Samsung MAX-S720 Owner's manual

Samsung MAX-S720 Owner's manual

MINIZESTAW STEREOFONICZNY

Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM

P£YT

ODTWARZANIE PŁYT CD−R/RW

MAX-S720

Instrukcja Obsługi

Bezpieczeñstwo obs³ugi

PL

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

OSTRZE¯ENIE

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM.

NIE OTWIERAÆ

OSTRZE¯ENIE:

ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM

ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.

WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ CZÊŒCI PRZEZNA-

CZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.

POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKOWANEMU

PERSONELOWI SERWISU.

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

Odtwarzacz płyt kompaktowych sklasyfikowano jako URZĄDZENIE

LASEROWE KLASY 1.

Używanie kontrolek, ustawień czy wykonywanie procedur innych niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną ekspozycję na promieniowanie.

OSTRZEŻENIE− NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE.

W PRZYPADKU OTWARCIA I SKASOWANIA

BLOKAD UNIKAJ NAŚWIETLENIA WIĄZKĄ.

Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego porażeniem elektrycznym.

Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania zaleceń według załączonej instrukcji.

OSTRZE¯ENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

UWAGA: ABY UNIKN¥Æ PORA¯ENIA ELEKTRYCZNEGO,

NALE¯Y WETKN¥Æ DO OPORU WTYCZKÊ DO

GNIAZDA ZASILAJ¥CEGO.

2

Spis treœci

Dziękujemy za zakupienie mini−zestawu kom− paktowego SAMSUNG.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszych instrukcji.

Pozwolą one na łatwą obsługę systemu i pełne wykorzystanie jego funkcji

BEZPIECZEÑSTWO OBS£UGI

................................................................................................................................................................ 2

INSTALOWANIE URZ¥DZENIA

Widok przedniego panelu urządzenia ...................................................................................................................................................... 4

Wyświetlacz.............................................................................................................................................................................................. 5

Widok tylnego panelu urządzenia ............................................................................................................................................................ 6

Pilot zdalnego sterowania ........................................................................................................................................................................ 6

Wybór miejsca ustawienia urządzenia .................................................................................................................................................... 7

Podłączenie zasilania elektrycznego........................................................................................................................................................ 7

Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania ...................................................................................................................................... 7

Podłączenie dodatkowego urządzenia .................................................................................................................................................... 8

Gniazdo wyjściowe CD Digital Out Jack .................................................................................................................................................. 8

Podłączenie kolumn głośnikowych .......................................................................................................................................................... 8

Podłączenie anteny AM (MW)/LW............................................................................................................................................................ 9

Podłączanie anteny FM............................................................................................................................................................................ 9

Przegląd funkcji urządzenia i przyciemnianie wyświetlacza .................................................................................................................... 10

Ustawianie zegara .................................................................................................................................................................................... 10

ODTWARZACZ CD

Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych .................................................................................................................................................. 11

Odtwarzanie płyt kompaktowych.............................................................................................................................................................. 11

Wybór płyty w odtwarzaczu CD .............................................................................................................................................................. 12

Wybór utworu .......................................................................................................................................................................................... 12

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD .................................................................................................................. 12

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejności Shuffle ........................................................................................................................ 12

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na płycie .......................................................................................................................... 13

Programowanie kolejności odtwarzania .................................................................................................................................................. 13

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów .......................................................................................................................... 14

RADIO

Strojenie i programowanie stacji radiowych ............................................................................................................................................ 14

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej ............................................................................................................................................ 15

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego .......................................................................................................................................... 15

Funkcja RDS ............................................................................................................................................................................................ 16

RDS DISPLAY – wyświetlanie informacji ................................................................................................................................................ 16

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY−SEARCH.................................................................................................................... 17

MAGNETOFON

Odtwarzanie kaset.................................................................................................................................................................................... 18

Nagrywanie synchroniczne z płyty CD .................................................................................................................................................... 18

Nagrywanie z płyty CD ............................................................................................................................................................................ 18

Nagrywanie programu radiowego ............................................................................................................................................................ 19

Kopiowanie kaset (Dubbing) .................................................................................................................................................................... 19

Wybór trybu odtwarzania kaset (tylko Deck 2) ........................................................................................................................................ 19

Licznik taśmy............................................................................................................................................................................................ 19

INNE FUNKCJE

Timer ........................................................................................................................................................................................................ 20

Wyłączenie timera .................................................................................................................................................................................... 20

Funkcja Mute (wyciszenie dźwięku) ........................................................................................................................................................ 21

Wybór trybu dźwięku ................................................................................................................................................................................ 21

Funkcja Power Surround .......................................................................................................................................................................... 21

Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia .............................................................................................................................. 22

Poziom funkcji Super Bass ...................................................................................................................................................................... 22

Podłączenie słuchawek ............................................................................................................................................................................ 22

ZALECENIA DOTYCZ¥CE U¯YWANIA URZ¥DZENIA

Instrukcje bezpieczeństwa ...................................................................................................................................................................... 23

Czyszczenie mini−zestawu kompaktowego ............................................................................................................................................ 23

Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych ............................................................................................................................ 24

Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych .................................................................................................................... 24

Przed przekazaniem urządzenia do naprawy .......................................................................................................................................... 24

Dane techniczne ...................................................................................................................................................................................... 25

Symbole

PL

Wciœnij Przesuñ Wa¿ne Uwaga

3

PL

Widok przedniego panelu urz¹dzenia

31

30 29 28 27 26

10

11

12

6

7

8

9

1

4

5

2

3

25

24

23

22

21

20

19

18

17

13 14 15 16

1.Przycisk powtarzania dla CD (CD Repeat)

2.Przycisk Czuwanie/Włączanie (Standby/On)

3.Przycisk Timera/Zegara (Timer/Clock)

4.Wyświetlanie informacji RDS (Display)

5.Przycisk PTY (RDS)

6.Przycisk przełączania mono/stereo dla stacji FM

(Mono/ST)

7.Przycisk Program

8.Zerowanie stanu licznika

9.Tryb odtwarzania w przeciwnym kierunku

10.Przycisk NAGRYWANIE/Pauza (REC/Pause)

11.Kopiowanie TAŚMY z normalną prędkością (Dubbing)

12.Magnetofon Deck 1

13.Przełącznik magnetofonu Deck1/2

14.Nagrywanie synchroniczne z płyty kompaktowej (CD

Synchro)

15.Przyciski Funkcji Wyszukiwania / Trybu strojenia

(Tuning Mode) lub Stop

4

16.Przycisk demonstracji funkcji/przyciemniania wyświetlacza (Demo/Dimmer)

17.Magnetofon Deck 2

18.Przycisk zatwierdzania ustawień (Enter)

19.Gniazdo słuchawkowe jack

21.Przycisk wyboru trybu dźwięku

22.Pokrętło sterowania Multi Jog Control System

23.Głośność

24.Przycisk funkcji Power Surround

25.Przedział odtwarzacza płyt kompaktowych

26.Otwieranie/Zamykanie odtwarzacza CD

27.Przycisk zmiany płyty (Disc Change)

28.Przyciski wyboru płyty

29.Okno wyświetlacza

30.Przyciski wyboru funkcji

31.Przycisk zapamiętywania (Memory)

Wyœwietlacz

1.Power Surround

2.Tryb dźwięku

3.Głośność i poziom Equalizera

4.Numer programu CD i numer zaprogramowanej stacji radiowej

6.Tryb FM (STEREO)

7.EQUALIZER

8.

Tryb Cyfrowych Efektów Specjalnych (D.S.P.)

9.Wskaźnik płyty CD−RW

10.Tryb odtwarzania kasety

11.Nagrywanie synchroniczne z płyty (CD Synchro)

12.Jednostka częstotliwości radiowej

13.Wskaźnik automatycznego wyłączania urządzenia (AI SLEEP lub SLEEP)

14.Tryb odtwarzania płyty CD lub tryb powtarzania CD

15.Zegar

16.Numer odtwarzanej płyty kompaktowej

17.Nagrywanie

18.Wskaźnik magnetofonu Tape 1/2

19.Tryb strojenia stacji (Auto)

20.Tryb RDS dla stacji radiowych FM

21.Program dla CD lub Pamięć tunera do zaprogramowania

22.Zaprogramowana stacja radiowa

23.Super BASS

5

PL

PL

Widok tylnego panelu urz¹dzenia

4

5

1

2

3

1.Gniazdo podłączeniowe anteny FM

2.Gniazdo CD Digital Out

3.Gniazdo podłączeniowe anteny AM

4.Gniazdo wejściowe dla dodatkowego urządzenia AUX−Input

5.Gniazda podłączeniowe dla głównych kolumn głośnikowych

6

Pilot zdalnego sterowania

1

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

25

24

17

16

15

14

23

22

21

20

19

18

13

12

1.Czuwanie/Włączenie

2.Tryb dźwięku

3.Szybkie przewijanie TAŚMY do tyłu/do przo− du

4.Wybór magnetofonu (Deck 1/2)

5.Tryb zmiany kierunku odtwarzania kasety

6.Powtarzanie odtwarzania CD

7.Stop dla CD

8.Przycisk Program/Set

9.Przycisk pomijania utworu na CD lub wyszukiwanie stacji radiowej

10.Tryb strojenia stacji radiowych

11.Przełącznik Mono/Stereo dla stacji FM

12.Zmniejszanie głośności

13. Zakres częstotliwości radiowych (TUNER Band)

14.Zwiększanie głośności

15.Pomijanie płyty

16.Odtwarzanie i Pauza dla CD

17.Odtwarzanie w przypadkowej kolejności płyty (CD Shuffle)

18.Zerowanie stanu licznika

19.Automatyczne wyłączanie urządzenia

(AI Sleep)

20.Stop dla TAŚMY

21.Odtwarzanie dla TAŚMY

22.Poziom mocy Super Bass

23.Wybór zewnętrznego źródła dźwięku (AUX)

24.Włączanie/wyłączanie Timera (Timer On/Off)

25.Wyciszanie dźwięku (Mute)

Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia

Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci nowego systemu mini-kompaktowego, zapoznaj siê z instrukcjami instalacji przed pod³¹czeniem urz¹dzenia.

Ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni.

Nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanie lub na wyk³adzinie dywanowej.

Nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi.

Aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ (15 cm) z boków i z ty³u obudowy.

Zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni odtwarzacza CD.

Kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu stronach, co zapewni po¿¹dany efekt stereofoniczny.

Skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania.

Najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej wysokoœci nad pod³og¹.

W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania

W³ó¿ baterie do pilota, gdy:

Zakupisz zestaw mini-kompaktowy.

Pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie.

Przy wymianie baterii na nowe u¿ywaj nowego zestawu baterii i nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.

1

Umieść palec na miejscu oznaczonym na pokrywie przedziału baterii (z tyłu pilota zdalnego sterowania) i naciśnij w kierunku wskazanym strzałką

2

Włóż dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowując biegunowość:

+ na baterii do + na przedziale baterii

− na baterii do – na przedziale baterii

3

Zamknij pokrywę przedziału baterii przesuwając ją z powrotem aż do kliknięcia.

Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie aby zabezpieczyć go przed korozją.

PL

Pod³¹czenie zasilania elektrycznego

Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.

Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.

1

Podłącz przewód zasilania do właściwego gniazda (oznaczonego

AC Cord na tylnym panelu obudowy urządzenia).

2

Wciśnij przycisk Standby/On aby włączyć urządzenie

7

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia

Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych

PL

Pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety systemu do s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.

Przyk³ady: Telewizor

Odtwarzacz p³yt wizyjnych

Magnetowid Hi-Fi stereo

Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie

Audio. Jednak potrzebny bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.

1

Przełącz system w tryb czuwania i odłącz zasilanie sieciowe od sys− temu i zewnętrznego źródła sygnału.

2

Podłącz kabel audio z tyłu systemu mini−kompaktowego.

Podłącz...

Czerwony Jack

Biały Jack

Do złącza oznaczonego...

R (prawy)

L (lewy)

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, nie zamieniaj położenia kanałów prawego i lewego.

3

Podłącz system do gniazda zasilania i wciśnij Standby/On, aby go włączyć.

4

Wybierz źródło zewnętrzne AUX, wciskając AUX na przednim panelu.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie AUX.

5

Włącz źródło zewnętrzne.

6

Wyreguluj głośność i balans według potrzeby:

Głośność Equalizer

Przykład: Można oglądać film i korzystać z dźwięku stereo jeżeli ścieżka dźwiękowa jest nagrana w stereo (tak jak podczas seansu kinowego).

Terminale pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych znajduj¹ siê na tylnym panelu urz¹dzenia.

Na tylnym panelu systemu znajduj¹ cztery gniazda:

There are four terminals on the system:

Dwa dla g³oœnika lewego (oznaczone L)

Dwa dla g³oœnika prawego (oznaczone R)

Aby uzyskaæ najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku, pod³¹cz:

Czerwony kabel do gniazd +

Czarny kabel do gniazd -

1

Aby podłączyć kabel do gniazda, wciśnij zatrzask do oporu:

Wciśnij i przytrzymaj zatrzask terminala z tyłu obudowy po prawej stronie.

2

3

Wsuń kabel do końca osłonki izolacyjnej do otworu.

Zwolnij zatrzask:

W lewą stronę urządzenia, aż do kliknięcia na miejscu

W górę kolumny głośnikowej.

Rezultat: Kabel jest umieszczony i ściśle zablokowany na miejscu.

4

Operację powtórz dla każdego kabla.

L

R

1

4

Gniazdo wyjœciowe

CD Digital Out Jack

Za pomoc¹ tego gniazda mo¿na wyprowadziæ sygna³ dŸwiêku cyfrowego CD Digital. Do pod³¹czenia sprzêtu cyfrowego audio (odtwarzacz

DAT, nagrywarka MD itp.) nale¿y u¿yæ kabla optycznego.

Usuñ zaœlepkê (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT. Nastêpnie pod³¹cz koñcówkê kabla optycznego do gniazda CD DIGITAL OUT typu jack.

Wskazówki dotycz¹ce instalacji g³oœników

Instalowanie w pobliżu elementów grzejnych, wystawionych na działanie promieni słonecznych lub wysokiej wilgotności może spowodować spadek jakości pracy głośnika.

Nie instaluj głośników na ścianie lub górnej półce kwietnika czy innym niestabilnym miejscu, aby uchronić się przed wypadkiem spowodowanym spadnięciem głośnika.

Nie ustawiaj głośników na przeciwko telewizora lub monitora komputerowego. Głośnik umieszczony w pobliżu telewizora lub monitora może wpływać na jakość obrazu na ekranie.

(1)

Kiedy gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest u¿ywane

Nałóż na nie zaślepkę ochronną.

8

Pod³¹czenie anteny AM (MW)/LW

Antena AM (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ:

Ustawiona na stabilnej powierzchni lub

Umocowana do œciany (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)

Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.

Aby unikn¹æ zak³óceñ, nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹ w pobli¿u przewodu antenowego.

Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej 5 cm miêdzy tymi przewodami.

Pod³¹czanie anteny FM

Jak pod³¹czyæ antenê TYPU KONCENTRYCZNEGO.

Pod³¹cz antenê 75

Ω do gniazda antenowego FM.

W³ó¿ dostarczon¹ wtyczkê antenow¹ do gniazda koncentrycznego 75

Ω oznaczonego FM z ty³u urz¹dzenia.

Postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ na Stronie 14, aby dostroiæ odbiornik radiowy do stacji i ustaliæ najlepsze po³o¿enie anteny.

W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u systemu u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75

Ω (nie dostarczony).

PL

9

PL

Przegl¹d funkcji urz¹dzenia (Demo) i przyciemnianie wyœwietlacza (Dimmer)

Wszystkie funkcje dostêpne w systemie mog¹ byæ ogl¹dane na wyœwietlaczu i mo¿e byæ regulowana jasnoœci wyœwietlacza pomiêdzy wartoœci¹ „w³¹czony" i „wy³¹czony".

1

Wciśnij przycisk Demo/Dimmer.

Rezultat: Wszystkie funkcje urządzenia pojawią się na wyświetlaczu przedniego panelu.

Ka¿da z tych funkcji jest szczegó³owo opisana w niniejszej instrukcji.

Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w odpowiednich rozdzia³ach.

2

Ponownie wciśnij przycisk Demo/Dimmer.

Rezultat: Funkcja wygaszania włączy się i okno wyświetlacza będzie przyciemnione.

3

Ponownie wciśnij przycisk Demo/Dimmer, aby rozjaśnić wyświetlacz na przednim panelu.

Regulowanie jasnoœci wyœwietlacza mo¿e byæ wykonywane tylko kiedy urz¹dzenie jest w³¹czone.

Ustawienia zegara

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w nastêpuj¹cych przypadkach:

Po zakupie urz¹dzenia

Po przerwie w zasilaniu

Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci

Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund.

Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia procedury od pocz¹tku.

1

2

3

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Dwukrotnie wciśnij Timer/Clock.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie CLOCK.

Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie godzin.

4

5

W celu...

Przestawienia godziny w przód

Przestawienia godziny w tył

Obróć pokrętło Multi Jog...

W prawo

W lewo

Po wyświetleniu właściwej godziny wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

6

7

W celu...

Obróć pokrętło Multi Jog...

Przestawienia minut w przód W prawo

Przestawienia minut w tył W lewo

Po wyświetleniu właściwego czasu wciśnij Enter.

Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który będzie pracował także w trybie czuwania.

Odczyt zegara mo¿e byæ uzyskany równie¿ w czasie dzia³ania innej funkcji, poprzez wciœniêcie przycisku Timer/Clock.

Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania ustawieñ dokonywanych w krokach 3, 5, 7 u¿yj przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania.

Zamiast pokrêt³a Multi Jog mo¿na tez u¿yæ przycisków na pilocie w czasie ustawieñ kroków 4,6.

/

2

1

4,6

3,5,7

10

Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych

Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy12-cm lub 8-cm bez u¿ycia adaptera.

Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni. Nigdy nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.

Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 24 „Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych”.

1

2

Włącz zestaw wciskając Standby/On.

Wciśnij przycisk Open/Close ( ) na przednim panelu.

Rezultat: Kieszeń otworzy się.

3

Włóż jedną lub dwie płyty we wcięcia karuzeli etykietą CD do góry.

Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ w³aœciwe po³o¿enie p³yt.

4

Jeżeli chcesz włożyć trzecią płytę wciśnij przycisk Disc Change na przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).

Rezultat: karuzela obróci się o 120˚.

5

Zamknij kieszeń CD ponownie wciskając przycisk Open/Close( ).

W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty mo¿na równie¿ wykonaæ poni¿sze czynnoœci.

Aby odtwarzać...

Wciśnij...

Płytę 1

Płytę 2

CD (

Disc 2

) lub Disc 1

Płytę 3 Disc 3

Rezultat: Kieszeń odtwarzacza zamknie się i automatycznie rozpocznie się odtwarzanie wybranej płyty.

6

W celu zmiany lub wyjęcia płyty należy powtórzyć czynności od kroku

2 do 5.

Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony przed zakurzeniem.

Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty podczas u¿ywania innych funkcji urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku.

Odtwarzanie p³yt CD

Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio

CD, CD Tekst, CD-R, i CD-RW. Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty kompaktowej do odtwarzacza mo¿na rozpocz¹æ odtwarzanie.Czêste odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie serca, oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

3

4

1

2

Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku Standby/On.

Wybierz funkcję odtwarzacza CD przyciskając CD ( nim panelu.

) na przed−

Włóż jedną lub więcej płyt CD.

Naciśnij CD ( ) na panelu lub na pilocie zdalnego sterowania.

Jeżeli włożyłeś więcej niż jedną płytę, będą one odtwarzane po kolei.

5

Ustaw żądany poziom głośności:

Obracając pokrętłem Volume na przednim panelu lub

Używając przycisków VOL.+ lub na pilocie zdalnego sterowania.

6

Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie, wciśnij CD ( ).

Ponownie wciśnij CD ( ) aby kontynuować odtwarzanie.

7

Wciśnij przycisk po zakończeniu odtwarzania.

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do kieszeni odtwarzacza inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania. Aby to zrobiæ, naciœnij przycisk Disc Change i w³ó¿ now¹ p³ytê do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania

Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem “NO DISC”.

Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech p³yt, je¿eli nie zosta³a wybrana funkcja powtarzania odtwarzania CD

REPEAT.

PL

5

5

4

2,5

1

2,4,6

1

5

7

Podczas odtwarzania CD-R lub CD-RW

Nagrane przez u¿ytkownika p³yty CD-R (do nagrywania) i CD-

RW (do wielokrotnego nagrywania) mog¹ byæ odtwarzane wy³¹cznie wtedy, gdy zostan¹ „zamkniête” („finalized”)

• Mo¿na odtwarzaæ w³asne p³yty CD-R lub CD-RW nagrane w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mog¹ byæ odtwarzane w zale¿noœci ich charakterystyk i od warunków nagrywania.)

• Niniejsze urz¹dzenie mo¿e nie odtwarzaæ niektórych p³yt CD-R lub CD-RW z powodu samej charakterystyki p³yt, uszkodzeñ lub plam lub w wypadku zabrudzenia soczewki czytnika odtwarzacza.

• P³yty CD-RW mog¹ wymagaæ d³u¿szego czasu do odczytania.

(jest tak z powodu ni¿szej zdolnoœci odbijania promienia lasera przez powierzchniê p³yty CD-RW ni¿ w normalnych p³ytach CD.)

11

PL

Wybór p³yty w odtwarzaczu CD

Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc Skip.

Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania do chwili, gdy pojawi siê wskazanie 1 CD.

Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.

Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko bie¿¹c¹ p³ytê, wciœnij CD Repeat na przednim panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia 1 CD.

Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji radiowych lub nagrañ z kasety magnetofonowej, system automatycznie prze³¹czy siê na tryb odtwarzacza CD.

Je¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie odtworzona zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ utwór w celu znalezienia ¿¹danego fragmentu.

Zaleca siê wyciszenie dŸwiêku przed u¿yciem tej funkcji.

Aby przeszukiwać utwory...

Do przodu

Do tyłu

Wciśnij i przytrzymaj...

przez ponad 1 sekundę przez ponad 1 sekundę

Można również wcisnąć i przytrzymać przyciski panelu, aby automatycznie przeszukać utwory.

/ na przednim

Wybór utworu

Wybór utworu mo¿e byæ dokonany zarówno podczas odtwarzania p³yty lub po zatrzymaniu odtwarzacza.

Aby rozpocząć odtwarzania od początku...

Obróć pokrętło Multi Jog...

Następnego utworu

Bieżącego utworu

Poprzedniego utworu

Utworu według wyboru

O jeden skok w prawo

O jeden skok w lewo

O dwa skoki w lewo

Odpowiednią ilość skoków w prawo lub lewo

W tym celu można również wykorzystać przyciski przednim panelu lub przyciski i i na pilocie zdalnego na sterowania.

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejnoœci (Shuffle)

Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane w kolejnoœci przypadkowej.

1

Wciśnij przycisk Shuffle.

Rezultat: Pojawi się wskazanie SHUFFLE i wszystkie utwory będą odtwarzane w przypadkowej kolejności. Wyświetlany będzie też numer i czas odtwarzania utworu

2

Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejności można:

Przejść do następnego utworu (wybieranego przypadkowo) wciskając / lub obracając pokrętło Multi Jog w prawo

Szybko przejść do określonego fragmentu odtwarzanego utworu przytrzymując wciśnięty przycisk / lub obracając pokrętło Multi Jog w lewo

3

Jeżeli zakończyłeś używanie funkcji odtwarzania w kolejności przy− padkowej, wciśnij przycisk lub ponownie wciśnij przycisk Shuffle.

Podczas działania funkcji Shuffle nie są dostępne funkcje powtarzania odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Synchro).

2

3

1,3

2

12

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie

Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:

Wybranego utworu na p³ycie kompaktowej.

Wszystkich utworów na wybranej p³ycie.

Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli.

1

Aby powtarzać...

Aktualnie odtwarzany utwór

Wskazaną płytę

Wszystkie płyty

Wciśnij CD Repeat na Przednim

Panelu raz lub więcej razy aż...

Wyświetli się wskazanie REPEAT 1

Wyświetli się wskazanie REPEAT 1 CD

Wyświetli się wskazanie REPEAT ALL CD

2

Jeżeli chcesz przerwać działanie funkcji Repeat, wciskaj przycisk CD

Repeat tak długo aż znikną z wyświetlacza napisy ALL CD, 1 CD lub naciśnij przycisk .

7

8

Aby zaprogramować następne utwory należy powtarzać czynności 4 do 6.

9

Wciśnij przycisk CD ( utworów.

) aby odtworzyć zaprogramowaną listę

Aby...

Ponownie odtworzyć utwór

Odtworzyć poprzedni utwór

Odtworzyć następny utwór

Pominąć jeden lub więcej utworów

Obróć Multi Jog...

Jeden skok w lewo

Dwa skoki w lewo

Jeden skok w prawo

Odpowiednią ilość skoków w prawo lub w lewo

10

W celu skasowania wyboru wciśnij .

Jeden raz, jeśli odtwarzacz jest zatrzymany

Rezultat: Zniknie z wyświetlacza wskazanie PRGM.

Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.

Po wybraniu numeru płyty, która nie jest włożona do odtwarzacza lub utworu, który nie występuje na płycie, odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie następnego zaprogramowanego utworu.

Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisków / aby wybraæ ¿¹dane utwory podczas dokonywania ustawieñ kroków 5, 9.

PL

4

Programowanie kolejnoœci odtwarzania

U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:

Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie

Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie

Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów.

Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz.

Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania odtwarzania (Repeat).

1

2

3

Jeśli wybrano funkcję CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciśnięcie

Włóż wybrane płyty CD.

Wciśnij Program.

Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie:

.

((01=Numer programu, Dl=Numer płyty, −−=Numer utworu na płycie)

4

Jeżeli to konieczne, wybierz płytę zawierającą żądany utwór, wciskając odpowiedni przycisk DISC (1, 2, 3).

5

Wybierz żądany utwór obracając pokrętło Multi Jog:

W lewo w celu przeszukiwania utworów do tyłu

W prawo w celu przeszukiwania utworów do przodu

6

Aby zatwierdzić wybór, wciśnij Program.

Rezultat: Wybór zatwierdzony i wyświetli się wskazanie

3,6

8

5,9

1,10

13

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów

PL

Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie.

1

2

Wciśnij przycisk , jeżeli trwa odtwarzanie wybranych utworów.

Wciśnij Program.

Rezultat: Pojawi się następujące wskazanie:

(CH = sprawdzenie (check), 01= Numer zaprogramowany, D1= Numer płyty, −− = Numer utworu na płycie)

Jeśli zaprogramowano 24 utwory, po wciśnięciu Program zamiast PR wyświetlane jest wskazanie CH.

4

5

6

7

8

3

Ponownie wciśnij Program.

Rezultat: Pojawi się wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu wraz ze wskazaniem CH (change = zmiana).

Powtarzalnie wciskaj przycisk Program aż do wyświetlenia wskazania żądanego utworu.

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany płyty, wciśnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3).

Wciskaj przyciski i albo obróć pokrętło Multi Jog by wybrać inny utwór

Wciśnij Program aby zatwierdzić wybór.

Wciśnij CD ( ) aby rozpocząć odtwarzanie wybranej listy.

Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.

5

8

2,3,4,7

6 1

6

6

Strojenie i programowanie stacji radiowych

W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:

15 stacji FM

8 stacji MW

7 stacji LW

1

2

3

Włącz system wciskając Standby/On.

Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk TUNER.

4

Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając TUNER (Band) na przednim panelu lub Tuner (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

Rezultat: Wyświetlenie wskazania zakresu radiowego:

FM

UKF

AM(MW)

LW

Fale średnie

Fale długie

Aby zestroiæ stacjê...

Ręcznie

Automatycznie

Wciœnij Tuning Mode na pilocie

Raz lub więcej razy do uzyskania wskazania MANUAL.

Raz lub więcej razy do uzyskania wskazania PRESET.

5

Wybierz stację, która ma być w prowadzona do pamięci:

Obracając Multi Jog w prawo lub w lewo aby odpowiednio zwięk− szyć lub zmniejszyć częstotliwość.

lub

Wciskając Tuning lub na pilocie.

Wciœniêcie i przytrzymanie klawisza Tuning Up lub Down umo¿liwia szybsze przeszukiwanie zakresu czêstotliwoœci.

Podczas automatycznego wyszukiwania mo¿e wyst¹piæ zatrzymanie na czêstotliwoœci, która niedok³adnie odpowiada stacji radiowej. W takim przypadku nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego.

6

Ustawienie głośności odbywa się poprzez:

Obrót pokrętła Volume na przednim panelu lub

Wciśnięcie klawiszy VOL.+ lub na pilocie

7

Wybierz tryb dźwięku mono lub stereo przez wciśnięcie Mono/ST.

6

2,3

1

5

2,3,4,7

6

1 8

6

7

5

5

4

4

5

5

14

Strojenie i programowanie stacji radiowych (ci¹g dalszy)

8

Jeżeli nie chcesz zapamiętać znalezionej stacji radiowej, powróć do kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.

W przeciwnym razie:

a Wciśnij Memory.

Rezultat: przez kilka sekund wyświetli wskazanie PRGM.

b Wciśnij Tuning Up lub Down aby przyporządkować stacji numer od 1 do 15.

c Wciśnij Memory aby wprowadzić stację radiową do pamięci.

Rezultat: Po zapamiętaniu stacji znika napis PRGM.

9

Programowanie następnych stacji odbywa się przez powtórzenie kroków od 3 do 8.

Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie numeru istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.

Zamiast przycisku Memory do programowania stacji podczas kroku 8, mo¿na u¿ywaæ przycisku Program/Set.

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej

Mo¿na s³uchaæ audycji zaprogramowanej stacji radiowej w nastêpuj¹cy sposób:

1

2

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk Tuner na pilocie zdal− nego sterowania.

3

Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając Tuner (Band) na pilocie zdalnego sterowania lub TUNER (Band) na przednim panelu.

4

Wciskaj przycisk Tuning Mode na przednim panelu lub wciskaj przy− cisk Tuning Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyświetlenia się wskazania "PRESET".

5

Obracaj Multi Jog na przednim panelu lub wciskaj przyciski

/ aby wybrać częstotliwość żądanej stacji radiowej.

lub

Wybierz żądaną stację radiową wybierając numer programu przyciskami używając przycisków Tuning lub na pilocie zdalnego sterowania.

Rezultat: Żądana stacja jest odbierana.

1

PL

8

8

8

5

4

5

2,3

W trybie Tunera

W trybie ręcznego strojenia można użyć pokrętła Multi Jog lub przycisków / aby manualnie zestroić stację radiową.

Aby zatrzymać automatyczne strojenie stacji radiowych wciśnij przycisk .

W trybie strojenia zaprogramowanych stacji radiowych do przeszukania stacji można używać pokrętła Multi Jog.

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego

Można zoptymalizować jakość odbioru radiowego poprzez:

Obrócenie anteny FM lub AM/MW

Zmianę położenia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na stałe

W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM wciśnij Mono/ST.

na pilocie zdalnego sterowania przełączając na odbiór mono. Nastąpi poprawa jakości dźwięku.

15

Funkcja RDS

PL

Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data System), która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomoœci tekstowe, godzina i 30 typów programów (np.

News – wiadomoœci, Rock – muzyka rockowa, Classic – muzyka klasyczna itp.), które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.

1

2

Wciśnij przycisk Standby/On.

Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.

Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 14.

Zakres FM i częstotliwość jest pokazana na wyświetlaczu.

Jeżeli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu automatycznie pojawi się wskazanie 'RDS'.

3

Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać żądany tryb RDS.

Za każdym wciśnięciem tego przycisku tryb RDS zmienia się według poniższego schematu:

PS NAME RT CT Bieżąca częstotliwość FM

RDS Display

– wyœwietlanie informacji

Tryb "PS NAME"

Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME.

Wskazanie "PS NAME" pojawi siê na wyœwietlaczu.

Jeżeli otrzymywana jest informacja PS, na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)

Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość odbieranej stacji FM.

Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.

Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM.

Opis funkcji RDS

1. PTY (Program Type) : Wyœwietla typ aktualnie nadawanego programu.

2. PS NAME (Program Service Name) : Wyœwietla nazwê stacji nadawczej sk³adaj¹c¹ siê 8 znaków.

3. RT (Radio Text) : Wyœwietla tekst nadawany przez stacjê sk³adaj¹cy siê z maksymalnie 64 znaków.

4. CT (Clock Time) : Odkodowuje sygna³ dok³adnego czasu z czêstotliwoœci FM.

Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego powodu nie zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.

5. TA (Traffic Announcement) : Kiedy wskaŸnik miga oznacza to, ¿e w³aœnie s¹ nadawane informacje dla kierowców.

Tryb "RT"

Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê radiow¹.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE.

Wskazanie "RT" pojawi siê na wyœwietlaczu.

Jeżeli otrzymywana jest informacja RT, pojawi się ona na wyświetlaczu.

Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyświetlaczu pojawi się "NO RT".

3

1

Informacja CT (Clock Time)

Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS.

Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ CT MODE.

Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie "NO CT".

16

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH

NEWS

Wskazanie

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSIC

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATIONAL M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹ stacjê radiow¹ FM.

Poni¿sze 30 trybów PTY jest wyœwietlanych po wciœniêciu przycisku PTY.

Typ programu

• Wiadomości włączając komunikaty, opinie i raporty

• Sprawy dotyczące bieżących wydarzeń, dokumentów, dyskusji czy analiz

• Informacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.

• Informacje sportowe

• Edukacja

• Słuchowiska radiowe itp.

• Informacje kulturalne, religia, społeczne, naukowe itp.

• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze

• Programy rozrywkowe – konkursy, quizy, gry, wywiady, programy satyryczne itp.

• Muzyka pop

• Muzyka rockowa

• Muzyka łagodna: utwory muzyczne, śpiew

• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna

• Ciężka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa

• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop

• Pogoda

• Finanse

• Programy dla dzieci

• Programy społeczne

• Religia

• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie

• Podróże

• Programy na temat spędzania czasu wolnego

• Muzyka jazzowa

• Muzyka country

• Muzyka narodowa

• Oldies – stare przeboje

• Muzyka ludowa, folk

• Programy dokumentalne

• Test alarmu

Funkcja PTY SEARCH – wyszukiwanie typu programu

1

2

Włącz zakres fal radiowych FM.

Sposób włączania i wyszukiwania zakresu fal radiowych przed− stawiono na stronie 14.

Jeżeli dana stacja prowadzi serwis RDS, włączy się wskaźnik "RDS"

Wciśnij przycisk PTY

Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc.) pojawia się na wyświetlaczu.

Wciśnij przycisk Preset Manual Down lub Up aby wybrać żądany tryb PTY.

Jeżeli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "NO PTY".

Jeżeli wybrano tryb PTY (na wyświetlaczu pojawia się PTY

MODE), wciśnij ponownie PRZYCISK PTY, aby włączyć tryb przeszukiwania stacji PTY−SEARCH MODE.

Jeżeli sygnał PTY znaleziony podczas automatycznego wyszuki− wania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakończone.

Jeżeli sygnał PTY zgodny żądanym trybem PTY MODE nie zo− stanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urządzenie wraca do częstotliwości z początku wyszukiwania PTY SEARCH i automa− tyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.

2

2

PL

17

PL

Odtwarzanie kaset

4

5

1

2

3

Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz, wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale "Œrodki ostro¿noœci

przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych" na stronie 24.

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Wybierz funkcję TAPE przyciskiem TAPE na przednim panelu. (

Otwórz kieszeń kasety Deck 1 lub 2 naciskając na pokrywę w miej− scu oznaczonym Push Eject ( ).

).

6

7

8

Włóż nagraną kasetę taśmą skierowaną w dół.

Zamknij kieszeń kasety dociskając ją aż do kliknięcia.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie TAPE 1 lub TAPE 2 przed wskazaniem licznika taśmy.

Po włożeniu dwóch kaset wciśnij Deck 1/2 na przednim panelu lub bezpośrednio przycisk Deck 1/2 na pilocie, aby wybrać kasetę do odtwarzania.

Rezultat: W zależności od wybranej kasety wyświetli się wskazanie

TAPE 1 lub TAPE 2.

Aby odtworzyć...

Stronę A

Wciśnij...

TAPE ( ) jeden raz DECK 1 i DECK 2

Stronę B TAPE ( ) dwa razy tylko DECK 2

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie kasety.

Kiedy kaseta jest zatrzymana wybierz jedną z poniższych funkcji według uznania.

Jednostka g³ówna

Aby...

Przewinąć taśmę do tyłu

Przewinąć taśmę do przodu

Pilot zdalnego sterowania

Aby...

Przewinąć taśmę do tyłu

Przewinąć taśmę do przodu

Wciśnij...

Wciśnij...

1

6

8

2,7

8

3

4

5

1

2

6

Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹ na dwa sposoby:

Nagrywanie synchroniczne

Nagrywanie bezpoœrednie

Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.

7

Nagrywanie synchroniczne z p³yty CD (Funkcja CD Synchro)

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.

Włóż płytę CD do odtwarzacza.

Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.

Wybierz utwór na płycie CD i wciśnij CD Synchro lub bezpośrednio wciśnij CD Synchro aby rozpocząć nagrywanie od początku płyty.

Rezultat: W oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie "REC" i „CD

Sync" i rozpocznie się nagrywanie.

Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk .

1

6

3

7

Nagrywanie z p³yty CD

1

2

3

4

5

6

Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie ka¿dego utworu z p³ycie kompaktowej.

Nagrywaæ mo¿na tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni 2. (Deck 2)

Nie ma potrzeby ustawiania głośności; poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.

7

8

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.

Włóż płytę CD do odtwarzacza.

Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.

Wybierz żądany utwór na płycie i wciśnij na przednim panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć odtwarzacz w tryb pauzy.

Wciśnij REC/Pause.

Rezultat: Wyświetli się na wskazanie REC.

Wciśnij aby rozpocząć odtwarzanie utworu.

Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.

na

9

Aby zatrzymać nagrywanie wciśnij przycisk .

1

7

3,6,8

9

18

Nagrywanie programu radiowego

Mo¿na nagraæ na taœmie wybrany program radiowy.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.

Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie.

3

4

1

2

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję TUNERA wciskając TUNER.

Wybierz stację radiową z której ma być dokonane nagranie, poprzez wciśnięcie Tuning

Up na przednim panelu.

lub na pilocie, lub Tuning Down lub

5

Wciśnij REC/Pause.

Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się czerwone wskazanie REC i rozpocznie się nagrywanie.

6

Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk .

Wybór trybu odtwarzania kaset

(tylko Deck 2)

Pañstwa system mini-kompaktowy zosta³ wyposa¿ony w trzy tryby odtwarzania kaset magnetofonowych, które umo¿liwiaj¹ Pañstwu automatyczne odtwarzanie obu stron kasety.

Wciskaj przycisk Reverse Mode do pokazania siê odpowiedniego symbolu na wyœwietlaczu.

Po wyświetleniu symbolu...

Magnetofon będzie odtwarzać...

Jedną strony kasety i zatrzyma się

Jedną stronę kasety, następnie drugą stronę i zatrzyma się

Obie strony kasety non−stop do momentu wciśnięcia przycisku stop.

PL

3

1

5

4

6

4

Kopiowanie kaset (Dubbing) Licznik taœmy

Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2. Mo¿liwe jest:

Kopiowanie standardowe przy wybieraniu funkcji magnetofonu.

Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustawiany automatycznie.

Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2 spowoduje skasowanie nagrania

1

2

3

4

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Włóż kopiowaną kasetę do kieszeni Deck 1.

Aby kopiować...

Z normalną prędkością

Wciśnij...

Dubbing

Rezultat: Wyświetlą się odpowiednie wskazania i rozpocznie się kopiowanie z kasety z magnetofonu Deck 1 na kasetę w magnetofonie Deck 2.

5

Aby zakończyć kopiowanie, wciśnij przycisk .

W czasie odtwarzania kasety w jednym z magnetofonów wyœwietla siê wskazanie licznika taœmy pozwalaj¹c na zapisanie wartoœci licznika na pocz¹tku ka¿dego utworu dla u³atwienia rozpoczynania odtwarzania na pocz¹tku utworu wybranego do s³uchania.

Przed rozpoczêciem nagrywania kasety, której wartoœci licznika na pocz¹tku ka¿dego utworu chcesz zanotowaæ, wyzeruj wskazanie licznika wciskaj¹c przycisk Counter Reset.

Ka¿dy magnetofon kasetowy ma oddzielny licznik.

1

4

5

19

Funkcja Timera

PL

Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia w okreœlonym czasie.

Przyk³ad: Chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.

Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz skasowaæ ustawienia timera.

Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy czas ustawiony zegarze jest prawid³owy.

Dla ka¿dego kroku procedury masz kilka sekund, aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê.

Je¿eli przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.

1

2

3

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Wciśnij Timer/Clock aż do wyświetlenia wskazania TIMER.

Wciśnij Enter.

Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie ON TIME (zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony czas włą− czenia; w tym momencie należy ustawić czas włączenia.

4

Ustawienie czasu włączenia:

a

Ustaw godzinę, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo

b Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

c Ustaw minuty, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo

d

Wciśnij Enter.

Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie OFF TIME

(zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony czas wyłączenia; w tym momencie należy ustawić czas wyłączenia.

5

Ustawienie czasu wyłączenia.

a

Ustaw godzinę, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo

b

Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

c

Ustaw minuty, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo

d

Wciśnij Enter.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada wcześniej ustawionemu poziomowi głośności

6

Ustaw poziom głośności, używając przycisków Tuning Down i Up i wciśnij Enter.

Rezultat: Wyświetli się wybrane źródło dźwięku.

7

Używając pokrętła Multi Jog wybierz źródło dźwięku odtwarzanego po automatycznym włączeniu systemu.

Jeśli wybrano...

TAPE (kaseta)

TUNER (radio)

CD (płyta kompaktowa)

Należy również...

Włożyć nową kasetę przed przełą− czeniem urządzenia w tryb czuwania

(standby)

a Wcisnąć Enter.

b Wybrać pasmo FM lub AM obra− cając pokrętło pokrętła Multi Jog w prawo lub w lewo.

Włożyć przynajmniej jedną płytę kompaktową

8

9

Wciśnij Enter aby zatwierdzić ustawienia timera.

Wciśnij Standby/On, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

Rezultat: wyświetli się na lewo i w dół od wskazania czasu, sygnalizując ustawienie timera. System będzie się automa− tycznie włączał i wyłączał o zaprogramowanych godzinach.

W przypadku ustawienia identycznego czasu włączenia i wyłączenia wyświetli się napis ERROR.

2

1,9

6

Aby ustawiæ funkcjê timera

Można użyć pokrętła Multi Jog lub przycisków ustawiania kroków 4, 5, 6, 7.

/ do

Można również użyć przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania zamiast przycisku Enter podczas ustawiania kroków

3, 4, 5, 6, 7, 8.

Wy³¹czenie timera

4,5,7

6

3,4,5,6,7,8

Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.

Timer mo¿na wy³¹czyæ w dowolnym momencie (po w³¹czeniu urz¹dzenia lub w trybie czuwania).

W celu...

Wyłączenia timera

Ponownego uruchomienia timera

Wciśnij Timer−On/Off...

Raz

Rezultat: Znika symbol zegara

Dwa razy

Rezultat: Pojawia się symbol zegara

20

Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)

Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.

Przyk³ad: Chcesz odebraæ telefon.

1

2

Wciśnij przycisk Mute.

Aby włączyć dźwięk (na tym samym poziomie głośności), ponownie wciśnij przycisk Mute lub przyciski Volume.

Funkcja Power Surround

Niniejszy system jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia dŸwiêku Power Surround.

Funkcja Power Surround zastêpuje konwencjonalny dŸwiêk stereo szerszym i bardziej rzeczywistym brzmieniem. Sprawia to wra¿enie, ¿e osoba s³uchaj¹ca czuje siê otoczona przez muzykê.

Wciœnij przycisk P.Surround na przednim panelu a¿ do wybrania ¿¹danej opcji. Ka¿dorazowe wciœniêcie przycisku

P.Surround kolejno w³¹cza i wy³¹cza funkcjê " P, SURR".

PL

Wybór trybu dŸwiêku

Pañstwa system mini-kompaktowy wyposa¿ono w equalizer, którego zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹ na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi czêstotliwoœciami, odpowiednimi do typu s³uchanej muzyki.

Niniejszy model oferuje cyfrowe efekty dŸwiêkowe (D.S.P.) co pozwala cieszyæ siê wirtualnym brzmieniem muzyki

Obracaj pokrętło Sound Mode na przednim panelu lub wciskaj przycisk Sound

Mode na pilocie zdalnego sterowania aż do wyświetlenia żądanej opcji.

Aby uzyskać...

Balans normalny (liniowy)

Balans dopasowany do muzyki pop

Balans dopasowany do muzyki rockowej

Balans dopasowany do muzyki klasycznej

Balans dopasowany do sali koncertowej

Balans dopasowany do muzyki na żywo

Balans dopasowany do sali kinowej

Wybierz...

PASS

POP

ROCK

CLASSIC

HALL

LIVE

CINEMA

21

PL

Ustawianie automatycznego wy³¹czania urz¹dzenia

Podczas s³uchania p³yty kompaktowej lub kasety mo¿na ustawiæ automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia

Przyk³ad: Chcesz zasypiaæ s³uchaj¹c muzyki.

1

2

Wciśnij przycisk AI Sleep.

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie i wyświetlą się następujące wskazania:

90 MIN

Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aby wybrać czas po jakim urządzenie automatycznie wyłączy się:

W ka¿dej chwili mo¿na:

Sprawdzić pozostający do wyłączenia czas poprzez wciśnięcie przycisku AI Sleep.

Zmienić pozostający czas poprzez powtórzenie kroków 1 i 2.

3

Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aż wyświetli się wskazanie AI SLEEP.

Rezultat: System automatycznie wyłączy się po zakończeniu od− twarzania płyty lub kasety.

4

Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania urządzenia

(SLEEP lub AI OFF), wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy, aż do wyświetlenia wskazania OFF.

Pod³¹czenie s³uchawek

Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we wtyczkê Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.

Podłącz słuchawki do gniazda Phones na przednim panelu.

Rezultat: Z głośników przestaje wydobywać się dźwięk.

G³oœne odtwarzanie muzyki w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e byæ szkodliwe dla s³uchu.

Poziom Mocy funkcji Super Bass

Pañstwa zestaw mini-kompaktowy jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia niskich tonów zwan¹ Super Bass. Funkcja niniejsza tworzy bardziej realne i wzmocnione brzmienie.

1

Obracaj pokrętło S.Bass Level na przednim panelu lub wciśnij przycisk

S.BASS Level na pilocie zdalnego sterowania.

Powtarzalnie wciskaj przycisk na pilocie aby wybrać:

➞“OFF S−BASS1 S−BASS 2 S−BASS3 S−BASS4”.

lub powtarzalnie obracaj pokrętło na przednim panelu by wybrać

2

Można wybrać żądany poziom wzmocnienia niskich tonów.

22

Instrukcje bezpieczeñstwa Czyszczenie urz¹dzenia

Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.

Warunki pracy w pomieszczeniu:

Temperatura otoczenia 5˚C−35˚C wilgotność 10−75%

Unikaj miejsc bezpośrednio nasłonecz− nionych, oraz miejsc w pobliżu źródeł cie− pła, ponieważ przegrzanie może dopro− wadzić do uszkodzenia urządzenia.

Nie ustawiaj na urządzeniu roślin lub naczyń. Wilgoć przenikająca do wnętrza może spowodować zagro− żenie elektryczne oraz uszkodzenie sprzętu. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.

W czasie burzy wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwilowy wzrost napięcia sieciowego spowo− dowany wyładowaniami elektrycz− nymi może uszkodzić urządzenie.

Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:

Zewnêtrzn¹ obudowê

Odtwarzacz p³yt CD

Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)

Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia

Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania

Obudowa zewnętrzna

Regularnie czyść zewnętrzną obudowę miękką szmatką zwilżoną w delika− tnym detergencie. Nie stosuj proszków ściernych, a także płynnych lub aerozolowych środków czyszczących. Nie dopuszczaj do przedostawania się jakichkolwiek płynów do wnętrza urządzenia.

Odtwarzacz CD

1

Przed odtworzeniem płyty CD oczyść ją specjalnym środkiem do płyt kompaktowych. Nie stosuj środków do czyszczenia długogrających płyt winylowych LP. Starannie wytrzyj płytę w kierunku od środka na zewnątrz.

2

Regularnie czyść odtwarzacz, stosując specjalną płytę czyszczącą

(może być zakupiona w najbliższym sklepie RTV).

Odtwarzacz kasetowy

1

2

Wciśnij Push/Eject ( ) aby otworzyć kieszeń magnetofonu.

Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do czyszczenia kaset oczyść:

Głowicę (1)

Rolki (2)

Wałki napędowe (3)

3

PL

UP

VOLUME

DOWN

Wyjmij baterie z pilota, jeśli urzą− dzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Wyciekający elektrolit może spowodować poważne uszko− dzenie pilota zdalnego sterowania.

Unikaj głośnego odtwarzania na słuchawkach. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu.

1 2

W przypadku dłuższego okresu nie używania wyjmij baterie z pilota, aby uniknąć korozji.

Pomimo zabezpieczeń, urządzenia nie należy używać w miejscach mocno zapylonych; należy natomiast unikać nadmiernych wstrzą− sów i oddziaływania ciepła (w pobliżu urządzeń grzewczych lub w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, itd.)

Jeśli urządzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemną woń, naty− chmiast odłącz go od sieci i przekaż do punktu napraw

Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, wybuchu pożaru lub porażenia elektrycznego.

Nie zdejmuj ścianek obudowy urzą− dzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, które grożą porażeniem elektrycznym.

23

PL

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych

Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt za krawêdzie pozwoli unikn¹æ pozostawiania odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.

Po zakoñczeniu odtwarzania p³ytê nale¿y umieœciæ w opakowaniu. Nie naklejaj papierów lub taœm na p³ytê i nie pisz na etykiecie.

Do czyszczenia p³yt stosuj przeznaczon¹ do tego celu œciereczkê.

Przechowuj p³yty w miejscu czystym, nie nas³onecznionym, z dala od wysokich temperatu.

Stosuj kasety ze znakiem firmowym .

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych

SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie napiêta.

Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki na dolnej krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie, zaklej otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.

Po zakoñczeniu odtwarzania kasety zawsze chowaj j¹ do pude³ka ochronnego.

Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety w miejscu czystym, nie nas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej temperatury.

Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy

Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu.

W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępuj według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć przekazywania sprawnego sprzętu do punktu napraw.

Problem

System nie dzia³a

Wyjaœnienie/Rozwi¹zanie

• Niedok³adnie pod³¹czony do gniazda lub do urz¹dzenia przewód zasilania.

• Niew³aœciwie w³o¿one baterie do pilota, lub wyczerpane baterie.

• Nie zosta³ wciœniêty przycisk Standby/On

L

N

E

O

G

Ó

Brak dŸwiêku

• Ca³kowite wyciszenie g³oœnoœci.

• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,

CD, TAPE, AUX).

• W³¹czone s¹ s³uchawki.

• Od³¹czy³y siê przewody pod³¹czeniowe g³oœników.

• Wciœniêto klawisz wyciszenia MUTE.

C

D

D

I

R

A

O

K

A

S

E

T

Y

Nie dzia³a Timer

System nie dzia³a pomimo wykonania dzia³añ wymienionych powy¿ej

Odtwarzacz nie odtwarza p³yt CD

Magnetofon nie odtwarza kaset

Spadek poziomu g³oœnoœci

Nieprawid³owe kasowanie zapisu

Zniekszta³cenia dŸwiêku

Z³y odbiór lub brak odbioru radiowego

• Timer jest zatrzymany poprzez wciœniêcie klawisza TIMER ON/OFF

• Wciœnij przycisk P.Surround i przytrzymaj przez

5 sekund w trybie OFF (czuwania). Urz¹dzenie powróci do ustawieñ fabrycznych (RESET).

• Nie zosta³a wybrana funkcja CD

• P³yta jest w³o¿ona etykiet¹ w dó³ lub p³yta jest zanieczyszczona b¹dŸ zadrapana.

• Czytnik laserowy zosta³ zabrudzony lub zakurzony.

• Urz¹dzenie nie jest ustawione na równej, stabilnej powierzchni.

• Wyst¹pi³a kondensacja wilgoci w odtwarzaczu, Pozostaw urz¹dzenie w ciep³ym, suchym pomieszczeniu co najmniej na godzinê.

• Nie zosta³a wybrana funkcja TAPE.

• Kaseta nie zosta³a w³aœciwie w³o¿ona

• Kieszeñ kasety nie zosta³a zamkniêta

• Taœma w kasecie zosta³a zerwana lub zakleszczona

• G³owice audio s¹ zabrudzone.

• Rolki lub wa³ki napêdowe s¹ zanieczyszczone

• Uszkodzona taœma.

• Nie zosta³a wybrana funkcja TUNER

• Czêstotliwoœæ stacji zosta³a Ÿle dostrojona

• Antena zosta³a od³¹czona od odbiornika lub

Ÿle ustawiona. Zmieñ po³o¿enie anteny do uzyskania najlepszego odbioru.

• Pomieszczenie znajduje siê w budynku, którego konstrukcja wyt³umia fale radiowe; zastosuj antenê zewnêtrzn¹.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pozwalaj¹ na rozwi¹zanie problemu, nale¿y zanotowaæ:

Model i nr fabryczny, podane na tylnej ściance urządzenia

Szczegó³y warunków gwarancji

Precyzyjny opis problemu

Nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym

SAMSUNG.

24

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy

Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.

RADIO

LW

Czułość użytkowa 60 dB

AM (MW)

Stosunek sygnał/szum

Czułość użytkowa

40 dB

54 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 2 %

FM

Stosunek sygnał/szum

Czułość użytkowa

60 dB

9 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0.3 %

ODTWARZACZ CD

Pojemność

Zakres częstotliwości

Stosunek sygnał/szum

Zniekształcenia

Separacja kanałów

Rozmiary płyty

MAGNETOFON KASETOWY

Zakres częstotliwości

Stosunek sygnał/szum

Separacja kanałów

Skuteczność kasowania

WZMACNIACZ

Moc wyjściowa (6 ohm)

Separacja kanałów

Stosunek sygnał/szum

DANE OGÓLNE

Wymiary

3 płyty

20 Hz − 20 KHz (± 1 dB)

90 dB (przy 1 KHz) z filtrem

0,05 % (przy 1 KHz)

74 dB

Średnica: 120 lub 80 mm. Grubość 1,2 mm

125 Hz ~ 12 KHz

40 dB

35 dB

60 dB

2 x 50 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)

50 dB

75 dB szerokość 270 mm x wysokość 332 mm x głębokość 390 mm

PL

25

NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYPRODUKOWANE PRZEZ:

AH68−01232B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents