eksploatacyjnych: Wybrać, do kogo drukarka wyśle
wiadomość ostrzegawczą, gdy pozostanie około
10% materiałów eksploatacyjnych.
• Materiały eksploatacyjne i instalacja drukarki przegląd: Wybrać, do kogo zostanie wysłany komunikat o
stanie drukarki i materiałów eksploatacyjnych za każdym
razem po wydrukowaniu 1 000 stron.
• Historia: Należy wybrać, do kogo zostanie wysłana historia
czasu wymiany oraz komunikaty o błędach.
• Alarm: Wybrać, do kogo zostaną wysłane nowe komunikaty
o błędach.
• Wybierz powiadomienia: Wybrać, czy mają być wysyłane
wszystkie wiadomości.
System zamawiania toneru
System zamawiania toneru umożliwia drukarce wysłanie
formularza zamówienia toneru na określony adres, gdy wykryte
zostanie, że kaseta z tonerem jest prawie pusta.
Skonfigurować ustawienia, aby umożliwić działanie systemu
zamawiania toneru.
Ustawić następujące elementy:
• Włącz: Wybrać, czy drukarka ma wysyłać wiadomość
e-mail, gdy jest mało toneru.
• Numer telefonu: Wprowadzić numer telefonu dealera firmy
Samsung lub sprzedawcy.
• URL: Wprowadzić adres URL dealera firmy Samsung lub
sprzedawcy.
6.10
Obsługa drukarki
7
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów —
lista kontrolna
W tym rozdziale znajdują się informacje przydatne w razie
wystąpienia błędów podczas korzystania z drukarki.
Jeżeli drukarka nie działa poprawnie, należy przejrzeć
następującą listę kontrolną. Jeżeli dany sprawdzian zakończy
się niepowodzeniem, należy skorzystać z odpowiedniej
propozycji rozwiązywania problemów.
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Rozwiązywanie problemów — lista kontrolna
• Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych
z drukowaniem
• Usuwanie zakleszczeń papieru
• Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania
• Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu
• Typowe problemy w środowisku Windows
• Typowe problemy w środowisku Macintosh
• Typowe problemy w środowisku PS
• Typowe problemy w środowisku Linux
Stan
Reakcja
Upewnić się, że przycisk
On Line/Continue na
panelu sterowania jest
zielony, a w oknie
programu SmartPanel lub
na wyświetlaczu panelu
sterowania jest
wyświetlany napis
„Gotowa”.
• Jeżeli podświetlenie przycisku jest wyłączone,
sprawdzić połączenie z siecią elektryczną.
Sprawdzić włącznik zasilania. Sprawdzić źródło
zasilania przez podłączenie kabla zasilania do
innego gniazdka.
• Jeżeli przycisk świeci się na czerwono, sprawdź
komunikat na wyświetlaczu i przejdź do sekcji
„Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu” na
stronie 7.14.
W celu sprawdzenia,
czy drukarka właściwie
podaje papier, należy
wydrukować stronę
testową. Zobacz 2.8.
• Jeżeli nie zostanie wydrukowana strona
testowa, sprawdzić ilość papieru w zasobniku.
• W przypadku zakleszczenia papieru w drukarce
przejść do „Usuwanie zakleszczeń papieru” na
stronie 7.4.
• Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o
błędzie, zobacz „Objaśnienie komunikatów na
wyświetlaczu” na stronie 7.14.
Sprawdzić, czy strona
testowa została
wydrukowana poprawnie.
W przypadku problemów z jakością wydruku
zobacz „Rozwiązywanie problemów z jakością
drukowania” na stronie 7.12.
Wydrukować krótki
dokument z poziomu
aplikacji, aby sprawdzić,
czy komputer i drukarka
są połączone i poprawnie
się komunikują.
• Jeżeli strona nie może zostać wydrukowana,
sprawdzić połączenie pomiędzy drukarką
i komputerem.
• Sprawdzić kolejkę drukowania lub bufor
drukowania, aby zobaczyć, czy drukowanie nie
zostało wstrzymane.
• Sprawdzić aplikację, aby upewnić się, że
stosowany jest poprawny sterownik drukarki
i port komunikacji. Jeżeli drukowanie strony
zostanie przerwanie, zobacz „Rozwiązywanie
ogólnych problemów związanych z
drukowaniem” na stronie 7.2.
Jeżeli wykonanie poleceń
z tej listy nie rozwiąże
problemu z drukarką,
należy przejrzeć
następujące sekcje
rozwiązywania
problemów.
• Zobacz „Rozwiązywanie ogólnych problemów
związanych z drukowaniem” na stronie 7.2.
• Zobacz „Objaśnienie komunikatów na
wyświetlaczu” na stronie 7.14.
• Zobacz „Typowe problemy w środowisku
Windows” na stronie 7.17.
• Zobacz „Typowe problemy w środowisku
Macintosh” na stronie 7.17.
• Zobacz „Typowe problemy w środowisku Linux”
na stronie 7.18.
7.1
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie ogólnych
problemów związanych z
drukowaniem
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Drukarka nie
drukuje. (ciąg
dalszy)
Ustawienia portu są
niepoprawne.
Sprawdzić ustawienia drukarki w
systemie Windows, aby upewnić się,
że zadanie drukowania zostało
wysłane do prawidłowego portu. Jeśli
komputer posiada więcej niż jeden
port, należy upewnić się, że drukarka
jest podłączona do prawidłowego.
Drukarka może być
niewłaściwie
skonfigurowana.
Sprawdzić właściwości drukowania,
aby się upewnić, czy wszystkie
ustawienia są poprawne.
Sterownik drukarki
został niewłaściwie
zainstalowany.
Zainstalować ponownie sterownik
drukarki — zobacz sekcji
Oprogramowanie. Spróbować
wydrukować stronę testową.
Drukarka nie działa
poprawnie.
Sprawdzić, czy na wyświetlaczu
panelu sterowania nie jest
wyświetlany komunikat o błędzie
systemu.
Drukarka
wybiera
materiały do
drukowania z
niewłaściwego
źródła
papieru.
Źródło papieru
podane we
właściwościach
drukowania zostało
niepoprawnie
wybrane.
W wielu aplikacjach źródło papieru
można wybrać w obszarze Papier
w oknie właściwości drukarki.
Wybrać właściwe źródło papieru.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
Papier nie jest
pobierany
przez
drukarkę.
Papier został
niewłaściwie
załadowany.
Wyciągnąć papier z zasobnika
i załadować go poprawnie.
Aby rozwiązać problemy dotyczące funkcjonowania drukarki,
należy przejrzeć tabelę proponowanych rozwiązań.
Problem
Drukarka nie
drukuje.
Możliwa przyczyna
Brak zasilania.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy przewód zasilający jest
podłączony prawidłowo. Sprawdzić,
czy urządzenie jest włączone.
Sprawdzić także źródło zasilania.
Drukarka nie została
wybrana jako
domyślna.
Należy wybrać Samsung CLP-650
Series jako drukarkę domyślną.
Sprawdzić, czy:
Po zlokalizowaniu problemu należy
go usunąć. Jeśli wystąpi błąd
systemu drukowania, skontaktuj się
z przedstawicielem serwisu.
• Pokrywa drukarki
nie jest
zamknięta.
• Zamknąć pokrywę drukarki.
• W urządzeniu
zaciął się papier.
• Usunąć zakleszczenie papieru.
Zobacz 7.4.
• W zasobniku nie
ma papieru.
• Załadować papier. Zobacz 2.4.
• Nie zainstalowano
kasety z tonerem.
• Zainstalować kasetę z tonerem.
Zobacz 2.2.
Drukarka może być
w trybie podawania
ręcznego i może
brakować papieru.
Sprawdzić komunikat w oknie
programu SmartPanel lub na
wyświetlaczu panelu sterowania,
dodać papier do zasobnika
uniwersalnego i nacisnąć przycisk On
Line/Continue na panelu
sterowania drukarki.
Kabel łączący
drukarkę z
komputerem nie
jest podłączony
poprawnie.
Odłączyć kabel drukarki i podłączyć
go ponownie.
Kabel łączący
drukarkę z
komputerem jest
uszkodzony.
Jeżeli to możliwe, podłączyć kabel do
innego komputera, działającego
poprawnie, i spróbować wydrukować
dokument. Można także spróbować
użyć innego kabla drukarki.
7.2
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzić, czy ograniczniki rozmiaru
papieru ustawione są poprawnie.
W zasobniku jest
zbyt dużo papieru.
Wyciągnąć nadmiar papieru.
Papier jest zbyt
gruby.
Należy używać wyłącznie papieru,
który spełnia wymagania drukarki.
Problem
Zadanie
drukowania
trwa bardzo
długo.
Możliwa przyczyna
Zadanie może być
bardzo złożone.
Rozwiązanie
Problem
Zmniejszyć złożoność strony lub
zmienić ustawienia jakości druku.
Drukarka
drukuje, ale
tekst jest
niepoprawny,
zniekształcony
lub niepełny.
Dostosować ustawienia jakości
wydruku, np. zmniejszyć
rozdzielczość. Jeśli rozdzielczość
została ustawiona na wartość
Najlepsza, należy zmienić ją na
Normalny lub Szkic. Zobacz sekcja
Oprogramowanie.
Zmienić ustawienie portu na port
USB lub port sieciowy, aby zwiększyć
prędkość drukowania.
Drukarka może drukować 20 str./min
w formacie A4 lub 21 str./min w
formacie Letter.
W przypadku
korzystania ze
środowiska
Windows 98SE/Me
mogą być wybrane
niewłaściwe
ustawienia
buforowania.
Połowa strony
jest pusta.
Papier ciągle
zakleszcza się
w drukarce.
Z menu Start wybrać polecenie
Ustawienia i Drukarki. Kliknąć
prawym przyciskiem myszy ikonę
drukarki Samsung CLP-650
Series, wybrać Właściwości,
kliknąć kartę Szczegóły, a następnie
kliknąć przycisk Ustawienia
buforowania. Wybrać żądane
ustawienia.
Orientacja strony
mogła zostać
wybrana
niepoprawnie.
Zmienić orientację strony w aplikacji.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
Rozmiar strony i
ustawienia rozmiaru
strony nie pasują do
siebie.
Upewnić się, że rozmiar papieru
podany w sterowniku drukarki jest
odpowiedni dla papieru w zasobniku.
W zasobniku jest
zbyt dużo papieru.
Wyciągnąć nadmiar papieru.
Zadanie
drukowania
jest
wykonywane,
ale strony są
puste.
Można także sprawdzić w ustawieniach
używanej aplikacji, czy rozmiar
papieru podany w sterowniku drukarki
jest odpowiedni dla papieru w tacy.
W przypadku drukowania na
materiałach specjalnych korzystać
z zasobnika uniwersalnego.
Sprawdzić, czy ograniczniki rozmiaru
papieru ustawione są poprawnie.
Używany jest
niewłaściwy rodzaj
papieru.
Wewnątrz drukarki
są resztki papieru.
Należy używać wyłącznie papieru,
który spełnia wymagania drukarki.
W przypadku drukowania na
materiałach specjalnych korzystać
z zasobnika uniwersalnego.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Przewód
połączeniowy
drukarki jest
nieprawidłowo
podłączony lub
uszkodzony.
Odłączyć i ponownie podłączyć kabel
drukarki. Spróbować wydrukować
zadanie, które poprzednio zostało
wydrukowane poprawnie. Jeżeli to
możliwe, podłączyć kabel i drukarkę
do innego komputera, który działa
poprawnie, i wydrukować zadanie.
Jeśli to nie pomoże, wymienić
przewód drukarki.
Wybrano
niewłaściwy
sterownik drukarki.
Sprawdzić menu wyboru drukarki
w aplikacji, aby upewnić się, że
wybrano właściwą drukarkę.
Oprogramowanie
nie działa
prawidłowo.
Spróbować wydrukować dokument
z innej aplikacji.
System operacyjny
nie działa
prawidłowo.
Zamknąć system Windows
i ponownie uruchomić komputer.
Wyłączyć drukarkę i włączyć ją
ponownie.
Kaseta toneru jest
uszkodzona lub
pusta.
Rozprowadzić toner. W razie
konieczności zobacz strona 6.2.
W razie konieczności wymienić
kasetę z tonerem.
Plik może zawierać
puste strony.
Sprawdzić, czy w pliku nie ma
pustych stron.
Niektóre części, np.
kontroler lub płyta
główna, są
uszkodzone.
Skontaktować się z serwisem.
W przypadku
korzystania
z systemu
Windows 98SE
ilustracje
z programu
Adobe
Illustrator są
drukowane
nieprawidłowo.
W aplikacji
skonfigurowano
nieprawidłowe
ustawienia.
W oknie Opcje zaawansowane
właściwości graficznych wybrać opcję
Pobierz jako mapę bitową.
Wydrukować dokument ponownie.
Jakość druku
zdjęć nie jest
dobra. Obrazy
nie są czyste.
Rozdzielczość
ustawiona jest na
wartości Normalny
lub Szkic..
Zmień ustawienie rozdzielczości na
wartość Najlepsza, a następnie
spróbuj ponownie wydrukować
dokument.
Rozdzielczość zdjęcia
jest bardzo niska.
Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji
rozdzielczość zostaje zmniejszona.
Zmniejszyć rozmiar zdjęcia.
Otworzyć drzwiczki dostępu i usunąć
resztki papieru.
7.3
Rozwiązywanie problemów
W miejscu pobierania papieru
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Drukarka
wydziela
dziwny zapach
podczas
pierwszych
prac.
Do zabezpieczania
zespołu
utrwalającego przed
parowaniem
stosowany jest olej.
Po wydrukowaniu około 100 stron w
kolorze zapach ustanie. To jedynie
chwilowa niedogodność.
Jeśli papier zakleszczy się w obszarze podawania papieru,
w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka.
Ponadto na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zakl0
w Zas. 1”.
1
Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do
końca.
2
Ostrożnie usunąć papier, ciągnąc go w odpowiednim
kierunku, jak pokazano niżej. Przejść do kroku 6.
Usuwanie zakleszczeń papieru
WSKAZÓWKA: Przy usuwaniu papieru, który zaciął się
w drukarce, należy — o ile to możliwe — zawsze ciągnąć
papier w kierunku, w którym normalnie się on porusza, tak
aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych. Zawsze
ciągnąć pewnie i z tą samą siłą; nie pociągać gwałtownie za
papier. Jeżeli papier się rozedrze, upewnić się, że wszystkie
jego fragmenty zostały usunięte, w przeciwnym razie
ponownie dojdzie do zakleszczenia.
Po wystąpieniu zacięcia papieru w odpowiednim miejscu
na mapie stanu na panelu sterowania zapala się lampka.
Odpowiedni komunikat o błędzie wyświetlany jest również na
wyświetlaczu panelu sterowania. Informuje on o miejscu
wystąpienia zakleszczenia. W tabeli poniżej przedstawiono, jak
określić miejsce zakleszczenia papieru i jak je usunąć:
Diody LED
na mapie
stanu
Komunikat
Miejsce
zakleszczenia
Zobacz
Zakl0 w Zas. 1
W miejscu
pobierania
papieru
strona 7.4
Zakl0 w MP
W zasobniku
uniwersalnym
strona 7.5
Zakleszcz.
wewn. drukarki
Wewnątrz
drukarki
strona 7.6
Zakleszcz.
w obsz. wyjsc.
Przy wyjściu
drukarki
strona 7.7
Zakl0 w Zas. 2
W opcjonalnym
zasobniku 2
strona 7.9
Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu
występuje opór, przerwać ciągnięcie i przejść do kroku 3.
UWAGA:
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
Aby wznowić drukowanie po usunięciu zakleszczenia, należy
otworzyć i zamknąć drzwiczki dostępu.
7.4
Rozwiązywanie problemów
3
7
Wyciągnąć zasobnik, aby go otworzyć. Po wyciągnięciu
zasobnika do końca podnieść lekko jego przednią część,
aby odczepić go od drukarki.
Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi
drukowanie.
UWAGA: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte,
drukarka nie będzie działać.
W zasobniku uniwersalnym
Gdy używany jest zasobnik uniwersalny, a drukarka wykryje brak
papieru lub niewłaściwie załadowany papier, w odpowiednim
miejscu na mapie stanu zapali się lampka. Ponadto na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zakl0 w MP”.
4
Wciągnąć zakleszczony papier, lekko pociągając go w
kierunku prostopadłym do drukarki, jak pokazano niżej.
5
Aby ponownie włożyć zasobnik, obniżyć tylną krawędź,
zrównać ją z otworem i wsunąć do drukarki.
6
Po wyjęciu zakleszczonego papieru sprawdzić, czy papier
nie zakleszczył się w innych częściach drukarki.
7.5
Rozwiązywanie problemów
1
Jeśli papier nie jest podawany poprawnie, należy —
korzystając z uchwytu — całkowicie otworzyć drzwiczki
dostępu.
2
Wyciągnąć zakleszczony papier, ciągnąc go w pokazanym
kierunku. Aby uniknąć rozdarcia, papier ciągnąć delikatnie
i powoli.
3
UWAGA:
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
3
Popchnij dźwignie do góry.
Zespół
utrwalający
jest gorący!
Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi
drukowanie.
UWAGA: Jeśli drzwiczki dostępu nie będą dobrze zamknięte,
drukarka nie będzie działać.
Wewnątrz drukarki
4
Otwórz wewnętrzną pokrywę za pomocą umieszczonego
na niej uchwytu i ostrożnie wyciągnij zacięty papier z
drukarki.
5
Zamknij pokrywę wewnętrzną i naciśnij dźwignie.
Jeśli papier zakleszczy się wewnątrz drukarki, w odpowiednim
miejscu na mapie stanu zapali się lampka. Ponadto na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zakleszcz. wewn.
drukarki”.
1
2
Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do
końca.
UWAGA:
Otworzyć pokrywę górną.
• Nie należy dotykać zespołu utrwalającego pod pokrywą
wewnętrzną. Jest gorący i może spowodować oparzenia.
Temperatura działania zespołu utrwalającego to 180 °C
(356 °F). Zachować ostrożność przy wyciąganiu papieru z
drukarki.
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
7.6
Rozwiązywanie problemów
6
Po wyjęciu zakleszczonego papieru sprawdzić, czy papier
nie zakleszczył się w innych częściach drukarki.
7
Po sprawdzeniu, czy drzwiczki dostępu są otwarte,
zamknąć pokrywę górną. Upewnić się, że została
dokładnie zamknięta.
2
Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do
końca.
UWAGA:
8
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi
drukowanie.
UWAGA: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są
całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.
W obszarze odbioru papieru
Jeśli papier zakleszczy się w obszarze wyjścia papieru,
w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka.
Ponadto na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zakleszcz. w
obsz. wyjsc.”.
1
3
Jeżeli z drukarki wystaje duży fragment papieru, wyciągnąć
go, ciągnąc prostopadle do drukarki. Otworzyć i dobrze
zamknąć drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi drukowanie.
Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu
występuje opór, przerwać ciągnięcie i przejść do kroku 2.
7.7
Rozwiązywanie problemów
Otworzyć pokrywę górną.
4
Popchnij dźwignie do góry.
8
Po sprawdzeniu, czy drzwiczki dostępu są otwarte,
zamknąć pokrywę górną. Upewnić się, że została
dokładnie zamknięta.
9
Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi
drukowanie.
Zespół
utrwalający
jest gorący!
5
Otwórz wewnętrzną pokrywę za pomocą umieszczonego
na niej uchwytu i ostrożnie wyciągnij zacięty papier z
drukarki.
UWAGA: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są
całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.
6
Zamknij pokrywę wewnętrzną i naciśnij dźwignie.
UWAGA: Nie należy dotykać zespołu utrwalającego pod
pokrywą wewnętrzną. Jest gorący i może spowodować
oparzenia. Temperatura działania zespołu utrwalającego to
180 °C (356 °F). Zachować ostrożność przy wyciąganiu
papieru z drukarki.
7
Po wyjęciu zakleszczonego papieru sprawdzić, czy papier
nie zakleszczył się w innych częściach drukarki.
7.8
Rozwiązywanie problemów
3
W opcjonalnym zasobniku 2
Popchnij dźwignie do góry.
Jeśli papier zakleszczy się w opcjonalnym zasobniku 2,
w odpowiednim miejscu na mapie stanu zapali się lampka.
Ponadto na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zakl0
w Zas. 2”.
1
2
Zespół
utrwalający
jest gorący!
Za pomocą uchwytu należy otworzyć drzwiczki dostępu do
końca.
4
Otwórz wewnętrzną pokrywę za pomocą umieszczonego
na niej uchwytu i ostrożnie wyciągnij zacięty papier z
drukarki.
5
Zamknij pokrywę wewnętrzną i naciśnij dźwignie. Przejść
do kroku 14
Otworzyć pokrywę górną.
UWAGA:
• Nie należy dotykać zespołu utrwalającego pod pokrywą
wewnętrzną. Jest gorący i może spowodować oparzenia.
Temperatura działania zespołu utrwalającego to 180 °C
(356 °F). Zachować ostrożność przy wyciąganiu papieru
z drukarki.
• Nie należy dotykać rękami lub innym materiałem zielonej
powierzchni (bębna OPC) znajdującej się z przodu każdej
kasety toneru. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy
użyć uchwytów znajdujących się po obu stronach kasety.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia drzwiczek dostępu na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć drzwiczki dostępu.
Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu
występuje opór, przerwać ciągnięcie i zamknąć drzwiczki
dostępu. Przejść do kroku 6.
7.9
Rozwiązywanie problemów
6
Otworzyć zewnętrzną pokrywę opcjonalnego zasobnika 2.
7
Otworzyć wewnętrzną pokrywę zasobnika 2.
8
Wyciągnąć zakleszczony papier w pokazanym kierunku.
Aby uniknąć rozdarcia, papier ciągnąć delikatnie i powoli.
9
Zamknąć obydwie pokrywy i przejść do kroku 13.
Jeżeli papier nie jest widoczny lub jeżeli przy wyciąganiu
występuje opór, przerwać ciągnięcie i przejść do kroku 10.
7.10
Rozwiązywanie problemów
10 Wyciągnąć opcjonalny zasobnik 2, aby go otworzyć. Po
13 Otworzyć drzwiczki dostępu.
wyciągnięciu zasobnika do końca podnieść lekko przednią
część, aby odczepić go od drukarki.
14 Po upewnieniu się, że drzwiczki dostępu są otwarte.
Zamknąć górną pokrywę.
11 Jeżeli zakleszczony papier jest widoczny, usunąć go z
drukarki, delikatnie ciągnąc go w kierunku prostopadłym
do drukarki, jak pokazano niżej.
12 Wsunąć zasobnik ponownie do drukarki i zamknąć obydwie
pokrywy.
7.11
Rozwiązywanie problemów
15 Zamknąć dokładnie drzwiczki dostępu. Drukarka wznowi
drukowanie.
Rozwiązywanie problemów z
jakością drukowania
Zanieczyszczenia wewnątrz drukarki lub niewłaściwe
załadowanie papieru do drukarki może powodować obniżenie
jakości wydruków. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać
informacje na temat rozwiązywania problemów.
Problem
Zbyt jasny lub
wyblakły
wydruk
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
UWAGA: Jeśli górna pokrywa i drzwiczki dostępu nie są
całkowicie zamknięte, drukarka nie będzie działać.
Jak uniknąć zakleszczeń
Większości zakleszczeń można uniknąć, wybierając poprawny
rodzaj papieru. Postępowanie w przypadku wystąpienia
zacięcia — zobacz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na
stronie 7.4.
Plamki toneru
• Procedura postępowania — zobacz strona 4.2. Upewnić się,
że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu.
• Nie wolno doprowadzać do przeładowania zasobnika papieru.
• Zasobnika nie należy wyjmować podczas drukowania.
• Zgiąć, przekartkować i wyprostować papier przed włożeniem
go do urządzenia.
• Nie używać pogiętego, wilgotnego lub zwijającego się papieru.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Wyblakłe
obszary
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Nie mieszać różnych rodzajów papieru w zasobniku.
• Stosować tylko zalecane materiały do drukowania. Zobacz
„Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.
• Upewnić się, że materiały eksploatacyjne w zasobniku są
zwrócone w górę w zasobniku oraz w dół w zasobniku
uniwersalnym.
7.12
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Jeżeli na stronie występują białe pasma lub wyblakłe
plamy:
• Zapas toneru kończy się. Można tymczasowo
przedłużyć okres eksploatacji toneru. Zobacz
„Rozprowadzanie toneru” na stronie 6.2. Jeżeli nie
nastąpi poprawa jakości drukowania, należy
wymienić kasetę z tonerem.
• Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami (np. jest
zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty). Zobacz „Dane
techniczne — papier” na stronie 10.1.
• Występowanie powierzchni wypłowiałych i plam
sugeruje konieczność wyczyszczenia drukarki.
Zobacz strona 6.8.
Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami (np. jest zbyt
wilgotny lub zbyt chropowaty). Zobacz „Dane
techniczne — papier” na stronie 10.1.
Jeżeli w przypadkowych miejscach na stronie
występują zaokrąglone, wyblakłe plamy:
• Wadliwy arkusz papieru. Spróbować ponownie
wykonać wydruk.
• Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna
lub papier ma wilgotne plamy. Użyć papieru innej
marki. Zobacz „Dane techniczne — papier” na
stronie 10.1.
• Partia papieru jest wadliwa. W wyniku błędu
produkcyjnego niektóre obszary papieru nie
utrzymują toneru. Użyć papieru innego rodzaju lub
innej marki.
• Uszkodzona kaseta z tonerem. Zobacz
„Powtarzaj¹ce siê pionowe pasy” w następnej
kolumnie.
• Jeżeli te czynności nie spowodują rozwiązania
problemu, należy skontaktować się z serwisem.
Problem
Pionowe linie
na wydruku
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Kolorowe lub
czarne tło
Rozwiązanie
Problem
• Kaseta z tonerem jest prawdopodobnie zadrapana.
Wyjąć kasetę z tonerem i zainstalować nową.
Zobacz strona 6.4.
• Wyczyścić wnętrze drukarki. Zobacz „Czyszczenie
wnętrza drukarki” na stronie 6.8. Jeśli wciąż
występują te same problemy, wymienić kasetę
z tonerem na nową. Zobacz strona 6.4.
Jeżeli stopień zacieniowania tła stanie się niemożliwy
do zaakceptowania, problem można rozwiązać,
postępując według poniższych procedur:
• Zmienić papier na papier o mniejszej gramaturze.
Zobacz „Dane techniczne — papier” na stronie 10.1.
• Sprawdzić otoczenie drukarki; bardzo suche
(niska wilgotność) lub bardzo wilgotne powietrze
(wilgotność wyższa niż 80%) może powodować
pewne zacieniowanie tła.
• Wyjąć jedną ze starszych kaset z tonerem
i zainstalować nową.
Smugi toneru
• Wyczyścić wnętrze drukarki. Zobacz „Czyszczenie
wnętrza drukarki” na stronie 6.8.
• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane
techniczne — papier” na stronie 10.1.
• Usunąć stary pas transmisyjny papieru i zainstalować
nowy. Zobacz „Wymiana pasa transferowego papieru”
na stronie 6.5.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
A
Jeżeli na stronie występują białe, pionowe smugi:
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Powtarzające
się pionowe
pasy
Rozproszenie
toneru w tle
Jeżeli na stronie występują pionowe smugi.
• Wyczyścić wnętrze drukarki. Zobacz „Czyszczenie
wnętrza drukarki” na stronie 6.8. Jeżeli po
czyszczeniu wnętrza drukarki nadal występują te
same problemy, wymienić wadliwą kasetę toneru na
nową. Zobacz „Wymiana kaset toneru” na stronie 6.4.
• Części drukarki są pokryte tonerem. Jeżeli wady
występują na tylnej części strony, problem zniknie
prawdopodobnie po wydrukowaniu kilku następnych
stron.
• Zespół utrwalający został uszkodzony. Skontaktować
się z serwisem.
Plamki na tle powstają z drobin toneru rozsypanych na
drukowanej stronie.
• Papier może być zbyt wilgotny. Użyć papieru z innej
partii. Nie otwierać paczek z papierem, jeżeli nie
jest to konieczne, aby papier nie absorbował zbyt
wiele wilgoci.
• Jeżeli plamki na tle pojawiają się na kopercie,
należy zmienić układ drukowania, aby uniknąć
drukowania na powierzchniach, na których
występują spojenia koperty. Drukowanie na
złożeniach może powodować problemy.
• Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię
drukowanej strony, należy dostosować rozdzielczość
drukowania za pomocą aplikacji lub w oknie
właściwości drukowania.
Zniekształcone
litery
• Jeżeli litery są zniekształcone i obrazy są wklęsłe,
używany papier może być zbyt śliski. Użyć innego
papieru. Zobacz „Dane techniczne — papier” na
stronie 10.1.
• Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt
falowania, jednostka skanująca może wymagać
serwisu. Sprawdzić, czy problem występuje na
stronie testowej. Zobacz strona 2.8. Skontaktować
się z serwisem.
Strony są
przekrzywione
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane
techniczne — papier” na stronie 10.1.
• Sprawdzić, czy papier i inne materiały zostały
prawidłowo włożone do zasobnika oraz czy
prowadnice zbyt mocno nie przylegają do brzegów
stosu lub nie są od nich zbytnio oddalone.
AaBbCc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
AaBbCc
Jeżeli na drukowanej stronie występują powtarzające
się pionowe ślady:
Rozwiązanie
Podwijanie się
i falowanie
7.13
Rozwiązywanie problemów
• Upewnić się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Papier może
zwijać się pod wpływem wysokiej temperatury
i wilgotności. Zobacz „Dane techniczne — papier” na
stronie 10.1.
• Odwrócić stos papieru w zasobniku. Można też
obrócić papier w zasobniku o 180°.
Problem
Papier
marszczy się
Rozwiązanie
Problem
Puste
wypełnienia
znaków
• Upewnić się, że papier został poprawnie
załadowany.
• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane
techniczne — papier” na stronie 10.1.
• Odwrócić stos papieru w zasobniku papieru. Można
też obrócić papier w zasobniku o 180°.
Tylne strony
wydruków są
zabrudzone
• Zanieczyszczenie wałka transferowego. Zobacz
„Czyszczenie wnętrza drukarki” na stronie 6.8.
• Sprawdzić, czy nie występuje wyciek toneru.
Wyczyścić wnętrze drukarki.
Strony w
jednolitym
kolorze
• Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo
zainstalowana. Należy wyjąć kasetę z tonerem
i włożyć ją ponownie.
• Kaseta z tonerem może być wadliwa i wymagać
wymiany. Zainstalować nową kasetę z tonerem.
• Drukarka może wymagać naprawy. Skontaktować
się z serwisem.
Toner
wysypuje się z
kasety
Niewypełnione znaki — w znakach występują białe
plamy tam, gdzie powinny znajdować się wypełnione
powierzchnie:
• Strona odwrócona jest niewłaściwą powierzchnią.
Wyjąć papier z zasobnika i przełożyć go na drugą
stronę.
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami.
Zobacz strona 10.1.
A
Poziome smugi
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Podwinięcie
A
Rozwiązanie
Jeżeli występują poziome kolorowe lub czarne smugi:
• Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo
zainstalowana. Należy wyjąć kasetę z tonerem
i włożyć ją ponownie.
• Uszkodzona kaseta z tonerem. Zainstalować nową
kasetę z tonerem.
• Jeżeli problem nie ustąpi, drukarka może wymagać
naprawy. Skontaktować się z serwisem.
Jeśli zadrukowany papier jest podwinięty lub papier
nie jest podawany do drukarki:
• Odwrócić stos papieru w zasobniku papieru. Można
też obrócić papier w zasobniku o 180°.
Objaśnienie komunikatów na
wyświetlaczu
• Wyczyścić wnętrze drukarki.
• Sprawdzić rodzaj i jakość papieru. Zobacz „Dane
techniczne — papier” na stronie 10.1.
• Zainstalować nową kasetę z tonerem. Zobacz
„Wymiana kaset toneru” na stronie 6.4.
• Jeżeli problem nie ustąpi, drukarka może wymagać
naprawy. Skontaktować się z serwisem.
W oknie programu SmartPanel lub na wyświetlaczu panelu
sterowania wyświetlany jest komunikat wskazujący stan lub
błędy drukarki. Znaczenie komunikatów oraz sposób
rozwiązywania problemu (jeżeli to konieczne) podane są w
tabeli niżej. Komunikaty oraz ich znaczenie podane są w
kolejności alfabetycznej.
WSKAZÓWKA: W przypadku kontaktowania się z serwisem
bardzo pomocne będzie przekazanie pracownikowi serwisu
komunikatu, jaki pojawia się na wyświetlaczu.
Komunikat
Dopasuj
rejestracje
7.14
Rozwiązywanie problemów
Stan
Trwa operacja
Auto.rej.kol. Proszę
czekać.
Działania
Czekaj, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Gotowa,
(oczekiwanie może trwać do
120 sekund), zobacz strona 3.6.
Komunikat
Stan
Działania
ADC brak
potwierdz.-blad
Problem konwertera
ADC drukarki.
Skontaktować się z serwisem.
Pokrywa otwarta
Zainstaluj
pas transferowy
Pokrywa górna lub
drzwiczki dostępu są
otwarte. W
przeciwnym razie pas
transferowy papieru
nie jest zainstalowany
w drukarce.
Dokładnie zamknij pokrywę
górne lub drzwiczki dostępu. W
przeciwnym razie zainstaluj pas
transferowy papieru.
Toner [kolor]
pusty
Podana kaseta toneru
w drukarce jest pusta
i drukarka przestaje
pracować.
Wymienić podaną kasetę toneru
na nową. Zobacz strona 6.4.
Silnik podajn.
blad
Problem w silniku
podajnika drukarki.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Siln. zesp.utr.
blad nis. temp.
Temperatura zespołu
utrwalającego jest
zbyt niska.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Siln. zesp.utr.
blad wys. temp.
Temperatura zespołu
utrwalającego jest
zbyt wysoka.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Komunikat
Stan
Działania
Niewl. toner
[kolor]
Zainstalowano
nieprawidłową kasetę
z tonerem.
Należy instalować tylko kasety z
tonerem firmy Samsung
przeznaczone do posiadanej
drukarki. Jeżeli kasety nie są
zainstalowane, należy
zainstalować każdą kasetę z
tonerem w odpowiednim
gnieździe. Jeżeli zainstalowano
kasetę z tonerem firmy
Samsung i wszystkie kasety
zostały umieszczone we
właściwych gniazdach, a błąd
nadal występuje, należy się
skontaktować z
przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Niewlasciwy
pas transferowy
Zainstalowano
niewłaściwy pas
transferowy papieru.
Instalować należy jedynie pasy
transferowe papieru firmy
Samsung, przeznaczone do tej
drukarki. Jeżeli błąd pojawia się
mimo zainstalowania
zalecanego pasa transferowego
papieru, należy się
skontaktować
z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Zakl0 w Zas. 1
Zakleszczenie papieru
wystąpiło w pobliżu
wskazanego
zasobnika.
Usunąć zakleszczony papier
z odpowiedniego zasobnika,
zobacz strona 7.4.
Zakleszcz.
w obsz. wyjsc.
Zakleszczenie papieru
w rejonie wysuwania
papieru.
Usunąć zakleszczony papier
z drukarki, zobacz strona 7.7.
Zakl0 w Zas. 2
Zakl0 w MP
Wystąpił błąd zespołu
utrwalającego
drukarki.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Silnik LSU
blad
Problem jednostki LSU
(Laser Scanning Unit —
laserowa jednostka
skanująca) w drukarce.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Zakleszcz.
wewn. drukarki
Zakleszczenie papieru
wewnątrz drukarki.
Otworzyć drzwiczki dostępu
i usunąć zakleszczony papier
z drukarki, zobacz strona 7.6.
Zainstaluj
toner [kolor]
Kaseta z podanym
kolorem nie jest
zainstalowana
w drukarce.
Zainstalować kasetę z tonerem
odpowiedniego koloru.
Zaladuj
[Rozm.] w Zas. 1
Załadować właściwy papier do
zasobnika.
Pas transferowy
papieru nie jest
zainstalowany
w drukarce.
Instalacja pasa transferowego
papieru.
Papier o formacie
podanym we
właściwościach
drukarki jest inny niż
papier ładowany.
Blad falownika
motoru zesp.utr.
Zainstaluj
pas transferowy
Zaladuj
[Rozm.] w Zas. 2
Zaladuj
[Rozm.] w MP
7.15
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Nisk. gest.
Stan
Działania
Ilość toneru rozpylana
na pasie transferowym
papieru w celu
dostosowania
automatycznej
rejestracji koloru jest
tak mała, że drukarka
nie rozpoznaje toneru
podczas
automatycznej
rejestracji koloru.
Wymienić kasetę toneru na
nową. Zobacz strona 6.4. Jeśli
wciąż występuje ten problem,
należy skontaktować się
z przedstawicielem serwisu.
Problem dotyczący
lewego wentylatora
drukarki.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Silnik glówny
blad
Problem w silniku
podajnika drukarki.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Przep. pamieci
Brak pamięci w
drukarce, potrzebnej
do wydrukowania
bieżącego zadania.
Zadanie zostaje automatycznie
usunięte i drukarka przechodzi
do trybu gotowości. Zmniejsz
rozdzielczość drukarki i spróbuj
ponownie.
Blad lewego
Blad interfejsu
Błąd oprogramowania
systemowego
drukarki.
Brak papieru
[Rozm.] w Zas. 1
W zasobniku papieru
skończył się papier.
Komunikat
Włożyć papier do zasobnika.
Zobacz strona 4.2.
Brak papieru
[Rozm.] w Zas. 2
Brak papieru
[Rozm.] w MP
Brak papieru
[Rozm.] w Reczn.
Foto
LED - blad
Nacisnij
przycisk Cont.
Podczas
automatycznego
rejestrowania kolorów
drukarka nie
rozpoznaje
fotograficznych diod
LED w zespole pasa
transferowego
papieru.
Skontaktować się z serwisem.
Przed wydrukowaniem
z zasobnika
wielofunkcyjnego w
trybie podawania
ręcznego drukarka
czeka na czynność
użytkownika.
Załadować arkusz materiału do
drukowania i nacisnąć przycisk
On Line/Continue. Należy
nacisnąć przycisk na każdej
stronie.
Stan
Działania
Gotowa [kolor]
Malo toneru
W podanej kasecie
toneru w drukarce jest
niewielka ilość toneru.
Rozprowadzić toner
w odpowiedniej kasecie —
zobacz strona 6.2.
Gotowa
Konflikt IP
Adres IP drukarki
koliduje z innym
urządzeniem w sieci.
Skontaktować się
z administratorem sieci i wybrać
taki adres w podsieci, który nie
powoduje konfliktów z innymi
urządzeniami.
Blad tylnego
Blad interfejsu
Problem dotyczący
tylnego wentylatora
drukarki.
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Wymien [kolor]
toner
Podana kaseta toneru
w drukarce jest prawie
pusta. Drukarka
jednak nadal drukuje,
mimo że jakość
wydruków nie jest
optymalna.
W razie konieczności wymienić
podaną kasetę toneru na nową.
Zobacz strona 6.4.
Wym zesp. utr
Okres eksploatacji
zespołu utrwalającego
minął i drukarka
przestanie drukować
do czasu, kiedy
zostanie w niej
umieszczony nowy
zespół utrwalający.
Wymienić zespół utrwalający
na nowy. Zobacz strona 6.7.
Wymien zesp.
utrwal. wkrótce
Okres eksploatacji
zespołu utrwalającego
wkrótce się zakończy.
Po wyświetleniu komunikatu
„Wym zesp. utr” wymienić
zespół utrwalania.
Wymien rolke
odb. MP
Okres eksploatacji
rolki podnoszącej MP
zakończył się.
Skontaktować się z serwisem.
Wymien pas
transferowy
Okres eksploatacji
pasa transferowego
papieru się zakończył.
Wymienić pas transferowy
papieru na nowy. Zobacz
strona 6.5.
Wymien pas
trans. wkrótce
Okres eksploatacji
pasa transferowego
papieru wkrótce się
zakończy.
Po wystąpieniu komunikatu
„Wymien pas transferowy”
wymienić pas transferowy
papieru.
Wymien rolke
Zasobnika 1
Okres eksploatacji
rolki podnoszącej
zasobnika 1 zakończył
się.
Skontaktować się z serwisem.
Wymien rolke
Zasobnika 2
Okres eksploatacji
rolki podnoszącej
zasobnika 2 zakończył
się.
Skontaktować się z serwisem.
7.16
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Blad SMPS
Blad interfejsu
Blad Zasob. 2
Zakl. Zasob. 2
Pokrywa otwarta
Stan
Problem dotyczący
wentylatora SMPS
drukarki.
Działania
Typowe problemy w
środowisku Macintosh
Odłączyć przewód zasilający
i podłączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktować się z serwisem.
Opcjonalny zasobnik 2
został niepoprawnie
zainstalowany lub
podłączony do
drukarki.
Po wyłączeniu i ponownym
włączeniu drukarki zainstalować
jeszcze raz opcjonalną tacę 2.
Jeżeli komunikat nie zniknie,
skontaktować się z pracownikiem
serwisu.
Pokrywa zakleszczeń
opcjonalnego
zasobnika 2 jest
otwarta.
Zamknij dobrze pokrywę
zasobnika 2.
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Drukarka nie drukuje
dokumentu z aplikacji
Acrobat Reader.
Przy drukowaniu z aplikacji Acrobat Reader należy
zmienić metodę drukowania na Drukuj jako
obraz.
Dokument został
wydrukowany, ale
zadanie drukowania
nie zniknęło z bufora
w środowisku
Mac OS 10.3.2.
Należy uaktualnić środowisko do wersji
Mac OS 10.3.3 lub nowszej.
Drukarka nie drukuje
dokumentu z aplikacji
Illustrator w czasie
drukowania IPP.
W menu drukowania aplikacji Adobe Illustrator
należy zmienić opcję typu danych na binarne.
Można również zastosować drukowanie za pomocą
AppleTalk.
Typowe problemy w
środowisku Windows
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Podczas instalacji
pojawia się komunikat
„Plik w użyciu”.
Zamknąć wszystkie aplikacje. Usunąć wszystkie
aplikacje z grupy Autostart, a następnie
uruchomić system Windows ponownie. Ponownie
zainstalować sterownik drukarki.
Zostaje wyświetlony
komunikat „Błąd
zapisywania do LPT”.
• Sprawdzić, czy wszystkie kable są poprawnie
podłączone i czy drukarka jest włączona.
• Komunikat może także zostać wyświetlony,
jeżeli nie jest włączona komunikacja
dwustronna z drukarką.
Wyświetlone zostają
komunikaty „Błąd
zabezpieczenia
ogólnego”, „Wyjątek OE”,
„Spool32” lub
„Niedozwolona operacja”.
Zamknąć wszystkie aplikacje, uruchomić
ponownie system Windows i wydrukować zadanie
ponownie.
Wyświetlone zostały
komunikaty: „Nie
można wydrukować”,
„Wystąpił błąd limitu
czasu drukarki”.
Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone
podczas drukowania. Należy jedynie odczekać, aż
drukowanie zostanie ukończone. Jeżeli komunikat
pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu
drukowania, sprawdzić połączenie i (lub) określić,
czy wystąpił błąd.
Typowe problemy w
środowisku PS
Następujące sytuacje dotyczą wyłącznie języka PS i mogą
wystąpić w przypadku używania kilku języków drukarki.
WSKAZÓWKA: Aby wydrukować lub wyświetlić na ekranie
komunikat dotyczący błędu PS, należy otworzyć okno opcji
drukowania i kliknąć odpowiednie pole wyboru obok sekcji
błędów PostScript.
Komunikat
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać więcej informacji o komunikatach
o błędach systemu Microsoft Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
2003/XP, zobacz dostarczony z systemem Podręcznik
użytkownika.
Stan
Działania
Nie można
wydrukować
pliku PostScript.
Mogła również
wystąpić usterka w
pamięci PostScript
DIMM.
• Zainstalować sterownik
ponownie, patrz sekcja
Oprogramowanie.
• Wydrukować stronę
konfiguracyjną i sprawdzić,
czy wersja PS jest dostępna
do drukowania.
• Jeżeli problem nie ustąpi,
skontaktować się z
pracownikiem serwisu.
Pojawia się
komunikat
"Zadanie zawiera
dane binarne...".
Opcja czystych danych
binarnych nie jest
obsługiwana przez
sterownik PostScript.
Otwórz Właściwości sterownika
PostScript, kliknij opcję
PostScript, a następnie kliknij
opcję Zaawansowane. Opcja
czystych danych binarnych nie
jest obsługiwana. Wybierz inną.
7.17
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Stan
Działania
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie można uruchomić
narzędzia konfiguracji
i LLPR na pulpicie
KDE.
Być może nie zainstalowano bibliotek GTK. Zwykle
są one dołączane do większości dystrybucji systemu
Linux, ale czasami konieczne jest zainstalowanie ich
ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji o
instalowaniu dodatkowych pakietów, zobacz
podręcznik instalacji dystrybucji.
Po zainstalowaniu
pakietu nie można
znaleźć odpowiednich
pozycji w menu
KDE/Gnome.
W niektórych wersjach środowiska roboczego KDE
lub GNOME do wprowadzenia zmian konieczne jest
ponowne uruchomienie sesji.
Podczas edycji
ustawień drukarki
zostaje wyświetlony
komunikat o błędzie
„Some options are not
selected”.
W przypadku niektórych drukarek może wystąpić
konflikt ustawień — oznacza to, że w danych dwóch
opcjach nie można równocześnie wybrać tych
samych ustawień. W przypadku zmiany ustawienia
i wykrycia konfliktu przez oprogramowanie Printer
Package wartość opcji, w przypadku której wystąpił
konflikt, zostaje zmieniona na „No Choice”. Wartość
tę należy zmienić tak, aby konflikt nie występował —
wówczas możliwe będzie wprowadzenie zmian.
Nie można ustawić
drukarki jako
domyślnej.
W niektórych przypadkach zmiana domyślnej kolejki
(drukarki) jest niemożliwa. Dotyczy to niektórych
odmian oprogramowania LPRng, szczególnie w
systemach RedHat, w których stosowana jest baza
danych o kolejkach „printconf”.
Zostaje
wydrukowana
strona błędu PS.
Zadanie drukowania
może nie wymagać
języka PS.
Upewnić się, że jest to zadanie
w języku PS. Sprawdzić, czy
aplikacja oczekiwała wysłania
ustawienia lub pliku
nagłówkowego PS do drukarki.
W sterowniku nie
został
zaznaczony
opcjonalny
Zasobnik 2.
Konfiguracja
sterownika drukarki
uniemożliwia
rozpoznanie
opcjonalnego
Zasobnika 2.
Otworzyć okno właściwości
sterownika PostScript i wybrać
wartość Zasobnik 2 w opcji
Ustawienia urządzenia na
Zainstalowany.
W systemach
Windows NT
4.0/2000/XP po
wybraniu
ustawienia
Czarno-białe w
opcji Kolor we
właściwościach
papieru/jakości
dokumenty
drukowane są w
kolorze zamiast
jako
czarno-białe.
W przypadku
niektórych aplikacji,
np. Acrobat Reader,
Adobe Photoshop i
CorelDraw, opcja Kolor
może nie być
dostępna.
Otworzyć okno właściwości
sterownika PS i kliknąć kartę
Zaawansowane. Ustawić opcję
Tryb koloru w obszarze
Możliwości drukarki na
Skala szarości.
Przy drukowaniu
dokumentu na
komputerze
Macintosh z
aplikacją Acrobat
Reader 6.0 lub
nowszą kolory
drukowane są
nieprawidłowo.
Ustawienie w
sterowniku drukarki
nie odpowiada
ustawieniu
wybranemu w aplikacji
Acrobat Reader.
Upewnić się, że wybrana
wartość rozdzielczości jest taka
sama w sterowniku drukarki i
aplikacji Acrobat Reader.
Zostaje
wyświetlony
komunikat „Błąd
przekroczenia
limitu”.
Zadanie drukowania
było zbyt złożone.
Należy uprościć stronę lub
zainstalować więcej pamięci.
W przypadku używania printconf plik /etc/printcap
jest automatycznie odświeżany na podstawie
obsługiwanej przez system bazy danych drukarek
(zwykle za pomocą polecenia „printtool”) i kolejki
z pliku /etc/printcap.local zostają dodane do
powstającego pliku. Domyślna kolejka w
oprogramowaniu LPRng to pierwsza kolejka w pliku
/etc/printcap, stąd pakiet Linux Printer Package nie
może zmienić ustawienia domyślnego, gdy niektóre
kolejki zostały zdefiniowane przez printtool.
W systemach LPD kolejka domyślna jest określana
jako „lp”. Jeżeli więc istnieje już kolejka o takiej
nazwie i nie ma ona żadnego aliasu, nie jest
możliwa zmiana ustawienia domyślnego. Możliwym
rozwiązaniem jest albo usunięcie kolejki, albo
zmiana jej nazwy przez ręczną edycję pliku
/etc/printcap.
Ustawienie N-up
(wiele stron na kartce)
nie działa poprawnie z
niektórymi
dokumentami.
Typowe problemy w
środowisku Linux
Problem
Nie można zmienić
ustawień w narzędziu
konfiguracji.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Do zmiany ustawień globalnych konieczne są
uprawnienia administratora.
7.18
Rozwiązywanie problemów
Funkcja N-up realizowana jest przez przetwarzanie
wysyłanych do drukarki danych PostScript. Tego
rodzaju przetwarzanie możliwe jest tylko wtedy, gdy
dane postscriptowe są zgodne ze standardem Adobe
Document Structuring Conventions. Problemy
pojawiają się przy stosowaniu funkcji N-up lub
innych funkcji, opierających się na przetwarzaniu
danych wysyłanych do drukarki, jeżeli drukowany
dokument jest niezgodny ze standardem.
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Używana jest
aplikacja BSD lpr
(Slackware, Debian i
starsze dystrybucje),
lecz niektóre wybrane
opcje LLPR nie
działają.
W dawnych systemach BSD lpr istnieje wbudowane
ograniczenie długości ciągu znaków opcji, który może
zostać przekazany do drukarki. Jeśli wybranych
zostanie wiele różnych opcji, może to oznaczać,
że przekroczono długość opcji i niektóre wybrane
opcje nie zostaną przekazane do programów
odpowiedzialnych za ich implementację. Należy
spróbować wybrać mniej opcji, które różnią się od
wartości domyślnych, aby zredukować użycie pamięci.
Niektóre dokumenty
są drukowane jako
czyste strony.
W pewnych wersjach systemów CUPS, szczególnie
tych dostarczonych z systemem Mandrake Linux
w wersji wcześniejszej niż 8.1, występują błędy
przetwarzania dokumentów PostScript przy
współpracy z niektórymi aplikacjami. Należy
uaktualnić system CUPS do najnowszej wersji (co
najmniej 1.1.14). W pakiecie Linux Printing Package
znajduje się kilka pakietów RPM dla popularnych
dystrybucji.
Dokument w orientacji
poziomej jest
obrócony i przycięty
podczas drukowania.
Większość aplikacji systemu Unix oferujących opcję
wydruku w orientacji poziomej generuje poprawny
kod PostScript, umożliwiający odpowiedni wydruk.
Należy pamiętać, aby nie zmieniać domyślnej
orientacji pionowej w oprogramowaniu LLPR,
co pozwala uniknąć niepożądanego obracania
i przycinania wydruku.
W systemie CUPS
niektóre opcje (np.
N-up) są zawsze
włączone, chociaż nie
zostały wybrane w
LLPR.
W pliku ~/.lpoptions mogą być zdefiniowane
opcje lokalne, ustawiane za pomocą polecenia
lpoptions. Opcje te używane są zawsze, o ile nie są
zastąpione przez ustawienia LLPR. Aby wymazać
wszystkie opcje drukarki, należy uruchomić
poniższe polecenie, zastępując „printer” nazwą
kolejki: lpoptions -x printer.
Niektóre strony
wysuwane są czyste
(brak druku) przy
stosowaniu systemu
CUPS.
W niektórych wczesnych wersjach systemu CUPS
(1.1.10 i wcześniejsze) występuje błąd
uniemożliwiający poprawne przetwarzanie danych
przesyłanych w formacie Encapsulated PostScript
(EPS). Przy korzystaniu z LLPR oprogramowanie
Printer Package rozwiąże ten problem, konwertując
dane na standardowy format PostScript. Jeżeli przy
wydruku aplikacja pomija LLPR i przekazuje dane
EPS do CUPS, dokument może zostać wydrukowany
niepoprawnie.
Po wybraniu opcji
drukowania do pliku
pojawia się komunikat
„Permission denied”.
Większość systemów drukowania uruchamianych
jest z prawami użytkownika specjalnego (zwykle
„lp”), lecz nie z prawami administratora. Należy się
upewnić, że plik wybrany do druku jest dostępny dla
użytkownika posiadającego prawa do demona
bufora (spooler daemon).
Na drukarce PCL (lub
GDI) czasami
drukowane są
komunikaty o błędach
zamiast dokumentów.
Niektóre aplikacje w systemie Unix generują
niezgodne ze standardem pliki PostScript, które nie
są obsługiwane przez aplikację Ghostscript, a nawet
przez samą drukarkę w trybie PostScript. Użytkownik
może przesłać wydruk do pliku i przejrzeć wynik (jest
to możliwe za pomocą aplikacji gv lub ghostview)
oraz sprawdzić, czy zostaną wyświetlone komunikaty
o błędach. Ponieważ prawdopodobnie błąd wystąpił
z winy aplikacji, należy się skontaktować z dostawcą
oprogramowania i poinformować go o problemie.
Niektóre obrazy
kolorowe drukowane
są na czarno.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż
do GNU Ghostscript w wersji 7.05) — podstawowa
przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń
indeksowana, konwertowana następnie za pomocą
przestrzeni kolorów CIE. Ponieważ w technologii
PostScript przestrzeń kolorów CIE stosowana jest w
systemie Color Matching System, należy uaktualnić
Ghostscript co najmniej do wersji 7.06 lub nowszej.
Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można
pobrać z witryny http://www.ghostscript.com.
Nie można drukować
na drukarce SMB
(Windows).
Aby skonfigurować współużytkowane drukarki SMB
(np. drukarki współużytkowane w systemie
Windows) i korzystać z nich, należy poprawnie
zainstalować pakiet SAMBA, który udostępnia taką
funkcjonalność. Polecenie „smbclient” powinno być
dostępne i możliwe do zastosowania w systemie.
Aplikacja „zawiesza
się” podczas działania
LLPR.
Większość aplikacji systemu Unix działa przy
założeniu, że standardowe polecenie „lpr” nie
wymaga interakcji i natychmiast przekazuje kontrolę
aplikacji wywołującej. Ponieważ LLPR oczekuje
odpowiedzi użytkownika przed przekazaniem
zadania do bufora drukowania, aplikacja bardzo
często czeka na sygnał zakończenia procesu i stąd
sprawia wrażenie „zawieszonej” (jej okno nie jest
odświeżane). Jest to normalna sytuacja — aplikacja
wróci do normalnego stanu po zamknięciu programu
LLPR przez użytkownika.
Podawanie adresu IP
w serwerze SMB.
Jeżeli nie jest stosowany system drukowania CUPS,
adres IP może być określony w oknie dialogowym
„Add Printer” narzędzia konfiguracji. System CUPS
natomiast nie pozwala na podanie adresu IP drukarek
SMB, dlatego aby możliwe było drukowanie, musi być
możliwe przeglądanie zasobów w serwerze SAMBA.
Problem
7.19
Rozwiązywanie problemów
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
8
Używanie drukarki
w sieci
Konfiguracja komputera
podłączonego do sieci
(tylko model CLP-650N)
Aby można było korzystać z drukarki sieciowej, należy
skonfigurować protokoły sieciowe. Ustawianie protokołów
umożliwia program dostarczony z drukarką. Należy zapoznać
się z Instrukcją użytkownika drukarki sieciowej.
W środowisku sieciowym użytkownicy mogą współużytkować
drukarkę.
• Współużytkowanie drukarki w sieci komputerowej
Podstawowe parametry sieciowe drukarki można skonfigurować
za pomocą panelu sterowania drukarki. Panel sterowania
drukarki umożliwia:
• Konfiguracja komputera podłączonego do sieci
• Włączanie i wyłączanie protokołów sieciowych (IPX/SPX)
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Konfigurowanie protokołu TCP/IP
• Konfigurowanie typu ramek IPX
Współużytkowanie drukarki
w sieci komputerowej
Drukarka może działać w środowisku sieciowym.
Konfiguracja parametrów sieciowych
w panelu sterowania
Drukarka udostępniona lokalnie
Obsługiwane systemy operacyjne
Drukarkę można podłączyć bezpośrednio do wybranego
komputera, który w sieci jest nazywany „komputerem-hostem”.
Drukarka może być wtedy udostępniona innym użytkownikom
sieci za pomocą połączenia drukarki sieciowej systemu
Windows 98SE/Me/XP/NT 4.0/2000/2003.
WSKAZÓWKA: Systemy operacyjne obsługiwane przez kartę
sieciową mogą się różnić od systemów obsługiwanych przez
drukarkę. W poniższej tabeli przedstawiono środowisko
sieciowe obsługiwane przez drukarkę.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udostępniania
drukarki lokalnie, zobacz sekcji Oprogramowanie .
Wyszczególnienie
Wymagania
Drukarka podłączona do sieci przewodowej
Interfejs sieciowy
10/100 Base-TX (standardowy)
Drukarka CLP-650N ma wbudowaną kartę sieciową. Aby
uzyskać więcej informacji o podłączaniu drukarki do sieci,
zobacz 2.8.
Sieciowy system
operacyjny
• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
2003/XP
• Różne dystrybucje systemu Linux
• Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4
Protokoły sieciowe
• Netware IPX/SPX
• TCP/IP, DLC/LLC w systemie
Windows
System dynamicznego
adresowania
DHCP, BOOTP
Drukowanie w sieci
Niezależnie od tego, czy drukarka podłączona jest lokalnie czy do
sieci, oprogramowanie drukarki Samsung CLP-650 Series
należy zainstalować na każdym komputerze, z którego będą
drukowane dokumenty.
•
•
•
•
•
IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
BOOTP: Bootstrap Protocol
8.1
Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-650N)
Drukowanie strony konfiguracyjnej sieci
Konfigurowanie protokołu TCP/IP
Strona konfiguracyjna sieci przedstawia informacje o
ustawieniach karty sieciowej. Włączone ustawienia domyślne
są odpowiednie w przypadku większości zastosowań.
Drukarka może być używana w różnych sieciach TCP/IP. Istnieje
kilka sposobów przypisania drukarce adresu TCP/IP w zależności
od sieci.
1
• Adresowanie statyczne: Adres TCP/IP może przypisać ręcznie
administrator systemu.
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na
panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza
pojawi się napis „Siec”.
2
Nacisnąć przycisk Enter (
3
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
napis „Druk.konf.siec”.
4
Nacisnąć przycisk Enter (
• Dynamic Addressing BOOTP/DHCP (domyślnie): Adres TCP/IP
przydzielany jest automatycznie przez serwer.
), aby wyświetlić menu.
Adresowanie statyczne
Aby wpisać adres TCP/IP w panelu sterowania drukarki, należy
wykonać następujące czynności:
).
Zostanie wydrukowana strona konfiguracyjna sieci.
Ustawianie protokołów sieciowych
Po pierwszym zainstalowaniu drukarki wszystkie obsługiwane
protokoły sieciowe są włączane. Włączenie protokołu sieciowego
umożliwia czynną transmisję w sieci, nawet gdy protokół nie jest
używany. Może to powodować niewielkie zwiększenie ruchu
sieciowego. Aby wyeliminować niepotrzebny ruch, można
wyłączyć nieużywane protokoły.
1
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu (
) na
panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza
pojawi się napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter (
),
aby wyświetlić menu.
2
Nacisnąć przycisk Enter (
) po wyświetleniu w dolnym
wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.
3
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aby wyświetlić
).
polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter (
Następnie nacisnąć przycisk Upper Level ( ).
4
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
żądany protokół.
Można wybrać opcje „Konfig. TCP” lub „Netware”.
5
Nacisnąć przycisk Enter (
6
Za pomocą przycisku przewijania (
ustawienia.
1
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu ( ) na panelu
sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się
), aby wyświetlić
napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter (
menu.
2
Nacisnąć przycisk Enter (
) po wyświetleniu w dolnym
wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.
3
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aby wyświetlić
).
polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter (
4
Nacisnąć przycisk Upper Level (
przewijania (
).
5
Nacisnąć przycisk Enter (
„Konfig. TCP”.
6
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aby wyświetlić
).
polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter (
7
Nacisnąć przycisk Upper Level (
przewijania (
).
8
Nacisnąć przycisk Enter (
„Met. pob. IP”.
9
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aby wyświetlić
polecenie „Statyczny”; następnie nacisnąć przycisk
Enter (
).
przewijania (
lub
) po wyświetleniu napisu
„Adres IP”.
Jeżeli wybrano „Konfig. TCP”, zmienić ustawienie na „Nie”
(wyłączyć) lub „Tak” (włączyć).
) po wyświetleniu napisu
Adres IP ma 4 bajty.
Jeżeli wybrano „Netware”, zmienić ustawienie na „Wyl.”
(wyłączyć) lub „Wl.” (włączyć).
7
Nacisnąć przycisk Enter (
8
Nacisnąć przycisk On Line/Continue (
trybu gotowości.
), aby potwierdzić wybór.
Wprowadzić liczbę z zakresu od
0 do 255 dla każdego bajta.
), aby wrócić do
8.2
Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-650N)
), a następnie przycisk
).
11 Nacisnąć przycisk Enter (
) zmienić
), a następnie przycisk
) po wyświetleniu napisu
10 Nacisnąć przycisk Upper Level (
).
), a następnie przycisk
12 Naciskać przycisk przewijania (
Konfigurowanie typu ramek IPX
lub
), aby wprowadzić
liczbę z zakresu od 0 do 255; następnie nacisnąć przycisk
Enter (
).
W sieciach z protokołem IPX/SPX (np. Novell NetWare) należy
określić format ramek komunikacji sieciowej drukarki. W
większości przypadków wystarczy ustawienie domyślne „Auto”.
Można jednak, jeżeli to konieczne, ustawić typ ramki ręcznie.
13 Powtórzyć krok 12, aby podać wszystkie 4 bajty adresu.
14 Aby wybrać inne parametry, np. „Maska podsieci” lub
„Brama”, naciskać przycisk (
Enter (
).
lub
• Auto (domyślne): Automatycznie rozpoznaje i ogranicza
typ ramek do pierwszego wykrytego typu.
). Nacisnąć przycisk
15 Powtórzyć kroki 12 do 13 w celu konfiguracji innych
• EN_8022: Ogranicza typ ramek do IPX over IEEE 802.2 with
IEEE 802.3. Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.
16 Nacisnąć przycisk On Line/Continue (
• EN_8023: Ogranicza typ ramek do IPX over IEEE 802.3.
Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.
parametrów TCP/IP.
do trybu gotowości.
), aby wrócić
• EN_II: Ogranicza typ ramek do IPX w standardzie Ethernet.
Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.
• EN_SNAP: Ogranicza typ ramek do IPX over SNAP with
IEEE 802.3. Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.
Adresy dynamiczne BOOTP/DHCP
Aby można było ustawić typy ramek, w menu Netware musi
być włączony protokół sieciowy IPX/SPX. Zobacz „Ustawianie
protokołów sieciowych” na stronie 8.2.
Aby adres TCP/IP był przypisywany automatycznie przez serwer,
należy wykonać następujące czynności:
1
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu (
) na panelu
sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się
napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter (
), aby wyświetlić
menu.
Aby zmienić format typu ramek, należy wykonać następujące
czynności:
1
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu (
) na panelu
sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się
napis „Siec”. Nacisnąć przycisk Enter (
), aby wyświetlić
menu.
2
Nacisnąć przycisk Enter (
) po wyświetleniu w dolnym
wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.
3
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aby wyświetlić
polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter (
).
2
Nacisnąć przycisk Enter (
) po wyświetleniu w dolnym
wierszu wyświetlacza napisu „Konfig. sieci”.
4
Nacisnąć przycisk Upper Level (
przewijania (
).
3
5
Nacisnąć przycisk Enter (
„Konfig. TCP”.
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
).
napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter (
Nacisnąć przycisk Upper Level (
6
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aby wyświetlić
polecenie „Tak”; następnie nacisnąć przycisk Enter (
).
4
5
7
Nacisnąć przycisk Upper Level (
przewijania (
).
8
Nacisnąć przycisk Enter (
„Met. pob. IP”.
9
Naciskać przycisk przewijania (
lub
), aby wyświetlić
polecenie „DHCP”; następnie nacisnąć przycisk Enter (
).
), a następnie przycisk
) po wyświetleniu napisu
), a następnie przycisk
) po wyświetleniu napisu
10 Aby przydzielić adres z serwera BOOTP, kliknąć przycisk
Enter (
) po wyświetleniu opcji „BOOTP”.
11 Nacisnąć przycisk On Line/Continue (
), aby wrócić
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
napis „Netware”. Nacisnąć przycisk Enter (
).
6
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
napis „Wl.”. Nacisnąć przycisk Enter (
).
7
Nacisnąć przycisk Upper Level (
przewijania (
).
8
Nacisnąć przycisk Enter (
„Konfig.Netware”.
9
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
napis „Tak”. Nacisnąć przycisk Enter (
).
przewijania (
8.3
Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-650N)
), a następnie przycisk
).
11 Nacisnąć przycisk Enter (
ramki IPX”.
), a następnie przycisk
) po wyświetleniu napisu
10 Nacisnąć przycisk Upper Level (
do trybu gotowości.
).
) po wyświetleniu napisu „Typ
12 Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
żądany typ ramki, a następnie przycisnąć przycisk
Enter (
).
13 Nacisnąć przycisk On Line/Continue (
trybu gotowości.
), aby wrócić do
Przywracanie konfiguracji sieciowej
Ustawienia sieciowe można przywrócić do ustawień
domyślnych.
1
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu (
) na
panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza
pojawi się napis „Siec”.
2
3
Nacisnąć przycisk Enter (
4
5
), aby wyświetlić menu.
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
napis „Zest. domysl.”. Nacisnąć przycisk Enter (
).
Nacisnąć przycisk Enter (
), aby zapisać wybór.
Zresetować kartę sieciową.
Resetowanie karty sieciowej
Jeśli skonfigurowano opcję menu „Netware” lub „Kon. siec
bezp”, drukarka nie rozpozna zmiany.
W takim przypadku można po prostu zresetować kartę sieciową
bez wyłączania i włączania drukarki.
1
W trybie gotowości nacisnąć przycisk Menu (
) na
panelu sterowania, aż w dolnym wierszu wyświetlacza
pojawi się napis „Siec”.
2
3
Nacisnąć przycisk Enter (
4
), aby wyświetlić menu.
Naciskać przycisk przewijania (
lub
) i przytrzymywać
go, aż w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony
napis „Resetuj siec”. Nacisnąć przycisk Enter (
).
Nacisnąć przycisk Enter (
).
Drukarka zresetuje kartę sieciową.
8.4
Używanie drukarki w sieci (tylko model CLP-650N)
9
Instalowanie
opcjonalnych
elementów drukarki
Instalacja opcjonalnego
zasobnika papieru
Można zwiększyć ilość papieru obsługiwaną przez drukarkę,
instalując opcjonalny zasobnik 2, który może pomieścić
500 arkuszy papieru.
Ta drukarka laserowa o pełnej funkcjonalności została
zoptymalizowana, aby spełniać większość wymagań
dotyczących drukowania. Ze względu na to, iż użytkownicy
mogą mieć różne wymagania, firma Samsung umożliwia
zastosowanie kilku opcji pozwalających zwiększyć możliwości
drukarki.
1
Zdjąć taśmę opakunkową i wyjąć materiał wypełniający
wnętrze zasobnika.
2
Wyszukać łącznik i elementy pozycjonujące opcjonalnego
zasobnika.
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Środki ostrożności podczas instalowania elementów
opcjonalnych drukarki
• Instalacja opcjonalnego zasobnika papieru
• Instalowanie modułu pamięci DIMM
Środki ostrożności podczas
instalowania elementów
opcjonalnych drukarki
ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILANIA:
Nigdy nie należy wyjmować kart sterujących drukarki, gdy
drukarka jest podłączona.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, zawsze
należy odłączać przewód zasilania podczas instalowania lub
usuwania WSZELKICH opcjonalnych części wewnętrznych lub
zewnętrznych drukarki.
ROZŁADOWAĆ ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE:
Karty sterujące, wewnętrzne elementy opcjonalne drukarki
i karty sieciowe są podatne na ładunki elektrostatyczne.
Przed zainstalowaniem lub usunięciem opcjonalnych części
wewnętrznych należy rozładować ładunek elektrostatyczny
z ciała, dotykając metalowej części, takiej jak metalowa
obudowa urządzenia podłączonego do uziemionego źródła
zasilania. Jeśli przed ukończeniem instalacji użytkownik
przemieszczał się, należy ponownie rozładować ładunki
elektrostatyczne.
9.1
Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki
3
Umieścić drukarkę na zasobniku, zrównując stopki
drukarki z elementami pozycjonującymi zasobnika.
Uchwyty do podnoszenia
umieszczone są pod dolną
krawędzią z obu stron
drukarki.
3
Wybrać ikonę drukarki Samsung CLP-650 Series.
4
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i
wybrać Właściwości.
5
Kliknąć kartę Drukarka i wybrać opcję Zasobnik 2 z listy
rozwijanej Zasobnik opcjonal.
6
Kliknij przycisk OK.
Instalowanie modułu pamięci
DIMM
Drukarka posiada gniazdo pamięci DIMM (dual in-line memory
module). Za pomocą tego gniazda można dodać pamięć do
drukarki.
WSKAZÓWKA: Drukarka zawiera 256 MB pamięci, którą
można rozszerzyć do 512 MB. Aby rozszerzyć pamięć, należy
zakupić standardowy moduł pamięci Samsung SODIMM,
kontaktując się z przedstawicielem firmy Samsung. Numer
katalogowy części: CLP-MEM102 (256 MB DDR).
UWAGA: Ta drukarka waży 29,1 kg, łącznie z kasetami toneru.
Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i
przenoszenia. Jeżeli drukarkę trzeba przenieść, powinny to
uczynić dwie osoby. Należy użyć przedstawionych na rysunku
uchwytów do podnoszenia (zobacz strona 1.3). Próba
podniesienia drukarki przez jedną osobę może spowodować
obrażenia kręgosłupa.
4
1
Wyłączyć drukarkę i odłączyć wszystkie kable od drukarki.
2
Chwycić pokrywę płyty sterowania i zdjąć ją.
Podłączyć kabel interfejsu zasobnika do złącza po lewej,
z tyłu drukarki.
Po zainstalowaniu zasobnika 2 należy ustawić odpowiednie
opcje w oknie właściwości drukarki.
1
Kliknąć menu Start systemu Windows.
2
W systemie Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000 wybrać
Ustawienia, a następnie Drukarki.
W systemie Windows XP/2003 wybrać Drukarki i faksy.
9.2
Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki
3
Odkręcić śrubkę przy metalowej płytce, a następnie zdjąć
płytkę wypychając ją.
4
Wyciągnąć nowy moduł pamięci DIMM z
antyelektrostatycznego opakowania.
5
Wyszukać gniazdo pamięci DIMM (to niższe) i trzymając
moduł DIMM za krawędzie wyrównać występ modułu
pamięci DIMM z rowkiem w gnieździe.
6
Wciśnij moduł DIMM do dolnego gniazda DIMM, aż
zablokuje się we właściwej pozycji.
7
Włożyć metalową płytkę na swoje miejsce i wstawić śrubkę
do otworu, jak pokazano niżej. Ostrożnie ją dokręcić.
Wycięcie
Rowek
9.3
Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki
8
Uaktywnianie dodanej pamięci we
właściwościach drukarki PS
Wstawić pokrywę płyty sterowania.
Po instalacji pamięci DIMM należy ją zaznaczyć we
właściwościach drukarki sterownika PostScript drukarki, aby
można ją było stosować w drukarce:
1
Upewnić się, że w komputerze został zainstalowany
sterownik drukarki PostScript. Szczegółowe informacje o
instalacji sterownika PS drukarki można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.
2
Kliknąć menu Start systemu Windows.
3
W systemie Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknąć kolejno
pozycje Ustawienia i Drukarki.
W systemie Windows XP wybrać opcję Drukarki i faksy.
9
Podłączyć kabel zasilania i przewód drukarki, a następnie
włączyć drukarkę.
4
Zaznaczyć drukarkę Samsung CLP-650 Series PS.
5
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia i
wybierać polecenie Właściwości.
6
W systemach 95/98/Me wybrać Opcje urządzenia.
W systemach NT 4.0/2000/XP wybrać Ustawienia
urządzenia.
7
W opcji Pamięć drukarki w sekcji Opcja do
zainstalowania wybierać zainstalowaną pamięć DIMM i
kliknąć przycisk OK.
W systemie Windows 98 wybrać Opcje instalowalne →
VMOption → Zmień ustawienie dla: VMOption →
zmiana pamięci.
8
Kliknąć przycisk OK.
9.4
Instalowanie opcjonalnych elementów drukarki
10
Wyszczególnienie
Dane techniczne
Interfejs
CLP-650: USB 2.0, równoległy IEEE 1284
CLP-650N: USB 2.0, równoległy IEEE 1284, Ethernet
10/100 Base TX
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
• Dane techniczne drukarki
Sterowniki
drukarki****
• Dane techniczne — papier
Dane techniczne i opis
* Prędkość drukowania zależy od stosowanego systemu operacyjnego,
możliwości obliczeniowych komputera, oprogramowania, metody
podłączenia, typu nośników, rozmiarów nośników oraz złożoności
zadania.
** Poziom ciśnienia akustycznego, ISO7779.
***Na liczbę tę mogą mieć wpływ warunki otoczenia, częstotliwość
drukowania, typ nośników oraz ich format.
****W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania odwiedź stronę
www.samsungprinter.com.
Prędkość
drukowania*
Czarny i kolor: maks. 20 str./min — A4
(21 str./min — Letter)
Rozdzielczość
Maks. 2400 x 600 dpi
Czas rozgrzewania
poniżej 30 sekund
Czas pierwszego
wydruku
16 sekund
Zasilanie
110–127 V (prąd zmienny), 9 A (USA, Kanada),
50/60 Hz
220–240 V (prąd zmienny), 4.5 A (inne), 50/60 Hz
Zużycie energii
Średnio 450 W podczas działania. Mniej niż 35 W w
trybie oszczędzania energii.
Poziom hałasu**
Mniej niż 52 dBA (druk)
Dane techniczne — papier
Informacje ogólne
Drukarka może być wykorzystywana z różnymi materiałami do
drukowania, np. papierem w arkuszach (włącznie z papierem
zawierającym 100% włókien z odzysku), kopertami, etykietami i
papierem o niestandardowych rozmiarach. Właściwości papieru,
takie jak waga, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci, to istotne
czynniki wpływające na wydajność drukarki i jakość wydruków.
Użycie papieru, który nie spełnia wymogów określonych w tym
Podręczniku użytkownika, może powodować następujące
problemy:
Mniej niż 35 dBA (stan gotowości)
Żywotność
materiałów
eksploatacyjnych
Sterownik drukarki firmy Samsung: Windows
98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003
Sterownik PostScript: Windows 98SE/Me/NT
4.0/2000/XP/2003, różne dystrybucje systemu Linux
OS, Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4.
Dane techniczne drukarki
Wyszczególnienie
Dane techniczne i opis
Kaseta z tonerem czarnym/żółtym/amarantowym/
błękitnym: Ok. 4 000 stron A4/Letter przy pokryciu 5%.
(zestaw startowy, 2000 stron)
Pas transferowy papieru: Ok. 35 000 stron
czarno-białych i w kolorze***
Zespół utrwalacza: ok. 50 000 stron czarno-białych i
kolorowych***
• słaba jakość druku;
Cykl
eksploatacyjny
Miesięcznie maks. 35 000 stron
Waga
29,1 kg (w tym materiały eksploatacyjne)
• przedwczesne zużycie drukarki.
Waga opakowania
Papier: 3,5 kg, plastik: 900 g
WSKAZÓWKI:
Wymiary
zewnętrzne
(sz. x dł. x wys.)
465 (sz.) x 465 (dł.) x 445 (wys.) mm
Warunki
eksploatacji
Temperatura: 10–32,5 °C/50–90 °F
Wilgotność: 20–80% (wilgotność względna)
Język drukarki
PostScript 3, PCL 6C,
SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Pamięć
256 MB
Czcionki
45 skalowalnych, 1 bitmapowy PCL i 136 PS
• częstsze zacinanie się papieru;
• Niektóre rodzaje papieru mogą spełniać wszystkie wymagania
zawarte w niniejszym podręczniku, a wyniki nadal nie będą
zadowalające. Może być to spowodowane niewłaściwym
przechowywaniem, zbyt dużym poziomem wilgotności lub
nieodpowiednią temperaturą albo też innymi czynnikami,
na które firma Samsung nie ma wpływu.
• Przed zakupem większych ilości papieru należy upewnić się,
że dany papier spełnia wymagania podane w niniejszym
podręczniku.
10.1
Dane techniczne
Porady dotyczące stosowania papieru
UWAGA: Używanie papieru, który nie spełnia tych wymagań,
może być przyczyną problemów wymagających naprawy
urządzenia. Tego typu naprawy nie wchodzą w zakres gwarancji
ani umowy serwisowej firmy Samsung.
Najlepsze rezultaty daje stosowanie standardowego papieru
75 g/m2 (20 funtów). Należy się upewnić, że papier jest dobrej
jakości, nie jest pocięty, rozdarty, dziurawy, bez plam, luźnych
cząstek, kurzu, fałd i podwiniętych lub zgiętych krawędzi.
W przypadku wątpliwości co do typu ładowanego papieru —
dotyczących np. tego, czy jest to papier dokumentowy czy
ekologiczny — należy sprawdzić etykietę na opakowaniu.
Obsługiwane rozmiary papieru
Zasobnik 1
/
Zasobnik 2
Wymiary*
Waga
Letter
216 × 279 mm
A4
210 x 297 mm
od 75 do 90 g/m2
papier bond
do druku
jednostronnego
Podane niżej problemy mogą powodować obniżenie jakości,
zakleszczenia papieru lub nawet uszkodzenie drukarki.
Pojemność**
• 250 arkuszy
papieru bond
75 g/m2 w
zasobniku 1
• 500 arkuszy
papieru bond
75 g/m2 w
zasobniku 2
Zasobnik
uniwersalny
Wymiary*
Waga
Pojemność**
Rozmiar
minimalny
(niestandardowy)
90 x 140 mm
od 75 do 163 g/m2
papieru bond
100 arkuszy
papieru bond
75 g/m2
Rozmiar
maksymalny
(niestandardowy)
216 x 356 mm
Etykiety***
Takie same
rozmiary
minimalne i
maksymalne,
jak powyżej.
Koperty
Grubość
0,10 x 0,14 mm
zwykle 10
od 75 do 105 g/m2
do 10
* Drukarka obsługuje szeroką gamę rozmiarów nośników.
** Pojemność różni się w zależności od wagi i grubości nośnika oraz warunków
środowiskowych.
*** Gładkość od 100 do 250 (w skali Sheffield).
WSKAZÓWKA: W przypadku używania materiałów do
drukowania o długości mniejszej niż 140 mm mogą
występować zakleszczenia materiału. W celu zapewnienia
optymalnej wydajności należy papier właściwie przechowywać
i ładować. Zob. „Warunki robocze drukarki i warunki
przechowywania papieru” na stronie 10.3.
Symptom
Problem z papierem
Rozwiązanie
Niska jakość druku
lub słaba
przyczepność
tonera, problemy
z podawaniem
papieru
Zbyt wilgotny, zbyt
chropowaty, zbyt gładki
lub tłoczony; zła partia
papieru
Należy użyć innego
papieru, o gładkości
w zakresie 100–250
w skali Sheffield i
zawartości wilgoci
4–5%.
Wypadanie,
zakleszczanie,
podwijanie się
Niewłaściwe
przechowywanie
Przechowywać
papier poziomo w
jego odpornym na
działanie wilgoci
opakowaniu.
Zwiększony poziom Zbyt ciężki
cieniowania
szarego tła/szybsze
zużycie urządzenia
Użyć lżejszego
rodzaju papieru.
Zbyt częste
problemy z
podwijaniem przy
pobieraniu papieru
Zbyt wilgotny papier,
niewłaściwie ustawiony
kierunek włókien lub
papier z włóknami
równoległymi do
krótszej krawędzi
(short-grain)
Należy stosować
papier o włóknach
równoległych do
długiej krawędzi
(long-grain).
Zacięcia papieru,
uszkodzenie
drukarki
Przecięcia lub
perforacje
Nie należy
stosować papieru
przeciętego lub
przedziurawionego.
Problemy z
podawaniem
Poszarpane krawędzie
Należy stosować
papier dobrej
jakości.
WSKAZÓWKI:
• Nie należy stosować papieru z nagłówkami wydrukowanymi
tuszami niskotemperaturowymi, np. używanymi w niektórych
typach termografii.
• Nie należy stosować papieru firmowego z wytłoczeniami lub
wypukłościami.
• Toner jest utrwalany na papierze pod ciśnieniem i w wysokiej
temperaturze. Upewnić się, że barwniki papieru kolorowego
lub tusze użyte na formularzach z nadrukiem dobrze znoszą
temperaturę utrwalania (180 °C lub 356 °F przez
0,1 sekundy).
10.2
Dane techniczne
Dane techniczne — papier
Kategoria
Warunki robocze drukarki i warunki
przechowywania papieru
Dane techniczne
Warunki, w jakich przechowywany jest papier, mają bezpośredni
wpływ na podawanie.
Zawartość kwasu
5,5–8,0 pH
Grubość
0,094–0,18 mm
Zawinięcie ryzy
Płaskie w zakresie 5 mm
Stan ciętych krawędzi
Cięte ostrymi ostrzami, brak
widocznego postrzępienia.
Zachowanie przy
zgrzewaniu
Nie może przypalać się, topnieć,
przebijać ani uwalniać szkodliwych
substancji przy podgrzaniu do 180 °C
(356 °F) przez 0,1 sekundy.
Ziarnistość
Równoległe do długiej krawędzi
arkusza
Zawartość wilgoci
4–6% wagi
Gładkość
100–250 w skali Sheffield
Najlepsze warunki przechowywania drukarki i papieru to
temperatura pokojowa lub bliska pokojowej oraz wilgotność nie
za niska ani nie za wysoka. Należy pamiętać, że papier ma
właściwości higroskopijne, zatem bardzo łatwo absorbuje i traci
wilgoć.
Wysoka temperatura i wilgotność powodują uszkodzenie
papieru. Wysoka temperatura powoduje parowanie wilgoci
zawartej w papierze, a niska powoduje jej kondensację na
arkuszach. Systemy ogrzewania i klimatyzacja usuwają
większość wilgoci z pomieszczenia. Po otwarciu opakowania
używany papier traci wilgoć, co powoduje powstawanie pasów i
smug. Wilgotna pogoda lub chłodzenie wodne mogą powodować
wzrost wilgotności w pomieszczeniu. Po otwarciu używany papier
chłonie nadmiar wilgoci, co powoduje, że wydruk jest zbyt jasny
lub występują na nim puste miejsca. Ponadto przez utratę lub
wchłanianie wilgoci papier może ulec zniekształceniu. To z kolei
może powodować zakleszczenia papieru.
Nie należy kupować więcej papieru niż może być zużyte w ciągu
krótkiego czasu (ok. 3 miesięcy). Papier przechowywany przez
dłuższe okresy może być narażony na większe różnice
temperatur i wilgotności, co może powodować jego uszkodzenia.
Aby zapobiec uszkodzeniu większych ilości papieru, należy
odpowiednio planować zakupy.
Pojemność odbiorników papieru
Taca wydruków
Awersem w dół
Pojemność
250 arkuszy papieru bond 75 g/m2
Papier w ryzach, przechowywany w nieotwartych opakowaniach,
zachowuje swoje właściwości przez kilka miesięcy przed
użyciem. Otwarte paczki papieru są znacznie bardziej narażone
na uszkodzenia spowodowane warunkami środowiskowymi,
szczególnie jeżeli nie są owinięte materiałem odpornym na
wilgoć.
Pojemność podajników
Zasobnik podający
Pojemność
Kaseta
250 arkuszy papieru bond 75 g/m2
Zasobnik uniwersalny
100 arkuszy papieru bond 75 g/m2
Zasobnik opcjonalny
500 arkuszy papieru bond 75 g/m2
Aby uzyskać optymalną wydajność drukarki, należy zapewnić
odpowiednie środowisko przechowywania papieru. Wymagane
warunki to: temperatura od 20 do 24 °C (68–75 °F) przy
wilgotności względnej od 45% do 55%. Przy ocenie warunków
przechowywania papieru należy wziąć pod uwagę następujące
wskazówki:
• Papier należy przechowywać w temperaturze jak najbardziej
zbliżonej do pokojowej.
• Powietrze nie może być zbyt suche ani zbyt wilgotne.
• Rozpoczętą ryzę najlepiej osłonić ponownie opakowaniem
odpornym na wilgoć. Jeżeli środowisko drukowania jest
szczególne niekorzystne, należy wypakować tylko ilość
papieru potrzebną na jeden dzień, aby zapobiec
niepożądanym zmianom wilgotności.
10.3
Dane techniczne
Koperty
Niezwykle istotna jest budowa koperty. Linie zgięcia koperty
różnią się znacznie, nie tylko u różnych producentów, ale nawet
w opakowaniu tego samego producenta. Drukowanie na
kopertach zależy od jakości kopert. Przy wyborze kopert należy
uwzględnić następujące czynniki:
• Gramatura: Waga papieru koperty nie powinna przekraczać
90 g/m2 — w przeciwnym razie będzie dochodziło do
zakleszczeń.
Oto typowe marginesy adresów dla kopert DL (110 x 220 mm).
Rodzaj adresu
• Stan: Koperty nie powinny być pomarszczone, zgięte lub
uszkodzone w inny sposób.
• Temperatura: Należy używać kopert, które są odpowiednie
do temperatury nagrzewania i ciśnienia w drukarce.
• Rozmiar: Stosować tylko koperty mieszczące się w
następujących zakresach rozmiarów:
Zasobnik uniwersalny
90 x 140 mm
Klej kopert z samoprzylepnymi paskami lub z klapką zamykaną
nad miejscem sklejenia powinien być odpowiedni do
temperatury nagrzewania i ciśnienia w drukarce. Dodatkowe
klapki i paski mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub
zakleszczenia i mogą nawet uszkodzić element utrwalający.
Marginesy kopert
• Budowa: Przed drukiem koperty powinny być złożone płasko
z podwinięciem do 6 mm i nie powinny zawierać powietrza.
Minimalny
Koperty z samoprzylepnymi paskami lub
klapkami
Minimalny
Maksymalny
Adres zwrotny
15 mm
51 mm
Adres odbiorcy
51 mm
90 mm
WSKAZÓWKI:
• Aby zapewnić dobrą jakość wydruku, nie należy ustawiać
marginesów bliżej niż 15 mm od krawędzi koperty.
• Nie należy drukować na powierzchniach połączeń szwów
koperty.
Maksymalny
216 x 356 mm
WSKAZÓWKI:
• Do podawania kopert należy używać tylko zasobnika
uniwersalnego.
• W przypadku używania materiałów o długości mniejszej
niż 140 mm papier może się zacinać. Problemy mogą być
spowodowane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.
Aby zapewnić optymalną wydajność, należy dbać o
odpowiednie warunki przechowywania i używania papieru.
Zobacz „Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania
papieru” na stronie 10.3.
Koperty klejone z dwóch stron
Przechowywanie kopert
Właściwe przechowywanie kopert przyczynia się do odpowiedniej
jakości wydruków. Koperty należy przechowywać ułożone
poziomo. W przypadku uwięzienia powietrza w kopercie,
tworzącego pęcherzyk powietrzny, koperta może się
pomarszczyć podczas druku. Zobacz „Drukowanie na kopertach”
na stronie 4.4.
Etykiety
UWAGA:
• Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy używać tylko
etykiet zalecanych do drukarek laserowych.
• Aby zapobiec poważnym zakleszczeniom, do druku etykiet
używać tylko zasobnika uniwersalnego.
• Nigdy nie należy drukować na tym samym arkuszu etykiet
więcej niż jeden raz ani drukować na części arkusza etykiet.
Są to koperty klejone pionowo po obu stronach, a nie wzdłuż
przekątnych. Ten typ kopert łatwiej się marszczy. Należy się
upewnić, że miejsce klejenia rozciąga się do samego rogu
koperty, jak pokazano poniżej.
Przy wyborze etykiet należy kierować się jakością elementów:
• Klej: Materiał klejący powinien dobrze znosić temperaturę
zespołu utrwalającego drukarki — 180 °C (356 °F).
Poprawnie
• Rozmieszczenie: Stosować tylko etykiety, pomiędzy którymi
nie ma przerw odsłaniających podkład. W przypadku
występowania przerw między etykietami etykiety mogą się
odlepiać od arkuszy, powodując poważne zakleszczenia.
• Podwinięcie: Przed drukowaniem naklejki muszą leżeć płasko,
z odchyleniem nie większym niż 13 mm w każdym kierunku.
• Stan: Nie stosować etykiet ze zmarszczkami, pęcherzykami
powietrza lub oddzielonych od siebie w inny sposób.
Niepoprawnie
Zobacz „Drukowanie na etykietach” na stronie 4.5.
10.4
Dane techniczne
INDEKS
B
typowe problemy 7.19
brystol, drukowanie 4.6
Ł
C
czyszczenie
elementy wewnętrzne 6.8
elementy zewnętrzne 6.8
ładowanie, papier
do zasobnika opcjonalnego 4.2
do zasobnika standardowego 4.2
do zasobnika uniwersalnego 4.2
ładowanie, papier, korzystanie z
podawania ręcznego 4.3
D
dane techniczne
drukarka 10.1
papier 10.1
drukowanie
strona konfiguracyjna 6.1
drukowanie sieciowe
drukarka podłączona do sieci,
ustawianie 8.1
kabel, podłączanie 2.8
parametry, konfiguracja 8.1
E
elementy 1.3
etykiety, drukowanie 4.5
F
funkcje
drukarka 1.1
K
kabel Ethernet, podłączanie 2.8
kaseta z tonerem
konserwacja 6.2
rozprowadzanie 6.2
wymiana 6.4
komunikaty o błędach 7.15
koperty, drukowanie 4.4
L
Linux
sterownik, instalacja 2.9
M
Macintosh
sterownik, instalacja 2.9
typowe problemy 7.18
materiały o rozmiarach
niestandardowych, drukowanie 4.6
P
panel sterowania 3.1
menu 3.3
przyciski 3.2
wyświetlacz 3.1
papier
dane techniczne 10.1
ładowanie 4.2
rozmiary i pojemność 4.1
wskazówki 4.1
wybór 4.1
papier z nadrukiem, drukowanie 4.5
papier, ładowanie
do zasobnika opcjonalnego 4.2
do zasobnika standardowego 2.4
do zasobnika uniwersalnego 4.2
korzystanie z podawania ręcznego
4.3
pas transferowy papieru, wymiana 6.5
podłączanie, USB 2.7
problem, rozwiązywanie
jakość druku 7.12
komunikaty o błędach 7.15
Linux 7.19
lista kontrolna 7.1
Macintosh 7.18
ogólne 7.2
i
Indeks
PS 7.18
Windows 7.17
zakleszczenie papieru 7.4
problemy z jakością wydruków,
rozwiązywanie 7.12
problemy z jakością, rozwiązywanie
7.12
R
ręczny tryb podawania papieru,
korzystanie 4.3
rozmiar papieru, zmiana w zasobniku
2.5
S
sterownik drukarki
instalowanie 2.9
strona konfiguracyjna, drukowanie 6.1
U
USB, podłączanie 2.7
W
wymiana
kaseta z tonerem 6.4
pas transferowy papieru 6.5
Z
zakleszczenie papieru, usuwanie 7.4
zasobnik uniwersalny, korzystanie 4.2
Drukarka Samsung
Sekcja Oprogramowanie
SEKCJA OPROGRAMOWANIE
SPIS TREśCI
Rozdział 1:
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS
Instalacja oprogramowania drukarki .................................................................................................................................. 4
Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej ................................................................................................... 4
Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej ................................................................................................. 7
Zmiana języka w oprogramowaniu .................................................................................................................................. 10
Ponowna instalacja oprogramowania drukarki ................................................................................................................ 10
Usuwanie oprogramowania drukarki ............................................................................................................................... 11
Rozdział 2:
PODSTAWY DRUKOWANIA
Drukowanie dokumentu ................................................................................................................................................... 12
Ustawienia drukarki ......................................................................................................................................................... 13
Karta Układ ............................................................................................................................................................... 13
Karta Papier .............................................................................................................................................................. 14
Karta Grafika ............................................................................................................................................................. 15
Karta Dodatki ............................................................................................................................................................ 16
Karta Informacje ....................................................................................................................................................... 17
Karta Drukarka .......................................................................................................................................................... 17
Korzystanie z ulubionych ustawień ........................................................................................................................... 17
Korzystanie z pomocy ............................................................................................................................................... 17
Rozdział 3:
ZAAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) ..................................................................... 18
Drukowanie plakatów ...................................................................................................................................................... 19
Drukowanie broszur ....................................................................................................................................................... 19
Drukowanie na obu stronach papieru .............................................................................................................................. 20
Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego .......................................................................................... 20
1
Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony .......................................................................................... 20
Stosowanie znaków wodnych .......................................................................................................................................... 21
Stosowanie istniejących znaków wodnych ............................................................................................................... 21
Tworzenie znaków wodnych ..................................................................................................................................... 21
Edycja znaków wodnych ........................................................................................................................................... 21
Usuwanie znaków wodnych ...................................................................................................................................... 21
Stosowanie nakładek ...................................................................................................................................................... 22
Co to jest nakładka? ................................................................................................................................................. 22
Tworzenie nowej nakładki strony .............................................................................................................................. 22
Stosowanie nakładek stron ....................................................................................................................................... 22
Usuwanie nakładek stron .......................................................................................................................................... 22
Rozdział 4:
STOSOWANIE STEROWNIKA POSTSCRIPT W SYSTEMIE WINDOWS
Ustawienia drukarki ......................................................................................................................................................... 23
Zaawansowane ......................................................................................................................................................... 23
Korzystanie z pomocy ............................................................................................................................................... 23
Rozdział 5:
LOKALNE UDOSTęPNIANIE DRUKARKI
Ustawianie komputera hosta ........................................................................................................................................... 24
Ustawianie komputera klienta .......................................................................................................................................... 24
Rozdział 6:
KORZYSTANIE Z PROGRAMU SMART PANEL
Informacje o programie Smart Panel ............................................................................................................................... 25
Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów ........................................................................................................ 25
Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki ..................................................................................................... 26
Korzystanie z pomocy elektronicznej ........................................................................................................................ 26
Zmiana ustawień programu Smart Panel ........................................................................................................................ 26
Rozdział 7:
UżYWANIE DRUKARKI W SYSTEMIE LINUX
Wymagania systemowe ................................................................................................................................................... 27
Instalacja sterownika drukarki ......................................................................................................................................... 28
Zmiana metody podłączenia drukarki ....................................................................................................................... 29
Odinstalowanie sterownika drukarki ......................................................................................................................... 30
2
Stosowanie narzędzia konfiguracji .................................................................................................................................. 30
Zmiana LLPR Properties (właściwości LLPR) ................................................................................................................. 31
Rozdział 8:
UżYWANIE DRUKARKI NA KOMPUTERACH MACINTOSH
Instalowanie oprogramowania na komputerach Macintosh ............................................................................................. 32
Konfigurowanie drukarki .................................................................................................................................................. 33
Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci ..................................................................................................... 33
Dla komputera Macintosh podłączonego przy użyciu kabla USB ............................................................................. 33
Drukowanie ..................................................................................................................................................................... 34
Drukowanie dokumentu ............................................................................................................................................ 34
Zmienianie ustawień drukarki ................................................................................................................................... 34
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru ................................................................................................. 35
3
1
Instalacja standardowa
Instalacja oprogramowania
drukarki w systemie Windows
Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
•
Instalacja oprogramowania drukarki
•
Zmiana języka w oprogramowaniu
•
Ponowna instalacja oprogramowania drukarki
•
Usuwanie oprogramowania drukarki
1
Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do
napędu CD-ROM.
Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać
automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno
instalacji.
Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start,
a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe,
zastępując „X” literą napędu, i kliknij OK.
Instalacja oprogramowania drukarki
Można zainstalować oprogramowanie dla drukarki lokalnej lub
sieciowej. W tym celu należy postępować zgodnie z odpowiednią
procedurą instalacji, zależnie od używanej drukarki.
Sterownik drukarki to oprogramowanie, które umożliwia komunikację
między komputerem i drukarką. Procedura instalacji sterowników może
się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
Przed instalacją należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.
Instalowanie oprogramowania dla drukarki
lokalnej
3
Kliknij przycisk Dalej.
• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
Drukarka lokalna jest podłączana bezpośrednio do komputera za
pomocą dołączonego kabla, na przykład kabla równoległego lub USB.
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, pomiń ten krok i przejdź do
„Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej” na stronie 7.
• Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano
programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe
Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.
Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub
niestandardowej metody.
4
Wybierz Typowa instalacja drukarki lokalnej. Kliknij przycisk
Dalej.
UWAGA: Jeżeli podczas instalacji pojawi się okno „Kreator nowego
sprzętu”, kliknij przycisk
w prawym górnym rogu okna, aby
zamknąć okno, lub kliknij przycisk Anuluj.
4
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
7
UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera,
zostanie wyświetlone następujące okno.
Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung
i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru
i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa
firmy Samsung.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ.
• Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.
• Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przyciski Dalej
i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie
instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu
instalacji.
• Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika,
może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego
interfejsu.
5
UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać
poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz „Ponowna instalacja
oprogramowania drukarki” na stronie 10.
Instalacja niestandardowa
Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem
o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk
strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.
Możesz wybrać, które składniki zostaną zainstalowane.
1
Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona
do komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do
napędu CD-ROM.
W przeciwnym razie kliknij jedynie przycisk Dalej i przejdź do kroku 7.
6
Jeżeli strona testowa zostanie poprawnie wydrukowana, kliknij
przycisk Tak.
Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać
uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno
instalacji.
Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.
Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start,
a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe,
zastępując „X” literą napędu, i kliknij przycisk OK.
5
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
3
Kliknij przycisk Dalej.
• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera,
zostanie wyświetlone następujące okno.
• Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie
zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję,
a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany
automatycznie.
4
5
Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.
• Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.
• Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Dalej
i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie
instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po
zakończeniu instalacji.
• Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika,
może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego
interfejsu.
Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Dalej.
6
Wybierz składniki, które mają być zainstalowane, i kliknij przycisk
Dalej.
UWAGA: Można zmienić folder instalacji, klikając przycisk [
Przeglądaj ].
7
Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem
o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk
strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.
W przeciwnym razie kliknij jedynie Dalej i przejdź do kroku 9.
8
Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij
przycisk Tak.
Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.
6
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
9
Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung
i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru
i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa
firmy Samsung.
Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start,
a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe,
zastępując „X” literą napędu, i kliknij OK.
W przeciwnym razie kliknij Zakończ.
3
Kliknij przycisk Dalej.
• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
• Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano
programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe
Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.
Instalowanie oprogramowania dla drukarki
sieciowej
Po pierwszym podłączeniu drukarki do sieci należy skonfigurować
ustawienia protokołu TCP/IP. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień
protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania
na każdym komputerze podłączonym do sieci.
4
Wybierz Typowa instalacja drukarki sieciowej. Kliknij przycisk
Dalej.
Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej
lub niestandardowej metody.
Instalacja standardowa
Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.
1
Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym
do drukarki podręczniku użytkownika.
2
Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do
napędu CD-ROM.
Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać
automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno
instalacji.
7
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
5
Instalacja niestandardowa
Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy
drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.
Możesz wybrać poszczególne składniki, które mają być zainstalowane,
oraz ustawić określony adres IP.
1
Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym
do drukarki podręczniku użytkownika.
2
Włóż dostarczoną płytę Dysk CD z oprogramowaniem drukarki do
napędu CD-ROM.
Płyta Dysk CD z oprogramowaniem drukarki powinna zostać
automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno
instalacji.
Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie
polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując „X” literą
napędu, i kliknij przycisk OK.
• Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk
Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port
TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź
nazwę portu i adres IP drukarki.
• W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka
UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź
ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację,
kliknij przycisk Przeglądaj.
6
Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno z prośbą
o przeprowadzenie wydruku strony testowej oraz zarejestrowanie
się jako użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na
otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung.
W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.
W przeciwnym razie kliknij Zakończ.
3
Kliknij przycisk Dalej.
• W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
• Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie
zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję,
a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany
automatycznie.
4
Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.
UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać
poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz „Ponowna instalacja
oprogramowania drukarki” na stronie 10.
8
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
5
6
Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy
drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.
• Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk
Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port
TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź
nazwę portu i adres IP drukarki.
Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Po wybraniu
składników pojawi się następujące okno. Możesz również zmienić
nazwę drukarki, wybrać, czy ma być ona udostępniana w sieci,
ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zmienić nazwę portu dla
każdej drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
Aby zainstalować oprogramowanie na serwerze, zaznacz pole
Konfigurowanie tej drukarki na serwerze.
• W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka
UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź
ręcznie współdzieloną nazwę, lub, aby odnaleźć jej lokalizację,
kliknij przycisk Przeglądaj.
7
WSKAZóWKA: Jeśli chcesz, aby drukarka miała przydzielony określony
Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą
o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako
użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na otrzymywanie
materiałów informacyjnych od firmy Samsung. W tym celu
zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.
W przeciwnym razie kliknij Zakończ.
adres IP, kliknij przycisk Ustaw adres IP. Pojawi się okno Ustaw adres
IP. Wykonaj następujące czynności:
UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała
a. Wybierz z listy drukarkę, dla której ma zostać ustawiony
określony adres IP.
b. Wpisz adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy i
wprowadź te ustawienia, klikając przycisk Konfiguruj.
c. Kliknij przycisk Dalej.
poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz „Ponowna instalacja
oprogramowania drukarki” na stronie 10.
9
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
Zmiana języka w oprogramowaniu
UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera,
zostanie wyświetlone następujące okno.
Po instalacji oprogramowania można zmienić język używany
w interfejsie użytkownika.
1
2
3
4
Kliknij menu Start systemu Windows.
Wybierz Programy lub Wszystkie programy , a następnie nazwę
sterownika drukarki.
Wybierz Wybór języka.
Wybierz żądany język z okna wyboru języka i kliknij OK.
Ponowna instalacja oprogramowania
drukarki
• Po podłączeniu drukarki kliknij Dalej.
• Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączać drukarki, kliknij Dalej i Nie
na następnym ekranie. Wówczas instalacja zostanie rozpoczęta,
a na jej zakończenie nie będzie wydrukowana strona testowa.
• Okno ponownej instalacji zaprezentowane w tej instrukcji
obsługi może się różnić w zależności od drukarki oraz
wykorzystywanego interfejsu.
Oprogramowanie można zainstalować ponownie, jeżeli instalacja
nie zakończy się pomyślnie.
1 Uruchom system Windows.
2
3
4
Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy →
nazwa sterownika drukarki → Obsługa.
Wybierz Napraw i kliknij Dalej.
5
Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy
drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.
Wybierz komponenty, które chcesz ponownie zainstalować,
i kliknij Dalej.
Po zainstalowaniu drukarki lokalnej i wybraniu nazwy sterownika
drukarki pojawi się okno z monitem o wydrukowanie strony próbnej.
Wykonaj następujące czynności:
a. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz pole wyboru
i kliknij Dalej.
b. Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana poprawnie,
kliknij Tak.
6
W przeciwnym razie kliknij Nie, aby wydrukować ją ponownie.
Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij Zakończ.
• Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk
Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port
TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź
nazwę portu i adres IP drukarki.
• W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka
UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź
ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację,
kliknij przycisk Przeglądaj.
Zostanie wyświetlona lista komponentów w celu ponownego
zainstalowania każdego z nich osobno.
10
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
Usuwanie oprogramowania drukarki
1
2
3
4
5
6
Uruchom system Windows.
Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy →
nazwa sterownika drukarki → Obsługa.
Wybierz Usuń i kliknij Dalej.
Zostanie wyświetlona lista komponentów, aby można było
usunąć każdy z nich niezależnie.
Wybierz komponenty, które chcesz usunąć, i kliknij Dalej.
Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru,
kliknij Tak.
Wybrany sterownik i wszystkie jego komponenty zostaną
usunięte z komputera.
Po usunięciu oprogramowania kliknij Zakończ.
11
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows
2
1
2
Podstawy drukowania
Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany.
Wybierz Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno Drukuj.
Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji.
W oknie Drukuj wybiera się podstawowe ustawienia drukowania.
Do ustawień tych należy liczba kopii i zakres drukowanych stron.
Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania oraz popularne zadania
drukowania w systemie Windows.
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
•
Drukowanie dokumentu
•
Ustawienia drukarki
Upewnij się, że drukarka
została wybrana.
- Karta Układ
- Karta Papier
- Karta Grafika
- Karta Dodatki
- Karta Informacje
- Karta Drukarka
- Korzystanie z ulubionych ustawień
- Korzystanie z pomocy
3
4
Drukowanie dokumentu
UWAGA:
• Okno sterownika drukarki Właściwości zaprezentowane w tej
instrukcji obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki.
Jednakże układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.
• Należy sprawdzić, czy system operacyjny (systemy operacyjne)
jest zgodny z drukarką. Należy odnieść się do rozdziału
Zgodność systemowa w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji
użytkownika drukarki.
• Jeśli nie znasz dokładnej nazwy drukarki, sprawdź ją na dołączonej
płycie Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.
5
6
Poniższa procedura opisuje ogólne czynności wymagane przy
drukowaniu w różnych aplikacjach systemu Windows. Dokładne
czynności drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności
od poszczególnych aplikacji. Aby uzyskać informacje o dokładnej
procedurze drukowania danej aplikacji, patrz dołączony do niej
Podręcznik użytkownika.
12
Podstawy drukowania
Wybierz sterownik drukarki z rozwijanej listy Nazwa.
Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik
drukarki, kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukowanie
używanej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Ustawienia
drukarki” na stronie 13.
Jeżeli w oknie drukowanie znajduje się opcja Konfiguracja,
Drukarka lub Opcje, należy ją kliknąć, a następnie kliknąć
Właściwości na następnym ekranie.
Kliknij OK, aby zamknąć okno właściwości drukarki.
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij OK lub Drukuj
w oknie Drukuj.
Karta Układ
Ustawienia drukarki
Zakładka Układ udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu
na wydrukowanej stronie. Opcje układu zawiera Wiele stron na jednej
i Plakat. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12, aby uzyskać
więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki.
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp
do wszystkich opcji drukarki potrzebnych przy korzystaniu z niej.
Gdy właściwości drukarki są wyświetlone, można sprawdzać
i zmieniać ustawienia potrzebne w celu zadania drukowania.
Okno właściwości drukarki może się różnić w zależności od systemu
operacyjnego. Ta instrukcja obsługi oprogramowania prezentuje okno
Właściwości dla systemu Windows XP.
1
Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji
obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.
2
Jeżeli korzystasz z okna właściwości drukarki za pośrednictwem folderu
Drukarki, wyświetlone zostają dodatkowe zakładki systemu Windows
(patrz Instrukcja użytkownika systemu Windows) oraz zakładka
Drukarka (patrz „Karta Drukarka” na stronie 17).
3
UWAGI:
• Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone
w sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień
najpierw ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie
pozostałe ustawienia.
• Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania
z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy
je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki.
• Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące
innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich
podręcznikach użytkownika lub w pomocy online.
1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
2. Wybierz Drukarki i faksy.
3. Wybierz ikonę sterownika drukarki.
4. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę sterownika i wybierz
Preferencje drukowania.
5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.
1 Orientacja
Orientacja umożliwia wybór kierunku, w jakim informacje zostaną
wydrukowane na stronie.
• Pionowa drukuje poprzecznie (tak jak w liście).
• Pozioma drukuje podłużnie (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym).
Pionowa
Pozioma
• Obrót o 180 stopni umożliwia obrót strony o 180 stopni.
2 Opcje układu
Opcje układu umożliwia wybór zaawansowanych opcji drukowania.
Można wybrać Wiele stron na jednej, Plakat i Drukowanie broszury.
• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie wielu stron
na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)” na stronie 18.
• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie plakatów”
na stronie 19.
• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie broszur” na
stronie 19.
3 Drukowanie dwustronne
Opcja Drukowanie dwustronne umożliwia drukowanie po obu
stronach papieru.
• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie na obu
stronach papieru” na stronie 20.
13
Podstawy drukowania
Karta Papier
3 źródło
Należy upewnić się, że w opcji źródło ustawiono odpowiedni
podajnik papieru.
Podczas drukowania na materiałach specjalnych, takich jak koperty
i folie przezroczyste, należy używać opcji Podawanie ręczne.
Jeśli używany jest zasobnik ręczny lub zasobnik uniwersalny,
należy wkładać arkusze pojedynczo.
Jeśli jako źródło papieru ustawiono opcję Automatyczny wybór,
drukarka automatycznie pobierze materiał do drukowania w
następującej kolejności zasobników: zasobnik ręczny lub zasobnik
uniwersalny, zasobnik 1, opcjonalny zasobnik 2.
Poniższe opcje służą do ustawiania podstawowych specyfikacji obsługi
papieru podczas korzystania z właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12, aby uzyskać więcej informacji na temat
korzystania z właściwości drukarki.
Kliknij zakładkę Papier, aby uzyskać dostęp do różnych opcji papieru.
1
2
4 Typ
Ustaw Typ, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego
podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W
przeciwnym razie jakość wydruku może nie spełniać Twoich oczekiwań.
Bawełniany: Papier bawełniany 75~90 g/m2, taki jak Gilbert 25% i Gilbert
100%.
Zwykły papier: Zwykły papier. Wybierz ten typ w przypadku drukarki
monochromatycznej i wydruku na papierze bawełnianym 60 g/m2.
Papier makulaturowy: Papier wtórny 75~90 g/m2.
Papier kolorowy: Papier kolorowy 75~90 g/m2.
3
4
5
6
5 Pierw. str.
Ta opcja umożliwia drukowanie pierwszej strony na papierze innego typu
niż reszta dokumentu. Należy wybrać źródło papieru dla pierwszej strony.
Przykładowo jako rodzaj papieru dla pierwszej strony z zasobnika
uniwersalnego wybierz papier gruby, a zwykły papier dla zasobnika 1.
Następnie wybierz opcję Zasobnik 1 z listy źródło oraz opcję Zasobnik
uniwersalny z listy Pierw. str..
1 Kopie
Kopie umożliwia wybór liczby kopii do wydruku. Można wybrać
od 1 do 999 kopii.
2 Rozmiar
Rozmiar umożliwia ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do
podajnika.
Jeżeli żądany rozmiar nie jest wymieniony w polu Rozmiar, kliknij Własny
Gdy pojawi się okno Własny rozmiar strony, ustaw rozmiar papieru i
kliknij OK. Ustawienie pojawi się na liście, więc można je będzie wybrać.
6 Skalowanie
Skalowanie umożliwia automatyczne lub ręczne skalowanie zadania
drukowania na stronę. Można wybrać Brak, Pomniejsz/Powiększ
lub Dopasuj do str.
• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie dokumentu
zmniejszonego lub powiększonego” na stronie 20.
• Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Dopasowywanie dokumentu
do wybranego rozmiaru strony” na stronie 20.
14
Podstawy drukowania
Karta Grafika
Opcje zaawansowane
Poniższe opcje grafiki mogą być wykorzystane w celu dostosowania
jakości druku do konkretnych potrzeb. Patrz „Drukowanie dokumentu”
na stronie 12 w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania
z właściwości drukarki.
Można ustawić zaawansowane ustawienia, klikając przycisk Opcje
zaawansowane.
Kliknij na zakładce Grafika, aby wyświetlić właściwości pokazane
poniżej.
• Opcje TrueType: Ta opcja określa instrukcje przekazywane przez
sterownik do drukarki, dotyczące sposobu odwzorowywania na wydruku
tekstu znajdującego się w dokumencie. Wybierz odpowiednie ustawienie
zgodnie ze stanem dokumentu. Opcja może być dostępna tylko w
systemie Windows 9x/Me, w zależności od używanego modelu
drukarki.
- Ładuj jako czcionkę konturową: Jeżeli wybrano tę opcję, sterownik
pobierze wszystkie czcionki TrueType używane w dokumencie,
które nie są aktualnie przechowywane w pamięci drukarki. Jeśli
po wydrukowaniu dokumentu okaże się, że czcionki nie zostały
prawidłowo wydrukowane, wybierz opcję Pobierz jako mapy bitowe
i wyślij ponownie zadanie drukowania. Ustawienie Pobierz jako mapy
bitowe jest często użyteczne podczas drukowania z programów firmy
Adobe. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używany
jest sterownik drukarki PCL.
- Pobierz jaco mapy bitowe: W przypadku wybrania tej opcji sterownik
pobierze dane o czcionkach w postaci map bitowych. Dokumenty o
skomplikowanych czcionkach, takich jak koreańskie lub chińskie, będą
się przy tym ustawieniu drukować szybciej.
- Drukuj jako grafike: Wybranie tej opcji powoduje, że sterownik
będzie pobierał dane czcionek jako obrazy. To ustawienie może
zwiększyć wydajność (prędkość drukowania) w przypadku druku
dokumentów o dużej liczbie elementów graficznych i niewielkiej
liczbie czcionek TrueType.
• Drukuj cały tekst w kolorze czarnym: Cały tekst dokumentu
zostanie wydrukowany na czarno, niezależnie od jego koloru na
ekranie.
• Przyciemnij tekst: Przy zaznaczonej opcji Przyciemnij tekst
(Zaciemniony tekst) cały tekst dokumentu może być wydrukowany
ciemniej niż w normalnym dokumencie.
Jakość
Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu
drukarki. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i
grafika. Wyższa rozdzielczość może być przyczyną wydłużenia czasu
potrzebnego do wydrukowania dokumentu.
Tryb koloru
Możesz wybrać opcje dotyczące kolorów. Wybór opcji Kolor przynosi
najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych. Jeżeli
kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości, należy
wybrać opcję Skala szarości. Jeśli chcesz dostosować kolory ręcznie,
wybierz opcję Ręczne i kliknij przycisk Dopasowanie koloru lub
Korekta koloru.
• Dopasowanie koloru: Opcja umożliwia dostosowanie wyglądu
obrazów przez zmianę opcji Ustaw. koloru.
• Korekta koloru: Poziom kolorów na wydruku można dostosować do
kolorów na ekranie przy użyciu opcji Poziomy.
15
Podstawy drukowania
Karta Dodatki
3 Opcje wydruku
• Kolejność druku: Można ustawić kolejność drukowania stron.
Odpowiednią kolejność można wybrać z rozwijanej listy.
- Normalna: Wszystkie strony są drukowane w kolejności
od strony pierwszej do ostatniej.
- Odwróć wszystkie strony: Wszystkie strony są drukowane
w kolejności od strony ostatniej do pierwszej.
- Drukuj strony nieparzyste: Drukowane są jedynie strony nieparzyste.
- Drukuj strony parzyste: Drukowane są jedynie strony parzyste.
• Użyj czcionek drukarki: Gdy zaznaczona jest opcja Użyj czcionek
drukarki, drukarka będzie używać czcionek przechowywanych w pamięci
w celu wydrukowania dokumentu, zamiast pobierać czcionki użyte w
danym dokumencie. Ponieważ pobieranie czcionek jest czasochłonne,
wybranie tej opcji może przyspieszyć drukowanie. Podczas używania
czcionek drukarki drukarka sprawdzi zgodność czcionek użytych w
dokumencie z czcionkami przechowywanymi w pamięci. Jeśli jednak
czcionki użyte w dokumencie różnią się znacznie od czcionek w pamięci
drukarki, także wydruk będzie się znacznie różnić od jego obrazu na
ekranie. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest
sterownik drukarki PCL.
Istnieje możliwość wyboru opcji wydruku dokumentu. Więcej informacji
na temat korzystania z właściwości drukarki znajdziesz w „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
1
2
3
1 Znak wodny
Można utworzyć obraz tekstowy tła, drukowany na każdej stronie
dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Stosowanie znaków
wodnych” na stronie 21.
2 Nakładka
Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego
odpowiednim nadrukiem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
„Stosowanie nakładek” na stronie 22.
UWAGA: Funkcja Nakladka nie jest obsługiwana w środowisku NT 4.0.
16
Podstawy drukowania
Karta Informacje
Korzystanie z ulubionych ustawień
Wykorzystaj zakładkę Informacje, aby wyświetlić informację o prawach
autorskich oraz numer wersji sterownika. Jeżeli masz przeglądarkę
internetową, możesz połączyć się z Internetem, klikając ikonę strony
WWW. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do właściwości
drukarki zawiera „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.
Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej zakładki właściwości,
umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego zastosowania.
Aby zachować pozycję Ulubione:
1
2
Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.
3
Kliknij Zapisz.
Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.
Karta Drukarka
Uzyskując dostęp do właściwości drukarki przez folder Drukarki, można
korzystać z zakładki Drukarka. Można ustawić konfigurację drukarki.
Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące
innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich
podręcznikach lub w pomocy online.
1 Kliknij menu Start systemu Windows.
2
3
4
5
Wybierz Drukarki i faksy.
Wybierz ikonę sterownika drukarki.
Kliknij prawym klawiszem ikonę sterownika i wybierz Właściwości.
Gdy zapiszesz Ulubione, wszystkie obecne ustawienia sterownika
zostaną zapisane.
Kliknij zakładkę Drukarka i ustaw opcje.
Aby wykorzystać zapisane ustawienia, wybierz pozycję z rozwijanej listy
Ulubione. Drukarka będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi
ustawieniami z listy Ulubione.
Aby usunąć pozycję z Ulubionych, wybierz ją z listy i kliknij Usuń.
Można także przywrócić domyślne ustawienia drukarki, wybierając
Domyślny drukarki z listy.
Korzystanie z pomocy
Drukarka posiada ekran pomocy, który może zostać uaktywniony przez
kliknięcie przycisku Pomoc w oknie właściwości drukarki. Na ekranach
pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki,
dostępnych w sterowniku drukarki.
Można także kliknąć
z górnego prawego rogu okna, a następnie
kliknąć dowolne ustawienie.
17
Podstawy drukowania
3
Zaawansowane opcje
drukowania
Drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu papieru (drukowanie N stron)
Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania i zaawansowane zadania
drukowania.
UWAGA:
•
Drukowanie plakatów
•
Drukowanie broszur
•
Drukowanie na obu stronach papieru
•
Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego
•
Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony
•
Stosowanie znaków wodnych
•
Stosowanie nakładek
3
4
Można wybrać liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu
papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony
zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym
arkuszu można drukować maksymalnie 16 stron.
2
3
Niniejszy rozdział obejmuje:
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru
(drukowanie N stron)
2
1
• Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane
w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej
drukarki. Jednak układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.
• Jeśli potrzebna jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na
załączonej płycie Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.
•
1
4
5
6
18
Zaawansowane opcje drukowania
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Z zakładki Układ wybierz Wiele stron na arkusz z listy
rozwijanej Rodzaj.
Liczbę stron, jaką chcesz wydrukować na arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16),
wybierz z listy rozwijanej Strony na jednej.
Wybierz układ stron z listy rozwijanej Kolejność stron.
Zaznacz Drukuj obwódke strony, aby wydrukować ramkę wokół
każdej strony na arkuszu.
Kliknij zakładkę Papier, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument.
Drukowanie plakatów
Drukowanie broszur
Ta opcja umożliwia drukowanie jednostronnego dokumentu na 4, 9 lub
16 arkuszach papieru w celu przeklejenia arkuszy tak, by tworzyły jeden
dokument o rozmiarze plakatu.
1
2
3
8
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Kliknij zakładkę Układ, wybierz Plakat z rozwijanej listy Rodzaj.
9
8
9
Ta funkcja pozwala na drukowanie stron po obu stronach kartki i na takie
rozmieszczenie kartek, aby po złożeniu wydruku na pół można było
otrzymać broszurę.
1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno
właściwości drukarki. Zobacz „Drukowanie dokumentu” na
stronie 12.
2 Z zakładki Układ wybierz Drukowanie broszury z listy rozwijanej
Rodzaj.
Konfiguracja opcji plakatu:
Można wybrać układ strony spośród 2x2, 3x3 lub 4x4. Jeśli
wybierzesz 2x2, wydruk zostanie automatycznie rozciągnięty,
aby pokryć 4 fizyczne strony.
UWAGA: Opcja drukowania broszur dostępna jest tylko wtedy, gdy jest
wybrana opcja Rozmiar na karcie Papier.
3
4
5
Aby ułatwić sklejenie kartek, można podać szerokość nakładania
się obrazu w milimetrach lub calach.
0,15 mm
0,15 mm
4
5
Kliknij zakładkę Papier, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument. Można teraz ukończyć plakat,
sklejając arkusze ze sobą.
19
Zaawansowane opcje drukowania
Kliknij kartę Papier i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru
Kliknij OK i wydrukuj dokument.
Po wydrukowaniu złóż i zszyj strony.
Drukowanie na obu stronach papieru
Drukowanie dokumentu
zmniejszonego lub powiększonego
Można drukować na obu stronach papieru. Przed drukowaniem należy
wybrać orientację dokumentu.
Można zmienić rozmiar zawartości strony, aby na wydrukowanej stronie
była ona większa lub mniejsza.
Dostępne opcje:
• Brak
• Długa krawędź typowy układ przy oprawianiu książek
• Krótka krawędź układ często stosowany w kalendarzach
1
2
2
2
3
3
3
2
5
5
2
3
5
4
5
3
5
▲ Długa krawędź
▲ Krótka krawędź
WSKAZóWKA:
• Nie należy drukować po obu stronach etykiet, kopert lub grubego
papieru. Może to spowodować zakleszczenie papieru i uszkodzenie
drukarki.
• Drukowanie dwustronne możliwe jest tylko przy podanych
rozmiarach papieru: A4, Letter, Legal i Folio, ważących
75~90g/m2.
2
3
4
5
Można także klikać przyciski
lub .
Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument.
Dopasowywanie dokumentu
do wybranego rozmiaru strony
A
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Z zakładki Papier wybierz Pomniejsz/powiększ na liście
rozwijanej Rodzaj.
Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Procent.
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. „Drukowanie dokumentu”
na stronie 12.
Na karcie Układ wybierz orientację papieru.
Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania
do dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru
dokumentu cyfrowego. Ta funkcja może być przydatna w razie
konieczności sprawdzenia szczegółów w małym dokumencie.
1
W sekcji Druk dwustronny wybierz odpowiednią opcję oprawiania
dwustronnego.
Kliknij kartę Papier i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru.
2
3
4
5
Kliknij przycisk OK i wydrukuj dokument.
Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona
dokumentu.
UWAGA: Jeśli drukarka nie ma zespołu druku dwustronnego, należy
ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw zostanie wydrukowana
każda co druga strona dokumentu. Po zakończeniu zadania drukowania
wyświetlone zostanie okno ze wskazówkami dotyczącymi drukowania.
Aby dokończyć zadanie drukowania, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
20
Zaawansowane opcje drukowania
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Z zakładki Papier wybierz Dopasuj do str. na liście rozwijanej
Rodzaj.
Wybierz właściwy rozmiar z listy rozwijanej Docelowa strona.
Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument.
Edycja znaków wodnych
Stosowanie znaków wodnych
1
Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym
dokumencie. Na przykład można ukośnie wydrukować duży szary
napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” na pierwszej stronie
lub na wszystkich stronach dokumentu.
2
3
Drukarka posiada kilka znaków wodnych, które mogą być modyfikowane;
istnieje również możliwość dodawania nowych do listy.
4
5
Stosowanie istniejących znaków wodnych
1
2
3
1
2
3
4
do drukowania.
Tworzenie znaków wodnych
2
3
4
5
6
Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.
Usuwanie znaków wodnych
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i wybierz żądany znak wodny z listy
rozwijanej Znak wodny. W obrazie podglądu zostanie wyświetlony
znak wodny.
Kliknij OK i rozpocznij drukowanie.
UWAGA: Obraz podglądu wyświetla wygląd strony przewidzianej
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.
Pojawi się okno Edytuj znak wodny.
Wybierz znak wodny, który chcesz edytować z listy Bieżące znaki
wodne, i zmień treść oraz opcje znaku wodnego.
Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.
Pojawi się okno Edytuj znak wodny.
Wprowadź wiadomość tekstową w polu Treść znaku wodnego.
Można wpisać do 40 znaków. Wiadomość zostanie wyświetlona
w oknie podglądu.
Przy zaznaczonym polu Tylko pierwsza strona znak wodny
drukowany jest jedynie na pierwszej stronie.
Wybierz opcje znaku wodnego.
Można wybrać nazwę, styl, rozmiar i poziom szarości czcionki
z sekcji Atrybuty czcionki oraz określić kąt znaku wodnego
w sekcji Kąt znaku.
Kliknij Dodaj, aby dodać nowy znak wodny do listy.
Po skończeniu edycji kliknij OK i rozpocznij drukowanie.
Aby zaprzestać drukowania znaku wodnego, wybierz <Bez znaku
wodnego> z listy rozwijanej Znak wodny.
21
Zaawansowane opcje drukowania
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Z zakładki Dodatki kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.
Pojawi się okno Edytuj znak wodny.
Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Bieżące znaki
wodne, i kliknij Usuń.
Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.
Stosowanie nakładek stron
Stosowanie nakładek
Po utworzeniu nakładki jest ona gotowa do wydrukowania wraz
z dokumentem. Aby wydrukować nakładkę wraz z dokumentem:
1
2
Co to jest nakładka?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Nakładki to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym
komputera w formie pliku specjalnego formatu, które można wydrukować
na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy
lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast używać
wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć
nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy.
Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego
papieru firmowego do drukarki. Wystarczy wydać drukarce polecenie
drukowania nakładki na dokumencie.
3
4
5
6
Tworzenie nowej nakładki strony
Aby można było korzystać z nakładki, należy utworzyć nową nakładkę
strony, zawierającą logo firmy lub obraz.
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie
dokumentu” na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki.
Z listy rozwijanej Nakładka wybierz żądaną nakładkę.
Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście Nakładka,
kliknij przyciski Edytuj i Załaduj nakładkę, a następnie wybierz
plik nakładki.
Jeżeli żądany plik nakładki przechowywany jest w zewnętrznym
źródle, można go również załadować podczas korzystania z okna
Załaduj nakładkę.
UWAGA: Funkcja Nakładka nie jest obsługiwana w środowisku NT 4.0.
1
Utwórz lub otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, które
mają być użyte na nowej nakładce strony. Umieść elementy
dokładnie tak, jak mają być drukowane w nakładce.
Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz ustawienia drukarki.
Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Nakładka.
7
Po wybraniu pliku kliknij Otwórz. Plik pojawi się w polu Lista
nakładek i jest dostępny do drukowania. Wybierz nakładkę
z pola Lista nakładek.
W razie potrzeby kliknij Potwierdzaj nakładanie stron podczas
druku. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru każdorazowo
po wysłaniu dokumentu do drukowania użytkownik będzie
monitowany o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być
drukowana nakładka.
Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, a nakładka została wybrana,
będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.
Kliknij OK lub Tak przed rozpoczęciem drukowania.
Wybrana nakładka zostanie pobrana wraz dokumentem
do wydruku i będzie wydrukowana wraz z nim.
W oknie Edycja nakładki kliknij Utwórz nakładkę.
W oknie Utwórz nakladke należy w polu tekstowym Nazwa pliku
wpisać nazwę. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę docelową.
(Domyślnie jest to C:\FormOver.)
Kliknij Zapisz. Nazwa pojawi się w polu Lista nakładek.
UWAGA: Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak
Kliknij OK lub Tak, aby zakończyć tworzenie nakładki.
Usuwanie nakładek stron
rozdzielczość dokumentu, z którym drukowana będzie nakładka.
Plik nie zostanie wydrukowany. Zamiast tego zostanie zapisany
na dysku twardym komputera.
Nieużywane nakładki stron można usunąć.
1
2
3
4
5
6
UWAGA: Rozmiar strony dokumentu nakładki musi być taki sam jak
rozmiar dokumentów, które będą drukowane z nakładką. Nie należy
tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.
22
Zaawansowane opcje drukowania
W oknie właściwości drukarki kliknij zakładkę Dodatki.
Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Nakładka.
Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z pola Lista nakładek.
Kliknij Usuń nakładkę.
Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, kliknij Tak.
Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.
4
Zaawansowane
Stosowanie sterownika
PostScript w systemie
Windows
Po kliknięciu przycisku Zaawansowane można skonfigurować ustawienia
zaawansowane.
Jeśli wymagane jest użycie sterownika PostScript dostarczonego
na dysku CD-ROM w celu wydrukowania dokumentu.
Pliki PPD w połączeniu ze sterownikiem PostScript pozwalają
na uzyskanie dostępu do funkcji drukarki i komunikację komputera
z drukarką. Program instalacyjny dla plików PPD znajduje się
na dostarczonym dysku CD-ROM z oprogramowaniem.
Niniejszy rozdział obejmuje:
Ustawienia drukarki
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia uzyskanie
dostępu do wszystkich potrzebnych opcji drukarki. Gdy wyświetlone
są właściwości drukarki, można sprawdzać i zmieniać odpowiednie
ustawienia zadania drukowania.
• Papier/wyjście ta opcja umożliwia wybranie rozmiaru papieru
załadowanego do zasobnika.
• Graficzne ta opcja umożliwia dostosowanie jakości wydruku,
odpowiadającego wymaganiom drukowania.
• Opcje dokumentu ta opcja umożliwia ustawienie opcji drukowania
PostScript i funkcji drukarki.
Okno właściwości drukarki może różnić się w zależności od systemu
operacyjnego. Ta instrukcja użytkownika oprogramowania prezentuje
okno Właściwości w systemie Windows XP.
Okno Właściwości sterownika drukarki zaprezentowane w tej instrukcji
obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki.
UWAGI:
Korzystanie z pomocy
• Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia
określone w sterowniku drukarki. Należy zmienić najpierw ustawienia
drukowania dostępne w aplikacji, a następnie zmienić pozostałe
ustawienia za pomocą sterownika drukarki.
• Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania
z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy
je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki.
• Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc
dotycząca innych systemów operacyjnych Windows znajduje się
w podręczniku użytkownika lub Pomocy online.
1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
2. Wybierz pozycję Drukarki i faksy.
3. Wybierz ikonę sterownika drukarki.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika i wybierz
pozycję Preferencje drukowania.
5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.
Można kliknąć symbol
dowolne ustawienie.
23
Stosowanie sterownika PostScript w systemie Windows
w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć
5
Lokalne udostępnianie
drukarki
Ustawianie komputera hosta
1
2
3
4
5
6
Istnieje możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do wybranego
komputera, określanego w sieci jako „komputer hosta”.
Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc dotycząca
innych systemów z rodziny Windows znajduje się w podręczniku
użytkownika lub pomocy online.
Uruchom system Windows.
Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.
Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.
Z menu Drukarka wybierz Udostępnianie.
Zaznacz pole Udostępnij tę drukarkę.
Wypełnij pole Nazwa udziału i kliknij OK.
UWAGI:
• Sprawdź, czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny
z drukarką. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami
operacyjnymi w specyfikacjach drukarki, w podręczniku użytkownika
drukarki.
• Jeśli wymagana jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na dołączonej
płycie Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.
Ustawianie komputera klienta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
Lokalne udostępnianie drukarki
Kliknij prawym klawiszem przycisk Start systemu Windows
i wybierz Eksplorator.
Otwórz folder sieciowy na lewym panelu.
Kliknij udostępnioną nazwę.
Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.
Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.
Z menu Drukarka wybierz Właściwości.
Z zakładki Porty kliknij Dodaj port.
Wybierz Port lokalny i kliknij Nowy port.
W polu Wprowadź nazwę portu wpisz udostępnianą nazwą.
Kliknij OK i Zamknij.
Kliknij Zastosuj i OK.
6
Program Smart Panel wyświetla obecny stan drukarki oraz inne
informacje, umożliwia zmianę ustawień, a także informuje o poziomie
toneru w kasecie (kasetach).
Korzystanie z programu
Smart Panel
2
Smart Panel to program, który monitoruje pracę drukarki i informuje
o jej stanie, a także umożliwia dostosowanie jej ustawień. Smart Panel
instaluje się automatycznie podczas instalacji oprogramowania drukarki.
3
1
UWAGI:
4
5
• Następujące komponenty są wymagane, aby używać tego programu:
- System operacyjny Windows 98 lub wyższy (Windows NT 4.0
może być używany tylko w przypadku drukarek sieciowych).
Aby dowiedzieć się, które systemy operacyjne są kompatybilne
z drukarką, sprawdź w Instrukcji użytkownika drukarki.
- Do odtwarzania animacji flash w systemie pomocy HTML
wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.0
lub wyższej.
• Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki dokładnie model drukarki
posiadasz, przejrzyj załączoną płytę CD.
1 Poziom toneru
Możesz sprawdzić poziom toneru w kasecie (kasetach). Drukarka oraz ilość
kaset z tonerem, widoczne w oknie powyżej, mogą się różnić w zależności
od używanej drukarki.
2 Kup Teraz
Możesz zamówić nową kasetę z tonerem przez Internet.
3 Pod. wyk. i usuw. usterek
Aby rozwiązać problemy, możesz skorzystać z pomocy.
Informacje o programie Smart Panel
4 Ustawienia drukarki
Okno Programu do ustawiania opcji drukarki umożliwia konfigurację opcji
drukarki.
Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, program Smart Panel zostanie
uruchomiony automatycznie i wyświetli informacje o błędzie. Możesz też
ręcznie uruchomić program Smart Panel z paska zadań systemu
Windows. Dwukrotnie kliknij ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu
Windows.
UWAGI: Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, zamiast okna
Programu do ustawiania opcji drukarki pojawi się okno Usługa
WWW SyncThru.
Dwukrotnie kliknij tę ikonę.
5 Ustawienia sterownika
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp
do wszystkich opcji drukarki, potrzebnych podczas jej używania.
Aby uzyskać więcej informacji, Patrz “Ustawienia drukarki” na stronie 13.
Inny sposób: z menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy
→ nazwa sterownika drukarki → Smart Panel.
UWAGI:
• Jeżeli zainstalowana jest więcej niż jedna drukarka Samsung,
najpierw wybierz model drukarki, z którym ma być używany program
Smart Panel. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku
zadań systemu Windows, a następnie wybierz nazwę drukarki.
• Okno programu Smart Panel i jego zawartość zaprezentowane w
sekcji Oprogramowanie mogą się różnić w zależności od używanej
drukarki.
Otwieranie Podręcznika
rozwiązywania problemów
W Podręczniku rozwiązywania problemów znajdziesz wyjaśnienia
dotyczące błędów drukarki.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku zadań
systemu Windows, a następnie wybierz Pod. wyk. i usuw. usterek.
25
Korzystanie z programu Smart Panel
Korzystanie z Programu
do ustawiania opcji drukarki
Zmiana ustawień programu
Smart Panel
Za pomocą Programu do ustawiania opcji drukarki możesz
skonfigurować i sprawdzić ustawienia drukarki.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu
Windows, a następnie wybierz Opcje.
1
Zostanie otwarte następujące okno.
2
3
Kliknij prawym przyciskiem ikonę Smart Panel na pasku zadań
systemu Windows, a następnie wybierz Ustawienia drukarki.
Zmień ustawienia.
Aby przesłać zmiany do drukarki, kliknij przycisk Wyślij.
UWAGI: Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, zamiast okna
Programu do ustawiania opcji drukarki pojawi się okno Usługa
WWW SyncThru.
Korzystanie z pomocy elektronicznej
Można korzystać z pomocy elektronicznej do Programu do ustawiania
opcji drukarki. Aby uzyskać pomoc, kliknij prawym przyciskiem myszy
tekst lub ikonę, a następnie wybierz polecenie „Co to jest?”. Zostanie
wyświetlone okienko z wyjaśnieniem.
• Wyświetlaj, gdy drukarka sieciowa ukończy zadanie:
Po zakończeniu zadania wyświetli się okno podręczne programu
Smart Panel lub dymek. (Tylko dla drukarek sieciowych).
• Wyświetlaj, gdy wystąpi błąd podczas drukowania: Jeżeli
podczas drukowania wystąpi błąd, pojawi się okno podręczne
programu Smart Panel lub dymek.
• Wyświetlaj za pomocą: Możesz wybrać sposób, w jaki zostanie
wyświetlony komunikat. Jeżeli wybierzesz Okna wyskakującego
(inteligentnego panelu), komunikat pojawi się w podręcznym
oknie programu Smart Panel.
• Uruchom monitor zadań po zapisaniu zadania w drukarce:
Jeżeli zadania drukowania przechowane są na twardym dysku
drukarki, otwarte zostanie okno Monitora zadań. (Dotyczy
wyłącznie drukarek sieciowych z wbudowanym twardym
dyskiem).
• Zaplanuj automatyczne sprawdzanie stanu co: Stan drukarki
jest regularnie aktualizowany. Ustawienie wartości zbliżonej do
1 sekundy sprawia, że komputer częściej sprawdza stan drukarki,
umożliwiając w ten sposób szybszą reakcję na błąd drukarki.
26
Korzystanie z programu Smart Panel
7
Używanie drukarki w systemie
Linux
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne
• Redhat — wersje 7.1 i nowsze
Tej drukarki można używać w środowisku Linux.
• Linux Mandrake — wersje 8.0 i nowsze
Niniejszy rozdział obejmuje:
• SuSE — wersje 7.1 i nowsze
•
Wymagania systemowe
•
Instalacja sterownika drukarki
• Turbo Linux — wersja 7.0 i nowsze
•
Zmiana metody podłączenia drukarki
• Slackware — wersje 8.1 i nowsze
•
Odinstalowanie sterownika drukarki
•
Stosowanie narzędzia konfiguracji
Zalecane parametry sprzętu
•
Zmiana LLPR Properties (właściwości LLPR)
• Pentium IV 1 GHz lub szybszy
• Caldera OpenLinux — wersje 3.1 i nowsze
• 256 MB lub więcej RAM
• Dysk HDD 1 GB lub większy
Oprogramowanie
• Glibc — wersja 2.1 lub nowsza
• GTK+ — wersja 1.2 lub nowsza
• GhostScript
UWAGI:
• Okno właściwości drukarki Linuksa, zaprezentowane w tej instrukcji
obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.
Jednakże układ właściwości jest zbliżony.
• Nazwę drukarki można sprawdzić na dostarczonej płycie
Dysk CD z oprogramowaniem drukarki.
27
Używanie drukarki w systemie Linux
Przy Expert wybierz żądaną opcję, a następnie kliknij Begin
Install.
Instalacja sterownika drukarki
1
2
Upewnij się, że drukarka została przyłączona do komputera.
Włącz komputer i drukarkę.
Gdy pojawi się okno Administrator Login (logowanie
administratora), wpisz „root” w polu Login i wprowadź
hasło systemowe.
UWAGA: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, należy się
zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma
odpowiednich uprawnień, powinien poprosić administratora.
3
Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu.
Płyta CD-ROM zostanie uruchomiona automatycznie.
UWAGA: Jeżeli płyta CD-ROM nie uruchomi się automatycznie,
kliknij ikonę
u dołu okna. Po wyświetleniu okna konsoli wpisz:
[root@local /root]# mount -t iso9660 /dev/hdc/ mnt/
cdrom (Przy założeniu, że ścieżka /dev/hdc wskazuje napęd z
dyskiem oprogramowania drukarki i że występuje katalog /mnt/cdrom).
[root@local /root]# cd /mnt/cdrom (katalog CD-ROM)
[root@local cdrom]# ./setup.sh
4
6
Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki. Po zakończeniu
instalacji kliknij Start.
7
Zostanie otwarte okno Konfiguracja drukarki w systemie Linux
(Linux Printer Configuration). Kliknij ikonę Add Printer na pasku
narzędzi u góry okna.
Wybierz rodzaj instalacji, Recommended albo Expert, a następnie
kliknij Continue.
UWAGA: W zależności od używanego systemu drukowania
może zostać wyświetlone okno Administrator Login (logowanie
administratora). Wpisz „root” w polu Login i wprowadź hasło
systemowe.
5
Recommended jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga
żadnej interakcji. Expert instalacja umożliwia wybór ścieżki
instalacji lub systemu drukowania.
Jeśli wybrałeś Recommended, przejdź do kroku 6.
8
Zostaną wyświetlone drukarki aktualnie zainstalowane w systemie.
Wybierz żądaną drukarkę. U góry okna Add a Printer (dodaj
drukarkę) zostaną wyświetlone zakładki funkcji wybranej drukarki.
UWAGA: Jeżeli drukarka obsługuje drukowanie PS, zaleca się wybór
sterownika PS.
28
Używanie drukarki w systemie Linux
9
Zmiana metody podłączenia drukarki
Kliknij zakładkę Connection i upewnij się, że port drukarki jest
poprawnie ustawiony. Jeśli nie, zmień ustawienia urządzenia.
Jeżeli zmienisz metodę podłączenia drukarki z USB na równoległe
lub odwrotnie w trakcie używania, musisz przekonfigurować drukarkę
Linuksa przez dodanie drukarki do systemu. Wykonaj następujące
czynności:
1
2
Upewnij się, że drukarka została podłączona do komputera.
Włącz komputer i drukarkę.
Gdy pojawi się okno Administrator Login (logowanie administratora),
wpisz „root” w polu Login (logowanie) i wprowadź hasło systemowe.
UWAGA: Aby zainstalować w systemie drukowania nową drukarkę,
należy się zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie
ma odpowiednich uprawnień, powinien poprosić administratora.
3
10
Można użyć zakładki Settings i zakładki Queue, aby wyświetlić
aktualne ustawienia drukarki. W razie konieczności można zmienić
ustawienia.
4
UWAGA: Opcje mogą się różnić w zależności od używanej drukarki.
Pola Description i Location na ekranie Queue (kolejka) mogą się
nie pojawić. Zależy to od używanego systemu drukowania.
11
12
13
5
Aby wyjść, kliknij OK.
Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu pulpitu wybierz Linux
Printer, a następnie Configuration Tool.
Można także otworzyć okno Linux Printer Configuration
(konfigurowanie drukarki Linuksa), wpisując „linux-config”
w konsoli.
Kiedy pojawi się okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie
drukarki Linuksa), kliknij ikonę Add Printer na pasku narzędzi
u góry okna.
Kliknij zakładkę Connection u góry okna Add a Printer (dodaj
drukarkę).
Upewnij się, że port drukarki został poprawnie ustawiony.
Jeśli nie, zmień ustawienia urządzenia.
Kiedy okno wskazuje, że nowa drukarka została pomyślnie
skonfigurowana, kliknij OK.
Zostanie ponownie otwarte okno Linux Printer Configuration
(konfiguracja drukarki w systemie Linux). Z zakładki Info można
wyświetlić informacje o sterowniku drukarki. W razie konieczności
można zmienić ustawienia drukarki. Aby uzyskać więcej informacji
o zmianie ustawień drukarki, patrz „Stosowanie narzędzia
konfiguracji” na stronie 30.
6
29
Używanie drukarki w systemie Linux
Kliknij OK.
Odinstalowanie sterownika drukarki
1
Stosowanie narzędzia konfiguracji
Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu pulpitu wybierz Linux
Printer, a następnie Configuration Tool.
Narzędzie konfiguracji umożliwia dostęp do zadań administracyjnych,
w tym dodawanie i usuwanie nowych drukarek oraz zmiana ich ustawień
ogólnych. Zwykli użytkownicy mogą je również uruchomić, aby łatwo
przeglądać kolejki zadań, sprawdzać ustawienia drukarki i zmieniać
ich lokalne ustawienia.
Aby użyć narzędzia konfiguracji:
1
2
3
2
Można także otworzyć okno Linux Printer Configuration
(konfigurowanie drukarki Linuksa), wpisując „linux-config”
w konsoli.
W oknie Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki
Linuksa) wybierz polecenie Uninstall z menu File.
Zostanie wyświetlone okno Administrator Login (logowanie
administratora). Wpisz „root” w polu Login i wprowadź hasło
systemowe. Kliknij Proceed.
Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu ekranu wybierz Linux
Printer, a następnie Configuration Tool. Zostanie ponownie
otwarte okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki
Linuksa).
Można również otworzyć to okno z konsoli, wpisując
„linux-config”.
Okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki Linuksa)
wyświetla listę zainstalowanych drukarek na lewym panelu. Na
prawym panelu wyświetlane są karty przedstawiające informacje
o aktualnie wybranej drukarce.
Wybierz sterownik drukarki, jeśli nie jest on wybrany.
UWAGA: Aby odinstalować oprogramowanie drukarki, należy
zalogować się jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie
ma odpowiednich uprawnień, powinien poprosić administratora.
4
5
Pojawi się okno z monitem o potwierdzenie kontynuowania
odinstalowania. Kliknij Yes.
Wybierz Complete uninstall, a następnie kliknij Uninstall.
3
Zakładka Info pokazuje ogólne informacje o drukarce.
Jeśli jesteś użytkownikiem Internetu, możesz kliknąć Go to the
Web page for this printer, aby przejść do strony WWW firmy
Samsung.
Kliknij zakładkę Job, aby przeglądać i zarządzać kolejką zadań dla
wybranej drukarki. Można zawiesić, wznowić lub usunąć konkretne
zadania w kolejce. Możliwe jest także przeciąganie konkretnych
zadań i upuszczanie ich w kolejce drukowania innych drukarek.
6
7
Kliknij OK, aby rozpocząć odinstalowanie.
Kiedy odinstalowanie zostanie zakończone, kliknij Finished.
30
Używanie drukarki w systemie Linux
Zakładka Properties umożliwia zmianę domyślnych ustawień
drukarki.
Można również otworzyć okno LLPR Properties (właściwości LLPR)
na następujące sposoby:
• Ze Startup Menu (menu startowe) u dołu ekranu wybierz Linux
Printer, a następnie Linux LPR.
3
• Jeżeli okno Linux Printer Configuration (konfigurowanie drukarki
Linuksa) jest otwarte, wybierz Test Print z menu Print.
Zostanie otwarte okno LLPR Properties (właściwości LLPR).
UWAGA: Zwykli użytkownicy mogą przełączyć domyślne ustawienia
systemowe, zdefiniowane przez administratora. Kiedy zwykły
użytkownik kliknie Apply, ustawienia użytkownika zostaną zachowane
w profilu użytkownika i mogą być później wykorzystywane z LLPR.
Jeżeli administrator korzysta z narzędzia konfiguracji, ustawienia
zostaną zapisane jako globalne ustawienia domyślne.
U góry okna znajduje się sześć następujących zakładek:
• General – Umożliwia zmianę rozmiaru papieru, typu papieru,
źródła papieru, orientacji dokumentów, włączenie funkcji duplex,
dodawanie początkowych i końcowych nagłówków i zmianę
liczby stron na arkusz.
Zmiana LLPR Properties
(właściwości LLPR)
• Margins – Umożliwia określenie marginesów strony. Grafika
po prawej pokazuje aktualne ustawienia. Wybrane marginesy nie
są stosowane przy drukowaniu danych w formacie PostScript.
Można dostosować ustawienia drukarki, otwierając okno LLPR
Properties (właściwości LLPR).
• Image – Umożliwia ustawienie opcji obrazu, które będą
wykorzystywane podczas druku plików obrazów, np. kiedy
dokument niepostscriptowy jest przekazany do LLPR
z wiersza poleceń. Ustawienia koloru obowiązują także
przy druku dokumentów postscriptowych.
Aby otworzyć okno LLPR Properties (właściwości LLPR):
1
2
Z aplikacji, której używasz, wybierz polecenie Print.
Gdy otworzy się okno Linux LPR, kliknij Properties.
• Text – Umożliwia wybór gęstości tekstu i włączanie
lub wyłączanie wyróżniania składni kolorem.
• HP-GL/2 – Umożliwia określenie domyślnych opcji do druku
dokumentów w formacie HP-GL/2, stosowanym w ploterach.
• Advanced – Umożliwia zastępowanie ustawień domyślnych
drukarki.
Kliknij przycisk Properties
(właściwości).
Jeśli klikniesz przycisk Save u dołu okna, opcje zostaną
zachowane pomiędzy sesjami LLPR.
4
31
Używanie drukarki w systemie Linux
Użyj przycisku Help, aby obejrzeć szczegóły na temat opcji
w oknie.
Aby zastosować opcje, kliknij OK w oknie LLPR Properties
(właściwości LLPR). Powrócisz do okna Linux LPR.
Aby rozpocząć drukowanie, kliknij OK.
8
Używanie drukarki na
komputerach Macintosh
Instalowanie oprogramowania
na komputerach Macintosh
Dysk CD-ROM ze sterownikiem PostScript dostarczony z drukarką
zawiera plik PPD używany ze sterownikiem PS – sterownikiem Apple
LaserWriter – dla drukowania na komputerach Macintosh.
Drukarka obsługuje komputery Macintosh z wbudowanym interfejsem
USB lub kartą sieciową 10/100 Base-TX. W przypadku drukowania
plików z komputerów Macintosh można używać sterownika PostScript
po zainstalowaniu pliku PPD.
Przed instalacją oprogramowania upewnić się, że są spełnione
wymagania:
UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego.
Należy się upewnić, czy drukarka obsługuje interfejs sieciowy,
odnosząc się do Specyfikacji drukarki w Instrukcji użytkownika
drukarki.
Element
System operacyjny
Niniejszy rozdział obejmuje:
•
Instalowanie oprogramowania na komputerach Macintosh
•
Konfigurowanie drukarki
•
Drukowanie
Pamięć RAM
Wymagania
Mac OS w wersji 8.6–9.2/10.1 lub nowszej
Mac OS 8.6–9.2
64 MB
Mac OS w wersji 10.1 lub
nowszej
128 MB
Wolne miejsce
na dysku
200 MB
Połączenie
Interfejs USB, interfejs sieciowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB lub kabla
Ethernet.
Włącz komputer i drukarkę.
Włóż dysk CD-ROM ze sterownikiem PostScript dostarczony z
drukarką do napędu CD-ROM.
Kliknij podwójnie znaczek Samsung_CLBP na pulpicie komputera
Macintosh.
Kliknij podwójnie teczkę MAC_Installer.
Kliknij dwukrotnie znaczek Samsung_CLBP Installer
OSX.
Kliknij pozycję Dalej.
Kliknij pozycję Instaluj.
Po zakończeniu instalacji kliknij pozycję Skończ.
32
Używanie drukarki na komputerach Macintosh
Mac OS w wersji 10.1 lub nowszej
Konfigurowanie drukarki
1
Sposób konfiguracji drukarki różni się w zależności od tego, za pomocą
jakiego kabla drukarka jest podłączona do komputera: sieciowego
czy USB.
2
3
4
Dla komputera Macintosh podłączonego
do sieci
UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego.
Przed podłączeniem drukarki należy upewnić się, że drukarka
obsługuje interfejs sieciowy, korzystając z informacji zawartych
w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki.
5
6
2
3
4
5
6
7
Wybierz kartę AppleTalk.
Nazwa drukarki zostanie wyświetlona na liście. W polu drukarki
wybierz opcję SEC000xxxxxxxxx, gdzie xxxxxxxxx różni
się w zależności od modelu drukarki.
Kliknij przycisk Dodaj.
Jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo,
wybierz opcję Samsung z listy Model drukarki i nazwę drukarki
z listy Nazwa drukarki.
Drukarka zostanie wyświetlona na liście drukarek i zostanie
ustawiona jako drukarka domyślna.
System Mac OS w wersji 8.6–9.2
1
Wykonaj czynności zawarte w części „Instalowanie
oprogramowania na komputerach Macintosh” na stronie 32,
aby zainstalować plik PPD na komputerze.
Z teczki Narzędzia otwórz program Centrum drukowania
lub Narzędzie konfiguracji drukarek.
Kliknij przycisk Dodaj na liście drukarek.
Wykonaj czynności zawarte w części „Instalowanie
oprogramowania na komputerach Macintosh” na stronie 32,
aby zainstalować plik PPD na komputerze.
Z menu Apple wybierz opcję Wybieracz.
Dla komputera Macintosh podłączonego
przy użyciu kabla USB
Kliknij pozycję LaserWriter 8 (sterownik PostScript dostarczony
z komputerem Macintosh).
Mac OS w wersji 10.1 lub nowszej
1
Nazwa drukarki zostanie wyświetlona na liście.
W polu drukarki wybierz pozycję SEC000xxxxxxxxx (oznaczenie
xxxxxxxxx różni się w zależności od modelu drukarki) i kliknij opcję
Wybierz.
2
Jeśli funkcja automatycznej konfiguracji nie działa prawidłowo,
kliknij opcję Zaznacz PPD, wybierz nazwę używanej drukarki
i kliknij przycisk OK.
Po zakończeniu konfiguracji na pulpicie zostanie utworzony
znaczek drukarki.
Zamknij program Wybieracz.
3
4
5
6
Po wyświetleniu komunikatu o zmianie bieżącej drukarki, kliknij
przycisk OK.
Wykonaj czynności zawarte w części „Instalowanie
oprogramowania na komputerach Macintosh” na stronie 32,
aby zainstalować plik PPD na komputerze.
Z teczki Narzędzia otwórz program Centrum drukowania
lub Narzędzie konfiguracji drukarek.
Kliknij przycisk Dodaj na liście drukarek.
Wybierz kartę USB.
Wybierz nazwę drukarki i kliknij przycisk Dodaj.
Jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo,
wybierz opcję Samsung z listy Model drukarki i nazwę drukarki
z listy Nazwa drukarki.
Drukarka zostanie wyświetlona na liście drukarek i zostanie
ustawiona jako drukarka domyślna.
33
Używanie drukarki na komputerach Macintosh
Zmienianie ustawień drukarki
Drukowanie
Podczas korzystania z drukarki można używać zaawansowanych
funkcji drukowania.
W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy
wybrać polecenie Print z menu File. Nazwa drukarki, która jest
wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w
zależności od używanej drukarki. Z wyjątkiem nazwy, układ okna
właściwości drukarki jest podobny.
UWAGA:
• Okno właściwości drukarki działającej w środowisku Macintosh,
przedstawione w instrukcji obsługi, może się różnić w zależności
od używanej drukarki. Układ okna właściwości drukarki jest jednak
zbliżony.
• Nazwę drukarki można sprawdzić na dostarczonej płycie
CD-ROM.
Ustawienia układu strony
Karta Layout udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu
na wydrukowanej stronie. Można drukować kilka stron na jednym
arkuszu papieru.
Drukowanie dokumentu
Wybierz pozycję Layout z listy rozwijanej Presets, aby uzyskać
dostęp do poniższych funkcji. Więcej informacji zawiera część
„Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru” w następnej
kolumnie.
Wykorzystując do drukowania komputer Macintosh, należy
sprawdzić ustawienia drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować
z komputera Macintosh:
1 Otwórz aplikację systemu Macintosh i wybierz plik do
drukowania.
2 Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
programach: Document Setup).
3 Wybierz rozmiar papieru, orientację, skalowanie i inne opcje,
a następnie kliknij przycisk OK.
Upewnij się, czy drukarka
została wybrana.
▲ Mac OS 10.3
▲ Mac OS 10.3
4
5
6
Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Wybierz żądaną liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać
wydrukowane.
Kliknij przycisk Print po zakończeniu ustawiania opcji.
34
Używanie drukarki na komputerach Macintosh
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
papieru
Ustawienia funkcji drukarki
Karta Printer Features zawiera opcje umożliwiające wybór typu
papieru oraz dostosowywanie jakości wydruku.
Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną
stronę. Jest to oszczędny sposób drukowania stron szkicowych.
1 W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy
wybrać polecenie Print z menu File.
2 Wybierz Layout.
Wybierz pozycję Printer Features z listy rozwijanej Presets, aby
uzyskać dostęp do poniższych funkcji:
▲ Mac OS 10.3
Fit to Page
Ta funkcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania
do dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru
dokumentu cyfrowego. Ta funkcja może być przydatna w razie konieczności
sprawdzenia szczegółów w małym dokumencie.
Paper Type
Ustaw Type, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego
podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku.
▲ Mac OS 10.3
Resolution(Quality)
Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu
drukarki. Możesz wybrać rozdzielczość drukowania. Im wyższa jest
rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Wyższa
rozdzielczość może być przyczyną wydłużenia czasu potrzebnego do
wydrukowania dokumentu.
3
4
5
Color Mode
Ustawienie umożliwia wybór opcji koloru. Wybór opcji Color przynosi
najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych. Jeżeli
kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości, należy
wybrać opcję Grayscale.
Z listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę
stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru.
W obszarze Layout Direction wybierz kolejność stron.
Aby drukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu,
wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Border.
Po kliknięciu przycisku Print – na każdej stronie arkusza
zostanie wydrukowana wybrana liczba stron.
35
Używanie drukarki na komputerach Macintosh
SEKCJA OPROGRAMOWANIE
INDEKS
D
dokument, drukowanie
komputery Macintosh 34
system Windows 12
drukowanie
broszury 19
dokument 12
dopasuj do strony 20
dwustronne 20
N stron
komputery Macintosh 35
system Windows 18
na komputerach Macintosh 34
nakładka 22
plakat 21
skalowanie 20
z systemu Windows 12
znak wodny 21
drukowanie broszury 19
drukowanie dwustronne 20
drukowanie N stron
system Windows 18
drukowanie n stron
komputery Macintosh 35
I
instalacja
sterownik drukarki
komputery Macintosh 32
system Linux 28
system Windows 4
sterownik PostScript 23
J
język, zmiana 10
K
komputery Macintosh
drukowanie 34
konfigurowanie drukarki 33
sterownik
P
instalacja 32
M
monitor stanu, zastosowanie 25
plakat, drukowanie 19
pomoc, korzystanie 23
pomoc, zastosowanie 17
R
N
rodzaj papieru, ustawianie
komputery Macintosh 35
system Linux 31
rozdzielczość drukarki, ustawianie
komputery Macintosh 35
system Windows 15
rozmiar papieru, ustawianie 14
nakładka
drukowanie 22
tworzenie 22
usuwanie 22
O
odinstalowanie, oprogramowanie
system Linux 30
system Windows 11
oprogramowanie
instalacja
komputery Macintosh 32
system Linux 28
system Windows 4
odinstalowanie
system Linux 30
system Windows 11
ponowna instalacja
system Windows 10
wymagania systemowe
komputery Macintosh 32
system Linux 27
oprogramowanie drukarki
dezinstalacja
system Windows 11
instalacja
komputery Macintosh 32
system Linux 28
system Windows 4
odinstalowanie
system Linux 30
orientacja, drukowanie
system Windows 13
oszczędzanie tonera, ustawianie 15
36
S
system Linux
narzędzie konfiguracji 30
sterownik
instalacja 28
odinstalowanie 30
właściwości LLP 31
T
typ papieru, ustawianie
komputery Macintosh 35
U
ustawianie
opcja true-type 15
oszczędzanie tonera 15
rozdzielczość
komputery Macintosh 35
system Windows 15
tryb obrazu 15
ulubione 17
zaciemnienie 15
ustawienia ulubionych, zastosowanie 17
W
Właściwości układu, ustawianie
system Linux 31
właściwości dodatkowe, ustawianie 16
właściwości drukarki, ustawianie
komputery Macintosh 34
system Linux 31
system Windows 13, 23
właściwości grafiki, ustawianie 15
właściwości papieru, ustawianie 14
właściwości układu, ustawianie
komputery Macintosh 34
system Windows 13
wymagania systemowe
komputery Macintosh 32
system Linux 27
Z
zaawansowanie drukowanie,
zastosowanie 18
znak wodny
drukowanie 21
edycja 21
tworzenie 21
usuwanie 21
ź
źródło papieru, ustawianie
system Linux 31
system Windows 14
37
www.samsungprinter.com
Rev. 1.03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising