Samsung MAX-WL85, MAX-L82 User manual

Samsung MAX-WL85, MAX-L82 User manual

MINIZESTAW STEREOFONICZNY

Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM CD

ODTWARZANIE P£YT CD-R/RW

MAX-L82

MAX-WL85

Instrukcja Obs³ugi

Bezpieczeñstwo obs³ugi

PL

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

OSTRZE¯ENIE

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM

NIE OTWIERAÆ

OSTRZE¯ENIE:

ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZ-

NYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY. WEWN¥TRZ NIE ZNA-

JDUJ¥ SIÊ CZÊŒCI PRZEZNACZONE DO OBS£UGI PRZEZ

U¯YTKOWNIKA. POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKO-

WANEMU PERSONELOWI SERWISU.

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

Odtwarzacz p³yt kompaktowych sklasyfikowano jako urz¹dzenie laserowe Klasy 1.

U¿ywanie kontrolek, ustawieñ czy wykonywanie procedur innych ni¿ podane w niniejszej instrukcji mo¿e spowodowaæ ryzykown¹ ekspozycjê na promieniowanie.

OSTRZE¯ENIE-NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASE-

ROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA I SKASOWANIA BLO-

KAD UNIKAJ NAŒWIETLENIA WI¥ZK¥.

Symbol ten oznacza wystêpowanie niebezpiecznego napiêcia wewn¹trz urz¹dzenia, zagra¿aj¹cego pora¿eniem elektrycznym.

Symbol ten wskazuje na koniecznoœæ przestrzegania zaleceñ wed³ug za³¹czonej instrukcji.

UWAGA: Zamokniêcie lub zawilgocenie urz¹dzenia grozi

po¿arem lub pora¿eniem elektrycznym.

OSTRZE¯ENIE: ABY UNIKN¥Æ PORA¯ENIA ELEKTRYCZNE-

GO, NALE¯Y WETKN¥Æ DO OPORU WTYCZ-

KÊ DO GNIAZDA ZASILAJ¥CEGO.

2

Spis treœci

Dziêkujemy za zakupienie mini-zestawu kompaktowego SAMSUNG.

Prosimy o poœwiêcenie czasu na przeczytanie niniejszych instrukcji.

Pozwol¹ one ³atwo obs³ugiwaæ system i w pe³ni wykorzystywaæ jego funkcje

PL

BEZPIECZEÑSTWO OB£SUGI ...................................................................................................................................................................................................... 2

INSTALOWANIE URZ¥DZENIA

Widok przedniego panelu urz¹dzenia .......................................................................................................................................................................................... 4

Pilot zdalnego sterowania .............................................................................................................................................................................................................. 5

Widok tylnego panelu urz¹dzenia.................................................................................................................................................................................................. 6

Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia .......................................................................................................................................................................................... 7

Pod³¹czenie zasilania elektrycznego.............................................................................................................................................................................................. 7

W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania ............................................................................................................................................................................ 7

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia .......................................................................................................................................................................................... 8

Gniazdo wyjœciowe CD Digital Jack .............................................................................................................................................................................................. 8

Pod³¹czenie kolumn g³osnikowych ................................................................................................................................................................................................ 8

Pod³¹czenie anteny AM (MW) LW .................................................................................................................................................................................................. 9

Pod³¹czanie anteny FM .................................................................................................................................................................................................................. 9

Demonstracja funkcji urz¹dzenia .................................................................................................................................................................................................. 10

Funkcje pokrêt³a Moving Jog ........................................................................................................................................................................................................ 10

Ustawianie zegara .......................................................................................................................................................................................................................... 10

ODTWARZACZ CD

Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych ...................................................................................................................................................................................... 11

Odtwarzanie p³yt kompaktowych .................................................................................................................................................................................................. 11

Wybór p³yty w odtwarzaczu CD .................................................................................................................................................................................................... 12

Wybór utworu ................................................................................................................................................................................................................................ 12

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD ...................................................................................................................................................... 12

Funkcja Shuffle .............................................................................................................................................................................................................................. 12

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie .............................................................................................................................................................. 13

Programowanie kolejnoœci odtwarzania........................................................................................................................................................................................ 13

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów .............................................................................................................................................................. 14

TUNER

Strojenie i programowanie stacji radiowych ................................................................................................................................................................................ 14

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej.................................................................................................................................................................................. 15

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego................................................................................................................................................................................ 15

Funkcja RDS .................................................................................................................................................................................................................................. 16

RDS Display - wyœwietlanie informacji .......................................................................................................................................................................................... 16

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH .......................................................................................................................................................... 17

ODTWARZACZ KASETOWY

Odtwarzanie kaset.......................................................................................................................................................................................................................... 18

Nagrywanie synchroniczne z p³yty CD.......................................................................................................................................................................................... 18

Nagrywanie z p³yty CD .................................................................................................................................................................................................................. 18

Nagrywanie programu radiowego ................................................................................................................................................................................................ 19

Kopiowanie kaset (Dubbing).......................................................................................................................................................................................................... 19

Wybór trybu odtwarzania kaset .................................................................................................................................................................................................... 20

Licznik taœmy.................................................................................................................................................................................................................................. 20

INNE FUNKCJE

Timer .............................................................................................................................................................................................................................................. 21

Wy³¹czenie timera .......................................................................................................................................................................................................................... 22

Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku) ............................................................................................................................................................................................ 22

Wybór ustawieñ Equalizera .......................................................................................................................................................................................................... 22

Funkcja Power Sound/Surround.................................................................................................................................................................................................... 22

Super Bass Sound (tylko MAX-L82) .............................................................................................................................................................................................. 23

Funkcja Subwoofera (tylko MAX-WL85) ........................................................................................................................................................................................ 23

Pod³¹czenie s³uchawek.................................................................................................................................................................................................................. 23

ZALECENIA DOTYCZ¥CE U¯YWANIA URZ¥DZENIA

Instrukcje bezpieczeñstwa ............................................................................................................................................................................................................ 24

Czyszczenie urz¹dzenia ................................................................................................................................................................................................................ 24

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych ................................................................................................................................................................ 25

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych........................................................................................................................................................ 25

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy .............................................................................................................................................................................. 25

Dane techniczne ............................................................................................................................................................................................................................ 26

Symbole

Naciœnij PrzesuñWa¿ne Uwaga

3

PL

Widok przedniego panelu urz¹dzenia

2 1 34

3

12

13

14

15

16

17

18

6

9

10

11

7

8

4

5

19

Disc 1 Disc 2 Disc 3 Disc Change

Open/Close

On/

Standby

Timer/

Clock

PTY

R

RDS

Display

AUX

Demo

Volume

Power Surround

Band

TUNER

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Push Eject

CD TAPE

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Do wn Preset/Manual

Up

Sound

Mode

Push Eject

20

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Przyciski wyboru p³yty

Przedzia³ odtwarzacza p³yt kompaktowych

Funkcja PTY (RDS)

Timer/Zegar

W³¹czanie/Czuwanie

Wyœwietlanie informacji RDS

Funkcja demonstracji

Zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku (AUX)

9.

Program

10.

Prze³¹cznik mono-stereo (Mono/ST)

11.

Funkcja wyciszenia dŸwiêku (Mute)

12.

Gniazdo s³uchawkowe Jack

13.

Nagrywanie/Pauza (REC/Pause)

14.

Preset/Memory

15.

Magnetofon kasetowy Deck1

16.

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejnoœci (Shuffle)

17.

Powtarzanie utworów na p³ycie CD Repeat

18.

Nagrywanie synchroniczne z p³yty kompaktowej (CD Synchro)

19.

Tryb zmiany kierunku odtwarzania kasety (Reverse Mode)

20.

Prze³¹czanie kieszeni magnetofonu Deck1/2

21.

Przyciski kopiowania kaset z normaln¹/zwiêkszon¹ prêdkoœci¹

(Normal, High)

22.

Zerowanie licznika taœmy

23.

Przycisk Preset/Manual lub Stop

24.

Magnetofon kasetowy Deck 2

25.

Przyciski funkcji wyszukiwania (Down, Up)

26.

Pokrêt³o sterowania Moving Jog

27.

Enter (zatwierdzanie)

28.

Przycisk trybu wzbogacania dŸwiêku (Sound Mode)

29.

Funkcja S.BASS (MAX-L82)

Poziom Subwoofera (MAX-WL85)

30.

Pokrêt³o regulacji g³oœnoœci (Volume)

31.

Funkcja dŸwiêku przestrzennego (Power Surround)

32.

Przyciski wyboru funkcji

33.

Otwieranie/Zamykanie kieszeni CD

34.

Przycisk zmiany p³yty w karuzeli odtwarzacza (Disc Change)

4

26

25

24

23

22

21

33

32

31

30

29

28

27

Pilot zdalnego sterowania

6

7

8

4

5

1

2

3

9

On/Standby

Timer

On/Off

Mute

Sound

Mode Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2

Repeat

CD

Mono/ST.

TUNER

Band

TAPE

CD

VOL.

CD

Tuning

Mode

CD

VOL.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

PL

1.

W³¹czenie/Czuwanie

2.

Pominiêcie numeru p³yty

3.

Przycisk trybu wzbogacania dŸwiêku

4.

Wybór magnetofonu Deck 1/2

5.

Przycisk powtarzania utworów na p³ycie CD

6.

Przewijanie taœmy do ty³u i do przodu

7.

Przycisk Stop dla CD

8.

Zwiêkszanie g³oœnoœci

9.

Zmniejszanie g³oœnoœci

10. Przycisk trybu strojenia stacji radiowych

Tuning Mode

11.

Przycisk CD Track lub wyszukiwanie stacji radiowych

12.

Odtwarzanie/Pauza (CD)

13.

Stop dla magnetofonu

14.

Odtwarzanie dla magnetofonu

15.

Wybór Mono/Stereo

16.

Wybór zakresu fal radiowych TUNER Band

17.

Dodatkowe Ÿród³o sygna³u AUX

18.

Przycisk Program/Set

19.

Mute (wyciszenie dŸwiêku)

20.

W³¹czenie/wy³¹czenie Timera

5

PL

Widok tylnego panelu urz¹dzenia

SPEAKER(6

)

R L

AM ANT.

FM 75

DIGITAL

OUT

(OPTICAL)

R

AUX IN

L

1

2

3

4

5

SUBWOOFER(4

)

R L

MAIN

SPEAKER(8

)

R L

AM ANT.

FM 75

DIGITAL

OUT

(OPTICAL)

R

AUX IN

L

1

2

3

4

5

6

1. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny AM

2. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny FM

3. Gniazda pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych

4. Gniazdo Digital Out

5. Gniazdo pod³¹czeniowe dla dodatkowego urz¹dzenia AUX

1. Gniazda pod³¹czeniowe Subwoofera

2. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny AM

3. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny FM

4. Gniazda pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych

5. Gniazdo Digital Out

6. Gniazdo pod³¹czeniowe dla dodatkowego urz¹dzenia AUX

6

Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia

Wykorzystanie podanych poni¿ej wskazówek umo¿liwi pe³ne wykorzystanie zalet urz¹dzenia.

ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni, nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanie lub na wyk³adzinie dywanowej, nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi, aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ ( 15 cm ) z boków i z ty³u obudowy, zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni odtwarzacza CD, kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu stronach, co zapewni po¿¹dany efekt stereofoniczny, skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania, najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej wysokoœci nad pod³og¹.

Disc 1 Disc 2 Disc 3 Disc Change

Open/Close

On/

Standby

AUX

Timer/

Clock

PTY

R

RDS

Display

Demo

Band

TUNER

Mute

Phones

Mono/ST

REC/Pause

Push Eject

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

CD TAPE

Enter

Deck 1/2

Dubbing

Counter

Reset

Normal High

Do wn Preset/Manual

Up

Volume

Power Surround

Push Eject

W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania

W³ó¿ baterie do pilota gdy:

zakupisz sprzêt, pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie.

Przy wymianie baterii na nowe zawsze u¿ywaj nowego zestawu baterii i nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.

1

Umieœæ palec na miejscu oznaczonym na pokrywie przedzia³u baterii (z ty³u pilota zdalnego sterowania) i naciœnij w kierunku wskazanym strza³k¹.

2

W³ó¿ dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowuj¹c biegunowoœæ:

+ na baterii do + w obudowie pilota

- na baterii do - w obudowie pilota

3

Zamknij pokrywê przedzia³u baterii przesuwaj¹c j¹ z powrotem a¿ do klikniêcia.

Je¿eli nie bêdziesz u¿ywaæ pilota przez d³ugi czas, wyjmij baterie aby zabezpieczyæ urz¹dzenie przed korozj¹.

PL

Pod³¹czenie zasilania elektrycznego

Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.

Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.

1

Pod³¹cz przewód zasilania do odpowiedniego gniazda (oznaczonego AC Cord na tylnym panelu obudowy urz¹dzenia).

2

Wciœnij przycisk On/Standby aby w³¹czyæ urz¹dzenie.

DIGITAL

OUT

(OPTICAL)

R

AUX IN

L

7

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych

PL

Pod³¹czenie Ÿród³a zewnêtrznego sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety systemu do s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.

Przyk³ady: Telewizor

Odtwarzacz p³yt wizyjnych

Odtwarzacz kasetowy DAT lub DCC

Magnetowid Hi-Fi stereo

Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie

Audio. Potrzebny jednak bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.

1

Prze³¹cz system w tryb czuwania i od³¹cz zasilanie sieciowe od systemu i zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u.

2

Pod³¹cz kabel audio do tylnego panelu urz¹dzenia.

Pod³¹cz...

Do z³¹cza oznaczonego...

Czerwony Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . .R (prawy)

Bia³y Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L (lewy)

Nie zamieniaj po³o¿enia kana³ów, by uzyskaæ najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku.

3

Pod³¹cz zasilanie sieciowe i wciœnij On/Standby aby w³¹czyæ system.

4

Wybierz Ÿród³o zewnêtrzne AUX, wciskaj¹c AUX na przednim panelu.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie AUX.

5

6

W³¹cz Ÿród³o zewnêtrzne.

Wyreguluj g³oœnoœæ i balans wed³ug potrzeby

G³oœnoœæ Equalizer

Przyk³ad: Mo¿na ogl¹daæ film i korzystaæ z dŸwiêku stereo je¿eli

œcie¿ka dŸwiêkowa jest nagrana w stereo (tak jak w czasie seansu kinowego).

Zaciski z³¹czy kolumn s¹ umieszczone na tylnej czêœci obudowy.

1

2

3

Naciœnij i przytrzymaj zacisk g³oœnika z ty³u obudowy urz¹dzenia.

Wsuñ koniec kabla pod³¹czeniowego g³oœnika do gniazda.

Dopasuj biegunowoϾ (kolory): czerwony (+) do czerwonego gniazda (+) i czarny (-) - do czarnego (-).

Zwolnij zacisk gniazda.

U¿ywaj wy³¹cznie g³oœników o takim samym oporze dynamicznym jaki jest oznaczony z ty³u obudowy urz¹dzenia.

<MAX-L82>

SPEAKER(6

)

R L

<MAX-WL85>

DIGITAL

OUT

(OPTICAL)

R

AUX IN

L

Gniazdo wyjœciowe CD Digital Out Jack

Za pomoc¹ tego gniazda mo¿na wyprowadziæ sygna³ dŸwiêku cyfrowego CD Digital. Do pod³¹czenia sprzêtu cyfrowego audio (odtwarzacz

DAT, nagrywarka MD itp.) nale¿y u¿yæ kabla optycznego.

Usuñ zaœlepkê (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT i pod³¹czyæ w to miejsce koñcówkê kabla optycznego.

Je¿eli gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest u¿ywane

Ponownie za³ó¿ na nie zaœlepkê ochronn¹.

Dopasuj biegunowoϾ (kolory): niebieski (+) do niebieskiego gniazda i czarny (-) Рdo czarnego (-), czerwony (+) do czerwonego gniazda (+) i czarny (-) Рdo czarnego (-).

Wskazówki do instalacji g³oœników

Instalowanie w pobli¿u elementów grzejnych, wystawionych na dzia³anie promieni s³onecznych lub wysokiej wilgotnoœci mo¿e spowodowaæ spadek jakoœci g³oœnika.

Nie instaluj g³oœników na œcianie lub górnej pó³ce kwietnika czy innym niestabilnym miejscu aby uchroniæ siê przed wypadkiem spowodowanym mo¿liwoœci¹ spadniêcia g³oœnika.

Nie ustawiaj g³oœników na przeciwko telewizora lub monitora komputerowego.

G³oœnik umieszczony w pobli¿u telewizora czy monitora mo¿e wp³ywaæ na jakoœæ obrazu na ekranie.

(1)

8

Pod³¹czenie anteny AM (MW)/LW

Antena AM (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ:

ustawiona na stabilnej powierzchni lub umocowana na œcianie (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)

Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.

Aby unikn¹æ zak³óceñ nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹ w pobli¿u przewodu antenowego. Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej 5 cm miêdzy tymi przewodami.

AM ANT.

SUBWOOFER(4

R L

)

AM ANT.

MAIN

SPEAKER(8

)

R L

DIGITAL

(OPTICAL)

R

AUX IN

L

PL

Pod³¹czanie anteny FM

Jak pod³¹czyæ antenê typu koncentrycznego.

Pod³¹cz antenê 75

Ω do gniazda antenowego.

W³ó¿ dostarczon¹ wtyczkê antenow¹ do gniazda koncentrycznego 75

Ω oznaczonego FM z ty³u urz¹dzenia.

Postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ na stronie 14. Dostrój odbiornik radiowy do stacji i ustal najlepsze po³o¿enie anteny.

W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u urz¹dzenia u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75

(nie dostarczony).

Antena FM (dostarczona)

SUBWOOFER(4½)

R L

MAIN

SPEAKER(8½)

R L

AM ANT.

FM 75½

DIGITAL

OUT

(OPTICAL)

R

AUX IN

L

SUBWOOFER(4½)

R L

MAIN

SPEAKER(8½)

R L

AM ANT.

FM 75½

DIGITAL

OUT

(OPTICAL)

R

AUX IN

L

Antena koncentryczna

75

(nie dostarczona)

9

Demonstracja funkcji urz¹dzenia

Ustawienia zegara

PL

Mo¿na ogl¹daæ ró¿ne dostêpne funkcje sytemu.

1

Wciœnij przycisk Demo.

Rezultat: Ró¿ne funkcje urz¹dzenia pojawi¹ siê na wyœwietlaczu w postaci listy.

Wszystkie funkcje s¹ szczegó³owo opisane w niniejszej instrukcji. Aby zobaczyæ jak ich u¿ywaæ, zajrzyj do odpowiednich rozdzia³ów.

2

Aby zakoñczyæ demonstracjê, ponownie wciœnij przycisk Demo.

PTY

R

RDS

Display

AUX

Demo

Band

TUNER

Funkcje pokrêt³a Moving Jog

Pañstwa system mini-kompaktowy jest wyposa¿ony w ulepszon¹ funkcjê pokrêt³a

Moving Jog, posiadaj¹c¹ efekty wizualne dla standardowych funkcji pokrêt³a typu

JOG.

Za ka¿dym przyciœniêciem przycisków Tuner, CD, Tape, pokrêt³o Moving Jog przesunie siê automatycznie w pozycjê wybranej funkcji.

Moving Jog zawsze powróci do pozycji CD w trybie czuwania.

Staraj siê nie obracaæ nadmiernie pokrêt³a czy u¿ywaæ do tego si³y. Jest g³ówna przyczyna uszkodzenia dzia³ania urz¹dzenia.

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w nastêpuj¹cych przypadkach:

Po zakupie urz¹dzenia

Po przerwie w zasilaniu

Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci

Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund.

Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia procedury od pocz¹tku.

1

2

3

Wciœnij On/Standby.

Dwukrotnie wciœnij Timer/Clock.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie CLOCK.

Wciœnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie godzin.

4

5

W celu...

Obróæ pokrêt³o Moving Jog...

Przestawienia godziny w przód . . . .W prawo

Przestawienia godziny w ty³ . . . . . . .W lewo

Po wyœwietleniu w³aœciwego czasu wciœnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

6

7

W celu...

Obróæ pokrêt³o Moving Jog...

Przestawienia minut w przód . . . . . . W prawo

Przestawienia minut w ty³ . . . . . . . . .W lewo

Po wyœwietleniu w³aœciwego czasu wciœnij Enter.

Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który bêdzie pracowa³ tak¿e w trybie czuwania.

Wyœwietliæ zegar mo¿na tak¿e w czasie dzia³ania innej funkcji, poprzez wciœniêcie przycisku Timer/Clock.

Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania ustawieñ dokonywanych w krokach 3, 5, 7 mo¿na u¿yæ przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania.

Zamiast pokrêt³a Moving Jog mo¿na tez u¿yæ przycisków pilocie w czasie ustawieñ kroków 4,6.

/ na

Volum

Enter

On/

Standby

Timer/

Clock

1

PTY

2

R

RDS

Display

Demo

AUX Band

TUNER e

/2

Counter

Reset

Dubbing al High

CD

3,5,7

TAPE

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Do wn

Preset/Manual

4,6

Up

Sound

Mode

Do wn

Preset/Manual

Up

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

10

Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych

Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy12-cm lub 8-cm bez u¿ycia adaptera.

Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni. Nigdy nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.

Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 25 „Środki ostrożności przy

używaniu płyt kompaktowych”.

1

2

W³¹cz zestaw wciskaj¹c On/Standby.

Wciœnij przycisk Open/Close ( ) na przednim panelu.

Rezultat: Kieszeñ otworzy siê.

3

W³ó¿ jedn¹ lub dwie p³yty we wciêcia karuzeli etykiet¹ CD do góry.

Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ po³o¿enie p³yt.

4

Je¿eli chcesz w³o¿yæ trzeci¹ p³ytê wciœnij przycisk Disc Change na przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).

Rezultat: karuzela obraca siê o 120°.

5

Zamknij kieszeñ CD naciskaj¹c przycisk Open/Close ( ).

W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty nale¿y:

Aby odtwarzaæ...

Wciœnij...

Disc 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CD (

Disc 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Disc 2

) lub Disc 1

Disc 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Disc 3

Rezultat: Automatyczne zamkniêcie kieszeni i rozpoczêcie odtwarzania p³yty.

6

W celu zmiany lub wyjêcia p³yty nale¿y powtórzyæ czynnoœci od kroku 2 do 5.

Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony przed zakurzeniem.

Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty w trakcie pracy innych funkcji urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku.

On/

Standby

Timer/

Clock

PTY

R

1

RDS

Display

Demo

AUX

Mute

Mono/ST

Preset

Band

TUNER

Program

5

5

Enter

Reverse

Mode

Counter

4

TAPE

Volume

Open/Close

2,5

Power Surroun

Sound

Mode

Odtwarzanie p³yt CD

Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio

CD, CD Tekst, CD-R, i CD-RW.

Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty kompaktowej do odtwarzacza mo¿na rozpocz¹æ odtwarzanie.

Czêste odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie serca, oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

1

2

W³¹cz urz¹dzenie poprzez wciœniêcie przycisku On/Standby.

Wybierz funkcje odtwarzacza CD przyciskaj¹c CD ( panelu.

) na przednim

3

4

W³ó¿ jedn¹ lub wiêcej p³yt CD do kieszeni odtwarzacza.

Naciœnij CD ( ) na panelu lub na pilocie zdalnego sterowania.

Je¿eli w³o¿y³eœ wiêcej ni¿ jedn¹ p³ytê, bêd¹ one odtwarzane po kolei.

5

Ustaw ¿¹dan¹ g³oœnoœæ: lub

Obracaj¹c pokrêt³em Volume na przednim panelu

U¿ywaj¹c przycisków + i - na pilocie zdalnego sterowania

6

Aby zatrzymaæ chwilowo odtwarzanie, wciœnij CD (

Ponownie wciœnij CD (

).

) aby kontynuowaæ odtwarzanie.

7

Wciœnij przycisk po zakoñczeniu odtwarzania.

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do kieszeni odtwarzacza inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania. Aby to zrobiæ, naciœnij przycisk Disc Change i w³ó¿ now¹ p³ytê do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania.

Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem

„NO DISC”

.

Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech p³yt, je¿eli nie zostanie wybrana funkcja powtarzania odtwarzania CD REPEAT.

Power Surrou

On/

Standby

AUX

Timer/

Clock

PTY

R

1

RDS

Display

Demo

Band

TUNER

2,4,6

TAPE

Sound

Mode

5

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Enter

Reverse

Mode

Do wn

7

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Up

Podczas odtwarzania CD-R lub CD-RW

Nagrane przez u¿ytkownika p³yty CD-R (do nagrywania) i CD-RW (do wielokrotnego nagrywania) mog¹ byæ odtwarzane wy³¹cznie wtedy, gdy zostan¹ „zamkniête” („finalized”)

Mo¿na odtwarzaæ w³asne p³yty CD-R lub CD-RW nagrane w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mog¹ byæ odtwarzane w zale¿noœci ich charakterystyk i od warunków nagrywania.)

Przed odtwarzaniem p³yt CD-R lub CD-RW, dok³adnie przeczytaj ich instrukcje u¿ytkownika.

P³yty CD-RW mog¹ wymagaæ d³u¿szego czasu do odczytania.

(jest tak z powodu ni¿szej zdolnoœci odbijania promienia lasera przez powierzchniê p³yty CD-RW ni¿ w normalnych p³ytach CD)

PL

11

PL

Wybór p³yty w odtwarzaczu CD

Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc Skip.

Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania do chwili, zacznie migaæ wskazanie w³aœciwej p³yty.

Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.

Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko wybran¹ p³ytê, naciœnij CD Repeat na przednim panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia

1 CD

.

Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji radiowych lub nagrañ z kasety magnetofonowej, system automatycznie prze³¹czy siê na tryb odtwarzacza CD.

Ie¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie odtworzona zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.

Disc Change

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ utwór w celu znalezienia ¿¹danego fragmentu.

Zaleca siê wyciszenie mini-zestawu przed u¿yciem tej funkcji.

Aby przeszukiwaæ utwory...

Do przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wciœnij i przytrzymaj...

przez ponad jedn¹ sekundê

Do ty³u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

przez ponad jedn¹ sekundê

Do wyszukiwania konkretnego fragmentu utworu mo¿esz tak¿e u¿yæ przycisków na przednim panelu urz¹dzenia.

/

CD

VOL.

Tuning

Mode

VOL.

Wybór utworu

Wybór utworu mo¿e byæ dokonany zarówno podczas odtwarzania p³yty jak i po zatrzymaniu odtwarzacza.

Aby rozpocz¹æ odtwarzanie od pocz¹tku...

Obróæ pokrêt³o Moving Jog...

Nastêpnego utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O jeden skok w prawo

Bie¿¹cego utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O jeden skok w lewo

Poprzedniego utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O dwa skoki w lewo

Utworu wed³ug wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Odpowiedni¹ iloœæ skoków w prawo lub lewo

W tym celu mo¿na równie¿ wykorzystaæ przyciski panelu lub przyciski i i na przednim na pilocie zdalnego sterowania.

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejnoœci Shuffle

Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane w kolejnoœci przypadkowej.

1

Wciœnij przycisk Shuffle.

Rezultat: Pojawi siê wskazanie Shuffle i wszystkie utwory bêd¹ odtwarzane w przypadkowej kolejnoœci. Wyœwietlany bêdzie te¿ numer i czas odtwarzania utworu.

2

Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejnoœci mo¿na:

Przejœæ do nastêpnego utworu (w kolejnoœci przypadkowej) wciskaj¹c / lub obracaj¹c pokrêt³o Moving Jog w prawo

Szybko przejœæ do okreœlonego fragmentu odtwarzanego utworu przyciskaj¹c / lub obracaj¹c pokrêt³o Moving Jog w lewo

3

Je¿eli zakoñczy³eœ u¿ywaæ funkcjê odtwarzania w kolejnoœci przypadkowej, wciœnij przycisk lub ponownie wciœnij przycisk Shuffle.

Podczas dzia³ania funkcji Shuffle nie s¹ dostêpne funkcje powtarzania odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Synchro).

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Do wn

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Up

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Do wn

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Up

P sh Eject

12

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie

Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:

Wybranego utworu.

Wszystkich utworów na wybranej p³ycie.

Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli.

1

Aby powtarzaæ...

Wciœnij CD Repeat na pilocie zdalnego sterowania raz lub wiêcej razy a¿...

Aktualnie odtwarzany utwór . . . . . . . . .wyœwietli siê wskazanie REPEAT 1

Wskazan¹ p³ytê . . . . . . . . . . . . . . . . . .wyœwietli siê wskazanie REPEAT 1 CD

Wszystkie w³o¿one p³yty . . . . . . . . . . . .wyœwietli siê wskazanie REPEAT ALL CD

2

Je¿eli chcesz przerwaæ dzia³anie funkcji Repeat, wciskaj przycisk Repeat tak d³ugo a¿ znikn¹ z wyœwietlacza napisy ALL CD, 1 CD lub naciœnij przycisk .

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Do wn

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal

Preset/Manual

High

Up

7

8

9

W celu zaprogramowania nastêpnych utworów nale¿y powtarzaæ czynnoœci od punktu 4 do 6.

Wciœnij przycisk CD ( utworów.

) aby odtwarzaæ zaprogramowan¹ listê

Aby...

Obróæ Moving Jog...

ponownie odtworzyæ utwór . . . . . . . . . . . . . . .jeden skok w lewo odtworzyæ poprzedni utwór . . . . . . . . . . . . . . dwa skoki w lewo odtworzyæ nastêpny utwór . . . . . . . . . . . . . . .jeden skok w prawo pomin¹æ jeden lub wiêcej utworów . . . . . . . .odpowiedni¹ iloœæ skoków w prawo lub w lewo

10

W celu skasowania ustawienia wciœnij .

jeden raz, jeœli odtwarzacz jest zatrzymany

Rezultat: Zniknie z wyœwietlacza wskazanie PRGM.

Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.

Po wybraniu numeru nieistniej¹cego lub nie zaprogramowanego odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie nastêpnego zaprogramowanego utworu.

/ aby wybraæ ¿¹dane utwory Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisków podczas dokonywania ustawieñ kroków 5, 9.

Disc Change

4

U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:

Programowanie kolejnoœci odtwarzania

Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie

Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie

Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów.

Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz

Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania (Repeat)

1

2

3

Jeœli wybrano funkcjê CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciœniêcie .

W³ó¿ p³yty CD.

Wciœnij Program.

Rezultat: Na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie:

Band

TUNER

8

TAPE

(CH= sprawdzenie (check), 01=Numer programu, Dl=Numer p³yty, --=Numer utworu na p³ycie)

4

Je¿eli to konieczne, wybierz p³ytê zawieraj¹c¹ ¿¹dany utwór, wciskaj¹c przycisk DISC (1, 2, 3).

5

Wybierz ¿¹dany utwór obracaj¹c Moving Jog: w lewo w celu przeszukiwania utworów do ty³u w prawo w celu przeszukiwania utworów do przodu

6

Aby zatwierdziæ wybór, wciœnij PROGRAM.

Rezultat: Wybór zatwierdzony; wyœwietli siê wskazanie

Program

CD Repeat

3,6

CD

Synchro Shuffle

Do wn

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Normal

Dubbing

High

5,9

Up

1,10

PL

13

PL

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów

Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie.

1

2

Wciœnij przycisk aby zatrzymaæ rozpoczête odtwarzanie utworów.

Wciœnij Program.

Rezultat: Pojawi siê nastêpuj¹ce wskazanie:

(CH = sprawdzenie, 01= Numer zaprogramowany, -- = Numer utworu na p³ycie)

Jeœli zaprogramowano 24 utwory, po wciœniêciu Program zamiast

PR

wyœwietlane jest wskazanie

CH

.

3

Ponownie wciœnij Program.

Rezultat: Pojawi siê wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu wraz ze wskazaniem CH (change=zmiana).

4

Powtarzalnie wciskaj przycisk Program a¿ do wyœwietlenia wskazania

¿¹danego utworu

5

6

7

8

Jeœli zachodzi potrzeba zmiany p³yty, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3)

Wybierz inny utwór za pomoc¹ przycisków

Wciœnij Program aby zatwierdziæ wybór.

lub .

Wciœnij CD (

) aby rozpocz¹æ odtwarzanie wybranej listy.

Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.

Open/Close

Disc Change

5

Power Surround

On/

Standby

Timer/

Clock

PTY

R

RDS

Display

AUX

Demo

8

Volume

Band

TUNER TAPE

Sound

Mode

Mute

Phones

Push Eject

2,3,4,7

Mono/ST Program

Preset

Memory CD Repeat

REC/Pause

Shuffle

CD

Synchro

6

Do wn

1

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Normal

Dubbing

High

Up

6

Sound

Mode Disc Skip

Program

/Set AUX

Push Eject

Deck 1/2 2,3,4,7 TUNER

CD

Band

Tape

1

CD

8

6

VOL.

Tuning

Mode

VOL.

6

Strojenie i programowanie stacji radiowych

W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:

15 stacji FM

8 stacji MW

7 stacji LW

1

2

3

Wciœnij On/Standby.

Wybierz funkcjê tunera wciskaj¹c przycisk TUNER.

4

Wybierz pasmo czêstotliwoœci ponownie wciskaj¹c TUNER (Band) na przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

Rezultat: Wyœwietlenie wskazania zakresu radiowego:

FM

UKF

AM(MW)

LW

Fale œrednie

Fale d³ugie

Aby zestroiæ stacjê...

Wciœnij Tuning Mode na pilocie

Rêcznie . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raz lub wiêcej razy do uzyskania wskazania

MANUAL

.

Automatycznie . . . . . . . . . . . . .Raz lub wiêcej razy do uzyskania wskazania

PRESET

5

Wybierz stacjê, która ma byæ w prowadzona do pamiêci:

Obracaj¹c Moving Jog w prawo lub w lewo aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czêstotliwoœæ.

lub

Wciskaj¹c Tuning lub na pilocie

Wciœniêcie i przytrzymanie klawisza Tuning Up lub Down umo¿liwia szybsze przeszukiwanie zakresu czêstotliwoœci

Podczas automatycznego wyszukiwania mo¿e wyst¹piæ zatrzymanie na czêstotliwoœci, która niedok³adnie odpowiada stacji radiowej.

W takim przypadku nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego

6

Ustawienie g³oœnoœci odbywa siê poprzez:

Obrót pokrêt³a VOLUME na przednim panelu lub

Wciœniêcie klawiszy VOL. + lub - na pilocie

7

Wybierz opcjê Mono/Stereo przez wciœniêcie Mono/ST na pilocie zdalnego sterowania.

On/

Standby

Timer/

Clock

PTY

1

R

RDS

Display

Demo

AUX

Band

6

CD TAPE

Sound

Mode

Enter

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

7

REC/Pause

5

Do wn

4

Push Eject

Program

CD Repeat

CD

Synchro

5

Shuffle

Up

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Push Eject

5

VOL.

4

Tuning

Mode

VOL.

5

14

Strojenie i programowanie stacji radiowych (ci¹g dalszy)

8

Je¿eli nie chcesz zapamiêtaæ znalezionej stacji radiowej, powróæ do kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.

W przeciwnym przypadku:

a Wciœnij Program.

Rezultat: przez kilka sekund wyœwietli wskazanie

PRGM

.

b Wciœnij Tuning Up lub Down lub obróæ pokrêt³o Moving Jog aby przyporz¹dkowaæ stacji numer od 1 do 15.

c Wciœnij Program aby wprowadziæ stacjê radiow¹ do pamiêci

Rezultat: Po zapamiêtaniu stacji znika napis

PRGM

.

9

Programowanie nastêpnych stacji odbywa siê przez powtórzenie kroków od 3 do 8.

Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie numeru istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.

Zamiast przycisku Preset/Memory mo¿na w punkcie 8 u¿yæ przycisku

Program/Set na pilocie zdalnego sterowania..

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej

Mo¿na s³uchaæ stacji radiowej wed³ug poni¿szych wskazówek:

1

2

3

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk On/Standby.

Wybierz funkcjê TUNERA wciskaj¹c przycisk TUNER na pilocie zdalnego sterowania.

Wybierz pasmo czêstotliwoœci ponownie wciskaj¹c TUNER (Band) na przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

4

Wciœnij na przednim panelu Tuning Mode lub wciskaj Tuning Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyœwietlenia siê wskazania

„PRESET”

5

Obracaj¹c Moving Jog na przednim panelu ustaw czêstotliwoœæ wybranej stacji radiowej lub wybierz j¹ przyciskami lub .

lub

Wybierz ¿¹dan¹ stacjê radiow¹ wybieraj¹c numer programu przylub na pilocie zdalciskami u¿ywaj¹c przycisków Tuning nego sterowania.

Rezultat: Odbiór ¿¹danej stacji radiowej

PL

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

8

Do wn

Enter

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

8

Up

Push Eject

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

1

On/Standby

Timer

On/Off Mute

Sound

Mode Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2

Repeat

CD

Mono/ST.

TUNER

2,3

Band

Tape

CD

5

CD

Tape

CD

Band

4

Tuning

Mode

5

W trybie Tunera

W trybie rêcznego strojenia mo¿na u¿yæ pokrêt³a Moving Jog lub przycisków lub aby manualnie zestroiæ stacjê radiow¹.

W manualnym trybie strojenia mo¿na wcisn¹æ i przytrzymaæ przyciski lub a przednim panelu lub wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk Tuning lub na pilocie zdalnego sterowania aby automatycznie wyszukaæ stacjê radiow¹.

Aby zatrzymaæ wyszukiwanie stacji w automatycznym trybie wyszukiwania, wciœnij przycisk lub na przednim panelu lub obróæ Moving Jog.

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego

Mo¿na zoptymalizowaæ jakoœæ odbioru radiowego poprzez:

Obrócenie anteny FM lub AM/MW

Zmianê po³o¿enia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na sta³e

W przypadku s³abego sygna³u podczas odbioru FM wciœnij Mono/ST na pilocie zdalnego sterowania prze³¹czaj¹c na odbiór mono.

Nast¹pi poprawa jakoœci dŸwiêku.

On/Standby Timer

On/Off

Mute

Sound

Mode Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2

Repeat

CD

Mono/ST.

TUNER

Band

Tape

CD

15

Funkcja RDS

PL

Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data

System), która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomoœci, godzina i 30 typów programów (np. News – wiadomoœci, Rock – muzyka rockowa, Classic – muzyka klasyczna itp.), które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.

1

2

W³¹cz urz¹dzenie przyciskiem On/Standby.

Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.

posób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 14.

Zakres FM i czêstotliwoœæ jest pokazana na wyœwietlaczu

Ie¿eli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyœwietlaczu automatycznie pojawi siê wskazanie „RDS”

3

Wciœnij przycisk RDS Display aby wybraæ ¿¹dany tryb RDS.

Za ka¿dym wciœniêciem tego przycisku tryb RDS zmienia siê wed³ug poni¿szego schematu:

PS NAME RT CT Bie¿¹ca czêstotliwoœæ FM

Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM

Opis funkcji RDS

1. PTY (Program Type) – przesy³a typ aktualnie nadawanego programu

2. PS NAME (Program Service Name) – przesy³a nazwê stacji nadawczej sk³adaj¹c¹ siê z max. 8 znaków

3. RT (Radio Text) – przesy³a tekst nadawany przez stacjê sk³adaj¹cy siê z max. 64 znaków

4. CT (Clock Time) – przesy³a sygna³ dok³adnego czasu z czêstotliwoœci FM.

Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego powodu nie zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.

5. TA TA (Traffic Announcement) - jeœli wskaŸnik miga, oznacza to,

¿e w³aœnie s¹ nadawane informacje dla kierowców

6. EON (Enhanced Other Networks Information) - oferuje informacje RDS w innych sieciach nadawczych

On/

Standby

1

Timer/

Clock

PTY

R

RDS

3

Display

Demo

AUX

Band

TUNER

RDS Display – wyœwietlanie informacji

Tryb „PS NAME”

Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME

Napis „PS NAME” pojawi siê na wyœwietlaczu

Je¿eli otrzymywana jest informacja PS, na wyœwietlaczu pojawi siê nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyœwietlaczu pojawi siê czêstotliwoœæ odbieranej stacji FM.

Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.

PTY

R

RDS

Display

Tryb „RT”

Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê radiow¹.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE

Napis „RT” pojawi siê na wyœwietlaczu

Je¿eli otrzymywana jest informacja RT, pojawi siê ona na wyœwietlaczu

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyœwietlaczu pojawi siê „NO RT”

PTY

R

RDS

Display

Informacja CT (Clock Time)

Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS

Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ CT MODE.

Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie „NO CT”.

PTY

R

RDS

Display

16

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH

Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹ stacjê radiow¹ FM.

Poni¿sze 30 trybów PTY jest wyœwietlanych po wciœniêciu przycisku PTY

NEWS

Wskazanie

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSIC

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATIONAL M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

Typ programu

• Wiadomoœci w³¹czaj¹c komunikaty, opinie i raporty

• Sprawy dotycz¹ce bie¿¹cych wydarzeñ, dokumentów, dyskusji czy analiz

• IInformacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.

• Informacje sportowe

• Edukacja

• S³uchowiska radiowe itp.

• Informacje kulturalne, religia, spo³eczne, naukowe itp.

• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze

• Programy rozrywkowe - konkursy, quizy, gry, wywiady, programy satyryczne itp.

• Muzyka pop

• Muzyka rockowa

• Muzyka ³agodna: utwory muzyczne, œpiew

• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna

• Ciê¿ka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa

• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop

• Pogoda

• Finanse

• Programy dla dzieci

• Programy spo³eczne

• Religia

• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie

• Podró¿e

• Programy na temat spêdzania czasu wolnego

• Muzyka jazzowa

• Muzyka country

• Muzyka narodowa

• Oldies – stare przeboje

• Muzyka ludowa, folk

• Programy dokumentalne

• Test alarmu

Funkcja PTY SEARCH - wyszukiwanie typu programu

1

2

W³¹cz zakres fal radiowych FM

Sposób w³¹czania i wyszukiwania zakresu fal radiowych przedstawiono na str 13.

Je¿eli dana stacja prowadzi serwis RDS, podœwietli siê wskaŸnik

„RDS”

Wciœnij przycisk PTY

Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc) pojawia siê na wyœwietlaczu

Wciœnij przycisk Tuning Mode Down lub Up aby wybraæ ¿¹dany tryb PTY.

Je¿eli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie „NO PTY”

Je¿eli wybrano tryb PTY (na wyœwietlaczu pojawia siê PTY

MODE), wciœnij ponownie przycisk PTY aby w³¹czyæ tryb przeszukiwania stacji PTY-SEARCH MODE.

Je¿eli sygna³ PTY znaleziony podczas automatycznego wyszukiwania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakoñczone.

Je¿eli sygna³ PTY zgodny ¿¹danym trybem PTY MODE nie zostanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urz¹dzenie wraca do czêstotliwoœci z pocz¹tku wyszukiwania PTY SEARCH i automatyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.

R

PTY

2

RDS

Display

Demo

AUX

Band

TUNER CD

Mute

Phones

Enter

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

2

Do wn

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

2

Up

Push Eject

Reverse

Mode

Deck 1/2

Cou

Res

Dubbing

Normal Hig

PL

17

PL

Odtwarzanie kaset

1

2

3

Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz, wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale „Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych” na stronie 23.

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk On/Standby.

Wybierz funkcjê TAPE przyciskiem TAPE.

Otwórz kieszeñ kasety Deck 1 lub Deck 2 naciskaj¹c na pokrywê w miejscu oznaczonym Push Eject ( ).

4

5

6

W³ó¿ nagran¹ kasetê taœm¹ skierowan¹ w dó³.

Zamknij kieszeñ kasety.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie 1 lub 2 przed wskazaniem licznika taœmy.

Po w³o¿eniu dwóch kaset wciœnij Deck 1/2 na przednim panelu lub bezpoœrednio DECK 1/2 na pilocie, aby wybraæ kasetê do odtwarzania.

Rezultat: W zale¿noœci od wybranej kasety wyœwietli siê wskazanie

TAPE 1 lub TAPE 2.

7

Aby odtworzyæ...

Wciœnij...

Stronê A . . . . . . . . . .TAPE ( ) raz

Stronê B . . . . . . . . . .TAPE ( ) dwa razy

Rezultat: Rozpocznie siê odtwarzanie kasety.

8

Aby...

Wciœnij...

Odtwarzaæ utwór wed³ug . . . . . . . . . .

w³asnego wyboru lub iloœæ razy

Zatrzymaæ odtwarzanie . . . . . . . . . . . .

w³aœciw¹

9

Jeœli utwór zawiera d³u¿szy cichy fragment, funkcja automatycznego przewijania mo¿e siê zatrzymaæ przed koñcem utworu.

Z kolei zbyt krótka przerwa miêdzy utworami mo¿e nie zostaæ wykryta podczas przewijania.

Po zatrzymaniu kasety wybierz jedn¹ z nastêpuj¹cych funkcji wed³ug potrzeby.

Aby...

Przewin¹æ taœmê do ty³u . . . . . . . . . . .

Wciœnij...

Przewin¹æ taœmê do przodu . . . . . . . . .

Nagrywanie synchroniczne z p³yty

CD (Funkcja CD Synchro)

4

5

6

1

2

3

Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹ na dwa sposoby:

Nagrywanie synchroniczne

Nagrywanie bezpoœrednie

Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk On/Standby.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcjê CD wciskaj¹c przycisk CD na przednim panelu.

W³ó¿ p³ytê CD do odtwarzacza.

Wybierz ¿¹dan¹ p³ytê CD do odtwarzania.

Wybierz utwór na p³ycie CD i wciœnij CD Synchro lub wciœnij

CD Synchro bezpoœrednio na pilocie zdalnego sterowania, w celu rozpoczêcia nagrywania od pocz¹tku p³yty.

7

Aby zatrzymaæ nagrywanie, wciœnij przycisk .

On/

Standby

AUX

Timer/

Clock

PTY

R

1

RDS

Display

Demo

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Band

TUNER

Program

CD Repeat

CD

Synchro

6

Shuffle

CD

CD

3

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Dubbing

Counter

Reset

7

Normal High

Up

TAPE

Sound

Mode

Volume

Push Eject Push Eject

Nagrywanie z p³yty CD

On/

Standby

Timer/

Clock

PTY

1

R

RDS

Display

Demo

AUX

Volume

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Push Eject

2,7

Band

TUNER CD

Sound

Mode

Enter

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Reverse

Mode

6

Deck 1/2

Dubbing

Counter

Reset

8,9

Normal High

Do wn

8

8,9

Up

18

Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie ka¿dego utworu na p³ycie kompaktowej.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonywane tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni Deck 2.

Nie ma potrzeby ustawiania g³oœnoœci; poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.

3

4

1

2

5

6

7

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk On/Standby.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcjê CD wciskaj¹c przycisk CD na przednim panelu.

W³ó¿ p³ytê CD do odtwarzacza.

Wybierz ¿¹dan¹ p³ytê CD do odtwarzania.

Wybierz ¿¹dany utwór na p³ycie i wciœnij na przednim panelu lub na pilocie zdalnego sterowania, aby prze³¹czyæ odtwarzacz w tryb pauzy.

Wciœnij REC/Pause.

8

9

siê nagrywanie.

Wciœnij aby rozpocz¹æ odtwarzanie utworu.

Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.

Aby zatrzymaæ nagrywanie wciœnij na pilocie, lub na przednim panelu.

On/

Standby

AUX

PTY

R

1

RDS

Display

Demo

7

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Push Eject

Band

TUNER

3,6,8

Enter

Program

CD Repeat

Shuffle

Do wn

9

Reverse

Mode

Deck 1/2

Preset/Manual

Dubbing

Counter

Reset

Up

Normal High

TAPE

Sound

Mode

Volume

Push Eject

Nagrywanie programu radiowego Kopiowanie kaset (Dubbing)

Mo¿liwe jest nagranie wybranego programu radiowego.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.

Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie.

1

2

3

4

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk On/Standby.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcjê TUNERA wciskaj¹c TUNER.

Wybierz stacjê radiow¹ z której ma byæ dokonane nagranie, poprzez wciœniêcie Tuning lub na pilocie, lub Preset/Manual

Down lub Up na przednim panelu.

5

Wciœnij REC/Pause.

i rozpocznie siê nagrywanie.

6

Aby zatrzymaæ nagrywanie, wciœnij przycisk .

Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2. Mo¿liwe s¹ dwie prêdkoœci kopiowania:

Kopiowanie standardowe

Kopiowanie ze zwiêkszon¹ prêdkoœci¹

Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustawiany automatycznie.

Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2 spowoduje skasowanie nagrania.

1

2

3

4

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk On/Standby.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

W³ó¿ kopiowan¹ kasetê do kieszeni Deck 1.

Aby kopiowaæ...

Wciœnij...

Z normaln¹ prêdkoœci¹ . . . . . . . . . . . . .Normal Dubbing

Ze zwiêkszon¹ prêdkoœci¹ . . . . . . . . . . .High Dubbing

Rezultat: Wyœwietl¹ siê odpowiednie wskazania i rozpocznie siê kopiowanie z kasety z Deck 1 na kasetê w Deck 2.

5

Aby zakoñczyæ wciœnij przycisk .

PL

On/

Standby

Timer/

Clock

PTY

R

1

RDS

Display

Demo

AUX

Band

Enter

TUNER

3

CD

Mute

Mono/ST

Phones

Preset

Memory

REC/Pause

5

4

Dow n

Program

CD Repeat

Preset/Manual

Shuffle

6

Up

CD

Synchro

4

Preset/Manual

Push Eject

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

TAPE

On/

Standby

Timer/

Clock

PTY

R

1

RDS

Display

Demo

AUX

Volume

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Band

TUNER

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

CD TAPE

Reverse

Mode

4

Deck 1/2

Dubbing

Counter

Reset

Normal High

Do wn

5

Enter

Up

Sound

Mode

Push Eject

19

Wybór trybu odtwarzania kaset

Licznik taœmy

PL

Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w trzy tryby odtwarzania kaset magnetofonowych, które umo¿liwiaj¹ Pañstwu automatyczne odtwarzanie obu stron kasety.

Wciskaj przycisk Reverse Mode do pokazania odpowiedniego symbolu na wyœwietlaczu.

Po wyœwietleniu symbolu...

Urz¹dzenie bêdzie odtwarzaæ...

Jedn¹ strony kasety i zatrzyma siê

Jedn¹ stronê kasety, nastêpnie drug¹ stronê i zatrzyma siê

Obie strony kasety non stop do momentu zatrzymania przez u¿ytkownika

Podczas odtwarzania kasety wyœwietlenie wskazania stanu licznika taœmy pozwala na zanotowanie wartoœci licznika na pocz¹tku ka¿dego utworu i rozpoczynanie odtwarzania kasety od pocz¹tku utworu, którego chce siê s³uchaæ.

Przed rozpoczêciem nagrywania kasety, dla której chcesz zapisaæ wskazania licznika na pocz¹tku ka¿dego utworu, skasuj stan licznika wciskaj¹c przycisk Counter Reset.

Ka¿da kieszeñ magnetofonu ma swój oddzielny licznik.

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Reverse

Mode

Deck 1/2

Counter

Reset

Dubbing

Normal High

Do wn P

20

Timer

Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia w okreœlonym czasie.

Przyk³ad: chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.

Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz skasowaæ ustawienia timera.

Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy ustawiony czas w urz¹dzeniu jest prawid³owy.

Dla ka¿dego kroku masz kilka sekund aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê. Je¿eli przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.

1

2

3

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk On/Standby.

Wciœnij Timer/Clock a¿ do wyœwietlenia wskazania TIMER.

Wciœnij Enter.

Rezultat Na kilka sekund wyœwietli siê wskazanie ON TIME (zamiast symboli equalizera), po którym wyœwietla siê wczeœniej ustawiony czas w³¹czenia; w tym momencie nale¿y ustawiæ czas w³¹czenia.

4

Ustawienie czasu w³¹czenia:

a

Ustaw godzinê, u¿ywaj¹c pokrêt³a Moving Jog

b Wciœnij Enter

Rezultat: Miga wskazanie minut.

c Ustaw minuty, u¿ywaj¹c pokrêt³a Moving Jog

d

Wciœnij Enter.

Rezultat Na kilka sekund wyœwietli siê wskazanie OFF TIME

(zamiast symboli equalizera), po którym wyœwietla siê wczeœniej ustawiony czas wy³¹czenia; w tym momencie nale¿y ustawiæ czas wy³¹czenia.

5

6

Ustawienie czasu wy³¹czenia

a

Ustaw godzinê, u¿ywaj¹c pokrêt³a Moving Jog

b

Wciœnij Enter.

Rezultat Miga wskazanie minut.

c

Ustaw minuty, u¿ywaj¹c pokrêt³a Moving Jog.

d

Wciœnij Enter.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada wczeœniej ustawionemu poziomowi g³oœnoœci

Ustaw poziom g³oœnoœci, u¿ywaj¹c przycisków Preset/Manual

Down i Up i wciœnij Enter

Rezultat: Wyœwietli siê wybrane Ÿród³o dŸwiêku.

7

U¿ywaj¹c pokrêt³a Moving Jog wybierz Ÿród³o dŸwiêku odtwarzanego przy w³¹czeniu timera.

Jeœli wybrano...

Nale¿y równie¿...

TAPE (kaseta) . . . . . . . . . . . . . .W³o¿yæ now¹ kasetê przed prze³¹czeniem urz¹dzenia w tryb czuwania

(standby)

TUNER (radio) . . . . . . . . . . . . .a Wcisn¹æ Enter.

b Wybraæ pasmo FM lub AM u¿ywaj¹c pokrêt³a Moving Jog

c Wcisn¹æ Enter.

d Wybraæ nastawion¹ stacjê obracaj¹c pokrêt³o Moving Jog w prawo lub w lewo.

CD (p³yta kompaktowa) . . . . . .a W³o¿yæ przynajmniej jedn¹ p³ytê kompaktow¹

b Wybraæ odpowiedni¹ p³ytê kompaktow¹ do odtwarzania.

8

9

Wciœnij Enter dla zatwierdzenia ustawieñ timera.

Wciœnij On/Standby, aby prze³¹czyæ urz¹dzenie w tryb czuwania.

Rezultat: w lewej dolnej czêœci sygnalizuje ustawienie timera.

Urz¹dzenie bêdzie automatycznie w³¹czane i wy³¹czane o zaprogramowanych godzinach.

Push Eject Push Eje

Aby ustawiæ funkcjê timera

Mo¿na u¿yæ pokrêt³a Moving Jog lub przycisków ustawiania kroków 4, 5, 6, 7.

/ do

Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania zamiast Enter podczas ustawiania kroków 3, 4, 5, 6, 7, 8.

PL

21

PL

Wy³¹czenie timera Wybór ustawieñ Equalizera

Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.

Wy³¹czenie timera mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie (po w³¹czeniu urz¹dzenia lub w trybie czuwania)

W celu...

Wciœnij Timer-On/Off...

Wy³¹czenia timera . . . . . . . . . . . . . .Raz

Rezultat: znika symbol zegara

Ponownego uruchomienia timera . .Dwa razy

Rezultat: pojawia siê symbol zegara

On/Standby

Timer

On/Off Mute

Sound

Mode Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2

Repeat

CD

Mono/ST.

TUNER

Band

Tape

CD

Urz¹dzenie wyposa¿ono w equalizer, którego zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹ na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi czêstotliwoœciami, odpowiednimi do typu s³uchanej muzyki.

Wciskaj przycisk Sound Mode na przednim panelu lub pilocie zdalnego sterowania aby wybraæ ¿¹dan¹ opcjê.

Aby uzyskaæ...

Wybierz...

Balans odpowiedni dla odtwarzania standardowego . . . . . . . . . . .PASS

Balans dopasowany do muzyki pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POP

Balans dopasowany do muzyki rockowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ROCK

Balans dopasowany do muzyki klasycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLASSIC

Balans dopasowany do efektów sali kinowej . . . . . . . . . . . . . . . . .CINEMA

Balans dopasowany do efektów sali koncertowej . . . . . . . . . . . . . .HALL

Balans dopasowany do muzyki na ¿ywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LIVE

U¿ywaj przycisku Sound Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyboru ró¿nych funkcji.

Wciskaj kilkakrotnie ten przycisk aby wybraæ w kolejnosci „PASS,

POP, ROCK, CLASSIC, CINEMA, HALL, LIVE, P,SURR,

P,SOUND

CD TAPE

Sound

Mode

Enter

Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)

Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.

Przyk³ad: Podczas rozmowy telefonicznej.

1

2

Wciœnij przycisk Mute.

Aby w³¹czyæ dŸwiêk (na tym samym poziomie g³oœnoœci), ponownie wciœnij przycisk Mute lub przyciski Volume.

Funkcja Power Sound/Surround

Niniejszy zestaw jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia dŸwiêku Power Sound i Power Surround.

Funkcja Power Sound podwaja tony niskie i wysokie tak, aby daæ bardziej rzeczywiste brzmienie.

Funkcja Power Surround zastêpuje konwencjonalny dŸwiêk stereo szerszym i bardziej rzeczywistym brzmieniem. Sprawia to wra-

¿enie, ¿e osoba s³uchaj¹ca czuje siê otoczona przez muzykê.

Wciœnij przycisk Power Surround na przednim panelu a¿ do wybrania ¿¹danej funkcji. Ka¿dorazowe wciœniêcie przycisku

Power Surround wybiera kolejno funkcje „P, SURR, P, SOUND,

OFF”.

On/Standby Timer

On/Off

Mute

Sound

Mode Disc Skip

Program

/Set AUX

Deck 1/2

Repeat

CD

Mono/ST.

TUNER

Band

Tape

CD

VOL.

Volume

Power Surround

22

Super Bass Sound (tylko MAX-L82)

Niniejszy zestaw jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia niskich tonów, zwan¹ S.BASS (Super Bass System). Umo¿liwia to uzyskanie g³êbszych i bardziej naturalnych niskich tonów.

1

Wciœnij przycisk S BASS na przednim panelu.

Rezultat: Wyœwietla siê przez kilka sekund napis SBS ON

2

Aby wy³¹czyæ tê funkcjê, ponownie wciœnij przycisk S.BASS.

Pod³¹czenie s³uchawek

Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we wtyczkê Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.

Pod³¹cz s³uchawki do gniazda Phones na przednim panelu.

Rezultat: Z g³oœników przestaje wydobywaæ siê dŸwiêk.

G³oœne odtwarzanie muzyki w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e byæ szkodliwe dla s³uchu.

PL

CD TAPE

Sound

Mode

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

Reverse

Mode

Deck 1/2

Dubbi

Normal

Enter

Push Eject

Funkcja poziomu Subwoofera

(tylko MAX-WL85)

Funkcja Subwoofera podnosi poziom niskich tonów daj¹c efekt dudnienia dŸwiêku.

1

Wciœnij przycisk Subwoofer Level.

Wciskaj przycisk Subwoofer Level powtarzalnie a¿ do wybrania

„S,W1−−> S,W2−−> S,W PASS”.

2

Poziom niskich tonów mo¿na wybraæ wed³ug w³asnego uznania.

CD TAPE

Enter

Sound

Mode

23

PL

Instrukcje bezpieczeñstwa Czyszczenie urz¹dzenia

Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.

Open/Close

Disc 1 Disc 2 Disc 3 Disc Change

Volume

Power Surround

PTY

AUX

R

RDS

Display

Demo

Band

TUNER

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Push Eject

Program

CD Repeat

Shuffle

CD TAPE

Enter

Deck 1/2

Dubbing

Counter

Reset

Normal High

Do wn Preset/Manual

Up

Sound

Mode

Push Eject

Warunki pracy w pomieszczeniu:

Temperatura otoczenia 5°C-35°C wilgotnoœæ 10-75%

Unikaj miejsc bezpoœrednio nas³onecznionych, oraz miejsc w pobli¿u

Ÿróde³ ciep³a, poniewa¿ przegrzanie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.

Disc 1 Disc 2 Disc 3 Disc Change

Open/Close

Volume

Power Surround

PTY

R

RDS

Display

AUX Demo

Band

TUNER

Mute

Phones

Mono/ST

REC/Pause

Push Eject

Program

CD Repeat

Shuffle

CD TAPE

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Dubbing

Normal High

Do wn Preset/Manual Up

Push Eject

Open/Close

Disc 1 Disc 2 Disc 3 Disc Change

Volume

Power Surround

PTY

AUX

R

RDS

Display

Demo

Band

TUNER

Mute

Phones

Mono/ST

REC/Pause

Push Eject

Program

CD Repeat

Shuffle

CD TAPE

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Normal

Dubbing

High

Do wn Preset/Manual Up

Push Eject

Disc 1 Disc 2 Disc 3 Disc Change Open/Close

Volume

Power Surround

PTY

R

RDS

Display

AUX Demo Band

TUNER

Mute

Phones

Mono/ST

Preset

Memory

REC/Pause

Push Eject

Program

CD Repeat

Shuffle

CD TAPE

Enter

Sound

Mode

Deck 1/2

Dubbing

Counter

Reset

Normal High Do wn Preset/Manual

Up

Push Eject

Nie ustawiaj na urz¹dzeniu roœlin lub naczyñ. Wilgoæ przenikaj¹ca do wnêtrza mo¿e spowodowaæ zagro-

¿enie elektryczne oraz uszkodzenie sprzêtu. W takim przypadku nale¿y natychmiast od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci.

W czasie burzy wyjmuj wtyczkê z gniazda sieciowego. Chwilowy wzrost napiêcia sieciowego spowodowany wy³adowaniami elektrycznymi mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:

Zewnêtrzn¹ obudowê

Odtwarzacz p³yt CD

Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)

Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia

Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania

Obudowa zewnêtrzna

Regularnie czyœæ zewnêtrzn ¹ obudowê miêkk¹ szmatk ¹ zwil¿on¹ w delikatnym detergencie.Nie stosuj proszków œciernych,a tak ¿e p³ynnych lub aerozolowych œrodków czyszcz¹cych. Nie dopuszczaj do przedostawania siê cieczy do wnêtrza urz ¹dzenia.

Odtwarzacz CD

1

Przed odtwarzaniem p³yty wyczyœæ j¹ specjalnym œrodkiem do czyszczenia p³yt CD. Nie u¿ywaj tego samego œrodka, co do czyszczenia p³yt vinylowych. Dok³adnie wytrzyj p³ytê od œrodka do zewn¹trz.

2

Regularnie czyœæ odtwarzacz, stosuj¹c specjaln¹ p³ytê czyszcz¹c¹

(mo¿e byæ zakupiona w najbli¿szym sklepie RTV).

Odtwarzacz kasetowy

1

2

Wciœnij PUSH/EJECT ( ) aby otworzyæ kieszeñ magnetofonu.

Za pomoc¹ pa³eczek higienicznych i specjalnego œrodka do czyszczenia kaset oczyœæ: g³owicê (1) rolki (2) wa³ki napêdowe (3)

3

UP

VOLUME

DOWN

1 2

Wyjmij baterie z pilota, jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas. Wyciekaj¹cy elektrolit mo¿e spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.

Unikaj g³oœnego odtwarzania na s³uchawkach. D³ugotrwa³e s³uchanie g³oœnej muzyki przez s³uchawki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie s³uchu.

W przypadku d³u¿szego okresu nie u¿ywania wyjmij baterie z pilota, aby unikn¹æ korozji.

Pomimo zabezpieczeñ, urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w miejscach mocno zapylonych; nale¿y natomiast unikaæ nadmiernych wstrz¹sów i oddzia³ywania ciep³a (w pobli¿u urz¹dzeñ grzewczych lub w miejscach bezpoœrednio nas³onecznionych, itd.)

Jeœli urz¹dzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemn¹ woñ, natychmiast od³¹cz go od sieci i przeka¿ do punktu napraw.

Disc 1 Disc 2 Disc 3 Disc Change Open/Close

On/

Standby Timer/

Clock

PTY

AUX

R RDS Display

Demo Band

TUNER

Mute

Phones

Mono/ST

REC/Pause

Push Eject

Program

CD Repeat

Shuffle

CD

Synchro

CD TAPE

Enter

Reverse

Mode

Deck 1/2

Normal

Dubbing

High Do wn Preset/Manual Up

Volume

Power Surround

Push Eject

Nie stawiaj ciê¿kich przedmiotów na kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego mo¿e prowadziæ do uszkodzenia sprzêtu, wybuchu po¿aru lub pora¿enia elektrycznego.

Nie zdejmuj œcianek obudowy urz¹dzenia. Wewn¹trz urz¹dzenia znajduj¹ siê elementy pod napiêciem, które gro¿¹ pora¿eniem elektrycznym.

24

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych

Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt za krawêdzie pozwoli unikn¹æ pozostawiania t³ustych odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.

Po zakoñczeniu odtwarzania p³ytê nale¿y umieœciæ w opakowaniu. Nie naklejaj papierów lub taœm na p³ytê i nie pisz na etykiecie.

Do czyszczenia stosuj specjaln¹ œciereczkê.

Przechowuj p³yty w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wysokich temperatur.

Przechowuj swoje p³yty w czystym miejscu, z dala od bezpoœredniego

œwiat³a s³onecznego, gdzie mog³yby byæ wystawione na dzia³anie wy¿szych temperatur.

COMPACT

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych

SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie rozluŸniona.

Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki na dolnej krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie, zaklej otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.

Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej temperatury.

Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy

Zapoznanie siê z nowym urz¹dzeniem zawsze zabiera trochê czasu.

Wprzypadku wyst¹pienia problemów wymienionych poni¿ej postêpuj wed³ug podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczêdziæ czas i unikn¹æ przekazywania sprawnego sprzêtu do punktu napraw.

Problem

System nie dzia³a

O

G

Ó

L

N

E

Brak dŸwiêku

Wyjaœnienie/Rozwi¹zanie

• Niedok³adnie pod³¹czony sznur sieciowy do gniazda lub do urz¹dzenia

• Niew³aœciwie w³o¿one baterie do pilota, lub wyczerpane baterie

• Nie w³¹czono zasilania (POWER)

• Maksymalne wyciszenie g³oœnoœci

• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,

CD, TAPE, AUX)

• W³¹czono s³uchawki

• Od³¹czy³y siê przewody po³¹czeniowe g³oœników

• Wciœniêto klawisz wyciszenia MUTE

Nie dzia³a Timer

System nie dzia³a pomimo wykonania dzia³añ wymienionych powy¿ej

• Zatrzymano poprzez wciœniêcie klawisza

TIMER ON/OFF

• Wciœnij przycisk S.BASS i przytrzymaj przez

5 sekund w trybie czuwania. Urz¹dzenie powróci do ustawieñ fabrycznych (RESET)

C

D

Odtwarzacz nie odtwarza p³yt CD

• Nie wybrano funkcji CD

• Odwrotnie w³o¿ono p³ytê lub p³yta jest zanieczyszczona b¹dŸ zadrapana

• Czytnik laserowy zosta³ zabrudzony lub zakurzony.

• Urz¹dzenie ustawiono na nierównej powierzchni

• Wyst¹pi³a kondensacja wilgoci w odtwarzaczu, Pozostaw urz¹dzenie w ogrzanym pomieszczeniu przynajmniej na godzinê.

R

A

D

I

O

M

T

O

F

A

G

N

E

O

N

Magnetofon nie odtwarza kaset

Z³a jakoœæ dŸwiêku. Kaseta nie jest prawid³owo kasowana. Wystêpuj¹ zniekszta³cenia dŸwiêku.

Z³y odbiór lub brak odbioru radiowego

• Nie wybrano funkcji TAPE

• Kaseta nie zosta³a w³aœciwie w³o¿ona.

• Nie zamkniêta kieszeñ kasety.

• Urwana lub zakleszczona taœma w kasecie.

• Brudne g³owice audio.

• Brudne rolki lub wa³ki napêdowe.

• Uszkodzona taœma.

• Nie wybrano funkcji TUNER.

• @le dostrojona czêstotliwoœæ stacji

• Niew³aœciwe pod³¹czenie anteny do odbiornika lub Ÿle ustawiona antena. Zmieñ po³o-

¿enie anteny do uzyskania najlepszego odbioru.

• Pomieszczenie znajduje siê w budynku, którego konstrukcja wyt³umia fale radiowe; zastosuj antenê zewnêtrzn¹.

PL

Jeœli powy¿sze wskazówki nie dadz¹ spodziewanych efektów, nale¿y: zanotowaæ model i nr fabryczny, podane na tylnej œciance urz¹dzenia zapoznaæ siê z gwarancj¹ sprecyzowaæ opis problemu i nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym

SAMSUNG.

25

Dane techniczne

PL

Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej jak i w informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.

RADIO

LW

Czu³oœæ u¿ytkowa

AM (MW)

60 dB

Stosunek sygna³/szum

Czu³oœæ u¿ytkowa

40 dB

54 dB

Ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 2 %

FM

Stosunek sygna³/szum

Czu³oœæ u¿ytkowa

62 dB

10 dB

Ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 0.3 %

ODTWARZACZ CD

PojemnoϾ

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek sygna³/szum

Zniekszta³cenia

Separacja kana³ów

Rozmiary p³yty

3 p³yty

20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)

90 dB (przy 1 KHz) z filtrem

0.05 % (przy 1 KHz)

74 dB

Œrednica: 120 lub 80 mm; gruboœæ 1,2 mm

MAGNETOFON KASETOWY

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek sygna³/szum

Separacja kana³ów

SkutecznoϾ kasowania

WZMACNIACZ

Moc wyjœciowa

(6

)

(8

Ω)

Subwoofer (4

)

Separacja kana³ów

Stosunek sygna³/szum

DANE OGÓLNE

Wymiary

125 Hz ~ 10 KHz

40 dB

35 dB

60 dB

2 x 120 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne: 10%)

2 x 80 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne: 10 %)

2 x 120 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne: 10 %)

50 dB

75 dB d³ugoœæ 270 mm x wysokoœæ 332 mm x g³êbokoœæ 434 mm

MAX-L82

MAX-WL85

MAX-WL85

26

NINIEJSZE URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents