Samsung RW33EBSS Owner's manual

Samsung RW33EBSS Owner's manual

Model:

RW33EBSS

Chłodziarka do wina

Samsung

Instrukcja obsługi

Urz ądzenie wolno stojące

Wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung.

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia usług serwisowych, zarejestruj produkt pod adresem www.samsung.com/global/register

条形码

DA68-02479A-3

PL

Funkcje chłodziarki do wina

Główne funkcje chłodziarki do wina

Twoja nowa chłodziarka do wina Samsung pomoże Ci zaoszczędzić miejsce, poprawić warunki przechowywania wina i oszczędzić energię.

Typ cyfrowy

Cyfrowy wyświetlacz i kontrola stanu pracy chłodziarki do wina i temperatury wewnętrznej.

Niezawodność

Chłodziarka jest wyposażona w całkowicie zabudowaną doskonałą, wysoce wydajną i niezawodną sprężarkę.

Wygoda użytkowania

Półki mogą być z łatwością zdjęte i założone z powrotem, umożliwiając wygodne czyszczenie.

Zastosowanie szklanych drzwi pozwala sprawdzić stan znajdujących się wewnątrz butelek do wina.

Nowoczesne wzornictwo

Półki zaprojektowano w formie fal, nadając im estetykę i splendor.

Zastosowano diody LED emitujące niewielką ilość ciepła, co ogranicza wpływ na smak przechowywanego wina.

OZNACZENIE CE

Produkt niniejszy został zatwierdzony jako zgodny z postanowieniami dyrektyw: Low

Voltage (2006/95/EC), EMC (2004/108/EC) oraz Eco-Design (2009/125/EC) określonymi przez regulację Unii Europejskiej (EC) Nr 643/2009.

Tutaj wpisz numer modelu i numer seryjny, aby móc z nich łatwo skorzystać w przyszłości.

Numer modelu znajduje się na prawej ściance obudowy chłodziarki do wina.

Nr modelu

Nr seryjny

02_Funkcje

Środki ostrożności

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, uważnie

OSTRZEŻENIE przeczytaj ten podręcznik i zachowaj go, aby móc z niego skorzystać w przyszłości.

Ponieważ poniższy podręcznik użytkownika obejmuje różne

OSTRZEŻENIE modele, funkcje Twojej chłodziarki do wina mogą nieznacznie różnić się od opisanych.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE I PRZESTROGI

Istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Istnieje ryzyko obrażeń fi zycznych lub zniszczenia mienia.

Inne oznaczenia

Nigdy tego nie rób

Nie rozmontowuj

Nie dotykaj

Zawsze przestrzegaj

Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka

Należy uziemić, aby uniknąć porażenia prądem

Poproś serwis o pomoc

Zwracaj uwagę na te symbole ostrzegawcze, gdyż mają one za zadanie uchronić Ciebie i inne osoby przed obrażeniami.

Po przeczytaniu tego rozdziału zachowaj go w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Środki ostrożności

_03

Środki ostrożności

• To urządzenie musi zostać prawidłowo zainstalowane i ustawione zgodnie z instrukcjami, zanim można je będzie użyć.

• To urządzenie należy użytkować jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tym podręczniku użytkownika.

• Zaleca się, aby naprawy były dokonywane przez osobę wykwalifikowaną.

• Jako środka chłodniczego używać można R600a lub

R134a. Sprawdź tabliczkę sprężarki z tyłu urządzenia lub schemat okablowania z tyłu obudowy, aby określić jaki środek chłodniczy został zastosowany w tej chłodziarce do wina.

Środek chłodniczy R600a to naturalny gaz, który może być stosowany w różnych warunkach otoczenia.

Jednakże, ponieważ gaz ten jest palny, podczas transportu i instalacji urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić żądnych części obwodu chłodzenia.

Środek chłodniczy wyciekający z orurowania może ulec zapłonowi i spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wykrycia wycieku, należy usunąć wszelkie źródła otwartego ognia lub potencjalne źródła ognia, a pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, należy wietrzyć przez kilka minut.

OSTRZEŻENIE

• Aby uniknąć powstania łatwopalnej mieszanki powietrza i środka chłodniczego wyciekającego z obwodu chłodzenia, kubaturę pomieszczenia, w którym umieszczone jest urządzenie, należy dostosować do zastosowanej ilości środka chłodniczego.

04_ Środki ostrożności

Środki ostrożności

• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli są na nim jakiekolwiek ślady uszkodzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą.

• Pomieszczenie musi mieć co najmniej 1m

3

na każde 8 g środka chłodniczego R600a w urządzeniu.

• Ilość środka chłodniczego jest podana na schemacie okablowania na tylnej ściance chłodziarki do wina.

• Utylizuj materiały opakowania niniejszego produktu w sposób przyjazny dla środowiska.

• Przed wymianą oświetlania wnętrza chłodziarki wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

- W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.

WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie podłączaj kilku urządzeń elektrycznych jednocześnie do jednego gniazda z rozgałęzieniem.

- w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.

• Unikaj umieszczania tylnej ścianki chłodziarki blisko wtyczki zasilania, aby nie doszło do jej ściśnięcia ani innego uszkodzenia.

- uszkodzenie gniazdka zasilania może spowodować przegrzanie gniazdka i pożar.

• Nie spryskuj ani nie płucz chłodziarki wodą.

- istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

• Nie stawiaj ciężkich przedmiotów ani elektrycznych urządzeń grzewczych, takich jak kuchenka mikrofalowa, na przewodzie zasilania.

- istnieje ryzyko zwarcia lub pożaru.

• Nie wyciągaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.

- w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.

Środki ostrożności

_05

Środki ostrożności

• Nie stawiaj na urządzeniu pojemników wypełnionych wodą.

- istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem w przypadku rozlania wody.

• Nie instaluj chłodziarki do wina w miejscach mokrych i narażonych na spryskanie wodą.

- istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem, jeśli wystąpi usterka izolacji części urządzenia.

• Nie przechowuj w chłodziarce żadnych lotnych i palnych substancji i nie używaj ich w jej pobliżu.

- benzyna, rozcieńczalnik, etanol, eter, gaz ciekły i tym podobne substancje mogą spowodować wybuch.

• Nie demontuj ani nie naprawiaj chłodziarki do wina samodzielnie.

- istnieje ryzyko pożaru, usterki lub obrażeń ciała.

• Przed wymianą oświetlenia wewnętrznego chłodziarki odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka.

- w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.

• Przed oddaniem chłodziarki do utylizacji zdemontuj jej drzwi i uszczelki.

- w ten sposób unikniesz ryzyka zamknięcia dzieci w chłodziarce.

• Chłodziarkę do wina należy uziemić.

- aby uniknąć zwiększonego zużycia prądu lub porażenia prądem spowodowanego upływem prądu z chłodziarki.

06_ Środki ostrożności

Środki ostrożności

• Nigdy nie używaj rury instalacji gazowej, linii telefonicznej ani innego elementu mogącego przenosić ładunek elektryczny z wyładowania atmosferycznego jako punktu uziemienia.

- nieodpowiednie zastosowanie wtyczki uziemiającej może prowadzić do porażenia prądem.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

UWAGA

• Luźnej wtyczki nigdy nie wolno wkładać do gniazdka zasilania.

- istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

• Nigdy nie ciągnij za przewód zasilania podczas odłączania urządzenia od zasilania.

- uszkodzony przewód zasilania może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.

- jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub pracownika autoryzowanego serwisu.

• Nigdy niczego nie kładź ani nie stawiaj na chłodziarce.

- przedmiot może spaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenie mienia, gdy drzwi chłodziarki są otwierane lub zamykane.

• Nigdy nie przechowuj żadnych leków, materiałów naukowych ani innych produktów wrażliwych na temperaturę w chłodziarce do wina.

- sprawdzaj oznaczenia na produktach, aby sprawdzić czy nadają się do przechowywania w chłodziarce.

Środki ostrożności

_07

Środki ostrożności

• Chłodziarka do wina musi zostać całkowicie schłodzona po pierwszym podłączeniu do zasilania przed włożeniem do niej wina. Ponadto butelek wina nie można wtedy umieszczać w pobliżu czujnika temperatury.

- ma to na celu zapewnienie poprawnego wyświetlania temperatury.

• Nie stawiaj chłodziarki do góry nogami ani na boku.

Jeśli należy ją zamontować w położeniu pochylonym, kąt odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinien przekraczać 45°.

- pozwoli to zapobiec dostaniu się płynu ze sprężarki do orurowania systemu i zmniejszeniu wydajności chłodzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się chłodziarką ani się na nią wspinać.

- w ten sposób unikniesz uszkodzenia chłodziarki lub zranienia dzieci.

• Po odłączeniu zasilania można je ponownie podłączyć dopiero po odczekaniu 5 minut.

- w ten sposób unikniesz uszkodzenia sprężarki.

• Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu w dziedzinie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.

• Dzieci muszą pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się urządzeniem.

• W chłodziarce nie przechowuj produktów farmaceutycznych, materiałów naukowych lub produktów wrażliwych na temperaturę.

- produktów wymagających ściśle określonych temperatur przechowywania nie wolno przechowywać w chłodziarce.

08_ Środki ostrożności

Środki ostrożności

Układ chłodzący chłodziarki zależy od środka chłodniczego umieszczanego w chłodziarce z użyciem specjalnego

UWAGA procesu produkcyjnego. W związku z tym rura z tyłu chłodziarki nie może być uszkodzona.

• W przypadku zauważenia nietypowego dźwięku, zapachu lub dymu, natychmiast odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym Samsung.

• Podczas czyszczenia wtyczki nigdy nie usuwaj zabrudzeń z bolców mokrą ściereczką.

- istnieje ryzyko pożaru i poparzenia.

• Nie wsuwaj rąk pod spód chłodziarki.

- ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.

• Odłączaj wtyczkę zasilania od gniazdka jeśli zamierzasz nie używać chłodziarki przez długi okres.

- starzenie się izolacji może spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE

• Utrzymuj otwór wentylacyjny i kanał wentylacyjny chłodziarki w czystości i niczym go nie zasłaniaj.

• Nie używaj żadnych urządzeń mechanicznych ani innych sposobów do przyspieszania rozmrażania. Do rozmrażania używaj tylko metod zalecanych przez producenta.

• Nie uszkodź układu chłodzenia ani obwodu chłodzącego.

• Nie używaj żadnych produktów elektronicznych w chłodziarce, za wyjątkiem produktów elektronicznych zalecanych przez producenta.

Środki ostrożności

_09

Spis treści

Instalacja chłodziarki

11

Instrukcja obsługi chłodziarki

13

13 Przygotowanie do użycia temperatury

15 Schemat chłodziarki do wina

16 Konserwacja i czyszczenie

17 Metoda wymiany lewych i prawych drzwi

Rozwiązywanie problemów

19

Instalacja chłodziarki

INSTALACJA CHŁODZIARKI

Sprawdź rozmiar drzwi

Sprawdź rozmiar drzwi, aby sprawdzić czy da się przez nie przenieść chłodziarkę.

*

Wymiary tego urządzenia

Rozmiar (mm)

Szerokość

Głębokość

Wysokość

511

550

850

Zdejmij wszystkie elementy opakowania, wraz z wewnętrznymi taśmami itp. Wyjmij podkładkę z pianki spod chłodziarki, gdy jest ona używana.

1. Podłoże w miejscu ustawienia chłodziarki musi być płaskie i wytrzymałe; w przeciwnym wypadku układ chłodzenia może nie działać poprawnie. Jeśli podłoże nie jest zupełnie poziome, wypoziomuj chłodziarkę obracając nóżkę regulacji na spodzie obudowy (aby podnieść, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

• Ustawienie chłodziarki na nieodpowiednim podłożu zwiększy hałas.

• Podłóż mocną, drewnianą podkładkę, jeśli stawiasz chłodziarkę na dywanie, aby zapobiec odbarwieniu spowodowanemu przez ciepło, które nie jest odpowiednio odprowadzane.

Instalacja_11

INSTALACJA CHŁODZIARKI

2. W miejscu instalacji chłodziarki musi być wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Minimalna odległość od tylnej lub bocznej ścianki chłodziarki do ściany nie może być mniejsza niż

55 mm. Odstęp od górnej części nie może być mniejszy, niż 100 mm.

55mm min.

55mm min.

55mm min.

110

686mm

3. Czyszczenie chłodziarki

Wnętrze chłodziarki czyść ściereczką zmoczoną w ciepłej wodzie (do ciepłej wody można dodać trochę neutralnego detergentu).

4. Podłącz chłodziarkę do zasilania po około godzinie od jej ustawienia.

Przeprowadź wymagane czynności, dokładnie przestrzegając informacji dotyczących chłodziarki:

Chłodziarka uruchamia się, temperatura wewnątrz spada i po upływie 2 – 3 godzin można włożyć wina.

Wytyczne dotyczące instalacji:

1. Nie umieszczaj chłodziarki do wina w miejscu o temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 32°C.

2. Chłodziarka do wina nie może zostać uruchomiona i zacząć pracować w temperaturze otoczenia poniżej 10°C, jeśli jej temperatura chłodzenia ustawiona jest powyżej 10°C.

3. Gdy temperatura otoczenia przekracza 32°C, zalecamy ustawienie temperatury pomiędzy

10°C~18°C.

4. Gdy otoczenie ma temperaturę poniżej 5°C, wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż w przeciwnym razie wino może zamarznąć.

12_Instalacja

Instrukcja obsługi chłodziarki do wina Samsung

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU

Chłodziarkę należy przygotować do użytku wykonując wszystkie czynności opisane poniżej. Jeśli przeprowadzenie tych czynności nie powiedzie się, sprawdź źródło zasilania lub spróbuj skorzystać z informacji dotyczących rozwiązywania problemów umieszczonych na ostatniej stronie instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym

Samsung.

1. Należy zostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół chłodziarki. Korzystaj instrukcji instalacji z tego podręcznika.

2. Sprawdź, czy ekran wyświetla temperaturę po włączeniu chłodziarki.

3. Ustaw temperaturę na najniższy poziom i odczekaj godzinę. Następnie chłodziarka powinna się lekko schłodzić a silnik powinien pracować stabilnie.

4. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury przez chłodziarkę po uruchomieniu wymaga trochę czasu. Do chłodziarki można włożyć wino po odpowiednim spadku temperatury w chłodziarce.

Urządzenie jest przeznaczone wyłączenie do przechowywania wina.

OPIS PANELU STEROWANIA (RW33EBSS)

Funkcja blokady rodzicielskiej

Regulacja temperatury

Sterowanie oświetleniem LED

1. Regulacja temperatury

Up”, aby zmienić ustawienie temperatury w komorze do chłodzenia wina. Ustawiona temperatura zwiększa się o 1°C z każdym naciśnięciem przycisku, a po ustawieniu 18°C przycisk przestaje reagować. Sekwencja regulacji wygląda następująco: 3°C → 4°C → 5°C

6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11 °C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C→ 16 →

17°C → 18°C

Temperatura będzie spadać o 1°C przy każdym naciśnięciu przycisku i po dojściu do 3°C naciskanie przycisku "Temp.Down" nie przynosi rezultatów. Sekwencja regulacji wygląda następująco:

18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11 °C → 10 → 9°C → 8°C

7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C s wył) przy pierwszym wciśnięciu przycisku “Temp.down” lub “Temp.up”. Wskaźnik przestanie migać, jeśli przycisk “Temp.down” lub “Temp.up” nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, po czym wyświetli się aktualna temperatura.

wina jest włączony, a wskaźnik R komory czerwonego wina jest wyłączony.

czerwonego wina jest włączony, a wskaźnik W komory białego wina jest wyłączony.

Obsługa_13

2. Funkcja blokady rodzicielskiej

• Kiedy blokada nie jest włączona, naciśnij przycisk “Lock” na 3 sekundy, po czym na panelu zaświeci się wskaźnik “Lock”, informując o włączeniu funkcji blokady.

“Lock” na panelu zostaje wyłączona i przyciski zostają odblokowane.

oświetlenia działa normalnie.

3. Funkcja ostrzeżenia o awarii

Jeśli urządzenie wykazuje poniższe objawy, natychmiast powiadom personel serwisujący.

Wskaźnik temperatury komory miga wskazując “

1

R” lub “

1

R”, informując o usterce czujnika chłodziarki.

4. Sterowanie oświetleniem LED przycisku “Lighting On/Off”.

ponad godzinę.

“Lighting On/Off”.

Pierwsze podłączenie do zasilania i regulacja temperatury

błyskają przez 2 sekundy. Chłodziarka do wina zacznie działać normalnie po 2 sekundach.

Kontrolka R dla czerwonego wina włącza się i wyświetlana jest temperatura czerwonego wina 15°C.

użytkownika.

14_Obsługa

Instrukcja obsługi chłodziarki do wina Samsung

SCHEMAT CHŁODZIARKI DO WINA

(NA PRZYKŁADZIE SERII RW33EBSS1)

Górna półka

Dolna półka

Akcesoria

Opis

Górna półka

Akcesoria w obudowie

Dolna półka

Dołączone dokumenty Podręcznik użytkownika

Akcesoria

Klucz do zamka w drzwiczkach

Zestaw lewego zawiasu

Ilość

5

1

1

1

1 (zestaw)

1. Akcesoria znajdują się w torebce z podręcznikiem

2. Zestaw lewego zawiasu zawiera: lewy górny zawias (1), lewy dolny zawias (1), obudowę lewego górnego zawiasu (1), pokrywkę otworu prawego zawiasu (1)

Obsługa_15

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Półki wewnętrzne

Wyjmij wszystkie półki i przetrzyj je miękką ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie lub neutralnym detergencie.

Po użyciu detergentu, zmyj półki czystą wodą i wytrzyj do sucha ściereczką.

Uszczelki na drzwiach

Starannie wyczyść uszczelki na drzwiach i ich rowki.

Podczas zakładania uszczelki po czyszczeniu, najpierw zamocuj uszczelkę w rogach, a następnie wciskaj ją częściami.

Środki ostrożności podczas czyszczenia wnętrza i obudowy chłodziarki do wina podłączenia musi upłynąć przynajmniej 5 minut.

się do środka); detergencie i przecieraj suchym materiałem.

odpływ wody po odszranianiu.

kwasów, rozpuszczalników chemicznych (alkoholi) lub środków polerujących.

• Czyść chłodziarkę regularnie, aby zapewnić jej optymalne funkcjonowanie;

Sprawdź następujące elementy po konserwacji: czy przewód zasilania nie ma pękniętej izolacji lub czy nie jest uszkodzony w inny sposób; czy wtyczka zasilania jest dobrze podłączona do gniazdka; czy wtyczka zasilania nie nagrzewa się nietypowo itp.

UKŁAD WKŁADANIA BUTELEK Z WINEM

25

8

33

750ml

16_Obsługa

Instrukcja obsługi chłodziarki do wina Samsung

METODA WYMIANY LEWYCH I PRAWYCH DRZWI

TOP COVER

CAP TOP TABLE

HINGE UPP L

CAP DOOR B LEFT

CAP DOOR A LEFT

CAP DOOR A RIGHT

CAP DOOR B RIGHT

GROMMET HINGE UPP

HINGE UPP R

SPACER

LEG

HINGE LOW L

WASHER

HINGE LOW R

LEG

GROMMET HINGE LOW

STOPPER

DOOR

1. Odłącz chłodziarkę od zasilania.

2. TOP COVER ma z tyłu dwie śruby, które należy odkręcić.

3. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni, następnie TOP COVER musi zostać podniesiona na około 5 cm w górę i delikatnie posunięta do przodu, ale nie zdjęta.

4. TOP COVER musi zostać pochylona na bok. Znajdź złącza zasilania z przodu obudowy.

Odłącz poszczególne złącza, wciskając na blokadzie z boku złącza,

następnie CAP TOP TABLE musi być wyjęta i przeniesiona na prawo.

TOP COVER musi zostać odłożona na bok.

5. CAP DOOR B RIGHT i CAP DOOR A LEFT na górnych drzwiczkach muszą być zdjęte za pomocą narzędzi.

6. HINGE UPP R ma śruby, które teraz należy odkręcić.

Następnie je wyjmij.

7. Ostrożnie odłóż drzwi na bok, a następnie odkręć śruby mocujące STOPPER DOOR u dołu drzwi.

8. STOPPER DOOR i GROMMET HINGE LOW muszą być teraz zdjęte i zainstalowane po drugiej stronie.

9. GROMMET HINGE UPP musi być przeniesiony na lewą stronę.

Obsługa_17

METODA WYMIANY LEWYCH I PRAWYCH DRZWI

10. Ostrożnie oprzyj chłodziarkę do wina na tylnej ścianie, pod kątem nie większym, niż 45 stopni.

11. HINGE LOW R należy teraz zdemontować, odkręcając śruby i nóżkę poziomującą.

12. Zdemontuj nóżkę poziomującą i podkładkę dystansującą po przeciwnej stronie i zainstaluj je z prawidłowej strony.

Lewa nóżka ma podkładkę dystansującą, która musi zostać przeniesiona na prawą stronę wraz z nóżką poziomującą, gdy drzwi są przekładane na drugą stronę.

13. HINGE LOW L jest dołączony do akcesoriów chłodziarki do wina. Znajdź go i zainstaluj go po lewej stronie, używając do tego śrub i nóżki poziomującej.

HINGE LOW R wyposażony jest w WASHER. Musi ona zostać przeniesiona na lewą stronę.

14. Postaw chłodziarkę pionowo.

15. Ustaw drzwi na HINGE LOW L, następnie zainstaluj HINGE UPP L, który jest dołączony do akcesoriów.

16. Otwórz i zamknij drzwi, aby sprawdzić dopasowanie drzwi do obudowy.

W razie konieczności odkręć śruby mocujące HINGE UPP L do obudowy, ponownie ustaw drzwi i dokręć śruby.

17. CAP DOOR B LEFT i CAP DOOR A RIGHT, dołączone do akcesoriów, muszą teraz zostać zainstalowane.

18. TOP COVER musi być umieszczona na urządzeniu. Podłącz połączenia zasilania.

19. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni. TOP COVER musi być wsunięta na miejsce.

Ponownie załóż dwie śruby .

20. Podłącz chłodziarkę do zasilania. Przywróć odpowiednie ustawienia sterowania.

18_Obsługa

Rozwiązywanie problemów

Chłodziarka nie chłodzi, temperatura za wysoka lub za niska.

Chłodziarka do wina nie działa.

- Wtyczka zasilania nie jest podłączona poprawnie.

- Nie podłączono zasilania.

szybciej, niż po 5 minutach od momentu odłączenia zasilania, gdy urządzenie pracowało.

Chłodziarka pracuje przez długi czas.

- Drzwi są często otwierane i zamykane.

chłodziarki.

Chłodziarka wydaje nietypowe dźwięki.

Chłodziarka nie jest ustawiona poziomo.

Odgłos przepływu powietrza lub wody.

wypoziomowana, będzie pracować głośniej.

Wypoziomuj chłodziarkę obracając nóżką regulacji na dole pod chłodziarką

- Szybkie obniżenie temperatury w chłodziarce uzyskuje się przez obieg środka chłodniczego w rurach. Środki chłodnicze mogą mieć dwa stany skupienia: gazowy lub płynny, które mogą generować pewne odgłosy podczas obiegu.

Ciche buczenie.

głośniejszy w trakcie rozruchu. Dźwięk wysoko wydajnej chłodziarki może być głośniejszy, ponieważ sprężarka ma większą moc.

Odgłos trzaskania i huczenia.

sterowania, przekaźnik włącznika, ochronnik przed ciepłem i zawór elektromagnetyczny itp. wydają dźwięki trzaskania i buczenia z uwagi na ich ciągłe włączanie i wyłączanie.

Skraplanie się wody/wyciek wody, oszronienie/ oblodzenie.

Na ramie drzwi i komory skrapla się woda.

Rozmrożona woda wypływa z chłodziarki.

wysoka.

- Zetrzyj miękką ściereczką.

- Odpływ wody jest zatkany.

Obie strony nagrzewają się i wydziela się dziwny zapach.

Na tylnej ściance wnętrza chłodziarki osadza się szron.

Przednia rama obudowy lub ścianki boczne chłodziarki nagrzewają się.

tylnej ściany chłodziarki.

(kondensatory) są umieszczone po obu stronach chłodziarki do wina. Nagrzewanie jest zjawiskiem normalnym.

Chłodziarka obniża temperaturę wewnętrzną dzięki pracy sprężarki i obiegu środka chłodniczego itp., co zapewnia świeżość i wysokie walory odżywcze produktów w niej przechowywanych.

Podczas pracy chłodziarki słychać ciche dźwięki, co jest zupełnie normalne. Takie dźwięki nie oznaczają usterki.

Rozwiązywanie problemów_19

Notatki

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu

USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

DODATKOWE PORADY DOTYCZĄCE POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA

Nie ma potrzeby odłączania chłodziarki na wino od zasilania jeśli wyjeżdża się na krócej niż trzy tygodnie. Natomiast jeśli wyjeżdża się na ponad trzy tygodnie, należy wyjąć całe wino. Należy odłączy chłodziarkę od zasilania, umyć i dokładnie wysuszyć.

Większość przerw w dostawie prądu trwających godzinę lub dwie nie będzie miało wpływu na niską temperaturę wina. Jednakże, należy zminimalizować ilość otwierania drzwi chłodziarki podczas przerwy w dostawie prądu. Jeśli przerwa w dostawie prądu potrwa dłużej niż 24 godziny, należy wyjąć całe wino.

Jeśli chłodziarka została dostarczona z kluczem, należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci oraz z dala od chłodziarki.

W chłodziarce nie należy przechowywać produktów szybko psujących się, takich jak banany, melony itp.

Masz pytania lub komentarze?

COUNTRY

AUSTRIA

CALL

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

BELGIUM 02-201-24-18

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

051 331 999

07001 33 11 , share cost tariff

062 SAMSUNG (062 726 786)

800 - SAMSUNG (800-726786)

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

MACEDONIA

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

Switzerland

U.K

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

261 03 710

023 207 777

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (

€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **

808 20-SAMSUNG(808 20 7267)

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

011 321 6899

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

OR VISIT US ONLINE AT

www.samsung.com

www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/fr www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/pl www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/lt www.samsung.com/lv www.samsung.com/ee

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement