Samsung MAX-WB630, MAX-WB650 Owner's manual

Samsung MAX-WB630, MAX-WB650 Owner's manual

MINIZESTAW STEREOFONICZNY

Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM P£YT

ODTWARZANIE P£YT

CD-R/RW

MAX-WB630

MAX-WB650

Instrukcja Obs³ugi

Bezpieczeñstwo obs³ugi

PL

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

OSTRZE¯ENIE

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM

ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAÆ

OSTRZE¯ENIE:

ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM,

NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY. WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ

CZÊŒCI PRZEZNACZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.

POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKOWANEMU

PERSONELOWI SERWISU.

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

Odtwarzacz p³yt kompaktowych sklasyfikowano jako URZ¥DZENIE LASEROWE KLASY 1.

U¿ywanie kontrolek, ustawieñ czy wykonywanie procedur innych ni¿ podane w niniejszej instrukcji mo¿e spowodowaæ ryzykown¹ ekspozycjê na promieniowanie.

OSTRZE¯ENIE – NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE

LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA I

SKASOWANIA BLOKAD UNIKAJ NAŒWI-

ETLENIA WI¥ZK¥.

Symbol ten oznacza wystêpowanie niebezpiecznego napiêcia wewn¹trz urz¹dzenia, zagra¿aj¹cego pora¿eniem elektrycznym.

Symbol ten wskazuje na koniecznoœæ przestrzegania zaleceñ wed³ug za³¹czonej instrukcji.

Uwaga: Zamokniêcie lub zawilgocenie urz¹dzenia grozi

po¿arem lub pora¿eniem elektrycznym.

Ostrze¿enie: Aby unikn¹æ pora¿enia elektrycznego, nale¿y

wetkn¹æ do oporu wtyczkê do gniazda zasilaj¹cego.

2

Spis treœci

Dziêkujemy za zakupienie mini-zestawu kompaktowego SAMSUNG.

Prosimy o poœwiêcenie czasu na przeczytanie niniejszych instrukcji.

Pozwol¹ one na ³atw¹ obs³ugê systemu i pe³ne wykorzystanie jego funkcji.

B

EZPIECZEÑSTWO OBS

³

UGI

.................................................................................................................................................................................... 2

I

NSTALOWANIE URZ

¹

DZENIA

Widok przedniego panelu urz¹dzenia ...................................................................................................................................................... 4

Okno wyœwietlacza .................................................................................................................................................................................... 5

Pilot zdalnego sterowania .......................................................................................................................................................................... 5

Widok tylnego panelu urz¹dzenia.............................................................................................................................................................. 6

Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia ...................................................................................................................................................... 6

Pod³¹czenie zasilania elektrycznego ........................................................................................................................................................ 6

W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania ........................................................................................................................................ 7

Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych............................................................................................................................................................ 7

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia ...................................................................................................................................................... 8

Gniazdo wyjœciowe CD Digital Jack .......................................................................................................................................................... 8

Pod³¹czenie anteny AM (MW)/ LW ............................................................................................................................................................ 8

Pod³¹czanie anteny FM .............................................................................................................................................................................. 8

Przegl¹d funkcji urz¹dzenia i przyciemnianie wyœwietlacza .................................................................................................................... 9

Ustawianie zegara ...................................................................................................................................................................................... 9

O

DTWARZACZ

CD

Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych.................................................................................................................................................... 10

Odtwarzanie p³yt kompaktowych .............................................................................................................................................................. 10

Wybór p³yty w odtwarzaczu CD ................................................................................................................................................................ 11

Wybór utworu ............................................................................................................................................................................................ 11

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD.................................................................................................................... 11

Funkcja Shuffle .......................................................................................................................................................................................... 11

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie .......................................................................................................................... 12

Programowanie kolejnoœci odtwarzania .................................................................................................................................................... 12

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów............................................................................................................................ 13

R

ADIO

Strojenie i programowanie stacji radiowych .............................................................................................................................................. 13

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej .............................................................................................................................................. 14

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego ............................................................................................................................................ 14

Funkcja RDS .............................................................................................................................................................................................. 15

RDS Display - wyœwietlanie informacji ...................................................................................................................................................... 15

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH ...................................................................................................................... 16

M

AGNETOFON

Odtwarzanie kaset ...................................................................................................................................................................................... 17

Nagrywanie synchroniczne z p³yty CD ...................................................................................................................................................... 17

Nagrywanie z p³yty CD .............................................................................................................................................................................. 17

Nagrywanie programu radiowego.............................................................................................................................................................. 18

Kopiowanie kaset (Dubbing) ...................................................................................................................................................................... 18

Wybór trybu odtwarzania kaset.................................................................................................................................................................. 18

Licznik taœmy .............................................................................................................................................................................................. 18

I

NNE FUNKCJE

Timer .......................................................................................................................................................................................................... 19

Ustawienie automatycznego wy³¹czenia urz¹dzenia ................................................................................................................................ 19

Wy³¹czenie timera ...................................................................................................................................................................................... 19

Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku) ........................................................................................................................................................ 20

Funkcja Power Surround ............................................................................................................................................................................ 20

Poziom mocy Subwoofera ........................................................................................................................................................................ 20

Wybór trybu dŸwiêku.................................................................................................................................................................................. 20

Pod³¹czenie s³uchawek .............................................................................................................................................................................. 20

Z

ALECENIA DOTYCZ

¹

CE U

¿

YWANIA URZ

¹

DZENIA

Instrukcje bezpieczeñstwa ........................................................................................................................................................................ 21

Czyszczenie urz¹dzenia ............................................................................................................................................................................ 21

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych ............................................................................................................................ 22

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych .................................................................................................................... 22

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy............................................................................................................................................ 22

Dane techniczne ........................................................................................................................................................................................ 23

Symbole

PL

Wciœnij PrzesuñWa¿ne Uwaga

3

PL

Widok przedniego panelu urz¹dzenia

1

31 30 29 28

27

9

10

11

7

8

2

3

4

5

6

1.

Kieszeñ odtwarzacza p³yt kompaktowych

2.

Okno wyœwietlacza

3.

Przycisk demonstracji funkcji/przyciemniania wyœwietlacza (Demo/Dimmer)

4.

Wyœwietlanie informacji (RDS)

5.

Przycisk PTY (RDS)

6.

Przycisk Timera/Zegara (Timer/Clock)

7.

Przycisk Czuwanie/W³¹czanie (Standby/On)

8.

Przyciski wyboru funkcji

9.

Przycisk prze³¹czania mono/stereo (Mono/ST)

10. Przycisk Memory

11. Magnetofon Deck 1

12. Przycisk NAGRYWANIE/Pauza (REC/Pause)

13. Przyciski Funkcji Stop/Tryb wyszukiwania

(Tuning Mode)/Wyszukiwania

14. Nagrywanie synchroniczne CD Synchro

15. Magnetofon Deck 2

12

13

14

16. Przycisk Program

17. Przycisk powtarzania dla CD (CD Repeat)

18. Przycisk zatwierdzania ustawieñ (Enter)

19. Gniazdo s³uchawkowe jack

20. Przycisk funkcji Power Surround

21. Pokrêt³o sterowania Multi Jog

22. Poziom mocy Subwoofera

23. Kopiowanie z normaln¹ prêdkoœci¹

24. Przycisk wyboru trybu dŸwiêku

25. G³oœnoœæ

26. Tryb odtwarzania w przeciwnym kierunku

27. Otwieranie/Zamykanie kieszeni odtwarzacza CD

28. Przycisk zmiany p³yty (Disc Change)

29. Przyciski wyboru p³yty

30. Zerowanie stanu licznika

31. Prze³¹cznik magnetofonu Deck1/2

4

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Widok tylnego panelu urz¹dzenia

3

4

5

1

2

6

1. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny FM

2. Gniazdo pod³¹czeniowe anteny AM

3. Gniazda pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych

4. Gniazdo CD Digital Out

5. Gniazda pod³¹czeniowe dla Subwoofera

6. Gniazdo wejœciowe dla dodatkowego urz¹dzenia

AUX-Input

PL

Pilot zdalnego sterowania

1

2

10

11

6

7

8

3

4

5

9

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

1. Czuwanie/W³¹czenie

2. Tryb dŸwiêku

3. Szybkie przewijanie TAŒMY do przodu/do ty³u

4. Deck 1/2

5. Tryb zmiany kierunku odtwarzania kasety

6. Powtarzanie odtwarzania CD

7. Stop dla CD

8. Przycisk Program/Set

9. Przycisk wyszukiwania/pomijania utworu na CD lub stacji radiowej

10. Tryb strojenia stacji radiowych

11. Prze³¹cznik Mono/Stereo

12. Zmniejszanie g³oœnoœci

13. Zakres czêstotliwoœci radiowych

14. Zwiêkszanie g³oœnoœci

15. Pomijanie p³yty

16. Odtwarzanie i Pauza dla CD

17. ODTWARZANIE w przypadkowej kolejnoœci

18. Zerowanie stanu licznika TAŒMY

19. Automatyczne wy³¹czanie urz¹dzenia AI Sleep

20. Stop dla TAŒMY

21. Odtwarzanie dla TAŒMY

22. Poziom mocy Subwoofera

23. Wybór zewnêtrznego Ÿród³a dŸwiêku AUX

24. W³¹czanie/wy³¹czanie Timera

25. Wyciszanie dŸwiêku Mute

5

PL

Wyœwietlacz

1. Program

2. Numer zaprogramowanej stacji radiowej i numer programu CD

3. Wyœwietlacz g³ówny (Funkcje, Czêstotliwoœæ,

Godzina, etc.)

4. WskaŸnik magnetofonu TAPE 1/2

5. Nagrywanie

6. Jednostka czêstotliwoœci radiowej

7. Power Surround

8. Tryb odtwarzania p³yty CD lub tryb powtarzania CD

9. Nagrywanie synchroniczne

10. Numer odtwarzanej p³yty kompaktowej

11. Tryb dŸwiêku

12. Zegar

13. AI Sleep lub Sleep

14. Tryb odtwarzania kasety w przeciwnym kierunku

15. Tryb Cyfrowych Efektów Specjalnych (D.S.P.)

16. Tryb RDS dla stacji radiowych FM

17. Tryb strojenia stacji (AUTO)

18. Tryb FM (MONO)

19. Tryb FM (STEREO)

20. USTAWIONA (stacja radiowa)(TUNED)

21. Zaprogramowana stacja radiowa

Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia

Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci nowego systemu, zapoznaj siê z instrukcjami instalacji przed pod³¹czeniem urz¹dzenia.

Ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni,

Nigdy nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanach czy wyk³adzinach

Nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi

Aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ ( 15 cm ) z boków i z ty³u obudowy.

Zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni odtwarzacza CD.

Kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu stronach, co zapewni po¿¹dany efekt stereofoniczny.

Skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania.

Najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej wysokoœci nad pod³og¹.

6

W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania

Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych

W³ó¿ baterie do pilota gdy:

Zakupisz sprzêt

Pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie

Przy wymianie baterii na nowe u¿ywaj nowego zestawu baterii i nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.

1

Umieœæ palec na miejscu oznaczonym na pokrywie przedzia³u baterii (z ty³u pilota zdalnego sterowania) i naciœnij w kierunku wskazanym strza³k¹.

2

W³ó¿ dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowuj¹c biegunowoœæ:

+ na baterii do + w obudowie pilota

– na baterii do - w obudowie pilota

3

Zamknij pokrywê przedzia³u baterii przesuwaj¹c j¹ z powrotem a¿ do klikniêcia.

Je¿eli nie bêdziesz u¿ywaæ pilota przez d³u¿szy czas, wyjmij z niego baterie aby zabezpieczyæ go przed korozj¹.

Terminale pod³¹czeniowe kolumn g³oœnikowych znajduj¹ siê na tylnym panelu urz¹dzenia.

1

2

3

Wciœnij i przytrzymaj zatrzask terminala g³oœnika z ty³u urz¹dzenia.

Wsuñ koniec kabla g³oœnikowego do terminala.

Dopasuj biegunowoϾ (kolory): Czerwony (+) do czerwonego

(+) i czarny (-) do czarnego (-).

Zwolnij palec z zatrzasku.

U¿ywaj wy³¹cznie g³oœników o takim samym oporze dynamicznym jaki jest oznaczony z ty³u obudowy urz¹dzenia.

PL

Pod³¹czenie zasilania elektrycznego

Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.

Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.

1

Pod³¹cz przewód zasilania do w³aœciwego gniazda (oznaczonego AC

Cord na tylnym panelu obudowy urz¹dzenia).

2

Wciœnij przycisk Standby/On aby w³¹czyæ urz¹dzenie.

Kabel g³oœnikowy

(czerwony/czarny)

Kabel g³oœnikowy

(niebieski/czarny)

Dopasuj biegunowoœæ (kolory): niebieski (+) do niebieskiego (+) i czarny (–) do czarnego (–); czerwony (+) do czerwonego (+) i czarny (–) do czarnego (–).

Wskazówki dotycz¹ce instalacji g³oœników

Instalowanie w pobli¿u elementów grzejnych, wystawionych na dzia³anie promieni s³onecznych lub wysokiej wilgotnoœci mo¿e spowodowaæ spadek jakoœci pracy g³oœnika.

Nie instaluj g³oœników na œcianie lub górnej pó³ce kwietnika czy innym niestabilnym miejscu aby uchroniæ siê przed wypadkiem spowodowanym spadniêciem g³oœnika.

Nie ustawiaj g³oœników na przeciwko telewizora lub monitora komputerowego. G³oœnik umieszczony w pobli¿u telewizora lub monitora mo¿e wp³ywaæ na jakoœæ obrazu na ekranie.

7

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia

Pod³¹czenie anteny AM (MW)/LW

PL

Pod³¹czenie Ÿród³a zewnêtrznego sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety systemu do s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.

Przyk³ady: Telewizor

Odtwarzacz p³yt wizyjnych

Magnetowid Hi-Fi stereo

Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie Audio.

Jednak potrzebny bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.

1

Prze³¹cz system w tryb czuwania i od³¹cz zasilanie sieciowe od systemu i zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u.

2

Pod³¹cz kabel audio do tylnego panelu urz¹dzenia.

Pod³¹cz...

Czerwony jack

Bia³y jack

Do z³¹cza oznaczonego...

R (prawy)

L (lewy)

Nie zamieniaj po³o¿enia kana³ów prawego i lewego, by uzyskaæ najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku.

3

Pod³¹cz zasilanie sieciowe i wciœnij Standby/On aby w³¹czyæ system.

4

Wybierz Ÿród³o zewnêtrzne AUX, wciskaj¹c AUX na przednim panelu.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie AUX

5

W³¹cz Ÿród³o zewnêtrzne.

6

Wyreguluj g³oœnoœæ i balans wed³ug potrzeby:

G³oœnoœæ Equalizer

Przyk³ad: Mo¿na ogl¹daæ film i korzystaæ z dŸwiêku stereo je¿eli

œcie¿ka dŸwiêkowa jest nagrana w stereo (tak jak podczas seansu kinowego).

Antena AM (MW/LW) (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ:

ustawiona na stabilnej powierzchni lub umocowana na œcianie (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)

Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.

Aby unikn¹æ zak³óceñ, nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹ w pobli¿u przewodu antenowego.

Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej 5 cm miêdzy tymi przewodami.

Pod³¹czanie anteny FM

Gniazdo wyjœciowe CD Digital Out Jack

Za pomoc¹ tego gniazda mo¿na wyprowadziæ sygna³ dŸwiêku cyfrowego CD Digital.

Do pod³¹czenia sprzêtu cyfrowego audio (odtwarzacz DAT, nagrywarka MD itp.) nale¿y u¿yæ kabla optycznego. Usuñ zaœlepkê (1) z gniazdka CD DIGITAL OUT i pod³¹czyæ w to miejsce koñcówkê kabla optycznego

Jak pod³¹czyæ antenê FM

Pod³¹cz antenê 75

Ω do gniazda antenowego.

W³ó¿ dostarczon¹ wtyczkê antenow¹ do gniazda koncentrycznego 75

Ω oznaczonego

FM z ty³u urz¹dzenia.

Postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ na Stronie 13. dostrój odbiornik radiowy do stacji i ustal najlepsze po³o¿enie anteny.

W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u urz¹dzenia u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75

(nie dostarczony).

antena koncentryczna 75 (

) (nie dostarczona)

(1)

Je¿eli gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest u¿ywane

Ponownie za³ó¿ na nie zaœlepkê ochronn¹.

8

antena FM (dostarczona)

Przegl¹d funkcji urz¹dzenia i wygaszanie wyœwietlacza

Mo¿na ogl¹daæ ró¿ne dostêpne funkcje sytemu jak równie¿ przyciemniæ okno wyœwietlacza.

1

Wciœnij przycisk Demo/Dimmer.

Rezultat: Ró¿ne funkcje urz¹dzenia pojawi¹ siê na wyœwietlaczu w postaci listy.

2

Wszystkie funkcje s¹ szczegó³owo opisane w niniejszej instrukcji. Aby zobaczyæ jak ich u¿ywaæ, zajrzyj do odpowiednich rozdzia³ów.

Ponownie wciœnij przycisk Demo/Dimmer.

Rezultat: Okno wyœwietlacza bêdzie przyciemnione.

Przyciemnione okno wyœwietlacza bêdzie dzia³aæ znacznie d³u¿ej

3

TYLKO przy w³¹czonym systemie

Ponownie wciœnij przycisk Demo/Dimmer.

Rezultat: Okno wyœwietlacza bêdzie dzia³a³o w normalnym trybie.

Ustawienia zegara

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w nastêpuj¹cych przypadkach:

Po zakupie urz¹dzenia

Po przerwie w zasilaniu

Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci

Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund. Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia procedury od pocz¹tku.

1

2

Wciœnij Standby/On.

Dwukrotnie wciœnij Timer/Clock.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie CLOCK.

3

Wciœnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie godzin.

4

W celu...

Obróæ pokrêt³o Multi Jog...

Przestawienia godziny w przód W prawo

Przestawienia godziny w ty³ W lewo

5

Po wyœwietleniu w³aœciwego czasu wciœnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

6

W celu...

Obróæ pokrêt³o Multi Jog....

Przestawienia minut w przód W prawo

Przestawienia minut w ty³ W lewo

7

Po wyœwietleniu w³aœciwego czasu wciœnij Enter.

Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który bêdzie pracowa³ tak¿e w trybie czuwania.

Odczyt zegara mo¿e byæ uzyskany równie¿ w czasie dzia³ania innej funkcji, poprzez wciœniêcie przycisku Timer/Clock.

Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania ustawieñ dokonywanych w krokach 3, 5, 7 u¿yj przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania.

Zamiast pokrêt³a Multi Jog mo¿na tez u¿yæ przycisków w czasie ustawieñ kroków 4,6.

/ na pilocie

PL

1

2

3,5,7

4,

9

PL

Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych

Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy 12 cm lub 8 cm bez u¿ycia adaptera.

Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni. Nigdy nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.

Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 22 "Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych".

1

W³¹cz zestaw wciskaj¹c Standby/On.

2

Wciœnij przycisk Open/Close ( ) na przednim panelu.

Rezultat: Kieszeñ otworzy siê.

3

W³ó¿ jedn¹ lub dwie p³yty we wciêcia karuzeli etykiet¹ CD do góry.

Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ po³o¿enie p³yt.

4

Je¿eli chcesz w³o¿yæ trzeci¹ p³ytê wciœnij przycisk Disc Change na przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).

Rezultat: karuzela obraca siê o 120°.

5

Zamknij kieszeñ CD ponownie wciskaj¹c przycisk Open/Close ( ) .

W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty mo¿na równie¿ wykonaæ poni¿sze czynnoœci.

Aby odtwarzaæ...

Wciœnij...

P³ytê 1

P³ytê 2

P³ytê 3

CD (

Disc 2

Disc 3

) lub Disc 1

Rezultat: Kieszeñ odtwarzacza zamknie siê i automatycznie rozpocznie siê odtwarzanie wybranej p³yty.

6

W celu zmiany lub wyjêcia p³yty nale¿y powtórzyæ czynnoœci od kroku 2 do 5

Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony przed zakurzeniem.

Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty podczas u¿ywania innych funkcji urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku.

Odtwarzanie p³yt CD

Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio CD, CD Tekst,

CD-R, i CD-RW.

Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty kompaktowej do odtwarzacza mo¿na rozpocz¹æ odtwarzanie.

Czêste odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie serca, oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

1

2

W³¹cz urz¹dzenie poprzez wciœniêcie przycisku Standby/On.

Wybierz funkcjê odtwarzacza CD przyciskaj¹c CD ( nim panelu.

) na przed-

3

4

W³ó¿ jedn¹ lub wiêcej p³yt CD do kieszeni odtwarzacza.

Naciœnij CD ( nia.

) na panelu lub na pilocie zdalnego sterowa-

Je¿eli w³o¿y³eœ wiêcej ni¿ jedn¹ p³ytê, bêd¹ one odtwarzane w kolejnoœci.

5

Ustaw ¿¹dan¹ g³oœnoœæ:

Obracaj¹c pokrêt³em Volume na przednim panelu lub

U¿ywaj¹c przycisków VOL. + lub - na pilocie zdalnego sterowania

6

Aby zatrzymaæ chwilowo odtwarzanie, wciœnij CD (

Ponownie wciœnij CD (

).

) aby kontynuowaæ odtwarzanie.

7

Wciœnij przycisk po zakoñczeniu odtwarzania.

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do kieszeni odtwarzacza inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania. Aby to zrobiæ, naciœnij przycisk Disc

Change i w³ó¿ now¹ p³ytê do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania.

Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem "NO DISC".

Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech p³yt, je¿eli nie zostanie wybrana funkcja powtarzania odtwarzania CD REPEAT.

5

5

4

1

2,4,6

7

1

5

Podczas odtwarzania CD-R lub CD-RW

Nagrane przez u¿ytkownika p³yty CD-R (do nagrywania) i CD-RW (do wielokrotnego nagrywania) mog¹ byæ odtwarzane wy³¹cznie wtedy, gdy zostan¹ "zamkniête" ("finalized").

Mo¿na odtwarzaæ w³asne p³yty CD-R lub CD-RW nagrane w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mog¹ byæ odtwarzane w zale¿noœci ich charakterystyk i od warunków nagrywania.)

Niniejsze urz¹dzenie mo¿e nie odtwarzaæ niektórych p³yt CD-R lub CD-RW z powodu samej charakterystyki p³yt, uszkodzeñ lub plam lub w wypadku zabrudzenia soczewki czytnika odtwarzacza.

P³yty CD-RW mog¹ wymagaæ d³u¿szego czasu do odczytania. (jest tak z powodu ni¿szej zdolnoœci odbijania promienia lasera przez powierzchniê p³yty CD-RW ni¿ w normalnych p³ytach CD.)

10

Wybór p³yty w odtwarzaczu CD

Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc Skip.

Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania do chwili, gdy pojawi siê wskazanie 1 CD.

Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.

Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko wybran¹ p³ytê, wciœnij CD Repeat na przednim panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia 1 CD.

Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji radiowych lub nagrañ z kasety magnetofonowej, system automatycznie prze³¹czy siê na tryb odtwarzacza CD.

Je¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie odtworzona zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ utwór w celu znalezienia ¿¹danego fragmentu.

Zaleca siê wyciszenie dŸwiêku przed u¿yciem tej funkcji.

Aby przeszukiwaæ utwory...

Do przodu

Do ty³u

Wciœnij i przytrzymaj...

przez ponad 1 sekundê przez ponad 1 sekundê

W tym celu mo¿na tak¿e u¿yæ przycisk / na przednim panelu.

PL

Wybór utworu

Wybór utworu mo¿e byæ dokonany zarówno podczas odtwarzania p³yty lub po zatrzymaniu odtwarzacza.

Aby rozpocz¹æ odtwarzania od pocz¹tku...

Obróæ pokrêt³o Multi Jog...

Nastêpnego utworu

Bie¿¹cego utworu

Poprzedniego utworu

Utworu wed³ug wyboru

O jeden skok w prawo

O jeden skok w lewo

O dwa skoki w lewo

Odpowiedni¹ iloœæ skoków w prawo lub lewo

W tym celu mo¿na równie¿ wykorzystaæ przyciski przednim panelu lub przyciski i i na pilocie zdalnego na sterowania.

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejnoœci (Shuffle)

Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane w kolejnoœci przypadkowej.

1

2

3

Wciœnij przycisk Shuffle.

Rezultat: Pojawi siê wskazanie Shuffle i wszystkie utwory bêd¹ odtwarzane w przypadkowej kolejnoœci. Wyœwietlany bêdzie te¿ numer i czas odtwarzania utworu.

Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejnoœci mo¿na:

Przejœæ do nastêpnego utworu (w kolejnoœci przypadkowej) wciskaj¹c / lub obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo

Szybko przejœæ do okreœlonego fragmentu odtwarzanego utworu przyciskaj¹c / lub obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w lewo

Je¿eli zakoñczy³eœ u¿ywanie funkcji odtwarzania w kolejnoœci przypadkowej, wciœnij przycisk lub ponownie wciœnij przycisk

Shuffle.

Podczas dzia³ania funkcji Shuffle nie s¹ dostêpne funkcje powtarzania odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Synchro).

11

PL

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie

Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:

Wybranego utworu na p³ycie kompaktowej.

Wszystkich utworów na wybranej p³ycie.

Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli.

1

Aby powtarzaæ...

Aktualnie odtwarzany utwór

Wskazan¹ p³ytê

Wszystkie w³o¿one p³yty

Wciœnij CD Repeat na Przednim

Panelu raz lub wiêcej razy a¿...

wyœwietli siê wskazanie REPEAT 1 wyœwietli siê wskazanie REPEAT 1 CD wyœwietli siê wskazanie REPEAT ALL CD

2

Je¿eli chcesz przerwaæ dzia³anie funkcji Repeat, wciskaj przycisk CD

Repeat tak d³ugo a¿ znikn¹ z wyœwietlacza napisy ALL CD lub 1 CD lub naciœnij przycisk .

7

8

9

W celu zaprogramowania nastêpnych utworów nale¿y powtarzaj czynnoœci 4 do 6.

Wciœnij przycisk CD ( utworów.

) aby odtworzyæ zaprogramowan¹ listê

Aby...

Ponownie odtworzyæ utwór

Odtworzyæ poprzedni utwór

Odtworzyæ nastêpny utwór

Pomin¹æ jeden lub wiêcej utworów

Obróæ Multi Jog...

Jeden skok w lewo

Dwa skoki w lewo

Jeden skok w prawo

Odpowiedni¹ iloœæ skoków w prawo lub w lewo

10

W celu skasowania ustawienia wciœnij .

Jeden raz, jeœli odtwarzacz jest zatrzymany

Rezultat: Zniknie z wyœwietlacza wskazanie PRGM.

Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.

Po wybraniu numeru nieistniej¹cego lub nie zaprogramowanego odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie nastêpnego zaprogramowanego utworu.

Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisków / podczas dokonywania ustawieñ kroków 5, 9.

aby wybraæ ¿¹dane utwory

4

8

5,9

1,10

3,6

Programowanie kolejnoœci odtwarzania

U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:

Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie

Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie

Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów.

Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz.

Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania odtwarzania (Repeat).

1

2

3

Jeœli wybrano funkcjê CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciœniêcie .

W³ó¿ wybrane p³yty CD.

Wciœnij Program.

Rezultat: Na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie:

(01 = Nr programu, DI = Nr p³yty, – – = Nr utworu na p³ycie)

4

5

6

Je¿eli to konieczne, wybierz p³ytê zawieraj¹c¹ ¿¹dany utwór, wciskaj¹c odpowiedni przycisk DISC (1, 2, 3).

Wybierz ¿¹dany utwór obracaj¹c Multi Jog:

W lewo w celu przeszukiwania utworów do ty³u

W prawo w celu przeszukiwania utworów do przodu

Aby zatwierdziæ wybór, wciœnij Program.

Rezultat: Wybór zatwierdzony i wyœwietli siê wskazanie

12

1

2

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów

Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie.

Wciœnij przycisk aby zatrzymaæ rozpoczête odtwarzanie utworów.

Wciœnij Program.

Rezultat: Pojawi siê nastêpuj¹ce wskazanie:

3

7

8

4

5

6

(CH = sprawdzenie (check), 01= Numer zaprogramowany, D1= Numer p³yty, -- = Numer utworu na p³ycie)

Jeœli zaprogramowano 24 utwory, po wciœniêciu Program zamiast PR wyœwietlane jest wskazanie CH.

Ponownie wciœnij Program.

Rezultat: Pojawi siê wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu wraz ze wskazaniem CH (change=zmiana).

Powtarzalnie wciskaj przycisk Program a¿ do wyœwietlenia wskazania ¿¹danego utworu.

Jeœli zachodzi potrzeba zmiany p³yty, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3).

Wciskaj przyciski wybraæ ¿¹dany utwór.

lub albo obróæ pokrêt³o Multi Jog by

Wciœnij Program aby zatwierdziæ wybór.

Wciœnij CD ( ) aby rozpocz¹æ odtwarzanie wybranej listy.

Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.

8

6

1

6

5

2,3,4,7

Strojenie i programowanie stacji radiowych

W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:

15 stacji FM

8 stacji MW

7 stacji LW

1

2

3

4

5

6

Wciœnij Standby/On.

Wybierz funkcjê tunera wciskaj¹c przycisk TUNER.

Wybierz pasmo czêstotliwoœci ponownie wciskaj¹c TUNER (Band) na przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

Rezultat: Wyœwietlenie wskazania zakresu radiowego:

FM

UKF

AM(MW)

LW

Fale œrednie

Fale d³ugie

Aby zestroiæ stacjê...

Rêcznie

Automatycznie

Wciœnij Tuning Mode na pilocie

Raz lub wiêcej razy do uzyskania wskazania MANUAL

Raz lub wiêcej razy do uzyskania wskazania PRESET

Wybierz stacjê, która ma byæ w prowadzona do pamiêci:

Obracaj¹c Multi Jog w prawo lub w lewo aby odpowiednio zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czêstotliwoœæ.

lub

Wciskaj¹c Tuning lub na pilocie.

Wciœniêcie i przytrzymanie klawisza Tuning Up lub Down umo¿liwia szybsze przeszukiwanie zakresu czêstotliwoœci.

Podczas automatycznego wyszukiwania mo¿e wyst¹piæ zatrzymanie na czêstotliwoœci, która niedok³adnie odpowiada stacji radiowej. W takim przypadku nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego.

Ustawienie g³oœnoœci odbywa siê poprzez: lub

Obrót pokrêt³a Volume na przednim panelu

Wciœniêcie klawiszy VOL. + lub - na pilocie

7

Wybierz tryb dŸwiêku mono lub stereo przez wciœniêcie Mono/ST.

6

PL

1

8

1

2,3

5

7

4

5

2,3,4,7

6

6

4

5

5

13

PL

Strojenie i programowanie stacji radiowych

(ci¹g dalszy)

8

Je¿eli nie chcesz zapamiêtaæ znalezionej stacji radiowej, powróæ do kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.

W przeciwnym razie:

a Wciœnij Memory.

Rezultat: przez kilka sekund wyœwietli wskazanie PRGM.

b Wciœnij Tuning Up lub Down aby przyporz¹dkowaæ stacji numer od 1 do 15.

c Wciœnij Memory aby wprowadziæ stacjê radiow¹ do pamiêci

Rezultat: Po zapamiêtaniu stacji znika napis PRGM.

9

Programowanie nastêpnych stacji odbywa siê przez powtórzenie kroków od 3 do 8.

Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie numeru istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.

Zamiast przycisku Memory do programowania stacji w kroku 8, mo¿na u¿ywaæ przycisku Program/Set.

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej:

1

2

3

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.

Wybierz funkcjê TUNERA wciskaj¹c przycisk Tuner na pilocie zdalnego sterowania.

Wybierz pasmo czêstotliwoœci ponownie wciskaj¹c Tuner (Band) na przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

4

Wciœnij przycisk Tuning Mode na przednim panelu lub wciskaj przycisk Tuning Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyœwietlenia siê wskazania "PRESET".

5

Obracaj¹c Multi Jog na przednim panelu lub wciskaj¹c przyciski

/ tustaw czêstotliwoœæ wybranej stacji radiowej.

lub

Wybierz ¿¹dan¹ stacjê radiow¹ wybieraj¹c numer programu przyciskami u¿ywaj¹c przycisków Tuning lub

Rezultat: dana stacja jest odbierana. na pilocie zdalnego sterowania.

1

8

8

5

4

5

2,3

W trybie Tunera

W trybie rêcznego strojenia mo¿na u¿yæ pokrêt³a Multi Jog lub przycisków lub aby manualnie zestroiæ stacjê radiow¹.

Aby zatrzymaæ automatyczne strojenie stacji radiowych wciœnij przycisk .

W trybie strojenia zaprogramowanych stacji radiowych do przeszukania stacji mo¿na u¿ywaæ pokrêt³a Multi Jog.

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego

Mo¿na zoptymalizowaæ jakoœæ odbioru radiowego poprzez:

Obrócenie anteny FM lub AM/MW

Zmianê po³o¿enia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na sta³e

W przypadku s³abego sygna³u podczas odbioru FM wciœnij Mono/ST.

na pilocie zdalnego sterowania prze³¹czaj¹c na odbiór mono. Nast¹pi poprawa jakoœci dŸwiêku.

14

Funkcja RDS

Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data System), która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomoœci, godzina i 30 typów programów (np. News - wiadomoœci, Rock - muzyka rockowa, Classic muzyka klasyczna itp.), które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.

1

2

Wciœnij przycisk Standby/On.

Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.

Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 14.

Zakres FM i czêstotliwoœæ jest pokazana na wyœwietlaczu

Je¿eli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyœwietlaczu automatycznie pojawi siê wskazanie "RDS"

3

Wciœnij przycisk RDS Display aby wybraæ ¿¹dany tryb RDS.

Za ka¿dym wciœniêciem tego przycisku tryb RDS zmienia siê wed³ug poni¿szego schematu:

PS NAME RT CT Bie¿¹ca czêstotliwoœæ FM

Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM.

Opis funkcji RDS

1. PTY (Program Type) - przesy³a typ aktualnie nadawanego programu.

2. PS NAME (Program Service Name) - przesy³a nazwê stacji nadawczej sk³adaj¹c¹ siê 8 znaków.

3. RT (Radio Text) - przesy³a tekst nadawany przez stacjê sk³adaj¹cy siê z maksymalnie 64 znaków.

4. CT (Clock Time) - przesy³a sygna³ dok³adnego czasu z czêstotliwoœci FM.

Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego powodu nie zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.

5. TA (Traffic Announcement) - jeœli wskaŸnik miga, oznacza to, ¿e w³aœnie s¹ nadawane informacje dla kierowców.

6. EON (Enhanced Other Networks Information) - oferuje informacje RDS w innych sieciach nadawczych.

RDS Display – wyœwietlanie informacji

Tryb "PS NAME"

Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME.

Wskazanie "PS NAME" pojawi siê na wyœwietlaczu.

Je¿eli otrzymywana jest informacja PS, na wyœwietlaczu pojawi siê nazwa stacji

(BBC, AFO, NDR, itp.)

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyœwietlaczu pojawi siê czêstotliwoœæ odbieranej stacji FM.

Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.

Tryb "RT"

Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê radiow¹.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE

Wskazanie "RT" pojawi siê na wyœwietlaczu.

Je¿eli otrzymywana jest informacja RT, pojawi siê ona na wyœwietlaczu.

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyœwietlaczu pojawi siê "NO RT"

Informacja CT (Clock Time)

Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS.

Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ CT MODE

Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie "NO CT".

PL

1

15

PL

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH

Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹ stacjê radiow¹ FM.

Poni¿sze 30 trybów PTY jest wyœwietlanych po wciœniêciu przycisku PTY.

NEWS

Display

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSIC

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATIONAL M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

Program Type

• Wiadomoœci w³¹czaj¹c komunikaty, opinie i raporty

• Sprawy dotycz¹ce bie¿¹cych wydarzeñ, dokumentów, dyskusji czy analiz

• IInformacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.

• Informacje sportowe

• Edukacja

• S³uchowiska radiowe itp.

• Informacje kulturalne, religia, spo³eczne, naukowe itp.

• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze

• Programy rozrywkowe - konkursy, quizy, gry, wywiady, programy satyryczne itp.

• Muzyka pop

• Muzyka rockowa

• Muzyka ³agodna: utwory muzyczne, œpiew

• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna

• Ciê¿ka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa

• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop

• Pogoda

• Finanse

• Programy dla dzieci

• Programy spo³eczne

• Religia

• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie

• Podró¿e

• Programy na temat spêdzania czasu wolnego

• Muzyka jazzowa

• Muzyka country

• Muzyka narodowa

• Oldies - stare przeboje

• Muzyka ludowa, folk

• Programy dokumentalne

• Test alarmu

Funkcja PTY SEARCH - wyszukiwanie typu programu

1

2

W³¹cz zakres fal radiowych FM.

Sposób w³¹czania i wyszukiwania zakresu fal radiowych przedstawiono na stronie 13.

Je¿eli dana stacja prowadzi serwis RDS, podœwietli siê wskaŸnik

"RDS"

Wciœnij przycisk PTY

Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc.) pojawia siê na wyœwietlaczu.

Wciœnij przycisk Tuning Mode Down lub Up aby wybraæ ¿¹dany tryb PTY.

Je¿eli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie "NO PTY"

Je¿eli wybrano tryb PTY (na wyœwietlaczu pojawia siê PTY

MODE), wciœnij ponownie PRZYCISK PTY aby w³¹czyæ tryb przeszukiwania stacji PTY-SEARCH MODE.

Je¿eli sygna³ PTY znaleziony podczas automatycznego wyszukiwania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakoñczone.

Je¿eli sygna³ PTY zgodny ¿¹danym trybem PTY MODE nie zostanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urz¹dzenie wraca do czêstotliwoœci z pocz¹tku wyszukiwania PTY SEARCH i automatyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.

2

2

2

16

Odtwarzanie kaset

4

5

1

2

3

Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz, wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale "Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magneto-

fonowych" na stronie 23.

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.

Wybierz funkcjê TAPE przyciskiem TAPE.

Otwórz kieszeñ kasety Deck 1 lub Deck 2 naciskaj¹c na pokrywê w miejscu oznaczonym PUSH EJECT ( ).

6

W³ó¿ nagran¹ kasetê taœm¹ skierowan¹ w dó³.

Zamknij kieszeñ kasety.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie 1 lub 2 przed wskazaniem licznika taœmy.

Po w³o¿eniu dwóch kaset wciœnij Deck 1/2 na przednim panelu lub bezpoœrednio Deck 1/2 na pilocie, aby wybraæ kasetê do odtwarzania.

Rezultat: W zale¿noœci od wybranej kasety wyœwietli siê wskazanie

TAPE 1 lub TAPE 2.

7

Aby odtworzyæ...

Stronê A

Wciœnij...

TAPE ( ) raz DECK1 i DECK 2

Stronê B TAPE ( ) dwa razy tylko DECK2

Rezultat: Rozpocznie siê odtwarzanie kasety.

8

Aby...

Otworzyæ wybrany utwór

Wciœnij...

lub iloœæ razy odpowiedni¹

Zatrzymaæ odtwarzanie lub wyszukiwanie

9

Je¿eli w nagranych utworach znajduj¹ siê bardzo ciche fragmenty, funkcja automatycznego wyszukiwania mo¿e zatrzymaæ siê przed dojœciem do koñca utworu. Bardzo krótkie przerwy pomiêdzy utworami równie¿ mog¹ pozostaæ nie wykryte.

Kiedy kaseta jest zatrzymana wybierz jedn¹ z poni¿szych funkcji wed³ug uznania.

Wciœnij...

Aby...

Przewin¹æ taœmê do ty³u

Przewin¹æ taœmê do przodu

1

2,7 6

8,9

8

8,9

3

4

1

2

5

6

Nagrywanie synchroniczne z p³yty CD (Funkcja CD Synchro)

Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹ na dwa sposoby:

Nagrywanie synchroniczne

Nagrywanie bezpoœrednie

Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.

7

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcjê CD wciskaj¹c przycisk CD na przednim panelu.

W³ó¿ p³ytê CD do odtwarzacza.

Wybierz ¿¹dan¹ p³ytê CD do odtwarzania.

Wybierz utwór na p³ycie CD i wciœnij CD Synchro lub bezpoœrednio wciœnij CD Synchro aby rozpocz¹æ nagrywanie od pocz¹tku p³yty.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie

REC

i CD-SYNC rozpocznie siê nagrywanie.

Aby zatrzymaæ nagrywanie, wciœnij przycisk .

1

3

7

6

Nagrywanie z p³yty CD

Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie ka¿dego utworu na p³ycie kompaktowej.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonywane tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni Deck 2.

Nie ma potrzeby ustawiania g³oœnoœci; poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.

4

5

6

1

2

3

7

8

9

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcjê CD wciskaj¹c przycisk CD na przednim panelu.

W³ó¿ p³ytê CD do odtwarzacza.

Wybierz ¿¹dan¹ p³ytê CD do odtwarzania.

Wybierz ¿¹dany utwór na p³ycie i wciœnij na przednim panelu lub na pilocie zdalnego sterowania, aby prze³¹czyæ odtwarzacz w tryb pauzy.

Wciœnij REC/Pause.

Rezultat: Wyœwietli siê na czerwono wskazanie siê nagrywanie.

REC

i rozpocznie

Wciœnij aby rozpocz¹æ odtwarzanie utworu.

Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.

Aby zatrzymaæ nagrywanie wciœnij przycisk .

PL

1

3,6,8

7

9

17

Nagrywanie programu radiowego

PL

Nagrywanie programu radiowego.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.

Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie.

1

2

3

4

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcjê TUNERA wciskaj¹c TUNER.

Wybierz stacjê radiow¹ z której ma byæ dokonane nagranie, poprzez wciœniêcie Tuning lub na pilocie, lub Tuning Down lub Up na przednim panelu.

5

Wciœnij REC/Pause.

Rezultat: Na wyœwietlaczu pojawi siê czerwone wskazanie i rozpocznie siê nagrywanie.

REC

6

Aby zatrzymaæ nagrywanie, wciœnij przycisk .

Kopiowanie kaset (Dubbing)

Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2. Dostêpna jest jedna prêdkoœæ kopiowania:

kopiowanie z normaln¹ prêdkosci¹

Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustawiany automatycznie

Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2 spowoduje skasowanie nagrania.

5

3

4

1

2

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.

W³ó¿ czyst¹ kasetê do kieszeni Deck 2.

W³ó¿ kopiowan¹ kasetê do kieszeni Deck 1.

Aby kopiowaæ...

Wciœnij...

Z normaln¹ prêdkoœci¹ Normal Dubbing

Rezultat: Wyœwietl¹ siê odpowiednie wskazania i rozpocznie siê kopiowanie z kasety z Deck 1 na kasetê w Deck 2.

Aby zakoñczyæ kopiowanie, wciœnij przycisk .

5

4

1

3

5

4

6

4

1

Wybór trybu odtwarzania kaset

Licznik taœmy

Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w trzy tryby odtwarzania kaset magnetofonowych, które umo¿liwiaj¹ Pañstwu automatyczne odtwarzanie obu stron kasety.

Wciskaj przycisk Reverse Mode do pokazania odpowiedniego symbolu na wyœwietlaczu.

Po wyœwietleniu symbolu...

Magnetofon bêdzie odtwarzaæ...

Jedn¹ strony kasety i zatrzyma siê.

Jedn¹ stronê kasety, nastêpnie drug¹ stronê i zatrzyma siê

Obie strony kasety non-stop do momentu wciœniêcia przycisku stop.

W czasie odtwarzania kasety w jednym z magnetofonów wyœwietla siê wskazanie licznika taœmy pozwalaj¹c na zapisanie wartoœci licznika na pocz¹tku ka¿dego utworu dla u³atwienia rozpoczynania odtwarzania na pocz¹tku utworu wybranego do s³uchania.

Przed rozpoczêciem nagrywania kasety, której wartoœci licznika na pocz¹tku ka¿dego utworu chcesz zanotowaæ, wyzeruj wskazanie licznika wciskaj¹c przycisk Counter Reset.

Ka¿dy magnetofon kasetowy ma oddzielny licznik.

18

Funkcja Timera

Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia w okreœlonym czasie.

Przyk³ad: chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.

Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz skasowaæ ustawienia timera.

Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy ustawiony czas w urz¹dzeniu jest prawid³owy.

Dla ka¿dego kroku masz kilka sekund aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê. Je¿eli przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.

1

2

3

W³¹cz system wciskaj¹c przycisk Standby/On.

Wciœnij Timer/Clock a¿ do wyœwietlenia wskazania TIMER.

Wciœnij Enter.

Rezultat: Na kilka sekund wyœwietli siê wskazanie ON TIME (zamiast symboli equalizera), po którym wyœwietla siê wczeœniej ustawiony czas w³¹czenia; w tym momencie nale¿y ustawiæ czas w³¹czenia.

4

Ustawienie czasu w³¹czenia:

a

Ustaw godzinê, u¿ywaj¹c pokrêt³a Multi Jog w prawo lub w lewo.

b Wciœnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

c Ustaw minuty, obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.

d

Wciœnij Enter.

Rezultat: Na kilka sekund wyœwietli siê wskazanie OFF TIME

(zamiast symboli equalizera), po którym wyœwietla siê wczeœniej ustawiony czas wy³¹czenia; w tym momencie nale¿y ustawiæ czas wy³¹czenia.

5

Ustawienie czasu wy³¹czenia.

a

a) Ustaw godzinê, obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.

b

Wciœnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

c

Ustaw minuty, obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.

d

Wciœnij Enter.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada wczeœniej ustawionemu poziomowi g³oœnoœci.

6

Ustaw poziom g³oœnoœci, u¿ywaj¹c przycisków Tuning Down i Up i wciœnij Enter.

Rezultat: Wyœwietli siê wybrane Ÿród³o dŸwiêku.

7

U¿ywaj¹c pokrêt³a Multi Jog wybierz Ÿród³o dŸwiêku odtwarzanego po automatycznym w³¹czeniu systemu.

Jeœli wybrano...

TAPE (kaseta)

TUNER (radio)

CD (p³yta kompaktowa)

Nale¿y równie¿...

W³o¿yæ now¹ kasetê przed prze³¹czeniem urz¹dzenia w tryb czuwania (standby)

a Wcisn¹æ Enter.

b Wybraæ pasmo FM lub AM obracaj¹c pokrêt³o pokrêt³a Multi Jog w prawo lub w lewo.

c Wcisn¹æ Enter.

d Wybraæ nastawion¹ stacjê obracaj¹c pokrêt³o Multi Jog w prawo lub w lewo.

a W³o¿yæ przynajmniej jedn¹ p³ytê kompaktow¹.

b Wybraæ odpowiedni¹ p³ytê kompaktow¹ do odtwarzania.

8

9

Wciœnij Enter aby zatwierdziæ ustawienia timera.

Wciœnij Standby/On, aby prze³¹czyæ urz¹dzenie w tryb czuwania.

Rezultat: wyœwietli siê na lewo i w dó³ od wskazania czasu, sygnalizuj¹c ustawienie timera. System bêdzie siê automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ o zaprogramowanych godzinach.

W przypadku ustawienia identycznego czasu w³¹czenia i wy³¹czenia wyœwietli siê napis ERROR.

4

1,9

2

4,5,7

6

Wy³¹czenie timera

6

3,4,5,6,7,8

Aby ustawiæ funkcjê timera

Można użyć pokrętła Multi Jog lub przycisków ustawiania kroków 4, 5, 6, 7.

/ do

Można również użyć przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania zamiast Enter podczas ustawiania kroków 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ustawianie automatycznego wy³¹czania urz¹dzenia

Podczas s³uchania p³yty kompaktowej lub kasety mo¿na ustawiæ automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia

Przyk³ad: Chcesz zasypiaæ s³uchaj¹c muzyki.

1

Wciśnij przycisk AI Sleep.

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie i wyświetlą się następujące wskazania:

90 MIN

2

Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aby wybrać czas po jakim urządzenie automatycznie wyłączy się:

W ka¿dej chwili mo¿na:

Sprawdzić pozostający do wyłączenia czas poprzez wciśnięcie przycisku AI Sleep

Zmienić pozostający czas poprzez powtórzenie kroków 1 i 2

3

Wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy aż wyświetli się wskazanie AI SLEEP.

Rezultat:: Urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu odtwarzania płyty lub kasety.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania urządzenia, wciśnij przycisk AI Sleep raz lub więcej razy, aż do wyświetlenia wskazania OFF.

Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.

Wy³¹czenie timera mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie (po w³¹czeniu urz¹dzenia lub w trybie czuwania)

W celu...

Wyłączenia timera

Ponownego uruchomienia timera

Wciśnij Timer−On/Off...

Raz.

Rezultat: znika symbol zegara

Dwa razy.

Rezultat: pojawia się symbol zegara

PL

19

Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)

PL

Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.

Przyk³ad: Podczas rozmowy telefonicznej.

1

2

Wciœnij przycisk Mute.

Aby w³¹czyæ dŸwiêk (na tym samym poziomie g³oœnoœci), ponownie wciœnij przycisk Mute lub przyciski Volume.

Wybór trybu dŸwiêku

Urz¹dzenie wyposa¿ono w equalizer, którego zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹ na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi czêstotliwoœciami, odpowiednimi do typu s³uchanej muzyki.

Niniejszy model posiada funkcjê DSP daj¹c¹ s³uchaczowi doskona³e wirtualne efekty dŸwiekowe.

Obróæ na przednim panelu Sound Mode lub wcisnij odpowiedni¹ ilosæ razy

Sound Mode na pilocie aby wybraæ ¿¹dan¹ opcjê efektów dŸwiêkowych.

Aby uzyskaæ...

Balans odpowiedni dla odtwarzania standardowego

Balans dopasowany do muzyki pop

Balans dopasowany do muzyki rockowej

Balans dopasowany do muzyki klasycznej

Balans dopasowany do sali koncertowej

Balans dopasowany do muzyki na ¿ywo

Balans dopasowany do sali kinowej

Wybierz...

PASS

POP

ROCK

CLASSIC

HALL

LIVE

CINEMA

Funkcja Power Surround

Niniejszy zestaw jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia dŸwiêku Power Surround.

Funkcja Power Surround zastêpuje konwencjonalny dŸwiêk stereo szerszym i bardziej rzeczywistym brzmieniem. Sprawia to wra¿enie, ¿e osoba s³uchaj¹ca czuje siê otoczona przez muzykê.

Wciœnij przycisk P.Surround na przednim panelu a¿ do wybrania ¿¹danej funkcji. Ka¿dorazowe przyciœniêcie przycisku P.Surround w³¹cza i wy³¹cza funkcjê "P, SURR".

Poziom Mocy Subwoofera

Funkcja Subwoofera akcentuje emisjê niskich tonów daj¹c efekt dudni¹cego dŸwiêku.

1

Obracaj pokrêt³o Subwoofer Level na przednim panelu lub wciœnij przycisk Subwoofer Level na pilocie zdalnego sterowania.

Powtarzalnie wciskaj przycisk na pilocie aby wybraæ

➞ “OFF S, BASS1 S, BASS 2 S, BASS3 S, BASS4”. lub powtarzalnie obracaj pokrêt³o na przednim panelu by wybraæ

OFF

S, BASS1 S, BASS 2 S, BASS3 S, BASS4”.

2

Mo¿na wybraæ ¿¹dany poziom wzmocnienia niskich tonów.

Pod³¹czenie s³uchawek

Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we wtyczkê Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.

Pod³¹cz s³uchawki do gniazda Phones na przednim panelu.

Rezultat: Z g³oœników przestaje wydobywaæ siê dŸwiêk.

G³oœne odtwarzanie muzyki w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e byæ szkodliwe dla s³uchu.

20

Instrukcje bezpieczeñstwa

Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.

Warunki pracy w pomieszczeniu:

Temperatura otoczenia 5°C-35°C

WilgotnoϾ 10-75%

Unikaj miejsc bezpoœrednio nas³onecznionych, oraz miejsc w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a, poniewa¿ przegrzanie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.

Nie ustawiaj na urz¹dzeniu roœlin lub naczyñ. Wilgoæ przenikaj¹ca do wnêtrza mo¿e spowodowaæ zagro-

¿enie elektryczne oraz uszkodzenie sprzêtu. W takim przypadku nale¿y natychmiast od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci.

W czasie burzy wyjmuj wtyczkê z gniazda sieciowego. Chwilowy wzrost napiêcia sieciowego spowodowany wy³adowaniami elektrycznymi mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

Czyszczenie urz¹dzenia

Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:

Zewnêtrzn¹ obudowê

Odtwarzacz p³yt CD

Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)

Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia

Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania

Obudowa zewnêtrzna

Regularnie czyœæ zewnêtrzn¹ obudowê miêkk¹ szmatk¹ zwil¿on¹ w delikatnym detergencie. Nie stosuj proszków œciernych, a tak¿e p³ynnych lub aerozolowych œrodków czyszcz¹cych. Nie dopuszczaj do przedostawania siê cieczy do wnêtrza urz¹dzenia.

Odtwarzacz CD

1

Przed odtworzeniem p³yty CD oczyœæ j¹ specjalnym œrodkiem do p³yt kompaktowych. Nie stosuj œrodków do czyszczenia d³ugograj¹cych p³yt winylowych. Starannie wytrzyj p³ytê w kierunku od œrodka na zewn¹trz.

2

Regularnie czyœæ odtwarzacz, stosuj¹c specjaln¹ p³ytê czyszcz¹c¹

(mo¿e byæ zakupiona w najbli¿szym sklepie RTV).

Odtwarzacz kasetowy

1

2

Wciœnij PUSH/EJECT ( ) aby otworzyæ kieszeñ magnetofonu.

Za pomoc¹ pa³eczek higienicznych i specjalnego œrodka do czyszczenia kaset oczyœæ: g³owicê (1) rolki (2) wa³ki napêdowe (3)

3

PL

Wyjmij baterie z pilota, jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas. Wyciekaj¹cy elektrolit mo¿e spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.

Unikaj g³oœnego odtwarzania na s³uchawkach. D³ugotrwa³e s³uchanie g³oœnej muzyki przez s³uchawki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie s³uchu.

1 2

W przypadku d³u¿szego okresu nie u¿ywania wyjmij baterie z pilota, aby unikn¹æ korozji.

Pomimo zabezpieczeñ, urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w miejscach mocno zapylonych; nale¿y natomiast unikaæ nadmiernych wstrz¹sów i oddzia³ywania ciep³a (w pobli¿u urz¹dzeñ grzewczych lub w miejscach bezpoœrednio nas³onecznionych, itd.)

Jeœli urz¹dzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemn¹ woñ, natychmiast od³¹cz go od sieci i przeka¿ do punktu napraw.

Nie stawiaj ciê¿kich przedmiotów na kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego mo¿e prowadziæ do uszkodzenia sprzêtu, wybuchu po¿aru lub pora¿enia elektrycznego.

Nie zdejmuj œcianek obudowy urz¹dzenia. Wewn¹trz urz¹dzenia znajduj¹ siê elementy pod napiêciem, które gro¿¹ pora¿eniem elektrycznym.

21

PL

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych

Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt za krawêdzie pozwoli unikn¹æ pozostawiania t³ustych odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.

Po zakoñczeniu odtwarzania p³ytê nale¿y umieœciæ w opakowaniu. Nie naklejaj papierów lub taœm na p³ytê i nie pisz na etykiecie.

Do czyszczenia stosuj specjaln¹ œciereczkê.

Przechowuj p³yty w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wysokich temperatur.

Stosuj kasety ze znakiem firmowym .

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych

SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie rozluŸniona.

Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki na dolnej krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie, zaklej otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.

Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej temperatury.

Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy

Zapoznanie siê z nowym urz¹dzeniem zawsze zabiera trochê czasu.

W przypadku wyst¹pienia problemów wymienionych poni¿ej postêpuj wed³ug podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczêdziæ czas i unikn¹æ przekazywania sprawnego sprzêtu do punktu napraw.

R

A

D

I

O

Z³y odbiór lub brak odbioru radiowego

Problem Wyjaœnienie/Rozwi¹zanie

O

G

Ó

L

N

E

System nie dzia³a

Brak dŸwiêku

• Niedok³adnie pod³¹czony do gniazda lub do urz¹dzenia przewód zasilania.

• Niew³aœciwie w³o¿one baterie do pilota, lub wyczerpane baterie.

•Nie zosta³ wciœniêty przycisk Standby/On.

• Ca³kowite wyciszenie g³oœnoœci.

• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,

CD, TAPE, AUX).

• W³¹czone s¹ s³uchawki.

• Od³¹czy³y siê przewody po³¹czeniowe g³oœników.

• Wciœniêto klawisz wyciszenia MUTE.

C

D

Nie dzia³a Timer

System nie dzia³a pomimo wykonania dzia³añ wymienionych powy¿ej

• Wciœnij przycisk S.BASS i przytrzymaj przez 5 sekund w trybie OFF (czuwania). Urz¹dzenie powróci do ustawieñ fabrycznych (RESET).

Odtwarzacz nie odtwarza p³yt CD

• Timer jest zatrzymany poprzez wciœniêcie klawisza TIMER ON/OFF.

• Nie zosta³a wybrana funkcja CD.

• P³yta jest w³o¿ona etykiet¹ w dó³ lub p³yta jest zanieczyszczona b¹dŸ zadrapana.

• Czytnik laserowy zosta³ zabrudzony lub zakurzony.

• Urz¹dzenie nie jest ustawione na równej, stabilnej powierzchni.

• Wyst¹pi³a kondensacja wilgoci w odtwarzaczu, Pozostaw urz¹dzenie w ciep³ym, suchym pomieszczeniu co najmniej na godzinê.

Magnetofon nie odtwarza kaset

S

E

K

A

T

Y

Spadek jakoœci dŸwiêku.

Z³a skutecznosæ kasowania.

Zniekszta³cenia dŸwiêku.

• Nie zosta³a wybrana funkcja TAPE.

• Kaseta nie zosta³a w³aœciwie w³o¿ona.

• Kieszeñ kasety nie zosta³a zamkniêta.

• Taœma w kasecie zosta³a zerwana lub zakleszczona.

• G³owice audio s¹ zabrudzone.

• Rolki lub wa³ki napêdowe s¹ zanieczyszczone.

• Uszkodzona taœma.

• Nie zosta³a wybrana funkcja TUNERA.

• Czêstotliwoœæ stacji zosta³a Ÿle dostrojona.

• Antena zosta³a od³¹czona od odbiornika lub

Ÿle ustawiona. Zmieñ po³o¿enie anteny do uzyskania najlepszego odbioru.

• Pomieszczenie znajduje siê w budynku, którego konstrukcja wyt³umia fale radiowe; zastosuj antenê zewnêtrzn¹.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pozwalaj¹ na rozwi¹zanie problemu, nale¿y: zanotowaæ model i nr fabryczny, podane na tylnej œciance urz¹dzenia zapoznaæ siê z gwarancj¹ sprecyzowaæ opis problemu i nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym SAMSUNG.

22

Dane techniczne

Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.

RADIO

LW

Zakres czêstotliwoœci

Czu³oœæ u¿ytkowa

144 - 290 KHz

60 dB

AM (MW)

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek sygna³/szum

Czu³oœæ u¿ytkowa

522 - 1611 KHz

40 dB

54 dB

Ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 2 %

FM

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek sygna³/szum

Czu³oœæ u¿ytkowa

87.5 - 108.0 MHz

62dB

10 dB

Ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 0.3 %

ODTWARZACZ CD

PojemnoϾ

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek sygna³/szum

Zniekszta³cenia

Separacja kana³ów

Rozmiary p³yty

MAGNETOFON KASETOWY

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek sygna³/szum

Separacja kana³ów

SkutecznoϾ kasowania

3 p³yty

20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)

90 dB (przy 1 KHz) z filtrem

0.05 % (przy 1 KHz)

74 dB

Œrednica: 120 lub 80 mm; gruboœæ 1,2 mm

125 Hz ~ 10 KHz

40 dB

35 dB

60 dB

WZMACNIACZ

Moc wyjœciowa

G³osniki g³ówne (6

)

Subwoofer (6

)

Separacja kana³ów

Stosunek sygna³/szum

DANE OGÓLNE

Wymiary

2 x 30 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%)

2 x 40 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%)

2 x 60 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%)

2 x 80 Watt RMS (ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne 10%)

50 dB

75 dB d³ugoœæ 270 mm x wysokoœæ 317 mm x g³êbokoœæ 370 mm

MAX-WB630

MAX-WB650

MAX-WB630

MAX-WB650

PL

23

URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:

AH68-01034B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents