Samsung MAX-L45, MAX-L42 User manual

Samsung MAX-L45, MAX-L42 User manual

MINIZESTAW

STEREOFONICZNY

Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM CD

ODTWARZANIE P£YT CD-R/RW

MAX−L42

MAX−L45

Instrukcja Obsługi

Bezpieczeñstwo obs³ugi

PL

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

OSTRZE¯ENIE

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM

NIE OTWIERAÆ

OSTRZE¯ENIE:

ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM

ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.

WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ CZÊŒCI PRZEZNAC-

ZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.

POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKOWANEMU

PERSONELOWI SERWISU.

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

Odtwarzacz płyt kompaktowych skla− syfikowano jako urządzenie laserowe

Klasy 1.

Używanie kontrolek, dokonywanie ustawień czy wykonywanie pro− cedur innych niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzyko ekspozycji na promieniowanie.

OSTRZEŻENIE − NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE

LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA

I SKASOWANIA BLOKAD UNIKAJ

NAŚWIETLENIA WIĄZKĄ.

Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego porażeniem elektrycznym.

Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania zaleceń według załączonej instrukcji.

UWAGA: Zmoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

OSTRZE¯ENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZ−

NEGO, NALEŻY WETKNĄĆ DO OPORU

WTYCZKĘ DO GNIAZDA ZASILAJĄCEGO.

2

Spis treœci

Dziękujemy za wybranie mini−zestawu kompaktowego SAMSUNG.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszych instrukcji.

Pozwolą one na łatwą obsługę systemu i pełne wykorzystanie jego funkcji.

BEZPIECZEÑSTWO OBS£UGI

...................................................................................................................................................................... 2

INSTALOWANIE MINI-ZESTAWU KOMPAKTOWEGO

Widok przedniego panelu urządzenia ...................................................................................................................................................... 4

Pilot zdalnego sterowania ........................................................................................................................................................................ 5

Widok tylnego panelu urządzenia ............................................................................................................................................................ 6

Wybór miejsca ustawienia urządzenia .................................................................................................................................................... 7

Podłączenie zasilania elektrycznego........................................................................................................................................................ 7

Podłączenie kolumn głośnikowych .......................................................................................................................................................... 7

Podłączenie anteny AM (MW) LW............................................................................................................................................................ 8

Podłączanie anteny FM ............................................................................................................................................................................ 8

Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania ...................................................................................................................................... 9

Demonstracja funkcji urządzenia .............................................................................................................................................................. 9

Ustawianie zegara .................................................................................................................................................................................... 9

ODTWARZACZ CD

Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych .................................................................................................................................................. 10

Odtwarzanie płyt kompaktowych.............................................................................................................................................................. 10

Wybór płyty w odtwarzaczu CD .............................................................................................................................................................. 11

Wybór utworu .......................................................................................................................................................................................... 11

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD .................................................................................................................. 11

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejności Shuffle ........................................................................................................................ 11

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów ........................................................................................................................................ 12

Programowanie kolejności odtwarzania .................................................................................................................................................. 12

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów .......................................................................................................................... 13

TUNER

Strojenie i programowanie stacji radiowych ............................................................................................................................................ 13

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej .................................................................................................................................................. 14

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego .......................................................................................................................................... 14

Funkcja RDS ............................................................................................................................................................................................ 15

RDS Display − wyświetlanie informacji .................................................................................................................................................... 15

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY−SEARCH.................................................................................................................... 16

MAGNETOFON KASETOWY

Odtwarzanie kaset.................................................................................................................................................................................... 17

Nagrywanie synchroniczne z płyty CD .................................................................................................................................................... 17

Nagrywanie z płyty CD ............................................................................................................................................................................ 17

Nagrywanie programu radiowego ............................................................................................................................................................ 18

Kopiowanie kaset (Dubbing) .................................................................................................................................................................... 18

Licznik taśmy (MAX−L42) ........................................................................................................................................................................ 18

Wybór trybu odtwarzania kaset (Tylko Deck2; MAX−L45) ...................................................................................................................... 19

INNE FUNKCJE

Timer ........................................................................................................................................................................................................ 19

Wyłączenie timera .................................................................................................................................................................................... 20

Funkcja MUTE (wyciszenie dźwięku) ...................................................................................................................................................... 20

Wybór ustawień Equalizera ...................................................................................................................................................................... 20

Funkcja Power Sound .............................................................................................................................................................................. 20

Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia .............................................................................................................................. 21

Super Bass Sound .................................................................................................................................................................................. 21

Podłączenie słuchawek ............................................................................................................................................................................ 21

Podłączenie dodatkowego urządzenia .................................................................................................................................................... 22

Gniazdo wyjściowe CD Digital Jack ........................................................................................................................................................ 22

Z

ALECENIA DOTYCZ

¹

CE U

¿

YWANIA URZ

¹

DZENIA

Instrukcje bezpieczeństwa ...................................................................................................................................................................... 22

Czyszczenie urządzenia .......................................................................................................................................................................... 23

Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych ............................................................................................................................ 23

Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych .................................................................................................................... 23

Przed skontaktowaniem się z punktem serwisowym .............................................................................................................................. 23

Dane techniczne ...................................................................................................................................................................................... 24

PL

Symbole

Wciœnij Przesuñ Wa¿ne Uwaga

3

PL

Widok przedniego panelu urz¹dzenia

31 30

29 28

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

11 12 13 1415 16

1.

Przedział odtwarzacza płyt kompaktowych

2.

Funkcja demonstracji

3.

Timer/Zegar

4.

Włączanie/Czuwanie

5.

Funkcja PTY (RDS)

6.

Przełączanie odtwarzacza Deck1/2

7.

Kasowanie licznika taśmy magnetofonowej

(MAX−L42). Tryb odtwarzania kaset (MAX−L45)

8.

Wyświetlanie funkcji RDS

9.

Funkcja powtarzania Repeat

10. Odtwarzacz kasetowy Deck 1

11. Kopiowanie kasety z normalną prędkością

12. Kopiowanie kasety ze zwiększoną prędkością

13. Multi Jog

14. Przycisk zatwierdzania Enter

15. Program

16. Equalizer

17. Odtwarzacz kasetowy Deck 2

18. Przycisk nagrywania/pauzy (REC/Pause)

19. Funkcja S.Bass

20. Nagrywanie synchroniczne z płyty kompaktowej

21. Gniazdo słuchawkowe Jack

22. Funkcja Shuffle (odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejności)

23. Otwieranie/Zamykanie kieszeni płyt kompaktowych

24. Funkcja Power Sound

25. Przycisk zmiany płyty

26. Pokrętło sterowania głośnością

27. Przyciski wyboru płyty

28. Przyciski wyboru funkcji

29. Przyciski funkcji wyszukiwania

30. Przycisk Stop

31. Przyciski funkcji pomijania

4

1

2

5

6

7

3

4

8

9

10

Pilot zdalnego sterowania

On/Standby

Timer

On/Off

Mute

EQ Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2 AI Off Mono/ST.

Tuner

Sleep

TAPE

Band

CD

VOL.

CD

Tuning

Mode

CD

VOL.

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

MAX-L42

PL

1. Włączenie/Czuwanie

2. Pominięcie numeru płyty

3. Tryby equalizera

4. Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia (AI Off/Sleep)

5. Wybór odtwarzacza Deck 1/2

6. Szybkie przewijanie taśmy do przodu

7. Szybkie przewijanie taśmy do tyłu

8. Przycisk Stop dla płyty CD

9. Wyszukiwanie utworu na CD lub stacji radiowej (Skip)

10. Zmniejszanie głośności

11. Tryb strojenia (MANUAL, PRESET)

12. Zwiększenie głośności

13. Odtwarzanie/Pauza (CD)

14. Odtwarzanie dla magnetofonu

15. Stop dla magnetofonu

16. Wybór zakresu fal radiowych

17. Przełączanie Mono/Stereo

18. Dodatkowe źródło sygnału AUX

19. Przycisk Program/Set

20. Mute (wyciszenie dźwięku)

21. Włączenie/wyłączenie Timera

5

PL

Widok tylnego panelu urz¹dzenia

6

1. Gniazdo CD Digital Out (OPTYCZNE)

2. Gniazdo podłączeniowe anteny FM

3. Gniazdo podłączeniowe anteny AM

4. Gniazdo podłączeniowe dla dodatkowego urządzenia AUX

5. Gniazda podłączeniowe kolumn głośnikowych

1

2

3

4

5

Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia

Wykorzystanie podanych poni¿ej wskazówek umo¿liwi pe³ne wykorzystanie zalet urz¹dzenia.

ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni, nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanie lub na wyk³adzinie dywanowej, nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi, aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ (15 cm) z boków i z ty³u obudowy, zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni odtwarzacza CD, kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu stronach, co zapewni odpowiedni efekt stereofoniczny, skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania, najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej wysokoœci nad pod³og¹.

Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych

Zaciski z³¹czy kolumn s¹ umieszczone na tylnej czêœci obudowy.

S¹ cztery zaciski:

Dwa zaciski lewej kolumny (oznaczenie L)

Dwa zaciski prawej kolumny (oznaczenie R)

Dla uzyskania poprawnej jakoœci dŸwiêku pod³¹cz:

Czerwony przewód do zacisków (+)

Czarny przewód do zacisków (-)

1

2

3

4

W celu podłączenia przewodu do zacisku należy odchylić zacisk do oporu.

w prawo dla zacisku urządzenia.

Włóż przewód do zacisku aż do koszulki izolacyjnej.

Przestaw zacisk w poprzednie położenie.

w lewo dla zacisku urządzenia, aż do zatrzaśnięcia w tym położeniu.

do góry na zacisku kolumny.

Rezultat: przewód jest podłączony i ściśle umocowany.

Podane powyżej czynności powtórz dla każdego przewodu.

PL

L

R

Pod³¹czenie zasilania elektrycznego

Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.

Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.

1

Podłącz przewód zasilania do odpowiedniego gniazda (oznaczonego

AC Cord na tylnym panelu obudowy urządzenia).

2

Wciśnij przycisk On/Standby aby włączyć urządzenie.

7

Pod³¹czenie anteny AM (MW) / LW

PL

Antena AM (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ:

ustawiona na stabilnej powierzchni lub umocowana na œcianie (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)

Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.

Aby unikn¹æ zak³óceñ nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹ w pobli¿u przewodu antenowego. Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej

5 cm miêdzy tymi przewodami.

Pod³¹czanie anteny FM

Jak pod³¹czyæ antenê typu koncentrycznego.

Pod³¹cz antenê 75

Ω do gniazda antenowego.

W³ó¿ dostarczon¹ wtyczkê antenow¹ do gniazda koncentrycznego 75

Ω oznaczonego FM z ty³u urz¹dzenia.

Postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ na stronie 13. Dostrój odbiornik radiowy do stacji i ustal najlepsze po³o¿enie anteny.

W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u urz¹dzenia u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75

( nie dostarczony).

Antena FM (dostarczona)

8

Przewód koncentryczny 75

(nie dostarczony)

W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania

W³ó¿ baterie do pilota gdy:

zakupisz sprzêt, pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie.

Zawsze wymieniaj baterie na nowe; nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.

1

2

3

Umieść palec na miejscu oznaczonym na pokrywie przedziału baterii (z tyłu pilota zdalnego sterowania) i naciśnij w kierunku wskazanym strzałką.

Włóż dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowując biegunowość:

+ na baterii do + w obudowie pilota

- na baterii do - w obudowie pilota

Umieść pokrywę przedziału baterii przesuwając ją z powrotem aż do kliknięcia.

Demonstracja funkcji urz¹dzenia

Mo¿na ogl¹daæ ró¿ne dostêpne funkcje mini-zestawu.

1

2

Wciśnij przycisk Demo.

Rezultat: Różne funkcje urządzenia pojawią się na wyświetlaczu w postaci listy.

Wszystkie funkcje s¹ szczegó³owo opisane w niniejszej instrukcji.

Aby zobaczyæ jak ich u¿ywaæ, zajrzyj do odpowiednich rozdzia³ów.

Aby zakończyć demonstrację, ponownie wciśnij przycisk Demo.

Ustawienia zegara

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w nastêpuj¹cych przypadkach:

Po zakupie urz¹dzenia

Po przerwie w zasilaniu

Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci

Nie zapomnij o przestawieniu zegara po zmianie czasu zimowego na letni i odwrotnie.

Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund. Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia procedury od pocz¹tku.

3

4

5

6

1

2

7

Wciśnij On/Standby.

Dwukrotnie wciśnij Timer/Clock.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie CLOCK.

Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie godzin.

W celu...

Obróć pokrętło Multi Jog...

Przestawienia godziny w przód . . . .W prawo

Przestawienia godziny w tył . . . . . .W lewo

Po ustawieniu czasu wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut

W celu...

Obróć pokrętło Multi Jog...

Przestawienia minut w przód . . . . .W prawo

Przestawienia minut w tył . . . . . . . .W lewo

Po ustawieniu czasu wciśnij Enter.

Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który będzie pracował także w trybie czuwania „Standby”

Odczyt zegara mo¿e byæ uzyskany równie¿ w czasie dzia³ania innej funkcji, poprzez jednokrotne wciœniêcie przycisku

Timer/Clock.

Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania ustawieñ dokonywanych w krokach 3, 5, 7 u¿yj przycisku

Program/Set na pilocie zdalnego sterowania.

Zamiast pokrêt³a Multi Jog mo¿na te¿ u¿yæ przycisków na pilocie w czasie ustawieñ kroków 4,6.

/

1

2

4,6

4,6

3,5,7

4,6

PL

9

PL

Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych

Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy12-cm lub 8-cm bez u¿ycia adaptera.

Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni. Nigdy nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.

Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 23 „Środki ostro−

żności przy używaniu płyt kompaktowych”.

1

Włącz zestaw wciskając On/Standby.

2

Wciśnij przycisk Open/Close ( ) na przednim panelu.

Rezultat: Kieszeń otworzy się.

3

Włóż jedną lub dwie płyty we wcięcia karuzeli etykietą CD do góry.

Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ po³o¿enie p³yt.

4

Jeżeli chcesz włożyć trzecią płytę wciśnij przycisk Disc Change na przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).

Rezultat: karuzela obraca się o 120˚.

5

Zamknij kieszeń CD naciskając przycisk Open/Close ( ) .

W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty nale¿y:

Aby odtwarzać...

Wciśnij...

Disc 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD (

Disc 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISC 2

Disc 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DISC 3

) lub DISC 1

Rezultat: Automatyczne zamknięcie kieszeni i rozpoczęcie odtwarza− nia płyty.

6

W celu zmiany lub wyjęcia płyty należy powtórzyć czynności od kroku

2 do 5.

Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony przed zakurzeniem.

Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty w trakcie pracy innych funkcji urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku.

Odtwarzanie p³yt CD

Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio

CD, CD Tekst, CD-R, i CD-RW.

Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty kompaktowej do odtwarzacza mo¿na rozpocz¹æ odtwarzanie.

Czêste odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie serca, oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

1

2

3

4

Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku On/Standby.

Wybierz funkcje odtwarzacza CD przyciskając CD (

Włóż jedną lub więcej płyt CD do kieszeni odtwarzacza.

Naciśnij CD ( ) na panelu lub

) .

na pilocie zdalnego sterowania.

Je¿eli w³o¿y³eœ wiêcej ni¿ jedn¹ p³ytê, bêd¹ one odtwarzane po kolei.

5

Ustaw żądaną głośność:

Obracając pokrętłem Volume na przednim panelu lub

Używając przycisków VOL. + i na pilocie zdalnego sterowania

6

Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie, wciśnij ( ).

Ponownie wciśnij CD ( ) aby kontynuować odtwarzanie.

7

Wciśnij przycisk po zakończeniu odtwarzania.

1

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do kieszeni odtwarzacza inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania.

Aby to zrobiæ, naciœnij przycisk Disc Change i w³ó¿ now¹ p³ytê do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania.

Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem „NO DISC”.

Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech p³yt, je¿eli nie zostanie wybrana funkcja powtarzania odtwarzania

CD REPEAT.

5

2,4,6

7

1

5

5

4

2,5

Podczas odtwarzania CD−R lub CD−RW

Nagrane przez użytkownika płyty CD−R (do nagrywania) i CD−

RW (do wielokrotnego nagrywania) mogą być odtwarzane wy− łącznie wtedy, gdy zostaną „zamknięte” („finalized”)

Można odtwarzać własne płyty CD−R lub CD−RW nagrane w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mogą być odtwarzane w zależności ich charakterystyk i od warunków nagrywania.)

Przed odtwarzaniem płyt CD−R lub CD−RW, dokładnie przeczytaj ich instrukcje użytkownika.

Niniejsze urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt CD−R lub CD−RW z powodu samej charakterystyki płyt, uszkodzeń lub plam lub w wypadku zabrudzenia soczewki czytnika odtwarzacza.

Płyty CD−RW mogą wymagać dłuższego czasu do odczytania.

(jest tak z powodu niższej zdolności odbijania promienia lasera przez powierzchnię płyty CD−RW niż w normalnych płytach CD.)

10

Wybór p³yty w odtwarzaczu CD

Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc Skip.

Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania do chwili, gdy pojawi siê wskazanie odpowiedniej p³yty.

Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.

Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko wybran¹ p³ytê, naciœnij Repeat na przednim panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia 1 CD.

Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji radiowych lub nagrañ z kasety magnetofonowej, system automatycznie prze³¹czy siê na tryb odtwarzacza CD.

Je¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie odtworzona zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ utwór w celu znalezienia ¿¹danego fragmentu.

Zaleca siê wyciszenie mini-zestawu przed u¿yciem tej funkcji.

Aby przeszukiwać utwory...

Do przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wciśnij i przytrzymaj...

przez ponad jedną sekundę przez ponad jedną sekundę w tym celu można także użyć przycisków lub na przednim panelu.

PL

CD

VOL.

Tuning

Mode

VOL.

Wybór utworu

Wybór utworu mo¿e byæ dokonany zarówno podczas odtwarzania p³yty lub po zatrzymaniu odtwarzacza.

Aby rozpocząć odtwarzania od początku...

Obróć pokrętło Multi Jog...

Następnego utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . .O jeden skok w prawo

Bieżącego utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O jeden skok w lewo

Poprzedniego utworu . . . . . . . . . . . . . . . .O dwa skoki w lewo

Utworu według wyboru . . . . . . . . . . . . . . .Odpowiednią ilość skoków w prawo lub lewo

W tym celu można również wykorzystać przyciski przednim panelu lub przyciski i i na pilocie zdalnego na

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejnoœci Shuffle

Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane w kolejnoœci przypadkowej.

1

Wciśnij przycisk Shuffle.

Rezultat: Pojawi się wskazanie Shuffle i wszystkie utwory będą od− twarzane w przypadkowej kolejności. Wyświetlany będzie też numer i czas odtwarzania utworu.

2

Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejności można:

Przejść do następnego utworu (w kolejności przypadkowej) wciskając / lub obracając pokrętło Multi Jog w prawo

Szybko przejść do określonego fragmentu odtwarzanego utworu przyciskając / lub obracając pokrętło Multi Jog w lewo

3

Jeżeli zakończyłeś używać funkcję odtwarzania w kolejności przy− padkowej, wciśnij przycisk lub ponownie wciśnij przycisk Shuffle.

Podczas działania funkcji Shuffle nie są dostępne funkcje powtarzania odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Synchro).

2

3

2

sterowania.

1,3

11

PL

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie

Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:

Wybranego utworu.

Wszystkich utworów na wybranej p³ycie.

Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli.

1

Aby powtarzać...

Wciśnij CD Repeat na pilocie zdal− nego sterowania raz lub więcej razy aż...

Aktualnie odtwarzany utwór . .wyświetli się wskazanie REPEAT 1

Wskazaną płytę . . . . . . . . . . .wyświetli się wskazanie REPEAT 1 CD

Wszystkie włożone płyty . . . . .wyświetli się wskazanie REPEAT ALL CD

2

Jeżeli chcesz przerwać działanie funkcji Repeat, wciskaj przycisk

Repeat tak długo aż znikną z wyświetlacza napisy ALL CD, 1 CD lub naciśnij przycisk .

7

W celu zaprogramowania następnych utworów należy powtarzać czynności od punktu 4 do 6.

8

Wciśnij przycisk CD ( utworów.

9

) aby odtwarzać zaprogramowaną listę

Aby...

Obróć Multi Jog...

ponownie odtworzyć utwór . . . . . . . . . . jeden skok w lewo odtworzyć poprzedni utwór . . . . . . . . . .dwa skoki w lewo odtworzyć następny utwór . . . . . . . . . .jeden skok w prawo pominąć jeden lub więcej utworów . . .odpowiednią ilość skoków w prawo lub w lewo

10

W celu skasowania ustawienia wciśnij .

jeden raz, jeśli odtwarzacz jest zatrzymany

Rezultat: Zniknie z wyświetlacza wskazanie PRGM.

Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.

Po wybraniu numeru nieistniej¹cego lub nie zaprogramowanego odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie nastêpnego zaprogramowanego utworu.

Do wyboru utworów w punkcie 5,9 mo¿na tak¿e u¿yæ przycisków / .

5,9

8

5,9

1,10

5,9

3,6

4

Programowanie kolejnoœci odtwarzania

U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:

Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie

Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie

Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów

Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz.

Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania (Repeat)

1

2

3

Jeśli wybrano funkcję CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciśnięcie .

Włóż płyty CD.

Wciśnij Program.

Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie:

(01=Numer programu, Dl=Numer płyty, −−=Numer utworu na płycie)

4

Jeżeli to konieczne, wybierz płytę zawierającą żądany utwór, wci− skając przycisk DISC (1, 2, 3).

5

Wybierz żądany utwór obracając Multi Jog: w lewo w celu przeszukiwania utworów do tyłu w prawo w celu przeszukiwania utworów do przodu

6

Aby zatwierdzić wybór, wciśnij Program.

Rezultat: Wybór zatwierdzony; wyświetli się wskazanie

12

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów

Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie.

1

2

3

4

5

6

7

8

Wciśnij przycisk aby zatrzymać rozpoczęte odtwarzanie utworów.

Wciśnij Program.

Rezultat: Pojawi się następujące wskazanie:

(CH = sprawdzenie, 01= Numer zaprogramowany, −− = Numer utworu na płycie)

Jeśli zaprogramowano 24 utwory, po wciśnięciu Program zamiast PR wyświetlane jest wskazanie CH.

Ponownie wciśnij Program.

Rezultat: Pojawi się wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu wraz ze wskazaniem CH (change=zmiana).

Powtarzalnie wciskaj przycisk Program aż do wyświetlenia wskaza− nia żądanego utworu.

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany płyty, wciśnij odpowiedni przycisk

Disc (1, 2, 3).

Wybierz inny utwór za pomocą przycisków

Wciśnij Program aby zatwierdzić wybór.

/ .

Wciśnij CD ( ) aby rozpocząć odtwarzanie wybranej listy.

Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.

6

8

6

1

2,3,4,7

6

5

Strojenie i programowanie stacji radiowych

W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:

15 stacji FM

8 stacji MW

7 stacji LW

1

2

3

4

5

6

7

Wciśnij On/Standby.

Wybierz funkcję tunera wciskając przycisk TUNER.

Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając TUNER (Band) na przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

Rezultat: Wyświetlenie wskazania zakresu radiowego:

FM

UKF

AM(MW)

LW

Fale średnie

Fale długie

Aby zestroiæ Wciœnij Tuning Mode na pilocie stacjê...

Ręcznie . . . . . .Raz lub więcej razy do uzyskania wskazania MANUAL

Automatycznie .Raz lub więcej razy do uzyskania wskazania PRESET

Wybierz stację, która ma być wprowadzona do pamięci:

Obracając Multi Jog w prawo lub w lewo aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.

lub

Wciskając Tuning lub na pilocie

Wciœniêcie i przytrzymanie klawisza Tuning Up lub Down umo¿liwia szybsze przeszukiwanie zakresu czêstotliwoœci.

Podczas automatycznego wyszukiwania mo¿e wyst¹piæ zatrzymanie na czêstotliwoœci, która niedok³adnie odpowiada stacji radiowej.

W takim przypadku nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego.

Ustawienie głośności odbywa się poprzez: lub

Obrót pokrętła Volume na przednim panelu

Wciśnięcie klawiszy VOL. + lub na pilocie

Wybierz opcję Mono/Stereo przez wciśnięcie Mono/ST na pilocie zdalnego sterowania.

6

2,3

1

5

5

5

PL

6

EQ Disc Skip

Program

/Set

AUX

Deck 1/2 2,3,4,7 Tuner

Sleep

TAPE

Band

1

CD

8

VOL.

Tuning

Mode

VOL.

6

5

Deck 1/2 AI Off Mono/ST.

Tuner

Sleep

TAPE

7

Band

CD

VOL.

4

Tuning

Mode

VOL.

5

13

PL

Strojenie i programowanie stacji radiowych (ci¹g dalszy)

8

Jeżeli nie chcesz zapamiętać znalezionej stacji radiowej, powróć do kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.

W przeciwnym przypadku:

a Wciśnij Program.

Rezultat: przez kilka sekund wyświetli wskazanie PRGM.

b Wciśnij Tuning Up lub Down lub obróć pokrętło Multi Jog aby przyporządkować stacji numer od 1 do 15.

c Wciśnij Program aby wprowadzić stację radiową do pamięci.

Rezultat: Po zapamiętaniu stacji znika napis PRGM.

9

Programowanie następnych stacji odbywa się przez powtórzenie kroków od 3 do 8.

Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie numeru istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.

8

8

8

8

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej

Mo¿na s³uchaæ zaprogramowanej stacji radiowej w sposób nastêpuj¹cy:

1

2

3

Włącz system wciskając przycisk On/Standby.

Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk Tuner na pilocie zdal− nego sterowania.

Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając Tuner (Band) na przednim panelu lub Tuner (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

4

Wciśnij na przednim panelu przycisk lub lub wciskaj Tuning Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyświetlenia się wskazania „PRESET

5

Obracając Multi Jog na przednim panelu ustaw częstotliwość wybranej stacji radiowej lub przyciskami lub wybierz żądaną stację.

lub

Wybierz żądaną stację radiową wybierając numer programu przyciskami

Tuning

lub na pilocie zdalnego sterowania.

Rezultat: Żądana stacja jest odbierana.

p

TAPE

1

On/Standby Timer

On/Off

Mute

CD

EQ Disc Skip

Program

/Set

AUX

Deck 1/2 AI Off Mono/ST.

Tuner

2,3

Sleep

TAPE

Band

5

4

Tuning

Mode

5

W trybie Tunera

W trybie rêcznego strojenia mo¿na u¿yæ pokrêt³a Multi Jog lub przycisków lub aby manualnie zestroić stację radiową.

W manualnym trybie strojenia mo¿na wcisn¹æ i przytrzymaæ przyciski lub na przednim panelu lub wciœnij i przytrzymaj przycisk Tuning lub na pilocie zdalnego sterowania aby automatycznie wyszukaæ stacjê radiow¹.

Aby zatrzymaæ wyszukiwanie stacji w automatycznym trybie wyszukiwania, wciœnij przycisk panelu lub obróæ Multi Jog. lub lub na przednim

Mo¿na u¿yæ Multi Jog do wyszukania zapamiêtanych stacji w trybie strojenia Preset.

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego

Można zoptymalizować jakość odbioru radiowego poprzez:

Obrócenie anteny FM lub AM/MW

Zmianę położenia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na stałe

W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM wciśnij Mono/ST na pilocie zdalnego sterowania przełączając na odbiór mono. Nastąpi poprawa jakości dźwięku.

On/Standby Timer

On/Off

Mute

EQ Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2 AI Off Mono/ST.

Tuner

Sleep

TAPE

Band

CD

VOL.

14

Funkcja RDS

Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data System), która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomoœci, godzina i 30 typów programów (np.

News – wiadomoœci, Rock – muzyka rockowa, Classic – muzyka klasyczna itp.), które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.

1

2

3

Włącz urządzenie przyciskiem On/Standby.

Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.

Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 13.

Zakres FM i częstotliwość jest pokazana na wyświetlaczu.

Jeżeli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu automatycznie pojawi się wskazanie „RDS”.

Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać żądany tryb RDS.

Za każdym wciśnięciem tego przycisku tryb RDS zmienia się według poniższego schematu:

PS NAME RT CT Bieżąca częstotliwość FM

RDS Display - wyœwietlanie informacji

Tryb „PS NAME”

Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME

Napis „PS NAME” pojawi siê na wyœwietlaczu.

Je¿eli otrzymywana jest informacja PS, na wyœwietlaczu pojawi siê nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)

Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość odbieranej stacji FM.

Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.

PL

Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM

Opis funkcji RDS

1. PTY (Program Type) – przesy³a typ aktualnie nadawanego programu

2. PS NAME (Program Service Name) – przesy³a nazwê stacji nadawczej sk³adaj¹c¹ siê z max. 8 znaków

3. RT (Radio Text) – przesy³a tekst nadawany przez stacjê sk³adaj¹cy siê z max. 64 znaków

4. CT (Clock Time) – przesy³a sygna³ dok³adnego czasu z czêstotliwoœci FM.

Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego powodu nie zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.

5. TP (Traffic Program) – wskazuje, ¿e dana stacja prowadzi serwisy informacyjne dla kierowców

6. TA (Traffic Announcement) – jeœli wskaŸnik miga, oznacza to, ¿e w³aœnie s¹ nadawane informacje dla kierowców

7. EON (Enhanced Other Networks Information) – oferuje informacje RDS w innych sieciach nadawczych

Tryb „RT”

Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê radiow¹.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE

Napis „RT” pojawi siê na wyœwietlaczu.

Jeżeli otrzymywana jest informacja RT, pojawi się ona na wyświetlaczu.

Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyświetlaczu pojawi się „NO RT”.

1 Informacja CT (Clock Time)

Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS

Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ CT MODE

Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie „NO CT”.

3

15

PL

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH

Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹ stacjê radiow¹ FM.

Poniższe 30 trybów PTY jest wyświetlanych po wciśnięciu przycisku PTY.

NEWS

Wskazanie

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

Typ programu

• Wiadomości włączając komunikaty, opinie i raporty

• Sprawy dotyczące bieżących wydarzeń, dokumentów, dyskusji czy analiz

• Informacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.

• Informacje sportowe

• Edukacja

• Słuchowiska radiowe itp.

• Informacje kulturalne, religia, społeczne, naukowe itp.

• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze

• Programy rozrywkowe – konkursy, quizy, gry, wywiady, programy satyryczne itp.

• Muzyka pop

• Muzyka rockowa

• Muzyka łagodna: utwory muzyczne, śpiew

• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna

• Ciężka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa

• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop

• Pogoda

• Finanse

• Programy dla dzieci

• Programy społeczne

• Religia

• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie

• Podróże

• Programy na temat spędzania czasu wolnego

• Muzyka jazzowa

• Muzyka country

• Muzyka narodowa

• Oldies − stare przeboje

• Muzyka ludowa, folk

• Programy dokumentalne

• Test alarmu

Funkcja PTY SEARCH - wyszukiwanie typu programu

1

2

Włącz zakres fal radiowych FM.

Sposób włączania i wyszukiwania zakresu fal radiowych przed− stawiono na str 13.

Jeżeli dana stacja prowadzi serwis RDS, podświetli się wskaźnik

„RDS”.

Wciśnij przycisk PTY

Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc) pojawia się na wyświetlaczu.

Wciśnij przycisk Tuning Mode Down lub Up aby wybrać żądany tryb PTY.

Jeżeli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „NO PTY”.

Jeżeli wybrano tryb PTY (na wyświetlaczu pojawia się PTY MODE), wciśnij ponownie przycisk PTY aby włączyć tryb przeszukiwania stacji PTY−SEARCH MODE.

Jeżeli sygnał PTY znaleziony podczas automatycznego wyszuki− wania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakończone.

Jeżeli sygnał PTY zgodny żądanym trybem PTY MODE nie zo− stanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urządzenie wraca do częstotliwości z początku wyszukiwania PTY SEARCH i automa− tyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.

2

2

2

16

Odtwarzanie kaset

Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz, wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale „Środki ostrożności

przy używaniu kaset magnetofonowych” na stronie 23.

Włącz system wciskając przycisk On/Standby.

1

2

3

Wybierz funkcję TAPE przyciskiem TAPE.

Otwórz kieszeń kasety Deck 1 lub Deck 2 naciskając na pokrywę w miejscu oznaczonym PUSH EJECT ( ).

4

5

Włóż nagraną kasetę taśmą skierowaną w dół.

Zamknij kieszeń kasety.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie 1 lub 2 przed wskazaniem licznika taśmy.

W przypadku włożenia dwóch kaset wyświetli się numer kieszeni kasety włożonej jako drugiej.

6

Po włożeniu dwóch kaset wciśnij Deck 1/2 na przednim panelu lub bezpośrednio DECK 1/2 na pilocie, aby wybrać kasetę do odtwarzania.

Rezultat: W zależności od wybranej kasety wyświetli się wskazanie

TAPE 1 lub TAPE 2.

7

TYLKO MAX−L45

Aby odtworzyć...

Wciśnij...

Stronę A . . . . . . . . . .TAPE ( )raz . . . . .DECK 1 i DECK 2

Stronę B . . . . . . . . . .TAPE ( )dwa razy .tylko DECK 2

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie kasety.

TYLKO MAX−L42

Aby odtworzyć... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wciśnij...

Stronę A, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TAPE ( )

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie kasety.

8

Po zatrzymaniu kasety wybierz jedną z następujących funkcji, według potrzeby:

Aby...

Przewinąć taśmę do tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wciśnij...

Przewinąć taśmę do przodu . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

6

8

2,7

8

Nagrywanie synchroniczne z p³yty

CD (Funkcja CD Synchro)

Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹ na dwa sposoby:

Nagrywanie synchroniczne

Nagrywanie bezpoœrednie

Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.

1

2

5

6

3

4

Włącz system wciskając przycisk On/Standby.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.

Włóż płytę CD do odtwarzacza.

Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.

Wybierz utwór na płycie CD i wciśnij CD Synchro lub wciśnij

CD Synchro bezpośrednio na pilocie zdalnego sterowania, w celu rozpoczęcia nagrywania od początku płyty.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie „REC” i „CD SYNC” i rozpocznie się nagrywanie.

7

W celu zatrzymania...

Nagrywania i odtwarzania płyty CD... . . . . . . . . . . . . .

Wciśnij...

1

3

7

6

Nagrywanie z p³yty CD

1

4

5

2

3

6

Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie ka¿dego utworu na p³ycie kompaktowej.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonywane tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni Deck 2.

Nie ma potrzeby ustawiania g³oœnoœci; poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.

7

8

9

Włącz system wciskając przycisk On/Standby.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.

Włóż płytę CD do odtwarzacza.

Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.

Wybierz żądany utwór na płycie i wciśnij na przednim panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć odtwarzacz w tryb pauzy.

Wciśnij REC/Pause.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie REC.

Wciśnij aby rozpocząć odtwarzanie utworu.

Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.

na

Aby zatrzymać nagrywanie wciśnij na pilocie, lub na przednim panelu.

3,6,8

9

1

PL

7

17

Nagrywanie programu radiowego

PL

Mo¿na nagraæ na kasetê wybrany program radiowy.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.

Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie.

1

2

3

4

Włącz system wciskając przycisk On/Standby.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję TUNERA wciskając TUNER.

Wybierz stację radiową z której ma być dokonane nagranie, poprzez wciśnięcie Tuning

Up na przednim panelu.

lub na pilocie, lub Tuning Down lub

5

Wciśnij REC/Pause.

Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się czerwone wskazanie REC i rozpocznie się nagrywanie.

6

Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij na pilocie, lub na przednim panelu.

5

Po zakończeniu nagrywania wciśnij TAPE na pilocie lub na przednim panelu.

1

4

4

5

1

4

3

6

4

Licznik taśmy (MAX−L42)

Podczas odtwarzania kasety wyświetlenie wskazania stanu licznika taśmy pozwala na zanotowanie wartości licznika na początku każdego utworu i rozpoczynanie odtwarzania kasety od początku utworu, którego chcesz słuchać.

Wskazanie licznika wyświetla się tylko podczas odtwarzania.

Przed rozpoczęciem nagrywania kasety, dla której chcesz zapisać wskazania licznika na początku każdego utworu, skasuj stan licznika wciskając przycisk Counter Reset.

5

Kopiowanie kaset (Dubbing)

Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2. Mo¿liwe s¹ dwie prêdkoœci kopiowania:

Kopiowanie standardowe

Kopiowanie ze zwiêkszon¹ prêdkoœci¹

Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustawiany automatycznie.

Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2 spowoduje skasowanie nagrania

3

4

1

2

Włącz system wciskając przycisk On/Standby.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Włóż kopiowaną kasetę do kieszeni Deck 1.

Aby kopiować...

Wciśnij...

Z normalną prędkością . . . . . . . . . . . . .Normal

Ze zwiększoną prędkością . . . . . . . . . . .High

Rezultat: Wyświetlą się odpowiednie wskazania i rozpocznie się kopiowanie z kasety z Deck 1 na kasetę w Deck 2.

18

Wybór trybu odtwarzania kaset

(tylko Deck2; MAX-L45)

Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w trzy tryby odtwarzania kaset magnetofonowych, które umo¿liwiaj¹ Pañstwu automatyczne odtwarzanie obu stron kasety.

Wciskaj przycisk REV Mode do pokazania odpowiedniego symbolu na wyœwietlaczu.

Po wyświetleniu symbolu...

Mini−zestaw będzie odtwarzać...

Jedną strony kasety i zatrzyma się.

Jedną stronę kasety, następnie drugą stronę i zatrzyma się.

Obydwie strony kasety non stop do momentu zatrzymania przez użytkownika.

Timer

Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia w okreœlonym czasie.

Przyk³ad: chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.

Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz skasowaæ ustawienia timera.

Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy ustawiony czas w urz¹dzeniu jest prawid³owy.

Dla ka¿dego kroku masz kilka sekund aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê. Je¿eli przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.

1

2

3

4

5

6

7

Włącz system wciskając przycisk On/Standby.

Wciśnij Timer/Clock aż do wyświetlenia wskazania TIMER.

Wciśnij Enter.

Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie ON TIME (zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony czas włączenia; w tym momencie należy ustawić czas włączenia.

Ustawienie czasu włączenia:

a

Ustaw godzinę, używając pokrętła Multi Jog.

b Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

c Ustaw minuty, używając pokrętła Multi Jog.

d

Wciśnij Enter.

Result: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie OFF TIME

(zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony czas wyłączenia; w tym momencie należy ustawić czas wyłączenia.

Ustawienie czasu wyłączenia

a

Ustaw godzinę, używając pokrętła Multi Jog.

b

Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

c

Ustaw minuty, używając pokrętła Multi Jog.

d

Wciśnij Enter.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada wcześniej ustawionemu poziomowi głośności

Ustaw poziom głośności, używając przycisków Tuning Down i Up i wciśnij Enter.

Rezultat: Wyświetli się wybrane źródło dźwięku.

Używając pokrętła Multi Jog wybierz źródło dźwięku odtwarzanego przy włączeniu timera.

Jeśli wybrano...

Należy również...

TAPE (kaseta) . . . . . . . . . . . .Włożyć nową kasetę przed przełączeniem urządzenia w tryb czuwania (standby)

TUNER (radio) . . . . . . . . . . .a Wcisnąć

Enter

.

b Wybrać pasmo

FM

lub

AM

używając pokrętła Multi Jog.

c Wcisnąć

Enter

.

d Wybrać nastawioną stację obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo.

CD (płyta kompaktowa) . . . . .a Włożyć przynajmniej jedną płytę kom− paktową

b Wybrać odpowiednią płytę kompaktową do odtwarzania.

8

9

Wciśnij Enter dla zatwierdzenia ustawień timera.

Wciśnij On/Standby, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

Rezultat:: w lewej dolnej części sygnalizuje ustawienie timera.

Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o zaprogramowanych godzinach.

W przypadku ustawienia identycznego czasu włączenia i wyłączenia wyświetli się napis ERROR.

PL

1,9

2

6

3,4,5,6,7,8

6

4,5,7

Aby ustawić funkcję timera

Można użyć pokrętła Multi Jog lub przycisków do ustawiania kroków 4, 5, 6, 7.

/

Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania zamiast Enter podczas ustawiania kroków 3, 4,

5, 6, 7, 8.

19

PL

Wy³¹czenie timera

Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.

Wy³¹czenie timera mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie (po w³¹czeniu urz¹dzenia lub w trybie czuwania)

W celu...

Wciśnij Timer On/Off...

Wyłączenia timera . . . . . . . . . . . . . . . . .Raz.

Rezultat: znika symbol zegara

Ponownego uruchomienia timera . . . . . .Dwa razy

Rezultat: pojawia się symbol zegara

Wybór ustawieñ Equalizera

Urz¹dzenie wyposa¿ono w equalizer, którego zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹ na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi czêstotliwoœciami, odpowiednimi do typu s³uchanej muzyki.

Wciskaj przycisk EQ na przednim panelu lub na pilocie do wybrania żądanej opcji.

Aby uzyskać...

Wybierz...

Balans odpowiedni dla odtwarzania standardowego . . . . . . . . . . . .PASS

Balans dopasowany do muzyki pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POP

Balans dopasowany do muzyki rockowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ROCK

Balans dopasowany do muzyki klasycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLASSIC

On/Standby

Timer

On/Off

Mute

EQ Disc Skip

Program

/Set

AUX

Deck 1/2 AI Off Mono/ST.

Tuner

Sleep

Tape

Band

CD

Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)

Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.

Przyk³ad: Podczas rozmowy telefonicznej.

1

2

Wciśnij przycisk Mute.

Aby włączyć dźwięk (na tym samym poziomie głośności), ponownie wciśnij przycisk Mute lub przyciski Volume.

Funkcja Power Sound

Niniejszy system mini-kompaktowy jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia dŸwiêku Power Sound.

Funkcja Power Sound podwaja tony niskie i wysokie tak, aby daæ bardziej rzeczywiste brzmienie.

Aby wybrać Power Sound.

Wciśnij przycisk Power Sound na przednim panelu. Na kilka se− kund wyświetli się wskazanie „P.SOUND”.

Wciśnij ponownie przycisk Power Sound aby wyłączyć tę funkcję.

Na kilka sekund wyświetli się wskazanie „OFF”.

On/Standby

Timer

On/Off Mute

EQ Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2 AI Off Mono/ST.

Tuner

Sleep

Tape

Band

CD

20

Ustawienie automatycznego wy³¹czenia urz¹dzenia

Przy odtwarzaniu p³yty CD lub kasety mo¿na ustawiæ automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia.

Przyk³ad: Zasypianie z muzyk¹.

1

2

Wciśnij AI Off/Sleep.

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie oraz wyświetlą się następujące wskazania:

90 MIN

Wciśnij raz lub kilka razy wciśnij ponownie AI Off/Sleep, zmieniając ustawienie czasu wyłączenia się według podanego poniżej schematu:

Super Bass Sound

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w funkcjê wzmocnienia niskich tonów, zwan¹ S.BASS (Super Bass Sound). Umo¿liwia to uzyskanie g³êbszych i bardziej naturalnych niskich tonów.

1

Wciśnij przycisk S Bass na przednim panelu.

Rezultat: Wyświetla się wskazanie S.BASS i przez kilka sekund wyświetla się wskazanie „S.BASS ON”.

2

Aby skasować funkcję, ponownie wciśnij przycisk S.Bass.

PL

W dowolnej chwili mo¿na

Sprawdzić czasu pozostały do wyłączenia, poprzez wciśnięcie AI Off/Sleep.

Zmienić ustawienie czasu, powtarzając czynności z punktu

1 i 2.

3

Wciśnij ponownie raz lub kilka razy AI Off/Sleep, do wyświetlenia wskazania AI SLEEP.

Rezultat: Po zakończeniu odtwarzania płyty lub kasety nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

4

W celu skasowania funkcji SLEEP lub AI OFF kilkakrotnie wciśnij AI

Off/Sleep do wyświetlenia wskazania OFF.

On/Standby

Timer

On/Off

Mute

EQ Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2 AI Off Mono/ST.

Tuner

Sleep

Tape

Band

Pod³¹czenie s³uchawek

Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we wtyczkê Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.

Podłącz słuchawki do gniazda Phones na przednim panelu.

Rezultat: Wyciszenie kolumn głośnikowych.

G³oœne odtwarzanie dŸwiêku w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e byæ szkodliwe dla s³uchu.

21

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia Instrukcje bezpieczeñstwa

PL

Pod³¹czenie Ÿród³a zewnêtrznego sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety systemu do s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.

PRZYKŁADY:

Telewizor

Odtwarzacz p³yt wizyjnych

Odtwarzacz kasetowy DAT lub DCC

Magnetowid Hi-Fi stereo

Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie Audio. Do tego celu potrzebny bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.

5

6

3

4

1

2

Przełącz system w tryb czuwania i odłącz zasilanie sieciowe od sys− temu i zewnętrznego źródła sygnału.

Podłącz kabel audio do tylnego panelu urządzenia.

Podłącz...

Czerwony Jack

Biały Jack

Do złącza oznaczonego...

R (prawy)

L (lewy)

Nie zamieniaj położenia kanałów, by uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

Podłącz zasilanie sieciowe i wciśnij On/Standby aby włączyć system.

Wybierz źródło zewnętrzne AUX, wciskając AUX na przednim panelu.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie AUX.

Włącz źródło zewnętrzne.

Wyreguluj głośność i balans według potrzeby:

Głośność Equalizer

Przykład: Można oglądać film i korzystać z dźwięku stereo jeżeli ścieżka dźwiękowa jest nagrana w stereo (tak jak w czasie seansu kinowego).

Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.

Warunki pracy w pomieszczeniu:

Temperatura otoczenia 5˚C−35˚C wilgotność 10−75%

Unikaj miejsc bezpośrednio nasło− necznionych, oraz miejsc w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ przegrzanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Nie ustawiaj na urządzeniu roślin lub naczyń. Wilgoć przenikająca do wnętrza może spowodować zagro− żenie elektryczne oraz uszkodzenie sprzętu. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.

W czasie burzy wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwilowy wzrost napięcia sieciowego spo− wodowany wyładowaniami elek− trycznymi może uszkodzić urządzenie.

UP

VOLUME

DOWN

Gniazdo wyjœciowe

CD Digital Out Jack

Za pomoc¹ tego gniazda mo¿na wyprowadziæ sygna³ dŸwiêku cyfrowego CD Digital. Do pod³¹czenia sprzêtu cyfrowego audio (odtwarzacz

DAT, nagrywarka MD itp.) nale¿y u¿yæ kabla optycznego.

Usuñ zaœlepkê (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT i pod³¹czyæ w to miejsce koñcówkê kabla optycznego.

Je¿eli gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest u¿ywane

Ponownie załóż na nie zaślepkę ochronną.

Wyjmij baterie z pilota, jeśli urządze− nie nie będzie używane przez dłuższy czas. Wyciekający elektrolit może spowodować poważne uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.

Unikaj głośnego odtwarzania na słuchawkach. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu.

(1)

Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, wybuchu pożaru lub porażenia elektrycznego.

Nie zdejmuj ścianek obudowy urzą− dzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, które grożą porażeniem elektrycznym.

22

Czyszczenie urz¹dzenia

Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:

Zewnêtrzn¹ obudowê

Odtwarzacz p³yt CD

Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)

Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia

Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania

Obudowa zewnętrzna

Regularnie czyść zewnętrzną obudowę miękką szmatką zwilżoną w deli− katnym detergencie. Nie stosuj proszków ściernych, a także płynnych lub aerozolowych środków czyszczących. Nie dopuszczaj do przedostawania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Odtwarzacz CD.

1

Przed odtworzeniem płyty CD oczyść ją specjalnym środkiem do płyt kompaktowych. Nie stosuj środków do czyszczenia długogrających płyt winylowych. Starannie wytrzyj płytę w kierunku od środka na zewnątrz.

2

Regularnie czyść odtwarzacz, stosując specjalną płytę czyszczącą

(może być zakupiona w najbliższym sklepie RTV).

Odtwarzacz kasetowy

1

Wciśnij PUSH/EJECT ( ) aby otworzyć kieszeń magnetofonu.

2

Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do czysz− czenia kaset oczyść: głowicę, (1) rolki (2) wałki napędowe (3)

W przypadku d³u¿szego okresu nie u¿ywania wyjmij baterie z pilota, aby unikn¹æ korozji.

Pomimo zabezpieczeñ, urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w miejscach mocno zapylonych; nale¿y natomiast unikaæ nadmiernych wstrz¹sów i oddzia³ywania ciep³a (w pobli¿u urz¹dzeñ grzewczych lub w miejscach bezpoœrednio nas³onecznionych, itd.)

Jeœli urz¹dzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemn¹ woñ, natychmiast od³¹cz go od sieci i przeka¿ do punktu napraw.

3

1 2

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych

Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt za krawêdzie pozwoli unikn¹æ pozostawiania t³ustych odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.

Po zakończeniu odtwarzania płytę należy umieścić w opakowaniu. Nie naklejaj papierów lub taśm na płytę i nie pisz na etykiecie.

Do czyszczenia stosuj specjalną ściereczkę.

Przechowuj płyty w miejscu czystym, nienasłonecznionym, z dala od wysokich temperatur.

COMPACT

Stosuj kasety ze znakiem firmowym

DIGITAL AUDIO

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych

SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie rozluŸniona.

Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki na dolnej krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie, zaklej otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.

Jesli zakoñczy³eœ odtwarzanie kasety, zawsze w³ó¿ j¹ z powrotem do opakowania.

Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej temperatury.

Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy

Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu.

W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępuj według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć przekazywania sprawnego sprzętu do punktu napraw.

Problem Wyjaśnienie/Rozwiązanie

System nie działa

• Niedokładnie podłączony sznur sieciowy do gniazda lub do urządzenia

• Niewłaściwie włożone baterie do pilota, lub wyczerpane baterie

• Nie włączono zasilania (POWER)

O

G

Ó

L

N

E

Brak dźwięku

• Maksymalne wyciszenie głośności.

• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,

CD, TAPE, AUX)

• Włączono słuchawki

• Odłączyły się przewody połączeniowe głośników

• Wciśnięto klawisz wyciszenia MUTE.

D

Nie działa Timer

System nie działa pomimo wykona− nia działań wymienionych powyżej

C

Odtwarzacz nie odtwarza płyt CD

• Zatrzymano poprzez wciśnięcie klawisza

TIMER ON/OFF

Wciśnij przycisk S.Bass i przytrzymaj przez

5 sekund w trybie czuwania. Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych (RESET)

• Nie wybrano funkcji CD

• Odwrotnie włożono płytę lub płyta jest zanieczyszczona bądź zadrapana

• Czytnik laserowy został zabrudzony lub zakurzony.

• Urządzenie ustawiono na nierównej powierzchni

• Wystąpiła kondensacja wilgoci w odtwarzaczu,

Pozostaw urządzenie w ogrzanym pomiesz− czeniu przynajmniej na godzinę.

E

T

O

F

M

A

G

N

O

N

Magnetofon nie odtwarza kaset

Zła jakość dźwięku

Nieprawidłowe kasowanie taśmy.

Zniekształcenia dźwięku.

• Nie wybrano funkcji CD.

• Odwrotnie włożono płytę lub płyta jest zanieczyszczona bądź zadrapana.

• Nie zamknięta kieszeń kasety.

• Urwana lub zakleszczona taśma w kasecie.

• Brudne głowice audio.

• Brudne rolki lub wałki napędowe.

• Uszkodzona taśma.

R

A

D

I

O

Zły odbiór lub brak odbioru radiowego

• Nie wybrano funkcji TUNER.

• Źle dostrojona częstotliwość stacji

• Niewłaściwe podłączenie anteny do odbiornika lub źle ustawiona antena. Zmień położenie anteny do uzyskania najlepszego odbioru.

• Pomieszczenie znajduje się w budynku, którego konstrukcja wytłumia fale radiowe; zastosuj antenę zewnętrzną.

Jeœli powy¿sze wskazówki nie dadz¹ spodziewanych efektów, nale¿y: zanotowaæ model i nr fabryczny, podane na tylnej œciance urz¹dzenia zapoznaæ siê z gwarancj¹ sprecyzowaæ opis problemu i nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym

SAMSUNG.

PL

23

Dane techniczne

PL

Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.

RADIO

LW

Czułość użytkowa

AM (MW)

Stosunek sygnał/szum

Czułość użytkowa

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

FM

Stosunek sygnał/szum

Czułość użytkowa

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

60 dB

40 dB

54 dB

2 %

62 dB

10 dB

0.3 %

ODTWARZACZ CD

Pojemność

Zakres częstotliwości

Stosunek sygnał/szum

Zniekształcenia

Separacja kanałów

Rozmiary dysku

MAGNETOFON KASETOWY

Zakres częstotliwości

Stosunek sygnał/szum

Separacja kanałów

Skuteczność kasowania

WZMACNIACZ

Moc wyjściowa (6

)

Moc wyjściowa (6

)

Separacja kanałów

Stosunek sygnał/szum

DANE OGÓLNE

Wymiary mm

3 płyty

20 Hz − 20 KHz (± 1 dB)

90 dB (przy 1 KHz) z filtrem

0.05 % (przy 1 KHz)

74 dB

Średnica: 120 lub 80 mm; grubość 1,2 mm

125 Hz ~ 8 KHz

40 dB

35 dB

60 dB

2 x 20 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)

(MAX−L42)

2 x 40 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)

(MAX−L45)

45 dB

75 dB szerokość 270 mm x wysokość 317 mm x głębokość 340

24

NINIEJSZE URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:

ELECTRONICS

A H6 8--0 07 B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents