Samsung HW-E450 Owner's manual

Samsung HW-E450 Owner's manual
HW-E450
Crystal Surround Air Track
(Aktywny system głośników)
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy
zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
charakterystyka
HDMI
Interfejs HDMI umożliwia równoczesne przesyłanie sygnału obrazu i dźwięku oraz oferuje bardziej wyraźny obraz.
Urządzenie jest również wyposażone w funkcję ARC, która umożliwia słuchanie dźwięku z telewizora przez kabel HDMI za
pomocą systemu Crystal Surround Air Track. Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia do telewizora
obsługującego technologię ARC.
Głębia dźwięku 3D
Funkcja dźwięku 3D dodaje odtwarzanym dźwiękom głębię i przestrzeń.
Bezprzewodowy subwoofer
Moduł bezprzewodowy firmy Samsung umożliwia pozbycie się przewodów łączących urządzenie główne z subwooferem.
Zamiast tego subwoofer łączy się z kompaktowym modułem bezprzewodowym, komunikującym się z modułem głównym.
Tryb dźwięku specjalnego
Można wybrać jeden z 7 trybów dźwięku – MUSIC (Muzyka), NEWS (Wiadomości), DRAMA (Dramat), CINEMA (Kino), SPORTS (Sport),
GAME (Gra) oraz OFF (Oryginalny dźwięk) – w zależności od typu odtwarzanej treści.
Wielofunkcyjny pilot
Dostarczonego pilota można używać do sterowania telewizorem podłączonym do urządzenia. (Funkcja działająca tylko w
telewizorach firmy Samsung)
Pilot posiada przycisk TV umożliwiający wykonanie różnych operacji przez proste naciśnięcie przycisku.
Aktywny system głośników
To urządzenie jest wyposażone w Aktywny system głośników, zapewniający wysoką jakość dźwięku w jednym kompaktowym
urządzeniu. Urządzenie nie wymaga głośników satelitarnych ani okablowania, które zazwyczaj kojarzy się z konwencjonalnymi
systemami dźwięku przestrzennego.
Obsługa hosta USB
Możesz podłączyć i odtwarzać pliki muzyczne z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB, takich jak odtwarzacze MP3,
pamięć Flash USB, itp. za pomocą funkcji USB HOST systemu Air Track.
Funkcja Bluetooth
Możesz korzystać z urządzenia Bluetooth, aby odtwarzać muzykę z wysokiej jakości dźwiękiem stereo, bez żadnych przewodów!
licencji
2.0 Channel
Symbol Dolby i podwójne
D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Wyprodukowano na licencji na podstawie patentów amerykańskich o numerach: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 i innych
patentów w USA i na świecie — udzielonych i w trakcie patentowania. DTS, jego graficzny symbol, oraz DTS i symbol łącznie,
to zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0 Channel to znak towarowy firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. ©
DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HDMI
Licensing LLC w USA i innych krajach.
- W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących oprogramowania typu "Open Source" należy się skontaktować z
firmą Samsung za pomocą poczty e-mail ([email protected]).
• W tym produkcie używane jest oprogramowanie rozpowszechniane w ramach licencji Independent JPEG Group.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI
SERWISOWE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ten symbol oznacza, że wewnątrz
urządzenia występuje wysokie napięcie
elektryczne, które może spowodować
porażenie elektryczne lub obrażenia ciała.
Ten symbol oznacza obecność ważnych
instrukcji towarzyszących produktowi.
PRZESTROGA : Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
UWAGA : ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA
ELEKTRYCZNEGO.
• Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.
UWAGA
• Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać
żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić
łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.
POL
informacje dotyczące bezpieczeństwa
ŚRODKi OSTROŻnOŚci
2.7
inch
6.86cm
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9
inch
9.91cm
3.9
inch
Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej
z tyłu produktu. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo
miejsca na dopływ powietrza (7–10 cm). Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na
wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie
ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane
przez dłuższy czas.
Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu
przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem
wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.
Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub
inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia
jednostki.
Phones
Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazony) i nadmiernym
ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze
źródła prądu zmiennego.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go
używać jedynie w celu prywatnym.
Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach,
może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia
odtwarzacza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem,
aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.
4
Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe
dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami
gospodarstwa domowego.
POL
spis treści
charakterystyka
2
2
Charakterystyka
Licencji
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
3
4
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
rozpoczynanie pracy
6
6
Przed przeczytaniem tej instrukcji obsługi
Co zostało dostarczone
opisy
7
Panel przedni/tylny
pilot
9
Opis pilota
2
3
6
7
9
złącza
10
funkcje
15
rozwiązywanie problemów
23
dodatek
24
10 Montowanie wspornika ściennego
11 Podłączanie bezprzewodowego subwoofera
12 Instalowanie ferrytowego rdzenia
toroidalnego na przewodzie HDMI IN/OUT
12 Instalowanie rdzenia ferrytowego na
przewodzie Audio/USB
13 Podłączanie urządzenia crystal surround air
track
15 Podstawowe funkcje
16 Zaawansowane funkcje
22 Aktualizacja oprogramowania
23 Rozwiązywanie problemów
24 Dane techniczne
rozpoczynanie pracy
PRZeD PRZecZYTAnieM Tej inSTRUKcji OBSŁUGi
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi, należy zapoznać się z następującymi pojęciami.
Symbole używane w instrukcji
Symbol
Termin
Ostrzeżenie
Uwaga
Definicja
Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać
anulowane.
Dotyczy wskazówek lub instrukcji na stronie, pomagających w obsłudze każdej
funkcji.
instrukcja bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów
1) Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z Instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
(Patrz strona 3)
2) Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić rozdział Rozwiązywanie problemów. (Patrz strona 23)
copyright
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi w całości lub w
częściach bez uzyskania pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest zabronione.
cO ZOSTAŁO DOSTARcZOne
Sprawdź, czy dostarczono wszystkie akcesoria przedstawione poniżej.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Pilot/baterie (rozmiar AAA)
Wspornik ścienny
instrukcja obsługi
(Dla kabla HDMI 1 sztuka)
(Duży)
(Mały)
(Dla kabla audio – 1 sztuka)
(Dla kabla USB 1 sztuka)
Kabel Audio
Toroidalny rdzeń ferrytowy
Kabel USB
6
▪ Wygląd akcesoriów może się nieznacznie różnić od powyższych ilustracji.
▪ Używając specjalnego kabla USB, można podłączyć do jednostki zewnętrzne urządzenia USB.
POL
opisy
Panel przedni/tylny
● opisy
1
2
5v 500mA
3
4
5
AUX IN
7
HDMI IN
6
HDMI OUT
OPTICAL IN
10
8
9
WYŚWIETLACZ
Wyświetla bieżący słuchania.
PRZYCISK
ZASILANIA
Włącza i wyłącza urządzenie Crystal Surround Air Track.
PRZYCISK
FUNKCJI
Umożliwia wybranie wejścia DIGITAL, AUX, HDMI, BT, USB.
GŁOŚNOŚĆ +/-
Steruje poziomem głośności.
5
PORT USB
Podłącz i odtwarzaj pliki z zewnętrznych urządzeń pamięci
masowej USB, takich jak odtwarzacze USB.
6
WEJŚCIE
OPTYCZNE
Podłącz do wyjścia cyfrowego (optycznego) urządzenia
zewnętrznego.
7
WEJŚCIE
DODATKOWE
Podłącz do wyjścia analogowego urządzenia zewnętrznego.
8
GNIAZDA HDMI IN
Służą do jednoczesnego odbierania cyfrowych sygnałów wideo i
audio za pomocą kabla HDMI.
9
GNIAZDO HDMI
OUT
Zapewnia jednoczesne wyjście cyfrowego sygnału wideo i audio
za pomocą kabla HDMI.
10
KABEL ZASILANIA
Podłącz kabel zasilania do gniazda ściennego.
▪ Po włączeniu zasilania tego urządzenia nastąpi 4-5 sekundowe opóźnienie przed
odtworzeniem dźwięku.
▪ Podczas odłączania kabla zasilania od gniazda ściennego należy trzymać go za wtyczkę.
Nie ciągnij kabla.
▪ Nie podłączaj tego urządzenia lub innych podzespołów do gniazda prądu zmiennego,
dopóki nie zostaną wykonane połączenia pomiędzy wszystkimi podzespołami.
POL
pilot
OPIS PILOTA
PRZYCISK ZASILANIA
Włącza i wyłącza urządzenie Crystal
Surround Air Track.
PRZYCISK TV POWER
Włączanie/wyłączanie telewizorze Samsung.
POWER
SAT
SOURCE
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
REPEAT
Wybierz opcje Repeat File (Powtórz
plik), All (Wszystko), Random (Losowo).
DRC, DIMMER
Można korzystać z tej funkcji, by
cieszyć się dźwiękiem Dolby Digital
oglądając filmy przy niskim poziomie
głośności, np. w nocy (Standard,
MAX, MIN). Umożliwia regulowanie
jasności wyświetlacza.
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
PRZYCISK STEROWANIA
Umożliwia włączenie odtwarzania,
pauzy, zatrzymanie odtwarzania pliku
muzycznego lub przeszukiwanie
pliku muzycznego w przód i w tył.
TV SOURCE
Naciśnij, aby wybrać podłączone
źródło wideo telewizora.
TV PRE-CH
Umożliwia przejście do
poprzedniego kanału telewizyjnego
TV MUTE
Wycisza dźwięk telewizora. Naciśnij
ponownie, aby przywrócić dźwięk
na poprzednim poziomie głośności.
▪
▪
▪
TV POWER
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV INFO
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Anynet+
Anynet+ to funkcja umożliwiająca
sterowanie innymi urządzeniami firmy
Samsung za pomocą pilota telewizora
Samsung.
SPEAKER
Ten przycisk zawsze służy do
odtwarzania audio z systemu Air Track
lub telewizora. (Ta funkcja obsługuje za
pośrednictwem kabla HDMI).
SMART VOLUME, 3D SOUND
Służy do ustawiania i ograniczania
poziomu głośności przeciwdziałając
gwałtownej zmianie. Funkcja ta
dodaje dźwiękom głębi i przestrzeni.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Umożliwia dostosowanie poziomu
głośności subwoofera. Umożliwia
synchronizację obrazu wideo z
dźwiękiem w przypadku podłączenia
do cyfrowego telewizora.
AUTO POWER
Umożliwia synchronizację systemu Air
Track przez połączenie optyczne przy
użyciu gniazda optycznego, tak aby
system włączał się automatycznie po
włączeniu telewizora.
TV INFO
Wyświetla bieżący status telewizora.
KANAŁ TV, GŁOŚNOŚĆ TELEWIZORA
Przełącza pomiędzy dostępnymi
kanałami telewizyjnymi. Reguluje
poziom głośności telewizora.
TV EXIT
Wyłącza telewizor (działa tak samo
jak przycisk EXIT na pilocie
telewizora)
SAT to skrót od nazwy Surround Air Track, będącej nazwą własną produktu firmy Samsung.
Pilot może obsługiwać tylko telewizory marki Samsung.
W przypadku niektórych telewizorów obsługa telewizora za pomocą pilota nie jest możliwa. Jeżeli nie ma takiej
możliwości, należy obsługiwać telewizor za pomocą pilota telewizora.
Wkładanie baterii do pilota
1.Podnieś pokrywkę z tyłu pilota
w górę, jak pokazano.
2. Włóż dwie baterie typu AAA.
Upewnij się, że bieguny baterii zostały
ustawione zgodnie z oznaczeniami "+" i "–"
na rysunku w komorze.
3. Załóż ponownie pokrywkę.
W przypadku typowego
użytkowania telewizora baterie
wystarczają na rok czasu.
Zasięg działania pilota
Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7 metrów (23 stóp) w linii prostej. Można go również
używać w odchyleniu poziomym do 30° w stosunku do czujnika pilota.
● pilot
SAT SOURCE
Naciśnij, aby wybrać podłączone
źródło SAT. (SAT: Surround Air Track)
SOUND EFFECT
Umożliwia wybranie opcji Sound
Effect (Efekt dźwiękowy): (MUSIC,
NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (dźwięk oryginalny))
SAT MUTE
Wycisza dźwięk w urządzeniu. Ponowne
naciśnięcie przywraca dźwięk na
poprzednim poziomie głośności.
VOLUME
Służy do regulacji poziomu
głośności urządzenia.
złącza
MONTOWANIE WSPORNIKA ŚCIENNEGO
Wspornik ścienny służy do montowania tego urządzenia na ścianie.
Środki ostrożności przy instalacji
• Należy montować wyłącznie na pionowych ścianach.
• Do instalacji unikać miejsc wysokiej temperatury i wilgotności w przeciwnym razie ściana może nie
utrzymać urządzenia.
• Sprawdź nośność ściany. Jeśli wytrzymałość ściany jest niedostateczna do montażu produktu, należy
przed montażem wzmocnić ścianę.
• Sprawdź rodzaj materiału, z którego zbudowana jest ściana. Jeśli ściana jest zbudowana z płyty gipsowej,
marmuru lub żelaznej płyty, należy zakupić i zastosować odpowiednie śruby mocujące lub kołki rozporowe.
• Podłączyć przewody z urządzenia do urządzeń zewnętrznych przed zamontowaniem urządzenia na ścianie.
• Pamiętaj, aby wyłączyć jednostkę przed instalacją i odłączyć ją od gniazdka zasilania. W przeciwnym
razie mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym.
1. Przyłóż wspornik ścienny do powierzchni ściany, a następnie
przymocuj go dwoma śrubami (nie dostarczone).
Jeżeli urządzenie jest zawieszane poniżej telewizora, zamocuj
uchwyt ścienny tak, aby strzałka ( ) znajdowała się na
środku telewizora.
Należy również upewnić się, że urządzenie znajduje się
co najmniej dwa cale (5 cm) poniżej telewizora.
2. Następnie załóż urządzenie na odpowiednie wcięcia
uchwytu ściennego. W celu solidnego przymocowania
upewnij się, że kołki mocujące dochodzą do dna wcięć.
1
2
3.Instalacja została zakończona.
5 cm lub więcej
▪ Nie należy zawieszać się na zamontowanym urządzeniu i należy unikać jego uderzania.
▪ Zamocuj urządzenie solidnie na ścianie tak, aby nie spadło. Upadek urządzenia może
doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia produktu.
▪ Po zainstalowaniu urządzenia na ścianie należy się upewnić, że nie istnieje możliwość
pociągnięcia kabli połączeniowych przez dzieci.
▪ Aby zapewnić optymalną pracę w przypadku montażu na ścianie, należy zamontować
system głośników w odległości co najmniej 5 cm od telewizora.
10
Identyfikator połączenia subwoofera jest programowany fabrycznie, więc jednostka główna i subwoofer
powinny łączyć się (połączenie bezprzewodowe) automatycznie po włączeniu. Jeśli wskaźnik połączenia ( )
nie świeci się, gdy zostało włączone urządzenie główne i subwoofer, ustaw identyfikator zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
1. Podłącz przewody zasilania urządzenia głównego i subwoofera do zasilania prądem zmiennym.
POL
PODŁĄCZANIE BEZPRZEWODOWEGO SUBWOOFERA
2. Naciskaj przycisk ID SET z tyłu subwoofera małym przedmiotem z ostrą końcówką przez 5 sekundy.
3. Podczas gdy urządzenie główne jest zasilane (stan gotowości),
naciśnij przycisk SAT MUTE na pilocie i przytrzymaj przez 5
sekund.
POWER
SAT
SOURCE
5. Aby sfinalizować połączenie, włącz zasilanie urządzenia głównego,
podczas gdy niebieska dioda LED subwoofera będzie migać.
• Jednostka główna i subwoofer są teraz połączone.
• Wskaźnik połączenia (niebieska dioda LED) na subwooferze świeci się.
• Jakość dźwięku bezprzewodowego subwoofera można poprawić
wybierając efekt dźwiękowy. (Patrz strona 20)
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
4. Komunikat ID SET pojawia się na wyświetlaczu VFD urządzenia
głównego.
POWER
TV POWER
SOUND
● złącza
• Wskaźnik STANDBY jest wyłączony i wskaźnik LINK (niebieska dioda LED) szybko zamiga.
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV INFO
TV VOL
▪ Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód
zasilający.
TV CH
TV PRE-CH
▪ Jeśli jednostka główna jest wyłączona, bezprzewodowy subwoofer przełączy
się w tryb TV EXIT
AH59-02434A
gotowości, a w górnej części ekranu zostanie wyświetlone STANDBY. Następnie po 30
sekundach zacznie migać niebieski wskaźnik LINK.
▪ W przypadku korzystania z urządzenia używającego tej samej częstotliwości (2,4 GHz) w
pobliżu systemu, mogą wystąpić zakłócenia powodujące przerywanie dźwięków.
▪ Odległość transmisji fali radiowej wynosi ok. 10 m, jednak może się ona różnić w zależności od
środowiska pracy. Jeżeli pomiędzy jednostką zewnętrzną, a bezprzewodowym modułem
wzmacniacza znajduje się ściana z żelbetonu lub metalu, system może zupełnie nie działać z
powodu nie przechodzenia fal radiowych przez metal.
▪ Jeśli urządzenie główne nie uzyska połączenia bezprzewodowego, wykonaj kroki 1–5 powyżej,
aby spróbować ponownie uzyskać połączenie urządzenia głównego z bezprzewodowym
subwooferem.
▪ Bezprzewodowy subwoofer posiada wbudowaną antenę bezprzewodowego odbioru.
Jednostkę należy trzymać z dala od wody i wilgoci.
▪ Aby osiągnąć optymalną jakość dźwięku, należy sprawdzić, czy obszar dookoła
bezprzewodowego subwoofera jest wolny od jakichkolwiek przeszkód.
11
inSTAlOWAnie FeRRYTOWeGO RDZeniA TOROiDAlneGO nA
PRZeWODZie HDMi in/OUT
Podnieś, aby zwolnić blokadę i otworzyć rdzeń.
Zamknij blokadę ponownie.
Po złączeniu przewodów HDMI IN/OUT ze sobą,
wykonaj jeden obrót wokół rdzenia.
(Zacznij nawijanie w odległości 5-10 cm od
wtyczek)
inSTAlOWAnie RDZeniA FeRRYTOWeGO nA PRZeWODZie AUDiO/USB
Podnieś, aby zwolnić blokadę i otworzyć rdzeń.
Zamknij blokadę ponownie.
1
Umieść przewód audio lub USB na otwartym
rdzeniu.
HDMI to standardowy cyfrowy interfejs służący do łączenia takich urządzeń jak telewizor, rzutnik, odtwarzacz
DVD, odtwarzacz Blu-ray, przystawka STB i inne.
POL
PODŁĄcZAnie URZĄDZeniA cRYSTAl SURROUnD AiR TRAcK
HDMI eliminuje wszelkie utraty sygnału wynikające z konwersji analogowej, umożliwiając odbiór wideo i audio w
jakości oryginalnie utworzonej w źródle cyfrowym.
HDMI IN
● ZŁĄcZA
HDMI IN
Kabel HDMi
HDMI OUT
Urządzenia cyfrowe
HDMI OUT
Kabel HDMi
HDMI In
Podłącz przewód HDMI (nie dostarczone) z gniazda HDMI IN z tyłu produktu do gniazda HDMI OUT urządzeniu
cyfrowym.
oraz,
HDMI OUT (HDMI)
• Podłącz kabel HDMI z gniazda HDMI OUT z tyłu produktu do gniazda HDMI IN w telewizorze.
▪ HDMI to interfejs umożliwiający cyfrową transmisję danych wideo i audio poprzez jedno
złącze.
HDMI OUT (Arc)
OPTICAL
OUT
• Funkcja ARC umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego przez port HDMI OUT (ARC).
Można ją włączyć tylko wtedy, gdy system Air Track jest podłączony do telewizora obsługującego funkcję ARC.
• Wymaga włączonej funkcji Anynet+.
▪ Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje trybu CEC.
1
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
W tej części wyjaśniono dwa sposoby (cyfrowy i analogowy) podłączania urządzenia do telewizora.
Urządzenie jest wyposażone w jedno optyczne gniazdo cyfrowe i jedno gniazdo analogowe audio do podłączania
telewizora.
OPTICAL IN
OPTICAL IN
Kabel optyczny (nie dostarczone)
OPTICAL
OUT
AUX IN
AUX IN
Odtwarzacz BD/
DVD/odbiornik
telewizji kablowej/
konsola do gier
lub
White
AUDIO
OUT
Kabel Audio
lub
L
R
Red
OPTICAL IN
Podłącz wejście cyfrowe DIGITAL IN urządzenia głównego do gniazda OPTICAL OUT w telewizorze lub źródle
dźwięku.
lub,
AUX IN
Podłącz gniazdo AUX IN (Audio) w jednostce głównej do gniazda AUDIO OUT w telewizorze lub urządzeniu
źródłowym.
Upewnij się, że dopasowane zostały kolory.
▪ Nie podłączaj kabla zasilania tego produktu lub telewizora do gniazda ściennego do momentu,
aż zostaną wykonane wszystkie połączenia pomiędzy komponentami.
▪ Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód
zasilający.
▪ W przypadku wybrania 'AUX' bez podłączenia kabla audio zestaw zostanie automatycznie
wyłączony po 20 minutach.
▪ Jeśli telewizor lub urządzenie podłączone do systemu Air Track przewodem optycznym jest
wyłączone i nie ma sygnału cyfrowego, system Air Track zostaje wyłączony po 20 minutach.
(Jeżeli przez 20 minut nie wystąpi żaden sygnał wejściowy z wejścia OPTICAL AUDIO IN,
system Air Track zostanie wyłączony.)
14
POL
funkcje
PODSTAWOWE FUNKCJE
Włączanie/wyłączanie zasilania
● funkcje
1.Naciśnij przycisk POWER ( ) w prawym rogu panelu przedniego.
lub,
Naciśnij przycisk POWER na pilocie, aby włączyć zasilanie.
2.Naciśnij przycisk POWER ( ) w prawym rogu panelu przedniego.
lub,
Naciśnij ponownie przycisk POWER na pilocie, aby wyłączyć zasilanie.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SMART
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Regulowanie głośności
Naciśnij przycisk VOLUME +/- w prawym rogu panelu przedniego.
lub,
Naciśnij przycisk VOLUME +/– na pilocie zdalnego sterowania, aby
zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
• Wartość numeryczna poziomu głośności pojawia się na wyświetlaczu
panelu przedniego.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
SOUND
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV PRE-CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
▪ Naciśnięcie przycisku VOLUME +/– powoduje zwiększenie lub
zmniejszenie głośności.
▪ Aby odtwarzać dźwięk tylko z urządzenia Crystal Surround Air
Track, należy wyłączyć głośniki telewizora w menu konfiguracji
audio telewizora. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
telewizora.
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
15
ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Korzystanie z trybu wejścia
Możesz wybrać wejście D.IN, AUX, HDMI, BT lub wejście USB.
Naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie, aby wybrać żądany tryb lub naciśnij
, aby wybrać tryb spośród: D.IN, AUX, HDMI, BT lub USB.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Tryb wejścia
Wyświetlacz
Cyfrowe wejście optyczne
D.IN
Wejście AUX
AUX
Wejście HDMI
HDMI
Tryb BLUETOOTH
BT
Tryb USB
USB
Urządzenie wyłącza się automatycznie w następujących warunkach:
• Tryb D.IN: Jeżeli przez 20 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał
wejścia źródłowe.
• Tryb AUX: Jeżeli przez 20 minut do gniazda nie zostanie podłączony żaden
przewód.
• Tryb BT: Jeżeli przez 20 minut nie zostanie nawiązane żadne połączenie.
• Tryb USB: Jeżeli stan "Brak USB" lub "Zatrzymaj" trwa przez 20 minut.
▪ Funkcja ARC jest uruchamiana w trybie D.IN, jeżeli urządzenie
jest podłączone do telewizora obsługującego funkcję ARC.
▪ Aby wyłączyć funkcję ARC, wyłącz funkcję Anynet.
▪ Użyj dołączonego przewodu, jeżeli w urządzeniu nie jest
bezpośrednio dostępna pamięć flash USB.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI BLUETOOTH
Korzystając z urządzenia Bluetooth możesz odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem
stereofonicznym bezprzewodowo!
Czym jest Bluetooth?
16
Bluetooth to technologia umożliwiająca urządzeniom posiadającym funkcję Bluetooth łatwą
interakcję ze sobą za pomocą bezprzewodowego połączenia o krótkim zasięgu.
• Urządzenia Bluetooth mogą powodować szum lub nieprawidłowe działanie, w zależności od
sposobu użycia, jeżeli:
- Część urządzenia jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth lub
systemu Air Track.
- Z powodu wahań pola elektrycznego powstałych na skutek przeszkód takich jak ściany,
narożniki lub ścianki działowe.
- W przypadku narażenia urządzenia na zakłócenia elektryczne pochodzące od urządzeń
korzystających z tej samej częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe
lub urządzenie bezprzewodowe LAN.
• System Air Track należy kojarzyć z urządzeniem Bluetooth zachowując niewielką odległość
pomiędzy nimi.
• Im większa odległość pomiędzy systemem Air Track a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza
jakość. Jeżeli odległość przekroczy zasięg roboczy Bluetooth, nastąpi utrata połączenia.
• W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth może nie działać poprawnie.
• System Air Track ma efektywny zasięg odbioru do 10 m we wszystkich kierunkach, jeśli nie
występują przeszkody. Połączenie zostaje automatycznie przerwane w przypadku odległości
przekraczającej ten zasięg. Nawet w tym zasięgu jakość dźwięku może ulec pogorszeniu z
powodu przeszkód takich jak ściany lub drzwi.
• Urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne podczas działania.
POL
Łączenie systemu Air Track z urządzeniem
Bluetooth
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję zestawu słuchawek
stereo obsługującego funkcję Bluetooth.
1.Naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie systemu Air Track, aby
wyświetlić komunikat BT.
Podłącz
2.Wybierz menu Bluetooth na urządzeniu Bluetooth, które ma być
podłączone. (patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth)
3.Wybierz menu zestawu słuchawek stereo na urządzeniu Bluetooth.
• Zostanie wyświetlona lista zeskanowanych urządzeń.
4. Wybierz opcję "Samsung Home Audio" z przeszukiwanej listy.
Urządzenie Bluetooth
• Gdy system Air Track jest podłączony do urządzenia Bluetooth, na
przednim wyświetlaczu zostanie wyświetlona nazwa podłączonego
urządzenia Bluetooth, po czym wyświetlony zostanie komunikat Air
Track CONN.
• Jeżeli kojarzenie urządzenia Bluetooth z systemem Air Track nie
powiodło się, usuń poprzednią pozycję „SAMSUNG HOME AUDIO”
znalezioną przez urządzenie Bluetooth i przeprowadź ponowne
wyszukiwanie systemu Air Track.
5. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu.
• Można słuchać muzyki odtwarzanej w podłączonym urządzeniu
Bluetooth z systemu Crystal Surround Air Track.
• W trybie BT funkcje: Odtwarzanie/Powtarzanie/Zatrzymanie/Dalej/
Wstecz nie są dostępne.
▪
Podczas podłączania urządzenia Bluetooth do systemu Air Track może być
konieczne wprowadzanie kodu PIN (hasła). Jeśli zostanie wyświetlone okno
wprowadzania kodu PIN, wpisz 0000.
▪
System Air Track obsługuje tylko dane Middle Quality SBC (do 237 kb/s
przy próbkowaniu z częstotliwością 48 kHz). Nie obsługuje danych High
Quality SBC (328 kb/s przy próbkowaniu z częstotliwością 44,1 kHz).
▪
▪
▪
Funkcja AVRCP nie jest obsługiwana.
▪
▪
Jednorazowo może być skojarzone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
▪
System Air Track nie może poprawnie przeprowadzić wyszukiwania lub
podłączenia w następujących przypadkach:
Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth obsługujące funkcję A2DP (AV).
Nie można podłączać urządzeń Bluetooth obsługujących tylko funkcję HF (z
zestawem słuchawkowym).
Po wyłączeniu systemu Air Track i odłączeniu skojarzonego urządzenia
skojarzenie nie zostanie przywrócone automatycznie. Aby nawiązać
ponowne połączenie, urządzenie musi zostać ponownie skojarzone.
-
Jeżeli wokół systemu Air Track występuje silne pole elektryczne.
-
Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na właściwym
miejscu lub działa nieprawidłowo.
-
Należy pamiętać, że urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, adaptery
bezprzewodowej sieci LAN, lampy fluorescencyjne oraz kuchenki gazowe
wykorzystują ten sam zakres częstotliwości, co urządzenie Bluetooth, co
może powodować zakłócenia elektryczne.
Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest skojarzonych z systemem Air Track
jednocześnie.
17
● funkcje
• Na przednim wyświetlaczu urządzenia przez 4 sekundy widoczny będzie
komunikat WAIT, a następnie READY.
Odłączanie urządzenia Bluetooth od systemu Air
Track
Urządzenia Bluetooth można odłączyć od systemu Air Track. Aby zapoznać się
z instrukcją, należy przeczytać podręcznik użytkownika urządzenia Bluetooth.
• System Air Track zostanie odłączony.
• Gdy system Air Track jest odłączony od urządzenia Bluetooth, na przednim
wyświetlaczu systemu Air Track pojawi się komunikat DISCON.
Odłączanie systemu Air Track od urządzenia Bluetooth
Naciśnij przycisk ( ) na panelu przednim systemu Air Track, aby przełączyć
tryb BT na inny tryb lub aby wyłączyć system Air Track.
• Podłączone urządzenie Bluetooth będzie przez pewien czas czekało na
odpowiedź z systemu Air Track, po czym zakończy połączenie.
(Czas odłączenia może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth.)
• Urządzenie aktualnie podłączone zostanie odłączone.
▪ W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać
utracone, jeśli odstęp pomiędzy systemem kina domowego a
urządzeniem Bluetooth przekracza odległość 10 metrów. Jeśli
odległość pomiędzy urządzeniami zostanie przywrócona do zasięgu
efektywnego odbioru lub urządzenie Bluetooth zostanie zrestartowane,
połączenie Bluetooth może zostać przywrócone.
▪ Jeżeli urządzenie Bluetooth powróci do zasięgu efektywnego odbioru,
można uruchomić system ponownie, aby przywrócić skojarzenie z
urządzeniem Bluetooth.
▪ System Air Track wyłącza się automatycznie po 20 minutach w trybie
gotowości.
Podłączanie systemu Crystal Surround Air Track
do urządzenia HOST USB
1.Podłącz urządzenie USB do portu USB z boku urządzenia.
2.Naciskaj kilkakrotnie przycisk (
) na przednim panelu systemu kina
domowego, dopóki nie pojawi się opcja USB.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę
wyboru: D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.Na ekranie zostanie wyświetlona opcja USB, która po chwili zniknie.
• Podłączanie systemu Crystal Surround Air Track jest zakończone.
• Wyłącza się automatycznie (Automatyczne wyłączenie zasilania), jeżeli w
ciągu 20 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie USB.
Przed podłączeniem urządzenia USB
Zgodność: Pamięć USB.
• Jeżeli nazwa folderu lub pliku na urządzeniu USB jest dłuższa niż 10
znaków, nie jest ona wyświetlana na VFD.
• Ten produkt może nie być zgodny z pewnymi typami nośników pamięci
USB.
• Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.
- System plików NTFS nie jest obsługiwany.
• Urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB produktu.
W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy ze zgodnością USB.
18
Szybkość transmisji
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
Wersja
Piksel
Częstotliwość próbkowania
Muzyka
MP3
.MP3
80~320 kb/
s
44,1kHz
● funkcje
Format
Nazwa pliku
Rozszerzenie pliku
WMA
.WMA
56~128 kb/
s
V8
44,1kHz
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
VOLUME
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV INFO
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
SAT
TV CH
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
S/W LEVEL
TV CH
AUDIO SYNC
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
VOLUME
TTV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
DRC
TV SOURCE
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
REPEAT
POWER
DRC
DIMMER TV
AUTO
POWER
POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
SAT
SOURCE
TV SOURCE
AH59-02434A
SOUND
SPEAKER
TV INFO
EFFECT
TV CH
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
VOLUME
SPEAKER
SMART
3D SOUND
VOLUME
AUDIO SYNC
TV CH
POWER
DRC
DIMMER AUTO
TV EXIT
TTV PRE-CH
REPEAT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV EXIT
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk [,].
• Jeżeli występuje więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku ] powoduje
wybranie następnego pliku.
• Jeżeli występuje więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku [ powoduje
wybranie poprzedniego pliku.
Korzystanie z funkcji REPEAT
Funkcja powtarzania odtwarzania umożliwia wielokrotne odtwarzanie pliku,
powtarzanie wszystkich, losowe odtwarzanie plików lub wyłączenie powtarzania.
Naciśnij przycisk REPEAT.
TV VOL
AH59-02434A
POWER
• Naciśnij przycisk +# ponownie, aby rozpocząć tymczasowe odtwarzanie
pliku. Naciśnij przycisk +#, aby odtworzyć zaznaczony plik.
• Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Stop (@).
TV VOL
S/W LEVEL
EFFECT
SAT MUTE
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk +#,@.
Przejście do przodu/do tyłu
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
Przycisk odtwarzania/pauzy/zatrzymania
TV VOL
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
• REPEAT FILE : Powtarza odtwarzanie utworu
• REPEAT ALL : Powtarza odtwarzanie wszystkich utworów
• REPEAT RANDOM : O
dtwarza pliki w kolejności losowej. (Utwór,
który już został odtworzony, może zostać odtworzony ponownie.)
• REPEAT OFF : Anuluje powtarzanie odtwarzania.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
SAT
SAT
SOUND
SOURCE
SOURCE SOUND
TV INFO
SAT MUTE
SAT MUTE
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV EXIT
REPEAT
REPEAT
POWER
DRC
DRC
DIMMER AUTO POWER
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
▪ Funkcję REPEAT można ustawić podczas odtwarzania muzyki z
napędu USB.
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
Wyciszanie dźwięku
Funkcja jest przydatna w przypadku dzwonka do drzwi lub odbierania telefonu.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV PRE-CH
AH59-02434A
AH59-02434A
TV CH
TV CH
TV EXIT
TV EXIT
1.Aby wyciszyć dźwięk urządzenia, naciśnij przycisk SAT MUTE (
pilocie.
POL
• Nie podłączaj wielu urządzeń pamięci masowej do produktu za
pośrednictwem czytnika kart USB z wieloma gniazdami. Może on nie
działać prawidłowo.
• Nie są obsługiwane protokoły PTP aparatów cyfrowych.
• Nie usuwaj urządzenia USB podczas, gdy jest odczytywane.
• Urządzenie nie odtwarza plików muzycznych z zabezpieczeniem
DRM (MP3, WMA) z witryn komercyjnych.
• Nie są obsługiwane zewnętrzne dyski twarde.
• Lista zgodności
) na
2.Aby wyciszyć telewizor, naciśnij przycisk TV MUTE na pilocie.
3.Naciśnij ponownie przycisk SAT MUTE (
)/ TV MUTE na pilocie (lub
naciśnij przycisk VOLUME +/-), aby przywrócić dźwięk.
19
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji Głębia dźwięku 3D
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
TV
MUTE
TV CH
TVPOWER
PRE-CH
AUDIO SYNC
Funkcja dźwięku 3D dodaje dźwiękowi głębi i przestrzeni.
Naciśnij przycisk 3D SOUND na pilocie.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę
wyboru: 3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
3D SOUND
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
▪ Włączenie funkcji 3D Depth Sound powoduje automatyczne
przestawienie opcji Sound Effect na WYŁ.
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
AH59-02434A
Korzystanie z funkcji SMART VOLUME
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
Naciśnij przycisk SMART VOLUME na pilocie.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę
wyboru: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
Funkcja ta reguluje i stabilizuje poziom głośności, zapobiegając nagłym zmianom
głośności w przypadku zmiany kanału lub przejścia do innej sceny.
TV INFO
TV POWER
Korzystanie z funkcji Sound effect
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV VOL
SOURCE
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
TV INFO
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
POWER
TV VOLSAT
SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV POWER
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
Można wybrać spośród 7 różnych trybów pola dźwiękowego -MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (dźwięk oryginalny)- w zależności
od typu źródła, które będzie odtwarzane.
Naciśnij przycisk SOUND EFFECT na pilocie.
• Wybierz tryb OFF, aby odtwarzać dźwięk oryginalny.
▪ Zalecamy wybieranie efektu dźwiękowego w zależności od
materiału źródłowego oraz według osobistych preferencji.
▪ Wybranie funkcji Sound Effect (oprócz opcji OFF) powoduje
automatyczne ustawienie opcji (WYŁ. funkcji 3D Depth Sound.
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
Używanie funkcji AUTO POWER LINK
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV INFO
System Crystal Surround Air Track jest włączany automatycznie po włączeniu
telewizora lub innego urządzenia podłączonego do systemu Air Track
przewodem optycznym.
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
TV
MUTE
TV VOL
AH59-02434A
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV EXIT
Naciśnij przycisk AUTO POWER na pilocie tego urządzenia.
• Funkcja automatycznego włączania zasilania włącza się lub wyłącza po
każdym naciśnięciu przycisku AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
On
Off
Wyświetlacz
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Jeśli telewizor lub urządzenie podłączone do systemu Air Track
przewodem optycznym jest wyłączone i nie ma sygnału cyfrowego,
system Air Track zostaje wyłączony po 20 minutach.
▪ Te funkcje są dostępne tylko wtedy, gdy tryb CEC jest wyłączony.
20
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji S/W LEVEL
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
SPEAKER
EFFECT
SMART
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV POWER
TV
MUTE
TV INFO
SOUND
TV VOL
SPEAKER
TV CH
SMART
SAT MUTE
TV PRE-CH
AH59-02434A
3D SOUND
TV EXIT
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
POWER
AH59-02434A
REPEAT
SAT
SOURCE
S/W LEVEL
AUDIO
SYNC
TV POWER
DIMMER AUTO POWER
DRC
SOUND
3.Naciśnij "+” lub "-” na przycisku LEVEL, aby zwiększyć głośność
subwoofera. Można wybrać poziom z zakresu od SW -6 do SW +6.
TV INFO
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
POWER
TV VOL
3D SOUND
2.Na wyświetlaczu pojawi się "SW 0".
SPEAKER
Korzystanie z funkcji AUDIO SYNC
Gdy urządzenie jest podłączone do cyfrowego telewizora, obraz wideo może
wydawać się opóźniony w stosunku do dźwięku. W przypadku takiej sytuacji
dopasuj opóźnienie dźwięku, aby odpowiadał obrazowi.
Naciśnij przycisk AUDIO SYNC +/–. na pilocie tego urządzenia.
• Za pomocą przycisku + lub - można wybrać opóźnienie dźwięku z zakresu
od 0 ms do 300 ms.
EFFECT
SAT MUTE
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SMART
TV SOURCE
VOLUME
TV CH
VOLUME
TV VOL
S/W LEVEL
TV
MUTE
REPEAT
SMART
3D SOUND
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
VOLUME
TV INFO
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV INFO
TV VOL
POWER
TV
MUTE
TV VOL
TV POWER
TV VOL
SAT
SOURCE
SOUND
SPEAKER
TV CH
EFFECT
TV PRE-CH
SAT
MUTE
AH59-02434A
SMART
TV EXIT
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Korzystanie z funkcji DRC
Ta funkcja umożliwia wyrównanie zakresu pomiędzy najgłośniejszymi i
najcichszymi dźwiękami. Można korzystać z tej funkcji, by cieszyć się
dźwiękiem Dolby Digital oglądając filmy przy niskim poziomie głośności, np.
w nocy.
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
▪ W trybie USB lub BT funkcja Synchr. dźwięku może nie działać.
AUDIO SYNC
TV VOL
DIMMER AUTO POWER
DRC
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
3D SOUND
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
Naciśnij przycisk DRC na pilocie tego urządzenia.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę
wyboru: DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji DIMMER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
Naciśnij przycisk DIMMER na pilocie tego urządzenia.
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV CH
TV PRE-CH
Naciśnij przycisk Dimmer w celu zmiany jasności wyświetlacza.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę
wyboru: DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV INFO
TV VOL
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie innymi urządzeniami firmy
Samsung za pomocą pilota telewizora Samsung.
Funkcja Anynet+ jest włączana i wyłączana za każdym naciśnięciem
przycisku Anynet+.
1.Podłącz produkt do telewizora firmy Samsung za pomocą kabla HDMI.
(Patrz strona 13)
2.Ustaw funkcję Anynet+ w telewizorze na opcję ON. (Więcej informacji
można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).
▪ W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości wyjściowe
HDMI mogą nie być dostępne.
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV EXIT
▪ Patrz instrukcja obsługi danego telewizora. Sprawdź, czy telewizor
posiada logo
Anynet+).
(jeśli tak
, to obsługuje funkcję
21
● funkcje
TV POWER
SOUND
SAT MUTE
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
Za pomocą przycisku S/W Level na pilocie można regulować podstawową
głośność.
1.Naciśnij przycisk S/W LEVEL na pilocie.
VOLUME
TV VOL
VOLUME
POWER
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
POL
SAT
SOURCE
POWER
SAT
SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
TV POWER
SPEAKER
Przycisk SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
S/W LEVEL
POWER
REPEAT
SAT
SOURCE
DRC
AUDIO SYNC
TV POWER
DIMMER AUTO POWER
SOUND
SPEAKER
Ten przycisk umożliwia wybranie pomiędzy możliwością słuchania
audio z telewizora lub z systemu Air Track w przypadku połączenia za
pomocą złącza HDMI.
Naciśnij przycisk SPEAKER na pilocie tego urządzenia.
TRYB AUDIO
EFFECT
SAT MUTE
TV SOURCE
VOLUME
TV VOL
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV PRE-CH
SMART
VOLUME
TV CH
S/WTV
LEVEL
MUTE
DRC
3D SOUND
TV INFO
AUDIO SYNC
TV VOL
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
TV SOURCE
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV
MUTE
Wyświetlacz
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
Korzystanie z funkcji telewizora
1.Naciśnij przycisk TV SOURCE na pilocie tego urządzenia.
AUDIO SYNC
TV INFO
ARC
Ekran przewijany
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
HDMI in
GŁOŚNIK
TV
Air Track
TV
Air Track
TV VOL
TV VOL
2.Naciśnij przycisk TV INFO na pilocie, aby wyświetlić informacje o kanale
telewizyjnym.
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV EXIT
3.Naciśnij przycisk TV CH na pilocie, aby wybrać kanał telewizyjny.
4.Naciśnij przycisk TV VOL na pilocie zdalnego sterowania, aby
zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
5.Użyj przycisku TV PRE-CH, aby przejść do poprzedniego kanału
telewizyjnego w trybie TV.
6.Aby zamknąć menu TV, naciśnij przycisk TV EXIT. (Działa tak samo
jak przycisk EXIT na pilocie telewizora.)
▪ Pilot może obsługiwać tylko telewizory marki SAMSUNG.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
5v 500mA
5v 500mA
Firma Samsung może w przyszłości zapewniać
aktualizacje oprogramowania wewnętrznego systemu
Crystal Surround Air Track.
Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania
wewnętrznego, możliwe będzie jego uaktualnienie
poprzez podłączenie napędu USB z zapisaną na nim
aktualizacją oprogramowania do portu USB systemu
Air Track.
Należy pamiętać, że w przypadku większej liczby
plików aktualizacji, należy je zapisywać w napędzie
USB pojedynczo i używać ich do aktualizacji
oprogramowania po kolei.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania
plików aktualizacji, należy odwiedzić stronę Samsung.com lub skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej
Samsung.
▪ Włóż napęd USB zawierający aktualizację oprogramowania wewnętrznego do portu USB z tyłu głównej
jednostki.
▪ Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania ani nie wyjąć napędu USB przed zakończeniem instalacji aktualizacji.
22
Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania jednostka główna zostanie automatycznie wyłączona. Podczas
aktualizacji oprogramowania wprowadzone ustawienia powrócą do wartości ustawionych fabrycznie. Zalecamy
zapisanie ustawień, aby możliwe było ich łatwe przywrócenie po wykonaniu aktualizacji.
▪ Gdyby aktualizacja oprogramowania nie powiodła się, zalecamy sformatowanie napędu USB do systemu
plików FAT16 i ponowną próbę aktualizacji.
▪ W celu aktualizacji nie należy formatować napędu USB w systemie plików NTFS, ponieważ system ten nie
jest obsługiwany.
▪ Niektóre urządzenia pamięci USB nie są obsługiwane, zależnie od producenta.
POL
rozwiązywanie problemów
Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.
Objaw
• Czy kabel zasilania jest
podłączony do gniazda?
Funkcja nie działa, gdy naciskany • Czy w powietrzu są ładunki
jest dany przycisk.
elektrostatyczne?
Rozwiązanie
• Podłącz kabel zasilania do
gniazda.
• Odłącz kabel zasilania i
podłącz ponownie.
Brak dźwięku.
• Czy urządzenie zostało
właściwie podłączone do
telewizora?
• Czy włączona jest funkcja
wyciszenia?
• Czy głośność ustawiona jest
na minimalną?
• Podłącz w prawidłowy
sposób.
• Naciśnij przycisk
Wyciszenia, aby wyłączyć tę
funkcję.
• Wyreguluj głośność.
Na ekranie telewizora nie jest
wyświetlany obraz po wybraniu
odpowiedniej funkcji.
• Czy telewizor został
właściwie podłączony?
• Podłącz w sposób
prawidłowy.
Pilot nie działa.
• Czy baterie są wyczerpane?
• Czy odległość pomiędzy
pilotem a jednostką główną
jest zbyt duża?
• Wymień baterie.
• Zmniejsz odległość.
Lewy i prawy kanał dźwięku są
zamienione miejscami.
• Czy prawy/lewy kabel
• Sprawdź kanał lewy/prawy i
wyjściowy audio z telewizora
podłącz w sposób
został podłączony
prawidłowy.
właściwie?
23
● rozwiązywanie problemów
Urządzenie się nie włącza.
Sprawdź
dodatek
DANE TECHNICZNE
Nazwa modelu
HW-E450
Pobór mocy w trybie gotowości
Pobór mocy
OGÓLNE
Waga
Wymiary
(szer. x wys. x
głęb.)
WZMACNIACZ
PASMO
PRZENOSZENIA
0,45W
Jednostka główna
25,9W
Subwoofer
20W
Jednostka główna
1,9 kg
Subwoofer
5,4 kg
Jednostka główna
906 x 45 x 70,1 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Zakres temperatur roboczych
+ 5 °C do 35 °C
Zakres wilgotności roboczej
10 % do 75 %
Jednostka główna
Znamionowa
moc wyjściowa Subwoofer
80W/kanał, 4 om, THD = 10%, 1k Hz
Czułość wejścia/Impedancja
570 mV/20 kom
Stosunek sygnał/szum (wejście analogowe)
70dB
Separacja (1 kHz)
65dB
Wejście analogowe
20Hz~20kHz(±3dB)
Wejście cyfrowe/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
120W, 4 om, THD = 10%, 100 Hz
* Wartości stosunku sygnał/szum, zniekształcenia, separacji i czułości użytkowej oparte są na pomiarach z
zastosowaniem wytycznych stowarzyszenia AES (Audio Engineering Society).
*: Znamionowe dane techniczne
- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
[ Zalecenie ] — Tylko kraje UE
Firma Samsung Electronics niniejszym oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodne z
istotnymi wymogami i innymi, odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Oficjalną Deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com:
przejdź do: Pomoc techniczna > Wyszukaj pomoc techniczną dla produktu i wpisz nazwę modelu.
To urządzenie można użytkować we wszystkich krajach EU.
We Francji urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach.
24
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu
zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie
WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego
typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Code No. AH68-02431H (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement