Samsung B813J, B1013J Owner's manual

Samsung B813J, B1013J Owner's manual

B1515-00213-PL 2004.2.23 10:20 AM 페이지1

W PRZYPADKU KONIECZNOÊCI

WEZWANIA SERWISU

-JeÊli zdarzy si´ uszkodzenie urzàdzenia, nie wahaj si´ wezwaç pomoc serwisowà podajàc swoje dane, adres zamieszkania i numer telefonu.

Code No.: DC68-00213C

Polish

B1515-00213-PL 2004.2.23 10:20 AM 페이지2

Pralka automatyczna

Instrukcja obs∏ugi

B1515J B1513J

B1415J B1413J

B1315J B1313J

B1215J B1213J

B1115J B1113J

B1015J B1013J

B915J B913J

B815J B813J

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 2

Instrukcje bezpieczeƒstwa

Sk∏adamy gratulacje z okazji dokonania zakupu pralki firmy Samsung. Niniejsza Instrukcja

Obs∏ugi zawiera wartoÊciowe informacje na temat instalacji, u˝ywania i utrzymania urzàdzenia. Prosimy o dok∏adne przeczytanie instrukcji aby móc w pe∏ni wykorzystaç funkcje pralki i cieszyç si´ jej pracà przez wiele nast´pnych lat.

Zanim rozpoczniesz u˝ywanie urzàdzenia

Opakowanie mo˝e byç niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materia∏y opakowania

(plastikowe torby, styropian, etc.) umieÊç w bezpiecznym miejscu poza zasi´giem dzieci.

Urzàdzenie jest zaprojektowane wy∏àcznie do u˝ytku w warunkach domowych.

Upewnij si´, ˝e pod∏àczenie zasilania i wody zosta∏o wykonane przez wykwalifikowanego pracownika technicznego, wed∏ug zaleceƒ w instrukcji obs∏ugi.

(Patrz rozdzia∏ „Instalacja pralki" na stronie 2) i lokalnych regulacji bezpieczeƒstwa.

Wszystkie cz´Êci opakowania i Êruby transportowe muszà byç usuni´te przed rozpocz´ciem u˝ywania pralki. (Patrz „Usuwanie Êrub transportowych" na stronie 3).

Przed rozpocz´ciem prania nale˝y przeprowadziç pe∏ny cykl prania w pralce bez za∏adowania prania. Patrz „Pierwsze pranie" na stronie 9.

Instrukcje bezpieczeƒstwa

Przed czyszczeniem czy zabiegami utrzymania, od∏àcz przewód zasilania od gniazda elektrycznego lub wy∏àcz pralk´ za pomocà przycisku W∏àczanie/wy∏àczanie.

Upewnij si´, ˝e kieszenie ubraƒ przeznaczonych do prania sà puste.

Twarde, ostre przedmioty, jak monety, agrafki, gwoêdzie, Êruby, lub kamienie mogà spowodowaç zniszczenie urzàdzenia.

Zawsze wy∏àcz urzàdzenie i zakr´ç kran z wodà po u˝yciu.

Przed otwarciem drzwiczek, sprawdê czy ze Êrodka zosta∏a odprowadzona woda. Nie otwieraj drzwiczek gdy widzisz wewnàtrz wod´.

Zwierz´ta domowe i ma∏e dzieci mogà si´ dostaç do urzàdzenia. Sprawdzaj pralk´ przed ka˝dym u˝yciem.

Szklana cz´Êç drzwiczek pralki mo˝e si´ bardzo mocno nagrzewaç w trakcie prania. Nie dopuszczaj dzieci do pralki w trakcie jej pracy.

Nie podejmuj prób samodzielnego naprawiania urzàdzenia. Naprawy dokonywane przez niewykwalifikowane osoby mogà spowodowaç zranienie i/lub koniecznoÊç powa˝nych napraw urzàdzenia.

Je˝eli wtyczka przewodu zasilania zostanie uszkodzona, musi zostaç wymieniona przez producenta lub agenta serwisu lub innà wykwalifikowanà osob´ dla unikni´cia ryzyka.

Pralka powinna byç serwisowana wy∏àcznie w autoryzowanym punkcie serwisowym, i powinno si´ u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci wymiennych.

● ZACHOWAJ POWY¯SZE INSTRUKCJE

Spis treÊci

Instrukcje bezpieczeƒstwa

----------------------------------

wn´trze ok∏adki

Instalacja pralki

--------------------------------------------------------------------------

2

Rozpakowanie pralki--------------------------------------------------------------------2

Widok ogólny pralki ---------------------------------------------------------------------2

Wybór miejsca ustawienia pralki -------------------------------------------------- 3

Regulacja nóg poziomujàcych ------------------------------------------------------3

Usuwanie blokad transportowych -------------------------------------------------3

Pod∏àczanie w´˝a dostarczajàcego wod´ --------------------------------------- 3

Umiejscowienie w´˝a odprowadzajàcego wod´ ------------------------------- 4

Pod∏àczanie zasilania pralki --------------------------------------------------------5

Wykonanie prania

----------------------------------------------------------------------

6

Widok panelu sterowania ----------------------------------------------------------- 6

Pierwsze pranie -------------------------------------------------------------------------9

Dozowanie Êrodka pioràcego --------------------------------------------------------9

Pranie ubraƒ z u˝yciem Fuzzy Logic --------------------------------------------10

Wybór opcji prania---------------------------------------------------------------------11

R´czne ustawianie prania ----------------------------------------------------------12

U˝ywanie startu opóênionego --------------------------------------------------- 12

Tajniki i wskazówki na temat prania ---------------------------------------------13

Utrzymywanie pralki

----------------------------------------------------------------

14

Odprowadzanie wody z pralki w sytuacjach awaryjnych --------------------14

Naprawa zamarzni´tej pralki -------------------------------------------------------14

Czyszczenie obudowy pralki ------------------------------------------------------14

Czyszczenie szuflady i niszy dozownika detergentu ----------------------- 14

Czyszczenie filtra na odpadki ----------------------------------------------------- 15

Czyszczenie filtra w w´˝u -----------------------------------------------------------15

Rozwiàzywanie problemów

-----------------------------------------------------

16

Problemy i rozwiàzania -------------------------------------------------------------16

Zrozumienie wskazaƒ b∏´dów -----------------------------------------------------16

Lista programów

---------------------------------------------------------------------

17

Dodatek

------------------------------------------------------------------------------------

19

Lista symboli fabrycznych tkanin ------------------------------------------------ 19

Ostrze˝enia dotyczàce elektrycznoÊci ----------------------------------------- 19

Ochrona Êrodowiska ----------------------------------------------------------------- 20

Deklaracja zgodnoÊci --------------------------------------------------------------- 20

Dane techniczne ---------------------------------------------------------------------- 20

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

1

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 2

Instalacja pralki

Rozpakowanie pralki

Rozpakuj swojà pralk´ i sprawdê jej stan szukajàc ew. uszkodzeƒ powsta∏ych w trakcie transportu. Upewnij si´ równie˝, ˝e otrzyma∏eÊ wszystkie akcesoria pokazane na rysunku poni˝ej. Je˝eli pralka zosta∏a uszkodzona podczas transportu lub nie otrzyma∏eÊ wszystkich akcesoriów, natychmiast skontaktuj si´ z dealerem firmy Samsung.

Widok ogólny pralki

Blat roboczy

Panel sterowania

Szuflada dozujàca

Êrodki pioràce

Drzwiczki

Os∏ona podstawy

Nogi z regulacjà wysokoÊci

B1515J

B1415J

B1315J

B1215J

B1115J

B1015J

B915J

B815J

Filtr na odpadki

Otwieranie drzwiczek

Rura odprowadzania awaryjnego wody

Wà˝ odp∏ywu

Klucz

Wà˝ doprowadzajàcy zimnà wod´

Prowadnica w´˝a

Wtyczka

*(Opcja) Wà˝ doprowadzajàcy goràcà wod´

ZaÊlepki otworów do blokad transportowych

2

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Instalacja pralki

Wybór miejsca ustawienia pralki

Przed instalacjà pralki wybierz miejsce wed∏ug poni˝szych uwag:

Twarda, pozioma powierzchnia (je˝eli nie jest pozioma, patrz „Regulacja wysokoÊci nóg", poni˝ej)

Z dala od bezpoÊredniej operacji s∏onecznej

Odpowiednia wentylacja

Temperatura otoczenia nigdy poni˝ej 0°C

Z dala od êróde∏ goràca jak w´giel czy gaz

Upewnij si´, ˝e pralka nie jest ustawiona na przewodzie zasilania.

Otwory wentylacyjne nie mogà byç zas∏oni´te przez wyk∏adzin´ je˝eli na takim pod∏o˝u pralka zosta∏a ustawiona.

Regulacja nóg poziomujàcych

Je˝eli pod∏oga jest nierówna, wyreguluj wysokoÊç nóg (nie wsuwaj kawa∏ków drewna czy innych przedmiotów pod nogi pralki):

1. R´cznie wykr´ç Êrub´ nogi na ˝àdanà wysokoÊç.

2. Dokr´ç blokad´ wysokoÊci u˝ywajàc klucza do∏àczonego z wyposa˝eniem pralki.

Postaw pralk´ na solidnej, p∏askiej powierzchni.

Je˝eli umieÊcisz pralk´ na nierównej lub mi´kkiej powierzchni, mo˝e to spowodowaç wibracje i ha∏asy w czasie pracy.(Dozwolone jest tylko pochylenie 1 stopnia.)

Usuwanie blokad transportowych

Przed u˝yciem pralki nale˝y usunàç pi´ç blokad transportowych z tylnej Êciany urzàdzenia.

Aby je usunàç nale˝y:

1. Odkr´ciç je przed wyj´ciem za pomocà dostarczonego klucza.

2. Chwyciç za g∏ówk´ Êruby i wyciàgnàç jà z szerokiej cz´Êci otworu.

Powtórz dla ka˝dej blokady.

3. ZaÊlepiç otwory dostarczonymi, plastikowymi zaÊlepkami.

4. Zachowaç blokady do u˝ycia w przysz∏oÊci.

Pod∏àczanie w´˝a dostarczajàcego wod´ (Opcja)

1. Wyjmij adapter z w´˝a dostarczajàcego wod´.

c

4. Pod∏àcz wà˝ do adaptera. Pociàgnij w dó∏ cz´Êç (c) w´˝a dostarczajàcego wod´. Przy od∏àczaniu cz´Êci (c) s∏ychaç b´dzie 'klikni´cie' roz∏àczenia adaptera z w´˝em.

2. Najpierw, za pomocà Êrubokr´ta typu „+", wykr´ç cztery Êruby adaptera. Nast´pnie cz´Êç (b) adaptera dokr´ç w kierunku pokazanym strza∏kà do uzyskania odst´pu 5mm.

3. Po∏àcz adapter w´˝a z kranem, silnie dokr´cajàc gwint mocowania.

Nast´pnie obracaj cz´Êç (b) w kierunku pokazanym strza∏kà i z∏ó˝ razem cz´Êci (a) i (b).

a b

5. Pod∏àcz drugi koniec w´˝a z otworem wlotowym zaworu wodnego na górnym blacie pralki. Dokr´ç ca∏kowicie gwint mocujàcy w´˝a w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Je˝eli kran jest odkr´cany kurkiem, pod∏àcz wà˝ w sposób pokazany na rysunku.

PAMIÊTAJ

Je˝eli po zakoƒczeniu pod∏àczenia, woda wycieka z w´˝a, nale˝y powtórzyç monta˝ od poczàtku. U˝ywaj najbardziej popularnego typu kranu. Je˝eli koƒcówka jest kwadratowa lub zbyt du˝a, zdejmij pierÊcieƒ redukujàcy przed wsuni´ciem adaptera na kran.

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

3

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 4

Instalacja pralki

Pod∏àczanie w´˝a dostarczajàcego wod´

Wà˝ dostarczajàcy musi byç pod∏àczony jednym koƒcem do pralki, a drugim koƒcem do kranu z wodà. Nie rozciàgaj w´˝a dostarczajàcego wod´. Je˝eli jest zbyt krótki, wymieƒ wà˝ na d∏u˝szy, wysokociÊnieniowy.

Aby pod∏àczyç wà˝ dostarczajàcy wod´:

1. Weê rami´ mocujàce w kszta∏cie L utrzymujàce wà˝ i pod∏àcz do zaworu pobierajàcego zimnà wod´ na tylnej Êcianie pralki.

Dokr´ç r´cznie.

2. Pod∏àcz drugi koniec w´˝a dostarczajàcego wod´ do kranu z zimnà wodà przy Twoim zlewie i dokr´ç r´cznie. Je˝eli to konieczne, mo˝esz zmieniaç po∏o˝enie w´˝a poprzez odkr´canie mocowania, zmian´ i ponowne umocowanie.

dzajàcego goràcà wod´, a wà˝ pod∏àcz do czerwonego zaworu dla goràcej wody na tylnej Êcianie pralki. Dokr´ç r´cznie.

2. Pod∏àcz drugi koniec w´˝a doprowadzajàcego goràcà wod´ do kranu z goràcà wodà przy Twoim zlewie i dokr´ç r´cznie mocowanie.

3. U˝yj cz´Êci w kszta∏cie Y, je˝eli chcesz pod∏àczyç tylko wà˝ do zimnej wody.

Umiejscowienie w´˝a odprowadzenia wody

Koniec w´˝a odprowadzenia wody mo˝e byç umiejscowiony w trzech miejscach:

Na kraw´dzi zlewu

Wà˝ musi byç ustawiony na wysokoÊci mi´dzy 60 a 90 cm. Aby utrzymaç odpowiednie zagi´cie w´˝a, u˝yj dostarczonej, plastikowej prowadnicy. Zabezpiecz przebieg w´˝a wzd∏u˝ Êciany za pomocà haka lub umocuj koƒcówk´ w´˝a do kranu kawa∏kiem sznurka aby ochroniç wà˝ przed poruszaniem si´.

W rurze odprowadzajàcej wod´ ze zlewu

Ga∏àê rury odprowadzajàcej musi znajdowaç si´ powy˝ej syfonu, tak by koniec w´˝a znajdowa∏ si´ na wysokoÊci co najmniej 60cm nad pod∏ogà.

W rurze odprowadzajàcej

Samsung zaleca u˝ycie rury o wysokoÊci 65 cm, nie mo˝e byç krótsza ni˝ 60 cm, i nie d∏u˝sza ni˝ 90 cm.

4

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Instalacja pralki

Pod∏àczenie zasilania

NIE MA

potrzeby uziemiania wtyczki przewodu zasilania pralki.

OSTRZE¯ENIE

Upewnij si´ przed rozpocz´ciem u˝ywania, ˝e przewód i wtyczka zasilania nie sà uszkodzone. Je˝eli pojawi si´ jakikolwiek powód wymiany wtyczki w niniejszym urzàdzeniu, natychmiast wymieƒ bezpiecznik i pozbàdê si´ wtyczki.

Nie pod∏àczaj wtyczki do gniazda zasilania w warunkach jakiegokolwiek zagro˝enia pora˝eniem elektrycznym.

ZWARCIA

Paƒstwa pralka powinna byç u˝ywana po pod∏àczeniu do samodzielnego gniazda zasilania bez innych urzàdzeƒ.

Niestosowanie tej zasady mo˝e spowodowaç w∏àczenie si´ przerywacza obwodu lub spalenie bezpiecznika.

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

5

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 6

Widok panelu sterowania

Wykonanie prania

B1515J/B1415J/B1315J/B1215J/B1513J/B1413J/B1313J/B1213J

Wykonanie prania

Widok panelu sterowania

B1115J/B1015J/B1113J/B1013J

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

1.

Dozownik detergentu

2. WyÊwietlacz

WyÊwietla czas pozostajàcy do zakoƒczenia prania i informacje o b∏´dach.

3. Przycisk Big Wash

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybraç jeden z szeÊciu programów prania Big Wash:

(Ci´˝kie zas∏ony

➔ R´czniki ➔ Lekkie zas∏ony ➔ Koce ➔ Obrusy ➔ PoÊciel)

4. Przycisk Opcja

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybraç opcje dodatkowe z pokazujàcych si´ w kolejnoÊci:

(Eco

+

-> P∏ukanie

+

-> Pranie wst´pne -> (Eco

+

+ P∏ukanie

+

) -> (P∏ukanie

+

+ Pranie wst´pne) -> Kasowanie -> Eco

+

).

Uwaga: Opcje Pranie wst´pne /Eco

+ sà dost´pne tylko w programach: Big Wash, Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na Kolory, Syntetyki i Delikatne

5. Przycisk wyboru szybkoÊci wirowania

Naciskaj powtarzalnie by wybraç szybkoÊç wirowania.

B1515J/B1513J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1450 obr/min

no: bez

B1415J/B1413J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 obr/min

wirowania,

B1315J/B1313J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1300 obr/min

rh: zatrzymanie

B1215J/B1213J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 obr/min

wody

Podczas naciskania przycisku, na wyÊwietlaczu panelu przedniego b´dà si´ pokazywa∏y wybierane kolejno pr´dkoÊci wirowania.

6.

Przycisk wyboru temperatury

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wyÊwietliç kolejno mo˝liwe temperatury (zimna woda,

30°C, 40°C, 60°C, 95°C). W trakcie naciskania przycisku podczas prania mo˝na zobaczyç wybranà temperatur´ na wyÊwietlaczu.

7. Przycisk startu opóênionego

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybraç jednà z opcji startu opóênionego (od 1 do 24 godzin w godzinnych odst´pach).

8. Przycisk otwierania drzwiczek

(B1415J, B1315J, B1215J)

NaciÊnij aby otworzyç drzwiczki pralki.

Uwaga:

Nie mo˝na otworzyç drzwiczek a˝ dopóki nie wciÊnie si´ przycisku W∏àczanie/Wy∏àczanie).

9. Pokr´t∏o Fuzzy Control

Obracaj pokr´t∏em aby wybraç jeden z dziesi´ciu dost´pnych programów prania.

Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na, Kolory, Syntetyki, Delikatne, We∏na, Szybkie pranie, P∏ukanie+Wirowanie, Wirowanie,

Odprowadzenie wody.

10. Przycisk Start/Pauza

NaciÊnij aby wstrzymaç lub rozpoczàç program.

11. (Przycisk W∏àczanie/Wy∏àczanie

NaciÊnij raz aby w∏àczyç pralk´, naciÊnij ponownie aby jà wy∏àczyç. Je˝eli pralka pozostaje w∏àczona przez ponad 10 minut bez wykonywania ˝adnych operacji z u˝yciem przycisków kontrolnych, wy∏àczy si´ automatycznie.

6

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

1.

Dozownik detergentu

2. WyÊwietlacz

WyÊwietla czas pozostajàcy do zakoƒczenia prania i informacje o b∏´dach.

3. Przycisk Big Wash

WciÊnij przycisk, aby wybraç jeden z szeÊciu dost´pnych programów funkcji Big Wash

(Ci´˝kie zas∏ony

➔ R´czniki ➔ Lekkie zas∏ony ➔ Koce ➔ Obrusy ➔ PoÊciel)

4. Przycisk Opcja

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybraç opcj´ p∏ukania z pokazujàcych si´ w kolejnoÊci

{Eco

+

➔ P∏ukanie

+

➔ Pranie Wst´pne➔ (Eco

+

+P∏ukanie

+

)

➔ (P∏ukanie

+

+ Pranie wst´pne)

➔ Kasowanie ➔ Eco

+

}.

Uwaga: Pranie wst´pne jest mo˝liwe tylko z programami Big Wash, Bawe∏na dzieci´ca,

Bawe∏na, Kolory, Syntetyki lub Delikatne.

5. Przycisk wyboru szybkoÊci wirowania

Naciskaj powtarzalnie by wybraç szybkoÊç wirowania.

B1115J/B1113J no, rh, 4, 6, 8, 10 , 11 (x 100 obr/min)

B1015J/B1013J no, rh, 4, 6, 8, 10 (x 100 obr/min)

no: bez wirowania rh: zatrzymanie wody

Podczas naciskania przycisku, na wyÊwietlaczu panelu przedniego b´dà si´ pokazywa∏y wybierane kolejno pr´dkoÊci wirowania.

6.

Przycisk wyboru temperatury

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wyÊwietliç kolejno mo˝liwe temperatury (zimna woda,

30°C, 40°C, 60°C, 95°C).

W trakcie naciskania przycisku podczas prania mo˝na zobaczyç wybranà temperatur´ na wyÊwietlaczu.

7. Przycisk startu opóênionego

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybraç jednà z opcji startu opóênionego (od 1 do 24 godzin w godzinnych odst´pach).

8. Przycisk otwierania drzwiczek

(B1115J, B1015J)

NaciÊnij aby otworzyç drzwiczki pralki.

Uwaga:

Nie mo˝na otworzyç drzwiczek a˝ do wciÊni´cia przycisku

(W∏àczanie/Wy∏àczanie).

Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na, Kolory, Syntetyki, Delikatne, We∏na, Szybkie pranie, P∏ukanie + Wirowanie, Wirowanie.

9. Pokr´t∏o Fuzzy Control

NaciÊnij przycisk Start/Pauza aby wstrzymaç lub rozpoczàç program.

10. Start/Pause button

NaciÊnij aby wstrzymaç lub rozpoczàç program.

11. Przycisk W∏àczanie/Wy∏àczanie

NaciÊnij raz aby w∏àczyç pralk´, naciÊnij ponownie aby jà wy∏àczyç. Je˝eli pralka pozostaje w∏àczona przez ponad 10 minut bez wykonywania ˝adnych operacji z u˝yciem przycisków kontrolnych, wy∏àczy si´ automatycznie.

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

7

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 8

Widok panelu sterowania

Wykonanie prania

B915J/B815J/B913/B813J

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

1.

Dozownik detergentu

2. WyÊwietlacz

WyÊwietla czas pozostajàcy do zakoƒczenia prania i informacje o b∏´dach.

3. Przycisk Big Wash

WciÊnij przycisk, aby wybraç jeden z czterech dost´pnych programów funkcji Big Wash

(Ci´˝kie zas∏ony

➔ Koce ➔ Lekkie zas∏ony ➔ PoÊciel)

4. Przycisk Opcja

Naciskaj powtarzalnie przycisk P∏ukanie

+

{ P∏ukanie

+

+ Pranie wst´pne aby wybraç opcj´ z pokazujàcych si´ w kolejnoÊci

➔ Pranie Wst´pne ➔ (P∏ukanie + Pranie wst´pne) ➔ Kasowanie ➔ P∏ukanie

+

}.

Uwaga: Pranie wst´pne jest mo˝liwe tylko z programami Big Wash, Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na,

Kolory, Syntetyki, Delikatne.

5. Przycisk wyboru szybkoÊci wirowania

Naciskaj powtarzalnie aby przewinàç list´ dost´pnych opcji szybkoÊci wirowania.

B915J/B913J no, rh, 4, 6, 8, 9 (x100 obrotów na min)

B815J/B813J no, rh, 4, 6, 8 (x100 obrotów na min)

no: bez wirowania rh; zatrzymanie wody

Podczas naciskania przycisku, na wyÊwietlaczu panelu przedniego b´dà si´ pokazywa∏y wybierane kolejno pr´dkoÊci wirowania.

6.

Przycisk wyboru temperatury

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wyÊwietliç kolejno mo˝liwe temperatury (zimna woda,

30°C, 40°C, 60°C, 95°C).

W trakcie naciskania przycisku podczas prania mo˝na zobaczyç wybranà temperatur´ na wyÊwietlaczu.

7. Przycisk otwierania drzwiczek (B915J, B815J)

NaciÊnij aby otworzyç drzwiczki pralki.

Uwaga:

Nie mo˝na otworzyç drzwiczek dopóki nie wciÊnie si´ przycisku (W∏àczanie/Wy∏àczanie).

8. Pokr´t∏o Fuzzy Control

Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na, Kolory, Syntetyki, Delikatne, We∏na, Szybkie pranie, P∏ukanie+Wirowanie, Wirowanie.

Obracaj pokr´t∏em aby wybraç jeden z dziewi´ciu dost´pnych programów prania.

9. Przycisk Start/Pauza

NaciÊnij aby wstrzymaç lub rozpoczàç program.

10. Przycisk W∏àczanie/Wy∏àczanie

NaciÊnij raz aby w∏àczyç pralk´, naciÊnij ponownie aby jà wy∏àczyç. Je˝eli pralka pozostaje w∏àczona przez ponad 10 minut bez wykonywania ˝adnych operacji z u˝yciem przycisków kontrolnych, wy∏àczy si´ automatycznie.

8

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Wykonanie prania

Pierwsze pranie

Przed praniem odzie˝y po raz pierwszy, musisz przeprowadziç kompletny cykl prania bez za∏adowania odzie˝y. Aby to zrobiç:

1. WciÊnij przycisk (W∏àczanie/Wy∏àczanie).

2. Wlej niewielkà iloÊç Êrodka pioràcego do przedzia∏u w szufladzie dozownika.

3. Odkr´ç kran z wodà dla pralki.

4. Naciskaj powtarzalnie przycisk wyboru temperatury a˝ do wyÊwietlenia si´ temperatury 40°C.

5. NaciÊnij przycisk Start/Pauza.

Wykonanie tego prania usunie wod´, pozostajàcà w przewodach pralki po teÊcie fabrycznym.

Dozowanie Êrodka pioràcego

1. Wysuƒ szuflad´ dozownika.

2. Dodaj Êrodka pioràcego do przedzia∏u .

3. Dodaj p∏ynu zmi´kczajàcego do przedzia∏u (je˝eli chcesz).

4. Dodaj Êrodka do prania wst´pnego do przedzia∏u (je˝eli chcesz).

*Opcja

U˝ywanie goràcej wody

Zawór goràcej wody jest otwarty je˝eli zostanie wybrana temperatura prania powy˝ej 60°C (60°C lub 95°C).

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

9

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 10

Wykonanie prania

Pranie ubraƒ z u˝yciem Fuzzy Logic

Paƒstwa nowa pralka wykonuje pranie w ∏atwy sposób, wykorzystujàc automatyczny system sterowania „Fuzzy Logic” Samsunga. Je˝eli wybierzecie program prania, urzàdzenie samo ustawi w∏aÊciwà temperatur´, czas prania, i pr´dkoÊç.

Aby wypraç odzie˝ z wykorzystaniem programów Fuzzy Logic:

1. Odkr´ç kran dostarczajàcy wod´ do pralki.

2. NaciÊnij przycisk (W∏àczanie/Wy∏àczanie).

3. NaciÊnij przycisk otwierania drzwiczek(B1515J, B1415J, B1315, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

Uwaga:

Nie mo˝na otworzyç drzwiczek a˝ do naciÊni´cia przycisku (W∏àczanie/Wy∏àczanie).

4. Otwórz drzwiczki.

5. Za∏aduj pranie sztuka po sztuce, nie prze∏adowujàc b´bna.

6. Zamknij drzwiczki.

7. Dodaj Êrodka pioràcego, zmi´kczacza i Êrodka do prania wst´pnego (je˝eli jest potrzebny) do odpowiednich przedzia∏ów szuflady dozownika.

Uwaga:

Pranie wst´pne jest dost´pne tylko podczas prania bawe∏ny, kolorowych ubraƒ, syntetyków i delikatnych tkanin. Jest konieczne tylko w przypadku silnego zabrudzenia pranej odzie˝y. Je˝eli chcesz wybraç t´ opcj´, patrz „Ustawianie prania wst´pnego” na str. 11 niniejszej instrukcji.

8. NaciÊnij przycisk wyboru programu aby wybraç jeden z programów prania odpowiedni do materia∏u, z którego jest zrobiona odzie˝: Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na, Kolory,

Syntetyki i Delikatne, We∏na, Szybkie pranie (dla krótkiego cyklu), P∏ukanie +

Wirowanie, Wirowanie, Odprowadzenie wody.

(Oprócz B915J, B913J, B815J, B813J)

Na panelu sterowania w∏àczà si´ lampki kontrolne odpowiednie dla wybranych funkcji.

9. W tym momencie mo˝na ustawiç temperatur´ prania, szybkoÊç wirowania i czas startu opóênionego wciskajàc odpowiedni przycisk.

10. WciÊnij przycisk Start/Pauza na pokr´tle Fuzzy Control aby rozpoczàç pranie.

Wskaênik opcji startu opóênionego w∏àczy si´ i na wyÊwietlaczu pojawi si´ wskazanie czasu pozosta∏ego do koƒca prania.

Kiedy pranie si´ skoƒczy:

Dziesi´ç minut po zakoƒczeniu ca∏ego cyklu prania, pralka automatycznie wy∏àczy si´.

1. NaciÊnij przycisk otwierania drzwiczek (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J,

B1015J, B915J, B815J)

Uwaga:

Drzwiczki b´dà zablokowane przez 3 minuty od zakoƒczenia pracy lub wy∏àczenia pralki (B1515J, B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J, B913J, B813J)

2. Wyjmij pranie.

10

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Wybór opcji prania

Wybór opcji

Ustawianie prania wst´pnego

Opcja prania wst´pnego jest dost´pna tylko dla prania bawe∏ny, syntetyków, tkanin kolorowych, delikatnych.

Aby u˝yç prania wst´pnego:

1.

UmieÊç detergent w przedziale szuflady dozownika.

2.

Wybierz program prania (Big Wash, Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na, Kolory, Syntetyki lub Delikatne).

3.

Wciskaj przycisk wyboru opcji a˝ w∏àczy si´ wskaênik opcji „Pranie wst´pne” na panelu kontrolnym.

4.

NaciÊnij przycisk Start/Pauza aby rozpoczàç pranie.

Eco+ (Oprócz B915J, B913J, B815J, B813J)

Dost´pne tylko z programami Big Wash, Bawe∏na dzieci´ca, Bawe∏na, Kolory,

Syntetyki i Delikatne.

Wybór tej opcji zmniejsza czas ogrzewania i temperatur´ prania.

U˝yj tej opcji aby oszcz´dzaç energi´ do prania lekko zabrudzonej odzie˝y.

P∏ukanie+

Pralka wykona dodatkowy cykl p∏ukania.

Czas trwania prania wyd∏u˝y si´ odpowiednio.

Bez wirowania

Pranie pozostanie w b´bnie bez odwirowania po koƒcowym odprowadzeniu wody.

Zatrzymanie wody

Pranie pozostanie w wodzie z ostatniego p∏ukania.

Przed roz∏adowaniem pralki, musi byç wykonany cykl programu „Odprowadzenie wody” lub „Wirowanie”.

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

11

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 12

Wykonanie prania

R´czne ustawianie prania

Mo˝na wypraç pranie r´cznie ustawiajàc pralk´, bez wykorzystywania systemu sterowania

Fuzzy Logic. Aby to zrobiç;

1.

Odkr´ç kran dostarczajàcy wod´ do pralki.

2.

NaciÊnij przycisk (W∏àczanie/Wy∏àczanie).

3.

NaciÊnij przycisk otwierania drzwiczek. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J,

B1015J, B915J, B815J)

Uwaga:

Nie mo˝na otworzyç drzwiczek a˝ do naciÊni´cia przycisku (W∏àczanie/Wy∏àczanie).

4.

Otwórz drzwiczki.

5.

Za∏aduj pranie sztuka po sztuce, nie prze∏adowujàc b´bna.

6.

Zamknij drzwiczki.

7.

Dodaj Êrodka pioràcego, zmi´kczacza i Êrodka do prania wst´pnego (je˝eli jest potrzebny) do odpowiednich przedzia∏ów szuflady dozownika.

8.

Ustaw temperatur´ prania przyciskiem wyboru temperatury.

(zimna woda (cold water), 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).

9.

Wybierz pr´dkoÊç wirowania przyciskiem wyboru pr´dkoÊci, [no, rh, 400, 600, 800, …, no, … obrotów na minut´].

Uwaga:

Opcja zatrzymania wody pozwala na wyj´cie mokrego prania z pralki.

no: bez wirowania, rh: zatrzymanie wody

10. Powtarzalnie naciskaj przycisk wyboru opcji aby wybraç ˝àdany cykl prania:

Eco

+

, P∏ukanie+, Pranie wst´pne (tylko dla programów Big Wash, Bawe∏na dzieci´ca,

Bawe∏na, Kolory, Syntetyki i Delikatne).

11. NaciÊnij przycisk Start/Pause aby rozpoczàç pranie.

Kiedy pranie si´ skoƒczy:

1.

NaciÊnij przycisk otwierania drzwiczek (B1515J,B1415J, B1315J, B1215J, B1115J,

B1015J, B915J, B815J)

Uwaga:

Drzwiczki b´dà zablokowane przez 3 minuty od zakoƒczenia pracy lub wy∏àczenia pralki.

(B1515J,B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J, B913J, B813J)

2. Wyjmij pranie.

U˝ywanie startu opóênionego

(Oprócz B915J, B913J, B815J, B813J)

Mo˝esz ustawiç pralk´ tak, by rozpocz´∏a pranie automatycznie, w póêniejszym czasie, wybierajàc od 1 do 24 godzin opóênienia (w odst´pach godzinnych).

Aby wykonaç:

1. R´cznie lub automatycznie wybierz ustawienia pralki do typu pranej odzie˝y.

2. Naciskaj powtarzalnie przycisk startu opóênionego do ustawienia ˝àdanego czasu.

3. NaciÊnij przycisk Start/Pauza. W∏àczy si´ wskaênik startu opóênionego, a zegar rozpocznie odliczanie a˝ do ustawionego czasu rozpocz´cia prania.

4. Aby skasowaç ustawienie startu opóênionego, naciÊnij przycisk

(W∏àczanie/Wy∏àczanie), nast´pnie ponownie w∏àcz pralk´ tym przyciskiem.

12

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Wykonanie prania

Tajniki i wskazówki prania

Sortowanie swego prania:

Podziel pranie wed∏ug poni˝szych cech:

Typ oznaczenia na metce producenta :

Podziel pranie na bawe∏niane, tkaniny mieszane, syntetyczne, jedwabie, we∏n´ i sztuczny jedwab.

Kolor:

Rozdziel rzeczy bia∏e od kolorowych. Nowe, kolorowe rzeczy pierz oddzielnie.

Rozmiar:

Umieszczanie rzeczy ró˝nych rozmiarów równoczeÊnie u∏atwia akcje pioràcà.

DelikatnoÊç:

Delikatne rzeczy pierz oddzielnie, u˝ywajàc programu prania delikatnego do prania czystej, nowej we∏ny, firanek i jedwabiu. Sprawdê metk´ na rzeczach lub za∏àczonych instrukcjach dodatkowych.

Opró˝nianie kieszeni:

Monety, agrafki, i temu podobne mogà zniszczyç materia∏, b´ben pralki i zbiornik wody.

Zabezpieczenie zapi´ç:

Zapnij zamki b∏yskawiczne i guziki lub haczyki; luêne paski lub taÊmy powinny byç zwiàzane razem.

Pranie wst´pne bawe∏ny :

Paƒstwa nowa pralka, w po∏àczeniu z nowoczesnymi Êrodkami pioràcymi daje perfekcyjne rezultaty, jednoczeÊnie oszcz´dzajàc energi´, czas, wod´ i detergent. Jakkolwiek, je˝eli bawe∏niane rzeczy sà bardzo brudne, zastosuj pranie wst´pne i

Êrodek pioràcy na bazie protein.

Ustalanie wagi prania :

Nie prze∏adowuj pralki, mo˝e to skutkowaç s∏abszà skutecznoÊcià prania. U˝yj listy zamieszczonej poni˝ej do ustalenia wagi prania dla typu materia∏u, z którego jest zrobione.

Typ materia∏u

Kolory/bawe∏na

- Êrednio/lekko zabrudzona

- ci´˝ko zabrudzona

Syntetyki

Delikatne

We∏na

Waga ∏adunku

6.0 kg

6.0 kg

3.0 kg

2.5 kg

2.0 kg

Szczegó∏y dotyczàce Êrodków pioràcych:

rodzaj proszku czy p∏ynu jest uzale˝niony od rodzaju materia∏ów (bawe∏na, syntetyk, delikatny, we∏na), koloru, temperatury prania, stopnia i rodzaju zabrudzenia. Zawsze u˝ywaj niskopieniàcego myd∏a do prania, przeznaczonego do prania w pralkach automatycznych.

Post´puj zgodnie z zaleceniami producenta detergentu, w oparciu o wag´ prania, stopnia zabrudzenia, i twardoÊci wody w sieci. Je˝eli nie znasz twardoÊci wody, ustal jà w lokalnym zak∏adzie wodno-kanalizacyjnym.

Uwaga:

Êrodki pioràce przechowuj w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasi´giem dzieci.

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

13

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 14

Utrzymywanie pralki

Odprowadzanie wody z pralki w sytuacjach awaryjnych

1.

Od∏àcz przewód zasilania pralki od gniazda.

2.

Zdemontuj os∏on´ podstawy urzàdzenia u˝ywajàc Êrubokr´ta.

3.

Odkr´ç zakr´tk´ otworu awaryjnego odprowadzania wody obracajàc jà w lewo. Chwyç zatyczk´ w´˝a i powoli wyciàgnij wà˝ z pralki na oko∏o 20cm.

4.

Pozwól odp∏ynàç wodzie do podstawionej miski.

5.

Wsuƒ z powrotem wà˝ do pralki i zakr´ç otwór awaryjnego odprowadzania wody.

6.

Zamocuj os∏on´ podstawy pralki.

Naprawa zamarzni´tej pralki

Je˝eli temperatura otoczenia spadnie poni˝ej 0°C, a pralka ulegnie zamarzni´ciu:

1.

Od∏àcz zasilanie pralki.

2.

Wlej ciep∏à wod´ na kran zasilajàcy pralk´, aby poluzowaç wà˝.

3.

Zdemontuj wà˝ i zanurz w ciep∏ej wodzie.

4.

Wlej ciep∏à wod´ do b´bna pralki i pozostaw na 10 minut.

5.

Pod∏àcz wà˝ ponownie do kranu i pralki, sprawdê pobieranie i odprowadzanie wody.

Czyszczenie obudowy pralki

1.

Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewn´trzne ∏àcznie z panelem kontrolnym, delikatnà

Êciereczkà i delikatnym, nieÊcierajàcym detergentem.

2.

Osusz obudow´ delikatnà Êciereczkà.

3.

Nie rozlewaj wody na obudowie pralki.

Czyszczenie szuflady i niszy dozownika detergentu

1.

NaciÊnij dêwigni´ zwalniajàcà na stronie wewn´trznej szuflady dozownika i wyciàgnij szuflad´.

2.

Zdejmij pokrywk´ z przedzia∏u .

3.

Umyj wszystkie cz´Êci pod bie˝àcà wodà.

4.

WyczyÊç nisz´ dozownika za pomocà starej szczoteczki do z´bów.

5.

Wsuƒ pokrywk´ (dok∏adnie wciskajàc jà na miejsce) i wsuƒ przegrod´ p∏ynnego detergentu do szuflady dozownika.

6.

Wsuƒ szuflad´ dozownika na miejsce.

7.

Uruchom program p∏ukania bez ∏adowania prania do b´bna.

14

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Utrzymywanie pralki

Czyszczenie filtra na odpadki

CzyÊç filtr 2 do 3 razy w roku.

1. Zdemontuj pokryw´ podstawy z przodu pralki.

2. Odkr´ç zakr´tk´ otworu awaryjnego odprowadzania wody obracajàc jà w lewo.

Zobacz „Awaryjne odprowadzanie wody” na stronie 14.

3. Odkr´ç pokryw´ filtra i wyjmij go.

4. Zmyj i usuƒ wszystkie zabrudzenia z filtra. Upewnij si´, ˝e wirnik pompy znajdujàcy si´ za filtrem nie jest zablokowany.

5. Zakr´ç otwór zakr´tkà.

Czyszczenie filtra w w´˝u

Powinno si´ czyÊciç sitko filtra wewnàtrz w´˝a doprowadzajàcego wod´ co najmniej raz w roku, lub przy pojawieniu si´ na wyÊwietlaczu wskazania b∏´du:

Aby to zrobiç:

1. Zakr´ç êród∏o wody dla pralki.

2. Odkr´ç wà˝ od tylnej Êciany pralki.

3.

Za pomocà szczypiec, delikatnie wyciàgnij filtr sitkowy z koƒca w´˝a i przep∏ucz pod strumieniem wody zanim zaczniesz go czyÊciç. WyczyÊç te˝ wewnàtrz i na zewnàtrz gwintowany ∏àcznik.

4. WciÊnij filtr z powrotem na miejsce.

5. Dokr´ç wà˝ z powrotem do tylnej Êciany pralki.

6. Odkr´ç êród∏o wody dla pralki i sprawdê szczelnoÊç po∏àczeƒ.

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

15

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 16

Rozwiàzywanie problemów

Problemy i rozwiàzania

Pralka nie dzia∏a

Upewnij si´, ˝e drzwiczki sà dok∏adnie zamkni´te.

Upewnij si´, ˝e pralka jest pod∏àczona do zasilania.

Upewnij si´, ˝e êród∏o wody jest otwarte.

Upewnij si´, ˝e wciÊni´ty zosta∏ przycisk Start/Pauza.

Brak lub niewystarczajàce dostarczanie wody

Upewnij si´, ˝e êród∏o wody jest otwarte.

Upewnij si´, ˝e wà˝ dostarczajàcy wod´ nie jest zamarzni´ty.

Upewnij si´, ˝e wà˝ poboru wody nie jest zagi´ty.

Upewnij si´, ˝e filtr sitkowy w w´˝u poboru wody nie jest zatkany

Detergent pozostaje w szufladzie dozownika po zakoƒczeniu programu prania

Upewnij si´, ˝e pralka pracuje z wystarczajàcym ciÊnieniem wody.

Umieszczaj detergent w Êrodkowej cz´Êci przedzia∏ów dozownika (z dala od kraw´dzi zewn´trznych).

Pralka wibruje lub pracuje zbyt g∏oÊno

Upewnij si´, ˝e pralka jest ustawiona na poziomej powierzchni. Je˝eli tak nie jest, wyreguluj wysokoÊç nóg aby spoziomowaç urzàdzenie (patrz strona 3).

Upewnij si´, ˝e zosta∏y usuni´te blokady transportowe (patrz strona 3)

Upewnij si´, ˝e obudowa pralki nie styka si´ z innym przedmiotem.

Upewnij si´, ˝e waga ∏adunku prania jest odpowiednia.

Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje

Upewnij si´, ˝e wà˝ nie jest przygnieciony czy zagi´ty.

Upewnij si´, ˝e filtr sitkowy w w´˝u poboru wody nie jest zatkany (patrz strona 15).

Przycisk otwierania drzwiczek nie dzia∏a

(B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

1. Od∏àcz wtyczk´ zasilania od gniazda.

2. Usuƒ wod´ z wn´trza pralki.

3. Za pomocà Êrubokr´ta zdemontuj plastikowà pokryw´ podstawy.

Od∏ó˝ na bok.

4. Znajdê pomaraƒczowà, plastikowà klapk´ pociàgnij jà aby otworzyç drzwi.

Zrozumienie wskazaƒ b∏´dów

WyÊwietlenie Rozwiàzanie

Zamknij drzwiczki

Upewnij si´, ˝e kran dostarczajàcy wod´ dla pralki jest odkr´cony.

Sprawdê ciÊnienie wody.

WyczyÊç filtr na odpadki.

Upewnij si´, ˝e wà˝ odprowadzajàcy jest prawid∏owo zainstalowany.

£adunek prania jest niewywa˝ony; luêny i poplàtany.

Je˝eli tylko jedna sztuka ubrania wymaga prania, jak np.

d˝insy czy szlafrok, rezultat koƒcowy wirowania mo˝e byç niesatysfakcjonujàcy i wyÊwietli si´ wskazanie "E4" na wyÊwietlaczu panelu kontrolnego.

Sprawdê czy koniec w´˝a spustu wody nie znajduje si´ zbyt nisko. (Upewnij si´, ˝e uchwyt w´˝a jest nienaruszony).

Sprawdê, czy koniec w´˝a nie jest zanurzony w wodzie.

Zanim skontaktujesz si´ z punktem serwisowym

1. Spróbuj samodzielnie zaradziç problemom (Patrz „Rozwiàzywanie problemów” na tej stronie).

2. Ponownie rozpocznij program dla sprawdzenia czy problem si´ powtórzy.

3. Je˝eli uszkodzenie nie znika, wezwij serwis i opisz problem.

16

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Lista programów

PRO-

GRAM

Maks.

∏adunek

(kg)

DETERGENTY I

DODATKI

Pranie wst´pne

Pranie

Zmi´kczacz

Temper atura °C

(MAX)

Pr´dkoÊç wirowania (MAX) w obrotach na minut´

B1515J

B1415J B1315J

B1513J

B1413J B1313J

B1215J

B1213J

B1115J

B1113J

B1015J

B1013J

B915J

B913J

B815J

B813J

Start opóê

Po∏owa

∏adunku

Woda

(l) niony

Zu˝ycie pràdu

(kWh)

Bawe∏na dzieci´ca

4.0

✽ yes

95 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900 800

✽ ✽

54 1.82

Bawe∏na 6.0

✽ yes

95 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900 800

✽ ✽

54 1.82

Kolory 6.0 yes

60 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900 800

✽ ✽

Syntetyki 3.0

✽ yes

60 800 800 800 800 800 800 800 800

✽ ✽

Delikatne 2.5

✽ yes

40 600 600 600 600 600 600 600 600

✽ ✽

We∏na 2.0

- yes

40 400 400 400 400

Szybkie pranie

yes

40 1000 1000 1000 1000 1000 1000

900 800

-

-

54 0.95

50 0.72

53 0.49

59 0.52

38 0.57

PROGRAM Typ PRANIA

Bawe∏na Êrednio lub lekko zabrudzone ubrania bawe∏niane, bielizna, pid˝ama, r´czniki, koszule, etc.

Kolory Êrednio lub lekko zabrudzone ubrania bawe∏niane, bielizna, pid˝ama, r´czniki, koszule, etc.

Syntetyki Êrednio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule, etc. Wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu), lub innych, podobnych.

Delikatne Delikatne firanki, sukienki, spódnice, koszule i bluzki

We∏na Tylko we∏na przeznaczona do prania w pralce z metkà czysta, ˝ywa we∏na.

Szybkie pranie

Lekko zabrudzone bawe∏niane lub lniane bluzki, spodnie, ciemno zabarwione ubrania robocze, kolorowe artyku∏y lniane, d˝insy, etc.

1. Program z praniem wst´pnym wyd∏u˝a cykl o oko∏o 15 min.

2. Czas trwania programu zosta∏ zmierzony w warunkach okreÊlonych w standardzie IEC 456.

3. Zu˝ycie energii w indywidualnych warunkach domowych mo˝e ró˝niç si´ od wartoÊci podanych w tabeli w zale˝noÊci od ciÊnienia i temperatury dostarczanej wody, ∏adunku i typu prania.

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

17

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 18

Lista programów

PRO-

GRAM

Maks

∏adunek

(kg)

DETERGENTY I

DODATKI

Pranie wst´pne

Pranie

Zmi´kczacz

Temper atura °C

(MAX)

Pr´dkoÊç wirowania (MAX) w obrotach na minut´

B1515J

B1415J

B1513J

B1413J

B1315J

B1313J

B1215J

B1213J

B1115J

B1113J

B1015J

B1013J

B915J

B913J

B815J

B813J

Ci´˝kie zas∏ony

5.0

✽ yes

60 1200 1200 1200 1100 1000 900 800

Start

Funkcje opóê niony

Pranie wst´pne

Woda

Zu˝ycie pràdu

(l)

(kWh)

✽ ✽

75 0.65

R´czniki 4.0

✽ yes

95

1450

(1400 )

1300 1200 1100 1000 -

Lekkie zas∏ony

3.0

✽ yes

60 800 800 800 800 800 800 800

75 1.05

75 0.54

Koce 3.0

✽ yes

60 800 800

68 0.45

Obrusy 3.0

✽ yes

60 1000 1000 1000 1000 1000 900 800

✽ ✽

56 1.03

PoÊciel

5.0

✽ yes

1450

95 1300 1200

(1400 )

1000

✽ ✽

60 1.20

PROGRAM Typ PRANIA

Ci´˝kie zas∏ony Bawe∏niane lub bawe∏niane z domieszkà grube zas∏ony, zas∏ony z podszewkà

(dwustronne), lekko zabrudzone obicia mebli, obicie sofy bez podbicia itp.

R´czniki R´czniki frotte, r´czniki kàpielowe, szlafroki

Lekkie zas∏ony Syntetyczne, mieszanki z bawe∏nà lub delikatne, przejrzyste, bawe∏niane zas∏ony,

Koce

Obrusy

PoÊciel firanki, taÊmy itp.

PoÊciel bawe∏niana z wype∏nieniem, narzuty, poduszki, koce, pokrowce na sofy

Bawe∏niane lub mieszane bawe∏niane obrusy, mocno zabrudzone obicia mebli itp.

PoÊciel bawe∏niana, lniana, przeÊcierad∏a, narzuty, poszewki na poduszki itp.

18

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

Dodatek

Lista symboli fabrycznych

Materia∏ odporny

Delikatna tkanina

Rzeczy do prania w 95°C

Rzeczy do prania w 60°C

Rzeczy do prania w 40°C

Rzeczy do prania w 30°C

Mo˝na praç r´cznie

Tylko pranie suche

Mo˝na wybielaç w zimnej wodzie

Nie wybielaç

Mo˝e byç prasowane z temp. max 200°C

Mo˝e byç prasowane z temp. max 150°C

Mo˝e byç prasowane z temp. max 100°C

Nie prasowaç

Mo˝na czyÊciç z u˝yciem rozpuszczalnika

Mo˝na czyÊciç z u˝yciem rozpuszczalnika

CzyÊç na sucho woda utlenionà, benzynà, czystym alkoholem lub tylko R113

Nie praç chemicznie

Suszyç roz∏o˝one na p∏askiej powierzchni

Mo˝e byç powieszone do suszenia

Suszyç na wieszaku

Suszenie w suszarce, normalna temperatura

Suszenie w suszarce, zredukowana temperatura

Nie suszyç w suszarce

Ostrze˝enia dotyczàce elektrycznoÊci

Aby zminimalizowaç ryzyko po˝aru, pora˝enia i innych urazów, zapami´taj poni˝sze ostrze˝enia:

Zasilaj urzàdzenie tylko zgodnie typem êród∏a zasilania na tabliczce znamionowej.

Je˝eli nie jesteÊ pewien typu zasilania w swoim domu, skonsultuj si´ ze sprzedawcà urzàdzenia lub rejonem energetycznym.

U˝ywaj wy∏àcznie gniazd uziemionych lub spolaryzowanych. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa niniejsze urzàdzenie jest wyposa˝one w spolaryzowanà wtyczk´ z jednym bolcem szerszym od drugiego. Dzi´ki temu wtyczka wchodzi do gniazda tylko w jeden sposób. Je˝eli wtyczka nie wchodzi ca∏kowicie do gniazda, obróç jà i spróbuj ponownie. Je˝eli to nie skutkuje, skontaktuj si´ z elektrykiem dla wymiany gniazda.

Zabezpiecz przewód zasilania. Przewody zasilania powinny byç tak poprowadzone,

˝eby nie by∏y deptane czy przyciskane do pod∏o˝a przedmiotami. Zwróç szczególnà uwag´ na przewód w pobli˝u wtyczki, obudowy i punktu wyjÊcia przewodu z pralki.

Nie stosuj zbyt du˝ej iloÊci pod∏àczeƒ do jednego gniazda i przed∏u˝aczy.

Prze∏adowanie mo˝e spowodowaç po˝ar lub pora˝enie elektryczne.

SAMSUNG Washing Machine Owner’s Instructions

19

B1515-00213-PL 2/5/04 10:35 AM Page 20

Dodatek

Ochrona Êrodowiska

Niniejsze urzàdzenie jest wyprodukowane z materia∏ów mo˝liwych do ponownego wykorzystania (recyclingu). Je˝eli zdecydujesz si´ na wyrzucenie urzàdzenia, sprawdê lokalne regulacje dotyczàce Êmieci. Odetnij przewód zasilania aby nie mo˝na by∏o w∏àczyç pralki. Zdemontuj drzwiczki aby uniknàç ryzyka zatrzaÊni´cia si´ wewnàtrz zwierzàt i ma∏ych dzieci.

Nie przekraczaj iloÊci detergentu zalecanych przez instrukcje producentów.

Wybielaczy i odplamiaczy u˝ywaj przed praniem i tylko wtedy gdy sà niezb´dne.

Oszcz´dzaj energi´ i wod´ pioràc tylko pe∏ne ∏adunki prania (w∏aÊciwe iloÊci sà zale˝ne od zastosowanego programu).

Deklaracja zgodnoÊci

Niniejsze urzàdzenie jest wyprodukowane zgodnie ze standardami europejskimi, wytycznà

Unii Europejskiej 93/68 i standardem EN 60335.

Dane techniczne

TYP

WYMIARY

CIÊNIENIE WODY

WAGA

POJEMNOÊÇ PRANIA i WIROWANIA

ZU¯YCIE

ENERGII

ZU¯YCIE WODY

PRÊDKOÊÇ WIROWANIA

WAGA OPAKOWANIA

PRALKA £ADOWANA OD PRZODU szerokoÊç 598mm x g∏´bokoÊç 550mm x wysokoÊç 844mm

50 kPa ~ 800 kPa

75 kg

PRANIE

PRANIE I

6kg (SUCHEGO PRANIA)

220V

240V

220V

180W

180W

2000W

OGRZEWANIE 240V 2400W

WIRO- MODEL

B1513J

B1415J

B1413J

B1315J

B1313J

B1215J

B1213J

B1115J

B1113J

B1015J

B1013J

B915J

B913J

B815J

B813J

WANIE 220V 550W 550W 550W 500W 500W 500W 430W 430W

POMPOWANIE 34W

54l (PRANIE STANDARDOWE)

MODEL

B1515J

B1513J

B1415J

B1413J

B1315J

B1313J

B1215J

B1213J

B1115J

B1113J

B1015J

B1013J

B915J

B913J

B815J

B813J

OBR/MIN 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900

800

PAPIER 2.6 kg

PLASTIK 0.9 kg

20

SAMSUNG Instrukcje obs∏ugi pralki

W PRZYPADKU KONIECZNOÊCI

WEZWANIA SERWISU

-JeÊli zdarzy si´ uszkodzenie urzàdzenia, nie wahaj si´ wezwaç pomoc serwisowà podajàc swoje dane, adres zamieszkania i numer telefonu.

Code No.: DC68-00213C

Polish

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project