Samsung MAX-L45 Instrukcja obsługi

Samsung MAX-L45 Instrukcja obsługi
MINIZESTAW
STEREOFONICZNY
Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM CD
ODTWARZANIE P£YT CD-R/RW
MAX−L42
MAX−L45
Instrukcja Obsługi
Bezpieczeñstwo obs³ugi
PL
URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
OSTRZE¯ENIE
RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAÆ
OSTRZE¯ENIE:
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ CZÊŒCI PRZEZNACZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.
POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI SERWISU.
URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1
Odtwarzacz płyt kompaktowych skla−
syfikowano jako urządzenie laserowe
Klasy 1.
2
Używanie kontrolek, dokonywanie ustawień czy wykonywanie pro−
cedur innych niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować
ryzyko ekspozycji na promieniowanie.
OSTRZEŻENIE − NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA
I SKASOWANIA BLOKAD UNIKAJ
NAŚWIETLENIA WIĄZKĄ.
Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego
napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego
porażeniem elektrycznym.
Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania
zaleceń według załączonej instrukcji.
UWAGA: Zmoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi
pożarem lub porażeniem elektrycznym.
OSTRZE¯ENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZ−
NEGO, NALEŻY WETKNĄĆ DO OPORU
WTYCZKĘ DO GNIAZDA ZASILAJĄCEGO.
Dziękujemy za wybranie mini−zestawu
kompaktowego SAMSUNG.
Spis treœci
Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie
niniejszych instrukcji.
Pozwolą one na łatwą obsługę systemu i pełne
wykorzystanie jego funkcji.
BEZPIECZEÑSTWO OBS£UGI ...................................................................................................................................................................... 2
INSTALOWANIE MINI-ZESTAWU KOMPAKTOWEGO
Widok przedniego panelu urządzenia ...................................................................................................................................................... 4
Pilot zdalnego sterowania ........................................................................................................................................................................ 5
Widok tylnego panelu urządzenia ............................................................................................................................................................ 6
Wybór miejsca ustawienia urządzenia .................................................................................................................................................... 7
Podłączenie zasilania elektrycznego........................................................................................................................................................ 7
Podłączenie kolumn głośnikowych .......................................................................................................................................................... 7
Podłączenie anteny AM (MW) LW............................................................................................................................................................ 8
Podłączanie anteny FM............................................................................................................................................................................ 8
Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania ...................................................................................................................................... 9
Demonstracja funkcji urządzenia .............................................................................................................................................................. 9
Ustawianie zegara .................................................................................................................................................................................... 9
ODTWARZACZ CD
Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych .................................................................................................................................................. 10
Odtwarzanie płyt kompaktowych.............................................................................................................................................................. 10
Wybór płyty w odtwarzaczu CD .............................................................................................................................................................. 11
Wybór utworu .......................................................................................................................................................................................... 11
Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD .................................................................................................................. 11
Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejności Shuffle ........................................................................................................................ 11
Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów ........................................................................................................................................ 12
Programowanie kolejności odtwarzania .................................................................................................................................................. 12
Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów .......................................................................................................................... 13
TUNER
Strojenie i programowanie stacji radiowych ............................................................................................................................................ 13
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej .................................................................................................................................................. 14
Ustawienie optymalnego odbioru radiowego .......................................................................................................................................... 14
Funkcja RDS ............................................................................................................................................................................................ 15
RDS Display − wyświetlanie informacji .................................................................................................................................................... 15
Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY−SEARCH.................................................................................................................... 16
MAGNETOFON KASETOWY
Odtwarzanie kaset.................................................................................................................................................................................... 17
Nagrywanie synchroniczne z płyty CD .................................................................................................................................................... 17
Nagrywanie z płyty CD ............................................................................................................................................................................ 17
Nagrywanie programu radiowego ............................................................................................................................................................ 18
Kopiowanie kaset (Dubbing) .................................................................................................................................................................... 18
Licznik taśmy (MAX−L42) ........................................................................................................................................................................ 18
Wybór trybu odtwarzania kaset (Tylko Deck2; MAX−L45) ...................................................................................................................... 19
INNE FUNKCJE
Timer ........................................................................................................................................................................................................ 19
Wyłączenie timera .................................................................................................................................................................................... 20
Funkcja MUTE (wyciszenie dźwięku) ...................................................................................................................................................... 20
Wybór ustawień Equalizera...................................................................................................................................................................... 20
Funkcja Power Sound .............................................................................................................................................................................. 20
Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia .............................................................................................................................. 21
Super Bass Sound .................................................................................................................................................................................. 21
Podłączenie słuchawek ............................................................................................................................................................................ 21
Podłączenie dodatkowego urządzenia .................................................................................................................................................... 22
Gniazdo wyjściowe CD Digital Jack ........................................................................................................................................................ 22
ZALECENIA DOTYCZ¹CE U¿YWANIA URZ¹DZENIA
Instrukcje bezpieczeństwa ...................................................................................................................................................................... 22
Czyszczenie urządzenia .......................................................................................................................................................................... 23
Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych ............................................................................................................................ 23
Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych .................................................................................................................... 23
Przed skontaktowaniem się z punktem serwisowym .............................................................................................................................. 23
Dane techniczne ...................................................................................................................................................................................... 24
Symbole
Wciœnij
Przesuñ
Wa¿ne
Uwaga
3
PL
Widok przedniego panelu urz¹dzenia
PL
31 30 29
28
27
1
2
3
4
26
5
6
25
24
7
23
8
22
9
21
20
19
18
17
10
11 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4
Przedział odtwarzacza płyt kompaktowych
Funkcja demonstracji
Timer/Zegar
Włączanie/Czuwanie
Funkcja PTY (RDS)
Przełączanie odtwarzacza Deck1/2
Kasowanie licznika taśmy magnetofonowej
(MAX−L42). Tryb odtwarzania kaset (MAX−L45)
Wyświetlanie funkcji RDS
Funkcja powtarzania Repeat
Odtwarzacz kasetowy Deck 1
Kopiowanie kasety z normalną prędkością
Kopiowanie kasety ze zwiększoną prędkością
Multi Jog
Przycisk zatwierdzania Enter
Program
Equalizer
13 1415 16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Odtwarzacz kasetowy Deck 2
Przycisk nagrywania/pauzy (REC/Pause)
Funkcja S.Bass
Nagrywanie synchroniczne z płyty kompaktowej
Gniazdo słuchawkowe Jack
Funkcja Shuffle (odtwarzanie utworów
w przypadkowej kolejności)
Otwieranie/Zamykanie kieszeni płyt kompaktowych
Funkcja Power Sound
Przycisk zmiany płyty
Pokrętło sterowania głośnością
Przyciski wyboru płyty
Przyciski wyboru funkcji
Przyciski funkcji wyszukiwania
Przycisk Stop
Przyciski funkcji pomijania
Pilot zdalnego sterowania
PL
21
Timer
On/Off
On/Standby
Mute
20
1
2
EQ
3
4
Deck 1/2
5
6
7
Disc Skip
AI Off
19
Program
/Set
Mono/ST.
AUX
Tuner
Sleep
Band
TAPE
18
17
16
15
14
CD
13
8
MAX-L42
12
VOL.
9
CD
Tuning
Mode
CD
11
10
VOL.
1. Włączenie/Czuwanie
11. Tryb strojenia (MANUAL, PRESET)
2. Pominięcie numeru płyty
12. Zwiększenie głośności
3. Tryby equalizera
13. Odtwarzanie/Pauza (CD)
4. Funkcja automatycznego wyłączania
14. Odtwarzanie dla magnetofonu
urządzenia (AI Off/Sleep)
15. Stop dla magnetofonu
5. Wybór odtwarzacza Deck 1/2
16. Wybór zakresu fal radiowych
6. Szybkie przewijanie taśmy do przodu
17. Przełączanie Mono/Stereo
7. Szybkie przewijanie taśmy do tyłu
18. Dodatkowe źródło sygnału AUX
8. Przycisk Stop dla płyty CD
19. Przycisk Program/Set
9. Wyszukiwanie utworu na CD lub stacji
20. Mute (wyciszenie dźwięku)
radiowej (Skip)
21. Włączenie/wyłączenie Timera
10. Zmniejszanie głośności
5
Widok tylnego panelu urz¹dzenia
PL
1
2
3
4
5
1. Gniazdo CD Digital Out (OPTYCZNE)
2. Gniazdo podłączeniowe anteny FM
3. Gniazdo podłączeniowe anteny AM
4. Gniazdo podłączeniowe dla dodatkowego
urządzenia AUX
5. Gniazda podłączeniowe kolumn głośnikowych
6
Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych
Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia
PL
Wykorzystanie podanych poni¿ej wskazówek umo¿liwi pe³ne wykorzystanie zalet urz¹dzenia.
ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni,
nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanie lub na wyk³adzinie dywanowej,
nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi,
aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ (15 cm)
z boków i z ty³u obudowy,
zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni odtwarzacza CD,
kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu
stronach, co zapewni odpowiedni efekt stereofoniczny,
skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania,
najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej
wysokoœci nad pod³og¹.
Zaciski z³¹czy kolumn s¹ umieszczone na tylnej czêœci obudowy.
S¹ cztery zaciski:
Dwa zaciski lewej kolumny (oznaczenie L)
Dwa zaciski prawej kolumny (oznaczenie R)
Dla uzyskania poprawnej jakoœci dŸwiêku pod³¹cz:
Czerwony przewód do zacisków (+)
Czarny przewód do zacisków (-)
1
W celu podłączenia przewodu do zacisku należy odchylić zacisk do oporu.
w prawo dla zacisku urządzenia.
2
3
Włóż przewód do zacisku aż do koszulki izolacyjnej.
4
Przestaw zacisk w poprzednie położenie.
w lewo dla zacisku urządzenia, aż do zatrzaśnięcia w tym
położeniu.
do góry na zacisku kolumny.
Rezultat: przewód jest podłączony i ściśle umocowany.
Podane powyżej czynności powtórz dla każdego przewodu.
L
R
Pod³¹czenie zasilania elektrycznego
Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.
1
Podłącz przewód zasilania do odpowiedniego gniazda (oznaczonego
AC Cord na tylnym panelu obudowy urządzenia).
2
Wciśnij przycisk On/Standby aby włączyć urządzenie.
7
Pod³¹czenie anteny AM (MW) / LW
PL
Antena AM (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ:
ustawiona na stabilnej powierzchni lub
umocowana na œcianie (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)
Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.
Aby unikn¹æ zak³óceñ nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹
w pobli¿u przewodu antenowego. Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej
5 cm miêdzy tymi przewodami.
Pod³¹czanie anteny FM
Jak pod³¹czyæ antenê typu koncentrycznego.
Pod³¹cz antenê 75Ω do gniazda antenowego.
W³ó¿ dostarczon¹ wtyczkê antenow¹ do gniazda koncentrycznego 75Ω oznaczonego FM z ty³u urz¹dzenia.
Postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ na stronie 13. Dostrój odbiornik radiowy do stacji i ustal najlepsze po³o¿enie anteny.
W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u urz¹dzenia u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75Ω ( nie dostarczony).
Antena FM (dostarczona)
Przewód koncentryczny 75Ω (nie dostarczony)
8
W³o¿enie baterii do pilota zdalnego
sterowania
Ustawienia zegara
PL
W³ó¿ baterie do pilota gdy:
zakupisz sprzêt,
pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie.
Zawsze wymieniaj baterie na nowe; nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.
1
Umieść palec na miejscu oznaczonym
na pokrywie przedziału
baterii (z tyłu pilota zdalnego sterowania) i naciśnij w kierunku
wskazanym strzałką.
2
Włóż dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowując
biegunowość:
+ na baterii do + w obudowie pilota
- na baterii do - w obudowie pilota
Umieść pokrywę przedziału baterii przesuwając ją z powrotem aż do
kliknięcia.
3
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w nastêpuj¹cych przypadkach:
Po zakupie urz¹dzenia
Po przerwie w zasilaniu
Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci
Nie zapomnij o przestawieniu zegara po zmianie czasu
zimowego na letni i odwrotnie.
Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund. Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia
procedury od pocz¹tku.
1
2
Wciśnij On/Standby.
3
Wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie godzin.
4
W celu...
Dwukrotnie wciśnij Timer/Clock.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie CLOCK.
Obróć pokrętło Multi Jog...
Przestawienia godziny w przód . . . .W prawo
Przestawienia godziny w tył . . . . . .W lewo
5
Po ustawieniu czasu wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut
6
W celu...
Obróć pokrętło Multi Jog...
Przestawienia minut w przód . . . . .W prawo
Przestawienia minut w tył . . . . . . . .W lewo
7
Demonstracja funkcji urz¹dzenia
Mo¿na ogl¹daæ ró¿ne dostêpne funkcje mini-zestawu.
1
Wciśnij przycisk Demo.
Rezultat: Różne funkcje urządzenia pojawią się na wyświetlaczu
w postaci listy.
Po ustawieniu czasu wciśnij Enter.
Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który będzie pracował także
w trybie czuwania „Standby”
Odczyt zegara mo¿e byæ uzyskany równie¿ w czasie dzia³ania
innej funkcji, poprzez jednokrotne wciœniêcie przycisku
Timer/Clock.
Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania
ustawieñ dokonywanych w krokach 3, 5, 7 u¿yj przycisku
Program/Set na pilocie zdalnego sterowania.
Zamiast pokrêt³a Multi Jog mo¿na te¿ u¿yæ przycisków
/
na pilocie w czasie ustawieñ kroków 4,6.
Wszystkie funkcje s¹ szczegó³owo opisane w niniejszej instrukcji.
Aby zobaczyæ jak ich u¿ywaæ, zajrzyj do odpowiednich rozdzia³ów.
2
Aby zakończyć demonstrację, ponownie wciśnij przycisk Demo.
4,6
4,6
1
3,5,7
4,6
2
9
Wk³adanie i zmiana
p³yt kompaktowych
Odtwarzanie p³yt CD
PL
Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy12-cm lub 8-cm bez
u¿ycia adaptera.
Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni. Nigdy nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.
Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych;
dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 23 „Środki ostro−
żności przy używaniu płyt kompaktowych”.
1
Włącz zestaw wciskając On/Standby.
2
Wciśnij przycisk Open/Close (
Rezultat: Kieszeń otworzy się.
3
Włóż jedną lub dwie płyty we wcięcia karuzeli etykietą CD do góry.
Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ po³o¿enie p³yt.
4
Jeżeli chcesz włożyć trzecią płytę wciśnij przycisk Disc Change na
przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).
Rezultat: karuzela obraca się o 120˚.
5
Zamknij kieszeń CD naciskając przycisk Open/Close ( ) .
W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty nale¿y:
) na przednim panelu.
Aby odtwarzać...
Wciśnij...
Disc 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD (
) lub DISC 1
Disc 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISC 2
Disc 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DISC 3
Rezultat: Automatyczne zamknięcie kieszeni i rozpoczęcie odtwarza−
nia płyty.
6
Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio
CD, CD Tekst, CD-R, i CD-RW.
Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty kompaktowej do odtwarzacza
mo¿na rozpocz¹æ odtwarzanie.
Czêste odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie
serca, oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.
1
2
3
4
Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku On/Standby.
Wybierz funkcje odtwarzacza CD przyciskając CD (
).
Włóż jedną lub więcej płyt CD do kieszeni odtwarzacza.
Naciśnij CD (
) na panelu lub
na pilocie zdalnego sterowania.
Je¿eli w³o¿y³eœ wiêcej ni¿ jedn¹ p³ytê, bêd¹ one odtwarzane
po kolei.
5
Ustaw żądaną głośność:
Obracając pokrętłem Volume na przednim panelu
lub
Używając przycisków VOL. + i − na pilocie zdalnego sterowania
6
Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie, wciśnij (
Ponownie wciśnij CD (
7
Wciśnij przycisk
).
) aby kontynuować odtwarzanie.
po zakończeniu odtwarzania.
Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do
kieszeni odtwarzacza inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania.
Aby to zrobiæ, naciœnij przycisk Disc Change i w³ó¿ now¹ p³ytê
do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie
mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania.
Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem „NO DISC”.
Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech
p³yt, je¿eli nie zostanie wybrana funkcja powtarzania odtwarzania
CD REPEAT.
W celu zmiany lub wyjęcia płyty należy powtórzyć czynności od kroku
2 do 5.
Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony
przed zakurzeniem.
Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty w trakcie pracy innych
funkcji urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone
zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku.
5
2,4,6
1
1
5
4
5
10
7
2,5
Podczas odtwarzania CD−R lub CD−RW
Nagrane przez użytkownika płyty CD−R (do nagrywania) i CD−
RW (do wielokrotnego nagrywania) mogą być odtwarzane wy−
łącznie wtedy, gdy zostaną „zamknięte” („finalized”)
Można odtwarzać własne płyty CD−R lub CD−RW nagrane
w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mogą być odtwarzane
w zależności ich charakterystyk i od warunków nagrywania.)
Przed odtwarzaniem płyt CD−R lub CD−RW, dokładnie przeczytaj
ich instrukcje użytkownika.
Niniejsze urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt CD−R
lub CD−RW z powodu samej charakterystyki płyt, uszkodzeń lub
plam lub w wypadku zabrudzenia soczewki czytnika odtwarzacza.
Płyty CD−RW mogą wymagać dłuższego czasu do odczytania.
(jest tak z powodu niższej zdolności odbijania promienia lasera
przez powierzchnię płyty CD−RW niż w normalnych płytach CD.)
Wyszukiwanie konkretnego fragmentu
utworu na p³ycie CD
Wybór p³yty w odtwarzaczu CD
PL
Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc Skip.
Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na
przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip
na pilocie zdalnego sterowania do chwili, gdy pojawi siê wskazanie
odpowiedniej p³yty.
Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.
Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko wybran¹ p³ytê, naciœnij Repeat na przednim panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia 1 CD.
Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ
utwór w celu znalezienia ¿¹danego fragmentu.
Zaleca siê wyciszenie mini-zestawu przed u¿yciem tej funkcji.
Aby przeszukiwać utwory...
Wciśnij i przytrzymaj...
Do przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Do przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przez ponad jedną sekundę
przez ponad jedną sekundę
w tym celu można także użyć przycisków
Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji
radiowych lub nagrañ z kasety magnetofonowej, system automatycznie prze³¹czy siê na tryb odtwarzacza CD.
Je¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie
odtworzona zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.
lub
na przednim panelu.
CD
VOL.
CD
Tuning
Mode
CD
VOL.
Funkcja odtwarzania
w przypadkowej kolejnoœci Shuffle
Wybór utworu
Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem
w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane
w kolejnoœci przypadkowej.
Wybór utworu mo¿e byæ dokonany zarówno podczas odtwarzania
p³yty lub po zatrzymaniu odtwarzacza.
Aby rozpocząć odtwarzania od początku...
Obróć pokrętło Multi Jog...
1
Wciśnij przycisk Shuffle.
Rezultat: Pojawi się wskazanie Shuffle i wszystkie utwory będą od−
twarzane w przypadkowej kolejności. Wyświetlany będzie
też numer i czas odtwarzania utworu.
2
Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejności można:
Przejść do następnego utworu (w kolejności przypadkowej)
wciskając
/
lub obracając pokrętło Multi Jog w prawo
Szybko przejść do określonego fragmentu odtwarzanego utworu
przyciskając
/
lub obracając pokrętło Multi Jog w lewo
3
Jeżeli zakończyłeś używać funkcję odtwarzania w kolejności przy−
padkowej, wciśnij przycisk
lub ponownie wciśnij przycisk Shuffle.
Następnego utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . .O jeden skok w prawo
Bieżącego utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O jeden skok w lewo
Poprzedniego utworu . . . . . . . . . . . . . . . .O dwa skoki w lewo
Utworu według wyboru . . . . . . . . . . . . . . .Odpowiednią ilość skoków
w prawo lub lewo
W tym celu można również wykorzystać przyciski
i
na
przednim panelu lub przyciski
i
na pilocie zdalnego
Podczas działania funkcji Shuffle nie są dostępne funkcje powtarzania
odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Synchro).
2
3
2
sterowania.
1,3
11
Powtarzanie jednego lub wszystkich
utworów na p³ycie
PL
Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:
Wybranego utworu.
Wszystkich utworów na wybranej p³ycie.
Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli.
7
W celu zaprogramowania następnych utworów należy powtarzać
czynności od punktu 4 do 6.
8
Wciśnij przycisk CD (
utworów.
1
9
Aby...
2
Aby powtarzać...
Wciśnij CD Repeat na pilocie zdal−
nego sterowania raz lub więcej razy
aż...
naciśnij przycisk
10
.
Obróć Multi Jog...
ponownie odtworzyć utwór . . . . . . . . . . jeden skok w lewo
odtworzyć poprzedni utwór . . . . . . . . . .dwa skoki w lewo
odtworzyć następny utwór . . . . . . . . . .jeden skok w prawo
pominąć jeden lub więcej utworów . . .odpowiednią ilość skoków
w prawo lub w lewo
Aktualnie odtwarzany utwór . .wyświetli się wskazanie REPEAT 1
Wskazaną płytę . . . . . . . . . . .wyświetli się wskazanie REPEAT 1 CD
Wszystkie włożone płyty . . . . .wyświetli się wskazanie REPEAT ALL CD
Jeżeli chcesz przerwać działanie funkcji Repeat, wciskaj przycisk
Repeat tak długo aż znikną z wyświetlacza napisy ALL CD, 1 CD lub
) aby odtwarzać zaprogramowaną listę
W celu skasowania ustawienia wciśnij
.
jeden raz, jeśli odtwarzacz jest zatrzymany
Rezultat: Zniknie z wyświetlacza wskazanie PRGM.
Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.
Po wybraniu numeru nieistniej¹cego lub nie zaprogramowanego
odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie nastêpnego
zaprogramowanego utworu.
Do wyboru utworów w punkcie 5,9 mo¿na tak¿e u¿yæ przycisków
/
.
8
5,9
5,9
Programowanie kolejnoœci odtwarzania
1,10
5,9
3,6
U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:
Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie
Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie
Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów
Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz.
Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania (Repeat)
1
2
3
Jeśli wybrano funkcję CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciśnięcie
4
.
Włóż płyty CD.
Wciśnij Program.
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
(01=Numer programu, Dl=Numer płyty, −−=Numer utworu na płycie)
4
Jeżeli to konieczne, wybierz płytę zawierającą żądany utwór, wci−
skając przycisk DISC (1, 2, 3).
5
Wybierz żądany utwór obracając Multi Jog:
w lewo w celu przeszukiwania utworów do tyłu
w prawo w celu przeszukiwania utworów do przodu
6
Aby zatwierdzić wybór, wciśnij Program.
Rezultat: Wybór zatwierdzony; wyświetli się wskazanie
12
Sprawdzenie lub zmiana
zaprogramowanych utworów
Strojenie i programowanie stacji
radiowych
PL
Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e
byæ wykonane w dowolnym momencie.
1
2
Wciśnij przycisk
W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:
15 stacji FM
8 stacji MW
7 stacji LW
aby zatrzymać rozpoczęte odtwarzanie utworów.
Wciśnij Program.
Rezultat: Pojawi się następujące wskazanie:
(CH = sprawdzenie, 01= Numer zaprogramowany, −− = Numer utworu na płycie)
Jeśli zaprogramowano 24 utwory, po wciśnięciu Program
zamiast PR wyświetlane jest wskazanie CH.
3
Ponownie wciśnij Program.
Rezultat: Pojawi się wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu
wraz ze wskazaniem CH (change=zmiana).
4
Powtarzalnie wciskaj przycisk Program aż do wyświetlenia wskaza−
nia żądanego utworu.
5
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany płyty, wciśnij odpowiedni przycisk
Disc (1, 2, 3).
6
7
8
Wybierz inny utwór za pomocą przycisków
/
1
2
3
Wciśnij On/Standby.
4
Aby zestroiæ
stacjê...
Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając TUNER (Band) na
przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: Wyświetlenie wskazania zakresu radiowego:
FM
UKF
AM(MW)
Fale średnie
LW
Fale długie
Wciœnij Tuning Mode na pilocie
Ręcznie . . . . . .Raz lub więcej razy do uzyskania wskazania MANUAL
Automatycznie .Raz lub więcej razy do uzyskania wskazania PRESET
.
5
Wciśnij Program aby zatwierdzić wybór.
Wybierz funkcję tunera wciskając przycisk TUNER.
Wciśnij CD ( ) aby rozpocząć odtwarzanie wybranej listy.
Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.
Wybierz stację, która ma być wprowadzona do pamięci:
Obracając Multi Jog w prawo lub w lewo aby zwiększyć lub
zmniejszyć częstotliwość.
lub
Wciskając Tuning
lub
na pilocie
Wciœniêcie i przytrzymanie klawisza Tuning Up lub Down
umo¿liwia szybsze przeszukiwanie zakresu czêstotliwoœci.
Podczas automatycznego wyszukiwania mo¿e wyst¹piæ zatrzymanie
na czêstotliwoœci, która niedok³adnie odpowiada stacji radiowej.
W takim przypadku nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego.
8
1
6
6
2,3,4,7
6
6
Ustawienie głośności odbywa się poprzez:
Obrót pokrętła Volume na przednim panelu
lub
Wciśnięcie klawiszy VOL. + lub − na pilocie
7
Wybierz opcję Mono/Stereo przez wciśnięcie Mono/ST na pilocie
zdalnego sterowania.
5
6
2,3
1
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AI Off Mono/ST.
2,3,4,7
Deck 1/2
5
5
AUX
5
Tuner
Sleep
Band
TAPE
1
8
CD
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Sleep
7
Tuner
Band
TAPE
VOL.
CD
6
CD
Tuning
Mode
6
CD
VOL.
VOL.
CD
5
4
Tuning
Mode
VOL.
CD
5
13
Strojenie i programowanie stacji
radiowych (ci¹g dalszy)
Wybranie zaprogramowanej stacji
radiowej
PL
8
Jeżeli nie chcesz zapamiętać znalezionej stacji radiowej, powróć do
kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.
W przeciwnym przypadku:
a Wciśnij Program.
Rezultat: przez kilka sekund wyświetli wskazanie PRGM.
b Wciśnij Tuning Up lub Down lub obróć pokrętło Multi Jog aby
przyporządkować stacji numer od 1 do 15.
c Wciśnij Program aby wprowadzić stację radiową do pamięci.
Rezultat: Po zapamiętaniu stacji znika napis PRGM.
9
Programowanie następnych stacji odbywa się przez powtórzenie
kroków od 3 do 8.
Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie numeru
istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.
Mo¿na s³uchaæ zaprogramowanej stacji radiowej w sposób nastêpuj¹cy:
1
2
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
3
Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając Tuner (Band) na
przednim panelu lub Tuner (Band) na pilocie zdalnego sterowania.
4
Wciśnij na przednim panelu przycisk
lub
lub wciskaj Tuning Mode
na pilocie zdalnego sterowania do wyświetlenia się wskazania „PRESET”
5
Obracając Multi Jog na przednim panelu ustaw częstotliwość wybranej
stacji radiowej lub przyciskami
lub
wybierz żądaną stację.
lub
Wybierz żądaną stację radiową wybierając numer programu przyciskami
Tuning
lub
na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: Żądana stacja jest odbierana.
Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk Tuner na pilocie zdal−
nego sterowania.
8
8
p
TAPE
8
1On/Standby
CD
Timer
On/Off
Mute
8
5
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
2,3
5
VOL.
4VOL.
CD
CD
Tuning
Tuning
Mode
Mode
CD
CD
VOL.
VOL.
Sleep
Band
TAPE
W trybie Tunera
W trybie rêcznego strojenia mo¿na u¿yæ pokrêt³a Multi Jog lub
przycisków
lub
aby manualnie zestroić stację radiową.
W manualnym trybie strojenia mo¿na wcisn¹æ i przytrzymaæ
przyciski
lub
na przednim panelu lub wciœnij i przytrzymaj przycisk Tuning
lub
na pilocie zdalnego sterowania aby automatycznie wyszukaæ stacjê radiow¹.
Aby zatrzymaæ wyszukiwanie stacji w automatycznym trybie
wyszukiwania, wciœnij przycisk
lub
lub
na przednim
panelu lub obróæ Multi Jog.
Mo¿na u¿yæ Multi Jog do wyszukania zapamiêtanych stacji w trybie strojenia Preset.
Ustawienie optymalnego odbioru
radiowego
Można zoptymalizować jakość odbioru radiowego poprzez:
Obrócenie anteny FM lub AM/MW
Zmianę położenia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na stałe
W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM wciśnij Mono/ST
na pilocie zdalnego sterowania przełączając na odbiór mono. Nastąpi
poprawa jakości dźwięku.
On/Standby
Mute
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
Sleep
Band
TAPE
CD
VOL.
14
Timer
On/Off
Funkcja RDS
RDS Display - wyœwietlanie informacji
PL
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data System), która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomoœci, godzina i 30 typów programów (np.
News – wiadomoœci, Rock – muzyka rockowa, Classic – muzyka klasyczna
itp.), które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.
1
2
Włącz urządzenie przyciskiem On/Standby.
3
Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać żądany tryb RDS.
Za każdym wciśnięciem tego przycisku tryb RDS zmienia się
według poniższego schematu:
Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.
Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 13.
Zakres FM i częstotliwość jest pokazana na wyświetlaczu.
Jeżeli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu
automatycznie pojawi się wskazanie „RDS”.
PS NAME
RT
CT
Tryb „PS NAME”
Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.
Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME
Napis „PS NAME” pojawi siê na wyœwietlaczu.
Je¿eli otrzymywana jest informacja PS, na wyœwietlaczu pojawi siê
nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)
Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi
się częstotliwość odbieranej stacji FM.
Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.
Bieżąca częstotliwość FM
Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM
Opis funkcji RDS
1. PTY (Program Type) – przesy³a typ aktualnie nadawanego programu
2. PS NAME (Program Service Name) – przesy³a nazwê stacji nadawczej sk³adaj¹c¹ siê z max. 8 znaków
3. RT (Radio Text) – przesy³a tekst nadawany przez stacjê
sk³adaj¹cy siê z max. 64 znaków
4. CT (Clock Time) – przesy³a sygna³ dok³adnego czasu z czêstotliwoœci FM.
Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego
powodu nie zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.
Tryb „RT”
Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê
radiow¹.
Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE
Napis „RT” pojawi siê na wyœwietlaczu.
Jeżeli otrzymywana jest informacja RT, pojawi się ona na
wyświetlaczu.
Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyświetlaczu pojawi
się „NO RT”.
5. TP (Traffic Program) – wskazuje, ¿e dana stacja prowadzi serwisy
informacyjne dla kierowców
6. TA (Traffic Announcement) – jeœli wskaŸnik miga, oznacza to, ¿e
w³aœnie s¹ nadawane informacje dla kierowców
7. EON (Enhanced Other Networks Information) – oferuje informacje RDS w innych sieciach nadawczych
1
Informacja CT (Clock Time)
Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS
Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ CT MODE
Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.
Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu
pojawi siê wskazanie „NO CT”.
3
15
Wskazania PTY (typy programów)
i funkcja PTY-SEARCH
PL
Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który
pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹
stacjê radiow¹ FM.
Poniższe 30 trybów PTY jest wyświetlanych po wciśnięciu przycisku PTY.
1
Włącz zakres fal radiowych FM.
Sposób włączania i wyszukiwania zakresu fal radiowych przed−
stawiono na str 13.
Jeżeli dana stacja prowadzi serwis RDS, podświetli się wskaźnik
„RDS”.
2
Wciśnij przycisk PTY
Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc) pojawia się na wyświetlaczu.
Wciśnij przycisk Tuning Mode Down lub Up aby wybrać żądany
tryb PTY.
Typ programu
Wskazanie
NEWS
• Wiadomości włączając komunikaty, opinie i raporty
AFFAIRS
• Sprawy dotyczące bieżących wydarzeń, dokumentów, dyskusji
czy analiz
INFO
• Informacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.
SPORT
• Informacje sportowe
EDUCATE
• Edukacja
DRAMA
• Słuchowiska radiowe itp.
CULTURE
• Informacje kulturalne, religia, społeczne, naukowe itp.
SCIENCE
• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze
VARIED
• Programy rozrywkowe – konkursy, quizy, gry, wywiady, programy
satyryczne itp.
POP M
• Muzyka pop
ROCK M
• Muzyka rockowa
M.O.R.M
• Muzyka łagodna: utwory muzyczne, śpiew
LIGHT M
• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna
CLASSICS
• Ciężka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa
OTHER M
• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop
WEATHER
• Pogoda
FINANCE
• Finanse
CHILDREN
• Programy dla dzieci
SOCIAL
• Programy społeczne
RELIGION
• Religia
PHONE IN
• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie
TRAVEL
• Podróże
LEISURE
• Programy na temat spędzania czasu wolnego
JAZZ
• Muzyka jazzowa
COUNTRY
• Muzyka country
NATION M
• Muzyka narodowa
OLDIES
• Oldies − stare przeboje
FOLK M
• Muzyka ludowa, folk
DOCUMENT
• Programy dokumentalne
TEST
• Test alarmu
16
Funkcja PTY SEARCH - wyszukiwanie typu programu
Jeżeli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie „NO PTY”.
Jeżeli wybrano tryb PTY (na wyświetlaczu pojawia się PTY MODE),
wciśnij ponownie przycisk PTY aby włączyć tryb przeszukiwania
stacji PTY−SEARCH MODE.
Jeżeli sygnał PTY znaleziony podczas automatycznego wyszuki−
wania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne
przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakończone.
Jeżeli sygnał PTY zgodny żądanym trybem PTY MODE nie zo−
stanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urządzenie wraca do
częstotliwości z początku wyszukiwania PTY SEARCH i automa−
tyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.
2
2
2
Nagrywanie synchroniczne z p³yty
CD (Funkcja CD Synchro)
Odtwarzanie kaset
PL
Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz,
wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale „Środki ostrożności
przy używaniu kaset magnetofonowych” na stronie 23.
1
2
3
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
4
5
Włóż nagraną kasetę taśmą skierowaną w dół.
Wybierz funkcję TAPE przyciskiem TAPE.
Otwórz kieszeń kasety Deck 1 lub Deck 2 naciskając na pokrywę w
miejscu oznaczonym PUSH EJECT ( ).
Zamknij kieszeń kasety.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie 1 lub 2 przed wskazaniem licznika
taśmy.
W przypadku włożenia dwóch kaset wyświetli się numer
kieszeni kasety włożonej jako drugiej.
Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹
na dwa sposoby:
Nagrywanie synchroniczne
Nagrywanie bezpoœrednie
Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania
z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.
1
2
3
4
5
6
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
7
W celu zatrzymania...
Po włożeniu dwóch kaset wciśnij Deck 1/2 na przednim panelu lub
bezpośrednio DECK 1/2 na pilocie, aby wybrać kasetę do odtwarzania.
6
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.
Włóż płytę CD do odtwarzacza.
Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.
Wybierz utwór na płycie CD i wciśnij CD Synchro lub wciśnij
CD Synchro bezpośrednio na pilocie zdalnego sterowania, w celu
rozpoczęcia nagrywania od początku płyty.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie „REC” i „CD SYNC” i rozpocznie się nagrywanie.
Wciśnij...
Nagrywania i odtwarzania płyty CD... . . . . . . . . . . . . .
Rezultat: W zależności od wybranej kasety wyświetli się wskazanie
TAPE 1 lub TAPE 2.
3
1
TYLKO MAX−L45
Aby odtworzyć...
Wciśnij...
Stronę A . . . . . . . . . .TAPE (
)raz . . . . .DECK 1 i DECK 2
Stronę B . . . . . . . . . .TAPE (
)dwa razy .tylko DECK 2
Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie kasety.
TYLKO MAX−L42
Aby odtworzyć... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wciśnij...
Stronę A, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TAPE ( )
Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie kasety.
7
Po zatrzymaniu kasety wybierz jedną z następujących funkcji, według
potrzeby:
8
7
6
Nagrywanie z p³yty CD
Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie ka¿dego utworu na p³ycie kompaktowej.
Aby...
Wciśnij...
Przewinąć taśmę do tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie mo¿e byæ dokonywane tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni Deck 2.
Przewinąć taśmę do przodu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nie ma potrzeby ustawiania g³oœnoœci; poziom nagrywania jest ustawiany
automatycznie.
2,7
1
8
6
8
1
2
3
4
5
6
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
7
Wciśnij REC/Pause.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie REC.
8
Wciśnij
aby rozpocząć odtwarzanie utworu.
Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.
9
Aby zatrzymać nagrywanie wciśnij
panelu.
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.
Włóż płytę CD do odtwarzacza.
Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.
Wybierz żądany utwór na płycie i wciśnij
na przednim panelu lub
pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć odtwarzacz w tryb pauzy.
na pilocie, lub
na
na przednim
3,6,8
1
9
7
17
Nagrywanie programu radiowego
5
PL
Po zakończeniu nagrywania wciśnij TAPE
przednim panelu.
na pilocie lub
na
Mo¿na nagraæ na kasetê wybrany program radiowy.
Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej
w Deck 2.
Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie.
1
2
3
4
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
5
Wciśnij REC/Pause.
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się czerwone wskazanie REC
i rozpocznie się nagrywanie.
6
Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij
1
5
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcję TUNERA wciskając TUNER.
Wybierz stację radiową z której ma być dokonane nagranie, poprzez
wciśnięcie Tuning
lub
Up na przednim panelu.
4
na pilocie, lub Tuning Down lub
4
na pilocie, lub
na przednim panelu.
Licznik taśmy (MAX−L42)
Podczas odtwarzania kasety wyświetlenie wskazania stanu licznika
taśmy pozwala na zanotowanie wartości licznika na początku
każdego utworu i rozpoczynanie odtwarzania kasety od początku
utworu, którego chcesz słuchać.
3
1
6
4
Wskazanie licznika wyświetla się tylko podczas odtwarzania.
Przed rozpoczęciem nagrywania kasety, dla której chcesz zapisać
wskazania licznika na początku każdego utworu, skasuj stan licznika
wciskając przycisk Counter Reset.
4
5
Kopiowanie kaset (Dubbing)
Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2. Mo¿liwe s¹ dwie
prêdkoœci kopiowania:
Kopiowanie standardowe
Kopiowanie ze zwiêkszon¹ prêdkoœci¹
Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci
nagrywania jest ustawiany automatycznie.
Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2
spowoduje skasowanie nagrania
1
2
3
4
Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w trzy tryby odtwarzania kaset magnetofonowych, które umo¿liwiaj¹ Pañstwu automatyczne odtwarzanie
obu stron kasety.
Wciskaj przycisk REV Mode do pokazania odpowiedniego symbolu na
wyœwietlaczu.
Po wyświetleniu symbolu...
Mini−zestaw będzie odtwarzać...
Jedną strony kasety i zatrzyma się.
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
Jedną stronę kasety, następnie drugą
stronę i zatrzyma się.
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Włóż kopiowaną kasetę do kieszeni Deck 1.
Aby kopiować...
Wciśnij...
Z normalną prędkością . . . . . . . . . . . . .Normal
Ze zwiększoną prędkością . . . . . . . . . . .High
Rezultat: Wyświetlą się odpowiednie wskazania i rozpocznie się
kopiowanie z kasety z Deck 1 na kasetę w Deck 2.
18
Wybór trybu odtwarzania kaset
(tylko Deck2; MAX-L45)
Obydwie strony kasety non stop do
momentu zatrzymania przez użytkownika.
Timer
PL
Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia w okreœlonym czasie.
Przyk³ad: chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.
W przypadku ustawienia identycznego czasu włączenia i wyłączenia
wyświetli się napis ERROR.
Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz skasowaæ ustawienia timera.
Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy ustawiony czas w urz¹dzeniu jest prawid³owy.
Dla ka¿dego kroku masz kilka sekund aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê. Je¿eli
przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.
1
2
3
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
4
Ustawienie czasu włączenia:
5
Wciśnij Timer/Clock aż do wyświetlenia wskazania
1,9
6
2
6
3,4,5,6,7,8
TIMER.
Wciśnij Enter.
Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie ON TIME (zamiast
symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony
czas włączenia; w tym momencie należy ustawić czas włączenia.
4,5,7
a
Ustaw godzinę, używając pokrętła Multi Jog.
b
Wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c
Ustaw minuty, używając pokrętła Multi Jog.
d
Wciśnij Enter.
Result: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie OFF TIME
(zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się
wcześniej ustawiony czas wyłączenia; w tym momencie
należy ustawić czas wyłączenia.
Aby ustawić funkcję timera
Można użyć pokrętła Multi Jog lub przycisków
/
do ustawiania kroków 4, 5, 6, 7.
Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania zamiast Enter podczas ustawiania kroków 3, 4,
5, 6, 7, 8.
Ustawienie czasu wyłączenia
a
Ustaw godzinę, używając pokrętła Multi Jog.
b
Wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c
Ustaw minuty, używając pokrętła Multi Jog.
d Wciśnij Enter.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada
wcześniej ustawionemu poziomowi głośności
6
Ustaw poziom głośności, używając przycisków Tuning Down i Up i
wciśnij Enter.
Rezultat: Wyświetli się wybrane źródło dźwięku.
7
Używając pokrętła Multi Jog wybierz źródło dźwięku odtwarzanego
przy włączeniu timera.
Jeśli wybrano...
Należy również...
TAPE (kaseta) . . . . . . . . . . . .Włożyć nową kasetę przed przełączeniem
urządzenia w tryb czuwania (standby)
TUNER (radio) . . . . . . . . . . .a Wcisnąć Enter.
b Wybrać pasmo FM lub AM używając
pokrętła Multi Jog.
c Wcisnąć Enter.
d Wybrać nastawioną stację obracając
pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo.
CD (płyta kompaktowa) . . . . .a Włożyć przynajmniej jedną płytę kom−
paktową
b Wybrać odpowiednią płytę kompaktową
do odtwarzania.
8
9
Wciśnij Enter dla zatwierdzenia ustawień timera.
Wciśnij On/Standby, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.
Rezultat::
w lewej dolnej części sygnalizuje ustawienie timera.
Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane
o zaprogramowanych godzinach.
19
Wy³¹czenie timera
PL
Wybór ustawieñ Equalizera
Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.
Urz¹dzenie wyposa¿ono w equalizer, którego zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹ na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi
i niskimi czêstotliwoœciami, odpowiednimi do typu s³uchanej muzyki.
Wy³¹czenie timera mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie (po
w³¹czeniu urz¹dzenia lub w trybie czuwania)
Wciskaj przycisk EQ na przednim panelu lub na pilocie do wybrania
żądanej opcji.
W celu...
Aby uzyskać...
Wciśnij Timer On/Off...
Wyłączenia timera . . . . . . . . . . . . . . . . .Raz.
Rezultat: znika symbol zegara
Ponownego uruchomienia timera . . . . . .Dwa razy
Rezultat: pojawia się symbol
zegara
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
Sleep
Wybierz...
Balans odpowiedni dla odtwarzania standardowego . . . . . . . . . . . .PASS
Balans dopasowany do muzyki pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POP
Balans dopasowany do muzyki rockowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ROCK
Balans dopasowany do muzyki klasycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLASSIC
Band
Tape
CD
Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)
Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.
Przyk³ad: Podczas rozmowy telefonicznej.
1
2
Wciśnij przycisk Mute.
Aby włączyć dźwięk (na tym samym poziomie głośności), ponownie
wciśnij przycisk Mute lub przyciski Volume.
Funkcja Power Sound
Niniejszy system mini-kompaktowy jest wyposa¿ony w funkcjê
wzmocnienia dŸwiêku Power Sound.
Funkcja Power Sound podwaja tony niskie i wysokie tak, aby daæ
bardziej rzeczywiste brzmienie.
Aby wybrać Power Sound.
Wciśnij przycisk Power Sound na przednim panelu. Na kilka se−
kund wyświetli się wskazanie „P.SOUND”.
Wciśnij ponownie przycisk Power Sound aby wyłączyć tę funkcję.
Na kilka sekund wyświetli się wskazanie „OFF”.
On/Standby
Mute
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
Sleep
Band
Tape
CD
20
Timer
On/Off
Ustawienie automatycznego
wy³¹czenia urz¹dzenia
Super Bass Sound
PL
Przy odtwarzaniu p³yty CD lub kasety mo¿na ustawiæ automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia.
Przyk³ad: Zasypianie z muzyk¹.
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w funkcjê wzmocnienia niskich tonów,
zwan¹ S.BASS (Super Bass Sound). Umo¿liwia to uzyskanie g³êbszych
i bardziej naturalnych niskich tonów.
1
Wciśnij AI Off/Sleep.
Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie oraz wyświetlą się następujące
wskazania:
90 MIN
1
Wciśnij przycisk S Bass na przednim panelu.
Rezultat: Wyświetla się wskazanie S.BASS i przez kilka sekund
wyświetla się wskazanie „S.BASS ON”.
2
Wciśnij raz lub kilka razy wciśnij ponownie AI Off/Sleep, zmieniając
ustawienie czasu wyłączenia się według podanego poniżej schematu:
2
Aby skasować funkcję, ponownie wciśnij przycisk S.Bass.
W dowolnej chwili mo¿na
Sprawdzić czasu pozostały do wyłączenia, poprzez
wciśnięcie AI Off/Sleep.
Zmienić ustawienie czasu, powtarzając czynności z punktu
1 i 2.
3
Wciśnij ponownie raz lub kilka razy AI Off/Sleep, do wyświetlenia
wskazania AI SLEEP.
Rezultat: Po zakończeniu odtwarzania płyty lub kasety nastąpi
automatyczne wyłączenie urządzenia.
4
W celu skasowania funkcji SLEEP lub AI OFF kilkakrotnie wciśnij AI
Off/Sleep do wyświetlenia wskazania OFF.
On/Standby
Timer
On/Off
Mute
EQ
Disc Skip
Program
/Set
AUX
Deck 1/2
AI Off
Mono/ST.
Tuner
Sleep
Tape
Band
Pod³¹czenie s³uchawek
Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie
przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we
wtyczkê Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.
Podłącz słuchawki do gniazda Phones na przednim panelu.
Rezultat: Wyciszenie kolumn głośnikowych.
G³oœne odtwarzanie dŸwiêku w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e
byæ szkodliwe dla s³uchu.
21
Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia
Instrukcje bezpieczeñstwa
PL
Pod³¹czenie Ÿród³a zewnêtrznego sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety systemu
do s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.
PRZYKŁADY:
Telewizor
Odtwarzacz p³yt wizyjnych
Odtwarzacz kasetowy DAT lub DCC
Magnetowid Hi-Fi stereo
Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno
siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.
Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie Audio. Do tego celu potrzebny bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.
1
Przełącz system w tryb czuwania i odłącz zasilanie sieciowe od sys−
temu i zewnętrznego źródła sygnału.
2
Podłącz kabel audio do tylnego panelu urządzenia.
3
4
Podłącz zasilanie sieciowe i wciśnij On/Standby aby włączyć system.
5
6
Włącz źródło zewnętrzne.
Podłącz...
Czerwony Jack
Biały Jack
Do złącza oznaczonego...
R (prawy)
L (lewy)
Warunki pracy w pomieszczeniu:
Temperatura otoczenia 5˚C−35˚C
wilgotność
10−75%
Unikaj miejsc bezpośrednio nasło−
necznionych, oraz miejsc w pobliżu
źródeł ciepła, ponieważ przegrzanie
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
Nie ustawiaj na urządzeniu roślin
lub naczyń. Wilgoć przenikająca do
wnętrza może spowodować zagro−
żenie elektryczne oraz uszkodzenie
sprzętu. W takim przypadku należy
natychmiast odłączyć urządzenie
od sieci.
W czasie burzy wyjmuj wtyczkę
z gniazda sieciowego. Chwilowy
wzrost napięcia sieciowego spo−
wodowany wyładowaniami elek−
trycznymi może uszkodzić
urządzenie.
Nie zamieniaj położenia kanałów, by uzyskać najlepszą jakość dźwięku.
Wybierz źródło zewnętrzne AUX, wciskając AUX na przednim panelu.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie AUX.
Wyreguluj głośność i balans według potrzeby:
Głośność
Equalizer
Przykład: Można oglądać film i korzystać z dźwięku stereo jeżeli
ścieżka dźwiękowa jest nagrana w stereo (tak jak w czasie
seansu kinowego).
VOLUME
UP
DOWN
Gniazdo wyjœciowe
CD Digital Out Jack
Wyjmij baterie z pilota, jeśli urządze−
nie nie będzie używane przez dłuższy
czas. Wyciekający elektrolit może
spowodować poważne uszkodzenie
pilota zdalnego sterowania.
Unikaj głośnego odtwarzania na
słuchawkach. Długotrwałe słuchanie
głośnej muzyki przez słuchawki
może spowodować uszkodzenie
słuchu.
Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na
kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla
sieciowego może prowadzić do
uszkodzenia sprzętu, wybuchu
pożaru lub porażenia elektrycznego.
Nie zdejmuj ścianek obudowy urzą−
dzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują
się elementy pod napięciem, które
grożą porażeniem elektrycznym.
Za pomoc¹ tego gniazda mo¿na wyprowadziæ sygna³ dŸwiêku cyfrowego CD Digital. Do pod³¹czenia sprzêtu cyfrowego audio (odtwarzacz
DAT, nagrywarka MD itp.) nale¿y u¿yæ kabla optycznego.
Usuñ zaœlepkê (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT i pod³¹czyæ w to miejsce koñcówkê kabla optycznego.
Je¿eli gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest u¿ywane
Ponownie załóż na nie zaślepkę ochronną.
(1)
22
Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset
magnetofonowych
Czyszczenie urz¹dzenia
PL
Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania
urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:
Zewnêtrzn¹ obudowê
Odtwarzacz p³yt CD
Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)
SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie rozluŸniona.
Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki na
dolnej krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie, zaklej
otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.
Jesli zakoñczy³eœ odtwarzanie kasety, zawsze w³ó¿ j¹ z powrotem do
opakowania.
Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety
w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej
temperatury.
Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.
Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia
Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania
Obudowa zewnętrzna
Regularnie czyść zewnętrzną obudowę miękką szmatką zwilżoną w deli−
katnym detergencie. Nie stosuj proszków ściernych, a także płynnych lub
aerozolowych środków czyszczących. Nie dopuszczaj do przedostawania
się cieczy do wnętrza urządzenia.
Odtwarzacz CD.
Przed odtworzeniem płyty CD oczyść ją specjalnym środkiem do płyt
kompaktowych. Nie stosuj środków do czyszczenia długogrających płyt
winylowych. Starannie wytrzyj płytę w kierunku od środka na zewnątrz.
Przed przekazaniem urz¹dzenia do
naprawy
1
2
Regularnie czyść odtwarzacz, stosując specjalną płytę czyszczącą
(może być zakupiona w najbliższym sklepie RTV).
Odtwarzacz kasetowy
Wciśnij PUSH/EJECT (
1
2
Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu.
W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępuj
według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć
przekazywania sprawnego sprzętu do punktu napraw.
Problem
) aby otworzyć kieszeń magnetofonu.
Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do czysz−
czenia kaset oczyść:
głowicę, (1)
rolki (2)
wałki napędowe (3)
W przypadku d³u¿szego okresu nie u¿ywania wyjmij baterie
z pilota, aby unikn¹æ korozji.
Pomimo zabezpieczeñ, urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w miejscach mocno zapylonych; nale¿y natomiast unikaæ nadmiernych
wstrz¹sów i oddzia³ywania ciep³a (w pobli¿u urz¹dzeñ grzewczych lub w miejscach bezpoœrednio nas³onecznionych, itd.)
Jeœli urz¹dzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemn¹ woñ,
natychmiast od³¹cz go od sieci i przeka¿ do punktu napraw.
System nie działa
O
G
Ó
L
N
E
Brak dźwięku
Nie działa Timer
System nie działa pomimo wykona−
nia działań wymienionych powyżej
C
Odtwarzacz nie odtwarza płyt CD
D
2
Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt
kompaktowych
Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt
za krawêdzie pozwoli unikn¹æ pozostawiania t³ustych odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.
Po zakończeniu odtwarzania płytę należy umieścić w opakowaniu. Nie
naklejaj papierów lub taśm na płytę i nie pisz na etykiecie.
Do czyszczenia stosuj specjalną ściereczkę.
Przechowuj płyty w miejscu czystym, nienasłonecznionym, z dala od
wysokich temperatur.
Stosuj kasety ze znakiem firmowym
COMPACT
• Niedokładnie podłączony sznur sieciowy do
gniazda lub do urządzenia
• Niewłaściwie włożone baterie do pilota, lub
wyczerpane baterie
• Nie włączono zasilania (POWER)
• Maksymalne wyciszenie głośności.
• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,
CD, TAPE, AUX)
• Włączono słuchawki
• Odłączyły się przewody połączeniowe głośników
• Wciśnięto klawisz wyciszenia MUTE.
• Zatrzymano poprzez wciśnięcie klawisza
TIMER ON/OFF
• Wciśnij przycisk S.Bass i przytrzymaj przez
5 sekund w trybie czuwania. Urządzenie
powróci do ustawień fabrycznych (RESET)
3
1
Wyjaśnienie/Rozwiązanie
M
A
G
N
E
T
O
F
O
N
R
A
D
I
O
Magnetofon nie odtwarza kaset
Zła jakość dźwięku
Nieprawidłowe kasowanie taśmy.
Zniekształcenia dźwięku.
Zły odbiór lub brak odbioru
radiowego
• Nie wybrano funkcji CD
• Odwrotnie włożono płytę lub płyta jest
zanieczyszczona bądź zadrapana
• Czytnik laserowy został zabrudzony lub zakurzony.
• Urządzenie ustawiono na nierównej
powierzchni
• Wystąpiła kondensacja wilgoci w odtwarzaczu,
Pozostaw urządzenie w ogrzanym pomiesz−
czeniu przynajmniej na godzinę.
• Nie wybrano funkcji CD.
• Odwrotnie włożono płytę lub płyta jest
zanieczyszczona bądź zadrapana.
• Nie zamknięta kieszeń kasety.
• Urwana lub zakleszczona taśma w kasecie.
• Brudne głowice audio.
• Brudne rolki lub wałki napędowe.
• Uszkodzona taśma.
• Nie wybrano funkcji TUNER.
• Źle dostrojona częstotliwość stacji
• Niewłaściwe podłączenie anteny do odbiornika
lub źle ustawiona antena. Zmień położenie
anteny do uzyskania najlepszego odbioru.
• Pomieszczenie znajduje się w budynku,
którego konstrukcja wytłumia fale radiowe;
zastosuj antenę zewnętrzną.
DIGITAL AUDIO
Jeœli powy¿sze wskazówki nie dadz¹ spodziewanych efektów, nale¿y:
zanotowaæ model i nr fabryczny, podane na tylnej œciance urz¹dzenia
zapoznaæ siê z gwarancj¹
sprecyzowaæ opis problemu
i nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym
SAMSUNG.
23
Dane techniczne
PL
Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian
zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.
RADIO
LW
Czułość użytkowa
AM (MW)
Stosunek sygnał/szum
Czułość użytkowa
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
FM
Stosunek sygnał/szum
Czułość użytkowa
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
60 dB
40 dB
54 dB
2%
62 dB
10 dB
0.3 %
ODTWARZACZ CD
Pojemność
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Zniekształcenia
Separacja kanałów
Rozmiary dysku
3 płyty
20 Hz − 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (przy 1 KHz) z filtrem
0.05 % (przy 1 KHz)
74 dB
Średnica: 120 lub 80 mm; grubość 1,2 mm
MAGNETOFON KASETOWY
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Separacja kanałów
Skuteczność kasowania
125 Hz ~ 8 KHz
40 dB
35 dB
60 dB
WZMACNIACZ
Moc wyjściowa (6 Ω)
Moc wyjściowa (6 Ω)
Separacja kanałów
Stosunek sygnał/szum
DANE OGÓLNE
Wymiary
mm
24
2 x 20 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)
(MAX−L42)
2 x 40 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)
(MAX−L45)
45 dB
75 dB
szerokość 270 mm x wysokość 317 mm x głębokość 340
NINIEJSZE URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:
ELECTRONICS
AH68-00750B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement