Samsung HW-E350 Owner's manual

Samsung HW-E350 Owner's manual
HW-E350
Crystal Surround Air Track
(Aktywny system głośników)
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy
zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
charakterystyka
HDMI
Interfejs HDMI umożliwia równoczesne przesyłanie sygnału obrazu i dźwięku oraz oferuje bardziej wyraźny obraz.
Urządzenie jest również wyposażone w funkcję ARC, która umożliwia słuchanie dźwięku z telewizora przez kabel
HDMI za pomocą systemu Crystal Surround Air Track. Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia do
telewizora obsługującego technologię ARC.
Głębia dźwięku 3D
Funkcja dźwięku 3D dodaje odtwarzanym dźwiękom głębię i przestrzeń.
Tryb dźwięku specjalnego
Można wybrać jeden z 7 trybów dźwięku – MUSIC (Muzyka), NEWS (Wiadomości), DRAMA (Dramat), CINEMA
(Kino), SPORTS (Sport), GAME (Gra) oraz OFF (Oryginalny dźwięk) – w zależności od typu odtwarzanej treści.
Wielofunkcyjny pilot
Dostarczonego pilota można używać do sterowania telewizorem podłączonym do urządzenia. (Funkcja działająca
tylko w telewizorach firmy Samsung)
Pilot posiada przycisk TV umożliwiający wykonanie różnych operacji przez proste naciśnięcie przycisku.
Aktywny system głośników
To urządzenie jest wyposażone w Aktywny system głośników, zapewniający wysoką jakość dźwięku w jednym
kompaktowym urządzeniu. Urządzenie nie wymaga głośników satelitarnych ani okablowania, które zazwyczaj
kojarzy się z konwencjonalnymi systemami dźwięku przestrzennego.
Obsługa hosta USB
Możesz podłączyć i odtwarzać pliki muzyczne z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB, takich jak
odtwarzacze MP3, pamięć Flash USB, itp. za pomocą funkcji USB HOST systemu Air Track.
licencji
2.0 Channel
Symbol Dolby i podwójne
D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Wyprodukowano na licencji na podstawie patentów amerykańskich o numerach: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 i innych
patentów w USA i na świecie — udzielonych i w trakcie patentowania. DTS, jego graficzny symbol, oraz DTS i symbol
łącznie, to zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0 Channel to znak towarowy firmy DTS, Inc. Produkt zawiera
oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HDMI
Licensing LLC w USA i innych krajach.
- W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących oprogramowania typu "Open Source" należy się skontaktować z
firmą Samsung za pomocą poczty e-mail ([email protected]).
• W tym produkcie używane jest oprogramowanie rozpowszechniane w ramach licencji Independent JPEG
Group.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI
SERWISOWE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ten symbol oznacza, że wewnątrz
urządzenia występuje wysokie napięcie
elektryczne, które może spowodować
porażenie elektryczne lub obrażenia ciała.
Ten symbol oznacza obecność ważnych
instrukcji towarzyszących produktowi.
PRZESTROGA : Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
UWAGA : ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA
ELEKTRYCZNEGO.
• Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.
UWAGA
• Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać
żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić
łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.
POL
informacje dotyczące bezpieczeństwa
ŚRODKi OSTROŻnOŚci
6.86cm
2.7 inch
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9 inch
3.9 inch
9.91cm
Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej
z tyłu produktu. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo
miejsca na dopływ powietrza (7–10 cm). Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na
wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie
ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane
przez dłuższy czas.
Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu
przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem
wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.
Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub
inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia
jednostki.
Phones
Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazony) i nadmiernym
ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze
źródła prądu zmiennego.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go
używać jedynie w celu prywatnym.
Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach,
może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia
odtwarzacza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem,
aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.
4
Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe
dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami
gospodarstwa domowego.
POL
spis treści
charakterystyka
2
2
Charakterystyka
Licencji
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
3
4
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
rozpoczynanie pracy
6
6
Przed przeczytaniem tej instrukcji obsługi
Co zostało dostarczone
opisy
7
Panel przedni/tylny
pilot
9
Opis pilota
2
3
6
7
9
złącza
10
10 Montowanie wspornika ściennego
11 Instalowanie ferrytowego rdzenia
toroidalnego na przewodzie HDMI IN/OUT 11 Mocowanie rdzenia ferrytowego do
przewodu audio
12 Podłączanie urządzenia crystal surround
air track
funkcje
14
20
rozwiązywanie problemów
dodatek
21
14 Podstawowe funkcje
15 Zaawansowane funkcje
19 Aktualizacja oprogramowania
20 Rozwiązywanie problemów
21 Dane techniczne
rozpoczynanie pracy
PRZeD PRZecZYTAnieM Tej inSTRUKcji OBSŁUGi
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi, należy zapoznać się z następującymi pojęciami.
Symbole używane w instrukcji
Symbol
Termin
Ostrzeżenie
Uwaga
Definicja
Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać
anulowane.
Dotyczy wskazówek lub instrukcji na stronie, pomagających w obsłudze każdej
funkcji.
instrukcja bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów
1) Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z Instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
(Patrz strona 3)
2) Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić rozdział Rozwiązywanie problemów. (Patrz strona 20)
copyright
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi w całości lub w
częściach bez uzyskania pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest zabronione.
cO ZOSTAŁO DOSTARcZOne
Sprawdź, czy dostarczono wszystkie akcesoria przedstawione poniżej.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
Pilot/Baterie (rozmiar AAA)
Wspornik Ścienny
instrukcja Obsługi
(Dla kabla HDMI 1 sztuka)
(Duży)
(Mały)
(Dla kabla audio – 1 sztuka)
Kabel Audio
Toroidalny Rdzeń Ferrytowy
Kabel USB
6
▪ Wygląd akcesoriów może się nieznacznie różnić od powyższych ilustracji.
▪ Używając specjalnego kabla USB, można podłączyć do jednostki zewnętrzne urządzenia USB.
POL
opisy
Panel przedni/tylny
● opisy
1
2
3
4
5V 500mA
5
6
HDMI OUT
7
HDMI IN
8
AUX IN
9
WYŚWIETLACZ
Wyświetla bieżący słuchania.
PRZYCISK
ZASILANIA
Włącza i wyłącza urządzenie Crystal Surround Air Track.
PRZYCISK
FUNKCJI
Umożliwia wybranie wejścia AUX, HDMI, USB, ARC.
GŁOŚNOŚĆ +/-
Steruje poziomem głośności.
PORT USB
Podłącz i odtwarzaj pliki z zewnętrznych urządzeń pamięci
masowej USB, takich jak odtwarzacze USB.
6
KABEL ZASILANIA
Podłącz kabel zasilania do gniazda ściennego.
7
GNIAZDO HDMI
OUT
Zapewnia jednoczesne wyjście cyfrowego sygnału wideo i audio
za pomocą kabla HDMI.
8
GNIAZDA HDMI IN
Służą do jednoczesnego odbierania cyfrowych sygnałów wideo i
audio za pomocą kabla HDMI.
9
WEJŚCIE
DODATKOWE
Podłącz do wyjścia analogowego urządzenia zewnętrznego.
▪ Po włączeniu zasilania tego urządzenia nastąpi 4-5 sekundowe opóźnienie przed
odtworzeniem dźwięku.
POL
pilot
OPIS PILOTA
POWER
SAT
SOURCE
SOUND EFFECT
Umożliwia wybranie opcji Sound
Effect (Efekt dźwiękowy): (MUSIC,
NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (dźwięk oryginalny))
SAT MUTE
Wycisza dźwięk w urządzeniu.
Ponowne naciśnięcie przywraca dźwięk
na poprzednim poziomie głośności.
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
VOLUME
Służy do regulacji poziomu głośności
urządzenia.
REPEAT
Wybierz opcje Repeat File (Powtórz
plik), All (Wszystko), Random (Losowo).
DRC, DIMMER
Można korzystać z tej funkcji, by
cieszyć się dźwiękiem Dolby Digital
oglądając filmy przy niskim poziomie
głośności, np. w nocy (Standard,
MAX, MIN). Umożliwia regulowanie
jasności wyświetlacza.
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
PRZYCISK STEROWANIA
Umożliwia włączenie odtwarzania,
pauzy, zatrzymanie odtwarzania pliku
muzycznego lub przeszukiwanie
pliku muzycznego w przód i w tył.
TV SOURCE
Naciśnij, aby wybrać podłączone
źródło wideo telewizora.
TV PRE-CH
Umożliwia przejście do
poprzedniego kanału telewizyjnego
TV MUTE
Wycisza dźwięk telewizora. Naciśnij
ponownie, aby przywrócić dźwięk
na poprzednim poziomie głośności.
▪
▪
▪
TV POWER
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
TV
MUTE
TV CH
Anynet+
Anynet+ to funkcja umożliwiająca
sterowanie innymi urządzeniami firmy
Samsung za pomocą pilota telewizora
Samsung.
SPEAKER
Ten przycisk zawsze służy do
odtwarzania audio z systemu Air Track
lub telewizora. (Ta funkcja obsługuje za
pośrednictwem kabla HDMI).
SMART VOLUME, 3D SOUND
Służy do ustawiania i ograniczania
poziomu głośności przeciwdziałając
gwałtownej zmianie. Funkcja ta
dodaje dźwiękom głębi i przestrzeni.
DIMMER
TV CH
PRZYCISK TV POWER
Włączanie/wyłączanie telewizorze
Samsung.
TV INFO
TV VOL
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Umożliwia dostosowanie poziomu
głośności subwoofera. Umożliwia
synchronizację obrazu wideo z
dźwiękiem w przypadku podłączenia
do cyfrowego telewizora.
TV INFO
Wyświetla bieżący status telewizora.
TV EXIT
AH59-02433A
KANAŁ TV, GŁOŚNOŚĆ TELEWIZORA
Przełącza pomiędzy dostępnymi
kanałami telewizyjnymi. Reguluje
poziom głośności telewizora.
TV EXIT
Wyłącza telewizor (działa tak samo
jak przycisk EXIT na pilocie
telewizora)
SAT to skrót od nazwy Surround Air Track, będącej nazwą własną produktu firmy Samsung.
Pilot może obsługiwać tylko telewizory marki Samsung.
W przypadku niektórych telewizorów obsługa telewizora za pomocą pilota nie jest możliwa. Jeżeli nie ma takiej
możliwości, należy obsługiwać telewizor za pomocą pilota telewizora.
Wkładanie baterii do pilota
1.Podnieś pokrywkę z tyłu
pilota w górę, jak pokazano.
2. Włóż dwie baterie typu AAA. Upewnij
się, że bieguny baterii zostały ustawione
zgodnie z oznaczeniami "+" i "–" na
rysunku w komorze.
3. Załóż ponownie pokrywkę.
W przypadku typowego
użytkowania telewizora baterie
wystarczają na rok czasu.
Zasięg działania pilota
Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7 metrów (23 stóp) w linii prostej. Można go również
używać w odchyleniu poziomym do 30° w stosunku do czujnika pilota.
● pilot
PRZYCISK ZASILANIA
Włącza i wyłącza urządzenie Crystal
Surround Air Track.
SAT SOURCE
Naciśnij, aby wybrać podłączone
źródło SAT. (SAT: Surround Air Track)
złącza
MOnTOWAnie WSPORniKA ŚcienneGO
Wspornik ścienny służy do montowania tego urządzenia na ścianie.
Środki ostrożności przy instalacji
• Należy montować wyłącznie na pionowych ścianach.
• Do instalacji unikać miejsc wysokiej temperatury i wilgotności w przeciwnym razie ściana może nie
utrzymać urządzenia.
• Sprawdź nośność ściany. Jeśli wytrzymałość ściany jest niedostateczna do montażu produktu, należy
przed montażem wzmocnić ścianę.
• Sprawdź rodzaj materiału, z którego zbudowana jest ściana. Jeśli ściana jest zbudowana z płyty gipsowej,
marmuru lub żelaznej płyty, należy zakupić i zastosować odpowiednie śruby mocujące lub kołki rozporowe.
• Podłączyć przewody z urządzenia do urządzeń zewnętrznych przed zamontowaniem urządzenia na ścianie.
• Pamiętaj, aby wyłączyć jednostkę przed instalacją i odłączyć ją od gniazdka zasilania. W przeciwnym
razie mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym.
1. Przyłóż wspornik ścienny do powierzchni ściany, a następnie
przymocuj go dwoma śrubami (nie dostarczone).
Jeżeli urządzenie jest zawieszane poniżej telewizora, zamocuj
uchwyt ścienny tak, aby strzałka ( ) znajdowała się na
środku telewizora.
Należy również upewnić się, że urządzenie znajduje się
co najmniej dwa cale (5 cm) poniżej telewizora.
2. Następnie załóż urządzenie na odpowiednie wcięcia
uchwytu ściennego. W celu solidnego przymocowania
upewnij się, że kołki mocujące dochodzą do dna wcięć.
1
3. Instalacja została zakończona.
5 cm lub więcej
▪ Nie należy zawieszać się na zamontowanym urządzeniu i należy unikać jego uderzania.
▪ Zamocuj urządzenie solidnie na ścianie tak, aby nie spadło. Upadek urządzenia może
doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia produktu.
▪ Po zainstalowaniu urządzenia na ścianie należy się upewnić, że nie istnieje możliwość
pociągnięcia kabli połączeniowych przez dzieci.
▪ Aby zapewnić optymalną pracę w przypadku montażu na ścianie, należy zamontować
system głośników w odległości co najmniej 5 cm od telewizora.
10
● ZŁĄcZA
Podnieś, aby zwolnić blokadę i otworzyć rdzeń.
Zamknij blokadę ponownie.
Po złączeniu przewodów HDMI IN/OUT ze sobą,
wykonaj jeden obrót wokół rdzenia.
(Zacznij nawijanie w odległości 5-10 cm od
wtyczek)
MOcOWAnie RDZeniA FeRRYTOWeGO DO PRZeWODU AUDiO
Podnieś, aby zwolnić blokadę i otworzyć rdzeń.
Zamknij blokadę ponownie.
POL
inSTAlOWAnie FeRRYTOWeGO RDZeniA TOROiDAlneGO nA
PRZeWODZie HDMi in/OUT
Włóż przewód audio do otwartego rdzenia.
11
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
HDMI to standardowy cyfrowy interfejs służący do łączenia takich urządzeń jak telewizor, rzutnik, odtwarzacz
DVD, odtwarzacz Blu-ray, przystawka STB i inne.
HDMI eliminuje wszelkie utraty sygnału wynikające z konwersji analogowej, umożliwiając odbiór wideo i audio
w jakości oryginalnie utworzonej w źródle cyfrowym.
HDMI OUT
HDMI OUT
(ARC) Kabel
HDMI IN
HDMI IN
HDMI (nie dostarczone)
Kabel HDMI (nie dostarczone)
AUX IN
Urządzenia cyfrowe
HDMI IN
Podłącz przewód HDMI (nie dostarczone) z gniazda HDMI IN z tyłu produktu do gniazda HDMI OUT
urządzeniu cyfrowym.
oraz,
HDMI OUT (HDMI)
• Podłącz kabel HDMI z gniazda HDMI OUT z tyłu produktu do gniazda HDMI IN w telewizorze.
▪ HDMI to interfejs umożliwiający cyfrową transmisję danych wideo i audio poprzez jedno
złącze.
HDMI OUT (ARC)
OPTICAL
OUT
• F
unkcja ARC umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego przez port HDMI OUT (ARC).
Można ją włączyć tylko wtedy, gdy system Air Track jest podłączony do telewizora obsługującego funkcję ARC.
• Wymaga włączonej funkcji Anynet+.
▪ Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje trybu CEC.
12
POL
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
W tym rozdziale objaśniono sposoby podłączania (analogowego) urządzenia do telewizora.
Urządzenie jest wyposażone w jedno analogowe gniazdo audio do podłączania do telewizora.
● złącza
HDMI OUT
HDMI IN
AUX IN
AUX IN
Kabel Audio
White
AUDIO
OUT
L
R
Red
AUX IN
Podłącz gniazdo AUX IN w jednostce głównej do gniazda AUDIO OUT w telewizorze lub urządzeniu
źródłowym.
Upewnij się, że dopasowane zostały kolory.
▪ Nie podłączaj kabla zasilania tego produktu lub telewizora do gniazda ściennego do momentu,
aż zostaną wykonane wszystkie połączenia pomiędzy komponentami.
▪ Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód
zasilający.
▪ W przypadku wybrania 'AUX' bez podłączenia kabla audio zestaw zostanie automatycznie
wyłączony po 20 minutach.
13
funkcje
PODSTAWOWE FUNKCJE
Włączanie/wyłączanie zasilania
1.Naciśnij przycisk POWER ( ) w prawym rogu panelu przedniego.
lub,
Naciśnij przycisk POWER na pilocie, aby włączyć zasilanie.
2.Naciśnij przycisk POWER ( ) w prawym rogu panelu przedniego.
lub,
Naciśnij ponownie przycisk POWER na pilocie, aby wyłączyć zasilanie.
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
SAT
SOURCE
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
3D SOUND
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
VOLUME
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
Regulowanie głośności
Naciśnij przycisk VOLUME +/- w prawym rogu panelu przedniego.
lub,
Naciśnij przycisk VOLUME +/– na pilocie zdalnego sterowania, aby
zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
• Wartość numeryczna poziomu głośności pojawia się na wyświetlaczu
panelu przedniego.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
14
SPEAKER
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
▪ Naciśnięcie przycisku VOLUME +/– powoduje zwiększenie lub
zmniejszenie głośności.
▪ Aby odtwarzać dźwięk tylko z urządzenia Crystal Surround Air
Track, należy wyłączyć głośniki telewizora w menu konfiguracji
audio telewizora. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
telewizora.
POL
ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Korzystanie z trybu wejścia
Można wybrać wejście AUX, HDMI, USB lub ARC.
Naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie, aby wybrać żądany tryb lub naciśnij
, aby wybrać tryb spomiędzy: AUX, HDMI, USB lub ARC.
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
S/W LEVEL
DRC
Wyświetlacz
AUX
HDMI
USB
ARC
AUDIO SYNC
Urządzenie wyłącza się automatycznie w następujących warunkach:
• Tryb AUX: Jeżeli przez 20 minut do gniazda nie zostanie podłączony żaden
przewód.
• Tryb USB: Jeżeli stan "Brak USB" lub "Zatrzymaj" trwa przez 20 minut.
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Podłączanie systemu Crystal Surround Air Track
do urządzenia HOST USB
1.Podłącz urządzenie USB do portu USB z boku urządzenia.
2.Naciskaj kilkakrotnie przycisk ( ) na przednim panelu systemu kina
domowego, dopóki nie pojawi się opcja USB.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę
wyboru : AUX ➡ HDMI ➡ USB ➡ ARC
3.Na ekranie zostanie wyświetlona opcja USB, która po chwili zniknie.
• Podłączanie systemu Crystal Surround Air Track jest zakończone.
• Wyłącza się automatycznie (Automatyczne wyłączenie zasilania), jeżeli w
ciągu 20 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie USB.
Przed podłączeniem urządzenia USB
Zgodność: Pamięć USB.
• Jeżeli nazwa folderu lub pliku na urządzeniu USB jest dłuższa niż 10
znaków, nie jest ona wyświetlana na VFD.
• Ten produkt może nie być zgodny z pewnymi typami nośników pamięci USB.
• Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.
- System plików NTFS nie jest obsługiwany.
• Urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB produktu.
W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy ze zgodnością USB.
• Nie podłączaj wielu urządzeń pamięci masowej do produktu za
pośrednictwem czytnika kart USB z wieloma gniazdami. Może on nie
działać prawidłowo.
• Nie są obsługiwane protokoły PTP aparatów cyfrowych.
• Nie usuwaj urządzenia USB podczas, gdy jest odczytywane.
• Urządzenie nie odtwarza plików muzycznych z zabezpieczeniem
DRM (MP3, WMA) z witryn komercyjnych.
• Nie są obsługiwane zewnętrzne dyski twarde.
• Lista zgodności
Format
Muzyka
Nazwa pliku
MP3
WMA
Rozszerzenie pliku
.MP3
.WMA
Szybkość transmisji
80~320 kb/s
56~128 kb/s
Wersja
-
V8
Piksel
-
-
Częstotliwość próbkowania
44,1kHz
44,1kHz
15
● funkcje
POWER
SAT
SOURCE
Tryb wejścia
Wejście AUX
Wejście HDMI
Tryb USB
Tryb ARC
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
Przycisk odtwarzania/pauzy/zatrzymania
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
REPEAT
TV INFO
TV CH
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
TV EXIT
AH59-02433A
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO
SYNC
TV POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk +#,@.
• Naciśnij przycisk +# ponownie, aby rozpocząć tymczasowe odtwarzanie
pliku. Naciśnij przycisk +#, aby odtworzyć zaznaczony plik.
• Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Stop (@).
Przejście do przodu/do tyłu
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TTV PRE-CH
DRC
TV EXIT
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
POWER
TV POWER
SOUND
VOLUME
3D SOUND
VOLUME
SMART
S/W LEVEL
TV
MUTE
REPEAT
DRC
SPEAKER
SMART
SPEAKER
3D SOUND
TV INFO
VOLUME
TV CH
TTV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV EXIT
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Funkcja powtarzania odtwarzania umożliwia wielokrotne odtwarzanie pliku,
powtarzanie wszystkich, losowe odtwarzanie plików lub wyłączenie powtarzania.
Naciśnij przycisk REPEAT.
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV SOURCE
DIMMER
• Jeżeli występuje więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku ] powoduje
wybranie następnego pliku.
• Jeżeli występuje więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku [ powoduje
wybranie poprzedniego pliku.
Korzystanie z funkcji REPEAT
DIMMER
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk [,].
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
EFFECT
SAT MUTE
DIMMER
SOUND
AH59-02433A
SAT
SOURCE
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
SAT
SOURCE
EFFECT
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
POWER
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
• REPEAT FILE : Powtarza odtwarzanie utworu
• REPEAT ALL : Powtarza odtwarzanie wszystkich utworów
• REPEAT RANDOM : O
dtwarza pliki w kolejności losowej.
(Utwór, który już został odtworzony, może
zostać odtworzony ponownie.)
• REPEAT OFF : Anuluje powtarzanie odtwarzania.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV
MUTE
TV EXIT
AH59-02433A
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
REPEAT
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
▪ Funkcję REPEAT można ustawić podczas odtwarzania muzyki z
napędu USB.
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SOUND
SOUND
SAT MUTE
SAT MUTE
TV INFO
TV CH
TV VOL
SAT
SAT
SOURCE
SOURCE
DIMMER
DRC
DRC
Wyciszanie dźwięku
Funkcja jest przydatna w przypadku dzwonka do drzwi lub odbierania telefonu.
DIMMER
DIMMER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV INFO
TV
MUTE
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV INFO
TV CH
TV CH
1.Aby wyciszyć dźwięk urządzenia, naciśnij przycisk SAT MUTE (
pilocie.
) na
DIMMER
TV CH
TV VOL
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02433A
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
TV PRE-CH
TV EXIT
TV EXIT
AH59-02433A
AH59-02433A
2.Aby wyciszyć telewizor, naciśnij przycisk TV MUTE na pilocie.
3.Naciśnij ponownie przycisk SAT MUTE(
)/ TV MUTE na pilocie (lub
naciśnij przycisk VOLUME +/-), aby przywrócić dźwięk.
Korzystanie z funkcji Głębia dźwięku 3D
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
3D SOUND
Naciśnij przycisk 3D SOUND na pilocie.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru
: 3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
TV EXIT
AH59-02433A
SAT
SOURCE
SMART
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
SAT MUTE
TV SOURCE
Funkcja dźwięku 3D dodaje dźwiękowi głębi i przestrzeni.
3D SOUND
TV POWER
SOUND
▪ Włączenie funkcji 3D Depth Sound powoduje automatyczne
DIMMER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
przestawienie opcji Sound Effect na WYŁ..
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji SMART VOLUME
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV SOURCE
VOL
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV INFO
TV VOL
TV PRE-CH
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV CH
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
AH59-02433A
16
TV CH
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV INFO
TV VOL
Funkcja ta reguluje i stabilizuje poziom głośności, zapobiegając nagłym zmianom
głośności w przypadku zmiany kanału lub przejścia do innej sceny.
Naciśnij przycisk SMART VOLUME na pilocie.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru
: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji Sound effect
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
• Wybierz tryb OFF, aby odtwarzać dźwięk oryginalny.
DIMMER
TV INFO
TV CH
Naciśnij przycisk SOUND EFFECT na pilocie.
▪ Zalecamy wybieranie efektu dźwiękowego w zależności od
● funkcje
TV SOURCE
AUDIO SYNC
Można wybrać jeden z 7 trybów dźwięku – MUSIC (Muzyka), NEWS
(Wiadomości), DRAMA (Dramat), CINEMA (Kino), SPORTS (Sport), GAME (Gra)
oraz OFF (Oryginalny dźwięk) – w zależności od typu odtwarzanej treści.
materiału źródłowego oraz według osobistych preferencji.
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
▪ Wybranie funkcji Sound Effect (oprócz opcji OFF) powoduje
automatyczne ustawienie opcji (WYŁ. funkcji 3D Depth Sound.
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji S/W LEVEL
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
3D SOUND
TV POWER
AUDIO SYNC
POWER
TV
MUTE
SPEAKER
2.Na wyświetlaczu pojawi się "SW 0".
3.Naciśnij "+" lub "-" na przycisku LEVEL, aby zwiększyć głośność
subwoofera. Można wybrać poziom z zakresu od SW -6 do SW +6.
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV VOL
SOUND
Za pomocą przycisku S/W Level na pilocie można regulować podstawową
głośność.
1.Naciśnij przycisk S/W Level na pilocie.
TV EXIT
AH59-02433A
SAT
SOURCE
SMART
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV POWER
TV VOL
Korzystanie z funkcji AUDIO SYNC
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SOUND
TV PRE-CH
SAT
MUTE
AH59-02433A
SPEAKER
SMART
TV EXIT
3D SOUND
VOLUME
Gdy urządzenie jest podłączone do cyfrowego telewizora, obraz wideo może
wydawać się opóźniony w stosunku do dźwięku. W przypadku takiej sytuacji
dopasuj opóźnienie dźwięku, aby odpowiadał obrazowi.
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SAT
SOURCE
EFFECTTV CH
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
POWER
AUDIO SYNC
TV POWER
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
SOUND
DIMMER
Naciśnij przycisk AUDIO SYNC +/–. na pilocie tego urządzenia.
• Za pomocą przycisku + lub - można wybrać opóźnienie dźwięku z zakresu
od 0 ms do 300 ms.
SPEAKER
EFFECT
TV SOURCE
SAT MUTE
SMART
TV CH
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
S/W LEVEL
TV VOL
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
REPEAT
działać.
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
POWER
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV CH
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV POWER
TV
MUTE
TV VOL
SAT
SOURCE
TV VOL
SOUND
SPEAKER
EFFECT
TV PRE-CH
SAT MUTE
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Korzystanie z funkcji DRC
AH59-02433A
VOLUME
REPEAT
▪ W trybie USB funkcja Audio Sync (Synchr. dźwięku) może nie
TV VOL
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER
TV CH
TV PRE-CH
TV CH
SMART
AH59-02433A
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
3D SOUND
TV EXIT
Ta funkcja umożliwia wyrównanie zakresu pomiędzy najgłośniejszymi i
najcichszymi dźwiękami. Można korzystać z tej funkcji, by cieszyć się
dźwiękiem Dolby Digital oglądając filmy przy niskim poziomie głośności, np.
w nocy.
Naciśnij przycisk DRC na pilocie tego urządzenia.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru
: DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
AUDIO SYNC
Korzystanie z funkcji DIMMER
DIMMER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
TV SOURCE
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
TV CH
Naciśnij przycisk Dimmer w celu zmiany jasności wyświetlacza.
Naciśnij przycisk DIMMER na pilocie tego urządzenia.
TV INFO
TV VOL
POL
POWER
SAT
SOURCE
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru
: DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02433A
17
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
2.Ustaw funkcję Anynet+ w telewizorze na opcję ON.
(Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).
▪ W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości wyjściowe
HDMI mogą nie być dostępne.
TV CH
TV PRE-CH
1.Podłącz produkt do telewizora firmy Samsung za pomocą kabla HDMI.
(Patrz strona 12)
DIMMER
TV CH
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie innymi urządzeniami firmy
Samsung za pomocą pilota telewizora Samsung.
Funkcja Anynet+ jest włączana i wyłączana za każdym naciśnięciem
przycisku Anynet+.
TV EXIT
AH59-02433A
▪ Patrz instrukcja obsługi danego telewizora. Sprawdź, czy telewizor
posiada logo
Anynet+).
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
(jeśli tak
, to obsługuje funkcję
Przycisk SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
Ten przycisk umożliwia wybranie pomiędzy możliwością słuchania audio
z telewizora lub z systemu Air Track w przypadku połączenia za
pomocą złącza HDMI.
AUDIO SYNC
Naciśnij przycisk SPEAKER na pilocie tego urządzenia.
SPEAKER
SMART
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
SOUND
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TRYB AUDIO
DIMMER
POWER
TV POWER
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
HDMI in
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV VOL
VOLUME
TV PRE-CH
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO SYNC
ARC
GŁOŚNIK
TV
Air Track
TV
Air Track
Ekran przewijany
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Wyświetlacz
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
TV EXIT
AH59-02433A
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
DRC
DIMMER
Korzystanie z funkcji telewizora
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
1.Naciśnij przycisk TV SOURCE na pilocie tego urządzenia.
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
2.Naciśnij przycisk TV INFO na pilocie, aby wyświetlić informacje o kanale
telewizyjnym.
3.Naciśnij przycisk TV CH na pilocie, aby wybrać kanał telewizyjny.
AH59-02433A
4.Naciśnij przycisk TV VOL na pilocie zdalnego sterowania, aby
zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
5.Użyj przycisku TV PRE-CH, aby przejść do poprzedniego kanału
telewizyjnego w trybie TV.
6.Aby zamknąć menu TV, naciśnij przycisk TV EXIT.
(Działa tak samo jak przycisk EXIT na pilocie telewizora.)
▪ Pilot może obsługiwać tylko telewizory marki SAMSUNG.
18
● funkcje
5V 500mA
Firma Samsung może w przyszłości zapewniać aktualizacje
oprogramowania wewnętrznego systemu Crystal Surround Air Track.
Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wewnętrznego,
możliwe będzie jego uaktualnienie poprzez podłączenie napędu USB
z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania do portu USB
systemu Air Track.
Należy pamiętać, że w przypadku większej liczby plików aktualizacji,
należy je zapisywać w napędzie USB pojedynczo i używać ich do
aktualizacji oprogramowania po kolei.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji,
należy odwiedzić stronę Samsung.com lub skontaktować się z
centrum obsługi telefonicznej Samsung.
POL
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
▪ Włóż napęd USB zawierający aktualizację oprogramowania wewnętrznego do portu USB z tyłu
głównej jednostki.
▪ Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania ani nie wyjąć napędu USB przed zakończeniem instalacji
aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania jednostka główna zostanie automatycznie
wyłączona. Podczas aktualizacji oprogramowania wprowadzone ustawienia powrócą do wartości
ustawionych fabrycznie. Zalecamy zapisanie ustawień, aby możliwe było ich łatwe przywrócenie po
wykonaniu aktualizacji.
▪ Gdyby aktualizacja oprogramowania nie powiodła się, zalecamy sformatowanie napędu USB do
systemu plików FAT16 i ponowną próbę aktualizacji.
▪ W celu aktualizacji nie należy formatować napędu USB w systemie plików NTFS, ponieważ system
ten nie jest obsługiwany.
▪ Niektóre urządzenia pamięci USB nie są obsługiwane, zależnie od producenta.
19
rozwiązywanie problemów
Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.
Objaw
Urządzenie się nie włącza.
Sprawdź
• Czy kabel zasilania jest
podłączony do gniazda?
Funkcja nie działa, gdy naciskany • Czy w powietrzu są ładunki
jest dany przycisk.
elektrostatyczne?
Rozwiązanie
• Podłącz kabel zasilania do
gniazda.
• Odłącz kabel zasilania i
podłącz ponownie.
Brak dźwięku.
• Czy urządzenie zostało
właściwie podłączone do
telewizora?
• Czy włączona jest funkcja
wyciszenia?
• Czy głośność ustawiona jest
na minimalną?
• Podłącz w prawidłowy
sposób.
• Naciśnij przycisk
Wyciszenia, aby wyłączyć tę
funkcję.
• Wyreguluj głośność.
Na ekranie telewizora nie jest
wyświetlany obraz po wybraniu
odpowiedniej funkcji.
• Czy telewizor został
właściwie podłączony?
• Podłącz w sposób
prawidłowy.
Pilot nie działa.
• Czy baterie są wyczerpane?
• Czy odległość pomiędzy
pilotem a jednostką główną
jest zbyt duża?
• Wymień baterie.
• Zmniejsz odległość.
Lewy i prawy kanał dźwięku są
zamienione miejscami.
• Czy prawy/lewy kabel
• Sprawdź kanał lewy/prawy i
wyjściowy audio z telewizora
podłącz w sposób
został podłączony
prawidłowy.
właściwie?
20
POL
dodatek
DANE TECHNICZNE
Nazwa modelu
HW-E350
OGÓLNE
0,45W
Pobór mocy
Jednostka główna 25,8W
Waga
Jednostka główna 2,2 kg
Wymiary
(szer. x wys.
x głęb.)
Jednostka główna 734 x 85,1 x 80 mm
Zakres temperatur roboczych
+ 5 °C do 35 °C
Zakres wilgotności roboczej
10 % do 75 %
Znamionowa Przód
moc
Subwoofer
wyjściowa
30W/kanał, 8 om, THD = 10%, 1k Hz
WZMACNIACZ Czułość wejścia/Impedancja
60W/kanał, 4 om, THD = 10%, 100 Hz
570 mV/20 kom
Stosunek sygnał/szum (wejście analogowe)
75dB
Separacja (1 kHz)
65dB
Analog input
PASMO
PRZENOSZENIA Digital input/48kHz PCM
● dodatek
Pobór mocy w trybie gotowości
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* Wartości stosunku sygnał/szum, zniekształcenia, separacji i czułości użytkowej oparte są na pomiarach z
zastosowaniem wytycznych stowarzyszenia AES (Audio Engineering Society).
*: Znamionowe dane techniczne
- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
21
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu
zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie
WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego
typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Code No. AH68-02430H (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement