Samsung MAX-PN54 Owner's manual

Samsung MAX-PN54 Owner's manual
MINI−ZESTAW KOMPAKTOWY
Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM
PŁYT CD
MAX−PN54/PN55
Instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo obsługi
PL
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO. NIE OTWIERAĆ.
Zdjęcie tylnej ścianki grozi porażeniem
elektrycznym; wewnątrz urządzenia nie
występują elementy obsługiwane przez
użytkownika. W przypadku wystąpienia
niesprawności przekazać urządzenie do
punktu serwisowego.
Używanie kontrolek, ustawień czy wykonywanie procedur innych
niż zapisane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną
ekspozycję na promieniowanie.
Ostrzeżenie − Niewidoczne promieniowanie laserowe.
W przypadku otwarcia i skasowania blokad
unikać naświetlenia wiązką.
Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego
napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego
porażeniem elektrycznym.
Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania
zaleceń według załączonej instrukcji.
Ostrzeżenie: Zmoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi
pożarem lub porażeniem elektrycznym.
Urządzenie laserowe Klasa 1
Odtwarzacz płyt kompaktowych
sklasyfikowano jako urządzenie
laserowe Klasy 1.
2
Uwaga: Aby uniknąć porażenia elektrycznego, należy
wetknąć do oporu wtyczkę do gniazda zasilającego.
Dziękujemy za zakup niniejszego
mini−zestawu kompaktowego SAMSUNG.
Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych
instrukcji.
Spis treści
Pozwoli to na używanie urządzenia z łatwością
i pełne wykorzystanie jego funkcji.
◆ BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI .......................................................................................................................................................................... 2
◆ INSTALACJA PAŃSTWA MINI−ZESTAWU KOMPAKTOWEGO
■ Widok przedniego panelu............................................................................................................................................................................4
■ Pilot zdalnego sterowania ..........................................................................................................................................................................5
■ Widok tylnego panelu ..................................................................................................................................................................................6
■ Gdzie zainstalować Państwa Mini−zestaw kompaktowy ............................................................................................................................7
■ Podłączanie urządzenia do źródła zasilania ..............................................................................................................................................7
■ Podłączanie kolumn głośnikowych ..............................................................................................................................................................7
■ Podłączanie głośników tylnych i centralnego ..............................................................................................................................................8
■ Podłączanie anteny AM (MW)/LW ..............................................................................................................................................................8
■ Podłączanie anteny FM ..............................................................................................................................................................................8
■ Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania ..........................................................................................................................................9
■ Przegląd różnych funkcji zestawu ..............................................................................................................................................................9
■ Ustawianie zegara ......................................................................................................................................................................................9
◆ ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH
■ Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych....................................................................................................................................................10
■ Odtwarzanie płyt CD. ................................................................................................................................................................................10
■ Wybór płyty w odtwarzaczu CD.................................................................................................................................................................11
■ Wybór utworu ............................................................................................................................................................................................11
■ Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD ....................................................................................................................11
■ Funkcja odtwarzania w kolejności przypadkowej Shuffle..........................................................................................................................11
■ Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów ..........................................................................................................................................12
■ Programowanie kolejności odtwarzania ....................................................................................................................................................12
■ Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów ............................................................................................................................13
◆ TUNER
■ Strojenie i programowanie stacji radiowych ..............................................................................................................................................13
■ Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej ..............................................................................................................................................14
■ Ustawienie optymalnego odbioru radiowego ............................................................................................................................................14
■ Funkcja RDS ............................................................................................................................................................................................15
■ RDS Display – wyświetlanie informacji ....................................................................................................................................................15
■ Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY−SEARCH ....................................................................................................................16
◆ MAGNETOFON
■ Odtwarzanie kaset ....................................................................................................................................................................................17
■ Funkcja nagrywania synchronicznego CD Synchro..................................................................................................................................17
■ Nagrywanie z płyty kompaktowej ..............................................................................................................................................................17
■ Nagrywanie programu radiowego..............................................................................................................................................................18
■ Kopiowanie kaset (Dubbing)......................................................................................................................................................................18
■ Wybór trybu odtwarzania kaset (tylko dla Deck 2) ....................................................................................................................................18
◆ INNE FUNKCJE
■ Timer odtwarzania ....................................................................................................................................................................................19
■ Funkcja zabezpieczenia nagrywania ........................................................................................................................................................19
■ Wyłączenie timera ....................................................................................................................................................................................20
■ Funkcja wyciszenia dźwięku Mute ............................................................................................................................................................20
■ Używanie Equalizera / funkcji DSP Sound................................................................................................................................................20
■ Funkcja Power Sound/Surround................................................................................................................................................................20
■ Ustawianie automatycznego wyłączenia urządzenia ................................................................................................................................21
■ Super Bass Sound ....................................................................................................................................................................................21
■ Podłączenie słuchawek ............................................................................................................................................................................21
■ Dolby Pro Logic ........................................................................................................................................................................................22
■ Podłączenie dodatkowego urządzenia ....................................................................................................................................................23
■ Gniazdo wyjściowe CD Digital Jack ..........................................................................................................................................................23
◆ ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA
■ Instrukcje bezpieczeństwa ........................................................................................................................................................................23
■ Czyszczenie urządzenia............................................................................................................................................................................24
■ Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych ............................................................................................................................24
■ Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych ....................................................................................................................24
■ Przed przekazaniem urządzenia do naprawy ..........................................................................................................................................24
■ Dane techniczne........................................................................................................................................................................................25
Symbole
Przytrzymaj
Wciśnij
☛
➣
Ważne
Uwaga
3
PL
Widok przedniego panelu
PL
2
1
Disc 1
34 33
Disc 2
Disc 3
Disc Change
Disc Selection / Direct Play
3
32
4
+
On/Standby
5
31
R
Demo
6
30
RDS
PTY
7
Display
Timer
/Clock
Ð
29
Volume
TUNER
8
C
D
TAPE
AUX
r
we d
Po rroun
Su
Band
Repeat
Program
Deck 1/2
TAPE
REC/Pause
Phones
CD SYNC.
REC Lock
Down
Shuffle
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Normal
Tuning Mode
Up
S.
10
D S P/ EQ
9
t er
En
Mono/ST Memory
Ba
s
s
g
−Lo
PRO
ic
28
27
26
25
24
11
23
12
22
13
21
14
20
15
19
16
17
1. Przyciski wyboru płyty
2. Przedział odtwarzacza płyt kompaktowych
3. Przycisk Timer/Zegar
4. Przycisk funkcji wyświetlania informacji RDS
5. Przycisk włączania/wyłączania On/Standby
6. Przycisk programu prezentacyjnego Demo
7. Przyciski systemu PTY (RDS)
8. Przycisk funkcji zapamiętywania ustawień
Memory
9. Przełącznik Mono/Stereo
10. Gniazdo słuchawkowe Jack
11. Zabezpieczenie nagrywania Rec Lock
12. Odtwarzacz kasetowy Deck 1
13. Przycisk nagrywania/pauzy
14. Przycisk funkcji Program
15. Przycisk funkcji powtarzania Repeat
16. Przycisk nagrywania synchronicznego CD Synchro
17. Przycisk trybu strojenia Tuning Mode lub
zatrzymania Stop
4
18
18. Wyszukiwania utworu na płycie CD lub stacji
radiowych
19. Nagrywanie kaset w trybie normalnym Normal
20. Nagrywanie kaset w trybie szybkim Hi−Speed
21. Tryb przewijania
22. Przełącznik odtwarzacza kasetowego Deck 1/2
23. Odtwarzacz kasetowy Deck 2
24. Przycisk funkcji DSP/Equalizera
25. Przycisk funkcji S.Bass
26. Przycisk Pro−Logic
27. Pokrętło sterowania Multi Jog
28. Przycisk zatwierdzania Enter
29. Przycisk funkcji Power Sound/Surround
30. Przycisk funkcji odtwarzania w przypadkowej
kolejności (funkcja Shuffle)
31. Pokrętło regulacji głośności Volume
32. Przyciski wyboru funkcji
33. Przycisk otwierania/zamykania kieszeni
34. Przycisk zmiany płyty
Pilot zdalnego sterowania
PL
On/Standby
1
2
3
4
5
6
DSP/EQ
Dolby
Prologic
Power
Surround
Timer On/Off
AUX
Deck 1/2
Disc Skip
Repeat
Open/Close
Timer/
Clock
Mono/ST.
AI Off/Sleep
TUNER
Band
CD
CD
TAPE
7
8
Up
Level
L−CH
Down
R−CH
Test
Delay
Rear
Center
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
SURROUND
9
10
Program/Set
Mute
Volume
+
13
12
Tuning
Mode
11
Volume
Ð
1.
2.
3.
4.
5.
Przełącznik włączania/czuwania
Przycisk DSP/Equalizer
Przycisk funkcji Timera/Zegara
Przycisk włączania/wyłączania Timera
Przycisk funkcji automatycznego
włączania/wyłączania AI Off/Sleep
6. Przycisk pomijania płyty
7. Przycisk odtwarzania/pauzy płyty kompaktowej
8. Przycisk wyboru funkcji Dolby Prologic
9. Przycisk funkcji wyciszania dźwięku Mute
10. Przyciski Zwiększania/Zmniejszania głośności
Volume +, −
11. Przycisk trybu strojenia
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Przycisk Tuning Mode
Przycisk Program/Set
Przycisk odtwarzania kasety
Przycisk zatrzymania kasety
Przycisk funkcji powtarzania płyty kompaktowej
Przycisk otwierania/zamykania kieszeni
odtwarzacza CD
Przycisk wyboru zakresu fal radiowych
Przełącznik odtwarzacza kasetowego Deck 1/2
Przełącznik Mono/Stereo
Przycisk funkcji Power Surround
Przycisk zewnętrznego źródła dźwięku
Przycisk funkcji Dolby Prologic
5
Widok tylnego panelu
PL
CD DIGITAL OUT
(OPTICAL)
1
FM(75
)
CENTER SPEAKER
(IMPEDANCE 8 )
2
3
AM ANT
REAR SPEAKERS
(IMPEDANCE 16 )
4
IMPEDANCE 6
5
7
6
1. Gniazdo wyjściowe CD Digital Out Jack
2. Gniazdo podłączeniowe anteny FM
3. Gniazdo podłączeniowe anteny AM
4. Wejście dla zewnętrznego źródła dźwięku
5. Gniazda podłączeniowe kolumn głośnikowych
6. Gniazda podłączeniowe głośników tylnych
7. Gniazdo podłączeniowe głośnika centralnego
6
Gdzie zainstalować Państwa
Mini−zestaw kompaktowy
Aby w pełni wykorzystać możliwości Państwa nowego mninizestawu
stereofonicznego, postępujcie zgodnie z poniższymi instrukcjami
instalacji przed podłączeniem.
◆ Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
◆ Nie ustawiaj urządzenia na dywanie lub na wykładzinie dywanowej.
◆ Nie używaj urządzenia poza pomieszczeniami zamkniętymi.
◆ Aby umożliwić wentylację, pozostaw wolną przestrzeń (10 cm) z boków
i z tyłu obudowy.
◆ Zachowaj odstęp umożliwiający swobodne otwieranie się kieszeni
odtwarzacza CD.
◆ Kolumny głośnikowe ustaw w odpowiedniej odległości po obu stronach,
co zapewni żądany efekt stereofoniczny.
Podłączanie kolumn głośnikowych
PL
Gniazda podłączeniowe kolumn są umieszczone na tylnej ścianie
urządzenia.
Są cztery gniazda kolumnowe w urządzeniu:
◆ Dwa dla lewej kolumny (oznaczone L).
◆ Dwa dla prawej kolumny (oznaczone R).
Aby osiągnąć właściwą jakość dźwięku, podłącz:
◆ Czerwony przewód do gniazd +.
◆ Czarny przewód do gniazd − .
1
Aby podłączyć przewód do gniazda, wciśnij klapkę aż do jego
zwolnienia:
◆ W prawą stronę urządzenia
2
3
Wsuń przewód do otworu na głębokość odciętej izolacji.
4
Powtórz operację dla każdego przewodu.
◆ Skieruj kolumny w stronę środka przestrzeni słuchania.
◆ Najlepsze efekty uzyskuje się ustawiając kolumny na tej samej
wysokości nad podłogą.
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Wciśnij klapkę z powrotem:
◆ W lewą stronę urządzenia, aż do kliknięcia.
◆ Do góry na kolumnach głośnikowych
Disc Change
Disc Selection / Direct Play
+
On/Standby
R
Demo
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
Volume
TUNER
C
D
TAPE
r
we d
Po r r o u n
Su
Repeat
Program
Deck 1/2
CD SYNC.
Down
Shuffle
REV mode
TAPE REC
HI-Speed
Normal
Tuning Mode
D S P/ EQ
REC/Pause
REC Lock
t er
En
Memory
TAPE
Phones
Ð
AUX
Band
Mono/ST
Up
S.
Ba
s
s
g
-Lo
PRO
ic
<MAX−PN54>
L
R
Podłączanie urządzenia do źródła
zasilania
Przewód zasilania powinien być podłączony do odpowiedniego
gniazda zasilającego.
podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, należy
☛ Przed
sprawdzić jego napięcie.
1
Podłącz przewód zasilania (oznaczony AC Cord na tylnej ścianie
urządzenia) do właściwego gniazda zasilania.
2
Wciśnij przycisk On/Standby aby włączyć swój minizestaw.
<MAX−PN55>
L
R
7
Podłączanie głośników tylnych
i centralnego
Podłączanie anteny FM
PL
Podłącz tylne głośniki.
◆ Tylne głośniki nie różnią się między sobą. Każdy może być podłączony
jako R (prawy) i L (lewy).
Podłącz przewody tylnych głośników do gniazd REAR SPEAKERS.
Podłącz przednie głośniki
◆ Podłącz przewód głośnika centralnego do gniazda CENTER SPEAKER.
CENTER SPEAKER
(IMPEDANCE 8W)
Jak podłączyć antenę typu koncentrycznego.
◆ Podłącz antenę 75 W do gniazda antenowego FM.
◆ Włóż wtyczkę łącznika dostarczonej anteny FM do gniazda (75 W)
oznaczonego FM na tylnej ścianie urządzenia.
◆ Postępuj zgodnie z zaleceniami na stronie 13 niniejszej instrukcji aby
zestroić stację radiową i wybrać najlepsze położenie anteny.
◆ Jeżeli odbiór jest słaby, może wystąpić konieczność instalacji anteny
zewnętrznej. Aby to wykonać, podłącz zewnętrzną antenę FM do
gniazda na tylnej ścianie urządzenia używając przewodu
koncentrycznego 75 W (nie dostarczony).
CENTER SPEAKER
(IMPEDANCE 8½ )
REAR SPEAKERS
(IMPEDANCE 16W)
REAR SPEAKERS
(IMPEDANCE 16W)
Podłączanie anteny AM (MW)/LW
Antena AM (do długich i średnich zakresów fal radiowych) może być:
◆ Ustawiona na płaskiej, stabilnej powierzchni
◆ Umocowana do ściany (po uprzednim usunięciu podstawy)
Gniazda podłączeniowe anteny AM znajdują się na tylnej ścianie
urządzenia i oznaczone AM.
☛
Aby uniknąć szumów interferencyjnych sprawdź czy przewody
głośnikowe nie biegną zbyt blisko przewodów antenowych.
Minimalna odległość między tymi przewodami wynosi 5 cm.
(OPTICAL)
FM(75½ )
CENTER SPEAKER
(IMPEDANCE 8W)
AM ANT
REAR SPEAKERS
(IMPEDANCE 16W)
IMPEDANCE 6½
8
FM
FM
ANTENA FM
PRZEWÓD
(dostarczona) KONCENTRYCZNY 75 W
(nie dostarczony)
Włożenie baterii do pilota zdalnego
sterowania
Ustawianie zegara
PL
Włóż baterie do pilota gdy:
◆ zakupisz sprzęt,
◆ pilot zdalnego sterowania nie działa poprawnie.
wymieniaj baterie na nowe; nie mieszaj baterii alkalicznych
☛ Zawsze
z manganowymi.
Twój zestaw jest wyposażony w zegar pozwalający na jego
automatyczne włączanie i wyłączanie. Należy ustawić zegar:
◆ Bezpośrednio po zakupieniu urządzenia
◆ Po przerwie w dostawie prądu
◆ Po odłączeniu urządzenia od zasilania
☛
◆ Pamiętaj o skasowaniu ustawień zegara w chwili zmiany czasu
letniego na zimowy i odwrotnie.
◆ Po wykonaniu każdego kroku masz kilka sekund na ustawienie
wybranej opcji. Po przekroczeniu tego czasu musisz
przeprowadzić procedurę od początku.
1
Umieść palec na miejscu oznaczonym (
) na pokrywie przedziału
baterii (z tyłu pilota zdalnego sterowania) i naciśnij w kierunku
wskazanym strzałką.
2
Włóż dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowując
biegunowość:
◆ + na baterii do + w obudowie pilota
◆ − na baterii do − w obudowie pilota
1
2
Włącz zestaw wciskając przycisk On/Standby.
Umieść pokrywę przedziału baterii przesuwając ją z powrotem aż do
kliknięcia.
3
Wciśnij przycisk Enter.
Rezultat: miga wskazanie godzin.
4
Aby...
3
Dwukrotnie wciśnij przycisk Timer/Clock.
Rezultat: wyświetli się wskazanie CLOCK.
Obracaj Multi Jog w stronę...
Zwiększyć wskazanie godzin Prawą
Zmniejszyć wskazanie godzin Lewą
5
Jeżeli wyświetli się właściwe wskazanie godzin, wciśnij Enter.
Rezultat: miga wskazanie minut.
6
Aby...
Obracaj Multi Jog w stronę...
Zwiększyć wskazanie minut
Zmniejszyć wskazanie minut
Prawą
Lewą
Jeżeli wyświetli się właściwe wskazanie czasu, wciśnij przycisk
Enter.
Rezultat: zegar działa i wyświetla się jego wskazanie na
wyświetlaczu, nawet jeżeli urządzenie znajduje się w trybie
czuwania.
7
➣
Przegląd różnych funkcji zestawu
Możesz wyświetlić wskazanie aktualnego czasu w trakcie używania
innych funkcji urządzenia poprzez jednokrotne wciśnięcie przycisku
Timer/Clock.
+
On/Standby
Możesz zobaczyć prezentację różnych funkcji urządzenia.
R
Demo
1
Wciśnij przycisk Demo.
Rezultat: Lista różnych funkcji pokaże się w kolejności na
wyświetlaczu urządzenia.
1
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
Volume
funkcje są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji.
➣ Wszystkie
Przeczytaj odpowiednie rozdziały instrukcji aby zapoznać się
Mono/ST
D
TAPE
Repeat
Program
Deck 1/2
TAPE
REC Lock
CD SYNC.
Down
Shuffle
HI−Speed
Normal
Tuning Mode
3,5,7
REV mode
TAPE REC
D S P/ EQ
Wciśnij przycisk Demo ponownie aby skasować te funkcję.
AUX
r
we d
Po rroun
Su
Memory
REC/Pause
Up
s
Ba
S.
2
C
Band
t er
En
z funkcjami i ich sterowaniem.
2
TUNER
Ð
s
g
−Lo
PRO
ic
4,6
On/Standby
R
Demo
RDS
PTY
Display
TUNER
Timer
/Clock
C
D
TAPE
9
Wkładanie i zmiana płyt
kompaktowych
Odtwarzanie płyt CD
PL
Zmieniacz płyt CD mieści trzy 12−cm lub 8−cm płyty bez użycia
adaptera.
Po włożeniu co najmniej jednej płyty kompaktowej do odtwarzacza
można rozpocząć jej odtwarzanie.
nie obciążaj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania
☛ Nigdy
kieszeni.
➣
Nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.
niezbędną ostrożność przy używaniu płyt kompaktowych;
➣ Zachowaj
dalsze informacje podano w rozdziale „Środki ostrożności przy
stosowaniu płyt kompaktowych” na str. 24.
Zachowaj niezbędną ostrożność przy używaniu płyt kompaktowych;
dalsze informacje podano w rozdziale „Środki ostrożności przy
stosowaniu płyt kompaktowych” na str. 24.
1
2
Wybierz funkcje odtwarzacza CD przyciskając CD () na
przednim panelu.
Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku On/Standby.
1
2
Włącz zestaw wciskając On/Standby.
3
Włóż jedną lub więcej płyt CD do kieszeni odtwarzacza.
Wciśnij przycisk Open/Close () na przednim panelu.
Rezultat: Kieszeń otworzy się.
4
Naciśnij przycisk CD () na przednim panelu lub na pilocie
zdalnego sterowania.
3
Włóż jedną lub dwie płyty we wcięcia karuzeli etykietą CD do góry.
➣
☛ Przed zamknięciem kieszeni sprawdź położenie płyt.
4
5
Jeżeli chcesz włożyć trzecią płytę naciśnij przycisk Disc Change na
przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).
Rezultat: karuzela obraca się o 120o.
Zamknij kieszeń CD naciskając przycisk Open/Close ().
W celu bezpośredniego odtworzenia płyty należy:
➣
Aby odtwarzać...
Dysk 1
Dysk 2
Dysk 3
Wcisnąć...
CD () or DISC 1
DISC 2
DISC 3
5
Ustaw żądaną głośność:
◆ Obracając pokrętłem Volume na przednim panelu
lub
◆ Używając przycisków VOL. + i − na pilocie zdalnego sterowania
6
Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie, naciśnij przycisk CD ().
➣
7
Naciśnij przycisk CD () ponownie aby kontynuować
odtwarzanie.
Wciśnij przycisk , jeżeli zakończyłeś odtwarzanie.
➣
Rezultat: Automatyczne zamknięcie kieszeni i odtwarzanie płyty.
6
Jeżeli włożyłeś więcej niż jedną płytę, będą one odtwarzane
w kolejności.
◆ Podczas odtwarzania płyty kompaktowej możesz włożyć do
kieszeni odtwarzacza inną płytę bez zatrzymywania
odtwarzania. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Disc Change
i włóż nową płytę do pustego rowka karuzeli (pomijając płytę
odtwarzaną). Nie można obracać karuzeli podczas
odtwarzania.
◆ Brak płyty jest sygnalizowany napisem „NO DISC“.
◆ Odtwarzacz zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu
trzech płyt, jeżeli nie jest wybrana funkcja CD REPEAT.
W celu zmiany lub wyjęcia płyty należy powtórzyć czynności od pkt. 2
do 5.
Nieużywana kieszeń powinna być zamknięta dla ochrony
☛ przed
zakurzeniem.
➣
Można wkładać i wyjmować płyty w trakcie pracy innych źródeł
jak radio, magnetofon czy podłączone zewnętrzne źródło
dźwięku.
5
+
On/Standby
Disc
Disc 11
Disc
Disc 22
Disc
Disc 33
Disc
Disc Change
Change
R
Disc Selection / Direct Play
5
4
Demo
2,5
1
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
2,4,6
TUNER
+
Volume
C
D
TAPE
On/Standby
r
we d
Po rroun
Su
Band
Mono/ST
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
TAPE
1
REC/Pause
REC Lock
RDS
Timer
/Clock
Display
Volume
D
TAPE
10
Up
s
g
−Lo
PRO
Program
Deck 1/2
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
Normal
Down
Tuning Mode
t er
En
Repeat
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Up
D S P/ EQ
Phones
Ð
AUX
r
we d
Po rroun
Su
Memory
TAPE
REC Lock
HI−Speed
Normal
Tuning Mode
s
5
C
Band
Mono/ST
Shuffle
7
Ba
TUNER
Down
S.
PTY
CD SYNC.
REV mode
TAPE REC
D S P/ EQ
Demo
t er
En
R
Ð
AUX
ic
Wyszukiwanie konkretnego fragmentu
utworu na płycie CD
Wybór płyty w odtwarzaczu CD
PL
Funkcja CD jest automatycznie wybrana gdy naciśnięty zostanie Disc
Skip.
Aby wybrać żądaną płytę, naciśnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na
przednim panelu urządzenia lub powtarzalne naciskanie klawisza Disc Skip
na pilocie zdalnego sterowania aż wskaźnik żądanej płyty CD zacznie
migać.
Rezultat: Po wybraniu jednej płyty następne będą odtwarzane po kolei.
➣
➣
Wstecz
Jeżeli chcesz odtworzyć tylko wybraną płytę, naciśnij Repeat na
przednim panelu urządzenia jeden lub więcej razy aż do wyświetlenia
DISC.
Podczas odtwarzania płyty kompaktowej, możesz szybko
przeszukiwać utwór w celu znalezienia żądanego fragmentu.
Zaleca się wyciszenie zestawu przed użyciem tej funkcji.
Aby przeszukać utwory...
Naciśnij i przytrzymaj...
Naprzód
przez ponad jedną
sekundę
przez ponad jedną
sekundę
użyjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas słuchania audycji
➣ ◆ Jeżeli
radiowych lub nagrań z kasety magnetofonowej, system
Up
automatycznie przełączy się do trybu CD.
◆ Jeżeli wybrana płyta nie znajduje się w karuzeli, automatycznie
odtworzona zostanie następna w kolejności.
Level
L−CH
Down
R−CH
Test
Delay
Rear
Center
SURROUND
Program/Set
Mute
+
Volume
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Tuning
Mode
Disc Cha
Disc Selection / Direct Play
Volume
Ð
+
Funkcja odtwarzania w kolejności
przypadkowej Shuffle
Wybór utworu
Wybór utworu może być dokonany zarówno podczas odtwarzania
płyty lub po zatrzymaniu odtwarzacza.
Rozpoczęcie odtwarzania od początku...
Możesz słuchać utworów z płyty kompaktowej w innej kolejności za
każdym razem, ponieważ funkcja wybiera kolejność w sposób losowy.
Obróć Multi Jog...
Następnego utworu
jeden skok w prawo
Bieżącego utworu
jeden skok w lewo
Poprzedniego utworu
dwa skoki w lewo
Utworu według wyboru
odpowiednią ilość skoków
w prawo lub w lewo
➣ ◆ W tym celu można również wykorzystać klawisze i na
1
Wciśnij przycisk Shuffle.
Rezultat: Wskazanie Shuffle wyświetli się i wszystkie utwory zostaną
odtworzone w przypadkowej kolejności. Wyświetlą się
informacje o numerze odtwarzanego utworu i czasie
odtwarzania.
2
Jeżeli utwory są odtwarzane w przypadkowej kolejności, można:
◆ Przejść do następnego utworu (wybranego przypadkowo)
wciskając przycisk (/) przez mniej niż jedną sekundę.
◆ Szybko przeszukać do konkretnego fragmentu odtwarzanego
utworu wciskając przycisk (/) przez więcej niż jedną sekundę.
3
Jeżeli zakończyłeś odtwarzanie w przypadkowej kolejności, wciśnij .
przednim panelu lub i na pilocie zdalnego sterowania.
C
D
TAPE
AUX
r
we d
Po r r o u n
Su
Deck 1/2
Shuffle
Normal
TAPE
Down
Tuning Mode
ter
En
Program
REV mode
TAPE REC
HI-Speed
TUNER
D S P/E Q
Repeat
CD SYNC.
C
D
TAPE
AUX
r
we
Po r r o
Su
Band
Up
S.
Mono/ST
s
Ba
s
gic
Memory
Repeat
Program
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
REC Lock
Down
1
Deck 1/2
TAPE
REV mode
TAPE REC
HI-Speed
Normal
3
Tuning Mode
D S P/E Q
PR
o
O -L
Up
S.
Ba
s
s
2
2
11
Powtarzanie jednego lub wszystkich
utworów
PL
Istnieje możliwość ciągłego powtarzania:
◆ Wybranego utworu
◆ Wszystkich utworów na wybranej płycie
◆ Wszystkich płyt umieszczonych w karuzeli
Aby powtarzać...
1
Naciśnij CD. Repeat na przednim
panelu urządzenia raz lub więcej
razy aż......
Aktualnie odtwarzany utwór
Wskazaną płytę
Wszystkie włożone płyty
PTY
8
Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności utworów następuje po
wciśnięciu CD .
9
Aby...
Obróć Multi Jog...
ponownie odtworzyć utwór
odtworzyć poprzedni utwór
odtworzyć następny utwór
pominąć jeden lub więcej utworów
jeden skok w lewo
dwa skoki w lewo
jeden skok w prawo
odpowiednią ilość skoków
w prawo lub w lewo
10
W celu skasowania ustawienia należy wcisnąć .
◆ raz, jeśli odtwarzacz jest zatrzymany
Rezultat: Znika napis PROGRAM z wyświetlacza.
Otwarcie kieszeni płyty kasuje ustalony wybór.
➣ ◆◆ Po
wybraniu numeru nieistniejącego lub nie zaprogramowanego
Timer
/Clock
Display
W celu zaprogramowania następnych utworów należy powtarzać
czynności 4 do 6.
wyświetli się REPEAT 1
wyświetli się REPEAT 1 CD
wyświetli się REPEAT ALL CD
Jeśli chcesz przerwać działanie funkcji powtarzania, wciskaj przycisk
Repeat tak długo aż znikną z wyświetlacza napisy ALL CD lub 1 DISC
lub naciśnij przycisk .
2
7
odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie następnego
zaprogramowanego utworu.
Volume
TUNER
C
D
TAPE
AUX
r
we
Po rro
Su
Band
Mono/ST
Repeat
Program
Deck 1/2
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
REC Lock
Down
Tuning Mode
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
Disc Selection / Direct Play
D S P/ EQ
Memory
REC/Pause
4
Up
S.
Ba
s
s
+
On/Standby
R
Demo
Programowanie kolejności odtwarzania
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
TUNER
Użytkownik może ustawić:
Jeśli wybrano funkcję CD, zatrzymaj odtwarzacz wciskając przycisk .
Włóż płyty CD.
Wciśnij przycisk Program.
Rezultat: Pokazanie na wyświetlaczu następujących funkcji:
(01=numer zaprogramowanego utworu, DI=numer płyty, −−=numer
utworu na płycie)
4
Jeżeli to konieczne, wybierz płytę zawierającą żądany utwór,
wciskając w tym celu odpowiedni klawisz DISC (1, 2, 3).
5
Wybierz żądany utwór obracając Multi Jog:
◆ w lewo, aby przeszukać w tył listę utworów
◆ w prawo, aby przeszukać w przód listę utworów
6
W celu potwierdzenia wyboru wciśnij przycisk Program.
Rezultat: Utwór zaprogramowany; wyświetla się
12
5,9
r
we d
Po rroun
Su
Band
Mono/ST
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
nes
REC Lock
Ð
AUX
Down
3,6
Tuning Mode
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Up
s
Ba
S.
1
2
3
TAPE
t er
En
➣
Volume
D
D S P/ EQ
◆ Kolejność odtwarzania utworów na płycie.
◆ Pominięcie odtwarzania utworów na płycie.
◆ Można zaprogramować kolejno do 24 utworów.
◆ Przed wybraniem utworów należy zatrzymać odtwarzacz.
◆ Funkcja ta może być połączona z funkcją powtarzania (Repeat).
8
C
ss
1,10
g
−Lo
PRO
ic
Strojenie i programowanie stacji
radiowych
Sprawdzenie lub zmiana
zaprogramowanych utworów
PL
Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów mogą być
wykonywane w dowolnym momencie.
1
2
Jednokrotne wciśnięcie rozpoczyna odtwarzanie zaprogramowanej
kolejności utworów.
Wciśnij przycisk Program.
Rezultat: Następuje odczyt:
(CH = sprawdzenie, 01= ostatni zaprogramowany nr, DI = nr płyty,
−− = Nr utworu na płycie)
➣
Jeśli zaprogramowano 24 utwory, po wciśnięciu Program
zamiast P wyświetlana jest litera C.
3
Ponownie wciśnij przycisk Program.
Rezultat: Pokazanie pierwszego utworu wraz z literą C (change −
zmiana).
4
5
Wciskając przycisk Program wybierz utwór przeznaczony do zmiany.
6
7
8
W pamięci urządzenia można zaprogramować do:
◆ 15 stacji FM
◆ stacji MW
◆ 7 stacji LW
1
2
3
Wciśnij przycisk On/Standby.
4
Aby zestroić stację... Wciśnij Tuning Mode...
Włącz funkcję tunera przyciskiem TUNER na przednim panelu.
Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając TUNER na
przednim panelu lub na pilocie.
Rezultat: Pokazanie zakresu radiowego:
◆ FM
UKF
◆ AM(MW)
Fale średnie
◆ LW
Fale długie
Ręcznie
Automatycznie
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany płyty, wciśnij odpowiedni klawisz Disc
(1, 2, 3).
Wybierz inny utwór za pomocą przycisków CD lub .
Wybierz stację, która ma być w prowadzona do pamięci:
◆ Obracając Multi Jog w prawo lub w lewo aby odpowiednio
zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.
lub
◆ Wciskając Tuning lub na pilocie zdalnego sterowania.
◆ Wciśnięcie i przytrzymanie klawiszy Tuning Mode lub umożliwia szybsze przeszukiwanie zakresu częstotliwości w trybie
manualnym.
◆ Podczas automatycznego wyszukiwania może wystąpić
zatrzymanie na częstotliwości, która niedokładnie odpowiada stacji
radiowej. W takim przypadku należy przystąpić do strojenia
ręcznego.
5
Wciśnij przycisk Program w celu potwierdzenia wyboru.
Wciśnij CD () w celu odtworzenia dokonanego wyboru.
Rezultat: Odtworzenie pierwszego utworu.
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Disc Change
Disc Selection / Direct Play
5
Ustawienie głośności odbywa się poprzez:
◆ Obrót pokrętła Volume na przednim panelu
lub
◆ Wciśnięcie klawiszy VOL. + lub − na pilocie zdalnego sterowania.
6
+
On/Standby
Powtarzalnie do uzyskania napisu MANUAL.
Powtarzalnie do uzyskania napisu AUTO.
R
Demo
Wybierz opcję Mono/Stereo przez wciśnięcie przycisku Mono/ST.
7
RDS
PTY
Display
Timer
/Clock
8
Volume
TUNER
C
C
D
D
TAPE
r
we d
Po r r o u n
Su
Band
Repeat
Program
Program
Deck 1/2
REV mode
TAPE
es
Shuffle
CD SYNC.
2,3,4,7
Down
TAPE REC
HI-Speed
Normal
Tuning Mode
D S P/E Q
REC/Pause
ter
En
Mono/ST Memory
REC Lock
Ð
AUX
6
+
Up
On/Standby
S.
Ba
s
s
6
PR
6
1
Timer On/Off
AUX
gic
R
1
Demo
Mono/ST.
Clock
o
O -L
RDS
PTY
Display
Timer
/Clock
Deck 1/2
AI Off/Sleep
2,3
Volume
Ð
TUNER
Disc Skip
Repeat
TUNER
Open/Close
C
D
TAPE
AUX
Band
CD
CD
1
TAPE
r
we d
Po r r o u n
Su
Mono/ST Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
REV mode
TAPE
Level
R−CH
Rear
Center
SURROUND
7
REC Lock
REC/Pause
CD SYNC.
5
Down
Shuffle
TAPE REC
HI-Speed
Normal
4
Tuning Mode
Up
5
s
Ba
Delay
S.
L−CH
Test
Down
D S P/E Q
Up
5
ter
En
8
Band
s
2,3,4,7
P RO
-L o
gic
Program/Set
Mute
+
+
Volume
Tuning
Mode
Volume
Ð
4
Volume
6
6
Tuning
Mode
5
Volume
5
Ð
13
Ustawienie optymalnego odbioru
radiowego
Strojenie i programowanie stacji
radiowych (ciąg dalszy)
PL
8
Optymalny odbiór radiowy można uzyskać poprzez:
◆ Obrócenie anteny FM lub AM/MW.
◆ Zmianę położenia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem.
Programowanie kolejnych stacji radiowych odbywa się przez
powtórzenie czynności od punktu 4 do 8.
Po zaprogramowaniu:
a Wciśnij przycisk Memory.
Rezultat: przez kilka sekund wyświetlany jest numer i wyświetlenie
PRGM.
➣
W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM, wciśnij Mono/ST
przełączając na odbiór mono. Nastąpi poprawa jakości dźwięku.
b Wciśnij klawisze Tuning Mode Down lub Up aby
przyporządkowaćc) programowi numer od 1 do 15.
c Wciśnij Memory aby wprowadzić stację radiową do pamięci.
Rezultat: Po zapamiętaniu stacji znika wyświetlenie PRGM.
On/Standby
Programowanie następnych stacji odbywa się przez powtórzenie
czynności od 3 do 8.
9
DSP/EQ
Dolby
Prologic
Power
Surround
Timer On/Off
AUX
Deck 1/2
Disc Skip
Repeat
Open/Close
Timer/
Clock
➣
Funkcja PROGRAM umożliwia również przyporządkowanie innej
stacji radiowej dla danego numeru programu.
Mono/ST.
AI Off/Sleep
TUNER
Band
CD
CD
TUNER
C
D
TAPE
AUX
r
we d
Po r r o u n
Su
Band
Memory
Mono/ST
Program
Deck 1/2
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
8
REC/Pause
8
REC Lock
Down
Tuning Mode
Up
Level
L−CH
REV mode
Down
R−CH
TAPE REC
8
Up
+
Volume
S.
Ba
s
Tuning
Mode
Wybranie zaprogramowanej stacji
radiowej
Możesz słuchać zaprogramowanych stacji postępując jak poniżej:
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
Wybierz funkcję TUNER przez przyciśnięcie przycisku Tuner na
pilocie zdalnego sterowania.
Wybierz pasmo częstotliwości, ponownie wciskając Tuner (Band) na
pilocie zdalnego sterowania lub TUNER (Band) na przednim panelu.
3
Wciśnij przycisk Tuning Mode na przednim panelu do lub Tuning
Mode na pilocie zdalnego sterowania do pokazania się wyświetlenia
PRESET.
4
Zestrój częstotliwość żądanej stacji radiowej obracając Multi Jog na
przednim panelu.
lub
Wybierz żądaną stację radiową używając klawiszy Tuning lub na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: Odbiór żądanej stacji radiowej.
5
Up
Level
L−CH
1
Down
R−CH
Dolby
Prologic
Power
Surround
Timer On/Off
AUX
Deck 1/2
Disc Skip
Repeat
Open/Close
Timer/
Clock
5
Mono/ST.
AI Off/Sleep
TUNER
4
+
Volume
2,3
Tuning
Mode
Band
CD
CD
TAPE
Volume
Ð
14
Delay
Center
Program/Set
Mute
Up
Test
Rear
SURROUND
On/Standby
DSP/EQ
Level
Down
Test
Delay
Delay
Center
Program/Set
Mute
s
1
2
Test
Rear
SURROUND
HI-Speed
D S P/E Q
Repeat
TAPE
5
RDS Display – wyświetlanie
informacji
Funkcja RDS
PL
Niniejsze urządzenie zostało wyposażone w funkcję RDS (Radio Data
System), która umożliwia otrzymywanie różnego rodzaju informacji,
jak informacje o stacji radiowej, wiadomości, godzina i 17 typów
programów (np. News – wiadomości, Rock – muzyka rockowa, Classic
– muzyka klasyczna itp.), które są nadawane równolegle z programem
radiowym.
Tryb „PS NAME”
➣
Wyświetla nazwę stacji nadawczej.
1
2
Włącz urządzenie przyciskiem On/Standby.
Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.
◆ Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na str 13
◆ Zakres FM i częstotliwość jest pokazana na wyświetlaczu
◆ Jeżeli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu
automatycznie pojawi się wskazanie RDS.
Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać PS NAME
◆ Napis „PS NAME“ pojawi się na wyświetlaczu
◆ Jeżeli otrzymywana jest informacja PS, na wyświetlaczu pojawi się
nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)
◆ Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi
się częstotliwość odbieranej stacji FM.
◆ Informacja PS może się pojawiać na wyświetlaczu nawet jeżeli nie
wciśnięto przycisku RDS Display.
3
Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać żądany tryb RDS.
◆ Przy każdym wciśnięciu tego przycisku tryb RDS zmienia się
według poniższego schematu:
Nawet przy wciśniętym przycisku RDS Display wyświetlona jest
☛ informacja
o „PS“.
PS NAME
RT
CT
Aktualna częstotliwość FM
Demo
RDS
☛
➣ Opis funkcji RDS
PTY
◆ Funkcja RDS jest dostępna tylko w zakresie FM
Display
Timer
/Clock
TUNER
1. PTY (Program Type) – przesyła typ aktualnie nadawanego
programu.
Tryb „RT“
2. PS NAME (Program Service Name) – przesyła nazwę stacji
nadawczej składającą się z max. 8 znaków.
➣
3. RT (Radio Text) – przesyła tekst nadawany przez stację
składający się z max. 64 znaków.
4. CT (Clock Time) – przesyła informację godzinową nadawaną co
minutę.
5. TP (Traffic Program) – wskazuje, że właśnie są przygotowywane
informacje dla kierowców.
6. TA (Traffic Announcement) – przesyła przygotowywane informacje
dla kierowców.
C
TAPE
Wyświetla informacje tekstowe nadawane przez daną stację radiową.
Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać RT MODE
◆ Napis „RT“ pojawi się na wyświetlaczu.
◆ Jeżeli otrzymywana jest informacja RT, pojawi się ona na
wyświetlaczu.
◆Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyświetlaczu pojawi
się „NO RT“.
Demo
7. EON (Enhanced Other Networks Information) – oferuje informacje
RDS w innych sieciach nadawczych.
RDS
PTY
Display
Timer
/Clock
TUNER
On/Standby
D
C
D
TAPE
1
Informacja CT (Clock Time)
➣
R
Demo
RDS
PTY
Display
3
TUNER
Band
Wyświetla aktualną godzinę.
Aby uzyskać informację czasową CT, wybrać tryb CT MODE za pomocą
przycisku RDS Display.
Timer
/Clock
C
D
TAPE
☛
◆ Ponieważ informacja CT jest otrzymywana co 2 minuty, zdarza się, że
wskazanie godziny nie pojawia się natychmiast po wywołaniu tej
funkcji.
◆ Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie „NO CT“.
Demo
RDS
PTY
Display
TUNER
Timer
/Clock
C
D
TAPE
15
Wskazania PTY (typy programów)
i funkcja PTY−SEARCH
PL
◆ Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który
pozwala tunerowi rozpoznać typ programu nadawany przez daną stację
radiową FM.
◆ Poniższe 17 informacji PTY są pokazywane na wyświetlaczu po
wciśnięciu przycisku PTY.
Wskazanie
Funkcja PTY SEARCH – wyszukiwanie typu programu
1
Włącz zakres fal radiowych FM.
◆ Sposób włączania i wyszukiwania zakresy fal radiowych
przedstawiono na stronie 13.
◆ Jeżeli dana stacja prowadzi serwis RDS, podświetli się wskaźnik
„RDS“.
2
Wciśnij przycisk PTY.
◆ Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc) pojawia się na wyświetlaczu.
◆ Wciśnij przyciski Tuning Mode Down lub Up aby wybrać żądany
tryb PTY.
Typ programu
NEWS
• Wiadomości włączając komunikaty, opinie i raporty
AFFAIRS
• Sprawy dotyczące bieżących wydarzeń, dokumentów, dyskusji
czy analiz
INFO
• Informacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.
SPORT
• Informacje sportowe
EDUCATE
• Edukacja
DRAMA
• Słuchowiska radiowe itp.
CULTURE
• Informacje kulturalne, religia, społeczne, naukowe itp.
SCIENCE
• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze
VARIED
• programy rozrywkowe – konkursy, quizy, gry, wywiady,
programy satyryczne itp.
POP M
• muzyka pop
ROCK M
• muzyka rockowa
M.O.R.M
• muzyka łagodna: utwory muzyczne, śpiew
LIGHT M
• lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna
CLASSIC
• ciężka muzyka klasyczna: symfoniczna, kościelna, operowa
OTHER M
• inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop
➣
◆ Jeżeli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie „NO PTY“.
◆ Jeżeli wybrano tryb PTY (na wyświetlaczu pojawia się PTY
MODE), wciśnij ponownie przycisk PTY aby włączyć tryb
przeszukiwania stacji PTY−SEARCH MODE.
◆ Jeżeli sygnał PTY znaleziony podczas automatycznego
wyszukiwania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE,
automatyczne przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakończone.
sygnał PTY zgodny żądanym trybem PTY MODE nie
☛ ◆ Jeżeli
zostanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urządzenie wraca
do częstotliwości z początku wyszukiwania PTY SEARCH
i automatyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.
Demo
ALARM
• alarm
TRAFFIC
• informacje dla kierowców
2
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
TUNER
C
D
TAPE
Band
Mono/ST
Repeat
Program
CD SYNC.
Shuffle
Deck 1/2
TAPE
REC Lock
Down
REV mode
TAPE REC
2
HI−Speed
Normal
Tuning Mode
D S P/ EQ
Memory
REC/Pause
Up
S.
16
Funkcja nagrywania
synchronicznego CD Synchro
Odtwarzanie kaset
PL
➣
◆ Zachowaj niezbędną ostrożność przy obchodzeniu się z kasetami
magnetofonowymi; dalsze informacje podano w rozdziale na str. 24
„Środki ostrożności przy stosowaniu kaset magnetofonowych“.
Można nagrywać muzykę z płyty CD na kasecie magnetofonowej na dwa
sposoby:
◆ Nagrywanie synchroniczne
◆ Nagrywanie bezpośrednie
1
2
3
Wciśnij przycisk On/Standby.
Funkcja ta pozwala na zsynchronizowanie rozpoczęcia nagrywania
kasety i odtwarzania płyty CD czy wybranego utworu na płycie.
4
5
Wybierz funkcję odtwarzacza przyciskiem TAPE na przednim panelu.
Otwórz kieszeń odtwarzacza kasetowego Deck 1 lub 2 naciskając na
pokrywę w miejscu PUSH EJECT ().
Włóż nagraną kasetę taśmą skierowaną w dół.
Zamknij kieszeń kasety, naciskając aż do kliknięcia.
Rezultat: w zależności od tego, która kieszeń została wybrana, na
wyświetlaczu pojawi się odpowiadające jej wskazanie na
wyświetlaczu.
umieścisz kasety w obu odtwarzaczach, system
➣ Jeżeli
wybierze tę, która została włożona jako druga w kolejności.
6
Jeżeli kaseta znajduje się w kieszeni odtwarzacza, wciśnij przycisk
Deck 1/2 na przednim panelu lub bezpośrednio przycisk Deck 1/2 na
pilocie zdalnego sterowania aby wybrać odtwarzaną kasetę.
1
2
3
4
5
6
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
7
Aby zatrzymać...
Wciśnij...
Nagrywanie kasety i odtwarzanie płyty CD
Włóż czystą kasetę do kieszeni odtwarzacza Deck 2.
Wybierz funkcje odtwarzacza CD przyciskiem CD na przednim
panelu.
Włóż płytę kompaktową do kieszeni odtwarzacza.
Wybierz żądaną płytę.
Wybierz żądany utwór i wciśnij przycisk CD SYNC. lub wciśnij CD
SYNC. bezpośrednio aby rozpocząć nagrywanie od początku płyty.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie „REC“ i rozpocznie się nagrywanie.
+
On/Standby
Rezultat: W zależności od wybranej kieszeni, zaświeci się wskaźnik
TAPE 1 lub TAPE 2.
R
1
Demo
7
Aby odtworzyć...
Wciśnij...
RDS
TUNER
Program
Deck 1/2
Shuffle
Normal
Down
Tuning Mode
7
t er
En
CDSYNC.
SYNC.
CD
r
we d
Po rroun
Su
6
REV mode
TAPE REC
HI-Speed
Up
Ba
REC/Pause
REC Lock
Phones
AUX
S.
Przewinąć kasetę wstecz
Przewinąć kasetę do przodu
Repeat
TAPE
D S P/ EQ
Wciśnij...
Memory
Ð
Volume
D
D
TAPE
Gdy kaseta jest zatrzymana, wybierz jedną z następujących funkcji.
Aby...
3
C
C
Band
Mono/ST
8
Timer
/Clock
Display
PTY
DECK 1 lub DECK 2
Stronę A
TAPE ()
Stronę B
TAPE ()
tylko DECK 2
Rezultat: Rozpoczyna się odtwarzanie kasety
s
s
g
-Lo
PRO
ic
Nagrywanie z płyty kompaktowej
Można nagrać utwory z płyty CD na kasetę umieszczoną
w odtwarzaczu kasetowym Deck 1.
◆ Nagrywać można tylko w odtwarzaczu Deck 2.
◆ Nie ma potrzeby regulować poziomu głośności, nie ma to bowiem
wpływu na poziom nagrania.
On/Standby
R
1
Demo
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
2,7
TUNER
C
D
TAPE
TAPE
Band
Mono/ST
Memory
CD SYNC.
REC Lock
Down
8
Program
Shuffle
Deck
Deck 1/2
1/2
6
Tuning Mode
TAPE
REV mode
Włącz system wciskając przycisk On/Standby.
7
Wciśnij przycisk REC/Pause.
Rezultat: Wskazanie „REC“ miga na wyświetlaczu.
8
9
Wciśnij przycisk aby rozpocząć odtwarzanie utworu
Rezultat: Nagrywanie na kasetę rozpocznie się.
TAPE REC
HI-Speed
Normal
D S P/ EQ
REC/Pause
Repeat
1
2
3
4
5
6
Up
8
Włóż czystą kasetę w Deck 2.
Wybierz funkcję odtwarzacza CD wciskając przycisk CD.
Załaduj płytę kompaktową do odtwarzacza.
Wybierz żądaną płytę kompaktową.
Wybierz żądany utwór na płycie i wciśnij przycisk na przednim panelu lub
na pilocie zdalnego sterowania aby ustawić odtwarzacz w trybie pauzy.
Wciśnij dla Deck 2 na przednim panelu lub na pilocie zdalnego
sterowania aby zakończyć nagrywanie.
+
On/Standby
R
1
Demo
RDS
PTY
Timer
/Clock
3,6,8
Display
TUNER
Volume
C
D
TAPE
r
we d
Po rroun
Su
Band
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
TAPE
REC Lock
Down
Shuffle
HI-Speed
Normal
Tuning Mode
9
Up
S.
7
CD SYNC.
REV mode
TAPE REC
D S P/ EQ
REC/Pause
Phones
t er
En
Mono/ST
Ð
AUX
Ba
s
s
og
OL
ic
17
Nagrywanie programu radiowego
PL
◆ Nagrywanie może być dokonane tylko na kasecie umieszczonej
w Deck 2.
5
Wciśnij na przednim panelu lub dla każdego odtwarzacza na
pilocie zdalnego sterowania kiedy zakończysz nagrywanie.
◆ Nie ma potrzeby regulacji głośności; poziom głośności nagrywania
jest ustalany automatycznie.
1
2
3
On/Standby
Włącz urządzenie przyciskiem On/Standby.
R
Włóż nienagraną kasetę w kieszeń Deck 2.
4
Wybierz stację radiową z której ma być dokonane nagranie wciskając
przyciski Tuning lub na pilocie zdalnego sterowania lub
Tuning Mode Down lub Up na przednim panelu.
5
Wciśnij REC/Pause.
Rezultat: rozpocznie się nagrywanie i pojawi się na wyświetlaczu
wskazanie „REC".
6
1
Wciśnij przycisk TUNER na przednim panelu aby włączyć funkcję
tunera.
Wciśnij przycisk dla Deck 2 na pilocie zdalnego sterowania lub na przednim panelu urządzenia aby zakończyć nagrywanie.
Demo
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
TUNER
C
D
TAPE
Band
Mono/ST
4
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
REC Lock
nes
5
Down
Tuning Mode
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Up
On/Standby
R
Demo
1
RDS
PTY
Wybór trybu odtwarzania kaset
(tylko dla Deck 2)
Timer
/Clock
Display
3
TUNER
C
D
Państwa zestaw posiada trzy tryby odtwarzania, które pozwalają na
automatyczne odtwarzanie dwóch stron kasety.
Wciśnij przycisk REV mode i przytrzymaj do wyświetlenia
odpowiedniego symbolu.
TAPE
Band
Mono/ST
5
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
REC Lock
es
Down
6
Tuning Mode
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Kiedy wyświetlacz pokazuje... Minizestaw odtwarza...
Up
4
Jedną stronę wybranej kasety i zatrzyma
się.
4
Obie strony, jedna po drugiej i zatrzyma
się.
Obie strony non−stop aż do chwili kiedy
odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Kopiowanie kaset (Dubbing)
Kopiowanie kaset odbywa się z Deck 1 na Deck 2. Możliwe są dwie
prędkości kopiowania:
◆ Kopiowanie standardowe
◆ Kopiowanie ze zwiększoną prędkością
ma potrzeby regulowania głośności; poziom głośności
➣ ◆ Nie
nagrywania jest ustawiany automatycznie.
◆ Omyłkowe włożenie odtwarzanej kasety w kieszeń Deck 1
spowoduje skasowanie nagrania.
TUNER
C
D
TAPE
r
we d
Po rroun
Su
Mono/ST
Repeat
Program
Deck 1/2
CD SYNC.
Shuffle
Normal
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Włącz system przyciskiem On/Standby.
REC Lock
Down
Tuning Mode
Up
S.
Włóż czystą kasetę do Deck 2.
D S P/ EQ
Memory
REC/Pause
TAPE
Ba
s
s
1
2
3
4
AUX
Band
Włóż kopiowaną kasetę do Deck 1.
Aby kopiować z...
Wciśnij...
Normalną prędkością
Normal
Zwiększoną prędkością
Hi−Speed
Rezultat: kopiowanie z kasety w Deck 1 na kasetę w Deck 2
rozpocznie się i pokażą się na wyświetlaczu odpowiednie
wskazania.
18
Timer odtwarzania
PL
Funkcja timera pozwala na włączenie lub wyłączenie urządzenia
w określonym czasie.
Przykład: chcesz budzić się z muzyką każdego ranka.
➣
już nie chcesz aby urządzenie włączało się i wyłączało
➣ Jeżeli
automatycznie, musisz wyłączyć Timer.
W przypadku ustawienia identycznego czasu włączenia i wyłączenia
wyświetli się wskazanie „ERROR“.
+
On/Standby
ustawieniem funkcji timera sprawdź czy zegar pokazuje
☛ ◆ Przed
aktualną godzinę.
R
Demo
◆ Dla każdego kroku masz kilka sekund na wprowadzenie ustawień.
Po przekroczeniu tego czasu musisz rozpocząć całą procedurę od
początku.
1,9
RDS
PTY
Timer
/Clock
Display
2
Volume
TUNER
C
D
TAPE
AUX
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
6
REC Lock
Down
Tuning Mode
t er
En
Mono/ST
Wciśnij Timer/Clock aż do wyświetlenia się wskazania TIMER.
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
D S P/ EQ
6
Up
Wciśnij przycisk Enter.
Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie ON TIME
(zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się
wcześniej ustawiony czas włączenia; w tym momencie
należy ustawić czas włączenia.
4
Ustawienie czasu włączenia:
a Ustaw godzinę za pomocą pokrętła Multi Jog.
b Wciśnij przycisk Enter.
Rezultat: Miga odczyt minut.
c Ustaw minuty za pomocą pokrętła Multi Jog.
d Wciśnij przycisk Enter.
Rezultat: Zamiast symboli equalizera przez kilka sekund wyświetla
się wskazanie OFF TIME, po czym ukazuje się czas
wyłączenia ustawiony uprzednio; teraz należy ustawić czas
wyłączenia.
5
Ustawienie czasu wyłączenia.
a
b
c
d
Ustaw godzinę za pomocą pokrętła Multi Jog.
Wciśnij przycisk Enter.
Rezultat: Miga odczyt minut.
Ustaw minuty za pomocą pokrętła Multi Jog.
Wciśnij przycisk Enter.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie VOL XX, XX odpowiada
ustawionemu wcześniej poziomowi głośności.
6
Ustaw poziom głośności, używając przycisków Tuning Down i Up
i wciśnij Enter.
Rezultat: Wyświetli się wybrane źródło dźwięku.
7
Używając pokrętła Multi Jog wybierz źródło dźwięku odtwarzanego
przy włączeniu timera.
Jeśli wybrano...
Należy również...
TAPE (kaseta)
Włożyć nagraną kasetę przed przełączeniem
urządzenia w tryb czuwania (standby)
TUNER (radio)
a Wcisnąć Enter.
ss
Baa
SS. B
1
2
3
3,4,5,6,7,8
r
we d
Po rroun
Su
Band
Włącz urządzenie przyciskiem On/Standby.
Ð
s
g
−Lo
PRO
ic
4,5,7
Funkcja zabezpieczenia nagrywania
Wciśnij przycisk REC LOCK (ochrona nagrywania).
➣
◆ Jeżeli lampka kontrolna funkcji Rec Lock jest włączona, wyłączone
są inne przyciski kontrolne systemu (przyciski Volume, Demo są
aktywne).
◆ Jest to funkcja zabezpieczająca nagrywanie przed wyłączeniem
przez jakiekolwiek operacje przyciskami systemu.
◆ Funkcja jest aktywna tylko podczas nagrywania.
◆ Nie otwieraj kieszeni odtwarzacza jeżeli lampka kontrolna funkcji
REC Lock jest włączona.
◆ Aby zakończyć, ponownie wciśnij przycisk REC Lock.
b Wybrać pasmo FM lub AM używając
pokrętła Multi Jog.
c Wcisnąć Enter.
d Wybrać nastawioną stację używając
pokrętła Multi Jog.
CD (odtwarzacz CD)
TUNER
a Włożyć jedną lub więcej płyt
kompaktowych.
b Wybrać żądaną płytę.
Mono/ST
8
9
D
TAPE
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
Wciśnij przycisk Enter aby zatwierdzić ustawienia timera.
Wciśnij On/Standby, w celu przełączenia urządzenia w tryb
czuwania.
Rezultat: Wyświetli się napis TIMER w lewej, dolnej części
wyświetlacza. Urządzenie będzie automatycznie włączane
i wyłączane o zaprogramowanych godzinach.
C
Band
nes
REC Lock
Down
Tuning Mode
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
Up
19
Używanie Equalizera / funkcji DSP
Sound
Wyłączenie timera
PL
Po ustawieniu timer będzie automatycznie włączał i wyłączał
urządzenie, co jest sygnalizowane wyświetlonym napisem TIMER. Aby
przerwać działanie timera, należy go wyłączyć.
➣
Wyłączenie timera może być wykonane w dowolnym momencie (po
włączeniu urządzenia, lub w trybie czuwania).
W celu...
Wcisnąć Timer On/Off...
Wyłączenia timera
Raz
Rezultat: znika symbol zegara .
Ponownego uruchomienia timera Dwa razy
Rezultat: pojawia się symbol zegara .
Państwa zestaw jest wyposażony w equalizer i DSP Sound, które
pozwalają wybrać najlepszy balans częstotliwości tonów wysokich
i basów aby cieszyć efektem dźwięku DSP. DSP jest definiowane jako
przestrzeń czy miejsce z wyjątkowym brzmieniem. Niniejszy model
posiada 3 tryby DSP pozwala więc cieszyć się oryginalnym,
wirtualnym brzmieniem.
Wciśnij przycisk DSP/EQ na przednim panelu urządzenia lub na pilocie
zdalnego sterowania aż do wybrania żądanej opcji. Za każdym wciśnięciem
przycisku, na wyświetlaczu pojawiają się w kolejności tryby equalizera
i brzmienia: „KLASYCZNA, ROCK, POP, KINO, HALL, LIVE, DISCO,
WY£¥CZONY".
Tryb equalizera
On/Standby
DSP/EQ
Dolby
Prologic
Power
Surround
Timer On/Off
AUX
Deck 1/2
Timer/
Clock
Mono/ST.
AI Off/Sleep
TUNER
Disc Skip
Repeat
Open/Close
Wyłączony (PASS)
Pop (POP)
Rock (ROCK)
Klasyczna (CLASSIC)
Ustawienie normalne (liniowe)
Ustawienie odpowiednie dla muzyki pop
Ustawienie odpowiednie dla muzyki rockowej
Ustawienie odpowiednie dla muzyki klasycznej
Odpowiednie wskazania wyświetlacza są reprezentowane przez czerwoną
strzałkę przy wybranym ustawieniu equalizera (oprócz trybu PASS, przy
którym nic nie jest wyświetlone).
Band
CD
CD
Up
Level
L-CH
Tryby DSP
CINEMA
Sala kinowa
TAPE
Test
Delay
Rear
Center
Down
R-CH
C
HALL
Hala koncertowa
D
LIVE
Koncert na żywo
TAPE
DISCO
Dyskoteka
AUX
SURROUND
r
we d
Po rroun
Su
Program/Set
Mute
Repeat
Program
Deck 1/2
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
Down
REV mode
TAPE REC
Tuning Mode
HI-Speed
Up
DDSSPP// EEQ
Q
Tuning
Mode
t er
En
+
Volume
S.
Ba
s
s
g
-Lo
PRO
ic
Mute Function
Funkcja Power Sound/Surround
Możesz chwilowo wyłączyć dźwięk zestawu.
Przykład: Chcesz odebrać telefon.
1
Wciśnij przycisk Mute.
2
Aby ponownie włączyć dźwięk (na tym samym poziomie głośności co
uprzednio), ponownie wciśnij przycisk Mute lub przyciski regulacji
głośności Volume.
Up
Level
L-CH
Down
R-CH
Test
Delay
Rear
Center
SURROUND
Program/Set
Mute
Urządzenie niniejsze jest wyposażone w funkcje wzmocnienia
dźwięku Power Sound i Power Surround.
Funkcja Power Sound podwaja tony niskie i wysokie tak, aby
docenić silniejsze brzmienie muzyki.
Funkcja Power Surround zastępuje konwencjonalne brzmienie
stereo szerszym i bardziej rzeczywistym brzmieniem. Stwarza
poczucie, że słuchacz znajduje się w centrum dźwięku i jest
otoczony muzyką.
➣
Wciśnij przycisk Power Surround na przednim panelu aż do
wyświetlenia żądanej opcji. Za każdym wciśnięciem przycisku
Power Surround pojawiają się w kolejności wskazania „POWER
SOUND, POWER SURROUND, OFF“.
+
Volume
C
D
TAPE
AUX
Tuning
Mode
r
we d
Po rroun
Su
Program
Deck 1/2
Shuffle
Normal
TAPE
Down
Tuning Mode
t er
En
Ð
REV mode
TAPE REC
HI-Speed
D S P/ EQ
Repeat
CD SYNC.
Volume
Up
S.
Ba
s
s
g
-Lo
PRO
20
ic
Ustawianie automatycznego
wyłączenia urządzenia
Podłączenie słuchawek
PL
Podczas słuchania płyty kompaktowej lub kasety
magnetofonowej, możesz ustawić automatyczne wyłączenie
systemu.
Przykład: Zasypiasz przy muzyce.
1
Wciśnij przycisk AI Off/Sleep.
Rezultat: Odtwarzanie rozpocznie się i wyświetlą się następujące
wskazania:
90 MIN
2
Wciśnij przycisk AI Off/Sleep raz lub więcej razy aż do pokazania się
czasu w jakim ma być kontynuowane odtwarzanie muzyki przed
automatycznym wyłączeniem:
☛
Mono/ST
każdej chwili możesz:
➣ ◆W Sprawdzić
czas pozostający do wyłączenia wciskając przycisk
AI Off/Sleep.
◆ Zmienić czas pozostający do wyłączenia powtarzając kroki 1 i 2.
3
Wciśnij przycisk AI Off/Sleep raz lub więcej razy aż do wyświetlenia
wskazania AI SLEEP.
Rezultat: System wyłączy się automatycznie gdy płyta lub kaseta się
skończy.
4
Aby skasować funkcję SLEEP lub AI OFF, wciśnij przycisk
AI Off/Sleep raz lub więcej razy do wyświetlenia się wskazania OFF.
DSP/EQ
Dolby
Prologic
Power
Surround
Timer On/Off
AUX
Deck 1/2
Disc Skip
Repeat
Open/Close
Timer/
Clock
Memory
Repeat
Program
Deck 1/2
REC/Pause
CD SYNC.
Shuffle
Normal
TAPE
Phones
REC Lock
Down
Tuning Mode
REV mo
TAPE REC
HI−Spe
Up
Mono/ST.
AI Off/Sleep
TUNER
Band
CD
CD
TAPE
Super Bass Sound
Urządzenie jest wyposażone w funkcję wzmocnienia niskich tonów,
zwaną S.BASS (Super Bass Sound). Umożliwia to uzyskanie
głębszych i bardziej naturalnych niskich tonów.
1
Wciśnij przycisk S. Bass na przednim panelu.
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie S. Bass.
2
Aby skasować tę funkcję, wciśnij ponownie S. Bass.
C
D
TAPE
AUX
r
we d
Po rroun
Su
Deck 1/2
Shuffle
Normal
Down
Tuning Mode
REV mode
TAPE REC
HI−Speed
D S P/ EQ
Program
TAPE
SYNC.
t er
En
epeat
Up
S.
s
Ba
s
g
−Lo
PRO
ic
21
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic
PL
☛
Funkcja DOLBY PRO LOGIC oraz środkowe i tylne kolumny
głośnikowe (standardowo w wyposażeniu) zapewniają pełen efekt
studyjny w pomieszczeniu mieszkalnym. Odtwarzanie laserowych płyt
lub nagrań Video software’owych w specjalnej wersji czterokanałowej
(lewy, prawy, przód, tył) i z cyfrowym sterowaniem aranżacji (dla
ukierunkowanego dźwięku) daje słuchaczowi zdumiewająco realne
wrażenie otaczającego brzmienia tworząc nowy poziom rozrywki
audiowizualnej.
Aby zmienić poziom sygnału po wyregulowaniu balansu za
pomocą generatora szumów;
◆ Wciśnij na pilocie przycisk L−CH, R−CH, Center lub Rear
na pilocie zdalnego sterowania.
◆ Podczas wyświetlania L, R, CNTR lub REAR wciśnij
przycisk Level Up lub Down.
Dolby
Prologic
Power
Surround
Timer On/Off
AUX
Deck 1/2
Disc Skip
Repeat
Open/Close
CD
TAPE
DSP/EQ
Timer/
Clock
Rozstawienie kolumn
1
Mono/ST.
AI Off/Sleep
TUNER
Dla uzyskania optymalnych efektów dostępnych w systemie Dolby Pro
Logic istotne jest poprawne rozstawienie kolumn. Poniżej
przedstawiono najlepsze ustawienie w pomieszczeniu.
Band
CD
3
1
2
Kolumny przednie
3
Głośniki satelitarne (tylne)
◆ Satelity ustaw z prawej i lewej strony miejsca do słuchania lub
nieznacznie cofnięte.
Up
3
Level
L−CH
Test
Down
R−CH
Set
TV
1
R
C
2
Center
SURROUND
◆ Przy wyłączonym trybie Dolby Pro Logic lub DSP z głośnika
środkowego i satelitarnych nie wydobywają się żadne
dźwięki.
◆ Głośnik środkowy i głośniki tylne pracują tylko po włączeniu
Dolby Pro Logic.
L
Delay
Rear
Głośnik środkowy
◆ Ustawiony między kolumnami przednimi.
➣
2,4
ZMIANA CZASU OPÓŹNIENIA
Kolumny otaczające odtwarzają dźwięk z opóźnieniem ułamka sekundy za
kolumnami przednimi. Opóźnienie jest ustawione fabrycznie na 20 ms.
W celu zmiany standardowego ustawienia opóźnienia odtwarzania wciśnij
przycisk Delay na pilocie, w trybie NORMAL/PHANTOM, co spowoduje
wyświetlenie 20, 25, 15
.
Tryby DOLBY PRO LOGIC
➣
Wciśnij przycisk Dolby Pro Logic.
◆ Wybrano NORMAL i dźwięk jest odtwarzany z efektami DOLBY
PRO LOGIC.
☛
1
Wyłączenie trybu Dolby Pro Logic:
Wciskaj przycisk Dolby Pro Logic aż do wyświetlenia wskazania
DB OFF.
Dodatkowe tryby DOLBY PRO LOGIC
S
S
3
3
Ustawienie poziomu balansu kolumn głośnikowych
System posiada wbudowany generator sygnału, wytwarzający poziom
sygnału "przemieszczający się" pomiędzy kanałami. Umożliwia to
łatwe ustawienie i dostosowanie poziomu dźwięku, dla uzyskania w
miejscu odsłuchiwania tego samego poziomu głośności w każdym
kanale. W tym celu należy posługiwać się pilotem.
1
2
Wciśnij przycisk Dolby Pro Logic, aby wybrać NORMAL.
Wciśnij przycisk Test.
◆ Testowy sygnał szumów jest podawany na poszczególne kanały
w następującej kolejności
L: Lewy głośnik
REAR : Tylni głośnik
3
R: Prawy głośnik
CNTR:Głośnik środkowy
W czasie wyświetlania napisu „CNTR“ lub „REAR“ wciśnij przycisk
Level Down lub Up, w celu dostosowania poziomu głośności na
głośniku środkowym lub w głośnikach tylnych w stosunku do kolumny
lewej i prawej. W celu ustawienia balansu pomiędzy kolumną lewą i
prawą wcisnąć przycisk Level Down lub Up podczas wyświetlania L
lub R.
Oprócz trybu odtwarzania NORMAL system wyposażono w tryby
Phantom i DB 3 CH.
◆ Tryb PHANTOM znajduje zastosowanie gdy nie jest podłączony głośnik
środkowy. Sygnały kanału środkowego są podawane na kolumnę lewą i prawą.
◆ Tryb DB 3 CH znajduje zastosowanie gdy nie są podłączone głośniki tylne.
W trybie tym dźwięk tylnych kolumn jest odtwarzany przez kolumny przednie.
◆ Wybranie trybu PHANTOM lub DB 3 CH.
Wciskając kilkakrotnie klawisz Dolby Pro Logic wybrać odpowiedni tryb
wyświetlony w kolejności:
NORMAL
PHANTOM
DB 3 CH
zależności od źródła dźwięku i warunków słuchania, w niektórych
➣ ◆ Wprzypadkach
można nie uzyskać efektu otaczającego, nawet przy
włączonym systemie DOLBY PRO LOGIC.
◆ Efekt Dolby Pro Logic nie może być uzyskany przy zastosowaniu
DOLBY SURROUND
PRO
LOGIC
oprogramowania bez znaku firmowego
przypadku należy włączyć tryb DSP.
TM Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Znak DOLBY, symbol podwójne D i „PRO LOGIC” są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DSP/EQ
Dolby
Prologic
Power
Surround
Timer On/Off
AUX
Deck 1/2
Disc Skip
Repeat
Open/Close
CD
TAPE
Timer/
Clock
Mono/ST.
AI Off/Sleep
4
TUNER
Aby wyłączyć sygnał szumów należy wcisnąć klawisz Test.
Band
CD
Up
22
. W tym
Level
Down
Test
Delay
Podłączenie dodatkowego urządzenia
Instrukcje bezpieczeństwa
PL
Podłączenie źródła zewnętrznego sygnału pozwoli wykorzystać zalety
systemu do słuchania dźwięku pochodzącego z innych urządzeń.
Przykłady: ◆ Telewizor
◆ Odtwarzacz płyt wizyjnych
◆ Odtwarzacz kasetowy DAT lub DCC
◆ Magnetowid Hi−Fi stereo
➣
Poniższe instrukcje przedstawiają środki ostrożności, jakich powinno
się przestrzegać podczas eksploatacji sprzętu.
Możliwe jest podłączenie zewnętrznego źródła posiadającego wyjście
Audio, jednak potrzebny będzie przewód RCA.
Disc
1
Disc
2
Disc 3
Disc Change
Disc
Disc
1
Disc
2
Selection
/
Selection
/
Direct
Play
Disc 3
Disc
Disc
Direct
Change
Play
+
On/Standby
R
+
Demo
On/Standby
RDS
T imer
R
PTY
Display
/Clock
Ð
Volume
Demo
TUNER
C
D
T APE
AUX
RDS
T imer
PTY
Display
/Clock
Band
P
Ð
o
S
Volume
w
u
e r
n d
o u
rr
E
D
T APE
Memory
Repeat
Program
Deck
1/2
REV mode
TAPE
AUX
w
o
S
u
CD
Shuffle
SYNC.
T APE REC
Normal
HI−Speed
D S P / E Q
REC/Pause
P
r
te
C
Band
n
Mono/ST
TUNER
e r
n d
o u
rr
REC
Lock
Down
Phones
T uning Mode
Up
E
mode
S
REV
.
B
a
T APE REC
s
s
RECLock
Down
Phones
HI−Speed
Tuning Mode
P R
4
Wybierz źródło AUX, wciskając AUX na przednim panelu raz lub
więcej razy.
Rezultat: Wyświetla się napis AUX.
o
g
ic
s
Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego i wciśnij przycisk
On/Standby.
−L
s
P R
O
−L
o
g
ic
Warunki pracy w pomieszczeniu:
Temperatura otoczenia 5oC do 35oC,
wilgotność 10 do 75%
➣
3
O
Up
a
Czerwony jack
R (prawy)
Biały jack
L (lewy)
Nie przestawiaj położenia kanałów, aby uzyskać najlepszą jakość
dźwięku.
1/2
Normal
B
Do złącza oznaczonego...
Deck
.
Podłączenie...
Shuffle
S
Podłącz kabel Audio do tylnego panelu urządzenia.
Program
T APE
REC/Pause
D S P / E Q
2
Repeat
CD SYNC.
r
te
Ustaw urządzenie w trybie Standby oraz odłącz zasilanie sieciowe od
systemu i dodatkowego źródła dźwięku.
Memory
n
1
Mono/ST
Unikaj miejsc bezpośrednio
nasłonecznionych, oraz miejsc
w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ
przegrzanie może doprowadzić
do uszkodzenia urządzenia.
Disc
1
Disc 2
Disc
3
Disc Change
Disc
Disc 1
Disc
2
Disc
Selection
/
Direct
/
Direct
Play
Change
Play
+
On/Standby
R
Demo
+
RDS
T imer
R
PTY
Display
/Clock
Ð
Volume
Demo
TUNER
C
D
T APE
AUX
RDS
T imer
PTY
Display
/Clock
Band
P
Ð
o
S
Volume
w
u
e r
n d
o u
rr
E
D
T APE
Repeat
Program
Deck
1/2
REV
mode
r
te
Memory
T APE
C
n
Mono/ST
TUNER
T APE REC
AUX
P
o
S
w
u
e r
n d
o u
rr
Shuffle
CD SYNC.
RECLock
Down
Phones
Normal
Tuning Mode
HI−Speed
D S P / E Q
REC/Pause
Band
Up
E
Deck
1/2
REV
mode
.
Program
S
Repeat
r
te
Memory
n
Mono/ST
B
a
Down
T APE REC
Normal
Tuning Mode
HI−Speed
s
D S P / E Q
Shuffle
CD SYNC.
s
T APE
REC/Pause
RECLock
Phones
P R
O
−L
o
g
ic
Up
S
.
B
a
s
s
P R
5
6
Selection
3
Disc
Disc
On/Standby
O
−L
o
g
ic
Włącz zewnętrzne źródło dźwięku.
Wyreguluj głośność i balans według potrzeby:
◆ Głośność ◆ Equalizer
Przykład: Oglądając film można odtwarzać stereofoniczną ścieżkę dźwiękową pod
warunkiem, że ścieżka źródła jest nagrana w stereo (efekt sali kinowej).
Nie ustawiaj na urządzeniu roślin
lub naczyń. Wilgoć przenikająca do
wnętrza może spowodować
zagrożenie elektryczne oraz
uszkodzenie sprzętu. W takim
przypadku należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci.
W czasie burzy wyjmuj wtyczkę
z gniazda sieciowego. Chwilowy
wzrost napięcia sieciowego
spowodowany wyładowaniami
elektrycznymi może uszkodzić
urządzenie.
+
On/Standby
VOLUME
UP
R
Demo
DOWN
RDS
PTY
Display
Timer
/Clock
Volume
TUNER
C
D
TAPE
Ð
AUX
AUX
r
we d
Po rroun
S
Band
Gniazdo wyjściowe CD Digital Jack
Za pomocą tego gniazda można wyprowadzić sygnał cyfrowy CD. Do
podłączenia sprzętu cyfrowego audio (odtwarzacz DAT, nagrywarka
MD itp.) należy użyć kabla optycznego.
Usuń zaślepkę (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT i podłącz w to miejsce
końcówkę kabla optycznego.
Wyjmuj baterie z pilota, jeśli
urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas. Wyciekający
elektrolit może spowodować
poważne uszkodzenie pilota
zdalnego sterowania.
Unikaj głośnego odtwarzania na
słuchawkach. Słuchanie głośnej
muzyki przez słuchawki może
uszkodzić słuch.
Disc
1
Disc
2
Disc
3
Disc Change
Disc
Selection
/
Direct
Play
+
On/Standby
R
Demo
RDS
T imer
PTY
Display
/Clock
Ð
Volume
TUNER
C
D
T APE
AUX
Band
P
o
S
w
u
e r
n d
o u
rr
E
Repeat
Program
Deck 1/2
TAPE
Lock
CD
Shuffle
SYNC.
Down
Normal
T uning Mode
REC
HI−Speed
D S P / E Q
REC/Pause
REC
Phones
REV mode
T APE
r
te
Memory
n
Mono/ST
Up
S
.
B
a
s
s
P R
(1)
Jeżeli gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest używane, należy
ponownie włożyć w nie zaślepkę ochronną.
Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na
kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla
sieciowego może prowadzić do
uszkodzenia sprzętu, wybuchu
pożaru lub porażenia elektrycznego.
O
−L
o
g
ic
Nie zdejmuj ścianek obudowy
urządzenia. Wewnątrz urządzenia
znajdują się elementy pod napięciem,
które grożą porażeniem elektrycznym.
23
Środki ostrożności przy używaniu
kaset magnetofonowych
Czyszczenie urządzenia
PL
Dla uzyskania najlepszych możliwych wyników użytkowania
urządzenia należy regularnie czyścić jego elementy:
◆ Zewnętrzną obudowę
◆ Odtwarzacz płyt CD
◆ Odtwarzacze kasetowe (głowice, rolki i wałki napędowe magnetofonu)
☛
Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej:
◆ Przed przystąpieniem do czyszczenia
◆ Przed dłuższym okresem nie używania.
Obudowa zewnętrzna
Regularnie czyść zewnętrzną obudowę miękką szmatką zwilżoną w
delikatnym detergencie. Nie stosuj proszków ściernych, a także płynnych
lub aerozolowych środków czyszczących. Nie dopuszczaj do
przedostawania się cieczy do wnętrza urządzenia.
Odtwarzacz CD
Przed odtworzeniem płyty CD oczyść ją specjalnym środkiem do płyt
kompaktowych. Nie stosuj środków do czyszczenia długogrających płyt
winylowych. Starannie wytrzyj płytę w kierunku od środka na zewnątrz.
1
2
Regularnie czyść odtwarzacz, stosując specjalną płytę czyszczącą
(może być zakupiona w najbliższym sklepie RTV).
◆ Sprawdź, czy taśma w kasecie nie została nadmiernie rozluźniona.
◆ Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, należy wyłamać płytki na
dolnej krawędzi kasety. Aby ponownie nagrywać na tej kasecie, zaklej
otwór po wyłamanych płytkach taśmą samoprzylepną.
◆ Odtworzoną kasetę przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety w
miejscu czystym, nienasłonecznionym, z dala od wpływów temperatury.
◆ Unikaj stosowania kaset 120−minutowych, ponieważ powodują one
wytwarzanie zbędnych naprężeń w mechanizmie napędu.
Przed przekazaniem urządzenia do
naprawy
Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu.
W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępować
według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć
przekazywania sprawnego sprzętu do punktu napraw.
Odtwarzacz kasetowy
Otwórz obie kieszenie kaset.
1
2
Problem
Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do
czyszczenia kaset oczyść:
◆ głowicę (1)
◆ rolki (2)
◆ wałki napędowe (3)
przypadku dłuższego okresu nie używania wyjmij baterie
☛ ◆ Wz pilota,
aby uniknąć korozji.
◆ Pomimo zabezpieczeń urządzenia, nie należy używać go
w miejscach mocno zapylonych; unikaj również nadmiernych
wstrząsów i oddziaływania ciepła (w pobliżu urządzeń grzewczych
lub w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, itd.)
◆ Jeśli urządzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemną woń,
natychmiast odłącz go od sieci i przekaż do punktu napraw.
• Niedokładnie podłączony do gniazda lub do
urządzenia przewód zasilania.
• Baterie w pilocie wymagają wymiany lub
zostały włożone bez zachowania biegunowości.
• Nie został wciśnięty przycisk zasilania On/Standby.
Brak dźwięku
• Całkowite wyciszenie dźwięku.
• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,
CD, TAPE, AUX)
• Podłączono słuchawki.
• Odłączyły się przewody połączeniowe
głośników.
• Wciśnięto przycisk funkcji wyciszenia Mute.
Nie działa Timer
• Funkcja została zatrzymana poprzez
wciśnięcie klawisza Timer On/Off.
Odtwarzacz nie odtwarza płyt CD
• Nie wybrano funkcji CD.
• Płyta została włożona niewłaściwą stroną lub
jest zadrapana czy zabrudzona.
• Czytnik laserowy jest zabrudzony lub
zakurzony.
• Urządzenie nie zostało ustawione na płaskiej,
równej powierzchni.
• Wystąpiła kondensacja wilgoci w odtwarzaczu.
• Pozostaw urządzenie w ciepłym,
przewietrzonym pomieszczeniu przez co
najmniej godzinę.
Magnetofon nie odtwarza kaset
• Nie wybrano funkcji TAPE.
• Kaseta została źle włożona.
• Kieszeń kasety jest otwarta.
• Taśma w kasecie jest zerwana lub
zakleszczona.
Zła jakość dźwięku
• Brudne głowice audio.
• Brudne rolki lub wałki napędowe.
• Uszkodzona taśma.
Zły odbiór, lub brak odbioru
radiowego
• Nie wybrano funkcji TUNER.
• Niedokładnie dostrojono częstotliwość stacji.
• Niewłaściwe podłączenie anteny do odbiornika,
lub źle ustawiona antena; zmień położenie
anteny aby poprawić odbiór.
• Pomieszczenie znajduje się w budynku,
którego konstrukcja wytłumia fale radiowe;
zastosuj antenę zewnętrzną.
O
G
Ó
L
N
E
3
C
D
1
2
Środki ostrożności przy używaniu płyt
kompaktowych
◆ Traktuj płyty CD z zachowaniem należytej ostrożności. Chwytanie płyt za
krawędzie pozwoli uniknąć pozostawiania tłustych odcisków palców na
błyszczącej powierzchni.
◆ Po zakończeniu odtwarzania płytę należy umieścić w opakowaniu. Nie
naklejaj papierów lub taśm na płytę i nie pisz na etykiecie.
◆ Do czyszczenia stosuj specjalną ściereczkę.
◆ Przechowuj płyty w miejscu czystym, nienasłonecznionym, z dala od
wysokich temperatur.
◆ Stosuj kasety ze znakiem firmowym
.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
K
A
S
E
T
Y
R
A
D
I
O
Wyjaśnienie/Rozwiązanie
Urządzenie nie działa
Jeśli powyższe wskazówki nie dadzą spodziewanych efektów:
◆ zanotuj model i numer fabryczny, podane na tylnej ściance
urządzenia
◆ zapoznaj się z gwarancją
◆ sprecyzuj opis problemu
Następnie skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym
SAMSUNG.
24
Dane techniczne
PL
Samsung dąży do ciągłego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega się możliwość dokonania zmian
zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w instrukcji obsługi.
RADIO
LW
Czułość użytkowa
AM (MW)
Stosunek sygnał/szum
Czułość użytkowa
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
FM
Stosunek sygnał/szum
Czułość użytkowa
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
60 dB
40 dB
54 dB
2%
62 dB
10 dB
0.3 %
ODTWARZACZ CD
Pojemność
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Zniekształcenia
Separacja kanałów
Rozmiary dysku
3 płyty
20 Hz − 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (przy 1 KHz) z filtrem
0.05 % (przy 1 KHz)
74 dB
Średnica: 120 lub 80 mm; grubość 1,2 mm
MAGNETOFON KASETOWY
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Separacja kanałów
Skuteczność kasowania
125 Hz ~ 12 KHz
40 dB
35 dB
60 dB
WZMACNIACZ
Moc wyjściowa
PRZEDNIE (6 W)
ŚRODKOWY (4 W)
SATELITARNE (8 W)
Separacja kanałów
Stosunek sygnał/szum
2 × 40Watt (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)
15 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)
2 × 7,5Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)
50 dB
75 dB
DANE OGÓLNE
Wymiary
270 (długość) x 317 (wysokość) x 340 (głębokość) mm
25
URZĄDZENIE ZOSTAŁO
WYPRODUKOWANE PRZEZ:
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Ochota Office Park
Al. Jerozolimskie 181
02−222 Warszawa
AH68−00528B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement