Samsung R831, R1031 Owner's manual

Samsung R831, R1031 Owner's manual
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 1
Pralka automatyczna
Instrukcja obs∏ugi
R1031/R1032
R831/R832
R631/R632
Instrukcje bezpieczeƒstwa.....................................................2
Instalacja pralki.......................................................................3
Rozpakowanie pralki ................................................................3
Widok ogólny pralki..................................................................3
Wybór miejsca ustawienia pralki..............................................3
Regulacja nóg poziomujàcych .................................................3
Usuwanie blokad transportowych ............................................4
Pod∏àczanie w´˝a dostarczajàcego wod´ ...............................4
Umiejscowienie w´˝a odprowadzajàcego wod´......................4
Wykonanie prania...................................................................5
Widok panelu sterowania.........................................................5
Pierwsze pranie .......................................................................6
Dozowanie Êrodka pioràcego ..................................................6
R´czne ustawianie prania........................................................6
Wybór opcji prania ...................................................................7
Tajniki i wskazówki na temat prania ........................................7
Utrzymywanie pralki...............................................................8
Naprawa zamarzni´tej pralki....................................................8
Czyszczenie obudowy pralki....................................................8
Czyszczenie filtra na odpadki. .................................................8
Czyszczenie filtra w w´˝u ........................................................8
Rozwiàzywanie problemów ...................................................9
Problemy i rozwiàzania ............................................................9
Zrozumienie wskazaƒ b∏´dów..................................................9
Lista programów...................................................................10
Dodatek .................................................................................11
Lista symboli fabrycznych tkanin ...........................................11
Ostrze˝enia dotyczàce elektrycznoÊci. ..................................11
Ochrona Êrodowiska ..............................................................11
Deklaracja zgodnoÊci .............................................................11
Dane techniczne ....................................................................12
CODE NO : DC68-00872N
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 2
Instrukcje bezpieczeƒstwa
Sk∏adamy gratulacje z okazji dokonania zakupu pralki firmy Samsung. Niniejsza Instrukcja Obs∏ugi zawiera
wartoÊciowe informacje na temat instalacji, u˝ywania i utrzymania urzàdzenia. Prosimy o dok∏adne przeczytanie instrukcji aby móc w pe∏ni wykorzystaç funkcje pralki i cieszyç si´ jej pracà przez wiele nast´pnych lat.
Zanim rozpoczniesz u˝ywanie urzàdzenia
Opakowanie mo˝e byç niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materia∏y opakowania (plastikowe torby, styropian, etc.) umieÊç w bezpiecznym miejscu poza zasi´giem dzieci.
Urzàdzenie jest zaprojektowane wy∏àcznie do u˝ytku w warunkach domowych.
Upewnij si´, ˝e pod∏àczenie zasilania i wody zosta∏o wykonane przez wykwalifikowanego pracownika
technicznego, wed∏ug zaleceƒ w instrukcji obs∏ugi. (Patrz rozdzia∏ „Instalacja pralki” na stronie 3) i lokalnych regulacji bezpieczeƒstwa.
Wszystkie cz´Êci opakowania i Êruby transportowe muszà byç usuni´te przed rozpocz´ciem u˝ywania
pralki. (Patrz „Usuwanie Êrub transportowych” na stronie 4).
Przed rozpocz´ciem prania nale˝y przeprowadziç pe∏ny cykl prania w pralce bez za∏adowania prania.
Patrz „Pierwsze pranie” na stronie 8.
Instrukcje bezpieczeƒstwa
Przed czyszczeniem czy zabiegami utrzymania, od∏àcz przewód zasilania od gniazda elektrycznego lub
wy∏àcz pralk´ za pomocà przycisku
(On/Off) W∏àczanie/wy∏àczanie.
Upewnij si´, ˝e kieszenie ubraƒ przeznaczonych do prania sà puste.
Twarde, ostre przedmioty, jak monety, agrafki, gwoêdzie, Êruby, lub kamienie mogà spowodowaç zniszczenie urzàdzenia.
Zawsze wy∏àcz urzàdzenie i zakr´ç kran z wodà po u˝yciu.
Przed otwarciem drzwiczek, sprawdê czy ze Êrodka zosta∏a odprowadzona woda. Nie otwieraj drzwiczek
gdy widzisz wewnàtrz wod´.
Zwierz´ta domowe i ma∏e dzieci mogà si´ dostaç do urzàdzenia. Sprawdzaj pralk´ przed ka˝dym
u˝yciem.
Szklana cz´Êç drzwiczek pralki mo˝e si´ bardzo mocno nagrzewaç w trakcie prania. Nie dopuszczaj
dzieci do pralki w trakcie jej pracy.
Nie podejmuj prób samodzielnego naprawiania urzàdzenia. Naprawy dokonywane przez niewykwalifikowane osoby mogà spowodowaç zranienie i/lub koniecznoÊç powa˝nych napraw urzàdzenia.
Aby uniknàç ryzyka pora˝enia elektrycznego uszkodzona wtyczka powinna byç wymieniana przez producenta lub wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Pralka powinna byç serwisowana wy∏àcznie w autoryzowanym punkcie serwisowym i powinno si´
u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci wymiennych.
● ZACHOWAJ POWY¯SZE INSTRUKCJE
2
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 3
Instalacja pralki
Rozpakowanie pralki
Rozpakuj swojà pralk´ i sprawdê jej stan szukajàc ew. uszkodzeƒ powsta∏ych w trakcie transportu. Upewnij si´
równie˝, ˝e otrzyma∏eÊ wszystkie akcesoria pokazane na rysunku poni˝ej. Je˝eli pralka zosta∏a uszkodzona podczas
transportu lub nie otrzyma∏eÊ wszystkich akcesoriów, natychmiast skontaktuj si´ z dealerem firmy Samsung.
Widok ogólny pralki
Blat roboczy
Panel sterowania
Szuflada dozujàca
Êrodki pioràce
Wà˝ odp∏ywu
Drzwiczki
Wà˝ doprowadzajàcy zimnà wod´
Filtr na odpadki
Wtyczka
Os∏ona podstawy
Nogi z regulacjà
wysokoÊci
ZaÊlepki otworów do
blokad transportowych
Wybór lokalizacji
Przed instalacjà pralki wybierz miejsce wed∏ug poni˝szych uwag:
Twarda, pozioma powierzchnia (je˝eli nie jest pozioma, patrz „Regulacja wysokoÊci nóg”, poni˝ej).
Z dala od bezpoÊredniej operacji s∏onecznej.
Odpowiednia wentylacja.
Temperatura otoczenia nigdy poni˝ej 0°C.
Z dala od êróde∏ goràca jak w´giel czy gaz.
Upewnij si´, ˝e pralka nie jest ustawiona na przewodzie zasilania.
Otwory wentylacyjne nie mogà byç zas∏oni´te przez wyk∏adzin´ je˝eli na takim pod∏o˝u pralka zosta∏a
ustawiona.
Regulacja nóg poziomujàcych
Je˝eli pod∏oga jest nierówna, wyreguluj wysokoÊç nóg (nie wsuwaj kawa∏ków drewna czy innych przedmiotów pod nogi pralki):
1. R´cznie wykr´ç Êrub´ nogi na ˝àdanà wysokoÊç.
2. Dokr´ç blokad´ wysokoÊci u˝ywajàc klucza
do∏àczonego z wyposa˝eniem pralki.
Postaw pralk´ na solidnej, p∏askiej powierzchni.
Je˝eli umieÊcisz pralk´ na nierównej lub mi´kkiej
powierzchni, mo˝e to spowodowaç wibracje i ha∏asy w
czasie pracy. (Dozwolone jest tylko pochylenie 1 stopnia.)
3
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 4
Instalacja pralki
Usuwanie blokad transportowych
Przed u˝yciem pralki nale˝y usunàç trzy blokady transportowe z tylnej Êciany urzàdzenia. Aby je usunàç
nale˝y:
1. Chwyciç za g∏ówk´ Êruby i wyciàgnàç jà z szerokiej cz´Êci
otworu. Powtórzyç dla ka˝dej blokady.
2. ZaÊlepiç otwory dostarczonymi, plastikowymi zaÊlepkami.
3. Zachowaç blokady do u˝ycia w przysz∏oÊci.
Pod∏àczanie w´˝a dostarczajàcego wod´
Wà˝ dostarczajàcy musi byç pod∏àczony jednym koƒcem do pralki, a drugim koƒcem do kranu z wodà. Nie
rozciàgaj w´˝a dostarczajàcego wod´. Je˝eli jest zbyt krótki, wymieƒ wà˝ na d∏u˝szy, wysokociÊnieniowy.
Aby pod∏àczyç wà˝ dostarczajàcy wod´:
1. Weê rami´ mocujàce w kszta∏cie L utrzymujàce wà˝ i pod∏àcz do zaworu pobierajàcego zimnà wod´ na
tylnej Êcianie pralki. Dokr´ç r´cznie.
2. Pod∏àcz drugi koniec w´˝a dostarczajàcego wod´ do
kranu z zimnà wodà przy Twoim zlewie i dokr´ç r´cznie.
Je˝eli to konieczne, mo˝esz zmieniaç po∏o˝enie w´˝a
poprzez odkr´canie mocowania, zmian´ i ponowne umocowanie.
Umiejscowienie w´˝a odprowadzenia wody
Koniec w´˝a odprowadzenia wody mo˝e byç umiejscowiony w trzech miejscach:
Na kraw´dzi zlewu
Wà˝ musi byç ustawiony na wysokoÊci mi´dzy 60 a 90 cm. Aby utrzymaç odpowiednie zagi´cie w´˝a, u˝yj
dostarczonej, plastikowej prowadnicy. Zabezpiecz przebieg w´˝a wzd∏u˝ Êciany za pomocà haka lub umocuj
koƒcówk´ w´˝a do kranu kawa∏kiem sznurka aby ochroniç
wà˝ przed poruszaniem si´.
W rurze odprowadzajàcej wod´ ze zlewu
Ga∏àê rury odprowadzajàcej musi znajdowaç si´ powy˝ej
syfonu, tak by koniec w´˝a znajdowa∏ si´ na wysokoÊci co
najmniej 60cm nad pod∏ogà.
W rurze odprowadzajàcej
Samsung zaleca u˝ycie rury o wysokoÊci 65 cm, nie mo˝e
byç krótsza ni˝ 60 cm, i nie d∏u˝sza ni˝ 90 cm.
4
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 5
Wykonanie prania
R1031
R1032
R831
R832
R631
R632
Widok panelu sterowania
1. Dozownik detergentu
2. WyÊwietlacz
WyÊwietla czas pozostajàcy do zakoƒczenia prania i informacje o b∏´dach.
3. Przycisk wyboru programu
Powtarzalnie wciskaj przycisk, aby wybraç jeden z szeÊciu dost´pnych programów prania.
{Bawe∏na → Kolory → Syntetyki → Delikatne → We∏na → Szybkie pranie → P∏ukanie + Wirowanie → Wirowanie}.
4. Przycisk wyboru temperatury
Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wyÊwietliç kolejno mo˝liwe temperatury (zimna woda, 30°C, 40°C,
60°C, 95°C).
5. Przycisk wyboru szybkoÊci wirowania
Naciskaj powtarzalnie aby przewinàç list´ dost´pnych opcji szybkoÊci wirowania.
R1031/R1032
R831/R832
R631/R632
➢ No spin : Pranie pozostanie w b´bnie bez
odwirowania po ostatnim p∏ukaniu.
No Spin, 600, 800, 1000
No Spin, 600, 800
No Spin, Spin(600)
➢ Spin : Wirowanie
6. Przycisk Opcja
Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybraç opcj´ z pokazujàcych si´ w kolejnoÊci
R1031/R1032 Moczenie ➝ P∏ukanie+ ➝ Pranie wst´pne ➝ (Moczenie + P∏ukanie+) ➝ (P∏ukanie+ + Pranie wst´pne) ➝ Kasowanie.
R831/R832
P∏ukanie+ ➝ Pranie wst´pne ➝ (P∏ukanie+ + Pranie wst´pne) ➝ Kasowanie.
P∏ukanie+ ➝ Pranie wst´pne ➝ (P∏ukanie+ + Pranie wst´pne) ➝ Kasowanie.
R631/R632
Uwaga: Pranie wst´pne jest mo˝liwe tylko z programami Bawe∏na, Kolory, Syntetyki, Delikatne (patrz strona 7).
7. Przycisk Start/Pauza
NaciÊnij aby wstrzymaç lub rozpoczàç program.
8.
Przycisk W∏àczanie/Wy∏àczanie
NaciÊnij raz aby w∏àczyç pralk´, naciÊnij ponownie aby jà wy∏àczyç. Je˝eli pralka pozostaje w∏àczona
przez ponad 10 minut bez wykonywania ˝adnych operacji z u˝yciem przycisków kontrolnych, wy∏àczy si´
automatycznie.
5
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 6
Wykonanie prania
Pralka automatyczna zatrzymuje si´ w czasie trwania prania lub nie przechodzi do nast´pnego etapu cyklu prania (wartoÊç wskazania czasu pozosta∏ego do koƒca prania na kontrolkach LED mo˝e wzrosnàç)
Paƒstwa nowa pralka automatyczna jest wyposa˝ona w system Fuzzy Logic, który nie tylko ustawia optymalny poziom zu˝ycia wody i innych parametrów prania, ale steruje procesem prania równie dobrze jak
wprowadza konieczne korekty dla uzyskania lepszych efektów prania.
We wspomnianej materii system Fuzzy Logic wykrywa odst´pstwa w cyklu prania jak na przyk∏ad zbyt du˝a
iloÊç Êrodka pioràcego w ostatniej fazie cyklu, zbyt wysoki poziom wibracji podczas wirowania, itp.
Po wykryciu powy˝szych odchyleƒ pralka zawiesza trwajàcy program prania, aby unormowaç te parametry i
dalej kontynuuje pranie. System Fuzzy Logic siedmiokrotnie podejmuje próby wyeliminowania takich
odchyleƒ.
Je˝eli istnieje mo˝liwoÊç korygowania przez system Fuzzy Logic wymienionych odchyleƒ, na kontrolkach
LED pojawi si´ odpowiednie wskazanie. (Patrz rozdzia∏ „Rozwiàzywanie problemów”)
Praca pralki automatycznej odpowiadajàca wy˝ej wymienionym czynnoÊciom jest zjawiskiem normalnym.
Pierwsze pranie
Przed praniem odzie˝y po raz pierwszy musisz przeprowadziç kompletny cykl prania bez za∏adowania odzie˝y.
1. WciÊnij przycisk
(W∏àczanie/Wy∏àczanie).
2. Wlej niewielkà iloÊç Êrodka pioràcego do przedzia∏u
w szufladzie dozownika.
3. Odkr´ç kran z wodà dla pralki.
4. Naciskaj powtarzalnie przycisk wyboru temperatury a˝ do wyÊwietlenia si´ temperatury 40°C.
5. NaciÊnij przycisk Start/Pauza.
Wykonanie tego prania usunie wod´, pozostajàcà w przewodach pralki po testowaniu pralki przez producenta.
Dozowanie Êrodka pioràcego:
1. Wysuƒ szuflad´ dozownika.
2. Dodaj Êrodka pioràcego do przedzia∏u
.
3. Dodaj p∏ynu zmi´kczajàcego do przedzia∏u
(je˝eli
chcesz).
4. Dodaj Êrodka do prania wst´pnego do przedzia∏u
je˝eli chcesz).
✻ Opcja
U˝ywanie goràcej wody
Zawór goràcej wody jest otwarty je˝eli zostanie wybrana temperatura prania powy˝ej 60°C (60°C lub 95°C).
R´czne ustawianie prania
Mo˝na wypraç pranie r´cznie ustawiajàc pralk´, bez wykorzystywania systemu kontroli Fuzzy Logic. Aby to zrobiç:
1. Odkr´ç kran dostarczajàcy wod´ do pralki.
2. NaciÊnij przycisk
(W∏àczanie/Wy∏àczanie).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Za∏aduj pranie do b´bna sztuka po sztuce, nie prze∏adowujàc b´bna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj Êrodka pioràcego do przedzia∏u
szuflady dozownika.
7. Powtarzalnie naciskaj przycisk wyboru opcji aby wybraç ˝àdany cykl prania:
(Bawe∏na, Kolory, Syntetyki, Delikatne, We∏na, Szybkie pranie)
8. NaciÊnij przycisk wyboru temperatury, aby wybraç ˝àdanà temperatur´ prania (zimna woda, 30°C, 40°C,
60°C, 95°C).
9. WciÊnij przycisk wirowania, aby wybraç ˝àdanà szybkoÊç wirowania,
[R1031/R1032: Bez wirowania, 600, 800, 1000] [R831/R832 Bez wirowania, 600,800] [R631/R632 Bez wirowania, Wirowanie (600)]
10. NaciÊnij przycisk Start/Pauza aby rozpoczàç pranie.
Kiedy pranie si´ skoƒczy:
1. Otwórz drzwiczki.
Uwaga: Drzwiczki b´dà zablokowane przez 3 minuty od zakoƒczenia pracy lub wy∏àczenia pralki.
2. Wyjmij pranie.
6
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 7
Wykonanie prania
Wybór opcji
Ustawianie prania wst´pnego
Opcja prania wst´pnego jest dost´pna tylko dla prania bawe∏ny, syntetyków i delikatnych ubraƒ. Aby u˝yç prania
wst´pnego:
1. UmieÊç detergent w przedziale
szuflady dozownika.
2. Przyciskiem wyboru opcji Program wybierz program „Bawe∏na”.
3. Wciskaj przycisk wyboru opcji a˝ w∏àczy si´ wskaênik opcji „Pranie wst´pne” na panelu sterowania.
4. NaciÊnij przycisk Start/Pauza aby rozpoczàç pranie.
P∏ukanie+
Pralka wykona dodatkowy cykl p∏ukania.
Czas trwania prania wyd∏u˝y si´ odpowiednio.
Moczenie (R1031/R1032)
Wybierz t´ opcj´ do prania bardzo zabrudzonych rzeczy. Pralka namoczy pranie przez 40 minut (b´ben b´dzie
obraca∏ si´ od czasu do czasu). Funkcja ta nie mo˝e byç ∏àczona z programami We∏na i Szybkie pranie.
Tajniki i wskazówki prania
Sortowanie swego prania: Podziel pranie wed∏ug poni˝szych cech:
Typ oznaczenia tkaniny na metce producenta: Podziel pranie na bawe∏niane, tkaniny mieszane, syntetyczne, jedwabie, we∏n´ i sztuczny jedwab.
Kolory: Rozdziel rzeczy bia∏e od kolorowych. Nowe, kolorowe rzeczy pierz oddzielnie.
Rozmiar: Umieszczanie rzeczy ró˝nych rozmiarów równoczeÊnie u∏atwia pranie.
DelikatnoÊç: Delikatne rzeczy pierz oddzielnie, u˝ywajàc programu prania delikatnego do prania czystej,
nowej we∏ny, firanek i jedwabiu. Sprawdê metk´ na rzeczach lub za∏àczonych instrukcjach dodatkowych.
Opró˝nianie kieszeni: Monety, agrafki i temu podobne mogà zniszczyç materia∏, b´ben pralki i zbiornik wody.
Zabezpieczenie zapi´ç: Zapnij zamki b∏yskawiczne i guziki lub haczyki; luêne paski lub taÊmy powinny byç
zwiàzane razem.
Ustalanie wagi prania: Nie prze∏adowuj pralki, mo˝e to skutkowaç s∏abszà skutecznoÊcià prania. U˝yj listy
zamieszczonej poni˝ej do ustalenia wagi prania dla typu materia∏u, z którego jest zrobione.
Typ materia∏u
Bawe∏na/Kolory
- Êrednio/lekko zabrudzona
- ci´˝ko zabrudzona
Syntetyki
Delikatne
We∏na
Waga ∏adunku
5.2
5.2
3.0
2.0
1.5
kg
kg
kg
kg
kg
Szczegó∏y dotyczàce Êrodków pioràcych: rodzaj proszku czy p∏ynu jest uzale˝niony od rodzaju materia∏ów
(bawe∏niane, kolorowe, syntetyczne, delikatne rzeczy), koloru, temperatury prania, stopnia i rodzaju zabrudzenia. Zawsze u˝ywaj niskopieniàcego myd∏a do prania, przeznaczonego do prania w pralkach automatycznych.
Post´puj zgodnie z zaleceniami producenta detergentu, w oparciu o wag´ prania, stopieƒ zabrudzenia i twardoÊç wody w sieci. Je˝eli nie znasz twardoÊci wody, ustal jà w lokalnym zak∏adzie wodno-kanalizacyjnym.
Uwaga:
Êrodki pioràce przechowuj w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasi´giem dzieci.
7
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 8
Utrzymywanie pralki
Naprawa zamarzni´tej pralki
Je˝eli temperatura otoczenia spadnie temperatury zamarzania wody i pralka ulegnie zamarzni´ciu:
1. Od∏àcz zasilanie pralki.
2. Wlej ciep∏à wod´ na kran zasilajàcy pralk´, aby poluzowaç wà˝.
3. Zdemontuj wà˝ i zanurz w ciep∏ej wodzie.
4. Wlej ciep∏à wod´ do b´bna pralki i pozostaw na 10 minut.
5. Pod∏àcz wà˝ ponownie do kranu i pralki, sprawdê pobieranie i odprowadzanie wody.
Czyszczenie obudowy pralki
1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewn´trzne ∏àcznie z panelem kontrolnym, delikatnà Êciereczkà i delikatnym, nieÊcierajàcym detergentem.
2. Osusz obudow´ delikatnà Êciereczkà.
3. Nie rozlewaj wody na obudow´ pralki.
Czyszczenie filtra na odpadki
CzyÊç filtr 2 do 3 razy w roku.
1. Zdemontuj pokryw´ podstawy z przodu pralki.
2. Odkr´ç zakr´tk´ otworu awaryjnego odprowadzania
wody obracajàc jà w lewo.
3. Odkr´ç pokryw´ filtra i wyjmij go.
4. Zmyj i usuƒ wszystkie zabrudzenia z filtra. Upewnij
si´, ˝e wirnik pompy znajdujàcy si´ za filtrem nie
jest zablokowany.
5. Zakr´ç otwór zakr´tkà.
Czyszczenie filtra w w´˝u
Powinno si´ czyÊciç sitko filtra wewnàtrz w´˝a doprowadzajàcego wod´ co najmniej raz w roku, lub gdy
odpowiednia kontrolka pralki zacznie migaç:
Aby to zrobiç:
1. Zakr´ç êród∏o wody dla pralki.
2. Odkr´ç wà˝ od tylnej Êciany pralki.
3. Za pomocà szczypiec, delikatnie wyciàgnij filtr sitkowy
z koƒca w´˝a i przep∏ucz pod strumieniem wody
zanim zaczniesz go czyÊciç. WyczyÊç te˝ wewnàtrz i
na zewnàtrz gwintowany ∏àcznik.
4. WciÊnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Dokr´ç wà˝ z powrotem do tylnej Êciany pralki.
6. Odkr´ç êród∏o wody dla pralki i sprawdê szczelnoÊç
po∏àczeƒ.
8
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 9
Rozwiàzywanie problemów
Problemy i rozwiàzania
Pralka nie dzia∏a
Upewnij si´, ˝e
Upewnij si´, ˝e
Upewnij si´, ˝e
Upewnij si´, ˝e
drzwiczki sà dok∏adnie zamkni´te.
pralka jest pod∏àczona do zasilania.
êród∏o wody jest otwarte.
wciÊni´ty zosta∏ przycisk Start/Pauza.
Brak lub niewystarczajàce dostarczanie wody
Upewnij si´, ˝e êród∏o wody jest otwarte.
Upewnij si´, ˝e wà˝ dostarczajàcy wod´ nie jest zamarzni´ty.
Upewnij si´, ˝e wà˝ poboru wody nie jest zagi´ty.
Upewnij si´, ˝e filtr sitkowy w w´˝u poboru wody nie jest zatkany.
Detergent pozostaje w szufladzie dozownika po zakoƒczeniu programu prania
Upewnij si´, ˝e pralka pracuje z wystarczajàcym ciÊnieniem wody.
Umieszczaj detergent w Êrodkowej cz´Êci przedzia∏ów dozownika (z dala od kraw´dzi zewn´trznych).
Pralka wibruje lub pracuje zbyt g∏oÊno
Upewnij si´, ˝e pralka jest ustawiona na poziomej powierzchni. Je˝eli tak nie jest, wyreguluj wysokoÊç
nóg aby spoziomowaç urzàdzenie (patrz strona 3).
Upewnij si´, ˝e zosta∏y usuni´te blokady transportowe (patrz strona 4).
Upewnij si´, ˝e obudowa pralki nie styka si´ z innym przedmiotem.
Upewnij si´, ˝e waga ∏adunku prania jest odpowiednia.
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje
Upewnij si´, ˝e wà˝ nie jest przygnieciony czy zagi´ty.
Upewnij si´, ˝e filtr sitkowy w w´˝u poboru wody nie jest zatkany (patrz strona 8).
Zrozumienie wskazaƒ b∏´dów
(
=On,
=Off)
WyÊwietlony b∏àd
Rozwiàzanie
Zamknij drzwiczki
Upewnij si´, ˝e kran dostarczajàcy wod´ dla pralki jest odkr´cony.
Sprawdê ciÊnienie wody.
WyczyÊç filtr na odpadki.
Upewnij si´, ˝e wà˝ odprowadzajàcy jest prawid∏owo zainstalowany.
£adunek prania jest niewywa˝ony; luêny i poplàtany.
Je˝eli tylko jedna sztuka ubrania wymaga prania, jak np. d˝insy czy szlafrok,
rezultat koƒcowy wirowania mo˝e byç niesatysfakcjonujàcy i wyÊwietli si´
wskazanie na wyÊwietlaczu panelu kontrolnego.
Sprawdê czy koniec w´˝a spustu wody nie znajduje si´ zbyt nisko. (Upewnij
si´, ˝e uchwyt w´˝a jest nienaruszony).
Sprawdê, czy koniec w´˝a nie jest zanurzony w wodzie.
Zanim skontaktujesz si´ z punktem serwisowym
1. Spróbuj samodzielnie zaradziç problemom (Patrz „Rozwiàzywanie problemów” na tej stronie).
2. Ponownie rozpocznij program dla sprawdzenia czy problem si´ powtórzy.
3. Je˝eli uszkodzenie nie znika, wezwij serwis i opisz problem.
9
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 10
Lista programów
PROGRAM
Maksymalny
∏adunek (kg))
SzybkoÊç wirowania (MAX) obrot/min
Temperatura
(MAX) °C
R1031/R1032
R831/R832
R631/R632
Bawe∏na
5.2
95
1000
800
600
Kolory
5.2
60
1000
800
600
Syntetyki
3.0
60
800
800
600
Delikatne
2.0
40
600
600
600
We∏na
1.5
40
600
600
600
Szybkie pranie
1.5
60
800
800
600
PROGRAM
Typ PRANIA
Bawe∏na
Êrednio lub lekko zabrudzone ubrania bawe∏niane, poÊciel, bielizna, r´czniki, koszule, itp.
Kolory
Êrednio lub lekko zabrudzone ubrania bawe∏niane, poÊciel, bielizna, r´czniki, koszule, itp.
Syntetyki
Êrednio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule, itp., wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu), lub innych, podobnych.
Delikatne
Delikatne firanki, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.
We∏na
Tylko we∏na przeznaczona do prania w pralce z metkà czysta, ˝ywa we∏na.
Szybkie pranie
Lekko zabrudzone bawe∏niane lub lniane bluzki, spodnie, ciemno zabarwione ubrania
robocze, kolorowe artyku∏y lniane, d˝insy, etc.
1. Czas trwania programu zosta∏ zmierzony w warunkach okreÊlonych w standardzie IEC 456.
2. Zu˝ycie energii w indywidualnych warunkach domowych mo˝e ró˝niç si´ od wartoÊci podanych w
tabeli w zale˝noÊci od ciÊnienia i temperatury dostarczanej wody, ∏adunku i typu prania.
10
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 11
Dodatek
Lista symboli fabrycznych tkanin
Materia∏ odporny
Mo˝e byç prasowane z temp. max 100°C
Delikatna tkanina
Nie prasowaç
Rzeczy do prania w 95°C
Mo˝na czyÊciç z u˝yciem rozpuszczalnika
Rzeczy do prania w 60°C
CzyÊç na sucho woda utlenionà, benzynà, czystym
alkoholem lub tylko R113
Rzeczy do prania w 40°C
Nie praç chemicznie
Rzeczy do prania w 30°C
Do not dry clean
Mo˝na praç r´cznie
Suszyç roz∏o˝one na p∏askiej powierzchni
Tylko pranie suche
Mo˝e byç powieszone do suszenia
Mo˝na wybielaç w zimnej wodzie
Suszyç na wieszaku
Nie wybielaç
Suszenie w suszarce, normalna temperatura
Mo˝e byç prasowane z temp. max 200°C
Suszenie w suszarce, zredukowana temperatura
Mo˝e byç prasowane z temp. max 150°C
Nie suszyç w suszarce
Ostrze˝enia dotyczàce elektrycznoÊci
Aby zminimalizowaç ryzyko po˝aru, pora˝enia i innych urazów, zapami´taj poni˝sze ostrze˝enia:
Zasilaj urzàdzenie tylko zgodnie typem êród∏a zasilania na tabliczce znamionowej. Je˝eli nie jesteÊ pewien
typu zasilania w swoim domu, skonsultuj si´ ze sprzedawcà urzàdzenia lub rejonem energetycznym.
U˝ywaj wy∏àcznie gniazd uziemionych lub spolaryzowanych. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa niniejsze
urzàdzenie jest wyposa˝one w spolaryzowanà wtyczk´ z jednym bolcem szerszym od drugiego. Dzi´ki
temu wtyczka wchodzi do gniazda tylko w jeden sposób. Je˝eli wtyczka nie wchodzi ca∏kowicie do gniazda, obróç jà i spróbuj ponownie. Je˝eli to nie skutkuje, skontaktuj si´ z elektrykiem dla wymiany gniazda.
Zabezpiecz przewód zasilania. Przewody zasilania powinny byç tak poprowadzone, ˝eby nie by∏y deptane czy przyciskane do pod∏o˝a przedmiotami. Zwróç szczególnà uwag´ na przewód w pobli˝u wtyczki,
obudowy i punktu wyjÊcia przewodu z pralki.
Nie stosuj zbyt du˝ej iloÊci pod∏àczeƒ do jednego gniazda i przed∏u˝aczy. Prze∏adowanie mo˝e
spowodowaç po˝ar lub pora˝enie elektryczne.
Ochrona Êrodowiska
Niniejsze urzàdzenie jest wyprodukowane z materia∏ów mo˝liwych do ponownego wykorzystania (recyklingu). Je˝eli zdecydujesz si´ na wyrzucenie urzàdzenia, sprawdê lokalne regulacje dotyczàce Êmieci. Odetnij przewód zasilania aby nie mo˝na
by∏o w∏àczyç pralki. Zdemontuj drzwiczki aby uniknàç ryzyka zatrzaÊni´cia si´ wewnàtrz zwierzàt i ma∏ych dzieci.
Nie przekraczaj iloÊci detergentu zalecanych przez instrukcje producentów.
Wybielaczy i odplamiaczy u˝ywaj przed praniem i tylko wtedy gdy sà niezb´dne.
Oszcz´dzaj energi´ i wod´ pioràc tylko pe∏ne ∏adunki prania (dok∏adne iloÊci sà zale˝ne od zastosowanego programu).
Deklaracja zgodnoÊci
Niniejsze urzàdzenie jest wyprodukowane zgodnie ze standardami europejskimi, wytycznà Unii Europejskiej
93/68 i standardem EN 60335.
11
R1031-00872N-PL
2/6/04 10:07 AM
Page 12
Dodatek
Dane techniczne
TYP
PRALKA £ADOWANA OD PRZODU
WYMIARY
szerokoÊç 598mm x g∏´bokoÊç 450mm x wysokoÊç 844mm
CIÊNIENIE WODY
50 kPa ~ 800 kPa
WAGA
69 kg
POJEMNOÊÇ PRANIA
i WIROWANIA
5.2 kg (SUCHEGO PRANIA)
ZU¯YCIE
ENERGII
PRANIE
220V / 180W
240V / 180W
PRANIE I
220V / 1900W
OGRZEWANIE 240V / 2200W
WIROWANIE
MODEL R1031/R1032 R831/R832 R631/R632
230V
POMPOWANIE
500W
430W
380W
34W
ZU¯YCIE WODY
49l (PRANIE STANDARDOWE)
PRÊDKOÊÇ
MODEL
WIROWANIA
Obroty/minut´
R1031/R1032 R831/R832 R631/R632
1000
800
600
W PRZYPADKU KONIECZNOÊCI
WEZWANIA SERWISU
- JeÊli z urzàdzeniem wydarzy si´ cokolwiek niepokojàcego,
nie wahaj si´ wezwaç pomoc serwisowà podajàc swoje
dane, adres zamieszkania i numer telefonu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement