Samsung RW33EBSS Instrukcja obsługi

Samsung RW33EBSS Instrukcja obsługi
Model:
RW33EBSS
Chłodziarka do wina
Samsung
Instrukcja obsługi
PL
Urz ądzenie wolno stojące
Wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia usług
serwisowych, zarejestruj produkt pod adresem
www.samsung.com/global/register
条形码
DA68-02479A-3
Funkcje chłodziarki do wina
Główne funkcje chłodziarki do wina
Twoja nowa chłodziarka do wina Samsung pomoże Ci zaoszczędzić miejsce, poprawić warunki
przechowywania wina i oszczędzić energię.
Typ cyfrowy
Cyfrowy wyświetlacz i kontrola stanu pracy chłodziarki do wina i temperatury
wewnętrznej.
Niezawodność
Chłodziarka jest wyposażona w całkowicie zabudowaną doskonałą, wysoce wydajną
i niezawodną sprężarkę.
Wygoda użytkowania
Półki mogą być z łatwością zdjęte i założone z powrotem, umożliwiając wygodne
czyszczenie.
Zastosowanie szklanych drzwi pozwala sprawdzić stan znajdujących się wewnątrz
butelek do wina.
Nowoczesne wzornictwo
Półki zaprojektowano w formie fal, nadając im estetykę i splendor.
Zastosowano diody LED emitujące niewielką ilość ciepła, co ogranicza wpływ na smak
przechowywanego wina.
OZNACZENIE CE
Produkt niniejszy został zatwierdzony jako zgodny z postanowieniami dyrektyw: Low
Voltage (2006/95/EC), EMC (2004/108/EC) oraz Eco-Design (2009/125/EC) określonymi
przez regulację Unii Europejskiej (EC) Nr 643/2009.
Tutaj wpisz numer modelu i numer seryjny, aby
móc z nich łatwo skorzystać w przyszłości.
Numer modelu znajduje się na prawej ściance
obudowy chłodziarki do wina.
02_Funkcje
Nr modelu
Nr seryjny
Środki ostrożności
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
•Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, uważnie
przeczytaj ten podręcznik i zachowaj go, aby móc z niego
skorzystać w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
•Ponieważ poniższy podręcznik użytkownika obejmuje różne
modele, funkcje Twojej chłodziarki do wina mogą nieznacznie
różnić się od opisanych.
OSTRZEŻENIE
SYMBOLE OSTRZEGAWCZE I PRZESTROGI
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.
Istnieje ryzyko obrażeń fi zycznych lub
zniszczenia mienia.
Inne oznaczenia
Nigdy tego nie rób
Nie rozmontowuj
Nie dotykaj
Zawsze przestrzegaj
Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
Należy uziemić, aby uniknąć porażenia prądem
Poproś serwis o pomoc
Zwracaj uwagę na te symbole ostrzegawcze, gdyż mają one
za zadanie uchronić Ciebie i inne osoby przed obrażeniami.
Po przeczytaniu tego rozdziału zachowaj go w bezpiecznym
miejscu na przyszłość.
Środki ostrożności_03
Środki ostrożności
• To urządzenie musi zostać prawidłowo zainstalowane i
ustawione zgodnie z instrukcjami, zanim można je będzie
użyć.
• To urządzenie należy użytkować jedynie zgodnie
z przeznaczeniem opisanym w tym podręczniku
użytkownika.
• Zaleca się, aby naprawy były dokonywane przez osobę
wykwalifikowaną.
• Jako środka chłodniczego używać można R600a lub
R134a. Sprawdź tabliczkę sprężarki z tyłu urządzenia lub
schemat okablowania z tyłu obudowy, aby określić jaki
środek chłodniczy został zastosowany w tej chłodziarce do
wina.
•Środek chłodniczy R600a to naturalny gaz, który
może być stosowany w różnych warunkach otoczenia.
Jednakże, ponieważ gaz ten jest palny, podczas
transportu i instalacji urządzenia należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić żądnych części obwodu
chłodzenia.
•Środek chłodniczy wyciekający z orurowania może
ulec zapłonowi i spowodować uszkodzenie wzroku. W
przypadku wykrycia wycieku, należy usunąć wszelkie
źródła otwartego ognia lub potencjalne źródła ognia,
a pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie,
należy wietrzyć przez kilka minut.
•Aby uniknąć powstania łatwopalnej mieszanki powietrza i
środka chłodniczego wyciekającego z obwodu chłodzenia,
kubaturę pomieszczenia, w którym umieszczone jest
urządzenie, należy dostosować do zastosowanej ilości
środka chłodniczego.
OSTRZEŻENIE
04_ Środki ostrożności
Środki ostrożności
• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli są na nim jakiekolwiek
ślady uszkodzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości
skonsultuj się ze sprzedawcą.
• Pomieszczenie musi mieć co najmniej 1m3 na każde 8 g
środka chłodniczego R600a w urządzeniu.
• Ilość środka chłodniczego jest podana na schemacie
okablowania na tylnej ściance chłodziarki do wina.
• Utylizuj materiały opakowania niniejszego produktu w
sposób przyjazny dla środowiska.
• Przed wymianą oświetlania wnętrza chłodziarki wyciągnij
wtyczkę z gniazdka.
- W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.
WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Nigdy nie podłączaj kilku urządzeń elektrycznych
jednocześnie do jednego gniazda z rozgałęzieniem.
- w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.
• Unikaj umieszczania tylnej ścianki chłodziarki blisko
wtyczki zasilania, aby nie doszło do jej ściśnięcia ani innego
uszkodzenia.
- uszkodzenie gniazdka zasilania może spowodować
przegrzanie gniazdka i pożar.
• Nie spryskuj ani nie płucz chłodziarki wodą.
- istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie stawiaj ciężkich przedmiotów ani elektrycznych
urządzeń grzewczych, takich jak kuchenka mikrofalowa,
na przewodzie zasilania.
- istnieje ryzyko zwarcia lub pożaru.
• Nie wyciągaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE
Środki ostrożności_05
Środki ostrożności
• Nie stawiaj na urządzeniu pojemników wypełnionych
wodą.
- istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem w przypadku
rozlania wody.
• Nie instaluj chłodziarki do wina w miejscach mokrych i
narażonych na spryskanie wodą.
- istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem, jeśli wystąpi
usterka izolacji części urządzenia.
• Nie przechowuj w chłodziarce żadnych lotnych i palnych
substancji i nie używaj ich w jej pobliżu.
- benzyna, rozcieńczalnik, etanol, eter, gaz ciekły i tym
podobne substancje mogą spowodować wybuch.
• Nie demontuj ani nie naprawiaj chłodziarki do wina
samodzielnie.
- istnieje ryzyko pożaru, usterki lub obrażeń ciała.
• Przed wymianą oświetlenia wewnętrznego chłodziarki
odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka.
- w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia
prądem.
• Przed oddaniem chłodziarki do utylizacji zdemontuj jej
drzwi i uszczelki.
- w ten sposób unikniesz ryzyka zamknięcia dzieci w
chłodziarce.
• Chłodziarkę do wina należy uziemić.
- aby uniknąć zwiększonego zużycia prądu lub porażenia
prądem spowodowanego upływem prądu z chłodziarki.
06_ Środki ostrożności
Środki ostrożności
• Nigdy nie używaj rury instalacji gazowej, linii
telefonicznej ani innego elementu mogącego przenosić
ładunek elektryczny z wyładowania atmosferycznego
jako punktu uziemienia.
- nieodpowiednie zastosowanie wtyczki uziemiającej
może prowadzić do porażenia prądem.
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
UWAGA
• Luźnej wtyczki nigdy nie wolno wkładać do gniazdka
zasilania.
- istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nigdy nie ciągnij za przewód zasilania podczas odłączania
urządzenia od zasilania.
- uszkodzony przewód zasilania może spowodować
zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez producenta lub pracownika
autoryzowanego serwisu.
• Nigdy niczego nie kładź ani nie stawiaj na chłodziarce.
- przedmiot może spaść i spowodować obrażenia lub
uszkodzenie mienia, gdy drzwi chłodziarki są otwierane lub
zamykane.
• Nigdy nie przechowuj żadnych leków, materiałów
naukowych ani innych produktów wrażliwych na
temperaturę w chłodziarce do wina.
- sprawdzaj oznaczenia na produktach, aby sprawdzić czy
nadają się do przechowywania w chłodziarce.
Środki ostrożności _07
Środki ostrożności
• Chłodziarka do wina musi zostać całkowicie schłodzona
po pierwszym podłączeniu do zasilania przed włożeniem
do niej wina. Ponadto butelek wina nie można wtedy
umieszczać w pobliżu czujnika temperatury.
- ma to na celu zapewnienie poprawnego wyświetlania
temperatury.
• Nie stawiaj chłodziarki do góry nogami ani na boku.
Jeśli należy ją zamontować w położeniu pochylonym,
kąt odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinien
przekraczać 45°.
- pozwoli to zapobiec dostaniu się płynu ze sprężarki do
orurowania systemu i zmniejszeniu wydajności chłodzenia.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się chłodziarką ani się na nią
wspinać.
- w ten sposób unikniesz uszkodzenia chłodziarki lub
zranienia dzieci.
• Po odłączeniu zasilania można je ponownie podłączyć
dopiero po odczekaniu 5 minut.
- w ten sposób unikniesz uszkodzenia sprężarki.
• Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych,
zmysłowych lub umysłowych, z brakiem doświadczenia
i wiedzy, chyba że odbywa się to pod nadzorem
lub po odpowiednim poinstruowaniu w dziedzinie
użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
bezpieczeństwo.
• Dzieci muszą pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się
urządzeniem.
• W chłodziarce nie przechowuj produktów
farmaceutycznych, materiałów naukowych lub produktów
wrażliwych na temperaturę.
- produktów wymagających ściśle określonych temperatur
przechowywania nie wolno przechowywać w chłodziarce.
08_ Środki ostrożności
Środki ostrożności
UWAGA
Układ chłodzący chłodziarki zależy od środka chłodniczego
umieszczanego w chłodziarce z użyciem specjalnego
procesu produkcyjnego. W związku z tym rura z tyłu
chłodziarki nie może być uszkodzona.
• W przypadku zauważenia nietypowego dźwięku,
zapachu lub dymu, natychmiast odłącz wtyczkę
zasilania i skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym Samsung.
• Podczas czyszczenia wtyczki nigdy nie usuwaj
zabrudzeń z bolców mokrą ściereczką.
- istnieje ryzyko pożaru i poparzenia.
• Nie wsuwaj rąk pod spód chłodziarki.
- ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
• Odłączaj wtyczkę zasilania od gniazdka jeśli zamierzasz
nie używać chłodziarki przez długi okres.
- starzenie się izolacji może spowodować pożar.
OSTRZEŻENIE
• Utrzymuj otwór wentylacyjny i kanał wentylacyjny
chłodziarki w czystości i niczym go nie zasłaniaj.
• Nie używaj żadnych urządzeń mechanicznych ani innych
sposobów do przyspieszania rozmrażania. Do rozmrażania
używaj tylko metod zalecanych przez producenta.
• Nie uszkodź układu chłodzenia ani obwodu chłodzącego.
• Nie używaj żadnych produktów elektronicznych w
chłodziarce, za wyjątkiem produktów elektronicznych
zalecanych przez producenta.
Środki ostrożności _09
Spis treści
Instalacja chłodziarki
11
Instalacja chłodziarki
13
13
14
Przygotowanie do użycia
Panel sterowania
Pierwsze podłączenie do zasilania i regulacja
temperatury
Schemat chłodziarki do wina
Konserwacja i czyszczenie
Metoda wymiany lewych i prawych drzwi
11
Instrukcja obsługi
chłodziarki
13
Rozwiązywanie
problemów
19
15
16
17
Instalacja chłodziarki
INSTALACJA CHŁODZIARKI
Sprawdź rozmiar drzwi, aby sprawdzić czy da się przez nie przenieść chłodziarkę.
*Wymiary tego urządzenia
Rozmiar (mm)
Szerokość
511
Głębokość
550
Wysokość
850
Zdejmij wszystkie elementy opakowania, wraz z wewnętrznymi taśmami itp. Wyjmij podkładkę
z pianki spod chłodziarki, gdy jest ona używana.
1. Podłoże w miejscu ustawienia chłodziarki musi być płaskie i wytrzymałe; w przeciwnym
wypadku układ chłodzenia może nie działać poprawnie. Jeśli podłoże nie jest zupełnie
poziome, wypoziomuj chłodziarkę obracając nóżkę regulacji na spodzie obudowy (aby
podnieść, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
• Ustawienie chłodziarki na nieodpowiednim podłożu
zwiększy hałas.
• Podłóż mocną, drewnianą podkładkę, jeśli stawiasz
chłodziarkę na dywanie, aby zapobiec odbarwieniu
spowodowanemu przez ciepło, które nie jest
odpowiednio odprowadzane.
Instalacja_11
01 Instalacja
Sprawdź rozmiar drzwi
INSTALACJA CHŁODZIARKI
2. W miejscu instalacji chłodziarki musi być wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Minimalna
odległość od tylnej lub bocznej ścianki chłodziarki do ściany nie może być mniejsza niż
55 mm. Odstęp od górnej części nie może być mniejszy, niż 100 mm.
55mm min.
55mm min.
55mm min.
995.5mm
110
686mm
3. Czyszczenie chłodziarki
Wnętrze chłodziarki czyść ściereczką zmoczoną w ciepłej wodzie (do ciepłej wody można
dodać trochę neutralnego detergentu).
4. Podłącz chłodziarkę do zasilania po około godzinie od jej ustawienia.
Przeprowadź wymagane czynności, dokładnie przestrzegając informacji dotyczących
chłodziarki:
Chłodziarka uruchamia się, temperatura wewnątrz spada i po upływie 2 – 3 godzin
można włożyć wina.
Wytyczne dotyczące instalacji:
1. Nie umieszczaj chłodziarki do wina w miejscu o temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub
powyżej 32°C.
2. Chłodziarka do wina nie może zostać uruchomiona i zacząć pracować w temperaturze
otoczenia poniżej 10°C, jeśli jej temperatura chłodzenia ustawiona jest powyżej 10°C.
3. Gdy temperatura otoczenia przekracza 32°C, zalecamy ustawienie temperatury pomiędzy
10°C~18°C.
4. Gdy otoczenie ma temperaturę poniżej 5°C, wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż w
przeciwnym razie wino może zamarznąć.
12_Instalacja
Instrukcja obsługi chłodziarki
do wina Samsung
Chłodziarkę należy przygotować do użytku wykonując wszystkie czynności opisane poniżej. Jeśli
przeprowadzenie tych czynności nie powiedzie się, sprawdź źródło zasilania lub spróbuj skorzystać
z informacji dotyczących rozwiązywania problemów umieszczonych na ostatniej stronie instrukcji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym
Samsung.
1. Należy zostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół chłodziarki. Korzystaj instrukcji
instalacji z tego podręcznika.
2. Sprawdź, czy ekran wyświetla temperaturę po włączeniu chłodziarki.
3. Ustaw temperaturę na najniższy poziom i odczekaj godzinę. Następnie chłodziarka powinna
się lekko schłodzić a silnik powinien pracować stabilnie.
4. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury przez chłodziarkę po uruchomieniu wymaga
trochę czasu. Do chłodziarki można włożyć wino po odpowiednim spadku temperatury w
chłodziarce.
Urządzenie jest przeznaczone wyłączenie do przechowywania wina.
OPIS PANELU STEROWANIA (RW33EBSS)
Funkcja blokady rodzicielskiej
Regulacja temperatury
Sterowanie oświetleniem LED
1. Regulacja temperatury
• Zakres ustawień temperatury w komorze do chłodzenia wina to 3°C~18°C. Naciśnij “Temp.
Up”, aby zmienić ustawienie temperatury w komorze do chłodzenia wina. Ustawiona
temperatura zwiększa się o 1°C z każdym naciśnięciem przycisku, a po ustawieniu 18°C
przycisk przestaje reagować. Sekwencja regulacji wygląda następująco: 3°C → 4°C → 5°C
→ 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11 °C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C→ 16 →
17°C → 18°C
• Naciśnij “Temp.Down”, aby zmienić ustawienie temperatury w komorze do chłodzenia wina.
Temperatura będzie spadać o 1°C przy każdym naciśnięciu przycisku i po dojściu do 3°C
naciskanie przycisku "Temp.Down" nie przynosi rezultatów. Sekwencja regulacji wygląda
następująco:
18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11 °C → 10 → 9°C → 8°C
→ 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
• Wyświetlana ustawiona temperatura zaczyna migać w odstępach sekundowych (0,5 s wł./0,5
s wył) przy pierwszym wciśnięciu przycisku “Temp.down” lub “Temp.up”. Wskaźnik przestanie
migać, jeśli przycisk “Temp.down” lub “Temp.up” nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, po
czym wyświetli się aktualna temperatura.
• Kiedy ustawiona temperatura jest równa lub niższa od 12°C, wskaźnik W komory białego
wina jest włączony, a wskaźnik R komory czerwonego wina jest wyłączony.
• Kiedy ustawiona temperatura jest równa lub wyższa od 13°C, wskaźnik R komory
czerwonego wina jest włączony, a wskaźnik W komory białego wina jest wyłączony.
Obsługa_13
02 OBSŁUGA
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU
2. Funkcja blokady rodzicielskiej
• Kiedy blokada nie jest włączona, naciśnij przycisk “Lock” na 3 sekundy, po czym na panelu
zaświeci się wskaźnik “Lock”, informując o włączeniu funkcji blokady.
• W trybie blokady przycisków, naciśnij przycisk “Lock” na 3 sekundy, po których kontrolka
“Lock” na panelu zostaje wyłączona i przyciski zostają odblokowane.
• W trybie blokady przycisków przycisk regulacji temperatury nie działa, natomiast przycisk
oświetlenia działa normalnie.
3. Funkcja ostrzeżenia o awarii
Jeśli urządzenie wykazuje poniższe objawy, natychmiast powiadom personel serwisujący.
Wskaźnik temperatury komory miga wskazując “1R” lub “1R”, informując o usterce czujnika
chłodziarki.
4. Sterowanie oświetleniem LED
• Kiedy oświetlenie wewnętrzne diodami LED jest wyłączone, zapali się zaraz po wciśnięciu
przycisku “Lighting On/Off”.
• Wewnętrzne oświetlenie LED zgaśnie automatycznie, jeśli pozostanie włączone przez
ponad godzinę.
• Kiedy oświetlenie wewnętrzne jest włączone, zgaśnie zaraz po wciśnięciu przycisku
“Lighting On/Off”.
Pierwsze podłączenie do zasilania i regulacja temperatury
• Gdy chłodziarka do wina zostaje podłączona do zasilania, wszystkie wyświetlacze
błyskają przez 2 sekundy. Chłodziarka do wina zacznie działać normalnie po 2 sekundach.
Kontrolka R dla czerwonego wina włącza się i wyświetlana jest temperatura czerwonego
wina 15°C.
• Ustaw temperaturę komory. Temperaturę można regulować w zależności od potrzeb
użytkownika.
14_Obsługa
Instrukcja obsługi chłodziarki do
wina Samsung
02 Obsługa
SCHEMAT CHŁODZIARKI DO WINA
(NA PRZYKŁADZIE SERII RW33EBSS1)
Górna półka
Dolna półka
Akcesoria
Opis
Ilość
Górna półka
5
Dolna półka
1
Dołączone dokumenty
Podręcznik użytkownika
1
Akcesoria
Klucz do zamka w
drzwiczkach
1
Zestaw lewego zawiasu
1 (zestaw)
Akcesoria w obudowie
1. Akcesoria znajdują się w torebce z podręcznikiem
2. Zestaw lewego zawiasu zawiera: lewy górny zawias (1), lewy dolny zawias (1),
obudowę lewego górnego zawiasu (1), pokrywkę otworu prawego zawiasu (1)
Obsługa_15
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Półki wewnętrzne
Wyjmij wszystkie półki i przetrzyj je miękką ściereczką zwilżoną
w ciepłej wodzie lub neutralnym detergencie.
Po użyciu detergentu, zmyj półki czystą wodą i wytrzyj
do sucha ściereczką.
Uszczelki na drzwiach
Starannie wyczyść uszczelki na drzwiach i ich rowki.
Podczas zakładania uszczelki po czyszczeniu, najpierw zamocuj
uszczelkę w rogach, a następnie wciskaj ją częściami.
Środki ostrożności podczas czyszczenia wnętrza i obudowy
chłodziarki do wina
• Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Od odłączenia do ponownego
podłączenia musi upłynąć przynajmniej 5 minut.
• Podczas czyszczenia chroń klosz oświetlenia przed wodą (nie pozwól, aby woda dostała
się do środka);
• Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki zwilżonej w ciepłej wodzie lub neutralnym
detergencie i przecieraj suchym materiałem.
• Często czyść kanał i odprowadzenie wody pod komorą urządzenia, aby zapewnić dobry
odpływ wody po odszranianiu.
• Do czyszczenia nie używaj detergentu ze środkami ciernymi (np.: pastą do zębów),
kwasów, rozpuszczalników chemicznych (alkoholi) lub środków polerujących.
• Czyść chłodziarkę regularnie, aby zapewnić jej optymalne funkcjonowanie;
Sprawdź następujące elementy po konserwacji:
czy przewód zasilania nie ma pękniętej izolacji lub czy nie jest uszkodzony w inny
sposób;
czy wtyczka zasilania jest dobrze podłączona do gniazdka;
czy wtyczka zasilania nie nagrzewa się nietypowo itp.
UKŁAD WKŁADANIA BUTELEK Z WINEM
25
8
750ml
33
16_Obsługa
Instrukcja obsługi chłodziarki do
wina Samsung
02 Obsługa
METODA WYMIANY LEWYCH I PRAWYCH DRZWI
CAP DOOR B LEFT
TOP COVER
CAP DOOR A LEFT
CAP TOP TABLE
CAP DOOR A RIGHT
HINGE UPP L
CAP DOOR B RIGHT
GROMMET HINGE UPP
HINGE UPP R
SPACER
LEG
HINGE LOW L
WASHER
HINGE LOW R
GROMMET HINGE LOW
STOPPER
DOOR
LEG
1. Odłącz chłodziarkę od zasilania.
2. TOP COVER ma z tyłu dwie śruby, które należy odkręcić.
3. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni, następnie TOP COVER musi zostać podniesiona na
około 5 cm w górę i delikatnie posunięta do przodu, ale nie zdjęta.
4. TOP COVER musi zostać pochylona na bok. Znajdź złącza zasilania z przodu obudowy.
Odłącz poszczególne złącza, wciskając na blokadzie z boku złącza,
następnie CAP TOP TABLE musi być wyjęta i przeniesiona na prawo.
TOP COVER musi zostać odłożona na bok.
5. CAP DOOR B RIGHT i CAP DOOR A LEFT na górnych drzwiczkach muszą być zdjęte za
pomocą narzędzi.
6. HINGE UPP R ma śruby, które teraz należy odkręcić.
Następnie je wyjmij.
7. Ostrożnie odłóż drzwi na bok, a następnie odkręć śruby mocujące STOPPER DOOR u
dołu drzwi.
8. STOPPER DOOR i GROMMET HINGE LOW muszą być teraz zdjęte i zainstalowane po
drugiej stronie.
9. GROMMET HINGE UPP musi być przeniesiony na lewą stronę.
Obsługa_17
METODA WYMIANY LEWYCH I PRAWYCH DRZWI
10. Ostrożnie oprzyj chłodziarkę do wina na tylnej ścianie, pod kątem nie większym, niż 45
stopni.
11. HINGE LOW R należy teraz zdemontować, odkręcając śruby i nóżkę poziomującą.
12. Zdemontuj nóżkę poziomującą i podkładkę dystansującą po przeciwnej stronie i
zainstaluj je z prawidłowej strony.
Lewa nóżka ma podkładkę dystansującą, która musi zostać przeniesiona na prawą
stronę wraz z nóżką poziomującą, gdy drzwi są przekładane na drugą stronę.
13. HINGE LOW L jest dołączony do akcesoriów chłodziarki do wina. Znajdź go i zainstaluj
go po lewej stronie, używając do tego śrub i nóżki poziomującej.
HINGE LOW R wyposażony jest w WASHER. Musi ona zostać przeniesiona na lewą
stronę.
14. Postaw chłodziarkę pionowo.
15. Ustaw drzwi na HINGE LOW L, następnie zainstaluj HINGE UPP L, który jest dołączony
do akcesoriów.
16. Otwórz i zamknij drzwi, aby sprawdzić dopasowanie drzwi do obudowy.
W razie konieczności odkręć śruby mocujące HINGE UPP L do obudowy, ponownie
ustaw drzwi i dokręć śruby.
17. CAP DOOR B LEFT i CAP DOOR A RIGHT, dołączone do akcesoriów, muszą teraz
zostać zainstalowane.
18. TOP COVER musi być umieszczona na urządzeniu. Podłącz połączenia zasilania.
19. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni. TOP COVER musi być wsunięta na miejsce.
Ponownie załóż dwie śruby .
20. Podłącz chłodziarkę do zasilania. Przywróć odpowiednie ustawienia sterowania.
18_Obsługa
Rozwiązywanie problemów
Chłodziarka do wina nie
Chłodziarka nie
chłodzi, temperatura działa.
za wysoka lub za
niska.
Chłodziarka wydaje
nietypowe dźwięki.
Skraplanie się
wody/wyciek
wody, oszronienie/
oblodzenie.
Obie strony
nagrzewają się
i wydziela się
dziwny zapach.
- Wtyczka zasilania nie jest podłączona poprawnie.
- Nie podłączono zasilania.
- Chłodziarka została podłączona do zasilania
szybciej, niż po 5 minutach od momentu
odłączenia zasilania, gdy urządzenie pracowało.
Chłodziarka pracuje przez
długi czas.
- Temperatura otoczenia latem jest dość wysoka.
- Drzwi są często otwierane i zamykane.
- Nieodpowiednia wentylacja na zewnątrz
chłodziarki.
Chłodziarka nie jest
ustawiona poziomo.
- Jeśli chłodziarka nie jest odpowiednio
wypoziomowana, będzie pracować głośniej.
Wypoziomuj chłodziarkę obracając nóżką
regulacji na dole pod chłodziarką
Odgłos przepływu
powietrza lub wody.
- Szybkie obniżenie temperatury w chłodziarce
uzyskuje się przez obieg środka chłodniczego
w rurach. Środki chłodnicze mogą mieć dwa
stany skupienia: gazowy lub płynny, które mogą
generować pewne odgłosy podczas obiegu.
Ciche buczenie.
- Pracuje sprężarka. Dźwięk jest nieznacznie
głośniejszy w trakcie rozruchu. Dźwięk wysoko
wydajnej chłodziarki może być głośniejszy,
ponieważ sprężarka ma większą moc.
Odgłos trzaskania
i huczenia.
- Części elektryczne, takie jak główny panel
sterowania, przekaźnik włącznika, ochronnik
przed ciepłem i zawór elektromagnetyczny itp.
wydają dźwięki trzaskania i buczenia z uwagi na
ich ciągłe włączanie i wyłączanie.
Na ramie drzwi i komory
skrapla się woda.
- Ma to miejsce, gdy wilgotność na zewnątrz jest
wysoka.
- Zetrzyj miękką ściereczką.
Rozmrożona woda
wypływa z chłodziarki.
- Odpływ wody jest zatkany.
Na tylnej ściance wnętrza
chłodziarki osadza się
szron.
- To normalne podczas działania chłodziarki.
- Zjawisko to ustąpi automatycznie po wyłączeniu.
- Butelki z winem nie powinny być ustawiane blisko
tylnej ściany chłodziarki.
Przednia rama obudowy
lub ścianki boczne
chłodziarki nagrzewają się.
- Urządzenia odprowadzające ciepło
(kondensatory) są umieszczone po obu stronach
chłodziarki do wina. Nagrzewanie jest zjawiskiem
normalnym.
Chłodziarka obniża temperaturę wewnętrzną dzięki pracy sprężarki i obiegu środka chłodniczego
itp., co zapewnia świeżość i wysokie walory odżywcze produktów w niej przechowywanych.
Podczas pracy chłodziarki słychać ciche dźwięki, co jest zupełnie normalne. Takie dźwięki nie
oznaczają usterki.
Rozwiązywanie problemów_19
Notatki
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Poland
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu
USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
DODATKOWE PORADY DOTYCZĄCE POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA
Nie ma potrzeby odłączania chłodziarki na wino od zasilania jeśli wyjeżdża się na krócej
niż trzy tygodnie. Natomiast jeśli wyjeżdża się na ponad trzy tygodnie, należy wyjąć całe
wino. Należy odłączy chłodziarkę od zasilania, umyć i dokładnie wysuszyć.
Większość przerw w dostawie prądu trwających godzinę lub dwie nie będzie miało
wpływu na niską temperaturę wina. Jednakże, należy zminimalizować ilość otwierania
drzwi chłodziarki podczas przerwy w dostawie prądu. Jeśli przerwa w dostawie prądu
potrwa dłużej niż 24 godziny, należy wyjąć całe wino.
Jeśli chłodziarka została dostarczona z kluczem, należy przechowywać go poza
zasięgiem dzieci oraz z dala od chłodziarki.
W chłodziarce nie należy przechowywać produktów szybko psujących się, takich jak
banany, melony itp.
Masz pytania lub komentarze?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/fr
AUSTRIA
GERMANY
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land
line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
www.samsung.com
POLAND
PORTUGAL
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement