Samsung MAX-WB650 Instrukcja obsługi

Samsung MAX-WB650 Instrukcja obsługi
MINIZESTAW STEREOFONICZNY
Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM P£YT
ODTWARZANIE P£YT
CD-R/RW
MAX-WB630
MAX-WB650
Instrukcja Obs³ugi
Bezpieczeñstwo obs³ugi
PL
URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
OSTRZE¯ENIE
RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAÆ
OSTRZE¯ENIE:
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM,
NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY. WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ
CZÊŒCI PRZEZNACZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.
POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI SERWISU.
U¿ywanie kontrolek, ustawieñ czy wykonywanie procedur innych
ni¿ podane w niniejszej instrukcji mo¿e spowodowaæ ryzykown¹
ekspozycjê na promieniowanie.
OSTRZE¯ENIE – NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA I
SKASOWANIA BLOKAD UNIKAJ NAŒWIETLENIA WI¥ZK¥.
Symbol ten oznacza wystêpowanie niebezpiecznego
napiêcia wewn¹trz urz¹dzenia, zagra¿aj¹cego
pora¿eniem elektrycznym.
Symbol ten wskazuje na koniecznoϾ przestrzegania
zaleceñ wed³ug za³¹czonej instrukcji.
Uwaga: Zamokniêcie lub zawilgocenie urz¹dzenia grozi
po¿arem lub pora¿eniem elektrycznym.
URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1
Odtwarzacz p³yt kompaktowych sklasyfikowano
jako URZ¥DZENIE LASEROWE KLASY 1.
2
Ostrze¿enie: Aby unikn¹æ pora¿enia elektrycznego, nale¿y
wetkn¹æ do oporu wtyczkê do gniazda
zasilaj¹cego.
Dziêkujemy za zakupienie mini-zestawu kompaktowego SAMSUNG.
Spis treœci
Prosimy o poœwiêcenie czasu na przeczytanie
niniejszych instrukcji.
Pozwol¹ one na ³atw¹ obs³ugê systemu i pe³ne
wykorzystanie jego funkcji.
BEZPIECZEÑSTWO OBS³UGI .................................................................................................................................................................................... 2
INSTALOWANIE URZ¹DZENIA
Widok przedniego panelu urz¹dzenia ...................................................................................................................................................... 4
Okno wyœwietlacza .................................................................................................................................................................................... 5
Pilot zdalnego sterowania .......................................................................................................................................................................... 5
Widok tylnego panelu urz¹dzenia.............................................................................................................................................................. 6
Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia ...................................................................................................................................................... 6
Pod³¹czenie zasilania elektrycznego ........................................................................................................................................................ 6
W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania ........................................................................................................................................ 7
Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych............................................................................................................................................................ 7
Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia ...................................................................................................................................................... 8
Gniazdo wyjœciowe CD Digital Jack .......................................................................................................................................................... 8
Pod³¹czenie anteny AM (MW)/ LW ............................................................................................................................................................ 8
Pod³¹czanie anteny FM .............................................................................................................................................................................. 8
Przegl¹d funkcji urz¹dzenia i przyciemnianie wyœwietlacza .................................................................................................................... 9
Ustawianie zegara ...................................................................................................................................................................................... 9
ODTWARZACZ CD
Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych.................................................................................................................................................... 10
Odtwarzanie p³yt kompaktowych .............................................................................................................................................................. 10
Wybór p³yty w odtwarzaczu CD ................................................................................................................................................................ 11
Wybór utworu ............................................................................................................................................................................................ 11
Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD.................................................................................................................... 11
Funkcja Shuffle .......................................................................................................................................................................................... 11
Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie .......................................................................................................................... 12
Programowanie kolejnoœci odtwarzania .................................................................................................................................................... 12
Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów............................................................................................................................ 13
RADIO
Strojenie i programowanie stacji radiowych .............................................................................................................................................. 13
Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej .............................................................................................................................................. 14
Ustawienie optymalnego odbioru radiowego ............................................................................................................................................ 14
Funkcja RDS .............................................................................................................................................................................................. 15
RDS Display - wyœwietlanie informacji ...................................................................................................................................................... 15
Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH ...................................................................................................................... 16
MAGNETOFON
Odtwarzanie kaset ...................................................................................................................................................................................... 17
Nagrywanie synchroniczne z p³yty CD ...................................................................................................................................................... 17
Nagrywanie z p³yty CD .............................................................................................................................................................................. 17
Nagrywanie programu radiowego.............................................................................................................................................................. 18
Kopiowanie kaset (Dubbing) ...................................................................................................................................................................... 18
Wybór trybu odtwarzania kaset.................................................................................................................................................................. 18
Licznik taœmy .............................................................................................................................................................................................. 18
INNE FUNKCJE
Timer .......................................................................................................................................................................................................... 19
Ustawienie automatycznego wy³¹czenia urz¹dzenia ................................................................................................................................ 19
Wy³¹czenie timera ...................................................................................................................................................................................... 19
Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku) ........................................................................................................................................................ 20
Funkcja Power Surround ............................................................................................................................................................................ 20
Poziom mocy Subwoofera ........................................................................................................................................................................ 20
Wybór trybu dŸwiêku.................................................................................................................................................................................. 20
Pod³¹czenie s³uchawek .............................................................................................................................................................................. 20
ZALECENIA DOTYCZ¹CE U¿YWANIA URZ¹DZENIA
Instrukcje bezpieczeñstwa ........................................................................................................................................................................ 21
Czyszczenie urz¹dzenia ............................................................................................................................................................................ 21
Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych ............................................................................................................................ 22
Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych .................................................................................................................... 22
Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy............................................................................................................................................ 22
Dane techniczne ........................................................................................................................................................................................ 23
Symbole
Wciœnij
Przesuñ
Wa¿ne
Uwaga
3
PL
Widok przedniego panelu urz¹dzenia
PL
1
31 30
29
28 27
26
2
25
3
4
5
24
6
22
7
21
8
20
23
19
18
9
17
10
16
11
15
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4
Kieszeñ odtwarzacza p³yt kompaktowych
Okno wyœwietlacza
Przycisk demonstracji funkcji/przyciemniania
wyœwietlacza (Demo/Dimmer)
Wyœwietlanie informacji (RDS)
Przycisk PTY (RDS)
Przycisk Timera/Zegara (Timer/Clock)
Przycisk Czuwanie/W³¹czanie (Standby/On)
Przyciski wyboru funkcji
Przycisk prze³¹czania mono/stereo (Mono/ST)
Przycisk Memory
Magnetofon Deck 1
Przycisk NAGRYWANIE/Pauza (REC/Pause)
Przyciski Funkcji Stop/Tryb wyszukiwania
(Tuning Mode)/Wyszukiwania
Nagrywanie synchroniczne CD Synchro
Magnetofon Deck 2
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
13
14
Przycisk Program
Przycisk powtarzania dla CD (CD Repeat)
Przycisk zatwierdzania ustawieñ (Enter)
Gniazdo s³uchawkowe jack
Przycisk funkcji Power Surround
Pokrêt³o sterowania Multi Jog
Poziom mocy Subwoofera
Kopiowanie z normaln¹ prêdkoœci¹
Przycisk wyboru trybu dŸwiêku
G³oœnoœæ
Tryb odtwarzania w przeciwnym kierunku
Otwieranie/Zamykanie kieszeni odtwarzacza CD
Przycisk zmiany p³yty (Disc Change)
Przyciski wyboru p³yty
Zerowanie stanu licznika
Prze³¹cznik magnetofonu Deck1/2
Widok tylnego panelu urz¹dzenia
PL
1. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny FM
2. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny AM
3. Gniazda pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych
1
2
3
4
4. Gniazdo CD Digital Out
5. Gniazda pod³¹czeniowe dla Subwoofera
6. Gniazdo wejœciowe dla dodatkowego urz¹dzenia
5
AUX-Input
6
Pilot zdalnego sterowania
1
25
24
2
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czuwanie/W³¹czenie
Tryb dŸwiêku
Szybkie przewijanie TAŒMY do przodu/do ty³u
Deck 1/2
Tryb zmiany kierunku odtwarzania kasety
Powtarzanie odtwarzania CD
Stop dla CD
Przycisk Program/Set
Przycisk wyszukiwania/pomijania utworu
na CD lub stacji radiowej
10. Tryb strojenia stacji radiowych
11. Prze³¹cznik Mono/Stereo
12. Zmniejszanie g³oœnoœci
13. Zakres czêstotliwoœci radiowych
14. Zwiêkszanie g³oœnoœci
15. Pomijanie p³yty
16. Odtwarzanie i Pauza dla CD
17. ODTWARZANIE w przypadkowej kolejnoœci
18. Zerowanie stanu licznika TAŒMY
19. Automatyczne wy³¹czanie urz¹dzenia AI Sleep
20. Stop dla TAŒMY
21. Odtwarzanie dla TAŒMY
22. Poziom mocy Subwoofera
23. Wybór zewnêtrznego Ÿród³a dŸwiêku AUX
24. W³¹czanie/wy³¹czanie Timera
25. Wyciszanie dŸwiêku Mute
5
Wyœwietlacz
PL
1. Program
11. Tryb dŸwiêku
2. Numer zaprogramowanej stacji radiowej i numer
12. Zegar
programu CD
3. Wyœwietlacz g³ówny (Funkcje, Czêstotliwoœæ,
Godzina, etc.)
13. AI Sleep lub Sleep
14. Tryb odtwarzania kasety w przeciwnym kierunku
15. Tryb Cyfrowych Efektów Specjalnych (D.S.P.)
4. WskaŸnik magnetofonu TAPE 1/2
16. Tryb RDS dla stacji radiowych FM
5. Nagrywanie
17. Tryb strojenia stacji (AUTO)
6. Jednostka czêstotliwoœci radiowej
18. Tryb FM (MONO)
7. Power Surround
19. Tryb FM (STEREO)
8. Tryb odtwarzania p³yty CD lub tryb powtarzania CD
20. USTAWIONA (stacja radiowa)(TUNED)
9. Nagrywanie synchroniczne
21. Zaprogramowana stacja radiowa
10. Numer odtwarzanej p³yty kompaktowej
Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia
Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci nowego systemu, zapoznaj siê z instrukcjami
instalacji przed pod³¹czeniem urz¹dzenia.
Ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni,
Nigdy nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanach czy wyk³adzinach
Nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi
Aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ ( 15 cm ) z boków i z ty³u
obudowy.
Zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni odtwarzacza CD.
Kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu stronach, co zapewni
po¿¹dany efekt stereofoniczny.
Skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania.
Najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej wysokoœci nad
pod³og¹.
6
Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych
W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania
PL
W³ó¿ baterie do pilota gdy:
Zakupisz sprzêt
Pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie
Terminale pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych znajduj¹ siê na tylnym panelu
urz¹dzenia.
Przy wymianie baterii na nowe u¿ywaj nowego zestawu baterii i nie mieszaj
baterii alkalicznych z manganowymi.
1
2
1
UmieϾ palec na miejscu oznaczonym
na pokrywie przedzia³u
baterii (z ty³u pilota zdalnego sterowania) i naciœnij w kierunku
wskazanym strza³k¹.
3
2
W³ó¿ dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowuj¹c
biegunowoϾ:
+ na baterii do + w obudowie pilota
– na baterii do - w obudowie pilota
3
Zamknij pokrywê przedzia³u baterii przesuwaj¹c j¹ z powrotem a¿ do
klikniêcia.
Wciœnij i przytrzymaj zatrzask terminala g³oœnika z ty³u urz¹dzenia.
Wsuñ koniec kabla g³oœnikowego do terminala.
Dopasuj biegunowoϾ (kolory): Czerwony (+) do czerwonego
(+) i czarny (-) do czarnego (-).
Zwolnij palec z zatrzasku.
U¿ywaj wy³¹cznie g³oœników o takim samym oporze dynamicznym jaki jest
oznaczony z ty³u obudowy urz¹dzenia.
Je¿eli nie bêdziesz u¿ywaæ pilota przez d³u¿szy czas, wyjmij z niego baterie aby
zabezpieczyæ go przed korozj¹.
Kabel g³oœnikowy
(czerwony/czarny)
Pod³¹czenie zasilania elektrycznego
Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.
1
Pod³¹cz przewód zasilania do w³aœciwego gniazda (oznaczonego AC
Cord na tylnym panelu obudowy urz¹dzenia).
2
Wciœnij przycisk Standby/On aby w³¹czyæ urz¹dzenie.
Kabel g³oœnikowy
(niebieski/czarny)
Dopasuj biegunowoϾ (kolory): niebieski (+) do niebieskiego (+) i
czarny (–) do czarnego (–); czerwony (+) do czerwonego (+) i
czarny (–) do czarnego (–).
Wskazówki dotycz¹ce instalacji g³oœników
Instalowanie w pobli¿u elementów grzejnych, wystawionych na dzia³anie
promieni s³onecznych lub wysokiej wilgotnoœci mo¿e spowodowaæ
spadek jakoœci pracy g³oœnika.
Nie instaluj g³oœników na œcianie lub górnej pó³ce kwietnika czy innym
niestabilnym miejscu aby uchroniæ siê przed wypadkiem
spowodowanym spadniêciem g³oœnika.
Nie ustawiaj g³oœników na przeciwko telewizora lub monitora komputerowego. G³oœnik umieszczony w pobli¿u telewizora lub monitora mo¿e
wp³ywaæ na jakoœæ obrazu na ekranie.
7
Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia
Pod³¹czenie anteny AM (MW)/LW
PL
Pod³¹czenie Ÿród³a zewnêtrznego sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety systemu do
s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.
Przyk³ady: Telewizor
Odtwarzacz p³yt wizyjnych
Magnetowid Hi-Fi stereo
Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie Audio.
Jednak potrzebny bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.
1
Prze³¹cz system w tryb czuwania i od³¹cz zasilanie sieciowe od systemu i zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u.
2
Pod³¹cz kabel audio do tylnego panelu urz¹dzenia.
Pod³¹cz...
Do z³¹cza oznaczonego...
Czerwony jack
Bia³y jack
R (prawy)
L (lewy)
Antena AM (MW/LW) (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ:
ustawiona na stabilnej powierzchni lub
umocowana na œcianie (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)
Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.
Aby unikn¹æ zak³óceñ, nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹
w pobli¿u przewodu antenowego.
Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej 5 cm miêdzy tymi przewodami.
Nie zamieniaj po³o¿enia kana³ów prawego i lewego, by uzyskaæ
najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku.
3
Pod³¹cz zasilanie sieciowe i wciœnij Standby/On aby w³¹czyæ system.
4
Wybierz Ÿród³o zewnêtrzne AUX, wciskaj¹c AUX na przednim panelu.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie AUX
5
W³¹cz Ÿród³o zewnêtrzne.
6
Wyreguluj g³oœnoœæ i balans wed³ug potrzeby:
G³oœnoœæ
Equalizer
Przyk³ad: Mo¿na ogl¹daæ film i korzystaæ z dŸwiêku stereo je¿eli
œcie¿ka dŸwiêkowa jest nagrana w stereo (tak jak podczas
seansu kinowego).
Pod³¹czanie anteny FM
Jak pod³¹czyæ antenê FM
Gniazdo wyjœciowe CD Digital Out Jack
Pod³¹cz antenê 75Ω do gniazda antenowego.
W³ó¿ dostarczon¹ wtyczkê antenow¹ do gniazda koncentrycznego 75Ω oznaczonego
FM z ty³u urz¹dzenia.
Postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ na Stronie 13. dostrój odbiornik radiowy do stacji
i ustal najlepsze po³o¿enie anteny.
W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz
zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u urz¹dzenia u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75Ω (nie dostarczony).
Za pomoc¹ tego gniazda mo¿na wyprowadziæ sygna³ dŸwiêku cyfrowego CD Digital.
Do pod³¹czenia sprzêtu cyfrowego audio (odtwarzacz DAT, nagrywarka MD itp.)
nale¿y u¿yæ kabla optycznego. Usuñ zaœlepkê (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT
i pod³¹czyæ w to miejsce koñcówkê kabla optycznego
antena koncentryczna 75 (Ω) (nie dostarczona)
(1)
Je¿eli gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest u¿ywane
Ponownie za³ó¿ na nie zaœlepkê ochronn¹.
8
antena FM (dostarczona)
Ustawienia zegara
Przegl¹d funkcji urz¹dzenia i wygaszanie wyœwietlacza
PL
Mo¿na ogl¹daæ ró¿ne dostêpne funkcje sytemu jak równie¿ przyciemniæ okno
wyœwietlacza.
1
Wciœnij przycisk Demo/Dimmer.
Rezultat: Ró¿ne funkcje urz¹dzenia pojawi¹ siê na wyœwietlaczu w
postaci listy.
Wszystkie funkcje s¹ szczegó³owo opisane w niniejszej instrukcji. Aby zobaczyæ
jak ich u¿ywaæ, zajrzyj do odpowiednich rozdzia³ów.
2
Ponownie wciœnij przycisk Demo/Dimmer.
Rezultat: Okno wyœwietlacza bêdzie przyciemnione.
Przyciemnione okno wyœwietlacza bêdzie dzia³aæ znacznie d³u¿ej
3
TYLKO przy w³¹czonym systemie
Ponownie wciœnij przycisk Demo/Dimmer.
Rezultat: Okno wyœwietlacza bêdzie dzia³a³o w normalnym trybie.
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie
i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w nastêpuj¹cych przypadkach:
Po zakupie urz¹dzenia
Po przerwie w zasilaniu
Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci
Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund. Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia procedury od pocz¹tku.
1
Wciœnij Standby/On.
2
Dwukrotnie wciœnij Timer/Clock.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie CLOCK.
3
Wciœnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie godzin.
4
W celu...
Obróæ pokrêt³o Multi Jog...
Przestawienia godziny w przód W prawo
Przestawienia godziny w ty³
W lewo
5
Po wyœwietleniu w³aœciwego czasu wciœnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
6
W celu...
Obróæ pokrêt³o Multi Jog....
Przestawienia minut w przód
Przestawienia minut w ty³
W prawo
W lewo
7
Po wyœwietleniu w³aœciwego czasu wciœnij Enter.
Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który bêdzie pracowa³ tak¿e
w trybie czuwania.
Odczyt zegara mo¿e byæ uzyskany równie¿ w czasie dzia³ania innej funkcji,
poprzez wciœniêcie przycisku Timer/Clock.
Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania ustawieñ
dokonywanych w krokach 3, 5, 7 u¿yj przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania.
Zamiast pokrêt³a Multi Jog mo¿na tez u¿yæ przycisków
/
na pilocie
w czasie ustawieñ kroków 4,6.
3,5,7
2
1
4,
9
Odtwarzanie p³yt CD
Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych
PL
Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy 12 cm lub 8 cm bez u¿ycia adaptera.
Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni. Nigdy
nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.
Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 22 "Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt
kompaktowych".
Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio CD, CD Tekst,
CD-R, i CD-RW.
Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty kompaktowej do odtwarzacza mo¿na rozpocz¹æ
odtwarzanie.
Czêste odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie serca,
oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.
1
W³¹cz zestaw wciskaj¹c Standby/On.
1
2
2
Wciœnij przycisk Open/Close (
Rezultat: Kieszeñ otworzy siê.
3
W³ó¿ jedn¹ lub wiêcej p³yt CD do kieszeni odtwarzacza.
4
Naciœnij CD (
nia.
3
W³ó¿ jedn¹ lub dwie p³yty we wciêcia karuzeli etykiet¹ CD do góry.
Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ po³o¿enie p³yt.
4
Je¿eli chcesz w³o¿yæ trzeci¹ p³ytê wciœnij przycisk Disc Change na
przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).
Rezultat: karuzela obraca siê o 120°.
5
Zamknij kieszeñ CD ponownie wciskaj¹c przycisk Open/Close (
W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty mo¿na równie¿ wykonaæ
poni¿sze czynnoœci.
) na przednim panelu.
Wybierz funkcjê odtwarzacza CD przyciskaj¹c CD (
nim panelu.
) na panelu lub
) na przed-
na pilocie zdalnego sterowa-
Je¿eli w³o¿y³eœ wiêcej ni¿ jedn¹ p³ytê, bêd¹ one odtwarzane w kolejnoœci.
5
Ustaw ¿¹dan¹ g³oœnoœæ:
Obracaj¹c pokrêt³em Volume na przednim panelu
lub
U¿ywaj¹c przycisków VOL. + lub - na pilocie zdalnego sterowania
6
Aby zatrzymaæ chwilowo odtwarzanie, wciœnij CD (
).
Aby odtwarzaæ...
Wciœnij...
P³ytê 1
CD (
) lub Disc 1
P³ytê 2
Disc 2
P³ytê 3
Disc 3
Rezultat: Kieszeñ odtwarzacza zamknie siê i automatycznie
rozpocznie siê odtwarzanie wybranej p³yty.
6
W³¹cz urz¹dzenie poprzez wciœniêcie przycisku Standby/On.
W celu zmiany lub wyjêcia p³yty nale¿y powtórzyæ czynnoœci od
kroku 2 do 5
Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony przed zakurzeniem.
Ponownie wciœnij CD (
7
Wciœnij przycisk
).
) aby kontynuowaæ odtwarzanie.
po zakoñczeniu odtwarzania.
Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do kieszeni odtwarzacza
inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania. Aby to zrobiæ, naciœnij przycisk Disc
Change i w³ó¿ now¹ p³ytê do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania.
Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem "NO DISC".
Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech p³yt, je¿eli nie
zostanie wybrana funkcja powtarzania odtwarzania CD REPEAT.
Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty podczas u¿ywania innych funkcji
urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone zewnêtrzne Ÿród³o
dŸwiêku.
5
2,4,6
5
4
1
7
Podczas odtwarzania CD-R lub CD-RW
5
1
10
Nagrane przez u¿ytkownika p³yty CD-R (do nagrywania) i CD-RW (do
wielokrotnego nagrywania) mog¹ byæ odtwarzane wy³¹cznie wtedy, gdy
zostan¹ "zamkniête" ("finalized").
Mo¿na odtwarzaæ w³asne p³yty CD-R lub CD-RW nagrane w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mog¹ byæ odtwarzane w zale¿noœci ich charakterystyk i
od warunków nagrywania.)
Niniejsze urz¹dzenie mo¿e nie odtwarzaæ niektórych p³yt CD-R lub CD-RW z
powodu samej charakterystyki p³yt, uszkodzeñ lub plam lub w wypadku
zabrudzenia soczewki czytnika odtwarzacza.
P³yty CD-RW mog¹ wymagaæ d³u¿szego czasu do odczytania. (jest tak z
powodu ni¿szej zdolnoœci odbijania promienia lasera przez powierzchniê
p³yty CD-RW ni¿ w normalnych p³ytach CD.)
Wyszukiwanie konkretnego
fragmentu utworu na p³ycie CD
Wybór p³yty w odtwarzaczu CD
PL
Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc Skip.
Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania do chwili, gdy pojawi siê wskazanie 1 CD.
Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.
Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko wybran¹ p³ytê, wciœnij CD Repeat na przednim
panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia 1 CD.
Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ utwór w celu
znalezienia ¿¹danego fragmentu.
Zaleca siê wyciszenie dŸwiêku przed u¿yciem tej funkcji.
Aby przeszukiwaæ utwory...
Wciœnij i przytrzymaj...
Do przodu
Do ty³u
W tym celu mo¿na tak¿e u¿yæ przycisk
przez ponad 1 sekundê
przez ponad 1 sekundê
/
na przednim panelu.
Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji radiowych lub
nagrañ z kasety magnetofonowej, system automatycznie prze³¹czy siê na
tryb odtwarzacza CD.
Je¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie odtworzona
zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.
Funkcja odtwarzania w przypadkowej
kolejnoœci (Shuffle)
Wybór utworu
Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane w kolejnoœci przypadkowej.
Wybór utworu mo¿e byæ dokonany zarówno podczas odtwarzania p³yty lub po
zatrzymaniu odtwarzacza.
Aby rozpocz¹æ odtwarzania od pocz¹tku...
1
Wciœnij przycisk Shuffle.
Rezultat: Pojawi siê wskazanie Shuffle i wszystkie utwory bêd¹ odtwarzane w przypadkowej kolejnoœci. Wyœwietlany bêdzie
te¿ numer i czas odtwarzania utworu.
2
Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejnoœci mo¿na:
Przejœæ do nastêpnego utworu (w kolejnoœci przypadkowej)
wciskaj¹c
/
lub obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo
Szybko przejœæ do okreœlonego fragmentu odtwarzanego utworu
przyciskaj¹c
/
lub obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w lewo
3
Je¿eli zakoñczy³eœ u¿ywanie funkcji odtwarzania w kolejnoœci przypadkowej, wciœnij przycisk
lub ponownie wciœnij przycisk
Shuffle.
Obróæ pokrêt³o Multi Jog...
Nastêpnego utworu
O jeden skok w prawo
Bie¿¹cego utworu
O jeden skok w lewo
Poprzedniego utworu
O dwa skoki w lewo
Utworu wed³ug wyboru
Odpowiedni¹ iloœæ skoków
w prawo lub lewo
W tym celu mo¿na równie¿ wykorzystaæ przyciski
i
na
przednim panelu lub przyciski
i
na pilocie zdalnego
sterowania.
Podczas dzia³ania funkcji Shuffle nie s¹ dostêpne funkcje powtarzania
odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Synchro).
11
Powtarzanie jednego
lub wszystkich utworów na p³ycie
PL
7
8
Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:
Wybranego utworu na p³ycie kompaktowej.
Wszystkich utworów na wybranej p³ycie.
Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli.
1
Aby powtarzaæ...
9
Wciœnij CD Repeat na Przednim
Panelu raz lub wiêcej razy a¿...
Aktualnie odtwarzany utwór
Wskazan¹ p³ytê
Wszystkie w³o¿one p³yty
wyœwietli siê wskazanie REPEAT 1
wyœwietli siê wskazanie REPEAT 1 CD
wyœwietli siê wskazanie REPEAT ALL CD
Je¿eli chcesz przerwaæ dzia³anie funkcji Repeat, wciskaj przycisk CD
Repeat tak d³ugo a¿ znikn¹ z wyœwietlacza napisy ALL CD lub 1 CD lub
2
naciœnij przycisk
10
.
W celu zaprogramowania nastêpnych utworów nale¿y powtarzaj
czynnoœci 4 do 6.
Wciœnij przycisk CD (
) aby odtworzyæ zaprogramowan¹ listê
utworów.
Aby...
Obróæ Multi Jog...
Ponownie odtworzyæ utwór
Odtworzyæ poprzedni utwór
Odtworzyæ nastêpny utwór
Pomin¹æ jeden lub wiêcej utworów
Jeden skok w lewo
Dwa skoki w lewo
Jeden skok w prawo
Odpowiedni¹ iloœæ skoków
w prawo lub w lewo
W celu skasowania ustawienia wciœnij .
Jeden raz, jeœli odtwarzacz jest zatrzymany
Rezultat: Zniknie z wyœwietlacza wskazanie PRGM.
Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.
Po wybraniu numeru nieistniej¹cego lub nie zaprogramowanego odtwarzacz
automatycznie rozpocznie odtwarzanie nastêpnego zaprogramowanego
utworu.
Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisków
/
aby wybraæ ¿¹dane utwory
podczas dokonywania ustawieñ kroków 5, 9.
4
Programowanie kolejnoœci odtwarzania
8
U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:
Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie
Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie
Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów.
Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz.
Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania odtwarzania (Repeat).
1
2
3
Jeœli wybrano funkcjê CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciœniêcie
W³ó¿ wybrane p³yty CD.
Wciœnij Program.
Rezultat: Na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie:
(01 = Nr programu, DI = Nr p³yty, – – = Nr utworu na p³ycie)
4
Je¿eli to konieczne, wybierz p³ytê zawieraj¹c¹ ¿¹dany utwór,
wciskaj¹c odpowiedni przycisk DISC (1, 2, 3).
5
Wybierz ¿¹dany utwór obracaj¹c Multi Jog:
W lewo w celu przeszukiwania utworów do ty³u
W prawo w celu przeszukiwania utworów do przodu
6
12
Aby zatwierdziæ wybór, wciœnij Program.
Rezultat: Wybór zatwierdzony i wyœwietli siê wskazanie
5,9
1,10 3,6
.
Sprawdzenie lub zmiana
zaprogramowanych utworów
Strojenie i programowanie stacji radiowych
PL
Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e byæ wykonane
w dowolnym momencie.
1
2
3
4
5
6
Wciœnij przycisk
W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:
15 stacji FM
8 stacji MW
7 stacji LW
aby zatrzymaæ rozpoczête odtwarzanie utworów.
Wciœnij Program.
Rezultat: Pojawi siê nastêpuj¹ce wskazanie:
(CH = sprawdzenie (check), 01= Numer zaprogramowany, D1= Numer
p³yty, -- = Numer utworu na p³ycie)
1
2
3
Jeœli zaprogramowano 24 utwory, po wciœniêciu Program
zamiast PR wyœwietlane jest wskazanie CH.
Ponownie wciœnij Program.
Rezultat: Pojawi siê wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu wraz ze wskazaniem CH (change=zmiana).
Powtarzalnie wciskaj przycisk Program a¿ do wyœwietlenia wskazania ¿¹danego utworu.
4
Wciœnij Standby/On.
Wybierz funkcjê tunera wciskaj¹c przycisk TUNER.
Wybierz pasmo czêstotliwoœci ponownie wciskaj¹c TUNER (Band) na
przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: Wyœwietlenie wskazania zakresu radiowego:
FM
UKF
AM(MW)
Fale œrednie
LW
Fale d³ugie
Aby zestroiæ stacjê...
Wciœnij Tuning Mode na pilocie
Rêcznie
Raz lub wiêcej razy do uzyskania
wskazania MANUAL
Raz lub wiêcej razy do uzyskania
wskazania PRESET
Jeœli zachodzi potrzeba zmiany p³yty, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3).
Automatycznie
Wciskaj przyciski
lub
wybraæ ¿¹dany utwór.
albo obróæ pokrêt³o Multi Jog by
5
7
Wciœnij Program aby zatwierdziæ wybór.
8
Wciœnij CD (
) aby rozpocz¹æ odtwarzanie wybranej listy.
Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.
Wybierz stacjê, która ma byæ w prowadzona do pamiêci:
Obracaj¹c Multi Jog w prawo lub w lewo aby odpowiednio zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czêstotliwoœæ.
lub
Wciskaj¹c Tuning
lub
na pilocie.
Wciœniêcie i przytrzymanie klawisza Tuning Up lub Down umo¿liwia
szybsze przeszukiwanie zakresu czêstotliwoœci.
Podczas automatycznego wyszukiwania mo¿e wyst¹piæ zatrzymanie na czêstotliwoœci, która niedok³adnie odpowiada stacji radiowej. W takim przypadku
nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego.
5
8
6
Ustawienie g³oœnoœci odbywa siê poprzez:
Obrót pokrêt³a Volume na przednim panelu
lub
Wciœniêcie klawiszy VOL. + lub - na pilocie
7
Wybierz tryb dŸwiêku mono lub stereo przez wciœniêcie Mono/ST.
2,3,4,7
6
6
6
1
2,3
1
5
8
1
5
7
4
2,3,4,7
6
6
4
5
5
13
Strojenie i programowanie stacji radiowych
(ci¹g dalszy)
Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej
PL
8
Je¿eli nie chcesz zapamiêtaæ znalezionej stacji radiowej, powróæ do
kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.
W przeciwnym razie:
a Wciœnij Memory.
Rezultat: przez kilka sekund wyœwietli wskazanie PRGM.
b Wciœnij Tuning Up lub Down aby przyporz¹dkowaæ stacji numer
od 1 do 15.
c Wciœnij Memory aby wprowadziæ stacjê radiow¹ do pamiêci
Rezultat: Po zapamiêtaniu stacji znika napis PRGM.
9
Programowanie nastêpnych stacji odbywa siê przez powtórzenie
kroków od 3 do 8.
Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie
numeru istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.
Zamiast przycisku Memory do programowania stacji w kroku 8, mo¿na
u¿ywaæ przycisku Program/Set.
Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej:
1
W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.
2
3
Wybierz funkcjê TUNERA wciskaj¹c przycisk Tuner na pilocie zdalnego sterowania.
4
Wciœnij przycisk Tuning Mode na przednim panelu lub wciskaj przycisk Tuning Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyœwietlenia
siê wskazania "PRESET".
5
Obracaj¹c Multi Jog na przednim panelu lub wciskaj¹c przyciski
/
tustaw czêstotliwoœæ wybranej stacji radiowej.
lub
Wybierz ¿¹dan¹ stacjê radiow¹ wybieraj¹c numer programu przyciskami
u¿ywaj¹c przycisków Tuning
lub
na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: dana stacja jest odbierana.
Wybierz pasmo czêstotliwoœci ponownie wciskaj¹c Tuner (Band) na
przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.
1
5
8
4
5
8
2,3
W trybie Tunera
W trybie rêcznego strojenia mo¿na u¿yæ pokrêt³a Multi Jog lub
przycisków
lub
aby manualnie zestroiæ stacjê radiow¹.
Aby zatrzymaæ automatyczne strojenie stacji radiowych wciœnij
przycisk .
W trybie strojenia zaprogramowanych stacji radiowych do
przeszukania stacji mo¿na u¿ywaæ pokrêt³a Multi Jog.
Ustawienie optymalnego
odbioru radiowego
Mo¿na zoptymalizowaæ jakoœæ odbioru radiowego poprzez:
Obrócenie anteny FM lub AM/MW
Zmianê po³o¿enia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na sta³e
W przypadku s³abego sygna³u podczas odbioru FM wciœnij Mono/ST.
na pilocie zdalnego sterowania prze³¹czaj¹c na odbiór mono. Nast¹pi
poprawa jakoœci dŸwiêku.
14
RDS Display – wyœwietlanie informacji
Funkcja RDS
PL
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data System), która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomoœci,
godzina i 30 typów programów (np. News - wiadomoœci, Rock - muzyka rockowa, Classic muzyka klasyczna itp.), które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.
1
2
Wciœnij przycisk Standby/On.
3
Wciœnij przycisk RDS Display aby wybraæ ¿¹dany tryb RDS.
Za ka¿dym wciœniêciem tego przycisku tryb RDS zmienia siê
wed³ug poni¿szego schematu:
Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.
Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 14.
Zakres FM i czêstotliwoœæ jest pokazana na wyœwietlaczu
Je¿eli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyœwietlaczu
automatycznie pojawi siê wskazanie "RDS"
PS NAME
RT
CT
Bie¿¹ca czêstotliwoœæ FM
Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM.
Opis funkcji RDS
1. PTY (Program Type) - przesy³a typ aktualnie nadawanego programu.
2. PS NAME (Program Service Name) - przesy³a nazwê stacji nadawczej
sk³adaj¹c¹ siê 8 znaków.
3. RT (Radio Text) - przesy³a tekst nadawany przez stacjê sk³adaj¹cy siê
z maksymalnie 64 znaków.
Tryb "PS NAME"
Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.
Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME.
Wskazanie "PS NAME" pojawi siê na wyœwietlaczu.
Je¿eli otrzymywana jest informacja PS, na wyœwietlaczu pojawi siê nazwa stacji
(BBC, AFO, NDR, itp.)
Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyœwietlaczu pojawi siê
czêstotliwoœæ odbieranej stacji FM.
Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS
potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.
Tryb "RT"
Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê radiow¹.
Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE
Wskazanie "RT" pojawi siê na wyœwietlaczu.
Je¿eli otrzymywana jest informacja RT, pojawi siê ona na wyœwietlaczu.
Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyœwietlaczu pojawi siê "NO RT"
Informacja CT (Clock Time)
Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS.
4. CT (Clock Time) - przesy³a sygna³ dok³adnego czasu z czêstotliwoœci FM.
Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego powodu nie
zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.
5. TA (Traffic Announcement) - jeœli wskaŸnik miga, oznacza to, ¿e w³aœnie s¹
nadawane informacje dla kierowców.
6. EON (Enhanced Other Networks Information) - oferuje informacje RDS
w innych sieciach nadawczych.
Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ CT MODE
Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na
wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.
Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu pojawi siê
wskazanie "NO CT".
1
15
Wskazania PTY (typy programów)
i funkcja PTY-SEARCH
PL
Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który
pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹ stacjê
radiow¹ FM.
Poni¿sze 30 trybów PTY jest wyœwietlanych po wciœniêciu przycisku PTY.
Display
1
W³¹cz zakres fal radiowych FM.
Sposób w³¹czania i wyszukiwania zakresu fal radiowych
przedstawiono na stronie 13.
Je¿eli dana stacja prowadzi serwis RDS, podœwietli siê wskaŸnik
"RDS"
2
Wciœnij przycisk PTY
Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc.) pojawia siê na wyœwietlaczu.
Wciœnij przycisk Tuning Mode Down lub Up aby wybraæ ¿¹dany
tryb PTY.
Program Type
NEWS
• Wiadomoœci w³¹czaj¹c komunikaty, opinie i raporty
AFFAIRS
• Sprawy dotycz¹ce bie¿¹cych wydarzeñ, dokumentów, dyskusji
czy analiz
INFO
• IInformacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.
SPORT
• Informacje sportowe
EDUCATE
• Edukacja
DRAMA
• S³uchowiska radiowe itp.
CULTURE
• Informacje kulturalne, religia, spo³eczne, naukowe itp.
SCIENCE
• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze
VARIED
• Programy rozrywkowe - konkursy, quizy, gry, wywiady, programy
satyryczne itp.
POP M
• Muzyka pop
ROCK M
• Muzyka rockowa
M.O.R.M
• Muzyka ³agodna: utwory muzyczne, œpiew
LIGHT M
• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna
CLASSIC
• Ciê¿ka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa
OTHER M
• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop
WEATHER
• Pogoda
FINANCE
• Finanse
CHILDREN
• Programy dla dzieci
SOCIAL A
• Programy spo³eczne
RELIGION
• Religia
PHONE IN
• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie
TRAVEL
• Podró¿e
LEISURE
• Programy na temat spêdzania czasu wolnego
JAZZ
• Muzyka jazzowa
COUNTRY
• Muzyka country
NATIONAL M
• Muzyka narodowa
OLDIES
• Oldies - stare przeboje
FOLK M
• Muzyka ludowa, folk
DOCUMENT
• Programy dokumentalne
TEST
• Test alarmu
16
Funkcja PTY SEARCH - wyszukiwanie typu programu
Je¿eli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyœwietlaczu
pojawi siê wskazanie "NO PTY"
Je¿eli wybrano tryb PTY (na wyœwietlaczu pojawia siê PTY
MODE), wciœnij ponownie PRZYCISK PTY aby w³¹czyæ tryb
przeszukiwania stacji PTY-SEARCH MODE.
Je¿eli sygna³ PTY znaleziony podczas automatycznego wyszukiwania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne
przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakoñczone.
Je¿eli sygna³ PTY zgodny ¿¹danym trybem PTY MODE nie zostanie odnaleziony
lub nie jest otrzymywany, urz¹dzenie wraca do czêstotliwoœci z pocz¹tku wyszukiwania PTY SEARCH i automatyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.
2
2
2
Nagrywanie synchroniczne
z p³yty CD (Funkcja CD Synchro)
Odtwarzanie kaset
PL
Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz, wiêcej informacji
znajduje siê w rozdziale "Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych" na stronie 23.
Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹ na dwa sposoby:
Nagrywanie synchroniczne
Nagrywanie bezpoœrednie
Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.
1
W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.
2
3
Wybierz funkcjê TAPE przyciskiem TAPE.
4
5
W³ó¿ nagran¹ kasetê taœm¹ skierowan¹ w dó³.
6
Po w³o¿eniu dwóch kaset wciœnij Deck 1/2 na przednim panelu lub
bezpoœrednio Deck 1/2 na pilocie, aby wybraæ kasetê do odtwarzania.
Otwórz kieszeñ kasety Deck 1 lub Deck 2 naciskaj¹c na pokrywê
w miejscu oznaczonym PUSH EJECT ( ).
Zamknij kieszeñ kasety.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie 1 lub 2 przed wskazaniem licznika
taœmy.
Rezultat: W zale¿noœci od wybranej kasety wyœwietli siê wskazanie
TAPE 1 lub TAPE 2.
7
Aby odtworzyæ...
Wciœnij...
Stronê A
TAPE (
) raz DECK1 i DECK 2
Stronê B
TAPE (
) dwa razy tylko DECK2
Rezultat: Rozpocznie siê odtwarzanie kasety.
8
Aby...
1
2
3
4
5
6
7
W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.
W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcjê CD wciskaj¹c przycisk CD na przednim panelu.
W³ó¿ p³ytê CD do odtwarzacza.
Wybierz ¿¹dan¹ p³ytê CD do odtwarzania.
Wybierz utwór na p³ycie CD i wciœnij CD Synchro lub bezpoœrednio
wciœnij CD Synchro aby rozpocz¹æ nagrywanie od pocz¹tku p³yty.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie REC i CD-SYNC rozpocznie siê
nagrywanie.
Aby zatrzymaæ nagrywanie, wciœnij przycisk
.
3
6
Wciœnij...
Otworzyæ wybrany utwór
lub
iloϾ razy
odpowiedni¹
7
1
Zatrzymaæ odtwarzanie lub wyszukiwanie
Je¿eli w nagranych utworach znajduj¹ siê bardzo ciche fragmenty, funkcja
automatycznego wyszukiwania mo¿e zatrzymaæ siê przed dojœciem do
koñca utworu. Bardzo krótkie przerwy pomiêdzy utworami równie¿ mog¹
pozostaæ nie wykryte.
9
Kiedy kaseta jest zatrzymana wybierz jedn¹ z poni¿szych funkcji
wed³ug uznania.
Aby...
Przewin¹æ taœmê do ty³u
Przewin¹æ taœmê do przodu
2,7
Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie
ka¿dego utworu na p³ycie kompaktowej.
Nagrywanie mo¿e byæ dokonywane tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni Deck 2.
Nie ma potrzeby ustawiania g³oœnoœci; poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.
Wciœnij...
6
8,9
8,9
1
Nagrywanie z p³yty CD
8
W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.
1
2
3
4
5
6
W³ó¿ p³ytê CD do odtwarzacza.
7
Wciœnij REC/Pause.
Rezultat: Wyœwietli siê na czerwono wskazanie
i rozpocznie
REC
siê nagrywanie.
8
Wciœnij
aby rozpocz¹æ odtwarzanie utworu.
Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.
9
W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcjê CD wciskaj¹c przycisk CD na przednim panelu.
Wybierz ¿¹dan¹ p³ytê CD do odtwarzania.
Wybierz ¿¹dany utwór na p³ycie i wciœnij
na przednim panelu lub
na pilocie zdalnego sterowania, aby prze³¹czyæ odtwarzacz w tryb pauzy.
Aby zatrzymaæ nagrywanie wciœnij przycisk
.
3,6,8
1
7
9
17
Kopiowanie kaset (Dubbing)
Nagrywanie programu radiowego
PL
Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2. Dostêpna jest jedna prêdkoœæ kopiowania:
Nagrywanie programu radiowego.
1
2
3
4
Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.
kopiowanie z normaln¹ prêdkosci¹
Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie.
Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest
ustawiany automatycznie
Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2 spowoduje skasowanie nagrania.
W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.
W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.
Wybierz funkcjê TUNERA wciskaj¹c TUNER.
Wybierz stacjê radiow¹ z której ma byæ dokonane nagranie, poprzez
wciœniêcie Tuning
lub
na pilocie, lub Tuning Down lub Up
na przednim panelu.
5
Wciœnij REC/Pause.
Rezultat: Na wyœwietlaczu pojawi siê czerwone wskazanie REC
i rozpocznie siê nagrywanie.
6
Aby zatrzymaæ nagrywanie, wciœnij przycisk
.
1
2
3
4
W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.
W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.
W³ó¿ kopiowan¹ kasetê do kieszeni Deck 1.
Aby kopiowaæ...
Wciœnij...
Z normaln¹ prêdkoœci¹
Normal Dubbing
Rezultat: Wyœwietl¹ siê odpowiednie wskazania i rozpocznie siê
kopiowanie z kasety z Deck 1 na kasetê w Deck 2.
5
Aby zakoñczyæ kopiowanie, wciœnij przycisk
4
3
4
1
6
4
5
Wybór trybu odtwarzania kaset
Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w trzy tryby odtwarzania kaset magnetofonowych,
które umo¿liwiaj¹ Pañstwu automatyczne odtwarzanie obu stron kasety.
Wciskaj przycisk Reverse Mode do pokazania odpowiedniego symbolu na wyœwietlaczu.
Po wyœwietleniu symbolu...
1
5
Licznik taœmy
W czasie odtwarzania kasety w jednym z magnetofonów wyœwietla siê wskazanie
licznika taœmy pozwalaj¹c na zapisanie wartoœci licznika na pocz¹tku ka¿dego
utworu dla u³atwienia rozpoczynania odtwarzania na pocz¹tku utworu wybranego do
s³uchania.
Magnetofon bêdzie odtwarzaæ...
Jedn¹ strony kasety i zatrzyma siê.
Przed rozpoczêciem nagrywania kasety, której wartoœci licznika na pocz¹tku
ka¿dego utworu chcesz zanotowaæ, wyzeruj wskazanie licznika wciskaj¹c przycisk Counter Reset.
Jedn¹ stronê kasety, nastêpnie drug¹
stronê i zatrzyma siê
Ka¿dy magnetofon kasetowy ma oddzielny licznik.
Obie strony kasety non-stop do momentu wciœniêcia przycisku stop.
18
.
Funkcja Timera
2
4,5,7
6
6
1,9
Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia
w okreœlonym czasie.
Przyk³ad: chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.
3,4,5,6,7,8
Aby ustawiæ funkcjê timera
Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz
skasowaæ ustawienia timera.
Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy ustawiony czas w urz¹dzeniu jest prawid³owy.
Dla ka¿dego kroku masz kilka sekund aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê. Je¿eli
przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.
1
2
3
4
5
W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.
Wciœnij Timer/Clock a¿ do wyœwietlenia wskazania
TIMER.
Wciœnij Enter.
Rezultat: Na kilka sekund wyœwietli siê wskazanie ON TIME (zamiast symboli equalizera), po którym wyœwietla siê wczeœniej ustawiony
czas w³¹czenia; w tym momencie nale¿y ustawiæ czas w³¹czenia.
Ustawianie automatycznego
wy³¹czania urz¹dzenia
Podczas s³uchania p³yty kompaktowej lub kasety mo¿na ustawiæ
automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
Przyk³ad: Chcesz zasypiaæ s³uchaj¹c muzyki.
1
Wciśnij przycisk AI Sleep.
Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie i wyświetlą się następujące
wskazania: 90 MIN
Ustawienie czasu w³¹czenia:
a Ustaw godzinê, u¿ywaj¹c pokrêt³a Multi Jog w prawo lub w lewo.
b Wciœnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c Ustaw minuty, obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.
d Wciœnij Enter.
Rezultat: Na kilka sekund wyœwietli siê wskazanie OFF TIME
(zamiast symboli equalizera), po którym wyœwietla siê
wczeœniej ustawiony czas wy³¹czenia; w tym momencie
nale¿y ustawiæ czas wy³¹czenia.
2
Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aby wybrać czas po
jakim urządzenie automatycznie wyłączy się:
Ustawienie czasu wy³¹czenia.
a a) Ustaw godzinê, obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.
b Wciœnij Enter.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c Ustaw minuty, obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.
d Wciœnij Enter.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada
wczeœniej ustawionemu poziomowi g³oœnoœci.
3
Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aż wyświetli się
wskazanie AI SLEEP.
Rezultat:: Urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu
odtwarzania płyty lub kasety.
4
Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania urządzenia,
wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy, aż do wyświetlenia
wskazania OFF.
6
Ustaw poziom g³oœnoœci, u¿ywaj¹c przycisków Tuning Down i Up
i wciœnij Enter.
Rezultat: Wyœwietli siê wybrane Ÿród³o dŸwiêku.
7
U¿ywaj¹c pokrêt³a Multi Jog wybierz Ÿród³o dŸwiêku odtwarzanego
po automatycznym w³¹czeniu systemu.
Jeœli wybrano...
Nale¿y równie¿...
TAPE (kaseta)
W³o¿yæ now¹ kasetê przed prze³¹czeniem
urz¹dzenia w tryb czuwania (standby)
TUNER (radio)
a Wcisn¹æ Enter.
b Wybraæ pasmo FM lub AM obracaj¹c pokrêt³o pokrêt³a Multi Jog
w prawo lub w lewo.
c Wcisn¹æ Enter.
d Wybraæ nastawion¹ stacjê obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.
CD (p³yta kompaktowa)
8
9
Można użyć pokrętła Multi Jog lub przycisków
/
do
ustawiania kroków 4, 5, 6, 7.
Można również użyć przycisku Program/Set na pilocie zdalnego
sterowania zamiast Enter podczas ustawiania kroków 3, 4, 5, 6, 7, 8.
a W³o¿yæ przynajmniej jedn¹ p³ytê
kompaktow¹.
b Wybraæ odpowiedni¹ p³ytê kompaktow¹ do odtwarzania.
W ka¿dej chwili mo¿na:
Sprawdzić pozostający do wyłączenia czas poprzez
wciśnięcie przycisku AI Sleep
Zmienić pozostający czas poprzez powtórzenie kroków 1 i 2
Wy³¹czenie timera
Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby
zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.
Wy³¹czenie timera mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie (po
w³¹czeniu urz¹dzenia lub w trybie czuwania)
W celu...
Wciśnij Timer−On/Off...
Wyłączenia timera
Raz.
Rezultat: znika symbol zegara
Ponownego uruchomienia timera
Dwa razy.
Rezultat: pojawia się symbol zegara
Wciœnij Enter aby zatwierdziæ ustawienia timera.
Wciœnij Standby/On, aby prze³¹czyæ urz¹dzenie w tryb czuwania.
Rezultat:
wyœwietli siê na lewo i w dó³ od wskazania czasu, sygnalizuj¹c ustawienie timera. System bêdzie siê automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ o zaprogramowanych godzinach.
W przypadku ustawienia identycznego czasu w³¹czenia i wy³¹czenia
wyœwietli siê napis ERROR.
19
PL
Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)
Wybór trybu dŸwiêku
PL
Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.
Przyk³ad: Podczas rozmowy telefonicznej.
1
2
Wciœnij przycisk Mute.
Aby w³¹czyæ dŸwiêk (na tym samym poziomie g³oœnoœci), ponownie
wciœnij przycisk Mute lub przyciski Volume.
Urz¹dzenie wyposa¿ono w equalizer, którego zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹
na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi czêstotliwoœciami,
odpowiednimi do typu s³uchanej muzyki.
Niniejszy model posiada funkcjê DSP daj¹c¹ s³uchaczowi doskona³e wirtualne efekty
dŸwiekowe.
Obróæ na przednim panelu Sound Mode lub wcisnij odpowiedni¹ ilosæ razy
Sound Mode na pilocie aby wybraæ ¿¹dan¹ opcjê efektów dŸwiêkowych.
Aby uzyskaæ...
Wybierz...
Balans odpowiedni dla odtwarzania standardowego
Balans dopasowany do muzyki pop
Balans dopasowany do muzyki rockowej
Balans dopasowany do muzyki klasycznej
Balans dopasowany do sali koncertowej
Balans dopasowany do muzyki na ¿ywo
Balans dopasowany do sali kinowej
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
Funkcja Power Surround
Niniejszy zestaw jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia dŸwiêku Power Surround.
Funkcja Power Surround zastêpuje konwencjonalny dŸwiêk stereo szerszym i
bardziej rzeczywistym brzmieniem. Sprawia to wra¿enie, ¿e osoba s³uchaj¹ca
czuje siê otoczona przez muzykê.
Wciœnij przycisk P.Surround na przednim panelu a¿ do wybrania ¿¹danej
funkcji. Ka¿dorazowe przyciœniêcie przycisku P.Surround w³¹cza i wy³¹cza
funkcjê "P, SURR".
Pod³¹czenie s³uchawek
Poziom Mocy Subwoofera
Funkcja Subwoofera akcentuje emisjê niskich tonów daj¹c efekt dudni¹cego
dŸwiêku.
1
Obracaj pokrêt³o Subwoofer Level na przednim panelu lub wciœnij
przycisk Subwoofer Level na pilocie zdalnego sterowania.
Powtarzalnie wciskaj przycisk na pilocie aby wybraæ
➞ “OFF ➞ S, BASS1 ➞ S, BASS 2 ➞ S, BASS3 ➞ S, BASS4”.
lub powtarzalnie obracaj pokrêt³o na przednim panelu by wybraæ
“OFF ↔ S, BASS1 ↔ S, BASS 2 ↔ S, BASS3 ↔ S, BASS4”.
2
20
Mo¿na wybraæ ¿¹dany poziom wzmocnienia niskich tonów.
Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki
musz¹ byæ wyposa¿one we wtyczkê Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.
Pod³¹cz s³uchawki do gniazda Phones na przednim panelu.
Rezultat: Z g³oœników przestaje wydobywaæ siê dŸwiêk.
G³oœne odtwarzanie muzyki w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e byæ szkodliwe
dla s³uchu.
Instrukcje bezpieczeñstwa
Czyszczenie urz¹dzenia
PL
Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.
Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:
Zewnêtrzn¹ obudowê
Odtwarzacz p³yt CD
Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)
Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia
Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania
Obudowa zewnêtrzna
Regularnie czyœæ zewnêtrzn¹ obudowê miêkk¹ szmatk¹ zwil¿on¹ w delikatnym detergencie. Nie stosuj proszków œciernych, a tak¿e p³ynnych lub aerozolowych œrodków
czyszcz¹cych. Nie dopuszczaj do przedostawania siê cieczy do wnêtrza urz¹dzenia.
Warunki pracy w pomieszczeniu:
Temperatura otoczenia 5°C-35°C
WilgotnoϾ
10-75%
Unikaj miejsc bezpoœrednio nas³onecznionych, oraz miejsc w pobli¿u Ÿróde³
ciep³a, poniewa¿ przegrzanie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.
Odtwarzacz CD
Przed odtworzeniem p³yty CD oczyœæ j¹ specjalnym œrodkiem do p³yt
kompaktowych. Nie stosuj œrodków do czyszczenia d³ugograj¹cych p³yt
winylowych. Starannie wytrzyj p³ytê w kierunku od œrodka na zewn¹trz.
1
2
Regularnie czyœæ odtwarzacz, stosuj¹c specjaln¹ p³ytê czyszcz¹c¹
(mo¿e byæ zakupiona w najbli¿szym sklepie RTV).
Odtwarzacz kasetowy
1
2
Nie ustawiaj na urz¹dzeniu roœlin
lub naczyñ. Wilgoæ przenikaj¹ca do
wnêtrza mo¿e spowodowaæ zagro¿enie elektryczne oraz uszkodzenie
sprzêtu. W takim przypadku nale¿y
natychmiast od³¹czyæ urz¹dzenie
od sieci.
W czasie burzy wyjmuj wtyczkê
z gniazda sieciowego. Chwilowy
wzrost napiêcia sieciowego spowodowany wy³adowaniami elektrycznymi mo¿e uszkodziæ
urz¹dzenie.
Wciœnij PUSH/EJECT (
) aby otworzyæ kieszeñ magnetofonu.
Za pomoc¹ pa³eczek higienicznych i specjalnego œrodka do
czyszczenia kaset oczyϾ:
g³owicê (1)
rolki (2)
wa³ki napêdowe (3)
3
1
Wyjmij baterie z pilota, jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy
czas. Wyciekaj¹cy elektrolit mo¿e
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie
pilota zdalnego sterowania.
Unikaj g³oœnego odtwarzania na
s³uchawkach. D³ugotrwa³e s³uchanie g³oœnej muzyki przez s³uchawki
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie
s³uchu.
Nie stawiaj ciê¿kich przedmiotów na
kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla
sieciowego mo¿e prowadziæ do
uszkodzenia sprzêtu, wybuchu
po¿aru lub pora¿enia elektrycznego.
Nie zdejmuj œcianek obudowy urz¹dzenia. Wewn¹trz urz¹dzenia znajduj¹
siê elementy pod napiêciem, które
gro¿¹ pora¿eniem elektrycznym.
2
W przypadku d³u¿szego okresu nie u¿ywania wyjmij baterie z pilota, aby
unikn¹æ korozji.
Pomimo zabezpieczeñ, urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w miejscach mocno
zapylonych; nale¿y natomiast unikaæ nadmiernych wstrz¹sów i oddzia³ywania
ciep³a (w pobli¿u urz¹dzeñ grzewczych lub w miejscach bezpoœrednio
nas³onecznionych, itd.)
Jeœli urz¹dzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemn¹ woñ, natychmiast
od³¹cz go od sieci i przeka¿ do punktu napraw.
21
Œrodki ostro¿noœci
przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych
Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy
PL
Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt za krawêdzie
pozwoli unikn¹æ pozostawiania t³ustych odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.
Po zakoñczeniu odtwarzania p³ytê nale¿y umieœciæ w opakowaniu. Nie naklejaj
papierów lub taœm na p³ytê i nie pisz na etykiecie.
Do czyszczenia stosuj specjaln¹ œciereczkê.
Przechowuj p³yty w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wysokich temperatur.
Stosuj kasety ze znakiem firmowym
.
Zapoznanie siê z nowym urz¹dzeniem zawsze zabiera trochê czasu.
W przypadku wyst¹pienia problemów wymienionych poni¿ej postêpuj
wed³ug podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczêdziæ czas
i unikn¹æ przekazywania sprawnego sprzêtu do punktu napraw.
Problem
System nie dzia³a
• Niedok³adnie pod³¹czony do gniazda lub
do urz¹dzenia przewód zasilania.
• Niew³aœciwie w³o¿one baterie do pilota, lub
wyczerpane baterie.
•Nie zosta³ wciœniêty przycisk Standby/On.
Brak dŸwiêku
• Ca³kowite wyciszenie g³oœnoœci.
• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,
CD, TAPE, AUX).
• W³¹czone s¹ s³uchawki.
• Od³¹czy³y siê przewody po³¹czeniowe
g³oœników.
• Wciœniêto klawisz wyciszenia MUTE.
Nie dzia³a Timer
• Timer jest zatrzymany poprzez wciœniêcie
klawisza TIMER ON/OFF.
System nie dzia³a pomimo wykonania dzia³añ wymienionych
powy¿ej
• Wciœnij przycisk S.BASS i przytrzymaj przez 5
sekund w trybie OFF (czuwania). Urz¹dzenie
powróci do ustawieñ fabrycznych (RESET).
Odtwarzacz nie odtwarza p³yt CD
• Nie zosta³a wybrana funkcja CD.
• P³yta jest w³o¿ona etykiet¹ w dó³ lub p³yta
jest zanieczyszczona b¹dŸ zadrapana.
• Czytnik laserowy zosta³ zabrudzony lub zakurzony.
• Urz¹dzenie nie jest ustawione na równej,
stabilnej powierzchni.
• Wyst¹pi³a kondensacja wilgoci w odtwarzaczu, Pozostaw urz¹dzenie w ciep³ym, suchym
pomieszczeniu co najmniej na godzinê.
Magnetofon nie odtwarza kaset
• Nie zosta³a wybrana funkcja TAPE.
• Kaseta nie zosta³a w³aœciwie w³o¿ona.
• Kieszeñ kasety nie zosta³a zamkniêta.
• Taœma w kasecie zosta³a zerwana lub zakleszczona.
Spadek jakoœci dŸwiêku.
Z³a skutecznosæ kasowania.
Zniekszta³cenia dŸwiêku.
• G³owice audio s¹ zabrudzone.
• Rolki lub wa³ki napêdowe s¹ zanieczyszczone.
• Uszkodzona taœma.
O
G
Ó
L
N
E
Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu
kaset magnetofonowych
SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie rozluŸniona.
Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki na dolnej
krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie, zaklej otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.
Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety w miejscu
czystym, nienas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej temperatury.
Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie
zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.
C
D
K
A
S
E
T
Y
R
A
D
I
O
Wyjaœnienie/Rozwi¹zanie
Z³y odbiór lub brak odbioru
radiowego
• Nie zosta³a wybrana funkcja TUNERA.
• Czêstotliwoœæ stacji zosta³a Ÿle dostrojona.
• Antena zosta³a od³¹czona od odbiornika lub
Ÿle ustawiona. Zmieñ po³o¿enie anteny do
uzyskania najlepszego odbioru.
• Pomieszczenie znajduje siê w budynku,
którego konstrukcja wyt³umia fale radiowe;
zastosuj antenê zewnêtrzn¹.
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pozwalaj¹ na rozwi¹zanie problemu, nale¿y:
zanotowaæ model i nr fabryczny, podane na tylnej œciance urz¹dzenia
zapoznaæ siê z gwarancj¹
sprecyzowaæ opis problemu
i nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym SAMSUNG.
22
Dane techniczne
PL
Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w specyfikacji
technicznej jak i informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.
RADIO
LW
Zakres czêstotliwoœci
144 - 290 KHz
Czu³oœæ u¿ytkowa
60 dB
AM (MW)
Zakres czêstotliwoœci
522 - 1611 KHz
Stosunek sygna³/szum
40 dB
Czu³oœæ u¿ytkowa
54 dB
Ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne
2%
FM
Zakres czêstotliwoœci
87.5 - 108.0 MHz
Stosunek sygna³/szum
62dB
Czu³oœæ u¿ytkowa
10 dB
Ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne
0.3 %
ODTWARZACZ CD
PojemnoϾ
3 p³yty
Zakres czêstotliwoœci
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Stosunek sygna³/szum
90 dB (przy 1 KHz) z filtrem
Zniekszta³cenia
0.05 % (przy 1 KHz)
Separacja kana³ów
74 dB
Rozmiary p³yty
Œrednica: 120 lub 80 mm; gruboœæ 1,2 mm
MAGNETOFON KASETOWY
Zakres czêstotliwoœci
125 Hz ~ 10 KHz
Stosunek sygna³/szum
40 dB
Separacja kana³ów
35 dB
SkutecznoϾ kasowania
60 dB
WZMACNIACZ
Moc wyjœciowa
G³osniki g³ówne (6 Ω)
2 x 30 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%) MAX-WB630
2 x 40 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%) MAX-WB650
Subwoofer (6 Ω)
2 x 60 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%) MAX-WB630
2 x 80 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%) MAX-WB650
Separacja kana³ów
50 dB
Stosunek sygna³/szum
75 dB
DANE OGÓLNE
Wymiary
d³ugoœæ 270 mm x wysokoœæ 317 mm x g³êbokoœæ 370 mm
23
URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:
AH68-01034B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement