Samsung MAX-S720 Instrukcja obsługi

Samsung MAX-S720 Instrukcja obsługi
MINIZESTAW STEREOFONICZNY
Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM
P£YT
ODTWARZANIE PŁYT CD−R/RW
MAX-S720
Instrukcja Obsługi
Bezpieczeñstwo obs³ugi
PL
URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
OSTRZE¯ENIE
RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAÆ
OSTRZE¯ENIE:
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ CZÊŒCI PRZEZNACZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.
POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI SERWISU.
Używanie kontrolek, ustawień czy wykonywanie procedur innych
niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną
ekspozycję na promieniowanie.
OSTRZEŻENIE− NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE.
W PRZYPADKU OTWARCIA I SKASOWANIA
BLOKAD UNIKAJ NAŚWIETLENIA WIĄZKĄ.
Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego
napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego
porażeniem elektrycznym.
Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania
zaleceń według załączonej instrukcji.
OSTRZE¯ENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1
Odtwarzacz płyt kompaktowych
sklasyfikowano jako URZĄDZENIE
LASEROWE KLASY 1.
2
UWAGA: ABY UNIKN¥Æ PORA¯ENIA ELEKTRYCZNEGO,
NALE¯Y WETKN¥Æ DO OPORU WTYCZKÊ DO
GNIAZDA ZASILAJ¥CEGO.
Dziękujemy za zakupienie mini−zestawu kom−
paktowego SAMSUNG.
Spis treœci
Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie
niniejszych instrukcji.
Pozwolą one na łatwą obsługę systemu i pełne
wykorzystanie jego funkcji
BEZPIECZEÑSTWO OBS£UGI................................................................................................................................................................ 2
INSTALOWANIE URZ¥DZENIA
Widok przedniego panelu urządzenia ...................................................................................................................................................... 4
Wyświetlacz.............................................................................................................................................................................................. 5
Widok tylnego panelu urządzenia ............................................................................................................................................................ 6
Pilot zdalnego sterowania ........................................................................................................................................................................ 6
Wybór miejsca ustawienia urządzenia .................................................................................................................................................... 7
Podłączenie zasilania elektrycznego........................................................................................................................................................ 7
Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania ...................................................................................................................................... 7
Podłączenie dodatkowego urządzenia .................................................................................................................................................... 8
Gniazdo wyjściowe CD Digital Out Jack .................................................................................................................................................. 8
Podłączenie kolumn głośnikowych .......................................................................................................................................................... 8
Podłączenie anteny AM (MW)/LW............................................................................................................................................................ 9
Podłączanie anteny FM............................................................................................................................................................................ 9
Przegląd funkcji urządzenia i przyciemnianie wyświetlacza .................................................................................................................... 10
Ustawianie zegara .................................................................................................................................................................................... 10
ODTWARZACZ CD
Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych .................................................................................................................................................. 11
Odtwarzanie płyt kompaktowych.............................................................................................................................................................. 11
Wybór płyty w odtwarzaczu CD .............................................................................................................................................................. 12
Wybór utworu .......................................................................................................................................................................................... 12
Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD .................................................................................................................. 12
Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejności Shuffle ........................................................................................................................ 12
Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na płycie .......................................................................................................................... 13
Programowanie kolejności odtwarzania .................................................................................................................................................. 13
Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów .......................................................................................................................... 14
RADIO
Strojenie i programowanie stacji radiowych ............................................................................................................................................ 14
Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej ............................................................................................................................................ 15
Ustawienie optymalnego odbioru radiowego .......................................................................................................................................... 15
Funkcja RDS ............................................................................................................................................................................................ 16
RDS DISPLAY – wyświetlanie informacji ................................................................................................................................................ 16
Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY−SEARCH.................................................................................................................... 17
MAGNETOFON
Odtwarzanie kaset.................................................................................................................................................................................... 18
Nagrywanie synchroniczne z płyty CD .................................................................................................................................................... 18
Nagrywanie z płyty CD ............................................................................................................................................................................ 18
Nagrywanie programu radiowego ............................................................................................................................................................ 19
Kopiowanie kaset (Dubbing) .................................................................................................................................................................... 19
Wybór trybu odtwarzania kaset (tylko Deck 2) ........................................................................................................................................ 19
Licznik taśmy............................................................................................................................................................................................ 19
INNE FUNKCJE
Timer ........................................................................................................................................................................................................ 20
Wyłączenie timera .................................................................................................................................................................................... 20
Funkcja Mute (wyciszenie dźwięku) ........................................................................................................................................................ 21
Wybór trybu dźwięku................................................................................................................................................................................ 21
Funkcja Power Surround .......................................................................................................................................................................... 21
Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia .............................................................................................................................. 22
Poziom funkcji Super Bass ...................................................................................................................................................................... 22
Podłączenie słuchawek ............................................................................................................................................................................ 22
ZALECENIA DOTYCZ¥CE U¯YWANIA URZ¥DZENIA
Instrukcje bezpieczeństwa ...................................................................................................................................................................... 23
Czyszczenie mini−zestawu kompaktowego ............................................................................................................................................ 23
Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych ............................................................................................................................ 24
Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych .................................................................................................................... 24
Przed przekazaniem urządzenia do naprawy .......................................................................................................................................... 24
Dane techniczne ...................................................................................................................................................................................... 25
Symbole
Wciœnij
Przesuñ
Wa¿ne
Uwaga
3
PL
Widok przedniego panelu urz¹dzenia
PL
31 30
29
28
27 26
1
25
2
24
3
4
23
5
22
21
6
7
20
8
9
19
10
18
11
12
17
13 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4
16
15
Przycisk powtarzania dla CD (CD Repeat)
Przycisk Czuwanie/Włączanie (Standby/On)
Przycisk Timera/Zegara (Timer/Clock)
Wyświetlanie informacji RDS (Display)
Przycisk PTY (RDS)
Przycisk przełączania mono/stereo dla stacji FM
(Mono/ST)
Przycisk Program
Zerowanie stanu licznika
Tryb odtwarzania w przeciwnym kierunku
Przycisk NAGRYWANIE/Pauza (REC/Pause)
Kopiowanie TAŚMY z normalną prędkością (Dubbing)
Magnetofon Deck 1
Przełącznik magnetofonu Deck1/2
Nagrywanie synchroniczne z płyty kompaktowej (CD
Synchro)
Przyciski Funkcji Wyszukiwania / Trybu strojenia
(Tuning Mode) lub Stop
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Przycisk demonstracji funkcji/przyciemniania
wyświetlacza (Demo/Dimmer)
Magnetofon Deck 2
Przycisk zatwierdzania ustawień (Enter)
Gniazdo słuchawkowe jack
Poziom mocy S.Bass
Przycisk wyboru trybu dźwięku
Pokrętło sterowania Multi Jog Control System
Głośność
Przycisk funkcji Power Surround
Przedział odtwarzacza płyt kompaktowych
Otwieranie/Zamykanie odtwarzacza CD
Przycisk zmiany płyty (Disc Change)
Przyciski wyboru płyty
Okno wyświetlacza
Przyciski wyboru funkcji
Przycisk zapamiętywania (Memory)
Wyœwietlacz
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Power Surround
Tryb dźwięku
Głośność i poziom Equalizera
Numer programu CD i numer zaprogramowanej stacji radiowej
Wyświetlacz główny (Funkcje, Częstotliwość, Godzina, etc.)
Tryb FM (STEREO)
EQUALIZER
Tryb Cyfrowych Efektów Specjalnych (D.S.P.)
Wskaźnik płyty CD−RW
Tryb odtwarzania kasety
Nagrywanie synchroniczne z płyty (CD Synchro)
Jednostka częstotliwości radiowej
Wskaźnik automatycznego wyłączania urządzenia (AI SLEEP lub SLEEP)
Tryb odtwarzania płyty CD lub tryb powtarzania CD
Zegar
Numer odtwarzanej płyty kompaktowej
Nagrywanie
Wskaźnik magnetofonu Tape 1/2
Tryb strojenia stacji (Auto)
Tryb RDS dla stacji radiowych FM
Program dla CD lub Pamięć tunera do zaprogramowania
Zaprogramowana stacja radiowa
Super BASS
5
Widok tylnego panelu urz¹dzenia
PL
1. Gniazdo podłączeniowe anteny FM
2. Gniazdo CD Digital Out
3. Gniazdo podłączeniowe anteny AM
1
2
3
4. Gniazdo wejściowe dla dodatkowego
urządzenia AUX−Input
5. Gniazda podłączeniowe dla głównych
kolumn głośnikowych
4
5
Pilot zdalnego sterowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
10
11
6
13
12
1. Czuwanie/Włączenie
2. Tryb dźwięku
3. Szybkie przewijanie TAŚMY do tyłu/do przo−
du
4. Wybór magnetofonu (Deck 1/2)
5. Tryb zmiany kierunku odtwarzania kasety
6. Powtarzanie odtwarzania CD
7. Stop dla CD
8. Przycisk Program/Set
9. Przycisk pomijania utworu na CD lub
wyszukiwanie stacji radiowej
10. Tryb strojenia stacji radiowych
11. Przełącznik Mono/Stereo dla stacji FM
12. Zmniejszanie głośności
13. Zakres częstotliwości radiowych (TUNER Band)
14. Zwiększanie głośności
15. Pomijanie płyty
16. Odtwarzanie i Pauza dla CD
17. Odtwarzanie w przypadkowej kolejności
płyty (CD Shuffle)
18. Zerowanie stanu licznika
19. Automatyczne wyłączanie urządzenia
(AI Sleep)
20. Stop dla TAŚMY
21. Odtwarzanie dla TAŚMY
22. Poziom mocy Super Bass
23. Wybór zewnętrznego źródła dźwięku (AUX)
24. Włączanie/wyłączanie Timera (Timer On/Off)
25. Wyciszanie dźwięku (Mute)
W³o¿enie baterii
do pilota zdalnego sterowania
Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia
PL
Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci nowego systemu mini-kompaktowego,
zapoznaj siê z instrukcjami instalacji przed pod³¹czeniem urz¹dzenia.
Ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni.
Nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanie lub na wyk³adzinie dywanowej.
Nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi.
Aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ (15 cm)
z boków i z ty³u obudowy.
Zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni
odtwarzacza CD.
Kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu
stronach, co zapewni po¿¹dany efekt stereofoniczny.
Skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania.
Najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej
wysokoœci nad pod³og¹.
W³ó¿ baterie do pilota, gdy:
Zakupisz zestaw mini-kompaktowy.
Pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie.
Przy wymianie baterii na nowe u¿ywaj nowego zestawu baterii
i nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.
1
Umieść palec na miejscu oznaczonym
na pokrywie przedziału
baterii (z tyłu pilota zdalnego sterowania) i naciśnij w kierunku
wskazanym strzałką
2
Włóż dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowując
biegunowość:
+ na baterii do + na przedziale baterii
− na baterii do – na przedziale baterii
3
Zamknij pokrywę przedziału baterii przesuwając ją z powrotem aż do
kliknięcia.
Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego
baterie aby zabezpieczyć go przed korozją.
Pod³¹czenie zasilania elektrycznego
Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.
1
2
Podłącz przewód zasilania do właściwego gniazda (oznaczonego
AC Cord na tylnym panelu obudowy urządzenia).
Wciśnij przycisk Standby/On aby włączyć urządzenie
7
Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych
Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia
PL
Pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety
systemu do s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.
Przyk³ady: Telewizor
Odtwarzacz p³yt wizyjnych
Magnetowid Hi-Fi stereo
Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie
Audio. Jednak potrzebny bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.
1
Przełącz system w tryb czuwania i odłącz zasilanie sieciowe od sys−
temu i zewnętrznego źródła sygnału.
2
Podłącz kabel audio z tyłu systemu mini−kompaktowego.
Podłącz...
Do złącza oznaczonego...
Czerwony Jack
Biały Jack
R (prawy)
L (lewy)
Terminale pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych znajduj¹ siê na tylnym
panelu urz¹dzenia.
Na tylnym panelu systemu znajduj¹ cztery gniazda:
There are four terminals on the system:
Dwa dla g³oœnika lewego (oznaczone L)
Dwa dla g³oœnika prawego (oznaczone R)
Aby uzyskaæ najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku, pod³¹cz:
Czerwony kabel do gniazd +
Czarny kabel do gniazd -
1
Aby podłączyć kabel do gniazda, wciśnij zatrzask do oporu:
Wciśnij i przytrzymaj zatrzask terminala z tyłu obudowy po prawej stronie.
2
Wsuń kabel do końca osłonki izolacyjnej do otworu.
3
Zwolnij zatrzask:
W lewą stronę urządzenia, aż do kliknięcia na miejscu
W górę kolumny głośnikowej.
Rezultat: Kabel jest umieszczony i ściśle zablokowany na miejscu.
4
Operację powtórz dla każdego kabla.
Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, nie zamieniaj położenia
kanałów prawego i lewego.
3
Podłącz system do gniazda zasilania i wciśnij Standby/On, aby go
włączyć.
4
Wybierz źródło zewnętrzne AUX, wciskając AUX na przednim panelu.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie AUX.
5
6
Włącz źródło zewnętrzne.
L
Wyreguluj głośność i balans według potrzeby:
Głośność
Equalizer
R
Przykład: Można oglądać film i korzystać z dźwięku stereo jeżeli
ścieżka dźwiękowa jest nagrana w stereo (tak jak podczas
seansu kinowego).
Wskazówki dotycz¹ce instalacji g³oœników
1
4
Gniazdo wyjœciowe
CD Digital Out Jack
Za pomoc¹ tego gniazda mo¿na wyprowadziæ sygna³ dŸwiêku cyfrowego CD Digital. Do pod³¹czenia sprzêtu cyfrowego audio (odtwarzacz
DAT, nagrywarka MD itp.) nale¿y u¿yæ kabla optycznego.
Usuñ zaœlepkê (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT. Nastêpnie pod³¹cz
koñcówkê kabla optycznego do gniazda CD DIGITAL OUT typu jack.
(1)
Kiedy gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest u¿ywane
Nałóż na nie zaślepkę ochronną.
8
Instalowanie w pobliżu elementów grzejnych, wystawionych na
działanie promieni słonecznych lub wysokiej wilgotności może
spowodować spadek jakości pracy głośnika.
Nie instaluj głośników na ścianie lub górnej półce kwietnika czy
innym niestabilnym miejscu, aby uchronić się przed wypadkiem
spowodowanym spadnięciem głośnika.
Nie ustawiaj głośników na przeciwko telewizora lub monitora
komputerowego. Głośnik umieszczony w pobliżu telewizora lub
monitora może wpływać na jakość obrazu na ekranie.
Pod³¹czenie anteny AM (MW)/LW
PL
Antena AM (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ:
Ustawiona na stabilnej powierzchni lub
Umocowana do œciany (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)
Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.
Aby unikn¹æ zak³óceñ, nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹
w pobli¿u przewodu antenowego.
Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej 5 cm miêdzy tymi przewodami.
AM ANT.
Pod³¹czanie anteny FM
Jak pod³¹czyæ antenê TYPU KONCENTRYCZNEGO.
Pod³¹cz antenê 75Ω do gniazda antenowego FM.
W³ó¿ dostarczon¹ wtyczkê antenow¹ do gniazda koncentrycznego 75Ω oznaczonego FM z ty³u urz¹dzenia.
Postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ na Stronie 14, aby dostroiæ odbiornik radiowy do stacji i ustaliæ najlepsze po³o¿enie anteny.
W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u systemu u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75Ω (nie dostarczony).
9
Przegl¹d funkcji urz¹dzenia (Demo)
i przyciemnianie wyœwietlacza (Dimmer)
Ustawienia zegara
PL
Wszystkie funkcje dostêpne w systemie mog¹ byæ ogl¹dane na
wyœwietlaczu i mo¿e byæ regulowana jasnoœci wyœwietlacza pomiêdzy
wartoœci¹ „w³¹czony" i „wy³¹czony".
1
Wciśnij przycisk Demo/Dimmer.
Rezultat: Wszystkie funkcje urządzenia pojawią się na wyświetlaczu
przedniego panelu.
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w
nastêpuj¹cych przypadkach:
Po zakupie urz¹dzenia
Po przerwie w zasilaniu
Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci
Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund.
Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia procedury od pocz¹tku.
Ka¿da z tych funkcji jest szczegó³owo opisana w niniejszej instrukcji.
Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w odpowiednich rozdzia³ach.
2
Ponownie wciśnij przycisk Demo/Dimmer.
Rezultat: Funkcja wygaszania włączy się i okno wyświetlacza będzie
przyciemnione.
3
Ponownie wciśnij przycisk Demo/Dimmer, aby rozjaśnić wyświetlacz
na przednim panelu.
Regulowanie jasnoœci wyœwietlacza mo¿e byæ wykonywane tylko
kiedy urz¹dzenie jest w³¹czone.
1
2
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
3
Wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie godzin.
4
W celu...
Obróć pokrętło Multi Jog...
Przestawienia godziny w przód
Przestawienia godziny w tył
W prawo
W lewo
Dwukrotnie wciśnij Timer/Clock.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie CLOCK.
5
Po wyświetleniu właściwej godziny wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
6
W celu...
Obróć pokrętło Multi Jog...
Przestawienia minut w przód
Przestawienia minut w tył
W prawo
W lewo
7
Po wyświetleniu właściwego czasu wciśnij Enter.
Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który będzie pracował także
w trybie czuwania.
Odczyt zegara mo¿e byæ uzyskany równie¿ w czasie dzia³ania
innej funkcji, poprzez wciœniêcie przycisku Timer/Clock.
Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania
ustawieñ dokonywanych w krokach 3, 5, 7 u¿yj przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania.
Zamiast pokrêt³a Multi Jog mo¿na tez u¿yæ przycisków
/
na pilocie w czasie ustawieñ kroków 4,6.
2
1
3,5,7
4,6
10
Wk³adanie i zmiana
p³yt kompaktowych
Odtwarzanie p³yt CD
PL
Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy12-cm lub 8-cm bez
u¿ycia adaptera.
Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania
kieszeni. Nigdy nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.
Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych;
dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 24 „Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych”.
1
2
Włącz zestaw wciskając Standby/On.
3
Włóż jedną lub dwie płyty we wcięcia karuzeli etykietą CD do góry.
Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ w³aœciwe po³o¿enie p³yt.
4
Jeżeli chcesz włożyć trzecią płytę wciśnij przycisk Disc Change na
przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).
Rezultat: karuzela obróci się o 120˚.
5
Zamknij kieszeń CD ponownie wciskając przycisk Open/Close( ).
W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty mo¿na równie¿
wykonaæ poni¿sze czynnoœci.
Wciśnij przycisk Open/Close (
Rezultat: Kieszeń otworzy się.
) na przednim panelu.
Aby odtwarzać...
1
2
Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku Standby/On.
3
4
Włóż jedną lub więcej płyt CD.
W celu zmiany lub wyjęcia płyty należy powtórzyć czynności od kroku
2 do 5.
Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony
przed zakurzeniem.
Wybierz funkcję odtwarzacza CD przyciskając CD (
nim panelu.
Naciśnij CD (
) na panelu lub
) na przed−
na pilocie zdalnego sterowania.
Jeżeli włożyłeś więcej niż jedną płytę, będą one odtwarzane
po kolei.
5
6
Ustaw żądany poziom głośności:
Obracając pokrętłem Volume na przednim panelu
lub
Używając przycisków VOL. + lub − na pilocie zdalnego sterowania.
Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie, wciśnij CD (
Ponownie wciśnij CD (
Wciśnij...
Płytę 1
CD (
) lub Disc 1
Płytę 2
Disc 2
Płytę 3
Disc 3
Rezultat: Kieszeń odtwarzacza zamknie się i automatycznie
rozpocznie się odtwarzanie wybranej płyty.
6
Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio
CD, CD Tekst, CD-R, i CD-RW. Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty
kompaktowej do odtwarzacza mo¿na rozpocz¹æ odtwarzanie.Czêste
odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie serca,
oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.
7
Wciśnij przycisk
).
) aby kontynuować odtwarzanie.
po zakończeniu odtwarzania.
Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do kieszeni
odtwarzacza inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania. Aby to zrobiæ, naciœnij
przycisk Disc Change i w³ó¿ now¹ p³ytê do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania
Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem “NO DISC”.
Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech
p³yt, je¿eli nie zosta³a wybrana funkcja powtarzania odtwarzania CD
REPEAT.
Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty podczas u¿ywania innych
funkcji urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone
zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku.
4
5
2,5
5
1
2,4,6
7
Podczas odtwarzania CD-R lub CD-RW
Nagrane przez u¿ytkownika p³yty CD-R (do nagrywania) i CDRW (do wielokrotnego nagrywania) mog¹ byæ odtwarzane
wy³¹cznie wtedy, gdy zostan¹ „zamkniête” („finalized”)
1
5
• Mo¿na odtwarzaæ w³asne p³yty CD-R lub CD-RW nagrane w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mog¹ byæ odtwarzane w zale¿noœci ich charakterystyk i od warunków nagrywania.)
• Niniejsze urz¹dzenie mo¿e nie odtwarzaæ niektórych p³yt CD-R
lub CD-RW z powodu samej charakterystyki p³yt, uszkodzeñ lub
plam lub w wypadku zabrudzenia soczewki czytnika odtwarzacza.
• P³yty CD-RW mog¹ wymagaæ d³u¿szego czasu do odczytania.
(jest tak z powodu ni¿szej zdolnoœci odbijania promienia lasera
przez powierzchniê p³yty CD-RW ni¿ w normalnych p³ytach CD.)
11
Wyszukiwanie konkretnego fragmentu
utworu na p³ycie CD
Wybór p³yty w odtwarzaczu CD
PL
Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc Skip.
Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na
przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip
na pilocie zdalnego sterowania do chwili, gdy pojawi siê wskazanie 1 CD.
Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.
Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko bie¿¹c¹ p³ytê, wciœnij CD Repeat na przednim panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia 1 CD.
Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji
radiowych lub nagrañ z kasety magnetofonowej, system
automatycznie prze³¹czy siê na tryb odtwarzacza CD.
Je¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie
odtworzona zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.
Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ
utwór w celu znalezienia ¿¹danego fragmentu.
Zaleca siê wyciszenie dŸwiêku przed u¿yciem tej funkcji.
Aby przeszukiwać utwory...
Wciśnij i przytrzymaj...
Do przodu
przez ponad 1 sekundę
Do tyłu
przez ponad 1 sekundę
Można również wcisnąć i przytrzymać przyciski
panelu, aby automatycznie przeszukać utwory.
/
na przednim
Funkcja odtwarzania w
przypadkowej kolejnoœci (Shuffle)
Wybór utworu
Wybór utworu mo¿e byæ dokonany zarówno podczas odtwarzania
p³yty lub po zatrzymaniu odtwarzacza.
Aby rozpocząć odtwarzania od początku...
Obróć pokrętło Multi Jog...
Następnego utworu
O jeden skok w prawo
Bieżącego utworu
O jeden skok w lewo
Poprzedniego utworu
O dwa skoki w lewo
Utworu według wyboru
Odpowiednią ilość skoków
w prawo lub lewo
Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem
w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane
w kolejnoœci przypadkowej.
1
Wciśnij przycisk Shuffle.
Rezultat: Pojawi się wskazanie SHUFFLE i wszystkie utwory będą
odtwarzane w przypadkowej kolejności. Wyświetlany będzie
też numer i czas odtwarzania utworu
2
Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejności można:
Przejść do następnego utworu (wybieranego przypadkowo)
wciskając
/
lub obracając pokrętło Multi Jog w prawo
Szybko przejść do określonego fragmentu odtwarzanego utworu przytrzymując
wciśnięty przycisk
/
lub obracając pokrętło Multi Jog w lewo
3
Jeżeli zakończyłeś używanie funkcji odtwarzania w kolejności przy−
padkowej, wciśnij przycisk
lub ponownie wciśnij przycisk Shuffle.
W tym celu można również wykorzystać przyciski
i
na
przednim panelu lub przyciski
i
na pilocie zdalnego
sterowania.
Podczas działania funkcji Shuffle nie są dostępne funkcje powtarzania
odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Synchro).
3
2
12
1,3
2
Powtarzanie jednego lub wszystkich
utworów na p³ycie
PL
7
8
Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:
Wybranego utworu na p³ycie kompaktowej.
Wszystkich utworów na wybranej p³ycie.
Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli.
1
Aby powtarzać...
Aktualnie odtwarzany utwór
Wskazaną płytę
Wszystkie płyty
2
9
Wciśnij CD Repeat na Przednim
Panelu raz lub więcej razy aż...
Wyświetli się wskazanie REPEAT 1
Wyświetli się wskazanie REPEAT 1 CD
Wyświetli się wskazanie REPEAT ALL CD
Jeżeli chcesz przerwać działanie funkcji Repeat, wciskaj przycisk CD
Repeat tak długo aż znikną z wyświetlacza napisy ALL CD, 1 CD lub
naciśnij przycisk
10
.
Aby zaprogramować następne utwory należy powtarzać czynności 4 do 6.
Wciśnij przycisk CD (
utworów.
) aby odtworzyć zaprogramowaną listę
Aby...
Obróć Multi Jog...
Ponownie odtworzyć utwór
Odtworzyć poprzedni utwór
Odtworzyć następny utwór
Pominąć jeden lub więcej utworów
Jeden skok w lewo
Dwa skoki w lewo
Jeden skok w prawo
Odpowiednią ilość skoków w
prawo lub w lewo
W celu skasowania wyboru wciśnij
.
Jeden raz, jeśli odtwarzacz jest zatrzymany
Rezultat: Zniknie z wyświetlacza wskazanie PRGM.
Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.
Po wybraniu numeru płyty, która nie jest włożona do odtwarzacza lub
utworu, który nie występuje na płycie, odtwarzacz automatycznie
rozpocznie odtwarzanie następnego zaprogramowanego utworu.
Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisków
/
aby wybraæ ¿¹dane
utwory podczas dokonywania ustawieñ kroków 5, 9.
4
Programowanie kolejnoœci odtwarzania
U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:
8
Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie
Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie
Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów.
Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz.
Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania
odtwarzania (Repeat).
1
2
3
Jeśli wybrano funkcję CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciśnięcie
5,9
3,6
1,10
.
Włóż wybrane płyty CD.
Wciśnij Program.
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
((01=Numer programu, Dl=Numer płyty, −−=Numer utworu na płycie)
4
Jeżeli to konieczne, wybierz płytę zawierającą żądany utwór,
wciskając odpowiedni przycisk DISC (1, 2, 3).
5
Wybierz żądany utwór obracając pokrętło Multi Jog:
W lewo w celu przeszukiwania utworów do tyłu
W prawo w celu przeszukiwania utworów do przodu
6
Aby zatwierdzić wybór, wciśnij Program.
Rezultat: Wybór zatwierdzony i wyświetli się wskazanie
13
Sprawdzenie lub zmiana
zaprogramowanych utworów
Strojenie
i programowanie stacji radiowych
PL
Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e
byæ wykonane w dowolnym momencie.
1
2
Wciśnij przycisk
W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:
15 stacji FM
8 stacji MW
7 stacji LW
, jeżeli trwa odtwarzanie wybranych utworów.
Wciśnij Program.
Rezultat: Pojawi się następujące wskazanie:
(CH = sprawdzenie (check), 01= Numer zaprogramowany, D1= Numer płyty, −− = Numer utworu na płycie)
1
2
3
Włącz system wciskając Standby/On.
4
Aby zestroiæ stacjê...
Wciœnij Tuning Mode na pilocie
Ręcznie
Raz lub więcej razy do uzyskania
wskazania MANUAL.
Raz lub więcej razy do uzyskania
wskazania PRESET.
Jeśli zaprogramowano 24 utwory, po wciśnięciu Program
zamiast PR wyświetlane jest wskazanie CH.
3
4
5
6
7
8
Ponownie wciśnij Program.
Rezultat: Pojawi się wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu wraz ze
wskazaniem CH (change = zmiana).
Powtarzalnie wciskaj przycisk Program aż do wyświetlenia wskazania żądanego utworu.
i
albo obróć pokrętło Multi Jog by wybrać inny utwór
Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając TUNER (Band) na
przednim panelu lub Tuner (Band) na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: Wyświetlenie wskazania zakresu radiowego:
FM
UKF
AM(MW)
Fale średnie
LW
Fale długie
Automatycznie
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany płyty, wciśnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3).
Wciskaj przyciski
Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk TUNER.
5
Wciśnij Program aby zatwierdzić wybór.
Wciśnij CD ( ) aby rozpocząć odtwarzanie wybranej listy.
Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.
Wybierz stację, która ma być w prowadzona do pamięci:
Obracając Multi Jog w prawo lub w lewo aby odpowiednio zwięk−
szyć lub zmniejszyć częstotliwość.
lub
Wciskając Tuning
lub
na pilocie.
Wciœniêcie i przytrzymanie klawisza Tuning Up lub Down
umo¿liwia szybsze przeszukiwanie zakresu czêstotliwoœci.
Podczas automatycznego wyszukiwania mo¿e wyst¹piæ zatrzymanie na
czêstotliwoœci, która niedok³adnie odpowiada stacji radiowej. W takim
przypadku nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego.
5
8
6
6
Ustawienie głośności odbywa się poprzez:
Obrót pokrętła Volume na przednim panelu
lub
Wciśnięcie klawiszy VOL. + lub − na pilocie
7
Wybierz tryb dźwięku mono lub stereo przez wciśnięcie Mono/ST.
2,3,4,7
6
1
6
6
2,3
1
1
5
4
8
5
5
2,3,4,7
6
4
6
5
7
14
5
Wybranie zaprogramowanej
stacji radiowej
Strojenie i programowanie stacji
radiowych (ci¹g dalszy)
PL
8
Jeżeli nie chcesz zapamiętać znalezionej stacji radiowej, powróć do
kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
a Wciśnij Memory.
Rezultat: przez kilka sekund wyświetli wskazanie PRGM.
1
2
b Wciśnij Tuning Up lub Down aby przyporządkować stacji numer
od 1 do 15.
3
Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając Tuner (Band) na
pilocie zdalnego sterowania lub TUNER (Band) na przednim panelu.
4
Wciskaj przycisk Tuning Mode na przednim panelu lub wciskaj przy−
cisk Tuning Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyświetlenia
się wskazania "PRESET".
5
Obracaj Multi Jog na przednim panelu lub wciskaj przyciski
/
aby wybrać częstotliwość żądanej stacji radiowej.
lub
Wybierz żądaną stację radiową wybierając numer programu przyciskami
używając przycisków Tuning
lub
na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: Żądana stacja jest odbierana.
W przeciwnym razie:
c Wciśnij Memory aby wprowadzić stację radiową do pamięci.
Rezultat: Po zapamiętaniu stacji znika napis PRGM.
9
Mo¿na s³uchaæ audycji zaprogramowanej stacji radiowej w nastêpuj¹cy sposób:
Programowanie następnych stacji odbywa się przez powtórzenie
kroków od 3 do 8.
Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie
numeru istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.
Zamiast przycisku Memory do programowania stacji podczas
kroku 8, mo¿na u¿ywaæ przycisku Program/Set.
Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk Tuner na pilocie zdal−
nego sterowania.
1
8
5
8
4
5
8
2,3
W trybie Tunera
W trybie ręcznego strojenia można użyć pokrętła Multi Jog lub
przycisków
/
aby manualnie zestroić stację radiową.
Aby zatrzymać automatyczne strojenie stacji radiowych wciśnij
przycisk .
W trybie strojenia zaprogramowanych stacji radiowych do
przeszukania stacji można używać pokrętła Multi Jog.
Ustawienie optymalnego
odbioru radiowego
Można zoptymalizować jakość odbioru radiowego poprzez:
Obrócenie anteny FM lub AM/MW
Zmianę położenia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na stałe
W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM wciśnij Mono/ST.
na pilocie zdalnego sterowania przełączając na odbiór mono. Nastąpi
poprawa jakości dźwięku.
15
Funkcja RDS
RDS Display
– wyœwietlanie informacji
PL
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data System),
która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o
stacji radiowej, wiadomoœci tekstowe, godzina i 30 typów programów (np.
News – wiadomoœci, Rock – muzyka rockowa, Classic – muzyka klasyczna itp.),
które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.
1
2
3
Wciśnij przycisk Standby/On.
Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.
Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 14.
Zakres FM i częstotliwość jest pokazana na wyświetlaczu.
Jeżeli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu
automatycznie pojawi się wskazanie 'RDS'.
Tryb "PS NAME"
Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.
Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME.
Wskazanie "PS NAME" pojawi siê na wyœwietlaczu.
Jeżeli otrzymywana jest informacja PS, na wyświetlaczu pojawi się
nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)
Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi
się częstotliwość odbieranej stacji FM.
Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.
Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać żądany tryb RDS.
Za każdym wciśnięciem tego przycisku tryb RDS zmienia się
według poniższego schematu:
PS NAME
RT
CT
Bieżąca częstotliwość FM
Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM.
Opis funkcji RDS
Tryb "RT"
1. PTY (Program Type) : Wyœwietla typ aktualnie nadawanego programu.
2. PS NAME (Program Service Name) : Wyœwietla nazwê stacji
nadawczej sk³adaj¹c¹ siê 8 znaków.
3. RT (Radio Text) : Wyœwietla tekst nadawany przez stacjê
sk³adaj¹cy siê z maksymalnie 64 znaków.
4. CT (Clock Time) : Odkodowuje sygna³ dok³adnego czasu z
czêstotliwoœci FM.
Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego
powodu nie zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.
Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê radiow¹.
Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE.
Wskazanie "RT" pojawi siê na wyœwietlaczu.
Jeżeli otrzymywana jest informacja RT, pojawi się ona na wyświetlaczu.
Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyświetlaczu pojawi
się "NO RT".
5. TA (Traffic Announcement) : Kiedy wskaŸnik miga oznacza to, ¿e
w³aœnie s¹ nadawane informacje dla kierowców.
3
1
Informacja CT (Clock Time)
Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS.
Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ CT MODE.
Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.
Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu
pojawi siê wskazanie "NO CT".
16
Wskazania PTY (typy programów)
i funkcja PTY-SEARCH
PL
Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który
pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹
stacjê radiow¹ FM.
Poni¿sze 30 trybów PTY jest wyœwietlanych po wciœniêciu przycisku PTY.
Funkcja PTY SEARCH – wyszukiwanie typu programu
1
Typ programu
Wskazanie
NEWS
• Wiadomości włączając komunikaty, opinie i raporty
AFFAIRS
• Sprawy dotyczące bieżących wydarzeń, dokumentów, dyskusji
czy analiz
INFO
• Informacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.
SPORT
• Informacje sportowe
EDUCATE
• Edukacja
DRAMA
• Słuchowiska radiowe itp.
CULTURE
• Informacje kulturalne, religia, społeczne, naukowe itp.
SCIENCE
• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze
VARIED
• Programy rozrywkowe – konkursy, quizy, gry, wywiady, programy
satyryczne itp.
POP M
• Muzyka pop
ROCK M
• Muzyka rockowa
M.O.R.M
• Muzyka łagodna: utwory muzyczne, śpiew
LIGHT M
• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna
CLASSIC
• Ciężka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa
OTHER M
• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop
WEATHER
• Pogoda
FINANCE
• Finanse
CHILDREN
• Programy dla dzieci
SOCIAL A
• Programy społeczne
RELIGION
• Religia
PHONE IN
• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie
TRAVEL
• Podróże
LEISURE
• Programy na temat spędzania czasu wolnego
JAZZ
• Muzyka jazzowa
COUNTRY
• Muzyka country
NATIONAL M
• Muzyka narodowa
OLDIES
• Oldies – stare przeboje
FOLK M
• Muzyka ludowa, folk
DOCUMENT
• Programy dokumentalne
TEST
• Test alarmu
2
Włącz zakres fal radiowych FM.
Sposób włączania i wyszukiwania zakresu fal radiowych przed−
stawiono na stronie 14.
Jeżeli dana stacja prowadzi serwis RDS, włączy się wskaźnik "RDS"
Wciśnij przycisk PTY
Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc.) pojawia się na wyświetlaczu.
Wciśnij przycisk Preset Manual Down lub Up aby wybrać żądany
tryb PTY.
Jeżeli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie "NO PTY".
Jeżeli wybrano tryb PTY (na wyświetlaczu pojawia się PTY
MODE), wciśnij ponownie PRZYCISK PTY, aby włączyć tryb
przeszukiwania stacji PTY−SEARCH MODE.
Jeżeli sygnał PTY znaleziony podczas automatycznego wyszuki−
wania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne
przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakończone.
Jeżeli sygnał PTY zgodny żądanym trybem PTY MODE nie zo−
stanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urządzenie wraca do
częstotliwości z początku wyszukiwania PTY SEARCH i automa−
tyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.
2
2
17
Nagrywanie synchroniczne
z p³yty CD (Funkcja CD Synchro)
Odtwarzanie kaset
PL
Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹
na dwa sposoby:
Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz,
wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale "Œrodki ostro¿noœci
przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych" na stronie 24.
1
2
3
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
4
5
Włóż nagraną kasetę taśmą skierowaną w dół.
6
Po włożeniu dwóch kaset wciśnij Deck 1/2 na przednim panelu lub
bezpośrednio przycisk Deck 1/2 na pilocie, aby wybrać kasetę do
odtwarzania.
Wybierz funkcję TAPE przyciskiem TAPE na przednim panelu. (
Otwórz kieszeń kasety Deck 1 lub 2 naciskając na pokrywę w miej−
scu oznaczonym Push Eject ( ).
Zamknij kieszeń kasety dociskając ją aż do kliknięcia.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie TAPE 1 lub TAPE 2 przed
wskazaniem licznika taśmy.
Nagrywanie synchroniczne
Nagrywanie bezpoœrednie
).
Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania
z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.
1
2
3
4
5
6
7
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.
Włóż płytę CD do odtwarzacza.
Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.
Wybierz utwór na płycie CD i wciśnij CD Synchro lub bezpośrednio
wciśnij CD Synchro aby rozpocząć nagrywanie od początku płyty.
Rezultat: W oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie "REC" i „CD
Sync" i rozpocznie się nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk .
Rezultat: W zależności od wybranej kasety wyświetli się wskazanie
TAPE 1 lub TAPE 2.
7
8
Aby odtworzyć...
Wciśnij...
Stronę A
TAPE (
) jeden raz DECK 1 i DECK 2
Stronę B
TAPE (
) dwa razy tylko DECK 2
Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie kasety.
3
1
Kiedy kaseta jest zatrzymana wybierz jedną z poniższych funkcji
według uznania.
6
7
Jednostka g³ówna
Aby...
Przewinąć taśmę do tyłu
Przewinąć taśmę do przodu
Wciśnij...
Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie ka¿dego utworu z p³ycie kompaktowej.
Pilot zdalnego sterowania
Aby...
Przewinąć taśmę do tyłu
Przewinąć taśmę do przodu
Nagrywaæ mo¿na tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni 2. (Deck 2)
Nie ma potrzeby ustawiania głośności; poziom nagrywania jest ustawiany
automatycznie.
Wciśnij...
1
2
3
4
5
6
1
2,7
6
8
Nagrywanie z p³yty CD
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.
Włóż płytę CD do odtwarzacza.
Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.
Wybierz żądany utwór na płycie i wciśnij
na przednim panelu lub
pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć odtwarzacz w tryb pauzy.
7
Wciśnij REC/Pause.
Rezultat: Wyświetli się na wskazanie REC.
8
Wciśnij
aby rozpocząć odtwarzanie utworu.
Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.
9
Aby zatrzymać nagrywanie wciśnij przycisk
8
1
7
18
3,6,8
9
.
na
Nagrywanie programu radiowego
Mo¿na nagraæ na taœmie wybrany program radiowy.
Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.
Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie.
Wybór trybu odtwarzania kaset
(tylko Deck 2)
Pañstwa system mini-kompaktowy zosta³ wyposa¿ony w trzy tryby
odtwarzania kaset magnetofonowych, które umo¿liwiaj¹ Pañstwu
automatyczne odtwarzanie obu stron kasety.
Wciskaj przycisk Reverse Mode do pokazania siê odpowiedniego symbolu na wyœwietlaczu.
Po wyświetleniu symbolu...
1
2
3
4
Magnetofon będzie odtwarzać...
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Jedną strony kasety i zatrzyma się
Wybierz funkcję TUNERA wciskając TUNER.
Jedną stronę kasety, następnie drugą
stronę i zatrzyma się
Wybierz stację radiową z której ma być dokonane nagranie, poprzez
wciśnięcie Tuning
lub
Up na przednim panelu.
Obie strony kasety non−stop do momentu
wciśnięcia przycisku stop.
na pilocie, lub Tuning Down lub
5
Wciśnij REC/Pause.
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się czerwone wskazanie REC i
rozpocznie się nagrywanie.
6
Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk
.
3
1
5
6
4
4
Kopiowanie kaset (Dubbing)
Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2. Mo¿liwe jest:
Kopiowanie standardowe przy wybieraniu funkcji magnetofonu.
Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci
nagrywania jest ustawiany automatycznie.
Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2
spowoduje skasowanie nagrania
1
2
3
4
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
Licznik taœmy
W czasie odtwarzania kasety w jednym z magnetofonów wyœwietla siê
wskazanie licznika taœmy pozwalaj¹c na zapisanie wartoœci licznika na
pocz¹tku ka¿dego utworu dla u³atwienia rozpoczynania odtwarzania
na pocz¹tku utworu wybranego do s³uchania.
Przed rozpoczêciem nagrywania kasety, której wartoœci licznika na
pocz¹tku ka¿dego utworu chcesz zanotowaæ, wyzeruj wskazanie
licznika wciskaj¹c przycisk Counter Reset.
Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.
Włóż kopiowaną kasetę do kieszeni Deck 1.
Ka¿dy magnetofon kasetowy ma oddzielny licznik.
Aby kopiować...
Wciśnij...
Z normalną prędkością
Dubbing
Rezultat: Wyświetlą się odpowiednie wskazania i rozpocznie się kopiowanie
z kasety z magnetofonu Deck 1 na kasetę w magnetofonie Deck 2.
5
Aby zakończyć kopiowanie, wciśnij przycisk
.
1
4
5
19
PL
Funkcja Timera
PL
Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia w okreœlonym czasie.
Przyk³ad: Chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.
Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz skasowaæ ustawienia timera.
W przypadku ustawienia identycznego czasu włączenia i wyłączenia
wyświetli się napis ERROR.
2
Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy czas ustawiony zegarze jest prawid³owy.
Dla ka¿dego kroku procedury masz kilka sekund, aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê.
Je¿eli przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.
1
2
3
Włącz system wciskając przycisk Standby/On.
4
Ustawienie czasu włączenia:
a Ustaw godzinę, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo
b Wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c Ustaw minuty, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo
d Wciśnij Enter.
Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie OFF TIME
(zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się
wcześniej ustawiony czas wyłączenia; w tym momencie
należy ustawić czas wyłączenia.
5
Wciśnij Timer/Clock aż do wyświetlenia wskazania
Wciśnij Enter.
Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie ON TIME (zamiast symboli
equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony czas włą−
czenia; w tym momencie należy ustawić czas włączenia.
Ustawienie czasu wyłączenia.
a Ustaw godzinę, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo
b Wciśnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c Ustaw minuty, obracając pokrętło Multi Jog w prawo lub w lewo
d Wciśnij Enter.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada
wcześniej ustawionemu poziomowi głośności
Ustaw poziom głośności, używając przycisków Tuning Down i Up
i wciśnij Enter.
Rezultat: Wyświetli się wybrane źródło dźwięku.
7
Używając pokrętła Multi Jog wybierz źródło dźwięku odtwarzanego
po automatycznym włączeniu systemu.
20
6
TIMER.
6
8
9
4,5,7
1,9
3,4,5,6,7,8
6
Aby ustawiæ funkcjê timera
Można użyć pokrętła Multi Jog lub przycisków
/
do
ustawiania kroków 4, 5, 6, 7.
Można również użyć przycisku Program/Set na pilocie zdalnego
sterowania zamiast przycisku Enter podczas ustawiania kroków
3, 4, 5, 6, 7, 8.
Wy³¹czenie timera
Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.
Timer mo¿na wy³¹czyæ w dowolnym momencie (po w³¹czeniu
urz¹dzenia lub w trybie czuwania).
Jeśli wybrano...
Należy również...
TAPE (kaseta)
Włożyć nową kasetę przed przełą−
czeniem urządzenia w tryb czuwania
(standby)
W celu...
Wciśnij Timer−On/Off...
Wyłączenia timera
Raz
Rezultat: Znika symbol zegara
TUNER (radio)
a Wcisnąć Enter.
b Wybrać pasmo FM lub AM obra−
cając pokrętło pokrętła Multi Jog
w prawo lub w lewo.
Ponownego uruchomienia timera
Dwa razy
Rezultat: Pojawia się symbol zegara
CD (płyta kompaktowa)
Włożyć przynajmniej jedną płytę
kompaktową
Wciśnij Enter aby zatwierdzić ustawienia timera.
Wciśnij Standby/On, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.
Rezultat:
wyświetli się na lewo i w dół od wskazania czasu,
sygnalizując ustawienie timera. System będzie się automa−
tycznie włączał i wyłączał o zaprogramowanych godzinach.
Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)
Funkcja Power Surround
PL
Niniejszy system jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia
dŸwiêku Power Surround.
Funkcja Power Surround zastêpuje konwencjonalny dŸwiêk stereo
szerszym i bardziej rzeczywistym brzmieniem. Sprawia to
wra¿enie, ¿e osoba s³uchaj¹ca czuje siê otoczona przez muzykê.
Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.
Przyk³ad: Chcesz odebraæ telefon.
1
2
Wciśnij przycisk Mute.
Aby włączyć dźwięk (na tym samym poziomie głośności), ponownie
wciśnij przycisk Mute lub przyciski Volume.
Wciœnij przycisk P.Surround na przednim panelu a¿ do wybrania ¿¹danej opcji. Ka¿dorazowe wciœniêcie przycisku
P.Surround kolejno w³¹cza i wy³¹cza funkcjê " P, SURR".
Wybór trybu dŸwiêku
Pañstwa system mini-kompaktowy wyposa¿ono w equalizer, którego
zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹ na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi czêstotliwoœciami, odpowiednimi
do typu s³uchanej muzyki.
Niniejszy model oferuje cyfrowe efekty dŸwiêkowe (D.S.P.) co pozwala
cieszyæ siê wirtualnym brzmieniem muzyki
Obracaj pokrętło Sound Mode na przednim panelu lub wciskaj przycisk Sound
Mode na pilocie zdalnego sterowania aż do wyświetlenia żądanej opcji.
Aby uzyskać...
Wybierz...
Balans normalny (liniowy)
Balans dopasowany do muzyki pop
Balans dopasowany do muzyki rockowej
Balans dopasowany do muzyki klasycznej
Balans dopasowany do sali koncertowej
Balans dopasowany do muzyki na żywo
Balans dopasowany do sali kinowej
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
21
Ustawianie automatycznego
wy³¹czania urz¹dzenia
Pod³¹czenie s³uchawek
PL
Podczas s³uchania p³yty kompaktowej lub kasety mo¿na ustawiæ
automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
Przyk³ad: Chcesz zasypiaæ s³uchaj¹c muzyki.
1
2
Wciśnij przycisk AI Sleep.
Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie i wyświetlą się następujące
wskazania:
90 MIN
Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aby wybrać czas po
jakim urządzenie automatycznie wyłączy się:
W ka¿dej chwili mo¿na:
Sprawdzić pozostający do wyłączenia czas poprzez
wciśnięcie przycisku AI Sleep.
Zmienić pozostający czas poprzez powtórzenie kroków 1 i 2.
3
Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aż wyświetli się
wskazanie AI SLEEP.
Rezultat: System automatycznie wyłączy się po zakończeniu od−
twarzania płyty lub kasety.
4
Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania urządzenia
(SLEEP lub AI OFF), wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy, aż
do wyświetlenia wskazania OFF.
Poziom Mocy funkcji Super Bass
Pañstwa zestaw mini-kompaktowy jest wyposa¿ony w funkcjê
wzmocnienia niskich tonów zwan¹ Super Bass. Funkcja niniejsza
tworzy bardziej realne i wzmocnione brzmienie.
1
Obracaj pokrętło S.Bass Level na przednim panelu lub wciśnij przycisk
S.BASS Level na pilocie zdalnego sterowania.
Powtarzalnie wciskaj przycisk na pilocie aby wybrać:
➞“OFF ➞ S−BASS1 ➞ S−BASS 2 ➞ S−BASS3 ➞ S−BASS4”.
lub powtarzalnie obracaj pokrętło na przednim panelu by wybrać
2
22
Można wybrać żądany poziom wzmocnienia niskich tonów.
Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie
przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we
wtyczkê Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.
Podłącz słuchawki do gniazda Phones na przednim panelu.
Rezultat: Z głośników przestaje wydobywać się dźwięk.
G³oœne odtwarzanie muzyki w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e
byæ szkodliwe dla s³uchu.
Instrukcje bezpieczeñstwa
Czyszczenie urz¹dzenia
PL
Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno
siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.
Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania
urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:
Zewnêtrzn¹ obudowê
Odtwarzacz p³yt CD
Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)
Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia
Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania
Warunki pracy w pomieszczeniu:
Temperatura otoczenia 5˚C−35˚C
wilgotność
10−75%
Unikaj miejsc bezpośrednio nasłonecz−
nionych, oraz miejsc w pobliżu źródeł cie−
pła, ponieważ przegrzanie może dopro−
wadzić do uszkodzenia urządzenia.
Obudowa zewnętrzna
Regularnie czyść zewnętrzną obudowę miękką szmatką zwilżoną w delika−
tnym detergencie. Nie stosuj proszków ściernych, a także płynnych lub
aerozolowych środków czyszczących. Nie dopuszczaj do przedostawania
się jakichkolwiek płynów do wnętrza urządzenia.
Odtwarzacz CD
1
Przed odtworzeniem płyty CD oczyść ją specjalnym środkiem do płyt
kompaktowych. Nie stosuj środków do czyszczenia długogrających
płyt winylowych LP. Starannie wytrzyj płytę w kierunku od środka na
zewnątrz.
2
Regularnie czyść odtwarzacz, stosując specjalną płytę czyszczącą
(może być zakupiona w najbliższym sklepie RTV).
Odtwarzacz kasetowy
Nie ustawiaj na urządzeniu roślin
lub naczyń. Wilgoć przenikająca do
wnętrza może spowodować zagro−
żenie elektryczne oraz uszkodzenie
sprzętu. W takim przypadku należy
natychmiast odłączyć urządzenie
od sieci.
W czasie burzy wyjmuj wtyczkę
z gniazda sieciowego. Chwilowy
wzrost napięcia sieciowego spowo−
dowany wyładowaniami elektrycz−
nymi może uszkodzić urządzenie.
1
2
Wciśnij Push/Eject (
) aby otworzyć kieszeń magnetofonu.
Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do
czyszczenia kaset oczyść:
Głowicę (1)
Rolki (2)
Wałki napędowe (3)
3
VOLUME
UP
DOWN
Wyjmij baterie z pilota, jeśli urzą−
dzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas. Wyciekający elektrolit
może spowodować poważne uszko−
dzenie pilota zdalnego sterowania.
Unikaj głośnego odtwarzania na
słuchawkach. Długotrwałe słuchanie
głośnej muzyki przez słuchawki
może spowodować uszkodzenie
słuchu.
Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na
kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla
sieciowego może prowadzić do
uszkodzenia sprzętu, wybuchu
pożaru lub porażenia elektrycznego.
Nie zdejmuj ścianek obudowy urzą−
dzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują
się elementy pod napięciem, które
grożą porażeniem elektrycznym.
1
2
W przypadku dłuższego okresu nie używania wyjmij baterie
z pilota, aby uniknąć korozji.
Pomimo zabezpieczeń, urządzenia nie należy używać w miejscach
mocno zapylonych; należy natomiast unikać nadmiernych wstrzą−
sów i oddziaływania ciepła (w pobliżu urządzeń grzewczych lub
w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, itd.)
Jeśli urządzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemną woń, naty−
chmiast odłącz go od sieci i przekaż do punktu napraw
23
Przed przekazaniem
urz¹dzenia do naprawy
Œrodki ostro¿noœci przy
u¿ywaniu p³yt kompaktowych
PL
Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt
za krawêdzie pozwoli unikn¹æ pozostawiania odcisków palców na
b³yszcz¹cej powierzchni.
Po zakoñczeniu odtwarzania p³ytê nale¿y umieœciæ w opakowaniu. Nie
naklejaj papierów lub taœm na p³ytê i nie pisz na etykiecie.
Do czyszczenia p³yt stosuj przeznaczon¹ do tego celu œciereczkê.
Przechowuj p³yty w miejscu czystym, nie nas³onecznionym, z dala od
wysokich temperatu.
Stosuj kasety ze znakiem firmowym
.
Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu.
W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępuj
według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas
i uniknąć przekazywania sprawnego sprzętu do punktu napraw.
Problem
System nie dzia³a
• Niedok³adnie pod³¹czony do gniazda lub
do urz¹dzenia przewód zasilania.
• Niew³aœciwie w³o¿one baterie do pilota, lub
wyczerpane baterie.
• Nie zosta³ wciœniêty przycisk Standby/On
Brak dŸwiêku
• Ca³kowite wyciszenie g³oœnoœci.
• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,
CD, TAPE, AUX).
• W³¹czone s¹ s³uchawki.
• Od³¹czy³y siê przewody pod³¹czeniowe
g³oœników.
• Wciœniêto klawisz wyciszenia MUTE.
Nie dzia³a Timer
• Timer jest zatrzymany poprzez wciœniêcie
klawisza TIMER ON/OFF
System nie dzia³a pomimo wykonania dzia³añ wymienionych
powy¿ej
• Wciœnij przycisk P.Surround i przytrzymaj przez
5 sekund w trybie OFF (czuwania). Urz¹dzenie
powróci do ustawieñ fabrycznych (RESET).
Odtwarzacz nie odtwarza p³yt CD
• Nie zosta³a wybrana funkcja CD
• P³yta jest w³o¿ona etykiet¹ w dó³ lub p³yta jest
zanieczyszczona b¹dŸ zadrapana.
• Czytnik laserowy zosta³ zabrudzony lub zakurzony.
• Urz¹dzenie nie jest ustawione na równej,
stabilnej powierzchni.
• Wyst¹pi³a kondensacja wilgoci w odtwarzaczu, Pozostaw urz¹dzenie w ciep³ym, suchym
pomieszczeniu co najmniej na godzinê.
Magnetofon nie odtwarza kaset
• Nie zosta³a wybrana funkcja TAPE.
• Kaseta nie zosta³a w³aœciwie w³o¿ona
• Kieszeñ kasety nie zosta³a zamkniêta
• Taœma w kasecie zosta³a zerwana lub zakleszczona
Spadek poziomu g³oœnoœci
Nieprawid³owe kasowanie zapisu
Zniekszta³cenia dŸwiêku
• G³owice audio s¹ zabrudzone.
• Rolki lub wa³ki napêdowe s¹ zanieczyszczone
• Uszkodzona taœma.
Z³y odbiór lub brak odbioru
radiowego
• Nie zosta³a wybrana funkcja TUNER
• Czêstotliwoœæ stacji zosta³a Ÿle dostrojona
• Antena zosta³a od³¹czona od odbiornika lub
Ÿle ustawiona. Zmieñ po³o¿enie anteny do
uzyskania najlepszego odbioru.
• Pomieszczenie znajduje siê w budynku,
którego konstrukcja wyt³umia fale radiowe;
zastosuj antenê zewnêtrzn¹.
O
G
Ó
L
N
E
Œrodki ostro¿noœci
przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych
SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie napiêta.
Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki
na dolnej krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie,
zaklej otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.
Po zakoñczeniu odtwarzania kasety zawsze chowaj j¹ do pude³ka
ochronnego.
Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety
w miejscu czystym, nie nas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej temperatury.
Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.
C
D
K
A
S
E
T
Y
R
A
D
I
O
Wyjaœnienie/Rozwi¹zanie
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pozwalaj¹ na rozwi¹zanie problemu,
nale¿y zanotowaæ:
Model i nr fabryczny, podane na tylnej ściance urządzenia
Szczegó³y warunków gwarancji
Precyzyjny opis problemu
Nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym
SAMSUNG.
24
Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy
PL
Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian
zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.
RADIO
LW
Czułość użytkowa
60 dB
AM (MW)
Stosunek sygnał/szum
40 dB
Czułość użytkowa
54 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
2%
FM
Stosunek sygnał/szum
60 dB
Czułość użytkowa
9 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
0.3 %
ODTWARZACZ CD
Pojemność
3 płyty
Zakres częstotliwości
20 Hz − 20 KHz (± 1 dB)
Stosunek sygnał/szum
90 dB (przy 1 KHz) z filtrem
Zniekształcenia
0,05 % (przy 1 KHz)
Separacja kanałów
74 dB
Rozmiary płyty
Średnica: 120 lub 80 mm. Grubość 1,2 mm
MAGNETOFON KASETOWY
Zakres częstotliwości
125 Hz ~ 12 KHz
Stosunek sygnał/szum
40 dB
Separacja kanałów
35 dB
Skuteczność kasowania
60 dB
WZMACNIACZ
Moc wyjściowa (6 ohm)
2 x 50 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)
Separacja kanałów
50 dB
Stosunek sygnał/szum
75 dB
DANE OGÓLNE
Wymiary
szerokość 270 mm x wysokość 332 mm x głębokość 390 mm
25
NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYPRODUKOWANE PRZEZ:
AH68−01232B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement