Samsung CLP-775ND Drukarka laserowa kolor (33 / 33 str./min) Instrukcja obsługi

Samsung CLP-775ND Drukarka laserowa kolor   (33 / 33 str./min) Instrukcja obsługi
CLP-775 Series
Kolorowa drukarka laserowa
Podręcznik użytkownika
imagine the possibilities
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy
Samsung.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten podręcznik użytkownika udostępniono tylko w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z niniejszego podręcznika
użytkownika.
•
•
•
•
Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
PCL i PCL 6 są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows 2008 Server R2 są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
PostScript 3 jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems, Inc.
•
•
•
•
UFST® i MicroType™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Monotype Imaging Inc.
TrueType, LaserWriter i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.
Aby uzyskać informacje o licencji open source, patrz plik LICENSE.txt na dostarczonej płycie CD.
REV 1.03
Copyright_ 2
Spis treści
COPYRIGHT
2
SPIS TREŚCI
3
WPROWADZENIE
23
ROZPOCZĘCIE PRACY
27
KONFIGURACJA SIECI
32
7
12
19
21
Informacje o bezpieczeństwie
Informacje prawne
Informacje o podręczniku użytkownika
Funkcje urządzenia
23
23
24
25
26
26
26
26
Przegląd urządzenia
Widok z przodu
Widok z tyłu
Omówienie panelu sterowania
Informacje o panelu sterowania
Dioda LED stanu
Przyciski
Włączanie urządzenia
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
Konfigurowanie sprzętu
Dostarczane oprogramowanie
Wymagania systemowe
Microsoft® Windows®
Macintosh
Linux
Unix
Lokalna instalacja sterownika
Windows
Macintosh
Linux
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
39
39
39
39
39
42
45
45
46
47
47
47
Środowisko sieciowe
Wprowadzenie do użytecznych programów sieciowych
SyncThru™ Web Service
SyncThru™ Web Admin Service
SetIP
Korzystanie z sieci przewodowej
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Ustawianie adresu IP
Ustawianie parametrów sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień urządzenia
Instalowanie sterownika urządzenia podłączonego do sieci przewodowej
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Rozpoczęcie pracy
Wybieranie typu instalacji
Przez sieć WLAN
Konfiguracja w systemie Windows
Konfiguracja na komputerze Macintosh
Korzystanie z kabla sieciowego
Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi
Rozwiązywanie problemów
konfiguracja protokołu IPv6
Aktywacja protokołu IPv6
Korzystanie z protokołu IPv6
Spis treści_ 3
Spis treści
KONFIGURACJA PODSTAWOWA
49
NOŚNIKI I ZASOBNIK
52
DRUKOWANIE
59
47
48
Ustawianie adresów IPv6
Podłączanie usługi SyncThru™ Web Service
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
Ustawianie wysokości
Ustawianie daty i godziny
Zmienianie trybu zegara
Zmiana języka wyświetlacza
Ustawianie limitu czasu zadania
Korzystanie z funkcji oszczędzania energii
Wybieranie domyślnego zasobnika i papieru
Na panelu sterowania
W komputerze
Zmiana ustawienia czcionek
52
52
52
52
53
53
54
55
55
56
56
57
57
57
57
57
58
58
Wybieranie nośnika wydruku
Wskazówki dotyczące wyboru nośnika druku
Rozmiary nośników obsługiwane w trybie dwustronnym
Zmiana rozmiaru zasobnika
Wkładanie papieru do zasobnika
Zasobnik 1/zasobniki opcjonalne
Zasobnik uniwersalny
Drukowanie na nośnikach specjalnych
Koperta
Folia
Etykiety
Brystol/papier rozmiaru niestandardowego
Papier firmowy/papier z nadrukiem
Papier używany
Zdjęcie
Błyszczący
Ustawianie rozmiaru i typu papieru
Korzystanie z wspornika wyjściowego
59
59
59
59
60
60
60
60
61
61
64
Drukowanie podstawowe
Drukowanie
Anulowanie zadania drukowania
Otwieranie preferencji drukowania
Korzystanie z pomocy
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
Drukowanie do pliku (PRN)
Objaśnienie specjalnych funkcji drukarki
Korzystanie z aplikacji Narzędzie do drukowania bezpośredniego
(tylko w systemie Windows).
Czym jest program Narzędzie do drukowania bezpośredniego?
Drukowanie
Korzystając z menu kontekstowego
Drukowanie na komputerach Macintosh
Drukowanie dokumentu
Zmiana ustawień drukarki
Drukowanie wiele stron na jednym arkuszu
Drukowanie na obydwu stronach papieru
Korzystanie z pomocy
Drukowanie w systemie Linux
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
Spis treści_ 4
Spis treści
STAN URZĄDZENIA I FUNKCJE ZAAWANSOWANE
67
NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA
71
65
66
66
66
66
66
Drukowanie z poziomu aplikacji
Drukowanie plików
Konfigurowanie właściwości drukarki
Drukowanie w systemie UNIX
Przetwarzanie zadania wydruku
Zmiana ustawień urządzenia
67
67
67
68
68
68
69
70
70
70
Uzyskiwanie dostępu do menu
Informacje
Układ
Papier
Grafika
Konfiguracja systemu
Emulacja
Kolorów
Sieć
Zarządzanie zadaniami
71
71
71
71
72
72
72
73
73
74
74
74
74
74
76
Samsung AnyWeb Print
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
Uzyskiwanie dostępu do usługi SyncThru™ Web Service
Program SyncThru™ Web Service – przegląd
Konfiguracja powiadomienia e-mail
Ustawianie informacji dotyczących administratora systemu
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager (tylko system
Windows)
Opis narzędzia Menedżer drukarki Samsung
Przegląd interfejsu ustawień zaawansowanych
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung (tylko system
Windows)
Przegląd Stan drukarki Samsung
Używanie programu Smart Panel (tylko Macintosh i Linux)
Przegląd programu Smart Panel
Zmienianie ustawień programu Smart Panel
Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator
Uruchamianie programu Unified Driver Configurator
Printers configuration
Ports configuration
77
77
77
77
77
77
78
80
80
80
80
80
Drukowanie raportu urządzenia
Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych
Czyszczenie pasa utrwalacza
Użycie funkcji alertu Mało toneru
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie elementów zewnętrznych
Czyszczenie elementów wewnętrznych
Przechowywanie kasety z tonerem
Instrukcja obsługi
Używanie kaset innych firm niż Samsung i ponowne napełnianie kaset
Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem
Wskazówki dotyczące przenoszenia i przechowywania urządzenia
72
73
73
KONSERWACJA
77
Spis treści_ 5
Spis treści
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
81
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA
98
81
82
83
83
84
84
85
85
86
87
87
90
90
90
92
95
95
96
97
98
98
98
99
99
101
102
102
102
102
103
103
104
104
104
106
Rozprowadzanie tonera
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru
Usuwanie zakleszczeń papieru
W zasobniku 1
W zasobnikach opcjonalnych
W zasobniku uniwersalnym
W obszarze zespołu utrwalającego
W obszarze wyjściowym
W obszarze zespołu druku dwustronnego
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Sprawdzanie komunikatów na wyświetlaczu
Rozwiązywanie innych problemów
Problemy z podawaniem papieru
Problemy z drukowaniem
Problemy z jakością wydruków
Typowe problemy z językiem PostScript
Typowe problemy w systemie Windows
Typowe problemy w systemie Linux
Typowe problemy na komputerach Macintosh
Jak kupić
Dostępne materiały eksploatacyjne
Dostępne akcesoria
Dostępne części do konserwacji
Wymiana kasety z tonerem
Wymiana pasa transferowego papieru
Środki ostrożności niezbędne podczas instalowania akcesoriów
Uaktywnianie dodatkowych akcesoriów we właściwościach drukarki
Rozbudowa modułu pamięci
Instalacja modułu pamięci
Instalowanie karty sieci bezprzewodowej
Instalowanie karty sieci bezprzewodowej
Instalowanie dysku twardego
Instalowanie dysku twardego
Drukowanie przy użyciu opcjonalnego dysku twardego
Dane techniczne
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
109
GLOSARIUSZ
112
INDEKS
118
Spis treści_ 6
Informacje o bezpieczeństwie
Niniejsze ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczono, aby zapobiec obrażeniom ciała u osób, a także aby zapobiec
możliwemu uszkodzeniu urządzenia. Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem
wszystkie znajdujące się w tym rozdziale instrukcje.
Podczas obsługi wszystkich urządzeń elektrycznych oraz korzystania z urządzenia należy zachować zdrowy rozsądek.
Ponadto należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować według instrukcji umieszczonych na urządzeniu oraz w
dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem. Po przeczytaniu tej części należy ją zachować w celu wykorzystania w
przyszłości.
Ważne symbole bezpieczeństwa
W tej sekcji omówiono znaczenie wszystkich ikon oraz oznaczeń użytych w niniejszym podręczniku użytkownika. Symbole bezpieczeństwa
mają różne znaczenie, zgodne ze stopniem zagrożenia.
Objaśnienie wszystkich ikon oraz oznaczeń użytych w niniejszym podręczniku użytkownika:
Ostrzeżenie
Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub
śmiercią.
Przestroga
Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała lub
uszkodzeniem sprzętu.
Nie próbować.
Nie demontować.
Nie dotykać.
Odłączyć kabel zasilający od gniazdka sieciowego.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, upewnić się, że urządzenie jest uziemione.
Skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
Dokładnie przestrzegać instrukcji.
Informacje o bezpieczeństwie_ 7
Środowisko pracy
Ostrzeżenie
Nie używać, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub gdy
gniazdko elektryczne nie jest uziemione.
► Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno zaginać kabla zasilającego ani umieszczać na
nim ciężkich przedmiotów.
► Nadepnięcie lub zgniecenie kabla zasilającego ciężkim
przedmiotem może doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Nie wolno umieszczać przedmiotów na urządzeniu (wody,
małych metalowych lub ciężkich obiektów, świeczek,
zapalonych papierosów itp).
► Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka, pociągając za
przewód. Nie wolno chwytać wtyczki mokrymi dłońmi.
► Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
•W przypadku przegrzania urządzenia, wydobywania się z
niego dymu, wydawania dziwnych dźwięków lub
występowania dziwnego zapachu należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
•W razie awarii wymagających odłączenia urządzenia od
zasilania, użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania
dostępu do gniazda.
► Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Przestroga
pożaru.
W przypadku burzy z piorunami lub gdy urządzenie
nie jest używane przez pewien czas, należy odłączyć
wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka
elektrycznego.
► Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
Należy zachować ostrożność. Obszar wyjścia papieru może
być gorący.
► Istnieje ryzyko poparzenia.
W przypadku upuszczenia urządzenia lub powstania
uszkodzeń obudowy należy odłączyć od urządzenia wszystkie
podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony personel
serwisowy.
► W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Jeśli wtyczka nie daje się w łatwy sposób włożyć do gniazdka
elektrycznego, nie wolno wkładać jej na siłę.
► Należy wezwać elektryka w celu wymiany gniazdka
elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem.
Nie należy dopuścić, aby kabel zasilający, telefoniczny lub
łączący urządzenie z komputerem PC został pogryziony przez
zwierzęta.
► Może to spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
obrażenia zwierzęcia.
Jeśli pomimo postępowania zgodnie z niniejszymi instrukcjami
urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć od
urządzenia wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać
przeszkolony personel serwisowy.
► W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Jeżeli występują nagłe i znaczne zmiany w wydajności
urządzenia, należy odłączyć od urządzenia wszystkie
podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony personel
serwisowy.
► W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Informacje o bezpieczeństwie_ 8
Metoda obsługi
Przestroga
Nie wolno wyjmować papieru na siłę podczas
drukowania.
► Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
W przypadku drukowania dużej liczby arkuszy dolna
część obszaru wyjścia papieru może stać się gorąca.
Należy zabronić dzieciom dotykania tego obszaru.
► Istnieje ryzyko poparzenia.
Należy uważać, aby nie wkładać dłoni pomiędzy
urządzenie i zasobnik papieru.
► Może dojść do obrażeń ciała.
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie
wolno używać szczypiec ani ostrych metalowych
przedmiotów.
► Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego ani wkładać do
niego przedmiotów.
► Może to doprowadzić do wzrostu temperatury podzespołów i
skutkować uszkodzeniami lub pożarem.
Nie wolno dopuścić do powstania zbyt dużego stosu arkuszy w
wyjściowym zasobniku papieru.
► Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Należy zachować ostrożność podczas wymiany papieru i
wyjmowania zablokowanego papieru.
► Krawędzie nowo otwartego papieru są ostre i mogą
spowodować bolesne skaleczenia.
Urządzeniem odbiorczym zasilania tego urządzenia jest kabel
zasilający.
► Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć kabel zasilający od
gniazdka elektrycznego.
Instalacja/przenoszenie
Ostrzeżenie
Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu
narażonym na działanie kurzu, wilgoć lub wycieki
wody.
► Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Przestroga
Przed przeniesieniem urządzenia należy wyłączyć
jego zasilanie i odłączyć wszystkie przewody.
Następnie należy podnieść urządzenie.
•Jeśli urządzenie waży poniżej 20 kg, może je
podnieść 1 osoba.
•Jeśli urządzenie waży od 20 kg do 40 kg, powinny je
podnosić 2 osoby.
•Jeśli urządzenie waży 40 kg, powinny je podnosić
minimum 4 osoby.
► Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Nie wolno zakrywać urządzenia ani umieszczać go w słabo
wentylowanych miejscach, np. w szafie.
► Jeżeli urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane, może
dojść do pożaru.
Informacje o bezpieczeństwie_ 9
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni.
► Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Należy upewnić się, że kabel zasilający podłączono do
uziemionego gniazdka elektrycznego.
► W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania o
poziomie zasilania zgodnym z danymi wyszczególnionymi na
etykiecie.
► W przypadku wątpliwości i konieczności sprawdzenia
poziomu zasilania, należy skontaktować się z dostawcą energii
elektrycznej.
Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych lub
przedłużaczy.
► Może to doprowadzić do obniżenia wydajności i skutkować
porażeniem prądem lub pożarem.
Należy używać wyłącznie kabli AWG nr 26a lub w razie
potrzeby większych liniowych kabli telefonicznych.
► W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
urządzenia.
W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy używać
kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem. W
przypadku używania kabla dłuższego niż 2 m z urządzeniem
zasilanym napięciem 140 V należy zastosować kabel AWG 16
lub większy.
► W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia
oraz porażenia prądem lub pożaru.
a. AWG: American Wire Gauge
Konserwacja/sprawdzanie
Przestroga
Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy
odłączyć kabel zasilający z gniazdka ściennego. Nie
wolno czyścić urządzenia benzenem,
rozcieńczalnikiem do farb ani alkoholem. Nie wolno
rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
► Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Środki do czyszczenia należy trzymać z dala od
dzieci.
► Dzieci mogą doznać obrażeń.
Nie wolno włączać urządzenia podczas wykonywania
prac we wnętrzu urządzenia, wymiany materiałów
eksploatacyjnych lub czyszczenia wnętrza.
► Może dojść do obrażeń ciała.
Kabel zasilający i powierzchnię styku wtyczki należy chronić
przed kurzem i wodą.
► W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać
ani ponownie montować urządzenia.
► Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy wezwać
certyfikowanego technika.
Czyszczenie i obsługę urządzenia należy przeprowadzać
zgodnie z podręcznikiem użytkownika dostarczonym z
urządzeniem.
► W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
Nie wolno zdejmować osłon ani pokryw przymocowanych
śrubami.
•Nie wolno zdejmować osłon ani pokryw przymocowanych
śrubami.
•Naprawę zespołów utrwalających może przeprowadzać
wyłącznie certyfikowany technik serwisowy firmy Samsung.
Naprawa przez techników innych niż certyfikowani może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
► Naprawę urządzenia może przeprowadzać wyłącznie
technik serwisowy firmy Samsung.
Informacje o bezpieczeństwie_ 10
Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
Przestroga
Nie należy rozmontowywać kasety z tonerem.
► Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z
toneru może być niebezpieczne.
Nie wolno spalać materiałów eksploatacyjnych,
takich jak kaseta z tonerem lub zespół utrwalający.
► Może to spowodować wybuch lub pożar.
Podczas wymiany kasety z tonerem lub wyjmowania
zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność i nie
dopuścić do kontaktu pyłu toneru z ciałem lub ubraniem.
► Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
Przechowywane materiały, takie jak kasety z
tonerem, należy trzymać z dala od dzieci.
► Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z
toneru może być niebezpieczne.
Korzystanie z regenerowanych materiałów eksploatacyjnych,
takich jak toner, może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
► W przypadku powstania uszkodzeń w wyniku zastosowania
regenerowanych materiałów eksploatacyjnych za naprawę
zostanie pobrana opłata.
W przypadku zabrudzenia ubrań tonerem nie należy usuwać
go przy użyciu gorącej wody.
► Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie tonera na
tkaninie. Należy użyć zimnej wody.
Informacje o bezpieczeństwie_ 11
Informacje prawne
Niniejsze urządzenie zaprojektowano do wykorzystania w normalnym środowisku dźwiękowym i jest zgodne z wieloma
regulacjami prawnymi.
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w Stanach Zjednoczonych certyfikat potwierdzający spełnienie warunków zgodności z normą DHHS 21 CFR,
rozdział 1, podrozdział J, dla urządzeń laserowych klasy I (1), a w innych krajach certyfikat urządzenia laserowego klasy I zgodnego z normą
IEC 60825-1: 2007.
Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System lasera oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej
eksploatacji, konserwacji lub wystąpienia awarii nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej
klasy I.
• Długość fali: 800 nm
• Rozbieżność promienia
- Równoległa: 12 stopni
- Prostopadła: 35 stopni
• Maksymalna moc: 15 mW
Ostrzeżenie
Nigdy nie należy uruchamiać ani dokonywać czynności konserwacji drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera/skanera jest zdjęta. Odbita wiązka,
choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok.
Podczas użytkowania tego produktu stosuj podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub
obrażeń ciała:
Informacje prawne_ 12
Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
Emisja ozonu przez to urządzenie wynosi mniej niż 0,1 ppm. Ze względu że ozon jest cięższy od powietrza, należy urządzenie umieścić w
miejscu o dobrej wentylacji.
Oszczędzanie energii
Drukarkę wyposażono w zaawansowaną technologię oszczędzania energii, pozwalającą na zmniejszenie jej poboru w
sytuacji, kiedy urządzenie nie jest używane.
Jeżeli drukarka nie odbiera danych przez dłuższy czas, pobór energii zostaje automatycznie obniżony.
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.
Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR, należy odwiedzić witrynę http://www.energystar.gov
Utylizacja
Opakowania urządzenia należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Dotyczy tylko Chin
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy
zwrotu)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu
ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem
władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Informacje prawne_ 13
Tylko Stany Zjednoczone Ameryki
Niepotrzebne urządzenia elektroniczne należy utylizować w autoryzowanych firmach recyklingowych. Aby znaleźć najbliższe miejsce utylizacji,
przejdź do naszej strony:www.samsung.com/recyclingdirect lub zadzwoń pod numer +1 (877) 278 - 0799.
Sposób poprawnej utylizacji baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy
zwrotu zużytych baterii).
Takie oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był
dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Oznaczenia chemicznych symboli
Hg, Cd lub Pb świadczą o przekroczeniu w baterii dopuszczalnego poziomu zawartości rtęci, kadmu lub ołowiu określonych w dyrektywie
2006/66/WE. Jeżeli nie nastąpi prawidłowa utylizacja tych baterii, substancje te mogą zaszkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku. Aby chronić
zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji
poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Emisja fal radiowych
Informacje dla użytkownika o przepisach FCC
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Użytkowanie urządzenia podlega następującymi warunkom:
• Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
• Urządzenie musi pochłaniać wszystkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z
częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcjami może ono powodować występowanie
szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie
będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie,
zaleca się podjęcie próby wyeliminowania takich zakłóceń przez zastosowanie jednego lub więcej poniższych środków:
• Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
• Poprawienie separacji między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik.
• Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z
normami mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie ze
standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie „Digital Apparatus” (Urządzenia cyfrowe),
ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
RFID (Radio Frequenty Interface Device)
Działanie urządzenia do identyfikacji radiowej jest podporządkowane następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać
zakłóceń i (2) urządzenie musi pochłaniać wszystkie zakłócenia, w tym takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie. (Dotyczy
tylko Stanów Zjednoczonych, Francji i Tajwanu).
Informacje prawne_ 14
Dotyczy tylko Tajwanu
Dotyczy tylko Rosji
Dotyczy tylko Turcji
Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Ważne
Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. W razie wymiany
lub sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A. Następnie należy założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. W
razie zagubienia pokrywy nie należy używać wtyczki bez założonej nowej pokrywy.
Wtyczka 13-amperowa jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna być odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach
(głównie starszych) nie ma typowych 13-amperowych gniazd. W takiej sytuacji należy zakupić odpowiedni adapter. Nie należy usuwać
zintegrowanej wtyczki.
Jeżeli odciąłeś zintegrowaną wtyczkę, pozbądź się jej od razu. Nie można wymienić przewodów wtyczki, a jeżeli zostanie ona włożona
do gniazda, grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
Informacje prawne_ 15
Ważne ostrzeżenie:
Urządzenie musi być uziemione.
Przewody kabla zasilania mają następujące oznaczenia barwne:
• Zielono-żółte: Uziemienie
• Niebieskie: Zero
• Brązowe: Faza
Jeśli przewody kabla zasilania są innego koloru niż oznaczenia barwne na wtyczce:
Zielono-żółty przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „E” lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym.
Niebieski przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub kolorem czarnym.
Brązowy przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub kolorem czerwonym.
We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona wkładka topikowa 13 A.
Oświadczenie o zgodności (kraje europejskie)
Zatwierdzenia i certyfikaty
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że produkt [CLP-775 Series] jest zgodny z istotnymi wymaganiami i postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklarację zgodności można sprawdzić na stronie internetowej www.samsung.com/printer, przejdź do Wsparcie > Centrum pobierania i
wprowadź nazwę drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego), aby przejść do dokumentu EuDoC.
1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa Rady 2006/95/WE — w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich związanych z urządzeniami
niskonapięciowymi.
1 stycznia 1996 r.: Dyrektywa Rady 2004/108/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej.
9 marca 1999 r.: Dyrektywa Rady 1999/5/WE — w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania ich zgodności. Pełną treść deklaracji, przywołującej odpowiednie dyrektywy oraz odnośne normy można uzyskać od
przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Informacje dotyczące europejskiego świadectwa radiowego (dla produktów wyposażonych w urządzenia
radiowe zatwierdzone przez UE)
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci
LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy,
kiedy te urządzenia są obecne. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się znajdować w urządzeniu, są dopuszczone do użytkowania tylko w Unii Europejskiej i
obszarach stowarzyszonych, jeżeli na etykiecie występuje numer rejestracyjny organu dopuszczającego oraz znak ostrzegawczy.
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji
ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie R&TTE.
Zaakceptowane przez kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych:
Kraje UE
Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania:
Europa
We Francji zakres częstotliwości jest ograniczony do 2454–2483,5 MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej 10 mW, takich jak karty sieci
bezprzewodowej
Kraje EOG/EFTA
Brak ograniczeń.
Informacje prawne_ 16
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Wskazówki dotyczące systemów bezprzewodowych
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową),
działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń, których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń
bezprzewodowych.
Dodatkowe ograniczenia, przestrogi i sprawy dotyczące poszczególnych krajów są wymienione w odpowiednich sekcjach dla krajów (lub
sekcjach dla grup krajów). Urządzenia bezprzewodowe w Twoim systemie są zaakceptowane do użycia tylko w krajach wyszczególnionych
przez oznaczenia zatwierdzenia radiowego na etykiecie systemowej. Jeżeli kraju, w którym będzie używane urządzenie bezprzewodowe, nie
ma na liście, należy się skontaktować z lokalnym urzędem ds. pozwoleń radiowych. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podlega
ścisłym regulacjom i ich użycie może być zabronione.
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż aktualne znane
ograniczenia ekspozycji. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość
podana w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych, producent zakłada, że urządzeń tych można
bezpiecznie używać. Niezależnie od tych poziomów energii, należy dbać o ograniczenie do minimum kontaktu ludzi z urządzeniem podczas
jego zwykłego działania.
Ogólnym zaleceniem jest zachowanie typowej odległości 20 cm pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ciałem w przypadku urządzeń
bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Gdy urządzenie jest włączone i pracuje, powinno znajdować
się przynajmniej 20 cm od ciała.
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną
lub nadajnikiem.
W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają ściślejszym ograniczeniom. Poniżej zamieszczono przykłady często
spotykanych ograniczeń:
Urządzenia komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące częstotliwość radiową mogą zakłócać działanie sprzętu na samolotach
cywilnych. Obecne przepisy lotnictwa wymagają, aby podczas podróży samolotem urządzenia te były wyłączone. Przykładami
urządzeń zapewniających komunikację bezprzewodową są urządzenia typu IEEE 802.11 (znane jako urządzenia
bezprzewodowej sieci Ethernet) i urządzenia Bluetooth.
W środowiskach, w których ryzyko wpływu na inne urządzenia lub usługi jest szkodliwe lub odbierane jako szkodliwe,
korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub wzbronione. Lotniska, szpitale, miejsca występowania
dużego nasycenia tlenem lub gazem palnym to kilka przykładów środowisk, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych
może być ograniczone lub zabronione. Jeżeli nie masz pewności, czy użycie urządzeń bezprzewodowych w danym miejscu jest
dozwolone, przed skorzystaniem z urządzenia bezprzewodowego lub włączeniem go zapytaj o pozwolenie odpowiednią osobę
zarządzającą.
Każdy kraj ma inne ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ w skład systemu wchodzi
urządzenie bezprzewodowe, przed podróżą międzynarodową, w którą zabierasz system, skonsultuj się z lokalnymi władzami ds.
pozwoleń radiowych, aby uzyskać informacje na temat ograniczeń w korzystaniu z urządzeń bezprzewodowych w kraju
docelowym, zanim jeszcze wyruszysz w podróż lub na wycieczkę.
Jeżeli system jest wyposażony w wewnętrznie wbudowane urządzenie bezprzewodowe, nie korzystaj z niego, zanim wszystkie
pokrywy oraz osłony nie znajdą się na miejscu i system nie zostanie całkowicie zmontowany.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być konserwowane przez użytkownika. Nie należy ich w żaden sposób modyfikować.
Zmiany wprowadzone w urządzeniu bezprzewodowym unieważniają upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy należy
kontaktować się z producentem.
Korzystaj tylko ze sterowników zatwierdzonych dla kraju używania urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się
z Zestawem odbudowy systemu dostarczonym przez producenta lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta.
Tylko Izrael
Informacje prawne_ 17
Dotyczy tylko Chin
Informacje prawne_ 18
Informacje o podręczniku użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia oraz szczegółowe objaśnienia poszczególnych
czynności wykonywanych podczas jego użytkowania. Podręcznik użytkownika jest przydatny zarówno dla użytkowników
początkujących, jak i dla profesjonalistów chcących zainstalować i użytkować to urządzenie.
•
•
•
•
•
•
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać informacje o bezpieczeństwie.
W przypadku problemów związanych z użytkowaniem urządzenia, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania problemów. (Patrz
„Rozwiązywanie problemów” na stronie 81).
Pojęcia używane w niniejszym podręczniku użytkownika opisano w glosariuszu. (Patrz „Glosariusz” na stronie 112).
Informacje można wyszukiwać w indeksie.
Wszystkie ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu.
Procedury znajdujące się w tym podręczniku użytkownika dotyczą przeważnie systemu Windows 7.
Konwencja
Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamienne, jak w przykładzie poniżej:
• „Dokument” stosowany jest zamiennie ze słowem „oryginał”.
• „Papier” stosowany jest zamiennie ze słowami „nośnik” lub „nośnik druku”.
• „Urządzenie” oznacza „drukarkę” lub „urządzenie wielofunkcyjne”.
Poniższa tabela opisuje konwencje używane w tym podręczniku:
Konwencja
Opis
Przykład
Pogrubienie
Używane w przypadku tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu lub nazw
przycisków na urządzeniu.
Uwaga
Przedstawia dodatkowe informacje lub szczegółowe dane dotyczące działania
lub funkcji urządzenia.
Format daty może różnić się w
zależności od kraju.
Przestroga
Informuje użytkowników o ochronie urządzenia przed potencjalnym
uszkodzeniem mechanicznym lub awarią.
Nie należy dotykać oznaczonego na
zielono spodu kasety.
Przypis
Udziela bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego słowa lub
wyrażenia.
a. stron na minutę
(„Referencja”)
Informuje użytkowników o stronie referencyjnej zawierające dodatkowe
informacje szczegółowe.
(Patrz „Więcej informacji” na stronie 20).
Informacje o podręczniku użytkownika_ 19
Start
Więcej informacji
Informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w poniższych zasobach, w postaci drukowanej lub wyświetlanych na ekranie.
Nazwa podręcznika
Opis
Skrócona instrukcja
instalacji
Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfigurowania urządzenia. W celu jego przygotowania należy postępować zgodnie z
instrukcjami zawartymi w podręczniku.
Elektroniczna wersja
Podręcznika
użytkownika
Ten podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji
urządzenia, rozwiązywania problemów i instalowania akcesoriów.
Witryna sieciowa
Możesz skonfigurować środowisko sieciowe ze swojego komputera, korzystając z programów do zarządzania siecią, takich jak SetIP,
SyncThru™ Web Admin Service, Samsung AnyWeb Print itp. Program SyncThru™ Web Admin Service jest niezwykle pomocny dla
administratorów sieci, którzy muszą zarządzać wieloma urządzeniami jednocześnie. Program Samsung AnyWeb Print ułatwia
użytkownikom indywidualnym tworzenie zrzutów ekranu w przeglądarce Windows Internet Explorer. Programy SyncThru™ Web Admin
Service i Samsung AnyWeb Print można pobrać z witryny http://solution.samsungprinter.com. Program SetIP jest dostarczany na
płycie CD z oprogramowaniem.
Pomoc sterownika
urządzenia
Niniejsza pomoc zawiera przydatne informacje na temat sterownika drukarki oraz instrukcje dotyczące konfigurowania opcji
drukowania. (Patrz „Korzystanie z pomocy” na stronie 65).
Witryna internetowa
firmy Samsung
Jeśli użytkownik ma dostęp do Internetu, w witrynie firmy Samsung pod adresem www.samsungprinter.com może uzyskać pomoc,
wsparcie techniczne, pobrać sterowniki urządzenia i instrukcje obsługi, a także uzyskać informacje na temat zamówienia.
Informacje o podręczniku użytkownika_ 20
Funkcje urządzenia
Nowe urządzenie jest wyposażone w szereg specjalnych funkcji polepszających jakość drukowanych dokumentów.
Specjalne Funkcje
Druk o doskonałej jakości i z dużą szybkością
Rozszerzanie możliwości urządzenia
•
•
•
•
Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością efektywną
do 9 600 x 600 dpi.
Urządzenie drukuje na papierze formatu A4 z szybkością do
33 str./min, a na papierze formatu Letter z szybkością do
35 str./min.
W przypadku druku dwustronnego urządzenie drukuje na
papierze formatu A4 z szybkością do 15 obr./min, a na
papierze formatu Letter z szybkością do 16 obr./min.
•
•
Podajnik uniwersalny obsługuje papier firmowy, koperty,
etykiety, przezrocza, nośniki o niestandardowych rozmiarach
oraz papier o dużej gramaturze. Zasobnik uniwersalny
obsługuje także do 100 arkuszy papieru zwykłego.
Zasobnik 1 na 500 arkuszy i zasobniki opcjonalne na
500 arkuszy obsługują papier zwykły w wielu rozmiarach.
Można zainstalować do dwóch dodatkowych zasobników.
Tworzenie profesjonalnych dokumentów (Patrz
„Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania” na
stronie 60).
•
•
•
Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty
można dostosować, nadrukowując na nich dodatkowe
napisy, np. „Poufne”.
Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy znajdujące się na
każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na
oddzielnych arkuszach papieru, które następnie można
skleić w celu utworzenia plakatu.
Do tworzenia wstępnie zadrukowanych formularzy oraz
papieru firmowego można wykorzystać zwykły papier.
Oszczędność czasu i pieniędzy (Patrz „Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 60).
•
•
•
Drukowanie w różnych środowiskach
•
•
Obsługa wielu różnych materiałów do druku
W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować
wiele stron na jednym arkuszu.
Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii
dzięki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest
używane.
Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu
stronach kartki (drukowanie dwustronne).
Funkcje urządzenia_ 21
Urządzenie jest wyposażone w dodatkowe gniazdo pamięci
umożliwiające zwiększenie ilości dostępnej pamięci. (Patrz
„Dostępne materiały eksploatacyjne” na stronie 98).
Urządzenie obsługuje systemy operacyjne Windows, a także
Linux, Macintosh i UNIX.
Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB oraz interfejs
sieciowy.
Funkcje poszczególnych modeli
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić wykonywanie wszystkich prac związanych z edycją dokumentów: od drukowania do bardziej
zaawansowanych rozwiązań sieciowych dla firm.
Funkcje poszczególnych modeli:
Funkcje
CLP-775 Series
USB 2.0
●
Dysk twardy
○
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n LANa
○
Karta sieci przewodowej LAN 10/100/1000 Base TX
●
Druk dwustronny
●
Połączenie równoległe IEEE1284
○
b
Moduł pamięci
○
a. W niektórych krajach karty bezprzewodowej sieci LAN mogą być niedostępne. Należy skontaktować się z przedstawicielem
handlowym firmy Samsung lub sprzedawcą drukarki
b. Jeśli używane jest połączenie równoległe, nie można korzystać z kabla USB.
( ●: Funkcja dostępna, ○: opcjonalnie)
Funkcje urządzenia_ 22
Wprowadzenie
1.
Główne elementy urządzenia:
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
Przegląd urządzenia
Omówienie panelu sterowania
Informacje o panelu sterowania
Włączanie urządzenia
Przegląd urządzenia
Widok z przodu
1
Zasobnik wyjściowy
8
Uchwyt pokrywy przedniej
2
Wspornik wyjściowy
9
Pokrywa przednia
3
Wskaźnik poziomu papieru
10
Panel sterowania
4
Zasobnik opcjonalnya
11
Prowadnice papieru w
zasobniku uniwersalnym
5
Zasobnik 1
12
Kaseta z tonerem
6
Zasobnik uniwersalny
13
Pas transferowy papieru
7
Uchwyt zasobnika
uniwersalnego
a. Ta funkcja jest opcjonalna.
Wprowadzenie_ 23
Widok z tyłu
1
Pokrywa płyty sterowania
6
Port sieciowy
2
Gniazdo zasilania
7
Port USB
3
Wyłącznik zasilania
8
Interfejs urządzenia
zewnętrznego (EDI)a
4
Uchwyt
9
Bezprzewodowa sieć LAN w
standardzie IEEE 802.11 b/g/nb
5
Połączenie równoległe
IEEE1284b
a. Interfejs urządzenia zewnętrznego dla urządzeń firmy Samsung i
rozwiązań innych firm
b. Ta funkcja jest opcjonalna.
Wprowadzenie_ 24
Omówienie panelu sterowania
1
Wyświetlacz
Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.
2
Kolory toneru
Pokazują stan poszczególnych kaset z tonerem. (Patrz „Informacje o panelu sterowania” na stronie 26).
3
(Menu)
Umożliwia przejście do trybu menu i przewijanie dostępnych menu. (Patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na stronie 67).
4
(Wstecz)
Umożliwia przejście na wyższy poziom menu.
5
Strzałka
Przyciski te umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości.
6
OK
Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie.
7
(Stop)
Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili. Na ekranie pojawia się okno podręczne z opisem bieżącego zadania, które
użytkownik może zatrzymać lub wznowić.
8
(Zasilanie)
Za pomocą tego przycisku można również włączać i wyłączać zasilanie. (Patrz „Przyciski” na stronie 26).
9
(Dioda LED stanu)
Informuje o stanie urządzenia. (Patrz „Informacje o panelu sterowania” na stronie 26).
Wprowadzenie_ 25
Informacje o panelu sterowania
Przyciski
(Przycisk menu)
Dioda LED stanu
Jeżeli chcesz poznać stan urządzenia lub ustawić zaawansowaną opcję
urządzenia, naciśnij przycisk
(przycisk menu). (Patrz „Uzyskiwanie
dostępu do menu” na stronie 67).
Kolor diody LED stanu wskazuje bieżący stan urządzenia.
Stan
Wyłączona
Zielona
Miga
Opis
•
•
•
•
Czerw
ona
Urządzenie pracuje w trybie off-line.
Urządzenie działa w trybie oszczędzania
energii. Po odebraniu danych lub naciśnięciu
dowolnego przycisku urządzenie włącza się
automatycznie.
Miga
•
•
•
•
•
•
czynności:
Opis
Anulowanie zadania
drukowania
Urządzenie jest włączone i można go używać.
Świeci
(przycisk Stop), można wykonać następujące
Naciskając przycisk
Funkcja
Gdy dioda LED miga powoli, urządzenie
odbiera dane z komputera.
Gdy dioda LED miga szybko, drukarka
drukuje dane.
Świeci
•
(Przycisk stop)
Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i
urządzenie czeka na jego naprawę. Sprawdź
komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Po
usunięciu problemu urządzenie wznowi pracę.
W kasecie pozostała niewielka ilość toneru.
Zbliża się koniec szacowanego czasua
eksploatacji kasety z tonerem. Przygotuj
nową kasetę na wymianę. Jakość wydruku
można chwilowo poprawić, rozprowadzając
toner w kasecie. (Patrz „Rozprowadzanie
tonera” na stronie 81).
Zbliża się koniec szacowanego czasu
eksploatacji kasety z tonerema Zaleca się
wymianę kasety z tonerem. (Patrz „Wymiana
kasety z tonerem” na stronie 99).
Nastąpiło zakleszczenie papieru. (Patrz
„Usuwanie zakleszczeń papieru” na
stronie 83).
Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę.
Brak papieru w zasobniku. Załaduj papier do
zasobnika.
Urządzenie zatrzymało się z powodu
poważnego błędu. Sprawdź komunikat o
błędzie na wyświetlaczu. (Patrz „Opis
komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 87).
Naciśnij przycisk
trakcie drukowania.
(przycisk Stop) w
(Przycisk zasilania)
Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk do
momentu wyłączenia. Przycisk ten umożliwia także włączanie urządzenia.
Stan
Opis
Wyłączone
•
•
Urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
Zasilanie urządzenia jest wyłączone.
Włączone
Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Włączanie urządzenia
1. Podłącz przewód zasilania.
2. Włącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania.
a. Szacowany czas eksploatacji kasety oznacza oczekiwany lub
szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem. Oznacza to średnią
liczbę możliwych wydruków. Wartość została określona zgodnie z
normą ISO/IEC 19798. Na tę liczbę ma wpływ środowisko eksploatacji,
częstotliwość drukowania, typy i rozmiary nośników. W kasecie może
znajdować się pewna ilość toneru nawet po zapaleniu się diody LED i
przerwaniu drukowania przez drukarkę.
Sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlany komunikat. Postępuj
zgodnie z instrukcjami w komunikacie lub zapoznaj się z częścią
dotyczącą rozwiązywania problemów. (Patrz „Opis komunikatów na
wyświetlaczu” na stronie 87). Jeżeli problem nie ustąpi, należy
skontaktować się z serwisem.
Wprowadzenie_ 26
Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk
do momentu wyłączenia.
Rozpoczęcie pracy
2.
Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia podłączanego za pomocą USB i
oprogramowania.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
Konfigurowanie sprzętu
Dostarczane oprogramowanie
•
•
Wymagania systemowe
Lokalna instalacja sterownika
Konfigurowanie sprzętu
3.
4.
5.
6.
7.
Dokładnie zdejmij taśmę zabezpieczającą urządzenie.
Zainstaluj kasetę z tonerem.
Załaduj papier. (Patrz „Wkładanie papieru do zasobnika” na stronie 53).
Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do urządzenia.
Włącz urządzenie.
W niniejszej sekcji opisano czynności dotyczące konfiguracji sprzętu.
Zamieszczono je także w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. Należy
najpierw przeczytać dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykonać
poniższe czynności:
1. Wybierz stabilne miejsce.
Należy wybrać równą, stabilną powierzchnię z taką ilością wolnej
przestrzeni, która zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. Należy
pozostawić dodatkowe wolne miejsce, aby umożliwić otwieranie pokryw
i zasobników.
Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z dala od
światła słonecznego, źródeł ciepła, zimna oraz wilgoci. Nie należy
umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu.
Niniejsze urządzenie jest niezdatne do pracy w razie awarii zasilania.
Dostarczane oprogramowanie
Po skonfigurowaniu urządzenia i podłączeniu do komputera należy
zainstalować oprogramowanie drukarki. Użytkownicy systemów Windows i
Macintosh OS powinni zainstalować oprogramowanie z dostarczonego
dysku CD, a użytkownicy systemów Linux i UNIX OS powinni pobrać
oprogramowanie z witryny internetowej Samsung (www.samsung.com/
printer), a następnie je zainstalować.
Oprogramowanie urządzenia jest czasem aktualizowane, na przykład
z uwagi na wprowadzenie nowego systemu operacyjnego. Jeżeli
zachodzi taka potrzeba, pobierz najnowszą wersję oprogramowania z
witryny firmy Samsung (www.samsung.com/printer).
System
operacyjny
Windows
Spis treści
•
•
Ustawienia drukowania są odpowiednie do drukowania na wysokości
poniżej 1 000 m. W celu zoptymalizowania drukowania należy zapoznać
się z ustawieniem wysokości. (Patrz „Ustawianie wysokości” na
stronie 49).
Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, tak aby
pochylenie nie było większe niż 2 mm. W przeciwnym razie może to
mieć wpływ na jakość drukowania.
•
•
•
•
2. Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie
wymagane elementy.
Rozpoczęcie pracy_ 27
Sterownik drukarki: ten sterownik umożliwia
korzystanie ze wszystkich możliwości urządzenia.
Sterownik PostScript drukarki: sterownik
PostScript służy do drukowania dokumentów ze
złożonymi czcionkami i grafiką w języku PS (plik
opisu PostScript drukarki znajduje się w zestawie).
Samsung Easy Printer Manager: Narzędzie
Samsung Easy Printer Manager obejmuje ustawienia
urządzenia, a także środowiska drukowania,
ustawienia/działania oraz uruchamianie. Wszystkie
te funkcje gwarantują wygodę użytkowania
urządzenia firmy Samsung.
Stan drukarki Samsung: umożliwia monitorowanie
stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w
przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania.
Narzędzie do drukowania bezpośredniego:
umożliwia bezpośrednie drukowanie plików PDF.
SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP
urządzenia.
System
operacyjny
Macintosh
•
•
•
Linux
•
•
•
•
UNIX
Wymagania (zalecane)
Spis treści
•
Sterownik PostScript drukarki: ten sterownik
służy do uruchamiania urządzenia z komputera
Macintosh i drukowania dokumentów (plik opisu
PostScript drukarki znajduje się w zestawie).
Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu
urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku
wystąpienia błędów podczas drukowania.
SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP
urządzenia.
Sterownik Unified Linux Driver: ten sterownik
umożliwia korzystanie ze wszystkich możliwości
urządzenia.
Plik opisu drukarki (PPD): umożliwia
uruchomienie urządzenia z komputera z systemem
Linux i drukowanie dokumentów.
Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu
urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku
wystąpienia błędów podczas drukowania.
SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP
urządzenia.
UNIX PrinterDriver: ten sterownik umożliwia
drukowanie dokumentów w systemie UNIX.
System
operacyjny
Windows® 7
RAM
Procesor Intel® Pentium®
IV 1 GHz 32-bitowy lub
64-bitowy lub szybszy
1 GB (2 GB)
•
Windows
Server® 2008
R2
•
•
•
Procesory Intel® Pentium®
IV 1 GHz (x86) lub 1,4
GHz (x64) (2 GHz lub
szybsze)
512 MB (2
GB)
10 GB
Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest
program Internet Explorer 6.0 lub nowszej.
Program ten mogą zainstalować użytkownicy z uprawnieniami
administratora.
Usługi Windows Terminal Services są kompatybilne z tym
urządzeniem.
W przypadku systemu Windows 2000 wymagany jest pakiet
Services Pack 4 lub wyższy.
Macintosh
Microsoft® Windows®
Wymagania (zalecane)
Wymagania (zalecane)
System
operacyjny
16 GB
Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB
(aby uruchomić funkcję Aero).
Napęd DVD-R/W
•
•
Wymagania systemowe
Procesor
Wolne
miejsce
na
dysku
twardy
m
Procesor
RAM
Wolne
miejsce
na
dysku
twardy
m
Windows®
2000
Procesor Intel® Pentium®
II 400 MHz (Pentium III
933 MHz)
64 MB
(128 MB)
600 MB
Windows® XP
Procesor Intel® Pentium®
III 933 MHz (Pentium IV 1
GHz)
128 MB
(256 MB)
1,5 GB
Windows
Server® 2003
Procesor Intel® Pentium®
III 933 MHz (Pentium IV 1
GHz)
128 MB
(512 MB)
od
1,25 GB
do 2 GB
Windows
Server® 2008
Procesor Intel® Pentium®
IV 1 GHz (Pentium IV 2
GHz)
512 MB (2
GB)
10 GB
Windows
Vista®
Procesor Intel® Pentium®
IV 3 GHz
512 MB (1
GB)
15 GB
System
operacyjny
Mac OS X
10.3–10.4
Procesor
•
•
Pamięć RAM
Procesory Intel
•
Procesor
PowerPC G4/G5
•
128 MB dla
komputera Mac
opartego na
procesorze
PowerPC
(512 MB)
512 MB w
przypadku
komputerów Mac z
procesorem Intel
(1 GB)
Woln
e
miejs
ce na
dysku
tward
ym
1 GB
Mac OS X 10.5
•
•
Procesory Intel
Power PC G4/
G5 867 MHz lub
szybszy
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.6
•
Procesory Intel
1 GB (2 GB)
1 GB
Rozpoczęcie pracy_ 28
Lokalna instalacja sterownika
Linux
Elementy
System
operacyjny
Wymagania
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bitowy)
Fedora 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (32/64-bitowy)
SuSE Linux 10.1 (32 bitowy)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/
64-bitowy)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/
64-bitowy)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04 (32/64 bit-owy)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/
64-bitowy)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bitowy)
Procesor
Procesor Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Wolne miejsce
na dysku
twardym
1 GB (2 GB)
•
•
•
Użytkownicy systemów Macintosh, Linux lub Unix OS powinni
zapoznać się z Zaawansowany podręcznikiem.
Wybranie opcji Instalacja zaawansowana > Instalacja
niestandardowa umożliwia wybranie programu do
zainstalowania.
Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
Windows
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.
Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno „Kreator
znajdowania nowego sprzętu”, kliknij przycisk Anuluj, aby je
zamknąć.
2. Włóż do napędu CD-ROM płytę CD z oprogramowaniem, dostarczoną
wraz z urządzeniem.
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem powinna się uruchomić
automatycznie i powinno zostać wyświetlone okno instalacji.
3. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.
Unix
Elementy
Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie podłączone do komputera
bezpośrednio za pomocą kabla. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci,
należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla
urządzenia podłączonego do sieci. (Patrz „Instalowanie sterownika
urządzenia podłączonego do sieci przewodowej” na stronie 34).
Wymagania
System
operacyjny
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC,
Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Wolne miejsce
na dysku
twardym
Do 100 MB
4. Przeczytaj tekst w polu Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję
warunki Umowy licencyjnej, następnie kliknij Dalej.
5. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Jeśli drukarka nie działa poprawnie, wykonaj poniższe kroki, aby
odinstalować i ponownie zainstalować sterownik.
a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
b) Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy
> Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki >
Odinstaluj.
c) Wybierz żądaną opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w oknie.
d) Po odinstalowaniu sterownika drukarki zainstaluj go ponownie
(patrz „Lokalna instalacja sterownika” na stronie 29, „Instalowanie
sterownika urządzenia podłączonego do sieci przewodowej” na
stronie 34).
Rozpoczęcie pracy_ 29
Macintosh
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.
2. Włóż do napędu CD-ROM płytę CD z oprogramowaniem, dostarczoną
wraz z urządzeniem.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na biurku
Macintosha.
4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
5. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X.
6. Podaj hasło i kliknij OK.
7. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue.
8. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
9. Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
10. Wybierz przycisk Easy Install i kliknij opcję Install. Dla większości
użytkowników zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
11. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje
zostaną zamknięte. Kliknij Continue.
12. Wybierz opcję Typical installation for a local printer i kliknij przycisk
OK.
W przypadku wybrania opcji Typical installation for a network
printer podczas instalacji sterownika urządzenia, program SetIP
zostanie uruchomiony automatycznie. Jeśli w urządzeniu zostały
już skonfigurowane ustawienia sieciowe, zamknij program SetIP.
Przejdź do następnej czynności.
13. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.
14. Otwórz kolejno foldery Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• W systemie Mac OS X 10.5–10.6 otwórz kolejno foldery
Applications > System Preferences i kliknij pozycję Print & Fax.
15. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
• W systemie Mac OS X 10.5–10.6 kliknij ikonę „+”. Zostanie otwarte
okno.
16. W systemie Mac OS X 10.3 wybierz kartę USB.
• W systemie Mac OS X 10.4 kliknij Default Browser i znajdź
połączenie USB.
• W systemach Mac OS X 10.5–10.6 kliknij ikonę Default i znajdź
połączenie USB.
17. W systemie Mac OS X 10.3, jeżeli funkcja automatycznego wyboru nie
działa prawidłowo, w polu Printer Model wybierz pozycję Samsung
oraz wprowadź nazwę urządzenia w polu Model Name.
• W systemie Mac OS X 10.4, jeżeli funkcja Auto Select nie działa
prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Print Using i
nazwę używanego urządzenia w polu Model.
• Jeżeli funkcja automatycznego wyboru w systemie operacyjnym Mac
OS X 10.5–10.6 nie działa prawidłowo, wybierz opcję Select a
driver to use..., a następnie wybierz nazwę urządzenia w obszarze
Print Using.
Urządzenie zostanie wyświetlone w obszarze Printer List i ustawione
jako urządzenie domyślne.
18. Kliknij przycisk Add.
Jeżeli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj ponownie.
Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odinstalować sterownik w
systemie Macintosh.
a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
b) Włóż do napędu CD-ROM płytę CD z oprogramowaniem,
dostarczoną wraz z urządzeniem.
c) Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie
Macintosha.
d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
e) Kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X.
f) Podaj hasło i kliknij OK.
g) Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk
Continue.
h) Wybierz Uninstall i kliknij Uninstall.
i) Po wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem, że wszystkie
aplikacje zostaną zamknięte, kliknij przycisk Continue.
j) Po ukończeniu dezinstalacji kliknij przycisk Quit.
Linux
Aby zainstalować pakiety oprogramowania drukarki dla systemu Linux,
należy pobrać je z witryny firmy Samsung.
Aby zainstalować oprogramowanie, wykonaj poniższe kroki:
Instalacja sterownika Linux Unified Driver
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2. Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w polu
Login i podaj hasło systemowe.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy się
zalogować jako administrator (root). Jeśli użytkownik nie ma
odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
3. Z witryny firmy Samsung pobierz na swój komputer pakiet Unified
Linux Driver.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Unified Linux Driver i
rozpakuj go.
5. Kliknij dwukrotnie pozycje cdroot > autorun.
6. Po wyświetleniu okna powitalnego kliknij przycisk Next.
7. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikonę
programu Unified Driver Configurator oraz grupę Unified Driver. W razie
problemów należy skorzystać z pomocy ekranowej dostępnej za
pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika
Windows, np. Unified Driver Configurator lub Image Manager.
Rozpoczęcie pracy_ 30
Instalacja programu Smart Panel
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2. Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w polu
Login i podaj hasło systemowe.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy się
zalogować jako administrator (root). Jeśli użytkownik nie ma
odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
3. Z witryny internetowej Samsung pobierz na komputer pakiet Smart
Panel.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Smart Panel i rozpakuj go.
5. Kliknij dwukrotnie pozycję cdroot > Linux > smartpanel >
install.sh.
Instalowanie programu do ustawiania opcji drukarki
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2. Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w polu
Login i podaj hasło systemowe.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy się
zalogować jako administrator (root). Jeśli użytkownik nie ma
odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
3. Z witryny internetowej Samsung pobierz pakiet Printer Setting Utility i
rozpakuj.
4. Kliknij prawym przyciskiem pakiet Printer Settings Utility i
wyodrębnij pliki.
5. Kliknij dwukrotnie cdroot > Linux > psu > install.sh.
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik
i zainstaluj go ponownie.
Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odinstalować sterownik w
systemie Linux.
a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
b) Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w
polu Login i podaj hasło systemowe.
Aby odinstalować oprogramowanie urządzenia, należy
zalogować się jako administrator (root). Jeśli użytkownik nie
ma odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
c) Kliknij ikonę u dołu ekranu. Po wyświetleniu okna Terminal
wpisz:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
d) Kliknij przycisk Uninstall.
e) Kliknij przycisk Next.
f) Kliknij przycisk Finish.
Rozpoczęcie pracy_ 31
Konfiguracja sieci
3.
Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia podłączanego do sieci i
oprogramowania.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
Środowisko sieciowe
Wprowadzenie do użytecznych programów sieciowych
Korzystanie z sieci przewodowej
•
•
W przypadku korzystania z sieci przewodowej, patrz „Korzystanie
z sieci przewodowej” na stronie 33.
W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej, patrz
„Konfiguracja sieci bezprzewodowej” na stronie 39.
Środowisko sieciowe
Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy
skonfigurować w nim protokoły sieciowe. Podstawowe ustawienia sieciowe
można skonfigurować za pomocą panelu sterowania urządzenia.
W poniższej tabeli zostały przedstawione środowiska sieciowe obsługiwane
przez urządzenie:
Element
Karta sieciowa
Sieciowy system
operacyjny
Wymagania
•
•
Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Bezprzewodowa sieć LAN 802.11 b/g/n
(jako opcja)
•
Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/
2008 Server R2
Różne dystrybucje systemu Linux
Mac OS X 10.3–10.6
UNIX
•
•
•
Protokoły sieciowe
•
•
•
•
•
•
Bezpieczeństwo sieci
bezprzewodowej
•
•
TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR,
IPP
SNMPv 1/2/3, HTTP(S), Telnet, SMTP,
IPSec
TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR,
SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec
(Patrz „konfiguracja protokołu IPv6” na
stronie 47)
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
konfiguracja protokołu IPv6
Wprowadzenie do użytecznych programów
sieciowych
Istnieje kilka programów umożliwiających łatwą konfigurację ustawień
sieciowych w środowisku sieciowym. Dzięki nim administrator sieci może
zarządzać wieloma urządzeniami znajdującymi się w sieci.
Przed rozpoczęciem korzystania z programów opisanych poniżej
należy ustawić adres IP.
SyncThru™ Web Service
Jest to serwer WWW wbudowany w urządzenie sieciowe, który umożliwia:
• konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia
urządzenia do różnych środowisk sieciowych,
• dostosowanie ustawień urządzenia.
(Patrz „Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service” na stronie 71)
SyncThru™ Web Admin Service
Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania urządzeniem
przeznaczone dla administratorów sieci. SyncThru™ Web Admin Service to
program umożliwiający wydajne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i
zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z
urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca, w którym można uzyskać
dostęp do sieci firmowej. Pobierz ten program z witryny http://
solution.samsungprinter.com.
SetIP
Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów sieciowych i
ręczne konfigurowanie adresów IP używanych dla protokołu TCP/IP. (Patrz
„Ustawianie adresu IP” na stronie 33).
Protokół TCP/IPv6 nie jest obsługiwany przez ten program.
Uwierzytelnianie: System otwarty,
system z kluczem udostępnionym,
WPA Personal, WPA2 Personal (PSK),
WPA Enterprise, WPA2 Enterprise
Szyfrowanie: WEP64, WEP128, TKIP,
AES
Konfiguracja sieci_ 32
Korzystanie z sieci przewodowej
Aby móc używać drukarki jako urządzenia sieciowego, należy
skonfigurować protokoły sieciowe. Ten rozdział zawiera łatwe instrukcje
konfiguracji.
Z sieci można korzystać po podłączeniu kabla sieciowego do
odpowiedniego portu urządzenia.
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Raport konfiguracji sieci, pokazujący bieżące ustawienia sieciowe urządzenia
można wydrukować z poziomu panelu sterowania urządzenia. Jest to pomocne w
konfigurowaniu sieci i rozwiązywaniu problemów.
1. Naciśnij przycisk
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP
(system Windows)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę komputera w
Panel sterowania > Centrum zabezpieczeń > Zapora systemu
Windows.
1. Zainstaluj ten program z dostarczonej płyty CD-ROM klikając
dwukrotnie opcję Application > SetIP > Setup.exe.
2. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
3. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
4. Włącz urządzenie.
5. Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno opcje Wszystkie
programy > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
6. Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby otworzyć okno
konfiguracji TCP/IP.
7. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
korporacyjnych sieciach intranetowych, przed przejściem do
dalszych czynności, konieczne może być przypisanie tych danych
przez administratora sieci.
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Sieć i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja sieci i
naciśnij OK.
W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia.
Na przykład:
• Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78
• Adres IP: 192.0.0.192
Ustawianie adresu IP
Najpierw należy ustawić adres IP używany do drukowania i zarządzania przez sieć.
W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez
serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) znajdujący się w sieci.
Ustawianie adresu IP za pomocą panelu sterowania
1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą przewodu sieciowego.
2. Włącz urządzenie.
3. Naciśnij przycisk
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji
sieci (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na
stronie 33) i wprowadź go bez używania dwukropków. Na
przykład adres 00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako
0015992951A8.
na panelu sterowania.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Sieć i naciśnij przycisk
OK.
5. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję TCP/IP (IPv4) i naciśnij
przycisk OK.
6. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Ustaw adres IP i
naciśnij przycisk OK.
7. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Ręcznie i naciśnij
przycisk OK.
8. Zostanie wyświetlona pierwsza dostępna opcja menu – Adres IP.
• Wprowadź liczbę z zakresu 0–255.
9. Strzałki w górę/w dół umożliwiają wprowadzanie cyfr, a strzałki w lewo/w
prawo poruszanie się pomiędzy cyframi. Po zakończeniu wprowadzania
adresu IP naciśnij przycisk OK.
10. Wprowadź inne parametry, takie jak Maska podsieci lub Bramka i naciśnij
przycisk OK.
11. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów naciśnij przycisk
, aby
przywrócić tryb gotowości.
Przejdź do kroku „Instalowanie sterownika urządzenia podłączonego do sieci
przewodowej” na stronie 34.
8. Kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie kliknij przycisk OK. W
urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany raport
konfiguracji sieci. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są
prawidłowe.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP
(system Macintosh)
Przed użyciem programu SetIP, należy wyłączyć zaporę ogniową
komputera w System Preferences > Security > Firewall.
Poniższe instrukcje mogą się różnić w zależności od modelu
drukarki.
1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą przewodu sieciowego.
2. Włóż instalacyjną płytę CD-ROM i otwórz okno dysku, a następnie
wybierz opcję MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPapplet.html.
Konfiguracja sieci_ 33
3. Kliknij dwukrotnie plik. Zostanie automatycznie otwarta aplikacja
Safari. Wybierz opcję Trust. W przeglądarce zostanie wyświetlona
strona SetIPapplet.html, na której znajdują się nazwa i adres IP
drukarki.
4. Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby otworzyć okno
konfiguracji TCP/IP.
5. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji
sieci (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na
stronie 33) i wprowadź go bez używania dwukropków. Na
przykład adres 00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako
0015992951A8.
6. Kliknij przycisk Apply, przycisk OK i ponownie przycisk OK.
7. Zamknij program Safari.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP
(system Linux)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę sieciową
komputera w System Preferences lub Administrator.
Poniższe instrukcje mogą się różnić, w zależności od używanego
modelu i systemów operacyjnych.
1.
2.
3.
4.
Otwórz katalog /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Kliknij dwukrotnie plik SetIPapplet.html.
Kliknij, aby otworzyć okno konfiguracji protokołu TCP/IP.
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji
sieci (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na
stronie 33) i wprowadź go bez używania dwukropków. Na
przykład adres 00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako
0015992951A8.
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych za
pomocą narzędzia SyncThru™ Web Service
1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Na przykład:
2. Kliknij przycisk Przejdź, aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™
Web Service.
3. Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
Zostanie wyświetlona strona logowania.
4. Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do usługi SyncThru™ Web
Service, wpisz domyślny identyfikator i hasło.
• ID: admin
• Hasło: sec00000
5. Gdy zostanie wyświetlone okno SyncThru™ Web Service, kliknij
kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Przywróć
ustawienia domyślne.
6. Dla sieci kliknij opcję Wyczyść.
7. Aby zastosować ustawienia, wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
Instalowanie sterownika urządzenia podłączonego
do sieci przewodowej
Wymagane jest zainstalowanie sterownika drukarki. Oprogramowanie to
obejmuje sterowniki, aplikacje i inne łatwe w obsłudze programy.
Upewnij się, że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione
aplikacje.
Windows
1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno „Kreator
znajdowania nowego sprzętu”, kliknij przycisk Anuluj, aby je
zamknąć.
5. W urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany Raport
konfiguracji sieci.
Ustawianie parametrów sieci
Różne ustawienia sieci można zmieniać także przy użyciu sieciowych
programów administracyjnych, takich jak SyncThru™ Web Admin Service
i SyncThru™ Web Service.
Przywracanie fabrycznych ustawień urządzenia
2. Włóż do napędu CD-ROM płytę CD z oprogramowaniem,
dostarczoną wraz z urządzeniem.
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem powinna się uruchomić
automatycznie i powinno zostać wyświetlone okno instalacji.
3. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.
Po kliknięciu opcji Instalacja zaawansowana można użyć
opcji Instalacja niestandardowa. Opcja Instalacja
niestandardowa umożliwia wybranie połączenia urządzenia i
wybranie indywidualnych składników do zainstalowania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych może być konieczne, jeśli
urządzenie jest podłączane w nowym otoczeniu sieciowym.
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych za
pomocą panelu sterowania
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Sieć, i naciśnij
przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Wyczyść
ustawienia, i naciśnij przycisk OK.
4. Aby zastosować ustawienia, wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
4. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję I accept
the terms of the License Agreement Następnie kliknij Dalej.
Program wyszuka urządzenie.
Konfiguracja sieci_ 34
Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci lub lokalnie,
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
•
Zaznacz, aby zainstalować oprogramowanie bez
podłączania drukarki.
- Zaznacz tę opcję, aby zainstalować program bez
podłączania urządzenia. W takim przypadku okno
drukowania strony testowej zostanie pominięte, a
instalacja zostanie zakończona.
• Wyszukaj ponownie
Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone okno
powiadomienia zapory.
- Wyłącz zaporę i użyj opcji Wyszukaj ponownie. W
systemie operacyjnym Windows kliknij kolejno pozycje
Start > Panel sterowania > Zapora systemu
Windows i dezaktywuj tę opcję.
- Wyłącz zaporę w programie innej firmy uruchomionym
w systemie operacyjnym. Patrz podręcznik dostarczony
razem z danym programem.
• Bezpośrednie wprowadzanie
Opcja Bezpośrednie wprowadzanie umożliwia
wyszukanie określonego urządzenia w sieci.
- Wyszukaj według adresu IP: Wprowadź adres IP lub
nazwę hosta. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Aby sprawdzić adres IP urządzenia, wydrukuj Raport
konfiguracji sieci (patrz „Drukowanie raportu
konfiguracji sieci” na stronie 33).
- Wyszukaj według ścieżki sieciowej: Aby znaleźć
drukarkę współużytkowaną (ścieżkę UNC), wprowadź
nazwę drukarki ręcznie lub znajdź współużytkowaną
drukarkę przy użyciu przycisku Przeglądaj. Następnie
kliknij przycisk Dalej.
• Pomoc
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera lub
sieci, ten przycisk pomocy umożliwia dostęp do
szczegółowych informacji o sposobie podłączania
urządzenia.
• Nazwa wspólnoty SNMP
Jeśli administrator systemu ustawi nową wartość
parametru Nazwa wspólnoty SNMP, będzie możliwe
znalezienie urządzenia w sieci. Skontaktuj się z
administratorem system w sprawie nowej wartości
parametru Nazwa wspólnoty SNMP.
5. Wyszukane urządzenia zostaną pokazane na ekranie. Zaznacz to,
którego chcesz użyć, i kliknij przycisk OK.
Wiersz
poleceń
Definicja
Opis
/s lub /S
Powoduje rozpoczęcie
cichej instalacji.
Wykonuje instalację
sterowników urządzenia
bez potrzeby interwencji
użytkownika.
/p„<nazwa
portu>” lub/
P„<nazwa
portu>”
Określa port drukarki.
Nazwa portu drukarki
może być określona jako
adres IP, nazwa hosta,
nazwa lokalnego portu
USB lub IEEE1284.
Na przykład:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx”
gdzie „xxx.xxx.xxx.xxx”
oznacza adres IP
drukarki sieciowej. /
p„USB001”, /P„LPT1:”,
/p„nazwa hosta”
• W przypadku języka
koreańskiego podczas
cichej instalacji
sterownika, należy
wpisać polecenie
Setup.exe /s /
L"0x0012” or
Setup.exe /s /L"18” .
/
a„<ścieżka_do
cel>” lub/
A„<ścieżka_do
cel>”
Określa ścieżkę docelową
procesu instalacji.
/i„<nazwa pliku
skryptowego>”
lub/I„<nazwa
pliku
skryptowego>”
Określa dostosowany plik
skryptowy instalacji
przeznaczony do
zindywidualizowanej
obsługi.
Jeśli sterownik wyszuka tylko jedno urządzenie, zostanie
wyświetlone okno potwierdzenia.
6. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Tryb cichej instalacji
Tryb cichej instalacji jest metodą, która nie wymaga interwencji
użytkownika. Po rozpoczęciu instalacji sterownik urządzenia i
oprogramowanie są automatycznie instalowane na komputerze. Cicha
instalacja może zostać rozpoczęta poprzez wpisanie polecenia /s lub /S
w oknie poleceń.
Parametry wiersza poleceń
Poniższa tabela wskazuje polecenia, które można wpisać w oknie
poleceń.
Następujące polecenia działają w połączeniu z wyrażeniami /s lub
/S. Jednak /h, /H lub /? są poleceniami specjalnymi, które mogą
być stosowane samodzielnie.
Konfiguracja sieci_ 35
Port sieciowy
zostanie utworzony
poprzez
wykorzystanie
standardowego
monitora portu TCP/
IP. W przypadku
portu lokalnego taki
port musi istnieć w
systemie przed
określeniem za
pomocą polecenia.
Ścieżka docelowa
musi być pełną
ścieżką.
Nazwa pliku
skryptowego
powinna być pełną
nazwą.
Z uwagi na to, że
sterowniki urządzenia
powinny być
zainstalowane w
określonej lokalizacji
systemu operacyjnego,
polecenie to dotyczy
wyłącznie
oprogramowania.
Dostosowany plik
skryptowy może być
przydzielony do
dostosowanej cichej
instalacji. Ten plik
skryptowy może być
dostosowany lub
zmodyfikowany za
pomocą dostarczonego
narzędzia dostosowania
programu instalacyjnego
lub edytora tekstowego.
Dostosowany plik
skryptowy jest
wykonywany przed
domyślnymi
ustawieniami
programu
instalacyjnego, ale
później niż
parametry wiersza
poleceń.
Wiersz
poleceń
Definicja
Wiersz
poleceń
Opis
/n„<Nazwa
drukarki>” lub/
N„<Nazwa
drukarki>”
Określa nazwę drukarki.
Wystąpienie drukarki
powinno zostać
utworzone jako określona
nazwa drukarki.
Za pomocą tego
parametru można
dowolnie dodawać
wystąpienia drukarki.
/nd lub /ND
Polecenia nieustawiania
zainstalowanego
sterownika jako
domyślnego sterownika
urządzenia.
Oznacza to, że
zainstalowane sterowniki
urządzenia nie będą
domyślnym sterownikiem
urządzenia, jeżeli
zainstalowany jest jeden
lub kilka sterowników
domyślnych. Jeśli w
systemie nie
zainstalowano sterownika
urządzenia, ta opcja nie
będzie stosowana,
ponieważ system
operacyjny Windows
określi zainstalowany
sterownik drukarki jako
domyślny.
/x lub /X
/up„<nazwa
drukarki>” lub /
UP„<nazwa
drukarki>”
/d lub /D
/v„<nazwa
udostępnienia
>” lub /
V„<nazwa
udostępnienia
>”
Wykorzystuje istniejące
pliki sterownika
urządzenia do utworzenia
wystąpienia drukarki, jeśli
jest ona już
zainstalowana.
Usuwa wyłącznie
określone wystąpienie
drukarki, a nie pliki
sterownika.
Odinstalowuje wszystkie
sterowniki i aplikacje
urządzenia z systemu.
Udostępnia zainstalowane
urządzenie lub dodaje
inne dostępne sterowniki
platformy dla funkcji Point
& Print.
To polecenie zapewnia
sposób instalacji
wystąpienia drukarki, które
wykorzystuje
zainstalowane pliki
sterownika drukarki bez
instalacji dodatkowego
sterownika.
To polecenie stanowi
metodę usunięcia
wyłącznie określonego
wystąpienia drukarki z
systemu, bez wpływu na
inne sterowniki drukarki.
Nie spowoduje to
usunięcia plików
sterownika drukarki z
systemu.
To polecenie powoduje
usunięcie wszystkich
zainstalowanych
sterowników i aplikacji
urządzenia z systemu.
Polecenie spowoduje
zainstalowanie wszystkich
obsługiwanych
sterowników urządzenia
platformy systemu
Windows w systemie i
udostępnienie ich dla
określonego elementu
<nazwa udostępnienia>
dla funkcji Point & Print.
Definicja
Opis
/o lub /O
Otwiera folder Drukarki i
faksy po instalacji.
Polecenie otworzy folder
Drukarki i faksy po
przeprowadzeniu cichej
instalacji.
/f„<nazwa
pliku
dziennika>”
lub /F„<nazwa
pliku
dziennika>”
Określa nazwę pliku
dziennika. Jeżeli parametr
nie zostanie określony, w
systemowym folderze
tymczasowym utworzony
zostaje domyślny plik
dziennika.
Utworzy plik dziennika w
określonym folderze.
/h, /H lub /?
Wyświetla wykorzystanie
wiersza poleceń.
Kod języka
Kod
Język
0X0009
angielski
0X0012
koreański
0X0804
chiński uproszczony
0X0404
chiński tradycyjny
0x040c
francuski
0X0007
niemiecki
0X0010
włoski
0X000a
hiszpański
0X0013
holenderski
0X001D
szwedzki
0X0006
duński
0X000b
fiński
0X0014
norweski
0X0019
rosyjski
0X0005
czeski
0X000e
węgierski
0X0008
grecki
0X0816
portugalski standardowy
0X0416
portugalski brazylijski
0X0015
polski
0X001F
turecki
0X0001
arabski
0X000D
hebrajski
0x0424
słoweński
0X0418
rumuński
0X0402
bułgarski
Konfiguracja sieci_ 36
Kod
18. W systemie Mac OS X 10.3, jeżeli funkcja automatycznego wyboru
nie działa prawidłowo, w polu Printer Model wybierz pozycję
Samsung oraz wprowadź nazwę urządzenia w polu Model Name.
• W systemie Mac OS X 10.4, jeżeli funkcja Automatyczny wybór
nie działa prawidłowo, w polu Model wybierz pozycję Samsung
w obszarze Print Using i nazwę używanego urządzenia.
• Jeżeli funkcja automatycznego wyboru nie działa prawidłowo w
systemie Mac OS 10.5–10.6, wybierz pozycję Select a driver to
use... i nazwę używanego urządzenia w polu Print Using.
Adres IP urządzenia zostanie wyświetlony w obszarze Printer List,
a urządzenie zostanie ustawione jako urządzenie domyślne.
19. Kliknij przycisk Add.
Język
0X041A
chorwacki
0X081A
serbski
0X0422
ukraiński
0X041B
słowacki
0X0421
indonezyjski
0x041E
tajski
0X0429
Farsi
Jeżeli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj
sterownik i zainstaluj ponownie.
Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odinstalować sterownik w
systemie Macintosh.
a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
b) Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu
CD-ROM.
c) Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie
Macintosha.
d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
e) Kliknij dwukrotnie ikonę Installer.
f) Wprowadź klucz sieciowy i kliknij przycisk OK.
g) Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk
Continue.
h) Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall.
i) Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie
aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.
j) Po ukończeniu dezinstalacji kliknij przycisk Quit.
Macintosh
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2. Włóż do napędu CD-ROM płytę CD z oprogramowaniem,
dostarczoną wraz z urządzeniem.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na biurku
Macintosha.
4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
5. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer.
6. Wprowadź klucz sieciowy i kliknij przycisk OK.
7. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue.
8. Wybierz przycisk Easy Install i kliknij opcję Install. Dla większości
użytkowników zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
9. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem o zamknięciu
wszystkich aplikacji. Kliknij przycisk Continue.
10. Wybierz opcję Typical installation for a network print i kliknij
przycisk OK.
Zostanie wyświetlone okno certyfikatu. Kliknij pozycję Trust.
Informacje na temat korzystania z programu SetIP można
znaleźć w „Ustawianie adresu IP” na stronie 33.
11. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.
12. Otwórz kolejno foldery Applications > Utilities > Print Setup
Utility.
• W systemie Mac OS X 10.5–10.6 otwórz kolejno foldery
Applications > System Preferences i kliknij pozycję Print &
Fax.
13. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
• W systemie Mac OS X 10.5–10.6 naciśnij ikonę „+”. Zostanie
otworzone okno podręczne.
14. W systemie Mac OS X 10.3 wybierz kartę IP Printing.
• W systemie Mac OS X 10.4 kliknij IP Printer.
• W systemie Mac OS X 10.5–10.6 kliknij opcję IP.
15. Wybierz opcję Socket/HP Jet Direct w obszarze Printer Type.
Przy drukowaniu dokumentów o dużej liczbie stron, wydajność
drukowania można zwiększyć, wybierając dla opcji Printer Type
ustawienie Socket.
16. Wprowadź adres IP urządzenia w polu Printer Address.
17. Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue Name. Jeżeli nie można
określić nazwy kolejki, najpierw należy użyć domyślnej nazwy
kolejki.
Linux
Instalacja sterownika dla systemu Linux
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2. Z witryny firmy Samsung pobierz na swój komputer pakiet Unified
Linux Driver.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Unified Linux Driver i
rozpakuj go.
4. Kliknij dwukrotnie pozycje cdroot > autorun.
5. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue.
6. Zostanie wyświetlone okno Kreatora dodawania drukarki. Kliknij
przycisk Next.
7. Wybierz ustawienie Network printer i kliknij przycisk Search.
8. W polu listy zostanie wyświetlony adres IP drukarki oraz nazwa
modelu.
9. Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
10. Wprowadź opis drukarki i kliknij przycisk Next.
11. Po dodaniu drukarki kliknij opcję Finish.
12. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dodawanie drukarki sieciowej
1.
2.
3.
4.
Konfiguracja sieci_ 37
Dwukrotnie kliknij opcję Unified Driver Configurator.
Kliknij pozycję Add Printer…
Zostanie otworzone okno Add printer wizard. Kliknij przycisk Next.
Wybierz opcję Network printer i kliknij przycisk Search.
5. W polu listy zostanie wyświetlony adres IP drukarki oraz nazwa
modelu.
6. Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
7. Wprowadź opis drukarki i kliknij przycisk Next.
8. Po zakończeniu dodawania drukarki kliknij przycisk Finish.
UNIX
W celu skorzystania ze sterownika UNIX PrinterDriver konieczna jest
instalacja pakietu sterowników drukarki dla systemu UNIX oraz
skonfigurowanie drukarki. Pakiet sterowników drukarki dla systemu
UNIX można pobrać z witryny internetowej Samsung.
Instalacja pakietu sterowników drukarki dla systemu UNIX
Procedura instalacji jest identyczna dla wszystkich wymienionych
wariantów systemu operacyjnego UNIX
1. Z witryny internetowej Samsung pobierz pakiet sterowników drukarki
dla systemu UNIX i rozpakuj go.
2. Zaloguj się na konto root.
su 3. Skopiuj odpowiednie archiwum sterowników do docelowego
komputera z systemem UNIX.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku
administratora danego systemu UNIX.
4. Rozpakuj archiwum pakietu sterowników drukarki dla systemu UNIX.
Przykładowo w systemie IBM AIX użyj następującego polecenia (bez
„”).
cd /tmp
gzip -d < „nazwa archiwum pakietu” | tar xf Folder „binaries” zawiera pliki i foldery binz, install i share.
5. Skopiuj folder „binaries” do dowolnego folderu lokalnego.
6. Przejdź do katalogu „binaries” sterownika.
cd aix_power/binaries
7. Uruchom skrypt instalacyjny.
./install
install to plik skryptu instalacyjnego, używanego do instalowania i
odinstalowania pakietu sterowników UNIX PrinterDriver.
Polecenie „chmod 755 install” umożliwia przyznanie uprawnień
skryptowi instalacyjnemu.
8. Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „. /install –c”.
9. Uruchom program „installprinter” z wiersza poleceń. Spowoduje to
wyświetlenie okna Add Printer Wizard. W wyświetlonym oknie
wprowadź konfigurację drukarki, zgodnie z poniższą procedurą.
c) Kliknij przycisk Delete, aby usunąć drukarkę z systemu.
d) Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „. /install
–d”.
e) Aby sprawdzić wyniki dezinstalacji, wprowadź polecenie „. /
install –c”.
Aby wykonać ponowną instalację plików binarnych, wprowadź polecenie
„. /install”.
Konfigurowanie drukarki
Aby dodać drukarkę do systemu UNIX, wprowadź polecenie
„installprinter” w wierszu poleceń. Spowoduje to wyświetlenie okna
kreatora dodawania drukarki. W wyświetlonym oknie wprowadź
konfigurację drukarki, zgodnie z poniższymi poleceniami:
1. Wprowadź nazwę drukarki.
2. Wybierz odpowiedni model drukarki z listy.
3. Wprowadź dowolny opis odpowiadający typowi drukarki w polu
Type. Pole to jest opcjonalne.
4. Określ dowolny opis drukarki w polu Description. Pole to jest
opcjonalne.
5. Określ lokalizację drukarki w polu Location.
6. Wprowadź adres IP lub nazwę DNS drukarki w polu tekstowym
Device (w przypadku drukarek sieciowych). W przypadku systemu
IBM AIX z funkcją jetdirect Queue type możliwe jest wprowadzenie
jedynie nazwy DNS, cyfrowe adresy IP nie są dozwolone.
7. Funkcja Queue type określa połączenie jako lpd lub jetdirect w
odpowiednim polu. W przypadku systemu operacyjnego Sun Solaris
dostępny jest dodatkowy typ usb.
8. Wybierz opcję Copies, aby określić liczbę kopii.
9. Zaznacz opcję Collate, aby drukarka automatycznie sortowała
kopie.
10. Zaznacz opcję Reverse Order, aby drukować kopie w odwrotnym
porządku.
11. Zaznacz opcję Make Default, aby określić daną drukarkę jako
domyślną.
12. Kliknij przycisk OK, aby dodać drukarkę.
W niektórych systemach UNIX, na przykład Solaris 10,
drukarka może nie być dostępna i/lub może nie przyjmować
zadań bezpośrednio po dodaniu. W takim przypadku należy
wprowadzić następujące polecenia w terminalu roota:
accept <printer_name>
enable <printer_name>
Dezinstalacja pakietu sterowników drukarki
W celu usunięcia drukarki zainstalowanej w systemie należy użyć
narzędzia deinstalacji drukarki.
a) Wprowadź w terminalu polecenie „uninstallprinter”.
Spowoduje to otwarcie okna Uninstall Printer Wizard
Wszystkie zainstalowane drukarki zostaną wyświetlone w
formie listy rozwijanej
b) Wybierz drukarkę do usunięcia.
Konfiguracja sieci_ 38
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Przez sieć WLAN
Upewnij się, że urządzenie obsługuje sieć bezprzewodową. W
zależności od modelu sieć bezprzewodowa może nie być dostępna.
Rozpoczęcie pracy
Objaśnienie rodzajów sieci
Niektóre modele nie obsługują tej funkcji.
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowana. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.
Zwykle między komputerem a urządzeniem może istnieć tylko jedno
połączenie w danym czasie.
Tryb infrastruktury
Jest to środowisko używane zazwyczaj w
sieciach domowych lub w sieciach typu SOHO
(Small Office/Home Office). W tym trybie do
komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym
wykorzystywany jest punkt dostępu.
Tryb Ad-hoc
Ten tryb nie wykorzystuje punktu dostępu.
Komputer bezprzewodowy oraz urządzenie
bezprzewodowe komunikują się bezpośrednio.
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować
sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz „Instalowanie
sterownika urządzenia podłączonego do sieci przewodowej” na
stronie 34).
1. Naciśnij przycisk
2. Naciśnij Sieć > Bezprzewodowy > WLAN Ustawienia.
3. Naciśnij OK, aby wybrać żądaną metodę konfiguracji.
• Kreator (zalecana metoda):: W tym trybie konfiguracja odbywa się
automatycznie. Urządzenie wyświetli listę dostępnych sieci. Po
wybraniu sieci drukarka wyświetli monit o podanie odpowiedniego
klucza zabezpieczeń.
• Niestandard.: W tym trybie użytkownicy mogą podawać własne
ustawienia SSID lub je edytować, wybierać zabezpieczenia ręcznie i
wybierać ustawienia do zastosowania.
Konfiguracja w systemie Windows
Nazwa sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy
Skrót do Konfiguracja połączenia bezprzewodowego bez płyty CD:
Jeśli sterownik drukarki został wcześniej zainstalowany, możesz
uzyskać dostęp do Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
bez płyty CD. Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie
programy > Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki >
Program ustawiania sieci bezprzewodowej.
Sieci bezprzewodowe wymagają większego poziomu zabezpieczeń,
dlatego przy pierwszej konfiguracji punktu dostępu tworzone są nazwa
sieci (SSID), używany typ zabezpieczeń i klucz sieciowy. Przed
kontynuowaniem instalacji urządzenia należy znaleźć te informacje.
Wybieranie typu instalacji
Istnieje możliwość zainstalowania sieci bezprzewodowej z poziomu panelu
sterowania komputera.
Za pomocą panelu sterowania
Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za pomocą
panelu sterowania.
• Patrz „Przez sieć WLAN” na stronie 39.
Z poziomu komputera
W przypadku większości komputerów zalecane jest stosowanie
kabla USB oraz programu dostarczonego na dołączonej płycie CD
z oprogramowaniem.
Patrz „Konfiguracja w systemie Windows” na stronie 39.
• Przez kabel USB: Użytkownik konfiguruje sieć bezprzewodową za
pomocą programu znajdującego się na dostarczonym dysku CD z
oprogramowaniem. Obsługiwane są tylko systemy operacyjne
Windows i Macintosh (patrz „Konfiguracja w systemie Windows” na
stronie 39 lub „Konfiguracja na komputerze Macintosh” na
stronie 42).
Punkt dostępu przez kabel USB
Co należy przygotować
•
•
•
•
•
punkt dostępu
komputer podłączony do sieci
dysk CD dostarczony z urządzeniem
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
kabel USB
Tworzenie infrastruktury sieci
1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
2. Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu
CD-ROM.
Sieć bezprzewodową można również zainstalować za pomocą
narzędzia Samsung Easy Printer Manager (Ustawienia
urządzenia) lub aplikacji Printer Settings Utility przy użyciu
kabla USB po zainstalowaniu sterownika. (Obsługiwane są
systemy operacyjne Windows i Macintosh).
•
na panelu sterowania.
Przez kabel sieciowy: Sieć bezprzewodową można skonfigurować
za pomocą programu SyncThru™ Web Service (patrz „Korzystanie z
kabla sieciowego” na stronie 45).
Konfiguracja sieci_ 39
•
4. Wybierz opcję Instalacja i konfiguracja połączenia
bezprzewodowego.
•
•
•
•
Zainstaluj teraz: Jeśli sieć bezprzewodowa została
skonfigurowana, kliknij ten przycisk, aby zainstalować sterownik
urządzenia, który umożliwi korzystanie z urządzenia w sieci. Jeśli
sieć bezprzewodowa nie została skonfigurowana, przed
kliknięciem tego przycisku kliknij przycisk Instalacja i
konfiguracja połączenia bezprzewodowego, aby
skonfigurować sieć.
• Instalacja i konfiguracja połączenia bezprzewodowego:
Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia za
pomocą kabla USB, a następnie zainstaluj sterownik urządzenia.
Dotyczy tylko użytkowników, którzy wcześniej nie skonfigurowali
połączenia bezprzewodowego.
5. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję
warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.
6. Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.
Jeśli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono żadnych
urządzeń, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony
pomiędzy komputerem a urządzeniem i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
7. Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone
urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę
(identyfikator SSID) używanego punktu dostępu i kliknij przycisk
Dalej.
Jeżeli nie możesz znaleźć żądanej nazwy sieci lub jeżeli
chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową ręcznie, kliknij
opcję Ustawienia zaawansowane.
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz
identyfikator SSID żądanego punktu dostępu (w
identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).
• Tryb działania: Wybierz opcję Tryb infrastr.
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności
od potrzeby zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać
dostęp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z
tych opcji, aby przeprowadzać uwierzytelnianie serwera
wydruku przy pomocy wcześniej udostępnionego klucza
WPA. Używany jest tu udostępniony tajny klucz (ogólnie
nazywany kluczem wstępnym), który należy ręcznie
skonfigurować w punkcie dostępowym i u każdego klienta.
Szyfrowanie: Wybierz szyfrowanie (Brak, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
Klucz sieciowy: Wprowadź wartość klucza sieciowego
dla szyfrowania.
Potwierdź klucz sieciowy: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP,
wybierz odpowiedni Indeks klucza WEP.
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone
zostanie okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wyświetlane okno może się różnić w
zależności od wybranego trybu zabezpieczeń: WEP lub WPA.
• WEP
Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz wsp. i
wprowadź klucz zabezpieczeń WEP. Kliknij przycisk Dalej.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z
danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci
bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza
szyfrującego WEP.
• WPA
Wprowadź klucz współdzielony WPA i kliknij przycisk
Dalej.
WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na
podstawie tajnego klucza, który jest automatycznie
zmieniany w regularnych odstępach czasu. W standardzie
WPA do szyfrowania danych są używane również protokoły
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced
Encryption Standard).
8. Sprawdź, czy ustawienia sieci bezprzewodowej wyświetlane w tym
oknie są prawidłowe. Kliknij przycisk Dalej.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP
Jeśli adres IP jest przypisywany za pomocą serwera DHCP,
sprawdź, czy serwer ten jest wyświetlany w oknie. Jeśli
wyświetlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij
przycisk Zmień TCP/IP, aby zmienić metodę przypisywania na
DHCP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
Jeśli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawdź, czy opcja
Static jest wyświetlana w oknie. Jeśli jednak jest wyświetlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić
adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli komputer
łączy się z siecią metodą wykorzystującą serwer DHCP, należy
skontaktować się z administratorem sieci w sprawie
przydzielenia statycznego adresu IP.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
- Brama: 169.254.133.1
Konfiguracja sieci_ 40
9. Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej
odłącz kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
10. Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej zakończone.
Wybierz opcję Tak, jeśli akceptujesz aktualne ustawienia, i przejdź
do procedury instalacji.
Wybierz opcję Nie, aby wrócić do ekranu początkowego.
Następnie kliknij Dalej.
11. Gdy zostanie wyświetlone okno Next, kliknij przycisk Confirm
Printer Connection.
12. Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij przycisk
Dalej.
13. Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę urządzenia,
wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci, ustawić je jako
urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę portu dla każdego
urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.
14. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o
wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukować stronę testową,
kliknij przyciskDrukuj stronę testową.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do kroku 16.
15. Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij
przycisk Tak.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją
ponownie.
16. Aby zarejestrować się jako użytkownik urządzenia i otrzymywać
informacje od firmy Samsung, kliknij opcję Rejestracja online.
17. Kliknij przycisk Zakończ.
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć
urządzenie bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć
bezprzewodową w trybie Ad-hoc według poniższych prostych
czynności.
4. Wybierz opcję Instalacja i konfiguracja połączenia
bezprzewodowego.
•
Zainstaluj teraz: Jeśli sieć bezprzewodowa została
skonfigurowana, kliknij ten przycisk, aby zainstalować sterownik
urządzenia, który umożliwi korzystanie z urządzenia w sieci. Jeśli
sieć bezprzewodowa nie została skonfigurowana, przed
kliknięciem tego przycisku kliknij przycisk Instalacja i
konfiguracja połączenia bezprzewodowego, aby
skonfigurować sieć.
• Instalacja i konfiguracja połączenia bezprzewodowego:
Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia za
pomocą kabla USB, a następnie zainstaluj sterownik urządzenia.
Dotyczy tylko użytkowników, którzy wcześniej nie skonfigurowali
połączenia bezprzewodowego.
5. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję
warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.
6. Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.
Jeśli oprogramowanie nie wyszuka sieci, może być konieczne
sprawdzenie, czy kabel USB łączący komputer z urządzeniem
jest podłączony prawidłowo, a następnie wykonanie instrukcji
wyświetlanych w oknie.
Co należy przygotować
•
•
•
•
komputer podłączony do sieci
dysk CD dostarczony z urządzeniem
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
kabel USB
Tworzenie sieci ad-hoc w systemie Windows
1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
2. Włącz komputer i urządzenie sieci bezprzewodowej.
3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu
CD-ROM.
7. Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista
sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie.
Aby użyć domyślnych ustawień sieci Ad-hoc firmy Samsung, wybierz
ostatnią sieć bezprzewodową na liście, której Nazwa sieci (SSID) to
portthru, a Sygnał to Sieć wewn. drukarki.
Następnie kliknij Dalej.
Aby użyć innych ustawień trybu Ad-hoc, wybierz inną sieć
bezprzewodową na liście.
Aby zmienić ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk Ustawienia
zaawansowane.
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz
identyfikator SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane są
wielkie i małe litery).
• Tryb działania: Wybierz opcję Ad-Hoc.
• Kanał: Wybierz kanał (Ust. autom. lub wartość z zakresu
od 2412 MHz do 2467 MHz).
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności
od potrzeby zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać
dostęp do sieci.
Konfiguracja sieci_ 41
•
Szyfrowanie: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64,
WEP128).
• Klucz sieciowy: Wprowadź wartość klucza sieciowego
dla szyfrowania.
• Potwierdź klucz sieciowy: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
• Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP,
wybierz odpowiedni Indeks klucza WEP.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń,
zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej.
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wybierz typ uwierzytelniania System otw.
lub Klucz wsp. i kliknij przycisk Dalej.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z
danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci
bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza
szyfrującego WEP.
8. Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Dalej.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w
komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda DHCP, to ustawienie sieci bezprzewodowej również
powinno być ustawione na DHCP. Podobnie jeśli w
komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
również powinno być ustawione na Statyczny.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona
jest metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu
sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z
administratorem sieci w celu uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź,
czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci
bezprzewodowej jest wyświetlana wartość DHCP. Jeśli
wyświetlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny),
kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby zmienić metodę
przypisywania na Otrzymuj adres IP automatycznie
(DHCP).
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu
statycznego
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny,
sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci
bezprzewodowej jest wyświetlana wartość Statyczny.
Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk
Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne
wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają
następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny
być następujące:
- Adres IP: 169.254.133.43
-
Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci
komputera)
- Brama: 169.254.133.1
9. Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz
kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
Jeżeli zostanie wyświetlone okno Zmień ustawienia sieciowe
komputera, wykonaj czynności podane w tym oknie.
Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci
bezprzewodowej komputera kliknij przycisk Dalej.
W przypadku ustawienia sieci bezprzewodowej komputera na
DHCP nadanie adresu IP może potrwać kilka minut.
10. Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej zakończone.
Wybierz opcję Tak, jeśli akceptujesz aktualne ustawienia, i przejdź
do procedury instalacji.
Wybierz opcję Nie, aby wrócić do ekranu początkowego.
Następnie kliknij Dalej.
11. Gdy zostanie wyświetlone okno Dalej, kliknij przycisk Potwierdź
połączenie drukarki.
12. Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij przycisk
Dalej.
13. Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę urządzenia,
wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci, ustawić je jako
urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę portu dla każdego
urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.
14. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o
wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukować stronę testową,
kliknij przyciskDrukuj stronę testową.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do kroku 16.
15. Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij
przycisk Tak.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją
ponownie.
16. Aby zarejestrować się jako użytkownik urządzenia i otrzymywać
informacje od firmy Samsung, kliknij opcję Rejestracja online.
17. Kliknij przycisk Zakończ.
Konfiguracja na komputerze Macintosh
Co należy przygotować
•
•
•
•
•
punkt dostępu
komputer podłączony do sieci
dysk CD dostarczony z urządzeniem
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
kabel USB
Punkt dostępu przez kabel USB
1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
2. Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu
CD-ROM.
4. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na biurku
Macintosha.
5. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
6. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X.
7. Podaj hasło i kliknij OK.
8. Kliknij przycisk Continue.
Konfiguracja sieci_ 42
9. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
10. Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
11. Kliknij przycisk Continue.
12. Wybierz przycisk Easy Install i kliknij opcję Install. Dla większości
użytkowników zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
13. Wybierz opcję Wireless Setting and Installation.
14. Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.
Jeśli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono żadnych
urządzeń, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony
pomiędzy komputerem a urządzeniem i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
15. Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone
urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę
(identyfikator SSID) używanego punktu dostępu i kliknij przycisk
Next.
Po ręcznym skonfigurowaniu obsługi sieci bezprzewodowej
kliknij opcję Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator
SSID żądanego punktu dostępu (w identyfikatorze SSID
rozróżniane są wielkie i małe litery).
• Operation Mode: Wybierz opcję Infrastructure.
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności
od potrzeby zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać
dostęp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z
tych opcji, aby przeprowadzać uwierzytelnianie serwera
wydruku przy pomocy wcześniej udostępnionego klucza
WPA. Używany jest tu udostępniony tajny klucz (ogólnie
nazywany kluczem wstępnym), który należy ręcznie
skonfigurować w punkcie dostępowym i u każdego klienta.
• Encryption: Wybierz szyfrowanie. (brak, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
• Network Key: Wprowadź wartość klucza sieciowego dla
szyfrowania.
• Confirm Network Key: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP,
wybierz odpowiedni WEP Key Index.
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone
zostanie okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wyświetlane okno może się różnić w
zależności od wybranego trybu zabezpieczeń: WEP lub WPA.
• WEP
Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub Shared
Key i wprowadź klucz zabezpieczeń WEP. Kliknij przycisk
Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z
danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci
bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza
szyfrującego WEP.
• WPA
Wprowadź klucz współdzielony WPA i kliknij przycisk Next.
WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na
podstawie tajnego klucza, który jest automatycznie
zmieniany w regularnych odstępach czasu. W standardzie
WPA do szyfrowania danych są używane również protokoły
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced
Encryption Standard).
16. Sprawdź, czy ustawienia sieci bezprzewodowej wyświetlane w tym
oknie są prawidłowe. Kliknij przycisk Next.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP.
Jeśli adres IP jest przypisywany za pomocą serwera DHCP,
sprawdź, czy serwer ten jest wyświetlany w oknie. Jeśli
wyświetlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij
przycisk Change TCP/IP, aby zmienić metodę przypisywania na
DHCP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
Jeśli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawdź, czy opcja
Static jest wyświetlana w oknie. Jeśli jednak jest wyświetlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Change TCP/IP, aby wprowadzić
adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli komputer
łączy się z siecią metodą wykorzystującą serwer DHCP, należy
skontaktować się z administratorem sieci w sprawie
przydzielenia statycznego adresu IP.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
- Brama: 169.254.133.1
17. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nawiązywane zgodnie z
konfiguracją sieci.
18. Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz
kabel USB od komputera i drukarki.
19. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć instalację. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit
lub Restart.
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć
urządzenie bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć
bezprzewodową w trybie Ad-hoc według poniższych prostych
wskazówek.
Co należy przygotować
•
•
•
•
Konfiguracja sieci_ 43
komputer podłączony do sieci
płyta CD-ROM z oprogramowaniem drukarki (dostarczona z
komputerem)
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
kabel USB
Tworzenie sieci w trybie Ad-hoc w systemie Macintosh
1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
2. Włącz komputer i urządzenie.
3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu
CD-ROM.
4. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Macintosh.
5. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
6. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X.
7. Podaj hasło i kliknij OK.
8. Kliknij przycisk Continue.
9. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
10. Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
11. Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. Dla większości
użytkowników zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
12. Kliknij opcję Wireless Setting and Installation.
13. Oprogramowanie wyszukuje urządzenia z obsługą sieci
bezprzewodowej.
Jeśli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono żadnych
urządzeń, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony
pomiędzy komputerem a urządzeniem i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
14. Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista
sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie.
Jeśli chcesz użyć domyślnych ustawień Ad-Hoc firmy Samsung,
wybierz ostatnią sieć bezprzewodową na liście, której Network
Name(SSID) to portthru, a Signal to Printer Self Network.
Następnie kliknij Next.
Aby użyć innych ustawień trybu Ad-hoc, wybierz inną sieć
bezprzewodową na liście.
Aby zmienić ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator
SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe
litery).
• Operation Mode: Wybierz opcję Ad-Hoc.
• Channel: Wybierz kanał (Auto Setting lub wartość z
zakresu od 2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności
od potrzeby zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać
dostęp do sieci.
• Encryption: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64,
WEP128).
• Network Key: Wprowadź wartość klucza sieciowego dla
szyfrowania.
• Confirm Network Key: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP,
wybierz odpowiedni WEP Key Index.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń,
zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej.
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wybierz typ uwierzytelniania Open System
lub Shared Key i kliknij przycisk Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z
danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci
bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza
szyfrującego WEP.
15. Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Next.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w
komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda DHCP, to ustawienie sieci bezprzewodowej również
powinno być ustawione na DHCP. Podobnie jeśli w
komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
również powinno być ustawione na Statyczny.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona
jest metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu
sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z
administratorem sieci w celu uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź,
czy w oknie Wireless Network Setting Confirm jest
wyświetlana wartość DHCP. Jeśli wyświetlana jest metoda
adresu statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Change
TCP/IP, aby zmienić metodę przypisywania na Receive IP
address automatically (DHCP).
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu
statycznego
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny,
sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci
bezprzewodowej jest wyświetlana wartość Statyczny.
Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk
Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne
wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają
następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny
być następujące:
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci
komputera)
- Brama: 169.254.133.1
16. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nawiązywane zgodnie z
konfiguracją sieci.
17. Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej
odłącz kabel USB od komputera i drukarki.
18. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć instalację. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit
lub Restart.
Konfiguracja sieci_ 44
Korzystanie z kabla sieciowego
Urządzenie jest zgodne z siecią. Aby umożliwić urządzeniu pracę z siecią,
należy wykonać pewne procedury konfiguracyjne.
•
•
Po podłączeniu sieci bezprzewodowej należy zainstalować
sterownik urządzenia, aby możliwe było drukowanie z poziomu
aplikacji (patrz „Instalowanie sterownika urządzenia podłączonego
do sieci przewodowej” na stronie 34).
Skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą odpowiedzialną
za konfigurację sieci bezprzewodowej w celu uzyskania informacji
na temat konfiguracji sieci.
Co należy przygotować
•
•
•
•
•
punkt dostępu
komputer podłączony do sieci
dysk CD dostarczony z urządzeniem
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
kabel sieciowy
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Ustawienia sieciowe urządzenia można sprawdzić, drukując raport
konfiguracji sieciowej.
Patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 33.
5. Kiedy otworzy się okno SyncThru™ Web Service, kliknij pozycję
Ustawienia sieciowe.
6. Kliknij przycisk Bezprzewodowa > Kreator.
Kreator pomoże przeprowadzić konfigurację sieci
bezprzewodowej krok po kroku. Jeśli jednak chcesz ustawić
sieć bezprzewodową bezpośrednio, wybierz pozycję
Niestandardowy.
7. Wybierz jedną z pozycji Nazwa sieci (SSID) na liście.
• SSID: Nazwa SSID (Service Set Identifier) identyfikuje sieć
bezprzewodową. Punkty dostępu i urządzenia bezprzewodowe
próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą
używać takiego samego identyfikatora SSID. W identyfikatorze
SSID uwzględniana jest wielkość liter.
• Tryb działania: Tryb działania oznacza typ połączeń
bezprzewodowych (patrz „Nazwa sieci bezprzewodowej i klucz
sieciowy” na stronie 39).
- Ad-hoc: umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy
urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-to-peer.
- Infrastruktura: umożliwia komunikację między urządzeniami
bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępu.
Jeśli opcja Tryb działania jest ustawiona na wartość
Infrastruktura, wybierz identyfikator SSID punktu dostępu.
Jeśli dla opcji Tryb działania wybrano ustawienie Ad-hoc,
określ identyfikator SSID urządzenia. Zauważ, że domyślny
identyfikator SSID używanego urządzenia to „portthru”.
Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP
(system Windows)
Ten program ten służy do ręcznego ustawiania adresu IP używanego
urządzenia. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą jego
adresu MAC. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej
drukarki. Można go znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
Patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 33.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowany. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją
konfigurowała.
Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za pomocą
programu SyncThru™ Web Service.
Korzystanie z narzędzia SyncThru™ Web Service
Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci bezprzewodowej
sprawdź stan połączenia kablem sieciowym.
1. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do
urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając
standardowego kabla sieciowego.
2. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Na przykład:
3. Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
4. Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
• ID: admin
• Hasło: sec00000
8. Kliknij przycisk Dalej.
Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowej, wpisz zarejestrowane hasło (klucz sieciowy) i
kliknij przycisk Dalej.
9. Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia, w którym należy
sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeśli ustawienia są
prawidłowe, kliknij przycisk Zastosuj.
Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub sieciowy). Urządzenie
powinno zacząć komunikować się bezprzewodowo z siecią. W
przypadku trybu Ad-hoc istnieje możliwość jednoczesnego
używania bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.
Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi
1. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia.
Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając standardowego kabla
sieciowego.
2. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Na przykład:
3. Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny SyncThru™
Web Service.
4. Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
• ID: admin
• Hasło: sec00000
5. Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję Ustawienia
sieciowe.
6. Kliknij kolejno opcje Bezprzewodowa > Niestandardowy.
Sieć Wi-Fi można włączyć i wyłączyć.
Konfiguracja sieci_ 45
Rozwiązywanie problemów
•
Problemy występujące w trakcie konfiguracji lub
instalacji sterownika
•
Nie znaleziono drukarek
•
•
•
Urządzenie może nie być włączone. Włącz komputer i urządzenie.
Kabel USB nie jest podłączony do komputera i urządzenia. Podłącz
urządzenie do komputera, używając kabla USB.
Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowej. Zapoznaj się z
podręcznikiem użytkownika urządzenia, który znajduje się na
dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM z oprogramowaniem, i
przygotuj bezprzewodowe urządzenie sieciowe.
•
Awaria podłączania — Nie znaleziono nazwy SSID
•
•
Nie udało się wyszukać wybranej lub wprowadzonej nazwy sieci
(SSID). Sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) w punkcie dostępu
i spróbuj połączyć się ponownie.
Punkt dostępu nie jest włączony. Włącz punkt dostępu.
Awaria podłączania — Nieprawidłowe zabezpieczenia
•
•
Komputer nie odbiera sygnału z urządzenia. Sprawdź podłączenie
kabla USB i zasilanie urządzenia.
Awaria podłączania — Połączenie z siecią przewodową
•
Urządzenie jest podłączone za pomocą kabla sieciowego. Odłącz
kabel sieciowy od urządzenia.
Błąd połączenia z komputerem
•
•
Zabezpieczenia nie zostały prawidłowo skonfigurowane. Sprawdź
skonfigurowane opcje zabezpieczeń w punkcie dostępu i
urządzeniu.
Awaria podłączania — Ogólny błąd połączenia
•
•
•
•
•
Wprowadzony adres sieciowy nie umożliwia połączenia komputera z
urządzeniem.
- W środowisku sieciowym z adresowaniem DHCP
Jeśli komputer jest skonfigurowany do obsługi serwera DHCP,
drukarka pobiera adres IP w sposób automatyczny (przez serwer
DHCP).
- W środowisku sieciowym z adresowaniem statycznym
Urządzenie wykorzystuje statyczny adres IP, jeśli komputer
skonfigurowany jest do jego obsługi.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
- Brama: 169.254.133.1
•
•
•
•
Inne problemy
Jeśli podczas używania urządzenia w sieci wystąpią problemy, sprawdź
poniższe informacje:
Aby dowiedzieć się więcej na temat punktu dostępu (lub
bezprzewodowego routera), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
•
Być może komputer, punkt dostępu (lub router bezprzewodowy)
bądź urządzenie są wyłączone.
Konfiguracja sieci_ 46
Sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia. Jeśli
router znajduje się daleko od urządzenia lub jego odbiór zakłóca
jakaś przeszkoda, mogą występować trudności z łącznością.
Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy
router), urządzenie i komputer. Czasami wyłączenie i ponowne
włączenie pomaga przywrócić łączność sieciową.
Sprawdź, czy oprogramowanie zapory sieciowej (V3 lub Norton) nie
blokuje łączności.
Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci, ale nie
można znaleźć urządzenia, oprogramowanie funkcjonujące jako
zapora może blokować łączność. Wyłącz to oprogramowanie,
postępując zgodnie z procedurą opisaną w jego instrukcji obsługi, i
spróbuj ponownie wyszukać urządzenie.
Sprawdź, czy adres IP urządzenia został prawidłowo przydzielony.
Adres IP można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieci.
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) ma
skonfigurowane zabezpieczenie (hasło). Jeśli posiada hasło,
skontaktuj się z administratorem punktu dostępu (lub
bezprzewodowego routera).
Sprawdź adres IP urządzenia. Ponownie zainstaluj sterownik
urządzenia i zmień ustawienia w celu podłączenia urządzenia do
sieci. Z powodu właściwości protokołu DHCP przydzielony adres IP
mógł się zmienić, jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas
lub punkt dostępu został zresetowany.
Sprawdź środowisko sieci bezprzewodowej. Może nie być możliwe
podłączenie do sieci w trybie infrastruktury, w którym przed
połączeniem z punktem dostępu (lub bezprzewodowym routerem)
konieczne jest wprowadzenie danych użytkownika.
To urządzenie jest kompatybilne tylko z sieciami IEEE 802.11b/g/n i
Wi-Fi. Inne typy komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth) nie są
obsługiwane.
W przypadku używania trybu Ad-Hoc w systemach operacyjnych
takich jak Windows Vista konfigurowanie ustawienia połączenia
bezprzewodowego może być konieczne przy każdym użyciu
urządzenia bezprzewodowego.
Bezprzewodowe urządzenie sieciowe firmy Samsung nie umożliwia
jednoczesnego korzystania z trybów infrastruktury i Ad-Hoc.
Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
Urządzenie znajduje się z daleka od przeszkód, które mogłyby
blokować sygnał bezprzewodowy.
Usuń duże metalowe przedmioty spomiędzy punktu dostępu (lub
routera bezprzewodowego) i urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępu (lub
router bezprzewodowy) nie są oddzielone słupami, ścianami lub
kolumnami wspornikowymi składającymi się z metalu lub betonu.
Urządzenie znajduje się z daleka od innych urządzeń
elektronicznych, które mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy.
Wiele urządzeń może zakłócać sygnał bezprzewodowy, w tym
kuchenka mikrofalowa i niektóre urządzenia Bluetooth.
konfiguracja protokołu IPv6
Ustawianie adresów IPv6
Protokół IPv6 jest obsługiwany prawidłowo tylko w systemie Windows
Vista lub nowszym.
Aktywacja protokołu IPv6
1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą przewodu sieciowego.
2. Włącz urządzenie.
3. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Sieć i naciśnij
przycisk OK.
5. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję TCP/IP (IPv6) i
naciśnij przycisk OK.
6. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Aktywuj IPv6 i
naciśnij przycisk OK.
7. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Włączone i naciśnij
przycisk OK.
8. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
9. Z panelu sterowania urządzenia można wydrukować raport
konfiguracji sieci, który pozwoli sprawdzić adresy IPv6.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Sieć i
naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję
Konfiguracja sieci i naciśnij OK.
Korzystanie z protokołu IPv6
Aby korzystać ze środowiska sieciowego IPv6, należy wykonać poniższą
procedurę w celu użycia adresu IPv6.
1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
2. Włącz urządzenie.
3. Wydrukuj Raport konfiguracji sieci, który pozwoli sprawdzić adresy
IPv6.
4. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Drukarki i faksy.
5. Kliknij polecenie Dodaj drukarkę w lewym rogu okna Drukarki i faksy.
6. W oknach Dodaj drukarkę kliknij polecenie Dodaj drukarkę sieciową,
bezprzewodową lub Bluetooth.
7. Zostanie wyświetlone okno Kreator dodawania drukarki. Postępuj
zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
Jeśli urządzenie nie działa w środowisku sieciowym, aktywuj protokół
IPv6.
Urządzenie obsługuje następujące adresy IPv6 do celów wydruków
sieciowych i administracji.
• Link-local Address: Samodzielnie skonfigurowany lokalny adres IPv6
(adres zaczyna się od FE80).
• Stateless Address: automatycznie skonfigurowany przez router
sieciowy adres IPv6.
• Stateful Address: adres IPv6 skonfigurowany przez serwer DHCPv6.
• Manual Address: adres IPv6 ręcznie wprowadzony przez użytkownika.
Konfiguracja DHCPv6 (typu stateful)
Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCPv6, możesz wybrać jedną z
poniższych opcji domyślne dynamicznej konfiguracji hosta.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Sieć i naciśnij
przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję TCP/IP (IPv6) i
naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
DHCPv6 i naciśnij przycisk OK.
5. Aby uzyskać żądaną wartość, naciskaj strzałki w górę/w dół.
• Routery: używaj protokołu DHCPv6 tylko na żądanie routera.
• Adres DHCPv6: zawsze używaj protokołu DHCPv6, niezależnie
od żądania routera.
• DHCPv6 wyłączony: nigdy nie używaj protokołu DHCPv6,
niezależnie od żądania routera.
6. Naciśnij przycisk OK.
Ręczna konfiguracja adresu
1. Uruchom przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer), która
obsługuje wpisywanie adresów IPv6 jako adresy URL (patrz
„Podłączanie usługi SyncThru™ Web Service” na stronie 48).
W przypadku opcji IPv4 w polu adresu podaj adres IPv4
urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub
kliknij opcję Przejdź.
2. Kliknij polecenie Login w górnej prawej części witryny SyncThru™
Web Service.
Zostanie wyświetlona strona logowania.
3. Wpisz ID i Password, a następnie kliknij przycisk Login.
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do usługi SyncThru™ Web
Service, wpisz domyślny identyfikator i hasło.
• ID: admin
• Password: sec00000
4. Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję Settings >
Network Settings.
5. Kliknij przycisk TCP/IPv6.
6. Włącz opcję Manual Address w części TCP/IPv6.
Zostanie włączona opcja Protokół IPv6.
7. Wybierz opcję Adres / Prefiks, a następnie kliknij przycisk Add, do
pola adresu zostanie automatycznie wprowadzony przedrostek
routera.
Wprowadź resztę adresu. (np. 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” oznacza
wartość szesnastkową od 0 do 9 lub od A do F).
8. Kliknij przycisk Zastosuj.
Konfiguracja sieci_ 47
Podłączanie usługi SyncThru™ Web Service
1. Uruchom przeglądarkę internetową, która obsługuje wpisywanie
adresów IPv6 jako adresy URL (np. Internet Explorer).
2. Kliknij przycisk Przejdź, aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web
Service.
3. Kliknij polecenie Login w górnej prawej części witryny SyncThru™ Web
Service.
Zostanie wyświetlona strona logowania.
4. Wpisz ID i Password, a następnie kliknij przycisk Login.
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do usługi SyncThru™ Web Service,
wpisz domyślny identyfikator i hasło.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Wybierz jeden z adresów IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) z opcji Raport
konfiguracji sieci.
6. Wprowadź adresy IPv6. (np. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])
Adresy muszą być zawarte w nawiasach kwadratowych [ ].
Konfiguracja sieci_ 48
Konfiguracja podstawowa
4.
Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia. Aby wybrać lub zmienić
określone wartości, należy zapoznać się z następną sekcją. Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące
konfigurowania urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustawianie wysokości
Ustawianie daty i godziny
Zmienianie trybu zegara
Zmiana języka wyświetlacza
Ustawianie wysokości
Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne, zależne od
wysokości nad poziomem morza, na której urządzenie jest używane.
Poniższe informacje umożliwiają skonfigurowanie urządzenia w celu
uzyskania najwyższej jakości wydruku. Przed ustawieniem wysokości
n.p.m. należy ustalić wysokość, na jakiej urządzenie będzie używane.
Ustawianie limitu czasu zadania
Korzystanie z funkcji oszczędzania energii
Wybieranie domyślnego zasobnika i papieru
Zmiana ustawienia czcionek
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Data i godzina i
naciśnij OK.
4. Aby ustawić datę i godzinę, naciskaj przyciski ze strzałkami w górę/w
dół.
5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
6. Naciśnij przycisk
, aby przywrócić tryb gotowości.
Ten element menu jest dostępny, jeśli zainstalowano opcjonalny dysk
twardy.
Zmienianie trybu zegara
Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego czasu w formacie 12- lub
24-godzinnym.
1
2
3
4
0
•
•
Wysoko 3
Wysoko 2
Wysoko 1
Normalna
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią
„Ustawienia urządzenia” na stronie 73.
Użytkownicy komputerów Macintosh, systemów Linux lub Unix powinni
zapoznać się z częścią „Używanie programu Smart Panel (tylko
Macintosh i Linux)” na stronie 73.
•
•
Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wysokość możesz
ustawić przy użyciu programu SyncThru™ Web Service.
Wysokość możesz także ustawić przy użyciu opcji Konfiguracja
systemu na ekranie urządzenia.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Tryb zegara i
naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby wybrać inny tryb, a następnie naciśnij
przycisk OK.
5. Naciśnij przycisk
, aby przywrócić tryb gotowości.
Ten element menu jest dostępny, jeśli zainstalowano opcjonalny dysk
twardy.
Zmiana języka wyświetlacza
Ustawianie daty i godziny
Aby zmienić język interfejsu wyświetlacza, należy wykonać poniższe kroki:
Ustawiane data i godzina są używane do opóźnionego drukowania. Są one
drukowane na raportach. Jeżeli ustawienia są nieprawidłowe, należy je
zmienić.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Język i naciśnij
OK.
4. Aby wyświetlić wybrany język, naciskaj przyciski ze strzałkami w górę/w
dół.
5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
1. Naciśnij przycisk
W przypadku odcięcia zasilania urządzenia po jego przywróceniu
należy ponownie ustawić właściwą godzinę i datę.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij OK.
6. Naciśnij przycisk
Konfiguracja podstawowa_ 49
na panelu sterowania.
, aby przywrócić tryb gotowości.
Ustawianie limitu czasu zadania
Jeżeli przez pewien czas nie zostaną wprowadzone żadne polecenia,
urządzenie opuszcza bieżące menu i wraca do ustawień domyślnych.
Można ustawić czas oczekiwania urządzenia.
11. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Źródło papieru i
naciśnij OK.
12. Aby wybrać żądany zasobnik papieru, naciskaj przyciski ze strzałkami w
górę/w dół.
13. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
1. Naciśnij przycisk
14. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Limit czasu
zadania i naciśnij OK.
4. Aby wybrać żądany czas oczekiwania, naciskaj przyciski ze strzałkami
w górę/w dół.
5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
6. Naciśnij przycisk
, aby przywrócić tryb gotowości.
Korzystanie z funkcji oszczędzania energii
Jeśli urządzenie nie jest używane przez pewien czas, należy korzystać z tej
funkcji w celu oszczędzania energii.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Osz.ener i naciśnij
OK.
4. Aby wybrać żądany czas oczekiwania, naciskaj przyciski ze strzałkami
w górę/w dół.
5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
6. Naciśnij przycisk
, aby przywrócić tryb gotowości.
W przypadku drukowania ciągłego (ponad 200 stron) działanie trybu
oszczędzania energii jest wydłużone do ok. 30 minut w celu
dostosowania obrazu.
Wybieranie domyślnego zasobnika i papieru
Można wybrać zasobnik oraz papier, który będzie używany do zadań
drukowania. (Patrz „Papier” na stronie 68).
Na panelu sterowania
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Papier i naciśnij
OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby wybrać odpowiedni zasobnik
papieru, a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Rozmiar papieru i
naciśnij OK.
5. Aby wybrać żądany rozmiar papieru, naciskaj przyciski ze strzałkami w
górę/w dół.
6. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
7. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Typ papieru i
naciśnij OK.
8. Aby wybrać żądany typ papieru, naciskaj przyciski ze strzałkami w górę/
w dół.
9. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
10. Naciśnij
, aby przywrócić tryb gotowości.
W komputerze
Windows
1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
2. W systemie Windows 2000 wybierz kolejno pozycje Ustawienia >
Drukarki.
• W systemie Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i faksy.
• W przypadku systemu Windows 2008/Vista wybierz kolejno
opcje Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
• W przypadku systemu Windows 7 wybierz kolejno opcje Panel
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki.
• W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy.
4. W systemie Windows XP/2003/2008/Vista naciśnij przycisk
Preferencje drukowania.
W systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 w menu
kontekstowym wybierz opcję Preferencje drukowania.
Jeżeli element Preferencje drukowania zawiera znak „►”,
możliwe jest wybranie innych sterowników drukarki
powiązanych z wybraną drukarką.
5. Kliknij kartę Papier.
6. Wybierz zasobnik i jego opcje wraz z rozmiarem i typem papieru.
7. Naciśnij przycisk OK.
Macintosh
Ta funkcja nie jest obsługiwana w komputerach Macintosh. Użytkownicy
komputerów Macintosh muszą zmieniać ustawienia domyślne zawsze,
gdy chcą drukować z innymi ustawieniami.
1. Otworzyć aplikację systemu Macintosh i wybrać plik do drukowania.
2. Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
3. Przejdź do panelu Paper Feed.
4. Ustaw zasobnik, z którego chcesz drukować.
5. Przejdź do panelu Paper.
6. Ustaw typ papieru, który odpowiada papierowi załadowanemu do
używanego podajnika.
7. Kliknij przycisk Print, aby wydrukować.
.
Konfiguracja podstawowa_ 50
Zmiana ustawienia czcionek
Urządzenie ma wstępnie zdefiniowane ustawienia czcionki odpowiednie dla
regionu lub kraju użytkownika.
Aby zmienić czcionkę lub ustawić czcionkę używaną w specjalnych
warunkach, np. w środowisku DOS, należy zmienić ustawienie czcionki w
części Emulation w programie Ustawienia urządzenia.
• Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią
„Ustawienia urządzenia” na stronie 73.
• Użytkownicy komputerów Macintosh, systemów Linux lub Unix powinni
zapoznać się z częścią „Używanie programu Smart Panel (tylko
Macintosh i Linux)” na stronie 73.
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące odpowiednich zestawów
czcionek dla podanych języków.
• Rosyjski: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
• Hebrajski: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (tylko Izrael)
• Grecki: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
• Arabski i perski: HP Arabic-8, Windows Arabic, strona kodowa
864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
• OCR: OCR-A, OCR-B
Konfiguracja podstawowa_ 51
Nośniki i zasobnik
5.
W tym rozdziale opisano sposoby ładowania nośników druku do urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
•
Wybieranie nośnika wydruku
Zmiana rozmiaru zasobnika
Wkładanie papieru do zasobnika
Wybieranie nośnika wydruku
Można drukować na różnych nośnikach, takich jak papier zwykły, koperty,
etykiety i folia. Należy zawsze używać nośników druku, które spełniają
wymagania stosowania w danym urządzeniu.
Wskazówki dotyczące wyboru nośnika druku
Nośniki druku, które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym podręczniku
użytkownika, mogą powodować następujące problemy:
• Niska jakość wydruku
• Częstsze zakleszczenia papieru
• Przedwczesne zużycie urządzenia
Właściwości nośników, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci, to
istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. Przy
wyborze nośników druku należy uwzględnić następujące czynniki:
• Typ, rozmiar i waga nośników druku dla urządzenia są opisane w danych
technicznych nośników druku. (Patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 107).
• Oczekiwane rezultaty: wybór nośnika druku powinien uwzględniać rodzaj
zadania.
• Jasność: niektóre nośniki druku są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać
ostrzejsze, żywsze obrazy.
• Gładkość powierzchni: gładkość nośnika druku ma wpływ na ostrość wydruku na
papierze.
•
•
•
•
•
Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami
podanymi w tej sekcji, a pomimo tego nie umożliwiają uzyskania
zadowalających wyników. Powodem może być nieprawidłowe
korzystanie, niedopuszczalne poziomy temperatury i wilgotności oraz inne
czynniki, które są poza kontrolą.
Przed zakupem dużych ilości nośników należy się upewnić, czy spełniają
one wymagania podane w tym podręczniku oraz odpowiadają potrzebom
użytkownika.
Używanie nośników druku niespełniających powyższych specyfikacji
może powodować wymagające naprawy uszkodzenia urządzenia.
Naprawy te nie są objęte umową gwarancyjną ani serwisową.
Korzystanie z łatwopalnych nośników druku może wywołać pożar.
Do drukowania należy używać zalecanych nośników (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Korzystanie z nośników łatwopalnych lub pozostawienie ciał obcych w
drukarce może doprowadzić do przegrzania urządzenia, a w rzadkich
przypadkach może spowodować to pożar.
Drukowanie na nośnikach specjalnych
Ustawianie rozmiaru i typu papieru
Korzystanie z wspornika wyjściowego
Rozmiary nośników obsługiwane w trybie
dwustronnym
Tryb
Rozmiar
Typ
Drukow
anie
dwustro
nnea
Letter, A4,
Legal, US Folio,
Oficio
Zwykły,
Kolorowy, Z
nadrukiem,
Wtórny, Grubyb,
Cienkic
Źródło
•
•
•
zasobnik 1
zasobniki
opcjonalne
zasobnik
uniwersalny
a. Tylko papier dokumentowy o gramaturze 60 do 120 g/m2 (od 16 do 32
funtów).
b. Jeśli gramatura nośnika druku przekracza 120 g/m2 (32 funtów, papier
dokumentowy), należy wkładać papier do zasobnika uniwersalnego po
jednym arkuszu.
c. Jeśli gramatura nośnika druku wynosi 60 g/m2 (32 funty, papier
dokumentowy), należy wybrać typ Cienki.
Zmiana rozmiaru zasobnika
Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter, w zależności od
kraju sprzedaży. Aby zmienić rozmiar, należy dopasować prowadnice
papieru.
1. Wysuń tylną płytę zasobnika całkowicie na zewnątrz, aby umożliwiła
ona wydłużenie zasobnika.
2. Ściśnij prowadnicę długości papieru i ustaw ją w położeniu
odpowiadającym rozmiarowi wkładanego papieru, który jest oznaczony
na dnie zasobnika.
Ilość papieru możliwa do załadowania do zasobnika może się różnić, w
zależności od używanego nośnika druku. (Patrz „Dane techniczne nośnika
druku” na stronie 107).
Nośniki i zasobnik_ 52
1. Wyjmij zasobnik. Wyreguluj rozmiar zasobnika tak, aby był zgodny z
rozmiarem załadowanego nośnika druku. (Patrz „Zmiana rozmiaru
zasobnika” na stronie 52).
2. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
1 Prowadnica
długości papieru
3. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
Aby zapobiec sklejaniu się papieru z perforowanymi liniami, należy
przekartkować arkusze przed podaniem do urządzenia.
3. Umieść papier stroną do drukowania do góry.
Aby zapobiec sklejaniu się papieru z perforowanymi liniami, należy
przekartkować arkusze przed podaniem do urządzenia.
4. Po włożeniu papieru do zasobnika ściśnij prowadnice szerokości
papieru i ustaw je odpowiednio do wybranego rozmiaru papieru
oznaczonego na spodzie zasobnika.
1 Prowadnica
szerokości papieru
•
•
Prowadnicy szerokości papieru nie należy przesuwać za
daleko, ponieważ może to spowodować wygięcie nośnika.
Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana,
może to spowodować zakleszczenia papieru.
1 Znak końca
papieru
2 Wskaźnik poziomu
papieru
Wskaźniki ilości papieru informują o ilości papieru znajdującego
się w zasobniku.
Wkładanie papieru do zasobnika
Zasobnik 1/zasobniki opcjonalne
Do zasobnika 1 należy wkładać nośnik druku, który jest najczęściej
używany do zadań drukowania. W zasobniku 1 mieści się maksymalnie
500 arkuszy zwykłego papieru.
Można dokupić zasobnik opcjonalny i zainstalować go pod zasobnikiem
standardowym, co umożliwi załadowanie dodatkowych 500 arkuszy
zwykłego papieru. (Patrz „Dostępne materiały eksploatacyjne” na
stronie 98).
Używanie papieru fotograficznego lub powlekanego może
powodować problemy, które wymagają naprawy. Naprawy te nie są
objęte umową gwarancyjną ani serwisową.
Nośniki i zasobnik_ 53
1 Pełny
2 Pusty
4. Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla
zasobnika.
Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania typu i rodzaju papieru na
panelu sterowania, patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na
stronie 58.
•
•
a)
b)
c)
d)
e)
Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, należy
sprawdzić, czy papier spełnia wymagania nośnika druku.
Należy również spróbować ładować do zasobnika
uniwersalnego po jednym arkuszu papieru. (Patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają
pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu
sterowania.
Aby wydrukować z aplikacji, należy uruchomić aplikację i
przejść do menu drukowania.
Otwórz menu Preferencje drukowania. (Patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 59)
W oknie Preferencje drukowania wybierz kartę Papier, a
następnie wybierz odpowiedni typ papieru.
Na przykład, jeśli chcesz użyć etykiety, ustaw typ papieru na
Etykiety.
Wybierz zasobnik w obszarze źródła papieru, a następnie
kliknij przycisk OK.
Rozpocznij drukowanie w aplikacji.
1. Trzymając za uchwyt zasobnika uniwersalnego, pociągnij go w dół i
otwórz.
2. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
Aby zapobiec sklejaniu się papieru z perforowanymi liniami,
należy przekartkować arkusze przed podaniem do urządzenia.
Zasobnik uniwersalny
Do zasobnika uniwersalnego można ładować materiały specjalnych typów i
rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty. Zasobnik uniwersalny jest
przydatny w przypadku drukowania pojedynczych stron na papierze
firmowym lub kolorowym.
3. Załaduj papier.
Nośniki druku należy ładować stroną do zadrukowania skierowaną w
dół, z górnym brzegiem skierowanym do zasobnika uniwersalnego i
należy je umieszczać na środku zasobnika.
Wskazówki dotyczące korzystania z zasobnika
uniwersalnego
•
•
•
•
Do zasobnika uniwersalnego należy ładować materiał do
drukowania tego samego typu, rozmiaru i gramatury.
Aby uniknąć zakleszczeń papieru, papier w zasobniku uniwersalnym
należy uzupełniać dopiero, gdy jest on pusty, a nie podczas
drukowania. Dotyczy to również innych typów nośników druku.
Aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością druku,
należy zawsze ładować nośniki druku określone w specyfikacji.
(Patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Należy rozprostować wszystkie fałdy na kartkach pocztowych,
kopertach i etykietach przed załadowaniem ich do zasobnika
uniwersalnego.
Nośniki i zasobnik_ 54
4. Ściśnij prowadnice szerokości papieru zasobnika uniwersalnego i
dopasuj je do szerokości papieru. Nie używaj zbyt dużej siły; w
przeciwnym wypadku papier zegnie się, co może spowodować jego
zakleszczenie lub przekrzywienie.
Drukowanie na nośnikach specjalnych
W poniższej tabeli przedstawiono nośniki specjalne dostępne dla
poszczególnych zasobników.
W przypadku korzystania z nośników specjalnych zaleca się
podawanie jednego arkusza jednocześnie. Należy sprawdzić
maksymalną liczbę arkuszy nośnika dla poszczególnych zasobników.
(Patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Zasobnik 1
Zasobniki
opcjonalne
Zasobnik
uniwersalny
Zwykły
●
●
●
Gruby
●
●
●
Grubszy
●
●
●
Bardzo gruby
●
●
●
Cienki
●
●
●
Bawełna
●
●
●
Kolorowy
●
●
●
Z nadrukiem
●
●
●
Wtórny
●
●
●
Typy
•
W przypadku drukowania na nośniku specjalnym należy
postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
wkładania papieru. (Patrz „Drukowanie na nośnikach
specjalnych” na stronie 55).
• Jeśli w przypadku drukowania z zasobnika uniwersalnego
arkusze papieru nakładają się na siebie, należy otworzyć
zasobnik 1 i usunąć nakładające się arkusze, a następnie
spróbować wydrukować ponownie.
• Jeśli papier nie jest podawany podczas drukowania, należy
popchnąć papier ręcznie do momentu, gdy zacznie być
podawany automatycznie.
5. Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla
zasobnika uniwersalnego.
Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania typu i rodzaju papieru
na panelu sterowania, patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na
stronie 58.
Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają
pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu
sterowania.
a) Aby wydrukować z aplikacji, należy uruchomić aplikację i
przejść do menu drukowania.
b) Otwórz menu Preferencje drukowania. (Patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 59)
c) W oknie Preferencje drukowania wybierz kartę Papier, a
następnie wybierz odpowiedni typ papieru.
Na przykład, jeśli chcesz użyć etykiety, ustaw typ papieru
na Etykiety.
d) Wybierz opcję Zasobnik wieloczyn. w obszarze źródła
papieru, a następnie naciśnij OK.
e) Rozpocznij drukowanie w aplikacji.
f) Po zakończeniu drukowania zamknij zasobnik uniwersalny.
Koperta
●
Folia
●
Etykiety
●
Brystol
●
Dokumentow
y
●
Papier
niepłowiejący
●
( ●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Koperta
Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert.
Aby drukować na kopercie, należy ułożyć ją zakładkami do góry i miejscem
na znaczek (na spodzie koperty) po prawej górnej stronie.
•
Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki:
- Ciężar: Gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 90 g/
m2. W przeciwnym razie może wystąpić zakleszczenie.
- Budowa: Przed drukowaniem koperty powinny leżeć płasko, z
zagięciem nieprzekraczającym 6 mm i nie powinny być wypełnione
powietrzem.
Nośniki i zasobnik_ 55
-
•
•
•
•
•
Stan: Koperty nie powinny być pomarszczone, zgięte ani
uszkodzone.
- Temperatura: Należy używać kopert wytrzymujących temperaturę i
ciśnienie występujące w urządzeniu podczas pracy.
Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze
sprasowanymi zagięciami.
Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami.
Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami,
wewnętrzną wyściółką, z warstwami samoprzylepnymi ani
zawierających inne materiały syntetyczne.
Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert.
Należy się upewnić, że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do
samych rogów koperty.
•
•
•
•
Należy się upewnić, że folie nie mają postrzępionych krawędzi, nie są
pomarszczone lub wygięte.
Nie należy używać folii odklejających się od podłoża.
Aby folie nie przylepiały się do siebie, nie pozwól, aby leżały na sobie po
zadrukowaniu.
Zalecane nośniki: Zaleca się użycie folii dla kolorowych drukarek
laserowych Xerox, takich jak 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).
Folia typu podstawowego (np. Xerox 3R3117) zapewnia wyższą jakość
wydruków i łatwiejszą obsługę niż folie z warstwą papieru (np. Xerox
3R3028) i zdejmowanym paskiem (3R3108).
•
•
Elektryczność statyczna gromadząca się na foliach może
spowodować problemy z jakością obrazu.
W zależności od typu i sposobu przechowywania folii obrazy
mogą być niewyraźne lub uszkodzone.
Etykiety
•
•
•
1 Właściwe
2 Niewłaściwe
Koperty z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną zakładką,
która składa się na zamknięcie, muszą wykorzystywać kleje
odpowiednie do temperatury utrwalania urządzenia przez 0,1 s.
Informacje na temat temperatury utrwalania można znaleźć w danych
technicznych urządzenia. (Patrz „Ogólne dane techniczne” na
stronie 106) Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie,
fałdowanie lub zakleszczanie, a nawet mogą uszkodzić zespół
utrwalający.
W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy
nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty.
Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet
przeznaczonych do stosowania w urządzeniach laserowych.
•
Folia
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko folii
przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych.
W przypadku kolorowych wydruków na foliach przeznaczonych do
rzutnika jakość obrazu będzie niższa niż przy wydrukach
monochromatycznych.
•
•
•
•
•
•
•
Przezrocza stosowane w urządzeniu powinny wytrzymywać
temperaturę utrwalania urządzenia.
Należy je umieścić na płaskiej powierzchni po wyjęciu z urządzenia.
Nie należy zostawiać nieużywanej folii w tacy odbiorczej papieru przez
dłuższy czas. Może się na nich zbierać kurz i brud, czego efektem
będzie poplamiony wydruk.
Aby uniknąć smug spowodowanych odciskami palców, należy je
chwytać ostrożnie.
Aby uniknąć blaknięcia, nie należy wystawiać wydrukowanych folii na
długotrwałe działanie promieni słonecznych.
•
Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki:
- Kleje: Materiał klejący musi wytrzymywać temperaturę utrwalania
urządzenia. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w
danych technicznych urządzenia. (Patrz „Ogólne dane techniczne”
na stronie 106.)
- Rozmieszczenie: Należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych
miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Etykiety mogą się
odklejać od arkuszy, na których między etykietami są odstępy, co
może powodować poważne zakleszczenia.
- Podwinięcie: Przed drukowaniem etykiety muszą leżeć płasko i nie
mogą się wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku.
- Stan: Nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami
lub innymi oznakami odklejania się.
Należy się upewnić, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy
samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się
etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie
papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów
urządzenia.
Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej
niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez
urządzenie.
Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną ani
takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są w inny
sposób uszkodzone.
Nośniki i zasobnik_ 56
Brystol/papier rozmiaru niestandardowego
Papier używany
W przypadku wkładania papieru używanego zadrukowana strona powinna
być skierowana w górę, z niezagiętą krawędzią skierowaną do przodu.
Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, należy obrócić papier.
Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.
•
•
Nie należy drukować na nośnikach o szerokości mniejszej niż 76 mm
ani długości mniejszej niż 127 mm.
W oprogramowaniu należy ustawić marginesy co najmniej na 6,4 mm od
krawędzi materiału.
•
Papier firmowy/papier z nadrukiem
Druk jednostronny
Zasobnik 1/
zasobniki
opcjonalne
Stroną do góry
Druk dwustronny
Stroną w dół
•
•
Nadruki na papierze używanym należy wykonywać przy użyciu
atramentu odpornego na działanie wysokich temperatur, który nie
rozmaże się, nie wyparuje ani nie spowoduje wydzielania
niebezpiecznych substancji w wyniku poddania go temperaturze
utrwalania urządzenia przez okres 0,1 sekundy. Temperaturę utrwalania
urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia. (Patrz
„Ogólne dane techniczne” na stronie 106.)
Atrament wykorzystany w papierze używanym musi być niepalny i nie
może wywierać niekorzystnego wpływu na wałki urządzenia.
Przed włożeniem papieru używanego upewnij się, że atrament na
papierze wysechł. W trakcie procesu utrwalania wilgotny atrament może
rozmazać się na papierze, co pogorszy jakość wydruku.
Zdjęcie
Zasobnik
uniwersalny
Stroną w dół
Stroną do góry
•
Upewnij się, że w urządzeniu nie jest używany papier przeznaczony do
drukarek atramentowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
Błyszczący
Ładuj papier do zasobnika uniwersalnego po jednym arkuszu, stroną
nabłyszczoną do dołu.
•
•
•
•
•
Nadruki na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem należy
wykonywać przy użyciu tuszu odpornego na działanie wysokich
temperatur, który się nie rozmaże, nie wyparuje ani nie spowoduje
wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania go
temperaturze utrwalania urządzenia przez okres 0,1 sekundy.
Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych
technicznych urządzenia. (Patrz „Ogólne dane techniczne” na
stronie 106.)
Atrament wykorzystany w papierze firmowym lub papierze z nadrukiem
musi być niepalny i nie może wywierać niekorzystnego wpływu na wałki
urządzenia.
W celu zapobiegania zmianom formularze i papier firmowy należy
przechowywać w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci.
Przed włożeniem papieru z nadrukiem lub papieru firmowego upewnij
się, że tusz na papierze wysechł. W trakcie procesu utrwalania wilgotny
tusz może rozmazać się na papierze, co pogorszy jakość wydruku.
•
Zalecane nośniki: Jedyny właściwy papier błyszczący (Letter) dla tego
urządzenia to HP Brochure Paper (produkt: Q6611A).
Zalecane nośniki: Papier błyszczący (A4) dla tego urządzenia to HP
Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).
Nośniki i zasobnik_ 57
Ustawianie rozmiaru i typu papieru
Korzystanie z wspornika wyjściowego
Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ
papieru za pomocą panelu sterowania. W przypadku druku komputerowego
wybierz rozmiar i typ papieru w aplikacji, wybierz kartę Papier w obszarze
Preferencje drukowania. (Patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na
stronie 59.)
Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają
pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu
sterowania.
1. Naciśnij przycisk
W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia zasobnika
wyjściowego może się nagrzać. Nie należy dotykać powierzchni ani
dopuszczać, aby zbliżały się do niej dzieci.
Drukowane arkusze są gromadzone na wsporniku wyjściowym,
zapewniającym ich równe ułożenie. Wysuń wspornik wyjściowy.
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Papier i naciśnij
OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby wybrać odpowiedni zasobnik
papieru, a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Rozmiar papieru i
naciśnij OK.
5. Aby wybrać żądany rozmiar papieru, naciskaj przyciski ze strzałkami w
górę/w dół.
6. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
7. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Typ papieru i
naciśnij OK.
8. Aby wybrać żądany typ papieru, naciskaj przyciski ze strzałkami w górę/
w dół.
9. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
10. Naciśnij
.
11. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Źródło papieru i
naciśnij przycisk OK.
12. Aby wybrać odpowiedni zasobnik papieru, naciskaj przyciski ze
strzałkami w górę/w dół.
13. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
14. Naciśnij przycisk
, aby przywrócić tryb gotowości.
Jeśli chcesz użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku
faktur, wybierz Niestandardowa na karcie Papier w menu
Preferencje drukowania. (Patrz „Otwieranie preferencji drukowania”
na stronie 59)
Nośniki i zasobnik_ 58
Drukowanie
6.
W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
Drukowanie podstawowe
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
•
•
•
Korzystanie z aplikacji Narzędzie do drukowania bezpośredniego (tylko
w systemie Windows).
Drukowanie na komputerach Macintosh
Drukowanie w systemie Linux
Drukowanie w systemie UNIX
Otwieranie preferencji drukowania
Procedury znajdujące się w tym rozdziale dotyczą przeważnie
systemu Windows 7.
•
Drukowanie podstawowe
Drukowanie
Poniższe okno Preferencje drukowania dotyczy Notatnika w systemie Windows 7.
1. Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
2. Wybierz pozycję Drukuj z menu Plik.
3. Wybierz urządzenie z listy Wybieranie drukarki.
1.
2.
3.
4.
Okno Preferencje drukowania przedstawione w tym Podręczniku
użytkownika może różnić się w zależności od urządzenia.
Jednakże układ okna Preferencje drukowania jest zbliżony.
• Po wybraniu opcji w oknie Preferencje drukowania może być
lub znak
. Wykrzyknik ( )
widoczny znak ostrzegawczy
oznacza, że wybranie danej opcji jest możliwe, ale nie jest
zalecane. Znak ( ) oznacza, że danej opcji nie można wybrać z
powodu ustawień komputera lub środowiska.
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Wybierz polecenie Drukuj z menu Plik.
Wybierz urządzenie z listy Wybierz drukarkę.
Kliknij Właściwości lub Preferencje.
4. Podstawowe ustawienia drukowania, łącznie z liczbą kopii i zasięgiem wydruku,
można wybrać w oknie Drukuj.
Aby wykorzystać zaawansowane funkcje drukowania, kliknij Właściwości
lub Preferencje w oknie Drukuj.(Patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 59).
5. Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk OK lub polecenie Drukuj w
oknie Drukuj.
Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w buforze wydruku, anuluj
zadanie w podany sposób:
• Do tego okna można również łatwo przejść, klikając dwukrotnie ikonę
urządzenia (
•
) na pasku zadań systemu Windows.
Bieżące zadanie można również anulować, naciskając przycisk
sterowania.
na panelu
Drukowanie_ 59
Możesz sprawdzić bieżący stan urządzenia naciskając przycisk
Stan drukarki (patrz Zaawansowany podręcznik).
Korzystanie z ulubionych ustawień
Opcja Ustawienia wst., która jest dostępna z każdej karty właściwości
oprócz karty Samsung, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do
przyszłego zastosowania.
Aby zachować pozycję Ustawienia wst., wykonaj poniższe kroki:
1. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.
2. Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ustawienia wst.
3. Kliknij przycisk
(Dodaj). Po zapisaniu opcji Ustawienia wst.
wszystkie obecne ustawienia sterownika zostaną zapisane.
Wybierz więcej opcji i kliknij opcję
(Aktualizuj); ustawienia
zostaną dodane do wprowadzonych Ustawień wstępnych. Aby
użyć zapisanych ustawień, wybierz je z listy rozwijanej
Ustawienia wst. Urządzenie będzie teraz drukować zgodnie z
wybranymi ustawieniami. Aby usunąć zapisane ustawienia,
wybierz je z listy rozwijanej Ustawienia wst. i kliknij opcję
(Usuń).
Domyślne ustawienia sterownika drukarki można również
przywrócić, wybierając z listy rozwijanej Domyślne ustawienie
wst. pozycję Ustawienia wst.
4. Zmień ustawienia na każdej karcie.
5. Kliknij przycisk OK.
Możesz zmienić ustawienia dla poszczególnych zadań drukowania w
opcji Preferencje drukowania.
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
• W systemie Windows Server 2000 wybierz kolejno pozycje
Ustawienia > Drukarki.
• W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki i
faksy.
• W systemie Windows Vista/2008 wybierz polecenie Panel
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
• W systemie Windows 7 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
• W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
2. Wybierz urządzenie.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz Ustaw jako
drukarkę domyślną.
W przypadku systemów Windows 7 lub Windows Server 2008 R2:
jeśli polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną ma oznaczenie
►, można wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną
drukarką.
Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania
Korzystanie z pomocy
W oknie Preferencje drukowania kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć
się więcej i naciśnij klawisz F1 na klawiaturze.
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
• W systemie Windows Server 2000 wybierz kolejno pozycje
Ustawienia > Drukarki.
• W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki i
faksy.
• W systemie Windows Vista/2008 wybierz polecenie Panel
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
• W systemie Windows 7 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
• W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij używane urządzenie.
3. W systemie Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista wybierz opcję
Preferencje drukowania.
W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 w menu kontekstowym
wybierz opcję Preferencje drukowania.
Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
Drukowanie_ 60
Sterownik XPS drukarki: stosowany do drukowania plików w
formacie XPS.
• Sterownik XPS może być instalowany tylko w środowiskach
Windows Vista lub nowszych.
• Sterownik drukarki XPS można zainstalować po włożeniu płyty CD
z oprogramowaniem do napędu CD-ROM. Po wyświetleniu okna
instalacji wybierz polecenia Instalacja zaawansowana >
Instalacja niestandardowa. Sterownik drukarki XPS można
wybrać w oknie Wybierz oprogramowanie i programy
narzędziowe do zainstalowania.
• Dodaj opcjonalną pamięć, gdy zadania XPS nie są drukowane z
powodu braku pamięci drukarki.
Drukowanie do pliku (PRN)
Element
Czasem trzeba będzie zapisać dane drukowania w formie pliku.
1. Zaznacz pole Drukuj do pliku w oknie Drukuj.
2. Kliknij przycisk Drukuj.
3. Wprowadź ścieżkę docelową i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk
OK.
Przykład: c:\Temp\nazwa pliku.
Drukowanie plakatu
Dokument zajmujący jedną stronę można
wydrukować na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat
3x3) lub 16 arkuszach (Plakat 4x4). Później
te arkusze można skleić w jeden duży
plakat.
Wybierz wartość opcji Nakładanie się
plakatu. Aby łączenie arkuszy było
łatwiejsze, określ wartość opcji Nakładanie
się plakatu w milimetrach lub calach,
klikając przycisk wyboru znajdujący się w
prawym górnym rogu karty Podstawowe.
Drukowanie broszury
Drukuje dokument po obu stronach kartki i
rozmieszcza kartki tak, aby po złożeniu
wydruku na pół można było otrzymać
broszurę.
Aby utworzyć broszurę, należy drukować na
nośniku w formacie Letter, Legal, A4, US
Folio lub Oficio.
8
9
W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku zostanie on
zapisany automatycznie w folderze Moje dokumenty,
Documents and Settings lub Użytkownicy. Zapisany folder
może wyglądać inaczej w zależności od systemu i używanej
aplikacji.
Opcja Drukowanie broszury nie jest
dostępna dla wszystkich rozmiarów
papieru. Wybierz dostępną opcję
Rozmiar papieru na karcie Papier, aby
sprawdzić dostępne rozmiary.
W przypadku wybrania niedostępnego
rozmiaru papieru, wybór zostanie
automatycznie anulowany. Wybierz
tylko dostępny papier (papier bez
znaku
lub
).
Objaśnienie specjalnych funkcji drukarki
Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji
drukowania.
Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki i
zmienić ustawienia drukowania, kliknij Właściwości lub Preferencje w
oknie Drukuj używanej aplikacji. Nazwa urządzenia, która jest wyświetlana
w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanego
urządzenia.
Drukowanie
dwustronne
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
Element
Wiele stron na arkusz
Opis
Opis
Można drukować na obu stronach papieru
(dupleks). Przed drukowaniem należy
wybrać orientację dokumentu.
•
•
Umożliwia wybór liczby stron do
wydrukowania na jednym arkuszu papieru.
Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na
arkusz, strony zostaną zmniejszone i
ułożone w określonym porządku. Na jednym
arkuszu można wydrukować do 16 stron.
Drukowanie_ 61
•
Z funkcji można korzystać w
przypadku stosowania papieru o
rozmiarze Letter, Legal, A4, US
Folio lub Oficio.
Jeśli urządzenie nie ma zespołu
druku dwustronnego, należy
ręcznie dokończyć zadanie
drukowania. Najpierw zostanie
wydrukowana każda co druga
strona dokumentu. Potem na
ekranie wyświetli się wiadomość.
Funkcja Pomiń puste strony nie
działa w przypadku wybrania opcji
drukowania dwustronnego.
Element
Drukowanie
dwustronne
(Opcja)
Opis
•
•
•
•
•
Element
Domyślne drukarki: Jeśli wybierzesz tę
opcję, działanie tej funkcji zależy od
ustawień wprowadzonych z panelu
sterowania drukarki. Funkcja jest
dostępna tylko wtedy, gdy używany jest
sterownik drukarki PCL/XPS.
Brak: wyłączenie tej funkcji.
Długa krawędź: Ta opcja to typowy
układ używany przy oprawianiu książek.
Znak wodny
(Edycja znaku
wodnego)
1 Aby zmienić ustawienia drukowania z
aplikacji oprogramowania, należy
otworzyć okno Preferencje
drukowania.
2 Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z
listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie
wyświetlone okno Edycja znaków
wodnych.
3 Wybierz znak wodny, który chcesz
edytować z listy Aktualne znaki wodne,
i zmień tekst oraz opcje znaku
wodnego.
4 Kliknij Aktualizuj, aby zachować
zmiany.
5 Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed
opuszczeniem okna Drukuj.
Znak wodny
(Usuwanie znaku
wodnego)
1 Aby zmienić ustawienia drukowania z
aplikacji oprogramowania, należy
otworzyć okno Preferencje
drukowania.
2 Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z
listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie
wyświetlone okno Edycja znaków
wodnych.
3 Wybierz znak wodny, który chcesz
usunąć z listy Aktualne znaki wodne, i
kliknij Usuń.
4 Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed
opuszczeniem okna Drukuj.
Krótka krawędź: Ta opcja to typowy
układ używany w kalendarzach.
Odwrotny druk dwustronny: Zaznacz
tę opcję, aby odwrócić kolejność
drukowania podczas drukowania
dwustronnego.
Opcje papieru
Zmienia rozmiar dokumentu, aby na
wydrukowanej stronie był on większy lub
mniejszy, poprzez wprowadzenie wartości
procentowej, o którą dokument ma zostać
zwiększony lub zmniejszony.
Znak wodny
Opcja znaku wodnego umożliwia
drukowanie tekstu na istniejącym
dokumencie. Można jej na przykład użyć do
wydrukowania dużego szarego napisu
„DRAFT” lub „CONFIDENTIAL” ukośnie na
pierwszej stronie lub na wszystkich stronach
dokumentu.
Znak wodny
(Tworzenie znaku
wodnego)
1 Aby zmienić ustawienia drukowania z
aplikacji oprogramowania, należy
otworzyć okno Preferencje
drukowania.
2 Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z
listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie
wyświetlone okno Edycja znaków
wodnych.
3 Wpisz tekst w polu Komunikat znaku
wodnego. Można wpisać do 256
znaków. Tekst zostanie wyświetlony w
oknie podglądu obrazu.
Opis
Drukowanie_ 62
Element
Nakładka
Opis
Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
używany jest sterownik drukarki PCL.
Nakładka jest to tekst i/lub obrazy
przechowywane na dysku twardym
komputera w formie pliku (w specjalnym
formacie), które można wydrukować na
dowolnym dokumencie. Nakładki
umożliwiają zastąpienie papieru firmowego
odpowiednim nadrukiem. Zamiast używać
wcześniej wydrukowanego papieru
firmowego, można utworzyć nakładkę
zawierającą dokładnie te same informacje co
papier firmowy. Aby wydrukować list z logo i
danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego
papieru firmowego do urządzenia —
wystarczy wydrukować nakładkę firmową na
dokumencie.
Aby użyć nakładki strony, należy ją najpierw
utworzyć. Nowa nakładka powinna zawierać
logo lub obraz.
•
•
Nakładka
(Tworzenie nowej
nakładki strony)
Element
Nakładka
(Korzystanie z
nakładek stron)
1 Kliknij kartę Zaawansowane.
2 Z listy rozwijanej Tekst wybierz żądaną
nakładkę.
3 Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje
się na liście rozwijanej Tekst, wybierz z
listy opcję Edytuj... i kliknij Załaduj.
Wybierz plik nakładki, z której chcesz
skorzystać.
Jeżeli wybrany plik nakładki jest
przechowywany w zewnętrznym źródle,
można go również załadować po otwarciu
okna Otwórz.
Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz.
Plik zostanie wyświetlony na liście Lista
nakładek i będzie można go użyć do
drukowania. Wybierz nakładkę z listy
Lista nakładek.
4 W razie potrzeby zaznacz pole
Potwierdzaj nakładanie stron podczas
druku. Jeśli to pole wyboru jest
zaznaczone, za każdym razem po
wysłaniu dokumentu do drukowania
wyświetlany będzie monit o
potwierdzenie, czy na dokumencie ma
być drukowana nakładka.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a
nakładka została wybrana, będzie ona
automatycznie drukowana razem z
dokumentem.
5 Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed
opuszczeniem okna Drukuj.
Nakładka
(Usuwanie nakładki
strony)
1 W oknie Printing Preferences kliknij
kartę Zaawansowane.
2 Z listy rozwijanej Edytuj wybierz opcję
Tekst.
3 Wybierz nakładkę, którą chcesz
usunąć z listy Lista nakładek.
4 Kliknij przycisk Usuń.
5 Gdy zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie, kliknij
przycisk Tak.
6 Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed
opuszczeniem okna Drukuj. Nieużywane
nakładki stron można usunąć.
Rozmiar dokumentu nakładki musi
być taki sam jak rozmiar
dokumentów, które będą
drukowane z nakładką. Nie należy
tworzyć nakładek ze znakami
wodnymi.
Rozdzielczość dokumentu nakładki
musi być taka sama jak
rozdzielczość dokumentu, na
którym będzie drukowana
nakładka.
1 Aby zapisać dokument jako nakładkę,
otwórz okno Preferencje drukowania.
2 Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz
opcję Edytuj z listy rozwijanej Tekst.
Zostanie wyświetlone okno Edycja
nakładki.
3 W oknie Edycja nakładki kliknij przycisk
Utwórz.
4 W oknie Zapisz jako wpisz nazwę o
długości do ośmiu znaków w polu Nazwa
pliku. Jeżeli jest to konieczne, wybierz
ścieżkę docelową (Ścieżka domyślna
to C:\Formover).
5 Kliknij przycisk Zapisz. Nazwa zostanie
wyświetlona w polu Lista nakładek.
6 Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed
opuszczeniem okna Drukuj.
Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie
natomiast zapisany na dysku twardym
komputera.
Opis
Drukowanie_ 63
Element
Opis
Tryb wydruku
•
•
•
•
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie
po zainstalowaniu pamięci
opcjonalnej.
• W zależności od opcji lub modelu
niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja
nie dotyczy danego urządzenia.
• Ustawioną listę zadań drukowania
można zobaczyć w opcji Tryb
wydruku w menu Zarządzanie
zadaniami sterownika drukarki.
Tryb wydruku: Wartość domyślna opcji
Tryb wydruku to Normalna. Ustawienie
to dotyczy drukowania bez zapisywania
drukowanego pliku w pamięci.
- Normalna: W tym trybie drukowanie
wykonywane jest bez zapisywania
dokumentu w pamięci opcjonalnej.
- Korekta: Ten tryb jest przydatny
podczas druku więcej niż jednej kopii.
Na początku można wydrukować
jedną kopię próbną, a pozostałe kopie
w późniejszym czasie.
- Poufne: Ten tryb jest używany do
druku dokumentów poufnych. W celu
wydrukowania dokumentu należy
podać hasło.
- Zapisz: Wybranie tego ustawienia
powoduje zapisanie dokumentu na
dysku twardym bez drukowania.
- Zapisz i wydrukuj: Ten tryb
stosowany jest podczas
jednoczesnego drukowania i
zapisywania dokumentu.
- Buforowanie: Ta opcja przydaje się
do obsługi dużych ilości danych. W
przypadku wybrania tego ustawienia
drukarka buforuje dokument na dysku
twardym, a następnie drukuje
dokument z kolejki, zmniejszając
obciążenie komputera.
- Harmonogram drukowania:
Wybranie tego ustawienia powoduje,
że dokument zostanie wydrukowany o
określonym czasie.
Identyfikator użytkownika: Ta opcja
jest używana jeśli zachodzi potrzeba
znalezienia drukowanego pliku przy
użyciu panelu sterowania.
Nazwa zadania: Ta opcja jest używana
jeśli zachodzi potrzeba znalezienia
drukowanego pliku przy użyciu panelu
sterowania.
Korzystanie z aplikacji Narzędzie do drukowania
bezpośredniego (tylko w systemie Windows).
Czym jest program Narzędzie do drukowania
bezpośredniego?
Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego pozwala na wysyłanie
plików PDF do urządzenia w celu wydrukowania, bez konieczności ich
otwierania.
Aby zainstalować program, należy wybrać opcję Instalacja zaawansowana
> Instalacja niestandardowa i zaznaczyć pole wyboru tego programu
podczas instalowania sterownika drukarki.
•
•
•
•
•
W niektórych modelach należy zainstalować dysk twardy (HDD)
lub włożyć pamięć, aby poprawnie uruchamiać programy
narzędziowe. W przeciwnym wypadku należy je zainstalować.
Nie można drukować plików PDF z ograniczeniami druku. Należy
wyłączyć funkcję ograniczającą drukowanie i spróbować
ponownie.
Nie można drukować plików PDF, do których dostęp ograniczony
jest hasłem. Należy wyłączyć funkcję ograniczania dostępu
hasłem i spróbować ponownie.
Możliwość drukowania pliku PDF za pomocą programu Narzędzie
do drukowania bezpośredniego zależy od sposobu utworzenia
pliku PDF.
Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego obsługuje pliki
PDF w wersji 1.7 lub starszej. W przypadku wersji nowszych w
celu wydrukowania plik należy otworzyć.
Drukowanie
Istnieje kilka metod drukowania za pomocą programu Narzędzie do
drukowania bezpośredniego.
1. W menu Start wybierz opcje Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > Narzędzie do drukowania bezpośredniego >
Narzędzie do drukowania bezpośredniego.
Zostanie otwarte okno programu Narzędzie do drukowania
bezpośredniego.
2. Wybierz drukarkę z listy rozwijanej Wybierz drukarkę i kliknij przycisk
Przeglądaj.
3. Wybierz plik do wydrukowania i kliknij przycisk Otwórz.
Plik zostanie dodany do sekcji Wybierz pliki.
4. Dostosuj ustawienia urządzenia zgodnie z wymaganiami.
5. Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do
urządzenia.
Korzystając z menu kontekstowego
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF do wydrukowania i wybierz
polecenie Drukowanie bezpośrednie.
Zostanie otwarte okno programu Narzędzie do drukowania
bezpośredniego z dodanym plikiem PDF.
2. Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć.
3. Dostosuj ustawienia urządzenia.
4. Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do
urządzenia.
Drukowanie_ 64
Drukowanie na komputerach Macintosh
Korzystanie z pomocy
Drukowanie dokumentu
Podczas drukowania z komputera Macintosh należy sprawdzić ustawienia
sterownika drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować z komputera
Macintosh, wykonaj poniższe kroki:
1. Otwórz dokument do wydruku.
2. Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
programach Document Setup).
3. Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony, skalowanie i inne opcje oraz
upewnij się, że wybrane jest urządzenie użytkownika. Kliknij przycisk
OK.
4. Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
5. Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać wydrukowane.
6. Kliknij przycisk Print.
Kliknij znak zapytania dostępny w lewym dolnym rogu okna i kliknij temat, o
którym chcesz dowiedzieć się więcej. Zostanie wyświetlone okno
wyskakujące z informacjami o obsługiwanych przez sterownik cechach tej
opcji.
Zmiana ustawień drukarki
Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji
drukowania.
Wybierz opcję Print z menu File. Nazwa urządzenia, która jest wyświetlana
w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanego
urządzenia. Z wyjątkiem nazwy, układ okna właściwości drukarki jest
podobny do zademonstrowanego.
Drukowanie w systemie Linux
Drukowanie wiele stron na jednym arkuszu
Drukowanie z poziomu aplikacji
Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. Jest
to oszczędny sposób na drukowanie stron szkicowych.
1. Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
2. Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation. Z listy
rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do wydrukowania na
jednym arkuszu papieru.
3. Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
4. Kliknij przycisk Print.
Urządzenie wydrukuje wybraną liczbę stron na jednym arkuszu papieru.
Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za
pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie
może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.
1. Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
2. Wybierz opcję Print directly using lpr.
3. W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz odpowiednią
nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij Properties.
4. Zmień właściwości zadania drukowania, używając następujących
czterech kart wyświetlonych u góry okna.
• General: Umożliwia zmianę rozmiaru papieru oraz orientację
dokumentów. Umożliwia również drukowanie dwustronne,
dodawanie nagłówka początkowego i końcowego oraz zmianę liczby
stron drukowanych na jednym arkuszu.
• Text: Umożliwia określenie marginesów strony i ustawia takie opcje
tekstu, jak odstępy i kolumny.
• Graphics: Umożliwia ustawianie opcji obrazu używanych podczas
drukowania plików obrazów, np. opcje kolorów, rozmiar lub
położenie obrazu.
• Advanced: umożliwia ustawienie rozdzielczości druku, źródła
papieru i miejsca docelowego.
5. Kliknij przycisk Apply, aby zastosować zmiany i zamknąć okno
Properties.
6. Kliknij przycisk OK w oknie LPR GUI, aby rozpocząć drukowanie.
7. Zostanie wyświetlone okno Printing, umożliwiające kontrolowanie stanu
zadania drukowania.
Aby anulować bieżące zadanie, kliknij przycisk Cancel.
Drukowanie na obydwu stronach papieru
Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy wybrać
krawędź oprawiania dokumentu. Dostępne opcje oprawiania to:
• Long-Edge Binding: Ta opcja to typowy układ przy oprawianiu
książek.
• Short-Edge Binding: Ta opcja jest stosowana często w przypadku
kalendarzy.
1. W aplikacji systemu Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu
File.
2. Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation.
3. Wybierz orientację oprawy w obszarze Two-Sided.
4. Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
5. Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach arkusza.
Jeżeli drukujesz więcej niż dwie kopie, pierwsza i druga kopia mogą
zostać wydrukowane na tym samym arkuszu. Kiedy drukujesz więcej
niż jedną kopię, unikaj drukowania na obu stronach papieru.
Drukowanie_ 65
Drukowanie plików
4. Wybierz liczbę kopii w polu Number of Copies.
Korzystając z systemu CUPS można drukować wiele różnych typów plików
– bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Umożliwia to narzędzie
CUPS lpr, ale pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr
bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI.
Aby wydrukować dowolny plik dokumentu:
1. W wierszu polecenia systemu Linux wpisz polecenie
„lpr <nazwa_pliku>” i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno
LPR GUI.
Jeżeli wpiszesz tylko „lpr” i naciśniesz klawisz Enter, najpierw pojawi się
okno Select file(s) to print. Wybierz pliki, które chcesz wydrukować, i
kliknij przycisk Open.
2. W oknie programu LPR GUI wybierz urządzenie z listy i zmień
właściwości zadania drukowania.
3. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
Aby skorzystać z funkcji drukarki oferowanych przez sterownik
drukarki, naciśnij przycisk Properties (patrz „Zmiana ustawień
drukarki” na stronie 65).
5. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć zadanie drukowania.
Zmiana ustawień urządzenia
Okno Print Job Manager sterownika drukarki dla systemu UNIX umożliwia
wybór różnych opcji drukowania za pomocą opcji Properties.
Dostępne są także następujące klawisze skrótów: „H” – Help, „O” – OK, „A”
– Apply i „C” – Cancel.
Karta General
•
Konfigurowanie właściwości drukarki
•
W oknie Printer Properties w module Printers configuration można
zmieniać różnorodne właściwości urządzenia używanego jako drukarka.
1. Otwórz program Unified Driver Configurator.
W razie potrzeby przejdź do modułu Printers configuration.
2. Z listy dostępnych drukarek wybierz odpowiednie urządzenie i kliknij
przycisk Properties.
3. Zostanie otwarte okno Printer Properties.
U góry okna widocznych jest pięć następujących kart:
• General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa
wpisana na tej karcie jest widoczna na liście drukarek na panelu
Printers configuration.
• Connection: umożliwia przeglądanie lub wybór innego portu. W
przypadku zmiany używanego portu urządzenia z portu USB na port
równoległy (lub odwrotnie) należy na tej karcie ponownie
skonfigurować port urządzenia.
• Driver: umożliwia przeglądanie lub wybór innego sterownika
drukarki. Klikając przycisk Options, można ustawić domyślne opcje
urządzenia.
• Jobs: wyświetla listę zadań drukowania. Kliknij przycisk Cancel
job, aby anulować wybrane zadanie i zaznacz pole wyboru Show
completed jobs, aby wyświetlić poprzednie zadania na liście zadań.
• Classes: Ta opcja pokazuje klasę danej drukarki. Aby dodać
urządzenie do danej klasy, kliknij przycisk Add to Class lub kliknij
przycisk Remove from Class, aby usunąć urządzenie z wybranej
klasy.
4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno Printer
Properties.
•
•
•
•
•
Paper Size: Określ rozmiar papieru A4, Letter lub inny, zgodnie ze
swoimi preferencjami.
Paper Type: Wybierz typ papieru. Dostępne opcje to Printer
Default, Plain i Thick.
Paper Source: Wybierz zasobnik, z którego pobrany zostanie
papier. Domyślne źródło to Auto Selection.
Orientation: Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.
Duplex: Drukuj na obu stronach arkusza, co zapewnia oszczędność
papieru.
Multiple pages: Drukuj kilka stron na jednej stronie arkusza
papieru.
Page Border: Wybierz dowolny styl krawędzi (np. Single-line
hairline, Double-line hairline)
Karta Image
Ta karta umożliwia zmianę jasności, rozdzielczości i położenia obrazu w
dokumencie.
Karta Text
Określ margines znaków oraz odstęp między wierszami i kolumnami na
wydruku.
Karta HPGL/2
•
•
•
Use only black pen: Wydruk wszystkich obrazów w czerni.
Fit plot to page: Wydruk całej grafiki na jednej stronie.
Pen Width: Zmień wartość, aby zwiększyć grubość linii pióra.
Domyślna wartość to 1 000.
Karta Margins
•
Use Margins: Określ marginesy dokumentu. Domyślnie marginesy
są wyłączone. Użytkownik może zmienić ustawienia marginesów,
zmieniając wartość odpowiednich pól. Wartości domyślne są
zależne od wybranego rozmiaru strony.
Unit: Zmień jednostki na punkty, cale lub centymetry.
Drukowanie w systemie UNIX
•
Przetwarzanie zadania wydruku
Karta Printer-Specific Settings
Po zainstalowaniu drukarki wybierz dowolny obraz, plik tekstowy lub plik w
formacie PS lub HGL, który chcesz wydrukować.
1. Wykonaj polecenie „printui <file_name_to_print>”.
Na przykład, w przypadku drukowania pliku o nazwie „document1”
printui document1
Spowoduje to otwarcie okna Print Job Manager sterownika drukarki dla
systemu UNIX, umożliwiającego określenie różnych opcji drukowania.
2. Wybierz dodaną wcześniej drukarkę.
3. Wybierz w oknie opcje drukowania, takie jak Page Selection.
Określ różne wartości w ramkach JCL i General, aby dostosować różne
ustawienia. Opcje te są różne dla poszczególnych modeli drukarek i
zależne od pliku PPD.
Drukowanie_ 66
Stan urządzenia i funkcje zaawansowane
7.
Ten rozdział zawiera informacje na temat uzyskiwania danych o stanie urządzenia oraz metodach wybierania ustawień
konfiguracji zaawansowanej. Aby korzystać z różnorodnych funkcji urządzenia, należy zapoznać się z tym rozdziałem.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzyskiwanie dostępu do menu
Informacje
Układ
Papier
Grafika
Uzyskiwanie dostępu do menu
Układ
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić odpowiednie ustawienie, i
naciśnij OK.
3. Jeśli ustawienie zawiera podmenu, powtórz krok 2.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby uzyskać żądaną wartość.
5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
6. Aby przejść do menu wyższego poziomu, naciśnij przycisk
7. Naciśnij przycisk
Konfiguracja systemu
Emulacja
Kolorów
Sieć
Zarządzanie zadaniami
Element
Orientacja
To menu umożliwia wybranie kierunku
drukowania informacji na stronie.
Margines wspólny
Umożliwia ustawienie marginesu materiałów do
drukowania. Ustawione tutaj marginesy zostaną
zastosowanie do drukowania ze wszystkich
zasobników.
• Simpleks: Ustawianie marginesu
drukowanych materiałów w przypadku
drukowania jednostronnego.
• Dupleks: Umożliwia ustawienie marginesu
dla drukowania dwustronnego.
• Oprawa: Podczas drukowania na obu
stronach papieru, margines strony A najbliżej
oprawy będzie taki sam, jak bliższy oprawie
margines strony B. I podobnie, marginesy
boczne znajdujące się dalej od oprawy będą
tej samej szerokości.
<Zasobnik X>
Umożliwia ustawienie marginesu materiałów do
drukowania. Ustawione tutaj marginesy zostaną
zastosowanie do drukowania z zasobnika 1 i
zasobników opcjonalnych.
• Simpleks: Ustawianie marginesu
drukowanych materiałów w przypadku
drukowania jednostronnego.
• Dupleks: Umożliwia ustawienie marginesu
dla drukowania dwustronnego.
Zasobnik wieloczyn.
Umożliwia ustawienie marginesu materiałów do
drukowania. Ustawione tutaj marginesy zostaną
zastosowane do drukowania z zasobnika
uniwersalnego.
• Simpleks: Ustawianie marginesu
drukowanych materiałów w przypadku
drukowania jednostronnego.
• Dupleks: Umożliwia ustawienie marginesu
dla drukowania dwustronnego.
.
, aby przywrócić tryb gotowości.
Informacje
Opcja
Opis
Mapa menu
Wydrukowanie mapy menu, która pokazuje
układ i bieżące ustawienia urządzenia.
Konfiguracja
Można wydrukować raport zawierający
informacje o konfiguracji ogólnej urządzenia.
Info o
mat.eksploatac
Umożliwia wydruk strony z informacjami o
materiałach eksploatacyjnych.
Strona testowa
Wydrukowanie strony demonstracyjnej w celu
sprawdzenia, czy urządzenie drukuje
poprawnie.
Czcionka PCL
Wydrukowanie listy czcionek PCL.
Czcionka PS
Wydrukowanie listy czcionek PS.
Zapisane zadaniaa
Można drukować zadania aktualnie zapisane na
dysku twardym.
Ukończone zadaniaa
Umożliwia wydruk listy zakończonych zadań
drukowania.
Licznik użyciaa
Strona wykorzystania zawiera całkowitą liczbę stron
wydrukowanych przez daną osobę lub grupę.
Konto
Umożliwia wydrukowanie raportu liczby wydruków.
Opis
a. Ten element menu jest dostępny, jeśli zainstalowano opcjonalny dysk
twardy.
Stan urządzenia i funkcje zaawansowane_ 67
Element
Margines emulacji
Dupleks
Grafika
Opis
Podczas tworzenia strony do drukowania w
trybie emulacji, która nie zawiera informacji o
marginesie, urządzenie zastosuje wartość
marginesu ustaloną za pomocą tej opcji.
• Margines górny: Ustawianie górnego
marginesu; zakres od 0,0 mm do 250 mm.
• Margines lewy: Ustawianie lewego
marginesu; zakres od 0,0 mm do 164 mm.
Aby drukować na obu stronach arkusza papieru,
należy wybrać krawędź zszycia.
• Wyłączone: Wyłącza tę opcję.
• Długa krawędź: Ta pozycja oznacza
typowy układ przy oprawianiu książek.
• Krótka krawędź: Ta pozycja oznacza
typowy układ dla kalendarzy.
Papier
Opcja
Można wybrać maksymalną liczbę kopii.
Zasobnik wieloczyn.
[Zasobnik<x>]
•
•
Rozmiar papieru: Można wybrać domyślny
rozmiar papieru.
Typ papieru: Można wybrać domyślny typ
papieru dla nośników druku.
Źródło papieru
Można wybrać zasobnik w celu przetworzenia
zadania drukowania. Po wybraniu opcji
Automatycznie urządzenie podaje papier
najpierw z zasobnika uniwersalnego, następnie
z zasobnika 1, a na końcu z zasobnika 2. Jeśli
któryś z zasobników jest pusty, urządzenie stara
się znaleźć papier w następnym dostępnym
zasobniku.
Autom.przeł.zasob.
Ta opcja określa, czy urządzenie będzie
kontynuować drukowanie w przypadku
wyczerpania papieru w dowolnym zasobniku.
Na przykład, jeśli zarówno w zasobniku 1, jak i 2
znajduje się papier o tym samym rozmiarze,
urządzenie będzie automatycznie pobierać
papier z zasobnika 2 po wyczerpaniu się papieru
w zasobniku 1.
Opcja ta nie jest wyświetlana, jeśli
wybrano ustawienie Automatycznie dla
opcji Źródło papieru.
Umożliwia wybór zasobnika i papieru dla
zadania drukowania. Opcja Potwierdz.
zasobnika aktywuje okno z monitem o
ustawienie rozmiaru i typu papieru dla otwartego
przed chwilą zasobnika papieru.
• Gdy wybrano ustawienie Włączone opcji, a
w zasobniku 1 i zasobniku 2 znajduje się
papier rozmiaru Letter, urządzenie
wydrukuje automatycznie zasobnika 2, jeśli
zasobnik 1 będzie pusty.
Opis
Rozdzielczość
Można wybrać domyślną rozdzielczość. Jeśli
rozdzielczość jest wysoka, wydruki są bardziej
wyraziste, kosztem dłuższego czasu wydruku.
• 600dpi-normalny: Jeśli zwykle drukowany
jest tekst, wybierz tę opcję, aby uzyskać
najlepszą jakość drukowania.
• 1200dpi-najlepszy: Jeśli wydruki zawierają
obrazy bitmapowe, np. skanowane zdjęcia
lub grafikę użytkową, należy wybrać tę opcję,
ponieważ pozwoli ona wykorzystać funkcję
poprawionego rysowania linii.
Ulepszanie krawędzi
Ta opcja umożliwia użytkownikowi wzmocnienie
ostrości tekstu i grafiki w celu poprawy
wyrazistości.
Pułapkowanie
Umożliwia zmniejszenie białego obszaru
spowodowanego niedopasowaniem kanału
koloru w trybie drukowania w kolorze. Ponadto,
na innych kolorach nadrukowany zostanie
czarny tekst.
Usuń tekst
Wybranie tej opcji powoduje drukowanie tekstu
w kolorze ciemniejszym niż w przypadku
standardowych dokumentów.
Ekran
Opcja służąca do zmiany rozdzielczości i
jasności wydruków kolorowych.
• Normalny: W tym trybie wydruki będą
nieostre na całej stronie.
• Ulepszone: W tym trybie wydruki będą
miały wyraźne teksty oraz płynne obiekty
graficzne lub zdjęciowe.
• Szczegółowe: W tym trybie wszystkie
obiekty na stronie wydruku będą miały
wyraźne szczegóły.
Opis
Liczba kopii
Potwierdz.
zasobnika
Opcja
Konfiguracja systemu
Opcja
Opis
Data i godzinaa
Ustawianie daty i godziny. (Patrz „Ustawianie
daty i godziny” na stronie 49).
Tryb zegaraa
Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego
czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym. (Patrz
„Zmienianie trybu zegara” na stronie 49).
Menu formatua
•
•
Stan urządzenia i funkcje zaawansowane_ 68
•
Wyłączone: Drukuje w trybie normalnym.
Formularz pojedynczy: Drukuje wszystkie
strony przy użyciu pierwszego formularza.
Formularz podwójny: Drukuje stronę
tytułową przy użyciu pierwszego formularza
oraz tylną stronę przy użyciu drugiego
formularza.
Opcja
Wybierz formularza
Opis
Opcja
Opis
Nakładka to obrazy przechowywane na dysku
twardym drukarki w formie pliku (w specjalnym
formacie), które można wydrukować w formie
warstw na dowolnym dokumencie. (Patrz „Plik
formularza/nakładki” na stronie 105).
Limit czasu zadania
Można ustawić czas aktywności pojedynczego
zadania drukowania, przed upływem którego
musi ono zostać wydrukowane. Urządzenie
obsługuje przychodzące dane jako jedno
zadanie, jeśli zostaną one przesłane w ramach
określonego czasu. W przypadku wystąpienia
błędu podczas przetwarzania danych z
komputera i zatrzymania przepływu danych,
urządzenie będzie czekać przez określony
czas, a następnie anuluje drukowanie, jeśli
przepływ nie zostanie wznowiony.
Konserwacja
To menu umożliwia utrzymanie materiałów
eksploatacyjnych w urządzeniu i sprawdzanie
okresu eksploatacji materiałów
eksploatacyjnych. Można oczyścić elementy
zespołu utrwalającego.
Wyczyść ustawienia
To menu umożliwia przywrócenie fabrycznych
ustawień domyślnych drukarki.
Buforowaniea
Aby buforować na dysku twardym dokumenty
drukowane przez sieć, wybierz ustawienie
Włączone.
•
•
Opcja Wybierz formularz nie jest
wyświetlana, jeśli dla opcji Menu
formatu wybrano ustawienie
Wyłączone.
Opcja 2. formularz jest wyświetlana,
jeśli dla opcji Menu formatu wybrano
ustawienie Formularz podwójny.
Język
Umożliwia zmianę języka używanego na
wyświetlaczu. (Patrz „Zmiana języka
wyświetlacza” na stronie 49).
Osz.ener
Zmniejsza zużycie energii dzięki włączeniu
funkcji oszczędzania energii. (Patrz
„Korzystanie z funkcji oszczędzania energii” na
stronie 50).
Zdarz. budz.
Autom. kontynuacja
Umożliwia ustawienie warunku wybudzania z
trybu oszczędzania energii. Ustaw tę pozycję na
włączoną.
• Nacis.przyc.: Gdy zostaje naciśnięty
przycisk zasilania, urządzenie zostaje
wybudzone z trybu oszczędzania energii.
• Drukar.: Urządzenie zostaje wybudzone z
trybu oszczędzania energii w przypadku
otwarcia lub zamknięcia zasobnika papieru.
Umożliwia określenie, czy zadanie zostanie
wydrukowane w przypadku wykrycia papieru
niezgodnego z ustawieniami papieru.
• Wyłączone: W przypadku papieru
niezgodnego z ustawieniami na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
komunikat, a urządzenie pozostanie w trybie
off-line aż do włożenia właściwego papieru.
• Włączone: W przypadku papieru
niezgodnego z ustawieniami na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
komunikat o błędzie. Urządzenie przejdzie w
tryb off-line na 30 sekund, a następnie
automatycznie wyłączy komunikat i będzie
kontynuować drukowanie.
Korekta wysokosci
Na jakość wydruku ma wpływ ciśnienie
atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest
zależne od wysokości nad poziomem morza, na
której urządzenie jest używane. Ta funkcja
pozwala odpowiednio dostosować ustawienia
wysokości nad poziomem morza. Im większa
wysokość, tym wyższe ustawienie. Najwyższe
ustawienie to Wysokość 3. (Patrz „Ustawianie
wysokości” na stronie 49).
Automatyczny CR
Ta opcja umożliwia dopisanie znaku powrotu
karetki do każdego znaku końca wiersza, co jest
przydatne w przypadku użytkowników systemu
Unix lub DOS.
a. Ten element menu jest dostępny, jeśli zainstalowano opcjonalny dysk
twardy.
Emulacja
Opcja
Opis
Typ emulacji
Język urządzenia określa, w jaki sposób
komputer komunikuje się z urządzeniem.
W przypadku wybrania opcji Automatycznie
urządzenie może automatycznie zmienić język.
Konfiguracja
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia
wybranego rodzaju emulacji.
Stan urządzenia i funkcje zaawansowane_ 69
Kolorów
Opcja
Zarządzanie
zadaniami
Autom.rejestr. kolor.
Sieć
Opis
Opcja
To menu umożliwia ustawienie kontrastu
określonego koloru.
• Domyślny: Automatyczna optymalizacja
koloru.
• Ręczna regulacja: Umożliwia ręczną
regulację kontrastu koloru dla każdej kasety
tonera.
W celu uzyskania najlepszej jakości koloru
zaleca się użycie ustawienia Domyślny.
Szybkość Ethernet
Konfigurowanie szybkości transmisji sieci.
TCP/IP (IPv4)
Wybieranie odpowiedniego protokołu i
konfigurowanie parametrów korzystania ze
środowiska sieciowego.
Umożliwia dostosowanie pozycji kolorowego
tekstu lub grafiki, aby pasowała do pozycji
wydrukowanych kolorów w stosunku do tych na
ekranie.
Jeśli urządzenie zostało przeniesione,
zdecydowanie zaleca się ręczne
ustawienie tego menu.
Kalibracja gęstości
W celu uzyskania najlepszej możliwej jakości
wydruków kolorowych, można ręcznie
kalibrować gęstość toneru urządzenia.
Sterowanie
gęstością
W celu uzyskania najlepszej możliwej jakości
wydruków kolorowych, urządzenie
automatycznie kalibruje gęstość toneru
urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Wyłączone,
urządzenie zostanie skalibrowane przy użyciu
fabrycznych ustawień domyślnych gęstości
toneru.
Opis
Wymagane jest ustawienie wielu
parametrów. W przypadku braku pewności
co do ustawień, należy pozostawić
ustawienia fabryczne lub skonsultować się z
administratorem sieci.
TCP/IP (IPv6)
Wybierz tę opcję, aby w środowisku sieciowym
używać protokołu IPv6. (Patrz „konfiguracja
protokołu IPv6” na stronie 47)
Bezprzewodowya
Umożliwia konfigurowanie sieci
bezprzewodowych. (Patrz „Konfiguracja sieci
bezprzewodowej” na stronie 39)
Wyczyść
ustawienia
Przywraca ustawienia sieci do wartości
domyślnych.
Konfiguracja sieci
Umożliwia wydrukowanie raportu konfiguracji
sieci.
Aktywacja sieci
Można włączyć lub wyłączyć Ethernet.
Aktywacja HTTP
Można włączyć lub wyłączyć funkcję SyncThru™
Web Service. Przy wyłączonej opcji użytkownicy
nie mogą korzystać z funkcji SyncThru™ Web
Service.
a. To menu zostanie wyświetlone tylko wtedy, jeżeli zainstalowano
opcjonalną kartę sieci bezprzewodowej.
Zarządzanie zadaniami
Ten element menu jest dostępny, jeśli zainstalowano opcjonalny dysk
twardy.
(Patrz „Drukowanie przy użyciu opcjonalnego dysku twardego” na
stronie 104).
Stan urządzenia i funkcje zaawansowane_ 70
Narzędzia do zarządzania
8.
W tym rozdziale opisano narzędzia do zarządzania pomocne w pełnym wykorzystaniu możliwości urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
Samsung AnyWeb Print
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager (tylko system
Windows)
Samsung AnyWeb Print
Korzystanie z programu SyncThru™ Web
Service
•
•
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung (tylko system Windows)
Używanie programu Smart Panel (tylko Macintosh i Linux)
Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator
Karta Informacje
To narzędzie umożliwia tworzenie zrzutów ekranu stron w przeglądarce
Windows Internet Explorer, a także ich podgląd, usuwanie i drukowanie.
Wybierz opcję Start > Wszystkie programy > Samsung Printers >
Samsung AnyWeb Print > Download the latest version, aby przejść do
witryny WWW umożliwiającej pobranie narzędzia.
•
•
•
•
Do działania aplikacji SyncThru™ Web Service wymagane jest
zainstalowanie przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub nowszej.
Objaśnienia dotyczące usługi SyncThru™ Web Service zawarte w
tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego
urządzenia, w zależności od opcji i modelu.
Tylko model sieciowy.
Uzyskiwanie dostępu do usługi SyncThru™ Web
Service
1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP drukarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij
klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.
Logowanie do programu SyncThru™ Web Service.
Przed ustawieniem opcji usługi SyncThru™ Web Service należy
zalogować się jako administrator. Z usługi SyncThru™ Web Service
można korzystać bez logowania, ale w takim przypadku dostęp do kart
Ustawienia i Zabezpieczenia będzie niemożliwy.
1. Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
2. Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
• ID: admin
• Hasło: sec00000
Program SyncThru™ Web Service – przegląd
W zależności od używanego modelu urządzenia niektóre karty mogą
nie być wyświetlane.
Na tej karcie znajdują się informacje ogólne na temat urządzenia.
Można sprawdzić na przykład, ile toneru pozostało. Można również
wydrukować raporty, np. raport błędów.
• Aktywne alerty: Wskazuje alerty, które wystąpiły w urządzeniu
oraz ich ważność.
• Materiały: Wskazuje, ile stron zostało zadrukowanych oraz ilość
toneru pozostałego w kasecie.
• Liczniki uzycia: Wskazuje obciążenia pracą w rozbiciu na typu
wydruków: jednostronne i dwustronne.
• Bieżące ustawienia: Wyświetla dane urządzenia i sieci.
• Drukuj informacje: Drukuje raporty dotyczące np. systemu i
czcionki.
Karta Ustawienia
Ta karta umożliwia ustawienie opcji konfiguracji dostępnych w
urządzeniu i sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako
administrator.
• Karta Ustawienia urządzenia: Umożliwia ustawienie opcji
dostępnych w urządzeniu.
• Karta Ustawienia sieciowe: Wyświetla opcje środowiska
sieciowego. Pozwala na ustawienie opcji takich jak TCP/IP oraz
protokołów sieciowych.
Karta Zabezpieczenia
Ta karta umożliwia ustawienie informacji bezpieczeństwa systemu i
sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako administrator.
• Zabezpieczenia komputera: Umożliwia określenie informacji
dotyczących administratora systemu. Można także włączać lub
wyłączać funkcje urządzenia.
• Zabezpieczenia Sieci: Umożliwia określenie ustawień protokołów
HTTP, IPSec, filtrowania IPv4/IPv6 i protokołu 802.1x.
Karta Konserwacja
Ta karta umożliwia konserwację urządzenia poprzez aktualizację
oprogramowania układowego i ustawienie informacji kontaktowych do
wysyłania poczty elektronicznej. Po wybraniu menu Łącze można
również połączyć się z witryną Samsung lub pobrać sterowniki.
• Aktualizacja oprogramowania systemowego: Aktualizuj
oprogramowanie systemowe urządzenia.
• Informacje kontaktowe: Konfiguracja informacji kontaktowych.
• Łącze: Wyświetla łącza do przydatnych witryn, na których można
przeczytać lub pobrać informacje.
Narzędzia do zarządzania_ 71
Konfiguracja powiadomienia e-mail
Opis narzędzia Menedżer drukarki Samsung
Włączenie tej opcji umożliwia odbieranie wiadomości e-mail z informacjami
o stanie urządzenia. Dzięki ustawieniu takich informacji, jak adres IP, nazwa
hosta, adres e-mail i dane serwera SMTP, informacje o stanie urządzenia
(np. poziom zużycia kasety z tonerem lub błąd urządzenia) będą
automatycznie wysyłane na adres e-mail określonej osoby. Z tej opcji może
częściej korzystać administrator urządzenia.
1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.
3. Z karty Ustawienia wybierz kolejno Ustawienia urządzenia >
Powiadomienie e-mail.
Otwieranie programu:
Wybierz Start > Programy lub Wszystkie programy > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
Interfejs aplikacji Samsung Easy Printer Manager składa się z różnych
prostych sekcji opisanych w poniższej tabeli:
Jeżeli nie skonfigurowano wcześniej środowiska serwera poczty
wychodzącej, należy przejść do obszaru Ustawienia >
Ustawienia sieciowe > Serwer poczty wychodzącej SMTP, aby
skonfigurować środowisko sieciowe przed wysłaniem
powiadomienia e-mail.
4. Zaznacz pole Włącz znajdujące się obok opcji Powiadomienie e-mail.
5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika korzystającego z
powiadomienia e-mail.
Określ imię i nazwisko odbiorcy oraz adres(-y) e-mail, razem z
elementami powiadomienia, o których chcesz otrzymywać informacje.
6. Kliknij przycisk Zastosuj.
Jeśli włączona jest zapora internetowa, wiadomość e-mail może nie
zostać wysłana prawidłowo. W takiej sytuacji należy skontaktować się
z administratorem sieci.
Ustawianie informacji dotyczących administratora
systemu
To ustawienie jest niezbędne do używania opcji powiadomienia e-mail.
1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.
3. Z karty Zabezpieczenia wybierz kolejno Zabezpieczenia komputera >
Administrator systemu.
4. Wprowadź imię i nazwisko administratora, numer telefonu, lokalizację i
adres e-mail.
5. Kliknij przycisk Zastosuj.
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer
Manager (tylko system Windows)
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager to aplikacja systemu Windows,
która gromadzi wszystkie ustawienia urządzenia firmy Samsung w jednym
miejscu. Narzędzie Samsung Easy Printer Manager obejmuje ustawienia
urządzenia, a także środowiska drukowania, ustawienia/działania oraz
uruchamianie. Wszystkie te funkcje gwarantują wygodę użytkowania
urządzenia firmy Samsung. Narzędzie Samsung Easy Printer Manager
obejmuje dwa różne interfejsy użytkownika: podstawowy oraz
zaawansowany. Przełączanie pomiędzy dwoma interfejsami jest proste:
wystarczy kliknąć przycisk.
1
Lista
drukarek
Lista drukarek wyświetla ikony drukarek
zainstalowanych w komputerze.
Informacje o
drukarce
Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat
urządzenia. Można tu sprawdzić takie informacje,
jak nazwa modelu urządzenia, adres IP (lub
nazwa portu) oraz stan urządzenia.
Przycisk Podręcznik użytkownika: W
przypadku wystąpienia błędu ten przycisk
otwiera Pod. wyk. i usuw. usterek.
Umożliwia to bezpośrednie otwieranie
odpowiedniej części w podręczniku
użytkownika.
2
Informacje o
aplikacji
3
4
Obejmuje łącza do zmian zaawansowanych
ustawień, preferencji, pomocy i informacji o
aplikacji.
Przycisk
służy do zmiany interfejsu
użytkownika na interfejs ustawień
zaawansowanych.
Szybkie
łącza
Wyświetla Szybkie łącza do określonych funkcji
urządzenia. Ta sekcja zawiera także łącza do
aplikacji w ustawieniach zaawansowanych.
Obszar
zawartości
Wyświetla informacje o wybranym urządzeniu,
pozostałym poziomie toneru i papieru. Informacje
te różnić się będą w zależności od wybranego
urządzenia. Niektóre urządzenia nie obsługują tej
funkcji.
5
Do korzystania z programu Samsung Easy Printer Manager
wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.0.
Narzędzia do zarządzania_ 72
Zamów
materiały
ekspl.
6
Kliknij przycisk Zamów w oknie zamówienia
materiałów. Nowe kasety z tonerem zamawiać
można za pośrednictwem Internetu.
Ikona
Znaczenie
Kliknij przycisk Pomoc ( ) w prawym górnym rogu okna, a
następnie kliknij dowolną opcję, aby uzyskać informacje na jej temat.
Normalny
Urządzenie jest w trybie gotowości, nie
występują błędy ani ostrzeżenia.
Ostrzeżenie
Stan urządzenia może spowodować wystąpienie
błędu w przyszłości. Na przykład, poziom toneru
może być niski, co oznacza, że niedługo może
dojść do jego wyczerpania.
Wskaźnik
błędu
Wystąpił przynajmniej jeden błąd.
Przegląd interfejsu ustawień zaawansowanych
Interfejs zaawansowany przeznaczony jest dla osób zarządzających siecią i
urządzeniami.
Ustawienia urządzenia
Opis
Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień np. konfiguracji
urządzenia, papieru, układu strony, emulacji, sieci i informacji o
drukowaniu.
Ustawienia ostrzeżeń
To menu zawiera ustawienia powiązane z alarmami o błędach.
• Ostrzeżenie drukarki: Obejmuje ustawienia czasu otrzymania
alarmu.
• Ostrzeżenie e-mail: Zawiera opcje dotyczące otrzymywania
alertów pocztą elektroniczną.
• Historia ostrzeżeń: Obejmuje alerty dotyczące historii urządzenia i
toneru.
Rozliczanie zadań
Umożliwia obsługę zapytań dotyczących informacji o przydziałach
określonego użytkownika rozliczania zadań. Informacje o przydziałach
mogą być tworzone i stosowane do urządzeń przez oprogramowanie do
rozliczania zadań, np. oprogramowanie administracyjne SyncThru™ lub
CounThru™.
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
(tylko system Windows)
Aplikacja Stan drukarki Samsung to program służący do monitorowania
stanu drukarki i informowania o nim.
•
•
Okno programu Stan drukarki Samsung i jego zawartość,
pokazane w tym podręczniku użytkowania, mogą się różnić w
zależności od urządzenia i używanego systemu operacyjnego.
Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny z
urządzeniem.
Przegląd Stan drukarki Samsung
W programie Stan drukarki Samsung można uzyskać informacje o błędach,
które wystąpiły podczas pracy. Aplikacja Stan drukarki Samsung
instalowana jest automatycznie podczas instalacji oprogramowania
urządzenia.
Program Stan drukarki Samsung można także uruchomić ręcznie. Przejdź
do Preferencje drukowania, kliknij kartę Podstawowe > przycisk Stan
drukarki.
Na pasku zadań systemu Windows wyświetlone zostaną następujące ikony:
Poziom tonera
Możesz sprawdzić poziom toneru w każdej
kasecie. Urządzenie i liczba kaset z tonerem
wyświetlane w powyższym oknie mogą się
różnić w zależności od używanego
urządzenia. Niektóre urządzenia nie
obsługują tej funkcji.
Ustaw.
ostrzeżenia
Wybierz wymagane ustawienia w oknie
opcji.
Zamów mat. ekspl.
Nowe kasety z tonerem zamawiać można za
pośrednictwem Internetu.
4
Rozwišz.
problemów
Umożliwia to otwieranie sekcji
rozwiązywania problemów bezpośrednio w
podręczniku użytkownika.
5
Zamknij
Zamknij okno.
1
2
3
Używanie programu Smart Panel (tylko
Macintosh i Linux)
Smart Panel to program, który monitoruje pracę urządzenia i informuje o
jego stanie, a także umożliwia dostosowanie jego ustawień. W przypadku
systemu Macintosh, program Smart Panel instaluje się automatycznie
podczas instalacji oprogramowania urządzenia. W przypadku systemu
Linux program Smart Panel można pobrać ze strony firmy Samsung.
•
•
Okno programu Smart Panel i jego zawartość, pokazane w tym
podręczniku użytkowania, mogą się różnić w zależności od
urządzenia i używanego systemu operacyjnego.
Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny z
urządzeniem.
Narzędzia do zarządzania_ 73
Przegląd programu Smart Panel
W programie Smart Panel można uzyskać informacje o błędach, które
wystąpiły podczas pracy. Możesz także uruchomić program Smart Panel
ręcznie.
Macintosh
Kliknij ikonę programu Smart Panel na
pasku menu.
Linux
Kliknij dwukrotnie ikonę programu Smart
Panel w obszarze powiadamiania.
Korzystanie z programu Unified Linux Driver
Configurator
Unified Driver Configurator to narzędzie służące głównie do konfigurowania
urządzeń wielofunkcyjnych. Aby móc stosować narzędzie Unified Driver
Configurator, należy zainstalować sterownik Unified Linux Driver (patrz
„Linux” na stronie 29).
Po zainstalowaniu sterownika w systemie Linux ikona pakietu Unified Driver
Configurator zostanie automatycznie utworzona na pulpicie.
Uruchamianie programu Unified Driver Configurator
1. Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator znajdującą się na
pulpicie.
Można również kliknąć ikonę menu startowego i wybrać kolejno
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2. Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu, należy klikać
odpowiednie przyciski po lewej stronie.
Poziom tonera
Możesz sprawdzić poziom toneru w każdej
kasecie. Urządzenie i liczba kaset z tonerem
wyświetlane w powyższym oknie mogą się różnić
w zależności od używanego urządzenia. Niektóre
urządzenia nie obsługują tej funkcji.
Buy Now
Nowe kasety z tonerem zamawiać można za
pośrednictwem Internetu.
User’s Guide
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik użytkownika.
1
2
W przypadku wystąpienia błędu ten
przycisk otwiera Troubleshooting Guide.
Umożliwia to otwieranie sekcji
rozwiązywania problemów bezpośrednio w
podręczniku użytkownika.
3
Printer Setting
4
Można skonfigurować różne ustawienia
urządzenia w oknie programu Printer Settings
Utility. Niektóre urządzenia nie obsługują tej
funkcji.
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci,
okno SyncThru™ Web Service zostanie
wyświetlone zamiast okna programu Printer
Settings Utility.
1 Printers
configuration
2 Ports
configuration
Aby skorzystać z pomocy ekranowej, kliknij Help.
3. Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit, aby zamknąć program
Unified Driver Configurator.
Printers configuration
Menu Printers configuration ma dwie karty: Printers i Classes.
Zmienianie ustawień programu Smart Panel
W systemach Linux lub Mac OS X kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
programu Smart Panel i wybierz Options. Wybierz wymagane ustawienia w
oknie Options.
Narzędzia do zarządzania_ 74
Karta Printers
Karta Classes
Klikając przycisk z ikoną urządzenia z lewej strony okna programu
Unified Driver Configurator, można wyświetlić bieżącą konfigurację
drukarki systemowej.
Na karcie Classes znajduje się lista dostępnych klas urządzeń.
1
Przełącza do opcji Printers configuration.
2
Wyświetla wszystkie zainstalowane urządzenia.
3
Wyświetla stan, nazwę modelu i URI dla urządzenia.
1
Wyświetla wszystkie klasy urządzeń.
2
Wyświetla stan klasy i liczbę urządzeń w tej klasie.
•
•
•
Refresh: odświeża listę klas.
Add Class: umożliwia dodanie nowej klasy urządzeń.
Remove Class: usuwa wybraną klasę urządzeń.
Przyciski sterujące drukarką są następujące:
• Refresh: odświeża listę dostępnych urządzeń.
• Add Printer: umożliwia dodanie nowego urządzenia.
• Remove Printer: usuwa wybrane urządzenie.
• Set as Default: ustawia bieżące wybrane urządzenie jako
domyślne.
• Stop/Start: zatrzymuje/uruchamia urządzenie.
• Test: umożliwia wydruk strony testowej w celu sprawdzenia, czy
urządzenie działa poprawnie.
• Properties: umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości drukarki.
Narzędzia do zarządzania_ 75
Ports configuration
W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów, sprawdzać ich stan
oraz zwalniać porty, które zostały zablokowane jako zajęte w momencie,
kiedy proces nadrzędny został przerwany.
•
•
1
Przełącza do opcji Ports configuration.
2
Wyświetla wszystkie dostępne porty.
3
Wyświetla rodzaj portu, urządzenie podłączone do danego portu
oraz stan.
Refresh: odświeża listę dostępnych portów.
Release port: zwalnia wybrany port.
Narzędzia do zarządzania_ 76
Konserwacja
9.
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące konserwacji urządzenia i kasety z tonerem.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
•
•
Drukowanie raportu urządzenia
Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych
Czyszczenie pasa utrwalacza
Użycie funkcji alertu Mało toneru
Czyszczenie urządzenia
Przechowywanie kasety z tonerem
Wskazówki dotyczące przenoszenia i przechowywania urządzenia
Drukowanie raportu urządzenia
Użycie funkcji alertu Mało toneru
Istnieje możliwość wydruku informacji dotyczących urządzenia.
Jeśli kaseta z tonerem jest pusta, pojawia się komunikat informujący
użytkownika o konieczności wymiany kasety. Istnieje możliwość ustawienia
opcji kontrolującej wyświetlanie tego komunikatu.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Informacje i
naciśnij OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja i
naciśnij OK.
4. Po wyświetleniu napisu Drukować? na wyświetlaczu, naciśnij przycisk
OK, aby wydrukować raport konfiguracji.
Monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konserwacja i
naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Info o
mat.eksploatac i naciśnij OK.
5. Na wyświetlaczu po naciśnięciu przyciski strzałki w górę/w dół pojawiają
się opcje.
Czyszczenie pasa utrwalacza
Jeśli wydruki są niewyraźne, wyblakłe lub zamazane, można rozwiązać ten
problem, drukując arkusz czyszczący, co jest jedną z funkcji drukarki.
Można wydrukować:
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konserwacja i
naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Alarm nisk.poz.
ton. i naciśnij przycisk OK.
Czyszczenie urządzenia
Aby sprawdzić wskaźniki zużycia materiałów eksploatacyjnych, należy
wykonać poniższe kroki:
1. Naciśnij przycisk
1. Naciśnij przycisk
Jeżeli pojawiają się problemy z jakością wydruku lub jeżeli urządzenie jest
eksploatowane w zakurzonym środowisku, należy je regularnie czyścić, aby
zachować najlepszą jakość drukowania i móc dłużej korzystać z
urządzenia.
•
•
Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów
czyszczących zawierających duże ilości alkoholu, rozpuszczalnika
lub innych agresywnych substancji może powodować odbarwienie
lub odkształcenie obudowy.
Jeżeli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone
tonerem, zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub
chusteczki zwilżonej wodą. W przypadku użycia odkurzacza toner
zostałby uniesiony w powietrze, co mogłoby być szkodliwe dla
użytkownika.
Czyszczenie elementów zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, niepozostawiającą włókien
szmatką. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą, ale nie należy pozwolić,
aby woda kapała na urządzenie lub do jego wnętrza.
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konfiguracja
systemu i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Konserwacja i
naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Oczyść
z.utrwalający i naciśnij przycisk OK.
Urządzenie automatycznie pobierze kartkę papieru z zasobnika i
wydrukuje arkusz czyszczący, na którym będzie się znajdował kurz i
toner.
Konserwacja_ 77
Czyszczenie elementów wewnętrznych
Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu mogą się
zbierać wewnątrz urządzenia. Ich nagromadzenie może powodować
problemy z jakością wydruku, takie jak plamki toneru lub smugi.
Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie lub ustąpienie
tych problemów.
1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj, aż urządzenie
ostygnie.
2. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.
4. Należy chwycić za uchwyty na kasecie z tonerem i pociągnąć, aby
wyciągnąć całą kasetę z drukarki.
Przy otwieraniu przedniej pokrywy należy uważać, aby nie dotknąć
spodniej części panelu sterowania (dolnej części zespołu
utrwalającego). Temperatura zespołu utrwalającego może być
wysoka i spowodować oparzenia.
•
Nie należy dotykać rękami oraz innym materiałem zielonej
powierzchni, bębna OPC lub przedniej części kasety
drukującej. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć
uchwytów znajdujących się po obu stronach kaset.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. Aby uniknąć
uszkodzenia bębna OPC kasety z tonerem, należy zasłonić go
czystym papierem.
3. Naciśnij zieloną dźwignię zwalniającą, aby zwolnić pas transferowy
papieru. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyciągnij pas z
urządzenia.
Podczas pracy wewnątrz urządzenia przy otwartej przedniej
pokrywie należy najpierw usunąć pas transferowy papieru. W
czasie pracy pas transferowy papieru mógłby ulec zabrudzeniu.
Konserwacja_ 78
5. Za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki zetrzyj kurz i
rozsypany toner z obszaru kasety z tonerem.
W przypadku wysypania toneru na odzież należy zetrzeć go suchą
szmatką i zmyć zimną wodą. Użycie gorącej wody spowoduje
utrwalenie toneru na tkaninie.
6. Znajdź długi szklany pasek (LSU) wewnątrz górnej części kasety i
delikatnie przetrzyj szkło, aby zobaczyć, czy biała szmatka zaczerni się.
9. Opuść pas transferowy, dopóki nie znajdzie się na swoim miejscu,
równolegle do pokrywy przedniej.
10. Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie
zamknięta.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
11. Podłącz kabel zasilania i włącz urządzenie.
7. Wsuń kasetę z powrotem do urządzenia.
8. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyrównaj pas z
gniazdami po wewnętrznej stronie pokrywy przedniej.
Konserwacja_ 79
Przechowywanie kasety z tonerem
Kasety z tonerem zawierają składniki, które są czułe na światło,
temperaturę i wilgotność. Firma Samsung sugeruje, aby przestrzegać
podanych zaleceń. Pozwoli to zapewnić najwyższą wydajność i jakość oraz
najdłuższy czas pracy nowej kasety z tonerem Samsung.
Kasetę należy przechowywać w takim samym otoczeniu, co otoczenie
robocze drukarki, w której będzie użyta. Powinno to być pomieszczenie
biurowe o kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Przed instalacją kasety
w tonerze należy ją przechowywać w oryginalnym, nieotwartym
opakowaniu. Jeśli nie jest to możliwe, należy przykryć górny otwór kasety
papierem i schować ją w ciemnej szafie.
Otwarcie opakowania kasety spowoduje znaczący spadek przydatności do
użycia i czasu pracy. Nie wolno przechowywać kasety na podłodze. Po
wyjęciu kaset z drukarki należy ją zawsze przechowywać:
• wewnątrz torby ochronnej z oryginalnego opakowania;
• Przechowywać poziomo (nie stawiać pionowo) skierowany tą samą
stroną do góry, jak przy zainstalowaniu w maszynie.
• Nieprawidłowe warunki przechowywania materiałów eksploatacyjnych:
- temperaturze wyższej niż 40 °C.
- wilgotność mniejsza niż 20% i większa niż 80%;
- środowisko cechujące się gwałtownymi zmianami temperatury lub
wilgotności;
- miejsce wystawione na bezpośrednie oddziaływanie promieni
słonecznych lub oświetlenia pokojowego;
- miejsce zakurzone;
- samochód (w przypadku przechowywania przez dłuższy czas);
- środowisko, w którym występują gazy korozyjne;
- środowisko o dużym stopniu zasolenia powietrza.
Wskazówki dotyczące przenoszenia i
przechowywania urządzenia
•
•
Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani
odwracać. W przeciwnym razie wnętrze urządzenia może zostać
zanieczyszczone tonerem, co może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub złą jakość wydruków.
Podczas przenoszenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono
podtrzymywane bezpiecznie przez co najmniej dwie osoby.
Instrukcja obsługi
•
•
•
Nie wolno dotykać powierzchni światłoczułej w bębnie kasety.
Nie wolno narażać kasety na niepotrzebne wibracje lub wstrząsy.
Nie wolno ręcznie obracać bębna, zwłaszcza w odwrotnym kierunku.
Może to spowodować wewnętrzne uszkodzenie kasety i wysypanie się
proszku tonera.
Używanie kaset innych firm niż Samsung i ponowne
napełnianie kaset
Firma Samsung nie zaleca i nie aprobuje używania kaset z tonerem innych
niż wyprodukowane przez firmę Samsung (w tym kaset bezmarkowych, z
marką sklepu, ponownie napełnianych lub ponownie produkowanych).
Gwarancja na drukarkę Samsung nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych przez użycie kaset ponownie napełnianych,
ponownie produkowanych lub innych niż wyprodukowane przez firmę
Samsung.
Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem
Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem (wydajność kasety z
tonerem) zależy od ilości toneru zużywanego do wykonywania zadań
drukowania. Rzeczywista liczba wydruków może się różnić w zależności od
liczby wydrukowanych stron, warunków otoczenia, odstępów między
drukowaniem, typu i/lub rozmiaru nośników. Jeśli wydruki zawierają na
przykład wiele elementów graficznych, zużycie toneru będzie wysokie, co
pociągnie za sobą konieczność częstszej wymiany kasety z tonerem.
Konserwacja_ 80
Rozwiązywanie problemów
10.
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu. Jeśli urządzenie ma
wyświetlacz, zobacz najpierw komunikat na wyświetlaczu, aby rozwiązać błąd. Jeśli nie można znaleźć rozwiązania w tym
Podręczniku użytkownika lub problem nie ustępuje, należy skontaktować się z serwisem.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
Rozprowadzanie tonera
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru
Usuwanie zakleszczeń papieru
Rozprowadzanie tonera
Kiedy ilość tonera jest niewielka, na wydruku mogą się pojawić obszary
wyblakłe lub rozjaśnione. Istnieje możliwość, że kolory w obrazach
kolorowych będą niepoprawne – wynika to z niewłaściwego zmieszania
barw tonera, w przypadku niskiego poziomu jednego z tonerów w kasecie.
Jakość wydruku można chwilowo poprawić, rozprowadzając toner w
kasecie.
• Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący tonera z
informacją o jego małej ilości.
1. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Rozwiązywanie innych problemów
2. Naciśnij zieloną dźwignię zwalniającą, aby zwolnić pas transferowy
papieru. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyciągnij pas z
urządzenia.
3. Chwyć za uchwyty na kasecie z tonerem i wyciągnij ją na zewnątrz.
•
•
•
Nie należy dotykać rękoma ani żadnym materiałem zielonej
powierzchni, bębna OPC ani przedniej części kaset z tonerem.
Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów
znajdujących się po obu stronach kaset.
Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania procesu instalacji, niezależnie od
powodu, należy zamknąć pokrywę przednią.
Przy otwieraniu przedniej pokrywy należy uważać, aby nie dotknąć
spodniej części panelu sterowania (dolnej części zespołu
utrwalającego). Temperatura zespołu utrwalającego może być
wysoka i spowodować oparzenia.
Rozwiązywanie problemów_ 81
7. Opuść pas transferowy, aż znajdzie się na swoim miejscu, równolegle
do pokrywy przedniej.
Podczas pracy wewnątrz urządzenia przy otwartej przedniej
pokrywie należy najpierw usunąć pas transferowy papieru. W
czasie pracy pas transferowy papieru mógłby ulec zabrudzeniu.
4. Trzymając kasetę oba uchwyty, zdecydowanym ruchem przechylać ją z
jednej strony na drugą, aby rozprowadzić w niej toner.
8. Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie
zamknięta.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń
papieru
Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i
wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje
utrwalenie tonera na tkaninie.
5. Wsuń kasetę z powrotem do urządzenia.
6. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyrównaj pas z
gniazdami po wewnętrznej stronie pokrywy przedniej.
Wybierając prawidłowe typy nośników, można uniknąć większości zakleszczeń
papieru. W przypadku wystąpienia zakleszczenia papieru patrz następne
wskazówki.
• Należy się upewnić, że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu. (Patrz
„Wkładanie papieru do zasobnika” na stronie 53).
Nie należy przepełniać zasobnika papieru. Należy się upewnić, że poziom
papieru znajduje się poniżej oznaczenia pojemności papieru na wewnętrznej
ściance zasobnika.
• Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy urządzenie drukuje.
• Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i rozprostować.
• Nie należy używać pogiętego, wilgotnego ani zawijającego się papieru.
• Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie.
• Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników. (Patrz „Ustawianie
rozmiaru i typu papieru” na stronie 58).
• Należy upewnić się, że nośniki załadowano do zasobnika stroną przeznaczona
do zadrukowania skierowaną do góry lub do podajnika uniwersalnego stroną
przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół.
• Jeśli zakleszczenia występują często w przypadku drukowania na papierze o
rozmiarze A5 lub B5: Włóż papier do zasobnika dłuższą stroną skierowaną do
przodu podajnika.
Jeżeli papier zostanie załadowany w ten sposób, funkcja drukowania
dwustronnego (dupleks) nie jest obsługiwana.
W oknie Preferencje drukowania ustaw orientację strony tak, aby została ona
obrócona o 180 stopni. (Patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 59)
Rozwiązywanie problemów_ 82
Usuwanie zakleszczeń papieru
4. Wyjmij zasobnik 1.
Jeżeli wystąpi zakleszczenie papieru, na wyświetlaczu pojawi się
ostrzeżenie.
Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru, należy go wyciągać
powoli i delikatnie. Aby usunąć zakleszczenia, należy postępować
zgodnie z podanymi niżej instrukcjami.
W zasobniku 1
Jeśli papier jest zakleszczony w obszarze podawania papieru, należy
wykonać następujące kroki, aby usunąć zakleszczony papier.
1. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.
5. Delikatnie usuń zacięty papier wyciągając go tak, jak pokazano poniżej.
2. Usuń papier, delikatnie ciągnąc w kierunku pokazanym poniżej.
6. Włóż zasobnik 1 z powrotem do urządzenia, aż zablokuje się na swoim
miejscu. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
3. Zamknij pokrywę przednią.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Rozwiązywanie problemów_ 83
W zasobnikach opcjonalnych
1. Jeżeli papier nie został prawidłowo pobrany, wyciągnij go z urządzenia.
W tej części opisano metodę wyjmowania papieru zakleszczonego w
opcjonalnym zasobniku 2. W przypadku innych zasobników
opcjonalnych należy skorzystać z tej następnej metody.
1. Wyciągnij opcjonalny zasobnik 2, aby go otworzyć.
2. Wyjmij z urządzenia zakleszczony papier.
Jeżeli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeśli przy wyciąganiu
papieru występuje opór, przerwij i przejdź do kroku 3.
2. Otwórz i zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Jeśli papieru nie można ruszyć przy pociągnięciu lub jeśli w tym
obszarze nie widać papieru, przerwij i przejdź do następnego kroku.
3. Otwórz pokrywę przednią.
4. Wyciągnij zakleszczony papier we wskazanym kierunku. Aby uniknąć
rozdarcia, papier należy ciągnąć delikatnie i powoli.
3. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.
4. Wyciągnij zakleszczony papier w pokazanym kierunku. Aby uniknąć
rozdarcia, papier należy ciągnąć delikatnie i powoli.
•
5. Zamknij pokrywę przednią i na powrót włóż zasobniki do urządzenia.
Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
W zasobniku uniwersalnym
Jeżeli podczas drukowania za pomocą zasobnika uniwersalnego
urządzenie wykryje brak papieru albo niepoprawne załadowanie
papieru, należy wykonać następujące kroki w celu usunięcia
zakleszczonego papieru.
Nie należy dotykać rękoma ani żadnym materiałem zielonej
powierzchni, bębna OPC ani przedniej części kaset z tonerem.
Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć uchwytów
znajdujących się po obu stronach kaset.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
• W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania procesu instalacji, niezależnie od
powodu, należy zamknąć pokrywę przednią.
5. Zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Rozwiązywanie problemów_ 84
W obszarze zespołu utrwalającego
Obszar utrwalacza jest gorący. Należy zachować ostrożność podczas
wyjmowania papieru z urządzenia.
1. Otwórz górną pokrywę.
4. Dociśnij w dół dźwignię usuwania zakleszczeń, aby zacisnąć część
zgrzewającą.
5. Zamknij pokrywę wewnętrzną.
6. Po wyjęciu zakleszczonego papieru sprawdź, czy papier nie zakleszczył
się w innych częściach urządzenia.
7. Zamknij pokrywę górną. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie
zamknięta.
Jeśli pokrywa górna nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
W obszarze wyjściowym
1. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zakleszczony papier zostanie
automatycznie wysunięty z urządzenia.
2. Delikatnie wyciągnij papier z tacy odbiorczej.
2. Otwórz wewnętrzną pokrywę za pomocą znajdującego się na niej
uchwytu.
Jeżeli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeśli przy wyciąganiu
papieru występuje opór, przerwij i przejdź do sekcji „W obszarze zespołu
utrwalającego” na stronie 85.
3. Otwórz i zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Nie należy dotykać utrwalacza wewnątrz pokrywy wewnętrznej.
Wałek jest gorący i może spowodować oparzenia! Temperatura
działania zespołu utrwalającego to 180 °C. Należy zachować
ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
3. Pociągnij dźwignię usuwania zakleszczenia, aby poluzować część
zgrzewającą zespołu utrwalającego i ostrożnie wyciągnij zakleszczony
papier z urządzenia.
Rozwiązywanie problemów_ 85
W obszarze zespołu druku dwustronnego
4. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyrównaj pas z
gniazdami po wewnętrznej stronie pokrywy przedniej.
1. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.
Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa transferowego
papieru.
2. Naciśnij zieloną dźwignię zwalniającą, aby zwolnić pas transferowy
papieru. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyciągnij pas z
urządzenia.
5. Opuść pas transferowy, aż znajdzie się na swoim miejscu, równolegle
do pokrywy przedniej.
3. Wyciągnij zakleszczony papier w pokazanym kierunku. Aby uniknąć
rozdarcia, papier należy ciągnąć delikatnie i powoli.
6. Zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Rozwiązywanie problemów_ 86
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Komunikat
Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania i wskazują
stan lub błędy urządzenia. Niektóre komunikaty o błędach zawierają
elementy graficzne ułatwiające rozwiązywanie problemów.
Sprawdzanie komunikatów na wyświetlaczu
1. W przypadku wystąpienia błędu należy wybrać opcję Sprawdź stan na
wyświetlaczu i nacisnąć przycisk OK.
2. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu w celu sprawdzenia typu błędu.
W przypadku wyświetlenia większej liczby komunikatów, naciskaj
strzałki w górę/w dół w celu podświetlenia komunikatu, którym chcesz
się zająć.
3. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie komunikatów oraz sposób
rozwiązania problemu (w razie potrzeby).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W przypadku, gdy opcja Sprawdź stan jest nadal wyświetlana,
powtórz powyższe działania.
Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, należy ponownie włączyć
urządzenie, a następnie wznowić zadanie drukowania. Jeżeli
problem nie ustąpi, należy skontaktować się z serwisem.
W przypadku kontaktowania się z serwisem przedstawicielowi
serwisu należy podać treść wyświetlanego komunikatu.
W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie
być wyświetlane na wyświetlaczu.
[aaa] oznacza kod błędu. W przypadku kontaktowania się z
punktem serwisowym kod błędu będzie pomocny w obsłudze
problemu.
[ccc] oznacza część danej kasety z tonerem.
[xxx] oznacza typ nośnika druku.
[yyy] oznacza zasobnik.
[zzz] oznacza rozmiar papieru.
Znaczenie
Sugerowane rozwiązania
Błąd kas. [ccc]
tonera
Błąd: [aaa]
Otwórz/zamknij
drzwi
Kaseta z tonerem
została zainstalowana
nieprawidłowo.
Otwórz i zamknij pokrywę
przednią. Jeżeli problem nie
ustąpi, należy skontaktować
się z serwisem.
Przyg.now.[ccc]ton
.
Przygotuj nową
kasetę toneru [ccc]
W kasecie pozostała
niewielka ilość tonera.
Zbliża się koniec
szacowanego czasu
eksploatacji kasety z
tonerem.
Przygotuj nową kasetę na
wymianę. Jakość wydruku
można chwilowo poprawić,
rozprowadzając toner w
kasecie. (Patrz
„Rozprowadzanie tonera” na
stronie 81).
Wym. nowy
[ccc]ton.
Włóż nową kasetę
toneru [ccc]
Kaseta z tonerem
zbliża się do końca
szacowanego czasu
swej eksploatacji.
Można wybrać jedną z
pozycji wyświetlanych na
panelu sterowania: Stop lub
Kontynuuj. Wybranie
pozycji Stop spowoduje
zatrzymanie drukowania.
Dalsze drukowanie będzie
możliwe dopiero po
wymianie kasety z tonerem.
W przypadku wybrania
pozycji Kontynuuj
urządzenie będzie drukować
dalej, jednak jakość nie
będzie zagwarantowana.
Aby zapewnić jak najwyższą
jakość wydruków, należy
wymienić kasetę z tonerem
po wyświetleniu tego
komunikatu. Dalsze
używanie tej samej kasety
może skutkować
pogorszeniem jakości
wydruków. (Patrz „Wymiana
kasety z tonerem” na
stronie 99).
Firma Samsung nie
zaleca używania
nieoryginalnych kaset
z tonerem, na
przykład
napełnianych lub
odnawianych. Firma
Samsung nie
gwarantuje jakości
kaset z tonerem
innych niż oryginalne
kasety z tonerem
firmy Samsung.
Koszty usług
serwisowych lub
naprawczych
wynikających z
korzystania z
nieoryginalnych kaset
z tonerem nie są
pokrywane w ramach
gwarancji na
urządzenie.
Rozwiązywanie problemów_ 87
Komunikat
Wym. nowy
[ccc]ton.
Wyczerpany. Włóż
nową kasetę
toneru [ccc]
Znaczenie
Kaseta z tonerem
osiągnęła koniec
szacowanego czasu
swej eksploatacji.
Drukarka przestaje
drukować.
Sugerowane rozwiązania
Wymień kasetę z tonerem.
(Patrz „Wymiana kasety z
tonerem” na stronie 99).
Szacowany
czas
eksploatacji
kasety oznacza
oczekiwany lub
szacowany czas
eksploatacji
kasety z
tonerem.
Oznacza to
średnią liczbę
możliwych
wydruków.
Wartość została
określona
zgodnie z normą
ISO/IEC 19798.
Na tę liczbę ma
wpływ
środowisko
eksploatacji,
częstotliwość
drukowania,
typy i rozmiary
nośników. W
kasecie może
znajdować się
pewna ilości
toneru nawet po
wyświetleniu
komunikatu
Wym.[ccc]
ton.na nowy i
przerwaniu
drukowania
przez
urządzenie.
Komunikat
Używana kaseta z
tonerem jest
przeznaczona dla
innego urządzenia.
Zainstaluj oryginalną kasetę
z tonerem firmy Samsung
przeznaczoną dla tego
urządzenia.
[ccc] Toner
niezainstalowany
Kaseta tonera [ccc]
niezainst.
Zainstaluj toner
Kaseta z tonerem nie
jest zainstalowana lub
moduł CRUM
(Consumer
Replaceable Unit
Monitor) w kasecie nie
jest podłączony
prawidłowo.
Zainstaluj kasetę z tonerem
dwa lub trzy razy. Jeśli
problem nadal występuje,
kaseta z tonerem nie jest
wykrywana. Skontaktuj się z
serwisem.
Sugerowane rozwiązania
Otwarte drzwi
Sprawdź pas
transf.
Przednia lub górna
pokrywa nie jest
prawidłowo
zamknięta.
Zamknij pokrywę, aż
zostanie zablokowana na
właściwym miejscu.
Błąd went.
Błąd: [aaa]
Wyłącz i włącz
Wystąpił problem z
urządzeniem.
Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Błąd zes.utrwal.
Błąd: [aaa]
Wyłącz i włącz
Wystąpił problem z
urządzeniem.
Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Przygotuj zesp.utr.
Przygotuj nowy
zespół utrwalający
Okres eksploatacji
zespołu utrwalającego
wkrótce się zakończy.
Skontaktuj się z serwisem.
Wym. zespół utrw.
Wymien na nowy
zespól utrwalajacy
Zakończył się okres
eksploatacji zespołu
utrwalającego.
Skontaktuj się z serwisem.
Zesp.utrw.niezains
t.
Zespół utrwalający
niezainst.
Zainstaluj ją
Zespół utrwalający nie
został zainstalowany.
Skontaktuj się z serwisem.
Zac.
doln.mod.dwust
Papier zakleszczył się
podczas drukowania
dwustronnego.
Usuń zakleszczenie
papieru. (Patrz „W obszarze
zespołu druku
dwustronnego” na
stronie 86).
Zac. wewn. urz.
Papier zakleszczył się
w obszarze kasety.
Usuń zakleszczenie
papieru. (Patrz „W obszarze
zespołu utrwalającego” na
stronie 85).
Zac. w obsz. wyj.
Papier zakleszczył się
w obszarze
wyjściowym.
Usuń zakleszczenie
papieru. (Patrz „W obszarze
wyjściowym” na stronie 85).
Błąd: [aaa]
Usterka jednostki
LSU: [aaa]
Wyłącz i włącz
Wystąpił problem z
urządzeniem.
Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Niepraw. temp.
pom.
Nieprawidł. temp.
pomiesz.
Zmień temp.
pomiesz.
Urządzenie znajduje
się w pomieszczeniu o
nieprawidłowej
temperaturze.
Należy je przenieść do
pomieszczenia o
temperaturze prawidłowej.
(Patrz „Ogólne dane
techniczne” na stronie 106)
Błąd: [aaa]
Usterka
serwomotoru:
[aaa]
Wezwij serwis
Wystąpił problem z
urządzeniem.
Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Zac.gór.mod.dwust
.
Niezgodny toner
[ccc]
Kaseta tonera [ccc]
niekompatybilna.
Patrz podręcznik
użytk.
Znaczenie
Rozwiązywanie problemów_ 88
Komunikat
Znaczenie
Sugerowane rozwiązania
Poj. wyj. pelen
Poj. wyjściowy
pełen
Wyjmij zadr. pap.
Zasobnik odbiorczy
jest pełny.
Po wyjęciu papieru z
zasobnika wyjściowego
drukarka wznowi
drukowanie.
Brak pap. w MP
Brak pap. w zas.
MP.
Zał. pap.
Nie ma papieru w
zasobniku
uniwersalnym.
Załaduj papier do zasobnika
uniwersalnego. (Patrz
„Zasobnik uniwersalny” na
stronie 54).
Brak pap. w zas.
[yyy]
Brak pap. w zas.
[yyy].
Zał. pap.
Brak papieru w
zasobniku.
Załaduj papier do
zasobnika. (Patrz „Zasobnik
1/zasobniki opcjonalne” na
stronie 53).
Zac. pap. w zas.
MP
Zakleszczenie papieru
w obszarze podajnika
uniwersalnego.
Usuń zakleszczenie
papieru. (Patrz „W
zasobniku uniwersalnym” na
stronie 84).
Zac. pap. w zas. 1
Papier zakleszczył się
w obszarze zasobnika
1.
Usuń zakleszczenie
papieru. (Patrz „W
zasobniku 1” na stronie 83).
Zac. pap. w zas. 2
Papier zakleszczył się
w obszarze zasobnika
2.
Usuń zakleszczenie
papieru. (Patrz „W
zasobnikach opcjonalnych”
na stronie 84).
Zac. pap. w zas. 3
Papier zakleszczył się
w obszarze zasobnika
3.
Usuń zakleszczenie
papieru. (Patrz „W
zasobnikach opcjonalnych”
na stronie 84).
Niewł. papier Zas.
MP
Załaduj [zzz] [xxx]
Kontynuuj
Anuluj
Nie ma
odpowiedniego
papieru w
odpowiednim
zasobniku
wielofunkcyjnym.
Włóż odpowiedni papier do
odpowiedniego zasobnika
wielofunkcyjnego. (Patrz
„Zasobnik uniwersalny” na
stronie 54).
Niewł. papier
Zasob.[yyy]
Załaduj [zzz] [xxx]
Kontynuuj
Anuluj
Nie ma
odpowiedniego
papieru w
odpowiednim
zasobniku.
Wym. walek
cofania
Wymien na nowy
walek cofania
zasobnika [yyy]
Komunikat
Znaczenie
Sugerowane rozwiązania
Tryb
autodiagnostyczny
...
Silnik drukarki
sprawdza wykryte
problemy.
Poczekaj kilka minut.
Awaria czujnika
[aaa]
Wyłącz i włącz
Wystąpił problem z
czujnikiem sygnału.
Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Błąd syst.
Błąd: [aaa]
Wyłącz i włącz
Wystąpił problem z
urządzeniem.
Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Przygotuj pas
trans.
Przygotuj nowy
zesp. pasa transf.
papieru
Okres eksploatacji
paska transferowego
wkrótce się zakończy.
Wymień pas transferowy na
nowy.
Wym. pas transf.
Zużycie, wymień
na nowy zesp.
pasa transf.
papieru
Zakończył się okres
eksploatacji pasa
transferowego.
Wymień pas transferowy
papieru na nowy.
Zainstaluj oryginalny pas
transferowy firmy Samsung.
(Patrz „Wymiana pasa
transferowego papieru” na
stronie 101).
Wyjęta kaseta zas.
[yyy]
Kaseta zas. [yyy]
jest wyciągn.
Włóż poprawnie
Zasobnik nie jest
poprawnie zamknięty.
Aby zamknąć zasobnik,
obniż tylną krawędź,
wyrównaj ją z otworem i
wsuń do drukarki.
Problem z zas.
[yyy]
Wystąpił problem z
kom. w zas. [yyy]
Urządzenie nie może
połączyć się z
zasobnikami
opcjonalnymi.
Włóż odpowiedni papier do
odpowiedniego zasobnika.
(Patrz „Zasobnik 1/zasobniki
opcjonalne” na stronie 53).
Zainstaluj ponownie
zasobniki opcjonalne. Jeżeli
problem nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Zas. [yyy]
niezainstal.
Zasobnik [yyy]
niezainstalowany
Nie zainstalowano
zasobników
opcjonalnych.
Zainstaluj ponownie
zasobniki opcjonalne. Jeżeli
problem nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Zakończył się okres
eksploatacji wałka
opóźniającego
zasobnika.
Skontaktuj się z serwisem.
Pas transferowy
urządzenia nie jest
przeznaczony do tego
urządzenia.
Wymien pochl.
kurzu
Wymien na nowy
zestaw
pochlaniacza kurzu
Zakończył się okres
eksploatacji zestawu
przeciwpyłowego.
Skontaktuj się z serwisem.
Pas
trans.niekompat.
Zesp. pasa trans.
nie jest kompat.
Patrz podręcznik
użytk.
Zainstaluj oryginalną część
firmy Samsung
przeznaczoną do tego
urządzenia. (Patrz
„Wymiana pasa
transferowego papieru” na
stronie 101).
Nie zainstalowano
pasa transferowego.
Wymień toner [ccc]
Włóż nowy [ccc]
toner
Kaseta z tonerem
osiągnęła koniec
okresu eksploatacji.
Wymień kasetę z tonerem
na oryginalną kasetę firmy
Samsung. (Patrz „Wymiana
kasety z tonerem” na
stronie 99).
Błąd: [aaa]
Usterka jednostki
PTB: [aaa]
Zainstaluj zesp.
pasa transf.
Zainstaluj oryginalny pas
transferowy firmy Samsung.
(Patrz „Wymiana pasa
transferowego papieru” na
stronie 101).
Rozwiązywanie problemów_ 89
Rozwiązywanie innych problemów
Problemy z drukowaniem
Poniższa tabela przedstawia niektóre możliwe sytuacje oraz zalecane
rozwiązania. Należy postępować zgodnie z sugerowanymi rozwiązaniami,
aż problem zostanie usunięty. Jeżeli problem nie ustąpi, należy
skontaktować się z serwisem.
Stan
Urządzenie nie
drukuje.
Możliwa
przyczyna
Urządzenie nie jest
zasilane.
Sprawdź połączenia
przewodu zasilania.
Sprawdź, czy urządzenie
jest włączone; sprawdź
źródło zasilania.
Urządzenie nie jest
wybrane jako
urządzenie
domyślne.
Wybierz urządzenie jako
urządzenie domyślne w
systemie Windows.
Problemy z podawaniem papieru
Stan
Sugerowane rozwiązania
Papier zakleszcza
się podczas
drukowania.
Usuń zakleszczenie papieru. (Patrz „Usuwanie
zakleszczeń papieru” na stronie 83).
Papier skleja się.
•
•
•
•
Sprawdź maksymalną pojemność zasobnika.
(Patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 107).
Upewnij się, że użyto właściwego typu
papieru. (Patrz „Dane techniczne nośnika
druku” na stronie 107).
Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go
lub przekartkuj.
Wilgoć może powodować sklejanie się
niektórych typów papieru.
Arkusze papieru nie
są podawane ze
stosu.
W zasobniku mogą znajdować się różne typy
papieru. Załaduj do zasobnika papier jednego
typu, rozmiaru i o jednakowej gramaturze.
Papier nie jest
podawany do
urządzenia.
•
•
•
•
Papier nadal ulega
zakleszczeniu.
•
•
•
Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza
urządzenia.
Papier nie został prawidłowo załadowany.
Usuń papier z zasobnika i załaduj go
prawidłowo.
W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość
papieru. Wyjmij nadmiar papieru.
Papier jest za gruby. Używaj tylko papieru
zgodnego z wymaganiami technicznymi
danego urządzenia. (Patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 107).
W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość
papieru. Wyjmij nadmiar papieru. Jeśli
drukowanie odbywa się na materiałach
specjalnych, użyj zasobnika uniwersalnego.
Używany jest niewłaściwy typ papieru. Używaj
tylko papieru zgodnego z wymaganiami
technicznymi danego urządzenia. (Patrz
„Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 107).
Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się
resztki papieru. Otwórz pokrywę przednią i
wyjmij resztki papieru.
Folie sklejają się ze
sobą przy
wysuwaniu.
Używaj tylko folii przeznaczonych specjalnie do
drukarek laserowych. Arkusz folii należy
wyjmować zaraz po wysunięciu go z urządzenia.
Koperty
przekrzywiają się lub
nie są podawane
prawidłowo.
Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają
koperty po obu jej stronach.
Rozwiązywanie problemów_ 90
Sugerowane rozwiązania
Sprawdź następujące możliwości:
• Przednia pokrywa jest zamknięta. Zamknij pokrywę
przednią.
• Wystąpiło zakleszczenie papieru. Usuń
zakleszczenie papieru. (Patrz „Usuwanie
zakleszczeń papieru” na stronie 83).
• Nie załadowano papieru do podajnika. Załaduj
papier. (Patrz „Wkładanie papieru do zasobnika” na
stronie 53).
• Nie zainstalowano kasety z tonerem. Zainstaluj
kasetę z tonerem.
• Usuń arkusz ochronny z pasa transferowego
papieru. Patrz Skrócona instrukcja instalacji.
• Usuń taśmę zabezpieczającą z kasety z tonerem.
Patrz Skrócona instrukcja instalacji.
Jeśli wystąpił błąd systemowy, skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu.
Kabel łączący
urządzenie z
komputerem nie jest
podłączony
prawidłowo.
Odłącz kabel urządzenia i
podłącz go ponownie.
Kabel łączący
urządzenie z
komputerem jest
uszkodzony.
Jeśli to możliwe, podłącz kabel
do innego sprawnego
komputera i wykonaj wydruk.
Można także spróbować użyć
innego kabla urządzenia.
Ustawienia portu są
nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia drukarki w
systemie Windows, aby
określić, czy zadanie
drukowania zostało wysłane do
prawidłowego portu. Jeśli
komputer wyposażony jest w
więcej niż jeden port, upewnij
się, że urządzenie jest
podłączone do prawidłowego
portu.
Urządzenie może być
nieprawidłowo
skonfigurowane.
Sprawdź okno Preferencje
drukowania, aby się upewnić,
że wszystkie ustawienia są
prawidłowe. (Patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na
stronie 59)
Sterownik drukarki
został nieprawidłowo
zainstalowany.
Napraw oprogramowanie
urządzenia. (Patrz „Lokalna
instalacja sterownika” na
stronie 29).
Stan
Możliwa
przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Stan
Urządzenie nie
działa prawidłowo.
Sprawdź, czy urządzenie nie
wyświetla błędu
systemowego na
wyświetlaczu panelu
sterowania. Skontaktuj się z
serwisem.
Urządzenie
drukuje, ale tekst
jest niepoprawny,
zniekształcony
lub niepełny.
(Kontynuacja)
Urządzenie nie
drukuje.
Rozmiar
dokumentu jest zbyt
duży – brakuje
pamięci dyskowej
komputera, aby
umożliwić dostęp
do tego zadania
drukowania.
Zwolnij więcej przestrzeni na
dysku i wydrukuj dokument
ponownie.
Urządzenie
wybiera materiały
do drukowania z
niewłaściwego
źródła papieru.
Opcje papieru
wybrane w oknie
Preferencje
drukowania mogą
być nieprawidłowe.
Możliwa
przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Kabel urządzenia
jest nieprawidłowo
podłączony lub
uszkodzony.
Odłącz kabel urządzenia i
podłącz go ponownie.
Spróbuj wydrukować
dokument, który wcześniej
został już prawidłowo
wydrukowany. Jeśli to
możliwe, podłącz kabel i
urządzenie do innego
komputera i spróbuj
wydrukować zadanie, które
na pewno jest poprawne.
Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, wymień kabel
urządzenia.
W wielu aplikacjach źródło
papieru można wybrać w
karcie Papier w oknie
Preferencje drukowania.
Wybierz właściwe źródło
papieru. Patrz ekran
pomocy sterownika drukarki.
(Patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na
stronie 59)
Wybrano
niewłaściwy
sterownik drukarki.
Sprawdź menu wyboru
drukarki w aplikacji, aby się
upewnić, że wybrano
właściwe urządzenie.
Aplikacja działa
nieprawidłowo.
Spróbuj wydrukować
dokument z innej aplikacji.
System operacyjny
działa
nieprawidłowo.
Zamknij system Windows i
ponownie uruchom
komputer. Wyłącz i włącz
ponownie urządzenie.
W przypadku pracy
w środowisku
systemu DOS
ustawienie czcionki
urządzenia może
być nieprawidłowe.
Zmień ustawienie języka.
(Patrz „Zmiana ustawienia
czcionek” na stronie 51).
Kaseta z tonerem
jest uszkodzona lub
pusta.
W razie potrzeby wstrząśnij
kasetą z tonerem. W razie
konieczności wymień kasetę
z tonerem.
Plik może zawierać
puste strony.
Sprawdź, czy w pliku nie ma
pustych stron.
Niektóre elementy,
np. kontroler lub
płyta główna, są
uszkodzone.
Skontaktuj się z serwisem.
Niezgodność
między plikiem PDF
i produktami firmy
Acrobat.
Wydrukowanie pliku PDF
jako obrazu może umożliwić
tę czynność. Włącz Drukuj
jako obraz w opcjach
drukowania programu
Acrobat.
Wykonywanie
zadania
drukowania trwa
bardzo długo.
Zadanie może być
bardzo złożone.
Zmniejsz złożoność strony
lub zmień ustawienia jakości
wydruku.
Połowa strony
jest pusta.
Mogła zostać
wybrana
niewłaściwa
orientacja strony.
Zmień orientację strony w
aplikacji. Patrz ekran
pomocy sterownika drukarki.
Rzeczywisty
rozmiar papieru
oraz ustawienia
rozmiaru papieru
nie są zgodne.
Upewnij się, że rozmiar
papieru w ustawieniach
sterownika drukarki
odpowiada arkuszom
znajdującym się w
zasobniku. Upewnij się
także, czy rozmiar papieru w
ustawieniach sterownika
drukarki odpowiada
papierowi wybranemu w
ustawieniach używanej
aplikacji oprogramowania.
Strony są
drukowane, ale
są puste.
Urządzenie
niepoprawnie
drukuje plik PDF.
Brakuje
niektórych
elementów
graficznych,
tekstu lub
ilustracji.
Rozwiązywanie problemów_ 91
Drukowanie potrwa
dłużej w przypadku
drukowania pliku PDF
jako obrazu.
Możliwa
przyczyna
Stan
Sugerowane rozwiązania
Jakość druku
zdjęć nie jest
dobra. Obrazy nie
są wyraźne.
Rozdzielczość
zdjęcia jest bardzo
niska.
Zmniejsz rozmiar zdjęcia. Po
zwiększeniu rozmiaru w
aplikacji rozdzielczość
zostaje zmniejszona.
Przed
rozpoczęciem
drukowania
urządzenie
wydziela parę w
pobliżu
zasobnika
wyjściowego.
Używanie
wilgotnego papieru
może spowodować
powstawanie pary
podczas wydruku.
To nie stanowi problemu.
Kontynuuj drukowanie.
Drukarka nie
drukuje na
papierze o
nietypowym
formacie, jak
papier do druku
faktur.
Rzeczywisty
rozmiar papieru i
ustawiony rozmiar
papieru nie są
zgodne.
Przejdź do właściwości
drukarki i kliknij kartę
papieru. Określ poprawny
rozmiar papieru w opcjach
niestandardowych. (Patrz
„Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 59)
Problemy z jakością wydruków
Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany
nieprawidłowo, jakość wydruku może się pogorszyć. Poniższa tabela
zawiera informacje dotyczące usuwania problemu.
Stan
Zbyt jasny lub
wyblakły wydruk
•
•
•
•
Jeżeli na stronie występują pionowe, białe
pasma lub wyblakłe obszary, kończy się toner.
Można tymczasowo przedłużyć okres
eksploatacji kasety z tonerem. (Patrz
„Rozprowadzanie tonera” na stronie 81). Jeżeli
nie nastąpi poprawa jakości wydruku, wymień
kasetę z tonerem.
Papier może być niezgodny ze specyfikacjami,
np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
(Patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 107).
Jeśli cała strona jest jasna, ustawienie
rozdzielczości druku jest zbyt niskie lub
włączony jest tryb oszczędzania tonera. Ustaw
rozdzielczość wydruku i wyłącz tryb
oszczędzania tonera. Patrz ekran pomocy
sterownika drukarki.
Obecność wyblakłych powierzchni i plam
sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z
tonerem. (Patrz „Czyszczenie elementów
wewnętrznych” na stronie 78).
Powierzchnia modułu LSU wewnątrz
urządzenia może być zabrudzona. (Patrz
„Czyszczenie elementów wewnętrznych” na
stronie 78).
Sugerowane rozwiązania
Górna część
papieru jest
zadrukowywana
jaśniejszymi
kolorami niż
pozostała część
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego
typu papieru.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.
Przejdź do okna Preferencje drukowania,
kliknij kartę Papier i ustaw typ papieru na
Wtórny.
Plamy tonera
•
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Wyblakłe obszary
Sugerowane rozwiązania
•
Stan
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Białe plamy
Rozwiązywanie problemów_ 92
•
•
Papier może być niezgodny ze specyfikacjami,
np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
(Patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 107).
Wałek transferowy może być brudny. Wyczyść
wnętrze urządzenia. Skontaktuj się z serwisem.
Ścieżka papieru może wymagać
wyczyszczenia. Skontaktuj się z serwisem.
Jeśli w różnych miejscach na stronie występują
wyblakłe, zazwyczaj okrągłe obszary:
• Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy.
Spróbuj ponownie wydrukować zadanie.
• Zawartość wilgoci w papierze jest
nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy.
Użyj papieru innej marki. (Patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
• Zła partia papieru. Błędy w procesie
produkcyjnym mogą sprawić, że niektóre
obszary papieru nie wchłaniają tonera. Użyj
papieru innego typu lub innej marki.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.
Przejdź do okna Preferencje drukowania,
kliknij kartę Papier i ustaw typ na Gruby.
(Patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na
stronie 59)
• Jeżeli te czynności nie spowodują rozwiązania
problemu, skontaktuj się z serwisem.
Jeśli na stronie widoczne są białe plamy:
• Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są
przenoszone na części wewnętrzne
urządzenia, co powoduje zabrudzenie wałka
transferowego. Wyczyść wnętrze urządzenia.
(Patrz „Czyszczenie elementów
wewnętrznych” na stronie 78).
• Ścieżka papieru może wymagać
wyczyszczenia. (Patrz „Czyszczenie
elementów wewnętrznych” na stronie 78).
Stan
Pionowe linie na
wydruku
Kolorowe lub
czarne tło
Smugi tonera
Powtarzające się
pionowe pasy
Sugerowane rozwiązania
Stan
Jeśli na stronie występują pionowe smugi:
• Powierzchnia (część bębna) kasety z tonerem
wewnątrz urządzenia została prawdopodobnie
zarysowana. Wyjmij kasetę z tonerem i
zainstaluj nową. (Patrz „Wymiana kasety z
tonerem” na stronie 99).
Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi:
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz
urządzenia może być zabrudzona. (Patrz
„Czyszczenie elementów wewnętrznych” na
stronie 78).
Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży:
• Zmień papier na papier o mniejszej
gramaturze. (Patrz „Dane techniczne nośnika
druku” na stronie 107).
• Sprawdź warunki panujące w miejscu, w
którym ustawiono urządzenie: bardzo suche
(niska wilgotność) lub bardzo wilgotne
powietrze (wilgotność względna wyższa niż
80%) może powodować większe cieniowanie
tła.
• Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj
nową. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na
stronie 99).
Jeśli toner powoduje powstawanie smug na
stronie:
• Wyczyść wnętrze urządzenia. (Patrz
„Czyszczenie elementów wewnętrznych” na
stronie 78).
• Sprawdź typ i jakość papieru. (Patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
• Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj
nową. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na
stronie 99).
Jeśli na drukowanej stronie występują
powtarzające się pionowe ślady:
• Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Jeśli
wciąż występują te same problemy, wyjmij
kasetę z tonerem i zainstaluj nową. (Patrz
„Wymiana kasety z tonerem” na stronie 99).
• Na niektórych częściach urządzenia może
znajdować się toner. Jeśli wady występują na
tylnej części strony, problem zostanie
prawdopodobnie rozwiązany po
wydrukowaniu kilku następnych stron.
• Zespół utrwalający może być uszkodzony.
Skontaktuj się z serwisem.
Rozproszenie
tonera w tle
A
Sugerowane rozwiązania
Plamki w tle powstają z drobin tonera
rozprowadzonych w sposób przypadkowy na
drukowanej stronie.
• Papier może być zbyt wilgotny. Użyj papieru z
innej partii. Nie otwieraj opakowania papieru,
jeżeli nie jest to konieczne, aby papier nie
wchłonął zbyt wiele wilgoci.
• Jeśli rozproszenie tonera w tle pojawia się na
kopercie, zmień układ wydruku, aby uniknąć
drukowania w obszarach, które mają
nachodzące na siebie połączenia po drugiej
stronie. Drukowanie na połączeniach może
powodować problemy.
• Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię
drukowanej strony, dostosuj rozdzielczość
drukowania z poziomu aplikacji lub w oknie
Preferencje drukowania. (Patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 59)
Wokół
pogrubionych
znaków lub
obrazów widać
cząsteczki toneru.
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego
typu papieru.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.
Przejdź do okna Preferencje drukowania,
kliknij kartę Papier i ustaw typ papieru na
Wtórny.
Zniekształcone
znaki
•
•
Przekrzywienie
strony
•
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Cc
•
Rozwiązywanie problemów_ 93
•
Jeżeli litery są zniekształcone, a obrazy
niekompletne, używany papier może być zbyt
śliski. Spróbuj użyć innego papieru. (Patrz
„Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 107).
Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt
falowania, moduł skanera może wymagać
naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
Upewnij się, że papier został poprawnie
załadowany.
Sprawdź typ i jakość papieru. (Patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Upewnij się, że prowadnice nie obejmują stosu
arkuszy zbyt ciasno ani zbyt luźno.
Stan
Podwijanie się i
falowanie
Sugerowane rozwiązania
•
•
•
Stan
Upewnij się, że papier został poprawnie
załadowany.
Sprawdź typ i jakość papieru. Zwijanie się
papieru może być spowodowane wysoką
temperaturą i wilgotnością. (Patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj
także obrócić papier w zasobniku o 180°.
Wysypywanie się
tonera z kasety
Sugerowane rozwiązania
•
•
•
•
Marszczenie
papieru
•
•
•
Zabrudzenie
tylnych stron
wydruków
•
•
•
Strony
jednokolorowe lub
czarne
•
•
A
•
Upewnij się, że papier został poprawnie
załadowany.
Sprawdź typ i jakość papieru. (Patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj
także obrócić papier w zasobniku o 180°.
Sprawdź, czy toner nie wysypuje się z kasety.
Wyczyść wnętrze urządzenia. (Patrz
„Czyszczenie elementów wewnętrznych” na
stronie 78).
Wyczyść pas utrwalacza. (Patrz „Czyszczenie
pasa utrwalacza” na stronie 77).
Kaseta z tonerem jest prawie pusta.
Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo
zainstalowana. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż
ją ponownie.
Kaseta z tonerem może być uszkodzona.
Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
(Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na
stronie 99).
Urządzenie może wymagać naprawy.
Skontaktuj się z serwisem.
Niewypełnione
znaki
A
Poziome smugi
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Wyczyść wnętrze urządzenia. (Patrz
„Czyszczenie elementów wewnętrznych” na
stronie 78).
Sprawdź typ i jakość papieru. (Patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 107).
Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj
nową. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na
stronie 99).
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie
może wymagać naprawy. Skontaktuj się z
serwisem.
W częściach znaków występują białe plamy w
miejscach, gdzie powinny znajdować się
wypełnione powierzchnie:
• W przypadku folii przezroczystych użyj ich
innego typu. Ze względu na skład folii puste
wypełnienia niektórych znaków są zjawiskiem
normalnym.
• Druk może odbywać się na niewłaściwej
stronie papieru. Wyciągnij papier i odwróć go.
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami.
(Patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 107).
Jeśli wystąpią poziome równoległe czarne paski
lub smugi:
• Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo
zainstalowana. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż
ją ponownie.
• Kaseta z tonerem może być uszkodzona.
Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
(Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na
stronie 99).
• Jeśli problem występuje nadal, urządzenie
może wymagać naprawy. Skontaktuj się z
serwisem.
Podwinięcie
Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub
papier nie jest podawany do drukarki:
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj
także obrócić papier w zasobniku o 180°.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.
Przejdź do okna Preferencje drukowania,
kliknij kartę Papier i ustaw typ na Cienki.
(Patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na
stronie 59)
Nieznany obraz
pojawia się
wielokrotnie na
kilku arkuszach lub
toner wysypuje się,
wydruk jest zbyt
jasny bądź
występują
zabrudzenia.
Urządzenie jest prawdopodobnie używane na
wysokości co najmniej 1 000 m. Duża wysokość
może wpływać na jakość wydruku, skutkując np.
sypiącym się tonerem lub jasnymi obrazami.
Zmień ustawienie wysokości w urządzeniu na
prawidłowe. (Patrz „Ustawianie wysokości” na
stronie 49).
Rozwiązywanie problemów_ 94
Typowe problemy z językiem PostScript
Typowe problemy w systemie Windows
Następujące sytuacje dotyczą wyłącznie języka PS i mogą wystąpić w
przypadku używania kilku języków drukarki.
Problem
Nie można
wydrukować pliku
PostScript.
Możliwa
przyczyna
Sterownik
PostScript może nie
być prawidłowo
zainstalowany.
Rozwiązanie
•
•
•
Zainstaluj sterownik
języka PostScript.
(Patrz „Lokalna
instalacja sterownika”
na stronie 29).
Wydrukuj stronę
konfiguracyjną i
sprawdź, czy wersja
PS jest dostępna do
drukowania.
Jeżeli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z
pracownikiem serwisu.
W raporcie jest
drukowany
komunikat „Błąd
przekroczenia
limitu”.
Zadanie
drukowania było
zbyt złożone.
Może być konieczne
zmniejszenie złożoności
strony lub zainstalowanie
większej ilości pamięci.
(Patrz „Instalacja modułu
pamięci” na stronie 102).
Została
wydrukowana strona
błędu języka
PostScript.
Zadanie
drukowania może
nie być zadaniem
PostScript.
Upewnij się, że zadanie
drukowania jest
zadaniem używającym
języka PostScript.
Sprawdź, czy aplikacja
oczekiwała na wysłanie
do urządzenia
konfiguracji lub pliku
nagłówka PostScript.
W sterowniku nie
wybrano zasobnika
opcjonalnego.
Konfiguracja
sterownika drukarki
uniemożliwia
rozpoznanie
zasobnika
opcjonalnego.
Otwórz właściwości
sterownika PostScript,
wybierz kartę
Ustawienia urządzenia i
ustaw opcję zasobnika w
sekcji Opcje instalacji
na Zainstalowany.
Podczas drukowania
dokumentu na
komputerze
Macintosh w
programie Acrobat
Reader w wersji 6.0
lub nowszej kolory
drukowane są
nieprawidłowo.
Ustawienie
rozdzielczości w
sterowniku drukarki
nie odpowiada
ustawieniu
wybranemu w
programie Acrobat
Reader.
Upewnij się, że wybrane
ustawienie rozdzielczości
jest takie samo w
sterowniku drukarki i w
programie Acrobat
Reader.
Stan
Sugerowane rozwiązania
Podczas instalacji
pojawia się
komunikat „Plik w
użyciu”.
Zamknij wszystkie aplikacje. Usuń wszystkie
aplikacje z grupy Autostart drukarki, a następnie
uruchom system Windows ponownie. Ponownie
zainstaluj sterownik drukarki.
Wyświetlane są
komunikaty:
„Ogólny błąd
ochrony”, „Wyjątek
OE”, „Spool 32” lub
„Niedozwolona
operacja”.
Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie
system Windows i ponownie wydrukuj zadanie.
Pojawiają się
komunikaty:
„Drukowanie nie
powiodło się”,
„Przekroczony limit
czasu drukarki”.
Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone
podczas drukowania. Wystarczy zaczekać, aż
urządzenie zakończy drukowanie. Jeżeli
komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po
zakończeniu drukowania, należy sprawdzić
połączenie i/lub określić, czy wystąpił błąd.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Microsoft
Windows znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Microsoft
Windows, dostarczonym wraz z komputerem.
Rozwiązywanie problemów_ 95
Typowe problemy w systemie Linux
stan
Urządzenie nie
drukuje.
Sugerowane rozwiązania
•
•
•
Niektóre obrazy
kolorowe drukowane
są na czarno.
Niektóre obrazy
kolorowe drukowane
są w
nieoczekiwanych
kolorach.
stan
Sprawdź, czy w systemie zainstalowano
sterownik drukarki. Otwórz program Unified
Driver Configurator i przejdź do karty Printers
w oknie Printers configuration, aby
wyświetlić listę dostępnych drukarek.
Sprawdź, czy dane urządzenie znajduje się
na tej liście. Jeśli nie ma go tam, uruchom
kreatora Add new printer wizard w celu
skonfigurowania urządzenia.
Sprawdź, czy urządzenie jest uruchomiona.
Otwórz okno Printers configuration i
wybierz urządzenie z listy drukarek. Zapoznaj
się z opisem w panelu Selected printer. Jeśli
w obszarze stanu widoczny jest ciąg
„Stopped”, naciśnij przycisk Start. Powinno
to spowodować przywrócenie normalnej
pracy urządzenia. Stan „zatrzymano” może
być uaktywniony, gdy wystąpią problemy
podczas drukowania.
Sprawdź, czy aplikacja ma specjalną opcję
drukowania, np. „-oraw”. Jeśli w wierszu
poleceń wpisano parametr „-oraw”, skasuj go,
aby drukowanie przebiegało prawidłowo. W
aplikacji Gimp wybierz opcję „print” —>
„Setup printer” i edytuj parametr w wierszu
poleceń.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący
aż do GNU Ghostscript w wersji 7.05):
podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to
przestrzeń indeksowana, konwertowana
następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE.
Ponieważ w technologii PostScript przestrzeń
kolorów CIE stosowana jest w systemie Color
Matching System, należy uaktualnić Ghostscript
do wersji 7.06 lub nowszej. Najnowsze wersje
aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny
http://www.ghostscript.com.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący
aż do GNU Ghostscript w wersji 7.xx) –
podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to
przestrzeń indeksowana RGB, konwertowana
następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE.
Ponieważ w technologii PostScript w systemie
dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń
kolorów CIE, należy uaktualnić Ghostscript co
najmniej do wersji 8.xx lub nowszej. Najnowsze
wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z
witryny http://www.ghostscript.com.
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie
drukuje całych
stron; strony są
zadrukowane w
połowie.
To znany problem występujący w przypadku
korzystania z urządzeń kolorowych z wersjami
programu Ghostscript (8.51 lub wcześniejszymi)
w 64-bitowym środowisku Linux. Usterka jest
zgłoszona w witrynie bugs.ghostscript.com jako
Ghostscript Bug 688252. Problem został
rozwiązany w oprogramowaniu AFPL
Ghostscript w wersji 8.52 i nowszych. Aby
rozwiązać problem, pobierz oprogramowanie
AFPL Ghostscript z witryny http://
sourceforge.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj
je.
Podczas drukowania
dokumentu
występuje błąd
„Cannot open port
device file”.
Należy unikać zmiany parametrów zadania
drukowania (na przykład za pomocą interfejsu
użytkownika LPR), gdy zadanie drukowania jest
w toku. Znane wersje serwera CUPS (Common
Unix Printing System) przerywają zadanie
drukowania zawsze po zmianie opcji
drukowania, po czym drukowanie zadania jest
rozpoczynane ponownie. Ponieważ sterownik
Unified Linux Driver blokuje port w trakcie
drukowania, nagłe przerwanie jego pracy
powoduje, że port pozostaje zablokowany i nie
jest dostępny dla kolejnych zadań drukowania.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, spróbuj zwolnić port,
wybierając opcję Release port w oknie Port
configuration.
W przypadku
drukowania
dokumentu przez
sieć w systemie
SuSE 9.2, drukarka
nie rozpoczyna
drukowania.
W systemie CUPS (Common Unix Printing
System) w wersji rozpowszechnianej z
systemem SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21)
występuje problem dotyczący mechanizmu
drukowania IPP (Internet Printing Protocol).
Należy drukować za pomocą protokołu socket
zamiast ipp lub zainstalować nowszą wersję
systemu CUPS (Common Unix Printing System)
(cups-1.1.22 lub nowszą).
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux
znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux,
dostarczonym wraz z komputerem.
Rozwiązywanie problemów_ 96
Typowe problemy na komputerach Macintosh
stan
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie
niepoprawnie
drukuje pliki PDF.
Brakuje niektórych
elementów
graficznych, tekstu
lub ilustracji.
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może
umożliwić tę czynność. Włącz Drukuj jako
obraz w opcjach drukowania programu Acrobat.
Dokument został
wydrukowany, ale
zadanie drukowania
nie zostało usunięte
z bufora w systemie
Mac OS X 10.3.2.
Zaktualizuj system operacyjny Mac OS do
wersji MAC OS X 10.3.3 lub nowszej.
Niektóre litery nie są
normalnie
wyświetlane
podczas drukowania
okładki.
System Mac OS nie może utworzyć czcionki
podczas drukowania strony tytułowej. Litery
alfabetu angielskiego i cyfry wyświetlane są
prawidłowo na okładce.
Podczas drukowania
dokumentu na
komputerze
Macintosh w
programie Acrobat
Reader w wersji 6.0
lub nowszej kolory
drukowane są
nieprawidłowo.
Upewnij się, że wybrane ustawienie
rozdzielczości jest takie samo w sterowniku
urządzenia i w programie Acrobat Reader.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku
drukowania pliku PDF jako obrazu.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu
Macintosh znajduje się w podręczniku użytkownika systemu
Macintosh, dostarczonym wraz z komputerem.
Rozwiązywanie problemów_ 97
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
11.
Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do konserwacji dostępnych dla
urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jak kupić
Dostępne materiały eksploatacyjne
Dostępne akcesoria
Dostępne części do konserwacji
Wymiana kasety z tonerem
Wymiana pasa transferowego papieru
Dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży.
Aby uzyskać listę dostępnych akcesoriów, należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Jak kupić
Aby zamówić zatwierdzone przez firmę Samsung materiały eksploatacyjne,
akcesoria i części do konserwacji, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem handlowym firmy Samsung lub sprzedawcą w miejscu
zakupu drukarki. Możesz również odwiedzić witrynę www.samsung.com/
supplies, wybrać swój kraj/region i otrzymać informacje o serwisie
telefonicznym.
Gdy skończy się czas eksploatacji materiałów, dla urządzenia można
zamówić następujące typy materiałów eksploatacyjnych:
Standardowa
wydajnośća
kaseta z
tonerem
Średnia wydajność
Średnia ciągła
wydajność kasety:
7 000 standardowych
stron.
Nazwa części
CLT-C609S (błękitny)
CLT-M609S (amarantowy)
CLT-Y609S (żółty)
CLT-K609S (czarny)
Region Ab:
CLT-C6092S (błękitny)
CLT-M6092S
(amarantowy)
CLT-Y6092S (żółty)
CLT-K6092S (czarny)
Pas
transferowy
papieru
Około 50 000 stron
Wymiana kasety z tonerem. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na
stronie 99).
Czas eksploatacji kasety z tonerem może być różny w zależności od
opcji oraz trybu pracy.
Materiały eksploatacyjne, także kasety z tonerem, należy zakupić w
tym samym kraju, w którym kupiono urządzenie. W przeciwnym razie
materiały eksploatacyjne będą niezgodne z urządzeniem, ponieważ
konfiguracja różni się w zależności od kraju.
Dostępne akcesoria
Akcesoria mogą być kupione i zainstalowane w celu zwiększenia
wydajności i możliwości urządzenia.
Dostępne materiały eksploatacyjne
Typ
Środki ostrożności niezbędne podczas instalowania akcesoriów
Uaktywnianie dodatkowych akcesoriów we właściwościach drukarki
Rozbudowa modułu pamięci
Instalowanie karty sieci bezprzewodowej
Instalowanie dysku twardego
CLT-T508
a. Deklarowana wydajność podana jest zgodnie z normą ISO/IEC 19798.
Akcesoria
funkcja
Nazwa części
Moduł pamięci
Zwiększa pojemność pamięci
urządzenia.
ML-MEM170:
512 MB
Zasobnik
opcjonalny 2/3
W przypadku częstych
problemów z niedoborem
papieru można dołączyć do
dwóch dodatkowych
zasobników o pojemności 500
arkuszy. Dokumenty można
drukować na różnych
rozmiarach i typach nośników
druku w każdym z
zasobników.
CLP-S775A
Dysk twardy
Umożliwia rozszerzenie
możliwości drukarki i
drukowania.
ML-HDK425
Bezprzewodowa
sieć LAN w
standardzie IEEE
802.11 b/g/na
Umożliwia podłączenie
drukarki do sieci
bezprzewodowej.
ML-NWA65L
b. Region A: Albania, Austria, Belgia, Bośnia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 98
Akcesoria
Połączenie
równoległe
IEEE1284
funkcja
Umożliwia korzystanie z
różnych interfejsów.
•
•
•
Nazwa części
ML-PAR100
W przypadku
instalacji sterownika
drukarki z
połączeniem
równoległym
IEEE1284
urządzenie może nie
zostać wykryte i po
zainstalowaniu
sterownika drukarki
dostępne są tylko
podstawowe funkcje
drukowania.
Aby sprawdzić stan
urządzenia lub
wybrać ustawienia,
należy podłączyć
urządzenie do
komputera za
pomocą kabla USB
lub sieci.
W przypadku
korzystania z
połączenia
równoległego IEEE
1284 nie można
używać kabla USB.
Części
Zestaw
przeciwpyłowy
Średnia wydajnośća
Około 100 000 stron
a. Zależy od używanego systemu operacyjnego, wydajności komputera,
oprogramowania, metody połączenia, typu nośników, rozmiarów
nośników oraz złożoności zadania.
Aby zakupić części do konserwacji, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie.
Wymiana części do konserwacji może być przeprowadzana tylko przez
autoryzowany serwis, przedstawiciela lub sprzedawcę, od którego
zakupiono urządzenie. Gwarancja nie obejmuje wymiany żadnych części
eksploatacyjnych po upłynięciu okresu ich eksploatacji.
Wymiana kasety z tonerem
Urządzenie używa czterech kolorów i ma osobne kasety drukujące dla
każdego z nich: żółty (Y), amarantowy (M), błękitny (C) i czarny (B).
• Dioda LED stanu i komunikat dotyczący toneru na wyświetlaczu
wskazują, kiedy należy wymienić poszczególne kasety drukujące.
Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. Należy sprawdzić rodzaj
kasety z tonerem dla danego urządzenia. (Patrz „Dostępne materiały
eksploatacyjne” na stronie 98).
1. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.
a. W niektórych krajach karty bezprzewodowej sieci LAN mogą być
niedostępne. Należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym
firmy Samsung lub sprzedawcą drukarki.
Dostępne części do konserwacji
Aby uniknąć problemów z jakością wydruku i podawaniem papieru
wynikających ze zużycia części oraz w celu utrzymania najwyższej
sprawności urządzenia, po wydrukowaniu określonej poniżej liczby stron lub
po upłynięciu okresu eksploatacji należy wymieniać następujące części.
Części
Średnia wydajnośća
Zespół utrwalający
Około 100 000 stron
Wałek pobierający
(FCF)
B4, około 100 000 stron
Wałek pobierający
(MP)
Około 100 000 stron
Wałek pobierający
(SCF)
Około 200 000 stron
Przedni (SCF)
Około 200 000 stron
Tylny (FCF)
B4, około 100 000 stron
Cierny (MP)
Około 100 000 stron
Tylny (SCF)
Około 100 000 stron
•
•
•
Nie należy dotykać rękami oraz innym materiałem zielonej
powierzchni, bębna OPC lub przedniej części kasety
drukującej. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć
uchwytów znajdujących się po obu stronach kaset.
Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania procesu instalacji, niezależnie od
powodu, należy zamknąć pokrywę przednią.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 99
2. Naciśnij zieloną dźwignię zwalniającą, aby zwolnić pas transferowy
papieru. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyciągnij pas z
urządzenia.
4. Wyjmij nową kasetę z tonerem z opakowania.
3. Chwyć za uchwyty na pustej kasecie toneru i pociągnij, aby wyciągnąć
ją z drukarki.
6. Umieść kasetę drukującą na płaskiej powierzchni, jak pokazano na
rysunku, i zdejmij papierowe opakowanie, usuwając taśmę.
•
W celu otwarcia opakowania kasety z tonerem nie należy
używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek. Może to
spowodować uszkodzenie powierzchni kasety z tonerem.
• Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kasety z
tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż kilka
minut. W razie potrzeby należy osłonić ją kartką papieru.
5. Powoli potrząśnij kasetą pięć lub sześć razy, aby równomiernie
rozprowadzić toner wewnątrz kasety. Zapewni to maksymalną liczbę
kopii na kasetę.
Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i
wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje
utrwalenie toneru na tkaninie.
Nie należy dotykać zielonej powierzchni, bębna OPC kasety z
tonerem. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, użyj rączki.
Przy otwieraniu przedniej pokrywy należy uważać, aby nie dotknąć
spodniej części panelu sterowania (dolnej części zespołu
utrwalającego). Temperatura zespołu utrwalającego może być
wysoka i spowodować oparzenia.
7. Upewnij się, ze kolor na kasecie drukującej zgadza się z oznaczeniem
szczeliny koloru, a następnie wsuń nową kasetę do drukarki. Włóż
kasetę, aż znajdzie się we właściwym miejscu.
8. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyrównaj pas z
gniazdami po wewnętrznej stronie pokrywy przedniej.
Podczas pracy wewnątrz urządzenia przy otwartej przedniej
pokrywie należy najpierw usunąć pas transferowy papieru. W
czasie pracy pas transferowy papieru mógłby ulec zabrudzeniu.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 100
9. Opuść pas transferowy, aż znajdzie się na swoim miejscu, równolegle
do pokrywy przedniej.
10. Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie
zamknięta.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Wymiana pasa transferowego papieru
Po zakończeniu okresu eksploatacji pasa transferowego papieru należy go
wymienić.
• Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący pasa
transferowego informujący o konieczności wymiany.
2. Naciśnij zieloną dźwignię zwalniającą, aby zwolnić pas transferowy
papieru. Trzymając uchwyt pasa transferowego papieru, wyciągnij pas z
urządzenia.
3. Wyjmij nowy pas transferowy papieru z opakowania.
4. Usuń papier pokrywający pas transferowy papieru.
•
W celu otwarcia opakowania pasa transferowego papieru nie
należy używać ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni pasa.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
5. Trzymając uchwyt nowego pasa transferowego papieru, wyrównaj pas z
gniazdami po wewnętrznej stronie pokrywy przedniej.
Na długość okresu eksploatacji pasa transferowego papieru ma wpływ
środowisko eksploatacji, częstotliwość drukowania, typy i rozmiary
nośników.
1. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.
•
•
•
Nie należy dotykać rękami oraz innym materiałem zielonej
powierzchni, bębna OPC lub przedniej części kasety
drukującej. Aby uniknąć dotykania tego obszaru, należy użyć
uchwytów znajdujących się po obu stronach kaset.
Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni pasa
transferowego papieru.
W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka
minut bęben OPC będzie narażony na działanie światła.
Spowoduje to uszkodzenie bębna OPC. W przypadku
konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu
instalacji należy zamknąć pokrywę przednią.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 101
6. Opuść pas transferowy, aż znajdzie się na swoim miejscu, równolegle
do pokrywy przedniej.
7. Zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.
Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta,
urządzenie nie będzie działać.
Środki ostrożności niezbędne podczas
instalowania akcesoriów
•
•
•
Należy odłączyć kabel zasilania.
Nigdy nie należy zdejmować pokrywy płyty sterowania, gdy włączone
jest zasilanie.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze
odłączać przewód zasilania podczas instalacji lub dezinstalacji
DOWOLNYCH akcesoriów wewnętrznych lub zewnętrznych.
Należy rozładować ładunki elektrostatyczne.
Płyta sterowania i akcesoria wewnętrzne (karta sieciowa lub moduł
pamięci) są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Przed instalacją lub
dezinstalacją jakichkolwiek akcesoriów wewnętrznych należy
rozładować ładunki elektrostatyczne z ciała, dotykając metalowego
przedmiotu, takiego jak metalowa płyta tylna dowolnego urządzenia
podłączonego do uziemionego źródła zasilania. Jeśli przed
zakończeniem instalacji użytkownik przemieszczał się, należy ponownie
rozładować ładunki elektrostatyczne.
Uaktywnianie dodatkowych akcesoriów we właściwościach sterownika
PS.
Po instalacji akcesoriów, takich jak zasobnik opcjonalny, użytkownicy
sterownika PS muszą przeprowadzić dodatkowe ustawienie. Przejdź do
właściwości drukarki PS i aktywuj dodatkowe akcesoria.
Uaktywnianie dodatkowych akcesoriów we
właściwościach drukarki
Po zainstalowaniu dodatkowych akcesoriów, aby można ich było używać,
należy je wybrać we właściwościach drukarki w sterowniku drukarki.
1. Zainstaluj sterownik. (Patrz „Lokalna instalacja sterownika” na stronie 29
lub „Instalowanie sterownika urządzenia podłączonego do sieci
przewodowej” na stronie 34).
2. W systemie Windows 2000 wybierz kolejno pozycje Ustawienia >
Drukarki.
• W systemie Windows XP/2003 wybierz polecenie Drukarki i faksy.
• W przypadku systemu Windows 2008/Vista wybierz kolejno opcje
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
• W przypadku systemu Windows 7 wybierz kolejno opcje Panel
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki.
• W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
3. W systemie Windows 2000, XP, 2003, 2008 lub Vista kliknij dwukrotnie
urządzenie.
W systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 prawym przyciskiem
myszy kliknij ikonę drukarki > menu kontekstowe > Zobacz, co jest
drukowane.
4. Wybierz sterownik urządzenia i kliknij go prawym przyciskiem myszy,
aby otworzyć menu Właściwości.
5. We właściwościach sterownika drukarki wybierz opcję Opcje
urządzenia.
6. Ustaw potrzebne opcje we właściwościach sterownika drukarki.
7. Kliknij przycisk OK.
Rozbudowa modułu pamięci
Urządzenie wyposażone jest w moduł pamięci DIMM (dual in-line memory
module). Gniazdo modułu pamięci służy do instalacji dodatkowej pamięci.
(Patrz „Dostępne akcesoria” na stronie 98).
Instalacja modułu pamięci
1. Wyłącz urządzenie i odłącz od niego wszystkie kable.
2. Otwórz pokrywę płyty sterowania. Odkręć śrubę, a następnie podnieś
nieco pokrywę i pociągnij ją w prawo.
W przypadku instalowania akcesoriów znajdująca się we wnętrzu
urządzenia bateria jest elementem wymienianym przez serwis. Nie
wolno jej wymieniać samodzielnie.
W przypadku zainstalowania niewłaściwego typu baterii istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z
instrukcją.
3. Wyjmij nowy moduł pamięci z plastikowej torebki.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 102
4. Trzymając moduł pamięci DIMM za krawędzie, wyrównaj go z gniazdem
i nachyl pod kątem 30 stopni. Upewnij się, że wycięcia w module pasują
do rowków gniazda.
Przedstawione na powyższej ilustracji wycięcia i rowki mogą nie
odpowiadać tym, które znajdują się na rzeczywistym module
pamięci i jego gnieździe.
5. Ostrożnie wciśnij moduł pamięci do gniazda aż do usłyszenia
„kliknięcia”.
Zbyt mocne dociskanie modułu pamięci może spowodować jego
uszkodzenie. Jeżeli moduł pamięci nie daje się włożyć poprawnie
do gniazda, należy ostrożnie wykonać procedurę ponownie.
3. Zdejmij zaślepkę urządzenia przy użyciu mocnego, podłużnego
narzędzia, na przykład śrubokręta.
4. Wyjmij nową kartę sieci bezprzewodowej z plastikowej torebki.
5. Dopasuj kartę interfejsu sieci bezprzewodowej do prowadnicy i dopasuj
złącze karty do złącza na płycie sterującej. Wciśnij kartę do złącza do
chwili jej całkowitego wsunięcia i zabezpieczenia.
6. Załóż pokrywę płyty sterującej i zamocuj ją śrubą.
1 Złącze karty sieci
bezprzewodowej
2 Karta sieci
bezprzewodowej
3 Prowadnica karty
interfejsu sieci
bezprzewodowej
6. Załóż pokrywę płyty sterującej i zamocuj ją śrubą.
7. Podłącz ponownie kabel zasilania i kabel urządzenia. Włącz urządzenie.
Instalowanie karty sieci bezprzewodowej
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy umożliwiający używanie
drukarki w sieci. Można również kupić kartę sieci bezprzewodowej w celu
umożliwienia korzystania z drukarki w środowiskach sieci
bezprzewodowych.
Dla opcjonalnej karty interfejsu sieci bezprzewodowej są podane informacje
do zamówienia. (Patrz „Dostępne akcesoria” na stronie 98).
Instalowanie karty sieci bezprzewodowej
7. Podłącz ponownie kabel zasilania i kabel urządzenia. Włącz urządzenie.
8. Skonfiguruj środowisko sieci bezprzewodowej. (Patrz „Konfiguracja sieci
bezprzewodowej” na stronie 39)
1. Wyłącz urządzenie i odłącz od niego wszystkie kable.
2. Otwórz pokrywę płyty sterowania. Odkręć śrubę, a następnie podnieś
nieco pokrywę i pociągnij ją w prawo.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 103
Instalowanie dysku twardego
Zainstalowanie dysku twardego umożliwia wysłanie danych z komputera do
kolejki wydruku na dysku twardym drukarki. Zmniejsza to obciążenie
komputera. Można korzystać z różnych funkcji drukowania, takich jak
zapisanie zadania na dysku twardym, sprawdzenie zadania i drukowanie
dokumentów prywatnych.
Informacje o zamawianiu dotyczą opcjonalnego dysku twardego. (Patrz
„Dostępne akcesoria” na stronie 98).
Drukowanie przy użyciu opcjonalnego dysku
twardego
Po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego można korzystać z
takich zaawansowanych funkcji drukowania jak zapisywanie lub
buforowanie zadania drukowania na dysku twardym, sprawdzanie
zadania i określanie drukowania zadania prywatnego w oknie
właściwości drukarki.
Po zapisaniu plików na dysku twardym można łatwo wydrukować lub
usunąć zapisane pliki za pomocą panelu sterowania drukarki.
Instalowanie dysku twardego
Zapisywanie zadania
1. Wyłącz urządzenie i odłącz od niego wszystkie kable.
2. Otwórz pokrywę płyty sterowania. Odkręć śrubę, a następnie podnieś
nieco pokrywę i pociągnij ją w prawo.
Zadania można zapisać na zainstalowanym dysku twardym.
1. Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
2. Wybierz polecenie Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno
Drukuj.
3. Wybierz urządzenie z listy Wybieranie drukarki.
4. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
5. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie przycisk Ustawienia
zadania.
6. Na liście rozwijanej wybierz odpowiedni tryb drukowania.
(Patrz „Korzystanie z pomocy” na stronie 65).
7. Wprowadź nazwę użytkownika i nazwę pliku.
8. Klikaj przycisk OK do momentu wyświetlenia okna Drukuj.
9. Kliknij przycisk OK lub Drukuj, aby rozpocząć drukowanie.
3. Wyjmij nowy dysk twardy z plastikowej torebki.
4. Wyrównaj złącze dysku twardego ze złączem na płycie sterowania.
Dociśnij dysk twardy, aż zostanie zablokowany w odpowiednim miejscu.
Drukowanie lub usuwanie zapisanego zadania
Istnieje możliwość drukowania i usuwania zadań aktualnie zapisanych
na dysku twardym.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Zarządzanie
zadaniami i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj przycisk strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję
Zapisane zadanie, i naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj przycisk strzałki w górę/w dół w celu podświetlenia
odpowiedniej nazwy użytkownika i pliku, a następnie naciśnij
przycisk OK.
5. Przykręć śruby dostarczone z nowym dyskiem twardym.
6. Podłącz ponownie kabel zasilania i kabel urządzenia. Włącz urządzenie.
7. Należy aktywować dodany dysk twardy we właściwościach sterownika.
(Patrz „Uaktywnianie dodatkowych akcesoriów we właściwościach
drukarki” na stronie 102).
Jeśli dla pliku określono poufne zadanie drukowania,
wprowadź prawidłowe 4-cyfrowe hasło.
Strzałki w górę/w dół umożliwiają wprowadzanie cyfr, a strzałki
w lewo/w prawo poruszanie się pomiędzy cyframi. Po
zakończeniu wprowadzania hasła naciśnij przycisk OK.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła
wyświetlony zostanie komunikat Nieprawidlowe haslo.
Ponownie wprowadź prawidłowe hasło.
5. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić odpowiednie
ustawienie, po czym naciśnij przycisk OK.
• Drukuj: Możesz wydrukować zapisane zadanie.
• Usuń: Możesz usunąć zapisane zadanie.
6. Po wyświetleniu napisu Tak naciśnij przycisk OK.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 104
Kontrolowanie kolejki aktywnych zadań
Wszystkie zadania drukowania oczekujące na wydrukowanie
wymienione są na liście kolejki aktywnych zadań w kolejności wysłania
ich na drukarkę. Można usunąć zadanie z kolejki przed wydrukowaniem
lub przesunąć je do przodu, aby zostało wydrukowane wcześniej.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Zarządzanie
zadaniami i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Zadanie
aktywne i naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj przycisk strzałki w górę/w dół w celu podświetlenia
odpowiedniej nazwy użytkownika i pliku, a następnie naciśnij
przycisk OK.
Jeśli dla pliku określono poufne zadanie drukowania,
wprowadź prawidłowe 4-cyfrowe hasło.
Strzałki w górę/w dół umożliwiają wprowadzanie cyfr, a strzałki
w lewo/w prawo poruszanie się pomiędzy cyframi. Po
zakończeniu wprowadzania hasła naciśnij przycisk OK.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła
wyświetlony zostanie komunikat Nieprawidlowe haslo.
Ponownie wprowadź prawidłowe hasło.
5. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić odpowiednie
ustawienie, po czym naciśnij przycisk OK.
• Anuluj: Możesz usunąć plik z kolejki.
• Promuj: Można wybrać zadanie oczekujące w kolejce
aktywnych zadań i zmienić kolejność wydruku, aby można je było
wydrukować szybciej.
• Zwolnij: Zaplanowane zadanie drukowania można wydrukować
natychmiast. W takim przypadku bieżące zadanie drukowania
zostanie zatrzymane i rozpocznie się drukowanie wybranego
zadania. Ta funkcja jest dostępna, gdy zadanie jest zaplanowane
do późniejszego wydrukowania.
Opcja Zwolnij jest wyświetlana jedynie w przypadku
wybrania opcji Harmonogram drukowania dla zadania
drukowania.
6. Po wyświetleniu napisu Tak naciśnij przycisk OK.
Plik formularza/nakładki
Nakładka to obrazy przechowywane na dysku twardym drukarki w formie pliku
(w specjalnym formacie), które można wydrukować w formie warstw na
dowolnym dokumencie.
Tworzenie nowych plików nakładek
1. Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, które mają zostać
użyte w nowym pliku nakładki.
2. Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz okno Preferencje
drukowania. (Patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 59)
3. Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Zaawansowane.
4. W oknie Zaawansowane opcje wydruku zaznacz opcję Zapisz jako
formularz nakładki.
5. Kliknij przycisk Szukaj.
6. W polu Nazwa pliku Wprowadź nazwę pliku o długości maksymalnie ośmiu
znaków. Wybierz ścieżkę docelową i kliknij przycisk Zapisz.
7. Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
8. Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie. Kliknij przycisk
Tak, aby zapisać plik.
Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na dysku
twardym komputera.
W przypadku kliknięcia przycisku Nie urządzenie wydrukuje formularz
bez zapisywania go.
9. Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie. Kliknij przycisk
Tak, aby zapisać plik.
Rozmiar pliku nakładki musi odpowiadać rozmiarowi dokumentu
drukowanego z nakładką.
Reguła pliku
Można ustawić regułę dla plików, zgodnie z którą nazwa pliku
generowana jest przed wykonaniem zadania z dysku twardego. Jeśli w
pamięci dysku twardego znajduje się plik o nazwie identycznej z nazwą
nowego pliku, można zmienić nazwę pliku lub nadpisać plik.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Zarządzanie
zadaniami i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Zasady pliku i
naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić odpowiednie
ustawienie, po czym naciśnij przycisk OK.
• Zmień nazwę : Jeśli w pamięci dysku twardego znajduje się plik
o nazwie identycznej z nazwą wprowadzoną dla nowego pliku,
plik zostanie zapisany pod inną, automatycznie zaprogramowaną
nazwą.
• Zastąpić? : Można skonfigurować urządzenie tak, aby
informacje o poprzednich zadaniach były usuwane z dysku
twardego wraz z przyrostem nowych informacji o zadaniach.
5. Naciśnij przycisk OK.
Usuwanie pozostałych danych obrazów
Opcja ImageOverwrite stanowi zabezpieczenie dla klientów, którzy
obawiają się niepowołanego dostępu oraz duplikacji dokumentów
sklasyfikowanych lub prywatnych.
1. Naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
2. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Zarządzanie
zadaniami i naciśnij przycisk OK.
3. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić opcję Nadpisanie obrazu i
naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj strzałki w górę/w dół, aby podświetlić odpowiednie ustawienie, po
czym naciśnij przycisk OK.
• Automatycznie . Wszystkie pozostałe dane obrazów z urządzenia
zostaną usunięte natychmiast po przetworzeniu każdego zadania.
• Ręcznie . Ta opcja umożliwia usunięcie przez administratora na
żądanie wszystkich danych prawdziwych obrazów pozostałych na dysku
twardym. Wszystkie istniejące zadania zostaną usunięte niezależnie od
ich stanu, a wszystkie procesy przesyłania zadań zostaną zablokowane
na czas nadpisywania.
5. Naciskaj przycisk strzałki w górę/w dół, aby przejść do opcji Włączone lub
Wyłączone dla ustawienia Automatycznie.
Naciskaj przycisk strzałki w górę/w dół, aby przejść do opcji Włączony lub
Wyłącz dla ustawienia Ręcznie.
Jeśli wybrano opcję włączenia ustawienia Ręcznie, uruchomienie
funkcji nadpisywania będzie wymagało potwierdzenia. Naciskaj
przycisk strzałki w górę/w dół, aby wybrać opcję Tak lub Nie. Jeśli
wybrana zostanie opcja Tak, Ręcznie nadpisywanie rozpocznie się
zaraz po wybraniu opcji Tak. Jeśli wybrana zostanie opcja Nie, ta
funkcja zostanie włączona.
6. Naciśnij przycisk OK.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria_ 105
Dane techniczne
Ten rozdział zawiera informacje na temat danych technicznych urządzenia i jego różnych funkcji.
Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:
•
•
Ogólne dane techniczne
Dane techniczne nośnika druku
Ogólne dane techniczne
Wartości specyfikacji podane poniżej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje na temat ewentualnych zmian znajdują się na
stronie www.samsung.com/printer.
Elementy
Opis
Wymiary
Szerokość x Długość x Wysokość
446 × 481 × 464 mm
bez zasobnika opcjonalnego
Ciężar
Urządzenie razem z materiałami
eksploatacyjnymi
30,4 kg
Poziom hałasua
Tryb gotowości
35 dB(A)
Tryb druku
54 dB(A)
Działanie
od 10 do 32,5 °C
Przechowywanie (w opakowaniu)
od -20 do 40 °C
Działanie
od 20 do 80% wilgotności względnej
Przechowywanie (w opakowaniu)
od 0 do 95% wilgotności względnej
Modele 110 V
AC 110–127 V
Modele 220 V
AC 220–240 V
Przeciętny tryb pracy
poniżej 750 Wh
Tryb gotowości
poniżej 60 Wh
Tryb oszczędzania energii
poniżej 8 Wh
Tryb wyłączania
poniżej 1 Wh
Moduł
ML-NWA65L
Temperatura
Wilgotność
b
Zasilanie
Zużycie energii
c
Sieć bezprzewodowa
a. Poziom ciśnienia akustycznego, ISO 7779. Testowana konfiguracja: podstawowa instalacja urządzenia, papier A4, drukowanie jednostronne.
b. Informacje na temat właściwego napięcia (V), częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego (A) urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej.
c. Urządzenie opcjonalne
Dane techniczne_ 106
Dane techniczne nośnika druku
Typ
Rozmiar
waga nośnika drukua/Pojemnośćb
Wymiary
zasobnik 1/zasobniki opcjonalne
Papier zwykły
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Statement
140 x 216 mm
A6
105 x 148 mm
Koperta Monarch
98 x 191 mm
Koperta No. 10
105 x 241 mm
Koperta DL
110 x 220 mm
Koperta C5
162 x 229 mm
Koperta C6
114 x 162 mm
Koperta No. 9
98 x 225 mm
Koperta rozmiaru
6 3/4
92 x 165 mm
Cienki papier
Patrz sekcja
dotycząca papieru
zwykłego
Gruby papier
Koperta
Zasobnik uniwersalny
Od 66 do 90 g/m2
• 500 arkuszy papieru o
gramaturze 80 g/m2
Od 66 do 90 g/m2
• 100 arkuszy papieru o
gramaturze 80 g/m2
Od 66 do 90 g/m2
• 250 arkuszy papieru o
gramaturze 80 g/m2
Od 66 do 90 g/m2
• 50 arkuszy papieru o
gramaturze 80 g/m2
Niedostępne dla zasobnika 1/
zasobników opcjonalnych.
Niedostępne dla zasobnika 1/
zasobników opcjonalnych.
Od 75 do 90 g/m2
• 10 arkuszy
Patrz sekcja dotycząca papieru
zwykłego
Od 60 do 65 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 500 arkuszy
Od 60 do 65 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 100 arkuszy
Patrz sekcja
dotycząca papieru
zwykłego
Patrz sekcja dotycząca papieru
zwykłego
Od 91 do 105 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 350 arkuszy
Od 91 do 105 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 40 arkuszy
Grubszy papier
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 106 do 120 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 350 arkuszy
Od 106 do 120 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 40 arkuszy
Bardzo gruby
Patrz sekcja
dotycząca papieru
zwykłego
Patrz sekcja dotycząca papieru
zwykłego
Od 121 do 163 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 100 arkuszy
Od 121 do 163 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 10 arkuszy
Dane techniczne_ 107
Typ
Rozmiar
waga nośnika drukua/Pojemnośćb
Wymiary
zasobnik 1/zasobniki opcjonalne
Folia
przezroczysta
Patrz sekcja
dotycząca papieru
zwykłego
Patrz sekcja dotycząca papieru
zwykłego
Etykietyc
Patrz sekcja
dotycząca papieru
zwykłego
Patrz sekcja dotycząca papieru
zwykłego
Od 120 do 150 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 10 arkuszy
Brystol
A6
105 x 148 mm
Od 171 do 220 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 1 arkusz
Rozmiar minimalny (niestandardowy)
76 x 127 mm
Rozmiar maksymalny
(niestandardowy)
216 x 356 mm
Niedostępne dla zasobnika 1/
zasobników opcjonalnych.
Zasobnik uniwersalny
Od 138 do 146 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 10 arkuszy
Od 60 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)
a. Jeśli gramatura nośnika druku przekracza 163 g/m2, papier należy ładować do zasobnika uniwersalnego po jednym arkuszu.
b. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu.
c. Gładkość: od 100 do 250 (Sheffield)
Dane techniczne_ 108
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
Contact SAMSUNG worldwide_ 109
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local
charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions
and Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
INDIA
3030 8282
1800 3000 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 110
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network
Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal
tariff.
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 111
Glosariusz
W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu
omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do
drukowania, a także terminy stosowane w tym podręczniku
użytkownika.
operacyjnego. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z
puli adresów. Protokół BOOTP umożliwia „komputerom bezdyskowym”
uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu
operacyjnego.
802.11
CCD
802.11 to zbiór standardów dotyczących komunikacji w
bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), opracowany przez IEEE LAN/
MAN Standards Committee (IEEE 802).
Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający
wykonywanie zadań skanowania. Mechanizm blokowania modułu CCD
jest używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas
przenoszenia urządzenia.
802.11b/g/n
Tryb 802.11b/g/n jest obsługiwany przez ten sam sprzęt i korzysta z
pasma 2,4 GHz. Tryb 802.11b obsługuje przepustowość do 11 Mb/s, a
tryb 802.11n przepustowość do 150 Mb/s. Praca urządzeń 802.11b/g/n
może w pewnych przypadkach być zakłócana przez kuchenki
mikrofalowe, telefony bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth.
Sortowanie
Sortowanie to proces drukowania zadania kopiowania wielu
dokumentów w zestawach. Kiedy wybrana jest opcja sortowania,
urządzenie drukuje cały zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych
kopii.
Punkt dostępu
Panel sterowania
Punkt dostępowy (AP) lub bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP) to
urządzenie sprzęgające urządzenia komunikacji bezprzewodowej w
lokalną sieć bezprzewodową (WLAN). Działa jako centralny nadajnik i
odbiornik radiowych sygnałów WLAN.
Panel sterowania to płaski, zwykle pionowo zorientowany obszar, na
którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i
monitorowanie. Panel sterowania znajduje się zazwyczaj w przedniej
części urządzenia.
ADF
Pokrycie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to moduł skanowania, który
automatycznie podaje arkusz papieru oryginału, tak że urządzenie może
natychmiast zeskanować pewną jego część.
Termin z dziedziny technologii druku, określający stopień zużycia toneru
w czasie drukowania. Na przykład pokrycie 5% oznacza, że strona
papieru A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. Jeżeli więc na
dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość
tekstu, pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie
tak duże jak pokrycie.
AppleTalk
AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę
Apple, Inc. dla sieci komputerowych. Był dołączony do oryginalnego
komputera Macintosh (1984). Obecnie firma Apple zastępuje go
protokołem sieciowym TCP/IP.
CSV
Głębia bitowa
Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów
używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy
bitowej. Im większa głębia barwy, tym szerszy zakres odrębnych barw.
W miarę zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w
praktyce zbyt duża dla mapy kolorów. Kolor 1-bitowy jest powszechnie
nazywany monochromatycznym lub czarno-białym.
BMP
Format grafiki bitmapowej, używany wewnętrznie w podsystemie grafiki
(GDI) systemu Microsoft Windows, powszechnie używany jako prosty
format plików graficznych na tej platformie.
Wartości oddzielane przecinkami (CSV). Format plików CSV jest
używany do wymiany danych między różnymi aplikacjami. Ten format
plików, używany w programie Microsoft Excel, stał się faktycznym
standardem w branży, nawet w przypadku platform innych niż firmy
Microsoft.
DADF
Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to
moduł skanowania, który automatycznie podaje i odwraca arkusz
oryginału, tak że obie strony mogą zostać zeskanowane.
Domyślny
Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych
urządzeniach, a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu.
BOOTP
DHCP
Protokół BOOTP. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w
celu automatycznego przydzielenia adresu IP. Zazwyczaj odbywa się to
w trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół
sieciowy klient-serwer. Serwer DHCP udostępnia parametry
konfiguracyjne specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego
Glosariusz_ 112
zazwyczaj informacji wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia
się do sieci IP. Oprócz tego protokół DHCP zapewnia mechanizm
przydzielania adresów IP hostom klienta.
cykl eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc liczący 20 dni
roboczych, drukarka ma drukowanie ograniczone do 2400 stron
dziennie.
DIMM
ECM
Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka
drukowana przechowująca pamięć. Moduł DIMM przechowuje w
urządzeniu wszystkie dane, takie jak dane drukowania lub dane
odebranego faksu.
Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji
dostępny w faksach i modemach klasy 1. Automatycznie wykrywa i
naprawia błędy podczas transmisji danych faksu, powodowane przez
zakłócenia na linii telefonicznej.
DLNA
Emulacja
Standard opracowany przez organizację DLNA (Digital Living Network
Alliance) umożliwia urządzeniom podłączonym do sieci domowej
przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci.
Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na
osiągnięcie takich samych wyników, jakie osiąga inne urządzenie.
Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie, w wyniku
czego drugi system działa tak jak pierwszy. Emulacja polega na
dokładnym kopiowaniu zewnętrznych działań systemu, natomiast
symulacja dotyczy symulowania działania danego modelu systemu,
często z uwzględnieniem jego operacji wewnętrznych.
DMPr
Drukarka DMPr (drukarka mediów cyfrowych) to urządzenie
umożliwiające drukowania w domowej sieci DLNA. Drukarka DMPr
drukuje stronę, łącząc obrazy za pomocą szablonu XHTML (Extensible
HyperText Markup Language).
Ethernet
Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący
informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych
w sieciach, na przykład w Internecie.
Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla
sieci lokalnych (LAN). Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy
fizycznej oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC/łącza danych
modelu OSI. Ethernet jest przeważnie standaryzowany jako IEEE 802.3.
Jest to najszerzej rozpowszechniona technologia LAN, znajdująca się w
użyciu od lat 90. aż do dzisiaj.
Drukarka igłowa
EtherTalk
DNS
Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą
przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk, przy
uderzaniu nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w
maszynie do pisania).
DPI
Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka, za pomocą której
opisywana jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu.
Zwykle im wyższa wartość DPI, tym wyższa rozdzielczość, więcej
szczegółów widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku.
Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci
komputerowych. Był dołączony do oryginalnego komputera Macintosh
(1984). Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/
IP.
FDI
Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz
urządzenia, która pozwala na użytkowanie innych urządzeń, takich jak
urządzenie na monety lub czytnik kart. Urządzenia tego typu
umożliwiają wprowadzenie opłat za drukowanie za pomocą danego
urządzenia.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring to usługa firm
telekomunikacyjnych, która umożliwia użytkownikowi używanie jednej
linii telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów.
FTP
Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany
protokół do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/
IP (na przykład internet lub intranet).
Drukowanie dwustronne
Mechanizm, który automatycznie odwraca arkusz papieru, aby
urządzenie mogło drukować na obu stronach papieru (lub skanować z
obu stron). Drukarka wyposażona w moduł druku dwustronnego może
drukować na dwóch stronach arkusza podczas jednej operacji
drukowania.
Zespół utrwalający
Część drukarki laserowej utrwalająca toner na powierzchni nośnika
druku. Składa się z wałka termicznego i wałka dociskowego. Po
naniesieniu toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obróbkę
cieplną i ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze; z tego
powodu papier po opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły.
Cykl eksploatacyjny
Cykl eksploatacyjny to liczba stron, których wydrukowanie w ciągu
miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. Do drukarki odnoszą się
ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji, takie jak liczba
wydrukowanych w ciągu roku stron. Okres eksploatacji oznacza średnią
liczbę wydruków, zwykle podczas okresu gwarancji. Jeśli na przykład
Brama
Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią
komputerową i linią telefoniczną. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć
umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci.
Glosariusz_ 113
Skala szarości
IPX/SPX
Odcienie szarości, odpowiadające jasnym i ciemnym częściom
dokumentu, stosowane w przypadku przekształcania obrazu
kolorowego na obraz w skali szarości; poszczególnym kolorom
odpowiadają różne odcienie koloru szarego.
IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/
Sequenced Packet Exchange. Jest to protokół sieciowy używany w
systemach operacyjnych Novell NetWare. Oba protokoły, IPX i SPX,
zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. Protokół
IPX przypomina protokół IP, a SPX — protokół TCP. IPX/SPX był
początkowo projektowany dla sieci lokalnych (LAN); jest niezwykle
wydajny w takich zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest
zwykle znacznie większa od wydajności protokołu TCP/IP).
Półtony
Obraz, na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w
ilości punktów. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje
duża liczba punktów, podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje
mniejsza liczba punktów.
HDD
Dysk twardy (HDD) to urządzenie do trwałego zapisu danych,
przechowujące dane zakodowane cyfrowo na szybko obracających się
płytach o magnetycznych powierzchniach.
IEEE
Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to
międzynarodowa, profesjonalna organizacja typu non-profit, zajmująca
się rozwojem technologii związanych z elektrycznością.
IEEE 1284
Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut
IEEE. Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu
kabla równoległego podłączanego do urządzania peryferyjnego (na
przykład drukarki).
ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa
instytucja ustanawiająca standardy, złożona z przedstawicieli instytucji
narodowych. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i
handlu.
ITU-T
ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową
organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji
międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych. Do jego
podstawowych zadań należy standaryzacja, przydział pasm radiowych
oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu
umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Litera T ze
skrótu ITU-T oznacza telekomunikację.
Arkusz ITU-T Nr 1
Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T
dla transmisji dokumentów faksowych.
Intranet
JBIG
Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP, połączenia
sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu
bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji
lub umożliwiania im brania udziału w operacjach. Czasami ten termin
dotyczy tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny
sieciowej.
JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji
obrazów, zapewniający brak utraty dokładności i jakości, opracowany na
potrzeby kompresji obrazów binarnych, szczególnie faksów. Może być
używany również w przypadku innych obrazów.
Adres IP lub nazwa hosta
Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez
urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci
korzystającej ze standardu IP.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej
wykorzystywana w przypadku obrazów fotograficznych standardowa
metoda kompresji stratnej. Jest to format używany do przechowywania i
przesyłania zdjęć w sieci WWW.
LDAP
IPM
Jednostka obr./min (IPM) służy do określania szybkości drukarki.
Szybkość w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy, jakie
drukarka może wydrukować w ciągu minuty.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy
służący do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych
działających zgodnie z protokołem TCP/IP.
LED
IPP
Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół
zarówno drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania,
rozmiarami nośników, rozdzielczością itd. Protokołu IPP można używać
lokalnie lub przez internet, łącząc się z wieloma drukarkami. Obsługuje
on także funkcje kontroli dostępu, uwierzytelniania oraz szyfrowania,
jest więc znacznie bardziej przydatny i bezpieczny od starszych
rozwiązań z zakresu drukowania.
Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe
informujące o stanie urządzenia.
Adres MAC
Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator
przypisany do karty sieciowej. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy
identyfikator, zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków
pogrupowanych w pary (np. 00-00-0c-34-11-4e). Adres ten jest zwykle
Glosariusz_ 114
OSI
zakodowany na karcie sieciowej przez producenta. Umożliwia
lokalizowanie przez routery urządzeń w dużych sieciach.
OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany
przez organizację ISO (International Organization for Standardization).
Model OSI to standardowa, modularna wizja budowy sieci, w której
wymagany zbiór złożonych funkcji jest podzielony na łatwe do
zarządzania, niezależne i funkcjonalne warstwy. Poszczególne warstwy,
od górnej do dolnej: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa
sesji, warstwa transportowa, warstwa sieciowa, warstwa łącza danych,
warstwa fizyczna.
MFP
Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące
funkcjonalność drukarki, kopiarki, faksu, skanera itd.
MH
MH (Modified Huffman) to metoda kompresji rekomendowana przez
ITU-T T.4, polegająca na zmniejszaniu ilości danych, które mają być
przesłane jako obrazy pomiędzy urządzeniami faksującymi. MH to
schemat kodowania długości serii, wykorzystujący książkę kodów,
zoptymalizowany pod kątem efektywnego kompresowania białych
obszarów. Ponieważ większość faksów składa się głównie z białego tła,
metoda ta skraca czas transmisji w przypadku większości faksów.
MMR
MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana
przez ITU-T T.6.
Modem
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna
automatyczna centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa.
PCL
PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL),
opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki, który stał się
standardem branżowym. Opracowany dla wczesnych drukarek
atramentowych, język PCL został wydany w różnych wersjach dla
drukarek termicznych, igłowych i drukarek laserowych.
PDF
Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu
zakodowania informacji cyfrowych, a także do demodulacji takiego
sygnału w celu odkodowania przesłanych informacji.
PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku,
opracowany przez firmę Adobe Systems, umożliwiający wyświetlanie
dwuwymiarowych dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i
rozdzielczości.
MR
MR (Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4. W metodzie MR pierwsza zeskanowana linia jest dekodowana za
pomocą metody MH. Druga linia jest porównywana z pierwszą. Ustalone
różnice są kodowane i przesyłane.
NetWare
Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell, Inc.
Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej
do uruchamiania różnych usług na komputerze PC, a protokoły sieciowe
były oparte na archetypowym stosie Xerox XNS. Obecnie NetWare
obsługuje zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX.
PostScript
Język PS (PostScript) to język opisu strony i język programowania,
używany głównie w zastosowaniach elektronicznych i DTP. Jest
wykorzystywany przez interpreter do wygenerowania obrazu.
Printer Driver
Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z
komputera do drukarki.
Nośnik druku
Nośnik, taki jak papier, koperty, etykiety i przezrocza, który może być
używany w drukarkach, skanerach, faksach i kopiarkach.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą
wiązki laserowej, emitowanej z drukarki laserowej, wirtualny obraz do
wydrukowania; zwykle jest koloru zielonego lub rdzawego, o
cylindrycznym kształcie.
Zespół obrazowania wyposażony w bęben powoduje powolne zużycie
powierzchni bębna na skutek kontaktu ze szczotką wywoływacza,
mechanizmem czyszczącym oraz papierem i wymaga odpowiednio
częstej wymiany.
Oryginał
Pierwszy egzemplarz, na przykład dokumentu, fotografii lub tekstu itd.,
który jest kopiowany, reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia
kolejnych egzemplarzy. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej
rzeczy.
PPM
PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania
drukarki, oznaczającą ilość stron, które drukarka jest w stanie
wydrukować w ciągu minuty.
Plik PRN
Interfejs sterownika urządzenia, umożliwiający oprogramowaniu
współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych
systemowych wywołań wejścia/wyjścia, co upraszcza wykonywanie
wielu zadań.
Protokół
Konwencja lub standard sterujący bądź uaktywniający połączenie,
komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi
sieci.
Glosariusz_ 115
PS
Patrz PostScript.
wysłanych stron. Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym
zadaniu lub tylko po transmisjach zakończonych niepowodzeniem.
PSTN
TIFF
PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana
sieć telefoniczna, która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj
poddana routingowi przez centralę telefoniczną.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) to protokół
służący do zdalnego uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.
RADIUS umożliwia centralne zarządzanie danymi uwierzytelniającymi,
np. nazwami użytkowników i hasłami. Do celów zarządzania dostępem
do sieci wykorzystywana jest koncepcja AAA (uwierzytelnianie,
autoryzacja, rozliczanie).
TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej
rozdzielczości. TIFF opisuje dane obrazów, które zazwyczaj pochodzą
ze skanera. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe
definiujące charakterystykę obrazu dołączone do pliku. Ten elastyczny i
niezależny od platformy format może być używany dla obrazów
utworzonych przez różne aplikacje do przetwarzania obrazu.
Kaseta z tonerem
Rozdzielczość
Rodzaj pojemnika z tonerem używanego w urządzeniu takim jak
drukarka. Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i
zdjęcia, wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach.
Toner może być utrwalany przez połączenie ciepła i ciśnienia
pochodzących z utrwalacza, co umożliwia wiązanie go z włóknami
papieru.
Ostrość obrazu, mierzona w punktach na cale (DPI). Im wyższy
parametr dpi, tym większa rozdzielczość.
TWAIN
SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do
udostępniania plików, drukarek, portów szeregowych oraz różnych
typów komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. Zapewnia również
uwierzytelniony mechanizm komunikacji międzyprocesowej.
Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. W przypadku
korzystania zarówno ze skanera, jak i programu zgodnego ze
standardem TWAIN, można zainicjować proces skanowania
bezpośrednio z programu. Jest to interfejs API przechwytywania
obrazów dla systemów operacyjnych Microsoft Windows i Apple
Macintosh.
SMTP
Ścieżka UNC
SMB
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania
wiadomości e-mail w Internecie. SMTP to względnie prosty, oparty na
tekście protokół, w którym określony zostaje jeden lub większa liczba
odbiorców, a następnie przesyłany jest tekst wiadomości. Jest to
protokół typu klient-serwer, w którym klient przesyła wiadomość e-mail
na serwer.
SSID
Identyfikator Service Set Identifier (SSID) to nazwa bezprzewodowej
sieci lokalnej (WLAN). Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w sieci
WLAN używają do wzajemnej komunikacji tego samego SSID. W
przypadku identyfikatorów SSID ważna jest wielkość liter, natomiast
długość identyfikatora nie może przekraczać 32 znaków.
Subnet Mask
Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym, aby
ustalić, która część adresu jest adresem sieciowym, a która adresem
hosta.
UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na
uzyskanie dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i
innych produktach firmy Microsoft. Format ścieżki UNC:
\\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog>
URL
URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i
zasobów w sieci Internet. Pierwsza część adresu zawiera informację o
protokole, który ma zostać użyty, druga określa adres IP lub nazwę
domeny, w której zlokalizowano zasoby.
USB
USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i
urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB
Implementers Forum, Inc. W odróżnieniu od portów równoległych porty
USB są zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do
pojedynczego komputera wielu urządzeń peryferyjnych.
Znak wodny
TCP/IP
Protokół kontroli transmisji (TCP) i protokół IP to zbiór protokołów
komunikacyjnych, implementujących stos protokołów, z którego
korzysta sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych.
TCR
Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły
każdej transmisji, takie jak stan zadania, wynik transmisji i liczba
Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze, który wydaje
się jaśniejszy, kiedy jest oglądany pod światło. Pierwsze znaki wodne
wprowadzono w Bolonii we Włoszech w 1282 roku; używane były przez
wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów, a także na znaczkach
pocztowych, pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu
utrudnienia sfałszowania.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół szyfrowania określony w
standardzie IEEE 802.11, zapewniający taki sam poziom
Glosariusz_ 116
bezpieczeństwa jak w kablowej sieci LAN. WEP zapewnia
bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie danych przesyłanych radiowo.
Dzięki temu są one chronione podczas przekazywania ich z jednego
punktu do innego.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów, która
została oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows
XP. W tych systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z
użyciem skanera zgodnego z architekturą WIA.
WPA
Wi-Fi Protected Access (WPA) to standard szyfrowania służący do
zabezpieczania komputerowych sieci bezprzewodowych (Wi-Fi),
opracowany w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa
zapewnianego przez protokół WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) to specjalny tryb WPA, przeznaczony
dla małych biur i użytkowników domowych. Klucz udostępniony lub
hasło są konfigurowane w bezprzewodowych punkcie dostępowych
(WAP) i w dowolnym laptopie bezprzewodowym lub urządzeniu
biurkowym. W celu zwiększenia bezpieczeństwa protokół WPA-PSK
generuje unikalny klucz dla każdej sesji nawiązywanej pomiędzy
klientem bezprzewodowym oraz powiązanym punktem dostępowym.
WPS
Standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) służy do konfiguracji
bezprzewodowej sieci domowej. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy
obsługuje standard WPS, połączenie sieci bezprzewodowej można
łatwo skonfigurować bez korzystania z komputera.
XPS
XPS (XML Paper Specification) to opracowana przez firmę Microsoft
specyfikacja języka opisu strony (PDL) i nowego formatu dokumentu,
przynosząca korzyści w przypadku dokumentów przenośnych i
elektronicznych. Jest to specyfikacja na bazie języka XML,
wykorzystująca nową procedurę print path i wektorowy format
dokumentów, niezależny od urządzenia.
Glosariusz_ 117
Indeks
A
akcesoria
Bezprzewodowa sieć LAN w standardzie
IEEE 80211bg 98
dostępne akcesoria 98
dysk twardy 98
moduł pamięci 98
zamawianie 98
zasobnik opcjonalny 98
B
zmiana domyślnych ustawień drukowania
60
sieć bezprzewodowa 103
uaktywnianie dodatkowych akcesoriów
we właściwościach drukarki 102
drukowanie dokumentu
Linux 65
Macintosh 65
UNIX 66
drukowanie nakładki
K
kaseta z tonerem
inna niż firmy Samsung i ponowne
napełnianie 80
instrukcja obsługi 80
przechowywanie 80
rozprowadzanie tonera 81
szacowany czas eksploatacji 80
drukowanie 63
tworzenie 63
usuwanie 63
drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
bezpieczeństwo
informacje 7
symbole 7
Macintosh 65
dysk twardy
instalowanie dysku twardego 104
bezprzewodowa
instalowanie 39
kabel USB 39
komputer 39
panel sterowania 39
Tryb Adhoc 39
Tryb Infrastruktura 39
komunikat o błędzie 87
konfiguracja urządzenia
stan urządzenia 67
F
konwencja 19
funkcje 21
korzystanie z pomocy 60, 65
dostarczane oprogramowanie 27
funkcje oszczędzania energii 50
funkcje urządzenia 67
L
Linux
C
G
części do konserwacji 99
glosariusz 112
dostarczane oprogramowanie 28
drukowanie 65
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci 37
instalacja sterownika przy podłączonym
kablu USB 30
korzystanie z programu SetIP 34
typowe problemy w systemie Linux 96
unified driver configurator 74
właściwości drukarki 66
wymagania systemowe 29
czyszczenie
na zewnątrz 77
wewnątrz 78
czyszczenie pasa utrwalacza 77
czyszczenie urządzenia 77
I
informacja
oprogramowanie 27
urządzenie 67
informacje o panelu sterowania
D
Drukowanie 59
drukowanie
drukowanie do pliku 61
drukowanie dokumentu
Windows 59
drukowanie na obydwu stronach papieru
Macintosh 65
drukowanie wielu stron na pojedynczym
arkuszu papieru
Macintosh 65
korzystanie z Narzędzia do drukowanie
bezpośredniego 64
Linux 65
Macintosh 65
UNIX 66
dioda LED stanu 26
przycisk menu 26
przycisk Stop 26
informacje o urządzeniu 67
Ł
ładowanie
papier w zasobniku 1 zasobnikach
opcjonalnych 53
papier w zasobniku uniwersalnym 54
informacje prawne 12
instalacja sterownika
kabel USB 29
installing accessories
activating the added accessories in printer
properties 102
instalowanie akcesoriów
dysk twardy 104
niezbędne środki ostrożności 102
rozbudowa modułu pamięci 102
Indeks_ 118
M
Macintosh
dostarczane oprogramowanie 28
drukowanie 65
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci 37
instalacja sterownika przy podłączonym
kablu USB 30
korzystanie z programu SetIP 33
typowe problemy na komputerach
Macintosh 97
wymagania systemowe 28
problemy
materiały eksploatacyjne
dostępne materiały eksploatacyjne 98
monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych 77
szacowany czas eksploatacji kasety z
tonerem 80
wymiana kasety z tonerem 99
wymiana pasa transferowego papieru 101
zamawianie 98
menu panelu sterowania
emulacja 69
grafika 68
informacja 67
kolor 70
konfiguracja systemu 68
papier 68
sieć 70
zarządzanie zadaniami 70
unifled linux driver configurator 74
problemy z jakością wydruków 92
problemy z podawaniem papieru 90
rozwiązywanie problemów 81
usługa SyncThru Web Service
informacje ogólne 71
program SetIP 33, 45
ustawianie czcionki 51
program Smart Panel
ustawianie daty i godziny 49
ustawianie czcionki 51
przegląd urządzenia
przegląd panelu sterowania 25
widok z przodu 23
widok z tyłu 24
przenoszenie urządzenia 80
ustawianie limitu czasu zadania 50
ustawianie rozdzielczości drukowania
Linux 65
ustawianie wysokości 49
ustawienia na karcie Ogólne 67
ustawienia papieru 50, 58
R
ustawienie ulubione drukowania 60
raporty
informacje o urządzeniu 67, 69
uzyskiwanie dostępu do menu 67
rozwiązywanie problemów 81
W
N
S
Windows
narzędzie do drukowania bezpośredniego
Stan drukarki
dostarczane oprogramowanie 27
drukowanie 59
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci 34
korzystanie z programu SetIP 33, 45
typowe problemy w systemie Windows 95
wymagania systemowe 28
informacje ogólne 73
64
nośnik druku
brystolpapier rozmiaru niestandardowego
57
etykiety 56
koperta 55
nośniki specjalne 55
papier błyszczący 57
papier firmowy 57
papier fotograficzny 57
przezrocza 56
wybieranie domyślnego zasobnika
papieru
na panelu sterowania 50
w komputerze 50
zalecenia 52
service contact numbers 109
sieć
instalacja sterownika
Linux 37
Macintosh 37
UNIX 38
Windows 34
konfiguracja protokołu IPv6 47
korzystanie z sieci przewodowej 33
program SetIP 33, 34, 45
środowisko instalacji 32
wprowadzenie do programów sieciowych
32
sieć bezprzewodowa
instalowanie karty sieci bezprzewodowej
103
kabel sieciowy 45
O
oszczędzanie energii
korzystanie z trybu oszczędzania energii
50
P
specyfikacje papieru 107
U
instalacja modułu pamięci 102
papier nośniki specjalne 55
postscript
typowe problemy z językiem postscript 95
preferencje drukarki
Linux 66
wspornika wyjściowego 58
wybieranie
rozmiaru zasobnika 50
wymiana kasety z tonerem 99
wyświetlacz LCD
zmiana języka wyświetlacza 49
Z
zakleszczenie
usuwanie papieru 83
wskazówki dotyczące unikania
zakleszczeń papieru 82
zasobnik
UNIX
pamięć
włączanie urządzenia 26
dostarczane oprogramowanie 28
drukowanie 66
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci 38
Unix
wymagania systemowe 29
umieszczanie urządzenia
odstępy 27
dostosowywanie szerokości i długości 52
ustawianie rozmiaru i typu papieru 50, 58
wkładanie do zasobnika uniwersalnego 54
zmiana rozmiaru zasobnika 52
zasobnik uniwersalny
ładowanie 54
wskazówki dotyczące korzystania 54
zmiana trybu zegara 49
znak wodny
edycja 62
Indeks_ 119
tworzenie 62
usuwanie 62
Indeks_ 120
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement