Samsung WW80J3283KW/EO Instrukcja obsługi

Samsung WW80J3283KW/EO Instrukcja obsługi
Pralka automatyczna
Instrukcja obsługi
WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 1
2015-04-24
7:45:11
Spis treści
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa
3
Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa
Ważne symbole ostrzegawcze
Ważne ostrzeżenia
Instrukcje dotyczące symbolu WEEE
3
3
4
12
Instalacja
13
Zawartość zestawu
Wymagania dotyczące instalacji
Instalacja krok po kroku
13
15
17
Przed rozpoczęciem
23
Konfiguracja początkowa
Wskazówki dotyczące prania
Wskazówki dotyczące dozownika detergentów
23
24
26
Funkcje
29
Panel sterowania
29
Prosta instrukcja uruchomienia
30
Omówienie cykli
31
Ustawienia34
Konserwacja
35
Awaryjne odprowadzanie wody
35
Czyszczenie36
Przywracanie sprawności po zamrożeniu
39
Pielęgnacja na wypadek dłuższego czasu nieużywania
39
Rozwiązywanie problemów
40
Punkty kontrolne
Kody informacyjne
40
44
Specyfikacja
46
Tabela konserwacji tkanin
Ochrona środowiska
Arkusz danych technicznych
Podstawowe programy prania
46
47
48
53
2 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 2
2015-04-24
7:45:11
Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Gratulujemy zakupu nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne
informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia.
Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.
Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa
Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją, aby bezpiecznie i wydajnie obsługiwać liczne
funkcje nowego urządzenia. Schowaj instrukcję tak, aby w razie konieczności mieć ją pod
ręką. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w
niniejszej instrukcji obsługi.
Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji
nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas montażu, konserwacji i obsługi pralki użytkownik powinien zachować ostrożność i
kierować się zdrowym rozsądkiem.
Z racji tego, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej
pralki mogą się nieznacznie różnić od opisanych tutaj. Dodatkowo nie wszystkie znaki
ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag
skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje online
na stronie www.samsung.com.
Ważne symbole ostrzegawcze
Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa,
śmierci i/lub zniszczenia mienia.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń lub
uszkodzenia mienia.
UWAGA
Oznacza, że istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Polski 3
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 3
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i zawierającego
części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić
bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego
działania i zachować odpowiednią ostrożność.
Ważne ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas
korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności,
między innymi te opisane poniżej.
Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na niej.
Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci
mogą ulec poważnym obrażeniom.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź
o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z
urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, aby urządzeniem bawiły się dzieci.
Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat
8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem
lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i
wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia.
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą
samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.
4 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 4
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać
wymieniony przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
Umiejscowienie urządzenia powinno zapewniać dostęp do źródła zasilania,
instalacji doprowadzającej wodę i rur odpływowych.
Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy
ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie
wolno używać starych przyłączy.
PRZESTROGA
Ze względów bezpieczeństwa w przypadku niezamierzonego zresetowania
przerywaczy termicznych, urządzenia nie należy podłączać za pomocą
zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu,
który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE
Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika
serwisu.
• W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem
lub obrażeń ciała.
Urządzenie jest ciężkie, dlatego należy zachować ostrożność przy jego podnoszeniu.
Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego o charakterystyce 220-240 V /
50 Hz lub wyższej. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym rządzeniem. Nie wolno używać
przedłużacza.
• Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza
przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są zgodne ze specyfikacją
produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka w ścianie.
Polski 5
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 5
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce
substancje, takie jak kurz czy wodę.
• Odłącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Wtyczkę należy włożyć do gniazdka w taki sposób, aby przewód biegł w kierunku podłogi.
Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w
przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.
Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich
niebezpieczne.
• Nałożenie przez dziecko worka na głowę może doprowadzić do uduszenia.
W przypadku uszkodzenia urządzenia, wtyczki lub kabla zasilającego należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.
Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych lub linii
telefonicznej.
• Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
• Nigdy nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione.
Zawsze należy sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika lub materiałów łatwopalnych.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych ani w
miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (kropel deszczu).
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie będzie ono narażone na działanie niskich temperatur.
• Niska temperatura (np. mróz) może spowodować pęknięcie rur.
Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może ulatniać się gaz.
• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie wolno używać transformatora prądu.
• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.
• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich
przedmiotów, kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.
• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
6 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 6
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.
• Kabel zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Przestrogi dotyczące instalacji
PRZESTROGA
Umiejscowienie urządzenia powinno zapewniać łatwy dostęp do źródła zasilania.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu
przebić prądu.
Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu, które utrzyma jego wagę.
• W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, przesuwania się lub hałaśliwej pracy
urządzenia oraz innych problemów.
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
Gdy urządzenie zostanie zalane, należy zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
• Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
Gdy z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy
natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie
dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania.
• Nie wolno używać wentylatora.
• Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w lub na pralce. W przypadku pozbywania się urządzenia
należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.
• Dziecko uwięzione wewnątrz urządzenia może się udusić.
Przed użyciem pralki należy usunąć elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do spodu
pralki.
Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb,
alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.
• Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.
Polski 7
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 7
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania,
suszenia lub wirowania).
• Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska.
Może to spowodować obrażenia.
• Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
Nie wolno wkładać ręki pod pralkę podczas pracy urządzenia.
• Może to spowodować obrażenia.
Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
• Grozi to porażeniem prądem.
Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania podczas pracy.
• Ponowne podłączenie wtyczki do gniazda może wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem
lub pożar.
Nie wolno zezwalać dzieciom ani osobom o ograniczonej sprawności na używanie pralki bez
odpowiedniego nadzoru. Nie wolno pozwalać dzieciom na wchodzenie do urządzenia lub wspinanie się
na nie.
• Może to spowodować porażenie prądem, poparzenie lub obrażenia ciała.
Nie wolno wkładać pod pralkę rąk ani metalowych przedmiotów podczas pracy urządzenia.
• Może to spowodować obrażenia.
Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód. Zawsze należy pewnie chwycić
wtyczkę i stanowczo wyciągnąć ją z gniazdka.
• Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem
elektrycznym.
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia.
• Nie wolno stosować bezpieczników innych niż standardowe (np. miedzianych, z drutu stalowego
itp.).
• W razie konieczności naprawy lub ponownej instalacji urządzenia należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
• W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub
obrażeń ciała.
Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy odłączyć wtyczkę
zasilania.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub podczas
burzy.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
8 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 8
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się jakaś substancja, należy odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym punktem obsługi klienta firmy Samsung.
• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Przestrogi dotyczące użytkowania
PRZESTROGA
Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia
itp., należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.
• W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstania ognisk
rdzy.
Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas
używania pralki.
• Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.
Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym połączeniu węża doprowadzającego wodę należy
powoli otwierać kran.
Po długim okresie nieużywania pralki należy powoli otwierać kran.
• Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może spowodować
uszkodzenie części urządzenia lub wyciek wody.
Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z
odprowadzaniem wody.
• Używanie pralki zalanej wodą z powodu awarii odprowadzania wody grozi porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.
• Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub
wyciek wody.
Gdy pralka nie jest używana, należy zakręcić dopływ wody.
Należy sprawdzić,czy śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.
• W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.
Sprawdź, czy gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi
substancjami (np. odpadami, nitkami, włosami itp.).
• Pralka może przeciekać, jeśli obca substancja znajdzie się w drzwiczkach lub gdy drzwiczki nie są
całkowicie zamknięte.
Przed użyciem produktu otwórz kran i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno
dokręcone i czy nie dochodzi do wycieku wody.
• Jeśli śruby węża doprowadzającego wodę są poluzowane, może dojść do wycieku wody.
Polski 9
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 9
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Zakupiony produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku
produkt nie będzie objęty standardową gwarancją dostarczaną przez firmę Samsung, zaś firma
Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.
Nie wolno stawać na urządzeniu lub kłaść na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub
papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd.).
• Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.
• Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub
problemy z produktem.
W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pola elektromagnetyczne.
• Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.
Woda odprowadzana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorąca. Nie wolno jej
dotykać.
• Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.
Nie wolno prać, wirować lub suszyć siedzisk, mat lub ubrań wodoodpornych (*), chyba że urządzenie
ma specjalny cykl do prania tego typu rzeczy.
(*): Pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory,
pieluchy, dresy oraz pokrowce na rowery, motocykle, samochody itp.
• W urządzeniu nie wolno prać grubych ani twardych mat, nawet jeśli na metce umieszczony jest
znak prania w pralce. Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub
uszkodzeń pralki, ścian, podłogi lub ubrania.
• W urządzeniu nie wolno prać dywaników ani wycieraczek z gumowym spodem. Gumowa powłoka
może odkleić się od spodu dywanika i przykleić do wnętrza bębna pralki, powodując awarię pralki,
taką jak nieprawidłowe odprowadzanie wody.
Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym dozowniku detergentów.
• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku wycieku wody.
Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie lub tuż po suszeniu. Jest on wówczas gorący.
• Może to doprowadzić do poparzeń.
Nie wolno wkładać rąk do dozownika detergentów.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może grozić obrażeniami dłoni spowodowanymi przez
urządzenie podające detergent.
• Dozownika detergentów w płynie (tylko niektóre modele) nie należy używać do detergentu w
proszku. Chcąc użyć detergentu w proszku, należ wyjąć dozownik detergentów w płynie.
10 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 10
2015-04-24
7:45:13
Zasady bezpieczeństwa
Nie wolno umieszczać w pralce przedmiotów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, zwierząt).
• Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w
przypadku zwierząt, śmierci.
Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki,
noże itp.
• Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.
Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub emulsjami dostępnymi zazwyczaj w
sklepach dermatologicznych lub salonach masażu.
• Może to spowodować odkształcenie gumowej uszczelki i wyciek wody.
Nie wolno pozostawiać w bębnie na dłużej wybielacza ani metalowych obiektów, np. agrafek, szpilek
do włosów itp.
• Może to spowodować rdzewienie bębna.
• Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy nanieść na nią środek czyszczący (o neutralnym
odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.
Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prać, płukać ani
wirować prania zabrudzonego suchym detergentem czyszczącym.
• Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na temperaturę utleniania oleju.
Nie wolno używać wody z urządzeń chłodzących lub grzejących wodą.
• Może to spowodować problemy z pralką.
Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.
• Jeśli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz produktu, może spowodować problemy z
produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.
Skarpety i biustonosze należy wkładać do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.
W siatce do prania nie wolno prać dużych przedmiotów, takich jak pościel.
• W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu nietypowych wibracji.
Nie wolno używać twardych detergentów.
• Ich nagromadzenie się w pralce, może spowodować wyciek wody.
Sprawdź, czy kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.
• Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie, mogą
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
W urządzeniu nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy
metalowe.
Pranie należy sortować według kolorów i ich trwałości. Cykl prania, temperaturę wody i dodatkowe
funkcje należy dobrać zgodnie z zaleceniami.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie lub uszkodzenie tkaniny.
Polski 11
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 11
2015-04-24
7:45:14
Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Jeśli w pobliżu przebywają dzieci, zamykając drzwiczki, należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć im
palców.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia
OSTRZEŻENIE
Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nim wody.
Nie wolno używać środków czyszczących o silnym odczynie kwaśnym.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.
• Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.
Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Instrukcje dotyczące symbolu WEEE
Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
12 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 12
2015-04-24
7:45:14
Instalacja
Należy uważnie przestrzegać poniższych instrukcji, aby prawidłowo zainstalować pralkę i
zapobiec wypadkom podczas prania.
Zawartość zestawu
Należy upewnić się, że w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie elementy.
W przypadku problemu z pralką lub częściami należy skontaktować się z lokalnym
centrum obsługi klienta firmy Samsung lub ze sprzedawcą.
Instalacja
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Dźwignia zwalniająca
02 Dozownik detergentów
03 Panel sterowania
04 Drzwiczki
05 Bęben
06 Filtr pompy
07 Rurka awaryjnego
odprowadzania wody
08 Pokrywa filtra
09 Blat roboczy
10 Wtyczka zasilania
11 Wąż odpływowy
12 Nóżki poziomujące
Polski 13
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 13
2015-04-24
7:45:15
Instalacja
Zaślepki
Prowadnica węża
Wąż zimnej wody
Wąż ciepłej wody
Dozownik detergentów w
płynie
Instalacja
Klucz nastawny
UWAGA
•
•
•
Zaślepki: Ilość dołączonych zaślepek (3-6) zależy od modelu.
Wąż ciepłej wody: Tylko niektóre modele.
Dozownik detergentów w płynie: Tylko niektóre modele.
14 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 14
2015-04-24
7:45:16
Wymagania dotyczące instalacji
Dopływ wody
Wymagany jest bezpiecznik lub
rozłącznik prądu zmiennego
220-240 V / 50 Hz
• Do przyłączenia pralki należy
wykorzystać osobne rozgałęzienie
obwodu zasilania
W celu zapewnienia prawidłowego
uziemienia wraz z pralką dostarczany jest
przewód o wtyczce uziemiającej z trzema
wtykami do umieszczenia w odpowiednio
zainstalowanym i uziemionym gniazdku.
W razie wątpliwości dotyczących
uziemienia należy skonsultować się z
wykwalifikowanym elektrykiem lub
sprzedawcą.
Nie wolno modyfikować dostarczonej
wtyczki. Jeśli nie pasuje do gniazdka,
należy wezwać wykwalifikowanego
elektryka w celu zainstalowania
odpowiedniego gniazdka.
Prawidłowe ciśnienie wody dla tej pralki
wynosi od 50 do 800 kPa. Ciśnienie wody
poniżej 50 kPa może sprawić, że zawór
wody nie będzie zamykany do końca.
Ponadto może wydłużyć czas napełniania
bębna, powodując wyłączanie się pralki.
Krany powinny znajdować się w odległości
do 120 cm od tylnej części pralki, aby
dołączone węże doprowadzające wodę
sięgały jej.
Aby zmniejszyć ryzyko wycieków:
• Należy zapewnić łatwy dostęp do
kranów.
• Należy zakręcać krany, gdy pralka nie
pracuje.
• Należy regularnie sprawdzać, czy
mocowania węża doprowadzającego
wodę nie przeciekają.
•
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
NIE wolno używać przedłużacza.
Należy używać wyłącznie przewodu
dostarczonego wraz z pralką.
NIE wolno podłączać przewodu
uziemiającego do plastikowych rur
kanalizacyjnych, gazowych lub z ciepłą
wodą.
Niewłaściwe podłączenie
przewodników uziemiających może
spowodować porażenie prądem.
Instalacja
Zasilanie i uziemienie
PRZESTROGA
Przed pierwszym uruchomieniem pralki
należy sprawdzić, czy żadne z połączeń
zaworu wodnego i kranów nie przecieka.
Odprowadzenie wody
Firma Samsung zaleca zastosowanie rury
pionowej o wysokości 60-90 cm. Wąż
odpływowy musi być przyłączony do
rury pionowej przy użyciu zacisku, a rura
pionowa musi całkowicie zakrywać wąż
odpływowy.
Polski 15
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 15
2015-04-24
7:45:16
Instalacja
Instalacja
Podłoga
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy
zainstalować pralkę na solidnym podłożu.
Drewniane podłoże może wymagać
wzmocnienia, aby zminimalizować
drgania lub nierówne rozłożenie ciężaru.
Powierzchnie dywanów i miękkich płytek
nie zapewniają dobrej odporności na
drgania i mogą powodować niewielkie
przemieszczenia pralki podczas wirowania.
PRZESTROGA
NIE wolno instalować pralki na platformach
ani innych źle podpartych konstrukcjach.
Instalacja we wnękach i małych
pomieszczeniach
Minimalne odstępy do stabilnej pracy:
Boki
25 mm
Tył
50 mm
Góra
25 mm
Przód
550 mm
Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane
w tym samym miejscu, w przedniej części
wnęki musi być co najmniej
550 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka
nie ma żadnych określonych wymagań
dotyczących wolnej przestrzeni.
Temperatura wody
Nie wolno instalować pralki w miejscach,
gdzie woda może zamarznąć, ponieważ
urządzenie zawsze przechowuje pewną
ilość wody wewnątrz zaworów, pomp i/
lub węży. Zamarznięta woda w elementach
przyłączeniowych może spowodować
uszkodzenie taśm, pompy i innych
podzespołów pralki.
16 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 16
2015-04-24
7:45:16
Instalacja krok po kroku
KROK 1 Wybór lokalizacji
Instalacja
Wymagania dotyczące lokalizacji:
• Solidna, równa powierzchnia bez wykładziny lubi innych elementów mogących zatkać
otwory wentylacyjne
• Brak bezpośredniego nasłonecznienia
• Pomieszczenie zapewniające odpowiednią wentylację i okablowanie
• Temperatura otoczenia zawsze powyżej temperatury krzepnięcia (0 ˚C)
• Odpowiednia odległość od źródeł ciepła
KROK 2 Usuwanie śrub transportowych
Rozpakuj produkt i usuń wszystkie śruby
transportowe.
1. Odkręć wszystkie śruby transportowe
w tylnej części urządzenia za pomocą
dołączonego klucza.
2. W otworach umieść dołączone
plastikowe zaślepki.
Zachowaj śruby.
OSTRZEŻENIE
Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie materiały opakowania
(plastikowe worki, styropian itp.) należy schować w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Polski 17
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 17
2015-04-24
7:45:17
Instalacja
KROK 3 Regulacja nóżek poziomujących
Instalacja
1. Delikatnie przesuń pralkę na właściwe
miejsce. Użycie zbyt dużej siły może
spowodować uszkodzenie nóżek
poziomujących.
2. Wypoziomuj pralkę za pomocą nóżek
poziomujących.
3. Po wypoziomowaniu dokręć nakrętki za
pomocą klucza.
KROK 4 Przyłączenie węża doprowadzającego wodę
Załączone złączki węża mogą różnić się w zależności od modelu. Ten krok przedstawia
sposób podłączenia złączki wciskanej. Jeśli załączono złączkę gwintowaną, przejdź do pkt. 7.
Przyłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu.
A
1. Zdejmij złączkę (A) z węża
doprowadzającego wodę (B).
B
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego
odkręć cztery śruby na złączce.
18 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 18
2015-04-24
7:45:19
3. Chwyć złączkę i obróć element (C) w
kierunku wskazanym przez strzałkę,
aby odkręcić go o 5 mm (*).

C
E
Instalacja
C
4. Nałóż złączkę na kran i dokręć śruby,
dosuwając złączkę do góry.
5. Obróć element (C) w kierunku
wskazanym przez strzałkę, aby go
dokręcić.
6. Przytrzymując element (E), przyłącz
wąż doprowadzający wodę do złączki.
Następnie puść element (E). Gdy wąż
zostanie przymocowany do złączki,
usłyszysz pstryknięcie.
7. W przypadku używania kranu
gwintowanego przykręć do niego
załączoną złączkę gwintowaną w
sposób przedstawiony na ilustracji.
Polski 19
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 19
2015-04-24
7:45:21
Instalacja
Instalacja
8. Podłącz drugi koniec węża
doprowadzającego wodę do zaworu
wlotowego z tyłu pralki. Obróć wąż
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby go dokręcić.
9. Odkręć kran i sprawdź, czy nie ma
przecieków przy połączeniach. Jeśli
dochodzi do przecieków, powtórz
powyższe czynności.
OSTRZEŻENIE
W przypadku wycieku wody należy zaprzestać korzystania z pralki i skontaktować się z
lokalnym serwisem firmy Samsung. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
PRZESTROGA
Nie wolno rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy
wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.
UWAGA
•
•
Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę do złączki sprawdź, czy został
prawidłowo przyłączony, pociągając wąż doprowadzający wodę w dół.
Należy korzystać z popularnych kranów. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub
zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.
20 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 20
2015-04-24
7:45:22
Czynności dla modeli z dodatkowym
wlotem ciepłej wody:
1. Podłącz czerwony koniec węża ciepłej
wody do wlotu ciepłej wody w tylnej
części urządzenia.
2. Podłącz drugi koniec węża ciepłej
wody do kranu z ciepłą woda.
Instalacja
Wąż doprowadzający wodę (tylko niektóre modele)
Wąż doprowadzający wodę ostrzega
użytkowników o ryzyku wycieków wody.
Wyczuwa przepływ wody, a wskaźnik (A)
na środku zmienia kolor na czerwony w
przypadku wycieku.
A
Polski 21
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 21
2015-04-24
7:45:23
Instalacja
KROK 5 Ustawienie węża odpływowego
Wąż odpływowy można ustawić na trzy sposoby:
Instalacja
Nad krawędzią zlewu

Wąż odpływowy musi być umieszczony na
wysokości od 60 do 90 cm (*) nad podłogą.
Aby dysza węża odpływowego była zgięta,
należy użyć dostarczonej plastikowej
prowadnicy (A). Przymocuj prowadnicę
do ściany hakiem, aby zapewnić stabilny
odpływ.
A
W rurze odprowadzającej
Rura odprowadzająca musi znajdować
się powyżej syfonu, aby koniec węża
znajdował się co najmniej 60 cm nad
podłogą.
W rurze odprowadzającej

Rura odprowadzająca powinna znajdować
się na wysokości od 60 do 90 cm (*). Zaleca
się użycie pionowej rury o długości 65 cm.
Należy upewnić się, że wąż odpływowy
jest przyłączony do rury pionowej ukośnie.
Wymagania dotyczące rury pionowej
odpływu:
• Minimalna średnica 5 cm
• Minimalna przepustowość odpływu
60 litrów na minutę
KROK 6 Włączenie zasilania
Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 220-240 V / 50 Hz chronionej
przez bezpiecznik lub rozłącznik. Następnie naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć
pralkę.
22 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 22
2015-04-24
7:45:23
Przed rozpoczęciem
Konfiguracja początkowa
Uruchomienie kalibracji (zalecane)
Kalibracja umożliwia precyzyjny odczyt
wagi przez pralkę. Przed uruchomieniem
kalibracji należy upewnić się, że bęben jest
pusty.
Przed rozpoczęciem
1. Wyłącz, a następnie włącz zasilanie
pralki.
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski
Temp. i Opóźnione zakończenie
przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb
kalibracji. Pojawi się komunikat „Cb”.
3. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby
uruchomić program kalibracji
4. Bęben będzie obracać się w prawo i w
lewo przez około 3 minuty.
5. Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „0”
i pralka automatycznie się wyłączy.
6. Pralka jest gotowa do użycia.
Polski 23
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 23
2015-04-24
7:45:23
Przed rozpoczęciem
Wskazówki dotyczące prania
KROK 1 Sortowanie
KROK 2 Opróżnienie kieszeni
Posortuj pranie według następujących
kryteriów:
Opróżnij wszystkie kieszenie ubrań do
prania
Przed rozpoczęciem
•
•
•
•
Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane,
syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny
jedwab.
Kolor: Oddziel rzeczy białe od
kolorowych.
Rozmiar: Wymieszanie rzeczy różnych
rozmiarów w bębnie zwiększa
skuteczność prania.
Delikatność: Tkaniny delikatne należy
prać oddzielnie, używając opcji Easy
Iron (Łatwe prasowanie) dla rzeczy
czystych, nowej odzieży z wełny,
firanek i jedwabiu. Należy sprawdzać
metki ubrań.
•
Przewiń ubrania z guzikami i haftami na
lewą stronę
•
•
UWAGA
Przed rozpoczęciem prania należy
sprawdzić metki na ubraniach i
odpowiednio je posortować.
Metalowe przedmioty, takie jak
monety, szpilki i sprzączki w ubraniach,
mogą uszkodzić inne prane rzeczy, a
także bęben.
Otwarte suwaki w spodniach lub
kurtkach podczas prania mogą
uszkodzić bęben. Suwaki powinny być
zapięte i zabezpieczone przy pomocy
sznurka.
Odzież z długimi sznurkami może
zaczepić się o inne ubrania. Zawiąż
sznurki przed rozpoczęciem prania.
KROK 3 Użycie siatki do prania
•
•
•
Biustonosze (do prania w wodzie)
muszą znajdować się w siatce do
prania. Części metalowe biustonoszy
mogą przebić się przez materiał i
uszkodzić inne prane rzeczy.
Małe, lekkie ubrania, takie jak
skarpetki, rękawiczki i chusteczki,
mogą utknąć w okolicach drzwiczek.
Umieść je w drobnej siatce do prania.
Nie wolno prać pustej siatki do prania.
Może to spowodować nietypowe
wibracje, które mogą przesunąć pralkę i
spowodować obrażenia ciała.
24 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 24
2015-04-24
7:45:23
KROK 4 Pranie wstępne
(w razie potrzeby)
KROK 6 Użycie odpowiedniego
rodzaju detergentu
W przypadku silnie zabrudzonych ubrań
wybierz opcję Prania wstępnego dla
wybranego programu. Z opcji Prania
wstępnego nie można korzystać w
przypadku wprowadzania detergentu
bezpośrednio do bębna.
Rodzaj detergentu zależy od rodzaju
tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina
delikatna, wełniana), koloru, temperatury
prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy
zawsze używać „niskopieniących się”
detergentów, przeznaczonych do
stosowania w pralkach automatycznych.
KROK 5 Ustalenie pojemności prania
UWAGA
•
UWAGA
Podczas prania pościeli lub poszewek
na poduszki i kołdry czas prania może
się wydłużyć, a efektywność wirowania
obniżyć się. W przypadku pościeli lub
poszewek na poduszki i kołdry zalecana
maksymalna prędkość wirowania to 800
obr./min, a pojemność 2,0 kg lub mniej.
PRZESTROGA
Jeśli pranie jest nierówno rozłożone i
pojawia się kod informacyjny „Ub”, rozdziel
ponownie ubrania. Nierówno rozłożone
pranie może zmniejszyć skuteczność
wirowania.
•
Przed rozpoczęciem
Nie wolno przeładowywać pralki.
Przeładowanie może sprawić, że pralka
nie będzie prać prawidłowo. Informacje
o pojemności dla poszczególnych typów
prania można znaleźć na stronie 31.
Należy również postępować zgodnie z
zaleceniami producenta detergentu z
uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia
zabrudzenia i twardości wody na
lokalnym obszarze. W razie wątpliwości
dotyczących twardości wody należy
skontaktować się z lokalnym zakładem
wodociągowym.
Nie wolno używać detergentu
z tendencją do twardnienia lub
krzepnięcia. Taki detergent utrzymać
się po cyklu płukania i zablokować
odpływ.
PRZESTROGA
Podczas prania wełny przy użyciu
programu do prania wełny należy używać
wyłącznie neutralnego detergentu. W
przypadku programu do prania wełny
detergent w proszku może pozostać na
praniu i spowodować jego odbarwienie.
Polski 25
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 25
2015-04-24
7:45:24
Przed rozpoczęciem
Wskazówki dotyczące dozownika detergentów
Pralka jest wyposażona w dozownik z trzema przegródkami: lewą przegródkę do prania
zasadniczego, prawą przednią na płyn do zmiękczania tkanin i prawą tylną do prania
wstępnego.
Przed rozpoczęciem
A
01
Przegródka prania wstępnego:
Użyj detergentu do prania wstępnego
lub krochmalu.
02
Przegródka prania zasadniczego:
Użyj detergentu do prania
zasadniczego, środka zmiękczającego
wodę, środka do namaczania,
wybielacza i/lub odplamiacza.
03
Przegródka środka zmiękczającego:
Użyj dodatków, takich jak płyn
do zmiękczania tkanin. Nie wolno
przekraczać linii maks. (A).
PRZESTROGA
•
•
•
Nie wolno otwierać dozownika detergentów podczas pracy pralki.
Nie wolno używać następujących rodzajów detergentów:
• W formie tabletek i kapsułek
• W formie kulek lub siatek
Aby uniknąć zatkania przegródki, stężone lub wzbogacone środki (płyn do zmiękczania
tkanin lub detergent) muszą być rozpuszczone w wodzie przed dodaniem.
Aby umieścić środki do prania w dozowniku detergentów
1. Wysuń dozownik detergentów.
2. Umieść detergent do prania w
przegródce prania zasadniczego
zgodnie z instrukcją lub zaleceniami
producenta. Informacje o dodawaniu
detergentu w płynie można znaleźć na
stronie 28.
26 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 26
2015-04-24
7:45:25
3. Umieść płyn do zmiękczania tkanin w
przegródce płynu do zmiękczania
tkanin. Nie wolno przekraczać linii
maks. (A).
A
Przed rozpoczęciem
4. Aby wykonać pranie wstępne, umieść
detergent do prania wstępnego w
przegródce prania wstępnego zgodnie
z instrukcją lub zaleceniami producenta.
5. Zamknij dozownik detergentów.
PRZESTROGA
•
•
•
Nie wolno wsypywać detergentu w
proszku do dozownika detergentów w
płynie.
Stężony płyn do zmiękczania tkanin
musi zostać rozpuszczony w wodzie
przed dodaniem.
Nie wolno umieszczać detergentu do
prania zasadniczego w
środka zmiękczającego.
przegródce
Polski 27
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 27
2015-04-24
7:45:26
Przed rozpoczęciem
Użycie detergentu w płynie (tylko odpowiednie modele)
Najpierw włóż dołączony pojemnik na płyn
przegródce prania zasadniczego.
w
Następnie umieść detergent w płynie w
pojemniku, nie przekraczając linii maks.
(A).
PRZESTROGA
A
•
Przed rozpoczęciem
•
Nie wolno przekraczać linii maks.
wewnątrz pojemnika.
Wyjmij pojemnik na płyn, jeśli
korzystasz z detergentu w proszku.
28 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 28
2015-04-24
7:45:26
Funkcje
Panel sterowania
02
08
01
03
04
05
06
07
09
Obróć pokrętło, aby wybrać cykl.
02 Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje informacje o bieżącym cyklu i szacowany
pozostały czas lub kod informacyjny w przypadku wystąpienia
problemu.
03 Temp.
Naciśnij, aby zmienić temperaturę wody dla bieżącego cyklu.
04 Wirowanie
Naciśnij, aby zmienić prędkość wirowania w bieżącym cyklu.
• Zatrzymanie wody (brak wskaźnika): Ostatni proces płukania
zostanie zawieszony, aby pranie pozostało w wodzie. Aby
wyładować pranie, uruchom proces odprowadzania lub
wirowania.
• Bez wirowania : Bęben nie wiruje po ostatnim procesie
odprowadzania.
05 Opcje
Naciśnij, aby wybrać opcję Intensywne, Pranie wstępne i
Płukanie+. Naciśnij ponownie, aby anulować wybór.
06 Opóźnienie
zakończenia
Funkcja Opóźnienie zakończenia pozwala ustawić czas
zakończenia bieżącego cyklu. Na podstawie wprowadzonych
ustawień czas rozpoczęcia cyklu zostanie ustalony według
wewnętrznej logiki urządzenia. To ustawienie jest przydatne na
przykład do zaprogramowania urządzenia tak, aby zakończyło
pranie o godzinie powrotu do domu z pracy.
• Naciśnij, aby wybrać zdefiniowaną jednostkę w godzinach.
07 Namaczanie
Wybierz tę funkcję, aby wydłużyć czas namaczania w danym
cyklu i efektywnie usunąć plamy.
• Funkcja dostępna tylko dla 5 cyklów: Bawełna, Syntetyki,
Dżinsy, Dziecięce i Ubrania sportowe.
Funkcje
01 Przełącznik cykli
Polski 29
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 29
2015-04-24
7:45:27
Funkcje
08 Zasilanie
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć pralkę.
09 Start/Pauza
Naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać pracę.
Prosta instrukcja uruchomienia
2
1
6
Funkcje
3
4
5
Naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć pralkę.
Obróć Przełącznik cykli, aby wybrać cykl.
Zmień ustawienia cykli (Temp. i Wirowanie) według potrzeb.
Aby dodać opcję, naciśnij przycisk Opcje. Użyj ponownie przycisku, aby wybrać żądaną
pozycję.
5. Dla wygody użytkownika urządzenie zostało wyposażone w dwa łatwo dostępne
przyciski Namaczanie i Opóźnione zakończenie. Aby skorzystać z jednej z tych opcji,
należy nacisnąć odpowiedni przycisk.
6. Naciśnij przycisk Start/Pauza.
1.
2.
3.
4.
Zmiana cyklu podczas pracy
1. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby zatrzymać pracę.
2. Wybierz inny cykl.
3. Naciśnij ponownie przycisk Start/Pauza, aby uruchomić nowy cykl.
30 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 30
2015-04-24
7:45:27
Omówienie cykli
Cykle standardowe
Maks. ładunek (kg)
Cykl
Opis
•
BAWEŁNA
•
BAWEŁNA
SYNTETYKI
•
WIROWANIE
PŁUKANIE +
WIROWANIE
PRANIE
SZYBKIE 15’
•
•
•
DŻINSY
Model
7 kg
Model
6 kg
Bawełna, bielizna pościelowa,
obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.
Czas prania i ilość cykli
płukania jest automatycznie
dostosowywana do ładunku.
8
7
6
Optymalna wydajność i
niższe zużycie energii, do
tkanin bawełnianych, bielizny
pościelowej, obrusów, bielizny,
ręczników i koszul.
8
7
6
Bluzki i koszule wykonane z
poliestru (diolenu, treviry),
poliamidu (perlonu, nylonu) lub
podobnych materiałów.
3,5
3,5
3
Obejmuje dodatkowy proces
wirowania, który skutecznie usuwa
wilgoć z prania.
-
-
-
Obejmuje dodatkowy proces
płukania po użyciu płynu do
zmiękczania tkanin.
-
-
-
Do szybkiego prania lekko
zabrudzonych ubrań; ładunek o
wadze do 2,0 kg.
2
2
2
Obejmuje wyższy poziom wody w
praniu zasadniczym i dodatkowy
cykl płukania, co zapewnia
usunięcie całego detergentu w
proszku.
3
3
3
Funkcje
•
Model
8 kg
Polski 31
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 31
2015-04-24
7:45:28
Funkcje
Maks. ładunek (kg)
Cykl
Opis
•
WEŁNA
•
•
DZIECIĘCE
•
Funkcje
UBRANIA
SPORTOWE
Model
8 kg
Model
7 kg
Model
6 kg
Cykl wełny obejmuje delikatne
obroty i namaczanie, aby
chronić włókna wełniane przed
skurczeniem lub zniekształceniem.
Zaleca się używanie neutralnego
detergentu.
2
2
1,5
Obejmuje wysoką temperaturę
prania i dodatkowe cykle płukania,
co gwarantuje skuteczne usuwanie
pozostałości detergentu.
4
4
3
Cykl przeznaczony do prania
odzieży sportowej, takiej bluzy,
spodnie treningowe, koszulki, topy
i inne.
2,5
2,5
2
Opcje
Opcja
Intensywne
Pranie wstępne
Płukanie+
Opis
•
Mocno zabrudzone pranie. Czas pracy dla każdego cyklu
jest dłuższy niż normalnie.
•
To ustawienie dodaje cykl prania wstępnego przed cyklem
prania zasadniczego.
•
Ten przycisk umożliwia dodanie dodatkowych cykli
płukań.
32 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 32
2015-04-24
7:45:28
Opóźnienie
Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 1 do 19
godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas zakończenia prania.
1. Wybierz cykl. Następnie zmień ustawienia cyklu według potrzeb.
2. Naciskaj przycisk Opóźnione zakończenie do ustawienia żądanego czasu zakończenia.
3. Naciśnij przycisk Start/Pauza.
Odpowiedni wskaźnik włączy się razem z zegarem.
4. Aby anulować funkcję Opóźnione zakończenie, zrestartuj pralkę, naciskając przycisk
Zasilania.
Praktyczny przypadek
Chcesz, aby 2-godzinny cykl zakończył się za 3 godziny. W tym celu należy dodać do
bieżącego cyklu opcję Opóźnione zakończenie z 3-godzinnym ustawieniem i nacisnąć
przycisk Start/Pauza o 14:00. Co stanie się dalej? Pralka rozpocznie pracę o 15:00 i
skończy o 17:00. Poniżej przedstawiono oś czasu dla tego przykładu.
15:00
Początek
17:00
Koniec
Funkcje
14:00
Ustawienie opóźnionego zakończenia
na 3 godziny
Polski 33
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 33
2015-04-24
7:45:29
Funkcje
Funkcje
Ustawienia
Blokada rodzicielska
Dźwięk Wył./Wł.
Aby zapobiec wypadkom z udziałem
dzieci, funkcja blokady rodzicielskiej
blokuje wszystkie przyciski. Jednak
funkcja blokady rodzicielskiej uruchamia
się dopiero po naciśnięciu przycisku Start/
Pauza.
W stanie wstrzymania można otworzyć
drzwiczki lub zmienić ustawienia,
naciskając odpowiednie przyciski.
Natomiast po naciśnięciu przycisku
Start/Pauza w celu uruchomienia pralki
blokada rodzicielska zostanie ponownie
aktywowana.
• Blokada rodzicielska blokuje wszystkie
przyciski oprócz przycisku Zasilania.
• Aby aktywować lub dezaktywować
blokadę rodzicielską, należy
przytrzymać jednocześnie przyciski
Temp. i Wirowanie przez
3 sekundy.
Można włączyć lub wyłączyć dźwięk.
Ustawienie pozostanie aktywne po
ponownym uruchomieniu urządzenia.
• Aby wyciszyć dźwięk, należy
przytrzymać jednocześnie przyciski
Wirowanie i Opcje przez 3 sekundy.
• Aby wyłączyć wyciszenie dźwięku,
ponownie przytrzymaj przyciski przez
3 sekundy.
UWAGA
Aby dodać detergentu, dołożyć prania
do bębna lub zmienić ustawienia cyklu
w stanie blokady rodzicielskiej, należy
najpierw dezaktywować blokadę
rodzicielską.
34 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 34
2015-04-24
7:45:29
Konserwacja
Pralkę należy utrzymywać w czystości, aby nie dopuścić do utraty wydajności i skrócenia
żywotności.
Awaryjne odprowadzanie wody
W przypadku awarii zasilania należy odprowadzić wodę z wnętrza bębna przed wyjęciem
prania.
1. Wyłącz i odłącz pralkę od gniazda
elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra (A) za pomocą
monety lub cienkiego metalowego
przedmiotu.
A
3. Umieść duży, pusty pojemnik przy
pokrywie i wyciągnij rurkę awaryjnego
odprowadzania wody do pojemnika,
przytrzymując korek rurki (B).
Konserwacja
B
C
4. Otwórz korek rurki i uwolnij
przepływ wody z rurki awaryjnego
odprowadzania wody (C) do pojemnika.
5. Gdy skończysz, zamknij korek rurki i
włóż ją na miejsce. Następnie zamknij
pokrywę filtra.
UWAGA
Należy użyć dużego pojemnika, ponieważ
ilość wody w bębnie może być większa niż
spodziewana.
Polski 35
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 35
2015-04-24
7:45:29
Konserwacja
Czyszczenie
Powierzchnia pralki
Używaj miękkiej szmatki i delikatnego środka czyszczącego. Nie spryskuj wodą obudowy
pralki.
Filtr siatkowy
Filtr siatkowy węża doprowadzającego wodę należy czyścić raz lub dwa razy w roku.
1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód
zasilający.
2. Zakręć kran.
3. Odkręć i odłącz wąż doprowadzający
wodę od tylnej części pralki. Zakryj wąż
szmatką, aby zapobiec wytryśnięciu
wody.
Konserwacja
4. Za pomocą szczypiec wyciągnij filtr
siatkowy z zaworu wlotowego.
5. Zanurz filtr siatkowy głęboko w
wodzie, aby gwintowana złączka także
została zanurzona.
6. Dokładnie wysusz filtr siatkowy w
cieniu.
7. Włóż filtr siatkowy do zaworu
wlotowego, podłącz wąż
doprowadzający wodę do zaworu
wlotowego.
8. Odkręć kran.
UWAGA
Jeśli filtr siatkowy jest zatkany, na wyświetlaczu pojawia się kod informacyjny „4C”.
36 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 36
2015-04-24
7:45:29
Filtr pompy
Zaleca się czyszczenie filtra pompy 5 lub 6 razy w roku w celu zapobiegania zatkaniu.
Zatkanie filtra pompy może zmniejszyć skuteczność efektu bąbelków.
A
1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód
zasilający.
2. Odprowadź wodę pozostałą w bębnie.
Patrz część „Awaryjne odprowadzanie
wody”.
3. Otwórz pokrywę filtra za pomocą
monety lub klucza.
4. Obróć pokrętło filtra pompy w lewo i
odprowadź pozostałą wodę.
5. Wyczyść filtr pompy za pomocą
miękkich szczoteczek. Sprawdź, czy
wirnik pompy za filtrem nie jest
zablokowany.
6. Włóż filtr pompy na miejsce i obróć
pokrętło filtra w prawo.
UWAGA
•
Niektóre filtry pompy są wyposażone
w pokrętło bezpieczeństwa, którego
zadaniem jest zapobieganie wypadkom
z udziałem dzieci. Aby otworzyć
pokrętło bezpieczeństwa filtra
pompy, dociśnij je i obróć w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Mechanizm sprężynowy
pokrętła bezpieczeństwa pomoże w
otwarciu filtra.
Aby zamknąć pokrętło bezpieczeństwa
filtra pompy, należy obrócić go
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Sprężyna wydaje
grzechoczący dźwięk, co jest normalne.
Konserwacja
•
UWAGA
Jeśli filtr pompy jest zatkany, na wyświetlaczu pojawia się kod informacyjny „5C”.
Polski 37
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 37
2015-04-24
7:45:30
Konserwacja
PRZESTROGA
•
•
Po wyczyszczeniu filtra upewnij się, że pokrętło filtra jest prawidłowo dokręcone. W
przeciwnym razie może dojść do wycieku.
Po wyczyszczeniu filtra upewnij się, że został prawidłowo włożony. W przeciwnym
razie może dojść do nieprawidłowego działania lub wycieku.
Dozownik detergentów
A
1. Przytrzymując dźwignię zwalniającą
(A) wewnątrz dozownika, wysuń
dozownik.
2. Wyjmij dźwignię zwalniającą i
dozownik detergentów w płynie z
dozownika.
Konserwacja
3. Wyczyść elementy dozownika pod
bieżącą wodą za pomocą miękkiej
szczoteczki.
38 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 38
2015-04-24
7:45:30
4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą
miękkiej szczoteczki.
5. Ponownie włóż dźwignię zwalniającą
i dozownik detergentów w płynie do
dozownika.
6. Wsuń dozownik, aby go zamknąć.
UWAGA
Aby usunąć pozostały detergent, uruchom cykl PŁUKANIE+WIROWANIE przy pustym
bębnie.
Przywracanie sprawności po zamrożeniu
Pralka może zamarznąć, jeśli temperatura spadnie poniżej 0 °C.
Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
Polej ciepłą wodą kran, aby poluzować wąż doprowadzający wodę.
Odłącz wąż doprowadzający wodę i zanurz go w ciepłej wodzie.
Wlej ciepłą wodę do bębna i pozostaw na około 10 minut.
Ponownie przyłącz wąż doprowadzający wodę do kranu.
Konserwacja
1.
2.
3.
4.
5.
UWAGA
Jeśli pralka nadal nie pracuje normalnie, powtarzaj powyższe kroki do czasu, aż zacznie
pracować normalnie.
Pielęgnacja na wypadek dłuższego czasu nieużywania
Należy unikać nieużywania pralki przez dłuższy czas. Jeśli zajdzie taka konieczność,
należy odprowadzić wodę z pralki i odłączyć przewód zasilający.
1.
2.
3.
4.
5.
Obróć Przełącznik cykli do pozycji PŁUKANIE+WIROWANIE.
Opróżnij bęben i naciśnij przycisk Start/Pauza.
Po zakończeniu cyklu zakręć kran i odłącz wąż doprowadzający wodę.
Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
Otwórz drzwiczki, aby umożliwić cyrkulację powietrza w bębnie.
Polski 39
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 39
2015-04-24
7:45:30
Rozwiązywanie problemów
Punkty kontrolne
W przypadku napotkania problemu z pralką, należy najpierw sprawdzić poniższą tabelę i
wypróbować rozwiązania.
Problem
Działanie
•
•
•
•
Urządzenie nie
uruchamia się.
•
•
•
Niewystarczający
dopływ wody lub
brak dopływu wody.
•
•
•
•
Rozwiązywanie problemów
•
Detergent pozostaje
w dozowniku
detergentów
po zakończeniu
programu.
•
•
•
•
•
•
Nadmierne drgania
lub hałas podczas
pracy.
•
•
•
•
•
•
Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.
Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdź, czy krany doprowadzające wodę są odkręcone.
Pamiętaj o naciśnięciu lub dotknięciu przycisku Start/Pauza w celu
uruchomienia pralki.
Sprawdź, czy nie jest włączona blokada rodzicielska.
Przed rozpoczęciem napełniania pralka wyda kilka dźwięków
przypominających klikanie, sprawdzając blokadę drzwi i wykonując
szybkie odpompowanie wody.
Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik.
Odkręć całkowicie kran.
Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty.
Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest skręcony lub
zapchany.
Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.
Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.
Sprawdź, czy detergent został umieszczony na środku dozownika
detergentów.
Sprawdź, czy została prawidłowo założona nakładka komory na
płyn do płukania.
Jeśli stosowany jest detergent w granulkach, sprawdź, czy pokrętło
wyboru detergentu jest ustawione w górnym położeniu.
Zdejmij nakładkę komory na płyn do płukania i wyczyść szufladę na
detergenty.
Sprawdź, czy pralka stoi na równej, twardej podłodze, która nie jest
śliska. Jeśli podłoga nie jest równa, wyreguluj wysokość pralki za
pomocą nóżek poziomujących.
Sprawdź, czy zostały usunięte śruby transportowe.
Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.
Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
Silnik może emitować hałas podczas normalnej pracy.
Okrycia wierzchnie lub odzież z metalowymi ozdobami mogą
powodować odgłosy podczas prania. Jest to normalne zjawisko.
Metalowe przedmioty, takie jak monety, mogą powodować odgłosy
podczas prania. Po zakończeniu prania należy wyjąć te przedmioty z
bębna lub obudowy filtra.
40 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 40
2015-04-24
7:45:30
Problem
Działanie
•
•
•
Brak odprowadzania
wody i/lub
wirowania.
•
•
•
•
•
•
Drzwi urządzenia nie
otwierają się.
•
•
•
•
•
•
•
Nie można dodać
detergentu.
•
Naciśnij lub dotknij przycisku Start/Pauza, aby zatrzymać pralkę.
Zwolnienie mechanizmu blokowania drzwiczek może chwilę
potrwać.
Drzwi otworzą się dopiero po upływie 3 minut od zatrzymania
pralki lub wyłączenia zasilania.
Sprawdź, czy woda została całkowicie odprowadzona z bębna.
Drzwi urządzenia mogą się nie otworzyć, jeśli woda pozostanie w
bębnie. Opróżnij bęben i otwórz drzwi ręcznie.
Sprawdź, czy kontrolka blokady drzwiczek nie świeci się. Kontrolka
blokady drzwi wyłącza się po opróżnieniu pralki z wody.
Sprawdź, czy używasz odpowiedniego, zalecanego rodzaju
detergentu.
Użyj detergentu o wysokiej wydajności, aby uniknąć nadmiernej
ilości piany.
Zmniejsz ilość detergentu w przypadku miękkiej wody oraz małych
lub lekko zabrudzonych ładunków.
Nie zaleca się stosowania detergentów o niskiej wydajności.
Rozwiązywanie problemów
Nadmierna ilość
piany.
Sprawdź, czy wąż odpływowy jest wyprostowany na całej
długości aż do odpływu. W przypadku wystąpienia ograniczeń w
odprowadzaniu wody skontaktuj się z serwisem.
Sprawdź, czy filtr zanieczyszczeń nie jest zapchany.
Zamknij drzwi urządzenia i naciśnij lub dotknij przycisku Start/
Pauza. Ze względów bezpieczeństwa bęben pralki nie obraca się ani
nie wiruje, jeśli drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zamarznięty lub zatkany.
Sprawdź, czy wąż odpływowy jest podłączony do drożnego
odpływu.
Jeśli pralka nie otrzymuje wystarczającego zasilania, tymczasowo
nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywróceniu
wystarczającego zasilania pralka wznowi normalną pracę.
Sprawdź, czy pozostała ilość detergentu i płynu do zmiękczania
tkanin nie przekracza ograniczenia.
Polski 41
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 41
2015-04-24
7:45:31
Rozwiązywanie problemów
Problem
Działanie
•
•
•
•
Zatrzymanie pracy.
•
•
•
•
•
•
Rozwiązywanie problemów
•
Napełnianie wodą
o nieprawidłowej
temperaturze.
•
•
•
Pranie jest mokre
po zakończeniu
programu.
•
•
•
•
Podłącz przewód do sprawnego gniazda elektrycznego.
Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik.
Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
pralkę.
Ze względów bezpieczeństwa bęben pralki nie obraca się ani nie
wiruje, jeśli drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Przed rozpoczęciem napełniania pralka wyda kilka dźwięków
przypominających klikanie, sprawdzając blokadę drzwi i wykonując
szybkie odpompowanie wody.
Może trwać przerwa w programie lub namaczanie wsadu. Zaczekaj
chwilę. Być może pralka wznowi pracę.
Sprawdź, czy nie jest zatkany filtr sitkowy węża doprowadzającego
wodę znajdujący się przy kranie. Należy regularnie czyścić filtr
sitkowy.
Jeśli pralka nie otrzymuje wystarczającego zasilania, tymczasowo
nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywróceniu
wystarczającego zasilania pralka wznowi normalną pracę.
Odkręć całkowicie oba krany.
Sprawdź, czy wybrana została właściwa temperatura.
Sprawdź, czy węże są podłączone do właściwych kranów. Przepłucz
węże doprowadzające wodę.
Sprawdź, czy w podgrzewaczu wody ustawiono temperaturę co
najmniej najmniej 49°C dla kranu z ciepłą wodą. Sprawdź również
wydajność podgrzewacza i szybkość nagrzewania.
Odłącz węże i wyczyść filtr sitkowy. Filtr sitkowy może być zatkany.
Gdy pralka napełnia się, temperatura wody może się zmieniać,
ponieważ funkcja automatycznej kontroli temperatury sprawdza
temperaturę doprowadzanej wody. Jest to normalne zjawisko.
Gdy pralka napełnia się, można zauważyć, że po wybraniu niskiej
lub wysokiej temperatury przez dozownik przepływa tylko ciepła
lub zimna woda. Jest to normalne działanie funkcji automatycznej
kontroli temperatury, ponieważ pralka samoczynnie określa
temperaturę wody.
Ustaw wysoką lub bardzo wysoką prędkość wirowania.
Użyj detergentu o wysokiej wydajności, aby ograniczyć
wytwarzanie piany.
Ładunek jest zbyt mały. Małe ładunki (jedna lub dwie rzeczy) mogą
układać się nierównomiernie i nie zostać dokładnie odwirowane.
Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest skręcony lub zatkany.
42 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 42
2015-04-24
7:45:31
Problem
Działanie
•
•
•
Wyciek wody.
•
•
•
Nieprzyjemne
zapachy.
•
•
•
Nie widać bąbelków
(tylko modele z
funkcją Bubbleshot).
•
•
Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Upewnij się, że wszystkie węże są szczelnie podłączone.
Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego jest prawidłowo
umiejscowiony i zabezpieczony w odpływie.
Unikaj przeładowania pralki.
Użyj detergentu o wysokiej wydajności, aby uniknąć nadmiernej
ilości piany.
Nadmiar piany zbiera się we wgłębieniach i może powodować
powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Należy regularnie uruchamiać programy czyszczenia w celu
dezynfekcji urządzenia.
Wyczyść uszczelkę drzwi (membranę).
Umyj wnętrze pralki po zakończeniu programu.
Przeładowanie urządzenia może sprawić, że bąbelki nie będą
widoczne.
Silnie zabrudzone pranie może nie wytwarzać bąbelków.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym serwisem firmy Samsung.
Rozwiązywanie problemów
Polski 43
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 43
2015-04-24
7:45:31
Rozwiązywanie problemów
Kody informacyjne
Jeśli pralka nie działa, na ekranie może pojawić się kod informacyjny.
Sprawdź w poniższej tabeli i wypróbuj rozwiązania.
Kod
4C
Działanie
Brak dopływu wody.
• Sprawdź, czy krany doprowadzające wodę są odkręcone.
• Sprawdź, czy węże doprowadzające wodę nie są zatkane.
• Sprawdź, czy krany doprowadzające wodę nie zamarzły.
• Sprawdź, czy pralka pracuje przy wystarczającym ciśnieniu wody.
• Sprawdź, czy krany z zimną i z ciepłą wodą są prawidłowo
przyłączone.
• Oczyść filtr sitkowy, ponieważ może być zatkany.
4C2
Sprawdź, czy wąż doprowadzający zimną wodę jest dobrze
podłączony do kranu z zimną wodą.
W przypadku podłączenia węża do kranu z ciepłą wodą ubrania
mogą ulec deformacji po kilku cyklach prania.
5C
Brak odprowadzania wody.
• Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zamarznięty lub zatkany.
• Sprawdź, czy wąż jest ustawiony prawidłowo i odpowiednio do typu
przyłącza.
• Oczyść filtr wyłapujący zanieczyszczenia, ponieważ może być
zatkany.
• Sprawdź, czy wąż odpływowy jest wyprostowany na całej długości
aż do odpływu.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
dC
Praca pralki przy otwartych drzwiach.
• Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
• Sprawdź, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte drzwiami.
OC
Przelanie wody.
• Uruchom ponownie po odwirowaniu.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się z
lokalnym serwisem firmy Samsung.
Rozwiązywanie problemów
•
LC, LC1
Sprawdź wąż odpływowy.
• Sprawdź, czy koniec węża odpływowego jest umieszczony na
podłodze.
• Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zatkany.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
44 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 44
2015-04-24
7:45:31
Kod
Działanie
Ub
Funkcja wirowania nie działa.
• Sprawdź, czy pranie jest równomiernie rozłożone.
• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na płaskiej, stabilnej
powierzchni.
• Ponownie rozłóż pranie. W razie potrzeby wyprania tylko jednej
rzeczy, takiej jak szlafrok lub dżinsy, efekt ostatecznego wirowania
może nie być zadowalający, a na wyświetlaczu może pojawić się
komunikat „Ub”.
3C
Sprawdź, czy silnik pracuje.
• Spróbuj ponownie uruchomić program.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
UC
Sterowanie elektroniczne wymaga sprawdzenia.
• Sprawdź, czy dostarczane jest prawidłowo zasilanie.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Wykryto niskie napięcie
• Sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Kontrola wysokiej temperatury grzania
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
1C
Czujnik poziomu wody nie działa prawidłowo.
• Wyłącz zasilanie i ponownie uruchom program.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
AC
Sprawdź komunikację między głównym i podrzędnym obwodem
drukowanym.
• Wyłącz zasilanie i ponownie uruchom program.
• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Rozwiązywanie problemów
HC
Jeśli kod informacyjny ciągle pojawia się na ekranie, skontaktuj się z lokalnym serwisem
firmy Samsung.
Polski 45
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 45
2015-04-24
7:45:31
Specyfikacja
Specyfikacj
Tabela konserwacji tkanin
Specyfikacj
Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami.
Etykiety na ubraniach obejmują cztery symbole w następującej kolejności: pranie,
wybielanie, suszenie i prasowanie (i w razie potrzeby czyszczenie chemiczne). Symbole
te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin zarówno krajowych, jak i
importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć
żywotność tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.
Tkanina odporna
Nie prasować
Tkanina delikatna
Można czyścić chemicznie z
użyciem rozpuszczalnika
Można prać w temperaturze
95 °C
Czyścić chemicznie
Można prać w temperaturze
60 °C
Czyścić chemicznie wodą
utlenioną, benzyną, czystym
alkoholem lub tylko R113
Można prać w temperaturze
40 °C
Czyścić chemicznie paliwem
lotniczym, czystym alkoholem
lub tylko R113
Można prać w temperaturze
30 °C
Nie czyścić chemicznie
Tylko pranie ręczne
Suszyć w stanie rozłożonym
Czyścić tylko chemicznie
Można suszyć w stanie
rozwieszonym
Można wybielać w zimnej
wodzie
Suszyć na wieszaku
Nie wybielać
Można suszyć w suszarce
bębnowej w normalnej
temperaturze
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 200 °C
Można suszyć w suszarce
bębnowej w zmniejszonej
temperaturze
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 150 °C
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 100 °C
46 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 46
2015-04-24
7:45:33
Ochrona środowiska
•
•
•
•
To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego
przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów
dotyczących utylizacji odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby nie można było
podłączyć suszarki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzęta ani małe
dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
Nie używaj większej ilości detergentu, niż zalecają jego producenci.
Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem programu prania tylko wtedy,
gdy jest to konieczne.
Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie
wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).
Specyfikacj
Polski 47
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 47
2015-04-24
7:45:33
Specyfikacj
Arkusz danych technicznych
Znak gwiazdki „ * ” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również
cyfry (0–9) i litery (A–Z).
Typ
Pralka ładowana od frontu
Nazwa modelu
WW8*J3*****
Wymiary
600 (szer.) x 550 (głęb.) x 850 (wys.) mm
Ciśnienie wody
50-800 kPa
Waga netto
61,0 kg
Pojemność prania i wirowania
8,0 kg
7,0 kg
220 V
150 W
240 V
150 W
Pranie i
podgrzewanie
wody
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Wirowanie
220-240 V
600 W
Pranie
Zużycie
energii
WW7*J3******
Pompowanie
Szybkość wirowania
30 W
WW8*J34****
WW8*J32****
WW7*J34*****
WW7*J32*****
1400 obr./min
1200 obr./min
1400 obr./min
1200 obr./min
UWAGA
Specyfikacj
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku
podniesienia jakości produktu.
48 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 48
2015-04-24
7:45:33
Arkusz danych technicznych
Znak gwiazdki „ * ” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również
cyfry (0–9) i litery (A–Z).
Typ
Pralka ładowana od frontu
Nazwa modelu
WW6*J3*****
Wymiary
600 (szer.) x 400 (głęb.) x 850 (wys.) mm
Ciśnienie wody
50-800 kPa
Waga netto
54,0 kg
Pojemność prania i wirowania
6,0 kg
220 V
150 W
240 V
150 W
Pranie i
podgrzewanie
wody
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Wirowanie
220-240 V
600 W
Pranie
Zużycie
energii
Pompowanie
Szybkość wirowania
30 W
WW6*J32****
WW6*J30****
1200 obr./min
1000 obr./min
UWAGA
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku
podniesienia jakości produktu.
Specyfikacj
Polski 49
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 49
2015-04-24
7:45:33
Specyfikacj
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010
Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0-9) i litery (A-Z).
Samsung
WW80J34****
WW81J34****
Nazwa modelu
Pojemność
kg
WW80J32****
8,0
Wydajność energetyczna
W skali od A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)
A+++
Zużycie energii
Roczne zużycie energii (AE_C) 1)
kWh/rok
196
196
Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie
kWh
1,11
1,11
Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie
kWh
0,79
0,79
Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie
kWh
0,65
0,65
W
0,48
0,48
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)
Roczne zużycie wody (AW_c) 2)
W
5
5
l/rok
8100
8100
B
B
obr./min
1400
1200
53
53
Klasa efektywności wirowania 3)
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)
Maksymalna szybkość wirowania
Wilgotność resztkowa
%
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu
BAWEŁNA 60 °C i 40 °C 4)
Czas trwania programu standardowego
BAWEŁNA, 60 °C, pełne załadowanie
min
263
263
BAWEŁNA, 60 °C, częściowe załadowanie
min
213
213
BAWEŁNA, 40 °C, częściowe załadowanie
min
193
193
Ważony czas w trybie czuwania
min
2
2
Pranie
dB (A) re 1 pW
62
62
Wirowanie
dB (A) re 1 pW
79
76
Poziom emitowanego hałasu
UWAGA
1.
Specyfikacj
2.
3.
4.
Roczne zużycie energii zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu
BAWEŁNA w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki, oraz na podstawie zużycia
energii w trybach wyłączenia i pozostawienia pralki włączonej na pewien czas. Rzeczywiste zużycie energii będzie
zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
Roczne zużycie wody zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu
BAWEŁNA
w temperaturze 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie
zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
Funkcja wirowania jest bardzo ważna w przypadku korzystania z suszarki do ubrań. Zużycie energii podczas
wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania. Pranie wykonane przy wysokiej wydajności wirowania oszczędza
więcej energii podczas suszenia ubrań w suszarce elektrycznej.
Programy
BAWEŁNA 60 °C i
BAWEŁNA 40 °C to programy „standardowy program Bawełna 60 °C” i
„standardowy program Bawełna 40 °C”. Programy te służą do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych.
Są najbardziej wydajne pod względem zużycia wody i energii właśnie do tego typu prania.
Po zakończeniu instalacji uruchom tryb kalibracji (patrz rozdział „Uruchomienie kalibracji (zalecane)” na stronie 23).
Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
50 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 50
2015-04-24
7:45:33
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010
Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0-9) i litery (A-Z).
Samsung
WW7*J347****
WW7*J348****
Nazwa modelu
Pojemność
kg
WW7*J327****
WW7*J328****
7,0
Wydajność energetyczna
W skali od A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)
A+++
Zużycie energii
Roczne zużycie energii (AE_C) 1)
kWh/rok
174
174
Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie
kWh
0,94
0,94
Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie
kWh
0,72
0,72
Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie
kWh
0,56
0,56
W
0,48
0,48
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)
Roczne zużycie wody (AW_c) 2)
W
5
5
l/rok
7400
7400
B
B
obr./min
1400
1200
53
53
Klasa efektywności wirowania 3)
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)
Maksymalna szybkość wirowania
Wilgotność resztkowa
%
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu
BAWEŁNA 60 °C i 40 °C 4)
Czas trwania programu standardowego
BAWEŁNA, 60 °C, pełne załadowanie
min
243
243
BAWEŁNA, 60 °C, częściowe załadowanie
min
213
213
BAWEŁNA, 40 °C, częściowe załadowanie
min
193
193
Ważony czas w trybie czuwania
min
2
2
Pranie
dB (A) re 1 pW
61
61
Wirowanie
dB (A) re 1 pW
78
76
Poziom emitowanego hałasu
UWAGA
1.
2.
4.
Specyfikacj
3.
Roczne zużycie energii zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu
BAWEŁNA w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki, oraz na podstawie zużycia
energii w trybach wyłączenia i pozostawienia pralki włączonej na pewien czas. Rzeczywiste zużycie energii będzie
zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
Roczne zużycie wody zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu
BAWEŁNA
w temperaturze 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie
zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
Funkcja wirowania jest bardzo ważna w przypadku korzystania z suszarki do ubrań. Zużycie energii podczas
wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania. Pranie wykonane przy wysokiej wydajności wirowania oszczędza
więcej energii podczas suszenia ubrań w suszarce elektrycznej.
Programy
BAWEŁNA 60 °C i
BAWEŁNA 40 °C to programy „standardowy program Bawełna 60 °C” i
„standardowy program Bawełna 40 °C”. Programy te służą do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych.
Są najbardziej wydajne pod względem zużycia wody i energii właśnie do tego typu prania.
Po zakończeniu instalacji uruchom tryb kalibracji (patrz rozdział „Uruchomienie kalibracji (zalecane)” na stronie 23).
Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
Polski 51
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 51
2015-04-24
7:45:33
Specyfikacj
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010
Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) i litery (A–Z).
Samsung
Nazwa modelu
WW60J32****
Pojemność
kg
WW60J30****
6,0
Wydajność energetyczna
W skali od A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)
A++
Zużycie energii
Roczne zużycie energii (AE_C) 1)
Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie
kWh/rok
173
173
kWh
0,83
0,83
Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie
kWh
0,77
0,77
Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie
kWh
0,67
0,67
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)
W
0,48
0,48
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)
W
5
5
l/rok
7300
7300
B
C
obr./min
1200
1000
%
53
62
Roczne zużycie wody (AW_c)
2)
Klasa efektywności wirowania 3)
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)
Maksymalna szybkość wirowania
Wilgotność resztkowa
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu
BAWEŁNA 60 °C i 40 °C 4)
Czas trwania programu standardowego
BAWEŁNA, 60 °C, pełne załadowanie
min
283
283
BAWEŁNA, 60 °C, częściowe załadowanie
min
263
263
BAWEŁNA, 40 °C, częściowe załadowanie
min
243
243
Ważony czas w trybie czuwania
min
2
2
Pranie
dB (A) re 1 pW
61
61
Wirowanie
dB (A) re 1 pW
76
74
Poziom emitowanego hałasu
Specyfikacj
UWAGA
1.
Roczne zużycie energii zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu
BAWEŁNA w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki, oraz na podstawie zużycia
energii w trybach wyłączenia i pozostawienia pralki włączonej na pewien czas. Rzeczywiste zużycie energii będzie
zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
2.
Roczne zużycie wody zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu
BAWEŁNA
w temperaturze 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie
zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
3.
Funkcja wirowania jest bardzo ważna w przypadku korzystania z suszarki do ubrań. Zużycie energii podczas
wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania. Pranie wykonane przy wysokiej wydajności wirowania oszczędza
więcej energii podczas suszenia ubrań w suszarce elektrycznej.
4.
Programy
BAWEŁNA 60 °C i
BAWEŁNA 40 °C to programy „standardowy program Bawełna 60 °C” i
„standardowy program Bawełna 40 °C”. Programy te służą do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych.
Są najbardziej wydajne pod względem zużycia wody i energii właśnie do tego typu prania.
Po zakończeniu instalacji uruchom tryb kalibracji (patrz rozdział „Uruchomienie kalibracji (zalecane)” na stronie 23).
Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
52 Polski
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 52
2015-04-24
7:45:34
Podstawowe programy prania
Model
Program
BAWEŁNA
WW8*J3*****
WW7*J3*7****
WW7*J3*8****
WW6*J3*****
BAWEŁNA
Ilość pozostałej wilgoci (%) Zużycie
Czas
Zużycie
Temperatura Pojemność
programu
wody
energii
1400 1200 1000 (°C)
(kg)
(min)
obr./min obr./min obr./min (l/cykl) (kWh/cykl)
20
4
132
56
59
-
53
0,40
40
4
193
53
53
-
33
0,65
4
213
53
53
-
33
0,79
8
263
53
53
-
40
1,11
60
SYNTETYKI
40
3,5
131
35
35
-
53
0,64
BAWEŁNA
20
3,5
132
56
59
-
53
0,36
40
3,5
193
53
53
-
30
0,56
3,5
213
53
53
-
30
0,72
7
243
53
53
-
38
0,94
BAWEŁNA
60
SYNTETYKI
40
3,5
131
35
35
-
53
0,64
BAWEŁNA
20
3
118
-
59
65
38
0,30
40
3
243
-
53
62
30
0,67
3
263
-
53
62
30
0,77
6
283
-
53
62
37
0,83
3
131
-
35
40
36
0,47
BAWEŁNA
SYNTETYKI
60
40
Wartości zawarte w tabeli zostały zmierzone w warunkach określonych w standardzie
IEC60456/EN60456. Rzeczywiste wartości będą zależeć od sposobu wykorzystania
urządzenia.
Specyfikacj
Polski 53
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 53
2015-04-24
7:45:34
Notatki
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 54
2015-04-24
7:45:34
Notatki
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 55
2015-04-24
7:45:34
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ
INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
DC68-03581F-02
WW3000J-03581F-02 (SEPM)_PL (Poland)_150424.indd 56
2015-04-24
7:45:34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement